M AD BÜLTEN 10. M AD n periyodik kurumsal bültenidir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M AD BÜLTEN 10. M AD n periyodik kurumsal bültenidir."

Transkript

1 M AD BÜLTEN M AD n periyodik kurumsal bültenidir. w w w. m i a d. o r g. t r

2

3 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir Ç NDEK LER Baflkan dan M AD Sevgi Evleri Aç l fl Yap ld. M AD 36. Ayl k Toplant s Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer ÇA LAYAN n kat l m yla düzenlendi. M AD Ankara da Malatyal Bürokratlarla Bulufltu. M AD Bölge Buluflmalar M AD I. Bölge Buluflmas Komflu Üyeleri Buluflturdu. M AD Üyeleri II. Bölge Buluflmas yla Biraraya Geldi. M AD Üyeleri III. Bölge Buluflmas nda Bölgelerindeki fladamlar le Bulufltu. M AD IV. Bölge Buluflmas Gerçeklefltirildi. M AD Üyeleri V. Bölge Buluflmas nda Üsküdar da Biraraya Geldi. M AD Perflembe Buluflmalar M AD 6. Perflembe Buluflmas nda Malatya Tar m l Müdürü Ahmet GÜLDAL, Malatya Çevre ve Orman fiube Müdürü smail Hakk ATABAY Malatya Tar m ve Ormanc l hakk nda bilgi verdiler. M AD 7. Perflembe Buluflmas Konu u Küçükçekmece Belediye Baflkan Aziz YEN AY Oldu. M AD 8. Perflembe Buluflmas Toplant s Konu u D fl Ticaret Müsteflarl hracat Genel Müdürü Ali BO A Oldu. M AD 9. Perflembe Buluflmas Azru ODABAfiI ve Burak ÜNALDI n n Kat l m le Gerçekleflti. M AD S la Buluflmalar M AD I. S la Buluflmas nda stanbul daki Malatyal Sivil Toplum Kurulufllar Kahvalt da Biraraya geldi. M AD II. S la Buluflmas ; S la Buluflmalar Dostluklar Pekifltiriyor. M AD Gezileri M AD Kartepe Gezisinde Do an n Güzelikleri Kayak Heyecan le Birleflti. M ADAP Bursa Kültür Ve Tarih Gezisi Haf zalardan Silinmeyecek Güzellikte An lar B rakt. Genç M AD Bo az Sefas M AD Gezi Program... M AD Kurumsal Ziyaretleri Ba c lar Belediye Baflkan ve Heyeti M AD Dernek Merkezinde A rland. Ispartal fladamlar M AD Dernek Merkezinde A rland. CHP Ba c lar lçe Yönetimi M AD Ziyaret Etti. Trabzon lu fladamlar M AD Dernek Merkezinde A rland. Di er M AD n Gençleri GENÇ M AD Konufltu. Genç M AD Grubu II. Buluflmas Gerçekleflti. M AD Akademi Aç l yor. M AD n Kardefl Okulu; Malatya Kaynarca lkö retim Okulu 3

4 BAfiKAN DAN Yunus AKDAfi Birço umuz uzun y llar önce stanbul'a geldik. Zor flartlarda, al fl k olmad m z ortamlarda çal flt k ve yaflad k. Yaln z kald m z, destek arad m z, ak l dan flmak, paylaflmak istedi imiz çok zaman oldu. Y lmad k baflar l olduk. Üretime yöneldik. stihdam sa lad k. Bütün bunlar n içinde en önemli eksi imiz beklide birlik olabilmekti. Malatyal fladamlar Derne imiz bundan 10 sene önce kuruldu unda iflte bu birlikteli i sa lamay amaçlamaktayd. Malatya'dan ç karak ülkemize de er katan ifladamlar m z yine Malatyal l k kimli i ile bir araya gelmeliydi. Bunun kolay olmad ve güven temelinde uzun bir süreç alaca aflikârd. M AD ile bu birlikteli in büyük oranda sa lanm fl oldu unu görmekteyiz. M AD Sevgi Evleri de flüphesiz ki bu birlikteli in en güzel meyvelerinden biri oldu. M AD olarak bu birlikteli in çat s n oluflturan bir sivil toplum kuruluflu olmaktan gurur duymaktay z. Yönetim Kurulu Baflkanl m döneminde projenin tamamlanmas ve aç l fl n yap lmas benim için ayr bir fleref vesilesidir. 10. YILIMIZDA SEV NÇL VE GURURLUYUZ, KOCA YÜREKL ADAMLARIN UZATTI I SEVG EL M N K YÜREKLER N GELECE OLDU Malatya'daki kimsesiz çocuklar m z n fliddete maruz kalma olay na karfl gözümüz kapal kalmad k. Sevgi sözcü ü yol göstericimiz oldu. Kimsesiz çocuklar m za tüm Malatyal lar m z n sahiplenmesi gerekliydi. Öyle de oldu. Tüm hemflehrilerimiz bu olaya karfl duyarl l k gösterdiler. Her zaman Malatya'ya ve Türkiye'ye katk sa layan ifladamlar m z çok hassas bir konu olan çocuklar m z n gelece i için hiçbir fedakarl ktan kaç nmad. fladamlar m z Bir fiefkat Eli de Sen Uzat sloganl kampanyam za destek oldu. fl adamlar m z n memleketlerine duyduklar vefa borcunun ve memleket sevgisinin besledi i duygularla hayata geçirilen bu proje, M AD' n misyonuna da uygun düflmüfltür. De erli Hemflehrilerim, Sevgi Evleri Projesinin bafllang c ndan bu güne uzun bir süreci geride b rakt k. Sevgi Evlerini M AD olarak 5 villa yapmaya karar verdik ve projenin genifllemesi için bir kampanya bafllatt k. 20 Mart 2006 tarihinde Polat Renaissance otelde yap lan organizasyonda Baflbakan ERDO AN' n teflvikleri ile hay rsever ifl adamlar n n yard m için birbirleri ile yar flt gece sonunda yap lacak villa say s 5'ten 16'ye ç kar ld. 14 Haziran 2008 Cumartesi günü iki y ldan fazla süredir emek harcanan M AD Sevgi Evlerinin aç l fl n gerçeklefltirdik. Kad n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan Nimet ÇUBUKÇU'nun kat l m ile düzenledi imiz aç l fl töreni, beni ve eme i geçen tüm arkadafllar m z duyguland ran güzellikte anlara sahne oldu. Yeni yuvalar na yerleflen çocuklar m z n yüzündeki gülümseme herhalde katk da bulunan herkes için al nabilecek en büyük ödüldü. M AD Sevgi Evleri Türkiye'de bir sivil toplum kuruluflunun organizasyonu ile yapt r lan ilk Sevgi Evi olmas itibariyle Malatya ve Malatyal lara yak fl r bir özellik tafl maktad r. 5 adet olarak yapmay planlad m z sevgi evlerini 16 adet olarak tamamlam fl olman n hakl gururunu villa yapt rarak bizlere kat lan de erli ifladamlar m z ile birlikte paylafl yoruz. Ülkemize büyük devlet adamlar Özallar, nönüler kazand ran, flimdilerde ise ifl adamlar ve büyük markalar ç kararak hizmet eden Malatyal lar n ortaya ç kard baflar l bir dayan flma modeli olarak önümüzde duran bu villalar, Malatyal lar n dayan flma ruhu ve kolektif davran fllar n n sonucunda ortaya ç km fl eserlerdir. Bu evler bugün çok zorland m z ve çokça da ihtiyaç duydu umuz dayan flma ve birliktelik oluflturma sayesinde, düflündüklerimizden de fazlas n baflarabilece imizin kan t olarak yükseliyor. Kolektif ruhun ve hay rseverlik duygular n n bizlere açabilece i kap lar n iflaretçisi olarak önümüzde duruyor. 4

5 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir Sevgili Hemflehrilerim, Bir milyon alt yüz bin yeni Türk liras na mal olan villalar m z n bulundu u bu site bitmifl haliyle ekonomik de eri 6 milyon YTL olan bir site haline gelmifltir. Bu villalar yaparak konforlu bir ortam, sevgili çocuklar m za sa laman n da sevincini M AD Sevgi Evlerini her gezdi imizde yaflad m z belirtmek isteriz. Çocuklar m z kendi odalar nda, kendi dolaplar n kullanarak, gözetmenlerin nezaretinde ev ifllerine de kat larak bir aile ortam s cakl nda yaflayacaklar. Sosyal donat lar, oyun parklar, hal sahas ve yeflil alanlar ile donan ml bir yaflam alan haline gelmifltir. Tüm bunlar n Anne-baba bofllu unu doldurmas mümkün de ildir. Ancak bu konforlu ortam çocuklar m z n yaflam standartlar n yükselterek kendilerini de erli hissetmelerini sa layacakt r. Böylece toplum ile uyumlu ve kendileri ile bar fl k birer insan olarak hayata kat lmalar n sa layacak bir altyap sunmaktad r. Bu güzel eserin ortaya ç kar lmas nda düzenledi imiz final gecesine kat larak Bunun için dilencilik dahi yapar m diyerek tam destek veren Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an'a, kimsesiz çocuklara bir anne flefkati ve titizli iyle yaklaflan Kad n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan m z Say n Nimet ÇUBUKÇU han mefendiye, Villalar m z yapt ran hay rsever ifl adamlar m za ve ailelerine, hemen her konuda tam deste ini hiçbir zaman esirgemeyen ve bu iflte de ciddi çabas ile katk da bulunan Say n Valime, l Özel daresine, samimi çabalar ndan dolay SHÇEK l Müdürümüze sizlerin huzurunda teflekkürlerimizi özellikle iletmek isterim. Ama özellikle bu projenin tasarlan p bafllat lmas n sa layan, maddi manevi katk lar n esirgemeyen, s k nt ya düflülen her an eksi i gedi i tamamlamak için yeniden yeniden fedakârl kta bulunan de erli yönetim kurulu üyelerimize de minnet ve flükran duygular m z özellikle belirtmek isteriz. Kampanyam z n bafllat lmas nda bugüne kadar tüm planlama ve koordinasyonu baflar ile yürüten genel sekreterimize ve sekretaryan n de erli çal flanlar na da ayr ca teflekkür ederim. Villalar n yap m n üstlenerek gerçekten güzel bir ifl yapan S MA nflaat A.fi'ye de teflekkür eder, bu güne kadar eme i geçen herkese, ilgili kurum ve kurulufllara teflekkürlerimi borç bilirim. Son olarak tekrar hat rlatmak isterim ki; bu proje devlet-vatandafl iflbirli i ile ortaya ç kan hay rseverlik duygular n n besledi i kolektif bir baflar öyküsüdür. Malatya'da ilk defa fert fert de il, birlikte bir STK'n n öncülü ünde elbirli i yapt klar nda neler baflarabilece inin de kan t d r. Yap lan iflbirli i M AD' n misyonunun önemini ortaya koyan önemli bir eser ortaya ç karm flt r. Bu eser Malatya'ya ve Malatyal lara yak flm flt r. De erli Hemflehrilerim, Derne imiz Sevgi Evleri projesi ile sosyal sorumluluk anlay fl nda bir hizmete öncü olmufltur. Elbette ki baflka proje ve faaliyetlerimizde h zla devam ediyor. Yönetim Kurulumuz ve Komisyonlar m z n çal flmalar ile kararlaflt r lan faaliyetlerimiz, sekretaryam z n özverili çal flmalar ile eksiksiz bir flekilde devam ettiriliyor. Bu çerçevede Geleneksel olarak düzenledi imiz M AD Ayl k Toplant lar n n 36.s Sanayi ve Ticaret Bakan m z Say n Zafer ÇA LAYAN' n kat l m ile gerçekleflti. Ankara'daki Malatyal bürokratlar m zla kahvalt l bir toplant da bir araya geldik. Onlar n görüfllerini fikirlerini ald k ve M AD' n çal flmalar n kendileri ile de paylaflt k. M AD Perflembe Buluflmalar çerçevesinde toplant lar yapt k ve bu toplant larda konular nda uzman birçok ismi üyelerimizle buluflturduk. Yeni dönemde bafllatt m z M AD Bölge Buluflmalar ile üyelerimizle ifl yapt klar bölgelerde gruplar halinde bulufltuk. M AD üyelerinin kendi yak n nda ifl yapan di er üyelerimizle tan flmas ve yak nlaflmas amac yla düzenlenen Bölge Buluflmalar üyelerimizden yo un ilgi gördü. Yine yeni dönemimizde bafllatt m z M AD S la Buluflmalar Toplant lar ikisini gerçeklefltirdik. Malatyal sivil toplum örgütlerimizle iliflkilerimizi gelifltirmeyi arzulad m z bu toplant lar m z n devam etmesi di er sivil toplum kurulufllar m z n da katk lar ile devam etmesini gönülden istiyorum. zmit Kartepe gezisi ve M ADAP grubumuzun Bursa gezisi de s cak ortamlar n sa lanmas na katk sa layan faaliyetlerimizdendi. Ulusal çapta etki oluflturabilen ve ulusal bas na da konu olan faaliyetlerin üretimi için Yönetim ve Komisyonlar m zdaki ifladamlar m z yeri geldi inde kendi ifllerinden fedakarl k yaparak derne imiz faaliyetlerinin baflar l olmas ad na özveri gösteriyorlar. Katk da bulunun tüm arkadafllar ma karfl l ks z fedakarl klar nedeniyle teflekkürlerimi sunuyorum. Malatyal lar n birlikte neler yapabilece ini özellikle M AD Sevgi Evleri Projemizle bir kez daha göstermifl olduk. El ele verdi imizde daha büyük projelere de imza atabilece imize gönülden inan yorum. Selam ve Sayg lar mla 5

6 MALATYA ARTIK SEVG EVLER LE ANILACAK M AD Sevgi Evleri Nimet ÇUBUKÇU: M AD Sevgi Evleri Türkiye de bir ilk. Malatyal ifladamlar m z n gösterdi i duyarl l n di er flehirlerimize de örnek olmas n umuyorum. 6 Malatyal fladamlar Derne i nin öncülü ünde yapt r lan M AD Sevgi Evlerinin aç l fl Kad n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan Nimet ÇUBUKÇU nun kat ld törenle yap ld. 14 Haziran 2008 Cumartesi günü Malatya da gerçeklefltirilen aç l fl ile Malatya insan n n sevgi dolu yüre i ve duyarl l bir kez daha belleklere kaz nd. Malatya Beylerderesi mevkiinde yirmi iki dönümlük arazi üzerine kurulan M AD Sevgi Evleri 16 adet villadan olufluyor. Çocuk esirgeme kurumunda çocuklar m z n yaflad elim olay sonras, M AD n organizasyonu ile düzenlenen kampanya sunucu sevgi evleri tamamland. Baflbakan Recep Tayyib ERDO AN n teflvik ve destekleriyle geniflleyen kampanya ile kimsesiz çocuklar n aile ortam nda yaflayabilecekleri yuvalar hizmete girdi.

7 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir söylemeye utan yor. Toplumsal alg y de ifltirmeliyiz. Biz çocuklar m z n toplumla kaynaflabilmeleri sosyal olabilmeleri için çal fl yoruz. diyerek sözlerini tamamlad. Duyars z Kalmad k Kimsesiz Çocuklar m z Yeni Evlerinde Nefle çindeydi Örnek fiehir MALATYA Kad n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan Nimet ÇUBUKÇU M AD n aç l fl günü düzenledi i kahvalt l bas n toplant s nda Sevgi Evleri projesine çok önem verdiklerini çocuklar n aile ortam na en yak n flartlarda yetiflebilmeleri için bu ortamlar sa lamaya çal flt klar n ifade etti. M AD n girifliminin Türkiye de bir ilk oldu unu Bas n toplant s nda söz alan M AD Yönetim Kurulu Baflkan Yunus AKDAfi M AD n öncülü ünü yapt projenin sivil toplum kurulufllar n n yapabileceklerini gösterdi ini vurgulayarak Malatya daki kimsesiz çocuklar m za karfl duyars z kalamazd k. Bafllatt m z kampanya baflta Baflbakan m z Say n Recep Tayyib ERDO AN ve Bakan m z Say n Nimet ÇUBUKÇU nun destekleri ile ilerledi. fladamlar m z n özverili katk lar birlikteli in neler ortaya ç karabilece ini gösterdi. Bu uzun süreçte katk s olan tüm kifli ve kurumlara teflekkürü borç biliyoruz. dedi. Çocuklar m z Akrobasi Hareketlerini Sergilerken belirten ÇUBUKÇU Türkiye genelinde Sevgi Evleri çal flmalar m z devam ediyor. Bunlar n içinde Malatya daki Sevgi Evleri bir ilk. Çünkü ilk defa bir sevgi evi devlet taraf ndan de il bir sivil toplum kuruluflunun duyarl l ile hayata geçirildi. Malatyal ifladamlar n n bu duyarl l n n di er flehirlerimiz ve sivil toplum kurulufllar m z için de örnek olmas n umuyorum. dedi. Kurumun korumaya ald çocuklara karfl önyarg l bir yaklafl m n oldu unu vurgulayan Bakan ÇUBUKÇU Bas n ile zaman zaman anlaflmazl klar m z oluyor. Ço u zaman bunun nedeni çocuklar n korumas ile ilgiliydi. Özellikle toplum taraf ndan kabul edilme konusunda ön yarg l yaklafl ma karfl birlikte mücadele etmeliyiz. Çocuklar m z yurt ya da yuvalarda kald n Devlet Bakan m z Say n Nimet ÇUBUKÇU Bas n Toplant s Düzenledi 7

8 M AD Sevgi Evleri nde kalan çocuklar ad na Sümeyra Demir isimli k z çocu u konufltu. Sonras nda M AD ad na yönetim Kurulu Baflkan Yunus AKDAfi, SHÇEK Malatya il Müdürü Murat KONAN, Malatya Belediye Baflkan Cemal AKIN, Malatya Milletvekili M e v l ü t ARSLANO LU, Malatya Milletvekili Öznur ÇALIK, Malatya Valisi Halil M AD Sevgi Evleri nin Aç l fl Sunumunu Sanatç Kenan IfiIK Yapt. brahim DAfiÖZ, ve Devlet Bakan Nimet Devlet Bakan Nimet ÇUBUKÇU, Malatya Valisi H. brahim DAfiÖZ, Malatya Milletvekilleri, Malatya Belediye Baflkan Cemal AKIN, SHÇEK Daire Baflkan Osman B LG N, M AD Yönetim Kurulu Üyeleri, Sponsor ifladamlar, kamu ve özel kurum, kurulufl yöneticileri ve bas n mensuplar n n kat ld aç l fl töreninin sunumunu ÇUBUKÇU söz ald lar. Aç l fl n sunumunu yapan ve okudu u fliir ile programa kat lanlar duyguland ran ünlü tiyatrocu Kenan IfiIK Malatyal o çirkin görüntülerin alt nda kalmad, sorumluluk bilinciyle yurtlarda kalan çocuklara Sevgi Evleri villalar n yapt rd. ifadesini kulland. Sanatç Kenan IfiIK ve M AD Genel Sekreteri Ahmet Turan KOÇER yapt. Aç l fl konuflmalar ndan ilkinde Kad n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan Say n Nimet ÇUBUKÇU 8

9 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir 6 Milyon YTL De erinde Sevgi Dolu Bir Site M AD Yönetim Kurulu Baflkan Yunus AKDAfi; Sevgi Evlerinin yap m nda eme i geçenlere tek tek teflekkür ederek bafllad konuflmas nda 5 adet yapmay planlad klar Sevgi Evlerini 16 adet olarak tamamlam fl olman n hakl gururunu yaflad klar n belirtti. AKDAfi Villalar m z n bulundu u bu site bitmifl haliyle ekonomik de eri alt milyon Yeni Türk Liras olan bir site haline gelmifltir. Sevgi dolu bu sitede çocuklar m z kendi odalar nda, kendi dolaplar n kullanarak, gözetmenlerin nezaretinde, ev ifllerine de kat larak bir aile ortam s cakl nda yaflayacaklar. Bu eser Malatya ya ve Malatyal lara yak flm flt r diyerek sözlerini tamamlad. Son olarak söz alan Devlet Bakan Nimet ÇUBUKÇU nun konuflmas sonras sponsor ifladamlar na, M AD Yönetim Kurulu Üyelerine ve ilgili kurum yetkililerine hediye tabak ve plaketleri verildi. Bas n mensuplar ile Bakan ÇUBUKÇU Sevgi Evlerini gezerek çocuklar kendi evlerinde ziyaret ettiler. Ünlü tiyatro oyuncusu Kenan IfiIK n ismi verilen antik tiyatroda çocuklar aç l fla gelen misafirlere halk oyunlar ndan örnekler ve çeflitli gösteriler sundular. Katk lar ndan Dolay Devlet Bakan Nimet ÇUBUKÇU ya Teflekkür Plaketi Hediye Edildi 9

10 M AD 36. AYLIK TOPLANTISI M AD 36. Ayl k Toplant s Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer ÇA LAYAN n kat l m yla gerçeklefltirildi. Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan BEN MALATYA NIN BAKANIYIM Malatyal fladamlar Derne i (M AD) 36. Ayl k toplant s konu u Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer ÇA LAYAN oldu. Ekonomi dünyas nda s cak geliflmelerin yafland bir dönemde Malatyal fladamlar n n sorular n yan tlayan ÇA LAYAN; ekonomik geliflmeler ve tart flmal günler geçiren siyasi gündem hakk nda de erlendirmelerde bulundu. 14 Mart Cuma stanbul Holiday nn Airporth Hotel de gerçeklefltirilen toplant ya Malatyal fladam, bürokrat ve akademisyenlerden oluflan 250 kifli kat ld. Sürdürülebilir Büyümeyi Sa lamam z Gerekiyor Toplant da ilk sözü alan M AD Yönetim Kurulu Baflkan 10

11 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir Toplant n n Sunumunu M AD Genel Sekreteri Ahmet Turan KOÇER Yapt Yunus AKDAfi; Uluslararas piyasalar n art k Türkiye yi do rudan etkiledi ini belirtti. AKDAfi, yabanc yat r mlar n devam edip etmeyece inin önemli oldu unu vurgulad. Ülke olarak kaynaklar m z n birbirimizle u raflarak bofla harcand n ve bunun iç piyasalarda M AD Yönetim Kurulu Baflkan Yunus AKDAfi, Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer ÇA LAYAN yavafllamaya, durgunlu a yol açt n ifade etti. AKDAfi Kar marjlar düfltü. Yüksek enflasyon ortam n n olmad bir ortamda ifl yaflam n n al flkanl klar da de iflti. Düflük kur ihracat yapan ifladamlar m z zorluyor. Sürdürülebilir büyümeyi çok önemsiyoruz bunun sa lanmas laz m. Siyasi tart flma ortamlar ndan uzak ekonomik büyümenin devam flart. fl ortam n n iyilefltirilmesine yönelik tedbirler al nmas n hükümetimizden bekliyoruz. Kobilere yönelik kamu bankalar ndan finansman sa lanmas gerekli. Sanayide bölgesel teflvik sitemine geçilmesi gerekiyor. diyerek Sanayi ve Ticaret Bakan ndan ö renmeyi bekledikleri konular ve ifl dünyas olarak önemsedikleri konular belirtti. Kabul ederseniz ben bundan sonra Malatya n n bakan olarak sizin bakan n z m. Bundan da fleref duyar m. Malatya ile ilgili yap lacak her fleyi kendime görev kabul ederim. Bu taahhüdümü burada belirtmek isterim. sözleri ile konuflmas na bafllayan Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer ÇA LAYAN Türkiye nin geçmifl dönemlere göre çok farkl bir konumda oldu unu geliflimin devam edece ini belirtti. Dünyan n 17. Avrupa n n 6. Büyük Ekonomisiyiz Türkiye nin sadece bir sektörde, otomotiv sektöründe 21 Milyar $ ihracat yapt n söyleyen ÇA LAYAN Resmi Kaynaklara göre her 100$ l k ihracat n 43$ ithalatla karfl lan yor. Kendi katma de erimize yöneldi imizi görebiliyoruz. Merkez Bankas n n döviz ve faiz konusunda yaflatt s k nt ya ra men ihracat yap yoruz. Merkez Bankas n n ba ms zl Türkiye ekonomisinden istikrardan ba ms zl k anlam na gelmez. Merkez Bankas Baflkan yaz l bir aç klamada bulundu. Diyor ki flirketleri iflas bekliyor. Asl nda ABD deki flirketlerin bir k sm ndan bahsediyor. Ancak bas na ç kan manfletlerden böyle anlafl lm yor y l nda kamunun toplam iç-d fl borcunun GSMH ya oran %90 lardayken geldi imiz noktada bugün %40 oran na düflmüfl. Unutmayal m bu ülkede kriz döneminde %7000 ile borçlan ld. Yüksek faizle 10 günlük borçlanmalar yap l yordu. fiimdi senelik borç alabiliriz y l nda ülkemize giren do rudan yabanc sermaye 21 Milyar $ 2008 y l nda da yabanc sermaye girifli devam edecek. Birço unuz belki de bilmiyor ama Türkiye dünyan n 17. Avrupa n n 6. en büyük ekonomisi. Dünyada üretilen her 1000 arac n 14 tanesi ülkemizde üretiliyor. Avrupa da 11

12 M AD 36. Ayl k Toplant s na Kat lanlardan Bir Kesit kullan lan 2 televizyonda 1 i burada üretiliyor hayal ve hedeflerimiz var. lk 10 büyük ekonomi içinde olaca z. Sektörel, bölgesel ve proje bazl teflvik sistemine geçece iz. Sanayi envanteri ç kar lmas çal flmalar m z devam ediyor. Ülkemizin her yerindeki fabrikalar n tek tek iflletme kapasitesini, istihdam oranlar n, ne ürettiklerini ç karaca z. Buna göre sanayi stratejimizi belirleyece iz. Sosyal Güvenlik Reformu Reformu le le Kazan lm fl Kazan lm fl Kimse Haklar n Kaybetmeyecek Kimse Haklar n Kaybetmeyecek NURCEPHE ve ÖZYAfiAR flirketlerinin sponsorlu unda yap lan toplant sonunda Zafer ÇA LAYAN a M AD ad na teflekkür plaketini Mahmut ÇALIK verdi. Toplant ya kat lan Malatya Aktif fladamlar Derne i de Bakan ÇA LAYAN a Malatya n n meflhur kay s s n sundu. M AD Yönetim Kurulu Baflkan Yunus AKDAfi da yo un program içinde davetlerini kabul eden Zafer ÇA LAYAN a teflekkür etti. Sosyal güvenlik reformunda kimse kazan lm fl haklar n kaybetmiyor. Sistem kirlenmifl art k tafl m yor bu yükü. Yap lan de ifliklikler flimdiye kadar siyasetçilerin özensiz yanl fl politikalar n n sonucu al nmas gereken tedbirleri içeriyor. GSMH hersaplamas nda AB normlar nda yeni hesaplama yöntemine geçtik. Bu ay sonunda aç klanacak rakamlarla 650 milyar $ GSMH ya ulaflaca z y l nda 1 trilyon psikolojik s n r n aflmak istiyoruz. Ekonomimiz art k çok güçlü kriz ortamlar ndan etkilenmiyor. diyerek sözlerini tamamlad. Konuflmas ndan sonra toplant ya kat lan misafirlerin sorular n yan tlayan Bakan ÇA LAYAN Malatyal fladamlar n n her zaman yan nda oldu unu belirterek teflekkürlerini sundu. 12

13 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir M AD ANKARA DA MALATYALI BÜROKRATLARLA BULUfiTU M AD Yönetim Kurulu Baflkan Yunus AKDAfi M AD n Faaliyetlerini Ankara daki Malatyal Bürokratlarla Paylaflt. Yunus AKDAfi: Birlikteli in Getirdi i Sinerji le Baflar l Olabiliriz. Malatyal fladamlar Derne i taraf ndan organize edilen toplant da M AD Yönetim Kurulu üyeleri Ankara da ki Malatyal bürokratlarla biraraya geldi. 17 May s Cumartesi günü düzenlenen tan flma amaçl kahvalt l buluflma Ankara Çukurambar Liva Pastanesinde gerçeklefltirildi. Ankara da ki Malatyal bürokratlarla tan flmak ve fikir al flveriflinde bulunmak amac yla düzenlenen kahvalt da M AD Yönetim Kurulu Baflkan Yunus AKDAfi stanbul da yaflayan Malatyal fladamlar olarak sa lam temellerde yap land klar n kurumsallaflma yolunda emin ad mlar att klar n, birçok organizasyon, proje ile Malatya ve Malatyal ya katk sa lamaya çal flt klar n belirtti. AKDAfi M AD olarak Ankara da ki Malatyal bürokratlar m zla buluflma, tan fl p fikir al flveriflinde bulunma düflünceleri ile bu organizasyonu düzenledik. Bugün siz de erli hemflehrilerimizle bir arada olmak gurur verici bir durum. Derne imiz kurulufl aflamas ndan bugüne kadar bir arada olmay ve bu birlikteli in 13

14 Toplant ya kat lan bürokratlar Yunus AKDAfi n konuflmas sonras s rayla kendilerini tan tarak, M AD, Malatya ve Malatyal bürokratlar n durumu hakk nda düflünce ve önerilerini paylaflt lar. Özellikle bürokrasideki Malatyal lar n giderek azald, Malatya için daha fazla birliktelikle hareket edilmesi gerekti i, vurguland. Ayr ca kat l mc lar n M AD n böyle bir buluflmay organize etmesinden memnuniyet duyduklar n, bu tarz buluflmalar n faydal olaca, Malatyal lar n birbirine destek olmas gerekti i belirtildi. oluflturaca sinerji ile insan m za katk da bulunmay amaçlam flt r. Bu sinerjinin baflar getirece ine inan yoruz. Ankara da ki bürokratlar m z flehrimiz ve insan m z için çok önemli bir yere sahip. Daha fazla bürokrat m z n üst düzey görevlerde olmas n n gerekti ine inan yorum. Rahmetli Cumhurbaflkan m z Turgut ÖZAL döneminden bugüne üst düzey bürokratlar m z n say s giderek azal yor. Liyakate sahip hemflehrilerimize destek olmal y z daha fazla hemflehrimizin üst düzey görevlerde bulunmas n istiyoruz. dedi. Kahvalt l toplant kat l mc lar n günün hat ras olarak bir arada çektirdikleri foto raf karesine de yans yan bir arada olman n getirdi i memnuniyet duygular ile tamamland. Toplant ya Kat lanlar: 14 Yunus AKDAfi (M AD Yönt. Kurulu Bflk.) Abdulkadir ÜNALDI (KOSGEB Baflkan Yard mc s ), Abdullah AKGÜL (E. Tu amiral), Abuzer DURAN (Adalet Bakanl Hakim- Genel Müdür), Adnan GÜLDAfi (M AD Yönetim Kurulu Üyesi), Ahmet KURTO LU (Emekli Baflbakan Müflaviri - Genel Müdür), Ahmet SO UKTAfi (TBMM Dan flman), Ahmet Turan KOÇER (M AD Genel Sekreteri), Akif AKGÜL (MKEK Paz. Daire Baflkan ), Ali ÖZÇEL K (Yarg tay 20. Hukuk Dairesi Baflkan ), Burhan POLAT (Tekstil), Bülent DEM REL (RTÜK), Cemal D NÇER (PTT Daire Baflkan ), Cemal NOGAY (Çevre ve Orman Bakan Bas n Müflaviri), Cumali ÜNALDI (Müflavir), Do anbey AKGÜL (EPDK), Dr. Mustafa Kemal AKGÜL (MPM Teknik

15 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir Kahvalt Sonras Kat l mc lar Hat ra Foto raf Çektirdi. Müflavir), Dr. Ramazan KADAK (Tar m ve Köy iflleri Bakanl Müsteflar Yrd.), Dr. fianal TOSUN (Bilkent Atatürk Hastanesi Bafltabip Yrd.), Ekrem DERNEK (MEV Ankara fiube Baflkan ), Erhan ÖZCAN ( fladam ), Ertu rul GÜVEN (Emekli Baflbakanl k Müsteflar Yard mc s ), Ertu rul TEK N (Elektronik Mühendisi), Faruk YILDIRIM (G da), Fatih ELB R (MÜNÖD Baflkan Yrd.), Ferhat DEM RTAfi (TCDD Gn. Mdr. Yol. Daire Baflkan ), Fuat ÇET NKAYA (TSK), Fuat KUTSAL (Elk. Mühendisi), Hakan MEMUR (MÜNÖD Baflkan ), Hasan DEM R ( fladam ), Hasan TANRIVER (Tütün Alkol Kurumu Denetim Daire Baflkan ), Hasan TOY (Elektrik Yüksek Mühendisi), Hasan YILDIRIM (M AD Yönetim Kurulu Üyesi), brahim EREN (MEB Daire Baflkan ), Kas m AFfi N (Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Çal flma Genel Müdür Yrd.), Levent KAZANCIO LU (San. Tic. Bakanl ), M. Abdullah CANBEK (Baflbakanl k Müflaviri), M. Akif ÜSTÜNDA (Vol. Fed. As. Bflk.), M. Zeki BAYKAL (M AD Baflkan Vekili), Mehmet ADIGÜZEL (Ankara 11. Aile Mahkemesi Hakimi), Mehmet ÇAMUR (TPE Proje Müdürü), Mehmet DEM REL (Serbest Bölge Genel Müdür), Mehmet GÜLLÜ (DS ç Denetim Bflk.), Mehmet Nurkan NALBANT (M AD Yönetim Kurulu Üyesi), Murat ÇEL KEL (Gayrimenkul-Proje), Mustafa AY (TÜB TAK Kamu Araflt rmac lar Grubu Baflkan ), Mustafa TOY (T. Kalk nma Bankas Müdür), Necdet BOLCAL (MTT nflaat Dekorasyon) Nejat FIRAT (TCDD Gn. Mdr. Mali fller Daire Baflkan ), Nurettin KONAKLI (MEB Strateji Gelifltirme Baflkan ), O. Derya KADIO LU (Merkez Valisi), Ömer SOYLU (Avukat), Özkan YÜKSEL (Jandarma Genel Komutanl Albay), Prof. Dr. Mustafa Kemal YALINKILIÇ (Milli Parklar Genel Müdürü), Sami ÖZFIRAT (Yarg tay 9 Hakimler Dairesi Üyesi), Sinan B RENGEL (Bürokrat), fievket SOYLU (Soylu Dan flmanl k), Turan ER fi (Gayrimenkul Proje Enerji- nflaat), Hakan ODABAfiI (M AD Tan t m ve D fl liflkiler Sorumlusu) 15

16 M AD 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir BÖLGE BULUfiMALARI Ba c lar- kitelli Bölgesinde Bulunan M AD Üyeleri Yemekli Toplant da Biraraya Geldiler. M AD BÖLGE BULUfiMALARI KOMfiU ÜYELER BULUfiTURDU Malatyal fladamlar Derne i üyelerinin yak n çevresindeki M AD üyesi ifladamlar ile tan flmas, iliflkilerini gelifltirmesi ve yeni ifl iliflkilerine zemin oluflturmas amac yla düzenlenen M AD I. Bölge Buluflmas toplant s nda M AD üyeleri komflular ile bulufltu. 02 fiubat 2008 Cumartesi günü gerçeklefltirilen M AD I. Bölge Buluflmas ifl yerleri Ba c lar- kitelli Bölgesinde yer alan M AD üyelerini bir araya getirdi. Yat r mlar, Projeler ve Araflt rmalar Komisyonu Baflkan, M AD Yönetim Kurulu Üyesi Hasan YILDIRIM n ev sahipli inde düzenlenen bölge buluflmas toplant s na 25 M AD üyesi kat ld. Toplant ya M AD Yönetim Kurulunu temsilen Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Vahap KÜÇÜK baflkanl k yapt. KÜÇÜK; M AD n Malatyal ifl adamlar na yönelik çal flmalar na devam etti ini belirterek bölgesel buluflmalar n yak n çevredeki ifladamlar n n birbirlerini tan malar için gerekli oldu unu vurgulad. 16 Soldan Sa a: smail Hakk KISACIK, Hasan YILDIRIM, Mustafa KÜÇÜK, Nurkan NALBANT, Vahap KÜÇÜK, Mehmet YILMAZ

17 M AD BÖLGE BULUfiMALARIM AD BÖLGE BULUfiMALARI yararlanacaklar na ve iliflkilerini gelifltireceklerine gönülden inan yorum. dedi. Kat l mc üyelerin kendilerini tan tmalar ndan sonra M AD hakk nda bilgiler veren M AD Genel Sekreteri Ahmet Turan KOÇER Yeni dönemde yeni faaliyetlerle çal flmalar m z sürdürüyoruz. Genç M AD grubumuz aktif bir flekilde toplant lar ve sosyal faaliyetler organize ediyor. Sekretarya olarak önümüzdeki iki senenin planlamas n ç kard k. Yapmak istedi imiz faaliyetler ve çal flma planlar m z belirlendi. Bunlar sayesinde M AD önümüzdeki y llarda nas l bir yol haritas izlemesi gerekti ini net olarak görebilecek durumdad r. Yeni M AD üyesi Malatyal ifladamlar ndan Yalç n KOREfi bölge toplant lar sayesinde komflular n tan ma f rsat n n olmas n taktir etti ini belirtti. fl yaflam n n zor ve uzun bir yol oldu unu azimle çal flmak ve dürüst olmak gerekti ini belirten KOREfi kendisi hakk nda baz an lar kat l mc larla paylaflt. fladam Muammer fiah N de genç ifladamlar na katk sa layaca n düflündü ü g da sektöründeki baflar lar ile ilgili baz ifl yaflam an lar n kat l mc larla paylaflt. Taha Holding Genel Koordinatörü Mustafa KÜÇÜK ün de ifl yaflam nda baflar n n s rlar ile ilgili küçük bir seminer tad ndaki sohbeti kat l mc lar n ilgisini çekti. Toplant n n sonunda toplant ya ev sahipli i yapan Hasan YILDIRIM kat l mc tüm üyelere teflekkürlerini ileterek bu toplant lar n devam etmesini ve bölgedeki komflular n iliflkilerini gelifltirmelerini beklediklerini ifade etti. M AD Üyesi fladam Yalç n KOREfi dönemde yo un gezi programlar n gündeme ald k. Bursa Kültür ve Tarih Gezisi, zmit Kartepe Gezisi, Antalya Ela Resort gezilerini yapt k. Gezilerin üyelerimizin yak n iliflkiler gelifltirebilmesi için çok önemli oldu unu düflünüyoruz. Bu nedenle bir y ll k bir gezi planlamas ç kard k. Gezilerimize devam etmek istiyoruz. Derne imiz yeni dönemde komisyon say m z sekize ç kar larak komisyon sistemi aktif hale getirilmifltir. Bugün burada çevrenizdeki üye ifl adamlar m z tan man z onlarla dostluk ve ifl iliflkileri gelifltirebilmeniz için bulunmaktay z. Bölge buluflmalar m z stanbul un de iflik gölgelerinde her seferinde bir baflka üyemizin ev sahipli inde gerçeklefltirilecektir. Üyelerimizin bu toplant lardan Toplant ya Kat lan M AD Üyeleri Abdullah DEM RHAN, Ercan BOYRAZ, smail Hakk KISACIK, Hac Bayram KIZILBAKIR, Hasan YILDIRIM, H d r ÖZDAMAR, Mehmet YILMAZ, Mehmet Hanifi YILMAZ, Mustafa KÜÇÜK, Nurkan NALBANT, Onur KARADA, Vahap KÜÇÜK, Yalç n KOREfi, Muammer fiah N, Erman KORKUSUZ, At f ÜNALDI, Sefer H MTAfi, Mehmet KIZILBAKIR, Kemal POLAT, Adem DOLUYURT, Mustafa BÜYÜKYAZICI, Ömer GÖLGEL, fierife GÜLYEfi L 17

18 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir M AD BÖLGE BULUfiMALARIM AD BÖLGE BULUfiMALARI M AD ÜYELER II. BÖLGE BULUfiMASIYLA B RARAYA GELD M AD Yönetim Kurulu Baflkan Yunus AKDAfi Dernek Faaliyetleri Hakk nda Üyelere Bilgi Verdi M AD II. Bölge Buluflma Toplant s 8 Mart 2008 Cumartesi günü gerçeklefltirildi. Merter, Güngören, Bak rköy ve Zeytinburnu bölgesindeki M AD üyelerinin bir araya geldi i toplant Bahçelievler Hac Bozan O ullar Restorant da yap ld. Bölgede iflletmesi bulunan yirmialt üyenin kat ld toplant kahvalt fleklinde organize edildi. Toplant ya kat lan M AD Yönetim Kurulu Baflkan Yunus AKDAfi yeni dönem itibari ile yap lan ve yap lmak istenilen faaliyetler hakk nda bilgiler verdi. Bölge buluflmalar n n üyelerin birbirlerini tan malar n ve iliflkilerini gelifltirmelerini sa layaca n söyledi. M AD Genel Sekreteri Ahmet Turan KOÇER ise derne in faaliyetleri hakk nda detayl bilgiler verdi. KOÇER dernek üyeleri için düflünülen ve ilki olumlu tepkiler alan M AD Bölge Buluflmalar Toplant lar ndan memnun olduklar n, toplant lar n devam ettirilece ini belirtti. Toplant lar sayesinde üyelerin buluflmas n n yan nda M AD n da üyeleri ile daha yak n iletiflim kurabilme imkan buldu unu belirtti. Toplant ya kat lan üyeler kendilerini tan tt ve k sa konuflmalar yapt. Kat l mc lar M AD hakk nda de erlendirmelerde bulundu. M AD n güçlü bir iletiflim sistemine sahip oldu u ve baflar l çal flmalar yapt ifade edilen konuflmalarda; üyelerin M AD çal flmalar nda daha aktif olmas gerekti i, takip etmenin fayda sa layaca vurguland. Ayr ca M AD n kendine ait bir yer almas gerekti ini ifade eden kat l mc lar al nacak yer ile derne in sa lam yap s n güçlendirebilece i ve sonraki nesillerde de devaml l n sürdürebilece ini ifade ettiler. 18

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

Kütahya Milletvekili Fehmi

Kütahya Milletvekili Fehmi ORGAN ZE SANAY GAZETES fiubat 2009 1 fiefik ÇALIfiKAN Kurlarda art fl anlams zd r 14 te Arzu AKAY Ostim de ikinci kuflak 6 da Atila ÇINAR Yine kriz üzerine 4 te Subegüm BULUT Bir KOB Patronu 2009 u nas

Detaylı

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M

BUS AD 3.Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumu yap ld. Bir Süreç Olarak YEN LEfi M A USTOS - ARALIK 2012 123/124 BUS AD Mali Genel Kurulu Ekonomi Raporu Genç Kuflak Buluflmas Söylefli: brahim Orhan Lojistik Köyü Felsefe Toplant lar Yüksek Dan flma Kurulu Toplant s Kalite süreci bafllad

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

ED TÖRDEN 5 BAfiLARKEN olarak yeniden karfl n zday z. Son dönemde dünya ekonomisinde bafllayan olumsuzluklar dalga dalga yay larak ülkemize do ru geliyor. Bir STK olarak üzerine düfleni yapmaya çal fl

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir

fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Kemal ÖZGEN ATSO Yönetim Kurulu Baflkan fl adamlar için ekonomik ve sektörel sorunlar her fleyin önünde gelir Antalya Ticaret ve Sanayi Odas n n De erli Üyeleri, ATSOV ZYON un Sevgili Okuyucular, Türkiye

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu Cumhurbaflkan Erdo an Sultangazi de yap m tamamlanan 32 Eserin toplu aç l fl törenine kat ld Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an, Sultangazi de yap m tamamlanan hizmet binalar ve e itim kurumlar n hizmete

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici,

fladamlar na ufuk turu düzenlendi BELL periyotlarda esnaf, sanayici, SAYFA 01 nönü Caddesi Nisan 2011 de ZM R Büyükflehir Belediyesi, zemin flartlar n n de iflkenlik göstermesi nedeniyle Üçyol-Üçkuyular metro çal flmalar na ait hesaplar n bir bölümünü revize etti. 31 Aral

Detaylı

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da

Kars. Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de. Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa 15 te. Kars ta Turizm Öncelik Kazan yor Sayfa 29 da Kars 23 May s 2008 AB Sürecinde Kars ta F rsatlar - Avantajlar - Öncelikler Sayfa 3 te Kars ta Yürütülen AB Projeleri Sayfa 4 de STK lara Hibe Ça r s Sayfa 14 te Kars linin Ekonomik ve Sosyal Durumu Sayfa

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda

BUYUK KOLAYLIKLAR. UYELERiMiZE. Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir. Denizli Ticaret Odas, 5 milyon TL si Oda Zor zamanlar yeni f rsatlar da beraberinde getirir TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye nin Avrupa Birliği için önemli bir fırsat olduğunu söyledi. 11 de Denizli

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik

Türkiye Bülteni. Do ru istikametteyiz. Demirden pekyolu. Denk bütçe yolunda 30 y l n rekoru. Yabanc sermayeyi istikrar ve güvenle Türkiye ye çektik Ç NDEK LER Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 46 MART 2007 6 14 16 24 36 Do ru istikametteyiz AK PARTi 2. Dönem 2. l Baflkanlar Toplant s nda konuflan AK PARTi Genel Baflkan ve Baflbakan

Detaylı

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü!

Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Pursaklar YASTA! GÜNLÜK S YAS GAZETE ISSN 1308-6995 22 EK M 2009 PERfiEMBE F YATI: 15 Kr Yavuz Donat da Ulucanlar'a düfltü! Hizmet verdi i 80 y l boyunca aralar nda Metin Toker ve Cüneyt Arcayürek gibi

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri

Organize Sanayi Bölgeleri ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ Havalar nas l olacak? 7 de fiefik ÇALIfiKAN Kabine de iflikli i ve ekonomide stil 5 te Arzu AKAY Hannover Fuar nda Ostim ismi 12 de Atila ÇINAR KOB ler

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR

Turizmi yabanc lar AYAKTA TUTUYOR b-fit Cevizlidere fiubesi aç ld Spor merkezi anlay fl na yeni bir tan m getiren b-fit, 21. flubesini Balgat Cevizlidere de açt. GÜNCEL Ankara Dernekler Federasyonu Baflkan Celalettin Uluda n efli Songül

Detaylı

OSBÜK Baflkan Y lmaz,

OSBÜK Baflkan Y lmaz, ORGAN ZE SANAY GAZETES MART 2008 1 Abdullah ÇÖRTÜ çeriden bak fl... 6 da fiefik ÇALIfiKAN Piyasada para yok un anlam 7 de Fettah GÜVENTÜRK Türkiye nin gelece i mesleki e itimde 16 da Atila ÇINAR Ankara

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 9

Gayrimenkul Zirvesi 9 2 GYODER Gayrimenkul Zirvesi 9 Turgay Tanes, GYODER Baflkan Baflkan n Mesaj 2008 y l n global finansal sistemin sars ld, küresel ekonomik krizin etkilerini gözlemledi imiz ve yans malar n yaflad m z bir

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Baharla birlikte uyanan tabiat beraberinde bizlere canl l k ve mutluluk getirmifltir. Ülkemize de bolluk ve bereket getirmesini dileyerek,

Detaylı