M AD BÜLTEN 10. M AD n periyodik kurumsal bültenidir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M AD BÜLTEN 10. M AD n periyodik kurumsal bültenidir."

Transkript

1 M AD BÜLTEN M AD n periyodik kurumsal bültenidir. w w w. m i a d. o r g. t r

2

3 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir Ç NDEK LER Baflkan dan M AD Sevgi Evleri Aç l fl Yap ld. M AD 36. Ayl k Toplant s Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer ÇA LAYAN n kat l m yla düzenlendi. M AD Ankara da Malatyal Bürokratlarla Bulufltu. M AD Bölge Buluflmalar M AD I. Bölge Buluflmas Komflu Üyeleri Buluflturdu. M AD Üyeleri II. Bölge Buluflmas yla Biraraya Geldi. M AD Üyeleri III. Bölge Buluflmas nda Bölgelerindeki fladamlar le Bulufltu. M AD IV. Bölge Buluflmas Gerçeklefltirildi. M AD Üyeleri V. Bölge Buluflmas nda Üsküdar da Biraraya Geldi. M AD Perflembe Buluflmalar M AD 6. Perflembe Buluflmas nda Malatya Tar m l Müdürü Ahmet GÜLDAL, Malatya Çevre ve Orman fiube Müdürü smail Hakk ATABAY Malatya Tar m ve Ormanc l hakk nda bilgi verdiler. M AD 7. Perflembe Buluflmas Konu u Küçükçekmece Belediye Baflkan Aziz YEN AY Oldu. M AD 8. Perflembe Buluflmas Toplant s Konu u D fl Ticaret Müsteflarl hracat Genel Müdürü Ali BO A Oldu. M AD 9. Perflembe Buluflmas Azru ODABAfiI ve Burak ÜNALDI n n Kat l m le Gerçekleflti. M AD S la Buluflmalar M AD I. S la Buluflmas nda stanbul daki Malatyal Sivil Toplum Kurulufllar Kahvalt da Biraraya geldi. M AD II. S la Buluflmas ; S la Buluflmalar Dostluklar Pekifltiriyor. M AD Gezileri M AD Kartepe Gezisinde Do an n Güzelikleri Kayak Heyecan le Birleflti. M ADAP Bursa Kültür Ve Tarih Gezisi Haf zalardan Silinmeyecek Güzellikte An lar B rakt. Genç M AD Bo az Sefas M AD Gezi Program... M AD Kurumsal Ziyaretleri Ba c lar Belediye Baflkan ve Heyeti M AD Dernek Merkezinde A rland. Ispartal fladamlar M AD Dernek Merkezinde A rland. CHP Ba c lar lçe Yönetimi M AD Ziyaret Etti. Trabzon lu fladamlar M AD Dernek Merkezinde A rland. Di er M AD n Gençleri GENÇ M AD Konufltu. Genç M AD Grubu II. Buluflmas Gerçekleflti. M AD Akademi Aç l yor. M AD n Kardefl Okulu; Malatya Kaynarca lkö retim Okulu 3

4 BAfiKAN DAN Yunus AKDAfi Birço umuz uzun y llar önce stanbul'a geldik. Zor flartlarda, al fl k olmad m z ortamlarda çal flt k ve yaflad k. Yaln z kald m z, destek arad m z, ak l dan flmak, paylaflmak istedi imiz çok zaman oldu. Y lmad k baflar l olduk. Üretime yöneldik. stihdam sa lad k. Bütün bunlar n içinde en önemli eksi imiz beklide birlik olabilmekti. Malatyal fladamlar Derne imiz bundan 10 sene önce kuruldu unda iflte bu birlikteli i sa lamay amaçlamaktayd. Malatya'dan ç karak ülkemize de er katan ifladamlar m z yine Malatyal l k kimli i ile bir araya gelmeliydi. Bunun kolay olmad ve güven temelinde uzun bir süreç alaca aflikârd. M AD ile bu birlikteli in büyük oranda sa lanm fl oldu unu görmekteyiz. M AD Sevgi Evleri de flüphesiz ki bu birlikteli in en güzel meyvelerinden biri oldu. M AD olarak bu birlikteli in çat s n oluflturan bir sivil toplum kuruluflu olmaktan gurur duymaktay z. Yönetim Kurulu Baflkanl m döneminde projenin tamamlanmas ve aç l fl n yap lmas benim için ayr bir fleref vesilesidir. 10. YILIMIZDA SEV NÇL VE GURURLUYUZ, KOCA YÜREKL ADAMLARIN UZATTI I SEVG EL M N K YÜREKLER N GELECE OLDU Malatya'daki kimsesiz çocuklar m z n fliddete maruz kalma olay na karfl gözümüz kapal kalmad k. Sevgi sözcü ü yol göstericimiz oldu. Kimsesiz çocuklar m za tüm Malatyal lar m z n sahiplenmesi gerekliydi. Öyle de oldu. Tüm hemflehrilerimiz bu olaya karfl duyarl l k gösterdiler. Her zaman Malatya'ya ve Türkiye'ye katk sa layan ifladamlar m z çok hassas bir konu olan çocuklar m z n gelece i için hiçbir fedakarl ktan kaç nmad. fladamlar m z Bir fiefkat Eli de Sen Uzat sloganl kampanyam za destek oldu. fl adamlar m z n memleketlerine duyduklar vefa borcunun ve memleket sevgisinin besledi i duygularla hayata geçirilen bu proje, M AD' n misyonuna da uygun düflmüfltür. De erli Hemflehrilerim, Sevgi Evleri Projesinin bafllang c ndan bu güne uzun bir süreci geride b rakt k. Sevgi Evlerini M AD olarak 5 villa yapmaya karar verdik ve projenin genifllemesi için bir kampanya bafllatt k. 20 Mart 2006 tarihinde Polat Renaissance otelde yap lan organizasyonda Baflbakan ERDO AN' n teflvikleri ile hay rsever ifl adamlar n n yard m için birbirleri ile yar flt gece sonunda yap lacak villa say s 5'ten 16'ye ç kar ld. 14 Haziran 2008 Cumartesi günü iki y ldan fazla süredir emek harcanan M AD Sevgi Evlerinin aç l fl n gerçeklefltirdik. Kad n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan Nimet ÇUBUKÇU'nun kat l m ile düzenledi imiz aç l fl töreni, beni ve eme i geçen tüm arkadafllar m z duyguland ran güzellikte anlara sahne oldu. Yeni yuvalar na yerleflen çocuklar m z n yüzündeki gülümseme herhalde katk da bulunan herkes için al nabilecek en büyük ödüldü. M AD Sevgi Evleri Türkiye'de bir sivil toplum kuruluflunun organizasyonu ile yapt r lan ilk Sevgi Evi olmas itibariyle Malatya ve Malatyal lara yak fl r bir özellik tafl maktad r. 5 adet olarak yapmay planlad m z sevgi evlerini 16 adet olarak tamamlam fl olman n hakl gururunu villa yapt rarak bizlere kat lan de erli ifladamlar m z ile birlikte paylafl yoruz. Ülkemize büyük devlet adamlar Özallar, nönüler kazand ran, flimdilerde ise ifl adamlar ve büyük markalar ç kararak hizmet eden Malatyal lar n ortaya ç kard baflar l bir dayan flma modeli olarak önümüzde duran bu villalar, Malatyal lar n dayan flma ruhu ve kolektif davran fllar n n sonucunda ortaya ç km fl eserlerdir. Bu evler bugün çok zorland m z ve çokça da ihtiyaç duydu umuz dayan flma ve birliktelik oluflturma sayesinde, düflündüklerimizden de fazlas n baflarabilece imizin kan t olarak yükseliyor. Kolektif ruhun ve hay rseverlik duygular n n bizlere açabilece i kap lar n iflaretçisi olarak önümüzde duruyor. 4

5 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir Sevgili Hemflehrilerim, Bir milyon alt yüz bin yeni Türk liras na mal olan villalar m z n bulundu u bu site bitmifl haliyle ekonomik de eri 6 milyon YTL olan bir site haline gelmifltir. Bu villalar yaparak konforlu bir ortam, sevgili çocuklar m za sa laman n da sevincini M AD Sevgi Evlerini her gezdi imizde yaflad m z belirtmek isteriz. Çocuklar m z kendi odalar nda, kendi dolaplar n kullanarak, gözetmenlerin nezaretinde ev ifllerine de kat larak bir aile ortam s cakl nda yaflayacaklar. Sosyal donat lar, oyun parklar, hal sahas ve yeflil alanlar ile donan ml bir yaflam alan haline gelmifltir. Tüm bunlar n Anne-baba bofllu unu doldurmas mümkün de ildir. Ancak bu konforlu ortam çocuklar m z n yaflam standartlar n yükselterek kendilerini de erli hissetmelerini sa layacakt r. Böylece toplum ile uyumlu ve kendileri ile bar fl k birer insan olarak hayata kat lmalar n sa layacak bir altyap sunmaktad r. Bu güzel eserin ortaya ç kar lmas nda düzenledi imiz final gecesine kat larak Bunun için dilencilik dahi yapar m diyerek tam destek veren Baflbakan m z Recep Tayyip Erdo an'a, kimsesiz çocuklara bir anne flefkati ve titizli iyle yaklaflan Kad n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan m z Say n Nimet ÇUBUKÇU han mefendiye, Villalar m z yapt ran hay rsever ifl adamlar m za ve ailelerine, hemen her konuda tam deste ini hiçbir zaman esirgemeyen ve bu iflte de ciddi çabas ile katk da bulunan Say n Valime, l Özel daresine, samimi çabalar ndan dolay SHÇEK l Müdürümüze sizlerin huzurunda teflekkürlerimizi özellikle iletmek isterim. Ama özellikle bu projenin tasarlan p bafllat lmas n sa layan, maddi manevi katk lar n esirgemeyen, s k nt ya düflülen her an eksi i gedi i tamamlamak için yeniden yeniden fedakârl kta bulunan de erli yönetim kurulu üyelerimize de minnet ve flükran duygular m z özellikle belirtmek isteriz. Kampanyam z n bafllat lmas nda bugüne kadar tüm planlama ve koordinasyonu baflar ile yürüten genel sekreterimize ve sekretaryan n de erli çal flanlar na da ayr ca teflekkür ederim. Villalar n yap m n üstlenerek gerçekten güzel bir ifl yapan S MA nflaat A.fi'ye de teflekkür eder, bu güne kadar eme i geçen herkese, ilgili kurum ve kurulufllara teflekkürlerimi borç bilirim. Son olarak tekrar hat rlatmak isterim ki; bu proje devlet-vatandafl iflbirli i ile ortaya ç kan hay rseverlik duygular n n besledi i kolektif bir baflar öyküsüdür. Malatya'da ilk defa fert fert de il, birlikte bir STK'n n öncülü ünde elbirli i yapt klar nda neler baflarabilece inin de kan t d r. Yap lan iflbirli i M AD' n misyonunun önemini ortaya koyan önemli bir eser ortaya ç karm flt r. Bu eser Malatya'ya ve Malatyal lara yak flm flt r. De erli Hemflehrilerim, Derne imiz Sevgi Evleri projesi ile sosyal sorumluluk anlay fl nda bir hizmete öncü olmufltur. Elbette ki baflka proje ve faaliyetlerimizde h zla devam ediyor. Yönetim Kurulumuz ve Komisyonlar m z n çal flmalar ile kararlaflt r lan faaliyetlerimiz, sekretaryam z n özverili çal flmalar ile eksiksiz bir flekilde devam ettiriliyor. Bu çerçevede Geleneksel olarak düzenledi imiz M AD Ayl k Toplant lar n n 36.s Sanayi ve Ticaret Bakan m z Say n Zafer ÇA LAYAN' n kat l m ile gerçekleflti. Ankara'daki Malatyal bürokratlar m zla kahvalt l bir toplant da bir araya geldik. Onlar n görüfllerini fikirlerini ald k ve M AD' n çal flmalar n kendileri ile de paylaflt k. M AD Perflembe Buluflmalar çerçevesinde toplant lar yapt k ve bu toplant larda konular nda uzman birçok ismi üyelerimizle buluflturduk. Yeni dönemde bafllatt m z M AD Bölge Buluflmalar ile üyelerimizle ifl yapt klar bölgelerde gruplar halinde bulufltuk. M AD üyelerinin kendi yak n nda ifl yapan di er üyelerimizle tan flmas ve yak nlaflmas amac yla düzenlenen Bölge Buluflmalar üyelerimizden yo un ilgi gördü. Yine yeni dönemimizde bafllatt m z M AD S la Buluflmalar Toplant lar ikisini gerçeklefltirdik. Malatyal sivil toplum örgütlerimizle iliflkilerimizi gelifltirmeyi arzulad m z bu toplant lar m z n devam etmesi di er sivil toplum kurulufllar m z n da katk lar ile devam etmesini gönülden istiyorum. zmit Kartepe gezisi ve M ADAP grubumuzun Bursa gezisi de s cak ortamlar n sa lanmas na katk sa layan faaliyetlerimizdendi. Ulusal çapta etki oluflturabilen ve ulusal bas na da konu olan faaliyetlerin üretimi için Yönetim ve Komisyonlar m zdaki ifladamlar m z yeri geldi inde kendi ifllerinden fedakarl k yaparak derne imiz faaliyetlerinin baflar l olmas ad na özveri gösteriyorlar. Katk da bulunun tüm arkadafllar ma karfl l ks z fedakarl klar nedeniyle teflekkürlerimi sunuyorum. Malatyal lar n birlikte neler yapabilece ini özellikle M AD Sevgi Evleri Projemizle bir kez daha göstermifl olduk. El ele verdi imizde daha büyük projelere de imza atabilece imize gönülden inan yorum. Selam ve Sayg lar mla 5

6 MALATYA ARTIK SEVG EVLER LE ANILACAK M AD Sevgi Evleri Nimet ÇUBUKÇU: M AD Sevgi Evleri Türkiye de bir ilk. Malatyal ifladamlar m z n gösterdi i duyarl l n di er flehirlerimize de örnek olmas n umuyorum. 6 Malatyal fladamlar Derne i nin öncülü ünde yapt r lan M AD Sevgi Evlerinin aç l fl Kad n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan Nimet ÇUBUKÇU nun kat ld törenle yap ld. 14 Haziran 2008 Cumartesi günü Malatya da gerçeklefltirilen aç l fl ile Malatya insan n n sevgi dolu yüre i ve duyarl l bir kez daha belleklere kaz nd. Malatya Beylerderesi mevkiinde yirmi iki dönümlük arazi üzerine kurulan M AD Sevgi Evleri 16 adet villadan olufluyor. Çocuk esirgeme kurumunda çocuklar m z n yaflad elim olay sonras, M AD n organizasyonu ile düzenlenen kampanya sunucu sevgi evleri tamamland. Baflbakan Recep Tayyib ERDO AN n teflvik ve destekleriyle geniflleyen kampanya ile kimsesiz çocuklar n aile ortam nda yaflayabilecekleri yuvalar hizmete girdi.

7 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir söylemeye utan yor. Toplumsal alg y de ifltirmeliyiz. Biz çocuklar m z n toplumla kaynaflabilmeleri sosyal olabilmeleri için çal fl yoruz. diyerek sözlerini tamamlad. Duyars z Kalmad k Kimsesiz Çocuklar m z Yeni Evlerinde Nefle çindeydi Örnek fiehir MALATYA Kad n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan Nimet ÇUBUKÇU M AD n aç l fl günü düzenledi i kahvalt l bas n toplant s nda Sevgi Evleri projesine çok önem verdiklerini çocuklar n aile ortam na en yak n flartlarda yetiflebilmeleri için bu ortamlar sa lamaya çal flt klar n ifade etti. M AD n girifliminin Türkiye de bir ilk oldu unu Bas n toplant s nda söz alan M AD Yönetim Kurulu Baflkan Yunus AKDAfi M AD n öncülü ünü yapt projenin sivil toplum kurulufllar n n yapabileceklerini gösterdi ini vurgulayarak Malatya daki kimsesiz çocuklar m za karfl duyars z kalamazd k. Bafllatt m z kampanya baflta Baflbakan m z Say n Recep Tayyib ERDO AN ve Bakan m z Say n Nimet ÇUBUKÇU nun destekleri ile ilerledi. fladamlar m z n özverili katk lar birlikteli in neler ortaya ç karabilece ini gösterdi. Bu uzun süreçte katk s olan tüm kifli ve kurumlara teflekkürü borç biliyoruz. dedi. Çocuklar m z Akrobasi Hareketlerini Sergilerken belirten ÇUBUKÇU Türkiye genelinde Sevgi Evleri çal flmalar m z devam ediyor. Bunlar n içinde Malatya daki Sevgi Evleri bir ilk. Çünkü ilk defa bir sevgi evi devlet taraf ndan de il bir sivil toplum kuruluflunun duyarl l ile hayata geçirildi. Malatyal ifladamlar n n bu duyarl l n n di er flehirlerimiz ve sivil toplum kurulufllar m z için de örnek olmas n umuyorum. dedi. Kurumun korumaya ald çocuklara karfl önyarg l bir yaklafl m n oldu unu vurgulayan Bakan ÇUBUKÇU Bas n ile zaman zaman anlaflmazl klar m z oluyor. Ço u zaman bunun nedeni çocuklar n korumas ile ilgiliydi. Özellikle toplum taraf ndan kabul edilme konusunda ön yarg l yaklafl ma karfl birlikte mücadele etmeliyiz. Çocuklar m z yurt ya da yuvalarda kald n Devlet Bakan m z Say n Nimet ÇUBUKÇU Bas n Toplant s Düzenledi 7

8 M AD Sevgi Evleri nde kalan çocuklar ad na Sümeyra Demir isimli k z çocu u konufltu. Sonras nda M AD ad na yönetim Kurulu Baflkan Yunus AKDAfi, SHÇEK Malatya il Müdürü Murat KONAN, Malatya Belediye Baflkan Cemal AKIN, Malatya Milletvekili M e v l ü t ARSLANO LU, Malatya Milletvekili Öznur ÇALIK, Malatya Valisi Halil M AD Sevgi Evleri nin Aç l fl Sunumunu Sanatç Kenan IfiIK Yapt. brahim DAfiÖZ, ve Devlet Bakan Nimet Devlet Bakan Nimet ÇUBUKÇU, Malatya Valisi H. brahim DAfiÖZ, Malatya Milletvekilleri, Malatya Belediye Baflkan Cemal AKIN, SHÇEK Daire Baflkan Osman B LG N, M AD Yönetim Kurulu Üyeleri, Sponsor ifladamlar, kamu ve özel kurum, kurulufl yöneticileri ve bas n mensuplar n n kat ld aç l fl töreninin sunumunu ÇUBUKÇU söz ald lar. Aç l fl n sunumunu yapan ve okudu u fliir ile programa kat lanlar duyguland ran ünlü tiyatrocu Kenan IfiIK Malatyal o çirkin görüntülerin alt nda kalmad, sorumluluk bilinciyle yurtlarda kalan çocuklara Sevgi Evleri villalar n yapt rd. ifadesini kulland. Sanatç Kenan IfiIK ve M AD Genel Sekreteri Ahmet Turan KOÇER yapt. Aç l fl konuflmalar ndan ilkinde Kad n ve Aileden Sorumlu Devlet Bakan Say n Nimet ÇUBUKÇU 8

9 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir 6 Milyon YTL De erinde Sevgi Dolu Bir Site M AD Yönetim Kurulu Baflkan Yunus AKDAfi; Sevgi Evlerinin yap m nda eme i geçenlere tek tek teflekkür ederek bafllad konuflmas nda 5 adet yapmay planlad klar Sevgi Evlerini 16 adet olarak tamamlam fl olman n hakl gururunu yaflad klar n belirtti. AKDAfi Villalar m z n bulundu u bu site bitmifl haliyle ekonomik de eri alt milyon Yeni Türk Liras olan bir site haline gelmifltir. Sevgi dolu bu sitede çocuklar m z kendi odalar nda, kendi dolaplar n kullanarak, gözetmenlerin nezaretinde, ev ifllerine de kat larak bir aile ortam s cakl nda yaflayacaklar. Bu eser Malatya ya ve Malatyal lara yak flm flt r diyerek sözlerini tamamlad. Son olarak söz alan Devlet Bakan Nimet ÇUBUKÇU nun konuflmas sonras sponsor ifladamlar na, M AD Yönetim Kurulu Üyelerine ve ilgili kurum yetkililerine hediye tabak ve plaketleri verildi. Bas n mensuplar ile Bakan ÇUBUKÇU Sevgi Evlerini gezerek çocuklar kendi evlerinde ziyaret ettiler. Ünlü tiyatro oyuncusu Kenan IfiIK n ismi verilen antik tiyatroda çocuklar aç l fla gelen misafirlere halk oyunlar ndan örnekler ve çeflitli gösteriler sundular. Katk lar ndan Dolay Devlet Bakan Nimet ÇUBUKÇU ya Teflekkür Plaketi Hediye Edildi 9

10 M AD 36. AYLIK TOPLANTISI M AD 36. Ayl k Toplant s Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer ÇA LAYAN n kat l m yla gerçeklefltirildi. Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan BEN MALATYA NIN BAKANIYIM Malatyal fladamlar Derne i (M AD) 36. Ayl k toplant s konu u Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer ÇA LAYAN oldu. Ekonomi dünyas nda s cak geliflmelerin yafland bir dönemde Malatyal fladamlar n n sorular n yan tlayan ÇA LAYAN; ekonomik geliflmeler ve tart flmal günler geçiren siyasi gündem hakk nda de erlendirmelerde bulundu. 14 Mart Cuma stanbul Holiday nn Airporth Hotel de gerçeklefltirilen toplant ya Malatyal fladam, bürokrat ve akademisyenlerden oluflan 250 kifli kat ld. Sürdürülebilir Büyümeyi Sa lamam z Gerekiyor Toplant da ilk sözü alan M AD Yönetim Kurulu Baflkan 10

11 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir Toplant n n Sunumunu M AD Genel Sekreteri Ahmet Turan KOÇER Yapt Yunus AKDAfi; Uluslararas piyasalar n art k Türkiye yi do rudan etkiledi ini belirtti. AKDAfi, yabanc yat r mlar n devam edip etmeyece inin önemli oldu unu vurgulad. Ülke olarak kaynaklar m z n birbirimizle u raflarak bofla harcand n ve bunun iç piyasalarda M AD Yönetim Kurulu Baflkan Yunus AKDAfi, Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer ÇA LAYAN yavafllamaya, durgunlu a yol açt n ifade etti. AKDAfi Kar marjlar düfltü. Yüksek enflasyon ortam n n olmad bir ortamda ifl yaflam n n al flkanl klar da de iflti. Düflük kur ihracat yapan ifladamlar m z zorluyor. Sürdürülebilir büyümeyi çok önemsiyoruz bunun sa lanmas laz m. Siyasi tart flma ortamlar ndan uzak ekonomik büyümenin devam flart. fl ortam n n iyilefltirilmesine yönelik tedbirler al nmas n hükümetimizden bekliyoruz. Kobilere yönelik kamu bankalar ndan finansman sa lanmas gerekli. Sanayide bölgesel teflvik sitemine geçilmesi gerekiyor. diyerek Sanayi ve Ticaret Bakan ndan ö renmeyi bekledikleri konular ve ifl dünyas olarak önemsedikleri konular belirtti. Kabul ederseniz ben bundan sonra Malatya n n bakan olarak sizin bakan n z m. Bundan da fleref duyar m. Malatya ile ilgili yap lacak her fleyi kendime görev kabul ederim. Bu taahhüdümü burada belirtmek isterim. sözleri ile konuflmas na bafllayan Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer ÇA LAYAN Türkiye nin geçmifl dönemlere göre çok farkl bir konumda oldu unu geliflimin devam edece ini belirtti. Dünyan n 17. Avrupa n n 6. Büyük Ekonomisiyiz Türkiye nin sadece bir sektörde, otomotiv sektöründe 21 Milyar $ ihracat yapt n söyleyen ÇA LAYAN Resmi Kaynaklara göre her 100$ l k ihracat n 43$ ithalatla karfl lan yor. Kendi katma de erimize yöneldi imizi görebiliyoruz. Merkez Bankas n n döviz ve faiz konusunda yaflatt s k nt ya ra men ihracat yap yoruz. Merkez Bankas n n ba ms zl Türkiye ekonomisinden istikrardan ba ms zl k anlam na gelmez. Merkez Bankas Baflkan yaz l bir aç klamada bulundu. Diyor ki flirketleri iflas bekliyor. Asl nda ABD deki flirketlerin bir k sm ndan bahsediyor. Ancak bas na ç kan manfletlerden böyle anlafl lm yor y l nda kamunun toplam iç-d fl borcunun GSMH ya oran %90 lardayken geldi imiz noktada bugün %40 oran na düflmüfl. Unutmayal m bu ülkede kriz döneminde %7000 ile borçlan ld. Yüksek faizle 10 günlük borçlanmalar yap l yordu. fiimdi senelik borç alabiliriz y l nda ülkemize giren do rudan yabanc sermaye 21 Milyar $ 2008 y l nda da yabanc sermaye girifli devam edecek. Birço unuz belki de bilmiyor ama Türkiye dünyan n 17. Avrupa n n 6. en büyük ekonomisi. Dünyada üretilen her 1000 arac n 14 tanesi ülkemizde üretiliyor. Avrupa da 11

12 M AD 36. Ayl k Toplant s na Kat lanlardan Bir Kesit kullan lan 2 televizyonda 1 i burada üretiliyor hayal ve hedeflerimiz var. lk 10 büyük ekonomi içinde olaca z. Sektörel, bölgesel ve proje bazl teflvik sistemine geçece iz. Sanayi envanteri ç kar lmas çal flmalar m z devam ediyor. Ülkemizin her yerindeki fabrikalar n tek tek iflletme kapasitesini, istihdam oranlar n, ne ürettiklerini ç karaca z. Buna göre sanayi stratejimizi belirleyece iz. Sosyal Güvenlik Reformu Reformu le le Kazan lm fl Kazan lm fl Kimse Haklar n Kaybetmeyecek Kimse Haklar n Kaybetmeyecek NURCEPHE ve ÖZYAfiAR flirketlerinin sponsorlu unda yap lan toplant sonunda Zafer ÇA LAYAN a M AD ad na teflekkür plaketini Mahmut ÇALIK verdi. Toplant ya kat lan Malatya Aktif fladamlar Derne i de Bakan ÇA LAYAN a Malatya n n meflhur kay s s n sundu. M AD Yönetim Kurulu Baflkan Yunus AKDAfi da yo un program içinde davetlerini kabul eden Zafer ÇA LAYAN a teflekkür etti. Sosyal güvenlik reformunda kimse kazan lm fl haklar n kaybetmiyor. Sistem kirlenmifl art k tafl m yor bu yükü. Yap lan de ifliklikler flimdiye kadar siyasetçilerin özensiz yanl fl politikalar n n sonucu al nmas gereken tedbirleri içeriyor. GSMH hersaplamas nda AB normlar nda yeni hesaplama yöntemine geçtik. Bu ay sonunda aç klanacak rakamlarla 650 milyar $ GSMH ya ulaflaca z y l nda 1 trilyon psikolojik s n r n aflmak istiyoruz. Ekonomimiz art k çok güçlü kriz ortamlar ndan etkilenmiyor. diyerek sözlerini tamamlad. Konuflmas ndan sonra toplant ya kat lan misafirlerin sorular n yan tlayan Bakan ÇA LAYAN Malatyal fladamlar n n her zaman yan nda oldu unu belirterek teflekkürlerini sundu. 12

13 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir M AD ANKARA DA MALATYALI BÜROKRATLARLA BULUfiTU M AD Yönetim Kurulu Baflkan Yunus AKDAfi M AD n Faaliyetlerini Ankara daki Malatyal Bürokratlarla Paylaflt. Yunus AKDAfi: Birlikteli in Getirdi i Sinerji le Baflar l Olabiliriz. Malatyal fladamlar Derne i taraf ndan organize edilen toplant da M AD Yönetim Kurulu üyeleri Ankara da ki Malatyal bürokratlarla biraraya geldi. 17 May s Cumartesi günü düzenlenen tan flma amaçl kahvalt l buluflma Ankara Çukurambar Liva Pastanesinde gerçeklefltirildi. Ankara da ki Malatyal bürokratlarla tan flmak ve fikir al flveriflinde bulunmak amac yla düzenlenen kahvalt da M AD Yönetim Kurulu Baflkan Yunus AKDAfi stanbul da yaflayan Malatyal fladamlar olarak sa lam temellerde yap land klar n kurumsallaflma yolunda emin ad mlar att klar n, birçok organizasyon, proje ile Malatya ve Malatyal ya katk sa lamaya çal flt klar n belirtti. AKDAfi M AD olarak Ankara da ki Malatyal bürokratlar m zla buluflma, tan fl p fikir al flveriflinde bulunma düflünceleri ile bu organizasyonu düzenledik. Bugün siz de erli hemflehrilerimizle bir arada olmak gurur verici bir durum. Derne imiz kurulufl aflamas ndan bugüne kadar bir arada olmay ve bu birlikteli in 13

14 Toplant ya kat lan bürokratlar Yunus AKDAfi n konuflmas sonras s rayla kendilerini tan tarak, M AD, Malatya ve Malatyal bürokratlar n durumu hakk nda düflünce ve önerilerini paylaflt lar. Özellikle bürokrasideki Malatyal lar n giderek azald, Malatya için daha fazla birliktelikle hareket edilmesi gerekti i, vurguland. Ayr ca kat l mc lar n M AD n böyle bir buluflmay organize etmesinden memnuniyet duyduklar n, bu tarz buluflmalar n faydal olaca, Malatyal lar n birbirine destek olmas gerekti i belirtildi. oluflturaca sinerji ile insan m za katk da bulunmay amaçlam flt r. Bu sinerjinin baflar getirece ine inan yoruz. Ankara da ki bürokratlar m z flehrimiz ve insan m z için çok önemli bir yere sahip. Daha fazla bürokrat m z n üst düzey görevlerde olmas n n gerekti ine inan yorum. Rahmetli Cumhurbaflkan m z Turgut ÖZAL döneminden bugüne üst düzey bürokratlar m z n say s giderek azal yor. Liyakate sahip hemflehrilerimize destek olmal y z daha fazla hemflehrimizin üst düzey görevlerde bulunmas n istiyoruz. dedi. Kahvalt l toplant kat l mc lar n günün hat ras olarak bir arada çektirdikleri foto raf karesine de yans yan bir arada olman n getirdi i memnuniyet duygular ile tamamland. Toplant ya Kat lanlar: 14 Yunus AKDAfi (M AD Yönt. Kurulu Bflk.) Abdulkadir ÜNALDI (KOSGEB Baflkan Yard mc s ), Abdullah AKGÜL (E. Tu amiral), Abuzer DURAN (Adalet Bakanl Hakim- Genel Müdür), Adnan GÜLDAfi (M AD Yönetim Kurulu Üyesi), Ahmet KURTO LU (Emekli Baflbakan Müflaviri - Genel Müdür), Ahmet SO UKTAfi (TBMM Dan flman), Ahmet Turan KOÇER (M AD Genel Sekreteri), Akif AKGÜL (MKEK Paz. Daire Baflkan ), Ali ÖZÇEL K (Yarg tay 20. Hukuk Dairesi Baflkan ), Burhan POLAT (Tekstil), Bülent DEM REL (RTÜK), Cemal D NÇER (PTT Daire Baflkan ), Cemal NOGAY (Çevre ve Orman Bakan Bas n Müflaviri), Cumali ÜNALDI (Müflavir), Do anbey AKGÜL (EPDK), Dr. Mustafa Kemal AKGÜL (MPM Teknik

15 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir Kahvalt Sonras Kat l mc lar Hat ra Foto raf Çektirdi. Müflavir), Dr. Ramazan KADAK (Tar m ve Köy iflleri Bakanl Müsteflar Yrd.), Dr. fianal TOSUN (Bilkent Atatürk Hastanesi Bafltabip Yrd.), Ekrem DERNEK (MEV Ankara fiube Baflkan ), Erhan ÖZCAN ( fladam ), Ertu rul GÜVEN (Emekli Baflbakanl k Müsteflar Yard mc s ), Ertu rul TEK N (Elektronik Mühendisi), Faruk YILDIRIM (G da), Fatih ELB R (MÜNÖD Baflkan Yrd.), Ferhat DEM RTAfi (TCDD Gn. Mdr. Yol. Daire Baflkan ), Fuat ÇET NKAYA (TSK), Fuat KUTSAL (Elk. Mühendisi), Hakan MEMUR (MÜNÖD Baflkan ), Hasan DEM R ( fladam ), Hasan TANRIVER (Tütün Alkol Kurumu Denetim Daire Baflkan ), Hasan TOY (Elektrik Yüksek Mühendisi), Hasan YILDIRIM (M AD Yönetim Kurulu Üyesi), brahim EREN (MEB Daire Baflkan ), Kas m AFfi N (Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl Çal flma Genel Müdür Yrd.), Levent KAZANCIO LU (San. Tic. Bakanl ), M. Abdullah CANBEK (Baflbakanl k Müflaviri), M. Akif ÜSTÜNDA (Vol. Fed. As. Bflk.), M. Zeki BAYKAL (M AD Baflkan Vekili), Mehmet ADIGÜZEL (Ankara 11. Aile Mahkemesi Hakimi), Mehmet ÇAMUR (TPE Proje Müdürü), Mehmet DEM REL (Serbest Bölge Genel Müdür), Mehmet GÜLLÜ (DS ç Denetim Bflk.), Mehmet Nurkan NALBANT (M AD Yönetim Kurulu Üyesi), Murat ÇEL KEL (Gayrimenkul-Proje), Mustafa AY (TÜB TAK Kamu Araflt rmac lar Grubu Baflkan ), Mustafa TOY (T. Kalk nma Bankas Müdür), Necdet BOLCAL (MTT nflaat Dekorasyon) Nejat FIRAT (TCDD Gn. Mdr. Mali fller Daire Baflkan ), Nurettin KONAKLI (MEB Strateji Gelifltirme Baflkan ), O. Derya KADIO LU (Merkez Valisi), Ömer SOYLU (Avukat), Özkan YÜKSEL (Jandarma Genel Komutanl Albay), Prof. Dr. Mustafa Kemal YALINKILIÇ (Milli Parklar Genel Müdürü), Sami ÖZFIRAT (Yarg tay 9 Hakimler Dairesi Üyesi), Sinan B RENGEL (Bürokrat), fievket SOYLU (Soylu Dan flmanl k), Turan ER fi (Gayrimenkul Proje Enerji- nflaat), Hakan ODABAfiI (M AD Tan t m ve D fl liflkiler Sorumlusu) 15

16 M AD 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir BÖLGE BULUfiMALARI Ba c lar- kitelli Bölgesinde Bulunan M AD Üyeleri Yemekli Toplant da Biraraya Geldiler. M AD BÖLGE BULUfiMALARI KOMfiU ÜYELER BULUfiTURDU Malatyal fladamlar Derne i üyelerinin yak n çevresindeki M AD üyesi ifladamlar ile tan flmas, iliflkilerini gelifltirmesi ve yeni ifl iliflkilerine zemin oluflturmas amac yla düzenlenen M AD I. Bölge Buluflmas toplant s nda M AD üyeleri komflular ile bulufltu. 02 fiubat 2008 Cumartesi günü gerçeklefltirilen M AD I. Bölge Buluflmas ifl yerleri Ba c lar- kitelli Bölgesinde yer alan M AD üyelerini bir araya getirdi. Yat r mlar, Projeler ve Araflt rmalar Komisyonu Baflkan, M AD Yönetim Kurulu Üyesi Hasan YILDIRIM n ev sahipli inde düzenlenen bölge buluflmas toplant s na 25 M AD üyesi kat ld. Toplant ya M AD Yönetim Kurulunu temsilen Yönetim Kurulu Baflkan Vekili Vahap KÜÇÜK baflkanl k yapt. KÜÇÜK; M AD n Malatyal ifl adamlar na yönelik çal flmalar na devam etti ini belirterek bölgesel buluflmalar n yak n çevredeki ifladamlar n n birbirlerini tan malar için gerekli oldu unu vurgulad. 16 Soldan Sa a: smail Hakk KISACIK, Hasan YILDIRIM, Mustafa KÜÇÜK, Nurkan NALBANT, Vahap KÜÇÜK, Mehmet YILMAZ

17 M AD BÖLGE BULUfiMALARIM AD BÖLGE BULUfiMALARI yararlanacaklar na ve iliflkilerini gelifltireceklerine gönülden inan yorum. dedi. Kat l mc üyelerin kendilerini tan tmalar ndan sonra M AD hakk nda bilgiler veren M AD Genel Sekreteri Ahmet Turan KOÇER Yeni dönemde yeni faaliyetlerle çal flmalar m z sürdürüyoruz. Genç M AD grubumuz aktif bir flekilde toplant lar ve sosyal faaliyetler organize ediyor. Sekretarya olarak önümüzdeki iki senenin planlamas n ç kard k. Yapmak istedi imiz faaliyetler ve çal flma planlar m z belirlendi. Bunlar sayesinde M AD önümüzdeki y llarda nas l bir yol haritas izlemesi gerekti ini net olarak görebilecek durumdad r. Yeni M AD üyesi Malatyal ifladamlar ndan Yalç n KOREfi bölge toplant lar sayesinde komflular n tan ma f rsat n n olmas n taktir etti ini belirtti. fl yaflam n n zor ve uzun bir yol oldu unu azimle çal flmak ve dürüst olmak gerekti ini belirten KOREfi kendisi hakk nda baz an lar kat l mc larla paylaflt. fladam Muammer fiah N de genç ifladamlar na katk sa layaca n düflündü ü g da sektöründeki baflar lar ile ilgili baz ifl yaflam an lar n kat l mc larla paylaflt. Taha Holding Genel Koordinatörü Mustafa KÜÇÜK ün de ifl yaflam nda baflar n n s rlar ile ilgili küçük bir seminer tad ndaki sohbeti kat l mc lar n ilgisini çekti. Toplant n n sonunda toplant ya ev sahipli i yapan Hasan YILDIRIM kat l mc tüm üyelere teflekkürlerini ileterek bu toplant lar n devam etmesini ve bölgedeki komflular n iliflkilerini gelifltirmelerini beklediklerini ifade etti. M AD Üyesi fladam Yalç n KOREfi dönemde yo un gezi programlar n gündeme ald k. Bursa Kültür ve Tarih Gezisi, zmit Kartepe Gezisi, Antalya Ela Resort gezilerini yapt k. Gezilerin üyelerimizin yak n iliflkiler gelifltirebilmesi için çok önemli oldu unu düflünüyoruz. Bu nedenle bir y ll k bir gezi planlamas ç kard k. Gezilerimize devam etmek istiyoruz. Derne imiz yeni dönemde komisyon say m z sekize ç kar larak komisyon sistemi aktif hale getirilmifltir. Bugün burada çevrenizdeki üye ifl adamlar m z tan man z onlarla dostluk ve ifl iliflkileri gelifltirebilmeniz için bulunmaktay z. Bölge buluflmalar m z stanbul un de iflik gölgelerinde her seferinde bir baflka üyemizin ev sahipli inde gerçeklefltirilecektir. Üyelerimizin bu toplant lardan Toplant ya Kat lan M AD Üyeleri Abdullah DEM RHAN, Ercan BOYRAZ, smail Hakk KISACIK, Hac Bayram KIZILBAKIR, Hasan YILDIRIM, H d r ÖZDAMAR, Mehmet YILMAZ, Mehmet Hanifi YILMAZ, Mustafa KÜÇÜK, Nurkan NALBANT, Onur KARADA, Vahap KÜÇÜK, Yalç n KOREfi, Muammer fiah N, Erman KORKUSUZ, At f ÜNALDI, Sefer H MTAfi, Mehmet KIZILBAKIR, Kemal POLAT, Adem DOLUYURT, Mustafa BÜYÜKYAZICI, Ömer GÖLGEL, fierife GÜLYEfi L 17

18 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir M AD BÖLGE BULUfiMALARIM AD BÖLGE BULUfiMALARI M AD ÜYELER II. BÖLGE BULUfiMASIYLA B RARAYA GELD M AD Yönetim Kurulu Baflkan Yunus AKDAfi Dernek Faaliyetleri Hakk nda Üyelere Bilgi Verdi M AD II. Bölge Buluflma Toplant s 8 Mart 2008 Cumartesi günü gerçeklefltirildi. Merter, Güngören, Bak rköy ve Zeytinburnu bölgesindeki M AD üyelerinin bir araya geldi i toplant Bahçelievler Hac Bozan O ullar Restorant da yap ld. Bölgede iflletmesi bulunan yirmialt üyenin kat ld toplant kahvalt fleklinde organize edildi. Toplant ya kat lan M AD Yönetim Kurulu Baflkan Yunus AKDAfi yeni dönem itibari ile yap lan ve yap lmak istenilen faaliyetler hakk nda bilgiler verdi. Bölge buluflmalar n n üyelerin birbirlerini tan malar n ve iliflkilerini gelifltirmelerini sa layaca n söyledi. M AD Genel Sekreteri Ahmet Turan KOÇER ise derne in faaliyetleri hakk nda detayl bilgiler verdi. KOÇER dernek üyeleri için düflünülen ve ilki olumlu tepkiler alan M AD Bölge Buluflmalar Toplant lar ndan memnun olduklar n, toplant lar n devam ettirilece ini belirtti. Toplant lar sayesinde üyelerin buluflmas n n yan nda M AD n da üyeleri ile daha yak n iletiflim kurabilme imkan buldu unu belirtti. Toplant ya kat lan üyeler kendilerini tan tt ve k sa konuflmalar yapt. Kat l mc lar M AD hakk nda de erlendirmelerde bulundu. M AD n güçlü bir iletiflim sistemine sahip oldu u ve baflar l çal flmalar yapt ifade edilen konuflmalarda; üyelerin M AD çal flmalar nda daha aktif olmas gerekti i, takip etmenin fayda sa layaca vurguland. Ayr ca M AD n kendine ait bir yer almas gerekti ini ifade eden kat l mc lar al nacak yer ile derne in sa lam yap s n güçlendirebilece i ve sonraki nesillerde de devaml l n sürdürebilece ini ifade ettiler. 18

19 M AD BÖLGE BULUfiMALARIM AD BÖLGE BULUfiMALARI Merter, Güngören, Bak rköy, Zeytinburnu Bölgelerindeki M AD Üyeleri Kahvalt da Biraraya Geldi Toplant sonunda Yunus AKDAfi toplant ya ev sahipli i yapan M AD Yönetim Kurulu Baflkan Vekili M. Zeki BAYKAL a ve toplant ya kat lan tüm üyelere teflekkürlerini sundu. Mehmet Zeki BAYKAL, (Baykallar Tekstil), Naci ALAN (Burkay Tekstil), Ömer ÇOKYAfiAR (Özyaflar Tel ve Kalvaniz), Aynur fileyen (AK Bahçelievler Kurucu Üyesi), rfan YAVUZ (Yavuzlar Özel E itim Kurumu), Mustafa KARACAN (Dürümcü Dede) Üye Adaylar : Fatih fiengöz (fiengözler Tekstil), Cafer KINACI (K nac Yeminli Mali Müflavir), Vakkas KAYA (Onur Tekstil), Hidayet B RfiEY (TEB Zeytinburnu fiube Müdürü), Turan EVRENSEL (Evrensel G da), Muharrem GÜL ( stanbul Oto) Enes PERK, fierife GÜLYEfi L (TEB Gültepe fiube Müdürü) Toplant ya Kat lan M AD Üyeleri : Yunus AKDAfi (M AD Yönetim Kurulu Baflkan ), Ahmet Turan KOÇER (M AD Genel Sekreteri), Ahmet AKTAfi (Üçel Tekstil), Deha fiah NTÜRK ( pek Tekstil), Fikret TANRIVERD ( nci Grup), Hikmet TANRIVERD ( nci Grup), Kaz m ADIYAMAN (Grup Otomativ), Mehmet SARIO LU (Mesa Tekstil), Mehmet Seydi fientürk (Kuflanal Tekstil), Memet BAYSOY (Sanremo Giyim), Mustafa ADIYAMAN (Tu çe Tekstil), Nam k Bekir Z YAL (Batik Örme), Nüvit KARAGÖZLÜ (Karagözler Tekstil), Recep SERT (Sertler Tekstil), Serkan ILICAK (Il caklar Ka t), fiahin MET N (Merih Dü me), Celal B RSEN (Celal Birsen fiemsiyeleri), Ahmet SARAÇ (fiura Tekstil), Alaattin fiengöz (fiengözler Tekstil), Nusret EVRENSEL (Evrensel G da), 19

20 2008 M AD n periyodik kurumsal bültenidir M AD BÖLGE BULUfiMALARIM AD BÖLGE BULUfiMALARI M AD ÜYELER BÖLGELER NDEK fiadamlari LE BULUfiUYOR Malatyal fladamlar Derne i III. bölge Buluflmas 26 Nisan 2008 Cumartesi günü gerçeklefltirildi. KOÇER dernek çal flmalar ve yeni faaliyetler hakk nda bilgi verdiler. Kat l mc üyeler kendilerini tan tmalar sonras nda öneri ve beklentilerini paylaflt lar. Yunus AKDAfi Bölge Buluflmalar n n çok verimli geçti ini ve üyelerin kendi ev sahipli inde bölgelerindeki ifladamlar n a rlama f rsat bulduklar n, bu toplant lar sürdüreceklerini belirtti. Toplant ya Kat lanlar: M AD Üyeleri The Golden Horn Otel de Kahvalt da Bulufltular M AD üyesi Akbulut YAfiIK' n Ev sahipli ini yapt kahvalt l toplant Sultanahmet The Golden Horn Hotel'de düzenlendi. M AD üyelerinin birbirlerini tan malar, yeni ifl iliflkilerinin kurulmas için zemin oluflturulmas Ahmet DA LI, Cafer KINACI, Savafl Ramazan fiakar, Yusuf GÜRBÜZ, Cemal TURGUT, smet CAN, Vedat TOY, Akbulut YAfiIK, rfan ASLAN, Naci BAfiDEM R, Caner SÜRMEL, Abuzer YILDIZ, Ali POLAT, Bilal AYDIN ve Misafirler. ve M AD faaliyetlerinin üyelerle paylafl lmas amac yla yap lan bölge buluflmalar üyelerin samimi ortamda düflüncelerini ifade edebilmesini sa l yor. Eminönü, Sirkeci Sultanahmet, Bayaz t ve yak n bölgelerinde ifl yeri olan üyelerin kat l m ile düzenlenen 3. Bölge Buluflmas nda M AD Yönetim Kurulu Baflkan Yunus AKDAfi ve M AD Genel Sekreteri Ahmet Turan 20

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m.

Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Türkiye-Afrika Siyasi liflkileri Can Altan Sunuyu flu flekilde vermek istiyorum; bir politikam z n temel ilkeleri nelerdir, genel bir görüfl amac yla buna ana hatlar yla bakmaya çal flaca m. Daha sonra

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI

ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI ANADOLU DA BEYİN FIRTINASI Güneş Sigorta ve CNBC-e işbirliği ile Kasım ayında Kayseri den başlayan Güneş Ekonomi Buluşmaları 6 ay boyunca 6 farklı ilde ekonominin nabzını tutacak. Geneş Sigorta Genel Müdürü

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar

BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar BALIKESİRLİ SANAYİCİLER 72. TOBB GENEL KURULU İÇİN ANKARA DA Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 72. Mali Genel Kurulu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu nun ev sahipliğinde,

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı

Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Büyükşehir Bodrum halkına yeni süreci anlattı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Bodrum da düzenlenen toplantıda yeni süreç ile ilgili büyükşehir daire başkanları tarafından Bodrum halkına

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak

G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak G ayrimenkul Yat r m Ortakl Olmak CEYLAN Intercontinental ISTANBUL 15 Aral k 2011 Gayrimenkul Yat r m Ortakl klar (GYO), konut ve ifl/al flverifl merkezleri gibi büyük ölçekli gayrimenkul projelerinin

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı