Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Meclis Üyeleri Meclis Üyeleri 12 Mamak Belediyesi

15 Abdullah ARSLAN (Ak Parti) Adem AVAN (Ak Parti) Ahmet GÜZEL (Ak Parti) Ali FERHAN (Ak Parti) Aydın DEMİR (Ak Parti) Baki YALÇINKAYA (Ak Parti) Davut ERDEM (Ak Parti) Eşref KARAÇÖR (II. Meclis Bşk Vekili) Faruk GÜLTEKİN (Ak Parti) 2007 Y l dare Faaliyet Raporu 13

16 Meclis Üyeleri Meclis Üyeleri Halil ULUBAY (Ak Parti) Hüseyin ERGÜL (Ak Parti) Kani ARAZ (Ak Parti) Kenan ŞAHİN (Ak Parti) Kerem ŞANKAZAN (Ak Parti) Mehmet KESKİNKILIÇ (Ak Parti) 14 Mamak Belediyesi Mustafa ÖZTÜRK (Ak Parti) Nidaver AKBAYIR (Ak Parti) Osman KOÇYİĞİT (Ak Parti)

17 Ömer ERİLLİ (I. Meclis Bşk Vekili) Ramazan GÜL (Ak Parti) Selma ÇEVİK (Ak Parti) S. Hilal ALIÇ (Ak Parti) Süleyman ULUYOL (Ak Parti) Tahsin ÖZTUNCA (Ak Parti) Tahsin TAŞKIRAN (Ak Parti) Tuncay GÜLEN (Ak Parti) Turay AKSOY (Ak Parti) Zekeriya KESİMAL (Ak Parti) 2007 Y l dare Faaliyet Raporu 15

18 Meclis Üyeleri Meclis Üyeleri Ali BAYRAK (CHP) Aziz KARAGÖZ (CHP) Bayram TANRIÖVER (CHP) Binali KELEŞ (CHP) Hasan ŞAKACI (CHP) Hasan BOZKUL (CHP) 16 Mamak Belediyesi Muharrem ÖZCAN (CHP) Safa AKSOY (CHP) Sultan GÖZÜYILMAZ (CHP)

19 İçindekiler SUNUŞ...19 I- GENEL BİLGİLER...20 A- Misyon ve Vizyon...20 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...21 C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Özel Kalem Müdürlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Teftiş Kurulu Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Bilgi İşlem Müdürlüğü Hukuk İşleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Sağlık İşleri Müdürlüğü Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Fen İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü İşletme Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Sivil Savunma Uzmanlığı Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler (Mali Hizmetler Müdürlüğünün Sunduğu Hizmetler) Bütçe Uygulama Sonuçları B- Performans Bilgileri Performans Göstergeleri IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Y l dare Faaliyet Raporu 17

20 İdare Faaliyet Raporu İdare Faaliyet Raporu 18 Mamak Belediyesi

21 Sunuş Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım ve Sevgili Mamaklı Hemşehrilerim: 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği; Kamunun yeniden yapılandırılması çerçevesinde, Belediyemizde de yeniden yapılandırma sürecine uyum sağlayarak, mevcut birimlerin gerek isimsel gerekse fiili olarak değiştirilmesi, birleştirilmesi ve ayrılması işlemlerini tamamlayarak, mevcut Yasa ve Yönetmeliklere uygun olarak hizmet vermeye çalışmaktadır yılı Faaliyet Raporumuz; İdaremizin misyon, vizyon ve stratejik planları doğrultusunda, mali saydamlık, hesap verme sorumluluğu, bilgilerin doğru, güvenilir, önyargısız ve tarafsız olması ve kamuoyunun bilgi sahibi olmasını sağlamak üzere açık, anlaşılır ve sade bir dil kullanılarak hazırlanmıştır. Belediyemiz 2007 yılı faaliyet döneminde, daha önce başlatmış olduğu ISO standartlarında kalite belgesini almaya hak kazanmış ve devamında da mükemmellik belgesini almak için gerekli çalışmalara devam etmiştir. Yine bu dönemde ön görmüş olduğumuz hedeflere ulaşmak için zoru başaran ve imkansızı zorlayan belediyecilik anlayışımızla, ilçemizde yaşayan halkımıza layık olduğu en güzel hizmeti vermek konusunda kısıtlı bütçe imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak, en güzel hizmetleri sunmaya çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz. Halkımızın belediyemiz ile olan ilişkilerinde zaman ve ekonomik tasarruf sağlaması için e-belediyecilik anlayışı benimsenerek, belediyemizin bütün birimlerinde iletişim ile ilgili teknik donanımlar kurularak, mevcutlar artırılarak gelişim sağlanmış, birimler sahip oldukları verileri halkımızın kolay ulaşabilmesi için gerekli bilgileri internet ortamına taşımışlardır. Yine bu faaliyet döneminde, İlçemizde yaşayan hasta, yaşlı, özürlü, düşkün ve dar gelirli vatandaşlarımızda unutulmamış, onlara belediyecilikte yeni bir anlayış olan evde bakım hizmeti sunulmuştur. Ayrıca 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza kurumumuz bünyesindeki Sağlık İşleri Müdürlüğümüzce ücretsiz sağlık taraması yaptırılmıştır. İlçemizde bulunan park, dinlenme ve spor sahalarından vatandaşlarımızın güvenli bir ortamda faydalanması için güvenlik birimleri oluşturmak sureti ile rahat bir ortamda sosyal faaliyetlerde bulunmalarına imkan sağlanmıştır. Yine bu dönemde 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile Belediyelere yüklenilen görev ve sorumluluk gereğince, İlçemiz sınırları içerisinde bulunan okul, hastane, emniyet ve diğer kuruluşlara bütçe imkanları dahilinde ihtiyaçları olan gerekli malzeme, işçilik, bakım ve onarım vb. konularda hizmetler sunulmuştur. Resmi ve dini bayramlar ile muhtelif anma, kutlama günlerinde belediyemizce halkımızın da katılımı ile etkinlikler düzenlenerek, gerekli kaynaşma ve motivasyon sağlanmıştır. Belediye olarak yapmış olduğumuz hizmetlerle ilgili kamuoyu yoklamaları yapılarak, halkımızın memnuniyet duyduğu hizmetlerin daha da iyisinin yapılması, eksik gördüklerinin ise tedariki sağlanarak vatandaş memnuniyeti en üst seviyede tutulmuştur. Hizmetin en güzelini hak eden Mamak Halkına daha modern ve çağdaş, alt yapıları tamamlanmış, gecekondudan arındırılarak kentsel dönüşüm projeleri ile çok katlı binaların yükseldiği, yapılan çevre düzenlemeleri ile parkların ve yeşil alanların çoğaldığı örnek bir Mamak için, bu zamana kadar olduğu gibi, bundan sonrada sizlerin destek ve yardımlarını bekliyor, hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Gazi fiah N Mamak Belediye Baflkan 2007 Y l dare Faaliyet Raporu 19

22 Misyonumuz / Vizyonumuz Misyonumuz / Vizyonumuz 1- GENEL BİLGİLER A- Misyonumuz / Vizyonumuz Misyonumuz: 20 Mamak Belediyesi

23 2- YETKİ VE SORUMLULUKLAR A- Belediyenin Görev ve Sorumlulukları 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu ile belirlenen yetki ve sorumluluklarımız aşağıda belirtilmiştir Sayılı Belediye Kanununun 14 ncü maddesine göre; - Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı, coğrafî ve kent bilgi sistemleri, çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, şehir içi trafik, defin ve mezarlıklar, ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, konut, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. Belediye, kanunlarla başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetleri de yapar veya yaptırır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. b) Okul öncesi eğitim kurumları açabilir; Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir, sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir, kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir, bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir Y l dare Faaliyet Raporu 21

24 İdare Faaliyet Raporu İdare Faaliyet Raporu Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15 ncü maddesine göre ; e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak, atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak, bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek, kaynak sularını işletmek veya işlettirmek, f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek, g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak, - Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak, b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek, c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek, d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak, vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak, 22 Mamak Belediyesi h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek, i) Borç almak, bağış kabul etmek, j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek, k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek, l) Gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek,

25 m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek, İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir. Sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığı nın onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler, Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek, o) Gayri sıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak, hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını, inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek, bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak, p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek, durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek, kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek, (l) Bendinde belirtilen gayri sıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay'ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir, toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Belediyemiz Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde olduğundan dolayı, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile yüklenilen yetki ve sorumluluklar aşağıda belirtilmiştir. BÜYÜKŞEHİR, İLÇE VE İLK KADEME BELEDİYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 nci maddesine göre; - Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Şunlardır: a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak Büyükşehir Belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak, b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, Büyükşehir Belediye ve mücavir alan sınırları içinde 1/5.000 ile 1/ arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak. Büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek. Nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve 2007 Y l dare Faaliyet Raporu 23

26 İdare Faaliyet Raporu İdare Faaliyet Raporu parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak, c) Kanunlarla Büyükşehir Belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak, i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak, ağaçlandırma yapmak, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak, Büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak, katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak, j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayri sıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuarlar kurmak ve işletmek, k) Büyükşehir Belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek, l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek, d) Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine, Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek, e) Belediye Kanununun 68 ve 72 nci maddelerindeki yetkileri kullanmak, m) Büyükşehrin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek, f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak, ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak, kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek, durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek, kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek, 24 g) Büyükşehir Belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak, ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek, meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek, Mamak Belediyesi

27 n) Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak, v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak, y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak. Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. İlçe ve İlk Kademe Belediyelerinin Görev ve Yetkileri Şunlardır: o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek, p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, Büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek, r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek, derelerin ıslahını yapmak, kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak, s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek, a) Kanunlarla münhasıran Büyükşehir Belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, b) Büyükşehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak, c) Sıhhî işyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayri sıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek, d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak, yaşlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak, mesleki eğitim ve beceri kursları açmak, sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihî dokuyu korumak, kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak, t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek, u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları Büyükşehir ölçeğinde yapmak, gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek, itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek, 2007 Y l dare Faaliyet Raporu 25

28 İdare Faaliyet Raporu İdare Faaliyet Raporu e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar bu Kanun kapsamı dışındadır. C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER C.1-FİZİKSEL YAPI: 1- Mamak Belediyesi; Hüseyin Gazi Mahallesi, Mamak Caddesi 213 nolu dokuz katlı A ve B bloklardan oluşan hizmet binasının A Blokta; Belediye Başkan Makamı, Başkan Yardımcılarının Makamları, Belediye Meclis Salonu, Belediye Encümen Salonu ve Özel Kalem Müdürlüğü çalışma ofisi bulunmaktadır. 4- Misket Mahallesi, 1. Sokak No: 9'da bulunan iki katlı binada; Zabıta Müdürlüğü'nün çalışma ofisleri yer almaktadır. 5- Mamak, Yeşilbayır Mahallesi, 51/1 adresinde İşletme Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı alt yapı hizmetleri birimi araç parkları ile yer almaktadır. 6- Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı, Veteriner hizmetlerinin görüldüğü bina Hürel Mahallesinde bulunan Öğretmenler Parkı içerisinde yer almaktadır. 7- Asım Gündüz Caddesi üzerinde Anfi Tiyatro ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı kreş yer almaktadır. 8- Türközü Mahallesi, 2. Cadde Sosyal Hizmetler Merkezi, 9- Başak Mahallesi, Kıbrıs Mahallesi, Tepecik Mahallesi, Türközü Mahallesi, Saimekadın Mahallesi, Demirlibahçe Mahallesi ve Yeni Bayındır Mahallesinde Bilgi Evleri bulunmaktadır B Blokta ise; Mali Hizmetler Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Sivil Savunma Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Bilgi İşlem Müdürlüğü'nün çalışma ofisleri yer almaktadır. 3- Talat Paşa Bulvarında bulunan Mamak Kültür Merkezinde; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışma ofisleri yer almaktadır. Mamak Belediyesi 10- Zabıta Müdürlüğüne bağlı Abidin Paşa Zabıta Karakol Amirliği, Kayaş Karakol Amirliği, Hüseyin Gazi Ekin Karakol Amirliği, Mamak Şeyh Şamil Karakol Amirliği, Çevre Denetim Amirliği ve İşgaliye Ekipler Amirliği bulunmaktadır. MÜLKİYET DURUMU MAMAK BELEDİYESİ ,49 m 2 KİRAYA VERİLEN BİNA VE SOSYAL TESİSLER 1- Çeşitli İşyerleri 35 adet 2- Büfeler 31 adet 3- Taksi Durakları 27 adet 4- Hastane Binası 1 adet 5- Halı Sahalar 3 adet 6- Lostra Salonu 1 adet 7- Berber Salonu 1 adet 8- Fotoğraf ve Video 1 adet TOPLAM : 100 adet

29 C.2 ÖRGÜT YAPISI BELEDİYE MECLİSİ BELEDİYE BAŞKANI DOĞRUDAN BAĞLI BİRİMLER BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI BAŞKAN YARDIMCISI BELEDİYE ENCÜMENİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ KALİTE ÜST KURULU FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ TEFTİŞ KURULU MÜDÜRLÜĞÜ MÜŞTERİ YÖNETİM SİSTEMİ VE TANITIM KURULU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ŞEHİRCİLİK KURULU PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ 2007 Y l dare Faaliyet Raporu 27

30 İdare Faaliyet Raporu İdare Faaliyet Raporu C.3 BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR 28 Belediyemizin Bilgisayar Donanımı CİNSİ SAYISI DURUMU Dizüstü Bilgisayar 23 Faal Bilgisayar (pc) 485 Faal Yazıcı 235 Faal Server 7 Faal Tarayıcı 26 Faal Projeksiyon 5 Faal Kioks 2 Faal Belediyemizin Haberleşme Cihazları Donanımı CİNSİ SAYISI DURUMU Araç Telefonu 2 Faal Büro Telefonu 842 Faal Sayısal Telefon 52 Faal Santral 10 Faal Santral Telefonu 8 Faal Telsiz 225 Faal Telsiz Araç 15 Faal Telsiz Sabit 12 Faal Role 2 Faal Belediyemizin Temizlik Cihazları Donanımı CİNSİ SAYISI DURUMU Çamaşır Makinesi 1 Faal Bulaşık Makinesi 1 Faal Elektrikli süpürge 1 Faal Halı Yıkama Mak. 2 Faal Temizlik Robotu 3 Faal Belediyemizin Karayolu Aracı ve İş Makinası Donanımı CİNSİ SAYISI DURUMU Otomobil 24 Faal Minibüs 1 Faal Otobüs 3 Faal Kamyonet 32 Faal Kamyon 60 Faal Tanker 4 Faal Cenaze Aracı 6 Faal Traktör 2 Faal İş Makineleri 34 Faal Mamak Belediyesi Belediyemizin Sivil Savunma Cihazları Donanımı CİNSİ SAYISI DURUMU Yangın söndürme cihazı 398 Faal MAKUT Malzemeleri 8 Faal Jeneratör 8 Faal Teknolojik Altyapı Bilişim Alanında Sunulan Hizmetler 1. İstek Takip Sistemi 2. Beyaz Masa Programı 3. Vergi Sorgu 4. E-Belediye Hizmetleri 5. Dijital İmar Arşivi 6. Dijital Haber Arşivi 7. Dijital Küşat Arşivi 8. Dijital Emlak Tahsis Arşivi 9. Dijital Emlak Satış Arşivi 10. Toplantı Programı 11. Kamera Takip Sistemi 12. Personel Takip Sistemi 13. Online Anket Sistemi 14. Bilgi Edinme Sistemi 15. Etkinlik Takip Sistemi 16. Personel Bilgi Sistemi 17. Evrak Takip Sistemi 18. Hasta Sevk Programı 19. İnternet'ten Vergi Borcu Ödeme Sistemi 20. Multimedia Arşiv Programı Boyutlu Mamak 22. Mamak Kent Bilgi Sistemi Haritası 23. Mamak İmar Durum Haritası 24. Yeni Mamak Proje Haritası 25. Akaryakıt Takip Programı 26. Ambar Takip Programı 27. İş Emri Hazırlama Programı 28. Hayal Kumbarası Verileri Giriş Programı 29. Bilgi Evleri Veri Giriş Programı 30. web sitesi arayüzü hazırlanması 31. stk.mamak.bel.tr web sitesi arayüzü hazırlanması 32. genc.mamak.bel.tr web sitesi arayüzü hazırlanması 33. Faiz Hesaplama Programı 34. Adres Bilgi Sistemi 35. Gayrimenkul Takip Sistemi 36. Teknik Servis Takip programı 37. Mamak Postacı (program) 38. Kurumiçi Haberleşme Programı 39. CALL Center (Çağrı Merkezi) kurulması 40. Kurumiçi uygulamalara TC. Kimlik ve Parola ile ulaşım 41. Kurumlararası İletişim için WEB Servislerin hazırlanması(kps) 42. Emlak Sicil Kayıtlarındaki eksik TC. Kimlik numaralarının tamamlatılması 43. Sistemi 44. Active Directory Sistem Destek Alanında Sunulan Hizmetler 1. Yazılım 9. VPN (Dış Hizmet Birimlerinin Belediye 2. Yazılım desteğinin sağlanması Sistemine bağlanması) 3. Veri Güvenliği 10. İnternet erişiminin hızlandırılması 4. Anti Virüs Sistemi desteği (Metroethernet) 5. Yedekleme Sistemi 11. Server Odası Bakımı ve 6. Donanım desteği Düzenlenmesi 7. Personel Kartlı Geçiş Sistemi 12. Şaft Odaları Bakımı ve Temizliği 8. Network (Bilgisayar ağı sistemleri) desteği

31 Yıllara Göre Memur Personel Sayıları Tablosu DOLU BOŞ Yıllara Göre İşçi Personel Sayıları Tablosu DOLU BOŞ 2007 Y l dare Faaliyet Raporu 29

32 İdare Faaliyet Raporu İdare Faaliyet Raporu Yılı Memur Personel Hareketleri Tablosu NAKLEN ATANAN AÇIKTAN ATANAN NAKİL GİDEN EMEKLİ OLAN İSTİFA EDEN MÜSTAFİ SAYILAN VEFAT EDEN Yılı İşçi Personel Hareketleri Tablosu 29 EMEKLİ GEÇİCİ İŞÇİ İŞÇİNİN KENDİ İŞ AKTİNİ FESH 5 1 PROFESYONEL SENDİKACI 4 İSTİFA Çalışan Eski Hükümlü ve Özürlü Personel Tablosu Mamak Belediyesi 5 0 ÖZÜRLÜ İŞÇİ SAYISI ESKİ HÜKÜMLÜ İŞÇİ SAYISI 2 TERÖRLE MÜC. YAS. GÖRE İŞÇİ SAYISI

33 Özel Kalem Müdürlüğü Mustafa ORHAN Özel Kalem Müdürü

34 Özel Kalem Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü 1- GENEL BİLGİLER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar a. Başkanlık Makamı tarafından verilen görevleri yapmak, bunlara ait yazışmaları yürütmek, dosyalar düzenlemek ve muhafaza etmektir. b. Belediye Başkanının emirlerini ilgili yerlere iletmek ve sonuçlarını izlemek. c. Belediye Başkanının Ağırlama, Kutlama, Tören, Haberleşme, Temsil, Yurtiçi seyahat,yurtdışı Seyahat giderlerinin gerekli yazışma ve tahakkuk işlemlerini yürütmek. d. Belediye Başkanının tüm telefon görüşmelerini sağlamak ve randevu taleplerini iletmek. e. Belediye Başkanının tüm protokolle ve vatandaşlarla olan görüşmelerini sağlamak. f. Belediye başkanının emirleri doğrultusunda Birimlerin çalışmalarının izlenmesi ve takibini yapmak, g. Belediye Başkanının imzalaması, onaylaması gereken tüm evrakların sunulması ve ilgili Birimlere iletilmesini sağlamak. h. Belediye Meclis Üyeleri ve Encümen Üyelerine ödenen ödenek ile ilgili evrakları tanzim ederek, ödenmesi için Mali Hizmetler Birimine göndermek. i. Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve Müdürlerin Yurt içi ve Yurt dışı seyahatlerini takip etmek, işlemlerini tamamlamak, yolluk ve avansların kapanmasını sağlamak. j. Belediye Başkanının vereceği tüm görevleri Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgeler doğrultusunda yürütmek. 2-İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER A- Fiziksel Yapı Oda Sayısı 10 C- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilgisayar Sayısı 9 Dış hata açık telefon sayısı 8 İnternet Bağlantısı 9 Faks 1 Tarayıcı sayısı 1 Yazıcı 4 D- Özel Kalem Müdürlüğü 1 Müdür, 2 Müdür Yardımcısı, 1 Şef, 5 Memur, 14 işçi ile faaliyetlerini yürütmektedir. B- Örgüt Yapısı Müdür Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlesi Müdür Yardımcısı ISO Temsilcisi MYS Temsilcisi İşlemler Şefi Koruma Şoför Odacı Sekreter 32 Mamak Belediyesi Evrak Memuru

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu mamak belediyesi 2 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 3 mamak belediyesi 4 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 5 mamak belediyesi 6 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 7 mamak

Detaylı

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38

II- AMAÇ ve HEDEFLER.. 30 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri. 30 B- Temel Politikalar ve Öncelikler 38 İÇİNDEKİLER... 1 I- GENEL BİLGİLER.. 2 A- Misyon ve Vizyon.. 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- İdareye İlişkin Bilgiler 8 1- Fiziksel Yapı 8 2- Örgüt Yapısı. 9 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. 16

Detaylı

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 15 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...7 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...8 C- İdareye İlişkin Bilgiler...11 1- Fiziksel Yapı...11

Detaylı

İdare Faaliyet Raporu

İdare Faaliyet Raporu 201 İdare Faaliyet Raporu 1 Mali Hizmetler Müdürlüğü Mart 2012 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler... 7 A- Misyon ve Vizyon... 8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇORUM İLİ DODURGA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2010 YILI FAALİYET RAPORU 1 SUNUŞ 3 I.GENEL BİLGİLER A.Misyon ve Vizyon 4 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4-5 C.İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 6 2.

Detaylı

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. DERELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2013 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Mart 2014 Sayfa 1 / 74 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...2 SUNUŞ:...3 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyonumuz....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4-8

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

2014 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2015 2014 MALİ YILI İDARE FALİYET RAPORU Sayfa 1 T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Düz Mah. Kültür Cad. No:14 52100 -ORDU Tel: +90 452 225 01 04-225 01 12

Detaylı

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU KARATAY BELEDİYESİ 2008 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Belediye Meclisi nin 7 Nisan 2009 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. SUNUŞ Karatay ımıza hizmeti millî bir sorumluluk biliyor ve bu yolda

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 04.04.2011 tarih ve 77 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2013 KASIM 4. BASKI 2014 Performans Programı Sayfa 1 AYDIN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 01/04/2013 tarih ve 2013/55 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR 202 YILI PERFORMANS PROGRAMI K. SITKI KÜRÜM KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Karabağlar Halkı! 200 204 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda belirlediğimiz amaç ve hedeflere

Detaylı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON Faaliyet Raporu 2012 1 2 SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON İÇİNDEKİLER 1. Misyonumuz (Temel Görev) 2. Vizyonumuz (Temel Hedef) B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇATALAĞZI BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Ekonomik kalkınma, Türkiye nin hür, müstakil, daima daha kuvvetli, daima daha refahlı olması idealinin belkemiğidir. İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER I.A. MİSYON VE VİZYON... 5 I.B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı SELÇUKLU BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 9 sayılı Belediye Kanunu nun. Maddesi ile 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun. Maddeleri gereği Belediyemizin Yılı Raporunu kamuoyunun bilgisine

Detaylı

Hazırlayan. Grafik Tasarım. Baskı Arşiv. : strateji@kocaeli.bel.tr Web. : www.kocaeli.bel.tr

Hazırlayan. Grafik Tasarım. Baskı Arşiv. : strateji@kocaeli.bel.tr Web. : www.kocaeli.bel.tr Hazırlayan Grafik Tasarım Baskı Arşiv : Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Stratejik Yönetim Şube Müdürlüğü : İlke Ajans www.ilkeajans.com : Şan Ofset : Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

AHİNBE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

AHİNBE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI Ş AHİNBE BELEDİYESİ Y 2015 PERFORMANS PROGRAMI 1 Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet 2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet 3 4 AHMET DAVUTOĞLU

Detaylı