Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 15 EYLÜL 2008 PAZARTESÝ Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin olduðu belirtildi. Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Fen- GÖREN ECZANESÝ Ecz. Tel: Cep Tel: ÖZGÜRLÜKÇÜ VE TAM BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN 12 EYLÜL DARBECÝLERÝ YARGILANSIN!! Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet Kankal, tarih, Türk Dili ve Edebiyatý, fizik, kimya, biyoloji, ve Fotoðraf:Sodev matematik olmak üzere 6 bölümün Buðday çeþidi tanýtýmý ve yetiþtirme tekniði toplantýsýnýn 2.si Kozaklý Ýlçesinde Gerçekleþtirildi. Tarým Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliði Müdürlüðünde görevli Bölge Müdür Yrd. Ziraat Yüksek Mühendisi Hayati BOÐA tarafýndan 05 Eylül 2008 tarihinde Ýl Müdürlüðü toplantý salonunda 1.si gerçekleþtirilen Hububat Yetiþtirme Tekniði ve Yeni Tohumluk Çeþitlerinin Tanýtýmý toplantýsýnýn 2.si Kozaklý Ýlçesi Ziraat Odasý Baþkanlýðý toplantý salonunda 11 Eylül 2008 günü gerçekleþtirildi. Toplantýya; Ýl Tarým Müdür Vekili Kenan ÞAHÝN, Ýdari ve Mali Ýþler Þube Müdürü Mustafa ATA, Ýlçe Tarým Etin yerini mantar aldý 3 DE Müdürlüðü teknik elemanlarý, Kozaklý Ziraat Odasý baþkaný Ümit ÞAHÝN ve oda temsilcileri, Ýlçe geneli köy ve kasabalarda görevli Tarým Kredi Kooperatifi Hasan Kaya Bu Demokratý Alkýþlayýn Baþbakanýn siyasi geçmiþi ile doðrudan ilgili partilerin tümünün ve en son AKP'nin siyasi ve maddi destek aradýðý yurtdýþý gezilerini bilmeyen mi var? Milli Görüþün cami ve mescitlerinde iki rekât namaz sonrasý kandýrýlan insanlarýn maðdur edildiði ayyuka çýktý, bilmeyen yok. 5 DE bulunduðu fakültelerine 117'si bayan 84'ü de erkek olmak üzere toplam 201 öðrencinin kayýt yaptýrdýðýný söyledi. temsilcileri, Ziraat mühendisi tarým danýþmanlarý ile büyük çaplý hububat üretimi gerçekleþtiren kiþilik çiftçi grubu katýldý. Altan Öymen "Demokrat"larýn en öncelikli görevi 29 Mart seçimine, ilgili partiler 3 DE 3 DE arasýnda mevcut yasalara aykýrý olmayan usullerle, saðlýklý bir güçbirliði hareketi içinde gidilebilirse, bugünkü iktidarýn, seçim yoluyla uyarýlmasý baþarýlabilir. 8 DE Ece Temelkuran 21 dakika SELAMÝ ÝNCE 4 DE 12 EYLÜL ÜN KAHRAMAN ANALARI 4 DE Müfettiþ Devlette devamlýlýk esastýr biz tahsil etmediysek siz 4.5 yýldýr niçin tahsil etmediniz o halde sizde suç iþlemiþ olmadýnýzmý.? Ve mal bulmuþ aç gözlü gibi hemen Ýçiþleri Bakanlýðý na þikayet te bulunarak (herkes müfettiþ diyor ama ) kontrolör istemiþler evet. Ben ve meclis arkadaþlarým, encümen üyelerim yazýlý ifadelerimizi verdik. Not: Konu ile ilgili Belediye Baþkaný A.Rýza Salmanpakoðlu ve ya Belediye den yetkili kiþilerin yapaçaðý açýklamayý yayýnlayaçaðýmýzý okuyucularýmýza ve kendilerine bildiririz. (Sulucakarahöyük Gazetesi) 2 DE Emel Sungur Ortak barýþ bilinci geliþince BARIÞ kalýcý olur 6 DA

2 2 15 Eylül 2008 Pazartesi Kanal7 Yimpaþ'ýn" itirafý Müfettiþ Yerel seçimler yaklaþtýkça partiler ve aday adaylarý kendilerine malzeme toplama peþindeler. Düne kadar baþbakanýn peþinde koþanlar ve baþbakana övgü düzenler bir günde çark ettiler. Almanya da ki Deniz Feneri Derneði nin yolsuzluklarý ve yoksullara yardým için dini istismar ederek, topladýklarý paralarý nasýl yandaþ medyaya aktarýldýðý, eþe, dosta nasýl peþkeþ çekildiði, sanki yeni oluyormuþ gibi ya da dün olmuþ gibi anlatmalarý, Tayyip e tu kaka demelerinin altýnda kuþkusuz taleplerinin ve de isteklerinin olmayýþý da yatmaktadýr. Bu ülke Kombassan, Yimpaþ olaylarýný da yaþadý bu ülke. Gemicikleri gördü, mýsýr ithalatlarýný, pastorize yumurtalarý da gördü. Bu medya o zamanlar bu kadar çýrpýnmýyordu aksine Tayyip in ne kadar baþarýlý olduðuna övgüler düzüyordu, ne oldu da çark edildi. Tayyip ayný Tayyip, Unakýtan ayný Unakýtan, AKP ayný AKP mutlaka istedikleri olmamýþtýrda ondan bu dönüþleri. Sonuç olarak bir hafta 10 gün sonra her þey unutulur çünkü bu ülkenin halký ayný halk bir ülkede 36 bin cami yaptýrma derneði varsa ( ki var ) bu demektir ki bu ülkede din istismarý ve din adýna soygunlar devam edecektir. Gündem gereði kamuoyunu meþgul eden konular hakkýndaki düþüncelerimi paylaþmak istedim. Birazda yerel konulardan dedikodu malzemesi olan belediye teftiþinden bahsetmek istiyorum. Yýl 2000 berbat ve virane durumdaki Karahöyük Oteli ni kiraya vermek için ihale açtýk ihale sonucu otelin yanýndaki (þimdiki kýz yurdu) kültür bakanlýðýný kiracýsý Eren Taþdemir ihaleyi aldý. Ve yapýlan sözleþme gereði yapýlacak onarým ve tamiratlarý kiradan düþülmesine karar verdik. (o dönemki meclis ve encümen üyesi arkadaþlarla) 2002 yýlýnda yapýlan tamir ve onarýmlarýn bedelini kiradan düþerek kalan kira bedeli olan ( ikimilyar altýyüz otuzüçbin) lirayý tarih ve sayýlý makbuzla tahsil ettik yýlý 22 Ekim in de belediye meclisinin 06 nolu birleþimi 07/01 nolu oturumunda katýlan meclis üyelerinin oybirliði ile otel iþletmecisinin talebi üzerine Nevþehir Bayýndýrýlýk ve Ýskan Müdürlüðü teknik elemanlarýnca hazýrlanan tarih ve 1/ sayýlý yazýsýnda belirtilen yapýlan ve yapýlacak iþlerin icmali tartýþýlarak yapýlan bazý iþlerle yapýlmasý gereken bir takým acil iþlerin 2 yýl içerisinde yaptýrýlmasýna bunun karþýlýðýnda 9 yýllýðýna kiraya verilmesine belediye meclisinin oy birliði ile karar verildi. Ayný Mahzuni Þerif Parký nýn 9 yýllýðýna kiraya verilmesi gibi. Oteli kiraya vereli aradan 8 yýl geçmiþ, þu an otel boþaltýlmýþ, þimdiki belediye yönetimi seçileli 5 yýla yaklaþmýþ, hayrola ne oldu da seçime birkaç ay kala gündeme taþýndý otel olayý, yönetici arkadaþlar Mustafa ÖZCÝVAN ve arkadaþlarýnýn 10 yýllýk görev süresi içerisinde çok açýðýný aramýþlar. 4.5 yýl sonra bula, bula Karahöyük Oteli nin kiralanma yöntemi ile kiralarýnýn tahsil edilmediðini bulmuþlar bravo! Devlette devamlýlýk esastýr biz tahsil etmediysek siz 4.5 yýldýr niçin tahsil etmediniz o halde sizde suç iþlemiþ olmadýnýzmý.? Ve mal bulmuþ aç gözlü gibi hemen Ýçiþleri Bakanlýðý na þikayet te bulunarak (herkes müfettiþ diyor ama ) kontrolör istemiþler evet. Ben ve meclis arkadaþlarým, encümen üyelerim yazýlý ifadelerimizi verdik. Ve yapýlan inceleme sonucu Ýçiþleri Bakanlýðý ya hakkýmýzda soruþturma açýlmasý için izin verecek ya da þikayeti reddedecek. Gönlüm içiþleri bakanlýðýnýn hakkýmýzda soruþturma izni vermesinden yana, mahkemede þikayetçilerle hesaplaþmak için, geçmiþte þikayet edenler oldu onlarla hesaplaþtým, ne benim nede meclis üyesi arkadaþlarýmýn verilmeyecek hesabýmýzda yok, kimseden de korkumuz yok. Kimin ne yapmak istediðini çok iyi biliyoruz, kahvehanelerde, düðünlerde, cenaze evlerinde dedikodu yapmaya gerek yok olayý anlattým. Bir, iki ay sonra bakanlýk ya soruþturma izni verecek yada soruþturmaya gerek yok diyecek, dedim ya gönlüm soruþturma izni verilmesinden yana çünkü, çamur atanlarla, dedikodu üretenlerle, ortalýðý bulandýranlarla, kriz politikasýný iyi bilenlerle hesaplaþmak için. 14.Eylül 2008 Noy: Konu ile ilgili Belediye Baþkaný A.Rýza Salmanpakoðlu ve ya Belediye den yetkili kiþilerin yapaçaðý açýklamayý yayýnlayaçaðýmýzý okuyucularýmýza ve kendilerine bildiririz. (Sulucakarahöyük Gazetesi) Suluycakarahöyük/HACIBEKTAÞ Milyonlarca euro'yu baþta Kanal 7 olmak üzere deðiþik yerlere aktardýðý iddia edilen derneðin yollarý YÝMPAÞ ile de kesiþiyor. 10 Mayýs 2005 günü TBMM'de kurulan ve yeþil sermaye dolandýrýcýlýðýný araþtýran Meclis komisyonu raporunda YÝMPAÞ'ýn tutuklu Baþkaný Dursun Uyar, ''Kanal 7'nin tüm mal varlýðý bizim'' diyor. 10 Mayýs 2005 günü TBMM'de kurulan ve yeþil sermaye dolandýrýcýlýðýný araþtýran Meclis komisyonu raporunda YÝMPAÞ'ýn tutuklu Baþkaný Dursun Uyar, ''Kanal 7'nin tüm mal varlýðý bizim'' diyor. AKP-Ýslami Holdingler ve Deniz Feneri gibi yardým derneklerinin yollarýnýn ver yöntemlerinin kesiþtiði, TBMM Araþtýrma Raporunda da gözler önüne serildi. Çoðu yurt dýþýnda yüz binlerce vatandaþýn 12 milyar Euro parasýný kaptýrdýðý Ýslami holdinglere iliþkin Meclis Araþtýrma Komisyonu raporu, ibret vesikasý olarak TBMM raflarýnda duruyor. 10 Mayýs 2005 günü TBMM'de '' Bazý giriþimcilerin Holding adý altýnda gerçekleþtirdikleri izinsiz halka arz yoluyla tasarruf sahiplerinin maðduriyetine yol açýlmasýnýn neden ve sonuçlarý ile bu süreçte SPK'nýn sorumluluðunun araþtýrýlarak alýnmasý gereken önlemlerin belirlenmesi'' amacýyla Meclis Araþtýrmasý Komisyonu kurulmuþtu. Komisyon 8 Aralýk 2005 tarihinde çalýþmalarýný tamamlayarak raporunu hazýrladý KANAL 7 YÝMPAÞ'IN Komisyon çalýþmalarý sýrasýnda baþkan AKP milletvekili Talat Karapýnar ile CHP milletvekili Nezir Büyükcengiz Yozgat'a giderek burada YÝMPAÞ Holding Baþkaný Dursun Uyar ile görüþtüler. Halen cezaevinde bulunan Uyar, iki milletvekiline önemli açýklamalar yaptý. Uyar, tutanaða da alýnan ifadesinde '' Para toplarken alýnan paranýn miktarýna göre, para verenlerin yakýnlarýný YÝMPAÞ'ta iþe alýrdýk bin Mark arasý para verenlerin yakýnlarýný iþe aldýk'' dedi. Uyar, bu görüþmede Kanal 7 TV ile ilgili de bilgi verdi ve ''Kanal 7 hem bize ait hem deðil. Kanal 7'nin tüm mal varlýðý bize ait ancak iþletmesi bizde deðil'' dedi. Almanya'daki davanýn en önemli ayaðýný Kanal 7 oluþturuyor. AKP'nin destekçisi olduðu bilinen Kanal 7 ve Almanya'daki yayýnlarýný Kanal 7 INT logosuyla gerçekleþtiren þirketin ilk ismi Media 7 GmbH'ydi yýlýnda kurulan bu þirket, 25 Þubat 2000 tarihinde sermaye artýrýmýna giderek toplam sermayesini 10 milyon marka çýkardý. YÝMPAÞ REKLAMLARI Bu sermayenin 9 milyon 950 bin marklýk kýsmý Yimpaþ'ýn Almanya'daki þirketi Yimpaþ Verwaltungs GmbH'ye aitti. Yimpaþ, Kanal 7'ye paralarý, halen davada tutuklu olarak yargýlanan Kanal 7'nin Avrupa Genel Müdürü Mehmet Gürhan'a teslim etti. Bu para alýþveriþinden sonra Yimpaþ Verwaltungs GmbH ve Meda 7 GmbH battý. Yimpaþ'ýn reklamlarýyla ayakta duran Kanal 7'nin Türkiye'deki sahibi ise Yenidünya Ýletiþim AÞ'ydi. Bu þirketin bir dönem yönetim kurulunda yer alan Yimpaþ yöneticisi Ýlyas Arslan, AKP'nin kurucularý arasýnda yer aldý ve AKP'den Yozgat milletvekili de seçildi. Halen Baþbakan'ýn basýn danýþmanlýðýný sürdüren Akif Beki de Kanal 7'nin önemli isimleri arasýnda yer aldý. RTÜK Baþkaný Zahit Akman da Kanal 7'de görev aldý. Deniz Febneri Davasýndan tutuklu bulunan Mehmet Gürhan'ýn kayýnpederi Þükrü Kurum ise bir dönem Almanya'da Yimpaþ yöneticiliði yaptý. Yimpaþ'ýn Yönetim Kurulu Baþkaný olan ve yolsuzluklar nedeniyle cezaevinde bulunan Dursun Uyar, cezaevine girmeden bir süre önce Kanal 7'nin kullandýðý binanýn Yimpaþ'a ait olduðunu açýklamýþtý. Baþbakan Erdoðan'ýn Meclis'te bizzat teþekkür ettiði Deniz Feneri Derneði'nin Türkiye'deki sponsorlarý arasýnda önemli bir yer tutan Yimpaþ'ýn da aralarýnda bulunduðu Ýslami Holding'leri TBMM'nin 22.dönemde yakýn plana aldý. KURYELERLE GETÝRDÝLER Yurtdýþýndaki Türk vatandaþlarýndan para toplayan Deniz Feneri ile de iliþkili olan bu þirketlerin gerçek yüzünü ortaya çýkaran Meclis Araþtýrma Komisyonu'nun "Ýslami Holding" raporu TBMM Genel Kurulunda da görüþüldü. 11 Nisan 2006 günü yapýlan görüþmelerde hükümet adýna konuþan dönemin Devlet Bakaný Abdüllatif Þener, 'þunlarý söyledi: ''Bu þirketler tarafýndan paranýn büyük kýsmý Avrupa'da çalýþan vatandaþlarýmýzdan elde edilmiþtir. Ev ev dolaþan temsilciler tarafýndan, kendisinden para alýnan kiþilere makbuz ve benzeri kâðýtlar verilmektedir. Temsilciler tarafýndan toplanan paralar daha sonra kuryeler aracýlýðýyla ülkeye sokulmakta, bu süreçte bankalar ve benzeri malî kurumlar kullanýlmamaktadýr. Ülkeye kuryeler vasýtasýyla fiziken getirilen paralar þirket yasal kayýtlarýna ya hiç geçirilmemekte ya da eksik geçirilmekte; hesaba geçirilenler ise, genellikle borç olarak kaydedilmektedir. Ýzinsiz halka arz yapan þirketlerde para toplama ve nakit faaliyetleri, tamamen malî sistemin dýþýnda, fiziken kuryeler aracýlýðýyla gerçekleþtirilmektedir. Ayný þekilde, toplanan paralar karþýlýðýnda yatýrýmcýlara verilecek makbuz, hisse senedi, benzeri belgeler de kuryeler kullanýlarak nakledilmektedir. Sýnýr kapýlarýnda bavul içinde büyük miktarda nakit yakalanmýþtýr. Tüm bu konularda ilgili kamu kuruluþlarý ve Sermaye Piyasasý Kurulu, bu raporu ciddiyetle okuyacaktýr; hükümet olarak, buradaki önerilerin takip edilmesine çalýþýlacaktýr.' alevionlýne DEMOKRATÝK, ÖZGÜRLÜKÇÜ CUMHURÝYET ÝÇÝN 12 EYLÜL DARBECÝLERÝ YARGILANSIN. HALKA HESAP

3 Nevþehir de Kadýnýn Yaþamda Yükseliþi Projesi... Sulucakarahöyük- NEVÞEHÝR Nevþehir de Sosyal Riski Azaltma Projeleri kapsamýnda, Avanos ilçesi Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý yoluyla düzenlenen Nevþehir de Kadýnýn Yaþamda Yükseliþi konulu proje sona erdi. Proje koordinatörleri, Vali M. Asým Hacýmustafaoðlu nu ziyaret ederek proje sonuçlarý hakkýnda bilgiler verdi. Yaklaþýk 7 ay önce baþlayan ve Dünya bankasý tarafýndan finanse edilen, 58 bin 857 YTL bütçeli Nevþehir de Kadýnýn Yaþamda Yükseliþi konulu Sosyal Riski Azaltma Projesi nin Proje Danýþmaný Ülker Lo, Proje Koordinatörü Gülper Gündüz Yassý, Sibel Aplak ve projeye destek veren Kapadokya Kadýn Dayanýþma Derneði Baþkaný Hayriye Demirbilek ile birlikte Vali Hacýmustafaoðlu nu makamýnda ziyaret etti. Vali Hacýmustafaoðlu, ziyarette yaptýðý Sulucakarahöyük- NEVÞEHÝR Yeni kurulan üniversiteler arasýnda yer alan Nevþehir Üniversitesi'nde, Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bu yýl yoðun bir ilginin olduðu belirtildi. Nevþehir Üniversitesi (NÜ) Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ahmet Kankal, Sulucakarahöyük- KIRÞEHÝR Kýrþehir'de, yýllýk 350 ton mantar tüketimi yapýlýrken, vatandaþlarýn et yerine mantara yöneldiði belirtildi. Türk-Tur Mantar Fabrikasý'nýn kapanmasýyla birlikte burada çalýþan iþçilerin, mantar üretimine ara vermeyip kendi evlerinde ve arazilerinde mantar üretimine devam ettikleri öðrenildi. Halk arasýnda 'Kültür Mantarý' olarak bilinen mantar üretiminin her yýl daha da geliþtiðini ve tüketiminde de artýþ olduðunu söyleyen üretici Yusuf Bostancý, Kýrþehir'de 7-8 ailenin mantar üretimi yaptýðýný ve bir sezonda toplam 350 ton mantar tüketildiðini söyledi. Bostancý, "Kýrþehir'de son yýllarda mantar üretimi büyük artýþ gösterdi. 7-8 aile evinde yada kiraladýðý arazide mantar üretimi gerçekleþtiriyor. Üretilen mantar kalite ve saðlýk açýsýndan son derece güzel. Evlerde et yerine mantar tüketimi oldukça fazlalaþtý. Gün içerisinde il genelinde toplam 1 ton mantar satýþý gerçekleþebiliyor. Mantarýn kilosu 4-5 YTL arasýnda satýlýyor. Üretilen mantarlar hem marketlerde hem de pazar yerlerinde satýlabiliyor" dedi. Mantarlarý marketler aracýlýðý ile vatandaþa konuþmasýnda Nevþehir de uygulanan kadýn konulu projeler arasýnda, Nevþehir de Kadýnýn Yaþamda Yükseliþi projesinin en baþarýlý projelerden biri olduðunu, projenin kadýnlarda özellikle el sanatlarýný öne çýkardýðýný söyledi. Vali Hacýmustafaoðlu, bu gibi projelerle kadýnlarýn giriþimciliklerinin arttýrýlmasý, hem eðitim almalarý hem de üretken olmalarý konusunda çalýþmalarýn devam etmesi gerektiðini dile getirdi. Proje danýþmaný Ülker Lo da konuþmasýnda proje kapsamýnda birçok kadýna çeþitli alanlarda eðitim seminerleri düzenlediklerini, e sanatlarý konusuna önem verdiklerini, 3 kadýný iþe yerleþtirdiklerini ve bir de projeyi uyguladýklarý Avanos ta Ýthalatçý Ýhracatçý Kadýn Dayanýþma ve Kültür Derneði kurduklarýný kaydetti. Lo ve proje ekibi, Vali Hacýmustafaoðlu ile projenin sonuçlarýný deðerlendirdi. Nevþehir Üniversitesi'ne ilgi büyük tarih, Türk Dili ve Edebiyatý, fizik, kimya, biyoloji, ve matematik olmak üzere 6 bölümün bulunduðu fakültelerine 117'si bayan 84'ü de erkek olmak üzere toplam 201 öðrencinin kayýt yaptýrdýðýný söyledi. Ek kontenjanlarla birlikte ilk dönemdeki öðrenci sayýlarýnýn 260'a çýkmasýný beklediklerini ifade eden Prof. Dr. Kankal, yeni kurulan bir fakülte olmalarýna karþýn öðrencilerin büyük bir ilgisinin bulunduðuna dikkat çekti. Prof. Dr. Kankal, "Burada öðrenci sayýsýný ne kadar arttýrabilirsek ve öðrencilere verdiðimiz hizmetin kalitesini ne kadar yükseltebilirsek, fakültemiz o derece hýzlý büyür. Fakültemizin üniversitemiz ile birlikte bulunduðu þehre, Nevþehir'e hem ekonomik hem de sosyal açýdan ciddi katkýlarý olacak. Öyle inanýyorum ki üniversitemiz kýsa sürede Türkiye'nin önde gelen üniversiteleri arasýnda yer alacak" dedi. (Kent Haber) Etin yerini mantar aldý ulaþtýrmak için paketleme sistemine geçtiklerini söyleyen Bostancý, "Mantarlarýn daha temiz ve hijyenik ortamda hazýrlanýp vatandaþa sunulmasý için her türlü alt yapýyý hazýrladýk. Mantar üretimi bu yýl son derece güzel ve bereketli. Uzun süre kesimi yapýlmayan mantarlarýn aðýrlýðý 1 kiloya kadar çýkabilirken, büyüklüðü de 50 santimetreye kadar çýkabiliyor" dedi. Mantar üretiminin artmasý ile istihdamýnda saðlandýðýný söyleyen Bostancý, mantar üretiminin teþvik edilmesi ile ilgili çalýþmalarýn yapýlmasý gerektiðini sözlerine ekledi. ( Kent Haber) Buðday çeþidi tanýtýmý ve yetiþtirme tekniði toplantýsýnýn 2.si Kozaklý Ýlçesinde Gerçekleþtirildi. Sulucakarahöyük- NEVÞEHÝR Kamil Öntaþ Tarým Kredi Kooperatifleri Konya Bölge Birliði Müdürlüðünde görevli Bölge Müdür Yrd. Ziraat Yüksek Mühendisi Hayati BOÐA tarafýndan 05 Eylül 2008 tarihinde Ýl Müdürlüðü toplantý salonunda 1.si gerçekleþtirilen Hububat Yetiþtirme Tekniði ve Yeni Tohumluk Çeþitlerinin Tanýtýmý toplantýsýnýn 2.si Kozaklý Ýlçesi Ziraat Odasý Baþkanlýðý toplantý salonunda 11 Eylül 2008 günü gerçekleþtirildi. Toplantýya; Ýl Tarým Müdür Vekili Kenan ÞAHÝN, Ýdari ve Mali Ýþler Þube Müdürü Mustafa ATA, Ýlçe Tarým Müdürlüðü teknik elemanlarý, Kozaklý Ziraat Odasý baþkaný Ümit ÞAHÝN ve oda temsilcileri, Ýlçe geneli köy ve kasabalarda görevli Tarým Kredi Kooperatifi temsilcileri, Ziraat mühendisi tarým danýþmanlarý ile büyük çaplý hububat üretimi gerçekleþtiren kiþilik çiftçi grubu katýldý. Toplantý öncesi bir konuþma yapan Ýl Tarým Müdür Vekili Kenan ÞAHÝN; Bilhassa son yýllarda artan kuraklýk riskine karþý, Tarýmsal Araþtýrma Enstitüleri tarafýndan yeni geliþtirilen buðday ve arpa çeþitlerinin Ýlimizde de yaygýnlaþtýrýlarak çiftçilerimizin hizmetine sunmayý hedeflediklerini ve klasik çeþitlere alternatif olarak bu çeþitlerin bölgemizde denemelerinin çiftçi þartlarýnda yaptýrýlarak yüksek verim alýnanlarýn yaygýnlaþtýrýlmasý için her türlü deneme ve demontsrasyon çalýþmalarýna aðýrlýk vereceklerini ifade ederek baþta bu yeni çeþitlerin tanýtýmý amacýyla ilçede bu iþin girdi temininde öncülüðünü yapan temsilcilerle, büyük çaplý üretim gerçekleþtiren çiftçilere bu yeni çeþitlerin tanýtýmýný gerçekleþtirmeyi düþündüklerini, bu yeni çeþitler ile birim alandan elde edilen ürün miktarýný artýrmayý, bölgede sulama imkanlarýnýn artýrýlarak, sulu þartlarda yüksek verim elde edilebilen çeþitlerin denenmesinin saðlanmasý, ürün deseninin KAYIP ÝLANI Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Muhdi Akan SATILIK DAÝRE Dosteli Sitesi D blok Kat 3 6 No lu daire sahibinden satýlýktýr. Müracaat: Seher Çetin Tel: çoðalmasý için gayret gösterilmesi ve çiftçimizin makus talihinin deðiþtirilmesi gerektiðini söyleyerek toplantýya ilgi gösterip katýlan bütün katýlýmcýlara teþekkür ederek hayýrlý olmasý dileklerinde bulundu. Toplantýya bilgi vermek amacýyla katýlan Konya T.K.K.Bölge Müdür Yardýmcýsý Ziraat Yüksek Mühendisi Hayati BOÐA ise; Hububat Yetiþtirme Tekniði ve Yeni Tohumluk Çeþitlerinin Tanýtýmý konusunda hazýrlamýþ olduðu powerpoint sunumunu gerçekleþtirdi. Hayati BOÐA; Bilhassa Konya Bahri Daðdaþ Uluslararasý Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü tarafýndan 2002 Yýlýnda ýslah edilmiþ olan ve normal þartlarda dekara kð ürün verebilen BAÐCI ekmeklik buðday çeþidi, Anadolu Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü tarafýndan geliþtirilmiþ ve normal þartlarda dekara kð ürün verebilen ALTAY-2000 ekmeklik buðday çeþidi ile Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araþtýrma Enstitüsü tarafýndan ýslah edilmiþ olan ve normal þartlarda dekara kð ürün verebilen makarnalýk buðday çeþidi, Anadolu Tarýmsal araþtýrma Enstitüsü tarafýndan geliþtirilen ve sulu þartlarda ekilmesi tavsiye edilen ve 2-3 sulama ile normal bakým þartlarýnda dekara 800 kð ürün verebilen ALPU-2001 ekmeklik buðday çeþidi hakkýnda teferruatlý bilgi vererek bilhassa bölgemiz için kýraç þartlarda Gerek-79 buðday çeþidinin ekildiði yerlerde ALTAY-2000 çeþidinin alternatif olarak ekilebileceðini ve sulu - taban arazilerde ise hasadý ekim-kasým ayýna sarkan patates ve slajlýk mýsýr yerine ise BAÐCI-2002 çeþidinin diðer alternatif buðday çeþitleri ile birlikte ekilebileceðini ifade etmiþlerdir. GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi

4 Ece Temelkuran 21 dakika Benim bir kere arkadaþýmý öldürdüler, artýk bir daha iflah olmam gibi geliyor. Gittiðimde yerde yatýyordu, kaný kaldýrým taþlarýna sýzýyordu. Ben onu gördüm ya, ben artýk baþkasýyým. Hrant gitti, hep taze kalacak bir kan karanfil açýldý göðüs kafesimde. Böyle bir þeymiþ meðer dedim, Arkadaþýný öldürürlerse böyle oluyormuþsun. Meðer demiþtim, 12 Mart ta, 12 Eylül de arkadaþlarýný kaybedenler böyle hissetmiþ. Demek Türkiye de milyonlarca insanýn aslýnda göðüs kafesi aðýr ve aðrýlý yarýlmýþ, çatýr çatýr açýlmýþ kemikleri acýyla, ciðerlerinin arasýndan bir kan karanfil sýzmýþ. Meðer arkadaþý öldürülünce insanýn acýsý hiç geçmezmiþ. Öyleyse bunca insan, bunca sevgili, anne, baba, kardeþ, oðul, arkadaþ, dost... Eðer hepsinin göðüs kafesi böyle sýzýlý aralýksa, nasýl yaþýyor bu ülke? Anlamadým ben. En çok Hrant tan sonra anlamadým bunu. Oku! Arkadaþýnýn adýyla. Nejdet Adalý... Sedat Soyergin... Erdal Eren... Veysel Güney... Ahmet Saner... Kadir Tandoðan... Mustafa Özenç... Ethem Coþkun... Necati Vardar... Seyit Konuk... Ali Aktaþ... Ömer Yazgan... Erdoðan Yazgan... Mehmet Kambur... Ramazan Yukarýgöz... Ýlyas Has... Hýdýr Aslan... Bir isim listesi olduðunu görüp atladýysanýz þimdi lütfen geri dönün ve bu isimleri tek tek okuyun. Çünkü bu isimleri, hiç deðilse birkaçýný aklýmýzda tutmamýz gerekiyor. Bu isimler, Kenan Evren liderliðinde yapýlan 12 Eylül 1980 darbesi sýrasýnda ciðeri beþ para etmez herifler tarafýndan asýlarak katledilen yirmili yaþlarýnda gençlere aitler. Ýsimleri ve yüzleri, Dostluk ve Yardýmlaþma Vakfý nýn hazýrladýðý 12 Eylül Adaleti adlý belgeselin 15 dakikalýk tanýtým filminin sonunda görünüyor. Tek tek geçiyorlar filmin içinden. Avukatlar, yargýçlar, savcýlar, anneler, arkadaþlar konuþuyor. Erdal Eren i, heyetin önünde aðzýndan burnundan kan gelesiye dövdüler diyor avukat, Yargýçlarýn yüzünde bir tebessüm bile vardý. Kenan Paþa nýn yaþýný büyütüp astýrdýðý çocuktur Erdal Eren. Ýdamýna dört celsede karar verilmiþtir. Sakýn unutmayýn! Diþlerimle yolacaðým Mehmet Kambur un annesi O Kenan Paþa yý bir görsem diyor, yüzü yol yol olmuþ yaþamaktan, baþörtüsü kaymýþ, Onu diþlerimle yolacaðým, diþlerimle! Gözünde bir bakýþ var... Daha ben diyemem size o bakýþý, öyle bir sözcük bilmiyorum. Ramazan Yukarýgöz ün annesi tabutun baþýndaymýþ gibi anlatýyor: Açýn tabutu, çocuðumu göreceðim dedim. Mühür var, açamayýz dediler. Ben bu devletin mührünü tanýmam dedim, çektim attým mührü. Bir açtým ki tabutu... Saçlarý yeni taranmýþ sanki. Kaþlarý kalem gibi, yüzü... Kenan Paþaaa! Onun sesi titrerken baþka bir avukat baþlýyor, baþka bir idam sahnesine: Cellat boynuna ipi geçirmek için uðraþýyordu. Býrak dedi, Ben yaparým. Bir yerimi sakatlayacaksýn yoksa. Aldý yaðlý urganý, kendi boynuna geçirdi. Sonra dakika sallandý ipin ucunda. Yanýna gittim... Birkaç dakika önce saçýný okþadýðým çocuðun... Saçlarýný okþadým. 18 yýl önce ölmüþ bir çocuk için, bütün çocuklar için, 18 yýl önce teker teker ellerinden alýnmýþ arkadaþlarý için, kum gibi akýp giden insanlar için, anlatanlarýn sesi titriyor. 15 dakikalýk film bitiyor ve ta içimden þunlarý demek geliyor: Kenan Paþaaa! Kenan Paþaaa! Bugün 21 dakikalýðýna öl. Öl. 21 dakika öl ve geri gel, yeniden ve yeniden öl sonra, yeniden ölmek için yeniden diril. Kaç çocuðu katlettiysen o kadar kere, hepsi için öl sen bugün. Kenan efendiiii! Bugün 12 Eylül; bu memleket seni en derin ve en taze intikam hisleriyle selamlar! Bir gün çýkacaðýn sanýk kürsüsünde salya sümük aðlarken korkudan yerlerde süründüðünü görmek dileðiyle... Ve bunu ne kadar kalpten söylediðimi anlatamam Kenan Paþa! 12 EYLÜL ÜN KAHRAMAN ANALARI SELAMÝ ÝNCE 12 Eylül karanlýðýnda hapishane önlerinde ve Ýnsan Haklarý Derneði etrafýnda bir araya gelen kadýnlar, o yýllarda belki de ülkenin en etkili ve tek demokrasi gücünü oluþturuyordu. Öðrencilerin, iþçilerin, memurlarýn büyük kentlerde sokaklarda olmadýðý bir dönemde, her yerde onlar vardý. Ýþte yýllar öncesinin demokrasi kahramanlarýna dair bazý kiþisel hatýrlamalar 12Eylül den sonra hapishane ve karakol önlerinde çocuklarý, eþleri ya da kardeþlerinden haber almak için bir araya gelen kadýnlar zamanla Türkiye insan haklarý mücadelesinin en önemli hareketlerinden birini oluþturdu. 12 Eylül analarý Ýnsan Haklarý Derneði etrafýnda ev kadýnýndan öðrenciye, çalýþandan emekliye kadar her kesimden kadýný bir araya getirdi. Daha sonra oluþturulan Cumartesi Analarý ve Barýþ Analarý inisiyatifi de 12 Eylül analarýnýn akrabalarý gibi düþünülebilir. Devrimci Yol Davasý tutuklusu Necmettin Özdemir in babasý Kemal Özdemir hapishane önlerinde, ÝHD toplantýlarýnda veya basýn açýklamalarýnda konuþmaya baþladýðýnda söze bazen Biz 12 Eylül analarý olarak diye baþlardý li yýllarýn ikinci yarýsýnda Ankara daki devrimcilerin ve hapishane mücadelesinde aktif olanlarýn hiç unutmayacaklarý bu tanýmlama önceleri insanlara güzel bir dil sürçmesi ya da þaka gibi gelirdi. Ama zamanla, bu Biz 12 Eylül analarý tanýmlamasýnýn hapishane önünde insan haklarý mücadelesi veren kadýnlarý temsil ettiði kadar, bu mücadeleye destek veren her kesimden ve her katmandan insanlarý da içerdiði görüldü. Yine de bu örgütlülüðün motoru ve taþýyýcýsý kesimler tutuklu yakýnlarý kadýnlardý. Kemal Özdemir biraz da erkeklerin duyarsýzlýðýný vurgulamak için mi böyle derdi, bilinmez. 12 Eylül döneminde kadýnlarýn bu sýký örgütlülüðü gerçekten de her açýdan incelemeye deðer bir yapý. Her þeyden önce þunu söylemek mümkün: Tutuklu yakýný kadýnlar açýsýndan, kimin yakýný olduðundan çok, ne için mücadele verildiði hep öne çýktý. Toplumsal muhalefetin dibe vurduðu 12 Eylül günlerinde demokrasi analarý meydana çýktý. FOTOÐRAFLAR ÖRGÜTE Özellikle Ankara daki orta yaþý çoktan geçmiþ analardan oluþan Biz 12 Eylül analarý örgütünü genç bir gazeteci olarak daha yakýndan tanýma þansým oldu. Her ne kadar bu örgütün üyesi olmasam da, itiraf ediyorum bu örgüte yardým ettim ve yataklýk yaptým. Mamak ta duruþmalar baþladýktan ve duruþmalarda basýnýn fotoðraf almasýna izin verildikten sonra örgüt üyesi analar, belki de yýllar sonra çocuklarýnýn, eþlerinin ya da kardeþlerinin ilk kez fotoðraflarýna kavuþma þansýna sahip oldular. Bazý gazetelerden bazý muhabirlere mahkeme salonuna girip fotoðraf çekme þansý tanýnýyordu. Elbette bu fotoðraf altlarýna genellikle hiç de hoþ þeyler yazýlmýyordu ama analar, bütün gazetelerde içerden ajanlar kafalamýþlardý. Ben Ankara Ulus ta bürosu ve matbaasý olan renkli iki gazetedeki yardým ve yatakçýydým. Duruþma sonrasý foto muhabirini bulur, ona bazen bir kahve ýsmarlayarak, bazen memleketteki bir komþu teyzenin içerdeki arkadaþlarý tarafýndan kandýrýlmýþ oðlunun insaniyet namýna fotoðrafýný koparýrdým. En son fotoðraf verdiðim ana ise, Levent Yakýþ ýn anasýydý. Sýcaklýðýný ve kararlýlýðýný hala unutmadým. Onun için aradan 20 yýl geçse de hâlâ bu kadar emin bir biçimde o olduðunu söyleyebiliyorum. O deðilse bile zaten bunun ne önemi var ki? Levent Yakýþ ýn annesi de zaten yalnýzca kendi oðlunun fotoðrafýný almak için deðil, içerden kimin fotoðrafý çekilebilmiþse onu almak için geliyordu. DOSTLUK ÇAYINDA RÜYA TABÝRÝ Analar örgütüyle iliþklerimiz elbette sadece yardým ve yataklýktan ibaret deðildi. Zaman zaman orda burada itilip kakýldýðýmýz, zaman zaman da ÝHD lokalinde ya da Mülkiyeliler Birliði Vakfý lokalinde çay içtiðimiz iki anayý da yýllarca unutamadým. Melih Pekdemir in annesi Ýsmet Pekdemir ve Cahit ve Taner Akçam ýn annesi Perihan Akçam. Her iki ana da ÝHD kurucusuydu ve baþýndan beri bu mücadelenin içindeydi. Ýsmet Pekdemir, kendi çocuðundan konuþmayý sanki özel hayatýndan bahsetme gibi algýladýðýný düþündürtmüþtü bana. Daha çok bir planlamacý gibiydi. Neler yapýlabilir, nereye gidilebilir bu konularda kafa yoruyordu. ÝHD Ankara Þube de çay içerken bana yine de özel hayatýna iliþkin bir þey anlatmýþtý: Gözaltýna alýndýktan sonra oðlumu ilk gördüðümde þu kadar kalmýþtý. Gelinim ise ondan da daha küçülmüþtü. O zaman darbecilerin çocuklarý yok etmeye çalýþtýðýný gerçekten anladým Ýsmet Teyze nin þu kadar diye eliyle gösterdiði þey bir metrelik bir yükseltiydi. Perihan Teyze,bir akþam bana dün geceki rüyasýný anlattý: Rüyada çok sevdiðim küpemi kaybettim.sonra küpemin bir tekini buldum. Nasýl sevindim nasýl sevindim anlatamam yýlý Nisan ayýydý ve Devrimci Yol davasýnýn karar aþamasýydý. Elbette Perihan Teyze ye rüya tabiri yapmak kolaydý. Bence dedim, Cahit serbest býrakýlacak Ona çok sevineceksin Yýllar sonra Perihan Teyze nin anýlarýný anlattýðý Onca Çileden Sonra adlý kitabýnda rüya tabirinden bahsedildiðini gördüm. Perihan Teyze, gazetecinin adýný her nedense hatýrlayamadýðýna hayýflanýyordu. Hatýrlatmak isterdim. Ama ben yurtdýþýnda sürgündeydim. Ýsmet Teyzemin cenazesinde de bulunamadým. 12 Eylül analarýndan biri olan Didar Þensoy un ölüm yýldönümünde ben bütün 12 Eylül analarýný anýyorum. Yaþayanlarý da aramýzdan ayrýlanlarý da. DÝDAR ÞENSOY, SÜMER TEYZE 1 Eylül 1987 de dönemin adalet bakaný Oltan Sungurlu tarafýndan yayýnlanan genelgeyi protesto etmek ve hapishanelerdeki koþullarýn düzeltilmesiyle ile ilgili TBMM ye dilekçe vermek üzeretmbb nin önündeki gösteride, polis tarafýndan dövülen Dirar Þensoy, fenalaþarak þeker komasýna girdi. Ve yaþamýný yitirdi. Öldüðü gün Dünya Barýþ Günü ydü. Elbette 12 Eylül analarý arsýnda yýllarca yoldaþlýk yaptýðýmýz ama þimdi anamadýðýmýz nice isimsiz kahramanlar var. ÝHD yöneticisi Sümer Teyze, Sümer Demirel hiçbir þey yapamazsa gider evde bir tencere sarma sarar ya da gözleme yapar gelirdi. Sümer Teyze yi bir keresinde Ýnönü Alpat þöyle anlatmýþtý: Özellikle Sümer Teyzeye dair bir parantez açýlmalý ama parantezin içine, yýllarca içerdekiler için canla baþla koþturan, dur durak bilmeyen enerjisiyle deðme gençlere taþ çýkartan tonton teyzemiz nasýl sýðar bilemem! Devrimcidir Sümer Teyze; F Tipi eyleminde de karþýlaþýrsýnýz, Dikmen Ahmet Arif Parký nda halkevi yararýna satýlacak gözlemeleri açarken de. Yine o yýllarýn Ýnsan Haklarý Mücadelesi nde öne çýkmýþ bir anayý anmadan geçmemek gerek. Bir Kürt kadýný: Hatice Altun. Hatice ana yanýnda yaþlarýndaki torunuyla gelirdi hep eylemlere. Herhalde çocuðun anasý babasý tutukluydu. Zaman zaman Hatice ana ve torunu da gözaltýna alýnýrdý. Mamak taraflarýnda bir gecekondu da yaþarlardý. Umarým adýný yanlýþ hatýrlamadým. Evet 12 Eylül çok þey aldý götürdü toplumdan ve tek tek insanlardan. Ama insan dostluðu ve dayanýþmasýna ise dokunamadý bile. Ben 12 Eylül analarýndan çok þey öðrendim. En azýndan ben 20 yýl önceki anýlarýma sadýk kalmak istiyorum.12 Eylül analarýndan yaþayanlarý ve aramýzda olmayanlarý saygýyla anýyorum.

5 Seçimlerden oy patlamasý ile çýkmýþ bir parti AKP parti. Baþarýlý lider ve baþbakan R. Tayyip Erdoðan. Alkýþ alkýþ Avrupa Birliði ve demokrasi yolunda Türkiye'nin þansý, varý yoðu AKP ve R. Tayyip Erdoðan. Ýç ve dýþ borç büyüyor, yoksullarýn sayýsý gün geçtikçe katlanarak artýyor, açlýk sýnýrýnda olan insanlarýmýzýn yaþama tutunmasýnýn giderek zorlaþtýðý þu günlerde yolsuzluklar artýk çuvala sýðmayan mýzrak gibi oradan buradan çuvalý delip gün ýþýðýna çýkýyor. Ama olsun geçin bunlarý, hükümet dimdik ayakta ve ekonomik göstergeler iyiyi iþaret ediyor. Hadi alkýþ Bir yerlerde unutulmuþ bir Kürt Açýlýmý ile Alevi Açýlýmý olacaktý; ne olduðu bir türlü anlaþýlmayan. Onlarý soranlara, üzerine bir bardak soðuk su içmeleri önerilir. Ergenekon, derin devlet derken ortalýk toz duman içinde kaldý. Ama bu toz duman durulduðunda ne olacak göreceðiz. Kimin bindiði attýr, kimin bindiði eþek, çýkacak ortaya. Ama þu kadarýný diyelim; Hrant Dink ve Malatya Zirve Yayýnevi cinayetlerinde gidilen bir arpa boyu yol iken, o iþten de bir þey çýkmaz. Derin devlet, derinlerde bir yede izini çoktan kaybettirdi. Ortada bir Danýþtay kararý ve AÝHM kararý durduðu halde, Din Dersini Alevi çocuklarýna vermekte ýsrar eden bir hükmet. Mahkeme kararlarýna uymayan demokratlar Hadi alkýþlayýn Bu Demokratý Alkýþlayýn Ýki eleþtiri ve AKP saflarýndan iki yolsuzluk haberi ile küplere binen bir baþbakan açýp aðzýný yumuyor gözünü. Kime kýzýyor sanýyorsunuz, yolsuzluklara adý karýþan arkadaþlarýna, parti yöneticilerine, belediye baþkanlarýna mý? Yaðýz, Pir Sultan'ý idam ettiren türkünün peþinde Daha önce yaptýðý giriþimle Mum Söndü ifadesinin Türkçe Sözlük'teki karþýlýðýnýn deðiþmesini saðlayan DSP Ýstanbul Milletvekili Süleyman Yaðýz þimdi de Pir Sultan Abdal'ýn yaþadýðý döneme tanýklýk eden ve Hýzýr Paþa tarafýndan idam ettirilmesine neden olan üç þiirden biri olan Kul olayým kalem tutan eline/katip Ahvalimi Þah'a böyle yaz ýn peþine düþtü. Devlet Bakaný Mehmet Aydýn'a, Pir Sultan Abdal'a ait olan türkünün TRT'de Katip arzuhalim yaz yare böyle þeklinde okunduðunu belirterek, türkünün TRT'de aslýna uygun olarak söylenmesinin saðlanmasý için bir giriþiminiz olacak mý?' diye soran Yaðýz'a Bakan Aydýn, TRT Genel Müdürü Ýbrahim Þahin'in bilgi notuyla yanýt verdi. Aydýn, Konuyla ilgili akademisyenler tarafýndan farklý bir düzenleme yapýlmasý halinde, TRT de icrasýnda bu deðiþikliðin göz önünde bulundurulacaðý'ný kaydetti. Yaðýz ise yeni bir soru önergesiyle, TRT Genel Müdürü'nün konuyu akademisyenlere götürüp götürmeyeceðini sordu. DSP Ýstanbul Milletvekili Süleyman Yaðýz, TRT'nin 19 Temmuz'da Sivas'ta yaptýðý bir canlý yayýnda türkü söyleyen sanatçýnýn Pir Sultan Abdal'a ait olan ve idamýna yol açan 3 þiirden biri olan Kul olayým kalem tutan eline/katip ahvalimi þah'a böyle yaz' türküsünü Katip arzuhalim yaz yare böyle þeklinde okuduðunu belirterek Devlet Bakaný Mehmet Aydýn'a bir soru önergesi verdi. Türkünün Pir Sultan Abdal ve aleviler için tarihsel bir önemi olduðunu dile getiren Yaðýz, Bakan Aydýn'a Bu durum Pir Sultan Abdal'a yapýlan çok büyük bir haksýzlýk ve anýsýna karþý büyük bir saygýsýzlýk deðil midir? Türkünün TRT'de aslýna uygun olarak söylenmesinin saðlanmasý için bir giriþiminiz olacak mý? diye sordu. - DEÐÝÞÝKLÝÐÝ AKADEMÝSYENLER YAPABÝLÝR - Bakan Aydýn ise Yaðýz'ýn soru önergesine TRT Genel Müdürü Ýbrahim Þahin'in bilgi notuyla yanýt verdi. Müzik icralarýnda derleme/þiirlerin aslýna uygun okunmasýnýn tamamen derlemecilerin, etnomüzikologlarýn alanýna giren bir konu olduðunu belirten Bakan Aydýn, repertuar kitaplarýnda güftenin aslý Katip Arzu Halimi Yaz Yare' þeklindedir. TRT sanatçýlarý müzik icra ederken, TRT'nin kendi yayýnlarýnda çýkan, uzmanlarca hazýrlanmýþ kitaplarý referans almaktadýr. Bu nedenle, kitaplardaki bilgiler yetkili ve uzman kiþilerce deðiþtirilmeden icra esnasýnda farklý okunuþu mümkün deðildir. Bu deðiþikliði ise konuyla ilgili üniversitelerin ilgili birimlerinde görev yapan bilim adamlarý yapabilir. Kurumumuz uygulamasý, müzik icralarýnda repertuar kitaplarýndaki aslýna uygun okunmasý yönündedir. Bu açýdan konunun deðerlendirmesi ancak akademisyenler tarafýndan yapýlabilir. Konuyla ilgili akademisyenler tarafýndan farklý bir düzenleme yapýlmasý halinde TRT de icrasýnda bu deðiþikliði göz önünde bulunduracaktýr dedi. - REPERTUAR SAHÝBÝ TRT'DÝR - Bakan Aydýn'ýn verdiði yanýtýn ardýndan Yaðýz Pir Sultan Abdal'ýn türküsünü yeniden soru önergesiyle Meclis gündemine taþýdý. Yaðýz, repertuar sahibinin TRT olduðunu ve yetkinin de TRT'de olduðunu belirterek Bakan Aydýn'a konuyu akademisyenlere götürecek misiniz? sorusunu yöneltti. (ANKA) - MYNET HABER Susuzluðun faili küresel ýsýnma deðil açýlmasý." "Melen ormanlarý yok etti" Hayýr. Tabi ki, haberi yapan medya kuruluþlarýna Konuþmada tehdit, þantaj ne ararsanýz var. Alkýþlayýn demokrat baþbakaný Kendi alternatifini üretmekten aciz liberaller, eski sol entelektüeller, akýl hocalarý çýðýrtkan pazarcý edasý ile el edip herkesi AKP ve R. Tayyip Erdoðan'ý desteðe çaðýranlar, nalýncý keseri ile yontulanlarýn kimin eteðine düþtüðünü, doldurduðunu görmezlikten geliyorlar. Kocaman bir alkýþta bu cenaha Komabasan, Yimpaþ, Jet Pa ve Deniz Feneri ve de Milli Görüþ Teþkilatý yýllardýr yurtdýþýnda çalýsan, yaþayan insanlarýmýzýn dini duygularýný, daha çok da ceplerini az talan etmediler. Yurtdýþýnda yaþayan herkes biliyor Milli Görüþe ait cami ve mescitlerde yapýlan toplantýlarýn çoðunun dini içerikli olmadýðýný. Ýslami sermayenin, TV kanallarýnýn finans desteði aradýðý uðrak yerler buralarý. Baþbakanýn siyasi geçmiþi ile doðrudan ilgili partilerin tümünün ve en son AKP'nin siyasi ve maddi destek aradýðý yurtdýþý gezilerini bilmeyen mi var? Milli Görüþün cami ve mescitlerinde iki rekât namaz sonrasý kandýrýlan insanlarýn maðdur edildiði ayyuka çýktý, bilmeyen yok. Yýllarýn emeði, birikmiþini kaybeden insanlarýn gözyaþlarý bir yanda, demokrat R. Tayyip Erdoðan ve çalýþma arkadaþlarýnýn maðduriyetlere neden olan þirket yöneticileri ile ayný resim karesinde sýrýtmalarý diðer yanda duruyor. Ýþte bu demokratlýk bizi aþar Hadi alkýþlayýn Çevre Mühendisleri Odasý Ýstanbul'da su sorununda öncelikle havza alanlarýnýn yerleþime açýlmasý, su kaynaklarýna atýklarýn karýþmasý, Turizm Teþvik Yasasý ile orman alanlarýnýn tahribinin önünün açýlmasýnýn tartýþýlmasý gerektiðini söyledi. Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odasý (ÇMO) Ýstanbul Þubesi, Ýstanbul'da yaþanan su sorunu ve su kaynaklarýnýn kullanýmý konusunda izlenen politikanýn, halk saðlýðý ve ekosistemlerin bütünlüðünü korumadýðýna dair basýn açýklamasýnda bulundu. "'Küresel ýsýnma' denerek ihmallerin üstü örtülüyor" Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nin, yaþanan su sorununu küresel ýsýnmaya havale ederek su kaynaklarýna yönelik ihmal ve yanlýþlarýn üstünü örttüðünü söyleyen ÇMO, bu konuda ilk tartýþýlmasý gereken sorunlarý sýraladý: "Havza alanlarýnýn yerleþime açýlmasý, su kaynaklarýnýn atýk deþarjlarýna maruz kalmasý, sürekli gündemde tutulan 3. Köprü ve baðlantý yollarý ile þehrin kuzeye doðru büyütülmesi, Orman Yasasý nda yapýlan deðiþiklik ve Turizm Teþvik Yasasý ile orman alanlarýnýn tahribinin önünün Melen Projesi'nin kamuoyuna bir reklam projesi gibi sunulurken yarattýðý baþka çevre sorunlarýna deðinilmediðine dikkat çeken ÇMO, kuzey kuþaktaki ormanlarýn ortasýndan geçen Melen isale hattýnýn orman varlýðýný büyük oranda yok ettiðini söyledi: "Ýstanbul un su sorununu çözmek adýna ekosistemlerin bütünlüðü göz ardý edilerek, hem Melen Havzasý nda yaþayan insanlar hem de ekosistemin diðer bileþenleri gelecekteki bir susuzluk tehlikesi ile karþý karþýya." "Býrakalým kirlensin, nasýl olsa arýtýlabilir" ÇMO, su kaynaklarý yönetiminin "býrakalým kirlensin, nasýl olsa arýtýlabilir" anlayýþýyla yapýlamayacaðýný, arýtmanýn maliyetli bir iþ olduðunu ve faturanýn yine halka kesileceðini vurguladý. Ýnsanlarýn saðlýklý ve güvenilir suya eriþimini saðlamanýn esas yolunun su kaynaklarýnýn kirlenmeden korunmasý olduðunu söyleyen ÇMO, Melen örneðini kötü bir su yönetimi ve ekosistemin varlýðý için tehdit olarak deðerlendirdi.( Turnusol.biz)

6 Aðýr okul çantalarýna dikkat! Emel Sungur Ortak barýþ bilinci geliþince BARIÞ kalýcý olur Dünya barýþ günü hepimizin sözlüðünde yerini bulunca ve sadece benim istediðim BARIÞ deðil toplumun belleðindeki barýþ somutlaþýrsa o gün Dünya Barýþ Günü ne dönüþür. Bu tarih belleðimde binlerce anýyý harekete geçiriyor ancak hiç gözümün önünden kaybolmayan bir aný olan 1987 yýlý TBMM Dikmen kapýsý.1987 tarihinde bir araya gelebildiðimiz ölçüde sýnýrlý bir katýlýmla gittiðimiz, sesimizi duyurmak istediðimiz, parlamenter sistemin adresi TBMM,kadýn sayýsýnýn yoðun olduðu meclis kapýsýnda önlerde göze çarpan Didar Þensoy. Bir abla belki o gün hepimizin ablasý yorgun bir yürek ve þeker hastalýðý; sesimize en fazla kulaðýný týkayanlara sesimizi duyurmak için geldiðimiz yerde Didar ablanýn sesi tükeniyor ne yazýk ki. Yüzünün çizgilerini resim yapmayý becerebilsem o denli net hatýrlýyorum ki bir fotokopi zannedilebilir yýlýnda Almanya nýn Polonya ya saldýrýsýyla baþlayan 2. Dünya savaþýndan sonra yok edilen milyonlarca kiþi bu günün tarihe yazýlma nedeni olmuþ ancak bu tarih ne yazýk ki yaygýnlaþamayan barýþ bilinci ve mülkiyet hýrsý nedeniyle tarih sayfalarýndan öte gidemeyerek beyinlerimize yerleþememiþ. Ýnternet sayfalarýnda Dünya nüfusuna baktýðýnda iken sayfayý kapatýrken kiþi dünyaya geldi bu süreç 1 dakikalýk bir zaman basamaðý dahi deðildi.yok edilen doða,yok edilen insanlar,yok edilen kültürler,yok edilen cinsler, yok edilen inançlar, yok edilen diller, yok edilen barýþ ve sevgi. Buna raðmen insanlar böylesine bir dünyaya en deðerli varlýklarý olan çocuklarýný getirmeye devam ediyor. Belki de bu dünyaya geliþ bu karanlýk tabloyu düzeltmek adýna da yapýlýyor olabilir ancak dünyanýn sahipleri karanlýk tablonun devamý için yoðun çabalar içinde silah üretiyor, uyuþturucu ulaþmayan yerlere ulaþtýrýlýyor,kadýn bedeninin pazarý için binlerce kozmetik malzemesi üretiliyor, araba reklamlarý bedenlerini sergileyen kadýnlara yaptýrýlýyor, çocuklar ve kadýnlar savaþlardan gecekondu yýkýmlarýna kadar kalkan olarak kullanýlýyor,toprak yerini petrol ve su savaþýna býraktý, yeni uçaklar,yeni virüsler salýnýyor dünyaya ve onun panzehirlerini de elbette yayanlar çýkarýyor ve satýyor dünyaya satýn alamayanlarýn topraklarýný alýyor karþýlýðýnda, petrolü, suyu hepsinin geleceðine ipotek koyuyor.ýktidar hýrsýyla denizleri aþýp iþgal ediyor ülkeleri bugün yetmiyor yarýný, öbür günüde istiyor. Biz yetmedik, çocuklarýmýzý aldýlar, torunlarýmýzý da istiyorlar. Böyle 1 Eylül 2008 günü. Tarih sayfalarýna Barýþ Günü yazýlan 1 Eylül 1980 tarihinde Türkiye nin çeþitli bölgelerinde 19 kiþi öldürülüyor. Bunlardan biride CHP Zile Ýlçe Baþkaný Zorunlu Din Dersleri artýk yaþamýmýzda Savaþ Karþýtlarý Derneði kuruluyor. Ýki yýl sonra Osman Murat Ülke zorunlu askerliðe karþý çýkarak vicdani retçi olduðunu açýkladý Musa Anter Barýþ Treni Diyarbakýr a sokulmadý sadece tarihin sararan sayfalarýndan 1-2 tanesi. Bu sayfalarý okuyanlarýn yaþamlarýnda bu tarihin yer ettiðinin ve acý anýlarýnýn bol olduðunu biliyorum. 1 EYLÜL MÝTÝNGLERÝNDE ATILAN SLOGANLARIN SAVAÞ DEÐÝL SEVGÝ, DOSTLUK,EÞÝTLÝK, KARDEÞLÝK,HAKÇA PAYLAÞIM, BARIÞ üzerine atýlmasý en büyük dileðim. Çok söze gerek yok bu gün 1 eylül Hatay, Ordu,Van ve Ýstanbul da Bingöl den giden 4 cenaze var. Bizi 20 yýlýn tablosundaki 50 bin kiþinin üzerinde kaybettiðimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarý ilgilendiriyor. Sadece Türkiye de 20 yýlda 50 bin kiþiye ulaþan, 1 eylül 2008 tarihinde ilave edilen 4 gençle bu sayýnýn daha nereye kadar gideceðini hepimizin düþündüðünü biliyorum. Ülkelerde Barýþýn inþasýný yönetenlere, iktidarlara býrakamayýz, zaten onlarýnda böyle talepleri söylemde kalan taleplerdir. Barýþ HALKIN ÝÞÝDÝR, GERÇEKLEÞTÝRMEK, KATKI KOYMAK, BU KONUDA YOÐUNLAÞMAK bizim görevimizdir. ÝÞTE BU GÜN KÜRTÇE VE TÜRKÇE AÐITLAR BÝRBÝRÝNE KARIÞTI. Aðýr çantalar çocuklarda bel aðrýlarýna neden oluyor. Uzmanlar, çanta aðýrlýðýnýn öðrenci aðýrlýðýnýn yüzde 10-15'ini geçmemesi gerektiðini belirtiyor. Yozgat Devlet Hastanesi Fizik Tedavi Uzmaný Dr. Faik Üçüncü, okullarýn açýlmasýyla birlikte özellikle ilköðretim çaðýndaki çocuklarýn taþýdýklarý çantalara dikkat edilmesi gerektiðini söyledi. Dr. Üçüncü, "Öðrencilerin çantalarý ve kitaplarý çok aðýr oluyor. Öðrencinin taþýdýðý çanta aðýrlýðýnýn kendi aðýrlýðýnýn yüzde 10-15'ini geçememesi gerekiyor. 20 kiloluk bir çocuðun çantasý 2 kilo civarýnda olmalýdýr. Ama maalesef þu anda çocuklarýn çantalarýnda daha fazla kitap ve defterleri bulunmaktadýr. Bunu azaltmadýðýnýz zaman özelikle omurgada, sýrt bölgesinde, bel bölgesinde ciddi aðrýlara neden olabiliyor. Kýsa boylu çocuklar biraz daha fazla risk taþýyor" dedi yaþlardaki çocuklarda aðýr çanta taþýmaya baðlý aðrýlarýn daha fazla görüldüðünü belirten Dr.Üçüncü, "Aileler mutlaka çocuklarýnýn çantalarýný kontrol etmeli. Araþtýrmaya göre ailelerin yüzde 97'si çocuklarýnýn çantasýný kontrol etmiyor. Öðretmenlerin de buna dikkat etmesi, çocuklara fazla yük vermemesi gerekiyor. Üçüncü olarak okullarda çocuklara ait dolap bulundurulmalýdýr Okullarda dolap olmadýðý zaman, çocuk kitap defter ve diðer malzemelerini taþýmak zorunda kalýyor. Evin okula olan mesafesi uzaksa bu aðýrlýðý uzun süre taþýyor" dedi. Çantalarýn tek omuzda deðil mutlaka çift omuzda taþýnmasý gerektiðini vurgulayan Üçüncü, "Yapýlan çalýþmalar, çantalarýn göðüs ile de desteklenmesi gerektiðini ortaya çýkarmýþtýr. Omuza verilen yükleri de mutlaka kenarlara biraz daha fazla daðýtmak gerekiyor. Bu þekilde aðrýlar önlenebilir ve ileride çocuklarýn daha verimli olmasý saðlanabilir" þeklinde konuþtu. Kendi aðýrlýðý 27 kilo olan bir öðrenci ise 5 kiloluk çantayý taþýmakta zorlandýðýný belirterek okula dolap yapýlmasýný ya da ders programýnýn uygun hale getirilmesini istedi. ÝHA SATILIK ve KÝRALIK DAÝRELER II. Etap B3 Blok 5 ve 21 nolu daireler satýlýk ve kiralýktýr. B14. Blok 24 nolu daire kiralýktýr. MÜRACAAT Ýsmail YÜCEL Tel: Petrol KIRÞEHÝR< >HACIBEKTAÞ Dedebað Fýrýn >MERKEZ Otel Ýnþaatý Kýz Öðrenci Yurdu Erkek Öðr.Yurdu Üniversite Üniversite Kampus Arazisi < BEÞTAÞ Hüseyin Sümen in evi 634m2 638m2 643m2 587m2 626m2 617m2 609m2 610m2 SATILIK ARSALAR Çep: Tel:

7 Kaymaklý'da patates ekimi baþladý Nevþehir'in Kaymaklý beldesinde geçtiðimiz yýllarda ortaya çýkan 'Patates Siðili' hastalýðý nedeniyle ekim yapamayan üreticiler, yasaðýn sona ermesiyle yeniden patates ekmeye baþladý. Kaymaklý Belediye Baþkaný Abdullah Çekiç, Türkiye'nin en önemli patates üretim merkezlerinden biri olan Nevþehir'de, 2003 yýlýndan sonra ortaya çýkan 'Patates Siðili' hastalýðý nedeniyle beldelerindeki tarým alanlarýnda yasaklanan patates ekiminin, yeniden baþladýðýný söyledi. Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý tarafýndan daha önce güvenlik kuþaðý içerisine alýnan bölgelerde verdiði kýsmi izin ile birlikte üreticilerin yeniden patates ekmeye baþladýklarýný ifade eden Çekiç, "Bildiðiniz gibi 3 yýldýr Patates Siðili hastalýðýndan dolayý Kaymaklý'da ekim oldukça düþüktü. Ama bu sene kontrollü olarak kýsmi izin verildi ve ekim yapýlmaya baþlandý. Ancak sene ortasý olduðu için bazý üreticiler tarlalarýna önceden buðday ekmiþti. O nedenle bu yýlda üretim biraz düþük olabilir, ancak ileriki yýllarda bu artacaktýr" dedi. Beldelerinde bulunan 65 bin dekar tarým arazisinin 50 bin dekarlýk bölümünde patates ekimi yapýldýðýný ve yýllýk patates üretiminin yaklaþýk 150 bin ton olduðunu söyleyen Kaymaklý Belediye Baþkaný Abdullah Çekiç, 2009 yýlýnda bölgede baþlanacak olan 'Sýralý Ekim Sistemi' ile daha kaliteli patates üretiminin gerçekleþeceðini ve üreticilerin karlýlýðýnýn artacaðýný kaydetti. Çekiç, "Bu sistem gelirse daha az belki ama daha kontrollü, daha saðlýklý, daha verimli bir üretim yapýlacak. Bununla birlikte önümüzdeki yýllarda bölgede patates daha kaliteli ve karlýlýðý daha yüksek bir ürün haline gelecek" diye konuþtu. Ýha/kenthaber Müftüden ilginç fetva! Manavgat Müftüsü Halil Taþ, oruçlu bir erkeðin bikinili bir kadýnla göz göze gelmesiyle orucunun bozulmayacaðýný, ama orucun sevabýnýn azalacaðýný söyledi. Manavgat gibi turizmle geçinen yerlerde insanlarýn kendilerini günahlardan korumalarýnýn zor olduðunu savunan Taþ, bu nedenle turistik ilçede oruç tutan ve namaz kýlan insanlarýn zoru baþardýðýný belirtti. Alanya Belediye Meclisi'nde turistlerin sokaklarda mayo ile dolaþmasý tartýþmasýnýn ardýndan Manavgat Müftüsü Halil Taþ, vatandaþlardan gelen, "Bikinili kadýnla göz göze gelmek orucu bozar mý" sorusuna cevap verdi. Taþ, "Ýnsanlarýn böyle bir þeyi görmesiyle oruçlarý bozulmaz. Ama orucun sevabý azalýr" dedi. Manavgat gibi bir yerde, turizmin ortasýnda imanlarýný korumalarýnýn, kendilerini günahlardan korumalarýnýn diðer yerlere göre biraz daha zor olduðunu belirten Manavgat Müftüsü Halil Taþ þunlarý söyledi: "Dað baþýnda bu tür görüntüler yaþanmaz. Ama Manavgat gibi turizm ile geçinen yerlerde insanlarýmýzýn kendilerinin günahlardan korumalarý zordur. Bu nedenle burada oruç tutan insanlarýmýz zoru baþarýyor, burada namaz kýlan insanlar zoru baþarýyor. Bu nedenle insanlarýmýz karþýlarýnda bir þey gördükleri zaman Peygamberimiz buyurdular ki, `Ýnsanýn ilk bakýþýnda vebal yoktur' Örneðin bir anda karþýnýza bir çýplak vatandaþ geldi veya haram olan bir þey oldu. Ýlk görüþte vebal yoktur. Hemen o gözü baþka bir yere çevirmesi lazým. Çünkü her bakýþta þeytanýn oku vardýr. O ok da kalbe saplanýr ve kalbi lekelendirir. Ondan sonraki vebale girer. O durumdan sonra bakýyorsa, bakýþlarýna devam ediyorsa o zaman vebale girer. En azýndan ramazan ayýnda bu konulara dikkat edilse de, ilçemize gelen turistlerimiz mayo veya bikinili ile þehrin ortasýnda dolaþmasalar." (dha/kenthaber) Manavgat Müftüsü Halil Taþ SATILIK EV TOKÝ konutlarýnda bulunan 1 ci etap, 1 ci blokta 23 no lu ev satýlýktýr. Müracat: Hikmet Bozdað Tel: Kapadokya'da bað bozumu baþladý Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da bað bozumu günleri baþladý. Nevþehir Ziraat Odasý Baþkaný Recep Tunç, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, 14 bin çiftçinin üzüm üretimi yaptýðý bölgede baðlarýn bozulmaya baþlandýðýný söyledi. Yýlda ortalama 23 bin hektar alanda üzüm üretimi yapýldýðý Nevþehir'de bað bozumu döneminin Ekim ayý sonlarýnda kadar devam ettiðini belirten Tunç, Nevþehir'in patatesin yaný sýra üzüm üretiminde de Türkiye'de önemli bir yere sahip olduðunu kaydetti. 14 bin çiftçinin, yaklaþýk 23 bin hektarlýk Hindistan'ýn milli kahramaný ve dini lideri Mohandas Kramþand Gandhi'nin torunu alanda ürettiði üzümlerin büyük bölümünün sirke ve þaraplýk üzüm olduðunu, geri kalanýnýn ise sofralýk olarak üretildiðini anlatan Tunç, Üreticiler bugünlerde bir yýl boyunca verdikleri emeðin karþýlýðýný alýyorlar. Bað bozumu sevinci ailece yaþanýyor. Kimi yerlerde bað bozumlarý þenlikler ve festivallerle bayram havasý içinde yapýlýyor dedi. AA/Kenthaber Torun Gandhi Kapadokya'da Kýrþehir'de üretilen yerli meyve ve sebzeye talep yüksek olurken, vatandaþlar 'Köylü Pazarý'na akýn ediyor. Kýrþehir'de yerli meyve ve sebze üretiminin geçen yýllara oranla büyük artýþ gösterdiði bildirilirken, Kýrþehir Belediyesi tarafýndan Müftülük Camii karþýsýna kurulan 'Köylü Pazarý'na vatandaþlar akýn ediyor. Köy halkýnýn yetiþtirdiði meyve ve sebzelere gösterilen ilginin yüksek olmasý nedeniyle pazar yeri dolup taþýyor. Ürettikleri sebze ve meyvelere olan ilginin yüksek olmasýndan dolayý mutlu olan köylüler, kendileri için pazar yeri kuran Belediye Baþkaný Halim Çakýr'a teþekkür ederek, "Yerli meyve ve sebzeye geçen yýllara oranla ilgi bu yýl fazla. Köylerde meyve ve sebze üretimi de büyük artýþ gösterdi. Üretilen hiçbir ürün elimizde kalmýyor. Vatandaþlarýmýza yerli ürün yetiþtirmekte zorlanýyoruz. Satýþlar çok iyi ve bu yýl ilk defa para kazandýk. Pazar yerinin kurulmasýný saðlayarak köylüye destek veren Belediye Baþkaný Halim Çakýr'a da teþekkür ediyoruz" dediler. Sumýtra Gandhi Kulkarni, Kapadokya bölgesini gezdi. Eþi Gajanan Raghunath Kulkarni ve Hindistan Vivkananda Yoga Üniversitesi Uluslararasý Koordinatörü Srýnvi Raghuram ile birlikte Kapadokya'ya gelen Hindistan milli kahramaný Mohandas Kramþand Gandhi'nin torunu Sumýtra Gandhi Kulkarni, peribacalarýný gezdi. Baþta Göreme Açýkhava Müzesi olmak üzere, Avanos ve Ürgüp gibi ilçeleri de ziyaret eden Sumýtra Gandhi Kulkarni'ye, gezisi boyunca Türkiye'de yoga eðitmenliði yapan Gülseren Alçý ve Ayça Gürelman ile öðrencileri eþlik etti. Ýha/Kenthaber Köylü pazarýna raðbet arttý 7 Köylü Pazarý'nýn hafta boyunca açýk olduðu bildirilirken, pazar yerinde özellikle Savcýlý, Karakurt, Aydoðmuþ, Toklumen ve Özbað köylerinde üretim yapanlar satýþ yapýyor. Kenthaber

8 Altan Öymen "Demokrat"larýn en öncelikli görevi 22 Temmuz 2007 seçiminin sonucu. Bu tablonun þimdiye kadar deðiþtiðinin iþareti yok. Yani, muhalefet partilerinin önümüzdeki yerel seçimdeki baþarý þanslarý hayli zayýf... Daha önce de yazdýk. Bu iktidarýn demokratik bir þekilde uyarýlmasý gerekli. Buna inananlar çok. Ben de onlardan biriyim. Þimdi bunun için bir fýrsat var: Önümüzdeki 29 Mart 2009 seçimi. Gerçi bu bir yerel seçim. Ve anketler, AKP nin henüz önemli bir oy kaybýna uðramadýðýný gösteriyor. Bundan bir yýl önceki genel seçim sonuçlarý da, yandaki grafikteki gibi... Yani, 9 Mart seçiminin bir uyarý sonucu vermesi kolay deðil. Ama, þu da bir gerçek: Ýmkânsýz da deðil. Daha önce de hatýrlatmaya çalýþmýþtým: Yakýn tarihimizde çok çarpýcý örnekleri vardýr, bazen öyle geliþmeler olur ki, seçmenlerin tercihleri birkaç ay içinde, hiç beklenmedik ölçüde deðiþiverir. Bu, 1979 daki gibi, bir araseçimde de olabilir, 1989 daki gibi bir belediye seçiminde de... Ecevit e uyarý daki araseçime, Bülent Ecevit in baþkanlýðýndaki CHP, iktidar partisi olarak girmiþti deki genel seçimde açýk arayla birinci partiydi. Ama 1979 da, ara seçimin yapýldýðý beþ ilden CHP nin kalesi diye bilinen Edirne dahil- hiçbirinde kazanamadý. Hepsinde Süleyman Demirel in partisi AP birinci oldu ve beþ milletvekilliðinin hepsi ona geçti. Özal a uyarý da Turgut Özal ýn ANAP ý da, 1987 deki ikinci seçim zafer inden sonra, kimsenin tahmin edemediði kadar büyük bir yenilgiye uðradý. Ýstanbul da dönemin efsanevi Belediye Baþkaný Bedrettin Dalan ýn baþkan olduðu Ýstanbul dahil, Ankara ve Ýzmir dahil, daha önce kazanmýþ olduðu pek çok belediyeyi kaybetti. Erdal Ýnönü nün baþkanlýðýndaki SHP birinci parti oldu. Tabii, tarihimizde bu örnekler var diye, bunlarýn tekerrür etmesine umut baðlamak hayal kurmak olur. Her seçimin kaderini belirleyen çeþitli faktörler var. Onlarýn ayrý ayrý yapacaðý etkiler altýnda oluþuyor seçim sonuçlarý... O faktörlerin büyük bir kýsmý, bir siyasi parti olarak aleyhinize olabilir. Kazanma ihtimaliniz çok düþük olabilir. O duruma bakarak, Nasýl olsa kazanamayýz. deyip eli kolu baðlý oturamazsýnýz veya Bakalým belki konjonktür birdenbire deðiþir diye, talih kuþunu bekleyemezsiniz. Bu bir þans oyunu deðil. Eðer, bügünkü gidiþe muhalefet eden, iddialý bir siyasi partiyseniz, o çok düþük ihtimali olabildiðince yükseltmek için, bütün gücünüzle çalýþacaksýnýz. Önünüzdeki koþullarý en gerçekçi þekilde deðerlendireceksiniz. Oy alma kapasitesini geniþletmeye çalýþacaksýnýz. Adaylarýnýzý ona göre belirleyeceksiniz. Seçmenin karþýsýna, hem ilkelerinizi, hem de bu seçimdeki hedeflerinizi anlatarak, ona her açýdan güven verecek þekilde çýkacaksýnýz. Ondan oy isteyeceksiniz. Demokrasiyi koruma görevi Biz de sorumluluk sahibi seçmenler olarak, bugünkü iktidara etkili bir oy uyarýsý yapmak istiyorsak, bunun gereðini, seçim gününe kadar herkese anlatacaðýz. Seçim günü sandýða gitmeyi ve herkesin gitmesi gerektiðini hatýrlatmayý ihmal etmeyeceðiz. Zaten baþka türlü nasýl koruruz demokrasiyi, demokrasinin en basit gereklerini bile yok etmeye azmetmiþ bir iktidarýn þerrinden?.. Belli ki bu, Belki bir gün aklý baþýna gelir? diye iyi niyetli temenniler sýralamakla olmuyor. Bu, ancak, muhalefet partilerinin, sivil toplum örgütlerinin ve tek tek vatandaþlarýn bir araya gelmesiyle oluþan geniþ bir seferberliðin içinden çýkacak seçim baþarýlarýyla gerçekleþebilir. Adýna ne dersek diyelim: Ýttifak, iþbirliði, birliktelik... Bugünün gereði, bunun saðlanmasýdýr. O gereðe inanan herkes, o yoldaki irade sini açýklamalýdýr... CHP+DSP iþbirliðinin faydasý Ana muhalefet partisi ile soldaki diðer partiler buna öncülük edebilir. CHP ile DSP son genel seçimlerde bu birlikteliði gerçekleþtirdiler... Ýkisinin de bunun uygulamasýndan þikâyetleri olduðu anlaþýlýyor. Fakat, þunu düþünmek daha gerçekçi olur: Eðer o birliktelik olmasaydý da iki parti seçime ayrý ayrý girseydi, sonuç iki parti açýsýndan da daha iyi mi olurdu? CHP nin son 2007 seçiminde aldýðý yüzde oy daha da azalmaz mýydý? Hatýrlayalým ki, CHP nin 2002 seçimlerindeki oy oraný yüzde du. O oran 2004 teki yerel seçimlerde de (il genel meclisi seçiminde) e kadar inmiþti. Ayný seçimde DSP nin aldýðý oy oraný 2.12 ydi. Azdý ama, eðer 2007 genel seçiminde o birliktelik olmasaydý, belli ki, CHP nin oy oraný da, daha az olacak, yüzde 20 nin altýndaki eski halinde kalacaktý. Eðer o birliktelik olmasaydý, durum DSP açýsýndan da daha iyi olmayacaktý. TBMM de bugün, az da olsa, 14 milletvekili var, DSP de, yüzde 10 luk barajý aþamayacaðý için tamamen Meclis dýþý kalacaktý. Yani: deneyim, her þeye raðmen faydalý oldu. Ýki parti bu defa, þimdi þikâyetçi olduklarý durumlarý azaltýp, daha olumlu sonuçlar verebilecek bir güçbirliði yapabilirler. SHP ve 10 Aralýk Ayný þekilde, SHP nin ve 10 Aralýk Hareketi nin önemini küçümsememek gerekir. Birincisinin parti olarak belirli bir oy potansiyeline sahip olduðu bellidir. Ýkincisinin de, eðer parti haline gelirse, sol daki oy dengelerini etkileyebileceði bellidir. Ýkisinin de dinamizminin o birlikteliðe katýlmasýnda büyük fayda vardýr. (Benim görüþüm belli: Bütün bu parti ve gruplar içindeki pek çok kiþi, evvelden ayný partinin içindeydiler. Daha önce partili olmayan gençlerle birlikte gene sosyal demokrat bir program etrafýnda ayný parti içinde olabilirler. Ama o ayrý bir konu. Biz bugün önümüzdeki seçimin öncelikli sorununu düþünmeye devam edelim.) Evet, CHP, DSP, SHP, 10 Aralýk Daha da geniþ bir birliktelik Hareket bununla da kalmayabilir. Buna, AKP nin bu seçimde uyarýlmasýný gerekli gören diðer partiler de katýlabilir. Ayný þekilde düþünen sivil toplum kuruluþlarý ve tek tek kiþiler de ona çeþitli þekillerde katkýda bulunabilir. Yerel seçim in, böyle bir birliktelik için bir avantajý da var. Özellikle belediye baþkaný seçiminde güçbirliði yapýlmasý çok kolaydýr. Partiler, belediye meclisleri için ayrý ayrý listeler çýkarsalar bile, baþkanlýk için tek aday da -fiilen- birleþebilirler. Geçen Eskiþehir örneðini hatýrlayalým. Oradaki Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý için CHP (gerekçesi baþka da olsa) seçime katýlmadý. DSP adayý, önceki dönemin baþkaný Yýlmaz Büyükerþen di. Zaten çok sevilen bir adaydý ama, orada AKP de kuvvetliydi. CHP nin katýlmasý halinde oylarýnýn bir kýsmý CHP ye gidebilir ve seçimi kaybedebilirdi. CHP katýlmayýnca kazandý. (Oy oranlarý þöyleydi: DSP: Yüzde 44.7, AKP: Yüzde Yani arada sadece 3.4 puanlýk bir fark vardý. CHP katýlsaydý, belli ki AKP kazanacaktý.) Eðer önümüzdeki seçimde, partiler arasýnda yer yer uzlaþmaya varýlýr ve böyle bir metot uygulanýrsa, tek kalan adayýn kazanma þansý büyük ölçüde artar. Mesela, Ýzmir de CHP li Belediye Baþkaný var, öteki partiler seçime girmez. Ankara da en fazla þansý olan adaya bakýlýr. Ýstanbul için geniþ tabanlý demokratik bir seçim yolu bulunur. Kýsacasý: Deðiþik seçim çevrelerinin özelliklerine göre, en akýlcý aday saptamasý metodu aranýr. Mutlaka denenmeli Özetle: 29 Mart seçimine, ilgili partiler arasýnda mevcut yasalara aykýrý olmayan usullerle, saðlýklý bir güçbirliði hareketi içinde gidilebilirse, bugünkü iktidarýn, seçim yoluyla uyarýlmasý baþarýlabilir. Ya baþarýlamazsa Tabii, o ihtimal de var. Ama baþarýlýp baþarýlamayacaðýnýn belli olmasý için, denenmesi gerekir. O denemeyi samimi ve gayretli bir þekilde yapmak, AKP nin gidiþinden memnun olmayan siyasi partiler, gruplar ve kiþiler için, bu dönemin en öncelikli demokratik görevidir. Radikal Sol un ortak adayý yada tek adaylarý Özellikle belediye baþkaný seçiminde güçbirliði yapýlmasý çok kolaydýr. Partiler, belediye meclisleri için ayrý ayrý listeler çýkarsalar bile, baþkanlýk için tek aday da -fiilen- birleþebilirler. (Altan Öymen) Solun ortak adaylarýný çýkarmak AKP karþýýsn da Türkiye için genel bir önerme olmasý itibarý ile ne kadar doðru ise ; Hacýbektaþda da bir okadar doðrudur. Yerel secim siyasetinin belirlenmesinde yerel örgütlere insiyatif verilmesi acil önemdedir. Yani Yerel secimlere Ankaradan müdahale doðru olmayaçaðý gibi Solun geniþ kesimlerinin (CHP, SHP, DSP, ÖDP, EMEP, 10 ARALIK HAREKETÝ vb ) yanyana getirilmesi için verilecek çaba da önemlidir. Hacýbektaþda Solun ortak adayýný çýkarmak için gerekli duyarlýlýðýn oluþturulmasý için çaba verilmeli. Solun ortak adayýnýn çýkýp çýkmayacaðýný ançak deneyerek görebiliriz. Öymen in önerisi ayný þekilde CHP ninde omuzlarýna yük vurmaktadýr. Ülkede ya AKP nin önüne set çekecek inandýrýcý bir seçenek konur yada Sol seçenek olmaktan tamamen çýkar... Hacýbektaþ da olacak olan da tamamen budur. (Sulucakarahöyük Gazetesi )

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

OKUL TATÝLÝNDE KAMPANYALI UMRE 10 Günlük Program (3 Gece Medine / 6 Gece Mekke) Gidiþ Tarihi: 29 Ocak 2015 Ýstanbul - Yanbu Dönüþ Tarihi: 7 Þubat 2015 Cidde - Ýstanbul 990 960 930 i: i: Bustan Al Masi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Deðerli Meslektaþlarým, Ýstanbul KBB- BBC Uzmanlarý Derneði 'nin 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasýnda KKTC- Girne Cratos Otel'de gerçekleþtireceði 4. Kongresi'ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk ve

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr

d es ý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr 20 ad d es et en kal ý içe ride bý KÝTAGAMÝ Nasýl Yapýlýr Kitagami Desenleri Cem ÖNGÝDER 2017 Kitagami Nasýl Yapýlýr Hazýrlayan: Cem Öngider 2017 Ýstanbul Merhaba, Çok uzun zaman önce baþladýðým ancak

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A²

17a EK 17-A ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ. ² Rahim Ýçi Araçlar - Ek 17-A² EK 17-A RÝA ÝÇÝN DEÐERLENDÝRME KONTROL LÝSTESÝ ÖYKÜ KONTROL LÝSTESÝ Hizmet verenin sorularý: Hizmet alana aþaðýdaki sorularý sorun: Hizmet veren için kurallar: Eðer yanýtlar evet sütununda ise aþaðýdaki

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı