SPK DÜZENLEMELERĠ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SPK DÜZENLEMELERĠ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ"

Transkript

1 MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NĠN 2011 YILINA AĠT 20 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI ġirketimizin 2011 yılı faaliyet sonuçlarının ve anasözleģme değiģikliklerinin görüģüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mayıs 2012 günü saat da ġirket Ġdari Merkezinde, Eyüp Sultan Mah.Mehmet Akif Cad. No:30 Sancaktepe/ĠSTANBUL adresinde aģağıdaki gündem üzerinde akdedilecektir. Faaliyet raporu ile bilanço ve kar/zarar tabloları ve denetçi raporu ile bağımsız dıģ denetim raporları ġirket Merkezi nde ve adresindeki internet sitesinde hissedarlarımızın incelemesine açık bulunmaktadır. Hamiline yazılı hisse senedi sahibi ortaklarımızın hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren vesikayı Türk Ticaret Kanunu m.360/3 hükmüne uygun olarak toplantı gününden en geç bir hafta önce bloke etmeleri gerekmektedir. Toplantıya Ģahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, bunun için Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No.8 Sayılı Tebliğinde öngörülen Ģekilde Ek-5 deki vekaletnameyi düzenlemeleri gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Genel kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. SPK DÜZENLEMELERĠ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ SPK nın Seri:IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği ve Seri:IV, No:56-57 sayılı Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aģağıda ilgili gündem maddesinde yapılmıģ olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır: 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları Mango Gıda San.ve Tic.A.ġ. paylarının tamamı hamiline yazılıdır, imtiyazlı pay yoktur. Her pay bir oyu temsil etmekte olup pay ve oy dağılımı aģağıdaki gibidir. ORTAKLIK YAPISI HĠSSEDAR PAY TUTARI PAY ve OY ORANI Ayhan KARAK 3,725, % Mehmet YAYLA 3,627, % Nisa Sinem YAYLA 121, % Özge Nur YAYLA 121, % Eda YAYLA 121, % Anıl KARAK 121, % Hazal KARAK 121, % Nurhayat KARAK % TOPLAM 8,078, % DĠĞER 13,921, % GENEL TOPLAM 22,000, %

2 2. ġirketimiz veya Önemli ĠĢtirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın ġirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet DeğiĢiklikleri Hakkında Bilgi: GeçmiĢ hesap döneminde gerçekleģen ve 2012 yılı hesap dönemi için planlanan bağlı ortaklığımızın ve bağlı ortaklıklarımızın Ģirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değiģiklikleri bulunmamaktadır. 3. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına ĠliĢkin Talepleri Hakkında Bilgi: 2011 yılı faaliyetlerinin görüģüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için ġirketimize iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır. MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ NĠN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĠNE ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR 1. AçılıĢ ve BaĢkanlık Divanı Seçimi, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve sermaye Ģirketlerinin genel kurul toplantıları hakkında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek BaĢkan ve BaĢkanlık Divanı nın seçimi gerçekleģtirilecektir. 2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda BaĢkanlık Divanı na yetki verilmesi, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurul da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda BaĢkanlık Divanı na yetki verilmesi hususu ortaklarımızın onayına sunulacaktır yılına iliģkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız DıĢ Denetim Raporu nun ayrı ayrı okunması, 2011 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdik edilmesi, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 21 gün önce Ģirketimiz merkezi nde ve Ģirket internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul da okunarak, ortaklarımızın görüģüne ve onayına sunulacaktır. ġirketimiz internet sitesinde söz konusu raporlar, kurumsal yönetim uyum raporunun da yer aldığı faaliyet raporu ve ilgili diğer belgeler ortaklarımızın incelemesine sunulmuģtur.

3 4. Yönetim Kurulu nun tarih 71 nolu, 2011 karından dağıtım yapılmayarak, kanuni yedeklerden sonra kalan karın olağanüstü yedek olarak ayrılması yönündeki önerisinin görüģülerek karara bağlanması, ġirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:XI, No:29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği uyarınca Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan ve Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali MüĢavirlik A.ġ. tarafından denetlenen 1 Ocak-31 Aralık 2011 hesap dönemine iliģkin finansal tablolarımıza göre, 2011 yılı faaliyetlerinden, dönem içinde sermayeye eklenen TL ve geçmiģ yıl karlarında sınıflandırılan TL olmak üzere toplam TL Sepken Ltd.ġti karından sonra TL vergi sonrası net kar edilmiģ olup, Ģirketimiz sermaye gereksinimleri,yatırım ve finansman politikaları ile karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kar dağıtım önerisiyle ilgili tablo EK-1 de yer almaktadır ve izleyen yıllara iliģkin kar payı dağıtım politikasının ortakların bilgisine sunulması, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen aģağıdaki kar dağıtım politikası Genel kurul bilgisine sunulacaktır ve DEVAM EDEN YILLAR KAR DAĞITIM POLĠTĠKASI Kar dağıtımı, nakit olarak ödeme yapılması, ya da sermayeye eklenmesi ve bu suretle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması ya da her iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması Ģeklinde gerçekleģtirilebilir. Dönem karından kanuni yedekler dıģında ayrılacak olağanüstü yedek tutarlarına, ne miktar ve Ģekilde dağıtım yapılacağına, mevzuatta öngörülen yasal süreler dahilinde karar vermeye Genel Kurul yetkilidir. ġirketimiz kayıtlı sermaye sisteminde olduğu için, iç kaynaklardan (olağanüstü yedekler vb.) sermaye artırımı yapılması, pay sahiplerine bedelsiz hisse verilmesi,yönetim Kurulu kararı ile gerçekleģir. 6. ġirket Bilgilendirme Politikasının ortakların bilgisine sunulması, Sermaye Piyasası Kurulu nun seri VIII, NO:54 Tebliği esaslarına uygun olarak hazırlanan bilgilendirme politikası ortakların bilgisine sunulacaktır. Bilgilendirme Politikası EK 2 de sunulmaktadır. 7. ġirket ücretlendirme politikası hakkında ortaklara bilgi verilmesi ve onaylanması, SPK nın Seri:IV, No:56 sayılı Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüģ bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası EK-3 de yer almaktadır.

4 8. Yönetim Kurulu nun, 2012 yılına iliģkin bağımsız dıģ denetiminin yapılması hususunda Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali MüĢavirlik A.ġ. nin seçimine iliģkin teklifinin görüģülerek karara bağlanması, ġirketimizin 2012 yılına iliģkin finansal tablolarının denetlenmesi için Değer Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali MüĢavirlik Anonim ġirketi nin seçilmesine karar verilmiģ olup, bu seçim Genel Kurul un onayına sunulacaktır. 9. SPK Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uyum amacıyla hazırlanan ve gerekli izinleri alınan Ana SözleĢme Tadil Tasarısının Genel Kurul onayına sunulması Yönetim Kurulumuzun tarih ve 66 sayılı kararı Ģirketimiz esas sözleģmesinin Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri IV, No: 56 Sayılı Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Tebliğ i hükümlerine uyumlu hale getirilmesi amacıyla esas sözleģmenin 3,6,11,14 maddelerinin tadiline ve esas sözleģmeye 28 inci maddenin eklenmesine iliģkin tadil tasarısı hazırlanmıģ ve Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih B.02.6.SPK sayılı yazısıyla uygun görüldüğü bildirilmiģ ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı nın tarih B.21.0.ĠTG / sayılı yazısıyla onay alınmıģtır. Ek 6 da yeralan ana sözleģme tadili genel kurul onayına sunulacaktır. 10. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelikleri Ġçin Seçim Yapılması ġirketimizin tarihinde yapılan olağan genel kurulunda, yönetim kurulu üyeliklerine 3 yıl süreyle Ayhan Karak, Mehmet Yayla, Nurhayat Karak, ġeref Yayla ve Nuran Ceheryan seçilmiģlerdir. TTK nun 315. Maddesine göre tarihinde Yönetim Kurulu üyelerimizden sayın ġeref Yayla ve Nuran Ceheryan ın görevinden ayrılması sonucunda, Namık Kemal Kemer ve Metin Yüksel ilk genel kurul onayına sunulmak üzere bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine atanmıģlardır. Bu genel kurul toplantısında yalnızca SPK nın Seri IV, No: tebliğlerine uyum amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu üyelikleri için seçim yapılacaktır. Seçilecek Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri SPK uyulması zorunlu Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taģımak zorundadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayı olarak belirlenen Metin Yüksel ve Namık Kemal Kemer in bağımsızlık kriterlerini taģıdığı belirlenmiģtir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmiģleri EK-4 de sunulmaktadır. 11. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçinin 2011 yılı, muamele, fiil ve iģlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri konusunda karar oluģturulması, TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerimizin 2011 yılı faaliyet, iģlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul un onayına sunulacaktır.

5 12. Denetçi seçiminin yapılması, TTK ve esas sözleģmemizde yer alan hükümler dikkate alınarak denetçi seçilecektir. 13. Yönetim kurulu üyeleri ve Denetçi Ücretleri için karar alınması TTK hükümleri ile esas sözleģmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçinin aylık ücretleri belirlenecektir. 14. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eģ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarının, Ģirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatıģmasına neden olabilecek nitelikte iģlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335 nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi, Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK nın ġirketle Muamele Yapma yasağı baģlıklı 334 ve Rekabet Yasağı baģlıklı 335 nci maddeleri çerçevesinde iģlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul un onayı ile mümkündür. SPK nın nolu zorunlu Kurumsal Yönetim Ġlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eģ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Ģirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatıģmasına neden olabilecek nitelikte iģlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu iģlemler hakkında Genel Kurul da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleģtirilen iģlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir. 15. Dilek ve Temenniler,

6 EKLER: EK Yılı Karının Dağıtımına ĠliĢkin Kar Dağıtım Tablosu MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ YASAL VE OLAĞANÜSTÜ YEDEK AYRIMI 1. ÖdenmiĢ / ÇıkarılmıĢ Sermaye Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal ,71 Kayıtlara Göre) Esas sözleģme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu Kar Dağıtımında Ġmtiyaz imtiyaza iliģkin bilgi Yoktur. SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre 3 Dönem Karı , ,46 4 Ödenecek Vergiler (-) ,80 5 Net Dönem Karı (=) , ,66 6 Geçmiş Yıllar Zararları (-) Birinci Tertip Yasal Akçe (-) /(a) Gerçekleşmemiş Sermaye 0.00 Kazançları Dikkate Alınmış Net Dağıtılabilir Dönem Karı 8/(b) Gerçekleşmemiş Değer Artışları (-) /(c) Gerçekleşmemiş Değer Azalışları 0.00 (+) 8/(d) Gerçekleşmemiş Sermaye 0.00 Kazançları Dikkate Alınmamış Net Dağıtılabilir Dönem Zararı 9 Yıl Ġçinde Yapılan Bağışlar (+) Birinci temettünün hesaplanacağı 0.00 bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem zararı 11 Ortaklara Birinci Temettü Nakit Bedelsiz Toplam Ġmtiyazlı Hisse Senetlerine 0.00 Dağıtılan Temettü 13 Yönetim Kurulu Üyelerine, 0.00 çalışanlara vb. Temettü 14 Ġntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan 0.00 Temettü 15 Ortaklara Ġkinci Temettü Ġkinci Tertip Yasal Yedek Akçe 17 Statü Yedekleri Özel Yedekler 19 OLAĞANÜSTÜ YEDEK , ,13 20 Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar -Geçmiş Yıl Kârı -Olağanüstü Yedekler

7 EK-2 ġirket Bilgilendirme Politikası MANGO GIDA SAN.VE TĠC. A.ġ. BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI 1.DAYANAK Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.ġ ( Mango Gıda veya ġirket ilgili kanunlar ve SPK kurumsal yönetim ilkeleri dogrultusunda hissedarların eģ zamanlı eksiksiz, Ģeffaf ve doğru olarak bilgilendirilmelerini sağlayacak bir bilgilendirme politikası izlemektedir. Bu kapsamda ticari sır kapsamına girmeyen ve yasal olarak açıklanabilir tüm bilgiler, Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri VIII, No 54 Tebliği esaslarına uygun olarak kamuya duyurulur. 2.AMAÇ ġirket in Bilgilendirme Politikasının temel amacı, ġirketin geçmiģ performansı, geleceğe yönelik beklenti ve stratejileri,ticari sır niteligi dıģındaki bilgiler haricindeki hedefleri ve vizyonu kamuyla ilgili yetkili kurumlarla, mevcut ve potansiyel yatırımcılar ve pay sahipleri ile açık bir iletģimle paylaģmaktır.bu amaçla Ģirketin sermaye piyasası araçlarının değerini, yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek, pay sahiplerinin haklarını kullanmalarına yönelik Sürekli bilgi ve içsel bilgi niteliğindeki bilgilerin, zamanında, adil-eģit iģlem ilkesine uygun, doğru, eksiksiz, anlaģılabilir, analiz edilebilir, kolay eriģilebilir Ģekilde, dayanakta belirtilen tebliğ esaslarına uygun olarak, SPK mevzuatı ve Türk Ticaret Kanununda belirlenen araç ve formlar kullanılarak sunulmaktadır. 3.SORUMLULAR Bilgilendirme politikasının oluģturulması, denetlenmesi ve gerekli güncellemelerin yapılmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Yönetim Kurulu tarafından onaylanan Bilgilendirme Politikası genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır. ġirketin pay sahipleri ile iliģkiler birimi, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü faaliyetin koordinasyonundan sorumludur ve iģbu Bilgilendirme Politikasında yapılabilcek iyileģtirmeler konusunda yönetim kuruluna önerilerde bulunur. 4.BĠLGĠLENDĠRME YÖNTEM VE ARAÇLARI Mali tablo ve açıklayıcı dip notlar Faaliyet raporları Özel durum açıklamaları Basılı ve görsel medya Kurumsal internet sitesi Türkiye sicil gazetesi 5.ÖZEL DURUMLARIN KAMUYA AÇIKLANMASINA ĠLĠġKĠN ESASLAR Sürekli ve içsel bilgilerden oluģan özel durum açıklamaları SPK ve ĠMKB düzenlemeleri çerçevesinde elektronik imzayla KAP sistemine gönderilir. Özel durum açıklamaları, açıklamadan yararlanacak kiģi ve kuruluģların karar vermelerine yardımcı olacak ölçüde, zamanında, tam, dolaysız, anlaģılabilir, yeterli ve yanıltıcı ifadelerden

8 uzak olacak, bilgiye hızlı eriģimi sağlayacak, yatırımcılar arasında eģit iģlem ilkesine aykırılık teģkil etmeyecek Ģekilde düzenlenir. Özel durum açıklamalarının doğru bir Ģekilde değerlendirilebilmesi için gerekliyse bu durumun ilgili olduğu karģı taraf belirtilir. DeğiĢikliklerin veya etkilerinin miktar ve tutar olarak ifade edilebilmesi halinde miktar ve tutara yer verilir. Henüz kesinleģmemiģ bir olay ve koģullar nedeniyle, halen belirsiz olan özel durumlar, bu belirsizlik belirtilmek suretiyle belirsizliklerin çözüme kavuģacağı tahmini tarih ve çözüme kavuģması için gereken koģullara da yer verilerek kamuya açıklanır. Özel durum açıklamaları, ġirket in mevcut koģullarına iliģkin olarak tasarruf sahiplerinin yanlıģ fikirler edinmelerine neden olmayacak Ģekilde yapılır. Özel durum açıklamaları yanıltıcı olabilecek Ģekilde, faaliyetlerin pazarlanması ve reklam amacıyla kullanılmaz. Özel durum açılamalarını yapmakla sorumlu kiģilerin adları, yetki ve unvanları ĠMKB ve SPK ya bildirilir Özel durum açıklamaları, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iģ günü içinde ġirketin Kurumsal Ġnternet sitesinde ilan edilir ve en az 5 yıl süreyle internet sitesinde saklanır. 6.MALĠ TABLOLARIN KAMUYA AÇIKLANMASI VE YETKĠLĠ KĠġĠLER ġirketin konsolide mali tablo ve dip notları uluslararası finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanır. Bağımsız denetimden geçirilir ve yasal süreler dikkate alınarak kamuya açıklanır. Sermaye piyasası düzenlemeleri uyarınca denetim komitesinin uygun görüģü ile yönetim kurulunun onayına sunulur ve Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri tarafından doğruluk beyanı imzalanır. Yönetim kurulunun onayını takiben mali tablo ve dipnotlar ile bagımsız denetim raporu kamuya açıklanmak amacıyla pay sahipleri iliģkile birim yöneticisi tarafından KAP bildirimine elektronik ortamda iletilir ve ayrıca web sayfasında yer alır. Yıllık finansal tablolar yıllık olagan genel kurul toplantılarından en az 15 gün önce Ģirket merkezinde ortakların incelemesine sunulur. 7.FAALĠYET RAPORUNUN KAMUYA AÇIKLANMASINDAN SORUMLU KĠġĠLER Faaliyet raporu Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak Yatırımcı ĠliĢkileri Müdürlüğü tarafından hazırlanır, yönetim kurulunun onayından geçirilir. KAP Bildirimi Web sitesi aracılığı ile kamuoyuna açıklanır 8.ĠÇSEL BĠLGĠLERĠN KAMUYA AÇIKLANMASINA ĠLĠġKĠN ESASLAR 8.1.ĠÇSEL BĠLGĠLERĠN KAMUYA AÇIKLANMASI ġirketin içsel bilgi açıklamaları yatırımı iliģkileri müdürlügü tarafından hazırlanır.ġçsel bilgi açıklamaları adları ve unvanları SPK ve ĠMKB ye yazılı olarak bildirilen kiģiler tarafından imzalanır. Ġçsel bilgi açıklaması fax ile ĠMKB ye bildirilir, asıl nüsha IMKB ye posta, kurye ve elden gönderilir.ġçsel bilgi KAP bildirimi olarak YATIRIMCI ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜGÜ tarafından ELEKTRONĠK ORTAMDA ĠLETĠLĠR VE AYNI ZAMANDA WEB de açıklanır. 8.2.ĠÇSEL BĠLGĠNĠN KAMUYA AÇIKLANMASININ ERTELENMESĠ

9 ġirket, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere, meģru çıkarlarının zarar görmemesi için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını erteleyebilir. Ancak bunu kamunun yanıltılmasına yol açmayacak Ģekilde yapar. Ertelenen içsel bilgilerin gizliliğini sağlamak ve bu bilgilere eriģimi kontrol etmekle yükümlüdür. Bu amaçla; Görevlerinin ifası nedeniyle içsel bilgiye gerek duyanlar haricindeki kiģilerin bu bilgilere eriģimini engelleyecek etkin düzenlemeler yapar. Bu bilgilere eriģimi olan kiģilerin kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul etmelerini, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili yaptırımlardan haberdar olmalarını sağlar, gerekli tüm önlemleri alır. Ġçsel bilgilerin gizliğinin sağlanamaması halinde, gizliliği korunamayan içsel bilgi dayanak tebliğin 4.bölümünde yer alan hükümler çerçevesinde kamuya açıklanmasını sağlayacak önlemleri alır. Ġçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verildiğinde; Ertelenen bilgi, Ertelemenin ortaklığın yasal haklarına etkisi, Yatırımcıların yanıltılması riskini oluģturmadığı, Erteleme süresince bu bilginin gizliliğinin korunması için alınan önlemler, Yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulunca yetki verilen kiģi/ kiģilerin yazılı onayına bağlanır. Erteleme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz bu bilginin dayanak tebliğ esasları çerçevesinde kamuya açıklanır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki erteleme sebepleri belirtilir. 8.3.ĠÇSEL BĠLGĠLERĠN GĠZLĠLĠĞĠNĠN SAĞLANMASINA ĠLĠġKĠN ÖNLEMLER: ġirket, dayanak tebliğin 16.maddesi uyarınca, kendisi nam ve hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kiģiler, iģ akdi ile veya baģka bir Ģekilde kendisine bağlı çalıģan ve içsel bilgiye eriģim olan kiģilerin bir listesini hazırlar ve bu listeyi tebliğde belirtilen koģullar gerçekleģtiğinde derhal günceller. Bu listede yer alan kiģiler, kanun veya ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükler konusunda bilgilendirilir ve bu yükümlülükleri kabul etmelerini, bu bilgilerin kötüye kullanımı, uygunsuz ve yetkisiz açıklanması, dağıtımı halinde muhatap olacakları yaptırımlardan haberdar edilir. Ġdari sorumluluğu bulunan kiģilerin belirlenmesinde mesleki ehliyet yanında, etik değerlere ve kurallara bağlılığı konusunda da değerlendirme yapılır. 9.BEKLENTĠLERĠN AÇIKLANMASI ġirket, beklentilerini zaman zaman kamuya açıklayabilir. Açıkladığı yazılı dökümanlarda, olası riskler, belirsizlikler ve sonuçları etkileyebilecek diğer faktörlere yer verilir, gerçekleģen sonuçların beklenenden önemli ölçüde farklılaģabileceğine açık bir Ģekilde yer verilir. Geleceği yönelik beklentiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler, kabul edilen varsayımlar, istatistiki veriler ile birlikte, dayanaksız abartılı öngörüler içermeyecek, yanıltıcı olmayacak, Ģirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile iliģkilendirilebilecek Ģekilde hazırlanır ve açıklanır. Kamuya açıklanmıģ beklentilerin gerçekleģmemesi veya gerçekleģmeyeceğinin anlaģılması halinde, derhal gerçekleģmeme nedenleri ve gerekçeleri birlikte revize edilen bilgi ve raporlar kamuya açıklanır.

10 ġirket, beklentilerini sözlü olarak sadece önceden planlanmıģ, programlanmıģ toplantı ve organizasyonlarda paylaģır.bu paylaģımlarda, daha önce kamuya açıklanmıģ bilgilere dayanılarak ve bu açıklamalar referans gösterilerek analizler ve sunumlar yapılabilir. 10-ÖZEL TOPLANTI VE SUNUMLAR, HABER VE SÖYLENTĠLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR Belli bir grup yatımcıyla yapılan tanıtım, bilgilendirme, basın toplantılarında, açıklanan sunum ve raporlar daha önce kamuya açıklanmıģ bilgilerden oluģur ve bu sunum ve raporlar ġirketin internet sitesinde de yayınlanarak diğer yatırımcı ve tasarruf sahiplerinin de haberdar olmaları sağlanır. Eğer ki bu toplantılarda açıklanan bilgiler içinde tamamen ya da kısmi daha önce kamuya açıklanmamıģ içsel ve sürekli bilgi niteliğinde bilgiler var ise, aynı anda dayanak tebliğde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kamuya açıklanır. ġirket hakkında basın yayın organlarında ve internet sitelerinde yer alan haber ve söylentiler, halkla iliģkiler birimimiz/ danıģmanımız ve yatırımcı iliģkileri birimimiz tarafından izlenir. Bunlar içinde gerçeği yansıtmayan, doğrulanamayan bilgiler var ise ve bunlar sermaye piyasası araçlarımızın fiyatını ve yatırımcının kararlarını etkileyebilecek önemde ise, gerçeği yansıtmayan bu bilgiler hakkında kamuya açıklama yapılır. Meğerki bu gerçeği yansıtmayan haber ve söylentiler içsel bilgiye eriģimi olan kiģilerin yanlıģ yorum ve değerlendirmelerinden, uygunsuz açıklamalarından kaynaklandığına dair delillerin varlığı halinde bu da bu kiģilere uygulanacak yaptırımlarla birlikte açıklamada yer alır. Basın organlarında yer alan, ġirket tarafından açıklama kapsamında değerlendirilmeyen haber ve söylentiler hakkında ilgili kurumların açıklama talebi olması durumunda açıklama talebe uygun olarak yapılır. 10.ORTAKLIK HAKLARININ KULLANIMI Yönetim kurulunun aģağıdaki konulara iliģkin karar alması halinde, karar kapsamı hususlar, özel durum açıklaması yapmak, ayrıca T.Ticaret Sicil Gazetesi ve ġirket in kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle kamuya açıklanır: Genel Kurul açıklamalarında, Genel Kurul toplantı günü ve saati, tereddüt yaratmayacak Ģekilde toplantı yeri, genel kurul gündem maddeleri, gündem maddelerine iliģkin bilgilendirme dökümanı, genel kurula katılım prosedürü, genel kurula katılmak ve vekaleten oy kullanmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken yükümlülükler, gündemde ana sözleģme değiģikliği var ise değiģen madde/maddelerin ilgili kurumlardan izin alınan eski ve yeni Ģekilleri, günden dıģı konuların genel kurulda görüģülerek karara bağlanması, toplam pay sayısı ve toplam oy haklarına iliģkin bilgi, ilk toplantının herhangi bir nedenle ertelenmesi üzerine genel kurul toplantıya davet ediliyor ise, ilk toplantının erteleme sebebi, bu toplantıda yeterli olan toplantı nisabı, ayrıca faaliyet raporu, mali tablolar ve diğer genel kurul evrakının ve dökümanının hangi adreste inceleneceği Kar dağıtımına iliģkin duyuru, yeni pay ihracı, sermaye artırımlarında tahsis, yeni pay alma haklarının kullanımı, artırılan payların iptali, birleģme, bölünme, değiģtirme hakkının bulunduğu durumlarda değiģtirme iģlemi 11. PAY VE MENFAAT SAHĠPLERĠ ĠLE ĠLETĠġĠM Pay sahipleri ile iliģkilerin düzenli bir Ģekilde yürütülmesi pay sahipleri ile iliģkiler biriminin sorumluluğundadır. Pay sahipleri iliģkiler birimi, daha önce kamuya açıklanmıģ bilgileri, eģitlik ilkesi dahilinde pay sahipleri ile paylaģır.

11 Pay sahipleri ile bu konuda yetkilendirilmiģ kiģiler iletiģim kurabilir. Bu kiģiler dıģında kalanlar, Ģirket dıģından gelen soru ve bilgi taleplerine cevap veremezler. ġirket, pay ve menfaat sahipleri ile yapacağı görüģmelerde, her türlü bilgi sunumlarında, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları hakkında yönlendirme yapmaz. Faaliyet sonuçlarını etkileyen önemli faktörleri, stratejik yaklaģımlarını, sektör ve faaliyet çevresinin anlaģılmasını sağlayacak belirleyici Ģartları ve geliģmeleri sermaye piyasası katılımcılarına aktarır. Yapılacak sunumlar, bilgilendirme toplantıları, basın toplantıları, tele-konferanslar ve konuģmalar mümkün olabildiği ölçüde önceden kamuya duyurulur. Bu toplantılarda kullanılan sunumlar, bilgi notların tüm pay sahiplerine ulaģmasını sağlamak amacıyla eģ zamanlı olarak ġirket in internet sitesinde yayınlanır. Bu toplantılarda yapılan sunumlar ve açıklamalar bu konularda yetkilendirilmiģ kiģiler tarafından yapılır. ġirket kendisi hakkında hazırlanan analist raporlarını hazırlayanın mülkü olarak kabul eder, bunları doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz. Sadece, belirli durumlarda ve/veya talep halinde kamunun yanlıģ bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, analist raporu tarihine kadar kamuya açıklanmıģ bilgileri kullanarak, spesifik bir konuyla sınırlı kalmak kaydıyla analist raporları gözden geçirilebilir. ġirket, kendisi hakkında rapor açıklayan analistleri ve bağlı oldukları kurumları internet sitesinde kamuya açıklar. 12.ĠDARĠ SORUMLULUĞU BULUNAN KĠġĠLER Dayanak tebliğde idari sorumluluğu bulunan kiģiler -Ortaklığın yönetim ve denetim organlarının üyeleri, -Bu organların üyesi olmadığı halde, doğrudan ve dolaylı olarak ortaklık ile iliģkili içsel bilgilere düzenli olarak eriģen ve ortaklığın gelecekteki geliģimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararlar verme yetkisi olan kiģiler, Olarak tanımlanmıģtır. ġirket sermayesini temsil eden paylar ve bu paylara dayalı diğer sermaye piyasası araçlarına iliģkin, ortaklık içinde idari sorumluluğu bulunan kiģiler ve bunlarla yakından iliģkili kiģiler tarafından gerçekleģtirilen tüm iģlemler, iģlemi yapan tarafından ilgiliyi borsaya bildirilir. 13-ġĠRKET ĠNTERNET SĠTESĠ ġirket in kurumsal internet sitesi dır. Kurumsal Ġnternet Sitesinde yer alan bilgiler SPK mevzuatı, SPK Kurumsal Yönetim ilkeleri ve TTK esas alınarak düzenlenir ve saklanır.kurumsal internet sitesinde yer alan bilgiler Türkçe ve Ġngilizce olarak düzenlenir. Kamuya açıklanmıģ tüm bilgilere kurumsal internet sitesi üzerinden de zamanında ulaģım imkanı sağlanır. EK-3 Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠC. A.ġ NĠN ÜCRETLENDĠRME POLĠTĠKASI AMAÇ VE KAPSAM Bu Ücretlendirme Politikasının amacı, Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK), tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe giren, Seri: IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına ĠliĢkin Esaslar Tebliği, çerçevesinde, ġirket yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin ücretlerinin belirlenmesine iliģkin esasların belirlenmesidir.

12 ÜCRETLENDĠRMEYE ĠLĠġKĠN ESASLAR 1. ġirket yönetim kurulu üyelerine ve denetçilere ödenecek ücreti, easas sözleģmenin 12.ve 13. Maddelerine göre Genel Kurul, üst düzey çalıģanların her birine ödenecek ücret tutarlarını ise yönetim kurulu tespit eder. Yönetim Kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve diğer çalıģanlara ödenecek ücret, göstermiģ olduğu performansla doğru orantılı bir biçimde belirlenecektir. 2. ġirket çalıģanlarının performansının değerlendirilmesinde kullanılacak ölçütler Ģunlardır. - yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey çalıģanların ġirketin belirlenen ve kamuya açıklanan operasyonel ve finansal performans hedeflerine katkıları, - Görev tanımlamalarına ve iģ akıģlarına ve diğer ġirket prosedürlerine gösterdikleri uyum Bu ölçütlerin etkinliği yıllık olarak değerlendirilir ve gerekli değiģiklikler yapılır. 3. Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretler tespit edilirken, ġirketin iç dengelerini, stratejik hedeflerini ve etik değerleri göz önünde bulundurur ve tespit edilen ücretlerin bu kriterlere uyumlu olmasını sağlar. Bu ücretler, kar ya da gelir gibi kurumun kısa vadeli performansıyla iliģkilendirilmez. Üst düzey yöneticilerin iģine son verilmesi veya kendi istekleri ile iģten ayrılmaları halinde, yasal düzenlemelerden kaynaklanmayan sözleģmesel tazminatlar son iki yılda almıģ oldukları sabit ücretlerin toplamından fazla olamaz. 4. Yönetim kurulu, ücretlendirme politikalarını izler ve denetler. 5. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde, hisse senedi opsiyonları ve ġirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması gerekir. 6. TeftiĢ veya iç kontrol faaliyetlerini yerine getiren çalıģanlar, ücretlendirmeye iliģkin politikaların etkin bir Ģekilde uygulanmasını da denetler ve yasal düzenlemelerle uyumlu olup olmadığını ve riskliliği artırıcı unsurlar içerip içermediğini kontrol ederek yönetim kuruluna rapor sunarlar. 7. Ücretlendirmeye iliģkin politikalar, bu politikalarda yapılacak değiģiklikler, değiģken ücretlerin belirlenmesinde esas alınan performans ölçütleri ve ücretlendirme ile ilgili Kurulca uygun görülecek diğer bilgiler ġirket genel kurullarında ortakların bilgisine sunulur. 8. ÇalıĢanlara yapılan ödemelerde dikkate alınan kriterler, yapılan ödemelerin Ģekli ve ortalama miktarlarına iliģkin bilgiler ġirket yıllık faaliyet raporlarında yer alır.

13 EK-4 Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adaylarının ÖzgeçmiĢleri METĠN YÜKSEL ( Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 1963 doğumlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü mezunu. Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesinde 6 yıl görev yaptıktan sonra, Emper Menkul Değerler, Emlak Mankul Değerler ve Ġstanbul Yatırm A.ġ de genel müdür yardımcısı, Sinvest Finansal DanıĢmanlık A.ġ, Tamek Gıda A.ġ, Tamek Holding, Duruk ĠletiĢim A.ġ, Latek Holding, Avod KurutulmuĢ Gıda ve Tarım A.ġ, Latek Lojistik San.Aġ de yönetim kurulu üyesi, Tamek Holding de CEO olarak görev yaptı. Halen, Ataç ĠnĢaat San.ve.Tic.A.ġ Doruknet A.ġ, Avod KurutulmuĢ Gıda ve Tarım A.ġ ve Latek Lojistik San.ve Tic.A.ġ de yönetim kurulu üyesi ve Ġyi ġirket DanıĢmanlık A.ġ Yönetim Kurulu baģkanıdır.ġyi derecede Ġngilizce bilmektedir. Ġcrada bulunmayan Sn. Metin Yüksel, SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne göre bağımsız üye niteliğini taģımaktadır. Son beģ yılda Mango Gıda A.ġ. ve iliģkili tarafları ile herhangi bir iliģkisi bulunmamaktadır. NAMIK KEMAL KEMER (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 1970 Ankara doğumlu Namık Kemal Kemer, lisansüstü öğrenimini Hitotsubashi Üniversitesi/Japonya- Tokyo da, lisans eğitimini Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünde tamamlamıģtır.ayrıca AB Uzmanlığı VE CRCMP sertifikasyonlarına sahiptir. Kamudaki tecrübesinin ardından özel sektörde turizm, lojistik, telekomünikasyon ve enerji sektörlerinde kurumsal finansman ve iģ geliģtirme alanlarında yöneticilikte bulunmuģ olup, 2006 dan itibaren proje bazlı danıģmanlık faaliyetlerine devam etmektedir. Ġngilizce ve Japonca bilmektedir. Ġcrada bulunmayan Sn. Namık Kemal Kemer, SPK Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne göre bağımsız üye niteliğini taģımaktadır. Son beģ yılda Mango Gıda A.ġ. ve iliģkili tarafları ile herhangi bir iliģkisi bulunmamaktadır.

14 EK-5 VEKALETNAME MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Eyüp Sultan Mah. Mehmet Akif Cad. No: 30 Sancaktepe / ĠSTANBUL MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. nin 22 /05/2012 Salı günü saat 10:00 da Eyüp Sultan Mah. Mehmet Akif Cad. No:30 Sancaktepe/ĠSTANBUL adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aģağıda belirttiğim görüģler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum. A. TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüģü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. b) Vekil aģağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar (Özel talimatlar yazılır): c) Vekil ġirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aģağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır). Talimatlar (Özel talimatlar yazılır): B. V EKALET VEREN HĠSSEDARIN a. Sermaye Miktarı : b. Hisse adedi : c. Oy Miktarı : d.adresi : e.adı-soyadı f.ġmzası : Vekaletnameler noter onaylı olmak zorundadır.

15 EK 6- Ana SözleĢme Tadil Tasarısı

16

17

18

19

20

MANGO GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MANGO GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MANGO GIDA SANAYİ ve TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1.DAYANAK Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş ( Mango Gıda veya Şirket ilgili kanunlar ve SPK kurumsal yönetim ilkeleri dogrultusunda hissedarların

Detaylı

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ.

GAZETECĠLĠK SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 28.05.2015 TARĠHĠNDE SAAT 11:00 DE YAPILACAK 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemi görüşüp karara

Detaylı

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1) AMAÇ

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1) AMAÇ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1) AMAÇ DoğuĢ Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.ġ. bilgilendirme politikasını Ģirket üst yönetimi oluģturur ve Ģirket bilgilendirme politikasından üst yönetim sorumludur. ġirketimiz,

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ. A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 15 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ. A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 15 MAYIS 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ. A.Ş. NİN 213 YILINA AİT 15 MAYIS 214 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 213 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mayıs

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. AMAÇ Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. nin ( AYES A.Ş. veya Şirket ) Bilgilendirme Politikası nın temel amacı pay ve menfaat sahiplerine,

Detaylı

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. NİN 2011 YILINA AİT 26/04/2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 42. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Nisan 2012

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2009 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

YAYLA ENERJĠ ÜRETĠM TURĠZM VE ĠNġAAT TĠCARET A.ġ. GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

YAYLA ENERJĠ ÜRETĠM TURĠZM VE ĠNġAAT TĠCARET A.ġ. GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI YAYLA ENERJĠ ÜRETĠM TURĠZM VE ĠNġAAT TĠCARET A.ġ. GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2015 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NİN 28.04.2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1 Genel Kurul İlanı EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YÖNETİM KURULU

Detaylı

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ

TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ TAT KONSERVE SANAYĐĐ A.Ş. NĐN 22.03.2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMĐ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI I. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. nin ( Hürriyet Gazetesi veya Şirket ) nın temel amacı pay ve menfaat sahiplerine, şirketin

Detaylı

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulu ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. 2007 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2007 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Nisan 2008 Cuma günü saat 14:00 da, Büyükdere Caddesi No:84 Gayrettepe-İstanbul

Detaylı

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2010 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Nisan 2011 Çarşamba günü Saat: 10.30 da Conrad Oteli Beşiktaş-İstanbul

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 08.05.2008 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Sermaye

Detaylı

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI YAPI KREDĠ FĠNANSAL KĠRALAMA A.O. NIN 17 MAYIS 2012 TARĠHLĠ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı Gündemi

Detaylı

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 23 MART 2017 OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2016 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 23

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :25:22 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :25:22 Özel Durum Açıklaması (Genel) KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 29.03.2012 17:25:22 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok./Cad. Pak İş Merkezi No:5K:3Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 2012 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. 212 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, Başkanlık Divanının oluşturulması ve saygı duruşu, 2- Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 27.05.2015 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2014 yılına ilişkin

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 02.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 02.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 02.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI I. 02.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. 13.06.2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 29 NİSAN 2014 TARİHLİ 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul

Detaylı

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT 13 MAYIS 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2014 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı

Ġstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü (Mersis No: )

Ġstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü (Mersis No: ) Ġstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-359254 (Mersis No: 0937010013000015) YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI'NDAN 26 MART 2014 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET ġirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. Amaç Şirketimiz bilgilendirme politikasının ana prensibi;

Detaylı

07/04/2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Ek Bilgi Dokümanı. Oy Kullanma Yöntemi tarihli ortaklık yapısı;

07/04/2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Ek Bilgi Dokümanı. Oy Kullanma Yöntemi tarihli ortaklık yapısı; Oy Kullanma Yöntemi Toplantıya kendisi veya vekilleri vasıtasıyla katılan ortaklar el kaldırmak suretiyle toplantıda oy kullanabileceklerdir. 13.03.2014 tarihli ortaklık yapısı; A grubu imtiyazlı paylara

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1.Amaç Erbosan Erciyas Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Erbosan veya Şirket) Yönetim Kurulu nun oluşturduğu Bilgilendirme Politikası nın

Detaylı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı sayfa 1 Yönetim Kurulumuzun 06.04.2010 tarihli toplantısında, ġirketimiz Pay Sahipleri nin TTK nın 368. maddesi uyarınca ilanlı olarak aģağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 22 Mart

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç Tacirler Yatırım Holding A.Ş. nin (TCHOL) kamuyu bilgilendirme politikasının amacı; pay ve menfaat sahiplerine, şirketin geçmiş performansı

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 5 HAZİRAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 5 HAZİRAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 5 HAZİRAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU

DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU DEVA HOLDİNG AŞ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak

Detaylı

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BOYNER BÜYÜK MAĞAZACILIK A.Ş. NİN 2012 YILINA AİT 28 MART 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2012 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündemi

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. NİN TARİHİNDE SAAT 15:00 TE YAPILACAK

FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. NİN TARİHİNDE SAAT 15:00 TE YAPILACAK FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. NİN 30.03.2016 TARİHİNDE SAAT 15:00 TE YAPILACAK 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Aşağıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 29 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı Şirketimizin 2016 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurulu, Mahmutbey Mahallesi 2655..Sokak No:3 Bağcılar / İstanbul adresinde 28 Nisan 2017 günü saat 14:00 de aşağıda

Detaylı

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NİN 2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Nisan 2015 Pazartesi

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI 1) AMAÇ

BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI 1) AMAÇ BĠLGĠLENDĠRME POLĠTĠKASI 1) AMAÇ Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu nun oluşturduğu Bilgilendirme Politikası nın amacı pay ve menfaat sahiplerine, şirketin geçmiş performansı ile gelecek

Detaylı

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Şirketimiz 2010 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 22 Haziran 2011 Çarşamba günü saat 14:00 de Akçalar Sanayi

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

İstanbul OTOKAR OTOMOTĠV VE SAVUNMA SANAYĠ A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

İstanbul OTOKAR OTOMOTĠV VE SAVUNMA SANAYĠ A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET İstanbul 83467 OTOKAR OTOMOTĠV VE SAVUNMA SANAYĠ A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN 28.03.2014 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET Şirketimiz 2013 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı

Detaylı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı

Özel Durum Açıklaması. Tarih : 08 Nisan 2009. Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Özel Durum Açıklaması Tarih : 08 Nisan 2009 Konu : Genel Kurul toplantısı, kâr dağıtımı ve sermaye artırımı kararı Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 8 Nisan 2009 tarihli toplantısında: 1- Ek-1 de yer alan

Detaylı

AKBANK T.A.ġ YILINA AĠT 28 MART 2016 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI

AKBANK T.A.ġ YILINA AĠT 28 MART 2016 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI AKBANK T.A.ġ. 2015 YILINA AĠT 28 MART 2016 TARĠHLĠ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLENDĠRME DÖKÜMANI Bankamızın 2015 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2016 Pazartesi günü

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073 KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET DUYURUSU Ticaret Sicil No: 1073 Şirketimizin 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 08/04/2013

Detaylı

Bilgilendirme Politikası:

Bilgilendirme Politikası: Bilgilendirme Politikası: AMAÇ Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. (Dentaş), sektörünün önde gelen saygın kuruluşlarından biri olarak ilgili kanunlara uyumlu olmak kaydıyla eşitlik, doğruluk, tarafsızlık,

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 19 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILACAK 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 19 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILACAK 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 19 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILACAK 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Ortaklar Olağan

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı. TOPLANTI TARİHİ : 26.02.2014 TOPLANTI NUMARASI : YK/2014-03 TOPLANTI YERİ : Merkez YÖNETİM KURULU LERİ : Sn. SİNAN ERCAN GÜLÇUR : Sn. ASLI BALKIR : Sn. ÜNAL BOZKURT : Sn. MEHMET İMREGÜN : Sn. BABÜR GÖKÇEK

Detaylı

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET AKSU ENERJİ ve TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 18 NİSAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :39:52 Genel Kurul Toplantısı Sonucu

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :39:52 Genel Kurul Toplantısı Sonucu KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] 02.05.2012 14:39:52 Genel Kurul Toplantısı Sonucu Ortaklığın Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Sok./Cad. Pak İş MerkeziNo:5K:3Gayrettepe/Beşiktaş/İSTANBUL

Detaylı

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul toplantısı, ekte sunulan gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

23 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

23 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 23 MAYIS 2015 TARİHİNDE YAPILACAK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2014 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Mayıs 2015 Cumartesi günü saat 14:00 de, Cevat Dündar

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2013 Faaliyet Yılına İlişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı na Davet Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara

Detaylı

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI A. Amaç, Yetki ve Sorumluluk BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Tekfen Holding A.Ş. (Şirket) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)

Detaylı

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. 04.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılına ilişkin pay sahipleri olağan genel kurul toplantısı,

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAMUYU BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAMUYU BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAMUYU BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Güncelleme Tarihi: Aralık 2014 1. Amaç: Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMB veya Şirket), Sermaye Piyasası

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Vestel Elektronik A.Ş., Ortaklar Genel Kurulu, 2005 yılı çalışmalarını incelemek ve Genel Kurul gündemini görüşüp karara

Detaylı

2016 YILINA AİT 26 NİSAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2016 YILINA AİT 26 NİSAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2016 YILINA AİT 26 NİSAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 1. 26 Nisan 2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet 26 NİSAN 2017 TARİHLİ PAY SAHİPLERİ OLAĞAN

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 30 Mart 2016

Detaylı

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KOMBASSAN HOLDİNG A.Ş. 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 27/04/2017 tarihinde yapılacak 2016 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı Kamuyu Aydınlatma Platformunda 27/03/2017 tarihinde yayımlanmıştır.

Detaylı

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Bilgilendirme Politikası 1-Amaç Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. bilgilendirme politikasında amaç, Ortaklığın hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim kurarak Ortaklığa ilişkin

Detaylı

AKBANK T.A.Ş. 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

AKBANK T.A.Ş. 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI AKBANK T.A.Ş. 2014 YILINA AİT 26 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Bankamızın 2014 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 26 Mart 2015 Perşembe günü

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 23 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 23 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 23 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İHLAS MADENCİLİK A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İHLAS MADENCİLİK A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuş olup, bu politika 2011 yılı Genel Kurulu'nda pay sahiplerinin dikkatine sunulacaktır. Amaç Şirket

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN

ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN ANADOLU HAYAT EMEKLĠLĠK A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortakları Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2014 Pazartesi günü saat 10:00 da aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere,

Detaylı

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI. BİLGİLENDİRME ve DAVET METNİ

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI. BİLGİLENDİRME ve DAVET METNİ HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2016 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME ve DAVET METNİ Şirketimizin 2016 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKMGY 07.03.2016 18:19:43

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKMGY 07.03.2016 18:19:43 AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKMGY 07.03.2016 18:19:43 Bilgilendirme Politikası 1 ZEYNEP YILDIRIM GÜNDOĞDU 2 MURAT KAYMAN MALİ İŞLER MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI

Detaylı

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı.

Yönetim Kurulu Üyeleri gündemde yazılı konuları sırasıyla müzakereye başladı. TOPLANTI TARİHİ : 27.02.2015 TOPLANTI NUMARASI : YK/2015-06 TOPLANTI YERİ : Merkez YÖNETİM KURULU LERİ : Sn. SİNAN ERCAN GÜLÇUR : Sn. ASLI BALKIR : Sn. ÜNAL BOZKURT : Sn. MEHMET İMREGÜN : Sn. BABÜR GÖKÇEK

Detaylı

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı.

Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Özel Durum Açıklaması Tarih : 04 Nisan 2008 Konu : Olağan Genel Kurul toplantısı, Kâr Dağıtım teklifi ve Kâr Dağıtım Politikasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı. Şirketimiz Yönetim Kurulu nun 4 Nisan 2008

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 31 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nun 128825 sicil numarasında

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 2016 YILINA AİT 25 NİSAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 2016 YILINA AİT 25 NİSAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN 2016 YILINA AİT 25 NİSAN 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2016 yılı hesap dönemini kapsayan 2016 Yılı Olağan Genel Kurulu

Detaylı

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI TURCAS PETROL ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2011 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mayıs 2012 Perşembe günü Saat: 10.30 da Conrad Oteli Beşiktaş-İstanbul

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İstanbul, Ticaret Sicil No: 100324 / 46239 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 27.03.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2014 yılı çalışmalarını

Detaylı

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dokümanı

FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dokümanı FFK FON FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Bilgilendirme Dokümanı 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI Sayın Pay Sahiplerimiz, Şirketimizin

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Genel Kurulu, 2006 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak

Detaylı

İstanbul, Ticaret Sicil No: / 46239

İstanbul, Ticaret Sicil No: / 46239 İstanbul, Ticaret Sicil No: 100324 / 46239 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 31.03.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2015 yılı çalışmalarını

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç, Yetki ve Sorumluluk LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Logo, Şirket) Bilgilendirme Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası

Detaylı

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI A - AMAÇ Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. (Şirket) nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının ve gelecek beklentilerinin,

Detaylı

2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2008 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Nisan 2009 Çarşamba günü saat 16.00 da Nakkaştepe Azizbey sok. No: 1 Kuzguncuk

Detaylı

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN

BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İDARE MECLİSİ BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemi görüşerek karara bağlamak üzere, 17 Mayıs 2016 Salı günü saat

Detaylı

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır

: Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul. : Hayır Özel Durum Açıklaması (Genel) Tarih: 11/03/2014 Ortaklığın Adresi : Şerifali Çiftliği Tatlısu Mah. Ertuğrulgazi Sk. No:1 Yukarı Dudullu - Ümraniye / İstanbul Telefon ve Faks No. E-posta adresi : : 0 216

Detaylı

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Ticaret Sicili No : Gebze/6616 Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş GENEL KURUL İLANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 10:00 da Şirket

Detaylı

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş. NİN 2013 YILINA AİT 14 TEMMUZ 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2013 yılı Olağan Genel Kurul

Detaylı