Oyuyoruz, terk ediyoruz!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Oyuyoruz, terk ediyoruz!"

Transkript

1 AKDENIZ 26 KASIM 2014 ÇARÞAMBA YIL : 20 Sayý : 6606 GUNCEL Böcek ten öðretmenine vefa ziyareti ATSO nun eðitimci meclis üyesi Çelik: onyaaltý Belediye Baþkaný Muhittin Böcek, Bahtýlý Okulu'nda öðrencisi Kolduðu Türkçe öðretmeni Belkýs Özgen i, evinde ziyaret etti. Belediye hizmetlerinin yaný sýra yaptýðý ziyaretlerle vatandaþlarla gönül baðý kuran Konyaaltý Belediye Baþkaný Muhittin Böcek, öðretmenini ziyaret etti. AYRINTILAR SAYFA 5 TE Beyin cerrahlarý ile farkýmýz öðretmenlerin hiç bir iþlem yapmadan beyne girmesi ABDÜLTALÝP GÜNGÖR ÜN HABERÝ SAYFA 5 TE Vana var, hortum var, hortumu baðlayacak anahtar yok ntalya Büyükþehir ABelediyesi tarafýndan þehrin birçok bölgesine yerleþtirilen yangýn vanalarý, itfaiye tarafýndan kullanýlmak amacýyla yerleþtirilmiþ olsa da ne yazýk ki itfaiye ekipleri bu vanalarý kullanacak malzemeleri yanlarýnda bulundurmuyorlar ÝSA KAVLAK IN ÖZEL HABERÝ SAYFA 3 TE Fiyatý: 25 Kuruþ MAÝL: E- Gazete: ww.w.akdenizgüncel.com - Oyuyoruz, terk ediyoruz! Oyuyoruz ve iþimiz bitince býrakýyoruz. Antalya, taþocaðý mezarlýðý haline gelirken, bölgede onlarca terk edilmiþ taþ ocaðý bulunuyor. oðu Antalya yý büyük kullananlar tarafýndan ya- larýna giriþin engellenmeþehirlere baðlayan dýrganýrken, oluþturulan mesi de can ve mal Ç karayollarý üzerinde tahribatta tüm çýplaklý- güvenliði için az da olsa bulunan taþ ocaklarý görsel ðýyla gözler önüne serili- yine de tehdit oluþtuaçýdan son derece çirkin yor. Bu konuda ilgili ma- ruyor. bir görüntü oluþturuyor. kamlarýn dikkati çekilir- (Haber ve Fotoðraf: Bu görüntü karayolunu ken, terk edilen taþ ocak- Lütfiye Kurubaþ) BATI AKDENÝZ 42 MÝLYAR KAZANDIRDI, 5.8 MÝLYAR ALDI YANGIN KORKUTTU Bazý ilçelerimizde sezonun ilk karý yaðdý NTALYA, Isparta ve þýlýðýnda sadece 5.8 milyar Burdur'dan oluþan TL'lik kamu yatýrýmý alabil- ATR6 1 böl ges ind eki diklerini aktaran Batý Akde- Batý Akdeniz illeri, Türkiye niz Ekonomisini Geliþtirme kamu bütçesine Vakfý (BAGEV) Baþkaný Ali yýllarý arasýnda 41.9 milyar Çandýr, "Bölgemiz hak ettiði TL kazandýrdý. Bunun kar- yatýrýmlarý alamamýþ" 4 TE Antalya nýn en iþlek caddelerinden birisi olan Kapalý Yol olarak da bilinen Kazým Özalp Caddesi ile Ýsmetpaþa Caddesi arasýnda kalan iki katlý eski bir binada öðle saatlerinde çýkan yangýn korkulu anlar yaþattý. Yangýný çevredeki esnaf korku ve endiþe içinde izlerken, yoldan geçen vatandaþlarýn da yaðmura raðmen cep telefonlarý ile kaydetmeleri dikkatlerden kaçmadý. Çevre sakinleri, binanýn uzun süredir boþ olduðunu belirtirken, binada kimsesiz ya da madde baðýmlýsý kiþilerin bulunabileceklerini belirtmeleri üzerine ambulans da hazýr bekletildi. Çýkan yangýn itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken çevredeki esnaflar da rahat bir nefes aldý. Haber ve Fotoðraf: Ýsa KAVLAK oðuk ve yaðýþlý hava zaman zaman hýzlanan heyecana neden oldu. bir çok ilçemizde kar, bir süre sonra evlerin Daha önce yaðan yaðmur Sdün kar yaðýþýna çatýsý ile aðaçlarýn üzerini nedeniyle yere düþtüðü neden oldu. Bu ilçelerimiz- k a p l a d ý. Pa r k e t m i þ anda kar eridi. den biri de Elmalý ydý. Sa- araçlarda karla kaplanýr- (Haber ve Fotoðraf: bah saatleride baþlayan ve ken, sezonun ilk karý ilçede Serpil Özgünsür) ATSO Baþkaný Budak : Avrupa da tarým alanlarý altýn madeni gibi korunuyor TSO Kasým ayý mec- leceðini ifade ederken, kent lisini gerçekleþtirdi. için en olumlusunun kentsel AATSO Baþkaný Çetin dönüþüm olduðunu, eski ya- Osman Budak, yaptýðý ko- pýlarýn bulunduðu mahallenuþmada önce Türkiye gün- lerde ada bazýnda düzenledemin, ardýndan da Antal- meler yapýlarak yüksek katlý ya yý deðerlendirdi. Baþkan rezidanslar yapýlarak, bura- Budak yaptýðý konuþmada, da bir mahallenin toplanabi- Antalya da imara açýlmasý leceðini, Avrupadaki uygugereken alanlarýn çok fazla lamanýn da böyle olduðunu olduðunu, bunun tartýþýlabi- vurguladý. 4 TE Konyaaltý nda Zekai Tunca dan muhteþem bir konser -Sayfa 5 te Baþkan Türel den çocuklara armaðan üyükþehir Belediyesi ve Ýl Milli Büyükþehir Belediyesi Anaokulu, Öðret- Eðitim Müdürlüðü iþbirliðiyle eði- menler Günü nde hizmete açýldý. Btim-öðretime hazýrlanan Antalya HABERÝ SAYFA 7 DE NAR ÇALIÞTAYINDAN SONRA ZÝRVE N T A L Y A ' y a N a r lüt Gümüþ ve beraberin- Çalýþtayý için gelen dekiler, toplantýnýn ardýndan AGýda Tarým ve Hay- soluðu Tahtalý Daðý'ndaki vancýlýk Bakanlýðý Bitkisel Olympos Teleferik'te aldý. Üretim Genel Müdürü Mev- HABERÝ SAYFA 4 TE

2 AKDENÝZ GÜNCEL 2 FEYZÝOÐLU PROTOKOL YAZISINI YIRTTI TÜRKÝYE Barolar Birliði (TBB) Baþkaný Metin Feyzioðlu, Baþöðretmen Atatürk Onur Ödülü için katýldýðý törende Protokol yazýsýný yýrtarak, Yýrtýn protokolleri halktan büyük güç yoktur ðitim ve Bilim Akaydýn ile birlikte kadar birçok ödül Ýþgörenleri geldi. aldýðýný, ancak bu E(EÐÝTÝM-ÝÞ) Salondakilerle tek tek ödülü hiç Sendikasý Antalya tokalaþan Feyzioðlu, unutmayacaðýný Þubesi nin Dolunay Kara adlý söyledi. Kürsüyü Baþöðretmen Atatürk küçük kýzý kucaðýna býrakýp sahnenin Onur Ödülü ne bu yýl alýp sevdi. önünde davetlilere TBB Baþkaný Metin Antalyalýlarla fotoðraf seslenen Feyzioðlu, Feyzioðlu layýk da çektiren Feyzioðlu, ümitlerinin kýrýldýðý görüldü. Metin Mustafa Akaydýn ile anda Seydiþehir de Feyzioðlu na ödülü, yan yana oturdu. dinlediði klasik 24 Kasým Törene CHP Antalya Ýl müziðin kendisine Öðretmenler Baþkaný Cavit Arý, Cumhuriyet buralara Günü nde Antalya Antalya Milletvekilleri kadar ulaþmýþ Muratpaþa Belediyesi Osman Kaptan, Konferans Salonu nda Gürkut Acar ile düzenlenen törenle Muratpaþa Belediye verildi. Feyzioðlu Baþkaný Ümit Uysal törene, da katýldý. Üniversitelerarasý TBB Baþkaný Metin Kurul Baþkanlýðý Feyzioðlu na ödülünü döneminde yaptýðý Eðitim Ýþ Sendikasý çalýþmalar nedeniyle Genel Baþkaný Veli bu ödüle ilk layýk Demir ile Antalya görülen Antalya Þube Baþkaný Büyükþehir Belediyesi Mehmet Balýk verdi. eski baþkaný Mustafa Feyzioðlu bugüne diyerek, moral bulduðunu söyledi. Hiçbir yere deðil insanlarýn yüreðine talip olduðu için Türkiye yi karýþ karýþ gezdiðini anlatan Feyzioðlu, Yola çýktýðým günkü insan deðilim. Þov mu yapýyoruz, hadi birlikte yapalým. Umutsuz olmayýn. Dünyada hiçbir faþist diktatörlük kalmamýþtýr. Özgürlük emin olun yine kazanacaktýr PROTOKOL YAZISINI YIRTTI Halktan daha büyük bir gücün olmadýðýný belirterek, Yürüyün zafer yakýn diyen Feyzioðlu, oturduðu koltuktaki Protokol yazýlý kaðýdý yýrtýp Yýrtýn protokolleri halktan büyük güç yoktur Gecede emekli olan sendika üyesi öðretmenlere plaket ve karanfil de verildi. GÜÇLÜ VE DAYANIKLI NTALYALI manken Gülsün Tepe, EMY Organizasyon ile çalýþmaya baþladý. Ýþleri nedeniyle Ýstanbul'da Ayaþayan fakat sýk sýk Antalya'ya gelen Gülsün Tepe, bikini ve mayo çekimlerinin aranýlan ismi oldu. Güzelliðiyle olduðu kadar sportif fiziðiyle beðeni toplayan baþarýlý manken, haftanýn 7 günü 2 saat spor yaptýðýný söyledi. Sporun kendisi için vazgeçilmez olduðunu vurgulayan Tepe, "Yeni bir proje üzerine çalýþýyorum. Yakýn zamanda beni bir yarýþma programýnda göreceksiniz. Hazýrlýklarým sürüyor. Yarýþmadan gücüm ve dayanýklýlýðýmla 1'inci olarak çýkmayý hedefliyorum" 'ÖÐRETMEN MAAÞIYLA 2002'DE 24, 2014'DE 14 ÇEYREK ALTIN ÐÝTÝM Ýþ Genel Baþkaný Veli Demir, göreve yeni baþlamýþ bir öðretmen Emaaþýyla 2002'de 24 çeyrek altýn alýnabilirken, bugün 14 çeyrek altýn alýnabildiðini belirtti. Veli Demir, son 10 yýlda öðretmenlerin maaþýnda yüzde 42 oranýnda kayýp yaþandýðýný söyledi. Veli Demir, Eðitim Ýþ Antalya Þubesi'nin 24 Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle düzenlenen ve bu yýl Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Metin Feyzioðlu'nun layýk görüldüðü Baþöðretmen Atatürk Onur Ödülü töreni için geldiði Antalya'da eðitim sistemi ve öðretmenlerin durumuna iliþkin açýklamada bulundu. AK Parti'nin 12 yýllýk iktidar sürecinde ekonomiden ahlaka, sosyal hayattan eðitime her alanda tahribata yol açtýðýný Öne süren Veli Demir, en büyük tahribatýn eðitimde yaþandýðýný kaydetti. Laik, bilimsel, demokratik, Atatürkçü eðitim sisteminin özünün alýnmaya çalýþýldýðýný söyleyen Veli Demir, deprem bahanesiyle cumhuriyet bayramlarý, baþka bahanelerle 19 Mayýs'ýn yasaklanmaya çalýþýldýðý sistemiyle eðitimin bölündüðünü söyledi. DERT+DERT+DERT 4+4+4'ün aslýnda 'dert+ dert+ dert' olduðunu belirten Demir veli, öðretmen, öðrenci ve bilime dert olduðunu kaydetti. Kabile anlayýþýnda kazananýn her þeyi götürdüðünü belirten Demir, 'Benim elimde iktidarýn sopasý var, her þeyi yaparým' diyerek müdürlerin de mülakatla alýndýðýný, mülakat demenin, cemaat, tarikattan kim varsa iþ bilmezleri almak olduðunu dile getirdi. ANAYASA MAHKEMESÝ'NE ÇAÐRI Öðretmenlerin de mülakatla alýnacaðý ve bu konunun Anayasa Mahkemesi'nde olduðunu belirten Veli Demir, Anayasa Mahkemesi'ne de çaðrýda bulunarak, "Geç gelen adalet, adalet deðildir. Bu konuda karar bir an önce verilmelidir. Yýrca'da bir gün geç kalýndý, 6 bin zeytin aðacý gitti. Þimdi de geç kalýnýrsa 16 bin idareci gidecek" 2002'DE 24, 2014'DE 14 ÇEYREK ALTIN Öðretmenlerin yattýðý, fazla maaþ aldýðý yönündeki hükümet temsilcilerinin sözlerini KUMLUCA CUMHURÝYET MEYDANI YENÝLENÝYOR KEÇE SANATI MÜZEYE GÝRDÝ TATÜRK Devlet Hastanesi'nde Melek Günbey Güler, resim tuvaline anestezi uzmaný olarak çalýþan dönüþtürdüðü keçe çalýþmalarýný ADr. Melek Günbey Güler, Isparta'nýn Yeniþarbademli yaðlýboya ve keçeden resim Ýlçesi'ndeki kendisine ait keçe çalýþmalarýný Antalya Müzesi'nde atölyesinde sürdürdüðünü belirtti. sanatseverlerin beðenisine sundu. Küçük yaþtan bu yana sanatýn içinde Melek Günbey Güler'in kiþisel olduðunu, ünlü ressamlardan resim, sergisinin açýlýþ kurdelesini keçe sanatçýlarýndan ise keçe iþleme Muratpaþa Belediye Baþkan eðitimi aldýðýný da hatýrlatan Güler, Yardýmcýsý Hasan Kaçmaz "Kök boyalarla renklendirdiðim sanatçýlarla birlikte kesti. Kaçmaz, tiftikli keçeyi, keçe üzerine yedirerek keçeden resimleri hayranlýkla resim ve desenler oluþturuyorum. inceledi, Güler'i baþarýlý Keçe resim, çok zahmetli, heyecan çalýþmalarýndan dolayý kutladý. Dr. verici, zevkli bir sanat dalýdýr" Mülkiyeti Belediyemize ait 1 adet taþýnmaz ihale þartnamesi esaslarý doðrultusunda 2886 sayýlý yasanýn 45. maddesine göre açýk teklif arttýrma usulü ile kiralama usulüyle ihaleye çýkartýlmýþtýr. Pafta No Mahallesi Adresi Nevi 18M-1B ANTALYA MURATPAÞA BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN Fener Özgürlük Blv. Engelliler Park içi -Ýhale Salý Günü saat 'de Belediye Encümeni huzurunda Toplantý Salonunda yapýlacaktýr. -Ýsteklilerde aranan þartlar, özel þartlar ve belgeler ihale þartnamesinde açýklamalý olarak yazýlýdýr -Ýhale Þartnamesi Belediyemiz Emlak ve Ýstimlâk Müdürlüðünden ücret karþýlýðýnda temin edilir -ihaleye katýlacaklarýn geçici teminatý ihale günü saat 13.30'a kadar Belediye veznesine yatýrmalarý gerekmektedir. -Ýhaleye katýlacak Ýsteklilerin ihale þartnamesinde istenilen belgelerle birlikte anýlan gün ve saatte encümen Toplantý Salonunda hazýr bulunmalarý þarttýr. ÝLAN OLUNUR Resmi Ýlanlar de. ATM Yeri Yüzölçümü (m2) Muhammen Bedel (KDV Hariç) 9 m ,00 TL (Basýn Ant. 6101) UMLUCA Belediyesi, çalýþmalarý inceleyen Belediye zemininde bozulmalar oluþan Baþkaný Hüsamettin Çetinkaya, KCumhuriyet Meydaný'nda çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. yenileme çalýþmasý baþlattý. Zemindeki granitlerin sökülerek Cumhuriyet Meydaný'nda yürütülen 1800 metrekarelik meydanýn mermerle kaplanacaðýný söyleyen Baþkan Çetinkaya, meydanýn yaklaþýk 15 yýl önce o günün imkanlarý dahilinde yapýldýðýný ve aradan geçen sürede zeminde bozulmalar yaþandýðýný aktardý. Ýlçenin görünen yüzü olan ve tüm etkinliklerin yapýldýðý meydandaki yenileme çalýþmalarýnýn yaklaþýk 1 ay süreceðini kaydeden Baþkan Çetinkaya, "Biraz gayret ederek bu sürenin daha öne çekilmesini istiyoruz. Çalýþmalar tamamlandýðýnda Cumhuriyet Meydaný çok daha güzel bir görünüme kavuþacak ve ilçemizin çehresi deðiþecek" Çalýþmalar nedeniyle meydanýn kýsmi olarak kullanýma kapatýlacaðý, tamamlanan bölgelerin de peyderpey kullanýma açýlacaðý belirtildi. hatýrlatan Eðitim Ýþ Genel Baþkaný, 2002'de göreve yeni baþlamýþ bir öðretmenin maaþýyla 24 çeyrek alýnabiliyorken, bugün altýn fiyatlarý gerilemiþ olmasýna raðmen 14 çeyrek altýn alýnabildiðini söyledi. Öðretmenin 2002'den bu yana maaþýnda yüzde 42'ye yakýn ekonomik kayba uðradýðýný belirten Demir, "Türkiye'de lafta ulusal gelir büyümüþ, kiþi baþýna milli gelir 10 bin dolara yükselmiþ. O halde pastadan öðretmenler niye pay alamamýþ. Bu açýdan bakýldýðýnda da yüzde kaybýmýz var, hem de maaþýmýzdan kaybetmiþiz" AVRUPA'DA 44 BÝN, TÜRKÝYE'DE 11 BÝN DOLAR Lise mezunu bir polisin öðretmenden yüzde 22 daha fazla maaþ aldýðýný belirten Demir þöyle konuþtu: "Recep Tayyip Erdoðan ise uçaða binip, ayaklarý yerden kesilince farklý rakamlar söylüyor. Türkiye'de öðretmen bin 810 saat çalýþýr, Avrupa'da ise bi 650 saat. 160 saate yakýn fazla çalýþýyoruz ama bizde öðretmenin yýllýk geliri 11 bin dolar, Avrupa'da 44 bin dolar. Bu da Sayýn Cumhurbaþkaný, Baþbakan ve Milli Eðitim Bakanýnýn söylediklerinin doðru olmadýðýný göstermektedir." YÜZDE 69'U DAHA ÝYÝ ÝÞ BULURSA BIRAKACAK Eðitim Ýþ'in anketinden de bahseden Demir, yüzde 93'ünün gelir yetersizliði yaþadýðý, yüzde 84'ünün gelir düþüklüðünün verimi de düþürdüðü, yüzde 68'inin çocuklarýnýn gereksinimini saðlayamadýðý, yüzde 60'ýnýn ekonomik yetersizlik nedeniyle psikolojik sorunlar yaþadýðý, yüzde 69'unun da 'daha iyi gelir getiren bir iþ bulursam býrakýrým' dediði sonuçlarýn çýktýðýný kaydetti. 350 BÝNE YAKIN ATANAMAYAN VAR Bu sonuçlarýn iç karartýcý, kan aðlatan sorunlar olduðunu belirten Demir sözlerini þöyle sürdürdü: "Sayýn Cumhurbaþkaný, Baþbakan ve Milli Eðitim Bakaný hamaset nutuklarý atmayý býrakýn bin ücretli öðretmen var. Normal öðretmen 2 bin 300 lira maaþ alýrken, ücretli 700 lira alýyor ve siz bundan ayný verimi bekleyebilir misiniz? Derhal son verilsin çünkü sokakta 350 bine yakýn atanamayan öðretmen var. MEB'in 120 bin öðretmen açýðý var. Bunlarýn atamalarý yapýlmalýdýr."

3 AKDENÝZ GÜNCEL 3 Pazarcýnýn çilesi! Her ne kadar Antalya merkezde ve ilçelerde semt pazarlarýnýn çoðu kapalý da olsa da, yine de sokak aralarýna ya da boþ meydanlara kurulan semt pazarlarýna rastlamak mümkün. ANTALYA'NIN BÝYOLOJÝK ZENGÝNLÝÐÝ TEHDÝT ALTINDA NTALYA'nýn sahip olduðu biyolojik Akaynaklarýn izinsiz yurtdýþýna çýkartýlmasý ve izinsiz kullanýmýnýn önlenmesi amacýyla düzenlenen çalýþtayda, Antalya'nýn hem turizm þehri olmasý, hem de biyolojik zenginliði nedeniyle tehdit altýnda olduðu açýklandý. Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü'nce yürütülen Türkiye'deki engerek anlatan Kýlýnçarslan, biyolojik biyokaçakçýlýkla mücadele yýlanlarýn týp alanýnda çeþitliliðin fazla olduðu, projesi kapsamýnda Doða kullanýlmak amacýyla daha endemik türlerin olduðu Koruma ve Milli Parklar 6. çok Ýsviçre'ye, hamam yerlerin kaçakçýlýða daha Bölge Müdürlüðü Antalya böceði ve örümcek gibi çeþitli fazla maruz kaldýðýný söyledi. Þube Müdürlüðü ile Akdeniz böcek türlerinin antibiyotik Kýlýnçarslan, "Antalya bu Üniversitesi elde etmek için Rusya ve Çek açýdan önemli bir noktada koordinasyonunda Su Cumhuriyeti gibi ülkelere yer alýyor. Antalya hem Hotel'de düzenlenen kaçýrýrýldýðýný söyledi. biyolojik çeþit bakýmýndan biyokaçakçýlýkla mücadele Yýlmaztürk, kelebeklerin zengin bir yer, hem de çalýþtayýna, çok sayýda koleksiyon için Avrupa ülkeye en fazla giriþ çýkýþ uzman katýldý. ülkelerine, kültür bitkilerinin yapýlan kapý durumunda" Biyokaçakçýlýkla mücadelede yabani türlerinin özellikle yasal düzenlemelerin ve soðanlý bitkilerin Hollanda'ya ÝNGÝLÝZ KAÇAKÇIYI iþbirliklerinin ele alýndýðý kaçýrýldýðýný, buðday ve DOKTORA ÖÐRENCÝLERÝ çalýþtayda, biyokaçakçýlýkla yabani akrabalarýna ise YAKALATTI mücadelede en etkili yolun Japonya'nýn ilgi gösterdiðini Kýlýnçarslan, Antalya'da yerel halkýn farkýndalýðýnýn söyledi. 2011'de üç ayrý kelebek ve artýrýlmasý olduðu vurgulandý. DOÐADA BÝRÞEYLER farklý türlerden böceklerin Doða Koruma ve Milli Parklar ARAYANLAR ÝHBAR yurtdýþýna kaçýrýlmak 6. Bölge Müdürü Adnan EDÝLMELÝ istendiðini söyledi. Bunu Yýlmaztürk açýlýþta yaptýðý Yýlmaztürk, yasa dýþý kaçýrma yapanlarýn Belçika, Almanya konuþmada, Isparta, Burdur yollarý hakkýnda da bilgi ve Romanya vatandaþlarý ve Antalya ilini kapsayan verdi. Bilimsel çalýþma, olduðunu kaydeden 6'ncý bölge müdürlüðünde 16 turistik doða turu gibi Kýlýnçarslan, 2012'de bir sulak alan, 7 milli park, 8 yöntemlerin en baþta yavru kaplumbaðanýn tabiat parký, 8 kaplumbaða geldiðini anlatan Yýlmaztürk, kaçýrýlmak üzereyken yumurtlama noktasý, bir bitki ve gen kaçakçýlýðýnýn havalimanýnda yakalandýðýný alageyik üretim istasyonu önlenmesi amacýyla Orman söyledi. 2014'te ise sahlep olduðunu açýkladý. Yaklaþýk ve Su Ýþleri Bakanlýðý, Gýda ve çeþitli bitkileri kaçýrmak 500 bin hektarlýk alaný Tarým ve Hayvancýlýk isteyen bir Ýngiliz kapsayan 6. Bölge Bakanlýðý, Gümrük ve Ticaret vatandaþýnýn üniversitede Müdürlüðü sahasýnýn Bakanlýðý ile Ýçiþleri doktora öðrencilerinin ihbarý biyoçeþitlilik yönünden de Bakanlýðý'nýn ilgili birimlerinin üzerine yakalandýðýný anlatan çok zengin olduðunu aktaran çalýþtýðýný da söyledi. Kýlýnçarslan, bu Ýngilizin Yýlmaztürk, bu alanlarýn Mücadelede kamuoyu bugüne kadar birçok kez dünya ölçeðinde önemli bilincinin de en önemli etken Türkiye'ye geldiðine de olduðunu kaydetti. olduðunu anlatan Yýlmaztürk, dikkat çekti. HAMAM BÖCEKLERÝMÝZ "Özellikle kýrsal alanda bir Bu Ýngiliz'in arazide BÝLE KAÇIRILIYOR þeyler toplayan yerli ve yakalanma korkusu olmadan Bu alanlarý korumak yabancýlar görüldüðünde izin çok rahat hareket ettiðini de gerektiðini de anlatan belgelerinin sorulmasý anlatan Kýlýnçarslan, Yýlmaztürk, bu alanlarda gerekir. Eðer izin belgeleri "Doktora öðrencilerine 'Bir yetiþen canlýlarýn da yoksa, jandarma veya Doða þey olmaz, Türkiye'den her biyokaçakçýlardan korunmasý Koruma ve Milli Parklar Bölge þey götürebiliriz. Bugüne gerektiðini söyledi. Müdürlüðü görevlilerine ihbar kadar hiç yakalanmadým' gibi Türkiye'nin coðrafi konumu, edilmesini talep ediyoruz" sözler söylemiþ. Bu kiþinin iklimi, su kaynaklarý gibi yakalanmasýyla artýk elini farklý eko sistemlerine sahip ANTALYA ÖNEMLÝ kolunu sallayarak olmasýnýn yanýnda kuþlarýn NOKTADA YER ALIYOR Türkiye'den bir þeyleri alýp göç yollarýnýn üzerinde Doða Koruma ve Milli Parklar götüremeyeceðini Avrupa bulunmasý gibi etkenlerin Genel Müdürlüðü Biyolojik ülkelerine de duyurmuþ bitki ve hayvan varlýðý Çeþitlilik Daire Baþkanlýðý, olduk" bakýmýndan çok çeþitliliði Biyoteknoloji Þube Müdür beraberinde getirdiðini vekili Hüsniye Kýlýnçarslan da anlatan Yýlmaztürk, bunun her türlü bitki ve hayvan kaçakçýlýk için de ülkemizi bir türünün izin alýnmadan cazibe merkezi haline toplanmasý ve yurtdýþýna getirdiðini söyledi. kaçýrýlmasýna biyolojik Biyokaçakçýlýðýn her canlý kaçakçýlýk adý verildiðini türünde olduðu gibi ticari açýkladý. Uluslararasý koleksiyon, bilimsel, savaþ sözleþmelere göre ülkelerin sanayi, kimya, týbbi amaçlý biyolojik kaynaklarýnýn izinsiz gibi nedenlerle yapýldýðýný olarak yurtdýþýna belirten Yýlmaztürk, çýkartýlmasýnýn suç olduðunu okak aralarýna aralarýna kurulan pazar kurulan semt yerlerinde tezgah açanlar Spazarlarý her açýdan yazýn sýcaktan, kýþýn ise sorun teþkil ediyor. Sokak yaðmurdan yana son ya da caddelerin pazar derece dertliler. Rüzgarla tezgahlarý yüzünden kimi zaman tezgahlarý trafiðe kapanmasý, acil devrilen, kimi zaman ise durumlarda ambulans ya þiddetli yaðýþ nedeniyle su da itfaiye araçlarýnýn olay baskýný tehditi altýnda olan yerine ulaþmalarýný pazarcý esnafý, yaðmurlu engelliyor. Bunun yanýnda günlerde tezgah açsalar o sokakta ev ya da da, tezgahlarýna mal apartmanlarda oturanlar koymuyorlar. Çünkü ne araçlarýný park yaðmurlu havalarda edebiliyorlar, ne de sokak aralarýna kurulan araçlarýný çýkartabiliyorlar. semt pazarlarýna alýþveriþ Birde pazarcýnýn çilesi için tek bir vatandaþ sözkonusu ki, sokak gelmiyor. (Ýdris Taþ) Vana var, hortum var, hortumu baðlayacak anahtar yok ntalya Büyükþehir mesafede bulunan yangýn Belediyesi tarafýn- vanasýna su hortumu Adan þehrin birçok döþeyen itfaiye personeli bölgesine yerleþtirilen yanýnda söz konusu yangýn vanalarý, itfaiye vanaya hortumu tarafýndan kullanýlmak baðlayacak anahtar amacýyla yerleþtirilmiþ bulamayýnca yangýn olsa da ne yazýk ki itfaiye vanasý kullanýlamadý. ekipleri bu vanalarý kul- Büyükþehir lanacak malzemeleri yan- iýtfaiyesinin yangýna larýnda bulundurmuyorlar. müdahale eden ekiplerinin Dün Kazým Özalp yeterli teçhizata sahip Caddesi (Kapalý Yol) da olmadan yangýn yerine çýkan yangýna müdahale geldiðini gören eden itfaiye ekipleri acil vatandaþlar da tepkilerini; durumlarda kullanýlmak Bu ne biçim bir itfaiye? üzere yerleþtirilmiþ olan su Yanýnda yangýn vanasýný vanalarýný kullanamadý. kullanacak anahtar bile Yangýn yerine yok diyerek gösterdiler. - yaklaþýk metre Ýsa KAVLAK ÖÐRENCÝLERDEN KARAKALEM SERGÝSÝ ERÝK Anadolu Lisesi öðrencileri tarafýndan hazýrlanan Anadolu Ýnsaný, Türk Köylüsü SKarakalem ve Sureler, Dualar ve Hat sergisi açýldý. Serik Anadolu Lisesi öðrencileri tarafýndan hazýrlanan serginin açýlýþýna, Serik Kaymakamý Erol Rüstemoðlu, Milli Eðitim Müdürü Halim Ýzgi öðretmenler ve öðrencileri katýldý. 50 eserin bulunduðu sergiyi gezen Kaymakam Rüstemoðlu öðrencileri baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý kutladý. Serik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Þerif Ramazan Kaplan, öðrencilerinin hazýrladýðý serginin 1 hafta açýk kalacaðýný, Antalya'daki bir alýþveriþ merkezinde de ayný serginin 5 gün boyunca gezilebileceðini belirtti. Okul Müdürü Kaplan, Serik Kaymakamý Erol Rüstemoðlu'na tablo hediye etti. Bakýþ açýsý Musa KAVLAK Dokuma ve alt geçitler Antalya da köprülü viyadükler yapýldýkça yenilerinin ihtiyacý ortaya çýkýyor. Birisi yapýldýðýnda diðerinin eksikliðini daha net görüyorsunuz. Oradaki sýkýntýyý daha fazla hissediyorsunuz. Bana göre viyadükler, alt geçitler kentin trafiðini rahatlatýyor. Özellikle trafiðin yoðun olduðu bölgelerde büyük rahatlama saðlýyor. Gazi Bulvarýnda yavaþ yavaþ araç trafiði hýzlanýyor. 2 üst geçit hizmete girdi. Yenileri de sýrada. Havalimaný yolunda da sýkýntý var. Özellikle Hava Meydan Komutanlýðýnýn karþýsýnda. Tam bir keþmekeþ. Ayný anda 5-6 yoldan araç trafiðe giriyor. Burasý da ciddi sorun. Antalya da yollar yeterli deðil. Zamanýnda küçük düþünülmüþ metrelik yollar o zamanlar yeterli görülmüþ. Hatta bu kente çok bile denmiþ. Þimdi de kara kara düþünüyoruz bu yollarý nasýl rahatlatýrýz diye. Altýndan kalkmak mümkün deðil. Çözümsüzlüðün olduðu bir konumdayýz. *********************** Son günlerin en fazla konuþulan konusu Dokuma. Yýllardýr atýl duran, daha sonra da Erdal Öner döneminde ihaleye çýkýlarak bir firmaya tahsis edilen Dokuma alanýnda þimdilerde tam bir kaos yaþanýyor. Ne olacaðý, ortaya nasýl bir tablonun çýkacaðý belli deðil. Dokuma alaný mahkemelik. Kepez Belediyesi yer kendisine ait olduðu halde üst kullaným hakký baþkasýnda olduðu için parmaðýný bile kýpýrdatamýyor. Koskoca alan atýl durumda bekliyor. Ta ki mahkeme beklenen kararý verinceye kadar. Mahkeme ne karar verecek o da belli deðil. Kepez Belediyesi ne ve dolaylý olarak da Antalyalýlara bir fatura çýkacak. Firmanýn istediði rakam uçuk. Mahkeme ortalama bir tazminata hükmetse bile Kepez Belediyesi ni ciddi þekilde zorlayacak. Belki de bir yýllýk yatýrým bütçesini alýp gidecek. Antalya da bu tür sýkýntýlar var. Her zaman oldu. Ýþte eski otogar. Yýllar sonra inþaat tamamlanabildi. Doðu Garajý atýl halde bekliyor. Büyükþehir Hizmet Binasý 5 yýl beklemeden sonra yeniden ihaleye çýktý. Bunlar çözümlenebilecek sorunlar. Ama Dokuma alanýnýn ne kadar süreceði bile belli deðil. Tam bir muamma. 'ÇARÞIYA GÝDÝYORUM' DEDÝ GERÝ DÖNMEDÝ NTALYA'nýn Alanya Ýlçesi'nde evden 'Çarþýya gidiyorum' diyerek ayrýlan A58 yaþýndaki Þevket Arýk'tan 6 gündür haber alýnamýyor. 19 Kasým Çarþamba günü sabah saatlerinde Kestel Mahallesi'ndeki evinden 'Çarþýya gidiyorum' diyerek ayrýlan Þevket Arýk bir daha geri dönmedi. Emekli 3 çocuk babasý Þevket Arýk'ýn hayatýndan endiþe duyduklarýný belirten oðlu Emrah Arýk, "Babamýn herhangi bir saðlýk problemi yoktu. Jandarma ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarýný inceliyor. Kaybolduðu gün üzerinde mavi gömlek, kot pantolon ve siyah bir mont vardý. Her yerde arýyoruz ancak henüz bir sonuç alamadýk. Görenlerin polise yada jandarmaya haber vermesini istiyoruz"

4 AKDENÝZ GÜNCEL 4 Budak, meclis üyelerinin sorularýný yanýtladý : Altyapý bitmeden üst yapýya izin verilmemeli TSO Baþkaný eleþtirisini yanýtladý. Vatandaþ bir yere bir ürün dikiyor, taviz vermeden ihtiyaca göre Yine meclis üyesi Nafiz gidiyor bir baþka arazisine bir açýlýyor. Budak, meclis Tanýr, çeþitli sivil toplum baþka ürün ekiyor. Serik te arazi Batý Çevre yolu yýl Atoplantýsý örgütlerinde görev yaptýðýný, ancak birleþtirilmesi büyük arazilerin önce planlanmýþ. Bu kente plan sonrasýnda yapýlan Baþkanýn konuþmasýnda yeni ortaya çýkacaðýný göstermez. yapýn ve planlarý da bozmayýn. Tek alanlarýn imara açýlmasý Avrupa da araziler çare planlarýn bozulmamasý. konuþmalarý konusunda söylemlerini parçalanmýyor. Araziyi ailedeki en Büyükþehir Meclisinde çok deðerlendirdi. Bir netleþtirmesini bunun Kýrcamiyi büyük kiþi yönetiyor. Birisi satacak iyi bir karar alýnmýþ. Master Plan meclis üyesinin, yeni kapsayýp kapsamadýðýný sordu. olsa bile aile içinde kalýyor. Bizde yapýlacakmýþ. Büyükþehir Antepe imara açýlacak olan Budak, meclis üyelerinin böyle olsa büyük kýyametler kopar. ile protokol imzalamýþ. Çok çok iyi sorularýný yanýtlarken, imara Bizde þu anda 20 dönümün altýna niyetli bir plan. yerlerde altyapý açýlacak olan alanlar konusunda satýþ yapýlmýyor. Zor bir iþ. Aciliyeti Bu kentte ulaþým master hazýrlanmadan üst açýklamasýnýn net olduðunu olan bir iþ. planý geyik muhabbeti haline geldi. yapýnýn baþlayacaðýný, vurguladý. Yeni açýlacak imar alanlarý Geçtiðimiz dönem yapýldý. Dikkat Budak, þunlarý söyledi : konusunda net konuþtum. edin bu dönemde yine yapýlacak. Antalya da bu yanlýþýn Antalya da sadece Korkuteli de Örnekler verdim. Deðerli yapýlar Türkiye nin hastalýðý imara hep yapýldýðýný, yine arazi toplulaþtýrma çalýþmasý var. oluþturulabilir. Bu kentin imar açýlan alanlarda önce üst yapýnýn yakýnda tapularýn Baþka þehirlerde bu daha kolay planlarý olmuþtur. Ama tadilatlarla yapýlmasý ardýndan da altyapýnýn verilmeye baþlayacaðýný olabilir. Ama toplulaþtýrma hep bozulmuþtur. Bu kent kültürü tamamlanmasýdýr. Mevcut Türkiye giriþimleri baþarýlý olmadý. meselesi. Yeni imar alanlarý bu. Altyapý bitmeden üst yapýya ve altyapý ile ilgili hiç Antalya da 2010 dan beri bir köyde açýlýrken kentin planý olmalý. izin verilmemeli. bir çalýþma olmadan arazi toplulaþtýrýlmaya çalýþýlýyor. Örneðin Dubai önceden * FERUDUN binalarýn yapýlacaðýný 2 þer dönümlük tarým alanlarý var. planlanmýþ. Bir kent planý var ve ÖZGÜNSÜR ATSO Baþkaný Budak : Avrupa da tarým alanlarý altýn madeni gibi korunuyor TSO Kasým ayý meclisini 6136 konut satýlmýþ. Antalya Türkiye de 2,5 milyon gerçekleþtirdi. ATSO ekonomisinin Türkiye hektar tarým arazisi imara ABaþkaný Çetin Osman ekonomisinden farký yok. açýldý. Antalya daki tarým Budak, yaptýðý konuþmada Perakende satýþlarda Türkiye alanlarýnýn fiyatlarýný hemen önce Türkiye gündemin, ortalamasýnýn altýna gidiyoruz. hemen biliyoruz. Sahilleri bir ardýndan da Antalya yý 2014 ün 9. Ayýndan itibaren kenara koyarsak. Verimli tarým deðerlendirdi. Baþkan Budak yükseliþ var. Ekim de arazilerinin hektar fiyatý yaptýðý konuþmada, Antalya da hareketlenme var. Satýþlar bin liradan baþlýyor. Büyük imara açýlmasý gereken kredi kullanýmý ile doðru tarým arazisi yok. 100 alanlarýn çok fazla olduðunu, orantýlý gidiyor. dönümlük verimli tarým arazisi bunun tartýþýlabileceðini ifade Elektronik ticarette bulamazsýnýz. 50 dönüm tarým ederken, kent için en %100 ün üzerinde artýþ söz arazisi bulmakta bile olumlusunun kentsel dönüþüm konusu. Ýþler ciddi anlamda zorlanýrsýnýz. olduðunu, eski yapýlarýn elektronik ticarete yöneliyor. Seracýlýkta bile 30 bin bulunduðu mahallelerde ada Paranýn en kolay m2 olmasý lazým. Verim bazýnda düzenlemeler dönüþ yolu inþaat, AVM alýnabilmesi, kazanç elde yapýlarak yüksek katlý yapmaktan geçiyor. Teknolojik edilebilmesi için. Antalya da rezidanslar yapýlarak, burada yatýrýmlar halen yok. Ciddi 280 bin dönüm sera var. bir mahallenin destekler verilmelki. Seracýlýkta ortalama 2500 m2. toplanabileceðini, Avrupadaki RUSYA ÝHRACAT Bu koþullarda tarýma uygulamanýn da böyle ARTIÞI BEKLENTÝSÝ HAYAL yapýlacak yatýrým için tarým olduðunu vurguladý. KIRIKLIÐI YARATTI arazisini nereden bulabilirsiniz Budak, Avrupa da Antalya yý etkileyecek? tarým arazilerinin altýn madeni en önemli konulardan birisi de Merkez Bankasý gibi korunduðuna dikkat Rusya ya yapýlacak ihracat. Bir rakamlarýna göre Antalya da çekerken, ülkemizde ise 2,5 çoklarýnýn beklentisi olan daire fiyatlarý ortalama 160 milyon hektar tarým arazisinin Rusya ya ihracat patlamasý bin 79 lira. Yapýlan bir imara açýldýðýna dikkat çekti. gerçekleþmedi. Daha öncede araþtýrmanýn sonuçlarýný ATSO Baþkan Budak buradan uyarmýþtým. Rusya ya aktaracaðým. konuþmasýna 24 Kasým sebze meyve ihracatýmýzý Þu anda satýþa hazýr ; Öðretmen Günü nü kutlayarak sadece %5,7 arttýrabildik. Antalya da 10 bin adet baþlarken, 1960 lý yýllardaki Hepsi bu. Tüm gýda ithalatýný bin lira, 37 bin adet eðitim kalitesini aradýklarýný bizden yapacak beklentisi bin lira, 15 bin adet kaydetti. içerisine girdik. Antalya bin lira, 7 bin adet Öðretmenlerin ücret gümrüklerinden bile bu ülkeye bin lira, 2500 adet skalasýna bakýldýðýnda çok yapýlan ihracat oraný %3 bin lira, 900 adet 1 milyon - geride olduðunu, düþtü. 750 bin lira, 600 adet 1-1,5 öðretmenlerin kendilerini Turizmde aylýk milyon lira ve 2 milyon lira geliþtirmesinin bu ücret ziyaretçi sayýsý %5 geriledi. Bu üzerinde 250 adet konut politasý ile mümkün rakam Ekim ayýnda %35 bulunuyor. olmadýðýna dikkat çekerken, gerçekleþti. Birkaç aydýr BU KADAR STOK bu þartlar altýnda Avrupa pazarýnda da gerileme VARKEN YENÝ ÝMAR öðretmenlerimizin kendilerini var. ALANLARINA GEREK VAR MI? nasýl geliþtireceði bir soru Tanýtýma daha fazla Yeni imara açýlacak iþareti aðýrlýk vermeliyiz. Son yýllarda alanlar büyük toprak sahipleri Konuþmasýna son Rusya dan gelen turist için kazançlý olabilir. Bu kadar günlerde kuyruklu yýldýza sayýsýnda büyük bir artýþ vardý. stok varken yeni imar alanlarý gözlem sondasý indirilmesine Ama onlarda ciddi bir açmaya ne kadar ihtiyaç var? dikkat çekerek baþlayan devalüasyon yaþadý. Rusya nýn Önümüzdeki dönemlerde Budak, bunun çalýþmasýnýn 10 dövizde sýkýntýsý var. En bunlarýn sýkýntýlarýný yýl önceden baþlatýldýðýna gelirleri petroldü. Ama petrol yaþayacaðýz. dikkat çekti. fiyatlarý da düþünce, döviz KENTSEL DÖNÜÞÜM Budak, 10 yýldýr buna stoklarý da azaldý. Turizm ÞART hazýrlanýyorlar. Diðer tarafta desteðine gelecek yýl daha Kentsel dönüþüm yüzyýllarca geride olanlar var. fazla ihtiyacýmýz var. yapýlmalý. Parsel bazýnda deðil Ülkemizde yüreðimizi Suriye konusu gelecek ada bazýnda. 2 büyük daðlayan olaylar var. yýllarda da devam edecek. rezidansla bir mahalleyi Korkuteli de beþ Suriyeli Turizm keyfe keder bir iþtir. toplayabilirsiniz. Kalaný da çocuðun karbonmonoksit Sýkýntýlý olan yere kim gelmek sosyal donatý alaný ve yeþil zehirlenmesinden hayatýný ister. Biz buradan baktýðýmýzda alan olur. Avrupa da böyle kaybetmesi, madenci babanýn bizden 800 km uzakta yapýlýyor. Þehirler yayýlmýyor. yýrtýk lastik ayakkabýlarý, gözüküyor. Ama, Avrupa da Yüksek rezidanslar yapýlarak Yýrca da zeytin katliamý. Bakan çok farklý düþünülüyor. toplanýyor. Daha kolay hizmet bile buna tepki gösterdi. Geþecek yýl bir de götürülüyor. Kentsel dönüþüm Ülkemizde bu Ermeni sorunu yeniden yapýlsa bu kent kazanýr. sýkýntýlarý günübirlik yaþayýp baþlayacak. 100 yýl hazýrlýklarý YEÞÝL DOKU geçiyoruz. var. Türk lobisi de bu konuda Antalya ya palmiyeler, TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ yoðun çalýþýyor. Ocak ayýndan benjaminler getirilip dikildi. DEÐERLENDÝRMESÝ itibaren en fazla Nereden geldiði belli deðil. Daha önceki konuþacaðýmýz konulardan Keçi boynuzu, turunçgil, açýklamamda 2014 yýlýnýn birisi olacak. portakal aðaçlarýný yakýnda 2013 yýlýndan farklý 2 seçim atlattýk. Neler çocuklarýmýza müzelerde olmayacaðýný söylemiþtim. Bu yaþadýk hepimiz biliyoruz. göstereceðiz. ortaya çýktý de neler 2015 te de yine bir seçim var. OSB hýzla botanik olacak þimdi buna bakalým. Bütün hesaplarýnýzý buna göre bahçesi olmaya gidiyor Dünya genelinde ekonomide yapýn. 4 yýl seçim yýl sonra fabrikalar büyüyene büyüme söz konusu. Ticaret düþünmeyeceðiz. Saðlýklý bir aðaçlardan gözükmeyecek. hacmi artacak. Türkiye de yapýlanmaya gidelim m2 sera yaptýk. Turunç beklenilen büyüme tahmini AVRUPA DA TARIM yetiþmediði için bölgede %3,5. Enflasyon %7, cari açýk ALANLARI ALTIN MADENÝ GÝBÝ veremiyoruz. Ama ücretsiz ise -6. Türkiye nin 2015 de KORUNUYOR zeytin, keçi boynuzu fidanlarý büyüme hýzý %4 olarak Antalya hakkýnda çok daðýttýk. OSB olarak binlerce planlanýyor. Dünya fazla konuþulacak konu yok. fidan diktik. ortalamasýnýn altýnda. Antalya da imara YENÝDEN KEÞFE Tahminlerde iyileþme var. açýlmasý gereken miktar çok GEREK YOK Özellikle kredilerde frene mu fazla tartýþýlabilir. Bizim Amerikayý basýlmasý gelecek yýlý Avrupa da tarým alanlarý altýn yeniden keþfetmemize gerek rahatlatacak. Riskler kýsa madeni gibi korunuyor. yok. Ekonomi gündemimize vadede azaldý. Ama uzun Avrupa da tarým alanlarýnýn gelsin. Gerçek gündemimizde vadede duruyor. deðeri ülkemizden düþük mü? buluþalým. Yatýrým Türkiye nin kredi Hollanda da hektarý yapacaksanýz teknolojiden hacmi 124 milyon lira arttý. 50 bin euro, Danimarka da 30 destek alýn. Antalya da ise 40 milyar lira bin euro, ABD de 8 bin, * FERUDUN kredi kullanýldý. Ekim ayýnda Almanya da bin euro. ÖZGÜNSÜR NAR ÇALIÞTAYINDAN SONRA ZÝRVE NTALYA'ya Nar Çalýþtayý için gelen Gýda Tarým ve Hayvancýlýk ABakanlýðý Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mevlüt Gümüþ ve beraberindekiler, toplantýnýn ardýndan soluðu Tahtalý Daðý'ndaki Olympos Teleferik'te aldý. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüðü (BÜGEM) ve Tarýmsal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü (TAGEM) tarafýndan düzenlenen Nar Çalýþtayý Antalya'da yapýldý. Son 10 yýlda nar üretiminde 6 kattan fazla artýþ gerçekleþtiðini kaydeden Genel Müdür Gümüþ, 2013 yýlý itibariyle narýn 387 milyon TL katma deðer saðladýðýný dile getirdi. Çalýþtayýn ardýndan toplantýya Antalya adýna ev sahipliði yapan Vali Yardýmcýsý Serdar Cevheroðlu, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mevlüt Gümüþ, Muratpaþa Kaymakamý Sedat Sýrrý Arýsoy, Ýl Müdürü Ahmet Dallý, Kemer Ýlçe Müdürü Ýbrahim Zeytinciler ile birlikte 2365 metre yükseklikteki Tahtalý Daðý'nýn zirvesindeki Olympos Teleferik'i ziyaret etti. Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, konuklara tesisle ilgili bilgi verdi. Haydar Gümrükçü, EXPO 2016 Projesi'nde teleferik olarak her türlü kolektif çalýþmaya hazýrýz" BATI AKDENÝZ 42 MÝLYAR KAZANDIRDI, 5.8 MÝLYAR ALDI NTALYA, Isparta ve dýþýndaki yýllarýn hepsinde de Burdur'dan oluþan söz konusu tutarda artýþ ATR61 bölgesindeki Batý görüldüðünü söyledi. Çandýr, Akdeniz illeri, Türkiye kamu toplamda ise bölgeye 5.8 bütçesine yýllarý milyar TL'lik kamu yatýrýmý arasýnda 41.9 milyar TL yapýldýðýný açýkladý. kazandýrdý. Bunun 26 BÖLGEDE 17'NCÝYÝZ karþýlýðýnda sadece 5.8 milyar Kamusal yatýrýmlardan alýnan TL'lik kamu yatýrýmý paylardaki sýralamaya göre alabildiklerini aktaran Batý toplam 26 bölge içinde Akdeniz Ekonomisini Antalya, Isparta ve Burdur'un Geliþtirme Vakfý (BAGEV) 17'nci sýrada olduðunu Baþkaný Ali Çandýr, "Bölgemiz belirten Çandýr, oranýnsa hak ettiði yatýrýmlarý yüzde 1.49 olduðunu dile alamamýþ" getirdi. Çandýr, ilk sýradaki BAGEV, Antalya, Isparta ve Ýstanbul'un yüzde 9.69 Burdur'u içine alan TR61 oranýnda kamusal yatýrým bölgesinin aldýðýný kaydetti. Çandýr iller döneminde kamu yatýrýmlarý bazýnda da Antalya'nýn 7, ve gelirleri içerisindeki Isparta'nýn 63, Burdur'un paylarýna iliþkin rapor 68'inci sýrada olduðunu hazýrladý. BAGEV Baþkaný Ali aktardý. Çandýr, Maliye Bakanlýðý ve EN FAZLA YATIRIM Kalkýnma Bakanlýðý verileriyle PERSONEL GÝDERÝ hazýrlanan deðerlendirme 5.8 milyar TL'lik kamusal raporunu, BAGEV yöneticileri yatýrýmdaki en büyük payý ise Ýbrahim Solak ve Banu Okan personel giderleri oluþturuyor. Kavukçu ile birlikte Yaklaþýk 2 milyar TL'sinin düzenlenen toplantýda personel giderine harcandýðý paylaþtý. kamusal yatýrýmlarda tarým, TOPLAM GELÝR 41.9 madencilik, imalat, enerji, MÝLYAR TL ulaþým, turizm, konut, eðitim Bu dönemde Türkiye'de ve saðlýk hizmetleri yapýlan kamu yatýrýmlarýnýn bulunuyor. Bölgenin hak ettiði Antalya, Burdur ve yatýrýmlarý alamadýðýnýn göze Isparta'nýn yer aldýðý Batý çarptýðýný söyleyen Çandýr, Akdeniz Bölgesi'ne yeterince þöyle devam etti: yansýtýlmadýðýný belirten Ali "Zira söz konusu dönemde Çandýr, üreten ve ürettiðinin bütçeye gelir olarak 41.9 karþýlýðýnda ülke ekonomisine milyar TL katký saðlayan Batý önemli ölçüde katký saðlayan Akdeniz, sadece 5.8 milyar TL bölgenin hak ettiðini kamu yatýrýmýyla verdiðinin alamadýðýný söyledi. Çandýr, oldukça altýnda geri dönüþ döneminde vergi elde edebilmiþtir. Bir baþka gelirleri, vergi dýþý gelirler, açýdan, bölge ekonomisine 7 sermaye gelirleri, alýnan baðýþ birim katký saðlayýp, 1 birim ve yardýmlar ile alacaklarýn kazanç elde edebilmiþtir. Bir tahsilatýndan oluþan toplam nevi kepçeyle verip, kaþýkla gelirin 41.9 milyar TL alan Batý Akdeniz'de kamusal olduðunu kaydetti. yatýrýmlarýn artýrýlmasý EN ÇOK ANTALYA gelirleri de artýracaðýndan, bu Ýl bazýnda gelirleri ele alan yatýrýmlarýn bölgeye daha Çandýr, 36.2 milyar TL ile fazla oranda yansýtýlmasý, Antalya'nýn ilk sýrada ülke ekonomisinin lehine olduðunu ve 2003'te yüzde sonuçlanacaktýr." 80 olan payýn 2014'de yüzde SÝYASÝLERE ÇAÐRI 88'e yükseldiðini söyledi. Bölgenin hak ettiði yatýrýmý Burdur ve Isparta'nýn ise alamamasýna, bölgenin çok bölge geliri içindeki paylarýnýn fazla siyasi güç ve lobi düþtüðünü anlatan Çandýr, bu faaliyeti kullanamamasýný dönemde toplam ülke gerekçe gösteren Çandýr, gelirinin yüzde 1.5'ini parça parça talepler yerine saðlayan Batý Akdeniz'in gelir bölgenin toplam olarak artýþ hýzýnýn, Türkiye genelinin ihtiyaçlarýný dile getirmesi, üzerinde gerçekleþtiðini dile siyasi aktörlerin birbirinden getirdi. baðýmsýz hareket etmek KAMU YATIRIMLARINDAN yerine birlikte hareket ALINAN PAYLAR edilmesi tavsiyelerinde Türkiye'de 2000'li yýllarýn bulundu. Çandýr, "Siyasileri baþýndan itibaren süregelen suçlamak yerine, aslýnda biz ekonomik geliþmeyle birlikte onlarý harekete geçirmeye kamu yatýrýmlarýnda da yönelik metodlar önemli artýþ ivmesi uygulamalýyýz. Bölgenin yaþandýðýný belirten Çandýr, taleplerini mikro milliyetçilik 2003'te bölgede yapýlan þeklinde deðil, hep birlikte kamu yatýrýmý tutarý 207 ortaya koymalýyýz" milyon TL iken, 2011 GENÇ TURÝZMCÝNÝN MUTLU GÜNÜ EMRE'de turizmcilik yapan Koray Soydan, Dbanka görevlisi Nezahat Soydan ile dünya evine girdi. Demre Belediyesi Düðün Salonu'nda yapýlan törende genç çiftin nikahýný Demre Belediye Baþkaný Süleyman Topçu kýydý. Damat Koray Soydan'nýn nikah þahitliðini dayýsý Nusret Bayar, gelin Nezahat Soydan'ýn þahitliðini ise iþadamý Ercan Boztepe yaptý. Nikahýn ardýndan düðün pastasýný kesen çift soluðu sahnede aldý davetlinin katýldýðý düðün töreninde gelin ve damadý arkadaþlarý da yalnýz býrakmadý. Gece boyunca eðlenen konuklar, dünya evine giren Koray- Nezahat Soydan çiftine mutluluklar diledi.

5 AKDENÝZ GÜNCEL 5 Ýnsanlarýmýz özgür bir þekilde konuþuyor Gazeteci Nagehan Alçý, Cumhuriyet ve Yeni Türkiye isimli konferansta, ülkede yaþanan geliþmeleri Erdem Bayazýt Kültür Merkezi (EBKM) nde seyirciyle paylaþtý. ATSO nun eðitimci meclis üyesi Çelik: Beyin cerrahlarý ile farkýmýz öðretmenlerin hiç bir iþlem yapmadan beyne girmesi ntalya Ticaret ve Sanayi yapmamayý öðretiyoruz. Benim Odasý eðitimci meclis anlayýþýma göre öðretmen Aüyesi Kenan Çelik, çocuklara bilgi verirken, öðretmenler günü nedeniyle onlarýnda taleplerini karþýlar. yaptýðý kýsa konuþmada Öðretmenle beyin öðretmenler ile beyin cerrahýný karþýlaþtýrabiliriz. cerrahlarýný karþýlaþtýrdý. Beyin cerrahý olmak çok zordur. Meclis Baþkaný Ýzzet Öðretmen olmak kolaydýr. Beyin Bayar ýn öðretmenler Günü nü cerrahý sayýsý azdýr, öðretmen kutlamasýnýn ardýndan meclis sayýsý fazladýr. Beyin cerrahý üyesi Kenan Çelik eðitimci beyni açar ve hastalýðý tedavi olmasý nedeniyle bir konuþma eder. Öðretmen ise beyni yaptý. açmadan, kanamaya neden Öðretmenler ile beyin olmadan, hiç bir iþlem cerrahlarýný karþýlaþtýran Çelik, yapmadan beyne girer. konuþmasýnda þunlarý söyledi : Aramýzdaki fark bu. Beyin Yolda buz varsa cerrahý olmak zordur. Öðretmen düþersiniz. Elinizi sobaya olmak kolaydýr. yaklaþtýrýrsanýz elinizi -ABDÜLTALÝP yakarsýnýz. Biz bunlarý GÜNGÖR epez Belediyesi Kasým var. Bunlarýn bir çoðunu ülkenin sahibi olduðunu iddia tamamladý, Bugün itibariyle Ayý kültür ve sanat alkýþlayabilirsiniz, bir kýsmýna ediyordu. Keyfi bir þekilde ve bence bu çok önemlidir. Ketkinlikleri kapsamýnda, yanlýþ diyebilirsiniz. Ama bir isterse siyasetin yani benim, Bundan sonra siyasetin yolu Gazeteci Nagehan Alçý, geliþme var ki bir vatandaþ senin, onun oyunu aslýnda açýlmýþtýr ve siyasetin yolu Cumhuriyet ve Yeni Türkiye olarak kendi iradesini askýya alarak partileri geçersiz açýldýktan sonra her türlü sesin isimli konferansta, ülkede yönetimde görmek isteyen ilan ediyordu. Liderleri duyulabildiði özgür insanlarýn yaþanan geliþmeleri siyasi tercihiniz yansýtýlmýþ korkutuyordu. Darbe ülkede konuþabildiði özgür Antalyalýlara anlattý. olur. Ama bir vatandaþ olarak yapacaðým diye tehdit insanlarýn ülkesi olacaktýr Cumhuriyet ve Yeni Türkiye sizin yönettiðiniz bir ülke ediyordu ve darbe yapýyordu. Türkiye. -KEPEZ BLD. BSN. isimli konferansý, Kepez olmasýný istiyorsanýz, bir Bunun korkunç Belediye Baþkaný Hakan olumlu geliþmenin hakkýný örneklerini yaþadýk. Tütüncü, Kepez Belediye teslim etmemiz gerekir. Dolayýsýyla siyasetin Baþkan Yardýmcýsý Mustafa Bu mücadele baþarýyla karsýsýndaki vesait Özsoy, Kepez Belediyesi Meclis kazanýldý odaklarýna karþý ciddi bir Üyeleri ve çok sayýda Antalyalý Alçý daha sonra þunlarý söyledi, mücadele vardý ve bu izledi. Türkiye de son on yýl gibi mücadele baþarýyla Türkiye de bir çok geliþme görülüyor. Esasen son altý-yedi kazanýldý. var yýldýr karþý çok ciddi bir Özgür insanlarýn Genel itibariyle iki noktaya mücadele verildi. Bizlerin, sivil ülkesi olacaktýr deðinen Nagehan Alçý, vatandaþlarýn iradesinin Nagehan Alçý Türkiye de bir çok geliþme üzerinde bir güç aslýnda bu konuþmasýný þu sözlerle AL YAZMA ANITINDA BASIN AÇIKLAMASI SIRASI 5 KASIM Kadýna gerçekleþen açýklamalarýn Kadýn Baþkaný Sevda açýklamasý yaptý. Yönelik Þiddete Karþý ilkini, Kent Konseyi yaptý. Sabuncu, iktidara Açýklamaya katýlan 2Uluslararasý Mücadele Konsey adýna konuþan yüklenerek, "Ýktidar Muratpaþa Belediye Baþkaný ve Dayanýþma Günü, Mükerrem Gökçe, cinsiyete bölücüdür. Laik- antilaik Ümit Uysal da kadýnlara Antalya'da da çeþitli dayalý ayrýmcýlýk ve kadýna diye bölüyor. Alevi- Sünni destek verdi. CHP Ýl Kadýn etkinliklerle kutlanýyor. Kent yönelik þiddetle mücadele diye bölüyor. Kadýn- erkek Kollarý Baþkaný Sultan Konseyi, CHP Ýl Kadýn devletin politikasý olmadýðý eþit deðil diye bölüyor. Bu Yeðen, Türkiye'de Kollarý ile Ýþçi Partisi Öncü için töre ve namus adýna bölücü iktidarýn artýk Türk kadýnlarýn, çocuk ve Kadýn Baþkanlýðý, basýn kadýnlarýn dövüldüðünü, milletinin üzerinde tepinme emekçilerin öldürüldüðünü açýklamasý için Muratpaþa aþaðýlandýðýný, çocuk yaþta dönemi sona eriyor" diye belirterek, "Kadýn Ýlçesi'ndeki Al Yazma Anýtý zorla evlendirildiði ve konuþtu. cinayetleri, kadýn önünde sýraya girdi. öldürüldüðünü vurguladý. Ýþçi Partisi'nden sonra CHP intiharlarý, taciz ve tecavüz Saðanak yaðmur altýnda Ardýndan Ýþçi Partisi Öncü Ýl Kadýn Kollarý basýn olaylarý artarak devam ediyor. Kadýnlar hiçbir dönem yaþamadýklarý kadar baský ve þiddet altýnda" diye konuþtu. ZAYÝ Adýma kayýtlý bulunan Seri A arasý 3 cilt müstahsil makbuzu kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. KEMAL YILMAZ Kalekapý Vergi Dairesi TC : ZAYÝ Seri A arasý perakende satýþ fiþi kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. RECEP KIRAÇ Üçkapýlar Vergi Dairesi TC: yer belirten bir isim söylemedi. Ama arif olan anlar. Anladýlar. Nafiz Yeni imar alanlarýna Tanýr da Baþkanýn ne demek istediðini bilmesine raðmen yine de sorusunu sordu. Cevabýný yine ayný gerek var mý? þekilde aldý. Ýsim deðil ama nedenlerini yeniden anlattý Baþkan Budak. Meclisin bir baþka konusu ise altyapý Ferudun ÖZGÜNSÜR bitmeden üst yapýnýn bitmesi. Bu sadece Antalya nýn deðil, Türkiye nin en büyük kanayan yaralarýndan birisi. Her zaman önce ATSO meclislerini izlemek güzel oluyor. üst yapý bitiyor, ardýndan su, kanalizasyon, yol, Çünkü, bol malzemeli bir meclis oluyor. Baþkan elektrik, telefon gibi altyapýlar getiriliyor. Budak, meclis toplantýlarýndaki konuþmalarýna çok Nasýl getirildiði de malum. Salkým saçak iyi hazýrlanýyor. elektrik telefon telleri. Eðri büðrü yollar. Yetersiz Türkiye ekonomisinden giriyor, Antalya nýn sosyal donatý alanlarý. Avrupa ortalamasýnýn altýnda hemen hemen her sorununu gündeme getirip yeþil alanlara sahip oluyoruz. konuþmasýný bitiriyor. Hakikaten Antalya bu konuda Türkiye ye Dün de aynýsýný yaptý. Konuþmasýnda örnek olmalý. Kýrcami planlamasýnýn netleþmesinin önemli notlar olduðu kadar her konuþmasýnda ve kabulünün ardýndan önce altyapý yapýlmalý. Tüm olduðu gibi eleþtiriler de vardý. Seviyeli eleþtiriler. altyapý günlük deðil, 50 yýl sonrasý düþünülerek Öyle vurdulu kýrdýlý eleþtiriler yapmýyor Baþkan planlanmalý. Yollar açýlmalý. Daha sonra üst yapýya Budak. izin verilmeli. Dünde ayný yolu izledi. Bu planlama ve uygulama ile tüm ülkede Türkiye ekonomisi doðrusunu söylemek Antalya parmakla gösterilmeli. Herkes gelmeli ve gerekirse bizleri fazla ilgilendirmiyor. Çok büyük yerinde inceleyerek örnek almalý. ticaretler yapmýyoruz. Çok büyük mal varlýklarýmýz Antalya imarlaþmada çýðýr açmalý. Biz yok. Dövizle kredi alýp borçlanmýyoruz. Kýsmen bir kuyruklu yýldýza uzak aracý indirilmesini ilgilenme söz konusu Türkiye ekonomisi ile. istemiyoruz. Sadece mükemmel bir altyapýya sahip Ama Antalya ile ilgili her konudaki Kýrcami istiyoruz. konuþmayý dikkate almak zorundayýz. Bir baþka konu daha var. Bir mahalleyi Gerçi Baþkan Budak çok fazla Antalya ile rezidansta toplamak. Güzel ve yerine bir fikir. Bazý ilgili konuþacak bir þey yok dedi ama yine de mahalleleri çok kolay. Gökdelende toplamak ve boþ gündem yaratmayý baþardý. alanlarý da tamamen yeþile çevirmek. Nasýl mý! Muhteþem olur. Hatta buna Antalya nýn Antalya da yeterince yapý stoðu var, yeni kalbinden bile baþlanabilir. imar alanlarýnýn açýlmasýna gerek var mý? Dedi ve Bu arada ATSO Baþkaný herkesi eleþtiriyor. bana göre gelecek günlerde de tartýþýlacak konuya Haklý da. Gerçekleri dile getiriyor. bir çakmak çaktý. Ama kendi kurumunun eleþtiriye bu kadar Elbette Baþkan Budak net olarak ne demek açýk olduðunu düþünmüyorum. istediðini söylerken, imara açýlan bölgelerle ilgili yön Neden mi, onu da yarýn yazacaðým... MANDIRALI: HER MAÇIMIZI KAZANMAK ÝSTÝYORUZ ANTALYASPOR Teknik Mandýralý, net pozisyonlarda sonla döneriz" diye konuþtu. Direktörü Hami Mandýralý, gol atamadýklarýný söyledi. TARAFTARA ÇAÐRI Giresunspor ile deplasmanda Mandýralý, Sonuçta Mandýralý, Antalyaspor zorlu bir maç oynayacaklarýný kazanmasýný bildik. Haftaya taraftarýna da Biz bir aile belirterek, Bizim hedefimiz iyi girdik. Zirve yarýþýnda olduk. Bu aileyi hep beraber þampiyonluk, Süper Lig'e iddiamýz devam ediyor" saha içinde, saha dýþýnda iyi çýkmak olduðu için her 'DAHA DÝKKATLÝ destekleyim. Tekrar Süper maçýmýzý kazanmak OLACAÐIZ' Lig'e çýkmak için taraftarýn istiyoruz" Giresunspor ile zorlu bir inanýlmaz desteðine ihtiyacý PTT 1. Lig'de mücadele eden deplasman maçý var Antalyaspor'un. Bize Antalyaspor, deplasmanda oynayacaklarýný kaydeden destek versinler, biz de Giresunspor ile oynayacaðý Mandýralý, rakibin maç sahada daha güçlü olalým" maçýn hazýrlýklarýna devam görüntülerini ekip olarak çaðrýsý yaptý. ediyor. Teknik Direktör Hami izlediklerini ve futbolcularýna Mandýralý yönetiminde Hasan anlatacaklarýný ifade etti. Subaþý Tesisleri'nde Giresunspor maçýnda antrenman yapan futbolcular, takýmýnýn güzel þeyler düz koþunun ardýndan baþaracaðýna inandýðýný dile istasyon çalýþmasý yaptý. getiren Mandýralý, Antrenmana sakatlýðý Girdiðimiz pozisyonlarda nedeniyle Sakýb Aytaç biraz daha dikkatli olacaðýz katýlmadý. Sakýb'ýn 1-2 hafta ve defansta az hata forma giyemeyeceði ifade yapacaðýz. Zorlu geçecek bir edildi. maç. Bizim hedefimiz Antrenmanda gazetecilere þampiyonluk, Süper Lig'e açýklama yapan Hami çýkmak olduðu için her Mandýralý, Denizlispor ile maçýmýzý kazanmak oynadýklarý maçta ilk yarýda istiyoruz. Kayýpsýz geçmek takýmýn sahada yapýlmasý istiyoruz. Bu doðrultuda gerekenleri yaptýðýný belirtti. çalýþmalar, idman programý Ýkinci yarýda rakibin uzun yapýyoruz. Zorlu geçecek, toplarla tehlikeli ataklar ama kazanan taraf olmak geliþtirdiðini anlatan istiyoruz. Ýnþallah mutlu

6 AKDENÝZ GÜNCEL 6 ÝÞTE YENÝ MEVLANA KAVÞAÐI ANTALYA Büyükþehir Belediye Baþkaný Menderes Türel'in bitiþ tarihi olarak 'Haziran 2015' dediði Mevlana Kavþaðý fly-over tipi geçiþ sisteminin projeleri tamamlandý. ntalya'da yýlýnda kavþak doðrultusunda bir çok kavþak projesi özellikle mesai düzenlemesini hizmete çalýþma daha vardý. Fakat Asaatleriyle açtýklarý dönemde söz gerçekleþtirdiklerini bunlar geçmiþ 5 yýl orantýlý olarak taþýt konusu sýkýþýklýðýn kaydeden Baþkan içinde trafiðinin sýkýþtýðý yaþanabileceðini Türel, "Bizim belediye gerçekleþtirilmedi" diye Mevlana Kavþaðý'nda öngördüklerini söyledi. baþkanlýðýmýzýn ilk konuþtu. sürücülere rahat nefes Mevlana'da 3 katlý bir döneminde hazýrlanan Mevlana Kavþaðý için aldýracak projenin geçiþli kavþaðý Ulaþým Master Planý'na hazýrlanan projeye çalýþmalarý tamamlandý. öngörmelerine raðmen göre bu tarihi kadar iliþkin tüm etüt Üç boyutlu olarak bütçe imkanlarý yapýlmasý gereken bir çalýþmalarýnýn hazýrlanan ve tamamlanýrken fly- Adnan Menderes over tipi üstgeçit Bulvarý, Kýzýlýrmak, Adnan Menderes Mevlana, Evliya Bulvarý'ný, Çelebi Kýzýlýrmak caddelerinden Caddesi'ne görünüþlerinin yer baðlayacak. aldýðý projeyle ilgili Böylece Mevlana olarak Baþkan Kavþaðý 3 katlý bir Menderes Türel, kavþak haline Ocak ayýnda gelerek, trafik ihaleye çýkmaya ýþýklarý nedeniyle hazýrlandýklarýný yaþanan yoðunluk kaydetti. da üstgeçit Türel, belediye sayesinde ortadan baþkanlýðýnýn ilk kalkacak. döneminde, 2005 T.C. ANTALYA 6. ÝCRA DAÝRESÝ 2014/2247 TLMT. TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI (Basýn Ant. 2573) Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde Resmi 2. artýrmanýn Ýlanlar de. yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. SPORCULAR KAHVALTIDA BULUÞTU NTALYA Olimpiyat Hazýrlýk Merkezi sporcularý bir otelde düzenlenen Akahvaltýda buluþtu. Kahvaltýya Antalya Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Burhanettin Hacýcaferoðlu, Okçuluk Federasyonu Ýl Temsilcisi Behiç Löklüoðlu, Okul Sporlarý Þube Müdürü Yavuz Gürhan, antrenörler ile sporcular katýldý. Ýl Müdürü Hacýcaferoðlu, "Türkiye'de 19 ilde olimpiyat hazýrlýk merkezi faaliyet gösteriyor. Antalya olimpiyat hazýrlýk merkezi de bu iller arasýnda. Sporcular olimpiyatlarda baþarý elde etmek için Antalya'da yoðun antrenmanla çalýþýyor" Hacýcaferoðlu, bu tür organizasyonlarýn sporcularýn baþarý ve motivasyonunu arttýrdýðýný dile getirdi. 1. Ýhale Tarihi : 08/01/2015 günü, saat 10:20-10:25 arasý. 2. Ýhale Tarihi : 23/01/2015 günü, saat 10:20-10:25 arasý. Ýhale yeri : TUNAHAN YEDÝEMÝN DEPOSU - TARIM 1613 SOK NO:68 ANTALYA No (Basýn Ant. 2573) Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde Resmi 2. artýrmanýn Ýlanlar de. yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 1. Ýhale Tarihi : 09/01/2015 günü, saat 14:00-14:05 arasý. 2. Ýhale Tarihi : 26/01/2015 günü, saat 14:00-14:05 arasý. Ýhale yeri : MAVÝKENT YEDÝEMÝN OTOPARKI - SARISU MAH. 39 CAD. NO:4 ANTALYA No Takdir Edilen Deðeri TL ,00 1 T.C. ANTALYA 6. ÝCRA DAÝRESÝ 2014/1523 TLMT. TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Takdir Edilen Deðeri TL ,00 1 Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) %1 (ÝÝK m114/1, 114/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63 e karþýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar de. (Basýn Ant. 6134) Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) %1 07BID87 Plakalý, 2011 Model, VOLKSWAGEN Marka, 6R Tipli, CGP Motor No'lu, WVWZZZ6RZBY Þasi No'lu, Yakýt Tipi Benzin, Rengi Siyah, Otomobil sol arka kapýda çökük var soltampon üstü hafif çökme var sað arka tamponda hafif çökme var, muhtelif çizikler var anahtar var ruhsat yok 07 EMR 96 Plakalý, 2011 Model, CITROEN Marka, COMBÝ Tipli, 10FD HS Motor No'lu, VF7AB8HSCB Þasi No'lu, Rengi Beyaz, Kamyonet 5 koltuklu camlý Aracýn ön kaputunda darbe sonucu oluþmuþ çökük mevcut, muhtelif yerlerinde çizikler mevcuttur, anahtar var ruhsat yok (ÝÝK m114/1, 114/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63 e karþýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar de. (Basýn Ant. 6103) (Basýn Ant. 2573) Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde Resmi 2. artýrmanýn Ýlanlar de. yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 1. Ýhale Tarihi : 08/01/2015 günü, saat 10:35-10:40 arasý. 2. Ýhale Tarihi : 23/01/2015 günü, saat 10:35-10:40 arasý. Ýhale yeri : TUNAHAN YEDÝEMÝN DEPOSU - TARIM 1613 SOK NO:68 ANTALYA No BÝLARDONUN ÞAMPÝYONLARI NTALYA'da düzen- tarafýndan Çaðlayan ederken, Murat Naci lenen Türkiye Spor Salonu'nda Çoklu da 2'nci oldu. ABilardo Þampiyo- düzenlenen büyükler ve Üçüncülüðü ise Murat nasý'nýn 3. Etabýnda bü- gençler 3. Etap Çelik ve Tolgahan Kiraz yüklerde Adnan Yüksel turnuvasýna, büyüklerde paylaþtý. Gençlerde ise 1'inci, Murat Naci Çoklu 232, gençlerde, 19 1'inci Berkay Karakurt, 2'nci oldu. Üçüncülüðü sporcu katýldý. Yapýlan 2'nci Alperen Ertan Murat Çelik ve Tolgahan müsabakalar sonucunda olurken, Arda Güngör ve Kiraz paylaþtý. Türkiye büyüklerde Adnan Ferhat Öztürkçü 3'üncü Bilardo Federasyonu Yüksel 1'inciliði elde oldu. T.C. ANTALYA 6. ÝCRA DAÝRESÝ 2014/3256 TLMT. TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Takdir Edilen Deðeri TL ,00 1 Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) %1 34JB4903 Plakalý,2012 Model, AUDI Marka, 4H Tipli, CDT Motor No'lu, WAUZZZ4H7CN Þasi No'lu, Yakýt Tipi Dizel, Rengi Beyaz, Otomobil Aracýn sol ön çamurluk ve sað ön tampon çarpýk, aracýn anahtarý var ruhsatý yok. Aracýn cinsi otomobil-aa Sedandýr. Muhtelif yerlerinde çizikler mevcuttur (ÝÝK m114/1, 114/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63 e karþýlýk gelmektedir. Resmi Ýlanlar de. (Basýn Ant. 6135) ALTIPARMAK HAKEMLERDEN YAKINDI LBÝMO Alanyaspor Teknik Direktörü Mehmet Altýparmak, Apuansýz geçtikleri son 3 haftada bariz hakem hatalarýyla karþýlaþtýklarýný söyledi. Kayserispor maçýnda yedikleri ilk golde ceza alaný içinde oyuncusu Türker Toptaþ'a faul yapýldýðýný ancak maçýn hakemi Murat Türker'in gördüðü halde faul kararý veremediðini öne süren Altýparmak, "Kayserispor maçýnda çok iyi oynadýk. Ýyi mücadele ettik. Belki de beraberliðe sevinemeyeceðimiz bir maçý kaybettik. Ancak bahanelere sýðýnmak istemiyorum. Maçta net bir hakem hatasý vardý. Özellikle 2-3 haftadýr bunlar bariz þekilde oluyor" TAKIM OLARAK HAZIRIZ Kayseripor maçýný geride býraktýklarýný belirten Altýparmak, "Pazar günü evimizde oynayacaðýmýz Adanaspor maçýna hazýrlanýyoruz. Rakiplerimizin kazandýðý bir hafta üst sýralardan kopmama ve alttakilerin de yaklaþmamasý anlamýnda kazanmamýz gereken bir maça çýkacaðýz. Takým olarak buna hazýrýz. Kazanacak kadromuz, oyuncumuz ve oyun düzenimiz var. Ýnþallah ayný þekilde çok çalýþarak, rakibimizin de analizini iyi yaparak sahadan galip ayrýlacaðýz" Turuncu yeþilli takýmda haftanýn ilk antrenmanýna sakatlýðý bulunan Cemil Vatansever dýþýnda tüm oyuncular katýldý.

7 AKDENÝZ GÜNCEL 7 ANTALYA'NIN EN TAN: NÜFUSUN YÜZDE 45'Ý BAÞ AÐRISI ÇEKÝYOR YEÞÝL ANAOKULU NTALYA Büyükþehir Belediyesi, Baþkan Menderes Türel'in eþi Ebru Türel'in projesiyle kentin en yeþil anaokulunu Atatürk Kültür Parký içinde, Abelediyenin nikah salonu olarak kullandýðý alanda hizmete açtý. üyükþehir Belediyesi, Ýl binanýn sahip olduðu konum güzel anaokulu. Burada saygýyla selamlýyorum" Milli Eðitim Müdürlüðü itibariyle çocuklar için cennet okuyacak çocuklar Vali Yardýmcýsý Eren ise Biþbirliðiyle kentin tam olabileceðini düþünerek bu Antalya'nýn en þanslý geliþen ve deðiþen dünyada merkezinde, yemyeþil bir yola çýktýklarýný söyledi. Eski çocuklarý. Çocuðum küçük en büyük dinamizmin doða içinde, balýklarý ve nikah salonu anaokuluna olsaydý inanýn ben de buraya eðitilmiþ insan olduðunu ördekleriyle yapay göletin yer dönüþürken Karaalioðlu Parký gönderirdim" diye konuþtu. belirterek, Geleceðimizin aldýðý anaokulunu 24 Kasým içinde yapýmý tamamlanan Türel, ayný zamanda 24 teminatý çocuklarýn Öðretmenler Günün'nde Bülent Ecevit Kültür Kasým'da yapýlan açýlýþta yetiþtirilmesi, eðitimi bu hizmete açtý. Açýlýþ Vali Merkezi'nin de nikah salonu öðretmenleri de unutmadý ve ülkenin en önemli sorunudur" Yardýmcýsý Turan Eren, olarak yeniden düzenlendiðini Her þey öðretmenle güzel. Okul öncesi eðitimin Büyükþehir Belediye Baþkaný aktaran Ebru Türel, Bakýnca Onlar ulu önder deðerinin sonradan Menderes Türel'in eþi Ebru ne kadar güzel bir karar Atatürk'ümüzün yýlmaz anlaþýldýðýný kaydeden Eren, Türel ve Ýl Milli Eðitim Müdürü verdiðimizi görüyorum. bekçileri, Cumhuriyet'in ilke bu açýdan Büyükþehir Osman Nuri Gülay'la birlikte Çocuklarýn güvenle ve inkýlaplarýný çocuklarýmýza Belediyesi'nin Ýl Milli Eðitim anaokulu çaðýndaki çocuklar gelebileceði, bu kadar farklý öðretecek, çocuklarýmýzý Müdürlüðü iþbirliðiyle açtýðý ve velilerin katýmýyla yapýldý. ünitenin olduðu, yeþillikler hamur gibi yoðuracak olan anaokulunun çok önemli bir Açýlýþta Ýl Milli Eðitim Müdürü içinde bir okul, Antalya'nýn en onlar. Tüm öðretmenlerimizi hizmet olduðunu söyledi. Gülay, eðitim ve Konuþmalarýn ardýndan Ebru öðretim yýlýnda okul öncesi Türel ve beraberindekiler, okullaþmada Türkiye Antalya Büyükþehir Belediyesi ortalamasý yüzde 42'yken Anaokulu'nun açýlýþ Antalya ortalamasýnýn yüzde kurdelesini hep birlikte kesti. 63'e çýktýðýný söyledi. Gülay, Sonrasýnda Vali Yardýmcýsý Bu kadar göç almamýza Eren, Ebru Türel ve Ýl Milli raðmen Türkiye ortalamasý Eðitim Müdürü Gülay okulu üzerinde bulunmamýz gezip çocuklara hediyeler Antalya'daki eðitime ne kadar verdi. Okulun bahçesinde önem verildiðinin ispatýdýr" çocuklar palyaço gösterileri eþliðinde keyifli dakikalar Ebru Türel, geçmiþ yýllarda geçirdi. nikah salonu olarak kullanýlan ZAYÝ ÜRK Nöroloji Derneði (TND) Baþkaný Prof. Dr. Ersin Tan, TTürkiye'de nüfusun yüzde 45'inin baþ aðrýsý, yüzde 16'sýnýn da migren aðrýsý çektiðini söyledi. TND tarafýndan Antalya'nýn Kemer Ýlçesi'ndeki Rixos Sungate Otel'de Kasým tarihleri arasýnda düzenlenen ve yaklaþýk 1700 uzmanýn katýldýðý 50'nci Ulusal Nöroloji Kongresi'ne iliþkin basýn toplantýsý düzenlendi. Kongrenin ve TND'nin Baþkaný Prof. Dr. Ersin Tan, kongrede multipl skleroz, hareket ve yürüme- denge bozukluklarý, baþ aðrýsý, epilepsi, nöroimmünoloji, beyin damar hastalýklarý, çocuk nörolojisi, nöropatik aðrý gibi konularda son geliþmelerin paylaþýldýðýný söyledi YILI BEYÝN YILI Bu yýlki kongrenin önemli boyutunu 2014 Avrupa Beyin Yýlý kapsamýnda düzenlenen kampanya unsurlarýnýn oluþturduðunu anlatan Prof. Dr. Ersin Tan, "Avrupa Beyin Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafýndan 2014 yýlý 'Avrupa Beyin Yýlý' ilan edildi. Beyin yýlý kapsamýnda ülkemizde de beyin hastalýklarýyla ilgili farkýndalýðýn artýrýlmasý ve toplumu koruyucu önlemlerin alýnmasý için Türk Nöroloji Derneði tarafýndan 'Türkiye Beyin Yýlý' projesi baþlatýldý. Kongremiz sýrasýnda beyin yýlý boyunca gerçekleþtirilen etkinlikler katýlýmcýlarla paylaþýlacak" 'ÝKÝ KÝÞÝDEN BÝRÝ BAÞ AÐRISI ÇEKÝYOR' Türkiye'de nüfusun yüzde 45'inin baþ aðrýsý, yüzde 16'sýnýn da migren aðrýsý çektiðini vurgulayan Prof. Dr. Ersin Tan, baþ aðrýsýnýn Dünya Saðlýk Örgütü verilerine göre, özürlülüðe yol açan hastalýklar arasýnda ilk 10'da yer aldýðýný kaydetti. Dünyadaki tüm doktorlara baþvurularýn yüzde 4'ünün baþ aðrýsýna baðlý olduðuna dikkati çeken Prof. Dr. Tan, migren hastalarýnýn yüzde 90'ýnýn hayat kalitesinin etkilendiðini, yüzde 30'unda da önemli derecede iþgücü kaybý meydana geldiðini belirtti. Migren hastalarýnýn yüzde 25'inde baþ aðrýsýnýn orta- ileri derecede engellilik yarattýðýný anlatan Prof. Dr. Tan, baþý aðrýyan kiþinin iþe gidemediðini, gitse bile verimli çalýþamadýðýnýn altýný çizdi. Beyin, damar hastalýklarýnýn dünyada olduðu gibi Türkiye'de de ölüme neden olan hastalýklarda ikinci sýrada geldiðini, bu hastalýklarýn sakat býrakmada ise birinci sýrada olduðuna deðinen Prof. Dr. Tan, beyin hastalýklarýnýn toplam saðlýk harcamalarýnýn 5'te 1'ini oluþturduðunu vurguladý. 'YAPAY KALP VAR, YAPAY BEYÝN YOK' Türkiye'de yaklaþýk 400 bin alzheimer hastasý, 750 bin epilepsi (sara) hastasý, 100 bin parkinson hastasý, 30 bin civarýnda da MS hastasý bulunduðuna dikkati çeken Prof. Dr. Tan, þöyle devam etti: "Ýstatistikler, hayatýmýz boyunca 1 kez sara nöbeti geçirebileceðimizi gösteriyor. Amacýmýz, nörolojik hastalýklar giderek artarken saðlýklý yaþlanmak. Unutulmamalýdýr ki saðlýklý beyin, saðlýklý yaþam için vazgeçilmez unsurdur. Beynimizin bir yedeði yok. Yapay kalp var ama yapay beyin yok. Bu nedenle beynimizi sevmeli, onu iyi korumalýyýz. Bu nedenle yýlda bir kez mutlaka nöroloða gidilmesini öneriyoruz." ÝLANLARINIZ ÝÇÝN POLÝSLERE TOPLUMSAL OLAY DERSÝ Güncel Yerel Süreli Yayýn 26 KASIM 2014 ÇARÞAMBA YIL: 20 SAYI: 6606 SAHÝBÝ: ERKÝN ÖZGÜNSÜR S. YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜ FERUDUN ÖZGÜNSÜR FÝYATI: 25 KURUÞ KURULUÞ:7 MART 1994 RENKLÝ KUTLAMA NTALYA Birey öðretmenler, bu anlamlý öðrencilerimizi sosyal Koleji, 24 Kasým günde doyasýya yönden güçlü bireyler AÖðretmenler eðlenirken, yoðun olarak yetiþtiriyoruz. Günü'nü özel bir geçen eðitimlerin Bütün çabamýz etkinlikle kutladý.birey yorgunluðunu da attý. öðrencilerimizin hayata Koleji'nin Öðretmenler HAYATA POZÝTÝF pozitif þekilde Günü kutlamasý, Grand BAKAN BÝREYLER bakmalarýný saðlamaktýr. Haber Otel'de Etkinlikte Öðretmenler Eðitimci kadromuzu gerçekleþti. 1 gün Günü'nün anlam ve oluþtururken hep buna konaklamalý yapýlan önemine iliþkin bir özen gösterdik. Bütün etkinliðe Birey Koleji'nin konuþma yapan Antalya öðretmenlerimizin idareci, öðretmen, Birey Koleji kurucusu Öðretmenler Günü'nü öðrenci ve velileri olmak Ergün Akýncý, kutlar, emekleri üzere yaklaþýk 200 kiþi Baþöðretmen karþýsýnda saygýyla katýldý. Pasta kesen Atatürk'ün çizdiði yolda, eðiliyorum" NTALYA Ýl Emniyet Müdürlüðü personeline Atoplumsal olaylara müdahale ve dikkat edilmesi gereken hususlarla konusunda bilgiler verildi. Çevik Kuvvet Þube Müdürlüðü tarafýndan, farklý birimlerde görevli personellere 'Toplumsal Olaylara Müdahale Esaslarý Eðitimi' verildi. Eðitimlerde görevlinin kendini savunmasý, silah ve teçhizat güvenliðini saðlamasý, þüpheliyi kanunlar çerçevesinde kontrol altýna almasý ve orantýlý güç kullanmasý gibi konular ele alýndý. Derslerde, toplumun güvenliðini saðlamakla görevli kolluk kuvvetlerinin görevlerini yerine getirirken son derece duyarlý ve hassas olmalarýnýn altý çizildi. 6 ay boyunca aralýklarla sürecek olan eðitimlerin Emniyet Teþkilatý'ndaki tüm birimleri kapsayacaðý belirtildi. TAHILPAZARI MAH SOK.NO:9 ANTALYA ABONE BEDELÝ: 3 AYLIK: 75 TL. 6 AYLIK: 150 TL. 1 YILLIK: 300 TL TEL & FAKS: BASKI: AKDENÝZ GÜNCEL GAZETESÝ BASKI TESÝSLERÝ - Tahýl Pazarý Mah Sok. No:9 Muratpaþa / ANTALYA DAÐITIM: ALTUN YAYIN DAÐ. ÝNÞ. NAK. GIDA TUR. TEK. SAN. VE. TÝC. LTD. ÞTÝ. ABONE DAÐITIM: MET KURYE

8 AKDENÝZ GÜNCEL 8 Öðretmenlerimizin eðitimine katký vereceðiz Baþkan Hakan Tütüncü, ziyaret ettiði General Þadi Çetinkaya ve Baraj Ýlköðretim Okulu öðretmenlerinin, 24 Kasým Öðretmenler Günü'nü kutladý. Tütüncü, öðrencilere mezun olduktan sonra öðretmenlerinizi unutmayýn, tavsiyesinde bulundu. epez Belediye Baþkaný Hakan KTütüncü, davet üzerine gittiði General Þadi Çetinkaya ve Baraj Ýlköðretim Okulu'nda; velilerle, öðretmenlerle ve öðrencilerle bir araya geldi. Öðrencilerin çiçeklerle karþýladýðý Baþkan Tütüncü, burada yaptýðý konuþmada, öðretmenlerin eðitimine katký vereceklerini söyledi. Saygýmýzý ve sevgimizi gösterelim Öðretmenlerin bizim hayatýmýzda önemli yer aldýðýnýn altýný çizen Tütüncü, Öðretmenlerimiz bizleri göstermeliyiz. öðretmenler sevincini öðretmen arkadaþlarýmýza eðitiyorlar. Yeni bilgilerle Bütün öðretmen sizlerle birlikte baþarýlar diliyorum. donatýyorlar ve arkadaþlara baþarýlar paylaþmaktan çok Öðrencilerin ve öðretmenlerimiz bizleri diliyorum mutluyum. öðretmenlerin yaný geleceðe hazýrlýyorlar. Öðretmenlerimizi hayat Öðretmenlerimizin ortaya baþýndayýz Bizleri geleceðe hazýrlayan boyu hiç unutmayacaðýz koyduðu gayretler ve Kepez Belediyesi olarak kýymetli öðretmenlerimize, diyen Tütüncü, sözlerine çabalar toplumumuzun geçtiðimiz dönemde ve saygýmýzý ve sevgimizi en söyle devam etti, Bugün geleceði bakýmýndan çok yeni dönemimiz de her güzel bir þekilde burada olmaktan, önemli ve ben bütün zaman eðitimin öðrencilerin ve öðretmenlerin yaný baþýnda olduklarýnýn altýný çizen Tütüncü, sözlerini söyle tamamladý, Ýmkanlarýmýz ölçüsünde, yapabildiklerimiz ölçüsünde her zaman sizin özverinize katký vermeye, sizin baþarýnýza ortak olmaya gayret gösterdik. Bundan sonra da önceden olduðu gibi yola ve yolculuðumuza devam edeceðiz. -KEPEZ BLD. BSN. PAÞA'NIN MELEKLERÝ STÜDYODA TER DÖKTÜ entbol Süper Stüdyoda fotoðraflarý mýzda tribünlerin büyük Ligi'nin çekilen Paþa'nýn bir bölümü boþ kalýyor- HAntalya'daki melekleri, okullarda ve du. Yýllar ilerledikçe þampiyon temsilcisi alýþ-veriþ merkezlerinde Antalyalýlar tarafýndan MuratpaþaBelediyesporlu düzenlenecek olan imza daha fazla ilgi görmeye bayanlar stüdyoda günlerinde yapýlacak baþladýk. Antalya'nýn fotoðraf çekimine katýldý. olan kartpostallarýný Bayanlar Süper Ligi'nde Geçtiðimiz hafta imzalayacak. Muratpaþa tek temsilcisiyiz. Her sonunda Avrupa Hentbol Belediyespor Antrenörü maçýmýzda tribünleri Federasyonu (EHF) Birol Ünsal, Antalyalý- dolu görmek istiyoruz. Kupasý'nda Belçika lar'ýn gün geçtikçe hent- Takýmýmýzýn tanýtýmýnýn temsilcisifeminavise'yi bole olan ilgilerinin arttý- daha fazla artmasý için eleyen Paþa'nýn ðýný belirterek, Süper imza günleri melekleri bu kez fotoðraf lige ilk çýktýðýmýz yedi düzenleyeceðiz stüdyosunda ter döktü. sezon önce birçok maçý- MURATPAÞA, OKULLARI GÜZELLEÞTÝRÝYOR en Ýþleri Müdürlüðü köþe kapmaca, labirent, sek ana kadar Fatma Gül asfalt servisi boya sek, pusula güneþi, yakan Özpýnar, Antbirlik, Emel Fekipleri 56 mahallede top sahasý ve satranç Sevgi Taner, Dilþat Refizade, bulunan okullarýn spor ve alanlarýný da boyayla çiziyor. Ermenek, Ýstiklal, Vali Hüsnü oyun alanlarý ile tören Okullarda boyama iþleminin Tuðlu, Yunus Emre, Hacý alanlarýnýn boyama iþlemini sürekli devam edeceðini Hafize Hakký Saygan ve yapýyor belirten Fen Ýþleri Müdürü Baþöðretmen Ýlköðretim Muratpaþa Belediye Baþkaný Arif Kuþ, Okullarýmýzda spor Okullarý'nda boya iþlemini Ümit Uysal, okullardan gelen ve oyun alanlarý ile tören tamamladýk. Çalýþmalarýmýz talep üzerine Fen Ýþleri alanlarýnda boyama iþlemini tüm okullarýmýzda devam Müdürlüðü'ne tüm okullarýn gerçekleþtiriyoruz. edecek. Okullarýmýz spor ve oyun alanlarýnýn Okullarýmýz için özel bir bambaþka bir çehreye boyanmasý talimatýný verdi. boyama ekibi oluþturduk. Þu kavuþacak diye konuþtu. Fen Ýþleri Müdürlüðü asfalt servisi boya ekipleri, 56 mahallede bulunan okullarýn spor ve oyun alanlarý ile tören alanlarýnýn boyama iþlemini yapýyor. Ekipler basketbol, voleybol ve futbol sahalarýnýn yaný sýra öðrencilerin oyun alanlarýnýn boyayla çizimini yapýyor. Ekipler teneffüslerde çocuklarýn zamanlarýný iyi geçirebilmeleri amacýyla -MURATPAÞA BLD. BSN. ALEX Oyuncak Sanatý, Cem Yuva ile lösemili çocuklara umut ýþýðý yaktý LEX Oyuncak Sanatý, çalýþmalarý gerçekleþtiren Latin dansý, sihirbaz, 22 Kasým 2014 Cu- ALEX Oyuncak Sanatý, pandomim, senfoni Amartesi günü Yavuz etkinlik boyunca oyuncak orkestrasý, interaktif tiyatro Özcan Parký'nda Cem Yuva satýþý yapýp elde edilen gelir oyunu, Mete Metin'le saz Çocuklarý Lösemili Çocuklara ile lösemili çocuklara umut dinletisi ile devam etti. Gün Umut Iþýðý Yakýyor ýþýðý yaktý. Cem Yuva boyunca ALEX Oyuncak etkinliðinde birbirinden farklý Çocuklarý Lösemili Çocuklara Sanatý'nýn da yer aldýðý ve zeka geliþtirici oyuncak- Umut Iþýðý Yakýyor projesi oyuncak müzesi, yüz ve kum larýný lösemili çocuklar ya- kapsamýnda kermes ile boyama atölye çalýþmalarýna rarýna sergiledi. Stant kuran baþlayan etkinlik; bando çocuklar yoðun ilgi gösterdi. ve çocuklara özel atölye takýmý, devlet opera balesi & -Alex Oyuncak Basýn DÝÞ MUAYENESÝ ÇOCUKLARINIZIN KORKULU RÜYASI OLMASIN iþ ve aðýz bakýmýnýn öneminin giderek Darttýðý günümüzde birçok eriþkinde görülen diþ hekimi korkusunun çocuðunuzda geliþmemesi için ilk diþ hekimi muayenesinin büyük önem taþýdýðýný söyleyen Dt. Ayþe Ceren Altun, Ebeveynlerin olumlu davranýþlarýyla çocuk, ilk diþ muayenesini korku yerine eðlenceye dönüþtürebilir Medical Park Antalya Hastane ona bazý bilgiler verebilirsiniz. bir gün çocuðunuzun gerek Kompleksi Aðýz ve Diþ Saðlýðý Tedavi öncesinde çocuðunuza, duyabileceði tedaviler olabilir. Bölümü nden Pedodontist Dt. Korkma, acýmayacak gibi Önemli olan nokta çocuk Ayþe Ceren Altun, Diþ hekimi cümleler kurmayýn. Bu tür istemediði halde diþ koltuðuna korkusunun oluþmamasý için cümleler çocuklarýn bilinçaltýnda oturtulmamalýdýr. Bu yüzden muayenenin yapýldýðý zaman ve acý fikrini doðurabilir ifadelerini kesinlikle korkutucu cümleler hekim tercihiniz büyük önem kullandý. kurmayýn taþýmaktadýr þeklinde konuþtu. HEDÝYEYLE ÝLK MUAYENESÝNDE EN GEÇ 1 ÖDÜLLENDÝRMEYÝ YANINDA OLUN YAÞINA KADAR N Çocuklarýn kendisi için yabancý KONROL Diþ muayenesinin bir ortam olan diþ hekimi YAPILMALI ardýndan muayenehanesinde anne ya da Amerikan Pediatrik ebeveynlerin babasýyla olmak isteyebileceðini Diþ Hekimleri Birliði çocuklarýný hediyeyle sözlerine ekleyen Dt. Altun, ile Amerikan ödüllendirmesinin de Çocuðunuzun kendini daha Pediatri Birliði nin yanlýþ olduðunun rahat hissetmesi için ilk ilk süt diþinin altýný çizen Dt. muayene sýrasýnda siz de sürmesiyle en geç Altun, muayene odasýna girebilirsiniz. 1 yaþýndan itibaren Ödüllendirme, Ancak, hekimle arasýndaki diþ hekimi çocuðunuzun iþlemi diyaloga müdahale etmeden, kontrolünün gerekli zor bir iþlem olarak çocuðun görüþ alanýnýn dýþýnda olduðuna vurgu algýlamasýna neden durmak gerekir ifadelerini yaptýklarýný olur. Çocuðunuza, kullandý. hatýrlatan Dt. geçmiþteki diþ BIRAKIN SORULARI O Altun, Ýlk diþ hekimi koltuðundaki CEVAPLASIN hekimi ziyaretinin iyi veya kötü 0-5 yaþ arasýndaki çocuklarýn bu kadar erken baþlamasýnýn deneyimlerinizden aðzýný açýk tutarak sabit nedeni, bebeklik döneminde bahsetmemeniz daha yararlý oturabilme süresinin 20 ila 30 diþlerin nasýl temizlenmesi olacaktýr. Diþ hekiminin diþlerine dakika arasýnda olduðuna dikkat gerektiðini ebeveynlere bakmaktan baþka hiçbir þey çeken Dt. Altun þöyle devam göstermek ve sýklýkla yapmayacaðý konusunda da etti: Bu nedenle çocuðunuzun karþýlaþtýðýmýz biberon çocuðunuza söz vermeyin diye doktoruyla etkili ve baþarýlý bir çürüðünden oluþan çürüklerden konuþtu. iletiþim kurabilmesi için dikkatini çocuðunuzu korumaktýr KORKUTUCU CÜMLELER KORKMA ACIMAYACAK yalnýzca doktora vermesi KURMAYIN DEMEYÝN konusunda yardýmcý olmaya Çocuðunuza; eðer doktora Düzenli olarak, 6 ayda 1 yapýlan çalýþýn. Býrakýn sorulan sorularý o gitmezse diþlerinin daha çok kontroller sayesinde hem cevaplasýn. Hekim sizden yardým çürüyeceði ve sonrasýnda iðne çocuklarýn diþ çürüðü istemedikçe sizin hiçbir tepkide yapýlýp çekilmek zorunda geliþiminden hem de diþ bulunmamanýz, olaylara kalabileceði gibi korkutucu hekimliði korkusu geliþiminden müdahale etmemeniz cümlelerin de kurulmamasý korunmuþ olduðuna dikkat çocuðunuzun bir süre sonra gerektiðini belirten Dt. Altun, çeken Dt. Altun, Çocuðunuzu hekimle anlaþmasýný Tüm bu korkuttuðunuz iþlemler diþ hekimine götürmeden önce kolaylaþtýracaktýr.

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- EKONOMÝNÝN GENEL DENGESÝ... 9 II- III- MÝLLÝ GELÝR VE SABÝT SERMAYE YATIRIMLARI A. GAYRÝ SAFÝ MÝLLÝ HASILA...

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

EKONOMÝDE GELÝÞMELER

EKONOMÝDE GELÝÞMELER 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn Deðerli Mensuplarý, Kýymetli Yol Arkadaþlarým, Ak Parti bayraðýnýn

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ

ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ I II ÝÇÝNDEKÝLER BÝRÝNCÝ BÖLÜM TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ Sayfa TÜRKÝYE EKONOMÝSÝNÝN GENEL GÖRÜNÜMÜ... 3 I- 2004 YILI GENEL EKONOMÝK HEDEFLERÝ... 9 A. BÜYÜME... 9 B. KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGESÝ... 10 II- MÝLLÝ

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI TEMMUZAYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- İlçemize bağlı Çamdibi mahallesi meydanı çevre düzenlemesi

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı

2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 2011 YILI FAALİYET RAPORU Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı YÖNETİM KURULU 2011 FAALİYETLERİ 13.07.2011 Batı Akdeniz bölgesinin istihdam sorununa çözüm yaratmak amacıyla Akdeniz Radyo Televizyon

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03

Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/ :03 Türkiye Muhasebe Standartlarý Sorularý Gönderen : abana - 02/03/2009 01:03 TÜRKÝYE MUHASEBE STANDARTLARI 1. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Raporlama' isimli TMS'a göre, varlýklarýn cari piyasa

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý

ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý. Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý ݺletmelerin Rekabet Gücünün Artýrýlmasý ve Dýºa Açýlmalarýna Mali Destek Programý 2010 içindekiler Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý Kalkýnma Ajanslarýnýn Kuruluþ Amaçlarý Vizyonumuz Misyonumuz Orta Karadeniz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan:

Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: 109. Sayý www.performansgazetesi.net performans@performansgazetesi.net Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu Baþkaný Zuhal Daþtan: Mudurnu markasýnýn satýþa çýkmasý, bize bir ikramdý.. 8 Mudurnu Piliç Yönetim Kurulu

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı