Oyuyoruz, terk ediyoruz!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Oyuyoruz, terk ediyoruz!"

Transkript

1 AKDENIZ 26 KASIM 2014 ÇARÞAMBA YIL : 20 Sayý : 6606 GUNCEL Böcek ten öðretmenine vefa ziyareti ATSO nun eðitimci meclis üyesi Çelik: onyaaltý Belediye Baþkaný Muhittin Böcek, Bahtýlý Okulu'nda öðrencisi Kolduðu Türkçe öðretmeni Belkýs Özgen i, evinde ziyaret etti. Belediye hizmetlerinin yaný sýra yaptýðý ziyaretlerle vatandaþlarla gönül baðý kuran Konyaaltý Belediye Baþkaný Muhittin Böcek, öðretmenini ziyaret etti. AYRINTILAR SAYFA 5 TE Beyin cerrahlarý ile farkýmýz öðretmenlerin hiç bir iþlem yapmadan beyne girmesi ABDÜLTALÝP GÜNGÖR ÜN HABERÝ SAYFA 5 TE Vana var, hortum var, hortumu baðlayacak anahtar yok ntalya Büyükþehir ABelediyesi tarafýndan þehrin birçok bölgesine yerleþtirilen yangýn vanalarý, itfaiye tarafýndan kullanýlmak amacýyla yerleþtirilmiþ olsa da ne yazýk ki itfaiye ekipleri bu vanalarý kullanacak malzemeleri yanlarýnda bulundurmuyorlar ÝSA KAVLAK IN ÖZEL HABERÝ SAYFA 3 TE Fiyatý: 25 Kuruþ MAÝL: E- Gazete: ww.w.akdenizgüncel.com - Oyuyoruz, terk ediyoruz! Oyuyoruz ve iþimiz bitince býrakýyoruz. Antalya, taþocaðý mezarlýðý haline gelirken, bölgede onlarca terk edilmiþ taþ ocaðý bulunuyor. oðu Antalya yý büyük kullananlar tarafýndan ya- larýna giriþin engellenmeþehirlere baðlayan dýrganýrken, oluþturulan mesi de can ve mal Ç karayollarý üzerinde tahribatta tüm çýplaklý- güvenliði için az da olsa bulunan taþ ocaklarý görsel ðýyla gözler önüne serili- yine de tehdit oluþtuaçýdan son derece çirkin yor. Bu konuda ilgili ma- ruyor. bir görüntü oluþturuyor. kamlarýn dikkati çekilir- (Haber ve Fotoðraf: Bu görüntü karayolunu ken, terk edilen taþ ocak- Lütfiye Kurubaþ) BATI AKDENÝZ 42 MÝLYAR KAZANDIRDI, 5.8 MÝLYAR ALDI YANGIN KORKUTTU Bazý ilçelerimizde sezonun ilk karý yaðdý NTALYA, Isparta ve þýlýðýnda sadece 5.8 milyar Burdur'dan oluþan TL'lik kamu yatýrýmý alabil- ATR6 1 böl ges ind eki diklerini aktaran Batý Akde- Batý Akdeniz illeri, Türkiye niz Ekonomisini Geliþtirme kamu bütçesine Vakfý (BAGEV) Baþkaný Ali yýllarý arasýnda 41.9 milyar Çandýr, "Bölgemiz hak ettiði TL kazandýrdý. Bunun kar- yatýrýmlarý alamamýþ" 4 TE Antalya nýn en iþlek caddelerinden birisi olan Kapalý Yol olarak da bilinen Kazým Özalp Caddesi ile Ýsmetpaþa Caddesi arasýnda kalan iki katlý eski bir binada öðle saatlerinde çýkan yangýn korkulu anlar yaþattý. Yangýný çevredeki esnaf korku ve endiþe içinde izlerken, yoldan geçen vatandaþlarýn da yaðmura raðmen cep telefonlarý ile kaydetmeleri dikkatlerden kaçmadý. Çevre sakinleri, binanýn uzun süredir boþ olduðunu belirtirken, binada kimsesiz ya da madde baðýmlýsý kiþilerin bulunabileceklerini belirtmeleri üzerine ambulans da hazýr bekletildi. Çýkan yangýn itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken çevredeki esnaflar da rahat bir nefes aldý. Haber ve Fotoðraf: Ýsa KAVLAK oðuk ve yaðýþlý hava zaman zaman hýzlanan heyecana neden oldu. bir çok ilçemizde kar, bir süre sonra evlerin Daha önce yaðan yaðmur Sdün kar yaðýþýna çatýsý ile aðaçlarýn üzerini nedeniyle yere düþtüðü neden oldu. Bu ilçelerimiz- k a p l a d ý. Pa r k e t m i þ anda kar eridi. den biri de Elmalý ydý. Sa- araçlarda karla kaplanýr- (Haber ve Fotoðraf: bah saatleride baþlayan ve ken, sezonun ilk karý ilçede Serpil Özgünsür) ATSO Baþkaný Budak : Avrupa da tarým alanlarý altýn madeni gibi korunuyor TSO Kasým ayý mec- leceðini ifade ederken, kent lisini gerçekleþtirdi. için en olumlusunun kentsel AATSO Baþkaný Çetin dönüþüm olduðunu, eski ya- Osman Budak, yaptýðý ko- pýlarýn bulunduðu mahallenuþmada önce Türkiye gün- lerde ada bazýnda düzenledemin, ardýndan da Antal- meler yapýlarak yüksek katlý ya yý deðerlendirdi. Baþkan rezidanslar yapýlarak, bura- Budak yaptýðý konuþmada, da bir mahallenin toplanabi- Antalya da imara açýlmasý leceðini, Avrupadaki uygugereken alanlarýn çok fazla lamanýn da böyle olduðunu olduðunu, bunun tartýþýlabi- vurguladý. 4 TE Konyaaltý nda Zekai Tunca dan muhteþem bir konser -Sayfa 5 te Baþkan Türel den çocuklara armaðan üyükþehir Belediyesi ve Ýl Milli Büyükþehir Belediyesi Anaokulu, Öðret- Eðitim Müdürlüðü iþbirliðiyle eði- menler Günü nde hizmete açýldý. Btim-öðretime hazýrlanan Antalya HABERÝ SAYFA 7 DE NAR ÇALIÞTAYINDAN SONRA ZÝRVE N T A L Y A ' y a N a r lüt Gümüþ ve beraberin- Çalýþtayý için gelen dekiler, toplantýnýn ardýndan AGýda Tarým ve Hay- soluðu Tahtalý Daðý'ndaki vancýlýk Bakanlýðý Bitkisel Olympos Teleferik'te aldý. Üretim Genel Müdürü Mev- HABERÝ SAYFA 4 TE

2 AKDENÝZ GÜNCEL 2 FEYZÝOÐLU PROTOKOL YAZISINI YIRTTI TÜRKÝYE Barolar Birliði (TBB) Baþkaný Metin Feyzioðlu, Baþöðretmen Atatürk Onur Ödülü için katýldýðý törende Protokol yazýsýný yýrtarak, Yýrtýn protokolleri halktan büyük güç yoktur ðitim ve Bilim Akaydýn ile birlikte kadar birçok ödül Ýþgörenleri geldi. aldýðýný, ancak bu E(EÐÝTÝM-ÝÞ) Salondakilerle tek tek ödülü hiç Sendikasý Antalya tokalaþan Feyzioðlu, unutmayacaðýný Þubesi nin Dolunay Kara adlý söyledi. Kürsüyü Baþöðretmen Atatürk küçük kýzý kucaðýna býrakýp sahnenin Onur Ödülü ne bu yýl alýp sevdi. önünde davetlilere TBB Baþkaný Metin Antalyalýlarla fotoðraf seslenen Feyzioðlu, Feyzioðlu layýk da çektiren Feyzioðlu, ümitlerinin kýrýldýðý görüldü. Metin Mustafa Akaydýn ile anda Seydiþehir de Feyzioðlu na ödülü, yan yana oturdu. dinlediði klasik 24 Kasým Törene CHP Antalya Ýl müziðin kendisine Öðretmenler Baþkaný Cavit Arý, Cumhuriyet buralara Günü nde Antalya Antalya Milletvekilleri kadar ulaþmýþ Muratpaþa Belediyesi Osman Kaptan, Konferans Salonu nda Gürkut Acar ile düzenlenen törenle Muratpaþa Belediye verildi. Feyzioðlu Baþkaný Ümit Uysal törene, da katýldý. Üniversitelerarasý TBB Baþkaný Metin Kurul Baþkanlýðý Feyzioðlu na ödülünü döneminde yaptýðý Eðitim Ýþ Sendikasý çalýþmalar nedeniyle Genel Baþkaný Veli bu ödüle ilk layýk Demir ile Antalya görülen Antalya Þube Baþkaný Büyükþehir Belediyesi Mehmet Balýk verdi. eski baþkaný Mustafa Feyzioðlu bugüne diyerek, moral bulduðunu söyledi. Hiçbir yere deðil insanlarýn yüreðine talip olduðu için Türkiye yi karýþ karýþ gezdiðini anlatan Feyzioðlu, Yola çýktýðým günkü insan deðilim. Þov mu yapýyoruz, hadi birlikte yapalým. Umutsuz olmayýn. Dünyada hiçbir faþist diktatörlük kalmamýþtýr. Özgürlük emin olun yine kazanacaktýr PROTOKOL YAZISINI YIRTTI Halktan daha büyük bir gücün olmadýðýný belirterek, Yürüyün zafer yakýn diyen Feyzioðlu, oturduðu koltuktaki Protokol yazýlý kaðýdý yýrtýp Yýrtýn protokolleri halktan büyük güç yoktur Gecede emekli olan sendika üyesi öðretmenlere plaket ve karanfil de verildi. GÜÇLÜ VE DAYANIKLI NTALYALI manken Gülsün Tepe, EMY Organizasyon ile çalýþmaya baþladý. Ýþleri nedeniyle Ýstanbul'da Ayaþayan fakat sýk sýk Antalya'ya gelen Gülsün Tepe, bikini ve mayo çekimlerinin aranýlan ismi oldu. Güzelliðiyle olduðu kadar sportif fiziðiyle beðeni toplayan baþarýlý manken, haftanýn 7 günü 2 saat spor yaptýðýný söyledi. Sporun kendisi için vazgeçilmez olduðunu vurgulayan Tepe, "Yeni bir proje üzerine çalýþýyorum. Yakýn zamanda beni bir yarýþma programýnda göreceksiniz. Hazýrlýklarým sürüyor. Yarýþmadan gücüm ve dayanýklýlýðýmla 1'inci olarak çýkmayý hedefliyorum" 'ÖÐRETMEN MAAÞIYLA 2002'DE 24, 2014'DE 14 ÇEYREK ALTIN ÐÝTÝM Ýþ Genel Baþkaný Veli Demir, göreve yeni baþlamýþ bir öðretmen Emaaþýyla 2002'de 24 çeyrek altýn alýnabilirken, bugün 14 çeyrek altýn alýnabildiðini belirtti. Veli Demir, son 10 yýlda öðretmenlerin maaþýnda yüzde 42 oranýnda kayýp yaþandýðýný söyledi. Veli Demir, Eðitim Ýþ Antalya Þubesi'nin 24 Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle düzenlenen ve bu yýl Türkiye Barolar Birliði Baþkaný Metin Feyzioðlu'nun layýk görüldüðü Baþöðretmen Atatürk Onur Ödülü töreni için geldiði Antalya'da eðitim sistemi ve öðretmenlerin durumuna iliþkin açýklamada bulundu. AK Parti'nin 12 yýllýk iktidar sürecinde ekonomiden ahlaka, sosyal hayattan eðitime her alanda tahribata yol açtýðýný Öne süren Veli Demir, en büyük tahribatýn eðitimde yaþandýðýný kaydetti. Laik, bilimsel, demokratik, Atatürkçü eðitim sisteminin özünün alýnmaya çalýþýldýðýný söyleyen Veli Demir, deprem bahanesiyle cumhuriyet bayramlarý, baþka bahanelerle 19 Mayýs'ýn yasaklanmaya çalýþýldýðý sistemiyle eðitimin bölündüðünü söyledi. DERT+DERT+DERT 4+4+4'ün aslýnda 'dert+ dert+ dert' olduðunu belirten Demir veli, öðretmen, öðrenci ve bilime dert olduðunu kaydetti. Kabile anlayýþýnda kazananýn her þeyi götürdüðünü belirten Demir, 'Benim elimde iktidarýn sopasý var, her þeyi yaparým' diyerek müdürlerin de mülakatla alýndýðýný, mülakat demenin, cemaat, tarikattan kim varsa iþ bilmezleri almak olduðunu dile getirdi. ANAYASA MAHKEMESÝ'NE ÇAÐRI Öðretmenlerin de mülakatla alýnacaðý ve bu konunun Anayasa Mahkemesi'nde olduðunu belirten Veli Demir, Anayasa Mahkemesi'ne de çaðrýda bulunarak, "Geç gelen adalet, adalet deðildir. Bu konuda karar bir an önce verilmelidir. Yýrca'da bir gün geç kalýndý, 6 bin zeytin aðacý gitti. Þimdi de geç kalýnýrsa 16 bin idareci gidecek" 2002'DE 24, 2014'DE 14 ÇEYREK ALTIN Öðretmenlerin yattýðý, fazla maaþ aldýðý yönündeki hükümet temsilcilerinin sözlerini KUMLUCA CUMHURÝYET MEYDANI YENÝLENÝYOR KEÇE SANATI MÜZEYE GÝRDÝ TATÜRK Devlet Hastanesi'nde Melek Günbey Güler, resim tuvaline anestezi uzmaný olarak çalýþan dönüþtürdüðü keçe çalýþmalarýný ADr. Melek Günbey Güler, Isparta'nýn Yeniþarbademli yaðlýboya ve keçeden resim Ýlçesi'ndeki kendisine ait keçe çalýþmalarýný Antalya Müzesi'nde atölyesinde sürdürdüðünü belirtti. sanatseverlerin beðenisine sundu. Küçük yaþtan bu yana sanatýn içinde Melek Günbey Güler'in kiþisel olduðunu, ünlü ressamlardan resim, sergisinin açýlýþ kurdelesini keçe sanatçýlarýndan ise keçe iþleme Muratpaþa Belediye Baþkan eðitimi aldýðýný da hatýrlatan Güler, Yardýmcýsý Hasan Kaçmaz "Kök boyalarla renklendirdiðim sanatçýlarla birlikte kesti. Kaçmaz, tiftikli keçeyi, keçe üzerine yedirerek keçeden resimleri hayranlýkla resim ve desenler oluþturuyorum. inceledi, Güler'i baþarýlý Keçe resim, çok zahmetli, heyecan çalýþmalarýndan dolayý kutladý. Dr. verici, zevkli bir sanat dalýdýr" Mülkiyeti Belediyemize ait 1 adet taþýnmaz ihale þartnamesi esaslarý doðrultusunda 2886 sayýlý yasanýn 45. maddesine göre açýk teklif arttýrma usulü ile kiralama usulüyle ihaleye çýkartýlmýþtýr. Pafta No Mahallesi Adresi Nevi 18M-1B ANTALYA MURATPAÞA BELEDÝYE BAÞKANLIÐINDAN Fener Özgürlük Blv. Engelliler Park içi -Ýhale Salý Günü saat 'de Belediye Encümeni huzurunda Toplantý Salonunda yapýlacaktýr. -Ýsteklilerde aranan þartlar, özel þartlar ve belgeler ihale þartnamesinde açýklamalý olarak yazýlýdýr -Ýhale Þartnamesi Belediyemiz Emlak ve Ýstimlâk Müdürlüðünden ücret karþýlýðýnda temin edilir -ihaleye katýlacaklarýn geçici teminatý ihale günü saat 13.30'a kadar Belediye veznesine yatýrmalarý gerekmektedir. -Ýhaleye katýlacak Ýsteklilerin ihale þartnamesinde istenilen belgelerle birlikte anýlan gün ve saatte encümen Toplantý Salonunda hazýr bulunmalarý þarttýr. ÝLAN OLUNUR Resmi Ýlanlar de. ATM Yeri Yüzölçümü (m2) Muhammen Bedel (KDV Hariç) 9 m ,00 TL (Basýn Ant. 6101) UMLUCA Belediyesi, çalýþmalarý inceleyen Belediye zemininde bozulmalar oluþan Baþkaný Hüsamettin Çetinkaya, KCumhuriyet Meydaný'nda çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. yenileme çalýþmasý baþlattý. Zemindeki granitlerin sökülerek Cumhuriyet Meydaný'nda yürütülen 1800 metrekarelik meydanýn mermerle kaplanacaðýný söyleyen Baþkan Çetinkaya, meydanýn yaklaþýk 15 yýl önce o günün imkanlarý dahilinde yapýldýðýný ve aradan geçen sürede zeminde bozulmalar yaþandýðýný aktardý. Ýlçenin görünen yüzü olan ve tüm etkinliklerin yapýldýðý meydandaki yenileme çalýþmalarýnýn yaklaþýk 1 ay süreceðini kaydeden Baþkan Çetinkaya, "Biraz gayret ederek bu sürenin daha öne çekilmesini istiyoruz. Çalýþmalar tamamlandýðýnda Cumhuriyet Meydaný çok daha güzel bir görünüme kavuþacak ve ilçemizin çehresi deðiþecek" Çalýþmalar nedeniyle meydanýn kýsmi olarak kullanýma kapatýlacaðý, tamamlanan bölgelerin de peyderpey kullanýma açýlacaðý belirtildi. hatýrlatan Eðitim Ýþ Genel Baþkaný, 2002'de göreve yeni baþlamýþ bir öðretmenin maaþýyla 24 çeyrek alýnabiliyorken, bugün altýn fiyatlarý gerilemiþ olmasýna raðmen 14 çeyrek altýn alýnabildiðini söyledi. Öðretmenin 2002'den bu yana maaþýnda yüzde 42'ye yakýn ekonomik kayba uðradýðýný belirten Demir, "Türkiye'de lafta ulusal gelir büyümüþ, kiþi baþýna milli gelir 10 bin dolara yükselmiþ. O halde pastadan öðretmenler niye pay alamamýþ. Bu açýdan bakýldýðýnda da yüzde kaybýmýz var, hem de maaþýmýzdan kaybetmiþiz" AVRUPA'DA 44 BÝN, TÜRKÝYE'DE 11 BÝN DOLAR Lise mezunu bir polisin öðretmenden yüzde 22 daha fazla maaþ aldýðýný belirten Demir þöyle konuþtu: "Recep Tayyip Erdoðan ise uçaða binip, ayaklarý yerden kesilince farklý rakamlar söylüyor. Türkiye'de öðretmen bin 810 saat çalýþýr, Avrupa'da ise bi 650 saat. 160 saate yakýn fazla çalýþýyoruz ama bizde öðretmenin yýllýk geliri 11 bin dolar, Avrupa'da 44 bin dolar. Bu da Sayýn Cumhurbaþkaný, Baþbakan ve Milli Eðitim Bakanýnýn söylediklerinin doðru olmadýðýný göstermektedir." YÜZDE 69'U DAHA ÝYÝ ÝÞ BULURSA BIRAKACAK Eðitim Ýþ'in anketinden de bahseden Demir, yüzde 93'ünün gelir yetersizliði yaþadýðý, yüzde 84'ünün gelir düþüklüðünün verimi de düþürdüðü, yüzde 68'inin çocuklarýnýn gereksinimini saðlayamadýðý, yüzde 60'ýnýn ekonomik yetersizlik nedeniyle psikolojik sorunlar yaþadýðý, yüzde 69'unun da 'daha iyi gelir getiren bir iþ bulursam býrakýrým' dediði sonuçlarýn çýktýðýný kaydetti. 350 BÝNE YAKIN ATANAMAYAN VAR Bu sonuçlarýn iç karartýcý, kan aðlatan sorunlar olduðunu belirten Demir sözlerini þöyle sürdürdü: "Sayýn Cumhurbaþkaný, Baþbakan ve Milli Eðitim Bakaný hamaset nutuklarý atmayý býrakýn bin ücretli öðretmen var. Normal öðretmen 2 bin 300 lira maaþ alýrken, ücretli 700 lira alýyor ve siz bundan ayný verimi bekleyebilir misiniz? Derhal son verilsin çünkü sokakta 350 bine yakýn atanamayan öðretmen var. MEB'in 120 bin öðretmen açýðý var. Bunlarýn atamalarý yapýlmalýdýr."

3 AKDENÝZ GÜNCEL 3 Pazarcýnýn çilesi! Her ne kadar Antalya merkezde ve ilçelerde semt pazarlarýnýn çoðu kapalý da olsa da, yine de sokak aralarýna ya da boþ meydanlara kurulan semt pazarlarýna rastlamak mümkün. ANTALYA'NIN BÝYOLOJÝK ZENGÝNLÝÐÝ TEHDÝT ALTINDA NTALYA'nýn sahip olduðu biyolojik Akaynaklarýn izinsiz yurtdýþýna çýkartýlmasý ve izinsiz kullanýmýnýn önlenmesi amacýyla düzenlenen çalýþtayda, Antalya'nýn hem turizm þehri olmasý, hem de biyolojik zenginliði nedeniyle tehdit altýnda olduðu açýklandý. Doða Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüðü'nce yürütülen Türkiye'deki engerek anlatan Kýlýnçarslan, biyolojik biyokaçakçýlýkla mücadele yýlanlarýn týp alanýnda çeþitliliðin fazla olduðu, projesi kapsamýnda Doða kullanýlmak amacýyla daha endemik türlerin olduðu Koruma ve Milli Parklar 6. çok Ýsviçre'ye, hamam yerlerin kaçakçýlýða daha Bölge Müdürlüðü Antalya böceði ve örümcek gibi çeþitli fazla maruz kaldýðýný söyledi. Þube Müdürlüðü ile Akdeniz böcek türlerinin antibiyotik Kýlýnçarslan, "Antalya bu Üniversitesi elde etmek için Rusya ve Çek açýdan önemli bir noktada koordinasyonunda Su Cumhuriyeti gibi ülkelere yer alýyor. Antalya hem Hotel'de düzenlenen kaçýrýrýldýðýný söyledi. biyolojik çeþit bakýmýndan biyokaçakçýlýkla mücadele Yýlmaztürk, kelebeklerin zengin bir yer, hem de çalýþtayýna, çok sayýda koleksiyon için Avrupa ülkeye en fazla giriþ çýkýþ uzman katýldý. ülkelerine, kültür bitkilerinin yapýlan kapý durumunda" Biyokaçakçýlýkla mücadelede yabani türlerinin özellikle yasal düzenlemelerin ve soðanlý bitkilerin Hollanda'ya ÝNGÝLÝZ KAÇAKÇIYI iþbirliklerinin ele alýndýðý kaçýrýldýðýný, buðday ve DOKTORA ÖÐRENCÝLERÝ çalýþtayda, biyokaçakçýlýkla yabani akrabalarýna ise YAKALATTI mücadelede en etkili yolun Japonya'nýn ilgi gösterdiðini Kýlýnçarslan, Antalya'da yerel halkýn farkýndalýðýnýn söyledi. 2011'de üç ayrý kelebek ve artýrýlmasý olduðu vurgulandý. DOÐADA BÝRÞEYLER farklý türlerden böceklerin Doða Koruma ve Milli Parklar ARAYANLAR ÝHBAR yurtdýþýna kaçýrýlmak 6. Bölge Müdürü Adnan EDÝLMELÝ istendiðini söyledi. Bunu Yýlmaztürk açýlýþta yaptýðý Yýlmaztürk, yasa dýþý kaçýrma yapanlarýn Belçika, Almanya konuþmada, Isparta, Burdur yollarý hakkýnda da bilgi ve Romanya vatandaþlarý ve Antalya ilini kapsayan verdi. Bilimsel çalýþma, olduðunu kaydeden 6'ncý bölge müdürlüðünde 16 turistik doða turu gibi Kýlýnçarslan, 2012'de bir sulak alan, 7 milli park, 8 yöntemlerin en baþta yavru kaplumbaðanýn tabiat parký, 8 kaplumbaða geldiðini anlatan Yýlmaztürk, kaçýrýlmak üzereyken yumurtlama noktasý, bir bitki ve gen kaçakçýlýðýnýn havalimanýnda yakalandýðýný alageyik üretim istasyonu önlenmesi amacýyla Orman söyledi. 2014'te ise sahlep olduðunu açýkladý. Yaklaþýk ve Su Ýþleri Bakanlýðý, Gýda ve çeþitli bitkileri kaçýrmak 500 bin hektarlýk alaný Tarým ve Hayvancýlýk isteyen bir Ýngiliz kapsayan 6. Bölge Bakanlýðý, Gümrük ve Ticaret vatandaþýnýn üniversitede Müdürlüðü sahasýnýn Bakanlýðý ile Ýçiþleri doktora öðrencilerinin ihbarý biyoçeþitlilik yönünden de Bakanlýðý'nýn ilgili birimlerinin üzerine yakalandýðýný anlatan çok zengin olduðunu aktaran çalýþtýðýný da söyledi. Kýlýnçarslan, bu Ýngilizin Yýlmaztürk, bu alanlarýn Mücadelede kamuoyu bugüne kadar birçok kez dünya ölçeðinde önemli bilincinin de en önemli etken Türkiye'ye geldiðine de olduðunu kaydetti. olduðunu anlatan Yýlmaztürk, dikkat çekti. HAMAM BÖCEKLERÝMÝZ "Özellikle kýrsal alanda bir Bu Ýngiliz'in arazide BÝLE KAÇIRILIYOR þeyler toplayan yerli ve yakalanma korkusu olmadan Bu alanlarý korumak yabancýlar görüldüðünde izin çok rahat hareket ettiðini de gerektiðini de anlatan belgelerinin sorulmasý anlatan Kýlýnçarslan, Yýlmaztürk, bu alanlarda gerekir. Eðer izin belgeleri "Doktora öðrencilerine 'Bir yetiþen canlýlarýn da yoksa, jandarma veya Doða þey olmaz, Türkiye'den her biyokaçakçýlardan korunmasý Koruma ve Milli Parklar Bölge þey götürebiliriz. Bugüne gerektiðini söyledi. Müdürlüðü görevlilerine ihbar kadar hiç yakalanmadým' gibi Türkiye'nin coðrafi konumu, edilmesini talep ediyoruz" sözler söylemiþ. Bu kiþinin iklimi, su kaynaklarý gibi yakalanmasýyla artýk elini farklý eko sistemlerine sahip ANTALYA ÖNEMLÝ kolunu sallayarak olmasýnýn yanýnda kuþlarýn NOKTADA YER ALIYOR Türkiye'den bir þeyleri alýp göç yollarýnýn üzerinde Doða Koruma ve Milli Parklar götüremeyeceðini Avrupa bulunmasý gibi etkenlerin Genel Müdürlüðü Biyolojik ülkelerine de duyurmuþ bitki ve hayvan varlýðý Çeþitlilik Daire Baþkanlýðý, olduk" bakýmýndan çok çeþitliliði Biyoteknoloji Þube Müdür beraberinde getirdiðini vekili Hüsniye Kýlýnçarslan da anlatan Yýlmaztürk, bunun her türlü bitki ve hayvan kaçakçýlýk için de ülkemizi bir türünün izin alýnmadan cazibe merkezi haline toplanmasý ve yurtdýþýna getirdiðini söyledi. kaçýrýlmasýna biyolojik Biyokaçakçýlýðýn her canlý kaçakçýlýk adý verildiðini türünde olduðu gibi ticari açýkladý. Uluslararasý koleksiyon, bilimsel, savaþ sözleþmelere göre ülkelerin sanayi, kimya, týbbi amaçlý biyolojik kaynaklarýnýn izinsiz gibi nedenlerle yapýldýðýný olarak yurtdýþýna belirten Yýlmaztürk, çýkartýlmasýnýn suç olduðunu okak aralarýna aralarýna kurulan pazar kurulan semt yerlerinde tezgah açanlar Spazarlarý her açýdan yazýn sýcaktan, kýþýn ise sorun teþkil ediyor. Sokak yaðmurdan yana son ya da caddelerin pazar derece dertliler. Rüzgarla tezgahlarý yüzünden kimi zaman tezgahlarý trafiðe kapanmasý, acil devrilen, kimi zaman ise durumlarda ambulans ya þiddetli yaðýþ nedeniyle su da itfaiye araçlarýnýn olay baskýný tehditi altýnda olan yerine ulaþmalarýný pazarcý esnafý, yaðmurlu engelliyor. Bunun yanýnda günlerde tezgah açsalar o sokakta ev ya da da, tezgahlarýna mal apartmanlarda oturanlar koymuyorlar. Çünkü ne araçlarýný park yaðmurlu havalarda edebiliyorlar, ne de sokak aralarýna kurulan araçlarýný çýkartabiliyorlar. semt pazarlarýna alýþveriþ Birde pazarcýnýn çilesi için tek bir vatandaþ sözkonusu ki, sokak gelmiyor. (Ýdris Taþ) Vana var, hortum var, hortumu baðlayacak anahtar yok ntalya Büyükþehir mesafede bulunan yangýn Belediyesi tarafýn- vanasýna su hortumu Adan þehrin birçok döþeyen itfaiye personeli bölgesine yerleþtirilen yanýnda söz konusu yangýn vanalarý, itfaiye vanaya hortumu tarafýndan kullanýlmak baðlayacak anahtar amacýyla yerleþtirilmiþ bulamayýnca yangýn olsa da ne yazýk ki itfaiye vanasý kullanýlamadý. ekipleri bu vanalarý kul- Büyükþehir lanacak malzemeleri yan- iýtfaiyesinin yangýna larýnda bulundurmuyorlar. müdahale eden ekiplerinin Dün Kazým Özalp yeterli teçhizata sahip Caddesi (Kapalý Yol) da olmadan yangýn yerine çýkan yangýna müdahale geldiðini gören eden itfaiye ekipleri acil vatandaþlar da tepkilerini; durumlarda kullanýlmak Bu ne biçim bir itfaiye? üzere yerleþtirilmiþ olan su Yanýnda yangýn vanasýný vanalarýný kullanamadý. kullanacak anahtar bile Yangýn yerine yok diyerek gösterdiler. - yaklaþýk metre Ýsa KAVLAK ÖÐRENCÝLERDEN KARAKALEM SERGÝSÝ ERÝK Anadolu Lisesi öðrencileri tarafýndan hazýrlanan Anadolu Ýnsaný, Türk Köylüsü SKarakalem ve Sureler, Dualar ve Hat sergisi açýldý. Serik Anadolu Lisesi öðrencileri tarafýndan hazýrlanan serginin açýlýþýna, Serik Kaymakamý Erol Rüstemoðlu, Milli Eðitim Müdürü Halim Ýzgi öðretmenler ve öðrencileri katýldý. 50 eserin bulunduðu sergiyi gezen Kaymakam Rüstemoðlu öðrencileri baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý kutladý. Serik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Þerif Ramazan Kaplan, öðrencilerinin hazýrladýðý serginin 1 hafta açýk kalacaðýný, Antalya'daki bir alýþveriþ merkezinde de ayný serginin 5 gün boyunca gezilebileceðini belirtti. Okul Müdürü Kaplan, Serik Kaymakamý Erol Rüstemoðlu'na tablo hediye etti. Bakýþ açýsý Musa KAVLAK Dokuma ve alt geçitler Antalya da köprülü viyadükler yapýldýkça yenilerinin ihtiyacý ortaya çýkýyor. Birisi yapýldýðýnda diðerinin eksikliðini daha net görüyorsunuz. Oradaki sýkýntýyý daha fazla hissediyorsunuz. Bana göre viyadükler, alt geçitler kentin trafiðini rahatlatýyor. Özellikle trafiðin yoðun olduðu bölgelerde büyük rahatlama saðlýyor. Gazi Bulvarýnda yavaþ yavaþ araç trafiði hýzlanýyor. 2 üst geçit hizmete girdi. Yenileri de sýrada. Havalimaný yolunda da sýkýntý var. Özellikle Hava Meydan Komutanlýðýnýn karþýsýnda. Tam bir keþmekeþ. Ayný anda 5-6 yoldan araç trafiðe giriyor. Burasý da ciddi sorun. Antalya da yollar yeterli deðil. Zamanýnda küçük düþünülmüþ metrelik yollar o zamanlar yeterli görülmüþ. Hatta bu kente çok bile denmiþ. Þimdi de kara kara düþünüyoruz bu yollarý nasýl rahatlatýrýz diye. Altýndan kalkmak mümkün deðil. Çözümsüzlüðün olduðu bir konumdayýz. *********************** Son günlerin en fazla konuþulan konusu Dokuma. Yýllardýr atýl duran, daha sonra da Erdal Öner döneminde ihaleye çýkýlarak bir firmaya tahsis edilen Dokuma alanýnda þimdilerde tam bir kaos yaþanýyor. Ne olacaðý, ortaya nasýl bir tablonun çýkacaðý belli deðil. Dokuma alaný mahkemelik. Kepez Belediyesi yer kendisine ait olduðu halde üst kullaným hakký baþkasýnda olduðu için parmaðýný bile kýpýrdatamýyor. Koskoca alan atýl durumda bekliyor. Ta ki mahkeme beklenen kararý verinceye kadar. Mahkeme ne karar verecek o da belli deðil. Kepez Belediyesi ne ve dolaylý olarak da Antalyalýlara bir fatura çýkacak. Firmanýn istediði rakam uçuk. Mahkeme ortalama bir tazminata hükmetse bile Kepez Belediyesi ni ciddi þekilde zorlayacak. Belki de bir yýllýk yatýrým bütçesini alýp gidecek. Antalya da bu tür sýkýntýlar var. Her zaman oldu. Ýþte eski otogar. Yýllar sonra inþaat tamamlanabildi. Doðu Garajý atýl halde bekliyor. Büyükþehir Hizmet Binasý 5 yýl beklemeden sonra yeniden ihaleye çýktý. Bunlar çözümlenebilecek sorunlar. Ama Dokuma alanýnýn ne kadar süreceði bile belli deðil. Tam bir muamma. 'ÇARÞIYA GÝDÝYORUM' DEDÝ GERÝ DÖNMEDÝ NTALYA'nýn Alanya Ýlçesi'nde evden 'Çarþýya gidiyorum' diyerek ayrýlan A58 yaþýndaki Þevket Arýk'tan 6 gündür haber alýnamýyor. 19 Kasým Çarþamba günü sabah saatlerinde Kestel Mahallesi'ndeki evinden 'Çarþýya gidiyorum' diyerek ayrýlan Þevket Arýk bir daha geri dönmedi. Emekli 3 çocuk babasý Þevket Arýk'ýn hayatýndan endiþe duyduklarýný belirten oðlu Emrah Arýk, "Babamýn herhangi bir saðlýk problemi yoktu. Jandarma ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarýný inceliyor. Kaybolduðu gün üzerinde mavi gömlek, kot pantolon ve siyah bir mont vardý. Her yerde arýyoruz ancak henüz bir sonuç alamadýk. Görenlerin polise yada jandarmaya haber vermesini istiyoruz"

4 AKDENÝZ GÜNCEL 4 Budak, meclis üyelerinin sorularýný yanýtladý : Altyapý bitmeden üst yapýya izin verilmemeli TSO Baþkaný eleþtirisini yanýtladý. Vatandaþ bir yere bir ürün dikiyor, taviz vermeden ihtiyaca göre Yine meclis üyesi Nafiz gidiyor bir baþka arazisine bir açýlýyor. Budak, meclis Tanýr, çeþitli sivil toplum baþka ürün ekiyor. Serik te arazi Batý Çevre yolu yýl Atoplantýsý örgütlerinde görev yaptýðýný, ancak birleþtirilmesi büyük arazilerin önce planlanmýþ. Bu kente plan sonrasýnda yapýlan Baþkanýn konuþmasýnda yeni ortaya çýkacaðýný göstermez. yapýn ve planlarý da bozmayýn. Tek alanlarýn imara açýlmasý Avrupa da araziler çare planlarýn bozulmamasý. konuþmalarý konusunda söylemlerini parçalanmýyor. Araziyi ailedeki en Büyükþehir Meclisinde çok deðerlendirdi. Bir netleþtirmesini bunun Kýrcamiyi büyük kiþi yönetiyor. Birisi satacak iyi bir karar alýnmýþ. Master Plan meclis üyesinin, yeni kapsayýp kapsamadýðýný sordu. olsa bile aile içinde kalýyor. Bizde yapýlacakmýþ. Büyükþehir Antepe imara açýlacak olan Budak, meclis üyelerinin böyle olsa büyük kýyametler kopar. ile protokol imzalamýþ. Çok çok iyi sorularýný yanýtlarken, imara Bizde þu anda 20 dönümün altýna niyetli bir plan. yerlerde altyapý açýlacak olan alanlar konusunda satýþ yapýlmýyor. Zor bir iþ. Aciliyeti Bu kentte ulaþým master hazýrlanmadan üst açýklamasýnýn net olduðunu olan bir iþ. planý geyik muhabbeti haline geldi. yapýnýn baþlayacaðýný, vurguladý. Yeni açýlacak imar alanlarý Geçtiðimiz dönem yapýldý. Dikkat Budak, þunlarý söyledi : konusunda net konuþtum. edin bu dönemde yine yapýlacak. Antalya da bu yanlýþýn Antalya da sadece Korkuteli de Örnekler verdim. Deðerli yapýlar Türkiye nin hastalýðý imara hep yapýldýðýný, yine arazi toplulaþtýrma çalýþmasý var. oluþturulabilir. Bu kentin imar açýlan alanlarda önce üst yapýnýn yakýnda tapularýn Baþka þehirlerde bu daha kolay planlarý olmuþtur. Ama tadilatlarla yapýlmasý ardýndan da altyapýnýn verilmeye baþlayacaðýný olabilir. Ama toplulaþtýrma hep bozulmuþtur. Bu kent kültürü tamamlanmasýdýr. Mevcut Türkiye giriþimleri baþarýlý olmadý. meselesi. Yeni imar alanlarý bu. Altyapý bitmeden üst yapýya ve altyapý ile ilgili hiç Antalya da 2010 dan beri bir köyde açýlýrken kentin planý olmalý. izin verilmemeli. bir çalýþma olmadan arazi toplulaþtýrýlmaya çalýþýlýyor. Örneðin Dubai önceden * FERUDUN binalarýn yapýlacaðýný 2 þer dönümlük tarým alanlarý var. planlanmýþ. Bir kent planý var ve ÖZGÜNSÜR ATSO Baþkaný Budak : Avrupa da tarým alanlarý altýn madeni gibi korunuyor TSO Kasým ayý meclisini 6136 konut satýlmýþ. Antalya Türkiye de 2,5 milyon gerçekleþtirdi. ATSO ekonomisinin Türkiye hektar tarým arazisi imara ABaþkaný Çetin Osman ekonomisinden farký yok. açýldý. Antalya daki tarým Budak, yaptýðý konuþmada Perakende satýþlarda Türkiye alanlarýnýn fiyatlarýný hemen önce Türkiye gündemin, ortalamasýnýn altýna gidiyoruz. hemen biliyoruz. Sahilleri bir ardýndan da Antalya yý 2014 ün 9. Ayýndan itibaren kenara koyarsak. Verimli tarým deðerlendirdi. Baþkan Budak yükseliþ var. Ekim de arazilerinin hektar fiyatý yaptýðý konuþmada, Antalya da hareketlenme var. Satýþlar bin liradan baþlýyor. Büyük imara açýlmasý gereken kredi kullanýmý ile doðru tarým arazisi yok. 100 alanlarýn çok fazla olduðunu, orantýlý gidiyor. dönümlük verimli tarým arazisi bunun tartýþýlabileceðini ifade Elektronik ticarette bulamazsýnýz. 50 dönüm tarým ederken, kent için en %100 ün üzerinde artýþ söz arazisi bulmakta bile olumlusunun kentsel dönüþüm konusu. Ýþler ciddi anlamda zorlanýrsýnýz. olduðunu, eski yapýlarýn elektronik ticarete yöneliyor. Seracýlýkta bile 30 bin bulunduðu mahallelerde ada Paranýn en kolay m2 olmasý lazým. Verim bazýnda düzenlemeler dönüþ yolu inþaat, AVM alýnabilmesi, kazanç elde yapýlarak yüksek katlý yapmaktan geçiyor. Teknolojik edilebilmesi için. Antalya da rezidanslar yapýlarak, burada yatýrýmlar halen yok. Ciddi 280 bin dönüm sera var. bir mahallenin destekler verilmelki. Seracýlýkta ortalama 2500 m2. toplanabileceðini, Avrupadaki RUSYA ÝHRACAT Bu koþullarda tarýma uygulamanýn da böyle ARTIÞI BEKLENTÝSÝ HAYAL yapýlacak yatýrým için tarým olduðunu vurguladý. KIRIKLIÐI YARATTI arazisini nereden bulabilirsiniz Budak, Avrupa da Antalya yý etkileyecek? tarým arazilerinin altýn madeni en önemli konulardan birisi de Merkez Bankasý gibi korunduðuna dikkat Rusya ya yapýlacak ihracat. Bir rakamlarýna göre Antalya da çekerken, ülkemizde ise 2,5 çoklarýnýn beklentisi olan daire fiyatlarý ortalama 160 milyon hektar tarým arazisinin Rusya ya ihracat patlamasý bin 79 lira. Yapýlan bir imara açýldýðýna dikkat çekti. gerçekleþmedi. Daha öncede araþtýrmanýn sonuçlarýný ATSO Baþkan Budak buradan uyarmýþtým. Rusya ya aktaracaðým. konuþmasýna 24 Kasým sebze meyve ihracatýmýzý Þu anda satýþa hazýr ; Öðretmen Günü nü kutlayarak sadece %5,7 arttýrabildik. Antalya da 10 bin adet baþlarken, 1960 lý yýllardaki Hepsi bu. Tüm gýda ithalatýný bin lira, 37 bin adet eðitim kalitesini aradýklarýný bizden yapacak beklentisi bin lira, 15 bin adet kaydetti. içerisine girdik. Antalya bin lira, 7 bin adet Öðretmenlerin ücret gümrüklerinden bile bu ülkeye bin lira, 2500 adet skalasýna bakýldýðýnda çok yapýlan ihracat oraný %3 bin lira, 900 adet 1 milyon - geride olduðunu, düþtü. 750 bin lira, 600 adet 1-1,5 öðretmenlerin kendilerini Turizmde aylýk milyon lira ve 2 milyon lira geliþtirmesinin bu ücret ziyaretçi sayýsý %5 geriledi. Bu üzerinde 250 adet konut politasý ile mümkün rakam Ekim ayýnda %35 bulunuyor. olmadýðýna dikkat çekerken, gerçekleþti. Birkaç aydýr BU KADAR STOK bu þartlar altýnda Avrupa pazarýnda da gerileme VARKEN YENÝ ÝMAR öðretmenlerimizin kendilerini var. ALANLARINA GEREK VAR MI? nasýl geliþtireceði bir soru Tanýtýma daha fazla Yeni imara açýlacak iþareti aðýrlýk vermeliyiz. Son yýllarda alanlar büyük toprak sahipleri Konuþmasýna son Rusya dan gelen turist için kazançlý olabilir. Bu kadar günlerde kuyruklu yýldýza sayýsýnda büyük bir artýþ vardý. stok varken yeni imar alanlarý gözlem sondasý indirilmesine Ama onlarda ciddi bir açmaya ne kadar ihtiyaç var? dikkat çekerek baþlayan devalüasyon yaþadý. Rusya nýn Önümüzdeki dönemlerde Budak, bunun çalýþmasýnýn 10 dövizde sýkýntýsý var. En bunlarýn sýkýntýlarýný yýl önceden baþlatýldýðýna gelirleri petroldü. Ama petrol yaþayacaðýz. dikkat çekti. fiyatlarý da düþünce, döviz KENTSEL DÖNÜÞÜM Budak, 10 yýldýr buna stoklarý da azaldý. Turizm ÞART hazýrlanýyorlar. Diðer tarafta desteðine gelecek yýl daha Kentsel dönüþüm yüzyýllarca geride olanlar var. fazla ihtiyacýmýz var. yapýlmalý. Parsel bazýnda deðil Ülkemizde yüreðimizi Suriye konusu gelecek ada bazýnda. 2 büyük daðlayan olaylar var. yýllarda da devam edecek. rezidansla bir mahalleyi Korkuteli de beþ Suriyeli Turizm keyfe keder bir iþtir. toplayabilirsiniz. Kalaný da çocuðun karbonmonoksit Sýkýntýlý olan yere kim gelmek sosyal donatý alaný ve yeþil zehirlenmesinden hayatýný ister. Biz buradan baktýðýmýzda alan olur. Avrupa da böyle kaybetmesi, madenci babanýn bizden 800 km uzakta yapýlýyor. Þehirler yayýlmýyor. yýrtýk lastik ayakkabýlarý, gözüküyor. Ama, Avrupa da Yüksek rezidanslar yapýlarak Yýrca da zeytin katliamý. Bakan çok farklý düþünülüyor. toplanýyor. Daha kolay hizmet bile buna tepki gösterdi. Geþecek yýl bir de götürülüyor. Kentsel dönüþüm Ülkemizde bu Ermeni sorunu yeniden yapýlsa bu kent kazanýr. sýkýntýlarý günübirlik yaþayýp baþlayacak. 100 yýl hazýrlýklarý YEÞÝL DOKU geçiyoruz. var. Türk lobisi de bu konuda Antalya ya palmiyeler, TÜRKÝYE EKONOMÝSÝ yoðun çalýþýyor. Ocak ayýndan benjaminler getirilip dikildi. DEÐERLENDÝRMESÝ itibaren en fazla Nereden geldiði belli deðil. Daha önceki konuþacaðýmýz konulardan Keçi boynuzu, turunçgil, açýklamamda 2014 yýlýnýn birisi olacak. portakal aðaçlarýný yakýnda 2013 yýlýndan farklý 2 seçim atlattýk. Neler çocuklarýmýza müzelerde olmayacaðýný söylemiþtim. Bu yaþadýk hepimiz biliyoruz. göstereceðiz. ortaya çýktý de neler 2015 te de yine bir seçim var. OSB hýzla botanik olacak þimdi buna bakalým. Bütün hesaplarýnýzý buna göre bahçesi olmaya gidiyor Dünya genelinde ekonomide yapýn. 4 yýl seçim yýl sonra fabrikalar büyüyene büyüme söz konusu. Ticaret düþünmeyeceðiz. Saðlýklý bir aðaçlardan gözükmeyecek. hacmi artacak. Türkiye de yapýlanmaya gidelim m2 sera yaptýk. Turunç beklenilen büyüme tahmini AVRUPA DA TARIM yetiþmediði için bölgede %3,5. Enflasyon %7, cari açýk ALANLARI ALTIN MADENÝ GÝBÝ veremiyoruz. Ama ücretsiz ise -6. Türkiye nin 2015 de KORUNUYOR zeytin, keçi boynuzu fidanlarý büyüme hýzý %4 olarak Antalya hakkýnda çok daðýttýk. OSB olarak binlerce planlanýyor. Dünya fazla konuþulacak konu yok. fidan diktik. ortalamasýnýn altýnda. Antalya da imara YENÝDEN KEÞFE Tahminlerde iyileþme var. açýlmasý gereken miktar çok GEREK YOK Özellikle kredilerde frene mu fazla tartýþýlabilir. Bizim Amerikayý basýlmasý gelecek yýlý Avrupa da tarým alanlarý altýn yeniden keþfetmemize gerek rahatlatacak. Riskler kýsa madeni gibi korunuyor. yok. Ekonomi gündemimize vadede azaldý. Ama uzun Avrupa da tarým alanlarýnýn gelsin. Gerçek gündemimizde vadede duruyor. deðeri ülkemizden düþük mü? buluþalým. Yatýrým Türkiye nin kredi Hollanda da hektarý yapacaksanýz teknolojiden hacmi 124 milyon lira arttý. 50 bin euro, Danimarka da 30 destek alýn. Antalya da ise 40 milyar lira bin euro, ABD de 8 bin, * FERUDUN kredi kullanýldý. Ekim ayýnda Almanya da bin euro. ÖZGÜNSÜR NAR ÇALIÞTAYINDAN SONRA ZÝRVE NTALYA'ya Nar Çalýþtayý için gelen Gýda Tarým ve Hayvancýlýk ABakanlýðý Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mevlüt Gümüþ ve beraberindekiler, toplantýnýn ardýndan soluðu Tahtalý Daðý'ndaki Olympos Teleferik'te aldý. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüðü (BÜGEM) ve Tarýmsal Araþtýrmalar Genel Müdürlüðü (TAGEM) tarafýndan düzenlenen Nar Çalýþtayý Antalya'da yapýldý. Son 10 yýlda nar üretiminde 6 kattan fazla artýþ gerçekleþtiðini kaydeden Genel Müdür Gümüþ, 2013 yýlý itibariyle narýn 387 milyon TL katma deðer saðladýðýný dile getirdi. Çalýþtayýn ardýndan toplantýya Antalya adýna ev sahipliði yapan Vali Yardýmcýsý Serdar Cevheroðlu, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mevlüt Gümüþ, Muratpaþa Kaymakamý Sedat Sýrrý Arýsoy, Ýl Müdürü Ahmet Dallý, Kemer Ýlçe Müdürü Ýbrahim Zeytinciler ile birlikte 2365 metre yükseklikteki Tahtalý Daðý'nýn zirvesindeki Olympos Teleferik'i ziyaret etti. Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, konuklara tesisle ilgili bilgi verdi. Haydar Gümrükçü, EXPO 2016 Projesi'nde teleferik olarak her türlü kolektif çalýþmaya hazýrýz" BATI AKDENÝZ 42 MÝLYAR KAZANDIRDI, 5.8 MÝLYAR ALDI NTALYA, Isparta ve dýþýndaki yýllarýn hepsinde de Burdur'dan oluþan söz konusu tutarda artýþ ATR61 bölgesindeki Batý görüldüðünü söyledi. Çandýr, Akdeniz illeri, Türkiye kamu toplamda ise bölgeye 5.8 bütçesine yýllarý milyar TL'lik kamu yatýrýmý arasýnda 41.9 milyar TL yapýldýðýný açýkladý. kazandýrdý. Bunun 26 BÖLGEDE 17'NCÝYÝZ karþýlýðýnda sadece 5.8 milyar Kamusal yatýrýmlardan alýnan TL'lik kamu yatýrýmý paylardaki sýralamaya göre alabildiklerini aktaran Batý toplam 26 bölge içinde Akdeniz Ekonomisini Antalya, Isparta ve Burdur'un Geliþtirme Vakfý (BAGEV) 17'nci sýrada olduðunu Baþkaný Ali Çandýr, "Bölgemiz belirten Çandýr, oranýnsa hak ettiði yatýrýmlarý yüzde 1.49 olduðunu dile alamamýþ" getirdi. Çandýr, ilk sýradaki BAGEV, Antalya, Isparta ve Ýstanbul'un yüzde 9.69 Burdur'u içine alan TR61 oranýnda kamusal yatýrým bölgesinin aldýðýný kaydetti. Çandýr iller döneminde kamu yatýrýmlarý bazýnda da Antalya'nýn 7, ve gelirleri içerisindeki Isparta'nýn 63, Burdur'un paylarýna iliþkin rapor 68'inci sýrada olduðunu hazýrladý. BAGEV Baþkaný Ali aktardý. Çandýr, Maliye Bakanlýðý ve EN FAZLA YATIRIM Kalkýnma Bakanlýðý verileriyle PERSONEL GÝDERÝ hazýrlanan deðerlendirme 5.8 milyar TL'lik kamusal raporunu, BAGEV yöneticileri yatýrýmdaki en büyük payý ise Ýbrahim Solak ve Banu Okan personel giderleri oluþturuyor. Kavukçu ile birlikte Yaklaþýk 2 milyar TL'sinin düzenlenen toplantýda personel giderine harcandýðý paylaþtý. kamusal yatýrýmlarda tarým, TOPLAM GELÝR 41.9 madencilik, imalat, enerji, MÝLYAR TL ulaþým, turizm, konut, eðitim Bu dönemde Türkiye'de ve saðlýk hizmetleri yapýlan kamu yatýrýmlarýnýn bulunuyor. Bölgenin hak ettiði Antalya, Burdur ve yatýrýmlarý alamadýðýnýn göze Isparta'nýn yer aldýðý Batý çarptýðýný söyleyen Çandýr, Akdeniz Bölgesi'ne yeterince þöyle devam etti: yansýtýlmadýðýný belirten Ali "Zira söz konusu dönemde Çandýr, üreten ve ürettiðinin bütçeye gelir olarak 41.9 karþýlýðýnda ülke ekonomisine milyar TL katký saðlayan Batý önemli ölçüde katký saðlayan Akdeniz, sadece 5.8 milyar TL bölgenin hak ettiðini kamu yatýrýmýyla verdiðinin alamadýðýný söyledi. Çandýr, oldukça altýnda geri dönüþ döneminde vergi elde edebilmiþtir. Bir baþka gelirleri, vergi dýþý gelirler, açýdan, bölge ekonomisine 7 sermaye gelirleri, alýnan baðýþ birim katký saðlayýp, 1 birim ve yardýmlar ile alacaklarýn kazanç elde edebilmiþtir. Bir tahsilatýndan oluþan toplam nevi kepçeyle verip, kaþýkla gelirin 41.9 milyar TL alan Batý Akdeniz'de kamusal olduðunu kaydetti. yatýrýmlarýn artýrýlmasý EN ÇOK ANTALYA gelirleri de artýracaðýndan, bu Ýl bazýnda gelirleri ele alan yatýrýmlarýn bölgeye daha Çandýr, 36.2 milyar TL ile fazla oranda yansýtýlmasý, Antalya'nýn ilk sýrada ülke ekonomisinin lehine olduðunu ve 2003'te yüzde sonuçlanacaktýr." 80 olan payýn 2014'de yüzde SÝYASÝLERE ÇAÐRI 88'e yükseldiðini söyledi. Bölgenin hak ettiði yatýrýmý Burdur ve Isparta'nýn ise alamamasýna, bölgenin çok bölge geliri içindeki paylarýnýn fazla siyasi güç ve lobi düþtüðünü anlatan Çandýr, bu faaliyeti kullanamamasýný dönemde toplam ülke gerekçe gösteren Çandýr, gelirinin yüzde 1.5'ini parça parça talepler yerine saðlayan Batý Akdeniz'in gelir bölgenin toplam olarak artýþ hýzýnýn, Türkiye genelinin ihtiyaçlarýný dile getirmesi, üzerinde gerçekleþtiðini dile siyasi aktörlerin birbirinden getirdi. baðýmsýz hareket etmek KAMU YATIRIMLARINDAN yerine birlikte hareket ALINAN PAYLAR edilmesi tavsiyelerinde Türkiye'de 2000'li yýllarýn bulundu. Çandýr, "Siyasileri baþýndan itibaren süregelen suçlamak yerine, aslýnda biz ekonomik geliþmeyle birlikte onlarý harekete geçirmeye kamu yatýrýmlarýnda da yönelik metodlar önemli artýþ ivmesi uygulamalýyýz. Bölgenin yaþandýðýný belirten Çandýr, taleplerini mikro milliyetçilik 2003'te bölgede yapýlan þeklinde deðil, hep birlikte kamu yatýrýmý tutarý 207 ortaya koymalýyýz" milyon TL iken, 2011 GENÇ TURÝZMCÝNÝN MUTLU GÜNÜ EMRE'de turizmcilik yapan Koray Soydan, Dbanka görevlisi Nezahat Soydan ile dünya evine girdi. Demre Belediyesi Düðün Salonu'nda yapýlan törende genç çiftin nikahýný Demre Belediye Baþkaný Süleyman Topçu kýydý. Damat Koray Soydan'nýn nikah þahitliðini dayýsý Nusret Bayar, gelin Nezahat Soydan'ýn þahitliðini ise iþadamý Ercan Boztepe yaptý. Nikahýn ardýndan düðün pastasýný kesen çift soluðu sahnede aldý davetlinin katýldýðý düðün töreninde gelin ve damadý arkadaþlarý da yalnýz býrakmadý. Gece boyunca eðlenen konuklar, dünya evine giren Koray- Nezahat Soydan çiftine mutluluklar diledi.

Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Okçular'da imza kampanyasý baþladý Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3460 Ýskele dýþýnda yolcu indirme-bindirme yasak Ortaca da Denizcilik ve Kabotaj Bayramý Okçular'da imza kampanyasý baþladý

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað

Erol Olçok'la AK Parti ve seçimler üzerine 45 dakika. Av. Mehmet Karadað AK Parti de yeni seçim stratejisi AK Parti seçim stratejisinde deðiþikliðe gidiyor. Üç ayaklý yeni plan þöyle: Yapýlanlar yerine yeni projeler geliþtirilip anlatýlacak; emeklilere ve sosyal kesimlere yeni

Detaylı

"28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler"

28 Þubat sürecinde babamý 11 ay boyunca kötülediler Ülkücüler provakatif eylemlere karþý uyanýk olmalý SAYFA DA "Çorum, siyasetin cazibe merkezi haline geldi" AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, bugüne kadar girdikleri tüm seçimlerde olduðu gibi 201

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

Geçtiðimiz aylarýn gündemini aðýrlýklý olarak su sorunu oluþturdu. Yaþam kaynaðýmýz olan su; ekolojik dengeyi saðlayan en deðerli kaynaðýmýzdýr. Ýnsanlar ilk yerleþme merkezlerini ve kentlerini genellikle

Detaylı

MHRS kotasý yükseltildi

MHRS kotasý yükseltildi Güney Kampüsü arazi tahsisi için Bakanlýða baþvuruldu Hitit Üniversitesinin Güney Kampüsü olarak imara iþaretlenen arazinin tahsisi için Maliye Bakanlýðýnda baþvuruda bulunulduðu belirtildi. Vali Sabri

Detaylı

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK

25 MÝLYON LÝRALIK DESTEK ADAYLIK ÝÇÝN KAMUDA ÝSTÝFALARIN SON GÜNÜ 7 Haziran'da yapýlacak genel seçimler öncesi milletvekili aday adaserpil Þahbudak Vural Þahbenderoðlu yý olmak isteyen kamu görevlileri ardý ardýna istifalarýný

Detaylı

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý

MHP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, ülkücü hareketin çýð gibi büyüdüðünü belirtti. Ahmet Saatcý CHP de bayramlaþma Bayramda bile huzura hasretiz Cengiz Atlas CHP Ýl Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bayramlaþma programý dün parti binasýnda gerçekleþti. Siyasi mesajlarýn verildiði bayramlaþmada konuþan

Detaylı

Turpcu, termik santralleri sordu

Turpcu, termik santralleri sordu Zaman: 'Belediye bu iþlerin altýndan nasýl kalkacak?' CHP Grup Baþkanvekili Fikret Zaman, 2019 yýlýnda Özel Ýdarelerin kapatýlacaðý yönünde iddialar olduðunu belirterek, "Bunlar belediyeye devir olduðu

Detaylı

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu

www.kenthaberim.com Kamyonet gölete uçtu KOSGEB'ten 1.800 iþletmeye 18.874 milyon destek yapýldý ADALET ve Kalkýnma Partisi Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, KOSGEB'ten 2003 ile 2012 yýllarý arasýnda 1800 iþletmenin 18 milyon

Detaylı

Ýstiklâli kolay kazanmadýk

Ýstiklâli kolay kazanmadýk Valilik önünde yürüyüþe geçen mevsimlik þeker iþçileri kadro taleplerini bir kez daha dile getirdi. Þeker iþçisi hak arayýþýnda Þeker Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi, Þeker Fabrikasý çalýþanlarý ve aileleri

Detaylı

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN

Plastik Cerrah Opr. Dr. Hasan Ateþ, Liposuction (Karýndan Yað Alma) yöntemiyle karýndan alýnan yað ile kulak dokusu yaptýklarýný ÝSKENDER LAHMACUN Meclis te Þeker Fabrikasý sunumu Çorum þekeri aranan marka Çorum Þeker Fabrikasý Müdür Yardýmcýsý ve Ziraat Müdürü Hüseyin Avni Akça, Çorum þekeri, kalitesiyle sektörde aranan marka dedi. * HABERÝ 10 DA

Detaylı

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði

Çorum Belediye Meclisi, Belediye. gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye. Baþkaný Muzaffer Külcü'ye. Binanýn Yüksekliði 'Baþkan Külcüye' satýþ, trampa yetkisi verildi! Çorum Belediye Meclisi, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye AK Parti grubunun oylarýyla gayrimenkul satýþ, trampa ve takas yetkisi verildi. Belediye Baþkaný

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði

Ýsrafa doðal çözüm: Tam buðday ekmeði (Ç.HAK:516) Çorum a 12 yýlda 6 katrilyon AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, iktidarlarý döneminde Çorum a 5.8 milyar lira yatýrým yapýldýðýný açýkladý. * HABERÝ 3 DE Hastane temelini Bakan atacak 5

Detaylı

Engellilere yeni okul müjdesi

Engellilere yeni okul müjdesi Kýzýlýrmak Projesi 150 milyona mâl olacak AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu, Cahit Baðcý ve Murat Yýldýrým, Devlet Su Ýþleri nin 2012 yýlý Ek Yatýrým Programýna koyduðu ve iki yýl içerisinde bitirilmesi

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak.

Lütfiye Ýlksen Ceritoðlu Kurt un rozetini eþi taktý. LYS ye 17 bin aday katýlacak Çorum da LYS sýnavýna 17 bin aday katýlacak. Ceritoðlu Çorum a taþýnýyor AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, TBMM ye üçüncü kez vekil olarak kaydýný yaptýrdý. Çorum, 17. baþarýlý il AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, 7 Haziran seçim sonuçlarýna

Detaylı

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE

Ankara'ya hemþehri ziyareti * HABERÝ 3 DE Spor Toto'dan tesis istedi Hitit Üniversitesi Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Spor Toto Teþkilatý Baþkaný Mehmet Muharrem Kasapoðlu'na hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. * HABERÝ 3 DE Hitit Üniversitesi Prof.

Detaylı

Makineciler fuara damga vurdu

Makineciler fuara damga vurdu Çorum fakirleþiyor Saðlam irade bu ocaklarda yetiþti AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Avukat Mehmet Karadað'ý ziyaret etti. ÝHL, ÝYC ve Ensar gibi kuruluþlarýn

Detaylı

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu...

Protokolüne Tepki. Otomobil Sulama Kanalýna Uçtu... Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi SES ten DENÝZ FENERÝ Protokolüne Tepki FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ. YIL: 22 SAYI: 3455 Saðlýk ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasý (SES), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

Saðlýða 471 milyon yatýrým

Saðlýða 471 milyon yatýrým Adalet için varýz Yalnýzca Adliye de deðil, her yerde Adalet ÇORUM 16 MART 2015 PAZARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Av. Ahmet ÜNAL Fiyatý : 40 Kuruþ Milletvekili Adayý ÝSKENDER LAHMACUN n Gazi Cad. No: 13/B

Detaylı

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda

Polis Meslek Yüksek Okulu Yatýrým Programýnda "2 yýlda 2045 engellinin istihdamý saðlandý" Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürü Zafer Eyvaz, engellilere yönelik hem Ýþsizlik Sigortasý Fonu hem de engelli çalýþtýrmayan iþverenlerden tahsis edilen Ýdari Para

Detaylı

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var

Çorum'da iþsizlik deðil mesleksizlik var Kurtoðlu Bolvadin'i coþturdu Çorumlu ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Bolvadin Belediyesi tarafýndan organize edilen, Afyon Kaymak Festivali Horan Þiir Akþamlarý gecesinde konser verdi. Birbirinden deðerli

Detaylı

Gýda yardýmýnda devrim

Gýda yardýmýnda devrim Çorum, sýnav merkezi oluyor Hitit Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi (ÝÝBF) Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gökben Bayramoðlu Aile þirketlerine önemli uyarýlar Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

Yaþlý kadýn yanarak can verdi

Yaþlý kadýn yanarak can verdi KSS arazi ihalesine katýlým olmadý Küçük Sanayi Sitesinde belediye tarafýndan oluþturulan arazilerin satýþý için dün ihale zamanýydý. Ancak Belediye Meclis salonunda yapýlmasý gereken ihaleye katýlým olmadý.

Detaylı

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret

Cemiyet ten Ticaret Borsasý na ziyaret CHP den Nuhut a Tarým ile sanayiyi buluþturmalýyýz adaylýk teklifi Gazeteciler Cemiyeti yönetimini kabulünde konuþan Ali Bektaþ: Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Memleketimizin geliþimi için tarým

Detaylı