Yatýırýımcýı iliþşkileri birimi çalýıþşanlarýınýın bilgileri aþşaðğýıda yer almaktadýır:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yatýırýımcýı iliþşkileri birimi çalýıþşanlarýınýın bilgileri aþşaðğýıda yer almaktadýır:"

Transkript

1 CCÝİ de ÞŞirket ve pay sahipleri arasýındaki iliþşkileri yöneten ve doðğrudan Mali Ýİþşler Direktörü ne raporlama yapan bir Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri Departmanýı bulunmaktadýır. Yatýırýımcýı iliþşkileri birimi çalýıþşanlarýınýın bilgileri aþşaðğýıda yer almaktadýır: Dr. Deniz Can Yücel Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri Müdürü Tel: Faks: E-posta: Eser Taþşcýı Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri Yöneticisi Tel: Faks: E-posta: Nebahat Rodoplu Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri Yöneticisi Tel: Faks: E-posta: Merih Ortabaþş Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri Analisti Tel: Faks: E-posta: Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri Birimi ne yöneltilen sorular CCÝİ Bilgilendirme Politikasýına uygun olarak cevaplanmaktadýır. CCÝİ Yönetimi ve Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri Birimi 2011 yýılýı içinde 21 adet Yatýırýımcýı Konferansýı ve roadshowa katýılmýıþş, 17 adet telekonferans görüþşmesi gerçekleþştirmiþştir. Bu konferanslarda ve telekonferanslarda, þşirket merkezinde veya yatýırýımcýılarýın ofisinde olmak üzere 312 kurum ve fondan 438 yatýırýımcýı/analistle bir araya gelinmiþştir. Her çeyrek yapýılan finansal açýıklamalarýın ertesi günü açýıklanan sonuçlarýı tartýıþşmak amacýıyla 4 adet telekonferans düzenlemiþştir. Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri Birimi, CCÝİ nin stratejik ve operasyonel performansýıyla ilgili geliþşmeleri paylaþşmak ve bu konudaki bilgi taleplerini cevaplamak amacýıyla düzenli aralýıklarla analist ve yatýırýımcýılarla toplantýılar yapmaktadýır. Bu toplantýılar eþşitlik ilkeleri çerçevesinde yapýılmakta ve analist veya yatýırýımcýılarla paylaþşýılan bütün bilgiler aynýı zamanda CCÝİ nin internet sitesinde de yayýımlanmaktadýır. CCÝİ nin Bilgilendirme Politikasýı, bütün pay sahiplerine ve yatýırýımcýılara eþşit davranýılmasýınýı gerektirmekte, aynýı içeriðğe sahip olan bilgilerin herkese doðğru ve aynýı anda ulaþştýırýılmasýınýı öngörmektedir. Pay sahiplerinin o anda kamunun bilgisi dahilinde olmayan iþşlemler hakkýındaki bilgi talepleri de bu politikaya uygun olarak deðğerlendirilmekte ve kiþşiye özel açýıklama yapýılmasýına hiçbir zaman izin verilmemektedir. Bilgiler, Kamuyu Aydýınlatma Platformu ve basýın yoluyla halka açýıklanmaktadýır. Pay sahiplerinin halka açýık bilgilere daha kolay ulaþşmasýınýı saðğlamak amacýıyla ve Kurumsal Yönetim Ýİlkeleri Bölüm II, Madde uyarýınca, halka yönelik bütün açýıklamalar ÞŞirketin internet sitesinde (www.cci.com.tr) Türkçe ve Ýİngilizce olarak yayýımlanmaktadýır. Ayrýıca bütün açýıklamalar ÞŞirketin veritabanýında kayýıtlýı olan kiþşilere e-posta ile gönderilmektedir. Bu veritabanýı listesinde yer alabilmek için yerine getirilmesi gereken özel bir þşart yoktur; yatýırýımcýı, analist ve ilgili taraflarýın bu listeye girmeye yönelik bütün talepleri teþşvik ve kabul edilmektedir. CCÝİ nin Ana Sözleþşmesinde, bireysel bir hak olmak üzere, pay sahiplerine özel denetçi görevlendirilmesi yönünde talep hakkýı tanýıyan bir düzenleme yer almamaktadýır. Olaðğan Kurul toplantýısýı, 27 Nisan 2011 tarihinde, þşirketin genel merkezinde, toplantýıda hazýır bulunan ve adet payýın ,6 adedini elinde bulunduran pay sahiplerinin oluþşturduðğu %82,6 lýık bir çoðğunlukla yapýılmýıþştýır. CCÝİ nin yerli ve yabancýı pay sahipleri Kurul a bizzat ve vekaleten katýılmýıþşlardýır. 7 Nisan 2011 tarihinde gönderilen davetiye ile pay sahiplerine toplantýınýın günü, saati, yeri ve gündemi bildirilmiþştir. Toplantýınýın günü, saati, yeri ve gündemi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nin 7791 sayýılýı ve 11 Nisan 2011 tarihli nüshasýında, Milliyet Gazetesi nin 11 Nisan 2011 tarihli nüshasýında ve ayrýıca CCÝİ nin internet sitesi adresinde yayýımlanmýıþştýır. Toplantýıdan önce hazýırlanan Kurul Bilgilendirme Dokümanýı þşirket internet sitesinde yayýımlanmýıþş, aynýı zamanda Kurul a katýılan ortaklarýımýıza basýılýı olarak da daðğýıtýılmýıþştýır. Toplantýıya medya kuruluþşu temsilcisi katýılmamýıþştýır. Bununla birlikte toplantýıya Kurumsal Yönetim Derecelendirme ÞŞirketi temsilcisi misafir olarak katýılmýıþştýır. Toplantýınýın açýılýıþşýında bir sunum ile katýılýımcýılara 2010 yýılýı faaliyetleri hakkýında bilgi verilmiþştir. Gerçekleþştirilen genel kurulda pay sahipleri soru sorma haklarýınýı kullanmýıþşlar, sorulara cevap verilmiþştir. ÞŞirketimizin vergiden muaf vakýıflara yaptýıðğýı TL tutarýındaki baðğýıþşlar Pay Sahiplerinin bilgisine sunulmuþştur. kurul toplantýısýınýın tutanaklarýı ve hazirun cetvelleri CCÝİ nin internet sitesinde Türkçe ve Ýİngilizce olarak yayýımlanmýıþştýır. Nama yazýılýı pay sahiplerinin hamillerinin Kurula katýılabilmek için ÞŞirketin hisse defterine önceden kaydolmuþş olmalarýı gereken bir süre mevcut deðğildir. ÝİMKB de iþşlem gören hisse sahipleri de Merkezi Kayýıt Kuruluþşu A.ÞŞ. blokaj kâðğýıdýınýı ibraz ederek oylarýınýı kullanabilmektedir. CCÝİ Ana Sözleþşmesi hisse bölünmesi, varlýık kiralanmasýı, satýın alýınmasýı veya satýılmasýı gibi önemli kararlarýın genel kurulda alýınmasýına iliþşkin bir hüküm içermemektedir. ÞŞirketin Ana Sözleþşmesi oy haklarýıyla ilgili olarak herhangi bir imtiyaz tanýımamaktadýır. Olaðğan veya Olaðğanüstü Kurullarda her pay için bir oy hakkýı tanýınmaktadýır. Pay sahipleri Kurullara, diðğer pay sahiplerine ya da pay sahibi olmayan kiþşilere verdikleri vekalet ile katýılabilmektedirler. Pay sahibi olan vekalet sahipleri, kendi oylarýınýın dýıþşýında, temsil ettikleri paylara ait olan her pay için oy kullanma hakkýına sahip bulunmaktadýırlar. Vekaletnamenin þşekli SPK mevzuatýına uygun olarak Yönetim Kurulu nca belirlenerek ilan edilmektedir. Halihazýırda ÞŞirketin Ana Sözleþşmesinde birikimli oy kullanma sisteminin kullanýılmasýına izin veren bir hüküm mevcut deðğildir ve yönetimde azýınlýık paylarýı temsil edilmemektedir. ÞŞirketimizin ana hissedarlarýı ile karþşýılýıklýı iþştirak iliþşkisi bulunmamaktadýır. 56 Kurumsal Yönetim Ýİlkeleri Uyum Raporu

2 bir kural olarak, yüksek miktarlarda nakit çýıkýıþşýı gereken yatýırýım dönemleri haricinde, pay sahiplerine daðğýıtýılabilir kârýın %50 sine kadar temettü daðğýıtýılmasýı prensipte kabul edilmiþştir. ekonomik þşartlarda ortaya çýıkan olaðğanüstü geliþşmelerin ve ÞŞirketin uzun vadeli büyümesi için gerekli olan yatýırýım ve diðğer finansman ihtiyaçlarýınýın yol açabileceðği özel durumlar haricinde, bu politikanýın sürdürülmesi ÞŞirketin temel hedeflerinden biridir. ÞŞirketimizin 27 Nisan 2011 tarihinde yapýılan Olaðğan Kurul Toplantýısýı nda alýınan karara istinaden, þşirketimizin 2010 yýılýı daðğýıtýılabilir kârýı üzerinden ,00 TL, nakit temettü olarak 26 Mayýıs 2011 tarihinden itibaren ortaklarýımýıza daðğýıtýılmýıþştýır. ÞŞirketimiz 2010 yýılýı kârýından tam mükellef kurumlar ile Türkiye de bir iþşyeri veya daimi temsilcilik aracýılýıðğýı ile kâr payýı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal deðğerde olan 100 adet hisse senedi karþşýılýıðğýında 0, TL brüt (0, TL net), diðğer hissedarlara ise 0, TL brüt (0, TL net) nakit temettü ödemesi yapýılmýıþştýır. Kâr daðğýıtýımýı Türk Ticaret Kanununa ve Sermaye Piyasasýı Kanununa uygun olarak ve yasal süre limitleri içerisinde yapýılmaktadýır yýılýı içerisinde kâr daðğýıtýımýı yasal süreler içerisinde gerçekleþşmiþştir. Hiçbir pay grubuna kâr daðğýıtýımýıyla ilgili herhangi bir imtiyaz tanýınmamýıþştýır. A Grubu ve B Grubu Paylarýın devrine iliþşkin hükümler ÞŞirketin Ana Sözleþşmesinde yer almaktadýır. Ancak Ana Sözleþşme C Grubu Paylarýın devrine iliþşkin herhangi bir sýınýırlama getirmemiþştir. Ana sözleþşme ÞŞirketin adresinde bulunan internet sitesinde Türkçe ve Ýİngilizce olarak yayýımlanmaktadýır. CCÝİ Bilgilendirme Politikasýı, bilginin bütün paydaþşlara zamanlýılýık, yararlýılýık, doðğruluk ve eþşitlik ilkeleri içerisinde ulaþştýırýılmasýınýı öngörmektedir. Paylarýı Ýİstanbul Menkul Kýıymetler Borsasýı nda (ÝİMKB) iþşlem görmekte olan CCÝİ, pay sahipleri haklarýınýın kullanýımýınýın kolaylaþştýırýılmasýı amacýıyla yeterli sayýıda personelden oluþşan pay sahipleri ile iliþşkiler birimini (yatýırýımcýı iliþşkileri) oluþşturmuþştur. ÞŞirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diðğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde zamanlýılýık, yararlýılýık, doðğruluk ve eþşitlik prensiplerini esas almaktadýır. Bu kapsamda, Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri Birimi, þşirketimizin hak ve menfaatlerini de gözetecek ve bilgi paylaþşýımýında asimetriyi önleyecek þşekilde, bilginin zamanýında, doðğru ve anlaþşýılabilir, analiz edilebilir ve düþşük maliyetle kolay eriþşilebilir bir þşekilde paylaþşýılmasýınýı saðğlamak amacýıyla, pay sahipleri ve ilgili bütün diðğer taraflarla iletiþşimi yürütmektedir. Sermaye Piyasasýı Kurulu (SPK) Mevzuatýı uyarýınca gerekli olan bütün diðğer konulara ek olarak þşirketin mali durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir deðğiþşikliðğin meydana gelmesiyle sonuçlanabilecek bütün gerçekleþşmeler hakkýındaki bilgiler kamuya derhal açýıklanmaktadýır. Ancak, kamuya yapýılan hiçbir açýıklama, ÞŞirketin rekabet gücünü engelleyebilecek ve dolayýısýıyla ÞŞirket, pay sahipleri ve menfaat sahipleri açýısýından zararlýı sonuçlar doðğurabilecek olan bir bilgiyi içeremez ve ÞŞirkete ait ticari sýırlar açýıklanamaz. CCÝİ kamuya yönelik açýıklamalarýı SPK nýın ve ÝİMKB nin mevzuat ve yönetmeliklerine uygun olarak yapmaktadýır. Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri Birimi ne yöneltilen yazýılýı sorular, halka açýık olan bilgilerle ilgili talepleri içermek kaydýıyla, eðğer bilgi mevcut bir bilgi ise 2 iþşgünü içinde, bilgi mevcut bilgilerin türetilmesinden yeni oluþşturulacak ise 5 iþşgünü içinde, yazýılýı olarak cevaplanmaktadýır. Birimin analist ve yatýırýımcýılar ile tüm yazýıþşmalarýı kayýıt altýında tutulmaktadýır. Kamu tarafýından bilinmeyen bir hususun açýıklanmasýınýın gerekli olduðğu her durumda, Murahhas Aza, Mali Ýİþşler Direktörü, Hukuk Direktörü, Dýıþş Ýİliþşkiler Direktörü ve Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri Müdürü nden oluþşan bir çalýıþşma grubu, konuyu ÞŞirketin bilgilendirme politikasýı çerçevesinde inceleyerek gereðğini yapmaktadýır. Ýİlk kez açýıklanacak olan her türlü bilgi, bu çalýıþşma grubunun onayýından geçmek zorundadýır. ÞŞirketin bilgilendirme politikasýı ve bu politikada yapýılan tüm deðğiþşikliklere iliþşkin olarak Kurumsal Yönetim Komitesi görüþş ve önerilerini Yönetim Kurulu na sunmaktadýır. Yönetim Kurulu anýılan hususlarýı görüþşerek onaylamakta ve bu politika Kurul un bilgisine sunulmakta ve kamuya açýıklanmaktadýır. Ýİþşbu bilgilendirme politikasýınýı yürütmekten Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri Departmanýı sorumludur. Sermaye, yönetim ve denetim bakýımýından þşirketin doðğrudan ve dolaylýı olarak iliþşkide bulunduðğu gerçek ve tüzel kiþşiler ile þşirket arasýındaki hukuki ve ticari iliþşkiler mali tablo ve dipnotlarda açýıklanmaktadýır. CCÝİ, üç ayda bir finansal sonuçlarýınýı açýıklamaktadýır. Finansallarýın açýıklanmasýınýı izleyen iþş günü telekonferans/webcasting düzenlenmektedir. Bu sayede katýılýımcýılara þşirketin açýıklanan sonuçlarýınýı deðğerlendirmeleri ve sorularýınýı hazýırlamalarýı için gereken fýırsat verilmiþş olmaktadýır. Yönetim belirli aralýıklarla, operasyonel sonuçlar hakkýında bilgi vermek ve sorularýı cevaplamak amacýıyla analist toplantýılarýı düzenlemektedir. ÞŞirket her çeyrekte finansal raporlarla birlikte yatýırýımcýılarýı ve analistleri bilgilendirmek ve o dönem sonuçlarýınýı deðğerlendirmek amacýıyla bilgilendirme notu hazýırlamaktadýır. ÞŞirket sözcüleri yýıllýık bazda tahmin vermeye ve bu tahminleri çeyreksel bazda gözden geçirmeye gayret eder. Üst yönetim ve yatýırýımcýı iliþşkileri, ulusal ve uluslararasýı düzeydeki yatýırýımcýı konferanslarýına katýılmakta ve yatýırýımcýılar ve analistlerle bilgi paylaþşmak amacýıyla birebir toplantýılar yapmaktadýırlar. Bilginin asimetrik daðğýılýımýınýı engellemek için bu toplantýılarda kullanýılan sunumlar þşirketin internet sitesine eklenmektedir. Geleneksel bilgi aktarýım kanallarýına ek olarak, kamuya yönelik açýıklamalarda diðğer iletiþşim araçlarýı da kullanýılmaktadýır. Bu çerçevede, ÝİMKB ye yapýılan özel durum açýıklamalarýı Türkçe ve Ýİngilizce olarak internet sitemizde yayýımlanmakta ve iletiþşim bilgilerini ÞŞirketimize vermiþş olan kontak listemizde bulunan kiþşilere doðğrudan e-posta ile gönderilmektedir. CCÝİ nin adresinde bulunan kurumsal internet sitesi, Türkçe ve Ýİngilizce olarak yayýımlanmaktadýır. Ýİnternet sitesinin içeriðğinin güncellenmesinden Dýıþş Ýİliþşkiler departmanýı ile birlikte Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri departmanýı sorumludur. Ýİnternet sitesinde, SPK nýın Kurumsal Yönetim Ýİlkeleri, Bölüm II, Maddesi nde yer alan tüm bilgiler Kurumsal, Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri, Ýİnsan Kaynaklarýı, Basýın Ýİliþşkileri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk baþşlýıklarýı altýında yer almaktadýır. Ýİnternet sitesi herkese açýıktýır ve herhangi bir sýınýırlama yoktur. Ýİnternet sitesi ziyaretçileri gizli tutulur. Ýİþş Sistem Grubu tarafýından internet sitesinin güvenliðğini saðğlamak için tüm olasýı tedbirler alýınmýıþştýır. CCÝİ internet sitesinin her sayfasýında Yasal Uyarýı ve Gizlilik Politikasýı yer almaktadýır. Yýıllýık faaliyet raporlarýı Türkçe ve Ýİngilizce olarak internet sitesinde yayýımlanmakta ve daðğýıtýım listemizdeki kiþşilere e-posta ile gönderilmektedir. Daðğýıtýım listesinde yer almak için herhangi bir sýınýırlama bulunmamaktadýır. ÞŞirket olaðğan genel kurul toplantýılarýı için mevzuata ek olarak, faaliyet raporu, baðğýımsýız denetim raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve CCÝİ Bilgilendirme Politikasýı yla birlikte SPK Kurumsal Yönetim Ýİlkeleri doðğrultusunda, yatýırýımcýı iliþşkileri departmanýı tarafýından bir bilgilendirme dokümanýı hazýırlanmakta ve genel kurulun bilgisine sunulmaktadýır. Bunun yanýı sýıra pay sahipleri ve diðğer menfaat sahiplerinden gelen bilgi ve görüþşme talepleri ÞŞirketimizin bilgilendirme politikasýı çerçevesinde deðğerlendirilerek, tüm bilgi paylaþşýımýı daha önce kamuya açýıklanmýıþş olan içerik kapsamýında gerçekleþşmektedir 58 Kurumsal Yönetim Ýİlkeleri Uyum Raporu

3 Yine SPK Kurumsal Yönetim Ýİlkeleri gerekleri doðğrultusunda þşirket internet sitesinde Kâr Daðğýıtýım Politikasýı na ve Etik Kurallar a yer verilmektedir. CCÝİ yatýırýımcýılar dýıþşýındaki paydaþşlarýıyla iliþşkilerini tedarikçi politikasýı, insan kaynaklarýı politikasýı, kurumsal sosyal sorumluluk stratejisi gibi diðğer iletiþşim politikalarýı ile sürdürmektedir. Bu politika ve stratejilerin uygulanmasýından sýırasýıyla Tedarik Zinciri, Ýİnsan Kaynaklarýı ve Dýıþş Ýİliþşkiler departmanlarýı sorumludur. CCÝİ nin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu þşirket internet sitesinde yayýımlanmakta olup rapor periyodik olarak güncellenmektedir. Yýıl sonu faaliyet sonuçlarýı da dahil olmak üzere ÞŞirketimizin faaliyet sonuçlarýı, performansýı ve dönem içerisindeki diðğer geliþşmeler ve ayrýıca ÞŞirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir deðğiþşiklik yaratabilecek geliþşmelerin kamuya duyurulmasýında ÝİMKB ye yapýılan özel durum açýıklamalarýınýın yanýı sýıra basýın bültenleri ve/veya basýın toplantýılarýından da yararlanýılabilinir. Basýında yayýımlanmýıþş olan her açýıklamanýın bir kopyasýı da ÞŞirketin internet sitesine konulmaktadýır. Basýından gelen bilgi talepleri, ÞŞirketin Dýıþş Ýİliþşkiler birimi tarafýından toplanýıp CCÝİ Kamuyu Aydýınlatma ve Ýİletiþşim Protokolü ve CCÝİ Bilgilendirme Politikasýı na uygun olarak içsel bir þşekilde deðğerlendirilmekte ve buna göre cevaplanmaktadýır. ÞŞirket hakkýında, TV, yazýılýı basýın, internet ve radyo da dahil olmak üzere ulusal veya uluslararasýı basýın-yayýın organlarýında yer alan tüm haber ve söylentiler medya izleme þşirketleri tarafýından takip edilmekte ve þşirket üst yöneticilerine ek olarak ilgili þşirket çalýıþşanlarýına da günlük olarak raporlanmaktadýır. ÞŞirket ile ilgili gerçeðğe dayalýı olmayan bir haber yayýımlanýırsa, Dýıþş Ýİliþşkiler ve Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri birimleri tarafýından durum deðğerlendirilir, ÝİMKB veya SPK tarafýından açýıklama isteðğini takiben veya gerekli hallerde açýıklama isteðği beklenmeksizin CCÝİ Bilgilendirme Politikasýı na uygun olarak ilgili bildirimler yapýılýır. Ýİdari sorumluluðğu olan kiþşiler Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler ve Murahhas Aza, Mali Ýİþşler Direktörü, Ýİç Denetim Direktörü, Bölge Baþşkanlarýı ve direktörlerin yer aldýıðğýı CCÝİ üst yönetimidir. Bu kiþşiler aynýı zamanda Ýİçsel Bilgilere Eriþşimi Olanlar Listesi nde yer almaktadýırlar. Basýın dahil bütün bilgilendirme kanallarýında ve pay sahipleri, yatýırýımcýılar, analistler ve menfaat sahipleriyle yapýılan bütün toplantýılarda ÞŞirketin sözcülüðğünü, yalnýızca Murahhas Aza, Mali Ýİþşler Direktörü, Dýıþş Ýİliþşkiler Direktörü veya Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri Müdürü veya Murahhas Aza nýın tayin ettiðği baþşka bir temsilci yapmaktadýır. ÞŞirketimizde Ýİçsel Bilgilere Eriþşimi Olanlar Listesi nde bulunanlarýın bu listede yer almalarýından kaynaklanan sorumluluklarýı, taraflarýına yönelik þşekilde hazýırlanmýıþş olan mektuplar aracýılýıðğýıyla hatýırlatýılmaktadýır. Ýİçsel Bilgilere Eriþşimi Olanlar Listesi yatýırýımcýı iliþşkileri departmanýı tarafýından güncellenmekte ve ara dönemler de dahil olmak üzere þşirketin faaliyet raporlarýında yayýımlanmaktadýır. CCÝİ, açýıklanýıncaya kadar içsel bilginin gizliliðğinin korunmasýı için CCÝİ Yetki Çizelgesi (Charter of Authority) ve CCÝİ Bilgi Koruma Politikasýı doðğrultusunda tüm gerekli önlemleri alýır. ÞŞirket sözcüsü konumunda bulunan kiþşiler her çeyrek döneme ait finansal sonuçlarýın açýıklanmasýından iki hafta öncesinden finansal sonuçlarýın açýıklanmasýına kadar olan zamanda Sessiz Dönem uygulamasýına uymakla yükümlüdürler. Sessiz dönem uygulamasýınýın baþşlangýıç ve bitiþş tarihleri mali tablolarýın açýıklanma tarihlerinin kesinleþşmesiyle birlikte ÞŞirket internet sitesinde Yatýırýımcýı Takvimi baþşlýıðğýı altýında yayýımlanýır. Mali tablo açýıklanma tarihleri ve ilgili sessiz dönem, mali tablolar açýıklanmadan en az 4 hafta önce kesinleþştirilip Yatýırýımcýı Takvimi aracýılýıðğýıyla duyurulur. Sessiz dönem boyunca CCÝİ þşirket sözcüleri, þşirket adýına kamuya açýıklanmýıþş bilgiler hariç, þşirketin finansal durumu hakkýında görüþş bildirmezler. Analist ve yatýırýımcýılar gibi sermaye piyasasýı katýılýımcýılarýınýın finansal durumla ilgili sorularýı cevaplanmaz. Bununla birlikte, Sessiz dönem, þşirket hakkýında kamuya açýıklamaya yetkili kiþşilerin, konferans, panel vb. etkinliklere katýılýımlarýına ve konuþşma yapmalarýına engel deðğildir. Bu Bilgilendirme Politikasýı CCÝİ nin tarihinde yapýılan Kurumsal Yönetim Komitesi toplantýısýında kabul edilerek tarihli Yönetim Kurulu toplantýısýında görüþşülerek onaylanmýıþş ve derhal yürürlüðğe konmuþştur. Her çeyrekte finansal raporla birlikte sunulan bilgilendirme notlarýına ilaveten, SPK mevzuatýı doðğrultusunda 2011 yýılýında aþşaðğýıda belirtilen konu ve tarihlerde toplam 17 adet özel durum açýıklamasýı yapýılmýıþştýır: Satýıþş Hacmi Açýıklamasýı - 13 Ocak Uzun Vadeli Finansman için Yetkilendirme - 18 ÞŞubat Londra Borsasýı Kotasyonu - 4 Mart CCÝİ Uzun Vadeli Finansman - 7 Mart Kuzey Irak Faaliyetleri ile Ýİlgili Hisse Alýımýı - 10 Mart Ana Sözleþşme Deðğiþşikliðği - 16 Mart Yýılýı Ýİçin Baðğýımsýız Denetim ÞŞirketi Seçimi - 31 Mart Kâr Daðğýıtýım Teklifi - 5 Nisan Kurul Toplantýısýı - 5 Nisan Olaðğan Kurul Toplantýısýı Sonuçlarýı - 27 Nisan Yönetim Kurulu Görev Daðğýılýımýı - 4 Mayýıs Türkmenistan da Hisse Alýımýı - 11 Mayýıs Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Revizyon Notu - 1 Temmuz Ýİlk 6 Aylýık Satýıþş Hacmi - 14 Temmuz CCÝİ de Üst Yönetim Deðğiþşikliðği - 10 Ekim Kredi Derecelendirme Notu - 24 Kasýım Yönetim Kurulu Üyesi Deðğiþşikliðği - 8 Aralýık 2011 Dönem içinde yapýılan özel durum açýıklamalarýı ile ilgili olarak SPK veya ÝİMKB tarafýından ek açýıklama istenmemiþştir. 4 Mart 2011 tarihinde yapýılan özel durum açýıklamamýıza göre, son yýıllardaki sýınýırlýı iþşlem hacmi nedeniyle ÞŞirket in Global Depo Sertifikalarýınýın Londra Borsasýı ndaki kotasyonuna son verilmiþştir. CCÝİ nin kurumsal internet sitesi adresinde yer almaktadýır. Türkçe ve Ýİngilizce olarak yayýımlanan internet sitesi içerik ve biçim olarak SPK Kurumsal Yönetim Ýİlkelerinde açýıklanmýıþş olan þşartlara uygundur. Internet sitesinde SPK nýın Kurumsal Yönetim Ýİlkeleri Bölüm II Madde uyarýınca gerekli olan bütün bilgiler yer almaktadýır. Dönem içerisinde internet sitemiz tamamýıyla yenilenerek hem içerik olarak geniþşletilmiþş hem de daha kullanýıcýı bir hale getirilmiþştir. 60 Kurumsal Yönetim Ýİlkeleri Uyum Raporu

4 ÞŞirketimizde %1 in üstünde ortaklýıðğýı bulunan gerçek kiþşi nihai hakim pay sahipleri: S. Kamil Yazýıcýı ,25 Tülay Aksoy ,82 Tuncay Özilhan ,73 Ýİzzet Özilhan ,54 Armaðğan Özgörkey ,11 Ahmet Cemal Özgörkey ,11 Sermaye Piyasasýı Kurulu tarafýından yayýımlanan Özel Durumlarýın Kamuya Açýıklanmasýına Ýİliþşkin Esaslar Tebliðği doðğrultusunda tarihinde CCÝİ bünyesinde yeni bir Ýİçsel Bilgiye Ulaþşanlar Listesi oluþşturulmuþş ve bu kiþşilere yükümlülükleri yazýılýı olarak imza karþşýılýıðğýı bildirilmiþştir. Tüm CCÝİ çalýıþşanlarýınýı bu önemli konu hakkýında bilgilendirmek ve yönetsel disiplinin bir unsuru haline getirmek için Ýİçeriden Öðğrenenlerin Ticareti konusu internet sitemizde de yayýımlanmakta olan CCÝİ Etik Kodu nun bir bölümü haline getirilmiþştir. Yine bu kapsamda þşirketimizde içsel bilgiye eriþşimi olan ve þşirketimiz tarafýından Sermaye Piyasasýı mevzuatýı gereðğince listelenerek takibi yapýılan Yönetim Kurulu Üyeleri, Yasal Denetçiler ile Çalýıþşanlar için bir Yasak Dönem uygulamasýı yönetim kurulu kararýına baðğlanarak tarihi itibariyle yürürlüðğe konmuþştur. Buna göre içsel bilgiye eriþşimi olan çalýıþşanlar ve yönetim kurulu üyeleri ile yasal denetçiler, ara dönemlerde mali tablolarýın kamuya duyurulmasýından önce 3 hafta, yýıllýık mali tablolarýın kamuya duyurulmasýından önce ise 4 hafta boyunca ilgili olduklarýı halka açýık þşirketin hisselerini alýıp satamayacaklardýır. CCÝİ Bilgilendirme Politikasýı doðğrultusunda uygulanmakta olan Sessiz Dönem uygulamasýınýın ve CCÝİ Etik Kodlarýınýın bir parçasýı haline getirilmiþş olan Yasak Dönem uygulamasýınýın baþşlangýıç ve bitiþş tarihleri adresinde yer alan kurumsal internet sitemizin Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri baþşlýıðğýı altýındaki Takvim bölümünde yayýımlanmaktadýır tarihi itibariyle CCÝİ Ýİçsel Bilgilere Eriþşimi Olanlar Listesi nde yer alan kiþşilerin adlarýı þşu þşekildedir: Tuncay Özilhan Baþşkan Dr. M. Cem Kozlu Baþşkan Yardýımcýısýı / Denetim Komitesi Üyesi Damian Paul Gammell Üye ve Murahhas Aza Michael A. O'Neill Üye Ahmet Boyacýıoðğlu Üye / Denetim Komitesi Üyesi M. Hurþşit Zorlu Üye / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Denetim Komitesi Baþşkanýı Kevin Andrew Warren Üye Gerard A. Reidy Üye / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Yýılmaz Argüden Üye / Kurumsal Yönetim Komitesi Baþşkanýı Armaðğan Özgörkey Üye Ahmet Oðğuz Özkardeþş Alejandro Jimenez Aslýı Kýılýıç Aykut Gümüþşlüoðğlu Aynur Süleymanoðğlu Ayþşe Dirik Barýıþş Dinç Bora Öner Burak Özpoyraz Burak Tansuk Can Çaka Can Doðğan Cihan Harman Duygu Aydoðğan Delikara Eftim Koçaridis Ege Cansen Emine Elif Deniz Filiz Menge Gülten Yazýıcýı Hülya Elmalýıoðğlu Ýİbrahim Yazýıcýı Ýİrem Çalýıþşkan Dursun Ýİrfan Çetin Menteþş Albayrak Mete Türkyýılmaz Murat Timur Nilay Eriþşkin Nilgün Yazýıcýı Orçun Özdemir Ömer Yaðğcýı Ö. Osman Kurdaþş Rasih Engin Akçakoca Rauf Can Kaðğýıtçýı Sabriye Selin Aydýın Sezai Tanrýıverdi Sibel Ahioðğlu Süleyman Vehbi Yazýıcýı Tülay Aksoy Volkan Harmandar Ahmet Alemdar Atakan Balcýı Ayça Akyel Ayþşe Ýİlik Çaðğatay Bedük Galya Frayman Molinas Neslihan ÞŞanlýı Nida Azaklýı Hüseyin M. Akýın Uluslararasýı Operasyonlar Baþşkanýı Burak Baþşarýır Türkiye Bölge Baþşkanýı N. Orhun Köstem Mali Ýİþşler Direktörü Ali Hüroðğlu Tedarik Zinciri Servisleri Direktörü Aliye Sultan Alptekin Ýİnsan Kaynaklarýı Direktörü R. Ertuðğrul Onur Hukuk Direktörü Atilla D. Yerlikaya Dýıþş Ýİliþşkiler Direktörü Özlem Aykaç Ýİðğdelipýınar Ýİç Denetim Direktörü Meltem Metin Strateji ve Ýİþş Geliþştirme Direktörü Afþşin Ertekin Abdullah Özkara Aslýıhan Çapanoðğlu Cellek Aylin Mert Aykan Gülten Ayþşe Elif Güneðği Çelik Cem Küçük Cenk Uzunoðğlu Çiðğdem Güres Erden Deniz Can Yücel Ebru Özgen Emir Yýılmazoðğlu Eser Taþşcýı Feryal Çay Filiz Ýİdil Altýınbaþşcan Gökhan Kýıpçak Hande T. Sarantopoulos Hüma Muhaddisoðğlu Iþşýıl Civelekoðğlu Kasýım Coþşkun Kerem Kerimoðğlu Kerem Ongan Meltem Tarhan Merih Ortabaþş Miraç Özdil Mustafa Sinan Özgürel Mustafa Yazgan Nebahat Rodoplu Özge Çataloðğlu Pýınar Lale Samuray Terzioðğlu Selin Telli Semra Emra Togan Deryal Tugay Keskin Tulü Karagöz 62 Kurumsal Yönetim Ýİlkeleri Uyum Raporu

5 Ahmet Cemal Özgörkey Akýın Erdem Ali Baki Usta Ahmet Bal Derya Özdemir Ertan Ýİskender Ayhan Kaan Birdal Erol Sakin (Kapsam Yeminli Mali Müþşavirlik Ltd. ÞŞti.) Ýİçsel bilgiye ulaþşanlar listesi her çeyrekte ara dönem faaliyet raporlarýında da yayýımlanmaktadýır. ÞŞirketin önemli politikalarýından biri, çalýıþşanlarla ve diðğer menfaat sahipleriyle ilgili her türlü soruna zamanýında ve uygun çözüm bulmaktýır. CCÝİ, ilgili konularda çalýıþşanlarýı, tedarikçileri, müþşterileri ve diðğer menfaat sahiplerini çeþşitli yöntemler kullanarak bilgilendirmektedir. The Coca-Cola Ýİletiþşim Hattýı ( ) tüm tüketicilere açýıktýır. Tüketiciler, müþşteriler ve pay sahipleri tr adresindeki internet sitemizde yer alan haberleþşme formlarýınýı kullanarak da bize ulaþşabilmektedirler. Distribütörlerle ve diðğer müþşterilerle bilgi alýıþşveriþşi, düzenli aralýıklarla yapýılan bayi toplantýılarýınýın yanýı sýıra çeþşitli bölgelerde sorumlu personelin düzenlediðği saha toplantýılarýıyla saðğlanmaktadýır. Ayrýıca müþşteriler ve tedarikçiler, görüþşlerini, ÞŞirketin yönetimine sözlü veya yazýılýı baþşvuruda bulunmak suretiyle iletmektedirler. Gerek satýın alýınan malzemelerin ve hizmetlerin kalitesini artýırmak amacýıyla, gerekse sektördeki diðğer geliþşmelerle ve ortaklaþşa yürütülen projeler çerçevesinde yapýılan pilot faaliyetlerle ilgili olarak tedarikçilerle toplantýılar yapýılmaktadýır. Müþşterilerimizle aramýızda kurmuþş olduðğumuz geniþş bilgilendirme aðğýı sayesinde, gerçek-zamanlýı bilgi alýıþşveriþşinde bulunabilmekteyiz. Internetteki e-satýıþş sistemi aracýılýıðğýıyla uygulamaya konulan deðğiþşiklikler müþşterilerimize derhal bildirilmekte, gerekli olduðğu durumlarda eðğitim verilmekte ve memnuniyet anketleri yapýılmaktadýır. Faaliyetlerimiz nedeniyle etkilediðğimiz ya da faaliyetlerimizi etkileyen kiþşi, grup ya da kuruluþşlarýın tümü paydaþşlarýımýızdýır. Görüþş ve deðğerlendirmeleri bizim için deðğer ifade eden tüm paydaþşlarýımýızýın yanýı sýıra öncelikli paydaþşlarýımýız ve diyalog platform ve hedeflerimiz aþşaðğýıdaki þşekilde belirlenmiþştir. Çalýıþşanlarýımýız Bayilerimiz/Satýıcýılarýımýız Hissedarlarýımýız Müþşterilerimiz Tedarikçilerimiz Yatýırýımcýılarýımýız Kamu Kurum ve Kuruluþşlarýı Sivil Toplum Kuruluþşlarýı Sendika Medya Tüketicilerimiz Sektörel Gruplar Toplum Çalýıþşan Memnuniyeti ve Baðğlýılýıðğýı Anketi, Haber Hattýı, Newsletter, CokePort, Meccmua (CCÝİ Türkiye Dergisi), Basýın özetleri, The World of CCI Dergisi, CCÝİ Mucit Yarýıþşmasýı, CCÝİ Eðğitim programlarýı, Liderlik Geliþştirme Eðğitimleri, Satýıþş vb. Teþşvik Programlarýı Bayi toplantýılarýı, düzenli ziyaretler, eðğitim programlarýı, fabrika ziyaretleri, bayi memnuniyeti anketi Kurul Toplantýılarýı, Internet sitesi, Kamuyu Aydýınlatma Platformu Eðğitimler, destek programlarýı, düzenli ziyaretler, fabrika ziyaretleri, Coca-Cola Müþşteri Kervanýı, Müþşteri memnuniyeti anketi Eðğitim programlarýı, iyileþştirme denetimleri, fabrika ziyaretleri Faaliyet raporlarýı, yatýırýımcýı konferanslarýı, analist toplantýılarýı, yatýırýımcýı sunumu, KSS raporu, internet sitesi, webcast, Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri birimi, e-posta daðğýıtýımlarýı, özel durum açýıklamalarýı, Kamuyu Aydýınlatma Platformu, internet üzerinden doðğrudan geribildirim formlarýı Sektörel geliþşime katkýı için bilgilendirme, yasa ve yönetmeliklere tam uyum, altyapýı yatýırýımlarýıyla ilgili destekler Proje ortaklýıklarýı, kurumsal ve çalýıþşan üyelikleri, konferans katýılýımlarýı ve sunumlarýı Sendika temsilciliðği, toplu iþş sözleþşmesi, yönetici-temsilci toplantýılarýı, fabrika ziyaretleri Düzenli bilgilendirmeler, demeçler, destek programlarýı, düzenli ziyaretler, internet sitesi, fabrika ziyaretleri Coca-Cola Danýıþşma Merkezi, internet sitesi, bilgilendirici yayýınlar, fabrika ziyaretleri, ürün etiketleri Kurumsal üyelikler, ortak iþşbirliðği projeleri, toplantýılara katýılýım CCÝİ Çalýıþşan Topluma Katkýı Programýı, Baðğýıþşlar, internet sitesi, fabrika ziyaretleri, destek programlarýı, gönüllü uygulamalar, Coca-Cola Danýıþşma Merkezi, toplu iletiþşim araçlarýıyla bilgilendirme, ürün etiketleri, reklam ve tanýıtýım etkinlikleri, çevre eðğitimleri, toplumsal katýılýım uygulamalarýı, saha çalýıþşmalarýı, toplantýılar, anket ve görüþş sunma CCÝİ insan kaynaklarýı politikasýı, baðğlýılýıðğýı yüksek çalýıþşanlardan oluþşan yetkin bir organizasyon yaratarak, CCÝİ nin tercih edilen bir þşirket olmasýınýı saðğlamayýı hedeflemektedir. Bu amaç doðğrultusunda aþşaðğýıda belirtilen ana stratejik önceliklerde sürekli iyileþşme prensibini esas almaktadýır: CCÝİ olarak, iþşgücü ihtiyacýınýın planlanmasýından baþşlayarak iþşe alýım ve yerleþştirme, performans yönetimi, yetenek yönetimi, eðğitim ve geliþşim yönetimi, ücret ve yan haklar yönetimi, ödüllendirme gibi tüm insan kaynaklarýı sistemleri sürekli geliþşimi ve üstün performansýı saðğlama, teþşvik etme ve ödüllendirme prensibi çerçevesinde iþşletilmektedir. Bu kapsamda, çalýıþşan geliþşimi hem tüm yöneticilerimizin hem de tüm çalýıþşanlarýımýızýın en önemli bireysel hedefleri içinde yer almaktadýır. Geliþşim ve üstün performans için sadece bilgi, beceri geliþşimi deðğil, bunun yanýı sýıra yetkinlik geliþşimi de ön plana çýıkartýılmaktadýır. 64 Kurumsal Yönetim Ýİlkeleri Uyum Raporu

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU Kurumsal yönetim anlayışını faaliyetlerinin vazgeçilmez bir unsuru olarak kabul eden Adel Kalemcilik, bütün yasal düzenlemeleri

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu BÖLÜM I - KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimizin tüm faaliyetleri bütün yasal düzenlemeler ve SPK tarafından

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2009 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkelerine

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1) Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Aygaz, Kurumsal Yönetim İlkeleri nin, tüm sermaye piyasası ve şirketler açısından fayda

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 48 Akenerji, faaliyetlerinde Kurumsal Yönetim İlkeleri nde yer alan prensiplerin uygulanması için azami özen göstermektedir. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Müşterileri, çalışanları ve hissedarları

Detaylı

Risk Yönetimi ve Yatırımcılarla İlişkiler Müdürlüğü nün (Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi) iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Risk Yönetimi ve Yatırımcılarla İlişkiler Müdürlüğü nün (Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi) iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur. 77 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz, 2010 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI 30.12.2011 tarihli Kurumsal Yönetim Komitesi Raporu ile 2011 dönemine ait Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu muz işbu Beyanımızın

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 2 Ekim 2014 1 İÇİNDEKİLER Derecelendirme Sonucu ve Özeti....... 3 Derecelendirme Metodolojisi....... 5 Şirket Hakkında......... 6 1.KISIM: PAY SAHİPLERİ........

Detaylı

Şirket'imizde pay sahiplerinin başvuruları ve yatırımcılarla olan ilişkiler Bütçe ve Finans Müdürü tarafından yönetilmektedir.

Şirket'imizde pay sahiplerinin başvuruları ve yatırımcılarla olan ilişkiler Bütçe ve Finans Müdürü tarafından yönetilmektedir. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM 1. Kurumsal yönetim ilkelerine uyum beyanı Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., 01 Ocak 2011 31 Aralık 2011 döneminde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU İçindekiler 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı... 2 BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ... 3 2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi... 3 3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu BÖLÜM I. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu

Detaylı

31 Mart 2012 FAALİYET RAPORU

31 Mart 2012 FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 31 Mart 2012 FAALİYET RAPORU Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Sayfa No: 2 1-Genel : Rapor Dönemi : 01-01-2012 31-03-2012 Ortaklığın Ünvanı : Afyon Çimento Sanayi Türk Anonim Şirketi Yönetim Kurulu

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: 2.1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: 2.1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı 2- KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU: 2.1-Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. (Bundan böyle Şirket diye anılacaktır.) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal

Detaylı

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu Aksa Enerji Üretim A.Ş. 2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Aksa Enerji Üretim A.Ş. nin (Bundan böyle Şirket veya Aksa Enerji olarak anılacaktır.)

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Garanti Bankası veya Garanti veya Banka ), Bankacılık

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün

Detaylı

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş

PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş Küresel krizle birlikte dünyanın en büyük kurum ve şirketlerinin bir gecede ya yok olduğuna ya da krizi iyi yönetemeyerek kurumsal

Detaylı

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. FAALİYET RAPORU 2011 83 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirket, 2011 yılında Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıklarından oluşan Kurumsal

Detaylı

MİGROS TÜRK T.A.Ş. kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu 2005

MİGROS TÜRK T.A.Ş. kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu 2005 MİGROS TÜRK T.A.Ş. kurumsal yönetim ilkeleri uyum raporu 2005 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Migros Türk T.A.Ş., SPK 04.07.2003 tarih ve 35/835 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2003 de

Detaylı

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı

1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı 1 Ocak - 31 Aralık 2013 faaliyet dönemini kapsayan Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ) nun 30 Aralık 2011 tarih, 28158 sayılı

Detaylı

2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2011 Yılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Köklü değerlere ve güçlü kurumsal temellere sahip olan Tekfen Grubu, başarılı iş uygulamalarını devam ettirmek

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU 01 OCAK 2013 30 EYLÜL 2013 FAALİYET RAPORU AFYON ÇİMENTO SAN. T.A.Ş. Sayfa No: 1 1-GENEL BİLGİLER: 1.1-Rapor Dönemi :01 Ocak 2013 30 Eylül 2013 1.2-Ortaklığın Unvanı 1.3-Ortaklığın Ticaret Sicili :Afyon

Detaylı

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur.

Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı Kurumsal yönetim, şeffaflık ve etik değerlere bağlılık, Akbank ın her zaman önceliği olmuştur. Akbank; Temettü politikasını açıklayan ilk bankadır (2003). Kurumsal

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu

Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Raporu 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal Yönetim İlkelerinin dört ana unsuru olan Eşitlik, Şeffaflık, Hesap Verilebilirlik ve Sorumluluk kavramlarını benimseyen Şirketimiz, söz konusu ilkelere

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler, devlet ve sivil toplum örgütlerine olduğu

Detaylı

Müşteri Memnuniyeti: Kaliteyi ve müşteri memnuniyetini daima ön planda tutarız.

Müşteri Memnuniyeti: Kaliteyi ve müşteri memnuniyetini daima ön planda tutarız. A. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 1- Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı Müşterileri, çalışanları ve hissedarları için sürekli değer yaratmayı amaçlayan Ak-Al Tekstil Sanayii A.Ş. rekabetin ve

Detaylı

Yaşamın Her Yerinde...

Yaşamın Her Yerinde... Yaşamın Her Yerinde... ÇİMSA FAALİYET RAPORU 2010 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri ne Uyum Beyanı Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinde

Detaylı

Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum Raporu. Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı

Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum Raporu. Kurumsal Sosyal Sorumluluk. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Kurumsal Yönetim Đlkelerine Uyum Raporu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kurumsal Sosyal Sorumluluk Anlayışı Dünyadaki sınırlı kaynakları dikkatli kullanmak, geliştirmek ve sürdürülebilir kılmak için bireyler,

Detaylı

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013 31.12.2013 FAALİYET RAPORU SERMAYE PİYASASI KURULU NUN 13.06.2013 TARİHLİ SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ

Detaylı