Yatýırýımcýı iliþşkileri birimi çalýıþşanlarýınýın bilgileri aþşaðğýıda yer almaktadýır:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yatýırýımcýı iliþşkileri birimi çalýıþşanlarýınýın bilgileri aþşaðğýıda yer almaktadýır:"

Transkript

1 CCÝİ de ÞŞirket ve pay sahipleri arasýındaki iliþşkileri yöneten ve doðğrudan Mali Ýİþşler Direktörü ne raporlama yapan bir Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri Departmanýı bulunmaktadýır. Yatýırýımcýı iliþşkileri birimi çalýıþşanlarýınýın bilgileri aþşaðğýıda yer almaktadýır: Dr. Deniz Can Yücel Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri Müdürü Tel: Faks: E-posta: Eser Taþşcýı Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri Yöneticisi Tel: Faks: E-posta: Nebahat Rodoplu Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri Yöneticisi Tel: Faks: E-posta: Merih Ortabaþş Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri Analisti Tel: Faks: E-posta: Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri Birimi ne yöneltilen sorular CCÝİ Bilgilendirme Politikasýına uygun olarak cevaplanmaktadýır. CCÝİ Yönetimi ve Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri Birimi 2011 yýılýı içinde 21 adet Yatýırýımcýı Konferansýı ve roadshowa katýılmýıþş, 17 adet telekonferans görüþşmesi gerçekleþştirmiþştir. Bu konferanslarda ve telekonferanslarda, þşirket merkezinde veya yatýırýımcýılarýın ofisinde olmak üzere 312 kurum ve fondan 438 yatýırýımcýı/analistle bir araya gelinmiþştir. Her çeyrek yapýılan finansal açýıklamalarýın ertesi günü açýıklanan sonuçlarýı tartýıþşmak amacýıyla 4 adet telekonferans düzenlemiþştir. Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri Birimi, CCÝİ nin stratejik ve operasyonel performansýıyla ilgili geliþşmeleri paylaþşmak ve bu konudaki bilgi taleplerini cevaplamak amacýıyla düzenli aralýıklarla analist ve yatýırýımcýılarla toplantýılar yapmaktadýır. Bu toplantýılar eþşitlik ilkeleri çerçevesinde yapýılmakta ve analist veya yatýırýımcýılarla paylaþşýılan bütün bilgiler aynýı zamanda CCÝİ nin internet sitesinde de yayýımlanmaktadýır. CCÝİ nin Bilgilendirme Politikasýı, bütün pay sahiplerine ve yatýırýımcýılara eþşit davranýılmasýınýı gerektirmekte, aynýı içeriðğe sahip olan bilgilerin herkese doðğru ve aynýı anda ulaþştýırýılmasýınýı öngörmektedir. Pay sahiplerinin o anda kamunun bilgisi dahilinde olmayan iþşlemler hakkýındaki bilgi talepleri de bu politikaya uygun olarak deðğerlendirilmekte ve kiþşiye özel açýıklama yapýılmasýına hiçbir zaman izin verilmemektedir. Bilgiler, Kamuyu Aydýınlatma Platformu ve basýın yoluyla halka açýıklanmaktadýır. Pay sahiplerinin halka açýık bilgilere daha kolay ulaþşmasýınýı saðğlamak amacýıyla ve Kurumsal Yönetim Ýİlkeleri Bölüm II, Madde uyarýınca, halka yönelik bütün açýıklamalar ÞŞirketin internet sitesinde (www.cci.com.tr) Türkçe ve Ýİngilizce olarak yayýımlanmaktadýır. Ayrýıca bütün açýıklamalar ÞŞirketin veritabanýında kayýıtlýı olan kiþşilere e-posta ile gönderilmektedir. Bu veritabanýı listesinde yer alabilmek için yerine getirilmesi gereken özel bir þşart yoktur; yatýırýımcýı, analist ve ilgili taraflarýın bu listeye girmeye yönelik bütün talepleri teþşvik ve kabul edilmektedir. CCÝİ nin Ana Sözleþşmesinde, bireysel bir hak olmak üzere, pay sahiplerine özel denetçi görevlendirilmesi yönünde talep hakkýı tanýıyan bir düzenleme yer almamaktadýır. Olaðğan Kurul toplantýısýı, 27 Nisan 2011 tarihinde, þşirketin genel merkezinde, toplantýıda hazýır bulunan ve adet payýın ,6 adedini elinde bulunduran pay sahiplerinin oluþşturduðğu %82,6 lýık bir çoðğunlukla yapýılmýıþştýır. CCÝİ nin yerli ve yabancýı pay sahipleri Kurul a bizzat ve vekaleten katýılmýıþşlardýır. 7 Nisan 2011 tarihinde gönderilen davetiye ile pay sahiplerine toplantýınýın günü, saati, yeri ve gündemi bildirilmiþştir. Toplantýınýın günü, saati, yeri ve gündemi Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nin 7791 sayýılýı ve 11 Nisan 2011 tarihli nüshasýında, Milliyet Gazetesi nin 11 Nisan 2011 tarihli nüshasýında ve ayrýıca CCÝİ nin internet sitesi adresinde yayýımlanmýıþştýır. Toplantýıdan önce hazýırlanan Kurul Bilgilendirme Dokümanýı þşirket internet sitesinde yayýımlanmýıþş, aynýı zamanda Kurul a katýılan ortaklarýımýıza basýılýı olarak da daðğýıtýılmýıþştýır. Toplantýıya medya kuruluþşu temsilcisi katýılmamýıþştýır. Bununla birlikte toplantýıya Kurumsal Yönetim Derecelendirme ÞŞirketi temsilcisi misafir olarak katýılmýıþştýır. Toplantýınýın açýılýıþşýında bir sunum ile katýılýımcýılara 2010 yýılýı faaliyetleri hakkýında bilgi verilmiþştir. Gerçekleþştirilen genel kurulda pay sahipleri soru sorma haklarýınýı kullanmýıþşlar, sorulara cevap verilmiþştir. ÞŞirketimizin vergiden muaf vakýıflara yaptýıðğýı TL tutarýındaki baðğýıþşlar Pay Sahiplerinin bilgisine sunulmuþştur. kurul toplantýısýınýın tutanaklarýı ve hazirun cetvelleri CCÝİ nin internet sitesinde Türkçe ve Ýİngilizce olarak yayýımlanmýıþştýır. Nama yazýılýı pay sahiplerinin hamillerinin Kurula katýılabilmek için ÞŞirketin hisse defterine önceden kaydolmuþş olmalarýı gereken bir süre mevcut deðğildir. ÝİMKB de iþşlem gören hisse sahipleri de Merkezi Kayýıt Kuruluþşu A.ÞŞ. blokaj kâðğýıdýınýı ibraz ederek oylarýınýı kullanabilmektedir. CCÝİ Ana Sözleþşmesi hisse bölünmesi, varlýık kiralanmasýı, satýın alýınmasýı veya satýılmasýı gibi önemli kararlarýın genel kurulda alýınmasýına iliþşkin bir hüküm içermemektedir. ÞŞirketin Ana Sözleþşmesi oy haklarýıyla ilgili olarak herhangi bir imtiyaz tanýımamaktadýır. Olaðğan veya Olaðğanüstü Kurullarda her pay için bir oy hakkýı tanýınmaktadýır. Pay sahipleri Kurullara, diðğer pay sahiplerine ya da pay sahibi olmayan kiþşilere verdikleri vekalet ile katýılabilmektedirler. Pay sahibi olan vekalet sahipleri, kendi oylarýınýın dýıþşýında, temsil ettikleri paylara ait olan her pay için oy kullanma hakkýına sahip bulunmaktadýırlar. Vekaletnamenin þşekli SPK mevzuatýına uygun olarak Yönetim Kurulu nca belirlenerek ilan edilmektedir. Halihazýırda ÞŞirketin Ana Sözleþşmesinde birikimli oy kullanma sisteminin kullanýılmasýına izin veren bir hüküm mevcut deðğildir ve yönetimde azýınlýık paylarýı temsil edilmemektedir. ÞŞirketimizin ana hissedarlarýı ile karþşýılýıklýı iþştirak iliþşkisi bulunmamaktadýır. 56 Kurumsal Yönetim Ýİlkeleri Uyum Raporu

2 bir kural olarak, yüksek miktarlarda nakit çýıkýıþşýı gereken yatýırýım dönemleri haricinde, pay sahiplerine daðğýıtýılabilir kârýın %50 sine kadar temettü daðğýıtýılmasýı prensipte kabul edilmiþştir. ekonomik þşartlarda ortaya çýıkan olaðğanüstü geliþşmelerin ve ÞŞirketin uzun vadeli büyümesi için gerekli olan yatýırýım ve diðğer finansman ihtiyaçlarýınýın yol açabileceðği özel durumlar haricinde, bu politikanýın sürdürülmesi ÞŞirketin temel hedeflerinden biridir. ÞŞirketimizin 27 Nisan 2011 tarihinde yapýılan Olaðğan Kurul Toplantýısýı nda alýınan karara istinaden, þşirketimizin 2010 yýılýı daðğýıtýılabilir kârýı üzerinden ,00 TL, nakit temettü olarak 26 Mayýıs 2011 tarihinden itibaren ortaklarýımýıza daðğýıtýılmýıþştýır. ÞŞirketimiz 2010 yýılýı kârýından tam mükellef kurumlar ile Türkiye de bir iþşyeri veya daimi temsilcilik aracýılýıðğýı ile kâr payýı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal deðğerde olan 100 adet hisse senedi karþşýılýıðğýında 0, TL brüt (0, TL net), diðğer hissedarlara ise 0, TL brüt (0, TL net) nakit temettü ödemesi yapýılmýıþştýır. Kâr daðğýıtýımýı Türk Ticaret Kanununa ve Sermaye Piyasasýı Kanununa uygun olarak ve yasal süre limitleri içerisinde yapýılmaktadýır yýılýı içerisinde kâr daðğýıtýımýı yasal süreler içerisinde gerçekleþşmiþştir. Hiçbir pay grubuna kâr daðğýıtýımýıyla ilgili herhangi bir imtiyaz tanýınmamýıþştýır. A Grubu ve B Grubu Paylarýın devrine iliþşkin hükümler ÞŞirketin Ana Sözleþşmesinde yer almaktadýır. Ancak Ana Sözleþşme C Grubu Paylarýın devrine iliþşkin herhangi bir sýınýırlama getirmemiþştir. Ana sözleþşme ÞŞirketin adresinde bulunan internet sitesinde Türkçe ve Ýİngilizce olarak yayýımlanmaktadýır. CCÝİ Bilgilendirme Politikasýı, bilginin bütün paydaþşlara zamanlýılýık, yararlýılýık, doðğruluk ve eþşitlik ilkeleri içerisinde ulaþştýırýılmasýınýı öngörmektedir. Paylarýı Ýİstanbul Menkul Kýıymetler Borsasýı nda (ÝİMKB) iþşlem görmekte olan CCÝİ, pay sahipleri haklarýınýın kullanýımýınýın kolaylaþştýırýılmasýı amacýıyla yeterli sayýıda personelden oluþşan pay sahipleri ile iliþşkiler birimini (yatýırýımcýı iliþşkileri) oluþşturmuþştur. ÞŞirketimiz tüm pay sahiplerimiz ile diðğer menfaat sahiplerinin bilgilendirilmesinde zamanlýılýık, yararlýılýık, doðğruluk ve eþşitlik prensiplerini esas almaktadýır. Bu kapsamda, Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri Birimi, þşirketimizin hak ve menfaatlerini de gözetecek ve bilgi paylaþşýımýında asimetriyi önleyecek þşekilde, bilginin zamanýında, doðğru ve anlaþşýılabilir, analiz edilebilir ve düþşük maliyetle kolay eriþşilebilir bir þşekilde paylaþşýılmasýınýı saðğlamak amacýıyla, pay sahipleri ve ilgili bütün diðğer taraflarla iletiþşimi yürütmektedir. Sermaye Piyasasýı Kurulu (SPK) Mevzuatýı uyarýınca gerekli olan bütün diðğer konulara ek olarak þşirketin mali durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir deðğiþşikliðğin meydana gelmesiyle sonuçlanabilecek bütün gerçekleþşmeler hakkýındaki bilgiler kamuya derhal açýıklanmaktadýır. Ancak, kamuya yapýılan hiçbir açýıklama, ÞŞirketin rekabet gücünü engelleyebilecek ve dolayýısýıyla ÞŞirket, pay sahipleri ve menfaat sahipleri açýısýından zararlýı sonuçlar doðğurabilecek olan bir bilgiyi içeremez ve ÞŞirkete ait ticari sýırlar açýıklanamaz. CCÝİ kamuya yönelik açýıklamalarýı SPK nýın ve ÝİMKB nin mevzuat ve yönetmeliklerine uygun olarak yapmaktadýır. Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri Birimi ne yöneltilen yazýılýı sorular, halka açýık olan bilgilerle ilgili talepleri içermek kaydýıyla, eðğer bilgi mevcut bir bilgi ise 2 iþşgünü içinde, bilgi mevcut bilgilerin türetilmesinden yeni oluþşturulacak ise 5 iþşgünü içinde, yazýılýı olarak cevaplanmaktadýır. Birimin analist ve yatýırýımcýılar ile tüm yazýıþşmalarýı kayýıt altýında tutulmaktadýır. Kamu tarafýından bilinmeyen bir hususun açýıklanmasýınýın gerekli olduðğu her durumda, Murahhas Aza, Mali Ýİþşler Direktörü, Hukuk Direktörü, Dýıþş Ýİliþşkiler Direktörü ve Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri Müdürü nden oluþşan bir çalýıþşma grubu, konuyu ÞŞirketin bilgilendirme politikasýı çerçevesinde inceleyerek gereðğini yapmaktadýır. Ýİlk kez açýıklanacak olan her türlü bilgi, bu çalýıþşma grubunun onayýından geçmek zorundadýır. ÞŞirketin bilgilendirme politikasýı ve bu politikada yapýılan tüm deðğiþşikliklere iliþşkin olarak Kurumsal Yönetim Komitesi görüþş ve önerilerini Yönetim Kurulu na sunmaktadýır. Yönetim Kurulu anýılan hususlarýı görüþşerek onaylamakta ve bu politika Kurul un bilgisine sunulmakta ve kamuya açýıklanmaktadýır. Ýİþşbu bilgilendirme politikasýınýı yürütmekten Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri Departmanýı sorumludur. Sermaye, yönetim ve denetim bakýımýından þşirketin doðğrudan ve dolaylýı olarak iliþşkide bulunduðğu gerçek ve tüzel kiþşiler ile þşirket arasýındaki hukuki ve ticari iliþşkiler mali tablo ve dipnotlarda açýıklanmaktadýır. CCÝİ, üç ayda bir finansal sonuçlarýınýı açýıklamaktadýır. Finansallarýın açýıklanmasýınýı izleyen iþş günü telekonferans/webcasting düzenlenmektedir. Bu sayede katýılýımcýılara þşirketin açýıklanan sonuçlarýınýı deðğerlendirmeleri ve sorularýınýı hazýırlamalarýı için gereken fýırsat verilmiþş olmaktadýır. Yönetim belirli aralýıklarla, operasyonel sonuçlar hakkýında bilgi vermek ve sorularýı cevaplamak amacýıyla analist toplantýılarýı düzenlemektedir. ÞŞirket her çeyrekte finansal raporlarla birlikte yatýırýımcýılarýı ve analistleri bilgilendirmek ve o dönem sonuçlarýınýı deðğerlendirmek amacýıyla bilgilendirme notu hazýırlamaktadýır. ÞŞirket sözcüleri yýıllýık bazda tahmin vermeye ve bu tahminleri çeyreksel bazda gözden geçirmeye gayret eder. Üst yönetim ve yatýırýımcýı iliþşkileri, ulusal ve uluslararasýı düzeydeki yatýırýımcýı konferanslarýına katýılmakta ve yatýırýımcýılar ve analistlerle bilgi paylaþşmak amacýıyla birebir toplantýılar yapmaktadýırlar. Bilginin asimetrik daðğýılýımýınýı engellemek için bu toplantýılarda kullanýılan sunumlar þşirketin internet sitesine eklenmektedir. Geleneksel bilgi aktarýım kanallarýına ek olarak, kamuya yönelik açýıklamalarda diðğer iletiþşim araçlarýı da kullanýılmaktadýır. Bu çerçevede, ÝİMKB ye yapýılan özel durum açýıklamalarýı Türkçe ve Ýİngilizce olarak internet sitemizde yayýımlanmakta ve iletiþşim bilgilerini ÞŞirketimize vermiþş olan kontak listemizde bulunan kiþşilere doðğrudan e-posta ile gönderilmektedir. CCÝİ nin adresinde bulunan kurumsal internet sitesi, Türkçe ve Ýİngilizce olarak yayýımlanmaktadýır. Ýİnternet sitesinin içeriðğinin güncellenmesinden Dýıþş Ýİliþşkiler departmanýı ile birlikte Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri departmanýı sorumludur. Ýİnternet sitesinde, SPK nýın Kurumsal Yönetim Ýİlkeleri, Bölüm II, Maddesi nde yer alan tüm bilgiler Kurumsal, Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri, Ýİnsan Kaynaklarýı, Basýın Ýİliþşkileri ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk baþşlýıklarýı altýında yer almaktadýır. Ýİnternet sitesi herkese açýıktýır ve herhangi bir sýınýırlama yoktur. Ýİnternet sitesi ziyaretçileri gizli tutulur. Ýİþş Sistem Grubu tarafýından internet sitesinin güvenliðğini saðğlamak için tüm olasýı tedbirler alýınmýıþştýır. CCÝİ internet sitesinin her sayfasýında Yasal Uyarýı ve Gizlilik Politikasýı yer almaktadýır. Yýıllýık faaliyet raporlarýı Türkçe ve Ýİngilizce olarak internet sitesinde yayýımlanmakta ve daðğýıtýım listemizdeki kiþşilere e-posta ile gönderilmektedir. Daðğýıtýım listesinde yer almak için herhangi bir sýınýırlama bulunmamaktadýır. ÞŞirket olaðğan genel kurul toplantýılarýı için mevzuata ek olarak, faaliyet raporu, baðğýımsýız denetim raporu, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve CCÝİ Bilgilendirme Politikasýı yla birlikte SPK Kurumsal Yönetim Ýİlkeleri doðğrultusunda, yatýırýımcýı iliþşkileri departmanýı tarafýından bir bilgilendirme dokümanýı hazýırlanmakta ve genel kurulun bilgisine sunulmaktadýır. Bunun yanýı sýıra pay sahipleri ve diðğer menfaat sahiplerinden gelen bilgi ve görüþşme talepleri ÞŞirketimizin bilgilendirme politikasýı çerçevesinde deðğerlendirilerek, tüm bilgi paylaþşýımýı daha önce kamuya açýıklanmýıþş olan içerik kapsamýında gerçekleþşmektedir 58 Kurumsal Yönetim Ýİlkeleri Uyum Raporu

3 Yine SPK Kurumsal Yönetim Ýİlkeleri gerekleri doðğrultusunda þşirket internet sitesinde Kâr Daðğýıtýım Politikasýı na ve Etik Kurallar a yer verilmektedir. CCÝİ yatýırýımcýılar dýıþşýındaki paydaþşlarýıyla iliþşkilerini tedarikçi politikasýı, insan kaynaklarýı politikasýı, kurumsal sosyal sorumluluk stratejisi gibi diðğer iletiþşim politikalarýı ile sürdürmektedir. Bu politika ve stratejilerin uygulanmasýından sýırasýıyla Tedarik Zinciri, Ýİnsan Kaynaklarýı ve Dýıþş Ýİliþşkiler departmanlarýı sorumludur. CCÝİ nin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporu þşirket internet sitesinde yayýımlanmakta olup rapor periyodik olarak güncellenmektedir. Yýıl sonu faaliyet sonuçlarýı da dahil olmak üzere ÞŞirketimizin faaliyet sonuçlarýı, performansýı ve dönem içerisindeki diðğer geliþşmeler ve ayrýıca ÞŞirketimizin finansal durumunda ve/veya faaliyetlerinde önemli bir deðğiþşiklik yaratabilecek geliþşmelerin kamuya duyurulmasýında ÝİMKB ye yapýılan özel durum açýıklamalarýınýın yanýı sýıra basýın bültenleri ve/veya basýın toplantýılarýından da yararlanýılabilinir. Basýında yayýımlanmýıþş olan her açýıklamanýın bir kopyasýı da ÞŞirketin internet sitesine konulmaktadýır. Basýından gelen bilgi talepleri, ÞŞirketin Dýıþş Ýİliþşkiler birimi tarafýından toplanýıp CCÝİ Kamuyu Aydýınlatma ve Ýİletiþşim Protokolü ve CCÝİ Bilgilendirme Politikasýı na uygun olarak içsel bir þşekilde deðğerlendirilmekte ve buna göre cevaplanmaktadýır. ÞŞirket hakkýında, TV, yazýılýı basýın, internet ve radyo da dahil olmak üzere ulusal veya uluslararasýı basýın-yayýın organlarýında yer alan tüm haber ve söylentiler medya izleme þşirketleri tarafýından takip edilmekte ve þşirket üst yöneticilerine ek olarak ilgili þşirket çalýıþşanlarýına da günlük olarak raporlanmaktadýır. ÞŞirket ile ilgili gerçeðğe dayalýı olmayan bir haber yayýımlanýırsa, Dýıþş Ýİliþşkiler ve Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri birimleri tarafýından durum deðğerlendirilir, ÝİMKB veya SPK tarafýından açýıklama isteðğini takiben veya gerekli hallerde açýıklama isteðği beklenmeksizin CCÝİ Bilgilendirme Politikasýı na uygun olarak ilgili bildirimler yapýılýır. Ýİdari sorumluluðğu olan kiþşiler Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetçiler ve Murahhas Aza, Mali Ýİþşler Direktörü, Ýİç Denetim Direktörü, Bölge Baþşkanlarýı ve direktörlerin yer aldýıðğýı CCÝİ üst yönetimidir. Bu kiþşiler aynýı zamanda Ýİçsel Bilgilere Eriþşimi Olanlar Listesi nde yer almaktadýırlar. Basýın dahil bütün bilgilendirme kanallarýında ve pay sahipleri, yatýırýımcýılar, analistler ve menfaat sahipleriyle yapýılan bütün toplantýılarda ÞŞirketin sözcülüðğünü, yalnýızca Murahhas Aza, Mali Ýİþşler Direktörü, Dýıþş Ýİliþşkiler Direktörü veya Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri Müdürü veya Murahhas Aza nýın tayin ettiðği baþşka bir temsilci yapmaktadýır. ÞŞirketimizde Ýİçsel Bilgilere Eriþşimi Olanlar Listesi nde bulunanlarýın bu listede yer almalarýından kaynaklanan sorumluluklarýı, taraflarýına yönelik þşekilde hazýırlanmýıþş olan mektuplar aracýılýıðğýıyla hatýırlatýılmaktadýır. Ýİçsel Bilgilere Eriþşimi Olanlar Listesi yatýırýımcýı iliþşkileri departmanýı tarafýından güncellenmekte ve ara dönemler de dahil olmak üzere þşirketin faaliyet raporlarýında yayýımlanmaktadýır. CCÝİ, açýıklanýıncaya kadar içsel bilginin gizliliðğinin korunmasýı için CCÝİ Yetki Çizelgesi (Charter of Authority) ve CCÝİ Bilgi Koruma Politikasýı doðğrultusunda tüm gerekli önlemleri alýır. ÞŞirket sözcüsü konumunda bulunan kiþşiler her çeyrek döneme ait finansal sonuçlarýın açýıklanmasýından iki hafta öncesinden finansal sonuçlarýın açýıklanmasýına kadar olan zamanda Sessiz Dönem uygulamasýına uymakla yükümlüdürler. Sessiz dönem uygulamasýınýın baþşlangýıç ve bitiþş tarihleri mali tablolarýın açýıklanma tarihlerinin kesinleþşmesiyle birlikte ÞŞirket internet sitesinde Yatýırýımcýı Takvimi baþşlýıðğýı altýında yayýımlanýır. Mali tablo açýıklanma tarihleri ve ilgili sessiz dönem, mali tablolar açýıklanmadan en az 4 hafta önce kesinleþştirilip Yatýırýımcýı Takvimi aracýılýıðğýıyla duyurulur. Sessiz dönem boyunca CCÝİ þşirket sözcüleri, þşirket adýına kamuya açýıklanmýıþş bilgiler hariç, þşirketin finansal durumu hakkýında görüþş bildirmezler. Analist ve yatýırýımcýılar gibi sermaye piyasasýı katýılýımcýılarýınýın finansal durumla ilgili sorularýı cevaplanmaz. Bununla birlikte, Sessiz dönem, þşirket hakkýında kamuya açýıklamaya yetkili kiþşilerin, konferans, panel vb. etkinliklere katýılýımlarýına ve konuþşma yapmalarýına engel deðğildir. Bu Bilgilendirme Politikasýı CCÝİ nin tarihinde yapýılan Kurumsal Yönetim Komitesi toplantýısýında kabul edilerek tarihli Yönetim Kurulu toplantýısýında görüþşülerek onaylanmýıþş ve derhal yürürlüðğe konmuþştur. Her çeyrekte finansal raporla birlikte sunulan bilgilendirme notlarýına ilaveten, SPK mevzuatýı doðğrultusunda 2011 yýılýında aþşaðğýıda belirtilen konu ve tarihlerde toplam 17 adet özel durum açýıklamasýı yapýılmýıþştýır: Satýıþş Hacmi Açýıklamasýı - 13 Ocak Uzun Vadeli Finansman için Yetkilendirme - 18 ÞŞubat Londra Borsasýı Kotasyonu - 4 Mart CCÝİ Uzun Vadeli Finansman - 7 Mart Kuzey Irak Faaliyetleri ile Ýİlgili Hisse Alýımýı - 10 Mart Ana Sözleþşme Deðğiþşikliðği - 16 Mart Yýılýı Ýİçin Baðğýımsýız Denetim ÞŞirketi Seçimi - 31 Mart Kâr Daðğýıtýım Teklifi - 5 Nisan Kurul Toplantýısýı - 5 Nisan Olaðğan Kurul Toplantýısýı Sonuçlarýı - 27 Nisan Yönetim Kurulu Görev Daðğýılýımýı - 4 Mayýıs Türkmenistan da Hisse Alýımýı - 11 Mayýıs Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Revizyon Notu - 1 Temmuz Ýİlk 6 Aylýık Satýıþş Hacmi - 14 Temmuz CCÝİ de Üst Yönetim Deðğiþşikliðği - 10 Ekim Kredi Derecelendirme Notu - 24 Kasýım Yönetim Kurulu Üyesi Deðğiþşikliðği - 8 Aralýık 2011 Dönem içinde yapýılan özel durum açýıklamalarýı ile ilgili olarak SPK veya ÝİMKB tarafýından ek açýıklama istenmemiþştir. 4 Mart 2011 tarihinde yapýılan özel durum açýıklamamýıza göre, son yýıllardaki sýınýırlýı iþşlem hacmi nedeniyle ÞŞirket in Global Depo Sertifikalarýınýın Londra Borsasýı ndaki kotasyonuna son verilmiþştir. CCÝİ nin kurumsal internet sitesi adresinde yer almaktadýır. Türkçe ve Ýİngilizce olarak yayýımlanan internet sitesi içerik ve biçim olarak SPK Kurumsal Yönetim Ýİlkelerinde açýıklanmýıþş olan þşartlara uygundur. Internet sitesinde SPK nýın Kurumsal Yönetim Ýİlkeleri Bölüm II Madde uyarýınca gerekli olan bütün bilgiler yer almaktadýır. Dönem içerisinde internet sitemiz tamamýıyla yenilenerek hem içerik olarak geniþşletilmiþş hem de daha kullanýıcýı bir hale getirilmiþştir. 60 Kurumsal Yönetim Ýİlkeleri Uyum Raporu

4 ÞŞirketimizde %1 in üstünde ortaklýıðğýı bulunan gerçek kiþşi nihai hakim pay sahipleri: S. Kamil Yazýıcýı ,25 Tülay Aksoy ,82 Tuncay Özilhan ,73 Ýİzzet Özilhan ,54 Armaðğan Özgörkey ,11 Ahmet Cemal Özgörkey ,11 Sermaye Piyasasýı Kurulu tarafýından yayýımlanan Özel Durumlarýın Kamuya Açýıklanmasýına Ýİliþşkin Esaslar Tebliðği doðğrultusunda tarihinde CCÝİ bünyesinde yeni bir Ýİçsel Bilgiye Ulaþşanlar Listesi oluþşturulmuþş ve bu kiþşilere yükümlülükleri yazýılýı olarak imza karþşýılýıðğýı bildirilmiþştir. Tüm CCÝİ çalýıþşanlarýınýı bu önemli konu hakkýında bilgilendirmek ve yönetsel disiplinin bir unsuru haline getirmek için Ýİçeriden Öðğrenenlerin Ticareti konusu internet sitemizde de yayýımlanmakta olan CCÝİ Etik Kodu nun bir bölümü haline getirilmiþştir. Yine bu kapsamda þşirketimizde içsel bilgiye eriþşimi olan ve þşirketimiz tarafýından Sermaye Piyasasýı mevzuatýı gereðğince listelenerek takibi yapýılan Yönetim Kurulu Üyeleri, Yasal Denetçiler ile Çalýıþşanlar için bir Yasak Dönem uygulamasýı yönetim kurulu kararýına baðğlanarak tarihi itibariyle yürürlüðğe konmuþştur. Buna göre içsel bilgiye eriþşimi olan çalýıþşanlar ve yönetim kurulu üyeleri ile yasal denetçiler, ara dönemlerde mali tablolarýın kamuya duyurulmasýından önce 3 hafta, yýıllýık mali tablolarýın kamuya duyurulmasýından önce ise 4 hafta boyunca ilgili olduklarýı halka açýık þşirketin hisselerini alýıp satamayacaklardýır. CCÝİ Bilgilendirme Politikasýı doðğrultusunda uygulanmakta olan Sessiz Dönem uygulamasýınýın ve CCÝİ Etik Kodlarýınýın bir parçasýı haline getirilmiþş olan Yasak Dönem uygulamasýınýın baþşlangýıç ve bitiþş tarihleri adresinde yer alan kurumsal internet sitemizin Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri baþşlýıðğýı altýındaki Takvim bölümünde yayýımlanmaktadýır tarihi itibariyle CCÝİ Ýİçsel Bilgilere Eriþşimi Olanlar Listesi nde yer alan kiþşilerin adlarýı þşu þşekildedir: Tuncay Özilhan Baþşkan Dr. M. Cem Kozlu Baþşkan Yardýımcýısýı / Denetim Komitesi Üyesi Damian Paul Gammell Üye ve Murahhas Aza Michael A. O'Neill Üye Ahmet Boyacýıoðğlu Üye / Denetim Komitesi Üyesi M. Hurþşit Zorlu Üye / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Denetim Komitesi Baþşkanýı Kevin Andrew Warren Üye Gerard A. Reidy Üye / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Yýılmaz Argüden Üye / Kurumsal Yönetim Komitesi Baþşkanýı Armaðğan Özgörkey Üye Ahmet Oðğuz Özkardeþş Alejandro Jimenez Aslýı Kýılýıç Aykut Gümüþşlüoðğlu Aynur Süleymanoðğlu Ayþşe Dirik Barýıþş Dinç Bora Öner Burak Özpoyraz Burak Tansuk Can Çaka Can Doðğan Cihan Harman Duygu Aydoðğan Delikara Eftim Koçaridis Ege Cansen Emine Elif Deniz Filiz Menge Gülten Yazýıcýı Hülya Elmalýıoðğlu Ýİbrahim Yazýıcýı Ýİrem Çalýıþşkan Dursun Ýİrfan Çetin Menteþş Albayrak Mete Türkyýılmaz Murat Timur Nilay Eriþşkin Nilgün Yazýıcýı Orçun Özdemir Ömer Yaðğcýı Ö. Osman Kurdaþş Rasih Engin Akçakoca Rauf Can Kaðğýıtçýı Sabriye Selin Aydýın Sezai Tanrýıverdi Sibel Ahioðğlu Süleyman Vehbi Yazýıcýı Tülay Aksoy Volkan Harmandar Ahmet Alemdar Atakan Balcýı Ayça Akyel Ayþşe Ýİlik Çaðğatay Bedük Galya Frayman Molinas Neslihan ÞŞanlýı Nida Azaklýı Hüseyin M. Akýın Uluslararasýı Operasyonlar Baþşkanýı Burak Baþşarýır Türkiye Bölge Baþşkanýı N. Orhun Köstem Mali Ýİþşler Direktörü Ali Hüroðğlu Tedarik Zinciri Servisleri Direktörü Aliye Sultan Alptekin Ýİnsan Kaynaklarýı Direktörü R. Ertuðğrul Onur Hukuk Direktörü Atilla D. Yerlikaya Dýıþş Ýİliþşkiler Direktörü Özlem Aykaç Ýİðğdelipýınar Ýİç Denetim Direktörü Meltem Metin Strateji ve Ýİþş Geliþştirme Direktörü Afþşin Ertekin Abdullah Özkara Aslýıhan Çapanoðğlu Cellek Aylin Mert Aykan Gülten Ayþşe Elif Güneðği Çelik Cem Küçük Cenk Uzunoðğlu Çiðğdem Güres Erden Deniz Can Yücel Ebru Özgen Emir Yýılmazoðğlu Eser Taþşcýı Feryal Çay Filiz Ýİdil Altýınbaþşcan Gökhan Kýıpçak Hande T. Sarantopoulos Hüma Muhaddisoðğlu Iþşýıl Civelekoðğlu Kasýım Coþşkun Kerem Kerimoðğlu Kerem Ongan Meltem Tarhan Merih Ortabaþş Miraç Özdil Mustafa Sinan Özgürel Mustafa Yazgan Nebahat Rodoplu Özge Çataloðğlu Pýınar Lale Samuray Terzioðğlu Selin Telli Semra Emra Togan Deryal Tugay Keskin Tulü Karagöz 62 Kurumsal Yönetim Ýİlkeleri Uyum Raporu

5 Ahmet Cemal Özgörkey Akýın Erdem Ali Baki Usta Ahmet Bal Derya Özdemir Ertan Ýİskender Ayhan Kaan Birdal Erol Sakin (Kapsam Yeminli Mali Müþşavirlik Ltd. ÞŞti.) Ýİçsel bilgiye ulaþşanlar listesi her çeyrekte ara dönem faaliyet raporlarýında da yayýımlanmaktadýır. ÞŞirketin önemli politikalarýından biri, çalýıþşanlarla ve diðğer menfaat sahipleriyle ilgili her türlü soruna zamanýında ve uygun çözüm bulmaktýır. CCÝİ, ilgili konularda çalýıþşanlarýı, tedarikçileri, müþşterileri ve diðğer menfaat sahiplerini çeþşitli yöntemler kullanarak bilgilendirmektedir. The Coca-Cola Ýİletiþşim Hattýı ( ) tüm tüketicilere açýıktýır. Tüketiciler, müþşteriler ve pay sahipleri tr adresindeki internet sitemizde yer alan haberleþşme formlarýınýı kullanarak da bize ulaþşabilmektedirler. Distribütörlerle ve diðğer müþşterilerle bilgi alýıþşveriþşi, düzenli aralýıklarla yapýılan bayi toplantýılarýınýın yanýı sýıra çeþşitli bölgelerde sorumlu personelin düzenlediðği saha toplantýılarýıyla saðğlanmaktadýır. Ayrýıca müþşteriler ve tedarikçiler, görüþşlerini, ÞŞirketin yönetimine sözlü veya yazýılýı baþşvuruda bulunmak suretiyle iletmektedirler. Gerek satýın alýınan malzemelerin ve hizmetlerin kalitesini artýırmak amacýıyla, gerekse sektördeki diðğer geliþşmelerle ve ortaklaþşa yürütülen projeler çerçevesinde yapýılan pilot faaliyetlerle ilgili olarak tedarikçilerle toplantýılar yapýılmaktadýır. Müþşterilerimizle aramýızda kurmuþş olduðğumuz geniþş bilgilendirme aðğýı sayesinde, gerçek-zamanlýı bilgi alýıþşveriþşinde bulunabilmekteyiz. Internetteki e-satýıþş sistemi aracýılýıðğýıyla uygulamaya konulan deðğiþşiklikler müþşterilerimize derhal bildirilmekte, gerekli olduðğu durumlarda eðğitim verilmekte ve memnuniyet anketleri yapýılmaktadýır. Faaliyetlerimiz nedeniyle etkilediðğimiz ya da faaliyetlerimizi etkileyen kiþşi, grup ya da kuruluþşlarýın tümü paydaþşlarýımýızdýır. Görüþş ve deðğerlendirmeleri bizim için deðğer ifade eden tüm paydaþşlarýımýızýın yanýı sýıra öncelikli paydaþşlarýımýız ve diyalog platform ve hedeflerimiz aþşaðğýıdaki þşekilde belirlenmiþştir. Çalýıþşanlarýımýız Bayilerimiz/Satýıcýılarýımýız Hissedarlarýımýız Müþşterilerimiz Tedarikçilerimiz Yatýırýımcýılarýımýız Kamu Kurum ve Kuruluþşlarýı Sivil Toplum Kuruluþşlarýı Sendika Medya Tüketicilerimiz Sektörel Gruplar Toplum Çalýıþşan Memnuniyeti ve Baðğlýılýıðğýı Anketi, Haber Hattýı, Newsletter, CokePort, Meccmua (CCÝİ Türkiye Dergisi), Basýın özetleri, The World of CCI Dergisi, CCÝİ Mucit Yarýıþşmasýı, CCÝİ Eðğitim programlarýı, Liderlik Geliþştirme Eðğitimleri, Satýıþş vb. Teþşvik Programlarýı Bayi toplantýılarýı, düzenli ziyaretler, eðğitim programlarýı, fabrika ziyaretleri, bayi memnuniyeti anketi Kurul Toplantýılarýı, Internet sitesi, Kamuyu Aydýınlatma Platformu Eðğitimler, destek programlarýı, düzenli ziyaretler, fabrika ziyaretleri, Coca-Cola Müþşteri Kervanýı, Müþşteri memnuniyeti anketi Eðğitim programlarýı, iyileþştirme denetimleri, fabrika ziyaretleri Faaliyet raporlarýı, yatýırýımcýı konferanslarýı, analist toplantýılarýı, yatýırýımcýı sunumu, KSS raporu, internet sitesi, webcast, Yatýırýımcýı Ýİliþşkileri birimi, e-posta daðğýıtýımlarýı, özel durum açýıklamalarýı, Kamuyu Aydýınlatma Platformu, internet üzerinden doðğrudan geribildirim formlarýı Sektörel geliþşime katkýı için bilgilendirme, yasa ve yönetmeliklere tam uyum, altyapýı yatýırýımlarýıyla ilgili destekler Proje ortaklýıklarýı, kurumsal ve çalýıþşan üyelikleri, konferans katýılýımlarýı ve sunumlarýı Sendika temsilciliðği, toplu iþş sözleþşmesi, yönetici-temsilci toplantýılarýı, fabrika ziyaretleri Düzenli bilgilendirmeler, demeçler, destek programlarýı, düzenli ziyaretler, internet sitesi, fabrika ziyaretleri Coca-Cola Danýıþşma Merkezi, internet sitesi, bilgilendirici yayýınlar, fabrika ziyaretleri, ürün etiketleri Kurumsal üyelikler, ortak iþşbirliðği projeleri, toplantýılara katýılýım CCÝİ Çalýıþşan Topluma Katkýı Programýı, Baðğýıþşlar, internet sitesi, fabrika ziyaretleri, destek programlarýı, gönüllü uygulamalar, Coca-Cola Danýıþşma Merkezi, toplu iletiþşim araçlarýıyla bilgilendirme, ürün etiketleri, reklam ve tanýıtýım etkinlikleri, çevre eðğitimleri, toplumsal katýılýım uygulamalarýı, saha çalýıþşmalarýı, toplantýılar, anket ve görüþş sunma CCÝİ insan kaynaklarýı politikasýı, baðğlýılýıðğýı yüksek çalýıþşanlardan oluþşan yetkin bir organizasyon yaratarak, CCÝİ nin tercih edilen bir þşirket olmasýınýı saðğlamayýı hedeflemektedir. Bu amaç doðğrultusunda aþşaðğýıda belirtilen ana stratejik önceliklerde sürekli iyileþşme prensibini esas almaktadýır: CCÝİ olarak, iþşgücü ihtiyacýınýın planlanmasýından baþşlayarak iþşe alýım ve yerleþştirme, performans yönetimi, yetenek yönetimi, eðğitim ve geliþşim yönetimi, ücret ve yan haklar yönetimi, ödüllendirme gibi tüm insan kaynaklarýı sistemleri sürekli geliþşimi ve üstün performansýı saðğlama, teþşvik etme ve ödüllendirme prensibi çerçevesinde iþşletilmektedir. Bu kapsamda, çalýıþşan geliþşimi hem tüm yöneticilerimizin hem de tüm çalýıþşanlarýımýızýın en önemli bireysel hedefleri içinde yer almaktadýır. Geliþşim ve üstün performans için sadece bilgi, beceri geliþşimi deðğil, bunun yanýı sýıra yetkinlik geliþşimi de ön plana çýıkartýılmaktadýır. 64 Kurumsal Yönetim Ýİlkeleri Uyum Raporu

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası 1. Amaç Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCİ) Bilgilendirme Politikası, bilginin bütün paydaşlara zamanlılık, yararlılık, doğruluk ve eşitlik ilkeleri içerisinde ulaştırılmasını öngörmektedir.

Detaylı

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İşbu Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu nun 25 Haziran 2014 gün ve 2014/29 No.lu kararı ile kabul edilmiştir. Hazırlayan Kurumsal

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Murahhas Aza Damian Paul Gammell in Yorumları 2. Finansal Performans Değerlendirmesi 3. Dönem İçindeki Gelişmeler 7

İÇİNDEKİLER. Murahhas Aza Damian Paul Gammell in Yorumları 2. Finansal Performans Değerlendirmesi 3. Dönem İçindeki Gelişmeler 7 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 Ocak 31 Mart 2012 İÇİNDEKİLER Murahhas Aza Damian Paul Gammell in Yorumları 2 Finansal Performans Değerlendirmesi 3 Dönem

Detaylı

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç

ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1- Amaç ALTERNATİF YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Alternatif Yatırım Ortaklığı A.Ş., Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, tüm pay sahiplerimiz

Detaylı

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI KARKİM SONDAJ AKIŞKANLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 1- Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Karkim Sondaj Akışkanları Enerji Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Sermaye Piyasası

Detaylı

Coca-Cola İçecek A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Coca-Cola İçecek A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2015 BÖLÜM I: KURUMSAL YÖNETIM İLKELERI NE UYUM BEYANI Şirketimizin tüm faaliyetleri bütün yasal düzenlemeler ve SPK tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri

Detaylı

Pazarda Fark Yaratmak Sürdürülebilirlik Yolculuðğumuz Yatýırýımcýı Deðğeri Yaratmak

Pazarda Fark Yaratmak Sürdürülebilirlik Yolculuðğumuz Yatýırýımcýı Deðğeri Yaratmak 4 4 6 8 9 10 12 Kurumsal Profil CCÝİ Faaliyet Coðğrafyasýı CCÝİ 2020 Vizyonu ve Stratejik Yönetim Çerçevesi 2011 e Genel Bakýıþş Baþşlýıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler Yönetim Kurulu Baþşkanýı nýın

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç ve Kapsam Asya Katılım Bankası A.Ş., başta Bankacılık Kanunu ve söz konusu Kanuna ilişkin ikincil düzenlemeler olmak üzere, Sermaye Piyasası Mevzuatı,

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SAN.A.Ş Bilgilendirme Politikası 1. Amaç Dardanel Önentaş Gıda San.A.Ş. yönetimi için, hissedarlarıyla yakın ve şeffaf bir iletişim içinde olmak büyük önem taşımaktadır. Bilgilendirme

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAMUYU BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAMUYU BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAMUYU BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Güncelleme Tarihi: Aralık 2014 1. Amaç: Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BMB veya Şirket), Sermaye Piyasası

Detaylı

Coca-Cola İçecek A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2016

Coca-Cola İçecek A.Ş. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2016 Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 2016 Coca-Cola İçecek (CCİ), Kurumsal Yönetim İlkeleri ni yönetim anlayışının önemli bir parçası olarak benimsemektedir. CCİ, 2009 yılında SAHA Kurumsal Yönetim ve

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1 AMAÇ VE KAPSAM: Euro Trend Yatırım Ortaklığı A.Ş bilgilendirme politikasının amacı Sermaye piyasası Mevzuatı, ilke kararları ve Kurumsal Yönetim

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç, Yetki ve Sorumluluk LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Logo, Şirket) Bilgilendirme Politikası, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası

Detaylı

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011

GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 GENERALİ SİGORTA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 2011 Hazine Müsteşarlığı'nın yayınladığı 27.04.2011 tarih ve 2011/8 sayılı "Sigorta Şirketi ve Reasürans Şirketi ile Emeklilik Şirketlerinde

Detaylı

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKMGY 07.03.2016 18:19:43

AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKMGY 07.03.2016 18:19:43 AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / AKMGY 07.03.2016 18:19:43 Bilgilendirme Politikası 1 ZEYNEP YILDIRIM GÜNDOĞDU 2 MURAT KAYMAN MALİ İŞLER MÜDÜRÜ GENEL MÜDÜR AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI

Detaylı

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI

KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KOMİTELER VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELER VE ÇALIŞMA ESASLARI 1- AMAÇ Bu düzenlemenin amacı Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık, Turizm, Eğitim Hizmetleri ve İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MARBAŞ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç: Marbaş B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının

Detaylı

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI AYES ÇELİK HASIR VE ÇİT SANAYİ A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. AMAÇ Ayes Çelik Hasır ve Çit Sanayi A.Ş. nin ( AYES A.Ş. veya Şirket ) Bilgilendirme Politikası nın temel amacı pay ve menfaat sahiplerine,

Detaylı

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1.Amaç

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. 1.Amaç BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1.Amaç Aksigorta A.Ş. yönetimi, hissedarları ile şeffaf ve yakın bir iletişim içinde olmaktan gurur duymaktadır. Ana hedef, mevcut hissedarlar için Aksigorta A.Ş. nin değerini

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 16.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

Olağan Genel Kurul Toplantısı. 28 Nisan, 2010 İstanbul

Olağan Genel Kurul Toplantısı. 28 Nisan, 2010 İstanbul Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan, 2010 İstanbul Bir Bakışta CCİ Ortaklık Yapısı Karadeniz Türkiye 73m Suriye 22m Ürdün 6m Azerbaycan 9m Irak 31m Türkmenistan 5m Kazakistan 16m 5m Tacikistan 8m Pakistan

Detaylı

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler

Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kurumsal Mükemmellik Yolunda Deneyimler Kazananlar Konferansı 26 Şubat 2015 Seyhun Araz Üretim Müdürü Coca-Cola İçecek Bursa Fabrika Coca-Cola İçecek Coca-Cola Sistemi içinde en büyük 6. şişeleyici Faaliyet

Detaylı

- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar,

- Sermaye Piyasası Düzenlemeleri uyarınca düzenlenmesi gereken izahname, sirküler, duyuru metinleri ve diğer dokümanlar, SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI AMAÇ Bilgilendirme politikasında amaç, şirket stratejileri ve performansını da dikkate alarak, Söktaş Tekstil Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu

Büyükdere cad No: 185 Kanyon ofis Binası 8. Kat Levent/ĐST. Görevi Öğrenim Durumu RAPORUN DÖNEMĐ : 01 OCAK 2012-31MART 2012 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : J.P. MORGAN MENKUL DEĞERLER A.Ş. SERĐ : XI NO: 29 SAYILI TEBLĐĞE ĐSTĐNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETĐM KURULU FAALĐYET RAPORU A-Giriş 1-Raporlama Dönemi:

Detaylı

ŞEKERBANK T.A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

ŞEKERBANK T.A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Sayfa: 0/7 ŞEKERBANK T.A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MALİ KONTROL, İŞTİRAKLER VE PAY SAHİPLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Sayfa: 1/7 İÇİNDEKİLER AMAÇ :... 2 KAPSAM :... 2 TANIM :... 2 İLGİLİ DOKÜMANLAR:... 2 UYGULAMA:...

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Kurumsal yönetimin; Şirket in başarıya ulaşması, bu başarının devamı ve Şirketimizin pay sahiplerine ekonomik değer sağlanması açısından önemli olduğuna inanmaktayız.

Detaylı

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI MARSHALL BOYA VE VERNİK SANAYİ AŞ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI A - AMAÇ Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.Ş. (Şirket) nin kamuyu bilgilendirme politikası, şirketin geçmiş performansının ve gelecek beklentilerinin,

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 27.05.2015 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2014 yılına ilişkin

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİĞİ SAN. VE TİC A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİĞİ SAN. VE TİC A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİĞİ SAN. VE TİC A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç ve Kapsam Bilgilendirme politikasının temel amacı, ticari sır kapsamı dışındaki gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri,

Detaylı

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Doğru mesajları farklı gruplara iletebilen en önemli kurumsal iletişim aracı Adres Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul www.tuyid.org Tel (212)

Detaylı

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1.Amaç Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş (ANEL) nin bilgilendirme politikası, ANEL in geçmiş performansını ve gelecek beklentilerini, genel kabul gören muhasebe prensipleri

Detaylı

Bilgilendirme Politikası:

Bilgilendirme Politikası: Bilgilendirme Politikası: AMAÇ Dentaş Ambalaj ve Kağıt Sanayi A.Ş. (Dentaş), sektörünün önde gelen saygın kuruluşlarından biri olarak ilgili kanunlara uyumlu olmak kaydıyla eşitlik, doğruluk, tarafsızlık,

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ NE UYUM RAPORU Mart 2014 1 RAPOR NO : 1 RAPOR TARİHİ : Mart 2014 İNCELEMEYİ YAPAN : Kurumsal Yönetim Komitesi İNCELEMENİN KONUSU : Kurumsal

Detaylı

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. / DMSAS [] 25.12.2014 12:22:34

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. / DMSAS [] 25.12.2014 12:22:34 / DMSAS [] 25.12.2014 122234 1 HAKAN 25.12.2014 122006 25.12.2014 122206 Emek Mah. Aşıroğlu Cad. No147 41700 Darıca Kocaeli Telefon ve Faks Numarası Tel 0 262 677 46 00 Faks 0 262 677 46 99 huseyin.konanc@demisas.com.tr

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1.Amaç Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetimi, hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim içinde olmakla gurur duymaktadır. Ana hedef,

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde 22/01/2010 tarih ve 56-121 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Kurumsal Yönetim

Detaylı

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

3. Şirketin 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. NĐN 22 MART 2011 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçimi, 2. 2010 yılı faaliyet ve hesapları hakkında, Yönetim Kurulu ve Denetçi

Detaylı

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET 2012 YILINA AİT 18 NİSAN 2013 TARİHİNDE YAPILACAK AIT ORTAKLAR OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 18 Nisan 2013 günü saat 11:00

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2012 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara

Detaylı

Bilgilendirme Politikası

Bilgilendirme Politikası Bilgilendirme Politikası Şirketin bilgilendirme politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olup, bilgilendirme politikası ile ilgili işlerin izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğu

Detaylı

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ EGE GÜBRE SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan, Şirketimizin 2014 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 2 Nisan 2015 Perşembe günü

Detaylı

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (Şirket) Kurumsal Yönetim Komitesi (Komite), Şirketin kurumsal

Detaylı

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Pınar Su Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (Pınar Su A.Ş., Şirket), pay sahiplerinin, kamunun, ilgili yetkili kurumların, mevcut ve potansiyel yatırımcıların ve diğer menfaat sahiplerinin,

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLGİLENDİRME POLİTİKASI AMAÇ Bak Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. ( Bak Ambalaj veya Şirket ) Sermaye Piyasası Kanunu ( SPK ), Türk Ticaret Kanunu ( TTK ) ve ilgili

Detaylı

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1. Amaç Tacirler Yatırım Holding A.Ş. nin (TCHOL) kamuyu bilgilendirme politikasının amacı; pay ve menfaat sahiplerine, şirketin geçmiş performansı

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ne uyum sağlanması yönündeki çalışmalar 2010 yılında da sürdürülmüş olup, Rhea Girişim

Detaylı

Bu Politika çerçevesinde Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.

Bu Politika çerçevesinde Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir. BOYNER PERAKENDE VE TEKSTİL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI I- AMAÇ VE KAPSAM Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. ( Şirket ) tabi olduğu Sermaye Piyasası Kurulu ( SPK ), Borsa İstanbul

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31/03/2009 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ Tarih : 09/03/2009 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : VIII, No:54 sayılı Tebliğine uygun olarak yapılan açıklama Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında Şirketimizin bugün yapılan Yönetim Kurulu

Detaylı

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 22 Mart

Detaylı

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. Bilgilendirme Politikası 1-Amaç Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş. bilgilendirme politikasında amaç, Ortaklığın hissedarlarıyla şeffaf ve yakın bir iletişim kurarak Ortaklığa ilişkin

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ REVİZE NO 2 YÜRÜRLÜLÜK TARİHİ 03.05.2012 REVİZYON TARİHİ -1 30.06.2014 REVİZYON TARİHİ -2 31.07.2017 1. KURULUŞ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ SÖNMEZ FİLAMENT SENTETİK İPLİK VE ELYAF SANAYİİ A.Ş. 13.06.2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin 2016 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. 24.05.2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Sicil no :79297 Mersis : 0-1190-0459-3000013 Ticaret Ünvanı AYEN ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Yönetim Kurulumuzun 04 Nisan 2017 tarih 2017/350

Detaylı

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TÜZÜĞÜ

CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TÜZÜĞÜ CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ TÜZÜĞÜ KOD NO REVİZE NO 2014/1 YÜRÜRLÜK TARİHİ 03.08.2012 REVİZYON TARİHİ 30.06.2014

Detaylı

İMKB ve hisselerin işlem gördüğü uluslararası borsalara iletilen özel durum açıklamaları

İMKB ve hisselerin işlem gördüğü uluslararası borsalara iletilen özel durum açıklamaları İHEVA BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç: İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. (İheva), ilgili kanunlar ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, hissedarların eş zamanlı eksiksiz, şeffaf ve doğru

Detaylı

FORD OTOMOTĐV SANAYĐ A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI. 1.Amaç ve kapsam

FORD OTOMOTĐV SANAYĐ A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI. 1.Amaç ve kapsam FORD OTOMOTĐV SANAYĐ A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI 1.Amaç ve kapsam Ford Otomotiv Sanayi A.Ş (kısaca Ford Otosan veya şirket ); ilgili yetkili kurumlar, hissedarlar ve yatırımcıları şirketin faaliyetleri

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONU : KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ İÇ TÜZÜKLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KONU : KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ İÇ TÜZÜKLERİ 1/5 1. KURULUŞ KARARI Sermaye Piyasası Kurulu nun (SPK) yürürlükte bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan bu Komite, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. nun tarihli ve 838 sayılı kararı

Detaylı

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ AKSEL ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca şirketimiz bünyesinde Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur. Kurumsal Yönetim Komitesi

Detaylı

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.

İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI. Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. İHLAS YAYIN HOLDİNG A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Halka Arz işlemleri ile birlikte, Şirket bilgilendirme politikası aşağıdaki gibi oluşturulmuştur. Amaç Şirketimiz bilgilendirme politikasının ana prensibi;

Detaylı

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A. Ş. 1 OCAK 2009 30 EYLÜL 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A. Ş. 1 OCAK 2009 30 EYLÜL 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A. Ş. 1 OCAK 2009 30 EYLÜL 2009 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU MERKEZ : Esentepe Mahallesi, Anadolu Caddesi No:7 Kartal, 34870 İstanbul Tel : (216) 389 58 84 (pbx) Faks : (216)

Detaylı

SELÇUK ECZA DEPOSU TĐCARET VE SANAYĐ A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI

SELÇUK ECZA DEPOSU TĐCARET VE SANAYĐ A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI SELÇUK ECZA DEPOSU TĐCARET VE SANAYĐ A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI SELÇUK ECZA DEPOSU TĐCARET VE SANAYĐ A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI AMAÇ Bilgilendirme politikasında amaç, Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve

Detaylı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği. Tanıtım Sunumu 2017 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Tanıtım Sunumu 2017 İÇİNDEKİLER Hakkımızda Misyon Vizyon Organizasyon Yapısı TKYD Yönetim Kurulu TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. Bilgilendirme Politikası

SODA SANAYİİ A.Ş. Bilgilendirme Politikası SODA SANAYİİ A.Ş. Bilgilendirme Politikası Genel Çerçeve Soda Sanayii A.Ş. (Soda), başta Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve paylarımızın işlem görmekte olduğu İstanbul Menkul

Detaylı

İstanbul, Ticaret Sicil No: / 46239

İstanbul, Ticaret Sicil No: / 46239 İstanbul, Ticaret Sicil No: 100324 / 46239 TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 31.03.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2015 yılı çalışmalarını

Detaylı

A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER

A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER A. TANITICI BİLGİLER I) ŞİRKETE İLİŞKİN BİLGİLER İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. ( Şirket ) portföy işletmeciliği faaliyeti ile iştigal eden bir menkul kıymet yatırım ortaklığıdır. Şirket, 1995 yılında kurulmuş,

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2008 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI 1. AMAÇ Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. ( Şirket veya Doğan Holding ) (Komite), Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine

Detaylı

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI AMAÇ Bilgilendirme politikasında amaç, Banka stratejileri ve performansını da dikkate alarak, Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. nin (Bundan sonra Yapı Kredi)

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 19 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILACAK 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 19 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILACAK 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 19 TEMMUZ 2011 TARİHİNDE YAPILACAK 2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Ortaklar Olağan

Detaylı

Telefon: Fax: /

Telefon: Fax: / 2014 YILI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirket kurumsal yönetim ilkelerinin takipçisi ve uygulayıcısıdır. Şirket, kanunen öngörülen kurumsal yönetim

Detaylı

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI SENKRON GÜVENLİK VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş. 04.06.2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2014 yılına ilişkin pay sahipleri olağan genel kurul toplantısı,

Detaylı

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak:

İş Etiği Kodu. İş Etiği Kodunun Temel İlkeleri 1. Doğru ve Dürüst Davranmak: İş Etiği Kodu Doğruluk ve dürüstlük, Coca-Cola İçecek A.Ş.'nin ( CCI veya Şirket ) sürdürülebilir ticari başarısının ve güçlü itibarının temelini oluşturmaktadır. Her ikisi de temel önem taşıyan doğruluk

Detaylı

MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI

MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI MARMARĐS ALTINYUNUS TURĐSTĐK TESĐSLER A.Ş. BĐLGĐLENDĐRME POLĐTĐKASI AMAÇ Bilgilendirme politikasında amaç, Marmaris Altınyunus Turistik Tesisler A.Ş. nin geçmiş performansını, gelecek beklentilerini, stratejilerini,

Detaylı

GARANTİ EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

GARANTİ EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI GARANTİ EMEKLİLİK ve HAYAT A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Amaç Bilgilendirme politikası, şirketimizin geçmiş performansının ve gelecek beklentilerinin, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile Sigortacılık

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU 1. KARSU TEKSTIL Sanayi ve Ticaret A.Ş., yönetimin kurumsallaşmasında Sermaye Piyasası Kurulu nca yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ni yol gösterici olarak benimsemiştir.

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI 1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Şirketimiz 2016 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğ i ekinde yer alan Kurumsal Yönetim

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8)

SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Hazine Müsteşarlığı ndan: 27/04/2011 SİGORTA ŞİRKETİ VE REASÜRANS ŞİRKETİ İLE EMEKLİLİK ŞİRKETLERİNDE KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE İLİŞKİN GENELGE (2011/8) Bir şirketin yönetim kurulu, yöneticileri, ortakları

Detaylı

EYS-ORT-11-P32 DENETİM KOMİTESİ TABLOSU Revizyon Tarihi: 25/11/2010. Sayfa: 1 / 9

EYS-ORT-11-P32 DENETİM KOMİTESİ TABLOSU Revizyon Tarihi: 25/11/2010. Sayfa: 1 / 9 Sayfa: 1 / 9 İçindekiler; 1. Amaç 2. Kapsam 3. Tanımlar 4. Sorumluluklar 4.1. Mali Veriler 4.2. İç Kontrol Sistemi 4.3. İç Denetim 4.4. Dış Denetim 4.5. Uyumluluk 4.6. Raporlama 4.7. Diğer 5. Süre 6. İlgili

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 6 Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır.

: Bu rapor 01 Ocak Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. Sayfa No: 1 Raporun Dönemi Ticaret Ünvanı : Bu rapor 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 çalışma dönemini kapsamaktadır. : Prim Menkul Değerler A.Ş. Ticaret Sicil No : 247130 Merkez Adresi : Levent Caddesi No.3

Detaylı

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. 25 MART 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemdeki

Detaylı

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI A. Amaç, Yetki ve Sorumluluk BİLGİLENDİRME POLİTİKASI Tekfen Holding A.Ş. (Şirket) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB)

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 26 Mart 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp

Detaylı

Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL: FAX:

Manisa OSB 1.Kısım Keçiliköyosb Mahallesi Cumhuriyet Cad.No:1 Yunusemre/MANİSA Telefon ve Faks Numarası : TEL: FAX: 21300 - Esas Sözleşme Tadili / KLMSN [] 20.04.2015 18:23:58 Esas Sözleşme Tadili 1 TEVFİK GÜNHAN GENEL MÜDÜR 20.04.2015 18:21:05 2 SERKAN UYANIK MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ 20.04.2015 18:23:35 Ortaklığın Adresi

Detaylı

KURUMSAL TANITIM DOSYASI

KURUMSAL TANITIM DOSYASI KURUMSAL TANITIM DOSYASI İNDEX 1. ŞİRKETİMİZ HAKKINDA 2. ŞİRKETİN İDARİ MERKEZİ 3. ŞİRKETİN AMAÇ VE KONULARI 4. ŞİRKETİN SERMAYESİ VE HİSSEDARLARI 5. ŞİRKETİN MÜŞTERİLERİ VE AYLIK SMS TRAFİĞİ 6. ŞİRKET

Detaylı

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU EK(1) ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET VE PAZARLAMA A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU 2012 Sayfa 1 1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı Kurumsal yönetim uygulamalarının

Detaylı

Bilgilendirme Politikası, Zorlu Enerji bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar.

Bilgilendirme Politikası, Zorlu Enerji bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketleri ve çalışanlarını kapsar. Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. Bilgilendirme Politikası Kapsam: Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., (Zorlu Enerji) Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Şirket ana sözleşmesi

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş.

BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. BOROVA YAPI ENDÜSTRİSİ A.Ş. 01.01.2011 31.12.2011 YILLIK FAALİYET RAPORU RAPORUN DÖNEMİ : 01.01.2011 31.12.2011 ORTAKLIĞIN ÜNVANI : Borova Yapı Endüstrisi A.Ş. YÖNETİM KURULU VE DENETİM KOMİTESİ: Şirketimizin

Detaylı

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 18 NİSAN 2013 TARİHLİ 2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET ATA YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ NİN 07.09.2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA VE 07.09.2012 TARİHLİ (A) GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET - Şirketimizin 2011 faaliyet

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ticaret Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No. : 0 (212)

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE NO DNT 2016/2 REVİZE NO REV 1 YÜRÜRLÜK TARİHİ 01.06.2011 REVİZYON TARİHİ 31.01.2017 1. GEÇERLİLİK TEYİDİ Faaliyetlerini

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center

SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center SPONSORLUK DOSYASI 14 Ocak 2016 / Sabancı Center Kurumsal yönetime inancınızı paylaşmak, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle ilerlemek için IX. Uluslararası Kurumsal Yönetim Zirvesi nde yerinizi alın! Uluslararası

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Genel Kurulu, 2006 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak

Detaylı