LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile"

Transkript

1 UMUT! LG NÇ! Mesut Akgül ün beyan d r Kurakl ktan korkan çiftçiler, mart-nisan ya muruna bel ba lad HABER 12. SAYFADA AK Parti de 3 DÖNEM de iflir mi? Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK Parti Genel Merkezi nde yerel medya temsilcileriyle bulufltu u toplant sonras, Atatürk Orman Çiftli i ndeki yeni Baflbakanl k inflaat ile ilgili mahkemenin durdurma karar n de- erlendirdi. Erdo an, Hukuksuz olarak yapt m z hiçbir fley yok, güçleri yetiyorsa y ks nlar. Yürütmeyi durdurdular, bu binay durduramayacaklar dedi. Baflbakan, baflka bir soru üzerine M T düzenlemesi ile birlikte Yarg tay ve Dan fltay'da da yeni düzenleme getirilece ini söyledi. Erdo an, AK Parti tüzü ündeki 3 dönem kural n n de ifltirilip de- ifltirilmeyece ine yönelik soruyu yan tlarken ise Partililerden bu konuda talep gelirse kongreye gideriz. Ancak benim gönlüm 3 dönem çal flt ktan sonra bir dönem dinlenmekten yana dedi. Cumhurbaflkanl seçimi ile ilgili sorular da yan tlayan Erdo an, Herkesin aday olabilece ini söyledi adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin BELDE sine ulafl yor Fehmi Koru Yarab, muhalefete de biraz ak l ver Sayfada Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler 9. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Ayd n Türkçe Bak fl 9. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Murat Duman Duman l Belde 5. Sayfada M. fievki Kavurmac Ayd nl k 3. Sayfada ISSN Uzun bir aradan sonra Ankara ile hasret gideren A Milli Futbol Tak m m z, ald galibiyet ve güzel futboluyla hem gelece e dair umutlar artt rd hem de alk fl ald. Türkiye Futbol Direktörü ve A Milli Futbol Tak m Teknik Direktörü Fatih Terim, sveç'i 2-1 yendikleri haz rl k maç nda, mili tak m oyunun her alan nda gururla seyrettiklerini söylerken, sveç Milli Tak m Teknik Direktörü Hamren de Türkiye'nin ne kadar iyi bir tak m oldu unu gördük dedi. Terim in, en güzel stad n baflkente yap lmas gerekti ini vurgulamas ise Ankara ad na güzel bir mesajd. stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA Mamak; bilim ve flifa yurdu oluyor NATO KOPARDI! Brüksel'de gerçekleflen Rusya-NATO toplant s n sonras aç klamada bulunan NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Rusya ile tüm iflbirli ini gözden geçirme karar ald klar n, Suriye kimyasal silahlar ile ilgili ortak misyonu da ask ya almay planlad klar n söyledi. Ukrayna'da yaflanan geliflmelere tepki gösteren NATO, alt seviye dahil sivil ya da askeri seviyede toplant yapmayacak. e-ticaret ten Fiyat 25 Kr Türkiye de en h zl geliflen ifl alanlar ndan birinin e- ticaret oldu u belirtildi. KACIS YOK! Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile RESTLEfiME! büyük mücadele içine giriyor. Say lar 14 bini aflan bu tür sitelerin toplam cirosu 2013'te yüzde 60 yükselerek, 35 milyar liraya ulaflt. 2015'de ise 250 milyar lira olaca tahmin ediliyor diyor. enroll Web Çözümleri Yönetici Orta Akgün Yard mc, AA muhabirine yapt de- erlendirmede, konuyla ilgili önemli mesajlar verdi. Yard mc, "internet üzerinden sat fl yapman n bir maliyeti yoktur" fleklindeki düflüncenin çok yanl fl oldu una vurgu yaparak, fiziksel olarak ma aza açmaktan daha düflük olsa da bir bütçe ay rman n ve bunu iyi kullanman n rekabet için çok önemli oldu unu belirtti. HABER 12 DE YGS önlemleri ÖSYM, Türkiye genelinde 2 milyonun üzerinde aday n girece i ALKIfiLANDILAR YGS'nin, huzur ve güven içinde geçmesi için s nav evraklar n n bas lmas ndan salonlara da t lmas na ve geri getirilmesine, sonuçlar n aç klanmas ndan s nav esnas nda yaflanacak gürültünün önlenmesine kadar her türlü konuyu en ince ayr nt s na kadar planlayarak, gerekli tüm önlemlerin al nd n bildirdi yi www. gazetesi.com Gazetemiz gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi Türkiye, ran'dan ald do algaz n fiyat n n bölgesel rayiç fiyat ortalamas ndan yüksek oldu unu belirterek fiyat n düflürülmesini isterken, ran, Türkiye'nin do algaz fiyat konusunda uluslar aras tahkimden vazgeçmemesi halinde verilen do algaz miktar n n art r lmayaca n bildirdi. Üst düzey bir ranl yetkili, Fars Haber Ajans 'na " ki ülkenin enerji yetkilileri aras nda süren görüflmelerde Ankara ran'dan ald - do algaz n fiyat n düflürmek istiyor, Tahran ise Türkiye'ye satt do algaz miktar n art rmaktan yana dedi. DEM R AA YA KONUfiTU ÖSYM Baflkan Ali Demir, fiu an için ola an d fl bir durum yok. ÖSYM olarak, s nav n haz rlanmas aflamas ndan s nav evra n n bas lmas na, salonlara gönderilip s nav sonras nda geri getirilmesine ve sonuçlar n aç klanmas na kadar geçen her çal flmay ad m ad m planlad k ve eksiksiz uygulamaktay z. S nav n huzur ve güven içerisinde gerçeklefltirilmesi için her türlü tedbir al nd dedi. B R HATIRLATMA YAPTI Demir, Milli E itim Bakanl ile iflbirli i yaparak s navda görev alacak olan ö retmenlerin, s navda görev almaya sevk edilmesi, görevlerine zaman nda gelmeleri ve s nav görevlerini s - nav n hassasiyetine uygun olarak yapmalar için hat rlatma yap lmas n talep ettik diye konufltu. Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi Dursun ERKILIÇ n yaz s 3. SAYFADA B R LK Türkiye nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i (Türkiye MSAD), inflaat malzemesinde Türkiye'nin ilk sanayi endeksini haz rl yor. HABER 6. SAYFADA 6 Mart 2014 Resmi Gazete 014/5992 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Aras nda Turizm Alan nda Mutabakat Zapt n n Onaylanmas Hakk nda Karar

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN Meltem Ekiz Milyon dolarl k yabanc filmler, giflede "dibe vurdu" S NEMA: ASTRONOTUN KARISI S NEMA: BUKALEMUN Orijinal Ad : The Astronauts Wife Yönetmen : Rand Ravich Oyuncular : Charlize Theron, Johanny Depp, Joe Morton Yap m: 1999 Bilim-kurgu ki mekik astronotu bir uyduyu tamir etmek için uzay gemisini terk eder. Sonra bir patlama meydana gelir. Nasa iki dakika süreyle iletiflimi kaybeder, ancak iki astronot da kurtulur ve güvenli bir flekilde dünyaya geri döner. Fakat daha sonra ikisinin de ayn kifliler olmad ortaya ç kmaya bafllar. Milyonlarca dolarl k bütçelerle çekilen ve dünyada büyük gifle has lat yapan Holywood yap m filmler, Türkiye'de izlenme say s bak m ndan, çok daha düflük maliyete yap lan yerli filmlere yenik düfltü. ADANA - Film endüstrisinin kalbi olarak nitelendirilen Holywood'da milyon dolarl k bütçelerle haz rlanan ve dünya giflelerinde ayn derecede has lat yapan filmler, Türkiye'de beklenen ilgiyi görmüyor. Bir ço unun aktör ve aktrisler için harcad makyaj ve özel efekt harcamalar ndan bile daha az bütçeyle çekilen yerli filmler, giflede yabanc rakiplerini aç k ara geride b rak yor. AA muhabirinin "Box Office Türkiye" sitesinden derledi i bilgilere göre, 1989'dan bugüne 25 y lda en çok izlenen ilk 100 film aras nda 68 yerli film yer al rken, büyük bütçelerle çekilen yabanc filmlerden ise sadece 32'si listeye girebildi. Sizin için seçtiklerimiz Tür: MACERA- B YOGRAF Yönetmen: JEAN-PAUL SALOMÉ Orijinal smi: CHAMELEON Yap m: 2010 Oyuncular: MARC-ANDRÉ GRONDIN, FAMKE JANSSEN, ELLEN BARKIN, EMILIE DE RAVIN Christoph D'Antonio'nun gerçek bir olaya dayanan ayn adl kitab ndan uyarlanan film, bir baflkas n n kimli ine bürünen genç bir adam n enteresan hikayesini anlat yor. Üç y ld r kay p olan Louisiana l genç Nicholas Barclay (Marc-André Grondin) evine geri döndü ünde tüm aile onunla yeniden bir araya gelmenin mutlulu unu yaflar. Dünyan n en pahal filmi olma özelli ini tafl yan ve 300 milyon dolar bütçeyle çekilen "Karayip Korsanlar : Dünyan n Sonu" filmi, dünyada 310 milyon dolarl k gifle has lat elde ederken, Türkiye'de 970 bin izleyici ve 7 milyon 400 bin has latla listede son s ralarda yer ald. 258 milyon dolar bütçeyle çekilen "Spider Man 3" filmi de dünyada elde etti i 336 milyon dolarl k has lata karfl n, Türkiye'de 737 bin 889 izleyici ve 5 milyon 671 bin 787 lira has latla listenin gerisinde kald. Holywood yap mlar na göre çok daha mütevazi bütçelerle çekilen yerli yap mlar ise giflede büyük bütçeli yabanc rakiplerine büyük fark at yor. "Terminatör 2" filminin makyaj harcamalar için ayr lan bütçeden bile daha az maliyetle çekilen "Dü ün Dernek" filmi, 12 haftada 6 milyon 600 bin izleyici rakam n geçerek, en çok izlenen film rekorunu elde etti. Sadece 3 milyon lira bütçeyle haz rlanan film, 65 milyon 281 bin 331 lira gifle has lat yla yap mc lar n memnun etti. 18,2 milyon dolar harcanarak Türkiye'de en fazla bütçeyle çekilen film olma özelli ini tafl yan "Fetih 1453" filmi ise 52 haftada 6 milyon 570 bin izleyici rakam yla yaklafl k 2 y ld r en çok izlenen film rekorunu elinde bulunduruyordu. Film, giflede de yabanc rakiplerine büyük fark atarak 55 milyon 744 bin 698 lira has lat elde etmeyi baflard. (AA) Sinema V ZYONA YEN G REN F LMLER Sürgün nek Y l Düflüncelerinden ötürü insanlar n sürüldü ü günlerde, s ra Gomalak köyündeki bir ine in özgürlü üne gelmifltir. fievket ve Cemile kendi halinde yaflayan,birbirlerini ve inekleri Sar k z çok seven bir çifttir.bu çiftin hayatlar ineklerinin Atatürk büstünü k rmas yla birden bire içinden ç - k lmaz bir hal al r. Bu olay n ç gibi büyüdü üne, hadisenin köy s n rlar n aflt na, flaflk nl k ve korkuyla flahit olurlar. Muhtar ndan, ihtiyar heyetine, bürokrat ndan, askerine herkes bir ine in pefline düfler. Capital Gavras n deyifliyle, "Sermayenin kölesiyiz. Peki bizi kim özgür k lacak?" Kapital, para dünyas n n en gözden ç kar labilir hizmetkarlar ndan biriyken onun tart flmas z efendisi haline gelen Marc Tourneuil ün önlenemez yükseliflini konu al yor. Avrupa n n en büyük bankas Phenix Bank n yeni yönetim kurulu baflkan olunca, Tourneuil kurul üyelerine bir aç klama yapar: "Yeni Robin Hood benim! Yoksullardan çal p zenginlere vermeye devam edece iz!" Lone Survivor Amerikan tarihinde ki en büyük yenilgilerden biri olan 'Operasyon Redwing'te hayatta kalan tek kifli Marcus Luttrell' n ola and fl hikâyesi... Amerikan Ordusu'na ait ve tak m lideri Marcus Luttrell olan bir SEAL komando birli inin 2005 y l nda Afganistan daki bir terörist liderini öldürmek için ç kt klar görevde Taliban taraf ndan pusuya düflürüldükten sonra hayatta kalma mücadelelerini anlat yor. Mandela: Long Walk to Freedom Dünyaya ilham vermifl, bir liderin etkileyici gerçek hayat hikayesi. Filmde Nelson Mandela y Idris Elba oynuyor. 5 Aral k 2013 tarihinde hayata gözlerini yuman, Güney Afrika n n efsaneleflen özgürlük savunucusu Nelson Mandela n n yaflam n kronolojik biçimde takip eden film, Mandela n n bir taflra kasabas ndaki çocuklu undan bafllayarak, Güney Afrika n n demokratik seçimlerle ifl bafl na gelen ilk baflkan olmas na kadar geçen sürecini sinemaya tafl yor. Scarlett Johannson hamile DIfi HABERLER - Dünyaca ünlü oyuncu Scarlett Johannson'un hamile oldu u iddia edildi. Frans z gazeteci sevgilisi Romain Dauriac ile yaklafl k 6 ay önce niflanland n ilan eden Scarlett Johannson'un hamile oldu u iddia edildi. E. News'in haberine göre, yak n kaynaklar Johannson'u n hamileli ini do ruluyor. People Magazine ve US Weekly'nin de haberi do rulatt belirtiliyor. Ryan Reynolds'tan bofland ktan sonra Sean Penn ile ad an lan güzel oyuncu 6ayd r Romain Dauriac ile niflanl. Oyuncu, verdi i bir röportajda evlilik planlar yapmad n, yak n gelecekte kafas nda evlilik olmad n, tek plan n n Avengers 2 filmi oldu unu söylemiflti. Johannson'un bebe ini do urup do urmayaca merak konusu oldu.

3 3 ANKARA Gözde Kiflin Mesut Akgül ün beyan d r Mamak; bilim ve flifa yurdu oluyor Dursun ERKILIÇ Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, yerel seçim çal flmalar n sürdürürken, yeni projelerini düzenlenen tan t m toplant s ile tan tt. AK Parti Ankara l Baflkan Murat Alparslan, AK Parti Ankara Milletvekilleri Ülker Güzel, Fatih fiahin, AK Parti K rflehir Milletvekili Abdullah Çal flkan, AK Parti Mamak lçe Baflkan Muhammed Abdullah özer ve kalabal k bir Mamakl toplulu un kat l m yla gerçeklefltirilen toplant da. Hizmet için yola ç kt klar n belirten Akgül, hedeflerini, yeni Mamak olarak özetledi. ÖNEML YATIRIMLAR Yeni Mamak için bir y ll k, befl y ll k de il, y llar kapsayan bir planlama yapt klar n anlatan Akgül ün sözlerinin özeti: Mamak bir bilim ve sa l k merkezi oluyor Yeni dönemde çok daha büyük yat r mlara imza at laca n n alt n çizen Akgül, ilçeyi sa l n da merkezi yapacaklar n söyledi. Nas l olacak? fiöyle; -Yeni Mamak fiehir Hastanesi -A z ve Difl Sa l Hastanesi -Baflak Mahallesi Semt ve Acil Servis Hastanesi -Ankara Sa l k ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gibi dev yat r mlar, Mamak hem sa l k hem de akademik alanda öne ç karacak TEfiK LAT VE S YAS DESTEK Seçim beyannamesinde yer alan projelerin slayt eflli inde tan t ld program n aç l fl konuflmas n yapan AK Parti Mamak lçe Baflkan Muhammed Abdullah Özer in, Mesut Akgül ün yapt hizmetlerle Mamak Ankara da bulunan 25 ilçe içinden birinci s raya tafl d n söylemesi, vaat edilen fleylerin afaki projeler olmad n gösteriyor. AK Parti Ankara Milletvekillerinden Ülker Güzel ile Fatih fiahin in Akgül ün hizmetlerini övmesi ve bir zamanlar çöplü üyle an lan Mamak n büyük bir de iflim ve dönüflüm yaflad na dikkat çekmesi, Akgül ün arkas ndaki siyasi deste in de ne kadar güçlü oldu unun kan t. SEÇ M BEYANNAMES ÜÇ ANA BAfiLIKTAN OLUfiUYOR 1-YATIRIM PROJELER Üre il Devlet Orman, Mamak fiehir Park K br s Kanyonu ve Mesire Alan Kartaltepe Kent Park ve Tarihi Doku Çal flmas Yar Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi Kutludü ün At c l k, Binicilik Tesisi Spor Kompleksi ve Mesire Alan Kartaltepe Eski Kat At k Depolama Alan n n Park ve Çevre Düzenlemesi Ali Kuflçu Uzay Bilim Merkezi Hüseyin Gazi Kültür Merkezi K br s Mahallesi Kapal Pazar Alan ve Kültür Merkezi Yeni Mamak Meydan Projesi Buz Paten Pisti Natoyolu Eski Çöplük Alan ve Rekreasyon Projesi Tarihi Mahalle Camileri Projesi Harman Mahallesi Bilgi Evi Projesi Akdere Mahallesi Bilgi Evi fiafaktepe Zaman Tüneli 2- KENTSEL YEN LEME V EPLANLAMA Mutlu Mahallesi Kentsel Yenileme Çal flmas Anayurt-Gülseren Mahalleleri Kentsel Yenileme Projesinin Tamamlanmas Alt a aç-karaa aç-hüseyin Gazi Kentsel Yenileme Projesinin Tamamlanmas 3- fib RL LE YAPILA- CAKLAR Mamak fiehir Hastanesi Ankara fiehirleraras Otobüs Terminali Mamak Teleferik Projeleri Baflkent Ray H zl Tren Çal flmas A z ve Difl Sa l Hastanesi Ankara Sa l k ve leri teknoloji Enstitüsü Mamak Çocuk Müzesi Gülveren Aile Merkezi Yeni Mamak Kentsel Dönüflüm Projesi Baflak Mahallesi Semt Hastanesi ve Acil Servisi Baflkan Tiryaki ye fleffafl k takdiri HABER MERKEZ - Gece gündüz demeden çal flan ve daha modern bir Alt nda için projeler gelifltiren Baflkan Tiryaki, her f rsatta vatandaflla bir araya geliyor. Önce hizmet diyerek Alt nda l lara verdi i önemi gözler önüne seren Baflkan Veysel Tiryaki, fleffaf çal flmalar yla tarafl tarafs z herkesin takdirini kazan yor. Yo un mesai program na ra men mahalle toplant lar n aksatmayan Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Sakarya ve Aktafl Mahalle sakinleriyle bulufltu.baflkan Tiryaki, efli Saadet Tiryaki ile birlikte bölge halk n n taleplerine kulak verdi. Mahalle toplant lar na yaklafl k 500 kifli kat ld. Temiz siyasetten, ak siyasetten yanay m Tiryaki, yapt konuflmada benimsedikleri siyaset anlay fl ndan bahsetti. Sokak siyaseti yapmad klar n n alt n çizen Baflkan Tiryaki Kimsenin aleyhinde tek bir laf söylemedim, söylememde... Amac m hizmet siyaseti yapmak. Temiz siyasetten, ak siyasetten yanay m. dedi.tiryaki, Alt nda a yapt klar hizmetlerde adaletten taviz vermediklerinin alt n çizerek, vatandafllar n ma dur olmamas için hiçbir sorumluluktan kaç nmad klar n dile getirdi. Alt nda l lar n her geçen gün daha bilinçli bir hale geldi ini kaydeden Baflkan Tiryaki, zihinlerdeki geliflimin ilçeye de yans d n vurgulad. Sakarya ve Aktafl da de iflecek. Alt nda cazibe merkezi haline getiren Tiryaki, kent esteti ine zarar veren kaçak yap lar y karken sa duyudan taviz vermediklerini belirtti. Alt nda n tümü gibi Sakarya ve Aktafl Mahallelerinin de de iflece ini söyleyen Baflkan Tiryaki sözlerine flöyle devam etti: fiu ana kadar gerçeklefltirdi imiz tüm y k mlarda en ufak bir sorunla karfl laflmad k. Çünkü biz Alt nda için ve Alt nda l lar için çal fl yoruz. Hemflehrilerimizin daha rahat yaflam alanlar na kavuflmas için çal fl yoruz. Kentsel dönüflüm için mahalle sakinleriyle birlikte ad m atacaklar n ifade eden Tiryaki, y k mlar n art k vatandafl taraf ndan istendi ini de sözlerine ekledi. Alt nda l vatandafllar ise Baflkan Veysel Tiryaki için Bafl m z n tac ifadesini kulland. Mustafa fievki KAVURMACI AYDINLI k Herfleyi maddede aramak *"Her fleyi maddede arayanlar n ak llar gözlerindedir, göz ise maneviyatta kördür." Bediüzzaman Said Nursi * *"Gözü veren zat, hem gözü görür, hem ince bir mana olan gözün gördü ünü de görür." Bediüzzaman Said Nursi * fiuras bir gerçektir ki; varl k âlemi sadece befl duyu ile hissedilebilenlerden ibaret de ildir. nsan görme duyusu ile, maddî varl klar görür. Dili ile tatlar âlemini, kula yla sesler âlemini, burnuyla kokular âlemini hisseder. Hâlbuki; elektrik, yerçekimi, m knat s n itme ve çekme kuvveti gibi nice gerçekler vard r ki, bunlar, ne görülürler ne de iflitilirler. Bununla birlikte gerçeklerin varl flüphe götürmez. Ya mur, kar doluda da yerçekimi kanunu cari olmad ndan bunlar yeryüzüne yumuflak inifl yaparlar,yani e er yerçekimi kanunu bunlar da cari olsa geldikleri yer ile zemin aras ndaki mesafenin meydana getirdi i yer çekim kuvveti ile zemin yüzünde hiçbir canl b rakmayacaklar ndan ne nebati ne hayvani ne de insanlar hayatta kalamazlard. Cenab hak lütufda bulunarak her yerde cari olan yerçekimi kanununu yukar da ifade etti im ya mur,kar ve doluda da s f ra müncer hale getirmifl onlar da ilahi emre imtisalen inifllerini flefkat mele i gibi kuflatarak gerçeklefltirmektedirler.bu hakikat dahi kainat yoktan var eden Cenab Hakk n delillerinden bir misal teflkil etmifl olmas na ra men nice na danlar idrak körlü ü içerisinde bu lütuflar anlayamad klar gibi cehaletleri ile inançs zl k deryas nda kulaç atarak fani dünyadan ebed-ül abada maalesef elleri bofl olarak ebedi helakete do ru koflarak yol almaktad rlar. Cenab hak, bu ve buna benzer hastal klardan bütün insanl muhafaza buyursun.amin. flte bu prensibi göz ard eden bir k s m insanlar, görmedi ime inanmam diyerek bütün varl k âlemini sadece gözleriyle gördüklerine özgüleyerek büyük bir hataya düflerler. Hâlbuki bir fleyin gözle görünmemesi olmamas na delil olmaz. Zira bu âlemde gördüklerimize oranla göremediklerimiz mukayese edilmeyecek ve anlat lmayacak kadar farkl d r. Hatta insan vücudunda ak l, hayal, haf za gibi görünmeyen varl klar, görünenden kat kat fazlad r. nsan vücudunda ki kan damarlar n n uzunlu u 100 bin km dir. Yani dünya çevresini 2,5 defa dönecek flekilde yarat lm flt r. Yetiflkin bir erkek te 5,6 kg kan, bayan da ise 4,5 kg kan vard r. Her saniye de yaklafl k 2 milyon kan hücresinin görevleri biter ve ölürler. Her hafta vücudumuzdaki kan hücrelerinin yar s yenilenir. Bizlere bila ücret bila bedel ikram edilmifllerdir. drak edenlere ne mutlu anlayamayanlara da Cenab Hak tan insan olman n bir ihsan ilahi oldu unun idraki ile mütenebbih hale gelmelerini niyaz etmekteyiz. Görmedi im fleye inanmam safsatas n n alt nda akl n görevini göze yükleme yan lg s yatmaktad r. Hâlbuki insandaki her bir duyu ayr bir âlemin kap s n açar; birinin görevi di erinden beklenmez. Mesela, göz kula n; burun, dilin görevini göremez. nsan, gözüyle ne yeme in tad na, ne bülbülün sesine, ne de gülün kokusuna bakabilir. Göz bu organlar n ifllevlerini yerine getirmezken, elbette akl n fonksiyonunu da icra edemez. Malumdur ki; herhangi bir eser, göz ile göründü ü hâlde, ustas ak l ile anlafl l r. Görmedi ime inanmam, diyen bir insan, bir eserin yap c s n inkâr durumuna düfler. Aynen bu örnekte oldu u gibi, sonsuz bir kuvvet, ilim ve sanat potansiyelinin ürünü olan bu muhteflem kainat seyretti i hâlde, onun ustas n, sanatkâr n göremiyorum diyen insan son derece, ilim ve ak ldan uzaklaflm fl olur.böyle bir insan, bu kâinatta her an tecelli eden ve Allah' n varl n günefl gibi gösteren, yaratma, r zk verme, hayat verme gibi s n rs z olaylar nas l aç klayacakt r? Evet, Allah' n görme organ m z olan göz ile görünmemesi, kudret ve ilmiyle her fleyi kapsamas ndan ve z dd n n yoklu undand r. Mesela, atmosferin yer küreyi her yandan kuflatmas gibi, güneflin de bütün feza âlemini, cismi ile kuflatt n farz etsek, o zaman günefli göz ile görmek mümkün olmaz. Her yer güneflin fl yla kapland ndan günefl görünmez olur. Hem gece gibi bir z dd da olmad ndan z dd n n yoklu unda dolay, günefl görülmez ve bilinmez. Bununla beraber, fl yla her yerde bulunan ve her yeri kapsayan, güneflin varl n inkâr etmek de nihayetsiz cehalet olur. Ayn mant k perspektifi içerisinde, isim ve s fatlar yla her fleyi kuflatan ve her yerde haz r olan ve z dd olmayan Allah' n da göz ile görülmemesi kalbi ve vicdani bir tahassüsün neticesi olarak de erlendirilmelidir. Hay rl Cumalar,

4 4 ANKARA Gözde Kiflin Gökçek ifl adamlar yla B R ARAYA GELD HABER MERKEZ - Ankara Ticaret Odas Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite üyeleri ile bir araya gelen Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Ankara ya de er de er katacak projeler üzerine görüfltü. Baflkan Gökçek, Ankara n n ekonomik, sosyal, turistik ve ticari hayat nda önemli yeri olan sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Baflkanl k Makam nda ATO Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite üyelerini a rlayan Baflkan Gökçek, Ankara n n ekonomik kalk nmas na katk sunacak projeler üzerine fikir al flveriflinde bulundu. Buluflmada ilk sözü alan ATO Baflkan Salih Bezci, uzun y llard r Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan olarak görev yapan Baflkan Gökçek e hizmetlerinden dolay teflekkür ederek, Zor bir süreç, hakk n zda hay rl s olur inflallah dedi. Büyükflehir Belediyesi ile ATO nun baflta shopping fest olmak üzere birçok konuda ortak ifller yap ld na dikkat çeken Bezci, bu deste in artarak devam n istediklerini kaydederek, ATO nun planlad Ankara n n sembolü olacak bina ile ilgili yasal s k nt lar aktard. Bezci nin bu hat rlatmas üzerine Baflkan Gökçek, Bizim bir projemiz var; 333 Ankara. Size verelim. Siz yap n önerisinde bulundu. Salonda bulunan ATO üyelerinin hepsinin yapar z yan t üzerine ise Baflkan Gökçek, Anan n z n ak sütü kadar helal olsun o zaman. Plan biz yapaca z, siz de binay yapacaks n z. Kavgas n birlikte yapal m. Allah izin verir de seçilirsem hemen Belediye Meclisi ne planlar n getiririz dedi. Shopping Fest te ATO ile çok baflar l bir iflbirli i yapt klar n dile getiren Baflkan Gökçek, Festivale deste- e haz r z. Devam edece iz. Ankara n n gelece i için elzem. kincisi Gezi olaylar na denk geldi. kinciden verim alamad k ama üçüncüsünden, dördüncüsünden verim alaca z diye konufltu. Ankara Kent Müzesi aç l fla gün say yor Yeni seçmenlerden Yaflar a pastal sürpriz HABER MERKEZ - Yenimahalle Belediye Baflkan ve CHP aday Fethi Yaflar, evlerinde ziyaretlerini sürdürüyor. Yaflar, pek Ailesi nin evinde ise hofl bir sürprizle a rland. Bu y l ilk kez oy kullanacak olan binan n yeni seçmenleri, Yaflar a üzerinde Yeni Seçmenlerden Baflkana Baflar lar yazan pasta ile sürpriz yapt. Pastay Yaflar la birlikte kesen yeni seçmenler, ilk oylar n n Fethi Yaflar a oldu unu söyledi. Baflkan n Yenimahalle için yapt klar göz ard edilemez diye konuflan gençler, Baflkan m z bizlere her zaman destek oldu ve sahip ç kt. Okullar m z n her türlü ihtiyaçlar n karfl lad. Kendisini çok seviyoruz ve deste imizi oyumuzla gösterece iz ifadelerini kulland. Bu hofl sürpriz karfl s nda oldukça mutlu olan Yaflar, Gençler bizim gelece imizdir. Gelece imizin ayd nl k olmas için gençlere elimden geldi ince her zaman destek veriyorum. Baflar l olmak istiyorsan z önce halka inmelisiniz. Benim için insanlar n huzuru, mutlulu u her fleyden önemlidir dedi. 5 y l boyunca Yenimahalle ye yapt hizmetleri ve yeni dönemde hayata geçirece i projeleri de anlatan Yaflar, kendisini dinleyen bina sakinlerinin, deste ini arkas na ald. Alt nda Belediyesi taraf ndan yap lan Ankara Kent Müzesi aç l fl için gün say yor. ISSN GÜNLÜK S YAS GAZETE Y l: 44 Say : Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Ad na Alaeddin KAYA Genel Yay n Müdürü Emin ERENER Genel Yay n Yönetmeni Cüneyt KAYA Yaz flleri Müdürü Yi it Y T Genel Yay n Koordinatörü Zübeyir KAYA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.yedigungazetesi.com.tr) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez YediGün Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir HABER MERKEZ Alt nda Belediyesi Kent Müzesi, Baflkent in kurulufl y llar ndan günümüze kadar geçirdi i evreleri ve tarihsel geliflimini yans tacak. Ulucanlar Yar Aç k Cezaevi içerisinde yer alan müze, kent geçmiflinin korunmas nda ve canlanmas nda da önemli rol oynayacak. Haz rl klar nda son aflamaya gelinen müze, daha aç lmadan ödül bile ald. Kent Müzesi ve Kent Müzesi nde sergilenmek için bekleyen pul koleksiyonu daha müzedeki yerini almadan ödül ald. Alt nda Belediyesi Kent Müzesi ne ba fllanan Posta Pullar nda Ankara konulu posta pulu koleksiyonu, Ankara Pul Müzesi Sergisi nde sergilenmeye hak kazand. Ayr ca Kent Müzesi nde yer alacak bir baflka koleksiyon olan Ankara Posta Damgalar koleksiyonu ise KKTC Lefkofla flehrinde düzenlenen K br s Türk Postalar 50 nci y l uluslararas pul sergisinde sergilenmeye hak kazand ve koleksiyon 93 puan alarak alt n madalyaya lay k görüldü. Ankara Kent Müzesi projesi ise yar flman n 4 önemli ödülünden biri olan En iyi Türkiye Koleksiyonu Ödülü nün sahibi oldu. Baflkent in tarihini, co rafyas n, ekonomisini ve kültürel de erlerini kapsayan Kent Müzesi Kütüphanesi nde, baz Ankara Seyahatnameleri nin gerçek nüshalar ndan koleksiyonlara, Seymenlere ait eflyalardan Ankara ya özgü materyallere, foto raf ve kitaplardan Ankara n n tarihini ve kültürünü yans tan baflka ö elere kadar pek çok fleyi görmek mümkün olacak. Hediyelik eflya sat fl birimi ve çocuk atölyesi de müzede yer alacak di er unsurlar Tarihi de iflimi sergilemek ve yorumlamak amac tafl yan Ankara Kent Müzesi, Ankara n n tarihsel aflamalar n al fl lagelmiflin d fl nda ortaya koyacak. Ankara n n kültürel de erlerinin korunmas ve saklanmas nda da çok önemli bir görev yerine getirecek olan müze, Ankara tarihinin tüm ö elerini gelecek kuflaklara aktaracak. Çankaya da yol aç m çal flmalar HABER MERKEZ - Çankaya Belediyesi Fen flleri Müdürlü- ü ne ba l ekipler, ilçede yer alan 108 mahallede imar plan ve yol profili düzenlenmifl yerlerin yol aç m çal flmalar na aral ks z devam ediyor. Ekipler, vatandafllar n memnuniyeti göz önünde tutularak yap lan çal flmalarda yer tespitleri yap lan, incelemeler sonucu sorunsuz bölge konumunda bulunan yerlerde ifl plan gere i yol aç m çal flmalar - n sürdürürken son olarak Seyranba lar, Mürsel Uluç, Keklikp nar, lker ve Öveçler Mahallelerinde çal flmalar n tamamlad. Bölgelerde yol aç m çal flmalar n n yan s ra bozulan yollarda ve gecekondular n yo un oldu u bölgelerde malzemeli bak m çal flmalar n da planlar do rultusunda gerçeklefltiren ekipler, bofl alanlarda ve gecekondularda oluflan moloz y nlar n da çevre düzenlemesi çerçevesinde temizliyor. Çankayal vatandafllar n sorunsuz flekilde yaflayabilmeleri için özverili biçimde çal flmalar na devam eden ekipler; dozer, silindir, greyder ve kamyondan oluflan ekipmanlarla 2014 y l - n n ilk 2 ayl k biriminde 2,5 kilometre yeni yol açt.

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN Central Park n benzeri Sultanbeyli de yap ld STANBUL - LALE B LD R C - Sultanbeyli'de New York'taki Central Park ile Ankara'daki Göksu Park örnek al narak, içerisinde futbol, basketbol ve voleybol sahalar, yürüyüfl alanlar, seyir teraslar, çay bahçesi, restoran, parklar, süs havuzu ve su oyun alanlar bulunan kentin en büyük Gölet Park yap ld. lçedeki mevcut gölet slah edilerek 140 dönümlük alana infla edilen Gölet Park, 17 Mart'ta aç lacak. stanbul Büyükflehir Belediyesi ile Sultanbeyli Belediyesinin ortaklafla gerçeklefltirdi i ve ilçenin vizyonuna önemli katk sa lamas beklenen Gölet Projesi'nde sona gelindi. Gölet, Ankara'daki Göksu Park ile New York'taki y ll k ortalama 25 milyon ziyaretçisiyle ad ndan söz ettiren Central Park benzeri olarak infla edildi. Yavuz Selim, Fatih, Orhangazi ve Hamidiye mahallelerinin ortas nda bulunan göletin tamamlanmas yla ilçe çekim merkezi haline gelecek. Park, sadece Sultanbeylilerin de il, çevre ilçelerde yaflayan vatandafllar n da önemli u rak yeri olacak. Gölet, bölgenin istihdam ve ekonomisine de olumlu katk sa layacak. Çal flmalar çerçevesinde, Sultanbeyli'deki mevcut göletin suyu boflalt larak, içerisi temizlendi, alt yap ve sulama sistemleri tamamland. Gölet, park n yüzde 42'sini oluflturuyor. Toplamda 140 bin metrekarelik alan n peyzaj düzenlemesi yap ld. stanbul A aç ve Peyzaj Afi'nin yapt ifllerin yüzde 95'i tamamland. Sultanbeyli Gölet Projesi'nde 3200 a aç, 85 bin çal, 300 bin mevsimlik çiçek, 150 bin lale dikildi. Proje kapsam nda toplam 55 bin metrekarelik alan yeflillendirildi, 7 ç nar a ac dikildi. Gölet Projesi içinde 1 futbol, 2 basketbol ve 2 voleybol sahas ile 1 tenis kordu bulunuyor. Ayr ca, yürüyüfl alanlar, seyir teraslar, çay bahçesi, restoran, parklar, süs havuzu ve su oyun alanlar, sosyal tesis, çocuk oyun alan, fitness alan, tiyatro ve piknik alan yer al yor. Alan, engelli çocuklar n rahatça gezebilmeleri için tasarland. Sultanbeyli Gölet Park ile stanbul'a 200 bin metrekarelik bir yeflil alan daha kazand r ld. stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl' n kat l m yla 2012 y l n n may s ay nda temeli at lan Gölet Projesi, 17 Mart'ta aç lacak. Bölgede oturan vatandafllar, Gölet Projesi'nin hayata geçirilmesinden çok memnun olduklar n dile getirdi. (AA) Lut Gölü'nde kuruma tehlikesi Yeryüzünün en alçak noktas ve dünyan n tuz oran bak m ndan en tuzlu üçüncü gölü kabul edilen Ürdün- srail-filistin s n r ndaki Lut Gölü (Ölüdeniz), su seviyesinin alçalmas nedeniyle kuruma tehlikesiyle karfl karfl ya bulunuyor. AMMAN - SADDAM YAHYA - Lut Gölü'nün, su seviyesindeki alçalma ve göl sular n n çekilmesi nedeniyle etraf nda büyük oluklar aç lm fl durumda. Tuz oran n n yüksekli i, akarsu ç k fl olmayan göle akan tek önemli kaynak olan Ürdün nehrinin sular n n azalmas, gölün etraf nda büyük oluklar n oluflmas na, ya mur suyunun R ZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde yaflayan, 80 yafl ndaki iflitme engelli smail Avc, ailesinin geçimini bal kç l k yaparak sa l yor. lçeye ba l Taflhane Mahallesi'nde oturan smail Avc, 3 yafl nda geçirdi i ateflli hastal k sonucu duyma yetene ini kaybetti. Babas ndan ö rendi i bal kç l k mesle ini çocuklu undan itibaren sürdüren ve 5 çocuk sahibi Avc, hergün sabah n erken saatlerinde teknesiyle Karadeniz'e aç l yor. Y l n 12 ay nda denize aç lan babas n n bal kç l severek yapt n söyleyen Süleyman Avc, "Babam çocuklu undan bu yana bal kç - l k yap yor. Çay fabrikas nda çal flt ve emekli oldu. Fabrikada çal flt tarihlerde bile bal kç - l hiç b rakmad. Bizim yetiflmemize ve evin ekonomisine bal kç l k yapmas n n çok katk s oldu. K sacas bizi bal kç l k yaparak yetifltirdi ve bu günlere getirdi. Seksen yafl na gelmesine ra men halen daha bu ifli yap yor. Tek bafl na denize gitme diyoruz ama bizi dinlemiyor, yine gidiyor" diye konufltu. Babas n n dalgan n sesini duymasa bile hissetti ini anlatan Avc, "Kulaklar duymasa bile denizi gönlünde hissediyor. Burada y l boyunca sandal n bak m n yapar, motorunu tamir eder, a lar dokur ve kendi bafl na ifllerin üstesinden gelir. Mezgit, istavrit ve palamut avlar, k y ya kesinlikle bofl gelmez. Denizin renginden ve hareketinden bal klar n nerede olabilece ini tahmin ediyor. Yafl n n ilerlemifl olmas bizi endiflelendiriyor ama maflallah var. Beslenmesinden ve çal flmas ndan hiç geri kalm - yor" dedi. Sahilde bal kç l k yapan Mustafa Demirtafl ise Avc 'ya ellerinden geldi i kadar yla ifllerinde yard m etmeye çal flt klar n belirterek, '' smail amca kendimi bildik bileli bal kç l k yap - azl da y ll k su seviyesinin 80 santimetreye gerilemesine yol aç yor. Bu durum ise gölü kuruma tehlikesine maruz b rak yor. Ürdün hükümetine ba l Do al Kaynaklar daresi Genel Müdür Yard mc s Bessam T ravne, AA muhabirine yapt aç klamada, "Su seviyesinin y ll k 80 santimetreye alçalmas nedeniyle Ölüdeniz tehlikede. Göl kenar nda büyük oluklar aç ld. Bu oluklar baz yerlerde 10 metreyi bulan çukurluklar haline geliyor" dedi. T ravne, "Ölüdeniz suyunun buharlaflma oran ndaki art fl da gölü a r tuz kütlelerinden ibaret bir yere dönüfltürebilir. Ölüdeniz, temel kayna olan Ürdün Nehri'nden gerekti i kadar beslenemiyor çünkü srail, nehir sular n Taberiye gölüne do ru çekiyor" diye konufltu. K z ldeniz'den Ölüdeniz'e su aktar lmas n amaçlayan proje hakk nda bilgi veren T ravne, projenin su seviyesinin yükselmesine katk sa layaca n belirtti. Eski Birleflmifl Milletler (BM) Çevre ve Su Uzman Sufyan Et-Tel ise projenin birkaç santim d fl nda su seviyesini fazla yükseltmeyece ini ifade etti. Tel, "Ölüdeniz'i eski su seviyesine ç kartman n ilk yolu, srail'in elinde bulundurmaya çal flt Ürdün nehrini eski dönemindeki haline getirmektir" dedi. srail, Ürdün ve Filistin aras nda, Aral k ay nda Dünya Bankas 'n n Washington'daki merkezinde, bölgedeki su kaynaklar s k nt s n çözmek amac yla K z ldeniz'i Ölüdeniz'e ba layacak su boru hatt infla edilmesini içeren bir anlaflmaya imza atm flt. Anlaflma ile K z ldeniz ile Ölüdeniz aras nda 180 kilometrelik bir boru hatt infla edilerek, her y l K z ldeniz'in kuzeyindeki Akabe Körfezi'nden yaklafl k 100 milyon metreküp suyun Ölüdeniz'e aktar lmas hedefleniyor. Ölüdeniz'e aktar lan suyun srail, Filistin ve Ürdün aras nda paylafl lmas amaçlan yor. (AA) flitme engeline ra men, 80 yafl nda bal kç l k yap yor yor. Bazen sandal n çal flt rmakta zorland için kendisine yard m ediyoruz. 80 yafl nda olmas na ra men yine de dinç ve çal flkand r. Tek diledi imiz sa l elverdikçe denizden ayr lmamas. Çünkü deniz onun için art k bir yaflam biçimi" ifadelerini kulland. (AA) DUMANLI BELDE Murat DUMAN fi RLER M Mustafa GÖKÇE bir k fl günü Konya Beyflehir Hüyük nahiyesi Mutlu köyünde yedi çocuklu fakir bir ailenin dördüncü çocu u olarak 1951 y l nda dünyaya geldi. Bir önceki çocuklar n n k z olmas ailede bir erkek çocuk beklentisini do urmufltu. Mustafa n n do umu da bu yüzden ailede bir bayram havas yaratt. Ailesi ismini özenle seçerek sevgili Peygamberimizin ismini evlerinde yaflatmak için çocuklar na Mustafa ismini verdiler. Çiftçi olan Mustafa n n babas, topraktan elde ettikleri gelirleri çok az oldu u için zaman zaman baflka vilayetlere çal flmaya giderdi. Kazançlar yetersiz oldu undan aile çok zor günler geçiriyordu.. Umutlar serpilip, sevgiler yuma nda büyüyen Mustafa ya ba lanm flt. Mustafa 8 ve 10 yafllar nda okulun tatil oldu u yaz aylar nda komflular n n hayvanlar n otlatarak aileye azda olsa katk da bulunmaya bafllad. Çünkü Mustafa fakirli in nas l bir zd rab oldu unu çok iyi bilmekteydi. Yafl 12 ye dayanm fl, ilkokulu bitirmiflti.. Ankara da yaflayan day s Abdullah, köye ziyaretlerine geldi inde, ona kendisini Ankara ya götürmesini ve böylece ailesine parasal olarak daha çok katk da bulabilece inden bahsetti. Day s Abdullah; yafl n n küçük olmas na ra men, Mustafa n n srarlar üzerine, onu Ankara ya götürmeye karar verdi. Eniflte brahim i de yanlar na alarak, babas n n verdi i 4 Lira haçl kla Ankara ya geldiler. Mustafa burada mutluydu. Çünkü annesinin arzu etti i radyoyu para kazan p alabilecekti. Day s Abdullah n çal flt lokantada ç rak olarak 5 Lira gündelikle ifl hayat na bafllad. Bafllamas na bafllad ama kald yerde elektrik yok, soba yok, su yok Alt arkadafl kuru yere yorganlar n serip yat yorlard. Ankara n n çetin k fl, çekilmez çilesiyle Mustafa y kara günler bekliyordu. Bu olumsuzluklara ra men Mustafa 55 Lira para biriktirip babas na gönderebilmiflti. Kendi s k nt s önemli de ildi. Çünkü Mustafa n n kardeflleri daha zor durumdayd. Çünkü biliyordu ki 9 dokuz nüfuslu ailenin 7 kafl vard. Kendisinin Ankara ya gelmesiyle, 7 kafl kla 8 nüfus bir kazandan çorba içiyorlard. Derken Mustafa aral klarla köyüne gitse de tam befl sene sonra annesinin özlem duydu u çantal radyoyu köye götürebilmiflti. Mustafa art k bir döner ustas olmufl, daha çok para kazanmaya bafllam fl, geçmiflteki ac lar geride bir ac hat ra olarak kalm flt. Mustafa n n ustal dilden dilere yay lm fl, köyde her aile Mustafa y çocuklar na örnek göstermeye bafllam flt. Köylerinde çok say da hayvan sahibi olan Hasan AKDA adl komflusu, hayvanlar n sat p Mustafa ya ortak lokanta açma teklifinde bulundu.. Mustafa bu teklifi kabul etti ve böylece Siyasal Bilgiler Fakültesi karfl s nda 4 masal bir lokanta aç ld. Lokanta çok güzel ifl yap yordu. Askerli ini Ankara z rhl birliklerde yapan Mustafa, lokantan n iflletmesini day s Abdullah a verdi. Askerli ini tamamlay nca, yine ifllerinin bafl na geçti. flini büyütmek isteyen Mustafa; Ankara n n müstesna yerlerinde mülkiyeti ortaklar yla beraber flubeler açarak Ankara n n en nefis yemekleriyle hizmet vermeye bafllad ve flimdi say l ifl adamlar ndan biri olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. 4 çocuk babas olan Mustafa GÖKÇE, benim otuz üç y ll k komflum ve müstesna bir insand r. Onun bu roman gibi hayat hikayesi bence yüz binlerce bu necip Türk evlatlar n n bafl na gelmektedir, istedim ki; sayg de er Mustafa beyin hikayesinde herkes kendi hikayesini okusun ve gelecek nesillere örnek teflkil edecek bir hikâye olmas n arzulad m asl nda her ne kadar Mustafa beyi anlatsa da bu hikayede belki milyonlar vard r. Mustafa GÖKÇE, lokantalar nda binlerce talebeye çok ucuz ücretlerle ya da kimilerine ücretsiz yemekler vermifl, bir çok ihtiyac olan dar gelirliye para yard m nda bulunmufl, hay rsever bir vatandaflt r. Mustafa GÖKÇE, kendi güzel ahlak n ye eni Halil KIRAN ve o lu Süleyman GÖK- ÇEY ye de aynen aktarmay baflarm fl bir baba ve bir amcad r.. lginç bir durumunu da bahsetmeden geçemeyece im. Sayg de er Mustafa GÖKÇE, 1963 y l ndan bu güne kadar mutfa ndan ç kmam fl ve ölene kadar da mutfa ndan ç kmayaca n her zaman ifade etmektedir. Yemeklerin kalite kontrolünü bizzat kendisi yapmaktad r. Bir gün yolunuz Ankara Rüzgarl soka a düflerse, mutlaka Mutlu Kebap a u ray n. Garsonlar n ne kadar insanc l ve ne kadar beyefendi sizlere sayg yla yaklaflt n göreceksiniz.. Yemeklerin ne kadar lezzetli oldu unu ve onun güzel karakterini asl nda bu yaz mda tam olarak yans tamad m kendi gözlerinizle göreceksiniz.. flte sayg de er okurlar m arzu ve dile im odur ki; bu cennet vatanda bu güzelim gençlik bu durumlar yaflamadan hiçbir acze düflmeden rahatl kla hayatlar na yön verir fakat s k nt çeken a beylerinin ve babalar n n bu hale nas l geldi ini bilmelerinde say s z fayda vard r, insan o lu kalk nmas n mehter tak m n n ritmine göre yapmal d r iki ileri bir geri temposuyla k sa yoldan zengin olanlar yine k sa yoldan kaybederler. Hayat s k nt larla geçirterek belli kazan m yapanlar gençli in mutlaka dinlemesi ve tecrübelerinden yüksek dercede faydalan lmas gerekti ini TAVS YE ederken (UZAKLARA G DEN OK ÇOK GER LEN YAYDAN ç - kar ata sözümüzü de sevgilerimle) SEVG LER MLE siz müstesna müteflebbis yüreklere sunmak isterim bu vesileyle sonsuz sayg ve sevgilerimle selamlar m. B R HAYAT Mevlana diyar nda bu dünya ya gelmiflim, Dokuz can yedi kafl k gergin y llar yaflad m, Canda gurbet arzusu kavli karar k lm fl m, Dokuz can yedi kafl k gergin y llar yaflad m Pençesinde kaderin henüz bahar demeden, Day m ba r na bast Anam kesti memeden, Ç rak oldum çocukken Baba afl yemeden, Dokuz can yedi kafl k darg n y llar yaflad m Gergin olan çelik yay ok uza a düflermifl, çimde emek yoksa servet çok az yaflarm fl, Do ru düzgün çal flan nice da lar aflarm fl, Dokuz can yedi kafl k yorgun y llar yaflad m.. H KÂYES Pabucum derme delik üstümde y rt k abam, Kader de il bu yokluk çal flmakt hep çabam, Zemheri ayaz n da yanm yordu hiç sobam, Dokuz can yedi kafl k k rg n y llar yaflad m Mekân tutum gurbeti yurt ettim Ankara y, Çal flarak didindim sildim kalpten karay, Yorgunluk bilmez beni, iflte buldum çareyi, Dokuz can dokuz kafl k ergin y llar yaflad m... Duman o lu flahittir yorulmaz hiç bedenim, Eksik olmaz mekânda karn doyup gidenim, Ad m kals n dünyada yoktur baflka nedenim, Bin bir can bin bir kafl k sarg n y llar yaflad m

6 6 EKONOMI Hakk Murat SÖBÜTAY 100 y ll k lezzet nflaat malzemesinde ilk sanayi endeksimiz STANBUL - Türkiye nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i (Türkiye MSAD), inflaat malzemesinde Türkiye'nin ilk sanayi endeksini haz rl yor. Türkiye MSAD aç klamas na göre, bu y l 30'uncu yafl n kutlayan Türkiye MSAD' n, 32. Ola an Mali Genel Kurul toplant s Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i merkezinde yap ld. nflaat malzemesi sektöründe Türkiye'nin ilk sanayi endeksinin Nisan 2014'te kamuoyuna aç klanaca n n belirtildi i genel kurul toplant s nda, Türkiye ekonomisi, inflaat ve inflaat malzemeleri sektörünün 2014 y l beklentileri de erlendirildi. Aç klamada görüfllerine yer verilen Türkiye MSAD Baflkan Dündar Yetiflener, nflaat Malzemesi Sanayi Endeksi çal flmas ile inflaat malzemesi sanayi faaliyetlerinin ve gelecek beklentilerinin ayl k olarak ölçülece ini kaydederek, "Amac m z, inflaat malzemeleri sanayinde faaliyet gösteren iflletmeler, ülkemizin ekonomi yönetimi ve sektörün ilgili tüm taraflar ile sa l kl bilgi ak fl n sa lamak, böylece ekonominin dinamizm kayna olan inflaat malzemeleri sanayinin nabz n tutarak, projeksiyonlar m z bu veriler fl nda yapmakt r" dedi. Yetiflener, genel kurul toplant s nda yapt konuflmada, bu y l 30'uncu yafl n kutlayan Türkiye MSAD' n, 60 yafl n dolduran köklü sanayi kurulufllar ve yeni üretime bafllayan genç sanayici üyeleriyle Türkiye ekonomisinin sanayi taraf nda önemli gücünü oluflturdu unu aktard. Yetiflener, 76 sanayici üyesi, 29 dernek, 8 kat l mc üyesi ve 21 bin üretici-bayi a ile Türkiye MSAD' n bugün 1,5 milyon istihdam gerçeklefltirdi i ve toplam nüfusun yüzde 7,5'ini oluflturdu u bilgisini verdi. (AA) BALIKES R- ZAFER AKPINAR - lçede oldukça mütevaz 10 metrekarelik dükkanda helva satan Ali hsan Eröz, AA muhabirine yapt aç klamada, Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi G da Mühendisli i Bölümünden mezun oldu unu belirterek, 5'inci kuflak olarak helvac l a devam etti ini söyledi. Dedelerinden kalma tekni i 100 y l aflk n süredir b rakmad klar n, do all ktan uzaklaflmad klar n ifade eden Eröz, "Geliflen teknoloji ve üretim al flkanl klar birçok ürüne m s r flurubunu soktu. Kap m zdan bugüne kadar glukoz ya da m s r flurubu hiç girmedi, girmeyecek" dedi. Ürünlerinde yerli susam kulland klar n vurgulayan Eröz, flunlar kaydetti: "Bu iflin ustas babam. Hem babama yard m ediyorum hem de üretimini ö reniyorum. Fabrikasyon bir üretim de il, evimizde tamamen do al. Tonlarca bir üretimden de söz etmiyoruz. Damak tad na hitap eden as rl k lezzeti bozmayacak ölçüde, miktarda üretim yap yoruz. Çifte kavrulmufl susam çöven suyuyla yo urup flekerle tatland r yoruz. Asl nda buradaki s r, ham maddelerde do all seçmemizde gizli." Eröz, ürünlerinin, di er tahin helvalar na oranla daha farkl bir renk ve lezzete sahip oldu unu anlatt. Bu lezzeti bilenlerin, kilometrelerce yolu afl p Bigadiç'e helva sat n almaya geldi ine dikkati çeken Eröz, "Yaz aylar nda Edremit Körfezi'ne tatile gelenler, geri dönüfllerinde mutlaka helva al r. K fl n so ukta daha fazla tüketiliyor ancak Türkiye'den 144 ülkeye 1 milyar dolarl k lastik KOCAEL - Türk lastik sektörü, geçen y l 144 ülkeye 1 milyar dolar de erinde 15 milyon 626 bin adet iç ve d fl lastik ihraç etti. TÜ K verilerinden derlenen bilgiye göre, 2012 y l nda 1 milyar 230 milyon dolar de erinde 17 milyon 179 bin adet lastik ihraç eden Türkiye, 2013'te 144 ülkeye 1 milyar 175 milyon dolarl k 15 milyon 626 bin adet d fl sat m gerçeklefltirdi. Geçen y l, en fazla ihracat 428 milyon 637 bin dolar de erinde 9 milyon 320 bin adetle otomobil lasti inde yap ld. Bigadiç ilçesinde 100 y l aflk n süredir ayn teknikle üretilen helva, do all ve eflsiz lezzetiyle vatandafllardan yo un ilgi görüyor. yaz aylar nda da s cak diye talep düflüklü ü olmuyor" ifadesini kulland. Bigadiç denilince ilk akla gelenlerin bafl nda helvalar n n yer ald n vurgulayan Eröz, ürünün bu kadar ünlenmesinde 100 y l n eme inin bulundu unu dile getirdi. Özel bir tekni e sahip olmad klar n bildiren Eröz, "Sadece y llar önce kullan lan tercih ediyoruz, o kadar. lk kez bizi arayanlar n telefonla geri dönüfl yap p teflekkür etti ine çok flahit olduk. nflallah nice 100 y llar daha bu lezzet korunur" diye konufltu. Helvaya, günlük beslenmede mutlaka yer verilmesi gerekti ine dikkati çeken Eröz, özellikle bebeklerini emziren annelerin sütü ve çocuklar n enerji ihtiyac bak m ndan çok faydal bir g da oldu unu sözlerine ekledi. (AA) Bu ürün, toplam ihracat n de er bak m ndan yüzde 36's n oluflturdu. Otomobil lasti ini 518 milyon 955 bin dolar de erinde 4 milyon 597 bin adetle otobüs-kamyon lasti i, 171 milyon 351 bin dolar de erinde 897 bin adetle tar m arac lasti i, 46 milyon 24 bin dolar de erinde 125 bin adetle yap ve sanayi arac lasti i, 1 milyon 886 bin dolar de erinde 163 bin adetle motosiklet lasti i takip etti. Söz konusu dönemde 40 ilden lastik ihracat gerçeklefltirilirken, en fazla d fl sat m ise 711 milyon 669 bin dolarla stanbul yapt. Bu kenti 203 milyon 575 bin dolarla Kocaeli, 177 milyon 329 bin dolarla K rflehir, 69 milyon 509 bin dolarla Ankara, 7 milyon 866 bin dolarla 10 milyon ton at k kazan ld ANKARA- Türkiye'de 2012 y l nda 672 at k bertaraf ve geri kazan m tesisi faaliyette bulundu. Düzenli depolama tesislerinde 24 milyon ton at k bertaraf edildi, geri kazan m tesislerinde 10 milyon ton at k geri dönüflümü sa land. Türkiye'de 2012 y l nda 672 at k bertaraf ve geri kazan m tesisi faaliyet gösterdi. Bu dönemde düzenli depolama tesislerinde 24 milyon ton at k bertaraf edilirken, geri kazan m tesislerinde 10 milyon ton at n geri dönüflümü sa land. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), 2012 y l na iliflkin At k Bertaraf ve Geri Kazan m Tesisleri statistikleri'ni aç klad. Buna göre, At k Bertaraf ve Geri Kazan m Tesisleri Anketi, lisansl veya geçici faaliyet belgeli tüm at k bertaraf ve geri kazan m tesisleri ile lisans olmasa da belediyeler taraf ndan ya da belediyeler ad na iflletilen düzenli depolama, yakma ve kompost tesislerine uyguland. Anket sonuçlar na göre, 2012 y l nda 83 at k bertaraf tesisi ve 589 geri kazan m tesisi olmak üzere toplam 672 tesisin faaliyet gösterdi i tespit edildi. Toplam kapasitesi 480 milyon metreküp olarak tespit edilen 80 düzenli depolama tesisinde 24 milyon ton at k bertaraf edildi. Ayr ca, 2012 y l nda faaliyette olan 116 bin ton/y l kapasiteli 36 sterilizasyon tesisinde toplam 46 bin ton t bbi at k sterilize edildi ve sterilize edilen t bbi at n yüzde 43'ü düzenli depolama tesislerinde bertaraf edilirken yüzde 57'si ise belediye çöplüklerine gönderildi. Toplam kapasitesi 61 bin ton/y l olan 3 yakma tesisinde 47 bin ton tehlikeli ve 3 bin ton tehlikesiz olmak üzere toplam 50 bin ton at k bertaraf edildi. Toplam kapasitesi 389 bin ton/y l olan 6 kompost tesisinde 159 bin ton at k ifllem gördü ve 26 bin ton kompost üretildi. Ayr ca at k geri kazan m lisansl 32 beraber yakma tesisinde 539 bin ton at k yak larak enerji geri kazan m gerçeklefltirildi. Lisansl di er 551 at k geri kazan m tesisinde ise toplam 9,5 milyon ton at k metal, plastik, ka t ve benzeri ürünleri geri kazan m sa land. (AA) Bursa izledi. Ülkelere göre ihracatta ise en fazla lastik d flsat m 164 milyon 159 bin dolarla Almanya'ya yap ld. Bu ülke geçen y l Türkiye'den 1 milyon 414 bin adet otomobil lasti i, 766 bin adet otobüs-kamyon lasti i, 60 bin 828 adet tar m arac lasti i sat n ald. talya 142 milyon 432 bin dolarla Almanya'n n ard ndan ikinci s rada yer al rken, 64 milyon 430 bin dolarla spanya üçüncü, 61 milyon 827 bin dolarla M s r dördüncü, 61 milyon 208 bin dolarla ngiltere de beflinci s rada yer ald. (AA)

7 EKONOMI Köylü kad nlar giriflimci olacak Eski ad Misi köyü olan Gümüfltepe Mahallesi'nde bir grup kad n, aile bütçesine katk sa lamak ve bölgenin turizmden ald pay art rmak amac yla kursa kat l yor. ne oyas, kozadan çiçek üretimi, dut yetifltiricili i, giriflimcilik ve ngilizce dersleri alan kad nlar, ifl sahibi olduktan sonra yerli ve yabanc turistleri bölgeye çekmeyi hedefliyor. BURSA - VEDAT YÜCEBAfi - Bursa'n n turistik bölgelerinden, eski ad Misi köyü olan merkez Nilüfer ilçesine ba l Gümüfltepe Mahallesi'nde yaflayan kad nlar, turizmden daha fazla pay alabilmek için bafllat lan proje kapsam nda "giriflimcilik kursu"na kat l yor. Sabahlar ve ö lenleri el becerisi, akflamlar ise giriflimcilik ve ngilizce dersleri alan kad nlar hem aile bütçesine katk sa lamay hem de mahallenin turizmden elde etti i geliri art rmay hedefliyor. Nilüfer Misi Köyü Kad nlar Kültür ve Dayan flma Derne i Baflkan Nagihan Dülger, AA muhabirine yapt aç klamada, "Yüzde 100 Misi Projesi"nin, Kültür ve Turizm Bakanl, Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP) ve Anadolu Efes firmas taraf ndan yürütüldü ünü söyledi. Kursla özellikle mahalleye yabanc turistlerin çekilmesinin amaçland n belirten Dülger, derslere yaklafl k 45 kad n n kat ld n anlatt. Proje kapsam nda kursiyerlere i ne oyas, kozadan çiçek yap m, hediyelik eflya üretimi, dut yetifltiricili i gibi e itimlerin yan s ra maliyet muhasebesi dersleri verildi ini dile getiren Dülger, flöyle devam etti: "Misi'nin turizm gelece ini görerek kad nlar giriflimcilik anlam nda cesaretlendirmek ad na çok önemli bir çal flma bafllatt k y l nda derne i kurarken bu denli büyük bir projeye imza atmay hayal bile etmiyorduk ancak Misili kad nlar bizi teflvik etti. Tar mla u rafl yorduk. Art k tar m olmad için yapacak bir fleyimiz kalmad. Misili kad nlar olarak evimize bir ek gelir sa lamak için derne imizi kurduk. Misi'ye flu anda çok fazla yabanc turist gelmiyor. Zaman zaman Arap turistleri a rl yoruz ancak yak n gelecekte buran n turizm anlam nda geliflece ine inan yoruz. Bundan dolay haz rl klar m za flimdiden bafllad k." Dülger, ald klar fonla iki tarihi evi restore ettirip birini geleneksel Bursa ve Türk yemeklerinin sunulaca bir restorana dönüfltüreceklerini, di erinde ise ipek böce i yetifltiricili i ile koza iflleme konular nda e itim verilece ini bildirdi. Geleneksel ipek böce i yetifltiricili ini yaflatmak, gelecek nesillere tafl mak ve bundan para kazanmak istediklerine iflaret eden Dülger, "Eskiden Misi'de herkes ipek böce i yetifltiricili- iyle geçimini sa lard. Daha sonra istedi imiz paralar alamad k, b rakt k. Bunun d fl nda tar mla u rafl rd k, fasulye üretilirdi, Misi'nin üzümü meflhurdu ama onlar da bitti. Biz de mecburen turizme yöneldik" diye konufltu. Kursa kat lan kad nlara efllerinin destek oldu unu söyleyen Dülger, 3-5 y l sonra Bursa d fl ndan yerli ve yabanc turistleri a rlamak ve d fla aç lmak istediklerini sözlerine ekledi. Küçük ve Orta Ölçekli Sanayiyi Gelifltirme ve Destekleme daresi Baflkanl (KOSGEB) Uygulamal Giriflimcilik Dersi Ö retmeni Sevi Yumuk ise Misili kad nlar n derslere önem verdi ini dile getirdi. Kursiyerlerin, dersleri büyük bir dikkatle takip etti ini vurgulayan Yumuk, "Kursiyerlere 'Baflar l bir ifl plan nas l yap l r' konusunda bilgiler veriyoruz. Amac m z; kursiyerlerimizin daha baflar l bir ifl plan oluflturmas n sa lamak" ifadesini kulland. (AA) Sürdürülebilir büyüme raporu stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald ORDU - Türkiye'nin önemli tar m ürünlerinin bafl nda gelen f nd n, iç savafl halinde bulunan ve siyasi istikrar olmayan ülkelere ihracat nda düflüfl yafland bildirildi. Karadeniz F nd k ve Mamulleri hracatç lar Birli i (KFM B) Yönetim Kurulu Baflkan Dursun O uz Gürsoy, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'nin f nd k ihracat yapt ülke say s n n her geçen sezon artt n belirtti. F nd k ihraç edilen ülke say s n n 117'ye ulaflt n ifade eden Gürsoy, iç savafl halinde olan veya siyasi istikrar n bulunmad ülkelere gerçeklefltirilen f nd k ihracat nda düflüfl yafland n söyledi. Gürsoy, flöyle devam etti: "M s r, Suriye, Tunus, Fas, Cezayir gibi ülkelere de Türkiye f nd k sat yor ancak son dönemde bu ülkelerde siyasi istikrar görmek çok zor. Buralara gerçeklefltirilen f nd k ihracat m zda ciddi düflüfl var. Bize en büyük darbeyi vuran Suriye pazar ile Amerika ambargosundan etkilenen ran oldu. Suriye'ye ciddi anlamda ihracat yap l yordu. Bugün Suriye'de iç harbin olmas oradaki sanayileri oldukça etkiledi. Pek çok sanayici yurt d fl na kaçt. Suriye'de ekonomi durma noktas nda. Bu nedenle Suriye'ye yap lan ihracat m z ciddi anlamda azald." Suriye'ye iç savafl bafllamadan önce ihraç edilen f nd k miktar n n yaklafl k 80 ton oldu unu, bu miktar n savafl bafllad ktan sonra 50 tona geriledi ini ve düflüflün devam etti ini kaydeden Gürsoy, "Giden f nd n paras n tahsil etmek de oldukça zor. Banka sistemleri tamamen çökmüfl durumda. O nedenle Türk ihracatç lar olarak oraya güvenemiyoruz" dedi. Gürsoy, Irak'a f nd k ihracat nda ise geçmifl dönemlere oranla art fl yafland n sözlerine ekledi. (AA) STANBUL - Ekonomik flbirli i ve Kalk nma Örgütü (OECD) iddial ve kapsaml yap sal reform gündeminin benimsenmesinin, hükümetlere istihdam oluflturan ve eflitsizli i azaltan güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyümeye dönüfl için en iyi flans sunaca n bildirdi OECD, resmi internet sitesinde " stekli yap sal reformlar, güçlü ve sürdürülebilir büyümeye dönüfl yolunu açacak" bafll kl bir rapor yay mland. Raporda 2012 y l ndan bu yana hükümetlerin uygulad yap sal reformlardaki ilerleme de erlendirilirken, büyümeyi canland rmak ve daha kapsay c hale getirmek için baflka neler yap labilece i ele al nd. Raporda, iddial ve kapsaml yap sal reform gündeminin benimsenmesinin, hükümetlere istihdam oluflturan ve eflitsizli i azaltan güçlü, sürdürülebilir ve dengeli bir büyümeye dönüfl için en iyi flans sunaca ifade edildi. Hükümetlerin ço unun, bask alt ndaki büyüme ortam n n yaratt zorluklara ra men reformlara devam etti i belirtilen raporda, verimlilik ve kamu sektörü etkinli inin art r lmas, e itim sonuçlar n gelifltirilmesi ve iflgücü piyasas n n güçlendirilmesi için hala dikkati çekici eylemlerin yap labilece ine iflaret edildi. Raporda görüfllerine yer verilen OECD Genel Sekreteri Angel Gurria, genifl tabanl toparlanma belirtilerinin daha somut hale geldi ini kaydederek, flunlar aktard : "Ancak geliflmifl ve geliflmekte olan ekonomilerin hükümetleri art k düflük büyüme tuza na düflme riski ile karfl karfl ya. Yap sal reformlar konusunda ilerleme, dünya çap nda büyüme ve yaflam standartlar - n art rabilir. Yavafllayan verimlilik art fl ve birçok geliflmifl ekonomilerdeki kal c yüksek iflsizlik, reformlara afl r derecede gereksinim duyuyor." Gurria, para politikalar nda s k laflman n devam etmesinin yan nda geliflmekte olan ülkelerin birço undaki k r lganl n, yap sal reformlar için problemin güçlü oldu unu hat rlatt n vurgulad. Raporda, reformlar n en yo un Yunanistan, talya, Portekiz, spanya gibi uzun dönemli ve genç iflsizlikten zarar gören ülkelerde oldu u belirtildi. spanya ve Portekiz'in tekrar büyümeye bafllad bildirilen raporda, özellikle bu iki ülkede ifl piyasas na yönelik kayda de- er çal flmalar yap ld ve ifl üretmede bu ülkelerdeki engellerin kald r ld aktar ld. Raporda, geliflmekte olan piyasalar n daha yeni kapsaml bir reform ajandas oluflturduklar an msat larak, "Bu ülkeler, e itime önem vermeliler ve daha çok çal - flana istihdam sa lamal lar" denildi. (AA) 7 Teknoloji pazar büyüyor ANKARA - Türkiye Tüketici Ürünleri Pazar, etkileri en fazla 2009 y l nda hissedilen ekonomik kriz sonras ndaki en yüksek cirosal de erine ulaflt. Geçen y l n toplam pazar de eri 31 milyar lira olarak gerçekleflti. GfK TEMAX taraf ndan yap lan araflt rmaya göre 2013, Türkiye Tüketici Teknolojisi Ürünleri Pazar 'nda büyüme y l oldu. Türkiye Tüketici Teknolojisi Ürünleri Pazar, 2013'ün son çeyre inde de büyümeye devam etti. Geçen y l n son çeyre inde pazar, bir önceki y l n ayn dönemine göre yüzde 21,7'lik büyüme performans yla 8,5 milyar liral k ciroya ulaflt. Global sektörel geliflme trendlerine paralel olarak Türkiye pazar nda da büyümeye en fazla katk ak ll telefon ve tablet bilgisayarlar gibi yüksek teknoloji ürünlerinden geldi. Pazar bir önceki sene ayn döneme göre adetsel olarak da yüzde 4,8 büyüdü. Geçen y l n toplam pazar de eri ise 31 milyar lira olarak gerçekleflti ve son y llardaki en yüksek de eri yakalad. 4. çeyrek boyunca, s ras yla telekom, ofis ekipmanlar ve sarf malzemeleri, biliflim teknolojileri, küçük ev aletleri, büyük beyaz eflya ve tüketici elektroni i pozitif büyüme oranlar sergilerken, görüntüleme sektörü cirosal olarak darald. Telekom sektöründe 2013'ün son çeyre inde geçen seneye göre yüzde 44 art fl yafland. Y l boyu büyümeye devam eden ak ll telefon pazar nedeniyle telekom sektörü 2013'ü toplamda yüzde 46 büyüme ile kapatm fl oldu. Klasik cep telefonlar ise adette yüzde 50'nin üstünde darald. Sonuç olarak toplam telekom sektöründe 2013 y l nda 10,6 milyar lira ciro elde edildi. Yeni ürün lansmanlar son çeyre i etkiledi, lokal markalar da pazar hareketlendirdi. kinci yar y lda sat fla ç kan Phablet (5.6-7 inç aras ekrana sahip telefonlar) paylar n artt rd, son çeyrek toplam nda adetsel olarak yüzde 5 paya sahip oldu. Bu y l yeni ürün lansmanlar pazarda etkili olacak. Cep telefonlar nda taksit uygulamas n n kald r lmas, aral k ay nda bafllayan kur art fllar n n negatif yans - mas da 1. çeyrekte etkisini gösterecek. Bu nedenlerden ötürü fiyat art fllar yaflanabilece i, ak ll telefon pazar n n büyümesinin yavafllayabilece i belirtiliyor. Bilgi teknolojileri sektörü 2013'ün son çeyre inde geçen seneye göre yüzde 22 büyüyerek di er sektörler aras nda üçüncü oldu. Büyüme, di er çeyreklerde oldu u gibi a rl kl olarak tabletlerden kaynakland. Tablet pazar nda 85'in üzerinde marka rekabet halindeyken sunulan modellerin ço unlu u girifl seviyesi ürünler oldu. Bununla beraber yerli markalar da pazara yeni modeller sunmaya bafllad. Sadece WiFi özellikli ürünlerin bulundu u segment büyüdü. Sektörün en büyük ürün grubu olan dizüstü bilgisayarlar, geçen seneye göre ciroda yüzde 3 büyürken adette yüzde 7 darald. Masaüstü bilgisayarlarda sene boyunca all-in-one yani hepsi-bir-arada bilgisayar segmenti art fl gösterdi, bu da ürün grubu için cirosal büyüme getirdi. 2013'ün son çeyre inde bilgi teknolojileri sektöründeki sat fllar en çok etkileyen faktörler, ülkedeki ekonomik ve siyasi geliflmelerden ötürü yaflanan kur de iflimi ve tabletlerin giderek artan popülerli i oldu. Sonuç olarak bilgi teknolojileri sektörü 2013'ü 2012'ye göre Türk Liras baz nda yüzde 26,5 cirosal büyümeyle kapad. Bu y l tabletlerin pazarda etkili olmaya devam etmesi, ayr ca global oyuncular n tablet pazar nda daha çok görünmesi bekleniyor. Büyük beyaz eflya sektörü, 4. çeyrekte 1,85 milyar lirl k ciro ile geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 9'luk bir büyüme gösterdi toplam nda ise sektör cirosu 7,2 milyar liraya ulaflarak seneyi 2012'ye göre yüzde 9'luk bir büyüme ile kapatt. En çok büyüme çamafl r makinelerinde görüldü. Kategorilerin hepsinde yüksek enerji s n fl ürünlerin pay artt. Özellikle çamafl r makinelerinde A+++ ürünlerin pay Avrupa pazar n n üstüne ç karken buzdolaplar nda A++ ürünlerin pay Avrupa pazar yla neredeyse eflitlendi. Kredi kartlar nda taksit s n rlamas ile ekonomik ve siyasi olarak son dönemdeki görece negatif konjonktürün di er sektörlerde oldu u gibi beyaz eflya sektöründe de 2014 y l nda büyümeyi s n rlay p 2013 y l na göre stabil bir pazar ortaya ç kmas na yol açabilece i belirtiliyor.küçük ev aletleri sektöründe pozitif perfomansa katk sa layan ilk üç kategori elektrik süpürgesi, ütü ve s cak içecek haz rlama oldu. Türkiye daha çok çay tüketen bir ülke olmas na ra men Türk kahve makinelerinin performans da dikkat çekti. Türk kahve makinesinin yan s ra Espresso makinesi ve filtre kahve makinesi de yeni y l döneminde rekor k ran sat fl rakamlar na ulaflt. Geçen y l n son çeyre inde tüketici elektroni i sektörü cirosal olarak yüzde 8 büyüdü ve 2013 toplam nda 4,4 milyar lira ciroyu yakalad. Raporda, 2013 y l sonu sonuçlar na göre Türkiye Tüketici Ürünleri Pazar 'n n, etkileri en fazla 2009 y - l nda hissedilen ekonomik kriz sonras ndaki en yüksek cirosal de erine ulaflt ifade edildi. Sene boyunca özellikle cirosal büyümeye en fazla katk sa layan unsurlar n bafl nda cep telefonlar ndan ak ll telefonlara geçifl süreci geldi ine iflaret edilen raporda, bununla birlikte yine 2013 y l boyunca tablet bilgisayar sat fllar ndaki önemli art fl n da sektörel büyümeye yüksek bir ivme kazand rd belirtildi. Y l içerisinde ilk defa tablet bilgisayarlar n adetsel olarak dizüstü bilgisayarlardan daha fazla satt na de- inilen raporda, son dönemlerde sektörün bu denli büyümesinde en çok ak ll telefon ve tablet bilgisayar gibi yüksek teknoloji ürünlerinin katk s oldu u ifade edildi. (AA)

8 8 KÜLTÜR-SANAT Aylin DEM RHAN stanbul Film Festivali SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN 5 Nisan da bafll yor STANBUL (AA) - KSV'den yap lan aç klamaya göre, 33. stanbul Film Festivali'nin en sevilen bölümlerinden Akbank Galalar 'nda bu y l da genifl kitleye hitap eden y ld zlar usta yönetmenlerle buluflturan, merakla beklenen 9 filmin Türkiye'deki ilk gösterimleri yap lacak. Festivalde sinemaseverler, "Büyük Budapeflte Oteli", "Chinese Puzzle", "Kitap H rs z ", "Venus in Fur", "D fliflleri", "Tutsak", "Enemy", "Philomena" ve "The Invisible Woman" filmleriyle buluflacak. Wes Anderson' n Berlin Film Festivali'nin aç l fl n yapan ve Jüri Büyük Ödülü'nü kazanan son filmi "Büyük Budapeflte Oteli", Akbank Galalar 'n n merakla beklenen filmlerinden. Türkiye prömiyerini festivalde yapacak film, 1920'lerde Avrupa'da büyük bir otelde y llard r görev yapan, ad efsaneleflmifl Gustave H. ile yak n arkadafl, lobi görevlisi Zero Moustafa'n n maceralar n anlat yor. Filmin bol y ld zl oyuncu kadrosunda Ralph Fiennes' n yan s ra F. Murray Abraham, Edward Norton, Mathieu Amalric, Saoirse Ronan, Adrien Brody, Willem Dafoe, Léa Seydoux, Jeff Goldblum, Jason Schwartzman, Jude Law, Tilda Swinton, Harvey Keitel, Tom Wilkinson, Bill Murray ve Owen Wilson gibi isimler yer al yor. Festivalde, Ralph Fiennes, ETL K MAHALLES N SEVENLER DERNE YILLIK OLA AN GENEL URUL LANI 06/057/059 kod nolu Etlik Mahallesi ni Sevenler Derne i nin y ll k ola- an genel kurul toplant s 29/03/2014 günü saat de Mimarlar Sokak No:25/A Keçiören/Ankara adresinde yap lmas na Ço unluk salanamazsa ikinci toplant n n 05/04/2014 günü ayn yer ve ayn saatte yap lmas na karar verilmifltir. Celal Sagut YÖNET M KURULU BAfiKANI GÜNDEM: 1- Aç l fl, yoklama ve sayg duruflu, 2- Baflkanl k Divan Seçimi, 3- Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlar n n okunmas ve müzakeresi 4- Yönetim Kurulunun ibras 5- Üyelik aidatlar n n görüflülmesi 6- Yeni Yönetim ve Denetim Kurulunun seçimi 7- Dilek ve temenniler, kapan fl BELDE-2 Büyük Budapeflte Oteli'nin baflrolünün yan s ra "The stanbul Kültür Sanat Vakf ( KSV) taraf ndan 5-20 Nisan'da onuncu kez Akbank sponsorlu unda gerçeklefltirilecek " stanbul Film Festivali" heyecan bafll yor. Invisible Woman" filminde hem yönetmen hem de oyuncu olarak sinemaseverlerin karfl s na ç k yor. Yazar Charles Dickens' n metresi Nelly'yle iliflkisini ele alan film, Abi Mogan taraf ndan senaryoya uyarland. Ralph Fiennes'in canland rd Charles Dickens' n unutulmaz aflk Nelly Ternan'n, Felicity Jones canland r yor. Yönetmen Stephen Frears' n, Martin Sixsmith'in The Lost Child of Philomena isimli kitab ndan uyarlad son filmi "Philomena" da Akbank Galalar kapsam nda izleyicilerle buluflacak. Ayn zamanda festivalin aç l fl filmi olan Philomena, kay p o lunu arayan bir annenin gerçek öyküsünü anlat yor. Filmin baflrol oyuncular ndan Steve Coogan taraf ndan senaryolaflt r lan filmde, Philomena rolünü Judi Dench üstleniyor. (50) KALEM TIBB MALZEME al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : ADNAN SAYGUN CD SIHH YE ALTINDA /ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu mal n a) Niteli i, türü ve miktar : (50) Kalem T bbi Malzeme Al m Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Teslim yeri : Hacettepe Üniverisitesi Hastaneleri T bbi Malzeme Deposu c) Teslim tarihleri : Söz konusu malzemelerin siparifli 2 defada verilecek olup, 1. siparifl sözleflmenin ba- tlanmas n takiben derhal, 2. siparifl A ustos 2014' te verilecektir. -Siparifl yaz s n n tebli inden itibaren, teklif mektubunda yüklenicinin belirtti i teslim süresi içinde (...) ifl günü içerisinde mal teslim edilecektir. Teklif mektubunda malzemenin teslim süresi fl Günü olarak belirtilecek olup (Teslim süresi 30 fl Gününü geçemez) teslim süresi belirtilmedi i takdirde 20 (yirmi) fl Günü teslim süresi esas al nacakt r. Teklifte belirtilen Süreler fl Günü olarak de erlendirilecektir -Talep miktar ndaki de ifliklik sipariflin öne veya arkaya al nmas - n gerektirirse, bu durum en az 15 (onbefl) gün öncesinden yükleniciye bildirilir. -Teslimatlar tarihini geçmeyecektir. Teslimatlar n tarihine kadar yap lmamas durumunda Gecikme htar verilmeksizin kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleflme feshedilerek hesab genel hükümlere göre tasfiye edilir. -Yasal ve ek süre içerisinde yüklenici taraf ndan siparifl taahhüdü yerine getirilmedikçe ayn ürün için sonraki siparifl verilmeyecektir. Farkl ürünlerde ise idare siparifl tamamlanmadan bir sonraki siparifli vermeyebilir. - dare taahhüt bedeli ,00.-TL. ve alt nda kalan, miad sorunu olmayan malzemelerin tamam n n sipariflini vermekte serbesttir. 3- halenin a) Yap laca yer : Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye flletmesi Sa l k Merkezleri Sat nalma Müdürlü ü (H.Ü. Eriflkin Hastanesi C Kat ) Toplant Salonu. b) Tarihi ve saati : :30 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas na kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili in odaya kay tl oldu unu gösterir belge, hale konusu mal n sat fl faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gere ince al nmas zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: - hale listesinin 2.s ra nolu kodlu malzemenin biosidal ürün ruhsat olmal d r Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili in ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu al m n tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir. Frans z yönetmen Cédric Klapisch de son filmi "Chinese Puzzle" ile çocuklar ndan ayr kalmaya dayanamayarak eski eflinin peflinden New York'a tafl nan 40 yafl ndaki Xavier'nin maceralar n anlat yor. Filmde, Romain Duris, Audrey Tautou ve Cécile de France rol al yor. Festivalde, "Kitap H rs z " filmi de izleyiciyle buluflacak. Yönetmen Brian Percival, birçok ülkede en çok satanlar listelerinde yer alan Türkçe'ye de çevrilmifl Kitap H rs z kitab n ayn adla sinemaya uyarlad. Nazi Almanya's nda geçen film, Azrail'in gözünden bir k z n kitap çalarak kendine büyülü bir dünya kurmas n anlat yor. Filmin di er baflrol oyuncular Geoffrey Rush ve Emily Watson. Roman Polanski'nin son filmi "Venus in Fur" da festivalin merakla beklenen gala filmlerinden. Filmde, kad n ve erkek aras ndaki savafl n bir yans mas olarak bir yönetmen ve onun sahneye koyaca oyunda baflrolü kapmaya çal flan bir aktrisin birbirine haz rlad kurnaz tuzaklar anlat l yor. Yönetmen rolündeki Mathieu Amalric, flafl rt c flekilde Polanski'nin gençli ine benzerken, aktrisi ise Polanski'nin gerçek hayattaki kar s Emmanuelle Seigner canland r yor. Bertrand Tavernier'nin son filmi olan ve bürokrasiyle dalga geçen keyifli bir siyasi tafllama olan "D fliflleri" de festival kapsam nda sinemaseverlerle buluflacak. Usta yönetmen Tavernier'nin filminin oyuncu kadrosunda Jane Birkin, Thierry Lhermitte, Raphaël Personnaz, Niels Arestrup ve son dönemde ad Fransa Cumhurbaflkan François Hollande ile an lan Julie Gayet yer al yor. Gsm: ( ) Özden Gazetesinden ki fiiir Kuruculu unu rahmetli Abdulkadir Duru nun yapt, stanbul da haftal k yay nlanan Özden Gazetesinde, de iflik, haber, makale, araflt rma vb. yaz lar n yan s ra, de iflik flairlerin fliirlerinden örnekler de yay nlan yor. Özden Gazetesinin 2173.say s ndaki, Halk n gönlünün dile geldi i yer olan 6. sayfada yer alan fliirlerden ikisinin m sralar aras nda gezmek istiyorum: Abdulkadir Duru imzal Neye koflars n neye? bafll kl dört ayr dörtlükten meydana gelen fliirin iki dörtlü ü: Neye dayand n,neye? Güvenilmez her fleye, nsan oldun bilesin, De er k ymek vermeye.. Hayat n bilmeye, Sevgine yol vermeye, Neyi sevdin bilirsin, Nereye eriflmeye?. Sonra Lale Mank rc imzal Bir derya bafll kl fliir var Özden in ilgili sayfas nda. Üç bölümden meydana gelen bu fliirin son bölümü efendim: Yaflatan ar yorsun, Neredeki onu ar yorsun, O senden ayr de il ki, Sen ayr lma özünden, Yaflatanla her zaman, Bir olmak istiyorsan, An n yafla, kendini yafla. (50) KALEM TIBB MALZEME ER fik N HASTANES YÜKSEKÖ RET M KURUMLARI HACETTEPE ÜN VERS TES Resmi lanlar Özden Gazetesi yöneticilerini, sanat ve edebiyata önem verdikleri, fliirlerden örnekler yay nlad klar için kutluyorum efendim Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: Tedarik edilecek mallar n numuneleri, kataloglar, foto raflar ile teknik flartnameye cevaplar ve aç klamalar içeren doküman: - stekliler, Teklif edilen malzemenin ihale doküman nda belirtilen flartlara uygunlu unu teyit etmek amac yla tüm malzemeler için numunelerini bir numune teslim tutana ile birlikte (ihale tarihinden itibaren ilk 3 (üç) ifl günü içerisinde) Sat nalma Müdürlü ü'ne teslim edeceklerdir. (fiartnamesinde adet belirtilen kalemler için belirtilen adet kadar numune teslim edilecektir.) Ayr ca, varsa ayr nt l teknik bilgilerinin yer ald kataloglar ve benzeri tan t m materyallerini vereceklerdir. Numunesini teslim etmeyen firmalar n teklifleri de erlendirmeye al nmayacakt r. - Teklifler adresinde bulunan hale Bildirim Yaz l m ndan haz rlanacak ve bu bilgiler CD ye aktar larak teklifle birlikte sunulacakt r. (Teklif verilmeyen kalemlerin silinerek oluflturulmas gerekmektedir.) tarih say l Resmi Gazetede yay nlanarak yürürlü e giren; Sosyal Güvenlik Kurumu Sa l k Uygulama Tebli i ve Tedavi Yard mlar na liflkin Uygulama Tebli leri gere i onaylanm fl ürün numaralar (Barkodu) olan ürünlerin Barkodu ve Markalar teklifle birlikte mutlaka yaz lacakt r. Ürün numaras ve markas yaz lmam fl olan teklifler kabul edilmeyecektir. Ayr ca verilen barkod numaralar n n Ulusal Bilgi Bankas ndan kontrolü yap ld nda Sa l k Bakanl onay yoksa bu teklifler de erlendirme d fl kalacakt r. Geçici borkodla teklif edilen kalemler de erlendirmeye al nmayacakt r. -TEKL F ED LEN MALZEMELER SUT KAPSAMINDA SE SUT KODLARI TEKL FTE MUTLAKA BEL RT LECEKT R. SUT KAPSAMINDA OLMASINA KARfiIN, SERBEST KODSUZ TEKL F ED LEN MALZEMELER Ç N SGK DAN YAPILACAK KES NT LER F RMANIN ALACA INDAN MAHSUP ED LECEKT R. -Teklif verilmifl olan ürünler için, SGK taraf ndan kurumumuza yap lacak firma kaynakl oldu u tespit edilen kesintiler firman n alaca ndan mahsup edilecektir (Firma tan mlay c numaras, barkod vb. sorunlar). - Teklif edilen ürün barkodu SGK taraf ndan yay nlanan listelerin kapsam nda olacakt r. Kapsamda olmayan malzemeler de erlendirmeye al nmayacakt r. SGK taraf ndan kurumumuza yap lan kesintilerden yasal olarak firma sorumlu olup, firman n alaca ndan mahsup edilecektir. - hale listesinin 22. s ra nolu kodlu malzemesi için; Sterrad 100S plazma sterilizatörü ile kullan - ma uygun olmal, bu özellik belgelendirilmelidir. - hale listesinin 30. s ra nolu kodlu malzemesi için; Cihaz, hasta hareketinden kaynaklanan artifaklar tespit eden bu sayede hatal alarm vermeyen ve hareketin devam etmesi halinde bile hastan n nabz n ve satürasyonunu do ru olarak ölçmeye devam eden teknolojiye sahip olmal d r. Bu özelli i teklifle beraber detayl olarak aç klayacak orijinal belgeler sunulmal d r. 5.Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. hale yerli ve yabanc tüm isteklilere aç kt r. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Liras ) karfl l Hacettepe Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye flletmesi Sa l k Merkezleri Sat nalma Müdürlü ü (H.Ü. Eriflkin Hastanesi C Kat ). adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Hacettepe Üniversitesi Döner Sermaye flletmesi Sa l k Merkezleri Sat nalma Müdürlü ü (H.Ü. Eriflkin Hastanesi C Kat ). adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu, üzerine ihale yap lan istekliyle her bir mal kalemi miktar ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, k sm teklif verilebilir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. (BASIN-2923)(www.bik.gov.tr)

9 BULMACA 9 Türk milletinin millî ve dinî kültürel geneti i son derece modern propaganda yöntemleriyle i difl ediliyor. D flardan emperyalist Bat dünyas, içerden onlar n gönüllü sözcüsü ve acentas olan çevreler, sinsi ve fleytanî projelerle Türk milletini mankurtlaflt rarak kendine yabanc laflt rma, kendilik bilincini yok ederek sersemletme ve flaflk n bir sürüye dönüfltürme çal flmalar na ara vermeden devam ediyorlar. Bu konuda dinsiz ve milliyetsiz kozmopolit liberal çevreler, Türk düflman etnik rkç çevreler ve milliyetsiz slamc çevreler ittifak halinde kendilerine göre de iflik alanlarda Türk ü mankurtlaflt rmaya çal fl yorlar. Bunlara k saca bakal m: Mesela bu üç kesim, son günlerde yazar, çizeri, siyasetçisiyle a z birli i etmiflçesine emperyalizmin maflas, Türk milletinin katili, cani, vahfli bir eflkiyabafl n masum göstermeye çal fl yor, Müslüman çocuktu, namaz k l yordu, Nurcu olacakt gibi yumuflatma, hazmettirme, benimsetme, sevdirme, cilalama, parlatma operasyonlar düzenliyorlar. Öbür taraftan ayn çevreler, son Haçl sald r lar na karfl flanl bir Kuva-y Milliye cihad yla bu vatan n bizim için tekrar yurt edinilmesi için hayat n ortaya koymufl Türk beyi Mustafa Kemal Atatürk ü, dinsizdi, içki içerdi, flu kanunu sviçre den, bu kanunu talya dan ald diye yerin dibine bat rarak Atatürk düflmanl n âdeta din haline getirdiler. Atatürk, Bat dan kanun ald ysa kendi ba ms z iradesiyle ald. Ama onu suçlayanlar, ç kard klar hemen hemen bütün kanunlar Avrupa Birli i dayatmas yla ç kard lar. Bir tarafta milletinin istiklali için hayat boyunca insanüstü bir fedakârl k ortaya koymufl soylu Türk hakan Atatürk, Türk ün TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin TÜRK ÜN Z HN YET VE B L NC N N D fi ED LMES -1 gözünde itibars zlaflt r l yor, de ersizlefltirilip kâfir ilan ediliyor. Ama öbür tarafta Türk milletini yok etmeyi, Türk ten öc almay hayat n n amac haline getirmifl Haçl -Siyon tetikçisi bir adi katili Türk e sevdirmek, flirin göstermek için bin türlü tezgâh düzenleniyor. Ayr ca sadece görevini yapan, vatan ve milleti koruyan Türk subay ve askeri iflkenceci, suçlu olarak takdim edilirken, PKK vahflileri da da piknik yapan çocuklar, gitar çalan iyi çocuklar, kand r lm fl masum çocuklar olarak takdim ediliyor. Böylelikle Türk milleti, kendi menfaatlerini savunan Türk subay na düflman, ama öbür taraftan kendi katili olan eflk ya sürüsüne dost yap lmak isteniyor. Bir millet iflte böyle mankurtlaflt r l yor. Bir taraftan Do u Türkistan Türklü ünün liderlerinden Rabia Kadir ve Güney Azerbaycan Türklü ünün liderlerinden Dr. Mahmut Ali Çöhreganl, Türkiye ye terörist diye sokulmuyor. Ama öbür taraftan Türk askerini, polisini, sivil vatandafl n katleden PKK eflkiyalar n bar nd ran, besleyen, koruyan, silahland ran Barzanî Türkiye ye sayg n bir devlet baflkan s fat yla davet edilip, parti kongrelerinde Türk halk na Türkiye seninle gurur duyuyor diye ba rtt r l yor. Türk, kendi kan ndan olan Türk kardefllerini ülkesine sokmuyor, ama düflman n ba r na bas yor ve düflman yla gurur duyuyor. (Devam Edecek) GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: Çankaya Hastanesi...: Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi....: Dr. Z. Tahir Burak Do umevi...: GÜ. T p Fakültesi Hastanesi...: Kara sevdayd rengi gözlerinin, zindanlar n karanl nda bo ulacakt O; tiyatroda oynamak için. Deli bir gönlü vard binbir beresi olan ve sesindeki ac yedi i vurgunu anlat rd ; Afife Jale'ydi kad n n ad ; sahneye yasak olmas na karfl n ç kan ilk Türkiyeli Müslümand... Herkesin istedi i gibi yaflad ; o uzak ülkenin özlemini duymufltu bu kad n, belki de bu ülke yak n; uzak oldu unu da nereden ç kard m demifl ve çocuk ad mlarla ürkek sahneye ad m n atm flt. Zaptiyeler taraf ndan tiyatro bas l p, hafiflikle suçlanarak; d flar at lmak vazgeçirmeyecekti bu kad n emelinden, O aya n basm flt bir kere ve biliyordu vard o ülke. Devam edecekti; iflsiz, kimsesiz o uzak ülkenin O'na aç lmayan kap lar n zorlamaya... Sahnelere bir sanat fedaisi laz md ve O; bulunmufltu; önce sahne vard bu fedai için ve sonra yaln zl k, sahne yaln zl unuttururdu ve sahne yaln zl kla birlikte yaflad bu kad n n içinde; t pk o bestedeki gibi 'bir bahar akflam ' Kufldili Çay r nda Haf z Burhan konserinde rastlaflana kadar Selahattin P nar ile... kisi de aileleri taraf ndan kovulmufltu; Suçluydular, biri hukukçu olmay reddedip çalg c ; di eri sahneye ç k p oyuncu olmaktan; hüküm giymiflti. 3 y l geçireceklerdi yanyana; Selahattin P nar, bestelerinden birinde 'Birlikte geçen gece ömre bedeldi' diyecekti kim bilir bu iki duyarl sanatç nas l yaflam flt ; 1001 gece masallar n o 1000 gece içerisinde??? Nazl bir çiçekti Afife Jale; YER ALTINDAN NC LER Av. Hacer Acar Alan Afife Jale üstüne bas lm fl, tiyatroydu O'nun sevdas ve kanayan yaras, gönül yaras ndan duydu u ac y kara baht n n cilvesiyle derecek ve Fele in kahr na boyun e ip kendisini morfinle zehirleyecekti. Efli; görecekti O'nu bir gün kap n n deli inden koluna morfin zerk ederken... fiifas z bir yarayd Afife'nin ki; kocas na bulaflt rmamak için ç rp nd, gidecek yeri olmamas na karfl n O'na yard m etmeye çal flan Selahattin P nar' n da morfine yanaflmas ndan endiflelenerek kendisini terk etmesini istedi. Sokaklard art k yeri, yaln zl anlatt kederi ve yaln zl k büyüdü, dayan lmaz oldu; Afife Jale sonunda yaln zl n içinde eridi ve yitti, kayboldu... Selahattin P nar' n gözlerinin karas art k besteleri olacakt ; Afife Jale yok olmufltu; onlarca inan lmaz güzellikteki besteyi var etmek için. Selahattin P nar tutuflmufltu alev alev, ac dan kurtulmak emeliylen evlenecekti bir kad nlan ama beraber olamayacakt ve geri gönderecekti kad n, eli eline de meden... Aflk sultan ; Afife Jale ve Selahattin P nar' bulmufltu; Göklerde yaz lan yerde bozmaya kimsenin yetmezdi gücü, 1000 gece hediye edilmiflti onlara beraber geçirmek üzere ve ertesinde bir damla flifa bulmadan biribirlerini arayacaklard yüzlerce y l bestelerde... 'Gecenin matemini aflk ma örtüp saray m, gittin art k seni ben nereden bulup yalvaray m? fiimdi ben t pk flifas z kanayan bir yaray m. Gittin art k sen, ben seni nereden bulup yalvaray m'... ANKARA HAVA RAPORU BULMACA Soldan sa a: 1. Yumurtalar n yap s n inceleyen bilim dal. Parola. 2. Bir fleyin nicelik bak m ndan eriflebilece i en üst nokta. Kumaflla astar aras na konularak giysinin dik durmas n sa layan kolal bez. 3. S n r niflan. Çavuflkuflu, hüthüt. 4. Radyumun simgesi. Meflime, son, plasenta. 5. Ad, san, unvan. Bir orman a ac. 6. Görgülü, terbiyeli, olgun kimse. Yeflil Abanozun eflanlaml s. 7. ri taneli bezelye. Yabanc. 8. Kuzu sesi. Duman karas. Bulafl c, geçici. 9. Labada. Çok eski ve bilinmeyen bir tarihi anlat rken kullan lan sözcük. 10. Nesne, fley. Güzel, hofl, sevimli. Uzakl k anlat r. 11. Bafl, kumandan, amir. At yavrusu. 12. Eski dilde albay. Endonezya n n plaka iflareti. 13. Lahza. Suç, kusur. 14. Bir sanat esrinde ifllenen ana konu. Tropikal bölgelerde yetiflen bir a aç türü.15. Gözleri görmeyen. lave.16. Kimileri u ur sayar. fiube, kol. Berilyumun simgesi. 17.Ucuna do ru geniflleyen etek. F r nlar temizlemekte kullan lan ucu bezli sopa.18. laç, merhem. talya da bir kent. 19. Kuranda bir sure. Sürgün, ishal. 20. Tavlada bir say. Yank, akis. Yukar dan afla ya: 1. Erzurum ilinin bir ilçesi. Ayn ad tafl yan bitkiden yap lan ve past rman n üzerine sürülen macun. Sinema, tiyatro gibi yerlerde yap lan gündüz gösterimi. Notada durak iflareti. 2. Y k lm fl veya çok harap olmufl yap. Kad ns davran fllar olan erkek. Kötü bir iflte yard mc lar. 3. Kalça kemi i. Kar fl k renkli. Bir tür yaban mersini. Samanla kar fl k tah l. 4. Lityumun simgesi. Mermerde bulunan sert k s m. Say lar gösteren iflaretlerden her biri. Arapçada su. 5. Kulak iltihab. Omurgan n bel ile kalça aras ndaki bölümü. Lantan n simgesi. Tane. 6. Saç örgüsü. Yaz t. spanyollar n ünlü sevinç nidalar. 7. Özen. Favori. Bukalemun. 8. Sonsuza dek. Suçu ba fllama. Adalet. Gö üs, ba r. 9. Asya da bir rmak. Hardal kokulu savafl gaz. Tanr. Nokta, puan. 10. Bir tür savafl silah, sten. stanbul un eski adlar ndan biri. Otomobil sözcü ünün k saltmas. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU

10 10 7 Mart 2014 Cuma - SAGLIK Burcu KER M Hamilelikte geçirilen Hepatit B, bebe i etkilemiyor Avusturya Sen Jorj Hastanesi Kad n Hastal klar ve Do- um Uzman Adli fiadi Karaman, hamilelikte geçirilen hepatit B hastal n n anne karn ndaki bebe i etkilemedi ini söyledi. PERSONEL H ZMET ALINACAKTIR ÇANKAYA LÇE M LL E T M MÜDÜRLÜ Ü- M LL E T M BAKANLI I MÜSTEfiARLIK ÇANKAYA LÇE M LL E T M MÜDÜRLÜ ÜNE BA LI TEMEL E T M OKULLARINDA ÇALIfiACAK TEM ZL K PERSONEL H ZMET ALIMI hizmet al m 4734 say l Kamu hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç k ihale usulü ile ihale edilecektir. haleye iliflkin ayr nt l bilgiler afla da yer almaktad r: hale Kay t Numaras : 2014/ darenin a) Adresi : NAMIK KEMAL MAH. KUMRULAR CAD. 95. SOKAK KIZILAY ÇAN- KAYA/ANKARA b) Telefon ve faks numaras : c) Elektronik Posta Adresi : ç) hale doküman n n görülebilece i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2- hale konusu hizmetin a) Niteli i, türü ve miktar : Çankaya lçe Milli E itim Müdürlü üne ba l lk ve Ortaokullara (52 Personel için) malzemesiz genel temizlik hizmet al m ifli Ayr nt l bilgiye EKAP ta yer alan ihale doküman içinde bulunan idari flartnameden ulafl labilir. b) Yap laca yer : Çankaya lçe Milli E itim Müdürlü ü Hizmet Binas Toplant Salonu Kumrular Cad 95. Cadde No:7/B K z lay-ankara c) Süresi : fle bafllama tarihi , iflin bitifl tarihi halenin a) Yap laca yer : Çankaya lçe Milli E itim Müdürlü ü Kumrular Caddesi 95. Cadde 7/B K z lay Ankara Çankaya lçe Milli E itim Müdürlü ü Kumrular Caddesi 95. Cadde 7/B K z lay Ankara b) Tarihi ve saati : :00 4. haleye kat labilme flartlar ve istenilen belgeler ile yeterlik de erlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. haleye kat lma flartlar ve istenilen belgeler: Mevzuat gere i kay tl oldu u Ticaret ve/veya Sanayi Odas veya Meslek Odas Belgesi; Gerçek kifli olmas halinde, kay tl oldu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan ya da ilgili meslek odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Tüzel kifli olmas halinde, ilgili mevzuat gere i kay tl bulundu u ticaret ve/veya sanayi odas ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu u y lda al nm fl, tüzel kiflili inin odaya kay tl oldu unu gösterir belge, Teklif vermeye yetkili oldu unu gösteren mza Beyannamesi veya mza Sirküleri; Gerçek kifli olmas halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kifli olmas halinde, ilgisine göre tüzel kiflili inin ortaklar, üyeleri veya kurucular ile tüzel kiflili in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam n n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar gösteren belgeler ile tüzel kiflili in noter tasdikli imza sirküleri, fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu fiekli ve içeri i dari fiartnamede belirlenen geçici teminat hale konusu iflin tamam veya bir k sm alt yüklenicilere yapt r lamaz Tüzel kifli taraf ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili in yar s ndan fazla hissesine sahip orta na ait olmas halinde, ticaret ve sanayi odas /ticaret odas bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi i tarihten geriye do ru son bir y ld r kesintisiz olarak bu flart n korundu unu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: dare taraf ndan ekonomik ve mali yeterli e iliflkin kriter belirtilmemifltir Mesleki ve Teknik yeterli e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl mas gereken kriterler: fl deneyim belgeleri: Son befl y l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oran ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller: Kamu veya özel sektörde son befl y l içerisinde gerçeklefltirilen temizlik görevlisi hizmet al - m na ait ifl bitirme belgeleri 5. Ekonomik aç dan en avantajl teklif sadece fiyat esas na göre belirlenecektir. 6. haleye sadece yerli istekliler kat labilecektir. 7. hale doküman n n görülmesi ve sat n al nmas : 7.1. hale doküman, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras ) karfl l Çankaya lçe Milli E itim Müdürlü ü Destek Hizmetleri Bölümü adresinden sat n al nabilir haleye teklif verecek olanlar n ihale doküman n sat n almalar veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çankaya lçe Milli E itim Müdürlü ü Destek Hizmetleri Bölümü adresine elden teslim edilebilece i gibi, ayn adrese iadeli taahhütlü posta vas tas yla da gönderilebilir. 9. stekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. hale sonucu üzerine ihale yap lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar n çarp m sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt r. Bu ihalede, iflin tamam için teklif verilecektir. 10. stekliler teklif ettikleri bedelin %3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 300 (üçyüz) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Bas n-2968(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar STANBUL -Fizik Tedavi Uzman Dr. Demet Tekdöfl Demircio lu, çocuklardaki bel ve s rt a r lar her zaman ciddi omurga ve omurilik hastal klar na ba l olarak ortaya ç kabilece ini söyledi. Demircio lu, Çocuklarda bel ve s rt a r s özellikle geceleri artan, uykudan uyand ran tarzda ise, bu bulgulara kilo kayb, yorgunluk, nedeni aç klanamayan atefl efllik ediyorsa omurga, omurilik tümörleri veya enfeksiyonlar n akla getirmektedir. dedi. Memorial Hizmet Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü nden Uz. Dr. Demet Tekdöfl Demircio lu, çocuklarda bel ve s rt a r s ile tedavi yöntemleri hakk nda bilgi verdi. Kronik bel a r lar na dikkat edilmesi gerekti ini belirten Demircio lu, Çocuklarda durufl-oturufl bozukluklar, omurga problemleri ve tümör gibi ciddi hastal klar bel a r s na neden olabilmektedir. A r bir travma sonras aniden ortaya ç km fl ise öncelikle yumuflak doku yaralanmalar, büyüme pla kaymas gibi durumlar görülebilir. Genellikle bir travma sonras bafllay p, uzun süre devam eden kronik bel a r lar nda ise STANBUL - Annedeki virüsün bebe e genellikle do um s ras nda geçti ini ifade eden Karaman, Do umda bebe e virüsün bulaflmamas aç s ndan sezaryenle do umun daha güvenli oldu u söylenir. Bulaflma aç s ndan normal do umla sezaryen aras nda bir fark yoktur. dedi.hepatit B, HBV virüsünün çeflitli yollarla vücuda girmesi sonucu özellikle karaci erde ciddi hasar oluflturmas yla bilinen bir hastal k. Hastal n vücut s v lar ile bulaflt n belirten Kad n Hastal klar ve Do um Uzman Adli fiadi Karaman, Kan, tükürük salg s, meni gibi yollarla ve do um s ras nda anneden bebe- e geçer. Hastal k ço u kiflide son derece hafif seyreder. Genelde grip zannedilir. Bafll ca belirtileri yorgunluk, afl r halsizlik, tüm vücutta a r, ifltahs zl k, bulant ve kusma hafif seyirli atefl, karaci er bölgesinde a r ve hassasiyet say labilir. Vak alar n yüzde k rk nda cilt ve mukozalarda(baz iç organlar ve d flar ya aç lan boflluklarda en d fl katman oluflturan, kaplay c, sümük (mukus) salg layan zar) sar l k görülür. Hafif vak alarda bu belirtiler 4-8 haftada kaybolur ve vücutta antikor oluflarak hastal a karfl ba fl kl k kazan l r. A r vak alarda ise hastal k karaci- erde siroz ya da kansere dönüflerek kal c hasar oluflturur. fleklinde bilgi verdi. Hepatit B nin, basit baz testlerle kolayca saptanabilen önemli bir hastal k oldu unu belirten Karaman, flöyle devam etti: Bu nedenle tüm hamilelerde hastal n tarama testleri bafllang çta mutlaka yap lmal - d r. Bu flekilde gebenin hastal k veya tafl y c l k durumu saptanabilir ve annenin ve bebe in korunmas mümkün olur. Bu testler HbsAg, AntiHbs testleri olarak bilinir. Hamilelikte geçirilen Hepatit B hastal n n normal bir insandakiyle farks z oldu unu ifade eden Karaman, Hastal - n anne karn ndaki bebe e olumsuz etkisi yoktur. Annedeki virüsün plasenta yolu ile bebe e geçmesi nadir görülen bir durumdur. Anneden virüs bebe e s kl kla do um esnas nda bebe in, annenin vücut s v lar ile temas sonucu oluflur. Bu durumlarda do umdan hemen sonra bebe e koruyucu hepatit B afl s ile birlikte hepatit B hiperimmün-globülin serumu ilk 48 saat içinde mutlaka yap lmal d r. Do umda bebe e virüsün bulaflmas aç s ndan sezaryenle do umun daha güvenli oldu unun söylenmesine ra men bulaflma aç s ndan normal do umla sezaryen aras nda bir fark olmad araflt rmalarla kan tlanm flt r. ifadelerini kulland. (CHA) Çocuklarda geceleri artan s rt a r s omurilik tümörü olabilir! omurga k r veya omurga kaymas akla gelmektedir. Bu iki hastal k belirgin bir travma olmadan da ortaya ç kabilir. Özellikle jimnastik ve benzeri sporlar ile u raflan çocuklarda daha s k görülebilmektedir. ifadelerini kulland. Çocuklarda bel ve s rt a r lar n n özellikle geceleri artan, uykudan uyand ran tarzda olmas durumunda dikkat edilmesi gerekti ine dikkat çeken Demircio lu, flöyle devam etti: Kilo kayb, yorgunluk, nedeni aç klanamayan atefl, omurga ve omurilik tümörleri veya enfeksiyonlar akla gelebilmektedir. Bununla birlikte bel ve s rt a r s ile kollara veya bacaklara yay - lan a r, kuvvet kayb, uyuflukluk, hissizlik, tuvaletini kaç rma flikayetleri gibi omurilik bas bulgular var ise yine tümör, enfeksiyon ve omurilik içindeki anomalilerin ön planda tutulmas gerekmektedir. Benzer bulgularla ortaya ç kan bel f t ise nadir olmakla beraber çocuklarda da görülebilmektedir. Çocuklardaki bel a r s her zaman ciddi omurga ve omurilik hastal klar na ba l olarak ortaya ç kt n aktaran Demircio lu, Bazen çeflitli duygu-durum bozukluklar ve iliflki kurmadaki güçlükler gibi psikososyal nedenlere ba l olarak görülebilir. Afl r fliflman çocuklar, annebaba ve arkadafllar ile iliflkileri kötü olan çocuklar, uzun süre televizyon seyreden, hareketsiz çocuklarda da bel a r s daha s k ortaya ç kabilmektedir. Bel veya s rt a r s geliflen çocuklarda a r y gidermede öncelikle istirahat ve basit a r kesicileri kullanmakla birlikte a r n n nedeni tan mland ktan sonra basit tedavilere yan ts zl k söz konusu oldu unda fizik tedavi yöntemleri uygulanabilmektedir. diye konufltu. Sa l kl beslenmenin bel a r s n azaltt ve bunun aksine fastfood tarz beslenmenin tüm vücut sa l aç s ndan zararl oldu unu belirten Demircio lu, flunlar kaydetti: Bel sa l n korumak için gerekli kurallar ile yük tafl rken, otururken, ayakta dururken ideal pozisyonlar n bilinmesi ve daha küçük yafllardan bu e itimin anne babalar taraf ndan verilmesi gerekmektedir. Bu kurallar n çocuklar taraf ndan iyi alg lanabilmesi için öncelikle ebeveynler taraf ndan uygulanmas önemlidir. (CHA) T.C. KEÇ ÖREN BELED YE BAfiKANLI I MAR VE fieh RC L K MÜDÜRLÜ Ü LAN Say : M.06.3.KEÇ.0-13/ Konu : Atl lar Soka Yol Genifllemesi Afla da konusu, mevkii, imar ada parsel numaras yaz l imar plan tadilat na ait onama ifllemleri tamamlanarak Müdürlü ümüz ilan panosunda 28/02/2014 tarihinden itibaren 1 ay (30 gün) süre ile ask ya ç kart lm flt r. KONUSU MEVK ONAY TAR H Atl lar Soka Yol Genifllemesine P narbafl Mahallesi Keçiören Belediye Meclisi' nin 02/09/2013 ait imar plan de iflikli i tarih ve 454 say l karar, Ankara Büyükflehir Belediye Meclisi'nin 11/02/2014 tarih ve 177 say l karar Bas n-2990(www.bik.gov.tr) Resmi lanlar

11 11 DIS DÜNYA Ukrayna da muhalif liderlerden Kliçko nun devlet baflkan olmas n n önü aç ld K EV - Ukrayna parlamentosu, vergi yasas nda düzenleme yaparak, muhalif liderlerden Vitaliy Kliçko nun devlet baflkanl seçimlerinde aday olmas n n önünü açt. Parlamentonun bugün yap lan oturumunda, vergi yasas nda de ifliklik yap lmas na iliflkin tasar kabul edildi. Böylece, yabanc bir ülkede ikamet izni olan kiflilerin Ukrayna da ikamet etmiyor kabul edilmesi ile ilgili yasa hükmü iptal edildi. ROTTERDAM - Türk Hava Yollar (THY), Hollanda'n n Rotterdam kentine ilk uçuflunu gerçeklefltirdi. THY'nin, Amsterdam' n ard ndan Hollanda'da ikinci uçufl noktas olan Rotterdam The Hague Havaliman 'na inen ilk uça törenle karfl land. Rotterdam Belediye Baflkan Ahmed Aboutaleb, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Sad k Arslan, THY Genel Müdürü Temel Kotil ve Rotterdam Havaliman Müdürü Roland Wondolleck'in kat ld törende, alana inen THY uça, itfaiye araçlar n n kurdu u su köprüsüyle karfl land. THY Genel Müdürü Temel Kotil ve yolcular n lalelerle Yasada de iflikli inin kabul edilmesine iliflkin parlamentoda konuflan Devlet Baflkan Vekili ve Meclis Baflkan Aleksandr Turçinov, vergi yasas ndaki talep ve hükümlerin siyasi özellik tafl d n hat rlatt ve de iflikli in bu nedenle yap lmas gerekti ini ifade etti. Parlamentoda bulunan 337 milletvekilinin 259 u yasa de iflikli i için evet oyu kulland. Kliçko yasa de iflikli i olarak da adland r lan vergi yasas ndaki de ifliklik, böylece 25 May s ta yap lacak karfl lamas n n ard ndan havaliman n n terminal binas nda düzenlenen törene geçildi. Törende konuflan Kotil, çevresiyle birlikte yaklafl k 2 milyon kiflinin yaflad Rotterdam'a sefer düzenlemelerinin oldukça önemli oldu unu söyledi. Rotterdam' n, Hollanda ekonomisinin yüzde 10'unu bar nd rd na iflaret eden Kotil, "Buray bafllatmakla Türk ifladamlar n n daha kolay gidip gelmesini sa lam fl olaca z, iki yönlü olarak. Bunun yan s ra Rotterdam' ayn zamanda stanbul üzerinden dünyaya ba l yoruz. Bütün Asya uçufllar öyle san yorum ki bizimle gerçekleflecek, Allah' n izniyle. Türkiye yurtd fl nda çok devlet baflkanl seçimlerinde aday olaca n aç klayan Kliçko nun adayl önündeki yasal engeli kald rm fl oldu. Viktor Yanukoviç in devlet baflkanl nda bulundu u 24 Ekim 2013 te Ukrayna parlamentosu, vergi yasas nda de ifliklik yap lmas na iliflkin yasay kabul etmifl, yurt d fl nda ikamet izni olan kiflilerin Ukrayna da ikamet etmiyor say lmas kararlaflt r lm flt. Bunun üzerine Reformlar çin Demokratik ttifak, yasa de iflikli inin, liderleri Vitaliy Kliçko nun THY Rotterdam seferlerine bafllad seviliyor. Uçufl hay rl olsun. Önce haftada 4 bafllad k ama 7 sözü verdik. Onlar da 2 olmazsa bu ifl olmaz dediler. Biz de var z dedik" diye konufltu. Avrupa pazar ndan çok memnun olduklar n ifade eden Kotil, s radaki ilk yeni seferlerinin Varna olaca n belirtti. THY Genel Müdürü Kotil, personel dahil 180 kifli tafl yan ilk uçaktaki yolculara "Osmanl sabunu" ve akide flekeri da tt. THY, stanbul Atatürk Havaliman 'ndan Rotterdam'a ilk etapta sal, perflembe, cuma ve pazar günleri olmak üzere haftada 4 sefer yapacak. (AA) BM: 1.5 milyon Orta Afrikal açl k riskiyle karfl karfl ya BANGU - Orta Afrika Cumhuriyeti nde 1,25 milyon kiflinin açl k riskiyle karfl karfl ya oldu u bildirildi. Birleflmifl milletler e (BM) ba l Dünya G da Program (PAM), Orta Afrikal lara yard m için uluslararas topluma ça r da bulundu. PAM sözcüsü Alexis Marscialli, kuruluflun g da ihtiyaçlar n karfl lamak için gereken 107 milyon dolar n yaln zca yüzde 32 sine sahip oldu unu belirtti. Mevcut durum ve sahip olunan para göz önüne al nd nda, ay sonuna do ru paran n tükenebilece ini belirten Marscialli, yollar n ulafl ma kapanmas na yol açabilen ya fl mevsimi bafllamadan acilen önlem al nmas gerekti ini vurgulad. PAM n ülkedeki krizin bafllamas ndan bu yana Bangui- Doula yolundaki güvensizlik nedeniyle büyük güçlükler çekti ine dikkati çeken Masciarelli, g da stoklar n n tükendi ini, bu nedenle baz bölgelere da t ma son vermek, ay sonuna kadar 1800 ton pirincin ulaflt r lmas için Douala dan hava köprüsü kurmak zorunda kald klar n vurgulad. Masciarelli, bir baflka güçlü ün ise esnaflar n olmamas nedeniyle pazarlar n yeniden düzenlenmesi oldu una iflaret etti. Baflkent Bangui deki Açl a Karfl Eylem (ACF) kuruluflunun sözcüsü Lucille Grosjean da, a r yetersiz beslenme sorunu nedeniyle tedavi merkezlerine yat r lan çocuklar n say s Ocak 2013 te 350 iken bu sene say n n 1200 e ç kt na vurgu yapt. Grosjean, insani yard m örgütlerinin harekete geçti ini ancak özellikle taflrada yaflayanlara yard m için uluslararas toplumun deste inin gerekti ini belirtti. ACF nin g da güvenli inden sorumlu yetkilisi Cecilia Blausteim da, bölgeler aras ndaki ve uluslararas ticari al flveriflin Bangui deki Müslümanlar n yaflad 5 Kilometre mahallesinde bulunan toptanc pazar na ba l oldu unu ancak ço unlu u Müslüman olan esnaf n baflkenti terk etti ini kaydetti. Blausteim, halk n sürekli ya maland n, mallar n n çal nd belirterek, köylülerin öküzlerini de kaybetti ini dolay s yla tarlalar n sürülemedi ini ve bunun tar ma olumsuz etkisi olaca n, k rsal kesimde yaflayan ailelerin yoksullaflaca n vurgulad. BM Mülteciler Yüksek Komiserli i nin tahminlerinde göre, ülkenin bat ve kuzey kesimlerinde Müslümanlar hedef alan fliddet eylemleri nedeniyle 280 bini baflkentte olmak üzere 800 bine yak n kifli evini terk etmek zorunda kald. 800 bin kifliden 250 bini komflu ülkelere s nd. Ülkedeki kriz nedeniyle 20 bin devlet memuru 5 ayd r maafl alam yor. (AA) devlet baflkanl seçimlerine kat lmas n n engellenmesi için yap lan bir düzenleme oldu unu savunmufltu. Ukrayna da devlet baflkanl seçimlerinde aday olmak için son 10 y lda ülkede yaflam fl olmak gerekirken, vergi yasas ndaki daha önceki uygulama, yurt d fl nda ikamet izni olanlar n Ukrayna da ikamet etmemifl görülmesini sa l yordu. Spor hayat n uzun y llar Almanya da sürdüren Vitaliy Kliçko nun bu ülkede ikamet izni bulunuyor. (AA) 8 Arap ülkesinden 37 dolar milyarderi ç kt KAH RE - ABD li ekonomi dergisi Forbes in her y l yay mlad dünyan n en zengin kiflileri listesinde 8 Arap ülkesinden 37 milyarder yer ald. Forbes dergisine göre, bu y l listeye girenlerin say s nda rekor bir art fl oldu ve milyarderlerin say s bin 645 e ç kt. Listeye ABD den 492, Avrupa dan 468 ve Arap dünyas ndan 37 milyarder girdi. Forbes, en zengin ilk 20 kifli aras na, bu y l en az 32 milyar dolar gelir elde edenlerin girdi ini, geçen y l ise bu rakam n 23 milyar dolar oldu unu ifade etti. Listeye Arap dünyas ndan giren zenginlerin isimleri ve listedeki s ralar flöyle: Suudi Arabistan dan 7 kiflinin serveti 49 milyar dolar, M s r dan 8 kiflinin serveti 22,3 milyar dolar, Kuveyt ten 5 kiflinin serveti, 6,4 milyar dolar, Lübnan dan 6 kiflinin serveti 12,3 milyar dolar, Fas tan 4 kiflinin serveti 7,35 milyar dolar, Birleflik Arap Emirlikleri nden (BAE) 4 kiflinin serveti 14,6 milyar dolar, Umman Sultanl ndan 2 kiflinin serveti 2,3 milyar dolar ve Cezayir den ise 1 kiflinin serveti 3,2 milyar dolar ile listeye girdikleri belirtildi. Suudi Arabistan KralI Abdullah n ye eni ve ifladam olan Prens El-Velid bin Telal bin Abdülaziz 20,4 milyarl k serveti ile Arap dünyas n n birincisi olurken, dünya s ralamas nda 30. s ray ald BULMACANIN ÇÖZÜMÜ Listeye giren di er Suudi Arabistan vatandafllar ise ifladam Muhammed el-amudi 15,3 milyar dolar, Prens Sultan bin Muhammed bin Muhammed el-habiri 3,5 milyar dolar, ifladam Muhammed el- sa 3,1 milyar dolar, Abdullah er- Racahi ve ifladam Salih Kemal 2,4 milyar dolar, Süleyman er-racahi ve ailesi ise 1,9 milyar dolar ile listeye girdi. M s rl milyarderlerden Nasif Savaris 6,7 milyar dolar ile 205 inci, ifladam, eski Haberleflme ve Ulaflt rma Bakan Muhammed Mansur 3,1 milyar dolar ile 520 inci, Necib Savaris 2,8 milyar dolar ile 609 uncu, Unsi Savaris 2,4 milyar dolar ile 731 inci, Yusuf Mansur 2,3 milyar dolar ile 764 üncü, Muhammed el-fayed 1,9 milyar dolar ile 931 inci, Yasin Ansur 1,8 milyar dolar ile 988 inci ve Semih Savaris 1,3 milyar dolar ile 1284 üncü olarak listede yer ald. Milyarderler listesinde yer alan Cezayirli ifladam Yes ad Rabrab 3,2 milyar dolar ile 506 inci s rada yer ald. Kuveytli ifladamlar ndan, Fevzi el-hurafi, Casim el-hurafi ve Mühendis el-hurafi her biri 1,3 milyar dolarl k serveti ile 1284 üncü s rada yer al rken, 1356 inci s ray 1,25 milyar dolarl k serveti ile Bessam el- Gannam ve Kuteybe el-ganem paylaflt. (AA) K O P Y A A S E S O D A K A Z E V P A L A S K A N O B U R S M A Ç Y A A K A T K U B A T U L A S I R A L A Ç E R A E N F N A R A B A K N E T A Z M T A F E K E R K A R A M A O T O K A R E P E E P O P E T Z A R N A Z Ç K A A T N A E K O A N O T L L E M E P E L A K A O N A T N A N A Y T U M A R P A T K

12 12 HABER brahim ARKLAN D fl kaynak kullan m cari aç art r yor KAYSER (AA) - Kayseri Sanayi Odas (KAYSO) Baflkan Mustafa Boydak, ekonominin dünyadaki yaflanan her geliflmeden etkilendi ini belirterek, "Türkiye hala kendi kaynaklar ile büyümesini finanse edemedi i için d fl fonlamaya ihtiyac m z var. D fl kaynak kulland kça cari aç m z art yor. Cari aç k konusunda rakam yüzde 5-5,5 gibi olursa makul gibi ifade ediliyor. Bu yukar do ru ç kt zaman risk unsuru oluflturabiliyor" dedi. Boydak, KAYSO'da üyelere yönelik üyelik berat takdim töreninde yapt konuflmada Kayseri'nin sanayide iyi bir yeri oldu unu ifade etti. Kayseri'nin sanayi kültürünün, Cumhuriyetin kuruluflundan sonraki y llara dayand na dikkati çeken Boydak, "Bugün Türkiye'nin ilk bin firmas aras nda 35 civar nda Kayserili firma oldu unu görmekteyiz. Ben her zaman ifade etti im gibi, bizim için firmalar m z n ciro büyüklü ünden ziyade flirketlerimizin verimli, karl ve rekabetçi flirketler olmas daha önemli. Çünkü flirketlerin sürdürülebilir olmalar için kar etmeleri gerekir. Kar edemezlerse faaliyetlerini sürdürmekte zorluklar olur" fleklinde konufltu. Sanayicilik yapman n, istihdam oluflturman n ve sa lanan iflleri sürekli k lman n kolay olmad n belirten Boydak, ekonomideki inifl ç k fllar n ve makro ekonomideki dengelerin de iflmesinin en temelde kendilerini e-ticaretin cirosu 250 milyar olacak STANBUL (AA) - enroll Web Çözümleri Yönetici Orta Akgün Yard mc, Türkiye'de en h zl geliflen ifl alanlar ndan birinin de e- ticaret oldu unu belirterek, "Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile büyük mücadele içine giriyor. Say lar 14 bini aflan bu tür sitelerin toplam cirosu 2013'te yüzde 60 yükselerek, 35 milyar liraya ulaflt. 2015'de ise 250 milyar lira olaca tahmin ediliyor" dedi. AA muhabirine e-ticaret sektörü hakk nda de erlendirmede bulunulan Yard mc, internetin, temel baz kurallara dikkat edildi i sürece hemen herkesin sat fl yapabilece i bir kanal oldu unu belirterek, internet üzerinden sat fl dendi inde akla firman n kendi e- ticaret sitesini kurmas ve bu siteden nihai tüketiciye sat fl yapmas n n anlafl ld n ancak internetin sat fl kanal olarak kullan lmas n n farkl modelleri oldu unu söyledi. Yard mc, "internet üzerinden sat fl yapman n bir maliyeti yoktur" fleklindeki düflüncenin çok yanl fl oldu una vurgu yaparak, fiziksel olarak ma aza açmaktan daha düflük olsa da bir bütçe ay rman n ve bunu iyi kullanman n rekabet için çok önemli oldu unu belirtti. nternet üzerinden sat fl yapmak, müflterilere bu kanaldan hizmet vermek isteyenlerin ilk yapmalar gerekenin çok kapsaml olmasa da bir ifl plan oluflturmak oldu una iflaret eden Yard mc, flunlar kaydetti: "Nas l bir bütçe ve kaynak ayr labilece i, nas l bir ekip oluflturulabilece i, tedarik kanallar çok önemli. Sürdürülebilir bir yap oluflturmak e-ticaret projesinin baflar s için çok kritik. Bu tür bir planlamadan sonra bir o kadar önemli di er konu projenin yaz l m ve tasar m süreçlerinde beraber çal fl lacak ifl orta n n, bir dijital ajans n ya da ekibin seçimidir. Bir e-ticaret projesini sadece bir site kurmak olarak de erlendirmemek, tüm bileflenlerini göz önünde bulundurmak gerekir." etkiledi ini, bunlardan etkilenmemek içinde bilgi ve sermaye birikiminin çok önemli oldu unu söyledi. Son dönemde yaflanan ekonomik dalgalanmalara dikkati çeken Boydak, flunlar kaydetti: "Son y llarda ekonomik olarak yakalad m z bir baflar hikayesi var. Çal flmalar hep büyüme yönünde devam etti. Dünyaya o kadar entegre olduk ki yaflanan geliflmelerden hemen etkileniyoruz. Türkiye hala kendi kaynaklar ile büyümesini finanse edemedi i için d fl fonlamaya ihtiyac m z var. D fl kaynak kulland kça cari aç m z art yor. Cari aç k konusunda rakam yüzde 5-5,5 gibi olursa makul gibi ifade ediliyor. Bu yukar do ru ç kt zaman risk unsuru oluflturabiliyor. Çiftçiler, Mart-Nisan ya muruna bel ba lad ZM R (AA) - Türkiye'de hava s cakl klar n n mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ya fllar n azalmas kurakl k riskini beraberinde getiriyor. Yurdun bat bölgelerinde zaman ndan bir ay önce baz meyve a açlar n n çiçek açmas, üzüm ba lar n n uyanmaya bafllamas don tehlikesini beraberinde getirirken, içme ve sulama suyu sa layan barajlarda su seviyesinin düflmesi kurakl k endiflesine yol açt. AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlü ü verilerinden derledi i bilgilere göre, Türkiye genelinde ya fllar 1 Ekim Ocak 2014 tarihlerinde bir önceki y la göre yüzde 27,4, 1 Ekim Ocak 2013 tarihlerine göre ise yüzde 40,4 oran nda azalmas birçok flehirde içme suyu s k nt s n n yan s ra tar msal kurakl k riskini de beraberinde getirdi. Verilere göre stanbul, Ankara baflta olmak üzere birçok ilde içme suyu sa layan barajlardaki su oran son y llar n en düflük seviyesine indi. stanbul Su ve Kanalizasyon daresi ( SK ) verilerine göre, stanbul'- da barajlarda doluluk oran yüzde 29,82'ye geriledi. Ankara Su ve Kanalizasyon daresi (ASK ) verilerine göre ise Ankara'daki barajlar n su oran yüzde 34,53'e kadar düfltü. Üç büyük flehirden zmir'de ise içme suyu s k nt s görünmüyor. Meteoroloji Genel Müdürlü ü verilerine göre, Türkiye son y llar n en kurak k fl n yafl yor. 1 Ekim Ocak 2014 döneminde, bir önceki döneme göre yüzde 27,4 geçen BM'nin "Su Y l " ilan etti i 2012'ye göre ise yüzde 40,4 azalma oldu Ocak ay nda Türkiye genelinde geçen y l n ayn ay na göre yüzde 39,1 oran nda daha az ya mur ya d. Meteoroloji Mühendisleri Odas Genel Baflkan S tk Erduran, mart- nisan ya fllar n n 2013 y l nda bu rakam biraz yukar do ru ç kt. hracat rakamlar nda da istedi imiz performans yakalayamad k. Bu durumu tolere edebilece imizi düflündük ama maalesef son dönemde çok ciddi bir faiz art fl yla birlikte gecelik faiz oranlar n n yüzde 10'a ç kmas hesaplar m z bozdu diyebiliriz. Biz Türkiye'nin dinamik yap s ile bu süreci atlataca n, makro istikrar aç s ndan bir risk oluflturmadan yolumuza devam edebilece imizi söyleyebiliriz. Ne zamanki istikrarl bir flekilde tekrar dengeler yerine oturmaya bafllar o zaman tabi ki faizlerde düflüfller olacakt r." KOB 'lerin sanayici aç s ndan son derece önemli oldu unu dile getiren Boydak, Türkiye'nin dengeli Türkiye için umut oldu unu, yeterli ya fl n al nmamas durumunda s k nt lar n büyük olaca n söyledi. Türkiye'nin tasarrufu öne alan projeleri hayata geçirmesi gerekti ini kaydeden Erduran, "Su, en de erli kaynakt r. Türkiye'nin tasarrufu öne alan projeleri hayata geçirmesi gerekiyor. Kurakl a karfl umut mart -nisan ya fllar nda" dedi. Türkiye genelinde 2013 y l boyunca düflen ya fla bak ld nda hem ortalamaya hem de 2012 senesine göre ciddi bir düflüfl yafland na dikkati çeken Erduran, "Baz barajlarda yüzde 50'ye varan oranlarda eksilme var. Bütün barajlarda s k nt yaflan yor y l nda rezervden tüketmifliz k fl mevsiminde de yeterli ya fl olmad. Önümüzdeki mart ve nisan aylar nda biraz ya fl bekliyoruz ama mükemmel bir ya fl alsak bile aç kapatmak mümkün de il" dedi. Kaynaklar n çok ak lc ve tasarrufa yönelik kullan lmas gerekti ine iflaret eden Erduran, aksi takdirde sonuçlar n çok a r olaca n söyledi. Barajlardaki doluluk oran iyi olan bölgelerin "suyumuz var" düflüncesiyle israftan kaç nmalar gerekti ini belirten Erduran, "Önümüzde bir büyüyebilmesi için KOB 'lerin çok önemli fonksiyonlar n n oldu unu ifade etti. Bu dönemde küçük ve orta boy iflletmelere bir tak m kolayl klar sa lanmas gerekti ini belirten Boydak, "KOB 'lerin finansal olarak rahat etmeleri için bankac l k sektöründe yap lmas gereken bir tak m düzenlemeler var. KOB 'lerimizin kredileri ile ilgili yeniden yap land rma talepleri biraz daha kolaylaflt r lmal ve talepleri arac l k maliyetleri de s f rland r larak daha h zl yerine getirilmeli. BDDK'n n yapaca düzenleme de bunu teflvik edici maddeler olmal. Çünkü bu dönemde krediler hem pahaland hem de imkanlar biraz daha darald. Bu dönemde KOB 'lerimizin yere düflmemsi laz m" diye konufltu. yaz mevsimi var. Acil çözümler yerine flimdiden risk yönetiminin yap lmas gerekiyor. Aksi durumda sonuçlar çok a r olur. Neler yap labilir konusunu flimdiden ele almak gerekiyor. E er yaflam alanlar nda bir su planlamas na gidilecekse haziran ve temmuz aylar beklenmeden flimdiden yap lmal d r. Süreyi daha erken bafllatman n faydal olaca n düflünüyoruz" diye konufltu. Erduran, Meteoroloji Mühendisleri Odas olarak önümüzdeki günlerde "çare ar yoruz" diyen erkleri harekete geçirmek için bir yuvarlak masa toplant s yapacaklar n söyledi. Bürokratlar, teknokratlar, bilim insanlar ve uzmanlar n davet edilece i toplant da su konusunu her yönüyle ele alacaklar n ifade eden Erduran, flunlar söyledi: "Bu toplant yla karar vericilerin bilimsel sonuçlardan hareket ederek gerekli önlemleri almas n istiyoruz. Dünya atmosferinde belirlenen de iflimler uzun vadede ülkeler aras ndaki iliflkileri de etkileyecek. Gelecekte ülkeler aras atmosfer hukuku söz konusu olabilecek. Ülkemiz de bu de iflim için haz rl k yap lmal, bu hukukun belirleyicileri aras nda yer almal d r." Fehmi KORU Yârab, muhalefete de biraz ak l ver... CHP lideri Kemal K l çdaro lu na bir fley be endirmek mümkün olmuyor. En son, kamuoyunu meflgul eden, devletin ilgisiz kald görüntüsü yüzünden rahats zl k uyand ran iddialarla ilgili Cumhurbaflkan Abdullah Gül ün denetleme talimat onu mutlu etmedi. Rüflvet, dinleme, kent rantlar ve devlet s rr n n s n rlar konular n araflt racak Devlet Denetleme Kurulu (DDK)... ddialar ortal a saç lm fl halde, ancak iddialara dayanak teflkil eden dinlemeler yasal yoldan gerçekleflmedi i için, savc - lar ve devletin ilgili birimleri re sen harekete geçemiyor. Cumhurbaflkan Gül iflte bu t kan kl açmak ve kamuoyunda huzursuzluklara sebep olan iddialar n gerçekli ini araflt rmak istemifl... Güzel de il mi Muhalefetin geliflmeyi olumlu karfl lamas gerekmez mi Hay r, CHP lideri DDK ya da güvenmiyormufl... Dünkü Habertürk te okudum; Bu iktidar yerinde kald sürece beklentileriniz asla karfl lanmaz demifl K l çdaro lu ve eklemifl: Say n Cumhurbaflkan görevini yapmak istiyorsa anayasal yetkisini kullanarak Baflbakan o koltukta tutmamas gerekiyor. Oysa, anayasay (m. 104) okusa, Cumhurbaflkan yetkileri aras nda Baflbakan görevden almak diye bir madde olmad - n, ancak baflkan n ve üyelerini kendisinin atad DDK ya inceleme, araflt rma ve denetleme yapt rabilece ini görecektir. Acaba CHP lideri karfl karfl ya kald - m z kaotik ortamda, Cumhurbaflkan Gül ün de, yetkisi d fl na ç karak yeni bir kaos yaratmas n m arzuluyor yi de neden Bak n z, yaklafl k 25 gün sonra sand k bafl na giderek il ve ilçe belediyelerini yönetecekler ile mahalle muhtarlar n seçece- iz. Sonuçta bir yerel seçim bu ve tercihlerimizde parti ba l l n n adaylar n kiflili i kadar rol oynamamas beklenir. Ancak öyle olmuyor. Her yerel seçimden çok daha fazla olarak, bu seçimde, bask n biçimde genel siyaseti konufluyoruz. Daha do rusu, yasal olmayan yollarla elde edildi i kesin ve en önemlisi kimin taraf ndan yap ld kuflkulu ses kay tlar eflli inde, kent rantlar n n talan, ihalelerin manipüle edildi i üzerine oturan yolsuzluk iddialar gündemi belirliyor. Hedef siyasi iktidar ve özellikle baflbakan oldu u için muhalefetin hofluna gidiyor olabilir flu s ralarda ortal a dökülenler; ancak yar n oklar n K l çdaro lu ve ekibine dönmeyece i, onlar n kendi aralar ndaki mahrem konuflmalar n n kem gözler önüne serilmeyece i ne malum fiimdilerde, geçmiflte CHP ve MHP yi hedef alan kasetler konuflulurken sarf ettikleri sözler Baflbakan Erdo an ve yak n çevresi aleyhine kullan l yor... yi de, muhalefet çevrelerinin kendi aralar nda neler konufltu unu hiç mi merak etmemifltir Ak Parti liderlerini ve yak nlar n dinleyenler Dinlemifllerse, konuflmalarda, baflkalar önüne serildi inde onlar rahats z edecek unsurlar yok mudur acaba CHP nin eski lideri ile MHP li yöneticilere dönük kaset komplolar nda yanl fl bir yola kap aralam fl olabilir Ak Partililer; K l çdaro lu ve etraf, seçim kampanyas n ses kay tlar üzerine oturtmakla komplolara kap y sonuna kadar aç k hale getirdiklerini neden fark etmez Yaralamak istedikleri iktidar partisi ve baflbakan; bu aymazl kla bütün siyasi sistemi onulmaz yaralarla yere serdi inin nas l olur da fark na varmaz CHP K r m da neden sesimiz ç km yor deniliyor; ç kacak ses mi kald Hepimizi çok yak ndan ilgilendiren d fl geliflmeler karfl s nda ülkemizi zay f hale getirmenin vebali büyük. 6 Mart 2014 Star

13 TURIZM Sevgi ACAR Ma arada kafe keyfi KARABÜK - AHMET ÖZLER - Üzerinde, dünyada tek benzeri ABD nin Arizona eyaletinde olan 11 metre uzunlu undaki k r lmayan özellikteki camdan teras n bulundu u, 18. yüzy l sonlar nda 116 metre uzunlu unda infla edilen su kemerinin yer ald ncekaya Kanyonu ndaki ma ara, kafeye çevrilecek. UNESCO Dünya Miras Listesi nde yer alan Safranbolu ilçesindeki 7 kilometre uzunlu unda ve zaman zaman derinli i 100 metreyi bulan kanyondaki kafe olarak düzenlenen ma araya, yaklafl k 300 metre ahflap kullan larak yap lan yaya yolu ile ulafl lacak. Karabük Kültür ve Turizm Müdürü brahim fiahin, AA muhabirine yapt aç klamada, 3 bin y ll k tarihi geçmifle sahip Safranbolu ilçesinde turistlerin uzun süreli kalmas n sa lamak için turizm çeflitlili ine gitmek zorunda olduklar n söyledi. Bu kapsamda bir çok yat r m yapt klar n anlatan fiahin, zzet Mehmet Pafla taraf ndan 18. yüzy l sonlar nda yap lan uzunlu u 116 metre olan ve 6 kemeri bulunan su kemerinin yer ald ayr ca dünyada tek benzerinin ABD nin Arizona eyaletinde bulunan 11 metre uzunlu unda, 80 metre yüksekli inde bir de cam teras n bulundu u kanyonda flimdi de ma ara kafe ve yapay flelale yap yoruz. nflaat bafllad diye konufltu. (AA) 13 Yücel TANOL Mevlana Müzesi 89 y l sonra ibadete aç ld Dalyan, k fl mevsiminde de gözde MU LA- AL RIZA AKKIR - ztuzu plaj, caretta caretta, mavi yengeç, çamur banyosu, kral mezarlar ve Kaunos Antik Kenti ile ünlü Dalyan beldesi, k fl n da yabanc turistlerin ilgisini çekiyor. Ortaca'ya ba l Dalyan beldesinde günübirlik turlarla gelen turistler, k fl mevsimi olmas na ra men yo unluk oluflturuyor. Turlarla beldeye gelen ziyaretçiler, teknelerle Dalyan kanal n, ztuzu kumsal n gezme, kral mezarlar n görme ve mavi yengeç yeme f rsat buluyor. Dalyan Tekne Kooperatifi Baflkan Atilla Gültekin, AA muhabirine yapt aç klamada, Dalyan'da teknecilerin yaz n çok yo un çal flt n, k fl n ise genelde sakin geçti ini söyledi. K fl turizmini hareketlendirmek ad na baz çal flmalar yapt klar n anlatan Gültekin, "Kooperatifimiz ad na Türkiye ve yurt d fl ndaki fuarlara kat ld k. Turizm acenteleriyle görüfltük. Günübirlik turlar Dalyan'a getirmeleri halinde fiyatlar minimum seviyelere indirece imizi söyledik. K fl n da turizmi hareketlendirmek istedik" dedi. K fl mevsiminde bölgedeki esnaf n çorbas n n kaynamas n sa lamay amaçlad klar n belirten Gültekin, "Bunu da baflard k. Üç y ld r çal flmalar m z sürüyor. Bu y l k fl turizmi en yo un seviyeye ulaflt " ifadesini kulland. Gültekin, Dalyan'a olan ilgiden memnun olduklar n, her gün teknenin tura ç kt n anlatt. Ziyaretçilerin turun ard ndan Dalyan'a tekrar geleceklerini söylediklerini dile getiren Gültekin, flunlar kaydetti: "En çok Alman, Frans z ve ngiliz turistler geliyor. Bu s ralarda özellikle yafl ilerleyen turistlerin ilgisi var. Yaz n havalar çok s cak oldu u için yafll lar gelemiyor. Bu turistler k fl mevsimini tercih ediyor. K fl n da gelen turistler havas yla do as yla buray çok seviyor. Biz de onlar güler yüzlü bir flekilde a rl yoruz." Hava ya fll olsa da gelen ziyaretçileri tura ç kard klar n vurgulayan Gültekin, "Teknelerimiz k fl turizmi için uygun. Kenarlar fleffaf brandalarla kapal olarak dizayn edildi. Havalar n bu y l güzel geçmesiyle ziyaretçi say m z her geçen gün art yor, artmaya da devam edecek" diye konufltu. Özel bir tur flirketinde rehberlik yapan Fatih Karc ise kaya mezarlar, mavi yengeç ve ztuzu sahilinin güzelli inin turistleri büyüledi ini, havan n da güzel olmas n n ngilizleri çok etkiledi ini dile getirdi. ngiltere'den Dalyan'a gelen Jonathan Hunn bal ve Tracey Aconnor çifti ise flunlar söyledi: "Bu Dalyan'a ilk geliflimiz ama son olmayacak. Daha sonra tekrar gelece iz. Bu mevsimde burada çok güzel bir hava var. ngiltere'de havalar ya fll ama burada çok güzel. Do a ve tarihin iç içe oldu u bir ortam var. (AA) KONYA - ABDULLAH DO AN - Konya da Tekke, zaviye ve türbelerin kapat lmas kanununun ard ndan 1925 y l nda müzeye dönüfltürülen Mevlana Müzesi nde, mescit bölümü yeniden düzenlenerek 89 y l aradan sonra namaz k l nmaya baflland. Türkiye nin en çok ziyaret edilen müzelerinden olan Mevlana Müzesi, tarihi günlerinden birini yafl yor. Mevlana Dergah olarak da bilinen Mevlana Müzesi nin mescit bölümü, ziyaretçilerin yo un talebi sonucunda, asl na uygun olarak düzenlenerek, yeniden ibadet edilebilir hale getirildi. Konya Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ç pan, AA muhabirine yapt aç klamada, Mevlana Müzesi içindeki mescit bölümünün, Osmanl Padiflah Kanuni Sultan Süleyman taraf ndan yapt r ld n söyledi. Mescidin, Mevlevilere ve ziyaretçilere 500 y la yak n hizmet verdi ini anlatan Ç pan, Mescitte ibadet ediliyor, zikir çekiliyor ve Mesnevi okunuyordu. 89 y ld r bu faaliyetlere ara verilmiflti. Biz de ziyaretçilerin yo un talebi sonucunda bu mekan, yere hal döflemek suretiyle ibadet edilebilecek mekan haline çevirmifl olduk. 3 gündür devam eden bu uygulamaya, güzel ve müspet dönüfller al yoruz. Bu uygulamayla bir ihtiyaç karfl lanm fl oldu. Türbenin bu bölümü yeniden asli fonksiyonuna dönmüfl oldu dedi. MÜZEDE KUR AN-I KER M DE OKUNUYOR Ç pan, türbedeki en eski uygulamalardan birinin de Kur an- Kerim okunmas oldu unu belirterek, Yüzy llar boyu devam eden Kur an okunmas gelene ini yeniden ihya etmek maksad yla, müzenin ziyarete aç k oldu u saatlerde müftülü ün görevlendirdi i imam ve haf zlar vas tas yla Kur an okunmas faaliyeti de yeniden bafllat lm flt r. Giriflte, Çelebi hücresinde bu faaliyet sürdürülmektedir diye konufltu. VAKF YEN N YER NE GET R LM fi OLMASI SEV ND R C Vak flar Genel Müdürü Adnan Ertem ise yap lan uygulamayla vakfiye hükümlerinin yerine getirildi ini ifade etti. Genel Müdürlük olarak, vak f eserlerinin asl na uygun hale getirilmesinden memnun olduklar n vurgulayan Ertem, Vakfiyenin yerine getirilmifl olmas son derece sevindirici bir geliflme. Oradaki bölüm, mescit olarak infla edildi ine göre namaz k l nacak demektir dedi. Ertem, mescit olarak vakfedilmifl yerde namaz k l nmas gerekti ine iflaret ederek, flöyle konufltu: Buradaki mescitte namaz k l nmas laz m, buras mescittir. Vakfiyenin gere i yerine getirilmelidir dedik. Mevlevilik sadece sema törenlerinin yap lmas de ildir. O seman n yan nda zikir ve namaz ibadeti de var. O olmazsa, olmaz. Siz namaz ç kar rsan z sema tek bafl na folklorik bir anlama bürünür. Bu da yanl fl kullan ma neden oluyor. Aç l fl ve çeflitli organizasyonlardaki semalara dönüflüyor. Gösteri unsuru haline geliyor. Mevlevili in yanl fl tan t m n n engellenmesinin, Mevlevili in merkezi Konya daki Mevlana Müzesi nde giderilmesi gerekti ini söyledik. Sorumluluk bizde olmad için sadece bir temenniydi bizim söylediklerimiz. Biz bir temenniyi dile getirdik. Konya Valimiz ve l Kültür Müdürümüz, bu temennimizi yerine getirip, oray namaz k l nabilir hale dönüfltürdü. DERGAH VE MÜZE KISMI DA AYRILMALI Selçuk Üniversitesi Mevlana Araflt rmalar Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Nuri fiimflekler ise Mevlana Türbesi nin 1925 y l nda ç kar lan Tekke, zaviye ve türbelerin kapat lmas kanununun ard ndan 1927 y l nda müzeye dönüfltürüldü ünü belirtti. Asar- Atika ismiyle aç lan müzenin 1950 li y llardan itibaren Mevlana Müzesi ad n ald n ifade eden fiimflekler, flöyle devam etti: 1925 y l na gelinceye kadar Mevlana Dergah ndaki mescit k sm nda namaz k l nm fl, semahane k sm nda da haftada 1-2 kez olmak üzere geleneksel sema töreni tertip edilmifltir öncesinde mescit k sm nda halka aç k olarak sürekli namaz k l n p k l nmad bilinmiyor. Sadece Mevlevihane de ikamet eden Mevleviler ve gelen konuklar vakit namazlar n ve sema öncesi namazlar bu mescitte k l yorlarm fl. Kalabal k oldu u zamanlarda dergah yan ndaki Selimiye Camisi nde namaz k l yormufl. Dergahtaki mescit bölümün ibadete aç lmas n olumlu ve isabetli buluyorum. Dergah ve müze k sm da ayr lmal. Bunu da uzun y llard r dile getiriyoruz. (AA)

14 14 SPOR fienol GÜNÜÇ Cristiano Ronado 150 milyon sterline sat labilirdi Manchester United' n eski efsane teknik adam Alex Ferguson, Portekizli y ld z oyuncu Cristiano Ronaldo'nun döneminde Real Madrid'e ucuza sat ld n savundu. ANKARA - spanya bas n na konuflan "Sir" lakabl teknik adam, "K rm z fieytanlar" çal flt rd 2009 y l nda Real Madrid'e 80 milyon sterlin karfl l nda sat lan Portekizli y ld zdan kulübün yeteri kadar kazanç sa layamad n iddia etti. "Ronaldo, o gün Madrid'e 150 milyon sterline sat labilirdi" diyen Ferguson, Ronaldo'nun sat fl ndan önce Manchester United yöneticisi David Gill ile Portekizli oyuncunun bonservisi hakk nda defalarca konufltu unu anlatt. Real Madrid Baflkan Florentino Perez'in Ronaldo'yu 2009'da kadrosuna katmak için çok arzulu oldu unu ve büyük bir bütçe ay rd n tahmin etti ini kaydeden Ferguson, "Gill'e Ronaldo için Madrid'ten 150 milyon sterlin istemesi gerekti ini ve Perez'in bunu ödeyece ini söyledim. O ise, 'Saçmalama, o paray hayatta vermezler' cevab n verdi" fleklinde konufltu. Samsun, 12 maçt r yenilmiyor SAMSUN - PTT 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un kulüp baflkan Emin Kar, "Oynad m z maçlarda skor ne olursa olsun tak m m z yenilmeyi hazmedemiyor" dedi. Kar, AA muhabirine yapt aç klamada, Bal kesirspor gibi zor bir rakipten deplasmanda al nan 1 puan n iyi oldu unu söyledi. Maç n gidiflat na bak ld nda galibiyet için Samsunspor'un çok flans yakalad n belirten Kar, "Rakibimizin ilk yar da 10 kifli kalmas, 3 veya 4 pozisyonda topun direkten dönmesi gibi galibiyet f rsat n de erlendiremedik ancak Bal kesirspor da ligin güçlü tak mlar ndan birisi. Tak m n kendi sahas nda taraftarlar yla bütünleflmifl olmas, 10 kifli kalmalar na ra men maç sonuna kadar b rakmamalar galibiyet flans m z ortadan kald rd. Rakibimizi kendi saham zda farkl yenmifltik, deplasmanda da berabere kalarak en az ndan rakibimize ikili averajda üstünlük sa lam fl olduk" diye konufltu. Ligde kalan 9 maçtan iyi sonuç almak istediklerine iflaret eden Kar, flöyle devam etti: "Bu haftay tak m m z bay geçiyor. Geçen haftalarda oldukça stresli maçlar oynad k. Biraz bu stresten uzaklaflarak gelecek maçlara daha iyi haz rlanma f rsat bulaca z. ki hafta sonra kendi saham zda oynayaca m z. Bucaspor maç yla yeniden yükselifle geçece imize inan yorum." (AA) Hac osmano lu: Oyunlara gelmeyece iz Trabzonspor Kulübü Baflkan brahim Hac osmano lu, Fenerbahçe maç öncesi yap lan oyunlara asla gelmeyeceklerini söyledi. TRABZON - Hac osmano lu, yapt aç klamada, "Fenerbahçe flampiyon olmas n diye elimizden geleni yapaca z" fleklinde bir beyanat olmad n belirtti. Taraf ndan yap ld öne sürülen ancak hiçbir kaynak gösterilmeden kullan lan haberlerin aç klama yapma zorunlulu unu do urdu unu ifade eden Hac osmano lu, flöyle devam etti: "Yaklaflan Fenerbahçe maç öncesinde bu ve benzeri maksatl, planl haberler yaz lan senaryolar n bir ürünüdür. Fenerbahçe maç öncesi yap lan bu oyunlara asla gelmeyece iz. Gerginli i t rmand rmaya yönelik bu tür haberlerin ç k fl noktas n n iyi araflt r lmas gerekiyor. Bu maça iliflkin hiçbir yay n organ na bir beyanat m olmam flt r. Tamam yla hayal ürünü olan bu tür haberleri yapanlar ve kullananlarla ilgili hukuki zeminde gerekli tüm giriflimleri avukatlar m yapacakt r." Kimin flampiyon olaca n n Trabzonspor'u ilgilendirmedi ini belirten Hac osmano lu, "Biz bunun taraf olmayaca z. Bu sezon ligde istedi imiz yerde de iliz. Biz sahaya ç k p, Trabzon'a yak flan flekilde oynamaya çal fl yoruz. Sahada futbolun güzelli ine yak fl r bir mücadele olmas n istiyoruz. Kim gelirse gelsin misafirperverce karfl lar z. Kimsenin endiflesi olmas n. Orada yaflananlar fazla büyütmeye gerek yok, 3-5 çapulcunun yapt d r. Bunu Fenerbahçe camias na mal etmiyoruz" diye konufltu. Bu arada dün Fenerbahçe maç öncesi haz rl klara bas na kapal yapt çal flmayla bafllayan Trabzonspor'da, futbolcular günü izinli geçirecek. Bordo-mavililer, yar n teknik sorumlu Hami Mand ral yönetiminde sar -lacivertli tak m ile yapaca maç n haz rl klar na yeniden bafllayacak. Kulüp baflkan brahim Hac osmano lu da Trabzon'a gelerek zorlu maç öncesi tak ma destek verecek. (AA) Torku Konyaspor'da puan kay plar sürüyor KONYA - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor, dün sahas nda Trabzonspor ile 0-0 berabere kalarak, son haftalardaki puan kay plar n sürdürdü. Ligin 20. haftas nda deplasmanda Kas mpafla'y 3-1 yenen yeflil-beyazl ekip, bu maç n ard ndan yapt 3 maçta da galibiyet elde edemedi. Ligin 21. haftas nda sahas nda Elaz spor'a 3-2 yenilen Torku Konyaspor, geçen hafta Gençlerbirli i ile 2-2, dün oynanan maçta ise iyi bir oyun sergilemesine ra men Trabzonspor ile 0-0 berabere kald. Bu 3 maçl k periyotta 7 puan kaybeden yeflil-beyazl lar, kalesinde 5 gol görürken, rakip fileleri ise 4 kez havaland rd. (AA)

15 SPOR fienol GÜNÜÇ 15 Hedefi olimpiyat flampiyonu yetifltirmek STANBUL Atina Olimpiyatlar 'nda 17 yafl nda boksta gümüfl madalya kazanan, sporculuk hayat na erken veda ettikten sonra Fenerbahçe Kulübü'nde antrenörlü- e bafllayan Atagün Yalç nkaya, olimpiyat flampiyonu yetifltirmek için kollar s vad. Fenerbahçe Kulübü, Boks Federasyonu ve Kad köy Gençlik Hizmetleri Spor lçe Müdürlü ü'nün deste iyle "Okulumdan olimpiyatlara" projesi kapsam nda pilot okul seçilen Esatpafla'daki Sosyal Meskenler lkö retim Okulu'nda belirledi i 30 ö renciyle sar -lacivertli kulübün Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis Kamp Tesisleri'nde çal flmalara bafllayan Atagün Yalç nkaya, AA muhabirine projeyi ve hedeflerini anlatt. Sporcu olarak Türk sporuna hizmet etti ini hat rlatan Atagün, "Bundan sonra antrenörlük k sm nda, 'nas l hizmet edebilirimin' peflindeyiz. 'Okulumdan olimpiyatlara' ad alt nda bir proje gelifltirdik. Çocuklar m z okullar ndan ald k, buraya getirdik. çlerinden yetenekli sporcular da ç kacakt r. Ancak hepsinin sporcu, flampiyon olabilmesi mümkün de il. Ailesine, vatan na, milletine, Fenerbahçe Kulübü'ne hay rl bir evlat, ahlakl birer insan olmas daha önemli" diye konufltu. Atagün Yalç nkaya, çocuklar n aras ndan flampiyon sporcular n da ç kaca n vurgulayarak, sözlerini flöyle sürdürdü: "Olimpiyat flampiyonlu u sözüm vard, ancak ikinci olmufltum olimpiyatlar nda da söz vermifltim ama flans zl klar, k smet diyelim gerçekleflmedi. Boks tarihimizde ilk defa, bir olimpiyat flampiyonu sporcu ç kartarak, sporculuk tarihimizde ilk defa oldu u gibi inflallah antrenörlük çal flmalar - m zda bir tarih yazarak, boksta olimpiyat flampiyonu ilk sporcuyu ç karmak tek hedefim. Hedef öncelikle 2020, sonra 2024 olimpiyatlar nda madalya almak." - "Yol gösterici olaca m" Sporculuk döneminde kendisinin yapt hatalar, yetifltirece i gençlerin yapmamas için yol gösterici olaca n anlatan Atagün Yalç nkaya, "Yapt m yanl fll klardan, yaflad klar mdan dolay bu konularda herhalde benden daha tecrübeli biri yoktur. Bu çocuklar n benim yapt m yanl fll klar yapmamas için yol gösterici olaca- m" dedi. Sporculuk döneminde Fenerbahçe Boks fiube Kaptan Mert Öztemel'in kendisini çok uyard n kaydeden Yalç nkaya, "Baflkan m z Mert Öztemel bana çok söyledi, 'o lum yapma, etme' dedi. Yafl m z itibar yla cahillik oldu, kan m z kaynad ve gittik sonunu düflünmedik profesyonel olduk. Sonra geri dönüfl olmad ve spordan erken kopmak zorunda kald k. Gençlerimize bu konuda da tecrübelerimizi aktaraca z" ifadelerini kulland. Projede yer alan çocuklardan hiçbir ücret talep etmediklerini vurgulayan Atagün, "Baflkan - m z Aziz Y ld r m'a bize bu imkan sa lad için teflekkür ediyoruz. Salonumuz, tesisimiz her fleyimiz 5 y ld zl. Servis imkan m z var. Çocuklar evlerinden servisle al n p, getiriliyor. Tamamen sosyal katk projesi" fleklinde konufltu. FIFA'dan baflörtüsüne onay Adana Demirspor'da Ercan Albay dönemi ADANA - PTT 1. Lig tak mlar ndan Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevine Ercan Albay' n getirildi i bildirildi. Kulüpten yap lan yaz l aç klamaya göre, Selahattin Aydo du baflkanl ndaki Adana Demirspor Kulübü Yönetimi, teknik direktörlük görevine daha önce mavi-lacivertli tak m 3 kez flampiyon yapan Ercan Albay' getirdi. Adana Demirspor'u PTT 1. Lig'e de tafl yan Albay, 1,5 y ll k sözleflme imzalad. Ercan Aslankeser de futbol direktörlü üne getirildi. Adana Demirspor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Baflkan Selahattin Aydo du'nun yan s ra Bas n Sözcüsü Hasan Erdeve ve Muhasip Yönetim Kurulu Üyesi Emin Yumuflak da haz r bulundu. Kulüp Baflkan Selahattin Aydo du, tak m 3 kez flampiyon yapan, en zor günlerinde dahi görev al p baflar ya ulaflt rmak ad na çaba harcayan Ercan Albay ile tekrar anlaflt klar için çok mutlu olduklar n belirterek, "Bu kritik ve s k nt l süreçte Ercan hocam z ile baflar l olmak ad na hep birlikte çal flaca z. Camiam z ve taraftar m z n yak ndan bilip tan d teknik direktörümüz Ercan Albay'a sonuna kadar güveniyoruz. Camiam za hay rl u urlu olsun" ifadelerini kulland. Ercan Albay ise Adana Demirspor Kulübü'nün s k nt l bir süreçten geçti ini bildirerek, "Böyle bir dönemde Adana Demirspor'umuza hizmet vermek benim için çok önemli. STANBUL - Milli rallici Burcu Çetinkaya, AA muharine yapt aç klamada, Uluslararas Futbol Birli i Kurulu'nun (IFAB) sviçre'nin Zürih kentinde FIFA Baflkan Sepp Blatter baflkanl nda düzenlenen 128. Y ll k Genel Toplant s 'nda aç klanan karar için, "olmas gereken çok sevindirici bir geliflme" de erlendirmesinde bulundu. nsanlar n giyimlerinin hayatta yapmak istediklerine engel olmamas gerekti ini ifade eden Çetinkaya, flunlar kaydetti: "Bu olmas gereken çok sevindirici bir geliflme. Baflörtüsüyle spor yapmak da bir engel de il. Dolay s yla FIFA'n n bunu geç de olsa farketmifl olmas ndan mutluyum. Ayn fley, önyarg lar olan di er insanlara da bir örnek teflkil eder diye umut ediyorum. Art k bu yüzy lda insanlar giyimiyle ve tercihleriyle yarg lamay keflke b rakabilsek. Di er spor dallar na da örnek teflkil edece ini umuyorum." Eski milli tekvandocu Hamide B kç n Çetiner de aktif spor yapt y llarda baflörtüsü nedeniyle s k nt lar yaflad n hat rlatt. Müsabakalara ç karken psikolojinin baflar y etkileyen en önemli etkenlerden biri oldu unu anlatan Çetiner, "Her sporcu çal fl r ama maçtaki psikoloji insan belli yerlere getirir. Her zaman psikolojisi iyi olan kazan r" dedi. Baflörtüsünün inançla ilgili bir tercih oldu- unu kaydeden Çetiner, "Bu anlamda FI- FA'n n karar çok güzel olmufl. Tek amaç baflar ve ülkenizi en iyi flekilde temsil etmek. Baflörtüsüyle ilgili yaflad m olaylar benim baflar m çok etkiledi. fiu an aktif spor yapm - yorum ama bundan sonraki kardefllerim için güzel bir karar oldu unu düflünüyorum. Çok mutlu oldum. Umar m bütün spor dallar için de bu karar örnek olur" diye konufltu. Çetiner, insanlar n giyimlerinin spor yapmalar n etkilememesi gerekti ine iflaret ederek, "Bence bütün spor dallar nda, sporun gerektirdi i k yafetlere uyularak bu karar uygulanmal. Baflörtüsünden dolay gençlerimiz sporu b rak yor. Her branflta insanlar n istedikleri gibi yar flmalar çok güzel olacakt r. Bunun ülkemizin spordaki baflar s n ve sporcu say s n art raca na inan yorum" ifadelerini kulland. (AA) FIFA'n n kad n futbolcular n maçlarda baflörtüsü takmas na onay vermesi, baflörtülü sporcular taraf ndan umut verici bir geliflme olarak de erlendirildi. Alt nordu temkinli ilerleyecek ZM R - Spor Toto 2. Lig K rm z Grup'ta son 10 haftaya lider giren Alt nordu'nun teknik direktörü Hüseyin Ero lu, "Kalan haftalarda asla rahatlamadan, konsantrasyonumuzu üst düzeyde tutarak, hedefimize odaklanarak flampiyonlu a ulaflmak istiyoruz" dedi. zmir'i Süper Lig'de temsil eden ekiplerden olan Alt nordu, sezonuna kadar aral klarla 10 y l Süper Lig'de mücadele etti. zmir temsilcisi 'de 2. Lig ad yla oynanan PTT 1. Lig'de B Grubu'nu 33 puanla tamamlam fl ve lige veda ettikten sonra 'da amatör kümeye kadar düflmüfltü 'te tekrar profesyonel liglere dönen Alt nordu, sezonunda 3. Lig'e düfltükten sonra flirketleflme karar ald. Alt nordu'nun ço unluk hisseleri Seyit Mehmet Özkan baflkanl nda kurulan Alt nordu Futbol Yat r mlar A.fi'ye geçti. Bu flirketleflme karar n n ard ndan geçen sezon 2. Lig'e yükselen Alt nordu, bu y l liderli i b rakmamas halinde sezonundan sonra tekrar 1. Lig'e dönecek. (AA)

16 Yasemin AYDO DU Bosnal "m knat s adam", Guinness rekorlar na aday SREBRENIK- VESNA BEfi Ç - Bosna Hersek in kuzeydo usundaki Srebrenik flehrinde yaflayan 56 yafl ndaki Muhibiya Bulyubafliç in vücudu, metal, plastik, cam veya tahta gibi eflyay m knat s gibi çekiyor. Srebrenik te efli Seniya Bulyubafliç ile birlikte yaflayan 56 yafl ndaki Muhibiya Bulyubafliç, vücudunun gö üs, s rt ve omuz k s mlar na konulan metal, plastik, cam veya tahta gibi eflyay m knat s gibi çekmesiyle bölgede biliniyor. Vücudunun bu özelli ini 5 y l önce fark etti ini ifade eden Bulyubafliç, televizyonda izledi i bir kiflinin vücuduna koydu u kafl klar n üzerine yap flt n gördü ünü söyledi. Bu kifliyi izlerken hayretler içerisinde kald n anlatan Bulyubafliç, flöyle konufltu: O an ben de kalkt m kafl klar ald m ve denedim. 20 kafl k vücudumun üzerinde durdu. Eflim beni görünce gözlerine inanamad. Eflimle daha sonra konufltuk, kendisi de bende farkl bir enerjinin bulundu unu daha önce hissetti ini, fakat ne oldu unu bilmedi i için bunun hakk nda asla konuflmad n söyledi. Vücuduna sadece metal de il, plastik ve di er eflyan n da yap flt n belirten Bulyubafliç, bazen televizyon izlerken uyudu unu, uyand ktan sonra televizyon kumandas n n vücüduna yap fl k oldu unu fark etti ini anlatt. Çevresinde kendisine m knat s adam dendi ini ve bu özelli ine insanlar n çok flafl rd n dile getiren Bulyubafliç, Ço u insan vücudumda eflyan n nas l durdu unu görmek istiyor. Ben de onlar n bu merak n gidermeye de çal fl yorum. Fakat uzun süre vücudumda eflya tuttu umda kendimi bitkin ve yorgun hissediyorum diye konufltu. Ukrayna da ayn enerjiye sahip olan bir kiflinin vücuduna 53 kafl k yap flt rarak Guinness Rekorlar Kitab na girdi ini kaydeden Bulyubafliç, kendisinin bu kiflinin rekorunu k rarak Guinnes e girmek istedi ini söyledi. (AA) stanbul un fethi kutu oyunu oldu "Dünyan n en büyük demli i"ni Obama'ya hediye etmek istiyor TRABZON - TUNCAY BEKAR - Trabzonlu bak r ustas Ali Çavufl, dünya bar fl na katk sa lamas amac yla yapt ve dünyan n en büyü ü oldu unu söyledi i demli i, Beyaz Saray n önünde sergilenmesi amac yla ABD Baflkan Barack Obama ya vermek istiyor. Bak rc lar Çarfl s Kazanc lar Sokak ta 4 as rd r bak rc l k yapan bir ailenin üyesi olan ve halen bu mesle i sürdüren Ali Çavufl, 2 y l önce 50 metrekarelik bak rc dükkan nda dünya bar fl na katk sa lamak düflüncesiyle çok büyük bir demlik yapmaya bafllad. Makine kullanmadan tamamen el iflçili i ile 4 ayl k çal flman n ard ndan 2 metre 5 santimetre boyunda ve 80 kilogram a rl nda demlik yapan Çavufl, demli ini tescil ettirip dünyan n en büyük demli i oldu u konusunda da patent ald. Ard ndan demli i Beyaz Saray n önünde sergilenmesi için ABD Baflkan Obama ya göndermeye karar veren Çavufl, demli i üretti i tarihten itibaren Obama n n görevlileri arac l yla kendisiyle irtibata geçerek demli i almas n bekliyor. Bak rc Ali Çavufl AA muhabirine yapt aç klamada, bak rc l n dede mesle i oldu unu ve 4 kuflak olarak bir as rd r bu mesle i sürdürdüklerini belirterek, geçmiflte Trabzon un bak r kap kaçak ihtiyac n ailesinin karfl lad n ifade etti. Son y llarda ise bu sanat n eskisi kadar ra bet görmedi ini belirten Çavufl, kentin Ortahisar Mahallesi nde oturdu unu ve ayn mahallede do du u için Osmanl Padiflah Kanuni Sultan Süleyman, Trabzon da 11 y l valilik yapan Yavuz Sultan Selim ve Hürrem Sultan için bak rdan dev ibrikler ile 11. Avrupa Gençlik Olimpik Oyunlar nda (EYOF) sergilenmek üzere, 1 metre 40 santimetre boyunda ve üzerinde hamsi logosu bulunan 10 bin bardak çay alabilen bir bak r demlik yapt n anlatt. Çavufl, bu eserleri yapt ktan sonra dünya bar fl ad na da bir çal flma yapmaya karar verdi ini anlatarak, flöyle devam etti: Günün birinde evrensel olarak bir fley yapmam gerekti ini düflündüm ve dünya bar fl ad na dev bir demlik yapmaya karar verdim. Bu demli in yap m insan gücünden öte bir fley, çok zor. Demli i kal n bak rdan yapt m çok u raflt m. kram n temsili çay oldu u için demlik düflündüm ve ad na dünya bar fl demli i koydum. Dünyada sözü geçen ülke ABD. Bu ülkenin baflkan da Obama. Bu demli i Obama ya hediye olsun, benim de dünya bar fl na bir bardak çay m nasip olsun diye yapt m. 15 B N BARDAK ÇAY ALIYOR Çay ikram nda ölçünün bardak oldu unu ve bir bardak çay alabilen dünyan n en küçük demli ini de yapt n ifade eden Çavufl, Dünyan n en küçük demli i bir bardak çay al yor, dünyan n en büyük bak r demli i ise 15 bin bardak çay al yor. En büyük demlik kullan m amaçl d r, dünyada efli, benzeri yoktur, tescilli ve patentli olarak dünyan n en büyük bak r demli idir dedi. Ali Çavufl, dünyan n en büyük demli ini Obama ya hediye etmek istedi ini vurgulayarak, Bu demli i Obama ya hediye ediyorum. Lütfen kabul etsin. Beyaz Saray n önüne koysun. Obama tabi ki dünya bar fl ad na u rafl yordur ama daha fazla katk lar olsun diye bunu tasarlad m. Bu esere 4 ay ter döktüm. fieker hastas y m, ay ld m bay ld m evime gidemez oldum, y k ld m kald m, kan flekerim düfltü ama bunu baflard m. Allah a yalvard m bunu bitirmeden ölmeyeyim diye ama Obama hediyemi henüz kabul etmedi. Ben bunu ona yapt m ona yak flt rd m, yak flan yerine getirsin diye konufltu. Demli i bar fl n simgesi olarak yapt n anlatan Çavufl, Bu demlik Obama ad na yap lm fl ve ona yak flan bir demliktir. Bu demli i yapacak usta yok, efli benzeri yok. Üzerinde de bar fl n simgesi olarak beyaz güvercin ve zeytin dal logosu var dedi. (AA) STANBUL - stanbul Büyükflehir Belediyesi Kültür Afi, taraf ndan, her yafltan kiflinin stanbul un fethini oynayarak ö renmesini sa lamak amac yla 1453 stanbul un Fethi Tarihi Stratejik Aile Kutu Oyunu isimli kutu oyunu haz rland. Kültür Afi den yap lan yaz l aç klamaya göre, stanbul un fethi ilk kez bir kutu oyununa konu oldu stanbul un Fethi Tarihi Stratejik Aile Kutu Oyunu ismiyle haz rlanan oyun, CNR Kitap Fuar nda görücüye ç kt. Oyunun kurgu ve tasar m grafik tasar mc s ve çizer Ahmet Ercan a ait. Büyük küçük herkesin keyifle vakit geçirmesini sa layacak oyun, sanal ortamlarda kaybolmufl, birbiriyle irtibatlar s n rl hale gelen arkadafllar, aileleri, komflular bir kutu etraf nda toplay p sosyallefltirme amac tafl yor. Oyun ayr ca, tarihin içinden bir rol vererek, oyuncunun stanbul un fethinin nas l gerçekleflti ini anlamas n sa l yor. Ortalama 45 dakika süren oyunu oynayanlar, fetihte rolü olan isimleri, sald r ve savunma amaçl kullan lan silahlar, cepheleri, hücum taktiklerini ö reniyor. Oyunda izlenecek yol tamamen oyuncunun farkl ve stratejik düflünme yetene ine ba l. Foto raf n Dili 1453 STANBUL UN FETH TAR H STRATEJ K A LE KUTU OYUNU Kutu içinde bulunan karton üzerinde oynanan oyunda, top, manc n k, kule, la mc ve kad rgadan oluflan piyonlar bulunuyor. Öncelikle her oyuncu rengini belirliyor ve kendine ait piyon, sancak ve kartlar al yor. Oyuna ilk olarak yafl en küçük olan kifli bafll yor. Amac oyun alan na sancak dikmek olan oyuncular, piyon, güç ve kifli kartlar n n da eflli iyle güç karfl laflmalar yap p sald r hakk kazanarak, Yedikule, Belgradkap, Topkap, Edirnekap, Tekfursaray, E rikap, Balat, Sarayburnu ve Samatya cephelerine sancak dikip, flehri düflürmeye çal fl yor. En çok sanca diken oyuncu oyunu kazanarak, stanbul un yeni Fatih i oluyor. Dünyada milyonlarca insan taraf ndan oynanan kutu oyunlar n n büyük ço unlu u yabanc lisansla piyasada bulunuyor. Yerli lisansla üretilen bu oyunla ayr ca uluslararas oyun arenas nda Türkiye ve stanbul un tan t m na katk sa lanmas da amaçlan yor. (AA)

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor

Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Tarihi Yar mada n n çehresi de ifliyor Eminönü'nde 4 alt n y l Eminönü'nün çehresi de ifliyor BAKIMLI PARKLAR VE YEfi L ALANLAR stanbul un en önemli turistik merkezi Eminönü nün sürekli yeflil kalmas ve

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1

FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 1 FERROLI6.qxd 10/10/06 3:37 PM Page 2 De erli arkadafllar m, Düzce deki üretim tesislerimizin temel atma törenini, 20 Eylül 2006 tarihinde gerçeklefltirece imizi bildirmekten

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri

Sayfa 1 ESTA. Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil. etti. www.estas.com.tr EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011-1977 den beri EKSANTR K GAZETE Say :1 January 2011 Firmam z temsilcisi ESTAS ngiltere de temsil etti Sayfa 1 EKSANTR K GAZETE Say :1 january.2011 Firmam z d ve iç projelerin takibi için a rl kl olarak kullan lacak web

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı