LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LG NÇ! stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA. Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile"

Transkript

1 UMUT! LG NÇ! Mesut Akgül ün beyan d r Kurakl ktan korkan çiftçiler, mart-nisan ya muruna bel ba lad HABER 12. SAYFADA AK Parti de 3 DÖNEM de iflir mi? Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, AK Parti Genel Merkezi nde yerel medya temsilcileriyle bulufltu u toplant sonras, Atatürk Orman Çiftli i ndeki yeni Baflbakanl k inflaat ile ilgili mahkemenin durdurma karar n de- erlendirdi. Erdo an, Hukuksuz olarak yapt m z hiçbir fley yok, güçleri yetiyorsa y ks nlar. Yürütmeyi durdurdular, bu binay durduramayacaklar dedi. Baflbakan, baflka bir soru üzerine M T düzenlemesi ile birlikte Yarg tay ve Dan fltay'da da yeni düzenleme getirilece ini söyledi. Erdo an, AK Parti tüzü ündeki 3 dönem kural n n de ifltirilip de- ifltirilmeyece ine yönelik soruyu yan tlarken ise Partililerden bu konuda talep gelirse kongreye gideriz. Ancak benim gönlüm 3 dönem çal flt ktan sonra bir dönem dinlenmekten yana dedi. Cumhurbaflkanl seçimi ile ilgili sorular da yan tlayan Erdo an, Herkesin aday olabilece ini söyledi adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan BELDE Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi BELDE Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz BELDE, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin BELDE sine ulafl yor Fehmi Koru Yarab, muhalefete de biraz ak l ver Sayfada Hacer Acar Alan Yeralt ndan nciler 9. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Ayd n Türkçe Bak fl 9. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Murat Duman Duman l Belde 5. Sayfada M. fievki Kavurmac Ayd nl k 3. Sayfada ISSN Uzun bir aradan sonra Ankara ile hasret gideren A Milli Futbol Tak m m z, ald galibiyet ve güzel futboluyla hem gelece e dair umutlar artt rd hem de alk fl ald. Türkiye Futbol Direktörü ve A Milli Futbol Tak m Teknik Direktörü Fatih Terim, sveç'i 2-1 yendikleri haz rl k maç nda, mili tak m oyunun her alan nda gururla seyrettiklerini söylerken, sveç Milli Tak m Teknik Direktörü Hamren de Türkiye'nin ne kadar iyi bir tak m oldu unu gördük dedi. Terim in, en güzel stad n baflkente yap lmas gerekti ini vurgulamas ise Ankara ad na güzel bir mesajd. stikrars z ülkelere f nd k ihrac azald HABER 7. SAYFADA Mamak; bilim ve flifa yurdu oluyor NATO KOPARDI! Brüksel'de gerçekleflen Rusya-NATO toplant s n sonras aç klamada bulunan NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Rusya ile tüm iflbirli ini gözden geçirme karar ald klar n, Suriye kimyasal silahlar ile ilgili ortak misyonu da ask ya almay planlad klar n söyledi. Ukrayna'da yaflanan geliflmelere tepki gösteren NATO, alt seviye dahil sivil ya da askeri seviyede toplant yapmayacak. e-ticaret ten Fiyat 25 Kr Türkiye de en h zl geliflen ifl alanlar ndan birinin e- ticaret oldu u belirtildi. KACIS YOK! Konunun uzmanlar, Markalar, e-ticaret siteleri açarak rakip firmalar n siteleri ile RESTLEfiME! büyük mücadele içine giriyor. Say lar 14 bini aflan bu tür sitelerin toplam cirosu 2013'te yüzde 60 yükselerek, 35 milyar liraya ulaflt. 2015'de ise 250 milyar lira olaca tahmin ediliyor diyor. enroll Web Çözümleri Yönetici Orta Akgün Yard mc, AA muhabirine yapt de- erlendirmede, konuyla ilgili önemli mesajlar verdi. Yard mc, "internet üzerinden sat fl yapman n bir maliyeti yoktur" fleklindeki düflüncenin çok yanl fl oldu una vurgu yaparak, fiziksel olarak ma aza açmaktan daha düflük olsa da bir bütçe ay rman n ve bunu iyi kullanman n rekabet için çok önemli oldu unu belirtti. HABER 12 DE YGS önlemleri ÖSYM, Türkiye genelinde 2 milyonun üzerinde aday n girece i ALKIfiLANDILAR YGS'nin, huzur ve güven içinde geçmesi için s nav evraklar n n bas lmas ndan salonlara da t lmas na ve geri getirilmesine, sonuçlar n aç klanmas ndan s nav esnas nda yaflanacak gürültünün önlenmesine kadar her türlü konuyu en ince ayr nt s na kadar planlayarak, gerekli tüm önlemlerin al nd n bildirdi yi www. gazetesi.com Gazetemiz gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz ta https://www.facebook.com/belde.gazetesi Türkiye, ran'dan ald do algaz n fiyat n n bölgesel rayiç fiyat ortalamas ndan yüksek oldu unu belirterek fiyat n düflürülmesini isterken, ran, Türkiye'nin do algaz fiyat konusunda uluslar aras tahkimden vazgeçmemesi halinde verilen do algaz miktar n n art r lmayaca n bildirdi. Üst düzey bir ranl yetkili, Fars Haber Ajans 'na " ki ülkenin enerji yetkilileri aras nda süren görüflmelerde Ankara ran'dan ald - do algaz n fiyat n düflürmek istiyor, Tahran ise Türkiye'ye satt do algaz miktar n art rmaktan yana dedi. DEM R AA YA KONUfiTU ÖSYM Baflkan Ali Demir, fiu an için ola an d fl bir durum yok. ÖSYM olarak, s nav n haz rlanmas aflamas ndan s nav evra n n bas lmas na, salonlara gönderilip s nav sonras nda geri getirilmesine ve sonuçlar n aç klanmas na kadar geçen her çal flmay ad m ad m planlad k ve eksiksiz uygulamaktay z. S nav n huzur ve güven içerisinde gerçeklefltirilmesi için her türlü tedbir al nd dedi. B R HATIRLATMA YAPTI Demir, Milli E itim Bakanl ile iflbirli i yaparak s navda görev alacak olan ö retmenlerin, s navda görev almaya sevk edilmesi, görevlerine zaman nda gelmeleri ve s nav görevlerini s - nav n hassasiyetine uygun olarak yapmalar için hat rlatma yap lmas n talep ettik diye konufltu. Gazetemiz da https://www.twitter/beldegazetesi Dursun ERKILIÇ n yaz s 3. SAYFADA B R LK Türkiye nflaat Malzemesi Sanayicileri Derne i (Türkiye MSAD), inflaat malzemesinde Türkiye'nin ilk sanayi endeksini haz rl yor. HABER 6. SAYFADA 6 Mart 2014 Resmi Gazete 014/5992 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Aras nda Turizm Alan nda Mutabakat Zapt n n Onaylanmas Hakk nda Karar

2 2 SINEMA TV / MAGAZIN Meltem Ekiz Milyon dolarl k yabanc filmler, giflede "dibe vurdu" S NEMA: ASTRONOTUN KARISI S NEMA: BUKALEMUN Orijinal Ad : The Astronauts Wife Yönetmen : Rand Ravich Oyuncular : Charlize Theron, Johanny Depp, Joe Morton Yap m: 1999 Bilim-kurgu ki mekik astronotu bir uyduyu tamir etmek için uzay gemisini terk eder. Sonra bir patlama meydana gelir. Nasa iki dakika süreyle iletiflimi kaybeder, ancak iki astronot da kurtulur ve güvenli bir flekilde dünyaya geri döner. Fakat daha sonra ikisinin de ayn kifliler olmad ortaya ç kmaya bafllar. Milyonlarca dolarl k bütçelerle çekilen ve dünyada büyük gifle has lat yapan Holywood yap m filmler, Türkiye'de izlenme say s bak m ndan, çok daha düflük maliyete yap lan yerli filmlere yenik düfltü. ADANA - Film endüstrisinin kalbi olarak nitelendirilen Holywood'da milyon dolarl k bütçelerle haz rlanan ve dünya giflelerinde ayn derecede has lat yapan filmler, Türkiye'de beklenen ilgiyi görmüyor. Bir ço unun aktör ve aktrisler için harcad makyaj ve özel efekt harcamalar ndan bile daha az bütçeyle çekilen yerli filmler, giflede yabanc rakiplerini aç k ara geride b rak yor. AA muhabirinin "Box Office Türkiye" sitesinden derledi i bilgilere göre, 1989'dan bugüne 25 y lda en çok izlenen ilk 100 film aras nda 68 yerli film yer al rken, büyük bütçelerle çekilen yabanc filmlerden ise sadece 32'si listeye girebildi. Sizin için seçtiklerimiz Tür: MACERA- B YOGRAF Yönetmen: JEAN-PAUL SALOMÉ Orijinal smi: CHAMELEON Yap m: 2010 Oyuncular: MARC-ANDRÉ GRONDIN, FAMKE JANSSEN, ELLEN BARKIN, EMILIE DE RAVIN Christoph D'Antonio'nun gerçek bir olaya dayanan ayn adl kitab ndan uyarlanan film, bir baflkas n n kimli ine bürünen genç bir adam n enteresan hikayesini anlat yor. Üç y ld r kay p olan Louisiana l genç Nicholas Barclay (Marc-André Grondin) evine geri döndü ünde tüm aile onunla yeniden bir araya gelmenin mutlulu unu yaflar. Dünyan n en pahal filmi olma özelli ini tafl yan ve 300 milyon dolar bütçeyle çekilen "Karayip Korsanlar : Dünyan n Sonu" filmi, dünyada 310 milyon dolarl k gifle has lat elde ederken, Türkiye'de 970 bin izleyici ve 7 milyon 400 bin has latla listede son s ralarda yer ald. 258 milyon dolar bütçeyle çekilen "Spider Man 3" filmi de dünyada elde etti i 336 milyon dolarl k has lata karfl n, Türkiye'de 737 bin 889 izleyici ve 5 milyon 671 bin 787 lira has latla listenin gerisinde kald. Holywood yap mlar na göre çok daha mütevazi bütçelerle çekilen yerli yap mlar ise giflede büyük bütçeli yabanc rakiplerine büyük fark at yor. "Terminatör 2" filminin makyaj harcamalar için ayr lan bütçeden bile daha az maliyetle çekilen "Dü ün Dernek" filmi, 12 haftada 6 milyon 600 bin izleyici rakam n geçerek, en çok izlenen film rekorunu elde etti. Sadece 3 milyon lira bütçeyle haz rlanan film, 65 milyon 281 bin 331 lira gifle has lat yla yap mc lar n memnun etti. 18,2 milyon dolar harcanarak Türkiye'de en fazla bütçeyle çekilen film olma özelli ini tafl yan "Fetih 1453" filmi ise 52 haftada 6 milyon 570 bin izleyici rakam yla yaklafl k 2 y ld r en çok izlenen film rekorunu elinde bulunduruyordu. Film, giflede de yabanc rakiplerine büyük fark atarak 55 milyon 744 bin 698 lira has lat elde etmeyi baflard. (AA) Sinema V ZYONA YEN G REN F LMLER Sürgün nek Y l Düflüncelerinden ötürü insanlar n sürüldü ü günlerde, s ra Gomalak köyündeki bir ine in özgürlü üne gelmifltir. fievket ve Cemile kendi halinde yaflayan,birbirlerini ve inekleri Sar k z çok seven bir çifttir.bu çiftin hayatlar ineklerinin Atatürk büstünü k rmas yla birden bire içinden ç - k lmaz bir hal al r. Bu olay n ç gibi büyüdü üne, hadisenin köy s n rlar n aflt na, flaflk nl k ve korkuyla flahit olurlar. Muhtar ndan, ihtiyar heyetine, bürokrat ndan, askerine herkes bir ine in pefline düfler. Capital Gavras n deyifliyle, "Sermayenin kölesiyiz. Peki bizi kim özgür k lacak?" Kapital, para dünyas n n en gözden ç kar labilir hizmetkarlar ndan biriyken onun tart flmas z efendisi haline gelen Marc Tourneuil ün önlenemez yükseliflini konu al yor. Avrupa n n en büyük bankas Phenix Bank n yeni yönetim kurulu baflkan olunca, Tourneuil kurul üyelerine bir aç klama yapar: "Yeni Robin Hood benim! Yoksullardan çal p zenginlere vermeye devam edece iz!" Lone Survivor Amerikan tarihinde ki en büyük yenilgilerden biri olan 'Operasyon Redwing'te hayatta kalan tek kifli Marcus Luttrell' n ola and fl hikâyesi... Amerikan Ordusu'na ait ve tak m lideri Marcus Luttrell olan bir SEAL komando birli inin 2005 y l nda Afganistan daki bir terörist liderini öldürmek için ç kt klar görevde Taliban taraf ndan pusuya düflürüldükten sonra hayatta kalma mücadelelerini anlat yor. Mandela: Long Walk to Freedom Dünyaya ilham vermifl, bir liderin etkileyici gerçek hayat hikayesi. Filmde Nelson Mandela y Idris Elba oynuyor. 5 Aral k 2013 tarihinde hayata gözlerini yuman, Güney Afrika n n efsaneleflen özgürlük savunucusu Nelson Mandela n n yaflam n kronolojik biçimde takip eden film, Mandela n n bir taflra kasabas ndaki çocuklu undan bafllayarak, Güney Afrika n n demokratik seçimlerle ifl bafl na gelen ilk baflkan olmas na kadar geçen sürecini sinemaya tafl yor. Scarlett Johannson hamile DIfi HABERLER - Dünyaca ünlü oyuncu Scarlett Johannson'un hamile oldu u iddia edildi. Frans z gazeteci sevgilisi Romain Dauriac ile yaklafl k 6 ay önce niflanland n ilan eden Scarlett Johannson'un hamile oldu u iddia edildi. E. News'in haberine göre, yak n kaynaklar Johannson'u n hamileli ini do ruluyor. People Magazine ve US Weekly'nin de haberi do rulatt belirtiliyor. Ryan Reynolds'tan bofland ktan sonra Sean Penn ile ad an lan güzel oyuncu 6ayd r Romain Dauriac ile niflanl. Oyuncu, verdi i bir röportajda evlilik planlar yapmad n, yak n gelecekte kafas nda evlilik olmad n, tek plan n n Avengers 2 filmi oldu unu söylemiflti. Johannson'un bebe ini do urup do urmayaca merak konusu oldu.

3 3 ANKARA Gözde Kiflin Mesut Akgül ün beyan d r Mamak; bilim ve flifa yurdu oluyor Dursun ERKILIÇ Mamak Belediye Baflkan Mesut Akgül, yerel seçim çal flmalar n sürdürürken, yeni projelerini düzenlenen tan t m toplant s ile tan tt. AK Parti Ankara l Baflkan Murat Alparslan, AK Parti Ankara Milletvekilleri Ülker Güzel, Fatih fiahin, AK Parti K rflehir Milletvekili Abdullah Çal flkan, AK Parti Mamak lçe Baflkan Muhammed Abdullah özer ve kalabal k bir Mamakl toplulu un kat l m yla gerçeklefltirilen toplant da. Hizmet için yola ç kt klar n belirten Akgül, hedeflerini, yeni Mamak olarak özetledi. ÖNEML YATIRIMLAR Yeni Mamak için bir y ll k, befl y ll k de il, y llar kapsayan bir planlama yapt klar n anlatan Akgül ün sözlerinin özeti: Mamak bir bilim ve sa l k merkezi oluyor Yeni dönemde çok daha büyük yat r mlara imza at laca n n alt n çizen Akgül, ilçeyi sa l n da merkezi yapacaklar n söyledi. Nas l olacak? fiöyle; -Yeni Mamak fiehir Hastanesi -A z ve Difl Sa l Hastanesi -Baflak Mahallesi Semt ve Acil Servis Hastanesi -Ankara Sa l k ve Yüksek Teknoloji Enstitüsü Gibi dev yat r mlar, Mamak hem sa l k hem de akademik alanda öne ç karacak TEfiK LAT VE S YAS DESTEK Seçim beyannamesinde yer alan projelerin slayt eflli inde tan t ld program n aç l fl konuflmas n yapan AK Parti Mamak lçe Baflkan Muhammed Abdullah Özer in, Mesut Akgül ün yapt hizmetlerle Mamak Ankara da bulunan 25 ilçe içinden birinci s raya tafl d n söylemesi, vaat edilen fleylerin afaki projeler olmad n gösteriyor. AK Parti Ankara Milletvekillerinden Ülker Güzel ile Fatih fiahin in Akgül ün hizmetlerini övmesi ve bir zamanlar çöplü üyle an lan Mamak n büyük bir de iflim ve dönüflüm yaflad na dikkat çekmesi, Akgül ün arkas ndaki siyasi deste in de ne kadar güçlü oldu unun kan t. SEÇ M BEYANNAMES ÜÇ ANA BAfiLIKTAN OLUfiUYOR 1-YATIRIM PROJELER Üre il Devlet Orman, Mamak fiehir Park K br s Kanyonu ve Mesire Alan Kartaltepe Kent Park ve Tarihi Doku Çal flmas Yar Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi Kutludü ün At c l k, Binicilik Tesisi Spor Kompleksi ve Mesire Alan Kartaltepe Eski Kat At k Depolama Alan n n Park ve Çevre Düzenlemesi Ali Kuflçu Uzay Bilim Merkezi Hüseyin Gazi Kültür Merkezi K br s Mahallesi Kapal Pazar Alan ve Kültür Merkezi Yeni Mamak Meydan Projesi Buz Paten Pisti Natoyolu Eski Çöplük Alan ve Rekreasyon Projesi Tarihi Mahalle Camileri Projesi Harman Mahallesi Bilgi Evi Projesi Akdere Mahallesi Bilgi Evi fiafaktepe Zaman Tüneli 2- KENTSEL YEN LEME V EPLANLAMA Mutlu Mahallesi Kentsel Yenileme Çal flmas Anayurt-Gülseren Mahalleleri Kentsel Yenileme Projesinin Tamamlanmas Alt a aç-karaa aç-hüseyin Gazi Kentsel Yenileme Projesinin Tamamlanmas 3- fib RL LE YAPILA- CAKLAR Mamak fiehir Hastanesi Ankara fiehirleraras Otobüs Terminali Mamak Teleferik Projeleri Baflkent Ray H zl Tren Çal flmas A z ve Difl Sa l Hastanesi Ankara Sa l k ve leri teknoloji Enstitüsü Mamak Çocuk Müzesi Gülveren Aile Merkezi Yeni Mamak Kentsel Dönüflüm Projesi Baflak Mahallesi Semt Hastanesi ve Acil Servisi Baflkan Tiryaki ye fleffafl k takdiri HABER MERKEZ - Gece gündüz demeden çal flan ve daha modern bir Alt nda için projeler gelifltiren Baflkan Tiryaki, her f rsatta vatandaflla bir araya geliyor. Önce hizmet diyerek Alt nda l lara verdi i önemi gözler önüne seren Baflkan Veysel Tiryaki, fleffaf çal flmalar yla tarafl tarafs z herkesin takdirini kazan yor. Yo un mesai program na ra men mahalle toplant lar n aksatmayan Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, Sakarya ve Aktafl Mahalle sakinleriyle bulufltu.baflkan Tiryaki, efli Saadet Tiryaki ile birlikte bölge halk n n taleplerine kulak verdi. Mahalle toplant lar na yaklafl k 500 kifli kat ld. Temiz siyasetten, ak siyasetten yanay m Tiryaki, yapt konuflmada benimsedikleri siyaset anlay fl ndan bahsetti. Sokak siyaseti yapmad klar n n alt n çizen Baflkan Tiryaki Kimsenin aleyhinde tek bir laf söylemedim, söylememde... Amac m hizmet siyaseti yapmak. Temiz siyasetten, ak siyasetten yanay m. dedi.tiryaki, Alt nda a yapt klar hizmetlerde adaletten taviz vermediklerinin alt n çizerek, vatandafllar n ma dur olmamas için hiçbir sorumluluktan kaç nmad klar n dile getirdi. Alt nda l lar n her geçen gün daha bilinçli bir hale geldi ini kaydeden Baflkan Tiryaki, zihinlerdeki geliflimin ilçeye de yans d n vurgulad. Sakarya ve Aktafl da de iflecek. Alt nda cazibe merkezi haline getiren Tiryaki, kent esteti ine zarar veren kaçak yap lar y karken sa duyudan taviz vermediklerini belirtti. Alt nda n tümü gibi Sakarya ve Aktafl Mahallelerinin de de iflece ini söyleyen Baflkan Tiryaki sözlerine flöyle devam etti: fiu ana kadar gerçeklefltirdi imiz tüm y k mlarda en ufak bir sorunla karfl laflmad k. Çünkü biz Alt nda için ve Alt nda l lar için çal fl yoruz. Hemflehrilerimizin daha rahat yaflam alanlar na kavuflmas için çal fl yoruz. Kentsel dönüflüm için mahalle sakinleriyle birlikte ad m atacaklar n ifade eden Tiryaki, y k mlar n art k vatandafl taraf ndan istendi ini de sözlerine ekledi. Alt nda l vatandafllar ise Baflkan Veysel Tiryaki için Bafl m z n tac ifadesini kulland. Mustafa fievki KAVURMACI AYDINLI k Herfleyi maddede aramak *"Her fleyi maddede arayanlar n ak llar gözlerindedir, göz ise maneviyatta kördür." Bediüzzaman Said Nursi * *"Gözü veren zat, hem gözü görür, hem ince bir mana olan gözün gördü ünü de görür." Bediüzzaman Said Nursi * fiuras bir gerçektir ki; varl k âlemi sadece befl duyu ile hissedilebilenlerden ibaret de ildir. nsan görme duyusu ile, maddî varl klar görür. Dili ile tatlar âlemini, kula yla sesler âlemini, burnuyla kokular âlemini hisseder. Hâlbuki; elektrik, yerçekimi, m knat s n itme ve çekme kuvveti gibi nice gerçekler vard r ki, bunlar, ne görülürler ne de iflitilirler. Bununla birlikte gerçeklerin varl flüphe götürmez. Ya mur, kar doluda da yerçekimi kanunu cari olmad ndan bunlar yeryüzüne yumuflak inifl yaparlar,yani e er yerçekimi kanunu bunlar da cari olsa geldikleri yer ile zemin aras ndaki mesafenin meydana getirdi i yer çekim kuvveti ile zemin yüzünde hiçbir canl b rakmayacaklar ndan ne nebati ne hayvani ne de insanlar hayatta kalamazlard. Cenab hak lütufda bulunarak her yerde cari olan yerçekimi kanununu yukar da ifade etti im ya mur,kar ve doluda da s f ra müncer hale getirmifl onlar da ilahi emre imtisalen inifllerini flefkat mele i gibi kuflatarak gerçeklefltirmektedirler.bu hakikat dahi kainat yoktan var eden Cenab Hakk n delillerinden bir misal teflkil etmifl olmas na ra men nice na danlar idrak körlü ü içerisinde bu lütuflar anlayamad klar gibi cehaletleri ile inançs zl k deryas nda kulaç atarak fani dünyadan ebed-ül abada maalesef elleri bofl olarak ebedi helakete do ru koflarak yol almaktad rlar. Cenab hak, bu ve buna benzer hastal klardan bütün insanl muhafaza buyursun.amin. flte bu prensibi göz ard eden bir k s m insanlar, görmedi ime inanmam diyerek bütün varl k âlemini sadece gözleriyle gördüklerine özgüleyerek büyük bir hataya düflerler. Hâlbuki bir fleyin gözle görünmemesi olmamas na delil olmaz. Zira bu âlemde gördüklerimize oranla göremediklerimiz mukayese edilmeyecek ve anlat lmayacak kadar farkl d r. Hatta insan vücudunda ak l, hayal, haf za gibi görünmeyen varl klar, görünenden kat kat fazlad r. nsan vücudunda ki kan damarlar n n uzunlu u 100 bin km dir. Yani dünya çevresini 2,5 defa dönecek flekilde yarat lm flt r. Yetiflkin bir erkek te 5,6 kg kan, bayan da ise 4,5 kg kan vard r. Her saniye de yaklafl k 2 milyon kan hücresinin görevleri biter ve ölürler. Her hafta vücudumuzdaki kan hücrelerinin yar s yenilenir. Bizlere bila ücret bila bedel ikram edilmifllerdir. drak edenlere ne mutlu anlayamayanlara da Cenab Hak tan insan olman n bir ihsan ilahi oldu unun idraki ile mütenebbih hale gelmelerini niyaz etmekteyiz. Görmedi im fleye inanmam safsatas n n alt nda akl n görevini göze yükleme yan lg s yatmaktad r. Hâlbuki insandaki her bir duyu ayr bir âlemin kap s n açar; birinin görevi di erinden beklenmez. Mesela, göz kula n; burun, dilin görevini göremez. nsan, gözüyle ne yeme in tad na, ne bülbülün sesine, ne de gülün kokusuna bakabilir. Göz bu organlar n ifllevlerini yerine getirmezken, elbette akl n fonksiyonunu da icra edemez. Malumdur ki; herhangi bir eser, göz ile göründü ü hâlde, ustas ak l ile anlafl l r. Görmedi ime inanmam, diyen bir insan, bir eserin yap c s n inkâr durumuna düfler. Aynen bu örnekte oldu u gibi, sonsuz bir kuvvet, ilim ve sanat potansiyelinin ürünü olan bu muhteflem kainat seyretti i hâlde, onun ustas n, sanatkâr n göremiyorum diyen insan son derece, ilim ve ak ldan uzaklaflm fl olur.böyle bir insan, bu kâinatta her an tecelli eden ve Allah' n varl n günefl gibi gösteren, yaratma, r zk verme, hayat verme gibi s n rs z olaylar nas l aç klayacakt r? Evet, Allah' n görme organ m z olan göz ile görünmemesi, kudret ve ilmiyle her fleyi kapsamas ndan ve z dd n n yoklu undand r. Mesela, atmosferin yer küreyi her yandan kuflatmas gibi, güneflin de bütün feza âlemini, cismi ile kuflatt n farz etsek, o zaman günefli göz ile görmek mümkün olmaz. Her yer güneflin fl yla kapland ndan günefl görünmez olur. Hem gece gibi bir z dd da olmad ndan z dd n n yoklu unda dolay, günefl görülmez ve bilinmez. Bununla beraber, fl yla her yerde bulunan ve her yeri kapsayan, güneflin varl n inkâr etmek de nihayetsiz cehalet olur. Ayn mant k perspektifi içerisinde, isim ve s fatlar yla her fleyi kuflatan ve her yerde haz r olan ve z dd olmayan Allah' n da göz ile görülmemesi kalbi ve vicdani bir tahassüsün neticesi olarak de erlendirilmelidir. Hay rl Cumalar,

4 4 ANKARA Gözde Kiflin Gökçek ifl adamlar yla B R ARAYA GELD HABER MERKEZ - Ankara Ticaret Odas Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite üyeleri ile bir araya gelen Büyükflehir Belediye Baflkan Melih Gökçek, Ankara ya de er de er katacak projeler üzerine görüfltü. Baflkan Gökçek, Ankara n n ekonomik, sosyal, turistik ve ticari hayat nda önemli yeri olan sivil toplum örgütü temsilcileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Baflkanl k Makam nda ATO Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite üyelerini a rlayan Baflkan Gökçek, Ankara n n ekonomik kalk nmas na katk sunacak projeler üzerine fikir al flveriflinde bulundu. Buluflmada ilk sözü alan ATO Baflkan Salih Bezci, uzun y llard r Ankara Büyükflehir Belediye Baflkan olarak görev yapan Baflkan Gökçek e hizmetlerinden dolay teflekkür ederek, Zor bir süreç, hakk n zda hay rl s olur inflallah dedi. Büyükflehir Belediyesi ile ATO nun baflta shopping fest olmak üzere birçok konuda ortak ifller yap ld na dikkat çeken Bezci, bu deste in artarak devam n istediklerini kaydederek, ATO nun planlad Ankara n n sembolü olacak bina ile ilgili yasal s k nt lar aktard. Bezci nin bu hat rlatmas üzerine Baflkan Gökçek, Bizim bir projemiz var; 333 Ankara. Size verelim. Siz yap n önerisinde bulundu. Salonda bulunan ATO üyelerinin hepsinin yapar z yan t üzerine ise Baflkan Gökçek, Anan n z n ak sütü kadar helal olsun o zaman. Plan biz yapaca z, siz de binay yapacaks n z. Kavgas n birlikte yapal m. Allah izin verir de seçilirsem hemen Belediye Meclisi ne planlar n getiririz dedi. Shopping Fest te ATO ile çok baflar l bir iflbirli i yapt klar n dile getiren Baflkan Gökçek, Festivale deste- e haz r z. Devam edece iz. Ankara n n gelece i için elzem. kincisi Gezi olaylar na denk geldi. kinciden verim alamad k ama üçüncüsünden, dördüncüsünden verim alaca z diye konufltu. Ankara Kent Müzesi aç l fla gün say yor Yeni seçmenlerden Yaflar a pastal sürpriz HABER MERKEZ - Yenimahalle Belediye Baflkan ve CHP aday Fethi Yaflar, evlerinde ziyaretlerini sürdürüyor. Yaflar, pek Ailesi nin evinde ise hofl bir sürprizle a rland. Bu y l ilk kez oy kullanacak olan binan n yeni seçmenleri, Yaflar a üzerinde Yeni Seçmenlerden Baflkana Baflar lar yazan pasta ile sürpriz yapt. Pastay Yaflar la birlikte kesen yeni seçmenler, ilk oylar n n Fethi Yaflar a oldu unu söyledi. Baflkan n Yenimahalle için yapt klar göz ard edilemez diye konuflan gençler, Baflkan m z bizlere her zaman destek oldu ve sahip ç kt. Okullar m z n her türlü ihtiyaçlar n karfl lad. Kendisini çok seviyoruz ve deste imizi oyumuzla gösterece iz ifadelerini kulland. Bu hofl sürpriz karfl s nda oldukça mutlu olan Yaflar, Gençler bizim gelece imizdir. Gelece imizin ayd nl k olmas için gençlere elimden geldi ince her zaman destek veriyorum. Baflar l olmak istiyorsan z önce halka inmelisiniz. Benim için insanlar n huzuru, mutlulu u her fleyden önemlidir dedi. 5 y l boyunca Yenimahalle ye yapt hizmetleri ve yeni dönemde hayata geçirece i projeleri de anlatan Yaflar, kendisini dinleyen bina sakinlerinin, deste ini arkas na ald. Alt nda Belediyesi taraf ndan yap lan Ankara Kent Müzesi aç l fl için gün say yor. ISSN GÜNLÜK S YAS GAZETE Y l: 44 Say : Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Ad na Alaeddin KAYA Genel Yay n Müdürü Emin ERENER Genel Yay n Yönetmeni Cüneyt KAYA Yaz flleri Müdürü Yi it Y T Genel Yay n Koordinatörü Zübeyir KAYA Sorumlu Yaz flleri Müdürü Ahmet TEKEfi stihbarat fiefi fienol GÜNÜÇ Sayfa Editörleri brahim ARKLAN - Yasemin AYDO DU Spor Muhabiri Hakk Murat SÖBÜTAY Haber Müdürü Dursun ERKILIÇ Polis - Adliye: Gözde K fi N, Magazin: Meltem EK Z Ekonomi: Fatma Betül KAYA Yurt Haberler: Emel YILMAZ, Yaflam: Semiha ARKLAN Turizm: Sevgi ACAR - Sa l k: Burcu KER M, Kültür-Sanat: Aylin DEM RHAN, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Yücel TANOL nternet Editörü: Duygu UÇAR dari Merkez Macun Mah. 3. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. Yay n Türü: Yayg n Süreli Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - mpress Web stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. (www.yedigungazetesi.com.tr) Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez YediGün Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir HABER MERKEZ Alt nda Belediyesi Kent Müzesi, Baflkent in kurulufl y llar ndan günümüze kadar geçirdi i evreleri ve tarihsel geliflimini yans tacak. Ulucanlar Yar Aç k Cezaevi içerisinde yer alan müze, kent geçmiflinin korunmas nda ve canlanmas nda da önemli rol oynayacak. Haz rl klar nda son aflamaya gelinen müze, daha aç lmadan ödül bile ald. Kent Müzesi ve Kent Müzesi nde sergilenmek için bekleyen pul koleksiyonu daha müzedeki yerini almadan ödül ald. Alt nda Belediyesi Kent Müzesi ne ba fllanan Posta Pullar nda Ankara konulu posta pulu koleksiyonu, Ankara Pul Müzesi Sergisi nde sergilenmeye hak kazand. Ayr ca Kent Müzesi nde yer alacak bir baflka koleksiyon olan Ankara Posta Damgalar koleksiyonu ise KKTC Lefkofla flehrinde düzenlenen K br s Türk Postalar 50 nci y l uluslararas pul sergisinde sergilenmeye hak kazand ve koleksiyon 93 puan alarak alt n madalyaya lay k görüldü. Ankara Kent Müzesi projesi ise yar flman n 4 önemli ödülünden biri olan En iyi Türkiye Koleksiyonu Ödülü nün sahibi oldu. Baflkent in tarihini, co rafyas n, ekonomisini ve kültürel de erlerini kapsayan Kent Müzesi Kütüphanesi nde, baz Ankara Seyahatnameleri nin gerçek nüshalar ndan koleksiyonlara, Seymenlere ait eflyalardan Ankara ya özgü materyallere, foto raf ve kitaplardan Ankara n n tarihini ve kültürünü yans tan baflka ö elere kadar pek çok fleyi görmek mümkün olacak. Hediyelik eflya sat fl birimi ve çocuk atölyesi de müzede yer alacak di er unsurlar Tarihi de iflimi sergilemek ve yorumlamak amac tafl yan Ankara Kent Müzesi, Ankara n n tarihsel aflamalar n al fl lagelmiflin d fl nda ortaya koyacak. Ankara n n kültürel de erlerinin korunmas ve saklanmas nda da çok önemli bir görev yerine getirecek olan müze, Ankara tarihinin tüm ö elerini gelecek kuflaklara aktaracak. Çankaya da yol aç m çal flmalar HABER MERKEZ - Çankaya Belediyesi Fen flleri Müdürlü- ü ne ba l ekipler, ilçede yer alan 108 mahallede imar plan ve yol profili düzenlenmifl yerlerin yol aç m çal flmalar na aral ks z devam ediyor. Ekipler, vatandafllar n memnuniyeti göz önünde tutularak yap lan çal flmalarda yer tespitleri yap lan, incelemeler sonucu sorunsuz bölge konumunda bulunan yerlerde ifl plan gere i yol aç m çal flmalar - n sürdürürken son olarak Seyranba lar, Mürsel Uluç, Keklikp nar, lker ve Öveçler Mahallelerinde çal flmalar n tamamlad. Bölgelerde yol aç m çal flmalar n n yan s ra bozulan yollarda ve gecekondular n yo un oldu u bölgelerde malzemeli bak m çal flmalar n da planlar do rultusunda gerçeklefltiren ekipler, bofl alanlarda ve gecekondularda oluflan moloz y nlar n da çevre düzenlemesi çerçevesinde temizliyor. Çankayal vatandafllar n sorunsuz flekilde yaflayabilmeleri için özverili biçimde çal flmalar na devam eden ekipler; dozer, silindir, greyder ve kamyondan oluflan ekipmanlarla 2014 y l - n n ilk 2 ayl k biriminde 2,5 kilometre yeni yol açt.

5 5 YASAM-ÇEVRE Semiha ARKLAN Central Park n benzeri Sultanbeyli de yap ld STANBUL - LALE B LD R C - Sultanbeyli'de New York'taki Central Park ile Ankara'daki Göksu Park örnek al narak, içerisinde futbol, basketbol ve voleybol sahalar, yürüyüfl alanlar, seyir teraslar, çay bahçesi, restoran, parklar, süs havuzu ve su oyun alanlar bulunan kentin en büyük Gölet Park yap ld. lçedeki mevcut gölet slah edilerek 140 dönümlük alana infla edilen Gölet Park, 17 Mart'ta aç lacak. stanbul Büyükflehir Belediyesi ile Sultanbeyli Belediyesinin ortaklafla gerçeklefltirdi i ve ilçenin vizyonuna önemli katk sa lamas beklenen Gölet Projesi'nde sona gelindi. Gölet, Ankara'daki Göksu Park ile New York'taki y ll k ortalama 25 milyon ziyaretçisiyle ad ndan söz ettiren Central Park benzeri olarak infla edildi. Yavuz Selim, Fatih, Orhangazi ve Hamidiye mahallelerinin ortas nda bulunan göletin tamamlanmas yla ilçe çekim merkezi haline gelecek. Park, sadece Sultanbeylilerin de il, çevre ilçelerde yaflayan vatandafllar n da önemli u rak yeri olacak. Gölet, bölgenin istihdam ve ekonomisine de olumlu katk sa layacak. Çal flmalar çerçevesinde, Sultanbeyli'deki mevcut göletin suyu boflalt larak, içerisi temizlendi, alt yap ve sulama sistemleri tamamland. Gölet, park n yüzde 42'sini oluflturuyor. Toplamda 140 bin metrekarelik alan n peyzaj düzenlemesi yap ld. stanbul A aç ve Peyzaj Afi'nin yapt ifllerin yüzde 95'i tamamland. Sultanbeyli Gölet Projesi'nde 3200 a aç, 85 bin çal, 300 bin mevsimlik çiçek, 150 bin lale dikildi. Proje kapsam nda toplam 55 bin metrekarelik alan yeflillendirildi, 7 ç nar a ac dikildi. Gölet Projesi içinde 1 futbol, 2 basketbol ve 2 voleybol sahas ile 1 tenis kordu bulunuyor. Ayr ca, yürüyüfl alanlar, seyir teraslar, çay bahçesi, restoran, parklar, süs havuzu ve su oyun alanlar, sosyal tesis, çocuk oyun alan, fitness alan, tiyatro ve piknik alan yer al yor. Alan, engelli çocuklar n rahatça gezebilmeleri için tasarland. Sultanbeyli Gölet Park ile stanbul'a 200 bin metrekarelik bir yeflil alan daha kazand r ld. stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl' n kat l m yla 2012 y l n n may s ay nda temeli at lan Gölet Projesi, 17 Mart'ta aç lacak. Bölgede oturan vatandafllar, Gölet Projesi'nin hayata geçirilmesinden çok memnun olduklar n dile getirdi. (AA) Lut Gölü'nde kuruma tehlikesi Yeryüzünün en alçak noktas ve dünyan n tuz oran bak m ndan en tuzlu üçüncü gölü kabul edilen Ürdün- srail-filistin s n r ndaki Lut Gölü (Ölüdeniz), su seviyesinin alçalmas nedeniyle kuruma tehlikesiyle karfl karfl ya bulunuyor. AMMAN - SADDAM YAHYA - Lut Gölü'nün, su seviyesindeki alçalma ve göl sular n n çekilmesi nedeniyle etraf nda büyük oluklar aç lm fl durumda. Tuz oran n n yüksekli i, akarsu ç k fl olmayan göle akan tek önemli kaynak olan Ürdün nehrinin sular n n azalmas, gölün etraf nda büyük oluklar n oluflmas na, ya mur suyunun R ZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde yaflayan, 80 yafl ndaki iflitme engelli smail Avc, ailesinin geçimini bal kç l k yaparak sa l yor. lçeye ba l Taflhane Mahallesi'nde oturan smail Avc, 3 yafl nda geçirdi i ateflli hastal k sonucu duyma yetene ini kaybetti. Babas ndan ö rendi i bal kç l k mesle ini çocuklu undan itibaren sürdüren ve 5 çocuk sahibi Avc, hergün sabah n erken saatlerinde teknesiyle Karadeniz'e aç l yor. Y l n 12 ay nda denize aç lan babas n n bal kç l severek yapt n söyleyen Süleyman Avc, "Babam çocuklu undan bu yana bal kç - l k yap yor. Çay fabrikas nda çal flt ve emekli oldu. Fabrikada çal flt tarihlerde bile bal kç - l hiç b rakmad. Bizim yetiflmemize ve evin ekonomisine bal kç l k yapmas n n çok katk s oldu. K sacas bizi bal kç l k yaparak yetifltirdi ve bu günlere getirdi. Seksen yafl na gelmesine ra men halen daha bu ifli yap yor. Tek bafl na denize gitme diyoruz ama bizi dinlemiyor, yine gidiyor" diye konufltu. Babas n n dalgan n sesini duymasa bile hissetti ini anlatan Avc, "Kulaklar duymasa bile denizi gönlünde hissediyor. Burada y l boyunca sandal n bak m n yapar, motorunu tamir eder, a lar dokur ve kendi bafl na ifllerin üstesinden gelir. Mezgit, istavrit ve palamut avlar, k y ya kesinlikle bofl gelmez. Denizin renginden ve hareketinden bal klar n nerede olabilece ini tahmin ediyor. Yafl n n ilerlemifl olmas bizi endiflelendiriyor ama maflallah var. Beslenmesinden ve çal flmas ndan hiç geri kalm - yor" dedi. Sahilde bal kç l k yapan Mustafa Demirtafl ise Avc 'ya ellerinden geldi i kadar yla ifllerinde yard m etmeye çal flt klar n belirterek, '' smail amca kendimi bildik bileli bal kç l k yap - azl da y ll k su seviyesinin 80 santimetreye gerilemesine yol aç yor. Bu durum ise gölü kuruma tehlikesine maruz b rak yor. Ürdün hükümetine ba l Do al Kaynaklar daresi Genel Müdür Yard mc s Bessam T ravne, AA muhabirine yapt aç klamada, "Su seviyesinin y ll k 80 santimetreye alçalmas nedeniyle Ölüdeniz tehlikede. Göl kenar nda büyük oluklar aç ld. Bu oluklar baz yerlerde 10 metreyi bulan çukurluklar haline geliyor" dedi. T ravne, "Ölüdeniz suyunun buharlaflma oran ndaki art fl da gölü a r tuz kütlelerinden ibaret bir yere dönüfltürebilir. Ölüdeniz, temel kayna olan Ürdün Nehri'nden gerekti i kadar beslenemiyor çünkü srail, nehir sular n Taberiye gölüne do ru çekiyor" diye konufltu. K z ldeniz'den Ölüdeniz'e su aktar lmas n amaçlayan proje hakk nda bilgi veren T ravne, projenin su seviyesinin yükselmesine katk sa layaca n belirtti. Eski Birleflmifl Milletler (BM) Çevre ve Su Uzman Sufyan Et-Tel ise projenin birkaç santim d fl nda su seviyesini fazla yükseltmeyece ini ifade etti. Tel, "Ölüdeniz'i eski su seviyesine ç kartman n ilk yolu, srail'in elinde bulundurmaya çal flt Ürdün nehrini eski dönemindeki haline getirmektir" dedi. srail, Ürdün ve Filistin aras nda, Aral k ay nda Dünya Bankas 'n n Washington'daki merkezinde, bölgedeki su kaynaklar s k nt s n çözmek amac yla K z ldeniz'i Ölüdeniz'e ba layacak su boru hatt infla edilmesini içeren bir anlaflmaya imza atm flt. Anlaflma ile K z ldeniz ile Ölüdeniz aras nda 180 kilometrelik bir boru hatt infla edilerek, her y l K z ldeniz'in kuzeyindeki Akabe Körfezi'nden yaklafl k 100 milyon metreküp suyun Ölüdeniz'e aktar lmas hedefleniyor. Ölüdeniz'e aktar lan suyun srail, Filistin ve Ürdün aras nda paylafl lmas amaçlan yor. (AA) flitme engeline ra men, 80 yafl nda bal kç l k yap yor yor. Bazen sandal n çal flt rmakta zorland için kendisine yard m ediyoruz. 80 yafl nda olmas na ra men yine de dinç ve çal flkand r. Tek diledi imiz sa l elverdikçe denizden ayr lmamas. Çünkü deniz onun için art k bir yaflam biçimi" ifadelerini kulland. (AA) DUMANLI BELDE Murat DUMAN fi RLER M Mustafa GÖKÇE bir k fl günü Konya Beyflehir Hüyük nahiyesi Mutlu köyünde yedi çocuklu fakir bir ailenin dördüncü çocu u olarak 1951 y l nda dünyaya geldi. Bir önceki çocuklar n n k z olmas ailede bir erkek çocuk beklentisini do urmufltu. Mustafa n n do umu da bu yüzden ailede bir bayram havas yaratt. Ailesi ismini özenle seçerek sevgili Peygamberimizin ismini evlerinde yaflatmak için çocuklar na Mustafa ismini verdiler. Çiftçi olan Mustafa n n babas, topraktan elde ettikleri gelirleri çok az oldu u için zaman zaman baflka vilayetlere çal flmaya giderdi. Kazançlar yetersiz oldu undan aile çok zor günler geçiriyordu.. Umutlar serpilip, sevgiler yuma nda büyüyen Mustafa ya ba lanm flt. Mustafa 8 ve 10 yafllar nda okulun tatil oldu u yaz aylar nda komflular n n hayvanlar n otlatarak aileye azda olsa katk da bulunmaya bafllad. Çünkü Mustafa fakirli in nas l bir zd rab oldu unu çok iyi bilmekteydi. Yafl 12 ye dayanm fl, ilkokulu bitirmiflti.. Ankara da yaflayan day s Abdullah, köye ziyaretlerine geldi inde, ona kendisini Ankara ya götürmesini ve böylece ailesine parasal olarak daha çok katk da bulabilece inden bahsetti. Day s Abdullah; yafl n n küçük olmas na ra men, Mustafa n n srarlar üzerine, onu Ankara ya götürmeye karar verdi. Eniflte brahim i de yanlar na alarak, babas n n verdi i 4 Lira haçl kla Ankara ya geldiler. Mustafa burada mutluydu. Çünkü annesinin arzu etti i radyoyu para kazan p alabilecekti. Day s Abdullah n çal flt lokantada ç rak olarak 5 Lira gündelikle ifl hayat na bafllad. Bafllamas na bafllad ama kald yerde elektrik yok, soba yok, su yok Alt arkadafl kuru yere yorganlar n serip yat yorlard. Ankara n n çetin k fl, çekilmez çilesiyle Mustafa y kara günler bekliyordu. Bu olumsuzluklara ra men Mustafa 55 Lira para biriktirip babas na gönderebilmiflti. Kendi s k nt s önemli de ildi. Çünkü Mustafa n n kardeflleri daha zor durumdayd. Çünkü biliyordu ki 9 dokuz nüfuslu ailenin 7 kafl vard. Kendisinin Ankara ya gelmesiyle, 7 kafl kla 8 nüfus bir kazandan çorba içiyorlard. Derken Mustafa aral klarla köyüne gitse de tam befl sene sonra annesinin özlem duydu u çantal radyoyu köye götürebilmiflti. Mustafa art k bir döner ustas olmufl, daha çok para kazanmaya bafllam fl, geçmiflteki ac lar geride bir ac hat ra olarak kalm flt. Mustafa n n ustal dilden dilere yay lm fl, köyde her aile Mustafa y çocuklar na örnek göstermeye bafllam flt. Köylerinde çok say da hayvan sahibi olan Hasan AKDA adl komflusu, hayvanlar n sat p Mustafa ya ortak lokanta açma teklifinde bulundu.. Mustafa bu teklifi kabul etti ve böylece Siyasal Bilgiler Fakültesi karfl s nda 4 masal bir lokanta aç ld. Lokanta çok güzel ifl yap yordu. Askerli ini Ankara z rhl birliklerde yapan Mustafa, lokantan n iflletmesini day s Abdullah a verdi. Askerli ini tamamlay nca, yine ifllerinin bafl na geçti. flini büyütmek isteyen Mustafa; Ankara n n müstesna yerlerinde mülkiyeti ortaklar yla beraber flubeler açarak Ankara n n en nefis yemekleriyle hizmet vermeye bafllad ve flimdi say l ifl adamlar ndan biri olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. 4 çocuk babas olan Mustafa GÖKÇE, benim otuz üç y ll k komflum ve müstesna bir insand r. Onun bu roman gibi hayat hikayesi bence yüz binlerce bu necip Türk evlatlar n n bafl na gelmektedir, istedim ki; sayg de er Mustafa beyin hikayesinde herkes kendi hikayesini okusun ve gelecek nesillere örnek teflkil edecek bir hikâye olmas n arzulad m asl nda her ne kadar Mustafa beyi anlatsa da bu hikayede belki milyonlar vard r. Mustafa GÖKÇE, lokantalar nda binlerce talebeye çok ucuz ücretlerle ya da kimilerine ücretsiz yemekler vermifl, bir çok ihtiyac olan dar gelirliye para yard m nda bulunmufl, hay rsever bir vatandaflt r. Mustafa GÖKÇE, kendi güzel ahlak n ye eni Halil KIRAN ve o lu Süleyman GÖK- ÇEY ye de aynen aktarmay baflarm fl bir baba ve bir amcad r.. lginç bir durumunu da bahsetmeden geçemeyece im. Sayg de er Mustafa GÖKÇE, 1963 y l ndan bu güne kadar mutfa ndan ç kmam fl ve ölene kadar da mutfa ndan ç kmayaca n her zaman ifade etmektedir. Yemeklerin kalite kontrolünü bizzat kendisi yapmaktad r. Bir gün yolunuz Ankara Rüzgarl soka a düflerse, mutlaka Mutlu Kebap a u ray n. Garsonlar n ne kadar insanc l ve ne kadar beyefendi sizlere sayg yla yaklaflt n göreceksiniz.. Yemeklerin ne kadar lezzetli oldu unu ve onun güzel karakterini asl nda bu yaz mda tam olarak yans tamad m kendi gözlerinizle göreceksiniz.. flte sayg de er okurlar m arzu ve dile im odur ki; bu cennet vatanda bu güzelim gençlik bu durumlar yaflamadan hiçbir acze düflmeden rahatl kla hayatlar na yön verir fakat s k nt çeken a beylerinin ve babalar n n bu hale nas l geldi ini bilmelerinde say s z fayda vard r, insan o lu kalk nmas n mehter tak m n n ritmine göre yapmal d r iki ileri bir geri temposuyla k sa yoldan zengin olanlar yine k sa yoldan kaybederler. Hayat s k nt larla geçirterek belli kazan m yapanlar gençli in mutlaka dinlemesi ve tecrübelerinden yüksek dercede faydalan lmas gerekti ini TAVS YE ederken (UZAKLARA G DEN OK ÇOK GER LEN YAYDAN ç - kar ata sözümüzü de sevgilerimle) SEVG LER MLE siz müstesna müteflebbis yüreklere sunmak isterim bu vesileyle sonsuz sayg ve sevgilerimle selamlar m. B R HAYAT Mevlana diyar nda bu dünya ya gelmiflim, Dokuz can yedi kafl k gergin y llar yaflad m, Canda gurbet arzusu kavli karar k lm fl m, Dokuz can yedi kafl k gergin y llar yaflad m Pençesinde kaderin henüz bahar demeden, Day m ba r na bast Anam kesti memeden, Ç rak oldum çocukken Baba afl yemeden, Dokuz can yedi kafl k darg n y llar yaflad m Gergin olan çelik yay ok uza a düflermifl, çimde emek yoksa servet çok az yaflarm fl, Do ru düzgün çal flan nice da lar aflarm fl, Dokuz can yedi kafl k yorgun y llar yaflad m.. H KÂYES Pabucum derme delik üstümde y rt k abam, Kader de il bu yokluk çal flmakt hep çabam, Zemheri ayaz n da yanm yordu hiç sobam, Dokuz can yedi kafl k k rg n y llar yaflad m Mekân tutum gurbeti yurt ettim Ankara y, Çal flarak didindim sildim kalpten karay, Yorgunluk bilmez beni, iflte buldum çareyi, Dokuz can dokuz kafl k ergin y llar yaflad m... Duman o lu flahittir yorulmaz hiç bedenim, Eksik olmaz mekânda karn doyup gidenim, Ad m kals n dünyada yoktur baflka nedenim, Bin bir can bin bir kafl k sarg n y llar yaflad m

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA.

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA. ISSN 1308-7622 Dört dörtlük bir istek 1 Nisan 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Türkiye'deki yerel seçim sonuçlar n n aç klanmaya bafllamas n n ard ndan S rbistan'da, Müslüman Boflnak nüfusun

Detaylı

Mühür sende ama Süleyman de ilsin!

Mühür sende ama Süleyman de ilsin! Çehresi de iflen ilçe Hizmetleri ile Alt nda a ça atlatan Veysel Tiryaki nin hizmetleri... 13. SAYFADA Bosna n n UMUDU Türkiye Bosna Bank International (BBI), Bosna Hersek'e verilen 100 milyon avroluk

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti;

Fiyat 25 Kr. Bir baflar s zl n hikâyesi ni yazan Fehmi Koru nun tespiti; 6 gün sizinle BELDE nin ad, 1 Mart itibariyle YediGün olarak de ifliyor Bugüne kadar tüm geliflmifl ülkelerde oldu u gibi pazar günleri d fl nda hergün sizlerle buluflan gazeteniz BELDE, 44 y ll k onurlu

Detaylı

DEM R A gerçeklefliyor

DEM R A gerçeklefliyor Yeni parti GEL YOR Eski Kültür Bakan Ertu rul Günay, 17 Aral k sonras nda AK Parti den istifa eden di er zmir milletvekilleri lhan flbilen ve Erdal Kalkan ile birlikte bas n toplant s düzenledi. Günay,

Detaylı

fiç L K M kölelik mi? KAYITDIfiINA organik çözüm! Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor Fiyat 25 Kr

fiç L K M kölelik mi? KAYITDIfiINA organik çözüm! Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor Fiyat 25 Kr ISSN 1308-7622 Dünyada 1,1 milyar iflçi günlük 4 dolara çal fl yor 3 Ocak 2014 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr fiç L K M K fl lasti i büyük pazar HABER 12. SAYFADA Yerel seçim 25 parti kat l yor

Detaylı

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM.

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM. ISSN 1308-7622 28 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Lisansl depolara talep var fiirket profili, esnaf say s Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, 2013 y l nda Türkiye'deki faal durumdaki

Detaylı

HALKBANK I kim bitirmek istedi?

HALKBANK I kim bitirmek istedi? ISSN 1308-7622 25 Ocak 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr STAR Gazetesi BELGELER ile gösterdi HALKBANK I kim bitirmek istedi? Halkbank hedef ald belirtilen geliflmeler üzerindeki sis perdesi

Detaylı

Fiyat 25 Kr. "Türkiye, 2002 y l nda yard m alan

Fiyat 25 Kr. Türkiye, 2002 y l nda yard m alan ISSN 1308-7622 6 Aral k 2013 Cuma www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr L, L ST HDAM ORANI SL LER- SS ZLER flsizli in en az ve en fazla oldu u iller belirlendi. Türkiye genelinde TÜRK YE MERS NE, DÜNYA TERS

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu

GAZETEM Z O R. takip edebilirsiniz. Tiryaki, gazetecilerle kahvalt da bulufltu 24 MART 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13916 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Türkiye Ziraat Odalar Birli i (TZOB) Genel Baflkan fiemsi Bayraktar: YEN MAHALLE Tepekule de 1.

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

Herkes devrede herkes endifleli ama çözüm yok

Herkes devrede herkes endifleli ama çözüm yok ISSN 1308-7622 17 Nisan 2014 Perflembe www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, ABD Temsilciler Meclisi Baflkan John Boehner ile bir araya geldi. ABD ye 1915 uyar s Her y l oldu

Detaylı

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM

Kavgas z gürültüsüz KENTSEL DONUSUM 29 OCAK 2014 Çarflamba YIL:40 SAYI: 13870 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Alt nda Belediyesi Çal flkanlar Mahallesi nde 270 gecekondunun y k m n gerçeklefltirdi YEN MAHALLE

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dünyada gelir da l m ndaki uçurum derin Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP),

Detaylı

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt

DUALARLA UGURLANDI. Pursaklar Belediyesi nden Suriye'ye yard m götüren TIR'lar yola ç kt skitler deki kaçak ifl yerlerine geçit yok Büyükflehir Belediyesi Zab ta Dairesi Baflkanl ekipleri M A Proje alan olarak belirlenen skitler de yasa d fl oto yedek parça sat fl ve tamiri yapan kaçakç lara

Detaylı

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu

Bakan Müezzino lu'ndan. demokrasi vurgusu Çankaya da Alper Tafldelen dönemi Yerel seçimlerde % 65 lik oy oran yla Çankaya Belediye Baflkanl na seçilen Alper Tafldelen mazbatas n ve Bülent Tan k tan görevi teslim ald. ÇANKAYA Çankaya Belediye Baflkanl

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald

Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Baflkan Fethi Yaflar, mazbatas n ald Yenimahalle Belediye Baflkanl görevine yeniden seçilen Fethi Yaflar, düzenlenen bir törenle mazbatas n ald. KENAN ERGEN Yenimahalle Belediye Baflkan Fethi Yaflar ve

Detaylı

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt

AVM lerin say s 5 y lda 5 kat artt Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl n yapt 2014 Yerel Seçimleri nde Büyük Birlik Partisi (BBP) den Keçiören Belediye Baflkan Aday olan Turgut Alt nok, Seçim Koordinasyon Merkezi nin aç l fl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı