İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler."

Transkript

1 SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Shipyard Famagusta Ltd. e Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Liman içi, Gazi Magosa Tersanesine ait Yüzer Havuz tesisinde; Deniz suyunun arıtılarak tatlı su üretimi gerçekleştirilmesi için bir adet Deniz Suyundan Tatlı Su Üretim Ünitesi, Yedek Parça ve Ünitenin Test ve Kullanımına yönelik Eğitim Hizmet Alımını sonuçlandırmayı planlamaktadır. Deniz Suyundan Tatlı Su Üretim Ünitesi kurulum ve üretimi işini üstlenmek isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve alım işinin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Bakanlık; alım işinin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ilanın yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Bakanlık hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sözleşme Makamının; a) Adı/Ünvanı : Shipyard Famagusta Ltd. c) Telefon numarası: d) Faks numarası: e) Elektronik posta adresi: f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Sultan Demir / Proje Koordinatörü İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. İlan konusu işin; a) Projenin Adı: Deniz Suyundan Tatlı Su Üretim Ünitesi Alımı b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: adet Deniz suyundan tatlı su üretim ünitesi alımı, kurulumu, ve depolama tanklarının hazır edilip sisteme bağlanması, Yedek parça alımı ve Ünitenin test ve kullanımına yönelik eğitim hizmetleri alımının tamamıdır. d) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Ünite ve bir bütünü oluşturan tankların komple konuşlandırılacağı yer Serbest Liman bölgesindeki Shipyard Famagusta Ltd. e ait Yüzer Havuz tesisidir. e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: Ünite ve beraberindeki tanklar, yedek parçalar ve eğitim hizmetleri bir bütünü oluşurmakta olup birbirinden ayrı satınalınamaz. f) Son teklif verme tarihi ve saati : 03/04/202 5:30 Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz. Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde son teklif verme tarihini takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yere teklifler verilebilir. Saat ayarlarında ulusal saat ayarı esas alınır. İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur: a)mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

2 .Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, b)teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;.gerçek kişi olması halinde, noter (tasdik memuru) tasdikli imza beyannamesi, 2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Şirketler Mukayyitliğinden alınacak bir set onay belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c)isteklinin alım konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için telif edilen miktarın en az % 50 si kadar son 3 yılda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren bilgi ve belgeler, (Müteahhitlik Karnesi, İş Bitirme belgesi, fatura gibi) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen alımlara başvuramazlar; işbu belgeyi imzalayan istekliler aşağıda belirtilen isteklilerde bulunmaması gereken durumlar kapsamında yer almadıklarını kabul etmiş sayılırlar. İsteklilerde bulunmaması gereken durumlar: a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, terör kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar, b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c) Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. d) Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 0'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler. h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve KKTC de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri. Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır. İlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olmalıdır. Yabancı para birimi cinsinden verilecek teklifler son teklif verme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek diğer tekliflerle kıyaslaması yapılacaktır. Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek işlerde, ilana lotlar halinde çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Okudum, kabul ediyorum..../.../202 İmza Teklif Veren

3 Teknik Şartname Standart Formu İLAN NUMARASI:İHALE, LOT. Genel Tanım Projenin kurulum yeri ve etkilerini göstermesi beklenen öncelikli faaliyet alanımız olan; Magosada, Serbest Liman bölgesinde rıhtım kenarı boyunca ve bir kısmı deniz içerisine kurulu olan Yüzer Havuz tesisimizin konuşlandırıldığı bölgede yüzer havuzumuz üzerine kurulması planlanmaktadır. Projenin hayata geçirilmesi için gereken altyapı hazırlıkları içerisinde sisteme dört dörtlük uyumlu elektrik trafosu hazır durumdadır. Ünitenin ve tankın havuz üzerine sabitleneceği platform altyapı hazırlıkları çerçevesinde hazırlanacaktır. Sistemin tam olarak çalışır hale gelebilmesi için arıtma ünitesiyle bir bütünü oluşturacak şekilde adet arıtılacak tuzlu sunun biriktirileceği biriktirme tankı, adet arıtılmış temiz tatlı suyun biriktirileceği tank ve 2 tankla ünite arasındaki bağlantı borularının döşenmesi kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Deniz suyundan günlük 30 ton tatlı su üretmesi beklenen üniteyenin kendisi ve yine ünitenin ayrılmaz bir parçası olan biriktirme tankı ve ham su tankı bir bütünü oluşturmaktadır. Sistemin komple satınalınması kaçınılmazdır. Sistem (ünite) bir bütün olup hiçbir parçası ayrı ayrı tek başına bir anlam ifade etmemektedir. Bu durumda projenin iş akışı genel anlamda şu şekildedir: - Deniz suyunun bağlantı borularıyla aynen denizden çekilmesi ve Ham Su Deposu nda biriktirilmesi 2- Ara bağlantı borusu ve hidroforlu pompalarla tuzlu suyun ayrıştırıcı üniteye girişi, filtrelerden geçirilerek tuzdan ayrıştırılması aşaması ve tatlı su üretimi 3- Üretilen tatlı suyun pompa ve ara bağlantı borusuyla Ürün Suyu Tankı na aktarılması 4- Ara bağlantı borusu ve vanasıyla tesise kullanım suyu sağlanması. Sözleşme makamına ait tesiste deniz suyunun arıtımı ihalesi kapsamında bu şartnamede belirtilen tüm teknik hususlara dikkat edilerek, işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlara açıklık getirecek şekilde teknik teklifler hazırlanacaktır.

4 2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı A B C Sır a No Deniz Suyundan Tatlı Su Üretim Ünitesi A.İŞLERİN KAPSAMI Teknik Özellikler Miktar Gazi Magosa KKTC de kurulu bulunan SHIPYARD FAMAGUSTA LTD. e ait yüzer havuz tesisinde deniz suyunun arıtılarak proses suyu olarak kullanımı işidir. Temel olarak ön arıtma, deniz suyu ters ozmos ve son arıtma ünitelerinden oluşan arıtma tesisinin yapımı, ham suyun arıtma tesisine iletilmesi, arıtılan suyun temiz su deposunda toplanması işlerinin projelendirilmesi, mekanik işlerinin yapılması işidir.. Ham suyun temini, su alma yapısı ve ham su iletim hattı ile ilgili gerekli tüm ekipmanların temini, test ve deneylerinin yapılması, boşaltma işlerinin yapılması 2. Ham su deposu temini, 3. Ürün suyu tankı içi gerekli modifikasyon ve kaplama işlerinin yapılması 4. Sözleşme makamının göstereceği yerden gerekli enerji beslemesi temini, ana dağıtım panolarına kadar hatlarının çekilmesi, & elektrik işlerinin teşkili 5. Sistem Besleme Pompalarının temini 6. Bina içindeki tüm sıhhi tesisat işleri 7. Bina içi ısıtma, soğutma, aydınlatma ve havalandırma sistemleri 8. Deşarj hatlarının malzeme ve kurulum işleri dahil yapımı. 9. Ön Arıtım Sistemi -Tam Otomatik Çok Katmanlı Kum Filtresi 0. Kimyasal Dozaj Üniteleri temini ve montajı. Deniz Suyu Ters Ozmos Sistemi (Kartuş filtreler, Yüksek basınç pompaları, membran ve membran kılıfları ile bunları içeren şaseler) 2. Membran yıkama ve durulama ünitesi (yıkama ve durulama pompaları ve tankları) 3. ph Dengeleme Ünitesi ( Dolamit Filtre) 4. Arıtma tesisinin konuşlandırılacağı havuz içindeki bölümün modifikasyon işleri, 5. Arıtma ekipmanlarının nakliye aracından indirilip yerine yerleştirilmesi 6. En az 6 bar basınçta filtre edilmiş ve yağı giderilmiş enstrumantasyon havasının sağlanması. 7. Deniz Suyu Arıtma Tesisinin tam otomatik olarak çalışabilmesini sağlamak için PLC ve OP ( Operatör Panel) sistemi içeren elektrik enstrümantasyon ve otomasyon sisteminin temini ve montajının yapılması 8. Tüm enstrümanları, donanımları ve vanaları ile birlikte her bir ünite içinde ve üniteler arası ( ham su deposu ile ürün suyu deposu arası) montajın ve borulamanın yapılması,. EKÝPMAN ÖZELLÝKLERÝ ÖN ARITIM Ham Suyun Temini Ham su, sahil hattından temin edilecektir. Ham Su Deposu Ham su depo kapasitesi minimum 5 m 3 olacaktır. Deniz suyuna mukavim PE malzemeden imal edilecektir. Sistem Besleme Pompaları Ham su; ham su deposundan pompalar yardımıyla emilerek ön arıtımı yapılmak üzere Çok Katmanlı Kum Filtrelerine gönderilecektir. Pompa malzemesi en az 36 kalite paslanmaz çelik veya karbon çelik döküm malzeme üzerine deniz suyu ile temas eden yüzeyler ceram kaplı olmalıdır. Tam Otomatik Çok Katmanlı Kum Filtreleri Antrasit, quartz kumu ve dereceli çakıl katmanlarından oluşan filtreler yardımı ile suda bulunan askıda katı maddeler mikrona kadar hassasiyetle filtre edilecektir. Filtreler, tutulan askıda katı maddeler nedeniyle belirli periyotlarda otomatik zaman kontrollü olarak geri yıkanacaktır. - Kontrol Vanası giriş çıkış bağlantı çapı minimum /4 olmalıdır. - Çalışma basıncı 2-8 bar arasında olmalıdır. - Filtre otomatik ters yıkama düzeneğine sahip, korozyona mukavim FRP gövdeli, filtre elemanına sahip olacaktır. - Filtrasyon kesit hızı < 20 m/h olacaktır. - Antrasit medyası mutlaka kullanılacaktır. - Çıkış suyu micron hassasiyetinde olmalıdır.

5 Tam Otomatik Aktif Karbon Filtreleri Aktif Karbon Filtre malzemesinden oluşan filtreler yardımı ile suda bulunan organik yük ve serbest klorünuzaklaştırılmasını sağlayacaktır. Filtreler, belirli periyotlarda otomatik zaman kontrollü olarak geri yıkanacaktır. - Kontrol Vanası giriş çıkış bağlantı çapı minimum /4 olmalıdır. - Çalışma basıncı 2-8 bar arasında olmalıdır. - Filtre otomatik ters yıkama düzeneğine sahip, korozyona mukavim FRP gövdeli, filtre elemanına sahip olacaktır. - Filtrasyon kesit hızı < 20 m/h olacaktır. Deniz Suyu Ters Ozmos Kimyasal Dozaj Ünitesi Antiskalant Dozaj RO sistemi öncesinde suya, iyonların çökelmesinden kaynaklanabilecek kabuklaşmayı ve tıkanmayı önleyen antiskalant dozlanmalıdır. Dozaj Ünitesinde dozaj pompası, solüsyon tankı ve kimyasal seviye çubuğu olmalıdır. Ters Ozmos Sistemi Kartuş Filtre Filtre edilmiş ve kimyasal dozlanmış su, 5 mikronluk kartuş filtrelerde, yüksek basınç pompalarını ve membranları korumak için tekrar filtre edilmelidir. Kartuş filtre gövde malzemesi FRP veya deniz suyuna mukavim kaplama uygulanmış olarak imal edilmelidir. Yüksek Basınç Pompası Ham suyun Ters Ozmoz membranlarından geçirilerek istenen kaliteye getirilebilmesi için gerekli duyulan basınç yüksek basınç pompası tarafından sağlanmalıdır. Pompa malzemesi en az bronz-nikel alaşım,dublex paslanmaz çelik olmalıdır. Deniz Suyu Ters Ozmos Sistemi Membranları Yüksek basınç yardımı ile doğal ozmos olayının tersi gerçekleştirilerek yüksek iletkenlikteki su membranlardan geçirilip daha düşük iletkenlikte ürün suyu elde edilecektir. Tasarım Kriterleri; Ters Ozmos Sistemi,25 m 3 /saat su üretme kapasitesine sahip olmalıdır Ters Ozmos Sisteminde yüksek giderimli membranlar kullanılmalıdır. Min. 3 adet membran olmalıdır. Membranlar 8 x 40 ölçülerinde olmalıdır. Ters Ozmos Sisteminin verimi min. %30 alınmalıdır. 8 çaplı membran için kullanılacak membran kılıfları FRP malzemeden üretilmelidir. Ters Ozmos Sistemi dizaynında kullanılan projeksiyon çıktısı verilmelidir. Ters Ozmos Sistemi şasesi min. SS 304 paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Ters Ozmos Sistemi üzerinde cihazın çalışmasında ve izlenmesinde kullanılmak üzere gerekli enstrümanlar yer almalıdır. Enstrüman Listesi; - İletkenlik kontrolü ( Ürün suyu hattında set) - Sıcaklık kontrolü - Debi kontrolü- Dijital göstergeli ve total debi okuması yapabilmelidir.( Ürün suyu ve atıksu hattında okuma yapabilecek üzere set olmalıdır) - Membran ve kartuş performansını izleyebilecek sayıda Manometreler - Alçak ve yüksek basınç şalterleri Temiz Su Deposu Havuz içi sancak taraf orta bölümde bulunan 00 m³ kapasiteli tank menholleri açılarak tank içi ürün suyunun depolamaya uygun standartta temizlenecek ve tüm tank içi çimento badanalama yöntemi ile kaplanacaktır. Yüzey badana kaplama işlemi kuruma sürecine dikkat edilerek 2 kat olarak uygulanacaktır. Kaplama işlemi öncesi üretim sisteminden temiz su tankına ve temiz su tankından tahliye pompasına gerekli borulama işlemleri tamamlanacaktır. Temiz su deposunun adet havalandırma başlığı ve adet iskandil borusu olacaktır. Tüm borulama ve badana kaplama işlemleri tamamlandıktan sonra sözleşme makamı kontrolörü onayı alınarak menhol kapağı kapatılacaktır. Sistemin kurulacağı yerin hazırlanması: Arıtma sisteminin dış etmenlerden korunması amacı ile yüzer havuz tesisinin içindeki belirlenmiş kapalı alanlar monte edilecektir. Monte edilecek yer sözleşme makamı tarafından isteklilere yerinde gösterilerek gerekli modifikasyon işleri izah edilecektir. Tahsis edilen söz konusu alan sistemin düzenli montajını engellemeyecek büyüklükte en az 20 en fazla 40 lik bir konteyner alanı kadar olacaktır. Bu alan içindeki gerekli tüm marangoz, elektrik ve çelik işçilikleri istekli tarafından yerine getirilecektir. Yapılacak marangoz işleri. Sınıf malzeme ve işçilikle yapılacaktır. tüm elektrik işleri K.K.T.C. Elektrik mevzuaına uygun yapılacaktır. gerekli çelik işleri ise sertifikalı kaynakçılar kullanılarak yapılacak ve havuz bünyesinde yapılacak kesme ve kaynak işleri test işlemine tabi tutulacaktır. Tüm çalışmalar süresince havuz akışına uyulacak havuz yönetiminin şart koştuğu tüm güvenlik işlerine uyulacaktır.

6 Membran Yıkama & Durulama Ünitesi Membranların tıkanmasını önlemek ve membran ömrünü daha uzun tutmak için yapılacak durulama ve kimyasal yıkamalar için membran yıkama & durulama ünitesi kullanılacaktır. Kimyasal yıkama işleminin sıklığı ham suyun kimyasal ve fiziksel özelliklerine, sistemin verimine ve membran yüzey alanı başına geçirdiği akışa bağlı olarak belirlenecektir. Kimyasal yıkama deposu PE malzemeden imal edilecektir. Yıkama ve durulama pompa malzemesi ise 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır. Dolamit Filtre Kullanılacak filtre suyun ph ve korozif özelliğini dengeleyecek Dolamit filtre özelliğinde olmalıdır. Filtrasyon hızı max. 5 m /saat olmalıdır. Dolamit medyası min. 00 kg olmalıdır. Giriş çıkış bağlantı çapı özelliğinde olmalıdır..2 OTOMASYON & KONTROL SÝSTEMÝ Otomasyon kontrol özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır; Lokal kumanda ve Operatör panel üzerinden kumanda edilecektir. PLC S7 200 kullanılmalıdır. Çalışma değerleri Operatör panel üzerinden izlenebilmelidir. Alarm değerleri ve çalışma durumları liste olarak gözlemlenebilmelidir. Pompa kumandaları OP üzerinde olmalıdır..2. Emniyet Sistemleri Operatör panel tüm prosesi ekrandan izleme olanağı sağlayacak ve her türlü arıza anında alarm sistemi devreye girecektir. Kimyasal tanklardaki düşük seviye kontrol sistemleri seviye düştüğünde ters ozmos ünitesini kapatarak membranların zarar görmesini engelleyecektir. Ters ozmos yüksek basınç pompaları emiş hattı basınç sensörü; pompaların düşük emiş basıncı altında çalışmasını engelleyerek korunmalarını sağlayacaktır. Ters ozmos pompaları ve membranları atıksu basınç sensörü tarafından olası yüksek basınç oluşumu halinde kapatılarak korunacaktır. Arıtılmış su kalitesi dijital iletkenlik ölçer tarafından sürekli olarak kontrol altında bulundurulacaktır. Membranlar giriş su akış hızındaki değişikliklere karşı akış kontrol sensörü ile koruma altına alınacaktır. 3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler Yukarıdaki tabloda detaylar belirtilmiştir. 4. Garanti Koşulları İstekli, KKTC sınırları içerisinde en az 3 (üç) adet min. yıl süreli kurulu 300 m 3 /gün ve üzeri kapasiteli deniz suyu arıtma sistemi referansı olmalıdır. Ayrıca KKTC sınırları içerisinde en az yıl süreyle kurulu ve faal halde bulunan min. 30 adet membran teknolojileri içeren su artıma sistemi referanslarına sahip olmalıdır. Yukarıda belirtilen referanslar ihale dosyasında belirtilmek zorundadır. İş bu ihale kapsamında teklif veren tüm firmalar aşağıdaki garanti şartlarını sağlayacaklarını taahhüt edeceklerdir. İstenilen garanti değerlerinin sağlanamaması durumunda ücret talep etmeksizin gerekli işlemler istekli firma tarafından yapılacaktır. a. Ön Arıtma Sistemi Performansı Ön arıtım sistemindeki kum filtresi micron hassasiyetinde filtrasyon yapmalıdır. b. Sistem Performansı İstekliler, Ön arıtımın Çok Katmanlı Kum Filtreleri yapılması durumunda 3 yıl garanti edilen membran ömrü sonunda sistem veriminin %25 in altına düşmeyeceğini ve ürün suyu kalitesinin aşağıda d. Arıtılmış Su Kalitesi de belirtilen kalitede olmasını garanti edecektir. c. Arıtılmış Su Kapasitesi Arıtılmış su kapasitesinin,25 m³/saat in altına düşmeyeceği garanti edilecektir.

7 d. Arıtılmış Su Kalitesi Arıtma ünitesi tasarımında dikkat edilecek temel noktalar: Akdeniz deniz suyu için kabul yapılan analiz değerleri aşağıda verilmektedir. Sistemin dizaynın da ham su için bu değerler dikkate alınacaktır. Hamsu Kaynağı : Akdeniz Sahil ( Gazi Magusa ) Parametre Birim Değerler Toplam Çözünmüş Madde mg/l Bulanıklık NTU Kalsiyum mg/l 450 Toplam Demir mg/l < 0. ph Sistem, 20 C ham su sıcaklığında istenen ürün suyu debisini ve kalitesini sağlayabilecek şekilde dizayn edilmelidir. ÜRÜN SUYU KALİTESİ Parametre Birim Değerler Toplam Çözünmüş Madde mg/l < 500 Toplam Sertlik Fr < 0 Klorür mg/l < 250 ph ,0 Firmalar dizaynların da yukarıda belirtilen ürün suyu kalitesini sağlayacak şekilde, deniz suyu ters ozmosu dizayn edecek ve ön arıtımında bu dizayna göre net giriş suyu miktarını hesaplayacaklardır. Ön arıtma sistemi olarak Çok Katmanlı Kum Filtreleri sistemlerinden uygun olanı seçilecektir. Deniz Suyu Ters ozmos sisteminin membran dizaynın da dikkate alınacak kritik noktalardan biri membran akı değeridir. Membran akı değeri, birim membran yüzey alanından birim zamanda geçen su miktarını ifade etmektedir. Birimi ise litre /m 2 -saat dir. Kum Filtresi ile ön arıtım yapılması durumunda akı değeri < 20m 3 /m 2 -saat Deniz Suyu Ters ozmos sisteminde kullanılacak membranların ömrü minimum 2 yıl alınarak dizayn yapılacaktır ve garanti değerleri buna göre verilecektir. Deniz Suyu Ters ozmos sistemi ürün suyu, içerisinde CaCO3 bazlı medya içeren filtrelerden geçirilerek sertlik ve ph dengelemesi yapılabilir. e. Kimyasal Madde Tüketimi Önerilen proses gereği kullanılacak kimyasalların yıllık sarfiyatları (kg/yıl) ayrı ayrı belirtilerek bu miktarların aşılmayacağı garanti edilecektir. f. Enerji Sarfiyatları m3 suyun üretilmesi için, gerek arıtma tesisi gerekse ihale kapsamında belirtilen tüm ünitelerin çalışmasını kapsayan enerji tüketim miktarının (kwh/m3) aşılmayacağı garanti edilecektir.

8 5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri İstekli; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde da yerleşik servisi olmalıdır. Bu servis hizmeti en az 2 kişi eğitimli personel tarafından verilmelidir. 6 saat içerisinde servis hizmetini yerine getirebilecek yedek parça stokları dahil hizmet verebilme maharetinde olmalıdır. İstekliler, sistemde olabilecek herhangi bir arıza durumunda 24 saatte müdahale taahhüdünü vereceklerdir. Proje yapımı, ekipman temini, mekanik ekipman temini ve montajı süreçlerini gösteren iş termin planı verilecektir. Teklif edilen arıtma sisteminin aynı veya daha yüksek kapasiteli uygulandığı referanslara ait bilgiler ve teknik servis hizmeti sunacak yetkili firma listesi verilecektir. Servis ve yedek parça ihtiyacını da ücreti mukabilinde kesin kabul aşamasından sonra; 5 yıl ücretli sarf malzemeleri, yetkili servis, bakım, onarım sağlanacağını da garanti edecektir. 6. Gerekli Yedek Parçalar İhale Lot 2 de detaylarıyla anlatılmıştır. 7. Kullanım Kılavuzu İstekliler, Deniz suyundan tatlı su üretim ünitesinin; deniz suyu temini arıtma evresi- ve tatlı su çıktısına kadar tüm kademelerinin çalışma sistemini gösteren tam teşekküllü kullanım kılavuzu sunacaklardır. 8. Teslim süresi İhalede belirtilen Deniz suyu arıtma sistemi ekipmanları temini, Sözleşme Makamı nın tesisinde araç üstü nakliyesi, yerinde montajı test ve deneylerinin yapılması ve proje teslimi toplam süresi 8 haftadır.. 9. Diğer Hususlar (Eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin talep edilip edilmediğini mutlaka belirtiniz.) İstekliler, Deniz suyu arıtma sistemi ekipmanları temini, Sözleşme Makamı nın tesisinde araç üstü nakliyesi, yerinde montajı test ve deneylerinin yapılmasından tam yükümlü olacaktır. İstekliler; - Otomasyon sistemine ait tanıtım şeması. - Tesisin akım şeması (hamsuyun alındığı noktadan temiz deposuna kadar bütün üniteleri içeren akım şeması verilecektir) - Tesisin yerleşim planı, arıtma binası ve depoların görünümlerinin yer alacağı örnek çizimlerini Sözleşme makamına bu ihale dosyasına cevaben oluşturacakları teklif dosyası ekinde sunacaklardır.

9 Teknik Şartname Standart Formu İLAN NUMARASI:İHALE, LOT 2. Genel Tanım Deniz suyundan günlük 30 ton tatlı su üretmesi tesisinin işletmeye alma ve yıllık işletme süresi içinde gerekli olabilecek Yedek Parça Alım listesi teklifte belirlenecek olup, listelenecek yedek parça tutarı toplam teklif tutarının en fazla %5,5 i kadar olacaktır. 2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı A B C Sıra No Teknik Özellikler Deniz Suyundan Tatlı Su Üretim Ünitesi yedek parça listesi Miktar DOZAJ POMPASI: 2 - Otomatik Diyafram Dozaj Pompası, bar 2 ALT SEVĠYE ÇUBUĞU 2 3 G+F,ORP SENSOR, ORP 4 SEVĠYE FLATÖRÜ: - Armut tip seviye Ģamandrası, - 6mt kablolu 5 SEDĠMENT KARTUġ FĠLTRE: 20-5 Mikron hassasiyette, - 20" Uzunluklu, - kartuģ filtre 6 MEMBRAN: 3 - DENIZ SUYU MEBRANI 7 GAUGE PSI 8 MANOMETRE: bar, - 63 mm Gliserinli 9 MANOMETRE: bar, - 63 mm Gliserinli 0 ALÇAK BASINÇ ġalterġ 2 YÜKSEK BASINÇ ġalterġ: 2 - Ayar aralığı psi 2 KÜRESEL VANA: 3 - Manual, - PVC 3 SEVĠYE FLATÖRÜ: 3 Armut tip seviye Ģamandrası, 6mt kablolu 4 CPU AC/DC/RÖLE - 4I/0Q 5 SITOP POWER - 5A 6 Selonoid Vana 6'lı grup 2

10 3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler Yukarıdaki tabloda detaylar belirtilmiştir. 4. Garanti Koşulları İstekliler, listede belirtilen her bir yedek parça kalemi için en az yıl garanti süresi taahhüd edecektir 3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri Su arıtma ünitesinde yıllık sürede olası arızalarda yukarıda belirtilen yedek parçalardan herhangi biri/birilerinin değişimi söz konusu olması durumunda İstekliler ücretsiz işçilik sunacağını taahhüt eder. 4. Gerekli Yedek Parçalar Yukarıdaki tabloda detaylar belirtilmiştir. 5. Kullanım Kılavuzu İstekliler, her bir yedek parça kalemi için kullanım ve montaj kılavuzunu sunacaktır. 6. Teslim süresi İhalede belirtilen Deniz suyu arıtma sistemine ait yedek parçaları, Sözleşme Makamı nın tesisinde teslimi üniteyle birlikte olacak ve toplam süreside yine 8 haftadır. 7. Diğer Hususlar (Eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin talep edilip edilmediğini mutlaka belirtiniz.) İstekliler, Deniz suyu arıtma sisteminin temini esnasında, yedek parça kalemlerinde belirtilen tüm parçalarıda, Sözleşme Makamı nın tesisinde araç üstü nakliyesinden tam yükümlü olacaktır. Herhangi bir arıza durumda; 6 saat içerisinde servis hizmetini yerine getirebilecek yedek parça stokları dahil hizmet verebilme maharetinde olmalıdır.

11 Teknik Şartname Standart Formu İLAN NUMARASI:İHALE, LOT 3. Genel Tanım Projenin kurulum yeri ve etkilerini göstermesi beklenen öncelikli faaliyet alanımız olan; Magosada, Serbest Liman bölgesinde rıhtım kenarı boyunca ve bir kısmı deniz içerisine kurulu olan Yüzer Havuz tesisimizin konuşlandırıldığı bölgede yüzer havuzumuz üzerine kurulması planlanlanan 30 ton/gün kapasiteli su arıtma sistemi mal alımını müteakip sistemin test ve kullanımına yönelik eğitimlerin sağlanmasıdır. Deniz suyundan günlük 30 ton tatlı su üretmesi beklenen ünitenin satın alım ve kurulumunu müteakip işletme sürecine girebilmek için sistemin uzman teknik kişiler tarafından test edilmesi ve işletme ile ilgili özelliklerinin sözleşme makamı elemanlarına aktarılması gerekliliği vardır. Ünitenin bütününü oluşturan bakım-test rutin kontrollerin tamamı bu eğitim paketi kapsamında tamamlanacak olup isteklilerden beklenen: - Kuruluş sistemin tüm borulama ölçü ebat ve bağlantı kalitesi bakımından kontrol edilmesi. 2- Tüm elektrik tesisatının teklif ve teknik gerekliliklere göre yerine getirildiğinin kontrolü 3- Sistemin vaadedilen 30 ton/gün kapasitede üretim yaptığını ve üretilen suyun vaadedilen kalitede olduğunun kontrolü 4- Ham su alış ağzının ve atık su drenaj boşaltım noktalarının teknik gerekliliğe uygunluğunun kontrolü. 5- Sistemn nasıl kontrol edileceğinin sözleşme makamı yetkililere öğretilmesi. 6- Sistemin bakımına yönelik programın öğretilmesi. Aşamalarında gerekli tüm teknik eğitimi şirketimiz bünyesindeki 2 personele 5 günlük bilgilendirme eğitimini verecektir.

12 2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı A B C Sıra No Teknik Özellikler Deniz Suyundan Tatlı Su Üretim Ünitesi komple kurulumu ve çalışır hale getirilerek istenen kalitede su üretiminin sağlanmasına kadar gerekli tüm test ve kontrol işlemlerini yürütecek 4 kişilik İstekli firma elemanlarının ulaşım ve konaklama giderleri 2 Deniz Suyundan Tatlı Su Üretim Ünitesi kullanım, test ve kontrolü eğitimi hizmet alımını - Eğitim Türkçe dilinde verilecektir. - Bu eğitim hizmeti en az 2 eğitimli kişi tarafından verilmelidir - Eğitim Sözleşme Makamı personeli olan 2 kişiye verilecektir. - Eğitimi su arıtma sistemleri hususunda bilgili ve kurulumu gerçekleştirecek sistemden yetkili belgeye sahip kişi veya kurumlar verebilecektir. Miktar 9 hafta 5 gün 3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler - 4. Garanti Koşulları İstekliler, Verilen eğitimlere ek olarak tesiste oluşabilecek herhangi bir arıza ve/veya yardım durumunda Sözleşme makamı personellerinden gelebilecek her türlü soru ve yardımı cevaplayacaklarını taahhüt edeceklerdir. 3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri 6 saat içerisinde servis hizmetini yerine getirebilecek yedek parça stokları dahil hizmet verebilme maharetinde olmalıdır. 4. Gerekli Yedek Parçalar - 5. Kullanım Kılavuzu İstekliler, sözlü olarak verdikleri tüm eğitim notlarının kalıcı olabilmesi ve ihtiyaç durumunda yeniden gözden geçirilebilmesi amacıyla destekleyici olarak döküman halinde (kitap halinde de olabilir) eğitim sonunda Sözleşme makamına ayrıca teslim edilecektir.. 6. Teslim süresi İstekliler; - Deniz Suyundan Tatlı Su Üretim Ünitesi komple kurulumu ve çalışır hale getirilerek istenen kalitede su üretiminin sağlanmasına kadar gerekli tüm test ve kontrol işlemleri toplam süresi 9 haftada tamamlayacağını taahhüt edecektir. - Deniz Suyundan Tatlı Su Üretim Ünitesi kullanım, test ve kontrolü eğitimini 5 günde tamamlayacağını taahhüt edecektir 7. Diğer Hususlar (Eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin talep edilip edilmediğini mutlaka belirtiniz.) İstekliler, Deniz Suyundan Tatlı Su Üretim Ünitesi kurulumunu müteakip ilk hafta içerisinde hemen eğitime başlayacaktır. İstekli kişi veya kuruluş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde da yerleşik servisi olmalıdır.

13 Teknik ve Mali Teklif Formu (İstekliler tarafından doldurulacaktır) İlan Numarası : İHALE, LOT İsteklinin adı : A C D E F Sıra Teklif Edilen Teknik Özellikler DDP> <Kabul Yeri> Teslimat Toplam* No Miktar (Marka/Model Dâhil) İçin Birim Fiyatlar (TL) (TL) * Verilen teklife eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin dahil olup olmadığını mutlaka belirtiniz. İsteklinin Kaşesi Yetkili İmza

14 Teknik ve Mali Teklif Formu (İstekliler tarafından doldurulacaktır) İlan Numarası : İHALE, LOT 2 İsteklinin adı : A C D E F Sıra Teklif Edilen Teknik Özellikler DDP> <Kabul Yeri> Teslimat Toplam* No Miktar (Marka/Model Dâhil) İçin Birim Fiyatlar (TL) (TL) * Verilen teklife eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin dahil olup olmadığını mutlaka belirtiniz. İsteklinin Kaşesi Yetkili İmza

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Atağ Akü Sanayi Ltd. Atağ Akü Sanayi Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Garanti Süt Ürünleri Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile 54 Karanfil Sok. Zümrütköy, Güzelyurt da, Garanti

Detaylı

Asbuzu Ticaret Ltd Şti.

Asbuzu Ticaret Ltd Şti. SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Asbuzu Ticaret Ltd Şti. Asbuzu Ticaret Ltd Şti. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Turgut Güngören Ltd Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Erdemli-Lefkoşa da, Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Necat Zorlu Ltd., Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde, KKTC de Yerli Üretim

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Büyükkonuk ta oluşturulacak Kültür Sanat

Detaylı

KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı

KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI A.R. Esendağlı Ltd. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. A.R. Esendağlı Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI A.R. Esendağlı Ltd. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. A.R. Esendağlı Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KOLİ İNŞAAT LTD. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile No:21 Organize Sanayi Bölgesi Haspolat da 1 adet 80

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Onar İnkişaf Ltd Onar İnkişaf Ltd Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Girne de bulunan Onar Tatil

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Onbaşı İşletmeleri LTD Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Güzelyurt Yolu Alayköy Lefkoşa da proje kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu Program KKTC EKONOMİ ve ENERJİ BAKANLIĞI altında yer alan KOBİGEM tarafından yürütülmekte olup, T.C. KALKINMA VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ OFİSİ finansmanı

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali programları kapsamında teknik destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI A.R. Esendağlı Ltd. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. A.R. Esendağlı Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Garanti Süt Ürünleri Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile No:12 Zambak Sok. Zümrütköy Güzelyurt da, Garanti

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Agah Necat ve Kardeşi Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde İmalat Sanayi

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu Program KKTC EKONOMİ ve ENERJİ BAKANLIĞI altında yer alan KOBİGEM tarafından yürütülmekte olup, T.C. KALKINMA VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ OFİSİ finansmanı

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Dipkarpaz Belediyesi ÇATOM 2013 yılı teklif çağrısı turizm potansiyelinin

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm ve Kültür Bakanlığı SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Analiz Systems (Özgü) Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. Kıbrıs

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI N.E.R. TİCARET LTD Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile No:11 Cumhuriyet Mah. Cihangir de proje kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Polatkan Turizm Ltd. Polatkan Turizm Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gaziveren de, KKTC

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. Kıbrıs

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Agah Necat ve Kardeşi Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde İmalat Sanayi

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Naci Talat VAkfı, Turizim Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa surlariçin de de Tarihi Lefkoşa

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. GÜLVER TİCARET&Co. K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI EMİNE ÖZYÜREKLİLER,Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile İNÖNÜ dekktc-14-gteb-01/006 Referans numaralı SÜT HİJYENİNİN

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Cahit Sergil Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefke Bölgesinde Lefke Bölgesi Narenciye ve Sebze Üretimi için

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI A.R. Esendağlı Ltd. Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. A.R. Esendağlı Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 Harbour Scene Hotel Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Packsel Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile, pet, karton, alüminyum ve teneke kutu gibi atık toplama

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI K.K.T.C. Turizm Bakanlığı Yeniboğaziçi Belediyesi Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu

Detaylı

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 Harbour Scene Hotel Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali destek programlar

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Cyprus Environmental Enterprises (CEE) Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Teknolojik Altyapı ve Standartların

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI a Caner Aspava Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefke Yedidalga da proje kapsamında Katlanır

Detaylı

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 Harbour Scene Hotel Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Özmerhan Trading Ltd. 2015 Yılı Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Alayköy Sanayi Sitesi 5.Cadde Parsel

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KKTC GIDA TARIM VE ENERJİ BAKANLIĞI Sadi Kazafanalı (Dünya Çiftlik İşletmeleri) Tarım ve Kırsal Kalkınma Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Birnet Ticaret Ltd. Birnet Ticaret Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa dabilişim Sektöründe

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Ali SUBAŞI 2014 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yıldırım da MODERN FİDE ÜRETİM SERASI KURULUM PROJESİ

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Helvasan Ltd Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Alayköy Organize Sanayi Bölgesi Lefkoşa da proje kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik

Detaylı

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : Fax:

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : Fax: SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 Harbour Scene Hotel Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EKSTANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Cahit SergilTarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ilelefke Bölgesinde Lefke Bölgesi Narenciye ve Sebze Üretimi için

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Özmerhan Trading Ltd. 2015 Yılı Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Alayköy Sanayi Sitesi 5.Cadde Parsel

Detaylı

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : Fax:

HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : Fax: SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI HARBOUR SCENE HOTEL CANBULAT SOKAK,GİRNE Tel : 815855 Fax: 8156857 Harbour Scene Hotel Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Onar İnkişaf Ltd. Onar İnkişaf Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Onar İnkişaf Ltd. ye yatak-şilte-

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI EKONOMİ TURİZM KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI Dağlı Trading Ltd., Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Birnet Ticaret Ltd. Birnet Ticaret Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa da Bilişim Sektöründe

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Necat Zorlu Ltd., Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde, KKTC de Yerli Üretim

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Turgut Güngören Ltd Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Erdemli-Lefkoşa da, Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI BÜYÜKKONUK BELEDİYESİ Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Büyükkonuk ta oluşturulacak Kültür Sanat

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BAŞBAKAN YARDIMCILIĞI EKONOMİ TURİZM KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI Dağlı Trading Ltd., Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI Bu Program KKTC EKONOMĠ ve ENERJĠ BAKANLIĞI altında yer alan KOBĠGEM tarafından yürütülmekte olup, TC KALKINMA VE EKONOMĠK ĠġBĠRLĠĞĠ OFĠSĠ finansmanı ve

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Darem Temizlik ve Yapı Malzemeleri Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Haspolat, Sanayi Bölgesi nde

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali programları kapsamında teknik destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI EKOR UN ÜRÜNLERİ SANAYİ LTD. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Küçük Sanayi Bölgesi Aykut Yusufoğlu Sok.

Detaylı

Sözleşme Makamının; a) Adı/Ünvanı : ALASHİA TERRACOTTA SANAT TOPLULUĞU DERNEĞİ. b) Adresi: Köroğlu sokak P.K. 8A Lefkoşa / K.K.T.C.

Sözleşme Makamının; a) Adı/Ünvanı : ALASHİA TERRACOTTA SANAT TOPLULUĞU DERNEĞİ. b) Adresi: Köroğlu sokak P.K. 8A Lefkoşa / K.K.T.C. K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Ali SUBAŞI 2014 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yıldırım da MODERN FİDE ÜRETİM SERASI KURULUM PROJESİ

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Denizkızı İşletmecilik LTD, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Alsancak/Girne de Denizkızı Royal

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Sunev Export Import Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Haspolat Sanayi Bölgesi nde, Büzgülü Çöp Torbası

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Cypri Cola Company LTD (Cypri Cola), KKTC Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi, Turizm, Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Gemyat Delta Marina Ltd. Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Girne Yeni Turizm Limanı 2 Girne /

Detaylı

STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA DERNEĞĐ

STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA DERNEĞĐ STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SÜRDÜRÜLEBĐLĐR KALKINMA DERNEĞĐ TURĐZM KAPASĐTESĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ MALĐ DESTEK PROGRAMI kapsamında sağlanan mali destek ile KKTCnin Kuzey-batı bölgesi nde Kırsal

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Naci Talat VAkfı, Turizim Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa surlariçin de de Tarihi Lefkoşa

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Figen Karafistan, Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yeşilırmak da Erkenci Çilek Yetiştiriciliğinde Verim

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Günay SOLYALI, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yeşilyurt ta Tarım Ve Turizm Entegrasyonunun

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. Kıbrıs

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kemal Tüccaroğlu Trading Ltd Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde Pasdelli ve

Detaylı

KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı

KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı KKTC Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mefaş Tic. Ltd. Şti. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile KKTC Mağusa Büyük Sanayi Bölgesi nde adet YM 60

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Süleyman Suay, 2014 Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yıldırım köyünde SUAY ÇİFTLİĞİ NİN MODERNİZASYONU için

Detaylı

a) Adı/Ünvanı : ALASHİA TERRACOTTA SANAT TOPLULUĞU DERNEĞİ. f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Ayhatun Ateşin / PROJE SORUMLUSU

a) Adı/Ünvanı : ALASHİA TERRACOTTA SANAT TOPLULUĞU DERNEĞİ. f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Ayhatun Ateşin / PROJE SORUMLUSU K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI TATLISU BELEDİYESİ Tatlısu Belediyesi Panagia Per. Kilisesinin Turizm potansiyelinin geliştirilmesi mali destek programı kapsamında saglanan mali destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali programları kapsamında teknik destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu Program KKTC EKONOMİ ve ENERJİ BAKANLIĞI altında yer alan KOBİGEM tarafından ürütülmekte olup, T.C. KALKINMA VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ OFİSİ finansmanı ve

Detaylı

b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: LOT 4 (bütçe kalemi 2.3.1)

b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: LOT 4 (bütçe kalemi 2.3.1) MERYEM BARIN K.K.T.C. Turizm Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği programlar tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali destek Kapsamında teknik destek

Detaylı

İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Greenwise Environmental Ltd., Rekabet Gücünün Arttırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa da imzalanacak bir satın alma sözleşmesi için

Detaylı

SR EK-1 STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART ĠLAN FORMU VE BAġVURU EVRAKLARI Program KKTC BAġBAKAN YARDIMCILIĞI EKONOMĠ TURĠZM KÜLTÜR VE SPOR BAKANLIĞI nın koordinasyonunda yürütülmektedir. Bu program T.C. LefkoĢa Büyükelçiliği tarafından

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Ali Yakuş 2016 yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Kuruova Bölgesinde KKTC-16-TDKB-01/040 referans numaralı

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu Program KKTC EKONOMİ ve ENERJİ BAKANLIĞI altında yer alan KOBİGEM tarafından yürütülmekte olup, T.C. KALKINMA VE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ OFİSİ finansmanı

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Günay SOLYALI, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yeşilyurt ta Tarım Ve Turizm Entegrasyonunun

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KKTC Ekomomi Bakanlığı Programı kapsamında sağlanan mali destek ile da

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Ceran Ticaret Ltd Ceran Ticaret Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Lefkoşa, Sanayi Bölgesi nde İmalat

Detaylı

STANDART İLAN FORMU KKTC TURİZİM ÇEVRE VE KÜLTÜR YAS TOURS LTD. (BELLAPAİS GARDENS)

STANDART İLAN FORMU KKTC TURİZİM ÇEVRE VE KÜLTÜR YAS TOURS LTD. (BELLAPAİS GARDENS) STANDART İLAN FORMU KKTC TURİZİM ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAS TOURS LTD. (BELLAPAİS GARDENS) Yas Tours Ltd., Bellapais Gardens Otel in hizmet sunum kalitesinin yükseltilmesi ve hizmet çeşitliliğinin artırılması

Detaylı

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik destek vermektedir.

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Tesme Ticaret Ltd. 2016 Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Organize Sanayi Bölgesi Gazimağusa da, TEKSTİLDE

Detaylı

Mal Alımı: Lot 1: 1. İmalat ve Üretilen Mal Stok Deposu Çatısının enerji tasarrufu için değiştirilmesi ve ara duvarların kaplanması

Mal Alımı: Lot 1: 1. İmalat ve Üretilen Mal Stok Deposu Çatısının enerji tasarrufu için değiştirilmesi ve ara duvarların kaplanması SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Hakan Arsal (Arsal Gıda) Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa da, Küçük İşletmelerde Enerji ve

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm ve Kültür Bakanlığı Analiz Systems (Özgü) Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Temel Kıngır (Temel Reis Restoran) Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa da Temel Reis

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Cyprus Environmental Enterprises (CEE) Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Teknolojik Altyapı ve Standartların

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Günay SOLYALI, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Yeşilyurt ta Tarım Ve Turizm Entegrasyonunun

Detaylı