İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler."

Transkript

1 SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Shipyard Famagusta Ltd. e Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Liman içi, Gazi Magosa Tersanesine ait Yüzer Havuz tesisinde; Deniz suyunun arıtılarak tatlı su üretimi gerçekleştirilmesi için bir adet Deniz Suyundan Tatlı Su Üretim Ünitesi, Yedek Parça ve Ünitenin Test ve Kullanımına yönelik Eğitim Hizmet Alımını sonuçlandırmayı planlamaktadır. Deniz Suyundan Tatlı Su Üretim Ünitesi kurulum ve üretimi işini üstlenmek isteyen isteklilerin aşağıda belirtilen niteliklere haiz olmaları ve tekliflerini aşağıda sayılan talimatlara uygun olarak hazırlayarak sunmaları zorunludur. Mali destek yararlanıcısı, proje faaliyetlerinde belirttiği alımlarda Sözleşme Makamı olarak adlandırılacaktır. Sözleşme Makamı, aşağıda belirtilen niteliklere uygun isteklilerin seçimi konusunda azami özeni gösterecek ve alım işinin temel satın alma kurallarına uygun olarak sonuçlandırılmasını sağlayacaktır. Bakanlık; alım işinin şaibeli olduğu ve temel satın alma kurallarının ihlal edildiği kanaatine varırsa, gerekli müdahalede bulunabilir, ilanın yenilenmesini talep edebilir. Bu durumda projenin aksamasından ve doğabilecek maliyetlerden Bakanlık hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sözleşme Makamının; a) Adı/Ünvanı : Shipyard Famagusta Ltd. c) Telefon numarası: d) Faks numarası: e) Elektronik posta adresi: f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı: Sultan Demir / Proje Koordinatörü İstekliler, alıma ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan, Sözleşme Makamının görevli personeliyle irtibat kurarak temin edebilirler. İlan konusu işin; a) Projenin Adı: Deniz Suyundan Tatlı Su Üretim Ünitesi Alımı b) Alımı yapılacak işin niteliği, fiziki miktarı ve türü: adet Deniz suyundan tatlı su üretim ünitesi alımı, kurulumu, ve depolama tanklarının hazır edilip sisteme bağlanması, Yedek parça alımı ve Ünitenin test ve kullanımına yönelik eğitim hizmetleri alımının tamamıdır. d) İşin/Teslimin Gerçekleştirileceği yer: Ünite ve bir bütünü oluşturan tankların komple konuşlandırılacağı yer Serbest Liman bölgesindeki Shipyard Famagusta Ltd. e ait Yüzer Havuz tesisidir. e) Alıma ait (varsa) diğer bilgiler: Ünite ve beraberindeki tanklar, yedek parçalar ve eğitim hizmetleri bir bütünü oluşurmakta olup birbirinden ayrı satınalınamaz. f) Son teklif verme tarihi ve saati : 03/04/202 5:30 Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta veya kargo veya kurye vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar Sözleşme Makamına ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Postada yaşanan gecikmelerden Sözleşme Makamı sorumlu tutulamaz. Son teklif verme için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde son teklif verme tarihini takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yere teklifler verilebilir. Saat ayarlarında ulusal saat ayarı esas alınır. İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları zorunludur: a)mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

2 .Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2.Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilan tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, b)teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;.gerçek kişi olması halinde, noter (tasdik memuru) tasdikli imza beyannamesi, 2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya Şirketler Mukayyitliğinden alınacak bir set onay belgesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, c)isteklinin alım konusu iş veya benzer işlerde; mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için telif edilen miktarın en az % 50 si kadar son 3 yılda gerçekleştirdiği veya denetlediği veyahut yönettiği benzeri işlerle ilgili deneyimini gösteren bilgi ve belgeler, (Müteahhitlik Karnesi, İş Bitirme belgesi, fatura gibi) Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde, sağlanan mali destekler kapsamında gerçekleştirilen alımlara başvuramazlar; işbu belgeyi imzalayan istekliler aşağıda belirtilen isteklilerde bulunmaması gereken durumlar kapsamında yer almadıklarını kabul etmiş sayılırlar. İsteklilerde bulunmaması gereken durumlar: a) Kamu ihalelerine katılmaktan geçici veya sürekli olarak yasaklanmış olanlar, terör kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar, dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından veya başka bir yasadışı faaliyetten dolayı kesinleşmiş yargı kararı ile mahkûm olanlar, b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c) Sözleşme Makamının ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. d) Sözleşme Makamının ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 0'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). g) Yararlanıcının bünyesinde bulunan veya onunla ilgili olarak her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler. h) Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen ve KKTC de yapılacak ihalelere katılması yasaklanan yabancı ülkelerin isteklileri. Teklifler ve ekleri Türkçe olarak hazırlanacak ve sunulacaktır. İlanlara verilecek teklifler Türk Lirası üzerinden olmalıdır. Yabancı para birimi cinsinden verilecek teklifler son teklif verme tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilerek diğer tekliflerle kıyaslaması yapılacaktır. Sözleşme Makamı tarafından gerçekleştirilecek işlerde, ilana lotlar halinde çıkılmamış ise, işin tamamı için teklif sunulacak olup kısmi teklifler kabul edilmeyecektir. Okudum, kabul ediyorum..../.../202 İmza Teklif Veren

3 Teknik Şartname Standart Formu İLAN NUMARASI:İHALE, LOT. Genel Tanım Projenin kurulum yeri ve etkilerini göstermesi beklenen öncelikli faaliyet alanımız olan; Magosada, Serbest Liman bölgesinde rıhtım kenarı boyunca ve bir kısmı deniz içerisine kurulu olan Yüzer Havuz tesisimizin konuşlandırıldığı bölgede yüzer havuzumuz üzerine kurulması planlanmaktadır. Projenin hayata geçirilmesi için gereken altyapı hazırlıkları içerisinde sisteme dört dörtlük uyumlu elektrik trafosu hazır durumdadır. Ünitenin ve tankın havuz üzerine sabitleneceği platform altyapı hazırlıkları çerçevesinde hazırlanacaktır. Sistemin tam olarak çalışır hale gelebilmesi için arıtma ünitesiyle bir bütünü oluşturacak şekilde adet arıtılacak tuzlu sunun biriktirileceği biriktirme tankı, adet arıtılmış temiz tatlı suyun biriktirileceği tank ve 2 tankla ünite arasındaki bağlantı borularının döşenmesi kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Deniz suyundan günlük 30 ton tatlı su üretmesi beklenen üniteyenin kendisi ve yine ünitenin ayrılmaz bir parçası olan biriktirme tankı ve ham su tankı bir bütünü oluşturmaktadır. Sistemin komple satınalınması kaçınılmazdır. Sistem (ünite) bir bütün olup hiçbir parçası ayrı ayrı tek başına bir anlam ifade etmemektedir. Bu durumda projenin iş akışı genel anlamda şu şekildedir: - Deniz suyunun bağlantı borularıyla aynen denizden çekilmesi ve Ham Su Deposu nda biriktirilmesi 2- Ara bağlantı borusu ve hidroforlu pompalarla tuzlu suyun ayrıştırıcı üniteye girişi, filtrelerden geçirilerek tuzdan ayrıştırılması aşaması ve tatlı su üretimi 3- Üretilen tatlı suyun pompa ve ara bağlantı borusuyla Ürün Suyu Tankı na aktarılması 4- Ara bağlantı borusu ve vanasıyla tesise kullanım suyu sağlanması. Sözleşme makamına ait tesiste deniz suyunun arıtımı ihalesi kapsamında bu şartnamede belirtilen tüm teknik hususlara dikkat edilerek, işin teknik detayları ve gerçekleştirme yöntemleri gibi hususlara açıklık getirecek şekilde teknik teklifler hazırlanacaktır.

4 2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı A B C Sır a No Deniz Suyundan Tatlı Su Üretim Ünitesi A.İŞLERİN KAPSAMI Teknik Özellikler Miktar Gazi Magosa KKTC de kurulu bulunan SHIPYARD FAMAGUSTA LTD. e ait yüzer havuz tesisinde deniz suyunun arıtılarak proses suyu olarak kullanımı işidir. Temel olarak ön arıtma, deniz suyu ters ozmos ve son arıtma ünitelerinden oluşan arıtma tesisinin yapımı, ham suyun arıtma tesisine iletilmesi, arıtılan suyun temiz su deposunda toplanması işlerinin projelendirilmesi, mekanik işlerinin yapılması işidir.. Ham suyun temini, su alma yapısı ve ham su iletim hattı ile ilgili gerekli tüm ekipmanların temini, test ve deneylerinin yapılması, boşaltma işlerinin yapılması 2. Ham su deposu temini, 3. Ürün suyu tankı içi gerekli modifikasyon ve kaplama işlerinin yapılması 4. Sözleşme makamının göstereceği yerden gerekli enerji beslemesi temini, ana dağıtım panolarına kadar hatlarının çekilmesi, & elektrik işlerinin teşkili 5. Sistem Besleme Pompalarının temini 6. Bina içindeki tüm sıhhi tesisat işleri 7. Bina içi ısıtma, soğutma, aydınlatma ve havalandırma sistemleri 8. Deşarj hatlarının malzeme ve kurulum işleri dahil yapımı. 9. Ön Arıtım Sistemi -Tam Otomatik Çok Katmanlı Kum Filtresi 0. Kimyasal Dozaj Üniteleri temini ve montajı. Deniz Suyu Ters Ozmos Sistemi (Kartuş filtreler, Yüksek basınç pompaları, membran ve membran kılıfları ile bunları içeren şaseler) 2. Membran yıkama ve durulama ünitesi (yıkama ve durulama pompaları ve tankları) 3. ph Dengeleme Ünitesi ( Dolamit Filtre) 4. Arıtma tesisinin konuşlandırılacağı havuz içindeki bölümün modifikasyon işleri, 5. Arıtma ekipmanlarının nakliye aracından indirilip yerine yerleştirilmesi 6. En az 6 bar basınçta filtre edilmiş ve yağı giderilmiş enstrumantasyon havasının sağlanması. 7. Deniz Suyu Arıtma Tesisinin tam otomatik olarak çalışabilmesini sağlamak için PLC ve OP ( Operatör Panel) sistemi içeren elektrik enstrümantasyon ve otomasyon sisteminin temini ve montajının yapılması 8. Tüm enstrümanları, donanımları ve vanaları ile birlikte her bir ünite içinde ve üniteler arası ( ham su deposu ile ürün suyu deposu arası) montajın ve borulamanın yapılması,. EKÝPMAN ÖZELLÝKLERÝ ÖN ARITIM Ham Suyun Temini Ham su, sahil hattından temin edilecektir. Ham Su Deposu Ham su depo kapasitesi minimum 5 m 3 olacaktır. Deniz suyuna mukavim PE malzemeden imal edilecektir. Sistem Besleme Pompaları Ham su; ham su deposundan pompalar yardımıyla emilerek ön arıtımı yapılmak üzere Çok Katmanlı Kum Filtrelerine gönderilecektir. Pompa malzemesi en az 36 kalite paslanmaz çelik veya karbon çelik döküm malzeme üzerine deniz suyu ile temas eden yüzeyler ceram kaplı olmalıdır. Tam Otomatik Çok Katmanlı Kum Filtreleri Antrasit, quartz kumu ve dereceli çakıl katmanlarından oluşan filtreler yardımı ile suda bulunan askıda katı maddeler mikrona kadar hassasiyetle filtre edilecektir. Filtreler, tutulan askıda katı maddeler nedeniyle belirli periyotlarda otomatik zaman kontrollü olarak geri yıkanacaktır. - Kontrol Vanası giriş çıkış bağlantı çapı minimum /4 olmalıdır. - Çalışma basıncı 2-8 bar arasında olmalıdır. - Filtre otomatik ters yıkama düzeneğine sahip, korozyona mukavim FRP gövdeli, filtre elemanına sahip olacaktır. - Filtrasyon kesit hızı < 20 m/h olacaktır. - Antrasit medyası mutlaka kullanılacaktır. - Çıkış suyu micron hassasiyetinde olmalıdır.

5 Tam Otomatik Aktif Karbon Filtreleri Aktif Karbon Filtre malzemesinden oluşan filtreler yardımı ile suda bulunan organik yük ve serbest klorünuzaklaştırılmasını sağlayacaktır. Filtreler, belirli periyotlarda otomatik zaman kontrollü olarak geri yıkanacaktır. - Kontrol Vanası giriş çıkış bağlantı çapı minimum /4 olmalıdır. - Çalışma basıncı 2-8 bar arasında olmalıdır. - Filtre otomatik ters yıkama düzeneğine sahip, korozyona mukavim FRP gövdeli, filtre elemanına sahip olacaktır. - Filtrasyon kesit hızı < 20 m/h olacaktır. Deniz Suyu Ters Ozmos Kimyasal Dozaj Ünitesi Antiskalant Dozaj RO sistemi öncesinde suya, iyonların çökelmesinden kaynaklanabilecek kabuklaşmayı ve tıkanmayı önleyen antiskalant dozlanmalıdır. Dozaj Ünitesinde dozaj pompası, solüsyon tankı ve kimyasal seviye çubuğu olmalıdır. Ters Ozmos Sistemi Kartuş Filtre Filtre edilmiş ve kimyasal dozlanmış su, 5 mikronluk kartuş filtrelerde, yüksek basınç pompalarını ve membranları korumak için tekrar filtre edilmelidir. Kartuş filtre gövde malzemesi FRP veya deniz suyuna mukavim kaplama uygulanmış olarak imal edilmelidir. Yüksek Basınç Pompası Ham suyun Ters Ozmoz membranlarından geçirilerek istenen kaliteye getirilebilmesi için gerekli duyulan basınç yüksek basınç pompası tarafından sağlanmalıdır. Pompa malzemesi en az bronz-nikel alaşım,dublex paslanmaz çelik olmalıdır. Deniz Suyu Ters Ozmos Sistemi Membranları Yüksek basınç yardımı ile doğal ozmos olayının tersi gerçekleştirilerek yüksek iletkenlikteki su membranlardan geçirilip daha düşük iletkenlikte ürün suyu elde edilecektir. Tasarım Kriterleri; Ters Ozmos Sistemi,25 m 3 /saat su üretme kapasitesine sahip olmalıdır Ters Ozmos Sisteminde yüksek giderimli membranlar kullanılmalıdır. Min. 3 adet membran olmalıdır. Membranlar 8 x 40 ölçülerinde olmalıdır. Ters Ozmos Sisteminin verimi min. %30 alınmalıdır. 8 çaplı membran için kullanılacak membran kılıfları FRP malzemeden üretilmelidir. Ters Ozmos Sistemi dizaynında kullanılan projeksiyon çıktısı verilmelidir. Ters Ozmos Sistemi şasesi min. SS 304 paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Ters Ozmos Sistemi üzerinde cihazın çalışmasında ve izlenmesinde kullanılmak üzere gerekli enstrümanlar yer almalıdır. Enstrüman Listesi; - İletkenlik kontrolü ( Ürün suyu hattında set) - Sıcaklık kontrolü - Debi kontrolü- Dijital göstergeli ve total debi okuması yapabilmelidir.( Ürün suyu ve atıksu hattında okuma yapabilecek üzere set olmalıdır) - Membran ve kartuş performansını izleyebilecek sayıda Manometreler - Alçak ve yüksek basınç şalterleri Temiz Su Deposu Havuz içi sancak taraf orta bölümde bulunan 00 m³ kapasiteli tank menholleri açılarak tank içi ürün suyunun depolamaya uygun standartta temizlenecek ve tüm tank içi çimento badanalama yöntemi ile kaplanacaktır. Yüzey badana kaplama işlemi kuruma sürecine dikkat edilerek 2 kat olarak uygulanacaktır. Kaplama işlemi öncesi üretim sisteminden temiz su tankına ve temiz su tankından tahliye pompasına gerekli borulama işlemleri tamamlanacaktır. Temiz su deposunun adet havalandırma başlığı ve adet iskandil borusu olacaktır. Tüm borulama ve badana kaplama işlemleri tamamlandıktan sonra sözleşme makamı kontrolörü onayı alınarak menhol kapağı kapatılacaktır. Sistemin kurulacağı yerin hazırlanması: Arıtma sisteminin dış etmenlerden korunması amacı ile yüzer havuz tesisinin içindeki belirlenmiş kapalı alanlar monte edilecektir. Monte edilecek yer sözleşme makamı tarafından isteklilere yerinde gösterilerek gerekli modifikasyon işleri izah edilecektir. Tahsis edilen söz konusu alan sistemin düzenli montajını engellemeyecek büyüklükte en az 20 en fazla 40 lik bir konteyner alanı kadar olacaktır. Bu alan içindeki gerekli tüm marangoz, elektrik ve çelik işçilikleri istekli tarafından yerine getirilecektir. Yapılacak marangoz işleri. Sınıf malzeme ve işçilikle yapılacaktır. tüm elektrik işleri K.K.T.C. Elektrik mevzuaına uygun yapılacaktır. gerekli çelik işleri ise sertifikalı kaynakçılar kullanılarak yapılacak ve havuz bünyesinde yapılacak kesme ve kaynak işleri test işlemine tabi tutulacaktır. Tüm çalışmalar süresince havuz akışına uyulacak havuz yönetiminin şart koştuğu tüm güvenlik işlerine uyulacaktır.

6 Membran Yıkama & Durulama Ünitesi Membranların tıkanmasını önlemek ve membran ömrünü daha uzun tutmak için yapılacak durulama ve kimyasal yıkamalar için membran yıkama & durulama ünitesi kullanılacaktır. Kimyasal yıkama işleminin sıklığı ham suyun kimyasal ve fiziksel özelliklerine, sistemin verimine ve membran yüzey alanı başına geçirdiği akışa bağlı olarak belirlenecektir. Kimyasal yıkama deposu PE malzemeden imal edilecektir. Yıkama ve durulama pompa malzemesi ise 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır. Dolamit Filtre Kullanılacak filtre suyun ph ve korozif özelliğini dengeleyecek Dolamit filtre özelliğinde olmalıdır. Filtrasyon hızı max. 5 m /saat olmalıdır. Dolamit medyası min. 00 kg olmalıdır. Giriş çıkış bağlantı çapı özelliğinde olmalıdır..2 OTOMASYON & KONTROL SÝSTEMÝ Otomasyon kontrol özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır; Lokal kumanda ve Operatör panel üzerinden kumanda edilecektir. PLC S7 200 kullanılmalıdır. Çalışma değerleri Operatör panel üzerinden izlenebilmelidir. Alarm değerleri ve çalışma durumları liste olarak gözlemlenebilmelidir. Pompa kumandaları OP üzerinde olmalıdır..2. Emniyet Sistemleri Operatör panel tüm prosesi ekrandan izleme olanağı sağlayacak ve her türlü arıza anında alarm sistemi devreye girecektir. Kimyasal tanklardaki düşük seviye kontrol sistemleri seviye düştüğünde ters ozmos ünitesini kapatarak membranların zarar görmesini engelleyecektir. Ters ozmos yüksek basınç pompaları emiş hattı basınç sensörü; pompaların düşük emiş basıncı altında çalışmasını engelleyerek korunmalarını sağlayacaktır. Ters ozmos pompaları ve membranları atıksu basınç sensörü tarafından olası yüksek basınç oluşumu halinde kapatılarak korunacaktır. Arıtılmış su kalitesi dijital iletkenlik ölçer tarafından sürekli olarak kontrol altında bulundurulacaktır. Membranlar giriş su akış hızındaki değişikliklere karşı akış kontrol sensörü ile koruma altına alınacaktır. 3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler Yukarıdaki tabloda detaylar belirtilmiştir. 4. Garanti Koşulları İstekli, KKTC sınırları içerisinde en az 3 (üç) adet min. yıl süreli kurulu 300 m 3 /gün ve üzeri kapasiteli deniz suyu arıtma sistemi referansı olmalıdır. Ayrıca KKTC sınırları içerisinde en az yıl süreyle kurulu ve faal halde bulunan min. 30 adet membran teknolojileri içeren su artıma sistemi referanslarına sahip olmalıdır. Yukarıda belirtilen referanslar ihale dosyasında belirtilmek zorundadır. İş bu ihale kapsamında teklif veren tüm firmalar aşağıdaki garanti şartlarını sağlayacaklarını taahhüt edeceklerdir. İstenilen garanti değerlerinin sağlanamaması durumunda ücret talep etmeksizin gerekli işlemler istekli firma tarafından yapılacaktır. a. Ön Arıtma Sistemi Performansı Ön arıtım sistemindeki kum filtresi micron hassasiyetinde filtrasyon yapmalıdır. b. Sistem Performansı İstekliler, Ön arıtımın Çok Katmanlı Kum Filtreleri yapılması durumunda 3 yıl garanti edilen membran ömrü sonunda sistem veriminin %25 in altına düşmeyeceğini ve ürün suyu kalitesinin aşağıda d. Arıtılmış Su Kalitesi de belirtilen kalitede olmasını garanti edecektir. c. Arıtılmış Su Kapasitesi Arıtılmış su kapasitesinin,25 m³/saat in altına düşmeyeceği garanti edilecektir.

7 d. Arıtılmış Su Kalitesi Arıtma ünitesi tasarımında dikkat edilecek temel noktalar: Akdeniz deniz suyu için kabul yapılan analiz değerleri aşağıda verilmektedir. Sistemin dizaynın da ham su için bu değerler dikkate alınacaktır. Hamsu Kaynağı : Akdeniz Sahil ( Gazi Magusa ) Parametre Birim Değerler Toplam Çözünmüş Madde mg/l Bulanıklık NTU Kalsiyum mg/l 450 Toplam Demir mg/l < 0. ph Sistem, 20 C ham su sıcaklığında istenen ürün suyu debisini ve kalitesini sağlayabilecek şekilde dizayn edilmelidir. ÜRÜN SUYU KALİTESİ Parametre Birim Değerler Toplam Çözünmüş Madde mg/l < 500 Toplam Sertlik Fr < 0 Klorür mg/l < 250 ph ,0 Firmalar dizaynların da yukarıda belirtilen ürün suyu kalitesini sağlayacak şekilde, deniz suyu ters ozmosu dizayn edecek ve ön arıtımında bu dizayna göre net giriş suyu miktarını hesaplayacaklardır. Ön arıtma sistemi olarak Çok Katmanlı Kum Filtreleri sistemlerinden uygun olanı seçilecektir. Deniz Suyu Ters ozmos sisteminin membran dizaynın da dikkate alınacak kritik noktalardan biri membran akı değeridir. Membran akı değeri, birim membran yüzey alanından birim zamanda geçen su miktarını ifade etmektedir. Birimi ise litre /m 2 -saat dir. Kum Filtresi ile ön arıtım yapılması durumunda akı değeri < 20m 3 /m 2 -saat Deniz Suyu Ters ozmos sisteminde kullanılacak membranların ömrü minimum 2 yıl alınarak dizayn yapılacaktır ve garanti değerleri buna göre verilecektir. Deniz Suyu Ters ozmos sistemi ürün suyu, içerisinde CaCO3 bazlı medya içeren filtrelerden geçirilerek sertlik ve ph dengelemesi yapılabilir. e. Kimyasal Madde Tüketimi Önerilen proses gereği kullanılacak kimyasalların yıllık sarfiyatları (kg/yıl) ayrı ayrı belirtilerek bu miktarların aşılmayacağı garanti edilecektir. f. Enerji Sarfiyatları m3 suyun üretilmesi için, gerek arıtma tesisi gerekse ihale kapsamında belirtilen tüm ünitelerin çalışmasını kapsayan enerji tüketim miktarının (kwh/m3) aşılmayacağı garanti edilecektir.

8 5. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri İstekli; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde da yerleşik servisi olmalıdır. Bu servis hizmeti en az 2 kişi eğitimli personel tarafından verilmelidir. 6 saat içerisinde servis hizmetini yerine getirebilecek yedek parça stokları dahil hizmet verebilme maharetinde olmalıdır. İstekliler, sistemde olabilecek herhangi bir arıza durumunda 24 saatte müdahale taahhüdünü vereceklerdir. Proje yapımı, ekipman temini, mekanik ekipman temini ve montajı süreçlerini gösteren iş termin planı verilecektir. Teklif edilen arıtma sisteminin aynı veya daha yüksek kapasiteli uygulandığı referanslara ait bilgiler ve teknik servis hizmeti sunacak yetkili firma listesi verilecektir. Servis ve yedek parça ihtiyacını da ücreti mukabilinde kesin kabul aşamasından sonra; 5 yıl ücretli sarf malzemeleri, yetkili servis, bakım, onarım sağlanacağını da garanti edecektir. 6. Gerekli Yedek Parçalar İhale Lot 2 de detaylarıyla anlatılmıştır. 7. Kullanım Kılavuzu İstekliler, Deniz suyundan tatlı su üretim ünitesinin; deniz suyu temini arıtma evresi- ve tatlı su çıktısına kadar tüm kademelerinin çalışma sistemini gösteren tam teşekküllü kullanım kılavuzu sunacaklardır. 8. Teslim süresi İhalede belirtilen Deniz suyu arıtma sistemi ekipmanları temini, Sözleşme Makamı nın tesisinde araç üstü nakliyesi, yerinde montajı test ve deneylerinin yapılması ve proje teslimi toplam süresi 8 haftadır.. 9. Diğer Hususlar (Eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin talep edilip edilmediğini mutlaka belirtiniz.) İstekliler, Deniz suyu arıtma sistemi ekipmanları temini, Sözleşme Makamı nın tesisinde araç üstü nakliyesi, yerinde montajı test ve deneylerinin yapılmasından tam yükümlü olacaktır. İstekliler; - Otomasyon sistemine ait tanıtım şeması. - Tesisin akım şeması (hamsuyun alındığı noktadan temiz deposuna kadar bütün üniteleri içeren akım şeması verilecektir) - Tesisin yerleşim planı, arıtma binası ve depoların görünümlerinin yer alacağı örnek çizimlerini Sözleşme makamına bu ihale dosyasına cevaben oluşturacakları teklif dosyası ekinde sunacaklardır.

9 Teknik Şartname Standart Formu İLAN NUMARASI:İHALE, LOT 2. Genel Tanım Deniz suyundan günlük 30 ton tatlı su üretmesi tesisinin işletmeye alma ve yıllık işletme süresi içinde gerekli olabilecek Yedek Parça Alım listesi teklifte belirlenecek olup, listelenecek yedek parça tutarı toplam teklif tutarının en fazla %5,5 i kadar olacaktır. 2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı A B C Sıra No Teknik Özellikler Deniz Suyundan Tatlı Su Üretim Ünitesi yedek parça listesi Miktar DOZAJ POMPASI: 2 - Otomatik Diyafram Dozaj Pompası, bar 2 ALT SEVĠYE ÇUBUĞU 2 3 G+F,ORP SENSOR, ORP 4 SEVĠYE FLATÖRÜ: - Armut tip seviye Ģamandrası, - 6mt kablolu 5 SEDĠMENT KARTUġ FĠLTRE: 20-5 Mikron hassasiyette, - 20" Uzunluklu, - kartuģ filtre 6 MEMBRAN: 3 - DENIZ SUYU MEBRANI 7 GAUGE PSI 8 MANOMETRE: bar, - 63 mm Gliserinli 9 MANOMETRE: bar, - 63 mm Gliserinli 0 ALÇAK BASINÇ ġalterġ 2 YÜKSEK BASINÇ ġalterġ: 2 - Ayar aralığı psi 2 KÜRESEL VANA: 3 - Manual, - PVC 3 SEVĠYE FLATÖRÜ: 3 Armut tip seviye Ģamandrası, 6mt kablolu 4 CPU AC/DC/RÖLE - 4I/0Q 5 SITOP POWER - 5A 6 Selonoid Vana 6'lı grup 2

10 3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler Yukarıdaki tabloda detaylar belirtilmiştir. 4. Garanti Koşulları İstekliler, listede belirtilen her bir yedek parça kalemi için en az yıl garanti süresi taahhüd edecektir 3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri Su arıtma ünitesinde yıllık sürede olası arızalarda yukarıda belirtilen yedek parçalardan herhangi biri/birilerinin değişimi söz konusu olması durumunda İstekliler ücretsiz işçilik sunacağını taahhüt eder. 4. Gerekli Yedek Parçalar Yukarıdaki tabloda detaylar belirtilmiştir. 5. Kullanım Kılavuzu İstekliler, her bir yedek parça kalemi için kullanım ve montaj kılavuzunu sunacaktır. 6. Teslim süresi İhalede belirtilen Deniz suyu arıtma sistemine ait yedek parçaları, Sözleşme Makamı nın tesisinde teslimi üniteyle birlikte olacak ve toplam süreside yine 8 haftadır. 7. Diğer Hususlar (Eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin talep edilip edilmediğini mutlaka belirtiniz.) İstekliler, Deniz suyu arıtma sisteminin temini esnasında, yedek parça kalemlerinde belirtilen tüm parçalarıda, Sözleşme Makamı nın tesisinde araç üstü nakliyesinden tam yükümlü olacaktır. Herhangi bir arıza durumda; 6 saat içerisinde servis hizmetini yerine getirebilecek yedek parça stokları dahil hizmet verebilme maharetinde olmalıdır.

11 Teknik Şartname Standart Formu İLAN NUMARASI:İHALE, LOT 3. Genel Tanım Projenin kurulum yeri ve etkilerini göstermesi beklenen öncelikli faaliyet alanımız olan; Magosada, Serbest Liman bölgesinde rıhtım kenarı boyunca ve bir kısmı deniz içerisine kurulu olan Yüzer Havuz tesisimizin konuşlandırıldığı bölgede yüzer havuzumuz üzerine kurulması planlanlanan 30 ton/gün kapasiteli su arıtma sistemi mal alımını müteakip sistemin test ve kullanımına yönelik eğitimlerin sağlanmasıdır. Deniz suyundan günlük 30 ton tatlı su üretmesi beklenen ünitenin satın alım ve kurulumunu müteakip işletme sürecine girebilmek için sistemin uzman teknik kişiler tarafından test edilmesi ve işletme ile ilgili özelliklerinin sözleşme makamı elemanlarına aktarılması gerekliliği vardır. Ünitenin bütününü oluşturan bakım-test rutin kontrollerin tamamı bu eğitim paketi kapsamında tamamlanacak olup isteklilerden beklenen: - Kuruluş sistemin tüm borulama ölçü ebat ve bağlantı kalitesi bakımından kontrol edilmesi. 2- Tüm elektrik tesisatının teklif ve teknik gerekliliklere göre yerine getirildiğinin kontrolü 3- Sistemin vaadedilen 30 ton/gün kapasitede üretim yaptığını ve üretilen suyun vaadedilen kalitede olduğunun kontrolü 4- Ham su alış ağzının ve atık su drenaj boşaltım noktalarının teknik gerekliliğe uygunluğunun kontrolü. 5- Sistemn nasıl kontrol edileceğinin sözleşme makamı yetkililere öğretilmesi. 6- Sistemin bakımına yönelik programın öğretilmesi. Aşamalarında gerekli tüm teknik eğitimi şirketimiz bünyesindeki 2 personele 5 günlük bilgilendirme eğitimini verecektir.

12 2. Tedarik Edilecek Mallar, Teknik Özellikleri ve Miktarı A B C Sıra No Teknik Özellikler Deniz Suyundan Tatlı Su Üretim Ünitesi komple kurulumu ve çalışır hale getirilerek istenen kalitede su üretiminin sağlanmasına kadar gerekli tüm test ve kontrol işlemlerini yürütecek 4 kişilik İstekli firma elemanlarının ulaşım ve konaklama giderleri 2 Deniz Suyundan Tatlı Su Üretim Ünitesi kullanım, test ve kontrolü eğitimi hizmet alımını - Eğitim Türkçe dilinde verilecektir. - Bu eğitim hizmeti en az 2 eğitimli kişi tarafından verilmelidir - Eğitim Sözleşme Makamı personeli olan 2 kişiye verilecektir. - Eğitimi su arıtma sistemleri hususunda bilgili ve kurulumu gerçekleştirecek sistemden yetkili belgeye sahip kişi veya kurumlar verebilecektir. Miktar 9 hafta 5 gün 3. Alet, aksesuar ve gerekli diğer kalemler - 4. Garanti Koşulları İstekliler, Verilen eğitimlere ek olarak tesiste oluşabilecek herhangi bir arıza ve/veya yardım durumunda Sözleşme makamı personellerinden gelebilecek her türlü soru ve yardımı cevaplayacaklarını taahhüt edeceklerdir. 3. Montaj ve Bakım-Onarım Hizmetleri 6 saat içerisinde servis hizmetini yerine getirebilecek yedek parça stokları dahil hizmet verebilme maharetinde olmalıdır. 4. Gerekli Yedek Parçalar - 5. Kullanım Kılavuzu İstekliler, sözlü olarak verdikleri tüm eğitim notlarının kalıcı olabilmesi ve ihtiyaç durumunda yeniden gözden geçirilebilmesi amacıyla destekleyici olarak döküman halinde (kitap halinde de olabilir) eğitim sonunda Sözleşme makamına ayrıca teslim edilecektir.. 6. Teslim süresi İstekliler; - Deniz Suyundan Tatlı Su Üretim Ünitesi komple kurulumu ve çalışır hale getirilerek istenen kalitede su üretiminin sağlanmasına kadar gerekli tüm test ve kontrol işlemleri toplam süresi 9 haftada tamamlayacağını taahhüt edecektir. - Deniz Suyundan Tatlı Su Üretim Ünitesi kullanım, test ve kontrolü eğitimini 5 günde tamamlayacağını taahhüt edecektir 7. Diğer Hususlar (Eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin talep edilip edilmediğini mutlaka belirtiniz.) İstekliler, Deniz Suyundan Tatlı Su Üretim Ünitesi kurulumunu müteakip ilk hafta içerisinde hemen eğitime başlayacaktır. İstekli kişi veya kuruluş Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde da yerleşik servisi olmalıdır.

13 Teknik ve Mali Teklif Formu (İstekliler tarafından doldurulacaktır) İlan Numarası : İHALE, LOT İsteklinin adı : A C D E F Sıra Teklif Edilen Teknik Özellikler DDP> <Kabul Yeri> Teslimat Toplam* No Miktar (Marka/Model Dâhil) İçin Birim Fiyatlar (TL) (TL) * Verilen teklife eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin dahil olup olmadığını mutlaka belirtiniz. İsteklinin Kaşesi Yetkili İmza

14 Teknik ve Mali Teklif Formu (İstekliler tarafından doldurulacaktır) İlan Numarası : İHALE, LOT 2 İsteklinin adı : A C D E F Sıra Teklif Edilen Teknik Özellikler DDP> <Kabul Yeri> Teslimat Toplam* No Miktar (Marka/Model Dâhil) İçin Birim Fiyatlar (TL) (TL) * Verilen teklife eğitim, sevkiyat, kurulum gibi hizmetlerin dahil olup olmadığını mutlaka belirtiniz. İsteklinin Kaşesi Yetkili İmza

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Birnet Ticaret Ltd. Birnet Ticaret Ltd. Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa dabilişim Sektöründe

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı mali destek programları kapsamında teknik

Detaylı

TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE

TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI TO LİMANİ BAR Kordonboyu - GIRNE Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI K.K.T.C. Başbakan Yardımcılığı, Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Mali destek programları T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma ajansı mali destek programlar

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Pizza Pizza AHMET EREN VE KAMİL GÖKYAY RESTAURANT & CAFE, REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI kapsamında sağlanan mali destek ile DEĞİRMENDERE/PINARBAŞI

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİ BAKANLIĞI İSGÜM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ LTD. İSGÜM İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ LTD.Rekabet Gücünün Artırılması

Detaylı

SR EK-1 STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART ĐLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURĐYETĐ TURĐZM ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI RESBĐR KIBRIS TÜRK RESTORANCILAR BĐRLĐĞĐ için TURĐZM POTANSĐYELĐNĐN GELĐŞTĐRĐLMESĐ MALĐ DESTEK

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK- STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Gazimağusa Belediyesi, Turizm Potansiyelinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Gazimağusa da Suriçi Canlandırma Projesi

Detaylı

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Başel Software Şti. Ltd, REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI kapsamında sağlanan mali destek ile GİRNE de Başel Software Kurumsal Ödeme Sistemleri

Detaylı

MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME ACENTE OTOMASYON

MAVİ TUR TEKNİK ŞARTNAME ACENTE OTOMASYON STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu program T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurova Kalkınma Ajansı bu program kapsamında teknik destek vermektedir. Mavi Tur,

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ TURİZM ÇEVRE VE KÜLTÜR BAKANLIĞI KITSAB Kıbrıs Türk Turizm ve Seyehat Acenteleri Birliği KITSAB Kıbrıs Türk Turizm ve Seyehat

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI TATLISU BELEDİYESİ Tatlısu Belediyesi Panagia Per. Kilisesinin Turizm potansiyelinin geliştirilmesi mali destek programı kapsamında sağlanan mali destek

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu

1. EKLER LİSTESİ. SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu. SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu Satın Alma Rehberi 1. EKLER LİSTESİ SR EK 1: İlanlı Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu SR EK 2: İhaleye Davet Mektubu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme

Detaylı

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar

Bölüm A: İsteklilere Talimatlar TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU Sayın Proje Adı CEMER KENT EKIPMANLARI SA. TIC. LTD. STI. : İHALEYE DAVET MEKTUBU : Sonsuz Enerji Kaynağı Güneşten Doğa Dostu Enerji Üretim 19/12/2013 1. Sizi aşağıda belirtilen mal /hizmet / yapım işi

Detaylı

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI

BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI İZMİR KALKINMA AJANSI BİLGİ TOPLUMUNA DÖNÜŞÜM VE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ MALİ DESTEK PROGRAMI Referans Numarası: TR31/14/BTD01/0036 SAĞIMDAN ŞİŞEYE SÜTTE KOORDİNASYON VE BİLGİ PAYLAŞIMI PROJESİ MAL

Detaylı

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI

SR Ek 4 Değerlendirme Komitesi Tayini Satın Alma Rehberi TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1

SR Ek 3 Teklif Dosyası Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar TEKLİF DOSYASI 1 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 2 Söz. Ek-1: Genel Koşullar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki

Detaylı

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI

ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI ARAÇ ALIMI İHALESİ TEKLİF DOSYASI İÇİNDEKİLER Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak Sözleşme (Özel Koşullar) ve Ekleri o Söz. Ek-1: Genel Koşullar o Söz. Ek-2: Teknik Şartname o Söz. Ek-3: Teknik

Detaylı

SR Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI

SR Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI TEKLİF DOSYASI 1 Bölüm A: İsteklilere Talimatlar 2 Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

Mal Alımı İçin İhale İlanı

Mal Alımı İçin İhale İlanı İHALE DOSYASI Mal Alımı İçin İhale İlanı Adapa Bilgi Sistemleri Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş, İzmir Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Projesi kapsamında T P M A N Toplam Verimlilik Yönetimi Sisteminin Geliştirilmesi

Detaylı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Kağıtsız Oda, Kesintisiz Hizmet Projesi Hizmet Alımı İçin İhale İlanı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Kağıtsız Oda, Kesintisiz Hizmet Projesi Hizmet Alımı İçin İhale İlanı SR Ek 1 - İlanli Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu Satın Alma Rehberi İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU

Detaylı

SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu

SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu Satın Alma Reh İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU Mal Alımı İçin İhale İlanı Elmaslar İmalat Tıbbi Cihazlar İnş. Taş. İth. İhr. San. ve

Detaylı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Kağıtsız Oda, Kesintisiz Hizmet Projesi Hizmet Alımı İçin İhale İlanı

İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU. Kağıtsız Oda, Kesintisiz Hizmet Projesi Hizmet Alımı İçin İhale İlanı SR Ek 1 - İlanli Usul İçin Standart Gazete İlanı Formu Satın Alma Rehberi İLANLI USUL İÇİN STANDART GAZETE İLANI FORMU

Detaylı

TEKNĠK ġartname STANDART FORMU (Söz. EK:2b) SözleĢme BaĢlığı: UÇAR METAL MAKĠNE OTOMOTĠV PARÇA SAN VE TĠC.A.ġ.

TEKNĠK ġartname STANDART FORMU (Söz. EK:2b) SözleĢme BaĢlığı: UÇAR METAL MAKĠNE OTOMOTĠV PARÇA SAN VE TĠC.A.ġ. TEKNĠK ġartname STANDART FORMU (Söz. EK:2b) (Mal Alımı ihaleleri için) [Sözleşme Makamı mal alımı kapsamında tedarik etmek istediği mallarda arayacağı; özellikleri, standart ve kalite seviyelerini, montaj

Detaylı

İhale Dosyası İsteklilere Talimatlar. İhale Dosyası Taslak Sözleşme. İhale Dosyası Bölüm B, Ek-3. İhale Dosyası Bölüm B, Ek-5/a

İhale Dosyası İsteklilere Talimatlar. İhale Dosyası Taslak Sözleşme. İhale Dosyası Bölüm B, Ek-3. İhale Dosyası Bölüm B, Ek-5/a 1 2 3 4 İHALE DOSYASI İSTEKLİ BELGE KONTROL LİSTESİ ve TEKLİF ZARF ŞEMATİK GÖRÜNÜMÜ Bu kontrol listesi Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından, teklif dosyasını hazırlayan isteklilerin belgelerini kontrol

Detaylı

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

İHALEYE DAVET MEKTUBU

İHALEYE DAVET MEKTUBU SR Ek 2 İhaleye Davet Mektubu Satın Alma Rehberi Sayın: Proje Adı : İHALEYE DAVET MEKTUBU././2015.. 1. Sizi aşağıda

Detaylı

Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI

Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI SR Ek-3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Ek 3 Teklif Dosyası TEKLİF DOSYASI SR Ek-3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan

Detaylı

UMEY ENERJİ, ENDÜSTRİYEL VE İLERİ TEKNOLOJİK CİHAZLAR, LED AYDINLATMA, MÜHENDİSLİK VE AR-GE LTD. ŞTİ. TRB1/13/İYMDP/0107 REFERANS NOLU

UMEY ENERJİ, ENDÜSTRİYEL VE İLERİ TEKNOLOJİK CİHAZLAR, LED AYDINLATMA, MÜHENDİSLİK VE AR-GE LTD. ŞTİ. TRB1/13/İYMDP/0107 REFERANS NOLU UMEY ENERJİ, ENDÜSTRİYEL VE İLERİ TEKNOLOJİK CİHAZLAR, LED AYDINLATMA, MÜHENDİSLİK VE AR-GE LTD. ŞTİ. TRB1/13/İYMDP/0107 REFERANS NOLU İLERİ TEKNOLOJİ POWER LED ELEMANLARI İLE UZUN ÖMÜRLÜ, DÜŞÜK MALİYETLİ

Detaylı