ir Mudurrusti'"#ffi;"-" ;t-,i!y:b o"oz,+no'13?:i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ir Mudurrusti'"#ffi;"-" ;t-,i!y:b o"oz,+no'13?:i"

Transkript

1 GENTRT\ -- LoJisrir( ANoNi[u Sintcti'nin io-ffaziran 2012 Tarihirnde Yaprlan 2011 ]filr B Grubu imtiyazh Pay Sahipleri -iir"ept Genel Kurul Toplantr Tutana$ Yrh Orlagan - Genel Kr$ul Gentra Lojistik A'$'nin.? tarihinde, l'[t J i zo';: *.tt Y:,t*'x15f ::a;:tji3fl lt;x1?ie,ffi;hyijji"a'"'-&,bili,q,sp?^'vereknolojibakarr "ffi' ir Mudurrusti'"#ffi;"-" ;t-,i!y:b o"oz,+no'13?:i istanbul yla tj.*"tli#ilffi"ffi'*o#r.r'-o*;;-n*"k Berkviirek ilfi*illi' g.zetiminde v de ihtiva tophntrya Toplanfiya ait a{ davet.kantrn dall K:rnur * Ys T1,:+Hi::Sm*Htlfd i ora ""i;- ;;*si'ni1 Z+.OSZan ["trjj11 tarih ve I 5 sayrh #;"k-;ktto", ttittiye Ticaret sici niishasrnda.otovu"e##,"?"tffi d1.g1..t*fj:^-9ff 12 tadh niishasrnda' Dtilrya uazeresuul z'j'wj " [:f,"":il* ederek ilild;d; **,a'"trr. suretiyle yaprlmrqt'. onc ;d;;rt"i bildiren hamitine yazrtr pay sahibi yoktur. eden hisse senedi Hazirun Cetvelinin tetkikinclen, $irketin toplarn 300-0o0-Tl'lik sermayesine adet A c*iil*";;' hg;; i00^000.-::::*1:fffff ffi1fr ill;tll",1tjl,1ffi H:tffi i"ffi;d;oo"a"rhissenintoprantrdatemsiledi rnevcut bdylece gerektanun kanun ve gttt('rre -genlkse g-tl"jt:"1"i"*:*:,"tf"t#ilf*ffi *^* *;^;;;"ri- ffih tarafindan ;il"g*; adaqrlmasr ozefine toplant ;ffi; sil#" goriigiilnresine geeilmiqtir' iurulu Uyesi Mrasum Qevik I eden adet ve 1-DivanBagkanlrErnaOrhanCan,ittooytoplayrcrlr[rnaMelahatYarnan'inve Qagn OzalP'rn segilmelerinle' iiie Ferit 2-GenelKurulTutanasrrrrimzalamakiizercBaSkanlrkDivarrrnayetki tuiju"f*" oybirlifi ile karar verildi' 3-20 tyrlrnaaitydnetimkurulufaaliyetraporrl.2o'jlyrlrnaaitdenetqi miizakere edildi',r" t uutuot*o oybirlipi ile kabul' edildi' yrhnda ba[rq ve yardrm bulunmamaktadr' 5- Bilango ve Gelir Tablosu Kw zarar hesaplian' AC istanbul I DenetimveSMMMA.$.\fnraporozetiokunduvemiizakereedildi, ile kabul edildi. 6-$irketYiinetimKurulurrdan06.o2.20 2talihifdeistifaeden; -Ydnetim kurutu iiyesi Erski Biiytikdere Cd Iz piu4-gy No:9 Maslak Ista mukim, Zlgs11gggZif.C' kimlik numaral Musiafa Unal yerine' ;l6netim ktn Ali Ku99u MatraUei- il#;-* 11/1 Fatih/istanbul adresinde mukim' T.C kimiik numarah Masum Qevik'in' -Y0netim kurulu tiyesi Fatih sultan Mehmet Cd Acarkent adresinde mukim' +tzssttls54 T'C kimlik nrumarah $ifi VOnetim kurulunca atani^l, Ali Kuqgu Mahallesi Fatih ( adresinde mukim, T'C kimlik numarah Mehm' Bafrmsuz oybirli!i atananl i

2 )rahor'un' Bilahare$irketYonetimK.urul,undan til.tarihindeistifae<len; t4 Gorele BeYkoz itgsbrrl Ftaldun Gedizqent:r. Yertne: q merk' Ba[crlar Istanout I'1n, 012 Fat\h istar[bul adresin'cle din Qevik Yorine' Yonettm rk-. BAGCILAR adrestrxle n, yonetim kurulu iiyelikrerinin md uyarmca katrlanla'n oybirli[i ile TTK got.r- r*=i.rine iliqr{in 'larak Lbra onayranmarr'u, ilr#r;ii;;"r,,' {;" "yererinin edilmelerint, k"tti;;i;;rn ovuirrigi ile karar verildi' Atanan yonetim kururu iiyelerinin atandrkrla' iiyenin gore',r siiresini tpmamlamas;lna' l;tt"#" ovbirlifi il'r karar verildi' 7-Yine$irketYbnetirr:LKurul,undan14'06.2( l2tarihindeistifaeden; f' hiikiimleri uyannca Y:*ltT,:9r10 OsmanbPY fii$li lstanbut Eialta'nrn, aumarah ismail lsano[1u'nun' "Ila[tmstz UYe" olar?k ut?lun an.iy-e istanbul adri:sinde rnuktm' YonetimkuruluiiyeliklerininTTKrnd.3l5uyarln }ak'atr}anl4nnoybirlifiiile onaylanma'nu, Mtiriafr Vttnefil ft*"fo [yelerinin JJ*t t'telerine iligkin olarak ibra edilmelerin., Aililrn oybirlifi ile kararr verildi' Atananyonetimkurului'iyelerinin.atandrkiarrtiyeningorevstiresi4ri k;""d" oybirligi ile karar verildi' $

3 7 sayrh gdrtilen delerin ESKr METLN SinrnrN (INvANI Madde 2: $irketin(jnvant,,,gentrglojistikanonim$irketi,,dirvebuanashzles'mede arulacahtr. YEN METN SinxnriN ttr'vent Madde 2: bd.yle "$irket" olarak $irlretin (Jrwant, " MMC -Sanryi ve Ticqri Yattrmla'r A'$ "dir ve bu ana sdzlesme\e bu'ndan b'ayle i' Sirlnt " olarak arulacafutn ESK METTN AITIAQ ' w K0NUSU ;;;i s t $i*nti" baelrca amoq ve lanulan sunlardv' 1) Talinnacth'k ve Acentctik Hiarctleri A-$irlret lwra yolu, deniz yalu, hova yolu ite Tiirkiiye'den' yurt dtgtntt' y*' a:y"kn ft)rkiye'ye Tiirkiye )^L:t;-)a,,o,,n ttnhnrlrr illkeler or^rnao-iir*orritinyop*"tt yaptvnnaktaahhntllre yipt,,,*n taahhiittlre trt'rereh sirereh hi;i,#x:;l;:7flf,i'iil:lt;h;:,{,;;;;,*o,i,iiyop*"t gemi -aceiteligi, Tuftttlftate velq lev-' aceiteligi, yt'ik- lami syoncal' ufiu yapmak' B-istigar konurart ite itgiti i,qte ve &gtafaariyet g*steren gereeku,e hrizer Hsirerin mthnessiuiit acentelih Irav a, de niz, t o, o t os'ffi"'i ig"'' gt'i* ii& u *u i ste tnt er ini ger q eh e st ii r m e k c_konusu ite irgiti itharqt ihracat ve transit mailsrm ta$tm, ve gilmrilheme iely'mlerini yapmah yaptrmah serbest iitrr*,: ;evyatt nii*iirtn: gare-tu ia,tgitt, igerisindefdgliytztlerde 'huhnmak acentelihe, n" *ti*"rtilihler almak ve vermek" D_GiimriiHiive giimriiratiz: saharardafaariyetreyre burunmukve bu sahnlar ieefsinde tahm:il' tahliye ve nahiye ni"*"tt"ri yoi*oh i'urtemetlti ifa itmek E-Hizmet islerini yapabiltnesi iqin gerekli nakil vasfialartnt sat'n ailmak ktralalnah,kiraya vermeh satmah itlwl etmeh dew'geh onlar ii)r* s)mtve sahsi tasarruflardabululmak 2) Karayoru Tastma y,netmeri{i rrapsamtndaki ft;ariyetrerde bururunah urusrar prasz ve yurt iei taqtma i qler i or ganizat drliidti YaPmak 3) ithalat ve lhracat: ihracatl toptan $irket lwnunlarmm izitcverdi{i gergevede her tt}rlil iiriinve hizmetin ithalat vel perakende ';[:#;3k";;;;s:h",1",7n" altmt sattmr do:{tttmti: oy*',""y:::'!:!::::!t,:il ya binly drymdaki ariinter iqin her #ii.3;,1:#,1; tilrtti toiistik ie ffuif ve'otil int faaliyetlerini de yii'rtitilr' "pocutuk

4 4) AR-GE (Arasarmave GeliS'tirmc) $irlret lromtsuna giren alanl,urda her tiirlri arastrma-gelistirme ve iy'ilegtirmefaaliyetlerinde butunabitir- Bu husistarda tehtik destek ucentelikve temsilcilikverilebilir 5) Danrsmanltk $irlret, istigal Imnulart ile ilgili olarakve ya bu komtlsnn dtgmda azel t'e tuel lcigi ya da karulu';lara her tiirlti domsmanltk hizme tini verir. 6) Acente-Temsilcilik girlret yurtigi ve yurt &smdan konust4tla ilgili her ttirlii temsilcilik acentelik alabilir, baeknlarma da -tailtaidrabilir. $irket, pnruyolu ile uiusti arast yolcu ve e;ya ts$nna i.;leri acentakfii yspa6ili;'' girket yutrardaki yanfu faaliyetlerde bulunabilmelc iqin asafidaki islleri de yapar. -$irlret istigal konusuns giren mamullerin satryr igin gerehi satry teskilatmt htrmak,,milmess:illikve bayiliher vermeh -$irkzt amactnt gergehegtir"mek iqin resmi ve gry'i resmi dzel ve ti)zrel kisiler adtna bilwnwr insaat yopi*, ve taahhtit iqttii tt"istigal eclebilir. gtrtrel irta,re binast, mad,azo, depo, atdlye, i$'eri ile emsali gibi tqiigal konusu ite ilgiti binalar insa edebilir veya ettirebilir. -Amaana uygm olarak tes,itsler larmah gereffii oraq ve geregleri al muh satmalc, kiralamak, kirtya vermek -$irketin crrnau ile ilgili olurah dahili ticaret, lamisyonculuk (gtim,riik komisyonculu{u hariq, taahhiltgnltih mutemetlih mihnesillik ve bayilik yapmak -$irkctin amcry ve kanusunu gergehegtirebilmesi ii.gin lihumlu tesisler ile gayrimenlwller ihilsap etmek; hurian devir vefera! etmeh lidrayavermeh yattrtmalartn aydmlattlmastnteminen dz,el holle'r lrapsammda Sermayi Piyasas,r Kurulu'nca aranacak gerehi agthamal,art yapmakkoydryla guyrimenhtyer uirindi leh ve aleyhte olmak ieere iipotek almak ve vermek, fek etmeh irtifak ve intifa, -gayrimenhtl millkiyeti, kat mailkiyeti, lut irtifah tesis etmeh knnusu ilet ilgili satry yerleri ve idlare binalart inga etmek - Yattnmctlann rydmlatrlnnasmteminen dzel haller kapsamtnda Sermaye Piyasosr Kurulu"nca aranacak gerehi aqtklamalart yapmak kaydryla, $irketin isleri igin iq ve dts piyasalardan wun, orto ve hsavadeli istifuazlar akdetmeh lvediler temin etme'lc - Yatrtmctlarm aydmlattlnryasmt teminen Lzel hatller lwpsammda Sermaye Piyasax.Kurulu'nca aranacak gerehi aeihamalart yapmak koydrylq $irltctin amactnt gere'ehegtirmek lqin,her tilrlii mali' ticari ve idari tasanuf faaliyetlerinde bulunmak. - $irlret tarafindan Sermoyct Piyasan Kanunu'nun irtiilii lwzang ah'artmt drizenlemelerine a.yhnlft teskil etmemesi, gerehi ozei alurum aehamalarmm.yapilmofl ve yil iqinde yapilan ballslarm,genel kurulda ortaklarin bilgisine siunulmast qortryla, kendi amaq ve lanusunu aksatmayqcaft sekildet baeryta bulunmak -girket ana sdzlesme ile ilgili hususlarda, ayrrca,konwu ile ilgili eliitim ve personele. konularda her tiirlil yafirtmt ),apabilir.

5 -$irketin isleri igin gerehi tasfilart edinmek, dewettmekbunlar ieerinde ayni ve Sahs,i tasarr'aflarda bulunmah irnalatmt yaptrmak patent,lisans, ticari marlralar, hnw hc'w) ihdas nsmt teminen, dzel holler knpsamtndn ilermaye mokkaydryla bunlar tizerinde lrcr surette ngi bir makine veya mamuliin o patent alttnda - yafirtmctlarm aydmlafilmasmt teminen, tizel haller knpsarrunda Sermaye Piyasan Kurulu',nca aranacak gerehr aeiktamalarr yapmak lcay&yla; $irhet slacaklarmt temin iqin ipotekve cli{er her tijrlti rehinleri ve teminatlart otoiilir, kendisinin veya: tiqiincii kisilerin dortmus ve do{acakborq'lan igin her tiirlii ayni ve/veya nakdi te,minatr verebilir, arne{;in lrendisinin veya i)qiincil Hqilerin do{muy ve do{acok borelarmi teminen kendi gayrimenlculleri ih,erinde ipotekve di{er rehinler, ticari islet'mesi iairinde trcirr isletme rehni ve demirbaslart ieerine menlatl rehni tesis edebilir, kefil ol'obilir, ticari senetleri ara ciranta olarak im:zaloyabilir, poliqeleri,knbul edebilir veya kambiyo senetleri igin aval verebilir. - Sermaye piyasax Kanunu 1.5/sonmaddesi halmriine ayhnltkteskil etmemesive Yatttmalann aydmlailmaimt teminen, tizel kaller Impsammda Sermaye Piyasan Ku;rulu' nca aranac'ak gerethi iphamalan yapmak t aydryta ve men{ul hynet porgfdy ydneticiti{i ve araciltkfaaliyeti niteli{'inde oimamak goriryto; ytrli ve yabana gergek ve tiael kipi ve htruluslarla:viiriirlilheki mev'zuata u:vgun olarak oriah*la, hrabitir latrulmis irtah*lara katrlabilir, halihaztrda hrulmus sirlcetlerin tlisselerini satm alabilir; her tiirlii menkul hymet ve sermeye poylarmt ildisap edebilir ve bunlart e'lden Ekarabilir, mesleki tesekkiillere knnlabilir veya iiye olabilir- $irlretin lendi adma ve 3. Kisiler lehine, garonti, keftnlet, teminat vermesi veya ipotek &thil rehin hakh iesis etmesi hususlarmda Sernrcye Piyasax mevzuafi gereevesinde belirlenen esaslara uyulur. $irlret, Genel Kurul ftnrarryla, konusu ile ilgili veya lnnusu iqin yararh sayacafii, burada sralttnan ftratiyetler &smdaki faoliyetlere de girisebilir. $irlretin amag ve konusunda dl.edisihikyaptlmafl holinde Gilmrilkve Ticaret Bakanl$t,ile Sernwye Piyasan Kurulu'ndon gerehi izinlerin almmast gerehneldedir. wtui anrin AMAQ W KONASU Madde 3: $irketin baslrca amsq ve lwnulart Sunlardt. 1) Taqtmacthk ve Acentelik llizmetleri,a-$irkct kara yolu, deniz yolu, hava yolu ile Tiirkiyet'den, yurt dtsma,,yurt dtstndan Til,rkiye'yet Tilrkiye aaiittnde veya yabanq iilkeler arasmda tastmactltkyapmoh yapfirmaktaahhtitlere girerelq gemi acentelifii, yiik komisyoncului;p yapmak B-I$tigat konulart ile ilgili igte ve &qtafaatiyet gtisleren gerqekve ttizel kisilerin miimessillik ocentelih hova, deniz, kora tastmacilrfr ve gtimriiheme iglemlerini gerqehestirmek. C-Konusu ile itgiti ithalat ihracat ve transit mallarm tastmave gtimriiheme islemlerini yapmalc ),aptrmalc, serbist balgeler mtevzuaft htikiimlerine gire bu bolgeler igerisindefaaliyetlerde bu'iunmak oc enteliher ve milme s silliher almak ve vermek. D -Giimr iihii v e giimrilksie s uhal ar da faaliy etl er de tbul nahiye hizmetleri yapmah mutemetlik ifs etmek

6 E-Hinnet iglerini yapabilmesi i,qin gerehi nakil vasttalannt satm almah Hralamak' kirdrya vernneh satmah ithat etmek devretmeh onl* ieerinde 6yn, ve sahsi tasarrutlmda bulunmnk F-Karayolu Tastma yfinetmeliiii lwpsammdaki faaliyetlerde bulunmah uluslar qraffi ve.yurt iqi ta$tmq i S le r i or ganiz at dr lii di) y apmak - G-Her tiirli) iirijn igin her tiirli,i lojistik hizmetleri verir, depolama ve fifuif ve dzel antrepoculuk faal iy e t I e r i ni de Yfiriltiir - 2 ) G ay rime n kul Y otmmlnn alanm da yurt iqinde ve yurt &smdn her tiirlii gayrimenhtliln satm ahnmflst, kiralsnmast, altnanv'eya kirttlanan gayrimenlatyer weiine bina inga,t*rl uiyo ettirmek Binolan her tiirlti kiraya vernek veya he'r tiirlii ieletmek 3)ilag sanayii alnnmda Her tiirlii kimyevi, beeeri, veteriner ve zirai ilaqlann ilretimi, dhhili toptan ticareti, depolanman' amb alaj lanmast, ithslatm, ve,ihracatmt yapmoh Ecza depolan agmaft, ilag ruhsafi almah ilag ruhsatr kiralamak Her nevi yurt iqinde ve wrt dtsmda imal edilen ilaqlurm altmt safimt pazarlamast, daht'li ticareti itholatt ve ihracattntyapmak. Hrr rrrif ilag, ilaq hammaddes:i, ameliyat malzemesi, serum, hortnon ay, bebek beslenme ve baktm ilrtinleri, h,riyeitk iiriinlerin dahili ticaretinin ithalatmt ve ihracattru yapmalc 4) Etektronik Ticaret Alantndl a Her tilrlii malm ve servisin bi,lgisoyar tefutolojisi, elelaronik iletisim latnallart ve ilgili tefutoloiiler htll anar ak p az arl anmas Y apn ak. o Her ttirlii gda maddellerini almah satmale it,halat ve ihracattm yapmakve bunlann internet ortamtnda Paz arl ama;s tnt Y apmak. insanlarm beslenmesi,nde hnemli bir etkinti!,i olan her nevi be'sin maddelerinin pazarlt:tnmasrlronusunda toptanve perakende satq yapritt amaa ile gerehi olan satry mafiazalarmt aqmakue -s,afim sanol ortamda a6m,,, p**ii*itrn.yop*alc Her ttirla bebek mamalart ve maiizemelerini almah satmah imalat, itholat ve ihracattm y'apmak 'Her o ttirlii pozmetifr gt4ellik mtistahzaratt, viticut ve cilt bahm iiriinleri, kalonya, parjilr'n gampwm ve beraerlerinin, hei fijrlii elehrihi, elelctronik eeyanm, her tiirlii mutfak efyave ehipnwnlarrntn, sanayi mutfaharmtn, alsam ve aksesuarlart,ntn, her tiirlii hrtawiye ve ofis malzemeleri ile kitap, dugr, cd, "dvdve benzeri yryrnlarrn, her tiirl;ti hediyelik egya, owncakve,benzerlerinin, her tiirli) temizlikmalzemeleri ye iiriinlerinin, her tiirlij mi)zik aletleri, enstrilmanlan, film, cd, d\dve benzerlerinin, tekstil iiriinleri, spor malzemeleri ve aksesuarlawrut htrdavat malzemetleri ve aletlerinin, oto aksam ve aksesiarlanrun, evcil hayvanlarla ilgili her ti)rli) Wt 'ilrilnler,inin, her ttirlii bahee malzeme ve ekipmanlartntn, gigeh fitm, foto{raf makineleri, htrda'at iiriinleri, spor ve sadl* tirinleri, kisisel bahmye hobi ilriinieiri, talalar, saat, giizliik, beyaz e;ya' ev elelitronik ijrtinleri, oyurroirlor, gocuklara ve biiytihere ydnelik e$itim setlerinin internet ortammda pazarlamastnt, ahm,,tattmrnt, itholat ve ihrctcattnt yapmak -$irket t yukands saytlam iiriinlerin tamammm internet iizerinden pazarlamastm.yapar,.7yrrca internet iizerinden kendi sayfastndan verece;{i i iirtinlerini pazarluyat:ak internet ortamlart ttlu; s ayfal anndan ar ac il t,b s tfau il e p az or I amas mt 1

7 5) igtirah Yafrrtmtnda Buluw,noh SpKn. md.is/son hafutti saht tatulmakkay&yla ilgi,li hrumlardan izin almakkcy&yla sermaye piyasasmdafooliyet g1steren arau htrumtar dahil otlnakiizere 'bilunmah sirlcetlere istirakyattrtmlannda htrulmusleya latru,lacak girketlerin sermo,ye ve idnrelerine istirak etmek, verece{i yutrtm lrnrarlan dopultusundokoyr*klorr knnalize etmeh yfittrm, finanvnan, pazarlama, orgrnizaryonve yi)netim lronularmda dantsmanltk yapmah $irtret yulrnrrdaki yazthfaaliye,tlerde bulunabilmek iqitn asodtdaki isleri de yapar. -$irkct istigat lronusuna giren mamullerin satry igin y1erehi sat6 teskilutmt latrmah Eub'e aqmatt iiqiincii kiqilere her tiirde olmakihere,miimessillik, bryilihet vermeh amactnt gerqehestirmek igin resmi ve goyri resmi dzel ve tihel kisiler adma bilumum inl;aat yopr*, ve taahirit islertile isti.gal edebilir. $irtret idare binast, martazo, depo, atdlye, iyyeri ile emsali gibi istigal konusu ile ilgili binalar inga edebilir veya ettirebilir- -Amacms trygn olaraktesisler hrmak, gerehi araq ve geregleri almah satmak kiralamah kiraya vermek -$irketin amac, ile ilgili olarah dahili ticoret, knmisyonculuk (gtimri)lr lcomisyonculufi-t'r harid, taahhi)tqi)ltih mutemetlik, miinuesillik ve bayilik yapmak -$irket crmaq ite ilgili olarak her tttrlii iiriin ve hinnetin ithalatt, ihracatt, toptan ve perakcnde ahmt sattmt da$ttmt ve pazarlanmaw faaliyetlerini yilriittitt'- girket amou ite ilgiti olmokher tilrli) arastrma-gelil;tirme ve iyilestirmefaaliyetlerindt'bulunetbilirhususlarda teknik destek acentelik ve temsilcilik veril,ebilir Bu -$irlretin amaq ve knnusunu gergehestirebilmesi iginlhumlu tesisler ile gryrimenkuller iktisap' etmek; bunlarr devir vefera! etmeh lirryavermeh yatttm,cilarm aydmlanlmasrnt teminen tizel holler lrnpsamtnda Sermaye Piyasax Kurulu'nca aranacak gerehi agthamalartyapmakkaydyla gayrimenkuller iaerinde leh ve aleyhte olmak ilzere ipotek almak ve vermeh fek etmek irtifuk ve intifa, gayrimenhtl miilkiyeti, kat mhtkiyeti, I(nt irtdah tesis' etmelc, lmnusu ile ilgili safis yerler"i ve idore binalqrt insa etmek -Yafirtmctlarm ay&nlanlmastnt teminen dzel haller knpsammda Sermaye Piyasan Kunilu'nca arnnacak gerehi aehamalart yapmak friry&yla, $irketin igleri igin ig ve &S piyasalardan untn, o)rta ve ktsa vadeli istifuazlar alcdetmeh lvediler temin etmek -Yafirtmcilorm aydmlattlmasmr teminen Azel haller kapsamtnda Sermcye Piyasax Kwalu'ncs aranacak gerehi aqthamalart yopmak kay&yla, $irketin amactnt gerqeklestirmek igin her tiirlii nmli, ticuri ve idori t a s arntf faal ty e tl e r in de bul untnak -$irlrct torafindan Sermaye P;iyasan Kanunu'nun drtiilil kazanq afuanmt dtizenlemelerine ayhrilrk teqkil etmemesi, gerehi dzel durum,aethamalarmm yapiln,rc$t ve yil iginde yapilan bafislartr,t genel 'turuldn ortaklarm bilgisine sunulmast Sarttyla, lrcndi amaq ve knnusunu aksatmayocak Sekilde tlafista bulunmak -$irlret ana shzlegme ile ilgili thususlarda, nyrrca konusu ile ilgili editimve personele ydnelik knnulardo her tilrlti yattrtmt yapabilir. -$irlretin isleri igin gerehi tastlan edinmeh devret,m' bulunmah

8 vtent, lisans, ticar'i marl(nlm' lmow how) ithdqs ve asrru teminen, dzel haller kopsamttnda Sermaye 'apmakkaydryta hunlar iherinde her sure'tte 'h""s, bii mikine veya mamuliln o patent 'qltmda imalatmtyapttrmak tmbiyo senetleri igin avol verebilir' satm alabilir; her tiulii menh,rl hymet ve sermcye pcl mesleki tesekkiillere kanlabilit" veya itye olabilir' $irrretin adma ve 3. Kistrer rehine, garanti, kef,aret, teminat vermesi veya ipotek d'zhil rehin hakh tesis etmesi hususlarmda sennrye piyasan mevzuatr gerqevesinde belirlenen esaslara iryuhr. $irlret, Genel Kurul kararryla, knnusu ile ilgiti veya tkonusu igin yararh sayaca$t' buratla stralilnan iaaliyetler ftsmdaki foaliyetle:re de girisebilir' $irtret yurtiqi ve ytrt drsmdan. knnuwyla ilgiti her tilrlil sube temsilcilik acentelik alabilir, bagltrnlarma da Iatllandrabilir. $irlretin amag ve lanusunda de{isiktikyapilmasr hatinde Gilmriikve Ticaret Bakanlt4t ile sermaye ify^^, Kuiulu' ndan gerehl izinlerin almmasr gerehnelaedir - ESK METLN Sinrnril MERKEZ w 4:UBELERI Madde 1: $irketin merpezi, istanbul ili tseyknz ilgesindedir. Adresi ; orhsn veli Karuk caddesi liytip Yavuz is Merkczi No:39 Kat:7 Kavactk Beykoz' dur' ycil ve Tiirkiye Tic:aret sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir rye Piyasasi Ku*lu''o bildirilir' T'escil ve: ilan edilmis cil ve ilan edilmis adresinden ayrttlmrs olnnasms y Sirket iqin bu duamfesih sebebi ;sayiltr' $irket, Gi)mriik ve Ticqret Baknnltfi't7fl ve sermaye: Piyasax Kurulu''na bilgi vererek YanBtint l(urulu Karart ite TiirkTicaret Karumuve itgili di{er mevzuat hiikii ve temsilcilik agabilir.

9 rcwianrn sinxprin mtnrnzi w gunttnnl Madde 4: $irkctin merkezi, istanbul ili Be,ykoz ileesindedir. Adrrzsi ; Orhan Veli Karuk Caddesi Eytip Yavaz is MerlrBzi No:39 Kat:7 Kavactk 'Beykaz'dur' 0,t ;{l \ \ vl ili smtrlart dahilinde de{$tireliilir' Aelres 'kiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilsn ettirtilir ve,ssast Kurulu'ns bildirilir' Tescil ve ilan edilmis :Li#:{f ;:,#r;;['j#;;'#ii,,il*^* $irlret, Gt)imrilkve Ticaret Bakanl$r'nave Sermaye l>iyosax Kurulu'na bilgi vererek Yiinetim l(urulu Karart ile Tiirkricaret Kanunaniitgili di{er mivz*ri htikti*lqine g6re yurt iginde ve;vurt &smda sube ve temsilcilik aeabilir. ESKi METLN SERMAW Madde 6: $irketin e sss s ermaye s i topl am TL' dir' Bu sermaye her biri l-tl nominal defrerde, adet nama yazth A Grubu, (l adet nama yazilt B Grubu ve 7.90A.000 adet hamiline yazth C Grubu olmak iizere taplarn adet' hisseye bt)liinmiistiir. (A) ve (B) grubu: hissellr isbu Ana Sozllesmede belirtilen 6zel hakve imtiy,azlara sahiptirler' (C) Grubu hisselere ise dzel hukveya imtiyaz tarunmamtgtr' $irlretin tinceki sermayesi otan Tl'nin tamamr mwazaadan ari olarak tam ve nakden ddenmiqtir. Bu defo *ttrrrt* Tl'tik C Gabu hamiline hisseleri temsil eden hsmt itte mevcut ortaha)m rrighai hahart hsillanmak suretiyle hnllar arz edilmis olup muvazaadan ari olarak tam ve nalrden odenmigtir Sermryeyi temsil eden A've B Grubu paylann ortahar arssmdoki dafiilmt asafidaki gibidir: A Grubu Nama Yazilt PaY SalidPleri: adet A Grubuhisseygisabet eden lL Mehmet HaldunGEDWENER B Grubu Nama Yazilt PaY Sat\iPleri: adet B Grubu hisseyeisabet eden ifl VERUSA Gi/.I$iM SERMAYES'( A.$. Sermaye artrtmlmtnda, artan sermayeyi temsil etmek iizere, (A) Grubu hisseler orantnda (A) Grubu hisse,'(b) Grubu hisseler oratwnda 1b1'Crubu hisse, (Q Grubu hisseler orarunda (C)(irubu hisse ihrag edileceptir. Sermaye artrtmlurtndo genel kurut grindeminde olmakve buydnde aqtklmrar alutmak sartryla riiqhan ninn kullarutl&han-sonra kalan his,seler ya da riiclnn hakh latllarumtntn hsrtlandtp. aurimlardo yeni ihrag edilen ti)m hisseler (C) grubu hamiline olacak ve nominal defierin altmda olmamsk tizere piyasafiyafi ile itgili meyzuat htikiimleri?tyartnca halkn arz edilecevir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydilestirme esaslart gergevesinde knyden izlenir- $irlret' in sermryesi, gerelti$inde Tilrk Ticaret Kanami gerqevesinde artmlabilir veyu ozolttlabilir. Bu mad^fle maddesi uyarmcayapilr.

10 wr'ti mnrn KAWTLI SERMAYE Madde 6: $irlret 2499 sayt6 Kanun hiiklh,nlerine g6re kaytth sermaye sistemini kabul efinis ve Sernwye Pltasast Kurulu'nun tarihve 15/538 Sryth izni ile,knyth sermtrye sis'temine geqmistir. girlretin kayttlt sermryesi 60.0(t TL (Altms milyon Tiirk Lirast) olup her biri I TL itibari,fle{erde adet paya bdliinm',it4,ttir. $irlretin Ekarilmry sermayesinin tamamr ddenmis olup, TL'dir.Bu sermnye her biri l-tl nominal de{erde, 300.0(i0 ade,t namayazfu A Giubu, adet nantayazilt B Gruburve 7-91)0-000 adet hamiline yazilr C Grubu c,lmakikere toplam ada hisseye bdliinmiisttir. (A) ve (17) grubu hisseler isbu Ana Syzlesmede belirtilen azel hakve imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu hlsselere ise tizel hak veya imtiyoz tarunmamtqtu,' yonetim Kurulu, Sermsye piyatsast Kanunuve buns iliskin di$er mevzuat hiilctimlerine uygun ot!'arak gerehi gyrdiidii imtiyazh ve itibari de{erinin ilzerinde yeni pay Eknrmaya, pry satbiplerinin "o*oniordi i.,enr pai almi (riichan) haharmi smtrlandrmaya veya imtiyazh pay sahiplerininhaha:rtru Insfilaytct nitelifue lrnrar almryave poy tkrae ederek Ekartlmtf sermayeyi artrmayayetkilidir' Sermaye piyasast Kurulu'nca verilen kryttlt sermaye tovant izni 2012-'1013 ytllaru ( 2 y0 iqin geqerlidir' 2013 yilt sinunda izin verilen ksyth tti*oyt tovantna ulagtlamamts olsa dahi, 2013 yttmdan sonrr ytjnetim Kurulu,nun sermsye,rrtrrr* karan alabilmesi iqin; dahn 6nce izin verilen tava.n ya da yeni bir tavan tutart igin Sermaye Fiyooot, Kuntlu'ndan izin slmak suretiyle Genel Kurul'dan ye:ni bir siire igin yetki almakzorunludui. Sai lamusuyetkinin almmamast durumunda $irket Wth s rfiio! sisteminden ErhruS sayilacaldr. Sermayeyi temsil eden paylar kayditestirmesaslart gerqevesinde kayden izlenir- $irlret,in sermcyesi, gerefui{inde TtirkTicaret Kanutruve Sermaye Piyasas Mevzwtt hiikiimle'ri qerqevesinde artmlabilir veyat azalttlabilir. ESK METLN SinrcrN vdr,wrla KURULU w SORESi Madde 7: 7.1. Ydnetim Kurulunun Olasumu ve Segimi $irket y1netim Kurulu 5 (bes) tiyeden olusur. $irket',in temsili, TiirkTicaret Kanunu hn&imleri gerqevesinde Genel Kurul tir,ujndan isbu madde de agrhanan sekilde seeilen Yiinetim Kurulu'na aittir. ydnetim Kurulunun 3 (tid tiyeit a Grubu hisselerin qodunlu{u tarafindan gdsterilen acloylar atrastndan, l (bir) riyesi B Grubu hxsitein,t goganlufu taraftndan gdsterilen adaylar arasmdan, I (bir) iiyesi de herhangi bir hisse sahibi tarafindan gdsterilen adoy(lad mastndan segilir. yonetirn Kwulu, ydnetim Ku)"ulu toplanttlannn baslranl* etmek tlzere, iiyeleri arasmdtzn bir lla;knnve onun yohu{unda bagkanl* etmek ii""re bir Bagtrnn Vekiti seqer. Ytine,tim Kurulu Ba$amt A Grubu hisseierin lognlueu tarofindian aday giisterilen Ydnetim Kwulu tiyeleri arasmdsn ve'.yhnetim Kurulu Baslrnn Vinti ise, B Grubu htisselerin qoeantu\u tarafindan adry gasrcrilen Yrinetim Rarulu ti.yeleri arasmdnn segilir. ydnetim Kurulu iiyeleri azamt *q (3) ytl iginve haleifleri seqilinceye ludar gdrev yapmuk iizeret segtlebilirter. Gdrev siiresi sono eren YAnetim Kurulu fiyesi tefuar seqilebilir. Ydnetim Kwulu tiyeliherinde' bir bosalma olmas tutlinde Yonetim Ku,rulu kanunen gerekli nit,elikl ve qyn, grup hissiler tmafitulan gos:terilen adaylar orastndan bir kisiyi geqici olarak 4yelifre ( Ce1

11 nerkuruttoplanttsmatudarrurr"lm,fr.o;:lr#:7:iir::!# eqer' 'ilu tiyesinin bu hilsse sahibi ile ilirde bu iiye Ydnetim Kurulu bir sonraki Ytinetim Kn'ulu binin gd ster ec e {i adaylar yonetim htruru tarafindan sermoye piyasast mevzuatt uyannca y,netim Kurulu iiyeleri arastnalan en az iki iiyeden olusan,if,rn"rr*dun,,iri*iu imiteu rwrutui. Denetimden sorumlu knmite her ttirlil iq ve bafrmsu denetiminyeterlive ;:effaf bir q,nla, yapilnlast iqitn gerekli ti)m tedbirlerin ah,nmaslnilan sorumludur Ydnetim Kurulu ToPlanfilan yonetim Kururu Basrrnntve/veya BaErwn yekiti di{er bann yanefim K:urulu tiyelerine en az 15 (onbeq) gtin,nceden dweie bulunnrikyonetii Kurulu'ri t,oplantrya qafr'rmokve/ve1t.a tartqtlmasmt istedifii t'o 'Lq' -tonularu svz lronusu toplanttkrnn I :f1#r'it irf;'::;:i:rf;:" davetleri, bir suretinin kurye tile te 'm taahhiittii mehupla gdnderilnis ot Kurulu iiyeleri bu dovet ttlan merasimindenyaztlt olarakferage $irket merlirezinde veya Yvnetim Ktrulu'nun knrarlastraca1t Tilrkiye igindet veya &Smda baqkn bir yerde yapttrabilir' 7.3.NisaPlar ve Onemli Kara:rht Tilm Yvnetim Kurulu toplantilart iqin toplantt nisabr, B Grubu hisselerg sahip hi'ssedarlarm adayrart arastndnn seeirmis.yonetim_kuiitu iiyesrntin*-i burur*arn harinde sa{rarur ve her knsulda en az 4 (d6rt) kisiden olugur. ybnetim x*"t",^ri tilm ltararlart iein B Grubu hisselere sa'hip hiss'edarlar -oa"y sar;uriien yi)netim Kuralu iiyesinin olwnlu oyu gerehidir. Duruma g6re, A Cinu hisse'lereioni hissedarlirltt:yt B Grubu nnmayazth hissele:rin sahibi hissedarrardan birinin tarep ettifri n r[^ii * asafida berrrtiten tiim onimlt Kararlar, Yanetim Kurulu $lanacahrtatiiii, iiro di)nemli planlan, yatrtm planlon ile stratejik'olanlarmtn t, satilmast ye buntlar iizerinde tafoiitlat tesis edilmesi de ddh;il ancak t igiui iein TL ikerinde varlhann satm almmast, safilmast veya bunlar iherinde takyidut tesis edilmesi; -isin oladan akst igerisinde hazineye'um; amagl,arla yapilanlar hariq olmakiizere' hisse' tahvil veya sair menhatl hymet altmt';. r t,:,--^..*-.-.^: L;- io bnlttnn oiilmesi illt sirlcetlerin, istira*erin lwrulmast, altnmasl, fu:vr] veyafeshi veya yeni bir is koluru girilmesi; _Biitqede veyayafirtmprananday* irp'iiiiaigtna bairmaksum te*bir istemde I'0r]0'000-TL'vi asan herhangi bir Yattnm veya harcama; -Mebla{t re olurra ols'un, h,issedorlar ve/veya iqtiraheri ile $irket ve/veya igtirakleri 'arasmdlaki islemler ve soigmeler ile bunlards yaptlacak tadiller; _ ybnetim Kurulu tarafindai lwmuya yaptlacak helr_1iirlii agthama; -Her bir durumda tahmini yallrn, *orio lL yi aqin avukntlarm veya di{er ilgfincil l;isi darusmanlartn darusmanlarln ve milgavirle:rin mu{uvtrw:rtrt atanmast utur'''r'uoe' ;. =,a Ka,mitesin'in teqe*kfilii -Genel Miidiiriin, Icra Komitesi iiyelerinin atanma$t ve g,revden ahnmast ve Ia, -ugng I lvluuuruft' r.-', ^+1 ^-.iuis n- rrr rl nnm /t Q7' ve bunlardan n rnorgiiirn*i,,*rwitii-;;;"k*t're-riie ddhir otmakiizere ttcretleriinin onttylanmast; -imza yetkilerinin veiilme si, de$igtirilmesi ve gt:i :l::y:t' ;:; {;;t;;;r'iinrrni"i,ii, iodit yopilman da atdhit otmak t^ere Genet Kuruta vapt her I oiri nryi Genel Kurutin oncymt gere6iren her tiirlii husus; -girfnti ve igtiraherinin sermayesinin arttmlmu:t/azsltilmast JSfrittn ve i Stir aherinin b irle gmesi, bdlilnmesi' t osfiye si veya feshi ;

12 ultrarulman; nr;n e s i q afir t s mda bul unul man ; lerte itgili her tiirlii 'hisse dewinin onaylanm$r; raet'i temsil edecek olan temsilcisinin atannmst; berhangi bir tadil YaPilmaw; -Hisselerin nevinin de{istirilmesi ile ilgili lararlar -Hisselerin haltm arz edilmesi w bunrinla ilgili otara ;yapilocak biitiin ilgili korsrlar ll\urularla -Tedarik syzlesmeleri harig olnruk were hei bir iglem ile'ilgili olarak 100-0aa-Tl'yi asan herhangi bir borglanma Yaratilmax; -Tedarik sazlesmeleri ite ilgili treminntlar harig olmakifuere her bir iglemde TL"yi asan herhangi bir borglanma ile ilgili olarak )vedi kurumlarina ve/v,eya di{er kisilere v_eya Sirketlere teminot verilmesi; -Muhasebe u,,opoilo a uygu,lamalarmda de{igiktik yaptlmas ve dry denetgilerin atsw'nas, rnrui aprin sinxnin vonzria KItRLTL(I w suresi Madde 7: 7.1. Yhnetim Kurulunun Oluqwtuve Segimi $irtret ydnetim Kurulu 5,T veya 9 l,iyeden olusur. $irketin temsili, TiirkTicaret Kanunu hilkiim'leri gergevesinde Genel Kurul niqlfindan isbu maclde ie uqthanon sekilde seeilen Ydnetim li(urulu'na aittir' o y1netim rturutu 5 tiyedlen olusursa, 3 iiesi A Grubu hisselerin Eodunlu{u taraftndan gdsterilen adaylar orasrndan, l(bir) iiyesi B Gruiu hisselerin go{unlu$u tarafindan gdsterilen adaylar aranndnn, o yynetim Kurulu T iiyeolen oluqursa, 4 riyesi A Grubu hisselerin qofitnludu tarafindan gisterilen adcylar arastndan, I tiyesi ti C*bu hisselerin go$unlu$u tarafindan gdsterilen adayla'r arastndon, o yt)netim Kurulu 9 tiyeclen olugursa, 5 iiyesi At Grubu hisselerin go{unlufu tarajtindan gdsterilen adnytar arastndan, I i,iesi B-Grubu hiiselerin qodunlupu tarajindan gdsterilen adayln' arastndan, seqilir. y1netim lwrulunun Se'rmaye Piyasax Mevzuatmda belirtilen asgari saytdaki ru'esi sennaye piyasax mevzuafi anlamrtda,ba{tmnz ipelerden olui6ur' ydnetim Kurulu, yi)netim Kurulu toplantilarmo bashanlft etmek ilzere, iiyeleri arastndan bir B'askan ve onun yoklu{unda baekanl* etmek ir"r" bir BaSkan Vekili seqer. Y\netim Kurulu Baslannt A G'ubu hisselerin gofianlu{u tarofind,un adry g\sterilin Yanetim Kurulu iiyeleri arasmdanve )[6netim Kurulu Bagkan rinu ise,b Gruiu hisselerinf,ogantu$u tar,afindan aday gdsterilen Ydnetim Karulu ii.veleri arasmdan segilir. 7.2.Gdrev Sfrresi ydnetim Kurulu iiyeleri ytl iginve halefleri segilinceye kadar gdrev yapmnktfueret seqilebilirler. Giirev stiresi,o,*,rii Yoietim Kurulu iiyesi tebm seqilebilir- Ba*tmsur yt)netitm htrulu ii9lerinin gdrev siiresi mevzuattaki siirelerle smtrlufun yanetim Kurulu iiyeliklerindc bir bosalma olmast halinde Yonetim Kurulu knnunen gerehi nit'eliheri haiz ve aynt grup hrssiler tarafirulan gaiteriten adoylar orasmdan bir kigiyi gegici olarak il.yeli{e steqer. Bu sekilde seqilen riye yapilicak itk Genet Kurul toplanfisma kadar gdrev yapar ve Genel Kurul tarafindan segiminin oroyti"*^t halirule yerine seqildidi-iiyenin knlan silresini tamamlar. Ydnenlm Kuniu'ndn herhangi bir tiizel kisi hisse sahibini temsilen bulunrzn bir Ydnetim Kurulu iiyesinin bu hisse sahibi ile herhangi bir iligkisinin kalmufifr o tieel kisi taral

13 toplantrtndan daha geq olmamak ifuere s6z konusu tihel kisi hisse sahibinin gosterece{i adaylar arasmdnn gegici olarakbir kisi.yi seqer' y,netim Krutu biinyesinde knmitelerin olueturulmast, komitelerin gdre'v alsnlan, qalrynw esasl'art Tiirk Ticaret Kanunu, sermaye Piyat:ast Kanunu, sermsye Piyasan xurilu'nunlanrumsalynn'ztime il'iskin diizenlemeleri ve di{er' mevzunt' huwimlerine gore gerqehestirilir' 7.3. Yhnetim Kuralu ToPlanfilnn ydnetim Kurulu toplantilart $irket merkezinde veya Y,\netim Kurulu'nun kararlasfiracaitl Tarki;ve iginde veya &gmdn baska bir yerde ytrpiltr' 7.4.Y6netim Kurula Toplanfi tyisaplan Tiim yt)netim Kurulu toplantilart igin toplanfi nisabt, Ydnetim Kurulu,5 iiyeden olursa Ji'iiniin, 7 tiyeden olursa 4 iirtin, 9 tiyeden olursar 5 inin istirakiyle toplatrur. Karar almmast iqin ytinetim Kurulu 5 tiyedei olugursa 3'iiniln, 7 tiyeden olusursa 4'iiniln, 9 iiy<tden olusursa 5' inin ryru ydnde oy thtllanman yeterlidir' yr)netim Kurulu toplanfi ve ktvar nisabt ile yhnetim latrulu iiyelerinin strket &smdn bagkn gorev veya gt)revler almast huiusunda Tiirk Ticaret Kanunu, SeTmaye Piyasau Kanunu,-Sermaye P'iyasast Kurulu,nun kurumsal yynetime iliskin diizenlemeleri ve di{er ilgili mevzuat hiihimleri gdzetilir" sermaye piyasast Kurulu tarafindan uy,gulamast zorunlu tutulon Kurumsal Ydnetim illrelerine uyulmaks'rzm yapilan islemler u, ilrnon yi^itt* hrrulu kararlon gleqersiz ohtp esas sozlesmeye oylan sayiln" wxl arrn GENEL KURUL Madde 10: Genel trurul toplantilmmda asafidaki esctslar uygularur' a)davet gekli: Genel furullar olafian veya ola{anxlii glarak toplarurlar- Bu toplanttlara dave'f de Tilrk Ticaret Kanunu'nun 355.,365.36b. ve 368 inci madaleleri hiiffi)mleri uygulaw' ola{an ve olafianiistii genel kurul toplanfilarrw ilisltcin bildirimler Tiirk Ticaret Kanuniu ve Sermaye P iyas an Mevzuafi huhimleri Qer Qeve sinde yapiltr' b) Toptantt vahti: olafran genel hfful sirketin hesap dcvresi sonundan itibaren iie qy igerisind'e senede en i, Ui defa, olafranr*ti g"iel latrul ise $irketin icap ettirdi{i halde ve zamanlarda toplorun genel htrul toplanttlarmda hanr biulunan 'A Grubu ve tlin to (on), di$er pay sahiplerinin'veyave'billerinin,lannds his sedarlar kendilerini di{'zr hissedarlar veya rebilirler. $irket hissedarlart olan ttehiller kendi ip otdu$u oylart htllanmoya yetkilid'ir' Ttirk Ticaret biirden gok maliki bulunmaw duramunds sii:rkanusu hisse sahipleri ancakbir temstilci marifetiyle oy hahlarmt kullanabilirler- Vekaleten oy venne lelemlerinde Sermaye Piyasast Kurulu dt'izenlemelerine uyulur' d) Mfrzakereterin yapilmast ve karor nisabt: $irkct genel kurul toplanttlarmda toplantt ve kan'ar i*aplan igin Tiirifi"*"t Ktnunu'nun 372.,-3zt.ve sat. maddelerinde yazilt hiikilmler uygulanr- Ancak Tijrk Ticaret Kanunu'nun 38ig. maddesinin 2. ve 3. Jllvalannda yazth hususlar igin ya\nlacak,genelwrul toplantilarmda Sermaye piyar,san Kanunu'nun I l. maddesi hiifunil uyannca Tiirk Ticaret Kanunu'nun 372. madde sindeki toplanfi n,is aplorma uyulur - TiirkTicaret Kanuni'nun 34.1, 348, 356, 359, 366,!167 ve 377. maddelerindesas sernncyenin: az onda birini temsil eden pry sahiplerine tawnan hahar, girketin gtkartlmts sermryesinin en a irmi' temsil edenpay sahipleri tarafindan hillaruhn

14 e)toplantt yeri: Genel kurul sil'kctiny,netim merkpzi binasmdn veya y\netim merkezinin bulundu{u qehrin elverigli bir yerinde toplurur' wrui anrin GENEL KURUL i"aa, 70: Genel latrul toplanltlannda asafidaki esa'slar uygulantr' a)davet sekli: Genel kurullar ola{an veya ola$anti{li toplarurlar' Bu toplanttlar'a davet de Ttirk 9lylk Ticaret Kanunu'nun 355.,365.,366. ve ioa nti maddtzleri htiktimleri uy;gtlantr' b) Toptand vakti: ola$an genel kurul girketin hesap devresi sonundan itibaren i)q dy iq'zrisindet senede en az bir defa, ola{aniistii genel lwrul ise; grketin icip,ettirdi{i halde ve itamanlarda toplarur. d) Mfizakerelerinyapilnasve katar nisabc $irknt 't iisaplan iein TiirkTicaret Kununu'nun 372', 378've TnLTicaret Kanunu'nun 38tl' maddesinin 2' ve 3' Ji toplanfilarmda Sermoye Piyasax Kanunu'nun 1l ' mad 372- maddesindeki toplanfi ntsaplarma uyulur' zt,, _^,1,!otorinio,. ru onda TiirkTicaret Kanunti,nun 34.1, 348, 356, 359, j66, ii67 ve 377. maddelerindesas serntcyenin en t rlretingftarilmtssermayesininena:zyirmiilebirini burul toplantutve.y almacak genel htrul katarmdo htul ksran almt'r' e)toptantt yeri: Genel lcurul girketin yonetim merkezi binnsmdn veya,ydnetim merkezirnin buhmdufiu gehrin elverisli bir yerinde toplantr. fl,nemli Nitelifueki islemler ve ilisk;tt Taraf islettleri l{urumsal Yonetim ilkelerinin uygulanmast bahmtndan 1nemli niietifue saylan iglemlerile ve giirketin her tiirlij ilisktli taraf islemherinde ve.ilqiincii kisiler lehine teminat, rehinve'ipoteiverilmestne itiskin islemlerinde sertta( Piyasastt Kurul'u'mtn hrumsal yanetime iliskin di)zenlemelerine uyulur. 'Bu diizenlemelere uyulmaksumyapilan isl'emler ve almanyaiefim hrulu pnrart2n geqersiz olup esas,sdzlesmeye ayhrt' sayiltr' r ESKr METN inan: Madde 12: $irkete ait ilanla,r TiirkTicaret Kamtmt kalmak S artryla Sirkct merkezinin bulundu{u yerde Mahallinde gazete yaymlawnadrptakdirde ilan en

15 Ancak genel futulun to\llontrya qafitilmastna,7it ilanlgnn Ttirk Ticaret Kanunu'nun 366i inci maddesi hiikiimreri gere{ince ilisn ve t"itl""n giinreri thariq ormak i^ere en (E iki lwfta etwel yap'vlmast zorunhtdur. sermoyenin azaltilmastruve tasfiyeye ait iranrar igin,rrnnunun 397 ve 4:18 inci maddbleri hiih)mleri uygularur. YEN METLN Kurulu diizenlemelerine uyuh'r' nsrt atrn KANWr HIIKOMLER Madde 17: Bu ano sdzlesmede bulunmryan hususlar hakhnda Ttirk ricaret Kanunu ile sermqte Piyasast Kanunu ve ilgiti mevzunt htikt'imleri uygularur' IUI hlkeleri ii.lmesine iligkin islemlerinde Serms-ve Piyasasr 'ine uyulur' ltcryts, ve niteliher'i Sermaye Piyasas Kurulu'nun htrumsal yt)netime iliskin dih enlemelerine gdre tespit edilir. " g yrh faaliyetlerinden. dolayr yonetim ibrasrna gegildi' Ytinetinr K'urulu sryi}ll]y iiyelerinin her biri kendi ibralannaa sahibi okluklan paylardan dosan oy haldannt kullanmayarat toptuotrya kalrlan di[er ortaklann olbirli[i ile ayn ayrr ibra edildiler' 2011 yrh faaliyetlerinden dolayr denetgi oybirlipi ile ibra edildi yrhnda L kar bulunmasrna karqilrk kar da$trrt stiz ryp]-lt"*lusrna konusu kann gegmig yrl zannndan mabsup edilmesine, katrlanlann oybirli[iyle ile karar verildi. 11- Yonetim kurulu iiyelerine aytrk Tl'den fazla olmamak iizere bir huzur hakkr taktir edilmesi hususunda ;yonetim t*otottoo yetkilendirilmesine' $irket denetqisine bir ticret fienmemesine katrlanltann oybirliei ile karar verildi. 12- Sennaye piyasasr Kuruliu diizenlemeleri gergevesinde iligkili taraflarla yaprlan iiilemler hakkmda Genel Kurul'a bilg;i verildi. Kahlanlann oybirli[i ile onaylan&'

16 : hesap diineurfure itigkin olarak irfan BaErmsrz Denetim ve Mflqavirlik A.$. ile imzalanan "Genel BaFmsrz l)enetim" "Denetim ve stizlegmelerinin onaylanmasrna kahlanlann oybirli$i ile karar verildi- 14- Pay sahipleri tarafindan yorneltilen herhangi bir bir soru otnadr. 15- Dilekler fashnda sdz alan olmadrprndan toplanfiya Divan Bagkan tarafindan ig bu Genel Kwul Tutanag tarihinde toplant srasrnda yazrldr ve i Omer DivAT.I BA$KANI

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2014 Yılı Çalışmaları

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 2013 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Başkanlık Divanı Seçimi ve Başkanlık Divanı'na Genel Kurul Tutanağını İmza Yetkisi Verilmesi, 2. Şirketimizin 2013 Yılı Çalışmaları

Detaylı

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YENİ METİN TADİL GEREKÇESİ

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YENİ METİN TADİL GEREKÇESİ MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YENİ METİN TADİL GEREKÇESİ ŞİRKETİN ÜNVANI Madde 2: Şirketin Ünvanı, MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş dir ve bu

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Adresi : Bahçelievler Mah.Adnan Kahveci Bulvarı No.5 Bahçelievler/ISTANBUL Telefon No.

Detaylı

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00

AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 AVIVA SİGORTA A.Ş. NİN 28 HAZİRAN 2010 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ SAAT: 11.00 1. Açılış ve Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası hususunda

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46 TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. / TRKCM [SISE] 06.03.2014 21:14:46 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi İŞ KULELERİ KULE 3,34330 : 4.LEVENT-İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : 212 350 50 50-212 350

Detaylı

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi

Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ana Sözleflme De iflikli i Önerisi Ünvan ve Merkez Madde 3 Şirketin ünvanı İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ dir. Bu ünvan ana sözleşmenin aşağıdaki maddelerinde (Şirket) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Detaylı

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ )

VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) VAKIF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. ( ANA SÖZLEŞMESİ ) ESKİ HALİ Şirket Merkez ve Şubeleri Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul İli Şişli İlçesindedir. Adresi Büyükdere Caddesi Gazeteciler Sitesi Matbuat Sokak

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı Adresi : Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. : Turkcell Plaza,Meşrutiyet Cad. No:71, Tepebaşı 34430 İstanbul Telefon ve

Detaylı

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR

SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR ESKİ ŞEKİL AMAÇ VE KONUSU : Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır. a) Soda ve Hafif Soda, Ağır Soda, Sodyum Bikarbonat ve diğer her nev i soda

Detaylı

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI AKFEN HOLDİNG A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ METİN MADDE 9 - YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ, GÖREVLERİ, SÜRESİ VE YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI A. Yönetim Kurulunun Seçimi ve Görevleri Şirket in işleri

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 25.03.2013 16:08:09 Özel Durum Açıklaması (Genel)

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 25.03.2013 16:08:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 25.03.2013 16:08:09 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : 10002 SOKAK NO:45 A.O.S.B. ÇİĞLİ-İZMİR Telefon ve Faks No. : 0232 376 74 50-0232 376

Detaylı

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ NİN 30 ARALIK 2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ NİN 30 ARALIK 2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ NİN 30 ARALIK 2016 TARİHLİ 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MEVCUT METİN TASLAK METİN GEREKÇE ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MEVCUT METİN TASLAK METİN GEREKÇE ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ MEVCUT METİN TASLAK METİN GEREKÇE ŞİRKETİN İŞLETME KONUSU MADDE 3 - Şirket, Fenerbahçe Spor Kulübü Derneğine ("Kulüp") ait profesyonel futbol takımının

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİLAT METNİ Merkez ve Şubeler Madde 3 Şirketin Merkezi İstanbul dur. Adresi; Yenibosna, Merkez Mahallesi, 29 Ekim Caddesi, Kuyumcukent Sitesi, Bahçelievler, İstanbul dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline

Detaylı

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür.

MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ. bölünmüştür. MARTI OTEL İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 4 - Şirketin Merkezi İstanbul dadır. Adresi Ömer Avni Mah. Dümen Sok. Dümen Apt. No:3 Daire:8 Gümüşsuyu-Beyoğlu/İstanbul

Detaylı

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ ÖDENMİŞ SERMAYESİ: 13.336.879 TÜRK LİRASI KURULUŞ: (26.07.2000 tarihli 5096 sayılı T.T.S.G.) Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları

Detaylı

GENTRA LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

GENTRA LOJİSTİK ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1:Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani suretle kuruluşları hakkındaki hükümlerine göre bir anonim

Detaylı

PETROL OFĐSĐ A.Ş. YÖNETĐM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

PETROL OFĐSĐ A.Ş. YÖNETĐM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET PETROL OFĐSĐ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2009 yılı Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 17 Mayıs 2010

Detaylı

YENİ ŞEKİL. Madde 3- Şirketin amaç ve konusu;

YENİ ŞEKİL. Madde 3- Şirketin amaç ve konusu; ESKİ ŞEKİL MADDE 3) ŞİRKET İN AMAÇ VE KONUSU A. Her türlü yağlı tohumlardan bitkisel yağ üretmek ve rafine etmek, bitkisel yağ almak, satmak, ithal etmek, ihraç etmek. B. Gliserin üretmek, almak, ithal

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 27.05.2010 16:10:22 Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Ortaklığın Adresi : Halaskargazi Caddesi Yasan İş Merkezi No:243

Detaylı

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 17.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Şirketimiz 2015 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI MADDE ESKİ METİN YENİ METİN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA MUKAVELESİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS

Detaylı

Şirketin sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.

Şirketin sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Eski Metin SERMAYE MADDE 6 Şirketin sermayesi 5.500.000 (beşmilyonbeşyüzbin) Türk Lirası dır. Bu sermaye her biri 1.-TL (BirTürkLirası) nominal değerde 450.000 (dörtyüzellibin) adet nama yazılı A Grubu,

Detaylı

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel)

VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. / VKGYO [] 07.04.2010 18:05:34 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Halaskargazi cad. No:243 Yasan İş Merkezi Kat:6 Osmanbey ŞİŞLİ İSTANBUL Telefon

Detaylı

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 20 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 11.30 da Şirket merkezi olan Savur yolu 6.km. MARDİN

Detaylı

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin

Detaylı

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL Amaç ve Konu Madde 4 Şirketin amacı ve iştigal konusu, mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içi ve yurt dışı finansal kiralama faaliyetlerinde bulunmak ve her türlü

Detaylı

YENİ ŞEKİL SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR AMAÇ VE KONUSU : AMAÇ VE KONUSU :

YENİ ŞEKİL SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR AMAÇ VE KONUSU : AMAÇ VE KONUSU : SODA SANAYİİ A.Ş. NİN ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISIDIR ESKİ ŞEKİL AMAÇ VE KONUSU : Madde 3 - Şirketin Amaç ve Konusu Şunlardır. a) Soda ve Hafif Soda, Ağır Soda, Sodyum Bikarbonat ve diğer her nev i soda

Detaylı

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

PETROL OFİSİ A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET PETROL OFİSİ A.Ş. NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2005 yılı Hesap Dönemine ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 20 Nisan 2006

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI TÜRKİYE GARANTİ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ NİN 04 NİSAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi nin 2004 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu :

ESKİ ŞEKLİ : YENİ ŞEKLİ : Madde 4 Şirketin Amaç ve Konusu : FENİŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMENİN 4. MADDESİ (k) FIKRASININ, 10., 11., 15., 22., 23. ve 25. MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ, 36., 37., 38. ve 39. MADDELERİNİN TEK MADDE OLARAK

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2008-31.12.2008 Hesap Dönemi ne ait Ortaklar Olağan Genel Kurulu, gündemindeki

Detaylı

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 07 Nisan 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Ticaret Sicili Numarası: 270380 Şirketimizin 2015 Olağan Genel

Detaylı

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 2004 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ: 1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi, 2. Genel Kurul Toplantı

Detaylı

Sayın Ortağımız, KARAR

Sayın Ortağımız, KARAR Sayın Ortağımız, KARAR Şirket Yönetim Kurulumuz 07/06/2017 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen gündem maddelerini içeren 2016 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 30/06/2017 tarihinde

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Bankamız Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemle, 31/03/2015 Salı günü saat 15:00 te Büyükdere

Detaylı

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı : Coca-Cola İçecek A.Ş. Adresi : Esenkent Mah. Deniz Feneri Sokak No:4 34776 Ümraniye İstanbul Tel ve Faks No : 0 216 528 40 00-0 216

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2011 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki yazılı

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2011 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI NUROL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri : III no 48.1 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. Amaç ve Konu:

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI. Amaç ve Konu: GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ TASARISI Amaç ve Konu: Madde 3: a-sanayi: 1- Kablo kanalı ve Aksesuarları (Kablo Taşıma Sistemleri), Bus-Bar Kanal Sistemleri, Topraklama

Detaylı

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 03 KASIM 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 03 KASIM 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. 03 KASIM 2015 TARİHLİ 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU 1. 03 KASIM 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz

Detaylı

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 - KURULUŞ İstanbul Ticaret sicili Memurluğu nezdinde 114597/61432 sicil numarası ile ve (Kerevit İhracat Cemil Merzeci ve Ortakları

Detaylı

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ CAM ELYAF SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUS : Madde 1- Asağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin Ani Surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

Sicil No: Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Sicil No: 14222 Ticaret Ünvanı YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22.06.2012 Cuma günü, saat 14.00

Detaylı

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME

TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TRAKYA YENİŞEHİR CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 : İkinci maddede yazılı kurucular arasında yürürlükteki kanunlar ve işbu esas sözleşmeye göre yönetilmek üzere Türk Ticaret Kanunu

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ 2008 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BĐLGĐLENDĐRME DOKÜMANI Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2008 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı

Detaylı

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ :

... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : ... SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : Madde 1- Aşağıda isimleri, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca bir Limited Şirket

Detaylı

(--' zr' 'r' ,"-Z_., lo,1

(--' zr' 'r' ,-Z_., lo,1 l,inx silcisayar sisrontlnri y,q,zlltn{l ve DoNANTMT sanayi ve TicARET ANoNiM $irketi'nin zs.04.z0l4ra,niuir,qop yaprlan 2013 yilr olac,q.n GENEL KURUL ToPLANTI rurlnagt Link Bilgisayar Sistemleri Yazrhmr

Detaylı

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE. Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No: 11/A

PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE. Yenişehir Mahallesi Osmanlı Bulvarı No: 11/A Merkez ve Şubeler: Madde 4: PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL GEREKÇE Merkez ve Şubeler: Şirketin merkezi İstanbul dadır. Adresi Aeropark Yenişehir Mahallesi

Detaylı

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü 569126 MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı Şirketimiz 2014 yılı Olağan Genel

Detaylı

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ GENEL KURUL GENEL KURUL FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ FAVORİ DİNLENME YERLERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN MERKEZİ ŞİRKETİN MERKEZİ Madde 3. Şirketin merkezi ANKARA' dadır. Adresi Büklüm Sokak No: 48/13 Kavaklıdere-

Detaylı

üreten şirketlere iştirak edebilir. b) Numune çiftlikleri, fidelikler, fabrika ve atölyeler, frigoriforik depolar kurup işletebilir.

üreten şirketlere iştirak edebilir. b) Numune çiftlikleri, fidelikler, fabrika ve atölyeler, frigoriforik depolar kurup işletebilir. MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN Madde 3 - Amaç ve Konusu Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: 1. Her türlü gıda maddelerinin imalatını, alım satımını,

Detaylı

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. 30 MART 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimiz 2016 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK METNİ

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK METNİ YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ DEĞİŞİKLİK METNİ -ESKİ METİN- -YENİ METİN- -GEREKÇE- AMAÇ VE KONU Madde 3 A- Şirket in başlıca amaç ve konuları şunlardır:

Detaylı

OMV PETROL OFİSİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

OMV PETROL OFİSİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ OMV PETROL OFİSİ A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1: Şirket in Unvanı, Merkezi, Şubeleri, Müddeti (1) Anonim Şirket olarak kurulan Şirket in unvanı OMV PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ dir. (2) Şirket in merkezi İstanbul

Detaylı

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat)

: Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. : Bahçelievler Mah. Şehit İbrahim Koparır cad. No.4 Bahçelievler/ISTANBUL : 0 (212) 449 36 00 (40 hat) İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı Adresi Telefon No. Faks No. : 0 (212) 641 96 44 Ortaklığın yatırımcı/pay Sahipleri ile ilişkiler biriminin Telefon No. : 0 (216) 586

Detaylı

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ

A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL AMAÇ VE KONU Madde 4 : Şirketin maksadı ile mevzuunu teşkil eden muamelelerin nevi ve mahiyeti

Detaylı

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞI ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI. Madde 3- Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır:

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞI ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI. Madde 3- Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır: ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASLAĞI ESKİ METİN YENİ METİN ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI Madde 3- Şirketin amaç ve faaliyet konuları şunlardır: ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI Madde 3- Şirketin amaç

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA ve İMTİYAZLI PAYLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu,

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET GARANTİ FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı; 2011 yılı çalışmalarını incelemek ve

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI MAKSAT VE MEVZUU Madde 3 : Şirketin maksat ve mevzuu şunlardır. a-) Her çeşit plastik veya esas hammaddesi sentetik olan benzeri

Detaylı

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 15.05.2013 16:34:49

BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 15.05.2013 16:34:49 BAK AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BAKAB [] 15.05.2013 16:34:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ : 10002 SOKAK NO:45 35620 ÇİĞLİ-İZMİR Telefon ve Faks No.

Detaylı

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ORTAKLIĞI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23 Kasım 2007, Cuma günü saat 10:00

Detaylı

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ

DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ DENİZBANK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Bankamız sermayesinin 316.100.000.- (Üçyüzonaltımilyonyüzbin)YTL sından 716.100.000.-

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş. nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı 02.06.2016 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2015 yılına ilişkin Ortaklar

Detaylı

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET YAZICILAR HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 2009 yılı faaliyet dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. nin 26 NİSAN 2016 TARİHLİ, 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2015 faaliyet yılı çalışmalarını incelemek

Detaylı

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI. Kuruluş

ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI. Kuruluş ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİNE AİT TADİL TASARISI 1.MADDENİN ESKİ ŞEKLİ Kuruluş Madde 1- Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu ve Sigorta Murakabe

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN ŞİRKETİN AMAÇ VE FAALİYET KONULARI MADDE 3. Karlı ve verimli şekilde telekomünikasyon alanında çalışmak, daha fazla yatırım kaynakları

Detaylı

ÜNYE ÇĠMENTO SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN

ÜNYE ÇĠMENTO SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN ÜNYE ÇĠMENTO SANAYĠĠ VE TĠCARET A.ġ. YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 25 Haziran 2012 Pazartesi günü saat 11.30 da şirket merkezi Ünye de yapılacak ve aşağıdaki

Detaylı

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 18/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 18/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 18/04/2017 TARİHLİ 2016 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Sayın Ortaklarımıza, Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, gündemdeki maddeleri

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı/Ortakların Adı : Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. Adresi : Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Cad. No:51, Mudanya / Bursa Telefon / Faks : (0224) 270 30 00 / (0224)

Detaylı

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 - Istanbul Ticaret Sicilinin 222590/170150 sayısında kayıtlı ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI DAVETİ

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI DAVETİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. YÖNETİM KURULU NDAN HİSSEDARLAR GENEL KURULU OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI DAVETİ Şirketimiz Hissedarlar Genel Kurulu nun Olağanüstü Toplantısı, aşağıda belirtilen gündemde

Detaylı

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI

ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI ĐDAŞ ĐSTANBUL DÖŞEME SANAYĐĐ A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARILARI Gayrimenkullere Tasarruf Madde 5 Şirket maksadını temin için her türlü gayrimenkuller satın almak, inşa etmek, kiralamak ve satmakla yetkilidir.

Detaylı

BEŞĐKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARISI. kullanılacaktır,

BEŞĐKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARISI. kullanılacaktır, BEŞĐKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYĐ VE TĐCARET ANONĐM ŞĐRKETĐ ANA SÖZLEŞME TADĐL TASARISI ESKĐ ŞEKĐL AMAÇ VE KONU : Madde 3. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır : 1- Profesyonel futbolun gelişmesini

Detaylı

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap

3) Divan baqkanr, grindemin tigiincti n-raddesini tutanak yazmanlrra okuttu.2012 Yrlt hesrap EURO KAp1TAL YATIRIM ORTAKLIGI,qlONitU $imnri'nin 30 MART 2013 i.q.nihinoe yapilan 2012 yrr-r ougan GENEL KURUL ToPLANTI rutann'gt Euro Kapital Yatrnm Ortakhgr Anonim $irketinin 2012 ylrr Ola[an Genel

Detaylı

LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ

LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ LÜKS KADĐFE TĐCARET VE SANAYĐ A. Ş. NĐN 11 MAYIS 2012 TARĐHLĐ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMĐ 1- Açılış ve Başkanlık Divanı nın seçilmesi; saygı duruşu, 2- Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması

Detaylı

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET

İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULUNDAN OLAĞAN GENEL KURUL VE A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTILARINA DAVET Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini

Detaylı

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012

FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 1 FAALİYET RAPORU 01.01.2012-31.03.2012 Sayfa No: 2 I. GİRİŞ 1. Raporun Dönemi: 01/01/2012 31/03/2012 2. Ortaklığın Ünvanı: Euro Portföy Yönetimi A.Ş. 3. Euro Portföy ve Tarihsel Gelişimi: Euro

Detaylı

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2009 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2009 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN 2009 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI NA DAVET Şirketimizin 01.01.2009-31.12.2009 Hesap Dönemi ne ait Olağan Genel Kurul Toplantısı,

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI Giriş : Şirketimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 25.03.2015 Çarşamba

Detaylı

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI MENSA SINAİ TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR A.Ş 29 HAZİRAN 2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 27.05.2015 tarihinde yapılması planlanan Şirketimizin 2014 yılına ilişkin

Detaylı

TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ TURKCELL FİNANSMAN ANONİM ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1- Finansman alanında faaliyet göstermek üzere, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun ( BDDK ) 19/11/2015 tarih ve 32521522-104.01.01-E.16241

Detaylı

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. 2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 1. Açıklamanın yapılacağı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı,

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T. A. Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

HEKTAŞ TİCARET T. A. Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN HEKTAŞ TİCARET T. A. Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22.06.2012 Cuma günü saat 11.00 de Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Cad. 700. Sokak Gebze-KOCAELİ

Detaylı

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan

TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı ndan Şirketimiz Genel Kurulu, aşağıdaki gündemi görüşmek üzere 31 Mart 2016 Perşembe günü, saat 10:00 da Ömerbey Mah. Bursa Asfaltı Caddesi

Detaylı

İDAŞ - İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ. Şirket in adı İDAŞ - İstanbul Döşeme Sanayii Anonim Şirketi dir.

İDAŞ - İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ. Şirket in adı İDAŞ - İstanbul Döşeme Sanayii Anonim Şirketi dir. İDAŞ - İSTANBUL DÖŞEME SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK METNİ Eski Madde No ve Madde Başlığı Madde 3 Şirketin Adı Yeni Madde No ve Madde Başlığı Madde 3 Şirketin Adı Eski Şekil Şirket in

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 21 EKİM 2013 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10:30 YAPILACAK OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GİRİŞ Genel Kurulumuz, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak

Detaylı

,, HH;T*] *f,ffi l';ffillirrr oraran

,, HH;T*] *f,ffi l';ffillirrr oraran GENTRA LOJISTiK ANONiM $irketi'nin,, HH;T*] *f,ffi l';ffillirrr oraran lt PuY sahibi Yoktur' Hazirun C etv elinin tetkikindet ^g.56.000.- adet hiss;eden 4 gegilmiqtir' l_divan Baqkan'firna orhan can,in,

Detaylı

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :21:49 Özel Durum Açıklaması (Genel)

KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / KARTN [] :21:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) / KARTN [] 09.05.2011 17:21:49 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : Prof. Dr. Bülent Tarcan Cad/Sok. Pak İş Merkezi No:5 K:3 Gayrettepe/Beşiktaş/istanbul Telefon ve Faks No. : Tel:0-212-273

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 23/03/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 23/03/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-54957 ARÇELİK A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 23/03/2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET Şirketimiz 2016 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı

Detaylı

A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN

A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN A.V.O.D KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN Şirketimiz 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı (Saat :13:30) ve A Grubu imtiyazlı Pay Sahipleri 2012 yılı

Detaylı

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.-

- Genel Kurul Kararr - Uygulama Esas ve Usulleri .-.- % T. C. YUKSUKOGRE'I'I\I KURULU BASKANLIEI Sayr : Konu : B.30.o. imi.o.oo.oo.01/ 6l 8< ttq3o Tezsiz Yuksek Lisans Bilkent / ANKARA.a2...o.L,.2a.aJ 2547 sayfi YUksekogretim Kanununun ek 27 nci maddesi gere$ince

Detaylı