ir Mudurrusti'"#ffi;"-" ;t-,i!y:b o"oz,+no'13?:i

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ir Mudurrusti'"#ffi;"-" ;t-,i!y:b o"oz,+no'13?:i"

Transkript

1 GENTRT\ -- LoJisrir( ANoNi[u Sintcti'nin io-ffaziran 2012 Tarihirnde Yaprlan 2011 ]filr B Grubu imtiyazh Pay Sahipleri -iir"ept Genel Kurul Toplantr Tutana$ Yrh Orlagan - Genel Kr$ul Gentra Lojistik A'$'nin.? tarihinde, l'[t J i zo';: *.tt Y:,t*'x15f ::a;:tji3fl lt;x1?ie,ffi;hyijji"a'"'-&,bili,q,sp?^'vereknolojibakarr "ffi' ir Mudurrusti'"#ffi;"-" ;t-,i!y:b o"oz,+no'13?:i istanbul yla tj.*"tli#ilffi"ffi'*o#r.r'-o*;;-n*"k Berkviirek ilfi*illi' g.zetiminde v de ihtiva tophntrya Toplanfiya ait a{ davet.kantrn dall K:rnur * Ys T1,:+Hi::Sm*Htlfd i ora ""i;- ;;*si'ni1 Z+.OSZan ["trjj11 tarih ve I 5 sayrh #;"k-;ktto", ttittiye Ticaret sici niishasrnda.otovu"e##,"?"tffi d1.g1..t*fj:^-9ff 12 tadh niishasrnda' Dtilrya uazeresuul z'j'wj " [:f,"":il* ederek ilild;d; **,a'"trr. suretiyle yaprlmrqt'. onc ;d;;rt"i bildiren hamitine yazrtr pay sahibi yoktur. eden hisse senedi Hazirun Cetvelinin tetkikinclen, $irketin toplarn 300-0o0-Tl'lik sermayesine adet A c*iil*";;' hg;; i00^000.-::::*1:fffff ffi1fr ill;tll",1tjl,1ffi H:tffi i"ffi;d;oo"a"rhissenintoprantrdatemsiledi rnevcut bdylece gerektanun kanun ve gttt('rre -genlkse g-tl"jt:"1"i"*:*:,"tf"t#ilf*ffi *^* *;^;;;"ri- ffih tarafindan ;il"g*; adaqrlmasr ozefine toplant ;ffi; sil#" goriigiilnresine geeilmiqtir' iurulu Uyesi Mrasum Qevik I eden adet ve 1-DivanBagkanlrErnaOrhanCan,ittooytoplayrcrlr[rnaMelahatYarnan'inve Qagn OzalP'rn segilmelerinle' iiie Ferit 2-GenelKurulTutanasrrrrimzalamakiizercBaSkanlrkDivarrrnayetki tuiju"f*" oybirlifi ile karar verildi' 3-20 tyrlrnaaitydnetimkurulufaaliyetraporrl.2o'jlyrlrnaaitdenetqi miizakere edildi',r" t uutuot*o oybirlipi ile kabul' edildi' yrhnda ba[rq ve yardrm bulunmamaktadr' 5- Bilango ve Gelir Tablosu Kw zarar hesaplian' AC istanbul I DenetimveSMMMA.$.\fnraporozetiokunduvemiizakereedildi, ile kabul edildi. 6-$irketYiinetimKurulurrdan06.o2.20 2talihifdeistifaeden; -Ydnetim kurutu iiyesi Erski Biiytikdere Cd Iz piu4-gy No:9 Maslak Ista mukim, Zlgs11gggZif.C' kimlik numaral Musiafa Unal yerine' ;l6netim ktn Ali Ku99u MatraUei- il#;-* 11/1 Fatih/istanbul adresinde mukim' T.C kimiik numarah Masum Qevik'in' -Y0netim kurulu tiyesi Fatih sultan Mehmet Cd Acarkent adresinde mukim' +tzssttls54 T'C kimlik nrumarah $ifi VOnetim kurulunca atani^l, Ali Kuqgu Mahallesi Fatih ( adresinde mukim, T'C kimlik numarah Mehm' Bafrmsuz oybirli!i atananl i

2 )rahor'un' Bilahare$irketYonetimK.urul,undan til.tarihindeistifae<len; t4 Gorele BeYkoz itgsbrrl Ftaldun Gedizqent:r. Yertne: q merk' Ba[crlar Istanout I'1n, 012 Fat\h istar[bul adresin'cle din Qevik Yorine' Yonettm rk-. BAGCILAR adrestrxle n, yonetim kurulu iiyelikrerinin md uyarmca katrlanla'n oybirli[i ile TTK got.r- r*=i.rine iliqr{in 'larak Lbra onayranmarr'u, ilr#r;ii;;"r,,' {;" "yererinin edilmelerint, k"tti;;i;;rn ovuirrigi ile karar verildi' Atanan yonetim kururu iiyelerinin atandrkrla' iiyenin gore',r siiresini tpmamlamas;lna' l;tt"#" ovbirlifi il'r karar verildi' 7-Yine$irketYbnetirr:LKurul,undan14'06.2( l2tarihindeistifaeden; f' hiikiimleri uyannca Y:*ltT,:9r10 OsmanbPY fii$li lstanbut Eialta'nrn, aumarah ismail lsano[1u'nun' "Ila[tmstz UYe" olar?k ut?lun an.iy-e istanbul adri:sinde rnuktm' YonetimkuruluiiyeliklerininTTKrnd.3l5uyarln }ak'atr}anl4nnoybirlifiiile onaylanma'nu, Mtiriafr Vttnefil ft*"fo [yelerinin JJ*t t'telerine iligkin olarak ibra edilmelerin., Aililrn oybirlifi ile kararr verildi' Atananyonetimkurului'iyelerinin.atandrkiarrtiyeningorevstiresi4ri k;""d" oybirligi ile karar verildi' $

3 7 sayrh gdrtilen delerin ESKr METLN SinrnrN (INvANI Madde 2: $irketin(jnvant,,,gentrglojistikanonim$irketi,,dirvebuanashzles'mede arulacahtr. YEN METN SinxnriN ttr'vent Madde 2: bd.yle "$irket" olarak $irlretin (Jrwant, " MMC -Sanryi ve Ticqri Yattrmla'r A'$ "dir ve bu ana sdzlesme\e bu'ndan b'ayle i' Sirlnt " olarak arulacafutn ESK METTN AITIAQ ' w K0NUSU ;;;i s t $i*nti" baelrca amoq ve lanulan sunlardv' 1) Talinnacth'k ve Acentctik Hiarctleri A-$irlret lwra yolu, deniz yalu, hova yolu ite Tiirkiiye'den' yurt dtgtntt' y*' a:y"kn ft)rkiye'ye Tiirkiye )^L:t;-)a,,o,,n ttnhnrlrr illkeler or^rnao-iir*orritinyop*"tt yaptvnnaktaahhntllre yipt,,,*n taahhiittlre trt'rereh sirereh hi;i,#x:;l;:7flf,i'iil:lt;h;:,{,;;;;,*o,i,iiyop*"t gemi -aceiteligi, Tuftttlftate velq lev-' aceiteligi, yt'ik- lami syoncal' ufiu yapmak' B-istigar konurart ite itgiti i,qte ve &gtafaariyet g*steren gereeku,e hrizer Hsirerin mthnessiuiit acentelih Irav a, de niz, t o, o t os'ffi"'i ig"'' gt'i* ii& u *u i ste tnt er ini ger q eh e st ii r m e k c_konusu ite irgiti itharqt ihracat ve transit mailsrm ta$tm, ve gilmrilheme iely'mlerini yapmah yaptrmah serbest iitrr*,: ;evyatt nii*iirtn: gare-tu ia,tgitt, igerisindefdgliytztlerde 'huhnmak acentelihe, n" *ti*"rtilihler almak ve vermek" D_GiimriiHiive giimriiratiz: saharardafaariyetreyre burunmukve bu sahnlar ieefsinde tahm:il' tahliye ve nahiye ni"*"tt"ri yoi*oh i'urtemetlti ifa itmek E-Hizmet islerini yapabiltnesi iqin gerekli nakil vasfialartnt sat'n ailmak ktralalnah,kiraya vermeh satmah itlwl etmeh dew'geh onlar ii)r* s)mtve sahsi tasarruflardabululmak 2) Karayoru Tastma y,netmeri{i rrapsamtndaki ft;ariyetrerde bururunah urusrar prasz ve yurt iei taqtma i qler i or ganizat drliidti YaPmak 3) ithalat ve lhracat: ihracatl toptan $irket lwnunlarmm izitcverdi{i gergevede her tt}rlil iiriinve hizmetin ithalat vel perakende ';[:#;3k";;;;s:h",1",7n" altmt sattmr do:{tttmti: oy*',""y:::'!:!::::!t,:il ya binly drymdaki ariinter iqin her #ii.3;,1:#,1; tilrtti toiistik ie ffuif ve'otil int faaliyetlerini de yii'rtitilr' "pocutuk

4 4) AR-GE (Arasarmave GeliS'tirmc) $irlret lromtsuna giren alanl,urda her tiirlri arastrma-gelistirme ve iy'ilegtirmefaaliyetlerinde butunabitir- Bu husistarda tehtik destek ucentelikve temsilcilikverilebilir 5) Danrsmanltk $irlret, istigal Imnulart ile ilgili olarakve ya bu komtlsnn dtgmda azel t'e tuel lcigi ya da karulu';lara her tiirlti domsmanltk hizme tini verir. 6) Acente-Temsilcilik girlret yurtigi ve yurt &smdan konust4tla ilgili her ttirlii temsilcilik acentelik alabilir, baeknlarma da -tailtaidrabilir. $irket, pnruyolu ile uiusti arast yolcu ve e;ya ts$nna i.;leri acentakfii yspa6ili;'' girket yutrardaki yanfu faaliyetlerde bulunabilmelc iqin asafidaki islleri de yapar. -$irlret istigal konusuns giren mamullerin satryr igin gerehi satry teskilatmt htrmak,,milmess:illikve bayiliher vermeh -$irkzt amactnt gergehegtir"mek iqin resmi ve gry'i resmi dzel ve ti)zrel kisiler adtna bilwnwr insaat yopi*, ve taahhtit iqttii tt"istigal eclebilir. gtrtrel irta,re binast, mad,azo, depo, atdlye, i$'eri ile emsali gibi tqiigal konusu ite ilgiti binalar insa edebilir veya ettirebilir. -Amaana uygm olarak tes,itsler larmah gereffii oraq ve geregleri al muh satmalc, kiralamak, kirtya vermek -$irketin crrnau ile ilgili olurah dahili ticaret, lamisyonculuk (gtim,riik komisyonculu{u hariq, taahhiltgnltih mutemetlih mihnesillik ve bayilik yapmak -$irkctin amcry ve kanusunu gergehegtirebilmesi ii.gin lihumlu tesisler ile gayrimenlwller ihilsap etmek; hurian devir vefera! etmeh lidrayavermeh yattrtmalartn aydmlattlmastnteminen dz,el holle'r lrapsammda Sermayi Piyasas,r Kurulu'nca aranacak gerehi agthamal,art yapmakkoydryla guyrimenhtyer uirindi leh ve aleyhte olmak ieere iipotek almak ve vermek, fek etmeh irtifak ve intifa, -gayrimenhtl millkiyeti, kat mailkiyeti, lut irtifah tesis etmeh knnusu ilet ilgili satry yerleri ve idlare binalart inga etmek - Yattnmctlann rydmlatrlnnasmteminen dzel haller kapsamtnda Sermaye Piyasosr Kurulu"nca aranacak gerehi aqtklamalart yapmak kaydryla, $irketin isleri igin iq ve dts piyasalardan wun, orto ve hsavadeli istifuazlar akdetmeh lvediler temin etme'lc - Yatrtmctlarm aydmlattlnryasmt teminen Lzel hatller lwpsammda Sermaye Piyasax.Kurulu'nca aranacak gerehi aeihamalart yapmak koydrylq $irltctin amactnt gere'ehegtirmek lqin,her tilrlii mali' ticari ve idari tasanuf faaliyetlerinde bulunmak. - $irlret tarafindan Sermoyct Piyasan Kanunu'nun irtiilii lwzang ah'artmt drizenlemelerine a.yhnlft teskil etmemesi, gerehi ozei alurum aehamalarmm.yapilmofl ve yil iqinde yapilan ballslarm,genel kurulda ortaklarin bilgisine siunulmast qortryla, kendi amaq ve lanusunu aksatmayqcaft sekildet baeryta bulunmak -girket ana sdzlesme ile ilgili hususlarda, ayrrca,konwu ile ilgili eliitim ve personele. konularda her tiirlil yafirtmt ),apabilir.

5 -$irketin isleri igin gerehi tasfilart edinmek, dewettmekbunlar ieerinde ayni ve Sahs,i tasarr'aflarda bulunmah irnalatmt yaptrmak patent,lisans, ticari marlralar, hnw hc'w) ihdas nsmt teminen, dzel holler knpsamtndn ilermaye mokkaydryla bunlar tizerinde lrcr surette ngi bir makine veya mamuliin o patent alttnda - yafirtmctlarm aydmlafilmasmt teminen, tizel haller knpsarrunda Sermaye Piyasan Kurulu',nca aranacak gerehr aeiktamalarr yapmak lcay&yla; $irhet slacaklarmt temin iqin ipotekve cli{er her tijrlti rehinleri ve teminatlart otoiilir, kendisinin veya: tiqiincii kisilerin dortmus ve do{acakborq'lan igin her tiirlii ayni ve/veya nakdi te,minatr verebilir, arne{;in lrendisinin veya i)qiincil Hqilerin do{muy ve do{acok borelarmi teminen kendi gayrimenlculleri ih,erinde ipotekve di{er rehinler, ticari islet'mesi iairinde trcirr isletme rehni ve demirbaslart ieerine menlatl rehni tesis edebilir, kefil ol'obilir, ticari senetleri ara ciranta olarak im:zaloyabilir, poliqeleri,knbul edebilir veya kambiyo senetleri igin aval verebilir. - Sermaye piyasax Kanunu 1.5/sonmaddesi halmriine ayhnltkteskil etmemesive Yatttmalann aydmlailmaimt teminen, tizel kaller Impsammda Sermaye Piyasan Ku;rulu' nca aranac'ak gerethi iphamalan yapmak t aydryta ve men{ul hynet porgfdy ydneticiti{i ve araciltkfaaliyeti niteli{'inde oimamak goriryto; ytrli ve yabana gergek ve tiael kipi ve htruluslarla:viiriirlilheki mev'zuata u:vgun olarak oriah*la, hrabitir latrulmis irtah*lara katrlabilir, halihaztrda hrulmus sirlcetlerin tlisselerini satm alabilir; her tiirlii menkul hymet ve sermeye poylarmt ildisap edebilir ve bunlart e'lden Ekarabilir, mesleki tesekkiillere knnlabilir veya iiye olabilir- $irlretin lendi adma ve 3. Kisiler lehine, garonti, keftnlet, teminat vermesi veya ipotek &thil rehin hakh iesis etmesi hususlarmda Sernrcye Piyasax mevzuafi gereevesinde belirlenen esaslara uyulur. $irlret, Genel Kurul ftnrarryla, konusu ile ilgili veya lnnusu iqin yararh sayacafii, burada sralttnan ftratiyetler &smdaki faoliyetlere de girisebilir. $irlretin amag ve konusunda dl.edisihikyaptlmafl holinde Gilmrilkve Ticaret Bakanl$t,ile Sernwye Piyasan Kurulu'ndon gerehi izinlerin almmast gerehneldedir. wtui anrin AMAQ W KONASU Madde 3: $irketin baslrca amsq ve lwnulart Sunlardt. 1) Taqtmacthk ve Acentelik llizmetleri,a-$irkct kara yolu, deniz yolu, hava yolu ile Tiirkiyet'den, yurt dtsma,,yurt dtstndan Til,rkiye'yet Tilrkiye aaiittnde veya yabanq iilkeler arasmda tastmactltkyapmoh yapfirmaktaahhtitlere girerelq gemi acentelifii, yiik komisyoncului;p yapmak B-I$tigat konulart ile ilgili igte ve &qtafaatiyet gtisleren gerqekve ttizel kisilerin miimessillik ocentelih hova, deniz, kora tastmacilrfr ve gtimriiheme iglemlerini gerqehestirmek. C-Konusu ile itgiti ithalat ihracat ve transit mallarm tastmave gtimriiheme islemlerini yapmalc ),aptrmalc, serbist balgeler mtevzuaft htikiimlerine gire bu bolgeler igerisindefaaliyetlerde bu'iunmak oc enteliher ve milme s silliher almak ve vermek. D -Giimr iihii v e giimrilksie s uhal ar da faaliy etl er de tbul nahiye hizmetleri yapmah mutemetlik ifs etmek

6 E-Hinnet iglerini yapabilmesi i,qin gerehi nakil vasttalannt satm almah Hralamak' kirdrya vernneh satmah ithat etmek devretmeh onl* ieerinde 6yn, ve sahsi tasarrutlmda bulunmnk F-Karayolu Tastma yfinetmeliiii lwpsammdaki faaliyetlerde bulunmah uluslar qraffi ve.yurt iqi ta$tmq i S le r i or ganiz at dr lii di) y apmak - G-Her tiirli) iirijn igin her tiirli,i lojistik hizmetleri verir, depolama ve fifuif ve dzel antrepoculuk faal iy e t I e r i ni de Yfiriltiir - 2 ) G ay rime n kul Y otmmlnn alanm da yurt iqinde ve yurt &smdn her tiirlii gayrimenhtliln satm ahnmflst, kiralsnmast, altnanv'eya kirttlanan gayrimenlatyer weiine bina inga,t*rl uiyo ettirmek Binolan her tiirlti kiraya vernek veya he'r tiirlii ieletmek 3)ilag sanayii alnnmda Her tiirlii kimyevi, beeeri, veteriner ve zirai ilaqlann ilretimi, dhhili toptan ticareti, depolanman' amb alaj lanmast, ithslatm, ve,ihracatmt yapmoh Ecza depolan agmaft, ilag ruhsafi almah ilag ruhsatr kiralamak Her nevi yurt iqinde ve wrt dtsmda imal edilen ilaqlurm altmt safimt pazarlamast, daht'li ticareti itholatt ve ihracattntyapmak. Hrr rrrif ilag, ilaq hammaddes:i, ameliyat malzemesi, serum, hortnon ay, bebek beslenme ve baktm ilrtinleri, h,riyeitk iiriinlerin dahili ticaretinin ithalatmt ve ihracattru yapmalc 4) Etektronik Ticaret Alantndl a Her tilrlii malm ve servisin bi,lgisoyar tefutolojisi, elelaronik iletisim latnallart ve ilgili tefutoloiiler htll anar ak p az arl anmas Y apn ak. o Her ttirlii gda maddellerini almah satmale it,halat ve ihracattm yapmakve bunlann internet ortamtnda Paz arl ama;s tnt Y apmak. insanlarm beslenmesi,nde hnemli bir etkinti!,i olan her nevi be'sin maddelerinin pazarlt:tnmasrlronusunda toptanve perakende satq yapritt amaa ile gerehi olan satry mafiazalarmt aqmakue -s,afim sanol ortamda a6m,,, p**ii*itrn.yop*alc Her ttirla bebek mamalart ve maiizemelerini almah satmah imalat, itholat ve ihracattm y'apmak 'Her o ttirlii pozmetifr gt4ellik mtistahzaratt, viticut ve cilt bahm iiriinleri, kalonya, parjilr'n gampwm ve beraerlerinin, hei fijrlii elehrihi, elelctronik eeyanm, her tiirlii mutfak efyave ehipnwnlarrntn, sanayi mutfaharmtn, alsam ve aksesuarlart,ntn, her tiirlii hrtawiye ve ofis malzemeleri ile kitap, dugr, cd, "dvdve benzeri yryrnlarrn, her tiirl;ti hediyelik egya, owncakve,benzerlerinin, her tiirli) temizlikmalzemeleri ye iiriinlerinin, her tiirlij mi)zik aletleri, enstrilmanlan, film, cd, d\dve benzerlerinin, tekstil iiriinleri, spor malzemeleri ve aksesuarlawrut htrdavat malzemetleri ve aletlerinin, oto aksam ve aksesiarlanrun, evcil hayvanlarla ilgili her ti)rli) Wt 'ilrilnler,inin, her ttirlii bahee malzeme ve ekipmanlartntn, gigeh fitm, foto{raf makineleri, htrda'at iiriinleri, spor ve sadl* tirinleri, kisisel bahmye hobi ilriinieiri, talalar, saat, giizliik, beyaz e;ya' ev elelitronik ijrtinleri, oyurroirlor, gocuklara ve biiytihere ydnelik e$itim setlerinin internet ortammda pazarlamastnt, ahm,,tattmrnt, itholat ve ihrctcattnt yapmak -$irket t yukands saytlam iiriinlerin tamammm internet iizerinden pazarlamastm.yapar,.7yrrca internet iizerinden kendi sayfastndan verece;{i i iirtinlerini pazarluyat:ak internet ortamlart ttlu; s ayfal anndan ar ac il t,b s tfau il e p az or I amas mt 1

7 5) igtirah Yafrrtmtnda Buluw,noh SpKn. md.is/son hafutti saht tatulmakkay&yla ilgi,li hrumlardan izin almakkcy&yla sermaye piyasasmdafooliyet g1steren arau htrumtar dahil otlnakiizere 'bilunmah sirlcetlere istirakyattrtmlannda htrulmusleya latru,lacak girketlerin sermo,ye ve idnrelerine istirak etmek, verece{i yutrtm lrnrarlan dopultusundokoyr*klorr knnalize etmeh yfittrm, finanvnan, pazarlama, orgrnizaryonve yi)netim lronularmda dantsmanltk yapmah $irtret yulrnrrdaki yazthfaaliye,tlerde bulunabilmek iqitn asodtdaki isleri de yapar. -$irkct istigat lronusuna giren mamullerin satry igin y1erehi sat6 teskilutmt latrmah Eub'e aqmatt iiqiincii kiqilere her tiirde olmakihere,miimessillik, bryilihet vermeh amactnt gerqehestirmek igin resmi ve goyri resmi dzel ve tihel kisiler adma bilumum inl;aat yopr*, ve taahirit islertile isti.gal edebilir. $irtret idare binast, martazo, depo, atdlye, iyyeri ile emsali gibi istigal konusu ile ilgili binalar inga edebilir veya ettirebilir- -Amacms trygn olaraktesisler hrmak, gerehi araq ve geregleri almah satmak kiralamah kiraya vermek -$irketin amac, ile ilgili olarah dahili ticoret, knmisyonculuk (gtimri)lr lcomisyonculufi-t'r harid, taahhi)tqi)ltih mutemetlik, miinuesillik ve bayilik yapmak -$irket crmaq ite ilgili olarak her tttrlii iiriin ve hinnetin ithalatt, ihracatt, toptan ve perakcnde ahmt sattmt da$ttmt ve pazarlanmaw faaliyetlerini yilriittitt'- girket amou ite ilgiti olmokher tilrli) arastrma-gelil;tirme ve iyilestirmefaaliyetlerindt'bulunetbilirhususlarda teknik destek acentelik ve temsilcilik veril,ebilir Bu -$irlretin amaq ve knnusunu gergehestirebilmesi iginlhumlu tesisler ile gryrimenkuller iktisap' etmek; bunlarr devir vefera! etmeh lirryavermeh yatttm,cilarm aydmlanlmasrnt teminen tizel holler lrnpsamtnda Sermaye Piyasax Kurulu'nca aranacak gerehi agthamalartyapmakkaydyla gayrimenkuller iaerinde leh ve aleyhte olmak ilzere ipotek almak ve vermeh fek etmek irtifuk ve intifa, gayrimenhtl miilkiyeti, kat mhtkiyeti, I(nt irtdah tesis' etmelc, lmnusu ile ilgili safis yerler"i ve idore binalqrt insa etmek -Yafirtmctlarm ay&nlanlmastnt teminen dzel haller knpsammda Sermaye Piyasan Kunilu'nca arnnacak gerehi aehamalart yapmak friry&yla, $irketin igleri igin ig ve &S piyasalardan untn, o)rta ve ktsa vadeli istifuazlar alcdetmeh lvediler temin etmek -Yafirtmcilorm aydmlattlmasmr teminen Azel haller kapsamtnda Sermcye Piyasax Kwalu'ncs aranacak gerehi aqthamalart yopmak kay&yla, $irketin amactnt gerqeklestirmek igin her tiirlii nmli, ticuri ve idori t a s arntf faal ty e tl e r in de bul untnak -$irlrct torafindan Sermaye P;iyasan Kanunu'nun drtiilil kazanq afuanmt dtizenlemelerine ayhrilrk teqkil etmemesi, gerehi dzel durum,aethamalarmm yapiln,rc$t ve yil iginde yapilan bafislartr,t genel 'turuldn ortaklarm bilgisine sunulmast Sarttyla, lrcndi amaq ve knnusunu aksatmayocak Sekilde tlafista bulunmak -$irlret ana shzlegme ile ilgili thususlarda, nyrrca konusu ile ilgili editimve personele ydnelik knnulardo her tilrlti yattrtmt yapabilir. -$irlretin isleri igin gerehi tastlan edinmeh devret,m' bulunmah

8 vtent, lisans, ticar'i marl(nlm' lmow how) ithdqs ve asrru teminen, dzel haller kopsamttnda Sermaye 'apmakkaydryta hunlar iherinde her sure'tte 'h""s, bii mikine veya mamuliln o patent 'qltmda imalatmtyapttrmak tmbiyo senetleri igin avol verebilir' satm alabilir; her tiulii menh,rl hymet ve sermcye pcl mesleki tesekkiillere kanlabilit" veya itye olabilir' $irrretin adma ve 3. Kistrer rehine, garanti, kef,aret, teminat vermesi veya ipotek d'zhil rehin hakh tesis etmesi hususlarmda sennrye piyasan mevzuatr gerqevesinde belirlenen esaslara iryuhr. $irlret, Genel Kurul kararryla, knnusu ile ilgiti veya tkonusu igin yararh sayaca$t' buratla stralilnan iaaliyetler ftsmdaki foaliyetle:re de girisebilir' $irtret yurtiqi ve ytrt drsmdan. knnuwyla ilgiti her tilrlil sube temsilcilik acentelik alabilir, bagltrnlarma da Iatllandrabilir. $irlretin amag ve lanusunda de{isiktikyapilmasr hatinde Gilmriikve Ticaret Bakanlt4t ile sermaye ify^^, Kuiulu' ndan gerehl izinlerin almmasr gerehnelaedir - ESK METLN Sinrnril MERKEZ w 4:UBELERI Madde 1: $irketin merpezi, istanbul ili tseyknz ilgesindedir. Adresi ; orhsn veli Karuk caddesi liytip Yavuz is Merkczi No:39 Kat:7 Kavactk Beykoz' dur' ycil ve Tiirkiye Tic:aret sicil Gazetesi'nde ilan ettirilir rye Piyasasi Ku*lu''o bildirilir' T'escil ve: ilan edilmis cil ve ilan edilmis adresinden ayrttlmrs olnnasms y Sirket iqin bu duamfesih sebebi ;sayiltr' $irket, Gi)mriik ve Ticqret Baknnltfi't7fl ve sermaye: Piyasax Kurulu''na bilgi vererek YanBtint l(urulu Karart ite TiirkTicaret Karumuve itgili di{er mevzuat hiikii ve temsilcilik agabilir.

9 rcwianrn sinxprin mtnrnzi w gunttnnl Madde 4: $irkctin merkezi, istanbul ili Be,ykoz ileesindedir. Adrrzsi ; Orhan Veli Karuk Caddesi Eytip Yavaz is MerlrBzi No:39 Kat:7 Kavactk 'Beykaz'dur' 0,t ;{l \ \ vl ili smtrlart dahilinde de{$tireliilir' Aelres 'kiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilsn ettirtilir ve,ssast Kurulu'ns bildirilir' Tescil ve ilan edilmis :Li#:{f ;:,#r;;['j#;;'#ii,,il*^* $irlret, Gt)imrilkve Ticaret Bakanl$r'nave Sermaye l>iyosax Kurulu'na bilgi vererek Yiinetim l(urulu Karart ile Tiirkricaret Kanunaniitgili di{er mivz*ri htikti*lqine g6re yurt iginde ve;vurt &smda sube ve temsilcilik aeabilir. ESKi METLN SERMAW Madde 6: $irketin e sss s ermaye s i topl am TL' dir' Bu sermaye her biri l-tl nominal defrerde, adet nama yazth A Grubu, (l adet nama yazilt B Grubu ve 7.90A.000 adet hamiline yazth C Grubu olmak iizere taplarn adet' hisseye bt)liinmiistiir. (A) ve (B) grubu: hissellr isbu Ana Sozllesmede belirtilen 6zel hakve imtiy,azlara sahiptirler' (C) Grubu hisselere ise dzel hukveya imtiyaz tarunmamtgtr' $irlretin tinceki sermayesi otan Tl'nin tamamr mwazaadan ari olarak tam ve nakden ddenmiqtir. Bu defo *ttrrrt* Tl'tik C Gabu hamiline hisseleri temsil eden hsmt itte mevcut ortaha)m rrighai hahart hsillanmak suretiyle hnllar arz edilmis olup muvazaadan ari olarak tam ve nalrden odenmigtir Sermryeyi temsil eden A've B Grubu paylann ortahar arssmdoki dafiilmt asafidaki gibidir: A Grubu Nama Yazilt PaY SalidPleri: adet A Grubuhisseygisabet eden lL Mehmet HaldunGEDWENER B Grubu Nama Yazilt PaY Sat\iPleri: adet B Grubu hisseyeisabet eden ifl VERUSA Gi/.I$iM SERMAYES'( A.$. Sermaye artrtmlmtnda, artan sermayeyi temsil etmek iizere, (A) Grubu hisseler orantnda (A) Grubu hisse,'(b) Grubu hisseler oratwnda 1b1'Crubu hisse, (Q Grubu hisseler orarunda (C)(irubu hisse ihrag edileceptir. Sermaye artrtmlurtndo genel kurut grindeminde olmakve buydnde aqtklmrar alutmak sartryla riiqhan ninn kullarutl&han-sonra kalan his,seler ya da riiclnn hakh latllarumtntn hsrtlandtp. aurimlardo yeni ihrag edilen ti)m hisseler (C) grubu hamiline olacak ve nominal defierin altmda olmamsk tizere piyasafiyafi ile itgili meyzuat htikiimleri?tyartnca halkn arz edilecevir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydilestirme esaslart gergevesinde knyden izlenir- $irlret' in sermryesi, gerelti$inde Tilrk Ticaret Kanami gerqevesinde artmlabilir veyu ozolttlabilir. Bu mad^fle maddesi uyarmcayapilr.

10 wr'ti mnrn KAWTLI SERMAYE Madde 6: $irlret 2499 sayt6 Kanun hiiklh,nlerine g6re kaytth sermaye sistemini kabul efinis ve Sernwye Pltasast Kurulu'nun tarihve 15/538 Sryth izni ile,knyth sermtrye sis'temine geqmistir. girlretin kayttlt sermryesi 60.0(t TL (Altms milyon Tiirk Lirast) olup her biri I TL itibari,fle{erde adet paya bdliinm',it4,ttir. $irlretin Ekarilmry sermayesinin tamamr ddenmis olup, TL'dir.Bu sermnye her biri l-tl nominal de{erde, 300.0(i0 ade,t namayazfu A Giubu, adet nantayazilt B Gruburve 7-91)0-000 adet hamiline yazilr C Grubu c,lmakikere toplam ada hisseye bdliinmiisttir. (A) ve (17) grubu hisseler isbu Ana Syzlesmede belirtilen azel hakve imtiyazlara sahiptirler. (C) Grubu hlsselere ise tizel hak veya imtiyoz tarunmamtqtu,' yonetim Kurulu, Sermsye piyatsast Kanunuve buns iliskin di$er mevzuat hiilctimlerine uygun ot!'arak gerehi gyrdiidii imtiyazh ve itibari de{erinin ilzerinde yeni pay Eknrmaya, pry satbiplerinin "o*oniordi i.,enr pai almi (riichan) haharmi smtrlandrmaya veya imtiyazh pay sahiplerininhaha:rtru Insfilaytct nitelifue lrnrar almryave poy tkrae ederek Ekartlmtf sermayeyi artrmayayetkilidir' Sermaye piyasast Kurulu'nca verilen kryttlt sermaye tovant izni 2012-'1013 ytllaru ( 2 y0 iqin geqerlidir' 2013 yilt sinunda izin verilen ksyth tti*oyt tovantna ulagtlamamts olsa dahi, 2013 yttmdan sonrr ytjnetim Kurulu,nun sermsye,rrtrrr* karan alabilmesi iqin; dahn 6nce izin verilen tava.n ya da yeni bir tavan tutart igin Sermaye Fiyooot, Kuntlu'ndan izin slmak suretiyle Genel Kurul'dan ye:ni bir siire igin yetki almakzorunludui. Sai lamusuyetkinin almmamast durumunda $irket Wth s rfiio! sisteminden ErhruS sayilacaldr. Sermayeyi temsil eden paylar kayditestirmesaslart gerqevesinde kayden izlenir- $irlret,in sermcyesi, gerefui{inde TtirkTicaret Kanutruve Sermaye Piyasas Mevzwtt hiikiimle'ri qerqevesinde artmlabilir veyat azalttlabilir. ESK METLN SinrcrN vdr,wrla KURULU w SORESi Madde 7: 7.1. Ydnetim Kurulunun Olasumu ve Segimi $irket y1netim Kurulu 5 (bes) tiyeden olusur. $irket',in temsili, TiirkTicaret Kanunu hn&imleri gerqevesinde Genel Kurul tir,ujndan isbu madde de agrhanan sekilde seeilen Yiinetim Kurulu'na aittir. ydnetim Kurulunun 3 (tid tiyeit a Grubu hisselerin qodunlu{u tarafindan gdsterilen acloylar atrastndan, l (bir) riyesi B Grubu hxsitein,t goganlufu taraftndan gdsterilen adaylar arasmdan, I (bir) iiyesi de herhangi bir hisse sahibi tarafindan gdsterilen adoy(lad mastndan segilir. yonetirn Kwulu, ydnetim Ku)"ulu toplanttlannn baslranl* etmek tlzere, iiyeleri arasmdtzn bir lla;knnve onun yohu{unda bagkanl* etmek ii""re bir Bagtrnn Vekiti seqer. Ytine,tim Kurulu Ba$amt A Grubu hisseierin lognlueu tarofindian aday giisterilen Ydnetim Kwulu tiyeleri arasmdsn ve'.yhnetim Kurulu Baslrnn Vinti ise, B Grubu htisselerin qoeantu\u tarafindan adry gasrcrilen Yrinetim Rarulu ti.yeleri arasmdnn segilir. ydnetim Kurulu iiyeleri azamt *q (3) ytl iginve haleifleri seqilinceye ludar gdrev yapmuk iizeret segtlebilirter. Gdrev siiresi sono eren YAnetim Kurulu fiyesi tefuar seqilebilir. Ydnetim Kwulu tiyeliherinde' bir bosalma olmas tutlinde Yonetim Ku,rulu kanunen gerekli nit,elikl ve qyn, grup hissiler tmafitulan gos:terilen adaylar orastndan bir kisiyi geqici olarak 4yelifre ( Ce1

11 nerkuruttoplanttsmatudarrurr"lm,fr.o;:lr#:7:iir::!# eqer' 'ilu tiyesinin bu hilsse sahibi ile ilirde bu iiye Ydnetim Kurulu bir sonraki Ytinetim Kn'ulu binin gd ster ec e {i adaylar yonetim htruru tarafindan sermoye piyasast mevzuatt uyannca y,netim Kurulu iiyeleri arastnalan en az iki iiyeden olusan,if,rn"rr*dun,,iri*iu imiteu rwrutui. Denetimden sorumlu knmite her ttirlil iq ve bafrmsu denetiminyeterlive ;:effaf bir q,nla, yapilnlast iqitn gerekli ti)m tedbirlerin ah,nmaslnilan sorumludur Ydnetim Kurulu ToPlanfilan yonetim Kururu Basrrnntve/veya BaErwn yekiti di{er bann yanefim K:urulu tiyelerine en az 15 (onbeq) gtin,nceden dweie bulunnrikyonetii Kurulu'ri t,oplantrya qafr'rmokve/ve1t.a tartqtlmasmt istedifii t'o 'Lq' -tonularu svz lronusu toplanttkrnn I :f1#r'it irf;'::;:i:rf;:" davetleri, bir suretinin kurye tile te 'm taahhiittii mehupla gdnderilnis ot Kurulu iiyeleri bu dovet ttlan merasimindenyaztlt olarakferage $irket merlirezinde veya Yvnetim Ktrulu'nun knrarlastraca1t Tilrkiye igindet veya &Smda baqkn bir yerde yapttrabilir' 7.3.NisaPlar ve Onemli Kara:rht Tilm Yvnetim Kurulu toplantilart iqin toplantt nisabr, B Grubu hisselerg sahip hi'ssedarlarm adayrart arastndnn seeirmis.yonetim_kuiitu iiyesrntin*-i burur*arn harinde sa{rarur ve her knsulda en az 4 (d6rt) kisiden olugur. ybnetim x*"t",^ri tilm ltararlart iein B Grubu hisselere sa'hip hiss'edarlar -oa"y sar;uriien yi)netim Kuralu iiyesinin olwnlu oyu gerehidir. Duruma g6re, A Cinu hisse'lereioni hissedarlirltt:yt B Grubu nnmayazth hissele:rin sahibi hissedarrardan birinin tarep ettifri n r[^ii * asafida berrrtiten tiim onimlt Kararlar, Yanetim Kurulu $lanacahrtatiiii, iiro di)nemli planlan, yatrtm planlon ile stratejik'olanlarmtn t, satilmast ye buntlar iizerinde tafoiitlat tesis edilmesi de ddh;il ancak t igiui iein TL ikerinde varlhann satm almmast, safilmast veya bunlar iherinde takyidut tesis edilmesi; -isin oladan akst igerisinde hazineye'um; amagl,arla yapilanlar hariq olmakiizere' hisse' tahvil veya sair menhatl hymet altmt';. r t,:,--^..*-.-.^: L;- io bnlttnn oiilmesi illt sirlcetlerin, istira*erin lwrulmast, altnmasl, fu:vr] veyafeshi veya yeni bir is koluru girilmesi; _Biitqede veyayafirtmprananday* irp'iiiiaigtna bairmaksum te*bir istemde I'0r]0'000-TL'vi asan herhangi bir Yattnm veya harcama; -Mebla{t re olurra ols'un, h,issedorlar ve/veya iqtiraheri ile $irket ve/veya igtirakleri 'arasmdlaki islemler ve soigmeler ile bunlards yaptlacak tadiller; _ ybnetim Kurulu tarafindai lwmuya yaptlacak helr_1iirlii agthama; -Her bir durumda tahmini yallrn, *orio lL yi aqin avukntlarm veya di{er ilgfincil l;isi darusmanlartn darusmanlarln ve milgavirle:rin mu{uvtrw:rtrt atanmast utur'''r'uoe' ;. =,a Ka,mitesin'in teqe*kfilii -Genel Miidiiriin, Icra Komitesi iiyelerinin atanma$t ve g,revden ahnmast ve Ia, -ugng I lvluuuruft' r.-', ^+1 ^-.iuis n- rrr rl nnm /t Q7' ve bunlardan n rnorgiiirn*i,,*rwitii-;;;"k*t're-riie ddhir otmakiizere ttcretleriinin onttylanmast; -imza yetkilerinin veiilme si, de$igtirilmesi ve gt:i :l::y:t' ;:; {;;t;;;r'iinrrni"i,ii, iodit yopilman da atdhit otmak t^ere Genet Kuruta vapt her I oiri nryi Genel Kurutin oncymt gere6iren her tiirlii husus; -girfnti ve igtiraherinin sermayesinin arttmlmu:t/azsltilmast JSfrittn ve i Stir aherinin b irle gmesi, bdlilnmesi' t osfiye si veya feshi ;

12 ultrarulman; nr;n e s i q afir t s mda bul unul man ; lerte itgili her tiirlii 'hisse dewinin onaylanm$r; raet'i temsil edecek olan temsilcisinin atannmst; berhangi bir tadil YaPilmaw; -Hisselerin nevinin de{istirilmesi ile ilgili lararlar -Hisselerin haltm arz edilmesi w bunrinla ilgili otara ;yapilocak biitiin ilgili korsrlar ll\urularla -Tedarik syzlesmeleri harig olnruk were hei bir iglem ile'ilgili olarak 100-0aa-Tl'yi asan herhangi bir borglanma Yaratilmax; -Tedarik sazlesmeleri ite ilgili treminntlar harig olmakifuere her bir iglemde TL"yi asan herhangi bir borglanma ile ilgili olarak )vedi kurumlarina ve/v,eya di{er kisilere v_eya Sirketlere teminot verilmesi; -Muhasebe u,,opoilo a uygu,lamalarmda de{igiktik yaptlmas ve dry denetgilerin atsw'nas, rnrui aprin sinxnin vonzria KItRLTL(I w suresi Madde 7: 7.1. Yhnetim Kurulunun Oluqwtuve Segimi $irtret ydnetim Kurulu 5,T veya 9 l,iyeden olusur. $irketin temsili, TiirkTicaret Kanunu hilkiim'leri gergevesinde Genel Kurul niqlfindan isbu maclde ie uqthanon sekilde seeilen Ydnetim li(urulu'na aittir' o y1netim rturutu 5 tiyedlen olusursa, 3 iiesi A Grubu hisselerin Eodunlu{u taraftndan gdsterilen adaylar orasrndan, l(bir) iiyesi B Gruiu hisselerin go{unlu$u tarafindan gdsterilen adaylar aranndnn, o yynetim Kurulu T iiyeolen oluqursa, 4 riyesi A Grubu hisselerin qofitnludu tarafindan gisterilen adcylar arastndan, I tiyesi ti C*bu hisselerin go$unlu$u tarafindan gdsterilen adayla'r arastndon, o yt)netim Kurulu 9 tiyeclen olugursa, 5 iiyesi At Grubu hisselerin go{unlufu tarajtindan gdsterilen adnytar arastndan, I i,iesi B-Grubu hiiselerin qodunlupu tarajindan gdsterilen adayln' arastndan, seqilir. y1netim lwrulunun Se'rmaye Piyasax Mevzuatmda belirtilen asgari saytdaki ru'esi sennaye piyasax mevzuafi anlamrtda,ba{tmnz ipelerden olui6ur' ydnetim Kurulu, yi)netim Kurulu toplantilarmo bashanlft etmek ilzere, iiyeleri arastndan bir B'askan ve onun yoklu{unda baekanl* etmek ir"r" bir BaSkan Vekili seqer. Y\netim Kurulu Baslannt A G'ubu hisselerin gofianlu{u tarofind,un adry g\sterilin Yanetim Kurulu iiyeleri arasmdanve )[6netim Kurulu Bagkan rinu ise,b Gruiu hisselerinf,ogantu$u tar,afindan aday gdsterilen Ydnetim Karulu ii.veleri arasmdan segilir. 7.2.Gdrev Sfrresi ydnetim Kurulu iiyeleri ytl iginve halefleri segilinceye kadar gdrev yapmnktfueret seqilebilirler. Giirev stiresi,o,*,rii Yoietim Kurulu iiyesi tebm seqilebilir- Ba*tmsur yt)netitm htrulu ii9lerinin gdrev siiresi mevzuattaki siirelerle smtrlufun yanetim Kurulu iiyeliklerindc bir bosalma olmast halinde Yonetim Kurulu knnunen gerehi nit'eliheri haiz ve aynt grup hrssiler tarafirulan gaiteriten adoylar orasmdan bir kigiyi gegici olarak il.yeli{e steqer. Bu sekilde seqilen riye yapilicak itk Genet Kurul toplanfisma kadar gdrev yapar ve Genel Kurul tarafindan segiminin oroyti"*^t halirule yerine seqildidi-iiyenin knlan silresini tamamlar. Ydnenlm Kuniu'ndn herhangi bir tiizel kisi hisse sahibini temsilen bulunrzn bir Ydnetim Kurulu iiyesinin bu hisse sahibi ile herhangi bir iligkisinin kalmufifr o tieel kisi taral

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MMC SANAYİ VE TİCARİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgâhları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin

Detaylı

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl

3-Sirket konusu ile ilgili faaliyetleri gergekle5tirmek amactyla yerli ve yabancl F)Mobilya ve aksesuar olarak anrlan her tiirlij esyanrn alrm,satrm ve ticaretini yapmak, G)Siingerden mamul hasta yataklartntn metal ve ahsap krsrmlarrnrn imaliyle ilgili hertiirlil arae-geree ve malzemenin

Detaylı

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru

3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EURO KApiTAr yattrtm ORTAKL G A.g EsAs s6zugnnesi 3-5 - 1 1 - L2- L6 - L7 - L8-20 -22-23 -24-25 -27-2 9-3 0-3 3-3 4-3z'Nci MADDrleniru rnoil,4o,nct MADDeruiru EKLENursirue iilgriru rnoir TASARILARI 2 5

Detaylı

oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr

oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr KTLER ANKARA MA6AzAcrLrK sanayi ve ricnner nnoxiu ginxert'ruiru 28.10.2013 rnniniruoe YAPTLAN oun6nruiisrti cenrl KURUL ToPLANTT rurrnagr Kiler Ankara Ma{azacrlrk Sanayi ve Tiearet Anonim $irketi'nin Ola$anustu

Detaylı

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ

OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ ANASÖZLEŞMESİ (13.08.1998 tarihinde Ankara Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edilmek, 17.08.1998 tarih ve 4606 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde

Detaylı

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME

ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş. ESAS SÖZLEŞME KURULUŞ Madde 1 Aşağıda adları, soyadları, ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret

Detaylı

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve

M N\S YAT RIM ORTAKUGI A.$ 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N. EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve EURO B TiPi MENKUL KIYMETLER YAT RIM ORTAKUGI A.$ EsAs s6zugue$iruiru 2-6-8-9- 1 0-1 I'I2-L3-14r 1 5 -L8'2I-23-26 ve 33,UNCU MADDELERIN TADIL, 41,NCi NNNODEN N EKLENMESiNE iil$rin TADIL TASARILARI M N\S

Detaylı

vata$ vatak ve yorgan sanayi ve TicARET ANoNiM ginxnri 10.06.20n raninixde yapilan 2010 yilina lir or.q.c,q.n GENEL KURUL ToPLANTISI TUTANA.

vata$ vatak ve yorgan sanayi ve TicARET ANoNiM ginxnri 10.06.20n raninixde yapilan 2010 yilina lir or.q.c,q.n GENEL KURUL ToPLANTISI TUTANA. vata$ vatak ve yorgan sanayi ve TicARET ANoNiM ginxnri 10.06.20n raninixde yapilan 2010 yilina lir or.q.c,q.n GENEL KURUL ToPLANTISI TUTANA.GT Yataq Yatak ve Yorgan Sanayi ve Ticaret Anonim $irketi'nin

Detaylı

ricerr arorir'r ginxeri

ricerr arorir'r ginxeri AToENTA9 AKSARAv rarrm ENDUSTRi ricerr arorir'r ginxeri Yiinetim Kurulu Bagkanhfr'ndan Olalan Genel Kurul Toplantrsr'na Davet $irketimiz 2012 yrhna ait Ola$an Genel Kurul toplantsrnrn 25.06.2013 tarihinde

Detaylı

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ Kuruluş Madde 1 Ankara Ticaret Sicili nin 96897 sayısında kayıtlı Flap Tur Rapid Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi nin Türk Ticaret Kanunu nun 152. Maddesine

Detaylı

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ

EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MADDE 1 - KURULUŞ ANA SÖZLEŞMESİ İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu na 44943 sicil numarasına kayıtlı Eczacıbaşı İlaçları Limited

Detaylı

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLESMESİ KURULUŞ: Madde 1 - Aşağıda adları ve adresleri yazılı kurucular arasında; Türk Ticaret Kanunu nun kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket

Detaylı

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI ,1 EURo rrend YATTRTM ortak r6t n.g EsAs sozlrgm esi' lu i lrt 6-8 - 9-1 0 - LL - L2- L3 -L 4-L5 -I8-ZL-23-26 ve 3 3' U N C MADDe lr ni ru i ru rnoil,4l'lrtci MADDeT i ru EKLENuesirur iil$riru rnpil TASARTLARI

Detaylı

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ

MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ MENDERES TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİN ANA SÖZLEŞMESİ Madde 1 Kuruluş : Aşağıda adları tabiyetleri ve ikametleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin (ani)

Detaylı

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ

ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA MUKAVELESİ Kuruluş: Madde 1: Aşağıda adları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki

Detaylı

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ MANGO GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ Madde 1 - Kuruluş Aşağıda adları soyadları uyrukları ve ikametgah adresleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanununun Anonim

Detaylı

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772

Adı Soyadı Uyruğu İkametgâh Adresi T.C.Kimlik No 1 Yener Büyüknalbant. T.C. Gültepe Mh.M.K.P.Bulvarı No.58/11 59188034772 OYLUM SINAİ YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ MADDE 1: Kayseri Ticaret Sicil Memurluğunun 17407 sicil numarasında Oylum Tüketim Malları Pazarlama Ticaret Sanayi Anonim Şirketi ünvanı ile

Detaylı

KURULUŞ : KURULUŞ : Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu. Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu

KURULUŞ : KURULUŞ : Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu. Kurcunun, Adı Soyadı İkametgah Adresi Uyruğu ESKİ ŞEKLİ KURULUŞ : MADDE 1-Aşağıdaki Adları, Soyadları, ikametgahları ve uyrukları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani surette kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

A N A S Ö Z L E Ş M E S İ

A N A S Ö Z L E Ş M E S İ AR TARIM ORGANİK GIDA ANONİM ŞİRKETİ A N A S Ö Z L E Ş M E S İ KURULUŞ Madde 1: Diyarbakır Ticaret Sicilinin 21347 Sicil numarasında kayıtlı Arteks Tarım Tekstil İnşaat Hayvancılık Petrol Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ

ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ ANONİM ŞİRKET ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ Madde 1 : İzmir Ticaret Sicil Memurluğunun Merkez - 107745 sicil numarasında kayıtlı "A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYÎ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ" unvanlı

Detaylı

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ MADDE-1) KURULUŞ VE KURUCULAR 1- MEMET ALDIKAÇTI, T.C. Uyruklu Zekeriyaköy Koza Evleri Vişne 1 Mh. 7.Cad. 7.Sk. No:1 Sarıyer 2- ENİS ALDIKAÇTI, T.C. Uyruklu Dragos Söğüt Sk. No:5 Kartal 3- MELTEM ALDIKAÇTI

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. ANA SÖZLEŞME Madde 1: Aşağıda adları, soyadları, ikametgâh ve tabiiyetleri yazılı kurucular arasında, Türk Ticaret Kanunu nun Anonim Şirketlerin ani kuruluş kuralları

Detaylı

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ

AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ AKSA ENERJĠ ÜRETĠM ANONĠM ġġrketġ ( ġirket ) ANA SÖZLEġMESĠ KURULUġ: Madde 1: Aşağıda adları, uyrukları ve açık adresleri yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani surette

Detaylı

Ticaret Ünvanı TRAKYA CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ

Ticaret Ünvanı TRAKYA CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan: Sicil No: 151415/98979 Ticaret Ünvanı TRAKYA CAM SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ Ticari İkametgahı: İstanbul vilayeti dahilinde Beyoğlu, Karaköy semtinde Rıhtım Caddesinde

Detaylı

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Aksa Enerji Üretim A.Ş. 5 Ağustos 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı 1 AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

Kurucunun Ünvanı İkamet Adresi Uyrugu -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kurucunun Ünvanı İkamet Adresi Uyrugu ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ : MADDE-1 Aşağıda,ünvanları, adresleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında T.T.K nun Anonim Şirketlerin Ani surette kuruluşları hakkındaki hükümlere

Detaylı

+'J:8tffi'X;:?ffiJ,"Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1:

+'J:8tffi'X;:?ffiJ,Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1: +'J:8tffi'X;:?ffiJ,"Jl?Ji!',1-'5:T;J Ti&1i1l#ilff},,ilffif*'#;i'J'ydi'?.T\'#i ;jffll1: gorevlendirilen Bakanlrk Temsilcisi...,.,.,...\).ln+nn...,,f.9(ff89p.,,...,.,, gozetiminde yairtmrjtrr. Turk Ticaret

Detaylı

ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI NDAN ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI Şirketimizin 2012 hesap yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul u, gündemindeki maddeleri

Detaylı

SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ SODA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ KURULUŞ: Madde 1 - Aşağıda adları ve ikametgâhları yazılı kurucular arasında Türk Ticaret Kanununun anonim şirketlerin ani suretle kurulmaları hakkındaki hükümlerine

Detaylı

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI

EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI EDİP GAYRİMENKUL YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANA SÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ ŞEKİL YENİ ŞEKİL ŞİRKETİN KURULUŞU - AMACI - KONUSU - FAALİYETLERİ MAKSAT VE MEVZUU MADDE 4- Şirketin kuruluş maksat ve

Detaylı