YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ"

Transkript

1 YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite Dil nedir. Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi: Dil-Kültür münasebeti, Türk Dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişimi ve tarihi devreleri, Türk Dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Hece bilgisi, İmla kuralları ve uygulaması, Noktalama işaretleri ve uygulaması, Türkçede yapım ekleri ve uygulaması, Türkçede isim ve fiil çekimleri, Zarfların ve edatların Türkçedeki kullanılış şekilleri. What is the language. Language is a social institution as the nation level and the importance: Language-Culture Connection of the Turkish language of the world's languages in between the Turkish language development and historic circuits, of Turkish language today and its invasion, Turkish sound and classification of Turkish phonetics and phonetic knowledge, and rules, spelling, the spelling rules and practice, punctuation marks and application in Turkish affixes, Turkish nouns, verbs, adverbs and prepositions in Turkish in scopes.

2 Ders Kodu / Couse Code YDB 101 Yabancı Dil 1 / Foreign Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite Mühendislikle ilgili gelen bilgi, bu bilginin işlenmesi, kullanılması. Temel bilgilerin yanında teknoloji, enerji, materyal teknolojisi, parçalar ve bunların birleştirilmesi, tasarım ve mühendislikte karşılaşılacak temel problemler başta olmak üzere özel konulara ağırlık verilerek bunlarla alakalı yabancı dilde yazılmış yazılı ve/ veya sözlü metinlerin incelenmesi, okutulması ve tartışılması. General information about technical issues related to engineering; beside basic knowledge, special issues giving importance to technology, energy, material technology, components and assemblies, engineering design and technical problems; examining, reading and discussing the related written and/ or spoken texts.

3 Ders Kodu / Couse Code MAT 101 Matematik 1 / Mathematics 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite Sayılar (Doğal, Reel, Kompleks); Fonksiyonlar; Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Süreklilik ve Limit; Türevin Tanımı ve Kuralları; Türevin Uygulamaları; Fonksiyonların ve Grafiklerin Değişkenliği; Trigonometrik ve Ters Trigonometrik Fonksiyonlar; Üslü ve Logaritmik Fonksiyonlar; Hiperbolik ve Ters Hiperbolik Fonksiyonlar; Rolle ve Ortalama Değer Teoremleri; Belirsiz Şekiller; Parametrik Denklemler; Polar Koordinatlar; Diferansiyel; Tanımsız İntegral; İntegralin Temel Toremi; Tanımlı İntegral Kullanarak Alan Hesaplama; Dönel Cisimlerin Yüzey Alanları; Dönel Bir Katının Hacmi; Düzensiz İntegraller. Numbers (Natural, Real, Complex); Functions; Continuity and Limit in One Variable Functions; Definition of Derivative and Rules; Applications of Derivative; Studying Variation of Functions and Graph; Trigonometric and Inverse Trigonometric Functions; Exponential and Logarithmic Functions; Hyperbolic and Inverse Hyperbolic Functions; Rolle and Mean-Value Theorems; Indeterminate Forms; Parametric Equations; Polar Coordinates; Differential; Undefined Integral; Defined Integral; The Fundamental Theorem of Integral; Calculations of Area by Using Defined Integral; Areas of Surfaces of Revolution; Volume of a Solid of Revolution; Improper Integrals.

4 Ders Kodu / Couse Code FZK 103 Fizik 1 / Physics 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite Fizik ve Ölçme; Vektörler; Tek Boyutta Hareket; İki Boyutta Hareket; Newton un Hareket Kanunları; Dairesel Hareket ve Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları; İş ve Kinetik Enerji; Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu; Doğrusal Momentum ve Çarpışmalar; Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi; Basit Harmonik Hareket; Newton un Yerçekimi Yasası; Statik Denge ve Esneklik. Physics and Measurement; Vectors; Motion in One Dimension; Motion in Two Dimensions; Newton s Laws of Motion; Circular Motion and Other Application of Newton s Laws; Work and Kinetic Energy; Potential Energy and Conservation of Energy; Linear Momentum and Collisions; Rotation of a Rigid Object About Fixed Axis; Simple Harmonic Motion; Newton s Law of Gravity; Static Equilibrium and Elasticity. Ders Kodu / Couse Code FZK 105 Fizik Lab 1 / Physics Lab 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite Mekaniğin temel deneysel tekniklerinin incelenmesi. Tek Deneyler ve iki boyutlu hareket, Newton yasaları, dairesel hareket, basit harmonik hareket, çarpışmalar, enerji ve momentumun korunumu, bir eğik düzlem üzerinde kütlenin hareketi. Basic experimental techniques in mechanics. Experiments on one and two-dimensional motion, Newton's laws, circular motion, simple harmonic motion, collisions, energy and momentum conservations, movement of mass on an inclined plane.

5 Ders Kodu / Couse Code KMY 103 Genel Kimya /General Chemistry Ön Koşul Dersi / Prerequisite Atom ve Molekül Yapısı, Avogadro sayısı ve Mol Kavramı, Periyodik Sistem, Metal ve Ametallerin Genel Özellikleri, Kimyasal Bağlar, Kimyasal Tepkimeler ve Hesaplamalar, Moleküller Arası Kuvvetler, Sıvılar, Katılar, Gazlar, Ҫözeltiler, Kimyasal Kinetik, Kimyasal Denge, Asitler ve Bazlar; Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis Structure, Oxidation, Reduction Reactions, Electrochemistry Atomic and Molecular Structure, Avogadro Number and Mole Concept, Periodic System, General Properties of Metals and Nonmetals, Chemical Bonds, Chemical Reactions and Calculations, Intermolecular Forces, Liquids, Solids, Gases, Solutions, Chemical Kinetics, Chemical Equilibrium, Asitler ve Bazlar; Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis kavramları, Yükseltgenme, İndirgenme Tepkimeleri, Elektrokimya Ders Kodu / Couse Code KMY 105 Genel Kimya Lab / General Chemistry Lab Ön Koşul Dersi / Prerequisite Anyonların ve Katyonların Analizi, Su Sertliğinin Tayini ve Giderilmesi, Sabun Eldesi ve Özellikleri, İyodimetri, Kolorimetrik Yöntemle ph Tayini ve Zayıf Asitlerin İyonlaşma Sabitlerinin Bulunmasi Analysis of anions and cations, Water Hardness Determination and Correction, Synthesis and Properties of Soap, İyodimetri, Colorimetric Method Determination of ph and Ionization Constants of Weak Acids Finding

6 Ders Kodu / Couse Code CMP 101 Bilgisayara Giriş / Introduction to Computing Ön Koşul Dersi / Prerequisite Bilgisayarlar, günlük yaşamda bilgisayarların kullanımı, bilgisayar donanımı ve yazılımı, işletim sistemleri, giriş/çıkış ve depolama, ağ ve internet, kablolu ve kablosuz haberleşme, metin editörleri, elektronik tablolar, görselleştirme, veritabanları gibi yazılımlar,grafik uygulamaları Computers, the usage of the computers in daily life, computer hardware and software, Operating systems, Input/Output and Storage, Web and the Internet, wired and wireless communication, application softwares such as text editors, visualizations, spreadsheets, and databases. Graphic software Ders Kodu / Couse Code END 101 Endüstri Mühendisliğine Giriş / Introduction to Industrial Engineering Ön Koşul Dersi / Prerequisite Mühendislik tarihi ve Endüstri Mühendisliğinin gelişimi. Endüstri Mühendisliğinin önemi. Endüstri Mühendisliği çalışma alanları. Endüstri Mühendisliğinin tarihçesi. Endüstri Mühendisliğinde temel kavramlar ve tanımlar. Endüstri Mühendisliği uygulamaları. Endüstri Mühendisliğinde yaklaşımlar. Endüstri Mühendisliğinin geleceği. The history of engineering and the development of industrial engineering. The importance of industrial engineering. The field of work of Industrial Engineering. The history of industrial engineering. Basics concepts of Industrial Engineering and some definitions. Industrial engineering applications. Industrial Engineering approaches. The future of industrial engineering.

7 Ders Kodu / Couse Code TDB 102 Türk Dili 2 /Turkish Language 2 Ön Koşul Dersi / Prerequisite Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, Kompozisyonda anlatım şekilleri ve uygulaması, Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin okunup incelenmesi, Yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması, Anlatım ve cümle bozuklukları, bunların düzeltilmesi, Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar (Makale, rapor, tebliğ vb.), Türk ve dünya edebiyatlarından ve düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinlere dayanılarak öğrencilerde doğru ve güzel konuşma, yazma yeteneğinin geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulamalar The general knowledge about essay, planning and implementation to be used in writing essay, expression and application of sentence, sentence analysis and implementation, reading and studying literature work, expression and sentence disorders, and their correction, the rules to be obeyed fort he preparation scientific articles (articles, reports, papers, etc..), true and good speaking, development of writing skills and related rhetorical practices. Ders Kodu / Couse Code YDB 102 Yabancı Dil 2 / Foreign Language 2 Ön Koşul Dersi / Prerequisite Mühendislikle ilgili gelen bilgilerin tekrarı, teknik gelişme, bu gelişmelerle ilgili prosedür ve önlemler, bunların gözlenmesi ve kontrol edilmesi, teoriyle birlikte pratik ve bunlardan elde edilen performansın ve bunların uygulanabilirliğinin tartışılması konularına ağırlık verilerek bunlarla alakalı yabancı dilde yazılmış yazılı ve/ veya sözlü metinlerin incelenmesi, okutulması ve tartışılması. Revision of general information about technical issues related to engineering; beside basic knowledge, special issues giving importance to technical development, procedures and precautions, their monitoring and control, theory and practice of engineering design, and discussion of their suitability and performance; examining, reading and discussing the related written and/ or spoken texts.

8 Ders Kodu / Couse Code MAT 102 Matematik 2 / Mathematics 2 Ön Koşul Dersi / Prerequisite Tanımlı İntegralı; İntegralin Temel Teoremi; Tanımlı integral kullanarak Alan Hesabı; Eğri uzunluğu ve yüzeylerin alanları ; Dönel cisimlerin hacimleri; Diziler seriler, Fourier serileri, Limit, Süreklilik, Kısmi Türevler, Çok Değişkenli Fonksiyonların Toplam Diferansiyeli, Bileşiklerin Türevleri, Kapalı ve Ters Fonksiyonlar; Maxima ve Minima Problemleri, İki Katlı İntegraller (Değişken değiştirme, Hacim Hesabı, Yüzey Alanları) Defined Integral; The Fundamental Theorem of Integral; Calculations of Area by Using Defined Integral; Areas of Surfaces of Revolution; Volume of a Solid of Revolution; Improper Integrals; Series; Fourier Series; Limit, Continuity, Partial Derivatives, Total Differential of Functions of Several Variables; Derivatives of Compound, Closed and Inverse Functions; Change of Variable; Problems of Maxima and Minima; Double Integrals (Change of Variables, Volume Calculus, Areas of Surface) Ders Kodu / Couse Code FZK 104 Fizik 2 / Physics 2 Ön Koşul Dersi / Prerequisite Elektrik Alanları, Gauss Kanunu, Elektrik Potansiyeli, Kapasitans ve Dielektrik, Akım ve Direnç, Doğru akım devreleri, manyetik alan, Manyetik Alan Kaynakları, Faraday Kanunu, İndüktans, Alternatif Akım Devreleri, Elektromanyetik Dalgalar. Electric Fields; Gauss s Law; Electric Potential; Capacitance and Dielectrics; Current and Resistance; Direct Current Circuits; Magnetic Field; Sources of the Magnetic Field; Faraday s Law; Inductance; Alternating Current Circuits; Electromagnetic Waves

9 Ders Kodu / Couse Code FZK 106 Fizik Lab 2 / Physics Lab 2 Ön Koşul Dersi / Prerequisite Ölçüm araçlarının tanımlanması, elektrik alan, manyetik alan testleri, testleri doğrudan ve alternatif akım devreleri, RL, LC ve RLC devreleri. Defining measurements and measurement tools, Electric field, Tests of magnetic field, Tests of direct and alternating current circuits, RL,LC and RLC curcuit. Ders Kodu / Couse Code RES 102 Teknik Resim ve Bilgisayar Uygulamaları / Technical Drawing and Computer Applications Ön Koşul Dersi / Prerequisite Teknik Resimin önemi, Amacı, Standartlar, Geometrik Çizimler, İzdüşümler ve Cisimlerin Görünüşleri, Ölçülendirme, Perspektifler, Ölçekler, Koniklik, Eğim, Montaj çizim, Bilgisayar destekli tasarım programları, İki boyutlu çizim, Üç boyutlu çizim, CAD programları. Importance of the technical drawing, standarts, Geometrical Drawing, Projections and the appearance of objects, Dimensioning, Perspectives, Scales, Conicity, Slope, Assembly drawing, Computer aided design programs, 2D Drawing and 3D Drawing (Perspectives) on CAD programs

10 Ders Kodu / Couse Code END 102 İmalat Sistemlerine Giriş / Introduction to Manufacturing Systems Ön Koşul Dersi / Prerequisite Bilgisayarla bütünleşik imalat sistemleri, montaj hatları, transfer hatları, esnek imalat sistemleri, malzeme taşıma ve aktarma sistemleri ve hücresel imalat sistemleri. Computer integrated manufacturing system, assembly lines, transfer lines, flexible manufacturing systems, material handling and transfer systems and cellular manufacturing systems. Ders Kodu / Couse Code MAT 210 Lineer Cebir / Linear Algebra Ön Koşul Dersi / Prerequisite Matris Cebirine giriş, Matrislerde toplama ve çarpma/ Bazı Özel Matrisler, Bir kare matrisin transpozesi, Uygulaması/ Determinantlar ve özellikleri, Laplace açılımı/ Bir matrisin rankı ve Denk matrisler. Ek matris, bir matrisin tersi/ Lineer Denklem Sistemlerinin Çözüm yöntemleri/ Vektörler/ Lineer bağımlılık ve Lineer bağımsızlık/ Bir matrisin özdeğerleri ve özvektörleri, Cayley - Hamilton Teoremi Introduction to Matrix Algebra, Summation and multiplication in matrixes/ Some special matrixes, A square matrix s transposition, Application/Determinants and properties, Laplace expansion/rank of a matrix and equal matrixes, Adjunct matrix, Inverse of a matrix/ Solution methods of linear equation systems/vectors/linear dependence and independence/eigenvalue and Eigenvector of a matrix, Cayley-Hamilton s Theorem

11 Ders Kodu / Couse Code END 203 Ekonomi / Economy Ön Koşul Dersi / Prerequisite Yatırım ve yatırım projeleri ile ilgili temel kavramlar/yatırım imkanları ve sabit sermaye yatırım çeşitleri/ Nakit akışları ve faiz hesapları/ Şimdiki değer analizleri/ Yıllık nakit akışı analizleri/ Geri ödeme oranı analizleri/yatırım farklarının ve sürekli yatırım artışlarının analizleri/ Kar-Maliyet oranı analizleri/ Amortisman metodları ve uygulamaları/ Gelir, kurumlar ve katma değer vergileri, enflasyon ve deflasyon/ Vergi ödenmesi ve enflasyona bağlı durumlarda mühendislik ekonomisi analizleri/yeniden değerlendirme ve yeniden değerlendirmenin mühendislik ekonomisine etkilerinin incelenmesi/yatırımların teşvik tedbirleri ve fizibilite raporu. : Basic concepts about investment and investment projects/ Investment opportunities and fixed capital investment/ Cash flows and interest calculations/ Present value analysis/ Annual cash flow analysis/ Reimbursement rate analysis/ Investment differences and continuous increase in investments analysis/ Profit-cost ratio analysis/ Depreciation methods and applications/ Revenue, corporate and value added tax, inflation and deflation/ Payment of taxes and inflation due to the state economy in the engineering analysis/ To re-evaluate and re-evaluated to determine the effect of the engineering economy/ Measures to promote investment and feasibility report. Ders Kodu / Couse Code BİL 201 Bilgisayar Programlamaya Giriş / Introduction to Computer Programming Ön Koşul Dersi / Prerequisite C dilini hatırlatma, (Değişkenler, döngüler, Karar verme teknikleri, Diziler, Çok boyutlu diziler), pointerlar (göstergeçler), struct (yapılar), dosyalama işlemleri, C++ programlama diline giriş. C ile C++ arasındaki temel farklar. Reminder of the C language, (Variables, loops, decision-making techniques, arrays, multi-dimensional arrays), pointers, struct, filing procedures, Introduction to C + + programming language. The main difference between C and C + +.

12 Ders Kodu / Couse Code END 201 Sistem Analizine Giriş / Introduction to System Analysis Günümüzde hem organizasyonlar hem de organizasyonların içinde bulunduğu dinamik çevre oldukça karmaşık duruma gelmiştir. Sürekli değişimin olduğu karmaşık sistemlerin incelenmesi ve etkin yönetim kararlarının alınmasında yeni bir düşünce şekline gereksinim vardır. Sistem analizi, esnek sistemler yöntembilimi ve sistem düşüncesi bu gereksinimi karşılayabilecek yaklaşımlardır. Bu yaklaşımlar, bütünüyle karmaşık olan problemlerin incelenmesi ve uygun çözümlerin bulunmasına yardımcı olacaktır. Today, both organizations and organizations located in the dynamic environment has become very complex. Examination of the complex system of constant change and new ways of thinking in the effective management decisions need to. System analysis, flexible systems methodology and systems thinking approach is able to meet this requirement. This approach, examining all of the problems are complex and will help find appropriate solutions.

13 Ders Kodu / Couse Code MAT 201 Diferansiyel Denklemler / Differential Equations Ön Koşul Dersi / Prerequisite Genel Tanımlar, Dif. Denk. Tanımı. Mertebe ve çözüm türleri, Dif. Denklemin kurulması/ Birinci mertebe Dif. Denklemler, Değişkenlere ayrılabilen, Homojen, Homojen hale getirilebilen tiplerinin tanıtılması ve çözüm yöntemleri/ Birinci Mert. Lineer Dif. Denk., Bernoulli Dif. Denk./ Tam Dif. Denk. Ve İntegrasyon Çarpanı tiplerinin tanıtılması ve çözüm yöntemleri/clairaut Dif. Denk., Lagrange Dif. Denk., Riccati Dif. Denk. Tiplerinin tanıtılması ve çözüm yöntemleri/ Değişkenlerden birini içermeyen İkinci Mertebeden Dif. Denk./ İkinci Mertebeden Lineer ve Sabit Katsayılı Denklemlerin Özel ve Genel Çözüm Yöntemleri/ n. Mertebeden Lineer ve Sabit Katsayılı Dif. Denk.,İkinci taraflı ve İkinci tarafsız Denklemlerin özel ve genel çözüm yöntemleri/ Değişken Katsayılı Lineer Dif. Denk., Euler ve Genelleştirilmiş Dif. Denk./ Dif. Denk. Sistemleri General definitions, Order differential equations in the definition and types of solutions, The establishment of differential equations/first order differential equations, Separable variables, homogeneous, homogeneous type can be made to introduce the methods and solutions/ first order differential equations, Bernoulli differential equation/ Differential Equations and Integrating Factors of fully introducing types and solution methods/ Clairaut differential equation, Lagrange differential equation, Riccati differential equation, defining types and solution methods/ Variable does not contain any of the Second Order Differential Equations/ Second Order Linear and Constant Coefficients Equations and General Solution Methods for Special/ Linear differential equations with constant coefficients of n th order and, second side and the second neutral solutions of the equations of special and general/ Variable Coefficients Linear Differential Equations, Euler and generalized diferential equations/systems of differential equation.

14 Ders Kodu / Couse Code END 205 Takım Tezgahları/ Machine Tools Takım tezgahlarının mekanizmaları ve işlevleri. Zamanında tedarik ve takım tezgahlarının kalite ve maliyet ölçütleri. Mechanisms and functions of machine tools. Timely supply and machine tool's quality and cost criteria. Ders Kodu / Couse Code END 207 İmalatta Malzemeler ve Süreçler / Materials and Processes in Manufacturing Mühendislik malzemelerine genel bir bakış ( metaller, seramikler, polimerler,.), döküm ve şekil verme prosesleri ( döküm, toz metal şekil verme, sıcak işleme, soğuk işleme, ); talaşlı imalat prosesleri (talaşlı işleme ve planyada işleme, matkapla delme, havşalama, tornalama, taşlama ve frezeleme, aşındırma işleme, talaşsız işleme ); kaynak üretim prosesleri, imalatla ilgili prosesler ve teknikler; vaka çalışmaları Review of engineering materials (metals, ceramics, polymers) casting and forming processes (casting, powder forming, hot working, cold working); machining processes (shaping and planing, drilling and reaming, turning, boring and milling, abrasive machining, chipless machining); welding processes; processes and techniques related to manufacturing; case studies.

15 Ders Kodu / Couse Code END 218 Yönetim ve Maliyet Muhasebesi / Management and Cost Accounting Muhasebe Analizi ve Yönetimin Karar Alma İşlevi; Planlama Amacıyla Bilgi: Maliyet-hacim kâr analizleri, Başabaş noktası analizi, Bütçelerin Planlama Aracı Olarak Kullanılması: Satışların tahmini, Üretim bütçesi, Direkt ilk madde/malzeme bütçesi, Direkt işçilik bütçesi, Genel üretim giderleri bütçesi, Bütçelenmiş gelir tablosu ve proforma bilanço, Kontrol amacıyla bilgi, Değişik seçenekleri zorunlu kılan kararlar.maliyet Muhasebesi ile İlgili Temel Kavramlar ve Maliyetlerin Sınıflandırılması; Maliyet Unsurları: Direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri, Direkt işçilik maliyetleri, Genel üretim maliyetleri; Maliyet Yerleri ve Maliyet Dağıtım Yöntemleri: Basit, Kademeli ve Matematiksel dağıtım Yöntemleri; Maliyet Sistemleri: Sipariş maliyeti sistemi, Safha maliyeti sistemi, Karma maliyet sistemleri; Fireler ve Bozuk Mamullerin Maliyetlerinin Belirlenmesi ve Muhasebeleştirilmesi. Accounting Analysis and Management Decision-Making Function; Planning order information: Cost-volume profit analysis, break-even point analysis, budgets Planning as a Tool Use: sales forecasting, production budget, direct the substance / material budget, direct labor budget, general production expenses, budget, budgeted income statement and pro forma balance sheet, the control information to, various options requiring kararlar.maliyet Accounting Basic Concepts and Cost Classification of Cost Components: Direct raw materials and material costs, direct labor costs, general production costs, cost locations and Cost Distribution Methods: A simple, gradual and Mathematical Methods of distribution; Cost Systems: Shipping cost system, Process costing system, costing systems Mixed; Fire and defective products and Determination of the Cost Accounting

16 Ders Kodu / Couse Code END 202 Olasılık Teorisi / Probability Theory Ön Koşul Dersi / Prerequisite Giriş, Olasılık aksiyomları ve tanımı, Şartlı olasılık ve bağımsızlık, rasgele değişkenler, beklenen değer ve yüksek momentler, kesikli ve sürekli değişkenler, rasgele değişken fonksiyonları, birleşik olasılık dağılımları ve şartlı olasılık, normal dağılım, merkezi limit teoremi, örnekleme dağılımları Introduction, Definition and axioms of probability, Conditional probability and independence, Random variables, Expected values and higher moments, Important discrete and continuous random variables, Functions of a random variable, Joint probability distributions and conditional expectations, The normal distribution and the Central Limit Theorem, Sampling distributions Ders Kodu / Couse Code END 204 İşbilim / Ergonomics Ergonomi kavramının tanımı, özellikleri, insan-makine sistemleri ve özellikleri; çevre faktörleri; aydınlatma, gürültü, ortam ısısı, titreşim, zararlı maddeler; yorgunluk kavramı ve önleme yöntemleri; mola sürelerini hesaplama şekilleri; iş eğitimi kavramı; monotonluk kavramı; öğrenme kavramı; antropometri kavramı. Ergonomics of the definition, characteristics, human-machine systems and their characteristics, environmental factors, lighting, noise, temperature, vibration, hazardous substances, fatigue concepts and prevention methods, break times, calculation forms, job training concept; monotone concept, learning concepts; anthropometry concept.

17 Ders Kodu / Couse Code END 216 Bilgisayarla Bütünleşik Üretim Sistemleri / Computer Integrated Manufacturing Systems İnsan Merkezli Bilgisayarla Bütünleşik Üretim, Otomasyon ve Kontrol Seviyeleri, Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD), Bilgisayar Destekli İmalat (CAM), CAD/CAM Entegrasyonu, Bilgisayarla Bütünleşik Üretim (CİM), Vizyon, Bağlantılı Teknolojiler, Kültürel Değişim, Yönetim Bilgi Sistemi, Altyapı Teknolojileri. Human-Centered Computer Integrated Manufacturing, Automation and Control Level, Computer Aided Design (CAD), Computer Aided Manufacturing (CAM), CAD / CAM Integration, Computer Integrated Manufacturing (CIM), Vision, Linked Technologies, Cultural Change, Management Information Systems, Infrastructure technologies. Ders Kodu / Couse Code END 208 Veri Tabanı Yönetimi / Database Management Ön Koşul Dersi / Prerequisite Veri tabanı ve veri tabanı yönetim sistemleri ile ilgili temel kavramların tanıtılması/veri bağımsızlığı ve veri tabanı mimarisi/ Verilerin sınıflandırılması ve kodlanması/veri depo yapıları ve fiziksel depolama araçları/sıralı ve direkt veri organizasyonu ve işlenmesi/veri dosyalarının sınıflandırılması/ İlişkisel veritabanı sistemleri/ Mantıksal veritabanı sistemleri/ Çapraz yüksek seviyeli dillerde veri yapıları/pascalda veri yapısı /Excel veri yapısı/access veri yapısı/iletişim teknolojileri ve veri yapıları. Data base and data base management systems, introducing the basic concepts/ Data independence and data base architecture/ Data classification and coding/ Data storage structures and physical storage devices/ Sequential and direct data organization and processing/ Classification of data files/ Relational database systems/ Logical database systems/ High-level language data structures in cross/ Data organization in Pascal/ Excel data organization/access data organization/ Communication technologies and data structures.

18 Ders Kodu / Couse Code END 212 İş Psikolojisi / Occupational Psychology Psikoloji ve temel kavramları; iş psikolojisi ve gerçek yaşama uyarlanabilmesi; işveren ve işçi psikolojisi; iş verimini yükseltme teknikleri; temel insan davranışlarının değerlendirilebilmesi; vücut dilini anlama ve kullanabilme Basic concepts of psychology, business psychology, adaptability and real-life employers and workers in psychology, raise work efficiency techniques, based on evaluation of human behavior, body language to understand and use Ders Kodu / Couse Code END 214 Davranış Bilimleri/ Behavioral Sciences Temel kavramlar, örgütlerin incelenmesi, davranış bilimlerinin uygulaması, davranış yaklaşımları, bireysel temel davranış modeli, davranış düzlemi, statü ve rol davranışları, insanlar arası iletişim, gruplar ve kültür. Basic concepts, examination of the organizations, application of behavioral sciences, behavioral approaches, the basic model of individual behavior, plane behavior, the status and role in the behavior, communication between people, groups and culture.

19 Ders Kodu / Couse Code END 305 Yöneylem Araştırması 1 / Operations Research 1 Karar Vermede Sayısal Yöntemlere Giriş;Doğrusal Progralamada Formülasyon ve Grafik Çözüm Yöntemi;Doğrusal Programlama uygulamaları; Grafik Çözümde Duyarlılık Analizi; Doğrusal Programlamada Cebirsel Çözüm (Simpleks Yöntemi);Simpleks Yöntemindeki Özel Durumlar;Doğrusal Programlamada Dualite ve Duyarlılık Analizi;Doğrusal Programlamada Ulaştırma (transport) Modeli, Atama Modeli ve Taşıma Modeli Introduction to Quantitative Methods in Decision, Formulation and Method of Solution Graphics in Linear Programming, Application in linear programming, Sensitivity Analysis in Solution Graphics, Algebraic Solution in Linear Programming (Simplex Method), Exceptions to the simplex method, Duality and Sensitivity Analysis in Linear Programming, Linear Programming Models in Transportation,Assignment models, Transhipment Models.

20 Ders Kodu / Couse Code END 301 İstatistik / Statistics Ön Koşul Dersi / Prerequisite İstatistik nedir, tanımsal istatistik ve sıklık dağılımları, merkezi eğilim ölçüleri, değişkenlik ölçüleri, gruplandırılmış veriler için merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri, olasılık, örnekleme, tek örnekten güven aralığı tahmini, tek örnek orta değerinden tahmin için örnek çapı seçimi, bir yığın oranı için güven aralığı tahmini, bir yığın oranını tahmin için örnek çapı seçimi. Tek yığın orta değeri için hipotez testi, tek yığın oranı için hipotez testi, iki yığın orta değeri için hipotez testi (bağımsız örnekler), iki yığın oranı için hipotez testi (bağımsız örnekler), eşli gözlemlerde hipotez testi, varyans analizi, regresyon ve korelasyon modelleri, zaman serileri, indeks sayıları. What is Statistics, descriptive statistics and frequency distributions, measures of central location, measures of variability, measures of central location and variability from grouped data, probability, sampling, confidence interval estimates for one population mean, determining sample size for estimating one population mean, confidence interval estimates for a population proportion, determining sample size for estimating a population proportion. Hypothesis testing for one population mean, test of hypothesis for one population proportion, hypothesis testing for two population means (independent samples), test of hypothesis for two population proportions (independent samples), test of hypothesis on paired observations, analysis of variance, the regression and correlation models,time series, index numbers.

21 Ders Kodu / Couse Code END 303 İş Etüdü / Work Study İş analizinin temel faaliyetleri; Metot geliştirme açısından üretim faaliyetleri; Metot geliştirme çalışmalarında yapılacak işler; Hareket ekonomisi prensipleri; Metot geliştirmenin temel elemanları; Metot geliştirmede kullanılan grafik araçlar; Bürolarda metot geliştirme çalışmaları; Metot geliştirmede yeni görüşler. Business analysis based activities; Method development for manufacturing activities; Method development activities work to be done; Motion economy principles, methods of developing the basic elements; Method development using graphical tools, Office of method development work, methods to develop new ideas. Ders Kodu / Couse Code END 307 Yönetim ve Organizasyon / Management and Organization Yönetim süreci kavramının tanımı, bileşenleri, modern ve klasik yönetici davranışları,insan ilişkileri,temel ekonomik bilgiler,maliyet kavramı,bbn kavramı ve önemi,yönetici için gerekli bütçe,bilanço,amortisman gibi araçların tanımı ve irdelenmesi,optimizasyon kavramı. : Definition of management process, the definition of the components of modern and classic executive behavior, human relations and basic economic information, cost concept, BBN concept and its importance, essential budget for administrator, balance sheet, description of means such as depreciation and examining of it, optimization concept.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PLANI LİSANS EĞİTİMİ PROGRAMI AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ KILAVUZU BALIKESIR UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Course Code FZK 103 Fizik I / Physics I Ön Koşul Dersi / Prerequisite 3 0 3 3 Ölçüm; birimler; doğru boyunca hareket; vektörler; iki ve üç boyutta hareket; dairesel hareket; kuvvet; Newton

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından önce kaydolan öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 3 0 3 Đşletme,

Detaylı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI (I. VE II. ÖĞRETİM) DERS İÇERİKLERİ BAYBURT UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY DEPARTMENT OF MECANİCAL ENGINEERING LICENCE

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YARIYILLARA AİT DERS DAĞILIM TABLOLARI 1.YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T U K 00101 Matematik

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 Değerli Öğrenciler, 2009-2010 Öğretim yılından itibaren bölümümüzde uygulanacak ders planı Bologna süreci ve alanımızdaki öncü dünya üniversitelerinin ders planları da dikkate alınarak

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GİY 101 Genel Muhasebe 1 1.Yarıyıl

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 SHK101 İşletme

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri Ders Kodu TDB 101 Ders İsmi TÜRK DİLİ I YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yalova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı Ders İçerikleri 2 0 0 3 : Dil, dilin özellikleri,

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİĞİ DEPARTMENT OF MECHANICAL ENGINEERING COURSE CONTENTS Sayfa No 1/59 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM - ı (Teknik Resim I) 1 1210101/1215101 2 / 2 6 Dersin Teknik resim genel kuralları. Bilgisayar ortamında çizim programının tanıtılması.

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLI Ders İçerikleri 1 Ders İçerikleri BİRİNCİ SINIF I. YARIYIL COME101-Introduction

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI

DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2005-2006 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDAN GEÇERLİ LÌSANS PROĞRAMI DERSLERİ MÜFREDATI FİZ 111 TEMEL FİZİK I (2 2 3) Uzunluk, Yoğunluk, Birim Çevirme,

Detaylı

New Program Proposal Form II Final Approval

New Program Proposal Form II Final Approval Program Details EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee New Program Proposal Form II Final Approval Program Title MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Hosting Faculty BUSINESS AND ECONOMICS

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ 1. SINIF DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (3 0 3) AKTS:5 (Introduction to Business I) İşletme

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ EABD İngilizce EABD INDUSTRIAL ENGINEERING Program MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ PROGRAMI Programın İngilizce ENGINEERING

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLP101 Algoritma ve Programlamaya Giriş Introduction to Algorithm and Programming 2 2 3 6 BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 MAT107

Detaylı

GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I (2+0) Z / 2 İnkılapçılığın tanımı, evreleri,

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı

MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0. MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi 0-2-0-0

MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0. MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi 0-2-0-0 5000-6000 Kodlu Dersler Kod Ders Adı Öğretim Üyesi D-U-L-K MDM 1000 Tez Đzleme Đlgili Öğretim Üyesi 0-0-0-0 MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0 MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering Program Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Programı Programın İngilizce

Detaylı

CME 1001. Algoritma ve Programlama 1 Algorithms And Programming 1. Dokuz Eylül University Faculty of Engineering Department of Computer Engineering

CME 1001. Algoritma ve Programlama 1 Algorithms And Programming 1. Dokuz Eylül University Faculty of Engineering Department of Computer Engineering CME 1001 I (Güz) / I I (Fall) / I Algoritma ve Programlama 1 Algorithms And Programming 1 2 2 3 5 Prof. Dr. Alp KUT Bu dersin temel amacı Algoritma temel bileşenlerini örnek bir Programlama i de kullanarak

Detaylı

DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS

DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS DERS KODU TR/ EN DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS BİL 101 TR Bilişim Teknolojileri Information Technologies BİL 101L TR Bilgisayar Mühendisliği Temel Uygulamaları BİL

Detaylı

* There is no must course in Computer Engineering MSc program except non credit courses. Any course(s) may be enrolled from any areas.

* There is no must course in Computer Engineering MSc program except non credit courses. Any course(s) may be enrolled from any areas. İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING AND SCIENCES DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING M.Sc. PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING Core Courses CENG 590 CENG 500 CENG 8XX CENG 9XX Seminar

Detaylı