Abonelik ve Reklam için

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Abonelik ve Reklam için 0212 417 85 55 0555 703 43 63"

Transkript

1 Haflhafllar Kuyumculuk nfl.kuyumculuk G da Turizm San.ve Tic. Ltd. fiti. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 8 GOP / ST Abonelik ve Reklam için Esnaf ve Sanatkârlar n Gazetesi bülteni Y l: 4 Say :44 KASIM 2014 Siyasi Ekonomik Aktüel Tarafs z Gazete Fiyat : 1 TL e-posta: TOK Baflkan Mehmet Ergin Turan, SUR Ç stanbul toplant lar nda aç klad Hiçbir yerde en yüksek binay yapan olmayaca z ST B Baflkan Kopuz: Hedefleri Türkiye'nin güvenli i, istikrar ve kalk nmas Haber 10 da Doç. Dr. Ömer Bolat TÜRK YE N N STRATEJ S TUZAKLARI BOZUYOR Ukrayna, Suriye, Irak, M s r, Libya ve Yemen deki karmaflaya dönüfltürülmek istenen Türkiye, oluflturdu u yeni paradigmayla ak ll hamleler yap yor. 28 de TOK Baflkan Mehmet Ergün Turan, "Bizim tüm çal flmalar - m zda birincil hedefimiz ve hedef kitlemiz alt ve orta gelir gruplar d r. Bu gruplara nitelikli sosyal konut üretimi önceli imizdir. Bu hedef do rultusunda 2014 sonu hedefimiz 40 bin konut üretimi, 2015 y l hedefimiz ise 50 bin konuttur" dedi. 22 de Bakan Güllüce: Cesaretinden dolay Baflkan Usta y kutluyorum stanbul Gaziosmanpafla da ruhsat al nm fl 758 Konutluk tek Kentsel Dönüflüm Projesi nin temel atma töreni... Haber 7 de Küçükköy e Gönüller yapmaya geldi Haber 8 de Y ld z Nuri Karaduman la parlayan TİCARET MERKEZİ Çok de il henüz bir y l önce Buradaki mülkümü dükkân - m satay m da kurtulay m, aidatlar ödeyemiyorum diyen kiflilerin dükkânlar n n de erleri 350 bin dolara ç kt. 20 de Arif Akbafl Giriflimci Esnafa 100 B N TL 30 kiflilik s n flarda verilen 3. E itim için yeni s n flara kay tlar h z kesmeden devam ediyor. 14 te Haber 2 de ESDER, stanbul Valisi Vasip fiahin i ziyaret etti S cak kalmak için bir PUYO yeter Tekstil Modas n n Kalbi Merter de At yor Haber 24 te TO BAfiKANI BRAH M ÇA LAR "Programa dört elle sar l rsak, yeni bir baflar hikayesi yazar z" MES AD Genel Baflkan Yusuf Gecü Haber 14 te EYAD stanbul oluflumu tan t ld... EYAD stanbul l Baflkan Adil Dayo lu Haber 12 de

2 2 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi HABER bülteni ESDER, stanbul Valisi Vasip fiahin i ziyaret etti Esnaf ve Sanatkârlar Derne i Genel Baflkan Mahmut Çelikus çeflitli temaslarda bulunmak için geldi i stanbul da önce ESDER Beyo lu fiubesinin binas ndaki yenileme çal flmalar n inceledi. SK Genel Müdürü Eyüp Sultan da SK Genel Müdürü Dr. Dursun Atilla Altay, Genel Müdür Yard mc lar Osman Y ld z, Haz m Öztorun, Daire Baflkanlar ve fiube Müdürleri, Eyüp Sultan da Belediye Baflkan Remzi Ayd n la biraraya geldi. Ensar Kona nda düzenlenen sabah kahvalt l programda, S- K Genel Müdürü Dr. Dursun Atilla Altay, stanbul genelinde ve Eyüp te gerçeklefltirilen SK çal flmalar yla ilgili bilgi verdi. Tüm stanbul un suyla ilgili altyap sistemlerinde onar m ve bak m çal flmalar yap ld n ifade eden Altay, En k sa zamanda bu çal flmalar m z bitirece iz. Ben bu süreçte yaflanan sorunlar ve zaman zaman yap lan kesintileri anlay flla karfl layan özverili Eyüp Sultan halk na çok teflekkür ediyorum dedi. Eyüp Belediye Baflkan Remzi Ayd n da, mahallelerde yaflanan baz sorunlar ileterek SK nin yapt çal flmalarla ilgili görüfl al flveriflinde bulundu. Ayd n, gece gündüz demeden çal flmalar n sürdüren SK personeline de teflekkür etti. Daha sonra ESDER Fatih fiube Baflkan Eflref Küçükatefl, Beyo lu lçe Baflkan Mahmut Altun, Ataflehir lçe Baflkan Numan Yüksel ve Düzce l Baflkan Mehmet Tuncer ile stanbul Valisi Vasip fiahin i makam nda ziyaret ettiler. Ziyaret esnas nda ESDER yönetim kurulu üyeleriyle tan flan Vali Vasip fiahin duydu u memnuniyeti dile getirdi. fiahin, sivil toplum kurulufllar n n önemine dikkati çekerek, STK lar ile yerel yönetimlerin uyum içinde olmas gerekir. O zaman projeler daha verimli oluyor. Sizler ülkemizin belkemi i olan, mahallelerimizin sahibi olan kiflilersiniz. Hepimizin amac düzenin oldu u bir toplum, bunun yolu da kuflkusuz huzurlu esnaftan geçer. Ekonomide en hassas nokta esnaflar m z, ülkenin kültürel de erine katk sa lad kadar ekonomisine ve huzuruna da katk sa lamaya devam ediyor. stanbul Valili i olarak destek olmak için elimizden geleni yapaca z dedi. Genel Baflkan Mahmut Çelikus ise Vali fiahin e görevinde baflar dileklerini ilettikten sonra Genel Merkez olarak yap lan projelerden bahsederek Derne in faaliyetleri hakk nda bilgiler verdi. stanbul Valili i ile yeni projeler gerçeklefltirmeye haz r olduklar n belirten Çelikus, Esnaf ve sanatkârlar küreselleflen dünyada, kültürümüzün bu önemli parças n özümseyerek; ilham ald klar ticaret ahlak ve ilkelerini yaflatmaktad r. nsanlar aras ndaki ticari ve toplumsal iliflkilerde her daim gözetilmesi gereken; dürüstlük, güvenirlilik, ifl ve meslek ahlak na sayg l, flefkatli, cömert ve güler yüzlü olma prensibi esas al narak bu insani vas flar n hayat n bir parças olarak görüyoruz fleklinde konufltu. Ortak çal flmalar yürütülecek Heyet daha sonra göreve yeni atanan stanbul Vali Yard mc s smail Gültekin ile görüfltü. Haberi Qr Cod ile dan Ahmet Çolak Necat Çolak Muratpafla Mah. Eski Edirne Asfalt No: 3 Baltafl Kilimci San. Sit. Dk Bayrampafla - ST. Tel: Faks: HONDA PLAZA ARTI TEL: ADRES: Merkez Mah. Bereç Mevkii Eski Edirne Asfalt No:12/11 G.O.P.

3 Lezzetin Doruk Noktas Aileniz ve dostlar n zla huzuru, lezzeti birlikte yaflad n z de iflmeyen adres Kas m Ö retmenler Gününüz Kutlu Olsun. Merkez Mah. Cumhuriyet Meydan No: 28 Gaziosmanpafla STANBUL ALO PAKET & REZERVASYON TELEFONLARI Tel:

4 4 HABER Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi bülteni Gaziosmanpafla da bir ayda 4. cami aç ld Gaziosmanpafla da sürdürülen Kentsel Dönüflüm çal flmalar kapsam nda yenilenen camiler birer birer aç l yor. Son olarak Fevzi Çakmak Mahallesi nde bulunan Hilal Camii nin aç l fl yap ld. Aç l fl törenine Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, AK Parti stanbul Milletvekili Osman Boyraz, Bas n lan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, lçe Kaymakam Yaflar Karadeniz, Gaziosmanpafla Baflsavc s Ahmet Akkaya, lçe Müftüsü sa Gürler, lçe Milli E itim Müdürü Bekir Servet Bak rc ile STK temsilcileri ve vatandafllar kat ld. Kur an- Kerim tilavetiyle bafllayan programda ilk sözü alan lçe Müftüsü sa Gürler, camilerin Müslümanlar n hayat ndaki yeri ve önemine de indi. Baflkan Usta, mesajlar tek tek de erlendiriyor Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, ilçede Belediye ye ait muhtelif yerlere yerlefltirilen mesaj kutular n dikkatle inceliyor ve gere inin yap lmas n sa l yor. Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Baflkana Mesaj ad yla oluflturulan kutular tek tek açarak kendisine b rak lan mesajlar okuyor. Vatandafllar n kendisine yaz l olarak ilettikleri flikayet, dilek ve temennileri dikkatle inceleyen Baflkan Usta, bu mesajlar de erlendirdikten sonra gere inin yap lmas için ilgili birimlere talimat veriyor. Varol nflaat tan geleneksel aflure program Sultangazi nin de erli ifl adamlar ndan Muhammer Varol, Muharrem ay nedeniyle gerçeklefltirdi i Geleneksel Aflure ikram program n, Cuma namaz sonras Sultangazi Merkez Camii önünden Mehter konseri ile bafllatt. Merkez Cami önündeki Konser sonras Mehter Tak m ve Marfllar eflli inde Aflure ikram n n yap - laca Atatürk Bulvar üzerindeki VAROL NfiAAT fiirketi merkezine yürüyerek gidildi. Aflure ikram n n ard ndan dua edildi. kram sahibi Muharrem Varol her sene gerçeklefltirdikleri Aflure program na kat l mlar ndan dolay tüm misafirler teflekkür ederek seneye yeniden bir arada olmay Allah hepimize nasip etsin dedi. Daha sonra söz alan Baflkan Usta ise Kentsel Dönüflüm çal flmalar kapsam nda ilçedeki camileri de yenileme ve cami say s n yüzde 90 oran nda art rma karar ald klar n belirterek, Hilal Camii nin bu kapsamda yenilendi ini söyledi. Baflkan Usta, flöyle konufltu: lçemizde bu ay içinde yeniledi imiz 3 adet camimizin aç l fl n gerçeklefltirdik. Bu camilerimiz için yaklafl k 14 milyon TL lik bir yat r m yapt k. Bugün ise Hilal Camimizin aç l fl n yap - yoruz. Kentsel Dönüflüm çal flmalar kapsam nda müteahhit firma taraf ndan yenilenen Hilal Camimiz yaklafl k 3800 m2 arsa alan üzerine kuruldu. Camimiz yaklafl k 1000 m2 kapal kullan m alan na sahiptir. Camimizin toplam maliyeti ise 2 milyon TL oldu. Caminin yap m nda eme i geçenlerden Allah raz olsun. Baflkan Usta n n ard ndan söz alan AK Parti stanbul Milletvekili Osman Boyraz ise Mescid-i Aksa n n srail taraf ndan iflgal edilmesine sert tepki gösterdi. srail i k nayan Boyraz, Hilal Cami nin hay rlara vesile olmas n temenni etti. Aç l fl n ard ndan Cuma Namaz n Hilal Camii nde k lan Baflkan Usta ve beraberindekiler, ç k flta vatandafllara aflure da tt. 8 camide vatandafllara aflure ikram edildi Muharrem ay ve Aflure Günü dolay s yla ilçedeki 8 camide vatandafllara aflure ikram etti. Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta da aflure da t m na kat larak Fevzi Çakmak Mahallesi ndeki Hilal Camii nin aç l fl nda vatandafllara aflure ikram etti. lçede aflure da t m Gaziosmanpafla Merkez Camii, Fevzi Çakmak Mahallesi Hilal Camii, Küçükköy Merkez Camii, Mevlana Camii, Karadeniz Mahallesi Merkez Camii, Mimar Sinan Camii, Berat Camii ve Karl tepe Mahallesi Dörtyol Camii nde yap ld. ESDER, Bekir Kaplan a hay rl olsun dedi Esnaf ve Sanatkârlar Derne i (ES- DER) stanbul Fatih lçe Baflkan Eflref Küçükatefl ve Yönetim Kurulu ST ME A.fi. Genel Müdürlü üne Atanan Bekir kaplan makam nda ziyaret etti. stanbul Valili i Bas n Dan flmanl ve stanbul Ajans Genel Yay n Yönetmenli i görevinde iken ESDER ve Esnaf Bülteni Gazetesi ile s k iliflki ve diyalog halinde olan Bekir Kaplan getirildi i yeni görevinden dolay kutlayan ve baflar lar dileyen Eflref Küçükatefl ile beraberindeki heyet stanbul Valili indeki baflar lar n n burada da devam edece inden emin oldu unu söyledi. stanbul da gerçeklefltirdi i yeniliklerin model al nd n söyleyen Bekir Kaplan burada kurdu umuz baz sistemlerin Antalya Büyük fiehir Belediyesinde kurulmas için dan flmanl k yapt n söyledi.

5 6 HABER Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi bülteni Gaziosmanpafla Mazeret Yok! dedi Gaziosmanpafla Belediyesi ve T.C. Baflbakanl k Afet ve Acil Durum Yönetimi Baflkanl (AFAD) iflbirli i ile Afete Haz r Türkiye için Mazeret Yok! ad alt nda bir e itim semineri düzenlendi. Seminere konuflmac olarak kat lan Dr. fiaban K - z lda, baflta deprem olmak üzere her türlü afete haz rl k için yap lmas gerekenleri e lenceli bir flekilde dile getirdi. Gaziosmanpafla Gopark tesislerinde düzenlenen seminere Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, stanbul Vali Yard mc s Haluk Nadir, Kaymakam Yaflar Karadeniz, stanbul l Afet ve Acil Durumu Müdürü Gökay Atilla Bostan, Gaziosmanpafla Kent Konseyi Baflkan Zekeriya Ero lu, lçe Milli E itim Müdürü Bekir Servet Bak rc, Belediye Baflkan Yard mc lar ve STK temsilcileri kat ld. lçede e itim gören ö rencilerin büyük bir dikkatle takip etti i seminerde bir selamlama konuflmas yapan Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, deprem baflta olmak üzere do al ve befleri kaynakl afetlere karfl al nmas gereken önlemlerin öneminden bahsetti. Afete Haz r Türkiye için Mazeret Yok! ad alt nda e lenceli bir sunum gerçeklefltiren letiflim Uzman ve E itimci Dr. fiaban K z lda ise afetlere haz rl kl olmaya karfl olmadan üretilen mazeretlere de indi. Esprileri ve e lenceli tarz yla afet sonras riskleri azaltman n önemine de inen Dr. fiaban K z lda, afetlere haz rl kl olmak için bilinçli bir tav r gelifltirilmesinin gereklili ine vurgu yapt. Konuflmas s k s k kahkahalar ve alk fllarla kesilen Dr. fiaban K z lda a program sonunda Baflkan Usta taraf ndan bir çiçek hediye edildi. Baflkan Remzi Ayd n gençlerle sohbet etti Gaziosmanpafla da 10 bin Osmanl yetiflecek Gençler için gerçeklefltirdi i projeler ve onlar n gelece i için planlad projelerle di er ilçelere örnek olan Eyüp Belediye Baflkan Remzi Ayd n, her hafta ilçedeki liseleri ziyaret ederek ö renci ve ö retmenleriyle bulufluyor. Baflkan n bu haftaki dura Defterdar Mahallesi ndeki Otakç lar Anadolu mam Hatip Lisesi ydi. Gençlerin büyük ilgi gösterdi i Ayd n, Okul Müdürü Rüfltü Özler ve yard mc lar ndan ö renci sorunlar yla ilgili bilgiler ald. Baflkan, ö rencilerin s n flar n gezerek onlara e itim ve ö retim konusunda yaflad klar sorunlar n çözülüp çözülmedi ini sordu. Beden E itimi dersi almayan ö rencilerin müfredat hakk nda sorular yönelten Baflkan Remzi Ayd n, gençlerin spor yapmas n n önemini vurgulayan bir konuflma yapt yafl ö rencilerinin mutlaka bir sanat ve sporla profesyonel olarak ilgilenmesi gerekti ini ifade eden Ayd n, Belediyenin bu konudaki çal flmalar n n h zland n kaydetti ve ö rencilere futbol topu hediye etti. Gaziosmanpafla Belediyesi Bilgi Evleri bünyesinde verilecek derslerle 10 bin ö renciye Osmanl ca e itimi verilmesi planlan yor. Gaziosmanpafla Belediyesi Bilgi Evleri, pek çok alanda verdi i kurslara ekledi i Osmanl ca dersi ile yeni bir projeyi hayata geçiriyor. 10 bin Osmanl bafll kl proje kapsam nda, toplam 6 merkezde 5. s n ftan bafllayarak liseler dahil baflvuran tüm ö rencilere Osmanl ca dersleri veriliyor. Proje kapsam nda 10 bin ö renciye Osmanl ca e itimi verilmesi hedefleniyor. Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, gençlerin tarihimizi daha iyi anlamas için Osmanl ca n n gerekli oldu unu belirterek, Tarihimize ait kitaplar ve arfliv belgeleri okunmay ve anlafl lmay bekliyor. Osmanl ca n n ö renilmesi eski eserlerin okunmas ve anlafl lmas aç - s ndan büyük önem arzediyor. Bilgi Evlerimizde verece imiz Osmanl ca derslerinin bu aç dan büyük bir eksi i kapataca na inan yorum diye konufltu. Gaziosmanpafla Bilgi Evleri nde 4 bin genç e itim görüyor Bu y l yaklafl k 4 bin ö rencinin e itim gördü ü Bilgi Evleri nde görev alan deneyimli ve iflinin ehli e itimci kadromuz vas tas yla okula destek etüt dersleri (Fen, Matematik, Türkçe, Sosyal, ngilizce) veriliyor. Bununla birlikte bilgisayar, ngilizce, ebru sanat, model uçak, kaligrafi, foto rafç l k, resim kurslar m z, gitar, ba lama, keman, ney, drama gibi e itimler veriliyor. Sahabe Hayat, Kur an- Kerim, lmihal bilgisi, de er e itimi gibi manevi kültürümüze ait dersler de verilmektedir. Üstün yetenekli ö rencilere yönelik ak l oyunlar, satranç gibi etkinlikler düzenleniyor. Bununla birlikte gençlere yönelik e itim seminerleri, geziler, sinema günleri gibi çeflitli sosyal etkinler yap l yor. Ayr ca yak n bir zamanda lise ö rencilerine yönelik afet ve ilkyard m ekibi kurma çal flmalar n n bafllayaca belirtiliyor. Bir anne okulu projesinin de hayat bulaca Bilgi Evleri nde rehberlik çal flmalar alt nda aile dan flmanl klar ve veli seminerleri programlar da devam ediyor. Okulun sorunlar n çantas na yükleyip geldi Eyüp Belediye Baflkan Remzi Ayd n n bu hafta Halk Günü nde genç bir misafiri vard. O uz Canpolat Anadolu Lisesi 12. S n f ö rencisi Emirhan Erzurumlu, Baflkan ziyarete geldi. Ziyaret öncesi oldukça iyi haz rl k yapan Emirhan Erzurumlu, okulunun, arkadafllar n n, ö retmenlerinin eksik ve ihtiyaçlar n uzun bir liste haline getirmiflti. Onun özgüveni ve kararl duruflunu takdir eden Baflkan Remzi Ayd n, Emirhan Erzurumlu ile uzun uzun sohbet etti. Eksikleri ve istekleri tek tek kontrol etti. Gençlere ve onlar n e itimine verdi i önemi anlat p gerçeklefltirdi i projeleri anlatt. Bu arada Emirhan n akl listedeydi ve acaba s ra buna ne zaman gelecek diye merak ediyordu. Remzi Ayd n, e itim ve ö retim için 2015 te yapacaklar n da aktard ve sözlerine noktay flöyle koydu: Biz gençlerimizin e itimi için elimizden geleni yap - yoruz. Daha da fazlas n yapaca- z. Ancak siz de çok çal fl n ve Eyüp ü stanbul un hatta Türkiye nin en baflar l ilçelerinden biri yap n Sene sonunda stanbul ilçelerindeki baflar oranlar s ralamas na bakaca m Gençleri çok seviyorum onlara çok güveniyorum Ayd n, O uz Canpolat Lisesi nde okuyan Emirhan Erzurumlu ya ayr ca iki futbol topu hediye etti. Biri, mahalledeki arkadafllar yla parkta, di eri de okuldaki arkadafllar yla Beden E itimi Dersi nde oynamas için Tabii derslerini aksatmadan Emirhan Erzurumlu, görevini yerine getirmifl olman n ve çok sevdi i futbol toplar n alman n mutlulu uyla teflekkür ederek Baflkanl ktan ayr ld.

6 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi bülteni HABER 5 Selam Hipermarket 9. fiubesiyle Güneflli de 15 Kas m 2014 Cumartesi günü gerçeklefltirdi imiz görkemli aç l flta Güneflli halk na kaliteli ve güvenilir al flverifl için hizmet vermeye bafllad k. Aç l fl törenimizde bizleri yaln z b rakmayan TBMM Anayasa Komisyonu Baflkan Prof. Dr. Burhan Kuzu ya, tüm dostlar m za ve de erli Güneflli Halk na teflekkür ederiz. Fevzipafla Caddesi No: 69 Fatih / stanbul facebook/selam.etlokantasi facebook/selam.market Paket Servis: Salonlar m z; Her türlü konfora sahiptir (Klima ve Wireles v.s) fl yemekleri ve toplant lar için uygundur (Sunum yapabilme özelli i mikrofon projeksiyon) Ücretsiz Otopark Bay - Bayan Mescit

7 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi bülteni HABER 7 Bakan Güllüce: Cesaretinden dolay Baflkan Usta y kutluyorum stanbul Gaziosmanpafla da ruhsat al nm fl 758 Konutluk tek Kentsel Dönüflüm Projesi nin temel atma törenine kat lan Çevre ve fiehircilik Bakan dris Güllüce tüm inflaat sektörünü uyard ; kimse beton kalitesinden, iflçilik ve malzeme kalitesinden taviz vermesin denetimleri s klaflt raca z ve hapiste dâhil çok a r para cezalar verilecek dedi. Gaziosmanpafla Belediyesi, Kentsel Dönüflüm çal flmalar na tüm h z yla devam ediyor. lçede bafllayan 758 konutluk Kentsel Dönüflüm projesinin temel atma töreni, Çevre ve fiehircilik Bakan dris Güllüce nin kat l m yla gerçeklefltirildi. Bakan Güllüce nin Kentsel Dönüflüm projelerindeki cesur tutumundan dolay tebrik etti i Baflkan Usta, Hedefimiz fiehirde Dönüflüm, Yaflamda De- iflim i sa lamakt r diye konufltu. Hak sahibi vatandafllarla anlafl larak, onlar n yeni konutlar na tafl nmas na imkan tan yacak Fevzi Çakmak Mahallesi ndeki yeni Kentsel Dönüflüm projesinin temel atma törenine Çevre ve fiehircilik Bakan dris Güllüce, Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Kaymakam Yaflar Karadeniz, AK Parti lçe Baflkan Av. fiahin Pirdal, STK temsilcileri ve vatandafllar kat ld. stanbul Avrupa yakas n n ruhsat al nm fl ilk ESDER: fiehr N K ML N ESNAFLAR OLUfiTURUR kentsel dönüflüm projelerine bafllama baflar s gösteren Gaziosmanpafla Belediyesi, bugüne kadar Sar göl ve Yenido an mahallelerinin ard ndan yeni bir Kentsel Dönüflüm projesini daha hayata geçirdi. Temel atma töreninin yap laca proje alan nda önceden 76 bina, 132 gecekondu bulunmaktayd. Gaziosmanpafla Belediyesi taraf ndan yürütülen Kentsel Dönüflüm çal flmalar kapsam nda burada yaflayan vatandafllarla anlafl ld. Projenin bitimiyle eskiden evlerinde tapu tahsis belgesiyle oturan vatandafllar, Kentsel Dönüflüm projesinin tamamlanmas n n ard ndan tapulu yeni evlerine kavuflacak. Gaziosmanpafla da de iflim bafllad ; fiehirde Dönüflüm Yaflamda Geliflim Törende konuflan Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta flunlar söyledi: Gaziosmanpafla, stanbul da Kentsel Dönüflüm çal flmalar n n yürütüldü ü en büyük alana sahip ilçe konumundad r hektarl k yüzölçümüne sahip ilçemizin 432 hektar nda Kentsel Dönüflüm çal flmalar yürütülmektedir. Haberini Qr Cod ile dan Genç ÖNS AD çal flmalar na h zl bafllad Esnaf ve Sanatkârlar Derne i Genel Baflkan Mahmut Çelikus flehirlerin kimli ini oluflturan belli bafll özelliklerin bafl nda yöresel yemek, giysi ve tak lar ile esnaf çarfl lar n n geldi- ini söyleyerek Ekonominin can damar olan esnaf ve sanatkara, TOK kentsel dönüflüm bölgelerinde mutlaka yer vermelidir. Kentler bina ile doldu. Sadece yüksek binalardan ibaret olan yerleflim yerlerinde esnaf mahalleleri kurarak kent dokusu korunmal d r dedi. fieh RLER N DOKUSU KORUNMALI Halka sa lanan olanaklar n, esnafa da uygulanmas n isteyen ESDER Genel Baflkan Mahmut Çelikus, fiehirler i n çehrelerini de ifltiren, hava sirkülasyonunu engelleyen TOK yap laflmalar, kent dokusunu koruyan esnaf mahalleleri ile dengelenmelidir. Uygun fiyat ve avantajlarla halk m z n ev almas n sa layan TO- K, kay tlara geçen say sal bilgilere göre 8 y lda 81 ilin 800 ilçesinde 2 bin 992 flantiyede 633 bin 336 konut üretti. Bu rakam, 100 bini aflk n nüfuslu 25 flehre denk geliyor. fiehirlerin karakteristi- ini en iyi esnaf dokusundan anlar z. TOK flehir gibi kurdu u mahallelerde halka hizmet verecek esnaf m z da unutmamal d r. Yap lacak olan esnaf mahalleleri ile ekonominin k lcal damar olan esnaf - m z da düflünülmelidir. TOK, esnaf m z avantajl ve uygun fiyatlarla dükkan sahibi yaparak, onlar ekonomiye kazand rmal d r. Bu uygulama ile flehrin dokusu bozulmadan, ekonomik kültürü gelece e tafl mak için esnaf m z dükkan sahibi olurken, istihdam art fl da sa lam fl olacakt r diye konufltu. ÖNS AD n gençlik kuruluflu Genç ÖNS - AD teflkilatlanmas genel merkezde oluflturuldu. Yönetim Kurulunun belirlendi i toplant da Baflkan Yakup Özgür gündemi paylaflt. fl Dünyas ve fl Adamlar 'n n güç birli iyle oluflan ÖNDER fi DÜNYASI Sanayici ve fl Adamlar Derne inin Gençlik Yap lanmas Olan Genç ÖNS AD çal flmalar na bafllad. Geçti imiz günlerde Yap lan Tan flma toplant - s n n ard n yap lan görev da l m yla isimler belirlenmifl oldu. ÖNS AD n Genel Merkezinde yap lan toplant da Gençlik yap lanmas n n hedefleri ve yüklenece i misyon genç ifl adamlar taraf ndan kamuoyuna duyuruldu. Buna göre; gençlik yap lanmas n n yüklenece i misyon baflta gençlik teflkilatlanmas olmak üzere üniversite ve ifl dünyas n bir araya getirme, e itim, kurumsal ziyaretler, sosyal faaliyetler gibi hedefleri aç kland. Yönetim yap lanmas flu flekilde belirlendi; *Baflkan: Yakup ÖZGÜR, *Üye Takibi ve Sportif Faaliyetler: Fethullah BAfiPINAR ve Hüseyin YILDIRIM, *Medya, Bas n Yay n: Bulut TAfiLIPINAR, Tolga ÖZTÜRK ve fieref KÜÇÜKATEfi, * ç-d fl Ticaret ve Üyeler Aras Ticareti Gelifltirme: Ali fieref, Celal KARA- KOCA ve Ayd n YALÇIN, *E itim ve Ar-Ge: Ferdi fienol ve Sercan BAYRAM Teflkilatlanma ve Proje Yönetimi: Ahmet ÇA ATAY, Hüseyin SEK ZKARDEfi ve Mustafa BOZKURT Belediye Baflkanlar Sultangazi de bir araya geldi Sultangazi Belediyesi, komflu ilçe belediye baflkanlar n a rlad. Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay n evsahipli inde yap lan toplant ya Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, Esenler Belediye Baflkan M. Tevfik Göksu, Bayrampafla Belediye Baflkan Atila Ayd ner, Eyüp Belediye Baflkan Remzi Ayd n, Ka thane Belediye Baflkan Fazl K l ç ile AK Parti l Baflkan Yard mc s Dr. Selim Temurci ve AK Parti lçe Baflkan Av. Murat At m kat ld. Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay, komflu ilçe belediye baflkanlar yla bir araya geldi. Belediye Hizmet Binas nda düzenlenen toplant ya Zeytinburnu Belediye Baflkan Murat Ayd n, Esenler Belediye Baflkan M. Tevfik Göksu, Bayrampafla Belediye Baflkan Atila Ayd ner, Eyüp Belediye Baflkan Remzi Ayd n, Ka thane Belediye Baflkan Fazl K l ç AK Parti l Baflkan Yard mc s Dr. Selim Temurci ve AK Parti lçe Baflkan Av. Murat At m kat ld. Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay, ilçeye yönelik yap lan çal flmalar hakk nda bilgiler verdi. Toplant da ayr ca belediye baflkanlar, bölge sorunlar hakk nda fikir al flveriflinde bulundu. Toplant n n ard ndan Baflkan Altunay konuk ilçe belediye baflkanlar n Belediye Hizmet Binas n gezdirerek bilgi verdi.

8 8 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi HABER bülteni Küçükköy e Gönüller yapmaya geldi Kamuoyunda yurtiçi ve yurt d fl çal flmalar ile bilinen Beflir Derne i faaliyetlerini daha genifl alana yaymak ve daha çok kifliye daha k sa zamanda ulaflmak amac ile Gaziosmanpafla- Küçükköy Temsilcili inin aç l fl n görkemli ve yo un bir kat l mla gerçeklefltirdi. Beflir Derne i Küçükköy Temsilcisi Arif Akbafl, gerçekleflen aç l fltan ötürü heyecan duydu unu ifade ederek flunlar söyledi; Nerede bir mahzun ve mahcup gönül var ise orada onunla olmak, ac s n üzüntüsünü yoklu unu paylaflmak ad na 2004 y l nda stanbul da kurulan Beflir Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flma Derne i bu gün 242 temsilcili i ile Türkiye nin en yayg n insani yard m organizasyonu olmufltur. Ayr ca 55 ülkede faaliyet gösterebilme kabiliyetine sahip Beflir Derne i uluslararas yapm fl oldu u faaliyetler filede bir dünya derne i oldu unu ispatlam flt r. dedi. Aç l fl konuflmas nda Küçükköy Semerkant fiube Baflkan Hac Bedri Ant: Nerede bir mahzun ve mahcup gönül varsa orada onunla olmak, ac s n üzüntüsünü yoklu unu paylaflmak ad na 2004 y - l nda stanbul da kurulan Beflir Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flma Derne i bu gün 242 temsilcili i ile Türkiye nin en yayg n insani yard m organizasyonu olmufltur. Ayr ca 55 ülkede faaliyet gösterebilme kabiliyetine sahip Beflir Derne i uluslararas yapm fl oldu u faaliyetler ile de bir dünya derne i oldu unu ispatlam flt r. Beflir Derne i Genel Baflkan Yard mc s Doçent Dr. Cevdet fianl : Derne imizin bu denli büyük bir yap - ya sahip olmas ve en ücra noktalarda bile faaliyet göstermesine sebep olan fedakâr gönüllülerimize ve ba fllar yla bizleri destekleyen hay rseverlere çok teflekkür ediyoruz. Sosyal adalete ve kardeflli e önem veren kurumsal yap m z ve ilkelerimiz gere idir ki yard m eli uzanmam fl hiçbir mahzun gönül kalmas n maksad yla bu gün burada bu hizmet istasyonlar ndan birinin daha aç lmas n n mutlulu unu hep beraber yafl yoruz. nsani yard m organizasyonu ile faaliyetlerini sürdüren derne imiz yurt içinde binlerce ailenin, yetimlerin, kimsesizlerin müjdeleyicisi olmufltur. G da, Giyim, E itim ve Afet yard mlar yla ülkemizde faaliyetlerimiz devam ettirirken Endonezya, Pakistan, Somali, Arakan, Bangladefl ve daha birçok yapm fl oldu- umuz acil g da ve afet yard mlar yla da tüm dünyada ihtiyaç sahiplerinin umudu olmufltur. Gaziosmanpafla Kaymakam Yaflar Karadeniz ise yapt konuflmada: Sivi Toplum Kurulufllar n n devletin yükünü azaltt - n dile getirdi. Kaymakam Yaflar Karadeniz, Ülkemizde sosyal yard m n do ru ellerden yap lmamas vahim sonuçlara neden olabilir. E er gerçek yard m kurulufllar özellikle ülkemizin do u bölgesinde faaliyet göstermeseydi bu görevi kötü emelleri olan kurulufllar kendi ç karlar için kullan rd. Beflir Derne i baflta ülkemizde olmak üzere birçok ülkede güzel ifllere imza atan derneklerimizden biri. Küçükköy de de baflar l çal flmalara imza ataca- ndan eminim. Ben burada eme i gecen arkadafllara ve kurulufllara teflekkür ediyorum. Bu heyecan n z n daim olmas n diliyor baflar lar - n z n devam n diliyorum dedi.gaziosmanpafla Kaymakam Yaflar Karadeniz in Konuflmas n n ard ndan Kadir Güney taraf ndan yaz lan Gönüller Beflir Derne i Küçükköy Temsilcisi Arif Akbafl Yapmaya Geldik adl fliir okunarak, aç l fl kurdelesi protokol taraf ndan kesildi. Haberi Qr Cod ile dan

9

10 10 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi HABER bülteni Kurulufllar m z n birço unda maliyet düflüncesi adeta unutulmufl gibi hissedilmektedir. Belki de baz olaylar karfl s nda bizlere öyle gelmektedir. Ama yapt m z baz araflt rmalar düflüncemizi teyit eder mahiyettedir. Yap lan veya yapt r lan bir iflin ne kadara mal oldu u sadece o ifle sarf edilen de il, çevresindeki durum ve ilgili olanlar nda maliyeti dikkate al nmal d r. Özellikle Kamu Kurulufllar n n hem hizmet yapabilmek hem de buradan para kazanma düflüncesi ile yap lanlarda elde edilen paran n maliyetine, para verenlerin de normalin d fl ndaki kay plar n maliyeti de eklenmesi laz m ki elde edilen para karl m, bafla bafl m yoksa zararda m tespit edilmelidir. Nüfusu çok fazla olan büyük flehirlerde bu durumlar daha da belirgin haldedir. Misal mi istiyorsunuz: fiu bizim bo az köprülerimizin durumunu düflünürsek bu köprülerden geçip de trafik durumu ile ilgili olarak laf söylenmesin ve flikayetçi olunmas n! Y llard r da bu sürüp gitmektedir. Bir köprü yetmiyor ikincisi yap ls n, ikinci yap l r bu da yetmiyor, üçüncüsü yap ls n o da yetmez baflka baflka geçitler yap ls n v.s. Bunlar hep yap ls n ihtiyaçta var ama mevcutlarla en uygun nas l hizmet verilir hizmet verilenlere eziyet edilmez, zaman yok edilmez, enerjisi bofla sarf edilmez. Bo az köprüsünün üzerinde yirmiden fazla gifle var. Bu kadar para giflesi herhalde araçlar beklemesin, zaman kayb ve enerji kayb olmas n, araçlar n amortisman n dikkate al ns n düflüncesiyle olmufltur. Ne var ki o günden bu yana yine araçlar bekliyor yine trafik karmakar - fl k. Avrupa yakas ndan saat den evvel köprüye varamaz iseniz saat e kadar, Anadolu yakas ndan yine ayn saatte köprüye gelemez iseniz köprüyü bir birbuçuk saatten önce geçemezsiniz. Yol üç veya dört fleritten olufluyor. Karfl n za yirmi adet para giflesi ç k yor, gifleyi geçiyorsunuz yol yine üç veya dört flerit. Peki yirmi gifleden ç - kan araç nas l olur da dört fleride düfler! Dört fleride düflmek içinde bir duraklama elbette olur ve araçlar y l r, yani burada bir balon meydana gelir. Bu y lmalar giflelerin ön taraf na da sirayet etti i için ön tarafta da y lmalar meydana gelir. O zaman yirmi gifle yapman n buralarda OGS, KGS kullanman n ne faydas var! Yok tabi, oysa trafik, esasta bu day çeçinin kayd gibi kay p gitmesi dir ki, zaman ve akaryak t tasarrufu olsun, araçlarda amortisman kayb da olmas n. Bu kay plar önlemek için bize göre; Gifleleri flimdiki bulundu u yerden kald rarak araçlar n ç k fl noktas na konmas d r. O zaman hiçbir araç köprü geçifl beklemesinde olmaz, y lmalar olmaz. Çünkü Ankara ya gidecek bir araç Üsküdar a veya Beykoz a gidecek arac n arkas nda kuyru a girmez. M.ZEK SAYIN Do ru Maliyet Hesab Yapabilmek Haberi Qr Cod ile dan ST B Baflkan Kopuz: Hedefleri Türkiye'nin güvenli i, istikrar ve kalk nmas stanbul Ticaret Borsas ST B Kas m ay ola an Meclis toplant s yap ld. Toplant öncesinde bir ayl k faaliyetleri içeren bir sunumun ard ndan konuflan Yönetim Kurulu Baflkan Ç. Ali Kopuz, Türkiye nin gündemi ve ekonomiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Baflkan Ç. Ali Kopuz konuflmas nda flu görüfllere yer verdi: Son 1,5 y ldan beri Türkiye üzerine oynanan son derece ahlakd - fl olaylar hepinizin malumu. Gezi olaylar ile bafllayan, 17 ve 25 Aral k sald r lar ile devam eden ve son olarak Kobani bahanesiyle gerçeklefltirilen eylemler. Hepsi de sözde demokratik hak arama bahanesi ve sözde insan haklar savunuculu u ile yap ld. Hedefleri hiç de iflmedi; Türkiye'nin güvenli i, istikrar ve kalk nmas. Göreve geldi imiz günden beri stanbul Ticaret Borsas ve yönetimi olarak bu sald r lara karfl dimdik durduk. Hükümetimizin, güvenlik güçlerimizin yan nda olduk. Bu sald r lara karfl Milletimizin yan nda olduk. Ülkemizin, devletimizin, çocuklar m z n gelece inden yana tav r koyduk. Rabbime flükürler olsun ki, hainler emellerine ulaflamad - lar. Bundan sonra da ulaflamayacaklar. Ekonomi dan flman m z Prof. Dr. Kerem Alkin'in benimle paylaflt son ekonomik rapordan Giriflimci fladamlar Vakf ; giriflimcilikle ilgili önemli çal flmalar yapm fl olan, genç yaflta giriflimcilikle ilgili önemli yat r mlar yapan ve 1996 y - l nda da Vakf m z kuran Hayati Üstün ün ismini yaflatmak, giriflimcili i desteklemek ve baflar l giriflimcileri ödüllendirmek amac yla her y l Ocak ay nda Hayati Üstün Giriflimcilik Ödülleri ni düzenlemektedir. birkaç sat rbafl n sizlerle paylaflmak istiyorum. Medyadan takip etmiflsinizdir. Uluslararas Derecelendirme Kuruluflu Moody's geçti imiz günlerde stanbul'da bir toplant yapt. Bu toplant daki tespitlerden bir tanesi benim dikkatimi çekti. Türkiye'nin son 10 y lda ekonomik ve siyasal alanlarda çok h zl bir geliflme gösterdi- i, ancak son y llarda bu geliflmenin h z kesti i konuflulmufl. Bak n! Tarif ettikleri dönem, yani Türkiye'nin geliflmesinin h z n n kesildi i dönem, Gezi olaylar ndan bu tarafa olan döneme denk geliyor. Ama bir taraftan da bak yorsun, her türlü eyleme destek veriyorlar. Ben bu konuflmalar, bir bak ma itiraf kabul ediyorum. Haberi Qr Cod ile dan Türkiye nin Ödüllü Giriflimcileri Bahariye de bulufluyor 4. Hayati Üstün Giriflimcilik Ödülleri ne baflvurular bafllad Hayati Üstün Giriflimcilik Ödülleri ; Türkiye de baflar l olmufl, yeni ve kurumsal giriflimcileri ödüllendirmek, proje ve fikirlerini giriflime dönüfltürmek isteyen genç giriflimcileri cesaretlendirmek, ayr ca bas n-yay n dünyas nda giriflimcili in fark ndal n artt racak yay nlar n etkinli ini artt rmak ve giriflimcili i destekleyen kamu yöneticilerini özendirmek ve çal flmalar n n desteklenmesini amaçlamaktad r. Ayr ca üniversitelerdeki gençlerin giriflimcilik eko sistemine katk lar n artt rmak, çal flma ve iflbirlikleri ile birlikte ilgilerini gelifltirmek düflüncesiyle Üniversite Giriflimcilik Kulüplerine de ödül verilmektedir. Hayati Üstün Giriflimcilik Ödülleri, De erlendirme Heyetimiz taraf ndan belirlenmifl kriterlere, usul ve esaslara uygun olarak yap lan de erlendirmeler neticesi sonuçlar belirlenmektedir. 4.HAYAT ÜSTÜN G R fi MC L K ÖDÜLLER " 6 Dalda verilecek 1. Kurumsal Giriflimci Ödülü (6 Yafl ve üzeri faaliyette bulunan baflar l firmalar) 2. Yeni Giriflimci Ödülü (0-5 Yafl faaliyette bulunan ve baflar l olmufl firmalar) 3. Proje/Fikir Ödülleri (Para ödülleri Ödülleri ve 2 Adet mansiyon) 4. Üniversite Giriflimcilik Kulüp Ödülü 5. Kamu Yöneticisi Ödülü 6. Medya Ödülü Türkiye Yeflilay Cemiyeti Genel Baflkan Prof. Dr. M. hsan Karaman aile büyüklerine ve gençlere aç k mektupla hitapta bulundu. Bu mesaja dikkat! flte o aç klama Sevgili anne-babalar, de erli gençler, Son günlerde ölüm haberleriyle kamuoyunda yo un olarak yank bulan ve her türlü mücadeleye ra men deneme ve kullan m oranlar giderek artan illegal uyar c ve uyuflturucu maddeler, ba ml l k alan nda karfl lafl lan en can yak c sorun halini ald. Buna karfl l k kuruldu u 1920 y l ndan bu yana, insan ve toplum sa l - na zarar veren her türlü al flkanl k ve ba ml l kla mücadelesini sürdüren önemli bir kurum var ülkemizde: Yeflilay Yeflilay, gençli i tehdit eden ba ml l klara karfl çaba sarf etti i bu anlaml mücadelesinde Milli E itim Bakanl yla iflbirli i yaparak yeni bir proje daha bafllatt... Türkiye Ba ml - l kla Mücadele E itim Program (TBM) Bu proje ile 20 milyon ö renci ba ml l klara karfl bilinçlendiriliyor! Nas l m? Ço unlu u rehber ö retmenlerden oluflan gönüllü ordusuyla Bu amaçla, TBM kapsam nda Türkiye nin 81 ilinden toplam 487 ve Kuzey K br s Türk Cumhuriyeti nden de 11 formatör ö retmeni, Sa l kl Yaflam, Madde, Alkol, Tütün ve Teknoloji Ba ml l alan nda e itime tabi tutuyor. Büyük de iflimler küçük bir dokunuflla bafllar slogan yla yola ç kan Yeflilay ö retmenlerden bafllayarak bu bilinçlenmenin kelebek etkisiyle yay lmas n ve öncelikle 20 milyon ö rencinin ba ml l klardan uzak durmak için bilinçlenmesini hedefliyor. Bilimsel ve kan ta dayal yöntemlerle her yafl grubuna özel gelifltirilmifl içerikler, ö retmenlerin çocuk ve gençlerle çal flmas n kolaylaflt racak. Bu vesileyle çocuklar m za karfl sorumluluk sahibi tafl yan herkesi bu projeye destek vermeye davet ediyorum Veliler, s n f ö retmenleri ve rehber ö retmenlerden, Ö retmenler, okul müdürlerinden, Okul müdürleri, il milli e itim müdürlüklerinden bu program takip etsinler, talep etsinler. Prof. Dr. M. hsan Karaman Türkiye Yeflilay Cemiyeti Genel Baflkan

11 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi bülteni HABER y ll k Cemile Sultan Korusu stanbul u a rl yor stanbul Bo az n n en güzel göründü ü yüz dönümlük e imli bir s rt üzerinde yer alan tarihi Cemile Sultan Korusu tamam manzaral Hünkar Et ve Kebap Restoran, fiehzade, Havuzbafl ve K rtepe davet alanlar, Sultan Köflk toplant ve seminer salonlar, Koru sosyal alan ve alakart restoran hizmetleri ile siz de erli misafirlerimizin özel yemekleri, toplant ve organizasyonlar, dü ün, niflan gibi özel gün kutlamalar için yenilenerek hizmetinize aç lm flt r. Özel ve toplu davet hizmetlerimizin yan s ra yar olimpik yüzme havuzu, aç k kapal tenis kortlar ve okulu, mini golf, dev satranç, Koru da yürüyüfl ve minik misafirlerimize yönelik oyun alanlar m zda ailenizin spor ve e lence ihtiyaçlar n en güzel ve do al ortamda karfl lama imkân da bulabileceksiniz. stanbul Merkezinde muhteflem bir do an n içinde aileniz ve sevdiklerinizle birlikte kendinizi çok özel hissedece iniz Cemile Sultan Korusu nda rahatl, fl kl, kalite ve deneyimi yaflayarak davetlerinizi unutulmaz k lacaks n z. KAFE VE RESTAURANTLAR Koru Restorant Hünkar Kösk Sultan Köflk Tafl Bahçe Koru Teras DAVET MEKANLARI Havuz K rtepe fiehzade Koru Restoran TOPLANTI ODALARI Koru Toplant Odas Sultan Köflk Toplant Odas Hünkar Köflk Toplant Odas Koru Restoran Toplant Düzeni Koru Teras Toplant Düzeni SOSYAL & SPORT F ALANLAR Yüzme Havuzu Tenis Kortu Basketbol - Voleybol Gezi ve Yürüyüfl Alanlar Otopark Satranç ve Mini Golf Çocuk Oyun Bahçesi Mescit Kandilli Mah. Ömürtepe Yokuflu Sok. No:6 Üsküdar

12 12 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi HABER bülteni EYAD stanbul oluflumu tan t ld Erdemli Yöneticiler Akademisi (EYAD) stanbul Temsilcili i taraf ndan Topkap Polis E itim ve Kongre Merkezi nde medeniyet birikimine dayal insani bir gelece in inflas ve medeniyet tasavvurunu flekillendiren de erlerin korunmas ve gelifltirilmesi amac ile akademik sohbet düzenlendi. Aç l fl konuflmalar nda salondakilere seslenen EYAD stanbul l Baflkan Adil Dayo lu nihai amaçlar n n stanbul da yaflayan yöneticilerin akademik, sosyal ve bireysel iletiflimlerine katk da bulunmalar oldu unu aç klad. EYAD Genel Baflkan Halil Etyemez in kürsü konuflmas n n ard ndan EYAD stanbul üyelerine ilk dersi Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Recep Bozla an verdi. Liderlik ve Karizma konulu e itim seminerinde Prof. EYAD stanbul l Baflkan Adil Dayo lu Dr. Recep Bozla an 30 dakika boyunca dernek üyelerine, tarihteki liderlerden, düflünürlerden kesitler anlatarak e itimi tamamlad. Özel ve kamu kuruluflu yöneticileri üye olabiliyor Program sonunda bas n mensuplar n n sorular n cevaplayan EYAD Genel Baflkan Halil Etyemez derne in kurulufl amaçlar hakk nda aç klama yapt. Kültürel de erlerin TEfiEKKÜR Akp nar ailesinin en k ymetlisi, evimizin dire i, biricik babam z, Hüseyin AKPINAR Sal günü vefat ederek, Çarflamba günü ö len namaz na müteakip Gaziosmanpafla Merkez Camiinde k l nan cenaze namaz n n ard ndan Kahramanmarafl ili, Afflin ilçesindeki aile kabristanl nda Allah n rahmeti ve merhametine u urland. yan s ra güncel sorunlara çözüm yolu üretmeye çal flt klar n ifade eden Etyemez, konuflmas n n devam nda flu ifadelere yer verdi: Bunun içinde bir tak m çal flmalar, okumalar artt rmak ve yöneticilerimizin hem zihin dünyas n hem yeterliliklerini artt rmaya dönük e itim faaliyeti veren bir dernek. Hem özel sektörde hem de tüm kamu kurum kuruluflundaki tüm kiflileri üye yapabiliyoruz. Sorunlar n kayna ötekilefltirme Etyemez aç klamalar nda Orta Do u a yaflanan yaflanan olaylara da de indi. Sorunlar n kayna n n insanlar ötekilefltirmekten kaynakland na dikkat çeken Halil Etmeyez flöyle konufltu: nsanl k hep zulüm görüyor, kan görüyor, insanl k sürgünler görüyor. Bunlar n nedeni hep bu farkl - l klar n ön plana ç kar lmas ndan kaynaklan yor. Bu insanlar ötekilefltirmekten kaynaklan yor. Bizim ülke olarak, millet olarak birlikteli imizi, kardefllik hukukumuzu ve birlikte yaflama becerilerimizi ön plana ç karacak anlay fllar daha çok ço altmam z gerekiyor. Erdemli Yöneticiler Akademisinin temel amac insanl yaflatmaya dönük, sorunlar n birlikte çözümüne dönük anlay fl içinde e itim faaliyetlerini yürütmektir. E itim sonunda EYAD Genel Baflkan Halil Etyemez, Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Recep Bozla an a plaket takdim etti. Ac l günümüzde ilk andan itibaren yan m zda olan AK Parti Gaziosmanpafla lçe Baflkan Av. fiahin P RDAL a Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Y. Mühendis Hasan Tahsin USTA ya, Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Yard mc lar na, Belediye Meclis üyelerine, Belediye personeline, Gaziosmanpafla AK Parti lçe Baflkan Yard mc lar na, lçe Yönetimine, Mahalle Baflkanlar na Gaziosmanpafla AK Parti Teflkilat n n tümüne Gaziosmanpafla da bulunan tüm siyasi partilerin mensuplar na, 15 y l ayn mesaiyi paylaflt m vergi dairesindeki kadim dostlar ma, fl hayat n paylaflt klar gibi ac m paylaflan Mükelleflerime, Site komflular ma, Mali müflavir dostlar ma, Muhtarlar m za, Komflu esnaf kardefllerime, Afflinder Dernek baflkan na ve tüm üyelerine, Maraflder Dernek baflkan na ve tüm üyelerine, Kahramanmarafll Dernek baflkanlar ve tüm hemflerilerime, Gaziosmanpafla Spor Kulübü baflkan ve yönetim kurulu üyelerine, Aziz Mahmut Hüdayi Vakf n n gönül dostlar na, Kahramanmarafl a gidiflimizden defin ifllemlerinin sonuna kadar yan mda olan ve taziye çad r nda bulunarak eksik ve ihtiyaçlar gideren tüm dostlar ma, Akp nar ailesi ad na teflekkür ederim. Mali Müflavir Kerem AKPINAR Gaziosmanpafla Ak Parti lçe Baflkan Yard mc s

13 Yenikap ya PARK ET, ki K taya DEVAM ET SPARK Yenikap da Park Et Devam Et otopark n hizmete açt. Arac n park eden vatandafllar Üsküdar a, Kartal a, Atatürk Havaliman na, Taksim e, Ba c lar a ve Baflakflehir e devam edebilecek. Marmaray ve Metro hatlar n n kesiflim noktas olan Yenikap istasyonu stanbul un her yerine seyahat etme imkân sunuyor. SPARK tan yenikap ya 400 araçl k otopark SPARK n Yenikap da hizmete sundu u Park Et Devam Et otopark na vatandafllar güvenli ve teknolojik sistemlerle araçlar n rahatça b rakabilecekler. SPARK, vatandafllar n araçlar yla trafi e girmeden gidecekleri güzergaha Marmaray ve Metroyu kullanarak ulaflmalar n sa lamak ve kent içi araç yükünü hafifletmek amac yla Yenikap da 400 araçl k otopark hizmete açt. Toplu tafl ma istasyonlar na yak n noktalarda düflük ücretli otopark uygulamas olan Park et Devam Et sisteminden y lda yaklafl k 4 milyon kifli yararlan yor. Her gün yaklafl k 100 kilometre araç konvoyunun trafikten çekilmesini sa layan proje, kent genelinde trafi in yo un oldu u 34 noktada 10 bin araç kapasitesiyle vatandafllara hizmet veriyor. Yenikap Metrosu stanbul un 3 Kanad n Birbirine Ba lad Marmaray la stanbul metrosunu birbirine ba layan Aksaray - Yenikap metro hatt - n Baflbakan Ahmet Davuto lu ve stanbul Büyükflehir Belediye Baflkan Kadir Topbafl açt. Avrupa ve Asya yakas nda bulunan rayl ulafl m sistemlerini birlefltiren ve Atatürk Havaliman - Kartal metro ulafl m süresini 81 dakikaya düflüren sistemin aç l fl Aksaray daki metro giriflinde yap ld. Yumurtan n En Lezetlisi Ürünlerimiz klasik ekonomik özel Large 30 lu paket XL fiah 9 lu kutu Yumurtalar m z sa l k sertifikal hijyenik ambalajlarda paketlenip bekletilimden en taze flekilde sofralar n za gelmektedir B ld rc n yumurtas 12 li paket 40. y l Large 15 li samanl paket ERDEM YUMURTA ve GIDA Nfi. TUR ZM SAN. ve T C. LTD. fit. fiirintepe Mah. Abide Sok. No: 14 Ka thane - STANBUL Telefon: Faks: e-posta: Siparifl: ÜCRETS Z DANIfiMA HATI Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi bülteni mtiyaz Sahibi: Tasvir ajans Org. nfl. San ve Tic. Ltd. fiti Y l: 4 Say : 43 EK M 2014 Yerel Süreli Ayl k Yay n Kurucu ve Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: nternet ve Reklam : Hukuk Dan flman : Gazetemizdeki yazarlara ücret ödenmez Eflref KÜÇÜKATEfi fieref KÜÇÜKATEfi Av. Fatih BÜYÜKTURAN Yay n Kurulu Baflkan : Eflref KÜÇÜKATEfi Çetin Deniz Ercan DURMAZ Teknik Haz rl k ve Bask : AKADEM : Davutpafla Cd. Güven fl Merkezi C Blok No: 230 Topkap Gazetemiz Bas n Meslek Yay n lkelerine uymaya söz vermifltir. Köfle yaz lar nda sorumluluk yazara aittir. Gazetemizde ç kan haberlerden kaynak gösterilmeden al nt yap lamaz. dare Merkezi, rtibat ve Düzenleme Bürosu: TEL: (0212) GSM: (0555) Sar göl Mah. Kardelen Sk. No:25 Kat 2 Gaziosmanpafla e-posta: Fiyat : 1 TL e-posta:

14 14 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi HABER bülteni stanbul Ticaret Odas Baflkan brahim Ça lar, Öncelikli Dönüflüm Program Eylem Plan n de erlendirdi. Ça lar, "Programa dört elle sar l rsak, yeni bir baflar hikayesi yazar z"... stanbul Ticaret Odas ( TO) Baflkan brahim Ça lar, Baflbakan Ahmet Davuto lu'nun aç klad Öncelikli Dönüflüm Program Eylem Plan 'n n, reel sektöre yeni bir s çrama dönemi yaflatabilece ini belirtti. Baflkan Ça lar, "Cumhuriyet tarihimizin en önemli yap sal dönüflüm hamlesi olarak aç klanan programdan stanbul ifl dünyas olarak büyük heyecan duyduk. Bu plan Türkiye için yepyeni bir vizyonun kap lar n aral yor. 417 eylem plan n n her birine birlik ve beraberlik içinde dört elle sar l rsak yeni bir baflar hikayesi yazar z" dedi. Ça lar, yenilikçi giriflimcili in merkezi olan bir Türkiye için Baflbakan Davuto lu'nun aç klad 9 sektörel dönüflüm program n n hem makro istikrar destekleyece ini hem de iflletmelerin üretim ve rekabet gücünü kamç layaca n vurgulad. TO Baflkan Ça lar, "Millet olarak Cumhuriyetimizin 100'üncü y l hedeflerini yakalayabilece- imize inanc m z tamd r. Hepimiz biliyoruz ki, sanayicimizin gerçek sorunu teknoloji a rl kl ve yüksek katma de erli üretim. Hükümetin dönüflüm plan da Türkiye'nin yeni dünya dengelerinde hak etti i konuma ulaflmas için yolumuzu ayd nlatm flt r" diye konufltu. Ça lar Baflkan, eylem plan nda yer alan ithalata ba ml l n azalt lmas, yerli üretime destek verilmesi, tar m ve enerjide verimlili in art r lmas gibi bafll klar n Türkiye'yi gelece e tafl yacak hamleler oldu unu kaydetti. brahim Ça lar, ifl program n n bir uygulama takvimine ba lanmas ndan da memnuniyet duyduklar n vurgulad. Bütün servisler kald r l yor Baflbakan Ahmet Davuto lu'nun aç klad ekonomi paketinde yer alan "Enerji Verimlili inin Gelifltirilmesi Program nda" önemli ad mlara yer verildi. Önümüzdeki günlerde paket kapsam nda iflyerleri, üniversite ve okullarda semt servisi uygulamas kald r lacak. Servis kullan c lar na ücretsiz veya indirimli kartlar verilecek. Baflbakan Ahmet Davuto lu, bugün "Ekonomide Öncelikli Dönüflüm Program Eylem Plan "n program n aç klad. Davuto lu, 25 alanda genifl kapsaml dönüflüm öngören program n ilk 9 maddesini paylaflt. Bu maddelerden "Enerji Verimlili inin Gelifltirilmesi Program " kapsam nda milyonlar ilgilendiren ad mlar at l yor. SERV SLER KALDIRILIYOR Öncelikle mevcut rayl sistem hatlar üzerindeki iflyerleri, üniversite ve okullarda semt servisi uygulamas kald r larak, yolcular n yüksek kapasiteli toplu tafl ma sistemlerine yönlendirilmesine yönelik tedbirler al nacakt r. Servis arac kullan c lar - na toplu tafl ma bileti ve/veya kartlar n n ücretsiz veya indirimli verilmesi uygulamalar getirilecektir. OTOPARK-TOPLU TAfiIMA ENTEGRAS- YONU Büyükflehirlerde kent merkezine araç giriflini ücretlendiren pilot AUS uygulamalar bafllat lacakt r. Rayl sistem istasyon projelerinin tasar - m nda otoparklar zorunlu hale getirilecek ve otopark ücreti ile ulafl m ücreti iliflkilendirilerek otopark-toplu tafl ma sistem entegrasyonu sa lanacakt r. Toplu tafl ma sistemlerinin kent çeperindeki durak ve istasyonlar nda Park Et-Devam Et uygulamalar yayg nlaflt r lacakt r. Giriflimci Esnafa 100 B N TL destek ESDER ve KOSGEB iflbirli i ile gerçekleflen 2. Uygulamal Giriflimcilik E itimi 9 gün süren bir maratonun ard ndan sona erdi. 30 kiflilik s n flarda verilen e itim ve 3. E itim için yeni s n flara kay tlar h z kesmeden devam ediyor Esnaf ve Sanatkârlar Derne i (ES- DER) stanbul Fatih fiubesi ile KOSGEB aras nda imzalanan Uygulamal Giriflimcilik E itimi iflbirli i protokolü gere i stanbul esnaf na ve ilk defa iflyeri açacak olanlara hibe deste i sa lamak amac yla, ESDER stanbul Fatih fiubesinde yeni s n f kay tlar h z kesmeden devam etmekte. ESDER in 3. Giriflimcilik e itimine kay t olmak için acele edin ESDER taraf ndan düzenlenen Uygulamal Giriflimcilik Kursu nu tamamlay p sertifikalar n alan giriflimcilerin yak nlar ile Haziran ay ndaki kursu kaç ranlar n ve yeni ö renip talepte bulunanlar n isteklerini karfl lamak amac ile 2. E T M EY- LÜL AYINDA GERÇEKLEfiCEK. 30 Kifli ile s n rl s n flarda verilen e itime kay t yapt rmak için acele ediniz. 100 B N TL. Destek kredisinin 30 B N TL si H BE KOSGEB ve ESDER aras nda yap lan iflbirli i ile kendi iflini kurmak isteyen giriflimcilerin KOSGEB Uygulamal Giriflimcilik E itimlerinden yararlanmas ve bu e itimleri tamamlayarak e itime kat ld n belgeleyen ve ifl plan KOSGEB taraf ndan kabul edilen herkes yararlanacakt r. Kendi iflini kuran esnaf ve sanatkârlara TL si hibe geri ödemesiz, TL si de 2 y l ödemesiz 4 y l taksitle toplam 6 y lda geri ödemeli olmak üzere toplam 100 B N TL. Limitli KOSGEB Giriflimci Deste i kulland r lacakt r. KOSGEB Giriflimcilik Deste inden yararlanma flartlar 1- KOSGEB Giriflimcilik Destek Program ndan yararlanmak için ESDER FA- T H fiubes nin KOSGEB iflbirli i ile düzenledi i 70 saatlik giriflimcilik e itimi ve sertifikas n n al nmas 2- fiirket orta ise; ayr olarak KOS- GEB in kabul etti i ifl plan na göre yeni bir iflyeri açmas 3- flyeri varsa eskisinden tamamen ba- ms z yeni bir iflyeri veya flirketi açmas 4- lk defa giriflimde bulunuyor ise istedi i meslek dal nda pazarlama, üretim ve hizmet sektörlerinde yeni ifl yeri açmas gerekmektedir. NOT: Uygulamal Giriflimcilik E itimleri ücretsizdir. ( kram, e itmen vb. masraflar ESDER taraf ndan karfl lan r) MÜRACAAT ETMEK Ç N ESDER Fatih flubesi üyelik formunu ve Giriflimcilik E itimi müracaat formunu doldurmak için sitesinde teni.com/s/esder--kosgeb-uyelik-ve- muraacat-formu-27.html adresini ziyaret ederek gerekli baflvurular yapabilirsiniz. Giriflimcilik e itimleri adresi ve detayl bilgi için numaral telefonlar arayabilir 'a E- posta gönderebilirsiniz.

15

16 16 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi HABER bülteni Baflkan Usta dan ö retmenlere 3 müjde birden Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Ö retmenler Günü dolay s yla verdi i yemekte üç müjde birden verdi. Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, dün akflam Ö retmenler Günü dolay s yla ilçede görev yapan ö retmenlerle bir yemekli toplant da biraraya geldi. Baflkan Usta, yapt konuflmada ilçede bir Ö retmen Evi yap laca, ucuz konut imkân sa lanaca ve yaz kamp yap - laca müjdesini verdi. Baflkan Usta, flunlar söyledi: Gaziosmanpafla Belediyesi olarak e itim yat r mlar m z son h z yla sürdürüyoruz. Sizin de bildi- iniz gibi ilçemiz yaklafl k 100 bin ö rencisiyle en yo un ö renci nüfusuna sahip ilçelerimizden biridir. lçemizde tamamlad m z 3 yeni okul, 10 adet Bilgi Evi ve 1 adet anaokulu için toplamda yaklafl k 21 milyon TL lik yat r m yapt k. Ayr ca okullar m z aç lmadan boya badana ve tamirat gibi eksikliklerini giderdik. Yine okullar n aç lmas sürecinde ihtiyaç sahibi olan yavrular m - z n ailelerine k rtasiye yard m yapt k. Baflkan Usta, ilçede görev yapan ö retmenlere üç ayr müjde verdi. Yürütülen Kentsel Dönüflüm çal flmalar sonras ilçe için büyük bir eksik oldu una inand bir Ö retmen Evi yap laca n kaydeden Baflkan Usta, buna ek olarak ö retmenlere ucuz konut ve Silivri de yaz kamp imkân sa lanaca n da müjdeledi. Baflkan Usta n n bu aç klamalar ö retmenler taraf ndan büyük bir sevinçle karfl land. Baflkan Usta n n konuflmas n n ard ndan letiflim Uzman Dr. fiaban K - z lda, Mazeret Yok! isimli gösterisini gerçeklefltirdi. 3. Uluslararas Balkanlar ve Göç Kongresi Gerçeklefltirildi stanbul Üniversitesi ve Rumeli Balkan Dernekleri Federasyonu nun birlikte düzenledi i, onursal baflkanl n Ü Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet in yapt 3. Uluslararas Balkanlar ve Göç Kongresi geçti imiz günlerde gerçekleflti. Dostlar Meclisi nin toplant lar kald yerden devam ediyor Dostlar Meclisi nin kurucular ndan Av. Remzi Yedikardefl in rahats zl ndan dolay toplant lar na k sa bir ara veren Dostlar Meclisi Topkap daki sosyal tesislerde bir kez daha bir araya geldi. Av. Remzi Yedikardefl, toplant n n aç l fl nda yapt konuflmada, geçirdi i bir rahats zl k dolay s yla toplant lara k - sa bir ara verilmek zorunda kal nd n ifade etti. Birlikteli e, dostlu a kal nd yerden devam edilece ini vurgulayan Remzi Yedikardefl, toplant ya kat lan ifladamlar n ve bürokratlar n isimlerini tek tek duyurdu. Toplant n n aç l fl n n yap lmas yla söz hakk alan stanbul Müftüsü Doç. Dr. Rahmi Yaran, baflta Diyanet flleri Baflkanl n n ve stanbul Müftülü- ünün yurt içinde ve yurt d fl ndaki çal flmalar hakk nda bilgi verdi. Müftü Rahmi Yaran; stanbul l Müftülü ü olarak stanbul da bulunan tüm ceza evlerine baflta kütüphane olmak üzere birçok hizmet vermeye bafllad k. Burada bulunan vatandafllar m z haftan n belli günleri imamlar yollayarak buradaki eksikli i gideriyoruz. Her ko ufl için bir hoca görevlendirdik bu isimler mahkûmlar n kald ko ufllarda vaazlar veriyor. Bu çal flmam z n yan s ra sevgi evlerinde e itim veren hocalar m z var. Burada da bir tak m çal flmalar m z sürüyor. Ülkemizde bu hizmetleri sürdürürken yurt d - fl hizmetlerimizi de aksatmamaya çal fl - yoruz. Baflta Afrika olmak üzere birçok ülkede tüm il müftülüklerimizin kardefl flehirleri var. Gerekti inde medrese cami yap yoruz ya da yap m nda destekte bulunuyoruz, gerekti inde din görevlisi yolluyoruz. Baflta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye din görevlisi yollamaya devam ediyoruz. stanbul Müftüsü Rahmi Yâran n ard ndan Dostlar Meclisine seslenen isim Gazeteci-Yazar Rahmi Er oldu. Konuflmas nda ikinci dünya savafl n n ard ndan Avrupa ya yaflanan göçe de inen Rahim Er, buraya zaman nda ifl için gidenler beyaz yakal üst düzey kifliler olsayd flimdi birço u Tevfik Fikret in o lu Haluk gibi ne yaz k ki H ristiyan olurdu. Bunu söylememin nedeni Avrupal lar n Anadolu dan göceden insanlar m zdan her f rsatta rahats z olduklar n dile getirmesi. Onlar n beklentisi insanlar m z n bir süre sonra asimile olup H ristiyanlaflmas yd. Fakat bu olmad ilk nesilde son nesilde hala dilini ve dinini en üst düzeyde yaflamaya devam ediyor. Bu durum Anadolu insan n n dinine olan ba l l n çok güzel bir flekilde ifade ediyor. Konuflmalar n n ard ndan Ses Sanatç s Mehmet Akça seslendirdi i ilahilerle mecliste bulunan misafirlerin duygulu anlar yaflamas na vesile oldu. Çekilen toplu foto raflar n ard ndan gece sona erdi. 15 milyon asimalasyon, 5.5 milyon göç, 1.5 milyon kay p Ü Fen Edebiyat Fakültesi Ord. Prof. Cemil Birsel Konferans Salonu nda yap lan kongrenin aç l fl konuflmalar Ü Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet, Kongre Baflkan Prof. Dr. Ali Arslan ve Rumeli Balkan Dernekleri Federasyon Baflkan Ayhan Bölükbafl taraf ndan yap ld Ü Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet konuflmas na Balkan Savafllar n n yüzüncü y ldönümünü geride b rak rken üniversitemin tarihsel olarak son derece anlaml bu y ldönümünü birçok verimli toplant ya ev sahipli i yaparak, hakk yla tart flt n dile getirerek bafllad. Düzenlenen seminer, konferans ve kongrelerin Balkan tarihi ve siyaseti ile ilgili tart flmalara önemli katk lar sa lad n ifade eden Ü Rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet sözlerine flöyle devam etti: stanbul Üniversitesi olarak Balkan ülkeleri ve üniversiteleri ile olan iliflkilerimize özel önem verdi imizi hepiniz biliyorsunuz. Geçen y llar içinde Balkan co rafyas ile çok yak n iliflkiler infla ettik. Tarihten sa l a farkl disiplinlerde toplant lar, buluflmalar gerçeklefltirdik. K vançla söyleyebilirim ki her y l farkl bir Balkan üniversitesinde gerçeklefltirdi imiz Uluslararas Balkan Konferans n n (IBAC) bu y l dördüncüsü gerçekleflerek, konferans m z n gelenekselleflmesi yolunda bir ad m daha att k. stanbul Üniversitesi olarak ö rencilerimizin ve kurumumuzun tüm mensuplar n n Balkan tarihini, kültürünü ve geçmiflimizi tan malar n son derece önemsiyoruz, etkinlikler ile destekliyoruz. Dedi. Ü Rektörü Söylet; Tüm Balkan ülkeleri ile paylaflt m z göç tarihimiz Cumhuriyetimiz için tarihsel, kültürel ve toplumsal aç lardan büyük anlamlar tafl makta. Balkan göçleri Osmanl dan günümüze hem Balkan topraklar nda kalanlar, hem göç edenleri hem de Balkan topraklar n n kayb n derinden hisseden Anadolu insan n etkileyen bir süreç olmufltur. Balkan devletlerinin birço unun, özellikle Birinci Balkan Savafl nda, Osmanl ya karfl oluflturduklar ittifak ve bu minvalde giriflilen mücadele Osmanl mparatorlu u için siyasal oldu u kadar toplumsal sonuçlar aç s ndan da bir dönüm noktas d r. Tarihimizde her bir Balkan flehrinden ayr l fl ve yaflanan toprak kay plar Türkiye topraklar n n her ferdi için bir travma niteli i tafl maktad r. Balkan topraklar nda yaflananlar bugünkü Türkiye nin ulus infla sürecini ve bilincini flekillendirmifltir. Hepinizin bildi i gibi o y llarda Osmanl entelektüel camias n n ve asker sivil bürokrasisinin birçok ismi Balkan kökenlidir. Anadolu insan ve ayd n yaflad topraklarla Balkanlar n tarihsel birlikteli ini bir kader birli i gibi alg lam flt r. 3.Uluslararas Balkanlar ve Göç Kongresi'nin aç l fl nda Rumeli Balkan Federasyonu Genel Baflkan Ayhan Bölükbafl göçü yaflayanlar n geçmiflteki durumlar yla bugünlere gelifl öyküsünü dünyaya duyurmak için böyle bir organizasyonu yapt klar n, 3. yapmaktan onur duydu unu her geçen y l ilginin art n belirterek stanbul Ünüversitesi yetkililerine teflekkür etti. Bölükbafl, 1800'lü y llar n bafl nda mikro milliyetçilik ak mlar yla bafllayan katliam n 1989 y l nda Bulgaristan'da yaflanan göçe kadar çok büyük s k nt lar n yafland - n anlatarak, "Gerçek soyk r m Balkanlarda yafland " dedi. Bölükbafl, insanl k ad na yap lan tüm hizmetlere gönülden destek veren ve her zaman yanlar nda bulunan camiam za teflekkürlerini sundu. Haberi Qr Cod ile dan

17 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi bülteni HABER 17 Gaziosmanpafla Adalet ve Kalk nma Partisi lçe Baflkan Av. fiahin Pirdal baflar lar n sürdürmeye kararl Gaziosmanpafla Adalet ve Kalk nma Partisi lçe Baflkan Avukat fiahin Pirdal ve ekibi k sa süre içerisinde baflar l secim zaferlerine imza att. Partisi ad na güzel sonuçlar elde eden Pirdal, teflkilatlar n yaln zca secim dönemlerinde de il tüm zamanlarda aktif olarak çal flmas gerekti ini düflünüyor. Yap lacak ilçe teflkilat kongresinde de bir kez daha aday. Gaziosmanpafla Adalet ve Kalk nma Partisi lçe Baflkan Avukat fiahin Pirdal yaflanan son dönemi ve ilçe baflkanl k seçimini gazetemize de erlendirdi. Baflkan m k sa süre içerisinde bir yerel seçim birde referandum süreci yaflad n z. Her iki oylamada yüzde elliye yak n oy ald n z bunda teflkilat n kuflkusuz yüksek katk s var. Bize biraz bu süreçten bahseder misiniz? Her iki seçimde yani 30 Mart ve 10 A ustos seçimleri Gaziosmanpafla tarihinde bir siyasi partinin tek bafl na ald en yüksek oyu Ak Parti ald. Bu durum daha önce 2010 referandumunda yafland. %62 oy al nd ama di er partilerinde deste i vard. Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi, M H P destek verdi. Cumhurbaflkanl seçiminde bu durum tam tersiydi. Muhalefet çat aday etraf nda bir araya gelmifl bulunuyordu. Bu seçimin sonucunda %59 oy ald k. Bu bir siyasi partinin ald en yüksek oydur seçimlerin de %57 oyumuz var dolay - s yla teflkilat n bütün dinamikleriyle mahalle teflkilatlar, kad n kollar teflkilat, gençlik kollar teflkilat, alt kademe yönetimi, bunun içinde. 91 bine yak n üyemiz bizim gizli kahramanlar m z. Sadece teflkilat de il di er üyelerimizde çarfl da, pazarda, esnaflar Cumhurbaflkan aday m z n arkas nda durarak çal flma yapt klar. Seçimlerde çal flmalar nas l ilerliyor? K sa süreli bir maraton söz konusu bu süreç nas l yaflan yor? 30 Martta 3 bin civar nda pankart as ld flimdiye kadar Gaziosmanpafla da böyle pankart çal flmas olmad. Teflkilat m z n üyeleri kanal yla evlerinde yapt klar sohbetler say olarak stanbul ve Gaziosmanpafla da rekor say da 9300 tane ev sohbeti yap ld. Aday m z n 30 mart dönemin de 2 milyona yak n broflürünü da tt k. 10 A ustosta Cumhurbaflkan m z Recep Tayip Erdo an isminin karizmatik bir temsil kabiliyeti vard. Tek bafl na o sürükledi ama teflkilat n çal flmas da ayr bir katk sundu. Eskilerin bir sözü vard r Tarlada izin olacak ki hasatta yüzün olsun diye. Böyle yo un tempolu üst üste iki seçim oldu. Her ikisinde de Gaziosmanpafla da ilçe teflkilat n z baflar l oldu. Tüm bunlardan sonra ilçe teflkilat neler yapt? Önümüzdeki seçim için kendi içerisinde ne gibi çal flmalar yürütüyor? Ak Parti nin kuruluflundan itibaren seçim olsun veya olmas n teflkilat bütün dinamikleriyle yapmas gerekenleri yap yor. Tüm ilçe toplant lar, her hafta düzenli bir flekilde yap l - yor. STK ziyaretleri, dü ünde, cenazede ve özel günde teflkilat orada. Ocak ay ndan itibaren seçim bafllam fl demektir. Ekibimiz genç ve dinamik; gençlik kollar ndan, kad n kollar ndan, mahalle teflkilatlar ndan besleniyorlar. Son seçimlerde Baflkan Yard mc s arkadafllar m z gecenin geç saatlerine kadar vincin tepesinde pankart asarken gördüm. Bu durum gönülden ba l l simgesi Yap lacak kongrede bizleri nas l bir liste bekliyor olacak? lçe Yönetiminde farkl bir tablo ile karfl laflaca m z buradan ifade edebilirim. Elbette de iflecek isimler olacakt r. Sürekli bir de iflim var. Bizler için önemli olan tecrübelerinden yararlanmaya devam edece imiz baz arkadafllar m z elbette var. Bu bir kan de iflimidir. Daha iyisi için yer aç lmal. E er bizler daha iyi yapana görevimizi b rakmak gibi bir erdemli i gösteremezsek Ak Parti daha ileriye nas l gidebilir ki. Haberi Qr Cod ile dan SUR Ç Gurubu Darülaceze Sakinlerini Unutmad STANBUL SUR Ç PLATFORMU ad ile kuruldu u ilk günden beri en az 500 misafirli 100 lerce toplant ya ev sahipli i yapt. Türkiye gündeminde söz sahibi ve Türkiye yi yöneten kiflileri konuk etti. stanbul SUR Ç Gurubu Derne i 10 Kas m 2014 gibi önemli ve anlaml bir tarihte ö le yeme inde Ziya fiark sofras n n lezzetli menüsü ile Darülaceze sakinlerine konuk olarak onlara sevgi, flefkat ve muhabbet kuca n açt. Suriçi Grubu Derne i Past rma s caklar denen Kas m ay n n yazdan kalma günlerini f rsat bilerek Darülaceze bahçesinde kurdu u mangallarda Ziya fiark Sofras n n lezzetli dürüm, çi köfte ve tatl lar n Darülaceze sakinleri ile birlikte paylaflman n mutlulu- unu yaflad. Kur-an Kerim tilaveti ile bafllayan programda Suriçi Gurubu Derne i Genel Baflkan Nedim Abi yapt aç l fl konuflmas nda: Her fleyi devletten belediyelerden velhas l kamu kurulufllar ndan beklemek aziz Türk milletine yak flmayan bir durufl biçimidir. slam medeniyeti insanlar n en hay rl s insanlara hizmet edendir kural ile infla edilmifltir dedi. Nedim Abi konuflmas n flöyle sürdürdü: Sn. Cumhurbaflkan m z n haliç kongre merkezinde NFK ölüm y ldönümü vesilesiyle yapm fl oldu u konuflmada "biz Selçuklular ve Osmanl lar n bakiyesi üzerine kurulmufl bir devletiz Bosna, Suriye, Irak, Myanmar gibi ülkeler ilgi alan m z içerisindedir" bu ifade biz Suriçi Grubu derne ine de büyük sorumluluklar yüklemektedir. Devletin üzerinden bir yük alarak devleti rahatlatman n mutlulu unu yaflamak istiyoruz. flte bugün Cennet Mekân Sultan Abdülhamit han n sadece Müslümanlara yönelik de il Rum, Ermeni tabaya yönelik darülaceze flaheserinde Suriçi Grubu Derne i de buradaki insanlarla bir yemek sofras nda bir arada olman n mutlulu unu yafl yor. Haberi Qr Cod ile dan

18 18 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi HABER bülteni Baflkan Usta, Kastamonu da Kentsel Dönüflüm ü anlatt Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, Kastamonu da düzenlenen Kentsel Dönüflüm konulu bir panele konuflmac olarak kat ld. Baflkan Usta, Kentsel Dönüflüm konusundaki tespit ve deneyimlerini Kastamonulu dinleyicilerle paylaflt. Kastamonu Belediyesi ile Teknik Elemanlar Derne i, Kastamonu 3 Mart Konferans Salonunda Kastamonu da Kentsel Dönüflüm konulu bir panele düzenledi. Panele konuflmac olarak Kastamonu Valisi fiehmus Günayd n, Kastamonu Belediye Baflkan Tahsin Babafl, Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Okan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarl k Fakültesi Geomatik Mühendisli i Bölüm Baflkan Prof. Dr. Nihat Enver Ülger, stanbul Teknik Üniversitesi nflaat Fakültesi Geomatik Mühendisli i Bölümü Ö retim Üyesi Prof. Dr. Tahsin Yomral o lu, Teknik Elemanlar Derne i (TEK- DER) Kastamonu fiube Baflkan smail Sinan Avano lu kat ld. Panelde konuflan Gaziosmanpafla Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta, metropol ve büyük flehirlerin art k yaflanabilir olarak t kand n belirterek, Kastamonu nun bu noktada yedek damar görevini üstlendi ini belirtti. Baflkan Usta, Kastamonu yu kentsel dönüflüm konusunda flansl gördü ünü belirterek, Kastamonu ilimiz, Türkiye de yedekte bekletilmifl bir ilimizdir. Bypass ameliyat olma ihtiyac duydu- umuz zaman Allah göstermesin ama yedek damar m z al p, kalbimizi tedavi ederler. Kalbimizi bu sayede çal flt - r p bizleri, hayata kavufltururlar. flte bugün Türkiye, stanbul gibi metropol kentleriyle, büyük flehirleriyle art k t - kanm fl, yeni damarlar arar hale gelmifltir. Yeni canlar arar hale gelmifltir. Buda Kastamonu oluyor. Ben, ümit ediyorum ki bugün ki durufluyla, bu güzel tabiat yla, bu güzel flehriyle, Valisiyle, iflin içerisinden gelmifl bir Belediye Baflkan yla, bu iflin sevgisini yüre inde tafl yor olmas gerçekten Kastamonu için büyük bir flanst r. Bu yüzden Kastamonu nun bu büyük f rsat çok iyi de erlendirmesi gerekiyor ve bu yedek damar görevini flimdiden Kastamonu nun yerine getirmesi gerekiyor diye düflünüyorum dedi. Kentsel dönüflüm çal flmalar n n Türkiye de art k bir f rsat oldu unu ifade eden Usta, Bundan sonra bizlerin özellikle yerel yönetimlerin, yerel yönetimde ifl bafl na gelenlerin ama ondan önemlisi teknik elemanlar n, müteahhitlerin ve daha da önemli hak sahiplerinin ve arsa sahiplerinin de art k bu kötü gidifle dur demesi gerekiyor. Biz, geçmiflten kötü örnek alamay z. Ecdad m z, bizler çok güzel bir ülke b rakt. Güzel bir ülkede yaflad - m z unutmamal y z. Etraf m za bakt - m z zaman dünyan n birçok ülkesinden çok daha iyi konumda oldu umuzu çok aç k bir flekilde söyleyebilirim. Eskiden imar planlar yap l rken, özellikle flehir merkezlerine konular mabetler, camiler, dini tesisler, okullar ve onlar n etraf ndaki bedestenler, al flverifl merkezleri, o flehrin ana merkezini oluflturur ve o meydan etraf nda geliflirdi. Bu sayede flehir medeni bir yap yla büyür ve insanlar içerisinde bar n rd. Haberini Qr Cod ile dan ÖNS AD n organize etti i aflure program na ilgi büyüktü ÖNS AD' n organize etti i Aflure Program büyük ilgi gördü, bir çok ifl adam ve üst düzey yöneticinin kat ld toplant ya Filistin Topraklar nda yaflanan Mescidi Aksa bask n damgas n vurdu. Genel Baflkan Rasim Erdo mufl un konuflmas yla bafllayan Aflure Program nda Erdo mufl; Burada davetimizi kabul eden baflta Tekstilken Yönetimi Say n Nuri Karaduman ve ekibine teflekkür ediyorum. Sinop eski AKP Milletvekili Sn. Cahit CAN ve EYAD stanbul l Baflkan Adil Day o lu na ayr ca burada bulunan tüm davetlilere kat - l mlar ndan dolay teflekkür ediyorum. Ülkemizde Muharrem Ay n yaflad m z bu günlerde Filistin topraklar nda iflgalci güçler bofl durmayarak ilk k blemiz olam Mescidi Aksa ya hakaret tarz nda bask nda bulunulmufltur. Bu olay yaflan rken ne yaz k ki birkaç slam ülkesinden baflka hiçbir devlet bu durumu k nama yoluna dahi gitmemifltir. Dünyada bulunan birçok slam devleti ne yaz k ki duruma seyirci kalm flt r. Bizler baflla ülkelerin a z ndan ç - kacak bir kelimeye muhtaç kalmak istemiyorsak ekonomik ilerleyiflimizi sürdürmeliyiz. dedi. Erdo mufl ikramda bulunan Tekstilkent Yönetim Kurulu Baflkan Nuri Karaduman a bu jestinden dolay bir kez daha teflekkür etti. EYAD stanbul l Baflkan Adil Dayo lu yapt konuflmada Erdemli Yöneticiler Akademisi hakk nda bilgi verdi. Amaçlar n n daha kaliteli yöneticileri yetifltirmek ve topluma kazand rmak oldu unu dile getiren stanbul l Baflkan Adil Day o lu, bunun için gerekli bilgileri üyelerine sunduklar n aç klad. Tekstilkent Yönetim Kurulu Baflkan Nuri Karaduman konuflmas na programa kat lan herkese teflekkürlerini sundu ve akabinde slam Aleminin son günderde yaflad talihsiz olaylar ve yaflanan s k nt lar hakk nda bilgi vererek, slam Aleminin ilk k blesi olan Mescid-i Aksa'ya yap lan sayg s zl k ve sald r lar karfl s nda üzüntü duydu unu ve bu konuda gerekenin yap lmas dile getirdi. Toplant ya kat lan üyelerin ve yöneticilerin toplu foto raf çekiminden sonra toplant sona erdi. S cak kalmak için bir PUYO yeter Bu k fl günlerinde hepimizin s ya ihtiyaç duydu u anda Nova Port fiirketi olarak Japonya dan bu teknolojiyi ülkemize getiren Orhan Özsoy ile bu vücut s t c bantlar n nas l, nerede kullan ld ve nas l temin edebilece imiz üzerine bir röportaj yapt k. PUYO nedir? Bize ve okurlar m - za nas l tan t rs n z? D fl ortamda, s nma ihtiyac n gideren s t c. PUYO Japonya dan ithal edilen, bu ülkede so uk havalarda s nmak amac yla çok s k kullan lan bir sa l k ürünü. Puyo içimize giydi imiz elbiselerin, çoraplar n üzerine yap flt - r larak kullan lan medikal bir ürün. PUYO bir marka gerçekte markan n ad, lakin bu ürüne vücut s t c da denilebilir. ki çeflit Puyo ürünü mevcut biri vücuda yap flt r lan, bir di eri ayaklar m za kullanabilece imiz ürün. Tek seferlik kullan m olarak tasarlanm flt r. Ayakta kullan labilen ürün 5 saat ve üstü süreyle s cakl k sa lar. Vücuda uygulanacak Puyo ürünü ise 12 saat süreyle etkili olmaktad r. Oksijene ba l olmak flart ile 53 ila 63 dereceye varan bir s cakl kta etki edebiliyor. Do al bir üründür sa l a dolayl yâda do rudan hiçbir zarar yoktur. Bu Ürünü kimler kullanabilir? Kat Kat giyinmeye gerek yok Bu ürünü 7 den 70 e üflüyen, ya da so u a maruz kalaca n düflünen, kas a r s olan, doktor tavsiyesi ile s cak ortamlarda bulunmas gereken hastalar n rahatl kla kullanabilece i bir ürün. Uzun süre d fl mekânlarda çal - flan insanlar, pazarc, inflaat iflçisi, posta görevlisi, motor üzerinde kurye tafl - mac l yapan kifliler, askerler, k sacas bu üründen maksimum düzeyde yararlanabilir. Tafl nabilir s kayna Güzel bir atasözümüz var Aya n s cak tut, bafl n serin tut derler. Birçok hastal - n kayna ayaklar m zdan ald m z so u- un vücudumuza tesir etmesidir. Ürüne nas l ulafl labilir? Bu ürüne sahip olabilmenin en pratik ve k sa yolu üzerinden online portal m za ulaflarak irtibata geçilebilir. Online al m yap ld - nda ürün al c n adresine teslim edilmektedir. PUYO ya marketlerde, eczanelerde, kiflisel bak m ürünü sat lan merkezlerde kolayl kla ulaflabilirsiniz. Daha genifl bilgi almak ve PUYO ya sahip olmak için no lu telefonu arayabilir devaml al flverifl etti iniz Market, Eczane, Nalbur ve Al flverifl Merkezlerinden srarla isteyiniz

19 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi bülteni HABER 19 Topel ailesinin mutlu günü Gaziosmanpafla n n ifl adamlar ndan smail Topel in o lu Alay Topel muhteflem bir dü ünle dünya evine girdi. Nikâh flahitlerinin Gaziosmanpafla Kaymakam Yaflar Karadeniz ve Gaziosmanpafla Baflsavc s Ahmet Akkaya n n oldu u dü ünde resmi nikâh Belediye Baflkan Hasan Tahsin Usta gerçeklefltirdi. Gaziosmanpafla da gerçekleflen dü ün merasimine ifl ve siyaset dünyas ndan smail Topel i sevenlerin ak n etti i ve salonu h nca h nç doldurdu u ve ayakta kalanlar n çoklu u dikkat çekti. fl, sanat ve siyaset dünyas ndan birçok ismin kat ld dü ün merasimine Gaziosmanpafla Yerel Yöneticilerinin en üst düzeyde ve tüm birim baflkanlar ve müdürleri de kat ld. Ba c lar da Kardefllik Bahçesi Çam a ac ndan süs bitkilerine kadar de iflik renk ve çeflitte tohumun ekildi i ve fidan n dikildi i Nene Hatun lkokulu Kardefllik Bahçesi ö rencilerin ilgi alan haline geldi. Bahçenin ve çiçeklerin bak m n yapacak olan çocuklar n do a sevgisi ve çevre bilinci geliflecek. Ba c lar da sosyal sorumluluk projelerine önem veren çevreye duyarl l gelifltirmek ve yeflili koruma bilinci oluflturmak amac yla dikkat çekici bir projeyi daha hayata geçirildi. Ba c lar Nene Hatun lkokulu yan ndaki alana yap lan Kardefllik Uygulama Bahçesi nin aç l fl Ba c - lar Belediye Baflkan Lokman Ça r c taraf ndan yap ld. Ö renci, ö retmen ve velilerin kat l - m yla yap lan aç l flta bir konuflma yapan Ba c lar Belediye Baflkan Lokman Ça r c, ilçede yaflayan herkesin do aya yak n ilgi göstermesi gerekti inin alt n çizdi. Köfle yaz s n n devam n Qr Cod ile dan Mahalle Muhtarlar le stiflare Toplant s Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay, ilçede görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlar n görüfl ve önerilerini dinleyen Baflkan Altunay, ilçeye yönelik yap lan çal flmalar hakk nda da bilgi verdi. Sultangazi Belediye Baflkan Cahit Altunay, muhtarlarla bir araya gelerek fikir al flveriflinde bulundu. Belediye Hizmet Kompleksi nde düzenlenen toplant ya belediye baflkan yard mc lar, Sultangazi Muhtarlar Derne i Baflkan Zeki Y ld z ile ilçede bulunan mahalle muhtar kat ld. Muhtarlar n görev yapt klar mahalleye dair görüfl ve önerilerini dinleyen Baflkan Altunay, ilçede yapt klar çal flmalar hakk nda bilgiler verdi. Her mahalleye hizmetin en kalitelisini götürme gayretinde olduklar n kaydeden Baflkan Altunay, flunlar söyledi: Belediye olarak tüm mahallelerimize ihtiyaçlar ölçüsünde hizmetin en kalitelisini götürmek için çal fl - yoruz. Mahalle hizmet tesislerimizle pazar alanlar n modern mekanlara tafl d k. Mahallelerimizin fiziki mekan ihtiyaçlar n karfl lamalar için çok amaçl salonlar ile PTT ve SMEK gibi hizmetlerin vatandafl n aya - na gelmesini sa lad k. Di er mahallelerimizde de bu hizmet tesislerini hayata geçirmek için çal flmalar m z devam ediyor. Baflkan Altunay, di er kurum ve kurulufllar n ilçeye yönelik yapt çal flmalar hakk nda da aç klamalarda bulundu. Mehmet ve Hikmet YALTAP Ma aza: Karadeniz Mh. Mehmet Akif Cad. No:70 G.O.Pafla/ ST. Tel: Fax: GSM: Market: Karadeniz Mah Sk. No: Evler - G.O.Pafla / ST. Tel:

20 20 Esnaf ve Sanatkarlar n Gazetesi HABER bülteni Y ld z Nuri Karaduman la parlayan TİCARET MERKEZİ Çok de il henüz bir y l önce Buradaki mülkümü dükkân m satay m da kurtulay m, aidatlar ödeyemiyorum diyen kiflilerin dükkânlar n n de erleri 350 bin dolara ç kt. Tekstilkent in de eri her gün sürekli yükseliyor. Türkiye de Tekstil in kalbinin att yer olmas için kurulan Tekstilkent Ticaret Merkezi nde son 1 y lda yaflanan geliflimi ve de iflimi Tekstilkent Yönetim Kurulu Baflkan Nuri Karaduman a sorduk tüm samimiyeti ile Esnaf Bülteni gazetesine anlatt. Tekstilkent kurulurken Tekstilin merkezi olarak düflünülmüfl ve tekstil firmalar n olmas istenilen bir kooperatif olarak temelleri at lm fl. Belirli bir dönem sonra özellikle Sultanhamam esnaf buraya gelmeyince takriben 26 y l n kapasitesinin çok alt nda yaklafl k yüzde 25 lik bir doluluk oran yla bu zamana gelmifl. Fakat bu durum k sa bir süre önce de iflmeye bafllad. Kooperatif yönetimine geçti imiz y l gelen Nuri Karaduman ve ekibi Tekstilkent in bu kötü gidiflat n k l ç gibi keserek adeta bu milli servete yeniden can vermeye bafllad. Son dönemde yaln z- d. 18 ay gibi k sa bir dönemde bu oran yüzde 75 e ç kard k. Bu geliflim oturarak olmad tabi ki özellikle ekibimizde bulunan arkadafllar m z n özverili çal flmalar yla oldu. fiunu söylemek istiyorum biz kooperatifçili i normal düflünülen kooperatifçilik mant ile yürütmüyoruz. Bir belediye baflkan yâda birim müdürleri nas l görevinin bafl nda duruyorlarsa bizde Tekstilkent i böyle yürütüyoruz. Sabah dokuzda en geç icra dedi- imiz, seçilmifl olan 3 tane arkadafl m zla ve di- er personellerimizle görevimizin bafl nda oluyoruz ve ç k fl saatimizde yok bizim. Ben belediye görevinde de bu flekilde çal fl yordum. Bundan önceki dönemde Esenler Belediyesi nde Özel Kalem Müdürlü ü görevimde de akflam ç k fl saatlerimiz olmazd. Çok flükür bu çal flmalar m - z n neticesini doluluk oran n çok çok art rarak gördük. anlat lm fl ve pazarlanm fl, bu gün orada bir dükkân bir milyon dolar. Ayr ca tüm dükkânlarda dolu D flar dan buraya gelecek olan esnaf, bir ticaret erbab Tekstilkent in ne gibi faydalar n görecek. Tekstilkent esnaf n yapaca ticarete nas l katk da bulunacak? Hepimiz biliyoruz ki stanbul da ciddi bir otopark s k nt s var. Ticaretin olmazsa olmaz tafl - mac l k, gelecek olan esnaf burada bu kolayl n faydalar n görecek. Otopark s k nt s n n yan s - ra, güvenlik s k nt s olmayacak, temizlik s k nt - s olmayacak tüm bunlar n yan s ra flehir içinde kaybolmufl birçok esnaf m z var ama Tekstilkent esnaf n adresi oldu u zaman stanbul un en ücra köflesinden bile buray bulmak ve buraya ulaflmak çok kolay. Tekstilkent art k tül müfltü. Buray iyi tan tamad - lar. Esnaf Sultanhamam ndan ç k p, Merter e, Zeytinburnu na, Osmabey e, perde spotunda bir marka olmaya bafllad. Biz art k spotta piyasay z. Tül perdenin piyasas Tekstilkent te belirleniyor. Perde de piyasay Tekstilkent belirlemeye bafllad. Zaman nda Tekstilkent iyi anlat lsayd flimdi kumafl n merkezi Tekstil- Fatih e ve Bayrampafla ya gitti. Bu durumu biz de ifltirmeye bafllad k y l nda büyük bir oy ço unlu uyla görev bafl na geldik ve çal flmalar - m z sürdürüyoruz. Esnaflar m zla sürekli iletiflim halindeyiz, örne in emlakç larla toplant lar - ca tekstilin de il ticaretin parlayan y ld z olmaya bafllad. Tekstilkent 1985 y l nda tasarlanm fl 1996 y l nda iskânl hale getirilmifl bir kooperatif. stanbul un önemli bir merkezinde olan, stanbul un kalbi diyebilece imiz önemli bir konuma sahip, 500 dönümlük alana kurulu, 4200 dükkân ve 300 de plazalarda olmak üzere 4500 ifl yerinin mevcut oldu u bir kooperatif. Havaalan ve köprü güzergâhlar üzerinde bulunan otoban yollar - na yak n, yat r ma ticarete elveriflli bir ifl merkezi konumunda. Sizin yönetiminizden önceki ve sonraki Tekstilkent ten biraz bahseder misiniz? Tekstilkent te neler vard? Neler de iflti? Kuruluflunda Tekstil firmalar n n bulunulmas istenilen bir yer olmas na ra men bakt k ki bu ifl bu flekilde yürümüyor. O zaman dedik ki Tekstilkent ticaretin merkezi olmas laz m. Özellikle yönetim kurulunda bulunan arkadafllar m zla bu konu üzerinde ciddi mesailer harcad k. TEKS- T LKENT ibaresinin alt na Ticaret Merkezi ifadesini her mecrada duyurduk. Bizden önce Tekstilkent sadece tekstilcilerin bulundu u bir yerdi. Biz bu uygulamaya da son vererek ticaretin kalbi olma ad na bütün ifl kollar na açt k. 25 May s 2013 te bizden önceki arkadafllardan yönetimi seçimle devrald k. Biz göreve geldi imizde doluluk oran m z yüzde 25 civarlar nday- Tül perdenin piyasas Tekstilkent te belirleniyor Sizden önceki Tekstilkent in ekonomik ve ticari verileri ne durumdayd? Biz göreve geldi imiz zaman umutlar n tükenmifl oldu u bir Tekstilkent vard. Art k buradan bir fley olmaz deniliyordu. Erbakan hocam derdi ki Tekeden süt ç karacaks n. Nas l? Olur, bu, tekeden süt ç kar m? Çal fl rsan ç kar. flte hepimiz görüyoruz belediyeler destan yazd. fiimdi bizde burada ciddi anlamda tekeden süt ç karma metodunu uyguluyoruz. 18 ay sonra buradan bir fley olmaz diyen arkadafllar olmaz denilen fley oluyor, dolmaz denilen yer doluyor demeye bafllad. Ve bu kifliler yerlerini satm yor art k. Çok de il henüz bir y l önce Buradaki mülkümü dükkân m satay m da kurtulay m, aidatlar ödeyemiyorum diyen kiflilerin dükkânlar n n de erleri 350 bin dolara ç kt. Tekstilkent in de eri her gün sürekli yükseliyor. Ben sizlerin arac l ile yat r mc - lara flunu söylemek istiyorum geç kalan buradan yer alamaz. Biz göreve geldi imiz s ralar 180 bin dolar olan dükkânlar fluan 350 bin dolar. Kiralarda ayn flekilde 800 lira iken fluan 3000 bin lira civar nda. Zaman nda Tekstilkent iyi anlat lsayd flimdi dükkânlar n kiras 10 bin liray bulmufltu. Önümüzde stoç gibi bir örnek var, oras bizden daha iyi bir yer de il ama stoç iyi kent olabilirdi. Tekstilkent kurulurken kumafl n merkezi olmak için kuruldu. GiyimKent te burada üretilen malzemenin sat fl yeri olarak düflünül- m z sürüyor. Geçmifle nazaran Tekstilkent te de- iflenler nelerdir. Do ru bulmad m z uygulamalardan vazgeçtik dediniz. Bunlardan bahseder misiniz? Bizden önce despot bir yönetim anlay fl vard. Üyeleri hor ve hakir gören bir düflünce flekli vard. Buralar biz yapt k kimse bize hesap soramaz, kimse bizden bilgi alamaz deniliyordu. Kimse bize ulaflamaz, eriflemez diyen bir yönetim modeli vard. Biz onlardan de iliz üyelerimizle iç içeyiz. Ben Tekstilkent te 2500 üye ile bire bir görüflme yapt m. Haberini Qr Cod ile dan

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU

ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU ÖZEL MOTORLU TAŞITLAR SÜRÜCÜ KURSLARI TOPLANTISI RAPORU İLERİ ARAŞTIRMALAR ŞUBAT 2016 0 Odamız 15 No.lu Eğitim Meslek Komitesi Üyeleri ve sürücü kursu olarak hizmet veren kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında

Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Belediyemiz her zaman vatandaşın yanında Sağlık ve Ev Hizmetleri Projesi kapsamında belediye temizlik ekipleri, ilçe sınırlarında ikamet eden 60 yaş üstü, kimsesiz, muhtaç ve engelli kişilerin evlerine

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması.

G Ü N D E M. 2. Geçen birleģime ait tutanak özetinin okunması ve oylanması. İL GENEL MECLİSİNİN 2016 YILI MAYIS AYI TOPLANTISI GENEL GÜNDEMİ (Valilik Toplantı Salonu 02.03.04.05/05/2016 tarihleri arası Eynesil İlçesi 06/05/2016) G Ü N D E M 1. Yoklama. 2. Geçen birleģime ait tutanak

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

METEOROLOJİ SEMİNERİ

METEOROLOJİ SEMİNERİ METEOROLOJİ SEMİNERİ Milli Eğitim Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığı nın ortak düzenlediği meteorolojik faaliyetler ve ürünlerinin tanıtımına ilişkin 5. ve 6. sınıf öğrenci ve öğretmenlerimize

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ

LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ LİSE 12. SINIFLARA HIZLI OKUMA TEKNİKLERİ SEMİNERİ VERİLDİ Yoğun bir şekilde 2014 YGS ve LYS ye hazırlanan lise son sınıf öğrencilerimize Edebiyat-Sosyal ve Yetenek Zümresi Grup Sorumlusu Zeki ERKUŞ tarafından

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni İL/ İLÇE OKUL ADI ADRES : KAYSERİ/YEŞİLHİSAR : YEŞİLHİSAR ANADOLU TEKNİK LİSESİ VE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ : YAVUZ SELİM MAH. ADANA CADDESİ İLETİŞİM KURULACAK KİŞİLER Müdür Yardımcısı Ekip Lideri

Detaylı

Hayat Sende Derneği Kaynak Geliştirme Planı 2016-2018. www.hayatsende.org

Hayat Sende Derneği Kaynak Geliştirme Planı 2016-2018. www.hayatsende.org Hayat Sende Derneği Kaynak Geliştirme Planı 2016-2018 www.hayatsende.org 1. Giriş Hayat Dönüşümdür, Hayat Sende! Hayat Sende nin yolculuğunda sekiz yıl bitti. Artık dokuzuncu yıldayız. Ben bu yolculuğunda

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

OKULUN BULUNDUGU SEMT

OKULUN BULUNDUGU SEMT MERYEM. MUSTAFA EGE ĠLKÖĞRETĠM OKULUNU YAPTIRANLARIN ÖZGEÇMĠġĠ MERYEM EGE 1928 YILINDA Serik-Denizyaka da dünyaya geldi. 1944 yılında Serik eģrafından Mehmet EGE 'nin oğlu Mustafa EGE ile evlenerek Serik

Detaylı

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya

Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya 287 MAKEDONYA E T M S STEM NDE TÜRKLER N KADRO SORUNU VE GET R LEN ÖNER LER Bayramali LUfi Türk Üniversite Mezunlar Birli i, Makedonya Genel olarak Makedonya ve Nüfus Da l m Güneybat Avrupa da Balkan yar

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ GEÇİN DEN ÖZEL AÇIKLAMALAR YAZ KURSLARI BAŞLIYOR Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, basın mensuplarına yeni eğitim ve öğretim çalışmaları konusunda açıklamalarda bulundu. Toplantıya,

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

T.C HAKKARİ VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Fotoğraf (4 Adet), 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği.

T.C HAKKARİ VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe, 2- Fotoğraf (4 Adet), 3- Yabancı uyruklu ise pasaport Örneği. T.C HAKKARİ VALİLİĞİ İL MÜFTÜLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 3 Telefon ile veya bizzat gelerek sorulan dini soruların

Detaylı

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Mimar 1 1 2.542,72 TL. TH Ekonomist 1 1 1.629,99 TL.

Sınıfı Ünvanı Derecesi Adedi. TH Mimar 1 1 2.542,72 TL. TH Ekonomist 1 1 1.629,99 TL. Karar Tarihi : 01.03.2016 Karar No : 41850698.301.05-36 : Ücretler ve Tarifeler KARAR : Belediyemiz Teknik Hizmet Sınıfında münhal bulunan aşağıda detayı yazılı I. Dereceli Mimar ve Ekonomist kadrolarında;

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Bulunduğu Kaynaştırma

Bulunduğu Kaynaştırma İşitme Engelli Öğrencilerin Bulunduğu Kaynaştırma Ortamlarında Fiziksel Düzenlemeler Araş. Gör. Duygu BÜYÜKKÖSE Araş. Gör. Hüseyin KOÇ Doç. Dr. Hasan GÜRGÜR ÖZEK 2015, Anadolu Üniversitesi Giriş İşitme

Detaylı

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda

Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda Say n Meslektafllar m z, Hepinizin bildi i gibi bilgi ça olarak adland r lan günümüzde bilim ve teknoloji alan nda bafl döndürücü flekilde h zl ilerlemeler olmaktad r. Bu geliflmelerin en fazla oldu u

Detaylı

Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Dostlar, Sevgi Tuzla lılar; Kulübümüzü gelecek yıllara daha iyi taşımak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımızın bir parçası olarak gençlere yönelik geçen sene başlatmış olduğumuz Tuzla Yaz

Detaylı

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an!

WICHTIGER HINWEIS: Bitte fertigen Sie keine Kopien dieses Fragebogens an! Test-Umfrage Sevgili öğrenciler, ne düşündüğünüz bizim için önemli! Okulumuzun daha da iyi olmasını istiyoruz. Okulumuzun hangi alanlarda başarılı olduğunu ve hangi alanlarda olası iyileştirmelere ihtiyaç

Detaylı