T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU"

Transkript

1 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

2 Bu rapor; 6085 sayılı ve 3346 sayılı kanunlar uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor Değerlendirme Kurulu nun tarih ve 153/4 sayılı oturumunda kabul edilmiģtir.

3 KuruluĢun adı Merkezi Ġlgili Bakanlık Esas Sermayesi ÖdenmiĢ Sermayesi ÖdenmemiĢ Sermayesi : T.C. Posta ve Telgraf TeĢkilatı Anonim ġirketi (PTT) : Ankara : T.C. UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı : TL : TL : TL YÖNETĠM KURULU (Karar Organı) Görevli Bulunduğu Süre Yönetim Kurulundaki Ünvanı Adı ve Soyadı Temsil ettiği Bakanlık veya KuruluĢ KuruluĢtaki görevi veya mesleği BaĢlama Tarihi AyrılıĢ Tarihi 1-BaĢkan Osman TURAL PTT Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu BaĢkanı Genel Müdür Devam ediyor 2-BaĢkan V. Celile Özlem TUNÇAK UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Devam ediyor 3-Üye Prof. Dr. Ender Ethem ATAY UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Öğretim Üyesi Mustafa KOÇ UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı HaberleĢme Genel Müdürlüğü D. BaĢkanı Devam ediyor 4-Üye Münir Kaya AMANVERMEZ UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Denetim Hizmetleri BaĢkan Vekili Mutlu KOÇ UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Hazine MüsteĢarlığı Daire BaĢkanı Devam ediyor 5-Üye Dr.Ahmet GENÇ Hazine MüsteĢarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Devam ediyor

4 TABLOLAR Bölümü Tablo no Adı Sayfa I. Toplu BakıĢ 1 Toplu bilgiler tablosu VI II. Ġdari Bünye 2 Personel durumu tablosu 8 II. Ġdari Bünye 3 Personele yapılan harcamalar tablosu 12 II. Ġdari Bünye 4 Sosyal giderler tablosu 15 III. Mali Bünye 5 Mali durum tablosu 17 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 6 Bütçeye iliģkin toplu bilgiler 19 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 7 Finansman tablosu 22 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 8 Giderler tablosu 23 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 9 Alımlar tablosu 29 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 10 Hizmet alımları tablosu 30 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 11 Stoklar tablosu 37 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 12 Kabul edilen gönderi sayıları 43 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 13 Posta çeki iģlem sayıları 51 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 14 Kargo gönderi sayıları 59 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 15 SatıĢlar tablosu 71 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 16 SatıĢ fiyatları tablosu 74 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 17 Sigorta türü tablosu 75 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 18 SatıĢ sonuçları tablosu 77 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 19 Mali göstergeler tablosu 78 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 20 Yatırım programı tablosu 82 V. Bilanço 21 Aktif tablosu 96 V. Bilanço 22 Hazır değerler tablosu 97 V. Bilanço 23 Bankalar mevduatı tablosu 98 V. Bilanço 24 Ticari alacaklar tablosu 99 V. Bilanço 25 Alıcılar tablosu 100 V. Bilanço 26 Stoklar hesabı tablosu 102 V. Bilanço 27 Maddi duran varlıklar tablosu 104 V. Bilanço 28 Maddi duran varlık edinme değeri tablosu 106 V. Bilanço 29 BirikmiĢ amortismanlar tablosu 106 V. Bilanço 30 Pasif tablosu 108 V. Bilanço 31 Ticari borçlar tablosu 109 V. Bilanço 32 Satıcılar tablosu 109 VI. Gelir Tablosu 33 Gelir ve giderler tablosu 115

5 KISALTMALAR ATM : Otomatik para çekme makinası APS : Acele posta servisi APG : Acele posta gönderisi BTK : Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu CĠS : Cihet iyileģtirme sistemi CRM : Costumer relationships management (MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi) EDI : Posta gönderileri hakkındaki verilerin elektronik alınıp verilmesi EUROGIRO : Avrupa Posta Bankaları Çek Merkezleri Bilgisayar ġebekesi IBRS : Uluslararası Ticari Cevap Servisi ĠNDEK : PTT Genel Müdürlüğü Ġnceleme ve Değerlendirme Kurulu KEP : Kayıtlı Elektronik Posta KĠM : Kargo ĠĢleme Merkezi KKTS : Kapıdan kapıya teslim servisi KKTG : Kapıdan kapıya teslim gönderisi PTT : Posta Telgraf TeĢkilatı Anonim ġirketi PĠD : Posta ĠĢleme ve Dağıtım Merkezi PĠM : Posta ĠĢleme Merkezi POSTSHOP : Faaliyet alanı ile ilgili ürün ve malzemelerin tanıtımı pazarlanması RFID : Radio Frequency Identification (Radyo Frekansı ile Tanımlama) TUHĠS : Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu ĠĢverenleri Sendikası UPU : Universal Postal Union (Dünya Posta Birliği) UPT : Ucuz para transferi YPK : Yüksek Planlama Kurulu

6

7 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa I- TOPLU BAKIġ... I A-Posta hizmetlerinin dünyadaki önemi ve kapsamı... B-KuruluĢun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve geliģimi... C-Öneriler... I III VII II-ĠDARĠ BÜNYE... 1 A-Mevzuat... 1 B-TeĢkilat... 3 C-Personel Durumu... 7 III-MALĠ BÜNYE IV-ĠġLETME ÇALIġMALARI A-ĠĢletme bütçesinin genel durumu B-Finansman C-Giderler D-Tedarik iģleri E-Üretim ve maliyetler Hizmet üretimleri Maliyetler F-Pazarlama G-Sigorta iģleri H-ĠĢletme sonuçları I-Bağlı ortaklıklar ve iģtirakler.. 79 J-Kalkınma planı ve yıllık programlar V-BĠLANÇO A-Aktif (Varlıklar) B-Pasif (Kaynaklar) VI-GELĠR TABLOSU VII-EKLER

8

9 I I. TOPLU BAKIġ A-Posta hizmetlerinin Dünya ekonomisindeki yeri: Resmi haberleģme amacıyla çok eski çağlardan beri verilmekte olan posta hizmeti, adını Roma Ġmparatoru August (MÖ 62 MS 14) tarafından oluģturulan Cursus Publicus olarak tanımlanan mektup dağıtım sistemi içinde yer alan ve Posta olarak tanımlanan konaklama istasyonlarından almaktadır. Ġlk dönemlerde resmi haberleģme amacıyla kil ve ahģap tabletler, adını Bergama dan alan parģömenler ve papirüsler üzerine yazılmaya baģlanan mektubun kağıt üzerine yazılmaya baģlaması, matbaanın bulunuģundan sonra Avrupa da okur-yazar oranının yükselmesi, buna paralel olarak kayıt, tapu ve ticari belge kullanımının yaygınlaģması yazılı haberleģme gereksinimini artırmıģ ve XVII. yüzyıldan itibaren özel kiģi ve kuruluģların ihtiyacını da karģılayacak Ģekilde posta idareleri kurulmaya baģlanmıģtır. Bu konuda verilebilecek ilk örnek 1660 yılında Fransa da kurulan Posta Ġdaresidir. Bu hizmeti veren ülkeler arasında XVII. ve XVIII. yüzyıllarda ikili anlaģmaların yapıldığı, XIX. yüzyıla gelindiğinde ise geniģleyen demiryolu ağları ve sayıları artan buharlı gemiler sayesinde posta hizmetinin yaygınlaģtığı ve uluslararası ticarete büyük katkı sağladığı görülmektedir. Bu hizmete yönelik ilk önemli reform Ġngiltere de 1840 yılında yapılmıģtır. Posta ücretinin gönderici tarafından ödenmesi, ücretlere belli standartların getirilmesi ve posta pulu kullanımına baģlanması bu hizmetin geliģmesine büyük katkı sağlamıģ, bu yenilikler zaman içinde diğer ülkeler tarafından da benimsenmiģtir. Posta hizmetinin evrensel bir kamu hizmeti haline gelmesi 15 Eylül 1874 tarihinde Ġsviçre nin Bern Ģehrinde toplanan ilk uluslararası kongrede alınan kararlarla mümkün olmuģtur. Toplantıda imzalanan Bern AntlaĢması ile kurulan Genel Posta Birliği, 1878 yılında Dünya Posta Birliği (Universal Postal Union/UPU)olarak adlandırılmıģ olup, bu birliğin koyduğu kurallar sayesinde posta hizmeti çoğu ülkede oldukça ucuz ve standart bir kamu hizmeti haline gelmiģtir. Uluslararası standartların belirlendiği 1874 yılından günümüze kadar geçen sürede dünyada kiģi baģına düģen mektup sayısının, bazı istisnai durumlar dıģında, sürekli olarak arttığı, mektup sayısındaki artıģın milli gelir artıģlarıyla doğrudan ilintili olduğu görülmektedir. UPU tarafından açıklanan son verilere göre dünya nüfusunun %97 sinin posta hizmetlerinden faydalandığı, bu hizmeti sağlamakla görevli personel sayısının ise 5,3 milyon kiģiye ulaģtığı görülmektedir. Bunun 4,3 milyon kiģisi tam zamanlı, 1 milyon kiģisi ise kısmı zamanlı çalıģanlardan meydana gelmektedir. Dünyada posta hizmetlerinden elde edilen toplam gelirin ise 197 milyar SDR düzeyinde olduğu belirtilmektedir. Bunun %48 inin mektup postasından, %35 inin koli-kargo hizmetinden, %16 sının ise parasal posta hizmetlerinden elde edildiği, yıllık toplam gönderi sayısının 368,4 milyar adedi aģtığı, ancak bu sayının giderek azalma eğilimine girdiği, buna karģılık koli-kargo trafiğinde artıģ görüldüğü ve yılda 6,4 milyar adede ulaģtığı açıklanan bilgiler arasında yer almaktadır.

10 II Sayıştay Bu verilerden de açıkça görüldüğü üzere, geliģen haberleģme teknolojileri mektup trafiğini olumsuz yönde etkilemesine karģılık, yeni posta hizmetlerinin doğmasına da neden olmuģtur. Bunlar Hybrid mail, lojistik, e-posta, Ġnternet üzerinden pazarlama, çevrimiçi fatura ödeme ve gönderilerin elektronik olarak izlenmesi gibi katma değerli tümleģik posta hizmetleridir. Dünyadaki posta idarelerinin internet üzerinden sunduğu hizmetlerin en yaygın olanı, kayıtlı gönderilerin online olarak izlenmesidir. Ġnternet üzerinden filatelik malzeme satıģı ve e-mektup hizmeti ise Posta Ġdareleri tarafından sunulan diğer katma değerli hizmetler olarak öne çıkmaktadır. Katma değerli hizmetlerin sunulmaya baģlanmasıyla birlikte, posta idarelerinin yapıları da değiģmeye baģlamıģ ve sektörün serbestleģtirilmesi gündeme gelmiģtir. UPU ya üye ülkelerin önemli bir kısmında posta hizmetinin serbestleģtiği ve rekabete açık hale geldiği görülmektedir. En yaygın kamu hizmetlerinden biri olan ve uluslararası niteliği olan posta hizmetinde uygulanacak genel kurallar ve standartlar Uluslararası Posta Birliği tarafından belirlenmekle birlikte, konunun ekonomik ve sosyal boyutunun büyüklüğü nedeniyle bu sektör 1993 yılından itibaren Avrupa Birliği nin gündemine alınmıģ ve posta hizmetine yönelik kuralların tek pazar kavramı içinde belirlenmesi kararlaģtırılmıģtır. Bu tarihten itibaren Avrupa Birliği bünyesinde oluģturulmaya baģlanan müktesebat bu hizmetin geleceğinin Ģekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. Konuya iliģkin ilk direktif tarihinde yayımlanan 97/67/EC sayılı direktiftir. Bu direktifte Birlik içinde evrensel posta hizmetinin tanımı, evrensel hizmet sağlayıcının tekeline verilecek hizmetler ile tekel dıģı gönderiler için uygulanacak kurallar, tarife prensipleri ve evrensel hizmet sağlanmasından kaynaklanan mali yükümlülüğün hesaplanması, teknik standartların uyumu, bağımsız milli düzenleyici kurulların oluģturulması sağlanmıģtır. Bu direktifi tadil eden 2002/39/EC sayılı direktif tarihinde yayınlanmıģ ve bu hizmete yönelik yeni Ģartlar getirilmiģtir. Getirilen yeni Ģartlara göre tekel kapsamına alınan gönderilerin ağırlığı 350 gramdan tarihinden itibaren 100 grama, tarihinden itibaren de 50 grama düģürülmüģtür. Bilançoların Ģeffaflığı, çapraz sübvansiyonun önlenmesi ve rekabetin sağlanması ise 2002 yılındaki Direktifin diğer hükümleridir. Avrupa Birliği tarafından tarihinden geçerli olmak üzere 97/67/EC Direktifini değiģtiren 2008/6/EC direktifinin uygulamaya konulması ve ağırlık sınırlamasının kaldırılması ise serbestleģmenin önünün tamamen açılması anlamına gelmektedir. Söz konusu Direktif doğrultusunda Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan milli düzenlemeler incelendiğinde, K.R.Y. ve Romanya dıģındaki ülkelerin bu kurala uygun Ģekilde düzenleme yaptıkları belirtilmektedir 1. Posta hizmetinde tekellerin kalkması ve rekabetin baģlaması kamu kuruluģu niteliğindeki posta idarelerinin yapılarını değiģtirmeye zorladığı gibi sundukları hizmetleri gözden geçirmek durumunda bırakmıģtır. Bu kapsamda yapılacak 1 WIK-Consult, Main Developments of in the Postal Sector ( ), Ağustos 2013.

11 III çalıģmalara yol göstermek amacıyla UPU tarafından hazırlanan çeģitli strateji dokümanlarında; daha iyi haberleģmenin sağlanması için geleneksel hizmetlerin kalitesinin artırılması, pazarın geleceği ve kullanıcının ihtiyaçlarına yönelik bilgi birikiminin artırılması, posta hizmetlerinin geliģmesinin sağlanması için teknolojik, sosyoekonomik, ekolojik ve yasal deģikliğe gidilmesi, ayrıca posta sektöründe görev alan kurum ve kuruluģlar arasındaki iģbirliğinin artırılması temel hedefler olarak gösterilmiģtir. Bu hedeflere ulaģmak için uygulanacak programlar da ise önceliğin yasal düzenleme ve denetime verildiği, posta idarelerinin önceliğinin ise hizmet kalitesinin artırılması yönünde olduğu görülmektedir. B- KuruluĢun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve geliģimi: Osmanlı Ġmparatorluğu nda daha ilk devirlerden itibaren çeģitli isimler altında mektup haberleģmesinin yürütüldüğü, 16. yüzyılda da menzil teģkilatının kurulduğu bilinmektedir yılında Gülhane Hattı Hümayunu ile postanın halkın ihtiyaçlarını da karģılayacak Ģekilde teģkilatlanması öngörülmüģ ve bu kapsamda yayımlanan Posta Nizamnamesi ile 23 Ekim 1840 tarihinde Posta Nazırlığı kurulmuģtur. Ġlk posta hizmeti 28 Ekim 1840 tarihinde Ġstanbul-Edirne arasında baģlamıģ, 2 Kasım 1840 tarihinden itibaren de Ġstanbul(Üsküdar)-Kartal ve Ġstanbul-Ġznik posta hatları oluģturulmuģtur. Menzil teģkilatından elde edilen bilgi birikimi sayesinde bu hatlar kısa sürede geniģletilerek Ġstanbul dan o dönemin önemli ticaret merkezleri olan Tokat, Diyarbakır, Musul ve Bağdat a posta taģımasına baģlanmıģ, daha önce kurulan Ġstanbul-Edirne posta hattı Sırbistan a kadar uzatılmıģtır. Buharlı gemilerin hizmete girmesiyle birlikte deniz yoluyla posta taģımacılığına da aynı dönemde baģlanmıģ, Karadeniz kıyısındaki kentler ile Trablusgarp ve Yemen gibi uzak vilayetlere posta hizmeti götürülmüģtür yılları arasında yaģanan ekonomik sorunlar nedeniyle iltizam yöntemiyle yürütülen posta hizmeti, ülke içinde yayılan hatların yanında yapılan ikili anlaģmalarla Avusturya, Fransa, Rusya, Almanya, Ġtalya, Ġngiltere, Romanya, Yunanistan ve Mısır ile karģılıklı olarak verilmeye baģlanmıģtır. Yapılan bu ikili anlaģmaların esas amaçlarından birinin Kırım SavaĢına katılan müttefik ordulardaki askerlerin haberleģme ihtiyaçlarını karģılamak olduğu bilinmektedir. Posta hizmetinin ilk baģladığı dönemde alınan ücret mektup üzerine kırmızı kalemle yazılırken 1863 yılında taģbaskı tekniği ile 4 farklı türde basılan posta pulları kullanılmaya baģlanmıģtır. Ġlk olarak Postane-i Âmire ile BeĢiktaĢ, Üsküdar, Fatih semtlerinde satıģına baģlanan posta pullarının, yine aynı yılda tesis edilen posta kutuları ile birlikte kullanılmasıyla posta trafiğinde önemli bir artıģ sağlanmıģtır. Ġstanbul da Ģehir içi mektuplaģma ihtiyacını karģılamak üzere 9 Ağustos 1865 tarihinde çıkartılan bir iradeyle Birinci ġehir Postasının kurulması imtiyazı özel bir kiģiye verilmiģ ve 13 Aralık 1865 tarihinde hizmete baģlanmıģtır. Bu hizmet için Ģehrin değiģik yerlerinde özel mektup kutuları konulmuģ ve Ģehiriçi posta hizmeti Ģehirlerlerarası ve uluslararası posta hizmetinden ayrı tutulmuģtur. Ülkede ilk telgraf hattının tesisiyle birlikte 1855 yılında kurulan Telgraf Müdürlüğünün 1871 yılında Posta Nazırlığı bünyesine alınmasıyla teģkilatın ismi Posta ve Telgraf Nezareti olarak değiģtirilmiģ ve 15 Eylül 1874 tarihinde oluģturulan

12 IV Sayıştay Uluslararası Posta Birliği ne kurucu üye olarak katılmıģ, 1876 da ise uluslar arası posta nakil Ģebekesi oluģturulmuģ, 1909 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti haline dönüģtürülen teģkilat 1913 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü Ģeklinde yeniden yapılandırılmıģtır. Posta ile para havalesine 1910 yılında, telgraf havalesine ise 1913 yılında baģlanmıģtır. O dönemden itibaren ülkenin vilayet ve sancak merkezlerinde postaneler ile Ziraat Bankası Ģubeleri birbirlerine olabildiğince yakın konuģlandırılmaya baģlanmıģ ve parasal iģlemlere yönelik hizmetler kolaylaģtırılmaya çalıģılmıģtır. Yine aynı dönemde mektupların alıcılarına daha hızlı ulaģtırılabilmesi amacıyla posta hatları yeniden düzenlenmiģtir. Yapılan ikili anlaģmalar çerçevesinde 1812 yılında Fransa ve Ġngiltere, 1843 yılında Yunanistan, 1870 yılında Almanya nın ülkede yurtdıģı haberleģmeye yönelik posta Ģubeleri kurmasıyla sayıları 70 i geçen yabancı posta Ģubeleri ile birlikte 1840 yılından itibaren hizmet veren KuruluĢ, tarihinde yayımlanan Posta Nizamnamesi ile yurtiçi posta hizmetinde tekel hakkına sahip olmakla birlikte, Lozan BarıĢ AntlaĢması yla yabancı posta idarelerinin yurtiçinde Ģube açma haklarının kaldırılması üzerine, yurtiçi ve yurtdıģı kamu haberleģme hizmetlerini sağlamada tekel hakkına kavuģmuģtur. Bu duruma uygun olarak 1923 yılında 376 sayılı Posta Kanunu, 1924 yılında da 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu kabul edilerek yürürlüğe girmiģ ve kamu haberleģmesine yönelik yasal düzenlemeler yapılmıģtır. Cumhuriyetin ilk yıllarında ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren KuruluĢ 1933 yılında Bayındırlık Bakanlığına bağlı katma bütçeli bir idare haline getirilerek PTT Genel Müdürlüğü adını almıģ, 1939 yılında da UlaĢtırma Bakanlığına bağlanmıģtır. 376 sayılı Kanunu yürürlükten kaldıran tarih ve 5584 sayılı Posta Kanunu ile yetkileri yeniden tanımlanan KuruluĢ, 6145 sayılı kanunla tarihinde Kamu Ġktisadi TeĢebbüsü haline getirilmiģtir. Dünyadaki posta hizmetinin önemli bir parçasını teģkil eden Posta Çekleri ve Yolculuk Posta Çekleri hizmetine baģlanılması için tarihinde 6/11684 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı istihsal edilmiģ ve bu kapsamda hazırlanan yönetmelik tarihinde yürürlüğe konulmuģtur. Esas gelirini posta haberleģmesinden elde etmekle birlikte bilançosunu genellikle zararla kapatan bir kuruluģ durumunda iken 1980 yılından itibaren kâra geçen KuruluĢ, 1984 yılında Kamu Ġktisadi Devlet TeĢebbüslerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak çıkarılan 233 sayılı KHK ile Kamu Ġktisadi KuruluĢu (KĠK) haline getirilmiģtir tarih ve 4000 sayılı Kanun ile Posta ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü ile Türk Telekomünikasyon A.ġ. olarak ikiye ayrılması öngörülen KuruluĢ 1995 yılında Türk Telekomünikasyon A.ġ. nin (Türk Telekom) kurulup ayrılmasıyla Posta ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü (PĠ) olarak posta ve telgraf hizmetlerini yürütmeye baģlamıģ, KuruluĢun adı tarihli 4502 sayılı yasa ile Posta ve Telgraf TeĢkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) olarak yeniden değiģtirilmiģtir. KuruluĢ ile ilgili son yapılan yasal düzenleme ise tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Posta Hizmetleri Kanunu olup, KuruluĢun hukuki statüsü değiģtirilerek anonim Ģirket haline getirilmiģ, yapılanması, faaliyet konuları ve

13 V hizmetlerin yürütülmesine iliģkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiģtir. ġirket in Esas SözleĢmesi tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıģtır. Yapılan son düzenleme sonrası ülkedeki posta hizmetlerinin rekabet ortamı içinde geliģmesi ve kalitesinin yükselmesi öngörülmekte olup, gelirlerinin önemli bir kısmını mektup postasından elde eden KuruluĢ un bu hizmette sahip olduğu tekel hakkının ihlali nedeniyle uğradığı gelir kaybını gidermesi, ülke genelinde oluģturduğu geniģ otomasyon ağı sayesinde bankacılık/parasal posta hizmetlerinden elde ettiği gelirleri koruyup daha da arttırması ve tarihinde baģlatıp tarihinde yeniden düzenlediği PTTKargo hizmetinde rekabet ortamının koģulları gereği pazardan daha fazla pay almak için hizmet kalitesini arttırması beklenmektedir. PTT nin 2009 ile 2013 yıllarına ait bilgileri aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir.

14 VI Sayıştay Tablo 1: Toplu bilgiler tablosu Toplu bilgiler Ölçü * Son iki yıl ArtıĢ/AzalıĢ farkı % Sermaye Bin TL ,8 ÖdenmiĢ sermaye Öz kaynaklar ,7 Yabancı kaynaklar ,4 Finansman giderleri Maddi duran varlıklar (edinme değ.) ,8 Maddi duran varlıklar birikmiģ amor ,8 Yatırım için yapılan nakit ödeme Bin TL (10.951) (8,6) Yatırımlar gerçekleģme oranı (nakit) % (9) (12) Tüm alım tutarı Bin TL ,6 Üretim maliyeti ,6 Mektup postası** Bin adet ,2 Kargo/APG/KKTG/Kurye** PTTBank gelirleri Bin TL ,3 Net satıģ tutarı Bin TL ,3 Stoklar (3.113) (9) Memur (Ortalama) KiĢi (143) (13,3) SözleĢmeli (Ortalama) ,8 ĠĢçi (Ortalama) (68) (9,1) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL ,3 Cari yıla iliģkin: - Memurlar için yapılan giderler Bin TL (1.434) (2,3) - Memur baģına aylık ort. gider TL ,6 - SözleĢmeliler için yapılan giderler Bin TL ,0 - SözleĢmeli baģına aylık ort. gider TL (24) 0,7 - ĠĢçiler için yapılan giderler Bin TL ,8 - ĠĢçi baģına aylık ort. gider TL ,6 Dönem kâr. iliģkin vergi ve yas.yük. Bin TL (18.357) (55,4) Tahakkuk eden vergiler ,8 GSYĠH ya katkı (Üretici fiyatlarıyla) ,5 GSYĠH ya katkı (Alıcı ) ,6 GSMH ya katkı ( ) ,3 ĠĢl.faal.kârlılığı(Özkaynak yönünden) % 4,0 3,1 0,2 3,8 Mali kârlılık ( ) % 18,9 11,8 13,5 12,4 4,5 (8) (63,7) Ġktisadi kârlılık % 12,1 7,2 11,9 10,9 3,5 (7) (67,9) ĠĢletme faaliyeti kâr veya zararı Bin TL ( ) ( ) (339) Dönem kârı veya zararı ( ) (62,4) Bilanço kârı veya zararı (43.745) (17,1) *2013 yılı verileri yıllık (konsolide) değerleri göstermektedir. **2010 yılı sonrasında APG kargo içerisine alınmıģtır.

15 VII Posta hizmetlerinin yeniden düzenlenmesini sağlamak üzere tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu, tarihinden itibaren yürürlükte olan 5584 sayılı Posta Kanunu nu yürürlükten kaldırarak bu hizmet sektöründe önemli yapısal değiģikliklere zemin hazırlamıģ, bunun yanı sıra KuruluĢ un hukuki statüsünü de anonim Ģirket haline dönüģtürmüģtür. Posta Hizmetleri Kanunu nda, posta hizmetinin coğrafi alan farkı gözetilmeksizin ülke sınırları içerisinde tüm kullanıcılar için karģılanabilir ücretlerle kesintisiz olarak sağlanması, evrensel posta hizmeti olarak tanımlanmıģtır. Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu (BTK) ile PTT arasında görev sözleģmesi imzalanana kadar evrensel posta hizmet yükümlülüğü PTT ye verilmiģtir. Sektördeki Ģirketlerden Kanun da belirtilen gelirlerle finanse edilmesi öngörülen Evrensel Posta Hizmeti Fonu ndan, evrensel posta hizmeti yükümlüsü olarak PTT nin gelir sağlaması beklenmektedir. Ancak bu gelir tutarının tahakkuku PTT nin hesaplayacağı evrensel hizmet maliyeti üzerinde olacaktır. Bu kapsamda PTT nin maliyet hesaplama sisteminin 6475 sayılı Kanun ile öngörülen düzey ve detaya eriģtirilmesi önemli görülmektedir. PTT nin posta ve kargo faaliyetleri konusunda stratejik planında belirtilen temel göstergelerinin gerisinde olduğu gözlenmiģtir. Kabul edilen toplam gönderilerden taahhüt edilen süre içerisinde alıcısına teslim edilebilenlerin oranı, 2013 yılında posta hizmetlerinde %75, kargo hizmetlerinde ise %55 seviyesinde gerçekleģmiģtir. MüĢteri odaklı hizmet anlayıģı çerçevesinde hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalıģmalara ağırlık verilmesi gerekmektedir. ġirket in PTTBank hizmetleri kapsamında çok sayıda kurum ve kuruluģla yaptığı iģbirliği çerçevesinde sürdürdüğü tediye ve tahsilât iģlemlerinde güvenliğin arttırılarak karģılaģılan usulsüzlüklerin en aza indirilmesi amacıyla yapılmakta olan çalıģmaların uluslar arası kabul görmüģ bir standarda uygun olarak sürdürülmesi daha olumlu sonuçların alınması sağlayacaktır. KuruluĢ ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında ücretli geçiģ yapılan yollarda OGS ve KGS dıģında daha ekonomik bir model olan Hızlı GeçiĢ Sistemi (HGS) oluģturulmasına yönelik protokol yapılarak bu kapsamda temin edilen sistem tarihi itibariyle ülke çapında hizmete verilmiģ olmakla birlikte, sistemde kullanılan teknolojinin yazılım ve donanım olarak yenilenmesi, terfisi, eksiklik ve aksaklıklarının giderilmesi için ilave yatırım gerekeceği hususu göz önüne alınarak, taraflar arasında bu amaçla yeni bir mutabakat sağlanması uygun olacaktır. C-Öneriler: T.C. Posta ve Telgraf TeĢkilatı (PTT) Anonim ġirket inin 2013 yılındaki çalıģmaları üzerinde SayıĢtay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aģağıdadır. Yılına iliģkin öneriler: 1- Yüklenicilere, teslim edilen gönderi baģına ücret ödenmesini esas alan ve 2013 yılı baģında kısa süreli uygulamayı müteakip sürdürülemeyerek PTT Yönetim Kurulu nun tarih ve 112 sayılı kararı ile tasfiyesine karar verilen gönderi

16 VIII Sayıştay dağıtımı iģine iliģkin tasfiye sürecinin daha fazla geciktirilmeden sözleģme hükümlerine uygun olarak sonlandırılması (Sayfa: 31-33), 2- Personel istihdamına dayalı sözleģmeler çerçevesinde posta-kargo ayrım ve dağıtım hizmetlerini yürüten bir yüklenici firma ile ilgili olarak; -Firma ile PTT arasında devam eden tüm sözleģmeler kapsamında, her hakediģe göre ödenmesi gereken iģçi ödemeleri ile iģçi hesaplarına yatırılan tutarların bordro - banka ekstresi mukayesesi yoluyla ayrı ayrı karģılaģtırılmasını içeren bir çalıģma yapılması, -BaĢta personel ücretlerinin eksiksiz ve zamanında iģçi hesaplarına yatırılması olmak üzere, yüklenici firmanın sözleģme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin titizlikle takip edilmesi, bu kapsamda gerektiğinde sözleģmeden doğan tüm hak ve yaptırımların uygulanması (Sayfa: 46,47), 3- PTTBank iģlemlerinde güvenliğin arttırılması ve karģılaģılan usulsüzlüklerin en aza indirilmesi amacıyla; -Bilgi sistemlerinde kontrol mekanizmalarının geliģtirilmesine yönelik baģlatılan çalıģmaların, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından oluģturulan mevzuat da dikkate alınarak, uluslararası kabul görmüģ bir yönetim ve denetim standardına uygun Ģekilde sürdürülmesi, -Personeli yetersiz iģyerleri için uygun kontrol yöntemlerinin geliģtirilip, kasa limitlerinin güncellenmesine ve nakit yönetimine özel önem verilmesi, -Banka kredisi iģlemlerinde sahte kimlik kullanımını engelleyecek ilave önlemlerin alınması (Sayfa: 55-57), 4- Kargo sektöründe rekabet üstünlüğü sağlanmasına yönelik olarak; -Sektördeki temel performans göstergelerinden olan ve 2013 yılında %55 seviyesinde gerçekleģen gönderilerin süresinde teslim edilme oranının daha yukarı çekilmesine yönelik hizmet kalitesini artırıcı çözümler geliģtirilmesi, -Kargo faaliyetinin gelir-gider dengesi de dikkate alınarak ileriki yıllara yönelik sürdürülebilirlik hedefleri oluģturulması (Sayfa: 60-61), Önceki yıllardan devam eden ve izlemede olan konular: sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ile oluģturulan evrensel hizmet fonu gelirlerinin hesaplanmasına dair ileride oluģabilecek belirsizlik, anlaģmazlık ve muhtemel gelir kayıplarının önüne geçilebilmesini teminen; -UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı tarafından bu konuda yürütülen ikincil mevzuat hazırlık sürecine ġirket menfaatleri doğrultusunda gerekli katkı sağlanması, -PTT nin maliyet hesaplama sisteminin 6475 sayılı Kanun ile öngörülen düzey ve detaya eriģtirilmesi, konularında yürütülen çalıģmaların sürdürülmesi (Sayfa: 41), 2- Posta hizmetlerinde kalitenin artırılması ve kabul edilen posta gönderilerindeki azalıģın önüne geçilebilmesine yönelik olarak; 6475 sayılı Posta

17 IX Hizmetleri Kanunu ve ikincil mevzuatı ile getirilen yükümlülükler de dikkate alınarak, temel performans göstergelerinden olan gönderilerin alıcılara hedeflenen sürelerde teslimini sağlayacak operasyonel iyileģtirme çalıģmalarına ağırlık verilmesi (Sayfa: 45), 3- Evrensel posta hizmet yükümlüsü ve etkin piyasa gücüne sahip hizmet sağlayıcısı konumunda bulunan ġirket in bu kapsamdaki maliyetlerini net bir Ģekilde hesaplama zorunluluğu da dikkate alınarak posta, banka, lojistik ana hizmet gruplarına iliģkin hesapların birbirinden ayrılması ve maliyetlerinin ayrı ayrı hesaplanarak gerçek maliyetlere dayalı hizmet fiyatlarının belirlenmesi için baģlatılan çalıģmaların ivedilikle yapılması (Sayfa: 68), 4- Otoyollar ve Boğaz Köprülerine HGS (Hızlı GeçiĢ Sistemi) kurulması, iģletilmesi ve bankacılık hizmetlerinin usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü ile tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren protokol kapsamında hizmete verilen donanım ve yazılımın yenilenmesi, terfisi, ihtiyaçlara göre ek özellikler kazandırılması, oluģabilecek eksiklik ve aksaklıklarının giderilmesine yönelik ilave yatırımlar ile kullanıcı sayısında artıģa neden olmayacak kurulum değiģiklikleri için yapılacak harcamalar konusunda taraflar arasında ek protokol imzalanması hususundaki giriģimlerin sürdürülmesi (Sayfa: 88-90), 5- Raporun ilgili bölümlerinde bulunan ve Rapor ekleri (Ek:14) arasına alınan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: Posta ve Telgraf TeĢkilatı Anonim ġirketi (PTT A.ġ.) nin dönemi bilânçosu ve ,61 Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu genel görüģmeye sunulur.

18

19 1 A-Mevzuat: 1-Kanunlar: II-ĠDARĠ BÜNYE Posta ve Telgraf TeĢkilatı Anonim ġirketi (PTT), 23 Ekim 1840 tarihinde Posta Nazırlığı olarak kurulmuģ, 1933 yılında katma bütçeli bir idare haline getirilerek önce Bayındırlık Bakanlığına, 1939 da ise UlaĢtırma Bakanlığına bağlanmıģtır yılında kamu iktisadi teģebbüsü olarak düzenlenen PTT Genel Müdürlüğü, 1984 yılında çıkarılan 233 sayılı KHK ile kamu iktisadi kuruluģu (KĠK) statüsüne geçirilmiģtir tarih ve 4000 sayılı Kanun ile 1995 yılından itibaren Türk Telekomünikasyon A.ġ. (Türk Telekom) ve T.C. Posta ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü (PĠ) olarak ikiye ayrılan KuruluĢ, tarihinden itibaren müstakilen çalıģmaya baģlamıģtır. Posta ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü nün unvanı tarih ve 4502 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile de T.C. Posta ve Telgraf TeĢkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) olarak değiģtirilmiģtir. Posta sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesini sağlamak amacıyla tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu nun 21 inci maddesi ile Posta ve Telgraf TeĢkilatı Anonim ġirketi (PTT) kurulmuģ ve tarihinde Ticaret Siciline kayıt olarak faaliyetine baģlamıģtır. Aynı tarih itibariyle T.C. Posta ve Telgraf TeĢkilatı Genel Müdürlüğü faaliyetlerine son verilmiģtir. Söz konusu Kanunun 21. maddesinde; - KuruluĢ ve tescile iliģkin hükümleri hariç olmak üzere 6102 sayılı Kanun ve özel hukuk hükümlerine tabi Posta ve Telgraf TeĢkilatı Anonim ġirketi unvanı altında bir anonim Ģirket kurulduğu, -PTT nin sermayesinin tamamı Hazineye ait olmakla birlikte mülkiyet hakkı, kâr payı hakkı ve kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali hakları Hazine MüsteĢarlığında kalmak kaydıyla Hazine MüsteĢarlığının PTT deki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Bakanlık tarafından kullanılacağı hüküm altına alınmıģtır. Ayrıca bu hak ve yetkilerin kullanımına iliģkin her türlü mali ve hukuki sorumluluk Bakanlığa ait olduğu belirtilmiģtir sayılı Kanun da, PTT nin bu kanun ve 6102 sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerine göre Kalkınma Bakanlığının görüģü ve Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakanın uygun görüģü alınarak hazırlanan esas sözleģmesinin Genel Kurul tarafından onaylanmasını müteakip yapılacak tescil ve ilan

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKSAT UYDU HABERLEġME KABLO TV VE ĠġLETME A.ġ. (TÜRKSAT) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor Değerlendirme Kurulu nun 01.10.2014

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMĠ ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMĠ ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET HAVA MEYDANLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMĠ ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL ALTIN BORSASI (ĠAB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile BaĢbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671 sayılı yazısına

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI SÜMER HOLDĠNG Aġ 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiģ, Rapor Değerlendirme Kurulu

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ÇAY ĠġLETMELERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ÇAY-KUR) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (ĠMKB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (ĠMKB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ĠSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI (ĠMKB) 01.01.2012-30.12.2012 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile BaĢbakanlığın 10.05.2007 tarih ve 10671

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. T.C. DEVLET DEMĠRYOLLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. T.C. DEVLET DEMĠRYOLLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI T.C. DEVLET DEMĠRYOLLARI ĠġLETMESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TCDD) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin

Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin BİRİNCİ KISIM Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı - Tam Metin Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli,

Detaylı

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU Birim Faaliyet Raporu 2013 T.C. MALĠYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU MART 2014 Genel Müdür SunuĢu Genel Müdürlüğümüzün görevleri 178 KHK nın 11 inci maddesi ile 5018

Detaylı

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU

HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. Sayfa No: 1 SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU YILLIK FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 1. Raporun Dönemi 01.01.2012-31.12.2012 2. Ortaklığın Unvanı HektaĢ Ticaret T.A.ġ. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince ġirketimiz Ana

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DEVLET MALZEME OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DMO) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor; 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU

GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU GEDİZ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Denetlenen kuruluşun ; Unvanı :

Detaylı

SERMAYE PĠYASASI KURULU

SERMAYE PĠYASASI KURULU SERMAYE PĠYASASI KURULU MAKĠNA TAKIM ENDÜSTRĠSĠ A.ġ. PAYLARIN HALKA ARZINDA KULLANILACAK ĠZAHNAME FORMATIDIR Bu izahname taslak izahname olup, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:I, No:40 Tebliği nin 17. maddesi

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı Merkezi Bağlı olduğu kuruluş

Detaylı

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU

TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş. (TÜRKSAT) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu nun 1.3.2005 tarihli Kararı

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU

TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEMSAN) 2013 YILI DENETİM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile 08.06.1984

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN

AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN 10449 AFET VE ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5902 Kabul Tarihi : 29/5/2009 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 17/6/2009 Sayı : 27261 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ ) 2012 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun, 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiş Rapor

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. (TEİAŞ) 2011 YILI RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun ile 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun ünvanı

Detaylı

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir.

Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden. Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Bimeks Bilgi ĠĢlem ve DıĢ Ticaret Anonim ġirketi'nden Ortaklığımızın 30.500.000.-TL nominal değerli tahvillerinin halka arzına iliģkin izahnamedir. Söz konusu tahvillerin halka arzı, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ.

Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. A.GENEL BĠLGĠLER: Raporun Dönemi : 01.01.2013-31.03.2013 Ortaklığın Ünvanı : YAPI KREDĠ B TĠPĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. Adres : Büyükdere Caddesi Yapı Kredi Plaza A Blok Kat 10 34330 Leven, BeĢiktaĢ/ ĠSTANBUL

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI EMLAK KONUT GAYRĠMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. 1.1.2013-18.11.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor, 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca düzenlenmiş ve Rapor

Detaylı

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU

ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT YÖNETĠM KURULU FAALĠYET RAPORU ĠHLAS GAZETECĠLĠK A.ġ. 01.01.2011 / 30.09.2011 HESAP DÖNEMĠNE AĠT Sayfa No: 2 a) Raporun dönemi : 01.01.2011 30.09.2011 Dönemi Faaliyet Raporu Ortaklığın Ünvanı : Ġhlas Gazetecilik Anonim ġirketi Dönem

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.06.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR

ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR ARAS ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 2012 YILI RAPOR Bu rapor, 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun uyarınca düzenlenmiştir. Kuruluşun adı : Aras Elektrik Dağıtım

Detaylı

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2014-30.09.2014 HESAP DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy

Detaylı

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR

ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK 2009 TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR ANKARA ANONĠM TÜRK SĠGORTA ġġrketġ 31 ARALIK TARĠHĠ ĠTĠBARIYLA HAZIRLANAN FĠNANSAL TABLOLAR Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi Yönetim Kurulu na: BAĞIMSIZ DENETĠM RAPORU 1. Ankara Anonim Türk Sigorta ġirketi

Detaylı

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy Ġstanbul www.prizmapress.com info@prizmapress.com

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy Ġstanbul www.prizmapress.com info@prizmapress.com Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy Arnavutköy Ġstanbul www.prizmapress.com info@prizmapress.com 1 SERİ:XI NO:29 A GÖRE HAZIRLANMIŞ 2014 YILI 1.ÇEYREK FAALİYET RAPORU İçindekiler

Detaylı