T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) 01.09.2013-31.12.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU"

Transkript

1 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI ANONĠM ġġrketġ (PTT A.ġ.) DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

2 Bu rapor; 6085 sayılı ve 3346 sayılı kanunlar uyarınca hazırlanmıģ, SayıĢtay Rapor Değerlendirme Kurulu nun tarih ve 153/4 sayılı oturumunda kabul edilmiģtir.

3 KuruluĢun adı Merkezi Ġlgili Bakanlık Esas Sermayesi ÖdenmiĢ Sermayesi ÖdenmemiĢ Sermayesi : T.C. Posta ve Telgraf TeĢkilatı Anonim ġirketi (PTT) : Ankara : T.C. UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı : TL : TL : TL YÖNETĠM KURULU (Karar Organı) Görevli Bulunduğu Süre Yönetim Kurulundaki Ünvanı Adı ve Soyadı Temsil ettiği Bakanlık veya KuruluĢ KuruluĢtaki görevi veya mesleği BaĢlama Tarihi AyrılıĢ Tarihi 1-BaĢkan Osman TURAL PTT Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu BaĢkanı Genel Müdür Devam ediyor 2-BaĢkan V. Celile Özlem TUNÇAK UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Devam ediyor 3-Üye Prof. Dr. Ender Ethem ATAY UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Öğretim Üyesi Mustafa KOÇ UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı HaberleĢme Genel Müdürlüğü D. BaĢkanı Devam ediyor 4-Üye Münir Kaya AMANVERMEZ UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Denetim Hizmetleri BaĢkan Vekili Mutlu KOÇ UlaĢtırma Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı Hazine MüsteĢarlığı Daire BaĢkanı Devam ediyor 5-Üye Dr.Ahmet GENÇ Hazine MüsteĢarlığı Sigortacılık Genel Müdürü Devam ediyor

4 TABLOLAR Bölümü Tablo no Adı Sayfa I. Toplu BakıĢ 1 Toplu bilgiler tablosu VI II. Ġdari Bünye 2 Personel durumu tablosu 8 II. Ġdari Bünye 3 Personele yapılan harcamalar tablosu 12 II. Ġdari Bünye 4 Sosyal giderler tablosu 15 III. Mali Bünye 5 Mali durum tablosu 17 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 6 Bütçeye iliģkin toplu bilgiler 19 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 7 Finansman tablosu 22 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 8 Giderler tablosu 23 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 9 Alımlar tablosu 29 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 10 Hizmet alımları tablosu 30 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 11 Stoklar tablosu 37 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 12 Kabul edilen gönderi sayıları 43 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 13 Posta çeki iģlem sayıları 51 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 14 Kargo gönderi sayıları 59 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 15 SatıĢlar tablosu 71 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 16 SatıĢ fiyatları tablosu 74 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 17 Sigorta türü tablosu 75 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 18 SatıĢ sonuçları tablosu 77 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 19 Mali göstergeler tablosu 78 IV. ĠĢletme ÇalıĢmaları 20 Yatırım programı tablosu 82 V. Bilanço 21 Aktif tablosu 96 V. Bilanço 22 Hazır değerler tablosu 97 V. Bilanço 23 Bankalar mevduatı tablosu 98 V. Bilanço 24 Ticari alacaklar tablosu 99 V. Bilanço 25 Alıcılar tablosu 100 V. Bilanço 26 Stoklar hesabı tablosu 102 V. Bilanço 27 Maddi duran varlıklar tablosu 104 V. Bilanço 28 Maddi duran varlık edinme değeri tablosu 106 V. Bilanço 29 BirikmiĢ amortismanlar tablosu 106 V. Bilanço 30 Pasif tablosu 108 V. Bilanço 31 Ticari borçlar tablosu 109 V. Bilanço 32 Satıcılar tablosu 109 VI. Gelir Tablosu 33 Gelir ve giderler tablosu 115

5 KISALTMALAR ATM : Otomatik para çekme makinası APS : Acele posta servisi APG : Acele posta gönderisi BTK : Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu CĠS : Cihet iyileģtirme sistemi CRM : Costumer relationships management (MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi) EDI : Posta gönderileri hakkındaki verilerin elektronik alınıp verilmesi EUROGIRO : Avrupa Posta Bankaları Çek Merkezleri Bilgisayar ġebekesi IBRS : Uluslararası Ticari Cevap Servisi ĠNDEK : PTT Genel Müdürlüğü Ġnceleme ve Değerlendirme Kurulu KEP : Kayıtlı Elektronik Posta KĠM : Kargo ĠĢleme Merkezi KKTS : Kapıdan kapıya teslim servisi KKTG : Kapıdan kapıya teslim gönderisi PTT : Posta Telgraf TeĢkilatı Anonim ġirketi PĠD : Posta ĠĢleme ve Dağıtım Merkezi PĠM : Posta ĠĢleme Merkezi POSTSHOP : Faaliyet alanı ile ilgili ürün ve malzemelerin tanıtımı pazarlanması RFID : Radio Frequency Identification (Radyo Frekansı ile Tanımlama) TUHĠS : Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu ĠĢverenleri Sendikası UPU : Universal Postal Union (Dünya Posta Birliği) UPT : Ucuz para transferi YPK : Yüksek Planlama Kurulu

6

7 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa I- TOPLU BAKIġ... I A-Posta hizmetlerinin dünyadaki önemi ve kapsamı... B-KuruluĢun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve geliģimi... C-Öneriler... I III VII II-ĠDARĠ BÜNYE... 1 A-Mevzuat... 1 B-TeĢkilat... 3 C-Personel Durumu... 7 III-MALĠ BÜNYE IV-ĠġLETME ÇALIġMALARI A-ĠĢletme bütçesinin genel durumu B-Finansman C-Giderler D-Tedarik iģleri E-Üretim ve maliyetler Hizmet üretimleri Maliyetler F-Pazarlama G-Sigorta iģleri H-ĠĢletme sonuçları I-Bağlı ortaklıklar ve iģtirakler.. 79 J-Kalkınma planı ve yıllık programlar V-BĠLANÇO A-Aktif (Varlıklar) B-Pasif (Kaynaklar) VI-GELĠR TABLOSU VII-EKLER

8

9 I I. TOPLU BAKIġ A-Posta hizmetlerinin Dünya ekonomisindeki yeri: Resmi haberleģme amacıyla çok eski çağlardan beri verilmekte olan posta hizmeti, adını Roma Ġmparatoru August (MÖ 62 MS 14) tarafından oluģturulan Cursus Publicus olarak tanımlanan mektup dağıtım sistemi içinde yer alan ve Posta olarak tanımlanan konaklama istasyonlarından almaktadır. Ġlk dönemlerde resmi haberleģme amacıyla kil ve ahģap tabletler, adını Bergama dan alan parģömenler ve papirüsler üzerine yazılmaya baģlanan mektubun kağıt üzerine yazılmaya baģlaması, matbaanın bulunuģundan sonra Avrupa da okur-yazar oranının yükselmesi, buna paralel olarak kayıt, tapu ve ticari belge kullanımının yaygınlaģması yazılı haberleģme gereksinimini artırmıģ ve XVII. yüzyıldan itibaren özel kiģi ve kuruluģların ihtiyacını da karģılayacak Ģekilde posta idareleri kurulmaya baģlanmıģtır. Bu konuda verilebilecek ilk örnek 1660 yılında Fransa da kurulan Posta Ġdaresidir. Bu hizmeti veren ülkeler arasında XVII. ve XVIII. yüzyıllarda ikili anlaģmaların yapıldığı, XIX. yüzyıla gelindiğinde ise geniģleyen demiryolu ağları ve sayıları artan buharlı gemiler sayesinde posta hizmetinin yaygınlaģtığı ve uluslararası ticarete büyük katkı sağladığı görülmektedir. Bu hizmete yönelik ilk önemli reform Ġngiltere de 1840 yılında yapılmıģtır. Posta ücretinin gönderici tarafından ödenmesi, ücretlere belli standartların getirilmesi ve posta pulu kullanımına baģlanması bu hizmetin geliģmesine büyük katkı sağlamıģ, bu yenilikler zaman içinde diğer ülkeler tarafından da benimsenmiģtir. Posta hizmetinin evrensel bir kamu hizmeti haline gelmesi 15 Eylül 1874 tarihinde Ġsviçre nin Bern Ģehrinde toplanan ilk uluslararası kongrede alınan kararlarla mümkün olmuģtur. Toplantıda imzalanan Bern AntlaĢması ile kurulan Genel Posta Birliği, 1878 yılında Dünya Posta Birliği (Universal Postal Union/UPU)olarak adlandırılmıģ olup, bu birliğin koyduğu kurallar sayesinde posta hizmeti çoğu ülkede oldukça ucuz ve standart bir kamu hizmeti haline gelmiģtir. Uluslararası standartların belirlendiği 1874 yılından günümüze kadar geçen sürede dünyada kiģi baģına düģen mektup sayısının, bazı istisnai durumlar dıģında, sürekli olarak arttığı, mektup sayısındaki artıģın milli gelir artıģlarıyla doğrudan ilintili olduğu görülmektedir. UPU tarafından açıklanan son verilere göre dünya nüfusunun %97 sinin posta hizmetlerinden faydalandığı, bu hizmeti sağlamakla görevli personel sayısının ise 5,3 milyon kiģiye ulaģtığı görülmektedir. Bunun 4,3 milyon kiģisi tam zamanlı, 1 milyon kiģisi ise kısmı zamanlı çalıģanlardan meydana gelmektedir. Dünyada posta hizmetlerinden elde edilen toplam gelirin ise 197 milyar SDR düzeyinde olduğu belirtilmektedir. Bunun %48 inin mektup postasından, %35 inin koli-kargo hizmetinden, %16 sının ise parasal posta hizmetlerinden elde edildiği, yıllık toplam gönderi sayısının 368,4 milyar adedi aģtığı, ancak bu sayının giderek azalma eğilimine girdiği, buna karģılık koli-kargo trafiğinde artıģ görüldüğü ve yılda 6,4 milyar adede ulaģtığı açıklanan bilgiler arasında yer almaktadır.

10 II Sayıştay Bu verilerden de açıkça görüldüğü üzere, geliģen haberleģme teknolojileri mektup trafiğini olumsuz yönde etkilemesine karģılık, yeni posta hizmetlerinin doğmasına da neden olmuģtur. Bunlar Hybrid mail, lojistik, e-posta, Ġnternet üzerinden pazarlama, çevrimiçi fatura ödeme ve gönderilerin elektronik olarak izlenmesi gibi katma değerli tümleģik posta hizmetleridir. Dünyadaki posta idarelerinin internet üzerinden sunduğu hizmetlerin en yaygın olanı, kayıtlı gönderilerin online olarak izlenmesidir. Ġnternet üzerinden filatelik malzeme satıģı ve e-mektup hizmeti ise Posta Ġdareleri tarafından sunulan diğer katma değerli hizmetler olarak öne çıkmaktadır. Katma değerli hizmetlerin sunulmaya baģlanmasıyla birlikte, posta idarelerinin yapıları da değiģmeye baģlamıģ ve sektörün serbestleģtirilmesi gündeme gelmiģtir. UPU ya üye ülkelerin önemli bir kısmında posta hizmetinin serbestleģtiği ve rekabete açık hale geldiği görülmektedir. En yaygın kamu hizmetlerinden biri olan ve uluslararası niteliği olan posta hizmetinde uygulanacak genel kurallar ve standartlar Uluslararası Posta Birliği tarafından belirlenmekle birlikte, konunun ekonomik ve sosyal boyutunun büyüklüğü nedeniyle bu sektör 1993 yılından itibaren Avrupa Birliği nin gündemine alınmıģ ve posta hizmetine yönelik kuralların tek pazar kavramı içinde belirlenmesi kararlaģtırılmıģtır. Bu tarihten itibaren Avrupa Birliği bünyesinde oluģturulmaya baģlanan müktesebat bu hizmetin geleceğinin Ģekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. Konuya iliģkin ilk direktif tarihinde yayımlanan 97/67/EC sayılı direktiftir. Bu direktifte Birlik içinde evrensel posta hizmetinin tanımı, evrensel hizmet sağlayıcının tekeline verilecek hizmetler ile tekel dıģı gönderiler için uygulanacak kurallar, tarife prensipleri ve evrensel hizmet sağlanmasından kaynaklanan mali yükümlülüğün hesaplanması, teknik standartların uyumu, bağımsız milli düzenleyici kurulların oluģturulması sağlanmıģtır. Bu direktifi tadil eden 2002/39/EC sayılı direktif tarihinde yayınlanmıģ ve bu hizmete yönelik yeni Ģartlar getirilmiģtir. Getirilen yeni Ģartlara göre tekel kapsamına alınan gönderilerin ağırlığı 350 gramdan tarihinden itibaren 100 grama, tarihinden itibaren de 50 grama düģürülmüģtür. Bilançoların Ģeffaflığı, çapraz sübvansiyonun önlenmesi ve rekabetin sağlanması ise 2002 yılındaki Direktifin diğer hükümleridir. Avrupa Birliği tarafından tarihinden geçerli olmak üzere 97/67/EC Direktifini değiģtiren 2008/6/EC direktifinin uygulamaya konulması ve ağırlık sınırlamasının kaldırılması ise serbestleģmenin önünün tamamen açılması anlamına gelmektedir. Söz konusu Direktif doğrultusunda Avrupa Birliği ülkelerinde yapılan milli düzenlemeler incelendiğinde, K.R.Y. ve Romanya dıģındaki ülkelerin bu kurala uygun Ģekilde düzenleme yaptıkları belirtilmektedir 1. Posta hizmetinde tekellerin kalkması ve rekabetin baģlaması kamu kuruluģu niteliğindeki posta idarelerinin yapılarını değiģtirmeye zorladığı gibi sundukları hizmetleri gözden geçirmek durumunda bırakmıģtır. Bu kapsamda yapılacak 1 WIK-Consult, Main Developments of in the Postal Sector ( ), Ağustos 2013.

11 III çalıģmalara yol göstermek amacıyla UPU tarafından hazırlanan çeģitli strateji dokümanlarında; daha iyi haberleģmenin sağlanması için geleneksel hizmetlerin kalitesinin artırılması, pazarın geleceği ve kullanıcının ihtiyaçlarına yönelik bilgi birikiminin artırılması, posta hizmetlerinin geliģmesinin sağlanması için teknolojik, sosyoekonomik, ekolojik ve yasal deģikliğe gidilmesi, ayrıca posta sektöründe görev alan kurum ve kuruluģlar arasındaki iģbirliğinin artırılması temel hedefler olarak gösterilmiģtir. Bu hedeflere ulaģmak için uygulanacak programlar da ise önceliğin yasal düzenleme ve denetime verildiği, posta idarelerinin önceliğinin ise hizmet kalitesinin artırılması yönünde olduğu görülmektedir. B- KuruluĢun tarihçesi, Türkiye ekonomisindeki yeri ve geliģimi: Osmanlı Ġmparatorluğu nda daha ilk devirlerden itibaren çeģitli isimler altında mektup haberleģmesinin yürütüldüğü, 16. yüzyılda da menzil teģkilatının kurulduğu bilinmektedir yılında Gülhane Hattı Hümayunu ile postanın halkın ihtiyaçlarını da karģılayacak Ģekilde teģkilatlanması öngörülmüģ ve bu kapsamda yayımlanan Posta Nizamnamesi ile 23 Ekim 1840 tarihinde Posta Nazırlığı kurulmuģtur. Ġlk posta hizmeti 28 Ekim 1840 tarihinde Ġstanbul-Edirne arasında baģlamıģ, 2 Kasım 1840 tarihinden itibaren de Ġstanbul(Üsküdar)-Kartal ve Ġstanbul-Ġznik posta hatları oluģturulmuģtur. Menzil teģkilatından elde edilen bilgi birikimi sayesinde bu hatlar kısa sürede geniģletilerek Ġstanbul dan o dönemin önemli ticaret merkezleri olan Tokat, Diyarbakır, Musul ve Bağdat a posta taģımasına baģlanmıģ, daha önce kurulan Ġstanbul-Edirne posta hattı Sırbistan a kadar uzatılmıģtır. Buharlı gemilerin hizmete girmesiyle birlikte deniz yoluyla posta taģımacılığına da aynı dönemde baģlanmıģ, Karadeniz kıyısındaki kentler ile Trablusgarp ve Yemen gibi uzak vilayetlere posta hizmeti götürülmüģtür yılları arasında yaģanan ekonomik sorunlar nedeniyle iltizam yöntemiyle yürütülen posta hizmeti, ülke içinde yayılan hatların yanında yapılan ikili anlaģmalarla Avusturya, Fransa, Rusya, Almanya, Ġtalya, Ġngiltere, Romanya, Yunanistan ve Mısır ile karģılıklı olarak verilmeye baģlanmıģtır. Yapılan bu ikili anlaģmaların esas amaçlarından birinin Kırım SavaĢına katılan müttefik ordulardaki askerlerin haberleģme ihtiyaçlarını karģılamak olduğu bilinmektedir. Posta hizmetinin ilk baģladığı dönemde alınan ücret mektup üzerine kırmızı kalemle yazılırken 1863 yılında taģbaskı tekniği ile 4 farklı türde basılan posta pulları kullanılmaya baģlanmıģtır. Ġlk olarak Postane-i Âmire ile BeĢiktaĢ, Üsküdar, Fatih semtlerinde satıģına baģlanan posta pullarının, yine aynı yılda tesis edilen posta kutuları ile birlikte kullanılmasıyla posta trafiğinde önemli bir artıģ sağlanmıģtır. Ġstanbul da Ģehir içi mektuplaģma ihtiyacını karģılamak üzere 9 Ağustos 1865 tarihinde çıkartılan bir iradeyle Birinci ġehir Postasının kurulması imtiyazı özel bir kiģiye verilmiģ ve 13 Aralık 1865 tarihinde hizmete baģlanmıģtır. Bu hizmet için Ģehrin değiģik yerlerinde özel mektup kutuları konulmuģ ve Ģehiriçi posta hizmeti Ģehirlerlerarası ve uluslararası posta hizmetinden ayrı tutulmuģtur. Ülkede ilk telgraf hattının tesisiyle birlikte 1855 yılında kurulan Telgraf Müdürlüğünün 1871 yılında Posta Nazırlığı bünyesine alınmasıyla teģkilatın ismi Posta ve Telgraf Nezareti olarak değiģtirilmiģ ve 15 Eylül 1874 tarihinde oluģturulan

12 IV Sayıştay Uluslararası Posta Birliği ne kurucu üye olarak katılmıģ, 1876 da ise uluslar arası posta nakil Ģebekesi oluģturulmuģ, 1909 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti haline dönüģtürülen teģkilat 1913 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü Ģeklinde yeniden yapılandırılmıģtır. Posta ile para havalesine 1910 yılında, telgraf havalesine ise 1913 yılında baģlanmıģtır. O dönemden itibaren ülkenin vilayet ve sancak merkezlerinde postaneler ile Ziraat Bankası Ģubeleri birbirlerine olabildiğince yakın konuģlandırılmaya baģlanmıģ ve parasal iģlemlere yönelik hizmetler kolaylaģtırılmaya çalıģılmıģtır. Yine aynı dönemde mektupların alıcılarına daha hızlı ulaģtırılabilmesi amacıyla posta hatları yeniden düzenlenmiģtir. Yapılan ikili anlaģmalar çerçevesinde 1812 yılında Fransa ve Ġngiltere, 1843 yılında Yunanistan, 1870 yılında Almanya nın ülkede yurtdıģı haberleģmeye yönelik posta Ģubeleri kurmasıyla sayıları 70 i geçen yabancı posta Ģubeleri ile birlikte 1840 yılından itibaren hizmet veren KuruluĢ, tarihinde yayımlanan Posta Nizamnamesi ile yurtiçi posta hizmetinde tekel hakkına sahip olmakla birlikte, Lozan BarıĢ AntlaĢması yla yabancı posta idarelerinin yurtiçinde Ģube açma haklarının kaldırılması üzerine, yurtiçi ve yurtdıģı kamu haberleģme hizmetlerini sağlamada tekel hakkına kavuģmuģtur. Bu duruma uygun olarak 1923 yılında 376 sayılı Posta Kanunu, 1924 yılında da 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu kabul edilerek yürürlüğe girmiģ ve kamu haberleģmesine yönelik yasal düzenlemeler yapılmıģtır. Cumhuriyetin ilk yıllarında ĠçiĢleri Bakanlığına bağlı olarak hizmet veren KuruluĢ 1933 yılında Bayındırlık Bakanlığına bağlı katma bütçeli bir idare haline getirilerek PTT Genel Müdürlüğü adını almıģ, 1939 yılında da UlaĢtırma Bakanlığına bağlanmıģtır. 376 sayılı Kanunu yürürlükten kaldıran tarih ve 5584 sayılı Posta Kanunu ile yetkileri yeniden tanımlanan KuruluĢ, 6145 sayılı kanunla tarihinde Kamu Ġktisadi TeĢebbüsü haline getirilmiģtir. Dünyadaki posta hizmetinin önemli bir parçasını teģkil eden Posta Çekleri ve Yolculuk Posta Çekleri hizmetine baģlanılması için tarihinde 6/11684 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı istihsal edilmiģ ve bu kapsamda hazırlanan yönetmelik tarihinde yürürlüğe konulmuģtur. Esas gelirini posta haberleģmesinden elde etmekle birlikte bilançosunu genellikle zararla kapatan bir kuruluģ durumunda iken 1980 yılından itibaren kâra geçen KuruluĢ, 1984 yılında Kamu Ġktisadi Devlet TeĢebbüslerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak çıkarılan 233 sayılı KHK ile Kamu Ġktisadi KuruluĢu (KĠK) haline getirilmiģtir tarih ve 4000 sayılı Kanun ile Posta ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü ile Türk Telekomünikasyon A.ġ. olarak ikiye ayrılması öngörülen KuruluĢ 1995 yılında Türk Telekomünikasyon A.ġ. nin (Türk Telekom) kurulup ayrılmasıyla Posta ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü (PĠ) olarak posta ve telgraf hizmetlerini yürütmeye baģlamıģ, KuruluĢun adı tarihli 4502 sayılı yasa ile Posta ve Telgraf TeĢkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) olarak yeniden değiģtirilmiģtir. KuruluĢ ile ilgili son yapılan yasal düzenleme ise tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Posta Hizmetleri Kanunu olup, KuruluĢun hukuki statüsü değiģtirilerek anonim Ģirket haline getirilmiģ, yapılanması, faaliyet konuları ve

13 V hizmetlerin yürütülmesine iliģkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiģtir. ġirket in Esas SözleĢmesi tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi nde yayımlanmıģtır. Yapılan son düzenleme sonrası ülkedeki posta hizmetlerinin rekabet ortamı içinde geliģmesi ve kalitesinin yükselmesi öngörülmekte olup, gelirlerinin önemli bir kısmını mektup postasından elde eden KuruluĢ un bu hizmette sahip olduğu tekel hakkının ihlali nedeniyle uğradığı gelir kaybını gidermesi, ülke genelinde oluģturduğu geniģ otomasyon ağı sayesinde bankacılık/parasal posta hizmetlerinden elde ettiği gelirleri koruyup daha da arttırması ve tarihinde baģlatıp tarihinde yeniden düzenlediği PTTKargo hizmetinde rekabet ortamının koģulları gereği pazardan daha fazla pay almak için hizmet kalitesini arttırması beklenmektedir. PTT nin 2009 ile 2013 yıllarına ait bilgileri aģağıdaki tabloda gösterilmiģtir.

14 VI Sayıştay Tablo 1: Toplu bilgiler tablosu Toplu bilgiler Ölçü * Son iki yıl ArtıĢ/AzalıĢ farkı % Sermaye Bin TL ,8 ÖdenmiĢ sermaye Öz kaynaklar ,7 Yabancı kaynaklar ,4 Finansman giderleri Maddi duran varlıklar (edinme değ.) ,8 Maddi duran varlıklar birikmiģ amor ,8 Yatırım için yapılan nakit ödeme Bin TL (10.951) (8,6) Yatırımlar gerçekleģme oranı (nakit) % (9) (12) Tüm alım tutarı Bin TL ,6 Üretim maliyeti ,6 Mektup postası** Bin adet ,2 Kargo/APG/KKTG/Kurye** PTTBank gelirleri Bin TL ,3 Net satıģ tutarı Bin TL ,3 Stoklar (3.113) (9) Memur (Ortalama) KiĢi (143) (13,3) SözleĢmeli (Ortalama) ,8 ĠĢçi (Ortalama) (68) (9,1) Personel için yapılan tüm giderler Bin TL ,3 Cari yıla iliģkin: - Memurlar için yapılan giderler Bin TL (1.434) (2,3) - Memur baģına aylık ort. gider TL ,6 - SözleĢmeliler için yapılan giderler Bin TL ,0 - SözleĢmeli baģına aylık ort. gider TL (24) 0,7 - ĠĢçiler için yapılan giderler Bin TL ,8 - ĠĢçi baģına aylık ort. gider TL ,6 Dönem kâr. iliģkin vergi ve yas.yük. Bin TL (18.357) (55,4) Tahakkuk eden vergiler ,8 GSYĠH ya katkı (Üretici fiyatlarıyla) ,5 GSYĠH ya katkı (Alıcı ) ,6 GSMH ya katkı ( ) ,3 ĠĢl.faal.kârlılığı(Özkaynak yönünden) % 4,0 3,1 0,2 3,8 Mali kârlılık ( ) % 18,9 11,8 13,5 12,4 4,5 (8) (63,7) Ġktisadi kârlılık % 12,1 7,2 11,9 10,9 3,5 (7) (67,9) ĠĢletme faaliyeti kâr veya zararı Bin TL ( ) ( ) (339) Dönem kârı veya zararı ( ) (62,4) Bilanço kârı veya zararı (43.745) (17,1) *2013 yılı verileri yıllık (konsolide) değerleri göstermektedir. **2010 yılı sonrasında APG kargo içerisine alınmıģtır.

15 VII Posta hizmetlerinin yeniden düzenlenmesini sağlamak üzere tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu, tarihinden itibaren yürürlükte olan 5584 sayılı Posta Kanunu nu yürürlükten kaldırarak bu hizmet sektöründe önemli yapısal değiģikliklere zemin hazırlamıģ, bunun yanı sıra KuruluĢ un hukuki statüsünü de anonim Ģirket haline dönüģtürmüģtür. Posta Hizmetleri Kanunu nda, posta hizmetinin coğrafi alan farkı gözetilmeksizin ülke sınırları içerisinde tüm kullanıcılar için karģılanabilir ücretlerle kesintisiz olarak sağlanması, evrensel posta hizmeti olarak tanımlanmıģtır. Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu (BTK) ile PTT arasında görev sözleģmesi imzalanana kadar evrensel posta hizmet yükümlülüğü PTT ye verilmiģtir. Sektördeki Ģirketlerden Kanun da belirtilen gelirlerle finanse edilmesi öngörülen Evrensel Posta Hizmeti Fonu ndan, evrensel posta hizmeti yükümlüsü olarak PTT nin gelir sağlaması beklenmektedir. Ancak bu gelir tutarının tahakkuku PTT nin hesaplayacağı evrensel hizmet maliyeti üzerinde olacaktır. Bu kapsamda PTT nin maliyet hesaplama sisteminin 6475 sayılı Kanun ile öngörülen düzey ve detaya eriģtirilmesi önemli görülmektedir. PTT nin posta ve kargo faaliyetleri konusunda stratejik planında belirtilen temel göstergelerinin gerisinde olduğu gözlenmiģtir. Kabul edilen toplam gönderilerden taahhüt edilen süre içerisinde alıcısına teslim edilebilenlerin oranı, 2013 yılında posta hizmetlerinde %75, kargo hizmetlerinde ise %55 seviyesinde gerçekleģmiģtir. MüĢteri odaklı hizmet anlayıģı çerçevesinde hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik çalıģmalara ağırlık verilmesi gerekmektedir. ġirket in PTTBank hizmetleri kapsamında çok sayıda kurum ve kuruluģla yaptığı iģbirliği çerçevesinde sürdürdüğü tediye ve tahsilât iģlemlerinde güvenliğin arttırılarak karģılaģılan usulsüzlüklerin en aza indirilmesi amacıyla yapılmakta olan çalıģmaların uluslar arası kabul görmüģ bir standarda uygun olarak sürdürülmesi daha olumlu sonuçların alınması sağlayacaktır. KuruluĢ ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında ücretli geçiģ yapılan yollarda OGS ve KGS dıģında daha ekonomik bir model olan Hızlı GeçiĢ Sistemi (HGS) oluģturulmasına yönelik protokol yapılarak bu kapsamda temin edilen sistem tarihi itibariyle ülke çapında hizmete verilmiģ olmakla birlikte, sistemde kullanılan teknolojinin yazılım ve donanım olarak yenilenmesi, terfisi, eksiklik ve aksaklıklarının giderilmesi için ilave yatırım gerekeceği hususu göz önüne alınarak, taraflar arasında bu amaçla yeni bir mutabakat sağlanması uygun olacaktır. C-Öneriler: T.C. Posta ve Telgraf TeĢkilatı (PTT) Anonim ġirket inin 2013 yılındaki çalıģmaları üzerinde SayıĢtay tarafından yapılan incelemeler sonucunda getirilen öneriler aģağıdadır. Yılına iliģkin öneriler: 1- Yüklenicilere, teslim edilen gönderi baģına ücret ödenmesini esas alan ve 2013 yılı baģında kısa süreli uygulamayı müteakip sürdürülemeyerek PTT Yönetim Kurulu nun tarih ve 112 sayılı kararı ile tasfiyesine karar verilen gönderi

16 VIII Sayıştay dağıtımı iģine iliģkin tasfiye sürecinin daha fazla geciktirilmeden sözleģme hükümlerine uygun olarak sonlandırılması (Sayfa: 31-33), 2- Personel istihdamına dayalı sözleģmeler çerçevesinde posta-kargo ayrım ve dağıtım hizmetlerini yürüten bir yüklenici firma ile ilgili olarak; -Firma ile PTT arasında devam eden tüm sözleģmeler kapsamında, her hakediģe göre ödenmesi gereken iģçi ödemeleri ile iģçi hesaplarına yatırılan tutarların bordro - banka ekstresi mukayesesi yoluyla ayrı ayrı karģılaģtırılmasını içeren bir çalıģma yapılması, -BaĢta personel ücretlerinin eksiksiz ve zamanında iģçi hesaplarına yatırılması olmak üzere, yüklenici firmanın sözleģme yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin titizlikle takip edilmesi, bu kapsamda gerektiğinde sözleģmeden doğan tüm hak ve yaptırımların uygulanması (Sayfa: 46,47), 3- PTTBank iģlemlerinde güvenliğin arttırılması ve karģılaģılan usulsüzlüklerin en aza indirilmesi amacıyla; -Bilgi sistemlerinde kontrol mekanizmalarının geliģtirilmesine yönelik baģlatılan çalıģmaların, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından oluģturulan mevzuat da dikkate alınarak, uluslararası kabul görmüģ bir yönetim ve denetim standardına uygun Ģekilde sürdürülmesi, -Personeli yetersiz iģyerleri için uygun kontrol yöntemlerinin geliģtirilip, kasa limitlerinin güncellenmesine ve nakit yönetimine özel önem verilmesi, -Banka kredisi iģlemlerinde sahte kimlik kullanımını engelleyecek ilave önlemlerin alınması (Sayfa: 55-57), 4- Kargo sektöründe rekabet üstünlüğü sağlanmasına yönelik olarak; -Sektördeki temel performans göstergelerinden olan ve 2013 yılında %55 seviyesinde gerçekleģen gönderilerin süresinde teslim edilme oranının daha yukarı çekilmesine yönelik hizmet kalitesini artırıcı çözümler geliģtirilmesi, -Kargo faaliyetinin gelir-gider dengesi de dikkate alınarak ileriki yıllara yönelik sürdürülebilirlik hedefleri oluģturulması (Sayfa: 60-61), Önceki yıllardan devam eden ve izlemede olan konular: sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ile oluģturulan evrensel hizmet fonu gelirlerinin hesaplanmasına dair ileride oluģabilecek belirsizlik, anlaģmazlık ve muhtemel gelir kayıplarının önüne geçilebilmesini teminen; -UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığı tarafından bu konuda yürütülen ikincil mevzuat hazırlık sürecine ġirket menfaatleri doğrultusunda gerekli katkı sağlanması, -PTT nin maliyet hesaplama sisteminin 6475 sayılı Kanun ile öngörülen düzey ve detaya eriģtirilmesi, konularında yürütülen çalıģmaların sürdürülmesi (Sayfa: 41), 2- Posta hizmetlerinde kalitenin artırılması ve kabul edilen posta gönderilerindeki azalıģın önüne geçilebilmesine yönelik olarak; 6475 sayılı Posta

17 IX Hizmetleri Kanunu ve ikincil mevzuatı ile getirilen yükümlülükler de dikkate alınarak, temel performans göstergelerinden olan gönderilerin alıcılara hedeflenen sürelerde teslimini sağlayacak operasyonel iyileģtirme çalıģmalarına ağırlık verilmesi (Sayfa: 45), 3- Evrensel posta hizmet yükümlüsü ve etkin piyasa gücüne sahip hizmet sağlayıcısı konumunda bulunan ġirket in bu kapsamdaki maliyetlerini net bir Ģekilde hesaplama zorunluluğu da dikkate alınarak posta, banka, lojistik ana hizmet gruplarına iliģkin hesapların birbirinden ayrılması ve maliyetlerinin ayrı ayrı hesaplanarak gerçek maliyetlere dayalı hizmet fiyatlarının belirlenmesi için baģlatılan çalıģmaların ivedilikle yapılması (Sayfa: 68), 4- Otoyollar ve Boğaz Köprülerine HGS (Hızlı GeçiĢ Sistemi) kurulması, iģletilmesi ve bankacılık hizmetlerinin usul ve esaslarının belirlenmesi amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü ile tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren protokol kapsamında hizmete verilen donanım ve yazılımın yenilenmesi, terfisi, ihtiyaçlara göre ek özellikler kazandırılması, oluģabilecek eksiklik ve aksaklıklarının giderilmesine yönelik ilave yatırımlar ile kullanıcı sayısında artıģa neden olmayacak kurulum değiģiklikleri için yapılacak harcamalar konusunda taraflar arasında ek protokol imzalanması hususundaki giriģimlerin sürdürülmesi (Sayfa: 88-90), 5- Raporun ilgili bölümlerinde bulunan ve Rapor ekleri (Ek:14) arasına alınan diğer öneri ve tavsiyelerin de yerine getirilmesi. Sonuç: Posta ve Telgraf TeĢkilatı Anonim ġirketi (PTT A.ġ.) nin dönemi bilânçosu ve ,61 Türk Lirası dönem zararı ile kapanan gelir tablosu genel görüģmeye sunulur.

18

19 1 A-Mevzuat: 1-Kanunlar: II-ĠDARĠ BÜNYE Posta ve Telgraf TeĢkilatı Anonim ġirketi (PTT), 23 Ekim 1840 tarihinde Posta Nazırlığı olarak kurulmuģ, 1933 yılında katma bütçeli bir idare haline getirilerek önce Bayındırlık Bakanlığına, 1939 da ise UlaĢtırma Bakanlığına bağlanmıģtır yılında kamu iktisadi teģebbüsü olarak düzenlenen PTT Genel Müdürlüğü, 1984 yılında çıkarılan 233 sayılı KHK ile kamu iktisadi kuruluģu (KĠK) statüsüne geçirilmiģtir tarih ve 4000 sayılı Kanun ile 1995 yılından itibaren Türk Telekomünikasyon A.ġ. (Türk Telekom) ve T.C. Posta ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü (PĠ) olarak ikiye ayrılan KuruluĢ, tarihinden itibaren müstakilen çalıģmaya baģlamıģtır. Posta ĠĢletmesi Genel Müdürlüğü nün unvanı tarih ve 4502 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile de T.C. Posta ve Telgraf TeĢkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) olarak değiģtirilmiģtir. Posta sektörünün düzenlenmesi ve denetlenmesini sağlamak amacıyla tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu nun 21 inci maddesi ile Posta ve Telgraf TeĢkilatı Anonim ġirketi (PTT) kurulmuģ ve tarihinde Ticaret Siciline kayıt olarak faaliyetine baģlamıģtır. Aynı tarih itibariyle T.C. Posta ve Telgraf TeĢkilatı Genel Müdürlüğü faaliyetlerine son verilmiģtir. Söz konusu Kanunun 21. maddesinde; - KuruluĢ ve tescile iliģkin hükümleri hariç olmak üzere 6102 sayılı Kanun ve özel hukuk hükümlerine tabi Posta ve Telgraf TeĢkilatı Anonim ġirketi unvanı altında bir anonim Ģirket kurulduğu, -PTT nin sermayesinin tamamı Hazineye ait olmakla birlikte mülkiyet hakkı, kâr payı hakkı ve kamunun pay sahipliğinden kaynaklanan bütün mali hakları Hazine MüsteĢarlığında kalmak kaydıyla Hazine MüsteĢarlığının PTT deki pay sahipliğine dayanan oy, yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri Bakanlık tarafından kullanılacağı hüküm altına alınmıģtır. Ayrıca bu hak ve yetkilerin kullanımına iliģkin her türlü mali ve hukuki sorumluluk Bakanlığa ait olduğu belirtilmiģtir sayılı Kanun da, PTT nin bu kanun ve 6102 sayılı Kanunun bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerine göre Kalkınma Bakanlığının görüģü ve Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakanın uygun görüģü alınarak hazırlanan esas sözleģmesinin Genel Kurul tarafından onaylanmasını müteakip yapılacak tescil ve ilan

20 2 Sayıştay ile faaliyete geçeceği, esas sözleģmede yapılacak değiģikliklerde Kalkınma Bakanlığının görüģü ve Hazine MüsteĢarlığının bağlı olduğu Bakanın uygun görüģü aranacağı belirtilmiģtir. PTT A.ġ., ilgili kanun uyarınca hazırlanan esas sözleģmenin Genel Kurul tarafından onaylanmasına müteakip, ticaret siciline tescil ve yayınlanmasıyla faaliyete baģlamıģtır. ġirket in, amaç ve faaliyet konuları esas sözleģmede özet olarak; -Yurt içinde ve yurt dıģında her türlü taģımacılık hizmetlerini de içerecek Ģekilde posta, koli, kargo ve lojistik hizmeti vermek, -Posta pulları, kiģisel pul, anma pulları, posta kartları ve zarflarının bastırılması ile posta hizmetini sağlayacak materyali temin etmek ve satmak, -Elektronik ortam dâhil her türlü tebligat ve telgraf hizmeti vermek, -Denetlemeye iliģkin hükümler saklı kalmak kaydıyla, 5411 sayılı Bankacılık Kanununa tabi olmaksızın, bu kanun kapsamında faaliyet konuları ile ilgili olarak bankalarla yapacağı sözleģmeler doğrultusunda bankalara destek hizmeti vermek, -Yurt dıģı ve yurt içi havale, posta çeki, her türlü tahsilât ve ödeme, elektronik ortamda satıģ, döviz alım ve satım iģlemleri ile ilgili izinler alınmak Ģartıyla, hazine bonosu, tahvil, hisse senedi ve diğer değerli kâğıtların alımına aracılık hizmeti yapmak, -Ödeme hizmetleri sunmak ve ücret tahsilât sistemi alt yapısı kurmak ve iģletmek, -Teknolojik birikim ve yazılımları üretmek ve pazarlamak, -Adres bilgi kayıt sistemi, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılığı ve e-apostil hizmetini yürütmek olarak belirlenmiģtir. Posta ve Telgraf TeĢkilatı A.ġ., 3346 sayılı Kamu Ġktisadi TeĢebbüsleri ile Fonların Türkiye Büyük Millet Meclisince Denetlenmesi Hakkında Kanun ile 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu uyarınca SayıĢtay denetimine tabidir. 2- Tüzükler: Faaliyet döneminde PTT Genel Müdürlüğünü doğrudan ilgilendiren bir tüzük yayımlanmamıģtır. 3- Bakanlar Kurulu Kararları: Faaliyet döneminde Bakanlar Kurulu nun tüm teģebbüsleri ilgilendiren kararlarından ayrı olarak doğrudan PTT için aldığı bir kararı bulunmamaktadır.

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ORDU İL ÖZEL İDARESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar T.C. SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠNSAN KAYNAKLARI VE EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı Silivri Belediye BaĢkanlığı

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU CUMHURBAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 3 SAYIŞTAYIN

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TUNCELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 1 SAYIġTAYIN

Detaylı

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU GEBZE TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK

Detaylı

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU

DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DÜZCE İL ÖZEL İDARESİ 2012YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRKĠYE ĠNSAN HAKLARI KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI

T.C. DEFNE BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 26 : Geçici ĠĢçi ÇalıĢtırma Vizesinin Verilmesi Belediyelerde istihdam edilecek geçici iģçi pozisyon vizesinin verilmesi, mevcut mevzua hükümleri çerçevesinde belediye meclisi

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SSAYIIġġTAY BAġġKANLIIĞII EDĠĠRNE ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU HAZİRAN 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2009 30/06/2009 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 30.06.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik Yatırım Fonu Fon Kurulu na Giriş ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Esnek Emeklilik

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2011 31.03.2011 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE DEMĠRYOLU MAKĠNALARI SANAYĠĠ A.ġ. (TÜDEMSAġ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. TÜRKĠYE DEMĠRYOLU MAKĠNALARI SANAYĠĠ A.ġ. (TÜDEMSAġ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI TÜRKĠYE DEMĠRYOLU MAKĠNALARI SANAYĠĠ A.ġ. (TÜDEMSAġ) 2013 YILI DENETĠM RAPORU Bu rapor 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/12/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2016 RECEP TAYYĠP ERDOĞANĠ ÜNĠVERSĠTE DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2015 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN

Detaylı

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012)

FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) FĠBA HAYAT SĠGORTA ANONĠM ġġrketġ Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Dönem (01.01.2012-31.12.2012) İşbu rapor Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenerek 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 31/03/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURUM ĠDARÎ KURULU TOPLANTI TUTANAĞI NĠSAN 2013 TOPLANTI TARĠHĠ : 17.04.2013 TOPLANTI SAATĠ : 10:00 TOPLANTI YERĠ : TMO Genel Müdürlüğü Toprak Mahsulleri Ofisi

Detaylı

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi?

5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? 5951 Sayılı Torba Kanun Neler Getirdi? Ömer BENOKAN 05.02.2010 tarih ve 27484 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan, 28.1.2010 tarih ve 5951sayılı AMME ALACAKLARININ TAHSĠL USULÜ HAKKINDA KANUN ĠLE BAZI KANUNLARDA

Detaylı

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ANKARA YENĠMAHALLE BELEDĠYESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇERĠK BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÜZENLĠLĠK DENETĠM RAPORU 1 BOZOK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 2014 YILI 14 DÜZENLĠLĠK DENETĠM

Detaylı

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. 2006 YILI FAALİYET RAPORU 27/3/2007 İÇİNDEKİLER Sayfa No I. GİRİŞ ve İDARİ FAALİYETLER 3 KISACA HSBC PORTFÖY YÖNETĠMĠ A.ġ. 3 YÖNETĠM ve DENETLEME KURULLARI 4 ÜST YÖNETĠM 5 SERMAYE

Detaylı

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 5929 VEKALET ÜCRETLERİNİN DAĞITIMINA DAİR USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 25/6/2012 No : 2012/3327 Dayandığı KHK nin Tarihi : 26/9/2011 No : 659 Yayımlandığı R.Gazetenin

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik

Detaylı

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1

ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YÖNETİM KURULU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Sayfa No: 1 Sayfa No: 1 1-Rapor Dönemi : 01.01.2011-31.12.2011 2-Şirketin Unvanı : Alkhair Portföy Yönetimi A.ġ. 3. Dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan Başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ADANA BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU

Detaylı

KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KONYA SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ESKİ ADIYLA OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU) 30 HAZİRAN 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR Oyak Emeklilik

Detaylı

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Eylül 2014 İÇERİK NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 22 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/06/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TÜRKİYE VAGON SANAYİİ A.Ş. (TÜVASAŞ) 2013 YILI DENETİM RAPORU Sayıştay Bu rapor 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı SayıĢtay Kanunu ile 08.06.1984 tarih ve 233 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 ĠÇERĠK ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ 1 ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 12 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIġTAY BAġKANLIIĞII ZONGULDAK ĠĠL ÖZEL ĠĠDARESSĠĠ 22001122 YIILII DENETĠĠM RAPPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU TÜRKİYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI BAŞKANLIĞI 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ

Detaylı

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar)

ORTAKLIK YAPISI (%1'den fazla iģtiraki olanlar) A. GiriĢ TEB PORTFÖY YÖNETĠMĠ ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 2011 30 EYLÜL 2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU TEB Portföy Yönetimi A.ġ. ( ġirket ), 2 Kasım 1999 tarih ve 428025-375607 sicil numarası ile Ana SözleĢmesi

Detaylı

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN BÜYÜKŞEHİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA

NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA TÜRKĠYE Ġġ BANKASI A.ġ. NIN BANKA BONOSU VE/VEYA ISKONTOLU TAHVĠLLERĠ VE/VEYA TAHVĠLLERĠNĠN HALKA ARZINA ĠLĠġKĠN SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN 20.01.2011 TARIHINDE ONAYLANAN 26.01.2011 TARĠHĠNDE TESCĠL

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR ARA DÖNEM FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA İNCELEME RAPORU Oyak Emeklilik A.ġ. Büyüme Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım

Detaylı

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KONYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 ĠÇĠNDEKĠLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU

VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01/01/2010 30/09/2010 FAALİYET RAPORU 1- Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, dönem içinde yönetim ve denetleme kurullarında görev alan başkan ve üyelerin, murahhas üyelerin ad

Detaylı

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. T.C. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 01.01.2013 31.08.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU

T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI. T.C. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 01.01.2013 31.08.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI T.C. POSTA VE TELGRAF TEġKĠLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 01.01.2013 31.08.2013 DÖNEMĠ DENETĠM RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca hazırlanmış,

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ 01.01.2013-28.06.2013 DÖNEMİ DENETİM RAPORU Bu rapor; 24.11.1994 tarih ve 4046 sayılı Kanun ile 03.12.2010 tarih ve 6085 sayılı Kanun

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ KADRO GÖREV TANIMLARI KADRO UNVANI : Büro Destek Personeli BAĞLI OLDUĞU UNVAN : ġef Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Enstitüler, Fakülteler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları

Detaylı

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur.

Konuyla Ġlgili Tebliğin Tam Metni Ekte Tarafınıza SunulmuĢtur. ANKARAS-Sirküler/2013-32 09.12.2013, ANKARA KONU: SGK NIN ĠġVEREN UYGULAMA TEBLĠĞĠNDE DEĞĠġĠKLĠK HK. 28.11.2013 tarihli 28835 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İşveren Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına

Detaylı

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI 1 DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI HAC VE UMRE HESABI 8 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI DĠYANET ĠġLERĠ BAġKANLIĞI

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII KALKIINMA BAKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2014 YILI MAL ve HĠZMET ALIMLARI ĠLE YAPIM ĠġLERĠNDE %10 LUK KULLANIM RAPORU 1 Karaman-2015

Detaylı

T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU

T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU T.C POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (PTT) 2012 YILI RAPORU Bu rapor; 6085 sayılı Kanun ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca hazırlanmış, Sayıştay Rapor Değerlendirme Kurulu nun 03.10.2013

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Nüfus ve VatandaĢlık ĠĢleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.05.0.NÜV.0.10.00.03/121/35404 13/04/2011 Konu : Adrese ĠliĢkin Ġdari Para Cezaları Maliye Bakanlığından konuya iliģkin alınan

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

YÖNETMELİK. MADDE 4 (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 6475 sayılı Kanunun 3 üncü maddesindeki tanımlar yanında; 29 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29639 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: YÖNETMELİK EVRENSEL POSTA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇERİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI DÜZENLİLİK DENETİM RAPORU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS DENETİM RAPORU

Detaylı

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL

ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ DERNEĞĠ GENEL KURULU NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL NĠSAN 2009 DAN BU GÜNE ÜNĠVERSĠTE HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ FAALĠYETLERĠ 2 EYLÜL 2010 ĠSTANBUL Üniversite Hastaneleri Birliği Platformu; 2009 Nisan, Ġstanbul Üniversitesi Toplantısı, 2009 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MERSİN ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ 1 MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 11 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ 2013 YILI DENETĠM

Detaylı

BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ VE ĠLETĠġĠM KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ VE ĠLETĠġĠM KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU BĠLGĠ TEKNOLOJĠLERĠ VE ĠLETĠġĠM KURUMU 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU ADANA BĠLĠM VE TEKNOLOJĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2016 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN

Detaylı

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇERİK GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 1 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ 23 GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL TESĠS 35 T.C. SAYIġTAY BAġKANLIĞI GAZĠ

Detaylı

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL

HĠZMETĠN TANIMI HĠZMETĠN ORTALAMA. BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER ĠLK HĠZMETĠN ADI. BAġVURU MAKAMI SEKTÖR VB.) DĠĞER (ÖZEL B070BHM0360000 045020700 B070BHM0350000 045020600 B070BHM0340000 045020500 B070BHM0330000 045020400 B070BHM0320000 045020300 B070BHM0310000 045020200 B070BHM0300000 045020100 KURUM STANDT VE MADDE NUMAS

Detaylı

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU SĠVĠL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU...

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

KAYSERĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KASKĠ) 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

KAYSERĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KASKĠ) 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU KAYSERĠ SU VE KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (KASKĠ) 2014 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ekim 2015 ĠÇĠNDEKĠLER 1. KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 2. DENETLENEN KAMU

Detaylı

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013

KANUN. Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 19 Ocak 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28533 KANUN SOSYAL SĠGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SĠGORTASI KANUNU ĠLE BAZI KANUNLARDA DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR KANUN Kanun No. 6385 Kabul Tarihi: 10/1/2013 MADDE

Detaylı

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi :

01 OCAK EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. I. Giriş. 1- Raporlama Dönemi : 01 OCAK 2011-30 EYLÜL 2011 DÖNEMİNE AİT YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU I. Giriş 1- Raporlama Dönemi : 01.01.2011-30.09.2011 2- Ortaklığın Unvanı : İş Portföy Yönetimi AŞ Şirket Hakkında Genel Bilgi ĠĢ

Detaylı

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL.

Ruhsat Harcı (2015 yılı için Jeotermal kaynak iģletme harç miktarı; 7.028,45 TL., mineralli su iģletme ruhsat harç miktarı 3.514,25 TL. JEOTERMAL KAYNAK VE DOĞAL MĠNERALLĠ SULAR ARAMA RUHSATI MÜRACAATI Talep sahibince 1/25000 ölçekli pafta adı ve altı derecelik dilim esas alınarak yedi basamaklı koordinat sistemine göre yirmi noktayı ve

Detaylı

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR

SAYMANLIK PERSONELİ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR SAYFA NO 1/6 1.POZİSYON ADI: Saymanlık Personeli 2.BAĞLI OLDUĞU ÜST POZİSYON: Maliye Bakanlığı 3.KENDİSİNE BAĞLI ALT POZİSYONLAR: Saymanlık Müdür Yardımcısı, Muhasebe memuru, Veznedar. 4.GÖREV : Bu Yönetmelik,

Detaylı

DENETİM KURULU RAPORU

DENETİM KURULU RAPORU DENETİM KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1 KONU Denetleme Kurulu olarak Türkiye Okul Sporları Federasyonunun 01.03. 31.01. döneminde, Federasyon Ġdari iģlemler, sportif faaliyetler ile ilgili iģlem ve harcamalara

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI

ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI DERS NOTU - 2 ELEKTRONİK TİCARET ÖDEME ARAÇLARI Ġnternet üzerinden güvenli bir Ģekilde ödeme yapılabilmesi için pek çok araç geliģtirilmiģtir. Kredi Kartı Elektronik Para Elektronik Çek Diğer Ödeme Araçları

Detaylı

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır.

MALİ TAKVİM OCAK. - Maliye Bakanlığınca (BÜMKO) ayrıntılı harcama programı vizeleri yapılır. MALİ TAKVİM OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin usul ve esasların

Detaylı