MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;"

Transkript

1

2

3 MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Geride býraktýðýmýz 2012 yýlý, devrimin kendini iyiden iyiye hissettirdiði bir yýl oldu. Bahar her zaman bir isyan dönemi olmuþtu; bu yýl her gün bahar oldu. Ne iþçiler terketti direniþ alanlarýný ne kadýnlar çekildiler evlerine; ne Kürt halký boyun eðdi faþizme ne de Aleviler... Ve gençler; liselerden, üniversitelerden, atölyelerden sokaklara çýktýlar, faþizme karþý Deniz oldular, Yusuf oldular, Hüseyin oldular. Ýþte ODTÜ... Vietnam Kasabý Comer in arabasýný yakan gelenek, ODTÜ de yaþamaya devam ediyor. ODTÜ bir anda bütün gözlerin çevrildiði yer haline geldi ve gençlik dört bir yandan ODTÜ eylemcilerini, eylemlerle selamladý. Bir kez daha gördük ki gençlik devrimcidir, devrimin en hareketli, en enerjik, en militan gücüdür. Faþizm bu yýl da ev iþaretlemeleriyle yeni katliamlara hazýrlandýðýný gösterdi; ona en güzel cevabý ise sokaklarda emekçiler ve gençler verdi. 19 Aralýk, Maraþ ve Roboski katliamlarý için halklar sokaktaydý. Ve bir kez daha kanýtladýlar ki, katletseler de, yaksalar da, uçaklardan bombalar da yaðdýrsalar devrimi engelleyemeyecekler. Emperyalist savaþ en yakýcý haliyle gündemde kalmaya devam ediyor. Patriotlarýn gelmesi savaþýn sadece Suriye ye yönelik deðil, Çin-Rusya ve ABD arasýnda gerçekleþecek küresel bir savaþýn hazýrlýklarýnýn sürdüðü gerçeðini ön plana çýkarýyor. 1 Ocak 1959 dan beri Yüzyýlýn Komünü Küba 54 yýldýr emperyalizme ve kapitalizme karþý, devrimin, sosyalizmin bayraðý olmaya devam ediyor. Viva Cuba! Viva Socialismo! Genç Yoldaþ ý bütün üniversitelere, liselere, atölyelere... Kýsacasý gençliðin olduðu her yere ulaþtýrma kampanyamýz devam ediyor. Bütün Genç Yoldaþ okurlarýný, bu kampanyanýn aktif örgütleyicileri olmaya davet e- diyoruz. Bir sonraki sayýmýzda görüþmek üzere. Hoþçakalýn.

4 ULUSAL SORUNDA UMUT GÜNEŞ GERÇEK ÇÖZÜM Birleþik devrimin örgütlenmesinin propagandasý þimdi çok büyük bir önem kazanmýþtýr. Zira anayasal hayaller burjuvazinin egemenliðinden ötürü belli bir güç kazansa da emekçi kitleler ve gençlik bu hayallere tenezzül etmemektedir. Gençlik Denizlerin yolundan gitmektedir. Denizlerin OD- TÜ ye yazdýðý DEVRÝM hedefi onlarýn yoludur. Denizlerin idam sehpasýnda söyledikleri son söz bizlerin yapmasý gerekenlerdir. Ne diyordu Deniz idam sehpasýnda Yaþasýn Türk ve Kürt Halklarýnýn birlikte mücadelesi Yeni yýla girilmesi ile birlikte devlet Ýmralý ile görüþmeye baþladý ve bu siyasetin gündemine oturdu. Bu görüþmeler belli bir kesimde sürekli hüsrana uðrayan barýþ umutlarýný yeniden canlandýrmýþ olsa da, baþta Kürt gençleri ve analarý olmak üzere, pek çok hareket bu sürece temkinli yaklaþýyor. DTK eþ baþkaný Aysel Tuðluk açýktan þunu söylüyor (Oslo) Görüþmelerin ardýndan Roboski katliamý ve toplu gerilla katliamlarý gerçekleþtirildi. Bu nedenle artýk halkýn hükümetten yana ne umudu kaldý ne de güveni kaldý. Bu ö- nemli bir vurgudur, çünkü burjuvazinin þu an hükümet olan partisine olan güven ne kadar az olur ve yok olursa Kürt halký o kadar özgürlüðüne yakýn olacaktýr. Ama yine de reformist ve oportünist hareketler silahlar sussun, barýþ olsun diye dua etmekte ve kitlelere burjuvaziden medet ummayý öðütlemektedir. Peki, yeni yýlýn daha ilk dakikalarýnda devlet neden böyle bir adým attý ve biz devrimci gençlik bu sürece nasýl yaklaþ malýyýz? Sermaye Sýnýfýnýn Açmazý Bu soruya cevap vermek için bir kaç ay gerilere gitmek ve geçen yýlýn olaylarýný þöyle bir gözden geçirmek yerinde olur. Çünkü yaþanýlan her olay ve olgu tekelci sermaye sýnýfýný ve faþist devletinin sonunu yaklaþtýrmaktadýr. Sermaye sýnýfý büyük bir açmazda ve kendine bir çýkýþ yolu bulmaya çalýþýyor ama nafile!öyleyse bu açmazýn nedenlerini aþaðýda bir bir ele alalým: Birincisi; Sermaye sýnýfý yoðun bir ekonomik politik kriz yaþýyor ve þimdilik bu krizden bir çýkýþ yolu gözükmüyor. Zira sermaye sýnýfýnýn önüne koyduðu her çözüm yolu daha büyük bir problemle karþýsýna çýkýyor. Ýkincisi;Kitlelerin devrimci mücadelesi sürekli artýyor, yoðunlaþýyor ve giderek faþizmin karþýsýnda bir birleþik güç yaratýyor. Bu kitle gücü Türkiye ve Kürdistan da ezilen ve sömürülen her kesimi içine almaktadýr. Üçüncüsü; Kürt halký artýk eskisi gibi deðildir. Kürt halký devrimci bir halktýr ve gerekirse evlatlarýný daðda, gerekirse dört duvar arasýndan söküp a- labileceðini göstermiþ durumdadýr. Zindanlara yönelen bir Kürt halký, devrime yönelmiþ durumdadýr. Dördüncüsü; Tüm bu mücadelenin bir sonucu olarak tekelci sermaye sýnýfý ve faþist devlet içinde bulunduðu krizden ve yükselen devrim belasýndan kurtulmak için önüne savaþ gibi bir seçeneði koydu. Ama bu politikasý da hüsrana uðradý ve sonunda pek çok ülke ile savaþ durumuna geldi. Beþincisi; Kürt halký kendisine en lazým olaný, devrimci ve proleter bir yöntemle sorununun çözüm örneðini yine geçen yazýn baþlarýnda Rojova devrimi ile gördü. Ve bu halk devrimi ezilen bütün halklara moral olduðu gibi, devrim seçeneðini de halklarýn önüne koymuþ oldu. Bu sürecin sonunda Kürt halký bölgesel anlamda ciddi bir güç haline geldi ve bölgesel devrimlerin de önünü açtý. Altýncýsý; Türkiye ve Kürdistan da gençliðin devrimci potansiyeli son ODTÜ eylemleri ile bir kez daha görüldü ve ülkenin tüm gündemini kapladý. Ýþte tüm geliþmeler göz önüne alýnýnca sermaye sýnýfýnýn açmazý kendiliðinden ortaya çýkýyor. Devrim sermaye sýnýfýnýn ensesinde, soluðunu hissettirmektedir. Sermaye sýnýfý ne yapsa altýndan kalkamýyor. 2

5 Sermaye Sýnýfýnýn Korkusu Emekçi ve ezilen halklarýn devrimleri sermayenin bitmez korkusudur. Ve Ýmralýyla yapýlan görüþmeler bu korkunun bir ifadesi olarak ortaya çýkmaktadýr. Ayný zaman diliminde yeniden baþlayan anayasa yapma görüþmeleri büyük bir umut kaynaðý olarak karþýmýza kondu yine. Hem de burjuva partilerinin ortak görüþleri ile, çünkü tüm burjuva partileri gidiþatýn pek de iyi olmadýðýný görmekte ve sermayenin egemenliði söz konusu olduðunda hiçbir þekilde ayrýlýkçý durmayýp emekçilere, ezilenlere karþý nasýl birleþtikleri ortada. Sermaye sýnýfý yaný baþýndaki örnekten, Rojava devriminin kendi sýnýrlarý içerisinde yaþanmasýndan inanýlmaz korkmaktadýr. Anayasa görüþmeleri de, imralý ile yapýlýn görüþmeler de bu nedenledir. Burjuvazinin dillendirdiði ve burjuvalardan tutunda pek çok reformist yapýnýn savunduðu Kürt sorununun barýþçýl- anayasal çözümü mümkün müdür? Buna evet diyenler var, ama onlar Kürt halkýna karþý yalnýzca katliam ve baský gördüler. Roboski katliamý buna örnektir, ya da bu görüþmeler baþladýðýnda 10 gerillanýn katledilmesi de bir örnektir. Tüm bu yaþananlardan sonra burjuvazinin bu sorunun anayasal çözümü mümkündür demeleri, kendi egemenliklerini korumaktan öte bir anlam taþýmýyor. Ve biz devrimci öðrenci ve iþçi gençlik olarak bu çözüm den yana deðiliz. Çünkü bu bizi burjuvazinin þemsiyesi altýna sokar. Bizim savunduðumuz çözüm ulusal sorunun Marksist çözümüdür. Bizce Uluslarýn Kendi Kaderinin Tayin Hakký gerçekleþmeden Kürt ulusal sorunu gerçekten çözülmüþ olmayacaktýr. Ýþçi ve öðrenci gençliðimiz, halklarýmýz bu aldatmaya daha fazla katlanmamalý ve halklarýn birlikte yapacaðý devrimi örgütlemelidir. Kürt halkýnýn güvenebileceði tek güç Türkiye iþçi ve emekçileri, Dünya iþçi sýnýfý ve halklarýdýr. Bunun dýþýndaki her güç onu ya yarý yolda býrakacaktýr ya da onu arkadan hançerleyecektir. Þimdi gençliðimiz birleþik devrimin örgütlenmesine hýz vermelidir. Devrimci bir süreçte devrimci örgütlenmelerin inþasý ne kadar zayýf olursa, ilerlemek de o kadar zor olur. Birleþik devrimin örgütlenmesinin propagandasý þimdi çok büyük bir önem kazanmýþtýr. Zira anayasal hayaller burjuvazinin egemenliðinden ötürü belli bir güç kazansa da emekçi kitleler ve gençlik bu hayallere tenezzül etmemektedir. Gençlik Denizlerin yolundan gitmektedir. Denizlerin ODTÜ ye yazdýðý DEVRÝM hedefi onlarýn yoludur. Denizlerin idam sehpasýnda söyledikleri son söz bizlerin yapmasý gerekenlerdir. Ne diyordu Deniz idam sehpasýnda Yaþasýn Türk ve Kürt Halklarýnýn birlikte mücadelesi Ýþte bu mücadele ile birlikte gelen, sonunda faþizmin yýkýldýðý ve emekçilerin özgür olduðu bir yerde, emekçilerin iktidarýnda bu sorun gerçek çözümüne kavuþur. Ve bugün için sokaklar bu kadar yeryüzünün lanetlileri ile doluyken; emperyalist kapitalist sistem büyük bir yýkýlýþ içinde iken Denizlerin bizlere gösterdiði yol gerçek devrimci yoldur. Þimdi Türk ve Kürt gençliði, halklarýn mücadele birliði i- çin sokaklara çýkma zamaný. Bizim savunduðumuz çözüm ulusal sorunun Marksist çözümüdür. Bizce Uluslarýn Kendi Kaderinin Tayin Hakký gerçekleþmeden Kürt ulusal sorunu gerçekten çözülmüþ olmayacaktýr. Ýþçi ve öðrenci gençliðimiz, halklarýmýz bu aldatmaya daha fazla katlanmamalý ve halklarýn birlikte yapacaðý devrimi örgütlemelidir. 3

6 GENÇLİĞİN İÇİNE SIZAN SAĞ SAPMALAR-3 K.ÇİÇEK İÇLİ DEVLETÝN SÖNÜMLENMESÝ MÝ, DERHAL ORTADAN KALDIRILMASI MI? Marx a göre devlet, bir sýnýf egemenliði örgütüdür. Engels, devlet için toplumun geliþmesinin belirli bir aþamasýndaki ürünüdür der. Devletin sýnýflarýn ortaya çýkýþýyla birlikte var olmaya baþladýðý gerçeði bize, sýnýflarýn tümden ortadan kaldýrýlmasýyla da yok olacaðý gerçekliðini verir. Ancak bu basitçe bir matematiksel düzenleme deðildir. Devlet sýnýflar arasýndaki uzlaþmaz çeliþkilerin içinden doðup, bir sýnýfýn diðer sýnýflar üzerindeki baský örgütü biçiminde olagelmiþtir. Yani; mahkemeleri, zindanlarý, parlamentosu, ordusu, bürokrasisiyle toplumun üstünde yer alan ve ona yabancýlaþmýþ bir zor aygýtýdýr devlet. Marx ve Engels, Paris Komünü olmadan önce devletle ilgili olarak onun bir devrimden sonra yok olacaðýný ortaya koyuyorlardý. Komün devrimi onlara devletin bir zor aygýtý olarak önce parçalanmasý gerektiði derslerini vermiþtir. Lenin Marx ýn düþüncelerini þöyle toparlar: Erek olarak devletin ortadan kalkmasý konusunda anarþistler ile en küçük bir uzlaþmazlýk içinde deðiliz. Biz bu ereðe eriþmek için, sömürücülere karþý devlet iktidarý alet, araç ve yöntemlerinden geçici olarak yararlanmanýn zorunlu olduðunu söylüyoruz; týpký sýnýflarý ortadan kaldýrmak için, ezilen sýnýfýn geçici diktatörlüðünü kurmasýnýn zorunlu olmasý gibi. Peki neden, hemen yok etmek yerine parçalamak ve yýkmaktan söz eder Marx ve Lenin? Marksizm-Leninizm yeni bir toplum tasarlama iþini yapmaz, eski toplumdan yeni topluma geçiþ biçimini doðal tarih süreci içinde ele alýr. Devletin ol- Hiçbir insan haklarý ve anayasal düzenleme kapitalizmi yerinden etmeyecektir. Bunlar olmadan kurulacak bir gelecek ise yalnýzca sosyalizmle mümkündür. Sýnýflarýn ortadan kaldýrýlmasýyla baþlayacak bir toplum gerçek özgürlüklerin ve bireyin çok yönlü geliþiminin ilk adýmý olacaktýr. 4

7 madýðý bir dönem yaþanmýþtýr tarihte ve devletin ortaya çýkýþýnýn sýnýflarla birlikte oluþu, sýnýflarýn ortadan kaldýrýlmasýyla da devletin ortadan kaldýrýlacaðý gerçeðinden hareket ederler. Sýnýflarýn ortadan kalkabileceði gerçeðini ise Marx kapitalist ekonomiyi incelerken ortaya koymuþtur. Üretimin toplumsallýðý üretim araçlarýnýn da toplumsallaþtýrýlmasýný zorunlu kýlmaktadýr, üretim araçlarý üzerindeki özel mülkiyet kabuðu üretimin toplumsallýðýna dar gelmektedir, kapitalist üretim ve mülkiyet biçimi, toplumsal üretimin ve toplumun ileri gitmesinin önündeki en büyük engeldir, derken somut gerçeklerden hareket etmiþtir. Ve Marx tüm bunlarý ortaya koyarken aslýnda devletin tamamen ortadan yok olmasýnýn da ekonomik temelini anlatmýþtýr. Bu engelin kaldýrýlmasý ise en otoriter þeyi gerektirir, yani bir devrim otoriterliðini. Günümüzde kimi sosyalistler devrimi, toplumun deðiþimini bir dizi reformlar, restorasyonlar biçiminde ele almaktadýr. Mesela þöyle demektedirler: Bakýn, Sovyetler de bir devrim yaptý ama onu inceleyin bu devrimin onlarca reform ve restorasyon olduðunu göreceksiniz! Bu algýya yönelik oynan kurnazca bir oyundur. Evet, Sovyetler Lenin in öncülüðünde devrimin ilk yýllarýnda ve sonraki yýllarda da onlarca yüzlerce reform- restorasyon yapmýþtýr. Ama bu baylar tüm bunlarý teker teker sýralarken en önemli þeyi atlarlar; Sovyetlerin en otoriter þeyi kullandýðý, yani bir devrimi gerçekleþtirdiði, iktidarý proletaryanýn ele aldýðýný ve üretim araçlarýnýn özel mülkiyetine son verdiðini, bunu korumak için zoru elden býrakmadýðýný unutturmak istemektedirler. Lenin, iktidarýn bir devrimle bir kez proletarya tarafýndan ele geçirilmesinden sonra devlet makinesinin birdenbire hemen parçalanmasý gerektiðinden söz eder. Çünkü der, proletaryanýn ihtiyacý olan halktan ayrý, halka karþý olan kapitalist devlet deðildir ama devrimci bir iktidara, bir devlete gereksinim vardýr. Ýþte bundan sonrasýnda, yani proletaryanýn iktidarý almasýndan sonra onlarca reform- restorasyon gerçekleþir. Örneðin memurculuðu, çürümeyi her yerde, tamamen birdenbire yok edemezsiniz, ama tüm memurculuðun kerte kerte ortadan kalkmasýný saðlayan yeni bir yönetim makinesinin kurulmasýna vakit geçirmeden baþlamak için eski yönetim makinesini birdenbire parçalama yý gerçekleþtirebilirsiniz ve gerçekleþtirilmesi gerekir. Kapitalist bürokrasiyi (memurculuðu) ortadan kaldýrabilmenin ilk adýmý, memurlarýn her iþe seçimle gelip, her an görevden geri alýnabilmeleri, maaþlarýnýn normal bir iþçi ücreti kadar yapýlmasý gibi demokratik önlemlerdir bunlar. Kapitalizm devlet makinesinin iþletilmesini öylesine basitleþtirmiþtir ki, proleter iktidar, yani üretim araçlarýnýn kapitalist özel mülkiyetine son veren proleter iktidar, demokratik önlemler alarak da devletin sönümlenmesi iþini baþarýyla yürütebilir. Lenin bir devlete ihtiyacýmýz var derken, toplumsal üretime ve üretim araçlarýnýn toplumsallaþtýrýlmasýna uygun düþen, yani toplumun sosyalist yeniden örgütlenmesine ve en sonu komünizme varacak olan siyasal geçiþ biçimlerini anlatmak istemektedir. Anarþistlerle Marksist- Leninistler arasýndaki en önemli fark birincilerin ütopyacý oluþu, ikincilerin ise gerçekçi, nesnel oluþudur. Anarþistler devrimden hemen sonra tüm otoritenin ortadan kaldýrýlmasýný isterken, bir devrimin kendi otoriterliðine bile karþýtlýk oluþtururlar. Onlara Engels in sözleriyle cevap verebiliriz: bir gemiyi, bir büyük fabrikayý otorite olmadan iþletin bakalým. Asla unutmamak gerekir ki devrim, kapitalizmin kokuþmuþ ve çürümüþ atmosferi içinde, kapitalist sistem tarafýndan yetiþtirilmiþ ama yine onun tarafýndan ezilmiþ, aþaðýlanmýþ, sömürülmüþ ve böylece onu yýkmakta çelikleþmiþ ve bilenmiþ ezilen bir emekçi yýðýnla gerçekleþtirilecektir. Özgürlük henüz, tarihsel ve toplumsal koþullarýn ve zorunluluðun kavranmasý biçiminde vardýr. Gerçek özgürlüðe giden yol buradan geçmektedir. Sonuç yerine: Yüz binlerce, milyonlarca genç bugün kapitalizmin en vahþi sömürü ve baskýsý altýnda geleceðini kurmaya çalýþýyor. Ancak kapitalizmin onlara biçtiði gelecek bugünden daha vahþi ve barbarcadýr. Kapitalizmi yýkmaya yönelmemiþ her eylem, onun ömrünü uzatmaktýr; dolayýsýyla vahþiliði ve barbarlýðý yok etme de nafile bir çabadýr. Sorunu salt bireylerin sorunu olarak ele almak, temele bireyin özgürlüðü, geliþimi düþüncesini koymak aslýnda kapitalizm tarafýndan ortaya atýlmýþ ve her giriþim de onun tarafýndan yýkýntýya uðratýlan bir düþünden baþka bir þey deðildir. Ýþçi, iþsiz, öðrenci ve yoksul gençlik, iþçi sýnýfýnýn saflarýnda yer aldýðý sürece köklü bir deðiþimin motor gücü olacaktýr. Ezen ve ezilen, sömüren ve sömürülen, köle ve köleleþtiren Tüm bunlar bugün hayatýmýzdaysa, bu kapitalizmin, sýnýflý toplum düzeninin bizlere sunduðu biricik yaþam biçimidir. Hiçbir insan haklarý ve anayasal düzenleme kapitalizmi yerinden etmeyecektir. Bunlar olmadan kurulacak bir gelecek ise yalnýzca sosyalizmle mümkündür. Sýnýflarýn ortadan kaldýrýlmasýyla baþlayacak bir toplum gerçek özgürlüklerin ve bireyin çok yönlü geliþiminin ilk adýmý olacaktýr. Yazýmýzýn þu ana kadar ki üç bölümünde, anarþist-troçkist-nihilist düþüncelerin bir karmasý biçiminde karþýmýza çýkan akým ýn gerçekleri nasýl ters yüz ettiðini, temel olanla tali olan þeyleri nasýl yer deðiþtirdiðini göstermeye çalýþtýk. Elbette buradaki ele alýþ yeterli deðildir. Biz sadece olaylara, olgulara, insanlara ve toplumlara, tarihe ve geleceðe bakarken, tüm bunlarý incelerken materyalist diyalektik bir bakýþ açýsýyla ele almanýn gerektiðini anlatmaya çalýþtýk. Nesnelliðinden, tarihsel geliþiminden koparýlmýþ bir ele alýþ daima bizi yanlýþ sonuçlara ve ütopyacýlýða götürecektir. 5

8 ODTÜ; YÝNE, YENÝ, YENÝDEN! 6 18 aralýk günü ODTÜ yerleþkesinde bulunan TÜBÝTAK araþtýrma merkezine R.T.Erdoðan ýn gelmesiyle çýkan çatýþmalarda baþýna isabet eden gaz bombasý nedeniyle hastaneye kaldýrýlan bir öðrenci uzun süre yoðun bakýmda kaldý. Bir çok kiþi gaz bombalarýnýn isabet etmesi ve plastik mermilerin kullanýlmasý nedeniyle yaralandý ve hastaneye kaldýrýldýlar. Devletin kolluk güçleri, 100 metre uzaktayken henüz sadece slogan atarak yürüyen kitleyi hedef gözeterek gaz bombalarýyla saldýrýya baþlayýp -normal þartlar altýnda saldýrmadan önce en a- zýndan nezaketen uyarý anonsu geçilirdi-, yarým saate kalmadan atmaya baþladýðý onlarca ses bombasý kullandý, üst üste attýðý çeþitli gaz bombalarýna ek olarak 8 TO- MA yla öðrencileri kuþatýp 3 yerden sýkýþtýrmaya çalýþtý, sonlara doðru köpüklü ve boyalý su kullanmaya kadar gitti ve o- kuldan çýkana kadar da saldýrýlarýna devam etti. Özellikle niþan alýnarak atýlan gaz ve ses bombalarýna raðmen öðrenciler akþamýn geç saatlerine kadar polisin saldýrýlarýna karþýlýk verdi ve polis okuldan gidene kadar çatýþma þiddetini arttýrarak aralýksýz sürdü. En son okuldan çýkarken polis, Teknokent çýkýþýnda bir grup öðrenciye aðza alýnmayacak küfürler ederek coplarla saldýrýp, yerde yatan öðrencilerin arasýna gaz bombasý atarak kaçtý. Saat 22:00 de kampüsün her yerinden bir el arabasý kadar toplanan, ki bunlar sadece gecenin bir yarýsý görülüp de toplanabilenlerdi, boþ gaz bombasý kapsülleri Rektörlük binasýnýn ö- nüne getirildi. Bir kiþinin hala hastanede yatmasýna neden olan bu kapsüller binanýn camlarýna atýldý. Polisler gittikten sonra Rektörlük binasýna CHP den gelen bazý milletvekilleri daha konuþmaya fýrsat bulamadan hiçbir düzen partisinin yanýmýzda iþi yok, defolun diyen öðrenciler tarafýndan yaka paça kovuldular. Daha sonra þanslarýný tekrar deneyen CHP li milletvekillerinin aralarýndan iki kiþi daha geldi, ancak yine ayný cevapla geri gönderildiler. Bunlarýn ardýndan öðrenciler tüm bunlarýn hesabýný sormak için Rektörle görüþmek istediler, ancak dakikalar sonra gelebilen Rektörle öðrenciler gece 2 ye kadar tartýþtýlar ve ardýndan Rektör bu olaylarý zoraki kýnadýðýný söylemek zorunda kaldý. Çatýþmanýn ertesi günü ülke genelinde çeþitli okullardan destek eylemleri yükselirken, ODTÜ öðrencileriyle birlikte öðretim elemanlarý ve diðer çalýþanlar bu saldýrýyý kýnamak ve öðrencilerin yanýnda olduðunu göstermek amacýyla dersleri boykot etme kararý aldýlar. Perþembe günü Hazýrlýk öðrencileri ve öðretim görevlileri baþta olmak üzere okuldaki hemen hemen her fakültedeki öðrenciler, asistanlar ve öðretim görevlileriyle birlikte okuldaki DÝSK li iþçiler ve çalýþan emekçiler bu boykota katýlarak destek verdi. Fizik binasý önünde yapýlan basýn açýklamasý sýrasýnda özellikle iþçilerin öðrencilerin yanýnda olmasý öðrenciler için moral kaynaðý oldu. Söz alan bir iþçi, ODTÜ öðrencilerinin geçen dönem TOGO ayakkabý fabrikasýndaki iþçilerin direniþlerine destek vermelerinin devamý olarak bu günlerde öðrencilerin yanýnda olmalarýnýn önemli olduðunu söyledi. Basýn açýklamasýnýn ardýndan öðrenciler, ODTÜ çalýþanlarý ve a- kademisyenleriyle birlikte Fizik bölümündeki U3 amfisine geçtiler. Amfi o güne kadar belki de hiç görmediði kadar yoðun ve coþkuluydu. Çoðu öðrenci ve a- kademisyen içeri bile giremediler ama buna raðmen içerde ve dýþarda hep bir aðýzdan sloganlar atýldý ve marþlar söylendi. Eylemlerin sosyal paylaþým sitelerinde ve medyada yankýlarý büyürken 21 aralýk sabahý bir çok üniversite öðrencisinin evleri TEM ekipleri tarafýndan basýldý, i- zinleri olmamasýna raðmen evleri arandý, eþyalarýna el kondu ve 12 öðrenci gözaltýna alýndý. Öðlen saatlerine doðru ODTÜ lü öðrenciler ve Eðitim-Sen li akademisyenler gözaltýlarýn serbest býrakýlmasý için birkaç saat içerisinde tüm okulu dolaþýp afiþ ve bildirilerle herkese eylem çaðrýsý yaptýlar. Ve sadece birkaç saat içinde yüzlerce kiþi Fizik önünde toplanýp saat 16:30 da A1 kapýsý önüne yürüyüþe geçildi. BDP li milletvekillerinin de katýldýðý eylemde ODTÜ Eðitim-Sen temsilcisi bir öðretim görevlisinin basýn açýklamasýný okumasýnýn ardýndan ayarlanan otobüslerle Kýzýlay da bir çok siyasi oluþumun katýldýðý eyleme gidildi. YKM önünden Baþbakanlýk a yürümek isteyen kitle polis barikatlarýyla ve TOMA larla karþýlandý. Basýn açýklamasý yapýlýrken ve sonrasýnda oradan gitmek istemeyen ve Baþbakanlýk a yürümek isteyen kitle KESK li kiþilerce sürekli eylem amacýmýzý saptýrmayalým, buradaki iradeye uyalým gibi söylemlerle deyim yerindeyse yatýþtýrýlmaya çalýþýldý ve eylem uzlaþmaya varýlarak sonlandýrýldý. Gelinen otobüslerle ODTÜ öðrencileri ve eðitimcileri okulun yanýnda bulunan, çoðu evlerde öðrencilerin kaldýðý 100.yýl Ýþçi Bloklarýnda otobüslerden inerek okulun A4 kapýsýna doðru yürüyüþe geçti. Yurtlar Bölgesi dolaþýlarak sonradan katýlan öðrencilerle birlikte 2.yurdun kantinine geçildi. Kantinde, sonradan katýlan öðrencilerle birlikte 18 Aralýk ve sonrasýndaki eylemlerin deðerlendirmesi yapýlýrken, bundan sonraki süreçlerde ne yapýlacaðýna dair bir forum gerçekleþti ve bir sonraki gün Adliye de buluþulmak ü- zere foruma son verildi. Gözaltýndaki öðrenciler Cumartesi günü Terörle Mücadele Þubesinden Ankara Adliyesine getirilip burada ifadeleri alýndý. Bütün gün boyunca Adliye binasýnýn önünde bekleyen öðrenciler, bina dýþýnda sürekli þarkýlarla ve sloganlarla arkadaþlarýnýn yanýnda olduklarýný ve onlarý almadan bir yere gitmeyeceklerini söylediler. Gün boyu süren ifadelerden sonra öðrencilerin 8 i tutuklama talebiyle mahkemeye sevkedildi. Gece geç saatlere kadar süren mahkeme sonucunda dýþarda bekleyen kitlenin kararlýlýðý ve her yerden gelen destek eylemlerinin de etkisiyle mahkemeye sevkedilen tüm öðrenciler serbest býrakýldý. Her Yer ODTÜ, Her Yer Direniþ ODTÜ de yaþanan bu süreç, bütün ü- niversitelerdeki fitili ateþleyen kývýlcým oldu. Ýlk önce Galatasaray Üniversitesi,

9 Marmara Üniversitesi, Mimar Sinan GSÜ, ÝTÜ ve YTÜ rektörlerinden gelen ortak kýnama, rektörlük iþgallerine sahne oldu. Galatasaray Üniversitesi öðrencileri bu kýnamanýn ardýndan dersleri boykot ettiler ve rektörlük binasýný kuþatarak rektörden imzasýný çekmesini ve ardýndan istifasýný istediler. Kendi aðzýyla bu kadarýný beklemediðini söyleyen rektör en sonunda ben de olaylardan üzüntü duyuyorum ama yanlýþ anlaþýldým dedi ve özür dilemek zorunda kaldý. Galatasaray Üniversitesi nden sonra Mimar Sinan GSÜ nde çalýþan 144 akademisyen ve çalýþan yaptýklarý basýn açýklamasýnda Üniversitenin ODTÜ yü kýnarken onlara danýþmadýðýný, tüm bu kýnamalara raðmen ODTÜ nün yanýnda olduklarýný ve bundan sonra da olacaklarýný söylediler. Ayný hafta içinde baþta Ýzmir ve Ýstanbul olmak üzere birçok üniversiteli ve hatta liseli öðrenciler, öðretim elemanlarý, sendikalar, odalar, sanatçýlar, aydýnlar, yazarlar ODTÜ ye destek eylemleri düzenlerken, 27 aralýk perþembe günü binlerce kiþi ODTÜ de ODTÜ ayakta demek için biraraya geldi. Öðlen saatlerinde Hazýrlýk Binasýndan baþlayan yürüyüþ sýrasýnda ilk önce Hazýrlýk ÖTK sýnýn, daha sonra Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi öðrencilerinin korteje katýlmasýyla artan coþku, diðer üniversitelerden gelen öðrencilerin de Yurtlar Bölgesinde kitleye katýlmasýyla birlikte doruða ulaþtý ve binlerce öðrenci ve akademisyen birlikte Devrim Stadyumuna geçtiler. Öðrenciler tarafýndan sahada büyük harflerle ODTÜ ayakta yazýldý ve ardýndan stadyuma çýkýldý. Akþama kadar süren programda birçok sanatçý ve aydýn marþlarla, türkülerle, þiirlerle ve konuþmalarýyla destek mesajlarýný ilettiler. Neden: Yalnýzca Bir Uydu? Tüm bunlar yaþanýrken ODTÜ öðrencileri burjuva medyada Göktürk-2 uydusunun atýlmasýný istemeyen, çantasýnda molotof kokteylleri bulundurduðu için polisin müdahale etmek zorunda kaldýðý bir grup marjinal öðrenci olarak yansýtýlmaya çalýþýldý. Çoðu yerde özellikle haberi bile yapýlmayan bu eylemlerin hepsi sadece Baþbakan ODTÜ ye geldi diye mi oluyor? Ya da sadece öðrencilerin AKP iktidarýndan duyduklarý memnuniyetsizliklerinden veya teknoloji düþmanlýklarýndan mý? Yoksa biz gerçekten çok mu marjinaliz? Biz biliyoruz ki 18 aralýk ve sonrasý geliþen bu süreç, sürekli var olan ve son zamanlarda Patriot füzelerinin yerleþtirilmesi ve NATO askerlerinin gelmesiyle iyice yoðunlaþan savaþ gündeminin, yeni YÖK yasa tasarýsýnýn, deðiþen kanunlarla iþçi ve emekçilerin üzerinde daha da artan baskýlarýn, 19 Aralýk ýn, Maraþ ýn, Roboski nin devamýdýr. Bu ne ilkti ne de son olacak. Biz bir þeyler yapmadýðýmýz sürece bu haberler sýradanlaþacak. Gözaltýlarla, tutuklamalarla aramýzdan hergün zindanlara birkaç kiþiyi daha göndermek bizim için bir rutin haline gelecek. Okulda sýrada otururken camlardan içeri gaz bombalarýnýn yaðmasý olaðan olacak. Mezun olduðumuzda güvencesiz þartlar altýnda çalýþtýrýlacaðýz ya da daha mezun olmadan bir zaman sonra çoðumuz sermaye sýnýfý çýkarlarý uðruna cepheye gönderilecek. 18 inde ve sonrasýnda yapýlan ve yapýlmaya devam edecek olan eylemlilikler tüm bu süreçleri kapsýyor. Öðrenciler de týpký iþçi ve emekçiler gibi, baþta Kürt halký olmak üzere ezilen tüm halklar gibi artýk tekelci sermaye tarafýndan yönetilmek istemiyorlar. Ve biz birþeyler yaptýðýmýz süre içinde de daha fazla tehdit oluþturacaðýz. Bundan dolayýdýr ki devlet gözünde biz de ciddi bir düþmana dönüþüyoruz. Üstelik kendini tehlikede hissettirecek kadar ciddi bir düþman... Devlet hem saldýrýp hem de bunun üstünü çamurla kapatmaya çalýþýyor ama asýl örtmeye çalýþtýðý gerçek hergün giderek artan korkusudur. Bu öyle bir korku ki uzaktan görünen silüetimiz bile onu bu kadar azgýnca saldýrmaya itiyor. Kendi- ni 3000 küsür çevik polisle, kimyasal silahlarla, ses bombalarýyla, zýrhlý araçlarla koruma ihtiyacý duyuyor. Köþeye sýkýþmýþ yaralý vahþi bir hayvan gibi, kendini koruma içgüdüsüyle, sürekli kan kaybederken önüne gelene saldýrýyor ve hýncýný alamayýnca daha azgýnca saldýrmaya devam ediyor. Ve biz biliyoruz ki gün geçtikçe artan saldýrýlarý onun gücünün deðil, aksine güçsüzlüðünün göstergesidir. Ona atýlan her taþ çatlaklarýnýn yalnýzca daha da derinleþmesine neden oluyor yýlýnda yine bu zamanlarda R.T. Erdoðan ýn ODTÜ ye gelmesiyle birlikte çýkan olaylarda 1000 kadar polisle öðrenciler karþý karþýya gelmiþlerdi. Çoðu insan o günleri polis barikatýnýn önünde çekilen uzun eþek pozlarýndan hatýrlar belki ama o günün ve devamýnda gelen Baþkaldýrýyoruz eyleminin ve yaþanan son olaylarýn ODTÜ için ciddi deneyimler olduðunu söylemek yanlýþ olmayacaktýr. 2 sene önce öðrenciler arasýnda meþru olup olmamak tartýþýlýyorken, bugün saatlerce süren direniþin ardýndan, iþçiler ve emekçiler, diðer üniversitelerden öðrenciler ve daha düne kadar kendimizi haklýyken haksýz duruma düþürdüðümüzü iddia ederek yanýmýzda olmayan akademisyenler sürece dahil olmuþ durumda. Bu süreç sermaye cephesinden gelen saldýrýlarý þiddetlendiriyor ama bu beraberinde ODTÜ öðrencilerine de politik ve pratik anlamda yeni deneyimler kazandýrýyor. 7

10 8 Hemen herkesin sahip olduðu genel bir algý var; okuyorsan iyi çocuksun, okumayýp çalýþýyorsan kötü. Sanki bu bizim elimizdeymiþ gibi, sanki çalýþmak çok yanlýþ bir þeymiþ gibi. Peki, çalýþanlara bile böyle bakýlýrken, çalýþmayanlara, iþsizlere nasýl bakýlýyor; bir de onu düþünün. Ýþsizseniz eðer, aylarca kapý kapý dolaþýp iþ de arasanýz da, sürekli kýsa süreli iþlere girip çýkýyor olsanýz da yaþam sizin için çok zordur; iþten deðil yaþamdan kovmuþlardýr seni. Yaþamak, geçimini saðlamak i- çin her gün her saat uðraþýrsýn, bir yol bulmaya çalýþýrsýn. Bir yol bulamayanlarsa umutsuzluða sürükleniyorlar. Aralýk ayýnda Ankara da bir iþsizin canýna tak ediyor, tek baþýna çöp kutularýyla yol kesiyor ve çöpleri yakarak eylem yapýyor. Sonuç beklenildiði gibi, polisler yaka paça gözaltýna alýyorlar. Bu durum sadece bize özgü deðil; Tunus ta ayaklanmanýn fitili üniversite mezunu bir iþsizin kendini yakmasýyla baþlamýþtý. Kimilerimiz için, okulu býrakýp çalýþmanýn sebebi okuldaki eðitimdir. Kimimiz için ise daha farklý. Üstelik ilkokuldan sonra liseye baþladýðýmýzda; ailelerimizin üstünde öyle bir toplumsal baský oluþuyor ki; eðer anadolu lisesini kazanýrsan akýllýsýn, zekisin; eðer kazanamazsan meslek lisesine gider, meslek öðrenir çalýþýrsýn. Burada hiç kimse sizin yeteneklerinizi, isteklerinizi düþünmez. Böyle bir eðitimin olduðu bir ülkede okumak gerçekten zordur. Kýsaca yukarýda bahsettiðim þeyleri yaþamýþsanýz ve bu yüzden çalýþýyorsanýz e- ðer, aslýnda çok þanslýsýnýz. Çünkü burada okuyup okumamak belki sizin seçiminiz o- lur. Peki, ya tercih yapamayacak durumda olanlar? Yoksulluk sýnýrýnýn 3,208 tl, asgari ücretinse, belli yaþ gruplarýna göre deðiþmekle birlikte, 760 tl civarýnda olduðu bir ülkede, dört kiþilik bir ailenin yoksulluk sýnýrýna yaklaþabilmesi için herkesin çalýþmasý gerekiyor. Anne, baba ve iki çocuk çalýþacak ki, aile yoksul olsun. Biri bile çalýþmasa, siz açlýk sýnýrýndasýnýz demektir. Sendikalarýn yaptýðý araþtýrmalardan çýkan sonuç bu. Koþullar bu kadar aðýrken, bir çocuk ne kadar okumak isterse istesin, ailesi onu o- kula göndermeyi ne kadar isterse istesin; gerçekleþme þansý nedir? Köylerden tutun da, þehirlere kadar çok küçük yaþta çalýþmaya baþlamak bir zorunluluktur. Köyde anneniz sizi evde yalnýz býrakamaz, sýrtýna ÝÞSÝZLÝK KADER MÝ? baðlar sizi ve tarlaya çalýþmaya gider; siz de daha yürümeye baþlar baþlamaz tarlalarda çalýþmak zorunda kalýrsýnýz.bu durum köylerde eskiden daha yaygýndý ama köylerde çiftçilik, hayvancýlýk vs. öyle bir duruma geldi ki, kimse ürettiðini satamýyor, sürekli zarar ediyor. Aylarca çalýþýyorsunuz, ürün elinizde kalýyor. Bugün saman bile yurtdýþýndan getiriliyor; köyde nasýl yaþansýn? Köyde tutunamayan aileler, son umutlarýyla tasý taraðý toplayýp þehirlere göç ediyor. Þehirlerde de durum farklý deðil, hiçbir þey yapmadan, sadece yaþamak bile o kadar pahalý ki. Hiçbir þeyi düþünmeyin, temiz su bile parasý olmayana yok; yaþam þartlarý çok daha aðýr. Yani köylerde çalýþmak zorunluydu; þehirde çalýþmazsan yaþayamaz hale geliyorsun. Çalýþmak zorunda kalýyoruz, bir tercih olarak deðil; bir zorunluluk olarak; ya bir esnafa çýrak oluyoruz ya atölyelere, þantiyelere gidiyoruz. Gidiyoruz da; iþ var mý? Herkes geçimini saðlayabileceði ya da sadece yaþamaya devam edebilmesini saðlayak bir iþ bulabiliyor mu? Ýþsizlik konuþulduðu zaman, bakanlar hep þöyle derler; Ýþsizler yok, iþ beðenmeyenler var. Öyle bir lüksümüz var mý gerçekten? Çalýþmak zorundasýn, çalýþmazsan yaþayamýyorsun ama biz iþ beðenmediðimiz için iþsiz kalmayý, açlýktan ölmeyi seçiyoruz; öyle mi? Hadi küçük yaþta çalýþmaya baþlayanlarý bir kenara koyalým, ne de olsa vasýfsýz elemanýz, biz hak ettik bunu, öyle deðil mi bakan? Kimiz ki biz, en yoksullar biziz, sizin yanýnýzda lafýmýz bile edilmez; bugün üniversite bitirenler iþsiz. Yýllarca, en iyi üniversitelerimiz dediðiniz üniversitelerde dirsek çürütmüþler, sabahlara kadar sýnavlara hazýrlanmýþlar; onlar da mý Ýþ beðenmiyorlar?. En güzel örnek atamasý yapýlmayan öðretmenler. Yýllardýr bekliyorlar ve iþin aslý þu; okulda öðrencilerin öðretmeni yok. Birçok yerde öðrenciler öðretmen bekliyorlar; o öðretmenler de atama bekliyor. Sadece bu örnek bile iþ beðenmeme lafýnýn yalan olduðunu kanýtlamaya yeter. Peki, bakanlar bilmiyorlar mý böyle olduðunu? Biliyorlar, hem de bizden çok daha iyi biliyorlar. Ama biz biliyoruz ki, milletvekilleri, bakanlar yoksul halkýn yanýnda deðiller, bizi yalnýzca seçim zamaný geldiðinde oy istemek için hatýrlarlar. Onlar her zaman kapitalistlerin çýkarlarýný savunurlar. Kapitalistler iþsizliði neden isterler? Kapitalistlerin her zaman tek düþündüðü paradýr, Nasýl daha fazla kazanabilirimdir?. Bunun en kolay yolu ise, daha az iþçiyi daha düþük maaþa, daha çok çalýþtýrmaktýr. Ama günde saat, üç kuruþ maaþa, bu kadar aðýr koþullarda çalýþmak herkesin kabul edeceði bir þey deðil. Ýþte bunu yapmak için her zaman iþsiz sayýsýnýn çok olmasýný isterler. Çünkü iþsiz sayýsý ne kadar çok olursa, çalýþanlarýn üzerinde Sen çalýþmazsan, dýþarýda adam çok, onlar çalýþýr. diyerek baský kurabilirler. Ýþte iþsizlik öyle bir þeydir ki, çalýþanlarý bile etkiler. Ne kadar çok iþsiz varsa, çalýþanlarýn koþullarý o kadar aðýrlaþýr. Buradan çalýþanlar ile iþsizler arasýnda bir karþýtlýk olduðu sonucu çýkmaz; aslýnda çalýþanlar da, iþsizler de ayný sýnýfýn üyesidirler, emekçidirler. Bugün çalýþan biri, yarýn iþsiz kalabilir; okulu býrakýp iþ aramak zorunda kalabilirsiniz; çalýþtýðýnýz atölye, fabrika vs. kapanabilir. Hiçbir zaman unutmamamýz gereken bir þey var, bu sorunlar böyle gelmiþ böyle gidecek denebilecek sorunlar deðil; küçük yaþlarda çalýþmaya baþlamamýzýn da, iþsizliðin de, aðýr çalýþma koþullarýnýn da sebebi ortaktýr; kapitalizm. Kapitalizm dünyaya e- gemen oldukça önemli olan toplum için ü- retmek olmayacak. Üretimin amacý toplumun geliþmesi, yaþam koþullarýnýn i- yileþmesi olmadýkça, iþsizlik de olacak, a- ðýr çalýþma koþullarý da. Kapitalizmi ortadan kaldýrýrsak bütün bu sorunlarýmýzý çözebiliriz ve bunu ancak bir devrimle gerçekleþtirebiliriz; devrimi gerçekleþtirir, kapitalistlerin iktidarýna el koyar, fabrikalarý, atölyeleri kamulaþtýrýrsak; iþte o zaman özgürce kendimiz için çalýþabilir, herkese iþ bulabiliriz. Genç emekçiler, genç iþsizler! Genç E- mekçiler Birliði nde örgütlenerek devrim mücadelesini yükseltelim. GEB sizi sokaða, kavgaya, devrime çaðýrýyor!

11 GENÇ EMEKÇÝLERDEN FÝLM GÖSTERÝMÝ Genç Emekçiler Birliði olarak, 23 Aralýk Pazar günü, Gazi mahallesinde bulunan Emeðin Dünyasý gazetesinin etkinlik salonunda, bir film gösterimi gerçekleþtirdik. Genç iþçi ve emekçilere gösterilen film, 1960 lý yýllarda çekilen ve iþçi sýnýfýnýn haklarýný ele alan ilk filmlerden olan, Karanlýkta Uyananlar filmiydi. Film bir boya fabrikasýnda iþçilerin patronlara ve kendi içlerindeki hainlere karþý verdikleri mücadeleyi anlatýyor. Filmde sürekli sendikal örgütlenme çaðrýsý ve örgütlü olamayan iþçinin patron karþýsýnda nasýl zayýf kaldýðý ifade ediliyor. Daha sonra fabrikanýn yabancý bir þirkete satýlmasý gündeme geliyor ve iþçilerin aylarca maaþlarý ödenmiyor. Sendikal örgütlenmeye karþý olan iþçiler de, koþullar artýk dayanýlmaz hale gelince birlikte olmanýn bilincine varýyor ve grev kararý alýyorlar. Film bitiminde grevin neyle sonuçlandýðý tam ifade edilmemiþ, sadece yabancý bir þirkete satýlan fabrikanýn iþçileri, ödenmemiþ maaþlarýný almak için 20 gün boyunca fabrikayý kendileri için çalýþtýrmalarý ile bitiyor. Film gösterimi bittikten sonra, film üzerine sohbet ettik ve bugüne dair kendi adýmýza dersler çýkardýk. En baþta genç olan iþçilerin örgütlenmesinin ne kadar önemli olduðunu ve mücadeleyi genç iþçilerin omuzladýðýný ve omuzlamasý gerektiði üzerine vurgu yaptýk(filmde aile babasý olan iþçilerin greve ve sendikaya katýlma konusundaki kararsýzlýklarý da iþlenmiþ.) Sonrasýnda en az örgütlenme kadar, ne için örgütlenmek gerektiðinin de önemli olduðunu vurguladýk. Ýþçileri iþsizlik belasýndan, yoksulluktan ve sefaletten kurtaracak olanýn hangi sistem olduðunu iyi ifade etmemiz gerektiði üzerine durduk. Ýþçilerin yalnýzca iþçi sýnýfýna güvenebileceði ve sermaye sý- nýfýndan bir þey ummamasý gerektiði de ifade edildi. Filmde iþlenen konulardan biri de yabancý sermayenin ülkeye girerek, ciddi bir iþsizlik sorununu doðurmasýydý. Bu süreci bugün de yaþamaktayýz. Özelleþtirmeler yoluyla iþçilerin nasýl iþlerinden olduðunu ve daha az ücrete çalýþtýrýldýklarý üzerine de konuþtuk. Genç emekçilerle olan sohbetimizi, iþçi gençliðin örgütlenme sorununu çözmesi gerekenin, yine bilinçli genç emekçilere düþtüðünü ve bu konuda genç ve bilinçli tüm iþçilerin görev üstlenmesi gerektiðini ifade ettik. Genç iþçilerin örgütlenme sorunlarýný ele alan ve Genç Ýþçiler Buluþuyor adýnda daha büyük bir etkinliði önümüze koyarak sohbetimizi sonlandýrdýk. Genç emekçiler; örgütlenip kapitalist sömürüye karþý mücadeleyi yükselterek özgürleþebiliriz. Gazi Mahallesinden Bir GEB li R O Y Ü R Ü D L Ö Ý R E ÝL Ç ÝÞ M KAPÝTALÝZ Dünyada günde yaklaþýk 1 milyon emekçi iþ kazasý geçiriyor emekçi iþ kazasý, meslek hastalýklarý nedeniyle hayatýný kaybediyor. Kapitalist toplumda burjuvazi, nasýl daha çok para kazanabileceðinin en küçük ayrýntýsýna kadar hesabýný yaparken, emekçiler ölmeye devam etmekte ve yüz binlerce iþçi-emekçi hala önlem alýnmaksýzýn, saðlýk güvencesi olmadan çalýþtýrýlýyor. Savaþta bile bu kadar çok ölüm gerçekleþmezken, biz bu sisteme neden sesimizi çýkarmýyoruz? Sesimizi çýkarmamýz için sýranýn bize gelmesini mi bekliyoruz? Biz üreten iþçi-emekçi sýnýfýnýn; üretmeyip, tüketen ve dünyanýn bütün zenginliklerini elinde biriktiren asalaklar sýnýfý olan burjuvaziye ihtiyacý yoktur. Henüz hiçbir þey için geç deðilken, Genç Emekçiler Birliði nde örgütlenmeli ve bizi sömüren, kanýmýzý içen sermaye sýnýfýnýn kalelerini yýkmak için, anti-kapitalist, anti-faþist bir mücadele ile iþçi sýnýfýnýn iktidarý için mücadele etmeliyiz. Denizler den Seyitlere GEB Yürüyor, Devrim Büyüyor! Nurtepe den GEB li Bir Ýþçi 9

12 SERMAYENÝN PARLAK FÝKRÝ: SERBEST KIYAFET 10 Eðitimin yapýsý serbest kýyafetten önce de sýnýflýydý; sadece bu uygulamayla da bu durum daha da derinleþecek. Bu konuda gençliðe düþecek görev eðitimin sýnýflý yapýsýný yok etmektir; bu da ancak devrimle gerçekleþebilecektir. Þu sýralar gündemimizi epey meþgul eden, liselilerin de en çok konuþtuðu konu serbest kýyafet uygulamasý. Yasa tasarýsý kabul edilen ve önümüzdeki sene uygulanmaya baþlayacak- kimi okullarda baþlanmýþ- olan bu tasarýnýn altýnda yatan sebeplerin kirli olduðunun herkes farkýnda. Þurasý açýk ki, devlet öðrencilere Bunlar okul kýyafetlerinin içinde çok bunaldý, biraz serbest kalsýnlar da rahatlasýnlar diyerek bu yasayý çýkarmadý. Peki öðrenciler rahatlasýnlar diye çýkarmadýysa bu yasa hangi amaçla çýkarýldý? Þimdi bazýlarýmýzýn aklýna var olan sýnýf farklýlýklarýný okullara da yansýtmak amacýyla çýkarýlmýþ olabilir cevabý gelebilir. Evet, zaten yaþamýn her alanýnda mevcut olan bu ayrým; þimdi okullarda küçük yaþtaki çocuklar da dahil hepimize yansýyacaktýr. Öðrencilerin yerleri daha okula baþladýklarý gün belli olacaktýr. Burjuva çocuklarýyla emekçi çocuklarý arasýndaki çizgi okullarda da belirgin hale gelecektir. Ama sorun bu deðil. Biz zaten hayatýmýzýn her alanýnda bu sýnýf çeliþkilerini yaþýyoruz. Zengin fakir ayrýmý sýralara da yansýyacak, gibi itirazý olanlara Milli Eðitim Bakaný ne dedi? Merak etmeyin, zengin ve fakirlerin çocuklarý zaten ayný okullara gitmiyor. Çok doðru söyledi bakan, bizim okullarýmýz bile farklý gerçekten de. Yani serbest kýyafet uygulamasý, sýnýf farklýlýklarýnýn çok küçük bir kýsmýný o- luþturuyor. Kimileri özel okullarda, en iyi þartlarda okurken, okula lüks arabalarla býrakýlýrken, kimimiz de dolmuþ parasýný nasýl bulacaðýmýzýn derdini yaþýyoruz. Bazýlarýmýz yan gelip yatarak gelecekteki patron konumuna hýzla i- lerlerken, bazýlarýmýz da hem okul paramýzý çýkarmak hem de ailelerimize destek olmak için çýraklýk yapýyoruz, çalýþýyoruz. Ya da birimiz kantinden hiçbir þey yiyemezken, birinin bir simit bile alýp yemesi bize sýnýflarýmýzý hatýrlatabiliyor. Kýsacasý sýnýflý toplumlar var olduðundan bu yana sýnýf farklýlýklarý da her zaman vardý ve sýnýflar ortadan kaldýrýlmadýðý sürece de var olacaktýr. Þimdi serbest kýyafet uygulamasý baþladýðýnda nelerle karþýlaþacaðýz, bu konuya göz atalým. Kim güvenli olmayan bir yerde okumak ister? Öðrencilerle dýþarýdaki insanlarýn arasýndaki fark nasýl anlaþýlacak? Olayýn bir baþka boyutu da bu. Þu an bile güvenli olmayan okullarýmýz bu uygulama ile bir kez daha güvensiz bir hale gelecek. Þu an okullarýmýz da bulunan polisler ile iþbirliði halinde yürütülen gençleri u- yuþturma faaliyeti þimdi alenen yapýlýr hale gelecek. Uyuþturucu satanlar okullarýmýza rahatça girebilecekler. Bu konunun bir baþka boyutu da þöyle; serbest kýyafet deniliyor ama bu kavram kime ve neye göre þekilleniyor? Vücut hatlarýný belirten kýyafetler, diz üstü etekler, kýsa kollu ve askýlý bluzlar, dar paça pantolonlar yasak. Serbestlik bu uygulamanýn neresinde? Bu saydýðýmýz þartlarý göz önüne aldýðýmýzda topluma dayatýlan gericiliðe baþta kadýn öðrenciler olmak üzere bütün gençliðin hapsedilmeye çalýþýldýðýný görüyoruz. Yazýnýn en baþýnda sormuþtuk; bu uygulamanýn ortaya çýkýþ amacý nedir diye, hepimiz kapitalizmin tekelleþme ile birlikte çürümeye doðru gittiðinin farkýndayýz. Bir yanda gittikçe yoksullaþan halklar, bir yanda daha da zenginleþenler; bir yanda iþten çýkarmalar, maaþlarda kesintiler, bir yanda sürekli zam gelen faturalar, kiralar, elektrik, doðalgaz vs... Maðazalarýn depolarýnda biriken ve çürümeye yüz tutan ürünler

13 gitgide artarken, kapitalistler de daha fazla kar istiyorlar. Bu durumda akýllarýna parlak bir fikir gelmiþ olacak ki, öðrencileri pek mutlu edecek bir haberle karþýmýza çýktýlar. Yasa tasarýsýndan bahsettiler ve komik denebilecek kadar kýsa bir süre sonra yasa kabul edildi. Her gün farklý kýyafetler giymek isteyecek öðrenciler ve aileleri her hafta sonu maðazalara akacak, yýlda bir yapýlan okul kýyafeti alýþveriþi her hafta, her ay yapýlacak. Bu kýyafetleri kimler alabilecek? Yine burjuvalarýn çocuklarý. Yani bu durumdan en karlý çýkacak olanlar büyük markalar, tekeller ve sermaye sýnýfý olacak. Belirtilen kurallara göre kýyafet hazýrlayýp, pazarlamalarýný yapacaklar. Peki her gün deðiþik bir kýyafet demek olan serbest kýyafet uygulamasýnda kýyafeti olmayan ya da alamayan çocuklar ne yapacak? Belki utanacak, sýkýlacak, bu yüzden okulunu býrakacak ve çalýþmaya baþlayacak, belki ailesiyle kavga etmeye baþlayacak; çocuðuna istediði a- yakkabýyý alamadýðý için intihar eden iþsiz anne-babalarý düþünün; bu uygulamanýn farklý sonuçlarý mý olacak? Öðrenci gençliðin büyük bir kýsmý serbest kýyafet uygulamasýnýn altýnda yatan kirli planlarýn farkýndadýr. Bu planlarýn bütün kirli yanlarý sokakta, okulda her yerde herkese teþhir edilmelidir. Ama bunu yaparken öðrenci gençliðe götüreceðimiz politikalar çok önemlidir. Bu konuda söylenecek söz, Serbest Kýyafete Hayýr vb. þeyler olmamalýdýr. Okul formalarý olduðunda bu ayrýmlar yok muydu? Okula forma ile giderken hiç sorun yaþamýyor muyduk? Eðitimin yapýsý serbest kýyafetten önce de sýnýflýydý; sadece bu uygulamayla da bu durum daha da derinleþecek. Bu konuda gençliðe düþecek görev eðitimin sýnýflý yapýsýný yok etmektir; bu da ancak devrimle gerçekleþebilecektir. Gençliðin etrafýnda birleþeceði þiar Gençlik Devrimle Özgürleþecek olmalýdýr. Gençlik eðitimdeki tüm sýnýfsal çeliþkilerin çözülmesinin tek koþulunun devrim olduðunu bilmeli ve buna göre hareket etmelidir. Ankara dan Liseli DÖB lü Öðrenciler ALÝ TOPU AT CÜMLESÝ ARTIK SOSYALÝZM PROPAGANDASI SAYILABÝLÝR! Merhaba Genç Yoldaþlar; Eminim Þeker Portakalý kitabýný birçoðunuz biliyorsunuzdur. Yakýn zamanda bir 7.sýnýf öðretmeni öðrencilerine performans ödevi olarak kitabý okumalarýný söylüyor. Öðrencilerden birinin velisi kitabýn Türk örf ve adetlerine uygun olmadýðý, çok fazla küfür ve argo sözcük barýndýrdýðý ve bu sözcüklerden sonra Bunlarý kullanmak için yaþýn çok küçük, hiç hoþ deðil gibi telkinlerin yer almadýðý, bahanesiyle Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ne dilekçe veriyor, öðretmen hakkýnda soruþturma açýlmasýný istiyor ve soruþturma açýlýyor. Ýþin komik tarafý bu kitap, Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan belirlenen 100 Temel Eser içerisinde. Komikliklerin ardý arkasý kesilmiyor, bu sefer de J.Steinbeck in Fareler ve Ýnsanlar kitabýný, Ýzmir Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Kitaplarý Ýnceleme ve Deðerlendirme Komisyonu sakýncalý buluyor ve sansürlenmesini istiyor. Tesadüfe bakýn ki, bu kitap da 100 Temel Eser içerisinde. Evinde Komünist Manifesto ve Marx, Engels, Lenin in kitaplarý bulunan insanlarýn, devlet tarafýndan terörist ilan edilerek, tutuklanmasý artýk sýkça duyduðumuz, neredeyse alýþtýðýmýz bir durum olmuþtu. Böyle bir ülke de, bunlarýn yaþanmasý þaþýrtýcý mý? Aslýnda hiç þaþýrmadým. Bu gidiþle artýk kitap okumak baþlý baþýna bir suç haline gelecek. Herhalde bundan sonra Ali, topunu arkadaþlarýyla paylaþtýðý, beraber oynadýklarý için, Ali topu at. cümlesi sosyalizm propagandasý sayýlacak, Ali yi de tutuklayacaklar. Belki komik geliyor, bunu okurken gülüyorsunuz; ama bu haber gerçek. Dünya Klasiklerine de sansür uygulanmaya baþlanmasý, hatta yasaklanmasý, eðer e- limiz kolumuz baðlý oturursak gerçek olacak. Ankara dan bir Genç Yoldaþ Okuru 11

14 GENÇLÝK DEV Aralýk ve sonrasýnda ODTÜ de yaþananlar bir anda herkesin konuþtuðu tek konu haline geldi. Banka kuyruðunda bekleyenlerden, otobüslere; televizyondaki tartýþma programlarýndan, sosyal medyaya kadar her yerde herkes ODTÜ yü konuþuyordu. Peki, bu eylemin gölgesinde kalan, ayný gün Ankara da yapýlan bir baþka eylemden haberiniz var mý? Ankara nýn en lüks bölgesinde çalýþan emekçiler oradan evlerine gitmek için otobüs beklerken, soðukta otobüsler saatlerce gelmeyince, 2 bin emekçi Ankara nýn en iþlek caddelerinden birinde yolu Ya otobüs gelecek ya Gökçek gelecek diyerek kesiyor; tam iþ çýkýþý saatine denk gelen bu eylem o kadar etkili oluyor ki, müdahale etmek(!) için yola çýkan polisler bile eylem yerinden kilometrelerce ötede trafiðe sýkýþýp kalýyor. Belediyenin göndermek zorunda kaldýðý boþ otobüslerin gelmesiyle eylem sona eriyor. En son söylenecek olaný en baþta söyleyelim; bu kesiþen iki eylem kitlelerin taþýdýðý devrimci potansiyelin bir göstergesidir. Emekçiler, gençler devrimcidir. Kendiliðinden geliþen bu eylemler, buna ODTÜ ye destek eylemlerini, 19 Aralýk, Maraþ, Roboski eylemlerini de katmak gerek. Devrimin güçlü bir nesnel zemini var ve gençlik, emekçiler devrim istiyor! Devrim neden güçlüdür? Sovyetler Birliði nin daðýlmasýyla beraber, kapitalizmin tarihin sonunu ilan etmesinin üzerinden çok sular aktý. Yüzyýllardýr iktidarýný sürdüren bir sýnýf, en büyük düþmanýný yendiðini ve sonsuzluðunu ilan ettikten birkaç yýl sonra, birleþik ordusu NATO 21. yüzyýlý ayaklanmalar yüzyýlý, kendi varlýk sebebini ise ayaklanmalarýn bastýrýlmasý olarak ilan ediyor, aradan bir süre daha geçtiðindeyse neredeyse ayda bir konusu Ne yaparýz da paçayý kurtarabiliriz? olan büyük toplantýlar düzenlemek; hatta bu toplantýlarý güvenlik sebebiyle yer altýnda veya kimsenin yanlarýna gelemeyeceði yerlerde yapmak zorunda kalýyorlar. Ne kör talih! Bütün ihtiþamýyla, bütün servetiyle en tepede bulunanlar, gittikleri her yerde halklarýn Hoþ geldiniz ayaklanmalarýyla karþýlanýyorlar. Her sömürücü sýnýfýn kaderinde yükselmek ve oradan tepe taklak yuvarlanmak vardýr. Kapitalistlerin yükseliþi çok hýzlý ve görkemli oldu; çöküþleri de bir o kadar hýzlý ve görkemli oluyor. Öyle uzaklara gidip, Latin Amerika daki halk hareketlerinden, Avrupa dan, Mýsýr dan, Tunus tan bahsetmeyelim; sadece son birkaç ayda bu topraklarda yaþananlar bile bütün emekçilerin ve gençlerin bir þekilde, baþka bir koldan kapitalistler ve onlarýn faþist devletiyle bir kavganýn içinde olduðunu gösteriyor. Ýþte bu olanlar, kitlelerin artýk eskisi gibi yönetilmek istemediklerini ve egemenlerin de eskisi gibi yönetemediklerinin göstergesidir. Bir egemen sýnýf her yerde kendisine yönelik hareketlerle karþýlaþýyorsa ve sadece polisiyle, jandarmasýyla, yargýsýyla onlara saldýrmaktan baþka bir þey yapamýyorsa, en tepesindeki adam yanýnda 3800 polis olmadan bir üniversiteye bile giremiyorsa, bunun bir tek adý vardýr; yaþadýðýmýz dönem devrimci bir dönemdir. Çünkü baþka hangi koþullar kitleleri bu kadar çabuk ve öfkeli sokaklara çýkartabilir? Dünyada ve bu topraklarda gençliði, emekçileri sokaklara iten nesnel koþullar bize devrimin güçlü olduðunu ve devrimin nesnel zemininin ne kadar uygun olduðunu gösteriyor. Nesnel Koþullarýn Uygunluðu Yeterli midir? Ýþte kritik soru bu. Madem koþullar devrimci, kitleler devrimci; eksik olan ne? Bu öyle dokunup geçerek, etrafýndan dolaþarak, süslü sözlerle geçiþtirilemeyecek bir sorudur. Bu soruya yanýt vermeden önce, ODTÜ eylemlerinden sonra bir akademisyenin ODTÜ öðrencilerine yönelttiði soruyu aktarmak yerinde olacaktýr. Eylemlerden bir- iki gün sonra þunu sormuþtu öðrencilere; Eðer Erdoðan OD- TÜ ye gelmemiþ olsaydý, biz bugün ne yapýyor olacaktýk? Cevabý olmayan bu soru, kendiliðindenliðin göstergesidir. Gençlik, herkesin gündemine oturacak, bütün gözleri üstüne çevirecek güce sahip, bunu bir kez daha gördük. Bunun yanýnda birçok kitle gösterisinin ve devrimci eylemliklerin hala kendiliðinden bir karakter taþýdýðý da bir gerçek. Bu eylemlerin, ayaklanmalarýn çok güçlü nesnel zemini var. Yoksa bu kadar uzun süreli ve tekrar tekrar ortaya çýkamazdý. Ama bu gücün eyleme dönüþmesi için eðer yalnýzca karþý- devrim cephesinin hareketlerini bekliyor, kendi çizgimizi oluþturamýyorsak; bu politik alanda burjuvazinin peþinden sürüklenmek anlamýna gelir Sürüklenmek demekse, bizi sorunlarýmýzýn çözümüne, devrimci politikaya deðil, sistem içi muhalefet çizgisine götürür. Ve bu sorun sadece gençliðin deðil: Sendikalardan tutun da kadýnlarýn sorunlarýna kadar her yerde bir eksiklik olarak karþýmýzda durmaktadýr. Sonuçta nesnel koþullar ne kadar uygun olursa olsun, kendiliðindenlik a- þýlmadýðý sürece baþarýlý bir devrimi yapmak mümkün deðildir. Ne Yapmalý? Her þeyden önce bahsettiðimiz baþarýlý bir devrimden bahsederken, emekçilerin ayaklanmalarýnýn sonunda ve devrimlerinin sonunda politik iktidarýn sahibi olmasýndan bahsediyoruz. Ve bu konuda dün yaþananlar, yarýn yaþanacak olanlar için çok önemli dersler taþýyor. Bunlardan ilki, yukarýda da bahsettiðimiz politik derslerdir. Eðer sorunlara gerçek çözümler isteniyorsa muhalefet çizgisi aþýlmalýdýr. Peki, nasýl aþýlacak? Yerine ne konacak? Bu sorunun cevabýna, sýnýflarla baþlamak gerek. Madem yaþadýðýmýz sistem kapitalizm, o zaman esas olan iki sýnýf ve onlarýn arasýndaki iliþkidir; bir yanda kapitalistler ve onlarýn politik çiz-

15 RÝM ÝSTÝYOR! gisi, bir yanda da iþçi sýnýfý ve onun politik çizgisi. Burada artýk orta yol yoktur, ne kadar iyi niyetli olunursa o- lunsun, politikalarýn altý ne kadar süslü cümlelerle dolarsa dolsun, ya kapitalistlere hizmet edecek, onlarýn iktidarýný koruyacak ve bugün yaþananlarýn devam etmesi istenecektir; ya da kapitalistlerin tarihsel karþýtý olan iþçi sýnýfýna güç verecek, onun devrim ve sosyalizm mücadelesine katký saðlayacaktýr. Bu ise ancak, sorunlarýmýzýn temel sebebine inerek, sorunlarýmýzýn tümünün kapitalistlerden ve onlarýn faþist devletinden kaynaklandýðý bilinciyle bir mücadele örgütleyerek olabilir. Peki, sadece bu bilinç yeter mi? Hayýr, yetmez! Bu bilincin yaný sýra güncel mücadelede, reformistlerin ve oportünistlerin, ya da kýsaca ortalama solun yaptýðý gibi; somut çözümler sunmak adýna muhalefet etmek bizi bir sonuca götürmez. Bu politik hat, devrimci durumun olduðu yerde bir tek anlama gelir; kapitalistlere güç vermek, onlarý korumak. Bir diðer yol ise; devrimi yarýn gerçekleþecek bir umudun hayali olarak deðil, bugünün gerçeði, temel sorunu ve hedefi olarak görmektir. Somut çözümler isteniyorsa eðer; iþte somutlarýn en somutu, her devrimin en temel sorunu iktidar sorunudur; ilk hedef kapitalistlerin iktidarýný devrimle yýkmak olmalýdýr. Ancak faþizmi yýkarak, polisin sadece okullarýmýzdan ayrýlmasýný deðil, polisin, ordunun daðýtýlmasý saðlanabilir; ancak böyle YÖK tamamen ortadan kaldýrýlabilir ve ancak böyle cumhurbaþkanýnýn atadýðý rektörlerin deðil, çalýþanýyla, akademik personeliyle ve öðrencisiyle beraber yönetilen, gerçekten bilimsellikten bahsedebileceðimiz, Özerk- Demokratik Üniversiteler kurulabilir. Ya da genç emekçiler, kapitalistlerin daha fazla artý- deðer ü- retmesi için en aðýr koþullarda, günde saat sendikasýz, sigortasýz, kayýt dýþý çalýþýyorsanýz ve bu kapitalistlerin kendi yasalarýna bile aykýrý olmasýna raðmen, devletin hiçbir kurumu kýlýný dahi kýpýrdatmýyorsa, bunun sebebi iktidarýn kapitalistlerde olmasýndandýr. Çözüm kapitalistlerin iktidarýný bir devrimle yýkmakta ve halk iktidarýný kurmaktadýr. Bu, üzümü yemektense, baðcýyý dövmekle ilgilendiðimiz için deðil; üzümü yemenin tek yolunun baðcýyý dövmek olmasýndandýr. Yaþananlardan çýkartýlmasý gereken ilk ders; gençliðin devrimi hedeflemesidir. Derslerden biri de pratiðe dairdir: ODTÜ çatýþmalarý gençliðin pratik mücadele konusunda çözümler üretmesi gerektiðini bir kez daha ortaya çýkardý. Kapitalistlerin güçleri, uzun zamandýr kitle eylemlerinden dersler çýkartýyor ve bunlarý uyguluyor; gençlik de, eðer devrimi istiyorsa, artýk okulu, mahallesi, meydaný hiç fark etmez, buralarda büyük çatýþmalar yaþayacaðýný düþünerek hareket etmelidir. Her gün her yerde, bir þekilde çatýþmalar çýkýyor ve devlet güçleri hep ayný taktiði uyguluyorlar; artýk o barikatlarý yýkýp geçmenin günü gelmedi mi? Kendi okullarýmýzý, mahallelerimizi, sokaklarýmýzý onlardan daha iyi biliyoruz ve yalnýzca bu bilme ve mekana hakim olma avantajýný kullanmak bile, bizi çatýþmayý kazanan konumuna getirebilir. Bu sorunun çözümü baþka bir zaman daha detaylý olarak ele alýnabilir ve alýnmalýdýr da; ne olursa olsun gençlik yaratýcýlýðýyla buna her yerde farklý çözümler üretebilir, üretmelidir! Bir diðer konu ise þudur; devrimi baþarmak için örgütlenmemiz gerçeðidir. Gençlik her yerde kendi örgütlülüklerini kurmalýdýr; 3 kiþi, 5 kiþi, hiç fark etmez; kendini hiçbir þeyle sýnýrlamayan, kendi kararýný veren, hýzlý, esnek örgütlenmelere ihtiyaç her gün kendini daha fazla dayatýyor. Bunlarý fakültelerde, mahallelerde, atölyelerde kurmak ve birbirleriyle bað kurmalarýný, emekçilerle, Kürt halkýyla beraber hareket etmelerini saðlamak; iþte günün en acil görevi budur. Sokak savaþlarýný kazanmak da, okullarýmýzdan faþistleri, polisleri kovmak da, parasýz, bilimsel bir eðitim de, genç emekçilerin özgürleþmesi de ancak böyle saðlanabilir. Devrimler, ezilenlerin bayramýdýr diyordu Marx, bayram günü hiç bu kadar yakýn olmamýþtý. 13

16 ODTÜ YE DESTEK HER YERDE Geçtiðimiz günlerde Orta Doðu Teknik Üniversitesi öðrencilerinin gerçekleþtirmiþ olduðu eyleme dört bir yandan destek geldi. Destek amaçlý eylemlerde öðrencilere, ODTÜ lü akademisyenlere destek verilirken, YÖK yasa taslaðý ve AKP nin politikalarý eleþtirildi.ankara da Eðitim Sen 5 No lu Þube nin çaðrýsýyla Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü nde öðrenciler ve akademisyenler, Ýstanbul da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öðrencileri, Pamukkale Üniversitesi Mimarlýk Fakültesi önünde toplanan öðrenciler ve Karadeniz Teknik Üniversitesi öðrencileri YÖK yasa tasarýsýný ve ODTÜ yü kýnayan rektörlerini protesto etti. Kocaeli Üniversitesi nin U- muttepe Kampüsü nde protesto gösterisi yapýldý. Okunan basýn bildirisinde ODTÜ öðrencilerini yaptýklarý eylemden dolayý kýnayan üniversiteler eleþtirildi. Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi nde öðretim üyeleri ODTÜ de yaþanan polis terörünü protesto etti. Ýstanbul da ODTÜ ye destek için yürüyüþ yapýldý. Yýldýz Teknik Ü- niversitesi Beþiktaþ Kampüsü nde toplanan kitle sloganlar atarak Beþiktaþ a kadar yürüdü. Burada basýn açýklamasý yapan kitle rektörlerinin süreçteki tutumuna tepki gösterdi ve rektörlerini istifaya çaðýrdý. Galatasaray Üniversitesi nden 139 öðretim üyesi yayýnladýklarý bildiride ODTÜ lü akademisyen ve öðrencilerin yanýnda yer aldýklarýný bildirdiler. Ayrýca 300 öðrenci rektörlük binasýnýn önüne gelerek ODTÜ yü kýnayan rektör Prof.Dr Ethem Tolga yý protesto etti. Yürüyüþe birçok örgütün yaný sýra Fenerbahçe Sol Açýk ve Beþiktaþ ýn Çarþý grubu destek verdi. Akdeniz Üniversiteli öðrenciler de Akdeniz Üniversitesi Olbia Çarþýsýnda AKP iktidarýnýn baskýcý politikalarýný ve savaþ çýðýrtkanlýðýný protesto ettiler. Muðla Üniversitesi öðrencileri ODTÜ ye destek amaçlý düzenlediði eylemde Yandaþlar AKP nin, Muðla ODTÜ nün yanýnda pankartý açtýlar. Ege Üniversitesi öðrencileri ODTÜ deki polis þiddetine tepki gösterdi. Sloganlarla öðrenci çarþýsýna yürüyüp burada bir basýn açýklamasý yaparak ODTÜ ye desteklerini dile getirdiler. Eskiþehir deki bir grup üniversite öðrencisi, ODTÜ de yaþanan olaylar nedeniyle üniversitelilere destek eylemi yaptý. Çeþitli öðrenci örgütlerinin öncülüðünde Adalar da gerçekleþen eyleme, çok sayýda üniversiteli katýldý. ODTÜ de Baþbakan Erdoðan ý protesto eden öðrencilerden 12 sinin gözaltýna alýnmasýna tepki gösteren grup, sloganlar atarak yürüyüþ gerçekleþtirdi. ODTÜ de yaþanan olaylar yankýsýný sürdürürken ODTÜ ye bir destek de Kuzey Kýbrýs tan geldi. ODTÜ Kuzey Kýbrýs Kampüsü nde gerçekleþtirilen eylemlerde ODTÜ ye destek verildiði a- çýklandý ve Türk hükümetinin eðitim politikalarý eleþtirildi. Eylem yoðun bir katýlýmla gerçekleþti. ODTÜ ye bir destek de TMMOB dan geldi. Yapýlan açýklamada Polisin bu saldýrýsýný kýnýyor, bilimsel, özerk, demokratik üniversite için mücadele ederken saldýrýya uðrayan ve saldýrýlara direnen öðrencilerimizin ve a- kademisyenlerimizin yanýnda olduðumuzu belirtiyoruz. dendi. Kiev de bir grup Türk Konsolosluðu önünde ODTÜ öðrencilerine destek vermek amacýyla eylem yaptý. Ayrýca RedHack, yeni yýlýn ilk saatlerinde YÖK ün resmi sitesini hackleyerek ODTÜ eylemine selam gönderdi. Ayrýca ODTÜ öðrencilerine karþý bildiri yayýnlayan Bitlis ve Yozgat üniversitelerinin de sitelerini hacklediklerini duyurdular. RedHack YÖK sayfasýna býraktýðý bildiride þu ifadelere yer verdi; Baþbakan a tavsiyemiz 3500 polisle deðil, 350 puan alarak ODTÜ ye girmeyi denesin ;) Duyduk ki haraç mafyasý YÖK, OD- TÜ yü kýnýyormuþ. :) ODTÜ bir kaledir! 68 den bu güne parasýz bilimsel eðitim isteyenlerin, Mahir lerin, Deniz lerin, Ýbrahim lerin, Sinan larýn, Taylan larýn ve daha birçok devrimcinin, holding patronlarýný kampüse sokmayanlarýn, emperyalist ajanlarýn arabasýný yakanlarýn, okulunda ticaret istemeyenlerin, yumurta ile þeytan taþlayanlarýn, Uzay a komþu devletleri tehdit etmek, savaþ çýkarmak i- çin deðil bilim için uydu gönderenlerin, okulda dizilerden bahsetmeyen, ülke sorunlarýna kafa yoranlarýn, karizma, para kazanmak, mevki için arkadaþ satmayan, arkadaþý için ölüme, idam sehpasýnda kendi sehpasýna tekme atanlarýn, dünyanýn sonu geldi ideolojiler öldü diyerek gençliði uyutmaya çalýþanlara nanik yapanlarýn diktatörlere, padiþahlara, elinde jop bulunanlara kral çýplak diyerek dalga geçenlerin, orantýsýz þiddet gösterenlere orantýsýz zekâ gösterenlerin yýkýlmaz kalesidir! ODTÜ kaledir! Anadolu gibi, surlarýný aþmak i- çin sadece güç ve zekâ deðil; onur, namus cesaret gereklidir! Ýnsan olmak gereklidir! ODTÜ bir kaledir ve Redhack onun sýradan bir neferidir! 14

17 BU SATIRLARI AÐLAYARAK YAZIYORUM! Biliyorum artýk kelimelerin kifayetsizliðini 28 Aralýk 2011 tarihinde Uludere nin Roboskî köyünden sýnýr ticareti yapan 34 köylü, dönüþ yolunda TSK ye ait F-16 savaþ uçaklarý tarafýndan bombalandý. Bombalarýn etkisiyle köylülerin kimi sýðýndýklarý kayalýklarýn altýnda kalarak can verdi, kimi ise kurtulma umudu ile el ele tutuþtuklarý sýrada bedenleri parçalandý. Çoðunluðu çocuk 34 kiþi hayatýný kaybetti. Aileler, parçalanan insan bedenlerini, katýrlarýn üzerine yükleyerek taþýmak zorunda kaldý. Katliamýn olduðu günlerde sýnýr ticareti serbestti. TSK bu durumdan haberdardý. 28 Aralýkta Gülyazý Köyü tabur komutaný sýnýr ötesine giden 34 insanýn kaçaða gittiðini biliyordu. Geri dönerken jetler tarafýndan bombalanmaya baþlandý. Acý bir korku vardý. Bombalanan 34 kiþinin hemen hemen hepsi akraba idi. Hangisine koþacaðýmýza, hangisi için gözyaþý dökeceðimize þaþýrdýk. Ben kendim aylarca bu kaybediþin etkisi altýnda kaldým. Hatta buna bir yýl da diyebiliriz. Kabullenilemeyecek bir vahþet. Öfke, acý, hüzün hepsi bir arada Ömür boyu kanayacak olan bir yaram var. 34 insanýn hayatýný kaybettiði haberi u- zun saatler medyada yer almadý. Bu yaramýzý daha çok kanattý. Bu katliama bu vahþete sessiz kaldýlar. Nasýl bir vicdandýr anlayamýyorum. Daha neler var aslýnda içimden kopup kopup gelen ve anlatmak istediðim. ROBOSKÎ katliamýnýn birinci yýlýný geride býraktýðýmýz þu günlerde katil ve failler belli olduðu halde devlet korumasý altýnda olduðunu görmek içimizi acýtýyor; bu da þu soru iþaretlerini doðuruyor: Acaba AKP bir terör örgütü olabilir mi? Bir halk neden kaçakçýlýk yapmak zorunda kalabilir? Bu noktada demokratik bir devletin birinci görevi halkýný korumak ve kimsenin kesin bir þekilde suçlu olduðunu anlamadan infazýný yapmamakla yükümlü olmaktýr yýlýný geride býraktýðýmýz þu günlerde teknoloji son sürat giserken, füzelerimiz nokta atýþý yaparken, gece vakti yolda yürüyen bir kitlenin terörist mi halk mý olduðunu -sözüm ona- tespit edememesi de ayrýca düþünülmesi gereken bir þey... Oradaki insanlarýn amacý ticaret, kaçakçýlýk, sýnýr ticareti ya da her ne olursa olsun o ayrý bir tartýþma konusu... Ancak ne olursa olsun çoðu ufacýk çocuklardan oluþan bir kitlenin üzerine bombalar yaðdýrýlmasý kabul edilebilir bir durum deðildir asla!.. HÝÇBÝR DEMOKRATÝK ÜLKE KENDÝ TOPRAKLARINDA KENDÝ COÐRAFYASINDA YAÞAYAN BÝR HALKI SAVAÞ UÇAKLARI KULLANARAK KENDÝ KENDÝNÝ BOMBALAMAZ... Ancak maalesef ki bunu benim ülkemde kana susamýþ bir takým koltuk sevdalýlarý yaptý... Katliamdan sorumlu olanlar yargýlanmazken, adalet talebini yükselten aileler saldýrýya uðradý, gözaltýna alýndý, tutuklandý. Uludere Kaymakamý na yapýlan saldýrý nedeniyle baþlatýlan soruþturma kapsamýnda çok sayýda kiþi tutuklandý. Biliyorum artýk kelimelerin kifayetsizliðini çünkü Roboski hala kanýyor... Bu acýyý yazýya dökmek çok zor Annelerimizin acýlarý dinmez, kucaklarýndan çocuklarýnýn fotoðraflarý inmez oldu. Geriye gözü yaþlý anneler ve çaresiz babalar kaldý... Bu satýrlarý aðlayarak yazýyorum! Roboski anneleri siyaha büründü, siyah dýþýnda hiçbir renk giyemez oldular. Bir umut bekliyorlar; çocuklarýnýn katillerinin cezalandýrýlmasýný istiyorlar, tek talepleri bunlar. Hiçbir özür bunun telafisi olamaz Tazminat deðil, çocuklarýmýzýn katillerini istiyoruz. GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATAN 34 YILDIZ Roboski den Bir Okur 34 ölüden biriymiþim gibi düþün Yaþým ya 12 ya da 28, inan daha büyük deðil. Ölen 34 candan biriyim. Hangisi deme, sen hangisinin yerine koyarsan iþte kalem senin elinde...ya öðrenciyim ya da evine ekmek götürmek isteyen gencecik bir yürek iþte. Ama dönemedim evime, karanlýktý her yan Yýldýzsýzdý gökyüzü ve gece sessizdi. Sonra aniden gecenin karanlýðýný bölen bir ýþýk, kulaklarý saðýr eden bir gürültü koptu...ve bozuldu gecenin can alýcý sessizliði. Bombalar yaðdýrdýlar üzerimize, paramparça þimdi küçücük bedenim, kanlar i- çinde. Acý hissetmiyorum bedenimde, bedenimi hissetmiyorum beynimle. Annem, annem nerde? Korkarým karanlýktan gürültüden ve yýldýzsýz gecelerden Korkarým Hani daha çocuðum ya daha 12 yaþýndayým ya korkarým! Düþünmedi beni kimse geceden, karanlýktan, ölümden korkar mý diye düþünmediler. Genceciktim hayallerim vardý benim, belki de bir sevdiðim Bir daha kavuþamayacaðým sevdiðime, dönemeyeceðim okul sýralarýma, arkadaþlarýma, sokaklarýma ve bir daha asla top oynayamayacaðým, kavga edemeyeceðim arkadaþlarýmla... Büyük hayallerim vardý benim Sabah olmadan dönecektim evime, kazandýðým parayý sayacaktým babamýn eline, kaynayacaktý aþýmýz... Ama kýzacaktý annem, göndermeyecekti artýk beni sýr ardýna, bir yaz baþý tamircide çýrak olarak baþlayacaktým iþe. Annemin gül yüzü solmasýn diye. Ama olmadý... Þimdi hayalsizim iþte. Sadece hayalsiz deðilim, katilsiz bir cinayetim. Ben faili meçhul olmak istemiyorum. Sesinizle ses olun bana, beni üniformalý amcalar bombaladý! Emir büyük yerden diye... Yakalayýn onlarý baþka çocuklarýn, baþka gençlerin, baþka anne ve babalarýn hayallerini de çalmasýnlar ne olur sesiz kalmayýn bu çýðlýðýma... Bulun katillerimi... Adana dan Bir DÖB lü 15

18 TACÝZ, TEHDÝT VE ÜNÝVERSÝTELER Kadýn yada erkek olmanýz farketmiyor. Doðrudan fiziksel þiddete maruz kalsanýz da sadece bunu okusanýz da bu sizi sorumlu yapýyor. Yarýn bir gün böyle bir þeye tanýk olduðunuzda arkanýzý dönüp gidecek misiniz? Eðer duyduklarýnýzdan, okuduklarýnýzdan ya da þahit olduklarýnýzdan bir parça rahatsýz oluyorsanýz sesinizi çýkarmanýn vakti geldi. 16 Üniversite denilince akla ilk ne gelir? Genellikle ailelerin gýptayla baktýðý, geleceðin mimarlarýnýn mühendislerinin yetiþtiði, her ailenin çocuðunu göndermek isteyeceði bir o- kuldur. Bir de giriþ puanlarý yüksek bir üniversiteyi kazandýðý zaman bir öðrenci, ailesinin gözü arkada kalmaz, kendini ve geleceðini kurtarmýþ gözüyle bakýlýr. Eðitimi kaliteli, insanlarý kalitelidir; bir anlamýyla öyle görülür. Ama bu sýrada kimse haberlere yeni yeni yansýyan taciz olaylarýna bakmaz. Geçen senelerde Türkiye nin sayýlý bir o- kulunda okuyan bir öðrencinin kadýn öðrencilere yaptýðý tehdit ve þantajlarýn üstü örtülür ve nerdeyse bir yýl sonra i- ki satýrlýk bir haberi çýkar gazetelere. O olay okullardaki tacizlere ne ilk örnekti ne de son olacak. Her geçen gün bu haberleri duymaya devam edeceksiniz. Geçen günlerde bunlara bir yenisi daha eklendi; ODTÜ de okuyan bir kadýn öðrenci, okulun mail grubunda bir mail paylaþtý: Ben ODTÜ de okuyan bir kadýn olarak, ODTÜ de okuyan bir adam tarafýndan 1,5 yýldýr taciz ve tehdit ediliyorum. Bu topraklarda yaþayan bir kadýn olarak; taciz ve tehditlerin, tecavüz ve öldürmelere dönüþmeden sesimi sadece bir azýnlýðýn duyacaðýnýn farkýndayým. Aldýðým ölüm ve tecavüz tehditleri yüzünden herhangi resmi bir kuruma baþvurmayý da, sokak ortasýnda tecavüze uðrayan ve devlet korumasýndayken öldürülen kadýn istatistiklerinin güncelliðini bile takip edemez durumda olduðum için reddediyorum. Son bir kaç yýlda tavan yapan o istatistiklerden haberdarýz hepimiz. Bir ev kadýný olsun, çalýþan bir kadýn olsun, ya da ODTÜ gibi bir okulda okuyan bir kadýn olsun yaþadýklarý ya da toplumun bakýþ açýsý deðiþmiyor. Hatta çoðu zaman bahsi bile geçtiðinde tepki alabiliyoruz. Kadýna her türlü þiddet toplumun tabu olarak baktýðý konulardan olup çýkýveriyor. Kadýn olmak yeterince aðýr gelirken bir de üstüne maruz kaldýðýnýz þiddet ekleniyor. Yoldan geçen herhangi biri tarafýndan þiddete maruz kalabiliyorsunuz; babanýz evden çýktýðýnýzda hesap sorup, geç kaldýðýnýzda aklýna bin bir türlü þey geldiði için hýncýný yine sizden çýkartabiliyor; evde kocanýz sizi iþ yerinde çalýþan erkeklerden kýskanýp hem severim hem döverim diye size küçük bir uyarýda bulunabiliyor ya da eylemlerde polisten cop yiyip, üstüne devlet erkanlarý tarafýndan kadýn mýdýr kýz mýdýr diye aþaðýlanabiliyorsunuz. Peki, maruz kaldýðýnýz þiddet size erkekler tarafýndan uygulanýyor diye buna sadece erkek þiddeti olarak mý bakmak gerekir? Erkek deðil mi hepsi ayný demek ne kadar doðru? Ayný kadýn arkadaþ mailin devamýnda bunu þöyle açýklýyor:...maruz kaldýðým þiddetin salt bir adam tarafýndan üretilmediðinin, kalabalýklar tarafýndan beslendiðinin farkýndayým. Yapýlan her tacizin, insanýn tüm hayatý boyunca gerçekleþtirdiði eylemlerinin hepsi gibi politik olduðunun, tacizciye ve tacize sessiz kalanlarýn anlýk hatalar yapmadýðýnýn, onlarýn politik ve dolayýsýyla da etik olarak suçlu olduklarýný biliyorum. Gerçekten de bu sadece bir kiþinin yaþadýðý ya da bir kiþinin yarattýðý bir sorun deðildir. Kurulu düzen sokakta olsun ya da okulda olsun yozlaþmýþ, çürümüþ, içi boþ bir nesil yaratýyor. Medya tarafýndan beslenen ve aile içi onaylanan bu düþünceler okulda okuyan öðrencilere de sokaktaki genç bir insana da ayýrt etmeden ayný þekilde empoze ediliyor. Sonuç itibariyle iyi bir üniversitede okuyan bir öðrenci de el deymeden paketlenip okula gönderilmiyor. O da, a- tölyelerde çalýþan gençler de ayný ortamlarda yetiþiyorlar. Dünyaya bakýþ açýlarý okula gelmeden þekilleniyor. Ayný þekilde kadýnlara karþý düþüncelerini de, örneðin kadýný bir meta olarak - baþka bir deyiþle tüketici toplum yapýsýndan kalma kullan-at bir eþya gibi- görmeleri vb. okuldan önce kazanýyorlar. Doðalýnda bu bakýþ açýsýný gittikleri her yere taþýyorlar. Ýyi bir okulda okuyabilirsiniz, iyi bir geleceðinizin olacaðýný düþünebilirsiniz. Ya da bir anneyseniz, bir babaysanýz çocuðunuzun kendini garantiye aldýðýný da söyleyebilirsiniz. Ama yarýn bir gün baþýnýza bir þey gelmeyeceðinin garantisini verebilir misiniz? Kimseye karýþmam etmem iþimde gücümde bir insaným demeniz sizi kurtaracak mý?...ben tacize uðrayan bir kadýn o- larak üzgün deðilim, aðlamýyorum ve korkmuyorum. Çünkü tüm bunlar beni maðdur yapar. Maðduriyeti kabul etmekse, beni sorumlu yapar... Etrafýmýzda sürekli duyduðumuz, yaþadýðýmýz olaylardan bu sadece küçük bir örnekti. Kadýn ya da erkek olmanýz fark etmiyor. Doðrudan fiziksel þiddete maruz kalsanýz da sadece bunu okusanýz da bu sizi sorumlu yapýyor. Yarýn bir gün böyle bir þeye tanýk oldu-

19 ðunuzda arkanýzý dönüp gidecek misiniz? Eðer duyduklarýnýzdan, okuduklarýnýzdan ya da þahit olduklarýnýzdan bir parça rahatsýz oluyorsanýz sesinizi çýkarmanýn vakti geldi. Þiddetin kaynaðý erkek cinsi deðildir. Kadýn polislerden þiddet görmeyeceðinizi mi düþünüyorsunuz? Erkeklerin yaþamadýðý bir dünyada þiddetin olmayacaðýný söyleyebilir misiniz? Böyle bir düþünce ütopyadan öteye gidemez. Bizlerin düþmaný erkekler deðildir, onlarý öcü gibi gösterip sorunun ana kaynaðýný gözden kaçýrmamalýyýz. Kadýnlar üzerindeki bu algý erkek egemen toplumdan kaynaklýdýr, bu doðru. Fakat bu algýnýn sürmesini saðlayan sadece erkekler deðildir. Devlet tüm imkanlarýný bunun kalýcýlaþmasý için zorlar. Çünkü ayakta kalabilmesi için dayandýðý noktalardan biri de budur. Kadýnlara her türlü þiddet kapitalizmden gelir. Kapitalizm kadýnlarý ikincil cins olarak görür, aþaðýlar ve mümkün olduðunca sömürür. Ayakta kalmak adýna onlarý sonuna kadar kullanýrken seslerini çýkarmamalarý için baský ve þiddet uygular. Kadýn öðrenciler de sonuçta geleceðin iþçileri ve emekçileridir. Patronlarýna para kazandýrma aracýdýrlar. Bu yüzden çalýþmaya baþladýktan sonra size bu kadýn iyi bir okuldan geldi, onu daha az sömürelim demeyecekler. Belki de ileride patronunuz bir kadýn olacak. Mesela Ümit Boyner ya da Güler Sabancý da kadýn deðiller mi? Onlar kadýn çalýþanlarýyla kadýn dayanýþmasý mý yapýyorlar yoksa sýnýflarýna özgü davranýp yine onlarý aþaðýlayýp sömürüyorlar mý? Fiziksel þiddet uygulamasalar da kadýn emekçileri de erkek emekçiler kadar sömüren taraftadýrlar. Bu nedenle þiddet sorunu sadece kadýnlarýn sorunu deðildir. Kadýnlarýn tek baþlarýna mücadele etmeleri yeterli deðildir. Cinsiyet ayrýmý yapmaktan çok bu sorumlu luðumuzun bilincine vararak þiddete karþý kendi sýnýfýmýzdan, bizle ayný sorunlarý yaþayan ve ayný þekilde etkilenen kadýnlarla ve ayný zamanda erkeklerle birlikte mücadele yürütmek gerekir. Çünkü sorunun temeli kapitalizmdir ve onu hep birlikte yok edeceðiz. Üniversiteli kadýnlar kadýn sorununun gerçek çözümü için sorumluluk almalý ve örgütlenmeliler. Mücadele içinden erkekleri kovmak, kadýnlarý yalnýzlaþtýrmak yerine onlarý da bunun içine katarak, birlikte mücadele ederek bir sonuca varabiliriz. ÞÝLAN MAÝ Merhaba Genç Yoldaþlar; 9 Ekim Che eyleminden sonra burjuvazinin baskýlarý gittikçe arttý. Eylemden sonra kimlik sorgusunun ardýndan polisler okul aracýlýðý ile aileme ulaþtýlar. Aileme Ayýþýðý Sanat Merkezi nin yasadýþý eylemler yaptýðýný iddia ederek, eylemde çekilmiþ fotoðraf ve videolar göstererek benim de bu yürüyüþlere katýldýðýmý ve böyle devam ederse ileriki zamanlarda suç iþleyeceðimi, söylediler. Daha sonra ellerinde çikolatalarla evimize kadar geldiler. Bu þekilde Ayýþýðý Sanat Merkezi ve DÖB e yönelik karalamalarda bulunarak a- ilem tarafýmdan üzerimde bir baský uyguladýlar. Ama bu baskýlarýn bizi yýldýramayacaðýný onlar da anladýlar. Bir süre sonra hiç beklemediðim bir anda okula tekrar geldiler. Ben dersteyken velimin geldiðini söyleyerek beni çaðýrdýlar. Aþaðý indiðimde velimi beklerken daha önce gelen polislerden ikisini karþýmda buldum. (Gelen velim deðil polislerdi ve okul idaresi beni velin geldi diye çaðýrmýþtý.) Niçin geldiklerini, sorduðumda benim nasýl olduðumu merak ettiklerini söylediler. Konuþmalarý bittiðinde ellerinde getirdikleri poþeti bana vermek istediler. Bu ne dediðimde bana hediye getirdiklerini söylediler. Getirdikleri hediyeyi kabul etmeyince bu þekilde bizi etkileyemeyeceklerini anladýlar ve gittiler. O an yüzlerindeki ifadeyi görmenizi çok isterdim. Bu olanlardan sonra onlarýn bizden ne kadar korktuðunu, bizi mücadeleden uzaklaþtýrmak için her þeyi yapacaklarýný bir kez daha görmüþ oldum. Ama onlarýn bu çabalarý bizi hiç bir zaman yýldýrmayacak. BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ... Antep ten bir DÖB lü 17

20 SAÐLIKTA DÖNÜÞÜMÜN Saðlýk alanýnda yapýlan Saðlýkta Dönüþüm Kamu Hastaneleri Birliði gibi uygulamalarýn saðlýkta yarattýðý yýkýmlar, saðlýk alanýnda okuyan öðrencilere de yansýmaya baþladý. Bu süreci üniversitelerdeki Bologna süreci de eklenince saðlýk öðrencilerinin sorunlarý ikiye katlandý. Bu kapsamda Hacettepe Üniversitesi Hemþirelik Fakültesi öðrencileri bir araya gelerek sorunlarýný tartýþtýlar. Öðrenciler uygulama alanýndaki (stajdaki) sorunlarý, Bologna sürecinin saðlýk bölümlerine yansýmasýný, ders saatlerinin yoðunluðu gibi konularý ele aldýlar. Öðrencilerin aile hekimliðinden önce, Halk Saðlýðý dersinin stajý için gideceði evler, daha önce belirlenirken; a- ile hekimliði ile birlikte artýk her öðrenci mahallelerde evleri tek tek dolaþýp hasta arýyorlar. Bu süreçte öðrenciler özellikle yozlaþtýrýlmýþ, geri býrakýlmýþ mahallelere gönderiliyorlar ve bu mahallelerde kimi zaman uyuþturucu çetelerinin evlerine, kimi zaman kadýn ticareti yapýlan yerlere, kimi zaman da çetelerin silahlý çatýþmalarýna rast geliyorlar ve bu olaylar karþýsýnda öðrenciler; böyle durumlarda hiçbir güvencelerinin olmadýðýný, okullarýnýn ve öðretmenlerinin kendilerini bu konuda yalnýz býraktýklarýný düþünüyorlar. Stajlarda ucuz iþ gücü olarak saatlerce çalýþtýrýlan öðrenciler, bu emeðin karþýlýðýný alamýyorlar. Öðrenciler bu sorunlarý dile getirdiklerinde de okul yönetimi bu staj uygulamasýnýn öðrenciler için bir nimet olduðunu belirtiyor. Tabiî ki saðlýk öðrencilerin sorunlarý EÐÝTÝM AYAÐI bunlarla bitmiyor; staj yaparken de hastanelerde çalýþan diðer personellerce eziliyorlar ve onlarla çatýþmalar yaþýyorlar. Bu çatýþmalarda haklý olmalarýna raðmen öðrenciler bunlarý ispat edemiyor ve not kaygýsýndan ötürü seslerini çýkaramýyorlar. Bologna süreci kapsamýnda hemþirelik fakültesine getirilen intörnlük sistemiyle de bir dönem boyunca hastanelerde sadece staj yapacak öðrencilerin, emeklerinin karþýlýðý hiçbir þekilde verilmediði gibi; bu uygulamanýn bir diðer dezavantajý da artan ders yükleri oldu. Neredeyse haftada 40 saate varan derslerin yükleriyle de öðrenciler maðdur e- diliyor. Stajlarda sigorta, yol, yemek karþýlanmamakla birlikte, hastanelerde güvencesiz çalýþmak durumunda kalan stajyer öðrenciler, herhangi bir iþ kazasý yaþadýklarý durumda çalýþtýklarý hastane sigorta olmadýðý için buna müdahale edemez duruma geliyor. Tüm bu sorunlarý tartýþan öðrenciler, öðretim görevlilerinin de dahil olacaðý bir panel yapma kararý aldýlar ancak; öðretim görevlerinin iþ yoðunluðu bahanesiyle bu panel gerçekleþemedi. Öðrenciler bu sorunlarýn çözümü konusunda kararlý olduklarýný, gerekirse dersleri ve stajlarý boykot edeceklerini ama bu sorunlarý çözmek için ne gerekiyorsa yapacaklarýný dile getiriyorlar. Geliþmeleri aktarmaya devam edeceðiz. Hacettepe Üniversitesi Hemþirelik Fakültesi Öðrencileri ALL ÝS WELL(HER ÞEY YOLUNDA) Aralýk Perþembe günü Çukurova Üniversitesi nde Ýktisat Kulübü olarak 3 Ýdiots filminin gösterimini gerçekleþtirdik. Aralýðýn ikinci haftasýnda gerçekleþtirdiðimiz Savaþ Ekonomileri adlý panelin etkisinin sürdüðü süreçte film gösterimini yapmak çalýþmalarýmýzýn verimini arttýrdý. Savaþ Ekonomileri panelinde olduðu gibi yoðun katýlýmlý bir film gösterimi oldu. Bu bizlere üniversitede sindirilmeye çalýþýlan, hatta çoðu kez bizler tarafýndan da sindirilmiþ olarak görülen gençliðin aslýnda bir çok þeye aç olduðunu, belki de bir þeyler yapmak için bir kývýlcýmýn yanmasýný beklediðini gösteriyor. Gösterimini yaptýðýmýz film, Hindistan ýn en iyi mühendislik okulunda okuyan Ranço ve arkadaþlarýnýn eðitim sistemini sorgulayýþlarýný, baþlarýndan geçenleri anlatan komedi tarzýnda bir film. Ezberci eðitim sistemine, ailelerin çocuklar üzerinde kurduðu baskýya ve okuldaki not sistemine eleþtirel bakýþ a- çýþý getirdiði için tüm öðrencilerin izlemesi gereken bir film olduðunu düþünüyoruz. Keyifli geçen saatlerden sonra yeniden baþka bir etkinlikte buluþma dileði ile gösterimimizi sonlandýrdýk. Ç.Ü. Ýktisat Kulübü

21 ÞÝ ÞE CAM ÝÞ ÇÝ LE RÝ EY LEM DE Mer ha ba Genç Yol daþ lar, bir sü re - dir Top ka pý Þi þe Cam iþ çi le ri fab ri ka la - rý ný iþ gal et miþ ler di. Di re niþ le ri nin 9. gü nün de sa bah er ken sa at ler de yüz ler ce çe vik kuv vet fab ri ka yý ab lu ka ya al dý. Sa bah sa at le rin de du yu lan bu ha ber ü - ze ri ne biz ler de Genç E mek çi ler Bir li ði o la rak ha be ri du yar duy maz fab ri ka al - ný na git tik ve o ra da bir iþ çi i le yap tý ðý - mýz rö por ta jý ya yým lý yo ruz. -GEB: Bi raz sü reç ten bah se der mi - si niz? -Feh mi Taþ: Ben bu ra da 15 yýl lýk iþ çi yim. Þi þe cam fab ri ka sýn da 570 iþ çi ça lý þý yor. Bun la rýn 420 ta ne si sen di ka - lý. Di ðer le ri me mur sta tü sün de, 50 ki þi i se ge çi ci iþ çi, ya ni 4C kap sa mýn da ça - lý þý yor. Ýþ ve re nin yap mak is te di ði bu ra da - ki fab ri ka yý ta ri hi i ti ba ri i - le ka pat mak. Do la yý sý i le bu ta rih te fab ri ka yý ka pat tý ve iþ ak ti mi zi fesh et - ti. Bi zim Es ki þe hir e git me ko þu lu - muz yok. Bi zim is te di ði miz bu ra da iþ - ve re nin ha li ha zýr da ça lý þan fab ri ka la rý var, 11 ta ne. Bi zi bu ra ya tüm hak la rý - mýz la bir lik te dev ret sin ça lý þa lým di yo - ruz. Ýþ ve ren bu nu ka bul et mi yor. Es ki þe hir e ge len iþ çi le re as ga ri üc ret i - le i þe baþ la ta ca ðý ný söy lü yor. Ön ce ki gün yap tý ðý mýz top lan tý da iþ ve ren Es ki þe hir e gel mek is te yen her - ke si gö tü re ce ði ni, ar tý 180 li ra ki ra yar - dý mý ya pa ca ðý ný,söy le di. A ma bu nu tek lif e der ken bi zim on beþ yýl lýk e me - ði mi zin üs tü ne ya tý yor. Bu ra da ka lan hak la rý mýz dan hiç bah set mi yor. Bu gün sa bah er ken sa at ler de po lis bas kýn yap tý. Çok yo ðun bir þe kil de po - lis gel miþ ti. On lar i çe ri ye gi rin ce biz de ça tý ya çýk týk. Ken di mi zi iþ let me ye ki - lit le dik. Ba zý ar ka daþ la rý mýz ken di le ri - ni ma ki ne le re ki lit le di. Bu du rum da po lis mü da ha le e de me di. 9 gün dür di - re niþ te yiz. -GEB: Bu sü re de e vi na sýl ge çin - di ri yor su nuz: -Feh mi Taþ: E ve git mi yo ruz. E þi - miz, ço cuk la rý mýz la il gi le ni yor. Hat ta ba zý ar ka daþ la rýn ço cuk la rý ba zen ça dýr - da ba ba la rýy la ders ça lý þý yor. -GEB: Pe ki siz bu ra da hak ký ný zý al mak is ti yor su nuz, po lis si ze ne den mü da ha le et ti: -Feh mi Taþ: Bu ra da ki ta þýn maz la - rý, bü yük ma ki ne le ri vs. Es ki þe hir e ta - þý mak is ti yor. Hak la rý mý zý ver me dik ten son ra, bi zi gö tür me dik ten son ra biz ma - ki ne le ri ta þý ma ya ca ðýz ve ta þý ma ný za i - zin ver me ye ce ði mi zi söy le dik ve ma ki ne le ri bý rak ma dýk. Pat ron ne ka dar i yi ni yet li ol du ðu nu söy le se de, 24 ta ne a ra cý fab ri ka ya so ka rak i yi ni ye ti ni gös - ter miþ tir. -GEB: Teþ þe kür e de riz. Ýs tan bul dan GEB li Ýþ çi ler AJ Lorînên me pêçandine Mezrabotanê Em bê ziman bune bi bejna Dijlê Di dîroka xwede bi xwîn herekiye Ferat Çiyayên me bilind mane ji piyên me re. Li cihên ku me nasname nîþ daye Ji me re digotin terorparêz. em bu ne xwef roþên we latê xwe Tu ca ran ne ha ti ye fêmkirin lorîkên dayîka min Ji zi manên xwe aj bu ye zi manên di na li ajê ji ya na xwe ji dest da dayîka min Di zi ma nekê dinê de. SÜRGÜN Aðýtlarýmýz sarmýþ Mezopotamya yý, Dilsiz olmuþuz Dicle boyu. Fýrat kanlý akmýþ tarihince. Daðlarýmýz hep yüksek kalmýþ ayaklarýmýza, Kimliðimizi gösterdiðimiz her yerde terörist denilmiþ adýmýza Ve kendi topraklarýmýzýn haini olmuþuz Annemin aðýtlarý anlaþýlmamýþ hiç bir zaman Kendi dilinden sürgün edilmiþ baþka dillere Ve sürgünde ölmüþ annem baþka bir dilde.. Adana dan bir DÖB lü 19

22 KAVGADA AÝLEYÝ KAZANMAK Yoðun bir emek harcayarak aileyi kapitalist toplumun en temel birimi olmaktan çýkarýp, devrimin en önemli birimlerinden biri haline getirmeliyiz. Þunu asla unutmamalýyýz ki; bizlerle birlikte ailelerimizi de özgürleþtirecek olan tek þey devrimdir, sosyalizmdir. 20 Devrimci mücadelede en ileri düzeyde örgütlü faaliyet yürüten gençlerden tutun da, devrim kelimesini yeni yeni aðzýna almaya baþlamýþ gençlere kadar hemen hemen herkesin ortak bir sorununu ele alacaðýz: Mücadelede aile engeli Tüm toplumsal sistemlerde olduðu gibi içinde yaþadýðýmýz toplumsal sistemde de ailenin düþündükleri ve çocuklarýna aktaracaklarý egemen sýnýfýn çýkarlarý doðrultusunda þekillenir. Yani aile sistemin en küçük yapý birimidir, bu yüzden emekçi ailelerin sýnýflar savaþýmýnda üstleneceði rol hayati önemdedir. Yani aile hem kapitalizmi kökünden kazýyabilecek hem de bu sistemin devamýný saðlayabilecek bir güçte etkiye sahiptir. Biraz açmak gerekirse her aile çocuðuna kendi bildiklerini aktarmakla, kendince doðru olaný çocuðuna öðretmekle yükümlüdür. Yani bizleri yetiþtiren kiþiliðimizin biçimlenmesini saðlayan ve toplumsal iliþkilere temelden hazýrlandýðýmýz yerdir ailelerimiz. Peki dönüp yaþadýðýmýz coðrafyaya baktýðýmýzda ailelerimize dayatýlan ve ailelerimizin de bizi bu dayatmalar doðrultusunda yetiþtirmeye çalýþtýðý þeyler nelerdir? Aman ha! Suya sabuna dokunma, sen kendi yoluna bak, Okulunu bitir iyi bir meslek sahibi ol, iþ güç sahibi olduktan sonra düþünürsün istediðini, Sen þimdi küçüksün aklýn yetmez, baþýný belaya sokayým deme, hepimizi yakarsýn vb. örnekler çoðaltýlabilir. Baþta da söylediðimiz gibi ailelerimiz bu sistemin devamlýlýðýný saðlayan en küçük birimler olduðu için ailelerimiz onlara dayatýlan þeyler çerçevesinde bakarlar dünyaya; bizi de buna yöneltmeye çalýþýrlar. Peki gençlik neresinde yer alýyor bu durumun? Gençlik bir yandan devrime kan pompalama görevini üstlenmiþken öte yandan da ailenin gözbebeði, geleceðe yatýrýmýdýr. Yani yýllarca emek verilerek büyütülmüþ ve sistemin aileye, ailenin de kendisine yaptýðý baskýlar sonucunda kendini sisteme ve devlete hizmet etmeye zorunlu hissedecek bir gençlik modeli oluþturulmaya çalýþýlmaktadýr. Ama gelin görün ki artýk gençlik bunlarý kabul etmiyor; ailesinin kendisine verdikleriyle yetinmiyor, her geçen gün devrimci saflara akýn ediyor ve karþýsýnda Che yi, Denizleri, Sinanlarý buluyor ve onlarýn devrimci mücadelesini örnek alýyor. Gençlik açýsýndan durum böyle olunca elbette ailenin de buna tepkisi oluyor. Bir yandan on yýllardan beri onlara ve topluma aþýlanan düþüncelere aykýrý olan þeyleri kendi çocuklarýndan duymak, öteki yandan da on yýllardýr ödenen bedelleri görmek aileyi bu yaþananlarýn çocuðunun baþýna da gelebileceði korkusuna düþürüyor. Hatta karþýmýza öyle örnekler çýkýyor ki; aile bu konuda taviz vermez bir tavýr almaya baþlayabiliyor, bazen daha ileri gidebiliyor, sýnýflar savaþýmýnda karþý-devrimci bir rol üstlenebiliyor. Bu durumda görüyoruz ki gençliðin üzerine düþen görev ikiye katlanýyor: Bir, kesintisiz bir örgütlenme faaliyeti yürütmek; iki, aileyi ilerletmek ve kazanmak. Peki gençlik bunu nasýl baþaracak? Bu sorunun kesin ve net bir cevabý olmamakla birlikte aileden aileye farklýlýk göstermektedir. Ama unutmamalýyýz ki, annelerimiz de babalarýmýz da birer emekçidir ve emekçiler bu devrimin birer öznesidir; bizim öncelikli görevimiz de onlarý kazanmanýn yol ve yöntemlerini bulmaktýr. Bunun yaný sýra her gencin yapmasý gereken bir þey varsa o da kararlý ve dimdik durmaktýr. Bu yola baþ koyduðunu, geçmiþten aldýðý devrimci mirasý geleceðe taþýyacaðýný ailelere anlatmaktýr. Ailelerin karþýt tutumunun; sistemin her türlü rezillik ve kepazeliðine sessizce göz yummak anlamýna geleceði, her an her saat insanlarý sömüren, katleden, zindanlara atan bu sistemin kabul edilmesi anlamýna geldiði kararlýlýkla anlatýlmalýdýr. Yine de aile devrimci saflarda yer almamýz konusunda taviz vermez bir karþýtlýk içerisindeyse, gençlik de bu konuda taviz vermez bir netlik ve kararlýlýk içerisinde olmalýdýr. Ama bu demek olmuyor ki tüm aileleri karþý-devrimci ilan etmeli ve onlara karþý mücadele içinde olmalýyýz. Ailelerimizi devrimcileþtirmeye, hiç olmazsa bizi olduðumuz gibi kabul etmelerini saðlamalýyýz. Dýþarýda devrim gitgide büyürken ailemizin ricasý üzerine evde oturamayýz; yani devrim ve aile arasýnda kalýp, geri olaný tercih edemeyiz. Yoðun bir emek harcayarak aileyi kapitalist toplumun en temel birimi olmaktan çýkarýp, devrimin en önemli birimlerinden biri haline getirmeliyiz. Antep teki yoldaþlarýmýzýn evlerini çiçeklerle, çikolatalarla giden polisleri unutmayalým, eðer biz ailelerimizi kazanmazsak burjuvazi bunu en alçak yöntemleriyle gerçekleþtirecektir. Þunu asla unutmamalýyýz ki; bizlerle birlikte ailelerimizi de özgürleþtirecek olan tek þey devrimdir, sosyalizmdir. Ankara dan Bir Liseli DÖB lü

23 DTCF F Ti pi nden Mer ha ba Genç Yol daþ lar; Ben DTCF de o ku yan DÖB lü bir öð ren ci yim. He pi mi - zin de bil di ði gi bi, o ku du ðum fa kül te de sü rek li ça týþ ma çýk - mak ta dýr. Med ya du ru mu kar þýt gö rüþ lü öð ren ci le rin ça týþ ma sý o la rak söy le se de, a sýl so run ö zel lik le Kürt ve dev rim ci öð ren ci le re yö ne lik sal dý rý lar dýr. Po lis le rin yön len - dir me siy le bel li dö nem ler de fa þist ler ö zel lik le Kürt öð ren - ci le re, dev rim ci le re kü für ve teh dit ler de bu lu nu yor ve öð ren ci le rin bu na ses siz kal ma ma sý i le be ra ber ça týþ ma çý ký - yor, po lis ler o ku la gi ri yor lar, fa þist le ri ko ru ma al tý na a lýp on - la rý o kul dan çý kart týk tan son ra, dev rim ci öð ren ci ler le po lis ler a ra sýn da ça týþ ma çý ký yor. DTCF de o ku yan dev rim ci öð ren - ci ler ça týþ ma sý ra sýn da o ku la a lýn maz ken, ül kü o cak la rý ve di ðer ü ni ver si te ler den ge len fa þist le ri ö zel gü ven lik çi ler i çe - ri a lý yor lar. Bu da o kul yö ne ti mi nin de fa þist ler ve po lis ler - le iþ bir li ði i çe ri sin de ol du ðu nun gös ter ge si dir. Bu ça týþ ma lar son ra sýn da da dev rim ci öð ren ci ler gö zal tý na a lý nýr ve tu tuk - la nýr lar. Bu nun en son ör ne ði de Ka sým a yýn da çý kan ça týþ - ma dan bir haf ta son ra ev le ri ba sý la rak gö zal tý na a lý nan ve tu tuk la na rak Sin can F Ti pi ne gön de ri len 13 öð ren ci dir. 29 ve 30 Ka sým gün le ri çý kan ça týþ ma lar dan do la yý o - ku la 7 A ra lýk cu ma gü nü ne ka dar a ra ve ril miþ ve sý nav lar er te len miþ ti. 10 A ra lýk pa zar te si o ku la gel di ði miz de bi zi i se hiç de þa þýrt ma yan bir du rum la kar þý laþ týk; DTCF F Ti pi a - dý na ya ký þýr ön lem ler al mýþ tý. O ku la gi riþ ka pý sýn da gü - ven lik çi ler a ra ma ci haz la rýy la bi zi kar þý la dý lar. Ýlk ön ce üs tü mü zü a ra dýk tan son ra ki þi sel hak la rý mý za ta ciz e de rek bir de çan ta la rý mý zý a ra dý lar. Za ten dý þa rý da sü rek li bek le me - le ri ne a lýþ tý ðý mýz çe vik kuv vet i se bu se fer o ku lun i çin dey - di. O ku lun i çin de ar ka nýz dan her an bir tel siz se si ge le bi lir; çün kü o ku lun i çi si vil po lis kay ný yor. En son ön lem de o ku - lun du var la rý na de mir lik ler ek le yip, et raf la rý ný di ken li tel ler - le çe vir me le ri ol du. Bü tün bun lar gös te ri yor ki, ben ü ni ver si te de ðil, F Ti pi Ce za e vi ka zan mý þým. Bü tün bun lar kar þý sýn da dev rim ci öð ren ci ler o la rak tep - ki mi zi gös ter dik. 12 A ra lýk gü nü sa bah o ku la top lu gi riþ yap - týk. A ma cý mýz üs tü mü zü a rat ma mak, on la rýn uy gu la ma la rý na baþ eð me di ði mi zi gös ter mek ve o kul da ki di ðer öð ren ci le rin de dik ka ti ni çek mek ti. Bu nun ü ze ri ne gü ven lik çi ler ar ka mýz - da ki ka pý la rý ka pa týp, ö nü mü ze de çe vik kuv ve ti ge ti re rek bi zi sý kýþ týr mak is te di ler. Ký sa bir ar be de den son ra de kan gel - di ve ka rar lý tav rý mýz kar þý sýn da o ku la üs tü mü zü a rat ma dan gi re bi le ce ði mi zi söy le di. Bir haf ta son ra o ku la gel di ði miz de i se ka pý la ra X-Ray ci haz la rý kon muþ tu. Bu da yet mez miþ gi - bi, üs tü mü zü yi ne a ra ma ci haz la rýy la a ra dý lar. 27 A ra lýk ta i se, Ro bos ki Kat li a mý i çin ti yat ro o yu nu plan lan mýþ tý. O yun i çin dý þa rý dan ge ti ri len pro jek si yon ci - ha zý, ses sis te mi, tef, saz gi bi çal gý lar ve o yun ký ya fet le ri o - ku la gü ven lik çi ler ta ra fýn dan a lýn ma dý. Bu nun ü ze ri ne Ti yat ro Bö lü mü öð ren ci le ri tef le riy le ka pý da ey lem yap tý lar. Da ha son ra i çe ri sa de ce ký ya fet ler a lýn dý, or ta bah çe de ti yat - ro gös te ri si de tef ve saz ye ri ne ye mek ha ne den a lý nan ye - mek ta bak la rý ve ça tal ka þýk kul la ný la rak ya pýl dý. DTCF de bas ký lar ne o lur sa ol sun mü ca de le et me ye ka - rar lý lýk la de vam e di yo ruz. Bas ký lar Bi zi Yýl dý ra maz! DTCF den bir DÖB lü Ba zen Af ri ka lý bir ço cuk o lu yo rum Aç bi laç. Ba zen Kür dis tan lý bir ço cuk o lu yo rum Pan zer ez me sin di ye ko þar ken Ne fes ne fe se Ba zen bir tut sak o lu yo rum 19 A ra lýk ta ca yýr ca yýr Ve her se fe rin de kav ga o lu yo rum U mut u mut Çi çek çi çek Sev da sev da Ço ðu kez yüz yü ze, Gö ðüs gö ðü se Yum ruk yum ru ða Þi li de bir öð ren ci ça týþ ma sýn da, Fab ri ka da e lim ke sik hal de, Ma den de gö çük al týn da Ya da bek le yen bir Cu mar te si An ne si o lup að lar ken bu lu yo rum ken di mi! Her se fe rin de de Kav ga da bu lu yo rum ken di mi! An tep ten bir DÖB lü 21

24 Mer ha ba Genç Yol daþ lar, Ka pi ta list dü ze nin ken di e ge men li ði ni de vam et ti re bil mek i çin gi riþ me di ði al çak lýk ve dü zen baz lýk yok tur. Düþ ma nýn kur - naz ve kir li plan la rý ba zen ör güt lü o lan ki þi le ri bi le et ki si al tý - na a la bi li yor. Bi linç ek sik li ðin den kay nak la nan bu tür o lay lar, as lýn da da ha ge nel bir so ru nu or ta ya koy mak ta dýr. Ka pi ta list dü zen in san la rýn bey ni ne sal dý rý yor. Ha yal le ri ni da hi ça lý yor On la rý ken di bur ju va kül tü rüy le et ki al tý na a la rak, ge rek siz tü - ke tim a lýþ kan lý ðý ya rat mak ta, yok sul luk sý ný rýn da o lan genç le - re lüks ve þa þa a lý ha yat la rýn rek la mý ný yap mak ta dýr. Oy sa hiç bir za man ka pi ta list dü zen de iþ çi ve e mek çi ler öy le bir ha ya ta sa - hip o la ma ya cak lar, in san lar di zi ler den tu tun da, film le re ve da - ha pek çok þey le bu ya þam tar zý na ö zen di ri yor lar. Bu sal dý rý la rýn ba þa rý sýz lý ða uð ra dý ðý söy le ne mez çün kü ö zen di ri - ci et ki nin ver di ði gü zel ha ya ta u laþ ma ça ba sý bu gün kü sis - tem de müm kün ol ma dý ðý gi bi, ki þi nin bu du rum da uð ra dý ðý hüs ran þöy le bir psi ko lo ji ya ra ta bi li yor; bez gin lik ve salt boþ ver miþ lik le do lu ha yat lar... Ö nü nü gö re me yen, ha ya týn dan mut - suz ve ya þa ma az mi ni yi tir miþ o lan in san la rýn kö tü a lýþ kan lýk - lar e din me si nin yo lu böy le ce so nu na dek a çýl mýþ o lu yor. Ýs te di ði ve mut lu o la bi le ce ði dün ya yý an cak ha yal ler dün ya sý i - le müm kün ký la bi li yor. Ah lak çü rü müþ lü ðün de do ruk nok ta sý o lan ku lüp or tam la rýn da ge çi ri len u mar sýz va kit ler ya da kul la - ný lan u yuþ tu ru cu mad de ler, ki þi yi ha yal le rin de mut lu ya pý yor a - ma ger çek te da ha bü yük bir ba tak lý ðýn ve çö züm süz lü ðün i çi ne so ku yor. Bir za man son ra bu la bil di ði tek çö züm, mut lu o la bil - mek i çin an cak bu u yuþ tu ru cu mad de le ri ni kul lan ma la rý o lu - yor. As lýn da bu ger çe ði gör me mek i çin bir ka çýþ týr. Böy le ce genç ler i çin de yay gýn laþ tý rý lan bu yoz kül tür genç li ðin tüm e - ner ji si ni al mak ta, o nu ha yal ler a le min de ya þa ta rak i çi nin bo - þal ma sý na se bep ol mak ta dýr. Her bi re yin düþ le di ði gü zel ve mut lu bir ya þam ka pi ta lizm - de müm kün de ðil dir. Çün kü bü tün çü rü müþ lü ðün se be bi ka pi - ta lizm dir. E zi len ve sö mü rü len halk, genç e mek çi ler ve öð ren ci ler an cak pay la þým cý bir top lum la, ya ni sos ya lizm de in - sa ni bir ha yat sü re bi lir. Ka pi ta liz min ya rat ma ya ça lýþ tý ðý boþ ver miþ ve bez gin kit - le ler o luþ tur ma ça ba la rý na kar þýn; sos ya list genç lik sa vaþ çý ve is te di ði ni a la bi len bi rey ler ya rat ma ça ba sý i çin de, da ha üst bir top lum i çin a lýn te ri dök mek le meþ gul dür. Ku ru la cak o lan sos ya list top lu mun sa vaþ çý ve a týl gan bi rey le re ih ti ya cý var dýr. Genç e mek çi ler, öð ren ci genç lik ve pro le tar ya nýn sa vaþ az - mi, bu gü nü yad sý ya cak ve sos ya list top lu mu ku ra cak týr. Za fer ya kýn ve o nun bir par ça sý ol mak sa ka çý nýl maz dýr. STAJ SÖ MÜ RÜ SÜ Mer ha ba Genç Yol daþ lar; GEB li Bir Ýþ çi 22 Ben An ka ra da o ku yan bir mes lek li se si öð ren ci si yim. Siz le re mes lek li se le ri nin so run la rýn dan bah set mek is ti yo - rum. Bü tün mes lek li se si öð ren ci le ri 4. sý ný fa gel dik le rin - de staj yap ma ya baþ lar lar. Mes le ki e ði tim staj la rý iþ ve ren ler i çin çok i yi bir du rum dur; çün kü, bu u cuz iþ gü cü dür. Ýþ ye - ri sa hip le ri ge rek ti ðin den faz la öð ren ci a lýr ve iþ ye rin de ki baþ ka iþ le ri yap ma ya zor lar lar. E ðer bu iþ le ri yap maz sa nýz ya ko vu lur su nuz ya da staj dos ya nýz da Sta jý ta mam la ma - dý. ya zar ve me zun o la maz sý nýz. Bu ve ri len iþ ler genç ka - dýn lar ve er kek ler i çin ay rýl mýþ týr. Er kek ler i çin yük ta þý mak, tu va let te miz le mek; ka dýn lar i çin se te miz lik, çay ve ye mek yap mak týr. Ka dýn öð ren ci le rin bir di ðer so ru nu i - se staj ya pa cak yer bu la ma ma sý dýr. Ýþ ye ri sa hip le ri ge nel - lik le er kek öð ren ci le ri i þe a lýr ve bir ka dýn öð ren ci kýrk er kek öð ren ci a ra sýn da ne ka dar ra hat ça lý þa bi lir? Ça lýþ tý ðý nýz yer de haf ta da üç gün bo yun ca, o ra da kaç sa at ça lý þý lý yor sa ça lý þýr sý nýz ve si ze ay lýk sa de ce 80 tl ö de - nir. Biz ler i çin ö nem li o lan ö de nen 80 tl de ðil, o kul da öð - ren di ði miz mes le ki bil gi mi zi kul lan mak ve e mek ver mek ö nem li dir. Ka pi ta lizm öð ren ci le rin te o rik a lan da öð ren dik - le ri ni pra ti ðe dö nüþ tür me si ni en gel le mek te ve ni te lik siz e - le man ye tiþ ti ril me si ni teþ vik et mek te dir. Biz ler se si mi zi Genç Yol daþ a ra cý lý ðýy la bü tün o kur la - ra du yur mak is te dik. Ni te lik li e ði ti min ve e me ðin kar þý lý - ðý nýn dev rim le sað la na bi le ce ði ni bi li yor ve tüm gü cü mü zü dev rim yo lu na a dý yo ruz. An ka ra dan Mes lek Li se li bir DÖB lü

25 FİLM TANITIM A TEÞ KES- JO YE UX NO EL Al man Teð men Horst ma yer: Ka rý ný zýn du ru - mu nu dün ge ce öð ren dim. Ýs ter se niz o na mek tu - bu nu zu u laþ tý ra bi li rim. Fran sýz Teð men A u de bert: Bu nu ne den ya pa - sý nýz ki? Ya ka la nýr sa nýz Horst ma yer (sö zü nü ke ser): Bir mek tup sa va þý ka zan ma mý zý en gel le mez. Hem Pa ris i al dý ðý mýz - da ve sa vaþ bit ti ðin de, bi ze Ru e Va vin de bir iç ki ýs mar lar sýn. A u de bert: Bir iç ki iç mek i çin Pa ris i iþ gal et - me ni ze ge rek yok. I. Dün ya sa va þý sý ra sýn da Fran sýz cep he sin de Al - man, Fran sýz ve Ýs koç as ker le ri nin mü zi ðin et ki si i - le No el ge ce sin de kar deþ leþ me si ni an la tan, ya þan mýþ bir o lay dan e sin le ne rek ya pýl mýþ bir film. Al man cep he sin de ki as ker ler den bi ri o lan Sprink ün lü bir te nor dür. Sev gi li si An na no el ge ce - si ni o nun la ge çi re bil mek i çin Ve li aht pren si ni cep he - de kon ser ver me ye ik na e der ve cep he ya kýn la rýn da bir çift lik te üst rüt be li le rin ka týl dý ðý bir eð len ce dü - zen le nir. Sprink te kon ser ver mek i çin cep he den a - lý nýr, eð len ce ye ri ne çað rý lýr. O ra da þar ký la rý ný o ku duk tan son ra cep he ye gi dip, o ra da ki le re de þar - ký söy le me ye ka rar ve rir ler, bu sý ra da Ýs koç lar gay - da ça lýp, tür kü söy le ye rek eð len mek te ve bu di ðer cep he le re mo ral bo zuk lu ðu sað la mak ta dýr. Sprink ge lip þar ký ya baþ la dý ðýn da Ýs koç lar da on la ra ku lak ve ri ri ler ve bir sü re son ra gay da i le eþ lik et me ye baþ - lar lar. Sprink bu nu du yun ca ta raf sýz böl ge ye çý kar, or ta ya bir çam a ða cý bý ra kýr ve kim se o na a teþ et - mez. Böy le lik le zir ve top la nýr ve bir ge ce li ði ne a teþ - kes yap ma ya ka rar ve rir ler. O ge ce kar þý cep he de ki as ker ler bir bir le ri i le her þey le ri ni pay la þýr.. A teþ kes bit ti ðin de her kes cep he ye ge ri dö ner, a - ma ar týk es ki si gi bi sa vaþ mak ko lay ol ma ya cak týr. Kim i çin ve ne den dün kar deþ leþ tik le ri in san la rý vu - ra cak la rý ný, sor gu la ma ya baþ lar lar. O gün den son ra bir kaç kez da ha a teþ kes i lan e de bil mek i çin fark lý ta raf lar dan ba ha ne ler ö ne sü rü lür ve bu du rum üst rüt be li ler ta ra fýn dan fark e di lin ce cep he le rin da ðý týl - ma sýy la son bu lur. Sa va þýn ka pý da ol du ðu, sý nýf kar deþ le ri mi ze de - ðil de ken di bur ju va zi mi ze si lah la rý doð rult ma mýz ge rek ti ði þi a rý ný her a lan da di le ge tir me miz ge re ken böy le si bir sü reç te, ger çek te ya þan mýþ bir kar deþ leþ - me yi e le a lan bu fil min mut la ka iz len me si ve iz le til - me si ge rek ti ði ni dü þü nü yo ruz. 23

26 Kitap Tanıtım KO MÜ NÝST EN TER NAS YO NAL DE KAD RO SO RU NU Ü ZE RÝ NE Ya zar lar: E.Ya ros lavs ki, L.Sle pov, A.Kra yevs ki 24 Ko mü nist ler, ö te ki pro le ter Par ti le rin den yal nýz ca þun lar la ay rý lýr lar: Bir yan dan ül ke pro le ter le ri nin çe þit li u lu sal sa va þým la rýn da, mil li yet ten ba ðým sýz, tüm pro le tar - ya nýn or tak çý kar la rý ný vur gu lar ve bun la rý ö ne çý ka rýr lar. Di ðer yan dan iþ çi sý ný fý nýn bur ju va zi ye kar þý sa va þý mý nýn geç ti ði çe þit li ge liþ me a þa ma la rýn da, her za man, tüm ha re - ke tin çý kar la rý ný tem sil e der ler. Ko mü nist ler, de mek ki, pra tik o la rak, bü tün ül ke le rin iþ çi Par ti le ri nin en ka rar lý, da i ma i le ri i ti ci ke si mi dir ler; te o rik o la rak, pro le tar ya nýn di ðer kit le sin den ön ce ha re - ket hat tý ný, ko þul la rý ve pro le ter ha re ke tin ge nel so nuç la rý - ný kav ra ma üs tün lü ðü ne sa hip tir ler. * Ko mü nist le ri di ðer par ti ler den a yý ran þey ne dir so ru su na Marx ve En gels Ko - mü nist Ma ni fes to da bu ce va bý ver mek te ler. E li miz de ki ki tap da Ko mü nist par ti le rin kad ro la rý nýn ye tiþ ti ril me si ve ge liþ ti ril me si so ru nu na ce vap a rý yor. Bu a ra yýþ ta e le al dý ðý ko nu la rý þöy le ö zet le mek müm kün; Par - ti Ko mü nist ten Ne Ýs ti yor? Kad ro la rýn Se çi mi Teþ vik ve Da ðý lý mý, Kad ro Si ya se ti nin Ba zý So run la rý Ü ze ri ne Bir ko mü nis tin sa hip ol ma sý ge re ken ni te lik ler, Ko mü - nis tin Par ti i le i liþ ki le ri gi bi ko nu lar ay rýn tý lý o la rak e - le a lý na rak, bir kad ro dan her za man ge çer li o lan te mel ta lep le rin ne ler ol du ðu or ta ya ko nu lu yor. Her ko mü nis tin ken di ni Mark sist-le ni nist e ði tim, di sip lin, En ter nas yo nal e ði tim gi bi ko nu lar da ye tiþ tir mek i çin ça ba la ma sý ge rek ti - ði vur gu la ný yor. Bir ko mü nis tin ö zel ya þa mýn da ol sun, top - lum sal mü ca de le de ol sun i çin de bu lun du ðu ha re ke tin i le ri bir ör ne ði ol mak du ru mun da ol du ðu be lir ti li yor. Ko mü nis tin ya þa mýn da ki ö zel o lan þe yin o nun top - lum sal ça lýþ ma sýy la, ko mü niz min prog ra mý uð ru na mü ca - de le siy le iç i çe geç miþ ol ma sý, ö zel ya þa mý ný top lum sal ya þa mýy la yek pa re, u yum lu bir bü tün i çin de bir leþ tir me yi bil me si; is te nen iþ te bu dur. Le nin, dev ri min za fe ri i çin bir mü ca de le ör gü tü nün ve iþ çi sý ný fý nýn i çin den çýk mýþ sa vaþ kan genç kad ro la rýn ne den li ö nem li ol du ðu nu or ta ya ko yu yor. Genç güç le re ge rek si nim var. Bu ra da in san ol ma dý ðý - ný söy le me ye ce sa ret e den her ke si doð ru dan du va ra da ya - ma yý tav si ye e de rim. Rus ya da sa yý sýz in san var, ye ter ki ge niþ yü rek li ve ce sur, ce sur ve ge niþ yü rek li ve bir kez da - ha ce sur bir þe kil de, on lar dan kork ma dan, on la rý ka zan - mak i çin genç lik a ra sýn da pro pa gan da yü rü tül sün. Ö zet le mek ge re kir se Ko mü nist En ter nas yo nal de Kad - ro So ru nu Ü ze ri ne ki ta býn da ya zar lar Mark sizm-le ni niz - min us ta la rý nýn gös ter di ði yol lar çer çe ve sin de Kad ro so ru nu nu in ce li yor lar. Kad ro so ru nu ör güt len me ve ör gü - tün sý nýf mü ca de le sin de ki gö rev le ri gi bi ko nu lar la doð ru - dan il gi li bir so run dur. Do la yý sýy la bu ki tap da her dev rim ci nin o ku ma sý ve ü ze rin de tar týþ ma sý ge re ken bir ya - pýt o la rak kar þý mýz da du ru yor. *Ko mü nist Par ti Ma ni fes to su

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Yeni sayýmýzda Newroz la merhaba diyoruz. Cejna Newroz Piroz Be! Newrozlarýn halklarýmýzýn özgür olduðu, zincirlerinden kurtulduðu, tüm Dehaq larýn dünya üzerinden temizlendiði günlerde kutlanmasý

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR!

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR! BURJUVAZÝ Kapitalist üretimin iki yönü vardýr: Yýkýcý olan ve devrimci olan. Kapitalizm tarafýndan sürekli mahvedilen küçükmülk sahipleri, durumlarý gereði yalnýzca yýkýcý yaný görürler. Politik temsilcileri

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 247 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Ekim 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Ümraniye, Sarýgazi, Sultanbeyli ve Taþdelen'deki sýnýf

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dünyanýn her tarafýnda emperyalist-kapitalist sisteme karþý eylemlerin, direniþlerin yükseldiði bir dönemde, dergimizin 3. sayýsýyla sizlere merhaba demenin sevincini yaþýyoruz. Kapitalizm, insanlýða

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Bir önceki sayýmýzda duyurusunu yaptýðýmýz 2. Gençlik Buluþmasý - Gençlik Ne Yapmalý? - Emperyalist Savaþ Karþýtý Gençler Buluþuyor

Detaylı

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi 17. Devlet ve devrim Tüm devrimlerde merkezi sorun devlet iktidarýdýr. Temel sorun iktidarý hangi sýnýf alacaðýdýr. Lenin'in pek çok kez tekrarladýðý gibi, devrimci teori olmadan devrimci hareket olamaz;

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal PROLETER ÝÇ SAVAÞ HALK KÝTLELERÝNÝ BÝRLEÞTÝRÝR Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal olan sürekli bir geliþim ve dönüþüm içindedir. Her toplumun geliþimini etkileyen, ona egemen olan yasalar farklýdýr.

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla daha sizlerle birlikteyiz. Faþizmin saldýrýlarý hýz kesmeden devam etmekte. Burjuvazinin mezhep çatýþmalarýyla kendi iktidarýný garanti altýna almayý planladýðý

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

YARINA BAKMAK. C. Daðlý

YARINA BAKMAK. C. Daðlý Merhaba, Merhaba; Dergimizin 5. sayýsýnda sizlerle buluþmanýn sevinci içerisindeyiz. Olaylar zincirinin bu denli hýzlý ve içiçe aktýðý bu dönemde devrimci, sosyalist yayýn faaliyetlerinin önemi de kat

Detaylı

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için ÝÞÇÝ SINIFININ KAPÝTALÝZM KARÞISINDAKÝ TAVRI NEGATÝFTÝR Dünya iþçi sýnýfý hareketi için en büyük tehlike, iþçi sýnýfýnýn tarihi görevlerinden u- zaklaþmasý, görevine ihanet etmesidir. O halde bu görevin

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar

Merhaba Genç Yoldaþlar Merhaba Genç Yoldaþlar Yeni bir sayýmýzla, ayaklanmalar ve devrimlerle, hükümet krizleriyle, ekonomik kriz ve savaþ çýðlýklarýyla anýlacak olan 2011 i geride býrakýp yeniden sizlerleyiz. Bu yýl gençlik

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ HAREKETÝ VE BURJUVA EGEMENLÝK 67. Sayý / 10-24 Mayýs 2006 Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir yerde egemen deðildir. Egemenlik biçimini saðlamayý, devrimci hareketin ezilmesinde,

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU Proletarya ile burjuvazi arasýnda, tüm yeryüzünü kaplayan, toplumu boydan boya bir çatýþma alanýna çeviren küresel iç savaþ, her geçen gün biraz daha þiddetleniyor, yoðunlaþýyor. Sýnýf savaþýmý, kendi

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI

KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Yeni Evrede Baþyazý KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Bir ülkede kapitalizm ne denli geliþkin ve bunun sonucu iþçi sýnýfý nicelik olarak ne kadar büyük ve ne kadar örgütlü olursa olsun, iþçiler

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI Devrim varolan toplumsal sisteme, egemen olana karþý yapýlýr; iktidara gelen proletaryanýn, toplumu dönüþüme uðratmasýyla devam eder. Proletaryanýn sýnýf mücadelesi bu noktaya

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Mart ayýnýn coþkusuyla tüm okuyucularýmýzý selamlýyoruz. Mart ayý, adý ayaklanmalarla, büyük kavgalarla, tarihsel olaylarla anýlan bir aydýr. Ve daha þimdiden, ard arda gelen ölümsüzleþme haberleriyle

Detaylı

Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor!

Ümraniye Ýþçi Kurultayý 11 Aralýk ta toplanýyor! Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 269 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Kasým 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Söz, karar, inisiyatif iþçilerde! Ümraniye Ýþçi Kurultayý

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

DEV RÝM CÝ SO NUÇ LAR

DEV RÝM CÝ SO NUÇ LAR Yeni Evrede Burjuvazinin en çok korktuðu, görüþlerimizin devrimci sonuçlarýdýr. Küçük burjuva uzlaþmacý çevrelerin de en çok saldýrdýklarý nokta burasýdýr. Çünkü proletarya, bilimsel sosyalizmin devrimci

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU Kapitalizm, bugüne deðin görülen toplumsal sistemlerin içinde, tarihte en kýsa dönemi kaplayan toplumsal bir biçimdir. Emeðe dayanan, bu yüzden dengesizlikler, uyumsuzluklar ve

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI Kulaklarýndan döviz fýþkýran sermaye erbabýnýn korkuyla beklediði günler gelip çattý nihayet. Enflasyon ve faizler elele, omuz omuza yukarýlara doðru týrmanýyorlar. Sadece Türkiye

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ

ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ 1 Yeni Evre Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Ulusal Soruna Leninist Bakış Yayına Hazırlayan: Agit Cihan Birinci Basım: Kasım 2009 İSBN: 978-605-61008-0-2 Yayın Sertifika No:15814

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dergimizin 4. sayýsý yine dolu bir gündemle çýkýyor. Ýstanbul da 5 gün arayla meydana gelen patlamalar gündemin birinci sýrasýna yükseldi. Patlamalarýn ardýnda kimlerin olduðu ve bununla neyin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR 48. Sayý / 17-31 Aðustos 2005 Emperyalizm, kapitalizmin tüm hareket yasalarýný, çeliþkilerini ve karþýtlýklarýný öne çýkartýr, olgunlaþtýrýr ve keskinleþtirir.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL

1. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 1. Fasikül TEMA 5 Hayal Gücü TEMA 6 Eðitsel ve Sosyal Etkinlikler r, ýt lý z. Sa ma k l ra atý a S l O ek t Se ek T T ... Ýçindekiler 5. TEMA: HAYAL GÜCÜ Açelyanýn Bir Günü Harf Hece Test 1 Kelime Test

Detaylı

EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI

EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI 21. yüzyýla girilirken, dünya iþçi sýnýfý hareketi çok yönlü ve þiddetli burjuva saldýrýsý ve baþkaldýrýsýyla karþý karþýya kaldý. Sosyalistler, baskýnýn daha da arttýðýna dair

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN

PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN YAZ OKULU Çocuklarýnýza YAZ KEYFiNi GYM PARK YAZ OKULUNDA YAÞATIN ONLINE KAYIT facebook.com/gympark instagram.com/gym_park twitter.com/gym park info@gympark.com.tr www.gympark.com.tr 0 236 233 00 55 0

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Kitlelerin kurulu sosyal

Kitlelerin kurulu sosyal Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE SI NIF SA VA ÞI TÜM KES KÝN LÝ ÐÝY LE GÖ RÜL ME LÝ Kitlelerin kurulu sosyal düzene karþý yükselen eylemleri, büyük bir zenginlik ve çeþitlilik gösteriyor. Çeliþkilerin

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Sýnýf bilinçli, öncü iþçiler bir adým öne!

Sýnýf bilinçli, öncü iþçiler bir adým öne! Ýþçi Bülteni Özel Sayýsý: 26 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Þubat 2006 Fiyatý 25 Ykr Birliðimizi saðlamak, mücadelemizi ortaklaþtýrmak için... Sýnýf bilinçli, öncü

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

YAŞASIN HALKLARIN DEVRİM MÜCADELESİ. Mısır, Şubat 2011. zaferedek@gmail.com. Merhaba Yeni sayýmýzý yine ayaklanmalarla karþýladýk.

YAŞASIN HALKLARIN DEVRİM MÜCADELESİ. Mısır, Şubat 2011. zaferedek@gmail.com. Merhaba Yeni sayýmýzý yine ayaklanmalarla karþýladýk. Mısır, Şubat 2011 YAŞASIN HALKLARIN DEVRİM MÜCADELESİ Merhaba Yeni sayýmýzý yine ayaklanmalarla karþýladýk. Her sayýmýzda bir ayaklanmaya tanýklýk ettik. Ortadoðu ülkelerinde baþlayan, yükselerek ve yayýlarak

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR Sýnýf mücadelesinin sert bir karakter kazandýðý devrim dönemlerinde, her sýnýf ve sýnýf partisi, devrimin dolaysýz etkisi altýnda kalýr. Her sýnýfýn

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı?

Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci teori olmaksızın devrimci bir hareket olamaz. V. İ. Lenin, Ne Yapmalı? Devrimci Marksizm Sayı: 8 Kış 2008/2009 Üç aylık Teorik / Politik dergi (Yerel, süreli yayın) Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

Merhaba, YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜMÜZ ÖZGEN ÝÞ TUTUKLANDI. DÜZELTME ve ÖZÜR BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ SOSYALÝST BASIN SUSTURULAMAZ!

Merhaba, YAZI ÝÞLERÝ MÜDÜRÜMÜZ ÖZGEN ÝÞ TUTUKLANDI. DÜZELTME ve ÖZÜR BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! DEVRÝMCÝ SOSYALÝST BASIN SUSTURULAMAZ! Merhaba, Dergimiz, üzerindeki tüm baskýlara, Yazý Ýþleri Müdürümüz ve okurlarýmýza yönelik tüm saldýrýlara raðmen yayýnýný sürdürüyor. 8. sayýmýzla size merhaba demenin mutluluðunu yaþýyoruz. Ýþçi ve emekçilerin

Detaylı

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR ABD nin, uluslararasý hukuku ve BM yi (Birleþmiþ Milletler) yok sayarak I- rak ý iþgal etmesi, dünyada þok etkisi yarattý. Buna en çok þaþýranlar da hukuku her þeyin üstünde

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK

KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK Yeni Evrede Baþyazý KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK Koþullar deðiþmeden insanýn kurtulacaðý yanýlsamasý, sosyalizmin teori-pratiðine raðmen, varlýðýný hala koruyor. Oysaki, gözlerimizin önünde sürüp giden sýnýf

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

EMEÐÝN YENÝDEN ÖRGÜTLENMESÝ

EMEÐÝN YENÝDEN ÖRGÜTLENMESÝ EMEÐÝN YENÝDEN ÖRGÜTLENMESÝ Burjuvazi, kapitalizmden kaynaklý sorunlarýný ne kadar çözmeye kalksa da, ayný sorunlar daha büyük ölçekli olarak karþýsýna çýkar. Sorunlarý yalnýzca ertelemiþ olur, gerçekte

Detaylı

Önce Suriye yoðun tehditlere maruz kaldý. Emperyalistler saldýrýnýn eþiðine geldi. Rusya nýn kimyasal silahlarýn imhasý önerisinin

Önce Suriye yoðun tehditlere maruz kaldý. Emperyalistler saldýrýnýn eþiðine geldi. Rusya nýn kimyasal silahlarýn imhasý önerisinin edi bese!... Mehmet Ezer... 10 yaşında. 25 Mart günü Silvan da BDP mitingine polisin saldırısı sonucu başından gaz bombası ile vuruldu... Mehmet ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU ÝÞÇÝLERÝN KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ama, iþçilerin bu toplumda hiçbir güvenceleri yoktur. Bu toplumda ücretli-emekçileri bekleyen

Detaylı