DEMİR HAYAT DR. SMİLE DİŞ SAĞLIĞI POLİÇESİ ÖZEL ŞARTLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEMİR HAYAT DR. SMİLE DİŞ SAĞLIĞI POLİÇESİ ÖZEL ŞARTLARI"

Transkript

1 DEMİR HAYAT DR. SMİLE DİŞ SAĞLIĞI POLİÇESİ ÖZEL ŞARTLARI Madde 1 : SAĞLIK POLİÇESININ KONUSU: Demir Hayat Dr.Smile Diş Sağlığı Poliçesi, sözleşme başlangıç tarihinden sonra teminat kapsamında belirtilen DİŞ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİNİ sözleşmedeki şartlar dahilinde güvence altına alır. İş bu poliçe, sigorta sözleşmesi sahiplerini sözleşme süresi içinde ortaya çıkabilecek koruyucu ve tedavi amaçlı DİŞ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİ için teminat kapsamı dahilinde geçerlidir. Teminatları sadece poliçede yazılı ve adlarına DEMİR HAYAT DR. SMILE DİŞ SAĞLIĞI SİGORTA SÖZLEŞMESİ düzenlenmiş kişiler için geçerli olup, sigorta sözleşmesi sahipleri dışındaki kimseler poliçe teminatlarından yararlanamazlar. Madde 2: TEMİNATLAR: Bu teminat; yaş gruplarında poliçe sahibinin poliçe süresi içinde ortaya çıkabilecek rahatsızlıkları için koruyucu ve tedavi amaçlı olarak aşağıda belirtilen DİŞ HEKİMLİĞİ HİZMETLERİ ni, sadece SALUS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HİZM. VE MED. TİC. LTD. ŞTİ. 'nde % 80 oranında kapsar. (Bundan sonra SALUS olarak anılacaktır.) Yapılacak tedavi planı, SALUS Diş Sağlığı Kliniği hekimleri tarafından belirlenecek kapsamda olacaktır. Sigortalının tedavi planı konusunda yapacağı talepler, SALUS Diş Sağlığı Kliniği diş hekimleri tarafından uygun bulunmadığı takdirde işlem yapılmayacaktır. 2.1 TEMİNAT KAPSAMI: 3 değişik plan kapsamında Ek 1 de belirtilen tedaviler, poliçe teminatları altında limitsiz ve % 80 oranında karşılanır. Madde 3: BEKLEME SÜRESİ Bu üründe bekleme süresi bulunmamaktadır. Teminat kapsamındaki hizmetler için anlaşmalı kuruma direkt ödeme yapılmaktadır. Madde 4: TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER Aşağıdaki haller ve bu haller nedeni ile oluşan harcamalar teminat dışı kalır. a) Harp, harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlardan doğan iç karışıklıklar, b) Cürüm işlemek ve cürüme teşebbüs, c) Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, kart sahibinin kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması, d) Zelzele, sel, yanardağ patlaması ve toprak kayması, e) Esrar, eroin vb. uyuşturucuların kullanımı, f) Nükleer rizikolar, veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj, g) Sigorta sahibinin intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık veya yaralanma halleri, h) Konjenital (doğuştan gelen) hastalıklar ve/ veya yapı bozuklukları, ı) AİDS ve komplikasyonları, j) Alkolizm, alkol, uyuşturucu, uyarıcı, halusinojen ve diğer madde bağımlılığı ve kötüye kullanımı neticesinde meydana gelen bütün durumlar k) Kaza sonucu oluşabilecek tüm diş tedavi giderleri. l) SALUS Diş Sağlığı Kliniği nde Madde 2 Teminatlar başlığı altında belirtilenler dışındaki tedaviler ve/ veya SALUS Diş Sağlığı Kliniği dışında yapılan her türlü tedavi 1/5

2 Madde 5: İNDİRİMLİ UYGULAMAYA GİREN DİŞ TEDAVİ HİZMETLERİ Aşağıdaki hallerde ve Ek 1 Teminat Tablolarında belirtilen tedaviler dışında yapılacak tedavilerde Türk Diş Hekimleri Birliği Ücret Tarifesi üzerinden yararlanılır. a) Çene ve yüz bölgesini ilgilendiren her türlü tümörler ve kanser cerrahileri b) Diş ve preapikal dokuları ilgilendirmeyen kistler c) Ortodontik tedavi d) Tüm ameliyatlar ve komplikasyonlu, çene ve yüz cerrahisi gerektiren diş çekimleri e) Kaza sonucu oluşabilecek tüm diş tedavi giderleri Madde 6: EK HİZMETLER a) Sigortalı, Demir Hayat Dr. Smile Diş Sağlığı Poliçesi nin başlangıç tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kuruma başvurup ağız check up ını yaptırabilecektir. İlk üç aylık süre, sigortalının sekiz (8) gün öncesinde SALUS Diş Sağlığı Kliniği'ne başvurması koşulu ile geçerlidir, geç başvurulardan ve randevulara uyulmamasından sigortalı mesuldur. b) İlk muayene sonrasında yapılacak check up ile yaş grubuna uygun kontrol tetkikler yapılacak, tetkik sonuçları ve muayene bulguları ile anamnez doğrultusunda sağlık dosyası oluşturulacaktır. c) Kurum Ağız diş sağlık sorunları doğrultusunda bir tedavi planı oluşturarak, bu programa uygun işleyişi protokol çerçevesinde sağlamakla yükümlüdür. d) Sigortalının mevcut bir sağlık sorunu olmasa dahi yılda en az iki kez "Salus Diş Sağlığı Kliniği 'ne başvurup kontrolünü yaptırabilecektir. e) Sigortalı, 365 gün /24 saat numarayı arayıp Demir Hayat Sigorta A.Ş. den tıbbi destek hizmeti alabilecektir. Madde 7 : COĞRAFİ KAPSAM Poliçe, sadece SALUS Diş Sağlığı Kliniğinde geçerli olup, Türkiye'de yerleşik yaşayan gerçek kişiler için tanzim edilir. SALUS Diş Sağlığı Kliniği nde Madde 2 Teminatlar başlığı altında belirtilenler dışındaki tedaviler ve/ veya SALUS Diş Sağlığı Kliniği dışında yapılan her türlü tedavi sözleşme kapsamının dışında olup sigortalı tarafından karşılanır. Madde 8: SÖZLEŞMENİN BAŞLANGICI VE SONU İLE PRİMLER Sözleşmede başlangıç ve bitiş tarihi olarak yazılan günlerde aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye saati ile öğlen saat 12:00 de başlar ve öğlen saat 12:00 de sona erer. Diş tedavi teminatı 1 yıl süre ile geçerli olup sözleşmede belirtilen tarihler arasında yürürlükte kalır. Poliçe primi hesaplanırken kullanılan yaşlar, poliçe başlangıç tarihi baz alınarak hesaplanır. Yaş, bu tarih ile doğum tarihi farkının "gün/ay/yıl" olarak hesaplanması ile bulunur. Hesaplamada kişinin en yakın yaşı dikkate alınarak ilgili tarife primi uygulanır. Standart tarife Primleri, sigortalının yaşı, cinsiyeti, sağlık enflasyonu ve seçilen teminatlar dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Poliçenın teminatları; Başvurunun şirketçe kabul edilip sözleşmenin düzenlenmesi ile başlar. Sigorta sözleşmesi sahiplerine sunulan hizmetler, ücretin tamamının veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksidin ödenmesi ile başlar. Poliçeye ilişkin plan başvuru aşamasında seçilir ve poliçe süresince değiştirilmez. Sigortacı, değerlendirme yaparken, ek tıbbi rapor ve belge isteyebilir. Bunların temini ve ücreti sigorta sözleşmesi sahibine aittir. 2/5

3 Madde 9: YENİ GİRİŞ İŞLEMLERİ Bu poliçeye yıl içerisinde giriş yapılmamaktadır. Madde 10: GEÇİŞ İŞLEMLERİ VE KAZANILMIŞ HAKLAR Bu poliçede başka bir şirketteki sağlık veya hastalık poliçesinden veya Demir Hayat Sigorta A.Ş. deki farklı sağlık veya hastalık sigorta ürünlerinin birinden geçiş söz konusu olmadığı gibi, kazanılmış hak transferi de yapılmaz. Sigortacı, 5684 numaralı Sigortacılık Kanunu hükümleri gereği sigorta ettiren ve sigortalıya ait tüm bilgileri gizli kalması kaydı ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, Hazine Müsteşarlığı ve kanunen bilgi vermekle yükümlü olduğu tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşacağı gibi bilgi de alabilecektir. Sigorta ettiren ve sigortalı, poliçe başvurusu ile bu konuda Sigorta Şirketini yetkili kıldığını kabul eder. Madde 11: SİGORTA SÖZLEŞMESİNİN SONA ERME ESASLARI Bu poliçe bir yıl süre ile geçerlidir. Sözleşmenin bitiş tarihinden itibaren kendiliğinden sonlanır ve teminatlar durur. Bitiş tarihinden önce sigorta ettirenin isteği ile sözleşmenin iptal edilmesi halinde, iptal tarihinden sözleşmenin bitiş tarihine kadar olan sürenin ücreti gün esası üzerinden sigortacı tarafından hesap edilir. Sigorta ettirenin iptal talebinde bulunması sırasında prim borcu var ise nakden ve def'aten ödemekle yükümlüdür. Tedavi teminatının kullanılması durumunda iade yapılmaz. Prim borcunun zamanında ödenmemesinin sonuçları T.T.K ve maddeler ile Sağlık Sigortası Genel Şartlarının 8. maddesinde açıklanmıştır. Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalının vefatı durumunda ise Sigortacı aşağıda belirtilen durumlara göre işlem yapar. Sigorta Ettirenin vefatı durumunda poliçe hükümsüz kalır. Sigorta Ettiren ile poliçede yer alan Sigortalı /Sigortalıların farklı olması ve sigortalıların Sigorta Ettireni değiştirerek poliçeyi devam ettirmek istemeleri halinde, Sigorta Ettiren'in kanuni varislerinin yazılı onayının sigortacı'ya iletilmesi gereklidir. Bu durumda Sigorta Ettiren değiştirilerek poliçeye devam ettirilir. Kanuni varislerin onayının alınmadığı durumlarda yukarıda belirtilen iptal kriterleri doğrultusunda işlemle alınır ve varsa prim iadesi kanuni varislerine yapılır. Sigorta Ettiren'in Sigortalı ile aynı olduğu ve tek kişilik bir Poliçede, Sigorta Ettirenin vefatı durumunda poliçe hükümsüz kalır. Sigorta Ettiren kanuni varislerinin yazılı talebi halinde yukarıda belirtilen iptal kriterleri doğrultusunda işlem yapilarak iade edilecek prim tutarii olursa iade kanuni varislerine yapılır. Birden fazla kişinin sigortalı olduğu Poliçelerde, Sigortalılardan birinin vefat etmesi durumunda vefat eden sigortalının poliçeden vefat tarihi itibariyle çıkışı yapılır. Yukarıda belirtilen iptal kriterleri doğrultusunda varsa prim iadesi Sigorta Ettiren'e yapılır. Tüm yukarıda ifade edilen sebepler nedeni ile yapılacak poliçe iptali veya sigortalı çıkışı durumlarında (vefat dahil); riziko gerçekleşince, ödenecek tazminata veya bedele ilişkin primlerin tümü muaccel olur. Madde 12: KÖTÜ NİYET SONUCU İPTAL Sigorta poliçesi ile teminat altına alınmayan kişilerin bu poliçenin teminatlarından yararlandığının ve/veya sigorta şirketinin tazminat ödeme kararına temel teşkil etmesi için gerçekleştirdiği araştırmalarda sigortalının bilgisi dahilinde şirketin yanlış veya eksik yönlendirilmesinin saptanması 3/5

4 durumunda Demir Hayat Sigorta A.Ş. kişinin sigortasını prim iadesi yapmadan iptal etme veya ödemiş olduğu tazminatı geri isteme hakkına sahiptir. Madde 13: SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ VE YENİLEME GARANTİSİ VERİLMESİ Bu poliçe 1 yıllıktır. Sözleşmenin bitiş tarihinden itibaren kendiliğinden sonlanır ve teminatlar durur. Sigorta ettirenin talebi durumunda yeni bir poliçe düzenlenir. Bir önceki poliçeden kazanılmış hak söz konusu değildir. Bu diş sağlığı sigortasında herhangi bir Yenileme Garantisi uygulaması yoktur. Madde 14: YETKİLİ MAHKEME Bu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar nedeni ile açılacak mahkemelerde İstanbul Merkez Mahkemeleri yetkilidir. Madde 15: ZAMAN AŞIMI Bu sözleşmeden doğan bütün işlemler iki yıllık zaman aşımına tabidir. Madde 16: ÖNEMLİ HATIRLATMALAR Sigortalı / Sigorta Ettiren / Lehdar / Hak Sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabileceği gibi 30 Nisan 2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Hükümleri" çerçevesinde işlem tesis edilecektir. EKLER 1-Plan Bazında Teminat Kapsamındaki Tedaviler Listesi PLAN A Diş Hekimi Muayenesi Panoramik Röntgen Sefalometrik Röntgen Postero-anterior Röntgen Oklüzal Röntgen Intraoral Radyovizyografi Açık/Kapalı Çene Eklemi (TME)Röntgeni Oral Hijyen Eğitimi Konsültasyon Biyometrik Estetik Analiz Teşhis Amaçlı Anestezi Vitalite Kontrolü Detartraj(alt ve üst çene diş taşı temizliği+polisaj) Fissür Ortücü (Sealent uygulaması) Yerel(Bölgesel) Fluor Uygulaması Aşırı Kole Hassasiyeti Tedavisi Dolgu tamiri Amalgam Dolgu(Tek yüzlü,çift Yüzlü, Üç Yüzlü) Kompozit Dolgu(anterior,Tek yüzlü-çift yüzlü-üç yüzlü) Cam lonomer Dolgu Black 5 Kole Restorasyonu Ampütasyon Kuafaj Kanalda Gangren Tedavisi Kanal Tedavisi( Tek-Iki-Uç Kanal) Periodontal apse tedavisi Apse Drenajı Diş Çekimi(Normal/Komplikasyonsuz) PLAN B PLAN A teminatlarına ek olarak Komplikasyonlu Diş Çekimi 4/5

5 Alveolit Cerrahisi Tedavisi Kök Ucu Rezeksiyonu(biomateryal ücreti hariç) Gömülü Diş Çekimi Bleaching(diş beyazlatma) Protez Uygulamaları: Tam Protezler Bölümlü Protezler- Diş Üstü Protezi(kıymetli metal ücreti hariç) Ataçmanlı (Hassas Tutuculu Protezler) (Ataçman Ücreti hariç) Kuron Köprü Restorasyonları(Metal+Seramik) (Kıymetli metal ücreti hariç) Kroşe Ilavesi Besleme- Diş Ilavesi Kuron Sökümü Geçici Kuron Kuron Köprü Tamiri Düşmüş Kuron simantasyonu Proteze yumuşak akrilik uygulaması(geçici veya Daimi) Oklüzal aşındırmalar PLAN C PLAN B teminatlarına ek olarak implant uygulamaları(implant ve protez parçaları ücretleri hariç) 5/5

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIĞIM TAMAM SİGORTASI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Poliçe ekinde teslim aldığınız bu özel şartların sigorta şirketi tarafından yürürlüğe alındığı tarih 17.04.2013 olup, satın almış olduğunuz 1 SAĞLIĞIM

Detaylı

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Can Sağlığı. Sigortası. Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Can Sağlığı Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Say n Sigortal m z, Sa l k Sigortas alan ndaki öncülü ümüzü sürdürerek sizlere en modern sa l k kurulufllar nda, en h zl sa l k hizmetini,

Detaylı

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ

FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ FİT - YABANCI UYRUKLU KİŞİLERE SAĞLIK POLİÇESİ YABANCI UYRUKLULAR İÇİN SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Groupama Sigorta, sözleşmenin yürürlükte olduğu süre içinde, poliçe

Detaylı

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR

ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLAR Allianz Sigorta AŞ. ( Allianz ) aşağıda belirtilen Özel Şartlar ( Özel Şartlar ), ilişik Sağlık Sigortası Genel Şartları ve poliçede teminat olarak yer alıyorsa Ferdi

Detaylı

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI 1. SİGORTA KONUSU ERGO YÜZDE 100 SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI İşbu sigorta ile, ERGO Sigorta A.Ş. ( Sigortacı ); Sigorta Süresi içinde, sigortalının ve/veya poliçede belirtilmiş olmaları kaydıyla sigorta

Detaylı

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ)

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) Güneş Sigorta A.Ş, Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalının poliçe/zeyilnamede belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri

Detaylı

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KART BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KARA ARAÇLARI KASKO SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A -Sigortanın Kapsamı A.l. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile sigortacı, sigortalının poliçede belirtilen ve karayolunda kullanma izni olan motorlu ve motorsuz

Detaylı

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FiNANSÖR İFLAS KORUMA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak

Detaylı

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. Seyahat sigortası temel özellikleri;

Detaylı

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI

SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL VE GENEL ŞARTLAR KİTAPÇIĞI Sayın Sigortalımız, Güvenilir, dürüst ve müşteri memnuniyeti ilkelerinin esas alındığı, hizmet politikası ile sigorta sektöründe lider konumda bulunan

Detaylı

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ BORCUM GÜVENDE HAYAT SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz.

Seyahat sigortanızın kapsamı sigorta sertifikanız üzerinde belirtilmiştir. Seyahat sigortası poliçenizin detaylarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Seyahat sigortası poliçeniz hakkında; Tüm sigorta poliçeleri bazı sınırlamalar ve muafiyet ihtiva etmektedir. Teminatların ihtiyaçlarınıza uygun olduğundan lütfen emin olunuz. İşbu poliçe T.C.Vatandaşları

Detaylı

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi

çıkması durumunda, TÜRSAB veya Turizm Bakanlığı nın bildirimiyle ve/veya sigortacıya ihbar edilmesi SİGORTA ETTİRENLER: T.C. TURİZM BAKANLIĞI ve/veya TÜRKİYE SEYAHAT ACENTELARI BİRLİĞİ (TÜRSAB)ve/veya Ekli listede isimleri yazılı veya bilahare ilave edilecek TÜRSAB üyesi seyahat acenteleri SİGORTALI:

Detaylı

TRAVEL GUARD YURTDIŞI SEYAHAT SİGORTASI POLİÇE ÖZEL ŞARTLARI AIG Sigorta A.Ş. bu sigorta poliçesinde anılan sigortayı prim ödemesi karşılığında ve bu poliçenin genel ve özel şartlarına uyulmak kaydıyla

Detaylı

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR

DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR DEVLET DESTEKLİ KÜÇÜKBAŞ HAYVAN HAYAT SİGORTASI GENEL ŞARTLAR A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1. Sigortanın Konusu Bu sigorta ile 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun 12 nci maddesine istinaden, Bakanlar Kurulu

Detaylı

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI SAYIN SİGORTA YETKİLİLERİNİN DİKKATİNE ; Söz konusu sigorta ile ilgili olarak sigorta yaptıracak olan OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi),İSGB (İş sağlığı ve Güvenliği Birimi), Bağımsız çalışan İş güvenliği

Detaylı

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU DEMİR KASKO SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU İki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda

Detaylı

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR

TEMİNATLARA AİT ÖZEL ŞARTLAR Sayın Sigortalımız, Öncelikle, Şirketimizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sağlık sigortası poliçeniz ile ilgili olarak sizi aydınlatacağını düşündüğümüz ayrıntılı bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Detaylı

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU KREDİ SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin

Detaylı

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU Şirket Nüshası FERDİ KAZA SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI MİNİ EVİM SİGORTASI GENEL ŞARTLARI İşbu Genel Şartlar Kitapçığı, poliçenize konu Mini Evim Sigortası na eklenebilecek tüm ek teminatlara ilişkin Genel Şartları gösteren bir kılavuzdan ibarettir. İşbu kılavuzda

Detaylı

HASAR VE TAZMİNAT İŞLEMLERİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI

HASAR VE TAZMİNAT İŞLEMLERİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sigorta Denetleme Kurulu HASAR VE TAZMİNAT İŞLEMLERİ DENETİM REHBERİ TASLAĞI ARALIK 2013 AÇIKLAMA Bu Rehberde, Hazine Müsteşarlığı tarafından sigorta ve emeklilik şirketlerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1-Sigorta Konusu

İÇİNDEKİLER. 1-Sigorta Konusu İÇİNDEKİLER SES FERDİ SAĞLIK SİGORTALARI ÖZEL ŞARTLARI 1-Sigrta Knusu 2-Tanımlar 3-Teminatlar A-Yatarak Tedavi Teminatı B-Hamilelik ve Dğum Teminatı C-Ayakta Tedavi Teminatı D- Hastane Gündelik Tazminat

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri

4- Mor renkli düzenlemeler, Zeyilname-3 ile yapılan düzenlemeleri Üzeri çizili ve pembe dolgulu olanlar Zeyilname-3 ile iptal edilen hükümleri SÖZLEŞME YÜRÜRLÜK TARİHİ : 07.01.2009 ZEYİLNAME-1 YÜRÜLÜK TARİHİ : 13.02.2009 ZEYİLNAME-2 YÜRÜRLÜK TARİHİ : 06.11.2009 DUYURU VE YÜRÜRLÜK TARİHİ : 14.12.2009 / 15.12.2009 ZEYİLNAME-3 YÜRÜRLÜK TARİHİ :

Detaylı

KREDİ KORUMA TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI I. BİLGİLENDİRME FORMU

KREDİ KORUMA TEMİNATLI HAYAT SİGORTASI I. BİLGİLENDİRME FORMU KRDİ KORUMA TMİNATLI AYAT SİGORTASI I. BİLGİLNDİRM FORMU n az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyene ve sigortadan menfaat sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta

Detaylı

6) Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması

6) Yaralanma veya Hastalık Nedeniyle Yurtdışında Konaklama Süresinin Uzatılması 1) Tıbbi Tedavi Teminatı Sigortalı'nın, bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda hastane, ameliyat ve tedavi masrafları ile ilgili doktorun yazdığı ilaçların masrafları sigorta

Detaylı

MADDE 3 (1) BU YÖNETMELİK, 21/12/1959 TARİHLİ VE 7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNUNUN EK 2 NCİ MADDESİNE DAYANILARAK HAZIRLANMIŞTIR.

MADDE 3 (1) BU YÖNETMELİK, 21/12/1959 TARİHLİ VE 7397 SAYILI SİGORTA MURAKABE KANUNUNUN EK 2 NCİ MADDESİNE DAYANILARAK HAZIRLANMIŞTIR. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ MADDE 1 (1) BU YÖNETMELİĞİN AMACI, BELLİ BİR SİGORTA İLİŞKİSİNE GİRMEK İSTEYEN KİŞİLERİN, GEREK SÖZLEŞMENİN MÜZAKERESİ GEREKSE KURULMASI SIRASINDA SÖZLEŞMENİN

Detaylı