MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI"

Transkript

1 MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 31 MART 2012 ARA HESAP DÖNEMĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI Ġstanbul, Mayıs 2012

2 ARA HESAP DÖNEMĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLARI ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA KONSOLĠDE BĠLANÇO KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOSU... 3 KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOSU... 4 KONSOLĠDE ÖZSERMAYE DEĞĠġĠM TABLOSU KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARA ĠLĠġKĠN NOTLAR

3 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Cari Dönem GeçmiĢ Dönem Referansları VARLIKLAR Dönen Varlıklar Nakit ve Nakit Benzerleri Finansal Yatırımlar Ticari Alacaklar İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar Diğer Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar Diğer Alacaklar Stoklar Canlı Varlıklar Diğer Dönen Varlıklar İlişkili Taraflara Verilen Avanslar Diğer Avanslar Diğer Dönen Varlıklar Duran Varlıklar Ticari Alacaklar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar Diğer Alacaklar Finansal Yatırımlar Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Maddi Duran Varlıklar Maddi Olmayan Duran Varlıklar Şerefiye Ertelenmiş Vergi Varlığı Diğer Duran Varlıklar TOPLAM VARLIKLAR Ocak 31 Mart 2012 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 18 Mayıs 2012 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 1

4 31 MART 2012 VE 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE ÖZET KONSOLĠDE BĠLANÇOLAR (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Cari Dönem Cari Dönem Referansları KAYNAKLAR Kısa Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar İlişkili Taraflara Ticari Borçlar Diğer Ticari Borçlar Diğer Borçlar İlişkili Taraflara Diğer Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü Borç Karşılıkları Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler Uzun Vadeli Yükümlülükler Finansal Borçlar Ticari Borçlar Diğer Borçlar İlişkili Taraflara Diğer Borçlar Diğer Borçlar Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar Borç Karşılıkları Çalışanlara Sağlanan Fayda Karşılıkları Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltmesi Farkları Hisse Senedi İhraç Primleri Değer Artış Fonları Birleşmeye İlişkin Özsermaye Yabancı Para Çevrim Farkları Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar Kar/Zararları Net Dönem Karı/Zararı Azınlık Payları TOPLAM KAYNAKLAR İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 2

5 1 OCAK 31 MART 2012 VE 2011 ARA HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE KAPSAMLI GELĠR TABLOLARI Dipnot Cari Dönem GeçmiĢ Dönem Referansları SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER Satış Gelirleri Satışların Maliyeti (-) Ticari faaliyetlerden brüt kar (zarar) BRÜT KAR/ZARAR Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) Genel Yönetim Giderleri (-) Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri (-) FAALĠYET KARI/ZARARI (Esas faaliyet dışı) finansal gelirler (Esas faaliyet dışı) finansal giderler (-) SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI /ZARARI Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/gideri Dönem vergi gelir/gideri Ertelenmiş vergi gelir/gideri SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KARI /ZARARI DÖNEM KARI/ZARARI DĠĞER KAPSAMLI GELĠR Yabancı Para Çevirim Farklarındaki Değişim Diğer kapsamlı gelir kalemlerine ilişkin vergi gelir / giderleri - - DĠĞER KAPSAMLI GELĠR (VERGĠ SONRASI) TOPLAM KAPSAMLI GELĠR Dönem Kar/Zararının Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı Azınlık Payları Ana Ortaklık Payları Hisse baģına kazanç 0,13 0,09 Sürdürülen faaliyetlerden hisse baģına kazanç 0,13 0,09 İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 3

6 1 OCAK- 31 MART 2012 VE 2011 ARA HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE NAKĠT AKIM TABLOLARI Dipnot Cari Dönem GeçmiĢ Dönem Referansları 31 Mart Mart 2011 A.Esas Faaliyetlerden Kaynaklanan Nakit Akımları Vergi Öncesi Kar Düzeltmeler: Amortisman ve itfa payları Kıdem Tazminatı Karşılığı Canlı Varlıklar Değer Artış Kazancı Bağlı Ortaklık Satış Karı Duran Varlık Satış Karı Gider Tahakkukları Gelir Tahakkukları Borç Karşılıkları Şüpheli Alacak Karşılığı Yabancı Para Çevirim Farkları Reeskont Giderleri/Gelirleri (net) ĠĢletme Sermayesindeki DeğiĢikliklerden Önceki Faaliyet Karı Ticari Alacaklardaki Artış Diğer Alacaklardaki Artış Stoklardaki Artış Canlı Varlıklardaki Azalış Diğer Dönen Varlıklardaki Artış Diğer Duran Varlıklardaki Artış Ticari Borçlardaki Artış Diğer Borçlardaki Artış Diğer Yükümlülüklerdeki Azalış Vergi Ödemeleri Esas Faaliyet Ġle Ġlgili Olarak OluĢan Nakit Esas Faaliyetlerde Kullanılan Net Nakit B.Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları Bağlı Ortaklık Satışından Elde Edilen Nakit Maddi Varlık Satın Alımları (-) Maddi Olmayan Varlık Satın Alımları (-) Maddi Varlık Satışlarından Elde Edilen Nakit Satılan Bağlı Ortaklığın Maddi Varlıkları Yatırım Faaliyetleri Nedeniyle Net Nakit Kullanımı C.Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akımları Nakit Sermaye Artırımı - - Hisse Senedi İhraç Primi Bağlı Ortaklık Payı Değişimi Sermaye Etkisi Azınlık Paylarındaki Artış Finansal Borçlardaki Artış(Net) Finansman Faaliyetlerinden Elde Edilen Net Nakit Nakit ve Nakit Benzerlerinde Meydana Gelen Net AzalıĢ/ArtıĢ Dönem BaĢındaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu Dönem Sonundaki Nakit ve Nakit Benzerleri Mevcudu İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 4

7 1 OCAK- 31 MART 2012 VE 2011 ARA HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOLARI Kardan Sermaye BirleĢmeye Ana Ayrılan Dipnot Düzeltme Hisse Senedi ĠliĢkin Yabancı Para KısıtlanmıĢ GeçmiĢ Yıl Net Dönem Ortaklığa Ait Azınlık KONSOLĠDE Referansları Sermaye Farklar Ġhraç Primleri Özsermaye Çevrim farkı Yedekler Kar/Zararları Karı/Zararı Özkaynaklar Payları TOPLAM 1 Ocak 2011 Bakiyeleri Geçmiş Yıllar Kar Zararlarına Transfer Net Dönem Karı Mart 2011 Bakiyeleri

8 1 OCAK- 31 MART 2012 VE 2011 ARA HESAP DÖNEMLERĠNE AĠT ÖZET KONSOLĠDE ÖZKAYNAKLAR DEĞĠġĠM TABLOLARI Kardan Sermaye BirleĢmeye Yabancı Ana Ayrılan Dipnot Düzeltme Hisse Senedi ĠliĢkin Para Çevrim KısıtlanmıĢ GeçmiĢ Yıl Net Dönem Ortaklığa Ait Azınlık KONSOLĠDE Referansları Sermaye Farklar Ġhraç Primleri Özsermaye farkı Yedekler Kar/Zararları Karı/Zararı Özkaynaklar Payları TOPLAM 1 Ocak 2012 Bakiyeleri Yeniden düzenleme etkileri 2011 yılı vergi karşılığındaki değişim Yeniden DüzenlenmiĢ 1 Ocak 2012 Bakiyeleri Yedeklere Transfer Geçmiş Yıllar Kar Zararlarına Transfer Bağlı Ortaklık Satışı Etkileri Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı Bağlı Ortaklık Satış Karından Bağlı Ortaklık Sermaye Payı Değişimi Yabancı Para Çevrim Farkı Net Dönem Karı Mart 2012 Bakiyeleri İzleyen dipnotlar konsolide finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluştururlar. 6

9 1 GRUP UN ORGANĠZASYONU VE FAALĠYET KONUSU Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket), Mango Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ünvanıyla tarihinde İstanbul ticaret sicil memurluğunda / sicil no ile tescil ve ilan olunarak kurulmuştur. Şirket, tarih ve 7314 sayılı T.Ticaret Sicil Gazetesinde tescil ve ilan olunduğu üzere tarihinden itibaren Limited şirket nevinden anonim şirket nevine dönüşmüş olup yeni ünvanı Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak tescillenmiştir. Şirket, yaş sebze ve meyve ticareti, üretim, pazarlama, depolama ve işleme konularında tarihinden beri faaliyet göstermektedir. Şirketin ana faaliyetleri, ulusal ve uluslararası perakende, toptan market zincirlerinin, catering, otel, restaurant zincirlerinin yaş sebze ve meyve tedarikini yapmaktadır. Şirket kendisine ait sera ve tarım alanlarında doğrudan üretim yaptığı gibi, üretim sürecinin her aşamasının İyi Tarım Uygulamaları (İTU) sertifika programı çerçevesinde denetlendiği, anlaşmalı ve sertifikalı çiftçilere de kendi adına üretim yaptırmaktadır. Ürün tedarikinin geri kalan kısmını, kendisine ait depoların bulunduğu satın alma noktalarından (hallerden) ve doğrudan üreticiden satın alarak karşılamaktadır. Şirket tarihinde İngiltere de Şube açarak İngiltere bölgesine ihracatları bu Şube üzerinden yapmaya başlamıştır. Şirket tarihinden itibaren Özel Kontrol Laboratuvar Çalışma İzin Belgesi ile birlikte Laboratuvar faaliyetlerine başlamıştır. Şirketin %34 lük payları 2009 yılında halka arz edilmiş olup, tarihinden itibaren İMKB nin İkinci Ulusal Pazarında işlem görmektedir. Rapor tarihi itibariyle İMKB de işlem gören paylar % 63 dür.( %64) Şirketin hakim ortakları Mehmet Yayla ve Ayhan Karak tır. Şirketin merkez adresi, Ataşehir Küçükbakkalköy Kadıköy Hali No:74 İstanbul - Türkiye dir. Grup ta, bilanço tarihi itibariyle çalışan personel sayısı 374 kişidir. ( : 395 kişi) Şirket ve konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkları ile birlikte Grup olarak nitelendirilmektedir. Konsolidasyona dahil edilen bağlı ortaklıkların faaliyet alanları aşağıda açıklanmıştır: Aydın Gıda Ürün.Ġma.Paz.Dağ. Ġth.Ġhr.San.Tic. Ltd. ġti. (Aydın Gıda) Migros mağazaları içinde reyon işletmeciliği faaliyeti ile uğraşmaktadır. Mango Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş tarih ve 61 sayılı yönetim kurulu kararı ile Aydın Gıda Şirketindeki hissesinin tamamını toplam TL bedel ile üçüncü kişilere satmıştır. Bu tarihten sonra söz konusu şirket konsolidasyon kapsamından çıkarılmıştır. 7

10 Sepken Tarım Ürünleri Gıda Nak. Sanayi ve Tic A.ġ. (Sepken Tarım) Genel piyasadan sebze ve meyve tedariki ile üretimi yapmaktadır. 2 KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA ĠLĠġKĠN ESASLAR 2.1 Sunuma ĠliĢkin Temel Esaslar Grup un konsolide finansal tabloları, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) na göre hazırlanmıştır. Ancak Avrupa Birliği tarafından kabul edilen UMS/UFRS nin Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından yayımlananlardan farkları Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu (TMSK) tarafından ilan edilinceye kadar UMS/UFRS ler uygulanacaktır. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, TMSK tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınmıştır. Bilanço tarihi itibariyle, ilişikteki finansal tablolar SPK nın Seri: XI, No: 29 sayılı tebliği çerçevesinde UMS/UFRS ye göre hazırlanmış olup finansal tablolar ve dipnotlar, SPK tarafından 14 Nisan 2008 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan formatlara uygun olarak sunulmuştur. Grup, defterlerini ve kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret Kanunu ve vergi mevzuatınca belirlenen muhasebe ilkelerine uygun olarak tutmakta ve hazırlamaktadır. Ekli konsolide finansal tablolar, yukarıda bahsedilen mevzuatlar açısından yapılan kanuni kayıtlara, UMS/UFRS na uygunluk açısından gerekli düzeltme ve sınıflandırma kayıtları yapılarak düzenlenmiştir. Konsolide finansal tablolar, makul değerlerinden gösterilen finansal varlıklar ve yükümlülükler haricinde, tarihi maliyet esasına göre hazırlanmıştır. Konsolide finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibariyle raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını; ve ilgili dönem içerisinde oluştuğu raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu tahminler yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahminlerden farklılık gösterebilir. Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal tabloların Düzeltilmesi SPK nın 17 Mart 2005 tarih ve 11/367 sayılı kararı uyarınca yüksek enflasyon döneminin sona erdiği; ayrıca yüksek enflasyon döneminin devamına ilişkin diğer emarelerin de büyük ölçüde ortadan kalktığı hususları çerçevesinde, ilişikteki finansal tablolar, enflasyon düzeltilmesine tabi tutulmamıştır. Kullanılan Para Birimi 31 Mart 2012 tarihli konsolide finansal tablolar ve karşılaştırmak amacıyla kullanılacak önceki döneme ait finansal veriler de dahil olmak üzere Türk Lirası TL cinsinden hazırlanmıştır. 8

11 KarĢılaĢtırmalı Bilgiler ve Önceki Dönem Finansal Tabloların Düzeltilmesi Mali durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup un konsolide finansal tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı hazırlanmaktadır. Grup, 31 Mart 2012 tarihi itibariyle konsolide bilançosunu 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle hazırlanmış bilançosu ile; 1 Ocak - 31 Mart 2012 dönemine ait konsolide kapsamlı gelir tablosu, konsolide nakit akım tablosu ve konsolide özkaynaklar değişim tablosunu ise 1 Ocak - 31 Mart 2011 dönemi ile karşılaştırmalı olarak düzenlemiştir. Önceki dönem finansal tablolarında düzeltme ve sınıflandırma bulunmamaktadır. Konsolidasyon Esasları Konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir: Konsolidasyon kapsamındaki ana ortaklık ve bağlı ortaklıklara ait finansal tablolarda yer alan varlık, borç, özkaynaklar, gelir ve giderler bir bütün olarak birleştirilmiş ve konsolidasyon ilke ve esasları çerçevesinde gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Şirket in doğrudan veya dolaylı olarak %50 sinden fazlasına iştirak ettiği veya oy hakkına sahip olması nedeniyle işlemleri üzerinde kontrol yetkisine sahip olduğu bağlı ortaklıklar tam olarak konsolide edilmektedir. Şirket, bağlı ortaklık konumundaki bir kuruluşun finansal ve operasyonel politikalarını yürütme gücüne sahip olması nedeniyle, bağlı ortaklıkların faaliyet sonuçlarından pay almıştır. Şirket ve konsolide edilen bağlı ortaklıklar arasında gerçekleşen önemli işlemler ve bakiyeler konsolidasyon sırasında elimine edilir. %100 üne sahip olunmayan konsolide bağlı ortaklığın, özkaynakları ve net kar/zararındaki üçüncü şahıslara ait paylar konsolide finansal tablolarda azınlık payı olarak gösterilmektedir. Bir şirketin başka bir şirket tarafından satın alımı gerçekleştiğinde ilgili bağlı ortaklığın aktif ve pasifleri, alım günü itibarıyla makul değerleriyle ölçülür. Azınlıkların payı, aktif ve pasiflerin makul değerlerinin azınlık payı oranında hesaplanmasıyla elde edilir. Yıl içinde alınan veya satılan bir bağlı ortaklığın, alımın gerçekleştiği tarihten başlayan veya satışın gerçekleştiği tarihe kadar olan faaliyet sonuçları konsolide gelir tablosuna dahil edilir. Bağlı ortaklıkların muhasebe politikaları, grubun politikaları ile tutarlı olacak şekilde yeniden düzenlenir. Bu amaçla gerekli görülen durumlarda bağlı ortaklıkların finansal tabloları grubun uyguladığı muhasebe ilkelerine uygun hale getirebilmek için gerekli düzeltmeler yapılır. Ekli konsolide finansal tablolarda konsolidasyon yöntemi ile birleştirilen ortaklıklar ve bu ortaklıklarda sahip olunan ortaklık payları aşağıdaki gibidir. Bağlı Ortaklıklar Aydın Gıda Ürün.İma.Paz.Dağ. İth.İhr.San.Tic. Ltd.Şti. % 0 % 99,998 Sepken Tarım Ürünleri Gıda Nak. Sanayi ve Tic. A.Ş. % 77,31 % 99,99 9

12 Şirketin, yukarıda sayılan bağlı ortaklılarından Aydın Gıda tarihinde satıldığından dolayı bu tarihe kadarki faaliyetleri konsolide edilmiştir. Sepken Tarım üzerinde kontrol yetkisi bulunduğu için 31 Mart 2012 tarihi itibariyle %100 konsolide edilmiştir. Özkaynaklar ve net kar/zararındaki üçüncü şahıslara ait paylar konsolide finansal tablolarda azınlık payları olarak gösterilmiştir. NetleĢtirme / Mahsup İçerik ve tutar itibariyle önem arz eden her türlü kalem, benzer nitelikte dahi olsa, finansal tablolarda ayrı gösterilir. Önemli olmayan tutarlar, esasları veya fonksiyonları açısından birbirine benzeyen kalemler itibariyle toplulaştırılarak gösterilir. İşlem ve olayın özünün mahsubu gerekli kılması sonucunda, bu işlem ve olayın net tutarları üzerinden gösterilmesi veya varlıkların, değer düşüklüğü düşüldükten sonraki tutarları üzerinden izlenmesi, mahsup edilmeme kuralının ihlali olarak değerlendirilmez. Şirket in normal iş akışı içinde gerçekleştirdiği işlemler sonucunda, elde ettiği gelirler, işlem veya olayın özüne uygun olması şartıyla net değerleri üzerinden gösterilir. 2.2 Muhasebe Politikalarındaki DeğiĢiklikler Cari dönemde muhasebe politikalarında herhangi bir değişiklik olmamıştır. 2.3 Muhasebe Tahminlerindeki DeğiĢiklikler ve Hatalar Bir işletmenin, tahminlerinin yanlış olduğuna ilişkin tarafsız bir kanıt bulunmadıkça, UFRS ye geçiş tarihi itibariyle yapılan tahminler UFRS ye geçmeden önceki muhasebe prensipleri (muhasebe politikalarındaki her türlü değişiklikleri yansıtan düzeltmeler sonrası) çerçevesinde söz konusu tarih itibariyle yapılan tahminlerle uyumlu bir şekilde gerçekleştirilir. UFRS ye geçmeden önceki muhasebe prensipleri çerçevesinde yapılan hatalar, işletmenin UFRS ye geçmeden önceki muhasebe prensipleri çerçevesinde yapmış olduğu hataların farkına varması durumunda, özkaynak ve kar veya zarar mutabakatları uyarınca yapılan düzeltmelerde, söz konusu hataların muhasebe politikalarındaki değişikliklerden ayrıştırılması gerekir. Cari dönemde muhasebe tahminlerinde bir değişiklik olmamıştır. 2.4 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti Ara dönem özet finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları, 1 Ocak - 31 Aralık 2011 hesap dönemine ait yıllık finansal tablolardaki açıklamalarla tutarlıdır. 2.5 Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları Finansal tabloların hazırlanmasında Grup yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahmin ve varsayımlardan farklılık gösterebilir. 10

13 Bu tahmin ve varsayımlar düzenli olarak gözden geçirilmekte, düzeltme ihtiyacı doğduğunda bu düzeltmeler ilgili dönemin faaliyet sonuçlarına yansıtılmaktadır. Kullanılan tahminlerin başlıcaları; canlı varlıkların makul değerleri, varlıkların değer düşüklüğü, kıdem tazminatı yükümlülüğü, maddi ve maddi olmayan varlıkların ekonomik ömürleri ve karşılıklar ile ilgilidir. 3 ĠġLETME BĠRLEġMELERĠ Yoktur. ( : Yoktur) 4 Ġġ ORTAKLIKLARI Yoktur. ( : Yoktur) 5 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA Grubun coğrafi ve endüstriyel faaliyet ortamı, faaliyet bölümlerinin sunulmasını gerektirecek düzeyde değildir. ( : Yoktur) 6 NAKĠT VE NAKĠT BENZERLERĠ Kasa (TL) Bankalar (Vadesiz TL Mevduat) Kredi Kart Slipleri Toplam Nakit ve nakit benzerlerinin risk açıklamalarına Not 38 de yer verilmiştir. 7 FĠNANSAL YATIRIMLAR Yoktur. ( : Yoktur) 8 FĠNANSAL BORÇLAR Banka Kredileri Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Factoring Borçları Toplam

14 Kısa Vadeli Banka Kredileri Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Factoring Borçları Kısa Vadeli Finansal Borçlar Uzun Vadeli Banka Kredileri Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar Uzun Vadeli Finansal Borçlar Banka Kredileri 31 Mart 2012 Kısa Vadeli Uzun Vadeli Toplam İşletme Kredileri Kredili Mevduat Hesapları Taksitli Taşıt Kredileri Toplam Banka Kredileri Aralık 2011 Kısa Vadeli Uzun Vadeli Toplam İşletme Kredileri Kredili Mevduat Hesapları Taksitli Taşıt Kredileri Toplam Banka Kredileri Banka Kredilerinin Vadeleri 1 Yıl İçinde Ödenecekler Yıl İçinde Ödenecekler Yıl İçinde Ödenecekler Yıl İçinde Ödenecekler Yıl ve Üzeri Ödenecekler Toplam

15 Kısa vadeli banka kredileri ve finansal kiralama borçları 1-12 ay arasındaki vadeye sahiptirler. Kısa vadeli krediler, sabit taksitli taşıt kredilerinden, kredili mevduat hesaplarından ve işletme kredilerinden oluşmaktadır. Uzun vadeli taksitli kredilerin bir yıl içinde ödenecek taksitleri kısa vadeli olarak sınıflandırılmıştır. Kısa vadeli kredilerin makul değerlerinin taşınan değerlerine yaklaşık olduğu varsayılmaktadır. Banka Kredilerinin tarihli bakiyeler ve cari faiz oranlarına göre yıllık ağırlıklı ortalama maliyeti % 15,46 olup, ortalamayı KMH ve kısa vadeli rotatif krediler yükseltmiştir. KMH, nakit akış planlamalarında meydana gelen sapmalar nedeniyle ödemelerde bir sorun yaşanmaması amacıyla bir acil ihtiyaç-geçiş kredisi olarak kullanılmaktadır. Faiz oranı yüksek olmakla birlikte çok kısa süreler için kullanıldıklarından dolayı ödenen faizler içindeki nispi önemi azdır. Krediler ay arası, finansal kiralama borçları ise ay arasında vadeye sahiptirler. Uzun vadeli banka kredilerinin faiz oranları yıllık ortalama %12 dir. (2011: %11,15) Finansal Kiralama Borçları Asgari Kira Ödemeleri 1 yıla Kadar yıl Arası Yıl ve Üzeri - - Toplam Kira Ödemeleri Geleceğe Ait Finansal Giderler (-) Kiralama Yükümlülüğünün Bugünkü Değeri yıla Kadar yıl Arası Yıl ve Üzeri - - Kiralama Yükümlülüğünün Bugünkü Değeri Ay İçinde Ödenecek Borçlar Aydan Sonra Ödenecek Borçlar Toplam Finansal Kiralama Borçları

16 Finansal kiralamalar, Grup un yapılmakta olan yatırımları taşıt aracı alımları ve makine tesis, cihaz alımları ile ilgilidir. Grup un kiralama dönemi sonunda araçları satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Kiralayan, finansal kiralama konusu varlıklar üzerinde rehin hakkı ile yükümlülükleri güvence altına almıştır. Sözleşme tarihinde finansal kiralama işlemlerine ilişkin faiz oranları tüm kiralama dönemi için sabittir. Finansal kiralama borçlarının faiz oranları USD sözleşmelerde % 5,80 - % 6,50, TL sözleşmelerde % 12,50 - % 15 aralığındadır. 9 DĠĞER FĠNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER Yoktur. ( : Yoktur) 10 TĠCARĠ ALACAK VE BORÇLAR Kısa Vadeli Ticari Alacaklar Alıcılar Alacak Senetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar (Not:37) Şüpheli Ticari Alacaklar Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı Alacak Reeskontu (-) Toplam Ticari Alacaklar için yaģlandırma analizi Vadesi geçen alacaklar gün vadeli gün vadeli gün vadeli gün vadeli

17 Vadesi geçen süre 0-1 ay arası ay arası ay ve üzeri Ticari alacaklar, etkin faiz oranı ile iskonto edilmiş net gerçekleşebilir değerleri ile gösterilmiştir. Etkin faiz oranı olarak TL bazlı ticari alacaklar için %17, dövize dayalı ticari alacaklar için libor faiz oranları kullanılmaktadır. ( : %17) tarihi itibariyle vadesi geçen ve şüpheli alacak karşılığı ayrılan ticari alacaklar TL dir.( : TL) Alacaklar için alınan teminat vs. yoktur. ( : Yoktur) Şüpheli ticari alacak karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir. Detaylı açıklamalar Not:22 de sunulmuştur. 1 Ocak Bakiyeleri İptal Edilen Karşılıklar - - Tahsil Edilen Karşılıklar İlave Edilen Karşılık Tutarı ġüpheli Ticari Alacaklar KarĢılığı Kısa Vadeli Ticari Borçlar Satıcılar İlişkili Taraflara Borçlar (Not:37) Borç Senetleri Borç Reeskontu (-) Toplam Ticari borçlar, etkin faiz oranı ile iskonto edilmiş net gerçekleşebilir değerleri ile gösterilmiştir. Etkin faiz oranı olarak TL bazlı ticari borçlar için %17 faiz oranı ( :%17) kullanılmaktadır. Ticari borçlar genelde gün arası vadeye sahiptir tarihi itibariyle vadesi geçen ticari borç bulunmamaktadır. ( : Yoktur) Ticari alacak ve borçların kredi riski açıklamaları ve yaşlandırmaları ile ilgili bilgilere Not: 38 de yer verilmiştir. 15

18 11 DĠĞER ALACAK VE BORÇLAR Kısa Vadeli Diğer Alacaklar Vergi Dairesinden Alacaklar Personelden Alacaklar Verilen Depozito ve Teminatlar Toplam Vergi dairesinden alacaklar KDV iade alacaklarından kaynaklanmaktadır Uzun Vadeli Diğer Alacaklar Verilen Depozito ve Teminatlar Kısa Vadeli Diğer Borçlar Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar Vadesi Geçmiş Vergi, Resim, Harçlar(*) Personele Borçlar Alınan Sipariş Avansları Alınan Depozito ve Teminatlar Diğer İlişkili Taraflara Borçlar (Not:37) Toplam (*)Vadesi geçen vergiler, Grubun KDV iade alacaklarının müracaat ve tetkiklerindeki gecikmeler nedeniyle mahsup edilememesinden kaynaklanmıştır. Diğer alacaklar ve borçların kredi riski açıklamaları ve yaşlandırmaları ile ilgili bilgilere Not: 38 de yer verilmiştir. 12 FĠNANS SEKTÖRÜ FAALĠYETLERĠNDEN ALACAK VE BORÇLAR Yoktur. ( : Yoktur) 16

19 13 STOKLAR İlk Madde Malzeme Mamuller - - Ticari Mallar Yoldaki Mallar Toplam Stokların tamamı maliyet bedelinden gösterilmiştir tarihi itibariyle stoklar için değer düşüklüğü karşılığı bulunmamaktadır. ( : Yoktur) 14 CANLI VARLIKLAR Tarlalarda Hasat Edilmemiş Ürünler Toplam Canlı Varlıklar Şirketin canlı varlıklarının sınıflandırmasında olgunlaşmış ve olgunlaşmamış ayrımına gidilmektedir tarihi itibariyle canlı varlıklar olgunlaşmamıştır. Canlı bir varlığın gerçeğe uygun değerinden tahmini pazar yeri maliyetlerinin düşülerek ilk muhasebeleştirilmesi sırasında doğan kazanç veya zarar ile, ilgili varlığın gerçeğe uygun değerindeki değişiklikten doğan kazanç veya zarar, oluştuğu dönem kar veya zararında dikkate alınmıştır. Şirketin sahip olduğu olgunlaşmamış canlı varlıkların mevcut durumu açısından piyasada oluşmuş bir fiyat veya değer bulunmamaktadır. Bu durumda pazarlarda oluşması muhtemel fiyatlara göre işlem yapılmıştır. Şirket, az sayıdaki makul tahmin arasından en güvenilir gerçeğe uygun değer tahminine ulaşmak amacıyla farklı canlı varlıkların olgunlaşma durumunu göz önünde bulundurmuştur. Buna göre canlı varlıklardaki kazançlar ve dönem içi hareketi aşağıda yer almaktadır. Yarı Mamul Üretim Canlı Varlıklardaki Kazanç Toplam Canlı Varlıklar Canlı varlıklar değer artışlarının dönem içerisindeki hareketi aşağıdaki gibidir. 17

20 1 Ocak Bakiyeleri Dönem İçinde Fiyat Artışı - 0 Satın Alımlar Hasat Edilenler Dönem içinde kayda alınanlar Toplam DEVAM EDEN ĠNġAAT SÖZLEġMELERĠ ALACAKLARI VE HAKEDĠġ BEDELLERĠ Yoktur. ( : Yoktur) 16 ÖZKAYNAK YÖNTEMĠYLE DEĞERLENEN YATIRIMLAR Yoktur. ( : Yoktur) 17 YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLER 1 Ocak 2012 Ġlave ÇıkıĢ Transfer 31 Mart 2012 Daireler Ocak 2011 Ġlave ÇıkıĢ Transfer 31 Aralık 2011 Daireler Bağlı ortalık Aydın Gıda nın satışı sebebiyle yatırım amaçlı olarak sınıflandırılan daireler konsolidasyon kapsamından çıkarılmıştır MADDĠ DURAN VARLIKLAR Maliyet 01 Ocak 2012 Ġlave Bağlı Ort. SatıĢı ÇıkıĢ Transfer 31 Mart 2012 Arazi ve Arsalar (*) Binalar (*) Tesis Makine ve Cihazlar Finansal Kiralama Makine ve Cihazlar Taşıtlar Finansal Kiralama Taşıtlar Demirbaşlar Yapılmakta Olan Yatırımlar(**) Toplam Maliyet

21 BirikmiĢ Amortismanlar (-) 01 Ocak 2012 Ġlave Bağlı Ortaklık SatıĢı ÇıkıĢ Transfer 31 Mart 2012 Binalar Tesis Makine ve Cihazlar Finansal Kiralama Makine ve Cihazlar Taşıtlar Finansal Kiralama Taşıtlar Demirbaşlar Toplam BirikmiĢ Amort.(-) Net Defter Değeri (*) Sancaktepe/İstanbul daki binalar üzerinde Ziraat Bankası lehine TL tutarında, önceki dönemde satın alınan Yenişehir/Bursa daki İşleme Paketleme Tesisi, Lojman ve Tarla üzerinde Türk Ekonomi Bankası lehine TL tutarında, Söğüt/Bilecik teki bahçeli ev üzerinde İş Bankası lehine TL tutarında, Antalya Aksu daki tarla üzerinde Halkbankası lehine TL tutarında 1-3 dereceleri arasında ipotekler mevcuttur.(not:22) (**) Yapılmakta olan yatırımlar Adana ilindeki Paketleme Tesisi yatırımından oluşmakta olup, bir kısmı Ocak 2012 de tamamlanmıştır. Adana da devam eden yatırımın bir kısmı ise Finansal kiralama şirketinin yoluyla devam etmekte ve 2012 yılında ödemelerine başlanmıştır. Yatırımın toplam maliyetinin 8 10 Milyon TL olacağı tahmin edilmektedir. Maliyet 01 Ocak 2011 Ġlave ÇıkıĢ Transfer 31 Aralık 2011 Arazi ve Arsalar (*) Binalar (*) Tesis Makine ve Cihazlar Finansal Kiralama Makine ve Cihazlar Taşıtlar Finansal Kiralama Taşıtlar Demirbaşlar Yapılmakta Olan Yatırımlar Toplam Maliyet BirikmiĢ Amortismanlar (-) 01 Ocak 2011 Ġlave ÇıkıĢ Transfer 31 Aralık 2011 Binalar Tesis Makine ve Cihazlar Finansal Kiralama Makine ve Cihazlar Taşıtlar Finansal Kiralama Taşıtlar Demirbaşlar Toplam BirikmiĢ Amort.(-) Net Defter Değeri

22 (*) Sancaktepe/İstanbul daki binalar üzerinde Ziraat Bankası lehine TL tutarında, önceki dönemde satın alınan Yenişehir/Bursa daki İşleme Paketleme Tesisi, Lojman ve Tarla üzerinde Türk Ekonomi Bankası lehine TL tutarında, Söğüt/Bilecik teki bahçeli ev üzerinde İş Bankası lehine TL tutarında birinci dereceden ipotekler mevcuttur.(not:22) Şirketin bağlı ortaklığı Sepken Tarım ın cari dönemde Ayfonkarahisar da TL ye satın aldığı tarla, tarihinde aynı tutara ilişkili şirket, Mono Gıda ya satılmıştır. Şirketin tarihinde satın aldığı TL maliyetindeki Antalya Aksu daki arazi-arsa için tapu alımı aşamasında şirket ortakları Ayhan Karak TL, ortak Mehmet Yayla TL olmak üzere toplam TL satıcıya nakit ödeme yapmıştır. Kalan bakiye TL ilişkili firma Yamaç Tarım dan çek alınıp ciro edilerek ödenmiştir. Çeklerin vadesi den başlayarak tarihleri arasındadır. Bağlı ortaklık Sepken in tarihinde satın aldığı TL maliyetindeki Bursa Yenişehir deki arsa-arazi için şirket ortakları Ayhan Karak ve Mehmet Yayla toplam TL (ortak başı TL) şirkete borç vermiştir. Antalya Aksu daki arazi-arsa alımına ilişkin SPK yetkili Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş. den ekspertiz raporu alınmış ancak Bursa Yenişehir deki tarla ve arsa değerlerine ilişkin ekspertiz çalışması yapılmayarak pazarlık usulü alım yapılmıştır. (**) Yapılmakta olan yatırımlar Adana ilindeki Paketleme Tesisi yatırımından oluşmakta olup, bir kısmı Ocak 2012 de tamamlanmıştır. Adana da devam eden yatırımın bir kısmı ise Finansal kiralama şirketinin yoluyla devam etmekte ve 2012 yılında ödemelerine başlanmıştır. Yatırımın toplam maliyetinin 8 10 Milyon TL olacağı tahmin edilmektedir. Grup un maddi duran varlıklarından araçların kasko sigortası kapsamında teminat tutarları TL, ( : TL) fabrika binaları TL ve makine tesis ve cihazları TL dır MADDĠ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR Maliyet 01 Ocak 2012 Ġlave Bağlı Ort. ÇıkıĢ Transfer 31 Mart 2012 SatıĢı Haklar Özel Maliyetler Toplam Maliyet BirikmiĢ Ġtfa Payları (-) 01 Ocak 2012 Ġlave Bağlı Ort. ÇıkıĢ Transfer 31 Mart 2012 SatıĢı Haklar Özel Maliyetler Toplam Ġtfa Payları (-) Net Defter Değeri

23 Maliyet 01 Ocak 2011 Ġlave ÇıkıĢ Transfer 31 Aralık 2011 Haklar Özel Maliyetler Toplam Maliyet BirikmiĢ Ġtfa Payları (-) 01 Ocak 2011 Ġlave ÇıkıĢ Transfer 31 Aralık 2011 Haklar Özel Maliyetler Toplam Ġtfa Payları (-) Net Defter Değeri Önceki dönemlerde ortaklara ait olan binada kiracı olarak bulunan şirket ve bağlı ortaklıklar, dönem içinde söz konusu binaların sermaye olarak şirkete konması neticesinde, önceki yıllarda yapılan özel maliyet harcamaları binanın maliyetine transfer edilmiştir. 20 ġerefġye Yoktur. ( : Yoktur.) 21 DEVLET TEġVĠK VE YARDIMLARI Gerçeğe uygun değerleri ile izlenen parasal olmayan devlet teşvikleri de dahil olmak üzere tüm devlet teşvikleri, elde edilmesi için gerekli koşulların işletme tarafından yerine getirilmesi ve teşviğin işletme tarafından elde edilmesine dair makul bir güvence oluştuğunda finansal tablolarda kar veya zarara yansıtılmıştır. Tarımsal ürünlerde ihracat iadesi yardımlarına ilişkin hak ediş tutarları, ihraç edilen ürünlerin 1 Ocak 2012 (dahil) 31 Mart 2012 (dahil) tarihleri arasında fiilen gerçekleştirilen ihracatlarda; Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği ile belirlenen miktar ve oranlar çerçevesinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince hesaplanır. Şirket, söz konusu birliğe başvurmuş ve 2012 yılı içinde yaptığı ihracatları belgelendirmiştir. Birliğin hesaplamalarına göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) ödenekleri, 2012 yılı finansal tablolarına gelir olarak yansıtılmıştır. Şirket, 2011 yılı içinde hesapladığı ve gelir kaydettiği TL ve 2012 yılı için hesapladığı ve gelir kaydettiği TL, TL lik toplam DFİF hak edişlerini, diğer dönen varlıklar içinde sunmuştur.( : TL) 21

24 22 KARġILIKLAR, KOġULLU VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER Grup Aleyhine Açılan Davalar Dönem içinde şirket aleyhine Kadıköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesinde açılan, maddi hasarlı trafik kazasından ötürü TL lik tazminat talebine ilişkin dava devam etmektedir. Şirket, mahkeme sonucunda davayı kazanacağı ihtimali ve nakit çıkışı beklenmemesi nedeniyle herhangi bir karşılık ayırmamıştır. Grup un Açtığı Dava ve Ġcra Takipleri Grup un cari dönem ve önceki dönemlerde açtığı ve bilanço günü itibariyle devam eden icra takipleri aşağı yer almaktadır. Söz konusu alacaklar için ekli finansal tablolarda aynı tutarlarda şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır. Mahkeme Konu Asıl Alacak İstanbul 4. İcra Müdürlüğü Kambiyo Takibi Kadıköy 4. İcra Müdürlüğü Cari Hes.Bağlı Alacak İstanbul 4. İcra Müdürlüğü Kambiyo Takibi Kadıköy 5. İcra Müdürlüğü Cari Hes.Bağlı Alacak Kadıköy 6. İcra Müdürlüğü Kombiyo Senedi icra Talebi İstanbul 7. İcra Müdürlüğü Kambiyo İcra Talebi İstanbul 7. İcra Müdürlüğü Kambiyo İcra Talebi Kartal 6. İcra Müdürlüğü Cari Hes.Bağlı Alacak Üsküdar 1. İcra Müdürlüğü Cari Hes.Bağlı Alacak Şişli 2. İcra Müdürlüğü Cari Hes.Bağlı Alacak Kadıköy 3. İcra Müdürlüğü Cari Hes.Bağlı Alacak Kadıköy 8. İcra Müdürlüğü Kambiyo Takibi İstanbul 11. İcra Müdürlüğü Kambiyo Takibi İstanbul 11. İcra Müdürlüğü Kambiyo Takibi İstanbul 11. İcra Müdürlüğü Kambiyo Takibi Kadıköy 8. İcra Müdürlüğü Kambiyo Takibi İstanbul 11. İcra Müdürlüğü Kambiyo Takibi İstanbul 11. İcra Müdürlüğü Cari Hes.Bağlı Alacak Kadıköy 8. İcra Müdürlüğü Kambiyo Takibi Kadıköy 2. İcra Müdürlüğü Kambiyo Takibi Kadıköy 6. İcra Müdürlüğü Kambiyo Takibi Dava Açılan ġüpheli Alacaklar Dava Açılmayan ġüpheli Alacaklar Toplam ġüpheli Alacaklar

25 Verilen Ġpotek, Teminat Mektubu, Teminat Senetleri ve Rehinler 31 Mart 2012 ve 31 Aralık 2011 tarihleri itibariyle Şirketin teminat, rehin ve ipotek (TRİ) pozisyonuna ilişkin tabloları aşağıdaki gibidir. A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş olduğu TRİ lerin toplam tutarı B. Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİ lerin toplam tutarı C. Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3. kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ lerin toplam tutarı - - D. Diğer verilen TRİ lerin toplam tutarı - - i) Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ lerin toplam tutarı - - ii) B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer grup şirketleri lehine vermiş olduğu TRİ lerin toplam tutarı - - iii) C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ lerin toplam tutarı - - Toplam Şirket'in vermiş olduğu diğer TRİ'lerin Şirketin özkaynaklarına oranı tarihi itibariyle %0 'dır. ( tarihi itibariyle %0 'dır.) Teminat Türü Açıklama İpotek Kullanılan kredi karşılığı ipotek Teminat Mektubu Çeşitli kurum ve belediyelere verilen Teminat Çeki Mango A.Ş. Kredi teminatı olarak verilen Rehin Leasingli / kredili araçlar Toplam Mart 2012 Niteliği Adres Pafta No Ada Parsel Ġpotek Tutarı Banka Derecesi Arsa(*) Arsa(**) Samandıra Mah, Sancaktepe, İstanbul 242ED3A , Samandıra Mah, Sancaktepe, İstanbul 242ED3A , Ziraat Bankası 1. Derece Ziraat Bankası (**) 3. Derece Tarla Yenişehir, Bursa Türk Ekonomi Bankası 2. Derece Tarla Aksu, Antalya Halk Bankası 1. Derece İşçi Lojmanı Yenişehir, Bursa Türk Ekonomi Bankası 2. Derece ve Tarla Bahçeli Ev Söğüt,Bilecik İş Bankası 1. Derece Toplam

26 (*) Ana depo ve yönetim binası, tapuda arsa olarak yer almaktadır. (**) USD karşılığı Bağlı ortaklık Aydın Gıda nın sahibi bulunduğu TL tutarındaki daireler, Aydın Gıda nın satışı sonrasında tablolardan çıkarılmıştır. 31 Aralık 2011 Niteliği Adres Pafta No Ada Parsel Ġpotek Tutarı Banka Derecesi Arsa(*) Arsa(*) Samandıra Mah, Sancaktepe, İstanbul Samandıra Mah, Sancaktepe, İstanbul 242ED3A ED3A , , Ziraat Bankası 1. Derece Ziraat Bankası (**) 3. Derece Daire İçerenköy, İstanbul Ziraat Bankası 1. Derece Daire İçerenköy, İstanbul Denizbank 1. Derece Tarla Yenişehir, Bursa Türk Ekonomi Bankası 2. Derece İşçi Lojmanı Yenişehir, Bursa Türk Ekonomi Bankası 2. Derece ve Tarla Bahçeli Ev Söğüt,Bilecik İş Bankası 1. Derece Toplam (*) Ana depo ve yönetim binası, tapuda arsa olarak yer almaktadır. (**) USD karşılığı Teminat Cinsi Verildiği Yer Verilme Sebebi Teminat Mektubu Anadolu Kur Ver Dairesi KDV iadesi Teminat Mektubu Ankara B. Şehir Belediyesi 1580 ve 80 sayılı haller kanunu Teminat Mektubu Uludağ Elektrik Abonelik Teminat Mektubu Antalya B.Şehir Bel 1580 ve 80 sayılı haller kanunu Teminat Mektubu Adana Org. Sanayi Bölgesi Elektrik Güvence Bedeli Teminat Mektubu Everfresh Gıda Mal Alımı Ödeme Teminatı - - Teminat Mektubu (*) İst. B.Şehir Belediyesi 1580 ve 80 sayılı haller kanunu Toplam (*) Bağlı ortaklıklardan Sepken Tarım lehine İstanbul Büyükşehir Belediyesi ne verilmiştir. Kısa Vadeli Borç KarĢılıkları Müstahsil Bağkur Kesintileri Gecikme Faizi Geçici Vergi Gecikme Faizi Toplam

27 Borç karşılıkları gecikmeye giren, çiftçi bağkur kesintilerine ve geçici vergiye ilişkin hesaplanan gecikme faizleridir. 23 TAAHHÜTLER Şirketin müşterilerden aldığı ve ciro ederek müstahsillere avans olarak verdiği çeklerin tutarı TL dir. ( : TL) Şirketin Antalya Aksu da aldığı arsaların finansmanı için ilişkili şirket Yamaç Tarım dan TL tutarında çek alınmış ve ciro edilerek satıcıya verilmiştir. Çeklerin vadesi den başlayarak tarihleri arasındadır. 24 ÇALIġANLARA SAĞLANAN FAYDALAR Kıdem Tazminatı Karşılığı İzin Ücretleri Karşılığı Toplam Kıdem Tazminatı KarĢılığı Grup, yürürlükteki iş kanunlarına göre, emeklilik, vefat, iş akdinin feshi, kadın çalışanlar için evlilik hallerinde 4857 sayılı İş Kanunu nda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde çalışanlarına ilgili ödemeleri yapmakla yükümlüdür. Kıdem tazminatı belirli bir tavana tabi olup çalışılan her yıl için en fazla itibariyle 2.805,04 TL ( : 2.781,85) TL olmak üzere 1 aylık ücret üzerinden hesaplanmaktadır. Buna göre hesaplanan yükümlülükte aşağıdaki aktüeryal varsayımlar kullanılmıştır. Hesaplamaya dayalı ana varsayım, ileride doğacak yükümlülük tutarlarının beklenen enflasyon oranına paralel olarak artacağı yönündedir. Kıdem tazminatı karşılığı, tahmin edilen yıllık enflasyon oranı ve iskonto oranı neticesinde ortaya çıkan bir reel iskonto oranı % 5,92 ( :% 5,92) ile bilanço tarihleri itibariyle oluşan bugünkü değerlerine göre hesaplanır. İskonto Oranı (%) 5,92 5,92 Emeklilik ihtimalini hesaplamada kullanılan işten ayrılma oranı (%) - - Kıdem tazminatı karşılığının dönem içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir. 1 Ocak Bakiyeleri Cari Dönemde Ayrılan Karşılık Tutarı Cari Dönemde İptal Edilen Karşılık Tutarı Toplam

28 Yıllık Ġzin Ücretleri KarĢılığı Şirkette çalışanların bir takvim yılı içinde hak ettikleri ancak kullanamadıkları izinleri için ücretleri ölçüsünde karşılık ayrılmış ve finansal tablolara yüklenmiştir. 1 Ocak Bakiyeleri Cari Dönemde Ayrılan Karşılık Tutarı Cari Dönemde İptal Edilen Karşılık Tutarı Toplam EMEKLĠLĠK PLANLARI Yoktur. ( : Yoktur) 26 DĠĞER VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER Diğer Dönen Varlıklar Verilen Avanslar (*) İlişkili Taraflara Verilen Avanslar (*) (Not:37) Gelecek Aylara Ait Giderler Devreden KDV Gelir Tahakkukları(**) İş Avansları Satılacak Müstahsil Mallar Hesabı Personel Avansları Peşin Ödenen Vergiler Toplam Diğer Dönen Varlıklar (*) Verilen avanslar, genelde üreticilere, tedarikçilere ve sözleşmeli çiftçilere mal alımı amacıyla verilen avanslardır. Mal teslimleri gerçekleştikçe fatura veya müstahsil makbuzlarına istinaden verilen avanslar hesabından mahsup edilmektedir. (**) Tutarın TL lik kısmı 2011 yılından, TL lik kısmı 2012 yılı Yurtdışı İhracatlarından Kaynaklanan DFİF gelir tahakkukundan oluşmaktadır. 26

29 Diğer Duran Varlıklar Gelecek Yıllara Ait Giderler Maddi Duran Varlıklar Verilen Avanslar Diğer Duran Varlıklar (*)Gelecek yıllara ait giderler, genelde taksitli kredi ve finansal kiralama borçlarının faizlerinden oluşmaktadır. Kısa Vadeli Diğer Yükümlülükler Ödenecek Giderler Kısa Vadeli Diğer Yükümlülükler ÖZKAYNAKLAR Sermaye ve Ortaklık Yapısı Sermaye, tamamı ödenmiş TL dir. ( : TL) Sermaye, her biri 1TL tutarında Adet paya bölünmüştür. Grup un imtiyazlı hisse senedi yoktur. Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi olup kayıtlı sermaye tavanı TL dir Tarihli ve 2010 yılına ait olağan genel kurul toplantısında; TL olan ödenmiş sermayesinin, TL lik kayıtlı sermaye tavanı içinde TL artırılarak TL ye çıkarılmasına karar verilmiştir. Artırılan TL. lik sermayenin TL lik kısmı 2010 yılı karının hisse senedi şeklinde dağıtımı TL lik kısmı 2010 yılında yapılan halka arzda elde edilen hisse senedi ihraç priminden ve TL lik kısmı ise geçmiş yıllar karlarından karşılanmıştır. İMKB yönetim kurulunun tarihli toplantısında alınan karar gereği, şirketin halka arz edilmiş payları, tarihinden itibaren İMKB nin İkinci Ulusal Pazarında işlem görmektedir. Şirketin bilanço tarihi itibariyle bilinen ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. 27

30 Pay Tutarı Pay Oranı Pay Tutarı Pay Oranı Ayhan KARAK %16, %21,35 Mehmet YAYLA %16, %21,35 Nisa Sinem YAYLA %0, %0,55 Özge Nur YAYLA %0, %0,55 Eda YAYLA %0, %0,55 Anıl KARAK %0, %0,55 Hazal KARAK %0, %0,55 Nurhayat KARAK %0, %0,55 Nuran CEHERYAN 2 %0,00 2 %0,00 Şeref YAYLA 2 %0,00 2 %0,00 Halka Açık Kısım %63, %54,00 Toplam ÖdenmiĢ Sermaye %100, %100,00 Hisse Senedi Ġhraç Primleri Bağlı ortaklığın Sepken in sermaye artırımından dolayı TL hisse senedi ihraç primi oluşmuştur. ( : 0 TL) Özsermaye Hesaplarına ĠliĢkin Düzeltme Farkları 1 Ocak 2008 itibariyle yürürlüğe giren Seri: XI No: 29 sayılı tebliğ ve ona açıklama getiren SPK duyurularına göre Ödenmiş Sermaye, Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler ve Hisse Senedi İhraç Primleri nin yasal kayıtlardaki tutarları üzerinden gösterilmesi gerekmektedir. Söz konusu tebliğin uygulanması esnasında değerlemelerde çıkan farklılıkların (enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan farlılıklar gibi) Ödenmiş Sermaye den kaynaklanmaktaysa ve henüz sermayeye ilave edilmemişse, Ödenmiş Sermaye kaleminden sonra gelmek üzere açılacak Sermaye Düzeltmesi Farkları kalemiyle; Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler ve Hisse Senedi İhraç Primleri nden kaynaklanmakta ve henüz kar dağıtımı veya sermaye artırımına konu olmamışsa Geçmiş Yıllar Kar/Zararıyla ilişkilendirilmesi gerekmektedir. Diğer özkaynak kalemleri ise SPK Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde değerlenen tutarları ile gösterilmektedir. Sermaye Düzeltmesi Farkları Ödenmiş sermaye, bilançoda nominal değeri ile yansıtılmış olup, sermayeye ilişkin enflasyon düzeltmesi farkları, özkaynaklar içinde ayrı bir kalem olarak gösterilmiştir. Sermaye Düzeltme Farkları

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ

NET HOLDĠNG A.ġ. BĠLANÇO (TL) İncelemeden (XI-29 KONSOLĠDE) GeçmemiĢ NTHOL. Bağımsız Denetim'den. GeçmiĢ BĠLANÇO (TL) GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Referansları 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 76.425.616 92.094.253 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 12.908.278 10.842.451 Finansal Yatırımlar 7 0 499.374

Detaylı

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1

Ekli Dipnotlar Mali Tabloların Tamamlayıcı Parçasıdır. 1 30 HAZĠRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLARI Ref. 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 13.379.749 15.683.583 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 9.015.507 11.490.201 Finansal

Detaylı

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 1 OCAK 31 MART 2011 ARA HESAP DÖNEMĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR Ġstanbul, Mayıs 2011 01.01. 31.03.2011 ARA HESAP DÖNEMĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KLBMO VARLIKLAR KLBMO BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmiş VARLIKLAR Geçmiş Dipnot Referansları 30.06.2009 31.12.2008 Dönen Varlıklar 28,839,659 28,730,807 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 4,148,637 2,181,600

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.511.010 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 804.012 4.228.916

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu

Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ref. Sermaye Sermaye Düzeltmesi Olumlu Farkları Hisse Senedi İhraç Primi kardan ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Geçmiş Yıllar

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.536.376 1.551.638 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 7.695 2.755 Finansal Yatırımlar

Detaylı

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL)

NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) NİĞBAŞ NİĞDE BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2011TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO (TL) Dipnot Referansları Cari Dönem Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Dönem 31/12/2011 31/12/2010 Raporlama Birimi TL TL V A

Detaylı

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi

Özsermaye Değişim Tablosu. Özsermaye Değişim Tablosu. Raporlama Birimi Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş

ĠNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.ġ. - BĠLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiģtir) Bağımsız Denetimden Geçmiş. İncelemeden Geçmemiş - BĠLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31.03.01 31.1.011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 40.794.59 19.73.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6 0.311.637 14.714.69 Finansal Yatırımlar Not.7 7 7

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2012 ve 31 Aralık 2011 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den Geçmiş Geçmiş 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 209.417.001 164.268.072

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Dipnot A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 14 254.181.293 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 1.365-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 218.701.697 172.542.578 4- Verilen Çekler

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) İncelemeden Bağımsız Denetimden İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. - BİLANÇO İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 31.968.524 19.723.168 Nakit ve Nakit Benzerleri Not.6

Detaylı

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

30 EYLÜL 2012 ve 31 ARALIK 2011 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE AYRINTILI BĠLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden GeçmemiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 229.657.224 206.650.576 1- Kasa 2.12, 14 6.441-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 195.188.386

Detaylı

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 30 EYLÜL 2010 ARA HESAP DÖNEMĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE DĠPNOTLAR Ġstanbul, Kasım 2010 01.01. 30.09.2010 HESAP DÖNEMĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2010 ve 31 Aralık 2009 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları (Bilançolar) Bağımsız Denetim den ı Geçmiş Geçmiş 31.12.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.350.532 174.909.288

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları.

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2009 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO. Dipnot Referansları. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO VARLIKLAR Dipnot Referansları Dönen Varlıklar 145.295.381 119.421.368 Nakit ve nakit benzerleri 6 116.183.344 86.203.958 Finansal yatırımlar

Detaylı

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355

VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 31 MART 2013 TARİHLİ BİLANÇO İncelemeden Denetim'den Dipnot Geçmemiş Geçmiş Referansları 31.03.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 10,844,336 3,671,355 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 10,565,860 3,475,052

Detaylı

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - -

Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256. Nakit ve Nakit Benzerleri 6 5.963.637 1.141.123. İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar - - 31 MART 2015 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 37.722.952 32.250.256

Detaylı

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET 01 OCAK 30 HAZĠRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ĠNCELEME RAPORU

MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET 01 OCAK 30 HAZĠRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ĠNCELEME RAPORU MANGO GIDA SANAYĠ VE TĠCARET ANONĠM ġġrketġ 01 OCAK 30 HAZĠRAN 2010 ARA HESAP DÖNEMĠ ÖZET KONSOLĠDE FĠNANSAL TABLOLAR VE ĠNCELEME RAPORU Ġstanbul, Ağustos 2010 01.01. 30.06.2010 HESAP DÖNEMĠ ÖZET KONSOLĠDE

Detaylı

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA

MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş MSA MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. MSA BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE OLMAYAN) Geçmiş Geçmiş Dipnot Referansları 31.12.2008 31.12.2007 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 18,036,855 25,203,137

Detaylı

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki dipnotlar konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2010 ve 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOLARI (BİLANÇOLAR) Denetim de n Denetim den ı Geçmemiş Geçmiş 31.03.2010 31.12.2009 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 174.443.959

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş

KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmemiş 4 31 Mart 2017-31 Aralık 2016 TARİHLİ Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dip Not 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 10.937.029 9.057.644 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 155.247 262.712

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor 216 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 28.2.217 Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SELKİM SELÜLOZ KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Dipnot Cari Dönem Referansları Önceki Dönem Finansal Tablo Türü Konsolide Olmayan Konsolide Olmayan Dönem 31.12.2012 31.12.2011 Raporlama Birimi TL TL V A R

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

Diğer Kazanç / Kayıplar

Diğer Kazanç / Kayıplar Özkaynak Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Dipnot Referansları Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Sınırlı Bağımsız Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 183.586.792 171.427.777 Nakit ve

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi Finansal

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ESEM SPOR GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ESEM SPOR 2017 1.DÖNEM FİNANSAL TABLOLAR Finansal Durum

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

Duran Varlıklar Diğer Alacaklar TOPLAM VARLIKLAR

Duran Varlıklar Diğer Alacaklar TOPLAM VARLIKLAR 31 ARALIK 2010 TARĠHLĠ BĠLANÇO VARLIKLAR Cari Dönem Referansları 31.12.2010 Dönen Varlıklar 1.547.974 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 1.533.881 Finansal Yatırımlar 7 - Ticari Alacaklar 10 - Diğer Alacaklar

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 Tarihleri İtibariyle Konsolide Finansal Durum Tabloları Sınıflandırılmış) Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 171.427.777 209.417.001 Nakit ve

Detaylı

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015

Dipnot 31 Aralık Aralık 2015 6 KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR TABLOSU KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık 2016 31 Aralık 2015 V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR 9.057.644 12.772.138 Nakit ve Nakit

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU. Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış Yeniden Sınıflandırılmış Notlar 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.506.850

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR AK-TOPS TEKSTİL SANAYİ A.Ş. 1 OCAK 31 ARALIK 2011 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 ARALIK 2011 VE 31 ARALIK 2010 TARĠHLERĠ ĠTĠBARĠYLE BĠLANÇOLAR (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL )

Detaylı

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVĠVA SĠGORTA A.ġ. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Sınırlı Denetimden GeçmiĢ Denetimden GeçmiĢ A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 166.723.582 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 6.211 1.365 2- Alınan Çekler

Detaylı

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 ocak - 31 mart 2017 ara hesap dönemine ait özet konsolide

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OLMUKSAN INTERNATIONAL PAPER AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) Sunum Para Birimi

Detaylı

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

İhlas Ev Aletleri İmalat San. ve Tic. A.Ş. 31 Aralık 2014 ve 31 Aralık 2013 Tarihleri İtibariyle Finansal Durum Tabloları Dipnot Referansları 31.12.2014 31.12.2013 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 189.204.447 171.427.777 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 39.215

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden BİLANÇO XI-29-KONSOLİDE OLMAYAN Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 1.551.638 7.756.064 Nakit ve Nakit Benzerleri 2.755 4.228.916

Detaylı

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336

Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 30 HAZİRAN 2010 VE 31 ARALIK 2009 TARİHLERİ İTİBARİYLE ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR VARLIKLAR 30 Haziran 2010 31 Aralık 2009 Dönen Varlıklar 173.631.494 123.081.336 Nakit ve Nakit Benzerleri 110.063.069 20.826.910

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Bağımsız Denetimden Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimde Bağımsız Denetimden Dipnot Referansları 31.03.2015 31.12.2014 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Tablo ve Dipnotları Finansal Durum

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 30.06.2016 31.12.2015

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ŞEKER FAKTORİNG A.Ş. Finansal Kurumlar Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01.01.2017-31.03.2017 Dönemine Ait Finansal Tablolar

Detaylı

Dönen Varlıklar

Dönen Varlıklar AKIN TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Para Birimi - Aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem Bağımsız Denetimden 30 Haziran

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y VE Y GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU ÖZEL AMAÇLI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu na Giriş Sermaye Piyasası Kurulu

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU COCA-COLA İÇECEK A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30 Eylül 2016 Tarihli Ara Dönem Özet Finansal Tablolar Finansal Durum

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ACISELSAN ACIPAYAM SELÜLOZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.03.2017

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2017 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Utopya A.Ş. 20172.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır.

İncelemeden Geçmiş. İlişikteki notlar bu konsolide finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço Bağımsız Denetimden Notlar 2011 31 Aralık VARLIKLAR Dönen Varlıklar 96.667.513 90.237.745 Nakit ve nakit benzerleri 5 77.834.622 73.198.883 Finansal yatırımlar

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR

Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Aralık Bağımsız Denetimden Geçmiş VARLIKLAR 31 Aralık 2012 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 Dönen Varlıklar 240.045.239 134.570.092 Nakit ve nakit benzerleri 5 85.194.100 106.690.380 Finansal

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı