DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON I. BÖLÜM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON I. BÖLÜM"

Transkript

1 DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI I. BÖLÜM 1

2 DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON REJİMİ KARARI... 3 DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON YÖNETMELİĞİ Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/1) Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/2) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıklara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2006/3) Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/4) Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği Tebliğ No: (2006/5) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2006/6) Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtlara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2006/7)

3 DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON REJİMİ KARARI Resmi Gazete Tarihi: 13 Ekim 2005 Resmi Gazete Numarası: Karar Sayısı: 2005/9454 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yetki Madde 1 Bu Kararın amacı; dış ticarette teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve denetimler çerçevesinde; a) Dış ticarette uygulanacak teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve denetimlerin uluslararası ticarete gereksiz engel teşkil etmesini önlemek ve ticareti geliştirmek; b) İhraç ürünlerin güvenli ve kaliteli olmasını sağlamak suretiyle, ihracatta rekabet gücünü artırmak ve dış alıcıların ürünlerimizi tercih etmesini sağlamak, c) İthal ürünlerde düşük kaliteden kaynaklanan haksız rekabeti ve yanıltıcı uygulamaları önlemek, tüketiciyi koruyucu ve kaliteyi yükseltici tedbirleri almak; d) İthal ve yerli ürünler arasında ayrımcılık yaratmayacak şekilde ithal ürünlerin ilgili teknik düzenlemelere uygun ve/veya güvenli olmasını temin etmek; insan sağlığı ve emniyetinin, hayvan ve bitki varlığının ve çevrenin korunması ile kamu ahlakı, kamu düzeni ve kamu güvenliği gereklerini yerine getirmek; e) Uluslararası anlaşmalar ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasında kurulan Gümrük Birliği kapsamındaki teknik mevzuatın dış ticaret sistemine uyarlanmasını sağlamak; f) Dış ticarette teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve denetimlerde yetkili kuruluşları, yapılacak işlemleri ve uygulama usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Karar; ithal ve ihraç ürünlerin tabi olacağı teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve denetimleri; ithalatçılar ve ihracatçıların yükümlülüklerini; dış ticarete konu ürünlerin denetiminde ilgili kuruluşlar ile gümrük idarelerinin yetki ve sorumluluklarını; uygulanacak müeyyideleri ve bu hususlarla ilgili bildirimleri kapsar. Dış ticarette teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve denetimler, bu Karar ile bu Karara istinaden Müsteşarlıkça yayımlanacak yönetmelikler, 3

4 tebliğler, ilgili kuruluşlara verilecek talimatlar, çoktaraflı veya ikili uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yürütülür. Tanımlar Madde 3 Bu Kararda geçen; a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı nı; b) Teknik düzenleme: Bir ürünün, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi; c) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi; d) Piyasa gözetimi ve denetimi: 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun da geçen piyasa gözetimi ve denetimini; e) Güvenli ürün: Kullanım süresi içinde, normal kullanım koşullarında risk taşımayan veya kabul edilebilir ölçülerde risk taşıyan ve temel gerekler bakımından azami ölçüde koruma sağlayan ürünü; f) Temel gerekler: Ürünün; insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevrenin ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını; g) Denetim: Dış ticarete konu bir ürünün bu Karar ve eki mevzuata uygun olup olmadığının tespiti amacıyla yapılan faaliyeti; h) Denetimi yapan kuruluş: Bu Karar kapsamındaki denetimleri yapan kamu kurum veya kuruluşunu; i) İlgili kuruluş: Faaliyetleri ve/veya kararları doğrudan ya da dolaylı olarak bu Karar kapsamındaki işlemleri etkileyen kurum ve kuruluşu; j) Standardizasyon: Belirli bir faaliyetten ekonomik ve sosyal fayda sağlamak üzere, ilgili bütün tarafların katkı ve işbirliğiyle standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesi işlemlerini içerecek şekilde belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemini; k) Uygunluk değerlendirmesi: Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygun olup olmadığının test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti; 4

5 l) İyi uygulama kodu: İlgili sektördeki teknoloji düzeyi ve bilimsel kriterler çerçevesinde sağlık ve güvenliğe ilişkin uygulama esaslarını; ifade eder. Yetki Madde 4 Bu Karar çerçevesinde; a) Dış ticarete konu ürünlerin teknik düzenlemesine uygun ve/veya güvenli olup olmadığını denetlemeye veya bu denetimleri yapmak üzere piyasa gözetimi ve denetimi yapan kuruluşlar ile işbirliği halinde ve ithalat denetimlerinde öncelikle bu kuruluşlar değerlendirilmek üzere kuruluşları yetkili kılmaya veya görevlendirmeye; b) Teknik düzenlemesi bulunmayan ürünlerin, teknik düzenlemesi hazırlanıncaya kadar, dış ticarette denetime esas olacak özelliklerini uluslararası uygulamaları dikkate alarak tespit etmeye veya ettirmeye ve gerekli denetimleri yapmaya veya yaptırmaya; c) Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakanın onayı ile, Türk standartlarından ihtiyaç duyulanları, ihracatta ve/veya iç piyasa uygulamalarını da dikkate alarak ithalatta zorunlu uygulamaya koymaya veya uygulamadan kaldırmaya, bu standartlara göre gerekli denetimleri yapmaya veya yaptırmaya; d) Mevzuatın Müsteşarlığa ve diğer bakanlık ve kuruluşlara verdiği yetkiler çerçevesinde yayımlanan teknik mevzuatı dış ticarete uyarlamaya ve uygulama esaslarını belirlemeye; e) Dış ticarette teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve denetimlerde ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamaya; f) Dış ticarette teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve denetimlerin etkin, hızlı ve verimli yürütülebilmesini teminen ihtiyaç halinde belirli ithal ve ihraç ürünlerinin giriş ve çıkış gümrüklerini ilgili kuruluşların görüşünü alarak Gümrük Müsteşarlığı ile müştereken tespit etmeye, piyasa gözetimi ve denetimi ile ithalat ve ihracat denetimleri arasında bilgi akışını sağlamaya, buna ilişkin enformasyon altyapısını oluşturmaya, denetimlerle ilgili ulusal ve uluslararası bildirim sistemlerini kurmaya ve bildirimleri yapmaya, bu faaliyetler hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla gerekli çalışmaları yapmaya ve raporlar hazırlamaya; g) Standart dışı, atık, artık ve çevre yönünden risk taşıyan maddelerin ithaline ve ihracına ilişkin düzenlemeleri ilgili kuruluşların görüşünü alarak yapmaya; h) İnsan sağlığına veya tesisata veya çevreye zarar verdiği tespit edilen ithal ürünlerin, teknik özellikleri ve bu özelliklere uygunluğunun değerlendirilmesi konusunda üretici firma nezdinde soruşturma başlatmaya, soruşturma sonuçlanıncaya kadar sözkonusu ürünün her türlü ithalini kontrol etmeye, soruşturma sonucunda ürünün kontrolü ile ilgili gerekli tedbirleri almaya; 5

6 i) Ülkemiz ihraç ürünlerine teknik engel oluşturan yabancı ülke uygulamalarının kaldırılmasını teminen gerekli girişimlerde bulunmaya, bu ülkelerle görüşmeler yapmaya, karşılıklı tanıma anlaşmaları yapmaya ve uluslararası anlaşmalar çerçevesinde gerekli tedbirleri almaya; j) Dış ticarette teknik düzenleme, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve denetimlerin her aşamasında gerekli görülecek değişiklikleri yapmaya ve önlemleri almaya, denetim kapsamında numune alımına ilişkin usul ve esasları belirlemeye, verilecek denetim hizmetleri karşılığında alınacak ücretin taban ve tavanını ve yapılacak ödemelere ilişkin usul ve esasları belirlemeye, ilgili kişi ve kuruluşlardan bu faaliyetlerle ilgili her türlü bilgi ve belgeleri istemeye; k) Bu Karara dayanılarak yapılacak düzenlemelerde öngörülen ve dış ticarete konu ürünlerle ilgili gözetim faaliyetlerinde bulunacak Uluslararası Gözetim Şirketlerinin tabi olacakları şartları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nın görüşünü alarak tespit etmeye, uluslararası gözetim şirketi statüsü vermeye ve bu statüyü geri almaya, bu şirketlerin faaliyet alanlarını belirlemeye ve faaliyetlerini denetlemeye; l) İhracata konu ürünlerin hedef pazarın taleplerini karşılayacak nitelikte ihracını teminen bu ürünlerden gerekli görülenlerin çeşidini, yetiştirildikleri bölgenin özelliklerini ve ulaşım durumunu göz önüne alarak uygun kesim, toplama ve ihraç tarihlerini belirlemek üzere Müsteşarlıkça tespit edilecek ilgililerden oluşan bir komisyon kurmaya; m) Dış ticarette teknik düzenleme ve standardizasyon işlemleri ile ilgili olarak, ülke ihtiyaçlarının ve ekonomisinin gerektirdiği özel ve zorunlu durumları inceleyerek sonuçlandırmaya, gerekli izinleri vermeye ve ilgili yönetmelik, tebliğ ve talimatlarda gereken değişiklikleri yapmaya, uygunluk değerlendirmesi ve belgelendirme işlemlerine istisna getirmeye ve bunun kapsamını belirlemeye; Müsteşarlık yetkilidir. İKİNCİ BÖLÜM Teknik Mevzuatta Uygulama Birliği ve Dış Ticarette Denetim Teknik Mevzuatta Uygulama Birliği Madde 5 Dış ticarette teknik düzenlemeler, standartlar, uygunluk değerlendirmesi ve denetimlerin koordinasyonu, takibi, bildirimi ve şeffaflığı için uygulama birliği bu Karar çerçevesinde sağlanır. İthalat veya ihracata konu bir ürünün ilgili mevzuata uygunluğunu gösteren kontrol belgesi, uygunluk belgesi, tip onay belgesi, "CE" işareti ve "e" işareti gibi her tür belge ve işaretle ilgili düzenlemeler, bu Karara istinaden yayımlanacak Yönetmelikler ve Tebliğlerle dış ticaret sistemine uyarlanmak üzere ilgili kuruluşlarca Müsteşarlığa bildirilir. Dış Ticarette Denetim 6

7 Madde 6 İthalata ve ihracata konu ürünlerden gerekli görülenlerin teknik mevzuatına ve/veya standardına uygun olup olmadığının denetimi bu Karar, 7/2/1967 tarihli ve 6/7677 sayılı Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük, teknik düzenlemelerde veya standartlarda belirtilen esas ve usuller ve Müsteşarlıkça yayımlanacak yönetmelikler, tebliğler ve verilecek talimatlara göre yapılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ürün Güvenliği ve İthalatçı, İhracatçı ve İlgili Kuruluşların Sorumluluğu Ürün Güvenliği Madde 7 İthalata konu ürünlerin ilgili teknik düzenlemeye uygun ve/veya güvenli olması zorunludur. Teknik düzenlemesine uygun ürün, güvenli ürün kabul edilir. Teknik düzenlemenin bulunmadığı hallerde ürünün güvenli olup olmadığı ulusal veya uluslararası standartlar, bunların olmaması halinde ise ilgili sektördeki iyi uygulama kodu veya bilim ve teknoloji düzeyi veya tüketicinin güvenliğe ilişkin makul beklentisi dikkate alınarak değerlendirilir. İthalatçının Sorumluluğu Madde 8 İthalatçı, ithal ettiği ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygun ve/veya güvenli olmasından sorumludur. İhracatçının Sorumluluğu Madde 9 İhracatçı, ihraç ettiği ürünün insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevrenin ve tüketicinin korunması gibi temel gerekler bakımından ciddi ve yakın risk oluşturduğu tespit edilen durumlarda veya teknik düzenlemesinde özel hükümler bulunan hallerde, ürünün ilgili teknik düzenlemeye uygun ve/veya güvenli olmasından sorumludur. İlgili Kuruluşların Sorumluluğu Madde 10 İlgili kuruluşlar, bu Karar kapsamındaki faaliyetlerin etkin, hızlı ve koordineli yürütülebilmesini teminen Müsteşarlıkça oluşturulan enformasyon ve bildirim sistemlerine katılmak ve gerekli işbirliğini sağlamaktan sorumludur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Malların Serbest Dolaşımı Madde 11 Avrupa Birliği nin ortak mevzuatına ve/veya Avrupa Birliği üyesi ülkelerin ulusal mevzuatına uygun olarak üretilmiş ve/veya serbest dolaşıma girmiş Gümrük Birliği kapsamındaki ürünlerin ithali engellenemez ve kısıtlanamaz. Bu hüküm; kamu ahlakı, kamu düzeni veya kamu güvenliği; insan, hayvan ve bitki sağlığının korunması; sanatsal, tarihi veya arkeolojik değer taşıyan ulusal hazinelerin 7

8 veya sınai ve ticari mülkiyetin korunması gerekçeleriyle malların ithaline, ihracına veya transit geçişine getirilecek yükümlülüklere, yasaklamalara veya kısıtlamalara engel teşkil etmez. Bu kısıtlama veya yasaklamalar, ticarete gereksiz engel teşkil edecek ve ithal ve yerli ürünler arasında ayrımcılık yaratacak şekilde kullanılamaz. İkinci fıkrada belirtilen kısıtlama ve yasaklamaların gerekçeleri, ilgili mevzuat ve Gümrük Birliğince öngörülen bildirim prosedürleri takip edilerek Avrupa Birliği Komisyonu na bildirilir. Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin esaslar Yönetmelikle belirlenir. Alınacak Önlemler BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Madde 12 Dış ticarete konu bir ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğu belgelenmiş olsa dahi, denetimi yapan kuruluşça teknik mevzuata aykırı ve/veya güvensiz olduğunun tespiti halinde, masrafları ithalatçıdan veya ihracatçıdan karşılanmak üzere, riskle orantılı olarak aşağıdaki önlemlerden biri veya birkaçı alınır: a) Ürünün ithalatına veya ihracatına gümrük idaresince izin verilmemesi; b) Ürünün teknik mevzuata uygunsuzluğunun ve/veya güvensizliğinin ithalatçı veya ihracatçı tarafından giderilmesinin mümkün olduğu hallerde bunu sağlamak için ithalatçının veya ihracatçının uyarılması; c) Ürünün ithalatçı veya ihracatçı tarafından güvenli hale getirilmediği veya ürünün güvenli hale getirilmesinin imkansız olması durumunda, taşıdığı risklere göre ürünün kısmen veya tamamen bertarafının sağlanması. Uygulanacak Müeyyideler Madde 13 Bu Karar ve bu Karara istinaden yayımlanacak yönetmelik, tebliğ ve talimatlar ile taahhütnamelere aykırı davrananlar, sahte belge kullananlar ve belgelerde tahrifat yapanlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, fiilin ağırlığına göre ayrıca aşağıdaki müeyyidelerden biri veya birkaçı uygulanır: a) Firmanın uyarılması; b) Firmanın bu Karara istinaden yayımlanan mevzuat kapsamında tanınan muafiyetlerden süreli veya süresiz men edilmesi; c) Firmanın ithalatının süreli veya süresiz durdurulması; d) Uluslararası gözetim şirketlerinin faaliyetten süreli veya süresiz men edilmesi veya statüsünün geri alınması; 8

9 e) Taahhütname alınan durumlarda, taahhütnamede belirtilen ürünün CIF değerinin % 60 ının, firmanın bağlı bulunduğu vergi dairesince ilgiliye tebliğ tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak TL karşılığının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde vergi dairesince tahsil edilerek bütçeye gelir kaydedilmesi. Bu madde kapsamında uygulanacak müeyyideler, firmanın uyarılması ve parasal müeyyide hariç, Resmî Gazete'de yayımlanır. Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat Madde 14 1/2/1996 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan, 8/1/1996 tarihli ve 96/7794 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı yürürlükten kaldırılmıştır. İlgili mevzuatta söz konusu Karara yapılan atıflar bu Karara yapılmış sayılır. Yürürlük Madde 15 Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 16 Bu Kararı Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür. 9

10 DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 2003 (3. Mükerrer) Resmi Gazete Numarası: Devlet Bakanlığından Birinci Bölüm Genel Esaslar ve Tanımlar Madde 1 İhracat ve ithalata konu mallardan gerekli görülenlerin standardına veya teknik düzenlemesine uygunluğunun veya kalitesinin değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi; 7/2/1967 tarihli ve 6/7677 sayılı Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı ve bu Karar da değişiklik yapılmasına ilişkin Karar ve bu Yönetmelik hükümleri, teknik düzenlemelerde veya standartlarda belirtilen esaslar ve Dış Ticaret Müsteşarlığı nca yayımlanacak Tebliğler ve verilecek talimatlara göre yapılır. Madde 2 Bu Yönetmelik ve bu Yönetmeliğe istinaden çıkarılacak tebliğlerde geçen; a) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığı nı, b) Genel Müdürlük: Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü nü, c) Standart: Üzerinde mutabakat sağlanmış olan, kabul edilmiş bir kuruluş tarafından onaylanan, mevcut şartlar altında en uygun seviyede bir düzen kurulmasını amaçlayan, ortak ve tekrar eden kullanımlar için ürünün özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması ihtiyari olan düzenlemeyi, d) Zorunlu Standart: İlgili Bakanlıkça zorunlu uygulamaya konulan Türk Standardını, e) Standardizasyon: Belirli bir faaliyetten ekonomik ve sosyal fayda sağlamak üzere, bütün ilgili tarafların katkı ve işbirliği ile standartlar, teknik düzenlemeler ve uygunluk değerlendirmesi işlemlerini içerecek şekilde belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemini, f) Rejim Kararı: 1/2/1996 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan, 8/1/1996 tarihli ve 96/7794 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı nı ve bu Karar da değişiklik yapılmasına ilişkin 1/12/1997 tarih ve 97/10308 sayılı Karar ı, g) Uygunluk Değerlendirmesi: Ürünün, ilgili teknik düzenlemeye uygunluğunun test edilmesi, muayene edilmesi ve/veya belgelendirilmesine ilişkin her türlü faaliyeti, 10

11 h) TSE EN ISO 9000: Üretimin tüm evrelerinde belirli bir kalitenin sağlanması, garanti edilmesi ve sürdürülmesi için üretim sürecinde uygulanan etkin bir kalite yönetim sistemini belirleyen standartlara sahip olunduğunu gösteren belgeyi, ı) Kalite: Bir ürün veya hizmetin, belirli ihtiyacı karşılayabilme yeteneklerini ortaya koyan karakteristiklerinin tümünü, j) Teknik Düzenleme: Bir ürünün, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi, k) AQAP Belgesi: Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen, Endüstriyel Kalite Güvence Seviye Belgesi ni, l) GMP Belgesi: Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç sanayicilerine verilen ve üretimin her aşamasında gerekli kalite kontrolünün yapıldığını gösteren İyi İmalat Uygulamaları Belgesi ni, m) İmalat Yeterlilik Belgesi: 3/2/1993 tarihli ve mükerrer sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre münhasıran otomotiv imalatçılarına Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından verilen ve prototip araçların ilgili teknik mevzuata uygunluğunu gösteren belgeyi, n) CE İşareti: Bir ürünün, Avrupa Topluluğu tarafından hazırlanan; ortak özellikleri itibariyle sınıflandırılmış ürün gruplarının uyması gereken asgari sağlık, emniyet, çevre ve tüketicinin korunması koşullarını düzenleyen bağlayıcı mevzuata uygunluğunu gösteren işareti, o) E İşareti: 20/3/1958 tarihli Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma kapsamında verilen ve otomotiv ürünlerinin ilgili mevzuatına uygunluğunu gösteren işareti, p) e İşareti: Otomotiv ürünlerinin ilgili Avrupa Topluluğu mevzuatına uygunluğunu gösteren işareti, r) Başlamış İşlem: İhracat işlemlerinde merci İhracat Yönetmeliği nde yer alan başlamış işlem tanımını, ithalat işlemlerinde ithal edilecek mallar için çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya bu malların Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olması durumunu, s) Eşyanın Teslimi: 4458 sayılı Gümrük Kanunu nda yer alan eşyanın teslimi tanımında belirtilen durumu, t) Teknik Belge: Rejim Kararının 2 nci maddesinin (a)bendi uyarınca, Müsteşarlık veya ilgili Bakanlık tarafından hazırlanan veya ilgili kuruluşa hazırlattırılan; bir ürünün 11

12 veya ürün grubunun teknik özelliklerini, uyması gereken asgari koşulları belirten belgeyi, u) Ticari Kalite Denetim Yeterlilik Belgesi: Uygulama usul ve esasları ile geçerlilik süresi, ürün veya ürün grubu bazında Müsteşarlıkça Tebliğ ve talimatlar ile belirlenen ve standardı ihracatta zorunlu uygulamada bulunan malları imal ve ihraç eden, belirli bir kalite düzeyine ulaşmış firmalara verilen ve parti bazında zorunlu standart denetimlerinden muafiyet getiren belgeyi, v) Tip Onayı Belgesi: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından münhasıran otomotiv imalatçılarına verilen ve prototip araç, sistem, aksam veya ayrı teknik üniteye ait tipin, ilgili mevzuata uygunluğunu gösteren belgeyi, ifade eder. İkinci Bölüm İhracatta Zorunlu Standart Denetimi ve Gümrük İdarelerinin Mükellefiyeti Madde 3 Ekli liste (Ek 1)kapsamındaki maddelerin ihracatında, zorunlu standart ve kalite kontrolleri Müsteşarlığın Bölge Müdürlükleri bünyesindeki Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri tarafından yapılır. Madde 4 İhracatçı veya temsilcisi söz konusu listede belirtilen maddelerin ihracatında, ilgili Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı na (Ek 2)başvurur. Denetleme, en geç yirmidört saat içinde, depo, antrepo veya işleme yerinden denetlemeye en elverişli olanında, ihracatçı veya temsilcisi de hazır bulunmak suretiyle, ilgili tüzük veya standartta belirtilen kriterlere göre yapılır. Denetleme ile görevlendirilenler, denetleyecekleri mallardan dört takımı geçmemek üzere, ilgili tüzük veya standardında belirtildiği kadar veya Müsteşarlıkça belirlenecek miktarlarda numune alabilirler. Denetlenmiş mallar gerekirse yeniden denetlenebilir. Madde 5 Mal, fiziki muayene ve gerekli görülen durumlarda laboratuar analizleri sonucunda tüzük veya standardına uygun bulunduğu takdirde, Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlerince gerek görülmesi halinde, ambalajların üzerine denetlendiğini gösteren işaret konulur ve ambalajların sonradan açılmasını önlemek için gerekli tedbir alınır. Denetlenmiş mal için ihracatçısına veya temsilcisine, gümrüklere ibraz edilmek üzere, malın ilgili tüzük veya standardına uygunluğunu belirten Kontrol Belgesi (Ek 3)verilir. Kontrol Belgesi ile mal arasındaki bağlantıyı sağlamak için, ambalajlar üzerindeki parti numarası ve diğer resmî işaretler belgelere yazılır. Madde 6 Denetleme sonunda, mal tüzük veya standardına uygun bulunduğu takdirde, alınan numuneler, kırk beş günü geçmemek üzere, malın çeşidine göre, Müsteşarlıkça tespit olunacak sürece veya alıcı ile satıcı arasında anlaşmazlık çıktığında 12

13 bunun giderilmesine kadar saklanır. Bu sürenin sonundan itibaren on beş gün içinde, ihracatçı veya temsilcisi numuneleri geri alabilir. Madde 7 Müsteşarlık, ihracatta zorunlu uygulamada bulunan standartlara uymayan malların ihracatına, ithalatçının talebinin tevsiki halinde, gerekli incelemeyi yaparak izin verebilir veya gerekli görülen durumlarda, standardın bazı maddelerinin uygulanmasına talimat yolu ile istisna getirebilir. Madde 8 Ekli liste (Ek 1)kapsamındaki maddelerden ihtiyaç duyulanların yetiştirildikleri bölge ve çeşidin özelliklerine göre ulaşım durumu da göz önüne alınarak, vardığı yerdeki pazar isteklerini karşılayacak olgunlukta ihraç edilebilmelerini sağlamak için, gerekli görülen yerlerde kesim, toplama ve ihraç tarihlerini belirlemek üzere Müsteşarlıkça tespit edilecek ilgililerden oluşan bir komisyon kurmaya Müsteşarlık yetkilidir. İhracatçı firmalar komisyon kararlarına uymakla yükümlüdürler. Madde 9 Ekli liste (Ek 1)kapsamındaki maddelerin ihracatına, tüzük veya standardına uygunluğunu gösterir Kontrol Belgesi bulunmaması, Kontrol Belgesi nin süresinin geçmiş olması, ambalajlarının üzerinde gereken parti numarası ve diğer resmî işaretleme bilgilerinin bulunmaması halinde ilgili gümrük idaresince izin verilmez. Aşağıdaki durumlarda, gümrük idarelerince Kontrol Belgesi aranmaz: a)ihraç edilecek ürünle ilgili Ticari Kalite Denetim Yeterlilik Belgesi nin ve gerektiğinde malın özelliğine göre Müsteşarlıkça istenebilecek ilave belge ve/veya analiz raporlarının, anılan belge sahibi imalatçı ihracatçılar tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı halinde, b)yurt dışında inşaat, tesisat ve montaj işi alan müteahhitler tarafından, işçilerinin ihtiyacı olan zorunlu standartlar kapsamındaki maddelerin ihracatında, ilgili merci tarafından düzenlenecek ihraç müsaadesinin ilgili gümrük idaresine ibrazı halinde, c)hariçte İşleme Rejimi kapsamında yapılacak ihracatta, d)bedelsiz ihracatta. Madde 10 Münhasıran 9 uncu madde kapsamında Kontrol Belgesi aranmaksızın ihraç edilen ürünler için, ilgili gümrük idareleri, ekli cetveli (Ek 4)düzenleyerek aylık olarak ekli listede (Ek 2)yer alan Müsteşarlığın ilgili Bölge Müdürlüğüne gönderir. Üçüncü Bölüm İthalatta Uygunluk Değerlendirmesi ve Gümrük İdarelerinin Mükellefiyeti Madde 11 İthalatta uygunluk değerlendirmesine esas olacak teknik düzenlemeler veya zorunlu standartlar, denetimleri yapacak kuruluşlar ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslar ile uygunluk değerlendirmesi işlemlerine uygulanacak istisnalar Tebliğ ve/veya talimatlarla belirlenir. Madde 12 İthalatta uygunluk değerlendirmesi; ilgili standart veya teknik düzenlemede belirtilen kriterlere göre, insan sağlığının ve emniyetinin, hayvan veya bitki varlığının veya çevrenin korunmasını, ulusal güvenlik gereklerini veya tüketicinin 13

14 doğru bilgilendirilmesini sağlamak ve gerekli görülen hallerde performans yönlerinden yapılır. Madde 13 İthalatta uygunluk değerlendirmesi işlemlerine; ithalatçı veya temsilcisinin, Tebliğlerde belirtilen yetkili kuruluşlara müracaat etmesi üzerine, giriş gümrüğünde yirmidört saat içinde, ithalatçı veya temsilcisi de hazır bulunmak suretiyle başlanır. Madde 14 Malın laboratuvarda muayene ve deneyleri gerekli görüldüğü takdirde, uygunluk değerlendirmesi yapmakla görevlendirilenler, dört takımı geçmemek üzere, ilgili standart veya teknik düzenlemede belirtildiği kadar veya Müsteşarlıkça belirlenecek miktarlarda numune alabilirler. Madde 15 Mal ilgili standardına veya teknik düzenlemeye uygun bulunduğu takdirde, uygunluk değerlendirmesini yapan kuruluş tarafından alınan numuneler, malın çeşidine göre kırk beş günü geçmemek üzere saklanır. Bu sürenin sonundan itibaren on beş gün içinde, ithalatçı veya temsilcisi, fiziksel bütünlükleri bozulmuş olsa da numuneleri geri alabilir. Madde 16 Mal ilgili standardına veya teknik düzenlemeye uygun bulunduğu takdirde, ithalatçı veya temsilcisine malın standardına veya teknik düzenlemeye uygunluğunu belirten belge verilir. Madde 17 Ülke ekonomisinin ve ihtiyaçlarının gerektirdiği özel ve zorunlu durumları inceleyerek, ilgili standartlara veya teknik düzenlemelere uygun olmayan malların ithalatına izin vermeye Müsteşarlık yetkilidir. Madde 18 İthalatta teknik düzenlemeler veya zorunlu standartlar kapsamında, uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmaksızın ithal edilebilecek ürünler ve bu ürünlerle ilgili aranacak test raporları, uygunluk belgeleri ve/veya işaretleri, ülke veya ülkeler topluluğu veya belgelendirme kuruluşu bazında yapılacak anlaşmalara istinaden, Tebliğler ile düzenlenir. Madde 19 Uygunluk değerlendirmesine tabi malların ithaline, 16 ncı maddede veya Tebliğlerde belirtilen belgelerin bulunmaması, bu belgelerin geçerlilik süresinin dolmuş olması veya uygunluk değerlendirmesinden muafiyet getiren ve ilgili Tebliğde belirtilen koşulların bulunmaması halinde, ilgili gümrük idaresince izin verilmez. Dördüncü Bölüm Ürün Sorumluluğu Madde 20 Rejim Kararının 4 üncü maddesinde hükme bağlanan ürün sorumluluğunda, zararın tevsiki mahkeme kararları veya mahkemelerce düzenlettirilen bilirkişi raporları ile sağlanır. a)zarar ölüm şeklinde ise, Rejim Kararı nın 5 inci maddesinin (d)ve (e)bentlerindeki müeyyideler, b)zarar yaralanma şeklinde ise, Rejim Kararı nın 5 inci maddesinin (b)bendindeki müeyyide, 14

15 c)zarar diğer ürünlere veya tesisat veya inşaata verilen maddi nitelikte ise, ağırlığına göre Rejim Kararı nın 5 inci maddesinde sayılan müeyyidelerden biri veya birkaçı, uygulanabilir. Rejim Kararının 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası ile ilgili olarak müeyyide uygulanabilmesi için, ithal ürünün çevre kirliliğine yol açtığı veya bu yönden risk taşıdığı Çevre ve Orman Bakanlığı nca tespit edilmeli ve Müsteşarlığa bildirilmelidir. Rejim Kararı nın 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasındaki hüküm çerçevesinde, ithalatçıya Rejim Kararı nın 5 inci maddesindeki müeyyidelerden biri veya birkaçı uygulanabilir. Beşinci Bölüm Çeşitli ve Son Hükümler Madde 21 27/12/2002 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Geçici Madde 1 Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi uygulaması kapsamında yer alan ürünler için alınmış olan TS EN ISO 9000 veya ISO 9000 veya EN ISO 9000 Belgeleri, bir defaya mahsus olmak üzere Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi almak için yeterli kabul edilir. TS EN ISO 9000 veya ISO 9000 veya EN ISO 9000 Belgesi sahibi firmaların bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 30 gün içinde Müsteşarlığın ilgili Bölge Müdürlüğüne başvurmaları halinde, Müsteşarlıkça Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi düzenlenir. TS EN ISO 9000 veya ISO 9000 veya EN ISO 9000 Belgeleri ile ilgili muafiyet Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonraki 30 gün için devam eder. Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi nin düzenlenmesinden itibaren, belge sahibi firmalar Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi ile ilgili Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümlerine tabi olurlar. Geçici Madde 2 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar başlamış bulunan ithalat ve ihracat işlemleri, ilgili bulundukları Yönetmelik hükümlerine tabidir. Ancak, bu Yönetmeliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır. Geçici Madde 3 Halen yürürlükte bulunan mevzuatta, yürürlükten kaldırılan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliklerinin ilgili maddelerine yapılmış olan atıflar bu Yönetmeliğin ilgili maddelerine yapılmış kabul edilir. Madde 22 Bu Yönetmelik 1/1/2004 tarihinde yürürlüğe girer. Madde 23 Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı nın bağlı olduğu Bakan yürütür. 15

16 (*) Ek 1 Standardı İhracatta Zorunlu Uygulamada Bulunan Ürünler Listesi G.T.İ.P. Madde İsmi İlgili Standart Salyangozlar (Deniz salyangozları hariç) TS/89 Salyangoz Tavuk yumurtaları TS/1068 Tavuk Yumurtası Kabuklu Koyun türü hayvanların orjinal bağırsakları Keçi türü hayvanların orjinal bağırsakları Sığır türü hayvanların orjinal bağırsakları Diğer hayvanların orjinal bağırsakları Koyun türü hayvanların asorti bağırsakları TS/208 Barsaklar Keçi türü hayvanların asorti bağırsakları Sığır türü hayvanların asorti bağırsakları Diğer asorti bağırsaklar Taze patates (1 Ocak tan 30 Haziran a kadar olanlar) TS/1223 Turfanda Patates Diğerleri (Patates) TS/1222 Patates Domates (taze veya soğutulmuş) TS/794 Domates Kuru Soğan TS/ 796 Kuru Soğan Taze Sarımsak Kuru Sarımsak TS/1131 Sarımsak Pırasa TS/795 Pırasa Karnabahar TS /1074 Karnabahar Beyaz lahana Kırmızı lahana TS/1075 Başlahana Diğerleri Baş marul Diğerleri TS/1194 Yeşil Salata ve Marul Havuçlar TS/1193 Havuç Kök kerevizi TS/1206 Sap ve Kök Kereviz Hıyarlar Kornişonlar TS/1253 Hıyar Kabuklu bezelye TS/798 Taze Bezelye Fasulye Barbunya (kabuklu) TS/797 Taze Fasulye Kabuklu baklagiller TS/2123 Taze Bakla Enginarlar TS/1133 Enginar Patlıcanlar TS/1255 Patlıcan Yaprak kerevizleri (kök kerevizleri hariç) TS/1206 Sap ve Kök Kereviz Agaricus cinsi mantarlar Sivri biber Dolmalık biber Çarliston biber Kırmızı biber (paprika) Diğerleri TS/2410 Sebzeler Yemeklik Kültür Mantarı TS/1205 Taze Biber Ispanak TS/1130 Ispanak Sakız kabağı TS/1898 Sakız Kabağı Bamya TS/2122 Taze Bamya Maydanoz TS/1816 Maydanoz Diğerleri (Nohut) TS/142 Nohut Diğerleri (Vigna mungo (L.) Hepper veya vignaradiata (L.) wilczek türü fasulyeler) Diğerleri (Küçük kırmızı (Adzuki) fasulye) Diğerleri (Adi fasulye, beyaz fasulye dahil) Diğerleri Barbunya Yeşil mercimek Kırmızı mercimek Diğerleri TS/141 Kuru Fasulye TS/143 Mercimek (Kabuklu ve İç) TS/4201 Sarı Mercimek (Kara Mercimek İçi) Kabuklu TS/3074 Kabuklu Fındık Kabuksuz TS/3075 İç Fındık Kabuksuz TS/1917 İşlenmiş İç Fındık Kestane (Castanea Spp.) TS/1072 Kestane Antep fıstığı TS/1279 Kabuklu Antep Fıstığı ve TS/1280 İç Antep Fıstığı Taze incir TS/1813 Taze İncir (*) 20 Ocak 2006 tarih ve numaralı Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelik ile değiştirilmiştir. 16

17 Ekstra kuru incir Birinci sınıf kuru incir İkinci sınıf kuru incir Kuru naturel incir Hurda incir Diğerleri Kan Portakalı Yarı Kan Portakalı Waşington (Navel) Şamuti (Yafa) Valencia Tomson Hamlin Vernas Ovalins Trablus Akçay Şekeri Finike Trovlins Navelina Diğerleri Diğerleri Klemantin Monreale Satsuma Mandarin ve vilking Tanjerin King Diğerleri Marsh Seedless Tomson Ruby Red Star Ruby Pink Diored Diğerleri Enterdonat Lamas Kütdikem Yatak Mayer Şataf İtalyan Diğerleri Tatlı limonlar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) Diğer taze turunçgiller Sultani çekirdeksiz üzüm Rezaki üzümü Tarsus beyazı üzümü Müşküle üzümü Kardinal üzümü Imparator üzümü Perlet üzümü Super çekirdeksiz üzüm Antep karası üzümü Hatun parmağı üzümü Yalova incisi üzümü Diğerleri TS/541 Kuru İncir TS/34 Turunçgil Meyveleri TS/101 Sofralık Üzüm Sultani üzümü TS/3411 Çekirdeksiz Kuru Üzüm Diğerleri TS/3410 Çekirdekli Kuru Üzüm Karpuzlar TS/1132 Karpuz Diğerleri (Kavun) TS/1073 Kavun Elma, golden cinsi Elma, granny smith cinsi Starking elma Starkrimson elma Tobred Jonagold Red Chief (Red Delicious) Fuji Breabuen Diğerleri TS/100 Elma Diğerleri (Armut) TS/184 Armut Ayva TS/1817 Ayva Kayısı (zerdali dahil) TS/791 Kayısı 17

18 Vişne (Prunus cerasus) Diğerleri (Kiraz) TS/793 Kiraz ve Vişne Nektarinler Diğerleri (Şeftali) TS/42 Şeftali Can eriği Mürdüm eriği TS/792 Erik Diğer erikler Çilek TS/185 Çilek Nar TS/4953 Nar Ekstra kayısı Birinci sınıf kayısı İkinci sınıf kayısı TS/485 Kuru Kayısı Endüstriyel kayısı Mahlep TS/1049 Mahlep İncir ezmesi TS/542 İncir Ezmesi Diğerleri (Kabuklu yer fıstığı) Kabuksuz yer fıstığı (kırılmış olsun olmasın) TS/310 Yer Fıstığı (Kabuklu ve İç) Palamut Palamut tırnağı TS/1016 Palamut ve Palamut Tırnakları Diğerleri (Soya yağı) TS/890 Yemeklik Soya Yağı Diğerleri (Yer fıstığı yağı) TS/891 Yemeklik Yer Fıstığı Yağı Net ağırlığı 1 kg a kadar olan hazır ambalajlarda olanlar Net ağırlığı 1 2 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar Net ağırlığı 2 5 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar Diğerleri Net ağırlığı 1 kg a kadar olan hazır ambalajlarda olanlar TS/341 Yemeklik Zeytinyağı Net ağırlığı 1 2 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar Net ağırlığı 2 5 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar Diğerleri Prina yağı TS/5269 Yemeklik Rafine Prina Yağı Diğerleri (Yemeklik palm yağı) TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan) Ayçiçeği tohumu yağı TS/886 Yemeklik Ayçiçek Yağı Aspir yağı (Yemeklik) TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan) Diğerleri (Pamuk tohumu yağı) TS/887 Yemeklik Pamuk Yağı Diğerleri (Yemeklik hindistan cevizi yağı), net ağırlığı 1 kg. TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar Standardı Olmayan) Diğerleri Net ağırlığı 1kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar (Yemeklik palm çekirdeği ve babassu yağları), Palm çekirdeği yağı TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan) Babassu yağı Diğerleri Diğerleri TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan) Diğerleri Diğerleri TS/892 Yemeklik Rapiska Yağı Diğerleri (Mısır yağı) TS/888 Yemeklik Mısırözü Yağı Diğerleri (Susam yağı) TS/889 Yemeklik Susam Yağı Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul) Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul) Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık Beyazlatılmış kabuksuz fındık Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış) Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul), net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul), net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık, net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık, net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar Beyazlatılmış kabuksuz fındık, net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık, net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış), net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar, net muhtevası 1 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanlar TS/1917 İşlenmiş İç Fındık 18

19 51.01 Yün ve yapağı (karde edilmemiş veya taranmamış) TS/1014 Yapağı ve Yünler I. Oğlak (TEXT 154) II. Oğlak (TEXT 154) I. Tiftik (ince tiftik) (TEXT 154) İyi tiftik (TEXT 154) Sıra tiftik (TEXT 154) Kastamonu (TEXT 154) Konya dağ (TEXT 154) Konya ova (TEXT 154) Çengelli tiftik (TEXT 154) Yıkanmış tiftik (TEXT 154) Diğerleri (TEXT 154) TS/4026 Türk Tiftikleri Linter a I Linter a II Linter a III Linter b I Linter b II Diğerleri Diğerleri (TEXT 154) Diğerleri (TEXT 154) Penye telefi (TEXT 154) Tarak telefi (TEXT 154) Diğerleri (TEXT 154) Tarak telefi (TEXT 154) Penye telefi (TEXT 154) Diğerleri (TEXT 154) Net ağırlığı 1 kg a kadar olan hazır ambalajlarda olanlar Net ağırlığı 1 2 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar Net ağırlığı 2 5 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar Diğerleri Diğerleri Super olein TÜZÜK 2004/30 sayılı Revize edilen TS 341 Yemeklik Zeytinyağı Standardı ve TS 342 Yemeklik Zeytinyağı Muayene ve Deney Yöntemleri Standardının Dış Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasına İlişkin Tebliğ in 3.maddesi hükmü 19

20 Ek 2 Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri Marmara Bölge Müdürlüğüne (İstanbul)Bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıkları İstanbul Bursa Adapazarı Akçakoca Düzce Edirne Yenişehir Batı Anadolu Bölge Müdürlüğüne (İzmir)Bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıkları İzmir Antalya Denizli Aydın Balıkesir Manisa Alaşehir Bergama Köyceğiz Menemen Milas Nazilli Ödemiş Salihli Söke Tire Torbalı Turgutlu Fethiye Kumluca Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne (İçel)Bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıkları Mersin Adana Antakya Osmaniye Ceyhan İskenderun Reyhanlı Tarsus İç Anadolu Bölge Müdürlüğüne (Ankara)Bağlı Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlıkları 20

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI

SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI SORULARLA DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI VE UYGULAMALARI İSTANBUL TİCARET ODASI DIŞ TİCARET ŞUBESİ UYGULAMA SERVİSİ İSMAİL KAYIKÇI 2010 1-) Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon

Detaylı

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ

YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ DEVLET PLANLAMA ÖRGÜTÜ YATIRIMCILAR İÇİN YATIRIM VE TEŞVİK REHBERİ HAZİRAN 2009 LEFKOŞA İ Ç İ N D E K İ L E R Sayfa 1. GENEL BİLGİ 1-3 1.1. Coğrafi Konum ve Nüfus 1 1.2. İklim 1 1.3. Politik Sistem 2 1.4.

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ KİTAP Genel Hükümler BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları

Detaylı

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ

DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2526 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1497 DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Feridun KAYA (Ünite 1, 2, 4, 6) Öğr.Gör.Dr. Neslihan TURGUTTOPBAŞ (Ünite 3, 5,

Detaylı

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER

TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE TURİZM SEKTÖRÜNE SAĞLANAN TEŞVİK ve DESTEKLER Temmuz 2012, ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 ÖZET...2 KOSGEB KAPSAMINDA SAĞLANAN

Detaylı

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ VE TELEKOMÜNİKASYON TERMİNAL EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ (1999/5/AT) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. 7- ĠHALE DOKÜMANI HAZIRLANIR. Teknik şartnamede belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez, belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. İhale

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009]

İç Kontrol Mevzuatı. Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] Erkan KARAARSLAN [Haziran 2009] 2 İç Kontrole İlişkin Mevzuat 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır KANUN T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 14 Mart 2014 CUMA YASAMA BÖLÜMÜ KANUN Sayı : 28941 MİLLÎ EĞİTİM TEMEL KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi

Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi KPMG TÜRKİYE Soru ve Cevaplarla Yeni Yatırım Teşvik Sistemi kpmg.com.tr kpmgvergi.com Soru ve Cevaplarla Yenİ Yatırım Teşvİk Sİstemİ 3 I - AMAÇ ve KAPSAM II - TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA YATIRIMLAR

Detaylı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Taslağı Ulusal Marker Uygulamasına ilişkin olarak mevzuatta çeşitli düzenlemeler yapılması ve 02/12/2014 tarih ve 29193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe

Detaylı

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN

SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN 10513 SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ BULUNAN DİĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5957 Kabul Tarihi : 11/3/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 26/3/2010

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU (31.03.2007 T. 26478 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Tanımlar

5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU (31.03.2007 T. 26478 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Tanımlar 5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU (31.03.2007 T. 26478 R.G.) Kanun No. 5607 Kabul Tarihi : 21/3/2007 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, kaçakçılık fiilleri ve yaptırımları

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 4917 İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26/6/2006 No : 2006/10654 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No: 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; bağımsız denetim ile bağımsız denetim kuruluşlarına ve denetçilere ilişkin

Detaylı

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNLER RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; beşeri tıbbi ürünlerin istenen etkinlik ve güvenilirliğe, gereken kaliteye

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 4817 sayılı

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 11647 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 6331 Kabul Tarihi : 20/6/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/6/2012 Sayı : 28339 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 52 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Kanun No : 5018 Kabul Tarihi : 10/12/2003 R.G. No : 25326 R.G. Tarihi : 24/12/2003 Amaç KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1.

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI HAZIRLAYAN Ali HİTALOĞLU Vergi Denetmen Yrd. Eylül 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...3 II. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI...3 A.VERGİNİN KONUSU...3 1.

Detaylı