TEKĐRDAĞ YAT LĐMANI PROJESĐ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TEKĐRDAĞ YAT LĐMANI PROJESĐ"

Transkript

1 YILDIZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ MAKĐNA FAKÜLTESĐ GEMĐ ĐNŞAATI VE GEMĐ MAKĐNALARI MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ TEKĐRDAĞ YAT LĐMANI PROJESĐ Hasan Kayhan Kayadelen Gemi Hidromekaniği Anabilim Dalı nda hazırlanan BĐTĐRME ÇALIŞMASI Danışman : Doç.Dr. Hüseyin YILMAZ Üye : Üye : ĐSTANBUL, 2008

2 YILDIZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ MAKĐNA FAKÜLTESĐ GEMĐ ĐNŞAATI VE GEMĐ MAKĐNALARI MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ TEKĐRDAĞ YAT LĐMANI PROJESĐ Hazırlayan : Hasan Kayhan Kayadelen ĐSTANBUL, 2008

3 ÖNSÖZ M.Ö.4000 li yıllardan beri Mısır da firavunların, Vikinglerin gezi amaçlı kullandıkları küçük deniz vasıtaları olarak karşımıza çıkan yatlar günümüzde gündelik hayatımızın bir parçası halini almıştır. Önceleri sadece zenginlerin ilgi duyduğu sektör insanların yaşam standartlarındaki gelişmelerle birlikte giderek yaygınlaşmıştır. Gelişimine Akdeniz kıyılarıyla başlayan yatçılık faaliyetleri sonrasında Amerika yı ve zamanla tüm dünyayı sarmıştır. Zaman içerisinde Batı Akdeniz de deniz kirliliğinin oluşması ve fiyatlardaki artış, yatçılar için Doğu Akdeniz i daha cazip hale getirmeye başlamış ve böylelikle ülkemizde dünya yatçılık faaliyetlerindeki yerini almıştır. Oluşan talebi karşılamak amacıyla, özellikle Akdeniz ve Güney Ege kıyılarımızda daha yoğun olmak üzere yat limanları bugünkü yerlerini almıştır. Üç tarafı denizlerle çevrili, batı ve kuzeybatıdan esen ılımlı rüzgârların, doğanın tadına varılmasını sağladığı, uzun yat mevsimini yatçılık için ideal hale getiren iklim şartlarına sahip Türkiye, yatçıların her gece değişik, özel demir atacakları koy, körfez ve plajların hazinesidir. Ancak ülkemiz sahip olduğu bu zenginliklerden yeterince istifade edememekte, yatçılık faaliyetleri açısından uygun özelliklere sahip pek çok kıyılarımız, gereken ilginin gösterilemeyişi nedeniyle ülkemiz yat turizmine yeterince katkı sağlayamamaktadır. Örneğin Đtalya nın 6500 km. uzunluğundaki kıyılarında 380, her yönü ile çok daha güzel, değişik, zengin 8333 kilometrelik kıyılarımızda ise sadece 31 marina bulunmaktadır. Tüm bunların yanında son yıllarda yapılan yatırımlar ve her geçen gün artan talepler sayesinde çok büyük ilerleme kaydeden Türk Gemi Đnşaatı Sektörü içinde ortaya çıkan rekabet sayesinde artan kalite ve düşen maliyetler sonucunda yat ve diğer özel amaçlı gezinti teknelerine olan talebin de beklenildiğinden çok daha fazla arttığı ve bu trendin önümüzdeki yıllarda da devam edeceği gözlenmiştir güz yarıyılında bitirme projesi olarak aldığım Tekirdağ yat limanı projesi, Gemi Đnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliğinde almış olduğum dört senelik eğitim süresince yatçılık ile yaptığım araştırmaların ve Đnşaat Mühendisliği bölümünde almış olduğum mesleki derslerin bir sentezi olarak proje danışmanım Sayın Dr. Haluk Đbrahim ÖZMEN ve Sayın Doç.Dr.Hüseyin YILMAZ ın yardımlarıyla ortaya çıkmış bir projedir. Kendilerine ve bu projeyi yürütebilecek mesleki olgunluğa erişmemde katkısı bulunan tüm hocalarıma teşekkürü bir borç bilir, saygılarımı sunarım. i

4 TEŞEKKÜR Bu tez çalışması süresince bana destek olan, yardımlarını eksik etmeyen : Aileme, Her zaman yanımda olduğunuz ve bana destek olduğunuz için; Dr. Haluk Đbrahim ÖZMEN e, Yardımlarınız ve bu bitirme çalışmasını layıkıyla yapma fırsatını tanıdığınız, ayrıca her zaman her konuda kıymetli vaktinizi ayırdığınız için; Doç.Dr.Hüseyin YILMAZ a, Bitirme çalışmamda ihtiyaç duyduğum her konuda yardımcı olduğunuz için ve iyi bir gemi mühendisi ve iyi bir insan olabilmem için 3 sene boyunca beni eğittiğiniz için; Prof.Dr.Yalçın YÜKSEL e, Bitirme projemi hazırlayabilecek olgunluğa erişmemdeki süreçte bana disiplin, mücadele ve çalışma azmini aşılayıp hiçbir konuda desteğini esirgemediği ve bizler için hep daha iyisini yapma isteğindeki samimiyeti için; Prof.Dr.Esin Çevik e, Kıyı hidroliği dersinde kazandırdığınız teknik bilgiler, ders dışında kendi çalışmalarınıza rağmen her zaman bana vakit ayırıp takıldığım noktalarda beni aydınlattığınız, güleryüzlülüğünüz ile her ihtiyacım olduğunda moral verdiğiniz için; Doç.Dr.Yeşim ÇELĐKOĞLU na, Başlangıçtaki yardımlarınız ve yönlendirmeleriniz için; Nişanlım Melek ÜSTÜNDAĞ a, yoğun çalışma temposu içinde kendisine çok az vakit ayırabilmeme rağmen beni hep anlayışla karşıladığı için Çok teşekkür ederim... ii

5 ĐÇĐNDEKĐLER Önsöz Teşekkür Đçindekiler Şekil Listesi Tablo Listesi Özet i ii iii vi vii viii 1. Giriş 1 2. Yat Limanlarının Projelendirilmesi Hakkında Genel Bilgi 4 3. Türkiye Yat Turizmi ve Yatırımları Türkiye nin Dünya Yatçılık Sektöründeki Yeri Türkiye deki Yat Limanları Türk Yat Turizmi Hakkındaki Tespitler ve Đlerleme Süreci 8 4. Liman Planlaması Liman Planlamasında Dikkat Edilmesi Gereken Temel Kavramlar Yer Seçimi Gerçek Liman Planlaması Yat limanlarına Ait Fizibilite Tekirdağ Yat Limanı Ön Araştırması Proje Đçin Öngörülen Yanaşma Kapasitesinin Belirlenmesi Jeolojik Yapının Đncelenmesi Ve Yapısal Dizayn Đçin Değerlendirmesi 28 iii

6 6. Tekirdağ Yat Limanı Projesi Tekirdağ Đline Bakış Deprem Durumu Ve Tektonik Kıyı Şekilleri Marmara Denizi Đklim Sıcaklık Basınç Ve Rüzgârlar Nem Bulutluluk Yağışlar Proje ile Đlgili Genel Bilgiler Projenin Yeri ve Konumu Projenin Amacı Projenin Genel Özellikleri Projenin Genel Özellikleri Tekirdağ Yat Limanı Projesi'ne ait Derinlik Bilgileri Tekirdağ Yat Limanı Projesi ne ait Ulaşım Olanakları Çevrenin Korunması Konusunda Alınacak Önlemler Tekirdağ Yat Limanı Projesi Üstyapı Tesisleri & Verilecek Hizmetler44 7. Hesaplar Yat Limanı Projesi Verileri Kırılma Derinliğinin Hesabı Taş Dolgu Kıran Boyutlandırma Hesapları Opsiyon Opsiyon Taş Dolgu Dalgakıran Tabaka Kalınlıkları Hesabı Kronman Stabilite Hesapları Kronman Duv. Gelen Dalga Kuvvetleri & Stabilite Hesap Esasları 51 iv

7 7.5.2 Dalga Kuvveti Hesabı Kronman Duvarı Ağırlıklarının Hesabı Suyun Kaldırma Kuvveti Hesabı Kronman Duvarı Stabilite Hesabı Kayma Emniyeti Devrilme Emniyeti Sonuç 55 Kaynaklar 57 Ekler 59 Özgeçmiş 60 v

8 ŞEKĐL LĐSTESĐ Şekil 3.1 Türkiye Yat Limanları 7 Şekil 5.1 Türk limanlarına gelen sarı bayraklı yat sayılarının yıllara göre dağılımı 22 Şekil 5.2 Türkiye geneli (Loa) - yat sayısı grafiği (2002) 23 Şekil 5.3 Türkiye geneli (Loa) - yat sayısı grafiği (2006) 24 Şekil 5.4 Đstanbul (merkez) limanı (Loa) - yat sayısı grafiği (2006) 25 Şekil 5.5 Đstanbul (merkez) limanı (Loa) - yat sayısı grafiği (2006) 26 Şekil 5.6 Türk limanlarına gelen yatların boylarının yıllara göre karşılaştırılması 27 Şekil 5.7 Projede öngörülen (Loa) - yat sayısı grafiği 28 Şekil 6.1 Tekirdağ yat limanı proje alanı 36 Şekil 6.2 Erguvan Restauran 36 Şekil 6.3 Maxi Center 37 Şekil 6.4 Yüzer iskele örnek uygulama 39 Şekil 6.5 Yüzer iskelelerde tonoz ve zincirle sabitleme sistemi 41 Şekil 6.6 Tekirdağ yat limanı projesine ait derinlik değerleri 42 Şekil 7.1 Kronmana etki eden kuvvetler 52 vi

9 TABLO LĐSTESĐ Tablo yılında Türkiye ye gelen sarı bayraklı yatların boylarına göre dağılımı 23 Tablo yılında Türkiye ye gelen sarı bayraklı yatların boylarına göre dağılımı 24 Tablo yılında Đstanbul (Merkez) limanına gelen sarı bayraklı yatların boylarına göre dağılımı 25 Tablo yılında Đstanbul (Merkez) limanına gelen sarı bayraklı yatların boylarına göre dağılımı 26 Tablo 5.5 Projede öngörülen yanaşma yeri kapasitesi 27 Tablo 6.1 Platform parçaları ve teknik özellikler 41 Tablo 6.2 Diğer yat limanı ve merkezlere olan mesafeler 43 Tablo 7.1 Kronmana farklı kotlarda etki eden dalga kuvvetleri 53 vii

10 ÖZET Bu çalışmada Marmara Bölgesi nin ülkemiz yatçılık faaliyetlerine yapabileceği katkının artırılabilmesi ve sürekli artan talebin karşılanması amacıyla, bir yat limanı kuruluş yeri seçilmiş ve uygun bir yat limanı modellenmiştir. viii

11 1 GĐRĐŞ Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz, doğal ve tarihi zenginlikleri, yatçılık faaliyetleri açısından uygun iklimsel ve oşinografik şartları, coğrafi özellikleri ile bir yatçılık merkezi olmaya adaydır. Kıbrıs a, Đsrail e, Güney Marmara dan Đstanbul ve Karadeniz e ulaşmak isteyen yatçılara seçtikleri rotalar doğrultusunda, benzersiz koyların ve doğal güzelliklerin tadını doyasıya yaşama fırsatı sunar. Akdeniz, Marmara Denizi, Marmara Denizi ve Karadeniz de yatçıların yatlarını demirleyebileceği pek çok koy ve körfez mevcuttur. Çoğunlukla Türkiye yat limanları Güney Ege ve Akdeniz kuşağında sıralanmakta ve mavi yolculuklar açısından eşsiz bir marina zinciri teşkil etmektedirler. Marmara hattı ise yine uygun niteliklere sahip olmasına karşın yat limanı sayısının azlığı ve dolayısıyla bir yat limanı zincirinin oluşmaması nedeniyle ilgi görmemektedir. Ancak artan talep ve yatçıların temel felsefesi olan yeni yerler keşfetme arzusu nedeniyle gelecekte Marmara hattı da yeni yat limanlarının yerlerini almasıyla birlikte yatçılık faaliyetlerindeki yerini alacaktır. Böylelikle Akdeniz den başlayıp Ege Denizi boyunca devam ederek Đstanbul a ve oradan da Karadeniz e ulaşan eşsiz bir yat güzergahı ülkemize kazandırılmış olacaktır. Tekirdağ'ın Türkiye'de en zengin bölgesi olan Marmara Bölgesi'nde yer aldığını ve Tekirdağ'ın kişi başına gelir düzeyinin de Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğu göç vermeyen ve 625 bin nüfusa sahip ilde nüfusun sürekli arttığını düşünerek Tekirdağ ın yeni bir yat limanı için uygun bir yapıya sahip olduğuna karar verildi. Tüm deniz yapılarının planlanması ve projelendirilmesinde olduğu gibi bu yat limanı projesinde de dikkate alınacak kriterlerin ve izlenecek yöntemlerin belirlenmesi kıyı ve liman mühendislerinin temel uğraşları arasında yer almakta olup, bir deniz yapısının planlanmasında; yer seçimi, ihtiyaç, kapasite ve büyüklük, dizaynında ise ; meteorolojik koşullar, zemin koşulları, sismolojik koşullar, ekonomik koşullar, ve çevresel koşullar göz önünde bulundurulması gereken parametrelerdir Güz yarıyılında bitirme projesi olarak seçilen Marmara Bölgesi Tekirdağ Yat limanı projesi, Teknik Üniversitesi Geoteknik Anabilim Dalı tarafından hazırlanmış 1

12 Geoteknik rapor, Demiryolları Limanlar ve Hava Meydanları 4. Bölge müdürlüğünce hazırlanmış bölgeye ait pafta ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Müh. Araştırma Merkezi tarafından hazırlanmış 40,89 0 N 27,61 0 E koordinatlarına ait dalga ve rüzgâr ikliminin karakteristik özelliklerini gösteren föy çerçevesinde yapıldı. 2. Bölüm de yat limanlarının projelendirilmesi hakkında kısa bir genel bilgi verilip, 3. Bölüm de Türkiye yat turizmi ve yatırımları konu başlığıyla birlikte ülkemizin yatçılık faaliyetlerindeki yerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Buradan yola çıkılarak ülkemizin dünya yatçılık sektöründeki yeri, dünya yatçılığının kalbi olarak bilinen Akdeniz yat turizmindeki payı araştırılmıştır. Ülkemizdeki yat limanları ve nitelikleri incelenmiş, araştırmalar neticesinde ulaşılan iyileştirme yolları hakkındaki sonuçlar tespit edilmiştir. 4. Bölüm de yat limanları için yer seçiminden hareketle gerçek liman planlaması ve yat limanlarına ait fizibilite çalışmalarına yer verilmiştir. Nerelere yat limanı yapılabileceği, yat limanlarında yer seçiminin hangi kriterler göz önünde bulundurularak yapılabileceği işlenmiş teknik ve ekonomik fizibiliteye esas teşkil edecek araştırmaların yapılmasının önemine değinilmiştir. Hakikaten de yat limanı yatırımına başlamadan önce teknik ve ekonomik fizibiliteye esas teşkil eden araştırma ve çalışmaların yapılmasının önemi büyüktür. Bu bölümde bu amaçla hangi çalışmaların nasıl yapılacağına dair bilgilere ulaşmak mümkündür. Ve artık tüm bu araştırmalardan edindiğimiz bilgiler ışığında Tekirdağ Yat Limanı Projesi tüm detaylarıyla Bölüm 5 ve 6.Bölüm de işlenmektedir. 7. Bölüm Yapısal hesaplamaların olduğu bölümüdür. Proje bölgesinin meteorolojik özelliklerinin belirlenmesinde bölüm 6 da incelenen dalga ve rüzgâr iklimine ait föyler kullanıldı. Bu verilerden, hâkim rüzgâr yönü olan lodosa dik olacak şekilde dalgakıranların konumlandırılmasına karar verildi. Hâkim rüzgâr yönü ve olması gereken yat kapasitesi kriterleri ışığında yat limanın avan genel yerleşim planı ortaya çıktı. Bu avan plan üzerinde dalga kıran aksları ve iskelelerin yerleri konumlandırıldı. Yat limanı avan yerleşim planı ortaya çıktıktan sonra manevra daireleri, yat limanı girişi ağız genişliği, iskeleler arası mesafeler yatların rahat hareket edebilecekleri şekilde 2

13 belirlendi. Bunların belirlenmesi ve yat limanı genel yerleşim planı üzerine uygulanmasıyla yat limanın nihai genel yerleşim planı da ortaya çıkmış oldu. Dalga kıran boyutlandırması hesapları göz önüne alınarak yapılacak olan dalga kıranların uygulama kesitlerinin tasarımı yapıldı. Dalgakıran yapımı sırasında kullanılacak olan taşların ağırlığı, cinsi ve dalga kıran kesitlerinin eğimi belirlendi. Bu veriler belirlendikten sonra dalga kıran en kesitleri çizildi. Yatların yanaşacağı iskeleler için avantajları incelendikten sonra yüzer iskele alternatifinin seçilmesine karar verildi. Genel yerleşim planı üzerinde büyük ve orta büyüklükteki yatların yanaşması için yapılan rıhtımların, dalgakıranların hemen yanında konumlandırması nedeni ile yatların rüzgârdan etkilenmesi ihtimali ve taş dolgu dalgakıranın yarı dinamik yapısı göz önüne alınarak kronman duvarı yapılmasına karar veridi. Ön boyutlandırılması yapılan kronman duvarının stabilite hesaplarının yapılmasıyla nihai boyutları da ortaya çıkmış oldu. Son olarak en kesitleri belli taş dolgu dalgakıran, rıhtımlar ve iskelelerin boyutlarının genel yerleşim planın üzerine nihai olarak aplike edilmesiyle yat limanı projesinin uygulanması tamamlanmış oldu. Son bölüm olan 8. Bölüm yani Sonuç bölümünde projenin en başından sonuna kadar incelediğimiz bölümlerde ulaştığımız sonuçlar ve en nihayetinde belirlediğimiz kesin sonuç hükümlerine yer verilmiştir. 3

14 2 YAT LĐMANLARININ PROJELENDĐRĐLMESĐ HAKKINDA GENEL BĐLGĐ Yat limanları (marinalar) yatçıların yatlarını barındırabildikleri, yakıt gıda ve içme suyu gibi temel ihtiyaçlarını temin ettikleri yerlerdir. Yat limanlarının yer seçiminde dikkat edilecek unsurlar şunlardır; 1. Yeni bir yer talebin olduğu yere göre belirlenmelidir. 2. Navigasyon kanalları emniyetli bir girişe müsaade etmelidir. 3. Kara ulaşım ağına yeterince yakın yer seçilmeli, böylece yatçılar yatlarına kolayca ulaşabilmektedir. 4. Seçilen yerin korunaklı bir bölge olması tercih edilmelidir. 5. Mevcut kara sahası, park alanları, servis yapılarını ve diğer hizmetlere imkân verecek şekilde olmalıdır. 6. Elektrik, içme suyu, telefon, gaz ve kanalizasyon gibi hizmetlere sahip olunmalıdır. 7. Halka açık sahiller yakın olmamalıdır. 8. Tarihi bölgelere zarar vermeyecek uzaklıkta olmalıdırlar. 9. Bütün bu faktörlerden daha da önemlisi ekonominin göz önüne alındığı bir yer olmalıdır. Bilindiği gibi liman yeri seçiminde meteorolojik faktörlerde çok önemlidir, dolayısıyla bu faktörlerin yat limanlarının yer seçiminde de önemli olacağı aşikârdır. Bilindiği gibi belirgin rüzgârın en güçlü rüzgâr olması şart değildir ve belirgin bir yönden gelen rüzgârın yoğunluğu en büyük olan liman içi çalkantılarında, kum hareketlerinde liman basenini önemli ölçüde etkilemektedir. Liman yerinin seçileceği yörede sis olması görüş alanını azalttığı için seyir problemine neden olabilir. Buzlanma probleminin olduğu iklime sahip yörelerde liman girişi belirgin dalga ve akıntı yönünden uzak olmalıdır. Dünyanın çeşitli yerlerindeki su seviyesinin alçalıp yükselmesi çok küçük değerlerden 16~17m gibi çok yüksek değerlere kadar değişmektedir. Dolayısıyla gel-git türü etkiler liman yeri seçiminde diğer bir etken olarak göz önüne alınmalıdır. Akarsular üzerine 4

15 kurulmak istenen limanlarda taşkın ve geçen en büyük tonajlı gemilerin yaratacağı dalgalar analiz edilmelidir, gel-git etkilerinden etkilenen kanallarda taşkın/gel-git etkileşimleri hesaplanmalıdır. Limanın yeri seçildikten ve çevresel faktörler, zemin şartları, limanın işletmesi ile ilgili diğer konular araştırıldıktan sonra limanın vaziyet planı hazırlanabilir. Liman planlamasının bu safhasında şu temel konular dikkate alınmalıdır; 1.Denizde olabilecek her türlü rüzgâr, dalga, akıntı gibi şartlar altında teknelerin rahatça girebilmeleri için liman girişi emniyetli olmalıdır. Giriş kanalları yeterince derin ve geniş olmalıdır. 2.Liman baseni her tipteki tekne için planlanan sayıdaki yanaşma yerinin yerleştirilmesi için yeterince geniş olmalıdır. 3.Kara tarafındaki alan idari ve servis tesislerinin yerleştirilmesi için yeterince geniş olmalı ve tüm liman kompleksi estetik açıdan güzel olmalıdır. Özellikle yat limanlarında eğlence tesisleri fonksiyonel olarak, müşterileri rahatsız etmeyecek biçimde planlanmalıdır. 4.Đleride gelişmenin beklendiği yerlerde, yeterince gelişmemiş kara ve su alanlar ileriki tüm gelişmeler için mevcut olmalıdır. Müşteriye çeşitli alternatifler sunulmalı ve bunların ekonomik analizleri de yapılmalıdır. (Yüksel & Çevik 1998.). 5

16 3 TÜRKĐYE YAT TURĐZMĐ VE YATIRIMLARI Yatçılık sektörüne diğer ülkelerin de yükselen ilgisi ve yaptıkları yatırımlar, artan rekabet koşulları, belli yatırımların ve analiz çalı ş malarının yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Yatçılık sektörünün en gözde güzergahlarından biri olan Akdeniz güzergahında yer alan ülkemiz sahip olduğu iklimsel ve coğrafi özellikler nedeniyle öne çıkmaktadır. Ülkemizde marinaları sahip olduklan ozellikleri ve donanımlarıyla yatçıların her türlü isteklerini karşılayabilecek seviyededir. Ülkemizin gelişmekte olan bir ülke olması ve yatçılık sektörüne olan artan ilgi, gelecek için bizi umutlandırmaktadır. Bu bölümde ülkemizdeki mevcut yat turizmi potansiyeli, ülkemizin yatçılık sektöründeki yeri, ülkemiz marinaları ve özellikleri incelenmi ş, geleceğe yönelik bazı iyileştirme konularına örnekler verilmek suretiyle tespitlerde bulunulmuştur Türkiye'nin Dünya Yatçılık Sektöründeki Yeri Ülkemiz, doğal ve tarihi zenginlikleri, yatların seyir güvenliği açısından elverişli coğrafyası, meteorolojik ve oşinografik şartları ile yatçıların gözdesi olmaya adaydır. Akdeniz, Ege Denizi, Karadeniz ve Marmara Denizi yatçıların değişik ve özel demir atacakları koy ve körfezlerle doludur.ayrıca Đstanbul ve Antalya arasında kıyı çizgisi boyunca büyük marinalar mevcuttur. Türkiye 'nin en donanımlı marinaları Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında Đzmir, Kuşadası, Bodrum, Datça, Bozburun, Marmaris, Göcek, Fethiye, Kalkan, Kaş, Finike, Kemer ve Antalya'da yeralmaktadır.bu limanlarda yatçıların gereksinim duydukları hizmet ve donanımı bulabilmektedirler (Kural, 2004.). 6

17 Şekil 3.1. Türkiye Yat Limanları (Yachting Turkey, 2002) 3.2. Türkiye'deki Yat Limanlar Ülkemizdeki turizm işletmesi belgeli yat limanları ile turizm yatırımı belgeli yat limanları kapasiteleriyle birlikte aşağıda Tablo 3.1. ve Tablo 3.2.'de belirtilmiştir. Tablolardan da anlaşılabileceği gibi ülkemiz yat limanlarının büyük bir bölümü Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında yer almaktadır. Bu özellik, bu bölgelerde oluşan yat limanları zinciri neticesinde kusursuz bir gezi parkurunun oluşumuna imkan sağlamaktadır. Kapasite Bulunduğu Đl Türü Liman Adı Denizde Karada MUĞLA/Bodrum Ana Yat Limanı Bodrum Yalıkavak Yat Limanı MUĞLA/Bodrum Tali Yat Limani Kalkedon Marina MUĞLA/Bodrum Tali Yat Limanı Karada Marina Bodrum MUĞLA/Datça Tali Yat Limani Meersea Körmen Yat Limanı MUĞLA/Göcek Yat Yanaşma Yeri Đl-tur Đleri Turizm ve Yat Đşletmeleri 80 - MUĞLA/Marmaris Yat Çekek Yeri Marmarin Yat Çekek Yeri MUĞLA/Marmaris Tali Yat Limanı Martı Marina ve Yat Đşletmeleri MUĞLA/Marmaris Yat Çekek Yeri Yat Marin Yat Çekek Yeri MUĞLA/Turgutreis Tali Yat Limani Alacatur Turistik Tesisleri Yat MUĞLA/Turgutreis Ana Yat Limanı Turgutreis Yat Limanı Tablo 3.1. Türkiye'deki Turizm Yatırımı Belgeli Yat Limanları (WEB_2, 2004) 7

18 Kapasite Bulunduğu Đl Türü Liman Adi Karada Denizde Antalya Tali Yat Limani Setur Antalya Marina Antalya/Kaleiçi Yat YanaşmaYeri Kaleiçi Yat Limanı 90 - Antalya/Kemer Tali Yat Limanı Akdeniz Kemer Marinası Aydm/Kusadasi Ana Yat Limanı Setur Kuşadası Yat Limanı Balıkesir/Ayvalık Yat Çekek Yeri Ayvalık Yat Çekek Yeri Balıkesir/Ayvalık Tali Yat Limanı Ayvalık Marina Đstanbul/Ataköy Tali Yat Limanı AtaköyYat Limanı Đstanbul/Fenerbahçe Tali Yat Limanı Ami Amiral Fahri Korutürk Yat Limanı Đzmir/Çe ş me Tali Yat Limanı Altınyunus Yat Limanı Kocaeli/Gebze Yat Çekek Yeri Atabay Turizm Yat Çekek Yeri - 60 Muğla/Göcek Yat Yanaşma Yeri Club Marina Muğla/Marmaris Yat Çekek Yeri Albatros Yat Çekek Yeri Muğla/Marmaris Yat Yana ş ma Yeri Kumlubükü Yat Club 10 - Muğla/Marmaris Ana Yat Limanı Marmaris Yat Limanı Muğla/Marmaris Yat Çekek Yeri Sun Marina Yat Çekek Yeri Tablo 3.2. Türkiye Turizm Đşletmesi Belgeli Yat Limanları (WEB_2, 2004) 3.3. Türk Yat Turizmi Hakkındaki Tespitler ve Đlerleme Süreci Ülkemize 2002 yılında 2500 dolayında yabancı bayraklı yat ile dolayında turist gelmiştir. Avrupa ülkelerinde mevcut 8 metre üzeri yat sayısı hakkında tam bir rakam bulunmamaktadır; ancak Kuzey Avrupa ülkeleri dahil edildiğinde bu rakamın civarında olduğunu ve bu yatlardan yaklaşık adedinin Akdeniz 'de bulunduğu söylenebilir.sonuç olarak 2500 olarak ifade edilen çok az sayıda yabancı bayraklı yat ülkemiz kıyılarında ziyaret amacıyla bulunmaktadır. Basit bir hesapla, Akdeniz Çanağında dolaşan yatlık mevcut potansiyelin ancak % 2.5 'i konuk edilebilmektedir (D.T.O., 2003; s.113). "Unutulmamalıdır ki yabancı bayraklı bir yat ile ülkemize gelen turistler, diğer vasıtalarla gelen turistlere oranla 30 kat daha fazla para harcamaktadır" (D.T.O., 2003; s.113) "Ülkemize yat kiralamaya gelen bir yatçının, ülkemizde ortalama kalı ş süresi 11 gün olup, günlük ortalama harcaması 51 $'dır.ülkemize özel yatı ile gelen yatçının ülkemizde kalı ş süresi ortalama 31 gün olup, günlük harcaması ortalama 104 $'dır" (Kural, 2004).. 8

19 Ülkemiz yat limanlarında bırakılan yabancı bayraklı 12 metre boyundaki bir yat; yıllık liman ücreti olarak ortalama 2500$; karaya çekilmek için 700$ ve bakım onarım talep ettiğinde, hizmete göre ortalama $ ödemektedir. Deniz turizminde turizm sezonunun yılın 12 ayını kapladığı ve yatlar ile yatçı tarafından önemli harcamaların yapıldığı bilinmektedir.yatçıların yatlarını Nisan/Ekim aylar arasında gezi, spor ve eğlence amacıyla kullanması sonucu yaptıkları harcamalarını Kasım/Mart aylarında da yat limanlarında bakım ve onarım harcamaları takip etmektedir. Zaman içinde ortadan kalkacak kültürel nedenler bir yana bırakılır ve sorunlara çözüm bulunabilirse, ülkemize gelen yat sayısı artacaktır. Bunca olumsuzluklara ve eksiklere rağmen ülkemize gelen yabancı bayraklı yatlar ve mürettebatının, ülke karasularımızda bulundukları süre içinde aldıkları hizmetlere karşılık olarak marinalarımıza yılda yaklaşık olarak $ üzerinde döviz bıraktıkları rakamlarla sabittir (D.T.O., 2003; s.113). Türkiye marinalarında her türlü hizmet verilebilmekte, her tekneye özel telefon, TV, bilgisayar hatları, su ve elektrik hatları bağlanmaktadır. Hemen her marinada bakım ve onarım hizmet atölyeleri, karaya çekmek için modern 80 ile 350 tona kadar kaldırma kapasiteli "travel lift" ler bulunmaktadır. Dünyanın tanınmış motor ve elektronik alet yapımcılarının yetkili temsilcilikleri de yine marinalarımızda mevcuttur (D.T.O., 2003; s.132). Ülkemiz tüm bu bahsedilen olumlu özelliklerine rağmen birtakım yanlı ş uygulamalar neticesinde, deniz turizmi gelir potansiyelinden hakettiği oranda pay alamamaktadır.akdeniz'deki deniz turizmi potansiyelinin %25'i Đspanya; %18'i Đtalya; %17' si Yunanistan tarafından paylaşılmakta iken Türkiye'nin payı %10.5'tir. Türkiye deniz turizminden 5-7 milyar $ mertebesinde gelir kazanabilecek iken sadece 2 milyar $ ile yetinmektedir. Tabii ki tüm bu olumsuzluklar yat turizmini de doğrudan etkilemektedir. Elbette ülkemizin birtakım avantajlarının yanında dezavantajları da yok değildir. 9

20 Ülkemiz Avrupa ülkelerine ulaşım açısından uzaktır. Fakat acaba gelir kaybımıza neden olan etken yalnızca bu mudur? Ülkemizde; -Deniz turizminde kullanılan yakıttan alınan vergilerin yüksekliği, -Limanlardaki fener, sağlık rüsumları ile kılavuzluk ve römorkörcülük ücretlerinin pahalılığı, -Ayakbastı ücretleri pahalılığı ve standart dışı uygulamalar, -Yatlardan alınan vergilerin çokluğu, söz konusu yanlış uygulamalardan birkaçıdır. Bu konularda kamu kesimi büyük bir yanlışa düşmektedir.bu ücretlerin düşürülmesi halinde, kamu maliyesi girdilerinin azalacağı varsayılmaktadır.halbuki, bu ücretler düşürüldüğü takdirde limanlarımıza gelen kruvaziyer gemi ve yat sayısı tahmin edilemeyecek ölçüde artacaktır.bu artışla birlikte gelen tekne sayısının artması ile düşünülen gelir kaybının olmayacağı, hatta gelir artışının oluşacağı aşikardır (D.T.O., 2003; s.123). "Deniz turizminden büyük gelir elde eden Akdeniz çanağındaki rakiplerimiz Yunanistan, Fransa, Đtalya ve Malta'da denizde kullanılan akaryakıttan alınan vergiler, karada kullanılana göre çok düşükken, ülkemizde denizde kullanılan akaryakıtın pahalılığını izah etmenin hiçbir gerekçesi olamaz" (D.T.O., 2003; s.123). Birçok ülkenin, limanlarına gelen gemilerden çok az miktar da fener ücreti alması, sağlık kontrolü ücretinin hiç almaması uygulaması varken; klavuzluk ve römorkör ücretlerinden büyük indirimler sağlanırken, Türkiye 'de olağanüstü pahalı bu ücretlerin uygulanmasının deniz turizmi gelirlerini, dolayısıyla genel bütçe gelirlerinin artışına engel olduğu bir gerçektir (D.T.O., 2003; s. 123). Yatçılık mefhumu, deniz sevgisinin yaygınlığını sağlamak ve yat inşasını teşvik etmek açısından da önemlidir. Yat inşası konusunda, ülkemizin yeryüzünde say gın bir konumu 10

21 ve beğenilirliği mevcuttur. Yat inşası, diğer gemi inşa sanayi dalları kadar önemli bir potansiyeli,istihdam olanaklarını ve girdiyi bünyesinde barındırmaktadır. Ancak, Türkiye 'de yatlardan olağanüstü boyutlarda özel, lüks tüketim ve motorlu araç vergileri ile yüksek KDV alınması yat inşasını ve yat sahibi olmayı engellemektedir (D.T.O., 2003; s.123). Yanlış uygulamalar sadece bunlarla da kalmamaktadır.ülkemize gelen bir yatçı bürokrasi nedeniyle büyük sorunlar yaşamaktadır.yabancı yatların yurtdışı giriş ve çıkış işlemleri 5 ayrı kuruluş tarafından yapılmakta olup, uzun süren karmaşık bir dizi işlemler serisi yatçıyı yormaktadır. Đşlemlerin gerek giriş-çıkışlarda, gerekse ülkemizde bulundukları süre içinde ihtiyaçlarını karşılama aşamasında basitleştirilmesi, gelen yat sayısında artışlar sağlayacaktır. Marina yatırımına başlanırken, denizi doldurmak, dalgakıran inşa etmek, marina içi derinliği istenilen seviyeye getirmek için yapılan tarama çalışmaları, tonozlama sisteminin yerleştirilmesi, çekek için parmak iskele, yatların min.-max. Manevra alanlarına göre iskelelerinin yerleştirilmesi gibi temel yapılar ile üst yapı inşa etmek oldukça pahalı yatırımlardır. Bu nedenle marina yapımı yatırımcıya cazip gelmemekte, birer prestij yapıları olarak görülmelerine neden olmaktadır. Halbuki dünyada marina yatırımlarının genellikle büyük bir kısmı devlet tarafından finanse edilmektedir veya devlet tarafından ihale edilecek marinaların her türlü planlaması ile tüm etüdleri yapılmış olarak yatırımcıya projeleri satılmaktadır (Kural, 2004). "Tüm bunlar bir yana marina yatırımını üstlenen şirketler çok yoğun bir bürokrasi ile karşı karşıya kalmaktadırlar. Sadece yatırımların başlatılabilmesi için gerekli belgelerin temin edileceği bakanlık ve kamu kuruluşu sayısı 11'dir.Bu belgelerin tamamlanma süresi ise iyimser bir tahminle yaklaşık 3 yıldır" (D.T.O., 2003; s.127). Aynı konuda Đtalya'da yoğun bürokrasi trafiğinin yatırımcıları caydırmasını engellemek amacıyla Đtalyan Araştırma merkezi CENSĐS deniz turizminden kazanılan her bir doların milli gelire 6.5 dolar olarak yansıdığını açıklamış ve Đtalyan Parlamentosu 'na sunulan öneri paketinde şu görüşlere yer verilmiştir: 11

22 1. Dünyada hızla gelişen yat turizminden Đtalya bürokratik engeller yüzünden payını alamamaktadır ve yatırımcıyı kaçırmaktadır. 2. Formalitelerin azaltılması imkansız, hızlandırılması kolaydır. 3. Bunun yolu yuvarlak masa toplantısıdır. 4. Yatırımcı projesini Ulaştırma Bakanlığı 'na verdikten sonra en fazla 90 gün içinde söz sahibi 21 makamın da katılımı ile Ulaştırma Bakanlığı 'nda bir 'yuvarlak masa toplantısı' yapılır. 5. Adı geçen 21 kurum ve proje sahipleri belirlenen tarihte Ulaştırma Bakanlığı'nda projeyi beraberce gözden geçirirler. Proje sahibi soruları cevaplandırır, anlaşılmayan noktalara açıklık getirir ve toplantının ilk bölümü sona erer. 6. Toplantının ikinci bölümünde proje sahibi dışında 21 makam yetkilileri toplanır.herkes projeyi 90 gün boyunca tetkik etmiş, sorular sormuş, gereken bilgileri almıştır ve sıra oylamaya gelmiştir.çoğunluk oyları olumlu ise proje kabul; aksi halde ise reddedilir. Yani 90 gün içinde sonuç iyi yada kötü belli olur (Kural, 2004). "O.E.C.D. raporlarına göre Türkiye gelecek 10 yılda turizmde en çok istihdam yaratacak ülkeler sıralamasında A.B.D.'den sonra ikinci sırada yer almaktadır" (Kural, 2004). Fakat bu durduk yerde bekleyerek olacak bir şey değildir.ülke olarak üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmalı, geçmişte uygulanan yanlı ş uygulamaların sonuçlarından dersler çıkarıp, mevcut olumlu uygulamaları kendimize örnek almalıyız. Tek tek ele alındığında belki de dünyanın en güzel sahilleri, ideal iklim şartları, bol ve çeşitli meyveler, en zengin tarihi ve kültürel varlıklar, en temiz sular, en mükemmel kısa aralıklarda inşa edilmiş marinalar, en misafirperver insanlar, en değişik benzersiz yemyeşil ormanlarla kucaklaşan koylar, altın kumsallar, masmavi denizler, en uzun mevsimler, en ekonomik yaşam şartları Türkiye kıyılarında olmayabilir; fakat hepsinin hem mükemmel, hem de bir arada olduğu tek ülke Türkiye 'dir. Ve bu nedenle de 21.yüzyılda dünya yat turizminin doğal merkezi Türkiye olacaktır (Kural, 2004). 12

23 4 LĐMAN PLANLAMASI Liman planlaması yat limanı projeleri için oldukça önemli bir konudur. Bir bölgede yat limanı ihtiyacı belirlendikten sonra, en uygun yerin tespiti ve yat limanının taslağının belirlenmesinde, liman planlamasının yeri önemlidir. Amaç tüm koşulların birlikte ele alınıp, olumlu-olumsuz etkenlerin karşılaştırılıp en ideal çözümün uygulanabilmesini sağlamaktır. Yat limanı yatırımları oldukça pahalı yatırımlardır. Bu açıdan bakıldığında her sistem hatasının bir maliyeti olduğu düşünülerek, hata kabul etmeyen bir yatırım olduğu kanısına varılabilinir. Bu nedenle planlama a ş amasında teknik ve ekonomik fizibiliteye esas te ş kil edecek araştırmaların önemi tartışılamaz. Bu bölümde liman planlaması tüm birimleriyle birlikte bütünle ş ik olarak ele alınacak ve en ideal çözüme hangi çalışmaların neticesinde ulaşılabileceği konusu işlenmektedir Liman Planlamasında Dikkat Edilmesi Gereken Temel Kavramlar Liman planlaması iki temel unsuru içermektedir. Bunlar yer seçimi ve gerçek liman planlaması 'dır. Liman planlaması aşamasında optimum ekonomi, optimum emniyet ve optimum estetik dikkat edilmesi gereken en önemli faktörlerdir. Liman planlaması 3 ana fazda gerçekleştirilmektedir: 1- Yer Seçimi,. yer araştırılması,. zemin araştırılması, 2- Liman boyutlarının ve hizmetlerinin belirlenmesi,. liman trafiği,. teknelerin tip ve boyutları,. rıhtım gereksinimleri, 13

ÇANAKKALE YAT LİMANI PROJESİ TANITIM RAPORU

ÇANAKKALE YAT LİMANI PROJESİ TANITIM RAPORU Aralık 2011 Çanakkale ÇANAKKALE YAT LİMANI PROJESİ TANITIM RAPORU Hazırlayanlar MAG Mühendislik Hizmetleri İnş. Yük. Müh. Mustafa Ali GÜLVER İnş. Yük. Müh. Gökhan Metin BATMAZ İnş. Yük. Müh. Ayhan Ekrem

Detaylı

TÜRKİYE DE YAT TURİZMİNİN COĞRAFYA AÇISINDAN İRDELENMESİ

TÜRKİYE DE YAT TURİZMİNİN COĞRAFYA AÇISINDAN İRDELENMESİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ COĞRAFYA (BEŞERİ VE İKTİSADİ) ANABİLİMDALI YÜKSEK LİSANS TEZİ TÜRKİYE DE YAT TURİZMİNİN COĞRAFYA AÇISINDAN İRDELENMESİ HAZIRLAYAN CEYDA (TEKİNCE) ERCANİK ANKARA 2003 T.C. ANKARA

Detaylı

... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU. Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012

... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU. Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012 ... GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.... DA... OTEL VE... ARSASI DEĞERLEME RAPORU Rapor No: 2012R173-7 Rapor Tarihi: 31.12.2012 Raporu Talep Eden: Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. adres YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ

BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR VE HAVA MEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BALIKÇILIK KIYI YAPILARI DURUM VE İHTİYAÇ ANALİZİ SONUÇ RAPORU CİLT 1 DOLSAR MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ DOLFEN

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

II) SEKTÖR VE TALEP ARAŞTIRMALARI

II) SEKTÖR VE TALEP ARAŞTIRMALARI İÇİNDEKİLER I) MEKANSAL ANALİZLER 1 1) Çanakkale ili 1 3 2) Ayvacık İlçesi 3 4 3) Assos 4 4) Proje Alanının konumu 4 6 5) Proje Alanının Yakın Çevresi 6 9 6) Algılanabilirlik 9 7) Topografik ve Jeolojik

Detaylı

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir. Sayfa 0 / 46 Bu çalışma, Karacadağ Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2011 Yılı Doğrudan

Detaylı

Fuar ve Kongre Merkezi

Fuar ve Kongre Merkezi Fuar ve Kongre Merkezi Fizibilite Etüdü Şubat 2012 Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programları kapsamında hazırlanan bu yayının içeriği Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

ORMAN VE SU KAYNAKLARI

ORMAN VE SU KAYNAKLARI ORMAN VE SU KAYNAKLARI Özel İhtisas Komisyonu Raporu Raportör: Prof. Dr. A. Nedim YÜKSEL i Rapor içinde belirtilen görüşler komisyon katılımcılarının ve raportörün görüşlerini yansıtmaktadır. Bu görüşler

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş. ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Tarih: 28.12.2012 R. No: 2012REVE35 ISO9001:2008 FS 5O9685 ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ

GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ GÜNEY EGE BÖLGESİ TURİZM STRATEJİ BELGESİ Eylül, 2012 Dilşad AKAR koordinasyonunda Güney Ege Kalkınma Ajansı Turizm Sektörü Araştırma Grubu tarafından hazırlanmıştır. Ekim,2012 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...

Detaylı

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş ANTALYA İLİ, ALANYA İLÇESİ, KARGICAK KÖYÜ, 192 ADA 14 PARSEL UTOPİA WORLD HOTEL DEĞERLEME RAPORU

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş ANTALYA İLİ, ALANYA İLÇESİ, KARGICAK KÖYÜ, 192 ADA 14 PARSEL UTOPİA WORLD HOTEL DEĞERLEME RAPORU UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş ANTALYA İLİ, ALANYA İLÇESİ, KARGICAK KÖYÜ, 192 ADA 14 PARSEL UTOPİA WORLD HOTEL DEĞERLEME RAPORU MAYIS-2011 400/043 HARMONİ GAYRİMENKUL DEĞERLEME. ISO 9001

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ- BEYKOZ İLÇESİ 195 ADA 7 PARSEL 200 ADA 3 PARSEL 209 ADA 3 PARSEL BEYKOZ PAŞABAHÇE ARSASI GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 07.01.2015

Detaylı

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI

MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Cumhur KARACA MERSİN KENTİ İÇİN ALTERNATİF KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA ALANLARININ ARAŞTIRILMASI JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ADANA, 2008

Detaylı

Finansal Fizibilite Raporu

Finansal Fizibilite Raporu 1. BÖLÜM: YÖNETİCİ ÖZETİ 1 Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzurum Konaklı Bölgesi nde Yapılması Planlanan Yatırımlar Konusunda Finansal Fizibilite Raporu Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Erzurum Konaklı

Detaylı

PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü. PROJE KOORDİNATÖRÜ Dr. Merih USLU İstanbul Şube Müdürü. PROJE EKİBİ Ayşe KUZLU Biyolog

PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü. PROJE KOORDİNATÖRÜ Dr. Merih USLU İstanbul Şube Müdürü. PROJE EKİBİ Ayşe KUZLU Biyolog 1 PROJE YÖNETİCİSİ Haluk ÖZDER Bölge Müdürü PROJE KOORDİNATÖRÜ Dr. Merih USLU İstanbul Şube Müdürü PROJE EKİBİ Ayşe KUZLU Biyolog Özge USAL DÖNMEZ Uzm. Biyolog Şükriye GÜN Orman Mühendisi Kapak Tasarımı:

Detaylı

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İSTANBUL İLİ- BAŞAKŞEHİR İLÇESİ 858 ADA 4 PARSEL MALL OF İSTANBUL KONUT BLOKLARI (A, B, C VE D BLOK) GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi: 07.01.2015 GAYRİMENKUL

Detaylı

2015-2019 KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

2015-2019 KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI 2015-2019 KOCAELİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI Bir Başarı Öyküsü Güzel bir hayat sürmenin ön koşulu, güzel şartlarda, güzel bir çevrede yaşamaktır. Büyükşehirlerde yaşayanlar

Detaylı

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ NAZIM PLANLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BÜTÜNÜ 1/50.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLANLAMA RAPORU ÇALIŞMA GRUBU M.Aysun ÖZTÜRK Nazım Planlama Daire

Detaylı

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI

GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI PROGRAM PLAN BÜTÇE RAPOR GEBZE BELEDiYESi 2010-2014 STRATEJiK PLANI GEBZE BELEDİYESİ Güzeller Mah. Bahar Cd. No:1-41400 GEBZE Tel: 0262 642 04 30 (13 41-11 22-11 38) Fax: 0262 643 45 51 Web:www.gebze.bel.tr

Detaylı

http://topraksuenerji.org

http://topraksuenerji.org http://topraksuenerji.org İÇİNDEKİLER Önsöz Giriş BÖLÜM 1 Su ve Kalkınma İlişkisi 1. Su Projeleri ve Kalkınma 1.1. Kalkınma, Büyüme ve Gelişme Kavramları 1.2. Su Güvenliği ve Kalkınma 1.3. Bölgesel Kalkınma

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU Rapor Tarihi:31.12.2013 Değer Tarihi:03.02.2014 R. No: 2013REV952 AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KARAOĞLANOĞLU NDA MERİT

Detaylı

Filyos Vadisi Projesi

Filyos Vadisi Projesi Filyos Vadisi Projesi Mehmet ÇETİNKAYA İnşaat Yüksek Mühendisi, Strateji Geliştirme ve Programlama Birim Başkanı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, Kozlu/Zonguldak. Özet Filyos Vadisi Projesi Zonguldak ın

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU

AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR YATIRIM İMKANLARI VE YAPILABİLİR İŞLER RAPORU AKHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Tahirün Caddesi No: 87 Kat: 2 Akhisar 45200 Tel: 0 236 414 15 63 Faks: 0 236 414 80

Detaylı

2015-2019 STRATEJİK PLAN

2015-2019 STRATEJİK PLAN 2015-2019 STRATEJİK PLAN KASIM 2014 Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana da vücut bulmuştur. Saygıdeğer Adanalılar! Su, hayat için olduğu kadar, sürdürülebilir kalkınma

Detaylı