Deniz Turizm Sektöründe Algılanan Cinsiyet Ayrımcılığı ve Cinsiyet Önyargısı: Karamürsel Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Deniz Turizm Sektöründe Algılanan Cinsiyet Ayrımcılığı ve Cinsiyet Önyargısı: Karamürsel Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma"

Transkript

1 Deniz Turizm Sektöründe Algılanan Cinsiyet Ayrımcılığı ve Cinsiyet Önyargısı: Karamürsel Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Erdal ARLI * Özet: Cinsiyet ayrımcılığı ve kalıplaşmış birtakım önyargılar kadınların meslek alanından uzaklaşmasına neden olmakta, erkekleri kadınlardan daha üst konuma getirmekte ve kadınları erkeklerin gerisine itmektedir. Deniz turizm endüstrisi içerisinde de kadınlar; başta marina işletmeciliği, yat kaptanlığı ve dalış turizmi olmak üzere kruvaziyer (gemi seyahati) taşımacılığı gibi alanlarda, mesleğin bir erkek mesleği olduğu, mesleğe uygun olmadıkları ve tekneye uğursuzluk getirdikleri gibi gerekçelerle, ayrımcılığa dayalı söylemlerle ve kalıplaşmış önyargılarla denizden uzaklaştırılmışlardır. Bu araştırmanın amacı, deniz turizm eğitimi almakta olan üniversite öğrencilerinin cinsiyet ayrımcılığı ve cinsiyete yönelik önyargılar konusundaki algılamalarının ne olduğunu tespit etmektir. Bu amaçları gerçekleştirmek üzere nitel ve nicel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Araştırma deniz turizm eğitimi gören bayan ve erkek öğrencilere uygulanmıştır. Araştırmada, bayan ve erkek öğrencilerin, kadına yönelik mesleki cinsiyet ayrımcılığı ve önyargılara yönelik algılamaları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılığın olduğu belirlenmiş ve bayan öğrencilerin bu alanda kadınlara uygulanan cinsiyet ayrımcılığının farkında oldukları anlaşılmıştır. Anahtar Kelimeler: cinsiyet ayrımcılığı, cinsiyet önyargısı, deniz turizm eğitimi, öğrenci Gender Segregation and Gender Bias Perceived in Marine Tourism: A Research on the Students of Karamürsel Vocational Higher School Abstract: Gender segregation and some inflexible biases cause the women to be kept away from professional area, bring the men to a higher position than women and push the women behind the men. Women have been kept away from sea by the discourses based an segregation and by inflexible biases in the areas like marina operation, yacht master, diving tourism and cruise tourism by the reasons like * Yrd.Doç.Dr.Kocaeli Üniversitesi, Karamürsel Meslek Yüksekokulu Çalışma ve Toplum, 2013/3 283

2 that this is a profession for men, women are not suitable for this profession and they bring bad luck to the vessel. Objective of this research is to determine what the conceptions of university students taking marine tourism education are on gender segregation and gender bias. In order to execute these objectives, qualitative and quantitative research methods have been used together. Research has been applied to male and female students taking marine tourism education. It was determined that there has been a statistically meaningful difference between the perceptions of male and female students towards gender segregation and biases for women and it was understood that female students are aware of the gender segregation applied to women on this area. Key Words: gender segregation, gender bias, marine tourism education, student Giriş Kadınlar şu anki işgücü piyasasındaki konumlarını elde etmek için çok uzun yıllar mücadeleler vermek zorunda kalmışlardır. Buna rağmen, gelişmiş olan ülkelerde dahil olmak üzere dünyanın hemen her bölgesinde kadınların iş hayatında birçok sorunla karşılaştıkları bilinmektedir. Bu sorunların temelinde de cinsiyete dayalı ayrımcılık ve önyargılar yatmaktadır. Elkins ve arkadaşlarına göre günümüzde hala iş yerlerinde kadınlara yönelik cinsiyet ayrımcılığı yapılmaktadır (Elkins ve diğerleri, 2001:1-15). Pek çok feminist yazara göre de, iş yaşamında cinsiyet ayrımcılığı ve kalıplaşmış önyargılar erkekleri kadınlardan daha üst bir konuma getirmekte, kadınları geri bırakmakta ve hatta kadına atfedilen işleri erkeklerin hizmetine sunmaktadır (Hançerlioğlu, 2000:418). Sosyobiyologlara göre tarihte erkekler avcı ve yiyecek sağlayan, kadınlar çocuklara bakan ve ev işleriyle ilgilenen olmuştur (Ritzer ve diğerleri, 1997:333). Bu tür bir ayrımcılık ve önyargı deniz turizm sektöründe de oldukça yaygındır. Deniz turizm sektörüne bakıldığında özellikle dalış turizmi, yat kaptanlığı ve kruvaziyer gemi taşımacılığı alanlarında çalışan kadın sayısının erkeklere oranla yok denecek kadar az olduğu görülmektedir (Aktuğ, 2009). Geçmişten günümüze, kadınlar; teknelere uğursuzluk getirdikleri ve mesleğin bir erkek mesleği olduğuna ilişkin gerekçelerle denizden ve denizcilikten uzaklaştırılmışlardır. Bu ve bu tür yargıların temeli cinsiyet ayrımcılığına dayanmaktadır. Zira biyolojik ve sosyal bir varlık olarak kadın, insan topluluğunun ayrılmaz bir parçasıdır. Kadın ve erkek bir takım fiziksel fonksiyonları bakımından farklılıklar arz etse de, zihin ve öğrenme kapasiteleri bakımından birbirlerinden farklı değillerdir. Bir başka ifadeyle kadın ve erkek de öğrenme ve zihni kullanma potansiyeli bakımından aralarında hiçbir surette bir farklılık söz konusu değildir (Saran, 1972:2-26). Öğrenme ve çalışma gücü ise; erkekte ve kadında farklı değildir. Kadın, insan türünün diğer yarısıdır (Türkkahraman ve Şahin, 2010: 75-88). Ancak çok uzun yıllar toplumlar kadının 284

3 rolünü geleneksel anlayışa bağlı olarak tanımlamış, erkek ve kadının statüsünü bu yolla biçimlendirmiştir. Tarım ve hayvancılık döneminde kadınların işi, tarlada birtakım işleri yapan, inek sağan, gıda ve yakacak malzemeleri toplayan şeklinde şekillendirilmiştir. Bu işlerin yanı sıra, sanayi ve teknoloji devrimlerine kadar çoğunlukla ev işleri, çocuk bakımı gibi geleneksel işlerle de bağdaştırılan kadının rolü sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte farklılıklar göstermiştir. Eğitimli kadın sayısındaki artış işgücü piyasasında erkeklerle eşit kulvarda rekabetin kapısını açmıştır. Ancak, kadınların iş yaşamında nitelikli ve erkeklerle rekabet gücüne sahip olmaları bazı işletmeler tarafından risk faktörü olarak değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmenin temelinde ise kadının salt anlamda birincil görev olarak kendini işine veremeyeceği ve kadınların erkeklere göre işten ayrılması için sebeplerin çok fazla çeşitlendiği düşüncesi bulunmaktadır (Türkkahraman ve Şahin, 2010:75-88). Buna karşın Wood (2000:99-105) tarafından yapılan bir araştırmada kadınların erkeklere nazaran işletmelerine bağlılık ve işletmelerinin geliştirilmesi açısından daha iyi bir yönetici profiline sahip oldukları belirlenmiştir. Kadınlar dünya nüfusunun yarısını oluşturmalarına rağmen aynı oranda iş yaşamında temsil edilmemektedirler. İnsan kaynaklarının etkin olarak kullanımı açısından potansiyel bir iş gücü durumunda olan kadın nüfusun sahip olduğu bilgi, yetenek ve deneyimlerinden yeteri kadar yararlanmamak bir kayıp olarak görülmektedir. Bu bağlamda kadınların iş hayatındaki temsil düzeyinin yükseltilmesi ve iş hayatında gösterecekleri başarılar ekonomik ve sosyal gelişim açısından önem arz etmektedir (Bayrak ve Yücel, 2000: ). Algılanan Cinsiyet Ayrımcılığı ve Cinsiyet Önyargısı Toplumlar erkeğin ve kadının nasıl davranmasını ve hangi rolleri üstlenmesini dahası hangi kişisel özelliklere sahip olmasını belirleyen biçimsel ve biçimsel olmayan kurallar koymaktadırlar. Konulan bu kurallar kadınların belirli kalıplar içinde algılamasına ve belirli önyargılar çerçevesinde değerlendirilmelerine neden olmaktadır (Barutçugil, 2002). Bu da kadınları iş yaşamında cinsiyete dayalı bir ayrımcılıkla yüzyüze bırakmaktadır. Algılanan cinsiyet ayrımcılığı ve algılanan cinsiyet önyargısı birbiri ile ilişkili kavramlardır. Aralarındaki temel fark grup- birey ayrımları ile ilgilidir (Onay, 2009: ).Gutek ve diğerlerine göre cinsiyet ayrımcılığı, çalışanın yeterliliği veya iş performansından ziyade, çalışanın cinsiyetine bakılarak yapılmaktadır (Gutek ve diğerleri, 1996: ). İş yaşamında kadınlara karşı uygulanan cinsiyet önyargıları ve ayrımcılık sistematik olarak erkeklerden ziyade kadınlar tarafından daha çok algılanmaktadır (Kobrynowicz ve Branscombe, 1997:348; Ngo ve diğerleri, 2002:135; Foley vd den aktaran Onay 2009: ). Bu durum da kadınların ruhen daha fazla yıpranmalarına neden olmaktadır. Bu da artan depresyon, düşük güç ve özgüven, işe dayalı çatışmalar, düşük prestij algılaması 285

4 şeklinde kadınlarda kendini göstermektedir (Foster, 2000:93-96). Kadın ve erkek arasındaki en belirleyici farklılık; kadınların cinsiyet ayrımcılığını kişiselden ziyade, ait olduğu gruba yönelik olarak algılamasıdır. Algılanan cinsiyet ayrımcılığı, kişinin kendi iş hayatındaki deneyimleriyle ilişkiliyken, kadınlara karşı algılanan cinsiyet önyargısı tamamen kadınların ve erkeklerin kişisel kararlarında ve çalışma şartlarında karşılaştıkları durumlar nedeniyle ortaya çıkmaktadır (Onay, 2009: ; Elkins ve diğerleri, 2001:1-15). Ayrıca, kadınlara yönelik olarak gerçekleşen cinsiyet ayrımcılığı işyerinde bulunan kadın ve erkeklere yönelik olarak ortaya çıkan kişisel kararların sonucu ve çalışma şartlarının genel değerlendirmesi şeklinde meydana gelir (Major ve diğerleri, 2002: ). Denizcilik, turizm, hukuk, havacılık, maden işçiliği gibi bazı mesleklerde kadına karşı önyargı mesleğin kendi yapısından kaynaklanabilmektedir. Hong Kong daki hukuk fakültelerinde yapılan bir araştırmada eğitim gören öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun kadın olmasına karşın, hukuk bürolarının sadece %17 sinde bayan avukat ortağın olduğu belirlenmiştir (Foley vd den aktaran Onay 2009: ). Kadın çalışanların ağırlıklı olarak toplandıkları alanlar, her ne kadar cinsiyet temelli ayrımcılığı işaret etse de, turizm endüstrisinin, kadınlar için önemli bir istihdam alanı olduğu söylenebilir (Cukier ve diğerleri, 1996: ). Turizmin insan kaynaklarına dayalı emek yoğun bir sektör olmasının, yarı- zamanlı, düşük ücretli ve genellikle daha az yetenek isteyen meslekleri gerektirmesi ve bu alanlarda daha çok kadınların çalışması, turizm endüstrisinde çalışacak olan kadınların niteliklerini sınırlandırmaktadır (Fiona, 1997: ). Kadınların, konaklama işletmelerinde, ağırlıklı olarak istihdam edildikleri departmanlar arasında; ön-büro ve kat hizmetleri gelmektedir (Woods ve Vienhland, 2000: ). Yat limanı işletmelerinde de kadınlar daha çok önbüro ve muhasebe bölümlerinde istihdam edilirken, liman hizmetleri bölümünde istihdam edilen kadın sayısı yok denecek kadar azdır. Çalışan kadın sayısı ise toplam sayının %10-%15 ini oluşturmaktadır (Antalya Çelebi Marina Müdürü Sayın Füsun Aldırmazoğlu ile yapılan görüşme Temmuz 2012). Konaklama işletmelerinde yöneticilerin departmanlara göre dağılımı ile ilgili yapılan araştırma sonuçlarına göre, otellerde genel müdürlerin genellikle erkekler olduğu saptanmıştır. Kadınların ise daha çok kat hizmetleri ve ön-büroda yönetsel görevler üstlendikleri görülmüştür (Ng ve Pine, 2003: ). Türkiye deki mevcut yat limanı işletmelerine bakıldığında 42 yat limanı işletmesinden (Deniz Ticaret Odası Sektör Raporu 2011), yalnızca beş tanesinin yöneticisi kadındır (Antalya Çelebi Marina Müdürü Sayın Füsun Aldırmazoğlu ile yapılan görüşme Temmuz 2011). Bu tür durumlar güç bakımından erkeklerin hala baskın olduğu sonucuyla açıklanabilir (Miller ve Meloy, 2000; Lee, 2003). Türkiye de turizm öğrencileri üzerine yapılan bir araştırmada erkek öğrencilerin, cinsiyet ayrımını kendileriyle çok az ilgiliymiş gibi algıladıkları, çalışma hayatında cinsiyete dayalı engellerle karşılaşmayacaklarını, kız öğrencilerin ise erkeklere nazaran cinsiyete dayalı engellerle karşılaşabileceklerini düşündükleri ve her iki grubun da çalışma hayatında cinsiyet ayrımıyla karşılaşmaları durumunda 286

5 mesleki kariyerlerinin bu durumdan olumsuz yönde etkileneceğini ifade ettikleri belirlenmiştir (Unur ve Ulusan, 2010). Turizm öğrencileri üzerine yapılan başka bir araştırmada da öğrenciler terfi ve atamalarda ayrımcılık yapıldığını belirtmişlerdir. Kız öğrenciler erkek öğrencilere oranla daha yüksek seviyede terfi ve atamalarda kadınlara ayrımcılık yapıldığını ifade etmişlerdir (Tümen ve diğerleri, 2011: 3-4). Deniz Turizmi Ve Türkiye de Deniz Turizm Önlisans Eğitimi Denizde deniz araçları ile yapılan, turizm amaçlı meslek faaliyetleri ile onu doğrudan destekleyen diğer meslek faaliyetleri deniz turizmi olarak tanımlanmaktadır (Deniz Ticaret Odası Sektör Odası Raporu 2010). Deniz Turizm Yönetmeliği ne göre; Türk veya yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerce, birlikte veya ayrı ayrı gerçekleştirilen deniz turizmi tesisleri ve deniz turizmi araçlarını işleten ticari işletmeler deniz turizm işletmeleri olarak tanımlamaktadır. Ayrıca Yönetmelikte; deniz turizmi hizmetinde gezi, spor, eğlence amaçlı, denize elverişlilik belgesine sahip, gerçek ve tüzel kişilere ait özel ve ticari yatlar, kruvaziyer gemileri, günübirlik gezi tekneleri, yüzer otel, yüzer lokanta, su üstünde veya su altında hareket etme kabiliyetine sahip araçlar deniz turizm araçları ve turizm yatırımı kapsamında bulunan veya turizm işletmesi faaliyetinin yapıldığı, münhasıran deniz turizmi araçlarına güvenli bağlama, karaya çekme, bakım, onarım hizmetleri, bu araçlarla gelen yolculara yeme, içme, dinlenme, eğlence, konaklama gibi hizmetlerden birkaçını veya tamamını sunan kruvaziyer gemi limanı, yat limanı, çekek yeri, rıhtım ve iskele gibi tesisler de deniz turizm tesisleri olarak tanımlamaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye de deniz turizmi, talebin en yüksek olduğu turizm dallarından biri olup deniz turizmi gelirleri, toplam turizm gelirlerinin %25 ini oluşturmaktadır (Deniz Ticaret Odası Sektör Raporu 2010). Deniz turizmi özetle aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır(deniz Ticaret Odası Sektör Raporu 2010); a-yat Turizmi ve İşletmeciliği -Mavi Yolculuk İşletmeleri -Mürettebatsız Tekne İşletmeleri -Günübirlik Gezi Tekneleri İşletmeleri b-yüzer Tesis İşletmeciliği (Restaurant v.b. deniz turizmi araçları) c-marina İşletmeciliği d-kruvaziyer Turizm İşletmeciliği e-su Sporları ve Dalış Turizmi İşletmeciliği f-sualtı Arkeolojisi Turizmi (Sualtı Kültür Turizmi) 287

6 288 Deniz Turizm Sektöründe Algılanan Cinsiyet Ayrımcılığı ve Cinsiyet Önyargısı: Tablo1.Önlisans Düzeyinde Türkiye de Deniz Turizm Eğitimi Üniversite Bölüm/Program Deniz Turizmi İle ilgili Verilen Dersler Ondokuz Mayıs Üniversitesi Alaçam Meslek Yüksekokulu Yat İşletme ve Yönetimi Yat ve Marina İşletmeciliği, Yat Kamara Hizmetleri, Deniz Turizmi Yalova Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Nevşehir Üniversitesi Sebahat ve Erol Toksöz Meslek Yüksekokulu Muğla Meslek Yüksekokulu Programı Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu Yat İşletme ve Yönetimi Yat İşletme ve Yönetimi Deniz ve Liman İşletmeciliği Deniz ve Liman İşletmeciliği Turizm ve Otel İşletmeciliği Turizm ve Seyahat Hizmetleri Turizm ve Seyahat Hizmetleri Turizm ve Seyahat Hizmetleri Yat ve Marina İşletmeciliği, Yat Kamara Hizmetleri, Deniz Turizmi Yat ve Marina İşletmeciliği, Yat Kamara Hizmetleri, Deniz Turizmi Deniz Turizmi, Yat ve Marina İşletmeciliği, Yat ve Kamara Hizmetleri. Yat ve Marina İşletmeciliği Yatçılık ve Marina İşletmeciliği Yatçılık ve Marina İşletmeciliği Yatçılık ve Marina İşletmeciliği Yatçılık ve Marina İşletmeciliği Tablo 1 incelenecek olursa, önlisans düzeyinde deniz turizmine yönelik olarak Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Yalova Üniversitesi ve Bartın Üniversitesi ne bağlı meslek yüksekokullarının Yat İşletme Yönetimi programları ile Kocaeli Üniversitesi ne bağlı Karamürsel Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği programında deniz turizmi, yat ve marina işletmeciliği ile yat ve kamara hizmetleri derslerinin verildiği, turizm ve seyahat işletmeciliği alanında eğitim veren meslek yüksekokullarında ise yatçılık ve marina işletmeciliği dersinin bulunduğu görülmektedir. Araştırmanın Amacı, Yararı ve Kısıtları Bu araştırmanın amacı, deniz turizm eğitimi alan ve deniz turizm sektöründe çalışmayı düşünen üniversite öğrencilerinin mesleki cinsiyet ayrımcılığı ve cinsiyete yönelik önyargılar konusundaki algılamalarının ne olduğunu, algılamaların cinsiyete,

7 yaşa, aile gelir düzeyine ve ikamet edilen bölgelere göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemenin yanı sıra, cinsiyet önyargısı ile cinsiyet ayrımcılığı arasında istatistikî açıdan anlamlı bir ilişki olup olmadığını ortaya koymaktır. Araştırmanın, deniz turizm sektöründe çalışmayı düşünen başta kız öğrenciler olmak üzere anketi cevaplayan öğrencilerin, mesleki ayrımcılık ve önyargıya ilişkin algılamalarını ortaya koymanın yanı sıra, cinsiyet önyargısı ile cinsiyet ayrımcılığı arasındaki ilişkiyi açıklaması açısından da literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu araştırma Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı nda eğitim gören önlisans öğrencilerine uygulanmıştır. Araştırma sonuçları örneklem grubunu yansıtmakta olup, genelleştirilmemelidir. Yöntem Araştırmanın yöntemi, araştırmanın amaçlarını gerçekleştirmek üzere nitel ve nicel araştırma yöntemlerinin birleşmesinden meydana gelen karma araştırma yaklaşımı ile yapılmıştır (Burns ve Bush 2005:210). Araştırmada nitel ve nicel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Nitel araştırmalar sonucunda elde edilen veriler keşifsel ve tanımlayıcı özellikte olup araştırma probleminin tanımlanması, hipotez ve anket sorularının oluşturulmasında kullanılmıştır (Shao,1999:160). Araştırmada nitel veri toplama araçlarından odak grup görüşmesi yönteminden faydalanılmıştır. Odak grup üyeleri dört kız ve dört erkek olmak üzere sekiz öğrenci ve bir yardımcıdan oluşturulmuş ve üyelerin öğrenci işlerinden alınan bilgiler doğrultusunda farklı bölge ve aile gelir durumundan olmalarına özen gösterilmiş, maksimum çeşitlilik örneklemesi yapılmıştır. Yapılan odak grup görüşmesi yaklaşık 90 dakika sürmüştür. Öğrencilerin U şeklinde oturmaları sağlanmış ve masalara birer kalem ve kâğıt konulmuştur. Giriş kısmında araştırmanın amacı açıklanmış, katılımcıların kısaca kendilerini tanıtmalarıyla görüşmelere başlanmıştır. Soru ve yanıta dayalı olarak yapılan görüşmede, katılımcılara deniz turizmi sektöründe kadınlara yönelik kalıplaşmış yargılar, meslekte kadınların durumu ve cinsiyete dayalı ayrımcılık konuları hakkındaki düşünceleri sorulmuş ve tartışmaya açılmıştır (Yıldırım ve Şimşek, 2008: ). Yapılan odak grup görüşmesi ile istenilen amaca ulaşılmış ve araştırmanın problemi, hipotezler ile anketin oluşturulmasına destek oluşturacak veriler elde edilmiştir. Araştırma anketi üç bölümden oluşmakta olup, birinci bölüm cevaplayıcıların demografik özelliklerine ilişkin soruları kapsamaktadır. İkinci bölümü deniz turizm işletmeciliğinde kadınlara yönelik cinsiyet önyargısını belirlemeye yönelik ifadeleri içermektedir. Bu bölümdeki ifadeler; Gutek ve diğerleri (1996), Onay (2009) ile Seçer (2009) un yapmış olduğu çalışmalarından esinlenerek ve odak grup görüşmelerinden elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu bölüm dört ifadeden oluşmakta olup, cevaplayıcılardan verilen 289

8 ifadelere katılma derecelerini beşli Likert Ölçeği ne (1:Kesinlikle Katılmıyorum, 5:Kesinlikle Katılıyorum) göre belirtmeleri istenmiştir. Anketin üçüncü bölümünde ise algılanan cinsiyet ayrımcılığına ilişkin üç ifade kullanılmıştır. Bu bölümdeki ifadeler de Sanchez ve Brock (1996) ile Onay ın (2009) yapmış olduğu çalışmalarından esinlenerek ve odak grup görüşmelerinden elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanmıştır. Bu bölümde de cevaplayıcılardan verilen ifadelere katılma derecelerini beşli Likert Ölçeği ne (1:Kesinlikle Katılmıyorum, 5:Kesinlikle Katılıyorum) göre belirtmeleri istenmiştir. Araştırma Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı nda eğitim görmekte olan ve bir deniz turizm işletmesinde stajını yapmış son sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Araştırmanın Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı üzerine yapılmış olmasının temel nedeni ağırlıklı olarak uygulanan müfredat içeriğinden birinin de deniz turizmi olmasıdır. Ayrıca, Türkiye deki deniz turizm eğitimine ilişkin olarak araştırmanın literatür kısmında verilen Tablo 1 ve Tablo 2 incelendiğinde gerek önlisans gerekse lisans düzeyinde deniz turizmine yönelik en fazla derse sahip okullardan birinin Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı olduğu görülmektedir. İlgili programın ders planı incelendiğinde; genel turizm, deniz turizmine yönelik olarak kruvaziyer turizmi, dalış turizmi, yat turizmi, sualtı arkeolojisi, yat ve kamara hizmetleri, yat ve marina işletmeciliği içeriğine ilave olarak deniz ve çevre korumaya yönelik dersler ile kruvaziyer gemileri ile yatlarda çalışmak için Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO-International Maritime Organization) tarafından zorunlu tutulan ve Türkiye nin de taraf olduğu STCW nin (International Convention on Standards Training Certification and Watch keeping For Seafarers- Gemiadamlarının Eğitimi, Sertifikalandırılması ve Vardiya Tutulmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme) öngördüğü (Gemiadamları Yönetmeliği; Gemiadamları Eğitim Sınav Yönergesi) denizde güvenlik derslerinin verildiği görülmektedir (http:// karamursel. kocaeli. edu.tr). Ayrıca, bu programdan mezun olanöğrenciler mezuniyetlerini müteakip yat kaptanlığı ehliyeti alarak yat turizmi ve STCW belgelerini alarak kruvaziyer turizmi sektöründe çalışabilmektedirler. Araştırmanın staj yapmış son sınıf öğrencileri üzerine yapılmış olmasının temel nedeni sektöre yönelik bilgi, birikim ve tecrübelerinin diğer sınıflara kıyasla daha fazla olacağının düşünülmüş olmasıdır. Araştırma Probleminin Tanımı Bu araştırmada aşağıdaki sorulara cevap aranmıştır. 1-Deniz turizmi eğitimi alan kız ve erkek öğrencilermesleki cinsiyet ayrımcılığı ve mesleki cinsiyet önyargısını nasıl algılamaktadırlar? 2- Cinsiyet ayrımcılığına dayalı algılamalar cinsiyet, yaş, aile geliri ve ikamet edilen bölge gibi sosyo-demografik özelliklere göre farklılık göstermekte midir? 290

9 3-Algılanan cinsiyet ayrımcılığı ile algılanan cinsiyet önyargısı arasında istatistiksel açıdan anlamlı ve doğru orantılı bir ilişki var mıdır? Araştırmanın Değişkenleri Bu araştırmada kullanılan değişkenler şunlardan oluşmaktadır; -Anketi Cevaplayan Kişilerin Demografik Özellikleri İle İlgili Değişkenler Cevaplayıcıların Cinsiyeti (İkili Nominal Ölçek) Cevaplayıcıların Yaşı (İkili Nominal Ölçek). Cevaplayıcının İkamet Ettikleri Bölge (Yedili Nominal Ölçek) Aile Geliri (Yedili Nominal Ölçek) -Algılanan Cinsiyet Önyargısına Yönelik Değişkenler -Algılanan Cinsiyet Ayrımcılığına Yönelik Değişkenler Araştırmanın Hipotezleri Araştırmanın amaçlarını test etmek üzere oluşturulan hipotezler: H 1:Algılanan cinsiyet önyargısı anketi cevaplayan öğrencilerin cinsiyetine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermektedir. H 2:Algılanan cinsiyet ayrımcılığı anketi cevaplayan öğrencilerin cinsiyetine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermektedir. H 3:Algılanan cinsiyet önyargısı anketi cevaplayan öğrencilerin yaş düzeyine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermektedir. H 4:Algılanan cinsiyet ayrımcılığı anketi cevaplayan öğrencilerin yaş düzeyine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermektedir. H 5:Algılanan cinsiyet önyargısı anketi cevaplayan öğrencilerin aile gelir düzeyine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermektedir. H 6:Algılanan cinsiyet ayrımcılığı anketi cevaplayan öğrencilerin aile gelir düzeyine göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermektedir. H 7:Algılanan cinsiyet önyargısı anketi cevaplayan öğrencilerin ikamet ettikleri bölgeye göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermektedir. H 8:Algılanan cinsiyet ayrımcılığı anketi cevaplayan öğrencilerin ikamet ettikleri bölgeye göre istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık göstermektedir. H 9:Algılanan cinsiyet ayrımcılığı ile algılanan cinsiyet önyargısı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki vardır. Ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel yapılarının gelişimiyle doğrudan ilişkili olan cinsiyete dayalı ayrımcılık konusu aynı zamanda ülkenin yetersiz ekonomik ve sosyo-kültürel yapısından kaynaklanan sorunlarının da bir yansımasıdır (Parlaktuna 2010). Bu amaçla yukarıda belirtilen hipotezlerden H 5,H 6, H 7 ve H 8 hipotezleri, ölçülmek istenen değişkenlerin aile gelir düzeyi ve ikamet edilen bölgelere göre farklılık gösterip göstermediğine yönelik olarak kurulmuştur. Bu hipotezlerin kurulmasının temel amacı mesleki cinsiyet ayrımcılığı ve önyargısı üzerinde gelir düzeyi ve ikamet edilen bölgenin etkisinin bulunup bulunmadığının belirlenmesidir. 291

10 Veri ve Bilgi Toplama Yöntem Ve Aracı Araştırmada odak grup görüşmesinin ardından nicel veri toplam aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Anket formundaki sorular odak grup görüşmesinden elde edilen veriler, bu alanda yapılmış çalışmalar incelenerek hazırlanmıştır. İlk olarak yedi kişilik bir öğrenci grubuna ön-test uygulanmış, anlaşılması zor değişkenler belirlenerek düzeltilmiştir. Örnekleme Süreci Araştırmanın ana kütlesini Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı nda (68 erkek, 26 kız) eğitimöğretim dönemi ile (65 erkek, 25 kız) eğitim-öğretim döneminde kayıtlı son sınıf öğrencileri oluşturmaktadır (Karamürsel Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri). Bu öğrencilerden deniz turizm alanında stajını yapmış 45 erkek ve 24 kız öğrenciye anket uygulanmış, zaman ve maliyet kısıtları, iş ve ders yoğunluğunun yanı sıra cevaplayıcılara ulaşma güçlüğü sebebiyle tesadüfî olmayan örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Anket uygulaması yüzyüze gerçekleştirilmiş, cevaplayıcılar kolayda örnekleme yoluyla seçilmiştir. Araştırma verileri örneklem grubunu yansıtmakta olup genelleştirilmemelidir. Bulgular Cevaplayıcıların Demografik Özellikleri Anket uygulanan 69 öğrencinin 24 ü (%34,8) kız, 45 i (%65,2) erkektir. 40 (%58) öğrencinin yaşı 18-21, 29 (%42) öğrencinin arasındadır. Aile gelir düzeyine bakıldığında; 11(%16,1) öğrencinin aile gelir düzeyi TL arasında, 19 (%27,5) öğrencinin TL arasında, 18 (%26,1) öğrencinin TL arasında, dokuz (%13) öğrencinin TL arasında, beş (%7,2) öğrencinin TL arasında, üç (%4,3) öğrencinin TL ve dört (%5,8) öğrencinin 3001 ve üstü TL dir. Cevaplayıcıların Algılanan Cinsiyet Önyargısı ve Ayrımcılığına İlişkin Düşüncelerinin Cinsiyet ve Yaş Değişkenleri Açısından İncelenmesi Anketi cevaplayan kız ve erkek öğrencilerin deniz turizm sektöründe algılanan cinsiyet önyargısı ve algılanan cinsiyet ayrımcılığına yönelik düşüncelerinin cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemenin yanı sıra, verilerin normal dağılım göstermemesi üzerine Mann-Whitney U testine başvurulmuştur. Bu bağlamda, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 292

11 Cinsiyet Öğrenci Sayısı Ortalama Std. Sapma Deniz Turizm Sektöründe Algılanan Cinsiyet Ayrımcılığı ve Cinsiyet Önyargısı: Tablo 3. Algılanan Cinsiyet Önyargısının Cinsiyete Göre Farklılığının İncelenmesi İfadeler Deniz Turizm Sektörü Erkek Mesleği Olarak algılanıyor. Deniz Turizm Sektöründe Kadına Önyargılı Yaklaşılıyor. Deniz Turizm Sektöründe Erkekler Kadınlardan Daha Çabuk Yükseliyor Deniz turizm sektöründe işe alımda erkekler daha çok tercih ediliyor. Croanbach Alpha:0,745. Mann-Whitney U Test Sonuçları Mean Rank Sum of Ranks Kız 24 4,208, , Erkek 45 4,022, , Kız 24 4,166, , Erkek 45 3,577, , Kız 24 4,333, , Erkek 45 3,777, , Kız 24 4,375, , ,5 Erkek 45 3,600, , ,5 Anlamlılık (2-yönlü) 0,522 0,004 0,022 0,000 Tablo 3 incelenecek olursa, hem kız öğrencilerin hem de erkek öğrencilerin deniz turizm mesleğinin bir erkek mesleği olduğu düşüncesine katıldıkları görülmektedir. Ancak kız öğrenciler erkeklere oranla bu sektörde kadına önyargılı yaklaşıldığı düşüncesine daha yüksek oranda katılmaktadır. Ayrıca, üçüncü ve dördüncü ifadelere verilen cevap ortalamalarına bakıldığında, kız öğrencilerin bu sektörde erkeklerin kadınlardan daha çabuk yükseldiklerine ve işe alımlarda erkeklerin daha çok tercih edildiğine ilişkin ifadelere de erkeklere nazaran çok yüksek oranda katıldıkları görülmektedir. Mann Whitney U testi sonucuna göre, cevaplayıcıların cinsiyet önyargısına yönelik algılamaları ikinci, üçüncü ve dördüncü ifadeler açısından istatistiki olarak %95 güven aralığında anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu durumda H 1 hipotezi kabul edilir. 293

12 Cinsiyet Öğrenci Sayısı Ortalama Std. Sapma Deniz Turizm Sektöründe Algılanan Cinsiyet Ayrımcılığı ve Cinsiyet Önyargısı: Tablo 4.Algılanan Cinsiyet Ayrımcılığının Cinsiyete Göre Farklılığının İncelenmesi İfadeler Mann-Whitney U Test Sonuçları Deniz turizm sektöründe cinsiyetimden dolayı sınırlamalarla karşılaşacağımı düşünüyorum. Deniz turizm sektöründe kariyer yapmada cinsiyetimin olumsuz etkisinin olacağını düşünüyorum. Deniz turizm sektöründe pek çok kişinin cinsiyetimle ilgili kalıplaşmış fikirlerinin olduğunu düşünüyorum. Kız Erkek Kız Erkek Kız Croanbach Alpha:0,796 Erkek MeanR ank Sum of Ranks 24 3,708, , ,5 45 2,600 1, , ,5 24 3,916, , ,5 45 2,488, , ,5 24 3,666 1, , ,5 45 2,844 1, , ,5 Anlamlılık (2-yönlü) 0,000 0,000 0,006 Tablo 4 den, kız öğrencilerin erkeklere oranla bu sektörde cinsiyetlerinden dolayı birtakım sınırlamalarla karşılaşacakları konusunda daha fazla kaygı duydukları, erkeklerin ise böyle bir kaygı taşımadığı anlaşılmaktadır. Yine Tablo 4 e göre kız öğrenciler, kariyer yapmada cinsiyetlerinin olumsuz bir etki oluşturacağını, sektörde cinsiyetleri ile ilgili birtakım kalıplaşmış fikirlerin olduğunu düşünürken, erkek öğrencilerin böyle bir düşünce içerisinde olmadıkları görülmektedir. Mann Whitney U testi sonucuna göre, cevaplayıcıların cinsiyet önyargısına yönelik algılamaları üç ifade açısından da istatistiki olarak %95 güven aralığında anlamlı bir farklılık göstermektedir. Bu durumda H 2 hipotezi kabul edilir. 294

13 Tablo 5. Algılanan Cinsiyet Önyargısı ve Cinsiyet Ayrımcılığının Yaş değişkeni Açısından Farklılığının İncelenmesi Algılanan Cinsiyet Önyargısı Algılanan Cinsiyet Ayrımcılığı Yaş Frekans Mann-Whitney U Test Sonuçları MeanRank Sum of Ranks Anlamlılık (2-yönlü) , , , ,00 0, , , ,52 943,00 0,378 Tablo 5 incelenecek olursa, algılanan cinsiyet önyargısı ve cinsiyet ayrımcılığının yaş değişkeni açısından istatistiki olarak anlamlı bir farklılık göstermediği görülmektedir. Bu durumda H 3 ve H 4 hipotezleri red edilir. Cevaplayıcıların Algılanan Cinsiyet Önyargısı ve Ayrımcılığına İlişkin Düşüncelerinin Aile Gelir Düzeyi ve İkamet Edilen Bölge Açısından İncelenmesi Anketi cevaplayan kız ve öğrencilerin deniz turizm sektöründe algılanan cinsiyet önyargısı ve algılanan cinsiyet ayrımcılığına yönelik düşüncelerinin aile gelir düzeyi ve ikamet edilen bölgeye göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere Kruskall Wallis testi yapılmış ancak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bu durumda H 5, H 6, H 7 ve H 8 hipotezleri red edilir. Cevaplayıcıların Algılanan Cinsiyet Önyargısı ve Ayrımcılığına İlişkin Düşünceleri İle Demografik Özellikler Arasındakiİlişkinin İncelenmesi Cevaplayıcıların algılanan cinsiyet önyargısı ve ayrımcılığına ilişkin düşünceleri ile demografik özellikler arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişkinin bulunup bulunmadığını belirlemek üzere korelasyon analizi yapılmış ve aşağıdaki tabloda yer alan sonuçlar elde edilmiştir. Demografik özelliklere ilişkin değişkenlerin nominal ölçek, cinsiyet önyargısı ve ayrımcılığına ilişkin kullanılan ifadelerinaralıklı ölçek olmaları itibariyle Kendall s Tau b metrik olmayan korelasyon analizi kullanılmıştır (Kurtuluş 2010). 295

14 Tablo 6. Cinsiyet Önyargısı ve Ayrımcılığının Demografik Özellikler İle İlişkisi Algılanan Cinsiyet Önyargısı Algılanan Cinsiyet Ayrımcılığı CINSIYET (1:Kız, 2:Erkek) GELIR BÖLGE YAŞ Korelasyon Katsayısı -,365(**) -,154 -,125 -,128 Anlamlılık (2-yönlü),001,102,205,225 Cevaplayıcı Sayısı Korelasyon Katsayısı -,480(**),067 -,090 -,161 Anlamlılık (2-yönlü),000,471,353,122 Cevaplayıcı Sayısı ** Korelasyon 0,01 düzeyinde anlamlıdır. Tablo 6 incelendiğinde elde edilen sonuçların Tablo 3,4 ve 5 teki sonuçları destekler nitelikte olduğu görülmektedir. Algılanan cinsiyet önyargısı ve cinsiyet ayrımcılığı ile cinsiyet arasında istatistikî açıdan %95 güven aralığında anlamlı ve ters orantılı bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Buna karşın diğer değişkenler ile algılanan cinsiyet önyargısı ve ayrımcılığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Bu sonuçlara göre, cinsiyet değişkeninin algılanan cinsiyet önyargısı ve cinsiyet ayrımcılığı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmasına karşın, gelir, ikamet edilen bölge ve yaş değişkenlerinin algılanan cinsiyet önyargısı ve cinsiyet ayrımcılığı üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı söylenebilir. Algılanan Cinsiyet Önyargısı ve Algılanan Cinsiyet Ayrımcılığı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Algılanan cinsiyet önyargısı ve algılanan cinsiyet ayrımcılığı arasındaki istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin bulunup bulunmadığını ve cinsiyet önyargısının, cinsiyet ayrımcılığı üzerinde bir etkisinin olup olmadığını belirlemek üzere Pearson Korelâsyon analizi yapılmış ve aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 296

15 Tablo 7. Algılanan Cinsiyet Önyargısı ve Algılanan Cinsiyet Ayrımcılığı Arasındaki İlişki Algılanan Cinsiyet Önyargısı Algılanan Cinsiyet Ayrımcılığı Algılanan Cinsiyet Önyargısı Algılanan Cinsiyet Ayrımcılığı Korelasyon Katsayısı 1,296(*) Anlamlılık (2-yönlü),014 Cevaplayıcı Sayısı Korelasyon Katsayısı,296(*) 1 Anlamlılık (2-yönlü),014 Cevaplayıcı Sayısı * Korelasyon 0,05 düzeyinde anlamlıdır. Tablo 7 deki sonuçlara göre cinsiyet önyargısı ile cinsiyet ayrımcılığı arasında istatistiksel açıdan %95 güven aralığında doğru orantılı ve anlamlı bir ilişki vardır. Bu sonuçtan, cinsiyet önyargısının, cinsiyet ayrımcılığı üzerinde etkisinin bulunduğu söylenebilir. Bu durumda, H 9 hipotezi kabul edilir. Sonuç Gelişmiş ülkelerde dâhil olmak üzere hemen her sektörde kadınlar şu anki işgücü piyasasındaki konumlarını elde etmek için çok uzun yıllar mücadeleler vermek zorunda kalmışlardır. Buna rağmen günümüzde dünyanın hemen her bölgesinde kadınların iş hayatında bu mücadeleyi vermeye devam ettiği ve birçok sorunla karşılaştığı bilinmektedir. Bu sorunların temelinde ise cinsiyete dayalı ayrımcılık ve önyargıların yattığı söylenebilir. Bu araştırmada da, deniz turizm eğitimi almakta olan üniversite öğrencilerinin bu sektöre yönelik cinsiyet ayrımcılığı ve cinsiyet önyargısına yönelik algılamaları ve algılamaların demografik özelliklere göre farklılık gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, cinsiyet ile cinsiyet önyargısı ve cinsiyet ayrımcılığı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Bu ilişkiden; öğrencilerin cinsiyetinin, onun cinsiyet ayrımcılığı ve cinsiyet önyargısı konusundaki algılamalarını etkilediği sonucu ortaya çıkmaktadır. Ayrıca analiz sonucundan, bu algılamaların yoğunluğunun daha çok kız öğrenciler lehine olduğu görülmektedir. Bu bulgular literatüre uygun bir şekilde ortaya çıkmıştır. Turizm öğrencileri üzerine yapılan bir araştırmada öğrenciler terfi ve atamalarda ayrımcılık yapıldığını belirtmişlerdir. Kız öğrenciler erkek öğrencilere oranla daha yüksek seviyede terfi ve atamalarda kadınlara ayrımcılık yapıldığını ifade etmişlerdir (Tümen ve diğerleri, 2011: 3-4). Ayrıca turizm öğrencileri üzerine yapılan bir araştırmada da erkek öğrencilerin, cinsiyet ayrımını kendileriyle çok az ilgiliymiş gibi algıladıkları, çalışma 297

16 hayatında cinsiyete dayalı engellerle karşılaşmayacaklarını, kız öğrencilerin ise erkeklere nazaran cinsiyete dayalı engellerle karşılaşabileceklerini düşündükleri belirlenmiştir (Unur ve Ulusan, 2010). Sadece deniz turizm sektöründe değil, hemen hemen her sektörde ve ülkede kadın çalışanlara yönelik önyargılı yaklaşıldığı ve ayrımcılık yapıldığı bilinen bir gerçektir. Deniz turizm eğitimi almakta alan başta kız öğrencilerin bu yöndeki algılamalarının da bunun bir göstergesi olduğu görülmektedir. Ayrıca; teorik katkı sağlama adına, araştırmada cinsiyet önyargısı ile cinsiyet ayrımcılığı arasında da istatistiksel açıdan anlamlı ve doğru orantılı bir ilişkinin olduğu saptanmıştır. Bu sonuçtan, cinsiyet önyargısının, cinsiyet ayrımcılığı üzerinde bir etkisinin olduğu ve cinsiyet ayrımcılığını oluşturan cinsiyet önyargılarının ortadan kaldırılmasının cinsiyet ayrımcılığını da ortadan kaldırabileceği söylenebilir. Sonuç olarak, birçok sektöre kalite ve hizmet anlayışı bakımından büyük katkı sağlayan kadınların deniz turizm sektöründe sayılarının arttırılması için deniz turizm eğitimi alan kız öğrencilerin teşvik edilmesi gereklidir. Bunun gerçekleşmesi için de geleneksel anlayışların ve önyargıların bırakılarak, kadınların erkeklerle aynı imkân ve şartlara sahip olmaları için gerekli tedbirlerin alınması sağlanmalıdır. Bu sağlandığı takdirdekız öğrencilerin sektöre ilişkin olumsuz cinsiyet önyargı ve ayrımcılığına yönelik algılamalarının olumlu yönde değişebileceği öngörülmektedir. Çünkü kadınlar ülkelerin kalkınma sürecinde rol oynayan önemli kaynakların başında gelmektedir. Ayrıca kadınlar olmaksızın diğer sektörlerde olduğu gibi deniz turizm sektöründe de dengeli bir gelişmeden söz etmenin mümkün olmayacağı söylenebilir. 298

17 KAYNAKÇA Aktuğ Ş. M. (2009). Kadınların Denizcilikteki Yeri, Erişim Tarihi: Antalya Çelebi Marina Müdürü Sayın Füsun Aldırmazoğlu ile yapılan görüşme, Temmuz Barutçugil, İ. (2002) İş Hayatında Kadın Yönetici, Kariyer Yayınları, İstanbul. Bayrak, S., Yücel, A. (2000) Kadın Cinsiyet, Yöneticilik ve Güç Bir Paradoks mu?, 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Nevşehir: Burns, Alvin C., Bush Ronald F. (2005), Marketing Research, 5.Ed. Upper Saddle River, Prentice Hall, New Jersey:210. Cukier, J., Norris, J. ve Wall G. (1996), The Involvement of Women in the Tourism Industry of Bali Indonesia, Journal of Development Studies, 33 (2): Deniz Ticaret Odası Sektör Odası Raporu, 2010:113. Deniz Turizm Yönetmeliği, kulturturizm.gov.tr/tr,14610/deniz-turizmiyonetmeligi.html, Erişim Tarihi: Mayıs Elkins, T.J., Phillips, J.S., Konopaske, R., ve Townsend, J. (2001), Evaluating Gender Discrimination Claims: Is There a Gender Similarity Bias?, Sex Roles, 44(1/2): Fiona, J. (1997), An Occupational Hazard? Sex Segregation in Tourism Employment, Tourism Management, 18 (8): Foley, S., Ngo, H.Y. ve Wong,A. (2006), Perceptions of Discrimination and Justice: Are There Gender Differences in Out Comes, Journal of Occupational and Organizational Psychology den aktaran Onay M.(2009), Algılanan Cinsiyet Ayrımcılığının Sonuçları ve Konuyla İlgili Ampirik Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış, 9 (4): Foster, M.D. (2000), Positive and Negative Responses to Personal Discrimination: Does Coping Make a Difference? Journal of Social Psychology, 140: Gemiadamları Eğitim Sınav Yönergesi, denizcilik.gov.tr /mevzuat /Turkce/ um.aspx? Baslik = 18, Erişim Tarihi: Mayıs Gemiadamları Yönetmeliği,&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=gemiadamları, Erişim Tarihi: Mayıs Gutek, B.A., Cohen, A.G. ve Tsui, A. (1996), Reactions to Perceives Discrimination, Human Relations, 49(6): Hançerlioğlu, O.(2000), Felsefe Ansiklopedisi: Kavramlar ve Akımlar, Remzi Kitabevi:418 Karamürsel Meslek Yüksekokulu İnternet Sayfası, / dldersicerik.pdf, Erişim Tarihi: Mayıs

18 300 Deniz Turizm Sektöründe Algılanan Cinsiyet Ayrımcılığı ve Cinsiyet Önyargısı: Karamürsel Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri, Ağustos Kobrynowicz, D. ve Branscombe, N.R. (1997), Who Considers Themselves Victims of Discrimination? Individual Difference Predictors of Perceived Gender Discrimination in Women and Men, Psychology of Women Quarterly, 21: 348. Kurtuluş, K. (2010), Araştırma Yöntemleri, İstanbul: Türkmen Kitabevi. Lee, E.W.Y. (2003), Individualism and Patriarchy: The Identify of Entrepreneurial Women Lawyers In Hong Kong, In E.E.Y. Lee (eds.), Gender and Change in Hong Kong (78-96), Hong Kong: Hong Kong University Pres. Major, B.,Quinton, W. ve Schmader, T. (2003), Attributions to Discrimination and Self-Esteem: Impact of Group Identification and Situational Ambiguity, Journal of Experimental Social Psychology, 39: Miller, S.L. ve Meloy, M.L. (2000), Women on the Bench: Mavericks, Peacemakers or Something Else? Research Question, Issues and Suggestions, In R. Muraskin ve T. Alleman (eds.), It s a Crime: Women and Justice (53-68), Englewood Cliffs, N J: Regents-Pretince Hall. Ng, C. W. ve Pine, R. (2003), Women and Men in Hotel Management in Hong Kong, Perceptions of Gender and Career Development Issues, Hospitality Management, 22:85-102, Erişim Tarihi: Ngo, H.Y., Tang, C.S. ve Au, W.W. (2002), Behavioral Responses to Employment Discrimination: A Study of Hong Kong Workers, International Journal of Human Resource Management, 13: 135. Onay, M.(2009), Algılanan Cinsiyet Ayrımcılığının Sonuçları ve Konuyla İlgili Ampirik Bir Araştırma, Ege Akademik Bakış, 9 (4): Parlaktuna, İ.( 2010), Türkiye de Cinsiyete Dayalı Mesleki Ayrımcılığın Analizi, Ege Akademik Bakış, 10(4): Ritzer, G., Kenneth C. Kammayer ve Norman R. Yetman (1997), Sociology Experiencing Changing Societies, 4th ed., Allyn and Bacon: 333. Sanchez, J.I. ve Brock, P. (1996), Outcomes of Perveived Discrimanation among Hispanic Employees: Is Diversity Management a Luxuryor a Necessity? Academy of Management Journal, 39(3): Saran, N. (1972), Sosyal Antropolog Gözüyle Toplumumuzda Kadın, Sosyal Antropoloji ve Etnoloji Dergisi, İstanbul Üniversitesi:2-26. Seçer, B. (2009), Kadınların Sendikalara Yönelik Tutumları İle Cinsiyet Ayrımcılığı Algılarının Sendika Üyesi Olma İsteğine Etkisi, Çalışma ve Toplum, 4: Shao, Alan T.(1999), Marketing Research: An Aid To Decision Making, South Western CollegePub., Cincinatti:160.

19 Tümen, C. B., Tepeci, M. ve Onağ, A. (2011), Turizm İşletmeciliği Öğrencilerinin Turizm Sektöründe Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık Konusuna İlişkin Tutumlarının İncelenmesi, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 8(1):3-4. Türkkahraman, M. ve Şahin, K. (2010), Kadın ve Kariyer, Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, 2/1: Unur, K. ve Ulusan, Y. (2010), Lisans Düzeyindeki Turizm Öğrencilerinin Çalışma Hayatında Karşılaşabilecekleri Cinsiyete Dayalı Ayrımcılığı Algılamalarına Yönelik Bir Araştırma, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 7(3). Wood, M. (2000), The Move Towards a Different Career Pattern: Are Women Better Prepared Than Men for a Modern Career? Career Development International, 5 (2): Woods, Robert H. ve Vienhland, Douglas (2000), Women in Hotel Management, Cornell: Hotel and Restaurant A.Q.: Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınevi, 6.Baskı, Ankara:

20 302 Deniz Turizm Sektöründe Algılanan Cinsiyet Ayrımcılığı ve Cinsiyet Önyargısı:

Denizcilikte Cinsiyet Ayrımcılığı ve Önyargı Algısı: Barbaros Denizcilik Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Denizcilikte Cinsiyet Ayrımcılığı ve Önyargı Algısı: Barbaros Denizcilik Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Denizcilikte Cinsiyet Ayrımcılığı ve Önyargı Algısı: Barbaros Denizcilik Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma Yasemin NEMLİOĞLU KOCA * Özet: Denizcilik sektörünün ayırt edici özelliği, çok disiplinli

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı

ÖRNEK BULGULAR. Tablo 1: Tanımlayıcı özelliklerin dağılımı BULGULAR Çalışma tarihleri arasında Hastanesi Kliniği nde toplam 512 olgu ile gerçekleştirilmiştir. Olguların yaşları 18 ile 28 arasında değişmekte olup ortalama 21,10±1,61 yıldır. Olguların %66,4 ü (n=340)

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ

ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ ULUSLARARASI 9. BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ KONGRESİ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BOŞ ZAMAN AKTİVİTELERİNE VERDİKLERİ ANLAMIN VE YAŞAM DOYUMLARININ İNCELENMESİ: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kamil UNUR Doğum Tarihi: 01 02 1967 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Turizm İşletmeciliği ve Uludağ Üniversitesi 1989 Otelcilik Y. Turizm

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması

Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları. Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Proje Adı: Türkiye Akademisinde Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Yansımaları Araştırma Şirketi Araştırma Veren Veri Toplama Firması Araştırmanın Künyesi Kullanılan yöntem(ler) Kalitatif Kantitatif Diğer (açıklayınız)

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

Available online at

Available online at Available online at www.sciencedirect.com Procedia - Social and Behavioral Sciences 55 ( 2012 ) 1079 1088 *English Instructor, Abant Izzet Baysal University, Golkoy Campus, 14100, Bolu, Turkey (karakis_o@ibu.edu.tr)

Detaylı

İçindekiler. Pazarlama Araştırmalarının Önemi

İçindekiler. Pazarlama Araştırmalarının Önemi İçindekiler Birinci Bölüm Pazarlama Araştırmalarının Önemi 1.1. PAZARLAMA ARAŞTIRMALARININ TANIMI VE ÖNEMİ... 1 1.2. PAZARLAMA ARAŞTIRMASI İŞLEVİNİN İŞLETME ORGANİZASYONU İÇİNDEKİ YERİ... 5 1.3. PAZARLAMA

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora 1. Adı Soyadı: Burak Mil 2. Doğum Tarihi: 04.09.1980 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Mersin Universitesi

Detaylı

Halkla İlişkiler Öğrencilerinin Mesleğe Bakışı: Birey-Meslek Uyumu Açısından Bir Değerlendirme

Halkla İlişkiler Öğrencilerinin Mesleğe Bakışı: Birey-Meslek Uyumu Açısından Bir Değerlendirme Halkla İlişkiler Öğrencilerinin Mesleğe Bakışı: Birey-Meslek Uyumu Açısından Bir Değerlendirme Fatih KOÇ 1 Ümit ALNIAÇIK 2 Oktay Çetin 3 Kocaeli Üniversitesi Kandıra Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Dış

Detaylı

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler

Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler Uluslararası Öğrencilerin Ülke ve Üniversite Seçimlerini Etkileyen Faktörler İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yüksek Öğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Fakültesi 2 Giriş Dünyadaki hızlı

Detaylı

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma

Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Sınavlı ve Sınavsız Geçiş İçin Akademik Bir Karşılaştırma Öğr. Gör. Kenan KARAGÜL, Öğr. Gör. Nigar KARAGÜL, Murat DOĞAN 3 Pamukkale Üniversitesi, Honaz Meslek Yüksek Okulu, Lojistik Programı, kkaragul@pau.edu.tr

Detaylı

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department

The Study of Relationship Between the Variables Influencing The Success of the Students of Music Educational Department 71 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 9, Sayı 17, Haziran 2009, 71-76 Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Başarılarına Etki Eden Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. ÜLKER ÇOLAKOĞLU

Yrd.Doç.Dr. ÜLKER ÇOLAKOĞLU Yrd.Doç.Dr. ÜLKER ÇOLAKOĞLU Turizm Fakültesi Konaklama Konaklama İşletmeciliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1982-1988 Lisans Uludağ Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İşletme

Detaylı

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ

POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ POSTPARTUM DEPRESYON VE ALGILANAN SOSYAL DESTEĞİN MATERNAL BAĞLANMAYA ETKİSİ Sevil Şahin 1, İlknur Demirhan 1, Sibel Peksoy 1, Sena Kaplan 1, Gülay Dinç 2 1 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri

Detaylı

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ

ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ ÖĞRETMENLER, ÖĞRETMEN ADAYLARI VE ÖĞRETMEN YETERLĠKLERĠ Yrd. Doç. Dr. Sevinç MERT UYANGÖR ArĢ. Gör. Mevhibe KOBAK Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi OFMAE-Matematik Eğitimi Özet: Bu çalışmada

Detaylı

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS

A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS tesi Sosyal Bilimler Dergisi 6 31 Bahar 2017/1 s.471-482 Asena Deniz ERSOY 1 Osman BAYRAKTAR 2 ÖZ A RESEARCH ON THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STRESSFULL PERSONALITY AND WORK ACCIDENTS ABSTRACT Expressed

Detaylı

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ MYO-ÖS 2010- Ulusal Meslek Yüksekokulları Öğrenci Sempozyumu 21-22 EKĐM 2010-DÜZCE KUYUMCULUK VE TAKI TASARIMI PROGRAMI ÖĞRENCĐLERĐNĐN OKULDAN BEKLENTĐLERĐ VE MESLEKĐ GELECEKLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ Pınar

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 19, OCAK - 2009, S. 20-29 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2009 http://www.marmaracografya.com SOSYAL BİLGİLER VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ COĞRAFYA DERSLERİNE YÖNELİK

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

YAT İŞLETME VE YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI (Yat ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanı)

YAT İŞLETME VE YÖNETİMİ MESLEK ELEMANI (Yat ve Yat İşletmeciliği Meslek Elemanı) TANIM Gemi inşaat mühendisinin gözetimi altında yatların bakımının ve onarımının yapılmasını sağlayan, yatların sevk ve idaresini düzenleyen, yatların marinaya girip çıkmasında kılavuzluk yapan ve gezi

Detaylı

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012

H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü BBY 208 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri II (Bahar 2012) SPSS DERS NOTLARI I 5 Nisan 2012 Aşağıdaki analizlerde http://yunus.hacettepe.edu.tr/~tonta/courses/spring2010/bby208/bby208

Detaylı

ÖNLİSANS DÜZEYİNDEKİ BÜRO YÖNETİMİ PROGRAMLARININ ÖĞRENCİ BEKLENTİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖNLİSANS DÜZEYİNDEKİ BÜRO YÖNETİMİ PROGRAMLARININ ÖĞRENCİ BEKLENTİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖNLİSANS DÜZEYİNDEKİ BÜRO YÖNETİMİ PROGRAMLARININ ÖĞRENCİ BEKLENTİLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Cansu ÖZTÜRK 1, Yasin BOYLU 2 Özet Bu çalışmada, yeni düzenlemelere yön verebilecek verilerin elde edilebilmesi

Detaylı

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSİ

DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSİ TANIM Ticaret gemilerinin verimli bir biçimde işletilmesi ile limanların yönetimi alanında çalışan kişidir. A- GÖREVLER Deniz ulaştırma işletme mühendisi uzak yol vardiya zabiti veya uzak yol vardiya mühendisi

Detaylı

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI

MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI MAVİ YAKALILARIN ÇALIŞMAYA YÖNELİK TUTUMLARI ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ VERİ BANKASI ÖRNEĞİ www.calismapsikolojisi.net Yrd. Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Kocaeli Üniversitesi Gündem İnsan Kaynakları ve Çalışma

Detaylı

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞANLARINDA E-ÖĞRENME FARKINDALIĞININ ARTTIRILMASI Mesleki Eğitim Kurumlarında Görev Yapan Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin E- Öğrenme Ortamları ile İlgili Görüşlerinin Karşılaştırmalı

Detaylı

Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT 1, Nazmiye EKİNCİ 2, Elif ERBAY 3

Seyhan ÇİL KOÇYİĞİT 1, Nazmiye EKİNCİ 2, Elif ERBAY 3 SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN MUHASEBE EĞİTİMİNE BAKIŞ AÇILARINI BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ANKARA ÜNİVERSİTESİ VE GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ A RESEARCH ON DETERMINING THE PERSPECTIVES

Detaylı

Okula ve Sınıfa Uyum Açısından Türkiye de Öğrenim Gören Mülteci Çocuklar ile İlköğretimdeki Öğrenciler Arasındaki Farklar

Okula ve Sınıfa Uyum Açısından Türkiye de Öğrenim Gören Mülteci Çocuklar ile İlköğretimdeki Öğrenciler Arasındaki Farklar Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi Antalya 2017 Okula ve Sınıfa Uyum Açısından Türkiye de Öğrenim Gören Mülteci Çocuklar ile İlköğretimdeki Öğrenciler Arasındaki Farklar Hazırlayan

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ BİYOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARININ FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Gülay EKİCİ Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, ANKARA Özet Bu

Detaylı

İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARININ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMASI: Başlangıç Anketinden İlk Bulgular

İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARININ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMASI: Başlangıç Anketinden İlk Bulgular İŞKUR MESLEKİ EĞİTİM PROGRAMLARININ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ ÇALIŞMASI: Başlangıç Anketinden İlk Bulgular Cristobal Ridao-Cano Ahmet Levent Yener Dünya Bankası AOA Beşeri Kalkınma Sektörü İstanbul, 9 Aralık,

Detaylı

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME

HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI ÜZERĠNE BĠR DEĞERLENDĠRME Psi. Özge Kutay Sos.Yelda ġimģir Ġzmir,2014 HEMġEHRĠ ĠLETĠġĠM MERKEZĠ ÇALIġANLARIYLA STRES VE KAYGI DURUMLARI

Detaylı

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ ORTAK SINAV BAŞARISININ ÇEŞİTLİ

Detaylı

Üniversite Personelinin İşyerinde Engelliye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

Üniversite Personelinin İşyerinde Engelliye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi Üniversite Personelinin İşyerinde Engelliye Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi Hande Şahin a*, İştar Cengiz b a Kırıkkale Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü, Kırıkkale. b Kırıkkale

Detaylı

İlk Defa Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Derse Yönelik Algılamaları Üzerine Bir Alan Araştırması:

İlk Defa Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Derse Yönelik Algılamaları Üzerine Bir Alan Araştırması: İlk Defa Muhasebe Dersi Alan Öğrencilerin Derse Yönelik Algılamaları Üzerine Bir Alan Araştırması: Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği Yrd. Doç. Dr. Uğur Kaya Karadeniz Teknik Üniversitesi, İİBF. Özet

Detaylı

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN BİLGİ OKUR- YAZARLIĞI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Yalçın UYAR - Hakan SUNAY yuyar@ankara.edu.tr- hsunay@ankara.edu.tr

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ

İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ Dr. Salih DURSUN İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ KAVRAM MODELLER UYGULAMA Beta Yay n No : 2668 İşletme - Ekonomi : 558 1. Baskı Mart 2012 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-692 - 5 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

Hastane Yönetimi-Ders 8 Hastanelerde İstatistiksel Karar Verme

Hastane Yönetimi-Ders 8 Hastanelerde İstatistiksel Karar Verme Hastane Yönetimi-Ders 8 Hastanelerde İstatistiksel Karar Verme Öğr. Gör. Hüseyin ARI 1 İstanbul Arel Üniversitesi M.Y.O Sağlık Kurumları İşletmeciliği Hastane Yönetiminde İstatistiksel Karar Vermenin Önemi

Detaylı

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity

Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity Çalışma Hayatının İki Büyük Korkusu: İşsizlik ve İş Güvencesizliği Two Big Fear of Working Life: Unemployment and Job Insecurity İskender GÜMÜŞ* Nebi Sümer, Nevin Solak, Mehmet Harma İşsiz Yaşam: İşsizliğin

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu ARALIK 2011 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI

MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BİREYSEL SES EĞİTİMİ DERSİNE YÖNELİK TUTUMLARI Gülşen Yaldız Necmettin Erbakan Ü. A. K. Eğitim Fakültesi G. S. E. Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı gulsen_yaldiz@hotmail.com

Detaylı

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular

5. BÖLÜM: BULGULAR Yerleşik Yabancılara Yönelik Bulgular 5. BÖLÜM: BULGULAR Bu bölümde proje süresince belirlenmiş hedefler ışığında ulaşılan bulgulara yer verilmiştir. Bulgular, yerleşik yabancılar ve halk kütüphaneleri olmak üzere iki farklı bölümde sunulmuştur.

Detaylı

MARİNA HİZMETLERİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR MARİNA UYGULAMASI. Ali Cemal Töz, Gamze Arabelen, Oğuz Atik, Can Akaltan

MARİNA HİZMETLERİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR MARİNA UYGULAMASI. Ali Cemal Töz, Gamze Arabelen, Oğuz Atik, Can Akaltan MARİNA HİZMETLERİNİN MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR MARİNA UYGULAMASI Ali Cemal Töz, Gamze Arabelen, Oğuz Atik, Can Akaltan Çalışmanın Amacı: Bu çalışmanın temel hedefi, Çeşme de

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları

Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı. İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları Yard. Doç. Dr. Mine Afacan Fındıklı İş Değerleri ve Çalışma Hayatına Yansımaları İstanbul - 2013 Yayın No : 2918 İşletme-Ekonomi Dizisi : 590 1. Baskı Haziran 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377-943 - 8 Copyright

Detaylı

Araştırma Makalesi / Research Article. Technical Program Students' Attitudes Towards Analysis of Computer and Internet Use

Araştırma Makalesi / Research Article. Technical Program Students' Attitudes Towards Analysis of Computer and Internet Use BEÜ Fen Bilimleri Dergisi BEU Journal of Science 2(2), 127-134, 2013 2(2), 127-134, 2013 Araştırma Makalesi / Research Article Teknik Program Öğrencilerinin Bilgisayar ve İnternet Kullanımına Yönelik Tutumlarının

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN

LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN LOJİSTİK UYGULAMALARI VE ARAŞTIRMALARI MERKEZİ LOJİSTİK SEKTÖRÜNDE KADIN Şubat, 2013 Fikri Mülkiyet Hakları Saklıdır ÇALIŞMA EKİBİ Bülent TANLA (Danışman) Prof. Dr. Okan TUNA (Koordinatör) Öğr. Gör. Aslıhan

Detaylı

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Dersin kodu : 1 : Güz Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U L ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Principles of Ataturk and History of Revolutions I Z 0 0

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi 19-22 Ekim 2017 Antalya/Türkiye BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN SAĞLIKLI YAŞAM BİÇİMİ DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ Öznur KARA

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? *

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEKİ EĞİTİMİNDE SINAVSIZ GEÇİŞ SORUN MU? * Is Entrance Without Exam a Problem in Vocational Training in Health Service? Öğr. Gör. Sedat BOSTAN 1 ÖZET Amaç: Ön lisans düzeyinde sağlık

Detaylı

Yatlarda Mavi Bayrak Uygulaması ve Yatçıların Çevresel Farkındalığına Etkisi

Yatlarda Mavi Bayrak Uygulaması ve Yatçıların Çevresel Farkındalığına Etkisi Yatlarda Mavi Bayrak Uygulaması ve Yatçıların Çevresel Farkındalığına Etkisi İçerik Çalışmanın Amacı Mavi Bayrak Ödülü Yatlar için Mavi Bayrak kriterleri Çalışma yöntemi Bulgular Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

ÖN LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KARİYERE YÖNELİK ALGILARI: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

ÖN LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KARİYERE YÖNELİK ALGILARI: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ ÖN LİSANS DÜZEYİNDE TURİZM EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN KARİYERE YÖNELİK ALGILARI: SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ PERCEPTIONS OF PRE-UNDERGRADUATE LEVEL TOURISM STUDENTS TOWARDS CAREER: THE CASE OF

Detaylı

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47.

International Journal of Progressive Education, 6(2), 27-47. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: AYŞE AYPAY Doğum Tarihi: 24 02 1969 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Bölümü Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans

Detaylı

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ KIMYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ENDÜSTRİYEL KİMYAYA YÖNELİK TUTUMLARI VE ÖZYETERLİLİK İNANÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİ; CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Gülbin KIYICI Arş.Gör.Dr. Nurcan KAHRAMAN Prof.

Detaylı

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI

EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI EĞİTİMDE YEŞİL İNSAN TÜKETİMDE YEŞİL ÜRÜN: NAZİLLİ İİBF VE NAZİLLİ MYO ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK BİR DUYARLILIK ANALİZİ ÇALIŞMASI Hulusi DOĞAN Adnan Menderes Üniversitesi Doç. Dr. Nazilli İİBF Fakültesi hulusidogan@gmail.com

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN:

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Haziran 2017 Cilt:6 Özel Sayı:1 Makale No: 07 ISSN: TEKSTİL SEKTÖRÜNÜN MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNDEN BEKLENTİLERİ Öğr. Gör. Naci Bulur İnönü üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu naci.bulur@inonu.edu.tr Öğr. Gör. Murat Ulaş İnönü üniversitesi Arapgir

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi

Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi 186 Bir Sağlık Yüksekokulunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Ve Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi Filiz Kantek, Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Antalya,Türkiye, fkantek@akdeniz.edu.tr

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Derya DENİZ Doğum Tarihi: 31.12.1979 Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji İstanbul Üniversitesi 2002

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim, kurum ya da kuruluşlarında; öğrencilere konaklama işletmeciliği konularda bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet S. İLKAY Uzman Tülin FİLİK ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİNİN ÖLÇÜLMESİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Demet ÜNALAN Doç. Dr. Mehmet

Detaylı

Prof. Dr. Serap NAZLI

Prof. Dr. Serap NAZLI Prof. Dr. Serap NAZLI Eserler Listesi (2014) A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: A1. Nazlı, S. (2006). Comprehensive Guidance and Counselling Programme Practices in Turkey. Mediterranean

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI N.E.Ü. A.K.E.F. MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Dr. H. Onur Küçükosmanoğlu N.E.Ü. A.K.E.F. Müzik Eğitimi A.B.D h_onur_k@hotmail.com Arş. Gör.

Detaylı

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ

T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ T.C. ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ EĞİTİMİ DEĞERLEMESİ RAPORU Mart 2010 1 ÖNSÖZ İç kontrol sistemi eğitiminin değerlendirmesi amacıyla Ç.K.Ü. de 253 yanıtlayıcıya uygulanan anket çalışması,

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2016 MEZUN MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ TAKDİM 2006 yılında kurulan ve değer üreten üniversite sloganıyla yeni kurulan üniversiteler arasında

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL AKADEMİK BAŞARILARI Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt: XVII, Sayı: 1, 2003 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖSS ve ÖZEL YETENEK SINAVI PUANLARINA GÖRE GENEL

Detaylı

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.

EĞİTİM İŞ ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06. 2009 EĞİTİM İŞ EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI ANNE BABALARIN ÖSS SINAVI SONRASI BEKLENTİ VE KAYGILARININ TESPİT EDİLMESİ ARAŞTIRMA NO:2 GENEL EĞİTİM SEKRETERLİĞİ 14.06.2009 ARAŞTIRMANIN AMACI Araştırmanın

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent KOŞAN Doğum Tarihi: 13.05.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. AGE100 Temel Biligi Teknolojileri TD101 Türk Dili I AGE106 Muhasebe I

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. AGE100 Temel Biligi Teknolojileri TD101 Türk Dili I AGE106 Muhasebe I ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2014/15 ÖĞRETİM PROGRAMI 14.11.2014 Hazırlık YD001 Hazırlık Sınıfı 0 0 0 0 60 60 1. Yarıyıl AGE100 Temel Biligi Teknolojileri 2

Detaylı

ALGILANAN CĠNSĠYET AYRIMCILIĞININ SONUÇLARI VE KONUYLA ĠLGĠLĠ AMRĠPĠK BĠR ARAġTIRMA

ALGILANAN CĠNSĠYET AYRIMCILIĞININ SONUÇLARI VE KONUYLA ĠLGĠLĠ AMRĠPĠK BĠR ARAġTIRMA Ege Akademik BakıĢ / Ege Academic Review 9 (4) 2009: 1101-1125 ALGILANAN CĠNSĠYET AYRIMCILIĞININ SONUÇLARI VE KONUYLA ĠLGĠLĠ AMRĠPĠK BĠR ARAġTIRMA THE CONSEQUENCES OF PERCEIVED GENDER DISCRIMINATON AND

Detaylı

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENİ

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği ile ilgili eğitim veren kişidir. A- GÖREVLER Seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği

Detaylı

BÖLGESEL KALKINMADA YAT TURİZMİNİN ROLÜNE İLİŞKİN YEREL HALKIN BAKIŞI: TAŞUCU ÖRNEĞİ

BÖLGESEL KALKINMADA YAT TURİZMİNİN ROLÜNE İLİŞKİN YEREL HALKIN BAKIŞI: TAŞUCU ÖRNEĞİ ÇATALHÖYÜK Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi Yıl: 2016, Sayı: 1 Sayfa: 271 284 ÇATALHÖYÜK International Journal of Tourism and Social Research Year: 2016, Issue: 1 Page: 271 284 BÖLGESEL

Detaylı

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ YATÇILARIN MARİNA TERCİHİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİNİN MARİNA BAĞLILIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Öğr. Gör. Can KARAOSMANOĞLU Yaşar Üniversitesi - MYO Marina ve Yat İşletmeciliği Programı Doç. Dr. İpek KAZANÇOĞLU

Detaylı

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri

Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Pazarlama Araştırması Grup Projeleri Projeler kapsamında öğrencilerden derlediğiniz 'Teknoloji Kullanım Anketi' verilerini kullanarak aşağıda istenilen testleri SPSS programını kullanarak gerçekleştiriniz.

Detaylı

Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU

Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU Doç.Dr. OSMAN ERALP ÇOLAKOĞLU Turizm Fakültesi Seyahat İşletmeciliği Bölümü Seyahat İşletmeciliği Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri Aydın Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik 1981-1986 Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. YETENEK KAVRAMI...3 1.1. Yeteneğin Tanımı...3 1.2. Yetenek Kavramının Tarihsel Gelişimi...7 1.3. Yetenek Kavramının İş Yaşamına Girmesi...8 1.3.1. Küreselleşme Olgusu...8

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI

ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÜZERİNE BAKIŞ AÇILARI Çiğdem ŞAHİN TAŞKIN* Güney HACIÖMEROĞLU** *Yrd. Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü **

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2010 Yılı Gençlerin İşsizlik ve İstihdam İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) Hanehalkı İşgücü İstatistikleri veri tabanı 2010 yılı sonuçlarına göre ülkemizde gençlerin

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 2017 0 ÖĞRENCİ MEMNUNİYET ANKETİ DEĞERLENDİRME RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 4 1. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİ İSTATİSTİKLERİ... 6 2.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bige Zeynep OKTUĞ Doğum Tarihi: 12.02.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans İletişim

Detaylı

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır

Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı. 10 Ağustos 2010 Diyarbakır Diyarbakır da Anayasa Değişiklik Paketi ve Referandum Algısı 10 Ağustos 2010 Diyarbakır 2 DİYARBAKIR DA ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ VE REFERANDUM ALGISI 10 Ağustos 2010 Doç. Dr. Behçet Oral Doç. Dr. İlhan

Detaylı

Yetişkin Öğrenme İlkeleri ve Denizcilik Öğrencilerinin Üniversite Eğitimine İlişkin Algıları

Yetişkin Öğrenme İlkeleri ve Denizcilik Öğrencilerinin Üniversite Eğitimine İlişkin Algıları Yetişkin Öğrenme İlkeleri ve Denizcilik Öğrencilerinin Üniversite Eğitimine İlişkin Algıları A. Güldem Cerit 29.05.2004 I. Aktif Eğitim Kurultayı Dokuz Eylül Üniversitesi DESEM 75. Yıl Amfisi Andragoji:

Detaylı

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK

Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Halil Coşkun ÇELİK Siirt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Halil Coşkun ÇELİK 15 Mayıs 2008 Hemen hemen her bilim alanındaki gelişmeler, yapılmış sistematik araştırmaların katkılarına bağlıdır. Bu yüzden genel olarak araştırma,

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği

Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ. Geleneksel Türk Müziği GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİYLE AMATÖR OLARAK İLGİLENEN BİREYLERİN ORTAÖĞRETİM DERS SÜREÇLERİNDE YER ALAN GELENEKSEL ÖĞRETİ VE UYGULAMALARI DEĞERLENDİRME DURUMLARI Yrd.Doç.Dr. Serap YÜKRÜK GİRİŞ Sanat eğitiminin

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA İZMİR İLİ MLO OKULLARINDA BİYOLOJİ DERSLERİNDE EĞİTİM TEKNOLOJİSİ UYGULAMALARININ (BİLGİSAYARIN) ETKİLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Fulya USLU, Rıdvan KETE Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi,

Detaylı