bilkent senfoni'den haberler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "bilkent senfoni'den haberler"

Transkript

1 bilkent senfoni'den haberler 2006 ya Vals ve Kemanla Merhaba Bilkent Senfoni Orkestras (BSO), geleneksel yeni y l konserini 25 Aral k 2005 te verdi. BSO Müzik Direktörü Emil Tabakov yönetimindeki konsere, genç kufla n dikkat çeken solistlerinden Bulgar kemanc Svetlin Roussev kat ld. F. von Suppe nin Die Leichte Cavallerie Uvertürü ile bafllayan konser, Roussev in seslendirdi i, keman repertuvar n n en sevilen ve virtüözlük gerektiren, C.Saint-Saens n Op.28, Introduction et Rondo Capriccioso ile P. Sarasate nin Op.20, Zigeunerweisen adl eserleriyle devam etti. Konserin ikinci yar s nda BSO, J. Offenbach n Orphee aux Enfers Uvertürü ve vals kral olarak ünlenen Johann Strauss un Die Fledermaus Uvertürü ile en sevilen valsleri Kaizer Walzer, Pizzicato Polka, Frühlingsstimmen, Unter Donner und Blitz ve An der Schönen Blauen Donau yu seslendirdi. Pakistan Depremine Sanatç Duyarl l dil Biret ten Massenet Rüzgar Beethoven, Brahms ve Chopin in tüm piyano eserlerini seriler halinde seslendiren, kay tlar n yapan ve CD leri tüm dünyada iki milyonun üzerinde satan piyanistimiz dil Biret, Frans z besteci Jules Massenet nin piyano konçertosunun Türkiye prömiyerini, 17 Aral k 2005 te Bilkent Senfoni Orkestras (BSO) eflli inde gerçeklefltirdi. Özellikle Frans z orkestra repertuvar ndaki uzmanl yla tan nan fief Alain Paris yönetimindeki BSO, Massenet nin Phadra Uvertürü ile Ernest Chausson un Op.20, Si bemol majör Senfonisi ni seslendirdi. Biret in hayat verdi i Massenet konçertosunun stüdyo kayd da yap ld. Kay tlar içeren CD, bu y l bir Frans z plak flirketi taraf ndan piyasaya ç kar lacak. Dünyaca ünlü piyanistimiz Gülsin Onay ve flüt sanatç m z fiefika Kutluer, Pakistan depremzedeleri yarar na Bilkent Senfoni Orkestras (BSO) ile birer konser verdi. Konserlerin geliri, Birleflmifl Milletler Çocuklara Yard m Fonu nun (UNICEF) 60. Kurulufl Y l Etkinlikleri çerçevesinde depremzedeler için aç lan hesaba aktar ld. Gülsin Onay n solistli indeki ilk konser, 3 Ocak 2006 da Bilkent Konser Salonu nda gerçeklefltirildi ten bu yana UNICEF in yi Niyet Elçisi olan Gülsin Onay, Viyana Klasik Okulu nun en önemli temsilcisi Wolfgang Amadeus Mozart n KV.414, La majör, 12. Piyano Konçertosu nu yorumlad. Bu konser ayn zamanda, dahi bestecinin do umunun 250. y l olan 2006 daki ilk Mozart seslendirmesi oldu. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili, fief Ifl n Metin in yönetti i konserde BSO, Ludwig van Beethoven n Op.92, La majör, 7.Senfonisi ni de sundu. fiefika Kutluer in solist olarak kat ld konser 21 Ocak 2006 dayd. fief Ifl n Metin yönetimindeki konserde Kutluer, BSO eflli inde Gluck un Dance of the Blessed Spirits, Chaminade nin Flüt ve Orkestra çin Konçertino, Piazzola n n Oblivion, Grillo nun Lagrima e Sonrisas, Faure nin Flüt ve Orkestra çin Fantezi ile Pavane ve Borne nin, Bizet nin ünlü Carmen operas ndan flüt ve orkestra için düzenledi i Carmen Fantasy eserlerini yorumlad. 44

2 Bilkent Senfoni Orkestras ndan Barok Müzi i Bilkent Senfoni Orkestras (BSO), 4 fiubat 2006 da fief Howard Griffiths yönetiminde bir konser verdi. Konserin solisti, döneminin en yetenekli ve popüler sanatç lar ndan biri olarak gösterilen blok flüt virtüözü Maurice Steger di. Barok müzi in en seçkin örneklerinin sunuldu u konserde Handel in Royal Fireworks Music adl eseri, Telemann n TWA.55A, La minör, Blok Flüt, Yayl Çalg lar ve Sürekli Bas çin Süit i, Vivaldi nin Il Gardellino bafll kl Op.10, Re majör, 3. Flüt Konçertosu ile talyan besteci Respighi nin Gli Uccelli adl yap t seslendirildi. Bilkent Gençlik Senfoni Orkestras Ünlem Sanat Dergisi nde Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli i Bölümü 1. s n f ö rencilerinden Özgecan Payzin in, Bilkent Gençlik Senfoni Orkestras Ö retmenler Günü Konseri yle ilgili izlenimlerini içeren Bir Konser An s adl yaz s, Ünlem Sanat Dergisi nin Ocak-fiubat 2006 say s nda yay mland dan bu yana Zürih Oda Orkestras n n sanat yönetmeni ve birinci flefi olan Howard Griffiths, ngiltere do umludur. Londra Kraliyet Filarmoni Orkestras, Fransa Devlet Orkestras, Moskova Radyosu Çaykovski Senfoni Orkestras, Lüksemburg Filarmoni, Finlandiya Tapiola Sinfonietta, Montpellier Filarmoni, Varflova Filarmoni, Basel Senfoni, Londra Mozart Players, spanya Devlet Orkestras, Slovakya Radyo Senfoni Orkestras, Almanya NDR ve SWF Orkestralar ile Polonya Oda Orkestras gibi dünyan n önde gelen topluluklar yla çal flm flt r. Warner, Universal, CPO, Sony ve Koch gibi çeflitli plak flirketleriyle 60 n üzerinde CD kayd yapan Griffiths, NDR Hannover Radyo Filarmoni Orkestras yla Louis Spohr un tüm senfonileri ve Ferdinand Ries in piyano konçertolar n n kay tlar n da gerçeklefltirecektir. Ünlü blok flüt sanatç s Maurice Steger, aralar nda Friedrich Hegar ve Karajan Kültür Derne i ödüllerinin de bulundu u birçok ödüle de er görülmüfltür. Henüz ö renciyken bafllad solistlik kariyerini London Wigmore Hall, Roma Accademia di Santa Cecilia, Berlin Filarmoni, Madrid Teatro Real, Paris Théâtre du Châtelet, Berlin Konzerthaus, Zürih Tonhalle, Lucerne Kultur und Konzerthaus, Hamburg Musikhalle ve Amsterdam Concertgebouw gibi seçkin konser salonlar nda gerçeklefltirdi i performanslar yla sürdüren Steger, Haziran 2003 te Güney Amerika da genifl kapsaml bir turne gerçeklefltirmifl ve Brezilya Belem Müzik Festivali nde yer alm flt r. Akademie für Alte Musik Berlin, Musica Antiqua Köln, Europa Galante Barok Orkestras, Accademia Bizantina ve I Barocchisti gibi barok müzik topluluklar yla düzenli olarak konserler veren Steger, Londra Mozart Players, Berlin Baroque Soloists, Capella Istropolitana, Württemberg Oda Orkestras ve Zürih Oda Orkestras gibi modern senfoni orkestralar yla hem solist hem flef olarak çal flmaktad r. fiehitlerimize Sayg Bilkent Senfoni Orkestras (BSO), Çanakkale flehitlerimizi anmak amac yla 16 Mart 2006'da fiehitlere Sayg Konseri ni gerçeklefltirdi. Türk Silahl Kuvvetleri Mehmetçik Vakf ve Türkiye Harp Malulü, Gaziler, fiehit Dul ve Yetimleri Derne i iflbirli iyle düzenlenen konseri Çetin Ifl közlü yönetti. Nilgün Akkerman (soprano), Ünüflan Kulo lu (tenor), Sadagat Velibekova (piyano), fiebnem Alg n (mezzo soprano) ve Bülent Ateflo lu nun (bas) solist olarak kat ld konserde Çetin Ifl közlü nün Türk Ordu Senfonisi ve Çanakkale Kahramanlar adl eserleri ile Albinoni nin ünlü Adagio su seslendirildi. Ifl közlü nün eserlerinde BSO ya Elnara Kerimova yönetimindeki TRT Çoksesli Korosu, Ankara Korosu ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvar Korosu efllik etti. 45

3 Bilkent Gençlik Senfoni Orkestras ndan 19 May s Konseri Bilkent Gençlik Senfoni Orkestras (BGSO), Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayram na yönelik olarak 19 May s 2006 da bir konser verdi. Bilkent Senfoni Orkestras Mozart Sezonu Klasik müzi in ölümsüz bestecisi Wolfgang Amadeus Mozart n do umunun 250. y l, 2006'da tüm dünyada kutlan yor. Bilkent Senfoni Orkestras n n (BSO) bu sene boyunca Mozart Sezonu kapsam nda on konseri var. Söz konusu konserlerden ilkini 18 fiubat 2006 da BSO Müzik Direktörü Emil Tabakov yönetti. Bulgar Ulusal Radyo Korosu nun da efllik etti i BSO, Mozart n KV.543, Mi bemol majör 39. Senfonisi ile Requiem ini seslendirdi. Konsere Feryal Türko lu (soprano), Ferda Yetifler (mezzo soprano), Ayhan Ufltuk (tenor) ve Cem Beran Sertkaya (bas) solist olarak kat ld. Mozart Sezonu nun ikinci konseri, 18 Mart 2006 dayd. fief Howard Griffiths yönetimindeki konserin solisti, genç ve baflar l Çinli piyanist Sa Chen'di. Ünlü bestecinin KV.492, Figaro nun Dü ünü Operas Uvertürü, KV.488, La majör 23. Piyano Konçertosu ve Jüpiter bafll kl KV.551, Do majör 41. Senfonisi nin seslendirildi i konserde BSO, dinleyecilerine bir kez daha sanat dolu bir gece yaflatt. Konserin ilk yar s nda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi ö rencilerinden genç piyanistlerimiz Emrecan Yavuz ve Beste Ayd n n solistli inde C.Saint-Saens n Hayvanlar Karnaval n seslendirdi. Orijinali oda müzi i eflli indeki iki piyano için yaz lm fl olan eserde solistlere Cem Önertürk (flüt), Candan Ifl k Yüce (klarnet), Aykut Köselerli (silofon, glockenspiel), Malika Aziz (keman), Nazl Avc (keman), Gizem Yücel (viyola), Gözde Yaflar (viyolonsel) ve Da han Do u (kontrbas) efllik etti. Konserin ikinci yar s nda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili, fief Ifl n Metin yönetimindeki Bilkent Gençlik Senfoni Orkestras n n solisti yine Emrecan Yavuz du. Genç müzisyen, BGSO eflli inde P.. Çaykovski nin Op.23, Si bemol minör 1. Piyano Konçertosu nu yorumlad. Faz l Say Konserleri Dünyaca ünlü piyanistimiz Faz l Say, 26 ve 27 May s 2006 da Bilkent Senfoni Orkestras ile iki konser verdi. Say bu konserlerde, genç kuflak bestecilerimizden Mahir Cetiz in Gece Günefli bafll kl Piyano Konçertosu nun dünya prömiyerini gerçeklefltirdi ve Beethoven n Koral Fantezi sini fief brahim Yaz c yönetimindeki BSO yla birlikte yorumlad. Kültür ve Turizm Bakanl Devlet Çoksesli Korosu nun da efllik etti i eserde solo partileri Burcu Soysev (soprano), Özgecan Gençer (soprano), Zeynep P nar Çak t (alto), Murat Karahan (tenor), Efe K ncal (tenor) ve Cem Beran Sertkaya (bas) seslendirdi. Sevgililer Günü nde Anlaml Konser Bilkent Senfoni Orkestras n n (BSO) Sevgililer Günü Konseri, 14 fiubat 2006 da Dünya Kanserli Çocuklar Günü kapsam nda düzenlendi ve konserin bütün geliri Lösemili Çocuklar Vakf na ba flland. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili, fief Ifl n Metin yönetimindeki konserde romantik müzi in en sevilen piyano konçertolar seslendirildi. Konserin solisti tan nm fl piyanistimiz Emre fien di. Sanatç, Çaykovski nin Op.23, Si minör 1. Piyano Konçertosu ile Rahmaninof un Op.18, Do minör 2. Piyano Konçertosu nu BSO eflli inde yorumlad. 46

4 mezunlardan haberler Planet e Bilkentli Genel Müdür Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü 1991 mezunlar ndan Alpay Sidal, Teknoloji Holding kurulufllar ndan Planet in genel müdürü oldu. Kariyerine Koçbank ta sistem analisti olarak bafllayan Sidal, yurtd fl na ç karak Unisys flirketinde dan flmanl k, proje yönetmenli i ve finansal çözümlerden sorumlu sat fl müdürlü ü yapt. Sidal, daha sonra s ras yla Planet te ifl gelifltirmeden sorumlu genel müdür yard mc l ve Turkcell de kurumsal hizmetler ürün yönetimi birim müdürlü ü görevlerinde bulundu. Uluslararas Arenadaki Bilkentli: Heyecan N. Veziro lu Bilkent Üniversitesi ngiliz Dili ve Edebiyat Bölümü 1990 mezunlar ndan Heyecan Nazl Veziro lu, Avrupa Birli i ile ülkemiz aras ndaki iliflkilerin gelifltirilmesinde gösterdi i üstün performans dolay s yla Avrupa Birli i (AB) Genifllemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Olli Rehn den takdir mektubu ald. Ça dafl Türk kad n n Avrupa ya tan tan Türk olarak da an lan Veziro lu, Türkiye nin AB ye Girifl Sürecinde Kültür Boyutu bafll kl bildirisiyle Baron Who is Who ansiklopedisinin The Europe 500: Leaders for the New Century bölümünde yer ald. Mezunumuz, dünyan n çeflitli bölgelerinde AB ve Türkiye iliflkileri ile liderlik ve uluslararas politika üzerine verdi i konferanslar sonucunda Mükemmeliyet Madalyas na da de er görülmüfltü. Türkçe ve ngilizce fliirler yazan, ürünleri ABD de Hollywood Artists Record Company taraf ndan bestelenmek üzere al nm fl olan Veziro lu, Bilkent Üniversitesi nde Uluslararas liflkiler Bölümü nden de dersler seçti ini ve bu disiplinleraras e itimin ifl yaflant s nda kendisine önemli faydalar sa lad n belirtiyor. 47 Salsa fiampiyonu Mezunumuz Bilkent Üniversitesi Uluslararas liflkiler Bölümü 2004 mezunlar ndan fiebnem Burcuo lu, Türkiye'nin dört bir yan ndan dansç lar n kat l m yla gerçekleflen 2. Salsa Cumhuriyet Kupas nda amatör kategoride Türkiye flampiyonu oldu. Burcuo lu ve partneri, seçici kurulunu Fransa'n n dünyaca ünlü dans grubu Uforia Dance Company ile dünyan n en önemli salsa organizatörlerinden biri olarak gösterilen, Salsa-UK'in kurucusu Paul Young' n oluflturdu u yar flmada yirmi dokuz çifti geride b rakarak birincili e uzand. 3-5 fiubat 2006 tarihlerinde düzenlenen Brit Salsa Fest e Paul Young n özel konuk olarak davet etti i genç dansç lar, ngiltere nin Blackpool flehrinde gerçekleflen, dünyaca ünlü sanatç lar n ders verdi i, atölye çal flmalar, salsa partileri ve özel gösterilerle renklenen organizasyonda Türkiye yi temsil ettiler. Dansla ilk olarak Bilkent Üniversitesi nde tan flan Burcuo lu, bir buçuk ay gibi k sa bir sürede ald derslerle kazand kupay yeni ödüllerle pekifltirmek istiyor. lk hedefi Salsa Cumhuriyet Kupas nda profesyonel kategoride yar flmak olan Burcuo lu nun en büyük düflü, ABD de yap lan ve dünyan n en önemli salsa yar flmas say lan Mayan World Salsa Competition'da ülkemizi temsil etmek.

5 Giriflimci Bir Mezunumuz: Ela Kurtulmuflo lu Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü 2005 mezunlar ndan Ela Kurtulmuflo lu, Edusela ad nda bir e itim ve dan flmanl k flirketi kurdu. Profesyonel bir e itmen kadrosuyla d fl ticaret uzmanl, sat fl ve pazarlama teknikleri, müflteri memnuniyeti, bankalar için iç denetim ve fon yönetimi, KOB lere yönelik dan flmanl k, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, risk yönetimi, finans sektöründe olmayanlar için finans bilgileri, stratejik sat n alma ve süreç yönetimi, müflteri bulma ve izleme teknikleri gibi e itim programlar olan Edusela, programlar sonras nda kat l m belgesi veriyor ve baz e itimlerin sonunda yap lan s navlarda en baflar l befl kifliye staj olana sa l yor. E itimler anlaflmal otellerde ya da e itim talep eden firmalar n bünyesinde gerçeklefltiriliyor. Bu hizmetler, Bilkent Üniversitesi mezunlar na %20 indirimli. Kiflisel geliflimini sürdürmek ve olas sorunlara an nda müdahale edebilmek için her e itime kat lmaya çal flt n belirten Kurtulmuflo lu, bütün e itim etkinliklerinin koordinasyonundan sorumlu. Kentsel Tasar mda Bilkent Perspektifi Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi ve Yak n Çevresi Kentsel Tasar m Proje Yar flmas nda, Bilkent Üniversitesi Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasar m Bölümü 1996 mezunlar ndan Asl han Özaslan ikincilik, 2005 mezunlar ndan Elif Selena Ayhan ile Fulya Cönger dördüncü mansiyon ödüllerini kazand. stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf ndan düzenlenen yar flmada Ayhan ve Cönger in proje dan flman, bölümün 2004 mezunlar ndan Yeliz Kahya yd. Ericsson a Bilkentli Yönetici MBA Mezunumuz Cisco Systems da Bilkent Üniversitesi MBA 1989 mezunlar ndan Alp Önder Güler, Cisco Sytems Türkiye nin ticari pazarlardan sorumlu genel müdür yard mc l görevine getirildi. NCR, DC Gartner ve Digital flirketlerinde de çal flm fl olan Güler, Cisco Systems a kat lmadan önce Microsoft Türkiye nin üretim sektörü sat fl müdürü olarak görev yap yordu. Bilkent Üniversitesi BilgisayarMühendisli i Bölümü 1992 lisans ve 1996 yüksek lisans mezunlar ndan Yi it Kulabafl, Ericsson Türkiye & srail Pazarlama ve letiflim Bölümü ne genel müdür yard mc s olarak atand. Kulabafl, yeni görevinden önce Oracle Türkiye, NCR Türkiye ve Microsoft Türkiye de çal flm flt. 48

6 Bilkent Bilim Dünyas na Yön Veriyor flletme Mezunumuz BenQ Mobile da Bilkent Üniversitesi flletme Bölümü 1994 mezunlar ndan Funda Tabo lu, BenQ Mobile Türkiye nin pazarlama müdürü oldu. Kariyerine Deloitte & Touche da denetçi olarak bafllayan Tabo lu, Colgate Palmolive de ticari pazarlama uzman, RJR Reklam ve Pazarlama A.fi. de finansal analist olarak çal flt. Siemens Mobile de pazarlama iletiflimi müdürlü ü,türkiye pazarlama müdürlü ü, Orta-Güney Avrupa sat fl stratejileri ve planlama müdürlü ü ile Bat Avrupa pazarlama müdürlü ü, Microsoft Türkiye de ise pazarlama iletiflim müdürlü ü görevlerinde bulunan Tabo lu, son olarak Business Week dergisinin sat fl ve pazarlama direktörlü ünü yap yordu. Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü 2003 mezunlar ndan Nuri Öncel ve 1999 mezunlar ndan O uzhan Gürlü nün Twente Üniversitesi ndeki tak m arkadafllar yla birlikte yazd klar makaleye, dünyaca ünlü fizik dergisi Physical Review Letters n kapa nda yer verildi. Genç bilim insanlar, çal flmalar nda Germenyum (Ge) elementinin (001) yönlü kristal düzleminde kendili inden oluflan sabit, nanometre boyutlu platin (Pt) kablolar aras na s k flm fl kuvantum karakterli elektron durumlar n ölçtüler. Öncel, Twente Üniversitesi Fizik Mühendisli i Bölümü nün Kat Hal Fizi i Anabilim Dal nda, Moleküler Elektronik doktoras yap yor. Max-Planck Enstitüsü nde bilim adam olarak çal flan Gürlü ise nanoelektronik, nanomagnetizma, moleküler elektronik ve atomik düzeyde spektroskopi hakk nda araflt rmalarda bulunuyor. Sri Lanka da Bir Bilkentli Bilkent Üniversitesi flletme Bölümü 1996 mezunlar ndan Göktu Gür, AIG (American International Group, Inc.) flirketinin Sri Lanka ülke müdürü oldu. Yeni görevine 1 Aral k 2005 te bafllayan Gür, 1999 da girdi i ve en son acenteler direktörü olarak görev yapt AIG Sigorta A.fi. den önce, ABD nin Southern New Hampshire Üniversitesi nde araflt rma görevlisi ve ö retim eleman olarak çal flm flt. Yeni Bir Yol, Genç Bir Yazar Bilkent Üniversitesi Bankac l k ve Finans Bölümü 2000 mezunlar ndan Mert Toker in Bir Yol Daha Var adl kitab, Tekin Yay nevi nden ç kt. Toker kitab nda, Türkiye deki toplumsal ve politik gündeme özgün bir pencereden yaklafl yor ve farkl bak fl aç lar yaratarak okuru ülke üzerine düflünceler üretmeye yöneltiyor. Genç Müzisyenlerden Brahms Esintisi Bilkent Üniversitesi Müzik Bölümü 2005 mezunu Çi dem Çilesiz (piyano), ayn bölümün son s n f ö rencileri Pelin Baysal (viyolonsel) ve U rafl Torun (viyola) ile birlikte, Dünya Kad nlar Günü çerçevesinde Ressam Nur Güray' n sergi aç l fl için bir oda müzi i konseri verdi. Ünlü Alman besteci ve piyanist Johannes Brahms n ( ) Op.114 La minör Trio sunun seslendirildi i konser, Ankara Mesa Plaza da 11 Mart 2006'da gerçekleflti. 49

7 s n f haberleri 1991 Erkin Öztürk - Endüstri Mühendisli i Eczac bafl Giriflim Pazarlama da bilgi teknolojisi yöneticisi. Aziz Veysi Hamzao ullar - flletme ABD'de Evergreen Investments da iflletme müdürü olarak çal fl yor. Bu sayfada yer almas n istedi iniz haberleri bize iletiniz Bahar Erbafl - flletme Ankara da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi nde Ekonomi bölüm baflkan. Nefle Dölen - Turizm ve Otel flletmecili i Hilton zmir de müdür yard mc s olarak görev yap yor Kutay K rflehirlio lu - Tiyatro stanbul Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrolar nda sanatç. Veli Gürkan - Turizm ve Otel flletmecili i stanbul da Taksim Gönen Otel de ön büro müdürü. Ali Canan Özcan - Amerikan Kültürü ve Edebiyat stanbul da Arkas Otomotiv de sat fl ve pazarlama müdürlü ü yap yor Tolga Durmuflo lu - ktisat stanbul da Türkiye fl Bankas Genel Müdürlü ü'nde uzman yard mc s. Ebru Karabulut - Turizm ve Otel flletmecili i ABD'de Miami Marriott Dadeland da sat fl müdürü. Tar k Eren - ngiliz Dili ve Edebiyat stanbul da Ak Emeklilik A.fi. de bölge müdürü olarak çal fl yor Zeynep nci Çebi - ktisat stanbul da TEB Yat r m Menkul De erler A. fi. de raporlama yetkilisi. Keykubat Sancaktaro lu - ktisat Ankara da HSBC kurumsal iflletme bankac l müdür yard mc s. Murat Engin Güler - Uluslararas liflkiler zmir de Akbank AOSB fiubesi nde yönetici Burak Ozan Koç - Turizm ve Otel flletmecili i Ukrayna da Espart LLC de ifl gelifltirme müdürü. Aylin Korkmaz - Endüstri Mühendisli i ngiltere de Accenture UK de müdür olarak görev yap yor. Nedime Asl han Gürbüz - Amerikan Kültürü ve Edebiyat stanbul da Melahat fiefizade lkö retim Okulu nda ingilizce ö retmeni. Esma Burçin Dengiz Olin - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m ABD de Savannah College of Art and Design n ç Mimarl k Bölümü nde ö retim görevlisi Ali Mert K yat - Turizm ve Otel flletmecili i stanbul da Finansbank Genel Müdürlü ü'nde kurumsal pazarlama yönetmeni. Seda Cebe - ktisat stanbul da Intervo D fl Tic. ve Müm. Ltd. fiti. de müflteri temsilcisi. Bahar Altay - ngiliz Dili ve Edebiyat Ça r Eriflen le ( flletme 1999) 24 Aral k 2005 te evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz. Erol Emre Oktar - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m stanbul da Erol Katafl Interiors da iç mimar olarak görev yap yor. Elif Örgün - Uygulamal ngilizce-türkçe Çevirmenlik Bursa da Bursa Beril Ltd. fiti. nde d fl ticaret müdürü. Kaan Arslan - MBA stanbul da Finansbank Genel Müdürlü ü nde genel müdür yard mc s. Artun Ertem - Arkeoloji ve Sanat Tarihi Mu la'da, Göcek Club Marina'da marina müdürü. 50 Baflak Eröksüz - Mütercim Tercümanl k Ankara Barosu Dil E itim Merkezi nde mütercim-tercüman.

8 2001 Tolga nsel - flletme Almanya da Freiburg Üniversitesi nde Antik Yunan Felsefesi doktoras yap yor. Yaman fiahin - flletme stanbul da Alk m Bas m Yay n Da t m A.fi. de genel müdür yard mc s. Arma an Önal - flletme stanbul da Eczac bafl Giriflim Pazarlama'n n Ev D fl Kullan m Ürünleri Sat fl Müdürlü ü'nde kategori uzman. Gökhan Dönmez - flletme Dönmez Çanta ve Promosyon Ltd. fiti de genel müdür. Mehmet Tansu K l ço lu - flletme Ankara da Gazi Park Hotel de iflletme müdürü olarak çal fl yor. Burak Uyan - flletme Ankara da Hazine Müsteflarl nda hazine kontrolörü olarak görev yap yor. Beyza Y lmaz - Uluslararas liflkiler Bursa da Villateks Tekstil San. ve Tic. Ltd. fiti. nde ihracat müdürü. Ediz Erdo du - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Ankara da ODTÜ Mimarl k Fakültesi MATPUM Derne i nde iflletme müdürü. Derya Yal m - ktisat Ernst & Young Ankara Vergi Bölümü nde k demli denetçi Tansu Ifl k - flletme stanbul da Otomotiv Lastikleri Tevzi A. fi. de stok planlama ve fiyatland rma müdürü olarak çal fl yor. Gürbüz Ayd n - flletme Ernst & Young Ankara Vergi Bölümü nde k demli denetçi. Erol Ifl kç - MBA Ankara da Kara Harp Okulu Dekanl Sistem Yönetim Bilimleri Bölüm Baflkanl nda ö retim eleman. Didar Evren Günu ur - Bankac l k ve Finans Ömer Cevheri yle 28 Ocak 2006 da evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz Çi dem Türko lu - ngiliz Dili ve Edebiyat stanbul Anadolu Bil. Meslek Yüksekokulu'nda ö retim görevlisi. Zerrin Özel - ngiliz Dili ve Edebiyat stanbul Anadolu Bil. Meslek Yüksekokulu'nda ö retim görevlisi. Murat K lavuz - ktisat stanbul da Yap Kredi Bankas Anadolu Yakas fiubesi'nde portföy yönetmen yard mc s. Erhan Karadadafl - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Ankara da Aselsan'da proje ve ifl gelifltirme mühendisi. Osman Topçu - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Ankara da Aselsan'da mühendis. N. Ronay Tuncer - Siyaset Bilimi sviçre de Coutts Bank von Ernst Ltd. de insan kaynaklar asistanl yap yor. Banu Mortafl - Amerikan Dili ve Edebiyat Ankara da Morajans n flirket orta. Çisel Onat - Uygulamal ngilizce-türkçe Çevirmenlik stanbul'da rem Records'da bas n dan flman ve menajer Serdar At l r - Mütercim Tercümanl k Ankara da At l r Tercüme Bürosu nda genel direktör. S la Emaneto lu - Muhasebe Bilgi Sistemleri Veysel Vardal la 12 fiubat 2006 da evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz Esra Çelik - Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasar m Ankara da Dapa Dan flmanl k Planlama ve Araflt rma Ltd. fiti. nde peyzaj mimar. Hidayet Aksu - Bilgisayar Mühendisli i Ankara da Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu nda bankac l k uzman yard mc s. Deniz Arpat - Uluslararas liflkiler Ankara da fiara Enerji, nflaat Ticaret ve Sanayi A.fi. de yurtiçi sat fl sorumlusu. Beril Banger - Grafik Tasar m Ankara da xir Grafik te grafik tasar mc olarak görev yap yor. Özer F rat - flletme Ankara da Met-Har Sa l k Hizmetleri A.fi. de d fl iliflkiler sorumlusu olarak çal fl yor.

9 bilmed den haberler B LMED Bülteni Bültenin ikinci say s, dernek üyelerine May s 2006 dan itibaren gönderilmeye baflland. B LMED Ola an Genel Kurulu stanbul Dedeman dayd B LMED Ola an Genel Kurulu 26 fiubat 2006 da stanbul Dedeman Oteli nde yap ld. Derne in 2005 teki faaliyetlerinin de erlendirildi i ve yeni etkinliklere iliflkin kararlar n al nd genel kurulda, 2006 döneminin yönetimi de seçildi. Yönetim Kurulu Baflkan : M. Korkut Yazan ( flletme 1995) Yönetim Kurulu II. Baflkan : Gökhan zmirli ( flletme 1998) Yönetim Kurulu II. Baflkan : Asl han Yazan (Turizm ve Otel flletmecili i 1999) Genel Sekreter: Esen Topaç (Uluslararas liflkiler 2003) Sayman: Mehmet Güleli (Uluslararas liflkiler 2001) Yönetim Kurulu Asil Üyeleri fakat Özkaraca (Siyaset Bilimi 1999) Özge Tansöker (Uluslararas liflkiler 1998) Özgün Özbek (Siyaset Bilimi 2003) A. Hande Solak ( ktisat 2000) Tansu Ifl k ( flletme 2002) Ogan Bilgiç ( flletme 1998) Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Zeynep Uluflahin (Mütercim-Tercümanl k 2004) Ça r Özer (Siyaset Bilimi 2000) Kubilay Eler (Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri 1998) Güntekin Noyan ( ç Mimarl k ve Çevre Tasar m 1993) Melis Keskin (Mütercim-Tercümanl k 2000) Denetleme Kurulu Baflkan : Seden Özdemir (Turizm ve Otel flletmecili i 2000) Denetleme Kurulu II. Baflkan : Erkan Ya c (Turizm ve Otel flletmecili i 2001) Denetleme Kurulu Sözcüsü: Gizem Alagöz ( letiflim ve Tasar m 2002 lisans, Grafik Tasar m 2005 yüksek lisans) Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri Burak Tokcan ( flletme 2001) Hande Dirimtekin ( flletme 2000) Türkan Yosun ( flletme 2002) B LMED Portal Dört y l önce haz rlanan B LMED internet sitesi, gerek içeri iyle gerek veritaban ndaki mezun bilgileriyle sürekli güncel tutulmufl ve 1000 e yak n foto rafa sahip arfliviyle her geçen y l ziyaretçi say s n art rm flt. B LMED, 2006 da büyük bir ad m atarak bu siteyi Say Ajans la yap lan iflbirli i sonucunda portal haline dönüfltürdü. Portal n afla da yer alan özelliklerinden yararlanmak için yapman z gereken tek fley, kullan c ad n z ve flifrenizle adresinde oturum açmak. B LMED in kuruluflu, etkinlikleri, duyurular, komiteleri ve s n f baflkanlar hakk nda bilgi edinmek, B LMED e üye olmak, letiflim bilgilerinizi güncellemek, Sadece istedi iniz bilgilerin üyeler taraf ndan görüntülenmesini sa lamak, Yenibir.com a ait ifl ilanlar n görüntülemek ve ilan verebilmek, fiirketinizi ya da görev yapt n z kuruluflu firma rehberinde yay nlatmak, Üniversite arkadafllar n z listenize ekleyip onlarla mesajlaflmak, Görüfllerinizi forumlarda di er Bilkentlilerle paylaflmak, B LMED üyelerine indirim sa layan kurulufllara ulaflmak, Geçmifl dönem aidat ödemelerinizi görüntülemek, Aidat n z yat rmak, Belirtilen herhangi bir projeye Garanti Bankas n n güvenli sunucular üzerinden ba fl yapmak, Araç, konut ve benzeri ilanlar n z yay nlamak, Bilkentlilere özel haber, duyuru ve etkinlikleri takip etmek, Anketlere kat lmak ve daha pek çok özellik... Bilkentlilerin Gelece i Aviva yla Güvence Alt nda Aviva Hayat ve Emeklilik A.fi. ile 24 Aral k 2005 te imzalanan grup emeklilik sözleflmesiyle B LMED, Bilkentlilere önemli avantajlar sunuyor. Aviva n n bireysel emeklilik sistemine kat lan Bilkentliler girifl aidat ödemiyor ve Aviva n n yeni kurmufl oldu u Grup Emeklilik Fonlar dahil olmak üzere tüm fonlar kullanabiliyor. Bilkentlilerden fon iflletim giderleri olarak daha düflük oranlarda kesintiler yapan Aviva, B LMED e yönetim gideri kesintisi de uygulam yor. Bu sistemden B LMED üyeleri, Bilkent Üniversitesi mezunlar ve ö rencilerinin yan s ra Bilkentli kat l mc lar n eflleri ile 18 yafl ndan büyük çocuklar da faydalanabilecek. Bunlara ek olarak Aviva, 56 yafl na kadar prim ödeyen kat l mc lar n ayl k ödentilerinin belirli bir yüzdesini derne e ba fllayacak. 52

10 B LMED den Finansbank Ata B LMED, 24 fiubat 2006 da Finansbank n Kredi Kartlar ve Bireysel Bankac l k Birimleri yle anlaflmalar imzalad. Bundan böyle isteyen her Bilkent Üniversitesi mezunu, özel logolu B LMED-Finansbank Gold Kredi Kart ç kartarak birçok avantajdan faydalanabilecek ve kart n her kulland nda, cebinden ek harcama yapmadan B LMED e katk da bulunabilecek. Finansbank n konut, ihtiyaç ve tafl t kredisi olanaklar ndan yararlanmak, faizli hesap açt rmak ve yat r m araçlar n kullanmak, Bilkentliler için art k çok daha hesapl. Söz konusu anlaflmalar n ayr nt lar, B LMED taraf ndan mezunlara posta, telefon, e-posta ve arac l yla bildirilecektir. Uluda Gezisi B LMED, 19 fiubat 2006 da mezunlar m z Uluda da bir araya getirdi. Günübirlik yap lan geziye kat lanlar, e lenceli bir k fl günü yaflad lar. B LMED Mezunlar Gecesi Nefleli Geçti B LMED, Bilkent Üniversitesi mezunlar n 6 May s 2006 akflam Ankara Dafne Restoran da buluflturdu. Ankara dan ve farkl flehirlerden yaklafl k 100 mezunun kat ld gecede dostluklar tazelendi, yeni arkadafll klar kuruldu ve canl müzik eflli inde keyifli anlar yafland. B LMED den nsan Kaynaklar Ad m B LMED in Yenibir nsan Kaynaklar Hizmetleri ve Dan flmanl k A.fi. yle yapt anlaflmayla Bilkent Üniversitesi mezunlar, özgeçmifllerini Yenibir.com a adresinden b rakabilecek. Firmalar için eleman arayan mezunlar m z, B LMED yönetim kurulunun onay n alarak Yenibir.com'a derne in sitesi üzerinden ücretsiz ilan verebilecek. Sal Toplant lar Bütün Bilkent Üniversitesi mezunlar na aç k olan B LMED Sal Toplant lar n n yer ve zaman bilgilerini den ö renebilir ya da derne in veritaban ndaki mezunlara her cuma gönderilen e-bültenden takip edebilirsiniz. B LMED USA & Canada dan New York ve çevresinde yaflayan Bilkentliler, New York taki Dervifl Restoran'da 4 Mart 2006 akflam bir araya geldi. Yeni ve eski mezunlara keyifli bir tan flma atmosferi yaratan yemekten sonra e lenceye spanyol ritimleri eflli inde devam edildi. B LMED Temsilcileri B LMED 1993 ten beri, tüm mezunlar m za ulaflabilmek ad na sonsuz bir enerjiyle çal flmaktad r. Bu gayretin en önemli aç l mlar ndan biri B LMED S n f Baflkanlar Projesi, di eri de afla da ayr nt lar bulunan B LMED Temsilcileri Projesi dir. B LMED temsilcileri, temsil ettikleri gruplara derne imizi yak ndan tan tmak ve gruplar n düflüncelerini yönetim kurulumuza aktarmak için bir köprü görevi üstlenir. B LMED temsilcilerinin dernek üyesi olmas ve seçildikleri gün itibariyle derne e aidat borcu bulunmamas gereklidir. B LMED temsilcileri, derne in kurallar na ayk r olmamak ve derne i bilgilendirmek flart yla toplant lar veya organizasyonlar düzenleyebilir. B LMED temsilcileri hiçbir flekilde dernek ad na para toplayamaz. B LMED temsilcilerinin belirlenmesi, feshi ve de iflimi derne imizin yönetim kurulunca yap l r. Bir s n f, devre, flirket, flehir veya ülke için birden fazla sorumlu seçilebilir. B LMED temsilcilerinin sorumluluk süresi, yönetim kurulunun görev süresi kadard r. B LMED temsilcilerinin sorumlu olduklar görevler, temsilcinin bu yönetmeli i okuyup kabul etmesi ve yönetim kurulumuzun karar yla yürürlü e girer. B LMED temsilcilerinden biri olmak istiyorsan z, proje sorumlumuz fakat Özkaraca n n (Siyaset Bilimi 1999) adresine e-posta gönderiniz. B LMED Yönetim Kurulu S n f Baflkanlar S n f Baflkanlar projemiz olanca h z yla sürüyor. Her mezuniyet y l na ait en az bir gönüllü kifliyi s n f baflkan olarak saptayarak kendisinden ilgili bölümün mezunlar na ulaflmak için iletiflim bilgileri toplamas n ve bunlar B LMED ile paylaflmas n istiyoruz. Böylece s n f baflkanlar n n B LMED ile kendi s n flar aras nda bir köprü oluflturmalar n sa l yoruz. Derne imiz uzun y llar sürecek bu iliflki için s n f baflkanlar ar yor. Siz de kendi s n f n z n baflkan olmak istiyorsan z, proje sorumlumuz Ogan Bilgiç in ( flletme 1998) adresine e-posta gönderiniz. 53

bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Ifl lay Bardak

bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Ifl lay Bardak bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Bankac l k ve Finans Bölümü ndeki e itimini 2002 de tamamlayan Ifl lay Bardak, Peppers & Rogers da dan flman. Ifl lay Bardak,

Detaylı

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci

bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci bilkent ten sonra... Bas n dünyas nda transferler risklidir. A. Murat Özpirinçci medyaya y llard r emek veren bir isim. Grafik Tasar m Bölümü nü 1991 de bitirdi. fl yaflant s na 1993 te Hürriyet gazetesinin

Detaylı

sanat haberleri konserler ve Mezzaluna Restaurant ile talyan Kültür Merkezi nin ortak düzenledi i talyan Gecesi oldu.

sanat haberleri konserler ve Mezzaluna Restaurant ile talyan Kültür Merkezi nin ortak düzenledi i talyan Gecesi oldu. sanat haberleri Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi içinde yer alan sanat galerisi, sanat dan flman Attila Güllü nün yönetiminde sanatseverlerin hizmetine aç ld. lk sergisini Bilkentli sanatç lara ay ran

Detaylı

bilkent senfoni'den haberler

bilkent senfoni'den haberler bilkent senfoni'den haberler Klaus Weise BSO nun Yeni Müzik Direktörü Dünyaca ünlü Alman flef Klaus Weise, n n (BSO) yeni müzik direktörü oldu. Uluslararas kariyerine opera alan nda bafllayan Klaus Weise,

Detaylı

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar

bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Kürflad Uygunlar bilkent ten sonra... Edebiyat sayesinde dünyaya olan duygusal bak fl n z kaybetmiyorsunuz. Amerikan Kültürü ve Edebiyat Bölümü nden 1995 te diploma alan Kürflad Uygunlar, AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.fi.

Detaylı

Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar.

Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar. Engin ve Demet Özkan, 1999 da Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü nü bitirdiler. Bilim yaflamlar n ABD de sürdürüyorlar. Demet ve Engin Özkan, Bilkent ten mezun olduktan sonra Texas Üniversitesi Southwestern

Detaylı

moleküler biyoloji ve

moleküler biyoloji ve moleküler biyoloji ve genetik Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü doktora ö rencisi Bâlâ Gür Dedeo lu ve yüksek lisans ö rencisi Ahmet Raflit Öztürk ile Bilkent Cyberpark ta kurduklar AG Biyoinformatik

Detaylı

bilkent ten sonra... Altu Toksöz Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu.

bilkent ten sonra... Altu Toksöz Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu. bilkent ten sonra... Garanti Leasing in üst düzey yöneticilerinden Altu Toksöz, Bankac l k ve Finans Bölümü 1995 mezunu. Altu Toksöz, profesyonel ifl yaflant s na 1997 de Garanti Bankas n n hazine departman

Detaylı

mezunlardan haberler Beyaz Saray dan Mezunlar m za Bilim Madalyas dergi@bilkent.edu.tr Parlak Bir Biliflim Kariyeri ngiltere de Sanat

mezunlardan haberler Beyaz Saray dan Mezunlar m za Bilim Madalyas dergi@bilkent.edu.tr Parlak Bir Biliflim Kariyeri ngiltere de Sanat mezunlardan haberler Beyaz Saray dan Mezunlar m za Bilim Madalyas dergi@bilkent.edu.tr UCLA Elektrik Mühendisli i Bölümü ö retim üyesi Doç. Dr. Aydo an Özcan (Elektrik ve Elektronik Mühendisli i 2000)

Detaylı

Sezon Aç l fl. Ilya Gringolts ile ki Konser. Operan n Büyüsü

Sezon Aç l fl. Ilya Gringolts ile ki Konser. Operan n Büyüsü Sezon Aç l fl Ilya Gringolts ile ki Konser (BSO), sezona BSO Müzik Direktörü Klaus Weise nin yönetti i 1 ve 2 Ekim tarihli konserlerle merhaba dedi. Mozart' n "KV.364, Mi bemol majör Konçertant Senfonisi

Detaylı

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr.

üniversiteden haberler bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. 2 üniversiteden haberler 8 16 20 24 bir konu Bilkent Doktoral Ö retim Üyeleri portre ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Prof. Dr. Dilek Önkal fuarc l k MBA Mezunu Alper Arslan al flverifl

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji içindekiler 2 8 14 18 22 30 üniversiteden haberler bir konu Türkiye'de nternet portre flletme Fakültesi nin Yeni Dekan Prof. Dr. Erhan Erkut psikoloji Biliflsel Psikoloji grafik tasar m InterAd Yar flmas

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar

içindekiler üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar Dergi Bilkent Say : 8 ISSN 1305-5178 Aral k 2007 içindekiler 2 8 12 16 20 26 30 üniversiteden haberler bir konu Orman Yang nlar ve Teknoloji portre Hukuk Fakültesi Dekan Prof. Dr. Osman B. Gürzumar insan

Detaylı

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y

T Ü M E Z U N L A R K O N S E Y Ç NDEK LER TÜ MEZUNLARLA LET fi M OF S E-BÜLTEN - 3 N SAN - MAYIS - HAZ RAN - TEMMUZ 2011 Ç NDEK LER Rektör den... 3 Mezunumuzdan Röportaj: Index Grup CEO su Erol Bilecik... 5 TÜ den Haberler... 7 TÜ Mezunlar

Detaylı

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir.

Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Herkes ulusal görevini ve sorumlulu unu bilmeli, memleket meseleleri üzerinde o düflünceyle, düflünüp çalıflmayı görev edinmelidir. Mustafa Kemal Atatürk 2012 yılının dünyaya ve ülkemize barıfl, huzur

Detaylı

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi.

Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44. www.cagrimerkezleridernegi. Saray Mah. Üntel Sk. Yılmaz Plaza 2 No:1 Ümraniye - stanbul Tel: 0216-633 11 95 Faks: 0216-633 15 44 www.cagrimerkezleridernegi.org çindekiler 04 2011 e Genel Bakıfl 14 Komisyonlar m z 06 Önsöz 16

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi.

Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir

Detaylı

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu

Keyifli okumalar dileriz... Jülide Nemlio lu Bu güzel kare, 36 y ld r iflbirli imizi sürdürdü ümüz Kayseri bayimizle bir araya geldi imiz günden... Yalç n Besceli ve birlikte çal flt o lu Ömer Lütfi Besceli ye bizimle yapt klar keyifli görüflme için

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf

Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 TÜRK E T M VAKFI. Türkiye nin E itim Vakf. Türkiye nin E itim Vakf dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI Eylül 2008 Say : 4 1967 Milletleri kurtaranlar yaln z ve ancak ö retmenlerdir. Mustafa Kemal Atatürk - 1925 Yönetilmek yerine yön

Detaylı

AnadoluHaber. Kardefl okullara. ba fl ya muru

AnadoluHaber. Kardefl okullara. ba fl ya muru w w w. a h a b e r. a n a d o l u. e d u. t r? KAMPUSTE NELER VAR? 8 Aral k Cuma Konser Atatürk ün Do umunun 125. Y l Konseri Yer: Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi- Opera ve Bale Salonu Saat: 20:00 Kara

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki

Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt. Casaform çok be enildi Alt n Baret Antalya n n Röportaj: Nasuh Mahruki Olmuksa International Paper - Sabanc Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.fi nin üç ayda bir yay mlanan kurumsal yay n d r. Y l:3 Say :9 Aral k 2009 Olmuksa Gönüllüleri 7500 ö renciye ulaflt Olmuksa Gönüllüleri

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

Merhaba 5-7 Ekim tarihlerinde stanbul Kongre Merkezi nde gerçekleflen IMF-Dünya Bankas toplant lar, Türkiye kadar dünya gündemini de meflgul etmiflti hat rlarsan z. Peki, bu önemli toplant lar n organizasyonunu

Detaylı

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z

, ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z , ve etkinli i yapt m z y ki operasyo irme kapasi e a m z h z Ç NDEK LER BÖLÜM I - Sunufl 2 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 3 Ola an Genel Kurul Gündemi 4 Garanti Hakk nda 8 Özet Finansal Bilgiler

Detaylı

dolmabahçe saray ve tarih

dolmabahçe saray ve tarih dolmabahçe saray ve tarih Dolmabahçe Saray 1-2 saatte gezilecek bir yer de ildir. Birkaç kez gelmek gerekir. Doç. Dr. Bülent Ar (Tarih 1996 yüksek lisans, 2004 doktora), Dolmabahçe Saray 'n n müdürü ve

Detaylı

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz

ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR. Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010. Gelece e yat r m yap yoruz 21 Gelece e yat r m yap yoruz ELG NKAN TOPLULU U YAYINIDIR Yaflam n za art bir kat yoruz EK M 2010 içindekiler 29 Ekim Cumhuriyet Bayram kutlu olsun "Dünyada her fley için, medeniyet için, hayat için,

Detaylı