bilkent senfoni'den haberler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "bilkent senfoni'den haberler"

Transkript

1 bilkent senfoni'den haberler 2006 ya Vals ve Kemanla Merhaba Bilkent Senfoni Orkestras (BSO), geleneksel yeni y l konserini 25 Aral k 2005 te verdi. BSO Müzik Direktörü Emil Tabakov yönetimindeki konsere, genç kufla n dikkat çeken solistlerinden Bulgar kemanc Svetlin Roussev kat ld. F. von Suppe nin Die Leichte Cavallerie Uvertürü ile bafllayan konser, Roussev in seslendirdi i, keman repertuvar n n en sevilen ve virtüözlük gerektiren, C.Saint-Saens n Op.28, Introduction et Rondo Capriccioso ile P. Sarasate nin Op.20, Zigeunerweisen adl eserleriyle devam etti. Konserin ikinci yar s nda BSO, J. Offenbach n Orphee aux Enfers Uvertürü ve vals kral olarak ünlenen Johann Strauss un Die Fledermaus Uvertürü ile en sevilen valsleri Kaizer Walzer, Pizzicato Polka, Frühlingsstimmen, Unter Donner und Blitz ve An der Schönen Blauen Donau yu seslendirdi. Pakistan Depremine Sanatç Duyarl l dil Biret ten Massenet Rüzgar Beethoven, Brahms ve Chopin in tüm piyano eserlerini seriler halinde seslendiren, kay tlar n yapan ve CD leri tüm dünyada iki milyonun üzerinde satan piyanistimiz dil Biret, Frans z besteci Jules Massenet nin piyano konçertosunun Türkiye prömiyerini, 17 Aral k 2005 te Bilkent Senfoni Orkestras (BSO) eflli inde gerçeklefltirdi. Özellikle Frans z orkestra repertuvar ndaki uzmanl yla tan nan fief Alain Paris yönetimindeki BSO, Massenet nin Phadra Uvertürü ile Ernest Chausson un Op.20, Si bemol majör Senfonisi ni seslendirdi. Biret in hayat verdi i Massenet konçertosunun stüdyo kayd da yap ld. Kay tlar içeren CD, bu y l bir Frans z plak flirketi taraf ndan piyasaya ç kar lacak. Dünyaca ünlü piyanistimiz Gülsin Onay ve flüt sanatç m z fiefika Kutluer, Pakistan depremzedeleri yarar na Bilkent Senfoni Orkestras (BSO) ile birer konser verdi. Konserlerin geliri, Birleflmifl Milletler Çocuklara Yard m Fonu nun (UNICEF) 60. Kurulufl Y l Etkinlikleri çerçevesinde depremzedeler için aç lan hesaba aktar ld. Gülsin Onay n solistli indeki ilk konser, 3 Ocak 2006 da Bilkent Konser Salonu nda gerçeklefltirildi ten bu yana UNICEF in yi Niyet Elçisi olan Gülsin Onay, Viyana Klasik Okulu nun en önemli temsilcisi Wolfgang Amadeus Mozart n KV.414, La majör, 12. Piyano Konçertosu nu yorumlad. Bu konser ayn zamanda, dahi bestecinin do umunun 250. y l olan 2006 daki ilk Mozart seslendirmesi oldu. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili, fief Ifl n Metin in yönetti i konserde BSO, Ludwig van Beethoven n Op.92, La majör, 7.Senfonisi ni de sundu. fiefika Kutluer in solist olarak kat ld konser 21 Ocak 2006 dayd. fief Ifl n Metin yönetimindeki konserde Kutluer, BSO eflli inde Gluck un Dance of the Blessed Spirits, Chaminade nin Flüt ve Orkestra çin Konçertino, Piazzola n n Oblivion, Grillo nun Lagrima e Sonrisas, Faure nin Flüt ve Orkestra çin Fantezi ile Pavane ve Borne nin, Bizet nin ünlü Carmen operas ndan flüt ve orkestra için düzenledi i Carmen Fantasy eserlerini yorumlad. 44

2 Bilkent Senfoni Orkestras ndan Barok Müzi i Bilkent Senfoni Orkestras (BSO), 4 fiubat 2006 da fief Howard Griffiths yönetiminde bir konser verdi. Konserin solisti, döneminin en yetenekli ve popüler sanatç lar ndan biri olarak gösterilen blok flüt virtüözü Maurice Steger di. Barok müzi in en seçkin örneklerinin sunuldu u konserde Handel in Royal Fireworks Music adl eseri, Telemann n TWA.55A, La minör, Blok Flüt, Yayl Çalg lar ve Sürekli Bas çin Süit i, Vivaldi nin Il Gardellino bafll kl Op.10, Re majör, 3. Flüt Konçertosu ile talyan besteci Respighi nin Gli Uccelli adl yap t seslendirildi. Bilkent Gençlik Senfoni Orkestras Ünlem Sanat Dergisi nde Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli i Bölümü 1. s n f ö rencilerinden Özgecan Payzin in, Bilkent Gençlik Senfoni Orkestras Ö retmenler Günü Konseri yle ilgili izlenimlerini içeren Bir Konser An s adl yaz s, Ünlem Sanat Dergisi nin Ocak-fiubat 2006 say s nda yay mland dan bu yana Zürih Oda Orkestras n n sanat yönetmeni ve birinci flefi olan Howard Griffiths, ngiltere do umludur. Londra Kraliyet Filarmoni Orkestras, Fransa Devlet Orkestras, Moskova Radyosu Çaykovski Senfoni Orkestras, Lüksemburg Filarmoni, Finlandiya Tapiola Sinfonietta, Montpellier Filarmoni, Varflova Filarmoni, Basel Senfoni, Londra Mozart Players, spanya Devlet Orkestras, Slovakya Radyo Senfoni Orkestras, Almanya NDR ve SWF Orkestralar ile Polonya Oda Orkestras gibi dünyan n önde gelen topluluklar yla çal flm flt r. Warner, Universal, CPO, Sony ve Koch gibi çeflitli plak flirketleriyle 60 n üzerinde CD kayd yapan Griffiths, NDR Hannover Radyo Filarmoni Orkestras yla Louis Spohr un tüm senfonileri ve Ferdinand Ries in piyano konçertolar n n kay tlar n da gerçeklefltirecektir. Ünlü blok flüt sanatç s Maurice Steger, aralar nda Friedrich Hegar ve Karajan Kültür Derne i ödüllerinin de bulundu u birçok ödüle de er görülmüfltür. Henüz ö renciyken bafllad solistlik kariyerini London Wigmore Hall, Roma Accademia di Santa Cecilia, Berlin Filarmoni, Madrid Teatro Real, Paris Théâtre du Châtelet, Berlin Konzerthaus, Zürih Tonhalle, Lucerne Kultur und Konzerthaus, Hamburg Musikhalle ve Amsterdam Concertgebouw gibi seçkin konser salonlar nda gerçeklefltirdi i performanslar yla sürdüren Steger, Haziran 2003 te Güney Amerika da genifl kapsaml bir turne gerçeklefltirmifl ve Brezilya Belem Müzik Festivali nde yer alm flt r. Akademie für Alte Musik Berlin, Musica Antiqua Köln, Europa Galante Barok Orkestras, Accademia Bizantina ve I Barocchisti gibi barok müzik topluluklar yla düzenli olarak konserler veren Steger, Londra Mozart Players, Berlin Baroque Soloists, Capella Istropolitana, Württemberg Oda Orkestras ve Zürih Oda Orkestras gibi modern senfoni orkestralar yla hem solist hem flef olarak çal flmaktad r. fiehitlerimize Sayg Bilkent Senfoni Orkestras (BSO), Çanakkale flehitlerimizi anmak amac yla 16 Mart 2006'da fiehitlere Sayg Konseri ni gerçeklefltirdi. Türk Silahl Kuvvetleri Mehmetçik Vakf ve Türkiye Harp Malulü, Gaziler, fiehit Dul ve Yetimleri Derne i iflbirli iyle düzenlenen konseri Çetin Ifl közlü yönetti. Nilgün Akkerman (soprano), Ünüflan Kulo lu (tenor), Sadagat Velibekova (piyano), fiebnem Alg n (mezzo soprano) ve Bülent Ateflo lu nun (bas) solist olarak kat ld konserde Çetin Ifl közlü nün Türk Ordu Senfonisi ve Çanakkale Kahramanlar adl eserleri ile Albinoni nin ünlü Adagio su seslendirildi. Ifl közlü nün eserlerinde BSO ya Elnara Kerimova yönetimindeki TRT Çoksesli Korosu, Ankara Korosu ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvar Korosu efllik etti. 45

3 Bilkent Gençlik Senfoni Orkestras ndan 19 May s Konseri Bilkent Gençlik Senfoni Orkestras (BGSO), Atatürk ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayram na yönelik olarak 19 May s 2006 da bir konser verdi. Bilkent Senfoni Orkestras Mozart Sezonu Klasik müzi in ölümsüz bestecisi Wolfgang Amadeus Mozart n do umunun 250. y l, 2006'da tüm dünyada kutlan yor. Bilkent Senfoni Orkestras n n (BSO) bu sene boyunca Mozart Sezonu kapsam nda on konseri var. Söz konusu konserlerden ilkini 18 fiubat 2006 da BSO Müzik Direktörü Emil Tabakov yönetti. Bulgar Ulusal Radyo Korosu nun da efllik etti i BSO, Mozart n KV.543, Mi bemol majör 39. Senfonisi ile Requiem ini seslendirdi. Konsere Feryal Türko lu (soprano), Ferda Yetifler (mezzo soprano), Ayhan Ufltuk (tenor) ve Cem Beran Sertkaya (bas) solist olarak kat ld. Mozart Sezonu nun ikinci konseri, 18 Mart 2006 dayd. fief Howard Griffiths yönetimindeki konserin solisti, genç ve baflar l Çinli piyanist Sa Chen'di. Ünlü bestecinin KV.492, Figaro nun Dü ünü Operas Uvertürü, KV.488, La majör 23. Piyano Konçertosu ve Jüpiter bafll kl KV.551, Do majör 41. Senfonisi nin seslendirildi i konserde BSO, dinleyecilerine bir kez daha sanat dolu bir gece yaflatt. Konserin ilk yar s nda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi ö rencilerinden genç piyanistlerimiz Emrecan Yavuz ve Beste Ayd n n solistli inde C.Saint-Saens n Hayvanlar Karnaval n seslendirdi. Orijinali oda müzi i eflli indeki iki piyano için yaz lm fl olan eserde solistlere Cem Önertürk (flüt), Candan Ifl k Yüce (klarnet), Aykut Köselerli (silofon, glockenspiel), Malika Aziz (keman), Nazl Avc (keman), Gizem Yücel (viyola), Gözde Yaflar (viyolonsel) ve Da han Do u (kontrbas) efllik etti. Konserin ikinci yar s nda Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili, fief Ifl n Metin yönetimindeki Bilkent Gençlik Senfoni Orkestras n n solisti yine Emrecan Yavuz du. Genç müzisyen, BGSO eflli inde P.. Çaykovski nin Op.23, Si bemol minör 1. Piyano Konçertosu nu yorumlad. Faz l Say Konserleri Dünyaca ünlü piyanistimiz Faz l Say, 26 ve 27 May s 2006 da Bilkent Senfoni Orkestras ile iki konser verdi. Say bu konserlerde, genç kuflak bestecilerimizden Mahir Cetiz in Gece Günefli bafll kl Piyano Konçertosu nun dünya prömiyerini gerçeklefltirdi ve Beethoven n Koral Fantezi sini fief brahim Yaz c yönetimindeki BSO yla birlikte yorumlad. Kültür ve Turizm Bakanl Devlet Çoksesli Korosu nun da efllik etti i eserde solo partileri Burcu Soysev (soprano), Özgecan Gençer (soprano), Zeynep P nar Çak t (alto), Murat Karahan (tenor), Efe K ncal (tenor) ve Cem Beran Sertkaya (bas) seslendirdi. Sevgililer Günü nde Anlaml Konser Bilkent Senfoni Orkestras n n (BSO) Sevgililer Günü Konseri, 14 fiubat 2006 da Dünya Kanserli Çocuklar Günü kapsam nda düzenlendi ve konserin bütün geliri Lösemili Çocuklar Vakf na ba flland. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili, fief Ifl n Metin yönetimindeki konserde romantik müzi in en sevilen piyano konçertolar seslendirildi. Konserin solisti tan nm fl piyanistimiz Emre fien di. Sanatç, Çaykovski nin Op.23, Si minör 1. Piyano Konçertosu ile Rahmaninof un Op.18, Do minör 2. Piyano Konçertosu nu BSO eflli inde yorumlad. 46

4 mezunlardan haberler Planet e Bilkentli Genel Müdür Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Bölümü 1991 mezunlar ndan Alpay Sidal, Teknoloji Holding kurulufllar ndan Planet in genel müdürü oldu. Kariyerine Koçbank ta sistem analisti olarak bafllayan Sidal, yurtd fl na ç karak Unisys flirketinde dan flmanl k, proje yönetmenli i ve finansal çözümlerden sorumlu sat fl müdürlü ü yapt. Sidal, daha sonra s ras yla Planet te ifl gelifltirmeden sorumlu genel müdür yard mc l ve Turkcell de kurumsal hizmetler ürün yönetimi birim müdürlü ü görevlerinde bulundu. Uluslararas Arenadaki Bilkentli: Heyecan N. Veziro lu Bilkent Üniversitesi ngiliz Dili ve Edebiyat Bölümü 1990 mezunlar ndan Heyecan Nazl Veziro lu, Avrupa Birli i ile ülkemiz aras ndaki iliflkilerin gelifltirilmesinde gösterdi i üstün performans dolay s yla Avrupa Birli i (AB) Genifllemeden Sorumlu Komisyon Üyesi Olli Rehn den takdir mektubu ald. Ça dafl Türk kad n n Avrupa ya tan tan Türk olarak da an lan Veziro lu, Türkiye nin AB ye Girifl Sürecinde Kültür Boyutu bafll kl bildirisiyle Baron Who is Who ansiklopedisinin The Europe 500: Leaders for the New Century bölümünde yer ald. Mezunumuz, dünyan n çeflitli bölgelerinde AB ve Türkiye iliflkileri ile liderlik ve uluslararas politika üzerine verdi i konferanslar sonucunda Mükemmeliyet Madalyas na da de er görülmüfltü. Türkçe ve ngilizce fliirler yazan, ürünleri ABD de Hollywood Artists Record Company taraf ndan bestelenmek üzere al nm fl olan Veziro lu, Bilkent Üniversitesi nde Uluslararas liflkiler Bölümü nden de dersler seçti ini ve bu disiplinleraras e itimin ifl yaflant s nda kendisine önemli faydalar sa lad n belirtiyor. 47 Salsa fiampiyonu Mezunumuz Bilkent Üniversitesi Uluslararas liflkiler Bölümü 2004 mezunlar ndan fiebnem Burcuo lu, Türkiye'nin dört bir yan ndan dansç lar n kat l m yla gerçekleflen 2. Salsa Cumhuriyet Kupas nda amatör kategoride Türkiye flampiyonu oldu. Burcuo lu ve partneri, seçici kurulunu Fransa'n n dünyaca ünlü dans grubu Uforia Dance Company ile dünyan n en önemli salsa organizatörlerinden biri olarak gösterilen, Salsa-UK'in kurucusu Paul Young' n oluflturdu u yar flmada yirmi dokuz çifti geride b rakarak birincili e uzand. 3-5 fiubat 2006 tarihlerinde düzenlenen Brit Salsa Fest e Paul Young n özel konuk olarak davet etti i genç dansç lar, ngiltere nin Blackpool flehrinde gerçekleflen, dünyaca ünlü sanatç lar n ders verdi i, atölye çal flmalar, salsa partileri ve özel gösterilerle renklenen organizasyonda Türkiye yi temsil ettiler. Dansla ilk olarak Bilkent Üniversitesi nde tan flan Burcuo lu, bir buçuk ay gibi k sa bir sürede ald derslerle kazand kupay yeni ödüllerle pekifltirmek istiyor. lk hedefi Salsa Cumhuriyet Kupas nda profesyonel kategoride yar flmak olan Burcuo lu nun en büyük düflü, ABD de yap lan ve dünyan n en önemli salsa yar flmas say lan Mayan World Salsa Competition'da ülkemizi temsil etmek.

5 Giriflimci Bir Mezunumuz: Ela Kurtulmuflo lu Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü 2005 mezunlar ndan Ela Kurtulmuflo lu, Edusela ad nda bir e itim ve dan flmanl k flirketi kurdu. Profesyonel bir e itmen kadrosuyla d fl ticaret uzmanl, sat fl ve pazarlama teknikleri, müflteri memnuniyeti, bankalar için iç denetim ve fon yönetimi, KOB lere yönelik dan flmanl k, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, risk yönetimi, finans sektöründe olmayanlar için finans bilgileri, stratejik sat n alma ve süreç yönetimi, müflteri bulma ve izleme teknikleri gibi e itim programlar olan Edusela, programlar sonras nda kat l m belgesi veriyor ve baz e itimlerin sonunda yap lan s navlarda en baflar l befl kifliye staj olana sa l yor. E itimler anlaflmal otellerde ya da e itim talep eden firmalar n bünyesinde gerçeklefltiriliyor. Bu hizmetler, Bilkent Üniversitesi mezunlar na %20 indirimli. Kiflisel geliflimini sürdürmek ve olas sorunlara an nda müdahale edebilmek için her e itime kat lmaya çal flt n belirten Kurtulmuflo lu, bütün e itim etkinliklerinin koordinasyonundan sorumlu. Kentsel Tasar mda Bilkent Perspektifi Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi ve Yak n Çevresi Kentsel Tasar m Proje Yar flmas nda, Bilkent Üniversitesi Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasar m Bölümü 1996 mezunlar ndan Asl han Özaslan ikincilik, 2005 mezunlar ndan Elif Selena Ayhan ile Fulya Cönger dördüncü mansiyon ödüllerini kazand. stanbul Büyükflehir Belediyesi taraf ndan düzenlenen yar flmada Ayhan ve Cönger in proje dan flman, bölümün 2004 mezunlar ndan Yeliz Kahya yd. Ericsson a Bilkentli Yönetici MBA Mezunumuz Cisco Systems da Bilkent Üniversitesi MBA 1989 mezunlar ndan Alp Önder Güler, Cisco Sytems Türkiye nin ticari pazarlardan sorumlu genel müdür yard mc l görevine getirildi. NCR, DC Gartner ve Digital flirketlerinde de çal flm fl olan Güler, Cisco Systems a kat lmadan önce Microsoft Türkiye nin üretim sektörü sat fl müdürü olarak görev yap yordu. Bilkent Üniversitesi BilgisayarMühendisli i Bölümü 1992 lisans ve 1996 yüksek lisans mezunlar ndan Yi it Kulabafl, Ericsson Türkiye & srail Pazarlama ve letiflim Bölümü ne genel müdür yard mc s olarak atand. Kulabafl, yeni görevinden önce Oracle Türkiye, NCR Türkiye ve Microsoft Türkiye de çal flm flt. 48

6 Bilkent Bilim Dünyas na Yön Veriyor flletme Mezunumuz BenQ Mobile da Bilkent Üniversitesi flletme Bölümü 1994 mezunlar ndan Funda Tabo lu, BenQ Mobile Türkiye nin pazarlama müdürü oldu. Kariyerine Deloitte & Touche da denetçi olarak bafllayan Tabo lu, Colgate Palmolive de ticari pazarlama uzman, RJR Reklam ve Pazarlama A.fi. de finansal analist olarak çal flt. Siemens Mobile de pazarlama iletiflimi müdürlü ü,türkiye pazarlama müdürlü ü, Orta-Güney Avrupa sat fl stratejileri ve planlama müdürlü ü ile Bat Avrupa pazarlama müdürlü ü, Microsoft Türkiye de ise pazarlama iletiflim müdürlü ü görevlerinde bulunan Tabo lu, son olarak Business Week dergisinin sat fl ve pazarlama direktörlü ünü yap yordu. Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü 2003 mezunlar ndan Nuri Öncel ve 1999 mezunlar ndan O uzhan Gürlü nün Twente Üniversitesi ndeki tak m arkadafllar yla birlikte yazd klar makaleye, dünyaca ünlü fizik dergisi Physical Review Letters n kapa nda yer verildi. Genç bilim insanlar, çal flmalar nda Germenyum (Ge) elementinin (001) yönlü kristal düzleminde kendili inden oluflan sabit, nanometre boyutlu platin (Pt) kablolar aras na s k flm fl kuvantum karakterli elektron durumlar n ölçtüler. Öncel, Twente Üniversitesi Fizik Mühendisli i Bölümü nün Kat Hal Fizi i Anabilim Dal nda, Moleküler Elektronik doktoras yap yor. Max-Planck Enstitüsü nde bilim adam olarak çal flan Gürlü ise nanoelektronik, nanomagnetizma, moleküler elektronik ve atomik düzeyde spektroskopi hakk nda araflt rmalarda bulunuyor. Sri Lanka da Bir Bilkentli Bilkent Üniversitesi flletme Bölümü 1996 mezunlar ndan Göktu Gür, AIG (American International Group, Inc.) flirketinin Sri Lanka ülke müdürü oldu. Yeni görevine 1 Aral k 2005 te bafllayan Gür, 1999 da girdi i ve en son acenteler direktörü olarak görev yapt AIG Sigorta A.fi. den önce, ABD nin Southern New Hampshire Üniversitesi nde araflt rma görevlisi ve ö retim eleman olarak çal flm flt. Yeni Bir Yol, Genç Bir Yazar Bilkent Üniversitesi Bankac l k ve Finans Bölümü 2000 mezunlar ndan Mert Toker in Bir Yol Daha Var adl kitab, Tekin Yay nevi nden ç kt. Toker kitab nda, Türkiye deki toplumsal ve politik gündeme özgün bir pencereden yaklafl yor ve farkl bak fl aç lar yaratarak okuru ülke üzerine düflünceler üretmeye yöneltiyor. Genç Müzisyenlerden Brahms Esintisi Bilkent Üniversitesi Müzik Bölümü 2005 mezunu Çi dem Çilesiz (piyano), ayn bölümün son s n f ö rencileri Pelin Baysal (viyolonsel) ve U rafl Torun (viyola) ile birlikte, Dünya Kad nlar Günü çerçevesinde Ressam Nur Güray' n sergi aç l fl için bir oda müzi i konseri verdi. Ünlü Alman besteci ve piyanist Johannes Brahms n ( ) Op.114 La minör Trio sunun seslendirildi i konser, Ankara Mesa Plaza da 11 Mart 2006'da gerçekleflti. 49

7 s n f haberleri 1991 Erkin Öztürk - Endüstri Mühendisli i Eczac bafl Giriflim Pazarlama da bilgi teknolojisi yöneticisi. Aziz Veysi Hamzao ullar - flletme ABD'de Evergreen Investments da iflletme müdürü olarak çal fl yor. Bu sayfada yer almas n istedi iniz haberleri bize iletiniz Bahar Erbafl - flletme Ankara da TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi nde Ekonomi bölüm baflkan. Nefle Dölen - Turizm ve Otel flletmecili i Hilton zmir de müdür yard mc s olarak görev yap yor Kutay K rflehirlio lu - Tiyatro stanbul Büyükflehir Belediyesi fiehir Tiyatrolar nda sanatç. Veli Gürkan - Turizm ve Otel flletmecili i stanbul da Taksim Gönen Otel de ön büro müdürü. Ali Canan Özcan - Amerikan Kültürü ve Edebiyat stanbul da Arkas Otomotiv de sat fl ve pazarlama müdürlü ü yap yor Tolga Durmuflo lu - ktisat stanbul da Türkiye fl Bankas Genel Müdürlü ü'nde uzman yard mc s. Ebru Karabulut - Turizm ve Otel flletmecili i ABD'de Miami Marriott Dadeland da sat fl müdürü. Tar k Eren - ngiliz Dili ve Edebiyat stanbul da Ak Emeklilik A.fi. de bölge müdürü olarak çal fl yor Zeynep nci Çebi - ktisat stanbul da TEB Yat r m Menkul De erler A. fi. de raporlama yetkilisi. Keykubat Sancaktaro lu - ktisat Ankara da HSBC kurumsal iflletme bankac l müdür yard mc s. Murat Engin Güler - Uluslararas liflkiler zmir de Akbank AOSB fiubesi nde yönetici Burak Ozan Koç - Turizm ve Otel flletmecili i Ukrayna da Espart LLC de ifl gelifltirme müdürü. Aylin Korkmaz - Endüstri Mühendisli i ngiltere de Accenture UK de müdür olarak görev yap yor. Nedime Asl han Gürbüz - Amerikan Kültürü ve Edebiyat stanbul da Melahat fiefizade lkö retim Okulu nda ingilizce ö retmeni. Esma Burçin Dengiz Olin - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m ABD de Savannah College of Art and Design n ç Mimarl k Bölümü nde ö retim görevlisi Ali Mert K yat - Turizm ve Otel flletmecili i stanbul da Finansbank Genel Müdürlü ü'nde kurumsal pazarlama yönetmeni. Seda Cebe - ktisat stanbul da Intervo D fl Tic. ve Müm. Ltd. fiti. de müflteri temsilcisi. Bahar Altay - ngiliz Dili ve Edebiyat Ça r Eriflen le ( flletme 1999) 24 Aral k 2005 te evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz. Erol Emre Oktar - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m stanbul da Erol Katafl Interiors da iç mimar olarak görev yap yor. Elif Örgün - Uygulamal ngilizce-türkçe Çevirmenlik Bursa da Bursa Beril Ltd. fiti. nde d fl ticaret müdürü. Kaan Arslan - MBA stanbul da Finansbank Genel Müdürlü ü nde genel müdür yard mc s. Artun Ertem - Arkeoloji ve Sanat Tarihi Mu la'da, Göcek Club Marina'da marina müdürü. 50 Baflak Eröksüz - Mütercim Tercümanl k Ankara Barosu Dil E itim Merkezi nde mütercim-tercüman.

8 2001 Tolga nsel - flletme Almanya da Freiburg Üniversitesi nde Antik Yunan Felsefesi doktoras yap yor. Yaman fiahin - flletme stanbul da Alk m Bas m Yay n Da t m A.fi. de genel müdür yard mc s. Arma an Önal - flletme stanbul da Eczac bafl Giriflim Pazarlama'n n Ev D fl Kullan m Ürünleri Sat fl Müdürlü ü'nde kategori uzman. Gökhan Dönmez - flletme Dönmez Çanta ve Promosyon Ltd. fiti de genel müdür. Mehmet Tansu K l ço lu - flletme Ankara da Gazi Park Hotel de iflletme müdürü olarak çal fl yor. Burak Uyan - flletme Ankara da Hazine Müsteflarl nda hazine kontrolörü olarak görev yap yor. Beyza Y lmaz - Uluslararas liflkiler Bursa da Villateks Tekstil San. ve Tic. Ltd. fiti. nde ihracat müdürü. Ediz Erdo du - ç Mimarl k ve Çevre Tasar m Ankara da ODTÜ Mimarl k Fakültesi MATPUM Derne i nde iflletme müdürü. Derya Yal m - ktisat Ernst & Young Ankara Vergi Bölümü nde k demli denetçi Tansu Ifl k - flletme stanbul da Otomotiv Lastikleri Tevzi A. fi. de stok planlama ve fiyatland rma müdürü olarak çal fl yor. Gürbüz Ayd n - flletme Ernst & Young Ankara Vergi Bölümü nde k demli denetçi. Erol Ifl kç - MBA Ankara da Kara Harp Okulu Dekanl Sistem Yönetim Bilimleri Bölüm Baflkanl nda ö retim eleman. Didar Evren Günu ur - Bankac l k ve Finans Ömer Cevheri yle 28 Ocak 2006 da evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz Çi dem Türko lu - ngiliz Dili ve Edebiyat stanbul Anadolu Bil. Meslek Yüksekokulu'nda ö retim görevlisi. Zerrin Özel - ngiliz Dili ve Edebiyat stanbul Anadolu Bil. Meslek Yüksekokulu'nda ö retim görevlisi. Murat K lavuz - ktisat stanbul da Yap Kredi Bankas Anadolu Yakas fiubesi'nde portföy yönetmen yard mc s. Erhan Karadadafl - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Ankara da Aselsan'da proje ve ifl gelifltirme mühendisi. Osman Topçu - Elektrik ve Elektronik Mühendisli i Ankara da Aselsan'da mühendis. N. Ronay Tuncer - Siyaset Bilimi sviçre de Coutts Bank von Ernst Ltd. de insan kaynaklar asistanl yap yor. Banu Mortafl - Amerikan Dili ve Edebiyat Ankara da Morajans n flirket orta. Çisel Onat - Uygulamal ngilizce-türkçe Çevirmenlik stanbul'da rem Records'da bas n dan flman ve menajer Serdar At l r - Mütercim Tercümanl k Ankara da At l r Tercüme Bürosu nda genel direktör. S la Emaneto lu - Muhasebe Bilgi Sistemleri Veysel Vardal la 12 fiubat 2006 da evlendi. Ömür boyu mutluluklar dileriz Esra Çelik - Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasar m Ankara da Dapa Dan flmanl k Planlama ve Araflt rma Ltd. fiti. nde peyzaj mimar. Hidayet Aksu - Bilgisayar Mühendisli i Ankara da Bankac l k Düzenleme ve Denetleme Kurumu nda bankac l k uzman yard mc s. Deniz Arpat - Uluslararas liflkiler Ankara da fiara Enerji, nflaat Ticaret ve Sanayi A.fi. de yurtiçi sat fl sorumlusu. Beril Banger - Grafik Tasar m Ankara da xir Grafik te grafik tasar mc olarak görev yap yor. Özer F rat - flletme Ankara da Met-Har Sa l k Hizmetleri A.fi. de d fl iliflkiler sorumlusu olarak çal fl yor.

9 bilmed den haberler B LMED Bülteni Bültenin ikinci say s, dernek üyelerine May s 2006 dan itibaren gönderilmeye baflland. B LMED Ola an Genel Kurulu stanbul Dedeman dayd B LMED Ola an Genel Kurulu 26 fiubat 2006 da stanbul Dedeman Oteli nde yap ld. Derne in 2005 teki faaliyetlerinin de erlendirildi i ve yeni etkinliklere iliflkin kararlar n al nd genel kurulda, 2006 döneminin yönetimi de seçildi. Yönetim Kurulu Baflkan : M. Korkut Yazan ( flletme 1995) Yönetim Kurulu II. Baflkan : Gökhan zmirli ( flletme 1998) Yönetim Kurulu II. Baflkan : Asl han Yazan (Turizm ve Otel flletmecili i 1999) Genel Sekreter: Esen Topaç (Uluslararas liflkiler 2003) Sayman: Mehmet Güleli (Uluslararas liflkiler 2001) Yönetim Kurulu Asil Üyeleri fakat Özkaraca (Siyaset Bilimi 1999) Özge Tansöker (Uluslararas liflkiler 1998) Özgün Özbek (Siyaset Bilimi 2003) A. Hande Solak ( ktisat 2000) Tansu Ifl k ( flletme 2002) Ogan Bilgiç ( flletme 1998) Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri Zeynep Uluflahin (Mütercim-Tercümanl k 2004) Ça r Özer (Siyaset Bilimi 2000) Kubilay Eler (Bilgisayar Teknolojisi ve Biliflim Sistemleri 1998) Güntekin Noyan ( ç Mimarl k ve Çevre Tasar m 1993) Melis Keskin (Mütercim-Tercümanl k 2000) Denetleme Kurulu Baflkan : Seden Özdemir (Turizm ve Otel flletmecili i 2000) Denetleme Kurulu II. Baflkan : Erkan Ya c (Turizm ve Otel flletmecili i 2001) Denetleme Kurulu Sözcüsü: Gizem Alagöz ( letiflim ve Tasar m 2002 lisans, Grafik Tasar m 2005 yüksek lisans) Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri Burak Tokcan ( flletme 2001) Hande Dirimtekin ( flletme 2000) Türkan Yosun ( flletme 2002) B LMED Portal Dört y l önce haz rlanan B LMED internet sitesi, gerek içeri iyle gerek veritaban ndaki mezun bilgileriyle sürekli güncel tutulmufl ve 1000 e yak n foto rafa sahip arfliviyle her geçen y l ziyaretçi say s n art rm flt. B LMED, 2006 da büyük bir ad m atarak bu siteyi Say Ajans la yap lan iflbirli i sonucunda portal haline dönüfltürdü. Portal n afla da yer alan özelliklerinden yararlanmak için yapman z gereken tek fley, kullan c ad n z ve flifrenizle adresinde oturum açmak. B LMED in kuruluflu, etkinlikleri, duyurular, komiteleri ve s n f baflkanlar hakk nda bilgi edinmek, B LMED e üye olmak, letiflim bilgilerinizi güncellemek, Sadece istedi iniz bilgilerin üyeler taraf ndan görüntülenmesini sa lamak, Yenibir.com a ait ifl ilanlar n görüntülemek ve ilan verebilmek, fiirketinizi ya da görev yapt n z kuruluflu firma rehberinde yay nlatmak, Üniversite arkadafllar n z listenize ekleyip onlarla mesajlaflmak, Görüfllerinizi forumlarda di er Bilkentlilerle paylaflmak, B LMED üyelerine indirim sa layan kurulufllara ulaflmak, Geçmifl dönem aidat ödemelerinizi görüntülemek, Aidat n z yat rmak, Belirtilen herhangi bir projeye Garanti Bankas n n güvenli sunucular üzerinden ba fl yapmak, Araç, konut ve benzeri ilanlar n z yay nlamak, Bilkentlilere özel haber, duyuru ve etkinlikleri takip etmek, Anketlere kat lmak ve daha pek çok özellik... Bilkentlilerin Gelece i Aviva yla Güvence Alt nda Aviva Hayat ve Emeklilik A.fi. ile 24 Aral k 2005 te imzalanan grup emeklilik sözleflmesiyle B LMED, Bilkentlilere önemli avantajlar sunuyor. Aviva n n bireysel emeklilik sistemine kat lan Bilkentliler girifl aidat ödemiyor ve Aviva n n yeni kurmufl oldu u Grup Emeklilik Fonlar dahil olmak üzere tüm fonlar kullanabiliyor. Bilkentlilerden fon iflletim giderleri olarak daha düflük oranlarda kesintiler yapan Aviva, B LMED e yönetim gideri kesintisi de uygulam yor. Bu sistemden B LMED üyeleri, Bilkent Üniversitesi mezunlar ve ö rencilerinin yan s ra Bilkentli kat l mc lar n eflleri ile 18 yafl ndan büyük çocuklar da faydalanabilecek. Bunlara ek olarak Aviva, 56 yafl na kadar prim ödeyen kat l mc lar n ayl k ödentilerinin belirli bir yüzdesini derne e ba fllayacak. 52

10 B LMED den Finansbank Ata B LMED, 24 fiubat 2006 da Finansbank n Kredi Kartlar ve Bireysel Bankac l k Birimleri yle anlaflmalar imzalad. Bundan böyle isteyen her Bilkent Üniversitesi mezunu, özel logolu B LMED-Finansbank Gold Kredi Kart ç kartarak birçok avantajdan faydalanabilecek ve kart n her kulland nda, cebinden ek harcama yapmadan B LMED e katk da bulunabilecek. Finansbank n konut, ihtiyaç ve tafl t kredisi olanaklar ndan yararlanmak, faizli hesap açt rmak ve yat r m araçlar n kullanmak, Bilkentliler için art k çok daha hesapl. Söz konusu anlaflmalar n ayr nt lar, B LMED taraf ndan mezunlara posta, telefon, e-posta ve arac l yla bildirilecektir. Uluda Gezisi B LMED, 19 fiubat 2006 da mezunlar m z Uluda da bir araya getirdi. Günübirlik yap lan geziye kat lanlar, e lenceli bir k fl günü yaflad lar. B LMED Mezunlar Gecesi Nefleli Geçti B LMED, Bilkent Üniversitesi mezunlar n 6 May s 2006 akflam Ankara Dafne Restoran da buluflturdu. Ankara dan ve farkl flehirlerden yaklafl k 100 mezunun kat ld gecede dostluklar tazelendi, yeni arkadafll klar kuruldu ve canl müzik eflli inde keyifli anlar yafland. B LMED den nsan Kaynaklar Ad m B LMED in Yenibir nsan Kaynaklar Hizmetleri ve Dan flmanl k A.fi. yle yapt anlaflmayla Bilkent Üniversitesi mezunlar, özgeçmifllerini Yenibir.com a adresinden b rakabilecek. Firmalar için eleman arayan mezunlar m z, B LMED yönetim kurulunun onay n alarak Yenibir.com'a derne in sitesi üzerinden ücretsiz ilan verebilecek. Sal Toplant lar Bütün Bilkent Üniversitesi mezunlar na aç k olan B LMED Sal Toplant lar n n yer ve zaman bilgilerini den ö renebilir ya da derne in veritaban ndaki mezunlara her cuma gönderilen e-bültenden takip edebilirsiniz. B LMED USA & Canada dan New York ve çevresinde yaflayan Bilkentliler, New York taki Dervifl Restoran'da 4 Mart 2006 akflam bir araya geldi. Yeni ve eski mezunlara keyifli bir tan flma atmosferi yaratan yemekten sonra e lenceye spanyol ritimleri eflli inde devam edildi. B LMED Temsilcileri B LMED 1993 ten beri, tüm mezunlar m za ulaflabilmek ad na sonsuz bir enerjiyle çal flmaktad r. Bu gayretin en önemli aç l mlar ndan biri B LMED S n f Baflkanlar Projesi, di eri de afla da ayr nt lar bulunan B LMED Temsilcileri Projesi dir. B LMED temsilcileri, temsil ettikleri gruplara derne imizi yak ndan tan tmak ve gruplar n düflüncelerini yönetim kurulumuza aktarmak için bir köprü görevi üstlenir. B LMED temsilcilerinin dernek üyesi olmas ve seçildikleri gün itibariyle derne e aidat borcu bulunmamas gereklidir. B LMED temsilcileri, derne in kurallar na ayk r olmamak ve derne i bilgilendirmek flart yla toplant lar veya organizasyonlar düzenleyebilir. B LMED temsilcileri hiçbir flekilde dernek ad na para toplayamaz. B LMED temsilcilerinin belirlenmesi, feshi ve de iflimi derne imizin yönetim kurulunca yap l r. Bir s n f, devre, flirket, flehir veya ülke için birden fazla sorumlu seçilebilir. B LMED temsilcilerinin sorumluluk süresi, yönetim kurulunun görev süresi kadard r. B LMED temsilcilerinin sorumlu olduklar görevler, temsilcinin bu yönetmeli i okuyup kabul etmesi ve yönetim kurulumuzun karar yla yürürlü e girer. B LMED temsilcilerinden biri olmak istiyorsan z, proje sorumlumuz fakat Özkaraca n n (Siyaset Bilimi 1999) adresine e-posta gönderiniz. B LMED Yönetim Kurulu S n f Baflkanlar S n f Baflkanlar projemiz olanca h z yla sürüyor. Her mezuniyet y l na ait en az bir gönüllü kifliyi s n f baflkan olarak saptayarak kendisinden ilgili bölümün mezunlar na ulaflmak için iletiflim bilgileri toplamas n ve bunlar B LMED ile paylaflmas n istiyoruz. Böylece s n f baflkanlar n n B LMED ile kendi s n flar aras nda bir köprü oluflturmalar n sa l yoruz. Derne imiz uzun y llar sürecek bu iliflki için s n f baflkanlar ar yor. Siz de kendi s n f n z n baflkan olmak istiyorsan z, proje sorumlumuz Ogan Bilgiç in ( flletme 1998) adresine e-posta gönderiniz. 53

11 Çok De erli Mezunumuz, Sizin için yay mlanan ve üniversitenizle iletifliminizi devam ettirmenizi amaçlayan Dergi Bilkent in adresinize gönderilmesi için, adres de iflikli inizde bizimle temasa geçmenizi rica ediyoruz. Bu nedenle, derginin içinde yer alan formun, mezun kimlik kart n n süresi dolan (2001 y l öncesi mezunlar ) ya da mezun kimlik kart olmayan mezunlar m z taraf ndan doldurularak, 2 vesikal k foto rafla birlikte posta yoluyla taraf m za gönderilmesini rica ediyoruz. Lütfen üniversitenizle iletifliminizi sürdürünüz. En içten dileklerimizle, Bilkent Üniversitesi Ö renci Dekanl Mezunlar Ofisi Adres : Bilkent Üniversitesi Ö renci Dekanl Mezunlar Ofisi Bilkent Ankara / Türkiye Tel : (312) Faks : (312) E-posta : Dear Bilkent Alumnus, In order to keep in touch with your university and have future issues of Dergi Bilkent mailed to your address, we kindly ask you to inform us of changes in your contact information. For this purpose, the form available in Dergi Bilkent can be filled out and mailed to us with 2 photographs by alumni whose alumnus identification cards have expired (those graduated before 2001) or by those who do not have an alumnus identification card. Please stay in contact with your university. Best wishes, Address : Bilkent University Dean of Student s Office Alumni Office Bilkent Ankara / Turkey Phone : +90 (312) Fax : +90 (312) SuDOKU cevaplar SuDOKU B.S. SuDOKU Ph.D. 54

12 B LKENT ÜN VERS TES MEZUNLAR OF S B LG FORMU Baflvuru Tarihi Ö renci No. K ( ) E ( ) Cinsiyet Ad Soyad Kart Ulafl m fiekli Posta ( ) Elden ( ) Tercih Edilen letiflim Adresi Ev ( ) fl ( ) Ev Adresi Ev Tel. Posta Kodu E - Posta Cep Tel. fiyer B LG LER Girifli Yapan ( ) K zl k Soyad Do um Yeri Gün... Ay... Y l... Do um Tarihi Nüfus Kay t (il) Firma Ad Sektör Çal fl lan Bölüm fl Adresi fl Tel. Bilgi Girifl Tarihi.../.../ Unvan Faks FOTO 55 Uyru u E T M B LG LER Bölüm Mezuniyet Y l Ön Lisans (2 y ll k) Lisans (4 y ll k) Yüksek Lisans Doktora Bu bölüm Mezunlar Ofisi taraf ndan doldurulacakt r. Lütfen formu eksiksiz ve okunakl doldurunuz.

13 De erli Mezunlar m z, Dergi Bilkent e ulaflmak için adresinde yer alan istek formunu doldurabilirsiniz. Ayr ca, adresinden bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz. Mezun Kimlik Kart Sahibi Olmak steyen Mezunlar m z: Mezun Kimlik Kart formu doldurarak, Doldurduklar formu 2 foto rafla birlikte Mezunlar Ofisi nden Filiz Güleryüz e ileterek kartlar n ücretsiz olarak alabilirler. Mezunlar Ofisi, Merkez Kampus'ta Ö renci Konseyi binas ndad r. Mezun Kimlik Kart Avantajlar : Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara da % 20 indirim, Rubi Otel, Alanya-Antalya da %10 indirim, Bodrum Eden Hotel'de nakit ödemede %10, kredi kart nda %5 indirim, Etur Turizm Pazarlama ve Seyahat Ltd. fiti., stanbul da iç ve d fl hat THY uçak biletlerinde %4 indirim, Taksim Gönen Hotel, stanbul da kap fiyatlar üzerinden konaklamada %50, kafe, bar ve restoranda liste fiyat üzerinden %15 indirim, Dinler Hotel Ürgüp Otelleri nde % 20 indirim, Gamsa Turizm Seyahat Acentesi, Ankara da nakit ödemede %10, kredi kart nda %5 indirim, Busem Turizm Seyahat Acentesi, Ankara da yurtiçi otel konaklamalar ve turlarda %5, yurtiçi biletlerin peflin ödemelerinde %3, yurtd fl biletlerin peflin ödemelerinde % 4 indirim, Anemon Otel, Kahramanlar- zmir de %40 indirim, Opera Turizm Seyahat Acentesi, Bakanl klar-ankara da %3 indirim, The Marmara stanbul Oteli nde kap fiyatlar nda %20 indirim, ücretsiz fitness, The Marmara Antalya Oteli nde kap fiyatlar ve welness da %10 indirim, The Marmara Pera Oteli, Beyo lu- stanbul da kap fiyatlar nda %20 indirim, ücretsiz fitness, The Marmara Bodrum Oteli nde spa ve yemeklerde %10, konaklamada kap fiyatlar üzerinden %20 indirim, Concorde Resort & SPA, Lara-Antalya da konaklama ve spa da %15 indirim, E&G Tur Seyahat Acentesi, Çankaya-Ankara da nakit ödemede %2, kredi kart nda %1 indirim, Kurfal Tatil Evi, fiile- stanbul da hafta içi konaklamalarda %15, hafta sonunda %10, tekstil ve el iflleme ürünlerde %10 indirim, Antalya Net Biliflim ve Tel. Hiz. Tic. Ltd. fiti., Antalya da nakit ödemede %10, kredi kart nda %15 indirim, Natur-Med Do al Tedavi ve Kapl ca Kür Oteli, Kufladas -Ayd n da %10 indirim, Nezirhan Turistik Konaklama Tesisleri, Nusaybin-Mardin de nakit ödemede %25, kredi kart nda %20 indirim, Ifl k Turizm Oto Kiralama, Antalya da, Antalya ve çevresi araç kiralamalar nda kredi kart nda %10, nakit ödemede %15 indirim, City Hotel & Residence, Çankaya-Ankara da nakit ödemede %30 indirim, Trend Ofis Mobilyalar ve Dekorasyon, Karaba lar- zmir de nakit ödemede %15, kredi kart nda %5 indirim, Mas Ofis Mobilyalar, Ankara da nakit ödemede %25, kredi kart nda %20 indirim, Akay Brasserie Levantine, Beyo lu- stanbul da nakit ödemede %20, kredi kart nda %15 indirim, Dafne Restaurant, A. Ayranc -Ankara da %15 indirim, Gardenya Cafe Restaurant, Çankaya-Ankara'da %10 indirim, Köflebafl Restaurant, Dalyan- stanbul da %10 indirim, Red Tower Brewery Restaurant, Alanya-Antalya da %20 indirim, Akay Gelinlik, Erenköy- stanbul da nakit ödemede %20, kredi kart nda %15 indirim, Tunal Sürücü Kursu, Ankara da nakit ödemede %20 indirim, Sinem Matbaac l k, Ankara da nakit ödemede %10, kredi kart nda %5 indirim, Active English, Ankara da genel ngilizce, spanyolca, Almanca akflam ve hafta sonu programlar ve akademik ngilizce programlar nda %10 indirim, Med G da Sanayi Taahhüt ve Tic. Ltd. fiti., Ankara da nakit ödemede %2-4 indirim, Aslihan.Net, Gaziosmanpafla-Ankara da hosting de %5, web tasar m hizmetlerinde %10 indirim, Konsensus letiflim ve Dan flmanl k, stanbul da iletiflim dan flmanl na nakit ödemede %25 indirim, Markademi Yarat c Marka Hizmetleri, Ankara da %10 indirim, Beyler Gümrük Müflavirli i Ltd. fiti. de zmir de nakit ödemede %30, kredi kart nda %20 indirim, Referans Sa l k Hiz., stanbul'da mezunlar m za ve birinci derecede akrabalar na nakit ödemede %10 indirim, Lara Hastanesi, Antalya da nakit ödemede %15, kredi kart nda %10 indirim, Heramed Güzellik Merkezi, Ankara da %15 indirim, Seri Cam Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti., stanbul da nakit ödemede %20 indirim, Özgür Nakliyat Tic. Ltd. fiti., stanbul da %10 indirim, Universal Yurtd fl E itim Dan flmanl, Ankara da %15 indirim, CDS Yurtd fl E itim Dan flmanl, Ankara da hizmet bedeli al nmayacak, Academy International & zgörenak n, Ankara da nakit ve taksitli ödemelerde %20 indirim, deal Gayrimenkul Dan flmanl k Ltd. fiti., stanbul da nakit ödemede %20 indirim, Midas Hotel, Kavakl dere-ankara da konaklamada %25, restoran ve masajda %15, günlük fitness ve sauna kullan m nda %15 indirim, Morajans Reklamc l k Matbaac l k Tic. Ltd. fiti., K z lay-ankara da grafik, matbaa iflleri ve seri ilanlarda nakit ödemede %10, ticari ilanlarda nakit ödemede %5 indirim, DryWhite, stanbul da kuru temizleme ve ütü hizmetlerinde %20 indirim, Ankara Global Bas m Yay n E itim Hiz. ve Yay. Tic. Ltd. fiti, K z lay - Ankara da Çince, ngilizce haz rl k atlama, ÖSS, OKS kurslar ve aile dan flmanl nda nakit ödemede %20, kredi kart nda %10 indirim, Pumpkin Turizm ve Seyahat Acentesi, Çankaya-Ankara da yurtiçi tatil otellerinde paket programlarda %10, seçili olan yurtd fl tatil paket turlar nda %5, yurtd fl ve yurtiçi uçak biletlerinde vergiler hariç nakitte %2, yurtd fl e itim ve staj konular nda ücretsiz bilgi verilmesi ve paketlerde %5, yurtd fl otel konaklamalar nda %5 indirim, Crowne Plaza zmir Hotel de, nakit ödemede %10 indirim, Uluda Akfen Club Hotel, Bursa da tüm konaklamalarda %15 indirim Kufladas Akfen Club Hotel, Ayd n da tüm konaklamalarda %15 indirim Namal Gümrük Müflavirlik Hiz. Ltd. fiti., stanbul, Band rma, zmit ve Bursa gümrüklerinde nakit ödemede %30, kredi kart nda %20 indirim, Gazi Park Hotel, Sö ütözü-ankara'da nakit ödemede kap fiyatlar üzerinden %55 indirim, Marcon Çeviri ve Telif Ajans, Ankara'da her türlü çeviri hizmeti, reklam ve tan t m iflleri, kitap ve çeflitli eserlerin yurtd fl na pazarlanmas ve telif hakk ifllemlerinde nakit ödemede %20, kredi kart nda %15 indirim, Kampusa giriflte kolayl k ve arabas olan mezunlara ücretsiz mezun araç pulu (Mezunlar m z araç pullar n Mezun Kimlik Kart, ehliyet ve ruhsatlar n göstererek üniversitemizin Güvenlik Birimi'nden alabilirler.), fl ya da sektör de ifltirmek isteyenlere Kariyer Yönlendirme ve fle Yerlefltirme Merkezi nin hizmetlerinden yararlanma olana, Bilkent Üniversitesi kütüphanesinden kitap almada kolayl k, Dergi Bilkent'in ücretsiz olarak gönderilmesi, Bilkent Üniversitesi Spor Merkezi ni (eski) kullanma olana ve Sizlere duyurulacak yeni avantajlar... Bilgi için: Filiz Güleryüz Bilkent Üniversitesi Ö renci Dekanl Mezunlar Ofisi 06800, Bilkent Ankara, Türkiye Tel. : (312) Faks : (312) E-posta : 56

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org.

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org. STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU www.bilgim.org.tr Lütfen form içerisindeki sizden istenen bilgileri eksiksiz

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM 16-17 May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fevzi Serkan ÖZDEMİR Doğum Tarihi: 06 Ekim 1981 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisat Anadolu Üniversitesi 2003 Y. Lisans Muhasebe

Detaylı

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar

Afrodisyas Ek Müzesi. Yap Tan t m. Mimari Tasar m. : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar EGEM MARLIK 2008/2-65 Yap Tan t m Afrodisyas Ek Müzesi Mimari Tasar m : Cengiz BEKTAfi, Yük. Müh. Mimar Bektafl Mimarl k flli i Yard mc Mimarlar : Eda ERKAN ALTUNBAfi Gülnaz GÜZELO LU Emrah DEM R Statik

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Gümüşlük Klasik Müzik Festivali Antik Tiyatro da başladı

Gümüşlük Klasik Müzik Festivali Antik Tiyatro da başladı Gümüşlük Klasik Müzik Festivali Antik Tiyatro da başladı 12. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, Bodrum Antik Tiyatro da sanatseverlerle buluştu. 12 yıldır Bodrum un Gümüşlük beldesinde gerçekleştirilen

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü emre.tandirli@isikun.edu.tr ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI

ÖZGEÇMİŞ Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü emre.tandirli@isikun.edu.tr ÖĞRENİM DÖNEMİ DERECE ÜNİVERSİTE ÖĞRENİM ALANI ÖZGEÇMİŞ Işık Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü emre.tandirli@isikun.edu.tr 1. Adı Soyadı : Emre TANDIRLI 2. Doğum Tarihi : 03 11 1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 379 06/02/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER NO: 2013 / 53 Sayın Üyemiz, 1. İMMİB 2013 Endüstriyel

Detaylı

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi

Finansal Planlama. Yönetim Teknikleri Eğitimi. 19 Haziran 2009. Kurumsal Yönetim. Sürdürülebilirlik Merkezi Finansal Planlama Yönetim Teknikleri Eğitimi 19 Haziran 2009 Kurumsal Yönetim Sürdürülebilirlik Merkezi 09.00-09.30 Kayıt 9.30-11.00 Finansal piyasalar, şirket evlilikleri büyürken kurumsallaşmanın önemi

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tekstil M.Ü.G.S.Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tekstil M.Ü.G.S.Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hamdi ÜNAL Hamdi ÜNAL 2-Doğum Tarihi : 01.08.1954 3. Unvanı :Prof. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tekstil M.Ü.G.S.Fakültesi 1972-1976 Yüksek Lisans Sanatta

Detaylı

Turgutreis Tours Kış etkinlikleri devam ediyor

Turgutreis Tours Kış etkinlikleri devam ediyor Turgutreis Tours Kış etkinlikleri devam ediyor Turgutreis Tours Genel Müdürü Hatice Türkel bir açıklama yaparak kış etkinliklerini şöyle sıraladı: Bu hafta sonu ( 4 Mart) TED Koleji ve yerli grup olarak

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

bilkent senfoni'den haberler

bilkent senfoni'den haberler bilkent senfoni'den haberler Türkiye den Ian Anderson Geçti Efsanevi rock grubu Jethro Tull un kurucusu, flütçüsü ve vokalisti Ian Anderson ile orkestras, John O Hara yönetiminde Bilkent Gençlik Senfoni

Detaylı

bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Ifl lay Bardak

bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Ifl lay Bardak bilkent ten sonra... Ö renme h z m n hiç düflmedi i bir kariyer hayal ediyorum. Bankac l k ve Finans Bölümü ndeki e itimini 2002 de tamamlayan Ifl lay Bardak, Peppers & Rogers da dan flman. Ifl lay Bardak,

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONEL YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Gazi Üniversitesi öğretim elemanlarının yurt içi ve

Detaylı

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER

M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER OSMANLI VE CUMHUR YET DÖNEM PULLARINDA ANADOLU TÜRK M MARLI I VE M MAR S NAN M MARLIK HAFTASI 2004 SERG LER 4 SERG M MAR S NAN ESERLER NDEN ÖRNEKLER 09/22.04.2004 - Sergi Mimar Sinan n camileri, külliyeleri, köprüleri vb. yap lar n n Y. Mimar Ali Saim Ülgen taraf ndan haz rlanm fl rölövelerinden oluflan sergi,

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır.

Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır. Merhabalar, Bu Portfolio sizlere kendimi tanıtmak amacıyla oluşturduğum bir iletişim aracıdır. İletişim, insanoğlunun varoluşundan beri ihtiyaç duyduğu en önemli oluşumlardan birisidir. Dünyayı domine

Detaylı

GRAFİK TASARIMCISI TANIM

GRAFİK TASARIMCISI TANIM TANIM Bir mesajı görsel yolla belirli bir hedef kitleye ulaştırmak amacıyla logo, afiş, büyük boy sokak afişi yani billboard, basın ilanı, ambalaj, kitap, dergi, tanıtım filmleri, çizgi film gibi iletişim

Detaylı

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ A- GÖREVLER

MÜŞTERİ TEMSİLCİSİ A- GÖREVLER TANIM Şirketleri müşterilere ve müşterileri şirketlere tanıtan, müşterilerle olumlu ilişkiler geliştirilmesini ve sürdürülmesini sağlamak için gerekli çalışmaları yürüten kişidir. A- GÖREVLER - Halkla

Detaylı

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI

YÜKSEK LİSANS ve DOKTORA KONTENJAN VE KOŞULLARI ve KONTENJAN VE KOŞULLARI İŞLETME ANABİLİM DALI Muhasebe ve Finansman 15 2 1 18 İİBF, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisat, Mühendislik ve Turizm Fakültelerinin İşletme, İktisat, Endüstri Mühendisliği, Turizm

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE

ZM T ENDPOLIONOW. ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU Toplant No: Tarih: UR BÖLGE UR 2420. BÖLGE ZM T ROTARY KULÜBÜ BAfiKANIN MEKTUBU IZMIT was the capital city of Roman Empire in 286 was called NIKOMEDIA Rotary International, D.2420, Turkey ID13362 Kurulufl/Foundation: 1970 Charter:

Detaylı

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok, Pedagojik Formasyon Birimi, ELAZIĞ. Tlf: 0-424-2370000/4928

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi A Blok, Pedagojik Formasyon Birimi, ELAZIĞ. Tlf: 0-424-2370000/4928 D U Y U R U ÜNİVERSİTELERİN ÖĞRETMENLİĞE KAYNAK OLUŞTURAN BÖLÜMLERİNİN SON SINIF ÖĞRENCİLERİ İLE MEZUNLAR İÇİN 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİNDE BAŞLATILACAK PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım

Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım Yrd. Doç. Dr. Zübeyr Yıldırım zyildirim@antalya.edu.tr Uluslararası Antalya Üniversitesi Fakültesi, Üniversite Cd. No: 2 07190 Döşemealtı/Antalya 0 (242) 241 01 92 İş Deneyimi 2012 - Yardımcı Doçent Doktor,

Detaylı

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SANCAKTEPE İLKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI NO 1 HİZMETİN ADI Okulöncesi Eğitime Öğrenci Kaydının yapılması Nüfus cüzdanı fotokopisi Okul Öncesi Başvuru Formu Acil Durumlarda Başvuru Formu 4

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN

KAR YER GÜNLER PROJES. Murat F DAN KAR YER GÜNLER PROJES Murat F DAN 2012-2013 AYBASTI ANADOLU L SES KAR YER GÜNLER PROJES PROJE SAH OLAN OKUL AYBASTI ANADOLU L SES PROJEN N ADI KAR YER GÜNLER PROJEN N AMACI rencilerin meslekleri her yönüyle

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Talim ve Terbiye Kurulu'nun

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE-1: Bu yönetmeliğin amacı ; 5393 sayılı Belediye Kanunu un 48. ve 49. maddesi gereği

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ

İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ İTÜ BiRLiK ARALIK 2015 OCAK 2016 BÜLTENİ Değerli Üyemiz; Aralık ayındaki önemli günlerle ilgili www.itubirlik.org.tr web sayfamızdaki kutlama mesajlarımız aşağıdadır 3 Aralık Dünya Engelliler Günü: Engellilerin

Detaylı

senfoni den haberler bilkent Bilkent Senfoni Orkestras 23 Nisan Çocuk Bayram n ki Konserle Kutlad

senfoni den haberler bilkent Bilkent Senfoni Orkestras 23 Nisan Çocuk Bayram n ki Konserle Kutlad bilkent senfoni den haberler 23 Nisan Çocuk Bayram n ki Konserle Kutlad, Milli Egemenlik Haftas Etkinlikleri çerçevesinde, çocuklar ve gençlere yönelik iki konser gerçeklefltirdi. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

IV. PELV S-ASETABULUM

IV. PELV S-ASETABULUM 19 ARALIK 2012, ÇARfiAMBA 1. GÜN 15:00 Girifl ve Kay t 20 ARALIK 2012, PERfiEMBE 2. GÜN I. OTURUM 09.00-10.20 Pelvis k r klar n n de erlendirilmesi 09.00-09.20 Pelvis ve asetabulum klinik anatomisi 09.20-09.40

Detaylı

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü,

c) Genel Müdürlük: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğünü, 22 Nisan 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27560 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: EL SANATLARI EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜKLERİ VE EL SANATLARI ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

Hem Nefleli, Hem Dinamik

Hem Nefleli, Hem Dinamik 66 Hem Nefleli, Hem Dinamik ZM R Ç L DE YER ALAN EK N KOLEJ, M N K ARKADAfiLARIN MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER VE DÜfiÜNCE fiek LLER GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA HEM NEfiEL

Detaylı

I. PELV S-ASETABULUM

I. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

Performans Tablosu KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI

Performans Tablosu KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİK AMAÇ 62 Kent hayatının gelişim sürecine, İstanbul halkının değişik kesimlerinin talep ve beklentilerine uygun olarak ihtiyaç duyulan kültürel tesis, alan, kadro ve diğer lojistik unsurları yaygınlaştırmak

Detaylı

Arş. Gör Grafik Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1998-2002. Yrd. Doç Grafik Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi M.Y.

Arş. Gör Grafik Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1998-2002. Yrd. Doç Grafik Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi M.Y. 1. Adı Soyadı: Ali Kılıç 2. Doğum Tarihi: 01.07.1968 3. Ünvanı: Yrd.Doç. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Grafik Tasarım Gazi Üniversitesi 1993 Y. Lisans Grafik Tasarım Long Island

Detaylı

Danışma Kurulu Tüzüğü

Danışma Kurulu Tüzüğü Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu Otel Yöneticiliği Bölümü Danışma Kurulu Tüzüğü MADDE I Bölüm 1.1. GİRİŞ 1.1.1. AD Danışma Kurulu nun adı, Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu ve Otel

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU

C NS YETE GÖRE L M ZDE OKURYAZARLIK VE E T M DURUMU E itim - Kültür limizde e itim faaliyetleri Milli E itime ba l çeflitli kademedeki okullar, Sa l k Bakanl na ba l Sa l k Meslek Liseleri ve birisi özel olmak üzere iki üniversite kanal yla yürütülmektedir.

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail.

ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER. Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST. İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222. Mail: hulyaozlemsener@gmail. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HÜLYA ÖZLEM ŞENER Mesleği: UZMAN FİZYOTERAPİST İletişim: Cep 532 6944739 Ev 232 2323222 Mail: hulyaozlemsener@gmail.com Doğum Yeri ve Yılı: SAMSUN / 01.02.1971 Medeni Durum: Evli /

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Amasya Üniversitesine

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU

fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU fi RKET KRED KARTLARI STEK FORMU Müflteri MARS No: Müflteri Hesap No: GARANT fi RKET KARTLARI Garanti fiirket Kartlar, flirketinizin yetki verdi i kiflilerin, belirleyece iniz s n rlar dahilinde, yurtiçinde

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi

Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi Dönem Temsilcileri Grubu Yönergesi Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ne kayıtlı öğrencilerin eğitim, sağlık, spor

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI Toplantı Tarihi Toplantı No 25.11.2010 2010/16 Üniversitemiz Yönetim Kurulu 25.11.2010 Perşembe günü saat 11:00 de Rektör Prof.Dr. Sezer Ş. KOMSUOĞLU

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDART TABLOSU

T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDART TABLOSU EK:1 T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET STANDART TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışanların İzin İzin Formu 1 Gün 2 Resmi

Detaylı

BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ

BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ 2006 BACADER BACA İMALATÇILARI VE UYGULAYICILARI DERNEĞİ BACADER; ısıtma, soğutma ve havalandırma sistemlerinin ayrılmaz bir parçası olan baca uygulamalarının

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİDEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULUMÜZİK BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİDEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULUMÜZİK BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİDEVLET KONSERVATUVARI MÜZİK VE BALE ORTAOKULUMÜZİK BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT ESASLARI 1- Üniversitemiz Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü ne 2016-2017 eğitim-öğretim

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Üniversite Kesin Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet

Detaylı

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C

PONY CLUB TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ. fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C PONY CLUB fiehr N ZE GEL YOR FOTOGRAFLAR : KAD R Ç V C TÜRK YE JOKEY KULÜBÜ PONYLER Çocuklar!.. fiehr N ZE GEL YOR 75 günde 24 ilimizdeyiz Küçük yaflta at sevgisinin geliflmesine yönelik, Kulübümüz taraf

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı