TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN"

Transkript

1 TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük Millet Meclisinin milletlerarasý faaliyetlerinden baþlýcalarý þunlardýr: a) Türkiye Cumhuriyetinin üye olduðu milletlerarasý kuruluþlardan, üye ülke parlamentolarýnýn temsil edildiði organlar çerçevesinde yürütülen iliþkiler. b) Türkiye Cumhuriyeti ile bünyesinde parlamenterlerden müteþekkil bir organ bulunan milletlerarasý bir kuruluþ arasýnda mevcut bir anlaþma gereði tesis edilmiþ veya edilecek karma parlamento komisyonlarý çerçevesindeki iliþkiler. c) Milletlerarasý bir anlaþma ile veya böyle bir anlaþma olmaksýzýn kurulmuþ veya kurulacak parlamento birlikleri çerçevesindeki iliþkiler. d) Yabancý devletler parlamentolarýnýn bir veya birkaçý ile karþýlýklýlýk ilkesine göre kurulacak dostluk gruplarý ile yürütülen iliþkiler. e) Yabancý devletler parlamentolarý ile karþýlýklý resmi ziyaretler.

2 f) Yabancý parlamentolar, hükümetler, milletlerarasý kurum, kurul veya kuruluþlarýn parlamento üyelerinin iþtirakiyle düzenleyecekleri milletlerarasý toplantýlar ile bunlardan Türkiye Büyük Millet Meclisince düzenlenecek toplantýlar. g) Türkiye nin dýþ politikasýný ilgilendiren konularda yabancý ülkelere gönderilecek özel parlamento heyetlerinin faaliyetleri. Üyelerin Seçimi MADDE 2- Birinci maddede gösterilen dýþ iliþkilerde, dostluk gruplarý hariç, Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek heyet üyeleri aþaðýdaki esaslara göre seçilirler. a) Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek asýl ve yedek üyeler mensup olduklarý siyasi parti grubunun iç yönetmelik hükümlerine göre aday gösterilirler. Bu adaylar T.B.M.M. Baþkanlýðýnca Genel Kurulun bilgisine sunulmakla seçilmiþ sayýlýrlar. Asıl üyenin katýlmadýðý her toplantý ve çalýþmaya yedek üye oy verme hakký da dahil olmak üzere tam yetkiyle katýlýr. Bu katýlýmý saðlamaktan Heyet Baþkaný sorumlu ve yetkilidir. b) Her bir siyasi parti grubuna düþen sayý, bunlarýn, parti gruplarý toplam sayýsý içindeki yüzde oranlarýna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýnca tespit edilir. Bu sayý ve oranlara, siyasi parti gruplarý, bildirimden itibaren üç gün içinde itiraz edebilirler. Bu itirazlar, Baþkanlýk Divaný tarafýndan kesin olarak karara baðlanýr. c) Bir siyasi parti grubunun, kendisine düþen asýl veya yedek üyeliklerden bir diðer siyasi parti grubu lehine, seçim sonuçlarý kesinleþmeden önce feragat etmesi mümkündür.

3 d) Yedek üyelikler için de yukarýdaki bentler uyarýnca iþlem yapýlýr. Ayný siyasi parti grubuna mensup bir asıl üyenin yerini ancak ayný gruba mensup bir yedek üye alabilir; (c) bendi uyarýnca yapýlmýþ olan feragatlar saklýdýr. e) Bu madde gereðince yapýlan seçimler Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalýþma dönemi olarak kabul edilen Baþkanlýk Divaný görev süresince geçerlidir. Birinci dönem 2 yýl, ikinci dönem 3 yýllýk süreyi kapsar. f) Heyet üyelerinin kendi aralarýndan üye tamsayýsýnýn salt çoðunluðunun oyu ile seçecekleri milletvekili o heyetin baþkaný olur. Üyeliðin Sona Ermesi MADDE 3- Birinci maddeye göre oluþan parlamentolararasý gruplarýn üyelerinden mensubu olduðu siyasi parti ile üyelik baðý sona eren veya Türkiye Büyük Millet Meclisinde grup kurma hakkýný kaybeden bir siyasi parti grubu mensubu milletvekilinin üyeliði kendiliðinden sona erer. Siyasi parti gruplarýnýn oranlarýnda deðiþiklik olmasý sonucunda bunlarýn bir heyette sahip olduklarý üyelik sayýsý deðiþen oranlara uymuyorsa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný bu durumu tespit eder. Bunun üzerine ikinci madde uyarýnca gerekli iþlem yapýlýr. Dostluk Gruplarý ve Parlamentolararasý Birlik Gruplarý MADDE 4- Dostluk gruplarý ve parlamentolararasý birlik gruplarý Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda alýnacak karar üzerine kurulurlar.

4 Dostluk gruplarý Türkiye Büyük Millet Meclisinin bütün üyelerine açýktýr. Parlamentolararasý birlik gruplarýnýn veya temsil heyetlerinin teþkili amacý ile ikinci maddeye göre yapýlacak seçimlerde, ilgili parlamentolararasý birliðin ana tüzüðü varsa bu tüzük hükümleri de nazara alýnýr. Dostluk gruplarýnýn dýþ temas heyetleri temsili olarak oluþturulur. Bu temaslar Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanýnýn oluruyla ve mütekabiliyet esaslarýna göre düzenlenir ve yürütülür. Tüzükler MADDE 5- a) Dostluk gruplarý tüzüklerini kendileri yaparlar. Bu amaçla hazýrlanacak tüzüklerde; (i) deðiþik siyasi eðilimli üyelerin gerek dostluk grubu yönetim kurulunda, gerek grup adýna dýþ ülkelere gönderilecek temsil heyetlerinde adaletli bir þekilde yer almalarýný saðlayacak; (ii) ayný Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesinin birden fazla dostluk grubu yönetim kuruluna seçilmesini önleyecek ve (iii) dýþ ülkelere gönderilecek dostluk grubu heyetlerini yalnýzca yönetim kurulu üyeleri ile sýnýrlandýrmayacak hükümlerin de öngörülmesi gereklidir. b) Parlamentolararasý birlik için Grup Tüzüðü yapýlmasý gerekiyorsa bu Tüzük Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýk Divanýnca ve Hükümetin görüþü alýndýktan sonra yapýlýr. Parlamentolararasý birlik için hazýrlanacak tüzüklerde bu maddenin (a/i) bendinde kayýtlý hususa ilaveten yurt dýþýnda yapýlacak temas ve toplantýlara muntazaman katýlmasýný saðlayacak hükümler de öngörülür.

5 Yabancý Parlamentolara Yapýlacak Resmi Ziyaretler MADDE 6- Yabancý parlamentolardan Türkiye Büyük Millet Meclisine yapýlan ziyaret davetlerine uyup uymamak konusunda karar Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda alýnýr. Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný alýnan kararý diplomatik yoldan davet sahibine duyurur. Davete uyulacaksa, ikinci madde uyarýnca seçim yapýlýr. (Deðiþik: 9/10/ /1 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanýnýn heyete baþkanlýk etmesi halinde, grubu bulunan tüm partiler Ýçtüzük hükümleri uyarýnca kendilerine düþen oran nispetindeki sayýda üye ile heyette temsil edilir. Daveti yapan Parlamento ile karþýlýklý Dostluk gruplarý kurulmuþ ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný, Dostluk Grubu Baþkanýný veya ilgili siyasi parti grubunun müspet görüþünü almak kaydýyla bir milletvekilini bu heyete dahil edebilir. Bu takdirde, bu üyenin mensup olduðu gruba düþen sayýdan bir kiþi eksiltilir. Türkiye Büyük Millet Meclisine Yapýlacak Resmi Ziyaretler MADDE 7- Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafýndan, yabancý parlamentolara yapýlacak ziyaret davetleri, Baþkanlýk Divanýnca kararlaþtýrýlýr. Bu karar Genel Kurulun bilgisine sunulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný alýnan kararý diplomatik yoldan davet edilene duyurur.

6 Yürütme Organýnýn Dýþ Temaslarýna Katýlým MADDE 8- Cumhurbaþkaný, Baþbakan ve Bakanlarýn yaptýklarý yurt dýþý gezi, temas ve toplantýlara Türkiye Büyük Millet Meclisinde grubu bulunan siyasi partilerin milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun kararýyla katýlabilirler. Kongre ve Konferanslar MADDE 9- Yabancý parlamentolar, hükümetler, milletlerarasý kurum, kurul veya kuruluþlarýn, parlamento üyelerinin iþtirakiyle düzenlenip, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de bir heyetle katýlmasý istenilen kongre ve konferans gibi milletlerarasý toplantýlara katýlýp katýlmama konusunda Meclis Genel Kurulundan karar alýnýr. Alýnan karar Meclis Baþkaný tarafýndan diplomatik yoldan davet sahibine duyurulur. Davete uyulacaksa, heyetin seçimi ikinci madde uyarýnca yapýlýr. Birinci fýkraya göre ve isim belirtilmek suretiyle yapýlan davetlerde; siyasi parti gruplarýnýn yüzde oranlarýna uygun olmasý kaydýyla ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýnýn olumlu görüþleri üzerine Genel Kurulun onayý ile heyet seçilmiþ olur. Siyasi Tanýtma Faaliyetleri MADDE 10- Türkiye nin dýþ politikasýný ilgilendiren konularda; milli dava ve çýkarlarýmýzýn gereði gibi tanýtýmý ve destek saðlanmasý amacýyla yabancý ülke parlamenterleri ile temaslar yapýlmasý ve fikir oluþturulmasý için Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir heyet gönderilmesine Dýþiþleri Bakanlýðýnýn gerek

7 görmesi halinde, konu hakkýnda Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýk Divanýnýn görüþ ve önerisi üzerine Genel Kurulca karar verilir. Gönderilmesi kararlaþtýrýlan heyetin seçimi ikinci madde uyarýnca yapýlýr. Araverme veya Tatilde Uygulanacak Usul MADDE 11- Türkiye Büyük Millet Meclisinin çalýþmalarýna ara vermesi veya tatilde bulunmasý hallerinde, dört, altý ve dokuzuncu maddelerdeki davetlerle onuncu maddedeki Baþkanlýk Divaný önerilerinin onaya sunulmasý ve heyetlerin seçimi imkansýz ise; Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný, siyasi parti grup baþkanlarý veya vekillerinden birisi veya yetkili bir grup temsilcisi ile birlikte yapacaklarý toplantýda alýnacak karar uygulanýr. Bu karar, Meclis çalýþmalarý baþladýðýnda Genel Kurulun bilgisine sunulur. Yabancý Dil Þartý MADDE 12- Bir, iki, dokuz ve onuncu maddeler gereðince Türkiye Büyük Millet Meclisinden milletlerarasý toplantýlara katýlacak olan milletvekillerinin Fransýzca veya Ýngilizceyi veyahut gitmeleri bahis konusu olan toplantýda kullanýlacak dillerden birini iyi bilmeleri gereklidir. Bu milletvekillerinin ikinci madde gereðince isimlerinin Meclise sunulabilmesi ve seçimlerinin kesinlik kazanabilmesi için, bu fýkrada yazýlý dillerden birini iyi bildiklerini kanýtlayýcý bilgi ve belgeleri mensubu olduklarý siyasi parti grubu yönetimine vermeleri gereklidir. Siyasi parti gruplarý bu bilgi ve belgeleri inceleyip araþtýrdýktan sonra hasýl olacak kanaatlarýný, belgeleri ile birlikte

8 ve her aday için ayrý bir yazý ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðýna bildirirler. Ancak bu bilgi ve belgeler üzerinde Baþkanlýk Divanýnda inceleme yapýlmadan ve aranan yabancý dil bilgisinin mevcudiyeti tespit edilmeden adaylar Genel Kurulun bilgisine sunulamaz. Dil bilgisi yeterli görülmeyen adaylarýn yerine yenilerinin gösterilmesi ilgili siyasi parti grubundan istenir. Dostluk gruplarý ve yabancý parlamentolara ziyaret amacý ile gidecek heyet üyelerinde yabancý dil þartý aranmaz. Heyetlerin Hükümetle Temasý MADDE 13- Birinci maddede sayýlan heyetler, dýþ ülkelere gitmeden önce hükümetle temas ederler. Hükümet, bu heyetlere istedikleri ve gerekli bilgileri verir ve gereken yardýmý yapar. Heyet Baþkanlarýnýn Görevleri MADDE 14- Bu Kanunda bahis konusu heyet baþkanlarý, heyetin temsil görevini yerine getirmesini saðlayýcý tedbirleri alýrlar. Her toplantýya gitmeden önce toplantý gündemindeki konular hakkýnda Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanýna bilgi vermek ve dönüþte ise heyetin faaliyetleri ile ilgili bir rapor hazýrlayarak Meclis Baþkanlýðýna sunmak zorundadýrlar. Komisyon ve alt komisyon üyeleri de dönüþlerinde, heyet baþkanlýðýna raporlarýný yazýlý olarak verirler. Birinci maddenin (a), (b), (c) bentlerine göre oluþan heyet baþkanlarý, bu raporlara ilaveten yýl sonunda yýllýk faaliyet raporu hazýrlayýp Meclis Baþkanlýðýna sunarlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðý bu raporlardan gerekli gördüklerini Genel Kurulun bilgisine sunar.

9 Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný, ikinci fýkrada belirtilen heyetler arasýnda bilgi alýþ veriþini ve koordinasyonu saðlamak amacýyla yýlda iki defadan az olmamak üzere heyet baþkanlarý ile toplantýlar yapar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Binasýnýn Milletlerarasý Toplantýlarda Kullanýlmasý MADDE 15- Türkiye Büyük Millet Meclisi binalarýnýn milletlerarasý toplantýlar için kullanýlmasýna, Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýk Divaný izin vermeye yetkilidir. Bu iznin verildiði, ilgili mercie Türkiye Büyük Millet Meclisi Baþkanlýðý tarafýndan bildirilir. Yürürlükten Kaldýrýlan Kanun MADDE 16-16/1/1964 tarihli ve 378 sayýlý Yasama Meclisleri Dýþ Münasebetlerinin Düzenlenmesi Hakkýnda Kanun ile ek ve deðiþiklikleri yürürlükten kaldýrýlmýþtýr. GEÇÝCÝ MADDE- Bu Kanunun 2 nci maddesinin (e) bendi hükmü 1991 yýlý çalýþma dönemi için yapýlacak heyet seçimlerinden itibaren uygulanýr. Yürürlük MADDE 17- Bu Kanun yayýmý tarihinde yürürlüðe girer. Yürütme MADDE 18- Bu Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi yürütür.

10 3620 SAYILI KANUNA EK VE DEÐÝÞÝKLÝK GETÝREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜÐE GÝRÝÞ TARÝHÝNÝ GÖSTERÝR LÝSTE Kanun Farklý tarihte Yürürlüðe No. yürürlüðe giren maddeler giriþ tarihi /10/1996

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi

Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Yeni Ýl Özel Ýdaresi Yasasý na Eleþtirel Bir Bakýþ Remzi Çiftepýnar* 1. Ýl Özel Ýdarelerinin Kýsa Tarihçesi Ýl özel idareleri Osmanlý döneminde 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi ile kurulmuþtur. Bu nizamname

Detaylı

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY

TÜRKÝYE DE EKONOMÝK VE SOSYAL KONSEY makale - 1 Yrd. Doç. Dr. M. Emin RUHÝ Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Genel Kamu Hukuku Öðretim Üyesi Giriþ 1968 yýlýnda Kilis'te doðan Emin Ruhi ilk, orta ve lise eðitimini Kilis'te tamamladýktan

Detaylı

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1)

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) 6927 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ İLE FONLARIN TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNCE DENETLENMESİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3346 Kabul Tarihi : 2/4/1987 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih

Detaylı

ÜYELERÝMÝZE ÖNEMLÝ AÇIKLAMA

ÜYELERÝMÝZE ÖNEMLÝ AÇIKLAMA 12 - Yönetmeliðin 17 nci maddesindeki, tarým yayýmcýsý/danýþmaný sertifikalarýnýn vize süresi 5 yýldan, 2 yýla indirilmelidir. Söz konusu vize iþlemi meslek odalarý tarafýndan gerçekleþtirilmelidir. Ayrýca

Detaylı

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ

A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Uygulama Örnekleri ile Birlikte A'DAN Z'YE DENETÝM KOMÝTELERÝ Haziran 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-06/527 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon: (0 212) 249 07 23 Telefax: (0 212)

Detaylı

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü

G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü ANADOLU AJANSI G E N E L M Ü D Ü R L Ü Ð Ü MUHABÝRÝN E L K Ý T A B I Muhabirin El Kitabý Anadolu Ajansý Yayýný - 7 Nisan - 2008 AA Muhabirin El Kitabý Yayýn Sahibi Anadolu Ajansý adýna Dr. Hilmi Bengi

Detaylı

Meclis Üyelerinin Emeklilik ve Diðer Sosyal Haklarý 1. Emeklilik Haklarý

Meclis Üyelerinin Emeklilik ve Diðer Sosyal Haklarý 1. Emeklilik Haklarý Meclis Üyelerinin Emeklilik ve Diðer Sosyal Haklarý Dr. Fahri Bakýrcý * 1. Emeklilik Haklarý Daha önce yayýnlanan bir makalede 1, Osmanlý Devletinden günümüze kadar yasama organý olan meclislerde görev

Detaylı

ÝÞ HUKUKUNDA YAZILI ÞEKÝL ÞARTI

ÝÞ HUKUKUNDA YAZILI ÞEKÝL ÞARTI makale - 2 Araþ. Gör. K. Ahmet Sevimli Ý.Ü. Hukuk Fakültesi Ýþ Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalý 1972 yýlýnda Ýstanbul'da doðdu. 1990 yýlýnda Bursa Anadolu Lisesi'nden 1995 yýlýnda Ýstanbul

Detaylı

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU

MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU 9397 MAHALLÎ ĠDARE BĠRLĠKLERĠ KANUNU Kanun Numarası : 5355 Kabul Tarihi : 26/5/2005 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 11/6/2005 Sayı : 25842 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 44 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM:

2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: 2050'YE DOÐRU NÜFUSBÝLÝM VE YÖNETÝM: SAÐLIK SÝSTEMÝNE BAKIÞ Prof. Dr. Ayþe AKIN Prof. Dr. Korkut ERSOY Kasým 2012 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2012-11/533 Meþrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaþý/Ýstanbul Telefon:

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE VERGİ İNCELEMESİ

TÜM YÖNLERİYLE VERGİ İNCELEMESİ ÖN KAPAK TÜM YÖNLERİYLE VERGİ İNCELEMESİ ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı Yayın

Detaylı

Bozcaada Alaybey Mahallesi Meclisi Kuruluş ve Çalışma Yönergesi

Bozcaada Alaybey Mahallesi Meclisi Kuruluş ve Çalışma Yönergesi BOZCAADA KENT KONSEYİ ALAYBEY MAHALLESİ MECLİSİ KURULUŞ ve ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM-Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde-01. Amaç : Bu Yönergenin amacı; Bozcaada Kent Konseyinin 12.09.2014 tarih

Detaylı

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER

MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ SONRASINDA BELEDİYE İDARESİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER M.Cemal ÖZYARDIMCI İçişleri Bakanlığı Mahalli İd.Gn. Md.lüğü E.Şube Müdürü Mehmet DÖNMEZ MİHDER Gn. Bşk.

Detaylı

ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK*

ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK* ÝÞYERÝ DEVRÝNÝN SOSYAL SÝGORTALAR KURUMUNA BÝLDÝRÝMÝ Ercüment ÖZTÜRK* I- TANIM 506 sayýlý Kanunda el deðiþtirme kavramýný tarif eden özel bir hüküm bulunmamaktadýr. Ancak, uygulamada kullanýlan bu kavramýn

Detaylı

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI

Yenilenmiþ II. baský. Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI Yenilenmiþ II. baský Genel $aðlýk G$$ $igortasý G$$ Türk Tabipleri Birliði Görüþleri TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI hastamüþteri kamu güvencesisözleþme hastanesaðlýk iþletmesi saðlýk ocaðýaile hekimliði

Detaylı

PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA

PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ PARTİ TÜZÜĞÜ 8 KASIM 2009 ANKARA Bu Tüzük, Milliyetçi Hareket Partisinin 40 ncı kuruluş yılını kutladığımız 2009 yılında, 8 Kasım tarihinde yapılan Olağan Büyük Kongrede kabul

Detaylı

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER

TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER TÜRKÝYE'DE ÝNTERNET SÝTELERÝNÝN ERÝÞÝMÝNÝN ENGELLENMESÝ KONUSUNDA FARKLI HUKUK DÝSÝPLÝNLERÝ AÇISINDAN DEÐERLENDÝRMELER Dr. Murat Volkan Dülger Av. Yasin Beceni Mart 2011 Yayýn No: TÜSÝAD-T/2011,03; 512

Detaylı

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BELEDİYE BİRLİKLERİNİN YAPISI, SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Prof. Dr. Recep BOZLAĞAN Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri GİRİŞ 1 Belediye birlikleri Türkiye yerel yönetim sisteminin önemli unsurlarındandır.

Detaylı

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri;

Belediyesi,Gürçayır Belediyesi,Cemel Belediyesi,Deliilyas Belediyesi,dir. Birliğin Üyeleri; ŞARKIŞLA-GEMEREK- ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ TÜZÜĞÜ Birliğin Adı : Madde-1 : Birliğin adı: ŞARKIŞLA, GEMEREK, ALTINYAYLA KATI ATIK BİRLİĞİ dir. Ve birliğin kısa adı GAŞ tır Birliğin Merkezi : Madde-2

Detaylı

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA ve HARÝTA BÝLGÝLERÝ ÜRETÝM YÖNETMELÝÐÝ Mekansal Bilgi Sistemlerinin Coðrafi Bilgi Sistemlerinin Kent Bilgi Sistemlerinin Arazi Bilgi Sistemlerinin Temel Altyapýsý

Detaylı

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU

ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU ZİRAAT ODALARI VE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ KANUNU KANUN NO:6964 MAYIS 2010 6964 SAYILI KANUNUN MADDE BAŞLIKLARI MADDE MADDE BAŞLIĞI NO BÖLÜM I Ziraat Odaları 1 Odaların kuruluş amacı ve kapsamı 1/A Tanımlar

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ İZMİR KENT KONSEYİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ 1.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1: Bu çalışma yönergesinin amacı, İzmir Kent Konseyinin oluşumunu, organlarını, yönetimini, görev, yetki ve çalışma

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER

TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER TÜRKÝYE'DE BÝREYSEL GELÝR DAÐILIMI EÞÝTSÝZLÝKLERÝ: FONKSÝYONEL GELÝR KAYNAKLARI VE BÖLGESEL EÞÝTSÝZLÝKLER Doç. Dr. Raziye SELÝM Prof. Dr. Öner GÜNÇAVDI Öðr. Gör. Dr. Ayþe Aylin BAYAR Haziran 2014 Yayýn

Detaylı

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet

Mukaddeslerimize. Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET. Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sýfýr komisyon ile dürüst hizmet Basýn ve fikir hürriyetine sonuna kadar EVET Mukaddeslerimize küfüre kesin HAYIR Aþaðýdaki haberimiz neden hala aktüel? Sayfa 3 te office@yenivatan.com Februar / Þubat 2006 / 64 / Kostenlos Verlagspostamt

Detaylı

Kýbrýs Türkü Geleceðini Ararken

Kýbrýs Türkü Geleceðini Ararken Kýbrýs Türkü Geleceðini Ararken Dr. Murat Köylü (*) Kýbrýs Adasý stratejik konumu nedeniyle, binlerce yýl Akdeniz`in en ö- nemli cazibe ve bölge güçlerinin mücadele merkezinin odaðýnda olmuþtur. Baþlangýçta

Detaylı

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR

BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR BİRLİK HABER-SEN TÜZÜĞÜ I.GENEL ESASLAR SENDİKANIN ADI, KISA ADI, GENEL MERKEZİ VE ADRESİ MADDE - 1 Sendikanın Adı: "BİRLİK HABERLEŞME VE İLETİŞİM ÇALIŞANLARI SENDİKASI dır. Kısa Adı : "BİRLİK HABER- SEN"

Detaylı

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI

T 5.ñ<( B <. Mñ//(7 M(&/ñ6ñ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA EL KİTABI Editörler Dr. İrfan NEZİROĞLU Genel Sekreter Yardımcısı (Yasama) Habip KOCAMAN Kanunlar ve Kararlar Müdürü Semra

Detaylı