fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara yapt yard mlar üç y lda 2,5 milyar dolar aflarken, ayn dönemde aralar nda BM, AB ve ABD gibi ülkeler ise 200 milyon dolar destekte bulundu. HABER 18 DE HABER 17 DE 25 OCAK 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr Vizesiz gidilen ülkeler art yor Türkiye'nin yapt anlaflmalar sonucu vizesiz seyahat yap lan ülke say s her geçen gün art - yor. Yeflil ve gri pasaportlarla 112, bordo pasaportla ise 61 ülkeye vizesiz girifl yap labiliyor. Yafll kartlar n n kullan m süresi 31 Mart a uzat ld Baflkentte, 60 yafl üstü vatandafllar n kulland serbest kartlar n kullan m süresi 31 Mart'a kadar uzat ld. HABER 18 DE Olaylar n bafllad ilk günden itibaren dost ve kardefl ülkenin halk na kap lar n ve gönlünü açan Türkiye, gösterdi i fedakarl kla bütün dünyaya örnek oldu. fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI Ankara Büyükflehir Belediyesi nin, Baflkent in 5 girifli olan Eskiflehir, stanbul, Samsun, Konya ve Esenbo a yollar nda yap m n sürdürdü ü devasa kap lar n inflaat h zla yükseliyor. 5 girifle 5 kap projesinin fiubat ay sonunda tamamlanmas n n planland n kaydeden Baflkan Melih Gökçek, Baflkentimizin haf zalara kaz nm fl sembollerine yenilerini eklemeye devam ediyoruz. 5 girifle yapt m z 5 muhteflem kap, ayr ayr özellikleri, güzellikleri ve mimarisiyle Ankara n n sembolleri aras nda yerini alacak dedi. HABER 17 DE ALTINDA LI ÇOCUKLAR SEM NERDE BULUfiTU Haberi 16 da DÜELLO NUN GAL B YEN MAHALLE Haberi 15 de ÇANKAYA ZABITASI 24 SAAT ÇALIfiIYOR Haberi 15 de

2 2 YARIN SineMagazin 25 Ocak yeni film vizyona girdi STANBUL - Bu hafta 8 yeni film vizyona girdi. Steve McQueen in yönetti i 12 Y ll k Esaret filminde, Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch ile Paul Dano rol ald. 9 dalda Oscar aday olan ve sinemaseverlerin merakla bekledi i filmde, iç savafl öncesi ABD de ailesiyle birlikte özgür yaflayan Solomon Northup un köle olarak kaç r lmas ve sat lmas sonras yaflad klar etkileyici bir dille anlat l yor. Son dönemin en önemli filmlerinden biri olarak da görülen 12 Y ll k Esaret, 71. Alt n Küre Ödülleri nde Dram dal nda En yi Film seçildi. - Frankenstein: Ölümsüzlerin Savafl Tarihin en ayr ks karakterlerinden biri olan Frankenstein n üzerine çekilen onlarca filmden sonra yepyeni bir hikayeye odaklanan Frankenstein: Ölümsüzlerin Savafl, Dr. Victor Frankenstein n kendi elleriyle yaratt Adam n hikayesini ele al yor. Film, yarat ld günden bu yana, yaklafl k 200 y ld r amaçs z bir flekilde hayat n devam ettiren Adam n, Gargo ve blisler aras ndaki savafl n anlat yor. Orijinali Mary Shelley taraf ndan 1818 y l nda yay nlanan hikaye, 1910 y l nda ilk kez sinemaya uyarland ndan bu yana çeflitli örnekleriyle beyaz perdede yer ald. Bu son uyarlaman n yönetmen koltu unda Karayip Korsanlar : Kara nci nin Laneti adl filmin senaryosunu da yazan Stuart Beattie bulunuyor. - Uzak Ç l k Video oyunu Uzak Ç l k n sinemaya uyarlamas olan macera filminin yönetmenli ini Uwe Boll yaparken, oyuncu kadrosunda Til Schweiger, Emmanuelle Vaugier ve Udo Kier gibi isimler yer al yor. Filmin konusu flöyle: Eski özel kuvvetler görevlisi Jack Carer ile baflar l ve h rsl bir gazeteci olan Valerie, pasifikte bulunan bir adan n üzerinde var olan, çok gizli bir askeri bilgiyle ilgili araflt rma yapmaktad r. Yola ç kmak üzereyken, Dr. Krieger taraf ndan verilen bir emir do rultusunda ciddi bir sald r ya u rayan ikili, kontrolden ç kan askerlerden kaçarak hayatta kalma savafl n n içine girerler. - K r k Çember Çölde Kutup Ay s filmi ile stanbul Film Festivali nde Alt n Lale kazanan Felix Van Groeningen in yönetti i K r k Çember, aktris Veerle Baetens e ise 2013 Avrupa Film Ödülleri nde En yi Kad n Oyuncu ödülünü kazand rd. Berlin Uluslararas Film Festivali nden iki farkl ödül ile dönen film, iyi oyunculuklarla ve iç s tan flark larla süslenmifl buruk bir aflk hikayesini anlat yor. - fiöhret Tepesi Paul Schrader in yönetti i fiöhret Tepesi nin oyuncu kadrosunda, Lindsay Lohan, James Deen, Nolan Gerard Funk ve Amanda Brooks gibi isimler bulunuyoryer al yor. Los Angeles da geçen filmde, bir korku filminin yap mc l n ve finansörlü ünü üstlenen Christian ile bir y la yak n süredir birlikte oldu u oyuncu k z arkadafl Tara aras ndaki iliflki konu ediliyor. - Jack Ryan: Gölge Ajan Oscar ödüllü yönetmen Kenneth Branagh n filmi Jack Ryan: Gölge Ajan da, oyuncular Chris Pine, Kevin Costner ve Keira Knightley sevenleriyle bulufltu. Filmin konusu özetle flöyle: Y llar önce New Yorklu yönetici olarak CIA taraf ndan göreve getirilen Jack Ryan, ABD ekonomisini çökertmek ve global kargafla yaratmak için yap lm fl bir plan ortaya ç kar nca, bunu durduracak yeteneklere sahip tek kiflinin de yine kendisi oldu u ortaya ç kar. Ryan, tek bafl na baflarmaya çal flaca bu görevde bildi i her fleyi kullanacakt r. Jack görevi tamamlamakta ve bu komplodan canl ç kmakta kararl d r. - fieytan n Günü Matt Bettinelli Olpin ile Tyler Gillett in yönetti i fieytan n Günü nde, Zach Gilford, Allison Miller, Steffie Grote ve Sam Anderson rol al yor. Film, korku ve gerilim türünü sevenleri sinema salonlar na çekmeyi hedefliyor. - Köfte Ya muru 2 Cody Cameron, Kris Pearn n yönetti i Köfte Ya muru 2 haftan n tek animasyon filmi. Devam filmi olan Köfte Ya muru nun ilk bölümünde, Flint, suyu yiyece e dönüfltüren bir makine icat etti. Devam filmindeyse Flint, durdurdu unu sand icad n n halen çal flmakta oldu unu ö renir. Bu bölümde Flint, dünyay, makinesinin yaratt hayvan ve yiyecek kar fl m mutant yarat klardan kurtarmaya çal flacak. (AA)

3 D YARBAKIR - SEMA KAPLAN - Güneydo u'da kaçak elektrik tüketiminin iki baraj n y ll k elektrik üretiminin toplam kadar oldu u belirtildi. Dicle Elektrik Da t m Anonim fiirketinin (DEDAfi) sorumluluk alan nda yer alan Diyarbak r, fianl urfa, Mardin, Batman, Siirt ve fi rnak'ta kaçak elektrik kullan m yla mücadele çal flmalar sürerken, 6 ildeki kaçak kullan m oran n n Keban ve Karakaya barajlar n n y ll k üretti i elektrik miktarlar na efl de er oldu u ortaya ç kt. Yaklafl k 14 milyar kilovatsaat kaçak elektri in kullan ld bölgede Siirt'in Tillo ilçesi en düflük kaçak elektrik kullan m yla Avrupa standartlar n n alt nda yer alarak örnek oldu. Dicle Elektrik Perakende Sat fl A.fi (DEPSAfi) Yönetim Kurulu Üyesi Neflet Demirba, AA muhabirine, özellefltirmenin ard ndan 1 Temmuz 2013 tarihinde DEDAfi' devrald klar n, o günden bu yana geçmifle yönelik biriken borçlar n ödenmesi konusunda çal flma yürüttüklerini söyledi. Demirba, müflterilere ödeme kolayl sa lamak amac yla kampanyalar düzenlediklerini, bu kapsamda 600 milyon liral k faiz aff n n sözkonusu oldu unu ifade ederek, flöyle dedi: "Sayaç aff, köy içme sular ve sulamalara iliflkin de farkl aflar uyguland. Y l sonuna kadar bu kampanyalar devam etti. Köy içme sular yla ilgili kampanyam z bu ay sonuna kadar devam ediyor. 4 bin 444 içme suyu abonesinden bin 551'inin elektrik borcu bulunuyor. Vatandafllar m z n bu kampanyadan faydalanmalar n istiyoruz. Çünkü kampanyayla geçmifl döneme ait borçlar n faizi al nm yor, kalan borç ise taksitlendiriliyor." "Bölgede tüketilen 19,2 milyar kilovatsaat enerjinin 14 milyar kilovatsaati kaçak kullan m. Y ll k 7 milyar kilovatsaat elektrik üreten Keban ile 6,5 milyar kilovatsaat elektrik üreten Karakaya barajlar n n toplam kadar bölgede kaçak kullan m sözkonusu" Yaflam H CR 24 Rebi-ül Evvel 1435 ifadelerini kullanan Demirba, bu y l bölgeye 125 milyon liral k yat r m planlad klar n, bu kapsamda yenileme, gelifltirme ve teknolojik yat r mlar n gerçeklefltirilece ini dile getirdi. - "20 y ld r biriken borçlar ödenmeye bafllad " Yürütülen kampanyalardan vatandafllar n büyük oranda istifade etti ini kaydeden Demirba, bu kapsamda bir ödeme al flkanl n n kazan ld n, vezneye ödeme yapan abone say s nda art fl yafland n belirtti. Demirba, geçmiflte her ay vezneye u rayan 500 bin abonenin kampanyalarla 700 bini aflt na dikkati çekerek, "20 y ld r biriken borçlar ödenmeye bafllad. Yüzde 80'in üzerinde abone ödeme yapmaya bafllad " dedi. " cra takibi bafllat lan 8 bin 123 abone var. 9 bin 561 abone için savc l a suç duyurusunda bulunduk" diyen Demirba, adeta kangrene dönüflen sorunun çözülmesi için ciddi bir durufl sergilemeleri gerekti ini vurgulad. Demirba, geçmifle yönelik RUM msak : Kanun-i Sani Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : Güneydo u'da kaçak elektrik tüketimi iki baraj n y ll k üretimine bedel elektrik borcu bulunan 500 bin abonenin borcunu ödemesi için çal flt klar n, buna borçlar yüksek olanlardan bafllad klar n söyledi. 217 bin aboneye uyar yap ld n ve bu abonelerden yüzde 40' n n ödeme yapt n kaydeden Demirba, flöyle konufltu: "Görevi devrald m zda ödenmeyen 3 milyar civar nda enerji borcu vard. Devrald ktan sonra bu enerji bedelini ödedik. fiu anda bankalar nezdinde kredibilitesi olan bir flirketiz. Sadece kaçakla mücadele etme, elektrik kesintisine gitmekten ziyade müflterilerimize kaliteli, güvenilir, kesintisiz, çevreye uyumlu bir enerji sunma gayretindeyiz. Kaçakla mücadelede elektrik kesintisine gitmek, vatandafllarla karfl karfl ya gelmek bizi üzüyor. Ancak öyle bir gün gelecek ki; müflterimizle çay içip, yemek yiyip, sohbet edece iz." "Gönül ister ki; hiç elektrik kesintisi yapmayal m, cezai müeyyide uygulamayal m, herkes borcunu zaman nda ödesin. Fakat maalesef gerçeklefltirdi imiz denetimlerde s k nt larla karfl lafl yoruz" ifadesini kullanan Demirba, bu konuda taviz vermeyeceklerini, sonuna kadar gideceklerini vurgulad. Demirba, elektri in ça dafl yaflam n vazgeçilmez bir unsuru oldu unu kaydederek, kaçakla mücadelede elde edilecek baflar n n bölge ve Türkiye için büyük flans olaca n belirtti. Tüm teflviklere ra men sanayileflmede istenilen seviyeye ulafl lamad na iflaret eden Demirba, "Sanayici, hammadde, ulafl m, pazar ve enerjiye bakar. fiu anda bölgede enerji kaliteli de il çünkü istatistiklere göre Türkiye'de bir elektrik tüketiliyorsa bölgede 3,2 kat elektrik tüketiliyor. Kay p kaçak oran n düflürüp, mevcut hatlar n bak m n gerçeklefltirip yat r m yapt ktan sonra bölgemize kaliteli enerji sunaca z. Böylece sanayici de gelecek ve bölge flahlanacak. Kaçak kullan m sona erdirdi imizde bölgeye kesintisiz enerji vaadediyoruz" fleklinde konufltu. (AA) YARIN Bitlis belediyesi icral k oldu B TL S - Bitlis Belediye Baflkan Fehmi Alayd n, Sebze halini yapan müteahhit art niyetli davranarak belediyeyi icraya verdi. Bu nedenle belediyemize haciz geldi dedi. Bitlis-Baykan karayolundaki Ar c l k mevkisinde infla edilen yeni sebze hali binas n n yap m n üstlenen müteahhit firma, hak edifl ücretini alamad gerekçesiyle Bitlis Belediyesini icraya verdi. cra müdürlü ünün yapt incelemenin ard ndan belediyeye ait araç ve tafl nmazlara haciz gelirken, Belediye Baflkan Fehmi Alayd n, AA muhabirine yapt aç klamada, haciz karfl nda gerekli ifllemleri bafllatt klar n ve dosyalar n bilirkifli taraf ndan yeniden incelenmesi talebinde bulunduklar n söyledi. Sebze halini yapan müteahhit art niyetli davranarak belediyeyi icraya verdi. Bu nedenle belediyemize haciz geldi diyen Alayd n, müteahhidin sebze hali inflaat n taahhüt etti i sürede tamamlamad n ve inflaat n yar m kald n ifade etti. Yerel seçimler öncesi kentteki en büyük yat r mlar olan sebze halinin aç l fl n n engellendi ini belirten Alayd n, flöyle konufltu: Bizim personellerimizin de idari yönden yapt hatalar var. Bu arkadafllar m z geçici kabulleri eksik flekilde teslim ald. Dün valilik ile Çevre ve fiehircilik Bakanl taraf ndan gerekli ifllemlerin bafllat lmas n, dosyalar n yeniden bilirkifli taraf ndan incelenmesini istedik. Dosyalar incelendi inde müteahhidin art niyeti ortaya ç kacak. Alayd n, belediyeye 750 bin lira dolay nda bir haciz geldi ini bildirerek, sebze halinin toplam bedelinin 6 milyon 371 bin 597 lira oldu unu ve müteahhitte bugüne kadar 5 milyon 735 bin 550 lira ödeme yap ld n dile getirdi. flin zaman nda teslim edilmemesinden dolay 750 bin liral k hak ediflin ödenmedi ine de inen Alayd n, Dimdik ayaktay z ve aciz de iliz. Göreve geldi imizde belediyenin bütün araçlar nda haciz vard. Belediyeyi getirdi imiz nokta belli. Kamuoyu da buna flahitlik ediyor. flçilerimize olan milyonlarca lira borcumuzu ödedik. (AA)

4 4 YARIN Ani Ören Yeri kar alt nda ziyaretçilerine görsel flölen sunuyor KARS - SONER KILINÇ/ÇA LAR SEFERTAfi - Kars-Ermenistan s n r nda tarihi pek Yolu üzerinde kurulu ve pek çok medeniyete ev sahipli i yapan tarihi Ani Ören Yeri, k fl n kar alt nda beyaza bürünen görüntüsüyle ziyaretçilerden ilgi görüyor. Aras Nehri nin bat yakas nda yaklafl k 78 hektar alan üzerinde kurulan ve bugüne kadar Urartu, skit, Pers, Makedon, Part, Ermeni, Sasani, ran, Roma, Bizans, Emevi, Abbai, Selçuklu, Mo ol, lhanl, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Osmanl, Gürcü ve Rus egemenli ine giren ve bu medeniyetlerin izlerini tafl yan, zaman zaman yüz binin üzerindeki nüfusa ulaflan ancak yaflad büyük depremler sonras 1600 lü y llarda terk edilen Ani Ören Yeri, özellikle k fl aylar nda dondurucu so u a ra men ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Kars a gelen turistlerin Kars Kalesi nden sonra ziyaret etti i en önemli bölge olarak dikkati çeken Ani Ören Yeri ni özellikle foto raf tutkunlar tercih ederken, surlar içerisindeki cami, kilise, katedral, manast r, hamam, külliye, flapel ve çeflitli yerleflim kal nt lar adeta görsel bir flölene ev sahipli i yap yor. stanbul dan Kars a tren yolculu unu ve k fl n Ani Ören Yeri ni görüntülemek için antik kente gelen foto raf sanatç s Altu Sencer, Ani Ören Yeri nin kar alt nda çok daha etkileyici oldu unu söyledi. (AA) STANBUL - stanbul Kültür ve Turizm Müdürlü ü, stanbul un 2012 de 9 milyon 381 bin 670 olan yabanc ziyaretçi say s n n 2013 y l nda 10 milyon 474 bin 867 kifliye ulaflt n bildirdi. Müdürlük taraf ndan haz rlanan stanbul un Turizm statistikleri bafll kl raporda, stanbul turizminin, tarihinde rekor bir seviyeye ulaflarak, ilk kez 10 milyon s n r n geçti ini belirtildi. Raporda, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlar ile Haydarpafla, Pendik ve Karaköy limanlar ndan al nan verilere göre, geçen y l stanbul a gelen yabanc ziyaretçi say s n n bir önceki y la oranla yüzde 12 artt na iflaret edildi y l nda 9 milyon 381 bin 670 olan yabanc ziyaretçi say s n n 2013 te 10 milyon 474 bin 867 kifliye yükseldi i vurgulanan raporda, stanbul turizminin tarihinde rekor seviyeye ulaflt kaydedildi. Raporda, yabanc lar n ziyaret oran nda sürekli olarak bir önceki y l n de erinin üzerinde bir de er gerçekleflti i aktar larak, Sektörün altyap sal verileriyle birlikte de erlendirdi imizde, stanbul turizminin, gelen say s, konaklama ve yeme-içme tesisleri say s, rehber-acente say lar ve Turizm di er unsurlarla birlikte, sa l kl olarak geliflmekte oldu u yorumunu yapabilmekteyiz ifadelerine yer verildi y l nda Türkiye ye gelen her 5 yabanc ziyaretçiden 2 sinin stanbul u ziyaret etti ine dikkat çekilen raporda, geçen y l Ocak-Kas m periyoduna bak ld nda ise ülkeye gelen yabanc lar n yüzde 31 inin stanbul a geldi i belirtildi. Yabanc ziyaretçilerin geçen y ldaki gelifllerinin yüzde 94 ünün hava yoluyla yap ld ve bu oran n 2012 ye göre hava yoluyla gelifllerde yüzde 11,8, deniz yoluyla gelifllerde yüzde 9,9 oran nda artt n n bildirildi i raporda, flu bilgilere yer verildi: 2013 te flehre gelen yabanc ziyaretçilerden 517 bin 976 kifli Karaköy Liman na gelen günübirlik ziyaretçidir. Hava yoluyla gelen 9 milyon 858 bin 824 yabanc ziyaretçinin yüzde 17 si Sabiha Gökçen Havaliman n kullanm flt r. Sabiha Gökçen Havaliman aç ld ndan bu yana, yabanc gelifllerinin her y l artt n da görmekteyiz. Gelen yabanc ziyaretçilerin yüzde 11,3 ünü Almanlar, yüzde 5,5 ini Ruslar, yüzde 4,8 ini Amerikal lar, yüzde 4,6 s n Frans zlar, yüzde 4,4 ünü ngilizler, yüzde 4,2 sini talyanlar, yüzde 3,7 sini ranl lar, yüzde 25 Ocak 2014 stanbul 10 milyon yabanc ziyaretçi say s n geçti 2,7 sini Hollandal lar, yüzde 2,5 ini Libyal lar, yüzde 2,4 ünü Ukraynal lar, yüzde 2,3 ünü Irakl lar, yüzde 2,2 sini Azerbaycanl lar, yüzde 2,1 ini Suudi Arabistanl lar, yüzde 1,9 unu spanyollar, yüzde 1,6 s n Suriyeliler ve yüzde 43,9 unu da di er ülkelerden gelenler oluflturuyor. Raporda, 2012 y l yla karfl laflt r ld nda 2013 y l nda sadece ran, Japonya ve M s r dan gelen ziyaretçi say s nda bir azalma görüldü ünün alt çizilerek, flunlar belirtildi: 2009 da azalmaya bafllayan srail den gelifller, bu y l önceki y la göre yüzde 51 lik bir art flla gerçekleflmifltir. Japonya dan gelifller ise 2013 te önceki y la göre azalm fl olarak görülmektedir. Y llara ve oranlara bakt m zda, ilgili tarihlerde Japonya da çeflitli felaketler yafland görülmekte ve var fllar etkileyen faktörün, ilgili ülke konjonktüründen kaynakland düflünülmektedir. spanya - dan gelifllerde, 2009 y l ndan sonra sürekli bir azalma yaflanm fl olup, 2013 y l nda, son dört y l göz önünde bulunduruldu unda, ilk defa bir önceki y la göre art fl kaydedilmifltir. Turizmde rakip ülkelerimizden biri olan spanya - dan var fllar n uzun süredir azalmas n n, ilgili ülkenin yaflad ekonomik durgunlukla ilgili oldu u düflünülmektedir. Böyle olmakla birlikte, 2013 y l itibariyle, ilgili hedef pazarda toparlanma yafland görülmektedir. Son üç y lda Arap ülkelerinden gelen ziyaretçi say lar nda da toplamda bir önceki y la oranla yüzde 22 art fl olmakla birlikte, özel durum arz eden ve yüzde 159 artan Suriye yi ay rmam z halinde, bu oran yüzde 15 olmaktad r. Sonuç olarak stanbul a gelen Arap ziyaretçi say s, her geçen y l artmaktad r. stanbul daki yatak kapasitesinin 150 binin üzerinde oldu unu vurgulanan raporda, kentte inflas devam eden toplam 49 bin 420 yatak kapasiteli konaklama tesisi bulundu u anlat ld. Raporda, flunlar aktar ld : Geçen y l yat r m belgeli konaklama tesislerinin say s n n 130 ve toplam yatak kapasitesinin 40 bin 408 oldu unu hat rlarsak, bu y l tesis say s olarak yüzde 31 daha fazla otel yat r m gerçekleflti ini (yatak kapasitesi olarak da yüzde 22 daha fazla) görmüfl oluruz. (AA)

5 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1.Sütten kesilmemifl s r yavrusu. Baston. 2. Bir yar fl n belirli uzakl kapsayan bölümlerinden her biri, aflama, merhale. Eskiden terhis edildikten sonra yede e al nan asker. 3. Dar a zl, fliflkin kar nl, genellikle has r sepet içinde bulundurulan su kab. 4. Güzel sanat. Asaf Halet Çelebi nin bir fliir kitab. 5. Avrupa da bir baflkent. Tanr tan maz, dinsiz. 6. Binek hayvan. Kiloamperin simgesi. Rütbesiz asker. 7. Bir ilimiz. Bir nota. 8. Hamam. Denizli ilinin bir ilçesi. 9. Ya mur geçirmeyen bir tür üstlük. Bir nota. 10. Zümre, grup, kategori. Zahmet, s - k nt. 11. Lantan n simgesi. Evrensel al c kan grubu. Keçinin erke ine verilen ad. 12. Mercanada. Akla uygun, ak ll ca. 13. Azerbaycan n para birimi. çinden ç k lmas güç, sak ncal durum. 14. Gelenek. Lahza. 15. Hangi kifli. Lityumun simgesi. fiebeke. 16. H yar. 17. Götürü, toptan ifl. 18. Gerekenden eksik. Bo a, tosun. Alüminyumun simgesi. 19. Yemin, ant. Aç k leylak rengi. 20. Utanma, utanç duyma. Metal bir yüzeyi nikelle kaplama. Yukar dan afla ya: 1.Para vermeden, emek sarf etmeden geçinen kimse. lave etmek, katmak, eklemek. Karadeniz yelkenlisi. 2. Bir gezegen. Yard mc yemek. Duman karas. nce perde ya da örtü. 3. Art rma, katma. Ellere, saçlara sürülen toz boya. Uygun bulmak, tasvip etmek. 4. Gürbüz kundak çocu u. Yer mantar, keme. Kara batmamak için aya a tak lan bir tür örgülü ayakl k. 5. Masallarda sözü geçen yabani, y rt c hayvan. Akdeniz anemisi. 6. Uzaklaflma. Gaye, erek, maksat. Nitelikle ilgili. 7. Arapçada birinci tekil flah s, ben. Genifllik. Yaz t. Gemilerde türlü ifllerde kullan lan bir tür demir halka. 8. stanbul ilinin bir ilçesi. Kirlili i gösteren iz. Bir tür ngiliz biras. Vilayet. 9. Bir nota. Köpek. Tohumu kuflyemi olarak kullan lan bir bitki. Kar - fl k renkli. 10. lk Türk kad n tiyatro oyuncusu. fiimdi, flu anda, henüz, daha. Kumafl, tahta gibi malzemelerle yap lan, kâ t veya kartona yap flt r lan resim veya kompozisyon. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi Tavuk fiyat yla yar flan patates 4 lira oldu, yeni ürün Mart bafl nda tezgahta 25 Ocak 2014 BTSO da flirket kurulufl, nakil ve flube aç l fllar MERS S den yap lacak Bursa Ticaret ve Sanayi Odas (BTSO),Ticaret Sicil Müdürlü ü Merkezi Sicil Kay t Sistemi ne (MER- S S) geçti. BTSO üyesi flirketler, adresinden kay t yapt rarak, alacaklar kimlik numaralar yla flirket yeni kurulufl, merkez nakli ve flube aç - l fl ifllemlerini elektronik ortamda halledebilecek. BURSA - Gümrük ve Ticaret Bakanl taraf ndan yürütülen MER- S S Sistemi ne Türkiye deki tüm odalar aflamal olarak geçifl yapacak. Tüm ticaret sicil ifllemlerinin sisteme entegrasyonu tamamland nda ise oda üyesi flirketler, sistem üzerinden flirket kuruluflu yapabilece i gibi mevcut flirketlerin tescil ifllemleri yine uzaktan yap labilecek. Ayr ca, tüm kurum ve kurulufllarda ifllerini elektronik ortamda gerçeklefltirecek. BTSO Yönetim Kurulu Baflkan brahim Burkay, MERS S Sistemi nin üyelerin Oda ya gelmeden hizmet alabilmesi anlam na geldi ini belirterek flu bilgileri verdi: Teknolojiyle birlikte bilgiye eriflim de gün geçtikçe hem daha çok önem kazan yor hem de kolaylafl yor. MERS S Sistemi de, bu bak fl aç s yla üyelerimiz aç s ndan devrim niteli inde yenilikler getirecek. Ticari hayatta güven ve istikrar art - raca na inand m z MERS S in tüm ticari iflletmelere iliflkin merkezi bir veri taban oluflturacak olmas n da çok önemsiyoruz. Hem, hizmet kalitesi ça a uyumlu flekilde artacak, hem de bürokrasiyi minimuma indirece iz. BTSO üyelerinin ilk etapta sadece flirket kurulufl ifllemleri için adresinden MERS S Sistemi ne girifl yapmas ve yine Sistem üzerinden alacaklar numara ve flifre ile ifllemi bafllatmas gerekiyor. fllemlerin sorunsuz olarak yürütülebilmesi için üyelerin kulland internet taray c lar n n Mozilla Firefox veya Google Chrome olmas tavsiye ediliyor. Üyeler, MERS S üzerinden mevcut ifllem süreçlerini tamamlayarak ana sözleflmeyi oluflturduktan sonra elektronik ortamda onaylanmak üzere ilgili notere gönderecek. Noterin ana sözleflme onay, online olarak Ticaret Sicil Müdürlü ü ne iletilecek. Kurulufl evraklar yla birlikte Ticaret Sicil Müdürlü ü ne baflvurulacak. Müdürlük incelemesini yapacak ve onay ile birlikte tescil ve ilan ifllemi gerçekleflecek. MERS S e göre, yap lan kurulufl baflvurusundan vazgeçilmek istendi- inde Ticaret Sicil Müdürlü ü ne yaz - l flekilde bildirimde bulunulmas üzerine baflvuru reddediliyor ve ilgili kifli taraf ndan baflvuru yine sistem üzerinden de iptal edilebiliyor. (CHA) BURSA - Ekim alan n n daralmas yla bu sene el yakan patatesin kilo fiyat market ve pazarlarda 4 liraya kadar yükseldi. Sektör temsilcileri tavuk fiyat yla yar flan patatesin fiyat n n talebe göre 6 liraya kadar da ç kabilece ini söylüyor. Patates fiyatlar n n talebe göre artabilece ini belirten Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarc - lar Federasyonu (TÜSPAF) Genel Baflkan Mehmet Çakman, " lk hasat Adana da olacak. Önümüzdeki ay sonu veya Mart bafl nda Adana da patates hasad yap lacak. Yeni mahsulün ç kmas yla fiyatlar dengeye oturur. Ancak talep artarsa fiyatlar da artar, çünkü yeni ürün yok." dedi. Ülke genelinde patates fiyatlar - n n artmas yla sürümün de azald - na dikkat çeken TÜSPAF Baflkan Mehmet Çakman, "Fiyatlar art nca patates sat fllar da düfltü. Önceleri 3 kilo alan bir vatandafl, fiyatlar rekor düzeyde art nca art k 1 kilo, 5 kilo alanlar da flimdilerde 3 kilo al yor. Talep çok olunca fiyatlar artm flt, tüketici de art k ihtiyac n azaltma yoluna gitti." fleklinde konufltu.(cha) Mali arac kurulufllardan 74 milyar TL'lik katma de er ANKARA - Mali arac kurulufllar sektöründe 2012 y l nda 17 bin 671 giriflim faaliyette bulundu. Finansal hizmet faaliyetlerinde 253 giriflim, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlar nda 60 giriflim, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yard mc faaliyetlerde ise 17 bin 358 giriflim faaliyet gösterdi. Faktör maliyetiyle (üretim sürecinde kullan lan tüm üretim faktörlerine yap lan ödemeler) katma de er 74 milyar TL'nin üzerinde gerçekleflti. Türkiye statistik Kurumu (TÜ- K) 2012 y l na ait Mali Arac Kurulufl statistikleri'ni yay nlad. Verilere göre bu kurulufllar arac l - yla oluflan faktör maliyetiyle katma de er 74 milyar 93 milyon 232 bin 633 TL olarak gerçekleflti. Mali arac kurulufllarda toplam katma de erin yüzde 92,1 ini finansal hizmet faaliyetleri, yüzde 4,2 sini finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yard mc faaliyetler, yüzde 3,7 sini ise sigorta, reasürans ve emeklilik fonlar faaliyetleri oluflturdu. Toplam faktör maliyetiyle katma de er de bir önceki y la göre yüzde 18,1 artt. Faktör maliyetiyle katma de- er bir önceki y la göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 17,6, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlar faaliyetlerinde yüzde 34, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yard mc faaliyetlerde ise yüzde 17,1 artt. Mali arac kurulufllarda en yüksek istihdam finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleflti. Mali arac kurulufllarda istihdam edilen personel say s 309 bin 459 olarak gerçekleflti. Toplam istihdam n yüzde 69,6 s finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 5,7 si sigorta, reasürans ve emeklilik fonlar nda, yüzde 24,7 si ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yard mc faaliyetlerde sa land.(cha)

7 Ekonomi STANBUL - AA muhabirine konuyu de erlendiren fller, kuyum sektörünün gerçekten çok de erli bir demokrasi s nav verdi inin alt n çizerek, kendisine destek olan tüm kuyumculara teflekkür etti. Söz konusu uygulaman n, hem kuyum sektörüne ve dolay s yla 1,5 milyondan fazla insana hem de ülke ekonomisine zararlar olaca n anlatan fller, bu geçifl sürecinden sektörün olumsuz etkilenece ini kaydetti. Taksitle sat fl n yasaklanmas - n n sat fllar da etkileyece ini kaydeden fller, karar n pek çok farkl kriterde, özellikle hukukçular n hem yasalar hem de anayasa ve rekabet kurallar ba lam nda de- erlendirdi ini, konuyla ilgili 5 hukukçunun çal flmalar n devam ettirdi ini, sorunlar diyalogla, anlaflarak çözmek istediklerini dile getirdi. 1 fiubat itibariyle uygulanmaya bafllanacak karar n, kuyumculuk sektörüne etkilerini anlatan Norayr fller, flunlar kaydetti: Kuyumculuk sektörü hammaddesini ithal ederek üretim yapar. Hem iç pazara hem de ihracata dönük üretimi tamamen insan eme ine dayal katma de er yarat r. Dolay s yla her anlamda Türkiye ye katk s olmayan baz sektörler ve ürünlerle ayn koflullarda de- erlendirilemez. Siz flimdi bu taksit s n rlamas yla bu insanlar cezaland rm fl oluyorsunuz. Pek çok iflyerinin kapanmas n, insanlar n iflsiz kalmas n engellemeye çal fl yoruz. Özellikle alt n n Türkiye için anlam mücevher de il yat r m. Tüketimi k s p insanlar tasarrufa yönlendirmek için bu karar n al nd belirtiliyor. yi de insanlar n nas l tasarruf yapaca na da BDDK m karar verecek? Tasarrufun iyisi kötüsü, alt n, nakiti olmaz. Söz konusu düzenlemeden hem kuyumcular n, hem de tüketicilerin ma dur olaca na dikkati çeken fller, bu konuda devletten destek beklediklerini ve h zl geçifl sürecinin daha da yavafllat lmas n istediklerini yineledi. fller, 2013 Ocak ay nda kredi kart yla 1 milyon 228 bin 23 adet alt n al flverifli yap ld n belirterek, bu ifllemlerin 30 bin 941 POS cihaz ndan gerçekleflti i ve toplam tutar n 933 milyon 720 bin liraya denk geldi i bilgisini verdi. Norayr fller, y llard r sektörün kurumsallaflmas için çaba harcad klar n, kuyumcular n kay td fl l ktan ç kmas nda kredi kart gibi enstrümanlara önem verdiklerini aktararak, bu durumda kredi kart yla al flveriflin pek bir anlam kalmad n kaydetti. Vatandafl kuyumcudan alt n tek çekimde al p, ertesi ay ödemekte zorland nda ne olacak? diyen fller, bankalar n bu durumda gecikme faizi uygulayaca n söyledi. fller, Bu mu tasarruf? Biz hükümetten gerçekten halk düflünen bir uygulama bekliyoruz. Ne yaz k ki kredi kart yla al flverifl cazibesini kaybederse, cebinde nakit paras olan n istedi i olur ve esnaf kay td fl sat fl yapmak durumunda kal r. Bunun da ülke ekonomisine olumsuz etkisi olur dedi. Kuyumculu un alt yap s nda ciddi bir üretim oldu unu ve bu iflin yüzy llard r baflar yla sürdü ünü dile getiren fller, bu yüzden sektörün desteklenmesi gerekti ini, kredi kart yla al flverifllerin her flekilde teflvik edilmesinin hem tasarruf hem de kay td fl l k anlam nda olumlu olaca n, devletin Motorlu Tafl tlar Vergisi ni (MTV) bile taksitle tahsil etti ini söyledi. 100 liral k Çin mal tekstil ya da hediyelik eflya ödemesinin taksitlendirilmesine izin verilmesine karfl n, Türk iflçisinin eme iyle de- er kazanan 2-3 bin liral k tak n n taksitlendirilmesi konusunda vatandafla ve esnafa zorluk ç kar lmas n n do ru olmad n aktaran fller, karar n sadece belirli bir kesime alt n alma hakk tan d n, dolay s yla bu uygulamay sürdürülebilir ve gerçekçi bulmad klar n yineledi. Devletin, sadece uzun taksitlerin s n rland rabilece ini ancak taksitlendirmeyi tamamen ortadan kald rmamas gerekti ini savunan Norayr fller, bunun d fl nda yap - lan her hareketin sektöre vurulan darbe olaca n sözlerine ekledi.(aa) YARIN Kuyumcular devletten destek bekliyor stanbul Kuyumcular Odas ( KO) Baflkan Norayr fller, kuyumculara taksit s n rlamas getirilmesine iliflkin, Söz konusu düzenlemeden hem kuyumcular, hem de tüketiciler ma dur olacak. Bu konuda devletten destek bekliyoruz dedi. 7 Davos taki CEO lar bu y l daha umutlu DAVOS - Londra merkezli PricewaterhouseCoopers (PwC) taraf ndan Dünya Ekonomi Forumu nda aç klanan rapora göre dünya flirketlerinin önde gelen üst yöneticileri finansal krizde en kötü dönemin art k geride kald n, büyümeye daha haz r olduklar n düflünüyor. PwC nin sviçre nin Davos kentinde düzenledi i bas n toplant s nda ifl dünyas n n önde gelen üst yönetcileri ile gerçeklefltirilen ve sonuçlar aç klanan araflt rmaya göre, yöneticilerin ço unlu u finansal krizde en kötü dönemin geride kald na inan yor. Araflt rmaya göre, flirketlerin önde gelen yöneticilerinin yüzde 44 ü gelecek 12 ay içerisinde küresel ekonomide s çrama bekliyor. Bu oran geçen sene PwC nin gerçeklefltirdi i araflt rmada yüzde 18 seviyesindeydi. Geçen sene yap lan araflt rmada önde gelen üst düzey yöneticilerden küresel ekonominin küçülece ine iliflkin beklenti yüzde 28 seviyesindeyken, bu y lki araflt rman n sonuçlar na göre flirketlerin üst düzey yöneticilerinin sadece yüzde 7 si küresel ekonomide küçülme bekliyor. Araflt rmada küresel boyutta yöneticilerin ve flirketlerin art k ayakta kalma halinden büyüme haline geçifl sürecinde oldu u belirtilirken, önde gelen flirket ve yöneticilerdeki mevcut pozitif e ilimin daha fazla istihdam ve ekonomik büyüme yaratma potansiyeli oldu una iflaret edildi. Araflt rmada, fiirketler ve üst yöneticiler ekonominin kötü etkilerinden korunmaktan çok daha fazla gelece e haz rlanmaya çal fl yor ifadesine yer verilirken, önümüzdeki dönemde küresel ekonominin büyüme yolunda kazan m kaydetmesinin nispeten daha zorlu bir süreç olabilece i vurguland. (AA)

8 8 YARIN Ekonomi ZM R - Baflta Baflbakan Recep Tayyip Erdo an olmak üzere hükümet yetkililerinin Hizmet Hareketi ne yönelik olumsuz ifadeleri, birçok ülkeyle ifl yapan ve camiaya gönül vermifl ifladamlar n üzüntüye sevk etti. Bünyesinde bulundurdu u 39 ifladamlar derne i ve 12 bin 500 sanayici ve ifladam üyesiyle Türkiye nin en büyük bölgesel ifladamlar kurulufllar ndan olan Ege ve Bat Akdeniz Sanayici ve fladamlar Federasyonu (ES DEF), Hizmet Hareketi'ne yönelik karalama kampanyas na tepki gösterdi. ES DEF Baflkan Mustafa Özkara, Yüksek stiflare Kurulu Baflkan Ramazan Davulcuo lu ve Yönetim Kurulu üyeleri, düzenledikleri bas n toplant s nda son günlerde yaflananlar de erlendirdi. Davulcuo lu, Hizmet Hareketi nin insanl n ortak de eri haline geldi ini belirterek, herkesin yüzy l n bar fl hareketine sahip ç kmas n n bir vazife oldu unu söyledi. 39 ifladam derne i ve 12 bin 500 sanayici ve ifladam ad na aç klama yapan Özkara ise, Son günlerde yaflanan olaylar, dünyan n 160 ülkesinde büyük Türkiye ideali için çal flan üyelerimizi ve 180 ülkede e itim hizmetleriyle ülkemiz ad na adanm fll k ruhuyla hizmet eden e itim gönüllülerini derinden üzmektedir. dedi. 17 Aral k tarihinde bafllayan rüflvet ve yolsuzluk operasyonlar - n n ve akabinde yürütme erkinin icraatlar n n, gerek ulusal gerekse uluslararas kamuoyunda yarg ya müdahale tereddütleri do urdu unu ifade eden Özkara, yaflanan süreci McCarthy- Cad Av na benzetti: Her soruflturma olay n n ard ndan yarg ve emniyet mensuplar n n görevden al nmas ve bu tasfiyelerin birkaç binlerle ifade edilen say lara ç kmas, maalesef McCarthy-Cad Av anlay fl n an msatmaktad r. Oysa yarg, hakikat ve adaletin tecelli edece i tek mercidir. Yasama, yürütme ve yarg n n birbirinden ba ms z olmas, yani güçler ayr l ilkesi demokrasinin vazgeçilemez temel prensiplerinden birisidir. Bugün yaflanan durumun ekonomik istikrar tehdit etti ini, ça dafl, demokratik ve hukukun üstün oldu u bir Türkiye idealine de büyük zarar verdi ini belirten Özkara, Ülkemizin ihtiyac ve halk m z n talebi, Avrupa Birli i (AB) kriterleri do rultusunda reformlara devam edilmesi ve demokrasimizin ç tas n n AB seviyesine ç kar lmas d r. Daha düne kadar camian n gerek Türkçe Olimpiyatlar gibi e itim faaliyetlerinde gerek d fl ticaret köprüleri gibi ticari faaliyetlerinde hizmetlerini öven, gerekti inde birlikte gözyafl döken, henüz 6 ay önceki Türkçe Olimpiyatlar nda Yüzy l n bar fl hareketi ifadesini kullanan devlet büyüklerinin, bugün ayn hizmet insanlar n paralel yap lanma, çete, örgüt, hattâ Haflhafli gibi ak l almaz iftiralarla kamuoyunda y pratma ve itibars zlaflt rma gayretlerini hayret ve flaflk nl kla izliyoruz. Bunun sebebini anlamakta güçlük çekiyoruz. diye konufltu. Temel hak ve özgürlükler aras nda yer alan teflebbüs hürriyetini zedeleyici söylem ve fiillerin ekonomik kalk nmaya da engel teflkil edece ine dikkat çeken Özkara, flöyle devam etti: S rf Hizmet Hareketi'ne gönül verdi diye devlete düzenli vergisini ödeyen sayg n ifladamlar n n izinlerinin iptalini, ülke ekonomisine hizmet eden finans kurumlar n n aç ktan hedef gösterilmesini teflebbüs hürriyetine indirilmifl bir darbe olarak alg l yor, gerek yerli gerekse yabanc yat r mc aç s ndan Türkiye nin güvenli bir ülke olmaktan ç kar lmaya çal fl ld n üzüntüyle izliyoruz. Hattâ yediden yetmifle bütün Türk halk n n gözdesi haline gelmifl, ülkemizin global markas olan Türk okullar n n büyükelçilerimiz vas - tas yla karalanmaya çal fl lmas, bu hizmetleri gönülden destekleyen milyonlarca vatandafl m z n vicdanlar n kanatmaktad r. 17 Aral k yolsuzluk operasyonuna kadar Türkiye yi yönetenler taraf ndan ba ms z ilan edilen, Ergenekon ve Balyoz davalar nda kahraman denilen Türk yarg ve emniyet sistemi, bir günde mi ba ml hale gelmifltir? sorusunu yönelten ES DEF Baflkan Özkara, HSYK, Türk halk n n yüzde 58 inden güvenoyu almam fl m d r? Milletin güvenoyuna ra men daha düne kadar kahraman ilan edilmifl, bugün çete yaftas yla müdahale edilmek istenen bu kurumlarla birlikte kamuoyunda hukuka, demokrasiye ve özgürlü e olan inanç da yaralanmaktad r. E er hukuk sisteminde bir hukuksuzluk varsa bunun yine hukuk sistemi içinde çözülmesi gerekmektedir. Hizmet Hareketi, bütün partilere ayn yak nl kta oldu unu ve ülkemiz için faydal olan bütün projelere destek oldu unu her f rsatta ifade etmifltir. Biz de ES DEF olarak bütün siyasi partilere eflit yak nl kta hizmetlerimize devam edece imizi, ülke menfaatleri söz konusu oldu unda elimizi tafl n alt na koymaktan çekinmeyece imizi kamuoyuyla paylafl yoruz. fleklinde konufltu. ES DEF Yüksek stiflare Kurulu Baflkan Davulcuo lu da dünya ekonomisinde yavafl yavafl toparlanmalar n bafllad bir dönemde Türkiye de ortaya ç kan yolsuzluk iddialar ve bütün muhalefete ra men demokrasinin kuvvetler ayr m ilkesine ayk r olarak yarg n n ba ms zl na karfl yürütülen giriflimlerin ülkeyi istikrars zl a sevk etti ini ve ifl âlemi üzerinde derin endifleye yol açt n söyledi. Türkiye de bugüne kadar elde edilen kazan mlar, güven ve istikrar n sivil toplum ve ifl dünyas n n deste iyle kazan ld n n unutulmamas n isteyen Davulcuo lu, flunlar kaydetti: Bundan böyle tüm enerjimizi, ülkemiz için hayati önem tafl yan orta gelir grubu baraj n aflmaya, AB ye tam üyelik çal flmalar n h zland rarak devam ettirmeye ve en önemlisi de halk n hür iradesiyle evrensel hukuk ilkelerine uygun sivil bir anayasa yapmaya harcamak zorunday z. (CHA) 25 Ocak 2014 ES DEF: Yüzy l n bar fl hareketine sahip ç kmak herkesin vazifesi 17 Aral k 2013'te yap lan üç ayr yolsuzluk ve rüflvet operasyonunun ard ndan bafllat lan cad av ifladamlar n endiflelendiriyor. Camlar de ifltirerek y ll k 3,5 milyar dolar enerji tasarrufu yapmak mümkün ANTALYA - Trakya Cam Grup Pazarlama Müdürü Ebru fiapo lu, pencereleri s camla de ifltirerek y ll k 3,5 milyar dolar enerji tasarrufu sa laman n mümkün oldu unu söyledi. fiapo lu, Türkiye de 19 milyon yap sto- u bulundu unun tahmin edildi ini belirtti. Dünyan n alt nc büyük düz cam üreticisi Trakya Cam, Trakya Cam Akademisi etkinli inin ilkini Antalya da gerçeklefltirdi. Firman n tasarrufu ön plana ç karan Is cam ürünleri turizm ve inflaat sektörlerinin temsilcilerine tan - t ld. Otel iflletmecileri, sat n alma temsilcileri, mimar ve mühendislerin kat ld Trakya Cam Akademisi nde; yap - larda cam seçiminin önemi, ürün çeflitlili i ve farkl fonksiyonlar yla projelerde sa lanacak imkanlar ile do ru cam tercihiyle elde edilecek kazan mlar hakk nda bilgi verildi. Trakya Cam Akademi'nin ard ndan gazetecilerle yapt sohbette, enerji tasarrufunun sadece Türkiye nin de il dünyan n önemli gündem maddeleri aras nda yer ald na dikkat çeken Ebru fiapo lu, artan enerji ihtiyac n n mevcut kaynaklar daha verimli kullanmakla karfl lanabilece ini söyledi. Enerji ihtiyac n n yüzde 74 ünü yurt d - fl ndan ithal eden Türkiye de tasarrufun çok daha önemli hale geldi inin alt n çizen fiapo lu, Türkiye'de ve dünyada enerji tüketiminin üçte biri binalarda. Binalarda, pencereden kaynaklanan s kayb da yüzde 30. Pencereler ve camlar s yal t m nda ve tasarrufta çok ön plana ç k yor. dedi. Is tman n ve so utman n hem bireylerin hem de ticari iflletmelerin giderlerinin önemli bölümünü oluflturdu- unu ifade eden fiapo lu, Is tma giderlerinden tasarrufu hesaplamak çok daha kolay. So utma giderlerinden sa lanacak kazançlar ancak proje özelinde hesaplanabilir. Türkiye genelinde flöyle bir hesap yapt k. Türkiye de yaklafl k 19 milyon yap sto u oldu u söyleniyor. (CHA)

9 Ekonomi YARIN TÜS AD Baflkan : Yeni HSYK kanun teklifinden büyük rahats zl k duyduk Türk Sanayicileri ve fladamlar Derne i (TÜS AD) Baflkan Muharrem Y lmaz, Hakimler Savc lar Yüksek Kurulu (HSYK)'nu düzenleyen yeni kanun teklifinden büyük rahats zl k duyduklar n söyledi. STANBUL - Y lmaz, "Hem 1982 Anayasas 'na iliflkin, hem de 2010 Anayasa de iflikli inde sak ncalar na iflaret etti imiz, HSYK modelini bugün bir kez daha de ifltiren gündemdeki kanun teklifi, son günlerde izledi imiz çat flmay, yürütmenin yarg üzerindeki etkisini biraz daha art rarak aflmaya çal flmaktad r. Böylelikle, kanun teklifi, ba ms zl zaten tart flmal olan HSYK yap s - na, yeni sorunlar ilave etmektedir." dedi. TÜS AD' n 44. Genel Kurul Toplant s Swissotel'de yap ld. Akademisyenlerin de kat ld program n aç l fl nda konuflan TÜS AD Baflkan Muharrem Y lmaz, ülkedeki siyasi gerilimden duydu u rahats zl dile getirdi. Ekonomik ve stratejik olarak, dünyan n yeni çerçevesinin çizildi i bir ortamda, Türkiye'nin kendisini tüketen, fliddetli, y k c ve kazanan olmayacak bir kavgayla, enerjisini harcad n vurgulayan Y lmaz, "Gözleri kör eden bu kavgan n temelinde, hukuk devleti, güçler ayr - m, temiz siyaset gibi vazgeçilmez demokratik kavramlar konusundaki zaaflar m z n yatt aç kken, bu meseleye sistemi, kurumlar alt üst ederek çözüm bulmaya çal flman n do ru olmad n düflünüyoruz." ifadesini kulland. Y lmaz, devletin güvenlikle ilgili kurumlar nda yaflananlardan sonra, bu kurumlar n daha önce nas l iflledi- ini ve bundan böyle nas l iflleyece ini sorgularken, devletin kurumsall aç s ndan böyle bir durumun kabul edilemeyece ini söyledi. Di er yandan birbiri ard na haz rlanan bir tak m kanunlar n kendilerini tereddüte düflürdü ünü aktaran dernek baflkan, " nternette özgürlük s n rlar n düzenleyen kanun tasar s n n, iletiflim özgürlü ü üzerine, kara bir bulut gibi çökece i görüflü hayli yayg n. Torba Tasar, internette sansür uygulamalar n art racak nitelikte bir düzenlemeye do ru yöneliyor. Bilgi toplumu olma hedefiyle, hoflumuza gitmeyen her alan ani yasaklarla k s tlamak anlay fl birlikte var olamaz. Bu düzenleme haz rl n n bir an önce, Avrupa nsan Haklar Mahkemesi'nin tan mlad, ifade özgürlü ü kriterlerini içeren, AB standartlar nda bir yap yla de ifltirilmesi gerekti ine kuvvetle inan yoruz." diye konufltu. "Hakimler Savc lar Yüksek Kurulu'nu düzenleyen yeni kanun teklifinden de büyük rahats zl k duyuyoruz." diyen Y lmaz, hem 1982 Anayasas 'na iliflkin, hem de 2010 Anayasa de iflikli inde sak ncalar na iflaret ettikleri HSYK modelini bugün bir kez daha de ifltiren gündemdeki kanun teklifinin yürütmenin yarg üzerindeki etkisini biraz daha art raca n dile getirdi. Y lmaz, flöyle devam etti: "Böylelikle, kanun teklifi, ba ms zl zaten tart flmal olan HSYK yap s na, yeni sorunlar ilave etmektedir. Çözüm, yarg ba ms zl veya tarafs zl n gerçekten sa layacak ve Kopenhag kriterlerine uygun bir anayasal reformda yatmaktad r. Bu iki örnek tek bafl na yeterli olabilecekken, bunlar n üzerine bir de, ülkenin Baflbakan dahil tüm vatandafllar n n mahremiyetlerinin kolayca ihlal edilebildi ini, insanlar n keyfi suçlamalara maruz kalabilecekleri, adil yarg lanma hakk ndan kolayca mahrum edilebilecekleri inanc n n yerleflik hale geldi ini, Türkiye'nin a r yolsuzluk iddialar n n üstesinden hukuk yoluyla gelemeyen bir ülke olarak an lmaya baflland n ekleyiniz, düflününüz Böyle bir alg n n, böyle bir tablonun, dostlar m z n ve Türkiye ile ilgilenen yat r mc lar n zihninde, 'Türkiye hangi dünyaya ait' tarz nda bir soru oluflturmas n sizler kabul edebilir misiniz? Bu alg yla birlikte, Türkiye'nin kalk nmas, dünya sisteminde prestijli bir ülke olmas için sarf etti imiz tüm gayretler bofla ç km fl olmayacak m? Bugün asl nda, demokrasi ve hukuk devleti yolundaki eksik ad mlar m z n s k nt s n yafl yoruz. S k nt, erkler aras nda önemli bir çat flma ve çekiflmeye dönüflmüfl durumda. Bu çekiflmeyi erklerin birbirleri üzerindeki etkilerini art rarak çözemeyiz. Böyle bir anlay fl, bizi yeni sorunlara götürecektir. Gerçek bir hukuk devleti yolunda çözümün, konjonktürel ve tepkisel ad mlarda de il, ça dafl, evrensel kabul görmüfl normlarda, yarg ba ms zl - ve tarafs zl n, gerçekten sa layacak bir anayasal reformda oldu u ça r s n tekrarlamak istiyorum." "Ülkemizin, 'ama's z, flerhsiz, istisnas z iflleyen ve bat standartlar n esas alan, demokratik kurallara göre yönetilmesini istiyoruz, bekliyoruz." diyen TÜS AD Baflkan Y lmaz, ekonominin eflitlikçi ve kapsay c biçimde, bölgesel kalk nm fll k farklar n azaltacak flekilde, nitelikli ifller ve yat r mlarla büyümesini, bu sürecin e itim kalitesi ve artan inovasyon kapasitesi ile desteklenmesini, ba ms z düzenleyici kurumlar n denetledi i piyasalarda, hukuk güvenli inin ve fleffafl k ilkelerinin gözetilmesini istediklerini aktard ve flöyle dedi: "D fl politikam z n, duygusall ktan uzak, dünya gerçeklerini dikkate alan bir zemine oturmas gerekti ini düflünüyoruz. Geçenlerde yapt bir konuflmada, Say n Baflbakan n da Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e at fta bulunarak çizdi i tablonun geçerlili ine yürekten inan yoruz.(cha) Bal kç gemisi yüzde 20 oran nda azald 9 ANKARA - G da Tar m ve Hayvanc l k Bakanl 'n n bal kç l kta afl r ve bilinçsiz avlanman n önüne geçme ve bal k varl n korumak amac yla denizlerde avlanan tekne say s n n azalt lmas çal flmas kapsam nda, ilk uygulamada 364 adet bal kç gemisi filodan ç kart ld. Bu yolla 12 metre ve üzeri olan bal kç gemisi say s yüzde 20 oran nda azalt ld. Bakanl a ba l Bal kç l k ve Su Ürünleri Genel Müdürlü ü'nden al nan bilgilere göre; 2013 y l nda yürütülen avc l k ve yetifltiricilikte sürdürülebilirli in sa lanmas, getirilen düzenlemelere uyumun kontrolünü sa lamak amac yla denetimlere özel önem verildi. Bu kapsamda su ürünleri avc l na yönelik 64 bin 713, yetifltiricilik iflletmelerine yönelik de 2 bin 413 denetim gerçeklefltirildi. Çal flmalar na göre; gönüllü olarak gemisini avc l ktan çekenlerin destekleme, geri al m ve imha ifllemleri gerçeklefltirdi. Bu kapsamda 364 adet bal kç gemisi avc l k filosundan ç kart ld. 69 adet yeni su ürünleri yetifltiricilik iflletmesinin kurulufl ifllemleri yürütülürken, yeni kurulan iflletmelerin toplam kapasitesi 30 bin 780 ton oldu. Ayr ca 130 adet de yetifltiricilik iflletmesinin ön izinleri verildi. Genel müdürlük, su ürünleri yetifltiricili inde yap lan destekleme ifllemlerini de yürüttü. Yetifltiricilikte yeni türlerin deneme çal flmalar na devam edilirken, bal kç - lar n av faaliyetleri ile av verilerinin izlenmesi ve de erlendirilmesi amac yla ulusal bal kç l k veri toplama program bafllat ld. Bu süre zarf nda, kaynaklar n bal kland r lmas na devam edildi ve bu amaçla kaynaklara 4 milynn 250 bin bal k yavrusu b rak ld. Bal k tekneleri ile ilgili yap lan düzenlemelerle ilgili de bilgiler elde edildi. Bu kapsamda, denizlerde av gücü ile avlanabilir ürün miktar incelendi inde, Türkiye'nin av gücünün teknik donan m ve kapasitesinin av miktar na göre çok çok yüksek oldu u ifade edildi. Bu durumun stoklar üzerindeki av bask s n art r rken di er taraftan bal kç l n ekonomik olarak sürdürülebilirli ini olumsuz etkiledi i kaydedildi. (CHA)

10 10 YARIN Ekonomi 25 Ocak 2014 hracatç : Talebimiz rekabetçi bir kur Türkiye hracatç - lar Meclisi (T M) Baflkan Mehmet Büyükekfli, Euro ve dolar n bu seviyelerinden memnun olmad klar - n vurgularken, Talebimiz rekabetçi bir kur. Bu anlamda öngörülebilirli i, istikrar art racak ad mlar at lmal. uyar - s nda bulundu. STANBUL - Mehmet Büyükekfli, ihracat ad na 2013 rakamlar n, 2014 hedeflerini bas n toplant s ile aç klad. Toplant da geçen sene 151,7 milyar dolar ihracat yap ld n aktaran Büyükekfli, 31 Ocak ta Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) rakamlar beyan edilecek ve ihracat 152 milyar dolar yakalayacak. dedi. hracatta ilk s ray 21,3 milyar dolar ile otomotiv sektörünün ald n ; ard ndan 17,4 milyar dolar ile kimya ve 17,3 milyar dolar ile giyimin geldi ini belirtti. Türkiye nin en çok sat fl yapt ülkeleri de 13,3 milyar dolar ile Almanya, 11,8 milyar dolar ile Irak ve 8,5 milyar dolar ile ngiltere olarak s ralad hedeflerine de de inen T M Baflkan, bu sene için 166,7 milyar dolar ihracat öngördüklerini bildirdi. Dolar n de- erini 2,12 lira, Euro nun de erini 2,80 lira, büyüme oran n yüzde 3 olarak tahmin ettiklerini duyurdu. fiu aflamada kurda dalgalanman n çok oldu undan yak nan Mehmet Büyükekfli, Biz, kurun bu seviyelerinden memnun de iliz. Talebimiz ekabetçi bir kur. Bu anlamda öngörülebilirli i, istikrar art racak ad mlar at lmal. fiu muhakkak FED karar ve siyasi gerilim kur art fl nda önemli rol oynuyor. Hali ile bu dalgalanma ihracatç ya zarar veriyor. ifadelerini kulland. Büyükekfli, Uluslararas Para Fonu nun (IMF) 2014 büyüme tahminlerini art rd n, dünya için yüzde 3,1, ileri ülkeler için yüzde 2,2 olarak yeniledi ini dile getirdi. Bu tahminlerin ihracatç n n planlar na olumlu katk yapt na temas etti. Dünya için en önemli riskleri; FED in likidite s n rlama karar, ran odakl gerilimler, Avrupa da kimi ülkelerin artan borçlar olarak sayd. T M Baflkan Büyükekfli, ihracatç firmalara ise Likidite daralmalar olabilir, bu nedenle likidite yönetimine nakit ak fl na önem verin. Emtia fiyatlar gerileyece ine de ihtimal veriliyor. Onun için firmalar stok yaparken ürün fiyatlamalar n temel almal. D flar da fiyat bask s devam edece i için katma de erli ürün üretimine yönelin. diye seslendi. Büyükekfli, 2002 de yana ihracat art fl n n yüzde 14 oldu unu ifade etti. 500 milyar dolar hedefini yakalama ad na ihracat art fl n n yüzde 12 olmas n savundu. Birim ihracat fiyat n 1,47 dolardan 3 dolara getirmek gerekti ini de ekledi. Büyükekfli, toplant da sorular da cevaplad. Daha evvel Türkiye nin yeni bir ekonomi anlay fl - na gerek duydu unu dillendirdiniz, bunun aç klamas nedir? sorusuna Büyükekfli, Yeni ekonomik bak fl ile anlamam z gereken ihracat n büyümeye olumlu katk sunaca sanayi üretimidir. Avrupa Birli i bunal m ndan pek yara almayan bir Almanya var, ortada. Almanya, en çok ihracat yapan en çok üretime odakl ülke. Orada inovasyon, Ar-Ge en iyi seviyede. Yani Türkiye için de böyle bir anlay fla gerek var." karfl l n verdi hedefinin yakalanamayaca iddialar sorulan Büyükekfli, 2023 hedeflerinde sapma olmayacakt r. 500 milyar dolar hedefi için eylem planlar var. Yani yap lacaklar belli, onda sapma olmamas gerekiyor. hracat n milli gelirde pay flu an yüzde hedefimiz yüzde 25. Yani bizim milli gelirde ihracat n pay n art rmam z gerekiyor." dedi. T M Baflkan, kur ile ilgili bir sorular da flöyle cevaplad : "Burada bizim rahats zl m z önümüzü görememek. Dolar 2,30 lira olarak devam etse ihracatç maliyetini ondan yapacak, paras n tahsil edecek. Ama dolar n seçimin ard ndan 2 liraya inmeyece ini kim garanti edebilir? Türkiye de dalgal kur uygulan yor. Yani flu an ihracatç maliyetini yapt, her fleyini ona göre ayarlad. Bizim temennimiz kurun öngörülebilir ve istikrarl olmas. Bu nedenle Merkez Bankas n n faiz art r m yapmama karar n onayl yoruz. Kurun ihracata etkileri 1-2 ay içinde belli olur. Burada uygun olan ithalatta fren yapmak olacakt r. Hiç ihracat yapmayan firmalar ihracat nas l yapar m a bakmal. Bundan böyle ihracat önemli olacak. Art k ben ithalat yapar, Türkiye de satar m anlay fl b rak lmal, nas l ihracat yapar m a bak lmal." (CHA) En fazla konut stanbul, en az Ardahan da sat ld ANKARA - Türkiye genelinde 282 bin 835 konut sat fl sonucu el de ifltirdi. En fazla konut stanbul, en az Ardahan da sat ld. Türkiye statistik Kurumu (TÜ K), 2013 y l Ekim Aral k dönemini kapsayan dördüncü çeyrek Konut Sat fl statistiklerini paylaflt. Konut sat fllar nda stanbul 58 bin 318 konut sat fl ile en yüksek paya (yüzde 20,6) sahip oldu. stanbul'u 31 bin 785 (yüzde11,2) ile Ankara, 17 bin 316 (yüzde 6,1) ile zmir izledi. En az sat fl ise 45 konut ile Ardahan da gerçekleflti. Konut sat fl n n en düflük oldu- u di er iller ve sat fl say lar s ras yla 91 konut ile Hakkari ve 122 konut ile Mufl oldu. Ayn çeyrekte ipotekli konut sat fllar say s 95 bin 482 olarak gerçekleflti. Türkiye genelinde toplam konut sat fllar içinde ipotekli sat fl n pay yüzde 33,8 i buldu. En yüksek ipotekli sat fl 23 bin 696 konut ile stanbul da görüldü. stanbul yüzde 24,8 ipotekli sat fl pay ile ilk s ray ald. lde toplam konut sat fllar içinde ipotekli sat fl n pay ise yüzde 40,6 oldu. Dördüncü çeyrekte Hakkari de 3 ipotekli sat fl ifllemi gerçekleflti. Toplam konut sat fllar içerisinde ipotekli sat fl pay n n en yüksek oldu u il yüzde 41,8 ile Denizli, en düflük oldu u il yüzde 2,4 ile Bingöl oldu. Di er sat fl türleri sonucunda 187 bin 353 konut el de ifltirdi. Di er konut sat fllar nda da stanbul 34 bin 622 konut sat fl ve yüzde 18,5 pay ile ilk s raya yerleflti. stanbul daki toplam konut sat fllar içinde di er sat fllar n pay yüzde 59,4 oldu. (CHA)

11 Güncel ANKARA - Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken, Esnaf ve sanatkar kendisine bir ad m atan, 10 ad m atmak suretiyle destekler dedi. AK Parti Genel Baflkan Yard mc s Salih Kapusuz ve beraberindeki heyet Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Baflkan Bendevi Palandöken i ziyaret etti. Burada konuflan Palandöken, tek bafl na iktidar dönemlerinde esnaf ve sanatkar n beklentilerinin hep yükseldi inin alt n çizerek, Esnaf ve sanatkar kendisine bir ad m atan, 10 ad m atmak suretiyle destekler ifadesini kulland. Türkiye nin 17 Aral k ta yaflanan stanbul merkezli operasyonun ard ndan önemli bir süreç geçirdi ini ifade eden Palandöken, bu konuda di er sivil toplum örgütleriyle bir araya geldiklerini hat rlatt. Palandöken, söz konusu toplant da herkesin ortak fikrinin Türkiye deki birlik, dirlik ve ekonomik büyümenin devam etmesi oldu una dikkati çekerek, Türkiye tam da büyüdü ü zaman hak etmedi i bir süreçte. Yaklafl k 10 y ld r dolar n, avronun hiç mesafe katetmedi- i, hatta niye avro, dolar bu fiyatlarda sabit kilitlendi diyerek flikayet edenlerin bir anda ifltahlar kabard ifadelerini kulland. Bütün bunlara ra men afl r fiyat art fllar n n olmad n, piyasada durgunlu- un neredeyse hissedilmeyecek derecede oldu unu dile getiren Palandöken, flöyle devam etti: Ama esnaf ve sanatkar önemli s - k nt içerisinde. Türkiye de art k farkl bir sistem var, 16 y ld r bekleyen bir AVM yasas var. Perakende Sektörü Yasa Tasar s ne hikmetse gündeme gelmiyor, gelse de yabanc sermayenin lobileri bunu engelliyor.?ama hükümet kararl. Dolay s yla bu meselenin afl lmas için de art k geriye say m bafllad derken dün önemli bir aç klama yap ld, seçimlerden sonraya kald. Keflke seçimden önce olsayd. Türk esnaf ve sanatkar korkulu rüyadan kalkm fl olacakt. Biz sab rl y z, 16 sene bekleyen 3 ay da bekler. nflallah 3 ay sonra bu meseleler de gündemden kalkacak, çünkü hükümetin iradesi çok önemliydi. Ben bu meseleyi çözece im demiflti. (AA) YARIN Esnaf ve sanatkarlar kendisine bir ad m atan, 10 ad m atmak suretiyle destekler KARE BULMACANIN ÇÖZÜMÜ B U Z A I A S A 2 E T A P R E D F 3 D A M A C A N A 4 A R L A M E L F 5 V Y A N A A T E 6 A T K A E R J 7 C K V A N F A 8 I S I D A M Ç A L 9 A N O R A K R E 10 U L A M Ç L E 11 L A A B T E K E 12 A T O L M A K U L 13 M A N A T B E L A 14 A A N A N E A N 15 K M L A 16 S A L A T A L I K 17 T K E S E N E O 18 A Z K E L E A L 19 K A S E M L L A 20 A R N K E L A J

12 12 YARIN Ekonomi 25 Ocak 2014 Ömer Çelik: Turizmde geçen y l yüzde 10 büyüdük Kültür ve Turizm Bakan Ömer Çelik, 2013 turizm istatistiklerini yaz l aç klama ile de erlendirdi. Bakan Çelik, "Turizm potansiyeli bak m ndan dünyan n en önemli ülkelerinden biri durumunday z. ANKARA y l turizm istatistikleri Türkiye nin dünya turizm sektöründeki yerinin kal c oldu unu bir kez daha gösterdi ine iflaret eden Çelik, flöyle dedi: "Turizmde sahip oldu umuz potansiyelin aç a ç kmas ve turizmimizin çeflitlendirilmesi için gösterilen çabalar n olumlu sonuç verdi ini görmekteyiz. Türkiye son y llarda dünya turizminin önemli bir aktörü olmufltur. Bölgemizdeki siyasi krizlere ra men Türkiye turizmde yükselmeye devam ediyor. "Medeniyetlerin befli i" s fat n güçlendiren, çok zengin kültürel ve tarihi bir mirasa sahip olan ülkemiz, eflsiz do al güzellikleriyle birlikte de- erlendirildi inde, turizm potansiyeli bak m ndan dünyan n en önemli ülkelerinden biri durumundad r. Bu potansiyeli, tan t m kampanyalar ile geçen y l oldu u gibi bu y l da tan tmaya devam edece- iz. Turizmde çeflitlili in sa lanmas ve yüksek gelir elde edilmesi kapsam nda deniz - kum - günefl? turizminin yan s ra flehir turizmi, sa l k turizmi, kültür turizmi, termal turizm, golf turizmi, inanç turizmi ve kongre turizmi gibi alanlarda da çal flmalar m z sürdürece- iz. Dünyada en çok ziyaret edilen ülkeler aras nda 2002 y l nda 17. s rada bulunan ülkemiz son y llarda büyük bir hamle yaparak 6. s - raya yükselmifltir. Hedefimiz öncelikli olarak önümüzdeki y llarda ilk 5'in içerisine dahil olmakt r. Dünya Turizm Örgütü'nün 2013 y l Avrupa ülkelerinin turizm büyüme tahminlerinin yüzde 5 oldu unu baz al rsak, ülkemizin bu hedefi 2'ye katlayarak yüzde 10'a ç kt - n görmek bizi son derece memnun etmifltir. Hedefimiz birkaç y l içerisinde 50 milyon turist 50 milyar dolar gelir elde etmektir." Çelik, dünyan n, Türkiye'ye ilgisini her geçen gün art rt n belirterek, ülkenin, her mevsim ziyaret edilebilen, turizm çeflitlili i aç s ndan cazip seçenekler sunan dünyadaki önemli turizm destinasyonlar - n n bafl nda geldi ini dile getirdi y l verilerine göre Türkiye ye gelen yabanc turist say s 2012 y l na k yasla yaklafl k yüzde 10 artt n söyleyen Çelik, 2012 y l nda 31 milyon 782 bin 832 olan yabanc ziyaretçi say s n n yüzde 9,84 artarak 34 milyon 910 bin 098 kifliye ulaflt n aç klad. Çelik, ''Dünya Turizm Örgütü ne (UNWTO) göre ülke s ralamas nda turist say s bak m ndan 6. s rada yer alan Türkiye, birden fazla turizm faaliyetinin ayn anda yap labildi i bir destinasyon olarak dört mevsim turist ak n na u ruyor." dedi. ''Türkiye ye en çok ziyaretçi gönderen 3 ülke s ralamaya göre, zirvede 5 milyon kifli ile Almanya. Rusya 4 milyon kifliyle ikinci, ngiltere ise 2 milyon 509 bin 357 kifliyle üçüncü s rada yer al yor.'' bilgisini veren Bakan Çelik, turizm verilerine göre en çok Avrupa dan ziyaretçi Türkiye ye gelen 34,9 milyon turistin, 18,7 si Avrupa ülkelerinden geldi ini söyleyen Çelik, "Y l içinde Türkiye ye gelen yabanc turistlerin en çok ziyaret etti i iller s ralamas yine de iflmedi. S ralamada Antalya, stanbul ve Mu la ilk üçte. Antalya y 11 milyon 120 bin 730 turist ziyaret ederken stanbul a 10 milyon 486 bin 297, Mu la ya da 3 milyon 62 bin 689 turist geldi.'' diye aktard. Çelik de erlendirmesini, ''Ayr - ca tatillerini Türkiye de geçiren gurbetçiler de Türkiye ye Gelen Turist Say s bafll alt nda de erlendiriliyor. statistiki verilere göre; 2012 de s n r kap lar ndan girifl yapan gurbetçi say s 4 milyon 648 bin 662, 2013 y l n n ilk dokuz ay nda belirlenen rakam ise 4 milyon 056 bin 413. Bu noktadan hareket edilecek olursa, en az ilk dokuz ay n gurbetçi verileri eklendi inde bile Türkiye ye gelen turist say s 39 milyona yükseliyor.'' diye tamamlad.(cha) Lada'n n üreticisi AvtoVAZ 7 bin 500 kifliyi iflten ç kar yor MOSKOVA - Rusya'n n otomobil markalar ndan Lada'n n üreticisi AvtoVAZ flirketi sat fllarda yaflanan düflüfl nedeni ile istihdamda k s tlama karar ald. Firma 1 Mart 2014 tarihinden itibaren 7 bin 500 kiflinin ifline son verecek. fiirketten yap lan aç klamada, ilk etapta, yönetici, uzman ve çal flan kadrolar ndan 2 bin 500 kiflinin flirketle ilifli inin kesilece i ifade edildi. Aç klamada ayr ca, fabrikadaki ürün verimlili ini art rmak için de y l sonuna kadar 5 bin kiflinin daha iflten ç kar laca belirtildi. Rusya n n en büyük otomotiv üreticisi Avtovaz tesislerinde 2009 y l na kadar yaklafl k 102 bin kifli çal fl yordu. Günümüzde ise bu rakam 67 bine düflmüfl durumda. fiirketin çal flan say s n düflürmesinde sat fllar n düflmesi ve yeni y lla ilgili beklentilerin düflük olmas etkili oldu. fiirket sat fllar nda 2013 y l nda 2012 ye göre yüzde 15 düflüfl yaflan rken, sat lan toplam araç miktar 456 bin i bulmufltu.(cha)

13 D fl Haberler YARIN 13 'M s r, ordunun daha muktedir olaca neo-mübarek döneme giriyor' ANKARA - pek Üniversitesi Siyaset Bilimi Baflkan Yard. Doç. Dr. Hakk Tafl, kuruluflundan beri M - s r da generallerin darbe yapmadan ülkeyi yönetti ine dikkati çekerek, "Mübarek gitti ama düzen büyük ölçüde devam etti. fiimdi, çok partili hayat görüntüsü alt nda, eskiye göre ordunun daha muktedir olaca neo-mübarek döneme giriliyor. dedi. M s r da yaflanan darbe sürecini ve sonras n bizzat yerinden takip etme f rsat bulan siyaset bilimi uzman Hakk Tafl, anayasa tasla n n kabulünün ne anlama geldi ini, Sürpriz de ildi. Sonuçta askeri düzende baflka bir sonuç beklenemezdi. Türkiye de de benzer flartlarda 82 anayasas %91 oyla kabul edildi, ama ilk seçimlerde ANAP iktidara geldi. Dolay s yla bu yüksek düzeydeki onay, M s r halk darbenin ve ordunun arkas nda fleklinde okumak acelecilik olur. Burada önemli olan; meclis ve baflkanl k seçimlerinden önce anayasa halledilerek, konu iç siyasi rekabetle riske edilmemifl oldu. Anayasayla bundan sonraki seçimlerin, siyasetin ve çok partili hayat n çerçevesini ordu çizmifl oldu. diye yorumlad. Kat l m n düflük ancak kabul oylar n n yüksek oldu u anayasa referandumunu nas l gördü- ünü ise Hakk Tafl, flöyle cevaplad : Yüzde 38 kat l m oran, M s r ortam nda düflük bir oran de il. Mursi dönemindeki seçimlere bak - l rsa kat l m oran genelde yüzde civar nda seyrediyordu. Hatta bu seçimlere hvan n pek kat lmad düflünülürse, kat l m oran eskiye oranla iyi bile denebilir." Tafl, M - s r da siyasi yap n n bundan sonra nas l flekillenece ini, Anayasa onayland, flimdi önce baflkanl k seçimleri, sonra da meclis da l m n belirleyecek genel seçimler yap lacak. Baflkanl k seçimlerinin öne al nmas n n yasamaya yönelik teknik bir boyutu da var ama esas olarak bu durum, flimdilik konsolide gözüken seküler gruplar genel seçimlerle da lmadan yek vücut bir güç olarak de erlendirmeye yönelik. Kuruluflundan beri, M s r da generaller darbe yapmadan birbiri ard na ülkeyi yönetti. Mübarek gitti ama düzen büyük ölçüde devam etti. (CHA) Ukrayna çiflleri Bakanl 'dan muhalefeti zora sokan görüntü Ukrayna çiflleri Bakanl baflkent Kiev de devam eden Sa Sektör ald radikal grubun faaliyetlerinin muhalefet taraf ndan da desteklendi inin belgesi niteli indeki görüntüleri yay nlad. K EV - Görüntülerde meclis plakal arac yla eylem alan na gelen milletvekili, önce eylemcilere hitap etti. Muhalif milletvekili, 22 Ocak ta yürürlü e giren; eylemcilerin kask, maske ve sopa kullanmas yasas - na karfl gelerek eylemcilere; kask, çuvallarla maske ve beysbol sopas da ttt. Muhalefet ise kendilerinin bar flç l eylemlerini Ba ms zl k Meydan nda sürdürdüklerini, radikal Sa Sektör adl grupla hiçbir ilgilerinin olmad n aç klam flt. Bakanl bas n mensuplar na servis etti i görüntülerde ba ms zl k meydan nda kurulan çad rlarda Sa Sektör eylemcileri için molotof kokteyli haz rlanmas da yer ald. Bu görüntülerin fliddet eylemlerini ve polisle JOHANNESBURG Güney Afrika n n Cullinan Madeni nde mavi elmas bulundu. Yeryüzünde nadir rastlanan elmas, 29.6 karat. Petra Elmas fiirketi, elmas n çok yüksek fiyattan al c bulaca- n bildirdi. Cullinan Madeni ni 2008 den beri iflleten Petra dan yap lan aç klamada, "Bu elmas madenini iflletmeye bafllad - m zdan beri buldu umuz en istisna elmaslardan birisi. Ola anüstü canl bir mavi renge, tona ve berrakl a sahip olan tafl, kusursuz bir iflçilikle büyük önem ve de er kazanacakt r." denildi. Petra, en son 2013 te buldu u 25.5 karatl k mavi elmas 16.9 milyon dolara satm flt. Mavi elmaslar ile ünlü madende 1905 te dünyan n ikinci en büyük elmas kabul edilen "Afrika'n n Y ld z " adl mavi elmas bulunmufltu. Armut fleklindeki çat flmalar üstlenmeyen muhalefet partileri zor durumda b rakmas bekleniyor. Ukrayna Cumhurbaflkan Viktor Yanukoviç in, parlamentoda temsil edilen muhalif partilerin liderlere yapt - ülkeyi krizden ç karma ça r s karfl l k buldu. Yanukoviç, eylemcilerin kuflatmas alt ndaki Cumhurbaflkanl daresi nde; Anavatan Blo u (cezaevindeki eski Baflbakan Yuliya Timoflenko nun siyasi hareketi) liderleri Arseniy Yatsenük, afl r milliyetçi olarak bilinen Özgürlük (Svoboda) Hareketi lideri Oleg Tyagn bok ve Reform için Ukrayna Demokratik Birli i (UDAR- darbe ) lideri Vitaliy Kliçko ile bir araya geldi. Bas na kapal gerçekleflen Yanukoviç ve muhalefet görüflmesinde; iktidar ve muhalefetin uzlaflmas na yönelik çal flma grubunun bafl Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Andrey Klüyev, Cumhurbaflkan Dan flman Andriy Portnov ve Adalet Bakan Yelena Lukafl da haz r bulundu. Görüflmeye gelen muhalefet liderlerinin sivil k yafetli, kravats z ve kazakl olmalar ise dikkat çekti. Say lar bini aflan yüzleri maskeli ve kaskl radikal grup, hükümet ve cumhurbaflkan n istifas - n istiyor. Bu arada, Ba- ms zl k Meydan 'nda eylemlerini sürdüren muhalefet partileri, hükümet binalar çevresindeki fliddet içeren eylemleri üstlenmiyor. Ülkede protestolar, Ukrayna hükümetinin 21 Kas m 2013'te Avrupa Birli i ile ortakl k anlaflmas n ask ya ald aç klamas n n akabinde bafllam flt.(cha) Güney Afrika da Mavi elmas bulundu 530 karatl k elmas, ngiltere Kral VII. Edward'a hediye edildi ve halen ngiliz Kraliyet Ailesi'nin mücevherleri aras nda yer al yor. (CHA)

14 14 YARIN Kanl Ocak flehitleri Lahey'de an ld AMSTERDAM - 20 Ocak Bakü Katliam n n 24. y ldönümünde flehitler, Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derne i öncülü ünde düzenlenen programla an ld. Lahey'deki Azerbaycan Türk Kültür Derne i'nde düzenlenen programda flehitlerin an s na Lahey On Dört Masumlar Camii imam Mehmet Olgun Kur an- Kerim okudu. Programda 20 Ocak 1990 tarihinde Sovyet tanklar n n Azatl k Meydan 'nda masum insanlar n üzerine giderek onlar n katletmesine flahit olan Azerbaycanl Türkler de birer konuflma yapt. Duygulu anlar n yafland konuflmalarda 20 Ocak Bakü katliam n n asla unutulmayaca ve gelecek nesillere bunun anlat laca aç kland. Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derne i Baflkan lhan Aflk n, 20 Ocak' Azerbaycan halk n n ba ms zl a att bir ad m olarak de erlendirdi. Aflk n, flunlar söyledi: " 20 Ocak katliam n n Türk dünyas yüre- inde b rakt ac y unutmad k. fiehitlerimiz, hayatlar n özgür ve ba- ms z Azerbaycan için verdiler. Bizler Hollanda da, Azeri bayra alt nda sesimizi duyurduk, duyurmaya devam edece iz. Bugün bizim azatl k günümüzdür. Allah bir daha bizlere böyle günler yaflatmas n. Azerbaycan halk n n tarihine Kanl Yanvar Facias (Kanl Ocak Facias ) olarak dahil olmufl 20 Ocak 1990 tarihli olaylar n üzerinden 24 y l geçiyor. 24 y l önce Azerbaycan halk - n n kaderinde kötü ve korkulu günler yaflan yordu. Halk sald r ya u ram fl, suçsuz insanlar kurfluna dizilmifl, tanklar n alt nda ezilmiflti. Ama 20 Ocak, Azerbaycan halk n n tarihinde, sadece a t ve ac ile hat rlanacak gün de il." Bir daha böyle bir insanl k suçunun yaflanmamas n arzulad klar n söyleyen Baflkan Aflk n, "20 Ocak de halk m z n flan ve fleref günüdür. O gün caddeleri boyam fl al flehit kanlar bir anlamda milli ülkümüzün uyanan güneflinin k rm z flafa n simgeliyordu. Halk m z o gün üstüne sald ran dehflet verici kabusa, Sovyet ordusunun korkunç sald r s - na karfl gö üs germeyi, kendi kimli- ini ve metanetini korumay baflard. (CHA) MOSKOVA - Foto raflar n n yay nlanma zaman n n Cenevre-2 öncesine denk gelmesi nedeni ile enformasyon savafl n n bir parças oldu- unu kaydeden Lukyanov, Suriye ile ilgli yay nlanan foto raflar n amac Cenevre-2 müzekerelerini etkilemek. Tabi iki bu foto raflar dün bulunmad, ancak konferanstan bir gün kala bu enformasyonun yay lmas çok iyi hesap edildi i aç k. Böylelikle fiam a etkili bir bask uyugulanabilir bir zemin haz rlanm fl oldu. Çünkü bu koferans n getirece i sonuç belli de il. Ayr ca bu konferans n baflar s z olmas n isteyen ülkeler var. Mesala Suudi Arabistan müzakerelerin haz rl k aflamas süresince, geçen ilkbahardan itibaren, tek kelime bile konferanstan bahsetmedi. Aç k olan flu ki Suudiler bu süreci görmezlikten görüyorlar ve her f rsatta gereksizli inin alt n D fl Haberler çiziyorlar. dedi. Foto raflar n büyük bir ihtimalle gerçek oldu una iflaret eden Lukyanov, Ancak kimsenin zaten Suriye deki sivil savafl esnas nda vahflilik ve suçlar n ifllendi ine dair flüphesi yoktu. fiu anda foto raflar n ortaya ç kart lmas da tabii ki siyasi bir eylem. de- erlendirmesinde bulundu. Bu foto raflar n varl Rusya yan n duruflunu hiç bir flekilde etkilemeyece ini savunan Rus uzman, Geçen y l n A ustos ay nda meydana gelen kimyasal sald r olay da etkilemedi. Rusya n n pozisyonu flu: Suriye de sivil savafl var. Bu savafl devam etti i sürece her iki taraftan da (muhalefet devlet) bu tür vahflilikler hep olacak. Bu yüzden savafl durdurmak için u raflmak laz m. Müzakereler ve di er yollar mutlaka denenmeli. dedi. Foto raflar n ortaya AfiKABAT - Filistin, Türkmenistan'a büyükelçi atad. Türkmenistan Devlet Baflkan Gurbanguli Berdimuhamedov'un talimat üzerine Meclis Baflkan Akca Nurberdiyeva, Filistin Büyükelçisi Muhammed Abdulla Tarflahani'nin güven mektubunu kabul etti. Nurberdiyeva, Büyükelçi Tarflahani'ye yeni görevinde baflar lar dileyerek, iki ülke iliflkilerinin gelifltirilmesine önemli katk sa layaca - na inanc n n tam oldu unu belirtti. Meclis Baflkan Nurberdiyeva, Tarflahani'ye Berdimuhamedov'un izledi i iç ve d fl politika öncelikleri hakk nda bilgi verdi. Büyükelçi Tarflahani, Türkmenistan'daki geliflmeleri takip ettiklerini ve Filistin ile Türkmenistan iliflkilerini gelifltirmek için çal flaca n söyledi. (CHA) 25 Ocak 2014 Rusya dan vahflet foto raf yorumu: Suriye de insanl k suçu ifllendi ine flüphe yok Rusya sivil toplum örgütü Savunma ve D fl Politika Konseyi Baflkan Fyodor Lukyanov, dün uluslar aras bas nda yer alan Suriye lideri Beflflar Esed in iflkence ile öldürdü ü muhaliflerin foto raflar n n gerçek olma ihtimalinin yüksek oldu unu, hem yönetimin hem de terör gruplar n n vahflice insanl k suçu ifllediklerinde flüphe olmad n söyledi. ç kmas n n yeni ve flafl rt c bir fley olmad n savunan Lukyanov flu flu flekilde konufltu: Ayn durum 90 l y llarda Yugoslavya varken de olmufltu. Ne zaman ki S rplar dan karar vermeleri bekleniyordu, o s ralarda enformasyon bombalar patl yordu. S rplar n vahflilikleri ortaya ç kart l yordu. nsanl k suçu ifllediklerine dair dokümanlar yay nlan yordu. (CHA) Filistin, Türkmenistan'a büyükelçi atad

15 Ankara YARIN Pursaklar da yer alt çöp konteyneri say s art yor Pursaklar Belediyesi Temizlik flleri Müdürlü- ü yer altt çöp konteyn - r uygulamas n yayg nlaflt r yor. Pursaklar Belediyesi Temizlik flleri Müdürü U ur Mercan, ilçedeki temizlik hizmetlerini anlatt. Mercan, yeni uygulamaya konan çöp konteyn r say s n n ise 36 ya ç kt - n aç klad. "Temizlik Medeniyettir" düsturu ile yola ç kt klar n belirten U ur Mercan, "Yer alt çöp konteynerini Ankara da uygulamaya koyan ikinci belediyeyiz. fiu an 36 noktaya bu konteynerleri yerlefltirdik. Her 70 haneye bir tane olmak üzere yerler tespit ettik. Bunlar n say s n 111 e 15 ç karaca z." dedi. 114 iflçi ile ilçede hizmet veren Temizlik flleri Müdürlü ü hayata geçirdi i projelerle takdir toplad. Her gün tüm cadde, sokak, kamu kurum ve kurulufllar ile pazar yerlerinde yo un mesai harcayan müdürlük personeli, günlük 2 ton su ile kilometrelerce alanda temizlik yap yor. Günlük 100 ila 120 ton çöp toplan yor. Yeni projeler haz rlad klar n belirten Mercan, 2014 y l içerisinde at k ya larla ilgili çal flmalara bafllayacaklar n aç klad.(cha) Düellonun galibi Yenimahalle oldu Hentbol Bayanlar Türkiye Kupas çeyrek final ilk maç nda Yenimahalle Belediyesi, Ankara da zmir Büyükflehir Belediyesi'ni konuk etti. Ankara THF Spor Salonu nda oynanan, ev sahibi tak m n kazand mücadele k yas ya bir çekiflmeye sahne oldu. lk dakikas ndan bitifl düdü üne kadar karfl l kl gol düellolar yla geçen karfl laflmada iki tarafta üstünlü ünü kabul ettiremedi. Öne geçenin her dakika de iflti i karfl laflmay ise ev sahibi Yenimahalle Belediyesi kazand. Kupa maçlar n n havas n n daha bask c oldu unu belirten Yenimahalle Belediyesi Hentbol Tak m teknik direktörü Serdar Eler, Eleme usulü karfl laflmalarda hem teknik kadro hem sahadaki oyuncular oldukça heyecanl olurlar. zmir Büyükflehir ile son derece çekiflmeli bir mücadele yaflad k. Onlar da gösterdikleri performanstan ötürü kutluyorum. Zorlu rakibimizden deplasmanda iyi bir sonuç al p yar finale kalaca m za inan yoruz. dedi.(cha)

16 16 YARIN Ankara Vali Yüksel Keçiören de Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, Keçiören Kaymakaml yeni hizmet binas nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. HABER MERKEZ - Vali Yüksel, beraberinde l Jandarma Komutan Kurmay Albay Cengiz Tar m ve l Emniyet Müdürü Kadri Kartal la birlikte Keçiören Kaymakaml na geliflinde lçe Kaymakam Nusret Dirim ve lçe yöneticileri taraf ndan karfl land. Vali Yüksel e lçe Kaymakam Dirim taraf ndan brifing verildi. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel "Ülkemizin ve Ankara'n n nüfus kesafeti bak m ndan en büyük ilçesi olan Keçiören'in yeni Kaymakaml k Hizmet Binas na kavuflmas na katk yapmaktan ve tan kl k etmekten büyük bir bahtiyarl k duydu unu" belirtti. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel "Ankara'da kamu hizmetlerinde aç k, kat l mc, insan haklar na sayg l, hesap verebilir olunmas hassasiyetlerini sürdürdüklerini ve bürokratik kültürden uzaklaflarak vatandafl odakl hizmeti mutlaka hakim k lacaklar n " belirterek Yeni binan n kamu hizmetlerinin etkili, verimli ve süratli sunulmas - na vesile olmas n diledi. Mahallî dareler Seçimlerinde al nmas gereken tertip ve tedbirlere iliflkin Jandarma ve Emniyet yetkililerinin kat l m ile gerçekleflen seçim güvenlik toplant s da yapan Vali Yüksel, seçimlerin yarg n n denetim ve gözetiminde yap ld n, seçimlerin kanunlar çerçevesinde yap lmas, demokratik anlay fl içerisinde, her türlü bask lardan uzak, güven ve huzur içinde gerçeklefltirilmesinin Keçiören ilçesinde temel amaç olmas gerekti ini kaydetti. lçe Kaymakam ve güvenlik amirlerinden oluflan Keçiören ilçesinin seçim güvenli i toplant s nda uygulama planlar n n haz r hâle getirmesini de isteyen Vali Yüksel, seçim dönemi içerisinde Keçiören ilçesinde kamunun tarafs zl hususunda flüphe yaratabilecek her türlü tutum ve davran fllardan kaç - n lmas n ; kamu personeline duyulan itibar ve güven duygular n zedeleyecek durumlardan uzak kal nmas n ve Yüksek Seçim Kurulu kararlar n n bir kez daha gözden geçirilmesi talimat n verdi. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel Keçiören Kaymakaml Sosyal Yard mlaflma ve Dayan flma Vakf Müdürlü ünde ve Tapu Müdürlü- ünde de incelemelerde bulunarak vatandafllara sunulan hizmetlere yönelik al nan tertip ve tedbirler hakk nda ilgililerden bilgi ald. Vali Yüksel, inceleme ve denetlemeler esnas nda, Hükümet Kona nda iflleri nedeniyle bulunan çok say da vatandafllarla da bir süre sohbet ederek sorunlar n dinledi. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel, inceleme ve denetlemelerini tamamlayarak geç saatlerde Keçiören den ayr ld. Baflkan Tiryaki yo un tempoda çal fl yor HABER MERKEZ -Alt nda için gece gündüz çal flan Alt nda Belediye Baflkan Veysel Tiryaki, güne çok erken saatlerde bafll yor. Kendisini bekleyen yo un mesaiye bir an önce bafllamak için çok erken saatte kalkan Baflkan Tiryaki, yo- un program na ra men her sabah efli Saadet Tiryaki ile birlikte çocuklar n okula ve ifle u urlamay ihmal etmiyor. Baflkan Tiryaki nin yo un gündemi daha evinin önünde bafll yor. Alt nda l vatandafllara her zaman yak n ilgi gösteren Baflkan Tiryaki, her sabah evinin önünde kendisiyle tan flmaya ya da konuflmaya gelen Alt nda l vatandafllarla ilgileniyor. Vatandafllar n istek ve taleplerini dikkatle dinleyen Baflkan Tiryaki, her sabah evinin önünde insanlar n kendisini bekledi ini söylüyor. Ben de Alt nda l bir vatandafl m ve Karapürçek Mahallesi nde oturuyorum. Alt nda l hemflehrilerim de evimi biliyor. Her sabah evimin önünde beni bekleyen insanlarla karfl lafl yorum. Kimisi baz isteklerde bulunuyor, kimisi yaln zca tan flmak istiyor. Ay r m gözetmeksizin herkesle ilgilenmeye özen gösteriyorum. diyen Baflkan Tiryaki nin yo un görüflme trafi i bu kadarla bitmiyor. Her sabah Belediye deki çal flma ofisine gelene kadar farkl mahalleleri gezen Baflkan Tiryaki, mahallelerdeki esnaf ve Alt nda Belediyesi nin tesislerini de mutlaka ziyaret ediyor. Bu sabah Karapürçek Mahallesi ndeki taksi dura n ziyaret eden Baflkan Tiryaki, sabah çay n taksi dura ndaki floförlerle birlikte içti. Karapürçek Mahallesi muhtar ve taksi floförleriyle sohbet eden Baflkan Tiryaki, buradan sonra da Y ld ztepe Kad nlar E itim ve Kültür Merkezi ni ziyaret etti. Sabah n erken saatlerinde kurslara kat lmak için gelen üyelerle selamlaflan ve sohbet eden Baflkan Tiryaki, merkez sorumlusundan merkezdeki kurslar, ihtiyaçlar ve faaliyetler hakk nda bilgi ald. Alt nda daki okullarla da yak ndan ilgilenen ve çocuklar n ricalar n k rmayan Baflkan Tiryaki, bu sabah Kemal Yurtbilir flitme Engelliler Okulu nu ziyaret ederek iflitme engelli minik ö rencileri sevindirdi. Baflkan Tiryaki yi okulda gerçeklefltirdikleri bir programa davet eden minik ö renciler, karfl lar nda Baflkan Amca lar n görünce çok sevindi. Ö rencilerin program na kat lan Baflkan Tiryaki, okul müdürü ve ö retmenlerle sohbet ederek, okulun ihtiyaçlar hakk nda bilgi ald.

17 Ankara YARIN fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI Ankara Büyükflehir Belediyesi nin, Baflkent in 5 girifli olan Eskiflehir, stanbul, Samsun, Konya ve Esenbo a yollar nda yap m n sürdürdü ü devasa kap lar n inflaat h zla yükseliyor. HABER MERKEZ -Baflkent e son 20 y ld r kazand rd say s z eserlere yenilerini eklemeye devam eden Büyükflehir Belediyesi nin, 5 girifle 5 kap projesinin fiubat ay sonunda tamamlanmas - n n planland n kaydeden Baflkan Melih Gökçek, Baflkentimizin haf zalara kaz nm fl sembollerine yenilerini eklemeye devam ediyoruz. 5 girifle yapt m z 5 muhteflem kap, ayr ayr özellikleri, güzellikleri ve mimarisiyle Ankara n n sembolleri aras nda yerini alacak dedi. Yapt her çal flma, gerçeklefltirdi i her proje, att her ad m Türkiye ye ve dünyaya örnek olan Büyükflehir Belediyesi, kent kimli- ine katk sa layacak, semboller aras nda yerini alacak öncü bir projeye daha imza at yor. Ankara n n de iflik noktalar na 52 adet saat kulesi inflas n sürdüren Büyükflehir Belediyesi, Baflkent in d - flar ya aç lan ve giriflleri sa layan 5 ana arterine de mimarisi ve görkemiyle göz dolduran 5 kap n n yap m na devam ediyor. Görüntüsü, ihtiflam, mimarisi ve ifllemeleriyle ayr ayr özellik ve güzellikteki kap lar, özellikle Ankara ya girifllerde flehrin 20 y ld r de- iflen, geliflen, güzelleflen, modernleflen ve örnek olan esteti iyle bütünlük sa layacak flekilde infla ediliyor. Osmanl ve Selçuklu mimarisinin esintilerini tafl yan, ifllemeleri ve ihtiflam yla tarihi, mimarisiyle de modernli i bir arada sunan girifl kap lar n n her birinin ayr özellik ve güzellikte olaca n anlatan Baflkan Gökçek, Büyüyen, geliflen ve yap tlar yla da örnek olmaya bafllayan Ankaram za gelen ziyaretçileri bu kap larda karfl layaca z. Ziyaretçiler, kap lardaki bu ihtiflam, flehrimizde yapt m z birbirinden önemli projelerimizle bütünlük sa layaca için de Ankara daki estetik ve modernli in güzelli ini daha kap da anlayacaklar diye konufltu. fiubat ay sonuna kadar hizmete girmesi planlanan kent girifl kap inflaatlar nda personel ve ifl makineleri ile gece gündüz çal fl ld - n ifade eden Baflkan Gökçek, kap lar n teknik özelliklerine iliflkin ise flu bilgileri verdi: Kap lar n genifllikleri metre, yükseklikleri ise metre aras nda de ifliyor. Temelleri 80 cm yüksekli inde Radye temelden yap ld ve iskeleti bina çeli inden üretildi. D fl kaplamalar da do al tafl, kurflun, alüminyum, cam, çini süslemelerden olufluyor. Do al tafl olarak; stanbul Girifl Kap s nda Traverten, di er 4 kap da ise Nevflehir Bafldere Firuze tafl kullan l yor. Paris, Münih, Barcelona, Madrid, Lizbon, Viyana, Budapeflte ve Amsterdam gibi pek çok kentin simgesi haline gelmifl benzer kent kap lar bulundu unu da hat rlatan Baflkan Gökçek, Yap ld dönemlerde bu kap lar da birçok insan taraf ndan elefltirilmifl, ancak bugün bulunduklar flehirlerin simgesi haline gelmifllerdir diye konufltu. Baflkent in 5 ana girifli olan Eskiflehir, stanbul, Samsun, Konya ve Esenbo a yollar n n her birinde ayr mimari özellik ve yap da kap - lar infla edildi ini anlatan Baflkan Melih Gökçek, Özellikle Selçuklu ve Osmanl mimarisi esintileri tafl - yan kap lar m z n her biri ayr birer sanat eseri olacak. Desenlerdeki ve süslemelerdeki ifllemeler Anadolu daki yaflam fl medeniyetlerin, Selçuklunun, Osmanl n n günümüze ulaflm fl kültür miraslar olarak göze çarp yor. Bu miras modern imalat tekni i olan çeli in üzerine, yeniden yorumlanarak Selçuklu ve Osmanl izleri a rl kta olacak flekilde uygulan yor ve her bir kap m z aç ld bölgeye ait izler tafl yarak, görüntüsüyle de Baflkentimize yak flacak dedi. Samsun Girifl Kap s : Mamak tan Kayafl istikametinde Kayafl a 2 km mesafede; Esenbo a Girifl Kap s : Havaalan yolu üzerinde Avrupa Birli i Park önünde; Eskiflehir Girifl Kap s : Eskiflehir yolu üzeri Baflkent Üniversitesi giriflinde; stanbul Girifl Kap s : Göksu Park n Çevre yolu taraf nda, Konya Girifl Kap s : Konya istikametinde Oran Kavfla na gelmeden Cevizlidere önünde. 17 Yafll kartlar n süresi 31 Mart a kadar uzat ld Baflkentte, 60 yafl üstü vatandafllar n kulland serbest kartlar n kullan m süresi 31 Mart a kadar uzat ld. Ankara Büyükflehir Belediyesinden yap lan yaz l aç klamaya göre, 60 yafl üstü vatandafllar n ulafl m serbestli ini sa layan yafll kartlar, ak ll kart sistemi kapsam nda turuncu renkte serbest Ankarakart a dönüflüyor. Turuncu renkteki serbest Ankarakart lar, 60 yafl n doldurup 61 yafl ndan gün alan ve Ankara da ikamet eden vatandafllara 75 lira, 64 yafl - n bitirip 65 yafl ndan gün alan ve Türkiye nin herhangi bir yerinde ikamet eden vatandafllara da 5 lira karfl l nda veriliyor. Turuncu renkteki Ankarakart a sahip olabilmek için nüfus cüzdan ve bir foto raf ile 13 kart da t m merkezinden birine baflvuru yapmak yeterli oluyor. K z lay Metro stasyonundaki iki merkez ile Büyükflehir Belediye Binas Halkla liflkiler Birimi, Akköprü, Dikimevi, Ulus ve Beflevler metro istasyonlar ile Eryaman ve Pursaklar Aile Yaflam Merkezleri, Sincan,?Mamak, Keçiören Belediye hizmet binalar ve Bardac k Yafll lara Hizmet Merkezinde randevu sistemiyle kart da t m sürdürülüyor. Aç klamada, EGO Genel Müdürlü ünün, 60 yafl üstü vatandafllar n geçen y l ald klar yafll kartlar n n kullan m süresini de 31 Mart a kadar uzatt kaydedildi. Serbest kartlar n alan yafl aras vatandafllar, belediye otobüslerinden her gün ve saatleri aras nda, 65 yafl üstü vatandafllar ise Metro ve Ankaray da dahil olmak üzere toplu tafl ma araçlar na her saat ücretsiz binebilecek.(aa)

18 18 YARIN Genel ANKARA - D fliflleri Bakanl - n n giriflimleri sonucu ülkelerle yap lan karfl kl görüflmeler sonucunda var lan anlaflmalarla vize muafiyeti sa lan yor. Her geçen gün Türkiye ye karfl vize uygulamas n kald ran ülkelere yenileri ekleniyor. Her Türk vatandafl taraf ndan kullan labilen Umuma Mahsus (Bordo) pasaportla vize almaks z n seyahat edilecek ülke say s 61 e yükseldi. Görevleri nedeniyle yurt d fl na ç k fllar için kullan lan Hizmet (Gri) Pasaportu ve devlet kurumlar nda belli bir süre çal flan ve belli baz derecelere kadar yükselen devlet memurlar n n yan s ra eski bakanlar ve milletvekilleri, belediye baflkanlar n n da kulland Hususi (Yeflil) Pasaportu olanlar ise 112 ülkeye vizesiz girifl yapabiliyor. Andorra, Arjantin, Arnavutluk, Bahamalar, Barbados, Belize, Bolivya, Bosna-Hersek, Bostvana, Brezilya, Dominika, Ekvator, El Salvador, Fas, Fiji, Filipinler, Guatemala, Gürcistan, Haiti, Honduras, ran, Jamaika, Karada, Kazakistan, K rg zistan, KKTC, Kolombiya, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Kosova, Kosta Rika, Libya, Lübnan, Makau Özel dare Bölgesi, Makedonya, Maldivler, Malezya, Mauritius, Nikaragua, Palau Cumhuriyeti, Panama, Paraguay, Peru, Rusya Federasyonu, St. Christopher (St. Kitts) ve Nevis, St Lucia, St. Vincet-Grenadines, Seyfleller, S rbistan, Singapur, Suriye, Svaziland, fiili, Tayland, Trinidad-Tobago, Tunus, Tuvalu, Ukrayna, Uruguay, Ürdün, Venezuella. Almanya, Andorra, Arjantin, Arnavutluk, Avusturya, Azerbaycan, Bahamalar, Bahreyn, Bangladefl, Barbados, Belçika, Belize, Beyaz Rusya, Birleflik Arap Emirlikleri, Bolivya, Bosna-Hersek, Bostvana, Brezilya, Bulgaristan, Cezayir, Cibuti, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Dominika, Ekvator, El Salvador, Endonezya, Estonya, Fas, Fiji, Filipinler, Finlandiya, Fransa, Grenada, Guatemala, Gürcistan, Haiti, H rvatistan, Hollanda, Honduras, ran, spanya, srail, sveç, sviçre, talya, zlanda, Jamaika, Karada, Kazakistan, Kenya, K rg zistan, KKTC, Kolombiya, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Kosova, Kosta Rika, Kuveyt, Küba, Letonya, Libya, Lihtenfltayn, Lübnan, Lüksemburg, Macaristan, Makau Özel dare Bölgesi, Makedonya, Maldivler, Malezya, Malta, Mauritius, M s r, Mo olistan, Moldova, Monako, Moritanya, Nikaragua, Norveç, Oman (Umman), Pakistan, Palau 25 Ocak 2014 Vizesiz gidilen ülkeler art yor Türkiye nin yapt anlaflmalar sonucu vizesiz seyahat yap lan ülke say s her geçen gün art yor. Yeflil ve gri pasaportlarla 112, bordo pasaportla ise 61 ülkeye vizesiz girifl yap labiliyor. Cumhuriyeti, Panama, Paraguay, Peru, Polonya, Portekiz, Romanya, Rusya Federasyonu, St. Christopher (St. Kitts) ve Nevis, St. Vincet-Grenadines, San Marino, Seyfleller, S rbistan, Singapur, Slovakya, Suriye, Svaziland, fiili, Tacikistan, Tanzanya, Tayland, Trinidad-Tobago, Tunus, Tuvalu, Türkmenistan, Ukrayna, Uruguay, Ürdün, Venezuella, Yemen, Yunanistan. Vize muafiyeti tan mayan ancak vize ifllemlerini s n r kap lar nda veya havaalanlar nda veren ülkeler de mevcut. Herhangi bir vize baflvurusu veya resmi iflleme gerek kalmaks z n Bordo, Gri veya Yeflil pasaportla gidilmesi halinde Güney Afrika Cumhuriyeti, Irak, Ermenistan, Do u Timor, Kamboçya, Katar, Sri Lanka, Sudan, Tayvan, Zambiya da s n rda veya havaalan nda vize veriliyor. Çin Halk Cumhuriyeti, resmi pasaport sahiplerine 30 güne kadar vize muafiyeti uyguluyor. Di- er Umuma Mahsus pasaport sahipleri ise vize almak zorunda. Filistin e vize uygulamas olmamas na ra men M s r ve srail den vize al nmas gerekiyor.(aa) Türkiye nin Suriyelilere yard m 2,5 milyar dolar geçti GAZ ANTEP - Türkiye nin Suriyeli s nmac lara yapt yard mlar üç y lda 2,5 milyar dolar aflarken, ayn dönemde aralar nda BM, AB ve ABD gibi ülkeler ise 200 milyon dolar destekte bulundu. AA muhabirinin Baflbakanl k Afet ve Acil Durum Yönetimi Baflkanl ndan (AFAD) ald bilgiye göre, ülkelerindeki iç savafltan kaçarak Türkiye ye s nan Suriyeli say s yüzde 70 i kad n ve çocuk olmak üzere 714 bini geçti. Olaylar n bafllad ilk günden itibaren dost ve kardefl ülkenin halk na kap lar n ve gönlünü açan Türkiye, gösterdi i fedakarl kla bütün dünyaya örnek oldu. Gaziantep, Hatay, fianl urfa, Kilis, Mardin, Kahramanmarafl, Ad yaman, Osmaniye ve Malatya daki 22 kampta misafir edilen Suriyeli say s ise 214 bin 95 i buldu. Kamplardaki 693 konteyner dersliklerde ise okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede yaklafl k 50 bin Suriyeli ö renci e itim görüyor. Türkiye nin Suriyeli misafirlere 3 y lda yapt yard m ise 2,5 milyar dolara ulaflt. Ayn dönemde aralar nda Birleflmifl Milletler (BM) Avrupa Birli i (AB) ve ABD gibi ülkelerin deste i ise 200 milyon dolar oldu. Kamplardaki modern dersliklerde aç lan meslek edinme kurslar na ise 10 binin üzerindeki Suriyeli kad n, genç ve çocuk devam ediyor. Misafirler kendileri için haz rlanan e itimlerde baflta el sanatlar olmak üzere kilim, hal, kuaför, bilgisayar, resim dersi al yor. Türkçe de ö renen s nmac lar Kur an- Kerim e itimine de kat l yor.(aa)

19 E itim Karne bask s çocu u okuldan so utur GAZ ANTEP - Yaklafl k 17 milyon ö rencinin karne alaca 2 haftal k tatile say l günler kala Zirve Üniversitesi E itim Fakültesi E itim Bilimleri Bölüm Baflkan Doç. Dr. Hidayet Tok, aileleri zay f karne konusunda uyard. Tok, Karne notu kötü diye çocuklar n za afl r bask uygulaman z onlar n okuldan so umalar na neden olabilir. Bu konuda dikkatli olmal s n z. dedi. Karne notunun çocu un zeka seviyesi ve kapasitesinden daha çok dönem içerisinde derslerde göstermifl oldu u performans yla ilgili oldu unu kaydeden Tok, Karnesi kötü olan çocu u geri zekal ya da kapasitesiz olarak alg lamamak gerekir. Çocu a bu bilgiler fl nda yaklaflmal s n z. Baflar s z olan çocuklar m z n büyük ço unlu unda planl - programl çal flmama, dikkat eksikli i ve konsantrasyon eksikli i gibi sorunlar vard r. diye konufltu. Günümüz çocuklar n n teknolojinin geliflmesiyle daha çok ekran önünde olduklar n vurgulayan Tok, Kimi çevrelerin ekran nesli diye adland rd günümüz çocuklar vakitlerinin büyük bir bölümünü cep telefonu, bilgisayar, TV ekran karfl s nda geçiriyor. Bu konuda veliler bilinçli davranmal. Bilinçsiz kullan ld nda söz konusu teknolojilerin baflar s zl a yol açt n belirten araflt rmalar vard r. fleklinde konufltu. Önemli olan çocu un kötü karne getirmesinin alt nda yatan nedenleri araflt rmak ve bulmak diyen Tok, Baflar s zl n n nedeni çocuklara fliddet kullanmadan araflt r lmal, çocuklarla konuflulmal ve bir veli olarak buna üzüldü ümüzü belirtmeliyiz. Ancak, di er taraftan, afl r bask yaparak ba r p ça rarak çocu un psikolojisini olumsuz yönde etkilememeliyiz, yap c bir de erlendirmede bulunmal y z. diye konufltu. Tok, fiubat tatilinde velilere ve ö rencilere flu önerilerde bulundu: Ara tatilde çocuklar n z istedi i bir kitab al p okumalar n sa layabilir veya imkan varsa sportif ve kültürel faaliyetlere yönlendirebilirsiniz. Okul d fl etkinlikler çocu u motive eder, flevkini art r r, enerjisini tazeler. Çocuklar n ruhsal durumlar aç s ndan bu tür etkinlikler çok önemlidir. yi bir karnenin takdir edilmesi gerekti ini belirten Tok, sözlerini flöyle tamamlad : Karneden daha fazla çocu un çal flma davran fl takdir görmeli, memnuniyetimizi aç kça belirtmeliyiz, küçük de olsa bir hediye ile ödüllendirmeliyiz. (CHA) YARIN Karne, zeka de il okul performans göstergesi! STANBUL - Memorial fiiflli Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uz. Dr. Leyla Benkurt Alkafl, yar y l tatilinin bafllamas na say l günler kala anne babalar karne baflar s zl konusunda uyard. Alkafl, Karne, bir çocu un okul dönemindeki performans n, davran fllar n aç klayan bir de erlendirmedir. Çocu un kiflili ini, zekas n, yeteneklerini ve hayattaki duruflunu tek bafl na belirleyemez. dedi. Psikiyatris Uz. Dr. Leyla Benkurt Alkafl, yar y l karne tatili ile ilgili aileleri uyaran aç klamalar yapt. Ailelerin çocuklar n n karnesini birlikte de erlendirmeli diyen Alkafl, Karne, bir çocu un okul dönemindeki performans n, davran fllar n aç klayan bir de erlendirmedir. Çocu un kiflili ini, zekas n, yeteneklerini ve hayattaki duruflunu tek bafl na belirleyemez. Aile içi geçimsizlikler, anne baban n çocu a kaliteli zaman ay rmamas, kontrolsüz oyun ve televizyon saatleri, tablet ve telefonun afl r kullan m, zihinsel kapasite, çocu un ö renmesini bozan psikiyatrik ve bedensel hastal klar karne notlar n n düflük olmas na sebep olabilir. Sorunlar ve çözümler düflünülürken her zaman 'ben ne yapabilirim' felsefesi üzerinde durulmal d r. Çocuk ve ebeveyn baflar s zl k karfl s nda bahane ve sebepler üretmektense, yap lan hatalar belirleyip çözüm önerileri gelifltirmelidir. ifadelerini kulland. Baflar s z karne karfl s nda tavsiyelerde bulunan Dr. Benkurt Alkafl, Çocuk baflar s z bir karne getirdiyse öncelikle 19 sakin olmak, suçlay c ve afla lay c davranmamak ve beraber de erlendirme yapmak çok önemlidir. Aileler sebep sonuç iliflkisi ile do ru bir durum tespiti yap lmal d r. Karnedeki olumlu yönlerden bafllan p, eksiklikler ve zorluklar hakk nda konuflulmas gerekir. Çocu un da de erlendirmeye kat l p, sebep-sonuç ba lant lar n dile getirmesi sa lanmal d r. dedi. Çocu un baflkalar n n önünde elefltirmenin yanl fl oldu unu vurgulayan Dr. Leyla Benkurt Alkafl konuflmas n flöyle sürdürdü: Çocuklar okul baflar s konusunda kardeflleri ve arkadafllar ile k yaslanmamal d r. Çocuklar oldu u gibi kabul edilmeli, onlardan kapasiteleri d fl nda, baflaramayacaklar ifller beklenmemelidir. K yaslama ancak çocu un kendisi ile yap lmal d r. Çocu un baflard iflleri örnek gösterilip, zay f notlar n da düzeltebilece i ifade edilmelidir. Arkadafllar n n ya da baflkalar n n yan nda onu elefltirmek, kötülemek onun kendisine olan sayg s n zedeleyebilir. Çocuklar n baflar s nda ailelerin çocuklar n n bireysel özelliklerini bilmeleri ve onlara en uygun ö renim yöntemlerini uygulamas önemlidir. Aileler çocuklar n n ö renmekten ve çal flmaktan zevk alma duygular n gelifltirmenin yollar n aramal d r. Benkurt Alkafl, Yar y l tatili di er döneme bafllamadan dinlenme ve haz rlanmay kapsar. Tatil bafl nda, okulun bafllamas na daha çok zaman vard r, sonlara do ru ise hiç bir haz rl k yetiflmez, bundan sonraki çaban n anlams z oldu unu düflünülür. Tatil bafl ndan sonuna; 'ders çal fl, eksi ini kapat, ödevini yap, bilgisayar kapat, kitap oku' gibi sözler söyleyip, ba r p, elefltirmek genellikte bir ifle yaramad gibi çocu un ailesinden uzaklaflmas na, söylenenleri umursamamas na, umutsuz, bezgin ve mutsuz olmas na yol açar. diye konufltu. Alkafl çocu unuza sevdi inizi hissettirin diyerek, Anne ve babalar çocuklar n her zaman ve her durumda koflulsuz olarak sevdiklerini, kabul ettiklerini ve de er verdiklerini hissettirmelidir. Böylece çocuklar, karnelerinde notlar n anne ve babalar n n onlara duyduklar sevgi, güven, kabul ve de eri asla de ifltirmeyece inin bilincinde olurlar. dedi.

20 20 YARIN ZM R - zmirli usta Nuri Tutp nar, yaklafl k 56 y ld r ut, kanun, tambur, lavta gibi Türk müzi i çalg lar üretiyor. Coflkun Sabah, Fatih ve Sinan Erkoç gibi ünlü isimlere ut yapan Tutp nar, ABD ve Avrupa ülkelerinden de siparifller al yor. AA muhabirine aç klamalarda bulunan Tutp nar, ilkokuldan sonra bafllad Türk müzi i çalg lar n n yap m na aral ks z devam etti ini anlatt. Mesle i Vasfi Ç nlar dan ö rendi ini, 37 y l birlikte çal flt Ç nlar n vefat n n ard ndan kendi ifl yerini açt n söyleyen Tutp nar, Ben de 10 kifliye bu mesle i ö rettim. Mesle i çok iyi ö renen iki kifli flu anda kendi ifl yerinde üretim yap yor dedi. Ut, kanun, tambur, lavta gibi müzik aletlerini el eme iyle yapt n kaydeden Tutp nar, üretimin her aflamas n zmir in Kemeralt Çarfl s ndaki ifl yerinde gerçeklefltirdi ini, ham a ac al p ürün haline getirdi ini, bir anlamda a aca can verdi ini dile getirdi. Tutp nar, bir müzik aletinin hangi a açtan yap lm fl olmas n n çok önemli olmad n belirterek, Usta iyi olunca her a aca can verebiliyor. Usta iyi olmazsa en iyi a ac verseniz de istedi iniz özelli i veremezsiniz. Bunu yaparken hem kalpten gelecek hem el marifeti hem de beyin marifetinin olmas gerekiyor dedi. - Ermeniler iyi müflterimdi Türk müzi i çalg lar n n üretiminde tan nd ktan sonra yurt içi ve d fl ndan sürekli siparifller ald n ifade eden Tutp nar, geçmiflte stanbul dan en çok siparifl veren kifliler aras nda Ermeni kökenli vatandafllar n bulundu unu anlatt. Udi Hrant Kenkülyan, Levon Bo osyan Gözeno lu ve Haç k Oner in ABD baflta olmak üzere yurt d fl ndan ald klar sipariflleri kendisine yapt rd n kaydeden Tutp nar, Hrant, Gözeno lu ve Oner e çok ut yapt m. Gözeno lu ve Oner bu iflin ticaretini yap yordu. Hrant a ABD den siparifl geliyordu o da bana yapt r yordu. Oner in o lundan sonra flimdi de torunu siparifl veriyor. stanbul da ismim yay l nca ailece müzisyen olan Ali Erköse, Selahattin Erköse gibi birçok ünlü müzisyene ut yapt m diye konufltu. Yurt d fl na çok ut gönderdi ini, en çok siparifl ald ülkelerin bafl nda Yunanistan n geldi ini söyleyen Tutp nar, Yunanistan n her evinde bir udum vard r desem yeridir. Benden alarak ABD ye gönderen çok say da Yunanl da var. Son zamanlarda ABD den de direkt siparifller almaya bafllad m. ABD deki Kültür Sanat El yap m Türk müzi i çalg lar ABD ye kadar ulaflt Ermeniler çok talep ediyorlar. Hollywood da Washington da var benim utlar m dedi. - Coflkun Sabah a ut yapt m Ut yapt ünlü isimler aras nda Coflkun Sabah, Sinan Erkoç, Fatih Erkoç gibi tan nm fl müzisyenlerin bulundu una de inen Tutp nar, ünlü isimlerin elinde, üretti i bir müzik aletini görünce çok mutlu oldu unu ifade etti. Coflkun Sabah da çok ut var, bu nedenle çald udun benim olup olmad n bilemiyorum diyen Tutp nar, Fatih ve Sinan Erkoç kardefllerin sürekli kendisine siparifl verdi ini belirtti. - fiimdi ut ve lavta yap yorum Tutp nar, son y llarda tambur ve kanun gibi aletleri yapmay b rakt n, yaflland için sadece ut ve lavta yapt n anlatt. Bir udu 1-1,5 ay aras nda de iflen sürede yapabildi ini kaydeden Tutp nar, fabrikasyon üretenlerin bir haftada tamamlad na iflaret ederek sözlerini flöyle sürdürdü: Benim ürettiklerim el eme i, her taraf nda bir emek var. Bu ifli para kazanmaktan çok, zevk verdi i için yap yorum. Ünlü birinin elinde kendi yapt m bir çalg aletini görünce çok mutlu oluyorum. Bunu ben yapt m diyorum y l nda yapt m udu hala çal yorum. Daha eskileri var. 35 sene önce yapt m ut var. Bir arkadafl n elinde sahnede onu görünce sevinmez misiniz? Çocuklar m sahnede görmüfl gibi seviniyorum. nsan çocu unu sahnede görünce Allah, ne güzel flark söylüyor demez mi? Ben de sahnelerde çocu umu görüyorum. Çok büyük emek var bu iflte. (AA) 25 Ocak 2014 ki K taya Naz m Hikmet Köprüsü heykeli törenle aç ld STANBUL - Heykelt rafl Mehmet Aksoy taraf ndan yap lan ki K taya Naz m Hikmet Köprüsü heykeli, ünlü flairin 112. do um gününde Akatlar daki Sanatç lar Park nda aç ld. Befliktafl Belediyesi ile Naz m Hikmet Vakf taraf ndan yapt r lan heykelin aç l fl töreninde konuflan Befliktafl Belediye Baflkan smail Ünal, Naz m Hikmet in, ça lara s mayan önemli bir flair oldu unu söyledi. Befliktafl Belediyesi olarak kültür ve sanata önem verdiklerini belirten Ünal, Naz m Hikmet usta, hep bizi beslemeye, inançlar m z tazelemeye ve gelecek umutlar m z diri tutmaya yard mc oldu. Onun varl na, de erli usta Aksoy un elinde yontulan bir arma an hediye etmeyi borç bildik. ki K taya Naz m Hikmet Köprüsü heykeli, büyük ustan n 112. do um gününe yetiflsin istedik. Böylelikle onun y llarca içini kavuran memleket özlemini stanbullu yurttafllar m zla yeniden paylaflal m ve insanca özleme ortakl k ve tan kl k edelim istedik. Bu heykel buraya çok yak flacak diye konufltu. Heykelt rafl Mehmet Aksoy da törende Yaflar Kemal ile buluflman n mutlulu unu yaflad n dile getirdi. Aksoy, heykelin yeri için Befliktafl Belediyesi ile konufltuklar n, Sanatç lar Park n belirlediklerini ve heykeli buraya yerlefltirdiklerini söyledi. Naz m Hikmet e Hocam dedi ini kaydeden Aksoy, Naz m, Sanat m bir aynad r, oraya bakanlar kendilerini görsünler diyor. Bütün mesele bu. Biz iyiyi, do ruyu, güzeli yapmaya devam edece iz. Sanata evet diyece iz. Kars taki insanl k an t n da tekrar oraya dikmek istiyorum ve dikece im dedi. Aksoy, aç l fl yap lan heykelin, Asya ile Avrupa y birlefltiren bir kültür köprüsü oldu unu belirtti. (AA)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ

TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ TÇMB YILLIK DEĞERLENDĐRME BASIN YEMEĞĐ 1 NĐSAN 2010 TÇMB BAŞKANI ADNAN ĐĞNEBEKÇĐLĐ KONUŞMA METNĐ Değerli basın mensupları, Sektörümüzün geçen yılki performansı ile bu yıl için beklentilerimizin tartışılacağı

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü.

PROJEKS YON YILLIK TÜFE. > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. TÜRK YE N N GÖSTERGELER PROJEKS YON > Haz rlayan: Alaattin AKTAfi ala.aktas@gmail.com > ENFLASYON Enflasyondaki iki ayl k gerçekleflme, y l n tümüne iliflkin umutlar bir anda söndürdü. Ocakta yüzde 0,80

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur.

H. Atilla ÖZGENER* Afla daki ikinci tabloda ise Türkiye elektrik üretiminde yerli kaynakl ve ithal kaynakl üretim yüzdeleri sunulmufltur. Mevcut Kaynaklar Kullan lmas na Ra men 2020 li Y llarda Türkiye de Elektrik Enerjisi Aç Olabilir mi? H. Atilla ÖZGENER* I. Türkiye nin Elektrik Enerjisi Durumunun Saptanmas Türkiye nin elektrik enerjisi

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ.

HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. KIYMETLİ MESLEKTAŞLARIM HER YIL 1-7 MART TARİHLERİ ARASINDA KUTLANAN MUHASEBE HAFTASININ 23 ÜNCÜSÜNÜ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ. TÜRMOB çatısı altında örgütlenen, ülke genelindeki 76 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket

Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Eflsiz bir otomobil için eflsiz bir finansal paket Mercedes-Benz Finansal Hizmetler olarak konfor, güvenlik ve dinamizmin fl k bir stille tamamland Yeni E-Serisi ne kolayl kla sahip olman z için bu eflfliz

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı

Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünya Çavdar ve Yulaf Pazarı Dünyada çavdar ve yulafın üretimi, buğday, pirinç, mısır ve arpa gibi diğer tahıl ürünlerine kıyasla son derece sınırlıdır. Yılda ortalama 14-15 milyon ton dolayında olan dünya

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI

TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI CANSEN BAŞARAN-SYMES IN "INSTITUT DU BOSPHORE YILLIK SEMİNERİ AÇILIŞ KONUŞMASI 18 Mart 2016 İstanbul, Hilton Hotel Harbiye Sayın Büyükelçiler, Değerli Konuklar, 2009 yılında

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı