fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI"

Transkript

1 GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Türkiye nin Suriyelilere yard m 2.5 milyar dolar geçti Türkiye'nin Suriyeli s nmac lara yapt yard mlar üç y lda 2,5 milyar dolar aflarken, ayn dönemde aralar nda BM, AB ve ABD gibi ülkeler ise 200 milyon dolar destekte bulundu. HABER 18 DE HABER 17 DE 25 OCAK 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr Vizesiz gidilen ülkeler art yor Türkiye'nin yapt anlaflmalar sonucu vizesiz seyahat yap lan ülke say s her geçen gün art - yor. Yeflil ve gri pasaportlarla 112, bordo pasaportla ise 61 ülkeye vizesiz girifl yap labiliyor. Yafll kartlar n n kullan m süresi 31 Mart a uzat ld Baflkentte, 60 yafl üstü vatandafllar n kulland serbest kartlar n kullan m süresi 31 Mart'a kadar uzat ld. HABER 18 DE Olaylar n bafllad ilk günden itibaren dost ve kardefl ülkenin halk na kap lar n ve gönlünü açan Türkiye, gösterdi i fedakarl kla bütün dünyaya örnek oldu. fiubat sonunda tamamlanacak kap lar n inflaat h zla yükseliyor Baflkentin 5 girifline 5 GÖRKEML KAPI Ankara Büyükflehir Belediyesi nin, Baflkent in 5 girifli olan Eskiflehir, stanbul, Samsun, Konya ve Esenbo a yollar nda yap m n sürdürdü ü devasa kap lar n inflaat h zla yükseliyor. 5 girifle 5 kap projesinin fiubat ay sonunda tamamlanmas n n planland n kaydeden Baflkan Melih Gökçek, Baflkentimizin haf zalara kaz nm fl sembollerine yenilerini eklemeye devam ediyoruz. 5 girifle yapt m z 5 muhteflem kap, ayr ayr özellikleri, güzellikleri ve mimarisiyle Ankara n n sembolleri aras nda yerini alacak dedi. HABER 17 DE ALTINDA LI ÇOCUKLAR SEM NERDE BULUfiTU Haberi 16 da DÜELLO NUN GAL B YEN MAHALLE Haberi 15 de ÇANKAYA ZABITASI 24 SAAT ÇALIfiIYOR Haberi 15 de

2 2 YARIN SineMagazin 25 Ocak yeni film vizyona girdi STANBUL - Bu hafta 8 yeni film vizyona girdi. Steve McQueen in yönetti i 12 Y ll k Esaret filminde, Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Benedict Cumberbatch ile Paul Dano rol ald. 9 dalda Oscar aday olan ve sinemaseverlerin merakla bekledi i filmde, iç savafl öncesi ABD de ailesiyle birlikte özgür yaflayan Solomon Northup un köle olarak kaç r lmas ve sat lmas sonras yaflad klar etkileyici bir dille anlat l yor. Son dönemin en önemli filmlerinden biri olarak da görülen 12 Y ll k Esaret, 71. Alt n Küre Ödülleri nde Dram dal nda En yi Film seçildi. - Frankenstein: Ölümsüzlerin Savafl Tarihin en ayr ks karakterlerinden biri olan Frankenstein n üzerine çekilen onlarca filmden sonra yepyeni bir hikayeye odaklanan Frankenstein: Ölümsüzlerin Savafl, Dr. Victor Frankenstein n kendi elleriyle yaratt Adam n hikayesini ele al yor. Film, yarat ld günden bu yana, yaklafl k 200 y ld r amaçs z bir flekilde hayat n devam ettiren Adam n, Gargo ve blisler aras ndaki savafl n anlat yor. Orijinali Mary Shelley taraf ndan 1818 y l nda yay nlanan hikaye, 1910 y l nda ilk kez sinemaya uyarland ndan bu yana çeflitli örnekleriyle beyaz perdede yer ald. Bu son uyarlaman n yönetmen koltu unda Karayip Korsanlar : Kara nci nin Laneti adl filmin senaryosunu da yazan Stuart Beattie bulunuyor. - Uzak Ç l k Video oyunu Uzak Ç l k n sinemaya uyarlamas olan macera filminin yönetmenli ini Uwe Boll yaparken, oyuncu kadrosunda Til Schweiger, Emmanuelle Vaugier ve Udo Kier gibi isimler yer al yor. Filmin konusu flöyle: Eski özel kuvvetler görevlisi Jack Carer ile baflar l ve h rsl bir gazeteci olan Valerie, pasifikte bulunan bir adan n üzerinde var olan, çok gizli bir askeri bilgiyle ilgili araflt rma yapmaktad r. Yola ç kmak üzereyken, Dr. Krieger taraf ndan verilen bir emir do rultusunda ciddi bir sald r ya u rayan ikili, kontrolden ç kan askerlerden kaçarak hayatta kalma savafl n n içine girerler. - K r k Çember Çölde Kutup Ay s filmi ile stanbul Film Festivali nde Alt n Lale kazanan Felix Van Groeningen in yönetti i K r k Çember, aktris Veerle Baetens e ise 2013 Avrupa Film Ödülleri nde En yi Kad n Oyuncu ödülünü kazand rd. Berlin Uluslararas Film Festivali nden iki farkl ödül ile dönen film, iyi oyunculuklarla ve iç s tan flark larla süslenmifl buruk bir aflk hikayesini anlat yor. - fiöhret Tepesi Paul Schrader in yönetti i fiöhret Tepesi nin oyuncu kadrosunda, Lindsay Lohan, James Deen, Nolan Gerard Funk ve Amanda Brooks gibi isimler bulunuyoryer al yor. Los Angeles da geçen filmde, bir korku filminin yap mc l n ve finansörlü ünü üstlenen Christian ile bir y la yak n süredir birlikte oldu u oyuncu k z arkadafl Tara aras ndaki iliflki konu ediliyor. - Jack Ryan: Gölge Ajan Oscar ödüllü yönetmen Kenneth Branagh n filmi Jack Ryan: Gölge Ajan da, oyuncular Chris Pine, Kevin Costner ve Keira Knightley sevenleriyle bulufltu. Filmin konusu özetle flöyle: Y llar önce New Yorklu yönetici olarak CIA taraf ndan göreve getirilen Jack Ryan, ABD ekonomisini çökertmek ve global kargafla yaratmak için yap lm fl bir plan ortaya ç kar nca, bunu durduracak yeteneklere sahip tek kiflinin de yine kendisi oldu u ortaya ç kar. Ryan, tek bafl na baflarmaya çal flaca bu görevde bildi i her fleyi kullanacakt r. Jack görevi tamamlamakta ve bu komplodan canl ç kmakta kararl d r. - fieytan n Günü Matt Bettinelli Olpin ile Tyler Gillett in yönetti i fieytan n Günü nde, Zach Gilford, Allison Miller, Steffie Grote ve Sam Anderson rol al yor. Film, korku ve gerilim türünü sevenleri sinema salonlar na çekmeyi hedefliyor. - Köfte Ya muru 2 Cody Cameron, Kris Pearn n yönetti i Köfte Ya muru 2 haftan n tek animasyon filmi. Devam filmi olan Köfte Ya muru nun ilk bölümünde, Flint, suyu yiyece e dönüfltüren bir makine icat etti. Devam filmindeyse Flint, durdurdu unu sand icad n n halen çal flmakta oldu unu ö renir. Bu bölümde Flint, dünyay, makinesinin yaratt hayvan ve yiyecek kar fl m mutant yarat klardan kurtarmaya çal flacak. (AA)

3 D YARBAKIR - SEMA KAPLAN - Güneydo u'da kaçak elektrik tüketiminin iki baraj n y ll k elektrik üretiminin toplam kadar oldu u belirtildi. Dicle Elektrik Da t m Anonim fiirketinin (DEDAfi) sorumluluk alan nda yer alan Diyarbak r, fianl urfa, Mardin, Batman, Siirt ve fi rnak'ta kaçak elektrik kullan m yla mücadele çal flmalar sürerken, 6 ildeki kaçak kullan m oran n n Keban ve Karakaya barajlar n n y ll k üretti i elektrik miktarlar na efl de er oldu u ortaya ç kt. Yaklafl k 14 milyar kilovatsaat kaçak elektri in kullan ld bölgede Siirt'in Tillo ilçesi en düflük kaçak elektrik kullan m yla Avrupa standartlar n n alt nda yer alarak örnek oldu. Dicle Elektrik Perakende Sat fl A.fi (DEPSAfi) Yönetim Kurulu Üyesi Neflet Demirba, AA muhabirine, özellefltirmenin ard ndan 1 Temmuz 2013 tarihinde DEDAfi' devrald klar n, o günden bu yana geçmifle yönelik biriken borçlar n ödenmesi konusunda çal flma yürüttüklerini söyledi. Demirba, müflterilere ödeme kolayl sa lamak amac yla kampanyalar düzenlediklerini, bu kapsamda 600 milyon liral k faiz aff n n sözkonusu oldu unu ifade ederek, flöyle dedi: "Sayaç aff, köy içme sular ve sulamalara iliflkin de farkl aflar uyguland. Y l sonuna kadar bu kampanyalar devam etti. Köy içme sular yla ilgili kampanyam z bu ay sonuna kadar devam ediyor. 4 bin 444 içme suyu abonesinden bin 551'inin elektrik borcu bulunuyor. Vatandafllar m z n bu kampanyadan faydalanmalar n istiyoruz. Çünkü kampanyayla geçmifl döneme ait borçlar n faizi al nm yor, kalan borç ise taksitlendiriliyor." "Bölgede tüketilen 19,2 milyar kilovatsaat enerjinin 14 milyar kilovatsaati kaçak kullan m. Y ll k 7 milyar kilovatsaat elektrik üreten Keban ile 6,5 milyar kilovatsaat elektrik üreten Karakaya barajlar n n toplam kadar bölgede kaçak kullan m sözkonusu" Yaflam H CR 24 Rebi-ül Evvel 1435 ifadelerini kullanan Demirba, bu y l bölgeye 125 milyon liral k yat r m planlad klar n, bu kapsamda yenileme, gelifltirme ve teknolojik yat r mlar n gerçeklefltirilece ini dile getirdi. - "20 y ld r biriken borçlar ödenmeye bafllad " Yürütülen kampanyalardan vatandafllar n büyük oranda istifade etti ini kaydeden Demirba, bu kapsamda bir ödeme al flkanl n n kazan ld n, vezneye ödeme yapan abone say s nda art fl yafland n belirtti. Demirba, geçmiflte her ay vezneye u rayan 500 bin abonenin kampanyalarla 700 bini aflt na dikkati çekerek, "20 y ld r biriken borçlar ödenmeye bafllad. Yüzde 80'in üzerinde abone ödeme yapmaya bafllad " dedi. " cra takibi bafllat lan 8 bin 123 abone var. 9 bin 561 abone için savc l a suç duyurusunda bulunduk" diyen Demirba, adeta kangrene dönüflen sorunun çözülmesi için ciddi bir durufl sergilemeleri gerekti ini vurgulad. Demirba, geçmifle yönelik RUM msak : Kanun-i Sani Günefl : Ö le : kindi : Akflam : Yats : Güneydo u'da kaçak elektrik tüketimi iki baraj n y ll k üretimine bedel elektrik borcu bulunan 500 bin abonenin borcunu ödemesi için çal flt klar n, buna borçlar yüksek olanlardan bafllad klar n söyledi. 217 bin aboneye uyar yap ld n ve bu abonelerden yüzde 40' n n ödeme yapt n kaydeden Demirba, flöyle konufltu: "Görevi devrald m zda ödenmeyen 3 milyar civar nda enerji borcu vard. Devrald ktan sonra bu enerji bedelini ödedik. fiu anda bankalar nezdinde kredibilitesi olan bir flirketiz. Sadece kaçakla mücadele etme, elektrik kesintisine gitmekten ziyade müflterilerimize kaliteli, güvenilir, kesintisiz, çevreye uyumlu bir enerji sunma gayretindeyiz. Kaçakla mücadelede elektrik kesintisine gitmek, vatandafllarla karfl karfl ya gelmek bizi üzüyor. Ancak öyle bir gün gelecek ki; müflterimizle çay içip, yemek yiyip, sohbet edece iz." "Gönül ister ki; hiç elektrik kesintisi yapmayal m, cezai müeyyide uygulamayal m, herkes borcunu zaman nda ödesin. Fakat maalesef gerçeklefltirdi imiz denetimlerde s k nt larla karfl lafl yoruz" ifadesini kullanan Demirba, bu konuda taviz vermeyeceklerini, sonuna kadar gideceklerini vurgulad. Demirba, elektri in ça dafl yaflam n vazgeçilmez bir unsuru oldu unu kaydederek, kaçakla mücadelede elde edilecek baflar n n bölge ve Türkiye için büyük flans olaca n belirtti. Tüm teflviklere ra men sanayileflmede istenilen seviyeye ulafl lamad na iflaret eden Demirba, "Sanayici, hammadde, ulafl m, pazar ve enerjiye bakar. fiu anda bölgede enerji kaliteli de il çünkü istatistiklere göre Türkiye'de bir elektrik tüketiliyorsa bölgede 3,2 kat elektrik tüketiliyor. Kay p kaçak oran n düflürüp, mevcut hatlar n bak m n gerçeklefltirip yat r m yapt ktan sonra bölgemize kaliteli enerji sunaca z. Böylece sanayici de gelecek ve bölge flahlanacak. Kaçak kullan m sona erdirdi imizde bölgeye kesintisiz enerji vaadediyoruz" fleklinde konufltu. (AA) YARIN Bitlis belediyesi icral k oldu B TL S - Bitlis Belediye Baflkan Fehmi Alayd n, Sebze halini yapan müteahhit art niyetli davranarak belediyeyi icraya verdi. Bu nedenle belediyemize haciz geldi dedi. Bitlis-Baykan karayolundaki Ar c l k mevkisinde infla edilen yeni sebze hali binas n n yap m n üstlenen müteahhit firma, hak edifl ücretini alamad gerekçesiyle Bitlis Belediyesini icraya verdi. cra müdürlü ünün yapt incelemenin ard ndan belediyeye ait araç ve tafl nmazlara haciz gelirken, Belediye Baflkan Fehmi Alayd n, AA muhabirine yapt aç klamada, haciz karfl nda gerekli ifllemleri bafllatt klar n ve dosyalar n bilirkifli taraf ndan yeniden incelenmesi talebinde bulunduklar n söyledi. Sebze halini yapan müteahhit art niyetli davranarak belediyeyi icraya verdi. Bu nedenle belediyemize haciz geldi diyen Alayd n, müteahhidin sebze hali inflaat n taahhüt etti i sürede tamamlamad n ve inflaat n yar m kald n ifade etti. Yerel seçimler öncesi kentteki en büyük yat r mlar olan sebze halinin aç l fl n n engellendi ini belirten Alayd n, flöyle konufltu: Bizim personellerimizin de idari yönden yapt hatalar var. Bu arkadafllar m z geçici kabulleri eksik flekilde teslim ald. Dün valilik ile Çevre ve fiehircilik Bakanl taraf ndan gerekli ifllemlerin bafllat lmas n, dosyalar n yeniden bilirkifli taraf ndan incelenmesini istedik. Dosyalar incelendi inde müteahhidin art niyeti ortaya ç kacak. Alayd n, belediyeye 750 bin lira dolay nda bir haciz geldi ini bildirerek, sebze halinin toplam bedelinin 6 milyon 371 bin 597 lira oldu unu ve müteahhitte bugüne kadar 5 milyon 735 bin 550 lira ödeme yap ld n dile getirdi. flin zaman nda teslim edilmemesinden dolay 750 bin liral k hak ediflin ödenmedi ine de inen Alayd n, Dimdik ayaktay z ve aciz de iliz. Göreve geldi imizde belediyenin bütün araçlar nda haciz vard. Belediyeyi getirdi imiz nokta belli. Kamuoyu da buna flahitlik ediyor. flçilerimize olan milyonlarca lira borcumuzu ödedik. (AA)

4 4 YARIN Ani Ören Yeri kar alt nda ziyaretçilerine görsel flölen sunuyor KARS - SONER KILINÇ/ÇA LAR SEFERTAfi - Kars-Ermenistan s n r nda tarihi pek Yolu üzerinde kurulu ve pek çok medeniyete ev sahipli i yapan tarihi Ani Ören Yeri, k fl n kar alt nda beyaza bürünen görüntüsüyle ziyaretçilerden ilgi görüyor. Aras Nehri nin bat yakas nda yaklafl k 78 hektar alan üzerinde kurulan ve bugüne kadar Urartu, skit, Pers, Makedon, Part, Ermeni, Sasani, ran, Roma, Bizans, Emevi, Abbai, Selçuklu, Mo ol, lhanl, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Osmanl, Gürcü ve Rus egemenli ine giren ve bu medeniyetlerin izlerini tafl yan, zaman zaman yüz binin üzerindeki nüfusa ulaflan ancak yaflad büyük depremler sonras 1600 lü y llarda terk edilen Ani Ören Yeri, özellikle k fl aylar nda dondurucu so u a ra men ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Kars a gelen turistlerin Kars Kalesi nden sonra ziyaret etti i en önemli bölge olarak dikkati çeken Ani Ören Yeri ni özellikle foto raf tutkunlar tercih ederken, surlar içerisindeki cami, kilise, katedral, manast r, hamam, külliye, flapel ve çeflitli yerleflim kal nt lar adeta görsel bir flölene ev sahipli i yap yor. stanbul dan Kars a tren yolculu unu ve k fl n Ani Ören Yeri ni görüntülemek için antik kente gelen foto raf sanatç s Altu Sencer, Ani Ören Yeri nin kar alt nda çok daha etkileyici oldu unu söyledi. (AA) STANBUL - stanbul Kültür ve Turizm Müdürlü ü, stanbul un 2012 de 9 milyon 381 bin 670 olan yabanc ziyaretçi say s n n 2013 y l nda 10 milyon 474 bin 867 kifliye ulaflt n bildirdi. Müdürlük taraf ndan haz rlanan stanbul un Turizm statistikleri bafll kl raporda, stanbul turizminin, tarihinde rekor bir seviyeye ulaflarak, ilk kez 10 milyon s n r n geçti ini belirtildi. Raporda, Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlar ile Haydarpafla, Pendik ve Karaköy limanlar ndan al nan verilere göre, geçen y l stanbul a gelen yabanc ziyaretçi say s n n bir önceki y la oranla yüzde 12 artt na iflaret edildi y l nda 9 milyon 381 bin 670 olan yabanc ziyaretçi say s n n 2013 te 10 milyon 474 bin 867 kifliye yükseldi i vurgulanan raporda, stanbul turizminin tarihinde rekor seviyeye ulaflt kaydedildi. Raporda, yabanc lar n ziyaret oran nda sürekli olarak bir önceki y l n de erinin üzerinde bir de er gerçekleflti i aktar larak, Sektörün altyap sal verileriyle birlikte de erlendirdi imizde, stanbul turizminin, gelen say s, konaklama ve yeme-içme tesisleri say s, rehber-acente say lar ve Turizm di er unsurlarla birlikte, sa l kl olarak geliflmekte oldu u yorumunu yapabilmekteyiz ifadelerine yer verildi y l nda Türkiye ye gelen her 5 yabanc ziyaretçiden 2 sinin stanbul u ziyaret etti ine dikkat çekilen raporda, geçen y l Ocak-Kas m periyoduna bak ld nda ise ülkeye gelen yabanc lar n yüzde 31 inin stanbul a geldi i belirtildi. Yabanc ziyaretçilerin geçen y ldaki gelifllerinin yüzde 94 ünün hava yoluyla yap ld ve bu oran n 2012 ye göre hava yoluyla gelifllerde yüzde 11,8, deniz yoluyla gelifllerde yüzde 9,9 oran nda artt n n bildirildi i raporda, flu bilgilere yer verildi: 2013 te flehre gelen yabanc ziyaretçilerden 517 bin 976 kifli Karaköy Liman na gelen günübirlik ziyaretçidir. Hava yoluyla gelen 9 milyon 858 bin 824 yabanc ziyaretçinin yüzde 17 si Sabiha Gökçen Havaliman n kullanm flt r. Sabiha Gökçen Havaliman aç ld ndan bu yana, yabanc gelifllerinin her y l artt n da görmekteyiz. Gelen yabanc ziyaretçilerin yüzde 11,3 ünü Almanlar, yüzde 5,5 ini Ruslar, yüzde 4,8 ini Amerikal lar, yüzde 4,6 s n Frans zlar, yüzde 4,4 ünü ngilizler, yüzde 4,2 sini talyanlar, yüzde 3,7 sini ranl lar, yüzde 25 Ocak 2014 stanbul 10 milyon yabanc ziyaretçi say s n geçti 2,7 sini Hollandal lar, yüzde 2,5 ini Libyal lar, yüzde 2,4 ünü Ukraynal lar, yüzde 2,3 ünü Irakl lar, yüzde 2,2 sini Azerbaycanl lar, yüzde 2,1 ini Suudi Arabistanl lar, yüzde 1,9 unu spanyollar, yüzde 1,6 s n Suriyeliler ve yüzde 43,9 unu da di er ülkelerden gelenler oluflturuyor. Raporda, 2012 y l yla karfl laflt r ld nda 2013 y l nda sadece ran, Japonya ve M s r dan gelen ziyaretçi say s nda bir azalma görüldü ünün alt çizilerek, flunlar belirtildi: 2009 da azalmaya bafllayan srail den gelifller, bu y l önceki y la göre yüzde 51 lik bir art flla gerçekleflmifltir. Japonya dan gelifller ise 2013 te önceki y la göre azalm fl olarak görülmektedir. Y llara ve oranlara bakt m zda, ilgili tarihlerde Japonya da çeflitli felaketler yafland görülmekte ve var fllar etkileyen faktörün, ilgili ülke konjonktüründen kaynakland düflünülmektedir. spanya - dan gelifllerde, 2009 y l ndan sonra sürekli bir azalma yaflanm fl olup, 2013 y l nda, son dört y l göz önünde bulunduruldu unda, ilk defa bir önceki y la göre art fl kaydedilmifltir. Turizmde rakip ülkelerimizden biri olan spanya - dan var fllar n uzun süredir azalmas n n, ilgili ülkenin yaflad ekonomik durgunlukla ilgili oldu u düflünülmektedir. Böyle olmakla birlikte, 2013 y l itibariyle, ilgili hedef pazarda toparlanma yafland görülmektedir. Son üç y lda Arap ülkelerinden gelen ziyaretçi say lar nda da toplamda bir önceki y la oranla yüzde 22 art fl olmakla birlikte, özel durum arz eden ve yüzde 159 artan Suriye yi ay rmam z halinde, bu oran yüzde 15 olmaktad r. Sonuç olarak stanbul a gelen Arap ziyaretçi say s, her geçen y l artmaktad r. stanbul daki yatak kapasitesinin 150 binin üzerinde oldu unu vurgulanan raporda, kentte inflas devam eden toplam 49 bin 420 yatak kapasiteli konaklama tesisi bulundu u anlat ld. Raporda, flunlar aktar ld : Geçen y l yat r m belgeli konaklama tesislerinin say s n n 130 ve toplam yatak kapasitesinin 40 bin 408 oldu unu hat rlarsak, bu y l tesis say s olarak yüzde 31 daha fazla otel yat r m gerçekleflti ini (yatak kapasitesi olarak da yüzde 22 daha fazla) görmüfl oluruz. (AA)

5 YARIN BULMACA Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU Soldan sa a: 1.Sütten kesilmemifl s r yavrusu. Baston. 2. Bir yar fl n belirli uzakl kapsayan bölümlerinden her biri, aflama, merhale. Eskiden terhis edildikten sonra yede e al nan asker. 3. Dar a zl, fliflkin kar nl, genellikle has r sepet içinde bulundurulan su kab. 4. Güzel sanat. Asaf Halet Çelebi nin bir fliir kitab. 5. Avrupa da bir baflkent. Tanr tan maz, dinsiz. 6. Binek hayvan. Kiloamperin simgesi. Rütbesiz asker. 7. Bir ilimiz. Bir nota. 8. Hamam. Denizli ilinin bir ilçesi. 9. Ya mur geçirmeyen bir tür üstlük. Bir nota. 10. Zümre, grup, kategori. Zahmet, s - k nt. 11. Lantan n simgesi. Evrensel al c kan grubu. Keçinin erke ine verilen ad. 12. Mercanada. Akla uygun, ak ll ca. 13. Azerbaycan n para birimi. çinden ç k lmas güç, sak ncal durum. 14. Gelenek. Lahza. 15. Hangi kifli. Lityumun simgesi. fiebeke. 16. H yar. 17. Götürü, toptan ifl. 18. Gerekenden eksik. Bo a, tosun. Alüminyumun simgesi. 19. Yemin, ant. Aç k leylak rengi. 20. Utanma, utanç duyma. Metal bir yüzeyi nikelle kaplama. Yukar dan afla ya: 1.Para vermeden, emek sarf etmeden geçinen kimse. lave etmek, katmak, eklemek. Karadeniz yelkenlisi. 2. Bir gezegen. Yard mc yemek. Duman karas. nce perde ya da örtü. 3. Art rma, katma. Ellere, saçlara sürülen toz boya. Uygun bulmak, tasvip etmek. 4. Gürbüz kundak çocu u. Yer mantar, keme. Kara batmamak için aya a tak lan bir tür örgülü ayakl k. 5. Masallarda sözü geçen yabani, y rt c hayvan. Akdeniz anemisi. 6. Uzaklaflma. Gaye, erek, maksat. Nitelikle ilgili. 7. Arapçada birinci tekil flah s, ben. Genifllik. Yaz t. Gemilerde türlü ifllerde kullan lan bir tür demir halka. 8. stanbul ilinin bir ilçesi. Kirlili i gösteren iz. Bir tür ngiliz biras. Vilayet. 9. Bir nota. Köpek. Tohumu kuflyemi olarak kullan lan bir bitki. Kar - fl k renkli. 10. lk Türk kad n tiyatro oyuncusu. fiimdi, flu anda, henüz, daha. Kumafl, tahta gibi malzemelerle yap lan, kâ t veya kartona yap flt r lan resim veya kompozisyon. ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

6 6 YARIN Ekonomi Tavuk fiyat yla yar flan patates 4 lira oldu, yeni ürün Mart bafl nda tezgahta 25 Ocak 2014 BTSO da flirket kurulufl, nakil ve flube aç l fllar MERS S den yap lacak Bursa Ticaret ve Sanayi Odas (BTSO),Ticaret Sicil Müdürlü ü Merkezi Sicil Kay t Sistemi ne (MER- S S) geçti. BTSO üyesi flirketler, adresinden kay t yapt rarak, alacaklar kimlik numaralar yla flirket yeni kurulufl, merkez nakli ve flube aç - l fl ifllemlerini elektronik ortamda halledebilecek. BURSA - Gümrük ve Ticaret Bakanl taraf ndan yürütülen MER- S S Sistemi ne Türkiye deki tüm odalar aflamal olarak geçifl yapacak. Tüm ticaret sicil ifllemlerinin sisteme entegrasyonu tamamland nda ise oda üyesi flirketler, sistem üzerinden flirket kuruluflu yapabilece i gibi mevcut flirketlerin tescil ifllemleri yine uzaktan yap labilecek. Ayr ca, tüm kurum ve kurulufllarda ifllerini elektronik ortamda gerçeklefltirecek. BTSO Yönetim Kurulu Baflkan brahim Burkay, MERS S Sistemi nin üyelerin Oda ya gelmeden hizmet alabilmesi anlam na geldi ini belirterek flu bilgileri verdi: Teknolojiyle birlikte bilgiye eriflim de gün geçtikçe hem daha çok önem kazan yor hem de kolaylafl yor. MERS S Sistemi de, bu bak fl aç s yla üyelerimiz aç s ndan devrim niteli inde yenilikler getirecek. Ticari hayatta güven ve istikrar art - raca na inand m z MERS S in tüm ticari iflletmelere iliflkin merkezi bir veri taban oluflturacak olmas n da çok önemsiyoruz. Hem, hizmet kalitesi ça a uyumlu flekilde artacak, hem de bürokrasiyi minimuma indirece iz. BTSO üyelerinin ilk etapta sadece flirket kurulufl ifllemleri için adresinden MERS S Sistemi ne girifl yapmas ve yine Sistem üzerinden alacaklar numara ve flifre ile ifllemi bafllatmas gerekiyor. fllemlerin sorunsuz olarak yürütülebilmesi için üyelerin kulland internet taray c lar n n Mozilla Firefox veya Google Chrome olmas tavsiye ediliyor. Üyeler, MERS S üzerinden mevcut ifllem süreçlerini tamamlayarak ana sözleflmeyi oluflturduktan sonra elektronik ortamda onaylanmak üzere ilgili notere gönderecek. Noterin ana sözleflme onay, online olarak Ticaret Sicil Müdürlü ü ne iletilecek. Kurulufl evraklar yla birlikte Ticaret Sicil Müdürlü ü ne baflvurulacak. Müdürlük incelemesini yapacak ve onay ile birlikte tescil ve ilan ifllemi gerçekleflecek. MERS S e göre, yap lan kurulufl baflvurusundan vazgeçilmek istendi- inde Ticaret Sicil Müdürlü ü ne yaz - l flekilde bildirimde bulunulmas üzerine baflvuru reddediliyor ve ilgili kifli taraf ndan baflvuru yine sistem üzerinden de iptal edilebiliyor. (CHA) BURSA - Ekim alan n n daralmas yla bu sene el yakan patatesin kilo fiyat market ve pazarlarda 4 liraya kadar yükseldi. Sektör temsilcileri tavuk fiyat yla yar flan patatesin fiyat n n talebe göre 6 liraya kadar da ç kabilece ini söylüyor. Patates fiyatlar n n talebe göre artabilece ini belirten Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarc - lar Federasyonu (TÜSPAF) Genel Baflkan Mehmet Çakman, " lk hasat Adana da olacak. Önümüzdeki ay sonu veya Mart bafl nda Adana da patates hasad yap lacak. Yeni mahsulün ç kmas yla fiyatlar dengeye oturur. Ancak talep artarsa fiyatlar da artar, çünkü yeni ürün yok." dedi. Ülke genelinde patates fiyatlar - n n artmas yla sürümün de azald - na dikkat çeken TÜSPAF Baflkan Mehmet Çakman, "Fiyatlar art nca patates sat fllar da düfltü. Önceleri 3 kilo alan bir vatandafl, fiyatlar rekor düzeyde art nca art k 1 kilo, 5 kilo alanlar da flimdilerde 3 kilo al yor. Talep çok olunca fiyatlar artm flt, tüketici de art k ihtiyac n azaltma yoluna gitti." fleklinde konufltu.(cha) Mali arac kurulufllardan 74 milyar TL'lik katma de er ANKARA - Mali arac kurulufllar sektöründe 2012 y l nda 17 bin 671 giriflim faaliyette bulundu. Finansal hizmet faaliyetlerinde 253 giriflim, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlar nda 60 giriflim, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yard mc faaliyetlerde ise 17 bin 358 giriflim faaliyet gösterdi. Faktör maliyetiyle (üretim sürecinde kullan lan tüm üretim faktörlerine yap lan ödemeler) katma de er 74 milyar TL'nin üzerinde gerçekleflti. Türkiye statistik Kurumu (TÜ- K) 2012 y l na ait Mali Arac Kurulufl statistikleri'ni yay nlad. Verilere göre bu kurulufllar arac l - yla oluflan faktör maliyetiyle katma de er 74 milyar 93 milyon 232 bin 633 TL olarak gerçekleflti. Mali arac kurulufllarda toplam katma de erin yüzde 92,1 ini finansal hizmet faaliyetleri, yüzde 4,2 sini finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yard mc faaliyetler, yüzde 3,7 sini ise sigorta, reasürans ve emeklilik fonlar faaliyetleri oluflturdu. Toplam faktör maliyetiyle katma de er de bir önceki y la göre yüzde 18,1 artt. Faktör maliyetiyle katma de- er bir önceki y la göre finansal hizmet faaliyetlerinde yüzde 17,6, sigorta, reasürans ve emeklilik fonlar faaliyetlerinde yüzde 34, finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yard mc faaliyetlerde ise yüzde 17,1 artt. Mali arac kurulufllarda en yüksek istihdam finansal hizmet faaliyetlerinde gerçekleflti. Mali arac kurulufllarda istihdam edilen personel say s 309 bin 459 olarak gerçekleflti. Toplam istihdam n yüzde 69,6 s finansal hizmet faaliyetlerinde, yüzde 5,7 si sigorta, reasürans ve emeklilik fonlar nda, yüzde 24,7 si ise finansal hizmetler ile sigorta faaliyetleri için yard mc faaliyetlerde sa land.(cha)

7 Ekonomi STANBUL - AA muhabirine konuyu de erlendiren fller, kuyum sektörünün gerçekten çok de erli bir demokrasi s nav verdi inin alt n çizerek, kendisine destek olan tüm kuyumculara teflekkür etti. Söz konusu uygulaman n, hem kuyum sektörüne ve dolay s yla 1,5 milyondan fazla insana hem de ülke ekonomisine zararlar olaca n anlatan fller, bu geçifl sürecinden sektörün olumsuz etkilenece ini kaydetti. Taksitle sat fl n yasaklanmas - n n sat fllar da etkileyece ini kaydeden fller, karar n pek çok farkl kriterde, özellikle hukukçular n hem yasalar hem de anayasa ve rekabet kurallar ba lam nda de- erlendirdi ini, konuyla ilgili 5 hukukçunun çal flmalar n devam ettirdi ini, sorunlar diyalogla, anlaflarak çözmek istediklerini dile getirdi. 1 fiubat itibariyle uygulanmaya bafllanacak karar n, kuyumculuk sektörüne etkilerini anlatan Norayr fller, flunlar kaydetti: Kuyumculuk sektörü hammaddesini ithal ederek üretim yapar. Hem iç pazara hem de ihracata dönük üretimi tamamen insan eme ine dayal katma de er yarat r. Dolay s yla her anlamda Türkiye ye katk s olmayan baz sektörler ve ürünlerle ayn koflullarda de- erlendirilemez. Siz flimdi bu taksit s n rlamas yla bu insanlar cezaland rm fl oluyorsunuz. Pek çok iflyerinin kapanmas n, insanlar n iflsiz kalmas n engellemeye çal fl yoruz. Özellikle alt n n Türkiye için anlam mücevher de il yat r m. Tüketimi k s p insanlar tasarrufa yönlendirmek için bu karar n al nd belirtiliyor. yi de insanlar n nas l tasarruf yapaca na da BDDK m karar verecek? Tasarrufun iyisi kötüsü, alt n, nakiti olmaz. Söz konusu düzenlemeden hem kuyumcular n, hem de tüketicilerin ma dur olaca na dikkati çeken fller, bu konuda devletten destek beklediklerini ve h zl geçifl sürecinin daha da yavafllat lmas n istediklerini yineledi. fller, 2013 Ocak ay nda kredi kart yla 1 milyon 228 bin 23 adet alt n al flverifli yap ld n belirterek, bu ifllemlerin 30 bin 941 POS cihaz ndan gerçekleflti i ve toplam tutar n 933 milyon 720 bin liraya denk geldi i bilgisini verdi. Norayr fller, y llard r sektörün kurumsallaflmas için çaba harcad klar n, kuyumcular n kay td fl l ktan ç kmas nda kredi kart gibi enstrümanlara önem verdiklerini aktararak, bu durumda kredi kart yla al flveriflin pek bir anlam kalmad n kaydetti. Vatandafl kuyumcudan alt n tek çekimde al p, ertesi ay ödemekte zorland nda ne olacak? diyen fller, bankalar n bu durumda gecikme faizi uygulayaca n söyledi. fller, Bu mu tasarruf? Biz hükümetten gerçekten halk düflünen bir uygulama bekliyoruz. Ne yaz k ki kredi kart yla al flverifl cazibesini kaybederse, cebinde nakit paras olan n istedi i olur ve esnaf kay td fl sat fl yapmak durumunda kal r. Bunun da ülke ekonomisine olumsuz etkisi olur dedi. Kuyumculu un alt yap s nda ciddi bir üretim oldu unu ve bu iflin yüzy llard r baflar yla sürdü ünü dile getiren fller, bu yüzden sektörün desteklenmesi gerekti ini, kredi kart yla al flverifllerin her flekilde teflvik edilmesinin hem tasarruf hem de kay td fl l k anlam nda olumlu olaca n, devletin Motorlu Tafl tlar Vergisi ni (MTV) bile taksitle tahsil etti ini söyledi. 100 liral k Çin mal tekstil ya da hediyelik eflya ödemesinin taksitlendirilmesine izin verilmesine karfl n, Türk iflçisinin eme iyle de- er kazanan 2-3 bin liral k tak n n taksitlendirilmesi konusunda vatandafla ve esnafa zorluk ç kar lmas n n do ru olmad n aktaran fller, karar n sadece belirli bir kesime alt n alma hakk tan d n, dolay s yla bu uygulamay sürdürülebilir ve gerçekçi bulmad klar n yineledi. Devletin, sadece uzun taksitlerin s n rland rabilece ini ancak taksitlendirmeyi tamamen ortadan kald rmamas gerekti ini savunan Norayr fller, bunun d fl nda yap - lan her hareketin sektöre vurulan darbe olaca n sözlerine ekledi.(aa) YARIN Kuyumcular devletten destek bekliyor stanbul Kuyumcular Odas ( KO) Baflkan Norayr fller, kuyumculara taksit s n rlamas getirilmesine iliflkin, Söz konusu düzenlemeden hem kuyumcular, hem de tüketiciler ma dur olacak. Bu konuda devletten destek bekliyoruz dedi. 7 Davos taki CEO lar bu y l daha umutlu DAVOS - Londra merkezli PricewaterhouseCoopers (PwC) taraf ndan Dünya Ekonomi Forumu nda aç klanan rapora göre dünya flirketlerinin önde gelen üst yöneticileri finansal krizde en kötü dönemin art k geride kald n, büyümeye daha haz r olduklar n düflünüyor. PwC nin sviçre nin Davos kentinde düzenledi i bas n toplant s nda ifl dünyas n n önde gelen üst yönetcileri ile gerçeklefltirilen ve sonuçlar aç klanan araflt rmaya göre, yöneticilerin ço unlu u finansal krizde en kötü dönemin geride kald na inan yor. Araflt rmaya göre, flirketlerin önde gelen yöneticilerinin yüzde 44 ü gelecek 12 ay içerisinde küresel ekonomide s çrama bekliyor. Bu oran geçen sene PwC nin gerçeklefltirdi i araflt rmada yüzde 18 seviyesindeydi. Geçen sene yap lan araflt rmada önde gelen üst düzey yöneticilerden küresel ekonominin küçülece ine iliflkin beklenti yüzde 28 seviyesindeyken, bu y lki araflt rman n sonuçlar na göre flirketlerin üst düzey yöneticilerinin sadece yüzde 7 si küresel ekonomide küçülme bekliyor. Araflt rmada küresel boyutta yöneticilerin ve flirketlerin art k ayakta kalma halinden büyüme haline geçifl sürecinde oldu u belirtilirken, önde gelen flirket ve yöneticilerdeki mevcut pozitif e ilimin daha fazla istihdam ve ekonomik büyüme yaratma potansiyeli oldu una iflaret edildi. Araflt rmada, fiirketler ve üst yöneticiler ekonominin kötü etkilerinden korunmaktan çok daha fazla gelece e haz rlanmaya çal fl yor ifadesine yer verilirken, önümüzdeki dönemde küresel ekonominin büyüme yolunda kazan m kaydetmesinin nispeten daha zorlu bir süreç olabilece i vurguland. (AA)

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dünyada gelir da l m ndaki uçurum derin Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP),

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. En çok çevre cezas Kocaeli nde GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gül, Twitter takibinde Cem Y lmaz izliyor 2 ARALIK 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Vatandafl

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Okul servislerine CEZA YA DI HABER 17 DE 6 MART 2014 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Ankara Valili

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler

Yeralt n ilmek ilmek ifllediler GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yeralt n ilmek ilmek ifllediler 7 EYLÜL 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Yiyeceklere AKILLI

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mehmetçik do al afetle de savafl yor HABER 17 DE 25 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Savaflta

Detaylı

Alkol testinde yeni uygulama

Alkol testinde yeni uygulama GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Ucuz konuta yo un talep 8 KASIM 2013 CUMA F YATI: 25 Kr MHP yar n Ankara da Türkiye Mitingi

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor

Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Baflkent BANL YÖ seferlerine kavufluyor 20 TEMMUZ 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Sincan-Kayafl

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

YÜZEN DOZER engel tan m yor

YÜZEN DOZER engel tan m yor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK n n uça bu y l uçacak Türk Hava Kurumu (THK) Baflkan Osman Y ld r m, "THK, bu y l,

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Keçiören de Hocal fiehitler An t aç ld Keçiören de yap lan Hocal fiehitler An t 'n n aç

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER.

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz L DERLER. GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Havada alkol denetimi bafll yor 8 fiubat 2014 CUMARTES F YATI: 25 Kr L DERLER Sivil Havac

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Muhtarlara HABER 18 DE MÜJDE Maafllar 875 liraya ç kacak TBMM, tatile girmeden önce sözleflmeli

Detaylı

Özgürlük ve hak aç l m

Özgürlük ve hak aç l m GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz MECL S, yo un gündemle aç l yor CHP'li Haberal, andiçerek yasama çal flmalar na bafllayacak.

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kazaya neden olan unsurlar n bafl nda h z ihlalleri geliyor 5 N SAN 2014 PAZARTES F YATI:

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz K fl lasti i uygulamas ile 900 milyon liral k pazar oluflacak... 30 ARALIK 2013 PAZARTES

Detaylı

Dakikada 2 konut sat ld

Dakikada 2 konut sat ld GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Dakikada 2 konut sat ld Türkiye'de geçen y l, günde yaklafl k 3 bin 170, saatte 132 konut

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122

fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 fiubat - TEMMUZ 2012 121/122 BUS AD dan Ar-Ge ve Sektörel Beklentiler Raporu TÜRKONFED: stikrar ve büyüme için TTK ve Yeni Anayasa önemli Oya Coflkunöz Yöney: Üretkenli i esas alan büyümeye odaklanmal

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I

SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz SA LIK TA TES S VE H ZMET ATA I 18 HAZ RAN 2013 SALI F YATI: 25 Kr Sa l k Bakanl nca aç

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı