THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR"

Transkript

1 THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard ndan yaflanan hukuki süreçler ve teknik de erlendirmeyi aflamayan firmalar n itiraz dilekçeleri süreci yavafllatan etkenlerden baz lar. Söz konusu yat liman ihalelerinde teknik aflaman n kaç ay sürece ini ve mali aflamaya ne zaman geçilece ini kimse tahmin edemiyor. Peki, denizle topraklar n çevreleyen, ancak denize hükmedemeyen Türkiye nin kaybedecek zaman var m? The delays experienced in privatization and public tenders in Turkey still dominate the agenda. Legal processes and the briefs in opposition submitted by the companies failed to pass the technical evaluation are some of the factors that slow down the process. No one can guess how many months the technical process would take for the subject matter marina tenders and when financial phase would be reached. Does Turkey, surrounded by seas on three sides but unable to dominate them, have time to lose? 044

2 Bodrum E ntellektüeller, karadan ulafl lamayan tarihi ve turistik yerleri gezmek ve görmek amac yla bal kç tekneleriyle seyahat etmeye bafllad klar nda takvimler 1960 l y llar gösteriyordu. Bugün mavi yolculuk olarak isimlendirdi imiz bu yolculuklar, günümüzde en gözde turizm türlerinden biri ve bafll bafl na bir sektör haline geldi. Yat limanlar, marinalar ve yat iflletmecili i de bu turizm modelinin temel endüstriyel kollar n oluflturdu. Dünyada yat turizmi her geçen gün daha fazla ra bet görüyor. kinci Dünya Savafl sonras nda yap lan ciddi yat r mlar n sonucunda, dünya yat turizminin önemli merkezlerinden biri haline gelen Akdeniz ve Karayip adalar ise do al potansiyelinin neredeyse tümünü bu turizme kullan yor. K y uzunlu u 4,700 km ile bizim k y uzunlu umuzun yar s olan Fransa da, marinalar ve yat ba lama yerlerinin toplam ba lama kapasitesi 150,000 civar nda. talya n n 6,500 km uzunlu undaki sahil fleridindeki marina say - s ise 125 i buluyor. Türkiye nin marinalardaki toplam yat ba la- I t was the 1960s, when the intellectuals started to use fishing boats to visit the historical and touristic locations, which were not accessible by land. These voyages that we call blue voyage today have become one of the main types of tourism and arguably a sector on its own. Yacht ports, marinas and yacht operations have constituted the fundamental industrial branches of this tourism model. Yacht tourism in the world gradually receives more and more demand. As a result of considerable investments made in the post- World War 2 period, Mediterranean and the Caribbean that became important centers of world yacht tourism, use virtually all their natural potentials for this tourism. In France, with 4,700 km coastline that is half of the coastline of Turkey, marinas and yacht mooring capacity is approximately 150,000. The number of marinas in Italy that has a coastline of 6,500 km has reached 125. The total yacht mooring capacity of marinas in Turkey MARINE & COMMERCE AUGUST

3 Setur Finike ma kapasitesi de 10,298. Akdeniz in yan s ra Amerika, Afrika, Asya ve Güney Pasifik te de yatç l k yap l yor. Ancak dünya yatç - l, Akdeniz ve Karayipler de ön plana ç k yor. Marina yat r mlar Türkiye de yo unlukla 1990 l y llar n ilk çeyre inde bafllad y l nda yürürlü e giren 2634 say l Turizmi Teflvik Kanunu ile 815 say l Kabotaj Kanunu nda de ifliklik yap - larak, yatlar n spor ve gezi amac yla Türk limanlar ve karasular nda seyretmeleri yasal olarak serbest b rak ld. Bu tarihten itibaren Türk yatlar da h zl bir flekilde uluslararas standartlara yükseldi. Yat inflaat ve yat turizminde yaflanan geliflmelere paralel olarak marina ve marina iflletmecili i de geliflti. Türkiye de özellikle Kufladas ndan bafllayarak Antalya ya kadar devam eden k y fleridi, mevcut do al koylar n kullan lmas ve yeni marinalar n bu bölgede infla edilmesiyle yatç l n temel güzergah oldu. Son y llarda Bat Akdeniz deki deniz kirlenmesi ve fiyatlardaki art fltan dolay Do u Akdeniz, yatç lar için önemli hale geldi. Bu da Türkiye de yatç l k ve marinac l n öneminin günden güne artmas n sa lad. Dolay s yla Türkiye de marina iflletmecili i pazar önemli f rsatlara sahip. Ancak yaflanan tüm geliflmeler dikkate al nsa da Türkiye nin bu turizm türünde bulundu u yere bak l nca çok da tatmin edici bir tablo ortaya ç km yor. Akdeniz ve Ege de her y l 600,000 ila 700,000 yat seyir halindeyken, bunlardan sadece 15,000 tanesi karasular m za giriyor ve bunlardan sadece 5,000 tanesi marinalara u ruyor. Zaten, 8,333 km uzunlu a sahip ülkemizdeki Turizm flletmesi Belgeli marina say s n n 19 olmas, gelinen noktan n çok da iç aç c olmad n gösteriyor. Turizm aç s ndan baz engellerin afl lmas yla birlikte marina say - s nda büyük art fl sa lanmas kaç n lmaz. Marinalar n gelifltirilmesi bölgelerin sosyo-ekonomik yap s ndaki canl l n artmas, turizm gelirlerinin yükselmesi gibi sonuçlar do uracak. Marinalar, bürokratik ifllemler azalt larak Avrupa dakilerin seviyesine getirilirse, tan t ma ve yat r mlara önem verilirse, Ege ve Akdeniz de dolaflan yatlardan alaca m z pay da çok daha fazla olacak. BU YIL 14 MAR NA MAV BAYRAKLI Türkiye'nin en donan ml marinalar Güney Ege ve Akdeniz k y lar nda zmir, Kufladas, Bodrum, Datça, Bozburun, Marmaris, Göcek, Fethiye, Kalkan, Kafl, Finike, Kemer ve Antalya'da yer al yor. Bu marinalarda, yatç lar gereksinim duyduklar hemen her türlü hizmeti bulabiliyorlar. Konumlar, tekne ba lama kapasiteleri ve stands at 10,298. Besides Mediterranean, yachting is also popular in the USA, Africa, Asia and South Pacific. However world yachting is at the forefront in Mediterranean and the Caribbean. Marina investments in Turkey started in earnest in the early 1990s. With the amendments made in the Law Number 815 on Coastal Shipping with the Law on Encouragement of Tourism that came into effect in 1982, it was legally set free for yachts to navigate between the Turkish ports and coastal waters for the purposes of sports and travel. From this date forward, the Turkish Yachts quickly rose to the world standards. In parallel to the developments seen in yacht building and yacht tourism, marina and marina operations also improved. The coastline of Turkey, especially the part that starts at Kusadasi and extends up to Antalya, has become the main route of yachting with the use of existing natural bays and construction of new marinas in this region. In the last few years, due to the sea pollution encountered in the West Mediterranean and the increases in prices, East Mediterranean has become important for yachting. This in return provided the increase in yachting and number of marinas in Turkey from day to day. Consequently, the marina market in Turkey has important opportunities. However, even if all improvements experienced are taken into consideration, when Turkey s place in this tourism sector is considered, the resulting picture is not encouraging. While there are around 600,000 to 700,000 yachts navigating in the Mediterranean and the Aegean Sea, only 15,000 of these enter our coastal waters and only 5,000 of these visit the marinas. Anyway, the number of marinas which stands at 19 in our country with a coastal line of 8,333 km, speaks for the obvious fact that the current situation does not display a bright picture at all. Although some bottlenecks have been overcome from the perspective of tourism, it is inevitable to see a major increase in the number of marinas. The development of marinas will cause results such as the increase of socio-economic activity of the regions, and increase in tourism income. If bureaucratic procedures are decreased and brought down to the level of those in Europe, and importance is attached to promotion and investments in marinas, then the share we will receive from the yachts in the Aegean Sea and the Mediterranean will be much more. 046

4 Göcek Marina // Port Göcek Ataköy verdikleri hizmete göre çeflitlilik gösteren marinalardan baz lar ise, Mavi Bayrak ve 5 Alt n Ç pa kriterleriyle öne ç k yor. 27 Nisan 2007 tarihinde Uluslararas Çevre E itim Vakf koordinasyonunda Danimarka Kopenhag ta toplanan Uluslararas Jüri, 2007 Mavi Bayrak Ödülleri ni aç klad. Buna göre Türkiye de 2007 y l nda 14 marina Mavi Bayrak almaya hak kazand. 5 Alt n Ç pa ya sahip Mart Marina, Göcek Marina, D-Marin Turgutreis, Port Bodrum Yal kavak, Ataköy Marina, Kemer Türkiz, Marmaris Yat Marina ve Ece Mar mavi bayra da al rken, Setur Finike Marina, Çelebi Antalya Marina, Setur Marmaris Netsel Marina, Setur Kufladas Marina, Milta Bodrum Marina, Setur Ayval k Marina, Setur Amiral Fahri Korutürk Fenerbahçe ve Kalam fl, mavi bayra dalgaland racak di er marinalar oldu. Uluslararas kalite ve hizmet kriterlerine göre marinalar n standartlar n belgeleyen ve Yat Limanlar Birli i taraf ndan verilen 5 Alt n Ç pa ya, dünya genelinde 47 marina sahip. Ülkemizde ise bu belgeyi 8 marina alarak, önemli bir baflar ya imza atm fl durumda. Bu kategoride en büyük marina ise denizde 700, karada 100 tekne kapasitesi ile Ataköy. 14 OF THE MARINAS HAVE THE BLUE FLAG THIS YEAR The best-equipped marinas of Turkey are in the Southern Aegean and Mediterranean Sea at Izmir, Kusadasi, Bodrum, Datca, Bozburun, Marmaris, Gocek, Fethiye, Kalkan, Kas, Finike, Kemer and Antalya. The yachters can find virtually any service that they may be looking for in these marinas. Some of the marinas stand out with the Blue Flag and 5 Golden Anchors with their locations, mooring capacities and the services they provide. International Jury that assembled under the coordination of the International Environmental Education Trust at Copenhagen on the April 27, 2007 announced the Blue Flag Awards of According to this, 14 marinas in Turkey were granted the right to receive the Blue Flag in Turkey in While Marti Marina, Gocek Marina, D-Marin Turgutreis, Port Bodrum Yalikavak, Atakoy Marina, Kemer Turkiz, Marmaris Yat Marina and Ece Mar, which have 5 Golden Anchors also received the Blue Flag, Setur Finike Marina, Celebi Antalya Marina, Setur Marmaris Netsel Marina, Setur Kusadasi Marina, Milta Bodrum Marina, Setur Ayvalik Marina, Setur Amiral Fahri Koruturk Fenerbahce and Kalamis, became the other marinas that will be flying the blue flag. HALE ED LECEK YAT L MANLARI UPCOMING MARINA TENDERS Ulaflt rma Bakanl Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanlar nflaat Genel Müdürlü ü (DLH), Kumkuyu, Trabzon yat limanlar n 10 Temmuz, Gazipafla ve Yalova yat limanlar n ise 11 Temmuz 2007 de ihaleye açt. Böylece yap-ifllet-devret modeli ile sat fla ç kar lan marinalar için teklif dosyas veren firmalar n, teknik de erlendirme süreci de bafllam fl oldu. Silivri ve Foça n n 18 Temmuz, Karaburun un 19 Temmuz 2007 de ihaleye aç lmas yla DLH nin sat fla sundu u marina say s 7 ye ç kacak. Projenin Ad Yeri Kapasitesi Mevcut Durumu Kumkuyu Yat Liman Mersin 200 Yat Alt Yap s Mevcut Trabzon Yat Liman Trabzon 175 Yat Alt Yap s Mevcut Gazipafla Yat Liman Antalya 250 Yat Alt Yap s Mevcut Yalova Yat Liman Yalova 300 Yat Alt Yap s Mevcut Yeni Foça Yat Liman zmir 330 Yat Yeni Proje Karaburun Yat Liman zmir 220 Yat Yeni Proje Silivri Yat Liman stanbul 320 Yat Yeni Proje General Directorate for the Construction of Railways, Seaports and Airports (DLH) held a tender for Kumkuyu, Trabzon marina on July 10, and for Yalova marina on July 11, Consequently the technical evaluation period for the companies that have submitted offers for built-operatetransfer model for marinas that have been put out for sale has commenced. With Silivri and Foca marina tenders will be held on July 18 and Karaburun on July , the number of marinas on sale will go up to seven. Name of project Place Capacity Current Status Kumkuyu Port Mersin 200 Yacht Infrastructure available Trabzon Marina Trabzon 175 Yacht Infrastructure available Gazipafla Marina Antalya 250 Yacht Infrastructure available Yalova Marina Yalova 300 Yacht Infrastructure available Yeni Foça Marina Izmir 330 Yacht New Project Karaburun Marina Izmir 220 Yacht New Project Silivri Marina Istanbul 320 Yacht New Project 048

5 Ece Saray Marina MAR NALAR // MARINAS Netsel Marina Ataköy Marina stanbul Avrupa Yakas nda genifl bir alan üzerine kurulu olan Ataköy Marina n n iflletme hakk 2005 y l nda Denizciler Ataköy Turizm ve nflaat a (DAT ) devredildi. Atatürk Havaliman na yaklafl k 5 km uzakl kta olan marina, limanc l k hizmetlerinin yan s - ra bak m-onar m faaliyetleriyle de öne ç k yor. Mart Marina Mu la Orhaniye köyü koyunda yatçılara hizmet veriyor. Kaz klar ve yüzer iskeleler üstünde infla edilerek deniz suyunun devaml sirküle edilmesi sa lanan marinan n bir di er özelli i, özel destek kolonlar n n teknelerin kötü hava koflullar nda da güvenli ini sa lamas. Marmaris Mart Otel flletmeleri A.fi. ye ait olan marina, bulundu u co rafi konum nedeniyle yüzme sporu için çok elveriflli. Ayrıca do a yürüyüflleri için de ideal. Göcek Marina Fethiye Körfezi içinde yer alan ve 1999 y l nda hizmete aç lan Göcek Marina, 2004 y l ndan beri Turkon Holding taraf ndan iflletiliyor. Technoscreen ad yla an lan yüzer dalgak ran sistemi kullan - lan marinada, koyun do al su sirkülasyonun engellenmemesi amaçlanm fl. Yine bu amaçla k y fleridinde beton yerine, çamlar n ve k y y takip eden denizdeki sazl k alan n korunmas için ahflap yüzer marinaya k y dan köprü ile ba lant sa lanm fl. Marinada ayn zamanda, Swiss Otel in hizmet verdi i 57 odal bir butik otel yer al yor. Ece Marina Fethiye nin bat yakas nda yer alan Ece-Mar, Ece Saray Resort un da sahibi olan Celal Ece taraf ndan yapt r ld. Marina, bulundu u bölgenin do al güzellikleri nedeniyle de tercih ediliyor. D-Marin Turgutreis Do ufl Grubu nun turizm sektöründeki en büyük yat r mlar ndan D-Marin Turgutreis, Ege ile Akdeniz in birleflti i noktada, Bodrum un bat ucunda yer al yor. Mega yatlar n yanaflmas na imkan veren ve hudut kap s da bulunan D-Marin Turgutreis, yatç lar n ihtiyaçlar n karfl layacak flekilde planlanm fl. Yüzer iskeleler ve parmak iskeleler, Güney Amerika dan getirilen, tuzlu su ve günefle dayan kl kumaru a ac ile kaplanarak oluflturulmufl. Böylelikle özellikle yaz aylar nda günefl yans mas n n teknelere verdi i s - The 5 Golden Anchor, which certifies the standards of marinas according to international quality and service criteria granted by Association of Marinas, is granted to 47 marinas worldwide. A total of 8 marinas have obtained this certificate in our country, leading to a success story. The largest marina in this category is Atakoy, with a capacity of 700 boats on sea and 100 on land. Atakoy Marina Operating rights of Atakoy Marina, established on a large area on the European Coast of Istanbul, was transferred to Denizciler Atakoy Tourism and Construction (DATI) in The marina, located around 5 kms to the Ataturk Airport, besides its port services, also stands out with its maintenance and repair activities. Marti Marina Provides services to Yachters in the Bay of Orhaniye village in Mugla. Another quality of the marina in which constant circulation of seawater was achieved as it was built on poles and floating wharves, is the ability of its special supporting columns to provide safety to vessels even in bad weather conditions. The marina that belongs to Marmaris Marti Otel Isletmeleri A.S. is very convenient for swimming sports. Furthermore, it is also ideal for trekking in nature. Gocek Marina Gocek Marina, which is situated in Fethiye Bay and was put in service in 1999, is under the management of Turkon Holding since In the marina where floating breakwater system called Technoscreen is used, the aim is not to obstruct the natural flow of water in the bay. Instead of use of concrete at the coast line, to protect the reedy area alongside the pine trees following the coastal line by the sea, a bridge connection was established from the shore to the floating wooden marina. There is also a boutique hotel with 57 rooms, which provides services under the management of Swiss Hotel in the marina. Ece Marina Ece-Mar, which is located on the western coast of Fethiye, was constructed by Celal Ece, who is also the owner of Ece Saray Resort. This marina is preferred due to the natural beauties of its region. MARINE & COMMERCE AUGUST

6 Mart Marina k nt ve y pranman n önlenmesi hedefleniyor. Marinada ayr ca, tekne aral klar genifl tutularak ve yine genifl bir manevra dairesi oluflturularak yatlar n güvenli i de düflünülmüfl. Kemer Türkiz Marina Özellefltirme çal flmalar sonucu 1997 y l nda Ahsel Holding A.fi. taraf ndan sat n al nan Kemer Türkiz Marina, girifl-ç k fl yap lan bölgenin uygun olmamas nedeniyle, çok büyük yatlara hizmet veremiyor. Çekek bölgesinin, tonaj düflük teknelerce kullan ld Kemer Türkiz, yaz aylar nda da günlük tur teknelerince iskele olarak kullan l yor. Bodrum Yal kavak Marina Sadece bir marina de il, yepyeni bir yaflam tarz slogan yla Profilo Holding taraf ndan hayata geçirilen Bodrum Yal kavak Marina n n mega yatlar için haz rlanm fl özel bir r ht m var ve tekneler marinadaki hudut kap s ndan yabanc sulara aç labiliyor. Marmaris Yat Marina K fll k konaklama için kara park alan, denizde konaklamalar için yüzer iskeleleriyle, motoryatlar, yelkenliler ve her türlü tekne için uygun bir marina ve kara yoluyla flehir merkezine 8 km, deniz yoluyla ise 2 deniz mili uzakl kta. Milta Marina Do an Holding kuruluflu olan Milta Marina, Bodrum Kalesi nin tam karflısında yer alan bir flehiriçi marinas y l nda tamamen revize edilen marina, bir yan nda Bodrum un renkli dünyas, di er yan nda Ege nin cennet koylar ile oldukça önemli bir konumda yer al - yor. Bünyesinde kurulan Bodrum Açık Deniz Yelken Kulübü ise, Türkiye nin en çok yarıfl düzenleyen yelken kulüplerinden biri. Çelebi Antalya Marina Setur un sözleflmesinin bitmesiyle Çelebi Marina ve Yat flletmecili i A.fi. taraf ndan iflletilmeye bafllanan Çelebi Antalya Marina n n en büyük özelli i, 200 ton kapasiteli çelik tafl y c lar olan k zaklama sistemi. ki adet 200 ton kapasiteli k za n yan nda, daha büyük boyutlu yatlara hizmet verebilecek 60 tonluk gezer vinç de mevcut. D-Marin Turgutreis D-Marin Turgutreis, one of the major investments of the Dogus Group in tourism sector, is located at the western tip of Bodrum, at the point where Aegean Sea and the Mediterranean meet. D- Marin Turgutreis, which allows Mega-yachts to berth, is planned so as to satisfy the needs of yachters. The floating wharves and finger piers were constructed by covering them with cumaru wood imported from South America, which is resistant to seawater and sun. As such, specifically the disturbance and wear to the boats from sun s rays in the summer are aimed to be prevented. The safety of the yachts was also taken into consideration in the marina by keeping large spaces between the boats and also by forming a wide maneuvering possibilities. Kemer Turkiz Marina Kemer Turkiz Marina, which was purchased by Ahsel Holding A.S. as a result of privatization activities in 1997, is unable to serve very large yachts for the entry-exit area is not wide enough. Kemer Turkiz, whose slipway is used by the boats with small tonnage, is also used as a wharf for the daily cruise boats in summer time. Bodrum Yalikavak Marina Bodrum Yalikavak Marina, which was introduced with the slogan Not only a marina, but a totally new lifestyle by Profilo Holding, has a special quay designed for mega-yachts and the boats can sail to foreign waters from the customs at the marina. Marmaris Yat Marina This is a marina fit for all kinds of boats such as motor-yachts, sailboats, with a land park area for winter, with floating wharves made for sea accommodation, and is located 8 km from the city center by land and 2 nautical miles by sea. Milta Marina Milta Marina, which is a Dogan Holding establishment, is an Intra-city marina that exactly faces Bodrum Castle. This marina that was fully revised in 1999 has a rather important location 050

7 Setur Kalam fl ve Fenerbahçe Marinalar stanbul un en gözde koylar ndan Kalam fl-fenerbahçe de yer alan Setur Kalam fl ve Fenerbahçe marinalar nda y l boyunca çok say - da fuar, konser, kültür ve sanat festivali de düzenleniyor. Marinan n ev sahipli ini yapt uluslararas boat-show da yat sahiplerinin en çok ilgisini çeken faaliyetlerden biri. Setur Netsel Marina Marmaris in do usunda yer alan ve Türkiye nin en büyük üç marinas ndan biri olan Setur Netsel, 1989 y l ndan beri faaliyet gösteriyor y l nda Koç Grubu taraf ndan sat n al nan marina, Akdeniz in say l marinalar ndan biri. Uluslararas yatç lar n gümrük ve pasaport kontrol gibi ihtiyaçlar n karfl layabilen marinan n iki taraf mendirekle çevrilmifl ve iki mendirek aras nda 9 adet yüzer iskele bulunuyor. Setur Ayval k Marina Kuzey Ege de yer alan ve iki mil kadar genifllikte büyük bir gölü and ran Setur Ayval k Marina küçük bir liman olsa da, fieytan Sofras, Cunda Adas, Sar msakl gibi turistik mekanlara yak nl - yla dikkat çekiyor. Setur Finike Marina 1997 y l nda bal kç bar na n n marinaya dönüfltürülmesiyle hizmete giren Setur Finike Marina, Noel Baba n n yaflad Demre ye, mitolojik Olympos ve Chimera antik kentlerine 30 km uzakl kta olmas dolay s yla turistlerin ilgisini çekiyor. Setur Kufladas Marina Ege Bölgesi nde Kufladas n n kuzeyinde yer alan Setur Kufladas Marina, dünyan n en ünlü antik kentlerinden biri olan Efes e, Meryem Ana Evi ne ve Artemis Tap na na en yak n olunabilecek liman. Dünyan n en büyük operatörlerinin kruvaziyer güzergah nda bulunan marina, bu sebeple de oldukça önemseniyor. MAR NALAR, MAR NALARI NASIL DE ERLEND R YOR? Didim Marina 2009 da Haz r D-Marin Turgutreis Marina Genel Müdürü / Deniz Turizm Birli i Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Ali Erkan Bezirgan Ali Erkan Bezirgan Ça m zdaki ekonomik ve sosyal geliflmeler, gittikçe artan kitlelerin seyahat yapabilme imkan na yol açarken; ifl zamanlar n n k salt lmas, tatillerin uzat lmas ; di er taraftan refah düzeyinin artmas ve yatç l a olan ilginin ço almas, tamamen yatç ya ve çevresine hizmet verecek entegre turizm tesislerini içeren marinalar n do mas na neden oldu. Marinalar, sosyo ekonomik yap s nedeni ile aç lacak herhangi bir fabrika gibi ifl imkan sa laman n d fl nda, oluflumuna katk da bulundu u kültürel faaliyetlerle, bünyesinde yer alan ticari with the colorful world of Bodrum on one side and the paradiselike bays of the Aegean Sea on the other. Bodrum Open Sea Sailing Club, which is established within the marina, is one of the sailing clubs that organizes most of the competitions. Celebi Antalya Marina The major feature of Celebi Antalya Marina, which started its operations by Celebi Marina ve Yat Isletmeciligi A.S. after Setur s contract expired, is a 2-unit 200-ton capacity steel carrier slipway system. Besides the two 200-ton capacity slipways, there is also a mobile 60-ton crane that can service larger sized yachts. Setur Kalamis and Fenerbahce Marinas A wide range of fairs, concerts, cultural and artistic festivals are organized throughout the year at Setur Kalamis and Fenerbahce marinas, which are situated at one of the most popular bays of Istanbul. International boat-show that the marina hosts is one of the events that attracts the attention of the yacht owners. Setur Netsel Marina Setur Netsel, which is situated to the East of Marmaris and one of the three biggest marinas in Turkey, has been in operation since The marina, which was purchased by Koc Group in 2005, is one of the distinguished marinas of the Mediterranean. The marina, which can satisfy the customs and passport requirements of international yachters, is enclosed with breakwaters on two sides and there are 9 floating wharves between these breakwaters. Setur Ayvalik Marina Although Setur Ayvalik Marina, which is situated in Northern Aegean resembling a big lake with a two-mile width, is a small wharf, it attracts attention with the touristic locations such as Seytan Sofrasi (Devil s Dining Table), Cunda Island, Sarimsakli. Setur Finike Marina Setur Finike Marina, which started providing services in 1997 with the conversion of fishermen shelter into a marina, attracts the attention of tourists as it is located at a 30 km distance to Demre, where Santa Clause lived, the mythological Olympos and Chimera antique cities. Setur Kusadasi Marina Setur Kusadasi Marina, which is located to the North of Kusadasi in the Aegean region, is the wharf that is closest to the most famous antique city of Ephesus, the house of the Mother Mary, and Temple of Artemis. The marina, which is on the cruise route of the biggest operators of the world, is also given importance due to this reason. HOW DO MARINAS EVALUATE THE MARINAS? Didim Marina to be ready in 2009 Ali Erkan Bezirgan, D-Marin Turgutreis Marina s General Manager / Vice Chairman of the Board of Directors of Sea Tourism Association As the economic and social progress of our era enables even more masses to travel; the decrease in working hours, extended 052

8 D-Marin üniteler, barlar, restoranlar sayesinde bulunduklar bölgenin yaflam kalitesini art r yor. D-Marin Turgutreis Marina flletmesi nin konumu itibariyle iki önemli özelli i bulunuyor. fiehiriçi marina olmas ve ana seyir güzergah üzerinde bulunmas. fiehiriçi marina olmas ndan dolay yatç n n d fl nda Turgutreis ve Bodrum yar madas nda oturan veya tatil amac yla gelen tüm konuklara da hitap edebilecek bir al flverifl ve sosyal aktivite merkezi bulunuyor. D-Marin; Ege den Akdeniz e ve Bodrum yar madas çevresinde mavi yolculuk yapan tüm yatlar n izleyecekleri k y fleridi band üzerinde olmas ndan dolay, gerek yatç n n marinada konaklamas gerekse kumanya ikmali aç s ndan oldukça önemli bir konumda. Do ufl Grubu, Turgutreis Marina dan sonra yatç n n her türlü bak monar m imkan na sahip olaca, al flverifl merkezi, yiyecek-içecek üniteleri, oteli gibi her türlü konforun bulunaca yeni bir Yaflam Merkezi nin, D-Marin Didim Marina n n inflas na 22 fiubat 2007 de bafllad. May s 2009 da aç lmas planlanan ve toplam 287,000 m 2 alanda projelendirilen D-Marin Didim Marina, denizde ba lama 625 tekne ve karada park 600 tekne kapasiteli olarak planlan yor. Ülkemizin turizm durumuna bakt m zda, genel olarak gelir düzeyi düflük turistleri çeken günefl-deniz-kum turizmi kavram na s - k flm fl durumda oldu unu görüyoruz. Türkiye nin turizm gelirlerini art rabilmek için, ucuz turizm den kaliteli turizm anlay fl na geçilmesi, gelir düzeyi yüksek turistleri, yatç gruplar n ülkeye çekecek giriflimlerde bulunulmas gerekiyor. Bu ise, turizm sektörü içerisinde, en önemli bölümlerden biri olan deniz turizmi ile mümkün. K y Kanunu nun Uygulanmas na Dair Yönetmeli in Baz Maddelerinin De ifltirilmesi Hakk nda Yönetmeli in yürürlü e konmas yla, uygulanmas na yönelik kurumsal bir yap lanma veya düzenlemelerin gelifltirilmemifl olmas birçok sorunu da ortaya ç kar yor. Ça - m zdaki ekonomik ve sosyal geliflmeler sonucunda, dünyada planlanan yeni yat liman yat r mlar n n içinde sosyal tüm aktiviteler bulunuyor. Yat turizminden gelir bekleyen tüm ülkeler ilk önce yat liman yat r mlar na a rl k verdiler. Bu sektörün önemini ve de erini çabuk kavrayan Fransa, spanya, talya gibi ülkeler, yatlar n bar nma, ikmal ve bak m gibi kaç n lmaz ihtiyaçlar n n karfl lanmas için, gereken tesisler ile konaklama tesisi yap lmas na öncelik verdiler. Bunun en güzel örne ini Fransa gösterdi. Yerleflim olan deniz k y lar n n d fl nda, batakl klar dahi kurutarak yat liman haliholidays; increase in income levels on one hand and the increase in interest in yachting on the other hand, resulted in the birth of marinas including integrated tourism facilities with machinery that completely serve yachters and their environment. Marinas, besides providing employment opportunities just like any other factory that may become operational due to their socio-economic structure, also increase the living quality of the region they are located through the contributions to the cultural activities with commercial units, bars, and restaurants within. D-Marin Turgutreis Marina has two important features on account of its location. One is due to its being an Intra-city marina and the other is its being located on the main navigation routes. It has a shopping and social activity center that also attracts those besides yachters, who live or come to Turgutreis and Bodrum peninsula for vacation. Because D-Marin is located on the coastal line that is visited by yachts on blue voyage from the Aegean to the Mediterranean, it has a very important location for the yachters to spend the night and also for supply of provisions. Following Turgutreis Marina, Dogus Group commenced the construction of a new marina, the D-Marin Didim Marina, a new living center, which will provide all types of maintenance-repair facilities, a shopping center, food and beverage units, hotel and any other conveniences sought by yachters, on the 22 nd of February D-Marin Didim Marina, which is planned to be put into service by May in 2009, and for which the project is planned to be built on an area of 287,000 m 2, is designed to have a capacity of 625 boats on sea and 600 boats on land. When we have a look at tourism in our country, we can see that it is generally squeezed in the sun-sea-sand tourism, which attracts tourists with low-income level. In order for Turkey to increase its tourism revenues, it is required to move from inexpensive tourism to quality tourism concept, and to make new investments that will attract high-level income groups, for example yachters, to the country. This however, is possible with sea tourism, the most important field of the tourism sector. With the entry into effect of the Regulation on Amendment of Specific Articles of the Regulation Concerning the Application of the Coast Law, the fact that there is no organizational structuring or no development of regulatory arrangements in place has 054

9 D-Marin,Turgutreis ne dönüfltürdü. Buralarda oluflan insan ve yat sirkülasyonu sayesinde turizme yönelmifl bir toplumun geliflmesi sa land. Ülkemizde yap lmas planlanan marinalar n turizm yönünden önemli veya yak n zamanda turizm merkezi oluflacak bölgelerde yap lmas hedefleniyor. Ancak, bu bölgelerin de korunmas için ç - kar lm fl birçok koruma alanlar, statüleri gibi ayr zonlar n var olmas, her birinin farkl amaçlar olan kamu kurumlar taraf ndan kontrol edilmesi sonucunda yetki karmaflas yaflan yor. Projeleri onaylayan ve koruyucu tedbirler getiren bakanl klar aras nda koordinasyon olmamas ndan dolay k y lar m zdaki yetki ve sorumluluk karmaflas n n a r faturas n yat r mc Türk vatandafl ödüyor ve yat r m yapmak imkans z hale geliyor. Bu sebeple marina iflletmecili inde bürokratik engellerin afl lmas en önemli sorun olarak karfl m za ç k yor. K y lar m zda yeni marina yat r m planlamas yap l rken, yatç n n yat yla gezece i uygun do a bölgelerine en çok bir günlük deniz seyahati mesafesinde olmas veya yatlar n günlük yol alacaklar teorik mesafenin mil olabilece i dikkate al narak yat r mlar n asgari mesafeler içinde konumlanmas na dikkat edilmeli. Bu mesafelerin 5 milden daha az ve 25 milden fazla olmamas na özen gösterilmeli. Marinalar n yer seçimi bir yandan fiziksel planlama di er yandan belirli mühendislik kriterlerinin sa l kl dengelenmesi sonucu oluflmakta. Her marinan n yap sal ve ekonomik özellikleri konusunu araflt rmadan, gerekli önlemleri almadan yat r ma bafllanmamal. Marina iflletmelerinde temel amaç para kazanmak, kazan lan paray optimize etmek için giderleri kontrol etmek olsa da, iflletmenin devaml l n sa lamak aç s ndan müflteri memnuniyeti ile de do ru orant oluflturmak ça m zda bir zorunluluk. Sat fl ve pazarlama teknikleri, de iflen zaman ve ihtiyaçlara ba l olarak tamamen bireysel farkl l klar üzerinde odaklaflmaya devam ettikçe, çal flanlar n da bu do rultuda yeterli e itimle donanm fl olmas gerekiyor. resulted in many issues. As a result of the economic and social developments in our day, the newly planned marinas in the world contain all social activities within. All countries that expect revenues from yacht tourism have firstly given priority to marina investments. Countries such as France, Spain and Italy that grasped the importance and value of this sector gave priority to the construction of facilities which provide inevitable needs of yachts such as sheltering, supplies and maintenance and mooring facilities. France demonstrated the best example of this. Besides the coastal areas where there were settlements, even swamps were dried up and converted into marinas. Thanks to the human and yacht circulation that formed in such places, a society that is directed towards tourism prospered. The marinas that are planned to be constructed in our country are aimed to be built in regions that are important in terms of tourism or are expected to become important tourism centers in the near future. However, the existence of different zones such as protected areas, their status, each of them being controlled by different public institutions with differing agendas, leads to a jurisdictional chaos. Due to the lack of coordination between the ministries that approve the projects and those that apply protective measures, the Turkish citizens acting as investors end up paying the heavy bill for the authority and responsibility chaos experienced due to the lack of coordination between such ministries and making investments becomes impossible in practice. As such, surpassing the bureaucratic bottlenecks stands out as the most important issue in marina operations. When new marina investment planning is done at our coasts, they should be located by taking into consideration their being at most at a day s distance from the appropriate locations to which the yachters would travel to, or by taking into consideration the fact that nautical miles are theoretically the highest distance 056

10 Bilgin Özkaynak Marmaris Yat Marina D-Marin Turgutreis te yabanc bayrakl yatlardan ilk üç s ray Alman, ngiliz ve ABD bayrakl yatlar al yor. Marinalar n en yo un çal flt ve kazand dönemler ise Ekim ve May s ay baflta olmak üzere yaz aylar. Marinalarda yaz n günlük girifl/ç k fl deniz trafi- i artar. K fl n ise, karadaki teknelerin bak m/onar m çal flmalar devam etti i için, hareketin yeri denizden karaya kayar. Son iki y ld r iklim de iflikli inin sonucu olarak, k fl n da denizdeki tekne hareketi azalarak da olsa devam ediyor. Bal kç bar naklar n n marina olarak kullan lmas fikri öncelikle Karadeniz Bölgesi nde uygulanmal. Zira devlet taraf ndan yaklafl k 2 km mesafe ile yap lm fl bal kç bar naklar bulunuyor ve bunlardan bir k sm da at l durumda. Bu bar naklar yine bal kç kooperatifleri iflletmeli ve yatlar için bar nak içinde 5-10 teknelik bir ba lama yeri ayr lmal. Arka planda WC, dufl vs. ile elektrik ve su ikmali yap lmas halinde bu bar naklar hem turizme kazand r lacak, hem de kooperatif para kazanmas sonucunda bar nakta bak m-onar m ihtiyaclar n yapabilecektir. Ayn zamanda kötü hava flartlar nda seyir yapan tekneler için kurtulufl noktas olacaklard r. Bal kç Bar naklar Marinaya Dönüflmeli Marmaris Yat Marina Tur. Sey. A.fi. Yönetim Kurulu Baflkan Bilgin Özkaynak Türkiye deki marinalar yurt d fl ile k yasland nda çok iyi durumda. Halihaz rda mevcut marinalar n çevre düzeni, yerleflim planlar ve Türk konukseverli i yurt d fl ndaki hiçbir marina ile k yaslanamaz.yaln z Türkiye de marinac lar n yurt d fl nda düzenlenen bot fuarlar na bak fl aç lar n de ifltirmeleri laz m. yi organize olup, düzenli, titiz, profesyonel bilgi verebilecek stantlarda firmalar n ve Türkiye yi temsil etmeleri uygun olur kanaatindeyim.türkiye de marinalar etkileyen en önemli faktörlerden biri ziyaretçilerimizin k fl aylar nda gidecekleri destinasyonlara direkt uçufl bulamamalar. Uygun fiyatl, charter uçaklar n n yaz-k fl seferlerini devam ettirmeleri, hem yaz hem k fl turizmimiz ve yelkenci dostlar m z için son derece gerekli. Türkiye de marina say s n artt rmak için devletin fizibilite ve teknik de erlendirme çal flmalar n, rüzgar, dalga tahmini, çalkant modellemesini, çevresel etki de erlendirmelerini, tekne bak monar m, k fllama ve çekek alan n n planlamas n yapt ktan sonra that yachts would travel to and as such to have the marinas situated at these maximum distances. Care should be taken to ensure that distances between these are not less than 5 and not more than 25 miles. The selection of marina locations depends on the healthy balance of physical planning on one hand and certain engineering criteria on the other. Investment should not be started without conducting a research on the structural and economic features of each marina and prior to taking the necessary measures. Although the main purpose of marina operations is to make money and to control the costs in order to optimize the money earned, it is a necessity in our time to establish a direct relation between customer satisfaction and the continuity of the operations. As the sales and marketing techniques continue to focus on the individual differences connected to the changing times and requirements, it becomes necessary for the employees to be equipped with sufficient training in this direction. D-Marin Turgutreis is called at by yachts mainly flying the flags of Germany, the UK and the USA. The busiest months of marinas, where operations and revenues peak, are the months of October and May followed by the summer months. The daily arrival/departure sea traffic at marinas increases during the summer season. While in winter, as the maintenance/repair works on land continue, the center of activity shifts to land from the sea. As a result of the climatic changes encountered in the last couple of years, the boat activity on sea continued, but rather at a lesser degree. The concept of using fishermen shelters as marina should first be implemented in the Black Sea region. This is because, there are fishermen shelters that are at a 2-km distance from each other that are constructed by the state and some of these are idle. These shelters should again be operated by the fishermen s cooperatives, and a 5-10 boat mooring space should be allocated for the yachts in such shelters. By having bathrooms, showers, etc., and electricity and water supply in the background, these shelters would be brought into tourism as well as becoming a source of income for cooperatives to enable them to undertake the required maintenance and repairs of the shelters. At the same time, they would serve as a shelter for boats sailing in bad weather conditions. 058

11 Göcek Marina//Port Göcek lkay Oygak yat r mc y yönlendirmesi gerekiyor. Bal kç bar naklar n n marinaya dönüfltürülmesi fikrine gelince bunu do ru bulmuyorum. Olta bal kç l n renklendiren o güzel insanlar, kendi mekanlar nda kalmal. O insanlar n dünyaya ve hayata bak fl aç lar ile marinada konaklayan insanlar n aras nda çok fark var. O renkli görüntüler ve güzellikler bence desteklenmeli. Bal kç bar naklar n n varl klar hayata ve denize ayr bir anlam kazand r yor. Marmaris Yat Marina olarak özellikle k fl aylar nda teknelerinde konaklayan, hareketli bir müflteri potansiyelimiz var. Özellikle organizasyon ve partilerle buray canl, yaflayan bir marina haline getirdik. Bu y l mevcut alan m za 25,000 m 2 daha ilave edip, kara saham z geniflletiyoruz. Böylece müflterilerimize daha da iyi hizmet verece iz. Yabanc konuklar, Türkiye deki marinalardan çok memnun. Örne in bizim marinam zda Antiqua Lady teknesinin sahipleri Karen&Paul Bradley çifti, 1 k fl kalmak için okyanusu afl p Türkiye ye geldi. Gördükleri canayak n, güleryüzlü, yard msever personel ve Türk halk ndan dolay son 5 y ld r Marmaris Yat Marina da bulunuyorlar; herkesi Türkiye de yelken yapmaya ve k fllamaya davet ediyorlar. Bürokrasinin Alt nda Eziliyoruz Göcek Marina Genel Müdürü lkay Oygak Ülkemizde marinac l k, Turban iflletmeleri zaman ndan beri varl - n sürdürüyor. Ancak flahsi kanaatimce ilk modern marinac l k ekolü Ataköy Marina ile bafllad. Turizm sektörünün di er faaliyet alanlar na göre daha az destek görüp, daha çok getiri sa layan bir sektör olarak her geçen gün daralan bir bürokrasinin alt nda eziliyoruz. Buradan yola ç karak bürokrasinin ülkemizdeki marinac l - n geliflimine paralel bir çizgi izlemedi ini ve de üvey evlat muamelesine maruz b rak ld n görüyoruz. Halbuki yurt d fl ndaki pek çok marinay gözlemledi imizde, bizde verilen servis çeflitlili inin ve kalitesinin büyük bir k sm n n, bu iflletmelerde uygulanmad - n söyleyebilirim. Gerekli bürokrasi zaman nda afl labilse, mevcut iflletmelere daha niceleri eklenecektir. Ancak izlenen yanl fl politikalardan dolay otelcilikte umdu unu bulamayan ve bu sektöre yönelen yat r mc lar daha iflin bafl nda zor durumda kal yorlar. Türkiye marinac l k sektöründe talyan modeli diye bilinen ve 90 gün içerisinde bürokratik sürece çözüm sa layan yuvarlak masa The Fishermen Shelters Should Be Converted Into Marinas Bilgin Özkaynak, Chairman of the Board of Directors of Marmaris Yacht Marina The marinas in Turkey are in a very good condition compared to foreign ones. No foreign marinas can be compared with the landscape, settlement plans and Turkish hospitality of existing marinas. The only thing that needs to be changed is the point of views of Turkish marina operators regarding the foreign boat exhibitions organized overseas. I am of the opinion that their proper organization and representing their companies at stands that will provide orderly, careful, professional information will be appropriate. One of the most important factors that affect the marinas in Turkey during wintertime is the fact that visitors cannot find direct flights to their destinations. The continuation of competitively priced charter airlines with summer-winter flights is a major necessity for our tourism and our yachter friends. In order to increase the number of marinas in Turkey, the government needs to guide the investors after implementing feasibility and technical evaluation studies, wind, wave forecasts, turbulence modeling, environmental effect evaluations, and planning boat maintenance-repair activities for winter, and slipway areas. As for converting fishermen shelters to marinas, I do not think this would be right. Those beautiful people that add zest to hand line fishing should stay in those locations. There is a tremendous difference between the worldviews of these people and those that will be berth at the marinas. Those colorful displays and beauties, in my opinion, should be supported. The existence of fishermen shelters brings a different meaning to life and sea. As Marmaris Yat Marina, we have an active customer potential that especially spend the winter months here aboard their boats. We have turned this into a lively, living marina with special organizations and parties. We will be adding another 25,000 m 2 to our existing area and expanding our land area. Consequently, we will be providing a better service to our customers. Foreign guests are very happy with the Turkish marinas. For example, Karen and Paul Bradley couple traveled across the ocean MARINE & COMMERCE AUGUST

12 modelini benimsemeli. Sektörle ilgi mevzuat ve yönetmelikler ç - kar lmadan bu iflin mutfa nda ve servisinde bulunan bizlere dan - fl lmas gerekti ini düflünüyorum. Talepler do ru tespit edilerek ve de büyüme göz önünde bulundurularak ak ll plan ve stratejiler üretilmeli. Bu planlama içerisinde bal ç bar naklar n n modernizasyonuna ve sektöre kazand r lmas na da öncelik verilmeli. Sadece bir marina de il, marina resort olarak ifade edebilece im Port Göcek, önümüzdeki aylarda teslimat yap lacak 130 adet villa, restoran ve barlar n yan s ra ikinci aflamada tamamlanacak olan kongre merkezi, 45 adet butik otele ilave delux odalar, spa ve fitness merkezi, spor alanlar ile misafirlerini yeni bir hizmet anlay fl yla karfl lamaya haz rlan yor. flletmemizde ba l yatlar n %37 sini s ras yla ngilizler, Almanlar, Avusturyal lar ve Hollandal lar oluflturuyor. Marina iflletmeleri genelde m2 üzerinden hesaplanan bir fiyat tarifesi ile çal fl yorlar. Bu tarifelerde süre uzad kça birim tarife katsay s oransal olarak düflüyor, süre k sald kça yükseliyor. Dolay s yla marinalar en çok günlük ba lamalardan para kazan yorlar. K fl döneminde ise mevcut uzun süreli ba lama kontratlar n n yan s ra, çekek yerlerinin ve tekne bak m ifllerinin devreye girmesiyle yeni bir süreç bafll yor. Bu da k fl sezonunun yo- un çal flma ortam içerisinde geçmesine neden oluyor. PO Beach Club Aç yoruz Milta Bodrum Marina Genel Müdürü Ömer Vehbi Karacalar Deniz turizmi, Türkiye turizm gelirlerinin yaklafl k %25 ini oluflturuyor. Bu oran, Akdeniz havuzunda dolaflan tekne say s n n ancak binde yedisine cevap verebilen marina kapasiteleri ile mevcut potansiyelinin çok alt nda. Dolay s yla, bu kadar büyük potansiyele sahip bir sektörün geliflmesi, marina yat r mlar n n artmas ile mümkün olacak. Marina iflletmecili i ve yat turizmini teflvik edici yasal düzenlemeler yap lmad için Avrupa ülkeleri ile rekabette dezavantajl konuma düflüyoruz. Bakanl klar aras koordinasyonun sa lanmas ve yasal düzenlemelerin yap larak bürokratik engellerin ortadan kald r lmas gerekli. Girifl ç k fl ifllemlerinin 5 ayr kurum taraf ndan yap lmas ise bu konuda yaflanan s k nt lara bir örnek. Bu tarz engeller afl lmad kça yat turizminin Türkiye ye çekilmesi mümkün Bodrum to Turkey to stay for a winter at our marina. They have been staying in Marmaris Yat Marina for the last 5 years due to the sincere, friendly, helpful personnel and Turkish people; they invite everybody to Turkey for sailing and staying over for the winter. We Are Crushed Under Bureaucracy Ilkay Oygak, General Manager, Gocek Marina Marinas in our country are in existence since Turban enterprises. However, according to my personal opinion, the first modern marina approach started with the Atakoy Marina. We are crushed under the bureaucracy, become distressed as the tourism sector that provides more revenues and gets less support compared to other sectors of tourism. Starting from here, we see that bureaucracy does not follow a parallel line with the development of marinas in Turkey and are exposed to dealings as if it were a foster child. Whereas, when we observe many of the foreign marinas, I could say that many of the service diversity and quality we offer are not implemented by these enterprises. If the required bureaucracy can be overcome in time, many more will be added to the currently existing ones. However, those investors who cannot find what they want in hotel business due to wrong policies followed, and move into this sector are left in dire straits from the very beginning. Turkey should adopt what is known as the round table Italian model in marina sector, which provides solutions to bureaucratic procedures within 90 days. I think we, who are in the kitchen and service of this sector, should be consulted before adopting legislations and regulations related to the sector. Smart strategies should be generated by correctly identifying the demand by taking into consideration the growth. Within this planning, the modernization of fishermen shelters and bringing them in the sector should be given priority. Port Gocek, which is not only a marina, but is also what I could refer to as a marina resort, is preparing itself to greet visitors with a new service concept with 130 villas that will be delivered in the coming months, restaurants and bars, and the congress center to be completed in the second phase, deluxe suits as additions to the 45- room boutique hotel, spa and fitness center, and sports areas. Total of 37 % of the yachts that stay over in our marina consist of British, German, Austrian and Dutch respectively. Marina operations usually operate on a price list that is calculated per m2. As the period extends, the coefficient of unit list decreases proportionally, as the period shortens it increases. Therefore marinas make the most money from daily calls. In wintertime, besides the existing long-term mooring contracts, a new process will commence with slipway locations and boat maintenance works. This in return will make the winter an active season. We Are to Open PO Beach Club Omer Vehbi Karacalar, General Manager, Milta Bodrum Marina Sea tourism constitutes approximately 25% of the tourism revenues of Turkey. This ratio is far below its potential capacity, with a marina capacity for only seven per mille of the number of boats sailing in the Mediterranean basin. That is why the development of a sector like this will only be possible with an increase in marina investments. 060

13 olamayacak. Oysa ki marinalar n, bulundu u bölgeye katk s tekne sahiplerinin gelir düzeyinin yüksek olmas sebebiyle otelden çok daha yüksek. Üstelik yaz k fl hizmet verildi i için de bu oran katlan yor. Teknesini seyir ve bar nma amaçl kullanan tekne sahipleri, yemek, e lence, al flverifl gibi ihtiyaçlar n da Bodrum da sa l - yor. Ayr ca, yurt d fl ndan gelen birçok özel ve charter tekne için tercih edilen marina konumu ile sezonda yaklafl k 3,500 tekne trafi inin oldu u Milta Bodrum Marina, Bodrum ekonomisinde önemli bir yer teflkil ediyor. Bu kapsamda biz de marinam za yat r mlar m z devam ettiriyoruz. Son olarak 13 Temmuz 2007 de PO Beach Club n aç l fl n yapaca z. Amac m z deniz tutkunlar - na keyifli bir mola sunmak. Yat sahipleri, bir yandan yatlar n n yak t, bak m gibi ihtiyaçlar n karfl larken di er yandan da VIP Card la girilen PO Beach Club da keyifli vakit geçirme olana bulacaklar. Ayr ca Club bünyesinde dört mevsim hizmet verecek olan fitness center, sauna ve masaj olanaklar da sunulacak. Milta Bodrum, dünyan n her yerinden müflteri portföyüne sahip olmakla birlikte, yabanc ülkelerin %70 ini AB üyesi ülkelerin oluflturdu unu söyleyebilirim. Tekne sahibi olarak yaz k fl marinam zda kalanlar n say s %5 civar nda. Bunlar n neredeyse tamam da yabanc ülkelerden. Avrupa ile k yasland nda fiyatlar m z Fransa, talya, spanya gibi ülkelerden daha afla da. Ama buna Akdeniz deki marinalarda bofl yer bulman n zorlu u sebep oluyor. Bal kç Bar na ndan Marinaya Setur Finike Marina Genel Müdürü Tuncay Özses Setur Finike Marina, May s 1997 de faaliyete geçti. Tüm yat r mlar tamamlanarak 10 y l içinde Do u Akdeniz in önemli u rak ve k fllama limanlar ndan biri oldu. fiehrin ve marinan n konumu yatç lar n Finike yi seçmesinde önemli bir etken. Marinam zda tüm marina hizmetlerinin yan s ra, 80 tonluk gezici liftimizle çekek, her türlü bak m ve onar m hizmetlerimizin kalitesini sürekli art rmak için çal fl - yoruz. Marinam zda halen 300 adet yabanc bayrakl yat bulunuyor. Bunun d fl nda y ll k hareket trafi imiz ortalama 2,500 adet. Misafirlerimizin büyük bir ço unlu u genel servislerimizden memnun ve uzun y llar Türkiye marinalar nda kalan yatç lardan olufluyor. Türkiye de marinac l k sektörü son 15 y lda geliflme gösterdi.yabanc müflterilerimizden ald m z bilgiler ve yapt klar k yasla- Finike Marina We have disadvantage in competing with European countries, because legal arrangements of incentives for marina operations and yacht tourism have not been implemented. Coordination between the ministries has to be established and the legal arrangements have to be executed and bureaucratic bottlenecks need to be removed. The fact that arrival and departure processes are performed by 5 different institutions constitutes an example of the hardships experienced in this matter. As long as these bottlenecks are not surpassed, it will not be possible to attract yacht tourism to Turkey. However, the contributions of marinas to the regions they are in are much higher than those of the hotels, as the income levels of boat owners is high. Furthermore, as services are provided throughout all seasons, this ratio is further multiplied. The boat owners who use their boats for traveling as well as housing, supply their needs such as food, entertainment and shopping from Bodrum. Moreover, Milta Bodrum Marina has an important place in the economy of Bodrum with its position as a preferred marina for private and charter boats with about 3,500-boat traffic during the season. We continue with our investments in our marina within this scope. We will open PO Beach Club on July 13, Our purpose is to provide pleasant conveniences to the lovers of the sea. While the yacht owners fuel up, and have their needs such as maintenance taken care of on one side, they will find the chance to have entertainment at the PO Beach Club, which is open to VIP cardholders. Furthermore, there will be a fitness center, sauna and massage facilities within the Club, which will provide services throughout all seasons. Although Milta Bodrum has a customer portfolio from all around the world, I could say that 70% of the yachters come from the EU member states. The number of those who stay at our marina all the year round is about 5%. Nearly all of them are from foreign countries. When compared to Europe, our prices are less than countries such as France, Italy, and Spain. But this is due to the fact that it is rather difficult to find available space at European marinas. From Fishermen Shelter to Marina Tuncay Ozses, General Manager, Setur Finike Marina Setur Finike Marina commenced its operations in May All investments have been completed and it has become one of the most important places of call in the Eastern Mediterranean within 10 years. The position of the city and the marina is one of the important factors why the yachters prefer Finike. In our marina, besides providing all marina services, we try to increase the quality of our services with slipway services provided with our mobile crane of 80 tons, and all types of maintenance and repair services. At the moment there are about 300 foreign flagged yachts in our marina. Besides this, our average annual traffic is 2,500. Most of our guests are satisfied with our general services, and they consist of yachters who have been staying at Turkish marinas for several years. The marina sector in Turkey showed considerable development in the last 15 years. The information we gather from our foreign customers, and in accordance with the comparisons they make, it is possible for us to say that the services provided by marinas of our country and the natural beauties of our coasts leads by far 062

14 TUR ZM BAKANLI I filetme BELGEL YAT L MANLARI MARINAS WITH OPERATING CERTIFICATE FROM THE MINISTRY OF TOURISM Kapasite // Capacity Marina Deniz Kara Toplam Sea Land Total Ataköy, stanbul Setur Fenerbahçe/Kalam fl, stanbul 1, ,460 Setur Ayval k, Ayval k Setur Çeflme, Çeflme Setur Kufladas, Kufladas Port Bodrum Yal kavak, Bodrum D-Marin Turgutreis, Bodrum Milta Bodrum, Bodrum Mart, Marmaris Netsel, Marmaris Albatros, Marmaris Marmaris Yat Marin, Marmaris ,400 Port Göcek, Fethiye Skopea, Fethiye ltur Club Marina, Fethiye Ece Saray, Fethiye Setur Finike, Finike Turkiz Kemer, Kemer Celebi Antalya, Antalya TOTAL / TOTAL 7,248 3,050 10,298 Mavi Bayrak // Blue Flag Elektrik // Electricity Su // Water Meteoroji // Meteorology Benzin stasyonu // Filling Station Sintine ve At k Su Al m // Bilge And Wastewater Collection Telefon // Telephone Operatör // Operator Internet // Internet Otopark // Car Park TV Güvenlik 24s // Security 24 Hour Güvenlik Kameras // Cctv Security Systems Tamir Bak m Uniteleri // Repair & Maintenance Units Yat Market // Yacht Market Dalg ç // Skin Diver Supermarket // Al flverifl Merkezi // Shopping Mall Çamafl rhane // Laundry Gümrüksüz Sat fl Ma azas /Duty-Free Shop Doktor/ lk Yard m // Doctor/First Aid Taksi // Taxi Döviz fllemleri // Exchange Services Restorant / Cafe / Bar // Restaurant / Cafe / Bar Tenis Kortu // Tennis Court Yüzme Havuzu // Swimming Pool Otel // Hotel Kiral k Araç // Rent A Car Plaj / Beach Aç k Hava Sinemas // Open-Air Cinema Bilet Rezervasyonlar // Ticket Reservation malar do rultusunda ülkemiz marinalar n n hizmet kalitesinin ve k y lar m z n do al güzelliklerinin yurt d fl ndaki rakiplerimiz ile k yaslanamayacak kadar önde oldu unu söyleyebiliriz. S k nt m z bu güzelliklerin pazarlanmas ve tan t lmas yönünde eksik çal fl lmas. Türkiye deki marina say lar n artt rmak için at lmas gereken en önemli ad m planlama. htiyac n belirlenmesi için sektör ile sürekli temasta bulunulmal ve ihtiyaca göre marina inflaatlar na bafllanmal. Bunun d fl nda marina kurulmas için gerekli bürokratik izinlerin kolaylaflt r lmas gerekiyor. Marinalarda hareketlenme ilkbahar ve sonbaharda bafllar. Yani sezona girifl ve sezon dönüflü, yat sahiplerinin teknesinde zaman geçirdi i dönemlerdir. K fl aylar nda yat nda yaflayan yaklafl k tekne sahibi ile yatç l k kulümümüzde çeflitli etkinlikler düzenliyoruz. Türkçe dersleri, sinema geceleri, yak n yerlere günübirlik geziler, mangal partileri, oyun geceleri, fitness ve aerobik çal flmalar gibi. Finike Marina, bal kç bar na ndan marinaya dönüfltürüldü. Halen Finikeli bal kç lar liman içinde kuzey mendirekte konakl yorlar. Bal kç lar n haklar n n korunarak, onlara mutlaka yer gösterilerek, bar naklar n n marinalara dönüflmesi fikri, ülkemizin ekonomisi aç s ndan çok olumlu diye düflünüyorum. & when compared with our foreign competitors. Our issue is the lack of work in the marketing of these beauties and their promotion. The most important step to be taken for the increase of number of marinas in Turkey is planning. There should be constant communication with the sector in order to determine the requirements and marina constructions should commence according to requirements. Besides this, it is necessary to simplify the bureaucratic permits for the establishment of marinas. Activities at marinas start in spring and autumn. That is, starting and ending times of the season are the period when the yacht owners spend aboard their yachts. We organize various activities in our club with approximately boat owners who live aboard their yachts during winter months, such as Turkish course, movie nights, daily tours to close by places, barbecue parties, play nights, fitness and aerobic. Finike Marina was converted into a marina from fishermen shelter. The fishermen of Finike still moor at the northern part of the breakwater. I think that converting fishermen shelters into marinas by absolutely protecting the rights of fishermen and showing them places is very beneficial for the economy of our country. & 064

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI

Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho- Chunk Gaming, Hotel &Convention Center, Baraboo WI Ho-Chunk Resort Room Attendant İş Detayları Required Duties: Participants will be cleaning hotel rooms, making beds, stocking carts closer with linen

Detaylı

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city

www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city 2 www.oba1221.com Hayatın tam merkezinde yeni bir hayat New life at the heart of the city OBA 1221 Yetkin Tur. İnş. ve Tic. A.Ş 1988 yılında kurulmuş olup, 28 yıldır Turizm ve İnşaat alanında faaliyet

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER. SavaĢ Gürsel

TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER. SavaĢ Gürsel TURĠZM VE OTELCĠLĠKTEKĠ GELĠġMELER SavaĢ Gürsel DÜNYA TURĠZMĠ (2015) WORLD TOURISM (2015) Turist Sayısı (*) / Tourist Arrivals (*) Turizm Geliri / Tourism Receipts Ülkeler (milyon) (million) % Pay Share

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET

TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET TÜRKÇE ÖRNEK-1 KARAALİ KÖYÜ NÜN MONOGRAFYASI ÖZET Bu çalışmada, Karaali Köyü nün fiziki, beşeri, ekonomik coğrafya özellikleri ve coğrafi yapısının orada yaşayan insanlarla olan etkileşimi incelenmiştir.

Detaylı

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location

The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments and strategic location www.otonomi.com.tr BİR İLKİN OTONOMİSİ Son Teknoloji Donanımlar ve Stratejik Konum ile Yatırımların Merkez Üssü The Otonomi of First The epicenter of investments with the latest technological equipments

Detaylı

Turizm 40>110. MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI

Turizm 40>110. MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI Turizm Mersin ili, co rafi konumu itibariyle, Akdeniz Bölgesi nin Çukurova bölümünün bat s nda Do u Akdeniz Havzas n n önemli bir bölümünü kapsamaktad r. 330 km. lik sahil fleridiyle, Türkiye nin en uzun

Detaylı

INVESTOR PRESENTATION MARCH 2015

INVESTOR PRESENTATION MARCH 2015 INVESTOR PRESENTATION MARCH 2015 1 Tourism Sector in Turkey- Total Income & Arrivals 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 38 36 34 32

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well.

NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082. well. NEY METODU SAYFA 082 NEY METHOD PAGE 082 ÜÇÜNCÜ DEVRE SESLERİNİN PORTE VE NEY ÜZERİNDEKİ YERLERİ Üçüncü devre sesleri ile eser icrasına başlamadan önce, öğrendiğimiz 7 perdenin, porte üzerindeki yerlerini,

Detaylı

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER The Tunnels The Channel Tunnel is the longest undersea tunnel in the world. This tunnel was

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Sunumun içeriği. Viability of small-scale fisheries in Datça-Bozburun Special Environmental Protection Area (SEPA), (Eastern Mediterranean), Turkey

Sunumun içeriği. Viability of small-scale fisheries in Datça-Bozburun Special Environmental Protection Area (SEPA), (Eastern Mediterranean), Turkey Niçin Gökova? Sunumun içeriği Viability of small-scale fisheries in Datça-Bozburun Special Environmental Protection Area (SEPA), (Eastern Mediterranean), Turkey Ne zamandan beri Gökova dayız? Gökova Körfezi

Detaylı

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z 2015 İLKBAHARYAZ İÇİNDEKİLER / INDEX KIRAL MOBİLYA 1996 yılından beri ofis ve bahçe mobilyaları sektöründe hizmet vermektedir. Merkez ofis ve ilk mağaza Alanya da açıldı. Faaliyetlerine ilk aşamada bölge

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001

hakkımızda about us ISO 14001 ISO 9001 ISO 18001 about us hakkımızda ISO 9001 ISO 18001 ISO 14001 Firmamız ATO'da 1967 yılında başlayan faaliyeti, inşaat sektöründe kendisine hak ettiği yeri aramasiyla devam etmektedir. Kuruluşumuzdan bu güne bitirilen

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey

Proceedings from World Bank s GeoFund IGA International Geothermal Workshop February 16-19, Istanbul, Turkey TURIZMINSESI NEWS http://www.turizminsesi.com/news_detail.php?id=2033 ENERJİ ÇALIŞTAYI DEVAM EDİYOR GeoFund Uluslararası Jeotermal Enerji Çalıştayı, 16 ile 19 Şubat 2009 tarihleri arasında, BW The President

Detaylı

1. A lot of; lots of; plenty of

1. A lot of; lots of; plenty of a lot of lots of a great deal of plenty of çok, bir çok many much çok, bir çok a little little az, biraz a few few az, birkaç 1. A lot of; lots of; plenty of a lot of ( en yaygın olanıdır ), lots of, plenty

Detaylı

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI!

MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! MANDARIN ORIENTAL, BODRUM 109 ODASI VE EFSANEVİ SERVİSİYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI! Efsanevi ve ödüllü servisi ile dünyanın en prestijli otel gruplarından Mandarin Oriental ın Türkiye deki ilk oteli Mandarin

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation.

From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there are two means of transportation. 1: To Zübeyde Hanım Öğretmenevi (Teacher s House) ---- from Sabiha Gökçen Airport Zübeyde Hanım Öğretmen Evi Sabiha Gökçen Airport From the Sabiha Gokçen Airport to the Zubeydehanim Ogretmenevi, there

Detaylı

Çok katl perde duvarl toplu konutlar n strüktürel de erlendirme ölçütleri do rultusunda irdelenmesi, Ataflehir örne i

Çok katl perde duvarl toplu konutlar n strüktürel de erlendirme ölçütleri do rultusunda irdelenmesi, Ataflehir örne i Çok katl perde duvarl toplu konutlar n strüktürel de erlendirme ölçütleri do rultusunda irdelenmesi, Ataflehir örne i Dr. Ayflin Sev-Prof. Aydan Özgen MSÜ. Mimarl k Fakültesi, Yap Anabilim Dal 1. Girifl

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Yildiz Technical University, Environmental Engineering Dept., Istanbul-Turkey Aim and

Detaylı

Sunumun içeriği. of small-scale fisheries in Datça-Bozburun

Sunumun içeriği. of small-scale fisheries in Datça-Bozburun Sunumun içeriği Viability Niçin Gökova? of small-scale fisheries in - Ne Special zamandan Environmental beri Gökova dayız? Protection Area (SEPA), Gökova (Eastern Körfezi nde Mediterranean), balıkçılık

Detaylı

2012 YILI KRUVAZİYER TURİZMİ SEZONU İZMİR İÇİN İLK 6 AY DEĞERLENDİRMESİ

2012 YILI KRUVAZİYER TURİZMİ SEZONU İZMİR İÇİN İLK 6 AY DEĞERLENDİRMESİ 2012 YILI KRUVAZİYER TURİZMİ SEZONU İZMİR İÇİN İLK 6 AY DEĞERLENDİRMESİ Kruvaziyer turizmi tüm dünyada, bulunduğu ülkelere canlılık ve tanıtım getiren önemli bir turizm çeşidi ve hızla gelişiyor. Bir tek

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

hkm Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi 2008/2 Sayý 99 www.hkmo.org.tr Türkiye de Kentsel Teknik Altyapý Tesisleri Uygulamalarýnda Koordinasyonun Önemi ve Altyapý Koordinasyon Merkezleri

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI Turizm Mersin ili, co rafi konumu itibariyle, Akdeniz Bölgesi nin Çukurova bölümünün bat s nda Do u Akdeniz Havzas n n önemli bir bölümünü kapsamaktad r. 330 km. lik sahil fleridiyle, Türkiye nin en uzun

Detaylı

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi

Re - Sizing. Yıkama ve Kalibreleme Ünitesi About Company Re - Sizing A success story of PAK Tarım Ürünleri LTD. ŞTİ. starting in the year 1986 in Malatya where the best quality apricots grown region in Turkey in order to process, pack and export

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU

ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ARI ÜRÜNLERİ KATALOĞU ORGANIC HAKKIMIZDA ABOUT US 1950'li yıllarda Sivas-Zara 'da öğretmen olan Mürteza Üstündağ'ın arzuladığı ve başlattığı, teknik arıcılık ile doğal bal üretimi, nesilden nesile aktarılarak

Detaylı

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü

My Year Manager is Sınıf Müdürüm. P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü EMTRAS [Turkish] My Headteacher is Okul müdürüm My Year Manager is Sınıf Müdürüm My Form Tutor is Sınıf öğretmenim My Form is Sınıfım P.E. is on Beden eğitimi dersimin günü I must bring in a T-shirt, shorts

Detaylı

Erken Rezervasyonlarımız Başlamıştır. Early Reservation Started. For Previleged Life

Erken Rezervasyonlarımız Başlamıştır. Early Reservation Started. For Previleged Life Erken Rezervasyonlarımız Başlamıştır. Early Reservation Started. For Previleged Life M ağusa nın en gözde bölgesinin en işlek caddesinde yepyeni, özgün ve ayrıcalıklı bir yaşam alanı yaratıldı. Tamamen

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress

16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress 16-19 Nisan April 2015 Uluslararası Aydınlatma Teknolojileri Fuarı ve Kongresi International Lighting Technologies Exhibition&Congress İstanbul Expo Center İstanbul / TURKEY Sponsorluk, hedef kitlenizin

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT I EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2012-BİL-032 AKDENİZ VE KARADENİZ DE EAF (EKOSİSTEM YAKLAŞIMLI BALIKÇILIK) UYGULAMASINI

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE

Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE www.guvenckalip.com Ürünün Kalitesi Kalıp ile Başlar Starts with Product Quality Mold ÜRÜN KATA LOĞU PRODUCT CATALOGUE 2018 Hakkımızda Güvenç Kalıp Sanayi 2003 yılında kurulmuş olup, plastik kalıp sektöründe

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

Everything you are looking for

Everything you are looking for Everything you are looking for Calm and peaceful life is awaiting you in the city A living area located within unique beauty created by the harmonious combination of colors and decorated with delicately-designed

Detaylı

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar

adana mersin kayseri www.kokinsaat.com.tr feke cd. turgut özal bul. Beyzade Tower otogar feke cd. zübeyde hanm cd turgut özal bul. bosna sk. K A L İ T E L İ B İ R Y A Ş A M otogar Q U A L I T Y O F L I F E adana Tufanpaşa Mah. Şıhefendi bulvarı Halimhoca Apt. No:5/(kozan lisesi karsısı) 0355

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Sensitivity of jewellery

Sensitivity of jewellery Sensitivity of jewellery Efendioğlu Merkez Ofis BURSA Efendioğlu Mermer faaliyetine ilk olarak 1967 yılında Trabzon da, bölgedeki mermer atölye ve üreticilerine malzeme tedariği sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT TRAINING FILE Name-Surname: Student Number: STUDENT S Internship Date: /. Number: Subject: Training STUDENT S; Name-Surname : Class : Student Number

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz

Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue To Rise With Our New Identity and Projects www.aliisildar.com.tr Yeni Yüzümüz ve Projelerimizle Yükselmeye Devam Ediyoruz We Continue

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001

DEKOM. Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 DEKOM Excellence in Electrics Electronics Electromechanics since 2001 HAKKIMIZDA VİZYON Mükemmel Altyapısı olan Elektrik, Elektronik ve Elektro-Mekanik Sistemler ve Tesisler kuruyoruz MİSYON Enerji, Telekomünikasyon

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms

myp - communıty&servıce ınstructıons & forms myp - communıty&servıce ınstructıons & forms P r i v a t e I s t a n b u l C o ş k u n M i d d l e Y e a r s P r o g r a m m e C a n d i d a t e S c h o o l Özel İstanbul Coşkun Orta Yıllar Programı Aday

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek

Virtualmin'e Yeni Web Sitesi Host Etmek - Domain Eklemek Yeni bir web sitesi tanımlamak, FTP ve Email ayarlarını ayarlamak için yapılması gerekenler Öncelikle Sol Menüden Create Virtual Server(Burdaki Virtual server ifadesi sizi yanıltmasın Reseller gibi düşünün

Detaylı

Konteynerler yenileniyor

Konteynerler yenileniyor Konteynerler yenileniyor Bodrum Belediyesi ekipleri, yaz sezonu öncesi Bodrum yarımadası genelindeki eskiyen çöp konteynerlerini yenileri ile değiştirmek için çalışmaları başlattı. Bodrum Belediyesi Temizlik

Detaylı