7CO RAF B LG S STEMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "7CO RAF B LG S STEMLER"

Transkript

1 7CO RAF B LG S STEMLER Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; ArcGIS ArcCatalog ortam nda verilerin incelenmesini yapabilecek, ArcGIS ArcCatalog ortam nda projeksiyon sistemini tan mlayabilecek, Projeksiyon sistemi tan ml olan verileri, ArcMap ortam nda tan mlayaca n z bir projeksiyon sisteminde görüntüleyebilecek, ArcGIS ArcMap ortam nda projeksiyon farkl projeksiyon sistemindeki verilerin ayn düzlemde görüntülenmesini gerçeklefltirebilecek, ArcGIS ArcMap ortam nda projeksiyon dönüflümü ile ilgili bilgi ve becerilere sahip olacaks n z. Anahtar Kavramlar ArcGIS ArcCatalog ArcMap Raster veri Vektör veri Projeksiyon sistemi Koordinat sistemi Koordinat de erleri On the fly projection çerik Haritas Co rafi Bilgi Sistemleri Projeksiyon Sistemleri ile lgili Uygulamalar ARCGIS ARCCATALOG ORTAMINDA VER LER N NCELENMES ARCGIS ARCCATALOG ORTAMINDA PROJEKS YON S STEM N N TANIMLANMASI PROJEKS YON S STEM TANIMLI OLAN VER LER N ARCMAP ORTAMINDA TANIMLANACAK B R PROJEKS YON S STEM NDE GÖRÜNTÜLENMES ARCGIS ARC MAP ORTAMINDA FARKLI PROJEKS YON S STEM NDEK VER LER N AYNI DÜZLEMDE GÖRÜNTÜLENMES ARCGIS ARC MAP ORTAMINDA PROJEKS YON DÖNÜfiÜMÜ

2 Projeksiyon Sistemleri ile lgili Uygulamalar ARCGIS ARCCATALOG ORTAMINDA VER LER N NCELENMES Ad m 1: Start > Programs > ArcGIS > ArcCatalog program n fare ile seçerek ArcCatalog arayüzünü aç n z (fiekil 7.1). fiekil 7.1 Arc Catalog arayüzü. Ad m 2: ArcCatalog arayüzünde yer alan Catalog Tree penceresinde C: sürücüsünde yer alan Anadolu_Universitesi_ArcGIS_Uygulamalari > Uygulama01 dizinini fare ile seçiniz (fiekil 7.2). fiekil 7.2 Arc Catalog Tree penceresi.

3 182 Co rafi Bilgi Sistemleri fiekil 7.3 Ad m 3: ArcCatalog arayüzünde yer alan Contents bölümünde yer alan bir adet raster ve üç adet vektör (Shape file) dosyas n afla daki ad mlar uygulayarak görüntüleyiniz (fiekil 7.3). Raster ve vec tör dosyalar. Ad m 4: Catalog Tree bölümünde listelenen Anadolu_Universitesi_ArcGIS_Uygulamalari > Uygulama01 dizinindeki Turkiye.shp dosyas n seçiniz. Preview butonunu fare ile iflaretleyerek veriyi görüntüleyiniz (fiekil 7.4). fiekil 7.4 Turkiye.shp dosyas. DÜfiÜNEL M SORU DÜfiÜNEL M Ad m 5: Catalog Tree bölümündeki di er verileri fare ile seçerek görüntüleyiniz. Preview SORU penceresinde görüntülenen verilerin koordinat de erlerini inceleyiniz (fiekil 7.5). D KKAT Türkiye, Dünya D KKAT ve Geo_25000 shape format ndaki vektör verilerin koordinat sisteminin, Ondal k Dereceler (Decimal Degrees) ile, Uydu_Goruntusu.img raster verisinin ise Metre (Meters) ile tan ml oldu unu göreceksiniz. Bu durum, Vektör veriler ile Raster verinin farkl geometrik düzlemlerde üretildi i anlam na gelir. ArcMap ortam nda bu verileri görüntülemek istedi inizde, projeksiyon sistemleri tan ml olmad ndan vektör veriler ile AMAÇLARIMIZ raster veri üst üste görüntülenemeyecektir. Do ru fakat farkl geometrik düzlemlerde AMAÇLARIMIZ üretilen bu verilere projeksiyon sisteminin tan mlanmas ndan sonra istenilen geometrik düzlemde üst üste görüntülenebilmeleri sa lanacakt r. K T A P K T A P TELEV ZYON TELEV ZYON

4 7. Ünite - Projeksiyon Sistemleri ile lgili Uygulama 183 fiekil 7.5 Uydu görüntüsü. Ad m 6: ArcCatalog arayüzündeki Contents butonuna bas n z. Listelenen verilerden Uydu_Goruntusu.img dosyas üzerinde farenin sa tufluna basarak Properties fonksiyonunu seçiniz (fiekil 7.6). fiekil 7.6 Properties fonksiyonu. Ad m 7: ArcCatalog arayüzündeki Contents butonda iken listelenen verilerden Turkiye.shp vektör verisi üzerinde farenin sa tufluna basarak Properties fonksiyonunu seçiniz (fiekil 7.7). fiekil 7.7 Properties fonksiyonu.

5 184 Co rafi Bilgi Sistemleri fiekil 7.8 Tan ms z dosya. Raster Dataset Properties penceresinde yer alan Spatial Reference n (Projeksiyon Sistemi) tan ms z oldu unu göreceksiniz. Ad m 8: Shapefile Properties penceresinde yer alan XY Coordinate System butonuna bas n z. Name bafll nda Spatial Reference n tan ms z oldu unu göreceksiniz (fiekil 7.8). DÜfiÜNEL M SORU D KKAT Ad m 9: ArcCatalog arayüzündeki Contents butonunda iken listelenen di er Ulkeler.shp DÜfiÜNEL M ve Geo_25000.shp vektör verilerinin XY Coordinate System inin tan ml olup olmad n Turkiye.shp vektör verisinde yapt n z ifllemleri uygulayarak inceleyiniz (fiekil 7.9). SORU Ulkeler.shp D KKAT vektör verisinde XY Coordinate System inin tan ml olmad n, Geo_25000.shp vektör verisinde XY Coordinate System inin GCS_WGS_1984 olarak tan ml oldu unu göreceksiniz. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P K T A P

6 7. Ünite - Projeksiyon Sistemleri ile lgili Uygulama 185 fiekil 7.9 Koordinat sistemi tan mlamas. ARCGIS ARCCATALOG ORTAMINDA PROJEKS YON S STEM N N TANIMLANMASI Ad m 10: ArcCatalog arayüzündeki Contents butonuna bas n z. Listelenen verilerden Turkiye.shp vektör dosyas üzerinde farenin sa tufluna basarak Properties fonksiyonunu seçiniz (fiekil 7.10). fiekil 7.10 Properties fonksiyonu.

7 186 Co rafi Bilgi Sistemleri fiekil 7.11 WGS 1984.prj. dosyas. Ad m 11: Shapefile Properties penceresinde yer alan XY Coordinate System butonuna bas n z. Türkiye.shp vektör verisine projeksiyon sistemini tan mlamak için, Shapefile Properties penceresinde yer alan Select butonuna bas n z. Browse for Coordinate System penceresinde yer alan, Geographic Coordinate Systems > World dizininde yer alan WGS 1984.prj dosyas n seçerek Add butonuna ve Ok butonuna basarak ifllemi sonland r n z (fiekil 7.11). fiekil 7.12 Koordinat sistemi tan mlama penceresi. Ad m 12: ArcCatalog arayüzündeki Contents butonuna bas n z. Listelenen verilerden Ulkeler.shp vektör dosyas üzerinde farenin sa tufluna basarak Properties fonksiyonunu seçiniz. Ulkeler.shp vektör verisine projeksiyon sistemini tan mlamak için, Shapefile Properties penceresinde yer alan import butonuna bas n z. Browse for Coordinate System penceresinden, Anadolu_Universitesi_ArcGIS_Uygulamalari > Uygulama01 dizinindeki Turkiye.shp vektör verisini fare ile seçerek Add butonuna bas n z. Ok butonuna basarak ifllemi sonland r n z (fiekil 7.12).

8 7. Ünite - Projeksiyon Sistemleri ile lgili Uygulama 187 Ad m 11 de Turkiye.shp vektör verisine sistemde tan ml olan projeksiyon dosyas n seçerek projeksiyon tan mlamas yapm fl oldunuz. Ad m 12 de ise ayn projeksiyon sistemine sahip ve Türkiye.shp vektör verisinde tan ml olan projeksiyon sistemini Dunya.shp vektör verisine import etmifl oldunuz. Shapefile Properties penceresinde yer alan; New butonuna basarak, tüm parametrelerini sizin tan mlayaca n z bir projeksiyon sistemini tan mlayabilirsiniz. Modify butonuna basarak, tan ml olan projeksiyon sisteminin parametrelerini de ifltirebilirsiniz. Clear butonuna basarak, tan ml olan bir projeksiyon sistemini silebilirsiniz. Save As butonuna basarak, tan ml olan projeksiyon sistemini farkl bir isimde kaydedebilirsiniz. Select butonu ile kaydetti iniz bu dosyay seçerek bir baflka veriye bu projeskiyon sistemini tan mlayabilirsiniz. Ad m 13: ArcCatalog arayüzündeki Contents butonuna bas n z. Listelenen verilerden Uydu_Goruntusu.img dosyas üzerinde farenin sa tufluna basarak Properties fonksiyonunu seçiniz (fiekil 7.13). fiekil 7.13 Properties fonksiyonu. Ad m 14: Raster Dataset Properties penceresindeki Spatial Reference bölümünde yer alan Edit butonuna bas n z. Uydu_Goruntusu.img raster verisine projeksiyon sistemini tan mlamak için, Spatial Reference Properties penceresinde yer alan Select butonuna bas n z (fiekil 7.14). fiekil 7.14 Spatial Reference Properties penceresi.

9 188 Co rafi Bilgi Sistemleri fiekil 7.15 WGS 1984 UTM Zone 36N.prj. dosyas. Ad m 15: Browse for Coordinate System penceresinde yer alan, Projected Coordinate Systems > UTM > WGS 1984 dizininde yer alan WGS 1984 UTM Zone 36N.prj dosyas n seçerek Add butonuna bas n z. Ok butonuna basarak ifllemi sonland r n z (fiekil 7.15). fiekil 7.16 XY Coordinate System. Ad m 16: Tan mlad n z projeksiyon sistemlerini incelemek için; ArcCatalog arayüzündeki Contents butonunda iken listelenen verilerin üzerinde farenin sa tufluna basarak Properties fonksiyonunu seçiniz. Shapefile Properties penceresinde yer alan XY Coordinate System butonuna bas n z (fiekil 7.16).

10 7. Ünite - Projeksiyon Sistemleri ile lgili Uygulama 189 PROJEKS YON S STEM TANIMLI OLAN VER LER N, ARC MAP ORTAMINDA TANIMLANACAK B R PROJEKS YON S STEM NDE GÖRÜNTÜLENMES Ad m 17: Start > Programs > ArcGIS > ArcMap program n fare ile seçerek ArcMap arayüzünü aç n z (fiekil 7.17). fiekil 7.17 ArcMap arayüzü. Ad m 18: ArcMap arayüzünde yer alan Standart Tool Bar daki (standart araç çubu u) Add Data butonuna bas n z (fiekil 7.18). fiekil 7.18 Standart araç çubu u. Ad m 19: Add Data penceresinde yer alan Look In bölümündeki C:\Anadolu_Universitesi_ArcGIS_Uygulamalari>Uygulama01 dizinini tan mlay n z ve bu dizindeki Ulkeler.shp dosyas n fare ile seçerek Add butonuna bas n z (fiekil 7.19).

11 190 Co rafi Bilgi Sistemleri fiekil 7.19 Zoom In ve Pan fonksiyonlar. Ad m 20: ArcMap Data View da görüntülenen Ulkeler verisini, Tools Bar da yer alan Zoom In ve Pan fonksiyonlar n kullanarak inceleyiniz. Daha sonra Tools Bar da yer alan Full Extent butonuna bas n z. ArcGIS arayüzünün sa alt bölümünde yer alan koordinat de erlerinin Decimal Degrees olarak görüntülendi ini göreceksiniz (fiekil 7.19). fiekil 7.20 Ad m 21: ArcMap DataView da farenin sa tufluna basarak Data Frame Properties fonksiyonunu seçiniz (fiekil 7.20). Data Frame Properties fonksiyonu.

12 7. Ünite - Projeksiyon Sistemleri ile lgili Uygulama 191 Ad m 22: Data Frame Properties penceresinde yer alan Coordinate System butonuna bas n z. Arc- Catalog ortam nda tan mlad n z projeksiyon sistemini, Curent coordinate system bafll alt nda göreceksiniz (fiekil 7.21). Ad m 23: Ülkeler katman n farkl bir projeksiyon sisteminde görüntülemek için, Data Frame Properties penceresindeki Select a coordinate system alt nda yer alan Predefined fonskiyonunu fare ile seçiniz (fiekil 7.22). fiekil 7.21 GCS_WGS_1984 dosyas. fiekil 7.22 Predefined fonksiyonu.

13 DÜfiÜNEL M DÜfiÜNEL M 192 Co rafi Bilgi Sistemleri SORU SORU D KKAT ArcGIS Co rafi D KKAT Bilgi Sistemi yaz l m n n, sisteminizde yükledi iniz (C:\Program Files\Arc- GIS\) Coordinate Systems dizini içersinde yer alan; Geographic Coordinate Systems ve Projected Coordinate Systems dizinlerinde birçok projeksiyon sisteminin *.prj dosyalar nda tan ml oldu unu göreceksiniz. Bu tan ml *.prj dosyalar nda projeksion sistemine ait parametreler mevcuttur. Sizler, bir katmana projeksiyon sistemi tan mlarken veya ArcMap de AMAÇLARIMIZ projeksiyon dönüflüm ifllemini gerçeklefltirmek istedi inizde, tüm parametreleri yeniden AMAÇLARIMIZ tan mlamak yerine tan ml olan bir *.prj dosyas ndaki parametreleri tan mlamakta yard mc olacakt r. K T A P K T A P Ad m 24: Data Frame Properties penceresindeki Select a coordinate system alt nda yer alan Predefined > Projected Coordinate Systems > Continental > Europe dizini alt ndaki Europe_Lambert_Conformal_Conic projeksiyon sistemini fare ile seçiniz ve TELEV ZYON TELEV ZYON OK butonuna bas n z. Warning penceresinde Yes butonuna basarak ifllemi sonland r n z. Data View da tan mlad n z Europe_Lambert_Conformal_Conic projeksiyon sistemindeki NTERNET koordinat sistemini ve flekli de iflen Ulkeler katman n inceleyi- NTERNET niz (fiekil 7.23). fiekil 7.23 Europe_Lambert_ Conformal_Conic sisteminin seçilmesi.

14 7. Ünite - Projeksiyon Sistemleri ile lgili Uygulama 193 Ad m 25: Farkl bir projeksiyon sistemini tan mlamak için; ArcMap DataView da farenin sa tufluna basarak Data Frame Properties fonksiyonunu seçiniz. Data Frame Properties penceresindeki Selec a coordinate system alt ndaki Predefined > Projected Coordinate Systems > UTM dizini alt nda yer alan WGS_1984_UTM_Zone_36N projeksiyon sistemini fare ile seçiniz ve OK butonuna bas n z. Data View da tan mlad n z WGS_1984_UTM_Zone_36N projeksiyon sistemindeki koordinat sistemini ve flekli de iflen Ulkeler katman n inceleyiniz (fiekil 7.24). fiekil 7.24 WGS_1984_UTM_ Zone36N Projeksiyon sisteminin seçilmesi. Ad m 26: ArcMap arayüzünde yer alan Standart Tool Bar daki (Standart araç çubu u) Add Data butonuna bas n z (fiekil 7.25). fiekil 7.25 Standart araç çubu u. Ad m 27: Add Data penceresinde yer alan Look n bölümündeki C:\Anadolu_Universitesi_ArcGIS_Uygulamalari>Uygulama01 dizinini tan mlay n z ve bu dizindeki Turkiye.shp dosyas n fare ile seçerek Add butonuna bas n z (fiekil 7.26).

15 194 Co rafi Bilgi Sistemleri fiekil 7.26 Turkiye.shp dosyas fiekil 7.27 Zoom To Layer fonksiyonu. Ad m 28: ArcMap arayüzündeki Catalog Tree penceresinde yer alan Turkiye katman üzerinde farenin sa tufluna basarak Zoom To Layer fonksiyonunu seçiniz (fiekil 7.27). DÜfiÜNEL M DÜfiÜNEL M SORU SORU D KKAT GCS_WGS_1984 D KKAT projeksiyon sisteminde tan ml olan Turkiye katman n n, Data View da tan mlad n z WGS_1984_UTM_Zone_36N projeksiyon sistemine göre koordinat sistemi ve flekli de iflerek Ulkeler katman üzerine geldi ini (on the fly projection) göreceksiniz. On the fly projection, projeksiyon sistemi belli olan bir verinin, DataView da tan ml olan bir projeksiyon sistemine göre fleklini ve koordinat sistemini de ifltirerek görüntülenmesi demektir. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Ad m 29: ArcMap arayüzünde yer alan Standart Tool Bar daki Add Data butonuna bas - K T A P n z. C:\Anadolu_Universitesi_ArcGIS_Uygulamalari>Uygulama01 K T A P dizini içerisinde yer alan Geo_25000.shp dosyas n fare ile seçiniz. Add butonuna basarak Geo_25000.shp verisini ArcMap de görüntüleyiniz (fiekil 7.28). TELEV ZYON TELEV ZYON NTERNET NTERNET

16 7. Ünite - Projeksiyon Sistemleri ile lgili Uygulama 195 fiekil 7.28 Geo_25000.shp. verisinin seçilmesi. Ad m 30: ArcMap arayüzündeki Catalog Tree penceresinde yer alan Geo_25000.shp vektör verisinin dikdörtgen olarak tan ml olan sembolojisi üzerinde farenin sol tufluna basarak görüntülenen Symbol Selector penceresindeki Hollow sembolojisini seçiniz ve OK butonuna bas n z. Tools Bar dan Zoom In butonunu seçerek Data- View da Ankara ilini görüntüleyecek flekilde zoom lay n z. DataView n sa alt köflesinde yer alan koordinat de erlerini inceleyiniz (fiekil 7.29). fiekil 7.29 Ankara ilinin koordinat de erleri.

17 196 Co rafi Bilgi Sistemleri DÜfiÜNEL M S ORU D KKAT fiekil 7.30 Ad m 31: ArcMap DataView da farenin sa tufluna basarak Data Frame Properties fonksiyonunu seçiniz. Data Frame Properties penceresinde yer alan Coordinate System butonuna DÜfiÜNEL M bas n z. Current coordinate system: bafll alt nda son tan mlad n z WGS_1984_UTM_Zone_36N Projeksiyon sistemi oldu unu göreceksiniz. Tools Barda Full Extent butonuna basarak DataView da veriyi Dünya ölçe inde görüntüleyiniz (fiekil SORU 7.30). GCS_WGS_1984 D KKAT projeksiyon sisteminde tan ml olan Geo_25000 verisinin de, Data View da tan mlad n z WGS_1984_UTM_Zone_36N projeksiyon sistemine göre koordinat sistemi ve flekli de iflerek DataView üzerine geldi ini (on the fly projection) görebilirsiniz. AMAÇLARIMIZ Türkiye nin Dünya Üzerindeki AMAÇLARIMIZ yeri. K T A P K T A P TELEV ZYON TELEV ZYON NTERNET NTERNET DÜfiÜNEL M DÜfiÜNEL M SORU SORU D KKAT DataView da D KKAT görüntülenen Ulkeler.shp, Turkiye.shp ve Geo_25000.shp vektör verilerinin asl nda GCS_WGS_1984 projeksiyon sisteminde oldu unu, ancak flu anda ArcMap arayüzünde WGS_1984_UTM_Zone_36N projekisyon sisteminde görüntülendi ini unutmay n z. Ad m 32: AMAÇLARIMIZ Ekranda WGS_1984_UTM_Zone_36N projeksiyon sisteminde görüntülenen Ulkeler, Turkiye ve Geo_25000 shape vektör verilerini, ArcCatalog ortam nda tan m- AMAÇLARIMIZ lad n z gerçek projeksiyon sisteminde görüntülemek için; ArcMap DataView da K T A P farenin sa K tufluna T A Pbasarak Data Frame Properties fonksiyonunu seçiniz. Data Frame Properties penceresindeki Select a coordinate system alt nda yer alan Layers dizinindeki Ulkeler, Turkiye ve Geo_25000 shape vektör verilerinden birine ait TELEV ZYON GCS_WGS_1984 TELEV ZYON projeksiyon sistemini fare ile iflaretleyerek OK butonuna bas n z (fiekil 7.31). NTERNET NTERNET

18 7. Ünite - Projeksiyon Sistemleri ile lgili Uygulama 197 fiekil 7.31 GCS_WGS1984 projeksiyon sisteminin seçilmesi. Ad m 33: Tools Bar dan Zoom In butonunu seçerek DataView da Ankara ilini görüntüleyecek flekilde zoom lay n z. fiu anda ekranda tan ml olan GCS_WGS_1984 projeksiyon sistemine göre DataView n sa alt köflesinde yer alan koordinat de erlerini inceleyiniz. Tools Bar da Full Extent butonuna basarak DataView da veriyi Dünya ölçe inde görüntüleyiniz (fiekil 7.32).

19 198 Co rafi Bilgi Sistemleri fiekil 7.32 Ankara ilinin koordinat de erleri. Ad m 34: ArcMap arayüzündeki Main Menu de yer alan File > Save Project fonksiyonunu seçiniz. Save As penceresinde yer alan Save in: bölümüne Anadolu_Universitesi_ArcGIS_Uygulamalar dizinini tan mlay n z. File Name: bölümüne Uygulama01 yazarak Save butonuna bas n z (fiekil 7.33).

20 7. Ünite - Projeksiyon Sistemleri ile lgili Uygulama 199 fiekil 7.33 Anadolu_universite si_arcgis Uygulamalar dizini. fiu ana kadar yapm fl oldu unuz ifllemlerin tamam n Uygulama01.mxd proje dosyas olarak kaydetmifl oldunuz. ArcMap arayüzünden ç k p tekrar girme durumunda, ArMap arayüzünde yer alan File > Open project fonksiyonu ile tan mlad - n z Uygulama01.mxd dosyas n seçerek bu bölüme kadar yapt n z uygulamalara tekrar ulaflm fl olursunuz. Bu bölüme ait, bundan sonra gerçeklefltirece iniz uygulamalarda File > Save fonksiyonuna basarak projenizi *.mxd dosyas olarak kaydetmeyi unutmay n z. ArcMap arayüzünde görüntüledi iniz veriler üzerinde gerçeklefltirilen renk, semboloji, etiketlendirme, projeksiyon de iflimi gibi ifllemlerin kaydedildi i dosya, *.mxd uzant l bir proje dosyas d r. ArcMapDocument olarak tan mlanan bu dosyay Arc- Map arayüzüne geçtikten sonra File > Open Project fonksiyonu ile açabilirsiniz. ARCGIS ARCMAP ORTAMINDA PROJEKS YON S STEM NDEK VER LER N AYNI DÜZLEMDE GÖRÜNTÜLENMES Ad m 35: ArcMap arayüzünde yer alan Standart Tool Bar daki Add Data butonuna bas - n z (fiekil 7.34). fiekil 7.34 Standart araç çubu u. Ad m 36: Add Data penceresinde yer alan Look n bölümündeki C:\Anadolu_Universitesi_ArcGIS_Uygulamalari>Uygulama01 dizinini tan mlay n z ve bu dizindeki Uydu_Goruntusu.img raster verisini fare ile seçerek Add butonuna bas n z. ArcMap arayüzüne ekledi iniz Uydu_Goruntusu.img raster verisi, Catalog Tree penceresinde, di er vektör verilerin alt nda yer alacakt r. Catalog Tree penceresinde seçili olarak duran Uydu_Goruntusu.img raster verisi üzerinde farenin sol tufluna sürekli basarak, Geo_25000 verisinin üzerine tafl y p b rak n z (fiekil 7.35).

21 200 Co rafi Bilgi Sistemleri fiekil 7.35 UyduGoruntusu.im g raster verisi. fiekil 7.36 Ad m 37: ArcMap arayüzündeki Catalog Tree penceresinde yer alan Uydu_Goruntusu.img verisi üzerinde farenin sa tufluna basarak, Zoom To Layer fonksiyonunu seçiniz. Ekrandaki verilere ait DataView n sol alt köflesinde görüntülenen koordinat de erlerini inceleyiniz (fiekil 7.36). Uydu görüntülerinin koordinat de erleri.

22 7. Ünite - Projeksiyon Sistemleri ile lgili Uygulama Ad m 38: Ekranda GCS_WGS_1984 projeksiyon sisteminde (ölçü birimi Ondal k Dereceler) görüntülenen verileri, WGS_1984_UTM_Zone_36N projeksiyon sistemine (öl- çü birimi metre) dönüfltürüp görüntülemek için; ArcMap DataView da farenin sa tufluna basarak Data Frame Properties fonksiyonunu seçiniz. Data DÜfiÜNEL M Frame Properties penceresindeki Select a coordinate system alt nda yer alan Layers dizinindeki Uydu_Goruntusu.img raster verisi alt nda tan ml WGS_1984_UTM_Zone_36N projeksiyon sistemini fare ile iflaretleyerek OK butonuna bas n z (fiekil S ORU 7.37). WGS_1984_UTM_Zone_36N projeksiyon sisteminde (ölçü birimi metre) D KKAT tan ml olan Uydu_Goruntusu.img verisinin, Data View da tan ml olan GCS_WGS_1984 projeksiyon sistemine (ölçü birimi Ondal k Dereceler) göre koordinat sistemi ve flekli SIRA de iflerek S ZDE DataView üzerine geldi ini (on the fly projection) görebilirsiniz. 201 DÜfiÜNEL M SORU D KKAT AMAÇLARIMIZ fiekil 7.37 AMAÇLARIMIZ Uydu Görüntüsü. K T A P K T A P TELEV ZYON TELEV ZYON NTERNET NTERNET

23 202 Co rafi Bilgi Sistemleri fiekil 7.38 Data>Export data fonksiyonu. ARCGIS ARCMAP ORTAMINDA PROJEKS YON DÖNÜfiÜMÜ Ad m 39: Ekranda tan ml WGS_1984_UTM_Zone_36N projeksiyon sistemine gore verilerin farkl bir dosya isminde kaydedilmesi için; Table Of Contents penceresinde yer alan, Turkiye.shp vektör verisi üzerinde farenin sa tufluna basarak Data > Export Data fonksiyonunu seçiniz (fiekil 7.38). Ad m 40: Data Frame penceresinde, the data frame fonksiyonunu tan mlay n z. Output shapefile or feature class: bölümünde browse butonuna bas n z (fiekil 7.39).

24 7. Ünite - Projeksiyon Sistemleri ile lgili Uygulama 203 fiekil 7.39 The data frame fonksiyonu. Ad m 41: Saving Data penceresinde C:\Anadolu_Universitesi_ArcGIS_Uygulamalari > Uygulama01 dizinini tan mlay n z. Name: bölümüne Turkiye_UTM6 yazarak Save butonuna bas n z. Export Data penceresinde Ok butonuna bas n z. ArcMap penceresinde No butonuna basarak ifllemi sonland r n z (fiekil 7.40). DÜfiÜNEL M fiekil 7.40 Uygulama SIRA 01 S ZDE dizini. DÜfiÜNEL M SORU SORU DataView da görüntülenen Turkiye.shp vektör verisi, GCS_WGS_1984 D KKAT projeksiyon sisteminde tan ml d r. On The Fly özelli i ile flu anda ArcMap arayüzünde WGS_1984_UTM_Zo- D KKAT ne_36n Projeksiyon sisteminde görüntülenen Turkiye.shp SIRA vektör S ZDE verisini, WGS_1984_UTM_Zone_36N Projeksiyon sistemine göre dönüfltürerek farkl bir dosya isminde (Turkiye_UTM6.shp) kaydetmifl oldunuz. Uygulama01 dizininde hem GCS_WGS_1984 projeksiyon sisteminde hemde WGS_1984_UTM_Zone_36N AMAÇLARIMIZProjeksiyon AMAÇLARIMIZ sisteminde kay tl iki shape vektör verisi mevcuttur. Bu fonksiyonlar uygulayarak farkl bir projeksiyondan farkl bir projeksiyon sistemine veriyi dönüfltürmüfl oldunuz. K T A P K T A P Ad m 42: Data Frame penceresinde yer alan, Ulkeler.shp vektör verisi içinde ayn ifllemleri uygulay n z. WGS_1984_UTM_Zone_36N projeksiyon sistemine TELEV ZYON dönüfltürece- TELEV ZYON iniz yeni katman ad n, Ulkeler_UTM6.shp olarak kaydediniz (fiekil 7.41). NTERNET NTERNET

25 204 Co rafi Bilgi Sistemleri fiekil 7.41 Yeni katman ad n kaydetme. fiekil 7.42 Bofl bir ArcMap sayfas açma. Ad m 43: Main Menu de yer alan File > New fonksiyonunu seçiniz. Ekrandaki New penceresinde OK butonuna basarak, bofl bir ArcMap sayfas aç n z (fiekil 7.42). fiekil 7.43 Standart araç çubu u. Ad m 44: ArcMap arayüzünde yer alan Standart Tool Bar daki Add Data butonuna bas - n z (fiekil 7.43).

26 7. Ünite - Projeksiyon Sistemleri ile lgili Uygulama Ad m 45: Add Data penceresinde yer alan Look In bölümündeki C:\Anadolu_Universitesi_ArcGIS_Uygulamalari>Uygulama01 dizinini tan mlay n z ve bu dizindeki Ulkeler.shp dosyas n fare ile seçerek Add butonuna bas n z (fiekil 7.44). fiekil 7.44 Ulkeler.shp dosyas. 205 Ad m 46: ArcMap Data View da görüntülenen Ulkeler verisini, Tools Bar da yer alan Zoom In ve Pan fonksiyonlar n kullanarak inceleyiniz. Daha sonra Tools Bar da yer alan Full Extent butonuna bas n z. ArcGIS arayüzünün sa alt bölümünde yer alan koordinat de erlerinin Decimal Degrees olarak görüntülendi ini göreceksiniz. Ad m 47: Main Menu de yer alan File > New fonksiyonunu seçiniz. Ekrandaki New penceresinde OK butonuna basarak bofl bir ArcMap sayfas aç n z (fiekil 7.45). fiekil 7.45 Ulkeler.shp dosyas.

27 206 Co rafi Bilgi Sistemleri fiekil 7.46 Ulkeler_UTM6.shp dosyas. Ad m 48: ArcMap arayüzünde yer alan Standart Tool Bar daki Add Data butonuna bas - n z. Add Data penceresinde yer alan Look In bölümündeki C:\Anadolu_Universitesi_ArcGIS_Uygulamalari>Uygulama01 dizinini tan mlay n z ve bu dizindeki Ulkeler.UTM6.shp dosyas n fare ile seçerek Add butonuna bas n z (fiekil 7.46). fiekil 7.47 Ulkeler_UTM6.shp vectör verisi. Ad m 49: ArcMap Data View da görüntülenen Ulkeler_UTM6.shp vektör verisini, Tools Bar da yer alan Zoom In ve Pan fonksiyonlar n kullanarak inceleyiniz. Daha sonra Tools Bar da yer alan Full Extent butonuna bas n z. ArcGIS arayüzünün sa alt bölümünde yer alan koordinat de erlerinin metre olarak görüntülendi ini göreceksiniz (fiekil 7.47). Ad m 50: C:\Anadolu_Universitesi_ArcGIS_Uygulamalari>Uygulama01 dizininde yer alan Turkiye ve Turkiye_UTM6 shape vektör verilerini ArcMap arayüzünde ayr ayr ça- r p görüntüleyiniz. Görüntüledi iniz bu verilerin flekil ve koordinat de erlerini inceleyiniz.

28

ÖNSÖZ. Sistemin Başarısı bu teknolojileri kullanacak personel ve yöneticilerin eğitimine bağlıdır. En Önemli faktör bu konuda yetişmiş 'insan' dır.

ÖNSÖZ. Sistemin Başarısı bu teknolojileri kullanacak personel ve yöneticilerin eğitimine bağlıdır. En Önemli faktör bu konuda yetişmiş 'insan' dır. ÖNSÖZ Kalite Politikamız; Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama konusunda Türkiye de; Kamu Kurumları, Askeri Kurumlar, Özel Sektör ve Üniversite hizmet alanlarına kurumsallaşmış bir iş anlayışı

Detaylı

CityEngine 2012.1. Yardım Dokümanı. Bölüm 9 COĞRAFİ KOORDİNATLANDIRMA. Esri Türkiye www.esriturkey.com.tr

CityEngine 2012.1. Yardım Dokümanı. Bölüm 9 COĞRAFİ KOORDİNATLANDIRMA. Esri Türkiye www.esriturkey.com.tr CityEngine 2012.1 Yardım Dokümanı Bölüm 9 COĞRAFİ KOORDİNATLANDIRMA Esri Türkiye www.esriturkey.com.tr İçindekiler 1. Ekran Koordinat Sistemi (Scene Coordinate System)... 1 Varsayılan Ekran Koordinat Sistemi

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DERSİ 1. UYGULAMA KLAVUZU

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DERSİ 1. UYGULAMA KLAVUZU Ders kapsamında kullanılacak olan Arc/Info 10.0 yazılımı aşağıdaki görüldüğü şekilde tüm programlar sekmesinden ArcGIS programı adı altında yer almaktadır. Yazılımın ArcMap ve ArcCatalog arayüzü geniş

Detaylı

Coğrafi Referanslandırma (GeoReferencing)

Coğrafi Referanslandırma (GeoReferencing) Hedefler Raster Verinin Rectify Edilmesi Bölüm 1 Coğrafi Referanslandırma (GeoReferencing) ArcGIS Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımı ile, Haritalarının sayısallaştıılmasında altık olarak kullanılan 6 Derecelik

Detaylı

CBS Arc/Info Kavramları

CBS Arc/Info Kavramları Arc/Info Kavramları Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi (ESRI) Environmental Systems Research Institute Dünyadaki 50 büyük yazılım şirketinden birisidir Pazarın 1/3

Detaylı

1. Başlat> Tüm Programlar > ArcGIS 10 > ArcMap 10 üzerine çift tıklayınız.

1. Başlat> Tüm Programlar > ArcGIS 10 > ArcMap 10 üzerine çift tıklayınız. ArcGIS 10 Uygulama 1 : 1. Başlat> Tüm Programlar > ArcGIS 10 > ArcMap 10 üzerine çift tıklayınız. ArcMap arayüzü açıldığında karşınıza ilk olarak aşağıdaki pencere çıkacaktır. Harita çıktı işlemlerine

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ

Detaylı

CBS Arc/Info Kavramları

CBS Arc/Info Kavramları Arc/Info Kavramları Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Arc/Info 9.3? ArcGIS Desktop o ArcView: çok kapsamlı veri kullanımı, haritalama ve analizler üzerine odaklanır. o o ArcEditor: ArcView

Detaylı

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi

K12NET Eğitim Yönetim Sistemi TEOG SINAVLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni sınav sistemi TEOG, yani Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş Sınavlarında öğrenciler, 6 dersten sınav olacaktır. Öğrencilere Türkçe, Matematik, T.C. İnkılap Tarihi

Detaylı

Alt Araç Çubuğu (Durum Çubuğu) Projeksiyon Bilgisi

Alt Araç Çubuğu (Durum Çubuğu) Projeksiyon Bilgisi Araç Çubukları Araç Çubukları Alt Araç Çubuğu (Durum Çubuğu) Görüntüleme Koordinat Bilgisi Ölçek Bilgisi Projeksiyon Bilgisi Proje Menüsü Araçları Yeni Proje Aç ; Yeni proje oluşturmak için kullanılır.

Detaylı

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Kursu

Detaylı

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI

HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI HUZURSOFT GÖRÜŞME TAKİP PROGRAMI 1.YENİ MÜŞTERİ EKLE Müşteri bilgilerini bu bölümde gireriz. Müşterilerinizi gruplamak isterseniz sağ tarafta bulunan butona tıklayarak açılan pencere grup ekle diyerek

Detaylı

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Genel

Detaylı

QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI

QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI LAB DA İŞLENECEK KONULAR: 1 Cbs nedir ve cbs ile ilgili karşilaşilabilecek temel kavramlar nelerdir? 2 Cbs yazilimlari / quantum cbs yazilimi üzerinden örneklendirme

Detaylı

10. Aynı şekilde New Data Frame üzerinde sağ tıklayarak Properties i seçiniz ve General sekmesinden Name kısmına Sağlık yazınız. OK i tıklayınız.

10. Aynı şekilde New Data Frame üzerinde sağ tıklayarak Properties i seçiniz ve General sekmesinden Name kısmına Sağlık yazınız. OK i tıklayınız. 10. Aynı şekilde New Data Frame üzerinde sağ tıklayarak Properties i seçiniz ve General sekmesinden Name kısmına Sağlık yazınız. OK i tıklayınız. Sağlık veri çerçevesi üzerinde sağ tıklayarak Activate

Detaylı

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası

Şekil 1. Sistem Açılış Sayfası Sistemin Kullanım Amacı E-Tedarik, Türkiye Petrolleri nin doğrudan alım süreci sırasında firmalardan teklif alma kısmının elektronik ortama aktarılması amacıyla oluşturulmuş bir web tabanlı sistemdir.

Detaylı

ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi

ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi Eğitim Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi Genel Esri yazılımları

Detaylı

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (ArcGIS-SQL)

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (ArcGIS-SQL) Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (ArcGIS-SQL) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü 2014 2015 Güz Yarıyılı Uygulama 2 ArcGIS Yazılımı ile Mekânsal

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS) DERS BİLGİ NOTLARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS) DERS BİLGİ NOTLARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS) DERS BİLGİ NOTLARI Doç. Dr. Aykut AKGÜN Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 2 BÖLÜM 1 SAYISALLAŞTIRMA VE SHAPE FILE DOSYALARI

Detaylı

Yeni Ebrary Arayüzü Kullan lavuzu

Yeni Ebrary Arayüzü Kullan lavuzu Yeni Ebrary Arayüzü Kullan lavuzu KAPSAM E-kitap say : 48406 Kapsad koleksiyon say : 16 koleksiyon (Antropoloji ve Sosyoloji, letme ve Ekonomi, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, E itim, Mühendislik ve

Detaylı

Digifresh Kullanım Kılavuzu

Digifresh Kullanım Kılavuzu DigiFresh programını çalıştırmadan önce bilgisayarınıza Net Framework kütüphanesinin yüklü olması gerekmektedir. Aşağıdaki linkten indirelebilir. http://www.microsoft.com/tr-tr/download/confirmation.aspx?id=17851

Detaylı

MÜHENDİSLİ ÇİZİMLERİ LABORATUVAR UYGULAMASI

MÜHENDİSLİ ÇİZİMLERİ LABORATUVAR UYGULAMASI MÜHENDİSLİ ÇİZİMLERİ LABORATUVAR UYGULAMASI Önemli Not: Geçen haftaki uygulamada AutoCAD in menü ve kısayolları yüklenememişti. Bu sorun hala devam ediyorsa aşağıda verilen işlem sırasını takip ederek

Detaylı

PROFESSIONAL DEVELOPMENT COLLECTION GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

PROFESSIONAL DEVELOPMENT COLLECTION GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ PROFESSIONAL DEVELOPMENT COLLECTION 1 KAPSAM Profesyonel eğitmenler e ve araştırmac rmacılar için i in tasarlanmış ıştır. Eğitim ve ilişkili disiplinlerden 350 si hakemli dergi olmak üzere yaklaşı şık

Detaylı

Command: zoom [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: a

Command: zoom [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] <real time>: a AUTOCAD: ZOOM Menü : VIEW ZOOM Komut: zoom Komut Kısaltma: Z Command: zoom [All/Center/Dynamic/Extents/Previous/Scale/Window] : a All: Çizim limitleri içindeki çizimi ekrana sığdıracak şekilde

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II 0 BÖLÜM 1 ORCAD PROGRAMINA GİRİŞ: OR-CAD programını başlatmak için Başlat menüsünden programlara gelinir. Programların içerisinde ORCAD Release 9 ve bunun içerisinden de ORCAD Capture seçilir. Karşımıza

Detaylı

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER

Ö RENME FAAL YET - 6 Ö RENME FAAL YET - 6 6. SLAYT LEMLER AMAÇ Ö RENME FAAL YET - 6 Bu faaliyette verilen bilgiler do rultusunda, sunuya ses ve görüntü dosyalar eklemeyi, sayfalar aras ndaki geçi leri düzenleyebilmeyi, nesnelere animasyonlar ekleyebilmeyi ö renecek,

Detaylı

MÜHENDİSLİKTE PROJELENDİRME I-II JEOLOJİK VE TOPOGRAFİK VERİLERİN ARC GIS İLE YORUMLANMASI İPEK TAŞDELEN. Prof.Dr.: Doğan AYDAL

MÜHENDİSLİKTE PROJELENDİRME I-II JEOLOJİK VE TOPOGRAFİK VERİLERİN ARC GIS İLE YORUMLANMASI İPEK TAŞDELEN. Prof.Dr.: Doğan AYDAL ANKARA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE PROJELENDİRME I-II KONU: JEOLOJİK VE TOPOGRAFİK VERİLERİN ARC GIS İLE YORUMLANMASI HAZIRLAYAN: İPEK TAŞDELEN DANIŞMAN:

Detaylı

1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama Đşlemleri

1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi Tanımlama Đşlemleri MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU MESAJ TĐPĐ VE MESAJ FONKSĐYONU BAZINDA BĐLDĐRĐM MAIL ADRESĐ TANIMLAMA Đçindekiler Đçindekiler... 2 1. Mesaj Tipi ve Mesaj Fonksiyonu Bazında Bildirim Mail Adresi

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DERSİ 2. UYGULAMA KLAVUZU

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DERSİ 2. UYGULAMA KLAVUZU ArcCatalog programı kullanılarak koordinatlı haritayı kayıt ettiğimiz cbs_078160 adlı klasörde veri tabanı oluşturulacaktır. Bu amaçla ArcCatalog programında personel geodatabase, fature dataset ve feature

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN HARİTA VE FOTOGRAMETRİ MÜDÜRLÜĞÜ CBS BAŞMÜHENDİSLİĞİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN HARİTA VE FOTOGRAMETRİ MÜDÜRLÜĞÜ CBS BAŞMÜHENDİSLİĞİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORMAN HARİTA VE FOTOGRAMETRİ MÜDÜRLÜĞÜ CBS BAŞMÜHENDİSLİĞİ 2010 İÇİNDEKİLER KONU SAYFA Veritabanının oluşturulması......3 Koordinat Sistemi...6 Feature Class Oluşturmak........8 Pafta

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş Eğitimi. CAN KARA info@cyprusgiscenter.com Eylül 2012

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş Eğitimi. CAN KARA info@cyprusgiscenter.com Eylül 2012 Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş Eğitimi CAN KARA info@cyprusgiscenter.com Eylül 2012 Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş Eğitimi ĠÇERĠK BÖLÜM I - COĞRAFĠ BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ BÖLÜM II - ARCGIS DESKTOP YAZILIM

Detaylı

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma

Message Broadcasting. İşletim ortamı. Message Broadcasting'in Yüklenmesi. Mesaj Oluşturma Message Broadcasting Message Broadcasting, bir EasyMP Monitor eklentisidir. Yöneticiler eklentiyi kullanarak ağ üzerindeki bir veya daha fazla projektöre ya da tüm projektörlere mesaj veya duyuru gönderebilirler.

Detaylı

MS Outlook Programında İmzamatik Kullanımı

MS Outlook Programında İmzamatik Kullanımı MS Outlook Programında İmzamatik Kullanımı Öncelikle MS Outlook programında mevcut sertifikalarınızın tanıtılması gerekmektedir. Bu işlem manuel olarak yapılmalıdır. 1.) MS Outlook Programında sertifikaları

Detaylı

KONU: GPS YARDIMIYLA KORDİNATLARI BİLİNEN YERE GİDEBİLMEK

KONU: GPS YARDIMIYLA KORDİNATLARI BİLİNEN YERE GİDEBİLMEK KONU: GPS YARDIMIYLA KORDİNATLARI BİLİNEN YERE GİDEBİLMEK İçindekiler 1. GPS Hakkında Genel Bilgiler a. GPS nedir? b. GPS nasıl çalışır? 2. Kullanılacak GPS in Tanıtımı 3. GPS in Kullanımı 4. Noktaların

Detaylı

Dosya(FILE) araç çubuğu

Dosya(FILE) araç çubuğu Dosya(FILE) araç çubuğu NEW DESİGN, Yeni çalışma sayfası açmayı sağlar. OPEN DESIGN, Yüklü ve/veya önceki çalışmaları açar. SAVE current DESIGN, Geçerli çalışmayı kaydetmeyi sağlar. IMPORT SECTION, Mevcut

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI. 1. coğrafi olarak referanslama (registration): Coğrafi veriyi seçilen bir koordinat sisteminde

QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI. 1. coğrafi olarak referanslama (registration): Coğrafi veriyi seçilen bir koordinat sisteminde QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI LAB DA İŞLENECEK KONULAR: 1. coğrafi olarak referanslama (registration): Coğrafi veriyi seçilen bir koordinat sisteminde gerçek koordinatlarına oturtma 2. raster/hücre

Detaylı

Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri

Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi Instructional Technologies Support Office Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri Semboller, Ses Ekleme, Video Ekleme Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

ArcGIS 10.1. 3D Analiz

ArcGIS 10.1. 3D Analiz ArcGIS 10.1 3D Analiz i Esri Türkiye Yayın Katalog Bilgisi ArcGIS for Desktop 10.1 Yazarlar: Fatih OCAK, Seda SERT, Ömer ÜNSAL 255 s. : 20x24 cm (Esri Türkiye Yayın no: 17) ISBN: 978-605-61632-5-8 Dağıtım

Detaylı

Primal Pictures Kullanım Kılavuzu. www.primalpictures.com

Primal Pictures Kullanım Kılavuzu. www.primalpictures.com Primal Pictures Kullanım Kılavuzu www.primalpictures.com 2 Başlangıç http://ovidsp.ovid.com adresine gidiniz Kullanıcı adı ve şifrenizi giriniz. Start OvidSP sekmesine tıklayınız Kurumsal IP tanımlı erişim

Detaylı

CBS DE PROGRAMLAMA DERSİ NOTLARI

CBS DE PROGRAMLAMA DERSİ NOTLARI CBS DE PROGRAMLAMA DERSİ NOTLARI OPEN STREET MAP VERİLERİNİN POSTGRESQL/POSTGIS VERİTABANINA AKTARILMASI GEOSERVER DA YAYINLANMASI Yrd. Doç. Dr. Özgün AKÇAY ÇOMÜ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 24.12.2015

Detaylı

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES

BÖLÜM 1 : ENERJ YÖNET C S N N B LD R LMES YEN LENEB L R ENERJ GENEL MÜDÜRLÜ Ü ENVER PORTALI ENERJ YÖNET C S MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU DUYURU: 18/04/2007 tarih ve 5627 Say l Enerji Verimlili i Kanunu kapsam nda 27/10/2011 tarih ve 28097 Say l Resmi

Detaylı

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1 MICROSOFT WORD 2002 Microsoft Word 2002, bir kelime işlem programı olup, Microsoft Office XP bileşenidir. Word 2002 programı kullanılarak, mektup, rapor, kitap gibi belgeler hazırlanabilir. Bu belgelere

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

WEB TASARIM. CSS, IFRAME, TEMPLATE, SLICE, INCLUDE(php komutu) Tarık ÖZEL

WEB TASARIM. CSS, IFRAME, TEMPLATE, SLICE, INCLUDE(php komutu) Tarık ÖZEL WEB TASARIM CSS, IFRAME, TEMPLATE, SLICE, INCLUDE(php komutu) Tarık ÖZEL İçindekiler Konular Sayfa Slice 2 Iframe 12 CSS 16 Include (php komutu) 20 1 Slice Fireworks te yapacağımız sitenin boyutuna göre

Detaylı

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar

Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar Ulakbim Ulusal Veri Tabanlar EBSCOhost E itimi support.ebsco.com EBSCO nun Ocak ay nda tüm EKUAL konsorsiyumu üyelerine sundu u ULAKB M Ulusal Veri Taban (UVT) tan na ho geldiniz. Bu e itimde, EBSCOhost

Detaylı

B LG VE LET fi M TEKNOLO LER 2 ÜN TE I

B LG VE LET fi M TEKNOLO LER 2 ÜN TE I ÜN TE I ELEKTRON K TABLOLAMA A. BAfiLANGIÇ 1. Elektronik Tablolama Uygulamas yla lk Ad mlar a. Elektronik tablolama uygulamas n açma b Kay tl bir dosyay açma c. Birden çok elektronik tablolama dosyas n

Detaylı

Koordinat Referans Sistemleri

Koordinat Referans Sistemleri Koordinat Referans Sistemleri Harita yapımında geometrik süreç Küre Referans yüzeyin seçimi Elipsoit Ölçek küçültme Dünya/Jeoit Harita düzlemine izdüşüm Harita Fiziksel yer yüzünün belli bir şekli yok,

Detaylı

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s 331 13. Gerçel Say lar Kümesi Nihayet gerçel say lar tan mlayaca z. Bir sonraki bölümde gerçel say lar üzerine dört ifllemi ve s ralamay tan mlay p bunlar n özelliklerini

Detaylı

Gerekli bağlantıları yapıp, ACS420 V3.03 programını çalıştırınız. Program açıldığında, LMS14 ün içindeki parametrelerin okunmasını bekleyiniz.

Gerekli bağlantıları yapıp, ACS420 V3.03 programını çalıştırınız. Program açıldığında, LMS14 ün içindeki parametrelerin okunmasını bekleyiniz. Gerekli bağlantıları yapıp, ACS420 V3.03 programını çalıştırınız. Program açıldığında, LMS14 ün içindeki parametrelerin okunmasını bekleyiniz. Aşağıdaki pencereyi gördükten sonra cihazınız parametre ayarı

Detaylı

Toplu Kayıt Kullanıcı Kitapçığı

Toplu Kayıt Kullanıcı Kitapçığı OnSync Web Toplantı, Sanal Sınıf, Web ve Video Toplantı Servisi Toplu Kayıt Kullanıcı Kitapçığı 1 Öncelikle Etgi Grup u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. OnSync sistemine giriş yapmadan önce toplu

Detaylı

Sadece kabloda sıcaklığın 100º Fahrenheit düşmesine bağlı olarak oluşan mesnet reaksiyonlarını ve yer değiştirmeleri belirleyiniz.

Sadece kabloda sıcaklığın 100º Fahrenheit düşmesine bağlı olarak oluşan mesnet reaksiyonlarını ve yer değiştirmeleri belirleyiniz. Problem V Sıcaklık Yüklemesi Çelik E = 29000 ksi Poisson oranı = 0.3 Sıcaklık genleşme katsayısı = 0.0000065 (Fahrenheit) Kiriş-kolon bağlantıları rijit Kablo her iki ucundan mafsallı Yapılacaklar Sadece

Detaylı

MPLAB IDE v7.60 PROGRAMI KULLANIMI

MPLAB IDE v7.60 PROGRAMI KULLANIMI MPLAB IDE v7.60 PROGRAMI KULLANIMI MPLAB IDE programı mikroişlemciler için hazırlanmış bir derleyici programdır. Microchip firması tarafından hazırlanmıştır. (Resim 1) MPLAB programı assembly dilinde simulasyon,

Detaylı

Kirişte açıklık ortasındaki yer değiştirmeyi bulunuz. Kirişin kendi ağırlığını ihmal ediniz. Modeli aşağıdaki gibi hazırlayınız:

Kirişte açıklık ortasındaki yer değiştirmeyi bulunuz. Kirişin kendi ağırlığını ihmal ediniz. Modeli aşağıdaki gibi hazırlayınız: Problem W Trapez Yüklü Basit Kiriş Çelik E = 29000 ksi Poisson oranı = 0.3 Kiriş = W21X50 Yapılacaklar Kirişte açıklık ortasındaki yer değiştirmeyi bulunuz. Kirişin kendi ağırlığını ihmal ediniz. Modeli

Detaylı

FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ. 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin

FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ. 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin 2- Açılan sayfadan, oluşturulmak istenen sitenin içeriğine göre hazır şablon

Detaylı

AUTOCAD: Çizime hazırlık

AUTOCAD: Çizime hazırlık AUTOCAD: Çizime hazırlık Layer Ayarları Menü : FORMAT LAYERS Komut: layers Komut Kısaltma: LA Çizimde kullanılacak katmanları (layers) ve her katmanda kullanılacak çizgi tipini, rengini ve kalınlığı ayarlanır.

Detaylı

A) Kenarlar kesilmeden Paftanın SayısallaĢtırılması: B) Erdas Programı ile kenar kesme: rectify

A) Kenarlar kesilmeden Paftanın SayısallaĢtırılması: B) Erdas Programı ile kenar kesme: rectify A) Kenarlar kesilmeden Paftanın SayısallaĢtırılması: 1. ArcMap programında boş bir çalışma sayfası aç, 2. simgesini kullanarak sayısallaştırılacak ve kenarları kesilecek paftayı aç. (İlk kez çalışılıyorsa

Detaylı

Bölüm 1 - PowerPoint 2010 Programını Başlatmak

Bölüm 1 - PowerPoint 2010 Programını Başlatmak 2 Bölüm 1 - PowerPoint 2010 Programını Başlatmak Microsoft PowerPoint programı slayt ve sunu hazırlamak için kullanılan oldukça güçlü bir programdır. PowerPoint programında hazırladığınız slaytlar (sayfalar)

Detaylı

1. Verileri Görüntüleme

1. Verileri Görüntüleme 1. Verileri Görüntüleme Dersin Amacı Bu derste, MapInfo nun Hızlı Başlangıç diyaloğunu kullanarak MapInfo tablo sunu açmayı göreceğiz. MapInfo tabloları değişik formatlarda veri içerdiklerinden verileri

Detaylı

4CO RAF B LG S STEMLER

4CO RAF B LG S STEMLER 4CO RAF B LG S STEMLER Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Co rafi Bilgi Sistemlerinde veri haz rlama için kullan lan araçlar tan mlayabilecek, Raster veri konumland rma ifllemini aç klayabilecek,

Detaylı

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK

BQTEK SMS Asistan. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.0 09.05.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 Genel Bilgi... 3 Uygulamanın İndirilmesi... 3 iphone için... 3 Android için... 3 Windows ve Mac için... 3 Uygulamanın

Detaylı

Sketch Up. www.emrahyumuk.com - Bilgisayar Dersleri 1. 3 Boyutlu Çizimler ve Google

Sketch Up. www.emrahyumuk.com - Bilgisayar Dersleri 1. 3 Boyutlu Çizimler ve Google 3 Boyutlu Çizimler ve Google Sketch Up Sizde kendi evinizi Google Earth ün içinde gördüğümüz 3 boyutlu yapılar gibi yapıp Google Earth'e yüklemek ister misiniz? O zaman Google SketchUp ı öğrenin. 3 boyutlu

Detaylı

A1FX MT4 İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu

A1FX MT4 İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu A1FX MT4 İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu İçindekiler: 1- Demo Hesap Açılışı (Gerçek Hesap Girişi) 2- Genel Görünüm 3- Alım-Satım İşlemleri 4- Stop-Limit İşlemleri 5- Pozisyon Kapatma 6- Grafiklerin Kullanımı

Detaylı

ihmal edilmeyecektir.

ihmal edilmeyecektir. q h q q h h q q q y z L 2 x L 1 L 1 L 2 Kolon Perde y x L 1 L 1 L 1 = 6.0 m L 2 = 4.0 m h= 3.0 m q= 50 kn (deprem) tüm kirişler üzerinde 8 kn/m lik düzgün yayılı yük (ölü), tüm döşemeler üzerinde 3 kn/m

Detaylı

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Su Yönetimi Genel Bir platform olarak ArcGIS,

Detaylı

StructureMap (Yap Haritas )

StructureMap (Yap Haritas ) StructureMap (Yap Haritas ) HDS Gen 2 Ek i Yap Haritas, SideScan (Yan Tarama) sonar sinyallerini haritan n üstünde görüntülemenizi sa layarak teknenizin altındaki ve yan ndaki dip yap s n n bir kufl bak

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ ERIC 1 KAPSAM ERIC, eğitim ve ilişkili konularda temel bir veri tabanıdır. Eğitim ve ilişkili konulardaki 980'den fazla dergide yer alan makalelerin özetçe ve bibliyografik bilgilerini, 1967'den günümüze,

Detaylı

ECONLIT WITH FULL TEXT GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ

ECONLIT WITH FULL TEXT GAZİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZ KÜTÜPHANESİ ECONLIT WITH FULL TEXT 1 KAPSAM American Economic Association tarafından hazırlanan veri tabanı, 480 den fazla derginin tam metnini, ambargosuz olarak sunmaktadır. American Economic Review, Journal of

Detaylı

E-Fatura Aktarımı. EFatura Aktarım Ekranı

E-Fatura Aktarımı. EFatura Aktarım Ekranı E-Fatura Aktarımı EFatura Aktarım Ekranı E-Fatura ekranını açmak için Aktarım yapmak istediğiniz depoyu tanımladıysanız (bakınız: Depo Kartı), yukarıdaki menüden aktarım yapmak istediğiniz depoyu seçiniz.

Detaylı

Teknik Doküman. Şekil 01. Şekil 02

Teknik Doküman. Şekil 01. Şekil 02 Teknik Doküman Teknik Doküman Numarası: 10740 Yayım Tarihi: 03.02.2006 Ürün: Autodesk Revit 7-9 Konu: 3B AutoCAD ve 3ds MAX nesnelerinin Revit e alınması Tür: Öğretici Revizyon No: 0 Revizyon Tarihi: Autodesk

Detaylı

OYAK YATIRIM FX Meta İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu

OYAK YATIRIM FX Meta İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu İçindekiler: FX Meta İşlem Platformu Kullanma Kılavuzu 1- Demo Hesap Açılışı 2- Genel Görünüm 3- Alım-Satım İşlemleri 4- Stop-Limit İşlemleri 5- Pozisyon Kapatma 6- Grafiklerin Kullanımı 7- Göstergeler

Detaylı

CAEeda TM OM6 KANADI MODELLEME. EDA Tasarım Analiz Mühendislik

CAEeda TM OM6 KANADI MODELLEME. EDA Tasarım Analiz Mühendislik CAEeda TM OM6 KANADI MODELLEME EDA Tasarım Analiz Mühendislik 1. Kapsam Kanat Sınırlarını Çizme Taban Kanat Profilinin Hücum ve Firar Kenarları Sınırlarını Çizme Kanat Profilini Dosyadan (.txt) Okuma Geometrik

Detaylı

Facebook connect ile kullanıcı giriş çıkış

Facebook connect ile kullanıcı giriş çıkış Facebook connect ile kullanıcı giriş çıkış 12 Mayıs Salı 09 Diğer Dökümanlar http://mfyz.com/facebook-connect-ile-kullanici-giris-cikis Facebook Connect Nedir? Facebook, uzun süredir api'si dışında connect

Detaylı

TĐGEM CBS Projesi Harita Sayfası Yardım Dokumanı

TĐGEM CBS Projesi Harita Sayfası Yardım Dokumanı TĐGEM CBS Projesi Harita Sayfası Yardım Dokumanı 1. Haritalama Özellikleri: Ana sayfada yer alan işletmeye ait genel katmanların görüntülendiği ve temel sorguların bulunduğu harita tüm birim ve kullanıcılar

Detaylı

Pro\ENGINEER WILDFIRE 3.0 PROGRAMININ TANITILMASI

Pro\ENGINEER WILDFIRE 3.0 PROGRAMININ TANITILMASI 1 Pro\ENGINEER WILDFIRE 3.0 PROGRAMININ TANITILMASI A Model Tree ( Model Ağacı ) sıralanır. Program Ekranı : Bu kısımda parça modelleme sırasında uygulanan işlemler B Browser Çizim Alanı : Bu kısım Pro\ENGINEER

Detaylı

4. HAFTA OLASILIK VE STAT ST K. Olas Durumlar Belirleme. n aç klar ve hesaplar. 2. Permütasyon ve kombinasyon. aras ndaki fark aç klar.

4. HAFTA OLASILIK VE STAT ST K. Olas Durumlar Belirleme. n aç klar ve hesaplar. 2. Permütasyon ve kombinasyon. aras ndaki fark aç klar. 259 E K İ M L Ü L Y E Y 2. HFT 1. HFT 5. HFT. HFT 3. HFT HFT 2 ST LNI OLSILIK VE STT ST K OLSILIK VE STT ST K OLSILIK VE STT ST K SYILR SYILR... LKÖ RET M OKULU MTEMT K...8... SINIF ÜN TELEND R LM fi YILLIK

Detaylı

5CO RAF B LG S STEMLER

5CO RAF B LG S STEMLER 5CO RAF B LG S STEMLER Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Co rafi Bilgi Sistemlerinde mekansal analiz için kullan lan araçlar tan mlayabilecek, Ç kar m analizlerini aç klayabilecek, Çak flt rma

Detaylı

Web Sayfasına Video Eklemek

Web Sayfasına Video Eklemek Web Sayfasına Video Eklemek Flv dosyanın oluşturulması ve Flash üzerinden video arayüzü ile sayfanın oluşturulması "Macromedia Flash 8 Video Encoder" simgesini tıklayıp video encoderini calistiriyoruz.

Detaylı

Primal Pictures:Yeni Özellikler. Primal Pictures PowerPoint Sunumu

Primal Pictures:Yeni Özellikler. Primal Pictures PowerPoint Sunumu Primal Pictures:Yeni Özellikler Primal Pictures PowerPoint Sunumu Primal Pictures: Yeni Özelliklere Bakış Yeni ürün arayüzünün gösterimi Yeni ürünlerin gösterimi Sistematik Anatomi Dişçilik Anatomisi Bölgesel

Detaylı

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ Başar Bilgisayar Sistemleri Ve İletişim Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: basar@basarsoft.com.tr

Detaylı

ArcGIS Viewer for Silverlight (Giriş)

ArcGIS Viewer for Silverlight (Giriş) 18. Esri Kullanıcıları Konferansı 7-8 Ekim 2013 ODTÜ, Ankara Teknik Atölye ArcGIS Viewer for Silverlight (Giriş) Fatih OCAK Erhan YILDIRIM İçerik ArcGIS Viewer for Silverlight Nedir? Öne Çıkan Özellikleri

Detaylı

Yardım Dosyası Kullanımı

Yardım Dosyası Kullanımı Yardım Dosyası Kullanımı Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama @6 serisi paketlerde bulunan yardım dosyalarına erşebilmek

Detaylı

Bu döküman Niğde Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi için kullanma kılavuzudur. İçerik olarak, sistemin kullanım şeklini göstermektedir.

Bu döküman Niğde Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi için kullanma kılavuzudur. İçerik olarak, sistemin kullanım şeklini göstermektedir. Bu döküman Niğde Üniversitesi Akademik Bilgi Sistemi için kullanma kılavuzudur. İçerik olarak, sistemin kullanım şeklini göstermektedir. Akademik Bilgi Sistemi ne http://mf.nigde.edu.tr/akbis adresinden

Detaylı

BİL BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (JAVA)

BİL BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (JAVA) BİL 141 - BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA (JAVA) KURULUM DÖKÜMANI Ders kapsamında lab saatlerinde veya lab saatleri dışında Java kodları yazabilmek ve çalıştırabilmek için bilgisayarınıza bazı yazılımların kurulması

Detaylı

1. MS Excel Çalışması

1. MS Excel Çalışması 1. MS Excel Çalışması 1.1. Pivot Tablo Oluşturma Pivot tablo çalışması için aşağıdaki yönlendirmeyi takip edin: 1. E-posta ile gönderilen BT Final.xlsx dosyasını açın. 2. Dosyayı, Farklı Kaydet diyerek

Detaylı

VİDEO SUNUM KAYDETME(CAM STUDIO RECORDER)

VİDEO SUNUM KAYDETME(CAM STUDIO RECORDER) VİDEO SUNUM KAYDETME(CAM STUDIO RECORDER) Sunumunu uzaktan video ile yapacak olan katılımcılar için aşağıda kullanımını verdiğimiz program yardımıyla ekranımızdaki tüm görüntüleri, video dosyası olarak

Detaylı

Pikatel Airmax Web Arayüzü

Pikatel Airmax Web Arayüzü Pikatel Airmax Web Arayüzü Modemi, kutunun içerisinden ç kan cd ile değil de web arayüzünden kurmak için aşağ daki ad mlar takip ediniz. Önerilen cd ile kurulumdur. Pikatel Airmax web arayüzü, ADSL2+ operatör

Detaylı

MICROSOFT WORD Şekil 1

MICROSOFT WORD Şekil 1 MICROSOFT WORD 2000 Microsoft Word, bir kelime işlem programı olup, çok gelişmiş bir Windows altı programdır. Word programı kullanılarak; mektup, rapor, kitap gibi belgeler hazırlanabilir. Bu belgelere

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemi Dersi

Coğrafi Bilgi Sistemi Dersi Coğrafi Bilgi Sistemi Dersi Laboratuar Uygulama Notları 2011-2012 Bahar Prof. Dr. Fatmagül Kılıç Yıldız Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü 1 İçindekiler 1. CBS Dersi Projeleri, Yazılım ve Veriler

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ DİSK SİSTEMİ KULLANIMI

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ DİSK SİSTEMİ KULLANIMI İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ DİSK SİSTEMİ KULLANIMI İzmir Ekonomi Üniversitesi akademik ve idari personeli Merkezi Disk Sistemi nden (FileServer) yararlanabilmektedir. Merkezi Disk Sistemi nde kişisel,

Detaylı

CBS. Projeksiyon. CBS Projeksiyon. Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi 2010, EZB

CBS. Projeksiyon. CBS Projeksiyon. Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi 2010, EZB Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Elipsoid şeklindeki dünyanın bir düzlem üzerine indirilmesi ve koordinatlarının matematiksel dönüşümleridir. Harita üç şekilde projeksiyonu

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ ARCGIS SCHEMATİCS EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ ARCGIS SCHEMATİCS EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ ARCGIS SCHEMATİCS EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 3 Gün 18 Saat COĞRAFİ BİLGİ

Detaylı

Tomcat Uygulama Sunucusunun Kurulumu. İlk olarak http://tomcat.apache.org adresine gidiyoruz.

Tomcat Uygulama Sunucusunun Kurulumu. İlk olarak http://tomcat.apache.org adresine gidiyoruz. Tomcat Uygulama Sunucusunun Kurulumu İlk olarak http://tomcat.apache.org adresine gidiyoruz. Tomcat Uygulama Sunucusunun Kurulumu-2 Binary Distributions başlığı altındaki Core: seçeneğinin altında 32-bit

Detaylı

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u

5.3. Çevre Uzunlu u. Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u 5.3 Çevre Uzunlu u Düzlemsel fiekillerin Çevre Uzunlu u Etkinlik Döner Metre Yapal m Araç ve Gereç: daire fleklinde nesneler (kavanoz kapa, tekerlek vb.), makas, kalem, raptiye, tahta çubuk 1) Daire fleklindeki

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

4. BÖLÜM: REGRESYON ANALİZİNİ KULLANMAYI ÖĞRENME

4. BÖLÜM: REGRESYON ANALİZİNİ KULLANMAYI ÖĞRENME 4. BÖLÜM: REGRESYON ANALİZİNİ KULLANMAYI ÖĞRENME Bu bölümde; Bir grup değişkenin çalışma sayfası görüntüsünü görüntüleme Bir grup değişkenin tanımlayıcı istatistiklerini görüntüleme Bir grup içerisindeki

Detaylı

ROUNDCUBE. ROUNDCUBE GİRİŞ ve ÇIKIŞ. Roundcube Nedir? Roundcube Kullanımı İçin Gerekenler

ROUNDCUBE. ROUNDCUBE GİRİŞ ve ÇIKIŞ. Roundcube Nedir? Roundcube Kullanımı İçin Gerekenler ROUNDCUBE Roundcube Nedir? Sunucu üzerinde yer alan e-postalarınıza web üzerinden ulaşarak e-posta işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz, Türkçe menüler ile işlem yapabileceğiniz yeni bir uygulamadır.

Detaylı

Problem X. Kafes Kirişli Köprü. Çelik. E = 29000 ksi Poisson oranı = 0.3 Tüm elemanlar W6X12 Fy = 36 ksi. Betonarme Köprü Tabliyesi

Problem X. Kafes Kirişli Köprü. Çelik. E = 29000 ksi Poisson oranı = 0.3 Tüm elemanlar W6X12 Fy = 36 ksi. Betonarme Köprü Tabliyesi Problem X Kafes Kirişli Köprü Çelik E = 29000 ksi Poisson oranı = 0.3 Tüm elemanlar W6X12 Fy = 36 ksi Betonarme Köprü Tabliyesi E = 3600 ksi Poisson oranı = 0.2 Kalınlığı 12 inch Hareketli Yük = 250 pcf

Detaylı

ArcGIS DE LAYOUT ĐŞLEMLERĐ

ArcGIS DE LAYOUT ĐŞLEMLERĐ ArcGIS DE LAYOUT ĐŞLEMLERĐ ArcGIS de harita sayısallaştırma ve diğer işlemler kadar layout işlemleri de oldukça önemlidir. Bu işlemler hazırlanan haritanın görsel hale getirilmesi, ölçek, yön oku ve lejant

Detaylı