MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05"

Transkript

1 MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05

2

3 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 RÖPORTAJ 40 Lösemisiz bir dünya düfllüyoruz Makromarket ten çal flanlar na anlaml gece Hepimiz bir gün yafllanaca z Afra lar Makromarket oluyor! Makromarket kalitesi Konya da Makromarket ile aflure bereketi her evde Makromarket sevdiklerini mutlu etti Makromarket e bebe inizle gelin RÖPORTAJ 18 Makromarket te sebze-meyve her zaman taze ve do al GÜNCEL 44 Bolluk, bereket ve üretkenli in sembolü kad n GIDA 22 Etin en kalitelisi ve en hesapl s Makromarket te SA LIK 26 En ölümcül iki tehlike Sigara & Alkol GÜNCEL 36 Aflk, her yerde ve her ça da GÜNCEL 38 Mevlid-i fierif ve Süleyman Çelebi GÜNCEL 50 Geç olmadan enerji tasarrufu ÇOCUK 54 Süt diflleri PS KOLOJ 58 Vücut dilinizi kullanmay ö renin 2 MART/N SAN 2008

4 RÖPORTAJ 62 Türk Sinemas n n parlayan yeni yüzü Yetkin Dikinciler B R PORTRE 68 Halk afl Yunus Emre SA LIK 70 Zeytinya sa l n z için savafl yor GEZ 76 Dünyan n yeni 7 harikas n biliyor musunuz? PRAT K B LG LER 86 GIDA KÜLTÜRÜ 82 Do al flifa kayna : Bal RAFIN KONUKLARI 88 MAKRO V ZYON MART/N SAN 2008 SAYI: 5 MAKROMARKET Ad na Sahibi Mustafa Songör Genel Yay n Yönetmeni Nuray Erdo an Yaz flleri Müdürü Hünkar Sibel Görel Yaz flleri Bikem Ö ünç Feyza Uslu Görsel Yönetmen Mehmet Emin Sayfa Uygulama Numan lhan Mustafa Özen Reklam Tasar m Ayd n Güdüllü Hamit Dumlup nar Zafer Mert Cenk Atarer Mücahit Aktafl Foto raf Salih Y lar Yay na Haz rl k Simurg Sanat Yap mlar Kocatepe Mh. 12. Sk. C32 Blok Kat: 9 Mega Center-Bayrampafla/ stanbul Tel: (0212) (pbx) Renkayr m/bask ve Cilt Ajans-Türk Bas n ve Bas m A.fi. (0312) Yay n Türü Yerel Süreli MAKRO TAR F 90 BULMACA 94 Yönetim Yeri Saray Mah. G dac lar Cad. No: Sarayköy - Kazan / Ankara MART/N SAN

5 MAKRO editör Bahar geliyor! Bahar karfl lamaya haz rland m z flu günlerde, do aya her y l yeniden hayat veren bahar gibi, Makro Vizyon da sürekli kendini yenileyerek siz de erli okurlar m z n karfl na ç k yor. Bu say m zda Türkiye'yi en az terör kadar tehdit eden sigara gerçe ine yer ay rd k. Her zaman müflterilerine kaliteli ve sa l kl ürünler sunmay hedef edinmifl Makromarket için, Türkiye'deki sigara tüketimindeki art fl, bizi sadece rahats z etmekle kalm yor, bu konuya el atmam z, sosyal sorumluluk anlay fl m zdan dolay zorunlu k l yor. Sigara dosyam zda sigaran n insan sa l n nas l tehdit etti inden ve sigara ba ml lar n n bu kötü al flkanl ktan nas l kurtulabileceklerinden bahsettik. ste imiz, siz okurlar m z n sa l na zarar verecek maddelerden uzak durup her an bahar gibi c v l c v l yaflaman z Taze, canl kalman z için biz de ürünlerimizi size taze ve hijyenik olarak sunmaya çal fl yoruz. Ekonominin tek haneli rakama düflmesinden dolay stok yönetimi çok önemli bir olgu haline geldi. Tüm lojisti imiz kapal alanda ve modern raf sistemiyle düzenlendi. Tüm araçlar m zda liftli sistemlerle, depo içinde çal flan forkliftlerle flubelerimize tüm meyve ve sebzelerin h zl ve kontrollü da t m n n yap lmas n sa l yor. Bu strateji sayesinde de flubelerimizde siz müflterilerimize sa l kl, taze ve güvenilir ürünleri gönül rahatl yla sunman n huzurunu yafl yoruz. Bahar aylar, her toplum için yenilenmenin elçisi olmufltur, ama bu co rafyada yaflayan inançl kimseler için ayr bir önemi var. Bu da dünyaya gelmifl elçilerin en yücesi, en sevgilisi, Hz Muhammed Efendimiz, bahar aylar ndan Nisanda dünyaya gelmifltir. Bu bizim için girmeye haz rland m z bahar aylar n daha da önemli k l yor. Onun dünyay flereflendirmesine yer, gök, cihan sevindi, onun ad na methiyeler yaz l p, Mevlidler okundu. Mevlid kandillerinde her y l, gönüllerin sultan Hz Muhammed'i büyük coflkuyla anar z. Bu yüzden de bu say m zda Mevlid yazar Süleyman Çelebi ve onun Mevlid-i fierifini anlat yoruz. Hz Muhammed sevgisinden bahsedip, yaflad m z güzel co rafyan n yetifltirmifl oldu u en önemli flairlerimizden biri olan, Allah sevgisiyle yan p tutuflan Yunus Emre'den bahsetmemek olur mu? Tabi ki ondan da bahsettik. Yunus Emre ve Allah aflk n onun eserlerinden yola ç karak anlatmaya çal flt k. Makro Vizyon için kad nlar m z n ayr bir yeri var. Onlar hem gelece imiz olan çocuklar m z n annesi, hem de toplumuzun di er yar - s. Onlara gereken sayg y göstermemek, di er yar m z hiçe say p eksik kalmak demek. Bu yüzden, kad n-erkek fark gözetmeden herkesin 8 Mart Kad nlar Günü'nü kutluyoruz. Yeni say m zda ele almam z istedi iniz konular lütfen bizlere mail olarak yaz n z. Önerdi iniz konular, belli bir planlama çerçevesinde mutlaka dikkate al nacakt r. Yeni say m za kadar sa l k ve sevgiyle kal n 4 MART/N SAN 2008

6

7 MAKRO haber MAKROMARKET TEN ÇALIfiANLARINA ANLAMLI GECE Tüm Makromarket ailesi, Ocak tarihleri aras nda, Abidinpafla Lale Restaurant'ta gerçeklefltirilen Personel Motivasyon Toplant s 'nda bir araya geldi. Kurumsal sosyal sorumluluk ba lam nda çok önemli bir yere sahip olan motivasyon toplant lar, tüm Makromarket çal flanlar n bir araya getirdi y l içerisinde çok önemli sat nalmalar ve birleflmelere imza atan Makromarket, 4300 kiflilik dev çal flan kadrosunu bir araya getirdi. Tüm Makromarket Yönetim Kurulu'nun, üst düzey yönetim kadrosunun ve çal flanlar n n bir araya geldi i gece, Lale Restaurant' n nezih atmosferinde bafllad. Gecenin bafl nda, tüm Makromarket ailesi yemeklerini yerken Makromarket'in 2007 y l nda gerçeklefltirilen faaliyetleriyle ilgili bir sunum izlendi. Sunumun ard ndan Makromarket Tiyatro Gösteri Grubu sahne ald ve müflteri memnuniyeti konusunda mini bir gösteri sundular. Gösteriyi, Makromarket Genel Müdürü Mustafa Songör'ün k sa konuflmas izledi. Konuflmas nda tak m arkadafllar olarak tüm Makromarket çal flanlar na seslenen Songör, 2007 y l nda ilk ad m at lan ulusall k sürecine büyük bir h zla ve çok iyi bir ekiple devam edeceklerinin alt n çizdi. 8 Makromarket çal flan n kat ld gülme yar flmas n n ard ndan, sahneyi Makromarket Yönetim Kurulu Baflkan fieref Songör ald. Patronlar olarak seslendi i Makromarket çal flanlar na hesap vermek için gecede bulundu unu dile getiren Songör, Makromarket'in bir hizmet ordusu oldu unu belirtti. Türkiye'nin kendi içinden ç kacak bir perakende markas na ihtiyaç duydu unu ve bu markay kurmak için gereken hedefleri, tüm Makromarket çal flanlar n n beraber koyaca n söyledi. Konuflmas nda 2008 y l hedeflerinden de bahseden Songör, bu y l en büyük perakende markas olma yolunda özverili çal flmalarla geçireceklerini ve özveri gösterenlerin ödüllendirilece ini belirtti. Tüm çal flanlara ek bir iyilefltirme zamm n da duyuran fieref Songör, 2007'de pek çok çalkant olmas na ra men bu y la perakendeci olarak damgalar n vurduklar n, 2008'in artan enerji maliyetlerine ra men daha baflar l geçece ini vurgulad. Uyum G da'yla yaflanan birleflmeden de bahseden Songör, Uyum Yönetim Kurulu Baflkan skender Kelefl'i ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akyüz'ü sahneye davet etti ve onlar Makromarket ailesinde görmekten mutluluk duyduklar n dile getirdi. fieref Songör'ün konuflmas n n ard ndan Makromarket'te 5. ve 10. y l n dolduran çal flanlar ödüllerini almak üzere sahneye ça r ld. 5. y - l n dolduran 92 kifli ve 10. y l n dolduran Ertu rul Gülhan, Aslan Do- an, Zübeyir Bulut, Hasan Do an ve Yeter Y lmaz çeflitli arma anlar ald lar. Bu vesileyle istikrar ödüllendiren Makromarket'in çal flan na verdi i önem bir kere daha gözler önüne serildi. Gecenin sonunda, tüm Makromarket Yönetim Kurulu Üyeleri, çal flma arkadafllar n u urlad lar. 6 MART/N SAN 2008

8

9 MAKRO haber HEP M Z B R GÜN YAfiLANACA IZ Makromarket, Aflure ay nda huzur ve bak m evlerini ziyaret etti. Sevgi ve minnet duygular yla aflure da tt. Her birimiz için farkl anlam ve önem arz eden yafll l k, hayat m z n çok özel bir dönemidir. Yafll lar m z dünle bugün aras nda köprü kuran, kültürümüzü ve de erlerimizi yar nlara tafl mam z sa layan en de erli varl klar m zd r. Yafll l k dönemi, itibar gerektirmektedir. Bu ayn zamanda bir minnet borcudur. Yafll bireylerin toplumla bütünleflmesi, daha aktif olmas ve yaflama ba l k l nmalar gerekir. Bir ömrün büyük k sm n topluma ve ülkeye hizmetle geçirmifl insanlar n, yaflland klar ve bak ma muhtaç olduklar dönemde ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yak fl r bir flekilde bak m talep etme haklar vard r. Ailelerinden ve çocuklar ndan bu hizmeti çeflitli nedenlerle alamayanlara, bu hizmet, imkânlar ölçüsünde devletimiz taraf ndan verilmektedir. Devletimiz taraf ndan yafll lar m za verilen hizmetin iyi bir örne ini Keçiören Belediyesi Huzur ve Bak mevi'nde bulduk. Makromarket olarak 24 Ocak Perflembe günü, Lale Restaurant' n büyük bir keyif ve lezzetle haz rlad aflurelerimizi ald k ve topluma uzun y llar hizmet etmifl yafll - lar m z ziyaret ettik. Aflure ay, bereket ve paylafl m ay Bu nedenle sevgimizi ve sayg m z, aflurelerimizle paylaflmak istedik Annelerimizle ve dedelerimizle Karanfiller da tt k, birlikte foto raflar çektik. Bir an için evlatlar, torunlar olduk, yafll lar m z n. Hep söylenir ya, bir insan yedisinde ne ise yetmiflinde de o, diye. flte bu deyim tam yerinde. Bak m evi çal - flanlar, her bir yafll m za birer çocukmufl gibi özenle ve sevgiyle yaklafl yor. Çünkü her biri, çocuk gibi ilgi ve sevgi bekliyor. Keçiören Belediyesi Huzurevi yetkililerine, sunduklar mütevaz hizmetlerinden ve misafirperverliklerinden dolay teflekkür ediyoruz. 8 MART/N SAN 2008

10

11 MAKRO haber Ancak devletimizin çal flmalar yafll - lar m z n sorunlar n n çözümü ve toplumda hak ettikleri yeri almalar konusunda tek bafl na yeterli de il. Toplumda bu bilincin en iyi flekilde alg lanmas ve yerleflmesi için bugüne kadar oldu u gibi gönüllü kurulufllar m z n ve yurttafllar m z n katk lar yla yafll lar m za daha iyi yaflama koflullar sa layabiliriz. Yafll - lar m za ve onlar n sorunlar na sahip ç kmak, her birimizin insanl k ve yurttafll k görevi. 25 Ocak tarihinde de y llarca e itim hizmeti vermifl ve bugün Ankara Gazi Osman Pafla'da çok nezih ve özel bir huzurevi iflleten Melehat Demirbafl ile tan flt k. Huzurevinin kap s nda beyaz havlulara ayaklar m z silip galofllar m z giydikten sonra tesise girebildik. Her yer mis gibi temizlik ve ferahl k kokuyordu. Tesis, yo un bak m odas ndan kütüphanesine, jimnastik odas ndan televizyon izleme salonuna kadar büyük bir incelik ve titizlikle haz rlanm fl; son derece modern ve ferah. Yine Lale Restaurant kalitesiyle haz rlanan aflurelerimizi bak ma muhtaç yafll lar m za ikram ettik. Makromarket Tiyatro Gösteri Grubu'nun haz rlad Hacivat ve Karagöz gösterisi ile bol bol e lendik. Melehat Han m, iflini son derece titizlikle ve severek yap yor. Öyle ki 40 yafll n n bak ld tesiste 25 personel çal flt r yor. Her bir çal flan na evlad gibi hitap eden Melehat Han m, kendi eliyle tesisinde konuk etti i bak - ma muhtaç yafll lara aflure yediriyor, sohbet ediyor ve koluna girip odas na kadar refakat ediyor. Gördüm ve anlad m ki Melehat Demirbafl, MD Huzur ve Bak mevi'nde kalan yafll lar m z çok flansl. Nas l ki çocuklar m z e itim ve bak m kalitesinden emin oldu umuz krefl veya yuvalara b rakt m zda en ufak bir endifle tafl m yorsak, iflte MD Huzurevi'nde kalan yafll lar m z n evlatlar da bu rahatl kla en büyük de erlerini Melehat Han m'a emanet edebiliyorlar. Bizleri bugünlere ve gelece e haz rlayan yafll lar - m z n hayat n bu kadar kolaylaflt ran MD Huzurevi ve Yafll Bak mevine, bizleri kabul ettikleri ve bu kaliteli hizmeti sunduklar için teflekkür ediyoruz. Ayr ca yafll bak mevinde yaflanan tüyler ürpertici olaylar konu eden tüm TV programlar na flunu söylemek istiyorum: Kötü örnekleri Türk milletine gösterdi iniz gibi iyi örnekleri de kamuoyuna yans t rsan z en az ndan her bir kurum bu seviyeye ulaflmak ad na kendisine çeki düzen verir. Eksik oldu u taraflar tamamlamaya çal fl r. Bunun yan nda, bu ülkenin birer ferdi olarak huzur ve bak mevlerini sürekli ziyaret etmeye çal flmal m. Tesislerinde iyi hizmet vermeyen kurumlara bizler yapaca m z ziyaretlerimizle bask kural m ve yafll lar m z n hak etti i hizmeti vermelerini sa layal m. Unutmamal y z ki, bir gün hepimiz yafllanaca z. Büyük Atatürk, Bir milletin yafll vatandafllar na ve emeklilerine karfl tutumu, o milletin yaflama kudretinin en önemli k stas d r. Geçmiflte çok güçlüyken, tüm gücüyle çal flm fl olanlara karfl minnet hissi duymayan bir milletin, gelece e güvenle bakma a hakk yoktur demifltir. Dilerim, yafll lar m z n yüzünde tebessüm ve yaflamlar nda mutluluk eksik olmaz. 10 MART/N SAN 2008

12

13 MAKRO haber Afralar Makromarket oluyor! Anadolu'nun yerli markas Makromarket, Hizmet Tüm Türkiye'ye slogan yla at l mlar n sürdürüyor. Afra ma azalar n n Makromarket konseptine dönüflümü, Konya Karkent ve Samsun ma azalar yla bafllad ve bundan sonra da büyük bir h zla devam edecek. Karadeniz'in en büyük hipermarketi, Samsun'da aç ld Al flverifl keyfini tüm Türkiye'ye ulaflt rmay amaçlayan Makromarket, art k Samsun'da metrekare sat fl alan na sahip Makromarket Samsun ma azas, Uyum Al flverifl Merkezi bünyesinde hizmet vermeye bafllad. Bu ma azayla beraber, Samsun halk da Makromarket'in modern ve ferah ma azalar nda al flverifl yapman n keyfini ç - kar yor. Makromarket, 55 bin ürün çeflidiyle A'dan Z'ye tüm g da ve ihtiyaç ürünlerini Samsunlu müflterilerinin hizmetine sunuyor. 21 kasas ve 110 personeliyle hizmet veren ma aza, Samsun'u da makro hizmet kalitesiyle tan flt rd. Al flverifllerde makro kaliteli hizmet, mikro fiyatlarla art k Samsun'da. 12 MART/N SAN 2008

14

15 MAKRO haber Makromarket kalitesi Konya'da Ma azalar ndaki çizgi ötesi hizmet kalitesini, genifl ürün yelpazesi ve profesyonel çal flanlar yla sa layan Makromarket, Konya'daki ilk ma azas n Karkent'te açt. Afra'n n Konya-Karkent ma azas n tamam yla kendi konseptine uyarlayan Makromarket, 600 metrekare sat fl alan nda hizmet veriyor. Kartepe flubesiyle beraber Konya Bölge Müdürlü ü'nü de faaliyete geçiren Makromarket'in Konya'daki di er ma azalar, önümüzdeki günlerde, Mevlana ve Yaka Kültür'de aç lacak. Her ma azas nda müflterisinin tüm temel ihtiyaçlar n karfl layabilece i çeflitlilikte ürün bulunduran Makromarket, Kartepe ma azas nda da 32 bin ürün çeflidiyle tüm g da ve ihtiyaç maddelerine yer veriyor. Makromarket Kartepe ma azas, iflinin uzman 20 çal flan ve 4 kasas yla, bölge halk na makro kaliteli hizmet sunuyor. 14 MART/N SAN 2008

16 Kalecik Tam Bu day Unu, ç Anadolu yöresindeki sert ve yar sert bu daylar n tafl de irmende ö ütülmesiyle elde ediliyor. Temizlenmifl bu daylar n do as nda var olan hiçbir madde (kepek, rufleym) ayr lm yor ve hiçbir katk maddesi kullan lm yor. Kalecik Tam Bu day Unu, kar fl m oran n üreticilerin belirledi i kepekli undan tamamen farkl bir ürün. Posa yönünden, rafine una oranla oldukça zengin olan Tam Bu day Unu, sindirim sisteminin düzgün çal flmas n sa l yor ve su tutarak tokluk hissi veriyor. Diyet yapan insanlarda s kça görülen kab zl n önlenmesinde de faydas var. Normal un elde edilirken kepek ve rufleymin (bu day özü) ço u ayr l r. Dolay s yla rafine edilen standart unun besin de eri azd r. Ancak tam bu day unu; posa, vitamin (B1, B2, Niasin ve E vitamini gibi), mineral (magnezyum, çinko, fosfor, potasyum vs.) gibi faydal maddeleri bol miktarda içerir. Kalecik Un, tam bu day unu üretiminde sert bu day da kulland için, unun rengi, di er tam bu day unlar na göre daha aç k ve sar ms tondad r. Kalecik Tam Bu day Unu'nu, ekmek, kurabiye, pasta, börek gibi tüm unlu mamullerde gönül rahatl yla kullanabilirsiniz. Standart unlarla yapt n z tüm ürünlerde, tam bu day ununu kullanarak daha sa l kl ve daha lezzetli ürünler elde edebilirsiniz.

17 MAKRO haber Makromarket ile aflure bereketi her evde Makromarket aflure ay na özel olarak yine tüketicileri için özel bir kampanya sundu. Bereket ay olarak bilinen Aflure Ay na özel ürün çeflitlerini, ma azalar nda tüketicilerine sunan Makromarket, uygun fiyatlar yla ve sundu u avantajlarla, yap lmas son derece zor bir tatl olan aflureyi hem kolaylaflt rd hem de a zlar tatland rd. çindeki malzemenin bollu uyla meflhur olan aflure bu ay Makromarket sayesinde her eve bereketiyle girmifl oldu. Makromarket sevdiklerini mutlu etti Müflterilerinin özel günlerini asla unutmayan Makromarket, tüketicilerine duydu u sevgiyi an msatarak bu Sevgililer Günü'nde de onlar yaln z b rakmad. Sevgililer Günü için düzenledi i kampanyada 9-15 fiubat tarihleri aras nda kozmetik ürünlerinden 35 YTL'lik al flverifl yapan müflterilerine parfüm hediye eden Makromarket, sevdiklerini mutlu etmeyi yine baflard. Makromarket e bebe inizle gelin Makromarket müflterilerini memnun etmek için çal flmaya devam ediyor. Prima sponsorlu unda bebek bak m odalar açan Makromarket, böylece bebekli müflterilerinin de rahatça al flverifl yapabilmelerini sa l yor. K r kkale Makro Al flverifl Merkezi, Ankara Abidinpafla ve Ankara stanbul Yolu flubelerinde hizmete giren bebek bak m odalar sayesinde anneler rahatça al flverifl yaparken art k gözleri arkada kalm yor. Bebekler Makromarket'in güvenli kollar nda huzurla annelerini bekliyor. 16 MART/N SAN 2008

18

19 MAKRO röportaj Makromarket te sebze-meyve Her zaman taze ve do al Günümüzde, Büyükflehirlerde manavlar n say s yavafl yavafl azal rken, marketlerin meyve ve sebze reyonlar zenginlefliyor. Yerli ürünlerden ithal ürünlere kadar pek çok çeflidi art k marketlerde rahatça bulabiliyoruz. Makromarket, bu durumu bir ad m daha öne tafl d ve kendi meyvesebze lojistik merkezini kurdu. Böylece zaten hep kaliteli olan Makromarket sebze ve meyveleri, ma azalarda her dakika taze ve do al olacak. Ma azalar nda her zaman üretim sertifikal ürünler bulunduran Makromarket, üreticiden ald meyve ve sebzeyi direkt olarak tüketiciye ulaflt r yor. Taptaze meyve ve sebzeleri müflterilerine sunmak için çal flan Makromarket, Hal Lojistik Deposu'nu da bu amaçla kurdu. Müflterisine verdi i de eri Türk üreticisine de veren Makromarket, üreticisinden ald sebze ve meyveyi ilk tazeli iyle müflterisine ulaflt rmak için hal lojistik merkezini ma azalar n n hizmetine sundu. Sebze-Meyve Hal'inden al nan ürünler, ö leden sonra Makromarket Hal -Deposu'na sevk ediliyor. Sevk edilen taze ürünler, sabah tüm Makromarket flubelerine ilk tazeli i ve do all yla ulafl yor. Müflterilerine her zaman taze ve do al ürünler sunmay kendine hedef edinmifl olan Makromarket, son derece teknolojik imkanlara sahip Hal Lojistik Merkezi'nde en taze meyve ve sebzeyi en hijyenik koflullarda sakl yor. Böylece Makromarket'in kaliteli ve taze ürünleri müflteriler taraf ndan her zaman bulunabiliyor. Ma azalara her gün depodan sevkiyat yap ld için sebze-meyve reyonlar nda sürekli taze ürünler sat l yor. Makromarket'in tüm ma azalar na bu depodan sevk edilen ürünler, hem taptaze oluyor hem de do- al. Makromarket'in Hal Sat nalma Müdürü Ayhan Kara ayn zamanda bu deponun da sorumlusu. Ayhan Kara, Makromarket sebze-meyve reyonlar hakk ndaki sorular m z yan tlad. 18 MART/N SAN 2008

20 Sebze ve meyvelerinizi nas l tedarik ediyorsunuz? Sebze ve meyvelerimiz aras ndan, sirkülâsyonu çok olanlar do rudan üreticiden tüketiciye ulaflt r yoruz. Karpuz, kavun, patates, so an, domates, salatal k gibi. Hal Kanunu'nun önceki haline göre, ürünleri do rudan üreticiden tüketiciye götüremiyorduk. Önce hale sokulmas gerekiyordu. O yüzden de biz flu anda bulundu umuz dükkan sat n ald k. Buras ayn zamanda bir komisyoncu dükkan. Yeni ç kan kanuna göre buradan fatural bir flekilde do rudan ma azalar m za sevk yat sa l yoruz. Mal n önce hale girmesi, %12 maliyet demek. Burada ürünlerimizin sa l kl olup olmad n kontrol eden birimlerimiz var. Bu kontrollerden sonra ürünleri al p ma azalar m za sevk ediyoruz. Tamamen Ankara Büyükflehir Belediyesi'ne ba l olarak çal fl yoruz. Ankara'da bölgesel olarak hangi ürünlere daha fazla a rl k veriliyor? Lüks semtlerde tropikal ürünler daha fazla sat l yor. Bizim bütün ma azalar - m zda bütün ürünlerden var. Çünkü tüm kesimlere hitap etmek zorunday z. Bizim fiyat ve ürün politikam z de ifliktir. 2 kasa lüks domates gidiyorsa 30 kasa da normal domates gidiyor. nsanlar ucuz ürün oldu u için onu istiyor. Ama art k Müflterisine verdi i de eri Türk üreticisine de veren Makromarket, üreticisinden ald üretim sertifikal sebze ve meyveyi ilk tazeli iyle müflterisine ulaflt r yor insanlar, yavafl yavafl bilinçlenmeye bafllad. Ben kötü mal alacak kadar zengin de ilim mant n kavrad klar n düflünüyorum. Biz kaliteli ürün satmaktan yanay z. Bunun yan nda bizim en büyük düflman m z da firedir. Ucuz mal satt n z takdirde ciddi fire oluyor ve bu da bizi zarara u rat yor. Sal günleri Makromarket müflterilerine nas l bir avantaj sa lan yor? Sebze, meyze ve bal kta kesinlikle kar koymuyoruz. Sadece KDV'si koyulup müflteriye sunuluyor. Hiçbir kar marj - m z yok. KDV noktas nda da bir s k nt MART/N SAN

21 MAKRO röportaj daha var. Metro Gruplar %1 KDV ile çal fl yor. Pazar grubu mal normalde %8 ile almas gerekirken, hiçbir pazar %8 KDV ile mal alm yor. %1 ile al yorlar. Bu durum göz önünde bulunduruldu unda biz ifle %7 zararla bafll yoruz. Kendi ülkemde ben %8 KDV veriyorum, yurtd - fl ndan gelenler benim ülkemden %1 KDV ile ç k fl yap yorlar. Benim ülkemde benden %7 ad m öndeler. Bu büyük bir haks zl k. Bunun bir an önce önlemi al - narak eflit seviyeye getirilmesi laz m. Tüketici olarak siz meyve-sebze ve bal k al rken nelere dikkat ediyorsunuz? Toptanc hale gelen ürünler ilk olarak l Sa l k Müdürlü ü'nden geçer. Al rken kalitesine sonra albenisine, görünümüne, üçüncü olarak da fiyat na bakar z. Bu s ralama de iflebilir. Ben evime götürmek istemedi im bir ürünü ma azama da asla satmam. Bizde otomasyon denilen bir sistem kuruludur. Biz ürünleri sat n ald ktan sonra mal kabulünü yapan arkadafllar m z ürünleri kontrol ederler. Ürünlerin ikinci bir kontrolü de ma azalarda yap l r. Herkes birbirini kontrol etmek zorundad r. Ma azalar m zda ürünlerimizin sa l kl ve güzel olmas n n en büyük sebebi, iflimizi gerçekten ciddiye al p iyi yap yor olmam zd r. Müflterilerimiz bu konuda bizi takdir ediyorlar. Bal k tedari ini nas l yap yorsunuz? Bal k tedari ini toptanc halden yine Makromarket olarak kendimiz yap yoruz. Meyve ve sebze al rken nelere dikkat etmek gerekir? Kimi müflteriler cetvelle fasulye ölçüyor. Patl can n sap n kopar p öyle pofletine koyuyor. Salatan n çekirde i var m diye kopart yor. Müflterilerimizi bilinçlendirmemiz gerekiyor. 20 MART/N SAN 2008

22

23 MAKRO g da Etin en kalitelisi ve en hesapl s MAKROMARKET'te K rm z ve beyaz et reyonlar m zda sundu umuz ürünlerimiz, son derece modern ve hijyenik örnek et iflleme tesislerimizde, veteriner hekim kontrolünde, uzman personellerce haz rlan yor. Titizlikle haz rlanan bu ürünler vakumlanarak sa l kl ve hijyenik flartlarda frigofirik araçlarla ma azalar m za sevk edilerek so uk zincir sistemleri k r lmadan reyonlar m zda yerini al yor. MAKROMARKET ET fileme TES SLER GENEL filey fi CANLI HAYVAN ALIM SÜREC Ma azalar m zda müflterilerimizin be enisine sundu umuz k rm z et ürünlerimizin canl hayvan al m n gerçeklefltirirken, Tar m Bakanl 'na ba l il ve ilçe müdürlüklerinin besi süresince kay t alt na ald özel besi dana ve kuzular içinden seçiyoruz. Sat n al nan özel besi kuzu ve danalar, veteriner hekim taraf ndan yafl, kilogram ve cinsi kontrol edildikten sonra kesimhaneye getiriliyor. 22 MART/N SAN 2008

24 CANLI HAYVAN KES M SÜREC Kesimhaneye getirilen canl hayvanlar, kesimhane veterineri taraf ndan kontrol ediliyor. Gerekli kontrolleri yapan veteriner, dana ve kuzular n sa l a uygun oldu una dair sa l k raporu düzenliyor. Bu sa l k raporu ile birlikte Tar m l veya lçe Müdürlük Yetkilileri tekrar kendi kontrollerini yaparak Veteriner Sa l k Raporu'nu onayl yorlar. Tar m l veya lçe Müdürlükleri ayn zamanda, kesilmifl dana ve kuzular n sevkiyatlar n yapacak olan frigofirik araçlar n, sa l k aç s nda sevkiyata uygun oldu unu ve so utma sistemlerinin düzgün çal flt n kontrol ederek dezenfeksiyon belgesi düzenliyor. KES M filem SLAM KURALLARA GÖRE YAPILIR Tar m l veya lçe Müdürlükleri taraf ndan haz rlanan belgelerle mezbahalarda kesim ifllemi slami kurallara göre gerçeklefltiriliyor. Kesim iflleminden sonra karkas etler mezbahalar n so uk hava odalar nda minimum 12 saat dinlendiriliyor. Etler dinlenme iflleminden sonra daha önce dezenfeksiyon belgeleri al nm fl araçlara yüklenmek üzere kefenlenerek haz rlan yor. Frigofirik araçlara yüklenen karkas etler, en k sa süre içinde et iflleme tesislerimize getiriliyor. KARKAS ETLER N filenme SÜREC Veteriner hekimimiz taraf ndan mezbahanede Tar m l veya lçe Müdürlükleri taraf ndan verilen sa l k raporu, dezenfeksiyon belgesi ve etin iç s derecesi kontrol ediliyor. Kontrol iflleminden sonra sa l a uygun olan karkas etler teslim al n yor. Teslim al nan karkas etler Et flleme Tesisleri'nin 330 ton kapasiteli, günlük 4 kez derece ve temizlik kontrolü, veteriner hekimimiz taraf ndan titizlikle yap lan so uk hava odalar - na al n yor. ET fileme TES S NDE GÖREVL ÇALIfiANLARIN GENEL DÜZEN Et iflleme tesisimizde çal flan personellerimizin her 3 ayda bir sa l k kontrolleri yap l yor. Buna göre sa l k yap lar uygun olan personeller tesisimizde maske, bone, eldiven ve özel k yafetleri ile günlük dezenfeksiyonlar yap ld ktan sonra çal flmalar na izin veriliyor. Bununla beraber el, t rnak ve t rafl kontrolleri de günlük yap lan et iflleme tesisi çal flanlar, et üretimini sa l kl ve hijyenik flartlarda gerçeklefltiriyor. KARKAS ETLER N PARÇALANMA filem So uk hava odalar na al nan karkas etler, ilk aflamada profesyonel personellerimiz taraf ndan kemiklerinden ayr l yor. Kemiksiz etler ikinci aflamada tüketim özelliklerine göre lop et fleklinde parçalara ayr larak vakum ifllemine haz rlan yor. Farkl çeflitlere ayr lan k rm z etler vakumlanarak; Tar m Bakanl Onay, ürünün özellikleri, üretim ve son kullanma tarihi ile G da Kodeksi'nde bulunan tüm flartlar n bulundu u etiketler düzenlenerek üzerine yap flt r l yor. Etiketlenen etler, ma aza sevkiyat na haz r hale getiriliyor. Et iflleme tesislerimizde k rm z et ürünlerinde gerçeklefltirilen vakumlama ifllemi, ürünlerin ma azalar m za sevkiyat s ras nda herhangi bir d fl temas ve zararl bakteri üretimine karfl korunmas n sa l yor. MART/N SAN

25 MAKRO g da Bu nedenle k rm z et çeflitlerimiz, uzun süre ayn tazelikte kal yor ve sa l kl bir flekilde müflterilerimize sunuluyor. MA AZALARIMIZA SEVK YAT Farkl özelliklerde haz rlanm fl ve vakumlanm fl olan k rm z et çeflitleri özel frigofirik araçlar m zla so uk zinciri k r lmadan ma azalar m za ulaflt r l yor. Ma- azalar m zda uzman personellerimiz taraf ndan teslim al nan vakumlanm fl etler, üzerindeki etiketlerde yazan tüketim özelli ine göre parçalara ayr l yor ve tepsilere dizilerek reyonlar m zda müflterilerimizin tercihine sunuluyor. BEYAZ ET ALIMI VE MA AZALARDA SUNUM Ülkemizin seçkin markalar ndan tedarik edilen beyaz et çeflitlerimiz, veteriner hekimimiz taraf ndan veteriner sa l k belgesi, et iç derecesi ve dezenfeksiyon belgeleri kontrol edildikten sonra teslim al n yor. Et iflleme tesislerimizde teslim al nan beyaz et çeflitleri, 80 ton kapasiteli, günlük 4 kez derece ve temizlik kontrolü veteriner hekimimiz taraf ndan titizlikle yap lan so uk hava odalar na al n yor. So uk hava odalar nda uzman personellerimiz taraf ndan ifllenmek üzere ç kart lan ürünler, tüketim özelliklerine göre farkl çeflitlere ayr larak ma azalara sevk edilmek üzere sevk kasalar na yerlefltiriliyor. Bu kasalar n üzerine Tar m Bakanl Onay, ürünün özellikleri, üretim ve son kullanma tarihiyle G da Kodeksi'nde bulunan tüm flartlar n bulundu u etiketler yap flt r l yor. Etiketleme ifllemi yap lan beyaz et çeflitleri, frigofirik sevk araçlar m za yüklenerek ma azalar m za so uk zincirleri k r lmadan sevk ediliyor. Ma azalar m zda teslim al nan beyaz etler, uzman çal flanlar m z taraf ndan üzerindeki etiketlerde belirtilen bilgilere göre haz rlanarak reyonlar m zda müflterilerimizin be enisine sunuluyor. filenm fi KIRMIZI ET ÇEfi TLER Et iflleme tesislerimizin köfte haz rlama bölümünde, farkl alternatif ve lezzetlerde köfte çeflitleri üretiyoruz. Köfte çeflitlerinde kullan lmak üzere haz rlanan k rm z etler, sinir ve k k rdaklar ay ran özel bir makineyle k yma haline getiriliyor. Haz rlanan k yma, üretilen köftenin özelliklerine göre baharatlar ilave edilmek üzere kar flt rma makinesine al n yor. Bu makine ile homojen bir kar fl m haline getirilen ürün, 24 saat dinlendirilmek üzere so uk odalara al n yor. Dinlendirilme iflleminden sonra ürünün özelli ine göre form makinesinde flekillendiriliyor. Farkl lezzet ve flekillerde üretilen köfte çeflitleri paketleniyor ve G da Kodeksi'ne uygun bir flekilde etiketlenerek so uk zincir k r lmadan frigofirik araçlar m zla ma azalar m za sevk ediliyor. Ma azalar m zda teslim al nan köfte çeflitleri müflterilerimize sunuluyor. NEF S MAKRO DÖNER ÜRET M Döner yap m nda kullan lacak k rm z ve beyaz et çeflitleri, uzman personellerimiz taraf ndan ince zarlar halinde dilimleniyor. Dilimlenen et çeflitleri, Makromarket'e özel terbiye ünitesine al n yor. Terbiye ifllemi tamamlanan etler, so uk odalarda 24 saat dinlendiriliyor. Haz rlanan ürünler, döner flifllerine özenle tak - larak d fl etkenlerden korunmak üzere ambalajlan yor. G da Kodeksi'ne göre etiketlenme ifllemi yap lan döner, frigofirik araçlar m zla ma azalar m za, Makro Piknik'lere gönderiliyor. Nefis dönerimiz sa l kl, hesapl lezzetlerin adresi Makro Piknik Dinleme Alanlar 'nda müflterilerimize sunuluyor. 24 MART/N SAN 2008

26

27 MAKRO sa l k Sigara baflta olmak üzere, alkol ve tüm uyuflturucu maddelerle ergenlik döneminde tan fl l yor. Genel olarak gençler, özdeflleflme sürecinde büyüklere benzemek, onlar gibi olmak e ilimiyle, arkadafl etkisi, güvensizlik, merak, özenti, taklit, ilgisizlik gibi nedenlerle bunlar kullanmak istiyorlar. Bütün bu nedenler, sa l kl bir ortamda, örnek davran fllar ve manevi desteklerle çözümlenemezlerse, alkol ve sigara gibi maddelerin zararlar n anlatmak yeterli çözüm ol- Sa l k Dünya muyor. Temiz ve sa l kl bir toplum için Örgütü nün herkesin üzerine büyük sorumluluklar düflüyor: Anne-babalar, ö retmenler, (WHO) ayd nlar, bilim insanlar ve din adamlar, gençler için model oluflturan samalara göre, yapt aç klanatç lar, sporcular ve kitle iletiflim sigara y lda 5 araçlar, herkes üzerine düflen milyon insan n görevi yapmal. Gençlerimize ölümüne neden örnek olacak davran fllar sergileyip, onlara sayg ve sevki 20 y l içerisinde bu oluyor. Önümüzdegi göstermeliyiz. Yar nlar m z, gelece imiz olan mas bekleniyor. Türki- say n n iki kat na ç k- gençlerimize haz rlanan büyük ve kirli 'leri buluyor. 3 milye'de bu rakam tuzaklardan, onlar uzak tutmak, tif Akci er Hastal ), 4 milyon yon Koah (Kronik Obsitrik- bizim birinci ast ml bulunan Türkiye'de, y lda ortalama yeni akci er görevimiz. kanseri tan s konuluyor. Önlem al nmazsa, sigara yüzünden ölenlerin say s 'leri bulacak. Bu flu demek: Her y l nüfusu yüz binleri bulan bir flehrimize atom bombas at lmas, trafik kazalar nda her gün 6 otobüs dolusu insan n ölmesi, her gün bir uça n düflmesi ve 300 yolcunun ölmesi. Sigaran n yol açt ölümler, terör, ifl, trafik kazalar gibi ölümlerin toplam ndan 5 kat daha fazla. taraf ndan kullan l yordu. Kuzey Amerika, Haiti ve Meksika'da yerliler mabetlerde tütün yak yor, duman n içlerine çekiyorlard. Tütün, Amerika'n n keflfiyle tüm dünyaya yay ld. Cristof Kolombos ve arkadafllar tütünü, petrus (tabakkos) ad yla spanya ve Portekiz'e soktular. Tütün, 1560 y l nda nikotine ad n veren Jean Nicot taraf ndan Fransa'da yetifltirilmeye baflland. Keyif verici etkisi ve farkl olarak solunum yoluyla al nmas aç s ndan Avrupal lar n ilgisini çekti ve ba ml l k yap c etkisinden dolay da tüm dünyaya h zla yay ld. Tütünle Osmanl 'n n tan flmas Tütün, 1600'lü y llarda Osmanl 'n n Avrupa'yla yapt deniz ticareti yoluyla Osmanl 'ya geldi. lk bafllarda din adamlar nca tart fl l p büyük tepkiler alsa da sonunda din adamlar nca mekruhtur fetvas n n verilmesi üzerine h zla Osmanl 'ya yay ld. 16. yy'da ithal olarak kullan l rken, 17 yy'dan itibaren Osmanl 'da tütün ekimine ve yetifltiricili ine baflland. Tütün Osmanl 'da, ara ara yang nlara sebep oldu u için yasaklansa da, 18. yy'da mparatorluk topraklar n n 5/1'inde tütün tüketimi yap l yor ve vergileri al n yordu. Ça n vebas tütünün öyküsü Anayurdu Amerika olan tütün, Amerika k tas nda binlerce y ldan beri yerli halk sigara en ölümcül iki tehlike &alkol 26 MART/N SAN 2008

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir.

DE fi M. Do ada her fley de iflime u rar. A açlar de iflir. Hayvanlar de iflir. Eflyalar de iflir. Dün, Bugün, Yar n ZAMAN GEÇ YOR Zaman Dilimleri nsanlar yaflad klar zaman üçe ay rm fllar. 1. Geçmifl zaman dün 2. fiimdiki zaman bugün 3. Gelecek zaman yar n Zaman dilimlerinden geçmifli hat rlar z. fiimdiki

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM

ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM ÇOCUKLUK ve ERGENL KTE D YABETLE YAfiAM D YABETLE YAfiAMAK Bu kitapç n içeri i Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derne i nin web sitesinden faydalan larak haz rlanm flt r. www.cocukendokrindiyabet.org Diyabet,

Detaylı

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009

FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 FOTOĞRAF SANATI KURUMU 4. ÇAMLIDERE KÖY GEZİSİ 5 Nisan 2009 Hazırlayan: Sümer ÖZVATAN sumerozvatan@yahoo.com Ahmet BOZKURT önderliğinde iki araç ile yola çıktık. Bu defa rotamız Çamlıdere ilçesinin güneyi.

Detaylı

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET HÜKMÜ ŞARTI NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ HÜKMÜ ŞARTI ZEKAT FITIR SADAKASI SADAKA FARZ VACİP SÜNNET NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM NİSAP MİKTARI MALA SAHİP OLMAK VE ÜZERİNDEN BİR YIL GEÇMİŞ OLMASILAZIM HERKEZ

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı

Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon Muğla basınını Bodrum da ağırladı Başkan Kocadon : Artık hep beraber diyoruz ki Muğla aşkıyla yanıp tutuşalım Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri

Şeker Hastaları için Genel Sağlık Önerileri ÖNEMLİ! İlaçlarınızı düzenli kullanmanız çok önemlidir. Kilonuza dikkat ediniz. Ani bir kan şekeri düşmesi (hipoglisemi) durumuna karşı yanınızda her zaman birkaç adet şeker bulundurunuz. Mutlaka egzersiz

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Eczacılık Günü Etkinlikleri

Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası 14 Mayıs Eczacılık Günü Etkinlikleri

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Meme kanseri taramasi

Meme kanseri taramasi Meme kanseri taramasi 2015 Bevolkingsonderzoek Neden halk taraması yapılır? BMeme kanseri çok sık görülür. Hollanda da yaklaşık her 8 kadından 1 i hayatında meme kanserine yakalanır. Bu kadınların çoğu

Detaylı

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe

Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Dünyada en mutlu insan evinde huzur olandır. Johann W. von Goethe Kalite yıldıza benzer. Sadece çevresini aydınlatmakla kalmaz, doğru yolu da gösterir. İzlemekten bile keyif alırsın... Biz Artaş ız. Kurucumuz

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır.

4- Solunum Sisteminin Çalışması : Solunum sistemi soluk (nefes) alıp verme olayları sayesinde çalışır. SOLUNUM SİSTEMİ Canlılar yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar. İhtiyaç duyulan bu enerji besinlerden karşılanır. Hücre içerisinde besinlerden enerjinin üretilebilmesi için,

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

SİGARA BIRAKMA KLAVUZU

SİGARA BIRAKMA KLAVUZU SERVERGAZİ DEVLET HASTANESİ SİGARA BIRAKMA KLAVUZU Op. Dr. F.Mehmet SERİN Kadın Hast. Ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Güner DALOĞLU Göğüs Hastalıkları Uzmanı Sigara Ciddi Zararlara Yol Açıyor: Yapılan araştırmalara

Detaylı

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir.

SIVILARI ÖLÇME. Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. S v lar Ölçme MATEMAT K SIVILARI ÖLÇME Marketten litreyle al nan ürünlerden baz lar afla da verilmifltir. Baflka hangi ürünleri litreyle al rs n z? S v lar ölçme birimi litredir. Litre = L Arda, evlerindeki

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

= puan fazla alm fl m.

= puan fazla alm fl m. Temel Kaynak 5 Do al Say larla Ç karma fllemi ÇIKARMA filem Hasan ve Ahmet bilgisayar oyunundan en yüksek puan almak için yar fl yorlar. lk oynay fllar nda Ahmet 1254, Hasan 1462 puan al yor. Aralar nda

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet

Diyabet te Sağlık Önerileri. Diyabet Diyabet te Sağlık Önerileri Diyabet BR.HLİ.041 Diyabette Sağlık Önerileri Her sağlıklı birey gibi diyabetli birey de bireysel bakımını sağlamalı; diyabete bağlı gelişen özellikli durumlarda gereken uygulamaları

Detaylı

ÜRÜN KATALO U PRODUCT CATALOGUE Vega G da Sanayi A.fi. Çikolatal, fiekerli ve Unlu Mamuller Sektöründe faaliyet göstermekte olup; unlu mamuller, çikolata ve çikolata kaplamal ürünler, flekerli - oyuncakl

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

Misyon ve Vizyon. Kaliteli, hijyenik, lezzetli ve sağlıklı ürünler üreterek ve sunarak güvenilir ve aranan bir marka olmak.

Misyon ve Vizyon. Kaliteli, hijyenik, lezzetli ve sağlıklı ürünler üreterek ve sunarak güvenilir ve aranan bir marka olmak. Sağlıkla, lezzetle Sağlıkla, lezzetle 02 SENIOR BANQUET Misyon ve Vizyon Kaliteli, hijyenik, lezzetli ve sağlıklı ürünler üreterek ve sunarak güvenilir ve aranan bir marka olmak. Üst seviyede bir kalite

Detaylı

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD

Cerrahpafla T p Fakültesi Kardiyoloji ABD KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Yazar: Prof. Dr. Rasim ENAR Kardiyoloji ABD 2007 Servier laç n Türk Hekimlerine Arma an d r 2007 NOBEL TIP K TABEVLER KALP DAMAR SA LI I KILAVUZU Editör: Prof. Dr. Rasim ENAR

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz.

ĐŞKUR sitesine giriş şifremizi hatırlamadığımız için, şifremi unuttum kısmını tıklıyoruz. ĐŞKURLULARIN BĐLGĐLERĐ, ŞĐFRELERĐ HERKESE AÇIK ( BEDAVA SMS GÖNDERME SĐTESĐ YAZI SONUNDADIR ) Merhaba, bu bilgilendirici yazıda sizlere ĐŞKURa kayıtlı olanların şifrelerine, kişisel bilgilerine başkalarının

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

MATEMAT K. BÖLME filem

MATEMAT K. BÖLME filem Do al Say larla Bölme fllemi MATEMAT K BÖLME filem 12 çile i 3 taba a eflit olarak paylaflt rd m zda bir taba a kaç çilek düfler? Tabaklara çilekleri birer birer paylaflt ral m. Üç tabak oldu u için çilekler

Detaylı

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU

TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU 10201 TÜRK SİLÂHLI KUVVETLERİ HASTA BESLEME KANUNU Kanun Numarası : 5715 Kabul Tarihi : 21/11/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/12/2007 Sayı : 26720 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 47 Sayfa:

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti?

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Bütün Dünya da yazmaya bafllad m ilk y llarda, Kraliçe Marie Antoinette in, Frans z Devrimi s ras nda, Ekmek

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi)

Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Hayata Dokunan Bir El: YEDAM (Yeşilay Danışma Merkezi) Bağımlılıkta rehabilitasyon süreci dediğimizde bağımlı bireylerin psikolojik ve sosyal destek ile hayata yeniden kazandırılması kast edilmektedir.

Detaylı

MADDE BAĞIMLILIĞI SEMİNERİ (SİGARA, ALKOL KULLANIMI VE KORUNMA YOLLARI) SELÇUK ÖZTÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMAN ve REHBER ÖĞRETMEN

MADDE BAĞIMLILIĞI SEMİNERİ (SİGARA, ALKOL KULLANIMI VE KORUNMA YOLLARI) SELÇUK ÖZTÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMAN ve REHBER ÖĞRETMEN MADDE BAĞIMLILIĞI SEMİNERİ (SİGARA, ALKOL KULLANIMI VE KORUNMA YOLLARI) SELÇUK ÖZTÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMAN ve REHBER ÖĞRETMEN MADDE BAĞIMLILIĞI NEDİR? Madde kullanımı sonucunda gelişen belirli bir hastalık

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

Merhaba 3 Amaç 4 Hedef Kitle 5 Sayfa çerikleri ve lgili Bafll klar 6 Banner Kullan mlar Plan 01 7 Plan 02 8 Plan 03 9 Plan 04 10 Plan 05 11 Banner Ölçüleri ve Format Bilgileri Leader Board 12 Leader Board

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU

ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU ÖĞRENCİLER DAMLA PROJESİ İLE MANİSA DA GÖNÜL BAĞI KURDU Gençlik ve spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Damla Projesi kapsamında 15 i Türk 25 i yabancı olmak üzere 40 öğrenci, Manisa da çeşitli ziyaretlerde

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU

AİLE DİNİ REHBERLİK BÜROSU DİN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TİREBOLU MÜFTÜLÜĞÜ AİLE VE DİNİ REHBERLİK BÜROSU MUTLULUĞUNUZA REHBERLİK EDER Yüce Allah ın aileye bahşettiği sevgi ve rahmetin çeşitli unsurlarla beslenmesi gerekir. Bunların

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı