MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05"

Transkript

1 MAKROV ZYON MART-N SAN 2008 SAYI 05

2

3 Ç NDEK LER MAKRO HABER 6 RÖPORTAJ 40 Lösemisiz bir dünya düfllüyoruz Makromarket ten çal flanlar na anlaml gece Hepimiz bir gün yafllanaca z Afra lar Makromarket oluyor! Makromarket kalitesi Konya da Makromarket ile aflure bereketi her evde Makromarket sevdiklerini mutlu etti Makromarket e bebe inizle gelin RÖPORTAJ 18 Makromarket te sebze-meyve her zaman taze ve do al GÜNCEL 44 Bolluk, bereket ve üretkenli in sembolü kad n GIDA 22 Etin en kalitelisi ve en hesapl s Makromarket te SA LIK 26 En ölümcül iki tehlike Sigara & Alkol GÜNCEL 36 Aflk, her yerde ve her ça da GÜNCEL 38 Mevlid-i fierif ve Süleyman Çelebi GÜNCEL 50 Geç olmadan enerji tasarrufu ÇOCUK 54 Süt diflleri PS KOLOJ 58 Vücut dilinizi kullanmay ö renin 2 MART/N SAN 2008

4 RÖPORTAJ 62 Türk Sinemas n n parlayan yeni yüzü Yetkin Dikinciler B R PORTRE 68 Halk afl Yunus Emre SA LIK 70 Zeytinya sa l n z için savafl yor GEZ 76 Dünyan n yeni 7 harikas n biliyor musunuz? PRAT K B LG LER 86 GIDA KÜLTÜRÜ 82 Do al flifa kayna : Bal RAFIN KONUKLARI 88 MAKRO V ZYON MART/N SAN 2008 SAYI: 5 MAKROMARKET Ad na Sahibi Mustafa Songör Genel Yay n Yönetmeni Nuray Erdo an Yaz flleri Müdürü Hünkar Sibel Görel Yaz flleri Bikem Ö ünç Feyza Uslu Görsel Yönetmen Mehmet Emin Sayfa Uygulama Numan lhan Mustafa Özen Reklam Tasar m Ayd n Güdüllü Hamit Dumlup nar Zafer Mert Cenk Atarer Mücahit Aktafl Foto raf Salih Y lar Yay na Haz rl k Simurg Sanat Yap mlar Kocatepe Mh. 12. Sk. C32 Blok Kat: 9 Mega Center-Bayrampafla/ stanbul Tel: (0212) (pbx) Renkayr m/bask ve Cilt Ajans-Türk Bas n ve Bas m A.fi. (0312) Yay n Türü Yerel Süreli MAKRO TAR F 90 BULMACA 94 Yönetim Yeri Saray Mah. G dac lar Cad. No: Sarayköy - Kazan / Ankara MART/N SAN

5 MAKRO editör Bahar geliyor! Bahar karfl lamaya haz rland m z flu günlerde, do aya her y l yeniden hayat veren bahar gibi, Makro Vizyon da sürekli kendini yenileyerek siz de erli okurlar m z n karfl na ç k yor. Bu say m zda Türkiye'yi en az terör kadar tehdit eden sigara gerçe ine yer ay rd k. Her zaman müflterilerine kaliteli ve sa l kl ürünler sunmay hedef edinmifl Makromarket için, Türkiye'deki sigara tüketimindeki art fl, bizi sadece rahats z etmekle kalm yor, bu konuya el atmam z, sosyal sorumluluk anlay fl m zdan dolay zorunlu k l yor. Sigara dosyam zda sigaran n insan sa l n nas l tehdit etti inden ve sigara ba ml lar n n bu kötü al flkanl ktan nas l kurtulabileceklerinden bahsettik. ste imiz, siz okurlar m z n sa l na zarar verecek maddelerden uzak durup her an bahar gibi c v l c v l yaflaman z Taze, canl kalman z için biz de ürünlerimizi size taze ve hijyenik olarak sunmaya çal fl yoruz. Ekonominin tek haneli rakama düflmesinden dolay stok yönetimi çok önemli bir olgu haline geldi. Tüm lojisti imiz kapal alanda ve modern raf sistemiyle düzenlendi. Tüm araçlar m zda liftli sistemlerle, depo içinde çal flan forkliftlerle flubelerimize tüm meyve ve sebzelerin h zl ve kontrollü da t m n n yap lmas n sa l yor. Bu strateji sayesinde de flubelerimizde siz müflterilerimize sa l kl, taze ve güvenilir ürünleri gönül rahatl yla sunman n huzurunu yafl yoruz. Bahar aylar, her toplum için yenilenmenin elçisi olmufltur, ama bu co rafyada yaflayan inançl kimseler için ayr bir önemi var. Bu da dünyaya gelmifl elçilerin en yücesi, en sevgilisi, Hz Muhammed Efendimiz, bahar aylar ndan Nisanda dünyaya gelmifltir. Bu bizim için girmeye haz rland m z bahar aylar n daha da önemli k l yor. Onun dünyay flereflendirmesine yer, gök, cihan sevindi, onun ad na methiyeler yaz l p, Mevlidler okundu. Mevlid kandillerinde her y l, gönüllerin sultan Hz Muhammed'i büyük coflkuyla anar z. Bu yüzden de bu say m zda Mevlid yazar Süleyman Çelebi ve onun Mevlid-i fierifini anlat yoruz. Hz Muhammed sevgisinden bahsedip, yaflad m z güzel co rafyan n yetifltirmifl oldu u en önemli flairlerimizden biri olan, Allah sevgisiyle yan p tutuflan Yunus Emre'den bahsetmemek olur mu? Tabi ki ondan da bahsettik. Yunus Emre ve Allah aflk n onun eserlerinden yola ç karak anlatmaya çal flt k. Makro Vizyon için kad nlar m z n ayr bir yeri var. Onlar hem gelece imiz olan çocuklar m z n annesi, hem de toplumuzun di er yar - s. Onlara gereken sayg y göstermemek, di er yar m z hiçe say p eksik kalmak demek. Bu yüzden, kad n-erkek fark gözetmeden herkesin 8 Mart Kad nlar Günü'nü kutluyoruz. Yeni say m zda ele almam z istedi iniz konular lütfen bizlere mail olarak yaz n z. Önerdi iniz konular, belli bir planlama çerçevesinde mutlaka dikkate al nacakt r. Yeni say m za kadar sa l k ve sevgiyle kal n 4 MART/N SAN 2008

6

7 MAKRO haber MAKROMARKET TEN ÇALIfiANLARINA ANLAMLI GECE Tüm Makromarket ailesi, Ocak tarihleri aras nda, Abidinpafla Lale Restaurant'ta gerçeklefltirilen Personel Motivasyon Toplant s 'nda bir araya geldi. Kurumsal sosyal sorumluluk ba lam nda çok önemli bir yere sahip olan motivasyon toplant lar, tüm Makromarket çal flanlar n bir araya getirdi y l içerisinde çok önemli sat nalmalar ve birleflmelere imza atan Makromarket, 4300 kiflilik dev çal flan kadrosunu bir araya getirdi. Tüm Makromarket Yönetim Kurulu'nun, üst düzey yönetim kadrosunun ve çal flanlar n n bir araya geldi i gece, Lale Restaurant' n nezih atmosferinde bafllad. Gecenin bafl nda, tüm Makromarket ailesi yemeklerini yerken Makromarket'in 2007 y l nda gerçeklefltirilen faaliyetleriyle ilgili bir sunum izlendi. Sunumun ard ndan Makromarket Tiyatro Gösteri Grubu sahne ald ve müflteri memnuniyeti konusunda mini bir gösteri sundular. Gösteriyi, Makromarket Genel Müdürü Mustafa Songör'ün k sa konuflmas izledi. Konuflmas nda tak m arkadafllar olarak tüm Makromarket çal flanlar na seslenen Songör, 2007 y l nda ilk ad m at lan ulusall k sürecine büyük bir h zla ve çok iyi bir ekiple devam edeceklerinin alt n çizdi. 8 Makromarket çal flan n kat ld gülme yar flmas n n ard ndan, sahneyi Makromarket Yönetim Kurulu Baflkan fieref Songör ald. Patronlar olarak seslendi i Makromarket çal flanlar na hesap vermek için gecede bulundu unu dile getiren Songör, Makromarket'in bir hizmet ordusu oldu unu belirtti. Türkiye'nin kendi içinden ç kacak bir perakende markas na ihtiyaç duydu unu ve bu markay kurmak için gereken hedefleri, tüm Makromarket çal flanlar n n beraber koyaca n söyledi. Konuflmas nda 2008 y l hedeflerinden de bahseden Songör, bu y l en büyük perakende markas olma yolunda özverili çal flmalarla geçireceklerini ve özveri gösterenlerin ödüllendirilece ini belirtti. Tüm çal flanlara ek bir iyilefltirme zamm n da duyuran fieref Songör, 2007'de pek çok çalkant olmas na ra men bu y la perakendeci olarak damgalar n vurduklar n, 2008'in artan enerji maliyetlerine ra men daha baflar l geçece ini vurgulad. Uyum G da'yla yaflanan birleflmeden de bahseden Songör, Uyum Yönetim Kurulu Baflkan skender Kelefl'i ve Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akyüz'ü sahneye davet etti ve onlar Makromarket ailesinde görmekten mutluluk duyduklar n dile getirdi. fieref Songör'ün konuflmas n n ard ndan Makromarket'te 5. ve 10. y l n dolduran çal flanlar ödüllerini almak üzere sahneye ça r ld. 5. y - l n dolduran 92 kifli ve 10. y l n dolduran Ertu rul Gülhan, Aslan Do- an, Zübeyir Bulut, Hasan Do an ve Yeter Y lmaz çeflitli arma anlar ald lar. Bu vesileyle istikrar ödüllendiren Makromarket'in çal flan na verdi i önem bir kere daha gözler önüne serildi. Gecenin sonunda, tüm Makromarket Yönetim Kurulu Üyeleri, çal flma arkadafllar n u urlad lar. 6 MART/N SAN 2008

8

9 MAKRO haber HEP M Z B R GÜN YAfiLANACA IZ Makromarket, Aflure ay nda huzur ve bak m evlerini ziyaret etti. Sevgi ve minnet duygular yla aflure da tt. Her birimiz için farkl anlam ve önem arz eden yafll l k, hayat m z n çok özel bir dönemidir. Yafll lar m z dünle bugün aras nda köprü kuran, kültürümüzü ve de erlerimizi yar nlara tafl mam z sa layan en de erli varl klar m zd r. Yafll l k dönemi, itibar gerektirmektedir. Bu ayn zamanda bir minnet borcudur. Yafll bireylerin toplumla bütünleflmesi, daha aktif olmas ve yaflama ba l k l nmalar gerekir. Bir ömrün büyük k sm n topluma ve ülkeye hizmetle geçirmifl insanlar n, yaflland klar ve bak ma muhtaç olduklar dönemde ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yak fl r bir flekilde bak m talep etme haklar vard r. Ailelerinden ve çocuklar ndan bu hizmeti çeflitli nedenlerle alamayanlara, bu hizmet, imkânlar ölçüsünde devletimiz taraf ndan verilmektedir. Devletimiz taraf ndan yafll lar m za verilen hizmetin iyi bir örne ini Keçiören Belediyesi Huzur ve Bak mevi'nde bulduk. Makromarket olarak 24 Ocak Perflembe günü, Lale Restaurant' n büyük bir keyif ve lezzetle haz rlad aflurelerimizi ald k ve topluma uzun y llar hizmet etmifl yafll - lar m z ziyaret ettik. Aflure ay, bereket ve paylafl m ay Bu nedenle sevgimizi ve sayg m z, aflurelerimizle paylaflmak istedik Annelerimizle ve dedelerimizle Karanfiller da tt k, birlikte foto raflar çektik. Bir an için evlatlar, torunlar olduk, yafll lar m z n. Hep söylenir ya, bir insan yedisinde ne ise yetmiflinde de o, diye. flte bu deyim tam yerinde. Bak m evi çal - flanlar, her bir yafll m za birer çocukmufl gibi özenle ve sevgiyle yaklafl yor. Çünkü her biri, çocuk gibi ilgi ve sevgi bekliyor. Keçiören Belediyesi Huzurevi yetkililerine, sunduklar mütevaz hizmetlerinden ve misafirperverliklerinden dolay teflekkür ediyoruz. 8 MART/N SAN 2008

10

11 MAKRO haber Ancak devletimizin çal flmalar yafll - lar m z n sorunlar n n çözümü ve toplumda hak ettikleri yeri almalar konusunda tek bafl na yeterli de il. Toplumda bu bilincin en iyi flekilde alg lanmas ve yerleflmesi için bugüne kadar oldu u gibi gönüllü kurulufllar m z n ve yurttafllar m z n katk lar yla yafll lar m za daha iyi yaflama koflullar sa layabiliriz. Yafll - lar m za ve onlar n sorunlar na sahip ç kmak, her birimizin insanl k ve yurttafll k görevi. 25 Ocak tarihinde de y llarca e itim hizmeti vermifl ve bugün Ankara Gazi Osman Pafla'da çok nezih ve özel bir huzurevi iflleten Melehat Demirbafl ile tan flt k. Huzurevinin kap s nda beyaz havlulara ayaklar m z silip galofllar m z giydikten sonra tesise girebildik. Her yer mis gibi temizlik ve ferahl k kokuyordu. Tesis, yo un bak m odas ndan kütüphanesine, jimnastik odas ndan televizyon izleme salonuna kadar büyük bir incelik ve titizlikle haz rlanm fl; son derece modern ve ferah. Yine Lale Restaurant kalitesiyle haz rlanan aflurelerimizi bak ma muhtaç yafll lar m za ikram ettik. Makromarket Tiyatro Gösteri Grubu'nun haz rlad Hacivat ve Karagöz gösterisi ile bol bol e lendik. Melehat Han m, iflini son derece titizlikle ve severek yap yor. Öyle ki 40 yafll n n bak ld tesiste 25 personel çal flt r yor. Her bir çal flan na evlad gibi hitap eden Melehat Han m, kendi eliyle tesisinde konuk etti i bak - ma muhtaç yafll lara aflure yediriyor, sohbet ediyor ve koluna girip odas na kadar refakat ediyor. Gördüm ve anlad m ki Melehat Demirbafl, MD Huzur ve Bak mevi'nde kalan yafll lar m z çok flansl. Nas l ki çocuklar m z e itim ve bak m kalitesinden emin oldu umuz krefl veya yuvalara b rakt m zda en ufak bir endifle tafl m yorsak, iflte MD Huzurevi'nde kalan yafll lar m z n evlatlar da bu rahatl kla en büyük de erlerini Melehat Han m'a emanet edebiliyorlar. Bizleri bugünlere ve gelece e haz rlayan yafll lar - m z n hayat n bu kadar kolaylaflt ran MD Huzurevi ve Yafll Bak mevine, bizleri kabul ettikleri ve bu kaliteli hizmeti sunduklar için teflekkür ediyoruz. Ayr ca yafll bak mevinde yaflanan tüyler ürpertici olaylar konu eden tüm TV programlar na flunu söylemek istiyorum: Kötü örnekleri Türk milletine gösterdi iniz gibi iyi örnekleri de kamuoyuna yans t rsan z en az ndan her bir kurum bu seviyeye ulaflmak ad na kendisine çeki düzen verir. Eksik oldu u taraflar tamamlamaya çal fl r. Bunun yan nda, bu ülkenin birer ferdi olarak huzur ve bak mevlerini sürekli ziyaret etmeye çal flmal m. Tesislerinde iyi hizmet vermeyen kurumlara bizler yapaca m z ziyaretlerimizle bask kural m ve yafll lar m z n hak etti i hizmeti vermelerini sa layal m. Unutmamal y z ki, bir gün hepimiz yafllanaca z. Büyük Atatürk, Bir milletin yafll vatandafllar na ve emeklilerine karfl tutumu, o milletin yaflama kudretinin en önemli k stas d r. Geçmiflte çok güçlüyken, tüm gücüyle çal flm fl olanlara karfl minnet hissi duymayan bir milletin, gelece e güvenle bakma a hakk yoktur demifltir. Dilerim, yafll lar m z n yüzünde tebessüm ve yaflamlar nda mutluluk eksik olmaz. 10 MART/N SAN 2008

12

13 MAKRO haber Afralar Makromarket oluyor! Anadolu'nun yerli markas Makromarket, Hizmet Tüm Türkiye'ye slogan yla at l mlar n sürdürüyor. Afra ma azalar n n Makromarket konseptine dönüflümü, Konya Karkent ve Samsun ma azalar yla bafllad ve bundan sonra da büyük bir h zla devam edecek. Karadeniz'in en büyük hipermarketi, Samsun'da aç ld Al flverifl keyfini tüm Türkiye'ye ulaflt rmay amaçlayan Makromarket, art k Samsun'da metrekare sat fl alan na sahip Makromarket Samsun ma azas, Uyum Al flverifl Merkezi bünyesinde hizmet vermeye bafllad. Bu ma azayla beraber, Samsun halk da Makromarket'in modern ve ferah ma azalar nda al flverifl yapman n keyfini ç - kar yor. Makromarket, 55 bin ürün çeflidiyle A'dan Z'ye tüm g da ve ihtiyaç ürünlerini Samsunlu müflterilerinin hizmetine sunuyor. 21 kasas ve 110 personeliyle hizmet veren ma aza, Samsun'u da makro hizmet kalitesiyle tan flt rd. Al flverifllerde makro kaliteli hizmet, mikro fiyatlarla art k Samsun'da. 12 MART/N SAN 2008

14

15 MAKRO haber Makromarket kalitesi Konya'da Ma azalar ndaki çizgi ötesi hizmet kalitesini, genifl ürün yelpazesi ve profesyonel çal flanlar yla sa layan Makromarket, Konya'daki ilk ma azas n Karkent'te açt. Afra'n n Konya-Karkent ma azas n tamam yla kendi konseptine uyarlayan Makromarket, 600 metrekare sat fl alan nda hizmet veriyor. Kartepe flubesiyle beraber Konya Bölge Müdürlü ü'nü de faaliyete geçiren Makromarket'in Konya'daki di er ma azalar, önümüzdeki günlerde, Mevlana ve Yaka Kültür'de aç lacak. Her ma azas nda müflterisinin tüm temel ihtiyaçlar n karfl layabilece i çeflitlilikte ürün bulunduran Makromarket, Kartepe ma azas nda da 32 bin ürün çeflidiyle tüm g da ve ihtiyaç maddelerine yer veriyor. Makromarket Kartepe ma azas, iflinin uzman 20 çal flan ve 4 kasas yla, bölge halk na makro kaliteli hizmet sunuyor. 14 MART/N SAN 2008

16 Kalecik Tam Bu day Unu, ç Anadolu yöresindeki sert ve yar sert bu daylar n tafl de irmende ö ütülmesiyle elde ediliyor. Temizlenmifl bu daylar n do as nda var olan hiçbir madde (kepek, rufleym) ayr lm yor ve hiçbir katk maddesi kullan lm yor. Kalecik Tam Bu day Unu, kar fl m oran n üreticilerin belirledi i kepekli undan tamamen farkl bir ürün. Posa yönünden, rafine una oranla oldukça zengin olan Tam Bu day Unu, sindirim sisteminin düzgün çal flmas n sa l yor ve su tutarak tokluk hissi veriyor. Diyet yapan insanlarda s kça görülen kab zl n önlenmesinde de faydas var. Normal un elde edilirken kepek ve rufleymin (bu day özü) ço u ayr l r. Dolay s yla rafine edilen standart unun besin de eri azd r. Ancak tam bu day unu; posa, vitamin (B1, B2, Niasin ve E vitamini gibi), mineral (magnezyum, çinko, fosfor, potasyum vs.) gibi faydal maddeleri bol miktarda içerir. Kalecik Un, tam bu day unu üretiminde sert bu day da kulland için, unun rengi, di er tam bu day unlar na göre daha aç k ve sar ms tondad r. Kalecik Tam Bu day Unu'nu, ekmek, kurabiye, pasta, börek gibi tüm unlu mamullerde gönül rahatl yla kullanabilirsiniz. Standart unlarla yapt n z tüm ürünlerde, tam bu day ununu kullanarak daha sa l kl ve daha lezzetli ürünler elde edebilirsiniz.

17 MAKRO haber Makromarket ile aflure bereketi her evde Makromarket aflure ay na özel olarak yine tüketicileri için özel bir kampanya sundu. Bereket ay olarak bilinen Aflure Ay na özel ürün çeflitlerini, ma azalar nda tüketicilerine sunan Makromarket, uygun fiyatlar yla ve sundu u avantajlarla, yap lmas son derece zor bir tatl olan aflureyi hem kolaylaflt rd hem de a zlar tatland rd. çindeki malzemenin bollu uyla meflhur olan aflure bu ay Makromarket sayesinde her eve bereketiyle girmifl oldu. Makromarket sevdiklerini mutlu etti Müflterilerinin özel günlerini asla unutmayan Makromarket, tüketicilerine duydu u sevgiyi an msatarak bu Sevgililer Günü'nde de onlar yaln z b rakmad. Sevgililer Günü için düzenledi i kampanyada 9-15 fiubat tarihleri aras nda kozmetik ürünlerinden 35 YTL'lik al flverifl yapan müflterilerine parfüm hediye eden Makromarket, sevdiklerini mutlu etmeyi yine baflard. Makromarket e bebe inizle gelin Makromarket müflterilerini memnun etmek için çal flmaya devam ediyor. Prima sponsorlu unda bebek bak m odalar açan Makromarket, böylece bebekli müflterilerinin de rahatça al flverifl yapabilmelerini sa l yor. K r kkale Makro Al flverifl Merkezi, Ankara Abidinpafla ve Ankara stanbul Yolu flubelerinde hizmete giren bebek bak m odalar sayesinde anneler rahatça al flverifl yaparken art k gözleri arkada kalm yor. Bebekler Makromarket'in güvenli kollar nda huzurla annelerini bekliyor. 16 MART/N SAN 2008

18

19 MAKRO röportaj Makromarket te sebze-meyve Her zaman taze ve do al Günümüzde, Büyükflehirlerde manavlar n say s yavafl yavafl azal rken, marketlerin meyve ve sebze reyonlar zenginlefliyor. Yerli ürünlerden ithal ürünlere kadar pek çok çeflidi art k marketlerde rahatça bulabiliyoruz. Makromarket, bu durumu bir ad m daha öne tafl d ve kendi meyvesebze lojistik merkezini kurdu. Böylece zaten hep kaliteli olan Makromarket sebze ve meyveleri, ma azalarda her dakika taze ve do al olacak. Ma azalar nda her zaman üretim sertifikal ürünler bulunduran Makromarket, üreticiden ald meyve ve sebzeyi direkt olarak tüketiciye ulaflt r yor. Taptaze meyve ve sebzeleri müflterilerine sunmak için çal flan Makromarket, Hal Lojistik Deposu'nu da bu amaçla kurdu. Müflterisine verdi i de eri Türk üreticisine de veren Makromarket, üreticisinden ald sebze ve meyveyi ilk tazeli iyle müflterisine ulaflt rmak için hal lojistik merkezini ma azalar n n hizmetine sundu. Sebze-Meyve Hal'inden al nan ürünler, ö leden sonra Makromarket Hal -Deposu'na sevk ediliyor. Sevk edilen taze ürünler, sabah tüm Makromarket flubelerine ilk tazeli i ve do all yla ulafl yor. Müflterilerine her zaman taze ve do al ürünler sunmay kendine hedef edinmifl olan Makromarket, son derece teknolojik imkanlara sahip Hal Lojistik Merkezi'nde en taze meyve ve sebzeyi en hijyenik koflullarda sakl yor. Böylece Makromarket'in kaliteli ve taze ürünleri müflteriler taraf ndan her zaman bulunabiliyor. Ma azalara her gün depodan sevkiyat yap ld için sebze-meyve reyonlar nda sürekli taze ürünler sat l yor. Makromarket'in tüm ma azalar na bu depodan sevk edilen ürünler, hem taptaze oluyor hem de do- al. Makromarket'in Hal Sat nalma Müdürü Ayhan Kara ayn zamanda bu deponun da sorumlusu. Ayhan Kara, Makromarket sebze-meyve reyonlar hakk ndaki sorular m z yan tlad. 18 MART/N SAN 2008

20 Sebze ve meyvelerinizi nas l tedarik ediyorsunuz? Sebze ve meyvelerimiz aras ndan, sirkülâsyonu çok olanlar do rudan üreticiden tüketiciye ulaflt r yoruz. Karpuz, kavun, patates, so an, domates, salatal k gibi. Hal Kanunu'nun önceki haline göre, ürünleri do rudan üreticiden tüketiciye götüremiyorduk. Önce hale sokulmas gerekiyordu. O yüzden de biz flu anda bulundu umuz dükkan sat n ald k. Buras ayn zamanda bir komisyoncu dükkan. Yeni ç kan kanuna göre buradan fatural bir flekilde do rudan ma azalar m za sevk yat sa l yoruz. Mal n önce hale girmesi, %12 maliyet demek. Burada ürünlerimizin sa l kl olup olmad n kontrol eden birimlerimiz var. Bu kontrollerden sonra ürünleri al p ma azalar m za sevk ediyoruz. Tamamen Ankara Büyükflehir Belediyesi'ne ba l olarak çal fl yoruz. Ankara'da bölgesel olarak hangi ürünlere daha fazla a rl k veriliyor? Lüks semtlerde tropikal ürünler daha fazla sat l yor. Bizim bütün ma azalar - m zda bütün ürünlerden var. Çünkü tüm kesimlere hitap etmek zorunday z. Bizim fiyat ve ürün politikam z de ifliktir. 2 kasa lüks domates gidiyorsa 30 kasa da normal domates gidiyor. nsanlar ucuz ürün oldu u için onu istiyor. Ama art k Müflterisine verdi i de eri Türk üreticisine de veren Makromarket, üreticisinden ald üretim sertifikal sebze ve meyveyi ilk tazeli iyle müflterisine ulaflt r yor insanlar, yavafl yavafl bilinçlenmeye bafllad. Ben kötü mal alacak kadar zengin de ilim mant n kavrad klar n düflünüyorum. Biz kaliteli ürün satmaktan yanay z. Bunun yan nda bizim en büyük düflman m z da firedir. Ucuz mal satt n z takdirde ciddi fire oluyor ve bu da bizi zarara u rat yor. Sal günleri Makromarket müflterilerine nas l bir avantaj sa lan yor? Sebze, meyze ve bal kta kesinlikle kar koymuyoruz. Sadece KDV'si koyulup müflteriye sunuluyor. Hiçbir kar marj - m z yok. KDV noktas nda da bir s k nt MART/N SAN

21 MAKRO röportaj daha var. Metro Gruplar %1 KDV ile çal fl yor. Pazar grubu mal normalde %8 ile almas gerekirken, hiçbir pazar %8 KDV ile mal alm yor. %1 ile al yorlar. Bu durum göz önünde bulunduruldu unda biz ifle %7 zararla bafll yoruz. Kendi ülkemde ben %8 KDV veriyorum, yurtd - fl ndan gelenler benim ülkemden %1 KDV ile ç k fl yap yorlar. Benim ülkemde benden %7 ad m öndeler. Bu büyük bir haks zl k. Bunun bir an önce önlemi al - narak eflit seviyeye getirilmesi laz m. Tüketici olarak siz meyve-sebze ve bal k al rken nelere dikkat ediyorsunuz? Toptanc hale gelen ürünler ilk olarak l Sa l k Müdürlü ü'nden geçer. Al rken kalitesine sonra albenisine, görünümüne, üçüncü olarak da fiyat na bakar z. Bu s ralama de iflebilir. Ben evime götürmek istemedi im bir ürünü ma azama da asla satmam. Bizde otomasyon denilen bir sistem kuruludur. Biz ürünleri sat n ald ktan sonra mal kabulünü yapan arkadafllar m z ürünleri kontrol ederler. Ürünlerin ikinci bir kontrolü de ma azalarda yap l r. Herkes birbirini kontrol etmek zorundad r. Ma azalar m zda ürünlerimizin sa l kl ve güzel olmas n n en büyük sebebi, iflimizi gerçekten ciddiye al p iyi yap yor olmam zd r. Müflterilerimiz bu konuda bizi takdir ediyorlar. Bal k tedari ini nas l yap yorsunuz? Bal k tedari ini toptanc halden yine Makromarket olarak kendimiz yap yoruz. Meyve ve sebze al rken nelere dikkat etmek gerekir? Kimi müflteriler cetvelle fasulye ölçüyor. Patl can n sap n kopar p öyle pofletine koyuyor. Salatan n çekirde i var m diye kopart yor. Müflterilerimizi bilinçlendirmemiz gerekiyor. 20 MART/N SAN 2008

22

23 MAKRO g da Etin en kalitelisi ve en hesapl s MAKROMARKET'te K rm z ve beyaz et reyonlar m zda sundu umuz ürünlerimiz, son derece modern ve hijyenik örnek et iflleme tesislerimizde, veteriner hekim kontrolünde, uzman personellerce haz rlan yor. Titizlikle haz rlanan bu ürünler vakumlanarak sa l kl ve hijyenik flartlarda frigofirik araçlarla ma azalar m za sevk edilerek so uk zincir sistemleri k r lmadan reyonlar m zda yerini al yor. MAKROMARKET ET fileme TES SLER GENEL filey fi CANLI HAYVAN ALIM SÜREC Ma azalar m zda müflterilerimizin be enisine sundu umuz k rm z et ürünlerimizin canl hayvan al m n gerçeklefltirirken, Tar m Bakanl 'na ba l il ve ilçe müdürlüklerinin besi süresince kay t alt na ald özel besi dana ve kuzular içinden seçiyoruz. Sat n al nan özel besi kuzu ve danalar, veteriner hekim taraf ndan yafl, kilogram ve cinsi kontrol edildikten sonra kesimhaneye getiriliyor. 22 MART/N SAN 2008

24 CANLI HAYVAN KES M SÜREC Kesimhaneye getirilen canl hayvanlar, kesimhane veterineri taraf ndan kontrol ediliyor. Gerekli kontrolleri yapan veteriner, dana ve kuzular n sa l a uygun oldu una dair sa l k raporu düzenliyor. Bu sa l k raporu ile birlikte Tar m l veya lçe Müdürlük Yetkilileri tekrar kendi kontrollerini yaparak Veteriner Sa l k Raporu'nu onayl yorlar. Tar m l veya lçe Müdürlükleri ayn zamanda, kesilmifl dana ve kuzular n sevkiyatlar n yapacak olan frigofirik araçlar n, sa l k aç s nda sevkiyata uygun oldu unu ve so utma sistemlerinin düzgün çal flt n kontrol ederek dezenfeksiyon belgesi düzenliyor. KES M filem SLAM KURALLARA GÖRE YAPILIR Tar m l veya lçe Müdürlükleri taraf ndan haz rlanan belgelerle mezbahalarda kesim ifllemi slami kurallara göre gerçeklefltiriliyor. Kesim iflleminden sonra karkas etler mezbahalar n so uk hava odalar nda minimum 12 saat dinlendiriliyor. Etler dinlenme iflleminden sonra daha önce dezenfeksiyon belgeleri al nm fl araçlara yüklenmek üzere kefenlenerek haz rlan yor. Frigofirik araçlara yüklenen karkas etler, en k sa süre içinde et iflleme tesislerimize getiriliyor. KARKAS ETLER N filenme SÜREC Veteriner hekimimiz taraf ndan mezbahanede Tar m l veya lçe Müdürlükleri taraf ndan verilen sa l k raporu, dezenfeksiyon belgesi ve etin iç s derecesi kontrol ediliyor. Kontrol iflleminden sonra sa l a uygun olan karkas etler teslim al n yor. Teslim al nan karkas etler Et flleme Tesisleri'nin 330 ton kapasiteli, günlük 4 kez derece ve temizlik kontrolü, veteriner hekimimiz taraf ndan titizlikle yap lan so uk hava odalar - na al n yor. ET fileme TES S NDE GÖREVL ÇALIfiANLARIN GENEL DÜZEN Et iflleme tesisimizde çal flan personellerimizin her 3 ayda bir sa l k kontrolleri yap l yor. Buna göre sa l k yap lar uygun olan personeller tesisimizde maske, bone, eldiven ve özel k yafetleri ile günlük dezenfeksiyonlar yap ld ktan sonra çal flmalar na izin veriliyor. Bununla beraber el, t rnak ve t rafl kontrolleri de günlük yap lan et iflleme tesisi çal flanlar, et üretimini sa l kl ve hijyenik flartlarda gerçeklefltiriyor. KARKAS ETLER N PARÇALANMA filem So uk hava odalar na al nan karkas etler, ilk aflamada profesyonel personellerimiz taraf ndan kemiklerinden ayr l yor. Kemiksiz etler ikinci aflamada tüketim özelliklerine göre lop et fleklinde parçalara ayr larak vakum ifllemine haz rlan yor. Farkl çeflitlere ayr lan k rm z etler vakumlanarak; Tar m Bakanl Onay, ürünün özellikleri, üretim ve son kullanma tarihi ile G da Kodeksi'nde bulunan tüm flartlar n bulundu u etiketler düzenlenerek üzerine yap flt r l yor. Etiketlenen etler, ma aza sevkiyat na haz r hale getiriliyor. Et iflleme tesislerimizde k rm z et ürünlerinde gerçeklefltirilen vakumlama ifllemi, ürünlerin ma azalar m za sevkiyat s ras nda herhangi bir d fl temas ve zararl bakteri üretimine karfl korunmas n sa l yor. MART/N SAN

25 MAKRO g da Bu nedenle k rm z et çeflitlerimiz, uzun süre ayn tazelikte kal yor ve sa l kl bir flekilde müflterilerimize sunuluyor. MA AZALARIMIZA SEVK YAT Farkl özelliklerde haz rlanm fl ve vakumlanm fl olan k rm z et çeflitleri özel frigofirik araçlar m zla so uk zinciri k r lmadan ma azalar m za ulaflt r l yor. Ma- azalar m zda uzman personellerimiz taraf ndan teslim al nan vakumlanm fl etler, üzerindeki etiketlerde yazan tüketim özelli ine göre parçalara ayr l yor ve tepsilere dizilerek reyonlar m zda müflterilerimizin tercihine sunuluyor. BEYAZ ET ALIMI VE MA AZALARDA SUNUM Ülkemizin seçkin markalar ndan tedarik edilen beyaz et çeflitlerimiz, veteriner hekimimiz taraf ndan veteriner sa l k belgesi, et iç derecesi ve dezenfeksiyon belgeleri kontrol edildikten sonra teslim al n yor. Et iflleme tesislerimizde teslim al nan beyaz et çeflitleri, 80 ton kapasiteli, günlük 4 kez derece ve temizlik kontrolü veteriner hekimimiz taraf ndan titizlikle yap lan so uk hava odalar na al n yor. So uk hava odalar nda uzman personellerimiz taraf ndan ifllenmek üzere ç kart lan ürünler, tüketim özelliklerine göre farkl çeflitlere ayr larak ma azalara sevk edilmek üzere sevk kasalar na yerlefltiriliyor. Bu kasalar n üzerine Tar m Bakanl Onay, ürünün özellikleri, üretim ve son kullanma tarihiyle G da Kodeksi'nde bulunan tüm flartlar n bulundu u etiketler yap flt r l yor. Etiketleme ifllemi yap lan beyaz et çeflitleri, frigofirik sevk araçlar m za yüklenerek ma azalar m za so uk zincirleri k r lmadan sevk ediliyor. Ma azalar m zda teslim al nan beyaz etler, uzman çal flanlar m z taraf ndan üzerindeki etiketlerde belirtilen bilgilere göre haz rlanarak reyonlar m zda müflterilerimizin be enisine sunuluyor. filenm fi KIRMIZI ET ÇEfi TLER Et iflleme tesislerimizin köfte haz rlama bölümünde, farkl alternatif ve lezzetlerde köfte çeflitleri üretiyoruz. Köfte çeflitlerinde kullan lmak üzere haz rlanan k rm z etler, sinir ve k k rdaklar ay ran özel bir makineyle k yma haline getiriliyor. Haz rlanan k yma, üretilen köftenin özelliklerine göre baharatlar ilave edilmek üzere kar flt rma makinesine al n yor. Bu makine ile homojen bir kar fl m haline getirilen ürün, 24 saat dinlendirilmek üzere so uk odalara al n yor. Dinlendirilme iflleminden sonra ürünün özelli ine göre form makinesinde flekillendiriliyor. Farkl lezzet ve flekillerde üretilen köfte çeflitleri paketleniyor ve G da Kodeksi'ne uygun bir flekilde etiketlenerek so uk zincir k r lmadan frigofirik araçlar m zla ma azalar m za sevk ediliyor. Ma azalar m zda teslim al nan köfte çeflitleri müflterilerimize sunuluyor. NEF S MAKRO DÖNER ÜRET M Döner yap m nda kullan lacak k rm z ve beyaz et çeflitleri, uzman personellerimiz taraf ndan ince zarlar halinde dilimleniyor. Dilimlenen et çeflitleri, Makromarket'e özel terbiye ünitesine al n yor. Terbiye ifllemi tamamlanan etler, so uk odalarda 24 saat dinlendiriliyor. Haz rlanan ürünler, döner flifllerine özenle tak - larak d fl etkenlerden korunmak üzere ambalajlan yor. G da Kodeksi'ne göre etiketlenme ifllemi yap lan döner, frigofirik araçlar m zla ma azalar m za, Makro Piknik'lere gönderiliyor. Nefis dönerimiz sa l kl, hesapl lezzetlerin adresi Makro Piknik Dinleme Alanlar 'nda müflterilerimize sunuluyor. 24 MART/N SAN 2008

26

27 MAKRO sa l k Sigara baflta olmak üzere, alkol ve tüm uyuflturucu maddelerle ergenlik döneminde tan fl l yor. Genel olarak gençler, özdeflleflme sürecinde büyüklere benzemek, onlar gibi olmak e ilimiyle, arkadafl etkisi, güvensizlik, merak, özenti, taklit, ilgisizlik gibi nedenlerle bunlar kullanmak istiyorlar. Bütün bu nedenler, sa l kl bir ortamda, örnek davran fllar ve manevi desteklerle çözümlenemezlerse, alkol ve sigara gibi maddelerin zararlar n anlatmak yeterli çözüm ol- Sa l k Dünya muyor. Temiz ve sa l kl bir toplum için Örgütü nün herkesin üzerine büyük sorumluluklar düflüyor: Anne-babalar, ö retmenler, (WHO) ayd nlar, bilim insanlar ve din adamlar, gençler için model oluflturan samalara göre, yapt aç klanatç lar, sporcular ve kitle iletiflim sigara y lda 5 araçlar, herkes üzerine düflen milyon insan n görevi yapmal. Gençlerimize ölümüne neden örnek olacak davran fllar sergileyip, onlara sayg ve sevki 20 y l içerisinde bu oluyor. Önümüzdegi göstermeliyiz. Yar nlar m z, gelece imiz olan mas bekleniyor. Türki- say n n iki kat na ç k- gençlerimize haz rlanan büyük ve kirli 'leri buluyor. 3 milye'de bu rakam tuzaklardan, onlar uzak tutmak, tif Akci er Hastal ), 4 milyon yon Koah (Kronik Obsitrik- bizim birinci ast ml bulunan Türkiye'de, y lda ortalama yeni akci er görevimiz. kanseri tan s konuluyor. Önlem al nmazsa, sigara yüzünden ölenlerin say s 'leri bulacak. Bu flu demek: Her y l nüfusu yüz binleri bulan bir flehrimize atom bombas at lmas, trafik kazalar nda her gün 6 otobüs dolusu insan n ölmesi, her gün bir uça n düflmesi ve 300 yolcunun ölmesi. Sigaran n yol açt ölümler, terör, ifl, trafik kazalar gibi ölümlerin toplam ndan 5 kat daha fazla. taraf ndan kullan l yordu. Kuzey Amerika, Haiti ve Meksika'da yerliler mabetlerde tütün yak yor, duman n içlerine çekiyorlard. Tütün, Amerika'n n keflfiyle tüm dünyaya yay ld. Cristof Kolombos ve arkadafllar tütünü, petrus (tabakkos) ad yla spanya ve Portekiz'e soktular. Tütün, 1560 y l nda nikotine ad n veren Jean Nicot taraf ndan Fransa'da yetifltirilmeye baflland. Keyif verici etkisi ve farkl olarak solunum yoluyla al nmas aç s ndan Avrupal lar n ilgisini çekti ve ba ml l k yap c etkisinden dolay da tüm dünyaya h zla yay ld. Tütünle Osmanl 'n n tan flmas Tütün, 1600'lü y llarda Osmanl 'n n Avrupa'yla yapt deniz ticareti yoluyla Osmanl 'ya geldi. lk bafllarda din adamlar nca tart fl l p büyük tepkiler alsa da sonunda din adamlar nca mekruhtur fetvas n n verilmesi üzerine h zla Osmanl 'ya yay ld. 16. yy'da ithal olarak kullan l rken, 17 yy'dan itibaren Osmanl 'da tütün ekimine ve yetifltiricili ine baflland. Tütün Osmanl 'da, ara ara yang nlara sebep oldu u için yasaklansa da, 18. yy'da mparatorluk topraklar n n 5/1'inde tütün tüketimi yap l yor ve vergileri al n yordu. Ça n vebas tütünün öyküsü Anayurdu Amerika olan tütün, Amerika k tas nda binlerce y ldan beri yerli halk sigara en ölümcül iki tehlike &alkol 26 MART/N SAN 2008

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25

Ç NDEK LER 2 EYLÜL/EK M. RÖPORTAJ 42 Kaliteli yay nc l k örne i: Makro FM HABERLER 6-25 Ç NDEK LER HABERLER 6-25 Makromarket ten Konya ya dev yat r m Makromarket çocuk flenli i bafllad Makromarket ten bir ilk daha: Hipodrom da Makromarket çad r ma aza Makromarket te Oktay Usta ile yemek yar

Detaylı

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve

Art yor. Çevre Bilinci. Türkiye nin Marka. Etkili Diyet ve Kahvalt. Türkiye nin ilk ve Temmuz-A ustos-eylül 2008 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 1 Say : 1 Çevre Bilinci Art yor Türkiye nin Marka De eri Dimes Etkili Diyet ve Kahvalt Sedef Kabafl Türkiye nin ilk ve tek Ayva Nektar içindekiler

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

Dünyam z n Enerji htiyac ve

Dünyam z n Enerji htiyac ve Ocak - fiubat - Mart 2009 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 2 - Say : 3 Dünyam z n Enerji htiyac ve Alternatif Çözümler Dimes in Yeni Yüzleri Gelece i Görmek Hedef 2012 Haflmet Babao lu Giriflimcilere Alt

Detaylı

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı?

Yolculuk. İnsanoğlunun En Eski Serüveni. Nasıl Olmalı? Temmuz-A ustos-eylül 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 41 İnsanoğlunun En Eski Serüveni Yolculuk Nasıl Olmalı? Dimes Sial d Or Yarışması ndan birincilik ödülü kazandı. Dünya Meyve Suyu Kongresi

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Baharla birlikte uyanan tabiat beraberinde bizlere canl l k ve mutluluk getirmifltir. Ülkemize de bolluk ve bereket getirmesini dileyerek,

Detaylı

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü

BAfiLARKEN. Emine Di dem Do an Sorumlu Yaz flleri Müdürü BAfiLARKEN flimiz Gücümüz YEMEK! dedik ve sektöre ad m att k. H zla büyüdük, gelifltik ve alt yap m z oluflturduk. Yeni bir bafllang ç dedik ve ilk say m z sizlerle paylaflman n hakl gururunu yaflad k.

Detaylı

TO MECL S ÜYES TAHS N AKYÜZ KASAPLARA SESLEND

TO MECL S ÜYES TAHS N AKYÜZ KASAPLARA SESLEND KASABIM stanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odas Yay n organ - Y l: 3, Say : 1 0 - EYLÜL 2 0 0 8 TO MECL S ÜYES TAHS N AKYÜZ KASAPLARA SESLEND : gelece iniz B RLEfi N için KAYARLAR GRUP ONURSAL BAfiKANI

Detaylı

De erli Gönüldafl m z,

De erli Gönüldafl m z, insani De erli Gönüldafl m z, 27 Aral k günü bafllayan ve 22 gün süren Gazze sald r s ndan bu yana sadece birkaç ay geçti. Karadan, denizden ve havadan bir sald r harekât n n; apachi helikopterlerinin,

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu

Cumhurbaflkan Erdo an ile Türkiye Esnaf Bulufltu Cumhurbaflkan Erdo an Sultangazi de yap m tamamlanan 32 Eserin toplu aç l fl törenine kat ld Cumhurbaflkan Recep Tayyip Erdo an, Sultangazi de yap m tamamlanan hizmet binalar ve e itim kurumlar n hizmete

Detaylı

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz

Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008. Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Y l: 1 Say : 1 Eylül 2008 Ba fllar m z n yetenekli Türk çocuklar n n e itimine harcand n biliyor, keyif ve sa l kla rezidanslarda yafl yoruz Merhaba, Teknolojik geliflmenin doru a ulaflt dünyam z n

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor

Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Do a sonbahara, ekonomimiz ilkbahara haz rlan yor Y az sona ermek üzere. Sonbahar kap da. K sa süre içinde yollar, a açlardan düflmüfl sar yapraklar kaplayacak. lkbahara kadar sürecek bir dinlenme dönemine

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz 24 fiubat 2014 Pazartesi YIL:40 SAYI: 13892 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Bu k fl, havalar n s cak geçmesine en çok k fl n iflsiz kalan inflaat çal flanlar sevindi KEÇ

Detaylı

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk

GÜNDEM. Halk burada, tayinliler nerede? Bat Trakya Kad n Platformu ndan bir ilk Gündem oku, gündemi yakala... 20 Mart 2009 Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete Sayı: 626 Fiyatı: 0.80 Euro HAD SE geliyor... RUSYA n n baflkenti Moskova da yap lacak 54. Eurovision fiark Yar flmas nda Türkiye

Detaylı

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi

72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 72 milyona tükettirelim Krizin psikolojisi 7 de fiefik ÇALIfiKAN Gelir kayb ndan servet kayb na 5 te Arzu AKAY letiflimci olmak 15 te Atila ÇINAR Dil

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin...

Halka arz n; müflterilerimizin, çal flanlar m z n. ve kamuoyunun sahiplendi i bir banka olarak yola devam etmenin... ALBARAKA TÜRK / SAYI 21 KIfi 2008 ALBARAKA TÜRK BÜLTEN D R Bankac l kta Yar na Dair BORSA DA ALBARAKA TÜRK BEREKET Albaraka Türk ün halka aç lma hikayesi ÖMÜR SERMAYES N N PLANLANMASI Kiflisel zaman planlamas

Detaylı

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9

Ç NDEK LER. SUNUfi Mehmet Özhaseki 2. YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3. TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri 9 GEÇM fiten GELECE E YEREL K ML K Say 11 Temmuz-A ustos-eylül 2007 Ç NDEK LER SUNUfi Mehmet Özhaseki 2 YAYIN YÖNETMEN NDEN Hasan Özgen 3 TKB ELAZI SEM NER Toplant Program 4 Aç l fl Konuflmalar 5 Elaz zlenimleri

Detaylı

yemek sohbetleri Cemal Hünal

yemek sohbetleri Cemal Hünal a fl a Say 20 Mart 2009 y Yaflar G da Grubu yay n d r. Para ile sat lamaz. yemek sohbetleri Cemal Hünal mutfaktay z Sarp Levendo lu mekan Kitchenette rehber Çocuk yaflad n ö renir söylefli Yemek kardeflli

Detaylı

Kar m kahveden ç km yor

Kar m kahveden ç km yor hepsi 10/6/06 4:40 PM Page 1 Büyüten ama büyümeyen bir çocuk: Trafikteki de iflikliklerin alt nda tek bir imza var... Kim bu UKOME? Ancyra dan Ankara ya Ankaral y z 6 Ekim Cuma 2006 Say : 73 Ba ms z Haftal

Detaylı

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM.

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM. ISSN 1308-7622 28 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Lisansl depolara talep var fiirket profili, esnaf say s Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, 2013 y l nda Türkiye'deki faal durumdaki

Detaylı

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor

ANADOLUJET in kampanyalar sürüyor AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n: Kavgac de il, bar flç olaca z AK Parti Çankaya Belediye Baflkan Aday Bar fl Ayd n, "Çankaya'da kavgac de il, bar flç ; bofl konuflan de il, ifl üreten

Detaylı

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m,

perder baflkandan 4 Kas m-aral k Selamet AYGÜN TPF Baflkan De erli Dostlar m, baflkandan De erli Dostlar m, Yerli perakende sektörünün etkin ve öncü kurulufllar ndan olan federasyonumuz, Aral k ay nda gerçeklefltirilen 3. Ola an Genel Kurul da yeni yönetimini belirledi. Ülkemizin

Detaylı

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8.

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8. ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon....4 Bir As rl k Ömürden Kalan ve As rlara Yay lan Düflünce Miras Sektörel Vizyon.... 1.. 2.. Türk nsan n n Beklentisinin Karfl l Hangi Sektörde se, Vehbi Koç, Oradad

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı