Ortaklar m z Memi o lu Hafriyat sa Memi o lu. Servislerimiz Samsun Güv-Mak Makinalar. Markalar m z Motor ve hidrolik ya larda çözüm HMF Makina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ortaklar m z Memi o lu Hafriyat sa Memi o lu. Servislerimiz Samsun Güv-Mak Makinalar. Markalar m z Motor ve hidrolik ya larda çözüm HMF Makina"

Transkript

1

2

3

4 Ç NDEK LER Haberler Endüstriyel Ürünler Grubu na yeni bayi 6 Ortaklar m z Memi o lu Hafriyat sa Memi o lu 8 Gündem Logist Eurasia Fuar ve Uluslararas Makinalar Kongresi 10/11 Gündem Hyundai Makinalar Türkiye deki 20. Y l n görkemli bir davetle kutlad 12 Servislerimiz Samsun Güv-Mak Makinalar 14 Departmanlar m z HMF Makina Ankara Bölge Müdürlü ü 16 çimizden Biri Duran Y ld r m 18 Markalar m z Motor ve hidrolik ya larda çözüm HMF Makina 20 Sahadan Sahada çal an makinalar n z n foto ra ar n gönderin yay mlayal m 22 HMF MAK NA VE SERV S SAN. VE T C. A.. Say 17 Ocak 2014 Yayg n, süreli yay n Üç ayda bir yay mlan r. mtiyaz Sahibi HMF Makina ve Servis San. ve Tic. A.. ad na Tamer Öztoygar Yönetim Adresi HMF Makina ve Servis San. Ve Tic. A.. Esentepe Mah. Cevizli D-100 Güney Yan Yol, No: 15/ Kartal stanbul Tel: (pbx) Faks: Sorumlu Yaz leri Müdürü Reyhan U urlu Yücel Yay n Kurulu Ömer Uzun, Murat Erdem, Z. Seyran M s r, Nergis Özbek Sar, dil güzar Yay na Haz rl k Genel Yönetmen Gürhan Demirba Genel Yönetmen Yard mc s Eser Soygüder Y ld z Editör Tolga Çatal Görsel Yönetmen Yavuz Karaka Gra k Tasar m Erdal Bayraktar Düzeltmen Editör Ersel Ergüz Foto raf Murat Güney Damla Salor leti im: Pazarlama: (0212) Bask Dünya Yay nc l k A.. Globus Dünya Bas nevi 100. Y l Mahallesi, Ba c lar stanbul Tel: Bu dergide yay mlanan haber, foto raf ve yaz lar izin al nmadan, kaynak gösterilerek dahi kullan lamaz. Tipogra k hatalar ba lay c unsur te kil etmez. HMFV ZYON, Ajans D taraf ndan T.C. yasalar na uygun olarak yay mlanmaktad r. 4 HMFV ZYON Ocak 2014

5 BA YAZI 20. gurur yılımız Tamer ÖZTOYGAR Genel Müdür MERHABA sevgili HMFV ZYON okuyucular, HMF Makina n n resmi yay n organ HMFV ZYON un yeni say s ile yeniden kar n zday z. Bu y l, Hyundai Makinalar n n Türkiye deki 20. y l 20 y ld r Türk in aat sektöründe yer alan Hyundai, her zaman söyledi imiz gibi, Türkiye nin in as nda büyük roller üstleniyor; Türkiye nin her yöresindeki altyap /üstyap projelerinde tercih edilen marka olarak bilinirli ini giderek art r yor. HMF Makina ile Hyundai Makinalar aras ndaki bu ba ar l i birli ini kutlamak için Türkiye ye gelen Hyundai Heavy Industries Ba kan ve COO su Byeong-Ku Choe nun da bizimle ayn dü üncede olmas sevindirici: Bay Choe, Ortak anlay m z ve kar l kl güven sayesinde 20 y ld r bu ortakl devam ettiriyoruz diyor. Elbette bu ba ar l i birli i, Türkiye ye özel çözümlerin geli tirilmesinde de büyük bir rol oynuyor. HMF Makina n n etkin sat kadrosu ve servisi ile Hyundai ara t rma geli tirme merkezi aras ndaki güçlü ileti im sayesinde, Türkiye pazar için tasarlanan HL780-9 Marble ve ilk olarak Türkiye de kentsel dönü ümde kullan lmak için üretilen R380LC-9 Demolition, bunun en güzel örnekleridir. Di er yandan, HMF Makina ile Hyundai Makinalar, i makinalar sektöründe, Türkiye de bilinirli i en yüksek seviyede olan markalardan biri konumunda bulunuyor. Bu anlamda amac m z, önümüzdeki y llarda da artan pazar pay ile bulundu umuz tüm pazarlarda lider konuma gelmek olacakt r. Yeni Hyundai toprak ve yama silindirleri ile Türkiye deki kentsel dönü üm çal malar na yön verecek y k m ekskavatörümüz; in aat sahalar n n ayd nlat lmas nda öncü çözümler sunan yeni markam z Wanco ve endüstriyel alandaki yeni markam z Airo, bu hedefe ula mam z sa layacak araçlar aras ndad r. Dergimizin bu say s nda, yine ilginizi çekece ini dü ündü ümüz içerikler haz rlamaya çal t k. HABERLER ba l nda, okuyaca n z üzere, HMF Makina n n bir çok e itim program ndan söz ettik. Bildi iniz üzere HMF Makina, düzenli olarak gerçekle tirdi i bu programlarla bir yandan çal anlar n n ki isel ve mesleki geli imlerini yükseltmeyi hede erken, bir yandan da sektörümüzdeki güncel geli meleri ve portföyümüzdeki tüm markalara ili kin bilgi seviyesini en üst düzeyde tutmay amaçl yor. Bu anlamda, düzenledi imiz e itim programlar na özveriyle kat lan tüm çal ma arkada lar ma, bir kez daha te ekkür etmek istiyorum. ORTAKLARIMIZ ba l nda ise bu kez Samsun in aat sektörünün güçlü isimlerinden Memi o lu Hafriyat sizlerle tan t raca z. GÜNDEM sayfalar m zda ise sektörümüzün en önemli fuar/kongre organizasyonlar ndan ikisindeki, HMF Makina etkinliklerini sizlere aktarmaya çal t k. DEPARTMANLARIMIZ sayfalar m zda ise yeniden yap land r lan ve genç, güçlü ekibi ile bölgesine hareket kataca na inand m z HMF Makina Ankara Bölge ekibini sizlerle tan t raca z. Bu vesile ile HMF Makina Ankara Bölge Müdürü Volkan Barç n ve ekibine de tekrar ho geldiniz diyoruz. Bir dahaki say da bulu mak üzere, 5

6 HABERLER HMF MAKİNA ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER GRUBUNA YENİ BAYİ ENDÜSTR YEL ÜRÜNLER GRUBUNDA; FORKL FT, DEPO Ç EK PMAN, PERSONEL YÜKSELT C PLATFORM LE SEKTÖRÜN ÖNCÜLER NDEN B R OLAN HMF MAK NA; YEN BAY ANLA MALARI LE TÜRK YE N N TÜM BÖLGELER NDE ETK NL N ARTTIRMAYA DEVAM ED YOR. HMF MAKİNA SATIŞ EKİBİ VE BAYİLERİMİZ BİR ARAYA GELDİ YÜZDE 100 mü teri memnuniyeti ilkesiyle hem sat ekibini, hem bayi kanal n hem de sat sonras servislerini özenle seçen HMF Makina, distribütörlü ünü üstlendi i Hyundai, Atlet ve Airo markalar için 2014 y l nda da marka yat r m gerçekle tirmeye devam ediyor. Bu anlamda HMF Makina Endüstriyel Ürün Grubu, Bart n da aç lan yeni bayisi için Bat Karadeniz in güçlü ismi Bart n Otomotiv ile bir i ortakl geli tirdi. HMF Makina ve Bart n Otomotiv aras nda imzalanan bayilik anla mas imza töreninde bir konu ma yapan HMF Makina Genel Müdürü Tamer Öztoygar, 2013 y l içerisinde birçok yeni bayilik için anla malar yapt klar n ve bayilerin çal malar na ba lad klar n ifade ederek, Gerek ürünlerimizin gerekse hizmetimizin kalitesinden oldukça eminiz. Bayilerimizden ald m z sat rakamlar ve mü terilerimizden ald m z olumlu geri dönü ler, bayilerimiz için yapt m z yat r mlar n do rulu unu bize bir kez daha ispatl yor. Endüstriyel ürünlerimiz; Hyundai Forklift, Atlet depo içi ekipmanlar ve personel yükseltici Airo markalar m zla gerek sat ta gerekse kalitemizle pazarda fark yaratmay hede iyoruz. HMF Makina olarak h zl ve emin ad mlarla yat r mlar m za devam edece iz dedi. BATI KARADENİZ BÖLGESİ LİDERİ HMF Makina n n yeni i orta Bart n Otomotiv, Bat Karadeniz bölgesinde 20 y ll k ticari geçmi e sahip ve birçok otomobil markas n n yan s ra i makinas ve traktör bayili ini de sürdürüyor. Bayilik imza töreninde konu an Bart n Otomotiv in sahibi Hakan Çöme de bu ba ar l ticari geçmi e at fta bulunarak, yüksek hizmet anlay n benimsediklerinin alt n çizdi ve Bat Karadeniz bölgesinde pazar lideri olduklar n vurgulad. HMF Makina Endüstriyel Grubu, yeni bayilik anla mas ile Bat Karadeniz bölgesindeki etkinli ini art rmay hede erken, bu anla man n her iki taraf için de hay rl olmas n diliyoruz. HMF Makina Sat Ekibi ve HMF Makina bayilerini bir araya getiren Bölge Toplant s n n ikincisi, 1 Kas m tarihinde, stanbul Wyndham Hotel de gerçekle tirildi. Toplant ya HMF Makina Üst Yönetiminin yan s ra Pazarlama, Sat Sonras Hizmetler, Yedek Parça, thalat, Finans, kinci El Sat ve nsan Kaynaklar departmanlar yla birlikte Bölge Sat Yöneticileri, Sat Personeli ve HMF Makina bayileri kat ld. Bölge toplant s n n ard ndan HMF Makina Ekibi, Galatal Restaurant ta güzel bir yemek organizasyonu ile e itimi tamamlad. ENDÜSTRİYEL SATIŞ TOPLANTISI İZMİR DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ STFA FUTBOL TURNUVASININ KRALI HMF MAKİNA B RB R NDEN heyecanl maçlara sahne olan STFA Grup irketleri Futbol Turnuvas nda HMF Makina futbol tak m, ayn anda hem gol kral hem de asist kral ödüllerine sahip oldu Y l ilk alt ayl k dönemin de erlendirildi- i y l ortas motivasyon toplant s, 23 A ustos tarihinde, tüm endüstriyel sat ekibinin kat l m ile zmir Key Hotel de gerçekle tirildi. Toplant, HMF Makina Genel Müdürü Tamer Öztoygar n ilk alt ay de erlendiren konu mas ile ba larken, Pazarlama ve Geli tirme Direktörü Reyhan U urlu Yücel ise endüstriyel pazar n durumu, pazar trendleri, rekabet, sat adetleri, hede er ve Eylül ay nda ba layan yeni kampanyay konu alan bir sunum gerçekle tirdi. 6 HMFV ZYON Ocak 2014

7 TÜRK VE GÜNEY KORELİ ÇOCUKLAR ARASINDA DOSTLUK KÖPRÜSÜ HABERLER TÜRK VE GÜNEY KOREL ÇOCUKLAR, DOSTLUK KÖPRÜSÜ N ASI ADLI SOSYAL SORUMLULUK PROJES KAPSAMINDA, HMF MAK NA GENEL MERKEZ B NASI NDA B R ARAYA GELD. K farkl kültür ve sosyoekonomik hayat ya ayan Türk ve Güney Koreli çocuklar bir araya getirerek, çocuklar aras nda bir ileti im köprüsü kurmay ve böylece s n rlar a an bir dostluk yaratmay amaçlayan Dostluk Köprüsü n as adl sosyal sorumluluk projemiz, HMF Makina ve Turkor i birli inde 23 Kas m 2013 te gerçekle tirildi. Toplam 60 çocu un yer ald etkinlikte sevgi ve dostluk bayra ba l kl bir atölye çal mas yap l rken, haz rlanan özel pasta müzik ve danslar e li inde kesildi tüm çocuklara özel hediyeler verildi. Etkinli in en mutlu yan ise tüm çocuklar m z n yüzlerine yans yan mutluluktu. Etkinlikte ayr ca, Üsküdar Çocuk Esirgeme Kurumu ndan gelen Türk çocuklar ve Ümraniye de bulunan Gateway Academy adl okuldan gelen Güney Koreli çocuklar Hyundai i makinalar n da yak ndan görme ans yakalad. Çocuklar m za hediye edilen Hyundai boyama kitab ve boya çantas ise e lenceli günün ard ndan tüm çocuklar m z n gülümsemelerini bir kat daha art rd. ÜRÜN EĞİTİMLERİMİZ DEVAM EDİYOR HMF MAK NA ZM R VE ANKARA BÖLGELER NDE MAK NASI LE M N, KIRICI, ATA MAN VE WANCO ÜRÜN E T MLER DEVAM ED YOR. HMF Makina e itim faaliyetleri h z kesmeden devam ediyor Aral k ta zmir Bölgesi, Aral k ta ise Ankara Bölgesinde gerçekle tirilen e itimlere, toplam 36 çal an m z kat ld. Her iki bölgedeki Hyundai Heavy Line E itimleri, Ürün Yönetmeni Faruk Sirek taraf ndan verilirken, Hyundai Mini Line, hidrolik k r c, y k m ata man ve Wanco k kulesi e itimleri ise Ürün Yöneticisi Kenan Ç rak taraf ndan gerçekle tirildi. DOĞRU AKÜ KULLANIMI EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİ DO RU AKÜ KULLANIMI VE BAKIMININ ELE ALINDI I AKÜ E T M, 6 ARALIK TAR H NDE GERÇEKLE T R LD. TUNÇMAT K rmas n n i birli inde gerçekle tirilen Endüstriyel Aküler, Do ru Akü Seçimi ve Kullan m ba l kl e itim, Tunçmatik Endüstriyel Akü Departman Müdürü Barbaros K l ç ve Servis Mühendisi H. K vanç Demirel taraf ndan verildi. stanbul Bölge Sat Ekibi ve Merkez Servis çal anlar ndan toplam 11 çal an m z n kat ld e itim program nda endüstriyel akü çe itleri ve tan mlar ; akülerde do ru kullan m; günlük, haftal k, ayl k ve y ll k akü bak mlar ele al nd. ENDÜSTRİYEL GRUBUN YENİ MARKASI AIRO İLK EĞİTİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ HMF Makina Endüstriyel Grubu nun yeni üyesi Airo Personel Yükseltici Platform a ait ilk e itim program, 2 Ekim de, Airo Türkiye Temsilcisi Oscar Prigione taraf ndan HMF Genel Merkez Binas nda gerçekle tirildi. HMF Makina Endüstriyel Sat Ekibi nin kat ld e itimde Oscar Prigione, tüm Airo modellerini tan t rken, rakiplere kar öne ç kar labilecek detaylar da kat l mc lara aktard. 7

8 ORTAKLARIMIZ SAMSUN DA İLK ÜÇTEYİZ HAFR YAT SEKTÖRÜNDE SAMSUN UN EN BÜYÜK ÜÇ SM NDEN B R OLAN MEM O LU HAFR YAT, HT YAÇ DUYDU U MAK NALARI Ç N HMF MAK NA VE HYUNDAI Y TERC H ED YOR. Memi o lu Ticaret in ortaklar ndan, Memi o lu Hafriyat n sahibi sa Memi o lu, Samsun ve çevresinde in aat sektörünün büyük potansiyeli oldu unu söylüyor. Buna ra men, içinde bulundu umuz 2014 y l n n önceki y llara k yasla durgun geçece ini dü ünen sa Memi o lu na göre, bu durgunlu un nedeni 2014 ün seçim y l olmas. HMF Makina n n güçlü i ortaklar ndan sa Memi o lu ile keyifli bir sohbet gerçekle tirdik. Öncelikle Memişoğlu isminden biraz bahsedebilir miyiz? Burada iki ayr irketten söz ediyoruz; ilki Memi o lu Ticaret, di eri ise Memi o lu Hafriyat. Memi o lu Ticaret 1980 li y llarda kuruldu ve 1993 ten bu yana da in aat ve yap malzemeleri sektöründe faaliyet gösteriyor. Bu kapsamda in aat ve yap malzemeleri sektörünün ihtiyac olan her tür malzemenin tedari inden nakliyesine her a amada hizmet veriyoruz. Memi o lu Hafriyat ise 2011 y l nda kuruldu. Dolay s yla, toplamda, altyap projeleri ve yap-sat eklinde müteahhitlik projelerinden hafriyata kadar çok geni bir yelpazede hizmet veren köklü bir aile firmas oldu umuzu söyleyebilirim. Samsun da çok sayıda kiralık iş makinası ilanı görüyoruz. Bu, sektördeki yavaşlamayı mı işaret ediyor? Özellikle hafriyat i lerimizde, Aral k ay yla birlikte s k nt lar ya amaya ba lad k. Bununla birlikte biz, halen büyük projelerin yüklenicili ini de yapmaya devam ediyoruz. Özellikle yeni Samsun Stadyumu nun hafriyat i ini sürdürüyor olmam z, imdilik, finansal olarak elimizi rahatlat yor. K sa bir süre önce TOK nin 2 nci etap hafriyat i lerini tamamlad k; yine TOK nin Çay Mahallesi ndeki hafriyat i i ise halen devam ediyor. Hafriyat işi zor mudur? Zor ama kazançl bir i tir. Ben hafriyat i ine 2006 y l nda, kendi i makinam z n operatörü olarak ba lad m. Sonra i makinalar m z ve araç park m z geni lemeye ba lay nca, i makinas ndan inerek yönetici olarak hafriyat i ine devam ettim. Bugünlere gelmek elbette kolay olmad ama halimizden ve yapt m z i ten memnun oldu umu söylemeliyim. Samsun daki hafriyat sektöründe çok güçlü bir isim olduğunuzu biliyoruz. Sizin görüşünüz nedir? u anda dört ekskavatörümüz, be traktör kepçemiz, on kamyonumuz, bir arazözümüz ve bir yükleyicimiz var. Bu araç park ve i referanslar m zla, özellikle hafriyat alan nda Samsun un en güçlü üç isminden biri oldu umuzu söyleyebilirim nasıl başladı? Bu yıl için öngörünüz nedir? Bu y l, geçti imiz y la k yasla biraz s k nt l geçecek gibi gözüküyor. Özellikle seçim arifesinde oldu umuz için yeni projelerin ba lang çlar gecikiyor. Çok aç k söyleyeyim, u anda biz ve bir iki firma d nda Samsun da i makinas çal t ran firma yoktur. Az önce söyledi iniz gibi, Samsun un hemen her yerinde, yol boyunca kiral k i makinas ilanlar var. Biz üzülüyoruz aç kças, hem kendimiz için hem de sektördeki di er oyuncular için Çünkü çal mayan i makinas, direkt olarak zarar demektir Memi o lu Hafriyat olarak bizim devam eden i lerimiz var ve bu aç dan finansal olarak biraz daha rahat durumday z. Ancak özellikle kamuya yap lan i lerdeki hak edi lerin ödenmesi konusunda büyük s k nt lar oldu u da bir gerçek. Tabii iç politikada- 8 HMFV ZYON Ocak 2014

9 ORTAKLARIMIZ ki hareketlili in yaratt kur yükseli inin de bunda büyük etkisi var. Sektördeki birçok arkada m z, özellikle dolar kuru üzerinden ticaret yap yordu ve kurdaki büyük art, onlar çok zor durumda b rakt. Onlar n etkilenmesi, dolayl yollardan tüm ticareti ve elbette sonuçta bizleri de etkiliyor. Memişoğlu Hafriyat ta kaç kişi çalışıyor? ki irketin toplam 70 e yak n çal an var. Bunlar n yar s na yak n da hafriyat i inde görev al yor. İşinizi hem zor hem de zevkli olarak görüyorsunuz. Zorlukları nelerdir? Özellikle çok stresli bir i oldu unu söyleyebilirim. Çünkü a r i makinalar ile çal yorsunuz ve operatörler makinalara hâkim de ilse, ne yaz k ki üzücü kazalar ya anabiliyor. Örne in bizim i makinalar m z, u anda ta ocaklar nda da çal yor ve i sahas nda sürekli olarak bir risk alt ndas n z: Üzerinizde tonlarca malzeme var ve o malzemeyi, üzerinize heyelan olu turmayacak ekilde temizlemek zorundas n z. Burada i tamamen operatörün yetkinli ine dayan yor. Di er yandan altyap projelerinde de operatörün yetkinli i çok önemlidir çünkü makinan n çal t alandaki hareket kabiliyeti ve zemindeki tutu gücü, tamamen operatörün yapt i e ve makinaya hâkimiyetiyle ilgilidir. Peki, operatörlerinizi nereden buluyorsunuz? Bunun bir okulu yok, değil mi? Biz, operatörlerimizi referanslar n dikkate alarak ama mutlaka kendimiz görerek, yapt i e bakarak bünyemize al yoruz. Ben kendim de operatörlük yapt m için, i e yeni ba layan bir operatörün makine üzerindeki birkaç hareketine bakarak, onun i i ne kadar bildi ini anlayabilirim. Bizim için önce güvenlik, ondan sonra operatörün ki ili i ve i e sayg s gelir. Güvenli e önem veren, dürüst bir operatör zaten i ine de hâkimdir. Bizim yan m zda 17 ya nda, i ine çok ama çok hâkim bir operatör vard ama ne yaz k ki, herhalde ya n n getirdi i toyluktan olsa gerek, ba na buyruktu ve bu nedenle bizimle çal amad. HMF Makina ile nasıl tanıştınız? Ba lang çta bizim iki tane ikinci el i makinam z vard. lerimiz artmaya ba lay nca o makinalar yeni makinalarla de i tirmek istedik. Sa olsunlar HMF Makina, o süreçte bize çok yard mc oldu. HMF MAK NA NIN DO RU VE DÜRÜST YAKLA IMI B Z HYUNDAI LE ÇALI MAYA SEVK EDEN EN ÖNEML ETKENLERD. BU ANLAMDA LER K DÖNEMLERDE DE ELBETTE Y NE HYUNDAI LE ÇALI MAK STER Z ÇÜNKÜ HMF MAK NA NIN SERV S H ZMETLER DE ÇOK AMA ÇOK Y D R. Sadece fiyat anlam nda da de il, bizimle ilgilendiler, neye ihtiyac m z oldu unu görüp bizi do ru ürüne yönlendirdiler ve sonuçta eski makinalar m z verip dört yeni makine ald k. Hatta o süreçte di er markalar n temsilcileri de bizi çok s k t rd ama ne yalan söyleyeyim, HMF Makina n n do ru ve dürüst yakla m bizi Hyundai ile çal maya sevk eden en önemli etkenlerdi. Bu anlamda ileriki dönemlerde de elbette yine Hyundai ile çal mak isteriz. Sadece i makinalar nda da de il, di er segmentlerde de birlikte çal mak bizi memnun eder çünkü HMF Makina n n servis hizmetleri de çok ama çok iyidir, onu da vurgulamam gerekli. 9

10 GÜNDEM LOGIST EURASIA FUARI NA HMF MAKİNA İMZASI HMF MAK NA, 23 ÜLKEDEN 300 ÜN ÜZER NDE F RMANIN KATILIM GÖSTERD LOGIST EURASIA FUARI NDA ENDÜSTR YEL ÜRÜNLER YLE GÖZ DOLDURDU. ojistik sektörünün en önemli bulu mas olan Logist Eurasia Fuar, HMF Makina n n da aralar nda oldu u 300 e yak n yerli ve yabanc rmay bir araya getirdi Kas m tarihleri aras nda Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi nde gerçekle en Logist Eurasia Fuar nda, HMF Makina olarak, 280 m 2 stant alan nda; sekiz Hyundai forklift, dört Atlet depo içi ekipman ve üç adet Airo personel yükseltici olmak üzere toplam 15 endüstriyel ürünümüzü sergiledik. Dört gün süren fuar boyunca s n rs z catering hizmeti verdi imiz stand m z, yine sektör profesyonelleri ve fuar kat l mc lar taraf ndan yo un olarak ziyaret edildi. 10 HMFV ZYON Ocak 2014

11 GÜNDEM ULUSLARARASI İŞ MAKİNASI KONGRESİ NE SPONSOR OLDUK HMF MAK NA, EYLÜL 2013 TAR HLER ARASINDA, GREEN PARK HOTEL DE GERÇEKLE T R LEN VE K GÜN SÜREN ULUSLARARASI MAK NASI KONGRES NE ANA SPONSOR OLARAK KATILDI. in civar nda sektör profesyoneli ve yüksek kademeli devlet görevlisinin kat ld kongrede, ilk gün kurdele kesim töreninin ard ndan, aralar nda T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakan Nihat Ergün ün de bulundu u kat l mc lar sekiz Hyundai i makinas n n sergilendi i d mekân stand m z ziyaret etti. HMF Makina olarak ayr ca, kongre iç mekânlar ndaki iki sergi alan ve panellerin gerçekle tirildi i seminer salonlar nda da kat l mc lara, 20. y l kolaj n n yer ald iç mekân stand m zda bro ür ve promosyon çantalar da tarak, plazma ekranlarda HMF-Hyundai 20. Y l Filmi gösterimi gerçekle tirdik. 11

12 GÜNDEM HYUNDAI İŞ MAKİNALARI TÜRKİYE DEKİ 20. YILINI GÖRKEMLİ BİR DAVETLE KUTLADI HYUNDAI MAK NALARI NIN TÜRK YE DEK TEMS LC S HMF MAK NA, 17 EYLÜL SALI GECES, HYUNDAI MAK NALARI NIN TÜRK YE DEK 20. YILINI KUTLAMAK ÜZERE B R DAVET DÜZENLED. HMF MAK NA VE HYUNDAI MAK NALARI ARASINDA UZUN YILLARDIR DEVAM EDEN BA ARILI B RL N N DE KUTLANDI I MUHTE EM GECEYE HMF MAK NA ÇALI ANLARININ YANI SIRA HMF MAK NA BAY LER, MÜ TER LER VE ORTAKLARI DA KATILDI. Dünyan n önde gelen i makinas markas Hyundai, Türkiye deki faaliyetlerinin 20. y l n kutluyor. Bilindi i üzere, Hyundai Makinalar n n dünyadaki ilk temsilcilerinden biri olan HMF Makina, 20 y ld r Türkiye nin in as nda görev al yor ve halen Türk in aat sektörünün en yüksek marka bilinirlili ine sahip bulunuyor. 17 Eylül gecesi düzenlenen 20. Y l Gala Gecesi de, bir anlamda, Hyundai Makinalar ve HMF Makina aras nda 20 y ld r süren ba ar l i birli inin taçland bir gece oldu. Geceye HMF Makina çal - anlar n n yan s ra HMF Makina bayileri, mü terileri ve i ortaklar da kat ld. Geceye kat lmak üzere Türkiye ye gelen Hyundai Heavy Industries Ba kan ve COO su Byeong-Ku Choe, yapt konu mada HMF ve Hyundai Heavy Industries aras nda 20 y l n dolduran güçlü ortakl m z için tebrik ve takdirlerimi iletiyorum. Ortak anlay m z ve kar l kl güven sayesinde 20 y ld r bu ortakl devam ettiriyoruz. HMF Makina, dünyadaki en iyi temsilcilerimizden birisi olarak, Hyundai Heavy Industries ile verimli ve ba ar l bir ortakl gerçekle tirmek için tüm yetkinli e ve mü teri odakl, etik ve güvenilir stratejilere sahiptir derken, konu mas nda, Kore Sava nda Türkiye nin ülkesine verdi i deste e de 12 HMFV ZYON Ocak 2014

13 GÜNDEM HMF Makina Genel Müdürü Tamer Öztoygar de indi ve Sizlere, fedakarl klar n zdan ve yard mlar n zdan dolay minnettar z ve hep hat rlayaca z sözleriyle konu mas n sonland rd. Görkemli gecede söz alan HMF Makina Genel Müdürü Tamer Öztoygar ise, HMF Makina olarak, Hyundai Makinalar n n ilk temsilcileri aras nda yer al yoruz. Uzun y llard r kurdu umuz güçlü sat ve sat sonras hizmet a m zla mü terilerimize Hyundai i makinalar n ula t r yoruz. HMF Makina n n etkin sat kadrosu ve servisi ile Hyundai ara t rma geli tirme merkezi aras ndaki güçlü ileti im sayesinde, Türkiye pazar için i makinalar tasarland ve üretildi. HL780-9 Marble ve ilk olarak Türkiye de kentsel dönü ümde kullan lmak için üretilen R380LC-9 Demolition, bunun en güzel örnekleri oldu dedi. Sözlerine, HMF Makina ile Hyundai Makinalar, i makinalar sektöründe, Türkiye de bilinirli i en yüksek seviyede olan markalardan biri konumunda. Uzun y llard r kendi ürün gruplar nda toplam sat adetlerinde ilk üçte olmay ba arabilmi bir marka diyerek devam eden Öztoygar, önümüzdeki y llarda da artan pazar pay ile pazar liderli ini hede ediklerini ve bulunduklar tüm pazarlarda lider konuma gelmek için çal maya devam edeceklerinin alt n çizdi. Hyundai Makinalar ile birlikte hem Türkiye de sundu umuz model alternati erini artt r yor hem de yeni ürün gruplar n h zla Türkiye pazar na sunuyoruz diyerek devam eden Öztoygar, Hyundai toprak ve yama silindirleri ve Türkiye deki kentsel dönü üm çal malar için y k m ekskavatörünün ilk kez bu y l pazara sunuldu unu an msatarak, önümüzdeki y llarda Hyundai bekoloder ve greyderlerin pazara sunulmas n planlad klar müjdesini de payla t. Konu malar ve plaket törenin ard ndan sahneye ç kan I n Karaca ise konuklara doyumsuz bir müzik ziyafeti ya att. Hyundai Heavy Industries Ba kan ve COO su Byeong-Ku Choe ve HMF Makina Genel Müdürü Tamer Öztoygar n 20. y l pastas n kesti i gece, müzik ve e lence ile son buldu. MİSAFİRLERE MADE IN KOREA KİTABI HEDİYE EDİLDİ Gecede ayr ca, Hyundai Makinalar n n Türkiye deki 20. y l an s na, HMF Makina taraf ndan Türkçeye çevrilen, Hyundai nin kurucusu Chung Ju Yung un s ra d biyogra sinin kaleme al nd Made in Korea kitab davetlilere hediye edildi. Kitap, Chung Ju Yung un Hyundai yi kurmas n n ve Güney Kore nin, Chung gibi giri imciler sayesinde büyümesinin ve geli iminin hikâyesini anlat yor. 13

14 SERV SLER M Z HYUNDAI İŞ MAKİNALARI USTASINI ÜZMEZ KALİTELİ SERVİS HİZMETİ, MÜŞTERİNİN HATASINDAN PARA KAZANARAK DEĞİL MÜŞTERİYİ DOĞRU BİLGİLENDİREREK OLUR DÜSTURU İLE HAREKET EDEN GÜV-MAK İŞ MAKİNALARI, HMF MAKİNA NIN SAMSUN DAKİ YÜZÜ OLARAK, İSMAİL İNAN VE İLKER YILMAZ IN LİDERLİĞİNDE FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR. Ne zamandır HMF Makina ile iş ortağısınız? İsmail İnan: Sekiz y l geçmi tir herhalde Peki, sektöre gireli ne kadar oldu? İİ: Ben aileden, çekirdekten bu i e ba lad m de san yorum, ç rak olarak bu i e ba lad m ve imdi usta olarak devam ediyorum. Biraz bölgenizdeki faaliyetlerinizden söz eder misiniz? İİ: Bizim yapt m z i le ilgili bir s k nt m z yok çok ükür. Sadece Hyundai i makinalar n n say s, bölgemizde hedefledi imiz adetlerde de il. İlker Yılmaz: Samsun ve çevresindeki büyük pazar, geçmi te yeterince de erlendirilemedi diye dü ünüyoruz. Samsun, i makinalar na yo un ihtiyaç duyulan bir bölge. Hem h zl kalk nman n getirdi i altyap /üstyap projelerinin çoklu u hem de yak n çevremizdeki, özellikle Ordu daki çok say da HES in aat nedeniyle bölgemizde büyük bir potansiyel görüyoruz. Hyundai iş makinalarının avantajı sizce nedir? İY: Hyundai i makinalar n n en büyük art s yedek parçalar n n bulunabilirli idir. İİ: Tabiri caizse, Hyundai i makinalar n n hemen her türlü parças rahatl kla bulunabilir. Biliyorsunuz bizim sektörümüzde sat sonras hizmetler çok daha önemlidir ve inan yoruz ki Samsun bölgesinde HMF Makina n n elindeki en büyük koz da sat sonras hizmetlerdeki kalite ve yetkinli i olacakt r. İY: Sat sonras hizmetlerin iyi olmas ise tamamen bizim yapt m z i ile ilgili. Biz iyi i ortaya koyar ve buraya gelen her mü terinin buradan memnun ayr lmas n sa larsak, yar n o mü teri yeni bir i makinas almak istedi inde de yine bizi ve HMF Makina y tercih edecektir. Hyundai iş makinaları ile çalışmak zor mu? İİ: Günümüzde i makinalar n n teknolojileri ve performanslar art k birbirine çok yak n ilerliyor. Dolay s yla iki rakip marka aras nda da teknik yeterlilikler de il, hizmetler sektörüne yönelik servis ve yedek parça tedariki gibi konulardaki yetkinlikler öne ç k yor. Hyundai i makinalar ise çal mas kolay makinalard r. Bugüne kadar çözemedi imiz bir ar za an msam yorum. Yani Hyundai i makinalar ustas n üzmez. Bizim Karadeniz Bölgesi nemlidir ve i makinalar n n birçok aksam na bu hava iyi gelmez ama Hyundai i makinalar n n bu konuda da ma allah vard r. Güv-Mak ın sorumlu olduğu bölge hangi illeri kapsıyor? Kaç makinaya hizmet veriyorsunuz? İY: Biz, Samsun, Amasya ve Ordu bölgelerine hizmet veriyoruz. Her ne kadar bu bölgede 200 e yak n Hyundai i makinesi sat lm olsa da düzenli olarak hizmet verdi imiz i makinas say s daha az. Dü ünün Amasya da sadece iki makinam z çal yor Bu da demek oluyor ki, di er makinalar m z art k bu bölgenin d nda çal yor. Burada, Güv- Mak ta, toplam 11 ki iyiz; iki ç ra m z, iki kalfam z ve üç ustam z var. Tabii geni bir bölgeye hizmet 14 HMFV ZYON Ocak 2014

15 SERV SLER M Z verdi imiz için de gezici servislerimiz olmak zorunda. Bu anlamda üç gezici servisimiz, her gün mü terilerimize hizmet götürüyor diyebiliriz. Sorumlu olduğunuz bölgede marka bağımlılığı var mı yoksa bir müşteri her marka ile çalışır mı? İİ: Karadeniz insan her marka ile çal r ama gönlünde yatan bir aslan da mutlaka vard r. Biz, o aslan n Hyundai olmas için emek veriyoruz. Ancak son y llarda, özellikle Samsun da Çin markalar da çok yayg nla t. Samsun, Karadeniz Bölgesi nin her anlamda en büyük kentidir ama i makinas konusunda ne yaz k ki potansiyeli de erlendirilemedi. Bence gelecekte Ordu, sahip oldu u potansiyel ile öne ç kacakt r. Biliyorsunuz o bölgede planlanan çok say da HES projesi var. Samsun ise günden güne büyüyor, özellikle altyap /üstyap projelerine a rl k veriliyor ve tahmin ediyoruz seçimlerden sonra bu projeler birer birer hayata geçmeye ba layacak. Örne in ehir içi rayl sistem ve çevre yolu projeleri büyük projeler ve bu projeler Samsun a oldu u gibi bize de yeni i olanaklar yaratacak. E er bu potansiyel iyi de erlendirilirse, hem bizim hem de HMF Makina n n bölgedeki etkinli i daha da artacakt r. Biliyoruz ki çoğu iş makinası sahibi, makinalarının bakım masraflarını kendileri için sürekli bir zarar olarak değerlendiriyor. Bu konuda sizin görüşünüz nedir? İİ: Mü terilerin bilinçli olmamas, servis cirosunu art ran bir etkendir ama biz bunu arzulam yoruz. Örne in mü terimiz bize uygun olmayan yak t kullan m nedeniyle olu an bir ar za bildiriyorsa, o mü teriyi do ru yak t kullanmas konusunda uyar yoruz. Kaliteli servis hizmeti, mü terinin hatas ndan para kazanarak de il mü teriyi do ru bilgilendirerek olur. İY: Bu makinalar, kitab na uygun kullan l r yani MÜ TER LER N B L NÇL OLMAMASI, SERV S C ROSUNU ARTIRAN B R ETKEND R AMA B Z BUNU ARZULAMIYORUZ. ÖRNE N MÜ TER M Z B ZE UYGUN OLMAYAN YAKIT KULLANIMI NEDEN YLE OLU AN B R ARIZA B LD R YORSA, O MÜ TER Y DO RU YAKIT KULLANMASI KONUSUNDA UYARIYORUZ. KAL TEL SERV S H ZMET, MÜ TER N N HATASINDAN PARA KAZANARAK DE L MÜ TER Y DO RU B LG LEND REREK OLUR. do ru yak t, do ru yedek parça ve do ru operatör ile kullan l rsa kolay kolay ar za ç karmaz. Makine ömrüne ili kin bir di er husus ise periyodik bak mlard r. E er bir i makinas düzenli bak m görüyorsa, diyebilirim ki hemen hemen hiç ar za ç karmayacakt r. Peki, i makinas sahibi bunu bildi i halde neden makinas n düzenli bak ma getirmez, i te onun cevab n da maalesef veremiyoruz. Çünkü bizler, servisler olarak, bu makinay düzenli olarak bize getirmek zorundas n diyemeyiz. Sadece düzenli getirirsen gelecekte olabilecek masraflar n azaltabilirsin diyebiliriz. Gerisi mü terinin inisiyatifine kalm bir eydir. İİ: Tabii bu durum, mevcut ekonomik konjonktürle de yak ndan ili kili. E er i makinas sa- SATI SONRASI H ZMETLER N Y OLMASI SE TAMAMEN B Z M YAPTI IMIZ LE LG L. B Z Y ORTAYA KOYAR VE BURAYA GELEN HER MÜ TER N N BURADAN MEMNUN AYRILMASINI SA LARSAK, YARIN O MÜ TER YEN B R MAK NASI ALMAK STED NDE DE Y NE B Z VE HMF MAK NA YI TERC H EDECEKT R. hipleri bu makinalar n düzenli olarak çal t rabilir ve ödemelerini de düzenli alabilirse, makinalar n n bak mlar n da düzenli olarak yapt racakt r. Aksi takdirde, atlanan bir bak m bile mü terileri için kâr olarak görülmeye devam edecektir. Bir müşteri neden sizi tercih eder? İşinizi iyi yaptığınız için mi, ucuz yaptığınız için mi? İİ: Yapt m z i i övecek de iliz (gülüyor). Samsun daki tüm i makinalar da buraya gelmiyor elbette ama biz burada bir i yap yorsak, en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Hatta gece gündüz, bayram seyran demeden çal yoruz ki bizce do rusu da budur Mü teri, burada gerçekten velinimettir ve bu nedenle de bugüne kadar bizden kaçan Hyundai mü terisi olmam t r. Son olarak, birçok servis sahibinin ortak sıkıntısını soralım; yeni çırak bulmakta siz de zorlanıyor musunuz? İİ: Ç raklar m z, bizim evlad m z gibidir. Elbette a r bir i yap yorlar ama burada ö rendikleri ilk ey i e sayg d r. E er i ine sayg duyarsan i ini de seversin. Burada bizim yo urdu umuz çok ç rak imdi usta olmu tur. Çünkü bize de ayn s yap ld, bizi de ustalar m z yo urdu, yeti tirdi ve biz de böylece usta olduk. Geçmi te daha çok ç rak bulunabiliyordu. imdi art k o da yok Gençler a r i çilik gerektiren i lerde çal mak istemiyor, masa ba nda, üstleri ba lar kirlenmeden para kazanman n pe- indeler. İY: Oysa bizim i imiz 10 sene sonra bitecek bir i de il ki, makinalar oldu u sürece bizler de, yapt m z i de var olmaya devam edecek. Bu i, hani diyorlar ya, gerçekten alt n bileziktir. Ha, s k nt ya am yor muyuz, elbette ya yoruz ama çal yoruz ve al n teri ile ekme imizi kazan yoruz. 15

16 DEPARTMANLARIMIZ BAŞKENTTE YENİDEN YAPILANIYORUZ ÖZELL KLE BÜYÜK EH RLERDE ÇOK FAZLA OYUNCUNUN OLDU U YIRTICI B R REKABET HÂK M. BU NEDENLE, DAHA AZ OYUNCUNUN OLDU U, DAHA AZ B R POTANS YEL OLSA DA BEL RL B R HT YACIN VAR OLDU U BÖLGELERE G TMEK BENCE DAHA AVANTAJLI B R STRATEJ D R. YAN KÖYDEK MUHTAR AMCAYA MAK NA SATMAK, EH RDEK AHMET BEY E MAK NA SATMAKTAN DAHA KOLAYDIR VE BENCE ZAMAN, BU STRATEJ Y UYGULAMAK Ç N DO RU B R ZAMAN. HMF Makina Ankara Bölge Müdürü Volkan Barç n, henüz üç ayd r yeni bir ekip ve yeni bir heyecan ile görevinin ba nda bulunuyor. Neredeyse Türkiye nin üçte birini kaplayan sorumluluk sahas nda HMF Makina y temsil eden Volkan Barç n ile bu y la ve sektöre ili kin görü lerini konu tuk. HMF Makina Ailesi nin yeni bir üyesi olarak, öncelikle yeni göreviniz için sizi tebrik edelim ve hoşgeldiniz diyelim Ben, asl nda eski bir HMF Makina çal an y m, y llar aras nda Ankara Bölge Müdürlü ü nde sat temsilcisiydim. Üç ay önce de HMF Makina Ankara Bölge Müdürü olarak yeniden HMF Makina Ailesi ne geri döndüm. Ankara Bölge Müdürlü ü olarak Ankara dan Kayseri ve Konya ya, Ordu dan Sivas a yakla k 26 ili kapsayan oldukça geni bir sahadan sorumluyuz. Toplam yedi ki ilik ekibimle birlikte bu geni sahada HMF Makina ve Hyundai etkinli ini art rmak için çal maya ba lad k. Umuyorum, hedeflerimiz do rultusunda, sorumlu oldu umuz bölgelerdeki etkinli imizi daha da art raca z. Elbette bu süreçte, sektör içindeki çetin rekabet kadar bize ba l olmayan ancak tüm i süreçlerimizi derinden etkileyebilen kur politikalar ve ekonominin hassas dengeleriyle de mücadele içinde olaca z. Hatta mücadelemiz ba lad bile (gülüyor). Ancak bu geli melere haz rl ks z de iliz elbette, aksiyon planlar m z güncelliyor ve ekonomimizdeki geli meleri anl k takip ederek, yeni stratejiler geli tiriyoruz. Kriz var diyerek saklanmak HMF Makina Ankara Bölge Müdürü Volkan Barçın 16 HMFV ZYON Ocak 2014

17 DEPARTMANLARIMIZ yerine, bu durumdan nas l f rsat yaratabiliriz üzerine dü ünüyoruz ve kendimize yeni görevler ç kar yoruz. Ben, ki isel olarak, kolay de il zoru seven bir yap ya sahibim. Ekip ruhuna gerçekten inan r m ve bu anlamda çal ma arkada lar mla birlikte hareket ederek sonuca ula aca m n bilincindeyim. Ekibiniz size inan rsa, daha ilk andan hedefinize olan yolun yar s n alm s n z demektir. Çünkü herkes yapmas gerekti i kadar i ini yapsa, zaten hedefinize ula m olursunuz. Dolay s yla, kriz dedi ime bakmay n, genel konjonktüre ithafen o kelimeyi kulland m; bu y l zor geçecek olsa da bizim aksiyon planlar m za uygun hareket edersek, zoru kolaya çevirmemiz de çok kolay olacakt r. Az önce kat ld m toplant da bir büyü üm unu söyledi; Y lmamak laz m Yöneticiler b rak rsa, di er çal anlar hemen pes eder. Demek ki kendi bölgemde en çok ben çal aca m ve bu y l en iyi ekilde noktalamak için elimden geleni yapaca m. Sorumlu olduğunuz bölgedeki HMF Makina etkinliği ne durumda? Bölgemizde belirli bir pazar pay m z var. Ancak sektör o kadar h zl büyüyor ki, yapt n z i i geli tirmezseniz yeni pazardan pay alman z mümkün olmuyor. Sektöre birçok farkl oyuncu girdi ve rekabet daha da y rt c hale geldi. Biz, 2004 y l nda bu bölgede çal maya ba lad m zda Hyundai ad çok fazla bilinmiyordu, görü meye gitti imiz mü teriler otomobil mi sat yorsunuz diyorlard. imdi ise insanlar art k Hyundai yi iyi bilir hatta Türkiye pazar nda olmayan ürünleri talep eder hale geldi. Bu asl nda, HMF Makina n n büyüme hikâyesinin de bir göstergesidir. Bu yıl için hedefiniz nedir? Çok çal mam z gerektiren bir hedefimiz oldu unu söylemekle yetineyim (gülü meler). Biliyorsunuz kamu kurumlar n n merkez ofisleri genellikle Ankara da bulunuyor ve bu durum, hedeflerimizi güncellerken dikkat etti imiz önemli bir etken. Di er yandan sat hedefimizde bulunan her kurum da Ankara da yer alm yor, bunun da bilincindeyiz. Türkiye, büyük bir dönü üm içerisinde ve hemen her bölgede büyük altyap /üstyap projeleri devam ediyor. Amac m z bu projelerde azami ekilde yer almak. Ankara Bölge Müdürlüğü için ekibiniz yeterli mi? Bence yeterli Tabii sorumlu oldu umuz sahada görev payla m yapt m z i ortaklar m z da var, HMSESA ve GÜV-MAK gibi. ortaklar m z n ve Kayseri, Samsun ve Trabzon daki sat temsilcisi arkada lar m z n da deste i ile sorumlu oldu umuz sahada aktif bir sat politikas izleyece imize inan yorum. Ne yaz k ki çok çal an çok i getirir anlam na gelmiyor. Önemli olan, efektif çal makt r. Bunun anahtar ise bol ziyaret, do ru zamanda do ru yerde olmak ve elbette sektörde kal c ve uzun soluklu kalabilmek için yüzünüzü sürekli de- i tirmemektir. HMF Makina, bir yandan yeni ürünler ve yeni markaları da Türkiye pazarına sunmaya devam ediyor. Bunun, bulunduğunuz pazara katkısı nasıl olabilir? Bu elbette çok güzel bir geli me; HMF Makina, 20 y ld r, Türk in aat sektörüne yönelik ürünleri en h zl ve en yüksek mü teri memnuniyeti ile pazara sunuyor. Burada önemli olan, pazar n bu ürünlere olan i tah d r. Ayr ca sektör oyuncular bu pazar nas l de erlendiriyor, ürünler pazara ne kadar uygun gibi kriterler de burada önem kazan yor. Her yeni ürün pazara hemen uyum sa layamayabiliyor. Bu anlamda bizlerin de ilgili ürüne ait pazar iyi ö renmemiz gerekiyor diye dü ünüyorum. Di er yandan, iki ye il elma aras ndan birini tercih sebebi yapt rabilmek de çok önemli ki bizim as l i imiz de budur. makinalar n n üretim teknolojileri hemen hemen birbirlerine çok yak n ilerliyor. Dolay s yla bir ürünü satabilmenin yolu da ona bir cazibe katabilmekten geçiyor. Burada mü teri al kanl klar da önemli çünkü ek i seven bir mü teriye tatl elma satmaya çal mak, tahmin edersiniz ki çok zordur. Sonuçta, bir sat n gerçekle ebilmesi için ya ikili ili kilerinizin ya da fiyat stratejinizin çok iyi olmas gerekiyor. Bu yıla ilişkin mutlaka belirlenmiş bir aksiyon planınız var, ama olası bir kriz tehdidine yönelik planlarınız da var mı? Bu soruyu bugün için soruyorsan z, size hay r yan t n verebilirim çünkü böyle bir öngörümüz yok. Yak n vadede de bir kriz tehdidi beklemiyoruz. Ancak elbette her geli meyi an be an takip ediyoruz ve bu anlamda olas yeni durumlara da en haz rl kl durumda oldu umuzu, yeni aksiyon planlar geli tirme ve uygulamaya koymada h zl davranaca- m z söyleyebilirim. Benim ki isel fikrime göre ise Nisan ay ile birlikte i lerimizin h zlanaca n söyleyebilirim çünkü i lerin en kolay akt mecra, bizler için, kamu kurumlar d r. Orada para patronun cebinde de ildir, devletindir ve ihtiyaç an nda o para hemen kullan ma aç l r. Dolay s yla da kamunun ihtiyac na kim en h zl ve yerinde cevap veriyorsa, sat hemen gerçekle ir. Peki, ekibinize yönelik sizin özel bir aksiyon planınız var mı? Ben, gitmedi iniz yer sizin de ildir düsturuna inan yorum. Çünkü özellikle büyük ehirlerde çok fazla oyuncunun oldu u y rt c bir rekabet hâkim. Bu nedenle, daha az oyuncunun oldu u, daha az bir potansiyel olsa da belirli bir ihtiyac n var oldu u bölgelere gitmek bence daha avantajl bir stratejidir ve bence zaman, bu stratejiyi uygulamak için do ru bir zaman. Unutmamam z gerekiyor ki, bakir bölgelerde, sadece onlar n yan na gitme cesaretini, özgüvenini gösterdi iniz için makina sat n alabilen mü terilerimiz bile var. Ekibinizde sizin gibi düşünüyor mu? Daha haberleri yok (gülü meler), bunlar payla aca m elbette ve inan yorum ki ekibimle birlikte, Ankara Bölge Müdürlü ü için belirlenen hedeflere ula aca z. Peki, son sözlerinizi istersek, ekibine yönelik neler söylemek istersiniz? Yo un ve sürekli bir i temposunda, hem toplam i i hem de sat ç n n kendi mesleki yetkinliklerini ileri götürebilecek tüyolar, ince noktalar gözden kaçabilir. Ama baz dönemlerde ya da bizim imdi yapaca m z gibi yeni yap lanmalar n oldu u dönemlerde belki i yo unlu u az olur ama o yo unlu u art rabilmek için uygulayaca n z sat teknikleri, harcayaca n z emek, ak taca n z ter, sizi daha iyi, daha güçlü, daha ufku aç k sat ç lar yapacak ve dolay s yla i hacminizde zaman içinde do al olarak yükselecektir. 17

18 Ç M ZDEN B R ÇALIŞMAK İÇİN EN DOĞRU YERDEYİM ÇALI MAK B R ZORUNLULUK, BÖYLE B Ç MLEN YORUZ. HMF MAK NA, ÇALI ANLARINA N S YAT F TANIYAN B R RKET OLDU U Ç N BURADA OLMAKTAN MEMNUNUM. BU ANLAMDA, E ER ÇALI MAK ZORUNDAYSAM, ÇALI MAK Ç N EN DO RU YERDEY M D YEB L YORUM. Merkez Servis Endüstriyel Ürünler Servis Yöntmeni Duran Yıldırım 18 HMFV ZYON Ocak 2014

19 Ç M ZDEN B R Yedi y l önce teknisyen olarak HMF Makina Ailesi ne kat lan Duran Y ld r m, bugün Merkez Servis Endüstriyel Ürünler Servis Yönetmeni olarak HMF Makina da görev almaya devam ediyor. Pek ço umuzun yok sayd felsefeyi hayat n n temelinde tutan Duran Y ld r m, i ine oldu u kadar hayat na da sayg duyuyor ve inizi ne kadar içselle tirirseniz, kendinize de o kadar zaman ay rabilirsiniz. Aksi takdirde hayat n z sadece i iniz olur ve sabah ak am sadece çal mak zorunda kal rs n z diyor. Biraz sizi tanıyarak başlayabilir miyiz? Yedi y ld r HMF Makina da çal yorum. Teknisyen olarak ba lad m, u anda Endüstriyel Servis Yönetmeniyim. imle ilgili her a amada görev ald m söyleyebilirim. Yani sat sonras hizmetlerden servislerin teknik problemlerine, uygun yedek parça depolanmas için tavsiyelerde bulunmaktan kendi depomuzu buna haz r hale getirmeye, servis personellerini e itmeye kadar çok geni bir i alan m z var. Dolay s yla, neye ihtiyaç varsa o ihtiyac kar lamaya yönelik görev al yorum. Siz Merkez Servis te görev alıyorsunuz, değil mi? Evet; biz bir tek piyasaya operasyon yapm yoruz ama önümüzdeki dönemde bunu gerçekle tirebilecek planlamam z da var. Amac m z, piyasaya hizmet verebilecek yap lanmaya sahip olmak, servislerin yetersiz kald durumlarda da devreye girerek çözüme katk sa lamak. Zaten toplam ba- ar da bence buradan geçiyor. Siz, amac n za yönelik aksiyonlar pratik olarak ortaya koyam yorsan z bence ba ar l say lmazs n z. Bu anlamda biz her türlü haz rl m z yapmaya ve ihtiyaç an nda h zl tepki vermeye yönelik bir yap lanma sergilemeye gayret ediyoruz. Yani servislerden bekledi imiz hizmet çerçevesine, bizim de sahip olmam z gerekiyor. Örne in x bir noktada bir i lem yap lam yorsa, bizim o noktaya giderek i lemin nas l yap laca n gösterebilmemiz laz m. Özetle servis üstü bir mekanizma kurmaya çalışıyorsunuz? Tabii ki Asl nda i imiz çok basit, servisin görevi makinay canl tutmakt r. Dolay s yla biz, Merkez Servis olarak, tüm HMF Makina servislerinden ne tür bir hizmet bekliyorsak, ayn yetkinli e, ayn hizmet kalitesine sahip olmak zorunday z. Yani herhangi bir serviste çözülemeyen bir sorunu çözecek, gerekirse yerinde çözecek kapasiteye sahip olmam z laz m. Bu yetkinliğe hazır mısınız? Elbette haz r z, hatta y llard r haz r z diyebilirim çünkü özellikle stanbul da bunu zaten yap yoruz. Amac m z bunu tüm Türkiye ye yayabilmek. Di er yandan, e er servisleriniz için bir hedef belirlemek istiyorsan z önce kendinize bir hedef belirlemeniz gerekiyor. Aksi takdirde, servislerimiz bizim i ortaklar m z oldu u için, onlar n kendileri için belirledi i hedeflere ba l kal r, kendi hedeflerinizi uygulatamazs n z. Dolay s yla hem servislerle olan ili kiyi geli tirici, hem hedef belirleyici, hem sonuç al c hem de hedefleriniz do rultusunda i hacminizi art r c aksiyonlar uygulay c olmak zorundas n z. Dü ünün, x bölgesinde diyelim ki 50 makinaya hizmet veren bir servis var. Bu say o servise yetebilir ama size yetmiyorsa ne yapacaks n z? Biz makina satmak istiyoruz ama o serviste sadece standart hizmet varsa, yeni makina satamay z. Dolay s yla, her serviste en iyi sat sonras hizmeti uygulatacak gerekiyorsa e itim, gerekiyorsa teknik desteklerle bunu sa layacak olan biziz. Peki, geçtiğimiz yıl nasıl geçti? Hedeflerimize uygun geçti ini söyleyebilirim. Bir yandan da endüstriyel ürünler pek çok farkl sektöre yönelik çözümler içerdi inden, olas ekonomik krizlere de daha dayan kl d r. Yani örne- in tekstilde bir sorun ya and nda g da sektörü ile o aç n z kapatabilirsiniz. Tabii yükleme ile ilgili standartlar n olu uyor olmas da i imizi kolayla t r yor çünkü depo içi yükleyiciler art k bir ihtiyaç haline gelmeye ba l yor. Dolay s yla do ru hizmet verdi iniz sürece geli ime çok aç k bir pazar yap m z var. İşinizden memnun musunuz? Çal mak bir zorunluluk, böyle biçimleniyoruz. irket olaraksa HMF Makina inisiyatif tan yan bir irket oldu u için burada olmaktan memnunum. Ben, yedi y ld r, gerçekten önümde bir engel görmedim. Bu anlamda, e er çal mak zorundaysam, çal mak için en do ru yerdeyim diyebiliyorum. Burada olgunla mak da önemli, yani ke ke daha önce HMF Makina ile tan sayd m diyemiyorum çünkü daha önce bu kadar olgunla mad - m için zaten HMF Makina ile kar la amayaca m biliyorum. nsan, var olan durumu kavrayabilmeli bence çünkü ben insanlar n yönetilebilece ine inanm yorum. yönetilebilir: Sadece do ru i e do ru insan bulman z gerekir. Dolay s yla do ru i e do ru insan buldu unuzda, o i zaten yürür, i i ya da çal an yönetmek için ek bir çaba harcamak zorunda kalmazs n z. Ben burada atomu parçalam yorum ki, yapt m i çok zor de il. E er i inizi içselle tirir, anlar ve kabul ederseniz zaten ondan sonra i inizle ya da çal makla ilgili s k nt lar n z varsa, onlar da en aza indirirsiniz. Yoksa ben zaten fark nday m, hayat sadece i imden ibaret de il, sadece HMF Makina dan ibaret de il., sizin için bir araçt r ve bunu ne kadar çabuk içselle tirirseniz, kendinize o kadar fazla zaman ay rabilirsiniz. Çok doğru söylüyorsunuz ama keşke herkes sizin gibi felsefeyi hayatı ile bu kadar güzel bağdaştırabilse Felsefesiz hayat olmaz ki; ya amda bir amaçlar, bir de araçlar var. Tali eyler var, temel eyler var. Bunlar irdelemek elbette zor ama felsefeyi hayat n zla ne kadar ba da t r rsan z, bu ya am fikrini çevrenizle ne kadar çok payla rsan z, ya am kaliteniz de o kadar yükselecektir. 19

20 MARKALARIMIZ MOTOR VE HİDROLİK YAĞLARDA ÇÖZÜM HMF MAKİNA HMF MAK NA NIN MAK NALARI VE ENDÜSTR YEL ÜRÜNLER Ç N ÖZEL OLARAK GEL T RD ROBEXTRA, SEKTÖRÜN HT YAÇLARINA YÖNEL K EN Y MOTOR VE H DROL K YA I ÇÖZÜMLER NDEN B R OLARAK SATI GRAF N YÜKSELTMEYE DEVAM ED YOR. HMF Makina n n i makinalar ve endüstriyel ürünler için özel olarak ürettirdi i Robextra, sektördeki bilinirli ini art rmaya devam ediyor. 10 y ld r sektöre motor ve hidrolik ya sa layan Robextra, yak t tasarrufu sa larken, makinalar n ömrünü de uzat yor. K sa sürede i makinalar ve endüstriyel ürünler sektöründe ad n duyuran Robextra Motor ve Hidrolik Ya lar, yetkili HMF Makina servis- lerinin de deste i ile di er markalar taraf ndan da tercih ediliyor. Üretime ba lad y ldan bu yana sürekli yükselen bir sat grafi i çizen Robextra Motor ve Hidrolik Ya lar, küresel ekonomik kriz nedeniyle sat hacminde bir kay p ya asa da, bugün, kriz öncesinden daha yüksek sat rakamlar yla yoluna emin ad mlarla devam ediyor. Son teknoloji ile üretilen Robextra Motor ve Hidrolik Ya lar, üstün ya lama özelli i sayesinde i makinalar nda ve endüstriyel ürünlerde daha iyi ya lama yap yor ve böylece makinalar n çal ma ömrünü uzatarak, mü teri memnuniyetinin sürdürülmesinde etkin rol oynuyor. Halen üç segmentte (15W40 Motor Ya, Hidrolik Sistem Ya 46 ve Hidrolik sistem Ya 68) ürünü bulunan Robextra Motor ve Hidrolik Ya lar ailesine, çok yak n bir zamanda 85W140 Di li Ya da kat lacak. smi ve görselleri nedeniyle Hyundai ile özde le en Robextra Motor ve Hidrolik Ya lar n, daha ileri ta mak için tüm gayretimizle çal maya ve ürün çe itlili ini art rmaya devam ediyoruz. 20 HMFV ZYON Ocak 2014

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı

Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Kızlarsivrisi (3070 m) (27-28 Haziran 2015) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı Antalya Toros Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (TODOSK) tarafından düzenlenen 22. Kızlarsivrisi Yaz Dağcılık Şenliği ne katılmak

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ Ray KLINGINSMITH U.R. Başkanı 2010 11 Kemalettin ERBİLGİN U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2010 11 Ertuğrul KAYA 14. Grup Guvernör Yardımcısı Tuban GÜÇLÜ (Başkan) Mustafa CİVELEK (Asbaşkan) Melisa KARA (Kulüp

Detaylı

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir?

TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? Sık Sorulan Sorular? TEDAŞ Dışında Bir Elektrik Tedarikçisinden Elektrik Almak İçin Hangi Koşullar Gerekmektedir? TEDAŞ dışında elektrik alabilmeniz için Elektrik Piyasası Düzenleme Kurulu'nun belirlediği

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ SOSYAL LER B R MLER BASIN YAYIN HALKLA L K LER MÜDÜRLÜ Ü Yöneten ve yönetilen ay r m n n ortaya ç kt tarihsel süreçten bu yana Halkla li kiler uygulamas n n de i ik görünüm ve biçimlerine rastlanm t r.

Detaylı

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi. Faaliyet Raporu 09 Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş. 01 Ocak - 30 Eylül 2009 Dönemi Faaliyet Raporu İçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikası Risk Yönetim Politikaları Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi.

Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Bir Fidandan Bir Çınara: Düzce Üniversitesi. Üniversitemizin 10. Yıl Etkinlikleri kapsamında düzenlenen Düzce Üniversitesi 10 Yaşında başlıklı söyleşi, Cumhuriyet Konferans Salonu nda gerçekleştirildi.

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Oryantasyon Rehberi 2015 Mart 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu kitapçığın amacı, bölümümüz öğrencilerinin eğitimleri süresince ihtiyaç duyabilecekleri

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ

ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ SAYI : BİR 7-11 MAYIS 2009 ELAZIĞ - TUNCELİ ZİYARETİ Ben siyasi hayatım ve ülke sevdamla ilgili olarak tüm Türkiye yi memleketim bilirim ancak Çemişgezek benim doğup, büyüdüğüm yer. Elazığ Valisi Muammer

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

Kurumsallaşma Koçluğu Programı

Kurumsallaşma Koçluğu Programı www.pwc.com.tr Kurumsallaşma Koçluğu Programı PwC Aile Şirketi Hizmetlerimiz Aile şirketlerinin gündemlerinden Yöneticiler neler söylüyorlar? Çalışmalarımız standardize olmaktan çok uzak, işler şirket

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

ETKĐN PAZARLAMANIN YENĐ TÜKETĐCĐLERE

ETKĐN PAZARLAMANIN YENĐ TÜKETĐCĐLERE ETKĐN PAZARLAMANIN YOLLARI YENĐ TÜKETĐCĐLERE NASIL ULAŞIRIZ? PAZARLAMA 1. Pazarlama, planlama ve uygulamayı içeren kapsamlı bir süreçtir. 2. Pazarlama potansiyel tüketicilerdeki her hangi bir ihtiyacın,

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007

Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Enerji ve Kalkınma Gürcan Banger Enerji Forumu 10 Mart 2007 Kırılma Noktası Dünyanın gerçeklerini kırılma noktalarında daha iyi kavrıyoruz. Peşpeşe gelen, birbirine benzer damlaların bir tanesi bardağın

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

Verimlilik İçin ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ. EXCEL de Etkin Kullanım için Kısayollar

Verimlilik İçin ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ. EXCEL de Etkin Kullanım için Kısayollar Verimlilik İçin ETKİN BİLGİ YÖNETİMİ EXCEL de Etkin Kullanım için Kısayollar Lütfen Dikkat! Bu kitapta herhangi bir şekilde adı geçen ürün, marka veya şirket isimleri sahiplerine aittir. Kitapta yer alan

Detaylı

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni

2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni Katılım Yapılan Toplantılar, Ziyaretler ve Etkinlikler: 2015 Yılı Kasım Ayı Bülteni 05.11.2015 tarihinde Aksaray Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Özkök ve beraberindeki heyet borsa idari binamızı

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ TB LKTRİK ÜHNDİSLRİ DASI ANTALYA ŞUBSİ 11. DÖN (2014-2015) ÇALIŞA RAPRU TB LKTRİK ÜHNDİSLRİ DASI ANTALYA ŞUBSİ BÖLÜ 10 BÖLÜ 10 antalya@emo.org.tr 131 TB LKTRİK ÜHNDİSLRİ DASI ANTALYA ŞUBSİ 11. DÖN (2014-2015)

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

Başlangıç ölçümleri - bir VC'ın en iyi 10

Başlangıç ölçümleri - bir VC'ın en iyi 10 Başlangıç ölçümleri - bir VC'ın en iyi 10 Burada Redpoint VC Tomasz Tunguz'ın ilk 10 ölçümleri, yeni bir için beni TSM dahil olmak üzere veya izleyen altı ay (ortalama), hangi yönetim kurulu toplantılarında

Detaylı

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014

EY Eğitim Takvimi. Eylül - Aralık 2014 EY Eğitim Takvimi Eylül - Aralık 2014 EY olarak, verimli ve kaliteli bir iş modelinin kurulması ve sürdürülmesinde eğitimin önemli bir rol oynadığına inanıyoruz. Bu sebeple, şirketimiz bünyesindeki farklı

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

Konforun Tanımı Değişti...

Konforun Tanımı Değişti... 2 Konforun Tanımı Değişti... Beyterrace özgün mimarisi ve merkezi lokasyonu ile alışıla gelmiş yapılardan farklı olarak doğayla iç içe, güvenli ve huzurlu bir yaşamın sunduğu ayrıcalıklı olanaklarla ev

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

2001 yılında otomotiv sektörünün dolar bazında cirosu 1997 yılı düzeyine, tekstilin cirosu ise 1999 yılı düzeyine geriledi.

2001 yılında otomotiv sektörünün dolar bazında cirosu 1997 yılı düzeyine, tekstilin cirosu ise 1999 yılı düzeyine geriledi. REEL SEKTÖRDE DE YENİDEN YAPILANMA ŞART GİRİŞ Prof. Dr. Necmi GÜRSAKAL BTSO tarafından beş yıldan beri gerçekleştirilen Bursa da 250 Büyük Firma çalışması bize göre bu şehirde yapılan en önemli çalışmalardan

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2011-4-88 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 11-43/913-283 Karar Tarihi : 14.07.2011 A.

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2011-4-88 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 11-43/913-283 Karar Tarihi : 14.07.2011 A. 10 20 30 40 Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2011-4-88 (Önaraştırma) Karar Sayısı : Karar Tarihi : 14.07.2011 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Nurettin

Detaylı

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585

Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2001/2585 13.07.2001 Cuma Sayı: 24461 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA

HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA HAYAL ETTİĞİNİZ ULAŞIM, KONFOR, KALİTE, ESTETİK ve GÜVEN ARTIK HAYATINIZDA Bağcılar ın seçkin semtlerinden Kirazlı da sizi hayal ettiğiniz yaşama davet ediyoruz. Ulaşımı, konforu, kalitesi, estetiği ve

Detaylı

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ

MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ MÜDÜR YARDIMCILARI HİZMET İÇİ EĞİTİMİ 1-2 Kasım 2013 tarihlerinde TED Okulları nda görev yapan müdür yardımcılarına yönelik olarak Antalya da bir hizmet içi eğitim gerçekleştirilmiştir. 25 TED Okulu ndan

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

Cümlede Anlam İlişkileri

Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede Anlam İlişkileri Cümlede anlam ilişkileri kpss Türkçe konuları arasında önemli bir yer kaplamaktadır. Cümlede anlam ilişkilerine geçmeden önce cümlenin tanımını yapalım. Cümle, yargı bildiren,

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ

21-24 MAYIS 2016 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI STANBUL BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY TÜYAP FUAR VE KONGRE MERKEZ İş Birliği İle 5. TİCARİ ARAÇLAR, OTOBÜS VE TEDARİK SANAYİ FUARI 21-24 MAYIS 2016 BÜYÜKÇEKMECE, STANBUL / TURKEY STANBUL FUAR VE KONGRE MERKEZ Büyükçekmece, stanbul / Türkiye Küresel Fuar Endüstrisi Birliği

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

BAŞLARKEN Okul öncesi yıllar çocukların örgün eğitime başlamadan önce çok sayıda bilgi, beceri ve tutum kazandığı, hayata hazırlandığı kritik bir dönemdir. Bu yıllarda kazanılan bilgi, beceri ve tutumlar

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI

Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Rekabet Kurumu Başkanlığından, REKABET KURULU KARARI Dosya Sayısı : 2015-1-69 (Önaraştırma) Karar Sayısı : 16-02/30-9 Karar Tarihi : 14.01.2016 A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER Başkan Üyeler : Prof. Dr. Ömer

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

Başlangıç tarihi :15.01.2015

Başlangıç tarihi :15.01.2015 ANKAÇED ÇEVRE DAN. MÜHENDĐSLĐK PLAN. ĐNŞ. LTD. ŞTĐ. Firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği" kapsamında ÇED Raporları ve Proje Tanıtım Dosyası hazırlanması

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ

SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ ARTVİN MESLEK YÜKSEKOKULU SEKTÖR UYGULAMASI STAJ DEFTERİ STAJYER ÖĞRENCİNİN; Bölümü Programı : Tasarım Bölümü : İç Mekan Tasarım Programı Adı Soyadı : Sınıf - Yarıyıl : Yüksekokul

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya

Tarım için yeni bir marka. Adama nın anlamı nedir? Logomuz. Çiftçi Tarım Dünya Tarım için yeni bir marka Sizler ile birlikte amaçlarımızı, değerlerimizi, hedeflerimizi ve ilkelerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu ilkeler global organizasyonumuz ve markamız gibi gelecek stratejilerimizi

Detaylı

GİRİŞİMCİ ADI SOYADI: İŞ FİKRİ : İŞLETMENİN ADI:

GİRİŞİMCİ ADI SOYADI: İŞ FİKRİ : İŞLETMENİN ADI: GİRİŞİMCİ ADI SOYADI: İŞ FİKRİ : İŞLETMENİN ADI: BÖLÜM 1: GENEL BİLGİLER 1.1 Girişimci Bilgileri: (Bu kısımda kendinizi/ortaklarınızı kısaca tanıtınız, iş tecrübenizi anlatınız.) 1.2 İş Fikri: (Bu kısımda

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın.

Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın. Akaryakıt yönetiminde Petronet & Shell işbirliğinin ayrıcalığını yaşayın. Multinet in şirketlere yönelik akaryakıt tedarik çözümü Petronet, Shell in Türkiye deki en büyük temsilcisi olmanın gücü ile şirketinizin

Detaylı

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi:

ÖNEMLİ NOT: 2016 BÜTÇESİ HAZIRLAMA ÇALIŞMASI. NYC Nilgün Yetiş Koçluk ve Danışmanlık. Gözden Geçirme Tarihi: ÖNEMLİ NOT: Bütçe kısıtlamalar için değil, sizi arzu ettiğiniz hayatı yaşamanız ve hedeflerinize ulaşmanız için yapıldığı zaman oldukça anlamlı ve faydalıdır. Bu çalışmayı yıl başında yapmanız ve 3 er

Detaylı

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI

TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI TURKCELL TEKNOLOJ Z RVES KATILIMI 12 13 Kas m 2013 tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi nde düzenlenen Turkcell Teknoloji Zirvesi ne ubemizce kat m sa land. Turkcell Teknoloji Zirvesinde kat m sa lanan sunumlarda

Detaylı