Üç Krizde Dış Kaynak Hareketleri Korkut Boratav

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Üç Krizde Dış Kaynak Hareketleri Korkut Boratav"

Transkript

1 1 Üç Krizde Dış Kaynak Hareketleri Korkut Boratav Giriş Çevre ekonomilerinde son otuz yıldan bu yana patlak veren büyük boyutlu krizlerin önemli bir bölümü yabancı sermaye veya dış kaynak hareketlerinde ani bir yavaşlama, durma veya çıkışa yönelme olgularından kaynaklanmıştır li yıllarda Latin Amerika nın sürüklendiği dış borç krizi, Türkiye ve Meksika daki krizler ve ikincisinin bazı Latin Amerika ülkelerine ( tekila etkisi yaftası altında) yansıması, de Doğu Asya dan başlayarak Rusya, Latin Amerika, Türkiye ye yayılan ve etkileri ye kadar süren bir başka kriz fırtınası hatırlatılabilir nin ikinci yarısında ABD de başlayan finansal kriz ise, bir yıl gecikmeyle çevre ekonomilerine dönük sermaye hareketlerini aşağıya çekti; portföy yatırımlarında daralmalar veya net çıkışlar gerçekleşti. Dış kredilerin döndürülmesi (ana para ödemeleri talep edilerek) güçleşti. Önceki krizlerde artışlar gösteren doğrudan yabancı yatırımları (DYY) da gerilemeler gösterdi. Çevre ekonomilerine dönük dış kaynak hareketlerinde böylece genel bir gerileme meydana geldi 2. Dünya ekonomisinin yıllarındaki canlanma konjonktüründe, büyüme sürecini dış kaynak hareketlerine büyük ölçüde bağımlı kılmış olan ve uluslararası kriz ortamıyla yüksek düzeyli/oranlı cari açık ve dış borç koşulları altında karşılaşan çevre ekonomileri küçülmeye başladılar. Doğu ve Orta Avrupa ülkeleriyle Türkiye bu koşulları yaşayan tipik örneklerdir. Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinin 1994, 2001 ve yıllarındaki krizleri, dış kaynak hareketleri çerçevesinde incelenecektir. Türkiye ile dünya ekonomisini eklemlendiren farklı dış kaynak kavramları tanımlanacak ve sözü geçen krizlerin gözlendiği zaman dilimi içerisinde ve öncesinde (aylık veriler olarak) saptanacaktır. Üç krizin dış kaynak hareketleriyle ilgili başlangıç ve bitim ayları, bu saptamalar sayesinde belirlenebilecektir. Dış kaynak hareketlerindeki durgunlaşma, düşme, net çıkış a dönüşme; yani krize gidişi sürükleyen ana etkenler, sermaye hareketlerinin farklı kalemlerinde yeknesak olmayan doğrultu ve oranlarda değişmeler aracılığıyla gerçekleşir. Üç krizde ödemeler dengesinin sermaye hesabının dökümü, ana kalemlerindeki değişmeleri izleyecek biçimde yapılacak; böylece krizi tetikleyen, derinleştiren veya frenleyen aktörlerin ve etkenlerin belirlenmesine ışık tutulacaktır. Son olarak, üç farklı tanıma göre hesaplanan dış kaynak hareketlerinin, krizli aylar ile kriz-öncesi dönem arasındaki fark hesaplanacak; 1994, 2001 ve krizleri, böylece tanımlanan tersine dönüş şoku bakımından karşılaştırılacaktır. Bu karşılaştırma, cari ve sabit dolarlarla ve etkilenen yılın dolarlı milli gelirine oranlanarak yapılacaktır. Dış Kaynak Tanımları ve Kriz Döneminin Belirlenmesi Üç dış kaynak tanımı kullanıyoruz. Birincisi yabancı kökenli sermaye hareketleridir. Ödemeler dengesinin sermaye (finans) hesaplarının portföy ve diğer sermaye hareketlerinin 1 Sermaye hareketleri ve dış ticareti denetlenen bir ekonomide döviz kısıtından (örnek 1979 Türkiyesi), sistemik dönüşümlerden (örnek 1998-sonrasında Doğu-Orta Avrupa, Rusya) veya iç savaş-ham madde fiyatlarında çöküşlerden (örnek çeşitli tarihlerde çeşitli Afrika ülkeler) kaynaklanan krizler, bu saptamanın dışındadır. 2 Institute of International Finance, Capital Flows to Emerging Market Economies, (October 2008 ve January 2010) e göre, 2007 den 2009 a en büyük otuz yükselen piyasa ekonomisi ne dönük özel sermaye akımları, 899 milyar dolardan 435 milyar dolara düşmüş; böylece yüzde 52 oranında gerilemiştir.

2 2 yükümlülükler kalemleri ile yurt içindeki doğrudan yatırımların toplamı, yabancı kökenli sermaye hareketlerini verir. İkincisi toplam (net) sermaye hareketleridir. Bu kavram, yabancı kökenli sermaye hareketlerine, kayıt dışı sermaye (net hata-noksan) ile yerleşik kökenli sermaye hareketlerinin eklenmesiyle elde edilir. Portföy ve diğer sermaye hareketlerinin varlıklar kalemleri ile yurt dışındaki doğrudan yatırımların toplamı yerli sermaye hareketlerini vermektedir. Üçüncüsü, toplam sermaye hareketlerinden, iki yönlü kâr, faiz transferlerinin net bilançosunun (cari işlemler hesabının gelir dengesi kaleminin) ayıklanması sonunda elde edilen net kaynak aktarımıdır. Bu tanıma uygun bir hesaplamayı, Türkiye nin üç krizi (ve diğer yıllar) için yapmamıza veriler imkân veriyor. Ancak, özellikle uluslar arası karşılaştırmalar söz konusu olduğunda iki doğrultulu sermaye hareketlerine ilişkin kapsamlı veriler bazı ülkelerde bulunmadığı veya güvenilirlik derecesi çok farklı olduğu için, daha kestirme bir hesaplama söz konusu olmaktadır. Bu alternatif hesaplamada net kaynak aktarımı cari işlem açığı artı gelir dengesi olarak tanımlanır. İki tanım arasındaki fark rezerv hareketlerinden ibarettir. 3 Bu çalışmada ilk tanım kullanılıyor. Pozitif değerler, dış dünyadan Türkiye ye net kaynak aktarımı; negatif değerler ise ters yönlü bir aktarım olarak yorumlanacaktır 4. Tanımlanan üç dış kaynak hesaplamasını aylar itibariyle yapabiliyoruz. Krizin başlangıç tarihinin belirlenmesinde, özellikle yabancı veya toplam sermaye büyüklüklerinden birinde belirgin bir düşmenin gerçekleşmesi hareket noktası oluyor. Sözü geçen dış kaynak, bir önceki yılın (veya dönemin) paralel aylarının altında seyrettikçe, krizin devam ettiği kabul ediliyor. Böylece 1994 ve krizleri on üçer ay; 2001 krizi ise on iki ay olarak belirlenmektedir 5. (Tablo 1, 2, 3 buraya) Tablo 1-3 (ve Şekil 1-9) sözü edilen on üç veya on iki aylık kriz dönemlerinin dış kaynak verilerini, kriz öncesindeki on üç / on iki ayın verileriyle karşılaştırmaktadır. Böylece gözlenmektedir ki, 1994 krizinde yabancı, toplam sermaye ve net aktarım on üç ayın on ikisinde önceki dönemin altında seyretmiştir. On iki aylık 2001 krizinde toplam sermaye on bir, net aktarım on iki, yabancı sermaye ise (arada kullanılan yüksek boyutlu IMF kredilerinin katkısıyla) on ay boyunca önceki dönemin altında belirlenmektedir da yabancı sermaye kriz süresinin her ayında; diğer iki dış kaynak kategorisi (ileride açıklanacağı gibi ilk ay gerçekleşen büyük boyutlu kayıt-dışı sermaye girişleri nedeniyle) ise on üç ayın on ikisinde önceki dönemin altında seyretmektedir. 3 Cari açığın pozitif, cari fazlanın negatif değerlerle bu hesaplamaya girdiğini hatırlatalım. Bu kestirme net kaynak aktarımı tanımı, sermaye hareketleriyle ilgili ön-bilgiye gereksinim duymadığı için, tarihsel verilerle de hesaplanabilir. Bir örnek, yılarının alt dönemlerinde Osmanlı İmparatorluğu için (Şevket Pamuk n bulgularından hareketle) yaptığım net aktarım tahminleridir. (Korkut Boratav, Net Resource Tranfers and Dependency: Some Recent Changes in the World Economy, Neoliberal Globalization as New Imperialism: Case Studies on Reconstruction of the Periphery, (Editors: A.H. Köse, F. Şenses, E. Yeldan), New York 2007, Nova Science Publishers, p.3, Table 1). Aynı çalışmada farklı net kaynak aktarımı tanımları ve örneğin Dünya Bankası nın hesaplamalarının bir eleştirisi de yer alıyor. 4 Bu ilişkileri ödemeler dengesinin sistematiği içinde açıklayan bir çalışma için: Korkut Boratav, Yabancı Sermaye Girişlerinin Ayrıştırılması ve Sıcak Para: Tanımlar, Yöntemler, Bazı Bulgular, İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar: Oktar Türel e Armağan, (Derleyenler: A.H. Köse, F. Şenses, E.Yeldan), İstanbul 2003, İletişim Yayınları. 5 Buna göre 1994 krizi, Aralık 1993 ile Aralık 1994 ü boyunca (on üç ay); 2001 krizi Şubat 2001-Ocak 2002 döneminde (on iki ay); krizi ise, Ekim 2008-Ekim 2009 arasında (on üç ay) olarak belirlenmektedir. Nicel karşılaştırmaya esas oluşturan kriz-öncesi aylar ise, (aynı sırayla) Kasım 1992-Kasım 1993; Şubat Ocak 2001 ve Eylül 2007 Eylül 2008 olmaktadır.

3 3 Sermaye Hareketlerinin Dökümü: Krizi tetikleyen, Frenleyen Öğeler Tablo 4, üç kriz süresince sermaye hareketlerinin ana kalemlerinde meydana gelen değişmeleri, kriz öncesi aylarla karşılaştırmaktadır. Tablonun ilk beş satırı, ödemeler dengesinin beş ana kalemini vermekte 6 ve bu arada yerli, yabancı ve kayıt-dışı sermaye hareketleri ayrımını ortaya koymaktadır. Tablonun alt bölümü, hem (yabancı sermaye dışındaki) diğer iki dış kaynak (toplam sermaye ve net aktarım) kategorisini sunmakta; hem de sermaye hareketlerini borç yaratan ve yerli-yabancı sıcak para 7 öğelerine ayırmaktadır. (Tablo 4 buraya) Tablonun bulguları, üç kriz arasında ne gibi ortaklık ve ayrımlar ortaya koymaktadır? Bir kere, neoliberal dönemde çevre ekonomilerindeki kizlerin ortak özelliği, Türkiye nin son üç krizinde de gözlenmektedir. Kriz öncesi döneme göre, üç farklı tanıma göre hesaplanan dış kaynak hareketlerinin tümünde çarpıcı gerileme, bazılarında net çıkış meydana gelmiştir. Bu olgunun ekonomiye taşıdığı makro-ekonomik şok un mutlak ve göreli büyüklüğü aşağıda incelenecektir. Süreci tetikleyen olgu, her üç krizde de yabancı kökenli sermaye hareketlerinin, net çıkış a yönelmesi olarak ortaya çıkıyor. Yabancı sıcak para kaçışları ve net dış borç (ana para) ödemeleri, iki önemli çıkış kanalını oluşturmuştur. Yabancı spekülatörlerin TL den kaçışlarının, özellikle 2001 krizinde büyük boyut kazandığı anlaşılmaktadır. Diğer iki krizde net dış borç ödenmesinden kaynaklanan sermaye çıkışı, sıcak para çıkışlarını aşmıştır krizi bu bakımdan ön plandadır: Kriz öncesindeki on üç ayda, 51.4 milyar dolarlık net dış borçlanmaya giden Türkiye, krizli aylarda 22.2 milyar dolarlık anapara ödemesi gerçekleştirmiş; dış borç stokunu bu boyutlarda azaltmıştır 8. Tabloda yer almayan bir öğeye de kısaca değinelim: Borç yaratmayan iki büyük yabancı sermaye türünden biri olan doğrudan yatırımlar 1994 ve 2001 krizlerinde, kriz öncesi döneme göre artmıştır. Bu iki kriz, metropol ekonomiler normal konjonktürlerde seyrederken patlak verdiği için, yüksek boyutlu reel devalüasyonlar, yabancı sermaye için elverişli edinim/birleşme ortamlarına yol açmıştır krizindeki (655 milyon dolardan 705 milyon dolara) artış oranı yüzde 8 in altındadır de ise (821 milyon dolardan 3.1 milyar dolara olmak üzere) dört misline yakındır da ise, metropol seermayesinin tüm öğeleri kriz içindedir; doğrudan yabancı yatırımlar dünya çapında gerilemektedir 9. Türkiye de 6 Bu beş kalemin toplamının tanım gereği sıfır olduğunu hatırlatalım. 7 Sıcak para, beklenen kur, faiz ve (bazen) fiyat hareketleri aracılığıyla arbitraj getirisi arayan yerli ve yabancı aktörlerden kaynaklanan kısa vadeli sermaye hareketleridir. Yerli ve yabancı sıcak para hareketlerinin ödemeler dengesinin sermaye (finans) bölümündeki hangi kalemlerden oluştuğu, IMF nin ödemeler dengesi sistematiğine göre Korkut Boratav, Yabancı Sermaye Girişlerinin Ayrıştırılması ve Sıcak Para: Tanımlar, Yöntemler, Bazı Bulgular, İktisadi Kalkınma, Kriz ve İstikrar: Oktar Türel e Armağan, (Derleyenler: A.H. Köse, F. Şenses, E.Yeldan; İstanbul 2003, İletişim Yayınları) içinde açıklanmıştır. Bu açıklamanın, TCMB nin ödemeler dengesi tablolarında kullanılan sistematiğe uyarlanması, Bağımsız Sosyal Bilimciler, IMF Gözetiminde On Uzun Yıl: Farklı Hükümetlr, Tek Siyaset, Ankara 2007, Yordam Kitap, s.55, dipnot 19 da yapılmıştır. 8 Borçlanılan dövizler arasındaki çapraz kur hareketleri nedeniyle, dış borç stokundaki değişmeler, dış borç yaratan sermaye akımlarının toplamıyla aynı sonucu vermeyebilir. Eylül 2008-Eylül 2009 sonları arasındaki 12 ay içinde dış borç stoku milyar dolar azalmıştır. Tablodaki milyar dolarlık dış borç yaratan sermaye hareketleri (net anapara ödemesi) ile bu toplam arasındaki fark, çapraz kurların etkisinin yanı sıra, tablonun 13 ayı (ilaveten Ekim 2009 u) kapsamasıyla ilgilidir. 9 Institute of International Finance, Capital Flows to Emerging Market Economies, (January 2010) a göre, 2009 da yükselen piyasa ekonomileri ne yönelen doğrudan yabancı yatırımlar 585 milyar dolardan 390 milyara inerek üçte bir oranında daralmıştır.

4 4 de kriz öncesine göre krizli on üç ayda hemen hemen yarı yarıya (20.6 milyar dolardan 10.9 milyar dolara) düşme gerçekleşmiştir. Üç kriz arasında, yerleşik kökenli ve kayıt-dışı sermaye hareketleri bakımından ilginç ve önemli farklar vardır krizi öncesinde net çıkış gösteren yerli ve kayıt-dışı sermaye, krizli aylar içinde bu kan kaybını hızlandırmış; krizin derinleşmesine katkı yapmıştır. Net hata noksan kalemini, genel olarak yerli kayıt dışı sermaye hareketi olarak yorumlamanın doğru olduğunu düşünüyorum. Bu yorumu izlersek 2001 krizi öncesinde 2.1 milyar dolar net çıkış gerçekleştiren yerleşik aktörler, krizli aylar boyunca, bu süreci hızlandırmışlar; Türkiye dışına 5.6 milyar dolarlık sermaye çıkarmışlardır. Tipik (ve paniğe sürüklenmiş) rantiyetürü tepki söz konusudur ve krizlerinde ise, yerli aktörlerin ülkeye dönüş tepkilerini gözlüyoruz krizi boyunca kayıtlı yerli sermaye net çıkış gerçekleştirmektedir; ancak, kriz öncesine göre bu olgu büyük çapta daralmıştır. Kayıt-dışı sermaye ise, 2.5 milyar dolarlık net çıkış tan, 2.1 milyar dolarlık net giriş e dönüşmüştür. Aynı doğrultuda bir telâfi mekanizması, da çok daha büyük boyutta işlemiştir. Kriz öncesi on üç ay boyunca yerleşik akörler, 19.9 milyar dolar net sermaye çıkarmışlar; kriz döneminde ise, 3.8 milyar dolarlık net girişe yönelmişlerdir. Burada, 2001 e damgasını vuran rantiye tepkileri yerine, şirketlerin, ülkede ağırlaşan koşulları dış kaynaklarına sığınarak hafifletme çabaları söz konusu olmuş olabilir. Sermaye girişini oluşturan alt-kalemlerin ayrıntılı bir dökümü sürece ışık tutabilecektir. Çok daha çarpıcı ve esrarengiz bir dış kaynak, krizli aylarda 14.3 milyar dolara ulaşan kayıt-dışı sermaye girişlerinden oluşuyor. biçiminde gözlenmiştir. Krizin ilk ayı olan Ekim 2008 de gerçekleşen 7.4 milyar dolarlık kayıt-dışı giriş; yabancı sermayenin yüksek boyutlu (5.4 milyar dolarlık) çıkışının etkilerini telâfi etmiştir 10. Bu tuhaflığa Aralık 2008 de kaleme aldığım, Esrarengiz Bir Dış Kaynak başlıklı bir yazıyla dikkat çekmiştim 11. Hafifleyen bir tempoyla da olsa, kayıt-dışı para girişleri sonraki aylarda da devam etti. Nisan 2009 da Merkez Bankası Başkanı bir açıklama yapmak gereğini duydu ve Bakanlar Kurulu na sunduğu bir brifingte, kayıt-dışı sermaye girişlerini, Varlık Barışı nedeniyle Türkiye ye giren döviz varlıklarına bağladı. Bu açıklama yanlış ve yanıltıcıydı. Zira, sözü geçen düzenleme, yurt dışından getirilecek varlıkları yüzde 2, ülke içinden getirilenleri yüzde 5 oranında vergilemekteydi; vergi avantajından yararlanmak için dövizin yurt dışından kayıtlı olarak (bankalar aracılığıyla) transfer edilmesi gerekiyordu ve bu nedenle Varlık Barışı kayıt-dışı girişleri kapsayamazdı. Esasen, sözü edilen uygulanma süresi içinde bu çerçeveye giren yurt-dışı transferlerin toplamı da sadece 3.2 milyar TL den (o dönemin kurlarına göre kabaca 2 milyar dolardan) ibarettir. Yani hem devede kulak tır; hem de kayıt-içidir. TCMB Başkanı Temmuz 2009 da bir açıklama daha yapmak zorunluluğunu hissetti ve net hata ve noksan kalemi altında verilmiş olan rakamlardan 4.4 milyarının TC vatandaşlarının yurt dışı mevduatından Türkiye ye aktarılmasından oluştuğunun belirlendiğini ileri sürdü. Bu keşif ve düzeltme yapılmasaydı, kriz süresince gerçekleşen kayıt dışı sermaye girişleri 18.7 milyar dolara yükselecekti. Bu esrarengiz kaynak nasıl açıklanabilir? Türkiye, uluslararası kriz sonrasında ABD ve AB hükümetlerince sıkıştırılan, İsviçre dahil offshore cennetlerinden kaçan kara/gri paranın sığınmaya başladığı bir liman haline mi gelmiştir? İçten veya dıştan AKP hükümetine sağlanan (ve bedeli belirsiz) bir destek ve dayanışma fonu mu söz konusudur? 1980 li yılların hayalî ihracatı nı andıran bir hayalî borç ödeme olgusu mu gerçekleşmiştir? Hal böyle ise, 10 Tablo 3 ün ilk sütununda (krizin ilk ayında) yabancı sermaye ile (kayıt-dışını içeren) toplam sermaye hareketleri (ikinci ve dördüncü sıralar) arasındaki çarpıcı fark bu etkene bağlıdır. 11 Bu yazı ve daha sonra aynı konuda yazdıklarım, Bir Krizin Kısa Hikâyesi (Ankara, 2009, Arkadaş Yayınevi) başlıklı kitaba alınmıştır. Bu ve sonraki iki paragaf, büyük ölçüde o yazılardan aktarılmıştır.

5 5 Türkiye burjuvazisi kriz öncesinde kimden, niçin para kaçırmıştır? Bu sorular şimdilik yanıtsızdır. Olası yanıtlar bir yana, krizinin finansal sistem üzerinde yıkıcı etkiler yaratmamış olması, büyük ölçüde sözü geçen (ve on üç kriz ayı boyunca 18 milyar dolara ulaşan) kayıt dışı ve yerli sermaye girişleriyle açıklanabilir. Olası bir IMF anlaşmasıyla sağlanabilecek boyutlarda bir dış kaynak girişi söz konusudur. 5.9 milyar dolarlık rezerv erimesinin de katkılarıyla kriz ortamında yabancı sermaye çıkışlarının döviz piyasaları üzerinde oluşturduğu baskı büyük ölçüde hafiflemiş; finansal sistemin ağır bir sarsıntıya sürüklenmesi önlenmiştir. Tersine Dönme Etkisi Duragan konumdaki bir ekonomiye dışsal bir değişken olarak zerkedilen bir akım, çoğaltan etkileriyle iç talebin genişlemesine yol açar. Bu akım, ekonominin kalıcı bir öğesi haline gelirse, genişleyici etkinin sürdürülmesi için sözü geçen harcama kaleminin zaman içinde pozitif düzeyde kalması değil, sürekli olarak artması gerekir. Kamu giderleri ve yatırımlar için söz konusu olan bu durumun, otonomlaşan dış kaynak girişleri için de belli ölçülerde geçerli olması beklenir. Şu farkla ki, dış kaynak hareketlerinin iç talep öğelerine intikali söz konusudur; ancak, bu bağlantı bire bir değildir 12. Hal böyle olunca, nasıl tanımlanırsa tanımlansın, dış kaynak girişlerinde, net çıkış bir yana, sadece daralma, ekonomiye durgunlaşma-gerileme doğrultusunda bir şok taşıyacaktır. Tersine dönme etkisi olarak adlandırılan bu şok un büyüklüğü, dış kaynak düzeylerinde iki dönem arasındaki fark ile belirlenecektir. Bu çalışmada, kriz ve kriz-öncesi (on iki veya on üç aylık) dönemler belirlendikten sonra, karşılaştırma iki zaman serisinin paralel ( krizli ay ile on iki veya on üç ay önceki) zaman dilimleri arasında yapılıyor. Tablo 5 ve Tablo 6 bulguları sunuyor. (Tablo 5 ve 6 buraya) Tablo 5 in ilk üç sütununda sunulan dış kaynak kategorilerinde gerçekleşen tersine dönüş ün düzeyi, üç kriz için cari dolarlarla sunuluyor arasında sabit TL ile milli gelir üçte iki oranında büyümüş; doların alım gücü ise üçte bir oranında aşınmıştır. Bu durumda tersine dönme şoku nun büyüklüğünü cari dolarlarla ölçmek yanıltıcı olacaktır. İki düzeltme yapılmaktadır: Birincisinde, tersine dönme, 1993 bazlı sabit dolarlara dönüştürülmektedir (Tablo 5, sütün 4-6). İkincisinde ise, cari dolarlarla hesaplanan tersine dönme, etkilediği kabul edilen yıla (1993, 2000 ve 2008 e) ait dolarlı milli gelire oranlanmaktadır. (Tablo 6) Sermaye hareketlerinin serbestleştirilmediği dönemlerde, iç talep reel büyüme (âtıl kapasitede) ithalat cari açık dış kaynak dış borç öğelerinden oluşan bağlantının başlangıç halkaları değişmiş ve otonom sermaye hareketleri iç talep (ayrıca dış borç) reel büyüme (âtıl kapasitede) ithalat cari açık bağlantılar zinciri egemen olmuştur. (Korkut Boratav, Türkiye nin Dış Açığı, Gümrük Birliği ve Döviz Kurları, Küresel Kriz Çerçevesinde Türkiye nin Cari Açık Sorunsalı, Editörler: Turan Subaşat ve Hakan Yetkiner, Ankara 2010, Efil Yayınevi, s Cari fiyatlara göre TL ile belirlenen milli geliri, cari döviz kuruyla dolarlı milli gelire dönüştürerek elde edilen serinin, reel döviz kuru hareketleri nedeniyle yanıltıcı özellikleri iyi bilinmektedir. [R]eel olarak değerlenen TL nin dolarlı milli gelir hesabını yapay olarak yukarı çekmesinden doğan yanılgıya kısaca değinelim. Bu etki, cari açık / (dolarlı) milli gelir oranını (reel döviz kurlarının değişmediği bir durumla karşılaştırılırsa) aşağı çekmektedir. Ve cari açık oranı,[ döneminde] bu ters yönlü etkiye rağmen büyümektedir. (Korkut Boratav, Türkiye nin Dış Açığı, Gümrük Birliği ve Döviz Kurları, op.cit., s.27) Bu etki, tersine dönme/dolarlı milli gelir oranları için de geçerlidir. Uzunca dönemli serilerde önerilebilecek bir düzeltme, dövizle belirenen değişkenlerle (örneğin ithalat ve ihracat ile), TL ile belirlenen değişkenlerin büyüme hızlarını

6 6 Cari ve sabit dolarlarla yapılan hesaplamalarda, dış kaynak kategorilerinden her biri, 1994 ü izleyen iki krizde de hızla artmış görünmektedir. Tersine dönme milli gelire oranlandığında, krizler arasındaki büyük farklar ortadan kalkmaktadır. Her üç dış kaynak türünde, 1994 krizindeki şok, sonraki krizlerin altındadır. Ne var ki, 1994 e ait milli geliri, yeni milli gelir serisine uyarlayan bir düzeltme yaptığımızı hatırlatalım (Bk. Tablo 6 daki not) ve krizleri karşılaştırıldığında, yabancı sermaye hareketlerindeki tersine dönme nin, bir önceki krizi aştığını; toplam sermaye ve net aktarımdan kaynaklana şokun göreli büyüklüğünün, bir önceki krize ulaşmadığını belirleyebiliyoruz ve krizlerinin 13 er ay sürdüğünü ve bu nedenle 1993 ün ve 2008 in (12 aylık) milli gelir düzeyleriyle yapılan bir karşılaştırmanın tersine dönme şoku nu bir miktar abarttığını da belirtelim. Aylık milli gelir verileri bulunmadığı için, sözü geçen iki yılın milli gelirine yüzde 8.3 lük (1/12 oranında) bir eklentiyle on üç aylık milli gelir düzeyi tahmin edilebilir. Aylık dalgalanmaları göz ardı eden ve bir hayli keyfî olan bu düzeltme, krizinin milli gelire oranla tanımlanan tersine dönüş şoku nu, tüm göstergelerde 2001 krizinin altına çekecektir ve 2001 de milli gelir (aynı sırayla) yüzde 6.1 ve 5.7 oranlarında daralmıştı krizi için durum nasıl tecelli etmiştir? TÜİK in üçer aylık verilerine göre, krizinin on iki ayını kapsayan Ekim 2008-Eylül 2009 sabit fiyatlı GSYİH toplamı, önceki dört dönemle (Ekim 2007-Eylül 2008) karşılaştırıldığında, milli gelirin yüzde 7.9 oranında daraldığı belirleniyor. Krizin milli geliri aşağı çeken etkisi budur. Ve hemen hemen tamamen 1994 ve 2001 takvim yılları içinde yoğunlaşan iki önceki krizde gerçekleşen daralma oranlarıyla karşılaştırılması gereken gösterge de bu orandır. Dış Kaynak Hareketlerinde Düzelme: 2009 un Son İki Ayı Dış kaynak hareketlerinde tersine dönme, Kasım-Aralık 2009 da son bulmuştur. Bu iki ayın dış kaynak hareketleri, bir önceki yılın Kasım-Aralık verileriyle birlikte ve farklı türleri, ana öğeleri itibariyle Tablo 7 de sunuluyor. (Tablo 7 buraya) Tüm öğeleriyle dış kaynak hareketleri, bu tarihlerde kriz öncesi döneme dönüş eğilimi sergilemektedir. Tersine dönüş şoku nun ana öğesi, hem on üç kriz ayı boyunca, hem de olumsuz ortamın yoğun biçimde yaşandığı Kasım-Aralık 2008 de yabancı sermaye hareketlerinde gerçekleşmişti un son iki ayında, bu öğenin çarpıcı boyutlarda düzeldiği gözleniyor. Buna karşılık, kriz şokunu hafifleten etkenlerden biri olan yerli sermayenin 2008 in son iki ayında Türkiye ye dönmesi, bir yıl sonra son bulmuş; Türkiye burjuvazisi normal koşullarda sergilediği sermaye ve varlık çıkarma eğilimine dönmüştür. Kasım-Aralık ta gerçekleşen bu düzelme sayesinde 2009 un dış kaynak göstergeleri, iki yıla yayılan on üç kriz ayına göre daha hafif bir şok içermektedir. Bu nedenle, 2009 da milli gelirdeki küçülmenin, kriz dönemini kapsayan verilerle hesaplanan yüzde 7.9 luk daralmadan daha hafif kalması beklenmelidir. IMF 2009 da Türkiye ekonomisinin yüzde 6.5 oranında küçüleceğini öngörüyor. Hükümetin orta vadeli programının küçülme öngörüsü ise yüzde 6 dır un son üç ayında sanayi üretimi, 2008 in aynı dönemine göre yüzde 9 büyümüştür. Bu büyüme hızını, sanayi üretimiyle, GSYİH arasındaki son yıllarda gözlenen esnekliği kullanarak (henüz yayımlanmamış olan) son üç ayın milli gelirine taşırsak, 2009 için yüzde 5.5 civarında bir küçülme oranı elde edilecektir. ayrı ayrı karşılaştırmak olabilir. (Ibid.) Ancak, bir yılı kapsayan tersine dönme etkisinin incelenmesinde, bu yöntem anlamlı değildir.

7 7 Kısaca tekrarlayalım: krizinin, milli gelire yansıması önceki iki krize göre daha ağırdır. Bu kriz, milli geliri yüzde 7.9 oranında küçültmüştür un milli gelir verileri belli olunca, ortaya çıkan durum, bu olguyu kısmen perdeleyecektir. Dış kaynak hareketlerinde kriz sonrası ortaya çıkan eğilimler, geçmişin tekrarı dır. Gelecek de, bu durumda, bugünün (daha doğrusu ortamının) bozuk bir tekrarı olacaktır. Bozuk bir tekrar söz konusudur; zira, metropol ile çevre arasındaki sermaye hareketlerinin uluslararası kriz öncesindeki düzeylere yaklaşması, yakın gelecekte beklenmemektedir 14. Bu nedenle, dış kaynak hareketlerine teslimiyetin dışında hiçbir stratejik seçenek düşünemeyen Türkiye nin yönetici kadroları, ekonomiyi en iyimser olasılıkla duraganlığa, belki de yeniden gündeme gelebilecek şiddetli çalkantılara mahkûm etmektedirler. Dış kaynak hareketlerinin ekonomiye taşıdığı kriz ortamı son bulmuştur; ancak, emekçi sınıfları, yoksul katmanları etkileyen bölüşüm göstergelerindeki bozulma kronikleşerek, yer yer ağırlaşarak sürmektedir. Ekonomik ve sosyal bunalım bu anlamda Türkiye toplumunu hâlâ etkilemektedir. 14 Abartılı iyimser öngörülere eğilimli olan Institute of International Finance in, Ocak 2010 tarihli raporu, (Capital Flows to Emerging Market Economies) en büyük otuz yükselen piyasa ekonomisi ne 2011 de yönelecek özel sermaye hareketlerinin 2007 düzeyinin 100 milyar dolar altında olacağını öngörmektedir.

8 8 TABLOLAR VE ŞEKİLLER Tablo 1: 1994 Krizinin on üç ayı: Kriz öncesi (KÖ) ve sonrası (KS)yabancı sermaye (YAS),net sermaye (NS), net aktarım (NA), Mn. $ 1. ay 2.ay 3.ay 4.ay 5.ay 6.ay 7.ay 8.ay 9.ay 10.ay 11.ay 12.ay 13.ay KÖYAS KSYAS KÖNS KSNS KÖNA KSNA Not: Tüm tablolarda kaynak: TCMB Ödemeler Dengesi tabloları. Tanımlar için metne ve Tablo 4 e bakınız. Tablo 2: 2001 Krizinin on iki ayı: Kriz öncesi (KÖ) ve sonrası (KS)yabancı sermaye (YAS),net sermaye (NS), net aktarım (NA), Mn. $ 1. ay 2.ay 3.ay 4.ay 5.ay 6.ay 7.ay 8.ay 9.ay 10.ay 11.ay 12.ay KÖYAS KSYAS KÖNS KSNS KÖNA KSNA Tablo 3: Krizinin on üç ayı: Kriz öncesi (KÖ) ve sonrası (KS)yabancı sermaye (YAS),net sermaye (NS), net aktarım (NA), Mn. $ 1. ay 2.ay 3.ay 4.ay 5.ay 6.ay 7.ay 8.ay 9.ay 10.ay 11.ay 12.ay 13.ay KÖYAS KSYAS KÖNS KSNS ,291 3, , KÖNA KSNA

9 9 Tablo 4: Üç Krizde Sermaye Hareketleri ve Kriz Öncesiyle Karşılaştırma (Millyon $) Kasım 1992 Aralık 1993 Şubat 2000 Şubat 2001 Eylül 2007 Kasım 1993 Aralık 1994 Ocak 2001 Ocak 2002 Eylül 2008 Ekim 2008 Ekim 2009 Yabancı sermaye (YAS) Cari denge Yerli sermaye Rezerv hareketleri Kayıt dışı sermaye(nhn) Toplam sermaye Gelir dengesi Net kaynak aktarımı Borç yaratan YAS Yabancı sıcak para Yerli sıcak para Toplam sıcak para+nhn Notlar: Tanımlar için metne bakınız. Tablonun 2., 4. Ve 6. Sütunları metinde tanımlanan ölçütlere göre birinci, ikinci ve üçüncü krizlerin başlangıç ve bitim aylarını (her ikisi de içerilmek üzere) kapsıyor. Kriz öncesini temsil eden bir önceki sütunlar ise, hemen önceki aynı sayıda (12 ve ya 13) ayı kapsamaktadır. Kapsanan aylara ait birikimli toplamlar verilmektedir. (Net Kaynak Aktarımı=Toplam sermaye+gelir dengesi) Tablo 5: Üç Krizde Dış Kaynaklarda Tersine Dönüş : Cari ve Sabit (1993) Milyon $ Cari Mn. $ 1. Kriz Cari Mn. $ 2. Kriz Cari Mn. $ 3. Kriz Sabit Mn. $ 1. Kriz Sabit Mn. $ 2. Kriz Sabit Mn. $ 3. Kriz Yabancı sermaye Toplam sermaye Net Aktarım Not: Tersine Dönüş =Kriz dönemi eksi kriz öncesi dönem. Sabit dolar hesabı, başlangıç yılı 1993 alınarak ABD tüketici fiyat endeskleri kullanılarak yapılmıştır. (IMF, World Economic Outlook data base. Bu kaynakta ABD için sadece tüketici fiyatları vardır.) Tablo 6: Dış Kaynaklarda Tersine Dönüş Etkisi, GSYİH nin % 1. Kriz 2. Kriz 3. Kriz Yabancı sermaye Toplam sermaye Net Aktarım Not: 1. krizde 1993, 2. krizde 2000 ve 3. krizde 2008 in dolarlı GSYİH rakamları kullanıldı. Ancak, 1993 GSYİH, ( mn. $) 1998 in yeni ve eski GSYİH rakamları arasındaki katsayı olan oranında yukarıya çekildi ve mn. $ olarak düzeltildi. Düzeltme yapılmasaydı, 1. krizin tersine dönüş oranları (aynı sırayla) yüzde 9.0, 5.6 ve 4.7 olacaktı ve 2008 in dolarlı GSYİH rakamları (aynı sırayla) ve milyon dolardır. Tablo 7: Dış Kaynak Hareketleri, Kriz Sonrasındaki İki Ay, Milyon dolar Kasım-Aralık 2008 Kasım-Aralık 2009 Yabancı sermaye Yerli Sermaye Kayıt Dışı Sermaye Toplam sermaye Net Aktarım

10 10 Şekil 1: 1994 Krizinde Yabancı Sermaye(YAS) Kriz Öncesi ve Krizde On Üç Ay Şekil 2: 1994 Krizinde Toplam Sermaye (Net Ser) Kriz Öncesi ve Krizde On Üç Ay

11 11 Şekil 3: 1994 Krizinde Net Aktarım, Kriz Öncesi ve Krizde On Üç Ay Şekil 4: 2001 Krizinde Yabancı Sermaye (YAS), Kriz Öncesi ve Krizde On İki Ay

12 12 Şekil 5: 2001 Krizinde Toplam Sermaye (Net Ser), Kriz Öncesi ve Krizde On İki Ay Şekil 6: 2001 Krizinde Net Aktarım, Kriz Öncesi ve Krizde On İki Ay

13 13 Şekil 7: Krizinde Yabancı Sermaye (YAS), Kriz Öncesi ve Krizde On Üç Ay Şekil 8: Krizinde Toplam Sermaye(Net Ser), Kriz Öncesi ve Krizde On Üç Ay

14 14 Şekil 9: Krizinde Net Aktarım, Kriz Öncesi ve Krizde On Üç Ay

Dünya Ekonomisinde Deiimler ve Türkiye ye Yansımaları Korkut Boratav

Dünya Ekonomisinde Deiimler ve Türkiye ye Yansımaları Korkut Boratav Dünya Ekonomisinde Deiimler ve Türkiye ye Yansımaları Korkut Boratav Bu bildiride ilk önce dünya ekonomisinin son yıllarda sürüklenmekte olduu dengesizliklere ilikin veri ve bilgiler sunulacak, tartıılacak

Detaylı

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET BAĞIMSIZ SOSYAL BİLİMCİLER 2006 YILI RAPORU IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET Haziran 2006 Ankara ISBN: 9944-89-143-6 Kapak ve Sayfa Tasarımı: Dijle Konuk Baskı: Kozan

Detaylı

ISBN 975-7406-84-8. e-mail:a-esiyok@tkb.com.tr. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Matbaasında Çoğaltılmıştır

ISBN 975-7406-84-8. e-mail:a-esiyok@tkb.com.tr. Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. Matbaasında Çoğaltılmıştır TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş EKONOMİK ARAŞTIRMALAR İKTİSADİ DÖNEMLER İTİBARİYLE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KALKINMA (1923-2004) 2004) B. Ali EŞİYOK Kd. Uzman GA-06-02-02 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ Şubat 2006 Ankara

Detaylı

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0

S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g A ğ u s t o s 2 0 1 0 GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ERDAL TANAS KARAGÖL S E T A A N A

Detaylı

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82

MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 79 MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İstanbul Tel: +90 212 222 04 06 Faks: +90 212 210 50 82 www.musiad.org.tr musiad@musiad.org.tr MÜSİAD Araştırma

Detaylı

Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm

Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm Dalgalı sularda, seçime doğru Ekonomik Görünüm Mayıs 2015 İçindekiler Önsöz Genel değerlendirme ve özet Global ortam: Merkez bankaları ve Yunanistan tekrar ön saflarda... Türkiye ekonomisi: Büyüme yavaş,

Detaylı

Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki/Doç. Dr. Aykut Ekinci FİNANSAL BULAŞICILIK ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ +

Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki/Doç. Dr. Aykut Ekinci FİNANSAL BULAŞICILIK ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ + Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki/Doç. Dr. Aykut Ekinci FİNANSAL BULAŞICILIK ÇERÇEVESİNDE KÜRESEL KRİZ VE TÜRKİYE YE ETKİLERİ + Arş. Gör. Havva Nesrin Tiryaki Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, İİBF, İktisat

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı?

Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? ERC Working Papers in Economics 03/01 February 2003 Unutulan Bir Toplumsal Amaç: Sanayileşme Ne Oluyor? Ne Olmalı? Fikret Şenses İktisat Bölümü Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ankara 06531 fsenses@metu.edu.tr

Detaylı

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012

2023 E DOĞRU: İktisadi Araştırmalar Bölümü OCAK 2012 OCAK 2012 2023 E DOĞRU: Küresel Gelişmeler Perspektifinde Türkiye Ekonomisi ve Bankacılık Sektörüne İlişkin Uzun Dönemli Beklentiler ÖZGÜR DEMİRTAŞ Uzman HATİCE ERKİLETLİOĞLU Uzman İktisadi Araştırmalar

Detaylı

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Düşük Büyüme - Orta Demokrasi - Yüksek Risk Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Nisan 2014 Nisan 2014 ÖZETİN ÖZETİ Gelişen dünya ülkelerinde yaşanan son gelişmeler iyi bir yönetimin ve duyarlı politik sistemlerin

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g K a s ı m 2 0 1 0 TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL,

Detaylı

Türkiye de Şirketlerin Borç Dolarizasyonu ve Büyüme Performansı

Türkiye de Şirketlerin Borç Dolarizasyonu ve Büyüme Performansı ÇALIŞMA TEBLİĞİ NO: 15/01 Türkiye de Şirketlerin Borç Dolarizasyonu ve Büyüme Performansı Ocak 2015 Bengü ALP Cihan YALÇIN Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2015 Adres: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Detaylı

Roubini'nin Kusursuz Fırtına sına Doğru. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü

Roubini'nin Kusursuz Fırtına sına Doğru. Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Roubini'nin Kusursuz Fırtına sına Doğru Dünya - Türkiye - İnşaat Sektörü Temmuz 2012 Temmuz 2012 ÖZETİN ÖZETİ 2013'te yaşanacak olan Ekonomik Kusursuz Fırtına 2008 krizini gölgede bırakabilir. Prof. Nouriel

Detaylı

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Ersan BOCUTOĞLU * Aykut EKİNCİ ** Özet Bugün dünya 1929 Büyük Bunalımından sonraki en şiddetli krizin içinde bulunmaktadır. Küresel Krize karşı

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004/2 : 18-37 Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Tahir Büyükakın * Cemil Erarslan ** Özet: Döviz kuru ve

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010

MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU Eylül 2010 MALİYE BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU - - - 0 0 Yönetici Özeti İÇİNDEKİLER A. Küresel Ekonomik Gelişmeler B. Türkiye de Ekonomik Gelişmeler 1. Büyüme ve İstihdam.

Detaylı

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI 1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155

GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 sermaye piyasasında GüNDeM SAYI 116 NİSAN 2012 ISSN 1304-8155 Türkiye de Tasarruflar (sayfa 8) Türkiye de ve Dünyada Özel Sektör Borçlanma Araçları (sayfa 13) Avrasya Borsaları (sayfa 23) TSPAKB TSPAKB

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 1 Ocak- Mart 2015 2015 YÖNETİCİ ÖZETİ

Detaylı

Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma *

Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma * Olivera - Tanzi Etkisi: Türkiye Üzerine Ampirik Bir Çalışma * Yrd. Doç. Dr. Hüseyin ŞEN ** I. Giriş Gelişmekte olan ülkelerde kronik bütçe açıkları ile enflasyon arasında iki yönlü bir nedensellik bağının

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ SON GELİŞMELER BÜLTENİ EKONOMİK MODELLER VE STRATEJİK ARAŞTIRMALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Küresel Ekonomik Gelişmeleri İzleme Değerlendirme Dairesi Sayı 1 Ocak 2014 YÖNETİCİ ÖZETİ Birleşmiş

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu

Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 Bireysel Emeklilik Sistemi Gelişim Raporu 28 bes28gr@egm.org.tr Bu raporun elektronik versiyonuna ve seçilmiş istatistiklerin verilerine www.egm.org.tr/bes28gr.htm

Detaylı

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena

TSPB Adına İmtiyaz Sahibi İlkay Arıkan. Genel Yayın Yönetmeni İlkay Arıkan. Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Alparslan Budak. Editör Ekin Fıkırkoca Asena ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FAALIYET VERILERI ARACI KURUMLARIN 2014/09 DÖNEMI FINANSAL VERILERI FINANSAL PIYASALARDA DÜZENLEYICI OTORITELER AVRUPA BIRLIĞI NDE FINANSAL IŞLEM VERGISI AVRUPA BIRLIĞI

Detaylı

GENEL ARAŞTIRMALAR TÜRKİYE EKONOMİSİNDE KALKINMA STRATEJİLERİ ve SANAYİLEŞME (Dün-Bugün-Yarın) GA / 04-2-9 ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ. Mayıs 2004 ANKARA TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRKİYE KALKINMA BANKASI

Detaylı