611 Kodlu Ders İçerikleri 01. YARIYIL DERSLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "611 Kodlu Ders İçerikleri 01. YARIYIL DERSLERİ"

Transkript

1 611 Kodlu Ders İçerikleri 01. YARIYIL DERSLERİ FİZ183 FİZİK I Giriş. Fizik ve ölçme. Vektörler. Tek boyutta hareket. İki boyutta hareket. Hareket kanunları. Dairesel hareketler ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları. İş ve enerji. Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu. Çizgisel momentum ve çarpışmalar. Katı cisim hareketi. Yuvarlama hareketi. açısal momentum ve tork. FİZ191 FİZİK I LABORATUVARI Ölçme, kuvvetlerin vektörel toplanması, eğik düzlemde hareket, iki boyutlu uzayda çarpışma, sarmal yay ve sarmal yayda potansiyel enerji değişimi, kütle merkezi ve cisimlerin fiziksel dengesi, basit sarkaç, açısal ivme, açısal hız ve tork, eylemsizlik. KİM191 KİMYA LABORATUVARI Laboratuvar araç ve gereçlerinin tanıtılması, kimyasal maddelerin tanıtılması, kütlenin korunumu, çöktürme ve süzme deneyleri, kristallendirme, stokiometri, hidratlaşmış bir tuzun formülünün bulunması, asit baz titrasyonu, difüzyon, tepkime hızını etkileyen faktörler. Sıcaklığın tepkime hızına etkisi, bazı inorganik tuzların seyreltik asitlerle etkileşimi. KİM193 KİMYA Temel kavramlar ve stokiometri, atom yapısı, atom teorileri ve periyodik cetvel, kimyasal bağlar, moleküler geometri, gazlar ve gaz teorileri, sıvılar, katılar, çözeltiler ve özellikleri, kimyasal kinetik, kimyasal denge, asit ve bazlar, çözünürlük, termodinamik. MAD105 GENEL JEOLOJİ Dünyanın yapısı, zarfları ve özellikleri, iç dinamik olaylar, jeolojide zaman kavramı, paleontoloji, stratigrafi ( Dünya ve Türkiye deki devirler stratigrafisi olarak), sedimantoloji, yapısal jeoloji (kıvrımlar, faylar, çatlaklar), levha tektoniği, depremler ve Türkiye nin bugünkü halini şekillendiren tektonik olaylar, dış dinamik olaylar (yerin dış olayları, ayrışma, rüzgar ve akarsuların jeolojik etkileri, yer altı suları, toprak oluşumu), kayaç yapıcı mineraller, magmatik, tortul ve metamorfik ortamlar. MAD107 MADENCİLERE TEKNİK RESİM Teknik Resmin tanımı ve önemi. Teknik Resim araç ve malzemeleri. Kâğıt formaları. Çizgi çeşitleri. Açılar. Teknik resimde kullanılan yazı türleri. Geometrik çizimler. İzdüşümü teorisi. Kesit görünüşler. Kroki resimler. Perspektif resimler. Ölçülendirme. Ölçekler ve ölçekli çizimler. Bilgisayar destekli tasarım programı AutoCAD. MAD121 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIMLARI Bilgisayarlar. Donanım. İşletim sistemlerinin tanıtılması ve güncel olarak kullanılan işletim sisteminin kullanımına yönelik temel uygulamalar. Kelime işlem, hesap tablosu, sunu, veritabanı yönetimi, web sitesi tasarımı, güvenlik, fotoğraf, ses, video, CAD, programlama ve yardımcı yazılımların tanıtılması ve bu yazılımların kullanımına yönelik temel uygulamalar. İnternetin kullanımına yönelik temel uygulamalar. MAT181 MATEMATİK I Reel sayılar, bağıntı, fonksiyonlar ve onların grafikleri, analitik geometri: doğru ve çember denklemleri, fonksiyon çeşitleri, bileşke fonksiyon, ters fonksiyon, cebirsel ve trigonometrik fonksiyonlar, tek değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik, aradeğer teoremi, tek değişkenli fonksiyonlarda türevsel hesap, türev alma kuralları, zincir kuralı, kapalı fonksiyonların türevleri, logaritmik, üstel ve trigonometrik fonksiyonlar ve onların türevleri, türev uygulamaları, limitlerde belirsiz şekiller ve L hospital kuralı, asimptotlar ve eğri çizimleri, çok değişkenli fonksiyonlarda limit ve parçalı türev kavramları. TÜR181 TÜRK DİLİ I (Ortak Zorunlu) YDL183 YABANCI DİL I (Ortak Zorunlu) 1

2 02. YARIYIL DERSLERİ FİZ182 FİZİK II Elektrik alanlar. Gauss Kanunu. Elektrik potansiyeli. Sığa ve dielektrikler. Akım ve direnç. Doğru akım devreleri. Manyetik alanlar. Manyetik alan kaynakları. Faraday kanunu. İndüktans ve alternatif akım devreleri. FİZ192 FİZİK II LABORATUVARI Ohm yasası ve güç kaynağının iç direncinin hesaplanması. Kirchoff yasaları. Eşpotansiyel ve elektrik alan çizgileri. Elektroliz. Wheatstone köprüsü ile bilinmeyen bir direncin değerinin bulunması. Akım-gerilim ölçümü. RC devresi. RLC devresinin analizi. Manyetik alan. MAD106 MADENCİLİĞE GİRİŞ Madencilik hakkında genel bilgi. Maden Mühendisi nedir? Nasıl bir eğitimden geçer? Neler yapar? Madencilik Endüstrisinin tarihte ve modern toplumda yeri. Dünyada ve Türkiye de madencilik. Madencilik endüstrisinde aşama aşama yapılan çalışmalar ve her bir aşamada görev yapacak maden mühendisinde olması gereken donanım. MAD108 MÜHENDİSLERE İSTATİSTİK Temel Kavramlar. Verilerin Sınıflandırılması ve Sunulması. Merkezi Eğilim Ölçüleri. Dağılma (değişkenlik) Ölçüleri. Değişken Kavramı. Olasılık. Olasılık Dağılımları. Permütasyon ve Kombinasyon. Hipotez Testleri. Korelasyon ve Regresyon. Doğrusal, Çoklu Doğrusal ve Doğrusal Olmayan İlişkiler. MAD112 MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ Mineraloji: Giriş. Kristal şekilleri. Minerallerin fiziksel ve kimyasal özellikleri. Mineral oluşum ve birlikteliklerinin orijinleri. Minerallerin sınıflandırılmaları. Tanımsal mineraloji. Petrografi: Giriş. Genel özellikler. Magmatik kayaçlar. Metamorfik kayaçlar. Sedimanter kayaçlar. MAD114 MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ LABORATUVARI Mineraloji: Kristal modelleri. Minerallerin özellikleri. Minerallerin sınıflandırılmaları. Tanımsal mineraloji. Petrografi: Magmatik kayaçlar. Metamorfik kayaçlar. Sedimanter kayaçlar. MAD120 STAJ I Genel inceleme (plan büroları, etüt-tesis). Taşta hazırlıklar (galeri sürme). Kömürde hazırlıklar (taban yolu ve başyukarı). Üretim çalışmaları (ayaklar). Nakliyat çalışmaları. Yerüstü tesisleri. MAD122 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MADEN TASARIMINA GİRİŞ Yaygın olarak kullanılan bilgisayar destekli maden tasarımı yazılımlarının tanıtılması. Veritabanı oluşturulması ve yönetimi. Eşyükselti eğrileri ve yerüstünün 3-boyutlu tasarımı. Sondajlardan elde edilen kuyu logu kesitleri yardımıyla yeraltının 3-boyutlu tasarımı. En uygun üretim yönteminin seçimi. Bir açık işletmenin 3-boyutlu tasarımı. Bir yeraltı işletmenin 3-boyutlu tasarımı. MAK182 STATİK-DİNAMİK Statiğin ilkeleri. Kuvvet. Moment kavramı. Taşıyıcı sistem tanımları. Kesit statik momenti ve Atalet momentleri. Çubuk taşıyıcılar ve mesnet tipleri. Farklı yük etkisindeki çubukların statik çözümleri. Normal kuvvet. Kesme kuvveti ve Moment diyagramları. Kafes kirişler ve çözümleri. Maddesel noktanın kinematiği. Doğrusal ve eğrisel hareketler. Katı cisimlerin kinematiği. Öteleme, dönme ve ivme hesaplanması. Teğetsel kuvvet, rölatif hız ve ivme. İmpuls ve momentum. MAT182 MATEMATİK II İntegral kavramı. Belirsiz integral ve integral alma yöntemleri. İntegral hesabın temel teoremleri. Belirli integral ve sayısal integral alma yöntemleri. Yamuklar ve Simpson kuralları. Has olmayan integraller. Belirli integralin uygulamaları; alan, hacim, yüzey alanı, yay uzunluğu, ağırlık merkezi ve moment hesapları. Parametrik eğriler. Kutupsal koordinatlar ve alan ve yay uzunluğu hesapları. Silindirik ve küresel koordinat sistemleri. Katlı integraller. Diziler ve seriler. Maclaurin ve Taylor serileri. Serilerde yakınsaklık ve yakınsaklık testleri. Fonksiyon serileri ve yakınsaklık yarıçapı. TÜR182 TÜRK DİLİ II (Ortak Zorunlu) YDL184 YABANCI DİL II (Ortak Zorunlu) 2

3 03. YARIYIL DERSLERİ MAD211 REZERV HESAPLARI Maden arama kavramı. Terimler ve kavramlar. Rezerv-kaynak-tenör kavramları. Rezerv-kaynak sınıflandırmaları. Görünür-muhtemel-mümkün rezervler. Rezerv hesaplama yöntemleri. Dünyada ve ülkemizde kabul edilmiş sınıflamalar. Tenör ve limit tenör kavramı. Örnek alma yöntemleri ve tenör hesabı. Etki alanlarının belirlenmesi. Alan ve hacim hesapları. Rezerv hesaplamalarında uygulama örnekleri. MAD213 MADEN ELEKTROTEKNİĞİ Giriş ve amaç. Piller ve akümülatörler. Elektrik enerjisinin iletilmesi. Elektrik makinaları (doğru ve alternatif akım). Elektrik ile ilgili güvenlik önlemleri ve alev sızdırmazlık test yöntemleri. Patlayabilir ortamlarda elektrik ve elektrik aletlerinin kullanılması. Maden ocaklarında elektrik kazaları. Yeraltı ocaklarında çalışmaların izlenmesi (monitoring) MAD221 PROGRAMLAMA Programlama dilleri, Algoritma ve akış şemaları, Fortran dili sabitleri ve değişkenleri, fonksiyonların Fortran karşılıkları, Giriş/Çıkış deyimleri, kontrol deyimleri, DO döngüsü ve kullanımı, Çeşitli program örnekleri Giriş. Tasarım kavramı, yaratıcılık ve buluş. Mühendislik tasarımı ve süreci. Müşteri gereksinimlerinin tanımlanması. Takım davranışı. Problem çözme araçları ve teknikleri. Mühendislikte tasarım hatası örnek olayları. Tasarımda risk, güvenirlik ve güvenlik. Kalite fonksiyonu göçerimi (QFD) çizeneği. Bilgi toplama, patentler ve faydalı model koruması. Tasarım uygulamaları. MAD231 MÜHENDİSLİKTE TASARIM Giriş. Tasarım kavramı, yaratıcılık ve buluş. Mühendislik tasarımı ve süreci. Müşteri gereksinimlerinin tanımlanması. Takım davranışı. Problem çözme araçları ve teknikleri. Mühendislikte tasarım hatası örnek olayları. Tasarımda risk, güvenirlik ve güvenlik. Kalite fonksiyonu göçerimi (QFD) çizeneği. Bilgi toplama, patentler ve faydalı model koruması. Tasarım uygulamaları. MAK281 MUKAVEMET Mukavemetin ilkeleri. İç kuvvet: gerilme ve çeşitleri, gerilme halleri. Şekil değiştirme, Gerilmeşekil değiştirme bağıntıları. Emniyet gerilmesi. Basit mukavemet halleri ve örnekler. Atalet momentleri. Basit eğilme. Burulma. Elastik eğri. Bileşik mukavemet halleri. Elastik stabilite ve Euler denklemi. Bilgisayar uygulamaları. MAT281 MATEMATİK III Birinci mertebe diferansiyel denklemler. Değişkenlerine ayrılabilen, homojen, homojen hale getirilebilen, lineer, Bernoulli, Riccati, Lagrange, Clairaut diferansiyel denklemler. İntegrasyon çarpanı ve tam diferansiyel denklemler. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler. Lineer bağımlılık. Wronski determinantı. Sabit katsayılı diferansiyel denklemler. Euler-Cauchy diferansiyel denklemi. MAD209 İŞ HUKUKU (Teknik Olmayan Seçmeli) Hukuk kavramı. Hukukun diğer toplum kuralları ile ilişkileri. Hukukun dalları. Hukukun kaynakları. İş hukukunun konusu ve doğuşu. İş hukukunun temel kavramları. Bireysel iş hukuku. Hizmet sözleşmesi. İşin düzenlenmesi. Toplu iş hukuku. Sendikalar. Toplu iş sözleşmesi, toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları. Sosyal güvenlik hukuku. MAD225 ZONGULDAK IN MADENCİLİK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ (Teknik Olmayan Seçmeli) Zonguldak Taşkömürü Havzası nda Madencilik Faaliyetlerinin Başlangıcı. 1. Hazine-i Hassa Dönemi. Kırım Savaşı Dönemi. 2. Hazine-i Hassa Dönemi. Bahriye Nezareti ve Nafıa Nezareti Dönemi. Orman ve Maadin Ticaret ve Ziraat Nezareti Dönemi. İktisat Vekaleti Dönemi ve Zonguldak Yüksek Maadin ve Sanayi Mühendis Mektebi nin Açılması. Etibank ve Ereğli Kömür İşletmeleri Dönemi. Türkiye Kömür İşletmeleri Dönemi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Dönemi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Müesseselerinin ve Bu Müesseselerde Gerçekleştirilen Önemli Madencilik Uygulamalarının Tanıtılması. Zonguldak Taşkömürü Havzasındaki Fabrikaların, Tersanelerin ve Diğer Sanayi Tesislerinin Tanıtılması. Zonguldaklı Sanatçılar ve Edebiyatçıların Bakış Açısıyla Zonguldak ve Madencilik. YDL285 YABANCI DİL III (Ortak Zorunlu) AİT281 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (Ortak Zorunlu) 3

4 04. YARIYIL DERSLERİ MAD210 JEOLOJİK HARİTA BİLGİSİ Haritaların genel tanımı, sınıflandırılması, çeşitli ölçekli haritalar, topoğrafik haritalar ve harita simgeleri. Yamaç eğimi-tabaka eğimi ve gerçek eğim-görünür eğim ilişkileri. Kıvrımlar, faylar ve bunların arazide tanımlamaları, sınıflamaları. Eş yükseklik çizgileri ve tabaka problemleri. Jeolojik kesitler (yatay konumlu, kıvrımlı, faylı, diskordanslı, araziler ile değişik ölçekli jeolojik kesitler). Jeolojik haritaların okunması ve yorumlanması. Jeolog pusulaları, kullanımı, tabaka doğrultu ve eğiminin ölçülmesi. MAD212 MÜHENDİSLİKTE ETİK Giriş. Etik felsefesi ve tarihsel gelişimi. TMMOB mühendislik ve mimarlık mesleki davranış ilkeleri. Örnek olay I: Uzay Mekiği Challenger kazası. Etik problemlerin çözümlenmesi. Meslek-işahlakı. Örnek olay II: Ford Pinto kazaları. Akademik etik (öğrencilerin ve öğretim elemanlarının etik davranış ilkeleri). Örnek olay III: Kansas City, Hyatt Regency Oteli faciası. Bilimsel araştırmalarda ve yayınlarda etik. Etik sorunların ele verilmesi. Örnek olay IV: Türkiye'den örnekler. Çevre etiği. MAD216 HAZIRLIK VE KAZI İŞLERİ Büyük Hazırlıklar (Kuyular, Katlar, Arakatlar), Damar İçi Hazırlıklar, Makine ile Kazı, Patlayıcı Maddelerle Kazı, Delik Delme, Galeri Sürme (Açma), Kuyu Açma. MAD220 STAJ II Genel inceleme (plan büroları, etüt-tesis-proje işleri). Ocağın genel hazırlıklar sisteminin incelenmesi. Ocağın genel üretim planlamasının incelenmesi. Cevher hazırlama tesisinin tüvanan girişinden pazara kadar incelenmesi. Yerüstü tesislerinin incelenmesi. MAD222 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Giriş. Amacı ve kapsamı. Yürürlükteki mevzuat. İş kazası tanımı, nedenleri, kaza zinciri, iş kazalarının önlenmesi. İş kazası istatistikleri ve değerlendirmesi. Risk analizi ve yönetimi. İşçi sağlığı ve güvenliğine ergonomik yaklaşım. Meslek hastalıkları. Tehlikeli kimyasallar. Kişisel koruyucu donanımlar (KKD). MAD226 MADENCİLERE MALZEME BİLGİSİ Giriş ve konunun önemi. Malzemenin tanımı ve malzemelerin sınıflandırılması. Atomun yapısı. Atomlar arası bağlar. Kristal yapı. Amorf yapı. Kristal yapı kusurları. Malzemelerin özellikleri ve davranışı. Endüstriyel malzemeler (demir, çelik ve alaşımları). Malzeme muayeneleri (tahribatlı ve tahribatsız muayeneler). Metal olmayan Malzemeler (ahşap, çimento ve beton). Kompozit ve kolloidal malzemeler. MAK282 TERMODİNAMİK Termodinamiğin temel kavramları. Saf maddenin özellikleri. Termodinamiğin 1. yasası. Kapalı sistemler ve kontrol hacimler için uygulanması. Termodinamiğin 2. yasası. Entropi. Mühendislik sistemlerinin ikinci yasa çözümlemesi. MAK284 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Giriş ve amaç: akışkanların temel prensipleri, madencilikte kullanım alanları, akışkanlar mekaniğinde kullanılan birimler. Akışkanların özellikleri: sürekli ortam, özgül kütle, özgül ağırlık, yoğunluk, viskozite, yüzeysel gerilme, uygulama. Akışkanların statiği: basınç, temel prensipler, basınç tipleri, basıncın ölçümü, hidrostatiğin temel denklemleri, uygulama. Akışkanların kinematiği: giriş, akışkan akımının temel kavramları, akışkan elemanlarının hareketleri, uygulama. Akışkanların dinamiği: giriş, başlıca kuvvetler, temel prensipler, ideal akışkan, süreklilik denklemi, hareket denklemi, enerji denklemi (Bernoulli), impuls-momentum teoremi. MAT282 MATEMATİK IV İntegral işareti altında türev. Diferansiyel denklemlere giriş. Diferansiyel denklemin oluşumu. Birinci mertebe diferansiyel denklemler. Değişkenlerine ayrılabilen, homojen, homojen hale getirilebilen, Lineer, Bernoulli, Riccati, Lagrange, Clairaut diferansiyel denklemler. İntegrasyon çarpanı ve tam diferansiyel denklemler. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler. Lineer bağımlılık. Wronski determinantı. Sabit katsayılı diferansiyel denklemler. Euler-Cauchy diferansiyel denklemi. YDL286 YABANCI DİL IV (Ortak Zorunlu) AİT282 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (Ortak Zorunlu) 4

5 05. YARIYIL DERSLERİ JDF353 TOPOGRAFYA Dersin amacı ve madencilikteki yeri, kapsamı. Arazi ölçü araç, alet ve gereçlerinin tanıtılması. Uzunlukların ve açıların ölçülmesi. Topografyada konum ve yükseklik kavramları. Koordinat ve yüksekliklerin belirlenmesi. Topoğrafik haritalar. Alan ve Hacimlerin ölçülmesi. MAD303 YERALTI İŞLETME YÖNTEMLERİ Yeraltı işletmeciliğindeki genel esaslar ve kullanılan özel madencilik terimleri. Üretim yöntemi seçimi. Uzun kazı arınlı yöntemler (uzun ayak, çapraz ayak). Dar kazı arınlı yöntemler (tavan ayak, taban ayak). Topuklu yöntemler (topuklu ayak, travers ayak, arakatlı-topuklu ayak). Oda yöntemleri (açık ayak, oda-topuk, kat üstü ayak, huni ayak vb.). Blok yöntemler (blok göçertme)üretim yöntemlerinin iyi anlaşılmasını esas alan pratik uygulamalar. Bir kömür damarı panosunda işletme projesi ve temin plânlamasının yapılması. MAD305 CEVHER HAZIRLAMA I Cevher Hazırlamanın tanımı ve cevher hazırlamayı gerektiren nedenler. Numune alma işlemleri. Tesislerde nakil ve stoklama. Tane serbestleşmesi ve serbestleşme derecesi. Boyut küçültme işlemleri. Kurna: Birinci aşama kırma: Çeneli ve Gyratory kınalar. İkinci aşama kırma: Konili kırıcıcılar. Üçüncü aşama ve özel kırma: Merdaneli kınalar, darbeli kırıcılar. Kurna devreleri: Açık ve kapalı devre oluşturulması ve kırıcılara gelen toplam yük hesaplamaları. Öğütme: Öğütme sistemleri. Aktarılan ortam ile çalışan değinilenler: Çubuklu, bilyeli ve çakıllı değirmenler. Öğütme devreleri. Değinilenlere gelen toplam yük hesaplamaları. Boyuta göre sınıflandırma. Eleme: Laboratuar çapta ve endüstriyel eleme, eleklerin sınıflandırılması Klasifıkasyon: Akışkan ortamda tane çöküş özelliklen. Klasifikatörler: Çöktürme havuz ve konileri, düşey hidrolik klasifikatörler. mekanik klasifikatörler. hidrosiklonlar. Değirmen-klasifikatör devreleri. MAD309 MADEN YATAKLARI Giriş. Elementlerin yerkürede jeokimyasal dağılımı. Minerallerin oluşumu. Maden yataklarının iç yapıları ve dış şekilleri. Maden yataklarının oluşumu. Bozunma ve sedimantasyon ile oluşum. Maden yatağı-yan kayaç ilişkisi. Maden yataklarının jeolojik oluşum yerleri. Maden yataklarının sınıflandırılması. Kromit. Nikel. Demir. Mangan. Molibden. Volfram. Bakır. Kurşun-Çinko. Kobalt. Altın. Gümüş. Antimuan. Cıva. Boksit. MAD311 CEVHER HAZIRLAMA I LABORATUARI Cevher Hazırlamanın nedenlerini ve önemini vurgulayan uygulamalar. Tane serbestleşme derecesinin belirlenmesi: Mikroskopta tane sayımı. Kırma ve öğütme işlemlerinde harcanacak enerjinin belirlenmesi. İş indeksi ile ilgili uygulamalar. Birincil ve ikincil kırma deneyleri: Çeneli, konili ve merdaneli kırıcılarda açık ve kapalı devre kırma. Laboratuar elemesi: Laboratuar ölçekli cihazlarda eleme, titreşimli elekler, katlı elekler ve dönel eleklerde eleme işlemleri, Russel elekte ve Ro-tap elek makinasında eleme işlemleri. Boyut dağılımı sonuçlarının sunumu: Elek eğrilerinin çizimi. Malvern particle sizer ile boyut analizi. Öğütme deneyi: Bond Değirmeninde öğütme, iş indeksi. Akışkan ortamda sınıflandırma: Hidrosiklon ve spiral klasifikatör de sınıflandırma ve cihaz performanslarının belirlenmesi. MAD319 SONDAJ TEKNİĞİ Giriş. Sondajın tanımı. Sondajların sınıflandırılması. Sondaj yöntemleri. Döner sondaj yöntemi. Döner sondaj donanımları. Elmaslı Sondajlar. Sondaj sıvıları, hazırlanması ve bakımı. Sondaj hidroliği. Çamur kaçakları. Sondajın yapılışı. Karot sondajı. Koruma boruları. Çimento ve çimentolama. Sondaj dizisi arızaları ve kurtarma işleri. Sondajlarda sapma ve yönlendirme. MAD321 RAPOR YAZIMI VE SUNUMU Giriş, Rapor, Tanımı, Kısımları, Bir Araştırma Raporunun Hazırlanması, Araştırmanın Planlanması, Planın Uygulanması, Raporun Yazımı, Veri Kaynakları ve Kaynaklardan Yararlanma, Rapor Yazımında İmla Kurallarının Kullanılışı, Diploma Çalışmalarının Hazırlanması ve Yazımı, Seminer Sunuş İlkeleri, Çalışma Konularına Göre Öğrenciler Tarafından Hazırlanan Seminerlerin Sunumu. MAD325 EKONOMİ İLKELERİ Giriş, temel ekonomik kavramlar; kıtlık, ekonomik tercih ve kıtlık sorununun çözümü; fiyat teorisine giriş: piyasa kavramı, piyasa türleri, arz, talep ve arz-talep dengesi, arz ve talebi etkileyen faktörler, arz ve talep esnekliği, tavan-taban fiyatı; üretim ve maliyet analizi; milli gelir; para; ekonomik hayattaki istikrarsızlıklar: enflasyon, istihdam ve işsizlik. 5

6 06. YARIYIL DERSLERİ JDF354 MADENLERDE ÖLÇME Maden haritacılığının kapsamı, madencilikteki yeri ve önemi. Madencilik aşamalarındaki ölçü, plan, harita hizmetleri. Harita ve planlardan yararlanma. MAD308 CEVHER HAZIRLAMA II Giriş; zenginleştirmenin tanımı ve önemi. Zenginleştirmeye esas olan mineral özellikleri. Zenginleştirme yöntemlerine giriş. Yöntem seçimi ölçütleri. Temel devre tertipleri. Metalürjik denge çizelgelerinin oluşturulması ve hesaplamalar. Boyut küçültme-boyuta göre sınıflandırma ile zenginleştirme. Yıkama ile zenginleştirme. Ayıklama ile zenginleştirme. Özgül ağırlık farkına dayalı zenginleştirme: Özgül ağırlık farkına dayalı zenginleştirmede ayırma prensipleri. Konsantrasyon kriteri. Ağır ortam ile zenginleştirme. Yıkamaya esas olacak verilerin oluşturulması, Yıkama eğrilerinin oluşturulması. Jig ile zenginleştirme. Tabaka halinde akan ortamda zenginleştirme: Reichard konisi, Humprey spirali, sarsıntılı masa. Manyetik ayırma ile zenginleştirme: Katıların manyetik özellikleri ve ayırmaya etki eden kuvvetler, manyetik ayırıcılar. Elektrostatik ayırma ile zenginleştirme. Çözündürme ile zenginleştirme (Liç), Flotasyon: Flotasyon ilkeleri, reaktifleri ve flotasyon uygulamaları. Susuzlandırma. MAD312 KAYA MEKANİĞİ Kaya Mekaniğinin tanımı ve uygulama alanları. Temel kavramlar (tanımlar, mekanik ortamlar, gereyler, kuvvet çeşitleri). Gerilme (tanımı, türleri, notasyon, gerilme durumları, düzlem gerilme analizi, diferansiyel denge denklemleri). Birim deformasyon (tanımlar, bağıl yer değiştirme analizi, b.d. türleri, notasyon, düzlem b.d. analizi, uyumluluk denklemleri). Gerilme - B.D. bağıntıları (malzeme davranışları, Hooke Kanunu, elastik sabitler, düzlem elastisite denklemleri). Kaya malzemesinin fiziksel ve mekanik özellikleri, tayin yöntemleri ve sınıflandırılması. Basınç altında davranış. Dayanıma etkiyen faktörler. Yenilme ölçütleri (kuramsal, fiziksel ve görgül ölçütler) ve güvenlik katsayısı kavramı. Birincil gerilmeler ve ölçümü. Yeraltı açıklıkları çevresindeki gerilmeler. MAD316 MADENLERDE HAVALANDIRMA Ocak havasındaki gazlar ve tozlar bunların etkileri, sınır değerleri ve bunlarla savaşım yöntemleri. Havalandırma ölçü yöntemleri ve âletleri. Havalandırma yasaları, basit ve karmaşık havalandırma devrelerinin çözümü. Doğal ve mekanik (vantilâtörlü) havalandırma yöntemleri ve uygulanması. Yardımcı havalandırma yöntemleri, tünellerin havalandırılması. Havalandırmaya yardımcı düzenekler. Çeşitli havalandırma problem uygulamaları. Bir kömür ocağında bir panonun havalandırma projesinin yapılması ve vantilâtör seçimi. MAD320 STAJ III Genel İnceleme (müessese veya işletmenin coğrafik, jeolojik ve kurumsal yapısı). Sürdürülen faaliyetin ülke ekonomisindeki yeri ve amacının incelenmesi. Sürdürülen faaliyetin temel aşamalarının detaylı incelenmesi. Yardımcı servislerin incelenmesi. MAD322 CEVHER HAZIRLAMA II LABORATUARI Zenginleştirme Performans Değerlendirmesi. Akışkan ortamda zenginleştirmeye esas çökü koşulları. Ağır ortam zenginleştirmesi ve performansının değerlendirilmesi. Yatay veya az eğimli bir yüzeyde akan akışkan ortamda zenginleştirme: Zenginleştirme ilkeleri, Reiche Konisi, Spiraller ve sarsıntılı masa, zenginleştirme uygulamaları. Jigde zenginleştirme: Jigde ayırma ilkeleri, jigleme değişkenleri, jig tipleri, jigde zenginleştirme uygulamaları. Manyetik ayırma: Düşük alan şiddetli kuru manyetik ayırıcıda zenginleştirme, yüksek alan şiddetli kuru manyetik ayırıcıda zenginleştirme, yüksek alan şiddetli yaş manyetik ayırıcıda zenginleştirme. Flotasyon zenginleştirmesi: Flotasyon ilkeleri, flotasyon kimyasalları, flotasyon değişkenleri, kömür flotasyonu. MAD328 JEOFİZİK Jeofiziğe giriş. Elektrik yöntemleri. Elektromanyetik yöntemleri. Yerçekimi alanı (Gravite) yöntemi. Yer manyetik alanı (Jeomanyetik) yöntemi. Sismik yöntemler ve tüm yöntemler için uygulama örnekleri. MAD330 MADENCİLİKTE ÇEVRE YÖNETİMİ Çevre kavramına giriş: Çevre maliyeti. Madenciliğin çevre üzerindeki muhtemel etkileri. Sürdürülebilir kalkınma ve madencilik ve çeşitli örnek çalışmalar. Su, hava ve toprak kalite parametreleri ve yaygın kirlilikler ve etkisizleştirilmesi. Kömür ve cevher madenciliği çevresel etkileri; yeraltı ve açık ocak madenciliği. Reklamasyon. Asit maden drenajı. Maden sahalarının kapatılması. Cevher hazırlama ve atıklarının çevresel etkileri. Atık barajları. Santral küllerinin hammadde olarak kullanımı. Çevre yasaları ve Çevresel etki değerlendirmesi. 6

7 06. YARIYIL DERSLERİ (devam ediyor) MAD324 EDEBİYAT VE SANATIN USTALARI VE YAPITLARI (Teknik Olmayan Seçmeli) Giriş. Edebiyat ve sanatın toplumdaki rolü ve önemi. Bir öykücü, bir öykü. Bir romancı, bir roman. Bir şair, bir şiir. Bir ressam, bir resim. Bir heykeltıraş, bir heykel. Bir mimar, bir yapı. Bir besteci, bir beste. Bir oyun yazarı, bir oyun. Bir yönetmen, bir film. Bir artist/aktör, bir rol. Bir müzisyen/topluluk, bir albüm. MAD326 BÜYÜK BİLİM İNSANLARI (Teknik Olmayan Seçmeli) Giriş. Bilim insanlarının toplumdaki rolü ve önemi. Aristotle. Archimedes. Galileo Galilei. Isaac Newton. Leonhard Euler. Johann C. F. Gauss. Charles R. Darwin. Louis Pasteur. Sigmund Freud. Marie Curie. Albert Einstein. 7

8 07. YARIYIL DERSLERİ MAD401 AÇIK İŞLETME YÖNTEMLERİ I Açık işletmeciliğe genel bir bakış. Sınıflandırma, terminoloji, planlama için gerekli araçlar. Açık işletmecilikte kazılabilirlik: etkileyen faktörler, sınıflandırma sistemleri, kazılabilirlik belirleme yöntem ve araçları. Açık işletmecilikte patlayıcı madde ile gevşetme: tasarımı, delik düzenleri, patlayıcı maddeler, gevşetme işlemi sonucunda oluşan hasar ve kontrolü. Riperleme ile kazı: riperleme araçları, riperleme yöntemleri, riperlemede üretim miktarının belirlenmesi. Açık işletme kazı ve yükleme araçları: halatlı kollu ekskavatörler, hidrolik ekskavatörler, eklemli kollu yükleyiciler, Skraperler, Buldozerler, Draglaynlar, Döner Kepçeli Ekskavatörler, Zincirli Kovalı ekskavatörler, kamyonlar. Kazı ve yükleme araçları makina parkının oluşturulması: ekskavatör kepçe kapasitesinin belirlenmesi, ekskavatör seçimi, kamyon seçimi, draglayn seçimi, döner kepçeli ekskavatör seçimi. Yeni kazı araç ve yöntemleri. Açık işletmelerde planlama ve tasarım. MAD405 TAŞIMA VE SU ATIMI Giriş. Taşıma sistemlerinin sınıflandırması. Sabit oluklar. Helezoni oluklar. Taşıma bacaları. Zincirli oluklar, zincirli oluk hesaplamaları. Lastik bantlı taşıma sistemleri, lastik bantlı taşıyıcı hesapları. Raylı taşıma sistemleri: lokomotif taşımacılığı, vagonlar, ocak lokomotifleri, lokomotif taşımacılığı hesaplamaları, lokomotif seçimi, lokomotif taşımacılığının organizasyonu; halatlı taşıma sistemleri, ana halatlı sistem, çift halatlı (dengelenmiş) sistem, kuyruk halatlı sistem, monoray, telesiyej, sonsuz halatlı sistem, halatlı taşıma sistemi hesaplamaları. Su atımı: giriş, su atımının önemi, ocak suyunun kaynakları, ocak sularının nitelikleri, su gelirinin önlenmesi, su atımı tesisleri, tulumbalar, pistonlu tulumba, santrifüj tulumba. MAD411 MADEN MAKİNALARI Madencilikte Basınçlı Hava Kullanımı. Temel Kavramlar ve Kuramlar. Kompresörler; Pistonlu Kompresörler, Dinamik Kompresörler, Diğer Kompresörler, Soğutma Sistemleri. Basınçlı Hava Şebekesi Tasarımı. Kuyu İhraç Sistemleri; Tamburlu Sistemler, Koepe Sistemi (Sürtünmeli ve Çok Halatlı Sistemler), Kafesler ve Skipler, Kuyu İhraç Sistemi Halatları, Kuyu başı Düzenleri ve Kuleler, Gidaj (Kılavuz) Sistemleri. Kuyu İhraç Sistemi Tasarımı. MAD415 TABAKA KONTROLÜ Giriş ve konunun maden mühendisliğindeki yeri, Topuk mekaniği ve tasarımı, Tahkimat tasarımı felsefesi, Yeraltı açıklıklarının tasarımı,yatay tabakalı ortamda tavan açıklığı, Kaya kütlesi sınıflandırma sistemleri, Ahşap tahkimat, Çelik Galeri tahkimatı, Kaya Saplamaları, Püskürtme beton, Uzunayaklarda tabaka kontrolü, Mekanize ayaklarda tahkimat, tabanyolları dolgu uygulamaları ve tasarımı, Yeryüzü tasmanı. MAD427 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Mühendislik ekonomisinin mahiyeti ve temel kavramlar. Maliyet hesaplaması ve analizi. Hâsılat hesaplaması ve analizi. Kâr maksimizasyonu ve başa baş noktası analizi. Amortisman ve tükenme amortismanı kavramı ve hesaplamaları. Nakit akışı hesaplaması. Paranın zaman değeri, basit ve bileşik faiz hesapları. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi, karlılık oranı, geri ödeme süresi, net bugünkü değer analizi, iç karlılık oranı, fayda maliyet analizi. Satın alma kiralama analizi. MAD421 STAJ MAD499 DİPLOMA ÇALIŞMASI Diploma Çalışması, Maden Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerinin öğrenim süreleri boyunca almış oldukları derslerden edindikleri bilgi ve becerileri kullanacakları tasarım ağırlıklı olmak üzere kuramsal, uygulamalı veya deneysel nitelikli bir araştırma, inceleme ya da proje çalışmasıdır. Öğrenciler; ofis programlarını (kelime işlemci, hesap tablosu, sunum vs.) ve gerekli tasarım yazılımlarını kullanarak, Diploma Çalışması Yazım Kılavuzundaki kurallara da uygun bir şekilde bir Diploma Çalışması hazırlamakla yükümlüdürler. MAD431 KÖMÜR HAZIRLAMA VE TEKNOLOJİSİ (Teknik Seçmeli) Kömür hazırlamaya ve kömür teknolojisine giriş. Numune alma işlemleri. Kömürlerin sınıflandırılması. Kömürlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri. Kömür yıkamaya esas olacak verilerin oluşturulması, Yıkama eğrilerinin oluşturulması. Kömür hazırlamaya giriş. Kırma eleme ve stoklama işlemleri. İri boyutta kömür hazırlama: Hidrolik ayırma; yıkama kasaları (Baum ve Batac jigi). Ağır ortam ayırması (tamburlar, tekne tipi ayırıcılar, Larcodems ayırıcısı). İnce boyutta kömür hazırlama: Hidrolik ayırma (masalar, spiraller, hidrosiklon), ağır ortam ayırması (ağır ortam siklonları, Dynawhirlpool ayırıcı, McNally ayırıcı vb), Flotasyon. Susuzlandırma işlemleri. Kömür hazırlama tesisleri ve akım şemalarının incelenmesi. Süper temiz kömür üretimi ve önemi. Kömür teknolojisine giriş. Koklaşma-Kok. Kömür koklaşma özellikleri, koklaşma özelliklerinin saptanması. Gazlaştırma ve sıvılaştırma. 8

9 07. YARIYIL DERSLERİ (devam ediyor) MAD433 FLOTASYON VE YÜZEY KİMYASI (Teknik Seçmeli) Giriş. Flotasyon tarihçesi. Flotasyon için temel kimya kavramları: atomun yapısı, kimyasal bağlar, tepkime dengeleri, katı, sıvı gaz fazları, Ph. Flotasyonda yüzey kimyası: Kohezyon, adezyon kavramları, potansiyeli tayin eden iyonlar ara yüzeylerinin termodinamiği, temas açısı. Flotasyon reaktifleri. Toplayıcılar: Anyonik, katyonik ve iyonlarına ayrışmayanlar. Kontrol reaktifleri: Canlandırıcılar, bastırıcılar, ph ayarlayıcılar, dağıtıcılar, salkımlaştırıcılar. Köpürtücüler. Flotasyon tekniği. Flotasyon makinaları. Flotasyon devre tertipleri. Flotasyon uygulamaları: Sülfürlü cevherler, oksitli cevherler, tuz tipi cevherler, doğal yüzebilir cevherler. Tesislerden örnekler. MAD435 TÜNELCİLİK (Teknik Seçmeli) Tünelciliğin önemi ve tarihçesi. Tünelcilik terimleri ve tünellerin sınıflaması. Yeraltı açıklıkları için tasarım yöntembilimi. Mevki araştırmaları. Kaya kütlesi sınıflama sistemleri; RMR ve Q sistemleri. Kaya tünelciliği; delme - patlatma yöntemleri. Tünellerde tahkimat. Tünelcilikte yeraltı suyu problemleri. Yumuşak zeminlerde tünel açma ve özel tünel açma yöntemleri. Tünellerde giriş-çıkış ağızları ve kavşakların tasarımı. Önemli tünel projelerinden örnekler. MAD437 DENEYSEL KAYA MEKANİĞİ (Teknik Seçmeli) Giriş. Ölçüm sistemleri ve aletleri. Örneklerin alınması ve hazırlanması. Temel fiziksel özelliklerin belirlenmesi. Statik ve dinamik deformasyon özelliklerinin belirlenmesi. Dayanımın ve içsel parametrelerin belirlenmesi. İndeks özelliklerin belirlenmesi. Arazi deneylerine genel bakış. MAD443 MADENCİLİKTE HİDROLİK SİSTEMLER (Teknik Seçmeli) Giriş ve amaç. Hidroliğin temel prensipleri; hidrostatik ve hidrodinamik prensipler. Hidrolik devrelerde servis (güç) ünitesi; yağ deposu, ısıtıcılar, soğutucular, manometre, basınç anahtarı, hidrolik pompalar, hidrolik silindirler, hidrolik motorlar, borular, filtreler. Hidrolik devreler; açık ve kapalı devreler. Hidrolik valfler; yön kontrol valfleri, akış kontrol valfleri, emniyet valfleri, servo valfler. Hidrolik akışkanlar; çeşitleri, özellikleri, bakımları. Madencilikte hidrolik güç uygulamaları. Yeni gelişmeler. MAD445 MADEN MÜHENDİSLERİNE KURAMSAL ZEMİN MEKANİĞİ (Teknik Seçmeli) Giriş ve konunun önemi. Zeminlerin indeks özellikleri. Zeminlerin sınıflandırılması. Zemin gerilmeleri. Zeminlerin sıkışması. Konsolidasyon ve oturmalar. Zeminlerin gerilme-şekil değiştirme davranışı ve kayma dayanımı. Zemin iyileştirilmesi. MAD447 DENEYSEL HAVALANDIRMA (Teknik Seçmeli) Giriş ve Havalandırma Deney Seti ile set üzerindeki ölçü aletlerinin ve diğer parçaların tanıtılması. Ölçümlerin ve deneylerin yapılışı hakkında genel bilgiler. Hava Miktarı-Basınç ilişkisinin çıkarılması. Hız ölçerlerin uygun kullanımının önemi ve ölçülerin korelasyonu. Tek vantilatörün testi. Seri ve paralel bağlı iki vantilatörün testi. MAD449 FLOTATION AND SURFACE CHEMISTRY (Teknik Seçmeli) Introduction. Historical background. Basic chemistry for flotation: Atomic structure, chemical bonds, solidliquid-gas phases, ph. Surface chemistry of flotation; cohesion, adhesion, potential determining ions, thermodynamics of interphases, contact angle. Flotation reagents: Collectors (anionic, cationic, nonionics), Regulators (activators, depressants, ph regulators, dispersants, flocculants), Froathers. Flotation machines and conditioners. Basic flotation circuits. Flotation applications: Sulphides, Oxides, Salt type ores, Coal. Examples for working plants. 9

10 08. YARIYIL DERSLERİ MAD402 AÇIK İŞLETME YÖNTEMLERİ II Kazı ve çalışma yöntemleri. Döner kepçeli ekskavatör kazı yöntemleri. Çalışma düzenleri: draglayn ile çalışma şekilleri, doğrultuya paralel dilimlerle meyil aşağı ilerleme, meyile paralel dilimlerle doğrultu boyunca ilerleme, diyagonal dilimler, doğrultuya paralel dilimlerle meyil yukarı ilerleme. Çalışma şekilleri: tek damar, iki veya daha fazla damarın birlikte çalışılması, iki veya daha fazla draglaynın birlikte kullanılması, diğer işlemler. İşletme metodu seçimi: kutu kazı yöntemleri, geriden ilerletimli, yandan ilerletimli. Diğer yöntemler: ilerletimli basamak, uzatılmış basamak, geri çekmeli basamak yöntemleri ile çalışma. Açık işletmelerde yol tasarımı. Şev duraylılığı, kayma mekaniği, kayma (yenilme) türleri, şev güvenlik katsayısı, şev duraylılık analizleri, şevlerin drenajı. Mermer işletmeciliği: hazırlık ve üretim faaliyetleri, mermer üretim yöntemleri, el ile üretim, mekanize üretim, basınçlı hava, kanal açma, patlayıcı madde ile yarma, kaya kesme diski, zincirli kaya kesme donanımı, çelik halat/elmaslı çelik halat ile üretim. Kullanılan diğer yardımcı araç ve donanımlar, özel işletme yöntemleri, patlayıcı madde ile fırlatarak kazı yöntemi. MAD408 METALURJİ Metalürjinin tanım ve genel uygulamaları. Cevher hazırlama ve metalürjik proseslerin ilişkilendirilmesi. Aglomerasyon. Briketleme. Sinterleme. Peletleme. Yakıtlar. Oksidasyon tepkimeleri. Yanma işleminde temel hesaplamalar. Pirometalürjik işlemler. Kavurma. Ergitme. Rafinasyon. Kurutma-kavurma-kalsinasyon uygulamaları. Hidrometalurji. Liç işlemi. Çöktürme. Solvent ekstraksiyonu. İyon değiştirme. Altın ve gümüş liç işlemleri. Bakır, çinko, uranyum liçi. Elektrometalurji. Uygulama örnekleri. MAD412 DİPLOMA ÇALIŞMASI Diploma Çalışması, Maden Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerinin öğrenim süreleri boyunca almış oldukları derslerden edindikleri bilgi ve becerileri kullanacakları tasarım ağırlıklı olmak üzere kuramsal, uygulamalı veya deneysel nitelikli bir araştırma, inceleme ya da proje çalışmasıdır. Öğrenciler; ofis programlarını (kelime işlemci, hesap tablosu, sunum vs.) ve gerekli tasarım yazılımlarını kullanarak, Diploma Çalışması Yazım Kılavuzundaki kurallara da uygun bir şekilde bir Diploma Çalışması hazırlamakla yükümlüdürler. MAD414 MADEN MEKANİZASYONU Giriş. Mekanizasyonun önemi ve tarihçesi. Mekanizasyon için önkoşullar. Uzun ayak mekanizasyonu; kömür sabanı, kesici-yükleyiciler. Kısa ayak mekanizasyonu. Diğer kesiciler. Hazırlık işlerinin mekanizasyonu; kollu galeri açma makinaları, tünel açma makinaları. Kazı mekaniği; keski seçimi, kayaç kesme kuramları, kazılabilirlik ölçütü. MAD418 MADEN HUKUKU Maden Hukuku na giriş. Madenlerle ilgili yürürlükteki yasal mevzuat. Maden hukukuna özgü haklar; mülkiyet, arama, buluculuk, işletme. Madenlerde devletin ilgisi, hakları ve denetimi. MAD422 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME Giriş. Kariyer planlamanın ve gelişiminin önemi. Etkin CV hazırlama. Başarılı iş başvuruları ve iş görüşmeleri. Maden mühendisliğinde kariyer planlama. Türkiye de madencilik sektörünün mevcut durumu ve sorunları. Dünyada madencilik sektörünün durumu ve geleceği. Başarılı maden mühendislerinin kariyerleriyle ilgili deneyimlerini aktarması ve çalışma hayatıyla ilgili önerilerini sunması. MAD432 TESİS YÖNETİMİ VE İŞLETMESİ (Teknik Seçmeli) Yönetim kavramı. Planlama: planlamanın yararları, planlamanın sakıncalı yönleri, iyi bir planın taşıması gereken özellikler, planlama aşamaları, plan türleri, Türkiye'de planlama. Planlama ve denetim araçları: proje değerlendirme ve gözden geçirme yöntemi (PERT), kritik yol yöntemi (CPM), doğrusal programlama, stratejik planlama, örgütleme, bölümlere ayırma, yetki ve sorumluluk, yetki devri, örgüt şemaları ve örgüt kılavuzları, iş gören ihtiyacının belirlenmesi ve işgören seçimi, toplam kalite yönetimi. Yöneltme: yöneltme işlevinde emir verme, yöneltme işlevinde iletişim. Başarılı bir seminer nasıl verilir. Güdüleme: güdülemede Maslow yaklaşımı, güdülemede çift faktör yaklaşımı. Uyumlaştırma, denetim, iş etüdü, metot etüdü ve iş ölçümü. MAD436 CEVHER HAZIRLAMA TESİS TASARIMI (Teknik Seçmeli) Proses tasarımının tanımı. Tasarımın maden yatağı ve üretimle ilişkisi, temsili numune almanın önemi ve yöntemleri, tasarımda cevherin fiziksel özelliklerinin belirlenmesi. Boyut küçültme, kırılganlık ve öğünebilirlik parametreleri ile iş indeksi tayinleri. Kırma devreleri, öğütme devreleri, eleme devreleri. İnce boyut ayırma devreleri hesapları, tasarımı ve makine teçhizat seçimi. Zenginleştirme devreleri hesapları, tasarımı, makine teçhizat seçimi. 10

11 08. YARIYIL DERSLERİ (devam ediyor) MAD440 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELERİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ (Teknik Seçmeli) Giriş, Endüstriyel minerallerin tanımı ve önemi. Flüorit, Barit, Selestit, Manyezit minerallerini zenginleştirilmesi yöntemleri ve örnek akım şemaları. Grafit ve Talk minerallerini zenginleştirilmesi yöntemleri ve örnek akım şemaları. Trona, Jips, Halit, Fosfat minerallerini zenginleştirilme yöntemleri ve örnek akım şemaları. Bor minerallerinin zenginleştirilmesi yöntemleri ve örnek akım şemaları. Kil minerallerinin zenginleştirilmesi yöntemleri ve örnek akım şemaları. Endüstriyel minerallerin tüketim alanları. Hazırlanmış ve zenginleştirilmiş ürünlerin pazarlamadaki önemi ve ekonomik analizler. Ülkemiz endüstriyel minerallerinin üretim ve tüketimi. Ülkemiz endüstriyel minerallerinin ithalat ve ihracat durumu. MAD444 MADENCİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI (Teknik Seçmeli) Giriş ve konunun önemi. Madencilikte bilgisayar uygulama alanları. Başlıca bilgisayar paket programları. Havalandırma hesaplamaları ve izleme programları. Yeraltı yapılarının sayısal çözümlemelerinde kullanılan paket programlar. Maden planlama ve rezerv hesaplamalarında yararlanılan paket programlar. Diğerleri. Mevcut programlarla uygulamalar. MAD446 KAZI MAKİNALARI (Teknik Seçmeli) Giriş ve amaç. Kayaç parçalama türleri ve mekanizması. Üretim makinaları; sabanlar, kesici yükleyiciler. Hazırlık makinaları; elektro hidrolik deliciler, sürekli kazıcılar, hidrolik kırıcılar. Kollu galeri açma makinaları; giriş, yapısı ve özellikleri, kesme şekilleri, seçim kriterleri, uygulama. Tam cephe galeri açma makinaları; giriş, yapısı ve özellikleri, kesme şekilleri, seçim kriterleri, uygulama. Mekanize kuyu açma; normal yöntemle kuyu açma, özel kuyu açma yöntemleri, kuyu derinleştirmede kullanılan özel tip makinalar. Genel değerlendirme. MAD448 MADEN MÜHENDİSLERİNE DENEYSEL ZEMİN MEKANİĞİ (Teknik Seçmeli) Giriş ve konunun önemi. Zeminlerin temel özellikleri ve kıvam limitlerinin belirlenmesi (likit limit, plastik limit, rötre limiti). Zeminlerin sınıflandırılması (elek analizi). Suyun zemin içerisinde akışı (permeabilite deneyleri). Zeminlerin serbest basınç ve kayma dayanımlarının belirlenmesi (kohezyon ve içsel sürtünme açısının hesaplanması). Zeminlerin konsolidasyonu (pekişmesi). Zeminlerin kompaksiyonu (sıkıştırılması). Zeminlerde şişme. MAD450 MERMER VE KIRMATAŞ MADENCİLİĞİ (Teknik Seçmeli) Mermerin tanımı, tarihçesi, ilgili standartlar. Mermerlerin özellikleri ve sınıflandırılması kusurları. Mermer yatağının işletilebilirliğini etkileyen parametreler. Mermer ocağı işletme geometrisi, mermer işleme tesislerinde temel işlemler. Üretim yöntemleri, Mermerlerin ve mermer atıklarının kullanım alanları. Dünya da mermer sektörü ve Türkiye nin yeri. Kırmataş, temel özellikler ve sınıflandırmalar. Taşocağı işletmeciliği ve üretim yöntemleri, ekipman seçimi, nakliyat. Kırmataş hazırlama tesisleri ve yöntemler, kırmataş standart deney yöntemleri. Kum ve Çakıl ocağı işletmeciliği, hazırlama yöntemleri. İlgili yasal mevzuat, iş güvenliği ve işçi sağlığı. Çevresel etkiler. MAD452 MINE FEASIBILITY AND PLANNING (Teknik Seçmeli) Introduction and basic concepts. Fundamentals of feasibility and mine feasibility. Design and planning considerations in mining feasibility. Production planning in mining. Price and cost estimation, and cost analysis. Cash Flow estimation. Mine investment analysis. Preparation of feasibility reports and formats of the report. 11

Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili Güz Dönemi

Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili Güz Dönemi Dersler AKTS Kredileri Her hangi bir dersin amaç, öğrenme çıktıları, içerik, değerlendirme ve iş yükü AKTS gibi detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız. 1. Yıl 151711133

Detaylı

6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) 01. YARIYIL DERSLERİ

6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, LİSANS DERS İÇERİKLERİ (TÜRKÇE) 01. YARIYIL DERSLERİ 6105 KODLU (%30 ingilizce) MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, LİSANS DERS İÇERİKLERİ 01. YARIYIL DERSLERİ (TÜRKÇE) FİZ181 FİZİK I (3-0-3)(4 AKTS) Fizik ve ölçme, bir boyutta hareket, vektörler, iki boyutta hareket,

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ NDEN İTİBAREN UYGULANACAK

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ NDEN İTİBAREN UYGULANACAK T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİ NDEN İTİBAREN UYGULANACAK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM DERS PLANI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL MAT 175

Detaylı

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ

2 MALZEME ÖZELLİKLERİ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1. Fizik 12 1.2. Fiziksel Büyüklükler 12 1.3. Ölçme ve Birim Sistemleri 13 1.4. Çevirmeler 15 1.5. Üstel İfadeler ve İşlemler 18 1.6. Boyut Denklemleri

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ BİLİRKİŞİLİK/KAMULAŞTIRMA BİLİRKİŞİLİĞİ EĞİTİMİ 1- TMMOB Mevzuatı-Maden Mühendisleri Odası Mevzuatı 2- Bilirkişilik Mevzuatı 3- Hukuk Davalarında Bilirkişilik 4- Ceza Davalarında Bilirkişilik 5- İdari

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET 11 1.1. Dairesel Hareket 12 1.2. Açısal Yol 12 1.3. Açısal Hız 14 1.4. Açısal Hız ile Çizgisel Hız Arasındaki Bağıntı 15 1.5. Açısal İvme 16 1.6. Düzgün Dairesel

Detaylı

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35

BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1. BÖLÜM:2 Fizik ve Ölçme 13. BÖLÜM 3: Bir Boyutta Hareket 20. BÖLÜM 4: Düzlemde Hareket 35 BÖLÜM 1: Matematiğe Genel Bakış 1 1.1. Semboller, Bilimsel Gösterimler ve Anlamlı Rakamlar 1.2. Cebir 1.3. Geometri ve Trigometri 1.4. Vektörler 1.5. Seriler ve Yaklaşıklıklar 1.6. Matematik BÖLÜM:2 Fizik

Detaylı

LABORATUVARLARINDA YAPILAN DENEY, ÖLÇÜM VE ANALİZLERİN 01 OCAK 2012-31 ARALIK 2012 DÖNEMİ FİYATLARI (KDV HARİÇTİR)

LABORATUVARLARINDA YAPILAN DENEY, ÖLÇÜM VE ANALİZLERİN 01 OCAK 2012-31 ARALIK 2012 DÖNEMİ FİYATLARI (KDV HARİÇTİR) ZKÜ LABORATUVARLARINDA YAPILAN DENEY, ÖLÇÜM VE ANALİZLERİN 01 OCAK 2012-31 ARALIK 2012 DÖNEMİ LARI (KDV HARİÇTİR) KAYA MEKANİĞİ DENEYLERİ A. TEK EKSENLİ BASINÇ DAYANIMI a. KAYA ÖRNEĞİ DAYANIMI (ISRM, 1978)

Detaylı

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ

2: MALZEME ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER Önsöz III Bölüm 1: TEMEL KAVRAMLAR 11 1.1.Mekanik, Tanımlar 12 1.1.1.Madde ve Özellikleri 12 1.2.Sayılar, Çevirmeler 13 1.2.1.Üslü Sayılarla İşlemler 13 1.2.2.Köklü Sayılarla İşlemler 16 1.2.3.İkinci

Detaylı

G. FİZİKSEL ÖZELLİKLER (ISRM, 1977) Set Olarak (Yoğunluk + Gözeneklilik + Nem Oranı)

G. FİZİKSEL ÖZELLİKLER (ISRM, 1977) Set Olarak (Yoğunluk + Gözeneklilik + Nem Oranı) BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LABORATUVARLARIMIZDA YAPILAN DENEY VE ANALİZLER (1 OCAK 2014-31 ARALIK 2014) KAYA MEKANİĞİ DENEYLERİ A. TEK EKSENLİ BASINÇ DAYANIMI

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS- 2 T. C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ İnşaat Bölümü İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROĞRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL AİT101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 (2+0) AKTS-

Detaylı

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii Last A Head xvii İ çindekiler 1 GİRİŞ 1 1.1 Akışkanların Bazı Karakteristikleri 3 1.2 Boyutlar, Boyutsal Homojenlik ve Birimler 3 1.2.1 Birim Sistemleri 6 1.3 Akışkan Davranışı Analizi 9 1.4 Akışkan Kütle

Detaylı

1 GERİLME-BİRİM DEFORMASYON

1 GERİLME-BİRİM DEFORMASYON Kaya Mekaniği - ilkeleri, uygulamaları İçindekiler Sunuş...... Önsöz......... v vii 1 GERİLME-BİRİM DEFORMASYON.. 1 1.1 GERİLME....... 3 1.2 DÜZLEMDEKİ GERİLMELER VE GERİLME ÇEVİRİMİ (TRANSFORMASYON)...

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 SAYILAR 11 Bölüm 2 KÜMELER 31 Bölüm 3 FONKSİYONLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 11 1.1. Sayı Kümeleri 12 1.1.1.Doğal Sayılar Kümesi 12 1.1.2.Tam Sayılar Kümesi 13 1.1.3.Rasyonel Sayılar Kümesi 14 1.1.4. İrrasyonel Sayılar Kümesi 16 1.1.5. Gerçel

Detaylı

Ortak Dersler. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Açılacağı Bölüm T U K AKTS

Ortak Dersler. Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Açılacağı Bölüm T U K AKTS 14.05.2014 tarih ve 25 sayılı Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulu bünyesinde Fakültemiz bölümlerinde açılması muhtemel dersler Ortak Dersler Dersin Kodu Dersin Adı

Detaylı

Değerli Öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN

Değerli Öğrenciler, Yrd. Doç. Dr. Gökhan AYDIN Değerli Öğrenciler, Proje raporlarının hazırlanmasında, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü nün tez yazım kılavuzu referans alınacaktır. İlgili kılavuz sizlerle paylaşılacaktır. Raporlarınızın

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI HİZMETLERİ BİRİM FİYAT LİSTESİ (KDV HARİÇ) KOD İŞİN ADI STANDART NO BİRİMİ 1.1. Parça Kayadan Numune Alınması 1.2.

Detaylı

Bölüm Dönem Ders Kodu Ders Adı Şube Adı Durum İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 4 INS2030 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ A Şubesi Açıldı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 8

Bölüm Dönem Ders Kodu Ders Adı Şube Adı Durum İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 4 INS2030 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ A Şubesi Açıldı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 8 Bölüm Dönem Ders Kodu Ders Adı Şube Adı Durum İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 4 INS2030 DOĞAL AFETLER VE AFET EĞİTİMİ A Şubesi Açıldı İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ 8 INS4066 SU TEMİNİ SİSTEMLERİ TASARIMI A Şubesi İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Türk Dili I (2 0 0)

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL. Türk Dili I (2 0 0) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Türk Dili I (2 0 0) Dil nedir, dillerin doğuşu, dil ve iletişim, dilin millet yaşamındaki yeri ve önemi, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri,

Detaylı

YERALTI MADENCİLİK YÖNTEMLERİ

YERALTI MADENCİLİK YÖNTEMLERİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO:337 Prof. Dr. Ferhan ŞİMŞİR YERALTI MADENCİLİK YÖNTEMLERİ YERALTI MADENCİLİK YÖNTEMLERİ 1. BASKI İZMİR - 2015 Prof. Dr. Ferhan ŞİMŞİR İZMİR -

Detaylı

Güz Yarıyılı Maden Mühendisliği Bölümü Vize Sınav Programı

Güz Yarıyılı Maden Mühendisliği Bölümü Vize Sınav Programı 2016-2017 Güz Yarıyılı Maden Mühendisliği Bölümü Vize Sınav Programı 03-12-16 rtesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I () 10-12-16 07-12-16 06-12-16 rtesi Çarşamba Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Detaylı

Anlatım-sunum-laboratuar

Anlatım-sunum-laboratuar MM 301 ÜRETİM YÖNTEMLERİ - I 2+1/2,5 AKTS Kredisi:3 -laboratuar 1 saat laboratuar Talaşlı imalat ve takım tezgahları. Modeller, maçalar, kalıp tasarımı, döküm yöntemleri, ergitme ve döküm, döküm malzemeleri.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MATEMATİKSEL İKTİSADA GİRİŞ 11 1.1.İktisat Hakkında 12 1.2.İktisatta Grafik ve Matematik Kullanımı 13 Bölüm 2 STATİK DENGE ANALİZİ 19 2.1 İktisatta Denge Kavramı 20 2.1.1.

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi .Dönem Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı Müfredatı 5 Eylül Perşembe 7:5 449 FİZ7 Fizik 84 5, 7 YBD İngilizce I 5, 58 KİM7 Genel Kimya 845

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Ders Saati (T+U+L) Kredi AKTS Akışkanlar Mekaniği MK-312 3/Güz (3+1+0) 3.5 7 Dersin Dili : İngilizce Dersin Seviyesi

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) Temel Kavramlar Maden Yatağının bulunduğu sahanın jeolojik değerlendirilmesi Doğal Malzemelerin Mühendislik Özellikleri, Giriş:

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2.

DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2. DERS İÇERİKLERİ, KAZANIMLAR, DERSLER ARASI İLİŞKİ Çizelge 2. Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki I. Analiz I.1. Fonksiyonlar I.1.1. Fonksiyonlara ait bazı önemli

Detaylı

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında:

MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş. Mühendislik Branşları Örnekleri. Mühendislik. Makine Mühendislerinin İşleri Arasında: MAK 101 Makine Mühendisliğine Giriş Makine Mühendisliği Konuları Temel Ve Mühendislik Yaklaşımı Mühendislik Engineering(ingenerare) : Yaratmak Mühendislik: Temel Bilimleri kullanarak; yapılar, aletler

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi .Dönem Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği (İkinci Örgün Öğretim) Diploma Programı Müfredatı 5 Eylül Perşembe 7:4 AKS 7 YBD İngilizce I 7 449 FİZ7 Fizik 84 5, 488 JEO Genel

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER

İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER İÇİNDEKİLER KISIM 1: BİRİNCİ MERTEBE ADİ DİFERENSİYEL DENKLEMLER 1.1. Fiziksel Kanunlar ve Diferensiyel Denklemler Arasındaki İlişki... 1 1.2. Diferensiyel Denklemlerin Sınıflandırılması ve Terminoloji...

Detaylı

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2015 YILI DÖNER SERMAYE BİRİM FİYAT LİSTESİ A-Mineraloji-Petrografi Anabilim Dalı LABORATUVAR / İS Birim Fiyati (TL/ Adet) INCE KESİT LAB. Ince kesit yapımı ve Petrografik tanımlama

Detaylı

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri)

FEN FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 2015-2016 YAZ OKULU DERS İÇERİĞİ. (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) Bölümü Dersin Kodu ve Adı K MAT101 Genel I (Mühendislik Fakültesi Bütün Bölümler, Fen Fakültesi Kimya ve Astronomi Bölümleri) 1- Kümeler, reel sayılar, bir denklem veya eşitsizliğin grafiği 2- Fonksiyonlar,

Detaylı

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ

İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER xiii İÇİNDEKİLER LİSTESİ BÖLÜM 1 ÖLÇME VE BİRİM SİSTEMLERİ 1.1. FİZİKTE ÖLÇME VE BİRİMLERİN ÖNEMİ... 2 1.2. BİRİMLER VE BİRİM SİSTEMLERİ... 2 1.3. TEMEL BİRİMLERİN TANIMLARI... 3 1.3.1. Uzunluğun

Detaylı

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM SINAVLARI LİSTESİ / DİL VE ANLATIM * Metinlerin Sınıflandırılması Anlatım Türleri Mektup Anı (Hatıra) Biyografi (Hayat Hikayesi) Otobiyografi Gezi Yazısı Ses Bilgisi Zarf (Belirteç) Anlatım Bozuklukları

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 GİRİŞ 1.1 TAŞITLAR VE SOSYAL YAŞAM... 1 1.2 TARİHSEL GELİŞİM... 1 1.2.1 Türk Otomotiv Endüstrisi... 11 1.3 TAŞITLARIN SINIFLANDIRILMASI... 14 1.4 TAŞITA ETKİYEN KUVVETLER... 15 1.5

Detaylı

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR

I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR İÇİNDEKİLER Önsöz. III Bölüm I FİZİĞE ÖN HAZIRLIKLAR 1 1 Ölçme ve Birim Sistemleri 1 2 Uzunluk, Kütle ve Zaman Büyüklükleri (Standartları) 1 3 Boyut Analizi 1 4 Birim Çevirme ve Dönüşüm Çarpanları 1 5

Detaylı

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( )

III Ön Lisans ( ) Lisans (X) Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) 4270201 DİFERANSİYEL DENKLEMLER Teori Uygulama Proje/Alan Ulusal Kredi AKTS Kredisi III 3 0 0 0 3 4 Ön Lisans ( ) Lisans Yüksek Lisans ( ) Doktora ( ) Fiziksel olayların ve mühendislik problemlerinin modellenmesi,

Detaylı

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan

ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1. Y. Doç. Dr. Güray Doğan ÇEV207 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ KİNEMATİK-1 Y. Doç. Dr. Güray Doğan 1 Kinematik Kinematik: akışkanların hareketlerini tanımlar Kinematik harekete sebep olan kuvvetler ile ilgilenmez. Akışkanlar mekaniğinde

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 1. Yarıyıl 2. Hafta ( 26.09.2011-30.09.2011 ) 1. Yarıyıl 3. Hafta ( 03.10.2011-07.10.2011 ) 1. Yarıyıl 4. Hafta ( 10.10.2011-14.10.2011

Detaylı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı

Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı Tablo 5.1. Sekiz Yarıyıllık Lisans Eğitim-Öğretim Planı HİTİT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 8 YARIYILLIK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Ders

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri Adı 03 Öğretici Metinler / Mektup 04 Öğretici Metinler / Günlük - Anı 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERSLERİNİN İÇERİĞİ 1.YARIYIL Matematik I (3+2) 4 Matematiğin başlangıç ilkeleri, denklem çözme, logaritmik fonksiyonlar ve üstel fonksiyonlar ile ilgili kuralları. Limit, süreklilik, türev gibi

Detaylı

MADEN İŞLETME EKONOMİSİ MADEN İŞLETME EKONOMİSİ

MADEN İŞLETME EKONOMİSİ MADEN İŞLETME EKONOMİSİ MADEN İŞLETME EKONOMİSİ DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES MÜHEND SL K FAKÜLTES YAYINLARI NO: 223 MADEN İŞLETME EKONOMİSİ Prof. Dr. Halil KÖSE Doç. Dr. Bayram KAHRAMAN (4. BASKI ) 223 Prof. Dr. Halil KÖSE Doç. Dr.

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI KREDİ AKTS KODU

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI KREDİ AKTS KODU KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI 1. SINIF GÜZ I I. ADI Z/M/S T U UNV13101 TÜRK DİLİ I Z 2 0 2 2 2 UNV13103 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ. Termodinamik, Malzeme Bilimi, Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Cisimlerin Mukavemeti MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Makine Mühendisliğinde Deneysel Yöntemler Dersin Dili : Türkçe Dersin Seviyesi : Lisans, Zorunlu Dersin Önkoşulu

Detaylı

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM

11. SINIF KONU TARAMA TESTLERİ LİSTESİ / DİL VE ANLATIM DİL VE ANLATIM 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri Adı 03 Öğretici Metinler / Mektup 04 Öğretici Metinler / Günlük - Anı 05 Ses Bilgisi 06 Anlatım Bozuklukları 07 Zarf (Belirteç) 08 Öğretici

Detaylı

Atlas Copco dan Madencilik Sektörüne Yönelik Dayanıklı ve Emniyetli Çözümler

Atlas Copco dan Madencilik Sektörüne Yönelik Dayanıklı ve Emniyetli Çözümler ISSN 1309-1670 Fiyat 8 TL 1 Eylül 2014 Yıl 5 Sayı 41 www.madencilik-turkiye.com Atlas Copco dan Madencilik Sektörüne Yönelik Dayanıklı ve Emniyetli Çözümler Maden Atıkları Yönetmeliği Taslağı Madencilerin

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 01 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 989 MAT1 Matematik I 1 17 MAK10 Temel Bilgisayar ve Algoritma 1

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ZORUNLU DERSLER CIVE 211 Malzeme Bilimi Malzemeler ve özellikleri. Atomik bağlar ve dizilişleri. Ypısal kusurlar. Atom

Detaylı

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları 2015-2016 EGO0-11.06DS 11. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 99 // 11. Sınıf Programı - Dil ve Anlatım // 01 Metinlerin Sınıflandırılması 02 Anlatım Türleri 03 Öğretici Metinler (Mektup) 04 Öğretici Metinler (Günlük) DİL ve ANLATIM DİL ve ANLATIM 05 Ses Bilgisi

Detaylı

Müfredat Bulunan Dersler

Müfredat Bulunan Dersler 1. SINIF 1,00. YARIYIL KODU KODU ADI 1 10200714 / 0 İNŞ 101 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM 2 2 0 3 1 100 Zorunlu 2 10200911 / 0 İNŞ 103 MALZEME BİLGİSİ 2 0 0 2 2 100 Zorunlu 3 10200913 / 0 İNŞ 105 MATEMATİK

Detaylı

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS TANIMLARI

ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS TANIMLARI ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS TANIMLARI ZORUNLU DERSLER MATH 101 - Matematik I Trigonometrik fonksiyonlar ve temel özellikleri. Ters trigonometrik fonksiyonlar.

Detaylı

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR TOPOĞRAFİK HARİTALAR EŞ YÜKSELTİ EĞRİLERİ TOPOĞRAFİK HARİTALAR Yapılma Yöntemleri:» Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) HARİTALAR ve ENİNE KESİT HARİTALAR Yeryüzü şekillerini

Detaylı

MADEN MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ 1. SINIF 2015-2016 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI

MADEN MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ 1. SINIF 2015-2016 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI MADEN MÜHENDISLIĞI BÖLÜMÜ 1. SINIF 2015-2016 BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI TÜRK DİLİ II TÜRK DİLİ II ATATÜRK İLKELERİ V- ATATÜRK İLKELERİ V- MADEN MÜHENDİSLİĞİ- MADEN MÜHENDİSLİĞİ- MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ

Detaylı

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım

ÖLÇME BİLGİSİ. PDF created with FinePrint pdffactory trial version http://www.fineprint.com. Tanım ÖLÇME BİLGİSİ Dersin Amacı Öğretim Üyeleri Ders Programı Sınav Sistemi Ders Devam YRD. DOÇ. DR. HAKAN BÜYÜKCANGAZ ÖĞR.GÖR.DR. ERKAN YASLIOĞLU Ders Programı 1. Ölçme Bilgisi tanım, kapsamı, tarihçesi. 2.

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Bilgisayar ve Programlamaya Giriş (3+0) Sayı sistemleri, algoritmalar, temel bilgisayar komutları, mantıksal

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

YIĞMA YAPI MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİM TARİHİ DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMLARI

YIĞMA YAPI MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİM TARİHİ DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMLARI YIĞMA YAPI MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİM TARİHİ DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMLARI I ALİ BAYRAKTAR NŞAAT YÜKSEK MÜHEND S YIĞMA YAPI MÜHENDİSLİĞİNİN GELİŞİM TARİHİ DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMLARI 2011 Beta

Detaylı

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite

Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Ders Notları 3 Geçirimlilik Permeabilite Zemindeki mühendislik problemleri, zeminin kendisinden değil, boşluklarında bulunan boşluk suyundan kaynaklanır. Su olmayan bir gezegende yaşıyor olsaydık, zemin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43

İÇİNDEKİLER. Bölüm 2 CEBİR 43 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 SAYILAR 13 1.1 Doğal Sayılar 15 1.1.1. Tek ve Çift Sayılar 15 1.1.2. Asal Sayılar 15 1.1.3 Doğal Sayıların Özellikleri 15 1.1.4 Doğal Sayılarda Özel Toplamlar 16 1.1.5. Faktöriyel

Detaylı

KİMYA Kimyasal Tepkimelerde Enerji(Entolpi) (3 Soru) Asit-Baz Çözeltilerin de Denge (4 Soru) Organik Kimya (12 Soru) BİYOLOJİ

KİMYA Kimyasal Tepkimelerde Enerji(Entolpi) (3 Soru) Asit-Baz Çözeltilerin de Denge (4 Soru) Organik Kimya (12 Soru) BİYOLOJİ KİMYA Gazlar (2 Soru) Kimyasal Tepkime Denklemleri(Denkleştirme, Basit Formül, Molekül Formülü) (2 Soru) Kimyasal Tepkimelerde Enerji(Entolpi) (3 Soru) Radyoaktiflik (1 Soru) Asit-Baz Çözeltilerin de Denge

Detaylı

322 Cevher Hazırlama Laboratuarı II Yoğunluk Farkına göre Zenginleştirme FALCON KONSANTRATÖR ile ZENGİNLEŞTİRME

322 Cevher Hazırlama Laboratuarı II Yoğunluk Farkına göre Zenginleştirme FALCON KONSANTRATÖR ile ZENGİNLEŞTİRME 1. Giriş 322 Cevher Hazırlama Laboratuarı II Yoğunluk Farkına göre Zenginleştirme FALCON KONSANTRATÖR ile ZENGİNLEŞTİRME Falcon cihazı temel olarak bir ayırma oluğu ile devamlı çalışan bir santrifüjün

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ İÇİNDEKİLER Bölüm 1 GİRİŞ 1.1 TAŞITLAR VE SOSYAL YAŞAM... 1 1.2 TARİHSEL GELİŞİM... 1 1.2.1 Türk Otomotiv Endüstrisi... 5 1.3 TAŞITLARIN SINIFLANDIRILMASI... 8 1.4 TAŞITA ETKİYEN KUVVETLER... 9 1.5 TAŞIT

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2013 YILI DÖNER SERMAYE FİYAT LİSTESİ İÇİNDEKİLER Kod Deney Adı Sayfa No 1. AGREGA DENEYLERİ 2 2. TAŞ DENEYLERİ 2 3. ÇİMENTO

Detaylı

Kısa İçindekiler. Fizik: İlkeler ve Pratik Cilt 1: 1-21 Bölümleri, Cilt 2: Bölümleri kapsar

Kısa İçindekiler. Fizik: İlkeler ve Pratik Cilt 1: 1-21 Bölümleri, Cilt 2: Bölümleri kapsar Kısa İçindekiler Fizik: İlkeler ve Pratik Cilt 1: 1-21 Bölümleri, Cilt 2: 22-34 Bölümleri kapsar Bölüm 1 Temeller 1 Bölüm 2 Bir Boyutta Hareket 28 Bölüm 3 İvme 53 Bölüm 4 Momentum 75 Bölüm 5 Enerji 101

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ELEK ANALİZİ DENEYİ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ELEK ANALİZİ DENEYİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 00321 CEVHER HAZIRLAMA LABORATUVARI l ELEK ANALİZİ DENEYİ ARAŞTIRMA-TARTIŞMA SORULARI a) Mineral mühendisliği bakımından tane ve tane boyutu ne demektir? Araştırınız.

Detaylı

Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz Çevirenin Ön Sözü 1 Sinterleme Bilimine Giriş 2 Sinterleme Ölçüm Teknikleri xiii

Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz Çevirenin Ön Sözü 1 Sinterleme Bilimine Giriş 2 Sinterleme Ölçüm Teknikleri xiii Ön Söz vii Kitabın Türkçe Çevirisine Ön Söz ix Çevirenin Ön Sözü xi 1 Sinterleme Bilimine Giriş 1 Genel bakış / 1 Sinterleme tarihçesi / 3 Sinterleme işlemleri / 4 Tanımlar ve isimlendirme / 8 Sinterleme

Detaylı

ZEMİN İNCELEMELERİ. Yetersiz Zemin İncelemesi Sonucu Ortaya Çıkabilecek Kayıplar. İçin Optimum Düzey. Araştırma ve Deney

ZEMİN İNCELEMELERİ. Yetersiz Zemin İncelemesi Sonucu Ortaya Çıkabilecek Kayıplar. İçin Optimum Düzey. Araştırma ve Deney ZEMİN İNCELEMELERİ Doğal yamaç ve yarmada duraylılığın kontrolü Barajlarda ve atık depolarında duraylılık ve baraj temelinin kontrolü, sızdırmazlık Yapıdan gelen yüklerin üzerine oturduğu zemin tarafından

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ANALİZ I Ders No : 0310250035 : 4 Pratik : 2 Kredi : 5 ECTS : 8 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi Zorunlu

Detaylı

MAK1002 STATİK Zorunlu YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu

MAK1002 STATİK Zorunlu YAD112 YABANCI DİL II (ALMANCA) Zorunlu Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği 1. Yarıyıl Dersleri MAT1071 MATEMATİK I Zorunlu 3 2.00 0 6.00 MAK1005 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Zorunlu 2 0.00 1 4.00 MAK1001 MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE

Detaylı

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ

1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 MAKİNE ELEMANLARINDA TEMEL KAVRAMLAR VE BİRİM SİSTEMLERİ 11 1.1. SI Birim Sistemi 12 1.2. Boyut Analizi 16 1.3. Temel Bilgiler 17 1.4.Makine Elemanlarına Giriş 17 1.4.1 Makine

Detaylı

4. FAYLAR ve KIVRIMLAR

4. FAYLAR ve KIVRIMLAR 1 4. FAYLAR ve KIVRIMLAR Yeryuvarında etkili olan tektonik kuvvetler kayaçların şekillerini, hacimlerini ve yerlerini değiştirirler. Bu deformasyon etkileriyle kayaçlar kırılırlar, kıvrılırlar. Kırıklı

Detaylı

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1

Murat Kaya / Rehber Öğretmen www.psikorehberim.com 1 MATEMATİK Sayılar 9 6 7 6 9 8 9 7 8 6 8 9 6 4 5 Üslü-Köklü İfadeler 4 5 4 2 2 1 1 3 2 4 2 4 2 4 2 Oran ve Orantı 1-3 1 1 1 2-1 2 1 1-1 1 Çarpanlara Ayırma 3 3 2 3 1 3-3 1 1 4 4 4 4 1 Denklemler-Problem

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Makine ve Metal Teknolojileri PROGRAM: Makine I. Yarıyıl T.C. 121 Matematik (3 1 4): Sayılar, Cebir, Denklemler ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, rigonometri, Geometri 123 Fizik (3 1 4):

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2

YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 YAPI TEKNOLOJİSİ DERS-2 ÖZET Yer yüzündeki her cismin bir konumu vardır. Zemine her cisim bir konumda oturur. Cismin dengede kalabilmesi için konumunu koruması gerekir. Yapının konumu temelleri üzerinedir.

Detaylı

SINIF DERS KONU SORU SAYISI

SINIF DERS KONU SORU SAYISI TÜRKÇE 9. SINIF TEMEL MATEMATİK TOPLAM 0 Tarih Bilimine Giriş 6 İlkçağ Uygarlıkları 8 İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 9 Doğa ve İnsan 1 Harita Bilgisi 2 Yerkürenin Şekli ve Hareketleri 3 İklim Bilgisi 3 Yerin

Detaylı

ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 30 soru ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK ANALİZ - DİFERANSİYEL DENKLEMLER Eğitimde 30. yıl Fikret Hemek ÖABT İlköğretim Matematik Öğretmenliği Analiz-Diferansiyel Denklemler

Detaylı

Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN

Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN İN371 ZEMİN N MEKANİĞİ I Yrd. Doç.. Dr. Selim ALTUN Dersin Amacı ve Hedefi Zemin mekaniği, inşaat mühendisliği öğrencileri için diğer mühendislik derslerinde gereksinim duyacakları araçların öğretildiği

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS PLANI 2+0+0 2 2 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 2+0+0 2 2 1. YARIYIL 0010090001 0010090002 0010090003 ADI T+U+L KREDİ Makine Mühendisliğine Giriş Bilgisayar Destekli Teknik Resim 1 Temel Bilgi Teknolojisi 3+1+0 3,5 6 2+0+0 2 4 0010090004 İngilizce 1 0010090005

Detaylı

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları

Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Kalkülüs I (MATH 151) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Kalkülüs I MATH 151 Güz 4 2 0 5 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ İŞİN ADI ESKİ POZ NO YENİ POZ NO

JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ JEOFİZİK ETÜT İŞLERİ İŞİN ADI ESKİ POZ NO YENİ POZ NO JEOLOJİK ETÜT İŞLERİ Jeolojik etüt ( 1/5000 ölçekli ) 38.1101 Jeolojik rapor yazımı ( 1/5000 ölçekli ) 38.1102 jeoteknik etüt ( 1/1000 ölçekli ) 38.1103 Jeolojik rapor yazımı ( 1/1000 ölçekli ) 38.1104

Detaylı

1.1. MET. VE MALZ. MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM 1 GİRİŞ MİSYON VE VİZYON

1.1. MET. VE MALZ. MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM 1 GİRİŞ MİSYON VE VİZYON 1.1.1. MİSYON VE VİZYON MİSYON Ülkenin bir hammadde kaynağını yüksek teknoloji ürünü olan bir malzemeye dönüştürmek VİZYON Kendine bir hedef seçerek, girişimci olmak, üreteceği malzeme için plan kurmak

Detaylı

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri

İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri İktisat Anabilim Dalı- Tezsiz Yüksek Lisans (Uzaktan Eğitim) Programı Ders İçerikleri 1. Yıl - Güz 1. Yarıyıl Ders Planı Mikroekonomik Analiz I IKT751 1 3 + 0 8 Piyasa, Bütçe, Tercihler, Fayda, Tercih,

Detaylı

TOPLAM DERS-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ. Kodu Ders Adı T P AKTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

TOPLAM DERS-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ. Kodu Ders Adı T P AKTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TOPLAM DERS-PROGRAM ÇIKTILARI İLİŞKİSİ Kodu Ders Adı T P AKTS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1. Yıl - 1. Yarıyıl CEV1001 Matematik-I 4 2 6 0 0 0 5 0 0 0 3 5 0 0 0 0 CEV1003 Fizik-I 3 1 5 0 0 0 5 0 0 0 3

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM BAŞKANLIĞI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Sınıf / Y.Y. Hidrolik Pnomatik Güç Kontrolu Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Önkoşulu Dersin Öğretim Elemanları Dersin Amacı

Detaylı

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması

Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Yığma yapı elemanları ve bu elemanlardan temel taşıyıcı olan yığma duvarlar ve malzeme karakteristiklerinin araştırılması Farklı sonlu eleman tipleri ve farklı modelleme teknikleri kullanılarak yığma duvarların

Detaylı

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN

ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN ATIK BARAJLARINDA UYGULANAN JEOTEKNİK ÇALIŞMALAR; GÜMÜŞTAŞ (GÜMÜŞHANE) ÖRNEĞİ SELÇUK ALEMDAĞ ERDAL GÜLDOĞAN UĞUR ÖLGEN Bu çalışmada; Gümüşhane ili, Organize Sanayi Bölgesinde GÜMÜŞTAŞ MADENCİLİK tarafından

Detaylı

FİZİK. Mekanik İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir?

FİZİK. Mekanik İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ. Mekanik Nedir? Mekanik Nedir? İNM 102: İNŞAAT MÜHENDİSLERİ İÇİN JEOLOJİ 14.04.2015 KAYAÇLARIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ Dr. Dilek OKUYUCU Mekanik Nedir? Mekanik: Kuvvetlerin etkisi altında cisimlerin davranışını inceleyen bilim dalıdır.

Detaylı

SİSMİK PROSPEKSİYON DERS-1 (GİRİŞ) DOÇ.DR. HÜSEYİN TUR

SİSMİK PROSPEKSİYON DERS-1 (GİRİŞ) DOÇ.DR. HÜSEYİN TUR SİSMİK PROSPEKSİYON DERS-1 (GİRİŞ) DOÇ.DR. HÜSEYİN TUR JEOFİZİK NEDİR? Fiziğin Temel İlkelerinden Yararlanılarak su küre ve atmosferi de içerecek biçimde Dünya, ayrıca ay ve diğer gezegenlerin araştırılması

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2014 Müfredatı

Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 2014 Müfredatı Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Makine Mühendisliği (Örgün Öğretim) Diploma Programı 01 Müfredatı 1 0 TDB101 Türk Dili 1 11 MAK109 Fizik 1 1 180 MAK10 Makina Mühendisliğine Giriş 88 MAK101

Detaylı

1975 yılında kurulan firmamız Hoffman ve Tunel fırınlarının mekanik aksamları pişirme ekipmanları imalatı ile toprak sanayide hizmete başlamıştır.

1975 yılında kurulan firmamız Hoffman ve Tunel fırınlarının mekanik aksamları pişirme ekipmanları imalatı ile toprak sanayide hizmete başlamıştır. Hakkımızda 1975 yılında kurulan firmamız Hoffman ve Tunel fırınlarının mekanik aksamları pişirme ekipmanları imalatı ile toprak sanayide hizmete başlamıştır. Daha sonraki yıllarda tünel kurutma ve tünel

Detaylı

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var

Ürün Detayları EHO DES 9. SINIF DENEME SINAVLARI SORU DAĞILIMLARI. Eğitim doğamızda var . 115 // 9. Sınıf Programı - Türk Dili Ve Edebiyatı // 01 Türk Dili ve Edebiyatına Giriş 02 İletişim 03 Ses Bilgisi 04 Yazım Kuralları TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 05 Pragraf Bilgisi 06

Detaylı

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan

ELASTİSİTE TEORİSİ I. Yrd. Doç Dr. Eray Arslan ELASTİSİTE TEORİSİ I Yrd. Doç Dr. Eray Arslan Mühendislik Tasarımı Genel Senaryo Analitik çözüm Fiziksel Problem Matematiksel model Diferansiyel Denklem Problem ile ilgili sorular:... Deformasyon ne kadar

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM)

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM PLANI (NORMAL VE İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL MAK1001 Matematik I 4 2 6 MAK1003 Fizik I 3 1 5 MAK1005 Genel Kimya 2 1 4 MAK1007 Lineer Cebir 3 0 3 MAK1009

Detaylı

MADEN MÜHENDİSİ TANIM

MADEN MÜHENDİSİ TANIM TANIM Yeraltında ve yer üstünde bulunan her tür enerji, maden ve doğalgaz yatağının ekonomik bir biçimde işletilmeye elverişli olup olmadığına karar veren, madenlerin işletilmesi için gerekli tesisleri

Detaylı

YENİLME KRİTERİ TEORİK GÖRGÜL (AMPİRİK)

YENİLME KRİTERİ TEORİK GÖRGÜL (AMPİRİK) YENİLME KRİTERİ Yenilmenin olabilmesi için kayanın etkisinde kaldığı gerilmenin kayanın dayanımını aşması gerekir. Yenilmede en önemli iki parametre gerilme ve deformasyondur. Tasarım aşamasında bunlarda

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ SAYFA:1/5 1 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0 0 I. YARIYIL DERSLERİ 2 MAK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4 2 5 6 3 MAK1003 FİZİK I Zorunlu 3 1 4 5 4 MAK1005 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 3 4 5 MAK1007 LİNEER CEBİR Zorunlu

Detaylı

Bahar Dönemi Ders Müfredatları

Bahar Dönemi Ders Müfredatları 2014-2015 Bahar Dönemi Ders Müfredatları Banka 1 Türk Dili II 2 0 2 Z 1 Banka 1 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 Z 1 Banka 1 Yabancı Dil II 2 0 2 Z 2 Banka 1 Bilgi ve İletişim Teknolojisi II

Detaylı

MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ

MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ Erdal Kaçmaz 29 Eylül 2011 1 İÇERİK Maden Kanununun Kapsamı Maden Grupları, Alanları ve Süreleri Kimler

Detaylı