611 Kodlu Ders İçerikleri 01. YARIYIL DERSLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "611 Kodlu Ders İçerikleri 01. YARIYIL DERSLERİ"

Transkript

1 611 Kodlu Ders İçerikleri 01. YARIYIL DERSLERİ FİZ183 FİZİK I Giriş. Fizik ve ölçme. Vektörler. Tek boyutta hareket. İki boyutta hareket. Hareket kanunları. Dairesel hareketler ve Newton kanunlarının diğer uygulamaları. İş ve enerji. Potansiyel enerji ve enerjinin korunumu. Çizgisel momentum ve çarpışmalar. Katı cisim hareketi. Yuvarlama hareketi. açısal momentum ve tork. FİZ191 FİZİK I LABORATUVARI Ölçme, kuvvetlerin vektörel toplanması, eğik düzlemde hareket, iki boyutlu uzayda çarpışma, sarmal yay ve sarmal yayda potansiyel enerji değişimi, kütle merkezi ve cisimlerin fiziksel dengesi, basit sarkaç, açısal ivme, açısal hız ve tork, eylemsizlik. KİM191 KİMYA LABORATUVARI Laboratuvar araç ve gereçlerinin tanıtılması, kimyasal maddelerin tanıtılması, kütlenin korunumu, çöktürme ve süzme deneyleri, kristallendirme, stokiometri, hidratlaşmış bir tuzun formülünün bulunması, asit baz titrasyonu, difüzyon, tepkime hızını etkileyen faktörler. Sıcaklığın tepkime hızına etkisi, bazı inorganik tuzların seyreltik asitlerle etkileşimi. KİM193 KİMYA Temel kavramlar ve stokiometri, atom yapısı, atom teorileri ve periyodik cetvel, kimyasal bağlar, moleküler geometri, gazlar ve gaz teorileri, sıvılar, katılar, çözeltiler ve özellikleri, kimyasal kinetik, kimyasal denge, asit ve bazlar, çözünürlük, termodinamik. MAD105 GENEL JEOLOJİ Dünyanın yapısı, zarfları ve özellikleri, iç dinamik olaylar, jeolojide zaman kavramı, paleontoloji, stratigrafi ( Dünya ve Türkiye deki devirler stratigrafisi olarak), sedimantoloji, yapısal jeoloji (kıvrımlar, faylar, çatlaklar), levha tektoniği, depremler ve Türkiye nin bugünkü halini şekillendiren tektonik olaylar, dış dinamik olaylar (yerin dış olayları, ayrışma, rüzgar ve akarsuların jeolojik etkileri, yer altı suları, toprak oluşumu), kayaç yapıcı mineraller, magmatik, tortul ve metamorfik ortamlar. MAD107 MADENCİLERE TEKNİK RESİM Teknik Resmin tanımı ve önemi. Teknik Resim araç ve malzemeleri. Kâğıt formaları. Çizgi çeşitleri. Açılar. Teknik resimde kullanılan yazı türleri. Geometrik çizimler. İzdüşümü teorisi. Kesit görünüşler. Kroki resimler. Perspektif resimler. Ölçülendirme. Ölçekler ve ölçekli çizimler. Bilgisayar destekli tasarım programı AutoCAD. MAD121 TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIMLARI Bilgisayarlar. Donanım. İşletim sistemlerinin tanıtılması ve güncel olarak kullanılan işletim sisteminin kullanımına yönelik temel uygulamalar. Kelime işlem, hesap tablosu, sunu, veritabanı yönetimi, web sitesi tasarımı, güvenlik, fotoğraf, ses, video, CAD, programlama ve yardımcı yazılımların tanıtılması ve bu yazılımların kullanımına yönelik temel uygulamalar. İnternetin kullanımına yönelik temel uygulamalar. MAT181 MATEMATİK I Reel sayılar, bağıntı, fonksiyonlar ve onların grafikleri, analitik geometri: doğru ve çember denklemleri, fonksiyon çeşitleri, bileşke fonksiyon, ters fonksiyon, cebirsel ve trigonometrik fonksiyonlar, tek değişkenli fonksiyonlarda limit ve süreklilik, aradeğer teoremi, tek değişkenli fonksiyonlarda türevsel hesap, türev alma kuralları, zincir kuralı, kapalı fonksiyonların türevleri, logaritmik, üstel ve trigonometrik fonksiyonlar ve onların türevleri, türev uygulamaları, limitlerde belirsiz şekiller ve L hospital kuralı, asimptotlar ve eğri çizimleri, çok değişkenli fonksiyonlarda limit ve parçalı türev kavramları. TÜR181 TÜRK DİLİ I (Ortak Zorunlu) YDL183 YABANCI DİL I (Ortak Zorunlu) 1

2 02. YARIYIL DERSLERİ FİZ182 FİZİK II Elektrik alanlar. Gauss Kanunu. Elektrik potansiyeli. Sığa ve dielektrikler. Akım ve direnç. Doğru akım devreleri. Manyetik alanlar. Manyetik alan kaynakları. Faraday kanunu. İndüktans ve alternatif akım devreleri. FİZ192 FİZİK II LABORATUVARI Ohm yasası ve güç kaynağının iç direncinin hesaplanması. Kirchoff yasaları. Eşpotansiyel ve elektrik alan çizgileri. Elektroliz. Wheatstone köprüsü ile bilinmeyen bir direncin değerinin bulunması. Akım-gerilim ölçümü. RC devresi. RLC devresinin analizi. Manyetik alan. MAD106 MADENCİLİĞE GİRİŞ Madencilik hakkında genel bilgi. Maden Mühendisi nedir? Nasıl bir eğitimden geçer? Neler yapar? Madencilik Endüstrisinin tarihte ve modern toplumda yeri. Dünyada ve Türkiye de madencilik. Madencilik endüstrisinde aşama aşama yapılan çalışmalar ve her bir aşamada görev yapacak maden mühendisinde olması gereken donanım. MAD108 MÜHENDİSLERE İSTATİSTİK Temel Kavramlar. Verilerin Sınıflandırılması ve Sunulması. Merkezi Eğilim Ölçüleri. Dağılma (değişkenlik) Ölçüleri. Değişken Kavramı. Olasılık. Olasılık Dağılımları. Permütasyon ve Kombinasyon. Hipotez Testleri. Korelasyon ve Regresyon. Doğrusal, Çoklu Doğrusal ve Doğrusal Olmayan İlişkiler. MAD112 MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ Mineraloji: Giriş. Kristal şekilleri. Minerallerin fiziksel ve kimyasal özellikleri. Mineral oluşum ve birlikteliklerinin orijinleri. Minerallerin sınıflandırılmaları. Tanımsal mineraloji. Petrografi: Giriş. Genel özellikler. Magmatik kayaçlar. Metamorfik kayaçlar. Sedimanter kayaçlar. MAD114 MİNERALOJİ VE PETROGRAFİ LABORATUVARI Mineraloji: Kristal modelleri. Minerallerin özellikleri. Minerallerin sınıflandırılmaları. Tanımsal mineraloji. Petrografi: Magmatik kayaçlar. Metamorfik kayaçlar. Sedimanter kayaçlar. MAD120 STAJ I Genel inceleme (plan büroları, etüt-tesis). Taşta hazırlıklar (galeri sürme). Kömürde hazırlıklar (taban yolu ve başyukarı). Üretim çalışmaları (ayaklar). Nakliyat çalışmaları. Yerüstü tesisleri. MAD122 BİLGİSAYAR DESTEKLİ MADEN TASARIMINA GİRİŞ Yaygın olarak kullanılan bilgisayar destekli maden tasarımı yazılımlarının tanıtılması. Veritabanı oluşturulması ve yönetimi. Eşyükselti eğrileri ve yerüstünün 3-boyutlu tasarımı. Sondajlardan elde edilen kuyu logu kesitleri yardımıyla yeraltının 3-boyutlu tasarımı. En uygun üretim yönteminin seçimi. Bir açık işletmenin 3-boyutlu tasarımı. Bir yeraltı işletmenin 3-boyutlu tasarımı. MAK182 STATİK-DİNAMİK Statiğin ilkeleri. Kuvvet. Moment kavramı. Taşıyıcı sistem tanımları. Kesit statik momenti ve Atalet momentleri. Çubuk taşıyıcılar ve mesnet tipleri. Farklı yük etkisindeki çubukların statik çözümleri. Normal kuvvet. Kesme kuvveti ve Moment diyagramları. Kafes kirişler ve çözümleri. Maddesel noktanın kinematiği. Doğrusal ve eğrisel hareketler. Katı cisimlerin kinematiği. Öteleme, dönme ve ivme hesaplanması. Teğetsel kuvvet, rölatif hız ve ivme. İmpuls ve momentum. MAT182 MATEMATİK II İntegral kavramı. Belirsiz integral ve integral alma yöntemleri. İntegral hesabın temel teoremleri. Belirli integral ve sayısal integral alma yöntemleri. Yamuklar ve Simpson kuralları. Has olmayan integraller. Belirli integralin uygulamaları; alan, hacim, yüzey alanı, yay uzunluğu, ağırlık merkezi ve moment hesapları. Parametrik eğriler. Kutupsal koordinatlar ve alan ve yay uzunluğu hesapları. Silindirik ve küresel koordinat sistemleri. Katlı integraller. Diziler ve seriler. Maclaurin ve Taylor serileri. Serilerde yakınsaklık ve yakınsaklık testleri. Fonksiyon serileri ve yakınsaklık yarıçapı. TÜR182 TÜRK DİLİ II (Ortak Zorunlu) YDL184 YABANCI DİL II (Ortak Zorunlu) 2

3 03. YARIYIL DERSLERİ MAD211 REZERV HESAPLARI Maden arama kavramı. Terimler ve kavramlar. Rezerv-kaynak-tenör kavramları. Rezerv-kaynak sınıflandırmaları. Görünür-muhtemel-mümkün rezervler. Rezerv hesaplama yöntemleri. Dünyada ve ülkemizde kabul edilmiş sınıflamalar. Tenör ve limit tenör kavramı. Örnek alma yöntemleri ve tenör hesabı. Etki alanlarının belirlenmesi. Alan ve hacim hesapları. Rezerv hesaplamalarında uygulama örnekleri. MAD213 MADEN ELEKTROTEKNİĞİ Giriş ve amaç. Piller ve akümülatörler. Elektrik enerjisinin iletilmesi. Elektrik makinaları (doğru ve alternatif akım). Elektrik ile ilgili güvenlik önlemleri ve alev sızdırmazlık test yöntemleri. Patlayabilir ortamlarda elektrik ve elektrik aletlerinin kullanılması. Maden ocaklarında elektrik kazaları. Yeraltı ocaklarında çalışmaların izlenmesi (monitoring) MAD221 PROGRAMLAMA Programlama dilleri, Algoritma ve akış şemaları, Fortran dili sabitleri ve değişkenleri, fonksiyonların Fortran karşılıkları, Giriş/Çıkış deyimleri, kontrol deyimleri, DO döngüsü ve kullanımı, Çeşitli program örnekleri Giriş. Tasarım kavramı, yaratıcılık ve buluş. Mühendislik tasarımı ve süreci. Müşteri gereksinimlerinin tanımlanması. Takım davranışı. Problem çözme araçları ve teknikleri. Mühendislikte tasarım hatası örnek olayları. Tasarımda risk, güvenirlik ve güvenlik. Kalite fonksiyonu göçerimi (QFD) çizeneği. Bilgi toplama, patentler ve faydalı model koruması. Tasarım uygulamaları. MAD231 MÜHENDİSLİKTE TASARIM Giriş. Tasarım kavramı, yaratıcılık ve buluş. Mühendislik tasarımı ve süreci. Müşteri gereksinimlerinin tanımlanması. Takım davranışı. Problem çözme araçları ve teknikleri. Mühendislikte tasarım hatası örnek olayları. Tasarımda risk, güvenirlik ve güvenlik. Kalite fonksiyonu göçerimi (QFD) çizeneği. Bilgi toplama, patentler ve faydalı model koruması. Tasarım uygulamaları. MAK281 MUKAVEMET Mukavemetin ilkeleri. İç kuvvet: gerilme ve çeşitleri, gerilme halleri. Şekil değiştirme, Gerilmeşekil değiştirme bağıntıları. Emniyet gerilmesi. Basit mukavemet halleri ve örnekler. Atalet momentleri. Basit eğilme. Burulma. Elastik eğri. Bileşik mukavemet halleri. Elastik stabilite ve Euler denklemi. Bilgisayar uygulamaları. MAT281 MATEMATİK III Birinci mertebe diferansiyel denklemler. Değişkenlerine ayrılabilen, homojen, homojen hale getirilebilen, lineer, Bernoulli, Riccati, Lagrange, Clairaut diferansiyel denklemler. İntegrasyon çarpanı ve tam diferansiyel denklemler. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler. Lineer bağımlılık. Wronski determinantı. Sabit katsayılı diferansiyel denklemler. Euler-Cauchy diferansiyel denklemi. MAD209 İŞ HUKUKU (Teknik Olmayan Seçmeli) Hukuk kavramı. Hukukun diğer toplum kuralları ile ilişkileri. Hukukun dalları. Hukukun kaynakları. İş hukukunun konusu ve doğuşu. İş hukukunun temel kavramları. Bireysel iş hukuku. Hizmet sözleşmesi. İşin düzenlenmesi. Toplu iş hukuku. Sendikalar. Toplu iş sözleşmesi, toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları. Sosyal güvenlik hukuku. MAD225 ZONGULDAK IN MADENCİLİK TARİHİ VE KÜLTÜRÜ (Teknik Olmayan Seçmeli) Zonguldak Taşkömürü Havzası nda Madencilik Faaliyetlerinin Başlangıcı. 1. Hazine-i Hassa Dönemi. Kırım Savaşı Dönemi. 2. Hazine-i Hassa Dönemi. Bahriye Nezareti ve Nafıa Nezareti Dönemi. Orman ve Maadin Ticaret ve Ziraat Nezareti Dönemi. İktisat Vekaleti Dönemi ve Zonguldak Yüksek Maadin ve Sanayi Mühendis Mektebi nin Açılması. Etibank ve Ereğli Kömür İşletmeleri Dönemi. Türkiye Kömür İşletmeleri Dönemi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Dönemi. Türkiye Taşkömürü Kurumu Müesseselerinin ve Bu Müesseselerde Gerçekleştirilen Önemli Madencilik Uygulamalarının Tanıtılması. Zonguldak Taşkömürü Havzasındaki Fabrikaların, Tersanelerin ve Diğer Sanayi Tesislerinin Tanıtılması. Zonguldaklı Sanatçılar ve Edebiyatçıların Bakış Açısıyla Zonguldak ve Madencilik. YDL285 YABANCI DİL III (Ortak Zorunlu) AİT281 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (Ortak Zorunlu) 3

4 04. YARIYIL DERSLERİ MAD210 JEOLOJİK HARİTA BİLGİSİ Haritaların genel tanımı, sınıflandırılması, çeşitli ölçekli haritalar, topoğrafik haritalar ve harita simgeleri. Yamaç eğimi-tabaka eğimi ve gerçek eğim-görünür eğim ilişkileri. Kıvrımlar, faylar ve bunların arazide tanımlamaları, sınıflamaları. Eş yükseklik çizgileri ve tabaka problemleri. Jeolojik kesitler (yatay konumlu, kıvrımlı, faylı, diskordanslı, araziler ile değişik ölçekli jeolojik kesitler). Jeolojik haritaların okunması ve yorumlanması. Jeolog pusulaları, kullanımı, tabaka doğrultu ve eğiminin ölçülmesi. MAD212 MÜHENDİSLİKTE ETİK Giriş. Etik felsefesi ve tarihsel gelişimi. TMMOB mühendislik ve mimarlık mesleki davranış ilkeleri. Örnek olay I: Uzay Mekiği Challenger kazası. Etik problemlerin çözümlenmesi. Meslek-işahlakı. Örnek olay II: Ford Pinto kazaları. Akademik etik (öğrencilerin ve öğretim elemanlarının etik davranış ilkeleri). Örnek olay III: Kansas City, Hyatt Regency Oteli faciası. Bilimsel araştırmalarda ve yayınlarda etik. Etik sorunların ele verilmesi. Örnek olay IV: Türkiye'den örnekler. Çevre etiği. MAD216 HAZIRLIK VE KAZI İŞLERİ Büyük Hazırlıklar (Kuyular, Katlar, Arakatlar), Damar İçi Hazırlıklar, Makine ile Kazı, Patlayıcı Maddelerle Kazı, Delik Delme, Galeri Sürme (Açma), Kuyu Açma. MAD220 STAJ II Genel inceleme (plan büroları, etüt-tesis-proje işleri). Ocağın genel hazırlıklar sisteminin incelenmesi. Ocağın genel üretim planlamasının incelenmesi. Cevher hazırlama tesisinin tüvanan girişinden pazara kadar incelenmesi. Yerüstü tesislerinin incelenmesi. MAD222 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Giriş. Amacı ve kapsamı. Yürürlükteki mevzuat. İş kazası tanımı, nedenleri, kaza zinciri, iş kazalarının önlenmesi. İş kazası istatistikleri ve değerlendirmesi. Risk analizi ve yönetimi. İşçi sağlığı ve güvenliğine ergonomik yaklaşım. Meslek hastalıkları. Tehlikeli kimyasallar. Kişisel koruyucu donanımlar (KKD). MAD226 MADENCİLERE MALZEME BİLGİSİ Giriş ve konunun önemi. Malzemenin tanımı ve malzemelerin sınıflandırılması. Atomun yapısı. Atomlar arası bağlar. Kristal yapı. Amorf yapı. Kristal yapı kusurları. Malzemelerin özellikleri ve davranışı. Endüstriyel malzemeler (demir, çelik ve alaşımları). Malzeme muayeneleri (tahribatlı ve tahribatsız muayeneler). Metal olmayan Malzemeler (ahşap, çimento ve beton). Kompozit ve kolloidal malzemeler. MAK282 TERMODİNAMİK Termodinamiğin temel kavramları. Saf maddenin özellikleri. Termodinamiğin 1. yasası. Kapalı sistemler ve kontrol hacimler için uygulanması. Termodinamiğin 2. yasası. Entropi. Mühendislik sistemlerinin ikinci yasa çözümlemesi. MAK284 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Giriş ve amaç: akışkanların temel prensipleri, madencilikte kullanım alanları, akışkanlar mekaniğinde kullanılan birimler. Akışkanların özellikleri: sürekli ortam, özgül kütle, özgül ağırlık, yoğunluk, viskozite, yüzeysel gerilme, uygulama. Akışkanların statiği: basınç, temel prensipler, basınç tipleri, basıncın ölçümü, hidrostatiğin temel denklemleri, uygulama. Akışkanların kinematiği: giriş, akışkan akımının temel kavramları, akışkan elemanlarının hareketleri, uygulama. Akışkanların dinamiği: giriş, başlıca kuvvetler, temel prensipler, ideal akışkan, süreklilik denklemi, hareket denklemi, enerji denklemi (Bernoulli), impuls-momentum teoremi. MAT282 MATEMATİK IV İntegral işareti altında türev. Diferansiyel denklemlere giriş. Diferansiyel denklemin oluşumu. Birinci mertebe diferansiyel denklemler. Değişkenlerine ayrılabilen, homojen, homojen hale getirilebilen, Lineer, Bernoulli, Riccati, Lagrange, Clairaut diferansiyel denklemler. İntegrasyon çarpanı ve tam diferansiyel denklemler. Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler. Lineer bağımlılık. Wronski determinantı. Sabit katsayılı diferansiyel denklemler. Euler-Cauchy diferansiyel denklemi. YDL286 YABANCI DİL IV (Ortak Zorunlu) AİT282 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (Ortak Zorunlu) 4

5 05. YARIYIL DERSLERİ JDF353 TOPOGRAFYA Dersin amacı ve madencilikteki yeri, kapsamı. Arazi ölçü araç, alet ve gereçlerinin tanıtılması. Uzunlukların ve açıların ölçülmesi. Topografyada konum ve yükseklik kavramları. Koordinat ve yüksekliklerin belirlenmesi. Topoğrafik haritalar. Alan ve Hacimlerin ölçülmesi. MAD303 YERALTI İŞLETME YÖNTEMLERİ Yeraltı işletmeciliğindeki genel esaslar ve kullanılan özel madencilik terimleri. Üretim yöntemi seçimi. Uzun kazı arınlı yöntemler (uzun ayak, çapraz ayak). Dar kazı arınlı yöntemler (tavan ayak, taban ayak). Topuklu yöntemler (topuklu ayak, travers ayak, arakatlı-topuklu ayak). Oda yöntemleri (açık ayak, oda-topuk, kat üstü ayak, huni ayak vb.). Blok yöntemler (blok göçertme)üretim yöntemlerinin iyi anlaşılmasını esas alan pratik uygulamalar. Bir kömür damarı panosunda işletme projesi ve temin plânlamasının yapılması. MAD305 CEVHER HAZIRLAMA I Cevher Hazırlamanın tanımı ve cevher hazırlamayı gerektiren nedenler. Numune alma işlemleri. Tesislerde nakil ve stoklama. Tane serbestleşmesi ve serbestleşme derecesi. Boyut küçültme işlemleri. Kurna: Birinci aşama kırma: Çeneli ve Gyratory kınalar. İkinci aşama kırma: Konili kırıcıcılar. Üçüncü aşama ve özel kırma: Merdaneli kınalar, darbeli kırıcılar. Kurna devreleri: Açık ve kapalı devre oluşturulması ve kırıcılara gelen toplam yük hesaplamaları. Öğütme: Öğütme sistemleri. Aktarılan ortam ile çalışan değinilenler: Çubuklu, bilyeli ve çakıllı değirmenler. Öğütme devreleri. Değinilenlere gelen toplam yük hesaplamaları. Boyuta göre sınıflandırma. Eleme: Laboratuar çapta ve endüstriyel eleme, eleklerin sınıflandırılması Klasifıkasyon: Akışkan ortamda tane çöküş özelliklen. Klasifikatörler: Çöktürme havuz ve konileri, düşey hidrolik klasifikatörler. mekanik klasifikatörler. hidrosiklonlar. Değirmen-klasifikatör devreleri. MAD309 MADEN YATAKLARI Giriş. Elementlerin yerkürede jeokimyasal dağılımı. Minerallerin oluşumu. Maden yataklarının iç yapıları ve dış şekilleri. Maden yataklarının oluşumu. Bozunma ve sedimantasyon ile oluşum. Maden yatağı-yan kayaç ilişkisi. Maden yataklarının jeolojik oluşum yerleri. Maden yataklarının sınıflandırılması. Kromit. Nikel. Demir. Mangan. Molibden. Volfram. Bakır. Kurşun-Çinko. Kobalt. Altın. Gümüş. Antimuan. Cıva. Boksit. MAD311 CEVHER HAZIRLAMA I LABORATUARI Cevher Hazırlamanın nedenlerini ve önemini vurgulayan uygulamalar. Tane serbestleşme derecesinin belirlenmesi: Mikroskopta tane sayımı. Kırma ve öğütme işlemlerinde harcanacak enerjinin belirlenmesi. İş indeksi ile ilgili uygulamalar. Birincil ve ikincil kırma deneyleri: Çeneli, konili ve merdaneli kırıcılarda açık ve kapalı devre kırma. Laboratuar elemesi: Laboratuar ölçekli cihazlarda eleme, titreşimli elekler, katlı elekler ve dönel eleklerde eleme işlemleri, Russel elekte ve Ro-tap elek makinasında eleme işlemleri. Boyut dağılımı sonuçlarının sunumu: Elek eğrilerinin çizimi. Malvern particle sizer ile boyut analizi. Öğütme deneyi: Bond Değirmeninde öğütme, iş indeksi. Akışkan ortamda sınıflandırma: Hidrosiklon ve spiral klasifikatör de sınıflandırma ve cihaz performanslarının belirlenmesi. MAD319 SONDAJ TEKNİĞİ Giriş. Sondajın tanımı. Sondajların sınıflandırılması. Sondaj yöntemleri. Döner sondaj yöntemi. Döner sondaj donanımları. Elmaslı Sondajlar. Sondaj sıvıları, hazırlanması ve bakımı. Sondaj hidroliği. Çamur kaçakları. Sondajın yapılışı. Karot sondajı. Koruma boruları. Çimento ve çimentolama. Sondaj dizisi arızaları ve kurtarma işleri. Sondajlarda sapma ve yönlendirme. MAD321 RAPOR YAZIMI VE SUNUMU Giriş, Rapor, Tanımı, Kısımları, Bir Araştırma Raporunun Hazırlanması, Araştırmanın Planlanması, Planın Uygulanması, Raporun Yazımı, Veri Kaynakları ve Kaynaklardan Yararlanma, Rapor Yazımında İmla Kurallarının Kullanılışı, Diploma Çalışmalarının Hazırlanması ve Yazımı, Seminer Sunuş İlkeleri, Çalışma Konularına Göre Öğrenciler Tarafından Hazırlanan Seminerlerin Sunumu. MAD325 EKONOMİ İLKELERİ Giriş, temel ekonomik kavramlar; kıtlık, ekonomik tercih ve kıtlık sorununun çözümü; fiyat teorisine giriş: piyasa kavramı, piyasa türleri, arz, talep ve arz-talep dengesi, arz ve talebi etkileyen faktörler, arz ve talep esnekliği, tavan-taban fiyatı; üretim ve maliyet analizi; milli gelir; para; ekonomik hayattaki istikrarsızlıklar: enflasyon, istihdam ve işsizlik. 5

6 06. YARIYIL DERSLERİ JDF354 MADENLERDE ÖLÇME Maden haritacılığının kapsamı, madencilikteki yeri ve önemi. Madencilik aşamalarındaki ölçü, plan, harita hizmetleri. Harita ve planlardan yararlanma. MAD308 CEVHER HAZIRLAMA II Giriş; zenginleştirmenin tanımı ve önemi. Zenginleştirmeye esas olan mineral özellikleri. Zenginleştirme yöntemlerine giriş. Yöntem seçimi ölçütleri. Temel devre tertipleri. Metalürjik denge çizelgelerinin oluşturulması ve hesaplamalar. Boyut küçültme-boyuta göre sınıflandırma ile zenginleştirme. Yıkama ile zenginleştirme. Ayıklama ile zenginleştirme. Özgül ağırlık farkına dayalı zenginleştirme: Özgül ağırlık farkına dayalı zenginleştirmede ayırma prensipleri. Konsantrasyon kriteri. Ağır ortam ile zenginleştirme. Yıkamaya esas olacak verilerin oluşturulması, Yıkama eğrilerinin oluşturulması. Jig ile zenginleştirme. Tabaka halinde akan ortamda zenginleştirme: Reichard konisi, Humprey spirali, sarsıntılı masa. Manyetik ayırma ile zenginleştirme: Katıların manyetik özellikleri ve ayırmaya etki eden kuvvetler, manyetik ayırıcılar. Elektrostatik ayırma ile zenginleştirme. Çözündürme ile zenginleştirme (Liç), Flotasyon: Flotasyon ilkeleri, reaktifleri ve flotasyon uygulamaları. Susuzlandırma. MAD312 KAYA MEKANİĞİ Kaya Mekaniğinin tanımı ve uygulama alanları. Temel kavramlar (tanımlar, mekanik ortamlar, gereyler, kuvvet çeşitleri). Gerilme (tanımı, türleri, notasyon, gerilme durumları, düzlem gerilme analizi, diferansiyel denge denklemleri). Birim deformasyon (tanımlar, bağıl yer değiştirme analizi, b.d. türleri, notasyon, düzlem b.d. analizi, uyumluluk denklemleri). Gerilme - B.D. bağıntıları (malzeme davranışları, Hooke Kanunu, elastik sabitler, düzlem elastisite denklemleri). Kaya malzemesinin fiziksel ve mekanik özellikleri, tayin yöntemleri ve sınıflandırılması. Basınç altında davranış. Dayanıma etkiyen faktörler. Yenilme ölçütleri (kuramsal, fiziksel ve görgül ölçütler) ve güvenlik katsayısı kavramı. Birincil gerilmeler ve ölçümü. Yeraltı açıklıkları çevresindeki gerilmeler. MAD316 MADENLERDE HAVALANDIRMA Ocak havasındaki gazlar ve tozlar bunların etkileri, sınır değerleri ve bunlarla savaşım yöntemleri. Havalandırma ölçü yöntemleri ve âletleri. Havalandırma yasaları, basit ve karmaşık havalandırma devrelerinin çözümü. Doğal ve mekanik (vantilâtörlü) havalandırma yöntemleri ve uygulanması. Yardımcı havalandırma yöntemleri, tünellerin havalandırılması. Havalandırmaya yardımcı düzenekler. Çeşitli havalandırma problem uygulamaları. Bir kömür ocağında bir panonun havalandırma projesinin yapılması ve vantilâtör seçimi. MAD320 STAJ III Genel İnceleme (müessese veya işletmenin coğrafik, jeolojik ve kurumsal yapısı). Sürdürülen faaliyetin ülke ekonomisindeki yeri ve amacının incelenmesi. Sürdürülen faaliyetin temel aşamalarının detaylı incelenmesi. Yardımcı servislerin incelenmesi. MAD322 CEVHER HAZIRLAMA II LABORATUARI Zenginleştirme Performans Değerlendirmesi. Akışkan ortamda zenginleştirmeye esas çökü koşulları. Ağır ortam zenginleştirmesi ve performansının değerlendirilmesi. Yatay veya az eğimli bir yüzeyde akan akışkan ortamda zenginleştirme: Zenginleştirme ilkeleri, Reiche Konisi, Spiraller ve sarsıntılı masa, zenginleştirme uygulamaları. Jigde zenginleştirme: Jigde ayırma ilkeleri, jigleme değişkenleri, jig tipleri, jigde zenginleştirme uygulamaları. Manyetik ayırma: Düşük alan şiddetli kuru manyetik ayırıcıda zenginleştirme, yüksek alan şiddetli kuru manyetik ayırıcıda zenginleştirme, yüksek alan şiddetli yaş manyetik ayırıcıda zenginleştirme. Flotasyon zenginleştirmesi: Flotasyon ilkeleri, flotasyon kimyasalları, flotasyon değişkenleri, kömür flotasyonu. MAD328 JEOFİZİK Jeofiziğe giriş. Elektrik yöntemleri. Elektromanyetik yöntemleri. Yerçekimi alanı (Gravite) yöntemi. Yer manyetik alanı (Jeomanyetik) yöntemi. Sismik yöntemler ve tüm yöntemler için uygulama örnekleri. MAD330 MADENCİLİKTE ÇEVRE YÖNETİMİ Çevre kavramına giriş: Çevre maliyeti. Madenciliğin çevre üzerindeki muhtemel etkileri. Sürdürülebilir kalkınma ve madencilik ve çeşitli örnek çalışmalar. Su, hava ve toprak kalite parametreleri ve yaygın kirlilikler ve etkisizleştirilmesi. Kömür ve cevher madenciliği çevresel etkileri; yeraltı ve açık ocak madenciliği. Reklamasyon. Asit maden drenajı. Maden sahalarının kapatılması. Cevher hazırlama ve atıklarının çevresel etkileri. Atık barajları. Santral küllerinin hammadde olarak kullanımı. Çevre yasaları ve Çevresel etki değerlendirmesi. 6

7 06. YARIYIL DERSLERİ (devam ediyor) MAD324 EDEBİYAT VE SANATIN USTALARI VE YAPITLARI (Teknik Olmayan Seçmeli) Giriş. Edebiyat ve sanatın toplumdaki rolü ve önemi. Bir öykücü, bir öykü. Bir romancı, bir roman. Bir şair, bir şiir. Bir ressam, bir resim. Bir heykeltıraş, bir heykel. Bir mimar, bir yapı. Bir besteci, bir beste. Bir oyun yazarı, bir oyun. Bir yönetmen, bir film. Bir artist/aktör, bir rol. Bir müzisyen/topluluk, bir albüm. MAD326 BÜYÜK BİLİM İNSANLARI (Teknik Olmayan Seçmeli) Giriş. Bilim insanlarının toplumdaki rolü ve önemi. Aristotle. Archimedes. Galileo Galilei. Isaac Newton. Leonhard Euler. Johann C. F. Gauss. Charles R. Darwin. Louis Pasteur. Sigmund Freud. Marie Curie. Albert Einstein. 7

8 07. YARIYIL DERSLERİ MAD401 AÇIK İŞLETME YÖNTEMLERİ I Açık işletmeciliğe genel bir bakış. Sınıflandırma, terminoloji, planlama için gerekli araçlar. Açık işletmecilikte kazılabilirlik: etkileyen faktörler, sınıflandırma sistemleri, kazılabilirlik belirleme yöntem ve araçları. Açık işletmecilikte patlayıcı madde ile gevşetme: tasarımı, delik düzenleri, patlayıcı maddeler, gevşetme işlemi sonucunda oluşan hasar ve kontrolü. Riperleme ile kazı: riperleme araçları, riperleme yöntemleri, riperlemede üretim miktarının belirlenmesi. Açık işletme kazı ve yükleme araçları: halatlı kollu ekskavatörler, hidrolik ekskavatörler, eklemli kollu yükleyiciler, Skraperler, Buldozerler, Draglaynlar, Döner Kepçeli Ekskavatörler, Zincirli Kovalı ekskavatörler, kamyonlar. Kazı ve yükleme araçları makina parkının oluşturulması: ekskavatör kepçe kapasitesinin belirlenmesi, ekskavatör seçimi, kamyon seçimi, draglayn seçimi, döner kepçeli ekskavatör seçimi. Yeni kazı araç ve yöntemleri. Açık işletmelerde planlama ve tasarım. MAD405 TAŞIMA VE SU ATIMI Giriş. Taşıma sistemlerinin sınıflandırması. Sabit oluklar. Helezoni oluklar. Taşıma bacaları. Zincirli oluklar, zincirli oluk hesaplamaları. Lastik bantlı taşıma sistemleri, lastik bantlı taşıyıcı hesapları. Raylı taşıma sistemleri: lokomotif taşımacılığı, vagonlar, ocak lokomotifleri, lokomotif taşımacılığı hesaplamaları, lokomotif seçimi, lokomotif taşımacılığının organizasyonu; halatlı taşıma sistemleri, ana halatlı sistem, çift halatlı (dengelenmiş) sistem, kuyruk halatlı sistem, monoray, telesiyej, sonsuz halatlı sistem, halatlı taşıma sistemi hesaplamaları. Su atımı: giriş, su atımının önemi, ocak suyunun kaynakları, ocak sularının nitelikleri, su gelirinin önlenmesi, su atımı tesisleri, tulumbalar, pistonlu tulumba, santrifüj tulumba. MAD411 MADEN MAKİNALARI Madencilikte Basınçlı Hava Kullanımı. Temel Kavramlar ve Kuramlar. Kompresörler; Pistonlu Kompresörler, Dinamik Kompresörler, Diğer Kompresörler, Soğutma Sistemleri. Basınçlı Hava Şebekesi Tasarımı. Kuyu İhraç Sistemleri; Tamburlu Sistemler, Koepe Sistemi (Sürtünmeli ve Çok Halatlı Sistemler), Kafesler ve Skipler, Kuyu İhraç Sistemi Halatları, Kuyu başı Düzenleri ve Kuleler, Gidaj (Kılavuz) Sistemleri. Kuyu İhraç Sistemi Tasarımı. MAD415 TABAKA KONTROLÜ Giriş ve konunun maden mühendisliğindeki yeri, Topuk mekaniği ve tasarımı, Tahkimat tasarımı felsefesi, Yeraltı açıklıklarının tasarımı,yatay tabakalı ortamda tavan açıklığı, Kaya kütlesi sınıflandırma sistemleri, Ahşap tahkimat, Çelik Galeri tahkimatı, Kaya Saplamaları, Püskürtme beton, Uzunayaklarda tabaka kontrolü, Mekanize ayaklarda tahkimat, tabanyolları dolgu uygulamaları ve tasarımı, Yeryüzü tasmanı. MAD427 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Mühendislik ekonomisinin mahiyeti ve temel kavramlar. Maliyet hesaplaması ve analizi. Hâsılat hesaplaması ve analizi. Kâr maksimizasyonu ve başa baş noktası analizi. Amortisman ve tükenme amortismanı kavramı ve hesaplamaları. Nakit akışı hesaplaması. Paranın zaman değeri, basit ve bileşik faiz hesapları. Yatırım projelerinin değerlendirilmesi, karlılık oranı, geri ödeme süresi, net bugünkü değer analizi, iç karlılık oranı, fayda maliyet analizi. Satın alma kiralama analizi. MAD421 STAJ MAD499 DİPLOMA ÇALIŞMASI Diploma Çalışması, Maden Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerinin öğrenim süreleri boyunca almış oldukları derslerden edindikleri bilgi ve becerileri kullanacakları tasarım ağırlıklı olmak üzere kuramsal, uygulamalı veya deneysel nitelikli bir araştırma, inceleme ya da proje çalışmasıdır. Öğrenciler; ofis programlarını (kelime işlemci, hesap tablosu, sunum vs.) ve gerekli tasarım yazılımlarını kullanarak, Diploma Çalışması Yazım Kılavuzundaki kurallara da uygun bir şekilde bir Diploma Çalışması hazırlamakla yükümlüdürler. MAD431 KÖMÜR HAZIRLAMA VE TEKNOLOJİSİ (Teknik Seçmeli) Kömür hazırlamaya ve kömür teknolojisine giriş. Numune alma işlemleri. Kömürlerin sınıflandırılması. Kömürlerin fiziksel ve kimyasal özellikleri. Kömür yıkamaya esas olacak verilerin oluşturulması, Yıkama eğrilerinin oluşturulması. Kömür hazırlamaya giriş. Kırma eleme ve stoklama işlemleri. İri boyutta kömür hazırlama: Hidrolik ayırma; yıkama kasaları (Baum ve Batac jigi). Ağır ortam ayırması (tamburlar, tekne tipi ayırıcılar, Larcodems ayırıcısı). İnce boyutta kömür hazırlama: Hidrolik ayırma (masalar, spiraller, hidrosiklon), ağır ortam ayırması (ağır ortam siklonları, Dynawhirlpool ayırıcı, McNally ayırıcı vb), Flotasyon. Susuzlandırma işlemleri. Kömür hazırlama tesisleri ve akım şemalarının incelenmesi. Süper temiz kömür üretimi ve önemi. Kömür teknolojisine giriş. Koklaşma-Kok. Kömür koklaşma özellikleri, koklaşma özelliklerinin saptanması. Gazlaştırma ve sıvılaştırma. 8

9 07. YARIYIL DERSLERİ (devam ediyor) MAD433 FLOTASYON VE YÜZEY KİMYASI (Teknik Seçmeli) Giriş. Flotasyon tarihçesi. Flotasyon için temel kimya kavramları: atomun yapısı, kimyasal bağlar, tepkime dengeleri, katı, sıvı gaz fazları, Ph. Flotasyonda yüzey kimyası: Kohezyon, adezyon kavramları, potansiyeli tayin eden iyonlar ara yüzeylerinin termodinamiği, temas açısı. Flotasyon reaktifleri. Toplayıcılar: Anyonik, katyonik ve iyonlarına ayrışmayanlar. Kontrol reaktifleri: Canlandırıcılar, bastırıcılar, ph ayarlayıcılar, dağıtıcılar, salkımlaştırıcılar. Köpürtücüler. Flotasyon tekniği. Flotasyon makinaları. Flotasyon devre tertipleri. Flotasyon uygulamaları: Sülfürlü cevherler, oksitli cevherler, tuz tipi cevherler, doğal yüzebilir cevherler. Tesislerden örnekler. MAD435 TÜNELCİLİK (Teknik Seçmeli) Tünelciliğin önemi ve tarihçesi. Tünelcilik terimleri ve tünellerin sınıflaması. Yeraltı açıklıkları için tasarım yöntembilimi. Mevki araştırmaları. Kaya kütlesi sınıflama sistemleri; RMR ve Q sistemleri. Kaya tünelciliği; delme - patlatma yöntemleri. Tünellerde tahkimat. Tünelcilikte yeraltı suyu problemleri. Yumuşak zeminlerde tünel açma ve özel tünel açma yöntemleri. Tünellerde giriş-çıkış ağızları ve kavşakların tasarımı. Önemli tünel projelerinden örnekler. MAD437 DENEYSEL KAYA MEKANİĞİ (Teknik Seçmeli) Giriş. Ölçüm sistemleri ve aletleri. Örneklerin alınması ve hazırlanması. Temel fiziksel özelliklerin belirlenmesi. Statik ve dinamik deformasyon özelliklerinin belirlenmesi. Dayanımın ve içsel parametrelerin belirlenmesi. İndeks özelliklerin belirlenmesi. Arazi deneylerine genel bakış. MAD443 MADENCİLİKTE HİDROLİK SİSTEMLER (Teknik Seçmeli) Giriş ve amaç. Hidroliğin temel prensipleri; hidrostatik ve hidrodinamik prensipler. Hidrolik devrelerde servis (güç) ünitesi; yağ deposu, ısıtıcılar, soğutucular, manometre, basınç anahtarı, hidrolik pompalar, hidrolik silindirler, hidrolik motorlar, borular, filtreler. Hidrolik devreler; açık ve kapalı devreler. Hidrolik valfler; yön kontrol valfleri, akış kontrol valfleri, emniyet valfleri, servo valfler. Hidrolik akışkanlar; çeşitleri, özellikleri, bakımları. Madencilikte hidrolik güç uygulamaları. Yeni gelişmeler. MAD445 MADEN MÜHENDİSLERİNE KURAMSAL ZEMİN MEKANİĞİ (Teknik Seçmeli) Giriş ve konunun önemi. Zeminlerin indeks özellikleri. Zeminlerin sınıflandırılması. Zemin gerilmeleri. Zeminlerin sıkışması. Konsolidasyon ve oturmalar. Zeminlerin gerilme-şekil değiştirme davranışı ve kayma dayanımı. Zemin iyileştirilmesi. MAD447 DENEYSEL HAVALANDIRMA (Teknik Seçmeli) Giriş ve Havalandırma Deney Seti ile set üzerindeki ölçü aletlerinin ve diğer parçaların tanıtılması. Ölçümlerin ve deneylerin yapılışı hakkında genel bilgiler. Hava Miktarı-Basınç ilişkisinin çıkarılması. Hız ölçerlerin uygun kullanımının önemi ve ölçülerin korelasyonu. Tek vantilatörün testi. Seri ve paralel bağlı iki vantilatörün testi. MAD449 FLOTATION AND SURFACE CHEMISTRY (Teknik Seçmeli) Introduction. Historical background. Basic chemistry for flotation: Atomic structure, chemical bonds, solidliquid-gas phases, ph. Surface chemistry of flotation; cohesion, adhesion, potential determining ions, thermodynamics of interphases, contact angle. Flotation reagents: Collectors (anionic, cationic, nonionics), Regulators (activators, depressants, ph regulators, dispersants, flocculants), Froathers. Flotation machines and conditioners. Basic flotation circuits. Flotation applications: Sulphides, Oxides, Salt type ores, Coal. Examples for working plants. 9

10 08. YARIYIL DERSLERİ MAD402 AÇIK İŞLETME YÖNTEMLERİ II Kazı ve çalışma yöntemleri. Döner kepçeli ekskavatör kazı yöntemleri. Çalışma düzenleri: draglayn ile çalışma şekilleri, doğrultuya paralel dilimlerle meyil aşağı ilerleme, meyile paralel dilimlerle doğrultu boyunca ilerleme, diyagonal dilimler, doğrultuya paralel dilimlerle meyil yukarı ilerleme. Çalışma şekilleri: tek damar, iki veya daha fazla damarın birlikte çalışılması, iki veya daha fazla draglaynın birlikte kullanılması, diğer işlemler. İşletme metodu seçimi: kutu kazı yöntemleri, geriden ilerletimli, yandan ilerletimli. Diğer yöntemler: ilerletimli basamak, uzatılmış basamak, geri çekmeli basamak yöntemleri ile çalışma. Açık işletmelerde yol tasarımı. Şev duraylılığı, kayma mekaniği, kayma (yenilme) türleri, şev güvenlik katsayısı, şev duraylılık analizleri, şevlerin drenajı. Mermer işletmeciliği: hazırlık ve üretim faaliyetleri, mermer üretim yöntemleri, el ile üretim, mekanize üretim, basınçlı hava, kanal açma, patlayıcı madde ile yarma, kaya kesme diski, zincirli kaya kesme donanımı, çelik halat/elmaslı çelik halat ile üretim. Kullanılan diğer yardımcı araç ve donanımlar, özel işletme yöntemleri, patlayıcı madde ile fırlatarak kazı yöntemi. MAD408 METALURJİ Metalürjinin tanım ve genel uygulamaları. Cevher hazırlama ve metalürjik proseslerin ilişkilendirilmesi. Aglomerasyon. Briketleme. Sinterleme. Peletleme. Yakıtlar. Oksidasyon tepkimeleri. Yanma işleminde temel hesaplamalar. Pirometalürjik işlemler. Kavurma. Ergitme. Rafinasyon. Kurutma-kavurma-kalsinasyon uygulamaları. Hidrometalurji. Liç işlemi. Çöktürme. Solvent ekstraksiyonu. İyon değiştirme. Altın ve gümüş liç işlemleri. Bakır, çinko, uranyum liçi. Elektrometalurji. Uygulama örnekleri. MAD412 DİPLOMA ÇALIŞMASI Diploma Çalışması, Maden Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerinin öğrenim süreleri boyunca almış oldukları derslerden edindikleri bilgi ve becerileri kullanacakları tasarım ağırlıklı olmak üzere kuramsal, uygulamalı veya deneysel nitelikli bir araştırma, inceleme ya da proje çalışmasıdır. Öğrenciler; ofis programlarını (kelime işlemci, hesap tablosu, sunum vs.) ve gerekli tasarım yazılımlarını kullanarak, Diploma Çalışması Yazım Kılavuzundaki kurallara da uygun bir şekilde bir Diploma Çalışması hazırlamakla yükümlüdürler. MAD414 MADEN MEKANİZASYONU Giriş. Mekanizasyonun önemi ve tarihçesi. Mekanizasyon için önkoşullar. Uzun ayak mekanizasyonu; kömür sabanı, kesici-yükleyiciler. Kısa ayak mekanizasyonu. Diğer kesiciler. Hazırlık işlerinin mekanizasyonu; kollu galeri açma makinaları, tünel açma makinaları. Kazı mekaniği; keski seçimi, kayaç kesme kuramları, kazılabilirlik ölçütü. MAD418 MADEN HUKUKU Maden Hukuku na giriş. Madenlerle ilgili yürürlükteki yasal mevzuat. Maden hukukuna özgü haklar; mülkiyet, arama, buluculuk, işletme. Madenlerde devletin ilgisi, hakları ve denetimi. MAD422 KARİYER PLANLAMA VE GELİŞTİRME Giriş. Kariyer planlamanın ve gelişiminin önemi. Etkin CV hazırlama. Başarılı iş başvuruları ve iş görüşmeleri. Maden mühendisliğinde kariyer planlama. Türkiye de madencilik sektörünün mevcut durumu ve sorunları. Dünyada madencilik sektörünün durumu ve geleceği. Başarılı maden mühendislerinin kariyerleriyle ilgili deneyimlerini aktarması ve çalışma hayatıyla ilgili önerilerini sunması. MAD432 TESİS YÖNETİMİ VE İŞLETMESİ (Teknik Seçmeli) Yönetim kavramı. Planlama: planlamanın yararları, planlamanın sakıncalı yönleri, iyi bir planın taşıması gereken özellikler, planlama aşamaları, plan türleri, Türkiye'de planlama. Planlama ve denetim araçları: proje değerlendirme ve gözden geçirme yöntemi (PERT), kritik yol yöntemi (CPM), doğrusal programlama, stratejik planlama, örgütleme, bölümlere ayırma, yetki ve sorumluluk, yetki devri, örgüt şemaları ve örgüt kılavuzları, iş gören ihtiyacının belirlenmesi ve işgören seçimi, toplam kalite yönetimi. Yöneltme: yöneltme işlevinde emir verme, yöneltme işlevinde iletişim. Başarılı bir seminer nasıl verilir. Güdüleme: güdülemede Maslow yaklaşımı, güdülemede çift faktör yaklaşımı. Uyumlaştırma, denetim, iş etüdü, metot etüdü ve iş ölçümü. MAD436 CEVHER HAZIRLAMA TESİS TASARIMI (Teknik Seçmeli) Proses tasarımının tanımı. Tasarımın maden yatağı ve üretimle ilişkisi, temsili numune almanın önemi ve yöntemleri, tasarımda cevherin fiziksel özelliklerinin belirlenmesi. Boyut küçültme, kırılganlık ve öğünebilirlik parametreleri ile iş indeksi tayinleri. Kırma devreleri, öğütme devreleri, eleme devreleri. İnce boyut ayırma devreleri hesapları, tasarımı ve makine teçhizat seçimi. Zenginleştirme devreleri hesapları, tasarımı, makine teçhizat seçimi. 10

11 08. YARIYIL DERSLERİ (devam ediyor) MAD440 ENDÜSTRİYEL HAMMADDELERİN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ (Teknik Seçmeli) Giriş, Endüstriyel minerallerin tanımı ve önemi. Flüorit, Barit, Selestit, Manyezit minerallerini zenginleştirilmesi yöntemleri ve örnek akım şemaları. Grafit ve Talk minerallerini zenginleştirilmesi yöntemleri ve örnek akım şemaları. Trona, Jips, Halit, Fosfat minerallerini zenginleştirilme yöntemleri ve örnek akım şemaları. Bor minerallerinin zenginleştirilmesi yöntemleri ve örnek akım şemaları. Kil minerallerinin zenginleştirilmesi yöntemleri ve örnek akım şemaları. Endüstriyel minerallerin tüketim alanları. Hazırlanmış ve zenginleştirilmiş ürünlerin pazarlamadaki önemi ve ekonomik analizler. Ülkemiz endüstriyel minerallerinin üretim ve tüketimi. Ülkemiz endüstriyel minerallerinin ithalat ve ihracat durumu. MAD444 MADENCİLİKTE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI (Teknik Seçmeli) Giriş ve konunun önemi. Madencilikte bilgisayar uygulama alanları. Başlıca bilgisayar paket programları. Havalandırma hesaplamaları ve izleme programları. Yeraltı yapılarının sayısal çözümlemelerinde kullanılan paket programlar. Maden planlama ve rezerv hesaplamalarında yararlanılan paket programlar. Diğerleri. Mevcut programlarla uygulamalar. MAD446 KAZI MAKİNALARI (Teknik Seçmeli) Giriş ve amaç. Kayaç parçalama türleri ve mekanizması. Üretim makinaları; sabanlar, kesici yükleyiciler. Hazırlık makinaları; elektro hidrolik deliciler, sürekli kazıcılar, hidrolik kırıcılar. Kollu galeri açma makinaları; giriş, yapısı ve özellikleri, kesme şekilleri, seçim kriterleri, uygulama. Tam cephe galeri açma makinaları; giriş, yapısı ve özellikleri, kesme şekilleri, seçim kriterleri, uygulama. Mekanize kuyu açma; normal yöntemle kuyu açma, özel kuyu açma yöntemleri, kuyu derinleştirmede kullanılan özel tip makinalar. Genel değerlendirme. MAD448 MADEN MÜHENDİSLERİNE DENEYSEL ZEMİN MEKANİĞİ (Teknik Seçmeli) Giriş ve konunun önemi. Zeminlerin temel özellikleri ve kıvam limitlerinin belirlenmesi (likit limit, plastik limit, rötre limiti). Zeminlerin sınıflandırılması (elek analizi). Suyun zemin içerisinde akışı (permeabilite deneyleri). Zeminlerin serbest basınç ve kayma dayanımlarının belirlenmesi (kohezyon ve içsel sürtünme açısının hesaplanması). Zeminlerin konsolidasyonu (pekişmesi). Zeminlerin kompaksiyonu (sıkıştırılması). Zeminlerde şişme. MAD450 MERMER VE KIRMATAŞ MADENCİLİĞİ (Teknik Seçmeli) Mermerin tanımı, tarihçesi, ilgili standartlar. Mermerlerin özellikleri ve sınıflandırılması kusurları. Mermer yatağının işletilebilirliğini etkileyen parametreler. Mermer ocağı işletme geometrisi, mermer işleme tesislerinde temel işlemler. Üretim yöntemleri, Mermerlerin ve mermer atıklarının kullanım alanları. Dünya da mermer sektörü ve Türkiye nin yeri. Kırmataş, temel özellikler ve sınıflandırmalar. Taşocağı işletmeciliği ve üretim yöntemleri, ekipman seçimi, nakliyat. Kırmataş hazırlama tesisleri ve yöntemler, kırmataş standart deney yöntemleri. Kum ve Çakıl ocağı işletmeciliği, hazırlama yöntemleri. İlgili yasal mevzuat, iş güvenliği ve işçi sağlığı. Çevresel etkiler. MAD452 MINE FEASIBILITY AND PLANNING (Teknik Seçmeli) Introduction and basic concepts. Fundamentals of feasibility and mine feasibility. Design and planning considerations in mining feasibility. Production planning in mining. Price and cost estimation, and cost analysis. Cash Flow estimation. Mine investment analysis. Preparation of feasibility reports and formats of the report. 11

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için)

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 614 NOLU PROGRAMIN DERS İÇERİKLERİ (2008 ve sonraki yıllarda 1. sınıfa başlayan öğrenciler için) DERSİN KODU DERSİN ADI TEORİ PRATİK KREDİ AKTS 1. Yarı Yıl Dersleri MAT181 MATEMATİK

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR 1 EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (2+0) 2 Modern Türkiye nin doğuş ve gelişim süreci içindeki olaylar, fikirler ve ilkeler Türk Dili I (2+0) 2 Türk

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ DÖNEM ÇEV 1003 TEKNİK İNGİLİZCE 3 0 3 Çevre Mühendisliği nin temel konularından su, atık su, hava, katı atıklar ve ekoloji başlıklarında İngilizce kelime bilgisinin arttırılması, metin okuma ve

Detaylı

İÇA102 İngilizce Çeviri ve Anlama II mesleki konularda ingilizce okuduğunu anlama pratiğinin kazandırılması

İÇA102 İngilizce Çeviri ve Anlama II mesleki konularda ingilizce okuduğunu anlama pratiğinin kazandırılması JFZ106 Teknik Resim Teknik Resme Giriş, Tanımlama ve Amaç, Ders için Gerekli Çizim Araç ve Gereçleri,Harita çeşitleri ve çizimi, konturlama, kesit alma, ölçek ve ölçülendirme sistemleri, perspektifler

Detaylı

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERSLERİ AIT181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I: Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü,

Detaylı

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta

suyun önemi, inorganik maddeler, biyolojik moleküller, hormonlar, Süresi 4 saat / hafta ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GÜNCELLENMİŞ LİSANS PROGRAMINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ BİRİNCİ YIL (I) GÜZ YARIYILI (I) Dersin adı: Genel

Detaylı

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERS İÇERİKLERİ Kodu Adı (T+P) K-AKTS T:Teorik, P:Pratik, K:Kredi 00101 Genel Kimya I (4+0) 4-6 Birim Sistemleri. Maddenin Özellikleri ve Sınıflandırılması. Temel Kimyasal Yasalar. Atomun Yapısı.

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ENE103 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ (2-0-2) AKTS:2 Çevre Mühendisliğinin Faaliyet Alanları,

Detaylı

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl

EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR. 1. Yarıyıl EK-2 DERSLERİN İÇERİĞİ VE YARARLANILACAK KİTAPLAR Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0) 2 1. Yarıyıl Atatürk ün prensiplerini ve Türk İnkılâbının gerekçelerinin ana temasını vermek. Atatürk ilkeleri

Detaylı

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1

DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF. TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF TRD101 Türk Dili-I (2+0+0+2 ) AKTS:1 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar, Anlatım: yazılı ve sözlü anlatım,

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. Kısa Ders İçerikleri NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Kısa Ders İçerikleri 1 İÇİNDEKİLER 1. DÖNEM DERSLERİ... 5 MEK1001 Matematik I (4-2-6)... 5 MEK1003 Fizik I (3-1-5)... 5 MEK1005 Genel

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 1. Yarıyıl 2. Hafta ( 26.09.2011-30.09.2011 ) 1. Yarıyıl 3. Hafta ( 03.10.2011-07.10.2011 ) 1. Yarıyıl 4. Hafta ( 10.10.2011-14.10.2011

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN İÇERİKLERİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ UZAKTAN EĞİTİM MÜFREDATINDA YER ALAN DERSLERİN LERİ MAT183 Matematik I (4-0) 4-4 FIZ 183 Genel Fizik I (4-0) 4-4 KIM183 Genel Kimya

Detaylı

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı;

LİSANS EĞİTİMİ. Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; LİSANS EĞİTİMİ Hava Harp Okulu lisans eğitiminin amacı; yürürlüğe girmesi ile birlikte lisans eğitiminden sorumlu olan Öğretim Başkanlığının adı Dekanlık olarak değiştirilmiştir. Askerliğin gerektirdiği

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon Dersin İçeriği 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent

Detaylı

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Akademik ve Sosyal Oryantasyon 000000000 0 0 0 Beykent Üniversitesinin Tarihçesi, Beykent Üniversitesi

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ USIS-2008 Kısa Ders İçerikleri YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ USİS 2008 DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL KOD DERS TÜR ST DİL T U L K ECTS 0111521 Bilgisayar

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) BİL121 AYRIK MATEMATİK 3-0-3 AKTS: 6 Mantık, Kümeler ve Fonksiyonlar; Algoritmanın

Detaylı

MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0. MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi 0-2-0-0

MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0. MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi 0-2-0-0 5000-6000 Kodlu Dersler Kod Ders Adı Öğretim Üyesi D-U-L-K MDM 1000 Tez Đzleme Đlgili Öğretim Üyesi 0-0-0-0 MDM 5000 Yüksek Lisans Tezi Ilgili Ögretim Üyesi 0-1-0-0 MDM 5010 Seminer Ilgili Ögretim Üyesi

Detaylı

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLER BÖLÜMÜ METALURJİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLER BÖLÜMÜ METALURJİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLER BÖLÜMÜ METALURJİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL DERSLERİ ATA1001 - ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I İnkılap Kavramları, Türk İnkılabını Hazırlayan Sebepler, Osmanlı

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ 0102101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ- I Türk İnkılap

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL

HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL EK.3 HİTİT ÜNİVERSİTESİ ALACA MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA ve İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 9010121 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I 2 0 2 2 2 İnkılap ve Benzeri Kavramların

Detaylı

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ. AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ DERS İÇERİKLERİ 1.YARIYIL DERSLERİ AIT181 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Temel Kavram Bilgisi, Osmanlı Devleti ve Çöküşü, Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI II. SINIF

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI II. SINIF ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL DERS KODU DERSİN ADI T U L AKTS K ÖN ŞART DERSİN ADI T U L AKTS K ÖN ŞART MAT-101 MATEMATİK

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL.

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL. TRK 101 Türk Dili I (2-0) 2 Dilin Tanımı, Dil-Kültür-Medeniyet İlişkisi, Dilin

Detaylı

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015)

Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) Nazilli İİBF İşletme Bölümü Ders İçerikleri (Güncelleme: 13.07.2015) ISL101 - İşletme Bilimine Giriş I (Kredi: 3 - ISL102 - İşletme Bilimine Giriş II (Kredi: 3 - AKTS: 6) ISL105 - Muhasebe I (Kredi: 3

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MİMARLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL DERSLERİ MIM1001 Temel Tasarım (4-4) 8 Temel tasarım ilkeleri ile iki ve üç boyutlu alıştırmalarda soyut tasarım problemleri, hiyerarşi (koram), düzen, geometri,

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL Elektrik-Elektronik Mühendisliğine Giriş (3+0) 3 AKTS 5 Elektrik Enerjisi Kullanımının Tarihsel Gelişimi ve İlk İletim ve Dağıtım Hatları, Çeşitli Termik- Hidroelektrik-Nükleer

Detaylı

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Akademik Kadro

Bilişim Sistemleri Mühendisliği Akademik Kadro Bilişim Sistemleri Mühendisliği Akademik Kadro Yrd. Doç. Dr. Boran Şekeroğlu Bölüm Başkanı + Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Kaan Uyar Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Sevay Öğetim Üyesi M.Sc Kezban Alpan

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 1. Genel afet bilgisi ve afetlerden korunma kültürü

Detaylı