terörü kýnama töreni Ýstiklal marþý nýn okunmasýyla KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TÝKA Kosova Program Koordinatörü Metin Arslanbaþ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "terörü kýnama töreni Ýstiklal marþý nýn okunmasýyla KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TÝKA Kosova Program Koordinatörü Metin Arslanbaþ"

Transkript

1 Kosova Türklerinin anavatanla anlamlý dayanýþmasý Türkiye deki terör Kosova da kýnandý Kosova Türkleri, terörle mücadelede anavatan Türkiye ye her türlü destek sunma hazýrlýlýðýný ifade etti. Prizren de Kosova Türk Sivil Toplum Kuruluþlarý, Filizler Türk Kültür Sanat Derneði ve Kosova Türk Aydýnlar Ocaðýnýn ev sahipliðinde düzenlenen Anaülke Türkiye de Teröre Hayýr toplantýsýnda terörü kýnadý ve Türk Silahlý Kuvvetleri nin terörle mücadelesine destek verildi. Toplantýya Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutaný Binbaþý Kerim Acar, SAÝ Birliði Komutanlarý, Tugay Bünyesinde görev yapan Hava Birlikleri mensuplarý, Kosova Türk Sivil Toplum Kuruluþlarý, dernek üyeleri, aydýnlar, yazarlar ve çok sayýda davetli katýldý. 28 Haziran Perþembe akþamý Filizler Derneðinde düzenlenen KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 384 YIL: 9 Fiyatý: 0.50 Jur köyüne TÝKA dan su þebekesi, Türk Askerinden Mehmetçik Çeþmesi Jur köyü nde TÝKA (Türk Ýþbirliði ve Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý) tarafýndan yapýlan içme suyu þebekesi ve Kosova Türk Tabur Görev Komutanlýðýnca Jur köyü meydanýnda inþa edilen Türk Çeþmesi 2 Temmuz Pazartesi günü törenli bir þekilde hizmete açýldý. TÝKA tarafýndan 11 km üzerinde yapýlan içme suyu þebekesi boru baðlantýsý ile Kosova nýn ikinci en büyük köyü olan Jur, 25 yýl için su ihtiyacýný kesin, kalýcý ve saðlýklý bir çözüme kavuþturuldu ,00 Avro ya mal olan Jur su þebekesi açýlýþ törenine çok sayýda uluslar arasý ve yerel yetkili katýldý. Açýlýþta Çokuluslu Güney Tugayý Komutaný Tuðgeneral Uður Tarçýn, Kosova Türk Tabur Görev Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet Ýþleri Kosova Temsilcisi Tevfik Yücesoy, TÝKA Kosova Koordinatörü Metin Arslanbaþ, Alman KFOR u askerleri, Mehmetçik Çeþmesinin açýlýþ töreni KDTP Genel Baþkaný- Milletvekili Mahir Yaðcýlar, Ticaret Bakan Yardýmcýsý Kadri Krüeziu, Prizren Belediyesi Baþkan Vekili Ercan Þpat, Ýslam Birliði Prizren TÝKA Kosova Program Koordinatörü Metin Arslanbaþ Þubesi Baþkaný Ali Vezay, belediye yetkilileri, parti ve dernek temsilcileri ile yayýnbasýn kuruluþlarý yaný sýra çok sayýda davetli ve köy sakini katýldý. Açýlýþta konuþma yapan Jur Köyü Muhtarý Bedri Hoca da yaptýðý açýklamada, sözkonusu projelerin hayati önem taþýdýðýný ve yýllardan sürüp giden içme suyu gibi hayati bir sorunun Türk Milleti, Türk Hükümeti ve Türk askeri sayesinde çözümlenmesinden büyük mutluluk duyduklarýný belirtti. terörü kýnama töreni Ýstiklal marþý nýn okunmasýyla ve þehitlere bir dakikalýk saygý duruþuyla baþladý. Filizler TKSD ve Kosova Türk Aydýnlar Ocaðý Baþkaný Ferhat Derviþ, açýlýþ konuþmada Türkiye de terör olaylarý nedeniyle üzüntülerini dile getirdi ve PKK yý kýnadý. Türkiye üzerinde oynanan oyunlarýn bizim üzerimize oynanan oyunlardýr. Ana ülke Türkiye, Türk dünyasýnýn çekirdeði ve temelidir. Türkiye nin parçalanmasý Türk dünyasýnýn yok olmasý demektir. devamý sayfa 2 de Dedelerimizin kurduðu Türkiye Cumhuriyetinin parçalanmasýna izin vermeyeceðiz. devamý sayfa 6 da Türk askeri hafta içerisinde de insani yardým faaliyetlerini sürdürdü Etnik ayrýmý gözetmeden uzanan yardým eli Türk KFOR u hafta içerisinde Brod ta gerçekleþtirdiði saðlýk taramasýnda 21 hastayý muayene ederek, gerekli görülen ilaçlarý ücretsiz olarak verdi. Ayrýca Rahovça ve Prizren deki Sýrp ailelerinin Alman KFOR una yaptýðý talep üzerine Türk askeri, Alman KFOR uyla birlikte 70 kadar gýda paketini Sýrp ailelerine daðýttý. Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutanlýðý, hafta içerisinde de insani yardým faaliyetlerine devam etti. 28 Haziran 2007 tarihinde, Dragaþ ýn Brod köyünde; Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutanlýðýnda görev yapan Türk askeri doktorlarý tarafýndan, köy sakinlerine saðlýk taramasý yapýldý. devamý sayfa 7 de Bush ve Putin görüþmesinden Kosova çözümü çýkmadý Amerika Birleþik Devletleri Baþkaný George Bush ile Rusya Devlet Baþkaný Valdimir Putin arasýnda yapýlan iki günlük görüþme üzerine haber ajanslarý, Kosova konusunda çok sayýda fikir ayrýlýðý yüzünden net bir tutum ortaya çýkmadýðý ve konunun hala belirsizliðini koruduðunu duyurdular. Baþkan Bush ile Rusya Cumhurbaþkaný Vladimir Putin 2 Temmuz Pazartesi günü Maine de yaptýklarý görüþmede, Kosova konusu üzerinde de durdu, ancak görüþmede fazla bir ilerleme kaydedilmedi. Ulusal Güvenlik Danýþmaný Stephen Hadley görüþmede, ilerleme saðlayabilecek bir çözüm bulmak için, Avrupalý müttefikler ve Birleþmiþ Milletler çerçevesinde görüþmelere devam etme kararý alýndýðýný bildirdi. Her iki baþkan görüþmelerden sonra yaptýklarý basýn toplantýsýnda Kosova statüsü çözümü konusunda konuþmadýlar. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danýþmaný Stephen Hadley, iki baþkanýn birkaç düzeyde Kosova nihai statü çözümü konusunun görüþülmesi konusunda anlaþtýðýný kaydetti. ABD ve Rusya arasýnda Kosova diyalogunun resmi takipçileri iki ülke dýþiþleri bakanlarý olacak. Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin, Avrupa ya yerleþtirilecek füze savar sistemi konusunda karþý plan önerdi. Bush ailesinin Maine eyaletindeki evinde yapýlan görüþmelerden sonra Putin, füze kalkanýnýn Polonya ve Çek Cumhuriyetine yerleþtirilmesine gerek görmediðini açýkladý. devamý sayfa 7 te

2 Hoca, katkýlarýndan dolayý Türk Devletine ve TÝKA ya teþekkürlerini iletti ve bu proje ile köy sakinlerinin kanser riskinden kurtulduðunu, dolayýsýyla Türkiye nin katkýlarýyla endiþesiz ve saðlýklý bir geleceðe adým attýklarýný ifade etti. Törende yaptýðý konuþmada Kosova ve Kosovalýlarýn Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milletinin gözünde ve gönlündeki yerinin özel ve müstesna olduðunu belirten TÝKA Kosova Koordinatörü Metin Arslanbaþ çok deðerli bir konuþma yaptý: Sayýn Komutaným, Sayýn Prizren Belediye Baþkan Vekilim, saygýdeðer misafirler, deðerli basýn ve yayýn temsilcileri ve kýymetli, konuksever Jur sakinleri. Bu gün bu güzel havada ve ortamda hep birlikte mutlu ve onurlu bir günü yaþamaktayýz, paylaþmaktayýz. Katýlýmcýlarý þahsým ve TÝKA adýna sevgi ve saygýyla selamlýyor, bu anlamlý günde çoþkumuzu paylaþtýðýnýz için þükranlarýmý sunuyorum. Kosova nýn ve Kosovalýlarýn Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz ve türk milletinin gözünde ve gönlünde ki yeri özeldir, müstesnadýr. Bizler Kosovalýlarý kardeþlerimiz, akrabalarýmýz ve dostlarýmýz olarak deðerlendiriyoruz. Ýçme suyu projemiz ve bu çeþme de türk milletinin bugünlerde yardýma ve yatýrýma ihtiyaç duyan Kosovaya uzanan bir dostluk elidir,kardeþlik baðýdýr. Kosovanýn ikinci büyük köyü olan Jura iki güzel armaðanýdýr. Türk Ýþbirliði ve kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý (TÝKA) olarak, her geçen gün sayý ve çeþitlilikle artan TÝKA proje ve faaliyetlerimiz Kosova geneline yayýlmaktadýr. Eðitimden, saðlýða, tarýmdan hayvancýlýða, altyapýdan ortak kültür mirasýmýzýn korunmasý ve yaþatýlmasýna kadar kýsaca hayatýn her alanýna hitap eden 40 dan fazla projemiz tamamlanmýþtýr. Çok sayýda ve türde proje ve faaliyetlerimiz Kosova genelini kapsayacak þekilde sürdürülmektedir. Ýki hafta sonra ihalesini yapacaðýmýz Sinan Paþa Cami ve Priþtine Fatih Camii restorasyonlarý ve Mamuþa ya yeni modern bir ilköðretim okulu yapýmý gibi prestijli ve büyük projelerle TÝKA Kosova da vites büyütmektedir. Her alanda Türkiye bilgi ve tecrübesinin paylaþýlmasý için köprü misyonunu görmekteyiz. Bilindiði üzere dünya üzerinde gittikçe büyüyen bir problem alaný olan temiz ve saðlýklý içme suyunun azlýðý Kosova da su kaynaklarýnýn kýtlýðýndan ziyade saðlýklý bir alt yapýyla temiz su kaynaklarýnýn halka ulaþtýrýlmasýndaki eksikliklerden ve aksaklýklardan kaynaklanmaktadýr. Kosova nýn en büyük ikinci köyü olan Jur köyünün uzun yýllardýr hizmet vermekten eskimiþ ve asbestli borularla döþendiði için insan saðlýðýna son derece zararlý kanserojen maddesi içeren eski þebekesi yerine yeni bir içme suyu þebekesi inþa etme projesi çerçevesinde Jur köyünün bu en önemli ve hayati problemi çözülmüþtür. 140 bin avro yaklaþýk maliyeti olan proje, 26 Þubat 2007 tarihinde yapýlan ihaleyle avro gibi yaklaþýk maliyetin çok altýnda bir rakamla N.N. Ramiz Shehu N.T.P. Zýrza iþ ortaklýðýna ihale edilmiþtir. 13 Mart 2007 de yer tesliminin ardýndan çok kýsa bir sure içinde, 58 günde, çalýþmalar þirketin ve köy yetkililerinin ve sakinlerinin özverili ve uyumlu çalýþmalarý ile tamamlanmýþtýr. 11 Km uzunluðundaki boru baðlantýsý ile Jur köyü temiz ve saðlýklý bir içme suyuna kavuþturulmuþtur. Ayrýca köyün hýzla artan büyüme ve geniþleme süreci ve nüfus artýþý göz önünde bulundurularak 25 yýllýk içme suyu ihtiyacýný karþýlayacak biçimde G ü n c e l 2 Jur köyüne TÝKA dan su þebekesi, Türk Askerinden Mehmetçik Çeþmesi Mehmetçik Çeþmesi Jur halkýnýn gururu Çokuluslu Güney Tugayý Komutaný Tuðgeneral Uður Tarçýn Jur da büyük bir sevinç, halk en nihayet su þebekesi ve Mehmetçik Çeþmesi ile çaðdaþ bir yaþama adým attý inþa edilen yeni su þebekesiyle Jur köyünün en önemli problemi çözüme kavuþturulmuþtur. Ýyi iþ yalnýzca iyi baþlanmýþ, iyi niyetle devam eden iþ deðildir, iyi iþ baþlandýðý gibi, planlandýðý, öngörüldüðü gibi hýzlý, sorunsuz ve kaliteli tamamlanan iþtir. Kýsaca iyi iþ bana göre sadece proje baþlangýcýnda deðil özellikle sonuçta ilgililerin, yetkililerin ve özellikle taraflarýn birbirlerine içtenlikle özde ve sözde teþekkür ettiði ve kutladýðý iþtir. Bugün açýlýþýný gerçekleþtirdiðimiz projeler buna en güzel örnektir. Bu anlamda müteahhitlerimizi Reþat Krüeziu ve Ramiz Þehu yu, kontrolörümüz Galip Hoda yý, baþta Bedri Hoca olmak üzere köy yetkililerini huzurlarýnýzda bir kez daha tebrik ediyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. Beraber iyi bir iþ kotardýðýmýzý gönül rahatlýðýyla ifade ediyorum. Taraflarla olumlu iliþki ve ilgililerle uyumlu iþbirliðimiz sayesinde, kronikleþen, eskimiþ,artýk hastalýk saçan teknolojik ömrünü dolduran su þebekesi sorun ve ihtiyacýna TÝKA sayesinde kesin, saðlýklý ve kalýcý çözüm saðlanmýþtýr. Memnuniyetle ve onurla ifade etmeliyim ki, baþta sayýn komutaným, eþgüdüm ofisimiz, Türk taburumuz ve TÝKA olmak üzere, Türkiye kurumlarý olarak bizler, Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kendi alanlarýnda temsilcileri olarak, Kosova da tam bir koordinasyon içinde ve birbirinin faaliyetlerini destekler ve tamamlayýcý bir fonksiyon icra etmekteyiz. Burada bunun güzel bir örneðini yaþamaktayýz. Büyük önderimiz, devletimizin kurucusu ATATÜRK ün Yurtta barýþ, cihanda barýþ özdeyiþi bizlerin Kosova da da rehberimizdir. Bizler de Kosova da barýþ ve refahý, kalkýnmayý samimiyetle istiyoruz. Projelerimizin ve faaliyetlerimizin ana hedefi bu çabalarýnýza katkýda ve katýlýmda bulunmaktýr. Ýçme suyu þebekesi projemiz ve Türk çeþmesinin baþta Jur köyüne olmak üzere, Prizren e, Kosova ya ve Türkiye Kosova kardeþliðine, iþbirliðine ve iliþkilerine hayýrlý uðurlu olmasýný diliyorum. Projelerin gerçekleþmesinde ve açýlýþ töreninin yapýlmasýnda emeði geçen, katký ve katýlýmda bulunan kiþi ve kurumlarý bir kez daha tebrik ediyor, olumlu iliþki ve uyumlu iþbirliðimizin artarak devamýný diliyorum. Katýlýmcýlarý ve projenin mimarý TÝKA yý katkýlarýndan dolayý selamlayan Prizren Belediyesi Baþkan Vekili Ercan Þpat, Prizren Belediyesi nin de yöreye yönelik 40 bin euro deðerinde Výrmiça su þebekesi projenin olduðunu söyledi. Þpat, bu projenin de Prizren Belediyesi ile Türk Devleti nin iþbirliðinin en iyi göstergesi olduðunun altýný çizdi. Çokuluslu Güney Tugayý Komutaný Prizren Belediyesi Baþkan Vekili Ercan Þpat Tuðgeneral Uður Tarçýn ise, köy sakinlerinin saðlýðý için zarar arz eden su borularýnýn deðiþtirilmesinin önemine dikkati çekerken, Türkiye Cumhuriyeti nin, Türk Askerinin ve Kosova daki Türk kuruluþlarýnýn bu tür projelere ileride de devam edeceklerini ifade etti. Projede emeði geçen herkesi kutlayan Çokuluslu Güney Tugayý Komutaný Tuðgeneral Uður Tarçýn, Mehmetçik Çeþmesi nin Jur halkýna hayýrlý uðurlu olmasýný diledi. Konuþmalarýn ardýndan su þebekesi ve Mehmetçik Çeþmesi nin açýlýþý kesilen kurdeleyle törenli bir þekilde açýldý. Halk danslarý yaný sýra türkülerden oluþan programýn sonunda projede emeði ve katkýsý geçenlere teþekkür belgeleri sunuldu. Açýlýþýn sonunda katýlýmcýlara mütevazi bir kokteyl verildi. Kosova da savaþtan sonra içme suyu sorunlarý yaþanmakta. Bu sorun köylerde daha yüksek olup, merkezi ve yerel yönetimlerin yeterli mali kaynaklara sahip olmamasý nedeniyle içme suyu sorunu bu bölgelerde daha ciddi bir hal almakta. Jur köyü 8 bin kiþilik Arnavut asýllý nüfusuyla Projenin baþarýlý gerçekleþmesinde þirket sahiplerine takdir belgeleri daðýtýldý ve yirmi mahallesi ile Kosova nýn ikinci en büyük köyü sayýlýyor. Kanserojen riski taþýyan, özellikle ciðerlere solunum yoluyla ulaþmasý halinde insan saðlýðýna son derece zararlý asbestli borularýn kullanýldýðý eski þebeke yerine inþa edilen yeni þebeke, artýk yöre insanýna huzurlu ve saðlýklý bir gelecek sunuyor. Türk Askerinin köy merkezine inþa ettiði Mehmetçik Çeþmesi de köy sakinleri ve yöre halkýnýn serinlemesi, dolayýsýyla 1999 NATO müdahalesinden sonra Türk askerinin güvenliði saðlamada, altyapýnýn kalkýndýrýlmasý ve insani yardýmlarýnýn bir niþanesi olarak hatýra sembolü oluþturacak.

3 3 K o s o v a Güzel sözler Ahtisari nin paketini savunacaðýz Rusya nýn karþý çýkmasý ile bir ardýndan gündeme oturan yeni karar tasarýsýnda yer alan görüþmelerin baþarýsýzlýkla sonuçlanmasý durumunda Ahtisari planýnýn otomatikman uygulamaya konulmasý noktasý tartýþýlmaya devam ediyor. Sýrp tarafý bu noktayý kabul edilmez olarak nitelendirirken, Kosova tarafý ise bunun gerekliliðine vurgu yapan açýklamalarda bulunuyor. Belçika Dýþiþleri bakaný Karel de Gucht, Kosova statüsünün belirlenmesi için taraflar arasýnda yapýlacak olan yeni görüþmelerin ön koþulsuz yapýlacaðý açýklamasý Kosova siyasi parti liderleri ve milletvekilleri tarafýndan tepki ile karþýlandý. Kosova sürecinin uzatýlmasýný (sürüklenmesini) ve Marthi Ahtisari nin Kosova çözüm önerisinin bir kenara itilmesine izin vermeyeceklerini belirten, Baþkan Seydi, Kosova ya bu güne dek destek sunan devletlerle beraber yeni çözüm arayýþlarý içinde bulunacaðýz dedi. PDK Baþkaný Haþim Thaçi, ABD nin taraflar arasýnda görüþmelerin yapýlmasýný uygun görmesini prosedürün bir parçasý olarak deðerlendiriken, Biz uluslararasý toplum tarafýndan Kosova gerçeðinin resmileþme çalýþmalarýný destekliyoruz. Kosova nýn baðýmsýzlýðý için ek görüþmelerin yapýlmasý taraftarý deðiliz. Kosova nýn baðýmsýzlýða taþýyacak olan prosedür kararlarýný destekleyeceðiz dedi. PDK Meclis Gurubu baþkaný Yakup Krasniçi ise Kosova statüsüsün ertelenmesini anlamsýz olarak deðerlendirdi. Kosova ile ilgili yeni karar tasarýsýnda otomatikman ilkesinin çekilmesi durumunda Kosova Meclisi nin baðýmsýzlýðýný ilan etme hakký bulunduðunu ifade etti. Krasniçi, Kosova nýn baðýmsýzlýðýný ilan etmeliyiz. Bunun yanýnda da devletlerden tek taraflý olarak Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýmalarýný istemeliyiz dedi. Kosova Baþ müzakere heyetinin çalýþmalarýný da deðerlendiren Krasniçi, heyetin görüþmelere katýlma hakký olmadýðýný ve fesih edilmesi gerekliliðine dikkat çekti. Krasniçi, Bu güne dek görüþmelere katýlan siyasiler çalýþmalarýna ara vermelerinin zamaný gelmiþtir. Zaten onlarýn çalýþma süreleri Ahtisari nin Güvenlik Konseyi ne çözüm öneri paketini sunmasý ile tamamlanmýþtýr. Dört ay sürecek olan görüþmeler ardýndan Ahtisari nin önerisinin otomatikman kabul edilmemesi halinde görüþmelere katýlmamalýyýz dedi. Endonezya dan Sýrbistan a mesaj Wiraduyu, Kosova nýn da diðer eski Yugoslavya Cumhuriyetleri gibi baðýmsýzlýklarýný kazanmasý gerektiðini ve AB üye olmasý gerektiðini dile getirirken, Sýrbistan ýn da Kosova nýn baðýmsýzlýðýný tanýyýp AB deki yerini almasý gerektiðini söyledi. Endonezya Dýþiþleri Bakaný Hassan Wirayudu Kosova statüsünün belirlenmesi ile ilgili çarpýcý açýklamalarda bulundu. Wirayudu, The Jakarta Post gazetesine verdiði demeçte Kosova nýn da diðer eski Yugoslavya Cumhuriyetleri gibi baðýmsýzlýklarýný kazanmasý gerektiðini ve AB üye olmasý gerektiðini dile getirdi. AB ve NATO nun Kosova statüsünün belirlenmesi ile ilgili ivedi bir kararýn almasýnda acele etmemesi gerektiðini belirten Wirayudu, Sýrbistan ve Kosova nýn diðer eski sosyalist Yugoslavya ülkeleri ile AB çatýsý altýnda tekrar toplanacaktýr. Sýrbistan, Kosova nýn baðýmsýzlýðýný kabul etmediði için cezalandýrýlacaktýr. Oysa Sýrbistan ýn Kosova nýn baðýmsýzlýðýný kabul ettiði takdirde AB giriþi süresi de kýsalacaktýr. Sýrbistan, üye olmak için zaman harcamayacak ve en kýsa zaman içinde birlik içine dahil olacaktýr dedi. AB nin Kosova ile ilgili özel bir duruma tekabül ettiði tutumunu desteklediðini belirten Wirayudu, Kosova nýn baðýmsýzlýðý eski sosyalist Yugoslavya ülkelerine verilen baðýmsýzlýðýn devam niteliðinde olduðunu ifade etti. Kosova nýn baðýmsýzlýðý uluslararasý iliþkilerinde sui generis a tekabül ettiðini belirten Wirayudu, dünyada bölücü örgütleri durdurmanýn zorluðuna dikkat çekti. Wirayudu Endonezya, BM Beyannamesi ile korunan bir egemen devletin parçalanmasýný kabul etmesi þu an mümkün gibi gözükmemektedir. Eðer BM Güvenlik Konseyi egemen ve baðýmsýz bir devletin var oluþunu kabul eder ise, bu eylem dünyada bölücü eylemlerin durmasýna olumlu etki edecek dedi. Bozulan dostluktan sonraki nefret, meyvelerin en öldürücüsüdür. (G. E.LESSÝNG) Statü için þartlý görüþme istenmiyor Statünün 4 ay ertelenmesinden sonra Kosova sorunu ile ilgili fikir ayrýlýklarý daha da derileþiyor. Kosova nýn baðýmsýzlýðýný destekleyen batýlý devletlerin Kosova ile ilgili hazýrladýðý son karar tasarýsý da Rusya tarafýndan kabul edilmedi. Rusya, sonucu önceden belli olan görüþmelere karþý olduðunu belirtirken, görüþmelerin baþarýsýzlýkla sonuçlanmasý halinde Ahtisari planýnýn otomatikman yürürlüðe girmesi noktasýnýn kaldýrýlmasý isteðini dile getirdi. Kosova statüsünün 4 aylýk bir ertelemeye tabii tutulmasýna raðmen Kosova statüsü ile ilgi çalýþmalar tam gaz devam ediliyor. ABD nin baþýný çektiði Güvenlik Konseyi üyelerinin Kosova sorunu ile ilgili üçüncü önerisi de Rusya tarafýndan beðenilmedi. Güvenlik Konseyi ne sunulan bu son öneride iki taraf arasýnda yapýlacak görüþmelerin olasý baþarýsýzlýkla sonuçlanmasý halinde belli bir zaman sonra Ahtisari nin önerisi otomatikman uygulamaya konulacak hükmü içinde bulunuyordu. Rusya tarafýndan dile getirilen veto tehdidi ardýndan iki taraf arasýnda 120 gün süre zarfý içinde yapýlacak olan görüþmelerin baþarýsýzlýkla sonuçlanmasý halinde otomatikman Ahtisari planýnýn uygulanacaðý bölümünün deðiþtirilmesi bekleniyor. BM Güvenlik Konseyi dönem baþkanlýðýný yürüten Belçika da bunu doðrular açýklamalarda bulundu. Belçika Dýþiþleri bakaný Karel de Gucht, Brüksel de Sýrbistan Dýþiþleri Bakaný Vuk Yeremiç ile gerçekleþtirdiði görüþme sonrasý yaptýðý açýklamada uluslararasý toplumun Priþtine ile Belgrat arasýnda yapýlacak olan yeni görüþmelerin hiçbir þartta baðlanmadan yapýlmasýnýn tartýþýldýðýný ifade etti. Bu fikri sadece Belçika nýn paylaþmadýðýný belirten De Gucht, fikrin birçok Güvenlik Konseyi üyesi tarafýndan da desteklendiðini belirtti. Taraflar arasýnda yeni görüþmelerin yapýlmasýndan yana olduklarýnýn altýný çizen Belçika Dýþiþleri Bakaný, dört aylýk zaman diliminden sonra Kosova için bir çözüm bulunmasý gerekliliðine iþaret etti. De Gucht, Görüþmelerin baþarýlý bir þekilde yapýlmasýný istiyorsak, görüþmeler baþlamadan önce sonucun ne olacaðý ile ilgili þimdiden konuþmanýn yanlýþ olduðunu düþünüyorum. Dört aydan fazla sürmeyecek görüþmelerden yana olduðumuzu tekrarlýyorum. Bu süre içinde, sonucu önceden belirlenmemiþ görüþmeler yapýlacaktýr dedi. Sýrbistan Dýþiþleri Bakaný Vuk Yeremiç, De Gucht ile görüþme sonrasý yaptýðý açýklamada Kosova nýn baðýmsýzlýðýný hiçbir zaman kabul etmeyeceklerini tekrarladý. Rusya Dýþiþleri bakaný Sergey Lavrov geçenlerde, yaptýðý açýklamasýnda görüþmeler öncesi nasýl sonuçlanacaðý bilinen bir dizi görüþmenin yapýlmasýna gereksinme olmadýðýný söylemiþti. Kosova statüsünün belirlenmesi ile görevlendirilmiþ olan Kosova Baþ müzakere heyeti iki haftadan beri bir araya gelmedi. Kosova tarafý görüþmeler ile ilgili sessizliðini koruyor. Baþkan Fatmir Seydiu, Kosova UNMIK Yöneticisi Rüker ile yaptýðý görüþme ardýndan açýklama yapmaktan kaçýnýrken, Baþkanlýk bürosu tarafýndan basýna yayýnlanan bildiride Ahtisari nin paket önerisinin desteklediði bildirildi. PDK ve ORA milletvekilleri Kosova Meclisi nin son toplantýsýnda Kosova statüsünün ertelenmesi ile bundan çýkacak sonuçlarýn meclis gündemine alýnmasýný talep ettiler.

4 Baþbakan dan þirketlere destek Baþbakan Çeku, Kosova ekonomisinin geliþimi için küçük ve orta ölçekli þirketleri desteklediklerini ve bundan sonra da kurulacak þirketleri desteklemeye hazýr olduklarýný söyledi. Kosova nýn þu anda en büyük problem ekonominin çað atlayamamasýdýr. Ekonominin geliþimi için yýllardýr yürütülen çalýþmalar bir sonuç vermedi. Son günlerde özellikle statünün ertelenmesi sonrasý ekonomi ile ilgili çalýþmalar hýzlanmýþ bulunuyor. Geçtiðimiz günlerde Priþtine de küçük ve orta ölçekli þirketlerin kurulmasý, geliþmesi ve desteklenmesi ile ilgili bir yuvarlak masa toplantýsý düzenlendi. Toplantýsý Kosova nýn önde gelen iktisatçýlarýnýn yanýnda Baþbakan Agim Çeku, Ticari ve Endüstri Bakaný Buyar Dugoli, Priþtine Avrupa Yeniden kalkýnma ajansý þefi Thierry Bernard-Guele ve diðer konuklarýn katýlýmý ile yapýldý. Kosova nýn ekonomik geliþimi ile ilgili program hakkýnda açýklamalarda bulunan Çeku, hükümetinin Kosova ekonomisinin geleceði için küçük ve orta ölçekli þirketleri destekleyeceðini belirtti. Çeku, Orta ölçekli sektörde gözle görülür artýþlar gözlerden kaçmamaktadýr. Geçen yýl Kosova ekonomisi %3 lük bir artýþ gösterdi. Bu artýþ özel sektör gelirleri, küçük ve orta ölçekli þirketlerin katkýlarýyla gerçekleþebildi dedi. Hükümetinin ekonomi ile ilgili çalýþmalarýna da deðinen Çeku, somut planlar üzerine çalýþmalarý yoðunlaþtýrdýklarýný belirtirken, Kosova nýn karþýlaþtýðý sorunlarý çözmek için çabaladýklarýný ifade etti. Kosova küçük ve orta ölçekli þirketlerin kurulmasý ile ilgili ajans çalýþmalarýný deðerlendiren Çeku, yeni küçük ve ortak ölçekli þirketlerin kurulmasýný ile ilgili özel sektöre yardýmda bulunacaklarýný belirtti. Kosova Ticari ve Endüstri Bakaný Buyar Dugoli, Kosova statüsünün hala belirlenmemesinin bakanlýk çalýþmalarýný olumsuz etki etmediðini belirtirken, çalýþmalarýný küçük ve orta ölçekli þirketlerin desteklenmesi ile sürdüreceklerini ifade etti. Dugoli, Kosova da küçük ve orta ölçekli þirketlerin geliþmesi yalýnýz Kosova için deðil bölgenin ekonomik geliþmesi için de önemli olduðunu belirtti. Diðer taraftan, Priþtine Avrupa Yeniden Kalkýnma ajansý þefi Thiery Bernard Guele küçük ve orta þirketlerin dünyanýn bir çok ülkelerinde o ülkenin ekonomi geliþmesinde önemli yapý taþý olduðunu hatýrlatýrken, bu þirketlerin çevresinde de çok sayýda genci barýndýrdýðýný söyledi. Guele, Biz ortaklaþa çalýþmalar ile ekonomiyi geliþtirmeliyiz. Ayný zamanda bölgenin mevcut ortaklaþa ekonomik geliþmesi ile konularýný da ele almalýyýz dedi. Avrupa Birliði tarafýndan yapýlan bir açýklamada Avrupa Yeniden Kalkýnma Ajansý, Kosova kurumlarý ile ortaklaþa Kosova nýn ekonomik geliþmesi ile yeni iþ yerlerin açýlmasýnýn destekleneceði bildirildi. Kosova Ticari ve Endüstri bakanlýðý tarafýndan yapýlan açýklamada 2003 yýlýnda 28 bin, 2004 yýlýnda 39 bin, 2006 yýlýnda 55 bin, 2007 yýlýnda 59 bin þirketin bakanlýða kaydýný yaptýrdýðý bildirildi. K o s o v a 4 Polt: ABD ile Sýrbistan arasýnda savaþ yoktur ABD nin Kosova statü sürecine aðýrlýðýný koymasý ve Kosova nýn baðýmsýzlýðýný desteklemesi Sýrplar tarafýndan endiþe ile izleniyor. Polt, Koþtuniça nýn ABD nin Sýrbistan ile bir savaþ hali içinde olduðunu dile getirmesini eleþtirirken, Sýrbistan ýn ABD nin dostu olduðunu ifade etti. Kosova nýn en büyük destekçisi olan ABD nin son yýllarda Kosova ile ilgili izlediði politika Sýrbistan tarafýndan endiþe ile takip ediliyor. Son günlerde Kosova nýn baðýmsýzlýðý ile ilgili yapýlan açýklamalarý Sýrbistan Baþbakaný Voyislav Koþtuniça sert bir dille eleþtirdi. Koþtuniça, ABD nin Kosova nýn baðýmsýzlýðý ile ilgili yaptýðý açýklardan duyduðu rahatsýzlýðý dile getirirken, ABD nin bu tutumunu Sýrbistan ile savaþ olarak deðerlendirdi. Koþtuniça, Bütün dünyanýn önünde Kosova için yeni bir savaþ patlak vermiþ bulunuyor. Savaþ dünyanýn büyük bir gücü ABD ile Sýrbistan arasýnda cereyan ediyor dedi. ABD Belgrat büyükelçisi Maykýl Polt Baþbakan Koþtuniça nýn ABD ile ilgili yapmýþ olduðu açýklamalarý tepki ile karþýladý. ABD nin Sýrbistan ýn bir dostu olduðunu belirten Polt, ABD nin Sýrbistan ile savaþmak diye bir gayesinin bulunmadýðýný ifade etti. Polt, Ýki ülke arasýnda kimi bazý konularda sorunlar bulunmaktadýr. Bu sorunlar dýþýnda hiçbir savaþ yoktur dedi. Ýki ülke arasýnda çok sayýda konu üzerinde hem fikir olduklarýný belirten Polt, bunlarýn arasýnda iþbirliði programlarýnýn bulunduðunun altýný çizdi. Polt, Amacýmýz Sýrbistan vatandaþlarýnýn hayallerinin gerçekleþtirilmesine yardýmcý olmaktýr. Her bir mücadele için iki taraf gerekiyor. Biz bu konuda yalýnýz bir tarafý yanýmýzda görüyoruz dedi. Diðer taraftan Sýrbistan Baþbakaný medya danýþmaný Sýrcan Curiç, Baþbakan Koþtuniça nýn konuþmasýný desteklerken, Kosova ya verdiði desteði kestiði zaman ABD ile dostluk kurabileceklerini ifade etti. Curiç, Son günlerde kimi bazý Amerikan yönetici Sýrbistan ýn ABD nin bir dostu olduðunu yönünde açýklamalarda bulunuyor. ABD, son yýllarda Sýrbistan ýn bir parçasýný Arnavutlara vermek istemektedir. Bu hareket dostlukla baðdaþmadýðý açýktýr. Burada da bir dostluktan bahsetmek hayalden baþka bir þey deðildir dedi. Baðýmsýzlýk Tunelinin açýlýþý daha 120 gün ertelendi Sayý:384 KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ H a f t a l ý k g a z e t e Sahibi ve Genel Müdürü: Mehmet BÜTÜÇ Ýç Haberler: Fevzi KARAMUÇO Kültür: Ýskender MUZBEG Yayýn Koordinatörü: Taner GÜÇLÜTÜRK Balkan ve Ankara Muhabiri: Erhan TÜRBEDAR Gilan Muhabiri: Celal MUSTAFA Mamuþa Muhabiri: Suphi MAZREK Kadýn: Sezen HASKUKA Gençlik: Sinem ÞÝÞKO Çocuk Sayfasý: Eda BÜTÜÇ Spor: Ýsmail MAKASÇÝ Luan MORÝNA Mizanpaj: Eren BÜTÜÇ Yazýlarda ortaya atýlan fikirler, yazarlara aittir. Gazetemizin resmi görüþü deðildir. Yazýlarýn sorumluluðu yazarlara aittir. Adres: Adem Yaþari No: 8, Prizren/Kosova Tel Fax: (0) Banka: Raiffeisen Bank Yeni Dönem Hesap No: Baský: SIPRINT basýmevi Prizren Yeni Dönem Kosova Türk Medyasý yayýnýdýr. Yeni Dönem KTM Þirketi Danýþma Kurulu: Fikri Þiþko (Ýl Mahkeme Yargýcý) Refki Taç (Avukat, Uluslararasý Hukuk Uzmaný) Cemil Luma (Esnaf ÝE Derneði Baþkaný) Zeynel Beksaç (Türkçem Dergisi Sahibi) Agim Rifat Yeþeren (Belediye Kamu Avukatý) Levent Koro (UNDP Ekonomi Uzmaný) Elsev Brina (Türk Dili Öðretmeni)

5 5 Bush Putin görüþmesinden beklentiler Kosova nýn geleceði ile ilgili dönüm noktasý olarak görülen Bush Putin görüþmesi yapýlmadan önce tartýþýlmaya baþlandý. Görüþmede Kosova statüsü ile ilgili bir karar alýnýp alýnmayacaðý tartýþýlmaya baþlandý. Bu konuda farklý fikirleri ortaya atýlmaya baþlandý. Herald Tribune gazetesine göre Bush - Putin görüþmesinde ana noktasýný beklendiði gibi Irak, Ýran ve savunma füzelerinin deðil Kosova nýn olacaðýný yazdý. Gazeteye göre, Baþkan Bush un görüþmede Kosova statüsü ile ilgili somut adým atýlmasý için diretmesi ve Kosova ile ilgili Güvenlik Konseyi nde Kosova ile ilgili karar alýnmadýðý takdirde ortaya çýkacak olumsuzluklara da iþaret edeceði ifade ediliyor. Washington Post gazetesine göre iki baþkan arasýnda yapýlacak görüþmenin gündeminin bilinmediðini yazdý. ABD siyasi yorumcularýna göre Baþkan Bush ile Putin aralarýnda var olan soðuk iliþkilerin giderilmesi için çaba gösterecekler ama bu çabalar sorunlarý çözmek için yeterli olmayacaktýr. Büyük Britanya nýn ünlü siyasi yorumcusu Tim Yudah, Bush - Putin arasýnda Kosova için anlaþma saðlanamayacaðýný belirtirken, Ýki baþkan arasýnda yapýlacak görüþmede Kosova için anlaþmaya varýlacaðýna inanmýyorum dedi. Almanya Dýþiþleri Bakaný Frank Valter Staynmayer Deutsche Wele kanalýna verdiði demeçte Kosova statüsünün belirlenmesinin belirsiz bir zamana dek ertelenemeyeceðini belirtirken, Kosova statüsünün belirlenmemesi Kosova da denetim altýna alýnamayacak þiddet olaylarýna yol açacaðýný ifade etti. ABD Dýþiþleri bakaný danýþmaný Rosemary Di Caprio, BBC kanalýna verdiði bir demeçte Bush - Putin K o s o v a Bush ve Putin görüþmesinden Kosova çözümü çýkmadý Baþkan Bush ise bu iki ülkenin, füze kalkaný planýnýn asli parçasý olduðunu söyledi. Ancak Bush, Putin in planýný tümüyle reddetmeyerek bunu çok ciddi ve deðiþik bir buluþ olarak gördüðünü bildirdi. Putin in planý, NATO ve tüm Avrupa ülkelerinin projeye katýlmasýný ve füze kalkanýnýn bazý bölümlerinin Azerbeycan da ya da gerekirse Rusya nýn güneyinde kurulmasýný öngörüyor. Ýki lider, Ýran ýn nükleer faaliyetlerini sýnýrlama konusunda ise daha fazla görüþ birliði içinde göründüler ve bu konuda Güvenlik Konseyi yle birlikte çalýþma sözü verdiler. Görüþmeye eski Baþkan George Bush ve eþi Barbara ev sahipliði yaptý. Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin, geride Kosova, Ýran ve füze kalkaný konularýnda çözülemeyen bir anlaþmazlýk, tekrar devlet baþkaný olmayacaðýna dair verilen bir teyit ve Amerikan sularýndan yakalanmýþ bir balýk býrakarak ABD den ayrýldý. Amerikalýlarýn yazlýðýnda gerçekleþen görüþmede iki lider de birçok konuda geri adým atmazken, haber ajanslarý ziyareti Putin in üstünlüðüyle sona erdiði yorumlandý. Amerikan ýn Sesi Radyosu ise, haberi Kosova ABD Diplomasisini Zorluyor baþlýðýyla yayýnladý. Haber, gözlemcilerin bu raporu uygulamadaki gecikmenin, Amerika ile Avrupa Birliði arasýndaki iliþkileri gerebileceði þeklinde yorumladýklarýný yazýyor. Ahtisaari, NATO nun Kosova da barýþý koruma ve hükümetini denetleme görevlerini Avrupa Birliði nin üstlenmesini istiyor. Yunanistan ýn Washington Büyükelçisi Alexandros Mallias ayný zamanda bir Balkan uzmaný.yunan büyükelçi, Güvenlik Konseyi nin onayý olmadan Avrupa Birliði nin Kosova da bu görevleri üstlenemeyeceðini söylüyor: Güvenlik Konseyi nin tüm daimi üyelerinin uzlaþmasý lazým. Bu nedenle, Rusya yý bu iþe razý etmek ve çözüme dahil etmek gerekir. Kosova esasýnda bir Avrupa sorunudur. Kosova Avrupa üzerinde ve Avrupa sahnesinde yer alan bir topraktýr. Amerikalýlarla Avrupalýlar, Kosova nýn baðýmsýz olmasý gerektiðine inanýyor. Ancak Steven Meyer, eðer gecikmeler devam ederse, bu konudaki görüþbirliðini kaybetme tehlikesinin doðacaðýný ve egemen bir devletin topraklarýndan bir bölümünde baðýmsýz devletin kurulmasýna karþý çýkanlarýn olabileceðine iþaret ediyor. Bu görüþtekiler, kaygý verici bir örnek oluþturmaktan kaçýnmaya çalýþýyor. MESK her geçen gün büyüyor görüþmesinde Kosova ile ilgili iyimser olduðunu dile getirdi. Caprio Bu bileþik sorunun kýsa bir zaman içinde çözülmesi için etkinliklerimizi sürdüreceðimizi söyleyebilirim dedi. Rus diplomatlar konu ile ilgili yaptýklarý açýklamalarda Kosova sorunun kýsa bir zaman diliminde belirlenemeyeceðini dile getirdiler. Putin in danýþmaný Sergei Prihodko, Putin in Bush ile yapacaðý görüþmede Belgrat ile Priþtine arasýnda görüþmelerin sürmesini dile getirteceðini ifade etti. Prihodko, Rusya nýn BM Güvenlik Konseyi nde Kosova ile ilgili yeni kararý veto edeceði ile ilgili her hangi bir açýklamada bulunmadýðýný söyledi. Kremlin Basýn sözcüsü Dimitri Peskov, iki ülke arasýnda anlaþmazlýðýn Kosova ve savunma rokett sisteminden kaynaklandýðýný ifade etti. Rus gazetesi Moskovski List ABD ile Rusya liderlerinin bir araya gelmelerini büyük bir baþarý olarak nitelendirdi. ABD Ukrayna büyükelçisi Steven Pifer, ABD ile Rusya arasýnda son yýllarda cereyan eden soðuk iliþkilerin düzeltilmesi için güzel bir olanak olduðunu ifade etti. Kosova müzakere heyeti üyelerinde Baþkan Bush un Putin e Kosova nýn baðýmsýzlýðýný kabul ettirebileceði inancý hakim. Kosovalý siyasiler Bush un Tiran ziyareti sýrasýnda Kosova nýn baðýmsýzlýðý hakkýnda yaptýðý açýklamayý göz önünde bulundurarak bu fikri ortaya atýyorlar. Sýrbistan yöneticileri ise Bush - Putin görüþmesinin Sýrbistan ýn egemenlik ve toprak bütünlüðünün korunmasý ile sonuçlanacaðý fikrini ortaya atýyorlar. Koþtuniça, Kosova için bu güne dek yapýlan görüþmelerin bir daha deðerlendirilmesi ve ileride yeni adýmlarýn atýlmasýnda çok önemlidir dedi. ABD ve Rusya, Bush ile Putin arasýnda yapýlacak görüþmede büyük kararlarýn alýnmasýnýn beklenmediðini belirtirken, formal olmayan bir görüþme olarak deðerlendiriyorlar. Kremlin basýn sözcüsü Dimitri Peskov, Görüþmeden büyük kararlar beklemiyoruz. Dost dosta karþýlaþtýðýmýz sorunlarý açýklama ve bunlara çözüm bulmaktýr dedi. Rusya baþkaný Vladimir Putin, ABD ye hareket etmeden önce dostluk mesajlarý verirken dostu Bush ile dostluk görüþmesinde bulunacaðýný dile getirdi. Kosova da protesto yürüyüþü Kosova ya baðýmsýzlýk tanýnmasý sürecinin týkanmasýný protesto etmek için binlerce Kosovalý sokaklara döküldü. Kendin Karar Ver Hareketi tarafýndan Priþtine de tertip edilen protesto yürüyüþünde Kosova Müzakere Heyeti, Birleþmiþ Milletler Kosova Misyonu (UNMIK) ve Ahtisaari paketi protesto edildi. UNMIK ve Kosova Müzakere heyeti aleyhine sloganlar atan göstericiler, Kosova hükümet binasýna tuvalet kaðýtlarý attý. Protesto yürüyüþü nedeniyle Priþtine kent merkezinde tüm caddeler trafiðe kapatýlýrken, kamu binalarý çevresinde emniyet güçleri tarafýndan sýký önlemler alýndý. Protesto yürüyüþü çerçevesinde gerçekleþtiren diðer bir eylem, þehrin merkezindeki tiyatro binasý önünde, temsili olarak baþlarý yerine kabak koyulan Kosova Müzakere Heyeti üyelerinin sandalyelerde oturtulmalarýydý. Önce kabaklarýn kapaklarý açýlarak, müzakere heyetinin oluþturduðu Kosova liderlerinin temsili olarak beyinleri incelendi, daha sonra kuklalar tekmelendi. Burada bir konuþma yapan Kendin Karar Ver Hareketi nin liderlerinden Glauk Konjufca, Kosova Müzakere Heyeti nin aldýðý kararlarýn halka zarar verdiðini savundu ve Kosova nýn kendi kaderini referandum yoluyla tayin etmesi gerektiðini belirtti. Daha sonra UNMIK binasýna doðru yol alan göstericiler, UNMIK binasýnýn avlusuna Ahtisaari nin çözüm paketini temsilen bu paketi al Prizren in Bistriça açýk hava sinemasýnda 27 Haziran Çarþamba akþamý MESK Kosova Çok Uluslu Derneði konser verdi. Türk, Arnavut, Boþnak ve Rom halk danslarý gösterileri yaný sýra þarký ve türkülerin de icra edildiði konser kalabalýk bir seyirci izleyicisinin beðenisini topladý. MESK Çok Uluslu Derneði nin yüzün üzerinde üyeden oluþan üç ayrý ekibi ve Þarski Behar Kültür Sanat Derneðinin halk danslarý seyirciler tarafýndan dakikalarca alkýþ aldý. Konserde ilk defa derneðin en küçük üyeleri sahne aldý. Konserde birkaç dilde þarkýlar söylenirken, konserin sonunda çekilen halaya seyirciler de katýldý. MESK Çok Uluslu Derneði, 28 Haziran Perþembe günü Þarski Behar Kültür Sanat Derneðiyle birlikte Bosna Hersek yolculuðuna çýktý. Her iki dernek Sarayevo, Bihaç ve Yablaniça da konserler verecek. yazýlý karton kutuyu attý. Eylem sýrasýnda polis binayý koruma altýna alýrken, göstericilere herhangi bir müdahalede bulunmadý. Kendin Karar Ver Hareketi nin karargahý önünde baþlayan ve birkaç bin kiþinin katýldýðý protesto yürüyüþünde, son dönemlerde kamu binalarýndan Arnavut bayraðýnýn kaldýrýlmasýný protesto etmek amacýyla, merkezdeki bir binaya dev boyutlarda Arnavut bayraðý da çekildi. Protesto yürüyüþü olaysýz þekilde sona erdi. (ÝHA)

6 Türkiye deki terör Kosova da kýnandý Bizler, PKK hainlerine karþý savaþan, þanlý Türk Silahlý Kuvvetlerimizin her zaman yanýnda olacaðýz ve her çeþit desteði vermeye hazýrýz diyen Derviþ, konuþmasýný þöyle sürdürdü: Türk Silahlý Kuvvetleri, kurucusu Atatürk ün ilke ve düþünceleri üzerine yetiþtirilmiþtir. Atatürk ilke ve düþüncelerine sadýk olan bütün Türk Topluluklarý yenilemez ve parçalanamaz. Atatürk ilke ve düþüncelerini benimsemiþ olan her Türk ayný düþünür. Büyük Türkiye Cumhuriyetini yaþatmak için Atatürk ün dediklerini yerine getirmeye her zaman hazýrdýr diyen Derviþ, her Türk çocuðuna vataný için þehit olmak bir þeref olduðunu, bu yüzden de Türk annelerinin askere giden çocuklarýna vatanlarý için kurban olsun diye kýna yaktýklarýný ifade etti. Atatürk ün kurduðu Türkiye Cumhuriyetinin gölgesinde Balkanlardaki Türklerin de ayakta durduðunu ifade eden Derviþ, Türkiye Cumhuriyeti Balkanlarda geleneklerimizin, eðitimimizin, Türkçe mizin güvencesidir. Bu topraklarda Türkçe eðitimi, gelenekleri ve Türk dili yoksa bizler de yokuz. Türkiye Cumhuriyetinin parçalanmasý benim Balkanlarda eðitimimin, geleneklerimin ve Türkçe min de yok olmasý demektir dedi. Derviþ konuþmasýný, bugün Türkiye de PKK terörüne karþý savaþýrken þehit düþen Türk evlatlarýnýn, ayný zamanda Balkanlarda Türkçe mizin korumak için þehit düþtüklerinin altýný çizerek sonlandýrdý. PKK terörünü sert bir dille kýnayan Derviþ, Türkiye ve dünyada teröre bir an önce son verilmesini istedi. Bizler Türkiye de þehit verenlerin gurur ve onuruyla yetiþtik diyen Esnaf Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Cemil Luma, kendisi gibi tüm Kosovalý Türklerin, büyüklerinin Allah baþýmýzdan Türk Devletini ve askerini Gilan lýlar Türkçe nin resmiyetini kutladý Gilan Belediye Meclisi tarafýndan Gilan Belediyesinde Türkçe nin resmi kullanýmda dil olarak kabul edilmesi nedeniyle 28 Haziran tarihinde kutlama düzenlendi. KDTP Gilan-Doburçan Þubesi Baþkaný Refike Sulçevsi, Düþünce dili yaratýr. Dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan biri, anadilimizde düþünme alýþkanlýðýný kazandýrmak ve kimliðimize sahip çýkmaktýr dedi ve Gilan da Türkçe nin resmiyetine destek olanlara teþekkürlerini iletti. Ýnsanlar arasýnda iletiþimde dilin önemine ve dilin sahip çýkýlmasý gereðine iþaret eden KDTP Gilan-Doburçan Þubesi Baþkaný Refike Sulçevsi, dil ve kültür arasýnda sýký bir bað olduðunu, Kosovalý Türklerin Türkçe ye, Türk kültürüne ve Türkçe eðitime önem verilmesi gerektiðinin altýný çizdi. KDTP Gilan- Dobýrçan Þubesi tarafýndan 5 Nisan 2007 tarihinde alýnan karardan sonra Türkçe nin, Gilan Belediyesinde resmi kullanýlmasý için müracaat edildiðini kaydeden Sulçevsi, Türkçe nin 14 Haziran 2007 tarihinden itibaren Gilan Belediyesi sýnýrlarý içerisinde, Gilan Belediye Meclisinin oy birliðiyle almýþ olduðu kararýyla, resmi olarak kullanýlacaðý ilan ettiðini belirtti. Sulçevsi, bu kararýn, sadece Gilan ve Doburçanlýlarý deðil tüm Kosova Türklerini memnun ettiðini ifade etti. Kutlamaya Türkiye Eþgüdüm Ofisi Þefi Volkan Türk Vural, Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutaný Binbaþý Kerim Acar, Gilan Belediye Ast Baþkaný Liriye Kaytazi, Gilan Belediye Meclisi parti temsilcileri ve çok sayýda davetli katýldý. Gilan Belediyesi adýna kutlamaya katýlan baþkan yardýmcýsý Liriye Kaytaz, Gilan da Türkçe nin her zaman kullanýldýðýný ve kullanýlacaðýný söyledi. Gilan da Türkçe zaten resmi dildi, meclis olarak bunu sadece onayladýk diyen Liriye Kaytaz, Arnavutlarýn Türklerle ortak bir tarihi ve akrabalýklarý olduðunu hatýrlattý. G ü n c e l 6 eksik etmesin dualarýyla büyüdüðünü anlattý. Kosova Türklerin Türkiye de yaþanan terör olaylarý kýnadýðýný söyleyen Luma, Türkiye nin terörle mücadelede vermiþ olduðu çabaya her türlü desteði sunmaya hazýr olduklarýný dile getirdi. Luma, bu toplantýnýn daha geniþ çaplý düzenlenmesi gerektiðini ve ayný tepkiye diðer sivil toplum kuruluþlarýmýzýn da katýlmasý gerektiðine dikkati çekti. Yeni Dönem Kosova Türk Medyasý Sahibi Mehmet Bütüç, Türkiye de þehit düþenlerin acýsýyla Kosovalý Türklerinin de yüreklerinin parçalandýðýný ifade etti. Terörle mücadelede birlik ve beraberliðin önemine dikkati çeken Bütüç, bugüne kadar anavatan tarafýndan Kosova Türklerinden birlik ve beraberlik istendiðini, geçenlerde Edirne Trakya Üniversitesinin kuruluþ yýl dönümü kutlamalarýnda Kosova Türklerinin anavatandaki soydaþlarýna Türk vatanseverliði ve birlik- beraberlik çaðrýsýnda bulunduðunu söyledi. Kosova Türklerinin her zaman milli bilinç ve deðerlerinin savunucusu olduklarýnýn altýný çizen Bütüç, Balkanlý Türkler bu bilinç ve hassasiyetle gerekirse her yýl Türkiye ye NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer in Kosova ya konuþlandýrýlacak Avrupa Birliði Polis Gücü nde Kýbrýslý Rumlarýn yer almasý talebine Ankara karþý çýkarken, Türk polisi Kosova da emniyetten sorumlu ikinci önemli kademenin sorumluluðunu üstlendi. Önceki yýl Kosova polis güçlerini eðitmek üzere Kosova ya gönderilen Emniyet Müdürü Reþat Tekinbaþ, Birleþmiþ Milletler Barýþ Misyonu nda genel müdür yardýmcýlýðý görevine getirildi. Tekinbaþ, 45 ülkeden 3 bin polis ile 11 bin Kosovalý polise amirlik yapýyor. BM nin açtýðý sýnavý kazanan Tekinbaþ, 2005 te görev yaptýðý Diyarbakýr dan Kosova ya giderek Barýþ Misyonu nda göreve baþladý. Tekinbaþ, kýsa sürede idarecilik görevine yükselerek, Kosova UNMIK þefinin önerisi ile personel ve idari iþlerden sorumlu genel müdür yardýmcýlýðý görevine getirildi. birer Atatürk yetiþtirmeye hazýrdýr dedi. Bütüç, Türkiye nin yýllarca parçalanmaya çalýþýldýðýný ama bunu hiç kimsenin baþaramayacaðýný vurguladý. Zübeyde Haným Kosova Türk Kadýnlar Derneði Eþ Baþkaný Vildan Cibo, þehit düþenlerle ilgili konuþmasýný duygulanarak gözyaþlarýyla noktalandýrdý. Rumeli Türk Tiyatro Sanatçýlarý Derneði Baþkaný Etem Kazaz, derneði ve üyesi olduðu Prizren Kültürevi Nafis Gürcüali Türk Tiyatrosu adýna, son dönemlerdeki terör olaylarýný kýnarken, þaire Özcan Micalar la birlikte terörü þiirlerle lanetlediler. Toplantýda Priþtine nin Gerçek Kültür Sanat Spor Derneði Baþkaný Zeynelabidin Ustaibo nun terörü kýnama mesajý okunurken, devamýnda Filizler Derneði üyeleri tarafýndan hazýrlanan türkü ve þiirlerden oluþan program sunuldu. Aksu Dýrvar ýn okuduðu Ýstiklal Marþý ile söylenen milli þarký ve türküler katýlýmcýlara duygulu anlar yaþattý. Kosova emniyetinin yetkileri Türk müdürüne geçti Türkiye Cumhuriyeti Emniyet Genel Müdürlüðü, Birleþmiþ Milletler barýþ misyonlarýna en fazla destek veren ülkelerin baþýnda geliyor. Liberya dan Burundi ye, Doðu Timor dan Haiti ye, Ýsrail e, Sierra Leone ye birçok ülkede Türk polisi Birleþmiþ Milletler Barýþ gücünde görev yapýyor. Türkiye 43 yýl aradan sonra Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi ne üye olmaya hazýrlanýyor yýlýnda toplanacak BM 68. Genel Kurulu nda geçici üye seçilebilmek amacýyla Ankara ataða geçti. Türkiye nin BM Güvenlik Konseyi ne seçilebilmesinde Türk polisinin BM de aldýðý görevler önemli rol oynayacak. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, geçtiðimiz yýllarda Güvenlik Konseyi ne seçilebilmek amacýyla Türk polisinden ve Genelkurmay Baþkanlýðý ndan BM ye olan katkýlarýný artýrmalarýný istemiþti. Prizren ve yöresinde istikrar hakim Hafta içerisinde Prizren Belediyesinde güvenlik toplantýsý düzenlendi. Olaðanüstü bir hareketliliðin beklenmediðini belirten Prizren Belediye Ast Baþkaný Prizren ve yöresinde durumun sakin ve istikrarlý olduðunu söyledi. Kosova Polis Teþkilatý yetkilisi Avdi Krüeziu ise, yaz aylarý süresince vatandaþlarýn trafikte daha dikkatli olmalarý çaðrýsýnda bulundu. Kryeziu, düðün konvoylarýnda otomobil pencerelerinden sarkan çocuklarýn trafik için büyük tehlike yarattýðýný ve polisin bu tür olaylara müdahale edeceðini duyurdu.

7 7 G ü n c e l Sýrplar Kosova Meydan muharebesini andý Sýrbistan dan gelen Sýrplar, Kosova da yaþayan soydaþlarýyla birlikte Osmanlý ile Sýrp ordularýnýn çarpýþtýðý ve Osmanlý nýn zaferiyle sonuçlanan Kosova Meydan Muharebesi nin 618. yýldönümünü anmak için Priþtine yakýnlarýndaki Gazimestan yerine akýn etti. Yýllar önce Sýrp kahramanlarýnýn anýsýna yaptýrýlan ve 1989 yýlýnda Balkan Kasabý olarak bilinen Miloþeviç in savaþ haykýrýþlarýný yaptýðý heykel önünde, Sýrplar ýn Vidovdan olarak adlandýrdýðý dini ayin düzenledi. KFOR askerleri tarafýndan korunan anýt etrafýnda toplanan Sýrplar, Sýrp Ortodoks Kilisesi nin dini lideri Patrik Pavle nin temsilcileri Mitropolit Amfilohije ve Vladika Artemije nin önderliðinde bir grup papaz tarafýndan yapýlan dini ayine katýldý yýlýnda Kosova Meydan Muharebesi nde ölen Sýrp askerler anýsýna yapýlan ve 1 saat süren ayine Sýrbistan Hükümeti nin Kosova dan ve din iþlerinden sorumlu bakanlarý da katýldý. Dini ayine katýlan yaklaþýk bin 500 kadar Sýrp a seslenen Amfilohije, Kosova nýn Sýrbistan ýn vazgeçemeyeceði bölünmez parçasý olduðu mesajýný verdi. Sýrp bayraklarýnýn dalgalandýðý törende Amfilohije, Kosova, adalet ve gerçek Dolayýsýyla tedaviye ihtiyaç duyan toplam 21 hasta muayene edilerek, gerekli görülen ilaçlarý ücretsiz olarak verildi. Köy sakinleri, Türk askerinin saðlýk gibi önemli bir insani husus üzerinde gösterdiði hassasiyet ve belirli aralýklarla sürdürdüðü saðlýk taramalarýndan dolayý teþekkürlerini ilettiler. DAG Kültür ve Araþtýrma Derneði Baþkaný Yahya Maznikar, NATO müdahalesinden ardýndan Kosova da görev yapmaya baþlayan Türk askerinin Brod köyü ile Gora yöresinde altyapýdan insani faaliyetlere kadar birçok projeye imza attýðýný, ayný hassasiyetle faaliyetlerini sürdüðünü vurguladý. Türk askerinin imkanlarý çerçevesinde üzerine düþeninden fazlasýný yaptýðýnýn altýný çizen Maznikar, ancak yöre insanýný yardýmlara baðýmlý kýlmaktan ziyade, Gora da istihdamýn saðlanabilmesi ve yaþanýlabilir bir hale getirilmesi için yatýrým zamanýnýn geldiðini vurguladý. Kosova hükümetine ve Türk devletine çaðrýda bulunan Maznikar, Gora yöresinde göçün önüne geçilebilmesi ve fakirliðin azaltýlmasý için bir an önce iþyerlerinin açýlmasýný talep etti. Maznikar, Gora insanýnýn geçmekte olduðu bu zor günlerinde imdadýna yetiþen ve yardýmlarýný esirgemeyen Türk askerine minnettar olduklarýný vurguladý. Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutanlýðýnda görev yapan Türk askeri doktorlarý, sorumluluk sahalarý çerçevesinde ve gelen talep üzerine Sultan Murat Kýþlasý revirinde Kosovalýlara týbbi yardým sunmaya çalýþtýklarýný, belirlenen faaliyet stratejisi doðrultusunda köylerdeki saðlýk taramalarýna devam edeceklerini ifade etti. Türk askerinden Rahovça ve Prizren deki Sýrp ailelerine yardým Geçenlerde Türk Kýzýlayý tarafýndan Kosova ya gönderilen gýda yardýmlarýnýn hafta karþýsýnda bir hükümdür. Dini tören olan bu Vidovdan ýn, adaletin kaydettiði zaferin devamý olacaðýný ve bu topraklarda insanlar arasýnda sevginin hüküm süreceðini umut ediyoruz diye konuþtu. Dini ayinin sonunda söz alan Sýrp Prensi Aleksandar, soydaþlarýndan Kosova konusunda birlik ve beraberlik içinde olmalarýný talep etti. Tören nedeniyle Kosova nýn kuzeyi ve Priþtine çevresinde Kosova polisi geniþ çaplý tedbirler aldý. Törene Çar Lazar ýn Muhafýzlarý olarak adlandýrýlan paramiliter hareketi mensuplarýnýn katýlacaðý ihbarý, KFOR, Kosova ile UNMÝK polisini alarma geçirmiþti. Sýrp paramiliterlerin, Arnavut tarafýnýn tepkisine yol açmasýndan endiþelenen emniyet güçleri, tören alanýna girenlerin tek tek üstünü aradý, þoven içerikli tiþörtleri, taþýyanlarýn üstlerinden çýkardý. Güvenlik nedeniyle Priþtine-Výçýtýrýn karayolu saatlerce ulaþýma kapatýldý. Yol boyunca polis tarafýndan kurulan kontrol noktalarýnda, Sýrplar ý taþýyan otobüs ve arabalarýn polis tarafýndan arandýðý bildirildi. Tören, Kosova polisi ile öfkeli bazý Sýrplar arasýnda geçen ufak çaplý tartýþmalar dýþýnda olaysýz geçti. Etnik ayrýmý gözetmeden uzanan yardým eli içerisinde de ihtiyaç sahiplerine daðýtýmýna devam edildi. Rahovça ve Prizren deki Sýrp ailelerinin Alman KFOR una yaptýðý talep üzerine Türk askeri, Alman KFOR uyla birlikte 70 kadar gýda paketini Sýrp ailelerine daðýttý. Alman CIMIC Birliði eþliðinde daðýtýlan yardýmlar Sýrplý aileleri tarafýndan büyük bir memnuniyetle ve misafirperverlikle karþýlandý. Sýrp aileleri de yardýmlarýndan dolayý Türk askerine teþekkürlerini iletirken, söz konusu faaliyet Türk askerinin Kosova da etnik ayrým gözetmeksizin yardýmlarýný sürdürdüðünün göstergesi oldu. Türk Taburundan gençlere destek Hafta sonu KDTP Prizren Þubesi Gençlik Kolu tarafýndan Salagrajda da gençlere yönelik düzenlenen havuz keyfine ulaþým konusunda Türk Taburundan destek geldi. 90 kadar gencin katýldýðý havuz pikniðine gençlerin ulaþýmý Türk KFOR unun otobüsleriyle saðlandý. KDTP Prizren Þubesi Gençlik Kolu Baþkaný Enis Kervan, Türk, Arnavut, Boþnak, her topluluða mensup gençlere yönelik düzenlenen bu faaliyetin baþlýca amacýnýn, Kosova nýn entegrasyon sürecinde gençler arasýnda kaynaþma olduðunu vurguladý. Kervan, her yýl olduðu gibi bu yýl da gençlerimize yönelik düzenlenen bu faaliyete desteklerini esirgemeyen Türk Taburuna teþekkürlerini iletti. Havuz keyfinde eðlenceli anlar yaþayan Prizrenli gençler, unutulmaz bir gün geçirdi. Eðitim fakültesinde sýnav Prizren Eðitim Fakültesi Türkçe Sýnýf Öðretmenliði Bölümü kabul sýnavlarý yapýldý. Bu yýl sýnava ilk kez Gilan dan 2 aday katýldý. Diðer þehirlerden de Eylül ayý kayýt dönemi için baþvurularýn yapýlmasýný bekleniyor. Prizren Eðitim Fakültesi nde hafta içerisinde sýnav heyecaný yaþandý. Sýnav heyecanýný öðrenci adaylarýyla fakülteye gelen yakýnlarý da yaþadý. Bu yýl Eðitim Fakültesi bünyesinde eðitim veren Türkçe Sýnýf Öðretmenliði Bölümü 30 öðrenciye daha kapýlarýný açacak. Bu yýl ilk 15 mezununu veren bölüme girebilmek için 20 aday sýnavda ter döktü. Bu yýl sýnava giren adaylar arasýnda 2 Gilanlý öðrenci de bulunuyor. Eylül ayýnda yapýlmasý beklenen ikinci kayýt döneminde Priþtine, Mitroviça, Výçýtýrýn gibi diðer þehirlerden de adaylarýn baþvurularý bekleniyor. Esnaf Ýþadamlarý Derneði ve TÜMED Türkiye Mezunlarý Derneðinin ortaklaþa gerçekleþtirdiði Arnavutça kursu sona erdi Esnaf Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Cemil Luma, uzman gençlerimizin Kosova da mesleki olarak her alanda yer alabilmeleri ve Kosova nýn her kademesinde iþ edinebilmeleri için orta ve ileri düzeydeki Arnavutça kurslarýna, uzman hocalarýn da angaje edilmesiyle ileride devam edileceðini vurguladý. Geçenlerde baþlatýlan Esnaf Ýþadamlarý Derneði ile TÜMED Türkiye Mezunlarý Derneðinin ortaklaþa gerçekleþtirdiði Arnavutça kursu sona erdi. Ýki guruptan oluþan ve üç ay süren Arnavutça kursu Esnaf Ýþadamlarý Derneðinin maddi ve manevi katkýlarýyla gerçekleþti. Arnavutça dili hocasý Abdül Simitçi tarafýndan ders verilen kursun sertifika töreninin yakýnda düzenlenmesi bekleniyor. Ýþ hayatýna entegre olabilmek için gençlerimizin Arnavutça bilmesi lazým. Beþ yýl önce bu yönde kimi giriþimlerde bulunmamýza raðmen, kimi nedenlerden dolayý bu projeyi gerçekleþtiremedik. Türkiye den mezun olan gençlerimizin bu eksikliklerinin giderilmesi için kurslara ilgisi büyük oldu diyen Esnaf Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Cemil Luma, uzman gençlerimizin Kosova da mesleki olarak her alanda yer alabilmeleri ve Kosova nýn her kademesinde iþ edinebilmeleri için orta ve ileri düzeydeki Arnavutça kurslarýna, uzman hocalarýn da angaje edilmesiyle ileride devam edileceðini vurguladý. Luma, yýllarca uzmanlaþma alanýnda emek veren gençlerimizin, yüksek tahsillerini de tamamladýktan sonra iþ hayatýna tam donanýmlý bir þekilde atýlmalarýnýn baþlýca amaçlarý olduðunu ifade etti. Prizren Belediyesinin 20. Yürütme Kurulu toplantýsýnda Prizren in Akdere sinemasýnýn yýkým kararý alýndý Yýkým ardýndan alanýn ulaþýmda kolaylýklar saðlayacaðý gibi yeþillendirilerek, ileride düþünülen birkaç altyapý inþasý projesiyle kamu yararýna uygun hale dönüþtürülecek. Uzun zaman bakýmsýzlýk yüzünden kullanýlamaz hale gelen kapalý sinemanýn bahçesinde, son yýllarda Dokufest Belgesel ve Kýsa Metraj Filim festivali düzenleniyordu. Prizren Belediyesinin hafta içerisinde düzenlenen 20. Yürütme Kurulu toplantýsýnda Prizren in eski Akdere sinemasýnýn yýkým kararý alýndý. Prizren Belediyesi Basýn Ýliþkileri Bürosundan yapýlan yazýlý açýklamada, sinema binasýnýn yýkýmý yolun geniþlemesi, dolayýsýyla yaya ve araç ulaþýmýnda da kolaylýklar saðlayacaðý vurgulandý. Trotuar yapýmý yaný sýra yeþil alana dönüþtürülecek sinema binasýna ait alanda, ileride kamu yararýna uygun olduðu düþünülen birkaç altyapý inþasýnýn planlandýðý ifade edildi. Yürütme Kurulu ayný toplantýda, Ekonomi ve Maliye Müdürlüðünün belediye hizmetleri, harcamalarý ve cezalarýyla ilgili düzenlemenin uyumlaþtýrýlmasýna yönelik önerisini onayladý ve önerinin Maliye ve Siyasi Komitesi ardýndan görüþülmesi için Belediye Meclisine gönderilmesini kararlaþtýrdý.

8 Hafta Boyunca Olaylar Trafiðinde Kosova Kosova, dünya gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Hafta içerisinde yaþanan kimi olaylara tadýmlýk halinde ýþýk tutmayý amaçlayan OLAYLAR TRAFÝÐÝNDE KOSOVA adý altýndaki programýn ilk haberi, hafta baþýnda Prizren de Kosova Türk Taburu nda yaþanan devir teslim töreniydi. Huzur ve barýþýn saðlanmasýnda olduðu kadar; dil, din, ýrk ayrýmý yapmaksýzýn sosyal, kültürel, eðitim, altyapý gibi birçok alanda sürdürdüðü etkinlik ve yardýmlarla halkýn gönlünde taht kuran Kosova Barýþ Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Sultan Murat Kýþlasý nda konuþlanan Kosova Türk Taburu nda sýrasýyla sekizinci kez yaþanan devir telsim töreninde Kurmay Yarbay Mehmet Partigöç, 12 ay üstlenip baþarýyla icra ettiði tabur komutaný görevini Kurmay Binbaþý Kerim Acar a devretti. Kosova Türk Taburu forsunun devir teslimi Çok Uluslu Güney Tugayý Komutaný Tuðgeneral Uður Tarçýn tarafýndan yapýldý. Partigöç, Kosova daki silah arkadaþlarýyla ve Kosovalý dostlarla vedalaþýrken, Kosova da görev yapmaktan duyduðu mutluluðu dile getirdi. 12 ay beraber olduðu silah arkadaþlarýyla duygularýný paylaþýrken: Gücünü yüce Türk milletinin tarihi sevgi ve güveninden alan kahraman Türk Silahlý Kuvvetlerinin bir unsuru olan sizlerin dün olduðu gibi bugün de içtiðiniz anda sadýk olarak, ayný inanç ve görev heyecanýyla vazifelerinizi yerine getireceðinize inancým tamdýr dedi. Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye Ýstiklal Marþlarýnýn okunmasý ardýndan, klasik müziðin yer aldýðý bir kokteylin verilmesiyle tören sona erdi. Türklerin yoðun olarak yaþadýðý Kosova nýn güneydoðusundaki Gilan Belediyesi sýnýrlarý içerisinde Türkçenin Gilan Belediye Meclisi tarafýndan resmi dil olarak kabul edilmesi münasebetiyle bir kutlama düzenlendi. T.C. Kosova Eºgüdüm Ofisi Þefi Volkan Türk Vural, Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutaný Binbaþý Kerim Acar, Gilan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Liriye Kaytazi ve Gilan Belediye Meclisi nin diðer üst düzey yöneticileri, parti temsilcileri ve çok sayýda kurum ve kuruluþ temsilcilerinin katýldýðý kutlamada Kosova Demokratik Türk Partisi Gilan-Doburçan Þubesi Baþkaný Refike Sulçevsi, Düþünce dili yarattýr. Bizlerin dikkat etmemiz gereken en önemli hususlardan biri, anadilimizde düþünme alýþkanlýðýný kazandýrmak ve kimliðimize sahip çýkmaktýr. dedi Kosovalý Türklerin Türkçe ye, Türk kültürüne ve Türkçe eðitime çok büyük önem verdiðine dikkat çeken Sulçevsi, Gilan Belediyesinde Türkçenin resmi dil olmasýnda destek ve katkýlarý olan herkese teþekkürlerini sundu. T.C. Eþgüdüm Ofisi Þefi Volkan Türk Vural, Kosova da Türk dilinin eþitliði mücadelesinden kýsaca bilgi verdikten sonra ortak kültür, Türk- Arnavut dostluðu ve tarihten gelen kültürel birliktelikten söz etti. Gilan da Türkçe nin resmileþmesi Kosova nýn ileriye doðru adýmladýðýnýn bir göstergesi olduðunu savunan Vural, topluluklarýn kendini eþit hissetmeleri için kurumlarýn sunmuþ olduklarý çabalarýný takdir etti. Gilan Belediyesi adýna kutlamaya katýlan baþkan yardýmcýsý Liriye Kaytaz, Gilan da Türkçe nin her zaman kullanýldýðýný ve kullanýlacaðýný söylerek, Gilan da Türkçe zaten resmi dildi, bizler meclis olarak bunu sadece onayladýk dedi. Kaytaz, ayrýca Arnavutlarýn Türklerle ortak tarihi ve akrabalýklarýn olduðunu hatýrlattý. Bir ay önce Kosova da Çok Uluslu Güney Kuvvet Komutanlýðý görevini üstlenen Tuðgeneral Uður Tarçýn, ilk kez basýn mensuplarýyla bir araya geldi. Konuþmasýnýn baþýnda Tarçýn, Çok Uluslu Güney Komutanlýðý nýn emir ve komutasýný önümüzdeki 12 ay için almýþ olmak, benim için büyük bir gurur kaynaðýdýr, dedi. KFOR un Kosova da bir baþarý öyküsü olduðunu savunan Tarçýn, 1999 dan beri Çok G ü n c e l 8 Zeynel BEKSAÇ Uluslu Güney Görev Kuvveti Komutanlýðý mensubu ülkelere ait olan birliklerin, sorumluluk sahasýnýn genelinde, omuz omuza baþarýyla görev yaptýklarýný belirtti. Faaliyetlerini Prizren de sürdüren Filizler Türk Kültür Sanat Derneði ve Kosova Türk Aydýnlar Ocaðý Derneði ANA ÜLKE TÜRKÝYE DE TERÖRE HAYIR adý altýnda bir toplantý düzenledi. Filizler derneði binasýnda düzenlenen ve Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet Komutaný, sivil toplum dernek baþkanlarý, öðretmenler, aydýnlarýn hazýr bulunduðu toplantýda Filizler Derneði ve Aydýnlar Ocaðý Derneði Baþkaný Ferhat Derviþ, Ana Ülke Türkiye de Teröre Hayýr konulu bir konuþma yaptý. Derviþ, Þehit düþenlerin cenaze törenlerini izlerken, gözyaþlarýmýza boðuluyoruz. Bizler de Türk üz ve Anadolu çocuðuyuz. Hamurumuz Anadolu topraðýndan yoðrulmuþtur. Türkiye üzerine oynanan oyunlar bizim üzerimize de oynanan oyunlardýr, dedi. Dedelerimizin kurduðu Türkiye Cumhuriyeti nin parçalanmasýna izin verilmeyeceðine iþaret eden Derviþ, tarih boyunca Türk milletinin çok þehit verdiðine, çok büyük savaþlar kazandýðýna, sýkýþýnca dünyada hiçbir milletin yapamadýðýný yaparak, bu yüzden bizlere çýlgýn Türkler derler, diye altýný çizdi. Konuþmasýnýn devamýnda, Türk Silahlý Kuvvetlerinin Atatürk ün ilke ve düþünceleriyle yetiþtirildiðini, bu yüzden laik Cumhuriyeti hiç kimsenin yýkmaya gücü yetmeyeceðini savunan Derviþ, Balkanlardaki geleneðimizin, eðitimimizin ve Türkçemizin de güvencesi o Cumhuriyettir, dedi. Derviþ konuþmasýnýn sonunda, PKK terör örgütü ve hainlerine destek verenlerden duyulan rahatsýzlýða iþaret edip, Türk Silahlý Kuvvetleri ve Türk milletine teröre karþý yürüttüðü savaþta tam destek sunduklarýný belirtti. Derviþ in ardýndan sözü alan tartýþmacýlar da PKK terörünü kýnayýp, lanet yaðdýrdýlar. Osmanlý ile Sýrp Ordularýnýn Çarpýþtýðý ve Osmanlý nýn Zaferiyle Sonuçlanan Kosova Meydan Muharebesi nin 618.yýldönümünü anmak için, Sýrbistan ýn dört bir yanýndan gelen Sýrplar, Kosova da yaþayan soydaþlarýyla birlikte Priþtine yakýnlarýndaki Gazimestan yerinde buluºtu. Yýllar önce Sýrp kahramanlarýnýn anýsýna yaptýrýlan ve 1989 yýlýnda Balkan Kasabý olarak bilinen Miloþeviç in savaþ haykýrýþlarýný yaptýðý heykel önünde, Sýrplar ýn Vidovdan olarak adlandýrdýðý dini ayin düzenledi. Dini ayine yaklaþýk bin 500 kadar Sýrp katýldý. Tören nedeniyle Kosova nýn kuzeyi ve Priþtine çevresinde Kosova polisi geniþ çaplý önlemler aldý. Törene Çar Lazar ýn Muhafýzlarý olarak adlandýrýlan paramiliter hareketi mensuplarýnýn katýlacaðý ihbarý, Kosova da KFOR, Kosova ile UNMÝK polisini alarma geçirmiþti. Güvenlik nedeniyle Priþtine-Výçýtýrýn karayolu saatlerce ulaþýma kapatýldý. Tören, Kosova polisi ile öfkeli bazý Sýrplar arasýnda geçen ufak çaplý tartýþmalar dýþýnda olaysýz geçti. Öte yandan, Statü ile ilgili yaþanan son geliþmeleri ele almak için Kosova ya gelen NATO Genel Sekreteri Jaap de Hoop Scheffer, Kosovalýlar dan nihai statünün arzu ettikleri gibi sonuçlanmasý için biraz daha beklemeleri ve sabýrlý olmalarýný istedi. Bir günlük ziyareti çerçevesinde Priþtine de bir dizi temasta bulunan NATO Genel Sekreteri Scheffer, Kosova Müzakere Heyeti ile gerçekleþtirdiði temaslarýnýn ardýndan yaptýðý açýklamada, Kosova liderlerinden sabýr göstermelerini istedi. Kosova nýn nihai statüsünün belirlenmesi sürecinde yaþanan gereksiz gecikmelerin hiçbir haklý tarafý olmadýðýný savunan Scheffer, Statünün belirlenmesinde görülen gereksiz gecikmeler sürece zarar vermektedir. Birleþmiþ Milletler (BM) Güvenlik Konseyi nin, Kosova nýn statüsü konusunda esnek davranmasýný bekliyoruz. Rusya ve Sýrbistan da tavýrlarýnda esneklik göstermeliler diye konuþtu. Koþtuniça dan Putin e mesaj Kosova sorunu açýsýndan hayati önem taþýyan Bush Putin görüþmesi öncesi Koþtuniça nýn Putin e gönderdiði mesaj bomba etkisi yarattý. Mesaj içeriði ile kesin bilgi verilmezken, Prprokoviç mesajýn görüþmelerin prosedürel niteliði ile ilgili olduðunu söylemekle yetindi. Sýrbistan Baþbakaný Voyislav Koþtuiça, Kosova sorunu açýsýndan hayati önem taþýyabilecek Bush - Putin görüþmesi öncesi Putin e bir mesaj gönderdi. Koþtuniça, Sýrbistan ýn Kosova statüsü ile ilgili tutum ve beklentilerini konu alan bir mesajý.rusya Devlet Baþkanýna gönderdi. Sýrbistan hükümetinin Kosova dan sorumlu Devlet Bakaný Duþan Prorokoviç konu ile ilgili gazetecilere yaptýðý açýklamada mesajýn yeni görüþmelerin yapýlmasý ile ilgili olduðunu belirtirken, Baþbakan tarafýndan Baþkan Putin e gönderilen mesaj yeni görüþmelerin prosedürel niteliði ile ilgilidir. Yani, yeni görüþmelerin nasýl yapýlacaðý, hangi konularýn görüþüleceði gibi genel görüþme çerçevesi ile ilgili noktalardan oluþmaktadýr. Ýki taraf arasýnda yapýlmasý beklenen görüþmelerde arabuluculuk görevini Marthi Ahtisari yapmamasý esas talebimizdir. Çünkü onun bugüne kadar yürütmeye çalýþtýðý misyonu büsbütün yýkýlmýþtýr. Ayrýca biz görüþmelerin bir zamanla sýnýrlandýrýlmasý istemiyoruz. Bunun yanýnda da zoraki bir çözüm de istemediklerimiz arasýnda bulunmaktadýr.eðer bunlar saðlanamazsa yapýlmasý planlanan görüþmelerin hiçbir anlamý kalmayacaktýr dedi. Baþbakan Koþtuniça nýn mesajý ile ilgili basýnýn niye bilgilendirilmediði sorusuna Prprokoviç, Baþbakan Koþtuniça nýn parlamentodan aldýðý ilkeler çerçevesinde çalýþmaya özen gösterdiðinde açýklama yapmadýðýný ifade etti. Prorpkoviç, Sýrbistan meclisi tarafýndan Kosova statüsü ile ilgili görüþmelerin yapýlmasý için alýnan kararlar çerçevesinde yetkililer çalýþmalarýný sürdürmektedirler. Yetkililer tarafýndan bir karar kabul edilmiþtir. Bu karara göre Sýrbistan ýn egemenliði ve toprak bütünlüðü içinde yer alan Kosova nýn kimseye verilmeyecektir. Kosova ya sadece özerklik verebileceðimizi bir daha tekrarlamak istiyorum dedi. Baþbakan Voyislav Koþtuniça tarafýndan Rusya Devlet Baþkaný Putin e gönderdiði mesajýn içeriliðinin açýklanmamasý tepki ile karþýlandý. Kosova nýn tapusu bizde! Koþtuniça, Kosova yý Sýrbistan dan ayýracak bir gücün olmadýðýný ifade ederken bunun gerçekleþmesine izin vermeyeceklerini tekrarlarken, Kosova nýn tapusunun kendilerinde olduðunu söyledi. Sýrbistan Baþbakaný Voyislav Koþtuniça Belgrat a yayýnlanan ve hükümet yanlýsý olarak bilinen Politika gazetesine Kosova ile ilgili açýklamalarda bulundu. Koþtuniça, silah siyasetti ardýna saklananlarýn Sýrbistan dan adaleti unutmalarýný istediklerini ve baský unsurlarý sayesinde bu amaçlarýna ulaþmak istediklerini ifade etti. Koþtuniça, Kosova için güç mü yoksa adalet mi daha önemlidir sorunu ortaya çýkmaya baþladý. Bir yanda büyük güce sahip olan bir otorite diðer taraftan da Kosova nýn gerçek sahibi Sýrbistan bulunuyor. Herkesin bilmesi gereken bir þey var o da Kosova nýn tapularýnýn bizde olduðudur. Bizler, Kosova da adaletin galip geleceðine inanýyorum. Bu da Vidovdan da verilen mesajýdýr. Güç, siyasetti bugünlerde geçersiz kýlýyor dedi. Kosova nýn Sýrbistan sýnýrlarý dýþýnda tutacak hiç bir güç olmadýðýný ifade eden Koþtuniça, dünyanýn her yerinde yaþayan Sýrplarýn Kosova ile ilgili var olan baðlarýnýn altýný çizdi. Koþtuniça, Kosova Sýrbistan ýn bir bölümü olduðu gerçeðini deðiþtirecek bir güç bulunmamaktadýr. Sýrbistan Anayasasýnda bu yazýlý olarak bulunmaktadýr ve bulunmaya da devam edecektir dedi.

9 9 B a l k a n Arnavutluk ta, elektrik sýkýntýsý Arnavutluk ta demokrasiye geçiþ süreci, halký büyük fedakarlýklarda bulunmak zorunda býrakýyor. Sýradan vatandaþlar için en büyük sorun, uzun bir süredir elektrik tedariði konusunda yaþanan istikrarsýzlýk. Eski rejim döneminde halkýn elektrik gerektiren eþyalarýnýn sayýsý çok az olduðundan, bu talebi karþýlamak kolaydý ve hatta o günlerde ülke, enerji ihracatçýsý konumundaydý. Yeni Arnavutluk ta ise durum bambaþka ülkede 1990 yýlýndan bu yana giderek daha kötü bir hal alan bir elektrik sorunu yaþanýyor. Artýk pek çok Arnavutluk vatandaþý, bu elektrik sorununu günlük yaþamýn bir parçasý olarak kabul ediyor. Elektrik kesintileri söz konusu olduðunda Arnavutluk, bölgede bu sorunun yaþandýðý tek yer deðil. Komþu Kosova da da durum ayný. Balkan ülkeleri, Bulgaristan ýn Sovyet döneminden kalma nükleer santrallerin kapatýlmasýnýn olumsuz etkilerini yaþýyor. Arnavutlar her yýl, yaþadýklarý son kýþ mevsiminin þimdiye kadarki kýþlarýn en kötüsü olduðunu söyler. Geçtiðimiz kýþ, her gün yaþanan elektrik kesintileri ve benzinli jeneratörlerin gürültüsü ile gerçekten çok zor geçti. AP: Srebrenica nýn statüsü deðiþmeyecek Avrupa Parlamentosu (AP) Uluslararasý Adalet Divaný nýn Srebrenica da iþlenen soykýrýmla ilgili verdiði yakýn tarihli kararýný kasabanýn statüsünü deðiþtirmek için bir neden olarak görmemekte ve BH içinde, bu durumda tamamen Müslüman, topraklar oluþturma yönündeki her türlü giriþime karþý duracaktýr. Bu, AP-BH Avrupa entegrasyonu ortak komitesinin dokuzuncu ortak toplantýsý sonrasýnda yayýnlanan açýklamanýn bir parçasýydý. Açýklamada, AP nin Güneydoðu Avrupa heyeti BH de kötüye giden siyasi atmosfer ve reformlarda girilen çýkmazla ilgili endiþelerini de dile getirdi. Öte yandan Sýrp Cumhuriyeti ana muhalefet partisi Sýrp Demokrat Partisi (SDS), Cumartesi günü gerçekleþen parti kongresinde Mladen Bosiç i tekrar genel baþkaný seçti SDS, ihtlafý sýrasýnda Bosnalý Sýrp lider Radovan Karadziç tarafýndan kurulmuþtu. Cumartesi günü ayný zamanda BH de görev yapan Yeni Zelandalý askerlerin de son çalýþma günüydü. Askerler önümüzdeki birkaç gün içinde ülkeden ayrýlarak, 15 yýldýr devam eden caydýrýcý/barýþ görevine son verecekler. Drakula nýn Þatosu satýþa çýktý! New York lu mimar Dominic Hapsburg, Transilvanya da bulunan ve kendisine annesinden miras kalan Drakula ªatosunu satýþa çýkardýðýný açýkladý. Ortaçaðlardan kalma, Romanya nýn Brasov yamaçlarýnýn ucunda yer alan Bran Þatosu, ayný zamanda Kont Drakula olarak da bilinen Prens Vlad (Kazýklý Voyvoda) ile olan baðlantýsý sebebi ile turistlerin en çok gezdikleri yerlerin baþýnda geliyordu de Bram Stoker tarafýndan Drakula isimli romanla da anlatýlan Kazýklý Voyvoda, efsaneye göre ismini düþmanlarýný kazýða oturtarak öldürmesinden alýyor. Gene efsaneye göre 1400 lü yýllarda Bran Þatosunda bir gece geçirdiðine inanýlýyor. Habsburg ailesi þatoyu satýlýða çýkardýklarýný Pazartesi günü resmen açýkladý. Þatonun satýþ fiyatýnýn henüz belirlenmediði belirtildi. 14. yüzyýlda Avrupa yý yavaþ yavaþ ele geçiren Osmanlý Ýmparatorluðu ordularýndan korunmak amacý ile inþa edilen Bran Þatosu, 1920 lerin baþýndan 1948 de komünist rejim yýkýlana kadar Romanya Kraliyet ailesi üyelerinin evi olmuþtu lerde yapýlan restorasyonun ardýndan Drakula nýn Þatosu olarak Romanya nýn en ünlü turist merkezi haline gelen þato, 2006 yýlýnda kraliyet ailesi üyelerinden Prenses Ileana nýn oðlu New York lu mimar Dominic Hapsburg a geri verilmiþti. Dominic Hapsburg þatonun 2009 a kadar müze olarak kalacaðý sözünü vermiþti. 69 yaþýndaki Hapsburg un þatoyu geçtiðimiz yýl 80 milyon dolar karþýlýðýnda Romanya Hükümeti ne satmayý teklif ettiði fakat bu teklifin kabul edilmediði bildirildi. Hapsburg dün þatosunu doðru kiþiye doðru fiyattan satmak istediðini açýklayarak satýþ sürecini baþlatmýþ oldu. Emlak piyasalarý þatonun 135 milyon dolar civarý bir deðeri olduðu görüþünde. Ýçinde uçan gerçek yarasalarý ve korkutucu görünümüyle birçok Hollywood filmine de ev sahipliði yapan þatonun yýlda 450 bin ziyaretçisi var. ERHAN TÜRBEDAR Bilginin en büyük güç olduðu günümüzde, dünya çapýnda üzerinde stratejik araþtýrma kurumu (think-tank) uluslararasý iliþkiler, iktisat, güvenlik, çevre, toplumsal sorunlar vb. alanlarda çalýþýp bilgi üretiyor. Ne var ki bu tür konular yakýn geçmiþe kadar sadece devletin sorumluluk alanýnda görüldüðü için, Balkan ülkelerinde araþtýrma kurumu geleneði yeni yeni geliþiyor. Bu geliþme sürecinin oldukça sancýlý geçtiði de biliniyor. Birçok Balkan ülkesi kamudan baðýmsýz olarak araþtýrma kurumlarýna karþý uzun süre devlet düþmaný muamelesini yaptý. Ancak, Balkanlar da artýk otoriter yönetimler kalmadýðý için, barýþ ve güvenliðin saðlanmasý ile dönüþüm süreçlerinin baþarýyla sonuçlanmasý konusunda araþtýrma kurumlarýna ve diðer sivil toplum kuruluþlara önemli görevler düþüyor. Balkanlar daki sorunlara karþý diyalog yoluyla ortak çözümler üretmek maksadýyla, araþtýrma kurumlarý arasýnda iþbirliðine ihtiyaç var. Sebebine gelince, Balkanlar daki araþtýrma kurumlarý yalnýz baþýna düþüncelerini uluslararasý kuruluþlara duyurmaya çalýþsa, büyük ihtimalle çok baþarýlý olamayacaklar. Ancak, bu alanda ortak hareket edilirse, bölgenin sesini dünyaya duyurmak daha kolay olacak. Neticede, böyle bir iþbirliðinin, bütün bölgenin faydasýna olacaðý, Avrupa Birliði ile diðer uluslararasý kuruluþlar tarafýndan olumlu karþýlanacaðý ve Balkanlar ýn Avrupa ile Atlantik kurumlarla bütünleþmesini hýzlandýracaðý söylenebilir. Ankara Mektubu Think-Tank Öte yandan, araþtýrma kurumlarý arasýndaki iþbirliðinin, geliþmelere karþý verilen tepkiler þeklinde deðil, dinamik bir yapý içinde yürütülmesi gerekir. Bir baþka ifadeyle, bilinçli geliþtirilmiþ planlý eylemlerle ortak hedeflere doðru ilerlenmelidir. Balkanlar daki araþtýrma kurumlarý arasýnda deðiþik bireysel iþbirliði platformlarý var. Ancak, bütün bölge ülkelerinin sivil ve devletin desteklediði araþtýrma kurumlarýný ortak çatý altýnda toplayan Balkan Ýletiþim Aðý dýr Haziran 2005 tarihlerinde Ankara da temelleri atýlan bu giriþimin üçüncü yýllýk toplantýsý 28 Haziran 1 Temmuz 2007 tarihleri arasýnda Bükreþ te gerçekleþti. Avrupa Birliði ve NATO nun Balkanlar ve Karadeniz bölgesindeki rolü, bölgesel iþbirliði, ayrýca sivil düzeyde bölgesel iþbirliði gibi konular üzerinde tartýþýldý. Kuþkusuz, Balkan Ýletiþim Aðý önemli bir giriþim. Ne var ki, görüþ alýþ veriþleri sadece toplantýdan toplantýya yapýlýyor. Oysa temelleri atýldýðýnda, Balkan Ýletiþim Aðý na üye araþtýrma kuruluþlarýn dinamik bir bilgi alýþ veriþi içinde olmalarý öngörülmüþtü. Dinamik bilgi alýþ veriþini ise Ýnternet sitesi saðlayacaktý. Ancak, bu site de genellikle boþ býrakýldý, üye kuruluþlar taahhüt ettikleri görevlerini yerine getirmedi. Öyle anlaþýlýyor ki, Balkanlar daki sivil araþtýrma kurumlarý, bazý bölgesel giriþimleri ve diðer faaliyetler, daha çok Avrupa fonlarýndan yararlanmanýn bir aracý olarak görüyor. O yüzden birkaç kiþi bir araya gelip, sözde araþtýrma kurumu kurabiliyor. Bu durum ayný zamanda, istisnalar hariç, Balkanlar daki sivil toplum kuruluþlarýnýn güçsüzlüðünü, profesyonel bir þekilde örgütlenemediklerini gösteriyor. Neticede, Balkanlar da profesyonel araþtýrma kurumlarý kurulmadýðý sürece, bu alanda saðlýklý bir sivil iþbirliði de gerçekleþemeyecek ve iþbirliði daha çok devlet diplomasisi þeklinde yürütülecek.

10 Bush Putin i Malikanede Aðýrladý D ü n y a 10 Amerika Birleþik Devletleri- Rusya iliþkileri, Bush-Putin Zirvesi nde masaya yatýrýlýyor. Baþkan George Bush, Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin i, ailesinin tarihi yazlýk malikanesinde aðýrladý. Bush ailesinin Maine Eyaleti ndeki tarihi malikanesine elinde çiçeklerle gelen Putin, Baþkan Bush ve Amerika Birleþik Devletleri eski baþkaný baba Bush tarafýndan karþýlandý. Görüþmeye, Amerika Birleþik Devletleri Dýþiþleri Bakaný Condolezza Rice ile Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov da katýldý. Lavrov, 2 saat süren görüþmenin çok dostça geçtiðini belirterek, temel konularýn ele alýnacaðýný söyledi. Baþkan Bush un ilk kez Maine deki Bush malikanesinde bir siyasi lideri aðýrladýðýna dikkat çekiliyor. Moskova, Washington un Polonya ve Çek Cumhuriyeti ne füzesavar sistemi yerleþtirme planlarýna karþý çýkýyor. Liderlerin gündeminde, Irak taki durum, Kosova nýn nihai statüsü ve Ýran ýn nükleer programý gibi konular da yer alýyor. Bu arada, Putin in ziyaretinden önce, malikane yakýnýnda toplanan yaklaþýk bin 500 kiþi, Irak ýn iþgali ile Bush un dýþ politika kararlarýný protesto etti. AB Dönem Baþkaný Portekiz Avrupa Birliði Dönem Baþkanlýðý Berlin den Lizbon a geçti. Yeni Dönem Baþkaný Portekiz, Türkiye nin üyelik sürecine destek verdiðini her fýrsatta dile getiriyor. Portekiz Baþbakaný Jose Socrates, Fransa nýn muhalefetine raðmen Türkiye ile müzakereleri sürdürme niyetinde olduðunu açýkladý. Lizbon un Hedefi Reform Anlaþmasý ný Nihai Hale Getirmek. Portekiz 6 ay sürecek dönem baþkanlýðý boyunca, öncelikli olarak, anayasa yerine geçecek reform anlaþmasý nýn nihai hale getirilmesini hedefliyor. Temmuz sonunda Brüksel de düzenlenecek Hükümetlerarasý konferansla, bu kapsamda ilk somut adýmý atacak olan Portekiz, yeni anlaþmanýn, baþkanlýðý döneminde tamamlanmasýný istiyor. Lizbon üyelik sürecinde, Türkiye ye somut ve açýk destek veriyor. Dönem Baþkanlýðý programlarýna iliþkin bilgi veren Portekizli yetkililer, kriterlerin karþýlanmasý þartýyla, bütün katýlým müzakerlerinin tek amacýnýn üyelik olduðunu vurguluyor. Lizbon, Avrupa Birliði-Türkiye müzakere sürecini rayýna oturtmak istediðini de her düzeyde dile getiriyor. Portekiz Baþbakaný Socrates, düzenlediði basýn toplantýsýnda Türkiye ile Avrupa Birliði arasýndaki müzakerelere iliþkin olarak Verdiðimiz sözleri tutmalýyýz, ýlýmlý ve dengeli olmalýyýz dedi. Üye ülkelerin anlaþmalar çerçevesinde verdikleri sözlere sadýk kalmalarý gerektiðini ifade eden Socrates, Fransa Cumhurbaþkaný Sarkozy nin Avrupa nýn sýnýrlarý konusunda baþlatmak istediði tartýþmanýn öncelikleri arasýnda bulunmadýðýný da belirtiyor. Japonya Savunma Bakaný: ABD ye kýzgýn deðilim Japonya Savunma Bakaný Fumio Kyuma, Ýkinci Dünya Savaþý sonunda ülkesine atom bombasý atmasýndan dolayý ABD ye kýzgýn olmadýðýný, bomba atýlmasaydý, Japonya nýn Sovyet iþgaline uðrayacaðýný söyledi. Hiroþima ve Nagazaki ye atýlan bombalarýn kurbanlarýnýn tepkisini çeken Kyuma, baþkent Tokyo yakýnlarýndaki bir üniversitede yaptýðý konuþmada, Nükleer bombalar savaþa son verdi. Bu, kaçýnýlmazdý. ABD Hiroþima ve Nagazaki ye Japonya nýn er ya da geç savaþý kaybedeceðini bile bile bomba attý. Ama Amerikalýlar, atom bombasý atmanýn Japonya nýn teslim olmasýný hýzlandýracaðýný ve Sovyetler Birliði nin Japonya ya savaþ ilan etmesini önleyeceðini düþünüyordu. ABD ye kýzgýn deðilim dedi. Açýk konuþmasýyla tanýnan Bakanýn bu yorumlarý, bombalardan kurtulanlar tarafýndan kurulan derneklerce skandal olarak nitelendirildi. Muhalefet de Kyuma nýn görevine layýk olmadýðýný düþünüyor. Bomba Kurbanlarý Konfederasyonu Genel Sekreteri Terumi Tanaka, Hükümetin bir üyesi olarak yorumlarý skandal niteliðinde. Yüz binlerce insanýn korkunç acýlar çekerek öldüðünü biliyordur herhalde. Kendisinden bu açýklamalarýný geri almasýný istiyorum dedi ve Bakanýn Nagazaki kökenli olduðunu hatýrlatarak, Ondan utanýyorum ifadesini kullandý. Muhalefetten Naoto Kan da, Kyuma nýn yorumlarý nükleer silahlarýn kökünün kazýnmasýndan yana tavýr koyan hükümetin tutumuna aykýrýdýr. Kyuma, Savunma Bakanlýðý görevine layýk deðildir dedi. Bu arada, bazý tarihçiler, 210 bin kadar kiþinin yanarak ölümüne yol açan bombalarýn Japonya yý teslim olmaya zorlamak için kaçýnýlmaz olmadýðýný, çünkü Japon Ýmparatorluðu ordusunun Pasifik teki savaþýn ardýndan zaten aþýrý derecede zayýflamýþ olduðunu düþünüyor. Ýngiltere de Terör Alarmý Ý ngiltere nin baþkenti Londra da patlayýcý yüklü iki araç bulunmasý ve Glasgow Havaalaný ndaki saldýrý giriþiminin ardýndan polis soruþturmayý yoðunlaþtýrýyor. Gözaltýna alýnan 5 kiþinin sorgusu sürüyor. Glasgow polisi, havaalanýnýn ana terminaline giriþilen saldýrýnýn ardýndan bölgede ev ev dolaþarak geniþ çaplý arama yaptý. Londra ve Glasgow daki olaylarla ilgili olarak gözaltýna alýnan beþ zanlýnýn sorgusunun devam ettiði bildirildi. Aralarýnda hücrenin baþý olduðu sanýlan bir kiþinin de bulunduðu 3 zanlý da aranýyor. Londra nýn yüksek güvenlikli Paddington polis merkezinde sorgulanan zanlýlarýn Ýngiliz olmadýðý belirtildi. Olaylarý deðerlendirmek için güvenlik komitesini toplayan Baþbakan Gordon Brown, Ýngilizlerden terörizmle mücadelede uzun ve yorucu bir sürece hazýrlýklý olmalarýný istedi. Ýngiliz polisi iki kentteki olaylarýn birbiriyle ve El Kaide ile baðlantýlý göründüðünü bildirdi. Amerika Birleþik Devletleri de, ülkedeki havaalanlarýnda güvenlik seviyesinin artýrýlacaðýný açýkladý. Rusya dan Füze Denemesi Rusya, yeni bir denizden füze denemesi gerçekleºtirdi. Rusya, yeni füze teknolojileri çerçevesinde, birkaç sefer baþarýsýzlýða uðrayan denizden fýrlatýlan balistik füze denemesini, bu sefer baþarýyla gerçekleþtirdiðini açýkladý. Rus Komutan Igor Dygalo, Rusya nýn kuzeyindeki Kuzey Buz Denizi ndeki Dimitry Donskoi denizaltýsýndan fýrlatýlan Bulava füzesinin, 6 bin 700 kilometre uzaklýkta bulunan Kamçatka yarýmadasýndaki hedefi vurduðunu bildirdi. 10 bin kilometre menzilli olarak tasarlanan Bulava balistik füzesinin, 6 adet nükleer baþlýk taþýdýðý kaydediliyor. Ýsrailin Hamaslý Bakanlardan Ýsteði Ýsrail cezaevlerinde tutuklu bulunan Hamaslý bakanlar, Filistin Yasama Meclisi üyesi milletvekilleri ve belediye baþkanlarýndan, cezaevinden salýverilmeleri için görevlerinden istifa etmelerinin istendiði bildirildi. Filistin basýnýnda yer alan haberlerde, Ýsrail iç güvenlik servisi Þin Bet in, Filistinli tutuklu yetkililerden, serbest býrakýlmalarý için, istifalarýna iliþkin yazýlý taahhütte bulunmalarýný istediði kaydediliyor. Filistinli tutuklularýn haklarý için mücadele veren Nafha örgütü, Ýsrail in bu isteðini, yakýþýksýz bir davranýþ olarak nitelendirdi. Hamaslý tutuklularýn ise ömür boyu cezaevinde kalmaya bile zorlansalar, böyle bir uzlaþmaya razý olmayacaklarýný söyledikleri haber veriliyor. Hong Kong da 10.Yýl Kutlamalarý Dünya Turu 10 yýl önce Ýngiltere den ayrýlarak tekrar Çin in yönetimi altýna giren Hong Kong da, yýldönümü kutlamalarý baþladý. Çin ve Hong Kong bayraklarýnýn göndere çekilmesiyle baþlayan kutlamalara Çin Devlet Baþkaný Hu Jintao da katýldý. Jintao, Hong Kong lideri Donald Tsang in ikinci kez bu göreve atandýðýný söyledi. Ýkinci kez Hong Kong lideri seçilen Donald Tsang de daha demokratik bir sistem oluþturmayý amaçladýðýný söyledi. Kutlamalar sýrasýnda tam demokrasi sloganlarý atan bir grup gösterici polis tarafýndan engellendi. Liderini Çin in belirlediði ve Tek ülke 2 yönetim, sistemi ile yönetilen Hong Kong, bu yüzden Ýngiliz yasal sistemini koruyor. 150 yýldan fazla Ýngiliz sömürgesi olarak yaþayan Hong Kong, 1997 yýlýnda tekrar Çin in egemenliði altýna girmiþti.

11 T ü r k i y e Büyükanýt tan Terör Eleþtirisi 11 Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Yaþar Büyükanýt, terörle mücadelede uluslararasý iþbirliði beklediklerini ancak karþýlaþýlan bazý tavýrlarý anlamakta güçlük çektiklerini söyledi. Büyükanýt, Bu tavýrlar sadece bizi hayal kýrýklýðýna uðratmakla kalmamakta, daha iyi iþbirliðinin gerektiði terörle mücadelenin temel esasýný oluþturan anlayýþa da ciddi biçimde zarar vermektedir dedi. Orgeneral Büyükanýt, Genelkurmay Baþkanlýðý nýn Antalya da düzenlediði Ýpekyolu-2007 General-Amiral Semineri nin açýlýþýnda, terörizmle ilgili düþüncelerini açýkladý. Türkiye nin bölücü terörden binlerce vatandaþýný kaybettiðini hatýrlatan Büyükanýt, örgütün Türkiye nin güneydoðusunda deðiþik usul ve yöntemler kullanarak alçakça saldýrýlarýna devam ettiðine iþaret etti. Biz bu terör örgütüyle mücadelemizi sürdürürken ve bu mücadelede uluslararasý iþbirliði beklerken, karþýlaþtýðýmýz bazý durum ve tavýrlarý anlamakta güçlük çekmekteyiz. Bu tavýrlar sadece bizi hayal kýrýklýðýna uðratmakla kalmamakta, daha iyi iþbirliðinin gerektiði terörle mücadelenin temel esasýný oluþturan anlayýþa da ciddi biçimde zarar vermektedir dedi. ABD PKK ya Silah Saðlýyor mu? Terör örgütünden kaçarak Türkiye ye teslim olan itirafçýlarýn, ABD nin Kandil Daðý na silah sevk ettiði yolundaki açýklamalarýnýn yankýlarý sürüyor. ABD nin Ankara Büyükelçisi Ross Wilson, bu ifadeleri kesin bir dille yalanlayarak ülkesinin terör örgütüne silah saðlamadýðýný açýkladý. Amerikan Büyükelçiliði nin internet sayfasýnda yer alan Büyükelçi ye sorun bölümünde terör örgütü itirafçýlarýnýn ifadelerini deðerlendiren Wilson, þunlarý söyledi: ABD terör örgütüne silah saðlamamaktadýr. ABD nin politikasý bu terör örgütüyle hiçbir temas kurmamaktýr. ABD, Türkiye den sonra PKK yý terörist örgüt ilan eden ilk ülkedir. Büyükelçi Wilson, ülkesinin PKK yý terör örgütü olarak sýnýflandýrmaya devam ettiðini vurgulayarak, Bundan ötürü terör örgütüyle ya da liderleriyle müzakere etmesi, örgüte ya da örgüt personeline silah saðlamasý asla söz konusu olamaz, olmayacaktýr ifadelerini kullandý. Portekiz den Türkiye ye rahatlatan açýklama Avrupa Birliði Dönem Baþkanlýðý ný 1 Temmuz itibariyle Almanya dan devralan Portekiz, Türkiye nin AB üyelik müzakerelerini desteklediðini ve ileri götürmek istediðini duyurdu. Portekiz ayrýca müzakerelerin amacýnýn tam üyelik olduðunu da vurguladý. AB Dönem Baþkaný Portekiz in Ankara Büyükelçiliði, Dönem Baþkaný sýfatýyla ilk resmi açýklamasýný yayýnladý. Portekiz in bu sýfatý üçüncü kez aldýðý kaydedilen açýklamada, Avrupa Birliði nin daha güçlü, daha donanýmlý olmasý ve dönemin sorunlarýyla baþa çýkabilmesi, Avrupalý vatandaþlarýn beklentilerini karþýlayabilmesi gerektiði ifade edildi. Açýklamada, Portekiz in AB Dönem Baþkanlýðý sýrasýndaki sloganýnýn Daha iyi bir dünya için daha güçlü bir Birlik olduðu belirtildi. Portekiz Büyükelçiliði tarafýndan yapýlan açýklamada, Fransa da Nicholas Sarkozy nin cumhurbaþkaný seçilmesi ardýndan Türkiye aleyhine atýlan adýmlarýn aksine Türkiye ye destek mesajý da verildi. Açýklamada, Portekiz in Dönem Baþkanlýðý sýrasýnda Türkiye ve Hýrvatistan ýn müzakere sürecini desteklemeye ve bu süreci ileri götürmeye kararlý olduðu ifade edildi. Açýklamada, müzakerelerde ortak amacýn tam üyelik olduðuna da vurgu yapýldý. Seçmen söyleneni deðil, duymak istediðini duyar... Çetin Altan ýn 1965 seçimlerine rahmetli Mehmet Ali Aybar ýn Türkiye Ýþçi Partisi nden aday olarak katýlýp milletvekili olduðunu hatýrlayan var mý? Ben ise, o seçimlerden kalma bir anekdotu hatýrlayanlardaným. Çetin Altan miting meydanýnda konuþurken, seçmen topluluðunu uyarýyor:- Oylarýnýzý kullanýrken dikkatli olun, dünya çok deðiþti, ülkeleri yönetmek çok zorlaþtý. Geçenlerde Sovyet semalarýndan Alaska ya uçan yaban kazlarý, Amerikan radarlarýnda savaþ uçaklarý gibi görünmüþ. Amerikalýlar tam nükleer baþlýklý füzeleri Sovyetlere göndereceklerken, ABD baþkaný ile Sovyet lideri kýrmýzý telefonda konuþup, 3 üncü dünya savaþýný önlemiþler. Seçeceðiniz kiþiler çok bilgili çok dirayetli olmalý. Dünya çok deðiþti Çetin Altan ýn bu sözleri meydandaki kalabalýktan müthiþ bir alkýþ tufaný gelmesine neden oluyor. Alkýþlar dinmiyor. Çetin Altan þaþkýn Kitlenin bu konuþmayý neden böyle coþku içinde karþýladýðýný anlamaya çalýþýyor. Birazdan da anlýyor. Kürsünün arkasýna gelenler, onun omzunu sývazlayýp, Bravo, çok cesursunuz. Baþbakana açýk açýk kaz dediniz diyorlar. Ya inanmýyorlarsa? Peki içinizde Turan Güneþ ve Ekrem Alican ýn 1957 seçimlerinde Hürriyet Partisi nin Kocaeli adaylarý olduðunu hatýrlayan var mý? Bana rahmetli Turan Güneþ anlatmýþtý o seçim kampanyasýnda yaþadýklarýný. Güneþ ve Alican hangi meydanda konuþsalar, kalabalýklara iktidardaki Demokrat Parti kadrolarýnýn kokuþmuþ olduklarýný, rüþvet ve yolsuzluklarýn ayyuka çýktýðýný anlatýyorlar. Onlar Bu iktidar hýrsýz dedikçe kalabalýklar alkýþlýyor onlarý. Sonra seçim yapýlýyor. Oylarýn büyük çoðunluðu Demokrat Parti ye çýkýyor. Hürriyet Partisi ise ancak birkaç bin oy alabiliyor. O gece Ekrem Alican, Turan Güneþ e soruyor: - Turancýðým, biz Bunlar hýrsýz dedikçe halk bizi alkýþladý. Peki neden oylarýný bize deðil de Demokrat partiye verdiler? Turan Güneþ, býyýðýnýn ucunu çekiþtirip gülüyor, cevap veriyor Alican a: - Biz Bunlar hýrsýz dedikçe, bizi dinleyen halk Biraz da biz çalsak diye ellerini çýrpýyordu... Ya da bize inanmýyorlardý. Söylemek istediðim þu Meydanlarda seçmene söylenenler, eðer gerçekten bir deðiþim beklentisi varsa, amacýna ulaþýr.siz siyasetçi olarak istediðiniz kadar atýn tutun. Hatta ipin ucunu kaçýrýp, meydana ilmikli idam ipi de atýn isterseniz. Soykýrým mý? 1980 lerin sonundaki bir Trakya gezisinde rahmetli Aydýn Güven Gürkan, ay çiçeði alým fiyatlarýnýn düþük olduðunu vurgulamak için yeterli þiddette bir söz bulamayýnca, Bu kadar düþük fiyat vermek soykýrýmdýr demiþti. O sýrada Bulgaristanlý Türkler Jivkov yönetimi tarafýndan yok edilmek istendiði için, soykýrým sözcüðü çok kullanýlmaktaydý. Gürkan ay çiçeði fiyatlarý için de Soykýrým deyince, hepimiz gülümsemiþtik. Hep Kandýralý Demokrat Partilinin 1950 seçim kampanyasýnda Ýsmet Ýnönü için Ýsmet Paþa asker kaçaðýdýr diye konuþtuðunu hatýrlatýrým. Hem paþa, hem asker kaçaðý diyorsun diyenlere de, Ne yapayým, onu sevmiyorum. En kýsa yoldan böyle anlatýyorum bunu cevabýný vermiþ ya. Baksanýza Prof. Dr. Erbakan da Flaþ TV de, AKP ye oy vermek, cehenneme bilet almak gibidir diye konuþmuþ Ne dersiniz? Bu seçimde AK Parti ye oy verenler, bileti sadece gidiþ mi, yoksa gidiþ-dönüþ mü kestirecekler?.. Çünkü bazý partiler muhalefete düþünce bir türlü iktidara geri dönemiyorlar ya. (Mehmet Barlas ýn yazýsý Posta gazetesinden alýnmýþtýr.)

12 K ü l t ü r 12 Gelenek ve Göreneklerimiz Tefrika (9) Bahar Tören ve Geleneklerinden- HIDIRELEZ (4) 6Mayýsýn erken saatlerinde evlerde Hýdrellez için hazýrlýklar baþlar. Kurbanlar kesilir ve çeþitli yemekler hazýrlanýr. Öðle saatlerinde mahalle kýzlarý ve genç kadýnlarý bir evde toplanýr, niyet oyununu düzenlerdi. Bu oyunun bir gün önce hazýrlýðý yapýlýr. Su dolu çömleðin içine herkes kendi nisanýný atardý. Buraya genellikle yüzük, küpe vd. niþanlar yanýnda fesleðen çiçeði de atýlýr. Çömlek, Hýdrellezden bir gün önce üstü bir örtü ile örtülerek bir gül aðacýnýn dibine býrakýlýr. Ertesi gün bir araya kýzlar ve genç kadýnlar, gül aðacýnýn dibinden çömleði alýr ve avlunun ortasýna býrakýrlar. Avluda toplananlar çömleðin etrafýnda halka oluþturur, çömlek içinden niyetler 6-7 yaþlarýnda bir erkek çocuk veya daha yaþlý bir kadýn tarafýndan çektirilir. Prizren de bu oyuna Martifal Oyunu denilir. Çocuk çömlekten niþaný çýkarmadan önce, genç kýz veya kadýnlardan biri martý falý (maniyi) söylerdi. Her mani, niþaný çýkan kýzýn veya genç kadýnýn bahtýna kabul edilirdi. Prizren halkýnda bu oyunda söylenen maniler genelde umut, neþe, aþk, sevgi, hasret, þefkat, iyilik, saðlýk, gurbet gibi konularý içerir. Eskiden Prizren de Martý fal oyununda en çok söylenen martifallerin-manilerin bir bölümünü sunuyoruz. Fesleðen ektim evlek evlek Dadandý bir kara lilek Beni yardan ayýran Satsýn kalburlen elek Ay akam akam Cümüþli tokam Allah dýr arkam Çimseden korkmam Evým ününde çýnar Kuþlar ona konar Ceç buldum tez kaybettim Yüreðim ona yanar Ak anteri asarým Halilari basarým Ya o yari alýrým Ya cendými asarým Aglama beným içýn Yanayým senýn içýn Alacakmýsýn beni Süle cençlýgýn için Ak cünlümün aklýgi Cünlümün iraklýgi Ne canýma tak dedi Yarýmýn iraklýgi Alýþmadým yalana Ýnanmadým ben sana Ben aklýmý kaptýrdým Cüzel cvüzli Destana Ararým sayýbými Aþkýmýn sebebýni O vefasýz kýz celdi Çaldý citti kalbimi Ah sandýgým sandýgým Sandýgýma dayandým Haram olson cençlýgým Çi ben sana inandým Ateþten yanmadýnmi Su içtin kanmadýnmi Üç aydýr ayrýlalý Yarým hiç angmadýnmi Ay ürümce ürümce Kaþik saldým pirince Bi incecik ter düktüm Yar koynuma cirince Bahçelerde saz olor Cül açýlýr yaz olur Ben yarýma cül demem cülüm ümri az olor Bindým çirez dalýna Baktým serez yoluna Cürdüm bir ak mintanli Benzetýrdým yarýma Benim var yeþil þalým Maraþta konoþalým Yüregýmde korki var Yok nasýl konoþalým Bi yüzügüm var beným Parmaðýma dar celýr Mahlemizin içinde Ala çüzlüm var beným Bucün hava serindýr Suya baktým derindýr Darýlma nazlý yarým Sevdah Ahllah çerimdýr Ciyan bana dar celdi Sülemesi az celdi Cünül niçýn uyursun Aç cüzüni yar celdi Çevrey çiçekledým Almayi biçakladým Sandým çi yar yanýmdadýr Yastýgi kucakladým Denizde karabalýk Yüregým sana yanýk Ben istedým konoþma Burasý kalabalýk Dereler müreçep olsa Derdými bilen olsa Otorsaydým aglama Yaþými silen olsa Dutun çüki çürüdi Su çüküne yürüdi Sen ütede ben beride Yüregýmýz çürüdi Elimde pembe mendil Bilmece sülerým bil Sevgilimden ayrýldým Aklým baþýmda dil Elmaz yüzük parmakta Çifte benk yanakta Beným bi sevdýgým var Kaþidaçi konakta Endým dere akmay Yar yüzüme bakmay Türli çiçek kokladým Yarým cibi kokmay Ev arkasi kayisi Yere düþümiþ yarýþi Bulamadým o yari Oldi cece yarýsi Fesligen ektým duvara Celen ceçen suvara Agzi dili kurusun Çim sülerse bu yara Fesligeni ekerým Budur yoli ceçerým Ne baþka yar severým Ne senden vaz ceçerým Gas üstüne su oynar Su üstüne yaz oynar Teli yorgan üstüne Celin cüvegi oynar Kafes kuþsuz olurmi Dere taþsýz olormi Kabýmdaçi yaralar Sensýz ceþmiþ olormi Kala ardýnda bunar Kuysam elimi donar Ben o kýzi alamadým Hala yüregým yanar Kala ardýnda mezar Altýnda bir kýz yazar Sorarsanýz ne yazar Derdýne derman arar Kalanýn ardýndayým Cecenýn derdýndeyým Herçes cece uykusunda Ben yarýn derdýndeyým Karþidayým çirezde Kuþ besledým kafeste Dediler çi yar celdi Yetýþtým son nefeste Karþi karþi kapýmýz Karþida düçanýmýz Cel sarýlarým yatalým Patlasýn duþmanlarýmýz Kýna çiçegi Balta çiçegi Bakmanýn yarýma Salarým biçagi Lale sübül biçilmez Souk sular içilmez Her þiden vazceçýlýr Nazli yardan ceçýlmez Mavi yelek mor yala Bayýldým baka baka Evde cünül olmaz Hade çýkam sokaga Nar ortadan ayrýlýr Hiç sebepsýz darýlýr Aþk cülüne düþenler Yar eline sarýlýr Sýrada sarýsýni Begendým aldým seni Beþbin dinar verseler Elimden vermem seni Unutum neydi adi Cünülde kaldi dadi Seni sevdým seveli Cüzyaþým kurumadi Yeþil çimen bi oglan Hercün bundan ceç oglan Beni sanan vermeylar Tut kolomdan kaç oglan RAÝF VIRMÝÇA Bugün Prizren de Hýdrellez þenlikleri eskisi gibi görkemli ve büyük þenliklere kutlanmaz. Baharýn geldiði için Hýdrellezde evler temizlenir, silinir, badalanaýp sokak duvarlarý kireçlenir. Hýdrellez arifesinde eski Türk mezarlýðýnda yani 5 Mayýsta Karabaþ Baba günü yani þenlikleri devamlý olarak yapýlmaktadýr. Bugün çok daha mütevazý yapýlan bu kutlamalar ve eski adetlerinden çoðunu yitirmiþtir. Eskiden gibi bu mezarlýðýn kuytu yerlerinde ateþ yakmak, horoz kesmek, pilav ve helva piþirmek gibi gelenekler yapýlmamaktadýr. Günümüzde de Karabaþ Baba Türbesi, halk tarafýndan, niyet tutan ziyaretçiler tarafýndan devamlý olarak ziyaret edilmektedir. Akþam karanlýðý baþlayýnca, gençler etraf baðlara gider, ceviz aðaçlarýnýn yeþil dallarýný kopararak evlerine götürürler. Toçila Çeþmesine gidenler de vardýr fakat çok az sayýda. Gidenler bu çeþme baþýnda eski adet ve geleneklerini yaparak su alýp evlerine götürürler. Bugün bile bazý evlerde özel yemekler piþirilir, tatlýlar yapýlýr ve kimilerinde kurban da kesilir. Bugün çok az evlerde Martý fal Oyunu ve salýncaklar da yapýlýr. Düþüncemize göre yaþamýn, doðanýn adeta çeþitli renklere büründüðü zamanda yapýlan bu adaklarýn ve dileklerin sunulduðu, bütün arzularýn gerçekleþeceðine inanýlan bu günde yani bütün bu bahar tören ve geleneklerinde, Türk ve Ýslam dünyasýnda Hýdrellez olarak odaklanmasý ve insanlar tarafýndan bir bayram havasýnda kutlanmasýnýn atalarýmýzdan bizlere kalan çok iyi niyetli bir gelenek olduðunu beyan etmek bizim için bir gururdur. Sürecek

13 13 K ü l t ü r ÝZLENÝMLER ÝSKENDER MUZBEG Ýstanbul da Mevlana yý Yaþamak UNESCO nun 2007 yýlýný Dünyada Mevlana Hoþgörü Yýlý olarak kutlama kararý Mevlana nýn, dolayýsýyla Türk kültürünün dünyada tanýtýlmasý için bir fýrsattýr. Hoþgörüye muhtaç dünyamýzda Mevlana hoþgörüsünün Mevlana felsefesinden yayýlan huzur verici aydýnlýðýn paslanmýþ kalplere, hýrslý beyinlere yeni, 21. yüzyýla özgü bir biçimde hitap etmesinin çok yönlü yararlarý olacaktýr. Kosova Türk aydýnlarý, dernekleri ve kuruluþlarý olarak bu Mevlana Hoþgörü Yýlý nda etkinliklerimizi Mevlana nýn kendi aramýzda olduðu gibi, iç içe yaþadýðýmýz diðer toplumlar arasýnda da tanýtýlmasý alanýnda çalýþmalýyýz Haziranýnýn sonu. Ýstanbul da sýcaklýk derecesi kýrk ýn üstünde. Palmiyeler adeta gülüyor bu sýcaklýða. Ana ülkelerinden buraya geldiklerinden beri belki ilk gülüþü bu palmiyelerin Anlaþalým, bu bir þiir deðil, bu bir izlenim. Ýstanbul a her geliþimde bir baþka duyguya sözle anlatýlamaz bir duyguya kapýlýrým; düþüncelere dalar, esinlenir, birkaç mýsra yazarým. Bu mýsralar benim en kýymetli Ýstanbul hatýralarýmdýr: Benim Topkapý Günlüðüm, Ýstanbul Çeþitlemelerim bu türden hatýralarýmdýr. Bu kez Ýstanbul da, bu haziran sonu sýcaklarýnda ben her adýmda Mevlana ile adeta karþýlaþýyordum. Yeraltý Çarþýsý na inerken, Eminönü nde Kadýköy vapuruna binerken kalabalýklarýn geçtiði yerlerde gençlerin Mevlana Mercan Dede Konseri davetiyelerini büyük bir sevgi ve ilgi ile gelene geçene vermesi bende bir baþka duyguyu uyandýrýyordu. Ve ben Ýstanbul da Mevlana yý yaþarken hatýralarýmda onlarca yýl önceye gittim, 80 li yýllarýn baþlangýcýndan itibaren Mevlana nýn sevgi ve hoþgörü ile þiirimize girdiðini, yýllar boyunca Mevlana konulu þiir saatlerini büyük bir titizlikle hazýrladýðýmýzý hatýrladým. Her þeyden önce þairimiz Necati Zekeriya yý hatýrladým. Necati Zekeriya ya göre Mevlana bugün her ülkede, bizde de, ortaya koyduðu ebedi erdemleri yüzünden her mevsim meyve veren bir aðaç gibidir. Sabah onunla uyanmalýyýz, yamalýyýz onunla Sonra 1987 de bana Mevlana konulu þiirlerini gönderen þairlerimizi (Necati Zekeriya, Ýlhami Emin, Hasan Mercan, Avni Engüllü, Zeynel Beksaç, Fahri Mermer, Osman Baymak, A.R. Yeþeren i) teker teker saygýyla hatýrladým. Hatýralar beni neden sonra 1997 de Prizren de Ve Sanat Sanatçýlar Kulübünde düzenlediðimiz Mevlana konulu toplantýya götürdü: O yýllarda Ve Sanat Prizren in kültür etkinliklerinin dallanýp budaklandýðý önemli merkezlerimizden biriydi. Mevlana gecesi nde Mevlana hakkýnda konuþanlar arasýnda benden baþka Türkiyeli konuðumuz hoca efendi Orhan Genç de vardý, sanatçý dostumuz Aluþ Nuþ da. Konuðumuz Orhan Genç Mevlana da Allah Sevgisi, Aluþ Nuþ kardeþimiz de Mevlana ve Müziðimiz konusunda birer konuþma yapmýþlardýr. Malumunuz, aradan yýllar geçti. Mevlana belki giderek daha çok girdi içimize ama bizde Mevlana konulu bildirili toplantýlar pek düzenli yapýlmadý. Yine de önemli olan, Mevlana þiirinin, Mevlana felsefesinin hayatýmýza girmesidir. Artýk rahatça þu gerçeðin altýný çizmek mümkün: Mevlana sesi ulu bir sestir. Doðudan yüzyýllarca gelen bu ses bizi hem sosyal hem de bireysel olarak etkilemektedir, esinlendirmektedir. Doðu ya kulak vermeliyiz. Çünkü Doðu ya kulak verirsek, þimdi, þu anda bile Mevlana nýn gel, gene gel burasý ümitsizlik kapýsý deðildir gibi güçlü sesini iþitebiliriz. Mevlana nýn o okþayýcý, o huzur verici sesi aramýzdadýr, içimizdedir. Bu ses okþayýcý olduðu kadar birleþtirici de olmalýdýr. Yeter ki biz bu sese hem topluluk olarak hem de bireyler olarak kulak verelim, gönülden baðlanalým. Ben, bu haziran ayý sonunda 40 derecenin üstünde bir sýcaklýðýn yakýp kavurduðu Ýstanbul da Mevlana yý kendime göre yaþadým. Mevlana yý ve bizi yaþayarak birkaç yeni dize yazabildim. Bir baþka fýrsatta bu dizelerimi de sizlerle paylaþacaðým. Ýstanbul dan Mevlanaca selamlar sunar, hoþgörülü günler dilerim. Türk Öðretmenler: Balkanlar daki en büyük sorunumuz eðitim Samsun 19 Mayýs Üniversitesi (OMÜ) de branþlarý ile ilgili eðitim görmek amacýyla Samsun Balkan Türkleri Kültür ve Haberleþme Derneði nin misafiri olarak Kosova ve Madedonya dan Samsun a gelen 20 Türk öðretmen, görev yaptýklarý kentlerdeki sorunlarý anlattý. Makedonya Türk Öðretmenler Derneði ile Kosova Türk Öðretmenler Derneði üyeleri, karþýlaþtýklarý en büyük sorunun Türkçe yi yaþatmadaki zorluklar olduðunu kaydetti. Eðitim alanýnda Türkçe yi ve Türklüðü ön plana çýkarýp, öðrencileri bu doðrultuda yetiþtirmek için büyük sýkýntýlar çektiklerini dile getiren öðretmen, bu sýkýntýlarýn aþýlmasý için Türkiye den yardým beklediklerini söylüyor. OMÜ Konukevi nde öðle yemeðinde gazetecilerle bir araya gelen Türk öðretmenler, Balkanlardaki ortak problemlerinin kadro ve kitap olduðunun altýný çizdi. Konuyla ilgili konuþan Makedonya Türk Öðretmenler Derneði Baþkaný Sevim Abaz, Makedonya Hükümeti nin kitap bastýracak parasý olmadýðýný belirterek, kendilerini maðdur ettiklerini kaydetti. Kitap bulabilmek amacýyla sivil toplum kuruluþlarýna baþvurup destek istediklerini anlatan Abaz, Türkler olarak Makedonya da zor durumdayýz. Üsküp te daha toplu halde yaþýyoruz. Ama Batý Makedonya daki Türk kardeþlerimizin durumu daha içler acýsý. Makedon ve Arnavutlarýn baskýsý ile Türk nüfusu gittikçe azalýyor. Eðitim ise kanayan yaramýz. Bunun kalýcý olarak çözüme kavuþturulmasý lazým. Güvencemiz olsa, sayýmýz artacak. Sesimizi daha çok duyurmuþ olacaðýz. Eðitimi daha güçlü vermiþ olacaðýz. Ama bu þu anda mümkün deðil. dedi. Kosova Türk Öðretmenler Derneði ve Makedonya Türk Öðretmenler Derneði tarafýndan belirlenen 18 öðretmene ilk gün ders veren Dil Uzmaný Kadir Yalýnkýlýç, bir toplumun kendi diliyle tanýmlayamadýðý, anlamlandýramadýðý hiçbir þeyin o toplumun kendisine ait olamayacaðýný vurguladý. OMÜ Fen Edebiyat Fakültesi Türkçe Bölüm Baþkaný Dr. Mustafa Kýrcý, misâfir öðretmenlerin evlâd-ý Fatihan olduðunu hatýrlatarak, þöyle konuþtu: Bizim derin kültür baðlantýmýz ve Balkanlar da dil konusunda temsilcilerimiz olan öðretmenlerimizle bilgi ve kültür alýþveriþinde bulunuyoruz. Aramýzda her zaman olan manevi baðý canlý tutmaya çalýþýyoruz. Bir milletin varlýðýnýn devamý dilinin yaþamasýna baðlý. Öðretmenlerimiz Balkanlar da Türkçe yi öðretiyor. Dilini kaybetmiþ olan milletlerin yeri tarihin çöplüðü olmuþtur. Milletin yaþamasý diline baðlý. Dilimizi diri tutmaya çalýþýyoruz. Öðretmenlerimiz ders verdikleri yerlerde Türk milletini temsil ediyorlar. Türkçe yi dünyanýn her yerinde konuþmalý ve yaygýnlaþtýrmalýyýz. Balkan Türkleri Konfederasyonu Genel Baþkan Vekili Ýzzet Altuntaþ ýn, Samsun Balkan Türkleri Derneði baþkanýyken OMÜ Rektörü Prof. Dr. Ferit Bernay ile görüþerek 3 yýl önce baþlattýðý uygulamayla bu yýl 3 üncüsü düzenlenen eðitimin 15 gün süreceði belirtildi.

14 R ö p o r t a j 14 Tiyatro Günlüðü (8) Perdeler Ýnerken... Kosova Türk Tiyatrosuna emek veren sanatçýlarýmýz bir bir perdelerini indirip çekiliyorlar kendi köþelerine, tiyatronun geleceðine umutsuzca bakarak. Onlarýn bu sessizce perde çekiþindeki çýðlýðýn, yetkili ve etkili kurumlarýn kulak zarlarýný paralar umuduyla yayýnlýyoruz röportajlar dizimizin son bölümünü... Kosova Türk Tiyatrosunun 70 inci yýlý kutlamalarý çerçevesinde Kosova ya gelen Ýstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçýlarý, ortamýn duygusallýðýna dayanamayýp gözyaþlarýna boðuldular. O coþkulu günlerden bir kesit. Türk Tiyatrosu hiçbir zaman profesyonelleþemedi. Fakat bu profesyonellik o kadar çok dillendirildi ve umuda býrakýldý ki, yýllarýný tiyatroya veren tiyatrocular bile Artýk umuda ihtiyacýmýz olmasýn dedi. Tiyatro çok çeþit sorunla karþý karþýya kaldý. Bunlardan birçoðunun çözüm mekanizmalarýný kendileri ürettiler. Mesela kostümü evlerden getirdiler, kýyafetlerini kendileri diktiler. Dekoru eski parçalardan kendileri yaptýlar... Ama aþýlamayan bürokratik engeller de vardý. Mesela tiyatro için resmi kanalla destek istemek veya bir festivale katýlmak için bir dizi bürokratik engelle karþýlaþýyorlardý. En sonunda bunu aþmanýn da mekanizmasýný geliþtirdiler. Rumeli Türk Tiyatro Sanatçýlarý Derneði Baþkaný Etem Kazaz, bu derneðin kuruluþ sürecini, amacýný ve gerekçesini þöyle anlatýyor: Bu sýkýntýlar baþ gösterince gördük ki tiyatronun bir derneðe ihtiyacý var. Biz baþka bir tiyatro kurmadýk. Bazý cahil kesim zannediyor ki bu Türklerin parçalanmasýdýr. Biz kendi ihtiyacýmýz için bu Rumeli Derneðini kurduk. Biz bir tiyatro kurmadýk. Türk Tiyatro Sanatçýlarý Derneðini kurduk. Bazý konularda kendimize çözüm bulmak için kurduk ve çok yararlý oldu bu dernek. Derneði kurduktan sonra her yerle irtibata geçebiliyorduk. Önümüze çýkan bürokratik engelleri çözmek için bu derneði kurduk. Artýk yazýþmalarý Kültür Evi üzerinden deðil, kendi derneðimizden yapýyorduk. Yardýmlarý da artýk kendimiz doðrudan istiyorduk. Günümüzde bile Türkçe tiyatro için ne Kültür Evi ne de baþka bir kuruluþ yardým ister. Biz tüm iþlemleri kendimiz yapýyoruz. Ýþte derneði de biraz bu yüzden kurduk. Biz tiyatroya sadece aracýlýk yapýyoruz. Organizasyonunu yapýyor, sponsorlarýný buluyoruz... Biz tiyatro oyunu hazýrlamýyoruz. Ama gün gelir Kültür Evinden de kovarlarsa o zaman biz tiyatro oyunu da hazýrlarýz. Asým Mongovci ile devam ediyoruz sohbete... Tiyatronun misyonundan bahsederken Asým þu kelimeleri sarf ediyor: Tiyatronun belli bir misyonu var. Hele hele Kültür Evi çerçevesindeki Nafis Gürcüali Türk tiyatrosunun belli bir çizgisi var ki bu çizgiden hiçbir zaman sapmamýþtýr ve toplumdaki yeri de çok büyüktür. Son yýllarda bu çalkantýlý dönemde Kosova Tiyatrolar Festivalinde katýlýp orada birincilikler almýþ ve böylece Kosova da Türk toplumunun yaþadýðýný kanýtlamýþtýr. Bazýlarý burada Türkleri inkar etmek istese de bu tiyatro burada Türklerin varlýðýný kanýtlamayý baþarmýþtýr. Söz tiyatrocular derneðine gelince de Asým, Etem Kazaz ýn dedikleriyle örtüþen cümleler söylüyor: Rumeli Türk Tiyatro Sanatçýlarý Derneðinin kuruluþ amacý Kosova daki Türk Tiyatrosuna bir çeþit yardýmda bulunmaktý. Nasýl bir yardým diyecek olursak, çeþitli festivallere katýlmak için baþvurularda bulunmak. Belli bir yerden tiyatroya maddi destekler saðlamak gibi... Eski tiyatrocu Mehmet Bütüç de Derneðin kuruluþundan bahsederken þunlarý söylüyor: Rumeli Derneðini Türk tiyatrocularýnýn Türk tiyatrosunun çýkarlarýný korumak için o zamanlarda kurduk. Bu konularda bazý giriþimlerde bulunabilmek, kendi çýkarlarýmýzý koruyabilmek için kurduk. Ýyi kötü bugüne kadar geldi Kosova Türk Tiyatrosu... Zaman zaman devlet organlarýnýn desteði, zaman zaman da kösteði ile bugüne kadar ulaþýldý. Destek dönemlerinde zirveye ulaþýldý, köstek dönemlerinde ise bu kösteði aþma mekanizmalarý geliþtirildi. Þimdi ise ne desteðin ne de kösteðin olduðu bir döneme girildi: Sahipsizlik dönemi. En aðýr olan dönem de bu dönem. Ortada baþý boþ býrakýlmýþ bir avuç sanatçý, gelecekleri konusunda yani tiyatroya iliþkin gelecekleri konusunda oldukça endiþeli sanatçýlarýmýz... Bekir Hocalar a soruyorum geleceðinizi nasýl görüyorsunuz diye? Tiyatronun geleceðini hiç bilmiyorum ben bayaðý karamsarým. Söz vermekle birþey olmaz. Ýlle de çalýþacaðýz. Ama çalýþmak için de bir destek lazým. Birilerinin bizim elimizden tutmasý lazým ama bugüne kadar böyle bir desteði ben görmedim. Mehmet Bütüç de tiyatro konusundaki sahipsizliðe dikkat çekerek bu dönemde de bir desteðin saðlanamamasý durumunda geleceðin parlak olamayacaðýný düþünenlerden... Eðer bundan sonra da olmazsa; tiyatronun geleceðini pek parlak göremiyorum bu þartlarda. Çünkü hiç olmazsa, dekor, kostüm parasý bulunmazsa, yönetmene bir miktar para bulunmazsa, oyunculara bir destek olunmazsa nasýl devam etsin tiyatro... Hayat zorlaþmýþtý. Artýk baþka bir iþ yayýp, boþ vakitte tiyatro yapma dönemi sona ermiþti. Asým ýn dediði gibi Tiyatro artýk çok pahalý bir hobi olmaya baþlamýþtý ; ve Deniz in dediði gibi Bu yolda hep büyük bir ümidimiz vardý. Ama artýk umuda ihtiyacýmýz olmasýn. Bu gerçekleþsin. Ve Hayrullah ýn dediði gibi Þimdiye kadar amatörce demeyeyim ama ödeneksiz olarak çalýþtýk, ama artýk olmuyor. Ve Etem in dediði gibi Tiyatroda en büyük kriz geçen sene baþladý; kaynaðý da ekonomiktir. Ve Bekir in dediði gibi Bekir Hocalar 31 sene sahneden hiç ayrýlmadý, hep etkindi. Ama maalesef gördüðünüz gibi artýk gitmiyor. Peki geleceði ne olacaktý bu tiyatronun? Ayný soruyu Etem Kazaz a da yönlendirdiðim zaman epey bir duraksayýp yutkunuyor sonra da aðýr aðýr konuþmaya baþlýyor: Tiyatronun geleceði... ya çok baþarýlý olur ve herkesi korkutur. Yani böyle iyimser bir korku var içimde; ya da yok olur. Ýkisinden biri olur. Böyle ikisi arasý bir þey yok. Ya çok güzel olur, herkesi korkutur ki ben de korkmaya baþlarým... ya da yok olur. Deniz Dadale de serzeniþini ve tiyatrodan kopuþunu içi sýzlayarak anlatýyor: Mesele biz tiyatroda maaþ almadan bile saatlerce orda zaman kaybettik. Geçlere kadar orada kaldýk; hatta sabahlara kadar kalýrdýk. Dekoruyla, kostümüyle her þeyiyle uðraþýrdýk. Bir de profesyonel olsa, yani geçimimiz oradan saðlansa hiç Yeni bir kuþak yetiþiyor. Yollarý açýk olsun... çýkmazdýk oradan, orada kalýrdýk. Ama olmadý, umut, umut hep umut bir yere kadar... Sonra mecburen ayrýldým. Bütün tiyatrocu arkadaþlarým çok üzüldüler; ama bir de bana sorsalar, bir de bana baksalar... ama yine de her zaman gülüyorum. Gerçekten çok zor. Tiyatro Günlüðünün 7. bölümü ile noktalýyoruz Batýk Bir Projeden Kurtardýðýmýz Malzemeleri. Tiyatro Günlüðünün öznel bir tarihsel güncesini tuttuk bu süre içinde, eksikliðin ve kapsanamamýþlýðýn bilinci ile... Çünkü tiyatro bu 7 haftaya kesinlikle sýðmayan bir geniþliðe sahip. Son

15 15 G ü n c e l Türkçenin Kosova sý PÝRÝ REÝS HARÝTASININ SIRLAR I büyük Türk denizcilerinden Piri Reis in haritasýna 15.yüzyýlýn dair bir þeyler okumuþtum. Hem þahsiyeti olarak hem de eserleri olarak çok deðerli bir isim. Osmanlý Ýmparatorluðu nun ihtiþamýný da ayrý bir yönden gösteriyor. Öyle bir devletin öyle denizcileri, bilim adamlarý olacaktý; oldu da. Akdeniz de yaptýðý gezilerle bölgeyi tanýdý. Eserlerinde yeni yerler anlattý. Cezmi Yurtsever isimli bir araþtýrmacýnýn verilerinden de yararlanarak þöyle bilgilere vardým. Osmanlý Devleti nden geriye kalan bir büyük hazine Topkapý Sarayý nda bulunan haritaya iliþkin çok sayýda araþtýrma yapýlmýþ. Piri Reis imiz ve eserleri, dünyanýn ilgisini çekmiþ. Nasýl çekmesin? Hazýrladýðý haritadaki bilgiler muazzam ve insaný düþünmeye sevk ediyor. Ýbrahim Halil Edhem Bey in yürüttüðü çalýþmalar esnasýnda kütüphanenin haritalar bölümünde ceylan derisi üzerine yapýlmýþ bir harita dikkatleri çekmiþ. Harita üzerindeki yazýlar okunduðunda yeni dünya olarak da bilinen Amerika kýtasý hakkýndaki ilk haritalardan birisi olduðu görüþüne varýlmýþ. Bir Türk denizcisi ve harita yapým ustasý olan Piri Mehmet Paþa nýn kaleminden çýkan harita hakkýndaki ilk bilgiler böylece yayýlmaya baþlamýþ. Haritayý görmek üzere Ankara ya getirten Gazi Mustafa Kemal, en kýsa zamanda bir bilim heyetinin incelemesi sonucu ortaya çýkan gerçeklerin dünyaya duyurulmasýný istemiþ. Atatürk ün bu isteði ancak 1935 yýlýnda sonuçlanabildi. Haritanýn çevirisi ile birlikte týpkýbasýmý batý dillerinde yayýnlandý. Ve Piri Reis in haritasý dünyada büyük yankýlar yaptý. Aradan geçen zaman içinde harita meraklýlarý, tarihçiler harita ile ilgili farklý görüþlerini sundular. Haritanýn þekillerine bakýlarak ilk fark edilen özelliði Atlas Okyanusu nu çevreleyen bölgenin doðusunda Portekiz ve Ýspanya nýn yer aldýðý yarým ada ile, Fas, Moritanya, Yeni Gine ve biraz daha aþaðýda Nijerya sahillerine kadar inen Sahra Afrika sý Daha batýda ise günümüzde Orta Amerika olarak bilinen Küba, Haiti, Jamaika adalarýndan Güney Amerika ülkelerinden Venezüella, Brezilya ve Arjantin e oradan da aþaðýlara inen çizgilerle Güney kutup sahillerine kadar uzanýyordu. Haritada Amerika, kuzeyi, ortasý ve güneyiyle var. Bunun yanýnda Grönland ve Antarktika da mevcut. Doðu kýsmýndaysa Avrupa yukarýdan aþaðýya yer alýyor. Haritanýn çizimini gerçekleþtiren Piri Reis, tarihini de þifreli yazý ile Harere el fakir Piri bin Hacý Mehmed el müþtehir biraderzade-i Kemal Reis fi þehr-i Gelibolu. Afiullah anhüma þehr-i muharrem sene tisa aþer ve tisama olarak kayda almýþtý. Ayný sözlerin çevirisi ise Ýþbu haritayý Kemal Reis in biraderzadesi unvanýyla bilinen Hacý Mehmet oðlu Piri 919 senesi muharreminde (1513 senesi 9 mart ila 7 nisan tarihleri arasýnda) Gelibolu da çizmiþ ve yazýya aktarmýþtýr. Piri Reis, haritanýn çizimini sonuçlandýrdýðýnda kendi baþarýsýný Uþbu harti (harita) misalinde harti, asýr içinde kimesnede (kimsede) yokdur diyordu ki gerçekten de Piri Reis in haritasý bilinen dünya keþifler tarihini sarsacak özelliklere sahipti. Harita çizildiði tarihten sonraki yüzyýllar içinde Topkapý Sarayý nda sýký sýkýya korunmuþtu. Haritaya dikkatlice bakanlar bir ayrýntýyý hemen görebiliyordu. Haritanýn sað tarafýndaki kýsmý yani Ýspanya dan Sahra Afrika sýna kadar inen bölümü sanki bir makas veya býçakla çentiklenerek kesilmiþti. Haritanýn kesilen parçasýnýn geride kalan kýsmý Afrika ve Asya yý gösteriyordu ve kuvvetle muhtemel bir dünya haritasý idi. Ancak, elde kalan kýsým sadece Atlas Okyanusu ve civarýný gösteriyordu. Bir þekilde birileri kendi ihtiyacý için olsa gerek, haritanýn önemli kýsmýný kesmiþ yok etmiþti. Her þeye raðmen, haritanýn bu hâli bile çok büyük bilgiler içeriyordu. Haritanýn sol alt kýsmýnda Osmanlý yazýsý ile yazýlan bölümde de haritanýn hangi yollardan yapýldýðý hakkýnda ayrýntýlý açýklamalar vardý. Bu diyara Antilya derler Arab tarihinin sekiz yüz doksan altý yýlýnda bulunmýþdur Amma þöyle rivayet iderler kim Ceneviz den bir kâfir adýna Kolonbo dirler imiþ, bu yerleri o bulmýþdur. Merhum Gazi Kemal (Reis) in Ýspanyalu bir kulu vardý. Mezbur (adý geçen þahýs) kul Kolonbo ile üç defa ol diyara vardým diyü Kemal Reis e hikâyet idüp (anlatýp) Ve hem Kolonbo ulu müneccim imiþ. Mezbur (þimdiki) haritada olan bu kenarlar ve cezireler (adalar) kim vardur, Kolonbo nun haritasýndan yazýlmýþdur. Bu bilgilerin ýþýðýnda Piri Reis, dünya haritasýný çizerken Kristof Kolomb un haritasýnýn kendi eline geçtiðini ve ona bakarak sahil kýsýmlarýný çizdiðini itiraf ediyor. Piri Reis in, haritayý hazýrlarken Kolomb un bilgilerinden yararlandýðý belirtiliyor. Bu bilginin, yazýnýn kesin doðru olup olmadýðýný tespit edememekle beraber burada yazma gereði duydum. Ne olursa olsun, haritanýn Piri Reis ve Osmanlý denizcilerinin emeðiyle oluþtuðu ortada. Diðer yandan Piri Reis, haritada Alpay ÝÐCÝ görülen ülkenin adýnýn da Antilya olduðunu vurgulayarak batýlýlarýn Amerika olarak isimlendirdiði ismine de uymuyor. Piri Reis in dünya haritasý üzerindeki verdiði bilgiler þaþýrtýcý özellikleri yansýtýrken bütün bilim dünyasýnýn cevabýný vermekte zorlandýðý görüþleri de gözler önüne seriyor. Bilgiler ýþýðýnda Antilya ülkesinin bulunduðu tarih olarak hicrî 870 in karþýlýðý 1465 yýlýna denk gelmektedir. Fatih Sultan Mehmet in Ýstanbul u fethinden kýsa bir süre sonrasýna rastlar. O günlerin dünya devletler sahnesinde Mýsýr da hüküm süren Memluklular ile Anadolu ve Balkanlar da giderek güçlenen ayný zamanda Akdeniz de büyük bir güç hâline gelen Osmanlýlarýn adý geçiyordu. Öncelikle þu sorunun cevabýný tarihçiler vermekte zorlanýyor. 1492, 1493, 1498, 1503 yýllarýnda dört kez o ülkeye (Amerika ya) keþif seferi yapan Kristof Kolomb un yanýnda harita çizim uzmanlarý da vardý. Özellikle 1498 yýlýnda çizilen Venezüella ve Brezilya sahillerini gösteren Kolomb un haritasýna ne oldu? Piri Reis, Kolomb un haritasýna bakarak kýta sahillerini çizdiðini söylediðine göre bir þekilde bahsi geçen harita Osmanlý nýn dolayýsýyla da Piri Reis in eline geçmiþtir. Kemal Reis in kulu (adamý/casusu) olarak gösterilen bir kiþinin de Kolomb ile üç defa keþif gezisine katýldýðýný söylemesi bütün bilgilerini Piri Reis e aktarmasý da önemli. Bir þekilde Osmanlý ile iþbirliði yapan bilgileri toparlayan þahýslar/casuslarýn varlýðý da ortaya çýkýyor. Öyle bir dünya devleti için hiç de þaþýlacak bir þey deðil. Harita üzerinde þimdiki Haiti adasýnýn bulunduðu yer el cezire izle despanya (Ýspanya adasý) adýyla çizilmiþ. Ama ayný adanýn yakýnlarýnda birbirini izleyen küçük adalar topluluðu var: Varak, Vasit, Gadanda, Santmoriyo, Samokoslo, Kavad isimlerini taþýyan Ýlginç olan ise Ýspanya (Haiti) adasýnýn doðusunda deniz içinde üç kayýk þekli çok sade olarak çizilmiþ bir hâlde duruyor. Bölgenin bugünkü adý Turcs and Caicos adýyla adalar topluluðu ve Ýngiltere ye baðlý bir sömürge ülkesi. Ýngilizce yazýlý ülkenin adýný Türkçeye çevirirsek Türkler ve Kayýklar ülkesi oluyor. Ayný ülkenin bütününü teþkil eden adalar topluluðunun isimleri de Rumkaya, Onkaya, Yüzkaya, Binkaya, Keskinada, Gökburun, Saltkaya, Grandtürk olarak ortaya çýkýyor. Türkler ve kayýklar ülkesi tarihi üzerinde yapýlan bir araþtýrma sonucu ayný adalar topluluðunun merkezi olan Cockburn (Gökburun) þehir meclisinin aldýðý karar gereði yýllarý arasýnda bayrak tespiti yapýlýyor. Haç simgesi bulunan çizgilerin orta yerinde bir daire içinde hilal ve üç yýldýz þekilleri yerleþtirilmiþ. Haç simgesinin ayný topraklarýn Ýngiliz sömürgesi olduðuna bir iþarettir. Ama iç kýsýmdaki dairede bulunan hilal ve üç yýldýz ayný dönemin Osmanlý/Türk bayraðýnýn bir yansýmasýdýr. Ada halkýnýn kendisini Türk soylu hissettiðinin bir sonucu olabilir. Piri Reis in 1513 yýlýnda harita üzerinde bir þifre olarak gösterdiði üç kayýk veya kayýklar simgesinin bulunduðu yerde Türk soylu insanlarýn bulunmasý hatta onlarýn Ýngiltere ye baðlý bir devlet hayatý yaþamalarý Amerika kýtasýnda Kolomb öncesi Türklerin yaþadýðýný da gösterebilir. Piri Reis in ýsrarla söylediði Antilya ülkesinin hicrî 870 (miladî 1465) yýlýnda bulunmuþ olduðu görüþleri haklýlýk kazanýr. Bu bilgilerin ýþýðýnda Fatih Sultan Mehmet zamanýnda Osmanlý nýn yönlendirdiði Türk denizciler Antilya (Amerika) kýtasýna keþif seferi düzenlemiþler, bulduklarý ülkeye yerleþerek isimlerini de vermiþlerdir. Piri Reis in haritasýndaki birtakým iþaretlerin sýrlarý 20. yüzyýl ortalarýndaki uzay çalýþmalarý ile de doðrulandý yýlýnda Astronot Eduardo Herran, Peru nun güneyindeki And Daðlarý ile okyanus arasýndaki bölgede kalan Nazca daki daðlýk bölgenin uydu resmini inceledi. Daðlarýn derinliklerinde 32 metre boyunda bir insana benzeyen þekil gördü. Ve görünüþüne bakarak Astronot adamý ismi verildi. Piri Reis in 1513 tarihli haritasý da dikkatle incelendiðinde Brezilya nýn batýsýnda kalan yüksek sýradaðlarda yaþayan bir dað adamýnýn çizimi yapýlmýþtý. Piri Reis, dað adamýnýn özelliðini; Bu canavarýn yedi karýþ boyu vardýr. Göz aralýðý bir karýþtýr sözleriyle açýklamýþ. Piri Reis, günümüzden yüzyýllar öncesi insanoðlunun henüz ayak basmadýðý Güney Amerika daki And Daðlarý nýn Büyük Okyanus a bakan daðlýk bölgesinde Uzun boylu garip bir adama, insana veya maymuna benzeyen kuyruklu canlýlarýn varlýðýndan bahsetti. Piri Reis e, haritasýný çizerken insanoðlunun ancak 20. yüzyýl sonlarýnda varlýðýný belirleyebildiði And Daðlarý nýn vadilerinde insan ve hayvan þekillerinin bulunduðu görüntülerin ortaya çýkmasý bir tesadüf olmasa gerekir. Pek çok araþtýrmacý Nazca daki garip insan ve hayvan þekilleri ve geometrik çizimlere bakarak bunlarýn uzaydan gelenler tarafýndan çizilmiþ olduðu görüþlerini ileri sürdüler. Peki ünlü Türk haritacýsý Piri Reis, bir uzaylý olmadýðýna göre ünlü haritasýnda daðlarda yaþayan garip insan ve hayvan çizimlerini nasýl yaptý? Bugünkü karýþýklýk ve sýkýntýlar içinde, geçmiþimizi, kültürümüzün derinliliðini bazen unutuyoruz. Övünecek ve ileriye güçle bakmamýzý saðlayacak o kadar çok özelliðimiz var ki... Hazýrlayan: Abdülhadi Taduþka Soldan Saða 1. Türkiye nin bayan þarkýcýnýn adý ve soyadý 2. Doðum iþi yapan kadýn Türkiye nin bir rock grubu 3. Fransýzca su Voz Titan 4. Ýtalya Asya da bir dað Sodyumun kýsaltmasý 5. Tuðla ile odalarda yapýlan ocak Irmak taþýdý 6. Kadýn giysisi Geçmiþ zaman Yukarýdan Aþaðýya 1. Padiþahýn karýsý 2. Ýbrahim Tatlýses in kýsaltmasý Binek bir hayvan 3. Neon Unimited Mision Ýnternational 4. Elektron Sirkte veya futbolda aldatma 5. G.S Ümit Turistlere yatma imkaný saðlama Motel Metre 7. F.B eski yöneticisi Ali... Dilek, þart eki 8. Ýki tarla arasýnda sýnýr Kendini beðendirmek 9. A.B.D li bayan aktör... Vud Geçen haftaki bulmacanýn çözümü no:8 Arif, Toto, Matematik, ec, son, ns, rai, l, tai, i, plato, j, krep, akçe, atký, maun

16 Din ve Toplum T o p l u m 16 Türk Diyanetinden Kosova ya anlamlý hediye M. Tevfik Yücesoy ERKEKLERÝN KÜPE TAKMASI Erkeklerin bayanlar gibi ister kulaklarýna, isterse Batý toplumlarýnda bazý gençlerin yaptýðý gibi dil, dudak, göbek ve yanaklarýna küpe takmasý ele alacaðýz. Kosova da genç erkeklerin hatta orta yaþlý erkeklerin bile küpe taktýklarýný müþahade ediyorum. Bu husus -Küpe takmak islama göre caiz mi?- bana hem küpe takan genç kardeþlerimden hem de cami cemaatinden defalarca sorulmuþtur sorulmaktadýr. Bu yazýmda kalýcý bir cevap olsun düþüncesi ile Sn. Ahmet Korucan dan da alýntý yapmak sureti ile cevap yazmaya çalýþacaðým. Öncelikle küpe bir ziynet eþyasýdýr. Yani süslenme vasýtasý. Allah güzeldir, güzeli sever. (Müslim, Ýman, 147) fehvasýnca fýtrî ölçüler içinde kalmak þartýyla bayanlarýn da erkeklerin de süslenmeleri hem ihtiyaç hem hak hem de vecibedir. Fýtrî ölçüler; yaratýlýþ deðiþikliðine yol açacak tasarruflara girmeme, karþý cinse benzememe, erkekler için genel-geçer Ýslami emirlerle yasaklanan altýn, gümüþ, ipek gibi ziynet eþyalarý kullanmama ve israf etmeme gibi þeylerdir. Genel bir ölçü olarak da þu denilebilir: Beden ve ruh saðlýðýný tehlikeye atacak yollara girmeme. Bu açýdan erkek adýna süslenme nedir, o süsleneyim derken hangi ziynet eþyalarý kullanýr/kullanabilir gibi hususlarda Ýslam alimleri farklý müzakerelerde bulunmuþ, farklý sonuçlara ulaþmýþlardýr. Kilit kavram, içinde yaþanýlan ülkenin genel kültürüdür. Bu aþama küpenin yeri nedir diyecek olursanýz; çok ender de olsa bazý çaðdaþ Ýslam bilginleri Müslüman ýn içinde yaþadýðý toplumun kabullenmesine baðlý olarak erkeklerin küpe takabileceðini söylemektedirler. Onlar Osmanlýlar döneminde bazý leventlerin (denizci) ve eðer tarihî rivayetler doðruysa Yavuz Sultan Selim in küpe takmasýný bu görüþlerine delil olarak gösterirler. Ama çoðunluðu teþkil eden ulema, meseleye fýtrat açýsýndan bakarak erkeklerin küpe takmasýnýn caiz olmadýðýný söylemektedirler. Bizim de katýldýðýmýz bu görüþte esas olan, müslim-gayrimüslim adeta bütün insanlýða mal olmuþ genel kabuldür. Bugün her ne kadar bazý Batý toplumlarýnda erkekler küpe taksa da, bunlar marjinal bir grubu oluþturmakta ve kendi aileleri baþta olmak üzere toplumlarýndan kabul görmemektedir. Ýnsan haklarý, ferdî özgürlükler, küpe takan erkeklerin hoþ görülmesine yetmemektedir. Bu grupta yer alan alimlere göre Sultan Yavuz Selim in küpe takmasý delil olarak kullanýlamaz; çünkü o, Mýsýr seferinde kölelerin köle olduklarýnýn tescili için küpe taktýklarýný öðrenince, Biz de Allah ýn kölesiyiz deyip küpe takmýþtýr. Yavuz un bu davranýþý kulluk anlayýþý ve Allah a baðlýlýðý adýna sadece takdir edilir derler. Ayrýca Ýbn Abbas tan gelen bir rivayette Efendimiz (sas), erkeklere benzemeye çalýþan kadýnlara, kadýnlara benzemeye çalýþan erkeklere lanet etmiþtir. (Buhari, Libas, 61) Nitekim 15 asýrlýk Ýslam tarihinde erkeklerin küpe takmasýnýn hemen hemen hiçbir coðrafyada genel kabule mazhar bir âdet olmamasýnda Efendimiz in bu yaklaþýmýnýn payý büyüktür. Fýkhi açýdan söylenenler bir tarafa, esas bizim bu hastalýðýn kökenlerine inmemiz lazýmdýr. Kendimizi aldatmanýn bir manasý yok. Gerçeklerle yüzleþmekten korkmayalým. Gençlerimizin bugün küpe takmalarýnýn asýl sebebi tek kelime ile Batý hayranlýðýna kurban olmalarýdýr. Yaptýklarý, körü körüne bir taklittir. Dinî ve ahlakî deðerlerden alabildiðine uzak, asýrlýk örf-âdet, gelenek ve göreneklerimize kapalý bir camiada kendine yer bulabilmektedirler bu türlü þeyler. Bizler belki 2 asýrdýr tarihe özne olamamýþýz. Zavallý birer nesne olarak hayatýmýzý idame ettiriyoruz. Ferdî açýdan da bu böyle, içtimaî açýdan da. Dolayýsýyla bu sonuca þaþýrmamak gerek. Asýl þaþýlacak þey, kültürel açýdan yabancýlarýn bunca istilasýna raðmen hâlâ ayakta kalýþýmýz olmalý. Bunda da kerameti kendimizde aramayalým. Eðer ortada bir keramet varsa, önce Allah ýn inayeti, sonra inandýðýmýz deðerlerin saðlamlýðýndadýr. Öyleyse, dert bu olduðuna göre, derman apaçýk ortada; öze dönme. Bizi biz yapan deðerlerle yeniden tanýþma, buluþma, kaynaþma ve hayata taþýma. Ýþte o zaman bu ve benzeri meseleler kendiliðinden hal olacaktýr. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan Kosova ya gönderilen yaklaþýk 10 bin adet Kuran-ý Kerim ve temel dini kitaplar hafta içerisinde baþta Prizren olmak üzere tüm Kosova geneline daðýtýldý. Türkiye Cumhuriyeti Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Kosova Temsilcisi Tevfik Yücesoy, konuyla ilgili gazetemize yapmýþ olduðu açýklamada, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý tarafýndan Kosova ya gönderilen yaklaþýk 10 bin adet Kuran-ý Kerim ve temel dini kitaplarýnýn etnik ayrýmý gözetmeksizin Ýslam dinine mensup tüm Kosovalýlara daðýtýldýðýný ifade etti. Yücesoy, faaliyetin baþlýca amacýnýn Kosovalý kardeþlerimizin bu taleplerini elden geldiðince yerine getirebilmek ve onlarýn dini bilgiler konusunda gerekli kitap yardýmý yaparak her türlü destek sunabilmek olduðunu vurguladý. Geçen Cuma günü kýlýnan Cuma namazý çýkýþýnda Prizren in Sinan Paþa ile diðer camilerinde Türkiye Cumhuriyeti Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Kosova Temsilciliði tarafýndan daðýtýlan Kuran-ý Kerim kitaplarý Prizrenliler tarafýndan memnuniyetle karþýlandý. Türkçe mealli D UYURU Cuma günü 6 Temmuz 2007 tarihinde, Kosova AGÝT Misyonu ve Mamuþa Pilot Belediyesi Birimi iþbirliði içerisinde gerçekleþen Topluluklar ve Arabuluculuk Komitelerinin Promosyonu projesi çerçevesinde halka açýk toplantý düzenlenecektir. Mamuþa Kültür Merkezi nde Cuma günü saat 10:30 da düzenlenecek olan toplantýya Mamuþa halký davet edilmektedir. Kosova AGÝT Misyonu ve Mamuþa PBM NJOFTIM Kuran-ý Kerime sahip olan Prizren vatandaþlarý bu yardýmlarýndan dolayý Türkiye Cumhuriyeti Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýna ve Kosova Temsilciliðine teþekkürlerini iletirken, savaþtan sonra her türlü yardýmlarýyla Kosova insanýnýn yanýnda olan Türkiye Cumhuriyeti ne þükranlarýný dile getirdiler. Kosova ve Kosova insanýn geçmekte olduðu bu tarihi süreçte Türkiye Cumhuriyeti nin katkýlarýný unutmanýn mümkün olmadýðýný dile getiren Sinan Paþa cemaati, bu desteðin artarak devam etmesini istediler. Misioni i OSBE-së në Kosovë në bashkëpunim me Pilot Njësinë Komunale Mamushë, në kuadër të promovimit të projektit Promovimi i Komitetit për Komunitete dhe Komitetit për Ndërmjetësim do të organizojë një takim publik me qytetarët. Ftohen qytetarët për pjesëmarrje në këtë takim që do të mbahet më 06 Korrik (E Premtë) në ora 10:30 në Shtëpinë e Kulturës në Mamushë. Misioni i OSBE-së në Kosovë dhe Pilot Njësia Komunale Mamushë Yardým Kampanyasý Sevgili okuyucularýmýz, saðlýk sorunlarý yüzünden baþlatýlan bir yardým kampanyasý çerçevesinde Sebahat Demir isimli hemþehrimizin tedavisi için bir katký siz de sunun. Yardýmlarýnýzý Procredit Bankasý, numaralý cari hesabýna yatýrýn. Esirgemeyeceðiniz destek bir hayata yaþam kaynaðý oluþturacak.

17 17 A n m a Aramýzdan ebediyete ayrýlýþlarýnýn yedinci yýlýnda Esengül Laya Ertan Laya Erkan Laya Tamer Güçlütürk Rahmetle ve büyük bir özlemle anýyoruz. Gülcan Laya Bir bilseniz, özleminizi mýsralara sýðdýrmak, yýllarca hasretin acýsýný dindirmeye çalýþmak ve ciðerimizde kanayan sýzýyý ifade etmede kelime bulamamak ne kadar zor... Dualarýmýz hep sizinle, ruhunuz þad, mekanýnýz Cennet olsun. Evlatlar, kardeþler, yokluðunuza bir türlü alýþamadýk... Laya ve Güçlütürk Ailesi Deðerli annemiz, ablamýz, kayýnvalidemiz, ninemiz Ýhsan (Randobrava) Baymak ý 14 üncü gününde rahmetle ve saygýyla anýyoruz. Acýyanlar: Oðullarý: Þükrü, Fikri ve Naser. Kýzý: Türkan. Kardeþi: Süleyman. Gelinleri: Bahar ve Ariyeta. Damadý: Nafiz. Torunlarý: Sebil, Saner, Selen, Fati ve Bertan. Ölümünün 14 üncü gününde hepimiz mekanýnýn cennette olmasý için yüce Mevla ya duacýyýz. Seni her zaman kalbimizde yaþatýyoruz. Seni hiçbir zaman unutamayacaðýz.

18 Egzersizi bilinçli mi yapýyorsunuz? Yaz geldi, herkesi kilolardan nasýl çabuk kurtulurum telaþý sardý... Zayýflarým umuduyla bilinçsizce yapýlan egzersizlerin size faydadan ziyade zarar getirdiðinin farkýnda mýsýnýz? Yürüyüþ, düþük-orta þiddetli koþular en ideal olan çalýþmalardýr. Fakat önemli olan çalýþmanýn þiddetini (tempo) ve süresini ayarlamaktýr. Genel olarak, bu tür çalýþmalar tamamen görsel ve seçilen model çalýþmalara dayanmaktadýr. Yani saðlýk için egzersiz yapan bireylerin yüzde 90 ý ya da fazlasý, bilimsel ve sistematik bir program uygulamamaktadýr. Görsel bilgilere dayanarak yapýlan çalýþmalar istenilen hedefi yakalayamaz. Unutulmamasý gereken en önemli þey; her bireyin tüm fiziksel ve fizyolojik özellikleri, dolayýsýyla kapasiteleri farklýdýr. Bunun için antrenman yükleri de farklý olacaktýr. Genel saðlýk kontrolü þart Antrenman programlarýna baþlamadan önce hekiminize baþvurarak genel bir saðlýk kontrolünden geçmeniz gerekir. Özellikle efor testi yaptýrmanýz gereklidir. Bu test sonucu eforlara direncinizi dolayýsýyla kapasitenize uygun antrenman programlarýný elde edebilirsiniz. Çalýþma þiddetinin tayini; en önemli problem çalýþma þiddetinin tayinidir. Þayet düþük þiddette çalýþýrsanýz bir geliþim saðlayamazsýnýz, yüksek þiddette çalýþýrsanýz yaralanma riskiniz vardýr üstelik istenilen olumlu etkileri elde edemezsiniz. Çalýþma þiddetinin tayini, kesin yöntemler ile, bireyin maksimal oksijen kullanma kapasitesi (max.vo2) ölçülerek laboratuarda gerçekleþtirilebilir. Fakat basit ve yaklaþýk olarak çalýþma þiddetini tayin için; maksimal kardiyak frekans (nabýz) yüzdesini alarak efor þiddeti ayarlanabilir. Bunun için önce maksimal kardiyak frekans tespit edilir (yani kalbinizin dakikada vurum yapabileceði en yüksek deðer). Bu deðeri bulmak için 220 sabit sayýsýndan yýl olarak yaþ çýkarýlýr. Örnek: þayet 40 yaþýnda iseniz; = 180, sizin maksimal kardiyak frekansýnýzdýr. K a d ý n Aerobik kapasitenizi geliþtirmek için maksimal kardiyak frekansýnýzýn yüzde ý arasý bölgede antrenman yapmanýz gerekir. Öyleyse aerobik antrenmanýnýz 108 ile 162 nabýz arasýnda bir bölgede gerçekleþmelidir. Nabzý bilmek önemli Þayet yeni baþlýyor iseniz, en iyisi bu aralýðýn alt sýnýrýndan (maksimal kardiyak frekansýnýzýn yüzde 60-70) baþlamak gerekir. Antrenmanlarýn ilerlemesi sonrasý, ne kadar form kazanýrsanýz o kadar daha yüksek yüzde ile çalýþabilirsiniz. Nabýz alýmý; bir dakikalýk nabýz sayýsý rehber olarak alýnýr. En iyi yöntem özel amaçlý Polar saatler dir. Fakat boynun iki yanýndaki karotis (þah damarý) damarlarýn biri üzerine tek taraflý olarak orta ve yüzük parmak birleþtirilerek hafifçe bastýrýlýr, 15 saniye nabýz sayýlýr 4 ile çarpýlarak çalýþma nabzý bulunur. Bu yöntemin yanýnda, çalýþma þiddetini tayin için solunum yöntemi, aerobi egzersiz bölümünde açýklanmýþtýr. Antrenmanýn sýklýðý Baþlangýçta çalýþmayý kýsa bir süre uygulayýnýz, asla kendinizi zorlamayýnýz. 5 dakika koþtuktan sonra dinlenin. Elbette ki çalýþma öncesi ýsýnmayý unutmuyorsunuz. Antrenman süresini önce 1 sonra 2 sonra 3 km koþabilmek için düzenli olarak ayarlayýnýz. 18 Soluk soluða kalmadan ýlýmlý tempoda koþmayý unutmayýnýz. Þayet iyi bir düzeye gelirseniz koþarken arkadaþlarýnýz ile sohbet edebilirsiniz. Bir kaç ay antrenmanýn sonunda, yorulmadan kas aðrýlarý olmadan, önemli mesafelere ulaþabilirsiniz (10 km). Haftada 3 antrenman seansý idealdir. Haftanýn bir günü 15 km koþmaktansa 3 kere 5 km koþmak daha iyidir. Çalýþma yükünü dilimlere bölün Bir seanslýk 15 km koþu kalbi ve tendonlarý daha fazla zorlar, lokmalarý küçülterek almanýn sindirimi daha kolay olacaðý gibi, çalýþma yükünü de dilimlere bölmek organizmanýn yüklenmeyi sindirmesi bakýmýndan daha uygun olacaktýr. Ayrýca bu koþular günün ayni saatlerinde gerçekleþtirilmelidir, form durumunuz ilerledikçe haftada 4-5 seans düzenleyebilirsiniz. Koþu esnasýnda baþ öne eðik olmamalýdýr. Þayet yürüyüþ düþünülüyor ise her gün en az bir saat yapýlmalýdýr. Koþular maksimal kalp atým hýzýnýzýn altýnda olmalýdýr, 20 ya da 30 dakika yeterlidir. Þayet bazý kurallara uyarsanýz yaþýnýz ilerlemiþ olsa da uzun süre koþabilirsiniz. Kalp-damar sisteminin antrenmaný devam eden bir süreçtir ve sabýrlý olarak kuvvetlendirilmesi gerekir.

19 19 Çok Eski Bir Þehir, Petra Ý ki bin yýl önce Ürdün çölünün derinlerinde geliþmiþ, PETRA adý verilen eski bir þehir vardý. Bu þehir güçlü Nabataean krallýðýnýn baþkentiydi. Petra, Arabistan, Mýsýr ve Akdeniz ticaret yolu üzerinde inþa edildi. Ticaret merkezi olarak, çok varlýklý ve güçlü bir baþkent oldu. Hareketli bir þehir yaþamý vardý, bol çiçekli bahçeler, çok süslü evler ve Hindistan, Arabistan ve Mýsýr dan getirilen egzotik eþyalarla dolu dükkanlarý vardý. Petra, Roma Ýmparatorluðu tarafýndan alýndýktan sonra yüzyýllar içinde istikrarlý þekilde geliþti. Sonunda Roma ticaret merkezini Petra dan uzaklaþtýrdýðýnda,þehrin önemi yavaþça kayboldu. Zamanla bu yaþayan,canlý þehir terk edildi ve bir enkaz haline dönüþtü. 500 yýl geçtikten sonra þehir unutuldu ve yalnýzca oranýn halký tarafýndan bilindi.1800 lerde batýlý kaþifler Petra yý yeniden keþfettiler. Bugün dünyanýn en ünlü eski Roma þehirlerinden biridir. Halen % 5 i ortaya çýkarýlmýþ ve pek çok sýrrý saklýdýr. Petra nýn hikayesi Nabataeans adý verilen Tavus kuþlarýnýn kuyruðunda bulunan gözler deki parlaklýk ve ýþýltýlýyý tüylerdeki mikroskobik, yansýtýcý yapý oluþturmaktadýr. Bilim adamlarý tüylerin bazý bölümleriyle ýþýðýn birbirini etkilemesi sonucu renklerin oluþtuðunu bilmektedir. Fakat þimdiye dek hangi kýsým olduðunu öðrenememiþlerdir. Çin, Shangai Fudan Üniversitesinden fizikçiler, Tavus kuþu tüylerini çok güçlü elektron mikroskoplarý altýnda incelemiþlerdir. Her tüyde insan cildini koyulaþtýran madde olan melaninden oluþan çubuk katmanlarý görmüþlerdir. Bu çubuklar kaleydoskop (çiçek dürbünü) gibi hareket edip ýþýk dalgalarýný Tavuskuþu bir grup Arap göçebesiyle baþlar. Diðer göçebeler gibi vatansýz, oradan oraya göç ederek develer,koyunlar ve keçi sürüleriyle yaþarlardý. Zamanla hayatta kalma becerileri ve çöl bilgileri Nabateans lara yardým etti. Baþarýlý birer tüccar oldular. Arabistan, Mýsýr ve Akdeniz den gelen önemli kazanç bölgesinin baharat ve tütsü ticaretini kontrol etmeye baþladýlar. Bu göçebe tacirlerin,çöl tüccarlarý kadar zengin olduðunu biliyoruz. Onlarýn koyun derisi çadýrlarý yavaþça büyüyüp geliþti, dev eserlere ve büyük evlere dönüþerek bugünkü Petra oldu. ayrýþtýrarak göz kamaþtýrýcý yansýmalara neden olur. Elmanýn güzelliði... Elma, her zaman en kolay ulaþýlabilen, sarýsý, kýrmýzýsý ve yeþili gibi türlü renk ve tatlarda çeþitleri olan bir meyve. Bu kadar bol olmasýnýn bir sebebi olmalý. Ýþte sebepleri... Elma, tüm dünyada çok eskiden beri bilinen ve sevilerek yenen bir meyve. Eski Çin týbbýnda elmanýn ateþ düþürücü olduðuna inanýlýr ve akciðerin ateþli hastalýklarýnda serinletici bir etkisi olduðu kabul edilirdi. Tarih boyunca herkes tarafýndan kabul edilen ve þu anda bilimsel olarak ispat edilen etkisi ise, içerdiði posadan dolayý baðýrsaklarý iyi çalýþtýrdýðýdýr. Ýçerdiði elma asidinin zararlý bazý baðýrsak bakterilerinin üretimini frenlediði düþünülüyor. Eski Romalýlar elmanýn baðýrsak çalýþtýrýcý özelliðini bildiklerinden dolayý kabýzlýk durumunda ilaç gibi kullanmýþlar. Filiz ve Umut Ali ve Ýsra Elektrikçi Onlar olmadan, ýþýklar yanmaz, bilgisayarlar çalýþmaz, televizyonlar duvarlara yerleþtirilmezdi. Elektrikçiler bize elektriði saðlar. Onlar evlere, ofislere ve fabrikalara elektrik kablosu baðlar. Ayný zamanda elektrikli aletleri monte eder. Elektrikçiler, elektriðin akýþ þemalarýný gösteren haritalarý okuyarak iþe baþlarlar. Haritalar kablolarýn, elektrik gereçlerinin ve çýkýþlarýn nerelere baðlanacaðýný gösterir. Yeni bir bina için çalýþýrken elektrikçiler yeni haritalar yaparlar. Sonra, kablolarý ve tüpleri duvarlarýn içine yerleþtirirler. Elektrik kutularýný ve anahtarlarýný duvara monte ederler. Bu yol elektrik devresi olarak adlandýrýlýr. Bütün bu yaptýklarý yerleþtirme olayýndan sonra, ohm metre, voltmetre ve osiloskoplarý kullanarak yaptýklarý devrenin doðru çalýþýp çalýþmadýðýný kontrol ederler. Bazý elektrikçiler fabrikalarda çalýþýr. Motorlarý, jeneratörleri ve elektronik robotlarý üretirler. Yöneticilere elektrik tesisatýnýn yenilenmesi gerektiðini yada tehlikeli olduðunu haber verirler. Bazý elektrikçiler tozlu, kirli yada sýcak yerlerde çalýþmak zorundadýrlar. Elektrikçiler elektrik þokundan, kesilme ve düþmelerden sakýnmalýdýr.

20 Ali Bilgin imzaladý Kendisini 3 yýllýðýna Fenerbahçeli yapan sözleþmeyi törenle imzalayan Ali Bilgin, Tam zamanýnda geldiðimi düþünüyorum dedi. Fenerbahçe nin Antalyaspor dan transfer ettiði Ali Bilgin, genel sekreter Vedat Olcay ile asbaþkanlar Ali Koç ve Mahmut Uslu nun da katýldýðý törenle 3 yýllýk sözleþmeye imza attý. Kendisini birçok takým istemesine karþýn Fenerbahçe yi tercih etmesinde, geçen sezon Antalya formasýyla çýktýðý maçta Kadýköy de gördüðü atmosferin en büyük etken olduðunu söyleyen gurbetçi oyuncu, Ayrýca Fenerbahçe þampiyon takým biliyorsunuz. Bu transferde emeði geçen yöneticilerimize teþekkür ediyorum diye konuþtu. Ýþte dünyanýn en iyi 3 futbolcusu The Times, þu anda futbol oynayan isimler arasýnda zirvedeki 11 ismi seçti. Brezilyalý kramponlar zirveye kurulurken araþtýrmada Kaka dünyanýn en iyi futbolcusu oldu. 1- Kaka : Brezilyalýlarýn tekniðiyle Avrupalýlarýn disiplinini birleþtirin, bakýn ortaya nasýl bir oyunvu çýkýyor. Ve eðer kadronuzda Kaka gibi bir oyuncu varsa maçý kaybetmekten korkmayýn ve takýmýnýzýn 1. sýnýf bir takým olduðunu unutmayýn. Ýþte dünyanýn Formula 1 de Fransa Grand Prix inde Ferrari duble yaparken, Finli Kimi Raikkonen birinciliði kazandý. 1 saat 30 dakika saniye ile Avustralya dan sonra bu sezon 2. kez birincili kürsüsüne çýkan Raikkonen in ardýndan takým arkadaþý Brezilyalý Felipe Massa ikinciliði elde etti. Magny-Cours Pisti nin Fransa Grand Prix ine son kez ev sahipliði yaptýðý yarýþta McLaren Mercedes-Benz in Britanyalý pilotu Lewis Hamilton üçüncülüðü alýrken, takým arkadaþý 2 kez dünya þampiyonu olan Ýspanyol Fernando Alonso 10. cepte baþladýðý mücadeleyi 7. bitirebildi. Ferrari, McLaren in 3 yarýþlýk birincilik serisine son verdi. Ancak McLaren 114 puanla Ferrari dublesi Baþkan Özhan Canaydýn, Galatasaray ýn Danimarka nýn Kopenhag takýmýndan transfer ettiði Tobias Linderoth a övgüler yaðdýrdý. Canaydýn, futbol kamuoyunda herkesin Lincoln e odaklandýðýna dikkat çekerek Herkes Lincoln ü doðal olarak ön plana çýkartýyor ama ben Linderoth a hayran kaldým. Türkiye ye gelmiþ geçmiþ en iyi yabancýlardan biri. Allah bir kaza sakatlýk vermezse Baþkan uçakta söylemiþti dersiniz. Ýlk idmanda izledim. Hoca bire bir çalýþmasý yaptýrdý. Ayrý ayrý 10 kiþi ile karþýlaþtý. Hiçbiri onu geçemedi. Müthiþ bir oyuncu. Bu sene herkes onu izlesin diye konuþtu. Futbol kamuoyunda en iyi transferleri Galatasaray ýn yaptýðý konusunda hemfikir olunduðunu ifade eden Canaydýn, Son yýllarýn en iyi takýmýný kurduk. Futbolcularýmýzýn uyum saðlamasý halinde çok baþarýlý olacaðýmýza inanýyorum dedi. þuandaki en iyi oyuncusu. 2- Ronaldinho : Bu adamýn sürekli gülümsemesinin bir nedeni var elbette. Sizin de karþýnýzdaki defans oyuncularýnýn dizleri titrerse gülmek ve rahatça topunuzu oynamak hakkýnýz olur. Ýyisi mi topu Ronaldinho ya verin ve þovu izlemeye devam edin. 3- C.Ronaldo : Bu çocuktan önceki devirde sað kanatlar pek bir yavaþ, silik ve hareketsizdi. Bundan sonraki senelerde de sol beklerin caný çok yanacaða benzer. markalar klasmanýnda 89 puanlý Ferrari nin, Hamilton da 64 puanla sürücüler klasmanýnda 50 puanlý takým arkadaþý Alonso nun önünde liderliklerini sürdürdü. Linderoth müthiþ bir oyuncu S p o r Kulüplere Þok haber Futbol Federasyonu Baþkan Vekili Affan Keçeci, Türk futbolunun gündemindeki yabancý kontenjaný tartýþmalarýna nokta koydu. Affan Keçeci, Biz yabancý oyuncu ile ilgili kararýmýzý 6 oyuncu þeklinde vermiþtik. Bu tarihten sonra yabancý sayýsýyla ilgili bir karara gerek duymadýk. Gündemimizde yabancý oyuncu sayýsý yok. Ýlk toplantýmýzda istifa eden kurullarýmýzýn yerine yenilerinin atanmasýný görüþeceðiz. Futbol Federasyonu ciddi bir kurumdur ve sýk sýk kararlarýný deðiþtirmez dedi. Fenerbahçe ye büyük onur Eurosport un hazýrladýðý Kýtanýn en elit 20 ekibi listesinde, Türkiye den sadece bir takým yer aldý: Roberto Carlos u transfer eden Fenerbahçe. Ýspanya Þampiyonu Real Madrid den Roberto Carlos u kapan Türkiye Süper Ligi Þampiyonu Fenerbahçe, bu transferle Avrupa devlerinin arasýna girmeyi baþardý. Takýmlarýn transfer hamlelerini gözönüne alarak Kýtanýn en elit 20 ekibi ni oluþturan Eurosport un futbol uzmaný Alex Chick, Sarý-Lacivertliler e 18. sýrada yer verdi. Lincoln ü alarak büyük sükse yapan Galatasaray listeye giremedi. Thieri Henry i alan Barcelona zirveyi kaparken, Fransýz yýldýzý elinden kaçýran Arsenal ise ilk 20 arasýnda gösterilmedi. Tarihi silemezler M.Boro lu Tuncay Þanlý, 100. yýl klibinden çýkarýlmasýyla ilgili çok özel açýklamalar yaptý. Tuncay Þanlý,F.Bahçe nin 100. yýldaki þampiyonluk görüntüsünden çýkartýlmasý için Baþarýlý olduk. Görüntü olmasa da tarihte yeri var dedi. Ýngiltere ye gitmenin sebebi neydi? 4 yýllýk anlaþma yaptýk. Ýngiltere Ligi Avrupa nýn en iyi ligi. Maçlarý 50 televizyon kanalý veriyor. Yurtdýþýnda oynamak özellikle de Ýngiltere de oynamak istiyordum. Bundan sonrasý daha da zor ve heyecanlý olacak. Messi ile Maradona nýn farký Arjantin Teknik Direktörü Alfio Basile, Maradona ile Messi yi kýyaslayanlara cevap verdi. Ýnþallah Messi, Maradona nýn yüzde 80 i kadar olabilir. Çünkü Maradona eþsizdir. Yüzde 100 Marodana gibi olmak imkansýzdýr diye konuþtu. Messi nin çok büyük bir oyuncu olmasý için yeterli altyapýsý olduðunu söyleyen Basile, O her geçen gün geliþen büyük bir oyuncu. Ama hala gerçek yörüngesine girmesine zaman var. Burada, Copa America da uluslarasý bir oyuncu olduðunu sergileme fýrsatý olacak. O çok farklý bir oyuncu yorumunda bulundu. Appiah için 5 milyon sterlin! Ý ngiltere Premier Ligi ekiplerinden West Ham United ýn, Fenerbahçe nin Ganalý futbolcusu Stephen Appiah ýn transferi için 5 milyon sterlini gözden çýkardýðý belirtildi. Ýngiliz basýnýnda yer alan haberlerde, Gana Milli Futbol Takýmý nýn da formasýný giyen 26 yaþýndaki futbolcunun Ýngiltere de oynamak istediði ve geçen yaz Arsenal e transferinin söz konusu olduðu kaydedildi. Haberlerde, Appaih ýn Fenerbahçe ile 2 yýllýk daha sözleþmesi bulunduðu, ancak 5 milyon sterlinlik bonservis ücretinin kulüp yönetimini ikna etmeye yeterli olabileceði ifade edildi.

KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Ýbrahim Arslan: Ahtisaari' nin paketi demokratik deðil, ayrýmcýlýk taþýyan bir pakettir... Nercivan Cota: Kosova Demokratik Türk Partisi nin toplantýya katýlmamasý bizleri derinden üzmüþtür... Ercan Kasap:

Detaylı

Viyana nýn Horburg sarayýnda

Viyana nýn Horburg sarayýnda Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri nin Tepki Mektubu, Ahtisaari yi harekete geçirdi BM nin Özel Kosova Elçisi Baþmüzakereci Martti Ahtisaari nin, Kosova nýn nihai statüsüyle ilgili olarak taraflara sunacaðý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova Türk Taburu Komutaný Kurmay Binbaþý Kerim Acar Tuðgeneral Tarçýn: Kosova da güvenlik durumu istikrarlý Çok Uluslu Güney Kuvvet Komutanlýðý görevini üstlenen Tuðgeneral Uður Tarçýn, ilk kez Prizren de basýn mensuplarýyla bir araya geldi. Tarçýn, Çok

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Türkçe Avrupa Dili Oluyor `Türkçemiz, olmazsa olmazýmýzdýr` VI. Avrupa Türkçe Süreli Yayýnlar Sempozyumu, Türkçenin uluslararasý platformlara taþýnmasý yönünde tavsiye kararý aldý Basri Doðan - Mehmet

Detaylı

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

TOBB - ETÜ (AA) KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ PRÝÞTÝNE ULUSLARARASI ÜNÝVERSÝTESÝ Kosova da Türkiye Odalar Borsalar Birliði (TOBB) Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (ETÜ) iþbirliðiyle uluslararasý üniversite açýlýyor. Yeni açýlacak Uluslararasý Priþtine

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici

UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici Kosova Üniversite Eðitiminde Yeni Bir Geliþme TOBB Baþkaný Rýfat Hisarcýklýoðlu UPÜ YK Baþkaný Fehmi Azemi ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Tahsin Kesici TOBB Kosova ya sunabileceði en iyi desteði sundu.

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. adýna özverili çalýþmalarda bulunacaðýný

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. adýna özverili çalýþmalarda bulunacaðýný Erdoðan, Thaçi yi Tebrik Etti Türkiye Cumhuriyeti Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Kosova nýn yeni Baþbakaný Haþim Thaçi yi tebrik etti. Erdoðan, Kosova nýn içinden geçmekte olduðu bu tarihi dönemde, 17

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Baþbakan: Kosova sizlerden minnettar Çanakkale Zaferi ve Þehitleri anma günü törenlerle kaydedildi Çanakkale içinde yatan Kosovalýlar anýldý 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Þehitleri Anma Günü nedeniyle, Dragaş ta ve Kosova Türk Tabur Görev Kuvvet

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 407 YIL: 9 Perþembe, 13 Aralık k 2007 Fiyatý: 0.50 Yerelde de zafer PDK nýn Kosova nýn 23 belediyesinde Cumartesi günü yapýlan belediye baþkanlýk seçimlerinin

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Edirne Trakya Üniversitesi 25 Yaþýnda Trakya Üniversitesi, Balkanlarýn Barýþ ve Dostluk Penceresi 14-16 Haziran 2007 tarihlerinde Edirne Trakya Üniversitesi 25 inci yýldönümünü kutladý. Üniversitenin 2006-2007

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Lahey in adaleti: Soykýrým var; ama Sýrbistan masum Uluslararasý Adalet Divaný, Srebrenitsa da yaþayan 8 bin Müslüman ýn 1995 yýlýnda Sýrplar tarafýndan katledilmesini soykýrým olarak nitelendirdi. Ancak

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ TSK: K.Irak taki PKK kamplarý vuruldu Türk Silahlý Kuvvetleri, Kuzey Irak ta Zap, Hakurk ve Kandil Daðý nýn Irak tarafýndaki kesimlerinde yer alan PKK hedeflerinin Türk savaþ uçaklarý tarafýndan vurulduðunu

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Polt: Kosova baðýmsýz olacak Polt, Konseyin bölgeyi ziyaret etmesini taraflar arasýnda görüþmelerin yeniden baþlatýlmasýnýn bir adýmý olarak algýlanmasýna þiddetle karþý çýkarken, Kosova nýn yaza kadar

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Uzlaþmaya Barzani engeli Irak Baþbakaný Nuri El Maliki nin Ankara ziyaretinde, Türkiye ile Irak arasýnda imzalanmasý planlanan terörle mücadele iþbirliði anlaþmasý üzerinde uzlaþma saðlanamadý.bunun yerine,

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova sürecinin nasýl iþleyeceði ile ilgili bilgi

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova sürecinin nasýl iþleyeceði ile ilgili bilgi AKP nin adayı Abdullah Gül AK Parti MYK, Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül ün yine aday gösterilmesine karar verdi. Baþbakan Erdoðan Kesinlikle baþka aday çýkmayacak. Adayýmýz Sayýn Gül dür dedi. Temmuz seçimleri

Detaylı

Mehmetçiðin Kosova ya adým atmasýyla 23 Nisan þenliðinin Kosova da yaþayan Türk, Arnavut ve

Mehmetçiðin Kosova ya adým atmasýyla 23 Nisan þenliðinin Kosova da yaþayan Türk, Arnavut ve 23 Nisan merkezi tören kutlamasý Prizren de yapýldý 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Türkiye de olduðu gibi dün Kosova da da kutlandý. Atatürk ün Çocuklara Armaðan Ettiði 23 Nisan Ulusal Egemenlik

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Sýrplarý aklayan Lahey Uluslararasý Adalet Divaný, arþive bakmamýþ bile Uluslararasý Adalet Divaný nýn Bosna daki soykýrýmla ilgili davada Sýrbistan ý aklamasýnýn perde arkasý netleþmeye baþladý. Mahkemenin,

Detaylı

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart

Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart Priþtine ABD Ofisi Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri Heyetini Kabul Etti Priþtine deki Amerika Birleþik Devletleri Ofisi nin daveti üzerine, Kosova Türk Sivil Toplum Örgütleri (KTSTÖ) Heyeti 16 Mart 2007,

Detaylı

Belediye Meclisi nin en yakýn tarihte Dillerin Kullanýmý Yasasý na dayanarak,

Belediye Meclisi nin en yakýn tarihte Dillerin Kullanýmý Yasasý na dayanarak, Výçýtýrn Türkleri Türkçe nin resmiyeti için baþvuruda bulundu Mitroviça da Türkçe nin kullanýmda resmi dil olmasýndan sonra Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Výçýtýrýn Þubesi de Türkçe nin resmileþmesi

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Kosova Azýnlýk Topluluklarý Sivil Toplum Kuruluþlarý Buluþmasý Brezoviça da gerçekleþti Bir adým ileri Taner GÜÇLÜTÜRK Kosova Açýk Toplum Vakfý (KFOS un) ev sahipliðinde geleneksel hale gelen Kosova Azýnlýk

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova arsýndaki çok yönlü iliþkilerin deðerlendirildiðini,

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Kosova arsýndaki çok yönlü iliþkilerin deðerlendirildiðini, Kosova Demokratik Türk Partisi adaylarını belirledi Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP), 17 Kasım 2007 tarihinde düzenlenecek Parlamento, belediye başkanlıkları ve belediye meclis seçimleri için aday

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Tugay komutanlýðýnda görev yapacak birlik Kosova ya uðurlandý Çok Uluslu Güney Görev Kuvvet Komutanlýðýnda görev yapacak Türk askeri birlikleri törenle görev yapacaðý Kosova ya uðurlandý. Birlikler için

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı

Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı Dokufest heyecaný baþlýyor Prizren de geleneksel olarak yapılan Dokufest festivali için geri sayım başladı. Festival startı Dokuphoto fotoðraf sergisinin Gazi Mehmet Paþa Hamamý ve Kültür evinde açılması

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Baþbakan Haþim Thaçi, ile özel roportaj Thaçi: Baðýmsýzlýk sürecinde Türkiye nin yanýmýzda olmasýný istiyoruz Kosova Baþbakaný Hashim Thaçi, muhabirimiz Enis Tabak ý makamýnda kabul ederek son günlerde

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Yaðcýlar: Bu konuda giriþimlerimiz sürecek

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Yaðcýlar: Bu konuda giriþimlerimiz sürecek Nevzat Þundo 40. Sanat yılını sahnede kutladı Osmanlý döneminde olduðu gibi bugün de Kosova da Türk kültürünün, yazýnýn, sanatýnýn, müziðinin ve burada yaþamakta olan diðer halk kültürlerinin belirli bir

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ KDTP Mamuþa Þubesi Kosova Milletvekili Adayý Rifat Krasniç Kosova Demokratik Türk Partisi Mamuþa Þubesi nde 28.08.2007 tarihinde yapýlan toplantýda, 17 Kasým 2007 tarihinde Kosova da yapýlacak seçimlerde

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Geliþtirme Projesi KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Geliþtirme Projesi KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 409 KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ 409 YIL: 9 Perşembe, embe, 27 Aralık k 2007 Fiyatý: 0.50 PDK ve LDK koalisyonunda sona doğru Seçimlerden galip çýkan Kosova Demokratik Partisi (PDK),

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Enis TABAK KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Enis TABAK KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Uluslararasý Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali Konya da Yapýldý... Konya Devlet Tiyatrosu, 10. Yýlýný Gururla Kutladý Konya da bu yýl ilki gerçekleþtirilen Uluslararasý Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Pazar günü Kosova nýn baðýmsýzlýðý ve

Pazar günü Kosova nýn baðýmsýzlýðý ve KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Tüm vatandaşlarımıza Kosova nın bağımsızlığı hayırlı olsun. SAYI: 416 YIL: 10 Çarşamba,, 20 Şubat 2008 Fiyatý: 0.50 Bir yüzyıl bekleyişten sonra... Yeni Dönem KTM

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ THY Kosova daki 5. Yýlýný Kutladý Türk Hava Yollarý (THY) düzenlediði törenle Ýstanbul ile Priþtine arasýnda baþlayan uçak seferlerinin 5. yýlýný görkemli bir þekilde kutladý. Çok sayýda davetlinin hazýr

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Bir bakýma yýlan hikayesine dönen 17 Kasým seçimleri Pazartesi günü Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafýndan resmi olarak açýklandý.

Bir bakýma yýlan hikayesine dönen 17 Kasým seçimleri Pazartesi günü Kosova Merkez Seçim Komisyonu tarafýndan resmi olarak açýklandý. Türk Dernekleri Tek Çatý Altýnda Toplanýyor Kosova Türk Eþgüdüm Bürosu Müsteþarý Mustafa Sarnýç ýn, Kosova da 30 u aþkýn sivil toplum kuruluþu temsilcileriyle yaptýðý toplantýda, Türk sivil toplum kuruluþlarýnýn

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Nazlým Þiirler, Yaþam ve Ötesi vardý. Saraç ýn kurduðu Türk Milli Birlik KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Nazlým Þiirler, Yaþam ve Ötesi vardý. Saraç ýn kurduðu Türk Milli Birlik KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Makedonyalý Türk Yazar Sabit Yusuf Öldü Makedonyalý türk þair, yazar, gazeteci ve aydýnlarýndan biriolan Sabit Yusuf geçirdiði kalp krizi sonucu 8 Mayýs Salý günü hayatýný kaybetti. Makedonyalý Türk yazar

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu

New York ta demokrasi dersi. Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý. 12. Uluslararasý Süleyman Brina Ödülü sahipleri belli oldu Gora da Çanakkale Þehitleri anýldý 15 Nisan Pazar günü Gora nýn Brod köyünde DAG Kültür ve Araþtýrma Derneði tarafýndan geleneksel hale gelen Çanakkale Þehitlerini anma töreninin üçüncüsü düzenledi. Törene

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Yağcılar: Stratejimiz Oylarımızı Artırmak KDTP Genel Başkanı ve milletvekili adayı Mahir Yağcılar ile seçim öncesinde yaptığımız söyleşide, KDTP nin seçim stratejisini, beklentilerini, seçim sistemini,

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Prizren Zambaðý nýn 3 ncüsü Tolga Kazaz Kosova nýn Prizren þehrinde 14 yýldýr geleneksel olarak düzenlenen Prizren Zambaðý müzik yarýþmasý Salý gecesi Türkiye Ekonomi Bankasý nýn-teb ana sponsorluðunda

Detaylı

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te

AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Mart 25, 2008-12:00:00 AK PARTi Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan Bosna-Hersek te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütüne yönelik

Detaylı

Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz.

Ramazan Bayramınızı Kutlar, mutluluk ve esenlikler dileriz. sayfa 10 da Þpat: Belediye seçimlerinde iddialýyýz KDTP Prizren Şubesi Baþkaný ve Prizren Belediye Baþkan adayý Ercan Þpat ile seçimler, seçim sistemi, seçim stratejisi, seçimden beklentilerini bir söyleþide

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝNÝN DIÞ ÝLÝÞKÝLERÝNÝN DÜZENLENMESÝ HAKKINDA KANUN Kanun Numarasý : 3620 Kabul Tarihi : 28/3/1990 Resmi Gazete : Tarih: 6/4/1990 Sayý: 20484 Dýþ Ýliþkiler MADDE 1- Türkiye Büyük

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Fiyatý: 0.50

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Fiyatý: 0.50 Dürüstlüðün, barýþýn ve baþarýnýn simgesi: Kurmay Albay Kahraman Güneþ Albay Güneþ e Süleyman Brina Balkanlar Türk Kültürü Hizmet Ödülü Verildi. Her yýl geleneksel olarak düzenlenen ve Türklüðe hizmet

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Erdoðan a tebrik mesajlarý devam ediyor

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Erdoðan a tebrik mesajlarý devam ediyor 12-21 Temmuz tarihlerinde Türk Dünyasý Yalova da buluþtu Filizler Yalova da gururumuz oldu Yalova daki 10. Türk Boylarý Kültür Þöleni, Türk Dünyasý temsilcilerinin buluþmasý, halk oyunlarý gösterileri

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Makedonya nýn Ohri þehrinde

Türkiye Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Makedonya nýn Ohri þehrinde Guehenno: UNMIK deðiþecek Kosova ziyaretinde bulunan Birleþmiþ Milletlerin iki numaralý ismi Guehenno, Kosova da görevde bulunana UNMIK misyonunun deðiþeceðinin sinyallerini verirken, herkesi Güvenlik

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Orman yangýnlarýnýn maliyeti; 17,5 milyon avro Avrupa nýn birçok bölgelerinde olduðu gibi Kosova da da bu yaz aylarýnda meydana gelen orman yangýnlarý büyük maddi zarara yol açtý. Kosova da ormanlar yangýnlar

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

Edirne Trakya Üniversitesi nden Kosova ya Büyük Destek KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ

Edirne Trakya Üniversitesi nden Kosova ya Büyük Destek KOSOVA TÜRKLERÝ`NÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ Edirne Trakya Üniversitesi nden Kosova ya Büyük Destek Edirne Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enver DURAN: Bu yardýmlar burada bitmeyecek. Kosova bizim gönlümüzde, Kosova Türk toplumuna ve tüm Kosovalýlara

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZIN XXV.OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI Devlet Bakanýmýz ve üye kuruluþ temsilcilerimiz Genel Kurulu izlerken Sendikamýz TÜHÝS'in XXV.Olaðan Genel Kurul Toplantýsý

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Genel Baþkan Mahir Yaðcýlar, 4 üncü milletvekilinin

KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ. Genel Baþkan Mahir Yaðcýlar, 4 üncü milletvekilinin Gazi Üniversitesi Türkiyat Araþtýrmalarý Merkezi Baþkaný Prof. Dr. Hülya Çengel ile röportaj... Türkiyat, Türkoloji, Türklük Bilimi ve Kosova KOSOVA TÜRKLERÝNÝN ÝLK BAÐIMSIZ GAZETESÝ SAYI: 404 YIL: 9 Perþembe,

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

sorunlarımızı beraberce dile getirdik. Maalesef Türk toplumunun sorunları yeteri düzeyde Kosova parlamentosunda

sorunlarımızı beraberce dile getirdik. Maalesef Türk toplumunun sorunları yeteri düzeyde Kosova parlamentosunda Bağımsız Türk Adayı Cemil Luma Geçen pazartesi akşamı ESNAF İE Derneği Başkanı Cemil Luma dernek binasında gerçekleşen Yönetim Kurulu toplantısında, kendi milletvekilli adaylığını resmi olarak açıkladı.

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı