Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor"

Transkript

1 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den bafl la ta cak la r n aç k la m fl, z mir'de top lan t lar dü zen le yip çe flit li ke sim ler le te mas lar da bu lun mufl - tur. Ger çek lefl ti ri len bu te mas la r n ar ka s n dan 3 Ni san 2012 ta ri hin de Bü rok ra si nin Azal t l ma s ve fl lem le rin Ba sit lefl ti ril me si ne Yö ne - lik, Bafl ba kan l k, Ba kan l k lar, Ba z Ba l ve il gi li Ku ru lufl lar ve Üni - ver si te le re ait 84 adet yö net me lik te de i flik lik ya p l m fl t r. De i - flik lik ya p lan yö net me lik le rin ara s n da bi na ya p m ve de ne tim sü reç le ri ni il gi len di ren Ya p De ne ti mi Uy gu la ma Yö net me li i ile Plan l Alan lar Tip mar Yö net me li i çok dik kat çek mek te dir. Bu de i flik li in ar d n dan 14 Ni san'da bu iki yö net me lik te ale la ce le bir ikin ci bir de i flik lik da ha ger çek lefl ti ril mifl tir. Ya p lan ikin ci de i flik lik ten tor ba ya sa lar da ol du u gi bi as l he de fin bu iki yö - net me lik mad de le rin de giz li ol du u, di er de i flik lik le rin bu iki yö net me lik te ya p lan de i flik lik le ri giz le mek amaç l kul la n l d or ta ya ç k m fl t r. Ya p lan de i flik lik le rin as l ama c kent sel dö nü flüm ad al t n da z- mir'de ger çek lefl ti ril me ye ça l fl lan ta la n n önü nü aç mak t r. Yö net me lik ler de ger çek lefl ti ri len de i flik lik le re ba k l d n da as l ama c n ya p üre tim sü re cin de ki be le di ye le rin ve mes lek oda la r - n n yap m fl ol du u ka mu sal de ne ti min kal d r l ma s ol du u çok net gö rül mek te dir. Bu de i flik lik ler sa ye sin de; Ba kan ta ra f n dan z mir'den bafl la na ca müj de si ve ri len Kent sel Dö nü flüm ça l fl - ma la r s ra s n da ka mu sal de ne tim yok edi le cek, il gi li mev zua ta, tek ni e, stan dart la ra uy gun ol ma yan ya p la r n önü aç la cak t r. Ya ni He def z mir'dir, z mir li be le di ye ler le mes lek oda la r n n her tür lü si ya si bas k ya ra men 1970`ler den bu gün le re ku rum sal lafl - t ra rak ge lifl tir mifl ol du u ka mu sal de ne tim dir. Ger çek lefl ti ri len bu de i flik lik ler de; z mir li Be le di ye le rin yap m fl ol du u ka mu sal de ne tim den ra hat s z olan rant çev re le riy le Ba - kan lar la ka pa l ka p lar ar d n da ya p lan giz li pa zar l k la r n pa y bü - yük tür. Bu çev re le rin tem sil ci le ri nin son gün ler de ba z yan dafl med ya ara c l y la ve AKP'nin des te i ni ar ka s na ala rak be le di - ye ça l flan la r n ve mes lek oda la r n teh dit et me si ni de z mir hal - k ib ret le ve sa b r la iz le mek te dir. Tek ba fl na ik ti dar ol ma n n ver - di i doy maz bir h rs la ele ge çi re me di i her ku ru ma sal d ran si ya - si ik ti dar yan dafl med ya s ve ifl bir lik çi le ri flun la r çok iyi bil me li dir. Ya p de ne ti mi ka mu sal bir de ne tim dir. TMMOB bu de ne ti min pi ya sa lafl t r la rak mü te ah hit le rin in sa f na b ra k l ma s na as la göz yum ma ya cak t r. TMMOB hal k m z n can ve mal gü ven li i ko nu sun da uz man l k alan la r na gi ren her ko nu da Ana ya sa'dan, ya sa lar dan, ken di mev zu at n dan, bi lim den ve tek no lo ji den al d güç le var olan bü tün gü cüy le sö zü nü söy le me ye, hal k m z n can ve mal gü ven - li i ni, kent kim li i ni ve kent kül tü rü nü ko ru ma ya ka rar l d r. TMMOB mes lek so run la r n n ül ke so run la r n dan ay r l maz l il - ke sin den ha re ket le Si ya si ik ti da r n ele ge çi re me di i ku rum ve ku ru lufl la r yok et me sal d r la r da da hil an ti de mok ra tik tüm uy - gu la ma la ra kar fl dur ma ya, bun la r de flif re et me ye, fa flist sal d r - lar kar fl s n da gö sü nü si per et me ye de vam ede cek tir. TMMOB z mir'de kal d r l ma ya ça l fl lan ka mu sal de ne ti min, z- mir'i tes lim al ma pla n n n bir par ça s ol du u nun far k n da d r, bu ko nu da kent için de ik ti dar ya ran ma ya ça l flan la r n yap m fl ol du - u pa zar l k la r n ve pay la fl m he sap la r n n hep si ni bo fla ç kar mak için var gü cüy le ça l fla cak t r. TMMOB Ül ke yö ne ti mi ne ha kim k l ma ya ça l fl lan da ha faz la kar el de et mek u ru na in san ya fla m n n, can ve mal gü ven li i - nin, çev re nin, kent kül tür ve kim li i nin yok sa y l d, her fle yin ta lan edil di i bas k c, oto ri ter fa flist zih ni ye te as la ve as la bo - yun e me ye cek tir. TMMOB, ye rel yö ne ti min, mes lek oda la r n n, hal k n yok sa y l - d, si ya si rant tan bafl ka ama c ol ma yan, ka mu ma l n n çar çur edil di i plan s z, prog ram s z, ge ce kon du sta tü sün de, "ben yap t m ol du" man t y la ya p lan pro je ler le ken tin ta lan edil - me si ne izin ver me ye cek tir. Ka mu oyu na say g la r m z la. TMMOB z mir l Ko or di nas yon Ku ru lu Mi mar lar Oda s z mir fiu be si 1

2 Basın Açıklaması Mimarlar Odası Neden Var? Ana ya sa n n 135.mad de si Ka mu Ku ru mu Ni te li in de ki Mes lek Ku ru lufl la r n flöy le ta n m la mak ta d r: Ka mu ku ru - mu ni te li in de ki mes lek ku ru lufl la r ve üst ku ru lufl la r, bel li bir mes le e men sup olan la r n müfl te rek ih ti yaç la r n kar fl - la mak, mes le ki fa ali yet le ri ni ko lay lafl t r mak, mes le in ge - nel men fa at le re uy gun ola rak ge lifl me si ni sa la mak, mes - lek men sup la r n n bir bir le riy le ve halk la ilifl ki le rin de dü - rüst lü ü ve gü ve ni ha kim k l mak üze re mes lek di sip li ni ve ah la k n ko ru mak mak sa d ile ka nun la ku ru lan ve or gan la - r ken di üye le ri ta ra f n dan ka nun da gös te ri len usul le re gö - re yar g gö ze ti mi al t n da, giz li oy la se çi len ka mu tü zel ki - fli lik le ri dir sa y l Türk Mü hen dis ve Mi mar Oda la r Bir li i Ka nu - nu 2. mad de sin de mes lek men sup la r n n, müfl te rek ih ti - yaç la r n kar fl la mak, mes le ki fa ali yet le ri ni ko lay lafl t r mak, mes le in ge nel men fa at le re uy gun ola rak ge lifl me si ni sa la mak, mes lek men sup la r n n bir bir le riy le ve halk ile olan ilifl ki le rin de dü rüst lü ü ve gü ve ni hâ kim k l mak üze - re mes lek di sip li ni ni ve ah lâ k n ko ru mak için ge rek li gör - dü ü bü tün te fleb büs ve fa ali yet ler de bu lun mak, mes lek - le il gi li bü tün mev zua t norm la r, fen nî flart na me le ri in ce - le mek ve bun lar hak k n da gö rüfl ve dü flün ce le ri il gi li le re bil dir mek Oda la r n ku ru lufl amaç la r ara s n da d r. Ay r ca; Ge rek Ana ya sa n n 135. mad de si, ge rek se 6235 sa - y l TMMOB Ka nu nu ge re in ce Mes le in ve mes lek men - sup la r n n ka mu ya ra r do rul tu sun da ge li fli mi, bir bir le riy - le ve halk la olan ilifl ki le rin de dü rüst lü ün ve gü ve nin ha - kim k l n ma s v.b amaç la r do rul tu sun da; mes le in do ru uy gu lan ma s n n sa lan ma s, mi mar l k/mü hen dis lik mes lek alan la r n da ki hiz met ler de, ka mu nun can ve mal gü ven li i nin sa lan ma s ve ko run ma s na yö ne lik de ne tim ve gö ze tim ler de bu lu nul ma s, hiz me tin mi mar/mü hen dis ta ra f n dan ya p l p ya p l ma d n n de net len me si, hak s z re - ka be tin ön len me si. gi bi ko nu lar da TMMOB ve ba l Oda la r n n gö rev ve yet ki sin de dir. Bu çer çe ve de ka mu ku ru mu ni te li in de bir mes lek ku ru - lu flu nun il gi li ya sa la r n ver di i yet ki ile amaç lar çer çe ve - sin de ha z r la y p Res mi Ga ze te de ya y m la mak su re tiy le yü rür lü e gir mifl olan yö net me lik le rin de yer alan ku ral lar hu ku ka uy gun ve ic rai ni te lik te hu kuk ku ral la r d r. Do la y - s y la bu ku ral la r n ka mu gö rev li le ri ta ra f n dan uy gu lan ma - s n n ken di le ri ne yük le nen gö re vin ye ri ne ge ti ril me si ola - rak ka bul edil me si ge rek ti i tar t fl ma s z d r. Mi mar lar Oda s Mi mar l k hiz met le ri nin; ka mu ya ra r n gö - zet mek, hak s z re ka be ti en gel le mek, mes lek eti i ni ve eser sa hi bi mi ma r n 5846 sa y l Fi kir ve Sa nat Eser le ri Ka - nu nun dan ge len hak la r n ko ru mak amaç la r y la mes le ki de ne tim uy gu la ma s n yü rü tür. Yö net me li in 15. mad de sin de mi mar la r n gö rev, hak ve so rum lu luk la r be lir ti lir ken; Mi mar la r n, Yö net me lik kap sa m na gi ren tüm ser best mi - mar l k hiz met le ri ni Mi mar lar Oda s n n mes le ki de ne ti mi ne sun mak la yü küm lü ol duk la r, Mi ma r n bu yü küm lü lü ü nün ifl sa hi bi nin, il gi li ida re nin, in fla at ve kul lan ma iz ni ve ren mer ci le rin Mi mar lar Oda s mes le ki de ne ti mi ni is te me me si du ru mun da da or ta dan kalk ma ya ca ; Mi ma r n ken di si ne ta n n m fl gö rev, hak ve so rum lu luk la r n n Mi mar lar Oda s d fl n da bafl ka bir ku ru lufl ta ra f n dan s n r la na ma ya ca ve k s t la na ma ya ca son de re ce aç k t r. 2

3 Çev re ve fie hir ci lik Ba kan l ta ra f n dan tas lak me tin le ri ha z r la nan ve gö rüfl al n mak için Oda la r m za gön de ri len Ya p De ne ti mi Hak k n da Ka nun ile mar Ka nu nu`nda De - i flik lik Ya p l ma s na Da ir Ka nun Ta sa r s in ce len di in de, mes lek tafl la r m z n ser best ve ba m s z mes le ki fa ali yet yü rüt me le ri ko flul la r n n or ta dan kal d r l mak is ten di i gö - rül mek te dir. Ye ni ka nun dü zen le me le ri ile mev cut ya p de ne tim flir ket le ri nin ye ri ne tek nik mü fla vir lik ku ru lu flu ad al t n da flir ket le rin ku rul ma s ön gö rül mek te ve bu flir ket le - re ha len tes cil li mi mar l k bü ro su olan üye le ri mi zin yap t k - la r tüm ser best mi mar l k hiz met le ri ni ya pa bil me yet ki si ta n n mak ta d r. Ne an la ma gel di i he nüz bi lin me yen ve bir yö net me lik dü zen le me siy le Ba kan l k ta ra f n dan be lir le ne - cek olan "yet kin mi mar lar - mü hen dis ler" eliy le ku ru la cak bu flir ket le rin, es ki den ol du u gi bi ta ma m de il, % 51 his - se si mi mar ve mü hen dis le re ait ola cak. Ka lan % 49`u ise, mes lek ala n m z üze rin den pa ra ka zan ma y amaç edin mifl ser ma ye sa hip le ri ne ait ola bi le cek. Bü tün mü hen dis lik ve mi mar l k fa ali yet le ri ni yap ma yet ki si ta n nan; bün ye sin de mi mar, in fla at mü hen di si, ma ki ne mü hen di si ve elek trik mü hen di si bu lun dur ma zo run lu lu u bu lu nan bu flir ket ler, pi ya sa da te kel lefl me ya ra ta cak lar, ser ma ye sa hi bi bu flir - ket ler d fl n da ser best mi mar l k - mü hen dis lik yap ma ola - na kal ma ya cak t r. Ser best mi mar l k fa ali yet le ri nin, mes - lek tafl la r m z n ken di bi rey sel fik ri fa ali yet le ri ola rak yü rüt - me le ri ni en gel len mek te, ser ma ye bi ri ki mi ne hiz met ede - cek fle kil de, an cak flir ket ler eliy le bu ifl le rin yü rü tü le bil me - si amaç lan mak ta d r. Bu ye ni ya p da ser best mi mar l k hiz - met le ri üre ten üye le ri miz an cak flir ket le rin üc ret li ça l fla n ko nu mu na dü fle cek ler dir. Bu sü reç mi ma r n ve mi mar l n de er siz lefl ti ril me si po li ti ka la r na dö nüfl mek te dir. Mes le i mi zin ve mes lek tafl la r m z n ge le ce i ni il gi len di ren bu can al c so run lar la mü ca de le ede cek tek ör güt lü lük olan Oda m z ve ba l bu lun du u muz Türk Mü hen dis ve Mi mar Oda la r Bir li i`nin ör güt lü lü ü da t l mak, güç süz - lefl ti ril mek is ten mek te dir. Oda la r m z n mes le ki de ne tim bafl ta ol mak üze re üye ler le olan tüm ba la r n n ko par t l - mak is ten me si, mi mar ve mü hen dis le rin ör güt lü lü ü nü boz mak, di renç siz k l mak ama c n ta fl mak ta d r. Bu amaç - la d r ki, son gün ler de ki mi ser ma ye çev re le ri ne ait ba s n ya y n or gan la r ara c l ile TMMOB ve ba l oda la r na yö - ne lik hak s z sal d r kam pan ya la r sür dü rül mek te dir. Mes le i mi zin tek ya sal ör güt len me si olan Oda m z n da ha güç lü ve et kin bir fle kil de mü ca de le ede bil me si, mi mar l k ve kent sel ya flam alan la r üze rin de ki olum suz ge lifl me le rin ön - len me si, mes le ki hak la r m z n ko ru na bil me si için mes lek tafl da ya n fl ma s n n en üst se vi ye ye yük sel til me si zo run lu lu u or ta ya ç k m fl t r. Gün da ya n fl ma gü nü dür. Mes le ki ör güt lü - lü ü müz, mes le ki hak la r m z n sa vu nu la bi le ce i tek gü cü - müz dür. Özet le ak tar d m z bu olum suz ge lifl me le ri içe ren sü reç te, mes le ki hak la r m za, mes le ki ör güt lü lü ü mü ze ve Oda Ge nel Ku rul la r n da bir lik te olufl tur du u muz Oda mev zu at na hep bir lik te sa hip ç ka rak, mi mar l n ve mi ma r n top lum da say - g n ye ri ni al ma s na ka rar l l k la des tek ol ma ya ça r yo ruz. Mi mar l n ta rih sel geç mi flin den ge len ye ni lik çi, ya ra t c ve ör güt le yi ci gü cü nün ya fla ma da ha çok ka t l ma s za ma - n d r. TMMOB Mi mar lar Oda s z mir fiu be si Yö ne tim Ku ru lu 3

4 Basın Açıklaması zmir Alsancak Stadyumu Yok Edilmemeli, Yenilenerek Yaşatılmalıdır Ba s n da yer alan aç k la - ma lar da; Mül ki ye ti Genç lik ve Spor Ba kan - l 'na ait olan Al san - cak Stad yu mu'nun, Kar fl ya ka Ör nek köy'de ya p la cak ye - ni bir stad yu ma kar fl l k, mül ki ye ti nin Ma li ye Ba kan l 'na dev re dil di i, ye ri ne al fl ve rifl mer ke zi ya p la ca be lir til - mek te dir. Z M R KEN T VE SPOR ALAN LA RI z mir ken ti yak la fl k 3,5 mil yo na ula flan nü fu su ile ül ke mi - zin üçün cü bü yük ken ti dir. Mer kez kent ola rak ta n m la nan Ko nak, Kar fl ya ka, Bu ca, Bor no va, Bay rak l, Ka ra ba lar, Çi li, Bal ço va, Nar l de re, Ga zie mir, Gü zel bah çe, Me ne men il çe le ri nin nü fus bü yük lü ü ise 2,5 mil yo na ulafl m fl t r. Ge - nel ola rak ir de len di in de, z mir ken ti nin spor alan la r ve ye flil alan lar aç s n dan son de re ce ye ter siz ol du u, ol ma s ge re ken stan dart lar dan çok uzak ta ol du u gö rül mek te - dir. Spor alan la r n n ve ye flil alan la r n, ma hal le, semt, il çe ve kent öl çe in de çe flit len me si, ken tin ge rek si ni mi ni kar fl la - ya cak fark l bü yük lük ler de ve eri fli mi ko lay alan lar da yer se çi mi ya p l ma s ge nel plan la ma esas la r n dan d r. z mir li ve böl ge öl çe in de Hal ka p nar Ata türk Olim pi yat Stad yu mu ve Ka pa l Spor Sa lo nu, kent öl çe in de Al san - cak Stad yu mu, Ör nek köy spor ala n, il çe mer kez le ri öl çe - in de, Gü zel ya l Gür sel Ak sel Stad yu mu, Bu ca Stad yu mu, Kar fl ya ka Stad yu mu, Bor no va Stad yu mu, Me ne men Stad yu mu gi bi spor alan la r 1/25000 öl çek li z mir Kent sel Böl ge Na z m mar Pla n n da; Kent sel Böl ge sel Bü yük Spor Alan la r ola rak be lir len mifl tir. Plan not la r n da ise; Bu alan - lar, kent sel ge rek si nim le ri kar fl la ma ya yö ne lik ka pa l ve aç k spor te sis le ri nin yer ala ca alan lar ola rak ta n m lan - m fl t r. Ay r ca Kar fl ya ka, Al san cak Ata türk, Nar l de re, Gü - zel bah çe, ka pa l spor sa lon la r da kent plan la r n da yer al - mak ta d r. Özet le bir k s m s ra la nan ve be lir li bü yük lü e sa hip spor alan la r n n z mir ken ti bü tü nün de nü fu sun ge rek si ni mi olan spor ala n ih ti ya c aç s n dan ye ter siz ol du u or ta ya ç k mak ta d r. Di er yan dan z mir'de, özel lik le fut bol ala n n da son y l lar - da ta n m la nan ulus la ra ra s norm ve stan dart la ra, ye ni tek - no lo ji le re ve bin se yir ci ka pa si te si ne sa hip, ça dafl mi ma ri an la y fla uy gun ye ni stad yum la ra ih ti yaç du yul du - u da bir ger çek lik tir. Bu kap sam da Kar fl ya ka Ör nek köy'de, Kent sel Böl ge Na - z m mar Pla n n n da öne ri si olan stad yu mun (spor ala n - n n) ni te lik li bir mi ma ri ta sa r m la ger çek lefl ti ril me si önem li bir ge lifl me dir ve kent li le rin, spor se ver le rin ve spor ku - lüp le ri nin hak l bek len ti si dir. YAN LIfi KENT LEfi ME PO L T KA LA RI Son y l lar da kent le rin sa hip ol du u ka mu ya ait ar sa la r n, 4

5 ara zi le rin, e i tim alan la r n n, spor alan la r n n al fl ve rifl mer ke zi, re zi dans vb. rant te sis le ri ne dö nüfl tü rül me si ne da ir yan l fl ve ç l g n bir kent lefl me po li ti ka s kent le re da - ya t l mak ta d r. Tek nik ve sos yal alt ya p aç s n dan ve imar mev zu at n n be lir le mifl ol du u di er, e i tim, sa l k, spor alan la r için ol ma s ge re ken bü tün stan dart lar aç s n dan ye ter siz lik ler için de olan kent le rin sa hip ol du u bu ka mu sal alan la r n n da yok edil me si kent le ri ya flam ka li te si aç s n dan çok il kel ko nu ma dü flür me teh li ke siy le kar fl kar fl ya b rak mak ta d r. Ye ni spor alan la r, ye ni e i tim alan la r, ye ni sa l k alan la r ka zan d r l r ken, var olan la r n AVM yap mak ama c y la yok edil me si, her tür lü ya sal, bi lim sel ve ça dafl, plan l kent - lefl me an la y fl na ay k r bir kent lefl me po li ti ka s d r. Z M R AL SAN CAK STAD YU MU z mir Al san cak Stad yu mu nun bu lun du u alan ül ke miz de 20. Yüz y l bafl la r n da ilk mo dern fut bol kar fl lafl ma la r n n ya p l d bir alan d r. Da ha son ra 1929 y l n da aç k ve ka - pa l tri bün ler in fla edi le rek stad yum ola rak ifl lev len di ril - mifl tir y l n da ye ni len mifl ve hiz met bi rim le ri nin yer al d bi na lar ek len mifl tir. z mir ken ti fut bol ku lüp le ri ta ri hin de ve ül ke miz spor ta ri - hin de önem li kar fl lafl ma la r n ger çek lefl ti i ve yak la fl k 18 bin se yir ci ka pa si te si olan kent içi bir stad yum dur. An cak gü nü müz de fut bol stad la r için ol ma s ge re ken tek no lo ji ve stan dart lar aç s n dan ye ter siz lik le ri ol du u bi lin mek te - dir. SO NUÇ z mir ken ti nin ve spor ku lüp le ri nin ih ti yaç duy du u ye ni spor alan la r ve stad yum lar mut la ka ger çek lefl ti ril me li, ken tin spor ala n ola nak la r zen gin lefl ti ril me li dir. Bu nu ya - par ken, Al san cak Fut bol Stad yu mu yok edil me me li, tam ak si ne res to ras yo nu ya p la rak ye ni len me li, tek nik ve stan - dart la r gü nü müz spor stad yum la r n n ge rek si ni mi olan ni te lik le re yük sel til me li dir. Al san cak Fut bol Stad yu mu kent for mun da ki ko nu mu, ray l sis tem is tas yon la r na ve is ke le le re ya k n l ne de niy - le eri flim ola nak la r güç lü, bin ki fli lik iz le yi ci ka pa si - te si nin ih ti ya c olan ula fl m n ko lay ol du u bir stad yum - dur. Bu özel lik le ri ne de niy le de ken tin mer ke zin de bir bafl ka al ter na ti fi bu lu na ma ya cak t r. Özet le nen ne den ler le Al san cak Fut bol Stad yu mu yok edil me me li, ak si ne ye ni le - ne rek ken tin spor ya fla m na ak tif ola rak su nul ma l d r. Di er yan dan, Göz te pe Gür sel Ak sel, Kar fl ya ka, Bor no va, Bu ca, Me ne men il çe stad yum la r da, semt spor alan la r için, ol ma s ge re ken norm ve stan dart la ra uy gun ha le ge - ti ri le rek z mir ken ti nin spor ala n ola nak la r zen gin lefl ti ril - me li dir. De er len dir me mi zi ka mu oyu na du yu ru yor, say g y la pay - la fl yo ruz. Mi mar lar Oda s z mir fiu be si Yö ne tim Ku ru lu Ad na Ha san To pal - Mi mar - Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n 5

6 Basın Açıklaması Kruvaziyer Liman da ve Alsancak Stadı nda AVM Yapılamaz Kru va zi yer Li man ve Al san cak Sta d n n y k m plan la r ile dö nü flü mün te mel le ri Al san cak Böl ge sin den at l yor; nere - dey se her gü ne, bir-iki ad m öte miz de ki AVM ha be riy le bafl - l yo ruz. Ta ri hi bo yun ca yo un ti ca ri ifl lev yük len mifl olan z mir, bu gü - ne ka dar özel lik le li man ken ti ola rak ge lifl mifl tir. Bu ge li flim sü re cin de z mir Li ma n, ko nu mu ve po tan si ye li ba k m n dan bü yük önem ta fl mak ta; z mir in - ti ca ret, tu rizm ve kül tü rel et kin lik le rin taç lan d ra ca bir dün ya ken ti ol ma viz yo nu - nun te mel da ya nak la r n dan bi ri ni olufl tur mak ta d r. An cak, kent le rin ge li fli mi, bü tün cül yak la fl m la r ge rek tir mek te olup; yal n z ca k sa dö nem li par ça c l yak la fl m lar, uzun va de de bek - le ni len so nu cun tam ak si yön de et ki ler gös te re bil me teh li ke - si ta fl d gi bi, ken tin ya flam ni te li i aç s n dan olum suz du - rum la ra da yol aça bil mek te dir. Ay n za man da, tüm plan la r n çev re le riy le efl gü dü mü nün ve ko or di nas yo nu nun sa lan ma s ve kent bü tü nün de ki den ge le ri et ki le ye cek ge lifl me ka rar la r - n n bü tün cül ol ma s, önem li bir plan la ma esa s ve hu kuk sal bir ge rek li lik tir. Al san cak Li ma n, ken tin mer ke zi ifl alan la r na kom flu ko num - da d r ve ken te, ta ri hi me kan la ra yö ne le cek tu rist ler ve ken tin ti ca ri ha ya t n n can lan d r l ma s için ol duk ça önem li dir. Bu ne - den le mev cut li ma n n n kru va zi yer tu riz mi ni ge lifl ti re cek fle - kil de ye ni den plan lan ma s, tu tar l bir ad m d r. An cak, z mir Li ma n plan la ma ça l fl ma la r n n, Özel lefl tir me da re si ta ra f n - dan: ye rel yö ne tim le rin, il gi li mes lek oda la r n n, si vil top lum ku - ru lufl la r n n ve z mir hal k n n ka t l m sa lan ma dan yü rü tül me - si, bü tün sel plan la ma an la y fl ile de çe li flen bir du rum ya rat - mak ta d r. z mir Kör fe zi ni tüm bi le flen le ri ile alan ve il gi li pay - dafl la r n bil gi, de ne yim ve gö rüfl le ri ile kat k yap ma la r na ola - nak ve ren ka t l m c bir an la y fl be nim sen me li; Bü tün le flik K y Alan la r Yö ne ti mi (In teg ra ted Co as tal Zo ne Ma na ge ment) ola rak an lan ve ge lifl mifl ül ke ler de ki k y plan la ma la r na yön ve ren bi lim sel yön tem ve yak la fl m lar dan ya rar la n l ma l d r. z mir Bü yük fle hir Be le di ye Bafl kan l nca ta ri hin - de onay la nan 1/ öl çek li z mir Kent sel Böl ge Na z m mar Pla n Re viz yo nu nda Mer ke zi fl Ala n ola rak ta rif le nen böl ge de ka lan ve ta ri hin de onay la nan 1/5000 Öl - çek li z mir Ye ni Kent Mer ke zi Na z m mar Plan la r da Li ma n n ve böl ge nin yol cu ta fl ma c l na hiz met ve re cek bi çim de, en düs tri dö ne mi ya p la r n n yo un lafl t böl ge de yo un tu - rizm-ti ca ret-kül tür fonk si yon la r n içe re cek, stad yu mun da yi ne spor ala n ola rak kal ma s üze rin den kur gu lan m fl t r. Li - man böl ge si için ha z r lan m fl olan imar plan la r n n, ye rel yö - ne tim ler ta ra f n dan ge ri alan da ya p l m fl olan imar plan la r ile ilifl ki len di ril me mifl ol ma s ; z mir Bü yük fle hir Be le di ye si ta ra - f n dan z mir Kör fe zi bü tü nün de yü rü tü len ta sa r m ça l fl ma la - r n n göz önün de bu lun du rul ma ma s, bu ba lam da or ta ya ç - kan ek sik lik ler dir. An cak için de ya fla d m z fleh rin, ya flam alan la r m z n fle kil - len di ril me si, Kü re sel Ser ma ye ta ra f n dan ken di ih ti yaç la r do rul tu sun da, ta ma men eko no mik kay g lar la, kent sel rant üze rin den fle kil le nen pro je ler/ da ha çok AVM / da ha çok rant bek len ti si ile biz le re da ya t l mak ta d r. 6

7 Oy sa ki Kru va zi yer Li man Ala n Plan De i flik li i ile ken tin Mer ke zi fl Ala n n da AVM öne ril me si, son gün ler de s k s k gün de me ge len Al san cak Sta d n n TO K ye dev re di le rek AVM ya da fark l bir ti ca ret kul la n m ka ra r üre til me si, ka mu ya ra r ve hu ku ka ay k r l n ya n s ra, kent eko no mi si ni de olum suz yön de et ki le ye cek ka rar lar d r. Yüz y l l k ta ri hi geç - mi fli ile Al tay, Göz te pe, Kar fl ya ka, Al t nor du ve z mirs por a ev sa hip li i yap m fl Al san cak Sta d n n kent bel le i ne kat k s da bü yük tür. Yü rür lük te ki imar plan la r n da spor ala n ola rak be lir len me mifl Al san cak Sta d 'n n kal d r l ma s, Plan Ya p m na Ait Esas la ra Da - ir Yö net me li in 27. Mad de si ne de ay k r d r. Ay r ca, z mir Va li li - i nin ha z r la d Afet Acil Ey lem Pla n na gö re Al san cak Stad - yu mu ola s bir dep rem son ra s n da ça d r ala n ve top lan ma mer ke zi dir. z mir in Bi rin ci De re ce Dep rem Ku fla nda olan ken ti miz için son de re ce önem li olan ça d r alan la r n dan Al san - cak Stad yu mu nun or ta dan kal d r l ma s cid di bir so run dur. Kru va zi yer Li man Plan De i flik li i nde m 2 lik alan bü - yük lü ü ne sa hip AVM Pro je si ile z mir e yö ne lik al fl ve rifl mer kez le rin den bi ri nin, da ha do ru su en bü yü ü nün ya p l - mak is ten di i gö rül mek te dir. Bu bü yük lük te bir AVM nin ba - z yol cu la r n li man da kal ma y ter cih et me le ri so nu cu, tu rizm ge lir le ri nin z mir kent li le ri ara s n da hak ça pay la fl m n en gel - le yen bir hak s z re ka bet or ta m olufl tu ra cak t r. Özel lik le Al - san cak es na f ve kü çük es naf bu du rum dan olum suz et ki le - ne cek tir. Plan da, AVM le rin yer se çi min de önem li gö rü len kri ter ler de - er len di ril me mifl, kent eko no mi si ne, ula fl m na ve mak ro for - mu na et ki si ni in ce len me mifl tir. Ti ca ret Ala n (Al fl ve rifl mer ke - zi, ofis-bü ro kul la n m la r ve %3 sö kü lüp ta k la bi lir ti ca ri bi rim - ler) ola rak dü zen len me si kru va zi yer ge mi yol cu la r n n ih ti ya - c n dan çok da ha faz la s n kar fl la yan dü zen le me ler içer me si; de er len di ril me si ge re ken bir di er hu sus tur. Özel lik le de niz ta fl ma c l n dan ka ra ta fl ma c l na ve ya ka ra ta fl ma c l n - dan de niz ta fl ma c l na her tür lü kon for sa la na rak ge çi fli sa la mak ve iç böl ge ye ra hat l k la eri flim sa la ma s ge re ken li - man ala n na bu aç dan ba k l d n da; z mir Bü yük fle hir Be le di - ye si ta ra f n dan ha z r lan m fl olan Ulafl t r ma Ana Pla n ile de bir ilifl ki len dir me gö rül me mek te dir. Bu nun öte sin de, öne ri len pla - n n uy gu lan ma s so nu cun da, mev cut alan da var olan tra fik yü - kü nü da ha da art t ra rak; yol cu la r n z mir ken ti ni ve çev re si ni zi - ya ret is tem le ri ni cay d ra bi le cek bir ula fl m kar ma fla s do u ra - cak t r. Bu ba k m dan, kru va zi yer li man kap sa m n da ya p l ma s ön gö rü - len al fl ve rifl mer ke zi nin, or ga ni ze tur lar ile se ya hat eden yol - cu ge mi le ri nin yol cu ka pa si te le ri nin çok öte sin de bir alan sal bü yük lük çer çe ve sin de de er len di ril mifl tir. Bu du rum 3621 sa - y l K y Ka nu nu kap sa m n da ta n m la nan Kru va zi yer Li man Ala - n hiz met le ri ne ilifl kin hü küm le re ay k r d r. Ka mu ya ait alan la r n el den ç ka r l ma s hiç bir bi çim de ka bul edi le bi lir bir yak la fl m de il dir. Bu alan la r n sa t fl fi ya t n yük selt mek ama c ile ya p lan imar pla n de i flik lik le ri, imar plan la r n n özü ne, ya sal ta n m na ve usul le ri ne ay k r ola - cak t r. TO K ya da Özel lefl tir me Bafl kan l ka mu ara zi le ri üze rin den rant ya rat ma ve bu ran t pefl kefl çek me is te in - den vaz geç me mek te dir. Kent le ri mi zi ko ru mak ad na, TO - K nin ve Özel lefl tir me Bafl kan l n n ger çek lefl tir di i plan ve uy gu la ma la r sü rek li yar g ya ta fl mak zo run da kal ma m - za, da va lar so nu cun da; ya ma ni te li in de ki plan ka rar la r - n n, yar g ta ra f n dan ip tal edil me si ne ra men kent sel, ta rih - sel ve do al de er le rin yok edil me si ve ka mu nun za ra ra u ra t l ma s sü re ci de vam et ti ril mek te dir. TMMOB ola rak ka mu ara zi le ri üze rin den rant ya rat ma gi ri - flim le ri ne ge çit ver me ye ce iz, her tür lü de mok ra tik ve hu - kuk sal mü ca de le yi so nu na ka dar sür dü re ce iz. Ka mu oyu na say g y la du yu ru lur. TMMOB z mir l Ko or di nas yon Ku ru lu 7

8 Basın Açıklaması z mir in ge le ce i ni yön len di ren te mel stra te ji le rin ve me kân - sal da l m n be lir len di i z mir Bü yük fle hir Be le di ye Mec li - si nin ta ri hin de onay la d 1/ öl çek li z mir Kent sel Böl ge Na z m mar Pla n Re viz yo nu ( KB N PR), fie hir Plan c la r Oda s z mir fiu be si nin aç t da va so nu cun da, "fle - hir ci lik il ke le ri, plan la ma esas la r ve ka mu ya ra r yön le rin den hu ku ka uyar l k bu lun ma d " ge rek çe le riy le z mir 1. da re Mah ke me si ta ra f n dan ip tal edil di. Pla n n ip tal edil me si için da va açan fie hir Plan c la r Oda s z mir fiu be si, ka rar son ra s n da Yap t m z iti raz la r n dik ka te al n ma - ma s ne de niy le aç mak zo run da kal d m z da va so nu cun da, z - mir 1. da re Mah ke me si nin 2012/743 sa y l ka ra r y la, olum suz - luk la r n bir k s m n n plan bü tü nün de, bir k s m n n ise lo kal baz - da ol du u nu, lo kal baz da tes pit edi len bir k s m ek sik lik le rin ve yan l fl plan la ma ka rar la r n n, re viz yon imar pla n n n ye ni den ele al na rak dü zel ti lip, gi de ril me si müm kün ol mak la bir lik te, ka rar - da ay r n t l ola rak aç k la nan ve afla da be lir ti len ek sik lik ve yan l fl l k la r n ise pla n n bü tü nüy le ye ni den göz den ge çi ril me si ge rek li li i ni do ur mufl tur aç k la ma s n yap t. fie hir Plan c la r Oda s z mir fiu be si, ip tal ge rek çe le ri ni de nü - fus tah min le ri, Alia a da ki mev cut sa na yi ka pa si te si ni, is tih - da m ve nü fu su çok da ha ar t ra rak yap t, Ye ni Fo ça Bel de - si nin bu lun du u alan da ye ni ge lifl me ala n ola rak ön gö rü len ala n n ya p lafl ma s n n do u ra ca so nuç lar, z mir- s tan bul Oto yo lu ile An ka ra- z mir Ka ra yo lu ile gü ney de z mir-ay d n Oto yo lu na ba la ya cak olan ku zey gü ney ba lan t s n n ta r m alan la r na bü yük za rar ve re cek fle kil de plan lan ma s, pla n n alt böl ge de ki ye ni ya p lafl ma alan la r na ilifl kin ka rar la r n n, do al afet risk le ri ni azal ta cak sa k n m il ke le ri ne gö re plan lan ma d -, Ur la ve Se fe ri hi sar'da ge re in den faz la ya p lafl ma ala n aç l mak ta ol du u flek lin de aç k la d. Plan la ma ça l fl ma s n da met ro po li tan alan bü tü nün de kap - sam l bir sa na yi in ce le me ve arafl t r ma s ya p l ma ma s ne de - niy le da va ko nu su na z m imar pla n n n kent sel sa na yi alan la Planlama İlkelerine ve Kamu Yararına Uygun Plan Yapılsın r n n ni te lik, bü yük lük, yön ve me kan sal da l m na ilifl kin ola - rak sis tem li bir plan la ma tu tu mu ge lifl ti ril me di i ni be lir ten fie hir Plan c la r Oda s aç k la ma s n da, pla n n sa na yi ile il gi li bö lü mü nün ye ni den göz den ge çi ri le rek plan la ma ka ra r n n kap sam l bir ça l fl ma ve ri le ri ne gö re ye ni den de er len di ril - me si ge rek ti i ne vur gu yap t. Aç k la ma da, z mir Bü yük fle hir Be le di ye si'nce, z mir ken ti nin le hi ne ola cak, mev zua ta, bi li me, ka mu ya ra r na uy gun, ka t - l m c bir yak la fl m la oda m z n iti raz la r ve yar g ka rar la r do - rul tu sun da en k sa sü re de ye ni bir plan ha z r la ma sü re cin de des tek ve re ce iz. An cak ka mu ya ra r na ve z mir'in le hi ne ol - ma yan tüm dü zen le me le re kar fl du ra ca m z, z mir in ko ru - na cak de er le ri ne, hu ku ka, ka mu ya ra r na uy gun ha re ket et - me ko nu sun da has sa si ye ti mi zi bir kez da ha vur gu la mak is ti - yo ruz ifa de le ri kul la n l d. fie hir Plan c la r Oda s z mir fiu be si, ip tal ge rek çe le ri ni flu fle kil de aç k la d : 1. 1/ Öl çek li Çev re Dü ze ni Pla n n da z mir Bü yük fle - hir Be le di ye si s n r la r için de 2025 y l n da olu fla cak kent sel nü fus yak la fl k ki fli ola rak ka bul edil mifl tir. z mir Kent sel, Böl ge Na z m mar Pla n n da ön gö rü len ka pa si te nü - fus ise 2030 y l için ki fli ola rak be lir len mifl tir. Ara - da ki bu far k n ne de ni pro jek si yon nü fu su ile ka pa si te nü - fu su kav ram la r içi çe kul la n l ma s n dan kay nak lan mak ta d r. Söz ko nu su pla n n ne den bi rin ci si ni de il de ikin ci si ni te mel al d n n bi lim sel bir aç k la ma s n n ya p l ma d, pla n n en be - lir le yi ci ve ri le ri nin ba fl n da ge len nü fus tah min le ri nin ve ri ola - rak al nan plan lar da ön gö rü len ve ço u kez ger çek d fl abar - t l nü fus ve ri le ri bu na gö re abar t l ola rak be lir le nen kul la n m alan la r n n tar t fl ma s z üst öl çek li na z m pla na ak ta r l ma s, da - va ko nu su pla n n bu ko nu da hiç bir po li ti ka ve he de fi ol ma d - an la m na ge lir ki, 1/ öl çek li bir na z m plan için bu - nun ka bul edi le bi lir bir du rum ol ma d or ta da d r. 8

9 2. 1/25000 öl çek li na z m plan da Alia a da ki mev cut sa na yi ka pa si te si ni, is tih da m ve nü fu su çok da ha ar t ra rak yap t, bu na gö re 2005 y l n da olan Alia a yer lefl me si nin 2030 y l için gi bi son de re ce yük sek bir dü ze ye ç - kar t l mak ta d r. Di er bir de yifl le, da va ko nu su plan ile 25 y l gi bi bir sü re de z mir kent sel böl ge bü tü nün de 1,85 kat, mer - kez kent te 1,5 kat ar tar ken Alia a için bu ar t fl 5,5 ka ta ç kar - t l d, böy le bir nü fus yük le me si kufl ku suz sa na yi alan la r n n bü yük oran lar da ge nifl le til me si ni de be ra be rin de ge ti re ce i, plan ra po run da da be lir til di i gi bi, ha kim rüz gar ak m la r ne - de niy le Alia a ve gü ne yin de ki mev cut sa na yi te sis le rin z mir ken ti ni h z la kir let ti i plan la ön gö rü len ve mev cut nü fu su 5,5 ka t na ç kar tan ve ye ni sa na yi yük le me le ri ni öne ren pla n n ne den ola ca ha va, su ve top rak kir li li i nin z mir kent bü tü - nü ve Ge diz Ova s ve Me ne men de ki ta r m top rak la r n n bü - yük öl çü de ta r m sal kul la n m n d fl na ite ce i aç k t r. 3. Ye ni Fo ça Bel de si nin bu lun du u alan da ye ni ge lifl me ala n ola rak ön gö rü len ala n n ya p lafl ma s du ru mun da ku ze yin de ki do al ka rak te ri ko ru na cak alan ile gü ney ve ba t s n da ki me - ra alan la r üze rin de cid di bir ya p lafl ma bas k s ya ra ta ca ve za man için de bu alan la r n yi ti ril me si ne yol aça ca, bu ne - den le, nü fus ve ri le ri nin ye ni den göz den ge çi ri le rek Ye ni Fo - ça gü ne yin de ki ye ni ge lifl me ala n n n ge rek li li i nin ye ni den ay r n t l bir ça l fl ma ile ir de len me sin de ya rar gö rül mek te - dir.ay r ca Mal te pe Ser best Böl ge si ve Vil la kent Ma hal le si ara s n da ka lan alan da na z m plan il ke ve te mel ka rar la r n olum suz yön de et ki le me ye cek bi çim de ye ni den ya p l ma l ve yo un luk de er le ri nin dü flü rül me si ge rek mek te dir. 4. z mir met ro pol ken ti ni ku zey de z mir- s tan bul Oto yo lu ile An ka ra- z mir Ka ra yo lu ile gü ney de z mir-ay d n Oto yo lu na ba la ya cak olan bu önem li ve ge rek li ku zey gü ney ba lan t - s n n Kun duz Ba ra j böl ge sin de mev cut yo lun ge nifl le ti le rek ta r m alan la r na bü yük za rar ve ril me si ye ri ne, ba t da De re - köy, Gök ka ya, Ye flil köy köy le ri nin ol du u or man s n r n dan ge çi ril me si du ru mun da ma li yet k s men yük sel se de ile ri ye yö ne lik ola rak s n r l ta r m top rak la r n n ko run ma s ba k m n - dan son de re ce olum lu bir dü zelt me ola cak t r. 5. z mir kent sel böl ge si nin tü müy le 1. de re ce dep rem böl ge - sin de kal d unu tul ma ma l d r. Ulus la ra ra s arafl t r ma la ra gö - re dün ya da dep rem ris ki ta fl yan kent ler ara s n da z mir ken - ti nin de bu lun du u or ta da d r. z mir de teh li ke arz eden 3 fay bu lun mak ta olup, bun lar, z mir, Se fe ri hi sar ve Fo ça Fay la r - d r. Do al afet ler le il gi li ola rak risk le rin azal t l ma s na yö ne lik plan la ma ön lem ve ka rar la r n n a r l k l ola rak alt öl çek li plan - la ra b ra k l d, kufl ku suz, alt öl çek li plan lar dü ze yin de, yer te mel li ola rak al na cak ka rar lar da, ha z r la na cak je olo jik/jeo - tek nik ve je ofi zik etüt ra por la r ada ve par sel ba z n da has sas de er len dir me ya pa bil mek için son de re ce önem li ol du u, an cak, üst öl çek li bir na z m pla n n da bu plan la ma ka de me - sin de ye ri ne ge tir me si ge re ken da ha üst öl çek li, mak ro dü - zey de plan la ma ka rar la r ol ma s ge rek ti i, ör ne in, kent öl - çe in de yer le ri be lir len mifl olan ak tif fay hat la r n n ya p lafl ma d fl n da tu tul ma s, kent sel alt ya p n n al ma fl k la r n n olufl tu rul - ma s, kent için de aç k alan la r n da l m n n, bu alan la r n do al afet le rin ya flan ma s du ru mun da top lan ma alan la r ola rak kul - la n la ca ön gö rü sü ile ya p l ma s, okul ve has ta ne gi bi ka mu - sal ya p la r n kent için de ki me kan sal da l m n n den ge li ol - ma s n n gö ze til me si ge rek mek te dir. Do al afet teh li ke ve risk le ri ne ilifl kin da va ko nu su pla n n alt böl ge de ki ye ni ya p - lafl ma alan la r na ilifl kin ka rar la r n n ye ni den göz den ge çi ri le - rek, do al afet risk le ri ni azal ta cak sa k n m il ke le ri ne gö re ye - ni den plan lan ma s ge rek mek te dir. 6. Ur la ve Se fe ri hi sar'da ge re in den faz la ya p lafl ma ala n aç l - mak ta ve ne ka dar ta r m alan la r ko nu sun da yü rür lük te ki ya sa ve yö net me lik le re ilifl kin ola rak ay k r uy gu la ma lar mev zu at aç s n dan ola nak l ol ma sa da par sel ve ada dü ze yin de bu mev - zua ta ay k r alt öl çek li uy gu la ma lar, na z m plan dü ze yin de ter - si gös te ril mifl da hi ol sa tek rar da va ko nu su ola bi le cek tir. fie hir Plan c la r Oda s z mir fiu be si Kaynak: ( ) 9

10 Duyuru stanbul Çaml ca Camii Mimari Proje Yar şmas Hakk nda Mi mar lar Oda s Mer kez Yö ne tim Ku ru lu, s tan bul Ca mi ve E i tim-kül tür Hiz met Bi rim le ri Yap t r ma ve Ya flat ma Der - ne i ta ra f n dan, Çam l ca Si lue ti Mi ma r n Ar yor bafl l - y la ilan edi len s tan bul Çam l ca Ca mii Mi ma ri Pro je Ya - r fl ma s na mes lek tafl la r m z n ka t l ma ma s yö nün de tav si - ye ka ra r al m fl t r. Dün ya Mi ra s s tan bul un öz gün mi mar l k, kent, si lu et, to - pog raf ya ve co raf ya de er le ri ne kar fl ge li flen hoy rat ve sor gu suz imar fa ali ye ti, son dö nem de sa de ce ulu sal dü - zey de de il, ulus la ra ra s plat form lar da da cid di tep ki ve elefl ti ri ler ala rak, fark l ku rum lar dan yö ne tim le ri mi ze uya - r la r n gel me si ne ne den ol mufl tur. s tan bul un efl siz ta ri hî, kül tü rel ve do al de er le ri, bu gü ne de in gö rül me mifl bir bi çim de h z la ve tar t fl l ma dan yok ol mak la kar fl kar fl ya d r. As l gö re vi, do al, kül tü rel ve ta ri hî de er le ri mi zi ko ru mak olan, TC. Çev re ve fie hir ci lik Ba kan l, ola a nüs tü yet ki - ler le do na t la rak el de et ti i tek mer kez li ka rar er ki ni, ka - mu ya ra r n ve çev re de er le ri ni ti tiz lik le ko ru mak için kul - lan mak ye ri ne, ta ri hi miz de gö rül me mifl h z da ve an la y fl ta hu kuk suz ve plan s z bir ya p lafl ma sü re ci ni or ga ni ze et - mek ve des tek le mek yö nün de kul lan mak ta d r. Ba kan l k ta ra f n dan ev ren sel, bi lim sel, mes le kî ve etik her tür lü il ke yok sa y la rak ger çek lefl ti ri len bu imar ya ma s sü re cin de; s tan bul'un ve to pog raf ya s n n önem li sim ge - sel pey zaj var l olan efl siz do al sit ala n Çam l ca Te pe - si nin ya p lafl ma ya aç l ma s da bu ko nu da kar fl kar fl ya kal d m z en cid di teh dit ler den bi ri si dir. Bafl ba kan R.Tay yip Er do an n 29 Ma y s 2012 ta rih li Çam l ca Te pe si ne bü tün s tan bul dan gö rü le bi le cek bir ca mi ya p la cak ta li ma t üze ri ne; yüz y l lar d r ko run ma ya ça l fl lan s tan bul ve Bo a zi çi kent si lu eti nin oda n da ki Çam l ca Te pe si, TC. Çev re ve fie hir ci lik Ba kan l ta ra f n - dan, 4 Ha zi ran 2012 gü nü 1/5000 Öl çek li Na z m ve 1/1000 Öl çek li Bü yük Çam l ca Özel Pro je Ala n ad al t n - da bu ko nu da ki as l yet ki li olan TC. Kül tür ve Tu rizm Ba - kan l dev re d fl b ra k la rak ya p lafl ma ya aç l m fl t r. Da ya t lan rant ve ya ma plan ka ra r na gö re; yak la fl k met re ka re lik ka mu ya ait do al sit ala n n n ya r s - n n di ni te sis, di er ya r s n n ise tu rizm ala n ola rak kul la - n l ma s ön gö rül mek te dir. Bu sü reç te Bafl ba ka n n is te i üze ri ne bir mes lek ta fl m z n Ca mi Pro je si nin ba fl na ge ti ril di i nin aç k lan ma s, pro je - nin el de edil me yön te mi tar t fl ma la r n öne ç kar m fl t r. Bu or tam da, öz gün ve ay n za man da s tan bul un sim ge le rin - den bi ri olan te pe nin as la ve hiç bir ko flul da ya p lafl ma ya aç la ma ya ca, bir ka mu de e ri, bir do al sit ala n ola rak ko run ma s ve ya fla t l ma s ge rek ti i dü flün ce si gö zar d edil mek te dir. Bu kap sam da aç lan ya r fl may la, s tan bul un efl siz pey zaj de e ri ve ko run ma s zo run lu sit ala n n da ya p lafl ma ka ra - 10

11 r na ve gi ri fli mi ne mefl rui yet ka zan d r l ma s ve de er li do - al mi ra s n ya r fl ma yön te mi kul la n la rak yok edil me si ve rant he de fi ne hiz met et me si nin amaç lan d an la fl l - mak ta d r. Ya r fl ma ge rek içe ri i, ama c, yön te mi ve tek nik ko nu la r, ge rek se ulu sal ve ulus la ra ra s ça dafl mi mar l k, çev re, kent po li ti ka la r ve hu ku ku aç s n dan ele al n d n da hiç - bir fle kil de ka bul edi le bi lir de il dir. Ya r fl ma flart na me si ile, ya r fl ma y ka za nan la r n mü el lif lik hak la r n n yok sa y l ma s ; uy gu la ma pro je le ri nin as ga ri üc - ret ta ri fe le ri nin al t n da yap t r la bil me si; pro je le rin tes lim ta ri hi ne ka dar ya r fl ma y dü zen le yen ku ru lufl ta ra f n dan Da n fl man lar, Se çi ci Ku rul Üye le ri ve Ra por tör le rin de ifl - ti ri le bil me si mes lek tafl hak la r n n gasp edil me si an la m na gel mek te dir. Se çi ci Ku rul un, a r l k l ola rak TO K den Çev re ve fie hir ci - lik Ba kan l bü rok rat l na ter fi eden kad ro lar, iki aka de - mis yen, TO K ile ifl ya pan bir flir ke tin yö ne ti ci si ve mi ma ri aç dan tak lit ola rak ni te le nen ve bu ne den le yo un elefl - ti ri le re he def ola rak geç ti i miz gün ler de hiz me te gi ren Mi mar Si nan Ca mi si nin mi ma r n dan olufl tu u gö rül mek - te dir. Se çi ci Ku rul un ya p s ve böy le si kap sam l bir ih ti yaç prog ra m na sa hip bir ya r fl ma için ve ri len sü re nin yal n z ca 1 ay ile s n r l ol ma s ; ya r fl ma n n ka mu oyun da olu flan tep - ki le ri en aza in dir mek ve ta rih-do a ya ma s ni te li in de - ki pro je nin mefl ru lafl t r l ma s n n sa lan ma s ama c ile gün de me ge ti ril di i de er len dir me le ri ni do ru la mak ta d r. Mi mar lar Oda s ni te lik li mi mar l k ya p t la r n n olufl ma s n da ya r fl ma la ra bü yük bir önem ver mek te ve ya r fl ma la r tefl - vik et mek te dir. Bu ba lam da mi ma ri pro je el de edil me si sü re cin de en do ru, flef faf ve adil yön tem ya r fl ma aç - mak t r. An cak söz ko nu su ya r fl ma; ulu sal ve ulus la ra ra s ya r fl ma kri ter le ri ne aç k ça ay k r ol mak la bir lik te ya r fl ma - ya aç lan alan, çev re ve kent sel po li ti ka lar ba k m n dan da ke sin lik le uy gun bu lun ma mak ta d r. Mi mar lar Oda s ola rak; Mes lek tafl la r m z, ya r fl ma sü re ci ne ilifl kin bil gi len dir me so rum lu lu u çer çe ve sin de ya r fl ma y bir kent su çu ya - rat ma sü re ci nin bir par ça s ola rak de er len di ri yor ve des tek le me di i mi zi önem le vur gu lu yo ruz. Bu ba lam da yüz y l m z n "ya fla n l r" kent le ri ni tar t fl t m z bu gün ler - de du yar l ol mak, mes le ki de er le ri mi zi, il ke le ri mi zi ve hak la r m z önem le ko ru mak ge rek ti i dü flün ce siy le, yu ka r da ifa de edi len ge rek çe ler le ve ay n za man da UNES CO ve ICO MOS ile olan pro to kol ler ge re i des tek - le me di i miz s tan bul Çam l ca Ca mii Mi ma ri Pro je Ya - r fl ma s na, bir kent su çu ya rat ma sü re cin de yer al ma - ma la r ge rek ti i dü flün ce siy le mes lek tafl la r m z n ka t l - ma ma s n tav si ye edi yo ruz. Say g la r m z la, Mimarlar Odas Mer kez Yö ne tim Ku ru lu 11

12 Etkinlikler Ahmet ve Berna Küçük ün Katılımıyla ''Bir Mimarl k Ofisi ve Uygulamalar '' Söyleşisi Gerçekleşti ''İzmir Kemeraltı Camileri'' Teknik Gezisi Halil İbrahim Alpaslan Eşliğinde Gerçekleşti Ah met Kü çük ve Ber na Kü çük '' Bir Mi mar l k Ofi si ve Uy - gu la ma la r '' Söy le fli si 9 Ma y s Çar flam ba Gü nü fiu be miz de Ger çek lefl ti y l n da kur duk la r Mi ta Mi mar l k ve Ta - sa r m Bü ro su ça l fl ma la r n dan bah se den Ah met Kü çük ve Ber na Kü çük, mes le ki de ne yim le ri ni yer al d k la r pro je ler üze rin den biz ler le pay lafl t lar. Bu ba lam da Bor no va Be - le di ye si Ata türk Ki tap l, Öde mifl Be le di ye si tes cil li Türk Ha va Ku ru mu Bi na s, Ko nak K z lay Ce mi ye ti Bi na s, Ber - ga ma Ulu ca mi Çev re Du va r, Sel vi li Han Rö lö ve, Res to - ras yon ve Res ti tüs yon Pro je le ri ne olan yak la fl m la r n çi - zim ve fo to raf lar üze rin den ak tar d lar. Res to ras yon pro - je le ri üre ti min de ve so nuç lan ma s n da tek nik, bü rok ra tik, eko no mik zor luk lar la kar fl la fl la bil di in den ve pro je üre - tim sü re cin de ol du u gi bi ya p m ala n n da da zor luk lar bu lun du un dan bah se den Ah met Kü çük ve Ber na Kü çük, ar d n dan res to ras yon d fl ça l fl ma la r n dan olan Çefl me Il - ca Ko nut Pro je si, Nar l de re Ko nut Pro je si, Tur gut lu Apart - man Cep he Ta sa r m ve s tan bul- Pa muk lar Teks til Show - ro om Pro je si ve Uy gu la ma s pro je le rin den bah set ti ler. Söy le fli ka t l m c lar dan ge len so ru la r n ya n t lan ma s y la son bul du. '' z mir Ke me ral t Ca mi le ri'' tek nik ge zi si Ha lil b ra him Al - pas lan efl li in de 5 Ma y s Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. Tek nik ge zi kap sa m n da ilk ola rak 18. yy ese ri ol du u dü - flü nü len ve ya k n za man da ona r lan Ya l Ca mi'si ge zil di. Ca mi, mes cit, ha rem, ha rim, mi na re, fle re fe, son ce ma at ma ha li ve mü tek bi re gi bi ca mi mi ma ri si ne da ir te rim le rin ak ta r l d ge zi, ad n iç li ma n ko ru yan hi sar dan alan Hi - sar (Ya kub Bey) Ca mi'si nin ge zil me siy le de vam et ti. Ar - d n dan XVI I. yüz y l n ilk ya r s n da in fla edil di i tah min edi - len, ta rih le rin de ta mir gö ren ve da ha son ra kü tüp - ha ne ve mu vak kit ha ne nin ek len di i fia d r van Ca mi, Kes - ta ne pa za r Ca mi, Bafl du rak (Ha c Hü se yin) Ca mi ve Ke - me ral t (Yu suf Ça vufl za de Ah med A a) Ca mi'si ge zil di. Ge zi res to ras yon ça l fl ma la r de vam eden Sa lep çi o lu Ca - mii nin ge zil me siy le son bul du. 12

13 Enerji Kimlik Belgesi(EKB) Uzmanl ğ Eğitimleri Şubemizde Gerçekleşti Etkinlikler Arkas Koleksiyonu'nda ''Bat l n n F rças ndan Ege'nin Bu Yakas ''Sergisini Mimarlarla Gezdik T.C. Çev re ve fie hir ci lik Ba kan l Ya p fl le ri Ge nel Mü dür - lü ü ta ra f n dan Ara l k 2009'da yü rür lü e gi ren "Bi na lar - da Ener ji Per for man s (BEP) Yö net me li i"nin 25. mad de - sin de be lir ti len "Ener ji Kim lik Bel ge si (EKB)" dü zen le me - si için, yö net me lik te be lir ti len ko flul la ra uy gun mi mar la ra "EKB Uz man l " ser ti fi ka s ve ril me si için dü zen le nen e i - tim, Ma y s ta rih le rin de fiu be miz e i tim mer ke zin - de ger çek lefl ti. E i tim; ener ji tü ke tim le ri ve ener ji ve rim li - li i, il gi li mev zu at lar, 5627 sa y l Ener ji Ve rim li li i Ka nu nu, Mer ke zi Is t ma ve S h hi S cak Su Sis tem le rin de Is n ma ve S h hi S cak Su Gi der le ri nin Pay lafl t r l ma s na İlifl kin Yö net - me lik, Bi na lar da Ener ji Per for man s Yö net me li i, Bi na lar - da Ener ji Per for man s He sap la ma Yön tem le ri ve bi na geo met ri si, s zon la r - s ge çifl le ri, ay d n lat ma ener ji si ge - rek si nim le ri nin ve tü ke tim le ri nin he sap lan ma s, me ka nik sis tem ler için ener ji ih ti ya c ve tü ke tim le ri nin he sap lan - ma s, s cak su sis tem le ri, ye ni le ne bi lir ener ji ve ko je ne ras - yon sis te mi ko nu la r n kap sa mak ta d r. 18 sa at sü ren e i ti - min so nun da BEP-TR ya z l m ve BEP-TR ya z l m kul la na - rak ör nek bi na n n EKB dü zen le me si uy gu la ma s ar d n dan ya p lan s nav ile ser ti fi ka al ma ya hak ka za n l mak ta d r. Ar kas Ko lek si yo nu'nda ''Ba t l n n F r ça s n dan Ege'nin Bu Ya ka s '' ser gi si ni gez mek is te yen Mi mar lar Oda s z mir fiu be si üye le ri için; Ar kas Sa nat Mer ke zi ifl bir li in de pro - je edi tör le ri efl li in de ger çek le fle cek olan bir prog ram dü - zen len di. 18 Ma y s Cu ma gü nü ger çek le flen prog ram da - hi lin de or yan ta list res sam la r n eser le ri, bu de fa z mir'de Ar kas Sa nat Mer ke zi'nde sa nat se ver ler le bu lufl tu. Ar kas Hol ding Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n Lu ci en Ar kas' n ev sa hip li in de, ifl ar ka da fl ve pro je or ta Erol Mak zu - me'nin kat k la r y la "Ba t l n n F r ça s n dan Ege'nin Bu Ya - ka s " ad l 150 y l l k za man di li mi ni kap sa yan 109 ese ri içe - ren ser gi de, Zo na ro, De Man go, Pre zio si, Brest, Zi em, Cur to vich, War ni a-zar zec ki, Bou lan ger, Ernst gi bi 52 or - yan ta list sa nat ç n n im za s bu lun mak ta d r. 13

14 Etkinlikler Yeminli Mali Müşavir Yüksel Koç'un Haz rlad ğ ''Sahte Fatura Muhteviyat tibariyle Yan lt c Belge'' Semineri Gerçekleşti Ye min li Ma li Mü fla vir Yük sel Koç'un ha z r la d ''Sah te Fa tu ra Muh te vi ya t ti ba riy le Ya n l t c Bel ge'' se mi ne ri 23 Ma y s Çar flam ba gü nü fiu be miz de ger çek lefl ti. Bir fa tu ra da bu lun ma s ge re ken bil gi ler den bah se den Yük sel Koç, bu ba lam da fa tu ra üze rin de, fa - tu ra n n dü zen len me ta ri hi, se ri ve s ra nu ma ra s, fa tu ra y dü zen le ye nin ad, ti ca ret un va n, ifl ad re si, ba l ol du u ver gi da ire si, he sap nu ma ra s, müfl te ri nin ad, ad re si, ma - l n ve ya iflin ne vi, mik ta r, fi ya t ve tu ta r gi bi ba z bil gi le - rin yer al ma s ge rek ti i ne de in di. Söz le ri ne ya n l t c bel - ge ta n m y la de vam eden Yük sel Koç, ger çek bir mu ame - le ve ya du ru ma da yan mak la bir lik te bu mu ame le ve ya du ru mu ma hi yet ve ya mik tar iti ba riy le ger çe e ay k r fle - kil de yan s tan bel ge nin, muh te vi ya t iti ba riy le ya n l t c bel ge ol du u nu ak tar d ve ka çak ç l k su çu nun olufl ma s - n n sah te ve ya muh te vi ya t iti ba riy le ya n l t c bel ge nin bi - le rek kul la n l p, kul la n l ma d na ve bu kul la n m da kas t n bu lu nup bu lun ma d n n de er len di ril me si ne ba l bu lun - du u na de in di. Sah te bel ge kav ra m na da de i nen Yük - sel Koç, sah te bel ge nin ger çek bir mu ame le ve ya du rum ol ma d hal de bun lar var m fl gi bi dü zen le nen bel ge ol - du un dan ve bir mal ha re ke ti ve ya hiz met ifa s söz ko nu - su ol mak s z n dü zen le nen bel ge le rin sah te bel ge ola rak ka bul edi le ce in den bah set ti. Se mi ner ka t l m c lar dan ge len so ru la r n ya n t lan ma s y la son bul du. Kent ve Mimarlık: İzmir Sergisi Edirne de Açıldı Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan Doç.Dr.Emel Ka - y n n kü ra tör lü ün de ha z r la nan Kent ve Mi mar l k: z - mir ser gi si Edir ne Se li mi ye Ca mii Kül li ye si nin Dün ya Mi ras Lis te si ne Da hil Edil me si nin I. Y l prog ra m içe ri sin - de Edir ne De ve ci han Kül tür Mer ke zi nde iz le yi ci le re su - nul du. Edir ne Be le di ye si ve Prof.Dr. Nev zat l han n di rek - tör lü ü nü yü rüt tü ü Alan Yö ne ti mi Ofi si nin or ga ni zas - yo nu ile ha z r la nan prog ram çer çe ve sin de çe flit li ser gi ler - le bir lik te, kon fe rans lar, alan yö ne ti mi de er len dir me top lan t s ve kent li le rin ge nifl ka t l m n n sa lan d d fl me kân et kin lik le ri ger çek lefl ti ril di. Kon fe rans prog ra m içe ri sin de Doç. Dr. Emel Ka y n ta ra f n dan su nu lan Kent, Mi mar l k ve Ko ru ma ya Da ir Oku ma lar: z mir-edir ne ko - nu lu kon fe rans da yer al d. 14

15 5. Kartondan Tekneler Yar ş na Kat ld k Özsaruhan Evi ne Mahkeme Karar yla Tescil TMMOB z mir KK ta ra f n dan dü zen le nen 5. Kar ton dan Tek - ne ler Ya r fl ma s, 1 Tem muz Pa zar gü nü ö le sa at le rin de Al - san cak Cum hu ri yet Mey da nı nda ya r fl ma ka t l m c la r n n tek ne ya p m ça l fl ma la r y la bafl la d. Bu y l ya r fl ma ya TMMOB z mir KK bi le fle ni Oda la r n ya n s ra et kin li in ger - çek lefl me si ne kat k da bu lu nan Ko nak Be le di ye si ve z mir Li - man Bafl kan l ta k m la r da ka t l d. Ta k m la r n ha z r l k la r n so na er dir me siy le bafl la yan ya r fl ma y yurt tafl lar da bü yük il giy le iz le di. Ya r fl ma n n ar d n dan Cum hu ri yet Mey da n nda ger çek le flen ödül tö re nin de bir ko nufl ma ya pan TMMOB Yö ne tim Ku ru lu Bafl ka n Meh met So an c, befl y l dan bu ya na ya r fl ma n n dü zen len me sin de eme i ge çen le re te flek - kür eder ken, "Biz TMMOB ola rak bu ül ke de pa di fla h m çok ya fla di yen ler den ol ma ya ca z. Biz, iti ra z m z var, kral ç p - lak di yen ler le alan lar da omuz omu za saf tu tu yo ruz. Be flin - ci de fa d r bir da ya n fl ma ör ne i ve ri yor, bir yan dan sö zü - mü zü söy ler ken, bir yan dan da bun dan ke yif al ma y bi li yo - ruz" flek lin de ko nufl tu. Ya r fl ma n n bi rin ci si olan Ge mi Mü - hen dis le ri Oda s ta k m na ku pa s n Meh met So an c ve rir - ken, Tah sin Ver gin Cen til men lik Ödü lü nü n fla at Mü hen dis - le ri Oda s ve Ma ki na Mü hen dis le ri Oda sı pay lafl t. z mir mo dern mi mar l k mi ra s ör nek le rin den Öz sa ru han Evi nin, Ko ru ma Ku ru lu ta ra f n dan tes cil den dü flü rül me si ka ra r na mah ke me yo luy la yap t m z iti raz so nuç lan d. z mir 3. da re Mah ke me si da va ko nu su ya p n n 2. grup ko - run ma s ge rek li kül tür var l ol du u so nu cu na var d. Ko - ru ma Ku ru lu nun ya p üze rin de ki tes ci li dü flür me siy le h z - l ca y k lan bi na kent bel le in de önem li bir ye re sa hip ti. 15

16 Teknik Gezi Darkale Köyü (Tarhala) Teknik Gezisi Mine Tanaç Zeren Eşliğinde Gerçekleşti 26 Ma y s gü nü ge zi mi ze bafl la ma dan ön ce mes lek tafl la r - m z ile be ra ber uzun ve ke yif li bir kah val t yap t k. Son ra s ta ri hin de OPET'in "Ör nek köy Pro je si" yle çev - re bi lin ci nin ge lifl me si gi bi top lum sal gös ter ge le ri de he - def le ye rek 2011 y l Ör nek Köy pro je si ne da hil et ti i So - ma'n n 3 km gü ne yin de ova ya ha kim Tuz lu, Tem ni ve Asar l te pe le ri ola rak bi li nen do al yük sel ti ler den Asar l te pe nin Di bek de re si ile Çok lu ca ça y ara s n da ka lan ya - maç üze ri ne ku rul mufl Dar ka le Kö yü'ne gel dik. An tik ya zar la r n bah set ti i ve sik ke ler üze rin de gö rü len Ghar ma-gher me is min den So ma do lay la r n da an tik bir yer le flim ol du u ve ku ru lu flu nun.ö. 2. yy bafl la r na ka dar git ti i bi lin mek te dir. Biz le ri köy mey da n n da So ma Be le di ye si ele man la r ile bu ra ya gö nül ver mifl çe flit li mes lek gru bu ar ka dafl la r m z kar fl la d. Ke sin ola rak lo ka li ze edil me mifl bu yer lefl me nin So ma'n n gü ne yin de do al set gi bi yük se len Tuz lu te pe'de ka le ka - Ayşe Atatoprak l n t la r n dan, Asar te pe'de ve Ba a ra s mev ki in de ya p ka - l n t la r na rast lan ma s ne de niy le bu gün kü Dar ka le (Tar ha - la) Kö yü ve ci va r na rast la d dü flü nül mek te dir. Ge zi mi ze an t sal ni te lik li ç nar a a c n ba r n d ran köy mey da n n da bu lu nan K r ko luk Ca mi'sin de bafl la d k. Dar ka le kö yü ne özel lik ve ren en gü zel ve önem li ya p lar - dan bi ri olan K r ko luk Ca mii ze min+tek kat l y ma bir ya - p d r. Ca mii k s men to noz la r n ta fl y c ayak la r üze ri ne otur mak ta. Son ce ma at ma ha li ni ise iki ah flap ayak, bir tafl y ma ayak ta fl mak ta d r. Bi rin ci kat ca mi nin iba det me ka - n ola rak kul la n l mak ta ve son ce ma at ye ri ne son ra dan be to na dö nüfl tü rül müfl mer di ven le ç k l mak ta d r. Ca mi nin pen ce re üst le ri ve son ce ma at ye ri nin ah flap ayak la r üs - tün de ki ke mer ler, renk li çi çek mo tif le ri ile süs lü dür. Tes cil - li ca mi XVI I. yy Os man l mi ma ri si özel lik le ri ni ta fl mak ta d r. Ze mi nin sol ta ra f n da öz gün lü ü nü mu ha fa za eden ve ca - mi ye de isim ve ren K r ko luk çefl me si bu lun mak ta d r. Tek ara c n zor ge çe bil di i da ra c k ve ol duk ça kot far k olan yol dan kö yün en yük sek nok ta s na yü rü yü fle geç tik. Üç ana so kak bo yun ca to pog raf ya ya gö re di zi len ko nut - la r n mi ma ri us lu bu, so kak do ku su özel lik le ri ba k m n dan kla sik bir Os man l yer le fli mi olup tüm ko nut lar ova ya yön - len mifl tir. Ko nut lar ço un luk la ze min ve üst kat ol mak üze re iki kat l d r. So kak ka p la r sa de gö rü nüfl lü ek se ri ya çift ka nat l ah flap ve tafl l k de ni len iç av lu ya aç l yor. ç av lu la r n ze mi ni ço - un luk la tafl kap la ma l. ç av lu da ge nel lik le ocak, am bar, ah r ve ki ler bu lun mak ta d r. Ze min den üst ka ta ah flap tek kol lu bir mer di ven le so fa me ka n na ç k l mak ta d r. So fa oda lar la çev ri li olup so ka a 16

17 ba kan ta ra f ah flap ka fes pa no lar la k s men ka pa t l m fl - t r.ka fes le rin tü mü ke mer li re vak gö rü nü mün de olup renk li bit ki mo tif le riy le süs lü dür. Oda lar da ah flap yük lük - ler, raf l do lap lar ve ta bak l k lar bu lun mak ta d r. Üst kat lar - da so fa lar da so ka a uza ma lar ah flap ç k ma lar bi çi min de olup, do ku yu renk len di ren önem li mi ma ri ö e ol mufl tur. Ev le rin ça t la r düz - be flik ça t gö rü nü mün de ve ki re mit ile kap l d r. Es ki köy ev le ri nin de i flik li e u ra m fl flek li top rak ör tü lü dür. Kö yün içi ne do ru yü rür ken bu gün ifl ler li i ni yi tir mifl kü - çük çefl me ya lak la r na rast la d k. Yol, kö yün en yük sek nok ta s na ka dar de vam et mek te ve bu ra da öz gün bir sis - te me sa hip Mi na re li Ca mi ile son bul mak ta d r. Yol üs tün - de yo un ola rak kul la n lan ko nut tan ca mi ye çev ril mifl da - ha kü çük bo yut ta or ta ca mi bu lun mak ta d r. Ge zer ken yol bo yun ca kö yün a aç la r n dan bol bol erik ye dik, ya fla n lan me kan lar da ki bi zi ev le ri ne da vet eden Dar ka le li ler le soh bet et tik. Mey da na inifl yo lun da Cum hu ri yet Dö ne mi mi mar l k ese ri olup, ya l n hat la r ve önün de ba r n d r d bah çe si ile dö - ne min özel lik le ri ni yan s tan okul ya p s n n mer di ven le rin - de bol bol fo to raf çek tir dik. l çe mer ke zi ile ula fl m sa la yan yo lun pa ra le lin de de vam eden de re nin ya ta n da ken di ha li ne terk edil mifl ha mam yer al mak ta. Ha ma m n ayak ta ka lan so yun ma ma hal li nin dört du va r ya n n da kub be li olan hal vet ve y kan ma yer - le ri ol duk ça iyi du rum da bu lun mak ta d r. Dar ka le'nin çev re si or man la ve çe flit li bit ki ler le kap l. Göz ala bil di i ne ye flil ve ok si jen de po su. Ö le ye me i mi zi de - re nin üze ri ne ku rul mufl de va sa a aç lar la kap l "Dar ka le Can l Ala ba l k" res to ran da ye dik. Tüm ça l flan lar gü ler yüz lü ve ti tiz ler di. Uzun za man d r böy le si ne gü zel ala ba l k ye me mifl tik. He le yö re de ya p lan nar ek fli le ri ile ka r fl k zey tin ya n için de ki zey tin le re ek - mek ban ma ya do ya ma d k. El de aç l m fl bö rek le ri ise hiç söy le me ye lim. Dar ka le za ma n n da ka la ba l k nü fu sa sa hip mifl. An cak 1980'li y l lar dan son ra So ma'n n h z la bü yü me si so nu cu göç bafl la m fl. Ev ler terk edi lip sa hip siz ve ba k m s z kal - m fl. Bir ço u y k l m fl, bir ço u da y k l ma ya yüz tut mufl. Ko nut do ku su içe ri sin de tes cil li du rum da olan ya p sa y s ise çok az. Dar ka le çev re sin de bu lu nan yü rü yüfl ve bi sik - let par kur la r n kefl fe den do a spor la r me rak l la r, muh te - flem man za ra, ta ri hi ev ler, da ra c k so kak lar ve mi ma ri do - ku yu kefl fe den fo to raf der nek le ri, köy lü ka d n la r n el eme i göz nu ru i ne oya la r ile nar ek fli si ni kefl fe den ler kö yü s k s k zi ya ret et mek te. An cak Dar ka le'nin "Ko ru ma Amaç l mar Pla n " n n dev re - ye gir me si ile do ku nun ko run ma s he def le nir ve yö re ya - flan t s n n de vam l l sa la n r, re no vas yon ça l fl ma la r ya - p l r sa tu rizm gü zel bir ye re da ha ka vufl mufl ola cak t r. Kah ve le ri mi zi de iç tik ten son ra kalk ma vak ti gel di. Ama Ey lül ve Ekim ay la r n da Dar ka le'nin nar ek fli si ni yap ma za - ma n ge li yor mufl. Kö yün her so ka n da, her kö fle sin de ka - d n la r n nar ek fli si ile u rafl t çok gü zel man za lar olu yor - mufl. Ne der si niz? Bu lu fla l m m? Ge zi miz de reh ber da n fl ma l m z ya pan Sa y n Doç. Dr. Mi ne Ta naç Ze ren'e biz le ri mi sa fir eden So ma Be le di ye Bafl ka n Sn. Ha san Er ge ne'ye Mi mar lar Oda s z mir fiu be - si ola rak çok te flek kür ede riz. Gü zel ge zi ler de bu lufl mak üze re 17

18 Teknik Gezi Tarihi Bursa - İznik - Mudanya - Tirilye Gezisi Ayşe Atatoprak Emin Bey za ma n n da 1904 te ya p m na bafl lan m fl, 1905 te ta mam lan m fl Bur sa Sa at Ku le si. Ku le 33 mt yük sek li in de kes me tafl tan ya p l m fl. Ku le ye dö nen ba sa mak l yu var lak ke - mer li bir ka p dan gi ril mek te. Ku le nin içe ri sin de 89 ba sa mak l ah flap bir mer di ven bu lun mak ta ve ku le nin ka re göv de si ni befl pro fil li sa çak al t ya böl mek te. Her ka t n cep he sin de yu - var lak ke mer li, dik dört gen bi rer pen ce re bu lun mak ta. Son de re ce kö tü bir res to ras yon ya p l m fl olan en üst ka t n her bir yü zü ne yu var lak kad ran l bi rer sa at yer lefl ti ril mifl. A r l k lar la ça l flan bu saa tin ça n n n ça p 90 cm dir. 22 Ha zi ran gü nü flen flak rak mu hab bet le ya p lan kah val t, yol - da ve ri len mo la lar ve ta ri hi ba k m dan bir çok de e ri olan Bur - sa ya ö le sa at le rin de va r fl. Ge zi mi ze aç kar n na bafl la ma mak için do ru Bur sa Ke bap ç s na gel dik. Biz le ri iki kat l ya p n n ren ga renk çi çek ler için de ki te ra s n da a r la d lar. Ya z y ha z r - lar ken bi le bur nu ma dö ne rin üze rin de ki mis gi bi te re ya ko - ku la r ge li yor. Üs tü ne ye ni len ka r fl k ka bak, in cir ve Ke mal pa - fla tat l la r da göz le ri mi ze ve mi de mi ze iyi ce bay ram yap t r d. S ra ge zi mi ze gel di. Top ha ne sem tin de, Top ha ne par k gi ri fli - nin so lun da bu lu nan, 1855 dep re min de y k l n ca 1863 de Sul - tan Ab dü la ziz ta ra f n dan ye ni den yap t r lan se kiz gen plan l, üze ri kub be ile ör tü lü Os man Ga zi Tür be si nin kes me köfe ki ta fl n dan ya p lan du var la r 1.20 m ka l n l n da ve tür be nin gi - rifl ka p s d fl n da her ya n n da yu var lak ke mer li bi rer pen ce re bu lun mak ta. Os man Ga zi nin pi rinç par mak l k lar la çev ri li, son de re ce gös te rifl li san du ka s, ay r ca ön de ve ar ka da ol mak üze re on ye di san du ka bu lun mak ta. Top ha ne par k gi ri fli nin sa n da ka re plan l, du var ka l n l 1.30 m, gü ney cep he de ki gi rifl ten içe ri gi ri len dört ka l n sü tu nun bir bi ri ne ba l ke mer - le rin ta fl d kub be ile ör tü lü Or han Ga zi tür be si. Bu ra da ise se kiz ay r san du ka bu lun mak ta. Os man Ga zi ve Or han Ga zi tür be le ri nin ya k n n da ki park içe ri sin de Ab dü la ziz dö ne min - de ( ) ya p l p y k l m fl ve gü nü mü ze gel me mifl, yi ne ay n yer de Va li Re flit Müm taz Pa fla ve Be le di ye Rei si Meh met Par k n için den fleh ri kufl ba fl sey re dip Bur sa Ka le si ve sur la r - n n ka p la r n dan Sal ta nat Ka p s önün de reh be ri miz den bil gi al d k. Ka le nin ya p m na Bytni al lar (MÖ 700) za ma n n da bafl - lan m fl. Da ha son ra Ro ma l lar, Bi zans l lar ve Os man l lar za - ma n n dan iz ler bu lun mak ta. Ka le ol duk ça yük sek olup, ya p - m n da çe flit li blok ve mo loz tafl lar kul la n l m fl. Bu gün ka le ve sur la r n gü nü mü ze ge le bi len bö lüm le rin de yu var lak ke mer - ler, maz gal lar dik kat çek mek te. Ne var ki Bur sa Ka le si nin ba - z bö lüm le ri, sur la r n ba z du var la r 1955 Bur sa dep re min de y k l m fl. Ka pa l na maz k l ma ala n ba k m n dan Türk ta ri hin de ya p lan en bü yük ca mi, Ev li ya Çe le bi nin ifa de siy le Bur sa n n Aya sof ya s de di i Ulu Ca mi i. 3 ta ne ka p s, 20 kub be si, için - de bü yük bir fla d r va n, Os man l da ya p lan ilk Ca mii Ke bir ol - ma s, zen gin hat sa na t ör nek le ri ne sa hip, du var ka l n l k la r 2 mt den faz la, 2 mi na re si bu lu nan, ka ina t sem bo li ze eden min be ri ile Mi mar Ali Nec car ta ra f n dan ya p lan bu ca mi be - nim de en sev di im ca mi ler den bi ri si dir. Şu an da 9 ay r ya z ka rak te ri ve 21 sa nat ka r n 132 adet ya z s bu lu nan ca mi nin 1855 dep re min de 17 kub be si y k l m ş, en son ta di lat y l la r ara s n da ya p l m ş. fia d r van da su ha vu za dö kü lür ken 33 yer den ak mak ta ve in sa n n içi ni ade ta hu zur kap la mak ta. Ha vu zun üze rin de ki kub be nin ca me kan ol ma s Ulu Ca mi i yi ay d n lat ma s aç s n dan çok bü yük kat k sa la mak ta. Ca me - kan l böl ge nin en te pe si nin aç k ol ma s ha va sir kü las yo nu ba - k m n dan kli ma va zi fe si sa la mak ta. Bur sa da yüz y l lar dan gü nü mü ze ge len za ma n n gi ze mi ni sak la m fl o ka dar çok ve 18

19 gü zel Han var ki. Ulu Ca mii ile Or han Ca mi ara s n da son de re - ce te va zu lu ve ih ti flam l dört gi rifl li 1490 y l ya p m l Ko za Han. Bü tün han lar da ol du u gi bi Ko za Han a ana ka p dan gi rin ce üst ka ta ç k mak üze re sa l sol lu mer di ven ler var. Ha na gir di - i miz ku zey yö nün de ki gi rifl ka p s gör me ye de er, tek ke li - mey le muh te flem. Yu var lak ke mer li tafl tan ka bart ma süs ler le ta rif siz bir gö rü nü fle sa hip. Ge nifl dik dört gen av lu nun çev re sin - de ze min de 45, üst kat ta ise 50 dük kan bu lun mak ta. Alt kat ta av lu nun tam or ta ye rin de, oy ma tafl kor ku luk lu 15 mer mer ba - sa mak la ç k lan kü çük ama se vim li bir mes cit, al t n da da fla d r - van bu lun mak ta. Üst kat ta ki dük kan lar da el eme i göz nu ru ipek eflarp lar ba yan ar ka dafl la r m z n ca zi be ala n na gir mifl ti bi le. Alt kat ta ise fla d r van dan ya y lan se rin lik te so luk la n p ulu ç nar la r ve gü ver cin le ri sey re de rek kah ve le ri mi zi iç tik. Kent mer ke zin de ki Cum hu ri yet dö ne mi üç yö ne tim ya p s n - dan bi ri olan es ki Ad li ye Bi na s, 1926 y l n da Mi mar Ek rem Hak k Ay ver di ta ra f n dan ya p l m fl ve Ata türk An t n n he - men ar ka s n da ko lay eri fli le bi lir bir nok ta da ol ma s ne de niy le res to ras yo nu ya p la rak 2004 ta ri hin de Bur sa Kent Mü ze si ola rak 3 kat ta hiz met ver me ye bafl la m fl. Mü ze de 7000 y l l k ge le nek sel Ana do lu ve Os man l kül tü rü nün olu flu mu ve ge li - fli mi eser le ri ser gi len mek te olup, mü ze 2006 Ma y s ay n da Av ru pa n n ödül lü mü ze le ri ara s na gir mifl. Bur sa ca mi le ri için - de en ge nifl ve gü zel av lu su olan XV. yüz y l n ba fl n da Y l d r m Ba ye zit in k z ve Emir Sul tan n efli olan Hun di Fat ma Ha tun ta - ra f n dan efli için yap t r lan Emir Sul tan Ca mi i. Çev re sin de bir çok ta ri hi çefl me bu lu nan üç ka p l ca mi nin gi rifl bö lü mün de av lu - nun tam or ta s n da fla d r van bu lun mak ta, ay r ca Bur sa da kub be si en bü yük ca mi dir. Çok süs lü olan mih ra b n da mer - mer ve al t n yal d z lar kul la n l m fl. Emir Sul tan Ca mi in de gö rü - len mi ma ri un sur la r bir bafl ka ca mi de gör mek müm kün de - il. Arap tar z n da ya p lan ca mi nin son ce ma at ye ri, av lu yu çe vi ren mer mer sü tun lu re vak lar ola rak kul la n l m fl. Dep rem - ler ne de niy le sü rek li tah rip olan ya p, ya p lan ona r m lar la or - ji nal li i ni yi tir mifl ve 1795 y l n da ta ma men y k l m fl y - l n da II I. Se lim ta ra f n dan tek rar yap t r l m fl. Üç Os man l Sul ta n dö ne min de ya fla y p Sultanlara k l ç ku - flan d ran Emir Sul tan n Tür be si ca mi nin ku ze yin de yer al - mak ta. Se kiz kö fle li pla na sa hip olan tür be nin üze ri ni yük sek bir kas na n ta fl d, ori ji nal ha li dep rem de y k l m fl ve 1868 de ba t sa na t n dan esin le ne rek Ba rok sti lin de in fla edil - di in den ya p n n mi ma ri ve es te tik aç dan ilk ya p l fl ile ala - ka s yok tur. Pey gam ber so yun dan gel di i için Emir gö nül - le ri fet het ti i için Sul tan un va n n alan Emir Sul tan n pi rinç par mak l k lar ile çev ri li san du ka s n n d fl n da 4 san du ka da ha bu lun mak ta. Ti mur ye nil gi si son ra s sar s lan Os man l n n ye - ni den di ri lifl gös ter ge si ola rak Bur sa ile öz defl le flen Mi mar Ha c vaz Pa fla ya 1419 y l n da yap t r lan Ye flil Ca mi ile 1421 y - l n da yap t r lan Ye flil Tür be. Ca mi, med re se, tür be, ha mam ve ima ret ha ne den olu flan Ye flil Kül li ye nin di er le rin den far k bu ya p la r n ser best ola rak yer lefl ti ril mifl ol ma s d r. Çi ni ler le kap - l olan Ye flil Ca mii en gü zel ta rih sel ya p lar dan bi ri dir. Ye flil Ca mi nin gi ri flin de ki taç ka p, Türk tafl oy ma c l n n gü - zel bir ürü nü olup ka p n n ke me rin de ye flil tafl ve mer mer kul la n l m fl. Tafl ka p n n sa n da ve so lun da iki fler pen ce re ve bun la r n ara s n da bi rer d fl mih rak bu lun mak ta. Ca mi nin iç du var la r, ta van lar, ge çifl ey van la r tü müy le çi niy le kap l d r. Ca mi nin çi ni le ri Mec nun Meh met ad l bir us ta ta ra f n dan ifl - len mifl. Çi ni ifl çi li i nin en mü kem mel ör nek le rin den bi ri de on met re den yük sek olan mih ra b d r. Çe flit li geo met rik mo tif ler - le çi çek le rin yer al d mih rap, ca mi nin en gü zel yer le rin den bi ri dir. Pen ce re ka pak la r ile ahşap işçiliğinin en gü zel ör nek - le ri bu ca mi de gö rü lü yor. Di er ca mi ler de bu lun ma yan di - lim li kub be le rin de çok in ce süs ler bu lun mak ta. Ca mi için de bu lu nan fla d r va n n f s ki ye si tek par ça dan ya p l m fl. Ye flil Tür be se kiz kö fle li ve üze ri yük sek kas nak üze ri ne otu - ran tek kub bey le ör tü lü. Tür be nin içi ve d fl ta ma men renk li s r ve mo za ik çi ni tek nik le rin den ya p l m fl çi ni ler ile dik dört - gen ve al t gen çi ni ler le kap l olup, bun la r n üze ri sa r yal d z la süs len mifl. Yal n z Bur sa n n de il, Tür ki ye nin de sem bol le ri ara s n da yer alan Ye flil Tür be nin ce viz a a c n dan oyul mufl muh te flem bir ka p s bu lun mak ta ve içe ri de bu lu nan çi ni li mih rap renk li süs le me sa na t n n fla he se ri ka bul edil mek te. Tür be nin or ta s n da ka de me ile yük sel til mifl se kiz gen kai de üze rin de I.Meh med in ta ma men renk li s r ni te li in de ka bart - ma çi ni ler le kap l la hi ti ile se kiz adet la hit da ha bu lun mak ta. 19

20 1363 y l n da ya p m na bafl la nan an cak 19 y l da ta mam la na bi len Ters T plan l ya p özel li i ne sa hip ol ma s na ra men, ke mer - le ri ve gi rifl bö lü mü nün ya p bi çi mi in ce len di in de hiç bir Bur sa ya p s n da gö rül me yen özel lik le re sa hip Hü da ven di gar Ca mi i. Ca mi nin gi rifl cep he si Ve ne dik Sa ra y n an d r mak ta. Sul tan 1. Mu rad (Hü da ven di gar) ta ra f n dan yap t r lan alt ta ca mi, üst te med re se nin yer al d iki kat l ya p d r. Bü yük bir kub be si olan ca mi nin son ce ma at ye ri, befl kü çük kub bey le ör tü lü. Ak de niz mi ma ri ya p s ve süs le me le riy le di er ca mi ler den fark l özel lik - le re sa hip ol ma s n n d fl n da bir bafl ka özel lik;mih ra b n üze rin - den du a edi len ala na aç lan es ra ren giz pen ce re. Mih ra b n üze - rin de ki dar bir ge çit ile ula fl lan oda n n Sul tan Mu rad a ait ol du - u söy len mek te. Ca mi mih ra b bü yük çe bir ab sis önün de, tek mi na re si tu la dan örül müfl. Mer mer sü tun lar ve bafl l k lar Bi - zans ya p la r n dan al na rak bu ra da kul la n l m fl, Ve ne dik Sa ray - la r n an d ran gös te rifl li bir ya p. Hü da ven di gar Tür be si ni 1. Ko - so va Sa va fl nda (1389) fle hit olan Sul tan I. Mu rad a o lu Sul tan Y l d r m Beya zid yap t r m fl. Tür be ka re plan l ve ka l n du var la - r n çev re le di i se kiz sü tu nun ta fl d se kiz gen kas nak l bir kub - be ört müfl. An cak Tür be 1855 dep re min de y k l n ca, es ki te mel - le ri üze ri ne ye ni den ya p l p, za man za man da ona r l m fl. Ö le ye me in den bu ya na dur ma dan ge zi yor duk. Ba z ar ka dafl lar yor gun luk tan m z m z lan ma ya bafl la m fl t ama prog ra m m z ta - mam lan m fl t. Ote le gir di i miz de ak flam sa at ol mufl tu. Ya r m sa at te ha z r la n p Bur sa n n mefl hur Ne vi za de si ha li ne gel mifl mey ha ne ler so ka Arap fiük rü de De niz Ta ba Res - to ra n m za gel dik. Bu so kak s tan bul un Çi çek Pa sa j gi bi. Da - ra c k uzun bir so kak ve yan ya na res to ran lar. Bi zim için mü kel - lef bir ma sa ha z r lan m fl t. Gü ze lim me ze ler, ka ri des ler, ka la - mar lar. Sa bah ki yor gun luk lar dem len me ye bafl la y n ca uç tu git - ti. So kak ta her res to ran da ka nun, dar bu ka, ke man, tef ve klar - net ten olu flan befl li ro man çal g c la r var d. Her yer den mü zik ses le ri ge li yor. Ak flam geç vak te ka dar mu hab bet le otur duk. kin ci gün gü ze lim Türk çi ni sa na t n n be fli i z nik. z nik e befl ke nar l çok gen flek lin de ku fla tan s tan bul, Ye ni fle - hir, Lef ke ve Göl ol mak üze re dört ana ka p dan gi ri li yor mt. uzun lu un da, mt. yük sek li in de de i flen sur - lar da, yu var lak ve ka re flek lin de 114 burç bu lun mak ta. He le - nis tik dö nem de in fla edil me ye bafl la nan sur lar Ro ma ve Bi - zans dö nem le rin de ya p lan ye ni ila ve ler le gü nü müz de ki flek - li ni al m fl. Aya sof ya Mü ze si fleh rin tam or ta s n da, ken tin dört ka p s na ula flan yol la r n ke sifl ti i nok ta da yer al yor. lk ola rak MS VI I. yüz y l da Ro ma l lar ta ra f n dan in fla edi len Gim na si um üze ri ne Bi zans dö ne min de Ba zi li ka ola rak in fla edil mifl olan mü ze ha sar ve ona r m lar ne de niy le bu gü ne ka dar bü yük de - i fli me u ra m fl, XI.yüz y l da ki dep rem den son ra ye ni len mifl. Or han Ga zi ta ra f n dan 1331 y l n da ca mi ye dö nüfl tü rü len ya - p, Ka nu ni dö ne min de Mi mar Si nan ta ra f n dan ya p lan bü yük de i flik lik le ye ni len mifl ve 1953 y l n da ger çek lefl ti ri len ona r m s ra s n da, renk li tafl lar dan ta ban mo za ik le ri ve Sythro ron or ta ya ç ka r l m fl. Ha c Öz bek ta ra f n dan y l la r n da in fla edi len Ha c Öz bek Ca mi, z nik te in fla edi len ilk Os man l Ca mi si. Ka re plan l ve mi na re siz ya p 1959 y l n da res to re edi le rek iba de te aç l m fl. Os man l mi ma ri sin de son ce ma at ye ri ni de ör ten tek kub be li ca mi le rin en es ki ör nek le rin den ol ma s ba k m n dan önem li dir. Ru me li fa ti hi ola rak bi li nen Or han Ga zi nin o lu Sü ley man fiah ta ra f n dan 1332 y l n da yap t r lan, bi li nen en es ki Os man l med re se si olan Sü ley man Pa fla Med re se si. Av - lu lu med re se le rin ilk ör ne i olup U plan l bi na da 11 hüc re bun la r ör ten 19 kub be mev cut. Av lu son de re ce gü zel. Hüc - re le rin hep si kü çük sa t fl yer le ri ne, bir ta ne si çay-kah ve ye ri - ne dö nüfl tü rül müfl. So luk lan mak için kah ve mo la s ver dik. Reh be ri miz bi zleri na s l ya p l d n gös ter mek için çi ni atöl - ye si ne gö tür dü. z nik çi ni ci le ri nin fli ka yet le rin den bir ta ne si bun ca y l her renk bu lun du u hal de ha la z nik K r m z s n n nas l yap ld ğ n n bu lu na ma ma s. Bu gün fle hir mü ze si ola rak kul la n lan 1388 y l n da I. Mu rat ta ra f n dan an ne si Ni lü fer Ha - tun an s na in fla et ti ri len çok de er li ve önem li ya p Ni lü fer Ha tun ima re ti. Bi na n n pla n ters T har fi flek lin de, bir kat kö - fe ki ta fl, üç kat tu la sis te miy le in fla edil mifl, zen gin ve renk li tafl ve tu la ifl çi li i ne sa hip y l n da res to re edi len ima - rat ha ne mü ze ola rak hiz me te aç l m fl. z nik Ro ma ti yat ro su ve z nik te ki çi ni f r n la r ka z la r n dan ç ka r lan eser ler, bah çe - de ise Yu nan, Ro ma, Bi zans ve Os man l eser le ri ser gi len mek - te. Ö le ye me i miz için gö lün ke na r n da çam a aç la r n n al - 20

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti

Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Mi mar lar Oda s z mir Şu be si Ta ra f n dan Dü zen le nen Mi mar l k Haf ta s Et kin lik le ri Bu Y l da Çok Yoğun Ka t l m la Ger çek leş ti ta ra f n dan her y

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur:

Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur: Ge nel Ku rul Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur: 2. Dün ya sa va fl n dan bu ya na ya fla nan

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti

Mimarlar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen Mimarl k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti lık Haftası Etkinlikleri lar Odas zmir ubesi Taraf ndan Düzenlenen l k Haftas Etkinlikleri Bu Y l da Yo un Kat l mla Gerçekle ti Mi mar lar Oda s z mir fiu be si ta ra f n dan her y l dü zen le - nen Mi

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat )

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat ) Siyer i Nebî (Hazret i Peygamberin Hayat ) Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar /140 Meslekî Kitaplar/19 Tashih: Mehmet Ali Soy Altan Çap Bask Kontrol: Mehmet Ali Soy Grafik Tasar m: Recep Kaya Bask : San

Detaylı

2 3 - - - 4 5 ORGANİZASYON ŞEMASI.......................... 9 1. ÜNİTE: PSİKOLOJİ BİLİMİNİ TANIYALIM.............. 13 A. PS KOLOJ N N KONUSU................................ 14 B. PS KOLOJ N N B L M OLMA

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 22 MART 2005

Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 22 MART 2005 Türkiye Bülteni AK PART AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 22 MART 2005 12 Türkiye nin yard m eli Güney Asya da 24 Önceli imiz e itim Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, tsunami felaketinin yafland bölgeye giden ilk

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 37 HAZ RAN 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 37 HAZ RAN 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 37 HAZ RAN 2006 06 Kongrelerle büyüyor, güçleniyoruz 20 Baflbakan Erdo an n yo un d fl temas trafi i Nisan ay nda bafllayan AK PARTi il ola an kongreleri

Detaylı

LKELER IfiI I ALTINDA MEDEN YARGILAMA HUKUKU

LKELER IfiI I ALTINDA MEDEN YARGILAMA HUKUKU LKELER IfiI I ALTINDA MEDEN YARGILAMA HUKUKU Derleyen: Prof. Dr. M. Kamil YILDIRIM Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 7. BASKI I Yayın No : 2538 Hukuk Dizisi : 1233 6. Bas ıdan Tıpkı 7. Baskı Ekim 2012

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938)

Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938) 2 3 4 Mustafa Kemal ATATÜRK (1881 1938) 5 TANITIM ŞEMASI.......................................................... 7 1. ÜNİTE SANAT METİNLERİNİN AYIRICI ÖZELLİKLERİ................ 9 BAŞARIM (PERFORMANS)

Detaylı

F SYON, kefl fin den son ra al t y l içe risin. Nükleer

F SYON, kefl fin den son ra al t y l içe risin. Nükleer Nükleer F SYON, kefl fin den son ra al t y l içe risin de, nük le er bom ba ya dö nüfl tü rül dü. Ay n y l, iki si vil he de fe kar fl kul la n ld. Fa kat bun dan son ra bir da ha, aradan 60 y l dan faz

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 36 MAYIS 2006

Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 36 MAYIS 2006 Türkiye Bülteni AK PARTi AYLIK YAYIN ORGANI SAYI : 36 MAYIS 2006 06 Kongrelerle büyüyor güçleniyoruz 18 20 soruda Sosyal Güvenlik Reformu Belde ve ilçe kongrelerini geride b rakan AK PARTi de kinci Ola

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin Unsurları Kalitenin Stratejik Yayılımı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi İlişkisi Kalite Kontrol Çemberleri Ülkeler ve Toplam

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10

Sesleniş. 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 15 Ocak 2003 Çarşamba Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 1 Sayı: 10 Her Türk ferdinin son nefesi, Türk ulusunun nefesinin sönmeyeceği, onun ebedî olduğunu göstermelidir. Yüksel Türk! Senin için yükseklik

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim

Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İç Denetim Yeflil Kalem Hile Riski Değerlendirmesi Acil Durum Yönetimi Suistimal Tespiti ve İncelemesinde Veri Analiz Teknikleri Solvency II ye Uyum Yolunda Kurumsal Yönetim

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı