İÇ YÖNELTME İÇİN KENAR GÖSTERGELERİNİN ÖLÇÜLMESİNDE ÖKLİT MESAFESİ YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇ YÖNELTME İÇİN KENAR GÖSTERGELERİNİN ÖLÇÜLMESİNDE ÖKLİT MESAFESİ YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI"

Transkript

1 TMMOB Harita ve Kadastro Mühedisleri Odası 0. Türkiye Harita Bilisel ve Tekik Kurultayı 8 Mart - Nisa 005, Akara İÇ YÖNELTME İÇİN KENAR GÖSTERGELERİNİN ÖLÇÜLMESİNDE ÖKLİT MESAFESİ YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI ÖZET H. Karabörk, E.Çoşku, F.Yıldız Selçuk Üiversitesi, Jeodezi ve Fotograetri Mühedisliği Bölüü, Koya, Selçuk Üiversitesi, Bilgisayar Mühedisliği Bölüü, Koya, Bu çalışada, hava ve yersel fotograetride kullaıla görütüleri kear göstergelerii koordiatlarıı otoatik olarak ölçebilek içi Öklit Mesafesi Yöteii kullaılabilirliği araştırılıştır. Otoatik okta bula içi, referas peceresi ile araştıra peceresi arasıdaki ilişki Öklit Mesafesi Yöteie ait bağıtılarla gerçekleştirilektedir. Bu ilişki, C++ progralaa dilide geliştirile bir yazılıda test ediliştir. Bu çalışa içi, Zeiss RMK TOP30, WILD RC 0, Zeiss RMK TOP5 ve Zeiss RMKA 5/3 kaeraları ile çekile görütülerde oluşa test grupları oluşturuluştur. Bu test gruplarıa ait kear göstergelerii koordiatları geliştirile yazılıda Öklit Mesafesi ve Çapraz İlişki yöteie göre ayrı ayrı ölçülüştür. Ayrıca, bu işle Erdas Iagie OrthoBase yazılıda auel olarak da gerçekleştiriliştir. Tü souçlar karşılaştırıldığıda, Öklit Mesafe yöteii kear gösterge koordiatlarıı ölçeleride kullaılabileceği soucua varılıştır. Aahtar Sözcükler: : İç yöelte, çapraz ilişki, öklit esafesi. ABSTRACT SEARCHING OF WORKABLE OF EUCLIDIAN DISTANCE METHOD FOR DETERMINATION OF FIDUCIAL MARK IN INTERIOR ORIENTATION I this study, to deterie autoatically coordiates of fiducial arks for iages used i aerial ad close-rage photograetry, workable of euclidia distace ethod is ivestigated. Relatio betwee referece ad search widow is realized with equatio of euclidia distace. This relatio is tested by a software developed C++ prograe laguage. I this study, the test groups which cosist of iages take by Zeiss RMK TOP30, WILD RC 0, Zeiss RMK TOP5 ad Zeiss RMKA 5/3 caeras are carried out. The coordiates of fiducial arks for iages i these test groups are separately deteried by euclidia distace ad cross-correlatio ethods at developed software. This process is also realized by aually Erdas Iagie OrthoBase software. As a results of copariso ade betwee these processes, It ca be said that this is appropriate euclidia distace ethod for deteriatio of coordiates of fiducial arks Keywords: Iterior orietatio, cross correlatio, euclidia distace.. GİRİŞ İç yöelte işlei, digital fotograetride geel olarak resi alı kaerası özelliklerii kullaıla değerledire yazılııa aktarılası olarak taılaaktadır.bu aaçla, resileri çekildiği kaeraya ait kalibrasyo raporudaki değerler, digital değerledire yazılııa girilekte ve resi kear göstergelerie ait kalibrasyo değerleride yaralaarak piksel koordiat sisteide görütü koordiat sisteie döüşü yapılaktadır.bu döüşü içi kear göstergelerii taraış görütüleri üzeride piksel koordiatları ölçülektedir.kear göstergelerii otoatik olarak ölçülesi, eşlee yöteleri ile gerçekleştirilebilir. Otoatik iç yöelte işleii yapabile birçok ticari yazılı geliştiriliştir. Ticari yazılılarda bazıları; Phodis (Zeiss), SoftPlotter (Boeig Autoetric), IMAGINE Orthobase Pro (Leica Geoatics), APEX (PCI Geoatics) v.b sayılabilir (URL). Bu yazılılar, otoatik iç yöelte işleii, geellikle alaa dayalı veya detaya dayalı eşlee yötei ile gerçekleştirektedir. Öklit esafesi yötei ise, iris taıa, yüz taıa, parak izi taıa v.b işlelerde kullaılaktadır (Akha, 004). Bu çalışada, resi kear göstergelerii koordiatlarıı otoatik olarak ölçek içi Çapraz İlişki ve Öklit Mesafesi Yötei kullaılıştır. Bu çalışa içi farklı kear göstergelerie ve çözüürlüğe sahip görütülerde test grupları oluşturuluştur. Bu test gruplarıa ait souçalar ışığı altıda Öklit Mesafe yöteii kear göstergelerii koordiatlarıı ölçüüde kullaılabilirliği araştırılıştır.. MATERYAL VE METOD. Eşlee Yöteleri

2 İç Yöelte İçi Kear Göstergelerii Ölçüleside Öklit Mesafesi Yöteii Kullaılabilirliğii Araştırılası Digital Fotograetride ve Uzakta Algılaada, eşlee çeşitli veri dizileri arasıda bezerliği kurulası olarak taılaabilir.geellikle bu bezerlik alaa ve detaya dayalı eşlee yöteleri ile yapılabilir.alaa dayalı etodlar, görütülerdeki rek değerlerii kullaaktadır.detaya dayalı etodlarda ise ilk öce görütülerdeki detaylar çıkarılakta daha sora bu detaylar eşleektedir.alaa dayalı eşlee etodu, çapraz ilişki ve e küçük kareler yötei olak üzere iki alt kategoriye ayrılaktadır. Çapraz ilişki yöteide veri dizileri arasıdaki bezerlik bir katsayı ile belirleektedir.çapraz ilişki katsayısı, () eşitliği ile veriliştir.bu yötede, referas peceresi araştıra peceresi içeriside adı adı ilerleekte ve herbir ilerleede katsayı hesaplaaktadır.katsayıı e büyük olduğu araştıra peceresi, e uygu eşleeyi vere alt görütü olarak kabul edilektedir (Karabörk ve ark., 004). ρ ξ η µ )*(g( ξ, µ ) µ ) * ξ η ξ η (g( ξ, µ ) () Burada ; - ρ f (ξ, : referas peceresii gri değerleri µ : referas peceresii ortalaa gri değeri g (ξ, : araştıra peceresii uygu parçasıı gri değerleri µ : uygu araştıra peceresii ortalaa gri değeri, : referas peceresii satır ve sütu sayılarıı gösterektedir.. Öklit Mesafesi Referas peceresi ve araştra pecerelerii değerleri arasıda birebir işle yapılaktadır.bezerlik () eşitliği ile verilektedir (Avila ad Reillo, 00; Ubaugh, 999). d ( ξ, e ((f( ξ ξ η ) + ((f ( ξ ((f( ξ () Burada ; d e(ξ, : öklit esafesi f (ξ, : referas peceresii gri değerleri g (ξ, : araştıra peceresii uygu parçasıı gri değerleri, : referas peceresii satır ve sütu sayılarıı gösterektedir. d e(ξ, esafesii değeri küçüldükçe bezerlik oraı artaktadır. Öklit esafesie bezeye hataları kareleri toplaıı karekökü (3) ve ağırlıklı öklit esafesi (4) yöteleri de evcuttur. E( ξ, ((f ( ξ N ξ η ) + ((f( ξ, η N ((f ( ξ (3) E( ξ,, hataları kareleri toplaıı kareköküdür(akha, 004).

3 Karabörk, Çoşku ve Yıldız WED (k) A (f( ξ, ) (4) ξ ξ η WED(k), ağırlıklı öklit esafesidir.a ξ, farklı alt görütülerde çıkarıla farklı detay dizileri içi ağırlıklardır (Ma ve ark, 00). Bu çalışada () eşitliği, görütü çiftlerii eşleek içi kullaılıştır..3 Kullaıla Yazılılar Çapraz ilişki ve öklit esafesi yötei, C++ Builder dilide geliştirle bir yazılııda deeiştir. Ayı test gruplarıa ait görütüleri auel iç yöelteleri, Erdas Iagie Orthobase yazılııda yapılıştır. 3. UYGULAMA Uygulaa içi Zeiss RMK TOP30, WILD RC 0, Zeiss RMK TOP5 ve Zeiss RMKA 5/3 kaeraları ile çekile görütülerdeki kear göstergeleri değerlediriliştir. Görütülere ilişki tekik veriler şu şekildedir. Zeiss RMK TOP30 kaerası ile çekile görütüler 8 bitlik bir görütü, piksel büyüklüğü 4 µ, ve boyutları 5553 piksel*5574 piksel dir. WILD RC0 kaerası ile çekile görütüler 8 bitlik bir görütü, piksel büyüklüğü 4 µ, ve boyutları 5478 piksel*5478 piksel dir. Zeiss RMK TOP5 kaerası ile çekile görütüler 8 bitlik bir görütü, piksel büyüklüğü 40 µ, ve boyutları 5875 piksel*5778 piksel dir. Zeiss RMK 5/3 kaerası ile çekile görütüler 8 bitlik bir görütü, piksel büyüklüğü 00 µ, ve boyutları 33 piksel*309 piksel dir. Kaeralara ait kear göstergeleri Şekil de görülektedir. a b c d Şekil : a) Zeiss RMK TOP30 kaerasıı kear göstergeleri b) WILD RC0 kaerasıı kear göstergesi c) Zeiss RMK TOP5 kaerasıı kear göstergeleri d) Zeiss RMK 5/3 kaerasıı kear göstergeleri Doğruluk kriteri olarak kear göstergelerii görütü koordiatları ile piksel koordiatları arasıdaki affi döüşüde elde edile karesel ortalaa hata değeri kullaılıştır.affi döüşü eşitliği ve karesel ortalaa hata eşitliği, sırasıyla (5) ve (6) eşitliği ile veriliştir.görütülere ait karesel ortalaa hatalar ise Tablo ve Şekil de görülektedir. x ga*x p+b*y p+c y gd*x p+e*y p+c (5) [ ] vv Karesel ortalaa hata ± (6) u

4 İç Yöelte İçi Kear Göstergelerii Ölçüleside Öklit Mesafesi Yöteii Kullaılabilirliğii Araştırılası Kaera Adı Görütü Nuarası Karesel Ortalaa Hatalar(piksel) Mauel Çapraz İlişki Öklit Mesafesi Zeiss RMK TOP WILD RC Zeiss RMK TOP Zeiss RMK 5/ Tablo : İç yöelte soucuda elde edile görütülere ait karesel ortalaa hatalar 0,8 0,7 Karesel Ortalaa Hatalar 0,6 0,5 0,4 0,3 0, 0, Mauel Çapraz İlişki Öklit Mesafesi Görütü Nuarası Şekil : Görütülere ait karesel ortalaa hatalar Kear göstergelerii,he çapraz ilişki he de öklit esafesi yöteide ölçe zaaları ise Tablo de ve Şekil 3 de veriliştir. Kaera Adı Görütü Nuarası Zaa (saiye) Çapraz İlişki Öklit Mesafesi Zeiss RMK TOP WILD RC Zeiss RMK TOP Zeiss RMK 5/ Tablo : Çapraz ilişki ve öklit esafesi yöteide harcaa zaa değerleri

5 Karabörk, Çoşku ve Yıldız Zaa (saiye) Çapraz İlişki Öklit Mesafesi Görütü Nuarası Şekil 3: Çapraz ilişki ve öklit esafesi ile yapıla eşleede harcaa zaa değerleri 4. SONUÇLAR Öklit esafesi yöteii iç yöelte işleide kullaılasıı araştırak aacıyla yapıla bu çalışada, oluşturula test gruplarıa ait kear gösterge koordiatları, bu aaçla geliştirile yazılıda Öklit Mesafesi ve Çapraz İlişki yöteie göre ayrı ayrı ölçülüştür. Mauel yötede, 0 adet görütüde 7 adetii çapraz ilişki ve öklit esafesi yöteide daha iyi karesel ortalaalara sahip olduğu görülektedir (Tablo-). Diğer 3 değeri ise rastlatısal olarak büyük çıktığı düşüülektedir. Çapraz ilişki ve Öklit esafesi yöteleride ise tü görütülerde elde edile karesel ortalaa hataları ayı olduğu görülektedir.işlei gerçekleşe süresi icelediğide ise öklit esafesii çapraz ilişki yöteide yaklaşık olarak kat daha hızlı olduğu görülektedir (Tablo-). Acak, bu hız otoatik iç yöelte içi yeterli değildir.çapraz ilişki yöteii hızıı artıraya yöelik çalışaları öklit esafesi yöteii hızıı daha da artıracağı görülektedir. KAYNAKLAR Avila C.S. ad Reillo R.S., 00.Multiscale Aalysis for Iris Bioetrics, Security Techology,Proceedigs. 36th Aual 00 Iteratioal Caraha Coferece o Karabörk H., Yıldız F. ve Çoşku E., 004. Object Recogitio for Iterior Orietatio i Digital Photograetry, Proceedigs of the XX th Cogress of Iteratioal Society for Photograetry ad Reote Sesig, -3 July, İstabul, Turkey. Akha, N., 004. Bilgisayar Destekli İris Taıa, Yüksek Lisas Tezi, Selçuk Üiversitesi Fe Bilileri Estitüsü, Koya. Ubaugh S.E., 999.Coputer Visio ad Iage Processig: A Practical Approach Usig CVIPtools, Pretice Hall, U.S.A Ma L., Wag Y. Ad Ta T., 00.Iris Recogitio Based o Multichael Gabor Filteri, ACCV00: The 5th Asia Coferece o Coputer Visio, 3-5 Jauary, Melboute, Australia. URL, (stad:.0.005)

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Metodu (FAHP) Kullanılarak Rüzgar Santralleri için En Uygun Yer Tayini

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Bulanık Analitik Hiyerarşi Metodu (FAHP) Kullanılarak Rüzgar Santralleri için En Uygun Yer Tayini Eleco 2014 Elektrik Elektroik Bilgisayar ve Biyoedikal Mühedisliği Sepozyuu, 27 29 Kası 2014, Bursa Coğrafi Bilgi Sisteleri (CBS) ve Bulaık Aalitik Hiyerarşi Metodu (FAHP) Kullaılarak Rüzgar Satralleri

Detaylı

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması

Diferansiyel Gelişim Algoritmasının Termik Birimlerden Oluşan Çevresel Ekonomik Güç Dağıtım Problemlerine Uygulanması Diferasiyel Gelişim Algoritmasıı Termik Birimlerde Oluşa Çevresel Ekoomik Güç Dağıtım Problemlerie Uygulaması Differetial evolutio algorithm applied to evirometal ecoomic power dispatch problems cosistig

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

Saha Geri Dönüş Oran n AR-GE Aşamas nda İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Field Return Rate Estimation in R&D Phase with an Indicator

Saha Geri Dönüş Oran n AR-GE Aşamas nda İndikatör ile Tahmin Etme Yöntemi Field Return Rate Estimation in R&D Phase with an Indicator Tekca A. T., Kahramaoğlu G., Yatır M. N., Kirişke B., Güdüzalp M., Saha Geri Döüş Oraıı AR-GE Aşamasıda İdikatör ile Tahmi Etme Yötemi, EMO Bilimsel Dergi, Cilt 1, Sayı 2, Syf 67-74, Aralık 2011 Saha Geri

Detaylı

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi

GRACE Uydu Verileri İle Yer Sistemi İçerisindeki Kütle Değişimlerinin İzlenmesi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi GRACE Uydu Verileri ile Yer Sistemi İçerisideki Kütle Değişimlerii İzlemesi (Moitorig the Mass Variatios withi the Earth System from GRACE Satellite Data) Mehmet

Detaylı

2007-2010 YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

2007-2010 YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 7- Yıllarıda Adli Tıp Kurumu Görütü Aalizi Laboratuarıa Gele Olguları Değerledirmesi 7- YILLARINDA ADLİ TIP KURUMU GÖRÜNTÜ ANALİZİ LABORATUARINA GELEN OLGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ > Uz.Dr. Gürol BERBER

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ VE UYUM ANALİZİ İLE BİR İŞLETMEDE KARŞILAŞILAN ÜRETİM HATALARININ İNCELENMESİ Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2012, C.17, S.1, s.123-142. Suleyma Demirel Uiversity The Joural of Faculty of Ecoomics ad Admiistrative Scieces Y.2012, Vol.17,

Detaylı

Türkiye BEKO Basketbol Ligindeki Takımların Etkinlik Analizi

Türkiye BEKO Basketbol Ligindeki Takımların Etkinlik Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 2 Özel Sayı 202. -9 Türkiye BEKO Baketbol Ligideki Takıları Etkilik Aalizi Eff iciecy Aalyi of the Tea i BEKO Turkih Baketball League Halil TUNCA, Barış GÖK

Detaylı

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA

AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA AFET İSTASYONU VE TOPLANMA MERKEZİ İÇİN YER SEÇİMİ VE BİR UYGULAMA Halil İbrahim ÇİÇEKDAĞI 1, Şafak KIRIŞ 2 1 İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü,Afet Yöetim Merkezi, Kütahya, hi.cicekdagi@kutahyaafetacil.gov.tr

Detaylı

QUICKBIRD PAN-SHARPENED GÖRÜNTÜSÜ ÜZERİNDEN OTOMATİK DETAY ÇIKARIMI VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE UYGUNLUĞUNUN ANALİZİ

QUICKBIRD PAN-SHARPENED GÖRÜNTÜSÜ ÜZERİNDEN OTOMATİK DETAY ÇIKARIMI VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE UYGUNLUĞUNUN ANALİZİ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 10. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Mart 2005, Ankara QUICKBIRD PAN-SHARPENED GÖRÜNTÜSÜ ÜZERİNDEN OTOMATİK DETAY ÇIKARIMI VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNE

Detaylı

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi

Doğrusal Olmayan Etkiler Altındaki Bir WDM Sistemin Farklı Veri İletim Hızları İçin Performans Analizi ELECO '1 Elektrik - Elektroik ve Bilgisayar Mühedisliği Sempozyumu, 9 Kasım - 1 Aralık 1, Bursa Doğrusal Olmaya Etkiler Altıdaki Bir WDM Sistemi Farklı Veri İletim Hızları İçi Performas Aalizi Performace

Detaylı

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1

EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM 1 EN KISA YOL PROBLEMİNDE ÇİZGE PARÇALAMA YÖNTEMİ KULLANILARAK YENİ BİR YAKLAŞIM Eskişehir Osmagazi Üiversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Özet Bu çalışmada ilk olarak çizge kuramıı temel kavramları

Detaylı

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma

Dijital Fotogrametri Teknikleri İle Kişi Tanıma Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 3, No: 2, 2011 (1-24) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 3, No: 2, 2011 (1-24) TEKNOLOJĠK ARAġTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

İki Tekerlekli Kendi Kendini Dengeleyen Robotun Yörünge Takibi için Arı Algoritması kullanarak LQR Kontrolcü Tasarımı 1

İki Tekerlekli Kendi Kendini Dengeleyen Robotun Yörünge Takibi için Arı Algoritması kullanarak LQR Kontrolcü Tasarımı 1 Uluslararası Katılılı 7. Makina eorisi Sepozyuu, İzir, 4-7 Haziran 05 İki ekerlekli Kendi Kendini Dengeleyen Robotun Yörünge akibi için Arı Algoritası kullanarak LQR Kontrolcü asarıı M. A. Şen * Selçuk

Detaylı

Hafif Betonlarda Basınç Dayanımlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Tahmin Metotlarının Karşılaştırılması ÖZET

Hafif Betonlarda Basınç Dayanımlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Tahmin Metotlarının Karşılaştırılması ÖZET Hafif Betonlarda Basınç Dayanımlarının Tahmin Edilmesinde Kullanılan Farklı Tahmin Metotlarının Karşılaştırılması Serkan SUBAŞI 1, Tuncay KAP 2, Ahmet BEYCİOĞLU 3 ve Mehmet EMİROĞLU 4 1, 2, 3, 4 Düzce

Detaylı

DİFERANSİYEL GELİŞİM ALGORİTMASI KULLANILARAK ADAPTİF LİNEER TOPLAYICI TASARIMI

DİFERANSİYEL GELİŞİM ALGORİTMASI KULLANILARAK ADAPTİF LİNEER TOPLAYICI TASARIMI DİFERASİYEL GELİŞİM ALGORİTMASI KULLAILARAK ADAPTİF LİEER TOPLAYICI TASARIMI urhan KARABOĞA Canan Aslıhan KOYUCU 2 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Erciyes Üniversitesi, 38090,

Detaylı

Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org

Bilimler Enstitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org Kırgız Türk Sosyal Bilimler Estitüsü, Celalabat KIRGIZİSTAN MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI MEZUNLARININ MÜZİK TEORİSİ- KOMPOZİSYON VE BİREYSEL PERFORMANS DERSLERİ BAŞARILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr.Özgür

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI

YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI YERSEL LAZER TARAYICI VERILERINDEN BASIT GEOMETRIK YÜZEYLERIN OTOMATIK OLARAK ÇIKARILMASI Resul ÇÖMERT 1, Uğur AVDAN 2 ÖZET 1 Arş. Gör., Anadolu Üniversitesi, Yer ve Uzay Bilimleri Enstitüsü, 26555, Eskişehir,

Detaylı

TÜRKİYE SU HAVZALARININ CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ İLE YÖNETİMİ İÇİN BİR YAKLAŞIM

TÜRKİYE SU HAVZALARININ CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ İLE YÖNETİMİ İÇİN BİR YAKLAŞIM TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 2-6 Nisan 2007, Ankara TÜRKİYE SU HAVZALARININ CBS VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNOLOJİLERİ İLE YÖNETİMİ İÇİN BİR YAKLAŞIM

Detaylı

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi

Kural Tabanlı Karar Verme Mekanizmasına Sahip Sistematik Araç Seçim Modeli Geliştirilmesi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 2, 2009 (19-27) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 6, No: 2, 2009 (19-27) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org

Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org Electronic Letters on Science & Engineering 1(2) (2005) Available online at www.e-lse.org Human Face Recognition Orhan Er, Feyzullah Temurtas Sakarya University, Department of Computer Engineering, 54187

Detaylı

GPS ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FARKLI FAZ KOMBİNASYONLARININ KULLANILMASI

GPS ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FARKLI FAZ KOMBİNASYONLARININ KULLANILMASI GPS ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE FARKLI FAZ KOMBİNASYONLARININ KULLANILMASI H. Kemaldere 1, H. Kutoğlu 2, Ç. Mekik 3 1 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Bölümü, Jeodezi

Detaylı

Arsa Vasıflı Taşınmazların Değerine Etki Eden Faktörlerin ve Bu Faktörlerin Önem Sıralarının Belirlenmesi

Arsa Vasıflı Taşınmazların Değerine Etki Eden Faktörlerin ve Bu Faktörlerin Önem Sıralarının Belirlenmesi Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 3, 2013 (1-16) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 5, No: 3, 2013 (1-16) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi

Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 2011, Elazığ, Turkey Gerçek Zamanlı Harekete Duyarlı Bir Görüntü Tanıma Sistemi M.Peker 1, A. Zengin 2 1 University of Karabuk/Turkey,

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

HAVA ARACI KABLOLARINDA ÇAPRAZ KARIŞMA ÖLÇÜMLERİ VE KABLO AYRIM KURALLARI

HAVA ARACI KABLOLARINDA ÇAPRAZ KARIŞMA ÖLÇÜMLERİ VE KABLO AYRIM KURALLARI Hava Aracı Kablolarında Çapraz Karışa Ölçüleri ve Kablo Ayrı Kuralları HAVAIIK VE UZAY TEKNOOJİEİ DEGİİ TEMMUZ 2009 İT 4 AYI 2 (29-37) HAVA AAI KABOAINDA ÇAPAZ KAIŞMA ÖÇÜMEİ VE KABO AYIM KUAAI Fatih ÜTÜ*

Detaylı

3-Boyutlu Bina Modelleri İçin Otomatik Bina Yüz Dokusu Çıkarımı

3-Boyutlu Bina Modelleri İçin Otomatik Bina Yüz Dokusu Çıkarımı 3-Boyutlu Bina Modelleri İçin Otomatik Bina Yüz Dokusu Çıkarımı Emre SÜMER, Mustafa TÜRKER Özet Bu çalışmada, yerden çekilmiş bina fotoğraflarından otomatik olarak çıkarılan gerçekçi yüz dokularının üç

Detaylı

DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS

DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13 15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye RADYO FREKANS YÖNTEMİ İLE ARAÇ TANIMA VE KONTROL SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE GELİŞTİRLMESİ DEFINATION OF A VEHICLE,

Detaylı