İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği"

Transkript

1 İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete : /25107 Ek ve değişiklikler : - R.G /26458 Yürürlüğe girişi: Yayım tarihi) - R.G /27245 (Yürürlüğe girişi: Yayım tarihi) Ek ve değişiklik kontrol : Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Üniversitelerarası Kurul tarafından çıkarılan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği nin, düzenlenmesini üniversite senatolarına bıraktığı hususları, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Üniversitelerarası Kurul tarafından çıkarılan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuruluş ve Ana Teşkilat Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde düzenlemektir. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, İstanbul Bilgi Üniversitesinin enstitüleri tarafından yürütülen, uzaktan eğitim-öğretim yapan lisansüstü programları dışındaki lisansüstü eğitimöğretimi düzenler. İstanbul Bilgi Üniversitesinin enstitülerinin, bu Yönetmelik kapsamındaki lisansüstü eğitim-öğretimi, tezli veya tezsiz yüksek lisans programları ile doktora programlarını kapsar. Uzaktan eğitim-öğretim yapan lisansüstü programlar istisna olmak üzere, lisansüstü eğitim-öğretim programları dahilinde düzenlenen sertifika programları da bu Yönetmelik çerçevesinde yürütülür. Uzaktan eğitim-öğretim yapan lisansüstü programlar, bu konuda çıkarılacak yönetmelik kapsamında yürütülür. Tanımlar Madde 3 Bu Yönetmelikte geçen: Üniversite ; İstanbul Bilgi Üniversitesini, Mütevelli Heyeti ; İstanbul Bilgi Üniversitesi Mütevelli Heyetini, Akademik Kurul ; İstanbul Bilgi Üniversitesi Akademik Kurulunu, Rektör ; İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörünü, Enstitü ; İstanbul Bilgi Üniversitesinde lisansüstü eğitim-öğretimin yürütüldüğü enstitüleri, 1

2 Enstitü Müdürü ; İstanbul Bilgi Üniversitesinin ilgili enstitüsünün müdürünü, Enstitü Kurulu ; İstanbul Bilgi Üniversitesinin ilgili enstitüsünün enstitü kurulunu, Enstitü Yönetim Kurulu ; İstanbul Bilgi Üniversitesinin ilgili enstitüsünün yönetim kurulunu, Lisansüstü eğitim-öğretim ; lisansa dayalı yüksek lisans eğitim-öğretimi ile yüksek lisansa dayalı doktora eğitim-öğretimini, Yüksek Lisans ; lisans öğretimine dayalı eğitim-öğretim ile bir araştırmanın sonuçlarının ortaya konmasından oluşan ve ilgili bilim alanında uzmanlaşmayı amaçlayan lisansüstü eğitim-öğretimi, Doktora ; yüksek lisans veya eşdeğer bir öğretime dayalı eğitim-öğretim ile bir araştırmanın sonuçlarının ortaya konmasından oluşan ve ilgili bilim alanında uzmanlaşmayı amaçlayan lisansüstü eğitim-öğretimi, Sertifika Programı ; bir lisansüstü eğitim-öğretim programı dahilinde yer alan çeşitli derslerden oluşan, ilgili konu veya alanda bilgi artırmayı amaçlayan ve herhangi bir akademik unvana hak kazandırmayan eğitim-öğretimi, Program ; lisansüstü eğitim-öğretim programını, Program Kurulu ; her bir program için, o programda ders veren öğretim üyeleri ve görevlilerinden oluşan kurulu, Program Direktörü ; bir programın yönetimi veya koordinasyonunu üstlenen öğretim üye veya görevlisini, doktora programlarında ise Enstitünün ilgili anabilim dalının başkanını, Öğrenci ; bir lisansüstü eğitim-öğretim programına veya bir sertifika programına kayıtlı olan öğrenciyi, Akademik danışman ; ders, tez danışmanı ve tez konusu seçiminde öğrenciye yardımcı olmak üzere atanan öğretim elemanını, Tez danışmanı ; tezini hazırlamasında öğrenciye nezaret etmek üzere atanan öğretim üyesi veya öğretim görevlisini, Proje danışmanı ; tezsiz yüksek lisans programlarında, projesini hazırlamasında öğrenciye nezaret etmek üzere atanan öğretim üyesi veya öğretim görevlisini, ifade eder. Öğretim Dili Madde 4 Lisansüstü programlarda öğretim dili İngilizce dir. Aksine bir karar olmadığı sürece, tüm derslerin sınav ve ödevlerinde İngilizce kullanılır. Mevzuat gereği Türkçe verilmesi gereken dersler ile seçmeli dersler arasında yer alan İngilizce dışındaki yabancı dil dersleri hakkında bu kural uygulanmaz. Akademik Kurulun gerekçeli kararı, Mütevelli Heyetin kabulü ve Rektör ün önerisi üzerine, Yükseköğretim Kurulunun onayıyla, Üniversitenin bazı eğitim-öğretim birim ve programlarında kısmen veya tamamen Türkçe veya İngilizce dışında yabancı dillerde eğitim- 2

3 öğretim yapılmasına veya İngilizce dışında yabancı dillerin zorunlu ders olarak okutulmasına karar verilebilir. Programların eğitim-öğretim dili, Üniversitenin duyurularında gösterilir. Akademik Takvim Madde 5 Akademik takvimin lisansüstü eğitim-öğretime ilişkin hususları, program direktörlerinin görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılan öneri üzerine Akademik Kurul tarafından her akademik yıl için karara bağlanır ve öğrenci el kitabında yayınlanır veya Enstitüde ilan edilir. Öğrenciler akademik takvimde belirlenen tarih ve süreler ile Üniversite organları veya Enstitü organları tarafından akademik takvim çerçevesinde belirlenen tarih ve sürelere uymak zorundadır. Yeni bir programın açılması veya başkaca haklı bir nedenle Enstitünün veya ilgili programın akademik takvimde öngörülen tarih ve sürelere uyamayacağı hallerde, durum karara bağlanmak üzere Akademik Kurula sunulur. Modüler sisteme göre düzenlenmiş programlar dışında lisansüstü eğitim-öğretim yarıyıl esasıyla yürütülür. Modüler sisteme göre düzenlenmiş programlarda ise ders yılı esası geçerlidir. Birbirini izleyen iki yarıyıl bir akademik yıl veya bir ders yılı sayılır. Lisansüstü programlarda bir yarıyıl, sınav dönemi hariç en az ondört (14) haftadan oluşur. Öğrencilerin dönem sonu tatilleri belirlenirken bu hususlar dikkate alınır. İngilizce Dil Hazırlık Programı da dahil olmak üzere, lisansüstü eğitim-öğretim programlarında dersler pazartesi-cumartesi günleri arasında yapılır. Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ve Rektörün olumlu görüşü üzerine, Akademik Kurul belirli programlarda pazar günleri de ders yapılmasına karar verebilir. Yarıyıl ara sınavları ile yarıyıl sonu sınavları pazar günleri de yapılabilir. Öğrenim Bedeli Madde 6 Lisansüstü eğitim-öğretim bedellidir. Eğitim-öğretim bedelleri, ek hizmet bedelleri, muafiyetler, indirimler, ödeme tarihleri, kendi isteği üzerine veya mevzuat gereği ilişiği kesilenlerin öğrenciliğe devam hakkını kazanmaları halinde ödeyecekleri eğitim-öğretim bedelleri İstanbul Bilgi Üniversitesi Kuruluş ve Ana Teşkilat Yönetmeliğinde öngörülen esas ve usuller dahilinde belirlenir. Eğitim-öğretimle ilgili ödemeler ilan edilen tarihlerde yapılmadığı taktirde, Üniversite öğrencinin Üniversite ile ilişkisini kesme hakkına sahiptir. Lisansüstü öğrencileri öğrenim bedellerini aldıkları kredi sayısına bakılmaksızın, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen şekilde öderler. Anlaşma Uyarınca Öğrenim Görenler Madde 7 Öğrenci değişimi konusunda yapılan anlaşmalar veya üniversitelerarası protokoller uyarınca lisansüstü programlara kayıt yaptıran öğrenciler, söz konusu anlaşma ve 3

4 protokollerin öngördüğü özel hükümler saklı olmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümlerine tâbidirler. İKİNCİ BÖLÜM Öğrenci Kabulüne İlişkin Genel Esaslar Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulünde Aranan Koşullar Madde 8 Lisansüstü programlara başvuran adayların aşağıdaki koşulları yerine getirmesi gereklidir: a) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Puanı: 1) Akademik Kurulca daha yüksek bir ALES puanı aranmaması halinde, adayın başvurduğu programın puan türündeki ALES standart puanının, Üniversitelerarası Kurul tarafından çıkarılan 1/7/1996 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde belirlenen standart puandan az olmaması gerekir. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde daha yüksek bir ALES puanının öngörülmesi halinde bu puan esas alınır. 2) Akademik Kurul, başvurularda daha yüksek bir ALES puanının aranmasına, tüm programlar için ortak veya her bir program için ayrı olmak üzere karar verebilir. 3) ALES puanı yerine, Graduate Record Examination (GRE) puanı, Graduate Management Admission Test (GMAT) sınavı veya benzeri diğer sınavlardan alınan puanlar kabul edilebilir. Hangi sınavın, hangi puanla kabul edileceği Akademik Kurul tarafından belirlenir. Akademik Kurul; (1) nolu alt bentte öngörülenden daha yüksek bir ALES puanının aranmasına karar verdiği veya Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde daha yüksek bir ALES puanının öngörüldüğü hallerde, eşdeğer kabul edilecek puanı da yeniden belirler. 4) Geçerli Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (LES) standart puanları, ALES puanı karşılığı esas alınarak kabul edilir. 1 b) Dil Yeterliliği: 1) İngilizce yürütülen programlar için adaylardan, başvuru sırasında, bir İngilizce yeterlilik sınavı belgesini sunması istenir. 2) Akademik Kurul, belirli programlar için İngilizce dışında veya yanında bir başka yabancı dil yeterliliği koşulunu getirebilir. 3) Akademik Kurul, kabul edilebilecek dil yeterlilik belgelerinin niteliğini belirler. 4) Öğrenci kabulü için aranan diğer koşulları yerine getiren, ancak İngilizce dil yeterliliğini istenen belgelerle belgeleyemeyen adaylar Üniversitenin İngilizce Dil Hazırlık Programına kabul edilebilirler. 5) İngilizce Dil Hazırlık Programına kaydolan öğrenciler, bu programı en çok bir akademik yıl içerisinde tamamlar. Bu süre içerisinde Enstitünün öngördüğü İngilizce yeterlilik belgelerini alamayan öğrencilerin ilişiği kesilir. 1 Değişik bend (a bendi): R.G /

5 c) Diploma Koşulu: 1) Yüksek lisans programlarına başvurabilmek için adayın, en az dört yıllık bir fakülte veya eşdeğer yükseköğretim kurumu diplomasına; bir doktora programına başvurabilmek için adayın en az dört yıllık bir fakülte veya bir yüksek lisans ya da eşdeğer yükseköğretim diplomasına sahip olması gerekir. 2 2) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından diploma almış Türk vatandaşlarının lisansüstü programlara kabulünde, İngilizce veya Türkçe yeterlilik aranır. Program kurulları, bu öğrenciler için ek kabul koşulları getirebilir. d) Diğer Koşullar: 1) Başvuru sırasında adaylardan, başvuru formu ekinde lisans öğretimi sırasındaki not ortalaması, referans mektubu, neden yüksek lisans veya doktora yapmak istediğini belirten yazılı bir metin ve belli alanlardaki uluslararası standart sınavların sonuçları veya başarı değerlendirmesinde kullanılabilecek nitelikte başkaca belgeler istenebilir. 2) Adaylar ayrıca yazılı sınav ve mülakata da çağırılabilir. Sınav ve mülakat, Türkçe veya İngilizce yapılabilir. 3) Akademik Kurul, öğrenci kabulünde, bu bentte öngörülen koşullardan hangilerinin aranacağına tüm yüksek lisans ve/veya doktora programları için ortak veya her bir program için ayrı olmak üzere karar verir. 4) Lisans ve/veya yüksek lisans not ortalamasının kabul değerlendirmesine etki ettiği ve/veya yazılı giriş sınavı yapıldığı hallerde, not ortalamasına ve/veya giriş sınavı notuna tanınacak ağırlık, ALES sınavı puanına tanınacak ağırlık % 50 den aşağı olmamak kaydıyla Akademik Kurul tarafından belirlenir. 3 5) Akademik Kurul; ilgili program kurulunun önerisi üzerine ve Enstitü Kurulunun olumlu görüşünü alarak, belirli bir programa başvuru için, belirli dallarda lisans veya yüksek lisans eğitim-öğretimi yapılmış olması koşulunu getirebilir. 4 e) Bilimsel hazırlık programı: Enstitü Yönetim Kurulu, aşağıda sayılan hallerde adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programına alınmasına karar verebilir: 5 1) Adayın; lisans derecesinin başvurduğu yüksek lisans programı dışında olması, lisans veya yüksek lisans derecesinden birinin başvurduğu doktora programı dışında olması, lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki başka bir yükseköğretim kurumundan almış olması veya yüksek lisans ya da doktora programının disiplinler arası nitelikte olması gerekir. 2) Bilimsel hazırlık programlarına kabul edilecek öğrencilerin, başvurmuş oldukları lisansüstü programın kabul koşullarını yerine getirmeleri gerekir Değişik alt bend (1. bend): R.G / Değişik alt bend (4. bend): R.G / Değişik alt bend (5. bend): R.G / Ek bend (e bendi): R.G /

6 3) Bilimsel hazırlık programları, yüksek lisans programları için lisans ve yüksek lisans; doktora programları için ise lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyindeki derslerden oluşabilir. 4) Bilimsel hazırlık programları kapsamında alınan dersler ve krediler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen ders ve kredilerin yerine geçmez. Ancak; bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra, ilgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir. 5) Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla, lisansüstü programın ders ve kredi yüküne sayılmak üzere alınan ders ve krediler hariç olmak üzere; bilimsel hazırlık programında alınan başarı notları genel not ortalamasını etkilemez. Ancak bilimsel hazırlık programında başarılı olunması koşuluyla; ders, kredi, başarı notları ve bilimsel hazırlık programı ortalaması not dökümünde ayrıca gösterilir. 6) Yüksek lisans programlarına ilişkin bilimsel hazırlık programlarında yüksek lisans programları için aranan devam, sınav ve başarı koşulları; doktora programlarına ilişkin bilimsel hazırlık programlarında ise doktora programları için aranan devam, sınav ve başarı koşulları uygulanır. 7) Bilimsel hazırlık programının en geç iki akademik yarıyıl içinde tamamlanması gerekir. Bu süre içinde bilimsel hazırlık programını başarıyla tamamlayamayanların kaydı kendiliğinden silinir. 8) Bilimsel hazırlık programında geçirilen süre, lisansüstü programın sürelerinden sayılmaz. 9) Bilimsel hazırlık programları, Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Akademik Kurul kararıyla açılır ve okutulacak zorunlu ve seçmeli dersler ile ders ve kredi yükü Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Akademik Kurul tarafından belirlenir. 10) Aynı programda hem bilimsel hazırlık programı öğrencisi hem de özel öğrenci olunmaz. Ancak, İngilizce dil hazırlık programı öğrencilerinin bilimsel hazırlık programlarına devam etmelerine, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslara göre Enstitü Yönetim Kurulu tarafından izin verilebilir. Programların Duyurulması Madde 9 Enstitüde açılan lisansüstü programlar, bunlara ilişkin kabul koşulları, başvuru ve kayıt tarihleri, yazılı sınav yapılacaksa sınava ilişkin konular, sınav ve mülakat tarihleri ve benzeri hususlar Enstitü tarafından ilan yoluyla duyurulur. Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabulü Madde 10 Lisansüstü programlara öğrenci kabulü aşağıdaki usul ve esaslarla yürütülür: a) Adaylar, kabul başvurularını ilan edilen tarihlerde Enstitüye veya ilanda öngörülen hallerde ilgili program direktörlerine yaparlar. Enstitü, öngörülenler dışındaki makam veya kişilere iletilen başvurular ile süresi geçtikten sonra yapılan başvuruları değerlendirmeye almayabilir. 6

7 b) Başvuru için, istenen belgelerin asıllarının ibrazı ile istenen sayıda onaylı nüshasının teslimi gerekir. Gerekli hallerde, nüshalar başvuruyu kabule yetkili makam veya kişi tarafından onaylanabilir. Başvuru evrakı, adaya iade edilmez ve Enstitü veya belirleyeceği makam tarafından saklanır. c) Enstitü Yönetim Kurulu, başvuruları değerlendirmek ve öngörülmüşse mülakat ve/veya yazılı sınav yapmak üzere, her bir program için, program direktörünün veya belirleyeceği bir öğretim üyesinin de katıldığı en az üç öğretim elemanından oluşan bir Değerlendirme Komisyonu kurar. d) Değerlendirme Komisyonu; adayların başvuru dosyalarını, varsa sınav ve mülakat sonuçlarını, lisans notlarını, varsa bilimsel çalışmalarını ve ALES, GMAT, GRE veya diğer değerleme puanlarını göz önünde tutarak başvuruları karara bağlar ve sonuçları tüm belgelerle birlikte Enstitü Müdürlüğüne bildirir. 6 e) Sonuçlar, Enstitü tarafından ilan edilir. Özel Öğrenci Statüsü Madde 11 Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup bilgisini arttırmak isteyenler, lisansüstü dersleri izlemek üzere Enstitüye özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrenciliğe kabul kararında, öğrencinin kaç yarıyıl için kabul edildiği belirlenir. Bu sürenin Enstitü Yönetim Kurulu tarafından uzatılmaması halinde özel öğrencilik statüsü kendiliğinden sona erer. 7 Özel öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Özel öğrencilik koşulları, özel öğrencilerden alınacak bedel ve ücretler, özel öğrencilerin Üniversitenin tesis ve imkanlarından ne ölçüde ve hangi koşullarla yararlandırılacakları ve benzeri hususlar Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Özel öğrenciler, herhangi bir unvan veya diplomaya hak kazanmazlar. Özel öğrencilere, sadece kayıtlı oldukları dersleri ve başarı notlarını gösteren bir yazı verilir. Lisansüstü derslerini izleyen özel öğrencilerin, kabullerini izleyen iki (2) yarıyıl içinde, derslerini izledikleri lisansüstü programlarından birinin öğrenci kabul koşullarını yerine getirerek lisansüstü öğrencisi olmaları durumunda; özel öğrenci iken başardıkları yüksek lisans derslerinden kayıt yaptırdıkları programla ilgili olanlardan aldıkları krediler, ilgili ders için lisansüstü öğrencilerinden aranan başarı notunun sağlanmış olması koşuluyla, program direktörünün önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile öğrencinin devam etmekte olduğu lisansüstü programı için geçerli sayılabilir. 8 Özel öğrenciliğe kabulü izleyen ikinci yarıyıldan sonra alınmış dersler ile özel öğrencilik statüsü sona erdiğinde alınmış dersler tanınmaz Değişik bend (e bendi): R.G / Ek fıkra: R.G / Değişik ibareler: R.G / Ek cümle: R.G /

8 Akademik Danışmanlık ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitim ve Öğretime İlişkin Genel Esaslar Madde 12 Lisansüstü programlara kayıt yaptıran her öğrenci için, kayıtlı bulunduğu programın direktörünün önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından bir akademik danışman görevlendirilir. Akademik danışman atanana kadar akademik danışmanlık görevi; program direktörü ve varsa yardımcısı tarafından yürütülür. Tez veya proje danışmanının atanmasıyla akademik danışmanın görevi sona erer ve bu görevler tez veya proje danışmanınca üstlenilir. Akademik danışman, ders programının oluşturulmasında, tez veya proje konusunun ve danışmanının seçiminde öğrenciye yardımcı olur. Öğrencinin her yarı yılda izleyeceği derslerden oluşan bireysel ders programı ile bireysel ders programında yapılabilecek değişiklikler; başarı durumu, önkoşullar ve bu Yönetmelik hükümleri göz önünde tutularak danışmanın onayıyla kesinleşir. Söz konusu kıstasların uygulanmasına rağmen, bireysel ders programının kesinleştirilemediği haller, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Derslerin Kredi Değerleri Madde 13 Derslerin kredi değerleri, program direktörünün teklifi üzerine Akademik Kurul tarafından belirlenir. 10 Ders Programları Madde 14 a) Programlardaki dersler zorunlu ve seçimlik olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Ders programları tümüyle zorunlu veya tümüyle seçimlik derslerden oluşabilir. b) Öğrenciler kayıtlı oldukları program için öngörülen tüm zorunlu dersleri ve gerekli sayıdaki seçimlik dersi almakla yükümlüdürler. c) Öğrenciler, kayıt yaptırırken veya yenilerken, aldıkları zorunlu ve seçimlik derslerden oluşan bireysel ders programlarını akademik danışmanlarına onaylatırlar. d) Öğrenciler, devam ettikleri lisansüstü programın hangi aşamasında olduklarına bakılmaksızın her yarıyıl kayıt yenilemek zorundadırlar. Kayıt, kayıt yenileme, ders kaydı ve ders ekleme-bırakma konusunda, İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ders kayıtları ve ders ekleme bırakma konusundaki hükümleri uygulanır. Üst üste iki yarıyıl ders kaydı yaptırmayanların ilişikleri, başka bir işleme gerek kalmadan kendiliğinden kesilir Değişik madde: R.G / Değişik cümle: R.G /

9 Devam ve Sınavlar Madde 15 Öğrenciler, kayıtlı oldukları her türlü ders, uygulama, laboratuvar çalışmaları ve bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik çalışmaların hepsine katılmakla yükümlüdürler. Öğrenciler, almış oldukları her bir derse en az dörtte üç oranında devam etmek zorundadırlar. Öğrencilerin devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından takip edilir ve değerlendirilir. Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, yarıyıl sonu sınavına kabulün gerekleri ile her türlü sınav, ödev ve çalışmanın yarıyıl sonu başarı notuna katkısı yarıyıl başında öğretim elemanı tarafından belirlenir ve öğrencilere açıklanır. Yarıyıl sonu sınavları, Akademik Takvimde belirtilen sınav döneminde ve tarihlerde yapılır. Notlar Madde 16 a) Tüm programlar için ortak kurallar: 1) Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından 0 (sıfır) ile 100 (yüz) arasında bir not verilir; bu not ham not olarak adlandırılır. 2) Hangi ham not aralığının hangi harf karşılığına denk geleceği, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir. b) Yüksek lisans programları için kurallar: 1) Yüksek lisans programlarında yarıyıl ve genel not ortalamalarının hesaplanmasında, harf karşılıklarının aşağıda gösterilen sayısal değerleri esas alınır: Harf karşılığı Sayısal değer Tanım A 4.00 Pekiyi A Pekiyi B İyi B 3.00 İyi B Orta C Koşullu geçer F 0 Başarısız 2) Ortalamalara katılmayan, ancak kredisi, tamamlanan krediye dahil edilen dersler ile kredisiz olup ortalamalara katılmayan derslerde başarılılık P, başarısızlık F harfiyle ifade edilir. 3) C+, dersin koşullu tamamlandığını belirtir. Koşullu geçilen dersler, öğrencinin bu Yönetmelikte aranan asgari genel not ortalamalarını sağlaması halinde her hangi bir yükümlülük doğurmaz; ancak, asgari genel not ortalamalarının altına düşüldüğü hallerde bu dersler tekrarlanabilir. 9

10 4) F, başarısı C+ veya P düzeyine erişmeyen öğrencilere verilir. c) Doktora programları için kurallar 1) Doktora programlarında yarıyıl ve genel not ortalamalarının hesaplanmasında, harf karşılıklarının aşağıda gösterilen sayısal değerleri esas alınır: Harf karşılığı Sayısal değer Tanım A 4.00 Pekiyi A Pekiyi B İyi B 3.00 Orta B Koşullu geçer F 0 Başarısız 2) Ortalamalara katılmayan, ancak kredisi, tamamlanan krediye dahil edilen dersler ile kredisiz olup ortalamalara katılmayan derslerde başarılılık P, başarısızlık F harfiyle ifade edilir. 3) B-, dersin koşullu tamamlandığını belirtir. Koşullu geçilen dersler, öğrencinin bu Yönetmelikte aranan asgari genel not ortalamalarını sağlaması halinde her hangi bir yükümlülük doğurmaz; ancak, asgari genel not ortalamalarının altına düşüldüğü hallerde bu dersler tekrarlanabilir. 4) F, başarısı B- veya P düzeyine erişmeyen öğrencilere verilir. Öğrencilerin Derslerdeki Durumları Madde 17 a) Öğrencilerin not dökümlerinde, derslerdeki durumları aşağıdaki ibarelerden birisiyle gösterilir: İşaret Tanımı I : Eksik NP : Yarıyıl sonu sınavına girmedi R : Tekrar NC : Kredisiz DP : Tez ve proje aşamasında L : Kayıt dondurmuş veya izinli NGR : Notu bildirilmemiş T : Transfer edilmiş ders S : Özel öğrenci iken alınmış ders W : Dersten çekilmiş 10

11 b) I ve NP ibareleri, öğretim elemanı tarafından, diğerleri Kayıt İşleri Müdürlüğü tarafından kullanılır. c) I ibaresi, proje, tez, bitirme ödevi ve benzeri çalışmalara dayanan derslerde, öğretim elemanının kabul edeceği mazeretlerden ötürü ders için gerekli çalışmalarını zamanında bitiremeyen öğrencilere verilir. Bu işareti alan öğrenci, sınav döneminin bitiminden sonra en çok iki hafta içinde eksiklerini tamamlamak zorundadır. Eksiklerini tamamlamayan öğrencilerin I işaretleri F ye çevrilir. Ancak, süre bitmeden öğretim elemanı tarafından başvurulmak şartıyla, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından öğrenciye en fazla iki haftalık ek süre verilebilir. d) NP ibaresi, yarıyıl sonu sınavlarına katılamayan öğrencilere verilir. Bu durumdaki öğrencilere işbu Yönetmeliğin Mazeret Nedeniyle Devamsızlık ve Sınavlara Katılmama kenar başlıklı 44 üncü maddesi uygulanır. Öğrenci, izleyen yarıyılın kayıt süresinin başlangıcından önce yapılacak mazeret sınavına girmezse notu F olur. Ancak, bu Yönetmeliğe uygun olarak kabul edilen uzun süreli mazeret ve kayıt dondurma halleri saklıdır. e) R ibaresi, dersin herhangi bir nedenle tekrarlandığını gösterir. f) NC ibaresi, program uyarınca veya danışman onayı ile kredisiz olarak alınan dersler için verilir. Öğrenci bu dersin tüm gereklerini yerine getirmek zorundadır. Bu derslerin kredisi, kredi hesabına ve notları, ortalama hesaplarına katılmaz. g) DP ibaresi, tez veya proje aşamasına başlamış öğrenciler için kullanılır. h) L ibaresi, işbu Yönetmeliğin Kayıt Dondurma kenar başlıklı 45 inci maddesi uyarınca kayıt donduran öğrenciler için kullanılır. i) NGR ibaresi, yarıyılsonu notları öğretim üyesi tarafından gönderilmeyen dersler için kullanılır. j) T ibaresi, başka bir yükseköğretim kurumundan lisansüstü programa yatay geçişle kabul edilen öğrencilerin intibaklarında transfer edilen dersler ile İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi iken başka yükseköğretim kurumlarından alınan ve Üniversitenin yetkili organlarının kararıyla tanınan dersler için kullanılır. Bu derslerin kredisi kredi hesabında dikkate alınır; ancak notların ortalama hesaplarına katılıp katılmayacağı hususu Enstitü Kurulunca karara bağlanır. k) S ibaresi, özel öğrenci iken bir lisansüstü programa kayıt hakkı kazanan öğrencinin, özel öğrenci iken aldığı ve kredi ile notları işbu Yönetmeliğin Özel Öğrenci Statüsü kenar başlıklı 11 inci maddesinin (d) bendi uyarınca sayılan dersleri için kullanılır; bu notlar ortalama hesaplarında dikkate alınır. l) W ibaresi, kayıtlı bulunduğu bir dersten akademik takvimde belirtilen dersten çekilme süresi dolmadan, gerekli işlemleri tamamlayarak çekilen öğrencilere verilir. Öğrenciler, F aldıkları için tekrarladıkları derslerden çekilemezler. Derslerin bitimine dört hafta kala dersten çekilmek için başvuruda bulunulamaz. Notların Açıklanması ve Maddi Hata İtirazı Madde 18 Notların açıklanması ve maddi hata itirazı konusunda İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin notların açıklanması ve 11

12 maddi hata itirazına ilişkin hükümleri uygulanır. Ancak, anılan Yönetmelikle dekanlıklara verilen işler Enstitü Müdürü, fakülte yönetim kurullarına verilen işler Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Başarısızlık Nedeniyle Ders Tekrarlama Madde 19 a) Zorunlu bir dersten F notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrarlamak zorundadır. Ancak F alınan yarıyılı izleyen ikinci yarıyılda da dersin açılmaması halinde, Enstitü Yönetim Kurulu, öğrencinin danışmanının olumlu görüşünü alarak, zorunlu dersin kredi saatini karşılayan başka bir veya birkaç ders alınmasına izin verebilir. b) Seçimlik bir dersten F notu alan öğrenci, bu dersi ilk açıldığında tekrarlar veya bu dersin yerine bir başka dersi alır. Bir başka dersin alındığı hallerde de, öğrencinin ders durumu R (tekrar) ibaresiyle gösterilir. c) Tekrar edilen veya yeni dersten alınan ders başarı notu, F nin yerine geçer, ancak F notu akademik kayıtlarda ve not dökümünde gösterilir. d) (Yürürlükten kaldırılmıştır.) 12 e) Tezli yüksek lisans öğrencileri en geç dördüncü yarıyılda, tezsiz yüksek lisans öğrencileri en geç altıncı yarıyılda, doktora öğrencileri ise en geç dördüncü yarıyılda ders tekrarlayabilirler. Not Ortalamaları Madde 20 Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait Yarıyıl Not Ortalaması (YNO) ve almış oldukları tüm dersler için hesaplanan Genel Not Ortalaması (GNO) ile izlenir. Bu ortalamalar, ortalamaya katılmayan derslerin kredileri hariç olmak üzere aşağıdaki usulle hesaplanır: a) dersin ortalamaya katkısı (eşittir) ders başarı notunun sayısal değeri (çarpı) dersin kredisi ; b) ortalama (eşittir) tüm derslerin ortalamaya katkıları toplamı (bölü) tüm kredilerin toplamı. Sonuçlarda, virgülden sonraki üçüncü hane 5 ten küçükse sıfıra yuvarlanarak; 5 veya 5 ten büyükse, ikinci haneyi 1 artıracak şekilde yuvarlanarak, virgülden sonraki iki hane esas alınır. Diplomalarda Bulunacak Hususlar Madde 21 İstanbul Bilgi Üniversitesinde bir lisansüstü programı bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uygun olarak tamamlayan öğrencilere; öğrenim görmüş oldukları Enstitü anabilim dalında, bitirdikleri programın niteliğine göre yüksek lisans veya doktora diploması 12 Mülga: R.G /

13 verilir. Diploma üzerinde Üniversitenin adı, öğrencinin adı ve soyadı, izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. Diplomalarda bulunacak diğer hususlar ile diplomaların şekli Akademik Kurulun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. 13 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Tezli Yüksek Lisans Programı Tezli Yüksek Lisans Programının Amacı ve Kapsamı Madde 22 Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Tezli yüksek lisans programı ders, tez çalışması ve tez savunması kısımlarından oluşur. Tezli Yüksek Lisansta Ders ve Kredi Yükü Madde 23 Tezli yüksek lisans programının ders kısmı, en az yirmibir (21) kredi toplamına sahip en az yedi (7) ders ile kredisiz bir seminer dersinden oluşur. Ancak, program açılırken veya ders programları karara bağlanırken daha yüksek ders ve/veya kredi yükü öngörülebilir. Seminer dersi başarısız ( F ) veya başarılı ( P ) olarak değerlendirilir ve bu not, ortalamaya katılmaz. Tezli yüksek lisans programına kayıtlı öğrenciler, toplam on (10) krediyi aşmayacak şekilde, derslerinden en çok üç (3) tanesini, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden veya Enstitünün diğer lisansüstü programlarından seçebilirler. Ancak alınan lisans derslerinin sayısı ikiyi (2), kredi toplamı ise sekizi (8) aşamaz. Enstitü Yönetim Kurulu, gerekli olan hallerde, belirli bir öğrencinin lisans programlarından ders almasını re sen veya ilgili program direktörünün veya öğrencinin danışmanının başvurusu üzerine zorunlu kılabilir. Enstitü Kurulu, gerekli olan hallerde, belirli nitelikteki öğrencilerin veya belirli bir programın öğrencilerinin Akademik Kurulca karara bağlanan ders programı dışında lisans programlarından ders almalarını ilgili program direktörünün görüşünü alarak zorunlu kılabilir. Lisans programından ders alınmasının zorunlu kılındığı hallerde, lisans programlarından alınacak ders sayısı ikiyi ve kredi sayısı sekizi aşamaz. Lisans programlarından alınan derslerin kredi sayıları, yüksek lisans programı için de geçerlidir; ancak, bu derslerde devam, sınav ve başarı hususlarında bu Yönetmeliğin hükümleri uygulanır. 13 Değişik madde: R.G /

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Đstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete : 13.05.2003/25107 Ek ve değişiklikler : --- Ek ve değişiklik kontrol : 23.02.2014 Amaç ve kapsam BĐRĐNCĐ

Detaylı

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Đstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Sistem Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Yayımlandığı Resmi Gazete : 11.11.2002/24933 Ek ve değişiklikler : - R.G. 12.01.2005/25698 (Yürürlüğe girişi:

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1)

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28082 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234)

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Sayı : 28763 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Ankara Üniversitesinden: YÖNETMELİKLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Medipol Üniversitesine

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28876 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Bu Yönetmelik, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 26 ncı maddesinin son fıkrası hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır. Resmi Gazete Tarihi 25.04.2002 Resmi Gazete Sayısı 24736 İçişleri Bakanlığından: Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Enstitüde Anabilim Dalı Açma Esasları Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

Erzurum Teknik Üniversitesinden: Erzurum Teknik Üniversitesinden: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28706 Amaç ve kapsam TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090121-4.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2009/01/20090121-4.htm Sayfa 1 / 9 21 Ocak 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27117 YÖNETMELİK İstanbul Bilim Üniversitesinden: İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 6 Ocak 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28165 Bursa Teknik Üniversitesinden: YÖNETMELİK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Yayımlandığı Resmi Gazete (Tarihi: 17.08.2015 Sayısı: 29448) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1)

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28820 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Amasya Üniversitesinden:

Amasya Üniversitesinden: 12 Aralık 2006 SALI Resmî Gazete Sayı : 26374 Amasya Üniversitesinden: YÖNETMELİK AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

19 Eylül 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28059 YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden:

19 Eylül 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28059 YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: 19 Eylül 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28059 YÖNETMELİK Uludağ Üniversitesinden: ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. 1) Bu Yönetmeliğin amacı; Kırgızistan Türkiye

Detaylı

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28625 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Uygulama Esasları; Bingöl Üniversitesi Enstitülerince yürütülen lisansüstü eğitim

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 9 Mart 2015; Resmi Gazete Sayısı: 29290) Amaç MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 29.04.2015. BÖLÜM I - Genel Hükümler

TED ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 29.04.2015. BÖLÜM I - Genel Hükümler TED ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ 29.04.2015 BÖLÜM I - Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, TED Üniversitesi'nde yürütülen yüksek lisans eğitimi düzenlemektir. Yüksek

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İstanbul Üniversitesinden: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi ne bağlı

Detaylı

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TED Üniversitesinden : TED ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, TED Üniversitesi Fakültelerinde lisans

Detaylı