UZMANLIK TEZİ. Dr. Adnan Başaran

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UZMANLIK TEZİ. Dr. Adnan Başaran"

Transkript

1 T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Üroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Reşit Tokuç LOKALİZE PROSTAT ADENOKARSİNOMUNDA VEGF, E-CADHERİN VE BIM EKSPRESYONLARININ PROGNOSTİK FAKTÖRLER İLE İLİŞKİSİ UZMANLIK TEZİ Dr. Adnan Başaran İstanbul, 2008

2 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim süresince bilgi ve deneyimlerinden yararlandığım, modern ürolojik yöntemlerin kliniğimizde uygulanması hususundaki yoğun gayretleri ile mesleki gelişimimde her türlü desteğini gördüğüm, bilim adamı kimliği ile meslek hayatım boyunca örnek almaktan gurur duyacağım saygıdeğer hocam Doç. Dr. Reşit TOKUÇ a, Eğitimime bilgi ve tecrübeleriyle katkıda bulunan Op. Dr. Ali İhsan İLHAN a, Tez çalışmamın tüm aşamalarında değerli bilgi ve zamanını benimle paylaşan, medikal ve sosyal açıdan ilkeli ve örnek kişiliğe sahip Op. Dr. Asıf YILDIRIM a, İhtisas sürem boyunca bilgi ve birikimlerini benimle paylaşan, yetişmemde emeği geçen kliniğimiz uzmanlarından Op. Dr. Erol PELTEKOĞLU na, Op. Dr. Ziya ÜNLÜSOY a, Op. Dr. Ömer Faruk MEMİŞ e, Op. Dr. Osman Fatih URAL a, Op. Dr. Erem Kaan BAŞOK a, Doç. Dr. Necmettin ATSÜ ye, Op. Dr. Cenk GÜRBÜZ e ve Patoloji kliniğinden Dr. Ebru ZEMHERİ ye, Asistanlık süresince zevkli ve sıcak çalışma ortamını paylaştığım değerli asistan arkadaşlarım Dr.Serhat GÖÇER e, Dr. M. Murat RİFAİOĞLU na, Dr. Caner DOĞAN a, Dr. Bilal GÜNAYDIN a, Dr. Berk ÖNGEL e, Dr. Sarp Korcan KESKİN e, Dr. Sabri PELİT e Asistanlığımda, rahat ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayamaya çalışan Başhekimimiz Prof. Dr. Hamit OKUR a, Asistanlığım süresince yardım ve güler yüzlerini esirgemeyen servis, ameliyathane ve poliklinik hemşire ve personeline, Yaşamım boyunca sevgi ve saygılarını esirgemeyen aileme teşekkürlerimi sunarım Dr. Adnan BAŞARAN 1

3 İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR...1 İÇİNDEKİLER... 2 ŞEKİLLER, TABLOLAR KISALTMALAR..4 GİRİŞ VE AMAÇ...6 GENEL BİLGİLER...7 GEREÇ VE YÖNTEM...29 BULGULAR...32 TARTIŞMA...54 SONUÇ...59 ÖZET...60 SUMMARY.61 KAYNAKLAR

4 TABLOLAR VE ŞEKİLLER: Tablo-1: Hastaların preoperatif PSA düzeylerine göre dağılımı. Tablo-2: Hastaların klinik evresi. Tablo-3: Hastaların patolojik evresi. Tablo-4: Gleason skoruna göre hasta dağılımı. Tablo-5: RRP spesmenlerinde sinir tutulumuna göre hasta dağılımı. Tablo-6: RRP spesmenlerinde vasküler tutulumuna göre hasta dağılımı. Tablo-7: Lenf nodu tutulumuna göre hasta dağılımı. Tablo-8: Kapsül tutulumu olmasına göre vaka dağılımı. Tablo-9: Cerrahi sınır pozitifliğine göre vaka dağılımı. Tablo-10: Ekstrakapsüler uzanım varlığına göre vaka dağılımı. Tablo-11: Seminal vezikül tutulumuna göre hasta dağılımı. Tablo-12: Hastaların Gleason skoruna göre dağılımları. Tablo-13: Patolojik Gleason skoruna göre diğer prognostik faktörlerin karşılaştırması. Tablo-14: Nüks gelişmesine göre hasta dağılımı. Tablo-15: Hastaların nüks durumuna göre dağılımları. Tablo-16: Nüks olup olmamasına göre diğer prognostik faktörlerin karşılaştırması. Tablo-17: Hastaların Gleason skoruna göre biyobelirteçlerin dağılımları. Tablo-18: Hastaların Gleason skoruna göre biyobelirteçlerin dağılımları. Tablo-19: E-Cadherin ve VEGF nin korelasyonu. Tablo-20: VEGF ve E-Cadherin in korelasyonu. 3

5 Şekiller: Şekil-1: Prostatın zonal anatomisi. Şekil-2: Prostatın arteryel beslenmesi. Şekil-3: Apoptozisin intrasellüler mekanizması. Şekil-4: VEGF ile kuvvetli (A), ve orta derecede (B) sitoplazmik boyanma paternleri. Şekil-5: E-Cadherin ile orta derecede (A), ve kuvvetli (B) membranöz boyanma paternleri. Şekil-6: BIM ile %10-25 (skor 2) (A), ve %255 in üstünde (skor 3) (B) nükleer boyanma paternleri 4

6 KISALTMALAR VEGF: Vasküler endotelyal büyüme faktörü BIM: BCL2-like 11 (apoptosis facilitator) Bcl-2: B cell-lymphoma 2 PSA: Prostat spesifik antijen TRUS: Transrektal ultrasonografi PRM: Parmakla rektal muayene BPH: Benign prostat hipertrofisi CS: Cerrahi sınır ECE: Ekstrakapsüler uzanım (Extracapsular extension) SV: Seminal vezikül LN: Lenf nodu ct: Klinik evre pt: Patolojik evre RP: Radikal prostatektomi NO: Nitrik oksit 5

7 GİRİŞ VE AMAÇ Prostat kanseri erkeklerde en sık görülen kanserdir. PSA nın tarama amaçlı kullanılmasından sonra erken evre prostat kanseri insidansında belirgin bir artış görülmüştür. Erken evre prostat kanseri tedavisinde radikal prostatektomi, beklenen yaşam süresi ve eşlik eden morbiditeler göz önüne alınarak sıklıkla uygulanmaktadır. Radikal prostatektomi sonrasında hastaların bir kısmında lenf nodu yayılımı ve bir kısmında da post-operatif ileri dönemlerde lokal veya sistemik nüksler görülmektedir. Per-operatif ve/veya post-operatif dönemde hangi hastada lenf nodu yayılımı olabileceği veya post-operatif dönemde hangi hastada lokal veya sistemik nüksün gelişebileceğini öngörebilecek biyobelirteç halen araştırılmaktadır. Matrix metalloproteinazlar, VEGF ve E-Cadherin yakın zamanda bu konuda araştırılan biyobelirteçlerin en önemlilerindendir. Bu çalışmada amaç, radikal prostatektomi uygulanmış hastaların doku örneklerinde biyobelirteçleri (VEGF, E-Cadherine, BIM) immünohistokimyasal yöntemlerle değerlendirmek ve prostat kanserinin prognozu üzerine öngörü değerlerini ortaya koymaktır. 6

8 GENEL BİLGİLER Prostat Anatomisi: Normal prostat sıkı, elastik bir organ olup mesanenin hemen altında ürogenital diafragmanın üst tabakasına oturur ve ona sıkıca yapışıktır. Normal yetişkin prostatı yaklaşık 4 cm boyunda ve 4-5 cm genişliğindedir. Prostat, üretrayı çevreleyerek uzanır ve ejakulatuar kanallar prostatın tabanından girerek posterior prostatik üretrada sonlanır. Geçmişte, prostat 3 ila 7 loba ayrılmıştır. Çoğunlukla bu segmentler, 2 lateral lob, bir median lob, bir de anterior lob şeklindedir. Ultrasonografinin kullanılması ile beraber günümüzde prostat anatomisi periüretral glandları içeren bir transizyonel zon ve gerçek prostat da denen bir periferal zona ayrılır. Anatomik olarak, gerçek lobar anatomi mevcut değildir ve ultrasonografide prostatın iki konsantrik alanı olduğu görülmektedir. Periferik zon daha çok posteriorda lokalize olup daha ziyade kanserlerin kaynaklandığı uzun, dallanmış glandları içerir. Santral zon submukozal glanduloduktal üniteler ve prostatik hipertrofinin geliştiği kısa glandları içerir. Prostatın geri kalanı ejakulasyonda etkili olduğuna inanılan boylu boyunca uzanmış düz kas liflerinden oluşur. Prostat etrafında belirgin fasyal yapılanma vardır. Endopelvik fasya abdominal fasyanın devamıdır. Pelviste, bu fasyal düzlemin üç parçası vardır (1). Paryetal tabaka pelvik duvar kaslarını (priformis ve obturator internus) örter ve superiora doğru devam edip transversalis ve iliopsoas fasyaları ile birleşir. Obturator sinir dışındaki tüm somatik sinirler bu fasya tabakasının altındadır. Bu fasyanın kalınlaşarak pubisten iskial çıkıntıya uzanan kısmı arkus tendineus olarak bilinir. Endopelvik fasyanın ikinci parçası (diafragmatik kısım), pelvik diafragmayı yapan iki kası (koksigeus ve levator ani) pelvisin her iki yanında örter. Endopevik fasyanın üçüncü parçası (visseral) diafragmatik fasya ile devamlılık gösterir ve pelvik organların üzerinde farklı mesafelere kadar uzanıp onların fibröz tabakaları ile birleşir. Anteriorda, endopelvik fasya medial puboprostatik ligaman içinde yoğunlaşarak pubis ile prostatik kapsülü birbirine bağlar. Lateral puboprostatik ligamanlar endopelvik fasyanın superior diafragmatik tabakasından prostata uzanır. 7

9 Posteriorda, prostat embriyolojik olarak peritondan kaynaklanan denonvillier fasyasının iki yaprağı ile kaplanmıştır. Posterior tabaka rektal fasya şeklinde iken anterior tabaka lateralde endopelvik ve periprostatatik fasyalarla birleşir. Tamamen prostat içerisinden geçen üretra kısmı, verumontanum hizasında yaklaşık 45 derecelik bir eğim gösterir. Verumontanum, seminal vezikül/vas deferensten başlayıp tamamen prostat içinde devam eden ejakulator kanalların sonlanma yeridir. Verumontanumun tepesindeki açılım yeri prostatik utrikul olarak bilinir. Üretra prostat apeksinden çıkar ve apeks anatomik olarak doğrudan pelvik taban üzerinde yerleşmiştir. Radikal prostatektomilerde diseksiyonlar esnasında apeks ile pelvik taban arasında yaklaşık bir cm lik mesafe olduğu görülmektedir. Prostatın kanlanması esas olarak internal iliak arterden almaktadır ve prostat tabanında daha belirgin olmak üzere (superior prostatik arter) bir sıra lateral pediküllerden kaynaklanır. Genellile prostat apeksi hizasında ek dallar da olabilir. Superior prostatik arter hemen mesane boynu altından prostata girer ve biri kapsüle diğeri ise üretraya giden iki dala ayrılır. Hastanın yaşlanması ile birlikte üretral dal prostat büyümesine bağlı daha belirgin olmaya başlar (2). Prostat arterlerinin kaynaklandığı diğer yerler internal pudendal, superior vezikal veya obturator arterlerdir. Prostatın venöz drenajı esas olarak prostatın anterior ve lateralinde bulunan anterior venöz pleksus (Santorini) yoluyla olur. Bu pleksus penisin dorsal veninden kaynaklanır ve hipogastrik vene drene olur. Prostatın esas lenfatik drenajı prostatik arterler boyunca devam edip primer olarak obturator lenf nodlarına drene olur. Diğer potansiyel nodal metastaz yerleri eksternal iliak ve presakral nodlardır. Prostat sempatik, parasempatik ve somatik innervasyona sahiptir. Sempatik innervasyon L1 ve L2 den kaynaklanan superior hipogastrik pleksus yoluyla gelir. Parasempatik ve somatik innervasyon S2-4 den kaynaklanan inferior hipogastrik pleksus ve pudendal sinir yoluyla olur. 8

10 Şekil-1: Prostatın zonal anatomisi: J. E. McNeal (Am J Surg Pathol 1988; 12: ). Ejakulatuar kanalların proksimalinde üretrayı transizyonel zon çevreler. Santral zon ejakulatuar kanalları çevreler ve mesane tabanına uzanır. Periferal zon prostatın apikal, posterior ve lateral kenarlarını oluşturur. Anterior fibromuskuler stroma mesane boynundan çizgili sfinktere doğru uzanır. Şekil-2: Prostatın arteryel beslenmesi: J. E. McNeal (Am J Surg Pathol 1988; 12: ). 9

11 Prostat kanseri: Prostat kanseri erkeklerin sağlığı ile ilgili önemli sonuçlara yol açabilen, insidansı yaş ile artan bir hastalıktır. Prostat kanseri gelişmesi riskinin 40 yaş altında 1/10.000, yaş arasında 1/103 ve yaş arasında 1/8 olduğu belirtilmiştir (3). Elli yaşındaki bir erkeğin yaşamı boyunca latent veya otopsi prostat kanserine yakalanma riski %40, klinik belirti veren prostat kanseri görülme riski %9,5 ve bu kanserden ölme riski ise %2,9 olarak hesaplanmıştır (4). Bu da göstermektedir ki, prostat kanserlerinin büyük çoğunluğu oldukça yavaş seyirlidir ve oldukça büyük bir kısmı hastanın yaşamına tehdit oluşturmaz, fakat hızla ilerleme gösterip hastanın sağlığına ve yaşamına ciddi tehdit oluşturabilecek olanları da ayırt etmek gereklidir. Prostat kanserinde tanı: Genel olarak 5 değişik klinik senaryo ile ortaya çıkar: 1- Toplum taraması: Yapılan kitle tarama çalışmaları sırasında, 2- Manifest prostat kanseri: Herhangi bir üriner şikâyet nedeni ile doktora giden hastalar üzerinde yapılan muayene, tetkik ve biyopsiler neticesinde, 3- İnsidental prostat kanseri (ct1a veya T1b): Benign prostat hiperplazisi (BPH) tedavisi için cerrahi girişim uygulanan hastalarda tesadüfî olarak, 4- Tetkik edilen metastatik kanserli hastaların primerinin araştırılması sırasında, 5- Latent ya da otopsi prostat kanseri: Otopside. Prostat kanseri tanısında kullanılan yöntemler genel olarak; parmakla rektal muayene (PRM), transrektal ultrasonografi (TRUS), PSA ve PSA türevleridir. Klinik olarak bazen, özellikle üroloji servisleri dışında takip edilen hastalarda, yüksek alkalen fosfotaz seviyesi, direkt grafide kemiklerde osteoblastik lezyonlar, kemik sintigrafisinde artmış aktiviteler de prostat kanseri tanısı ile sonuçlanabilecek şüpheyi oluşturabilir. Kesin tanı biyopsi ile konulur. Öncelikle prostat kanseri, tanısı ve taraması için önerilmekte olan genel yaklaşımlarla bahsetmek gerekir. Bu yaklaşımlarda tanı için gerekli test ve muayenelerin zamanlaması 10

12 belirlenmektedir. Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) ve Amerikan Üroloji Derneği (AUA) en az 10 yıl yaşam beklentisi olan erkeklerde 50 yaşından itibaren ve 2 ya da daha çok birinci derece yakınında kanser olanlar veya Afrikalı Amerikalı erkeklerde 45 yaşından itibaren, yılda bir parmakla rektal muayene (PRM) ve PSA testi önermektedir (5). Parmakla rektal muayene: PRM, prostat kanseri tanısı ve evrelendirmesi için mutlaka yapılması gereken bir değerlendirmedir. Endürasyon, nodül, yüzey düzensizlikleri, prostatın normal şeklinde bozulma ve muhtemelen de asimetri PRM de prostat kanseri ile ilgili değişikliklerdir (6). Prostat Spesifik Antijen (PSA): PSA prostat kanseri tanısında, tedavi planlanmasında ve tedavi sonrası izlemde tümör biliminde bugüne dek eşine az rastlanmış bir başarı ve yaygınlıkla kullanılmış bir belirteçtir. PSA prostat dışında çok az oranda periüretral bezler, endometrium, normal meme dokusundan sentezlenir (7). Hiç şüphesiz hastalığa değil ama organa özgü karakteri ile prostata ait tüm klinik durumlarda da düzeyi yükselebilir. PSA, 19. kromozom üzerindeki genler tarafından kodlanan, %93 ü aminoasit ve %7 si karbonhidrattan oluşan tek zincirli, 237 aminoasit içeren kallikrein üyesi bir glikoproteindir (8). Kalikrein nomenklatüründe Hk-3 olarak adlandırılmaktadır. PSA, kimotripsine benzer şekilde proteaz aktivitesi taşımaktadır (9). PSA, prostatik duktal epitelyum ve prostatik asini hücrelerinde sentez edilir. PSA seminal koagulumu likefiye edici etkiye sahiptir. Böylece spermatozoaların hareketi sağlanmış olur (10). PSA, seminal sıvıda yüksek, serumda ise düşük konsantrasyonda bulunur. Serumdaki PSA hem bağlı, hem de serbest formda bulunur. Büyük çoğunluğu alfa-1antikimotripsin ve alfa-2 makroglobulin gibi proteaz inhibitörlerine bağlıdır. İmmunolojik testlerle ölçülebilen; total PSA, proteolitik olarak aktif olan serbest PSA ve alfa -1-antikimotripsine bağlı olan PSA dır (11). Bağlı PSA serumdan karaciğer yolu ile atılır (12). Serum total PSA nın yarı ömrü 3 gündür (13). 11

13 Prostat kanseri tanısı serum PSA değeri ve PRM nin birlikte kullanılması ile oluşacak klinik kuşkunun doku tanısı ile doğrulanması ile gerçekleşir. PSA nın ve PRM nin ayrı ayrı pozitif prediktif değerleri sırası ile %42 ve %31 olarak saptanmıştır. Birlikte değerlendirildiğinde bu oran %60 a yükselmektedir (43). PSA kullanımının artması sonrasında prostat kanserinin evrelendirmesinde T1c (sadece PSA yüksekliği ile tanısı konan kanserler) kavramı gündeme gelmiştir. Son 20 yıl içinde en sık görülen prostat kanserinin bu evresi mutlaka organa sınırlı hastalığı ifade etmese de T1c tümörlerdir (14). Serbest PSA: Serbest PSA oranının saptanması, tetkikin kolay yapılması nedeni ile prostat kanseri tanısında çok kullanılmaktadır. Serumda total PSA nın % 5 kadarı serbest olarak bulunur. Serum PSA değerinin normal olduğu kişilerde kanser saptama duyarlılığını arttırmak,4-10 ng/ml arasındaki durumlarda ise özgüllüğünü arttırmak ve yapılan gereksiz biyopsi sayısını azaltmak amacı ile kullanılmaktadır (15). Evrelendirme: Prostat kanseri TNM sistemine göre evrelendirilmektedir. En son çıkan versiyon 2002 yılında çıkmıştır. Prostat kanserinde klinik evrelendirme (ctnm) ve patolojik evrelendirme (ptnm) vardır. Patolojik evreleme klinik evreleme ile aynıdır, ancak patolojik evrelemede T1 kategorisi yoktur. Klinik evrelendirmenin T kategorisi için PRM ve TRUS gibi görüntüleme yöntemlerinin bulguları kullanılır. İğne biyopsilerinin sonucu dikkate alınmaz. Tek lobun yarısından azında nodül (PRM veya TRUS da) her iki lobda iğne biyopsilerinin pozitif gelmesi klinik evreyi T2a dan T2c ye atlatmaz. M ve N tayini için bilgisayarlı tomografi, MRG, kemik sintigrafisi kulanılabilir. Bu sınıflandırma adenokarsinomlar içindir. Patolojik evreleme, prognozu belirlemede klinik evrelemeden daha yararlıdır, çünkü tümör volumü, cerrahi sınırın durumu, ekstrakapsüler yayılım ve seminal veziküllerin durumu ortaya koyulabilmektedir. 12

14 Primer Tümör (T) Klinik Tx: Primer tümör değerlendirilemiyor T0: Primer tümör bulgusu yok T1: Klinik olarak görülebilen veya palpe edilebilen tümör yok T1a: Tümör incelenen dokunun %5 veya daha azında, insidental olarak tespit edilir T1b: Tümör incelenen dokunun %5 inden fazlasında insidental olarak tespit edilir T1c: Tümör iğne biopsisi ile tespit edilir (Yükselmiş PSA nedeniyle) T2: Tümör prostat içinde sınırlı T2a: Bir lobun yarısı veya daha azını tutmuş T2b: Bir lobun yarısından daha fazlasını tutmuş T2c: Her iki lobu tutmuş T3: Tümör prostatik kapsül dışına yayılmış T3a: Ekstrakapsüler yayılım (unilateral veya bilateral) T3b: Seminal vezikül yayılımı T4: Tümör seminal vezikülden başka diğer komşu organlara; mesane boynu, eksternal sfinkter, rektum, levator kaslar ve/veya pelvik duvara invaze veya fikse Patolojik (pt) pt2: Organa sınırlı pt2a: Unilateral, bir lobun yarısı veya daha azını tutar pt2b: Unilateral, bir yarısından fazlasını tutar pt2c: Bilateral hastalık pt3: Ekstraprostatik yayılım pt3a: Ekstraprostatik yayılım pt3b: Seminal vezikül invazyonu pt4: Mesane, rektum invazyonu *(Patolojik T1 sınıflandırması yoktur. pt3a da pozitif cerrahi sınır, rezidüel mikroskopik hastalık ile gösterilmelidir.) Bölgesel Lenf Nodları (N) Klinik Nx: Bölgesel lenf nodu tutulumu değerlendirilemiyor N0:Lenf nodu metastazı yok N1:Lenf nodu metastazı var Patolojik pnx: Bölgesel lenf nodları örneklenmemiş pn0: Pozitif bölgesel lenf nodu yok pn1: Lenf nodu metastazı var Uzak Metastaz (M) Mx: Uzak metastaz değerlendirilemiyor M0: Uzak metastaz yok M1:Uzak metastaz var M1a:Bölgesel olmayan lenf nodlarına metastaz M1b:Kemik metastazı var M1c: Diğer alan (lar), beraberinde kemik hastalığı olur veya olmaz. Histopatolojik Grade Gx: Grade değerlendirilemiyor G1: İyi diferansiye (Gleason 2-4) G2: Orta derecede diferansiye (Gleason 5-6) G3-4:Az differansiye/ indiferansiye (Gleason 7-10) 13

15 Prostat kanseri insidansı: Erkekler arasında en sık tanısı konan kanser prostat kanseridir ve kansere bağlı ölümlerin nedeni olarak da ikinci sıradadır (16,17). Prostat kanseri insidansı 1995 den beri yıllık yaklaşık %1,7 artış gösterirken, mortalite oranı 1994 den bu yana her yıl için yaklaşık %4 azalmaya devam etmektedir (18). Ülkemizde epidemiyolojik anlamda ilk ve tek olan insidans çalışması İzmir ilinde yapılmıştır. Bu çalışmada prostat kanseri, akciğer, mesane, malign melanom dışı deri kanserleri, larinks kanserlerinden sonra gelen 5. sık kanserdir ve yılları arasında insidans 9.1/ olarak bulunmuştur (19). Risk faktörleri, heredite: Ailede prostat kanseri öyküsü olması, hastalığın gelişmesi için en büyük risk faktörü olarak kabul edilir ve genetik yatkınlık, tüm yaygın kanserler arasında olası en güçlü risktir (20,21). Prostat kanseri gelişimi için yüksek riske sahip pozitif aile öykülü erkeklerin erken yaşta ve sık aralıklı yapılan PSA tarama testinden, genel popuplasyona göre yarar görebileceği bugün için kabul edilen görüştür (22,23). Genetik: Elli yaş üstü erkeklerin tahmini %40 ı güncel histoloji kriterlere dayanarak tanısı konabilecek yavaş büyüyen ve iyi diferansiye prostat kanserine sahiptir. İnsidans yaşla artacaktır. Çoğu histolojik olarak tanısı konmuş kanserler aslında klinik önemi olmayan kanserlerdir ve etkilenen bireyler için tehlike oluşturmayacaktır. Sadece yaklaşık %11 i klinik görünür hale gelecek ve bunların da %3 ü ölüme neden olacaktır (24). Erkeğin birinci derece akrabasında prostat kanseri varsa kendisinin de yakalanma riski iki kat, iki ya da daha fazla birinci derece akrabasında varsa, bu risk 5-11 kat artmaktadır. 14

16 Prostat karsinomlarında histopatolojik tanı: Çoğu prostatik adenokarisnom bir veya daha fazla patern sergileyen asinuslardan oluşur. Teşhis sitoloji ve arkitektürel özelliklerin tanınmasına dayanır. Işık mikroskopi çoğunlukla tanı için yeterlidir, nadir olgularda immunohistokimyasal biyokimya gerekli olur. İyi diferansiye prostat adenokarsinomlarında, neoplastik bezleri normalden ayırmak güç olabilir. Tüm tiplerinde ortak özellik bazal hücre tabakasının yokluğudur. Kanserin histopatolojik olarak tanınması yapısal, sitolojik ve intraluminal özelliklerin toplamına dayanır (25). Gleason dereceleme sistemi: Gleason metodu, diğer dereceleme sistemleri arasında en çok kabul görendir (26). Küçük büyütmede tanınan glanduler paterne dayanır, sitolojik özellikler göz ardı edilir. Paternler 1 den 5 e kadar numaralandırılır; 1 en iyi, 5 en kötü farklılaşma derecesi anlamındadır. En sık birinci ve ikinci yapısal paternler belirlenir ve bunlara 1 den 5 e dek birer derece verilir. Hem birincil hem de ikincil dereceler prognozda anamlıdır. Bu nedenle her ikisi toplanır ve Gleason skor u elde edilir. Gleason grade 1 (patern 1): Nadir ve tanımlanması güçtür. Sıkışık bir araya gelmiş, ancak tek tek seçilebilen (konfluen olmayan), uniform, yuvarlak veya oval, orta çaplı asinusların oluşturduğu keskin sınırlı nodüllerdir. Gleason grade 2 (patern 2): Patern 1 gibidir, ancak tümör nodülünün kenarında bezlerde minimal infiltratif görünüm olur. Bezler biraz daha gevşek bir araya gelmiş ve patern 1 deki kadar uniform değildir. Gleason grade 3 (patern 3): En sık izlenen paterndir. Özelliği asinusların birbirinden farklı şekil ve boyutta oluşu, birbirinden farklı mesafelerle ayrılmasıdır. Patern 1 ve 2 ye göre küçük bezler gözlenir. 15

17 Benign bezler arasına infiltrasyon vardır. Düzgün konturlu yuvarlak kribriform bezler gözlenir. Gleason grade 4 (patern 4): Karakteristik bulgu bezlerin füzyonudur; birbiri ile birleşmiş mikroasiner bezler gözlenir. Düzensiz konturlu iri kribriform bezler de bu patern içindedir. Lümen yapısı zorlukla tanınabilen abortif bezler de gözlenebilir. Çok küçük bir yüzde ile hipernefroma benzer görünüm görülebilir. Gleason grade 5 (patern 5): Stroma içinde tek tek infiltrasyon gösteren hücreler veya glanduler yapı oluşturmayan solid hücre tabakaları ile karakterizedir. Normal yapılar itilmiş veya ortadan kalkmıştır. Ortalarında nekroz olan kribriform yapılar gözlenebilir (27). Lokalize prostat kanserinde tedavi: Tedavi seçenekleri arasında karar vermek için hastanın, yaşı, beklenilen ömrü, prostat kanseri dışındaki başka hastalıkları, prostat kanserinin progresyona uğrama ihtimali, her tedavinin başarı oranları ve yan etki profilleri ve kişinin özel olarak önemsediği sağlık problemleri bilinmelidir. Prostat kanserinin ne oranda rekürrens veya progresyon riski taşıdığını öngörmek için, klinik evre, Gleason skoru ve serum PSA değerleri ile oluşturulan sınıflamaların ideal olmasa da- pratik anlamda faydası olduğu kesindir. Radikal Prostatektomi (RP) için ideal hasta profilini, önünde en az yıl yaşam beklentisi olan, komorbiditesi çok az olan veya hiç olmayan görece olarak genç hastalar oluşturur. Buna ek olarak, tanı anında serum PSA değeri 10 ng/ml den düşük olan ve prostat muayenesinde nodül bulunmayan hastalar, RP için ideal hasta grubuna girer. Nodülün varlığı ekstrakapsüler uzanımın (ECE) göstergesi olabileceği için bu bulgu hastalıksız sağkalıma ve biyokimyasal relapsa kadar geçen süreye olumsuz katkısı göz önünde bulundurulmalıdır. Tümör hacminin ve dolayısı ile ECE ve pozitif cerrahi sınırın bir göstergesi olarak, biopsilerde toplam pozitif kor sayısı ve yüzdesi ciddi olarak çalışılmıştır (28). Bu çalışmaların 16

18 hemen hepsinde pozitif kor yüzdesinin patolojik evreyi ve daha önemlisi biyokimyasal relapsı öngöreceği, çok değişkenli analizlerle ortaya koyulmuştur. Histolojik derecelerin hiçbiri RP için kontraendikasyon oluşturamaz. ABD de yapılan bir çalışmada Gleason skoru 7 olanlarda bile, kanser eğer prostat kapsülü içinde yakalanmış ise 5 yıllık progresyonsuz sağkalım oranı %91 olarak bildirilmiştir (29). Radikal prostatektomi prostat kanseri tedavisinde kullanılan ilk tedavi yöntemi olup,100 yıldan daha uzun bir zamandır uygulanmaktadır. Teknik olarak zor bir ameliyat olduğu için ameliyata göre daha basit yöntemler erken hastalığın tedavisi amacı ile araştırılmıştır. Ancak, bugüne kadar hiçbir tedavi radikal prostatektomiden daha üstün olduğunu isbat edememiştir. Bu nedenle de radikal prostatektomi bugün için altın standart olma özelliğini korumaktadır. Radikal prostatektominin asıl avantajı; uygun şekilde gerçekleştirildiğinde, minimal hasar ile hastalığın tümüyle tedavi edilebilmesidir. İlaveten, radikal prostatektomi lokal progresyon ve uzak metastaz oranını önemli ölçüde azaltmakta ve kanser spesifik ve genel sağkalım oranlarını sadece izlem koluna göre, anlamlı derecede arttırmaktadır. Bazı hastalarda radikal prostatektomiden sonra tümör rekürensi görülse bile bu gibi durumlarda potansiyel olarak küratif olan postoperatif radyoterapi ile kurtarma tedavileri yapılabilmektedir. Radikal prostatektomi için cerrahi yaklaşımın birkaç çeşidi olabilir. Bunlardan perineal prostatektomi bu türden yaklaşımda tecrübesi olan bir hekim tarafından yapıldığında etkin bir tedavidir. Genel olarak daha az kan kaybı ve daha kısa bir operasyon süresi olduğu söylenebilir ama gerekli hastalarda pelvik lenf nodu diseksiyonu için doğrudan bir yaklaşım sağlayamamaktadır. Retropubik prostatektomi bir başka operasyon yöntemidir ve genel olarak bu operasyonu yapan ürologların çoğu tarafından tercih edilen yaklaşım türüdür. Rektal hasar olasılığı daha azdır ve postoperatif fekal inkontinans hemen hiç yoktur. Pelvik lenfadenektomi için geniş kolay uzanım sağlar. Ayrıca nörovasküler demetlerin korunması ve prostatın 17

19 güvenli biçimde eksizyonu için uygun bir yaklaşım sağlamaktadır. Bu nedenle de cerrahi sınır pozitifliği riski daha düşüktür. Laparoskopik Radikal Prostatektomi son yıllarda giderek populerlik kazanan bir yöntem olmuştur. Daha az kanamaya sebep olduğu, daha iyi görüntü sağladığı, postoperatif dönemde ağrının daha az olduğu, nekahat evresinin daha kısa olduğu söylenmektedir. Son zamanlarda uzaktan kontrol edilebilen robotik kollar ile laparoskopik cerrahi oldukça büyük popularite kazanmıştır. Çünkü bu teknikle sütür bağlanması ve vezikoüretral anostomozun yapılması epeyce kolaylaşmaktadır. Laparoskopik prostatektomi ile elde edilen sonuçlar açık radikal prostatektomi kadar iyi gözükmekle beraber, bu konuya netlik kazandıracak karşılaştırmalı çalışmalar henüz yoktur (30). 18

20 Hücre döngüsü: Hücrenin büyümesi, genomunu kopyalaması (DNA replikasyonu), bu iki kopyayı yavru hücrelere paylaştırması ve nihayet iki ayrı yavru hücre oluşturmak üzere bölünmesi sürecine, hücre döngüsü denir. Normal hücrelerde hücre döngüsü karmaşık molekuler mekanizmalar ile kontrol altında tutulmaktadır. Bu hücreler, doku büyümesinin gerekli olduğu hallerde, sadece gelişimsel veya diğer mitojenik uyarılara cevap olarak çoğalırlar. Dolayısıyla, çoğalmanın kontrolü bozulduğunda, normal hücreler bölünmeyi durdurur ve apoptozise giderler. Hücre döngüsünün fazları: Ökaryotik hücrelerde hücre döngüsünün temel organizasyonu evolusyenel olarak korunmuştur de Howard ve Pelc bu işlevi dört evreye ayırmışlardır (31). Bu evreler sırası ile G1, S, G2 ve M fazlarıdır. Hücreler G1 fazında DNA sentezi yapmak için hazırlanırlar. Bunu takip eden S fazında DNA sentezi yapılır. G2 fazı ise bölünme öncesi hazırlık yapılan evredir. Son olarak M (mitotik) fazında hücre bölünmesi/çoğalma işlevi tamamlanır. Mitoz fazı kendi içinde sıra ile prometafaz, metafaz, anafaz ve telofaz olarak dört bölüme ayrılır; bu evreleri takiben, sitokinezis denilen işlem sonucunda iki yavru hücrenin oluşumu gerçekleşir. Aktif olarak bölünmeyen hücreler, terminal farklılaşmaya uğramış olabilirler ve bu hücrelerin yeniden hücre döngüsüne girme yeteneği ortadan kalkabilir ya da geçici olarak duraklayabilir. Bu hücreler G0 fazında beklerler. G0 fazı hücre döngüsünde G1 fazına girmeden hemen önce yer alan sessiz evredir. Hücre döngüsü G1 ve G2 fazında da geçici olarak duraklamaya uğrayabilir. Bu duraklama, her iki fazda da kontrol noktası olarak tanımlanan denetim mekanizmaları ile idame ettirilir. Bu iki evre Gap fazları olarak tanınır. G1 ve G2 fazlarında hücreye hem dış çevreden hem de hücre içi ortamlardan gelen uyarılar değerlendirilir. Buna göre, hücre G1 den S fazına veya G2 den M fazına devam edip etmeyeceğine karar verir. Hücrede, G1-S ve G2-M kontrol noktası olarak tanımlanan bu iki denetim basamağı, DNA hasarı 19

21 oluştuğunda döngünün durmasını sağlayarak, hatalı DNA nın replikasyonunu önler. Dolayısıyla, G1 ve G2 fazları hücre döngüsünün doğruluk ve uygunluk açısından büyük ölçüde denetlendiği evrelerdir (31). Hücre döngüsü ve ürolojik tümörler: Kanser, kontrol edilemeyen hücre çoğalması ile tanımlanan bir hastalıktır. Kanser hücrelerinde, hücreye hem dış çevreden hem de hücre içi ortamdan gelen çoğalmayı baskılayıcı uyarılar ile ilgili bozukluklar sözkonusudur. Aynı zamanda, kontrolsüz çoğalmaya engel olması beklenen negatif geri bildirim mekanizmaları da bozulmaktadır. Kontrolsüz hücre çoğalması ve eşzamanlı olarak apoptozisin baskılanması, karsinogenez sürecinin temelindeki önemli iki etkendir. Kanser hücresinde çoğalma kontrolünün ortadan kalktığı süreçte, hücre döngüsü ile ilgili genler ve kontrol noktaları ile ilgili genler sıklıkla mutasyon veya işlev bozukluğuna uğrarlar. Siklin D sentezinin artması ile birlikte VHL (Von Hippel Lindau) mutasyonları veya delesyonlarının da renal hücreli kanser patogenezinde rol oynamaktadır (32). Cip/Kip protein ailesinde yer alan proteinler (p21, p27 ve p57) ile ilgili değişikliklerin mesane, prostat ve testis tümörlerinin gelişiminde rolü vardır (33, 34, 35). Primer mesane tümöründe ve prostat kanserinde mortalite riskini arttıran nedenlerden birisi p27 ekspresyonunun azalmasıdır (36-37). İlerlemiş prostat kanseri olgularının %50 sinde p16 metilasyonu, inaktivasyona yol açmaktadır (33). p27 geni ile ilgili mutasyonlar nadiren görülmektedir (38). Ubikitin-proteazom sistemi aracılığı ile bu proteinin yıkımlının hızlanması sözkonusudur. Bu nedenle, hücre döngüsünde anahtar rolü olan proteinlerin ubikitin-proteazom aracılı yıkımında etkili olan moleküler etkileşimler, kanser tedavisinde yeni kuşak ilaçların geliştirilmesi açısından önemli bir noktayı teşkil eder. 20

22 Mesane ve prostat tümörlerinin %70 inde, hücre döngüsünde G1/S geçişini düzenleyen prb, Siklin D, Siklin E, p16, CDK 4 gibi moleküller ile ilgili mutasyonlar görülmektedir (39). Bu oran testis tümörlerinde %90 ın üzerindedir. Vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF): Anjiojenik moleküller içinde en önemlisi ve üzerinde en çok durulanı, vasküler endotelyal büyüme faktörüdür (40). VPF (vasküler permeabilite faktör) olarak ta bilinir. Önceleri iki ayrı yapı olarak bilinirken, aynı protein oldukları gösterilmiştir ve daha çok VEGF kullanılmaktadır. VEGF homodimerik heparin-bağlayıcı glikoprotein yapısında bir moleküldür ve çeşitli alt grupları tanımlanmıştır. VEGF in VEGF A, B, C, D, E ya da aminoasit sayılarına göre VEGF121, VEGF165, VEGF189, VEGF206 ve VEGF145 olarak adlandırılan izoformları bulunmaktadır (41). VEGF biyolojik olarak temel aktivitesini üç reseptörü ile gerçekleştirir. Tirozin kinaz yapısında olan bu proteinler VEGF-R1 (flt-1), VEGF-R2 (flk1/kdr), VEGF-R3 (flt-4) olarak sınıflandırılabilir. Bunlardan VEGF-R1 ve R2 endotel hücreleri üzerinde iken VEGF-R3 lenf damarları üzerinde bulunmaktadır (42,43). VEGF reseptörlerinin aktivasyonu, fosfolipaz-c, fosfoinozitol- kinaz ve ras GTPaz aktivatör proteinleri gibi bir dizi hücre içi sinyal iletim proteinlerini fosforile ederek, endotel hücrelerinin proliferasyon, migrasyon ve diferansiyasyonunu sağlar (44). Nitrik oksit (NO) ise anjiojenezin VEGF bağımlı medyatörüdür. VEGF in NO sentez enzimi üzerindeki uyarıcı etkisi sonucu oluşan NO, endotel hücre migrasyonunda rol alır (45). Başta RAS, SRC ve HER-2 onkogenleri olmak üzere VEGF düzeyi; p53 gen mutasyonu, interlökin-1b, interlökin6, interlökin10, interlökin13, fibroblast büyüme faktörü-4 (FGF), trombosit kökenli büyüme faktörü (PDGF), transforme edici büyüme faktör-beta (TGF-B), insülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF), tümör nekrozis faktörü-alfa (TNF-α) ve NO gibi birçok endojen ajan ile düzenlenmekte ve tümör hücrelerinde VEGF ekspresyonu artmaktadır. Düşük glukoz seviyesi, oksidatif stres ve özelikle hipoksik ortamda hızla artan HIF1 (hipoksi-inducible transcription factor) da VEGF salınımında etkili rol oynamaktadır. Ayrıca, VEGF muhtemel temel anjiojenik faktör olmanın yanında, VEGF e maruz kalan damarlarda, endotel hücreleri 21

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012

PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 PROF. DR. Taha ÜNAL Ege Üni. Dişhekml. Fak. 2012 NEOPLAZİ TANIMLAMA Zamanımızda en yaygın ölüm nedenlerinden biri olan, neoplazinin gerçek anlamı yeni büyüme dir. Neo= yeni; plasm= oluşum, gelişme, büyüme

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.LÜTFĐ KIRDAR KARTAL EĞĐTĐM VE ARAŞTIRMA HASTANESĐ PATOLOJĐ BÖLÜMÜ ŞEF: Dr. NĐMET KARADAYI OVERĐN PRĐMER SERÖZ VE MÜSĐNÖZ TÜMÖRLERĐNDE COX-2, p53 VE HER-2/neu (c-erbb-2) EKSPRESYONUNUN

Detaylı

LARENKS KARSİNOMLU OLGULARDA VASKÜLER ENDOTELYAL GROWTH FAKTÖR A VE C DÜZEYLERİNİN PROGNOZA ETKİSİ

LARENKS KARSİNOMLU OLGULARDA VASKÜLER ENDOTELYAL GROWTH FAKTÖR A VE C DÜZEYLERİNİN PROGNOZA ETKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Abdullah TAŞ LARENKS KARSİNOMLU OLGULARDA VASKÜLER ENDOTELYAL GROWTH FAKTÖR A VE C DÜZEYLERİNİN

Detaylı

MEME KARSİNOMLARINDA DENDRİTİK HÜCRELERDE CD1a BOYANMASI İLE DİĞER PROGNOSTİK PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI

MEME KARSİNOMLARINDA DENDRİTİK HÜCRELERDE CD1a BOYANMASI İLE DİĞER PROGNOSTİK PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI GÖZTEPE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ŞEF: DOÇ.DR. EROL RÜŞTÜ BOZKURT MEME KARSİNOMLARINDA DENDRİTİK HÜCRELERDE CD1a BOYANMASI İLE DİĞER PROGNOSTİK PARAMETRELERİN KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ. Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÜKLEER TIP KLİNİĞİ Tez Yöneticisi Doç. Dr. Tevfik ÖZPAÇACI DİFERANSİYE TİROİD KARSİNOMUNDA UZAK METASTAZ GELİŞİMİNDE RİSK FAKTÖRLERİ AKCİĞER

Detaylı

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI SKUAMÖZ HÜCRELİ LARİNKS KANSERLERİNDE; HUMAN PAPİLLOMAVİRÜS VARLIĞI, TP53 VE E-KADERİN EKSPRESYONLARI VE BULGULARIN KLİNİKOPATOLOJİK

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ NDE ÇALIŞAN SAĞLIK PERSONELİNİN VE

Detaylı

NODAL DİFFÜZ BÜYÜK B- HÜCRELİ LENFOMA

NODAL DİFFÜZ BÜYÜK B- HÜCRELİ LENFOMA T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği Şef: Doç. Dr. Erol Rüştü Bozkurt NODAL DİFFÜZ BÜYÜK B- HÜCRELİ LENFOMA OLGULARINDA ZAP-70 EKSPRESYONUNUN MORFOLOJİK VARYANT

Detaylı

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. Mehmet KENDİR FAKTÖR VIII DÜZEYİ İLE KORONER ARTER HASTALIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TEDAVİYİ YÖNLENDİRİCİ BİYOLOJİK BELİRTEÇLER: RRM-1, SINIF III

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. TOMRİS ŞENGÖR YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ

Detaylı

SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI

SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ Şef: Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI KATEGORİ IIIB KRONİK PELVİK AĞRI SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI UZMANLIK

Detaylı

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER

HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER HÜCRE DÖNGÜSÜNÜN DÜZENLENMESİ VE KANSER Giriş Kanser, DNA tamiri, hücre döngüsü, apoptosis, farklılaşma ve hücre-hücre teması gibi temel hücresel işlevleri etkileyen genetik hastalıklar grubudur. Kanser

Detaylı

UNİLATERAL DİSTAL ÜRETER OBSTRÜKSİYONU YAPILAN SIÇANLARIN ÜRETEROPELVİK BİLEŞKELERİNDEKİ CAJAL HÜCRELERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER

UNİLATERAL DİSTAL ÜRETER OBSTRÜKSİYONU YAPILAN SIÇANLARIN ÜRETEROPELVİK BİLEŞKELERİNDEKİ CAJAL HÜCRELERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER T.C ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÜROLOJİ ANABİLİM DALI UNİLATERAL DİSTAL ÜRETER OBSTRÜKSİYONU YAPILAN SIÇANLARIN ÜRETEROPELVİK BİLEŞKELERİNDEKİ CAJAL HÜCRELERİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER Dr.

Detaylı

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ

TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TC. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ AKCİĞERDE MALİGNİTE ŞÜPHESİ OLAN KİTLESEL LEZYONLARIN KARAKTERİZASYONUNDA MULTİDEDEKTÖR TORAKS BİLGİSAYARLI

Detaylı

ULTRASONİK KOTER VE ELEKTROKOTER İLE HAZIRLANAN LİMA GREFTLERİNİN ENDOTEL HASARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

ULTRASONİK KOTER VE ELEKTROKOTER İLE HAZIRLANAN LİMA GREFTLERİNİN ENDOTEL HASARI AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI TC SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. SİYAMİ ERSEK GÖĞÜS KALP ve DAMAR CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Başhekim: Prof. Dr. İbrahim YEKELER Klinik Şefi: Prof. Dr. İbrahim YEKELER ULTRASONİK KOTER VE ELEKTROKOTER

Detaylı

STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI

STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI TC. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI ( UZMANLIK TEZİ ) DR.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜLEYMANİYE KADIN HASTALIKLARI ve DOĞUM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DERİN TERATOZOOSPERMİNİN ICSI de GEBELİK SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TEZ DANIŞMANI Klinik Şefi Doç.Dr. A.Süha

Detaylı

ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ; DAVRANIŞ TEDAVİSİNE YANITSIZ VAKALARDA İMİPRAMİN VE OKSİBUTİNİN TEDAVİSİ

ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ; DAVRANIŞ TEDAVİSİNE YANITSIZ VAKALARDA İMİPRAMİN VE OKSİBUTİNİN TEDAVİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalığı 2.Çocuk Kliniği Klinik Şefi : Doç.Dr. Gülnur TOKUÇ ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN

Detaylı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı

T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı T.C CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Üroloji Anabilim Dalı AKUT TEK TARAFLI ÜRETERAL TAM OBSTRÜKSİYONA BAĞLI GELİŞEN RENAL HASARIN TEDAVİSİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI:

Detaylı

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI

TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI T.C. Ege Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı TEDAVİ GÖRMÜŞ BAŞ BOYUN KANSERLİ HASTALARDA DİŞHEKİMİNİN YAKLAŞIMI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Gülter Devrim AKYOL Danışman Öğretim

Detaylı

DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİMDALI DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE

Detaylı

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ

SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ SB. Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Göz Kliniği Şef: Prof.Dr.Ömer Kamil Doğan GÖZ KAPAKLARININ PRİMER MALİGN TÜMÖRLERİ UZMANLIK TEZİ Dr.Arzu Taşkıran Çömez İstanbul, 2006 1 - İÇİNDEKİLER

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TAKSİM EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ I. ÜROLOJİ KLİNİĞİ Klinik Şefi: DOÇ. DR. H. METE ÇEK BİLGİSAYAR DESTEKLİ SEMEN ANALİZ SİSTEMİ (CASA) İLE YAPILAN SPERM MORFOLOJİSİ İNCELEMELERİNİN

Detaylı

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ

PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ 38 PERİANAL VE ANAL KANAL KANSERLERİ Dr. Uğur SUNGURTEKİN Anal bölge kanserleri nadir görülen kanser türü olarak bilinmekte ise de görülme sıklığı 1973-1979 dönemiyle karşılaştırıldığında 1994-2000 döneminde

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT

EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE KESİN RAPORU EGE UNIVERSITY SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT REPORT PROJE NO: 2008- DİŞ- 003 (Doktora) TEDAVİSİ PLANLANMIŞ VİTAL SÜT DİŞİ PULPALARINDAKİ ENFLAMASYONUN

Detaylı