T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Ağustos 1989 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 13 Ağustos 1989 PAZAR. Milletlerarası Andlaşma"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 13 Ağustos 1989 PAZAR Sayı : YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 89/14291 Milletlerarası Andlaşma 3 Aralık 1985 tarihinde VVashington'da imzalanan ve 13/4/1989 tarihli 3533 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ilişik Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair Antlaşmanın ve Eki Protokolün onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 12/6/1989 tarihli ve EtBD-II sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun'un 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/6/1989 tarihinde kararlaştırılmıştır. T. ÖZAL Başbakan A. BOZER Devlet Bak. ve Başbakan Yrd. I. ÇELEBİ Devlet Bakanı E. KONUKMAN Devlet Bakanı A. AKSU İçişleri Bakanı C. ALTINKAYA Bayındırlık ve İskân Bakanı L. KAYALAR Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı F. KURT Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı K. İNAN Devlet Bakanı M.YAZAR devlet Bakanı 1. AŞKIN Devlet Bakanı A. M. YILMAZ Dışişleri Bakanı G. TANER Devlet Bakanı I. ÖZARSLAN Devlet Bakanı M. O. SUNGURLU Adalet Bakanı E. PAKDEMİRLİ Maliye ve Gümrük Bakanı H. ŞIVGIN Sağlık Bakanı I. AYKUT Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı N. K. ZEYBEK Kültür Bakanı Kenan EVREN Cumhurbaşkanı C. ÇİÇEK Devlet Bakanı S. SERT Devlet Bakanı 1. S. GİRAY Milli Savunma Bakanı A. AKYOL Milli Eğitim Bakanı C. TUNCER Ulaştırma Bakanı Ş. YÜRÜR Sanayi ve Ticaret Bakanı 1. AKÜZÜM Turizm Bakanı Resmî Gazete Kodu : Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 1 Resmî Gazete Fihristi 96. Sayfadadır.

2 Sayfa : 2 RESMÎ GAZETE 13 Ağustos 1989 Sayı : Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair Antlaşma Türkiye Cumhuriyeti ve Amerika Birleşik Devletleri (herbiri "Taraf" olarak) aralarında daha geniş kapsamlı ekonomik işbirliğini ve özellikle bir Tarafın vatandaş ve şirketlerinin diğer Tarafın ülkesinde yatırım yapmalarını teşvik etmek arzusuyla, Anılan yatırımların tabi olacağı uygulamalara ilişkin bir anlaşma akdinin, sermaye ve teknoloji akımı ile tarafların ekonomik gelişmesini teşvik edeceği inancıyla, İstikrarlı bir yatırım ortamı meydana getirmek ve ekonomik kaynakların en etkin biçimde kullanılmalarını sağlamak üzere, yatırımların adilane ve hakkaniyete uygun muameleye tabi tutulmasının gerektiğini kabul ederek, Yatırımların teşviki ve karşılıklı korunması için bir Antlaşma imzalanması kararıyla, Aşağıdaki gibi anlaşmaya varmışlardır : 1. İşbu Antlaşmada : MADDE (a) "Şirket", kâr gayesi taşısın veya taşımasın; ister özel ister kamu kuruluşu olsun; mevzuata göre sınırlı veya sınırsız sorumluluğu haiz tüzel kişi olarak kurulmuş, teşekkül etmiş veya başka bir şekilde teşkil edilmiş şirketleri, iş ortaklıkları veya diğer teşekküller dahil bir hukuki varlığı ifade eder. (b) "Bir Tarafın Şirketi", bir Tarafta veya mülki, mahalli organlarında yürürlükte olan kanun ve mevzuata uygun olarak kurulmuş, tüzel kişilik kazanmış veya başka bir şekilde teşkil edilmiş ve sözkonusu Tarafın veya mülki, mahalli organların tesbitine göre, (i) söz konusu Tarafın vatandaşı olan gerçek kişiler, veya (ii) söz konusu Tarafın veya mülki, mahalli organların veya onların tesbitine göre temsilci veya aracı organlarının kayda değer menfaatlerinin bulunduğu şirketi ifade eder. Bir Tarafın Şirketinin hukuki statüsü karşı Taraf ve mülki, mahalli organlarınca tanınacaktır. (c) "Yatırım", bir Tarafın vatandaşları veya şirketlerince dolaylı veya dolaysız mâlik olunan veya kontrol edilen ve mal varlığı, özvarlık, borç, alacak ve hizmet ve yatırım sözleşmeleri dahil, diğer Tarafın ülkesindeki her türlü yatırımı ifade eder ve aşağıdakileri ihtiva eder : (i) ipotek, ihtiyati haciz ve rehin gibi haklar dahil olmak üzere maddi ve gayrimaddi her türlü mameleki; (ii) bir şirketi veya hisse senetlerini veya bir şirketteki başka menfaatleri veya mal varlığından doğan diğer menfaatleri; (iii) bir para alacağım veya ekonomik değeri olan ve bir yatırımla ilişkili bulunan bir işlemin yapılması talebini; (iv) telif hakları, patentler, markalar, ticari unvanlar, endüstri tasarımları, ticari sırlar ve "know-how" ve peştemaliye dahil, fikri ve sınai mülkiyet haklarını; (v) kanun veya sözleşme ile elde edilen her türlü hakkı ve kanuna uygun olarak sağlanan tüm lisans ve izinleri; (vi) yatırımı, I hasılatın ve kredi anlaşmalarından doğan anapara ve faiz ödemelerinin yeniden (d) "malik olmak veya kontrol etmek", her nerede bulunursa bulunsun, bağlı şirketleri veya iştirakleri yoluyla dahi dolaylı veya dolaysız mülkiyeti veya kontrolü ifade eder. (e) Bir Tarafın "vatandaş"ı yürürlükteki mevzuata göre bir Tarafın vatandaşı olan gerçek kişiyi ifade eder. (0 "hasılat", kâr; temettü; sermaye kazana; royalti ödemesi; idari ve teknik yardım veya başka ücret ve aynı ödemeler dahil, bir yatırımdan veya bir yatırım ile ilgili olarak elde edilen bir meblağı ifade eder. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2

3 13 Ağustos 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 3 (g) "ilgili faaliyetler", işin yürütülmesi; sözleşmelerin yapılması, ifası ve infazı; fikir ve sınai mülkiyet hakları dahil her türlü malın iktisabı, kullanımı, muhafazası ve tasarrufu; fonların ödünç alınması, hisse senetlerinin satın alınması ve ihraç edilmesi ve-ithalatta döviz satın alınması için şirketlerin, şubelerin, temsilciliklerin, büroların, fabrikaların veya diğer tesislerin organizasyonu, kontrolü, işletilmesi, bakımı ve tasfiyesini ifade eder. 2. Taraflardan her biri, herhangi bir üçüncü ülke vatandaşları tarafından kontrol edilen kendi şirketlerinden herhangi birine veya karşı Tarafın bir şirketine, bu Antlaşma ile sağlanan avantajları tanımamak hakkım mahfuz tutar; ancak Taraflardan herbiri, bu nedenle, işbu Antlaşmanın sağladığı menfaatlerin karşı Tarafın bir şirketine teşmil edilmemesini kararlaşurırsa, duruma her ikitaraf için tatminkâr bir çözüm aramak üzere karşı Tarafla vakit geçirmeden istişareye girişecektir. Bu hak, hukuki statünün tanınması ve adli mercilere başvurma hallerinde uygulanmaz. 3. Mal varlıklarının yatırımı veya yeniden yatırım biçiminde herhangi bir değişiklik, bunların yatırım olma niteliğini bozmaz. MADDE 1. Taraflardan herbiri, üçüncü bir ülkenin vatandaş ve şirketlerinin benzer yatırımlarına uygulanandan daha az elverişli olmamak kaydıyla ve kendi kanun ve yönetmelikleri çerçevesi içinde, kendi ülkesinin vatandaş ve şirketlerinin yatırımlarına uygulanandan daha az elverişli şartlarda olmamak kaydıyla, kendi ülkesinde yatırımlara ve ilgili faaliyetlere müsaade edecektir. 2. Taraflardan herbiri tesis, olunan yatırım ve ilgili faaliyetlere, benzeri durumlardaki kendi vatandaşlarının ve şirketlerinin yatırımları ile üçüncü bir ülke vatandaş ve şirketlerinin yatırımlarına uyguladığı muameleden hangisi en elverişli ise, ondan daha az elverişli olmayan bir muamele uygulayacaktır. 3. Yatırımlar, milletlerarası hukukla ahenk sağlanarak, herzaman eşit ve hakkaniyete uygun muameleye tabi tutulacak, korunacak ve güvenlikten yararlanacaklardır. Taraflardan hiçbiri, hiçbir şekilde yatırımlara, yatırımların idaresi, işletilmesi, bakımı, kullanımı, faydalanılması, iktisabı, genişletilmesi veya tasarrufuna ilişkin olarak keyfi ve ayırımcı hareketlerle zarar vermeyeceklerdir. Taraflardan herbiri yatırımlara ilişkin olarak üstlenmiş olabileceği herhangi bir vecibeyi yerine getirecektir. 4. Yabancıların ülkeye giriş ve geçici kalış mevzuatına uygun olarak Taraflardan herbirinin vatandaşlarının, kendilerinin veya kendilerim istihdam eden birinci Tarafın şirketinin önemli bir miktar sermaye veya başka kaynak taahhütünde bulunduğu veya bulunmak üzere olduğu yatırımın kurulması, geliştirilmesi, idaresi amacıyla veya işletilmesi için tavsiyede bulunmak üzere, diğer Tarafın ülkesine girmesine ve kalmasına müsaade edilecektir. 5. Bir Tarafın kanun veya yönetmeliklerine uygun olarak kurulan ve karşı Tarafın vatandaş veya şirketlerinin yatırımları olan şirketler, seçtikleri üst düzey idari personelini, tabiiyetlerine bakılmaksızın istihdam etmeye mezun olacaklardır. 6. Taraflar, bu Maddenin birinci ve ikinci paragraflarına uygun olarak, Taraflardan birinin ve onun kuruluş veya aracı organlarının malik olduğu veya kontrol ettiği ve sözü edilen Tarafın ülkesinde bulunan yatırımlarla rekabet halinde olan diğer Taraf vatandaşları veya şirketlerinin özel mülkiyetinde bulunan veya kontrol ettiği yatırımlar arasında rekabet eşitliği şartlarının sürdürülmesini kabul eder. 7. Taraflardan herbiri, üretilen malların ihracatını isteyen veya mecbur kılan veya mal veya hizmetlerin mahallinden teminini gerektiren veya diğer herhangi benzer mecburiyetler getiren, yatırımların tesisi, tevsii veya idamesi için gerekti uygulama şartlarından kaçınmaya çalışacaktır. II Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 3

4 Sayfa : 4 RESMÎ GAZETE 13 Ağustos 1989 Sayı : Taraflardan herbiri yatırım sözleşmeleri, yatırım müsaadeleri ve mameliki ile ilgili olarak haklar iddia edebilmek ve taleplerde bulunabilmek üzere birbirlerine müessir vasıtaları sağlayacaktır. 9. Taraflardan herbiri yatırımlarla ilgili olan veya yatırımlara tesir edecek olan bütün kanun, yönetmelik, tebliğ ve usulleri ile kararları yayımlayacaktır. 10. İşbu maddenin hükümlerine uygun olarak Amerika Birleşik Devletleri tarafından yatırımlara ve ilgili faaliyetlere uygulanan muamele, Amerika Birleşik Devletlerinin her Eyalet, Bölge veya Yönetimi altındaki alanlarda, Amerika Birleşik Devletlerinin öteki eyalet, bölge ve yönetim alanlarının mevzuatına uygun olarak kurulmuş şirketlere uygulanan muamele ile aynı olacaktır. MADDE 1. Yatırımlar, kamu yaran amacı ile yapılacaklar dışında ve ayrım gözetmeyecek biçimde ve yeterli ve etkin tazminatın zamanında ödendiği ve yürürlükteki mevzuata ve Madde II (2) de konu edilen genel prensiplere uygun olarak hareket edildiği haller dışında dolaylı veya doğrudan doğruya kamulaştırılmayacak veya devletleştirilmeyecek veya kamulaştırma veya devletleştirmeye "kamulaştırma" eşit işlemlere tabi tutulmayacaktır. 2. Tazminat, kamulaştırma kararının alındığı veya öğrenildiği anda, kamulaştırılan yatırımın adil piyasa değerine eşit olacaktır. Tazminat gecikmeksizin ödenecek, tamamiyle nakte çevrilebilecek ve serbestçe transfer edilebilecektir. Tazminat ödenmesi geciktiği takdirde, bu tazminat kamulaştırma tarihinde hemen ödenmiş olsaydı, yatırımcı hangi durumda olacak idiyse, daha az elverişli şartlarda olmamasını temin edecek şekilde ödenecektir. 3. Yatırımının tümünün veya bir kısmının kamulaştıriidığını iddia eden bir Tarafın vatandaşı veya şirketi, karşı Tarafın ilgili kanuni veya idari makamlarına müracaat ederek, söz konusu kamulaştırma ve bundan doğan tazminatın, bu Madde prensiplerine uygunluğunun tesbiti için durumun gecikmeksizin gözden geçirilmesini talep etme hakkına sahip olacaktır. 4. Bir Tarafın vatandaşları veya şirketleri, yatırımlarının karşı Tarafın memleketinde savaş, ayaklanma, iç karışıklıklar veya benzeri olaylar yüzünden zarara uğramaları halinde; o ülke tarafından böyle bir durumda kendi veya üçüncü bir ülke vatandaşları veya şirketlerine uygulanacak muameleden daha az elverişli şartlarda olmamak kaydıyla, hangisi daha elverişli ise o muameleye tabi tutulacaktır. MADDE 1. Taraflardan herbiri, yatırımlarla ilgili bütün transferlerin kendi ülkesinden içeri ve dışarı serbestçe ve gecikmeksizin gerçekleştirilmesine müsaade edecektir. Bu transferler : (a) hasılatı; (b) Madde III çerçevesinde tazminatı; (c) bir yatırımın anlaşmazlığından doğan ödemeleri; (d) kredi anlaşmalarından doğan anapara ve faiz ödemelerini ve (e) yatırımın bütününün veya bir kısmının satışı veya tasfiyesinden elde edilenleri ihtiva eder. 2. Transferler, transferin yapılacağı para birimi/birimleri üzerinden transfer tarihindeki spot muamelelere uygulanan cari kur hesabıyla serbestçe dövize çevrilebilir para ile yapılacaktır. 3. Yukarıdaki 1. ve 2. paragraflardaki hükümlere rağmen, taraflardan her biri, (a) bu madde uyarınca izin verilen transferlerin, ilgili tarafça gecikmeksizin tamamlanmak ve 1 ve 2'nci paragraflardaki hakların özüne halel getirmemek kaydı ile, nasıl yapılacağına ilişkin usulleri öngören, (b) döviz transferlerinin rapor edilmesini gerektiren, (c) temettü veya diğer transferlerde uygulanan, stopaj gibi gelir vergisi ihdas eden kanun ve kararnameleri muhafaza edebilirler. Ayrıca, taraflardan herbiri, kanunlarını eşitlikle, ayrım gözetmeksizin ve iyi niyetle uygulamak suretiyle, yatırımların alacaklılarının haklarının korunmasını veya mahkeme kararlarının yerine getirilmesini sağlar. III IV Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 4

5 13 Ağustos 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 5 MADDE 1. Taraflar, Antlaşma ile ilgili herhangi bir anlaşmazlığı çözümlemek veya Antlaşmanın uygulanması veya yorumlanmasına ilişkin herhangi bir hususu görüşmek için, Taraflardan birinin talebi üzerine vakit geçirmeden istişarede bulunmayı kabul ederler. 2. Taraflardan biri, kendi vatandaşları veya şirketlerinin karşı Taraf ülkesindeki yatırımları ile ilgili karşı Taraftan yazılı olarak bilgi talep ederse, karşı Taraf yürürlükteki kanun ve, kararnameler çerçevesinde ve ticari gizliliğe bağlı kalarak, bu gibi bilginin temini için uygun usul ve düzenlemeler yapmağa gayret edecektir. MADDE 1. Bu Maddeye göre, yatırım anlaşmazlığı : (a) bir Taraf ile karşı Tarafın vatandaşı veya şirketi arasındaki bir yatırım anlaşmasının uygulanması veya yorumlanması; (b) bir Tarafın yabancı yatırımlarla ilgili makamının, söz konusu vatandaş veya şirkete sağladığı herhangi bir yatırım müsaadesinin uygulanması veya yorumlanması; veya (c) bir yatırım ile ilgili olarak ve işbu Antlaşma ile verilen veya yaratılan herhangi bir hakkın çiğnendiğinin iddia edilmesi ile ortaya çıkan anlaşmazlıkları ifade eder. 2. Bir Taraf ile, karşı Tarafın vatandaşı veya bir şirketi arasında yatırım anlaşmazlığı vukuunda, anlaşmazlık, öncelikle, iyi niyetle girişilecek istişare ve müzakerelerle çözümlenmeye çalışılacaktır. Bu istişare veya müzakerelerin başarılı olmaması halinde söz konusu vatandaş veya şirket ile Taraf arasında mutabakat sağlanarak tesbit edilecek ancak bağlayıcı olmayan bir üçüncü taraf usulleri ile anlaşmazlık giderilebilir. Eğer anlaşmazlık, yukarıdaki yöntemlerle halledilemezse, daha önceden kararlaştırılmış herhangi bir usule uygun olarak çözüm bir mercie tevdi edilecektir, 3. (a) ilgili vatandaş veya şirket, aşağıdaki şartlara uymak koşulu ile, anlaşmazlığın vukuundan itibaren bir yıl geçtikten sonra herhangi bir zamanda, anlaşmazlığın hakem marifetiyle çözümlenmesi için Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi ("Merkez") ine başvurmayı seçtiğini yazılı olarak bildirebilir : (i) anlaşmazlık, herhangi bir nedenle, önceden kararlaştırılmış, tatbiki kabil anlaşmazlık çözümleme kurallarına göre çözümlenmek üzere vatandaş veya şirket tarafından herhangi bir mercie tevdi edilmemiş olmalıdır; ve (ii) ilgili vatandaş veya şirket, anlaşmazlığı, anlaşmazlığa taraf olan Tarafın adli veya idari mahkemelerine veya yetkili başka kazai organları huzuruna getirmemiş olmalıdır. b) Bu şekilde, Taraflardan herbiri, yatırım anlaşmazlığının, hakem marifetiyle çözülmesi için Merkeze başvurulmasına muvafakat etmektedir. c) Bu gibi anlaşmazlıkların hakem marifetiyle çözülmesi, Devletler ile başka Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümlenmesine ilişkin Konvansiyonun hükümleri ve Merkezin "Tahkim Kuralları" çerçevesinde yapılacaktır. 4. Yatırım sözleşmesinde belirtilen ve kamulaştırmaya ilişkin bir anlaşmazlığın çözümü için getirilen kurallar bağlayıcı olmağa devam edecekler ve yatırım sözleşmesinin, mahalli kanunların ve hakem kararlarının tenfizine dair yürürlükteki uluslararası anlaşmaların ilgili hükümlerine uygun olarak tatbik edilecektir. 5. Bir yatırım anlaşmazlığından doğan dava sırasında bir Taraf, karşı Tarafın vatandaşı veya bir şirketinin, bir sigorta veya garanti sözleşmesine binaen aldığı veya alacağı bir meblağın varlığını; savunma, karşı talep, mahsup hakta veya başka bir şekilde kendi verdiği iddia edilen zararlarının tümünün veya bir kısmının karşılığı veya başka türlü defi olarak ileri süremez. V VI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 5

6 Sayfa: 6 RESMÎ GAZETE 13 Ağustos 1989 Sayı : İşbu Madde amaçları için, Tarafların birinin veya mülki, mahalli organlarının yürürlükteki kanun ve kararnamelerine uygun olarak, ancak anlaşmazlığı doğuran hadise veya hadiselerin meydana gelişlerinden hemen önce, karşı Tarafın şirketlerinin veya vatandaşlarının bir yatırımı olarak kurulmuş olan bir şirket, karşı Tarafın vatandaşı veya şirketi gibi muameleye tabi tutulacaktır. MADDE 1. Taraflar, işbu Antlaşmanın yorumu veya uygulanması konusunda aralarında vaki olan herhangi bir anlaşmazlığı, iyi niyet ve işbirliği ruhu içinde, çabuk ve adil bir şekilde çözümlemeye çalışacaklardır. Bu bakımdan, Taraflar bu gibi çözümlere varmak için dolaysız ve anlamlı müzakerelerde bulunmayı kabul ederler. Bu müzakereler başarısızlıkla sonuçlanırsa, Taraflardan herhangi birinin talebi üzerine, anlaşmazlık, uluslararası hukukun tatbiki kabil mevzuatına göre bağlayıcı karar verilmesi için tahkime götürülebilir. 2. Talebin tebellüğünden itibaren iki ay içinde, her bir Taraf birer hakem tayin edecek ve bu iki hakem, üçüncü bir devletin vatandaşı olan üçüncü bir hakemi Başkan olarak seçeceklerdir. Taraflardan biri belirtilen zaman içinde bir hakem tayin etmezse, karşı Taraf, Uluslararası Adalet Divanı'nın Başkanından bu tayini yapmasını talep edebilir. 3. Hakem Heyetinin bu Antlaşmanın diğer hükümleriyle bağdaşacak şekilde usul hukuku kuralları üzerinde anlaşması için, Başkanının seçim tarihinden itibaren, üç aylık bir süresi olacaktır. Böyle bir anlaşma olmadığı takdirde, Hakem Heyeti, Uluslararası Adalet Divanı Başkanından genellikle benimsenen uluslararası tahkim kurallarını dikkate alarak usul hukuk kurallarım tayin etmesini talep edecektir. 4. Tahkim isteyen Tarafın anlaşmazlığı dolaysız ve anlamlı istişare ile çözümlemeye çalışmış olduğunun tesbiti üzerine Hakem Heyeti anlaşmazlığın esasları üzerinde tahkim görevine başlar. 5. Üzerinde başka türlü bir anlaşmaya varılmadığı takdirde, bütün başvuruların ve duruşmaların, üçüncü hakemin seçilme tarihinden itibaren sekiz ay içinde yapılmış ve tamamlanmış olması gerekir ve Hakem Heyeti son sunuş tarihinden ya da duruşmaların bitiş tarihinden itibaren, hangisi daha sonra ise, iki ay içinde kararını verecektir. 6. Başkan ve diğer hakemlerce, yapılan masraflar ve diğer tahkim giderleri Taraflarca eşit olarak ödenecektir. Bununla birlikte, Hakem Heyeti giderlerin daha yüksek bir nisbetinin Taraflardan biri tarafından ödenmesine resen karar verebilir. 7. Bu Madde, Madde VI çerçevesi içinde Merkeze sunulmuş ve halen Merkez'de çözüm bekleyen bir anlaşmazlığa uygulanamayacaktır. MADDE Madde VI ve VU'nin hükümleri (a) Amerika Birleşik Devletleri İhracat İthalat Bankasının ihracat kredisi, garanti veya sigorta programlarından veya (b) Tarafların, anlaşmazlıkları başka yollar ile çözümleme konusunda üzerinde anlaştıkları diğer resmi kredi, garanti veya sigorta muamelelerinden doğacak anlaşmazlıklara uygulanmayacaktır. MADDE "Bu Antlaşma", yatırımları ve ilgili faaliyetleri, benzer durumlarda Antlaşma ile sağlananlardan daha elverişli bir muameleye tabi kılan, a. Taraflardan her birinin kanunları, kararnameleri ve tebliğleri veya idari veya adli kararlarına, b. Uluslararası hukuki yükümlülüklere, c. Taraflardan herhangi biri tarafından, bir yatırım sözleşmesi veya yatırım izni kapsamındakiler de dahil, üstlenilen yükümlülüklere, aykırı olmayacaktır. VII VIII IX Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 6

7 13 Ağustos 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 7 MADDE 1. Bu Antlaşma, Tarafların herhangi birinin kamu düzeni ve ahlakının korunması, uluslararası barışın ve güvenliğin temini ve idamesi ya da kendi temel güvenliğinin korunmasına ilişkin yükümlülüklerinin ifası için gerekli Önlemler almasını engellemez. 2. Bu Antlaşma, Tarafların yatırımların tesisi için özel formaliteler tayin etmesine mani değildir; ancak, bu formaliteler Antlaşmadan doğan hakların özüne zarar vermeyecektir. MADDE 1. Taraflardan herbiri vergi politikaları açısından diğer Tarafın vatandaş ve şirketlerinin yatırımlarına hakkaniyetle ve eşit muamele yapmaya özen gösterecektir. 2. Bu Antlaşmanın II. ve V. maddelerinin hükümleri vergi konularına uygulanmaz. MADDE 1. Bu Antlaşma onay belgelerinin teatisinin tamamlanmasından otuz gün sonra yürürlüğe girecektir. Bu Antlaşma on yıllık bir süre için yürürlükte kalacak ve bu maddenin 2. paragrafına göre sona erdirilmedikçe yürürlükte kalmaya devam edecektir. Antlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte mevcut olan yatırımlar yanında, bu tarihten sonra yapılan veya iktisab edilen yatırımlara da uygulanacaktır. 2. Taraflardan herbiri, yazılı olarak diğer Tarafa bir yıl önceden feshi ihbarda bulunarak, Antlaşmayı başlangıç süresi olan on yılın bitiminde veya bundan sonra her an sona erdirebilir. 3. Bu Antlaşma Taraflar arasında yazılı bir anlaşma ile tadil edilebilir. Herhangi bir tadilat, Taraflardan her birinin, diğer Tarafa tadilatın yürürlüğe girmesi için gerekli tüm dahili formaliteleri tamamladığını bildirmesi üzerine, yürürlüğe girecektir. 4. Bu Antlaşmanın son bulmasından önce yapılan veya iktisap edilen ve dolayısıyla bu Antlaşmanın uygulandığı yatırımlara, Antlaşmanın sona ermesinden önceki diğer tüm maddelerinin hükümleri, söz konusu sona erme tarihinden itibaren ilave bir on yıl daha yürürlükte kalacaktır. 5. Bu Antlaşma, Tarafların mülki ve mahalli organları için de geçerli olacaktır. Bu Antlaşmayı Tarafların tam yetkili temsilcileri imzalamışlardır. Türkçe ve İngilizce dillerinde ve her metin aynı derecede geçerli olmak üzere ikişer metin olarak Vaşington'da 3 Aralık 1985'de akdedilmiştir. X XI XII TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ADINA AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ HÜKÜMETİ ADINA P R O T O K O L 1. (a) Madde II (1) ve (2) çerçevesi içinde Amerika Birleşik Devletleri; hava nakliyatı, okyanus ve sahil denizciliği, bankacılık, sigorta, enerji ve elektrik üretimi, toprak ve doğal kaynakların kullanımı, gayrimenkul mülkiyeti, radyo televizyon yayımı, telefon ve telgraf hizmetleri, denizaltı kablo hizmetleri ve uydu aracılığı ile haberleşme alanında, Amerika Birleşik Devletleri topraklarında Türk vatandaşlarının veya şirketlerinin veya yatırımlarının tesis edecekleri, hissedar olacakları veya idame ettirecekleri yatırımların sınırlarını tesbit etmek hakkını saklı tutar. Amerika Birleşik Devletleri aynı zamanda Türk vatandaşlarının veya şirketlerinin veya yatırımlarının devlet yardımları, sigorta veya kredi programlarından yararlanabilme sınırını tesbit etme hakkım da saklı tutmaktadır. Gayrimenkul mülkiyeti dışında Amerika Birleşik Devletleri tarafından Türkiye'nin vatandaşları ve şirketlerine yapılan muamele herhangi bir üçüncü ülkenin benzer durumlarda vatandaş ve şirketlerine yapılan muameleden daha az elverişli şartlarda olamaz. Amerika Birleşik Devletleri'nin kamu topraklarında madencilik yapma hakları, Türkiye'de ABD vatandaşları veya şirketleri yatırımlarına verilen haklara göre mütekabiliyet esasına bağlı olacaktır. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 7

8 Sayfa : 8 RESMÎ GAZETE 13 Ağustos 1989 Sayı : (b) Madde II (1) ve (2) çerçevesi içinde Türkiye Cumhuriyeti; tütün, (şarap ve bira dışındaki) alkol ve alkollü içkilere, radyo ve TV programlarının tesisi, işletilmesi ve yayımlanması, demiryolları, limanlar ve dahili deniz taşımacılığı, posta, telefon, telgraf ve telekomünikasyon hizmeti, piyangolar, spor totolar, silah, patlayıcı madde ve barut; elektrik, hava gazı ve su işletmeleri (elektrik üretimi hariç) belediye sınırları dışında gerçek kişilerin gayrimenkul mülkiyeti, sigortacılık, bankacılık, hava limanları ve dahili hava taşımacılığı ve tüzel kişilik kazanmamış esnaf zanaatkârlık alanında ülkesinde, Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının veya şirketlerinin veya bunların yatırımları dolayısıyla tesis edecekleri, hissedar olacakları veya idame ettirecekleri yatırımların sınırlarını tesbit etme hakkını saklı tutar. (c) Taraflardan her biri, diğer Tarafın vatandaş veya şirketlerinin ülkesinde tesis edecekleri, hissedar olacakları veya idame ettirecekleri yatırımların kapsamını sınırlayan bütün kanunları; yönetmeliklerini veya politikalarını bu Antlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte veya daha önce karşı Tarafa bildirmeyi kabul eder. 2. (a) Madde IV, paragraf l'deki "gecikmeksizin" sözcüğünden anlaşılan, transferlerin, normal ticari işlem kuradan çerçevesi içinde mümkün olduğu kadar çabuk tamamlanması ve hiç bir şekilde başvuru tarihinden itibaren iki aydan fazla gecikmemesidir. (b) Dövize ilişkin istisnai mali ve ekonomik durumlarda Türkiye Cumhuriyeti, Madde IV (1) (e)'de belirtilen cinsten transferleri geçici bir süre geciktirebilirse de, bunu ancak (i) Madde II ile bağdaşacak bir tarzda, (ii) transferlerin talep edildiği tarihten itibaren üç yılı geçmemek şartıyla, döviz rezervlerini asgari kabul edilebilir düzeye getirmek için gerekli olan bir süre için ve (iii) vatandaş veya şirketin, hasılatı, transfer yapılana kadar değerini koruyacak şekilde yatırabilmesi için bir fırsat verilmesi şartıyla yapabilir. 3. Taraflar, bu Protokolün bu Antlaşmanın ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ederler. Treaty Between The Republic of Turkey and The United States of America Concerning The Reciprocal Encouragement and Protection of Investments The Republic of Turkey and the United States of America (each a "Party") Desiring to promote greater economic cooperation between them, particularly with respect to investment by nationals and companies of one Party in the territory of the other Party, Recognizing that agreement upon the treatment to be accorded such investment will stimulate the flow of capital and technology and the economic development of the Parties. Agreeing that fair and equitable treatment of investment is desirable in order to maintain a stable framework for investment and maximum effective utilization of economic resources, and Having resolved to conclude a Treaty concerning the encouragement and reciprocal protection of investments, Have agreed as follows : ARTICLE 1. For the purposes of this Treaty : (a) "company" means any kind of juridical entity, including any corporation, company, business association or other organization, that is duly incorporated, constituted, or otherwise duly organized, regardless of whether or not the entity is organized for pecuniary gain, privately or governmentally owned, or organized with limited or unlimited liability. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 8 I

9 13 Agustos 1989 Sayi : RESMl GAZETE Sayfa : 9 (b) "company of a Party" means a company duly incorporated, constituted, or otherwise duly organized under the applicable laws and regulations of a Party or a political subdivision thereof in which (i) natural persons who are nationals of such Party, or (ii) such Party or political subdivision thereof or their agencies or instrumentalities have a substantial interest as determined by such Party. The juridical status of a company of a Party shall be recognized by the other Party and its political subdivisions. (c) "investment" means every kind of investment in the territory of one Party owned or controlled, directly or indirectly, by nationals or companies of the other Party, including assets, equity, debt, claims, and service and investment contracts; and includes : (i) tangible and intangible property, including rights, such as mortgages, liens and pledges; (ii) a company or shares of stock or other interests in a company or interests in the assets thereof; (iii) a claim to money or a claim to performance having economic value and associated with an investment; (iv) intellectual and industrial property rights, including rights with respect to copyrights, patents, trademark, trade names, industrial designs, trade secrets and know-how, and goodwill; (v) law; and any right conferred by law or contract, and any licenses and permits pursuant to (iv) reinvestment of returns, and of principal and interest payments arising under loan agreements. (d) "own or control" means ownership or control that is direct or indirect, including ownership or control exercised through subsidiaries or affiliates, wherever located. (e) "national" of a Party means a natural person who is a national of a Party under its applicable law. (0 "return" means an amount derived from or associated with an investment, including profit; dividend; capital gain; royalty payment; management, technical assistance or other fee; and payment in kind. (g) "associated activities" include the organization, control, operation, maintenance and disposition of companies, branches, agencies, offices, factories or other facilities for the conduct of business; the making, performance and enforcement of contracts; the acquisition, use, protection and disposition of property of all kinds, including intellectual and industrial property rights; and the borrowing of funds, the purchase and issuance of equity shares, and the purchase of foreign exchange for imports. 2. Each Party reserves the right to deny to any of its own companies or to a company of the other Party the advantages of this Treaty if nationals of any third country control such company, provided that, whenever one Party concludes that the benefits of this Treaty should not be extended to a company of the other Party for this reason, it shall promptly consult with the other Party to seek a mutually satisfactory resolution of the matter. This right shall not apply with respect to recognition of juridical status and access to courts. 3. Any alteration in the form in which assets are invested or reinvested shall not affect their character as investment. ARTICLE 1. Each Party shall permit in its territory investments, and activities associated therewith, on a basis no less favorable than that accorded in like situations to investments of nationals or companies of any third country and, within the framework of its laws and regulations, no less favorable than that accorded in like situations to investments of its own nationals and companies. II YUrOtme ve tdare BOlUmO Sayfa : 9

10 Sayfa : 10 RESMÎ GAZETE 13 Agustos 1989 Sayi : Each Party shall accord to these investments, once established, and associated activities, treatment no less favorable than that accorded in like situations to investments of its own nationals and companies or to investments of nationals and companies of any third country, whichever is the most favorable. 3. Investments shall at all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy full protection and security, in a manner consistent with international law. Neither Party shall in any way impair by arbitrary and discriminatory measures the management, operation, maintenance, use, enjoyment, acquisition, expansion, or disposal of investments. Each Party shall observe any obligation it may have entered into with regard to investments. 4. Subject to the laws relating to the entry and sojourn of aliens, nationals of either Party shall be permitted to enter and to remain in the territory of the other Party for the purpose of establishing, developing, administering or advising on the operation of an investment to which they, or a company of the first Party that employs them, have committed or are in the process of committing a substantial amount of capital or other resources. 5. Companies which are legally constituted under the applicable laws or regulations of one Party, and which are investments of nationals or companies of other Party, shall be permitted to engage top managerial personnel of their choice, regardless of nationality. 6. The Parties recognize that, consistent with paragraphs 1 and 2 of this Article, conditions of competitive equality should be maintained where invetments owned or controlled by a Party or its agencies or instrumentalities are in competition, within the territory of such Party, with privately owned or controlled investments of nationals or companies of the other Party. 7. Each Party shall seek to avoid performance requirements as a condition of establishment, expansion or maintenance of investments, which require or enforce commitments to export goods produced, or which specify that goods or services must be purchased locally, or which impose any other similar requirements. 8. Each Party shall provide effective means of asserting claims and enforcing rights with respect to investment agreements, investment authorizations and properties. 9. Each Party shall make public all laws, regulations, administrative practices and procedures, and adjudicatory decisions that pertain to or affect investments. 10. The treatment accorded by the United States of America to investments and associated activities under the provisions of this Article, shall in any State, Territory or possession of the United States of America, be the treatment accorded therein to companies legally constituted under the laws and regulations of other States, Territories or possessions of the United States of America. ARTICLE 1. Investments shall not be expropriated or nationalized either directly or indirectly through measures tantamount to expropriation or nationalization ("expropriation") except for a public purpose; in a non-discriminatory manner; upon payment of prompt, adequate and effective compensation; and in accordance with due process of law and the general principles of treatment provided for in Article 11(2). 2. Compensation shall be eqvivalent to the fair market value of the expropriated investment at the time the expropriatory action was taken or became known. Compensation shall be paid without delay; be fully realizable; and be freely transferable. In the event that payment of compensation is delayed, such compensation shall be paid in an amount which would put the investor in a position no less favorable than the position in which he would have been, had the compensation been paid immediately on the date of exropriation. III YürUtrae v«idare BOlümü Sayfa : 10

11 13 Agustos 198» Sayi: RESMl GAZETE Sayfa : A national or company of either Party that asserts that all or part of its investment has been expropriated shall have a right to prompt review by the appropriate judical or administrative.authorities of the other Party to determine whether such expropriation and any compensation therefore conforms to the principles of this Article. 4. Nationals or companies of either Party whose investments suffer losses in the territory of the other Party owing to war, insurrection, civil disturbance or other similar events shall be accorded treatment by such other Party not less favorable than that accorded to its own nationals or companies or to nationals or companies of any third country, whichever is the most favorable treatment, as regards any measures it adopts in relation to such losses. ARTICLE 1. Each Party shall permit all transfers related to an investment to be made freely and without delay into and out of its territory. Such transfers include : (a) returns; (b) compensation pursuant to Article III; (c) payments arising out of an investment dispute; (d) principal and interest payments arising under loan agreements; and (e) proceeds from the sale or liquidation of all or any part of an investment. 2. Transfers shall be made in a freely convertible currency at the prevailing market rate of exchange on the date of transfer with respect to spot transactions in the currency or currencies to be transferred. 3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, either Party may maintain laws and regulations (a) prescribing procedures to be followed concerning transfers permitted by this Article, provided that such procedures are completed without delay by the party concerned and do not impair the substance of the rights set forth in paragraphs 1 and 2 of this Article; (b) requiring reports of currency transfer; and (c) imposing income taxes by such means as a withholding tax applicable to dividends or other transfers. Furthermore, either Party may protect the rights of creditors of the investment or ensure the satisfaction of judgements in adjudicatory proceedings, through the equitable, nondiscriminatory and good faith application of its law. ARTICLE 1. The Parties agree to consult prompdy, on the request of either, to resolve any disputes in connection with the Treaty, or to discuss any matter relating to the interpretation or application of the Treaty. 2, If one' Party requests in writing that the other Party supply information in its possession concerning 1 investments in its territory by nationals or companies of the Party making the request, then the other Party shall, consistent with its applicable laws and regulations and with due regard for business confidentiality, endeavor to establish appropriate procedures and arrangements for the provision of any such information. ARTICLE 1. For purposes of this Article, an investment dispute is defined as a dispute involving (a) the interpretation or application of an investment agreement between a Party and a national or company of the other Party; (b) the interpretation or application of any investment authorization granted by a Party's foreign investment authority to such nacional or company; or (c) an alleged breach of any right conferred or created by this Treaty with respect to an investment. 2. In the event of an investment dispute between a Party and a national or company of the other Party, the parties to the dispute shall initially seek to resolve the dispute by IV V VI YOrfltme ve ldare Baitlmu Sayfa : 11

12 Sayfa : 12 RESMl GAZETE 13 Agustos 1989 Sayi : consultations and negotiations in good faith. If such consultations or negotiations'are unsuccessful, the dispute may be settled through the use of non-binding, third party procedures upon which such national or company and the Party mutually agree. If the dispute cannot be resolved through the foregoing procedures, the dispute shall be submitted for settlement in accordance with any previously agreed, applicable dispute settlement procedures. 3. (a) The national or company concerned may choose to consent in writing to the submission of the dispute to the International Centre for Settlement of Investment Disputes ("Centre") for settlement by arbitration, at any time after one year from the date upon which the dispute arose, provided : (i) the dispute has not, for any reason, been submitted by the national or company for resolution in accordance with any applicable dispute settlement procedures previously agreed to by the parties to the dispute; and (ii) the national or company concerned has not brought the dispute before the courts of justice or administrative tribunals or agencies of competent jurisdiction of the Party that is a party to the dispute. (b) Each Party hereby consents to the submission of an investment dispute to the Centre for settlement by arbitration. (c) Arbitration of such disputes shall be done in accordance with the provisions of the Convention on the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of other States and the "Arbitration Rules" of the Centre. 4. Any dispute settlement procedures regarding expropration and specified in the investment agreement shall remain binding and shall be enforceable in accordance with the terms of the investment agreement, relevant provisions of domestic laws, and applicable international agreements regarding enforcement of arbitral awards. 5. In any proceeding involving an investment dispute, a Party shall not assert, as a defense, counter-claim, right of set-off or otherwise, that the national or company concerned has received or will receive, pursuant to an insurance or guarantee contract, indemnification or other compensation for all or part of its alleged damages. 6. For the purposes of this Article, any company legally constituted under the applicable laws and regulations of either Party or a political subdivision thereof but that, immediately before the occurrence of the event or events giving rise to the dispute, was an investment of nationals or companies of the other Party, shall be treated as a national or company of such other Party. ARTICLE VII 1. The Parties shall seek in good faith and a spirit of cooperation a rapid and equitable solution to any dispute between them concerning the interpretation or application of this treaty. In this regard, the Parties agree to engage in direct and meaningful negotiations to arrive at such solutions. If such negotiations are unsuccessful, the dispute may be submitted, upon the request of either Party, to an arbitral tribunal for binding decision in accordance with the applicable rules of international law. 2. Within two months of receipt of a request, each Party shall appoint an arbitrator. The two arbitrators shall select a third arbitrator as Chairman, who is a national of a third State. In the event either Party fails to appoint an arbitrator within the specified time, the other Party may request the President of the International Court of Justice to make the appointment. 3. The Tribunal shall have three months from the date of the selection of the Chairman in which to agree upon rules of procedure consistent with the other provisions of this Treaty. In the absence of such agreement, the Tribunal shall request the President of the International Court of Justice to designate rules of procedure, taking into account generally recognized rules of international arbitral procedure. YOrutme ve ldare BOlflroO Sayfa : 12

13 13 Agustos 1989 Sayi : RESMÎ GAZETE Sayfa : Upon a determination that the Party requesting arbitration has attempted to resolve the dispute through direct and meaningful negotiation, the Tribunal shall proceed to arbitrate the merits of the dispute. 5. Unless otherwise agreed, all submissions shall be made and all hearings shall be completed within eight months of the date of selection of the third arbitrator, and the Tribunal shall render its decision within two months of the date of the final submissions or the date of the closing of the hearings, whichever is later. 6. Expenses incurred by the Chairman, the other arbitrators, and other costs of the proceeding shall be paid for equally by the Parties. The Tribunal may, however, at its discretion, direct that a higher proportion of the costs be paid by one of the Parties. 7. This Article shall not be applicable to a dispute which has been submitted to and is still before the Centre pursuant to Article VI. ARTICLE VIII The provisions of Article VI and VII shall not apply to a dispute arising (a) under the export credit, guarantee or insurance programs of the Export-Import Bank of the United States or (b) under other official credit, guarantee or insurance arrangements pursuant to which the Parties have agreed to other means of settling disputes. This Treaty shall not derogate from : ARTICLE IX (a) laws and regulations, administrative practices or procedures; or administrative or adjudicatory decisions of either Party; (b) international legal obligations; or (c) obligations assumed by either Party, including those contained in an investment agreement or an investment authorization, that entitle investments or associated activities to treatment more favorable than that accorded by this Treaty in like situations. ARTICLE X 1. This Treaty shall not preclude the application by either Party of measures necessary for the maintenance of pubàc order and morals, the fulfillment of its obligations with respect to the maintenance or restoration of international peace or security, or the protection of its own essential security interests. 2. This Treaty shall not preclude either Party from prescribing special formalities in connection with the establishment of investments, but such formalities shall not impair the substance of any of the rights set forth in this Treaty. ARTICLE XI 1. With respect to its tax policies, each Party should strive to accord fairness and equity in the treatment of investment of nationals and companies of the other Party. 2. The provisions of Articles II and V of this Treaty do not apply to taxation matters. ARTICLE XII 1. This Treaty shall enter into force thirty days after the date on which the exchange of instruments of Tatification has been completed. It shall remain in force for a period of ten years and shall continue in force unless terminated in accordance with paragraph 2 of this Article. It shall apply to investments existing at the time of entry into force as well as to investments made or acquired thereafter. YflrOtme ve Idare BOlilmll Sayfa : 13

14 Sayfa : 14 RESMÎ GAZETE 13 Agustos 1989 Sayi : Either Party may, by giving one year's written notice to the other Party, terminate this Treaty at the end of the initial ten year period or at any time thereafter. 3. This Treaty may be amended by written agreement between the Parties. Any amendment shall enter into force when each Party has notified the other that it has completed all internal requirements for entry into force of such amendment. 4. With respect to investments made or acquired prior to the date of termination of this Treaty and to which this Treaty otherwise applies, the provisions of all of the other Articles of this Treaty shall thereafter continue to be effective for a further period of ten years from such date of termination. 5. This Treaty shall apply to political subdivisions of the Parties. IN WITNESS WHEREOF, the respective plenipotentiaries have signed this Treaty. DONE in duplicate at Washington, D.C. on the day of December 3,1985 in the Turkish and English languages both texts being equally authentic. FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF TURKEY FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA P R O T O C O L 1. (a)with respect to Article 11(1) and (2), the United States reserves the right to limit the extent to which nationals or companies of Turkey or their investments may establish, acquire interests in, or carry on investments within U. S. territory in air transportation, ocean and coastal shipping, banking, insurance, energy and power production, use of land and natural resources, ownership of real estate, radio and television broadcasting, telephone and telegraph services, submarine cable services and satellite communications. The United States also reserves the right to limit the extent to which nationals or companies of Turkey or their investments may be eligible for government grants, insurance or loan programs. Other than with respect to the ownership of real estate, the treatment accorded by the United States to investments of nationals or companies of Turkey shall be no less favorable than that accorded in like situations to investments of nationals or companies of any third country. Rights to engage in mining on the U. S. public domain shall be dependent on reciprocal rights being granted to investments of U. S. nationals or companies within the territory of Turkey. (b) With respect to Article II (1) and (2), Turkey reserves the right to limit the extent to which nationals or companies of the United States or their investments may establish, acquire interests in, or carry on investments within Turkish territory with respect to tobacco; spirits and alcoholic beverages (except for wine and beer); the establishment, operation and broadcasting of radio and television programs; railways; ports and domestic maritime transportation; postal, telephone, telegraph, and telecommunications services; lotteries and football pools; armaments, explosives, and gun powder; public utilities (except the production of electricity); ownership of real estate by natural persons outside of municipal boundaries; insurance; banking; airports and domestic air transportation; and unincorporated retailing and service operations. YOrOtme ve ldare BOlOruU Sayfa : 14

15 13 Ağustos 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 15 (c) Each Party agrees to notify the other Party before or on the date of entry into force of this Treaty of any laws, regulations and policies limiting the extent to which investment of nationals or companies of the other Party may within its territory establish, acquire interests in or carry on investments. 2. (a) Concerning Article IV, paragraph 1, "without delay" means that transfers shall be completed as rapidly as possible in accordance with the normal commercial transaction procedures and in no case shall be delayed beyond two months from the date of application. (b) In exceptional financial or economic circumstances relating to foreign exchange, the Republic of Turkey may temporarily delay transfers of the type specified in Article IV (1) (e), but only (i) in a manner consistent with Article II; (ii) for the time period necessary to restore its reserves of foreign exchange to a minimally acceptable level, but not to exceed three years from the date when the transfer is requested; and (iii) provided that the national or company has an opportunity to invest the proceeds in a manner which will preserve their value until transfer occurs. 3. The Parties agree that this Protocol forms an integral part of the Treaty. Dışişleri Bakanlığından : Atama Kararları Karar Sayısı : 89/ Açık bulunan, 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına Aydemir ERMAN'ın atanması 657 sayılı Kanunun 76 ncı Maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci Maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür. 8 Ağustos 1989 T. ÖZAL A. M. YILMAZ Başbakan Dışişleri Bakanı Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Karar Sayısı : 89/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli, Avrupa Toplulukları Genel Müdürlüğüne Temel İSKİT'in, Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli, Çok Taraflı Ekonomik ilişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Nazım BELGER'in, Avrupa Toplulukları Genel Müdür Yardımcılığına Uluç ÖZÜLKER'in, Avrupa Toplulukları Genel Müdür Yardımcılığına Tansu OKANDAN'ın, Enformasyon Dairesi Başkanlığına Murat SUNGAR'ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun 76 ncı ve 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddeleri gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Dışişleri Bakanı yürütür. 8 Ağustos 1989 T. ÖZAL A. M. YILMAZ Başbakan Dışişleri Bakanı Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 15

16 Sayfa : 16 RESMÎ GAZETE 13 Ağustos 1989 Sayı: Maliye ve Gümrük Bakanlığından : Karar Sayısı : 89/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Bakanlık Müşavirliğine, Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Göğüs Hastalıkları Hastanesi Eczacısı Mesut ADALILAR'ın atanması 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Maliye ve Gümrük Bakanı, yürütür. T. ÖZAL Başbakan 8 Ağustos 1989 E. PAKDEMİRLİ PAK, Maliye ve Gümrük Bakanı Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Milli Eğitim Bakanlığından : Karar Sayısı : 89/ Açık bulunan 3 üncü derece kadrolu Müfettişliğe, Yozgat Milli Eğitim Müdürü Hüseyin DAGLI'nın, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Milli Eğitim Bakanı yürütür. 8 Ağustos 1989 T. ÖZAL A. AKYOL Başbakan Milli Eğitim Bakanı Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Karar Sayış : 99/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Adana Bölge Müdürlüğüne, aynı Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet ÖZTÜRK'ün 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Milli Eğitim Bakanı yürütür. T. ÖZAL Başbakan 8 Ağustos 1989 A. AKYOL A Milli Eğitim Bakanı Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Bayındırlık ve İskân Bakanlığından : Karar Sayısı : 89/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve ek göstergeli Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne, Aydın Bayındırlık Müdürü (Eski) Nevzat Biçer'in 657 sayılı Kanunun değişik 93 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Karan Bayındırlık ve İskân Bakam yürütür. T. ÖZAL Başbakan Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 16 8 Ağustos 1989 C. ALTINKAYA A Bayındırlık ve İskân Bakanı Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI

17 13 Ağustos 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 17 Kültür Bakanlığından : Karar Sayısı : 89/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Antalya İl Kültür Müdürlüğüne Yalçın Kurt'un, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 68 (B) ve 92 nci maddeleri ile 2972 sayılı Kanuna 3531 sayılı Kanunla eklenen geçici 3 üncü madde gereğince atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Kültür Bakanı yürütür. 8 Ağustos 1989 T. ÖZAL N. K. ZEYBEK Başbakan Kültür Bakam Turizm Bakanlığından : Karar Sayısı : 89/ Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Sıtkı Kadakal'ın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 59 ve 74 üncü maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür. 2 Bu Kararı Turizm Bakanı yürütür. T. ÖZAL Başbakan 8 Ağustos 1989 İ. AKÜZÜM Turizm Bakanı Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Kenan EVREN CUMHURBAŞKANI Hacettepe Üniversitesinden : Yönetmelik Hacettepe Üniversitesi Hazırlık Eğitimi Yönetmeliği BİRÎNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam Madde 1 Hacettepe Üniversitesi Yabana Diller Yüksekokulu'nun ilgili birimlerince, yürütülen yabancı dil hazırlık eğitimi ve sınavları ile Edebiyat Fakültesi Türkçe Bölümünce yürütülen Türkçe hazırlık eğitimi ve sınavlarında uygulanacak usul ve esasları düzenleyen bu Yönetmelik üniversitenin hazırlık eğitimini kapsar. Tanımlar Madde 2 Bu Yönetmelikte kısaca ifade edilen terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir : a) "İlgili Birimler" : Yabancı diller için, Yabancı Diller Yüksekokulu'na bağlı yabancı dil birimleri; Türkçe için. Edebiyat Fakültesi Türkçe Bölümü. b) "İlgili Kurul" : Yabancı dil hazırlık sınıfları için Yabana Diller Yüksekokulu Kurulu; Türkçe hazırlık sınıfları için, Edebiyat Fakültesi Kurulu. c) "ilgili Yönetim Kurulu" : Yabancı dil hazırlık sınıfları için, Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu; Türkçe hazırlık sınıfları için, Edebiyat Fakültesi Yönetim Kurulu. d) "Hazırlık Eğitimi" : Yabancı dil ve Türkçe hazırlık eğitimi. e) "Yabancı Dil Hazırlık Sınıflan" : Yabancı dil hazırlık eğitimine tabi öğrencilerden oluşan Yabancı Diller Yüksekokulu'nun ilgili birimlerince yabancı dil hazırlık eğitimi yapılan sınıflar. f) "Türkçe Hazırlık Sınıfları" : Türkçe hazırlık eğitimine tabi yabancı uyruklu öğrencilerden oluşan Edebiyat Fakültesi Türkçe Bölümünce Türkçe eğitimi yapılan sınıflar. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 17

18 Sayfa: 18 RESMÎ GAZETE 13 Ağustos 1989 Sayı : Hazırlık Eğitimine Tabî Öğrenciler İKİNCİ BÖLÜM Hazırlık Eğitimi Madde 3 a) Yabancı dil hazırlık öğrencileri, üniversitede lisans düzeyinde yabancı dille eğitim-öğretim yapılan bir programa kayıt-kabulünü yaptırmış ve açılan "Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı"na katılmamış veya katılıp da bu sınavda başarılı olamamış öğrencilerdir. b) Türkçe hazırlık öğrencileri, üniversitenin herhangi bir eğitim-öğretim programına kayıt-kabulünü yaptırmış ve açılan "Türkçe Yeterlilik Sınavı"na katılmamış veya katılıp da bu sınavda başarılı olamamış yabancı uyruklu öğrencilerdir. Üniversitenin "Lisansüstü Eğitim-öğretim ve Sınav Yönetmeliği" hükümlerine göre lisansüstü bir programa kabul edilen, ancak yabancı dil veya yabancı uyruklu olup da, Türkçe sınavında yetersiz görülen lisansüstü öğrencileri, yeni ders yılı başında hazırlık eğitimine kabul edilirler ve diğer hazırlık öğrencileri gibi bu Yönetmeliğin hükümlerine tabidirler. Hazırlık sınıflarına dinleyici öğrenci kabul edilmez. Eğitimin Amacı Madde 4 Hazırlık eğitiminin amacı, öğrencilere, kayıt oldukları eğitim-öğretim programlarının öngördüğü yabancı dilde ve yabancı uyruklu öğrenciler için Türkçe'de, öncelikle dersler ve dersler ile ilgili her türlü yayını izleyebilme, seminer ve tartışmalara etkin katkıda bulunabilme ve ayrıca sosyal hayatta gerekli olan dil iletişimini sağlayabilme yeterliliğini kazandırmaktır. Eğitimin Süresi Madde S Hazırlık eğitimi en çok iki yıllık bir süreyi kapsar. Türkçe ve yabancı dil hazırlık programlarını birlikte yürüten yabancı uyruklu öğrenciler için hazırlık eğitimi süresi üç yıldır. Bu süreler içinde hazırlık eğitimini başaramayan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri 14. madde hükümlerince kesilir. Hazırlık eğitimi programını başarı ile tamamlayan öğrenciler ise esas programlarına başlarlar. Hazırlık Eğitimi Programları Madde 6 Hazırlık eğitimi programları, ilgili birimlerin önerisi üzerine ilgili kurul tarafından kararlaştırılır ve Senato'nun onayı ile kesinleşir. Hazırlık sınıflarına devam edecek öğrenciler, seviyelerine uygun hazırlık eğitimi programlarına alınırlar. Hazırlık eğitim programları, yıllık olarak düzenlenir. Bu programların yıllık süresi, ilgili kurulun önerisi üzerine, Senato tarafından kararlaştırılır ve Üniversite Akademik Takvimi'nde ayrıca belirtilir. Hazırlık eğitimi süresince, dersler haftada, en az 10 saati teorik olmak üzere toplam 30 saat olarak düzenlenir. Bu program 30 saatlik krediye (teorik saat/hafta/yarıyıl) eşdeğerdir. Sınavlar Madde 7 Hazırlık eğitiminde, yeterlik, ara, yıl sonu genel ve bütünleme sınavları uygulanır. Her sınav yazılı, sözlü veya hem yazılı hem sözlü yapılabilir, a) Yeterlik Sınavı Üniversitede yabancı dille eğitim-öğretim yapılan bir programa ilk kez kayıt kabulünü yaptırmış öğrenciler, o yabana dilde olmak üzere ve yine üniversitenin herhangi bir lisans eğitimöğretim programına ilk kez kayıt-kabulünü yaptırmış yabancı uyruklu öğrenciler de Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 18

19 13 Ağustos 1989 Sayı : RESMÎ GAZETE Sayfa : 19 Türkçe'de olmak üzere, yeni ders yılı basında bir yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Ayrıca, hazırlık sınıflarının yıl sonu genel ve bütünleme sınavlarında başarısız olan veya bu sınavlara katılmamış öğrenciler de ilk açılacak yeterlik sınavına alınırlar. Ancak, başka bir yükseköğretim kurumunca veya ilgili birimlerce önceki yıllarda açılmış bir yeterlik sınavını başarmış bulunan öğrencilerle, hazırlık eğitimini başarı ile tamamlamış olan fakat yeterlik sınavı gerektiren başka bir programa yatay geçiş yapan veya yeniden kayıt-kabulünü yaptıran öğrencilerin yeterlik sınavına katılıp katılmayacağı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Yeterlik sınavım başaran öğrenciler hazırlık eğitimi için kabul edilen 30 krediyi kazanmış sayılarak, doğrudan doğruya üniversiteye girişte kaydoldukları eğitim-öğretim programlarına başlarlar. Yeterlik sınavı, tek veya iki aşamalı olarak yapılabilir. Bu sınavın uygulanış şekli, ilgili kurul tarafından kararlaştırılır. Yeterlik sınavı, tek aşamalı olarak yapıldığı takdirde, başarı notu, 100 puan üzerinden en az 60 puandır. Sınav iki aşamalı olarak yapıldığı takdirde, öğrencinin, her iki aşamada da 100 puan üzerinden en az 50 puan alması ve başarılı sayılabilmesi için de iki aşamada sağladığı not ortalamasının 100 puan üzerinden en az 60 olması zorunludur. Yeterlik sınavı başarı notları, hazırlık eğitimi programları için kabul edilen "Geçer Notlar" ile belirtilir. Yabancı dil ve Türkçe yeterlik sınavları, ilgili birimlerce hazırlanır ve uygulanır. b) Ara Sınavları Hazırlık eğitimi süresince, uygulanan programların kapsam ve amaçları gözönüne alınarak, her yarıyıl içinde gereği kadar ara sınavı yapılır. Ancak ara sınav sayısı 3'ten az olmaz. Ara sınav tarihleri, ilgili birim başkanlıklarınca her yarıyıl başında ilan edilir. Ayrıca ara sınavlar dışında, önceden, tarih bildirilmeksizin kısa süreli sınavlarda yapılabilir. c) Yıl Sonu Genel Sınavı Yıl sonu genel sınavına, devam zorunluluğunu yerine getirmiş olan hazırlık öğrencileri katılırlar. d) Bütünleme Sınavı Yıl sonu genel sınavına katılma hakkı olup da katılmayan veya katılıp da başarısız olan öğrenciler, bütünleme sınavına alınırlar. Genel ve bütünleme sınavları yıl sonunda yapılır ve tekrarlanmaz. Genel Başarı Notunun Hesaplanması Madde 8 Genel başarı notu, ara sınav puan ortalamasının % 40'ı ile yıl sonu genel veya bütünleme sınav puanının % 60'ı toplanarak bulunur. Ancak, öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, yıl sonu genel veya bütünleme sınavından en az 100 puan üzerinden 60 puan almak kaydıyla, genel başarı notunun 60 olması şarttır. Ara sınav puan ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu puanların toplamının, ara sınav ağırlıkları da dikkate alınarak, ara sınav sayısına bölünmesiyle belirlenir. Hazırlık Eğitiminde Kullanılan Notlar Madde 9 a) Geçer Notlar : Hazırlık eğitiminin değerlendirilmesinde kullanılan "Geçer Notlar" ile bu notların puanları, katsayıları ve dereceleri aşağıda gösterilmiştir: Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 19

20 Sayfa : 20 RESMÎ GAZETE 13 Ağustos 1989 Sayı : Puanlar Notlar Katsayılar Dereceler Al A2 Bl B Pekiyi 3.75 Pekiyi 3.50 İyi 3.00 İyi b) Geçmez Notlar : Hazırlık eğitiminde kullanılan "Geçmez Notlar" aşağıda belirtilmiştir. Fİ : Devamsız; genel ve bütünleme sınavlarına girme hakkı yok. F2 : Devam etti; genel ve bütünleme sınavına girmedi. F4 : Genel veya bütünleme sınavına girdi ve başarılı olamadı. Sınav Sonucuna İtiraz Madde 10 Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilanından itibaren iki hafta içinde Dekanlığa/ Yüksekokul Müdürlüğüne yazılı olarak başvurarak maddi hata itirazında bulunabilirler.- İtiraz üzerine ilgili Bölüm Başkanlığınca yapılacak inceleme sonucu maddi hata tesbit edilirse, ilgili ders sorumlusunun da görüşü alınarak, gerekli düzeltme yapılmak üzere Dekanlığa veya Yüksekokul Müdürlüğüne bildirilir. Devam Zorunluluğu Madde 11 Hazırlık eğitiminde derslere devam zorunludur. Bir öğrencinin devamsızlığı, toplam yıllık ders saatinin % 15'ini geçtiği takdirde, o öğrenci, genel ve bütünleme sınavına kabul edilmez ve Fİ notu alır. Mazeretler Madde 12 Mazeretler ile ilgili her türlü başvuru, mazeretin bitimi tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde, yabancı dil hazırlık öğrencilerince Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürlüğü'ne ve Türkçe hazırlık öğrencilerince Edebiyat Fakültesi Dekanlığı'na yapılmalıdır. Bu süre geçtikten sonra yapılan mazeret başvurulan veya sunulan sağlık raporları işleme konulmaz. Mazeretleri nedeniyle, herhangi bir ara sınavına katılmayan ve mazeretleri ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Genel ve bütünleme sınavları için ayrıca mazeret sınavı açılmaz. İlişik Kesme Madde 13 Hazırlık eğitimini, bu Yönetmelikte belirtilen süre içinde başarı ile tamamlayamamış öğrenciler, yeni ders yılı başında yapılacak olan yeterlik sınavına bir kez daha alınırlar. Sınava girmeyen veya bu sınavda da başarısız olan öğrencilerin üniversite ile ilişikleri kesilir, İlişik kesme işlemleri, öğrencilerin kayıtlı oldukları fakülte/yüksekokul/enstitülerce yürütülür ve karara bağlanır. Yetki Madde 14 Hazırlık eğitimi sırasında öğrencilerin yıl tekrarını gerektirecek mazeret ve izinleri ile yükseköğretim kurumundan çıkarma dışındaki disiplin, eğitim-öğretim ve tüm diğer konulara ait işlemleri ilgili yönetim kurulu tarafından yürütülür ve karara bağlanır. Hazırlık eğitimine ve sınavlara ilişkin olduğu halde bu Yönetmelikte yer almayan konular, ilgili kurulun veya ilgili yönetim kurulunun önerisi ve Senato'nun karan ile düzenlenir. Yürürlük Madde 15 Bu Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Diğer Hükümler Madde 16 Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektör'ü yürütür. Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 20

(Resmî Gazete ile yayımı : 27.7).1989 Sayı : 20177)

(Resmî Gazete ile yayımı : 27.7).1989 Sayı : 20177) 814 Türkiye Cumhuriyeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 27.7).1989

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayım : 20.4.1989 Sayı : 20145)

(Resmî Gazete ile yayım : 20.4.1989 Sayı : 20145) 552 Türkiye Cumhuriyeti İle Amerika Birleşik Devletleri Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair Antlaşmanın ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TUNUS CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TUNUS CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE TUNUS CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA Türkiye Cumhuriyeti ve Tunus Cumhuriyeti (herbiri "Taraf" olarak) Aralarında daha geniş

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti; Özellikle

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MAKEDONYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MAKEDONYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE MAKEDONYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti bundan sonra Taraflar olarak anılacaklardır.

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MOLDOVA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MOLDOVA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE MOLDOVA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA Türkiye Cumhuriyeti ve Moldova Cumhuriyeti bundan sonra Taraflar olarak anılacaklardır.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ve Haşimi Ürdün Krallığı Arasında Yatırımların

Türkiye Cumhuriyeti ve Haşimi Ürdün Krallığı Arasında Yatırımların Türkiye Cumhuriyeti ve Haşimi Ürdün Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti ve Haşimi Ürdün Krallığı bundan sonra "Taraflar" olarak anılacaklardır.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti. Bulgaristan Cumhuriyeti. Arasında. Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına. İlişkin Anlaşma

Türkiye Cumhuriyeti. Bulgaristan Cumhuriyeti. Arasında. Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına. İlişkin Anlaşma Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma Bundan sonra her biri Akit Taraf olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BELÇİKA -LÜKSEMBURG EKONOMİK ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE MADDE 1. TERİMLER

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BELÇİKA -LÜKSEMBURG EKONOMİK ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE MADDE 1. TERİMLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE BELÇİKA -LÜKSEMBURG EKONOMİK BİRLİĞİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI Kendi namına ve mevcut anlaşmalar uyarınca Lüksemburg Büyük Dukalığı

Detaylı

16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl)

16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl) 16.05.2000 Salı Sayı: 24051 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ MOĞOLİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ MOĞOLİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE MOĞOLİSTAN HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA Bundan sonra "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve

Detaylı

TÜRKIYE CUMHURIYET! HÜKÜMET! İLE POLONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVÎKİ VE KORUNMASINA tltşkln ANLAŞMA

TÜRKIYE CUMHURIYET! HÜKÜMET! İLE POLONYA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVÎKİ VE KORUNMASINA tltşkln ANLAŞMA 186 Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında İmzalanan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete

Detaylı

TÜRKIYE CUMHURIYETİ İLE ÇİN HALK CUMHURIYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVIKI VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA

TÜRKIYE CUMHURIYETİ İLE ÇİN HALK CUMHURIYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVIKI VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA TÜRKIYE CUMHURIYETİ İLE ÇİN HALK CUMHURIYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVIKI VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA Her biri Akit Taraf olan Türkiye Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyeti; Özellikle bir

Detaylı

-1204- (Resmi Gazete ile yayımı: 14.2.1998 Sayı:23258)

-1204- (Resmi Gazete ile yayımı: 14.2.1998 Sayı:23258) -1204- TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE UKRAYNA ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (Resmi Gazete ile yayımı: 14.2.1998 Sayı:23258)

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma

Milletlerarası Andlaşma Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı : 2005/9233 23 Mart 2004 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 3/2/2005 tarihli ve 5295 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli "Türkiye Cumhuriyeti ve Slovenya Cumhuriyeti

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜRCÜSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜRCÜSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜRCÜSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcüstan Cumhuriyeti bundan sonra "Taraflar " olarak anılacaklardır,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVEÇ KRALLIĞI ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVEÇ KRALLIĞI ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN -1386- TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVEÇ KRALLIĞI ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı:3.3.1998 Sayı:23275)

Detaylı

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd.

Bakanlar Kurulundan. D.BAHÇELİ H.H.ÖZKAN M.YILMAZ R.ÖNAL Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bak.ve Devlet Bakanı Başb.Yrd. Başb.Yrd. Başb.Yrd. 26.02.2001 Pazartesi Sayı: 24330 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Ukrayna Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'un Onaylanması

Detaylı

-78- (Resmî Gazete ile yayımı : 22.9.1994 Sayı: 22059)

-78- (Resmî Gazete ile yayımı : 22.9.1994 Sayı: 22059) -78- Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 22.9.1994 Sayı:

Detaylı

(Resmi Gazete île yayımı: 9.10.2003 Sayı: 25254 )

(Resmi Gazete île yayımı: 9.10.2003 Sayı: 25254 ) -39- TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE SLOVAK CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete île yayımı: 9.10.2003

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİRİYESİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİRİYESİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LİBYA ARAP HALK SOSYALİST BÜYÜK CEMAHİRİYESİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI Türkiye Cumhuriyeti ve Libya Arap Halk Sosyalist Büyük Cemahiriyesi,

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 16.10.1996 Sayı: 22 789 )

(Resmi Gazete ile yayımı: 16.10.1996 Sayı: 22 789 ) Türkiye Cumhuriyeti ve Belarus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmi Gazete ile yayımı: 16.10.1996

Detaylı

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar

Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi. Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve. Doğrudan Yabancı Yatırımlar Dr. Mehmet BAYKAL İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Hukuksal ve Kurumsal Bağlamda Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye de Doğrudan Yabancı Yatırımlar İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR...

Detaylı

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl)

04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) 04.11.2000 Cumartesi Sayı: 24220 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Romanya Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün Onaylanması

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

-40 - (Resmi Gazete ile yayımı: 16.10.1996 Sayı: 22789)

-40 - (Resmi Gazete ile yayımı: 16.10.1996 Sayı: 22789) -40 - Türkiye Cumhuriyeti ve Litvanya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmi Gazete ile yayımı: 16.10.1996

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Nisan 1998 CUMARTESİ

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 11 Nisan 1998 CUMARTESİ T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 11 Nisan 1998 CUMARTESİ Sayı: 23310 YÜRÜTME VE İdare BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Karar

Detaylı

United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958)

United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958) United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 10 June 1958) 2 Article I 3 1. This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVEÇ KRALLIĞI ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVEÇ KRALLIĞI ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVEÇ KRALLIĞI ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASI Bundan sonra Akit Taraflar olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti ve İsveç Krallığı, Ülkelerin karşılıklı

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihli : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işlerı için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 16 Ocak 1989 PAZARTESİ Sayı :

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ DÖNÜŞÜMLÜ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ- MULTI CURRENCY TIME DEPOSIT ACCOUNT CONTRACT ÖRNEKTIR Bu Sözleşme, bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta..... ( Müşteri olarak anılacaktır.) arasında aşağıdaki şartlarla akdedilmiştir. Taraflar, Müşteri nin bu Sözleşme

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. 16 Ocak 1993 CUMARTESİ. TBMM Kararlan. (10/6) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

T.C. Resmi Gazete. 16 Ocak 1993 CUMARTESİ. TBMM Kararlan. (10/6) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin T.C. Resmi Gazete Mevzuatı Geliştirme ve Başbakanlık Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 16 Ocak 1993 CUMARTESİ Sayı : 21467 YASAMA BÖLÜMÜ TBMM Kararlan (10/6) Esas Numaralı Meclis

Detaylı

813 - (ResmiGazete ile yayımı: 11,6.1997 Sayı: 23016)

813 - (ResmiGazete ile yayımı: 11,6.1997 Sayı: 23016) 813 - TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSPANYA KRALLIĞI ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASI ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (ResmiGazete ile yayımı: 11,6.1997 Sayı: 23016)

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 2016/8761 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ŞİLİ CUMHURİYETİ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN 1/2013 SAYILI KARARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR (07.05.2016 T. 29705 R.G.) Karar

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036

27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036 27 Aralık 2005, Salı Sayı: 26036 Milletlerarası Sözleşme Karar Sayısı : 2005/9813 Türkiye Cumhuriyeti adına 6 Nisan 2004 tarihinde New York ta imzalanan ve 28/10/2005 tarihli ve 5415 sayılı Kanunla onaylanması

Detaylı

Tahran Ticaret Müşavirliği

Tahran Ticaret Müşavirliği TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ VE İRAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA Önsöz Bundan böyle Âkit Taraflar olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

2. Âkit Taraflardan herhangi birinin vatandaş ve şirketleri, diğer Âkit Tarafın ülkesindeki

2. Âkit Taraflardan herhangi birinin vatandaş ve şirketleri, diğer Âkit Tarafın ülkesindeki 20 Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı: 21.11.1992 Sayı: 21412)

Detaylı

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) PAY ( %) ARTIŞ (%) GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES SHARE SHARE SHARE INCREASE GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 2.476 97,96 4,73 VERGİ

Detaylı

ingilizce.com-ortaklık Anlaşması-Partnership Agreement

ingilizce.com-ortaklık Anlaşması-Partnership Agreement This Partnership Agreement is made on [Insert Date] between [Insert Name of Party 1] and [Insert Name of Party 2]. Bu ortaklık anlaşması.(tarih girin) tarihinde..(taraf 1) ve..(taraf 2 ) arasında yapılmıştır.

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 7 Ocak 1992 SALI. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 7 Ocak 1992 SALI Sayı : 21104 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı : 91/2509 Milletlerarası

Detaylı

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan

Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 99/13777. Bakanlar Kurulundan 12.01.2000 Çarşamba Sayı: 23931 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşmalar Türkiye - Suriye IV. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı:

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR SAYISI: 2009 / 17 KARAR TARİHİ: 15 Haziran 2009 KONU: Genel Kurul Toplantısı Yapılan toplantı sonucunda: 1.

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146

SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 SİRKÜLER İstanbul, 10.09.2015 Sayı: 2015/146 Ref: 4/146 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KORE CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASI 1 HAZİRAN 2015 DEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. Milletlerarası Andlaşma T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 19 Nisan 1993 Sayı: 21557 PAZARTESİ YÜRÜTME VE ÎDARE BÖLÜMÜ Karar Sayısı: 93/4216 Milletlerarası

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama:

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

Directive on investorcompensation schemes. Holger Weustenfeld, BaFin

Directive on investorcompensation schemes. Holger Weustenfeld, BaFin Yatırımcı Tazmin Sistemlerine İlişkin Direktif Directive on Investor Compensation Schemes Holger Weustenfeld, BaFin 1 Directive on investorcompensation schemes Directive 97/9/EC of the European Parliament

Detaylı

UNM PROTOCOLON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between

UNM PROTOCOLON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between UNM YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF NEW MEXICO Albuquerque, NM, USA ARASINDA İMZALANAN ULUSLARARASI EĞİTİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Türkiye ve

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Nisan 1990 CUMA. Kanun Hükmünde Kararnameler

T.C. Resmi Gazete. Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim Nisan 1990 CUMA. Kanun Hükmünde Kararnameler T.C. Resmi Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 13 Nisan 1990 CUMA Sayı : 20491

Detaylı

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between

PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ye INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NÖPEMBER Surabaya, Republic of Indonesia PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION between YILDIZ TECHNICAL

Detaylı

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360)

-1470- (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998 Sayı:23360) -1470- TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA TİCARET VE EKONOMİK VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN (Resmi Gazete ile yayımı:2.6.1998

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311188J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311188J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma

Milletlerarası Andlaşma 6 Aralık 1977 Sayı: 16131 RESMÎ GAZETE Sayfa: 3 ve Danıştay Genel Kurulunun 21/4/1977 tarihli ve Esas: 1977/15, Karar: 1977/14 sayılı karan üzerine, 1630 sayılı Dernekler Kanununun 49 uncu maddesine göre,

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129

SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 SİRKÜLER İstanbul, 23.05.2013 Sayı: 2013/129 Ref: 4/129 Konu: TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVUSTRALYA HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME ANLAŞMASINA İLİŞKİN KARAR YAYINLANMIŞTIR 28.04.2010

Detaylı

DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DİLER YATIRIM BANKASI A.Ş. Bank Financial Report 217-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit Company

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report 216-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account - General [ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar

Detaylı

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. Bank Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MERRILL LYNCH YATIRIM BANK A.Ş. Bank Financial Report 2016-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

Milletlerarası Andlaşma

Milletlerarası Andlaşma 23.02.2005 Çarşamba Sayı: 25736 (Asıl) Milletlerarası Andlaşma Karar Sayısı: 2005/8465 4 Haziran 2003 tarihinde Ankara da imzalanan ve 30/6/2004 tarihli ve 5209 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan

Detaylı

DOĞAN FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DOĞAN FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DOĞAN FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 217 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

W\YNE STATE. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION

W\YNE STATE. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION W\YNE STATE U n iv e r s it y YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve WAYNE STATE UNIVERSITY Detroit, Michigan PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION between YILDIZ TECHNICAL

Detaylı

Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 431 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/194)

Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 431 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/194) Dönem : 19 T. B. M. M. (S. Sayısı: 15) Yasama Yılı : 1 Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında 431 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu Raporu (1/194) TC. Başbakanlık

Detaylı

DEVİR FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DEVİR FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DEVİR FAKTORİNG A.Ş. Financial Institutions Financial Report 2017 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

Law 32/1983 Properties of the Treasury. About the law Law 32/1983

Law 32/1983 Properties of the Treasury. About the law Law 32/1983 Law 32/1983 Properties of the Treasury About the law Law 32/1983 About the law The law was passed on 20 May 1983 by the Assembly of the Turkish Federated State of Cyprus which operated under the Constitution

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Financial Report 216-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÇİFT SARILI HESAP SÖZLEŞMESİ/ SAVINGS ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ ÇİFT SARILI HESAP SÖZLEŞMESİ/ SAVINGS ACCOUNT CONTRACT (SUB-CONTRACT OF THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( BANKA olarak anılacaktır) ile diğer tarafta... ( Müşteri olarak anılacaktır), Çift Sarılı Hesap ürünü için aşağıdaki şartlarda anlaşmıştır. 1-Çift Sarılı Hesap; Banka nın

Detaylı

TURKEY VERSION EFET. European Federation of Energy Traders. Election Sheet to the General Agreement. with an Effective Date of..

TURKEY VERSION EFET. European Federation of Energy Traders. Election Sheet to the General Agreement. with an Effective Date of.. TURKEY VERSION EFET European Federation of Energy Traders Election Sheet to the General Agreement with an Effective Date of.. between and. ("Party A") ("Party B") PART I: CUSTOMISATION OF PROVISIONS IN

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama:

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KÜTAHYA PORSELEN SANAYİ A.Ş. Financial Report 2016-2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit Company

Detaylı

NOT. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between

NOT. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. between '911 NOT NEW YORK INSTITUTE Of TECRNOLOGY YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti Ve NEW YORK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ New York, ABD PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION between

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI T.C. YARGI KURUM İSİMLERİNİN İNGİLİZCE KARŞILIKLARI ANAYASA MAHKEMESİ CONSTITUTIONAL COURT Genel Kurul General Assembly 1. Bölüm 1st Chamber 2. Bölüm 2nd Chamber Bölümler Başraportürlüğü Office of the

Detaylı

TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ

TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ TERMS & CONDITIONS LIST MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ FEBRUARY 2016 ŞUBAT 2016 COLLECTIONS TAHSİLATLAR Documentary Collection Handling Fee Dosya Masrafı Aval Return of Bill Without Presentation to Drawee Müşteriye

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ. Milletlerarası Andlaşma

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ. Milletlerarası Andlaşma 11.04.2004 Pazar Sayı: 25430 (Asıl) YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Milletlerarası Andlaşma Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında

Detaylı

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification

YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Financial Report Unconsolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Financial Report 2017 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent Audit Company

Detaylı

Harmoni Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.

Harmoni Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. 2011 Harmoni Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. HSRB A.Ş. Sigorta ve Reasürans Brokerlik Sözleşmesi Bir tarafta Zühtüpaşa Mah. Recep Peker Cad. No: 6 Kadıköy / İstanbul adresinde bulunan Harmoni Sigorta

Detaylı

TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ

TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ TERMS & CONDITIONS MASRAF & KOMİSYON LİSTESİ JANUARY 2015 OCAK 2015 COLLECTIONS / TAHSİLATLAR Documentary collection / Dosya masrafı Presentation for acceptance / Kabule ibraz Aval / Aval Return of bill

Detaylı

ACADEMIC COOPERATION AGREEMENT between. Tokyo University of Marine Science and. and Mugla University Faculty of Fisheries

ACADEMIC COOPERATION AGREEMENT between. Tokyo University of Marine Science and. and Mugla University Faculty of Fisheries ACADEMIC COOPERATION AGREEMENT between Tokyo University of Marine Science and Technology and Mugla University Faculty of Fisheries Tokyo University of Marine Science and Technology and Mugla University

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı : 20.4.1989 Sayı : 20145)

(Resmî Gazete ile yayımı : 20.4.1989 Sayı : 20145) 575 Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Dair Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 20.4.1989

Detaylı

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No: 4620 Kabul Tarihi : 31/1/2001

Detaylı

PROTOCOLON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNivERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between

PROTOCOLON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNivERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. between YILDIZ TEKNİK ÜNivERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve MICHIGAN EYALET ÜNivERSİTESİ East Lansing, Michigan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) PROTOCOLON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION between

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Financial Report Consolidated 2016-4. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment

Detaylı

Я EPOKA UNIVERSITY PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti

Я EPOKA UNIVERSITY PROTOCOL ON INTERNATIONAL EDUCATIONAL COOPERATION. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti 1911 Я EPOKA UNIVERSITY YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve EPOKA ÜNİVERSİTESİ Tiran, Arnavutluk Cumhuriyeti ARASINDA İMZALANAN ULUSLARARASI EĞİTİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ PROTOCOL

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. ve OMDURMANISLAMIC UNIVERSITY Omdurman, Sudan Cumhuriyeti

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti. ve OMDURMANISLAMIC UNIVERSITY Omdurman, Sudan Cumhuriyeti YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İstanbul, Türkiye Cumhuriyeti ve OMDURMANISLAMIC UNIVERSITY Omdurman, Sudan Cumhuriyeti ARASINDA İMZALANAN ULUSLARARASI EĞİTİMSEL İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ Türkiye ve Sudan arasında

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112. Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 15.06.2015 Sayı: 2015/112 Ref: 4/112 Konu: TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR 11.06.2015 tarih ve 29383 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE JERSEY HÜKÜMETİ ARASINDA VERGİ KONULARINDA BİLGİ DEĞİŞİMİ ANLAŞMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE JERSEY HÜKÜMETİ ARASINDA VERGİ KONULARINDA BİLGİ DEĞİŞİMİ ANLAŞMASI 25 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28718 (Mükerrer) MİLLETLERARASI ANDLAŞMA Karar Sayısı : 2013/4979 24 Kasım 2010 tarihinde Londra da imzalanan ve 13/2/2013 tarihli ve 6418 sayılı Kanunla onaylanması

Detaylı

AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU

AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU AYBÜ HUKUK FAKÜLTESİ DERS KATALOĞU Birinci Sınıf Kodu/ 1. Yarıyıl (1. Term) Dersin Adı / Course Name T U LAW101 Hukuk Başlangıcı / Introduction to Law 2 3 LAW103 Anayasa Hukuku Genel Teorisi / General

Detaylı

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification

ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Financial Report Consolidated Monthly Notification KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Financial Report Consolidated 2017 2. 3 Monthly Notification General Information About Financial Statements Independet Audit Comment Independent

Detaylı

[ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak

[ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak - Genel [ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar komisyon

Detaylı

Can I withdraw money in [country] without paying fees? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak

Can I withdraw money in [country] without paying fees? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak - Genel Can I withdraw money in [country] without paying fees? Belirli bir ülkede para çekmenin komisyon ücretine tabi olup olmadığını sormak What are the fees if I use external ATMs? [ülke] sınırları

Detaylı

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL 98/238 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İTALYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA. Madde l.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İTALYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA. Madde l. TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İTALYA CUMHURİYETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İtalya Cumhuriyeti Hükümeti (bundan sonra Akit Taraflar

Detaylı

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ MEVDUAT FON PAKETİ SÖZLEŞMESİ / DEPOSIT FUND PACKAGE CONTRACT (SUB-CONTRACT TO THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT)

BANKACILIK İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ EKİ MEVDUAT FON PAKETİ SÖZLEŞMESİ / DEPOSIT FUND PACKAGE CONTRACT (SUB-CONTRACT TO THE BANKING TRANSACTIONS CONTRACT) Bir tarafta Finansbank A.Ş. ( Banka ) ile diğer tarafta.. ( Müşteri ) arasında aşağıdaki koşullarda bu Ek Sözleşme imzalanmıştır. Bu Ek Sözleşme, taraflar arasında imzalanmış olan Bankacılık İşlemleri

Detaylı