1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri"

Transkript

1 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri Giriş Nesne Kalıcılığı Nedir? Nesne- İlişkisel Uyumsuzluğu Kalıcı Nesneler ve İş Nesneleri Veri Erişimi Veri Erişim Nesnesi (VEN) Tasarım Şablonu JDBC ya da Java Database Connectivity Nesne Veri Tabanları a. Db4O Çözüm: Nesne- İlişkisel Eşleştirme NİE Araçlarının Kısa Tarihi JPA JPA JPA Bölüm Özeti... 30

2 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri Giriş Veri, Bilgi Teknolojileri dünyasının en önemli kavramıdır. Verinin toplanması, iletilmesi, işlenip bilgi haline getirilmesi ve raporlanmasının olmazsa olmaz bir ihtiyaç haline geldiği günümüzde veriyi saklama yani depolama oldukça önem kazanmıştır. Hemen her türlü yazılım sisteminin hayatımıza girmesi, webin teknolojiden çok sosyal bir olgu olarak dünyamızda yer alması, sabit ve hareketli görüntü, ses gibi farklı tipte verilerin yaygınlık kazanması, büyük veri (big data) isminde yeni bir teknolojik problem alanı ortaya çıkardı. Sonucunda bilgiyi toplayan işleyen, raporlayan ve saklayan (depolayabilen) uygulamalar geliştirmek, yazılım geliştirmenin (software development) en önemli hedeflerinden biri haline geldi. Elektronik ortama aktarılan veriyi işleyen uygulamalar geliştirirken karar verilmesi gereken ilk ve en önemli konu, verinin uygulamanın yazıldığı programlama ortamında ne şekilde ifade edileceğidir. Bu noktada farklı zamanlarda farklı kararlar alındı. Veriler ilk başlarda, bilimsel karakterdeydi ve sadece tam ve ondalık sayı ile ifade edilirken sonrasında ihtiyaçlar arttıkça karakter, metin (String), doğru- yanlış değerli gibi daha farklı veri yapılarıyla ifade edilmeye başlandı. Benzer şekilde karmaşıklaşan ihtiyaçlar sonrasında soyut veri tiplerini (abstract data types) ortaya çıkardı. Uygulamaların gittikçe günlük hayatımızda devamlı karşılaştığımız iş modellerini ve aldığımız hizmetleri otomatikleştirmesi, veriyi teknik bir konu olmaktan çıkardı. Böylece veri, tekil ve atomik olmaktan çıktı, sarmalanmış (encapsulated) bir yapıda daha soyut hale geldi. Bu şekilde soyut veri yapıları (abstract data structures) ortaya çıktı. Verinin daha soyut bir yapıya sahip olurken yani daha farklı bir ifadeyle data seviyesinden information seviyesine çıkarken, iş süreçleri (business processes) ve onları yönlendiren iş kuralları (business rules) da karmaşıklaştı. Bu durum, veri soyutlamasını bir üst seviyeye daha çıkardı ve nesneler gündeme geldi. Yani veriler, kendisini kullanan süreçler ve kurallar ile birlikte soyutlanmaya başladı. Daha ilkel bir anlayışla, davranışa sahip olan soyut veri yapısı olarak da görülebilecek olan nesneleri kullanan nesne- tabanlı (object- based) diller hızlıca nesne- merkezli (object-

3 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 3 oriented) dillere dönüştü. Nesne- merkezli diller temelde bize iki şey kazandırdı: İlki, gerçek dünyadaki kavramları ve aralarındaki ilişkileri doğru ve daha anlaşılır bir şekilde ifade etmek için farklı nesne desenleri (patterns) kurgulamamıza imkan sağladı. Böylece karmaşıklığı (complexity) yönetebilme imkanı kazandık. İkinci olarak da nesne- merkezli diller yazılımın doğasında var olan değişimi yönetmemize yardımcı oldu. Bu amaçla bu diller, nesnelerin davranışsallığını dinamik olarak ifade etmeye yarayan dinamic- binding gibi mekanizmalarla, çok şekilli (polymorphic) referanslar oluşturabilmemize imkan verdi. Bu sayede nesneler arasındaki ilişkileri daha soyut olarak ifade edebilir hale geldik Nesne Kalıcılığı Nedir? Yukarıda bahsedilen gelişmeler sonuçta nesne- merkezli dillerle temel soyutlama seviyemizi nesne seviyesine çıkarmış oldu. Dolayısıyla herhangi bir sistemde depolanmış olan veriler, nesne- merkezli (object- oriented) diller ile geliştirilen uygulamalarda nesnelerle ifade edilir hale geldi. Dolayısıyla bu tür (nesne- merkezli) uygulamalarda bir bilgiyi kalıcı hale getirebilmek demek o bilgiye karşılık gelen nesnenin durumunun (state) kalıcı hale getirilebilmesi demektir. Bir nesnenin durumu, o nesneye ait değişkenler (instance/object variables) ve bu değişkenlerin aldıkları değerler tarafından oluşturulur. Dolayısıyla, nesne- merkezli bir dil ile geliştirilen bir uygulamanın kalıcı bilgi üzerinde işlem yapabilmesi ve yeni gelen bilgiyi kalıcı hale getirebilmesi için uygulamada oluşturulan sınıfların çalışma zamanında (run- time) yaratılan nesnelerinin durumlarının, nesneler bellekten silinse bile kalıcı ve ulaşılabilir halde olması gereklidir. Nesne durumunun nesne bellekten temizlendikten sonra bile kalıcı dolayısıyla da ulaşılabilir hale getirilmesine nesne kalıcılığı (object persistence) denir. Nesne kalıcılığından bahsedildiğinde ilk akla gelen, nesnelerin durumlarının İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi (İVTYS) (Relational Database Management System, RDBMS) adı verilen yapıda saklanmasıdır. Nesnelerin ilişkisel veri tabanının tablolarında kalıcı hale getirilmeleri için öncelikle, uygulamadaki sınıfların tablolara, sınıflarda tanımlanan ve kalıcı olan nesne özelliklerinin yani nesne değişkenlerinin de bu tablolardaki sütunlara (ya da kolonlara) karşılık getirilmesi ya da bir başka deyişle bu tablolardaki sütunlarla/kolonlarla eşleştirilmesi gerekmektedir. Bu şekilde, bir

4 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 4 sınıfın veri tabanındaki bir ya da daha fazla tabloyla, bu sınıf üzerinde tanımlı ve kalıcı olması istenen nesne özelliklerinin ya da değişkenlerinin de tabloların belirli sütunlarıyla eşleştirilmesi işlemine nesne- ilişkisel eşleştirme (NİE) (Object- Relational Mapping, ORM) denir. Böylece uygulamadaki sınıflardan çalışma zamanında oluşturulan nesneler, İVTYS (ya da bundan sonra sadece veri tabanı ) bağlı oldukları sınıflarla eşleştirilmiş olan tabloların satırlarına yazılarak kalıcı hale getirilirler. Uygulamalar aynı zamanda veri tabanındaki tablolarda var olan satırların sorgulanması (querying), güncellenmesi ve silinmesi gibi farklı işlemeleri yapmaya da ihtiyaç duyarlar. Uygulamada üretilen nesnelerin durumlarının veri tabanına kaydedilmesi (create), nesnelerin durumlarının son hallerinin veri tabanından uygulamaya geri getirilmesi (read), nesnelerin durumlarına uygulamada yapılan değişikliklerin veri tabanına yansıtılması (update) ve nesnelerin gerekirse veri tabanından silinmesi (delete), nesnelerle ilgili 4 temel nesne- veri tabanı işlemidir ve kısaca YOGS (yaratma, okuma, güncelleme ve silme (CRUD, create, read, update, delete) olarak adlandırılır. Programlama dillerinde bütün bu işlemleri yapmak için örneğin C deki ODBC (Open Database Connectivity) ya da Java daki JDBC gibi veri tabanı erişim bileşenleri vardır. Bu yapılar veri tabanlarına kendilerine has protokolleri kullanan sürücüler (driver) üzerinden erişerek programcılara veri tabanı üzerinde yukarıda bahsedilen türden işlemleri yapabilme imkanı verirler. SQL (Structured Query Language), veri tabanlarının ortak dilidir. Veri tabanı programcıları SQL i, veri tabanındaki tablolar ile bu tabloların satırlarında bulunan ve nesne- merkezli bir dille geliştirilen bir uygulamadaki nesnelerin değişkenlerini oluşturan verileri işlemede kullanırlar. Uygulama programcıları da programlama dillerindeki veri tabanı erişimi sağlayan yapılar sayesinde SQL sorgularını kullanarak, bu dil yardımıyla YOGS ile ifade edilen veri tabanı işlemlerini gerçekleştirirler. (Tablolar ve tablolardaki satırlar ile ilgili işlemler genel olarak SQL in veri tanımlama (Data Definition Language, DDL) ve veri işleme (Data Manipulation Language) özellikleri kullanılarak yapılmaktadır.) Bu durum, veri tabanındaki verinin nesne olarak ifade edildiği nesne- merkezli dillerle geliştirilen uygulamalarda veri tabanında kalıcı kılınacak her nesne için önce nesne- ilişkisel eşleştirmenin yapılmasını ve sonra da kalıcı nesneler üzerinde yapılan işlemleri veri tabanına yansıtabilmek için YOGS sorgularının yazılmasını gerektirir.

5 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri Nesne- İlişkisel Uyumsuzluğu Nesne- merkezli diller ile geliştirme yapanlar tabii olarak düşünce sistemlerini nesne kavramı etrafında örerler. Nesne kültürü bize yazılım projelerinin her safhasında, farklı soyutlama seviyelerinde ya da farklı açılardan nesneler hakkında düşünme imkanı sunar. Geliştirilecek olan yazılımın ihtiyaçlarından yola çıkarak, nesnelerin sorumlulukları ve özellikleri, nesneler arasındaki ilişkiler, çalışma zamanında nesnelerin birbirleriyle nasıl haberleşecekleri vb. düşünceler zihnimizde uçuşur dururlar. Hatta nesneler hakkında bu şekilde düşünebilmeyi ayrıcalık olarak bile görürüz. Nesneler hakkındaki düşünce faaliyetimiz tasarımda daha soyut bir seviyede iken, kodlamada hayata geçer ve bu sayede nesneleri oluşturur, birbirleriyle ilişkilendirir ve yazılım sistemimizi çalışır hale getiririz. Buraya kadar her şey güzel de nesnelerimizi nerede saklayacağız? sorusu gündeme gelince işin tadı biraz kaçar. Şöyle ki: Yazılımın çalışması sırasında üretilen nesnelerin taşıdıkları bilgilerin ki yukarıda tanımladığımız gibi nesnenin durumu olarak adlandırılır, daha sonra kullanılmak üzere kalıcı hale getirilmesinin en tabii yöntemi, olsa olsa bir nesne veri tabanı yönetim sistemi (NVTYS) (Object- Oriented Database Management System, OODBMS) kullanmaktır. (Literatürde, object- oriented database yerine object database de kullanılmaktadır. Biz ikincisini tercih ettik.) Fakat gerçekte durum biraz farklıdır. Yazılımın ilk günlerinden bu yana yazılımcılar, yapısal verilerini kalıcı kılmak için farklı çözümler geliştirmişler ama burada bahsedilmesi gerekmeyen çok değişik nedenlerden dolayı bu çözümlerden sadece İlişkisel Veri Tabanı Yönetim Sistemi (İVTYS) (Relational Database Management System, RDBMS) olarak adlandırılan ürünler günümüzde en yaygın kullanılan olmayı başarmışlardır. Kısa adıyla ilişkisel veri tabanları (ya da sadece veri tabanları), ilk ortaya çıktığı, 1970 li yıllardan bu yana kurumsal yazılım dünyasında çok iyi bir yer edinmiş ve etraflarına ördükleri İş Zekası (Business Intelligence, BI) vb. sistemlerle, Bilgi Teknolojilerinin (BT) en çekirdek uygulamalarından biri haline gelmişlerdir. Dolayısıyla, herhangi bir türden yapısal veri ya da nesne- merkezli yazılım sistemlerinin nesnelerinin durumları anlamında veri için, kalıcılık yani verinin saklanması amacına yönelik olarak pratikte sahip olduğumuz tek seçenek ilişkisel veri tabanlarıdır. Fakat gerçek şudur ki, ilişkisel veri tabanları nesnelerin kalıcı olması için tasarlanmamışlardır. İlişkisel veri tabanları, nerede üretilmiş olursa olsun, veriyi, aralarındaki ilişkilerden yola çıkarak

6 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 6 oluşturduğu Entity- Relationship ya da E- R isimli bir modele göre yapılandırmakta ve veriyi bu şekilde varlıkların arasındaki ilişkileri kullanarak ve olabildiğince az tekrar yaparak saklamayı hedeflemektedir. Bu yöntemle, yüksek miktardaki verinin sağlıklı ve verimli bir şekilde saklanması ve özellikle de sorgular yoluyla tekrar sunulması kolaylaşmış olmaktadır. Yukarıda bahsedilen açılardan başarılı olan ilişkisel veri tabanlarının nesneler açısından en temel problemi, nesnelerin durumlarını saklamak için geliştirilmemiş olmalarıdır. Bu durum, tarihi olarak son derece normal olmakla birlikte, gittikçe daha nesne- merkezli hale gelen yazılım dilleri ve yazılım geliştirme yöntem ve teknikleri açısından bir problemdir. Çünkü, nesne- merkezli diller ile ilişkisel veri tabanları arasında pek çok yönden uyumsuzluklara yol açan farklılıklar vardır. Nesneler ve aralarındaki ilişkilerin doğası ile veri tabanlarındaki tablolar ve aralarındaki ilişkilerin doğası tamamen farklıdır. Nesne- merkezli programlama paradigması ile ilişkisel veri tabanı paradigması arasında, tip farklılıklarından güvenlik yapılarına kadar pek çok konuda ciddi farklılıklar hatta karşıtlıklar söz konusudur. (Bütün bu tartışmada her nesne- merkezli programcının yaptığı gibi biz de nesne ile sınıf kavramını birbirlerinin yerine geçer şekilde kullandığımızı belirtmeliyiz.) Örneğin, nesneler sarmalanmış (encapsulated) yapılardır, yani hem veriye hem de davranışa sahiplerdir, veri tabanlarındaki tablolar sadece veri ile ilgilenir. Ya da nesneler birbirleri hakkında bellekteki referansları yoluyla haberdar olurlarken, tabloların birbirlerini bilmeleri, anahtar sütunun (primary key), ilişkilendirilecek tablolarda tekrarlanması yoluyla olur. Nesnelerin, miras (inheritance) yoluyla birbirlerinden özellik devralabilmesi sayesinde nesne hiyerarşileri çok yaygınken, tablolar arasında hiyerarşi kurgulanması söz konusu olmayan bir durumdur. Tablolardaki sütunların tuttuğu verinin tipi veri tabanı açısından genel olarak teknik bir konu iken, nesne- merkezli uygulama açısından tip kavramı, teknik bir konunun çok üzerinde bir anlama sahiptir. Miras hiyerarşisi sayesinde nesneler ile çok şekilli (polymorphic) referansları arasında, yukarı ya da aşağıya dönüştürme (up- cast ya da down- cast) gibi ilişkiler tanımlayabilmek, nesnelerin ve referansların tiplerin aralarında dönüşebilir olmasıyla ilgilidir. Uzun uzadıya sayılabilecek bu farklılıklar sadece teknik birer uyumsuzluk değildir; bir yaklaşım hatta paradigma farklılığıdır: veri paradigmasına karşın nesne paradigması. Dolayısıyla nesne- merkezli diller nesnelerinin durumlarını ilişkisel veri tabanında saklamak istediklerinde,

7 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 7 iki farklı paradigma karşı karşıya gelmektedir. Bu iki paradigma ya tamamen farklı ilgi alanlarına sahiptir dolayısıyla da birinde olan bir durum diğerinde yoktur bile ya da aynı konuya farklı açılardan yaklaşıp farklı şeyleri problem olarak görmüşler, dolayısıyla da farklı çözümler üretmişlerdir. Nesneler ile ilişkisel tablolar arasında bu türden farklılıkların oluşturduğu duruma nesne- ilişkisel uyumsuzluğu (object- relational mismatch) denir. (Hatta tarihi olarak bu uyumsuzluk önceleri Elektrik mühendisliğinden alıntıyla, iki devrenin farklı empedansa sahip olmasının getirdiği bir güç aktarımı problemi olan empedans uyumsuzluğu (imdepance mismatch) olarak ifade edilirdi.) Nesne merkezli dillerin kullanıldığı her ortamda gündeme gelen nesne- ilişkisel uyumsuzluğunu aşmanın farklı yolları tabi olarak keşfedildi. Dil içinde SQL (embedded- SQL) kullanımı (örneğin SQLJ böyle bir girişimdi), Java nın JDBC bileşeni ve farklı dil ve platformlardaki alternatifi olan ODBC ya da ADO.NET gibi yapılar, bu uyumsuzlukların bir kısmını saklayan veri tabanı iletişim ara yüzlerindendir. Aşağıda örneğini verdiğimizde daha iyi algılayacağımız gibi, bu türden bileşenler, ancak nesnelerin bütüncül yapılarını bozarak ve veri tabanları arasındaki farklılıkların getirdiği yükü geliştiricilere yükleyerek veri tabanı iletişimini kurabilmektedirler. Nesne veri tabanlarının çok da ciddi bir alternatif olamadığı ortamlarda, bu uyumsuzluğu aşmak amacıyla pek çok nesne- ilişkisel eşleştirme (object- relational mapping, ORM) çerçevesi (ya da çatısı (framework)) geliştirildi. Bu kitap, bu girişimin en sonuncusu olan Java nın nesne- ilişkisel eşleştirme ara yüzü Java Persistence API ya da kısaca JPA hakkındadır. Bu bölümde, JPA nın detaylarına girmeden önce, bazı kavram ve yaklaşımları ele alacağız Kalıcı Nesneler ve İş Nesneleri Hangi teknoloji kullanılırsa kullanılsın ya da erişilecek veri tabanı ister ilişkisel olsun ister nesne- merkezli olsun, veri tabanındaki verilerin uygulama katmanındaki nesnelerin durumlarına karşılık geldiğini yukarıda ifade ettik. Bu gerçeği bir başka deyişle nesnelerin durumları, veri tabanında saklanmaktadır şeklinde de ifade edebiliriz. Durumları veri tabanında saklanan nesnelere kalıcı nesneler (persistent objects) denir. İngilizce literatürde kalıcı olan nesneler için genel olarak entity terimi kullanılmaktadır. Biz bu kitapta kalıcı nesne kavramını entity nin

8 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 8 karşılığı olarak kullanacağız zira entity kelimesini dilimize varlık diye çevirmek konunun ruhuna pek de uyan bir durum olarak gözükmemektedir. Nesneleri kalıcı olan sınıflara da kalıcı sınıflar (persistent classes) deriz. Uygulamalardaki kalıcı olan nesnelerin, büyük oranda uygulamanın iş alanını (business domain) temsil eden kavramlar oldukları açıktır. Örneğin bir müşteri ilişkileri yönetimi (Customer Relationship Management, CRM) uygulamasından bahsediyorsak, Customer, Address, , Message, Sale, Opportunity, Offer vb. kavramların, bu iş alanının en temel nesnelerinden olacağını ve bu nesnelerin durumlarının veri tabanında kalıcı hale getirilmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Bu türden olan nesnelere is nesneleri (business objects) ya da alan nesneleri (domain objects) denir. Biz de bu kitap boyunca farklı iş ya da alan nesnelerini kullanacağız Veri Erişimi Kalıcı nesnelerin durumlarının veri tabanındaki veriler olarak saklanması, yukarıda bahsettiğimiz YOGS işlemleri ile olmaktadır. YOGS işlemleri ise SQL ifadelerini kullanmaktadır. Örneğin veri tabanında dört sütunlu şöyle bir tablomuzun olduğunu varsayalım: PERSONS (ID, FIRSTNAME, LASTNAME, DATEOFBIRTH) Bu tablonun, uygulamada var olan kişilere karşılık geldiği ve kişilerin de kimlik numarası, isim, soy isim ve doğum tarihi bilgileri ile betimlendiği açıktır. Bu tabloyu veri tabanında oluşturmak için şöyle bir CREATE TABLE ifadesine ihtiyacımız olacaktır: CREATE TABLE PERSONS ( ID INT PRIMARY KEY, FIRSTNAME VARCHAR(30) NOT NULL, LASTNAME VARCHAR(50) NOT NULL,

9 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 9 ) DATEOFBIRTH DATE Kod: DB.sql PERSONS isimli tabloyu oluşturan yukarıdaki SQL ifadesinin Apache nin Derby (http://db.apache.org/derby/) isimli açık kaynak kodlu ilişkisel veri tabanı için yazılıp çalıştırıldığını, aynı ifadenin diğer veri tabanlarında bazen hiç bir değişiklik yapmadan bazen de ufak tefek değişikliklerle çalışacağını söylemeliyiz. Apache Derby tamamen Java da geliştirilmiş ve 2.6 MB gibi son derece az bir bellek ile çalışabilen bir ilişkisel veri tabanıdır. Dahası Apache Derby, Java DB (http://www.oracle.com/technetwork/java/javadb/overview/index.html) adıyla Oracle tarafından JDK 7 den itibaren JDK ile paketlenmiştir. Dolayısıyla JDK 7 ye sahip olan okuyucular JDK kurulumunun altındaki db klasöründen Java DB ye ulaşabilirler. Bu konuda kitabın uygulamalarındaki açıklamaları dikkatle okumanız gerekmektedir. Bu tabloya veri girmek istediğimizde de şöyle bir INSERT ifadesine ihtiyacımız olacaktır: INSERT INTO PERSONS VALUES (1, 'Mihrimah', 'Kaldiroglu', {d ' ') Kod: DB.sql Benzer şekilde bu tablodan veri alabilmek, örneğin var olan tek satırı getirebilmek için şöyle bir SELECT ifadesine ihtiyacımız olacaktır: SELECT * FROM PERSONS Bu ifadeyi çalıştırdığımız zaman tabloda var olan tek satırı getirmiş olacağız:

10 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 10 Çizim 0.1 Peki bu türden SQL ifadelerini Java da nasıl kullanabiliriz? İsterseniz önce metotlardan başlayalım. Örneğin yeni bir nesneyi veri tabanında kalıcı hale getirmek istediğimizde yani işleme veri tabanı açısından bakıp da veri tabanına yeni bir satır eklemek istediğimizde, Java da muhtemelen aşağıdaki gibi bir ara yüzü olan metoda sahip olmamız beklenmelidir: public void saveperson(person person) Veri tabanındaki PERSONS tablosundaki verilerden belirli bir ID bilgisine sahip olanı getirmek istediğimizde de benzer şekilde aşağıdaki gibi bir ara yüzü olan metoda sahip olmamız beklenmelidir: public Person retrieveperson(int id) Sizin de tahmin edeceğiniz gibi bu metotların derlenmesi için Person isimli bir sınıfa ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla Person sınıfının, PERSONS tablosunun yapısına uygun olarak şöyle olmasını bekleyebiliriz: public class Person { private int id; private String firstname; private String lastname;

11 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 11 private Date dob; public Person(){ public Person(String firstname, String lastname) { this.firstname = firstname; this.lastname = lastname; public Person(int id, String firstname, String lastname, Date dob) { this.id = id; this.firstname = firstname; this.lastname = lastname; this.dob = dob; Kod: Person.java Tabii olarak yukarıdaki Person sınıfı uygun bir pakette oluşturulmuştur ve uygun set()/get(), equals(), hashcode() ve tostring() metotlarına da sahiptir Veri Erişim Nesnesi (VEN) Tasarım Şablonu Burada, uygulamadaki Person sınıfının nesnelerinin durumlarını yönetmek amacıyla kullanacağımız örnek SQL ifadelerini ve bu ifadelerin içinde kullanılacağı örnek metot ara yüzlerini oluşturduk. Şimdi şöyle bir soru ile karşı karşıyayız: Bu metotlar nerede olmalıdır? Yani, yeni bir Person nesnesini veri tabanına kaydetmek istediğimizde çağıracağımız saveperson() metodu ya da elimizdeki bir ID değerine sahip Person nesnesinin durumunu veri tabanından uygulamaya yükleyecek olan retrieveperson() metodu hangi sınıfın parçası olmalıdır?

12 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 12 Yukarıdaki sorulara Person sınıfı diye cevap verdiğimizde, bir alan nesnesi olan Person sınıfının veri tabanı erişim teknolojisine bağımlı olması ve aynı sınıfın yukarıdaki türden pek çok SQL ifadesine sahip olması gibisinden olumsuz pek çok durumla karşı karşıya kalırız. Bir Person nesnesini uygulamadaki katmanlar arasında gezdirmek istediğimizde gereksiz pek çok SQL ve veri tabanı erişim kodunu da taşımamız gerekecektir. Bu olumsuzluklar temelde işlerin/görevlerin ayrıştırılması (separation of concerns) dediğimiz en temel tasarım prensibine aykırı bir durum takınmamızdan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, Person nesnelerinin durumlarını veri tabanı üzerinde yönetecek metotların yeri Person sınıfı değildir. Bu durumda bu tipten metotların, görevi tamamen veri tabanı etkileşimi olan ayrı bir sınıfla soyutlanması en doğru çözüm olacaktır. Yani nesneleri kalıcı olan her bir kalıcı sınıf için İngilizce literatürde DAO (Data Access Object) olarak da adlandırılan Veri Erişim Nesnesi ya da kısaca VEN tasarım şablonunu uygulayabiliriz. Bu şablona göre, yukarıda verilen türden veri tabanı iletişimi yapan metotlar bir ara yüzün içinde tanımlanır ve farklı kalıcılık teknolojilerini kullanan sınıflar tarafından gerçekleştirilirler. Bu kitapta da, bir alan nesnesinin veri tabanıyla olan iletişimini yürüten sınıfları oluşturmak amacıyla VEN tasarım şablonu kullanılacaktır. (Kalıcılık mimarileri üzerine ileriki bölümlerde detaylı bir şekilde duracağız.) VEN şablonunu Person sınıfına uyguladığımızda, elde edeceğimiz PersonDAOI ismini verdiğimiz ara yüz şöyle olacaktır: public interface PersonDAOI { public void saveperson(person person); public Person retrieveperson(int id); public List<Person> retrieveallpersons(); public void updatepersondob(person person); public void deleteperson(person person); public void deleteallpersons(); Kod: PersonDAOI.java

13 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 13 İşte Java da interface anahtar kelimesiyle tanımlanmış PersonDAOI arayüzü Java daki herhangi bir kalıcılık teknolojisi tarafından gerçekleştirilecek olan bir anlaşmayı (contract) ya da el sıkışmayı (hand shake) ifade etmektedir. Bu şekilde farklı kalıcılık teknolojilerini kullanan farklı PersonDAOI gerçekleştirmeleri arasında seçim yapmak, arayüz kullanımından dolayı çok daha kolay hale gelmiş durumdadır. Bu bölümün ilerleyen kısımlarında, JDBC, nesne veri tabanı gibi teknolojileri kullanarak, PersonDAOI ara yüzünün farklı gerçekleştirmelerini yapacağız. Ayrıca verdiğimiz kod örneklerinde isimlendirme konusunda belli şablonlara uymaya özen gösterdiğimiz, buraya kadarki kodlardan da anlaşılabilir. Örneğin, ara yüz isimlerini I ile bitirirken VEN şablonunu uygulayan ara yüzün ismini PersonDAOI yaparak, ilgili kalıcı sınıfla da ilişkilendirdik JDBC ya da Java Database Connectivity Java Database Connectivity ya da kısa adıyla JDBC, Java Standart Sürümü nün (Java Standard Edition, Java SE) en başından bu yana bir parçası olan ve veri tabanlarıyla iletişimi sağlayan ara yüzünün adıdır. (Bileşen (component) anlamında arayüz terimini kullandığımızda, aslında Application Programming Interface ya da kısaca API yi kastettiğimiz açıktır diye düşünüyoruz.) Java programcıları, JDBC yi ilgili veri tabanının sürücüsünü kullanarak, veri tabanına bağlanmak, veri tabanı üzerinde YOGS işlemlerini yapmak dolayısıyla da uygulamada oluşturulan nesnelerin durumlarını yönetmek için kullanırlar. JDBC nin temel yapıları java.sql paketi içinde çoğunlukla arayüzler olarak bulunur. Bu arayüzlerin gerçekleştirmeleri veri tabanı sürücüleri tarafından yapılır. Örneğin Connection, bir veri tabanı bağlantısını, Statement, veri tabanına gönderilecek olan bir SQL cümlesini ifade ederler ve ikisi de arayüz olarak tanımlanmışlardır. Veri tabanından uygulamaya veri getirmek ise ResultSet isimli arayüzün görevidir. Uygulamamızda Person sınıfının VEN şablonu kullanılarak oluşturulmuş PersonDAOI ara yüzünü JDBC kullanılarak PersonJdbcDAO isimli bir sınıfla gerçekleştirelim:

14 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 14 public class PersonJdbcDAO implements PersonDAOI { private static final String SAVE_PERSON_QUERY = "INSERT INTO PERSONS VALUES(?,?,?,?)"; private static final String RETRIEVE_PERSON_QUERY = "SELECT * FROM PERSONS WHERE ID =?"; private static final String RETRIEVE_ALL_PERSONS_QUERY = "SELECT * FROM PERSONS"; private static final String UPDATE_PERSONDOB_QUERY = "UPDATE PERSONS SET DATEOFBIRTH =? WHERE ID =?"; private static final String DELETE_PERSON_QUERY = "DELETE FROM PERSONS WHERE ID =?"; private static final String DELETE_ALL_PERSONS_QUERY = "DELETE FROM public void saveperson(person person){ System.out.println("Saving person:" + person); Connection conn = getconnection(); PreparedStatement stmt = null; try { stmt = conn.preparestatement(save_person_query); stmt.setint(1, person.getid()); stmt.setstring(2, person.getfirstname()); stmt.setstring(3, person.getlastname()); stmt.setdate(4, person.getdobassqldate()); int updatecount = stmt.executeupdate(); if(updatecount!= 1) System.out.println("Problem with saving the person."); else System.out.println("Person saved!"); catch (SQLException e) { System.out.println("Problem with statement: " + e.getmessage()); e.printstacktrace(); finally{ returnconnection(conn);

15 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri private Connection getconnection() { return JDBCUtil.getConnection(); private void returnconnection(connection conn){ try { conn.close(); catch (SQLException e) { System.out.println("Problem with closing the connection: " + e.getmessage()); e.printstacktrace(); Kod: PersonJdbcDAO.java Yukarıdaki kod parçasından da görüldüğü gibi, veri tabanı sorguları, sınıfın başında static ve final alanlar olarak ifade edilmişlerdir. saveperson() metodu ise ara yüzden devralınan diğer metotlar gibi PreparedStatement kullanmaktadırlar. saveperson() metodu nesneler ile ilişkisel veri tabanlarının tabloları arasındaki en temel farklılığı gözler önüne sermektedir. Person nesnesini veri tabanına kaydedebilmek için, nesnenin alanlarını tek tek alıp SQL sorgusunun içine koyduk. Bu şekilde yaparak bütüncül bir yapıda olan nesneyi, nesnenin durumunun tablonun sütunlarına karşı gelebilmesi amacıyla, parçalamış olduk. Aşağıdaki kod parçası da yine aynı sınıftan alınmış olup, veri tabanından, verilen kimlik bilgisine uyan Person nesnesini veri tabanından getirmektedir. Bu koddaki retrieveperson() metodu da saveperson() metodunun aksine, veri tabanındaki sütunlarda duran verileri önce belleğe almakta sonra da Person nesnesinin bir kurucusunu kullanarak bu verileri bir araya getirip bir Person nesnesi oluşturmaktadır.

16 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri public Person retrieveperson(int id) { System.out.println("Retrieving the person with id = " + id); Person personretrieved = null; Connection conn = getconnection(); try { PreparedStatement stmt = conn.preparestatement(retrieve_person_query); stmt.setint(1, id);; ResultSet rs = stmt.executequery(); while(rs.next()){ String firstname = rs.getstring("firstname"); String lastname = rs.getstring("lastname"); Date dob = rs.getdate("dateofbirth"); personretrieved = new Person(id, firstname, lastname, dob); if(personretrieved == null) System.out.println("No such person with id = " + id); catch (SQLException e) { System.out.println("Problem with statement: " + e.getmessage()); e.printstacktrace(); finally{ returnconnection(conn); return personretrieved; Kod: PersonJdbcDAO.java Yukarıdaki kod örneğinde olduğu gibi JDBC ve veri tabanı sürücüsü, nesneler ile ilişkisel tablolar arasındaki uyumsuzlukları bir noktaya kadar saklamaktadırlar. Örneğin tip farklılıklarının getirebileceği zorluklar ve bunları aşmak için yazılması gereken dönüşüm kodları, veri tabanı

17 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 17 sürücüsü tarafından yapılan işlemler ve dönüşümler sayesinde, programcının sorumluluğundan çıkmış olmaktadır. JDBC ile yapılan bu örnekle ilgili özet olarak şunları söyleyebiliriz. PersonJdbcDAO sınıfı, PersonDAOI ara yüzünden devraldığı metotlar dışında savepersons(), getconnection() ve returnconnection() isimli iki metoda daha sahiptir. savepersons() metodu geçtiğiniz sayıda Person nesnesini veri tabanında oluşturmaktadır. Dolayısıyla savepersons() metodu, pek çok nesne ile çalışmanızı sağlayacak şekilde yazılmıştır ve PersonFactory sınıfını kullanmaktadır. getconnection() metodu, JDBCUtil sınıfının sağladığı static olan getconnection() metodunu kullanarak veri tabanı bağlantısı elde etmektedir. Kitabın kodlarına baktığınızda göreceğiniz gibi JDBCUtil sınıfı jdbc.properties dosyasından veri tabanı bağlantı bilgilerini okumaktadır. Dolayısıyla siz kodunuzu çalıştırırken bu dosyadaki bilgileri, kullandığınız veri tabanına uygun olarak değiştirmeniz gerekecektir. Benzer şekilde returnconnection() metodu da kullanılan veri tabanı bağlantısını kapatmaktadır. Örnek kod ile göz önüne alınması gereken bir başka nokta da kodun kullandığı Connection nesnesinin autocommit=true ile çalıştığı gerçeğidir. JDBC kullanan bu örnekte verilmek istenen mesajın, JDBC nin en iyi bir şekilde nasıl kullanılacağından ziyade, nesne- ilişkisel uyumsuzluğunun en temel yöntemle nasıl aşılabileceği olduğu göz önüne alınmalıdır. Görüldüğü gibi, Java nın ilk çıktığı günden bu yana bir parçası olan JDBC, Java dünyasında yoğun bir şekilde kullanılmasına rağmen uyumsuzluğun en temel parçası olan, nesnelerin tablolarla eşleştirilmesi konusunda herhangi bir katkısı yoktur. Gerek YOGS SQL cümlelerinde, gerek ise ResultSet nesnesinde, nesnelerin kalıcı olan değişkenleri ile değişkenlerin değerlerinin yazıldığı tablolar ve sütunları arasındaki eşleştirmeler, tamamen programcıya aittir. Bu eşleştirme, tüm YOGS işlemleri için kaçınılmazdır. Bu noktada JDBC ile bu uyumsuzluğa getirilen çözümün aşağıda belirtilen negatif noktalara sahip olduğu söylenebilir: JDBC, yukarıda da bahsettiğimiz gibi, nesnenin bütüncül yapısını bozan bir teknolojidir. Uygulamanızı ne kadar doğru olarak nesne merkezli yapsanız da iş o

18 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 18 nesneleri veri tabanında saklamaya geldiğinde, yani YOGS işlemlerinde, nesne merkezli yapı yerini tablo merkezli yapıya terk etmektedir. Bu anlamda JDBC sizi ilişkisel veri tabanıyla yüz yüze gelmekten alıkoymamaktadır. JDBC, SQL- yoğun bir yöntemdir. Bu durum veri tabanı ile yoğun iletişimde olan uygulamalar için, geliştirme maliyetini arttırmaktadır. Dolayısıyla YOGS işlemlerini yazan geliştiricinin çok iyi SQL, veri tabanı ve buradaki veri yapısının bilgisine sahip olmaları gereklidir. Veri yapısı bilgisi her halükarda kaçınılmaz olabilir fakat bu verinin saklanması ve uygulamaya getirilmesinin bu kadar maliyetli olması, bu konuyu yönetmede insanları farklı yöntemler kullanmaya itmektedir. Birden fazla veri tabanı ile çalışabilecek şekilde geliştirilen ya da veri tabanları ile kurulacak uygulamalarda, veri tabanlarının farklı yapılara ve SQL gerçekleştirmelerine sahip olmalarından dolayı bu maliyet çok artacaktır. Projenin geliştirme sürecinde nesne- ilişkisel eşleştirmesinin, sıklıkla değişmesi muhtemeldir. Çünkü, projelerdeki değişiklikler, YOGS işlemlerine çoğu zaman doğrudan etkir. Bu eşleştirme de JDBC teknolojisinde Java kodu ile yapılmaktadır. Bu durum ise kod bakımını ve kalitesini kötü yönde etkilemekte dolayısıyla da maliyeti arttırmaktadır. Nesne sayısı ve nesne karmaşıklığı arttıkça YOGS işlemlerinin maliyeti de artar. Dolayısıyla YOGS, projelerin en fazla iş yükü getiren taraflarındandır. Projelerin performans, ölçeklenirlik gibi noktalarda kaygıları arttıkça, ön bellek (cache) kullanımı da gündeme gelir ve durum daha da karmaşıklaşır. Genel olarak JDBC, Java nın sağladığı veri tabanı etkileşimi teknolojileri arasında en alt seviyeli olanıdır. Dolayısıyla, veri tabanı ve SQL ile ilgili kontrol gücü yüksek bir yapı sunmasına rağmen, nesne- merkezli olmaması, eşleştirme bilgisinin Java ile veriliyor olması gibi sebeplerden dolayı maliyeti yüksek bir çözümdür.

19 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 19 Yukarıda saydığımız negatif noktalardan dolayı bir alternatif çözümümüz, nesne veri tabanları olabilir Nesne Veri Tabanları Bir an için yukarıdaki örnekte kullandığımız Person nesnesinin çok daha karmaşık ve farklı türde veriler içeren yapıda olduğunu düşünelim. Örneğin, Person nesnesi, Address, AddressMap, Phone, Picture, Voice vb. nesnelere sahip olsun. Hatta Person nesnesi, içinde kendi cinsinden ana ve baba değişkenlerine sahip olsun. Bu durumda Person nesnesi için yazılacak PersonJdbcDAO sınıfı son derece karmaşık hale gelecektir. Bunun temelde iki sebebi vardır: Person nesnesi, çok fazla sayıda nesne ile ilişkilidir; dolayısıyla veri tabanında Person nesnesinin durumu yönetmek amacıyla yapılacak işlemler de karmaşık olacaktır. İkinci sebep ise Person nesnesi, AddressMap, Phone, Picture, Voice gibi, bilenen iş uygulamalarındakinden farklı tipte çoklu ortam tipli (multimedia) veriler tutan nesnelere sahiptir. Modern zamanlarda çok daha sık karşılaşılan bu gibi durumlar, ilişkisel veri tabanlarının nesnelerin durumlarını tutma konusundaki yeteneklerini zorlamaktadırlar. Ayrıca giderek artan oranda kullanılan nesne- merkezli programlama dilleri de nesne veri tabanlarının kullanımını daha cazip hale getirmektedir. Nesne veri tabanları, nesne- merkezli programlama yapılan ortamlar için ideal bir nesne saklama yapısıdır. İlişkisel veri tabanları nesneleri, tablolarda saklamak amacıyla veri alanlarına bölüp parçalarken, nesne veri tabanları yapılacak olan YOGS işlemlerini, nesnenin bütünselliğini bozmadan, tamamen nesne üzerinde yapar. Bu amaçla nesne veri tabanları, nesne- merkezli diller ile son derece yakın bir yapıda kurgulanmışlardır. Benzer şekilde nesne veri tabanlarında sorgulamalar da nesneler üzerinden gerçekleştirilir. Bu anlamda nesne veri tabanları bir nesne sorgulama diline (Object Query Language, OQL) sahiptirler. Nesne veri tabanları, detaylarına burada girmeyeceğimiz ve ilişkisel veri tabanlarının desteklemediği pek çok nesne kavram ve mekanizmasını da destekler. Nesne kimliği (object identity), tip hiyerarşileri ve kalıtım, erişim yoluyla nesne kalıcılığı (persistence by reachability) bunlar arasında sayılabilir.

20 1. Bölüm Java da Nesne Kalıcılığının Temelleri 20 Nesne veri tabanı yönetim sistemleri, ilişkisel veri tabanlarına uzunca bir süredir rakip olmak istemektedirler. 80 li yıllardan itibaren ticari olarak piyasada bulunan nesne veri tabanları, araştırma ve geliştirme kuruluşlarında tercih edilmesine rağmen Bilgi Teknolojileri (BT) sektöründe de tercih edilir hale gelmeleri daha çok zaman alacak gibi görünmektedir. NVTYS dünyasının da Versant ya da Objectivity gibi büyük şirketleri ve markaları olmakla birlikte, temelde tarihi olarak daha geç yola çıktıkları ve başka teknik sebeplerden dolayı, veri saklama sektöründe İVTYS ile yarışması mümkün olmamıştır. NVTYS nesne- merkezli dillerin ve Internet in yaygınlık kazandığı 1990 lı yıllarda bir ivme kazanmışsa da piyasa payı anlamında beklenen yere gelememiştir. Örneğin, NMVTYS kullanımı özellikle ülkemizde ancak ya bir akademik araştırmanın ya da tatminsiz programcıların geç saatlere varan meraklı çalışmalarının konusu olabilmektedir a. Db4O Bu kısımda, nesne kalıcılığının aslında nesne veri tabanı ile nasıl daha kolay ve bütüncül olarak yapılabileceğini göstermeye çalışacağız. Bu amaçla yukarıda JDBC ile yaptığımız örneği, bir nesne veri tabanı ile tekrar yapıp aradaki farklardan bahsedeceğiz. Internet ten ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz ve projelerinizde kullanabileceğiniz Db4O (http://www.db4o.com), Versant ın Java ve.net için geliştirmiş olduğu bir nesne veri tabanıdır. Db4O, Versant tarafından farklı lisanslarla kullanıma sunulmuş olup, hem istemci/sunucu (client/server) hem de gömülü (embedded) yapıda kullanılabilmektedir. Db4O yu gömülü şekilde kullanacağımız örneğimizde öncelikle, nesne veri tabanını soyutlayan ObjectContainer nesnesine ulaşmamız gereklidir. Kalıcı nesnelerin nesne veri tabanıyla etkileşimi bu sınıfın metotları üzerinden yapılacaktır. Bu amaçla aşağıdaki kod parçasını kullanıp ObjectContainer nesnesine ulaşacağız.... final static String DB4OFILENAME = System.getProperty("user.home") +

2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş. 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1

2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş. 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş 1 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş 2. Bölüm Java Persistence API sine Giriş... 1 2.1. Giriş... 2 2.2. Entity ya da Kalıcı Nesne... 2 2.2.1. Entitynin Özellikleri...

Detaylı

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ

T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ T.C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü HASTANE OTOMASYON PROJESİ Ferat AKTAŞ Danışman Yrd. Doç. Dr. Muammer Akçay Haziran, 2013 Kütahya Bu çalışma.../.../2013 tarihinde aşağıdaki jüri

Detaylı

RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2009 ANKARA

Detaylı

Veritabanı Programlama

Veritabanı Programlama Temmuz 2003 Veritabanı Programlama Yaşar Gözüdeli Veritabanı Programlama Eğitim dizisi Veritabanı Programlama 1 Temmuz 2003 Yaşar GÖZÜDELİ Bu ek kopyalanamaz, satılamaz. Her hakkı saklıdır. BYTE ın okurlarına

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI KURULUMU

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI KURULUMU T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI KURULUMU ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN Anabilim Dalı: Bilgisayar Mühendisliği Programı: Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ORACLE İÇİN VERİ TABANI YÖNETİM ARACI VE PERFORMANS ANALİZİ ALPASLAN KILIÇKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HAZİRAN 2008 ANKARA

Detaylı

Mobil Stok Takibi Programı

Mobil Stok Takibi Programı Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Mobil Stok Takibi Programı Bitirme Tezi Gürsel ÖZLÜ Trabzon 2007 Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ NESNE TABANLI PROGRAMLAMA - 1 482BK0074 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Veritabanı Programlama 2

Veritabanı Programlama 2 Şubat 2004 Veritabanı Programlama 2 Yaşar Gözüdeli Veritabanı Programlama 2 Eğitim dizisi Veritabanı Programlama 2 Şubat 2004 Yaşar GÖZÜDELİ Bu ek kopyalanamaz, satılamaz. Her hakkı saklıdır. BYTE ın

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Bölüm 1 1.1. GİRİŞ Bilgi dünyasında yoğun bir şekilde kullandığımız bilgisayarlar ile ortaya çıkan programlar günlük hayatta biz insanların işlerinde büyük kolaylıklar sağlamaktadırlar.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ. Java Teknolojileri Kullanılarak. Kan Bağış Web Uygulamasının Tasarlanması

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ. Java Teknolojileri Kullanılarak. Kan Bağış Web Uygulamasının Tasarlanması ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BLM 492 BİTİRME PROJESİ ROPORU Java Teknolojileri Kullanılarak Kan Bağış Web Uygulamasının Tasarlanması Teslim Eden: Ferid Mövsümov, 07290411 Proje Danışmanı:

Detaylı

3. Linux Ağ Yönetimi I

3. Linux Ağ Yönetimi I 3. Linux Ağ Yönetimi I 3.1 TCP/IP Ağ Kavramları Diğer açık sistemler gibi Linux'un da en büyük özelliklerinden biri ağ protokolleri ve uygulamalarının sistemin en doğal parçalarından biri olmasıdır. Dolayısıyla

Detaylı

ÇOKLU ORTAMLARDA İSTENİLMEYEN SES VE GÖRÜNTÜLERİN DENETLENMESİ

ÇOKLU ORTAMLARDA İSTENİLMEYEN SES VE GÖRÜNTÜLERİN DENETLENMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇOKLU ORTAMLARDA İSTENİLMEYEN SES VE GÖRÜNTÜLERİN DENETLENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

JAVA Eğitim Notları JAVA ile Programlama Giriş Bu eğitimde iyi bir java programcısı olmak için gerekli olan tüm bilgileri yoğun uygulamalar çerçevesinde inceleyeceğiz. Bu bilgileri öğrenirken aslında bilgisayar

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI PLANLAMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI PLANLAMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI PLANLAMA ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB TABANLI PROGRAMLAMA DİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PERFORMANS ANALİZİ Ferhat BAĞÇACI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK

Detaylı

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ KAMU BİLGİ İŞLEM MERKEZLERİ YÖNETİCİLERİ BİRLİĞİ. Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA. Sürüm 1.0 1.

TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ KAMU BİLGİ İŞLEM MERKEZLERİ YÖNETİCİLERİ BİRLİĞİ. Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA. Sürüm 1.0 1. TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ KAMU BİLGİ İŞLEM MERKEZLERİ YÖNETİCİLERİ BİRLİĞİ Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA Sürüm 1.0 1. ÇALIŞMA GRUBU Nisan 2010 TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu XII SANALLAŞTIRMA

Detaylı

3.3 Yazılım Evrimi Hakkında Konular

3.3 Yazılım Evrimi Hakkında Konular Saraiva, Antonio Mauro, André Riyuti Hirakawa, and Carlos Eduardo Cugnasca. 2006. Section 3.3 Topics on Software Evolution, pp. 139-153 of Chapter 3 Methods, Algorithms, and Software, in CIGR Handbook

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ETKİLEŞİMLİ WEB UYGULAMALARI 1 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Yazılımcılar İçin SQL Server 2008 ve Veritabanı Programlama

Yazılımcılar İçin SQL Server 2008 ve Veritabanı Programlama Yazılımcılar İçin SQL Server 2008 ve Veritabanı Programlama Yaşar Gözüdeli YAZILIMCILAR İÇİN SQL SERVER 2008 ve VERİTABANI PROGRAMLAMA 4. BASKI Ankara, 2009 Yazılımcılar İçin SQL Server 2008 ve Veritabanı

Detaylı

Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET

Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET i Yüksek Lisans Tezi Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ÖZET Toplumların gelişiminde eğitimin rolü büyüktür. Medeniyetlere en parlak zamanlarını yaşatan ya da tarih sahnesinden silen belirleyici

Detaylı

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları

KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları T.C. SANAYİ, BİLİM VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YAYIN NO: 723 KOBİ lerde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Uygulamaları Talat POSTACI Önder BELGİN Yrd. Doç. Dr. Turan Erman ERKAN Ankara,

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELER İÇİN WEB TABANLI ERP UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Murat Olcay ÖZCAN Balıkesir,

Detaylı

SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI

SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI Geylani KARDAŞ Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu : 619.02.04 Sunuş

Detaylı

A dan Z ye Web Tasarımı İÇİNDEKİLER

A dan Z ye Web Tasarımı İÇİNDEKİLER A dan Z ye Web Tasarımı İÇİNDEKİLER 06...İçerik yönetim sistemi (CMS) nedir? 09...Joomla tarihçesine kısa bir bakış 12...Joomla nın özellikleri ve faydaları 15...30 dakikada Joomla kurulumu 22...Joomla

Detaylı

EĞİTİM : LINQ to SQL. Bölüm : LINQ e Genel Bakış. Konu : LINQ Nedir? Page 1 of 25

EĞİTİM : LINQ to SQL. Bölüm : LINQ e Genel Bakış. Konu : LINQ Nedir? Page 1 of 25 EĞİTİM : LINQ to SQL Bölüm : LINQ e Genel Bakış Konu : LINQ Nedir? Page 1 of 25 LINQ, program ve veri arasındaki ilişkiyi başka bir boyuta taşıyan devrimsel bir programlama metodolojisidir. LINQ, bir programalama

Detaylı

Bilal Akçay. 1 http://www.bilalakcay.com

Bilal Akçay. 1 http://www.bilalakcay.com Bilal Akçay 1 http://www.bilalakcay.com Bilgisayar Mühendisi kavramı artık genel bir alanı niteler oldu. Kimse okulu bitirdikten sonra Bilgisayar Mühendisi ünvanıyla çalışmıyor. Üstelik teknolojinin gelişmesiyle

Detaylı

Türkiye Oracle Kullanıcıları Grubu

Türkiye Oracle Kullanıcıları Grubu 2013 Türkiye Oracle Kullanıcıları Grubu TROUG Log TROUG Log, TROUG un tanıtımı için hazırlanmıştır. TROUG üyelerinin bloglarından alınan içerikler ve yazıların ile desteklenmiştir. Oracle Bilgisayar Program

Detaylı