Farklı Yüzey Pürüzlendirme İşlemlerinin Yapıştırıcı Simanların Seramiğe Olan Bağ Dayanımı Üzerine Etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Farklı Yüzey Pürüzlendirme İşlemlerinin Yapıştırıcı Simanların Seramiğe Olan Bağ Dayanımı Üzerine Etkisi"

Transkript

1 ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 3, Sayfa: 14-22, 2009 Farklı Yüzey Pürüzlendirme İşlemlerinin Yapıştırıcı Simanların Seramiğe Olan Bağ Dayanımı Üzerine Etkisi Effect of Surface Conditioning Methods on Bond Strength of Luting Cements to Ceramic *Dr. M.Erhan ÇÖMLEKOĞLU, *Doç.Dr. Mine DÜNDAR, *Dt. Gökhan UZEL, *Doç.Dr. M. Ali GÜNGÖR, *Prof.Dr. Birgül ÖZPINAR *Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı ÖZET Amaç: Rezin simanların cam seramik yüzeylere optimal tutunmalarını sağlayarak seramik-siman entegrasyonunun iyileştirilmesi klinik açıdan gereklidir. Farklı yüzey pürüzlendirme işlemlerinin, 3 farklı rezin siman ile lityum-disilikat esaslı cam seramik arasındaki makaslama bağ dayanımına etkisinin değerlendirilmesidir. Gereçler ve Yöntemler: Yüz seksen adet silindirik seramik örnek (IPS e.max, Ivoclar, Schaan, Liechtenstein, 4x4mm) hazırlandı ve 3 ana gruba ayrıldı (n=60/ grup). Grup 1 e, 45 sn süresince %9,5 luk hidroflorik asit (HF) uygulandı. Grup 2 de pürüzlendirme işlemi tribo-kimyasal silika kaplama (TSK) ile sağlandı. Grup 3 deki örneklere %9,5 luk HF asidin ardından TSK uygulandı. Üç ana grup, 3 er yapıştırıcı siman alt grubuna ayrıldı: (1) VariolinkII (Ivoclar, Liechtenstein), (2) RelyX ARC (3MEspe, Almanya), (3) BifixQM (Voco, Almanya). Her bir gruptaki 10 örnek gruba özgü yapıştırıcı siman ile diğer on örneğe yapıştırıldı. Tüm örnekler termal döngüden geçirildi (x1000, C, 20 s.) ve makaslama bağ dayanım testleri yapıldı (Autograph, Shimadzu, Japan, 0.5 mm/dk). Elde edilen veriler (ortalama±ss) istatistiksel olarak analiz edildi (ANOVA ve Bonferroni, alfa=.05). Örneklerin arayüzleri TEM ile incelendi (Jeol JSM 5200, Japan). Bulgular: Kombine HF+TSK yüzey pürüzlendirmesi tüm rezin grupları için en yüksek bağ dayanım değerlerini verirken (VariolinkII:48,1±9,3; RelyX ARC:39,6±8,4; Bifix QM:36,3±5,1) (P<.05) sadece HF asit (VariolinkII:33,8±6,5; RelyX ABSTRACT Objectives: Promoting ceramic-cement integration by providing optimal adhesion between resin cements and glass ceramic surfaces is important from clinical point of view. To evaluate the effect of different surface roughening methods on the shear bond strength (SBS) of three luting resin cements to a lithium-disilicate-based glass ceramic. Materials and Methods: One hundred eighty cylindrical ceramic blocks (4x4 mm, IPS e.max, Ivoclar, Schaan, Liechtenstein) were prepared and divided into 3 main groups (n=60/group). Group 1 was treated with 9,5% hydrofloric acid (HF) for 45 sec. Group 2 was roughened by tribochemical silica coating (TSK). The specimens in Group 3 were subjected to 9,5% HF acid followed by TSK. Then each main group was divided into 3 luting cement subgroups named: (1) VariolinkII (Ivoclar, Liechtenstein), (2) RelyX ARC (3MEspe, Germany), (3) BifixQM (Voco, Germany). Ten of the specimens in each subgroup were luted to the other 10 by a luting cement specific for each subgroup. All specimens were thermocycled (x1000, C, 20 sec.) and SBS tests were performed (Autograph, Shimadzu, Japan, 0.5 mm/ min). The obtained data (mean±sd) were statistically analyzed (ANOVA and Boferroni, alpha=.05). The interfaces of the specimens were observed under a SEM (Jeol JSM 5200, Japan). Results: While combined HF + TSK surface conditioning method resulted in significantly higher SBS values for all resin groups (Variolink II:48,1±9,3; RelyX

2 15 ARC:28,1±4,4; Bifix QM:18,9±4,8) ve sadece TSK (VariolinkII:27,9±8,5; RelyX ARC:22,5±5,9; Bifix QM:16,4±4,6) grupları arasında anlamlı farklar yoktu (P>.05). Sonuç: HF asit uygulaması sonrası silika kaplama işlemi ile, tüm siman gruplarında en yüksek rezinseramik bağ dayanımı değerleri elde edildi. Rezin simanlardan Variolink II yüzey hazırlama işleminden bağımsız olarak en yüksek rezin-seramik bağ dayanımını gösterdi. ARC:39,6±8,4; Bifix QM:36,3±5,1) (P<.05), HF acid (Variolink II:33,8±6,5; RelyX ARC:28,1±4,4; Bifix QM:18,9±4,8) and TSK alone (Variolink II:27,9±8,5; RelyX ARC:22,5±5,9; Bifix QM:16,4±4,6) demonstrated insignificant differences (P>.05). Conclusion: With HF acid etching followed by TSK, highest resin-ceramic bond strength values were obtained for all luting cement groups. Variolink II exhibited highest resin-ceramic bond strength regardless of different surface conditioning methods. ANAHTAR KELİMELER Hidroflorik asit, tribokimyasal silika kaplama, cam seramik, kompozit rezin siman. KEYWORDS Hydrofluoric acid, tribochemical silica coating, glass ceramic, composite resin cement. GİRİŞ Estetik beklentilerin artması ile birlikte, son yıllarda, güçlendirilmiş seramik sistemlerinin gelişimi hız kazanmış ve bu malzemelerden hazırlanan restorasyonları diş dokularına uygulama olanağı sunan yapıştırma simanları alanında da önemli değişimler meydana gelmiştir 1. Günümüzde yaygın olarak kullanılan tüm seramik sistemlerden birisi, optik özellikleri ve doğal translüsensliği arttırılarak optimum fiziksel özellikler kazandırılan lityum disilikat cam seramiktir 2. Diş hekimliğinde, özellikle ön bölge restorasyonlarında üstün estetik, stabilite ve biyouyumluluk özellikleri nedeniyle sıklıkla tercih edilmektedirler 3. Diş renginde hazırlanan tüm seramik restorasyonların yapıştırılmasında, rezin esaslı simanlardan yaygın olarak yararlanılmaktadır 4. Rezin simanlar ile yeterli bağlanma sağlamak amacıyla, hem diş hem de restorasyon yüzeylerinin bir dizi işlemden geçirilmesi gerekmektedir. Cam seramik yüzeylerinin adeziv yapışma için hazırlanmasında en sık tercih edilen yöntem, hidroflorik asit (HF) ile dağlama, ardından silanlama 5,6 ve isteğe bağlı bağlayıcı ajan uygulaması 7,8 olarak özetlenebilir. Silanlama işleminde sıklıkla 3-metakriloksipropiltrimetoksisilan önerilmektedir 6,8. HF asit veya amonyum biflorür ile dağlama sonrasında, cam seramik materyallerde yapışma için uygun yüzey yapısı ve pürüzlülük sağlanabilmektedir. Cam matris tabakasında oluşan kısmi çözünmeler ile kristalin yapılar açığa çıkmakta ve adeziv rezinlerin mekanik olarak tutunabileceği mini kaviteler elde edilebilmektedir 9. Genellikle %2.5 ile %10 aralığındaki konsantrasyonlarda, 1-3 dakika süreyle HF asit uygulamasının adeziv tutuculuk açısından başarılı sonuçlar verdiği belirtilmektedir HF asitin, yumuşak dokularlarla temasında zararlı etkilere neden olduğu bilinmektedir 13,14. HF asitin pk değerinin 3.45 olmasına karşın, su içinde kolaylıkla çözünerek kuvvetli reaksiyonlara yol açtığı gösterilmiştir. Bunun yanı sıra, değim içinde bulunduğu canlı dokulara hızla penetre olabildiği ve dokularda ani su kaybına neden olduğu belirtilmektedir 13. Seramik yüzeylerde yeterli pürüzlendirme yeteneğine rağmen, zararlı yan etkileri nedeniyle HF asitin ağız içi kullanımı, çoğu ülkede yasaklanmıştır. Ancak, seramik restorasyonların ağız içi tamirinde HF asite alternatif olarak gösterilen ortofosforik asitin seramik yüzeylerde çok başarılı olmadığı belirtilmektedir 14. Son yıllarda, seramik yüzeylerin kumlanması, silika ile kaplanması veya lazer ile dağlanması gibi yöntemlerin de asitle pürüzlendirme işlemine seçenek oluşturabileceği bildirilmektedir 6, Tribokimyasal silika kaplama işlemi, kimyasal olarak daha reaktif bir yüzey elde edebilmek için silika kaplı alumina parçacıklarının basınç altında

3 16 Seramik bloklar polimetilmetakrilat kalıplara (Palapress, Heraeus Kulzer, Almanya) gömülerek bilgisayar kontrollü evrensel test aygıtında örneklerin adeziv arayüzeylerine, kırılma gerçekleşene dek 0.5 mm/dk çene hızı ile makaslama kuvveti uygulandı (Autograph masa üstü modeli, Shimadzu Corp., Japonya). Gerilim-deformasyon eğrileri yazılım programında incelenerek makaslama bağ dayanımı (MBD) değerleri kaydedildi (Resim 2). Kırık yüzeylerin analizi için 50 büpüskürtme ile yüzeye gömülmesidir ve rezinlerin restorasyona adezyonunu arttımak için etkili bir yöntem olarak önerilmektedir 6,18. Cam seramik restorasyonların, kırılgan olmaları nedeniyle rezin simanlarla yapıştırılarak kullanılmaları gereklidir 10. Bu nedenle rezin simanların cam seramik yüzeylere optimal tutunmalarını sağlayarak seramik-siman entegrasyonunun iyileştirilmesi klinik açıdan gereklidir. Bu çalışmada amaçlanan, seramik yüzey işlemlerinin geliştirilmesi için farklı kombinasyonlar denenerek farklı ticari rezin simanlarla seramik-rezin bağını incelemek ve klinik açıdan en uygun kombinasyonu tanımlayabilmektir. Çalışmanın sıfır hipotezi, HF asitle pürüzlendirme işlemi ile tribokimyasal silika kaplama yöntemi arasında adeziv rezin simanların cam seramiğe olan bağ dayanımı açısından fark olmadığıdır. Bu nedenle, çalışmada 3 farklı yüzey hazırlama işlemi uygulanmış lityum disilikat esaslı cam seramiğe 3 farklı rezin simanın makaslama bağ dayanımı değerleri karşılaştırılmış ve rezin bağlanma için en uygun yüzey hazırlama yöntemi araştırılmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM Deney örneklerinin hazırlanması Yüz seksen adet lityum disilikat esaslı cam seramik örnek (IPS e.max press, Ivoclar, Schaan, Liechtenstein) (çap=4mm, yükseklik=4mm) üretici firmanın önerileri doğrultusunda ve kayıp mum tekniğine göre hazırlandı (N=180). Silindirik bloklar, etanol ve deiyonize su içinde 15 dakika ultrasonik olarak (Quantrex 90, L&R Ultrasonics, Kearny, NJ, ABD) temizlendikten sonra, farklı yüzey hazırlama işlemlerine göre 3 gruba ayrıldı (n=60/grup). Birinci gruptaki örneklere 45 sn süreyle % 9,5 lik HF asit (Ultra etch, Ultradent, Utah, ABD) uygulanırken, 2. grupta örneklerin düz yüzeyleri, 30 mikrometre gren boyutundaki silisik asit ile çevrili alüminyum oksit parçacıkları kullanılarak, 15 sn süreyle ve 2,5 bar basınç altında tribokimyasal silika kaplama (TSK) işleminden (CoJet, 3M ESPE, Seefeld, Almanya) geçirildi. Üçüncü gruptaki bloklara ise, öncelikle 45 sn süreyle %9,5 lik HF asit, ardından 15 sn süreyle TSK işlemi uygulandı. Bu gruplar daha sonra rezin esaslı yapıştırma simanlarına göre 3 er alt gruba bölündü (n=20/alt grup). Çalışmada kullanılan rezin simanların tümü (Variolink II (IvocarVivadent, Schaan, Liechtenstein); Rely-X ARC ( 3M ESPE AG, Seefeld, Almanya) ve Bifix QM (Voco, Cuxhaven, Almanya) ) çift aşamada (ışın +kimyasal) polimerize olan Bis-GMA bazlı simanlardır. Yapıştırma işlemi Yüzey hazırlama işleminden sonra, seramik örneklere 60 sn süreyle silan (Silane, Ultradent, Utah, ABD) uygulandı. Her bir yapıştırma simanı alt grubundaki 10 seramik blok diğer 10 bloğa, gruba özgü rezin siman ile, üretici firmanın önerileri doğrultusunda ve 300 gr yük altında yapıştırıldı. Örneklerin aynı doğrultuda standart bir şekilde yapıştırılabilmesi ve sonrasında ışıkla polimerizasyona izin vermesi amacıyla şeffaf bir pleksiglas kalıptan yararlanıldı (Resim 1). Polimerizasyonu başlatmak için, örneklere 3 farklı yönden toplam 160 sn süreyle 500mW/mm 2 çıkış gücüne sahip ışık (Elipar Trilight 3M, ESPE, Seefeld, Almanya) uygulandı. Bütün örnekler, 5 o C-55 o C aralığında, 20 sn bekleme süresiyle, 1000 kez ısıl döngü işleminden geçirildi (ısıl döngü cihazı, Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, 2003DİŞ001 sayılı araştırma projesi ile tasarlanıp üretilmiştir) ve makaslama bağ dayanımı testine kadar 37 o C de distile su içerisinde saklandı. Makaslama bağ dayanımı testi

4 17 RESİM 1 Işıkla polimerizasyona izin veren şeffaf pleksiglas kalıp yütmeli taramalı elektron mikroskobu (TEM) görüntülerinden (Jeol JSM 5200, Kyoto, Japonya) yararlanıldı. Kırık yüzeyler; adeziv tip (>%75 seramik yüzey ile rezin arasında ise), koheziv tip (>75% rezin tabaka içinde ise) veya karışık olarak sınıflandırıldı. İstatistiksel Analiz RESİM 2 Seramik bloklar polimetilmetakrilat kalıplara gömüldükten sonra, kuvvetin her koşulda yapışma arayüzüne dik olarak denk gelmesini sağlayan bir düzenek aracılığı ile makaslama bağ dayanımı testlerinin uygulanması. Çalışmadaki tüm örneklerden elde edilen ölçümler bilgisayar ortamına aktarıldı ve gerekli hata kontrolleri yapıldı. Tüm değişkenler için ölçüm değerleri ortalama ± standart sapma olarak gösterildi. Farklı yüzey hazırlama işlemlerinin farklı rezin simanların seramiğe olan makaslama bağ dayanımı üzerine etkilerini araştırmak amacı ile çift yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanıldı. Tüm karşılaştırmalarda farklılık bulunduğunda, farklılığın kaynağını araştırmak üzere Bonferroni post-hoc testi kullanılarak ikili karşılaştırmalar yapıldı. Makaslama bağ dayanımı deneyi sonrası oluşan kırık tiplerinin karşılaştırılmasında ki-kare testinden yararlanıldı ve rezin siman grupları göz ardı edilerek her bir yüzey hazırlama grubunda toplam 30 ar örnek olacak sekilde karşılaştırma yapıldı. İstatistiksel analizleri için MS-Excel ve SPSS for Windows Version 15.0 (SPSS Inc., Chigago, IL, ABD) paket programları kullanıldı. Tüm karşılaştırmalarda p<0.05 düzeyi anlamlı farklılığın göstergesi olarak kabul edildi. BULGULAR Deney gruplarına ilişkin ortalama MBD ve standart sapma değerleri tablo I de belirtilmiştir. Yüzey hazırlama işlemleri ile rezin siman grupları arasında anlamlı fark bulunmadı (p>0.05). Tüm rezin siman grupları için, iki yüzey hazırlama işleminin birlikte kullanıldığı (HF asit + TSK) 3. grup örneklerindeki bağ dayanımı değerleri (Va-

5 18 TABLO I Deney gruplarına ilişkin ortalama makaslama bağ dayanımı (MPa) ve standart sapma değerleri. Aynı harfler, her bir sütundaki gruplar arasında anlamlı fark olmadığını simgelerken (p 0.05); aynı rakamlar, her bir satırdaki gruplar arasında anlamlı fark gözlenmediğini belirtmektedir (p 0.05). HF asit TSK HF asit + TSK Variolink II 33,8±6,5 A,1 27,9±8,5 D,1 48,1±9,3 G,2 Rely X ARC 28,1±4,4 B,3 22,5±5,9 E,3 39,6±8,4 H,4 Bifix QM 18,9±4,8 C,5 16,4±4,6 F,5 36,3±5,1 I,6 riolink II:48,1±9,3; RelyX ARC: 39,6±8,4; Bifix QM: 36,3±5,1), HF asit ve TSK gruplarına oranla anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0.05). Yalnızca HF asit (Variolink II:33,8±6,5; RelyX ARC: 28,1±4,4; Bifix QM: 18,9±4,8) ve yalnızca TSK işlemi (Variolink II:27,9±8,5; RelyX ARC: 22,5±5,9; Bifix QM: 16,4±4,6) uygulanan gruplar arasında anlamlı farklar gözlenmedi (p>0.05). Tüm yüzey hazırlama işlemi grupları için, rezin simanlar arasında Variolink II anlamlı olarak en yüksek bağ dayanımı değerlerini sergilerken (p<0.05), Bifix QM en düşük bağ dayanımını gösterdi (p<0.05). TEM görüntülerinde, farklı yüzey hazırlama işlemlerinin farklı yüzey morfolojilerine neden olduğu görüldü. HF asit ile pürüzlendirme sonrasında lityum disilikat kristallerinin görünür hale geldiği izlenirken (Resim 3a), silika kaplanmış yüzeylerde pürüzlenmiş düzensiz yüzey görüntüsü elde edildi (Resim 3b). HF asit sonrasında TSK işleminden geçirilen yüzeylerde ise, derin girintilere sahip pürüzlü görünümlere rastlandı (Resim 3c). Makaslama bağ dayanımı testleri sonrası elde edilen TEM görüntülerine göre, yüzeylerde adeziv, koheziv ve karışık tip kırık şekilleri gözlendi (Tablo II). Yalnızca TSK işlemi uygulanan gruplarda, toplamda adeziv ve karışık tip kırılmalar izlenirken, yalnızca HF asit uygulanan grupta, karışık tip, HF asit sonrası TSK uygulanan gruplarda ise siman tabakasında koheziv ve karışık kırılmalar daha fazla gözlendi. TSK gruplarında oluşan adeziv tip kırılmalar, HF asit ve HF asit+tsk gruplarına oranla anlamlı olarak daha fazla bulundu (p<.05) (Resim 4a-c). TARTIŞMA HF asitin, feldspatik seramik yüzeylerini pürüzlendirip rezin simanların tutunmasına uygun duruma getirdiği bilinmektedir Bununla birlikte, silan kullanımından bağımsız olarak HF asitin, bazı yeni seramik materyallerde yeterli rezin bağ dayanımını sağlayamadığı gösterilmiştir. 22,23 Aynı zamanda, HF asitin yumuşak dokular üzerinde zararlı etkilere yol açabildiği öne sürülmektedir 14. %5 lik konsantrasyonlarda HF asitin, mu- RESİM 3 Farklı yüzey hazırlama işlemleri uygulanmış lityum disiilikat esaslı cam seramik yüzeylerden elde edilen taramalı elektron mikroskobu görüntüleri. a: Hidroflorik asit ile pürüzlendirme sonrasında cam matrisin çözünmesi sonucu görünür hale gelen lityum disilikat kristalleri. b: Tribokimyasal silika kaplama işlemi uygulanmış yüzeyde oluşan pürüzlenme. c: Simantasyon öncesi HF asit ve TSK uygulanması ile elde edilen derin girintiler ve düzensiz yüzeyler.

6 19 TABLO II Makaslama bağ dayanımı testleri sonrası oluşan adeziv, koheziv ve karışık tip kırıkların gruplara göre dağılımı (A: adeziv tip, K: koheziv tip, M: karışık tip). HF asit TSK HF asit + TSK A K M A K M A K M Variolink II Rely X ARC Bifix QM TOPLAM RESİM 4 Makaslama bağ dayanımı testi sonrasında elde edilen ve kırık tiplerini simgeleyen taramalı elektron mikroskobu görüntüleri (oklar kırık hattını belirtmektedir) a Tribokimyasal silika kaplama işlemi uygulanmış yüzeylerde sıklıkla gözlenen adeziv tip kırık b: Yalnızca HF asit uygulanan gruba ait makaslama bağ dayanımı testleri sonrası TEM görüntüsü: yüzeyler kısmen etkilenmiş olup kombine tip kırık izlenmekte c: HF asit sonrası TSK işleminden geçirilen örneklerde siman içinde yaygın olarak gözlenen koheziv tip kırık. koza ve diğer yumuşak dokulara hızlı bir şekilde penetre olabildiği ve başlangıçta belirti vermeyen, ancak saatler içerisinde ağrı ile karakterize reaksiyonlara yol açabildiği belirtilmektedir 13. Seramik restorasyonların tamiri gibi ağız içi uygulamalarda, HF asite seçenek olarak ortofosforik asit veya asidüle fosfat florür jellerin denendiği, ancak etkili bulunmadığı gösterilmiştir 14. Bu faktörler göz önünde bulundurulduğunda, özellikle ağız içi seramik tamiri gibi klinik olgularda HF asite alternatif olarak, tribokimyasal silika kaplama işleminin kullanımı düşünülebilir. Bu çalışmanın amacı, rezin esaslı kompozit simanların cam seramik yüzeylere tutunmasını sağlayan yüzey hazırlama işlemlerinden olan hidroflorik asitle pürüzlendirme ile tribokimyasal silika kaplamanın ve birlikte kullanımlarının farklı rezinlerin cam seramiğe olan bağ dayanımı üzerine etkisini karşılaştırmaktır. HF asitin cam seramik yüzeyleri pürüzlendirebilmesinin temelinde, yapısındaki florürün silikona olan afinitesinin, oksijen atomuna oranla, daha yüksek olması yatmaktadır: 4HF+SiO 2 SiF 4 +2H 2 O Böylelikle, seramiğin cam matris (SiO 2 ) yapısı çözünmekte ve çözünmeyen lityum disilikat kristalleri nedeniyle yüzeyde mikro-pürüzlülük oluşmaktadır 14 (Resim 3a). Bununla birlikte, Al 2 O 3 veya SiO x taneciklerin basınçla yüzeye püskürtülmesiyle sağlanan pürüzlendirmenin, rezin siman ile seramik arasındaki bağ dayanımını kuvvetlendirdiği gösterilmiştir 6,17,24. Tribokimyasal silika kaplama işleminde, pürüzlendirmenin yanı sıra, SiO x ile kaplı taneciklerin yüzeydeki silika içeriğini de arttırdığı belirtilmektedir 24. Sonradan eklenen silika tabakasının silanlar için iyi bir alt yapı oluşturduğu ve sonuç olarak da seramik ile

7 20 rezin arasındaki bağlantıyı güçlendirdiği bildirilmiştir 6,24. Silanların, bağlayıcı ajan olarak çok önemli rol oynadığı ve rezinin metakrilat gruplarıyla bağlantısı için önemli bir ön koşul olduğu bilinmektedir. Ayrıca, silanların materyallerin yüzey enerjisini arttırarak rezinler tarafından ıslatabilirliği kolaylaştırdığı belirtilmektedir 6,17,24. Silanların bu özelliklerinin etkin olabilmesi için yüzeyde silika tabakasının bulunması gerekli olduğu öne sürülmektedir 17. Çalışmamızda, tüm yüzey hazırlama ve rezin siman gruplarında seramik yüzeylere yapıştırma öncesi etkinliği kanıtlamış 3-metakriloksipropiltrimetoksisilan uygulanmıştır. Çalışmamızda tüm rezin grupları için, TSK işlemi uygulanan örneklerdeki MBD değerleri HF asit gruplarınınkilere yakın bulunmuştur. HF asitle pürüzlendirme işlemi ile tribokimyasal silika kaplama yöntemi arasında adeziv rezin simanların cam seramiğe olan bağ dayanımı açısından fark olmadığı şeklindeki sıfır hipotezimiz doğrulanmıştır. TSK nin cam seramik ile rezin simanlar arasındaki bağ dayanımını arttırdığı düşünülebilir. TSK sürecinde, basınçla gönderilen silika kaplı alüminyum taneciklerinin yüzeye 15 nm kadar penetre olabildiği ve yüzeyi modifiye edebildiği göz önünde bulundurulduğunda 25,26, bu sonucun, mikromekanik kilitlenmeyi sağlayan yüzey geometrisinin oluşturulması ve silika ile kaplanmış seramik yüzeyi ile silan ve sonrasında rezin siman arasında gerçekleşen kimyasal bağlanma olmak üzere 2 farklı mekanizma ile ilişkilendirilebileceği kanısındayız. Seramik yüzeyleri ile rezin arasındaki kimyasal bağlantının yalnızca yüzeydeki silika ile sağlanabildiği gösterilmiştir 27. HF asit, cam seramiklerin cam fazını çözmekte ve bu işlem sırasında yüzeyden bir miktar silika da koparmaktadır. Ancak, hem oluşturduğu pürüzlülük hem de yüzeyde kalan silika ile silanın kimyasal etkileşimi sonucunda, HF asitle yeterli bağ dayanımı elde edilebilmektedir. Çalışmamızda, tüm rezin siman grupları için, HF asit sonrası TSK işleminin uygulanması ile en yüksek MBD değerleri elde edilmesini, HF asit ile pürüzlenme pahasına yüzeyden koparılan silikanın TSK ile geri kazandırılmasına bağlamaktayız. Variolink II rezin siman ve TSK+HF kombinasyonu ile elde edilen verilerin anlamlı olarak yüksek bulunmasının nedeninin, simandaki doldurucu oranının farklı olmasına bağlı olduğu düşünülmektedir. HF ile degrade olan cam yüzeyinde açığa çıkan silika ve baryum partiküllerine TSK ile daha fazla tutunmanın bir açıklaması olarak simanların doldurucu oranlarındaki farklılıklarla ıslatabilme yeteneklerinin etkili olduğu belirtilmiştir 24. Çalışmamızdan elde edilen veriler bu bilgiyi doğrulamaktadır. Yüzey hazırlama işlemleri sonrası elde edilen TEM görüntüleri incelendiğinde, HF asit ile pürüzlendirme sonrasında lityum disilikat kristalleri görünür hale geldiği ve adeziv simantasyon için uygun mikro-pürüzlülük şeklinin ortaya çıktığı görülmektedir (Resim 3a). TSK işlemi sonrasında, pürüzlü ve düzensiz bir yapı ortaya çıktığı izlenmektedir (Resim 3b). HF asit sonrası TSK uygulamasıyla ise girintilerin derinleştiği ve rezinin mekanik kilitlenmesine uygun çok pürüzlü bir yüzey elde edildiği fark edilmektedir (Resim 3c). Makaslama bağ dayanımı testleri sonrası kırık yüzeylerinin değerlendirilmesinde TEM görüntülerinden yararlanıldı (Resim 4a-c). Tüm rezin siman grupları için, adeziv tip kırılmalar sıklıkla TSK işlemi uygulanan gruplarda izlenirken, HF asit ve HF asit sonrası TSK uygulanan gruplarda siman tabakasında koheziv ve karışık kırılmalar baskın olarak gözlendi. Bu durum, TSK grupları için, HF asitle birlikte kullanımına oranla, rezin ile seramik yüzeyleri arasında çok iyi bir bağlantı oluşmadığını simgelerken, MBD testi verileriyle de paralellik göstermektedir. Çalışmamızda elde edilen ortalama MBD değerleri (18-38 MPa), rezin simanların cam seramiklere MBD ölçüldüğü ve HF asit ile TSK nın kullanıldığı önceki çalışmalarda elde edilen MBD değerleriyle uyumluluk göstermektedir (20-38 MPa) 6,15,26,27 ancak bizim çalışmamızda farklı bir grup olarak HF asitleme sonrası TSK uygulaması da gerçekleştirilmiş ve en yüksek MBD verileri bu grupta elde edilmiştir (37-48 MPa).

8 21 Makaslama bağ dayanımı testlerinin bir kısıtlaması örnek hazırlama yöntemlerindeki farklı yaklaşımlardır 6. Çalışmamızda örnekler plastik bir kalıp içinde şekillendirilen PMMA kalıplara gömülmüştür. Akrilin makaslama kuvveti altında deformasyona uğrayabileceği göz önüne alındığında metal halka içinde PMMA oranının az olduğu örnekler hazırlanması düşünülebilirdi; ancak buradaki olası olumsuz mekanik etkinin ISO standartlarına göre hazırlanmış metal kalıp yardımıyla makaslama kuvveti uygulanması ile örnekler arası kuvvet uygulama farkını elimine ettiğini ve standardizasyon sağladığını düşünmekteyiz. Makaslama testlerinin eleştirilen bir yönü de arayüze uygulanan kuvvetlerin homojen dağılmamasıdır; ancak ağız içinde oluşan çiğneme kuvvetlerinin makaslama kuvvetleri niteliğinde olduğu bilindiğinde klinik açıdan en sık yeğlenen yöntem olarak yerini korumaktadır 28. Çalışmamızda günümüzde dental materyallerin test edilmesinde sıkça kullanılan mikroçekme yönteminin tercih edilmemesinin nedeni çalışılan malzemenin seramik olması ve mikroçekme test çubuklarının eldesi sırasında bu materyalin kırılgan doğası gereği test öncesi hasarlanmasının söz konusu olmasıdır. Adeziv yapıştırma öncesi restorasyonların iç yüzeylerinin pürüzlendirilmesinin amacı, yüzey alanının genişletilmesiyle rezin-seramik bağ dayanımını arttıracak mikro kaviteler oluşturmaktır 24. Bu anlamda, HF asitle yeterli pürüzlülük sağlanabilmektedir. Bunun yanı sıra, TSK işlemiyle pürüzlülüğe ek olarak rezin ile seramik arasındaki kimyasal bağlama arttırılabilmektedir 26. Çalışmamızda, bir cam seramik materyali ile tek bir asit konsantrasyonu ve süre parametresi çalışılmıştır. Seramikler ile bu yüzey hazırlama yöntemlerinin etkileşimini daha iyi anlamak için, farklı yapıdaki seramikler ile farklı asitleme ve TSK uygulama sürelerinin araştırılması gerektiğini düşünmekteyiz. Böylelikle, farklı seramikler için klinik açıdan en uygun yüzey hazırlama yönteminin geliştirilebileceği kanısındayız. SONUÇLAR Bu in vitro çalışmanın sınırları içinde elde edilen bulgulara göre, - Tribokimyasal silika kaplama ile HF asitle pürüzlendirme, tüm rezin siman grupları için, benzer rezin-seramik bağ dayanımı değerlerini sergiledi. - HF asit uygulaması sonrası silika kaplama işlemi ile, tüm siman gruplarında en yüksek rezinseramik bağ dayanımı değerleri elde edildi. - Rezin simanlardan Variolink II yüzey hazırlama işleminden bağımsız olarak en yüksek rezinseramik bağ dayanımını gösterdi. - Bu in vitro bulgular, farklı yüzey hazırlama işlemlerinin rezinlerin seramiğe olan bağ dayanımı ile ilgili önemli bilgiler verse de, ileri yüzey analiz yöntemleri ve klinik çalışmaların sonuçlarıyla da desteklenmesi gerektiği kanısındayız. KAYNAKLAR 1. McLean JW. The science and art of dental ceramics, 1st edn. Chicago: Quintessence Publishing; Toksavul S, Ulusoy M, Toman M. Clinical application of all-ceramic fixed partial dentures and crowns. Quintessence Int 2004;35: Heffernan MJ, Aquilino SA, Diaz-Arnold AM, Haselton DR, Stanford CM, Vargas MA. Relative translucency of six all-ceramic systems. Part II: Core and veneer materials. J Prosthet Dent 2002;88: Van Meerbeek B, De Munck J, Yoshida Y, Inoue S, Vargas M, Vijay P, Van Landuyt K, Lambrechts P, Vanherle G. Buonocore memorial lecture: Adhesion to enamel and dentin: Current status and future challenges. Oper Dent 2003;28: Addison O, Fleming GJP. The influence of cement lute, thermocycling and surface preparation on the strength of a porcelain laminate veneering material. Dent Mater 2004;20: Özcan M. Adhesion of resin composites to biomaterials in dentistry: an evaluation of surface conditioning methods. The Netherlands: Groningen p Mormann WH, Bindl A. All-ceramic, chair-side computeraided design/ computer-aided machining restorations. Dent Clin North Am 2002;46: Bindl A, Mormann WH. Clinical and SEM evaluation of all-ceramic chair-side CAD/CAM-generated partial crowns. Eur J Oral Sci 2003;111: Jardel V, Degrange M, Picard B, Derrien G. Surface energy of etched ceramic. Int J Prosthodont 1999;19: Jardel V, Degrange M, Picard B, Derrien G. Surface energy of etched ceramic. Int J Prosthodont 1999;19:415-8.

9 Pospiech P. All-ceramic crowns:bonding or cementing? Clin Oral Invest 2002;6: Chen JH, Matsumura H, Atsuta M. Effect of different etching periods on the bond strength of a composite resin to a machinable porcelain. J Dent 1998;26: Wolf DM, Powers JM, O Keefe KL. Bond strength of composite to etched and sandblasted porcelain. Am J Dent 1993;6: Asvesti C, Guadagni F, Anastasiadis G, Zakopoulou N, Danopoulou I, Zographakis L. Hydrofluoric acid burns. Cutis 1997;59: Tylka DF, Stewart GP. Comparison of acidulated phosphate fluoride gel and hydrofluoric acid etchants for porcelaincomposite repair. J Prosthet Dent 1994;72: Amaral R, Özcan M, Bottino MA, Valandro LF. Microtensile bond strength of a resin cement to glassinfiltrated zirconia-reinforced ceramic: the effect of surface conditioning. Dent Mater 2006;22: Chen JH, Matsumura H, Atsuta M. Effect of etchant, etching period and silane priming on bond strength to porcelain of composite resin. Oper Dent 1998;23: Kern M, Wegner S. Bonding to zirconia ceramics: adhesion methods and their durability. Dent Mater 1998;14: Bottino MC, Ozcan M, Coelho PG, Valandro LF, Bressiani JC, Bressiani AH. Micro-morphological changes prior to adhesive bonding: high-alumina and glassy-matrix ceramics. Braz Oral Res. 2008;22(2): Gökçe B, Özpınar B, Dündar M, Çömlekoğlu E, Şen BH, Güngör MA. Bond strengths of all-ceramics: Acid vs. laser etching. Oper Dent, 2007;32: Nicholls JI. Tensile bond to resin cements to porcelain veneers. J Prosthet Dent 1998;60: Saracoglu A, Cura C, Cotert HS. Effect of various surface treatment methods on the bond strength of the heat-pressed ceramic samples. J Oral Rehabil 2004;31: Della Bona A, Shen C, Anusavice KJ. Work of adhesion of resin on treated lithia disilicate-based ceramic. Dent Mater 2004;20: Filho AM, Vieira LC, Araujo E, Monteiro Junior S. Effect of different ceramic surface treatments on resin microtensile bond strength. J Prosthodont 2004;13: Özcan M, Alander P, Vallitu PK, Huysmans PC, Kalk W. Effect of three surface conditioning methods to improve bond strength of particulate filler resin composites. J Materials Science: Materials in Medicine 2005;16: Sun R, Suansuwan N, Kilpatrick N, Swain M. Characterisation of tribochemically assisted bonding of composite resin to porcelain and metal. J Dent 2000;28: Valandro FL, Della Bona A, Bottino MA, Neisser MP. The effect of ceramic surface treatment on bonding to densely sintered alumina ceramic. J Prosthet Dent 2005;93: Jedynakiewicz NM, Martin N. The effect of surface coating on the bond strength of machinable ceramics. Biomaterials 2001;22: Dündar M, Özcan M, Gökçe B, Çömlekoğlu E, Leite F, Valandro LF. Comparison of two bond strength testing methodologies for bilayered all-ceramics. Dent Mater 2007; 23: Geliş Tarihi : Received Date : 24 May 2009 Kabul Tarihi : Accepted Date : 18 November 2009 İLETİŞİM ADRESİ Dr. M.Erhan ÇÖMLEKOĞLU Ege Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Bornova İzmir Tel: Fax: E-posta:

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

DOKTORA TEZİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ZİRKONYA SERAMİK, LİTYUM DİSİLİKAT CAM SERAMİK VE ZİRKONYA İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ LİTYUM SİLİKAT CAM SERAMİKLERE UYGULANAN FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN, KOMPOZİT REZİNLERİN TAMİR BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

Detaylı

YÜZEY HAZIRLIĞININ PORSELEN TAMİR MATERYALLERİNİN BAĞLANTI KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİ

YÜZEY HAZIRLIĞININ PORSELEN TAMİR MATERYALLERİNİN BAĞLANTI KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİ I U Dİş Hek Fak Der 1997: 31: 69-75 YÜZEY HAZIRLIĞININ PORSELEN TAMİR MATERYALLERİNİN BAĞLANTI KUVVETİ ÜZERİNE ETKİSİ Deniz Şen 1 Emine H. Nayır 1 Yayın kuruluna teslim tarihi: 23.12.1996 Yayına kabul

Detaylı

Tam seramik sistemlerde farklı ağız içi tamir setlerinin kullanımımın tamir dayanımıma etkisi

Tam seramik sistemlerde farklı ağız içi tamir setlerinin kullanımımın tamir dayanımıma etkisi ARAŞTIRIMA Tam seramik sistemlerde farklı ağız içi tamir setlerinin kullanımımın tamir dayanımıma etkisi Ondokuz Mayıs Un iv Pis Hekim Fak D erg 2010: 10(3):87-95 The effect of using of different intraoral

Detaylı

Zirkonya seramik ile kompozit rezin siman arasındaki bağlanma direnci üzerine yüzey hazırlama tipinin etkisi

Zirkonya seramik ile kompozit rezin siman arasındaki bağlanma direnci üzerine yüzey hazırlama tipinin etkisi Araştırma EÜ Dişhek Fak Derg 2014; 35_3: 33-40 Zirkonya seramik ile kompozit rezin siman arasındaki bağlanma direnci üzerine yüzey hazırlama tipinin etkisi Effect of surface conditioning on bond strength

Detaylı

KUMLAMA İŞLEMİNDE KULLANILAN KUM PARTİKÜLLERİNİN BÜYÜKLÜĞÜ VE BASINÇ FARKLILIĞININ ZİRKONYUM VE REZİN SİMAN BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

KUMLAMA İŞLEMİNDE KULLANILAN KUM PARTİKÜLLERİNİN BÜYÜKLÜĞÜ VE BASINÇ FARKLILIĞININ ZİRKONYUM VE REZİN SİMAN BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ Araştırma/ YANIKOĞLU, Research Article ÖZDEMĠR, KUMLAMA İŞLEMİNDE KULLANILAN KUM PARTİKÜLLERİNİN BÜYÜKLÜĞÜ VE BASINÇ FARKLILIĞININ ZİRKONYUM VE REZİN SİMAN BAĞLANMA DAYANIMI ÜZERİNE ETKİSİ Makale Kodu/Article

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of provisional restorative materials. J Prosthet Dent 2005;93(5):453-8.

Detaylı

FELDSPATİK SERAMİĞE REZİN SİMANIN KESME BAĞLANMA DİRENCİNE ASİT, ER:YAG VE ND:YAG LAZER UYGULAMALARI VE SİLANİZASYONUNUN ETKİSİ

FELDSPATİK SERAMİĞE REZİN SİMANIN KESME BAĞLANMA DİRENCİNE ASİT, ER:YAG VE ND:YAG LAZER UYGULAMALARI VE SİLANİZASYONUNUN ETKİSİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 35(2) 87-93, 2008 FELDSPATİK SERAMİĞE REZİN SİMANIN KESME BAĞLANMA DİRENCİNE ASİT, ER:YAG VE ND:YAG LAZER UYGULAMALARI VE SİLANİZASYONUNUN ETKİSİ The Effect of Acid, ER:YAG, ND:YAG

Detaylı

REZİN BAĞLANTILI KÖPRÜLERDE KULLANILAN YAPIŞTIRICI SİMANLARIN MİNEYE BAĞLANTILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

REZİN BAĞLANTILI KÖPRÜLERDE KULLANILAN YAPIŞTIRICI SİMANLARIN MİNEYE BAĞLANTILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 2, Sayfa 77-86, 1993 REZİN BAĞLANTILI KÖPRÜLERDE KULLANILAN YAPIŞTIRICI SİMANLARIN MİNEYE BAĞLANTILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hişam DEMİRKÖPRÜLÜ*, Engin KOGABALK AN *,

Detaylı

Farklı cam iyonomer simanların kompozit ve kompomere olan makaslama bağlanma dayanım kuvvetlerinin karşılaştırılması

Farklı cam iyonomer simanların kompozit ve kompomere olan makaslama bağlanma dayanım kuvvetlerinin karşılaştırılması ARAŞTIRMA Farklı cam iyonomer simanların kompozit ve kompomere olan makaslama bağlanma dayanım kuvvetlerinin karşılaştırılması Mustafa Altunsoy 1, Evren Ok 2, Ebru Küçükyılmaz 3, Başak Bölükbaşı 3, Mehmet

Detaylı

REZİN BAĞLANTILI KÖPRÜLERDE METAL YÜZEYİ HAZIRLAMA METODLARININ METAL - SİMAN BAĞLANTISINA ETKİSİ ÖZET

REZİN BAĞLANTILI KÖPRÜLERDE METAL YÜZEYİ HAZIRLAMA METODLARININ METAL - SİMAN BAĞLANTISINA ETKİSİ ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 2, Sayfa 53-63, 1993 REZİN BAĞLANTILI KÖPRÜLERDE METAL YÜZEYİ HAZIRLAMA METODLARININ METAL - SİMAN BAĞLANTISINA ETKİSİ Hişam DEMİRKÖPRÜLÜ*, Suat YALUĞ*, Caner YILMAZ*,

Detaylı

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ASİT JEL TEKNİK ŞARTNAMESİ - Ürün şırınga formunda olmalıdır. - Ürün şırınga içinde kalan miktar görülebilecek yapıda olmalıdır. - Ürün ambalaj miktarında en az 3 ml olmalıdır. - Ürün mavi renkte olmalıdır.

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşe Atay 2. Doğum Tarihi : 29.01.1982 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi

Detaylı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi The Journal of Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry 2013;14 (3): 13-20 Kabul tarihi: 09.12.2015 Yüzey İşlemlerinin Zirkonyum-oksit Seramikler

Detaylı

ZİRKONYUM RESTORASYONLARIN SİMANTASYONU CEMENTATION OF ZIRCONIA RESTORATIONS. Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN *** ÖZET ABSTRACT

ZİRKONYUM RESTORASYONLARIN SİMANTASYONU CEMENTATION OF ZIRCONIA RESTORATIONS. Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN *** ÖZET ABSTRACT Derleme / AKSOY, Review VAROL, ÖZKAN ZİRKONYUM RESTORASYONLARIN SİMANTASYONU CEMENTATION OF ZIRCONIA RESTORATIONS Dt. İpek AKSOY Dt. Seda VAROL Prof. Dr. Yasemin ÖZKAN *** Makale Kodu/Article code: 642

Detaylı

Restoratif Diş Hekimliğinde CAD/CAM Klinik Uygulamalar: Sirona Cerec Sistemi

Restoratif Diş Hekimliğinde CAD/CAM Klinik Uygulamalar: Sirona Cerec Sistemi OLGU RAPORU (Case Report) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 4, Sayfa: 34-40, 2009 Restoratif Diş Hekimliğinde CAD/CAM Klinik Uygulamalar: Sirona Cerec Sistemi CAD/CAM Clinical Applications

Detaylı

Tolga KÜLÜNK *, Murat KURT *, Çağrı URAL *, Şafak KÜLÜNK *

Tolga KÜLÜNK *, Murat KURT *, Çağrı URAL *, Şafak KÜLÜNK * Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2010; 11 (2) : 41-46 İki farklı yüzey işleminin bir döküm alaşımı ve bir lehim alaşımının tamir kompozitine makaslama bağ dayanımı üzerine etkilerinin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje Türü Altyapı Projesi (AYP) Proje No Proje Yöneticisi Proje Başlığı 14A0234001 Yukarıda bilgileri yazılı olan

Detaylı

ÖZET all ceramic all you need

ÖZET all ceramic all you need ÖZET BİLİMSEL RAPOR Vol. 01 / 2001 2011 amic all cer need u all yo IPS e.max BİLİMSEL RAPOR Vol. 01 / 2001 2011 Özet IPS e.max sistemi, pres ve CAD/CAM teknolojileri için lityum disilikat (LS2) cam seramik

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ Yrd. Doç. Dr. ENDER AKAN

ÖZGEÇMĠġ Yrd. Doç. Dr. ENDER AKAN ÖZGEÇMĠġ Yrd. Doç. Dr. ENDER AKAN YazıĢma Adresi : Telefon : 0 232 325 40 40 e-posta : EĞĠTĠM BĠLGĠLERĠ Dişhekimliği FakültesiProtetik Diş Tedavisi A.D. İzmir/Türkiye ender.akan@ikc.edu.tr Ülke Üniversite

Detaylı

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Prof. Dr. L. Şebnem Türkün Cam iyonomer simanların aşınmalarının fazla olması ve translüsentlik eksiklikleri sebebiyle geliştirildiler 1. REZIN MODIFIYE CIS 2. POLIASIT

Detaylı

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Prof. Dr. L. Şebnem Türkün Cam iyonomer simanların aşınmalarının fazla olması ve translüsentlik eksiklikleri sebebiyle geliştirildiler. 1. REZIN MODIFIYE CIS 2. POLIASIT

Detaylı

ÖZET. Metal destekli porselen restorasyonlar klinik TAM SERAMİK RESTORASYONLARIN SİMANTASYONU CEMENTATION OF FULL CERAMIC RESTORATIONS

ÖZET. Metal destekli porselen restorasyonlar klinik TAM SERAMİK RESTORASYONLARIN SİMANTASYONU CEMENTATION OF FULL CERAMIC RESTORATIONS ULUDAMAR, Derleme/ AYGÜN, Review KULAK ÖZKAN TAM SERAMİK RESTORASYONLARIN SİMANTASYONU CEMENTATION OF FULL CERAMIC RESTORATIONS Dr. Altay ULUDAMAR* Prof. Dr. Yasemin KULAK ÖZKAN*** Dr. Şeyda AYGÜN** Makale

Detaylı

Prof.Dr. MUSA ŞAMİL AKYIL

Prof.Dr. MUSA ŞAMİL AKYIL Prof.Dr. MUSA ŞAMİL AKYIL Klinik Bilimler Bölümü Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1991-1998 Lisans Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Pr. 2000-2005 Doktora Atatürk Üniversitesi Klinik

Detaylı

Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06531, ANKARA ÖZET

Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 06531, ANKARA ÖZET PROSES PARAMETRELERİNİN VE CAM FİBER ORANININ GERİ KAZANILMIŞ PET/CAM FİBER KOMPOZİTLERİNİN MEKANİK VE TERMAL ÖZELLİKLERİ İLE MORFOLOJİLERİNE OLAN ETKİLERİ Mert KILINÇ, Göknur BAYRAM Orta Doğu Teknik Üniversitesi,

Detaylı

KOMPOZİT REZİNİN PORSELEN İLE BAĞLANTISINDA FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN ETKİSİ. Şenay Canay *, Saeide Shahverdi **, Erdal Şahin *, Aytekin Bilge *

KOMPOZİT REZİNİN PORSELEN İLE BAĞLANTISINDA FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN ETKİSİ. Şenay Canay *, Saeide Shahverdi **, Erdal Şahin *, Aytekin Bilge * GÜ Dişhek. Fak. Derg. Cilt XIV, Sayı 1-2 Sayfa 59-65, 1997 KOMPOZİT REZİNİN PORSELEN İLE BAĞLANTISINDA FARKLI YÜZEY İŞLEMLERİNİN ETKİSİ Şenay Canay *, Saeide Shahverdi **, Erdal Şahin *, Aytekin Bilge

Detaylı

N-Cement Collection. Ivoclar Vivadent - Yapıştırıcı maddeler. Güçlü bir bağlantı desteği sağlar ve güveni artırır

N-Cement Collection. Ivoclar Vivadent - Yapıştırıcı maddeler. Güçlü bir bağlantı desteği sağlar ve güveni artırır N-Cement Collection Ivoclar Vivadent - Yapıştırıcı maddeler Güçlü bir bağlantı desteği sağlar ve güveni artırır Variolink N GERÇEK ESTETİK Varlionk N, lityum disilikat, cam seramik ve kompozit rezin restorasyonları

Detaylı

Zirkonya-rezin siman bağlantısını güçlendirmede kullanılan yüzey işlemleri

Zirkonya-rezin siman bağlantısını güçlendirmede kullanılan yüzey işlemleri Acta Odontol Turc 2013;30(3):162-8 Derleme Zirkonya-rezin siman bağlantısını güçlendirmede kullanılan yüzey işlemleri Neşet Volkan Asar,* Merve Çakırbay Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fikret YILMAZ Doğum Tarihi: 31 Mart 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans Diş

Detaylı

PORSELEN-KOMPOZİT BAĞLANTISINDA TEKRARLANAN SİMANTASYONLARIN TUTUCULUK ÜZERİNE ETKİSİ ÖZET

PORSELEN-KOMPOZİT BAĞLANTISINDA TEKRARLANAN SİMANTASYONLARIN TUTUCULUK ÜZERİNE ETKİSİ ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt X, Sayı 2, Sayfa 153-161, 1993 PORSELEN-KOMPOZİT BAĞLANTISINDA TEKRARLANAN SİMANTASYONLARIN TUTUCULUK ÜZERİNE ETKİSİ Suat YALUĞ*, Caner YILMAZ*, Handan YILMAZ**, Turan KORKMAZ**,

Detaylı

Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman

Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman Vivaglass cem Yüksek translüsensi özellikte, kimyasal sertleşen cam iyonomer siman Son derece estetik İnanılmaz kolay Estetik sonuçlar Kendinden sertleşen cam iyonomer siman Vivaglass CEM, verimlilik,

Detaylı

Metacem, rezin bazlı, Dual-cure, yüksek dayanıklılıkta, daimi yapıştırma simanıdır.

Metacem, rezin bazlı, Dual-cure, yüksek dayanıklılıkta, daimi yapıştırma simanıdır. Meta Biomed METACEM için Kullanım Talimatları Metacem, rezin bazlı, Dual-cure, yüksek dayanıklılıkta, daimi yapıştırma simanıdır. ENDİKASYONLAR: - Kron ve köprüler (Seramik, kompozit, porselen metali)

Detaylı

L TYUM D S L KAT SERAM K YÜZEY YAPISI ÜZER NE FARKLI PÜRÜZLEND RME SÜRELER N N ETK S N N TARAMA ELEKTRON M KROSKOBU LE DE ERLEND R LMES

L TYUM D S L KAT SERAM K YÜZEY YAPISI ÜZER NE FARKLI PÜRÜZLEND RME SÜRELER N N ETK S N N TARAMA ELEKTRON M KROSKOBU LE DE ERLEND R LMES ARAŞTIRMALAR L TYUM D S L KAT SERAM K YÜZEY YAPISI ÜZER NE FARKLI PÜRÜZLEND RME SÜRELER N N ETK S N N TARAMA ELEKTRON M KROSKOBU LE DE ERLEND R LMES EVALUATION OF THE EFFECT OF DIFFERENT ETCHING TIMES

Detaylı

O L G U B İ L D İ R İ M İ

O L G U B İ L D İ R İ M İ O L G U B İ L D İ R İ M İ ÖN DİŞLERİNDE MİNE DEFEKTLERİ BULUNAN ÜÇ HASTANIN KOMPOZİT VE PORSELEN LAMİNATE VENEERLER KULLANILARAK ESTETİK REHABİLİTASYONU (OLGU RAPORU) THE ESTHETIC REHABILITATION OF THREE

Detaylı

Güldüğünde Dişetileri Görünen Ve Üst Çene Ön Bölge Dişlerinde Çapraşıklık Olan Dişlerin Tedavisinde Minimal İnvaziv Yaklaşım

Güldüğünde Dişetileri Görünen Ve Üst Çene Ön Bölge Dişlerinde Çapraşıklık Olan Dişlerin Tedavisinde Minimal İnvaziv Yaklaşım Olgu Sunumu EÜ Dişhek Fak Derg 2014; 35: 31-36 Güldüğünde Dişetileri Görünen Ve Üst Çene Ön Bölge Dişlerinde Çapraşıklık Olan Dişlerin Tedavisinde Minimal İnvaziv Yaklaşım A Minimal-İnvasive Approach For

Detaylı

METAL DESTEKLĐ SERAMĐK RESTORASYONLARIN KIRIK TAMĐRĐNDE KOMPOZĐT REZĐN KULLANILMASININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ

METAL DESTEKLĐ SERAMĐK RESTORASYONLARIN KIRIK TAMĐRĐNDE KOMPOZĐT REZĐN KULLANILMASININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ METAL DESTEKLĐ SERAMĐK RESTORASYONLARIN KIRIK TAMĐRĐNDE KOMPOZĐT REZĐN KULLANILMASININ DEĞERLENDĐRĐLMESĐ EVALUATING THE USE OF COMPOSITE RESIN FOR REPAIRING FRACTURES IN PORCELAIN FUSED TO METAL RESTORATIONS

Detaylı

SELF-ADESİF REÇİNE SİMANLAR SELF-ADHESIVE RESIN CEMENTS

SELF-ADESİF REÇİNE SİMANLAR SELF-ADHESIVE RESIN CEMENTS İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 42, Sayı: 3-4 Sayfa: 31-40, 2008 SELF-ADESİF REÇİNE SİMANLAR SELF-ADHESIVE RESIN CEMENTS Aylin ÇINAR ÇİLİNGİR 1 Yavuz GÖMEÇ 2 ÖZET Yeni nesil

Detaylı

3M Oral Care. 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit.

3M Oral Care. 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit. 3M Oral Care 3M post ve kor çözümleri. Karmaşık işlemler şimdi daha basit. 3M post ve kor çözümleri. RelyX Fiber Post 3D nin sağladığı faydalar. Daha kısa sürede öngörülebilir sonuçlar. Biliyoruz ki endodonti

Detaylı

Metal Destekli Seramik Faset ile Endirekt Seramik Kırığı Onarımı: Olgu Sunumu

Metal Destekli Seramik Faset ile Endirekt Seramik Kırığı Onarımı: Olgu Sunumu Olgu Sunumu EÜ Dişhek Fak Derg 2009; 30: 47-51 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Metal Destekli Seramik Faset ile Endirekt Seramik Kırığı Onarımı: Olgu Sunumu Indirect Ceramic Repair with a Metal-Ceramic

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ÇAĞRI URAL Doğum Tarihi: 26/07/1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ExciTE F IŞIKLA SERTLEŞEN T O T A L - E T C H - A D E Z İ V. ExciTE F DSC D U A L SERTLEŞEN. Bonding uygulaması şimdi ışıklı ve ışıksız!

ExciTE F IŞIKLA SERTLEŞEN T O T A L - E T C H - A D E Z İ V. ExciTE F DSC D U A L SERTLEŞEN. Bonding uygulaması şimdi ışıklı ve ışıksız! ExciTE F IŞIKLA SERTLEŞEN T O T A L - E T C H - A D E Z İ V ExciTE F DSC D U A L SERTLEŞEN T O T A L - E T C H - A D E Z İ V Bonding uygulaması şimdi ışıklı ve ışıksız! İyi bir bağlantı kimyanın konusudur

Detaylı

Z RKONYUM OKS T ESASLI TAM SERAM KLERDE TER- MAL YA LANDIRMA LEM N N FARKLI ADEZ V AJANLARIN BA LANMA DAYANIMINA ETK S

Z RKONYUM OKS T ESASLI TAM SERAM KLERDE TER- MAL YA LANDIRMA LEM N N FARKLI ADEZ V AJANLARIN BA LANMA DAYANIMINA ETK S A.Ü. Di Hek. Fak. Derg. 38(3) 117-122, 2011 Z RKONYUM OKS T ESASLI TAM SERAM KLERDE TER- MAL YA LANDIRMA LEM N N FARKLI ADEZ V AJANLARIN BA LANMA DAYANIMINA ETK S Investigation of the Effect of Thermal

Detaylı

Yüzey Pürüzlendirme İşlemlerinin Yapay Diş ve Kompozit Rezin Makaslama Bağlanma Dayanımı Üzerine Etkisi

Yüzey Pürüzlendirme İşlemlerinin Yapay Diş ve Kompozit Rezin Makaslama Bağlanma Dayanımı Üzerine Etkisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi The Journal of Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry Yüzey Pürüzlendirme İşlemlerinin Yapay Diş ve Kompozit Rezin Makaslama Bağlanma Dayanımı

Detaylı

FARKLI YÜZEY HAZIRLIKLARININ PORSELEN KOMPOZ T REZ N BA LANTISI ÜZER NE ETK S N N N-V TRO ARAfiTIRILMASI

FARKLI YÜZEY HAZIRLIKLARININ PORSELEN KOMPOZ T REZ N BA LANTISI ÜZER NE ETK S N N N-V TRO ARAfiTIRILMASI ARAfiTIRMALAR FARKLI YÜZEY HAZIRLIKLARININ PORSELEN KOMPOZ T REZ N BA LANTISI ÜZER NE ETK S N N N-V TRO ARAfiTIRILMASI IN VITRO STUDY OF THE EFFECT OF DIFFERENT SURFACE TREATMENT METHODS ON THE BOND STRENGTH

Detaylı

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl: 10 Sayı: 20 Güz 201 s.119-126 DOKUMA BAZALT-CAM VE FINDIK KABUĞU TAKVİYELİ POLİMER KOMPOZİTLERİNİN EĞİLME DAYANIMI VE ISI GEÇİRGENLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

A. YAYINLAR VE ATIFLAR

A. YAYINLAR VE ATIFLAR A. YAYINLAR VE ATIFLAR A.1. a) SCI (SCIENCE CITATION INDEX), SCI EXPANDED KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (Derleme Dahildir) 1. Saraç, Y.Ş., Başoğlu,T., Ceylan,G.K., Saraç,D., Yapıcı,O., Effect

Detaylı

Diş Dokularına Adezyon ve Dentin Bağlayıcı Sistemler (2)

Diş Dokularına Adezyon ve Dentin Bağlayıcı Sistemler (2) Diş Dokularına Adezyon ve Dentin Bağlayıcı Sistemler (2) Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Asitleme ve yıkamadan sonra, bağlayıcı ajan nemli dentine uygulanmalı. Kollagen fibriller arasında 15-20nm aralığı koruyup

Detaylı

SELF-ETCH ADEZİVİN TEK KAT VEYA ÇOK KAT UYGULAMASININ MAKASLAMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ

SELF-ETCH ADEZİVİN TEK KAT VEYA ÇOK KAT UYGULAMASININ MAKASLAMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 32(1) 19-23, 2005 SELF-ETCH ADEZİVİN TEK KAT VEYA ÇOK KAT UYGULAMASININ MAKASLAMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ Effects of one versus two or three applications of a Self-etching Adhesive

Detaylı

AKADEMİK ÜNVANLARI. Üniversite Ülke Yıl. Lisans Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Türkiye 2010

AKADEMİK ÜNVANLARI. Üniversite Ülke Yıl. Lisans Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Türkiye 2010 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ece ŞENGÜN Doğum yeri: İzmir Doğum Tarihi: 02 Mayıs 1986 Yabancı dili: İngilizce Uzmanlık alanı: Protetik Diş Tedavisi AKADEMİK ÜNVANLARI Üniversite Ülke

Detaylı

Hasta bilgilendirme broşürü. Tam-seramik. ile mükemmel dişler

Hasta bilgilendirme broşürü. Tam-seramik. ile mükemmel dişler Hasta bilgilendirme broşürü Tam-seramik ile mükemmel dişler Güzel dişler için doğal bir istek Güzel dişlerin arzu edilmesi çok doğaldır, bu da restorasyonun kalitesine ve seçimine dikkat etmek için iyi

Detaylı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi The Journal of Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry 2012;13 (3): 7-13 Kabul tarihi: 13.04.2015 Lazer Sinterleme ve Döküm Teknikleri ile

Detaylı

TEK BİLEŞENLİ SELF-ETCH BONDİNG

TEK BİLEŞENLİ SELF-ETCH BONDİNG FOSFORİK ASİT JELİ 1. Kavitelerde tabanı ve duvar kısımlarını asitleme amacıyla kullanılmalıdır. 2. Fosforik asit oranı %36 olmalıdır. 3. Jel kıvamında olmalıdır. 4. Şırınga bazında olmalı ve şırıngalar

Detaylı

7tepeklinik. Dentin hassasiyet giderici ajanların dentin-adeziv siman bağlantısına etkisi: i n-vitro çalışma

7tepeklinik. Dentin hassasiyet giderici ajanların dentin-adeziv siman bağlantısına etkisi: i n-vitro çalışma ÖZGÜN ARAŞTIRMA Dentin hassasiyet giderici ajanların dentin-adeziv siman bağlantısına etkisi: i n-vitro çalışma Effect of dentin desensitizing agents on dentin-adhesive cement bonding: an in-vitro study

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez Ankara Üniversitesi 1983

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez Ankara Üniversitesi 1983 1. Adı Soyadı: Hasan Necdet Alkumru 2. Doğum Tarihi: 05.10.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez

Detaylı

GLUMA Ömür boyu güçlü bağlantı.

GLUMA Ömür boyu güçlü bağlantı. GLUMA Ömür boyu güçlü bağlantı. Giving a hand to oral health. GLUMA Ömür boyu güçlü bağlantı. GLUMA Sadece uzmanlar için. Sizin için var: Güvenli ve kullanışlı adezivler geliştirmede 3 yıla yakın deneyim.

Detaylı

Çeşitli Yüzey işlemleri Uygulanmış Porselen ile Ormocer Esaslı Restoratif Rezin Materyali Arasındaki Erken Dönem Bağlantı Dayancınm İncelenmesi

Çeşitli Yüzey işlemleri Uygulanmış Porselen ile Ormocer Esaslı Restoratif Rezin Materyali Arasındaki Erken Dönem Bağlantı Dayancınm İncelenmesi Ondokuz Mayis Univ Dis Hekim Fak Derg 2004; 5 (3): 117-122 ARAŞTIRMA o Çeşitli Yüzey işlemleri Uygulanmış Porselen ile Ormocer Esaslı Restoratif Rezin Materyali Arasındaki Erken Dönem Bağlantı Dayancınm

Detaylı

Porselen ile titanyumun bağlanma dayanımına Nd-YAG lazerin etkinliğinin incelenmesi

Porselen ile titanyumun bağlanma dayanımına Nd-YAG lazerin etkinliğinin incelenmesi Cumhuriyet Dent J 203 doi:0.726/cdj.203.945 Porselen ile titanyumun bağlanma dayanımına Nd-YAG lazerin etkinliğinin incelenmesi Study of the Nd-YAG laser effectiveness for Connection strength of titanium

Detaylı

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 2, Sayfa: 16-23, 2005

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 2, Sayfa: 16-23, 2005 ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 2, Sayfa: 16-23, 2005 Farklı Zaman Aralıklarında Suda Bekletmenin Protez Kaide Materyallerinin Transvers Bükülme ve Transvers

Detaylı

ESERLER LĐSTESĐ A. YAYINLAR

ESERLER LĐSTESĐ A. YAYINLAR ESERLER LĐSTESĐ A. YAYINLAR A.1. a) SCI (SCIENCE CITATION INDEX), SCI EXPANDED KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER (Derleme Dahildir) 1. Saraç, Y.Ş., Başoğlu, T., Ceylan, G., Saraç, D., Yapıcı,

Detaylı

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ KARBON ELYAF TAKVİYELİ POLİAMİT 6 KARMALARIN ISIL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ N. Gamze Karslı Yılmaz, Ayşe Aytaç, Veli Deniz Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Multilink Automix Adeziv simantasyon sistemi

Multilink Automix Adeziv simantasyon sistemi Multilink Automix Adeziv simantasyon sistemi Güçlü Bağlantı, klinik kullanımı onaylanmış klinik onaylı Multilink Aut güçlü BAĞLANTI Farklı özellikleri ile birlikte günümüzde kullanılan çeşitli restorasyon

Detaylı

RESTORATİF MATERYALLERİN TRANSLUSENSİ ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

RESTORATİF MATERYALLERİN TRANSLUSENSİ ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 38(1) 15-21, 2011 RESTORATİF MATERYALLERİN TRANSLUSENSİ ÖZELLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Evaluation of Restorative Materials Translucency Properties Sedanur TURGUT * Bora BAĞIŞ

Detaylı

İKİ FARKLI SERAMİK İNLEY SİSTEMİNİN BAĞLANMA DAYANIMINA KALAN DENTİN KALINLIĞININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

İKİ FARKLI SERAMİK İNLEY SİSTEMİNİN BAĞLANMA DAYANIMINA KALAN DENTİN KALINLIĞININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt 4, Sayı 2, 2001 İKİ FARKLI SERAMİK İNLEY SİSTEMİNİN BAĞLANMA DAYANIMINA KALAN DENTİN KALINLIĞININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Dr. Dt. A. Nilgün ÖZTÜRK*

Detaylı

Yapay Porselen Diş Kullanılarak Cam Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Rezin Köprü Uygulaması: 3 Olgu Raporu

Yapay Porselen Diş Kullanılarak Cam Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Rezin Köprü Uygulaması: 3 Olgu Raporu Olgu Sunumu EÜ Dişhek Fak Derg 2010; 31: 107-112 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Yapay Porselen Diş Kullanılarak Cam Fiberle Güçlendirilmiş Kompozit Rezin Köprü Uygulaması: 3 Olgu Raporu Glass-Fiber

Detaylı

APF VE NOTRAL FLUORIDIN CAM IYONOMER SİMAN YÜZEYİNDEKİ ETKİSİNİN TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBUNDA İNCELENMESİ

APF VE NOTRAL FLUORIDIN CAM IYONOMER SİMAN YÜZEYİNDEKİ ETKİSİNİN TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBUNDA İNCELENMESİ İ Ü Diş Hek Fak Der 1995: 29: 198 203 APF VE NOTRAL FLUORIDIN CAM IYONOMER SİMAN YÜZEYİNDEKİ ETKİSİNİN TARAMALI ELEKTRON MİKROSKOBUNDA İNCELENMESİ Tevfik Akıncı 1 Ayşegül Yaşar Aykut 2 Elif Sağlam Güzeltırpan

Detaylı

FĐBERLE GÜÇLENDĐRĐLMĐŞ KOMPOZĐT VE SERAMĐKLE HAZIRLANAN SABĐT RESTORASYONLARIN KIRILMA

FĐBERLE GÜÇLENDĐRĐLMĐŞ KOMPOZĐT VE SERAMĐKLE HAZIRLANAN SABĐT RESTORASYONLARIN KIRILMA FĐBERLE GÜÇLENDĐRĐLMĐŞ KOMPOZĐT VE SERAMĐKLE HAZIRLANAN SABĐT RESTORASYONLARIN KIRILMA DĐRENÇLERĐNĐN DEĞERLENDĐRĐLMESĐ ĐLMESĐ DETERMINATION OF FRACTURE RESISTANCE OF FIXED RESTORATIONS PREPARED WITH FIBER-REINFORCED

Detaylı

ARAŞTIRMA. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN 1 Selim ERKUT 2 Hakkı Cenker KÜÇÜKEŞMEN 3

ARAŞTIRMA. Çiğdem KÜÇÜKEŞMEN 1 Selim ERKUT 2 Hakkı Cenker KÜÇÜKEŞMEN 3 ARAŞTIRMA BALIKESİR SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ / BALIKESIR HEALTH SCIENCES JOURNAL HALOJEN VE LED IŞIK KAYNAKLARIYLA POLİMERİZE EDİLEN VE TOTAL VE SELF- ETCH BAĞLAYICI SİSTEMLERLE SÜT DİŞİ MİNESİNE BAĞLANAN

Detaylı

: Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul. : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com

: Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul. : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Evrim Eligüzeloğlu Dalkılıç İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com 2.

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ORTODONTĐ ANABĐLĐM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ORTODONTĐ ANABĐLĐM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ ORTODONTĐ ANABĐLĐM DALI ORTODONTĐDE SERAMĐK VE KOMPOZĐT YÜZEYLERE BAĞLANMA: FARKLI MATERYAL VE YÜZEY DEĞĐŞĐKLĐĞĐ UYGULAMALARININ METAL VE PORSELEN

Detaylı

AIZ Ç PORSELEN TAMR SSTEMLER INTRAORAL PORCELAIN REPAIR SYSTEMS. Prof. Dr. Ender KAZAZOLU*

AIZ Ç PORSELEN TAMR SSTEMLER INTRAORAL PORCELAIN REPAIR SYSTEMS. Prof. Dr. Ender KAZAZOLU* AIZ Ç PORSELEN TAMR SSTEMLER INTRAORAL PORCELAIN REPAIR SYSTEMS Dr. Nuray ÇAPA* Dt. Zeynep ÖZKURT* Prof. Dr. Ender KAZAZOLU* SUMMARY ÖZET Sabit protetik rehabilitasyonda metal destekli porselen restorasyonlar

Detaylı

ER: YAG LAZER İLE PÜRÜZLENDİRMENİN FİSSÜR ÖRTÜCÜLERİN BAĞLANMA KUVVETLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ER: YAG LAZER İLE PÜRÜZLENDİRMENİN FİSSÜR ÖRTÜCÜLERİN BAĞLANMA KUVVETLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 44, Sayı: 1 Sayfa: 1-6, 2010 ARAŞTIRMA ER: YAG LAZER İLE PÜRÜZLENDİRMENİN FİSSÜR ÖRTÜCÜLERİN BAĞLANMA KUVVETLERİ ÜZERİNE OLAN ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YEŞİM ŞEŞEN USLU İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: yesim.uslu@okan.edu.tr

Detaylı

CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI

CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI 1. Kendiliğinden polimerize olacak ışık uygulaması gerektirmeyecektir. 2. Florid salınımı yapacaktır. 3. Dentine bağlanma kuvveti en az 3 Mpa olacaktır. 4. Diş sert dokuları

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Farklı Seramik İnleylerin Dentin Bağlanma Dayanımlarında Yüzey İşlemlerinin Etkisi (2013).

ÖZGEÇMİŞ. Farklı Seramik İnleylerin Dentin Bağlanma Dayanımlarında Yüzey İşlemlerinin Etkisi (2013). 1. Adı Soyadı : ÖZLEM KARA ÖZGEÇMİŞ 2. Doğum Tarihi : 30/05/1984 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Selçuk Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. ÖZLEM ÇÖLGEÇEN

ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. ÖZLEM ÇÖLGEÇEN ÖZGEÇMİŞ Yrd.Doç.Dr. ÖZLEM ÇÖLGEÇEN Yazışma Adresi : üniversitesi diş hekimliği fakültesi protetik diş tedavisi anabilim dalı 35640 İzmir/Türkiye Telefon : 0 232 325 40 40-2650 e-posta : ozlemalan@yahoo.com

Detaylı

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir.

İki malzeme orijinal malzemelerden elde edilemeyen bir özellik kombinasyonunu elde etmek için birleştirilerek kompozitler üretilir. KOMPOZİTLER Kompozit malzemeler, şekil ve kimyasal bileşimleri farklı, birbiri içerisinde pratik olarak çözünmeyen iki veya daha fazla sayıda makro bileşenin kombinasyonundan oluşan malzemelerdir. İki

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI ZİRKONYUM OKSİT YÜZEYLERİN REZİN SİMANA BAĞLANABİLME ÖZELLİKLERİNİN PLAZMA POLİMERİZASYON YÖNTEMİ İLE GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla / İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YEŞİM ŞEŞEN USLU İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: yesim.uslu@okan.edu.tr

Detaylı

PORSELEN LAMİNATE VENEERLERİN KLİNİK UYGULAMA AŞAMALARI: KLİNİK BİR OLGU SUNUMU

PORSELEN LAMİNATE VENEERLERİN KLİNİK UYGULAMA AŞAMALARI: KLİNİK BİR OLGU SUNUMU A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 33(1) 49-57, 2006 PORSELEN LAMİNATE VENEERLERİN KLİNİK UYGULAMA AŞAMALARI: KLİNİK BİR OLGU SUNUMU Clinical Procedures of Porcelain Laminate Veneers: A Clinical Report Yrd. Doç.

Detaylı

GİRİŞ Diş hekimliğinde Self-etch adezivler kullanım kolaylıkları ve düşük teknik sensitivitelerinden dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır. Self-etch

GİRİŞ Diş hekimliğinde Self-etch adezivler kullanım kolaylıkları ve düşük teknik sensitivitelerinden dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır. Self-etch Araştırma/ Research ŞENGÜN, Article YALÇIN, Makale Kodu/ Article code: 195 Makale Gönderilme Tarihi: 15.07.2009 Kabul Tarihi: 16.10.2009 YEDİNCİ JENERASYON ADEZİV SİSTEMLERİNİN DENTİNE MAKASLAMA BAĞLANMA

Detaylı

D İ Z İ N. Yücel Yılmaz, İlknur Tosun. Acta Odontol Turc 2013;30(3):123-7 (32 ref) TK

D İ Z İ N. Yücel Yılmaz, İlknur Tosun. Acta Odontol Turc 2013;30(3):123-7 (32 ref) TK D İ Z İ N Addison Hastalığı Turc 2013;30(2):90-2 (12 ref) TK Adeziv Sistemler Odontol Turc 2013;30(1):18-24 (40 ref) TK Adezivler ref) TK Adezyon Restoratif Materyallerin Yüzeylerinde Candida albicans

Detaylı

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Prof. Dr. A. Ersan Ersoy** Dt. N.Esra Bağdatlı* ** Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı * Doktora

Detaylı

Daha güzel bir gülümseme mi istiyorsunuz?

Daha güzel bir gülümseme mi istiyorsunuz? Hasta Bilgilendirme Bize danışın! Uygulama ekibiniz size yardımcı olmaktan memnun olacaktır. Daha güzel bir gülümseme mi istiyorsunuz? Klinik kaşesi IPSe.max all ceramic all you need 640689/0612/e www.ivoclarvivadent.com

Detaylı

Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 32, Sayı: 3, Sayfa: 64-70, 2008

Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 32, Sayı: 3, Sayfa: 64-70, 2008 ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 32, Sayı: 3, Sayfa: 64-70, 2008 İki Farklı Rezin Simanın Dentin ve Metal Yüzeyine Bağlanma Dayanıklılığına İki Geçici Siman Uzaklaştırma

Detaylı

-Nalçacı A, Ulusoy N, Küçükeşmen Ç: Effects of LED curing modes on the microleakage of a pit and fissure sealent. Am. J. Dent.

-Nalçacı A, Ulusoy N, Küçükeşmen Ç: Effects of LED curing modes on the microleakage of a pit and fissure sealent. Am. J. Dent. Prof. Dr. Nuran Ulusoy Diş Hekimliği Fakültesi YAYINLAR Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler SCI YAYINLAR -Kurtulmus-Yilmaz S, Cengiz E, Ulusoy N, Ozak ST, Yuksel E. The effect of home-bleaching

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇÖLGEÇEN

Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇÖLGEÇEN 1 Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇÖLGEÇEN ÖZGEÇMİŞ VE YAYINLAR LİSTESİ PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ ANABİLİM DALI, İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, İZMİR, TÜRKİYE 1 YRD. DOÇ. DR. ÖZLEM ÇÖLGEÇEN Addres : İzmir Katip Celebi

Detaylı

FARKLI KENDİNDEN ADEZİV YAPIŞTIRMA SİMANLARININ IPS E-MAX CAM SERAMİK RESTORASYONLARIN MİKROSIZINTI DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

FARKLI KENDİNDEN ADEZİV YAPIŞTIRMA SİMANLARININ IPS E-MAX CAM SERAMİK RESTORASYONLARIN MİKROSIZINTI DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 41(2) 89-98, 2014 FARKLI KENDİNDEN ADEZİV YAPIŞTIRMA SİMANLARININ IPS E-MAX CAM SERAMİK RESTORASYONLARIN MİKROSIZINTI DEĞERLERİ ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF DİFFERENT SELF-ETCH

Detaylı

ÜÇ FARKLI SİMAN AJANININ TURKOM CERA TM TAM SERAMİK KRONLARIN VERTİKAL KIRILMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ

ÜÇ FARKLI SİMAN AJANININ TURKOM CERA TM TAM SERAMİK KRONLARIN VERTİKAL KIRILMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ ÜÇ FARKLI SİMAN AJANININ TURKOM CERA TM TAM SERAMİK KRONLARIN VERTİKAL KIRILMA DİRENCİ ÜZERİNE ETKİSİ THE EFFECT OF THREE DIFFERENT LUTING AGENT ON THE COMPRESSIF FRACTURE STRENGTH OF TURKOM CERA TM ALL

Detaylı

Cam Fiber ve Kuartz Fiber Post Yüzeylerine Uygulanan Farklı Kimyasal Yüzey İşlemlerinin Kompozit Rezinin Bağlanma Dayanıklılığına Etkisi

Cam Fiber ve Kuartz Fiber Post Yüzeylerine Uygulanan Farklı Kimyasal Yüzey İşlemlerinin Kompozit Rezinin Bağlanma Dayanıklılığına Etkisi Ondokuz Mayıs Univ Dis Hekim Fak Derg 2008 ;9 (3): 83-88 Cam Fiber ve Kuartz Fiber Post Yüzeylerine Uygulanan Farklı Kimyasal Yüzey İşlemlerinin Kompozit Rezinin Bağlanma Dayanıklılığına Etkisi Effect

Detaylı

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a patient with facioscapulohumeral muscular dystrophy: A clinical

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: gulce.alp@okan.edu.tr 2. Doğum

Detaylı

Programat CS2. Çabucak ve kolayca mükemmel. IPS e.max CAD-Restorasyonlar. Glazür ve kristalizasyon fırını

Programat CS2. Çabucak ve kolayca mükemmel. IPS e.max CAD-Restorasyonlar. Glazür ve kristalizasyon fırını Programat CS2 Glazür ve kristalizasyon fırını Çabucak ve kolayca mükemmel IPS e.max CAD-Restorasyonlar Klinikte yeni dünyalar açar. Yenilikçi yeni Programat CS2 özellikle IPS e.max CAD ürününün işlenmesi

Detaylı

TAM SERAMİK RESTORASYONLARDA DAYANIKLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER FACTORS AFFECTING STRENGTH OF ALL-CERAMIC RESTORATIONS

TAM SERAMİK RESTORASYONLARDA DAYANIKLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER FACTORS AFFECTING STRENGTH OF ALL-CERAMIC RESTORATIONS İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 44, Sayı: 1 Sayfa: 45-53, 2010 DERLEME TAM SERAMİK RESTORASYONLARDA DAYANIKLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER FACTORS AFFECTING STRENGTH OF ALL-CERAMIC

Detaylı

ANTERİOR BÖLGEDE ESTETİK YAKLAŞIMLAR: OLGU SUNUMU # ESTHETIC APPROACHES AT ANTERIOR REGION: CASE REPORT

ANTERİOR BÖLGEDE ESTETİK YAKLAŞIMLAR: OLGU SUNUMU # ESTHETIC APPROACHES AT ANTERIOR REGION: CASE REPORT Olgu Sunumu/ Case Report ANTERİOR BÖLGEDE ESTETİK YAKLAŞIMLAR: OLGU SUNUMU # ESTHETIC APPROACHES AT ANTERIOR REGION: CASE REPORT Dr.Gamze MANDALI* Dr. Arzu Zeynep YILDIRIM BİÇER** Dt., Zeynep BULUT* Dt.

Detaylı

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010

METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 METALİK MALZEMELERİN GENEL KARAKTERİSTİKLERİ BAHAR 2010 WEBSİTE www2.aku.edu.tr/~hitit Dersler İÇERİK Metalik Malzemelerin Genel Karakteristiklerİ Denge diyagramları Ergitme ve döküm Dökme demir ve çelikler

Detaylı

MMM291 MALZEME BİLİMİ

MMM291 MALZEME BİLİMİ MMM291 MALZEME BİLİMİ Ofis Saatleri: Perşembe 14:00 16:00 ayse.kalemtas@btu.edu.tr, akalemtas@gmail.com Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme

Detaylı

Phonares II Dışavurumcu estetik protez dişler

Phonares II Dışavurumcu estetik protez dişler SR Dışavurumcu estetik protez dişler Sofistike gereksinimler için doğal görünümlü diş formları DOĞAL - GERÇEK GİBİ SR Dışavurumcu estetik En yüksek beklentiler Günümüzde protez kullanıcıları farklı şekilde

Detaylı

YÜZEY ÖZELLİKLERİ. Rahatınız Bizim Hedefimizdir

YÜZEY ÖZELLİKLERİ. Rahatınız Bizim Hedefimizdir 01 YÜZEY ÖZELLİKLERİ İmplant uygulaması bir cerrahi müdahale olduğu için akabinde iflamasyon tepki eşlik eder. Bu tepkinin kısa ya da uzun sürmesi kullanılan materyal, implantın konulduğu yer ve üzerine

Detaylı

TAM SERAMİK SİSTEMLERİNE UYGULANAN FARKLI POLİSAJ METOTLARININ YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ X EFFECT OF DIFFERENT POLISHING METHODS ON THE SURFACE ROUGHNESS OF ALL CERAMIC SYSTEMS Dr. Dt.

Detaylı

LaboratUVAR. Güven. Dayanıklılık. Estetik. Empress IPS. Mükemmel estetik restoratif sistem

LaboratUVAR. Güven. Dayanıklılık. Estetik. Empress IPS. Mükemmel estetik restoratif sistem IPS Empress Sistem I LaboratUVAR Güven Dayanıklılık Estetik IPS Empress Mükemmel estetik restoratif sistem SiStem ZAMAN İÇİNDE KENDİNİ KANITLAMIŞ BİR SİSTEM YENİ OLANAKLAR SUNAR Yaklaşık 20 yıldır Empress

Detaylı