Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi"

Transkript

1 İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Gastroenterolojide Klinik Yaklaşım Sempozyum Dizisi No: 38 Mart 2004; s Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi Prof. Dr. Süphan Ertürk Tüm gastrointestinal (Gİ) kanamaların %90 ı üst Gİ sistemden, geri kalanı da alt Gİ sis temden kaynaklanmaktadır. Alt Gİ kanamaların da %90 ı kolonik, %10 u in ce bar sak kay naklı dır. 1,2,3 Alt Gİ kanamalar, Treitz ligamanı nın distalinde kalan gastrointestinal sisteme ait lezyonlardan kaynaklanır. Alt Gİ kanama dendiğinde genellikle terminal ile um, ko lon ve rek tum kay nak lı kanamalar akla gelmektedir; zira jejunum ve proksimal ileum kaynaklı kanamalar oldukça seyrektir. Alt Gİ kanamalar farklı kli nik şekillerde kar şı mıza çıkabilir. Kanama, ancak hipokrom mikrositer anemi ve gaitada gizli kan varlı ğı ile ka rak te ri ze gizli kanama şeklinde olabilece ği gibi; melena ya da hematoçezi şeklinde ortaya çı kan ve bir kıs mı ha ya tı teh dit ede bi len akut ka na ma lar şeklinde de görülebilir. 4 Alt Gİ ka namaların etyopatogenezi, tanı ve tedavisine yönelik yakla şımlar son 50 yılda önemli de ği şimlere uğramış t ır. Yirminci yüzyı lın ilk ya rı sında kolonik neoplazmların, alt Gİ kanamaların en önem li se be bi ol du ğuna inanılırdı li yıl lar da ise, bu gö rüş yerini kolonik divertiküloza bırakmış t ır. Bu dönemlerde, cerrahi tedavi olarak da kör segmental rezeksiyonlar uygulanmak ta ve ümit kı r ı cı sonuçlar (%75 yeniden kanama, %83 morbidite ve %60 a varan mortalite oranları) alın mak ta idi. Son 4 de kadda ise, selektif mezenterik anjiografi, mezenterik damarların selektif embolizasyonu, fleksibl endoskopi ve nükleer sintigrafi yöntemlerinin devreye girmesi ile, alt Gİ kanamalarda lezyonların lokalizasyonu ve dolayı sı ile te da vi sin de önem li iler le me ler sağlanabilmiştir. 5 SIKLIK Yıllık alt Gİ ka na ma in si dan sı ba tı toplumlarında yakla şık 20/ ci varındadır. Ül ke miz de bu ko nu da eli miz de ra kam bu lun ma mak la bir lik te, yaş lı 133

2 Süphan Ertürk nüfusumuzun batıya oranla azlı ğına ve beslenme alışkanlıkları mıza bağ lı olarak bu ora nın da ha dü şük olması beklenir. ABD de tüm hastane başvuruları göz önü ne alındı ğında, ciddi boyutta alt Gİ ka na ma ile has taneye başvuran olguların ora nı %1 in al tındadır. Divertiküler hastalık, anjiodisplazi, tümör gibi kanayan kolorektal lezyon ensidansı nın yaşla artması nedeniyle, alt Gİ kanama insidansı da 30 ya şın dan 90 ya şı na ka dar 200 kat ar tar. 5 ET YO LO Jİ Alt Gİ kanamaya yol açan nedenler, yaşa göre farklı lık göstermektedir. Örne ğin çocukluk çağında Meckel divertikülü ve juvenil polip ön planda iken, genç erişkinlerde inflamatuar barsak hastalıkları, 60 yaş üzerinde de divertikül kanaması en sık rastlanan lezyonlar olmaktadır. Bu ne denle, alt Gİ ka namaları nın ta nı sında lezyonların ya şa yönelik da ğı lı mı nın (Tablo 1) gözönüne alınması faydalı dır. 1 Vernava ve arkadaşları na ait 4410 ol gu luk bir se ri de ise, erişkin yaş grubunda alt Gİ kanama sebebi olarak divertiküler hastalık %60, Tablo 1. Alt Gİ kanama etyolojisi inflamatuar barsak hastalı ğı (Crohn, kolitis ülseroza, noninfeksiyöz enterit, Çocuk Mec kel di ver ti kü lü Ju ve nil po lip İnf la ma tu ar bar sak has ta lı ğı Dup li kas yon Ado le san-genç Eriş kin Mec kel di ver ti kü lü İnf la ma tu ar bar sak has ta lı ğı Ju ve nil po lip 60 yaş al tı eriş kin Di ver ti kü ler has ta lık İnf la ma tu ar bar sak has ta lı ğı Po lip Ma lig ni te Kon ge ni tal AV mal for mas yon 60 yaş üs tü eriş kin Di ver ti kü ler has ta lık AV mal for mas yon (an ji odisp la zi) Ma lig ni te Po lip Di ğer (ya şa öz gü ol ma yan) İn fek si yon (di zan te ri,man tar, CMV vs.) İlaç (NSAİ, vinc ris ti ne vs.) İs ke mi, rad yas yon, va ris ler, Ko agü lo pa ti ler, üre mi 134

3 Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi kolit) %13, selim anorektal hastalıklar (hemoroid, fissür, fistül) %11, neoplaziler %9, ko agü lo pa ti %4, AV mal for mas yon lar ise %3 ola rak bu lun muştur. 6 İnce Barsak Kaynaklı Kanamalar İnce barsak kanaması, hem seyrekliği nedeniyle akla gelmeyip gözden kaçabilir, hem de saptanması zor dur. Tüm alt Gİ kanamaların yak la şık %10-15 ini oluşturur ve nadiren hayatı tehdit edecek boyuttadır. Ta nı genellikle, tüm üst Gİ sistem ve kolonik kaynaklı kanama nedenleri ekarte edildikten sonra konur. Meckel divertikülü, Meckel dı şı divertiküller, Crohn hastalı ğı, invaginasyon, mezenterik tromboz, aorto-enterik fistül, AV malformasyon, neoplazmalar (polip ve kanser), kan diskrazileri ve enterik infeksiyonlar, ince barsak kaynaklı kanamaya yol açabilirler. 1 Kalın Barsak Kaynaklı Kanamalar Kalın barsak kaynaklı kanamalar akut ve masif olabileceği gibi, kronik olarak da ge li şebilir. En sık ola rak di vertikülozis, anjiodisplaziler ve neoplastik hastalık lar, da ha sey rek ola rak da inf la ma tu ar bar sak has ta lıkları, CMV in feksiyonları ve anorektal selim hastalıklar alt Gİ ka namaya yola açabilir. Kolonik kaynaklı masif kanamalar genellikle sağ ko lon yer le şimli divertikülozis ve anjiodisplazi nedeniyle ortaya çıkar. Kronik kanamalar ise genellikle inflamasyon ve neoplazilere bağ lı dır. 1,4 TANI Tanı da anam nez ve fi zik mu aye ne ol duk ça yol gös te ri ci dir. Da ha son ra yapılacak olan diagnostik işlemlerin tipi, sırası ve uygulanacak olan tedavi, mevcut klinik tablo ile yakından ilişkilidir. Alt Gİ kanamada, kanama kayna ğı nı bulmaya yönelik olarak başvurulabilecek baş lıca tanı araçları şunlardır. 4 Anam nez Fizik muayene Rektal muayene Rektoskopi, sigmoidoskopi, kolonoskopi Üst Gİ endoskopi Selektif anjiografi Teknesyumla işaretlenmiş eritrosit sintigrafisi Çift kont rast lı kolon grafisi İnce barsak pasaj grafisi, enteroklizis Okült (giz li) Gİ kanama, kronik anemi ve yorgunluk, halsizlik, dispne, ta şikardi gibi anemi semptomları ile ken di ni bel li eden ve ga ita da giz li kan test leri nin (+) ol du ğu bir kanama türüdür. Barsak lümenine günde 10 ml kan kaybı, 135

4 Süphan Ertürk Gu iac tes ti ni (+) ha le ge ti re bi lir. He ma te mez ve ya me le na oluş tu ran bir üst Gİ ka na ma ke sil dik ten son ra, test 3 haf ta ka dar (+) ka labilir. 1 Guiac (+) olguların %53 ün de üst ve alt Gİ en doskopi ile tanı ko na bil mek te dir. Gu iac tes ti (+) olan olgularda anamnez ve fizik muayene tamamlandıktan sonra öncelikle işe ko lonoskopi ile başlamak, bir lezyon saptanamaz ise üst Gİ endoskopisi ile devam et mek (bir se bep bu lu na mıyorsa, gerekti ğinde tekrar etmek) daha akılcı görünmektedir. Eğer bir so nuca varılamıyor ve şüpheler ince barsak üzerinde yo ğunla şıyorsa, enteroskopi, ince barsak baryumlu pasaj grafisi, enteroklizis ve viseral anjiografi gibi di ğer görüntüleme tekniklerine başvurulabilir. 4,7 Akut Gİ ka na ma lar da ise he ma te mez, me le na ya da he ma to çe zi tar zında hasta tarafından farkedilebilen ve hekim tarafından objektif olarak belirlenebilen bir kanama söz konusudur. Üst Gİ kanamalarda midede biriken kan, burada kalış süresine bağ lı olarak HCl etkisiyle sindirilir ve kah ve telvesi şeklinde ağız yoluyla kusularak dı şarı atı lır (hematemez). Aynı zamanda, mideden distale doğru ilerleyen sindirilmiş kan, siyaha yakın bir renk ala rak dış kı şeklinde dı şarı atı lır (melena). Melena genellikle üst Gİ sis tem ka namasına ait bir belirti olarak kabul edilir. Melena olu şa bil me si için du ode num da en az 50 ml kan birikmelidir. Kanama kesildikten sonra bile, melena 5-7 gün kadar devam edebilir. Tanıda öncelikle uygulanması gereken yöntem, üst Gİ endoskopisidir. Dış kıda parlak kırmı zı renkli taze kanın bulunması ise ge nellikle kolo-rektal orijinli bir kanamayı ifa de eder (he ma to çe zi). Ta nıda öncelikli ola rak alt Gİ sistemden işe başlanmalı dır. 4 An cak, ba zen üst Gİ ka nal dan kaynaklanan masif kanamalarda, kanın midede yeterince beklemesine vakit kalmadı ğından, melenaya dönüşemeden rektal yolla hematoçezi tarzında atılabilece ği de akılda tutulmalı dır. Ancak bu durumda, hastanın hemodinamisi de belirgin olarak bozulur. Genel olarak hematemez ve me lenanın birlikte görülmesi üst Gİ kanamaya; hematemez olmaksı zın sadece melena pilor distalinde kalan üst Gİ ka namaya; hematoçezi ise alt Gİ kanamaya işaret eder. Kanama odağı, hematoçezi ile başvuran %80 olguda kolon ve rektumda, %15 olguda üst gastrointestinal ka nal da ve %5 in ce bar sak ta dır. Na zo gast rik (NG) tüp ten kan sız-safralı sı vı gelmesi durumunda, %90 olası lık la üst Gİ ka na ma ekar te edil miş olur. As pi re edilen içerik safrasız ise, duodenum kaynaklı bir kanama ekarte edilemez. Bu durumda üst Gİ endoskopiye baş vurulmalı dır. Ciddi bir hematoçezi durumunda, ileri diagnostik giri şimlere başlamadan önce, hastaya NG tüp yutturarak bir üst GI ka na ma ola sı lı ğı öncelikle ekarte edilmelidir. 8 Alt GI kanamaların %80-85 i ken di li ğinden durmakla beraber, kanama odağı nın saptanması çok önemlidir. Ancak tüm imkanlar kullanılsa dahi, kanama oda ğı %10-35 olguda saptanamayabilir. Odak araş t ırması için öncelikle bir rektoskopi yapı lıp, sıkça rastlanan anorektal kanama nedenleri aranmalı dır. Bir neden saptansa bile, daha proksimalden kan gelmediğinden emin olun- 136

5 Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi malı dır. Akut alt Gİ kanamaların ge rek ta nı gerek tedavisinde, klinik de ğerlendirmeden sonra atılacak ilk adım ko lo nos ko pi dir. 4 Kolonoskopi ile kanama oda ğı yak la şık ola rak %75 (%39-97) ora nında saptanabilir Kolonoskopi, kanama durmuş ya da intermittan karakterde ise yarı elek tif ko şullarda, devam ediyorsa acil koşullarda yapı lır. 14 Ya vaş ka nayan ya da kanaması durmuş ol gu lar, ko lo nos ko pik in ce le me için ide al aday lardır. Kolon lümeninin oral ve rektal yoldan verilen pürgatifler ile olabildi ğince çabuk temizlenmesini takiben, kolonoskopi uygulanır. Acil ko şullarda ise, resusitasyon önlemleri devam ettirilirken, NGT yoluyla 4 lt polyethylene glycol verilerek kolon lümeni olabildi ğince temizlenip hasta yata ğında kolonoskopi uygulanabilir. İşlem, diagnostik ve terapötik endoskopi konusunda deneyimli ki şilerce uygulanmalı dır. Kolonoskopi ile bir yandan kanama odağı saptanmaya çalı şı lırken, di ğer yandan uygun olgularda elektrokoter, ısı pro bu, la zer ya da skle ro te ra pik yolla kanama kontrol altına alınmaya çalı şı lır. An cak, ma sif alt Gİ ka na ma ya yol açan özellikle sağ ko lon yer le şimli divertikülozis ve anjiodisplazi olgularında, lümenin kanla dolu olması nedeniyle kolonoskopinin ba şarı sı nın dü şük ol duğu bildirilmektedir. 4 Masif olarak kanayan ve hemodinamik olarak stabil olmayan hastalarda, kanama yerinin saptanmasın da ilk se çe nek ola rak ko lo nos ko pi ye ri ne an jiografi tercih edilmelidir. 3,8,14,16-19 Zi ra, özel bir ön ha zırlık gerekmez ve kolonoskopiye göre daha çabuk gerçekleştirilebilir. Browder ve ark. alt Gİ kanamalarda hastayı kolonoskopi yapmadan acilen anjiografiye almak için; hastaneye başvurudan sonraki ilk 2 saat için de en az 4 üni te kan trans füz yo nuna gerek duyulması ve agressif resusitasyona rağmen sistolik kan ba sıncı nın 100 mm Hg dan da ha dü şük olması gi bi kri ter le ri göz önü ne al mışlardır. 20 Anjiografi, femoral arter yoluyla superior ve/veya inferior mezenterik arterin kateterize edilip, kontrast verilerek kontrastın ekstravaze olduğu noktanın saptanması esa sına dayanır. Eğer hasta stabilize olarak tutulabilirse, anjiografi ile kanama odağı %75 ora nında saptanabilir. 4 Kanamanın an ji og ra fik olarak saptanabilmesi için, debinin en az 1-2 ml/dk düzeyinde olması gerekir. 1 Erken venöz dönüş an ji op la zi le hi ne, kont rast göl len me si ise di ver ti kül le hi ne yo rum la nır. 4 Alt Gİ kanamalarda anjiografik olarak gösterilebilen lezyonların %60 ının sağ kolonda yer alması sebebiyle, öncelikle superior mezenterik arter (SMA) incelenmelidir. Lezyon saptanamaz ise inferior mezenterik arter (İMA), halen odak saptanamamış ise çölyak trunkus anjiografisi yapılmalı dır. Zi ra, a. ko li ka me dia, na di ren çöl yak trun kus ya da sple nik ar ter den de do ğabilmektedir. 8 Öte yan dan ba zı yazarlar, anjiografinin de ancak stabil hastada yapılabilece ğini, zira işlemin transfüzyon ihtiyacı nı art tırdı ğı nı, nefrotoksisite gibi ciddi komplikasyonlara neden olabileceğini, ayrıca çok duyarlı olmadı ğı nı öne 137

6 Süphan Ertürk sürerek, instabl hastalarda gecikmeksizin acil cerrahi giri şimi savunmuşlardır. 13,16,21-23 An ji og ra fi de, ko lo nos ko pi gi bi te ra pö tik amaç la kul la nılabilir. Anjiografik olarak alt Gİ kanama, selektif intraarteriel vazopressin infüzyonu ile veya transkateter embolizasyon ile kontrol edilebilir. Bu yöntemlerle % ora nında ba şarı lı sonuçlar alınmışsa da, genellikle %20 oranında tekrar ka na ma ve %15-35 ara sında komplikasyon geli şimi bildirilmiştir. 14,18,24-26 Alt Gİ kanalda kollaterallerin, üst Gİ ka nala oranla daha sı nırlı olması, em boli zas yo nu risk li ve tar tı şı lır kılmaktadır. 22,25,27 An cak cer ra hi ris kin yük sek olduğu hastalarda ya da ameliyatın daha stabil ko şullarda yapılması ar zu edildi ğinde, anjiografik tedavi özellikle yararlı dır. 15 Kolonoskopi ve anjiografi ile kanama odağı nın saptanamadı ğı stabil olgularda, sintigrafi oldukça yararlı ola bi lir. Sin tig ra fi de, IV yol la Tc-99m sül für kol lo id ve ya Tc-99m ile işaretli eritrosit verilerek ekstravazasyon noktası saptanır. Sintigrafik olarak kanama oda ğı nın saptanabilmesi için kanamanın 0,1 ml/dk. düzeyinde olması nın yeterli olabilece ği ifade edilmekle birlikte, gerçekçi bir yakla şımla en az 0,5 ml/dk. düzeyinde olması gerekir. 1,5 Anjiografiye oranla noninvazif bir yöntemdir. Yöntemin duyarlı lı ğı %86, öz gül lü ğü ise rezolüsyonunun kı sıtlı olması se be biy le %50 ci va rındadır. Yan lış lokalizasyon oranı da % gibi oldukça yüksek seviyelerdedir. 5 Bu ne den le, bazı yazarlarca sadece anjiografiye uygun hastaların seçiminde tarama testi olarak kullanılabilece ği öne sü rülmüştür. 5,14,15,18,27 Tc-99m sül für kol lo id verildiğinde, izotopun karaciğer ve da lak ta da tu tul ma sı sebebiyle, hepatik ve splenik fleksura kaynaklı kanamalarda görüntü maskelenebilir. Ayrıca, klirensinin 2,5-3,5 dk gi bi çok hızlı olu şu da di ğer bir dezavantajı dır. İşaretli eritrositler ise çok daha uzun yarı öm re sa hip ol du ğundan, Gİ ka na ma la rın araş t ı rılmasın da ter cih se be bi dir ve in ter mit tan ka na ma lar da da sa at süresince mükerrer görüntüler alınabilmesine olanak sağlar. 1,5 Ge nel ola rak, hayatı tehdit eden bir kanamada sintigrafinin yeri yoktur. Ayrıca sintigrafi, anjiografinin terapötik avantajları na da sa hip de ğildir. Stabil olgularda, kanayan oda ğın sap tan ma sı ama cıyla yapılacak anjiografinin yönlendirilmesi ve uygun olguların seçilmesinde faydalı bulunmuştur. 28,29 An ji og ra fi ile des teklenmediği sürece, tek ba şına sintigrafik bulgulara dayanarak segmanter rezeksiyon uygulanması ise öne ril mez. 5,13,18 Lavman opakla kolon grafisi, akut kanamalarda tercih edilmez. Hem yararı az dır, hem de anjiografi gerekti ğinde, kolondaki kontrast kalıntı sı, anjiografik görüntüyü bozar. Ancak, sebebi izah edilememiş alt Gİ kanamaların elek tif ko şullarda araş tı rılması için kul lanılabilir. Aynı amaçla, ince barsakların baryumlu pasaj grafisi ve enteroklizis ile incelenmesi de söz konusu olabilir. TEDAVİ Alt Gİ kanamalarda takı nılacak tutum, kanamanın miktarına bağ lı ola rak 138

7 Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi de ği şir. Şiddetli kanamalarda hastanın resüsitasyon ve stabilizasyonuna yönelik önlemler, kanama odağı nın araş t ı rılmasına yönelik giri şimlere göre öncelik ta şır. Stabilizasyon sağlandık tan son ra, ya da sta bil du rum da başvuran olgularda ise, kanama odağı nı saptamak ve tedavi etmek için ge rekli giri şimler süratle başlatı lır. Alt Gİ kanamaların %80-90 ı spontan olarak ya da konservatif önlemlerle durmaktadır. Olguların %10 unda ise cerrahi girişime ihtiyaç duyulur. 5 Her durumda, kanama odağı nın saptanması çok önem lidir. Ancak tüm olanakların kullanılmasına rağmen, kanama odağı %10-35 ol gu da sap ta na ma ya bi lir. Durmayan kanamalarda, odağa yönelik terapötik giri şim endikasyonu ortaya çıkar. Öncelikli olarak kolonoskopi yapı lır. Kolonoskopi ile kanama odağı saptanıyorsa, mutlak alkol, sodyum morrhuate, sodyum tetradecyl sülfat gibi sklerozan ajanların en jek si yo nu, klip uy gu la ma sı ya da lazer, elektrokoter, ısı probu gibi termal koagülasyon teknikleri uygulanarak kanama kolonoskopik olarak kontrol edilmeye çalı şı lır. Ba şarı sız olunursa anjiografiye başvurulur. Ayrıca, masif olarak kanayan ve hemodinamik olarak stabil olmayan olgularda, kolonoskopi yapılmadan ilk seçenek olarak da anjiografiye başvurulabilir. Anjiografide kanama odağı saptanırsa, mezenterik damarların oto log pıhtı, gelfoam, polyvinyl alkol, microcoils, ethanolamine, oxidize sellüloz gibi ajanlarla süperselektif embolizasyonu, ya da vazokonstriktör (vazopressin) ajanlarla infüzyonu gibi terapötik yöntemler uygulanabilir. 1,4,5 Masif kanama kriterleri olarak; 2 üniteden fazla kan trans füzyonu ihtiyacı olması, kan da he mog lo bi nin 6 gr/dl dü ze yi ne in me si ve ar ter yel kan ba sıncı nın 90 mm Hg ol ma sı gibi parametreler sayılabilir. 4,5 Bu ko şullara sahip olgularda medikal, endoskopik ya da anjiografik tedavi ile hemodinamik stabilite sağlanamazsa, acil cerrahi girişim endikasyonu doğar. Bazen, konservatif yöntemlere başvurulmasına vakit kalmadan hastanın acilen ameliyat edilmesi de gerekebilir. Acil cerrahi giri şimi gerektiren di ğer endikasyonlar, hemodinamik stabiliteyi sağ la mak için ge rek li gün lük kan trans füz yon ih ti ya cı nın 4-6 üniteyi aşması, toplam transfüzyon miktarı nın 10 üniteyi geçmesi ve ilk hafta içinde tekrarlayan kanamadır. 1,4,5,16,18,23,30 Akut alt Gİ kanamaların ta nı ve tedavisinde prospektif kontrollu çalışmalar çok yetersiz olduğundan, üst Gİ ka namalarda olduğu gibi genel kabul gören standart bir şema yoktur. Ge nellikle, sahip olunan deneyim ve olanaklara uygun olarak davranı lır. 15,23,31 Aşa ğıda verilen algoritma (Tablo 2), tanı ve tedavi açı sından oldukça pratik bir yakla şım ola na ğı sağlayabilir. 16 CER RA Hİ STRA TE Jİ Akut alt Gİ kanama nedeniyle yapılacak acil cerrahi girişimin, stabil ko şul- 139

8 Süphan Ertürk Tab lo 2. Akut alt Gİ kanama algoritması lar da ve lez yon lo ka li zas yo nu bi li ne rek uy gu lan ma sı arzu edilir. 30 An cak tüm preoperatif araş t ırmalara rağmen kanama odağı, ameliyata alınan olguların %10-15 inde bulunamaz. Kanama odağı preoperatif dönemde saptanamamış olgularda, ameliyat sırasında inspeksiyon ve palpasyon ile lezyonun aranması; lez yon bu şekilde bulunamıyorsa, sıvazlama ve segmanter klampajlar ile kanayan segmentin saptanması; yine saptanamıyorsa peroperatif kolonoskopi ya da enteroskopi önerilir Kolon lümenini mümkün olduğunca temizlemek ve uygun şartlarda kolonoskopi yapabilmek için, ap pendiks güdüğü veya ileumdan sokulan bir Foley kateter ile ortograd kolon lavajı tarif edilmiştir. 22 Kanama odağı preoperatif dönemde endoskopik veya anjiografik olarak saptanmışsa, yapılacak ideal işlem, segmenter rezeksiyondur. Ancak, Meckel 140

9 Alt Gastrointestinal Kanamalar ve Cerrahi Tedavi divertikülü haricinde, sadece sintigrafik lokalizasyona dayalı sı nırlı rezeksiyon önerilmemektedir. 15,30 Kanama odağı bilinerek yapılan segmenter rezeksiyonlarda yeniden kanama %7 (0-21), mortalite %10 (0-15) ve morbidite %0-33 gibi kabul edilebilir oranlarda görülmektedir. Oysa körlemesine segmenter rezeksiyonlarda ise, bu oranlar sırasıy la %75, %60 ve %83 gi bi ol duk ça yük sek seyretmektedir. Bu nedenle, körlemesine rezeksiyon yapılacaksa, bu iş lem segmenter değil subtotal kolektomi şeklinde olmalı dır. Peroperatuar eksplorasyonda odak saptanıyorsa, segmenter rezeksiyon uygulanır. Aksi taktirde, körlemesine subtotal kolektomi ve ileorektal anastomoz yapı lır. Bu işlemde ye ni den ka na ma %3, mor ta li te %19, mor bi di te %32 ci va rındadır. 5,10,13,32,33 İnce barsak kaynaklı alt GI kanamalarda da yine inspeksiyon/palpasyon ve sıvazlama/segmanter klampajları takiben ileumdan veya oral yolla 160cm lik en dos kop so ku la rak, odak ara nır. 22,30,34 Lez yon bu şe kil de mutlaka bulunmaya ve seg menter incebarsak rezeksiyonu ile çıkarılmaya çalı şılmalı dır. Endoskopun ilerletilmesi esnasında ortaya çıkabilen mukozal yaralanmalar yanlış lıkla kanama odağı ola rak de ğerlendirilebilece ğinden, dikkatli olunmalı dır. KAYNAKLAR 1. Fischer JE, Nussbaum MS, Chance T, Luchette F: Manifestations of Gastrointestinal Disease. In: Principles of Sur gery. Schwartz SI (Ed.), se venth edi ti on, New York, To ron to, McGraw-Hill. 1999; p: Frühmorgen P (Çeviri: Demirezen E): Alt gastrointestinal sistem kanamalarında tanı ve te davi. Ak tü el Tıp Derg Gastroenteroloji ve Hepatoloji Özel Sayısı 2003; 8: Paksoy M: Gastrointestinal sistem kanamalarına genel bakış. In: Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Gök soy E, Uzunismail H (Eds.), Istanbul, Deomed Medical Yayıncı lık. 2001; p: Savalgi RS, Merrell RC: Lower Gastrointestinal Hemorrhage. In: Current Surgical Therapy. Cameron JL (Ed.), sixth edi ti on, St Lo uis, To ron to, Mosby. 1998; p: Cagir B, Cirincione E: Lower Gastrointestinal Bleeding. emedicine 2003; Ver na va AM, Lon go WE, Vir go KS: A na ti on wi de study of the in ci den ce and eti ology of lo wer gast ro in tes ti nal bleeding. Surg Res Com mun 1996; 18: Türel Ö: Gastrointestinal kanamalar. In: Genel Cer rahi. Kalaycı G (Ed.), İs tanbul, Nobel Tıp Kitabevleri. 2002; Cilt 1, p: Ra na A: Lo wer Gastrointestinal Bleeding. emedicine 2004; Bannura G, Barrera A, Melo C et al: Lo wer gast ro in tes ti nal ble edings: re sults of a study and sur gi cal tre at ment in 20 pa tients. Rev Med Chi li 2002; 130: 869 (abstr). 10. Garcia-Osogobio S, Remes-Troc he JM, Ta ka has hi T et al: Sur gi cal tre at ment of lo wer di ges ti ve tract he morr ha ge. Rev In vest Clin 2002; 54: 119 (abstr). 11. Ver na va AM, Mo ore BA, Lon go WE, John son FE: Lo wer gast ro in tes ti nal ble eding. Dis Co lon Rec tum 1997; 40: Anc tu aco TL, Reddy SK, Drop kin S et al: The uti lity of ur gent colonoscopy in the evaluation of acute lower gastrointestinal bleeding: a 2-year experience from a sing le cen ter. Am J Gastroenterol 2001; 96: Far ner R, Lich li ter W, Kuhn, Fis her T: To tal co lec tomy ver sus li mi ted co lo nic re sec ti on for acu te lo wer gast ro intestinal bleeding. Am J Surg 1999; 178: Zuccaro G: Management of the adult patient with acute lower gastrointestinal bleeding. Am J Gastroenterol 1998, 93: Rockey DC: Gastrointestinal bleeding. In: Gastrointestinal and Liver Disease. Feldman M, Friedman LS, Sleisenger MA (Eds.), Se venth edi ti on, Phi la delp hia, Sa un ders. 2002; p: Er gü ney S: Akut alt gast ro in tes ti nal ka na ma lar da cer ra hi te da vi. Turk J Gastroenterol 2003; 14 (suppl 1):

10 Süphan Ertürk 17. Schuetz A, Jauch KW: Lower gast ro in tes ti nal ble eding: the ra pe utic stra te gi es, sur gi cal tech ni qu es and re sults. Arch Surg 2001; 386: Sim mang CL: Lo wer gast ro in tes ti nal he morr ha ge. PG 19 Cli ni cal Cong ress 2002, p: Şirin F: Gastrointestinal sistem kanamalarına genel bakış. In: Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Gök soy E, Uzunismail H (Eds.), Istanbul, Deomed Medical Yayıncı lık. 2001; p: Brow der W, Ce ri se EJ, Lit win MS: Im pact of emer gency an gi og raphy in mas si ve lo wer gast ro in tes ti nal ble eding. Ann Surg 1986; 204: Brack man MR, Gushc hin VV, Smith L et al: Acu te lo wer gast ro in tes ti nal ble eding ret ros pec ti ve analy sis (The AL GEB RA study): An analy sis of the tri age, ma na ge ment and out co mes of pa ti ents with acu te lower gastrointestinal bleeding. Am Surg 2003; 69: Tor tum OB, Ya vuz N: Akut gast ro in tes ti nal ka na ma. In: Acil Ka rın Cerrahisi. Göksoy E (çeviri ed.), Istanbul, Yüce Yayın. 2001; p: Bram ley PN, Mas son JW, McKnight G et al:the ro le of an open ac cess ble eding unit in the ma nagement of colonic hemorrhage. Scan J Gastroenterol 1996; 31: DeBarros J, Rosas L, Co hen J et al: The chan ging pa ra digm for the tre at ment of co lo nic he morr ha ge: su per se lective angiographic embolization. Dis Co lon Rec tum 2002; 45: Pa tel TH: Will trans cat he ter em bo lot he raphy rep la ce sur gery in the tre at ment of gast ro in tes ti nal ble eding. Curr Surg 2001; 58: Gady CJS, Reynolds H, Blum A: Selective arterial embolization for control of lower gast ro in tes ti nal ble eding: re com men da ti ons for a cli ni cal ma na ge ment path way. Curr Surg 2003; 60: Gü loğlu R, Ertekin C, Alimoğ lu O et al: Yaş lılarda masif alt gastrointestinal sistem kanamaları. Ulusal Travma Der 2002; 8: Gun der man R, Le ef J, Ong K, et al: Scin tig rap hic scre ening pri or to vis ce ral ar te ri og raphy in acu te lo wer gast rointestinal bleeding. J Nucl Med 1998; 39: Ng DA, Opel ka FG, Beck DE, et al: Pre dic ti ve va lue of tech ne ti um Tc 99m-la be led red blo od cell scin tig raphy for positive angiogram in massive lower gastrointestinal hemorrhage. Dis Co lon Rec tum 1997; 40: Schuetz A, Jauch KW: Lower gast ro in tes ti nal ble eding: the ra pe utic stra te gi es, sur gi cal tech ni qu es and re sults. Arch Surg 2001; 386: Lingenfelser T, Ell C: Gastroinstestinal bleeding in the elderly. Best Practice & Research. Clin Gastroenterol 2001; 15: Ea ton AC: Emer gency sur gery for acu te co lonic haemorrhage - a restrospective study. Br J Surg 1981; 68: Par kes BM, Obe id FN, So ren sen VJ et al: The ma nagement of massive lower gast ro in tes ti nal ble eding. Am Surg 1993; 59: Desa La, Ohri SK, Hutton KAR et al: Role of intraoperative enteroscopy in obscure gastrointestinal ble eding of small bo wel ori gin. Br J Surg 1991; 78:

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

GİS KANAMALARI. Prof.Dr.Tayfun KARAHASANOĞLU

GİS KANAMALARI. Prof.Dr.Tayfun KARAHASANOĞLU GİS KANAMALARI Prof.Dr.Tayfun KARAHASANOĞLU Ekim 2006 ÜST GİS KANAMASI GİS kanamalarının % 80 i Treitz ligamanının proksimali ETYOLOJİ Peptik ülser hastalığı Varisler Mallory-Weiss Eroziv gastrit Tümörler

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

Gastrointestinal Kanamalar. Doç. Dr. Mehtap Bulut UÜTF Acil Tıp AD Bursa

Gastrointestinal Kanamalar. Doç. Dr. Mehtap Bulut UÜTF Acil Tıp AD Bursa Gastrointestinal Kanamalar Doç. Dr. Mehtap Bulut UÜTF Acil Tıp AD Bursa Giriş Gastrointestinal sistem (GİS) kanamaları acil servislere en sık başvuru nedenlerinden biridir. Mortalite oranı %10 Üst GİS

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Kanamaları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Gastrointestinal Sistem Kanamaları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Gastrointestinal Sistem Kanamaları Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Etyoloji Klinik Üst GIS kanamaları Alt GIS kanamaları Tanı Tedavi Tanım Treitz

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı

Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı ORİJİNAL ARAŞTIRMA Hemşirelik Mesleğinin Erkek Üyelerine Toplumun Bakış Açısı Seher ÜNVER, a Emine DİRİ, b İlker ERCAN c a Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği AD, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü

Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Tüketici Kültürlerinin Yükselişi ve Düşüşü Erik As sa do uri an * 2009 ta rih li Ap tal lık Ça ğı (The Age of Stu pid) ad lı bel ge sel de, muh te me len dün ya da ka lan son in san olan kur gu sal bir

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

Cerrahpa şa Tıp Fakültesi Çocuk Sağ lı ğı ve Has ta lıkları Anabilim Dalı Adolesan. Adolesan Polikliniğinin Hasta Dağılımı

Cerrahpa şa Tıp Fakültesi Çocuk Sağ lı ğı ve Has ta lıkları Anabilim Dalı Adolesan. Adolesan Polikliniğinin Hasta Dağılımı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Adolesan Sağlığı Sempozyum Dizisi No: 43 Mart 2005; s. 183-187 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Adolesan

Detaylı

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Zülfü ARIKANOĞLU Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D.

AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI. Yrd. Doç. Dr. Zülfü ARIKANOĞLU Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI Yrd. Doç. Dr. Zülfü ARIKANOĞLU Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi A.D. Her yıl 170/100.000 erişkin Gastrointestinal sistem (GİS) kanama tanısı alıp yoğun

Detaylı

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU

LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU LAPAROSKOPİK KOLOREKTAL KANSER CERRAHİSİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI:251 OLGU TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ CERRAHİSİ KLİNİĞİ DR.TAHSİN DALGIÇ GİRİŞ Laparoskopik kolorektal cerrahi son

Detaylı

Akut Gastrointestinal Kanamalı Hastalarda Başlangıç Değerlendirmesi ve Tedavisi

Akut Gastrointestinal Kanamalı Hastalarda Başlangıç Değerlendirmesi ve Tedavisi AKUT GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMALARI Her yıl 170/100.000 erişkin Gastrointestinal sistem (GİS) kanama tanısı alıp yoğun bakıma kabul edilmektedir. GİS kanamalı hastaların yaklaşık yarısı 60 yaş üzerindedir.

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 398 SINAV YÖNETMELİĞİ GEREĞİ, UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 21 SI NAV YÖ NET ME L GE RE, UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı

GASTROİNTESTİNAL KANAMALARA YAKLAŞIM DR.EVREN EKİNGEN MART-2014 ELAZIĞ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ

GASTROİNTESTİNAL KANAMALARA YAKLAŞIM DR.EVREN EKİNGEN MART-2014 ELAZIĞ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ GASTROİNTESTİNAL KANAMALARA YAKLAŞIM DR.EVREN EKİNGEN MART-2014 ELAZIĞ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ TANIM Gastrointestinal kanamaları; ağızdan rektuma kadar sindirim kanalında görülen kanamalar Treitz ligamenti

Detaylı

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve

sigorta BIRLIK ten Organ nakli ve ISSN: 13057839 Ocak - Mart 2012 SAYI: 27 BIRLIK ten TÜRK YE S GORTA VE REASÜRANS fi RKETLER B RL YAYINIDIR Organ nakli ve sigorta Organ ve doku naklinde, hekimlerin verdikleri zarar nedeniyle ödemek zorunda

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Prof. Dr. Canan ÇETİN Marmara Üniversitesi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Kalitenin Unsurları Kalitenin Stratejik Yayılımı İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetimi İlişkisi Kalite Kontrol Çemberleri Ülkeler ve Toplam

Detaylı

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın

KOLOREKTAL POLİPLER. Prof. Dr. Mustafa Taşkın KOLOREKTAL POLİPLER Prof. Dr. Mustafa Taşkın -Polip,mukozal örtülerden lümene doğru gelişen oluşumlara verilen genel isimdir. -Makroskopik ve radyolojik görünümü tanımlar. -Sindirim sisteminde en çok kolonda

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R

DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES. G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R DOKUZ EYLÜL ÜN VERS TES GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES G R fi SINAVLARI KILAVUZU 2008-2009 ZM R SUNUŞ Do kuz Ey lül Üni

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

Alt GİS Kanamaların Klinik Belirtileri

Alt GİS Kanamaların Klinik Belirtileri Rektum yolu ile kan kaybeden hastalarda, yani kanamanın kaynağının üst gastrointestinal sistem (GİS) olmadığı hallerde alt GİS kanamadan söz edilir. Genel olarak üst GİS kanamaları Treitz ligamanın daha

Detaylı

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr

SA TIŞ NOK TA SI. www.ot to bock.com.tr www.ot to bock.com.tr SA TIŞ NOK TA SI Te ker lek li San dal ye Kİ ME, Nİ ÇİN, NA SIL? www.ot to bock.com.tr Te ker lek li San dal ye; Ki me, ni çin, na sıl? İn deks Te ker lek li San dal ye de Otur mak.......................................

Detaylı

Protezinizle İlk Dokunuş

Protezinizle İlk Dokunuş Protezinizle İlk Dokunuş Üst Ekstremite Protezleri Hakkında Bilmeniz Gerekenler indeks Bizim Ölçümüz İnsan 3 Kol Protezleri 4 Anatomi ve Tıbbi Terimler 5 Protez Tipleri 6 Elektronik El Sistemleri 8 Sensör

Detaylı

TANIM Orofarinks ile anüs arasından kaynaklanan kanamalar. Gastrointestinal kanamalar tek başına bir hastalık değil, kanamaya neden olan hastalığın semptomudur. ÜST GĐS: Farinks, Özofagus, Mide, Duodenum

Detaylı

21. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi

21. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE YANIT KRİTERLERİ Ali Zahit BOLAMAN. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi (-5 Mayıs 009, Antalya) Turk J Nucl Med 009;8( Suppl) Ali Zahit BOLAMAN MULTIPL MYELOM TANISI VE TEDAVİYE

Detaylı

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ

HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ HAZİRAN DİRENİŞİ TAHAYYÜLLERİ gh An dre Bre ton de mifl ti: Ta hay yül, ger çek lefl me e i li mi olan d r. Ha zi ran di re ni fli s ra s n da s k s k Yük sel Ars lan n Ka pi tal den 1 esin le nen ar tu

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

fi YASALARI Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Tankut Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Ender Gülver stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi fi YASALARI Anayasa fl Kanunu 1475 say l fl Kanunu Deniz fl Kanunu Bas n fl Kanunu Borçlar

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 182 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI YÖNETMELİĞİ 7 YE M N L MA L MÜ fia V R LER ODA LA RI YÖ NET ME L (21 fiu bat 1990 ta rih ve 20440 sa y l Res mi Ga ze te

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler

ÝÇÝNDEKÝLER. 1. ÜNÝTE Kümeler. 2. ÜNÝTE Bölünebilme Kurallarý ve Kesirler ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE Kümeler KÜMELER... 13 Ölçme ve Deðerlendirme... 19 Kazaným Deðerlendirme Testi - 1... 21 Kazaným Deðerlendirme Testi - 2 (Video lü)... 23 KÜMELERLE ÝÞLEMLER... 25 Ölçme ve Deðerlendirme...

Detaylı

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU

3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU 1 10 3568 SAYILI SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

Detaylı

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış

GÜN GÜN DRUCKER PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON. Çeviren Murat Çetinbakış GÜN GÜN DRUCKER ÜNLÜ DÜŞÜNÜRÜN YAPITLARINDAN SEÇ LM Ş 366 F K R VE MOT VASYON PETER F. DRUCKER JOSEPH A. MACIARIELLO Çeviren Murat Çetinbakış ISBN 978-605-4538-74-4 2009 Peter F. Drucker Orijinal adı ve

Detaylı

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR

STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 328 STAJ YÖNETMELİĞİ GEREĞİ UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK KONULAR 15 STAJ YÖ NET ME L GE RE UY GU LA MA DA D K KAT ED LE CEK KO NU LAR STAJ LE

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Kanamaları

Gastrointestinal Sistem Kanamaları Gastrointestinal Sistem Kanamaları Dr. Şükrü GÜRBÜZ F.Ü. HASTANESİ ACİL TIP A.D. Erken başvuru ve yatış Mortalite %10 Tanı > tedavi Kkanlı kusma Kanlı dışkılama Hipovolemi Halsizlik Baş dönmesi Bayılma

Detaylı

RUTİN KOLONOSKOPİK İNCELEMEDE TERMİNAL İLEUM BULGULARI VE SIKLIĞI

RUTİN KOLONOSKOPİK İNCELEMEDE TERMİNAL İLEUM BULGULARI VE SIKLIĞI RUTİN KOLONOSKOPİK İNCELEMEDE TERMİNAL İLEUM BULGULARI VE SIKLIĞI Hemşire, Songül Gültekin, Endoskopi, 544 44 37, songul.gultekin@acibadem.com.tr Eğitim ve Gelişim Hemşiresi, Aysun Çakır, 544 45 25,aysunca@acibadem.com.tr

Detaylı

Çalışma Yaşamında İş Yerinde Stres

Çalışma Yaşamında İş Yerinde Stres İ. Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Medikal Açıdan Stres ve Çareleri Sempozyum Dizisi No: 47 Aralık 2005; s.111-116 Çalışma Yaşamında İş Yerinde Stres Psikolog Dr. Mualla Oktay

Detaylı

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor

Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor 29.05.2012 Basın Açıklaması Yapı Üretiminde Kamu Denetimi Yasa ve Yönetmeliklerle Yok Ediliyor Bi lin di i üze re geç ti i miz ay lar da Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n kent sel dö nü flü mü z mir'den

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

Psikosomatik Hastalıklarda Tedavi

Psikosomatik Hastalıklarda Tedavi DERLEME Psikosomatik Hastalıklarda Tedavi Dr. Ayşegül YILMAZ, a Dr. Hakan KUMBASAR a a Psikiyatri AD, Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi BD, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, ANKARA Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek

41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek 41. Olağan Şube Genel Kurulu ve Seçimler 14-15 Ocak 2012 Tarihinde Gerçekleşecek Gün dem: 1. Yö ne tim Ku ru lu ad na aç l fl ve Bafl kan l k Di va n se çi mi 2. fiu be Yö ne tim Ku ru lu ça l fl ma ra

Detaylı

Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa

Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa kýsa... Kýsa IVUS ( Ýntravasküler Ultrason) Yöntemiyle Koroner Arter Hastalýðýný Gerilettiði Gösterilen Ýlk Statin AS TE RO ID Çalýþmasý'nda, ro su vas ta ti nin (CRES TOR ) ate - rosk le ro zun ter si ne çev ril me

Detaylı

MAKRO editör. Sağlıklı bir hayat, rengarenk bir Makro Vizyon

MAKRO editör. Sağlıklı bir hayat, rengarenk bir Makro Vizyon MAKRO editör Sağlıklı bir hayat, rengarenk bir Makro Vizyon Makro Vizyon, 2008 yılının bu son sayısında yine oldukça renkli bir içerikle sizlerle buluşuyor. Soğuk günlerin kapıda olduğu bugünlerde, içinizi

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren

FRANZ KAFKA DAVA. Ahmet Cemal ROMAN. Almanca aslından çeviren FRANZ KAFKA DAVA FRANZ KAFKA DAVA ROMAN Almanca aslından çeviren Ahmet Cemal Türkiye de artık Can Sanat Yayınları Yapım ve Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. tarafından yayımlanacak olan Minikitap dizisi (özgün

Detaylı

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Eşzamanlı Duygudurum Bozuklukları Tanısı: Yöntemsel Sorunlar ve Etiyopatogenez

Obsesif Kompulsif Bozuklukta Eşzamanlı Duygudurum Bozuklukları Tanısı: Yöntemsel Sorunlar ve Etiyopatogenez DERLEME Obsesif Kompulsif Bozuklukta Eşzamanlı Duygudurum Bozuklukları Tanısı: Yöntemsel Sorunlar ve Etiyopatogenez Zekeriya KÖKREK, a Güzin SEVİNÇER, b Numan KONUK c,d a Psikoloji Bölümü, İstanbul Sabahattin

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti

Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti Ge nel Ku rul Mi mar lar Oda sı z mir u be si 40. Ola an Ge nel Ku ru lu ve Se çim ler Ger çek le ti 40. Ola an Ge nel Ku ru lu 30 Ocak 2010 Cu mar te si gü nü ger çek lefl ti. fiu be miz 39. Dö - nem

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

K²sa k²sa... K²sa k²sa... K²sa k²sa... K²sa

K²sa k²sa... K²sa k²sa... K²sa k²sa... K²sa Ebeveynler A ² Konusunda Daha Fazla Bilgi Sahibi Olmak stiyor ri nin a ²la ma g³ndem le rin de en ³stte yer al mas² ge re ken ve ha ya ti teh li ke ta ²yan has tal²klar olan bo ma ca, te ta noz ve dif

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI

KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI KÜNT ve DELİCİ/KESİCİ KARIN TRAVMALARI Dr. Ömer USLUKAYA DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALI Karın travması Karın travmaları, baş, boyun ve toraks travmalarından sonra üçüncü en

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Diz Osteoartritinde Biofeedback Cihazı Yardımlı İzometrik Egzersiz Programının Etkinliği

Diz Osteoartritinde Biofeedback Cihazı Yardımlı İzometrik Egzersiz Programının Etkinliği ORİJİNAL ARAŞTIRMA Diz Osteoartritinde Biofeedback Cihazı Yardımlı İzometrik Egzersiz Programının Etkinliği Saime AY, a Şebnem KOLDAŞ DOĞAN, b Deniz EVCİK c a Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon AD, Ufuk Üniversitesi

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

SIK RASTLANAN HASTALIKLAR-1

SIK RASTLANAN HASTALIKLAR-1 SIK RASTLANAN HASTALIKLAR-1 HEMOROİD - BASUR HAZIRLAYAN: OP. DR. ŞABAN BEYAZPINAR ANA SAYFAYA DÖN 1 GİRİŞ Sağlıklı bir toplum olmak. Sağlıklı karar vermeyi sağlamak ve yanlış yapmamak. Bilgilerimizin doğruluğunu

Detaylı

UMRE ŞİMDİ UMRE ZAMANI DİYANET 2010 UMRE. 30 yıllık tecrübe... T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI. Geçen yılın f iyatlarıyla...

UMRE ŞİMDİ UMRE ZAMANI DİYANET 2010 UMRE. 30 yıllık tecrübe... T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI. Geçen yılın f iyatlarıyla... 2010 UMRE ORGANİZASYONU ŞİMDİ UMRE ZAMANI DİYANET 2010 UMRE İbadet aşkıyla kutlu beldeye Diyanet güvencesiyle, tecrübeli görevliler refakatinde, kutsal beldelere huzur dolu bir seyahat, unutulmayacak bir

Detaylı

Cevap : C. Cevap : E

Cevap : C. Cevap : E DENEME 5 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. 7 1 1 9 e + o + 7 7 8 8 1 9 = e + o + 7 7 8 8 1 9 = - - + 7 7 8 8 8 = = 1dir. 8 5. x y z = = = kolsun. 05, 09, 07, x = 0,5.k y = 0,9.k z = 0,7.k Bu na gö re x, y, z

Detaylı

F SYON, kefl fin den son ra al t y l içe risin. Nükleer

F SYON, kefl fin den son ra al t y l içe risin. Nükleer Nükleer F SYON, kefl fin den son ra al t y l içe risin de, nük le er bom ba ya dö nüfl tü rül dü. Ay n y l, iki si vil he de fe kar fl kul la n ld. Fa kat bun dan son ra bir da ha, aradan 60 y l dan faz

Detaylı

Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur:

Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur: Ge nel Ku rul Genel Kurul Sonuç Bildirisi TMMOB Mimarlar Odas 42.Dönem Genel Kurulu nda al nan bir kararla haz rlanan sonuç bildirisi afla da sunulmufltur: 2. Dün ya sa va fl n dan bu ya na ya fla nan

Detaylı

Diz Çevresi Yaralanmaları Acilleri ve Hemartroz

Diz Çevresi Yaralanmaları Acilleri ve Hemartroz DERLEME Diz Çevresi Yaralanmaları Acilleri ve Hemartroz Dr. Mehmet Serdar BİNNET, a Dr. Mert KARADUMAN a a Ortopedi ve Travmatoloji AD, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Yazışma Adresi/Correspondence:

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

Hemoroidal Hastalık, Anal Fissür, Kist Dermoid. Prof.Dr.Tayfun Karahasanoğlu

Hemoroidal Hastalık, Anal Fissür, Kist Dermoid. Prof.Dr.Tayfun Karahasanoğlu Hemoroidal Hastalık, Anal Fissür, Kist Dermoid Prof.Dr.Tayfun Karahasanoğlu 2006 Hemoroidal Hastalık Hemoroidal hastalık Eski Mısır, Yunan, Hindu, İbrani medeniyetlerinde İncil de sıkça adı geçmektedir

Detaylı

İslamofobinin Kökenleri: Batılı mı Doğulu mu?

İslamofobinin Kökenleri: Batılı mı Doğulu mu? İslamofobinin Kökenleri: Batılı mı Doğulu mu? Doç.Dr. M. Ali KİRMAN a a Din Sosyolojisi AD, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Kahramanmaraş Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce:

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

Parkinson Hastalığının Cerrahi Tedavisi

Parkinson Hastalığının Cerrahi Tedavisi DERLEME Parkinson Hastalığının Cerrahi Tedavisi Dr. Ali SAVAŞ, a Dr. Cenk AKBOSTANCI, b Dr. Yücel KANPOLAT a a Nöroşirürji AD, b Nöroloji AD, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, ANKARA Ya zış ma Ad re si/cor

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi

Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi OLGU SUNUMU Periferal Ossifiye Fibroma ve Tedavisi Duygu YAZICIOĞLU, a A. Mine TÜZÜNER ÖNCÜL, a Ömür DERECİ a a Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi AD, Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi,

Detaylı