TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI 2. KADASTRO KONGRES. DS KONFERANS SALONU Ankara 2. KADASTRO KONGRES May s 2008

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI 2. KADASTRO KONGRES. DS KONFERANS SALONU Ankara 2. KADASTRO KONGRES. 21-24 May s 2008"

Transkript

1 TMMOB DS KONFERANS SALONU Ankara 1

2 leti im Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas Sümer 1 Sokak No : 12/ K z lay / ANKARA Tel : (PBX) Faks : e-posta : web : Teknik Haz rl k & Bask Hermes Tan t m Ofset Ltd. ti. K. Karabekir Cad. 39/16 skitler / ANKARA Tel:

3 3

4 TÜRK MÜHEND S VE M MAR ODALARI B RL 41. Dönem GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU Ba kan : A. Fahri ÖZTEN II. Ba kan : F. Ya ar ÇET NTA Genel Sekreter : Ertu rul CANDA Genel Sayman : A. Ülkü KUTLU Örgütlenme Sekr. : Ufuk Serdar NC Üye : Timur Bilinç BATUR Üye : Özkan TALAY DENETLEME KURULU 1. Atila KARAÇELEB 2. M. Ümit D KER 3. Sebahattin BEKTA 4. Zafer BEYD LL 5. Gürkan ÖZ 6. Mehmet Ali AKGÜL 7. Önder Serkan ATAGÜN ONUR KURULU 1. Halil KAYNARCA 2. Fikret NERG Z 3. Suat ATAY 4. Halil ERKAYA 5. lyas OSMANA AO LU TÜRK MÜHEND S VE M MAR ODALARI B RL 40. Dönem YÖNET M KURULU II. Ba kan : Nail GÜLER DENETLEME KURULU Üye : Yusuf Ziya DEM R 4

5 TMMOB Kongre Ba kan : Prof. Hüseyin ERKAN Kongre Sekreteri : A. Ülkü KUTLU Yürütme Kurulu A. Ülkü KUTLU Nihat AH N Doç. Dr. Hülya DEM R Dr. Orhan ERCAN Hüseyin ÜLKÜ T. Bilinç BATUR Prof. Dr. Ahmet AÇLAR 11 Nolu STBK B k. M. Zeki ADLI Tapu ve Kadastro Gnl. M. Ceyhun AKKU Vak flar Genel Müdürlü ü Prof. Dr. Tevfik AYAN 2 Nolu STBK B k. Doç. Dr. Çetin CÖMERT 3 Nolu STBK B k. Celalettin ÇALAPKULU BOTA Genel Müdürlü ü Yrd. Doç. Dr. Kemal ÇEL K Karadeniz Teknik Üni. Yrd. Doç. Dr. M. Selim ÇEPN Kocaeli Üniversitesi Ahmet ÇÖMLEKÇ Özel Çevre Kor. Kur. B k. Gülhan DEM R Kültür Var. ve Müz. G. M Doç. Dr. Hülya DEM R Y ld z Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Zerrin DEM REL 11 Nolu STBK Üyesi Prof. Dr. Rasim DENIZ 5 Nolu STBK B k. Fatih ERÇET N Milli Emlak Genel Müd. Yrd. Doç. Dr. Saffet ERDO AN Afyon Kocatepe Üni. Prof. Dr. Hüseyin ERKAN 9 Nolu STBK B k. Doç. Dr. Halil ERKAYA 4 Nolu STBK B k. Sezai ERYILMAZ TCDD Genel Müdürlü ü Nam k GAZ O LU 1 Nolu STBK B k. Ufuk S. NC Saadet TOKDEM R Nihat ERDO AN Bar SAKÇI Ömer B LG L O LU Düzenleme Kurulu Ö. Ali ANBAR TKGM Gn. Md. Yard. Sedat BAKICI TKGM Daire Ba kan T. Bilinç BATUR Gn.Mrkz. Y.K Üyesi inasi BAYRAKTAR TKGM Gn. Md. Yard. Ertu rul CANDA Genel Sekreter F. Ya ar ÇET NTA 2. Ba kan Doç. Dr. Hülya DEM R Kad. Kom. Üyesi Dr. Orhan ERCAN Kad. Kom. Üyesi Yrd. Doç.Dr. Ali ERD Kad. Kom. Üyesi Prof. Hüseyin ERKAN Kad. Kom. Ba kan Oktay GAZ O LU Kad. Kom. Üyesi Davut GÜNEY TKGM Daire Ba kan Ufuk S. NC Örgütlenme Sekreteri Özgür KARATA Gn. Mrkz. Y.K Üyesi Hüseyin KAVLAK Kad. Kom. Üyesi-TKGM Ba müffetti i A. Ülkü KUTLU Genel Sayman Yusuf ME HUR TKGM A. Fahri ÖZTEN Genel Ba kan S tk Gök in SEYLAM Kad. Kom. Üyesi Nihat AH N Kad. Kom. Üyesi-TKGM Gn. Md. Yard. Yrd. Doç.Dr. Bayram UZUN Kad. Kom. Üyesi Hüseyin ÜLKÜ Kad. Kom. Üyesi Prof. Dr. Ahmet YA AYAN Kad. Kom. Üyesi Dan ma Kurulu Nail GÜLER TMMOB Yön. Kur. Üyesi Nesim GÜLTEK N DS Genel Müdürlü ü Yrd. Doç. Dr. aban NAM Selçuk Üniversitesi Muhittin PEK Uluslararas l. Kom. B k. Onur KARSLIO LU let. ve Koor. Kom. B k. Halil KAYNARCA HKMO Onur Kurulu Üyesi U ur KOCAMAN Orman Genel Müdürlü ü A. Ülkü KUTLU GAP Bölge Kal. d. B k Mete ÖZDEM R TÜGEM Vedat ÖZLER Ula t rma Bakanl A. Fahri ÖZTEN HKMO Genel Ba kan Prof. Dr. Ergün ÖZTÜRK 6 Nolu STBK B k. Prof. Dr. Dursun Zafer EKER 7 Nolu STBK B k. Hatice EKER T.C.K. Genel Müdürlü ü Mehmet SO ANCI TMMOB Yön. Kur. B k. Yavuz SONCUL TAU Genel Müdürlü ü Y lmaz UZUNTARLA Tar m Ref. Gnl Müdürlü ü Özcan YUMRUKTAY Özel Çev. Kor. K. B k.l (*)S ralama alfabetik soyad s ras na göre yap lm t r. 5

6 PROGRAM KADASTRO KONGRES 2006 M.T.A. Enstitüsü Konferans Salonu- ANKARA Kay t 21 May s 2008 Çar amba AÇILI OTURUMU / Aç l Konu malar Prof. Hüseyin ERKAN / Kongre Ba kan Ali Fahri ÖZTEN / TMMOB HKMO Genel Ba kan Mehmet SO ANCI / TMMOB Ba kan Mehmet Zeki ADLI / Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Faruk Naf z ÖZAK / Bay nd rl k ve skan Bakan Veysel ERO LU / Çevre ve Orman Bakan Ba bakan (Kat l mlar Halinde) Cumhurba kan (Kat l mlar Halinde) AÇILI B LD R S Prof. Dr. Paul Van Der MOLEN / FIG B k. Yard YEMEK ARASI B R NC OTURUM e-devlet VE KADASTRO Oturum Ba kan : Ali Fahri ÖZTEN / HKMO Ba kan Türkiye de e-devlet Yakla m Halil brahim AKÇA / DPT Müste ar Yard TUCBS Anlay ve Getirdikleri M. Zeki ADLI / TKGM Genel Müdürü e-kadastro Gerhard MUGGENHUBER / Avusturya Ölçme ve De erlendirme Federal Ofisi Tart ma Ara 6

7 K NC OTURUM TÜRK YE KADASTROSU ve YEN YAKLA IMLAR Oturum Ba kan : Nihat AH N / TKGM Gn. Md. Yard Türkiye de Tesis Kadastrosu Çal malar n n Tamamlanmas, hale Süreci ve De erlendirilmesi, Fayda-maliyet analizi. Davut GÜNEY / TKGM Kadastro Dairesi Ba kan Tapu ve Kadastro Modernizasyonu Projesi (T.K.M.P) Yusuf ME HUR / TKGM Fen Dai. B k TUSAGA AKT F, HBB (Harita Bilgi Bankas ) Sedat BAKICI / TKGM Geo. Fot. Dai. B k TARB S Ümit TOPRAK / TKGM b. Md Dünya da Kadastro Proje F rsatlar Dr. Orhan ERCAN / Kongre Yürütme Kurulu Üyesi Kadastronun Sosyal ve Ekonomik Etkileri (Ara t rma Çal mas ) Nedret DURUKAN OKAN, Cüneyt OKAN / K rsal Kalk nma Uzman Tart ma KOKTEYL (Ankara Devlet Konuk Evi) 22 May s 2008 Per embe ÜÇÜNCÜ OTURUM TÜRK YE DE MEKANSAL B LG S STEM N N ALTYAPISINI OLU TURMAK ÜZERE SAYISAL KADASTRO ÜRET M Oturum Ba kan : Timur Bilinç BATUR / HKMO Yönetim Kurulu Üyesi Harita Sektöründe Kurumsalla ma ve Mühendislik Eti i O uz KANSU, Tuna EROL / A r Kadastro Müdürlü ü Türkiye de Mekansal Bilgi Sisteminin Altyap s n Olu turmak Üzere Say sal Kadastro Üretimine Özel Sektör Yakla m Muhittin PEK /Özel Sektör Kadastro Çal malar nda Ulusal Konumsal Veri Altyap s Öngörüsü Doç. Dr. Çetin CÖMERT, Dr. Hasan Tahsin BOSTANCI / KTÜ Konya Bölgesinde Takbis Projesi Çal malar ve Kadastro 2014 Vizyonu Zafer TÜREN / TKGM 5. Bölge Yard.Doç.Dr. Sava DURDURAN / Selçuk Ün Bat ve Orta Avrupa da Arazi Yönetimi ve Konumsal Veri Altyap s Godfried BARNASCONI / Hollanda Kadastro Gn. Md. Yard Tart ma YEMEK ARASI 7

8 DÖRDÜNCÜ OTURUM KAMUSAL TA INMAZ YÖNET M KADASTRO LE L K LER Oturum Ba kan : Hüseyin ÜLKÜ / HKMO K rsal ve Kentsel Alan Düzenlemesi Komisyonu B k Ta nmaz Kültür ve Tabiat Varl klar, Mülkiyet ve Kadastro Sorun ve Öneriler Ömer ÇAKIR / Kültür Varl klar ve Müzeler Gn. Md.lü ü Kurullar Dai. B k Kadastro ve mar Uygulamalar nda Vak f Ta nmazlar n Yeri Musa AKDEN Z / Vak flar Gn. Md.lü ü Yat r m ve Emlak Daire B k Arsa ve Arazi Düzenlemesinde Yeni Yöntemler Doç. Dr. Hami YILDIRIM / Teknik Ara t rma ve Uygulama Genel Müdürü Kentsel Dönü üm ve Mülkiyet Göksel KÖKSOY / zmir B. ehir Bel. B k.l Tart ma ARA BE NC OTURUM TA INMAZ DE ERLEMES KADASTRO L K LER Oturum Ba kan : inasi BAYRAKTAR / TKGM Gn. Md. Yard Devlet Su leri Ta nmaz De erlemesi Mustafa KARATA / DS Emlak Kam. Dai. B k. Nesim GÜLTEK N / DS Emlak Kam. Dai. B k. Yard Kamula t rmada Ta nmaz De erlemesi ve Karayollar Genel Müdürlü ü Uygulamalar Kür at KOÇ / Karayollar Gn. Md.lü ü Kam. Dai. B k Vedat ÖZLER / Karayollar Gn. Md.lü ü Kam. b. Md. Yard Ta nmaz De erleme Kadastro li kileri Doç.Dr.Hülya DEM R / YTÜ Dekan Yard Tart ma 23 May s 2008 Cuma ALTINCI OTURUM KIRSAL ARAZ YÖNET M KADASTRO L K LER Oturum Ba kan : Ömer Ali ANBAR / TKGM Gn. Md. Yard Tar msal Arazi Yönetiminde Arazi Tan mlamas ve Kay t Hasan DURSUN / Tar. Ür. ve Gel. Gn. Md.lü ü Tar msal Arazi Dai. B k Ta nmazlarda Do al De er Envanterinin Olu turulmas ve Alan Yönetimi Dilek TEZEL / Özel Çevre Koruma Kurumu B k.l 8

9 Kadastro ve Temel Yarg Sorunlar ve Devletin Tazmin Yükümlülü ü Prof. Dr. Etem Saba ÖZMEN / Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi Orta Avrupa da K rsal Arazi Yönetimi Uygulamalar Prof. Dr. Michael KLAUS / Münih Teknik Üniversitesi Tart ma YEMEK ARASI YED NC OTURUM KONUK DEVLET TEMS LC LER Oturum Ba kan : Dr. Orhan ERCAN / Kongre Yürütme Kurulu Üyesi Azerbaycanda Da nmaz Emlak n Kadastr ve Reyestrinin Apar lmas Elxan BAYRAMOV / Azerbaycan K.K.T.C.de Kadastro Haritalar n n Yenilenmesi Hacire DEN Z, Mustafa YANGIN / Tapu ve Kadastro Dairesi Real Estate Cadastare In Serbia Suleiman A. DABBAS Study Into Governance In Land Administration Tony BURNS Generalin Formation About Suryeving And Cadastre In Libya Mahmoud EJWEL Tart ma ARA SEK Z NC OTURUM ÇEVRE KORUMA, ARAZ TOPLULA TIRMA VE KADASTRO L K LER Oturum Ba kan : Asiye Ülkü KUTLU/ HKMO Genel Sayman GAP Projesi Kapsam nda Yap lan Arazi Toplula t rma ÇAl malar U ur BÜYÜKHAT PO LU / DS XV. Bölge Müdür Yard Kamula t rma Amaçl Toplula t rma (DS -TCK-TCDD-DLH) Yard. Doç. Dr. Ali ERD / Selçuk Ün Arazi Toplula t rma Dr. Gürsel KÜSEK / Tar m Reformu Gn. Md.lü ü Toprak Koruma, Arazi Kullan m ve Toplula t rma Halil AKDEN Z / HKMO Ank. b. Ba kan Tart ma 9

10 20.00 TKGM TÜRK SANAT MÜZ KOROSU (Karayollar Genel Müdürlü ü Konferans Salonu) 24 May s 2008 Cumartesi DOKUZUNCU OTURUM ORMAN KADASTROSU Oturum Ba kan : Prof. Dr. Cemal BIYIK / KTÜ Jeo. ve Fotog. Müh. Bölüm B k Orman Kadastrosunun Tarihcesi ve Günümüzde Orman Kadastrosu U ur KOCAMAN / Orman Genel Müdürlü ü Orman Kadastrosu Hüseyin KOÇAK / TKGM Ba Müfetti i Do u Karadeniz Bölgesinde Orman Kadastrosu Avni F / TKGM b. Md Orman - Tar m Arazileri Anla mazl klar ve Yarg Prof. Dr. Akif KUNDAKÇI / Celal Bayar Ün Tart ma ARA ONUNCU OTURUM ORMAN KADASTROSU VE 2B SORUNU Oturum Ba kan : Prof. Hüseyin ERKAN / Kongre Ba kan Türkiye de Orman Kadastrosu ve 2B Sorunlar Ferruh ATBA O LU / Yarg tay 20. Hukuk Dairesi Onursal Ba kan Orman Tahdidi ve Kadastrosu Tekni i Salih TURHAN / Orman Genel Müdürlü ü Orman S n rlar D na Ç karma leminde Son Geli meler Prof. Dr. Sedat AYANO LU, Ar. Gör. Gökçe GENÇAY, Ar. Gör. Üstüner B RBEN / stanbul Ün Orman Kadastrosu Sorun Odaklar Hüseyin ÜLKÜ /HKMO K rsal ve Kentsel Alan Düzenlemesi Komisyonu B k Co rafi Bilgi Sistemlerinden Yaralan larak Orman S n rlar n n Tespiti ve Kar la lan Sorunlar Onur ÇET N / Konya Orman Böl. Müd.lü ü Yard. Doç. Dr.Sava DURDURAN / Selçuk Ün Tart ma KONGRE SONUÇ B LD RGES N N OKUNMASI A.Ülkü KUTLU / Kongre Sekreteri 10

11 SUNU Odam z demokratik bir meslek kurulu u olarak, kurulu y l olan 1954 ten bu yana dünyay, ülkeyi, ya am tan yan, alg layan, sorgulayan, bilimin nda ve ortak akl n yol göstericili inde olu turdu u politikalar ya ama geçiren bir anlay içerisindedir. Ça m zda bilgi h zla yer de i tirmektedir. Bütün bilgilerin yakla k % 80 inini mekan/konum bilgilerinin içerdi i, dünya genelinde kabul edilen bir olgudur. Mesleki alan m zda bilim ve teknolojik geli melerin toplum ve kamu yarar, ülkenin kalk nmas ve geli imi yönünde kullan lmas ve sunulmas gündemin önemli konular aras nda yer almaktad r. Günümüzde kadastro, toprak/insan ili kilerini modelleyen bir bilgi sistemi olarak tan mlanmaktad r. Mekansal bilgi sistemlerinin temelini harita kadastro bilgileri olu turmaktad r. Bu nedenle günümüzün ve gelecek günlerin harita-kadastro hizmetleri, çok de i ik hizmetlere ve gereksinmelere yönelik mekansal bilgi sistemleri nin temel bilgilerini üretmek, toplamak ve bu sistemi olu turmak, güncel tutmak ve yönetmek olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde uygulanan kadastro, hukuksal kadastro olup, daha sonra ç kar lan tüm yasalarda bu içeri- e ba l kal nm t r lerden 2000 li y llara geldi imizde de i ik yöntemlerle, farkl do rulukta ve standartlarda kadastro çal malar n n kentlerde % 98 oran nda, köylerde ise % 71 i tamamland n görüyoruz. Son dönemde özel sektörden hizmet sat n al narak yakla k 11 bin köy ve mahallenin kadastro çal malar da h zla devam etmekte olup, k sa sürede tamamlanaca ifade edilmektedir. Hizmet sat n al narak özel sektörümüzce kadastrosu yap lmakta olan söz konusu köyler ula m, topografya, iklim ve bitki örtüsü yönünden güç ko ullara sahip birimlerdir. Ko ullar dikkate al nd nda meslekta lar m z n her yönüyle zor ko ullar alt nda hizmet ürettiklerini görmekteyiz. Bu süreçte eme i geçen ve olumlu katk s olanlara te ekkür ediyor, ükranlar m z sunuyoruz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü nün dünü bugünü, ta nmaz de erleme ve tapu kadastro ili kisi, arazi ve arsa yönetimi, kent ve bölge planlamas, imar uygulamalar, mülkiyet, arazi bilgi sistemleri, kamu kurum ve kurulu lar ve TKGM ile ili kiler, e itim sürecinde kadastro, geli mi ülkelerdeki kadastro çal malar vb. konular n ele al narak irdelenmesi, de erlendirmelerinin yap lmas, gelece e yönelik bilimsel ad mlar n nas l, ne zaman ve hangi çerçevede at lmas gerekti i konusunda görü ve önerilerin olu turulmas gereklili i de i ik platformlarda hep gündem olmu tur. fade edilen bu konular, konunun uzmanlar ile yetkililerini de haz r bulundu u ortamlarda tart mak, bilimin nda ve akl n yol göstericili inde birlikte irdeleyerek öneriler olu turmak, toplum ve kamu yarar yönünde önemli ad mlar n at lmas na katk koymak Kadastro Kongrelerinin düzenlenmesini kaç n lmaz k lm t r. Bu nedenle Odam z n sürekli Bilimsel Teknik Komisyonlar ndan olan Kadastro Komisyonumuzun öneri, katk ve destekleriyle ilki May s 2006 da yap lan Kadastro Kongresinin ikincisi tarihlerinde DS konferans salonunda gerçekle tirilmi tir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü nün katk lar yla her iki y lda bir yap lmas ilke olarak benimsenen Kadastro Kongresinin kamu kurum ve kurulu lar ile birlikte farkl meslek gruplar n n da Kongreye kat lmalar öne ç kar lm t r. Kongre Sonuç Bildirgesinde yer alan tespit, görü ve önerilerin Odam z n çal ma programlar n yönlendirece ini ifade etmeliyiz. Di er taraftan Kongre Sonuç Bildirgesinin, Türkiye deki tapu ve kadastro çal malar n n ve üretilen ürünlerin bugünü ve gelece i konusunda istenilen düzeyde amaca hizmet edebilmesi sektörde çal anlar n özlük haklar n n geli tirilebilmesi için mevzuat de i iklikleri dahil her türlü giri imin yap lmas hususlar nda ba vuru kaynaklar ndan birisi olaca gözden kaçmamal d r. Odam zca düzenlenen panel, sempozyum kongre ve kurultaylar her zaman ba ar l bir ekilde gerçekle tirilmektedir. Bu ba ar da herkesin emek ve katk s vard r. Kadastro Kongresinin düzenlenmesinde ve gerçekle mesinde yo un emek harcayan yürütme kuruluna, düzenleme ve dan ma kurullar nda görev alan sevgili arkada lar m za, bilim insanlar na, akademisyenlere, kurum ve kurulu temsilcilerine ayr ayr te ekkür ederiz. Sayg lar m zla. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas 41. Dönem Yönetim Kurulu 11

12 Ç NDEK LER AÇILI OTURUMU / Aç l Konu malar...15 Prof. Hüseyin ERKAN Ali Fahri ÖZTEN Mehmet SO ANCI Mehmet Zeki ADLI Faruk Naf z ÖZAK AÇILI B LD R S...31 Prof. Dr. Paul Van Der MOLEN B R NC OTURUM...53 e-devlet VE KADASTRO Oturum Ba kan : Ali Fahri ÖZTEN Türkiye de e-devlet Yakla m Halil brahim AKÇA TUCBS Anlay ve Getirdikleri M. Zeki ADLI e-kadastro Gerhard MUGGENHUBER K NC OTURUM...77 TÜRK YE KADASTROSU ve YEN YAKLA IMLAR Oturum Ba kan : Nihat AH N Türkiye de Tesis Kadastrosu Çal malar n n Tamamlanmas, hale Süreci ve De erlendirilmesi, Fayda-maliyet analizi Davut GÜNEY Tapu ve Kadastro Modernizasyonu Projesi (T.K.M.P.) Yusuf ME HUR TUSAGA AKT F, HBB (Harita Bilgi Bankas ) Sedat BAKICI TARB S Ümit TOPRAK Dünya da Kadastro Proje F rsatlar Dr. Orhan ERCAN Kadastronun Sosyal ve Ekonomik Etkileri (Ara t rma Çal mas ) Nedret DURUKAN OKAN, Cüneyt OKAN ÜÇÜNCÜ OTURUM TÜRK YE DE MEKANSAL B LG S STEM N N ALTYAPISINI OLU TURMAK ÜZERE SAYISAL KADASTRO ÜRET M Oturum Ba kan : Timur Bilinç BATUR Türkiye de Mekansal Bilgi Sisteminin Altyap s n Olu turmak Üzere Say sal Kadastro Üretimine Özel Sektör Yakla m Muhittin PEK Kadastro Çal malar nda Ulusal Konumsal Veri Altyap s Öngörüsü Doç. Dr. Çetin CÖMERT, Dr. Hasan Tahsin BOSTANCI 12

13 Konya Bölgesinde Takbis Projesi Çal malar ve Kadastro 2014 Vizyonuna Uyumu Zafer TÜREN, Yard.Doç.Dr. Sava DURDURAN Bat ve Orta Avrupa da Arazi Yönetimi ve Konumsal Veri Altyap s Godfried BARNASCONI DÖRDÜNCÜ OTURUM KAMUSAL TA INMAZ YÖNET M KADASTRO LE L K LER Oturum Ba kan : Hüseyin ÜLKÜ Ta nmaz Kültür ve Tabiat Varl klar, Mülkiyet ve Kadastro Sorun ve Öneriler Ömer ÇAKIR Kadastro ve mar Uygulamalar nda Vak f Ta nmazlar n Yeri Musa AKDEN Z Arsa ve Arazi Düzenlemesinde Yeni Yöntemler Doç. Dr. Hami YILDIRIM Kentsel Dönü üm ve Mülkiyet Göksel KÖKSOY BE NC OTURUM TA INMAZ DE ERLEMES KADASTRO L K LER Oturum Ba kan : inasi BAYRAKTAR Devlet Su leri ve Ta nmaz De erlemesi Mustafa KARATA, Nesim GÜLTEK N, Hüseyin ERCAN Kamula t rmada Ta nmaz De erlemesi ve Karayollar Genel Müdürlü ü Uygulamalar Kür at KOÇ, Vedat ÖZLER Ta nmaz De erlemesi Kadastro li kileri Doç.Dr.Hülya DEM R ALTINCI OTURUM KIRSAL ARAZ YÖNET M KADASTRO L K LER Oturum Ba kan : Ömer Ali ANBAR Tar msal Arazi Yönetiminde Arazi Tan mlamas ve Kay t Hasan DURSUN, Mete ÖZDEM R Ta nmazlarda Do al De er Envanterinin Olu turulmas ve Alan Yönetimi Dilek TEZEL Kadastro ve Temel Yarg Sorunlar ve Devletin Tazmin Yükümlülü ü Prof. Dr. Etem Saba ÖZMEN Orta Avrupa da K rsal Arazi Yönetimi Uygulamalar Prof. Dr. Michael KLAUS YED NC OTURUM KONUK DEVLET TEMS LC LER Oturum Ba kan : Dr. Orhan ERCAN Azerbaycanda Da nmaz Emlak n Kadastr ve Reyestrinin Apar lmas Elxan BAYRAMOV / Azerbaycan K.K.T.C.de Kadastro Haritalar n n Yenilenmesi Hacire DEN Z, Mustafa YANGIN / Tapu ve Kadastro Dairesi Real Estate Cadastare In Serbia Suleiman A. DABBAS Study Into Governance In Land Adm n stration Tony BURNS 13

14 Generalin Formation About Surveying And Cadastre In Libya Mahmoud EJWEL SEK Z NC OTURUM ÇEVRE KORUMA, ARAZ TOPLULA TIRMA VE KADASTRO L K LER Oturum Ba kan : Asiye Ülkü KUTLU GAP Kapsam nda Yap lan Arazi Toplula t rma Çal malar U ur BÜYÜKHAT PO LU K rsal Alan Düzenlemesinde Yeni Yakla mlar (Kamula t rma Amaçl Arazi Düzenlenmesi) Kadastro li kisi Yard. Doç. Dr. Ali ERD, Prof. Hüseyin ERKAN Arazi Toplula t rma Dr. Gürsel KÜSEK Toprak Koruma, Arazi Kullan m ve Toplula t rma Halil AKDEN Z DOKUZUNCU OTURUM ORMAN KADASTROSU Oturum Ba kan : Prof. Dr. Cemal BIYIK Orman Kadastrosunun Tarihçesi ve Günümüzde Orman Kadastrosu U ur KOCAMAN Orman Kadastrosu Hüseyin KOÇAK Do u Karadeniz Bölgesinde Orman Kadastrosu Avni F Orman - Tar m Arazileri Anla mazl klar ve Yarg Prof. Dr. Akif KUNDAKÇI ONUNCU OTURUM ORMAN KADASTROSU VE 2B SORUNU Oturum Ba kan : Prof. Hüseyin ERKAN Türkiye de Orman Kadastrosu ve 2B Sorunlar Ferruh ATBA O LU Orman Tahdidi ve Kadastrosu Tekni i Salih TURHAN Orman S n rlar D na Ç karma leminde Son Geli meler Prof. Dr. Sedat AYANO LU, Ar. Gör. Gökçe GENÇAY, Ar. Gör. Üstüner B RBEN Orman Kadastrosu Sorun Odaklar Hüseyin ÜLKÜ Co rafi Bilgi Sistemlerinden Yaralan larak Orman S n rlar n n Tespiti ve Kar la lan Sorunlar Onur ÇET N, Yard. Doç. Dr.Sava DURDURAN ONB R NC OTURUM KAPANI OTURUMU SONUÇ B LD RGES Asiye Ülkü KUTLU SON SÖZ

15 AÇILI KONU MALARI Prof. Hüseyin ERKAN Kongre Ba kan Sayg de er Bakanlar m, Sayg de er Vekillerim, Sayg de er Müste arlar m, Say n Genel Müdürlerim, Türkiye Bas n n n Sayg de er mensuplar, Sayg de er Konuklar, Sevgili Meslekta lar m; Sevgili Ö renciler, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odam z n, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü ile birlikte düzenlemi oldu u 2. Kadastro Kongresi ne ho geldiniz. Kadastro; a) Ta nmazmallar n güvence alt na al nmas nda Devlet ad na yetkili ve sorumlu,. b) Araziye ili kin her tür projeleme ve uygulamada ba vurulacak altl k, c) Kamu ve Hazine ta nmazlar n n envanter arac, d) Topra a ve ta nmazmallara ba l kredi piyasas n n güvence arac, e) Adil vergileme arac, f) Ta nmaz i lemlerinden kaynaklanan devlet gelirlerinde adil ve gerçekçi altl k, g) Uygun ve sa l kl Kent Bilgi Sistemi kurulmas altl, h) Adil ve h zl kamula t rma altl d r, i) Tar m bilgi sistemine ve Do rudan Gelir Deste ine do ru ve güncel bilgi altl d r, j) Arazi Bilgi Sistemi olarak kuruldu unda, her tür kara para ara t rmas nda ba vurulacak temel altl k, Mali suç ara t rmalar ve mal varl sorgulamalar n n sa l kl altl d r. Kadastro sürekli bir kamu hizmeti, bir Devlet hizmetidir. Türkiye de kadastro, imdiye kadar tapu sicil sistemini kurmak göreviyle tamamlanan ve bazen tesis kadastrosu ad yla da tan mlanan bir hizmet olarak alg lanm t r. Oysa, bütün dünyada gözlendi i gibi, tapu ve kadastro hizmetleri sürekli ve geli en temel bilgi teknolojilerinin de deste inde, içeri i sürekli zenginle en, yeni görevler yüklenen bir kamu hizmetidir. 15

16 Kongrelerde, bu büyük uluslar aras etkinliklerde, konular, bilimsel düzeyde, konular n n uzmanlar taraf ndan i lenir, konulara genel düzeyde yakla l r ve genel düzeyde öneriler geli tirilir, sorularla, kar görü ler ile konular n yerine do ru oturmas sa lan r. Yap lan önerilerin, uygulamaya aktar lacak duruma getirilmesi, gereken yeniden düzenleme taslaklar n n olu turulmas, kongre sonras nda yap lacak ayr nt l, yine konular n n uzmanlar ve farkl kurum ve kurulu larda çal an ilgililerin kat l m ve katk s ile çal taylar arac l yla sa lan r. Bu yakla m ve anlay, hem Tapu ve Kadastro Yetkililerinde ve hem de Harita ve Kadastro Mühendisleri Yönetimlerinde görülmektedir. 2. Kadastro Kongresini düzenlemek ve daha sonra da belirli aral klarla kongreler düzenlemek üzere, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü tam bir anlay içindedirler. Bu, ya am n kadastro konusuna adam diyebilece im benim için ya am mda tadabilece im en güzel tatl haber niteli indedir. Bu karar veren TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü yetkililerine içten te ekkürlerimi ve sayg lar m sunuyorum. nan yorum ki, bu ve daha sonra düzenlenecek kongreler, Türkiye Kadastrosunun geli mesine ve ça da bir niteli e kavu mas na önemli katk lar sa layacakt r. 2. Kadastro Kongresini olu turmak ve gündeme al nacak konular belirlemek üzere Kamu Kurumlar yetkilileri ile yapt m z görü melerde, kadastronun i levinin ve öneminin çok iyi kavranm ve anla lm oldu unu görmekle de ayr ca mutlu oldu umu belirtmeliyim. 2. Kadastro Kongresi, dünyadaki geli meleri gözden geçirerek, Avrupa Birli i öngörülerini irdeleyerek, gelecekteki Türkiye kadastrosunun üstlenmesi gereken ödevleri, içermesi gereken bilgileri ve dolay s yla bir Arazi Bilgi Sistemi olarak misyonunu tam ve do ru belirleyebilmek bu kongrenin ve daha sonra gerçekle tirilecek kongrelerin temel amac olacakt r. Kongremize, Uluslararas Harita Kadastrocular Birli i (FIG) den, Hollanda, Macaristan, Almanya, Avusturya, Tayland, Arnavutluk, Azerbaycan, Özbekistan, Libya ve Dubai den uzmanlar kat lmaktad r. Bu uzmanlar dünya çap nda, tan nan uzman ki ilerdir. Türkiye den de, konular n n uzman olan ki ilere ula lmaya ve katk lar sa lanmaya çal lm t r. Tüm kat l mc lara, çok de erli katk lar için, sayg lar m ve te ekkürlerimi sunuyorum. 2.Kadastro Kongresinin, Türkiye miz, harita kadastro sektörü ve meslekta lar m z için verimli olmas n ve ba ar l geçmesini diliyorum. 16

17 Ali Fahri ÖZTEN HKMO Genel Ba kan Say n Bakan m, Say n Milletvekillerim, Sevgili TMMOB Ba kan m, Say n Genel Müdürlerim, De erli Delegeler, de erli kat l mc lar, sevgili meslekta lar m, Sevgili ö renci arkada lar m, Bas n m z n de erli temsilcileri, Sizleri TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu ad na sayg ve sevgi ile selaml yorum. 2 nci Kadastro Kongresine ho geldiniz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ünün 161 inci y l kutlama etkinlikleri çerçevesinde birlikte üretme, birlikte payla ma anlay içerisinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü ile birlikte düzenledi imiz 2 nci Kadastro Kongresinin bilim ve insanl k ad na, mesle imiz ad na, kamu ve toplum yarar ve ülkemiz geli mesi ve kalk nmas ad na ba ar l geçmesini diliyorum. Kongrenin gerçekle mesinde katk ve desteklerinden dolay Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ümüze, Kongre Yürütme Kuruluna, Düzenleme Kuruluna, Oda çal anlar m za te ekkür ediyorum. Ayr ca etkinli imize bildiri sunan ve delege ile kat lan kamu kurum ve kurulu lar ile rmalar m za, Bilgi Teknolojileri Fuar nda yer alan kurulu lara ve bizleri yaln z b rakmayan bas n kurulu lar na te ekkür ediyorum. De erli konuklar, de erli kat l mc lar Odam z, kurulu undan buyana mühendisli i, bilim ve teknolojik geli meyi toplumsal yarara dönü türerek oda nda insan olan, kamu ve toplum yarar ilkesi temelinde, ülkenin kalk nmas ve geli mesi yönünde 54 y ld r çal malar n sürdürmektedir. Odam z 1954 y l nda 60 üye ile kurulmu, bugün ise üye say s 11 bine yakla m t r. Harita ve Kadastro mühendisli i bilim ve teknolojideki h zl geli melerden en çok etkilenen bir meslek alan d r. Yeryüzünde art r lamayan k t bir varl k olan topra n insan ile ili kilerinin kurulmas nda ve geli tirilmesinde etkin rol üstlenmesi mesle imizi ya am n her alan ile ilgili k lmaktad r. Ülkemizde, Harita ve Kadastro Mühendislerinin, yüzde 30 u kamuda, yüzde 35 kendi ad na kay tl büro ve irkette, yüzde 25 i ücretli çal maktad r. Mühendis ve mimarlar aras nda i sizlik oran %25 düzeyinde iken Harita ve Kadastro Mühendisli i alan nda bu oran yok denecek kadar azd r. sizlik oran n n bu denli az olmas sorunlar m z n olmad anlam na gelmemektedir. De erli konuklar, Ülkemizde 1912 y l ndan bu yana kadastro çal malar yap lagelmi tir. Ancak ülke genelinde, çal malar n ba lang c n n 1925 tarih ve 658 say l Kadastro Yasas oldu u kabul edilmektedir. 17

18 Ülkemizde uygulanan kadastro, hukuksal kadastro olup, daha sonra ç kar lan tüm yasalar da bu içeri e ba l kal nm t r lerden 2000 li y llara geldi imizde de i ik yöntemlerle, farkl do rulukta ve standartlarda kadastro çal malar n n ancak %85 düzeyinde tamamland n görüyoruz. Son dönemde özel sektörden hizmet sat n al narak yakla k 11 bin köy ve mahallenin kadastro çal malar da h zla devam etmekte olup, k sa sürede tamamlanaca ifade edilmektedir. Özel sektörümüzce kadastrosu yap lmakta olan söz konusu köyler ula m, topografya, iklim ve bitki örtüsü gibi güç ko ullara sahip birimler oldu unu belirtmeliyim. Meslekta lar m z zor ko ullar alt nda ciddi ve ba ar l mühendislik hizmetleri yapmaktad rlar. Kendilerini kutluyorum. Kalk nma planlar nda yer ald üzere, kadastro hizmetlerinin, k rsal alanlarda km2, kentsel alanlarda km2 olmak üzere toplam km2 lik bir alana, km2 olan ülke yüzölçümünün yakla k %65 ine götürülmesi hede enmi tir. Buna göre bugün itibariyle 55 milyon dolay nda parsel üretilmi ve tesis kadastrosukurulu kadastrosu- çal malar tamamlanmak üzeredir. H zl nüfus art yla birlikte k rsal alanlar n kentsel alanlara dönü mesi, yeni yerle im yerlerinin olu mas, mera ve yayla alanlar nda ikinci konutlar n ve özel mülkiyetin önünün aç lmas, orman vasf n yitirmi alanlar n orman d na ç kar lmas, ekonomik yarar sa lamas olas bulunan kadastro harici alanlarda kadastro faaliyetlerinin yürütülmesi vb. nedenlerle kadastrosu yap lacak alanlar miktar olarak hem artt, hem de k rsal ve kentsel alanlar baz nda de i ti i gözlenmektedir. Kadastro bilgileri, toprak mülkiyetine devlet güvencesi sa lamas yan nda konumsal özellikli her türlü projenin tasar m nda ve uygulanmas nda ba vurulan altyap bilgileri durumundad r. Bu nedenle bu bilgilerin tüm gereksinmeleri kar layacak özellikte do ru, güvenilir ve güncel olma zorunlulu u vard r y l ndan bu yana üretilen çizgisel kadastro haritalar ve buna dayal tapu sicili sistemi için yenileme ve güncelleme faaliyetleri yap lamam, bu çal malar da bilgi sistemlerine yönlendirilememi tir. Kadastronun ya ayan ve süreklilik gerektiren bir hizmet olmas, kadastro çal malar sonucunda üretilmi olan tapulama ve kadastro paftalar n n teknik nedenler yan nda, toplumun sosyo-ekonomik yap s ndaki dinamizme paralel olarak da günün ko ullar na ve teknolojisine uygun duruma getirilmesi istenilen düzeyde olmam t r. Dolay s yla kadastro da kendisinden çok yönlü beklentilere yan t veremez duruma gelmi tir. Yap lan kadastro çal malar n n %14 ü gra k sistemdir. Var olan bilgilerin yakla k %60-65 oran nda yenilenmeye gerek duydu u da bilinmektedir. Ça m zda bilgi h zla yer de i tirmektedir. Bütün bilgilerin %80 ininin mekan/konum bilgisi içerdi i, dünya genelinde kabul edilen bir olgudur. Günümüzde kadastro, toprak insan ili kilerini modelleyen bir bilgi sistemi olarak tan mlanmaktad r. Mekansal bilgi sistemlerinin temelini harita ve kadastro bilgileri olu turmaktad r. Bu nedenle günümüzün ve gelecek günlerin harita-kadastro hizmetleri, çok de i ik hizmetlere ve gereksinmelere yönelik mekansal bilgi sistemleri nin temel bilgilerini toplamak ve bu sistemi olu turmak, güncel tutmak ve yönetmek olarak kabul edilmektedir 18

19 Bir taraftan ülkemizde kadastroya konu olu turacak alanlar n yeniden gözden geçirilmesi, di er taraftan ise TKGM nün yeni yüzy l n geli melerine ve beklentilerine uygun ça da çok amaçl kadastroyu gerçekle tirebilecek mevzuata ve örgüt yap s na kavu turulmas yan nda, mekansal bilgi sistemlerinin olu turulmas nda, güncel tutulmas nda, ya at lmas nda ve hizmete sunulmas nda, parsel bazl arazi bilgi sistemleri ve CBS nin kurulmas nda çal malar bütüncül olarak ve vakit kaybetmeden sürdürülmelidir. Bu süreçte herkese görev ve sorumluluklar dü mektedir. Öncelikle iç dinamiklerden yararlanma yoluna gidilmelidir. De erli Kat l mc lar TKGM yakla k 350 bin paftan n yenilenmesi sürecinde son y llarda elde etti i tecrübe ile hem i lerin zaman nda ve ba ar l bir ekilde tamamlanmas n, hemde özel sektörümüzün hizmet üretimindeki bilimsel ve teknik çal malar n n denetimi ile birlikte sosyo-ekonomik ko ullar n n da geli tirilmesi ve korunmas, kamu ve ülke kalk nmas ve ç karlar ekseninde de erlendirece ine inan yoruz. Son be y lda 10 milyon parsel üreten meslekta lar m z, özel sektörümüz, az önce de belirtti im üzere zor ko ullarda çal maktad rlar. Medeni kanunun ön gördü ü çerçevede mülkiyetin kurulmas, korunmas, de i ikliklerin izlenmesi ve denetlenmesi her eyden önce sa l kl, güvenilir ve nitelikli kadastro çal malar n n yap lmas n gerektirmektedir. Dolay s yla nitelikli eleman, çal ma ko ular n n kalitesi, çal anlar n ekonomik ve özlük haklar n n iyi olmas kaç n lmaz ön ko ul olmaktad r. Ancak gerek kamuda çal an meslekta lar m z ve gerekse özel sektörde çal an üyelerimiz bu yönde büyük bir s k nt ya amaktad rlar. Kamu ihale yasas n n getirdi i olumsuzluklar ve ya anan ekonomik sorunlar üyelerimiz aras nda inan lmaz olumsuz bir rekabet ortam yaratm t r. Üyelerimiz onca yo un ve stresli çal ma sonucu b rak n emeklerini almay, maalesef daha da fakirle mi ler ve y llar n birikimlerini kaybetmi lerdir. Yenileme çal malar nda yakla k maliyetler, günün ko ullar na ve Odam zca da haz rlanan birim yat cetvelleri ve analizlerinden yararlan larak olu turulmal d r. TBMM gündeminde olan Kamu hale Yasa tasar s nda mutlaka mühendislik hizmetleri ad na, müelli i imiz ad na geçmi ten buyana önerdi imiz olumlu ad mlar at lmal d r. Bu konuda üyelerimizden gelen görü ler yönünde olu turdu umuz raporlar siyasilere iletilmektedir. Mühendis ve mimarl k hizmetleri için ayr bir uygulama yönetmeli inin yap lmas ve di er mal ve hizmet al mlar ndan ayr lmas önem içermektedir. Sadece özel sektör de il kamu da çal an mühendislerde Kamu hale Kurumunun yorumlamas yla emekli olunca 25 y ll k deneyimleri neredeyse yok say lmak istenilmektedir. K K, üzüntü ile ifade etmeliyim ki bünyesinde bir yandan harita ve kadastro mühendisi istihdam etmemekte, bir yandan da meslek alan m za yönelik sürekli olarak i tan mlar yaparak karar vermektedir. Zaten özlük haklar ve ücret yönünden en dü ük düzeyde olan kurum çal anlar n n emekli olunca böyle bir uygulama ile kar la malar ayr bir y k m yaratmaktad r. 19

20 Say n Konuklar, de erli kat l mc lar, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas olarak, çeyrek as rd r ülkemizde uygulamaya konulan programlar çerçevesinde gündeme gelen yap sal de i iklikleri yak ndan izlemekteyiz. Meslek alanlar m zdan hareketle bilimin nda ve ortak ak lla ya am ve ülkeyi tan yan, alg layan ve sorgulayan bir anlay la olu turdu umuz görü, öneri ve raporlarla birlikte politikalar üreterek ve ya ama geçirerek çal malar m z sürdürmekteyiz. Kamu kurumu niteli inde, ve demokratik bir meslek kurulu u olarak mesle imizin genel yararlara uygun olarak geli mesinin sa lanmas, meslek mensuplar m z n birbirleriyle ve halk ile olan ili kilerinde dürüstlü ün ve güvenin hakim k l nmas, üyelerimizin hak ve ç karlar n n ülke ve toplum yarar ekseninde korunmas ve geli tirilmesi yönünde çal malar yapmaktay z. Gündeme gelen yada gündemde olan ve ya am alanlar m z bire bir ilgilendiren yasa düzenlemelerinden, ekonomik ve sosyal alandaki düzenlemelere kadar ba ms z kimli imizle, mühendis ve ayd n olman n getirdi i sorumluluk içerisinde dü ünce ve görü lerimizi gündeme getirmekte ve kamuoyu ile payla maktay z. Kamu kurum ve kurulu lar n n uygulamalar nda gördü ümüz hatal ve yanl uygulamalar varsa düzeltilmesi yönünde gerekli giri imlerde bulunuyoruz. Di er taraftan kurum ve kurulu larla birlikte ortak etkinlikler yaparak birlikte üretme yan nda bilginin payla m ile önemli projelerin hayata geçirilmesinde katk ve destek oluyoruz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ümüzle yapt m z görü meler sonunda bundan böyle her iki y lda bir Kadastro Kongreleri ni birlikte gerçekle tirece iz. Kongremizde kamu kurum ve kurulu lar n n tapu ve kadastro i lemleri ve mülkiyet ile ya ad klar sorun ve s k nt lar birlikte ele almak, uygulamaya yönelik farkl görü ve önerileri de bir arada de erlendirmek, tart mak, çözüm önerilerini olu turmak aç kt r ki anlaml ve yararl bir süreç olmaktad r. Kongremize ülkemizin de i ik kurum ve kurulu unun yan nda de i ik ülkelerden uzmanlar ve bilim insanlar kat lmaktad r. Kongremizin uluslar aras nitelikte olmas ayr bir özellik ta maktad r. Odam z, 2010 y l nda Uluslararas Haritac lar Birli i (FIG) in CBS Kongresinin Ülkemizde yap lmas yan nda, yakla k 3 bin delegasyonun kat l m yla dört y lda bir yap lan 2014 de gerekle tirilecek olan FIG in 25inci Genel Kurulu ve çal ma haftas n n Türkiye de yap lmas için gerekli giri imlerde bulunmaktad r. Bu konuda say n Bakan m zla görü tük, olumlu yakla mlar ndan dolay sizler ad na kendilerine te ekkür ediyorum. De eli konuklar, sevgili kat l mc lar Kadastro Kongremizde bizlerle birlikte olman zla verdi iniz katk ve destek için sizlere te ekkürü borç biliyoruz. Kongrenin gerçekle mesinde eme i geçenlere bir kez daha te ekkür ediyor, Kongremizin ba ar l geçmesini diliyor, sizleri tekrar sayg ile selaml yorum. 20

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri

Say : 394. Sa l ve Güvenli i E itimleri Say : 394 DOSYA Alt verenlik 25. Sa l ve Güvenli i Haftas Sa l ve Güvenli i E itimleri ILO Genel Kurulu Yap ld TÜRK- lkö retim Okulu Aç ld Sendikalar m z n Genel Kurullar Devam Ediyor TÜRK YE Ç SEND KALARI

Detaylı

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu

Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Fotoğraf: Mehmet AKAR Ilıca Şelalesi / Pınarbaşı / Kastamonu Değerli Çevre ve İnsan Dergisi Okuyucuları 2009 yılının ilk sayısında tekrar birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyim. Orman yangınları için

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

10 bin giri imciye bedava arsa

10 bin giri imciye bedava arsa ORGAN ZE SANAY GAZETES EYLÜL 2011 1 e k ÇALI KAN Ekonomide oyun ve oyna 5 de Cüneyt ÖRKMEZ Güzel ülke ekonomisi ile savunma 8 de Emin AKÇAO LU KOB ler d yat r m yapmal, Eximbank onlar desteklemeli, nas

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI

KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI K KONYA EÐÝTÝM KÜLTÜR VE SAÐLIK VAKFI Ýzmir 2 Caddesi, No.44/8 Kýzýlay, Çankaya / ANKARA Tel: (312) 419 42 43 Faks: (312) 418 83 42 e-mail: info@konev.org.tr www.konev.org.tr YA N I N V Ý Z Y O N N O U

Detaylı

Memur-Sen Konfederasyonu

Memur-Sen Konfederasyonu Memur-Sen Konfederasyonu E itim-bir-sen Üniversite Editör den H d r Y ld r m Genel Bas n Yay n Sekreteri hidiryildirim@egitimbirsen.org.tr E itim hizmet kolunda çal anlar n büyük ço unlu unu Milli E itim

Detaylı

BA YAZI Sevgili Didimliler, De erli Üyelerimiz. Ufuk Döver Didim Ticaret Odas Yönetim Kurulu Ba kan Didim Ticaret Odas Yönetimi ne geldi imiz ilk günden itibaren kamuoyuna söz verdi imiz hizmetlerin bir

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye

T.C. BA BAKANLIK. Avrupa Birli i Genel Sekreterli i E itim ve Kurumsal Yap lanma Ba kanl taraf ndan haz rlanm t r. TAIEX Mekanizmas ve Türkiye T.C. BA BAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No: 4 06800 Bilkent / ANKARA Tel: 0312 218 1618 0312 218 1654 Faks: 0312 218 1511 E-posta: taiex@abgs.gov.tr Avrupa Birli i

Detaylı

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba

Detaylı

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27

EYLÜL 12 Y l 7 Say 27 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Ba kan Yaz leri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Hakan YILDIRIMO LU Av. Erten CILGA

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

Genel Faaliyet Raporu

Genel Faaliyet Raporu Merkezi Yönetim Kapsam ndaki dareler, Sosyal Güvenlik Kurumlar ve Mahalli dareler 2009 Y Genel Faaliyet Raporu HAZ RAN 2010 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 2 2009 Y Genel Faaliyet Raporu 3 2009 Y Genel Faaliyet

Detaylı

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270

Bili im Hukuku. Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören. Yay n No: 270 Bili im Hukuku Prof. Dr. B. Zakir Av ar Prof. Dr. Gürsel Öngören Yay n No: 270 stanbul, 2010 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel. : 212-282 09 73

Detaylı

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ

GED E EN AKT F DERNEK ÖDÜLÜ Y l: 2012 Say : 13 stanbul Genç adamlar Derne i Ad na Sahibi Av. Hüseyin ATAOL Sorumlu Müdür H. brahim BAYAZIT Yay n Kurulu H. brahim BAYAZIT Kadir YALTIRIK Ufuk Ç N Y. Arda TERZ Ömer TA LI Sadullah KAÇAR

Detaylı

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ]

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ] ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI 1 ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI TMMOB EMO D YARBAKIR fiubes Yay n No: 3 Editör:

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU

TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI RAPORU TMMOB MADEN MÜHEND SLER ODASI MADENC KTE YA ANAN KAZALARI RAPORU HAZ RAN/2010 yanan bizdik, siz kömür sand z kazalar nda hayatlar kaybeden maden mühendisleri ve tüm maden emekçilerine ithaf olunur Çal

Detaylı

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ

İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ İŞGÜCÜ, İSTİHDAM VE İŞSİZLİK İSTATİSTİKLERİ TÜİK???????????? T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK TÜİK, İşgücü, İstihdam ve İşsizlik İstatistikleri II Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar

Detaylı

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN

SD STRATEJ K DÜ ÜNCE MAYIS 2010. Kal p EVET çi, ya da HAYIR c De iliz Masum TÜRKER. Sivil Ekonomiler ve Askeri Harcamalar Hasan KÖN SD STRATEJ K DÜ ÜNCE SD STRATEJ K DÜ ÜNCE www.sde.org.tr MAYIS 2010 Ayl k Uluslararas li kiler ve Strateji Dergisi Y l: 1 Say : 6 Fiyat: 7 TL (KDV Dahil) Anayasa De i ikli inde Milletin Karar na Do ru

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay SAN HAZ RAN 2009 Say : 52 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür BASINDA Kalk nma Yaz leri Sorumlusu Necdet AH NKÜÇÜK

Detaylı

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay EK M ARALIK 2008 Say : 50 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür Yaz leri Sorumlusu Ertan NAN itim ve Halkla li kiler

Detaylı

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU

MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU MERAM 2013 E DAMGASINI VURDU sayfa 6-7 de BA BAKAN ERDO AN H ZMETE AÇTI eb-i Arus Törenine kat lmak üzere Konya ya gelen Ba bakan Recep Tayyip Erdo an, belediyeler ve kamu kurulu lar taraf ndan yap m tamamlanan

Detaylı

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD. Bildiriler 8. Ulusal Müzik E itimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ MÜZ K E NDE L SANSÜSTÜ E M VE BU PROGRAMLARA KAYITLI ARA TIRMA GÖREVL LER N E M SORUNLARI Yrd.Doç. Dr. Bahar GÜDEK OMÜ E t.fak. GSEB.MEABD.

Detaylı

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail:

KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: KAG DER Merkez: Mecidiye Mah. Dereboyu Cad. No: 41 Kat: 3 Ortaköy 34347 Be ikta / stanbul Tel: +90 212 227 41 44 Faks: +90 212 227 45 66 e-mail: kagider@kagider.org web: www.kagider.org T U l Ri R kl lk

Detaylı

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013

Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Sürdürülebilirlik Raporu 2012-2013 Türkiye Kalite Derne i Yönetim Kurulu Ba kan 'n n Mesaj A.Hamdi Do an KalDer, Yönetim Kurulu Ba kan EFQM Avrupa Kalite Yönetimi Vakf taraf ndan yirmi y l a k n bir süredir

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı