TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI 2. KADASTRO KONGRES. DS KONFERANS SALONU Ankara 2. KADASTRO KONGRES May s 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TMMOB HAR TA VE KADASTRO MÜHEND SLER ODASI 2. KADASTRO KONGRES. DS KONFERANS SALONU Ankara 2. KADASTRO KONGRES. 21-24 May s 2008"

Transkript

1 TMMOB DS KONFERANS SALONU Ankara 1

2 leti im Bilgileri Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas Sümer 1 Sokak No : 12/ K z lay / ANKARA Tel : (PBX) Faks : e-posta : web : Teknik Haz rl k & Bask Hermes Tan t m Ofset Ltd. ti. K. Karabekir Cad. 39/16 skitler / ANKARA Tel:

3 3

4 TÜRK MÜHEND S VE M MAR ODALARI B RL 41. Dönem GENEL MERKEZ YÖNET M KURULU Ba kan : A. Fahri ÖZTEN II. Ba kan : F. Ya ar ÇET NTA Genel Sekreter : Ertu rul CANDA Genel Sayman : A. Ülkü KUTLU Örgütlenme Sekr. : Ufuk Serdar NC Üye : Timur Bilinç BATUR Üye : Özkan TALAY DENETLEME KURULU 1. Atila KARAÇELEB 2. M. Ümit D KER 3. Sebahattin BEKTA 4. Zafer BEYD LL 5. Gürkan ÖZ 6. Mehmet Ali AKGÜL 7. Önder Serkan ATAGÜN ONUR KURULU 1. Halil KAYNARCA 2. Fikret NERG Z 3. Suat ATAY 4. Halil ERKAYA 5. lyas OSMANA AO LU TÜRK MÜHEND S VE M MAR ODALARI B RL 40. Dönem YÖNET M KURULU II. Ba kan : Nail GÜLER DENETLEME KURULU Üye : Yusuf Ziya DEM R 4

5 TMMOB Kongre Ba kan : Prof. Hüseyin ERKAN Kongre Sekreteri : A. Ülkü KUTLU Yürütme Kurulu A. Ülkü KUTLU Nihat AH N Doç. Dr. Hülya DEM R Dr. Orhan ERCAN Hüseyin ÜLKÜ T. Bilinç BATUR Prof. Dr. Ahmet AÇLAR 11 Nolu STBK B k. M. Zeki ADLI Tapu ve Kadastro Gnl. M. Ceyhun AKKU Vak flar Genel Müdürlü ü Prof. Dr. Tevfik AYAN 2 Nolu STBK B k. Doç. Dr. Çetin CÖMERT 3 Nolu STBK B k. Celalettin ÇALAPKULU BOTA Genel Müdürlü ü Yrd. Doç. Dr. Kemal ÇEL K Karadeniz Teknik Üni. Yrd. Doç. Dr. M. Selim ÇEPN Kocaeli Üniversitesi Ahmet ÇÖMLEKÇ Özel Çevre Kor. Kur. B k. Gülhan DEM R Kültür Var. ve Müz. G. M Doç. Dr. Hülya DEM R Y ld z Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Zerrin DEM REL 11 Nolu STBK Üyesi Prof. Dr. Rasim DENIZ 5 Nolu STBK B k. Fatih ERÇET N Milli Emlak Genel Müd. Yrd. Doç. Dr. Saffet ERDO AN Afyon Kocatepe Üni. Prof. Dr. Hüseyin ERKAN 9 Nolu STBK B k. Doç. Dr. Halil ERKAYA 4 Nolu STBK B k. Sezai ERYILMAZ TCDD Genel Müdürlü ü Nam k GAZ O LU 1 Nolu STBK B k. Ufuk S. NC Saadet TOKDEM R Nihat ERDO AN Bar SAKÇI Ömer B LG L O LU Düzenleme Kurulu Ö. Ali ANBAR TKGM Gn. Md. Yard. Sedat BAKICI TKGM Daire Ba kan T. Bilinç BATUR Gn.Mrkz. Y.K Üyesi inasi BAYRAKTAR TKGM Gn. Md. Yard. Ertu rul CANDA Genel Sekreter F. Ya ar ÇET NTA 2. Ba kan Doç. Dr. Hülya DEM R Kad. Kom. Üyesi Dr. Orhan ERCAN Kad. Kom. Üyesi Yrd. Doç.Dr. Ali ERD Kad. Kom. Üyesi Prof. Hüseyin ERKAN Kad. Kom. Ba kan Oktay GAZ O LU Kad. Kom. Üyesi Davut GÜNEY TKGM Daire Ba kan Ufuk S. NC Örgütlenme Sekreteri Özgür KARATA Gn. Mrkz. Y.K Üyesi Hüseyin KAVLAK Kad. Kom. Üyesi-TKGM Ba müffetti i A. Ülkü KUTLU Genel Sayman Yusuf ME HUR TKGM A. Fahri ÖZTEN Genel Ba kan S tk Gök in SEYLAM Kad. Kom. Üyesi Nihat AH N Kad. Kom. Üyesi-TKGM Gn. Md. Yard. Yrd. Doç.Dr. Bayram UZUN Kad. Kom. Üyesi Hüseyin ÜLKÜ Kad. Kom. Üyesi Prof. Dr. Ahmet YA AYAN Kad. Kom. Üyesi Dan ma Kurulu Nail GÜLER TMMOB Yön. Kur. Üyesi Nesim GÜLTEK N DS Genel Müdürlü ü Yrd. Doç. Dr. aban NAM Selçuk Üniversitesi Muhittin PEK Uluslararas l. Kom. B k. Onur KARSLIO LU let. ve Koor. Kom. B k. Halil KAYNARCA HKMO Onur Kurulu Üyesi U ur KOCAMAN Orman Genel Müdürlü ü A. Ülkü KUTLU GAP Bölge Kal. d. B k Mete ÖZDEM R TÜGEM Vedat ÖZLER Ula t rma Bakanl A. Fahri ÖZTEN HKMO Genel Ba kan Prof. Dr. Ergün ÖZTÜRK 6 Nolu STBK B k. Prof. Dr. Dursun Zafer EKER 7 Nolu STBK B k. Hatice EKER T.C.K. Genel Müdürlü ü Mehmet SO ANCI TMMOB Yön. Kur. B k. Yavuz SONCUL TAU Genel Müdürlü ü Y lmaz UZUNTARLA Tar m Ref. Gnl Müdürlü ü Özcan YUMRUKTAY Özel Çev. Kor. K. B k.l (*)S ralama alfabetik soyad s ras na göre yap lm t r. 5

6 PROGRAM KADASTRO KONGRES 2006 M.T.A. Enstitüsü Konferans Salonu- ANKARA Kay t 21 May s 2008 Çar amba AÇILI OTURUMU / Aç l Konu malar Prof. Hüseyin ERKAN / Kongre Ba kan Ali Fahri ÖZTEN / TMMOB HKMO Genel Ba kan Mehmet SO ANCI / TMMOB Ba kan Mehmet Zeki ADLI / Tapu ve Kadastro Genel Müdürü Faruk Naf z ÖZAK / Bay nd rl k ve skan Bakan Veysel ERO LU / Çevre ve Orman Bakan Ba bakan (Kat l mlar Halinde) Cumhurba kan (Kat l mlar Halinde) AÇILI B LD R S Prof. Dr. Paul Van Der MOLEN / FIG B k. Yard YEMEK ARASI B R NC OTURUM e-devlet VE KADASTRO Oturum Ba kan : Ali Fahri ÖZTEN / HKMO Ba kan Türkiye de e-devlet Yakla m Halil brahim AKÇA / DPT Müste ar Yard TUCBS Anlay ve Getirdikleri M. Zeki ADLI / TKGM Genel Müdürü e-kadastro Gerhard MUGGENHUBER / Avusturya Ölçme ve De erlendirme Federal Ofisi Tart ma Ara 6

7 K NC OTURUM TÜRK YE KADASTROSU ve YEN YAKLA IMLAR Oturum Ba kan : Nihat AH N / TKGM Gn. Md. Yard Türkiye de Tesis Kadastrosu Çal malar n n Tamamlanmas, hale Süreci ve De erlendirilmesi, Fayda-maliyet analizi. Davut GÜNEY / TKGM Kadastro Dairesi Ba kan Tapu ve Kadastro Modernizasyonu Projesi (T.K.M.P) Yusuf ME HUR / TKGM Fen Dai. B k TUSAGA AKT F, HBB (Harita Bilgi Bankas ) Sedat BAKICI / TKGM Geo. Fot. Dai. B k TARB S Ümit TOPRAK / TKGM b. Md Dünya da Kadastro Proje F rsatlar Dr. Orhan ERCAN / Kongre Yürütme Kurulu Üyesi Kadastronun Sosyal ve Ekonomik Etkileri (Ara t rma Çal mas ) Nedret DURUKAN OKAN, Cüneyt OKAN / K rsal Kalk nma Uzman Tart ma KOKTEYL (Ankara Devlet Konuk Evi) 22 May s 2008 Per embe ÜÇÜNCÜ OTURUM TÜRK YE DE MEKANSAL B LG S STEM N N ALTYAPISINI OLU TURMAK ÜZERE SAYISAL KADASTRO ÜRET M Oturum Ba kan : Timur Bilinç BATUR / HKMO Yönetim Kurulu Üyesi Harita Sektöründe Kurumsalla ma ve Mühendislik Eti i O uz KANSU, Tuna EROL / A r Kadastro Müdürlü ü Türkiye de Mekansal Bilgi Sisteminin Altyap s n Olu turmak Üzere Say sal Kadastro Üretimine Özel Sektör Yakla m Muhittin PEK /Özel Sektör Kadastro Çal malar nda Ulusal Konumsal Veri Altyap s Öngörüsü Doç. Dr. Çetin CÖMERT, Dr. Hasan Tahsin BOSTANCI / KTÜ Konya Bölgesinde Takbis Projesi Çal malar ve Kadastro 2014 Vizyonu Zafer TÜREN / TKGM 5. Bölge Yard.Doç.Dr. Sava DURDURAN / Selçuk Ün Bat ve Orta Avrupa da Arazi Yönetimi ve Konumsal Veri Altyap s Godfried BARNASCONI / Hollanda Kadastro Gn. Md. Yard Tart ma YEMEK ARASI 7

8 DÖRDÜNCÜ OTURUM KAMUSAL TA INMAZ YÖNET M KADASTRO LE L K LER Oturum Ba kan : Hüseyin ÜLKÜ / HKMO K rsal ve Kentsel Alan Düzenlemesi Komisyonu B k Ta nmaz Kültür ve Tabiat Varl klar, Mülkiyet ve Kadastro Sorun ve Öneriler Ömer ÇAKIR / Kültür Varl klar ve Müzeler Gn. Md.lü ü Kurullar Dai. B k Kadastro ve mar Uygulamalar nda Vak f Ta nmazlar n Yeri Musa AKDEN Z / Vak flar Gn. Md.lü ü Yat r m ve Emlak Daire B k Arsa ve Arazi Düzenlemesinde Yeni Yöntemler Doç. Dr. Hami YILDIRIM / Teknik Ara t rma ve Uygulama Genel Müdürü Kentsel Dönü üm ve Mülkiyet Göksel KÖKSOY / zmir B. ehir Bel. B k.l Tart ma ARA BE NC OTURUM TA INMAZ DE ERLEMES KADASTRO L K LER Oturum Ba kan : inasi BAYRAKTAR / TKGM Gn. Md. Yard Devlet Su leri Ta nmaz De erlemesi Mustafa KARATA / DS Emlak Kam. Dai. B k. Nesim GÜLTEK N / DS Emlak Kam. Dai. B k. Yard Kamula t rmada Ta nmaz De erlemesi ve Karayollar Genel Müdürlü ü Uygulamalar Kür at KOÇ / Karayollar Gn. Md.lü ü Kam. Dai. B k Vedat ÖZLER / Karayollar Gn. Md.lü ü Kam. b. Md. Yard Ta nmaz De erleme Kadastro li kileri Doç.Dr.Hülya DEM R / YTÜ Dekan Yard Tart ma 23 May s 2008 Cuma ALTINCI OTURUM KIRSAL ARAZ YÖNET M KADASTRO L K LER Oturum Ba kan : Ömer Ali ANBAR / TKGM Gn. Md. Yard Tar msal Arazi Yönetiminde Arazi Tan mlamas ve Kay t Hasan DURSUN / Tar. Ür. ve Gel. Gn. Md.lü ü Tar msal Arazi Dai. B k Ta nmazlarda Do al De er Envanterinin Olu turulmas ve Alan Yönetimi Dilek TEZEL / Özel Çevre Koruma Kurumu B k.l 8

9 Kadastro ve Temel Yarg Sorunlar ve Devletin Tazmin Yükümlülü ü Prof. Dr. Etem Saba ÖZMEN / Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi Orta Avrupa da K rsal Arazi Yönetimi Uygulamalar Prof. Dr. Michael KLAUS / Münih Teknik Üniversitesi Tart ma YEMEK ARASI YED NC OTURUM KONUK DEVLET TEMS LC LER Oturum Ba kan : Dr. Orhan ERCAN / Kongre Yürütme Kurulu Üyesi Azerbaycanda Da nmaz Emlak n Kadastr ve Reyestrinin Apar lmas Elxan BAYRAMOV / Azerbaycan K.K.T.C.de Kadastro Haritalar n n Yenilenmesi Hacire DEN Z, Mustafa YANGIN / Tapu ve Kadastro Dairesi Real Estate Cadastare In Serbia Suleiman A. DABBAS Study Into Governance In Land Administration Tony BURNS Generalin Formation About Suryeving And Cadastre In Libya Mahmoud EJWEL Tart ma ARA SEK Z NC OTURUM ÇEVRE KORUMA, ARAZ TOPLULA TIRMA VE KADASTRO L K LER Oturum Ba kan : Asiye Ülkü KUTLU/ HKMO Genel Sayman GAP Projesi Kapsam nda Yap lan Arazi Toplula t rma ÇAl malar U ur BÜYÜKHAT PO LU / DS XV. Bölge Müdür Yard Kamula t rma Amaçl Toplula t rma (DS -TCK-TCDD-DLH) Yard. Doç. Dr. Ali ERD / Selçuk Ün Arazi Toplula t rma Dr. Gürsel KÜSEK / Tar m Reformu Gn. Md.lü ü Toprak Koruma, Arazi Kullan m ve Toplula t rma Halil AKDEN Z / HKMO Ank. b. Ba kan Tart ma 9

10 20.00 TKGM TÜRK SANAT MÜZ KOROSU (Karayollar Genel Müdürlü ü Konferans Salonu) 24 May s 2008 Cumartesi DOKUZUNCU OTURUM ORMAN KADASTROSU Oturum Ba kan : Prof. Dr. Cemal BIYIK / KTÜ Jeo. ve Fotog. Müh. Bölüm B k Orman Kadastrosunun Tarihcesi ve Günümüzde Orman Kadastrosu U ur KOCAMAN / Orman Genel Müdürlü ü Orman Kadastrosu Hüseyin KOÇAK / TKGM Ba Müfetti i Do u Karadeniz Bölgesinde Orman Kadastrosu Avni F / TKGM b. Md Orman - Tar m Arazileri Anla mazl klar ve Yarg Prof. Dr. Akif KUNDAKÇI / Celal Bayar Ün Tart ma ARA ONUNCU OTURUM ORMAN KADASTROSU VE 2B SORUNU Oturum Ba kan : Prof. Hüseyin ERKAN / Kongre Ba kan Türkiye de Orman Kadastrosu ve 2B Sorunlar Ferruh ATBA O LU / Yarg tay 20. Hukuk Dairesi Onursal Ba kan Orman Tahdidi ve Kadastrosu Tekni i Salih TURHAN / Orman Genel Müdürlü ü Orman S n rlar D na Ç karma leminde Son Geli meler Prof. Dr. Sedat AYANO LU, Ar. Gör. Gökçe GENÇAY, Ar. Gör. Üstüner B RBEN / stanbul Ün Orman Kadastrosu Sorun Odaklar Hüseyin ÜLKÜ /HKMO K rsal ve Kentsel Alan Düzenlemesi Komisyonu B k Co rafi Bilgi Sistemlerinden Yaralan larak Orman S n rlar n n Tespiti ve Kar la lan Sorunlar Onur ÇET N / Konya Orman Böl. Müd.lü ü Yard. Doç. Dr.Sava DURDURAN / Selçuk Ün Tart ma KONGRE SONUÇ B LD RGES N N OKUNMASI A.Ülkü KUTLU / Kongre Sekreteri 10

11 SUNU Odam z demokratik bir meslek kurulu u olarak, kurulu y l olan 1954 ten bu yana dünyay, ülkeyi, ya am tan yan, alg layan, sorgulayan, bilimin nda ve ortak akl n yol göstericili inde olu turdu u politikalar ya ama geçiren bir anlay içerisindedir. Ça m zda bilgi h zla yer de i tirmektedir. Bütün bilgilerin yakla k % 80 inini mekan/konum bilgilerinin içerdi i, dünya genelinde kabul edilen bir olgudur. Mesleki alan m zda bilim ve teknolojik geli melerin toplum ve kamu yarar, ülkenin kalk nmas ve geli imi yönünde kullan lmas ve sunulmas gündemin önemli konular aras nda yer almaktad r. Günümüzde kadastro, toprak/insan ili kilerini modelleyen bir bilgi sistemi olarak tan mlanmaktad r. Mekansal bilgi sistemlerinin temelini harita kadastro bilgileri olu turmaktad r. Bu nedenle günümüzün ve gelecek günlerin harita-kadastro hizmetleri, çok de i ik hizmetlere ve gereksinmelere yönelik mekansal bilgi sistemleri nin temel bilgilerini üretmek, toplamak ve bu sistemi olu turmak, güncel tutmak ve yönetmek olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde uygulanan kadastro, hukuksal kadastro olup, daha sonra ç kar lan tüm yasalarda bu içeri- e ba l kal nm t r lerden 2000 li y llara geldi imizde de i ik yöntemlerle, farkl do rulukta ve standartlarda kadastro çal malar n n kentlerde % 98 oran nda, köylerde ise % 71 i tamamland n görüyoruz. Son dönemde özel sektörden hizmet sat n al narak yakla k 11 bin köy ve mahallenin kadastro çal malar da h zla devam etmekte olup, k sa sürede tamamlanaca ifade edilmektedir. Hizmet sat n al narak özel sektörümüzce kadastrosu yap lmakta olan söz konusu köyler ula m, topografya, iklim ve bitki örtüsü yönünden güç ko ullara sahip birimlerdir. Ko ullar dikkate al nd nda meslekta lar m z n her yönüyle zor ko ullar alt nda hizmet ürettiklerini görmekteyiz. Bu süreçte eme i geçen ve olumlu katk s olanlara te ekkür ediyor, ükranlar m z sunuyoruz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü nün dünü bugünü, ta nmaz de erleme ve tapu kadastro ili kisi, arazi ve arsa yönetimi, kent ve bölge planlamas, imar uygulamalar, mülkiyet, arazi bilgi sistemleri, kamu kurum ve kurulu lar ve TKGM ile ili kiler, e itim sürecinde kadastro, geli mi ülkelerdeki kadastro çal malar vb. konular n ele al narak irdelenmesi, de erlendirmelerinin yap lmas, gelece e yönelik bilimsel ad mlar n nas l, ne zaman ve hangi çerçevede at lmas gerekti i konusunda görü ve önerilerin olu turulmas gereklili i de i ik platformlarda hep gündem olmu tur. fade edilen bu konular, konunun uzmanlar ile yetkililerini de haz r bulundu u ortamlarda tart mak, bilimin nda ve akl n yol göstericili inde birlikte irdeleyerek öneriler olu turmak, toplum ve kamu yarar yönünde önemli ad mlar n at lmas na katk koymak Kadastro Kongrelerinin düzenlenmesini kaç n lmaz k lm t r. Bu nedenle Odam z n sürekli Bilimsel Teknik Komisyonlar ndan olan Kadastro Komisyonumuzun öneri, katk ve destekleriyle ilki May s 2006 da yap lan Kadastro Kongresinin ikincisi tarihlerinde DS konferans salonunda gerçekle tirilmi tir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü nün katk lar yla her iki y lda bir yap lmas ilke olarak benimsenen Kadastro Kongresinin kamu kurum ve kurulu lar ile birlikte farkl meslek gruplar n n da Kongreye kat lmalar öne ç kar lm t r. Kongre Sonuç Bildirgesinde yer alan tespit, görü ve önerilerin Odam z n çal ma programlar n yönlendirece ini ifade etmeliyiz. Di er taraftan Kongre Sonuç Bildirgesinin, Türkiye deki tapu ve kadastro çal malar n n ve üretilen ürünlerin bugünü ve gelece i konusunda istenilen düzeyde amaca hizmet edebilmesi sektörde çal anlar n özlük haklar n n geli tirilebilmesi için mevzuat de i iklikleri dahil her türlü giri imin yap lmas hususlar nda ba vuru kaynaklar ndan birisi olaca gözden kaçmamal d r. Odam zca düzenlenen panel, sempozyum kongre ve kurultaylar her zaman ba ar l bir ekilde gerçekle tirilmektedir. Bu ba ar da herkesin emek ve katk s vard r. Kadastro Kongresinin düzenlenmesinde ve gerçekle mesinde yo un emek harcayan yürütme kuruluna, düzenleme ve dan ma kurullar nda görev alan sevgili arkada lar m za, bilim insanlar na, akademisyenlere, kurum ve kurulu temsilcilerine ayr ayr te ekkür ederiz. Sayg lar m zla. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas 41. Dönem Yönetim Kurulu 11

12 Ç NDEK LER AÇILI OTURUMU / Aç l Konu malar...15 Prof. Hüseyin ERKAN Ali Fahri ÖZTEN Mehmet SO ANCI Mehmet Zeki ADLI Faruk Naf z ÖZAK AÇILI B LD R S...31 Prof. Dr. Paul Van Der MOLEN B R NC OTURUM...53 e-devlet VE KADASTRO Oturum Ba kan : Ali Fahri ÖZTEN Türkiye de e-devlet Yakla m Halil brahim AKÇA TUCBS Anlay ve Getirdikleri M. Zeki ADLI e-kadastro Gerhard MUGGENHUBER K NC OTURUM...77 TÜRK YE KADASTROSU ve YEN YAKLA IMLAR Oturum Ba kan : Nihat AH N Türkiye de Tesis Kadastrosu Çal malar n n Tamamlanmas, hale Süreci ve De erlendirilmesi, Fayda-maliyet analizi Davut GÜNEY Tapu ve Kadastro Modernizasyonu Projesi (T.K.M.P.) Yusuf ME HUR TUSAGA AKT F, HBB (Harita Bilgi Bankas ) Sedat BAKICI TARB S Ümit TOPRAK Dünya da Kadastro Proje F rsatlar Dr. Orhan ERCAN Kadastronun Sosyal ve Ekonomik Etkileri (Ara t rma Çal mas ) Nedret DURUKAN OKAN, Cüneyt OKAN ÜÇÜNCÜ OTURUM TÜRK YE DE MEKANSAL B LG S STEM N N ALTYAPISINI OLU TURMAK ÜZERE SAYISAL KADASTRO ÜRET M Oturum Ba kan : Timur Bilinç BATUR Türkiye de Mekansal Bilgi Sisteminin Altyap s n Olu turmak Üzere Say sal Kadastro Üretimine Özel Sektör Yakla m Muhittin PEK Kadastro Çal malar nda Ulusal Konumsal Veri Altyap s Öngörüsü Doç. Dr. Çetin CÖMERT, Dr. Hasan Tahsin BOSTANCI 12

13 Konya Bölgesinde Takbis Projesi Çal malar ve Kadastro 2014 Vizyonuna Uyumu Zafer TÜREN, Yard.Doç.Dr. Sava DURDURAN Bat ve Orta Avrupa da Arazi Yönetimi ve Konumsal Veri Altyap s Godfried BARNASCONI DÖRDÜNCÜ OTURUM KAMUSAL TA INMAZ YÖNET M KADASTRO LE L K LER Oturum Ba kan : Hüseyin ÜLKÜ Ta nmaz Kültür ve Tabiat Varl klar, Mülkiyet ve Kadastro Sorun ve Öneriler Ömer ÇAKIR Kadastro ve mar Uygulamalar nda Vak f Ta nmazlar n Yeri Musa AKDEN Z Arsa ve Arazi Düzenlemesinde Yeni Yöntemler Doç. Dr. Hami YILDIRIM Kentsel Dönü üm ve Mülkiyet Göksel KÖKSOY BE NC OTURUM TA INMAZ DE ERLEMES KADASTRO L K LER Oturum Ba kan : inasi BAYRAKTAR Devlet Su leri ve Ta nmaz De erlemesi Mustafa KARATA, Nesim GÜLTEK N, Hüseyin ERCAN Kamula t rmada Ta nmaz De erlemesi ve Karayollar Genel Müdürlü ü Uygulamalar Kür at KOÇ, Vedat ÖZLER Ta nmaz De erlemesi Kadastro li kileri Doç.Dr.Hülya DEM R ALTINCI OTURUM KIRSAL ARAZ YÖNET M KADASTRO L K LER Oturum Ba kan : Ömer Ali ANBAR Tar msal Arazi Yönetiminde Arazi Tan mlamas ve Kay t Hasan DURSUN, Mete ÖZDEM R Ta nmazlarda Do al De er Envanterinin Olu turulmas ve Alan Yönetimi Dilek TEZEL Kadastro ve Temel Yarg Sorunlar ve Devletin Tazmin Yükümlülü ü Prof. Dr. Etem Saba ÖZMEN Orta Avrupa da K rsal Arazi Yönetimi Uygulamalar Prof. Dr. Michael KLAUS YED NC OTURUM KONUK DEVLET TEMS LC LER Oturum Ba kan : Dr. Orhan ERCAN Azerbaycanda Da nmaz Emlak n Kadastr ve Reyestrinin Apar lmas Elxan BAYRAMOV / Azerbaycan K.K.T.C.de Kadastro Haritalar n n Yenilenmesi Hacire DEN Z, Mustafa YANGIN / Tapu ve Kadastro Dairesi Real Estate Cadastare In Serbia Suleiman A. DABBAS Study Into Governance In Land Adm n stration Tony BURNS 13

14 Generalin Formation About Surveying And Cadastre In Libya Mahmoud EJWEL SEK Z NC OTURUM ÇEVRE KORUMA, ARAZ TOPLULA TIRMA VE KADASTRO L K LER Oturum Ba kan : Asiye Ülkü KUTLU GAP Kapsam nda Yap lan Arazi Toplula t rma Çal malar U ur BÜYÜKHAT PO LU K rsal Alan Düzenlemesinde Yeni Yakla mlar (Kamula t rma Amaçl Arazi Düzenlenmesi) Kadastro li kisi Yard. Doç. Dr. Ali ERD, Prof. Hüseyin ERKAN Arazi Toplula t rma Dr. Gürsel KÜSEK Toprak Koruma, Arazi Kullan m ve Toplula t rma Halil AKDEN Z DOKUZUNCU OTURUM ORMAN KADASTROSU Oturum Ba kan : Prof. Dr. Cemal BIYIK Orman Kadastrosunun Tarihçesi ve Günümüzde Orman Kadastrosu U ur KOCAMAN Orman Kadastrosu Hüseyin KOÇAK Do u Karadeniz Bölgesinde Orman Kadastrosu Avni F Orman - Tar m Arazileri Anla mazl klar ve Yarg Prof. Dr. Akif KUNDAKÇI ONUNCU OTURUM ORMAN KADASTROSU VE 2B SORUNU Oturum Ba kan : Prof. Hüseyin ERKAN Türkiye de Orman Kadastrosu ve 2B Sorunlar Ferruh ATBA O LU Orman Tahdidi ve Kadastrosu Tekni i Salih TURHAN Orman S n rlar D na Ç karma leminde Son Geli meler Prof. Dr. Sedat AYANO LU, Ar. Gör. Gökçe GENÇAY, Ar. Gör. Üstüner B RBEN Orman Kadastrosu Sorun Odaklar Hüseyin ÜLKÜ Co rafi Bilgi Sistemlerinden Yaralan larak Orman S n rlar n n Tespiti ve Kar la lan Sorunlar Onur ÇET N, Yard. Doç. Dr.Sava DURDURAN ONB R NC OTURUM KAPANI OTURUMU SONUÇ B LD RGES Asiye Ülkü KUTLU SON SÖZ

15 AÇILI KONU MALARI Prof. Hüseyin ERKAN Kongre Ba kan Sayg de er Bakanlar m, Sayg de er Vekillerim, Sayg de er Müste arlar m, Say n Genel Müdürlerim, Türkiye Bas n n n Sayg de er mensuplar, Sayg de er Konuklar, Sevgili Meslekta lar m; Sevgili Ö renciler, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odam z n, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü ile birlikte düzenlemi oldu u 2. Kadastro Kongresi ne ho geldiniz. Kadastro; a) Ta nmazmallar n güvence alt na al nmas nda Devlet ad na yetkili ve sorumlu,. b) Araziye ili kin her tür projeleme ve uygulamada ba vurulacak altl k, c) Kamu ve Hazine ta nmazlar n n envanter arac, d) Topra a ve ta nmazmallara ba l kredi piyasas n n güvence arac, e) Adil vergileme arac, f) Ta nmaz i lemlerinden kaynaklanan devlet gelirlerinde adil ve gerçekçi altl k, g) Uygun ve sa l kl Kent Bilgi Sistemi kurulmas altl, h) Adil ve h zl kamula t rma altl d r, i) Tar m bilgi sistemine ve Do rudan Gelir Deste ine do ru ve güncel bilgi altl d r, j) Arazi Bilgi Sistemi olarak kuruldu unda, her tür kara para ara t rmas nda ba vurulacak temel altl k, Mali suç ara t rmalar ve mal varl sorgulamalar n n sa l kl altl d r. Kadastro sürekli bir kamu hizmeti, bir Devlet hizmetidir. Türkiye de kadastro, imdiye kadar tapu sicil sistemini kurmak göreviyle tamamlanan ve bazen tesis kadastrosu ad yla da tan mlanan bir hizmet olarak alg lanm t r. Oysa, bütün dünyada gözlendi i gibi, tapu ve kadastro hizmetleri sürekli ve geli en temel bilgi teknolojilerinin de deste inde, içeri i sürekli zenginle en, yeni görevler yüklenen bir kamu hizmetidir. 15

16 Kongrelerde, bu büyük uluslar aras etkinliklerde, konular, bilimsel düzeyde, konular n n uzmanlar taraf ndan i lenir, konulara genel düzeyde yakla l r ve genel düzeyde öneriler geli tirilir, sorularla, kar görü ler ile konular n yerine do ru oturmas sa lan r. Yap lan önerilerin, uygulamaya aktar lacak duruma getirilmesi, gereken yeniden düzenleme taslaklar n n olu turulmas, kongre sonras nda yap lacak ayr nt l, yine konular n n uzmanlar ve farkl kurum ve kurulu larda çal an ilgililerin kat l m ve katk s ile çal taylar arac l yla sa lan r. Bu yakla m ve anlay, hem Tapu ve Kadastro Yetkililerinde ve hem de Harita ve Kadastro Mühendisleri Yönetimlerinde görülmektedir. 2. Kadastro Kongresini düzenlemek ve daha sonra da belirli aral klarla kongreler düzenlemek üzere, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü tam bir anlay içindedirler. Bu, ya am n kadastro konusuna adam diyebilece im benim için ya am mda tadabilece im en güzel tatl haber niteli indedir. Bu karar veren TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü yetkililerine içten te ekkürlerimi ve sayg lar m sunuyorum. nan yorum ki, bu ve daha sonra düzenlenecek kongreler, Türkiye Kadastrosunun geli mesine ve ça da bir niteli e kavu mas na önemli katk lar sa layacakt r. 2. Kadastro Kongresini olu turmak ve gündeme al nacak konular belirlemek üzere Kamu Kurumlar yetkilileri ile yapt m z görü melerde, kadastronun i levinin ve öneminin çok iyi kavranm ve anla lm oldu unu görmekle de ayr ca mutlu oldu umu belirtmeliyim. 2. Kadastro Kongresi, dünyadaki geli meleri gözden geçirerek, Avrupa Birli i öngörülerini irdeleyerek, gelecekteki Türkiye kadastrosunun üstlenmesi gereken ödevleri, içermesi gereken bilgileri ve dolay s yla bir Arazi Bilgi Sistemi olarak misyonunu tam ve do ru belirleyebilmek bu kongrenin ve daha sonra gerçekle tirilecek kongrelerin temel amac olacakt r. Kongremize, Uluslararas Harita Kadastrocular Birli i (FIG) den, Hollanda, Macaristan, Almanya, Avusturya, Tayland, Arnavutluk, Azerbaycan, Özbekistan, Libya ve Dubai den uzmanlar kat lmaktad r. Bu uzmanlar dünya çap nda, tan nan uzman ki ilerdir. Türkiye den de, konular n n uzman olan ki ilere ula lmaya ve katk lar sa lanmaya çal lm t r. Tüm kat l mc lara, çok de erli katk lar için, sayg lar m ve te ekkürlerimi sunuyorum. 2.Kadastro Kongresinin, Türkiye miz, harita kadastro sektörü ve meslekta lar m z için verimli olmas n ve ba ar l geçmesini diliyorum. 16

17 Ali Fahri ÖZTEN HKMO Genel Ba kan Say n Bakan m, Say n Milletvekillerim, Sevgili TMMOB Ba kan m, Say n Genel Müdürlerim, De erli Delegeler, de erli kat l mc lar, sevgili meslekta lar m, Sevgili ö renci arkada lar m, Bas n m z n de erli temsilcileri, Sizleri TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu ad na sayg ve sevgi ile selaml yorum. 2 nci Kadastro Kongresine ho geldiniz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ünün 161 inci y l kutlama etkinlikleri çerçevesinde birlikte üretme, birlikte payla ma anlay içerisinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü ile birlikte düzenledi imiz 2 nci Kadastro Kongresinin bilim ve insanl k ad na, mesle imiz ad na, kamu ve toplum yarar ve ülkemiz geli mesi ve kalk nmas ad na ba ar l geçmesini diliyorum. Kongrenin gerçekle mesinde katk ve desteklerinden dolay Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ümüze, Kongre Yürütme Kuruluna, Düzenleme Kuruluna, Oda çal anlar m za te ekkür ediyorum. Ayr ca etkinli imize bildiri sunan ve delege ile kat lan kamu kurum ve kurulu lar ile rmalar m za, Bilgi Teknolojileri Fuar nda yer alan kurulu lara ve bizleri yaln z b rakmayan bas n kurulu lar na te ekkür ediyorum. De erli konuklar, de erli kat l mc lar Odam z, kurulu undan buyana mühendisli i, bilim ve teknolojik geli meyi toplumsal yarara dönü türerek oda nda insan olan, kamu ve toplum yarar ilkesi temelinde, ülkenin kalk nmas ve geli mesi yönünde 54 y ld r çal malar n sürdürmektedir. Odam z 1954 y l nda 60 üye ile kurulmu, bugün ise üye say s 11 bine yakla m t r. Harita ve Kadastro mühendisli i bilim ve teknolojideki h zl geli melerden en çok etkilenen bir meslek alan d r. Yeryüzünde art r lamayan k t bir varl k olan topra n insan ile ili kilerinin kurulmas nda ve geli tirilmesinde etkin rol üstlenmesi mesle imizi ya am n her alan ile ilgili k lmaktad r. Ülkemizde, Harita ve Kadastro Mühendislerinin, yüzde 30 u kamuda, yüzde 35 kendi ad na kay tl büro ve irkette, yüzde 25 i ücretli çal maktad r. Mühendis ve mimarlar aras nda i sizlik oran %25 düzeyinde iken Harita ve Kadastro Mühendisli i alan nda bu oran yok denecek kadar azd r. sizlik oran n n bu denli az olmas sorunlar m z n olmad anlam na gelmemektedir. De erli konuklar, Ülkemizde 1912 y l ndan bu yana kadastro çal malar yap lagelmi tir. Ancak ülke genelinde, çal malar n ba lang c n n 1925 tarih ve 658 say l Kadastro Yasas oldu u kabul edilmektedir. 17

18 Ülkemizde uygulanan kadastro, hukuksal kadastro olup, daha sonra ç kar lan tüm yasalar da bu içeri e ba l kal nm t r lerden 2000 li y llara geldi imizde de i ik yöntemlerle, farkl do rulukta ve standartlarda kadastro çal malar n n ancak %85 düzeyinde tamamland n görüyoruz. Son dönemde özel sektörden hizmet sat n al narak yakla k 11 bin köy ve mahallenin kadastro çal malar da h zla devam etmekte olup, k sa sürede tamamlanaca ifade edilmektedir. Özel sektörümüzce kadastrosu yap lmakta olan söz konusu köyler ula m, topografya, iklim ve bitki örtüsü gibi güç ko ullara sahip birimler oldu unu belirtmeliyim. Meslekta lar m z zor ko ullar alt nda ciddi ve ba ar l mühendislik hizmetleri yapmaktad rlar. Kendilerini kutluyorum. Kalk nma planlar nda yer ald üzere, kadastro hizmetlerinin, k rsal alanlarda km2, kentsel alanlarda km2 olmak üzere toplam km2 lik bir alana, km2 olan ülke yüzölçümünün yakla k %65 ine götürülmesi hede enmi tir. Buna göre bugün itibariyle 55 milyon dolay nda parsel üretilmi ve tesis kadastrosukurulu kadastrosu- çal malar tamamlanmak üzeredir. H zl nüfus art yla birlikte k rsal alanlar n kentsel alanlara dönü mesi, yeni yerle im yerlerinin olu mas, mera ve yayla alanlar nda ikinci konutlar n ve özel mülkiyetin önünün aç lmas, orman vasf n yitirmi alanlar n orman d na ç kar lmas, ekonomik yarar sa lamas olas bulunan kadastro harici alanlarda kadastro faaliyetlerinin yürütülmesi vb. nedenlerle kadastrosu yap lacak alanlar miktar olarak hem artt, hem de k rsal ve kentsel alanlar baz nda de i ti i gözlenmektedir. Kadastro bilgileri, toprak mülkiyetine devlet güvencesi sa lamas yan nda konumsal özellikli her türlü projenin tasar m nda ve uygulanmas nda ba vurulan altyap bilgileri durumundad r. Bu nedenle bu bilgilerin tüm gereksinmeleri kar layacak özellikte do ru, güvenilir ve güncel olma zorunlulu u vard r y l ndan bu yana üretilen çizgisel kadastro haritalar ve buna dayal tapu sicili sistemi için yenileme ve güncelleme faaliyetleri yap lamam, bu çal malar da bilgi sistemlerine yönlendirilememi tir. Kadastronun ya ayan ve süreklilik gerektiren bir hizmet olmas, kadastro çal malar sonucunda üretilmi olan tapulama ve kadastro paftalar n n teknik nedenler yan nda, toplumun sosyo-ekonomik yap s ndaki dinamizme paralel olarak da günün ko ullar na ve teknolojisine uygun duruma getirilmesi istenilen düzeyde olmam t r. Dolay s yla kadastro da kendisinden çok yönlü beklentilere yan t veremez duruma gelmi tir. Yap lan kadastro çal malar n n %14 ü gra k sistemdir. Var olan bilgilerin yakla k %60-65 oran nda yenilenmeye gerek duydu u da bilinmektedir. Ça m zda bilgi h zla yer de i tirmektedir. Bütün bilgilerin %80 ininin mekan/konum bilgisi içerdi i, dünya genelinde kabul edilen bir olgudur. Günümüzde kadastro, toprak insan ili kilerini modelleyen bir bilgi sistemi olarak tan mlanmaktad r. Mekansal bilgi sistemlerinin temelini harita ve kadastro bilgileri olu turmaktad r. Bu nedenle günümüzün ve gelecek günlerin harita-kadastro hizmetleri, çok de i ik hizmetlere ve gereksinmelere yönelik mekansal bilgi sistemleri nin temel bilgilerini toplamak ve bu sistemi olu turmak, güncel tutmak ve yönetmek olarak kabul edilmektedir 18

19 Bir taraftan ülkemizde kadastroya konu olu turacak alanlar n yeniden gözden geçirilmesi, di er taraftan ise TKGM nün yeni yüzy l n geli melerine ve beklentilerine uygun ça da çok amaçl kadastroyu gerçekle tirebilecek mevzuata ve örgüt yap s na kavu turulmas yan nda, mekansal bilgi sistemlerinin olu turulmas nda, güncel tutulmas nda, ya at lmas nda ve hizmete sunulmas nda, parsel bazl arazi bilgi sistemleri ve CBS nin kurulmas nda çal malar bütüncül olarak ve vakit kaybetmeden sürdürülmelidir. Bu süreçte herkese görev ve sorumluluklar dü mektedir. Öncelikle iç dinamiklerden yararlanma yoluna gidilmelidir. De erli Kat l mc lar TKGM yakla k 350 bin paftan n yenilenmesi sürecinde son y llarda elde etti i tecrübe ile hem i lerin zaman nda ve ba ar l bir ekilde tamamlanmas n, hemde özel sektörümüzün hizmet üretimindeki bilimsel ve teknik çal malar n n denetimi ile birlikte sosyo-ekonomik ko ullar n n da geli tirilmesi ve korunmas, kamu ve ülke kalk nmas ve ç karlar ekseninde de erlendirece ine inan yoruz. Son be y lda 10 milyon parsel üreten meslekta lar m z, özel sektörümüz, az önce de belirtti im üzere zor ko ullarda çal maktad rlar. Medeni kanunun ön gördü ü çerçevede mülkiyetin kurulmas, korunmas, de i ikliklerin izlenmesi ve denetlenmesi her eyden önce sa l kl, güvenilir ve nitelikli kadastro çal malar n n yap lmas n gerektirmektedir. Dolay s yla nitelikli eleman, çal ma ko ular n n kalitesi, çal anlar n ekonomik ve özlük haklar n n iyi olmas kaç n lmaz ön ko ul olmaktad r. Ancak gerek kamuda çal an meslekta lar m z ve gerekse özel sektörde çal an üyelerimiz bu yönde büyük bir s k nt ya amaktad rlar. Kamu ihale yasas n n getirdi i olumsuzluklar ve ya anan ekonomik sorunlar üyelerimiz aras nda inan lmaz olumsuz bir rekabet ortam yaratm t r. Üyelerimiz onca yo un ve stresli çal ma sonucu b rak n emeklerini almay, maalesef daha da fakirle mi ler ve y llar n birikimlerini kaybetmi lerdir. Yenileme çal malar nda yakla k maliyetler, günün ko ullar na ve Odam zca da haz rlanan birim yat cetvelleri ve analizlerinden yararlan larak olu turulmal d r. TBMM gündeminde olan Kamu hale Yasa tasar s nda mutlaka mühendislik hizmetleri ad na, müelli i imiz ad na geçmi ten buyana önerdi imiz olumlu ad mlar at lmal d r. Bu konuda üyelerimizden gelen görü ler yönünde olu turdu umuz raporlar siyasilere iletilmektedir. Mühendis ve mimarl k hizmetleri için ayr bir uygulama yönetmeli inin yap lmas ve di er mal ve hizmet al mlar ndan ayr lmas önem içermektedir. Sadece özel sektör de il kamu da çal an mühendislerde Kamu hale Kurumunun yorumlamas yla emekli olunca 25 y ll k deneyimleri neredeyse yok say lmak istenilmektedir. K K, üzüntü ile ifade etmeliyim ki bünyesinde bir yandan harita ve kadastro mühendisi istihdam etmemekte, bir yandan da meslek alan m za yönelik sürekli olarak i tan mlar yaparak karar vermektedir. Zaten özlük haklar ve ücret yönünden en dü ük düzeyde olan kurum çal anlar n n emekli olunca böyle bir uygulama ile kar la malar ayr bir y k m yaratmaktad r. 19

20 Say n Konuklar, de erli kat l mc lar, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas olarak, çeyrek as rd r ülkemizde uygulamaya konulan programlar çerçevesinde gündeme gelen yap sal de i iklikleri yak ndan izlemekteyiz. Meslek alanlar m zdan hareketle bilimin nda ve ortak ak lla ya am ve ülkeyi tan yan, alg layan ve sorgulayan bir anlay la olu turdu umuz görü, öneri ve raporlarla birlikte politikalar üreterek ve ya ama geçirerek çal malar m z sürdürmekteyiz. Kamu kurumu niteli inde, ve demokratik bir meslek kurulu u olarak mesle imizin genel yararlara uygun olarak geli mesinin sa lanmas, meslek mensuplar m z n birbirleriyle ve halk ile olan ili kilerinde dürüstlü ün ve güvenin hakim k l nmas, üyelerimizin hak ve ç karlar n n ülke ve toplum yarar ekseninde korunmas ve geli tirilmesi yönünde çal malar yapmaktay z. Gündeme gelen yada gündemde olan ve ya am alanlar m z bire bir ilgilendiren yasa düzenlemelerinden, ekonomik ve sosyal alandaki düzenlemelere kadar ba ms z kimli imizle, mühendis ve ayd n olman n getirdi i sorumluluk içerisinde dü ünce ve görü lerimizi gündeme getirmekte ve kamuoyu ile payla maktay z. Kamu kurum ve kurulu lar n n uygulamalar nda gördü ümüz hatal ve yanl uygulamalar varsa düzeltilmesi yönünde gerekli giri imlerde bulunuyoruz. Di er taraftan kurum ve kurulu larla birlikte ortak etkinlikler yaparak birlikte üretme yan nda bilginin payla m ile önemli projelerin hayata geçirilmesinde katk ve destek oluyoruz. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ümüzle yapt m z görü meler sonunda bundan böyle her iki y lda bir Kadastro Kongreleri ni birlikte gerçekle tirece iz. Kongremizde kamu kurum ve kurulu lar n n tapu ve kadastro i lemleri ve mülkiyet ile ya ad klar sorun ve s k nt lar birlikte ele almak, uygulamaya yönelik farkl görü ve önerileri de bir arada de erlendirmek, tart mak, çözüm önerilerini olu turmak aç kt r ki anlaml ve yararl bir süreç olmaktad r. Kongremize ülkemizin de i ik kurum ve kurulu unun yan nda de i ik ülkelerden uzmanlar ve bilim insanlar kat lmaktad r. Kongremizin uluslar aras nitelikte olmas ayr bir özellik ta maktad r. Odam z, 2010 y l nda Uluslararas Haritac lar Birli i (FIG) in CBS Kongresinin Ülkemizde yap lmas yan nda, yakla k 3 bin delegasyonun kat l m yla dört y lda bir yap lan 2014 de gerekle tirilecek olan FIG in 25inci Genel Kurulu ve çal ma haftas n n Türkiye de yap lmas için gerekli giri imlerde bulunmaktad r. Bu konuda say n Bakan m zla görü tük, olumlu yakla mlar ndan dolay sizler ad na kendilerine te ekkür ediyorum. De eli konuklar, sevgili kat l mc lar Kadastro Kongremizde bizlerle birlikte olman zla verdi iniz katk ve destek için sizlere te ekkürü borç biliyoruz. Kongrenin gerçekle mesinde eme i geçenlere bir kez daha te ekkür ediyor, Kongremizin ba ar l geçmesini diliyor, sizleri tekrar sayg ile selaml yorum. 20

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar,

Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Sayın Bakanım, Sayın Rektörlerimiz ve Değerli Katılımcılar, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sn. Veysel Eroğlu nun katılımları ile gerçekleştiriyor olacağımız toplantımıza katılımlarınız için teşekkür ediyor,

Detaylı

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI TMMOB HKMO ANKARA ŞUBESİ 11. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI 1. GENEL TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ankara Şubesi üyelerinin görüşlerine açılarak hazırlanmış olan program yaklaşımları, ilkeler, önermeler

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI

TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI TMMOB EH R PLANCILARI ODASI TRABZON UBES III. DÖNEM (2014-2016) ÇALI MA PROGRAMI I. KURUMSALLA MA VE ÖRGÜTLENMEN N GEL LMES Trabzon ubesi nin kurumsal ve örgütlenme yap güçlendirerek daha etkin ve verimli

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu

14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu 14.8. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu Kamu ve özel sektörde çalışan mimarların mesleki alanda gereksinimlerini karşılamak, mesleki uğraşlarını kolaylaştırmak, mesleki hizmetinin güvencelerini sağlamak

Detaylı

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI

SOSYAL POLİTİKALAR VE ÇALIŞMA HAYATI 64.HÜKÜMET PROGRAMI YILI EYLEM PLANINDA BAKANLIĞIMIZIN İLGİLİ 3 Ay İçerisinde Gerçekleştirilecek Reformlar TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER Roman Başbakanlık Aile ve Sosyal 7 Başta eğitim, istihdam ve iskân sorunları

Detaylı

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi

Türk Mühendis Mimar TMMOB. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Türk Mühendis Mimar odalar Birli i TMMOB 18. Mühendislik Dekanlar Konseyi 22-24 May s 2009 Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi O uz Gündo du TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi TMMOB T Ü RK M Ü HEND S M MAR ODALARI

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Kontenjan : 45 Puan türü : MF-4 Eğitim dili : Türkçe Hazırlık : İsteğe Bağlı Yerleşke : Konuralp Yerleşkesi Eğitim süresi : 4 Yıl Yüksek lisans/doktora

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ

ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 15 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ZAĞNOS VADİSİ KENTSEL

Detaylı

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015)

TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) TMMOB FİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI 29. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI (TASLAK) (2014 2015) ANKARA NİSAN-2014 GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasal, sosyal ve kültürel gelişmelerin yaşam ve meslek alanlarımıza

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri

Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan Üniversitesi Değerli öğrenciler, YÖK Kültür Sanat Söyleşileri Sayın Valim, Sayın Rektörlerimiz, Değerli Hocalarımız ve Öğrencilerimiz Ardahan da, Ardahan Üniversitesi nde sizlerle birlikte olmaktan memnuniyetimi bildirerek sözlerime başlamak isterim. Hepinizi sevgi

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PROJE DANIŞMANLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ

6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 6. ODA MERKEZ BÜRO İŞLEYİŞİ 25. Dönem Çalışma Programı nda, Odamız merkez ve şubelerin büro işleyişinde etkinliğini arttırıcı teknik alt yapının güçlendirilerek oda çalışma hedeflerine ulaşılmasına hizmet

Detaylı

ARAZĠ YÖNETĠMĠNDE TAġINMAZ DEĞERLEME VE KADASTRO SEMPOZYUMU SONUÇ BĠLDĠRGESĠ

ARAZĠ YÖNETĠMĠNDE TAġINMAZ DEĞERLEME VE KADASTRO SEMPOZYUMU SONUÇ BĠLDĠRGESĠ ARAZĠ YÖNETĠMĠNDE TAġINMAZ DEĞERLEME VE KADASTRO SEMPOZYUMU SONUÇ BĠLDĠRGESĠ TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ortak çalışması olarak 22-23 Mayıs 2012 tarihlerinde,

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi GÜNDEM

T.C. RİZE İL ÖZEL İDARESİ İl Genel Meclisi GÜNDEM 2013 Temmuz (7) 1-1 08 Temmuz 2013 Pazartesi 10.00 İl Gen. Mec. Sal. 2- Saygı duruşu ve akabinde istiklal marşının okunması. * İDARİ TEKLİFLER 3- Ardeşen ilçesi Yukarıdurak köyü Köy İhtiyar Kurulu kararı

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı

Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Atatürk Anadolu Lisesinde Tablet Bilgisayar Dağıtımı Yapıldı Fatih Projesi kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi 9.Sınıf öğretmen ve öğrencilerine Tablet Bilgisayarları, binasında yapılan törenle dağıtıldı.

Detaylı

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006

Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 BURSA Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi Aralık 2006 Bursa; Stratejik Mekansal Gelişme Önerisi İçindekiler Giriş 3 Stratejik Ortaklar 4 Bursa 5 Sorunlar 6 Fırsatlar 7 Genel Yaklaşım 8 1.Bölüm:Bursa Stratejik

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 285 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 285 5902 say Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba kanl n Te kilat ve Görevleri Hakk nda Kanun 17.06.2009 tarih ve 27261 say Resmi Gazete

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER

SOSYAL-EĞİTİM-BEŞERİ BİLİMLER III. ULUSLARARASI KOP BÖLGESEL KALKINMA SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ (22-24 Ekim 2015 Aksaray Üniversitesi) KOP Bölgesi üniversiteleri arasında eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet gibi

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL

BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü ...,... . 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI. BiNGÖL T.C.........,. BINGOL VALILIGI ii Milli Eğitim Müdürlüğü...,.... "". 2015-2016 EGITIM-OGRETIM YILI ÇALIŞMA TAKVIMI BiNGÖL ÖNSÖZ 2015-2016 Eğitim ve öğretim yılı örgün ve yaygın eğitim kurumları "Çalışma

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanununa göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İskân Dairesi Başkanlığı Www.iskan.gov.tr Baskı Yılı: 2014 Sunuş Son yıllarda ülke ekonomisi için önemi büyük baraj, havaalanı, termik santrali, karayolu, demiryolu gibi projeler

Detaylı

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği

PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği PROJE ODAKLI İŞ GELİŞTİRME; Kent Atölyeleri örneği A.Faruk GÖKSU-ÇEKÜL Vakfı www.cekulvakfi.org.tr www.kentselyenileme.org ÇEKÜL Vakfı, kurulduğu günden bugüne kadar, Kendini Koruyan Kentler adı altında,

Detaylı

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM

BÖLÜM 3 : SONUÇ VE DEĞERLENDİRME BÖLÜM İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 178 BÖLÜM 1 : Kararların Sınıflandırılması... 179 1.1. Alınan Kararlar... 179 1.2. Kararların İhale Türlerine Göre Sınıflandırılması....180 BÖLÜM 2 : Sonuç Kararlarının Sınıflandırılması...

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi

Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi Üniversitelerde Yabancı Dil Öğretimi özcan DEMİREL 1750 Üniversiteler Yasası nın 2. maddesinde üniversiteler, fakülte, bölüm, kürsü ve benzeri kuruluşlarla hizmet birimlerinden oluşan özerkliğe ve kamu

Detaylı

4. DİĞER SORULAR 1. SORU: Bağımsız Değerlendirici alım ilanında Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulama aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

TC KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TC KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜLTÜR VARLIKLARI VE MÜZELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 4848 SAYILI KANUNA GÖRE GÖREVLERİ Yurdumuzdaki korunması gerekli taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarının arkeolojik

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR

PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU ve DE ERLEND RMES BÜTÇE YILI 2008 YILLAR 19. SOSYAL YARDIM LER MÜDÜRLÜ Ü Görev Tan m Ça m z n de i en ve geli en ko ullar içinde Belediyecilik anlay ndaki de i meler nda, Belediyemizin sosyal belediyecilik ilkesi ile kurulan Müdürlü ümüz ekonomik

Detaylı

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 682

T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA. Ankara; Say : 682 T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 17.06.2010 Say : 682 Ülkemizin altyap çal malar n ihtiyaçlar kar layan agrega ve k rmata sektörü, son llardaki altyap çal malar na paralel olarak çok

Detaylı

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri,

ÖNSÖZ. Sevgili MMKD üyeleri, İçindekiler ÖNSÖZ... 2 GİRİŞ... 3 Genel Kurul Toplantısı... 3 Yönetim Kurulu nda Üye ve Görev Değişiklikleri... 3 MMKD Stratejik Plan Çalışması... 3 PROJELER... 4 Kapılar Müzecilere Açık Projesi... 4 Derneklere

Detaylı

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo

Amacımız Fark Yaratacak Makine Mühendisleri Yetiştirmek - OAIB Moment Expo Sayfa 1 / 6 OCAK 2016 SAYI: 92 Gelişen teknolojiye ayak uydurabilen, teknik bilgi ve becerilere sahip fark yaratacak lider makine mühendisleri yetiştirmek üzere yola çıktıklarını belirten MEF Üniversitesi

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü. Nobody s Unpredictable Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Nobody s Unpredictable Gündelik Hayatın Demokrasisi Ipsos KMG Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü, Ipsos Sosyal Ara t rmalar Enstitüsü nün uzmanl n ve deneyimini Türkiye ye ta mak

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ

BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ BİLGİ BELGE MERKEZİ VE YAYIN HİZMETLERİ Elektrik Mühendisleri Odası(EMO) Bilgi ve Belge Merkezi, sahip olduğu elektrik mühendisliği ve Oda ilgili her türlü bilgi, belge ve kaynakla kapsamlı bir araştırma

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI PROJE FİŞİ GİRİŞ Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) yeni yapısıyla göreve başladığı günden bugüne yargının daha etkin ve verimli bir

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 DEĞERLENDİRME RAPORLARI 1. Değerlendirme Raporu 12 Haziran 2008 tarihli 24. Đcra Kurulu Toplantısında

Detaylı

3. Zemin yap na göre seçilen kaz yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz yöntemleri,

3. Zemin yap na göre seçilen kaz yöntemi, Delme patlatma, mekanize kaz yöntemleri, T.C. CUMHURBA KANLI I GENEL SEKRETERL ANKARA Ankara; 19.03.2010 Say : 284 Ülkemizin mevcut elektrik tüketimi her geçen gün artmaktad r. Bu ihtiyac n kar lanmas amac ile ba vurulan elektrik üretim yöntemlerin

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013. E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 36 İST, 27.02.2013 ÖZET: E-fatura hakkında 424 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 424 SIRA NO LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 21 Şubat 2013 tarihli

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ Afyonkarahisar 2012 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor

Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Gazeteciliğin önemi Türkiye de ve dünyada artıyor Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kemal Karaküçük 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle kentte görev yapan gazeteciler ile kahvaltı programında

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI I. AMAÇ ve KAPSAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE TEŞVİK ESASLARI Madde 1. Bu esasların amacı, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016

MÜDEK 01 Mayıs 2014-30 Eyl 2016 MÜDEK Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Lisans Eğitim Programı, 01 Mayıs 2014-30 Eylül 2016 tarihleri arası geçerli olmak üzere MÜDEK tarafından akredite edilmiştir.

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar

İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K İL: Mersin İLÇE: Tarsus MAH.: Sofular SOKAK: 37 ve 42. Sokaklar K BİLGİ FÖYÜ: BULUNDUĞU YER İL İLÇE MAHALLE SOKAK MÜLKİYET : Mersin : Tarsus

Detaylı

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

SIRA SAYISI: 279 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YASAMA DÖNEMİ YASAMA YILI 26 1 SIRA SAYISI: 279 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge

VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun, Yönetmelik, Tebliğ ve Genelge VAKIF VE DERNEKLERĠ ĠLGĠLENDĠREN YASAL MEVZUAT VE DĠĞER KONULAR Kanun,, Tebliğ ve Genelge Resmi Gazete Tarih Sayı 4721 Türk Medeni Kanunu 08.12.2001 24607 4748 İl İdaresi Kanunu (5442 Sayılı), Devlet 09.04.2002

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI T.C. KALKINMA BAKANLIĞI Bilgi Toplumu Stratejisinin Yenilenmesi Projesi İlerleme Raporu 25 Haziran 2013 Bu rapor, Kalkınma Bakanlığı Bilgi Toplumu Dairesi ve McKinsey Danışmanlık Hizmetleri Limited Şirketi

Detaylı

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA

TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA TEŞVİK SİSTEMİNDE TARIM YATIRIMLARI VE KONYA 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 16/07/2009 tarih ve 27290 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Karar

Detaylı