KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI"

Transkript

1 Yeni Evrede Baþyazý KAZANMAK ÝSTEYEN ÝÞÇÝ SINIFININ YAPACAKLARI Bir ülkede kapitalizm ne denli geliþkin ve bunun sonucu iþçi sýnýfý nicelik olarak ne kadar büyük ve ne kadar örgütlü olursa olsun, iþçiler eðer sýnýf mücadelesinin çeþitli pratik deneylerinden geçmemiþlerse, mücadelenin farklý biçimlerinin birikimine sahip deðillerse, henüz bir devrimi gerçekleþtirebilecek, iktidarý ele geçirebilecek konuma gelememiþler demektir. Ekonominin farklý evrimsel aþamalarýnda ve kültürel, politik vb. durumlara baðlý olarak, farklý mücadele biçimlerine baþvurmuþ bir iþçi sýnýfý hareketi, yeni koþullarýn karþýsýna çýkaracaðý her mücadele biçimine çok çabuk ayak uydurur, devrimi gerçekleþtirecek bilgi ve pratiðe sahip olur. Elini kolunu baðlamayan, ama mücadelenin her biçimine hakim olan bir iþçi sýnýfý hareketi, iktidarý alacak olgunluða ulaþmýþ demektir. Türkiye ve K.Kürdistan da iþçi sýnýfý, son 35 yýl içinde yoðun ve zengin bir mücadele deneyiminden geçti. Bu süre içinde silahlý mücadele, politik mücadelenin baþka biçimleri, ekonomik mücadelenin farklý biçimleri (grev, direniþ, fabrika iþgalleri, genel grev, sokak gösterileri vb.); örgütlenme alanýnda illegal örgütlenme, yasal çalýþma (yayýn, dernek, sendika vb.) ve her iki biçimin koordinasyonu, yani illegal mücadelenin temel alýnmasý, bunun temel çalýþmayla birleþtirilmesi... Türkiye ve K.Kürdistan iþçi sýnýfý, tüm bu alanlarda son derece zengin bir deneyime sahiptir. Bu bakýmdan dünyadaki çeþitli ülkelerin iþçi sýnýfý hareketlerinin deneyimlerinden daha geliþmiþ bir deneyimi temsil eder. Burjuvazi, karþýsýna, hangi mücadele biçimini çýkarýrsa çýkarsýn, her mücadele biçimini karþýlayacak geliþkinliðe sahiptir. Ancak, politik, kültürel ve sanatsal mücadele alanlarýna hakim bir iþçi sýnýfý devrim gerçekleþtirebilir ve yeni bir toplumsal sisteme geçebilir. Türkiye ve K.Kürdistan iþçi sýnýfý, mücadelenin tüm bu deneyimlerini tamamen devrimci bir anlayýþla yeniden ele alýyor. Bu konuda, kazanmak isteyen her devrimci sýnýf gibi davranýyor. Devrimci bir sýnýf, iþçi sýnýfý, kazanmak için mücadele veren bir sýnýf olarak yalnýzca mücadele etmekle kalamaz, verilen mücadeleyi, yürünen yolu, dönüp tekrar tekrar gözden geçirir. Devrimci bir sýnýf bu iþi mutlaka yapar. O zaman, hangi eksikliklerinin ve zaaflarýnýn olduðunu, toyluklarýnýn neler olduðunu ve yenmek için daha neler yapmasý gerektiðini irdeler, ilerisi için belli sonuçlar çýkarýr. O güne dek yapýlan mücadeleler ve pratik deneyimlerin hepsi, henüz kazanmasý için yeterli deðildir, henüz kazanamamýþtýr. O halde kazanmak için yapýlmasý gereken mücadele ve geçmesi gereken pratik yollar var; ama nasýl kazanacaðýný, ancak, öncelikle yürüdüðü yolu yeniden gözden geçirerek kavrayabilir. Devrimci bir sýnýf, yalnýzca kendi deneyimlerini göz önünde bulundurmaz. Emeksermaye iliþkisi, kapitalizmin olduðu her yerde ayný özelliði gösterir. Her ülke iþçi sýnýfý, dünya iþçi sýnýfýnýn deneyimlerini öðrenir. Ýþçi sýnýfýnýn öðreneceði çok zengin bir enternasyonal iþçi hareketi mücadelesi var. Farklý zamanlarda, farklý yerlerde iþçi sýnýfý hareketinin yaptýðý hatalarý tekrar etmemek için onlarýn geçtikleri yollarý tam anlamýyla irdeler. Buradan kendi mücadelesi için sonuçlar çýkarýr. Dünya proletaryasýnýn mücadele deneyimi, teori-pratiði tek tek ülkelerin iþçi sýnýflarýnýn deneyimlerinden daha kapsamlý, içerik olarak da daha zengindir. Ýþçi sýnýfý kendi durumunu, geçmekte olduðu ve geçeceði yollarý, dünya proletaryasýnýn mücadele tarihinde bulabilir. Türkiye ve K.Kürdistan iþçi sýnýfý hareketi, kendi deneyimlerini yeniden ele alýp, yürüdüðü yolu sýk sýk gözden geçirirken, ayný zamanda dünya proletaryasýnýn devrimci deneyimlerinden de öðreniyor. Denilebilir ki, Türkiye ve K.Kürdistan iþçi sýnýfý, dünya proletarya devrimleri deneyimlerini öðrenmede üzerine düþeni yapan, dünyanýn en i- leri iþçi sýnýfý müfrezeleri arasýndadýr. Bunun nedenleri var elbette. Çünkü Türkiye ve K.Kürdistan, dünyada devrime en yakýn ülkeler arasýndadýr. Yýllardýr devrimci durum yaþanýyor, devrim, güçlü bir olasýlýk haline gelmiþtir. Ýçinde bulunduðu bu devrimci koþullar, iþçi sýnýfýnýn, tüm devrim deneyimlerini etraflý olarak öðrenmeye zorluyor. Devrimci bir sýnýf, devrimi yapmak isteyen bir sýnýf, böyle davranýr. Ýþçi sýnýfý, tüm emekçileri kapitalizmin baskýsýndan kurtarmadan kendisini kurtaramaz. Diðer emekçileri kurtarmak için onlara öncülük etmesi þarttýr. Devrimci öncülük görevini ancak pratikte devrimci bir sýnýf olarak hareket ederek yerine getirebilir. Yani iþçi sýnýfý, devrimdeki önderliðini yalnýzca teorik olarak ilan etmekle yetinemez, bunu esas olarak pratikte yerine getirir. Dünyayý dönüþtürecek güç, devrimci eylemdir, yalnýzca devrimci eylem. Halk kitleleri iþçi sýnýfýný pratikte görerek onu izlerler. Bunun i- çin, iþçilerin her türlü meslek dar kafalýlýðýndan kurtulmasý, küçük burjuva yaþam tarzýný pekiþtirecek biçimde hareket etmemesi gerekir. Öncü bir sýnýf, devrimci bir sýnýf, özverili bir sýnýftýr. Devrimci bir özveri olmadan, kendi dar çýkarlarý yerine tüm emekçilerin kurtuluþu için çaba harcamadan, öncülük görevini yerine getiremez. Devrimci öncülük görevini yerine getirecek olanlar, meslek darlýðý içerisinde olan, küçük burjuva yaþam tarzýna baðlý olan iþçiler deðil, iþçi sýnýfýnýn en yoksul, en dinamik ve özveri gösterebilen devrimci kesimi olacaktýr. 3

2 Servet-Sefalet Uçurumu Yeni Evrede 4 ÝNANILMASI GÜÇ BÝR RAKAM! Bir keresinde ünlü yazar Mark Twain, yalanlarý þöyle a- yýrmýþ. yalanlar, daha berbat yalanlar ve istatistikler. Ö- zellikle Türkiye Ýstatistik Kurumu nun son bir kaç yýlda, hemen her konuda açýkladýðý rakamlara bakýnca, ünlü yazara hak vermemek elde deðil. Yine de kimi zaman rakamlar ilgi çekici olabiliyor. Hele ki, olaðanüstü büyük deðiþiklikleri ifade eden rakamlarsa, üzerinde durup düþünmeye deðer. Þimdi, çoðunluðu AKP dönemine ait olan böyle bazý ilgi çekici rakamlarý alt alta sýralayacaðýz. Ýstatistik verileriyle arasý hoþ olmayan okuru sabýra davet ediyoruz. Olmadý, listedeki son satýrý okusun. Orada açýklanan gerçek, listedeki rakamlarýn öylesine acý ve sersemletici bir sonucudur ki, bu rakamlarý sabýrla okumaya deðer. Listemiz þöyle: * 1994 ten bu yana son 12 yýlda, yalnýzca iç borca ödenen para 1 trilyon YTL yi aþtý. Eski TL cinsinden ifade edersek 1 kentrilyon (bin katrilyon) TL. Bu rakama dýþ borç ö- demeleri dahil deðil. * Son üç yýlda bankalardaki yabancý sermaye oraný %5 lerden, %50 nin üzerine çýktý. * Birleþme ve satýn almalar yoluyla yoðunlaþýp tekelleþen sermaye deðeri 2002 de bir milyon dolardan 2005 te 30.4 milyar dolara çýktý. Artýþ % * Bankalardaki para hesaplarýnýn yaklaþýk yarýsý, müþterilerin sadece %2.4 üne ait. Buradan yola çýkan kimi uzmanlar, Türkiyedeki toplam senedin %60 ýnýn sadece % 3 ün elinde olduðunu ifade ediyorlar. * Borsada iþlem gören çoðu fonlarýn arasýndaki karlarýn % 6000 i geçtiði hesaplanýyor. Sermayedeki bu muazzam merkezileþme ve yoðunlaþmaya karþýlýk; * AKP iktidarý döneminde protesto edilen senet tutarý dört kat (%400) kredi borçlarýný ödemeyenlerin yarýsý beþ kat (%500), kredi kartý borçlularý %800, karþýlýksýz çek %54 ve yasaklýlarýn sayýsý %1129 arttý. * 2000 yýlýnda çoðu emekçi olan ailelerin borç miktarý 6.7 milyar YTL idi yýlýnda bu rakam 63.5 milyar YTL oldu. Büyüme %850. * arasýnda, iþsizler istatistiðine sokulmayan, iþ bulma umudunu kaybedenlerin sayýsý 18 kat (%1800) artýþ gösterdi. * Ekonomist Mustafa Sönmez, TÜÝK in gelir daðýlýmý tablolarýnýn, zenginler yönünden %60 saptýrma içerdiðini hesaplýyor. Buna raðmen, TÜÝK in rakamlarýna göre dahi, en zengin %5 ile en yoksul %5 arasýnda, tam 23 kat fark var. * Ve nihayet, bu listenin son satýrý... Son bir yýl içerisinde mala karþý iþlenen bireysel suç sayýsýnda %60 artýþ olmuþ. Ýnanýlmasý güç bir rakamdýr bu, bir patlamadýr. Dünyayý ve toplumlarý yerleþik normlara, statik olgulara ve tedrici geliþmelerle açýklamaya alýþkýn o- lan burjuva sosyologlarý, nice toplum mühendisinin cümle alemi, bu %60 ý açýklayabilirler mi? %5 deðil, %10 deðil. Küçük rakamlarla ifade edilen tedrici geliþmeler, burjuva sosyologlarý için önemli olabilirlerdi. Ama onlarýn sözlüðünde bireysel suçlarda sadece bir yýl içinde %60 artýþý açýklayacak rakam yok. Burada devrimin sözlüðü devreye giriyor. Söz ondadýr. Olaðanüstü dönemlerin öne çýkan karakteristik özelliði, olaylarýn tedrici deðil, sýçramalý geliþim lerle ilerlemesidir. Olaylar, doðrusal bir çizgi boyuna ilerlemez. Öyle ki, baþka dönemlerde belki onlarca yýl içinde ancak sonuçlanabilecek dönüþümler, her sýradan insanýn çýplak gözle algýlayabileceði denli þiddetli, apaçýk yaþanýr. Bireysel suçlardaki %60 artýþ gibi, kimi zaman algýyý zorlarlar, insaný a- fallatýr. Listenin diðer rakamlarý da, en az %60 gibi, tedrici geliþimi deðil, sýçramalarý anlatýr. Ve % 60 larýn gizemi, asýl diðerlerinde mevcuttur. Bir yanda servetin yoðunlaþmasý, diðer yandaysa, sefaletin yoðunlaþmasý þimdi öyle bir noktaya ulaþmýþtýr ki, varýlan noktada burjuva toplumu ayakta tutan bütün temel direkleri çatýrdar ve toplum, inanýlmasý güç bir hýzla çözülür ve çöker. iþte bu %60 takamý, burjuva toplumun çözülüþ ve çöküþ rakamýdýr; eþik aþýlmýþtýr. Týpký belli bir sýcaklýða ulaþan suyun hýzla buharlaþmasý gibi, nicelik birikimi nitel dönüþümleri zorluyor. mala karþý iþlenen bireysel suçlarda sadece beþ yýl içinde görülen %60 artýþ, tekelci sermaye ve servet birikimine karþý açýlan bireysel savaþýn rakamýdýr. Bir iç savaþ ilanýdýr, bir iç savaþta ancak böylesi muazzam artýþlar yaþanýr. Bu Yakýcý Lavlar Nereye Akar Araþtýrýldýðýnda görülecektir ki, ayný servet ve sefalet yoðunluðu hemen tüm kapitalist ülkelerde mevcuttur. Örneðin ABD, orada emekçilerin hemen tümünü içeren nüfusun %50 lik kesimi, toplam zenginliðin sadece %2,5 ine sahip. Oysa en zengin %1, tüm servetin %35 ini elinde tutuyor. Avrupa nýn emperyalist-kapitalist ülkelerinde de buna benzer bir tablo egemen ancak ABD de son birkaç yýlda görülmemiþ ölçüde yaygýn iþçi eylemleri meydana geliyor. Avrupa ülkelerinde ise hem iþçiler, hem de küçük üreticiler, tekellerin ezici hegemonyasýna karþý hep birlikte, yeni örgütlü ve kitlesel bir hareket içindeler. Eðer sözünü ettiðimiz bu ülkelerde, varolan muazzam servet-sefalet uçurumuna raðmen bireysel suçlarda patlama yaþanmýyorsa, nedeni bu kitlesel-örgütlü sýnýf hareketidir. Bu topraklarda ise, iþçi sýnýfýnýn emek örgütü sendikalarý yönetenler ya bizzat burjuvadýrlar, ya da onlarýn sadýk uþaklarýdýr. Servet ve sefaletin olaðanüstü yoðunlaþtýðý son birkaç yýlda, burjuva sendikacýlýðýn olaðanüstü hareketsizliðinin altýnda, iþte bu sýnýf gerçeði yatar. Küçük esnaf, küçük üretici köylü örgütleri de benzer burjuva anlayýþla yönetiliyorlar. Oysa, bu küçük mülk sahibi sýnýflar arasýnda hakim olan sabýrsýz öfke, herþeyi alt üst edecek güçtedir. Nitekim 2001 yýlý Nisan ayýnda, Esnaf O-

3 Yeni Evrede Servet-Sefalet Uçurumu dalarýnýn Ankara da yaptýklarý miting, meclisi ele geçirme harekatý ve bir açýk ayaklanmaya dönüþtü. Ve yine Ziraat Odalarýnýn 2006 da yaptýðý Fýndýk Mitingi, Ordu da bir a- yaklanma provasýna dönüþtü. Bu mitingler, her iki örgütün yaptýklarý son eylem oldu. Bir daha ne miting yaptýlar, ne de esnafýn, çiftçinin þikayetlerini dile getirip tabanýn öfkesini artýrma yoluna gittiler. Sessizliðe gömüldüler. Çünkü, bu sýnýf katmanlarýný artýk tümüyle teslim almýþ olan çok güçlü bir ayaklanma eðilimi mevcut. Her miting bu eðilimi harekete geçiriyor. Ama Ziraat Odalarý, esnaf birlikleri eylem yapmýyorlar diye, bu katmanlara hakim olan ayaklanma, isyan ve sabýrsýz öfke buharlaþýp uçmuyor. Tekelci sermayeye karþý örgütlü ve kitlesel isyanýn önü, idare mekanizmalarla týkanýnca, tabanda biriken basýnç, bir baþka yerden patlýyor. Bireysel suçlardaki olaðanüstü artýþý ortaya çýkarýyor. Burjuva toplumu, tekelci egemenlik bu sonuçtan hiçbir polisiye-idari tedbirlerle kaçýnamaz. Burjuva toplum mühendisleri ni þaþkýnlýða uðratan bir baþka gerçek, mallara, yani mülkiyete karþý iþlenen bireysel suçlara katýlanlarýn sadece %5 i proletarya katmanlarýndan geliyor. Ama bu gerçek, burjuvaziyi rahatlatmýyor. Tersine, bireysel suçlara katýlanlarýn ezici çoðunluðu küçük esnaf ve çiftçi katmanlarýndan gelmesi, burjuvazi için çok daha korkutucu bir geleceði hazýrlýyor. Bilindiði üzere küçük mülk sahipleri, emekçi sýnýflar içinde burjuva dünya görüþünün yeniden üretilip etkin kýlýnmasýnda, olmazsa olmaz bir güçtür. Mülkiyetin kutsallýðýnýn ve dokunulmazlýðýnýn son kalesinin bu gönüllü bekçileri, kaleyi bizzat kendileri yýkýyorlar. Özel mülk sahipliði üzerine þekillenen iki yüzlü ahlak vaazlarý ve normlarla kaplý olan kocaman bir ideolojik platform adeta çöküyor. Bir devrimin önünde yalnýzca egemenlerin silahlý güçleri engel olmaz. Bundan belki yüz kat daha güçlü olan engeller, ahlaki ve kültürel alýþkanlýklar tarafýndan hazýrlanmýþtýr. Þimdi çöken bu ideolojik platform, kendisiyle birlikte tevekkülü, kader algýlayýþýný ve daha nice ikiyüzlü ahlaki kalýbý, mülkiyetin kutsallýðýyla beraber ayný cehennem çukuruna doðru çekiyor. Servet ile sefalet arasýndaki muazzam uçurumun patlattýðý volkandan, bir serseri kurþun gibi her yere sýçrayan, sýçradýðý her yeri yakan ve nereye doðru akacaðý belli olmayan lavlar fýþkýrýyor. Kendi haline býrakýldýðýnda bu a- kýþ, sermayenin sýnýr tanýmaz vahþetine alkýþ tutan kalabalýklarý da var eder, yýkýcý bir ayaklanma gücünü de. Bu akýþýn hangi noktaya varacaðýný, proletarya, sadece proletarya tayin edebilir. Þimdi iþler öyle bir noktaya varmýþ bulunuyor ki, toplumun en alt katmanlarýndan yükselen yakýcý öfke ya proletaryayý harekete geçirir, ya da proletarya bu öfkenin herþeyi yakýp yýkmasýna seyirci kalýr. Serseri kurþun gibi her yere sýçrayan bu biçimsiz öfke, ayný zamanda, bugüne dek devrim karþýsýnda kararsýz olanlarýn saflarýný belirlemelerini hýzlandýran bir dönemi baþlatýyor. Proletarya küçük üretici emekçilere, kaybettiklerini bireysel mülkiyete, bu kez toplumsal niteliðiyle yeniden kavuþabilecekleri toplumsal bir devrimin yararlarýný anlatacak olanaklara, þimdi her zamankinden çok daha fazla sahiptir. Toplumsal devrimin yararlarý konusunda küçük mülk sahipleri kalabalýðýný kör eden iki yüzlü ahlaki ölçütler, algýlamalar þimdi çok daha zayýftýr. Ýnanýlmasý güç mü? Hayýr deðil! EMEKÇÝ KADINLARIMIZ 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü için okuru o- larak katýldýðým mitingden çok etkilendiðimi yoldaþlarýmla paylaþmak istedim. 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü eylemi benim ilk eylemimdi. Yoldaþlarla birlikte katýldýðýmýz mitingde disiplin ve kararlýlýðýmýz ile dikkatleri çekiyorduk. Sloganlarýmýzla, kararlýlýk ve disiplinimizle ezilen emekçi kadýnlarýmýzýn isyanýný dile getirdik. Ýþte o an yaþadýðým duygulardan anladým ki sevdam mücadelemdir, mücadelem ise çürümüþ olan kapitalist sisteme karþý savaþýmdýr. Çoðu çevre kapitalist sistemin sýnýrlarýný aþmayan sloganlarla gelmiþlerdi alana. Ýsyan ruhundan yoksun, sanki bir þenliðe katýlmýþ gibiydiler. Sevgili yoldaþlarým, bu mitingde dikkatimi çeken diðer bir etken, kapitalist sistemin koruyucularý çevik kuvvetlerdi. Bizlerin çevresini demir barikatlarla kontrol altýna almalarýydý. Halklarýn mücadelesinden bu kadar korkmalarý onlarýn sýkýþtýðýnýn, eylemlerimiz karþýsýnda çaresizliklerinin göstergesiydi. Alanlarýmýzý, eylemlerimizi çember altýna alabilirler fakat özgürlük mücadelemizi, isyanlarýmýzý, þiarlarýmýzý çember altýna alamazlar. Kapitalist toplumun, emekçi kadýnlarý ikinci sýnýf insan ve cinsel bir meta olarak görmesinden kurtulmanýn tek yolu kapitalist sömürüyü ortadan kaldýrmaktýr. Bunu kavrayamayanlarýn kapitalist sistemle uzlaþmaktan baþka seçimleri yoktur. E- mekçi kadýnlarýn sýrtýndan sermayelerine sermaye katmýþ olan burjuva sýnýfýn iktidarý, yine emekçi kadýnlarýn ve ezilmiþ halklarýn birlikte mücadelesiyle yýkýlacaktýr. Kapitalizmin dayattýðý diðer bir eþitsizlik ise, hiyerarþinin kaynaðýndaki cinsiyetçi iþbölümüdür. Erkeklerin yaptýðý iþler daha deðerli görülmektedir; fakat emeklerinin karþýlýðý o kadar deðerli deðildir. Emekçi kadýnlarýmýzýn emeklerinin karþýlýðý ise erkeklerin aldýklarýnýn üçte biri bile deðildir. Demem o ki yoldaþlar kadýnýn ilk sýnýflý toplumlardan bu yana ezilmiþliðine, sömürülmesine ve baský altýnda tutulmasýna son vermenin tek yolu sýnýfsýz ve sömürüsüz bir toplum kurmaktýr. Ey Kapitalizm! Ýnadýna Savaþ, Ý- nadýna Zafer. BÝJÎ AZADÝYA JÎNKARÝ JÎNAN EMEKÇÝ KADINLAR DEVRÝMLE ÖZGÜRLEÞECEK ADANA DAN MÜCADELE BÝRLÝÐÝ OKURU 5

4 Newroz Yeni Evrede Newroz, bin yýllar öncesinden gelen, zulme karþý baþkaldýrý ve isyan günüdür. Zalime karþý ilk isyan ateþlerinin yakýldýðý, günün döndüðü, yeni bir günün doðduðu gündür Newroz. Newroz, Mezopotamya nýn özgürlük çýðlýðýdýr. Ateþin ve güneþin çocuklarýnýn zalim Dehaq a karþý isyan ateþlerini yaktýklarý gündür. Zalimlerin sarayýnýn yakýldýðý, insan kanýyla beslenen beyninin Demirci Kawa nýn balyozuyla daðýtýldýðý gündür. Newroz, baþta Kürt halký olmak üzere Ortadoðu halklarýnýn tarihlerini bilinçli olarak deðiþtirmeye baþladýklarý, tarihin bayramlarý nýn ilkidir. Baharýn müjdecisi, doðanýn ve insanýn uyanýþýnýn habercisi, Demirci Kawa nýn balyozundan yayýlan, gümbürdeyen isyanýn sesidir. Artýk ne Dehaq genç insanlarýn beyinlerini yiyerek beslenebilecektir ne isyana duran halk bir daha köleleþtirilebilecektir. Demirci Kawa nýn balyozu sadece Dehaq ýn kafasýna inmekle kalmamýþ, Mezopotamya da binlerce yýldýr süren kölelik zincirlerini de parçalamýþtýr. Buna raðmen Mezopotamya da ateþin ve güneþin çocuklarý nýn özgürlük çýðlýklarý bin yýllar boyunca bastýrýlmaya devam 6 NEWROZ PÎROZ BÊ etmiþtir. Egemenler korkunç atlýlarýyla parçalamaya devam etmiþlerdir nazlý seher uykularýný. Yeni Dehaq lar türemiþ; Mezopotamya nýn düþü yeni Dehaq lar tarafýndan parça parça edilmiþtir. Ve elbette zalimin olduðu her yerde zalime karþý savaþanlarda olmuþtur, olacaktýr. Yeni Dehaq lar karþýsýnda yeni Demirci Kawa lar olmuþtur ve olacaktýr. Kürt ulusunun binlerce yýllýk ezilmesine karþý Kuzey Kürdistan da baþlattýðý özgürlük savaþý, e- zilenlerin zulme isyan etmekten vazgeçmediklerinin ve vazgeçmeyeceklerinin en güzel kanýtýdýr. Özgürlük tutkusunun hiçbir baský ve katliamla yok edilemeyeceðinin en açýk göstergesidir bu. Bu yýl ki Newroz tüm engellemelere raðmen coþkulu ve yüksek katýlýmla kutlandý. Mart ýn 18 i ve 25 i i- çin baþvuru yapan tertip komitesine cevap gecikmemiþ ve baþvurularý kabul edilmemiþti. Katýlýmý düþürmek i- çin hafta içine izin veren devlet, Kürt halkýnýn yoðun katýlýmý karþýsýnda yanlýþ hesap yaptýðýný bir kez daha anlamýþ oldu. 21 Mart Çarþamba günü Kazlýçeþme de kutlanan Newroz a, biz de Platformu olarak Yaþasýn Kürt-Türk Halklarýnýn Mücadele Birliði ve Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük yazýlý pankartlarýmýzla katýldýk. Kürt halkýnýn özgürlük çýðlýðýna bir ses de biz kattýk ve bunun coþkusuyla haykýrdýk onlarla birlikte. Dýsa Dýsa Serhýldan Bijî A- zadýya Kürdistan, Kürdistan da Tek Çözüm Ya Devrim Ya Ölüm, Yaþasýn Kürt-Türk Halklarýnýn Mücadele Birliði, Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük, Bütün Ýktidar Emeðin O- lacak, Kürdistan Faþizme Mezar O- lacak. Tertip komitesinin miting boyunca sahneden yaptýðý, belirlenen sloganlar dýþýnda slogan atmayýn, afiþleri ve parti bayraklarý dýþýndaki flamalarý kaldýrýn uyarýlarý kitleyi öfkelendirdi. Kitle sürekli tertip komitesini ve sahneyi yuhaladý. Tertip komitesi, Kürt halkýný pasifize etmek isterken onlarýn öfkesiyle karþýlaþmýþtý. Miting boyunca kitleye müdahale edemeyeceðini -ki bunu yaparsa nasýl bir tepkiyle karþýlaþacaðýný bilen polis ancak kitlenin büyük çoðunluðu alandan çýktýktan sonra kalan kitleye saldýrmýþ ve yaklaþýk 80 kiþiyi gözaltýna almýþtýr. Devletin bir sýnýrötesi operasyon a hazýrlýklarýný yoðunlaþtýrdýðý bu günlerde, halklarýmýzýn ortak hareketi ve mücadelesi, yaþamsal önem kazanmaktadýr. Bu, Türkiye ve K.Kürdistan da devrimin geliþimini hýzlandýracak, Kürt ulusu üzerindeki baskýlara son verecek, kendi kaderini tayin hakkýný garanti altýna alacak yegane yoldur. Þimdi halklarýmýz arasýnda yýkýlmaya çalýþýlan köprüleri iþçi sýnýfý ve emekçilerin elleriyle yeniden yapmanýn ve günümüzün Dehaqlarýna karþý Demirci Kawa nýn gücü ve bilinciyle durmanýn zamanýdýr. BÝJÎ NEWROZ! KÜRT ULUSU ÜZERÝNDEKÝ BASKILARA SON!

5 Yeni Evrede Newroz ÝZMÝR DE NEWROZ BÝJÎ NEWROZ BÝJÎ SERHILDAN Kürt halkýnýn isyan günü olan Newroz kutlamalarý için gittiðimiz Buca Hipodrom Meydaný ndaki miting alanýna giriþte polisler ü- zerinde yeþil kýrmýzý ve sarý renklerle Newroz Serhildane Mücadele Birliði yazan pankartýmýzý bahane ederek bizleri a- landan çýkarmaya çalýþtý. Olayýn yaþandýðý sýrada yanýmýza gelen Tertip komitesinde görevli olan kiþiler ve polislerle süren tartýþmalarýmýz sonunda tertip komitesi polisle anlaþarak bizden pankartýmýzý çýkarmamýzý istedi. Alanýn dýþýna pankartýmýzý açtýðýmýz sýrada polisler üzerimize saldýrarak bizi zorla orada bulunan otobüse bindirdi. Bu saldýrýya sloganlarýmýzla ve zafer iþaretleri yaparak karþý koyduk. Polisin uyguladýðý yoðun þiddet otobüs içerisinde de devam etti. Gözaltýna alýnan arkadaþlarýmýz bu saldýrýlar sýrasýnda bazý bölgelerinden yara aldý. Bir arkadaþýmýzýn kolu çýktý. Polisin bize saldýrýsýný gören alandaki yoldaþlarýmýz ve bazý Kürt gençlerinin bize destek için giriþe yönelmeleri de tertip komitesi tarafýndan engellendi. Yaklaþýk yarým saat sonra kimlik kontrollerimiz yapýldýktan sonra serbest býrakýldýk. Gözaltýndan çýktýktan sonra yaralý arkadaþlarýmýz hastaneye gidip tedavilerini yaptýktan sonra yeniden aramýza katýldýlar ve Newroz alanýndaki insanlara yaþananlarý anlatabilmek için tekrar alana girerek Yaþasýn Halklarýn ve Faþizme Karþý Silah Baþýna sloganlarýmýzý attýk. Orada bulunan Kürt analarý, yaralý arkadaþlarýmýza sahip çýkarak polislere lanet okudu. Alandaki Kürt gençleri de tertip komitesine ve yöneticilere öfkelerini dillendirerek bize destek olduklarýný, hatta saldýrýyý engellemek için halka çaðrý yaptýklarýný, ama tertip komitesinin onlara da engel olduðunu söylediler. Pankartýmýza polisler tarafýndan el konulduðu için alanda daðýnýk duran arkadaþlarýmýzý toparladýktan sonra sloganlarýmýzý atmaya baþladýk. Alanda sýk sýk Yaþasýn Halklarýn, Kürdistanda Tek Çözüm Ya Devrim Ya Ölüm, Disa Disa Serhýldan Biji Azadiya Kürdistan, Jibo Azadi Aþiti Þer Þer Þer, Jibo Aþiti Þoreþ Jibo Þoreþ Þer sloganlarýmýzý haykýrdýk. Mitingin i- lerleyen saatlerinde sahneye çýkan müzik gruplarý eþliðinde Kürt halkýyla omuz omuza halaylar çektik. Þarký aralarýnda yine sloganlarýmýzý haykýrdýk. Ayrýca alanda bir grup Leninist TKEP/L bayraðý a- çarak sýkça Faþist TC Ordusu Kürdistan dan Defol, Faþizme Karþý Silah Baþýna, THKO dan Bugüne Leninist Partiye, Yaþasýn Partimiz TKEP/Leninist, Gençlik Saflara 13 Mart GKB ye, Yaþasýn 13 Mart Genç Komünistler Birliði sloganlarýný attýlar. Geçen haftalarda da basýna duyurduðumuz gibi, devrimimizin ve kolektifimizin geliþimi karþýsýnda faþizmin ü- zerimizde baský kurma çabalarý artýyor. Ama bunlara raðmen Newroz alanýnda da düþmana tavrýmýzý, baþ eðmezliðimizi gösterdik. Bundan sonra da göstermeye devam edeceðiz. YAÞASIN HALKLARIN MÜCADELE BÝRLÝÐÝ! BÝJÎ NEWROZ, BÝJÎ SERHILDAN! BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ! Ýzmir Platformu ÝZMÝR DE GÖZALTILARLA ÝLGÝLÝ BASIN AÇIKLAMASI Ýzmir de 21 Mart Çarþamba günü yapýlan Newroz mitinginde polislerin saldýrýsý sonucu yaralanarak gözaltýna a- lýnan okurlarý olarak, ertesi gün saat da ÝHD Ýzmir þubesinde bir basýn açýklamasý düzenledik. Açýklamada polisin tavrýnýn olaðan bir durum olduðunu, fakat tertip komitesinin polislerle uzlaþarak okurlarýmýzý miting alanýndan uzaklaþtýrmaya çalýþmasýna dikkat çekilerek; Biz Platformu olarak bugüne kadar, gerek Kürt ulusunun gerekse baskýya þiddete maruz kalan herkesin yanýnda hiç çekinmeden yer aldýk. Bizim saldýrýya uðradýðýmýz sýrada tertip komitesinin bizimle dayanýþma i- çinde olmamasýný, hatta olmaya çalýþan insanlarýn önünde engel olunmasýný devrimci anlayýþa uzak bir tutum olarak deðerlendiriyoruz. Ancak biz buna raðmen Kürt Ulusunun kendi Kaderini Tayin Hakký ve Bütün Ýktidarýn Emeðin olmasý mücadelemizi zafere kadar sürdüreceðimizi bir kez daha duyuruyoruz denildikten sonra basýn açýklamasý sona erdi. ÝZMÝR MÜCADELE BÝRLÝÐÝ PLATFORMU ÝZMÝR ACÝL EYLEM HATTINDAN BASIN AÇIKLAMASI 23 Mart Cuma günü Sümerbank ö- nünde Ýzmir Acil Eylem Hattý tarafýndan Newroz öncesi ve sonrasý sermayenin kolluk güçleri tarafýndan saldýrýya uðrayarak gözaltýna alýnan onlarca kiþi için bir basýn açýklamasý yapýldý. Açýklamada Ýzmir genelinde yapýlan gözaltýlarýn yoðunluðuna deðinildi. Atýlan sloganlardan sonra basýn açýklamasý sona erdi. / Ýzmir 7

6 Newroz NEWROZ ÝSYANDIR Yeni Evrede GRUP DENÝZE EZGÝ NEWROZ DA CEYHAN HALKI ÝLE BÝRLÝKTEYDÝ Newroz Kürt halkýnýn zulme, baskýlara, katliamlara karþý baþkaldýrýsýdýr. Demirci Kawa dan beri süre gelen Kürt halkýnýn zulme, baskýlara, katliamlara karþý eyleme geçtikleri günlerden biridir Newroz; isyan ateþidir ve diðer illerde olduðu gibi Adana da da Kürt e- mekçi halkýnýn yoðunlukta olduðu semtlerde gece eylemleri ile kutlandý. 18 Mart ta baþlayan gece eylemleri 21 Mart a kadar sürdü. Leninistlerin Adana nýn Anadolu Mahallesi nde 21 Mart gecesi katýldýðý eylem coþkulu geçti. 19 Mayýs Mahallesi Halýsahasýnýn tellerine Newroz isyandýr/leninistler imzalý pankartýmýzý sýralarýnda asarak, 19 Mayýs Mahallesi nden Anadolu Mahallesi ne kadar Kürdistan Faþizme Mezar Olacak, Dýsa Dýsa Serhýldan Biji Azadiya Kürdistan, Kürdistan da Tek Çözüm Ya Devrim Ya Ölüm, Biji Serhýldan Biji Newroz, Yaþasýn Partimiz TKEP/Leninist sloganlarýyla yürüdük. Yürüyüþ sýrasýnda Kürtçe yapýlan ajitasyon konuþmalarýyla halka Newroz eylemine çaðrýda bulunduk. Ve bir çok duvara TKEP/L imzalý Newroz Piroz Be, Newroz Ýsyandýr ve TKEP/L yazýlamalarý yaptýk. Anadolu Mahallesi nde yakýlan Newroz ateþine yaklaþtýðýmýzda kitle bizleri alkýþlarla karþýladý. Anadolu Mahallesi nde yapýlan Newroz eylemleri yakýlan ateþin baþýnda halaylar çekerek sonlanýrken Leninistlerin öncülüðünü üstlendiði 21 Mart gecesi Newroz, Anadolu Mahallesi, Yamaçlý Mahallesi sokaklarýný ve caddelerini sloganlarla yürüterek ve Newroz a- teþleri yakarak Newroz un bayram deðil de Kürt halkýnýn isyan günü olduðunu gösterdik. Yaklaþýk 2 saat süren eylemi coþkulu bir þekilde sonlandýrdýk. 4 gündür mahalleyi ablukaya alan polisler eylem süresince ortalýkta yoktu. Bütün bölgeyi sloganlarla gezip eylemimizi sonlandýrdýktan sonra geldiler. Kayýp vermeden ayrýldýðýmýz eylemde leninistlerin çelik disiplinini, kararlýðýný ve Kürt emekçi halkýnýn her zaman yanýnda olduðumuzu bir kez daha göstermenin verdiði onurla ve coþkuyla Kürt iþçi ve emekçilerini bir kez daha selamlýyoruz. YAÞASIN KÜRT VE TÜRK HALKLARININ MÜCADELE BÝRLÝÐÝ! YAÞASIN KÜRT HALKININ ÝSYAN VE AYAKLANMA GÜNÜ NEWROZ.! YAÞASIN PARTÝMÝZ TKEP/LENÝNÝST! Adana dan Leninistler NOT: Bu haber elimize e-posta yoluyla ulaþmýþtýr 8 Demirci Kawa nýn hýncý ile günümüzün Dehaq larýna karþý emekçilerin haykýrýþlarýný yükselttikleri, baharýn heyecanýný içlerinde hissettikleri gün olan Newroz un coþkusu A- dana Ceyhan da Grup Denize Ezgi i- le yaþandý. Ölümsüzleþmiþ tüm devrim savaþçýlarý için saygý duruþu ile baþlayan Newroz etkinliði DTP yöneticilerinin Newroz mesajlarý içeren konuþmalarýyla devam etti. Konuþmalarýn ardýndan Antep Ayýþýðý Sanat Merkezi müzik grubu Denize Ezgi sahneye geldi. Grup, dinletisine tüm halklarýn emekçilerini mücadeleye çaðýran Haydi Gel parçasý ile baþladý. Kürtçe ve Türkçe ezgilerden oluþan repertuarýyla kitleyi coþkulandýran Denize Ezgi Helin, Hernepeþ, Newroz parçalarýnýn yaný sýra Tarihe leninistçe ad koyarak yürüyoruz dedikleri Vurulup Düþmüþsün parçasýný ve kendi ü- retimleri olan Kürtçe Taksim Marþý ný da Ceyhan Halkýna sunarak tüm emekçileri 1977 Katliamýnýn 30. yýlýnda Taksim Meydanýna çaðýrdý. Türkçe, Ýspanyolca, Kürtçe ve Arapça olmak üzere toplam 4 dilde seslendirilen Çav Bela marþý söylenirken alandaki bütün eller zaferi iþaret ediyordu. Sýra halay parçalarýna geldiðinde etkinlik alaný toz bulutu içerisinde kalmýþtý. Newroz ateþinin sýcaklýðýnda þarkýlarýn ritmi arttýkça halaylar daha bir coþkuyla çekildi. Dinletinin sonunda grubun kendi bestesi olan Söz veriyoruz marþý coþkunun doruðundaki kitleye güzel bir final yaþattý. Yýkacaðýz bu düzeni / Kuracaðýz sosyalizmi / Söz veriyoruz yoldaþlar sözleriyle biten marþýn sonunda alandaki tüm emekçiler tarafýndan hep bir aðýzdan söz verilerek sosyalizme olan inanç ve istek haykýrýldý. Dinletinin bitiminden sonra sahneden yapýlan teþekkür konuþmalarý ve katýlýmcýlarýn yoðun ilgisi Denize Ezgi nin dinletisinin kazandýðý beðeniyi yansýtan en önemli göstergeydi.

7 Yeni Evrede Newroz SARIGAZÝ NEWROZ DA GÖZALTI Antep te Halepçe, Gazi ve Beyazýt Katliamlarý Unutulmadý Emperyalist kapitalistlerin, iþçi, emekçi ve ezilen halklara karþý yürüttüðü topyekün saldýrý þiddetlenerek devam e- diyor. Tekellerle iþçi ve emekçi halklar arasýnda süren savaþta dili, rengi, milliyeti ne olursa olsun insanlarýmýz iþkencelerden geçiriliyor, öldürülüyor, katlediliyor. Bunu bizler sýnýflar savaþý tarihimizden çok iyi biliyoruz. Mustafa Suphi lerden, Mayýs ýndan, Maraþ tan, Çorum dan, Sivas tan ve de Halepçe den, Beyazýt tan ve Gazi den biliyoruz. Sermaye, iktidarýnýn devamý için bu katliamlara ihtiyaç duydu. Yüzlerce, binlerce insanýmýzý katletti. Bu katliamlarý yýldönümleri olan Mart ayýnda unutturmayacaðýmýzý haykýrmak için bir basýn açýklamasý gerçekleþtirdik. Platformu ve ESP nin ortak olarak düzenlediði açýklama 16 Mart Cuma günü saat 12:30 da Balýklý Parký nda yapýldý. Gazi, Beyazýt, Halepçe Katliamlarýný Unutmadýk, Unutturmayacaðýz pankartýnýn açýldýðý eylemde bu katliamlar anlatýlarak cinayetlerin hesabýnýn özgürlük ve sosyalizm mücadelesinin yükseltilmesi ile sorulacaðý, sosyalizm ile son bulacaðý belirtildi ve iþçilere, emekçilere, ezilenlere birleþerek mücadeleyi yükseltme çaðrýsý yapýldý. Eylem esnasýnda Savaþan Halklar Kazanacak ve Yaþasýn Halklarýn dövizleri açýlýrken, Kahrolsun Emperyalizm, Yaþasýn Devrim ve Sosyalizm, Ortadoðu Halklarý Yalnýz Deðildir, Katliamlarýn Hesabý Sorulacak, Yaþasýn Halklarýn Kardeþliði ve Yaþasýn Halklarýn Mücadele Birliði sloganlarý atýldý. Atýlan sloganlarýn ardýndan basýn açýklamasý sona erdi. Antep Platformu 21 Mart akþamý Sarýgazi de yapýlan Newroz kutlamalarýna jandarmanýn saldýrmasý sonucu çatýþma çýkmýþ ve kitlenin kararlý tutumu sonucu jandarma geri çekilmek zorunda kalmýþtýr. Bu durumu içine sindirememiþ olan jandarma, eylemden sonra caddelerde sürek avýna baþlamýþ ve o- kurumuzun da içinde olduðu 10 kiþiyi gözaltýna almýþtýr. Gözaltýna alýnanlar 22 Mart günü öðle saatlerinde Beþiktaþ Aðýr Ceza Mahkemesine getirilmiþ ve geç saatlere kadar orada tutulmuþlardýr. Mahkemeye sonucu 4 kiþi tutuklanmýþ 6 kiþi serbest býrakýlmýþtýr. Gözaltýna alýnan okurumuz 1 gün sonra ÝHD de bir basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. Ben, Sarýgazi de yapýlan Newroz gösterisine katýldýðým gerekçesiyle jandarma tarafýndan evime giderken gözaltýna alýndým, darp edildim, baský ve hakaretlere maruz kaldým. Sarýgazi jandarmasý iki gün boyunca beni özgürlüðümden alýkoydu. Aldýðým darplar sonucu vücudumda morluklar oluþtu. Tüm baskýlara raðmen, buradan bir kez daha Kürt-Türk halklarýnýn mücadele birliðini engellemeye kimsenin gücünün yetmeyeceðini, bu mücadele birliðinin devrimi ve gerçek barýþý, demokrasiyi ve özgürlüðü getireceðini bildirmek istiyorum dedi. BAYRAMTEPE DE NEWROZ 18 Mart Pazartesi günü Bayramtepe de aralarýnda okurlarýnýn da olduðu bir grup, lastikleri ateþe vererek, Newroz u kutladýlar. Ateþi gören halk da Newroz u kutlamak için ateþin bulunduðu yere geldi. Böylece Newroz günü daha gelmeden, Yüzlerce kiþi toplanýp bayramý erkenden kutlamaya baþladýlar. Polisler de bölgeyi kuþattýlar ama kitlenin kalabalýðýný görünce müdahale edemediler. Bir gün sonra 19 Mart Pazartesi günü, biz de Mücadele Birliði okurlarý olarak Bayramtepe ye gittik. Akþam saatlerinde bir grup tekrar ateþ yakýnca polis panzerlerle müdahale etti. Gaz bombasý atan polisler kitleyi daðýtmaya çalýþtý bizler de okurlarý olarak destek olmak için ateþ yakýlan yere gittik. O sýrada sadece çocuklardan oluþan kiþilik bir bir grup kalmýþtý dakika bekledikten sonra bizler de daðýldýk. Biber gazýnýn etkisi uzun süre mahallede etkili oldu. Bir çok kiþi etkilendi. Ateþ yakýlan yerde Öcalansýz Dünyayý Baþýnýza Yýkarýz, Biji Serok Apo, Newroz Piroz Be sloganlarý duyuldu 20 Mart Salý sabahý da bir grubun, postaneye molotof attýðý haberi geldi. Üç gün boyunca mahalle polisin ablukasý altýndaydý. Halk bu ablukadan oldukça rahatsýzlýk duyuyordu. 21 Mart sabahý Newroz u kutlamak i- çin Zeytinburnu Kazlýçeþme ye giderken de mahalle hala polis ablukasý altýndaydý. Bayramtepe den Okurlarý 9

8 Sosyal Reformizm Yeni Evrede SOSYAL REFORMÝZMÝN BURJUVA DÜZENLE ÝSTÝKRARLI ÝLÝÞKÝSÝ yýllýk iç savaþ boyunca, devrimin bütün belirtileriyle kendini ortaya koyduðu bütün bu uzun yýllar boyunca, onlar, istikrarlý biçimde devrime karþý çalýþtýlar; proletarya ve emekçi yýðýnlarý aldatarak düzenin kendini kurtarmasýna, emekçi sýnýflarýn ve halklarýn kapitalizm altýndaki ezilmiþliklerinin aþaðýlanmalarýnýn, sefalete sürüklenmelerinin uzamasýna destek oldular. Burjuvazi, bu kadar sert geçen iç savaþ yýllarý boyunca, onlarýn varlýðýna göz yumduysa, izin verdiyse, devrime ve devrimci proletaryaya karþý yürüttükleri bu istikrarlý hizmetleri nedeniyledir lara gelirken, dünyada iki olgu öne çýktý. Birisi Sovyetler Birliði ve sosyalizmin geriye düþüþü, daðýlmasý oldu. Diðeri de emperyalist-kapitalist sistemin bütün gösteriþli, cafcaflý söylemlerine karþýn, dünya ölçeðinde içine yuvarlandýðý derin krizi oldu. Bunun bizdeki yansýmasý ise farklý farklýydý. 12 Eylül ün zorla bastýrmaya çalýþtýðý devrimci durum, bütün belirtileriyle yeniden ortaya çýkmýþtý; sýnýflar savaþý hýzla sertleþmeye, yaygýnlaþmaya, toplumun bütün katmanlarýný ve sýnýflarýný yeniden etkisi altýna almaya baþlamýþtý. Sertleþen ve yaygýnlaþan sýnýf savaþý, kendi geliþiminin bir sonucu o- larak devrimci durum koþullarýnda iç savaþ aþamasýna sýçradý. Bu durumu saptarken biz Leninistlerin yöntemi, her þeyde olduðu gibi marksist diyalektik yöntem oldu: Toplumdaki sýnýflarýn konumlanýþýný, aralarýndaki güç iliþkilerini irdelemek, ekonomiyle baðýný kurmak ve elbette ki bunu sadece o an için deðil, geçmiþiyle ve gelecekte olasý yönelimiyle, o koþullarý hazýrlayan nesnel durumla baðlantýsý içinde ve yine bunun altýnda yatan itici dinamik güçleriyle birlikte ele almak oldu. Yani proletaryanýn devrimci sýnýf partisi olarak, o- nun baðýmsýz yönelimini ve taktiðini belirlerken, biricik saðlam temeller üzerinde, olgular temeli üzerinde inþa etmek durumunda olduk. Ayný dönemde 12 Eylül faþizminin gözünü yýldýrdýðý küçük burjuva kesimler, bir de Sovyetler Birliði ve sosyalist sistemdeki gerilemeyle karþýlaþýnca, yönlerini sakin burjuva limanlara çevirdiler, sosyal-reformizm olarak sisteme kesin dönüþ yaptýlar. Artýk kendilerine biçtikleri misyon muhalefet ya da aþýrý muhalefet oldu. ÖDP olsun, EMEP olsun ya da diðerleri olsun, tek yaptýklarý, marksizme saldýrmak oldu, devrime saldýrmak oldu. Oysa, onlarýn asýl sorunlarý nesnel koþullarla aralarýndaki sorunlardý. Onlarýn bütün deðerlendirmeleri nesnel koþullara deðil, kendi öznel konumlarýna dayanýyordu. Dünya ölçeðinde olsun, bizde olsun, sýnýf mücadelesini, olaylarýn geliþimini ekonomik, politik, toplumsal baðlantýlarý içinde ele almanýn, deðerlendirmenin yerini aydýn izlenimciliði aldý. Her þeyi açýklamanýn yolu ruh hali ve psikoloji oldu. Bizdeki sosyal reformistlerin tüm davranýþlarýnda, tezlerinde, ortaya attýklarý politikalarda belirgin olan yan, burjuvaziyle kopmaktan, ondan uzaklaþmaktan duyduklarý korku oldu. Onlar bunu içi boþ retorikle muhalefetçilikle kamufle etmeye çalýþtýlar. Ancak, bu yalancý dolmayý, yutmak isteyen ortalama sol dýþýnda, ne komünistlere ne de geniþ emekçi yýðýnlara yutturabildiler. Yeri gelmiþken belirtelim, marksistler, her koþulda muhalefet anlayýþýna karþý deðildir. Her þeye olduðu gibi, buna da nesnel olarak yaklaþýrlar. Devrimci dönemler dýþýnda, sýnýf mücadelesinin görece daha sakin geçtiði koþullarda marksistler de muhalefet anlayýþýný kabul eder ve uygular. Yalnýz, bu durumda bile muhalefet, öyle sistemin yýrtýðýný söküðünü yamamaya çalýþan tamircilik deðil, devrimci muhalefet politikasý olur. Kaldý ki, biz de 35 yýlý aþan bir zamandan beri sýnýf mücadelesi çok sert geçti. Çünkü bütün bu dönem boyunca hep bir devrimci kriz dönemi yaþandý. Baþta ÖDP olmak üzere, diðer sosyal reformistlerin ve onlarýn 17 yýllýk iþbirlikçisi, destekçisi ortalama sol hareketin, kendilerine örnek aldýklarýný iddia ettikleri Latin Amerika daki muhalefet anlayýþlarýyla aralarýnda büyük bir fark var. Latin A- merika daki muhalefet, mücadeleci, kapsamlý, çaplý bir akým olarak çýktý ve Latin Amerika nýn önemli bir kýsmýnda etkin oldu, hükümete gelecek kadar da güçlendi -ki burada Venezüella gibi örnekler zaten ayrý bir deðerlendirme konusu-. Oysa bizdeki yýrtýk sökük muhalefetçisi sosyal reformistler, burada da çapsýzlýklarýný gösterdi, yerel seçimlerde bile bir varlýk gösteremediler. Zaten bu salya sümük aðlama muhalefetiyle hiç bir þey yapamazlardý. Býrakalým Latin Amerika yý, Yunanistan da ya da Portekiz deki gibi burjuva muhalefetin yaptýðýný bile yapamadýlar. Buralarda cuntacý faþist generaller, burjuva anlamda da olsa hesap vermeye zorlandý. Hatta Yunanistan Albaylar cuntasýnýn baþýndaki general, halen cezaevinde tutuluyor. Bizdeki çapsýz muhalefet çiler ekonomik, politik ya da ulusal sorun konularýnda tekelci sermayenin en gerici, en þoven kesimlerinin karþýsýna hangi politikayla çýktýlar? Hangi ciddi projeyi koydular? Hiç!.. Peki hiçbir konuda hiçbir ciddi politikasý olmayan birini halk ciddiye alýr mý? Elbette ki almaz.

9 Yeni Evrede Sosyal Reformizm Sosyal reformistler ýsrarla bir arada yaþama dediler, barýþ dediler. Biz leninistler de diyoruz ki, burjuvazi, emekçi yýðýnlara, ezilen ulus ve ulusal topluluklara barýþ deðil, kölelik verebilir. Çünkü o yönetemiyor, savaþýyor. Onun her adýmýnda devrimden duyduðu öldürücü korku var. sosyal reformistler, ýsrarla kalkýnma dediler, yoksulluða çare dediler, ekmek dediler. Biz de diyoruz ki, burjuvazi, kapitalizmin eþitsiz geliþme yasasý nedeniyle kalkýnma dediðiniz þeyi gerçekleþtiremez. Aksine, kapitalizmin iþleyiþ yasalarý hem bölgesel, hem de sýnýfsal olarak eþitsizliði daha çok artýrýr. Burjuvazi yoksulluða çare bulamaz. Çünkü yokluk ve yoksulluðunun asýl nedeni, kapitalist üretim biçimidir. Burjuvazinin emek ürünlerine el koymasý, asýl zenginlikleri yaratan emekçilerin yoksulluðunun derinleþmesidir. Sermaye birikimi, emekçi sýnýflarýn gasp edilmiþ emeðine dayanýr. Ýþte bu nedenle burjuvazi, yokluk ve yoksunluða çare bulamaz. Yine diyoruz ki, burjuvazi halka ekmek veremez. Onun amacý sermaye birikimini artýrmaktýr. Bunu yapabilmesinin tek yolu da sömürü, sömürü, daha çok sömürüdür. Bu koþullarda emekçi sýnýflarýn açlýk sorunu, ekmek sorunu çözülemez. Onlar ýsrarla, özgürlük istiyoruz diyorlar. Biz de diyoruz ki, burjuvazi halka özgürlük veremez. Aksine, üretici güçleri tutsak almaya çalýþýr. Çünkü tekelci sermaye, doðasý gereði egemenlik, egemenlik, daha çok egemenlik ister. Rusya daki sosyal demokratlar arasýnda þaþýlacak kadar yaygýn, darkafalýca bir marksizm anlayýþý vardýr ki, buna göre, özgün savaþým biçimleri ve özel proleter görevleriyle devrimci bir dönem hemen hemen bir uygunsuzluk sayýlýrken, bir anayasa ve bir aþýrý muhalefet kural sayýlmaktadýr. Þu anda dünyada baþka hiçbir ülkede Rusya da olduðu kadar Burjuvazinin üretici güçleri elinden kaçýrdýðý, bu nedenle emekçi sýnýflara ve halklara karþý savaþtýðý bu koþullarda; devrimin artýk böylesine güncel olduðu bu devrimci durum koþullarýnda zaferi isteyen, kazanmak isteyen proletarya, ezilen ulus ve ulusal topluluklar, özgürlüklerini kazanmak, daha ileri gitmek için, sermayeyle olduðu kadar; reformizmle, sosyal reformizmle ve her türden oportünizmle de mücadele etmek, onlarý da yenmek zorundadýr böylesine derin bir devrimci bunalým yoktur_ ve dünyanýn hiçbir ülkesinde de, devrime karþý böylesine kuþkulu ve darkafalý bir tutum takýnan marksistler (Marksizmin küçük düþürücüleri ve bayaðýlaþtýrýcýlarý) yoktur. Lenin in Marx-Engels-Marksizm kitabýndan aktardýðýmýz bu pasajdaki Rusya yerine Türkiye ve K.Kürdistan, bir de ilk cümledeki sosyal demokratlar yerine sosyalistler yazýp öyle okuyun... Nasýl da burayý anlatýyor deðil mi. Bizdeki Marksizmin küçük düþürücüleri ve bayaðýlaþtýrýcýlarý olan bu dar kafalý sözüm ona marksist geçinen sosyal reformistler ve onlarýn 17 yýllýk istikrarlý takipçileri ve iþbirlikçileri o- lan ortalama sol hareketin durumu da bu. 17 yýllýk iç savaþ boyunca, devrimin bütün belirtileriyle kendini ortaya koyduðu bütün bu uzun yýllar boyunca, onlar, istikrarlý biçimde devrime karþý çalýþtýlar; proletarya ve emekçi yýðýnlarý aldatarak düzenin kendini kurtarmasýna, emekçi sýnýflarýn ve halklarýn kapitalizm altýndaki ezilmiþliklerinin aþaðýlanmalarýnýn, sefalete sürüklenmelerinin uzamasýna destek oldular. Burjuvazi, bu kadar sert geçen iç savaþ yýllarý boyunca, onlarýn varlýðýna göz yumduysa, izin verdiyse, devrime ve devrimci proletaryaya karþý yürüttükleri bu istikrarlý hizmetleri nedeniyledir. Burjuvazinin üretici güçleri elinden kaçýrdýðý, bu nedenle emekçi sýnýflara ve halklara karþý savaþtýðý bu koþullarda; devrimin artýk böylesine güncel olduðu bu devrimci durum koþullarýnda zaferi isteyen, kazanmak isteyen proletarya, ezilen ulus ve ulusal topluluklar, özgürlüklerini kazanmak, daha ileri gitmek için, sermayeyle olduðu kadar; reformizmle, sosyal reformizmle ve her türden oportünizmle de mücadele etmek, onlarý da yenmek zorundadýr. AYNILAR AYNI YERE AYRILAR AYRI YERE Emperyalist ilhak politikalarý son hýzýyla geliþirken, bu politikalara karþý çýkmak, milli servetleri korumak adýna ulusalcý bir anlayýþ geliþtirmek derdine düþenler, iþin özünü yani kapitalizme karþý olunmadan emperyalizme karþý olunamayacaðýný gözden kaçýrdýklarý, daha doðrusu bilinçli bir þekilde böyle davrandýklarý için her türden burjuva partiyle, bir araya gelmekte, platformlar oluþturmakta, ortak açýklamalar yapmakta bir sakýnca görmüyorlar. Bunun son örneði Antep te yaþandý. Antep te, Atatürk Kültür Parký nýn kaldýrýlýp yerine iþ merkezi inþaa edilmesine karþý oluþturulan Gaziantep Demokrasi Platformu nda bu anlayýþ tüm çýplaklýðýyla görülüyor. Kim yok ki bu platform un içinde. Tekelci kapitalizmin faþist partileri, karþý-devrimci Ýþçi Partisi, sosyal reformist partiler, DÝSK, KESK gibi sendikalar, odalar vb... Bu bileþim bize devrimin geliþimiyle birlikte giderek saflarýn daha da belirginleþtiðini gösteriyor. Konunun içeriðinden baðýmsýz olarak söyleyebiliriz ki, herkes eþyanýn tabiatýna uygun davranýyor. Aynýlar ayný, ayrýlar ayrý yere. Tekelci sermayenin tüm dostlarýnýn ve iþçi sýnýfýnýn her türden düþmanýnýn Antep te buluþmasý bizleri þaþýrtmadý! Antep ten Bir Okuru 11

10 Gündem Yeni Evrede NEWROZ COÞKUSUYLA Devletin 2007 yýlýný Kritik Yýl ilan ederek hafta sonu kutlanmasýna izin vermemesi Newroz un Türkiye ve Kürdistan da büyük bir katýlým ve coþkuyla kutlanmasýna engel olamadý. Kürt halký bir kez daha özgürlüðü için Demirci Kawa gibi isyan ateþleri tutuþturmaya hazýr olduðunu gösterdi. Devletin yasaklamalarý, saldýrýlarý da, reformizmin saðduyu çaðrýlarý da e- mekçi Kürt halkýnýn bu Newroz da mücadeleyi yükseltmesini engelleyemedi. Þimdi tüm dikkatler 1 Mayýs a yöneltilmiþ durumda. Kürt halkýnýn Newroz da gösterdiði kararlýlýðýn aynýsýný iþçi sýnýfý ve emekçilerin bu 1 Mayýs ta göstermesi gerekiyor. Bunun için de en baþta bayraklarýnýn ü- zerine 1 Mayýs ta 1 Mayýs Alanýna Taksim e sloganýný yazmalarý ve kalan bir ayý bunun için yoðun bir hazýrlýk için deðerlendirmeleri gerekiyor. Ancak bu hazýrlýk ne DÝSK in yarým aðýz ele aldýðý kararlar la olur, ne de ortalama sol hareketin sendikalara endeksli politika belirleme tavrýyla olur. Bu her sene olduðu gibi, 1 Mayýs ýn yapýlacaðý alanýn burjuvazinin insafýna terkedilmesi anlamýna gelir. Bu sene Taksim Meydaný nýn geçmiþ yýllara göre daha çok dillendiriliyor oluþu, 1 Mayýs ýn Taksim de kutlanmasýnýn hedeflenmesi, daha ilerisi DÝSK in geniþletilmiþ baþkanlar kurulunun bu konuda bir karar almýþ oluþu bu gerçeði deðiþtirmiyor. Bir düþünce hayata geçirilmediði sürece sadece bir düþüncedir; hiçbir pratik deðeri yoktur. Eðer sonradan biz de Taksim i gündeme getirdik, ama... demek için yapýlmýyorsa, bugün Taksim i hedeflediðini söylemenin hiçbir anlamý yoktur; çünkü biliyoruz ki, 2004 yýlýnda da Saraçhane den Yenikapý ya yürürken, Taksim hedeflenmiþti. Örneðin bu sene Taksim de Sayý / 2-16 Nisan 2007 Mayýs kutlanmasý hakkýnda kendisine soru yönelten bir gazeteye Genel Ýþ 3Nolu Þubeden Mevsim Gürlevik, þu cevabý veriyor: O zaman çukurda, çayýrda 1 Mayýs yapmayacaðýz. 1 Mayýs ý 1 Mayýs Alanýnda kutlamalýyýz demiþtik hedefimiz Taksim di. Sonucun ne olduðunu bilmeyen yok. Elbette bu tekil bir örnek deðil. Sendikacýlarýn ve sendikalarýn tipik bir örneði. Þimdi burada durup þu soruyu sormak gerekiyor. Sizler yine her sene Taksim e çýkmayý bir sonraki seneye býrakma dýþýnda ne yapýyorsunuz? Ha bugün, olmadý, yarýn diyerek, gitmesek de gelmesek de orada bir 1 Mayýs Alaný var, o alan bizim a- lanýmýzdýr diyerek, kendinizi mi kandýrýyorsunuz yoksa sýnýfý mý? Aslýnda sorunun kendisinin her yerde tartýþýlmaya baþlanmýþ oluþu bile sorunun kendi çözümü dayattýðý bir olgunluða eriþtiðini gösteriyor. Neden Taksim in 1 Mayýs alaný olduðu ise artýk aþýlmasý gereken bir tartýþmadýr. Bugün hala bazý anlayýþlar, Taksim olsa iyi olur; ama bizim için alan önemli deðil diyebiliyorlar ya da hala Alan fetiþizmine düþmemek gerekir diyenler olabiliyor. Bütün bu söylenenleri bir kalemde geçerek söyleyebiliriz ki, Taksim 1 Mayýs alanýdýr çünkü orada 34 sýnýf kardeþimizin kaný aktý; Taksim 1 Mayýs alanýdýr; çünkü orada her sene burjuvazi i- le proletarya arasýnda bir irade savaþý yaþanýyor. Taksim 1 Mayýs alanýdýr, çünkü her sene 1 Mayýs ta devrimin nabzý o alanda atýyor. Tekelci sermaye ve onun devleti her türlü gösteriye, konsere vb. açtýðý o alaný iþçi sýnýfý ve emekçilere kapatarak, devrimin o alanda en canlý haliyle soluk alýþýný engellemek istiyor. Biliyor ki, o alaný kaybederse, her sene Leninistlerin fethettiði o alan iþçi sýnýfý ve emekçiler tarafýndan fethedilecek o- lursa o zaman burjuvazi devrim karþýsýnda büyük bir prestij kaybýna uðrayacaktýr. Kapitalizmin en temel çeliþkisi olan emekle sermaye arasýndaki çeliþki bu alanda en uzlaþmaz haliyle kendisini gösteriyor. Bu nedenledir ki biz Taksim den vazgeçmenin devrimden vazgeçmek olduðunu, Taksim de simgeleþen þeyin o- nur ve devrim olduðunu söylüyoruz. Ve bu onuru baþkalarýyla paylaþmaya her zaman hazýr olduðumuzu özellikle vurguluyoruz. Bu sene DÝSK Genel Baþkaný Süleyman Çelebi hem DÝSK in 40. yýlý kutlama etkinliðinde hem de daha sonrasýnda kendisiyle yapýlan röportajlarda katliamýn 30. yýlýnda Taksim de olmanýn önemine dikkat çekti. Ve bu sene Taksim de olacaklarýný deklare etti. Süleyman Çelebi nin bu tavrý, KESK dýþýnda diðer konfederasyonlarý rahatsýz etmiþ olsa da, son tahlilde hepsi pekala biliyorlardý ki, DÝSK bu kararýnýn arkasýnda durma basireti gösteremeyecektir. Elbette toplumsal olaylarý tahlil ederken, kesin belirlemelerle konuþmak doðru deðildir; ama 2004 yýlýnýn hatýralarý hafýzalarýnda canlýlýðýný koruyanlar, DÝSK in bu kararýndan son anda çark edebileceðini biliyorlar. DÝSK in açýklamasýndan sonra devlet cephesinden de açýklamalar yapýlmaya baþlandý. Devlet erkaný, izinli miting alanlarýnýn belli olduðunu, bunlarýn arasýnda Taksim in olmadýðýný söylemek suretiyle yönelimini belli etmiþ oldu. Devletin yönelimini gösteren baþka belirteçler de mevcut. Hükümete yakýn yayýn çizgisiyle bilinen Aksiyon Dergisinde örneðin konuya iliþkin Hakan Çaðrý tarafýndan yazýlan bir yazýda, Askeri Taksim e Çekme Planý ndan bahsediliyor. Ve 1977 Katliamý na atýfta bulunuluyor. Yazýda, 1 Mayýs ta Taksim Meydaný na askerin girmesini gerektirecek provokasyonlarýn olmasý ihtimalinden bahsediliyor ve bundan duyulan endiþe dile getiriliyor. Ayný

11 Yeni Evrede Gündem 1 MAYIS TA TAKSÝM E gün Cumhurbaþkanlýðý seçiminin ilk turu yapýlacaðý için, yazar endiþesine kendince haklýlýk payý bulmuþ oluyor dekine benzer yeni bir kanlý 1 Mayýs anýþtýrmasýyla da Taksim konusunda ýsrar edenlere bir göndermede bulunuyor. Bu yazýda ayrýca EMASYA (Emniyet Asayiþ Yardýmlaþma) adlý bir oluþumdan bahsediyor. Bu oluþumun 28 Þubat sürecinin yaþandýðý dönemde, 1997 yýlýnda Genelkurmay ile Emniyet arasýnda imzalanan bir protokol gereðince oluþturulduðu ve askere valinin talebi olmadan toplumsal olaylara doðrudan müdahale etme yetkisi verildiði söyleniyor. Bunlara ek olarak, toplantý ve gösteri yürüyüþü gibi olaylarýn þekil deðiþtirerek bir çok bölgede geniþ halk kitlelerine yaygýnlaþabileceði ve hatta bunlarýn anayasal düzeni bozmaya yönelebileceði tespiti yapýlarak EMASYA bu tür durumlarda yetkili sayýlýyor. Ve alýnacak önlemler de þöyle sýralanýyor: karþý gücün imkan ve kabiliyet tesirleri gözlenecek, köprüler korunacak, devlet binalarý güvenlik altýna alýnacak, itfaiye hazýr bekletilecek vb. bunlar u- zunca bir süredir üzerinde yaþadýðýmýz topraklarda süren iç savaþ uygulamalarýný en açýk þekilde kanýtlýyor. Bunda þaþýlacak bir þey yok; ama Aksiyon dergisinin bunu bugün gündeme getiriyor oluþu, aba altýndan sopa göstermekten baþka bir þey deðildir. Bu þekilde, Taksim de ýsrar edenler tehdit ediliyor. EMASYA nýn ayaklanma bastýrma tatbikatý yapmak istediði söylenerek, toplumsal olaylarýn bir ayaklanmaya dönüþmesinin de ö- nü alýnmak isteniyor. Elbette, bu olayýn sadece bir yönüdür. Diðer yönü, devlet cephesini bu kadar panik ve hazýrlýða sevkeden, koþullardýr. Ekonomik ve siyasi krizin hýzla derinleþmesi, bunun dorukta önemli çatýþmalarýn yaþanmasýna neden olmasý ve oluþan çatlaklara doðru iþçi sýnýfý ve emekçilerin, özgürlüðü için ayaða kalkmýþ yoksul Kürt halkýnýn hýzla a- kýyor oluþu, devleti kara kara düþündürmektedir. Ve þimdiden, ileride geliþecek toplumsal olaylara karþý önlem alma telaþýna düþmüþ durumdalar. Bu geliþmeler ve açýklamalar sonrasý, DÝSK in kararýnýn arkasýnda durma ihtimali giderek daha da zayýflayacaktýr. Onlarýn, bu sene de erkenden pes edip havlu atmasý pek yadýrgatýcý olmayacaktýr. Ve elbette e- ðer DÝSK, kararýndan çark ederse, sýnýfýn öncüsü olduðu iddiasýnda bulunan oportünist ve reformist hareket, tam bir blok halinde bir tek bir yüreðin eksik olduðu bu çok sesli koroya dahil olacaktýr. Bu, yaþayan çeliþki, bu birleþik yanýlgý, sýnýfa önderlik edeceði yerde, yine sýnýfýn deðil ama burjuva sendikalarýn peþinden, onlarýn rotayý kýrdýðý yöne doðru tam gaz gidecektir. Bugün, 77 Katliamýnýn hesabýný sormak, Taksim de 1 Mayýs yasaðýna son vermek, birleþik, kitlesel, devrimci bir 1 Mayýs kutlamak amacýyla bir araya geldiklerini iddia edenler, yarýn bir gün DÝSK, provokasyona gelmemek adýna Taksim den vazgeçecek olursa, ne yapacaklar dersiniz? Biz söyleyelim: Onlar, vuslat yine bir baþka bahara kaldý türküsünü söylemeye devam edeceklerdir. Ve inþallah bir daha ki seneye diyerek sýrtlarýný Taksim e dönüp sendikalarýn kuyruðuna takýlýp onlarýn gittiði yere gideceklerdir. Leninistler ise, her sene olduðu gibi bu sene de 1 Mayýs ta 1 Mayýs Alaný nda Taksim de olacaklar. Orada devrimi temsil etmeye devam edecekler. Yalnýz kalma pahasýna iþçi sýnýfý ve emekçilere doðru politikayý gösterme onuruna sahip çýkacaklar. 90. Sayý / 2-16 Nisan 2007 Aslýnda sorunun kendisinin her yerde tartýþýlmaya baþlanmýþ oluþu bile sorunun kendi çözümü dayattýðý bir olgunluða eriþtiðini gösteriyor. Neden Taksim in 1 Mayýs Alaný olduðu ise artýk aþýlmasý gereken bir tartýþmadýr. Bugün hala bazý anlayýþlar, Taksim olsa iyi olur; ama bizim için alan önemli deðil diyebiliyorlar ya da hala Alan fetiþizmine düþmemek gerekir diyenler olabiliyor. Bütün bu söylenenleri bir kalemde geçerek söyleyebiliriz ki, Taksim 1 Mayýs Alanýdýr çünkü orada 34 sýnýf kardeþimizin kaný aktý; Taksim 1 Mayýs alanýdýr; çünkü orada her sene burjuvazi ile proletarya arasýnda bir irade savaþý yaþanýyor. 13

12 DETAK Yeni Evrede Zindanlarý Yýkacak ZAFERÝ BÝZ KAZANACAÐIZ! BASKILAR BÝZÝ YILDIRAMAZ Zindanlarda tutsaklara baskýlar, saldýrýlar devam ediyor. Görüþ yasaðý, mektup yasaðý, a- vukat yasaðý vb.nin yaný sýra her gün yeni uygulamalar getiriliyor ve bu uygulamalarý kabul etmeyen devrimci tutsaklara fiziki o- larak saldýrýlýyor. 15 Mart günü, Kandýra 1 Nolu F tipi Cezaevi nden Ýstanbul da Aðýr Ceza Mahkemesi nde TKEP/L davasýndan görülecek olan duruþmalarýna getirilen Hasan Öksüz ve Hüseyin Durmaz a jandarma saldýrdý. Yaþanan bu saldýrýyý, 26 Mart günü görüþe gittiðinde öðrenen aileler adýna, 27 Mart günü ÝHD de bir basýn açýklamasý düzenlendi. ÝHD Ýstanbul Þubesi nde Platformu adýna yapýlan basýn açýklamasýný okuyan Fatma Yýldýrým: Devletin zindanlardaki tutsaklara yönelik saldýrýlarýnýn son örneði, Kandýra F tipi zindanýnda yaþanmýþtýr. 15 Mart tarihinde yapýlan duruþmalarýndan dönen TKEP/L davasý tutsaklarý Hüseyin Durmaz ve Hasan Öksüz e cezaevi giriþinde yapýlan ilk aramadan sonra duyarlý kapýnýn önünde ikinci bir arama daha dayatýlmýþtýr. Tutsaklar bunun keyfi bir uygulama olduðunu ve kabul etmeyeceklerini söyleyince gardiyanlar tarafýndan fiziki saldýrýya uðramýþlardýr. Ve her ikisi de aðýr bir þekilde darp edilmiþlerdir. Tutsaklar bu iþkencelerden sonra götürüldükleri hücrede hastane sevki için baþvuru yapmýþlardýr ama dilekçeleri reddedilmiþtir. Yine tutsaklarýn savcýlýða yapmak istedikleri suç duyurusu da dilekçeleri idare tarafýndan a- lýnmayarak engellenmiþtir. Cezaevi idaresi bu tavrýyla tutsaklara ben burada size istediðim iþkenceyi yaparým ve bunu da istediðim þekilde gizlerim mesajý vermek istemiþtir. Ancak onlarýn unuttuklarý bir þey var: Devrimci tutsaklar asla yalnýz olmadýlar ve bugün de yalnýz deðiller. Devletin zindanlarda yaptýðý baský ve iþkencelere karþý bizler tüm gücümüzle mücadele etmeye devam edeceðiz dedi. Fatma Yýldýrým basýn açýklamasýný, tekelci kapitalist sistem ve onun devleti içerde ve dýþarda geliþen devrim yangýný engelleyemeyecektir. Ýþçi sýnýfý ve emekçi halklarýn, devrimci ve komünist tutsaklarýn üzerinde estirdikleri terör onlarý tarihsel olarak zamaný gelmiþ sonlarýndan kurtaramayacak diyerek bitirdi. DEVRÝMCÝ TUTSAKLAR YALNIZ DEÐÝLDÝR! ZÝNDANLAR YIKILSIN TUTSAKLARA ÖZGÜRLÜK! 14 ANTEP AYIÞIÐI NDA FÝLM GÖSTERÝMÝ Antep Ayýþýðý Sanat Merkezi nde 25 Mart Pazar günü bir film gösterimi düzenlendi. Film gösteriminin öncesinde Ayýþýðý sinema atölyesi tarafýndan hazýrlanmýþ olan 1 Mayýs Taksim belgeseli, izlemeye gelen insanlara sunuldu Mayýs ýnda Taksim Meydaný nda yaþanan katliamýn 30. yýlý dolayýsýyla hazýrlanmýþ olan belgesel, 1886 yýlýnda ABD nin Chicago kentinde 4 iþçinin asýlmasý sonrasý 1 Mayýs ýn nasýl iþçi sýnýfýnýn mücadele günü olduðunu anlatarak baþlýyor ve 1977 yýllarýnda Taksim Meydaný nda tarihin en geniþ katýlýmlý 1 Mayýs larýndan iki tanesinin nasýl yaþandýðýný, 1977 yýlýndaki katliamý sanatsal bir dille anlatarak 1990 yýlýndan bu yana kýzýl meydan Taksim de iþçi sýnýfýnýn mücadele gününün ne þekilde yaþandýðýný fotoðraflar ve görüntülerle iþliyor ve Taksim in neden kýzýl olduðu, bu meydanda niçin ýsrar edilmesi gerektiði anlatýlarak katliamýn 30. yýlýnda tüm iþçi ve emekçiler Taksim Meydaný na çaðrýlýyor. Belgeselin bitiminde tüm katýlýmcýlar alkýþlarýyla anlatýlanlarýn doðruluðuna katýldýklarýný iþaret ettiler. Sinema atölyesinin bu üretiminin ardýndan Yeþim Ustaoðlu nun yönettiði Newroz Baz, Mýzgin Kapazan ve Nazmi Kýrýk ýn baþrol oynadýðý 1999 yapýmý Güneþe Yolculuk adlý film izleyicilere sunuldu. Filmde Ýstanbul a yeni gelmiþ olan Mehmet isimli bir gencin burada tanýþtýðý Berzan ile birlikte yaþadýklarý ve Berzan ýn ölümünden sonra onun son isteðini yerine getirmek için çýktýðý yolculuk anlatýlýyor. Kürt kimliklerinden dolayý insanlarýn fiþlenmelerini, yaþadýklarý sýkýntýlarý ve iþkenceleri de anlatan filmde 1996 yýlýnda cezaevlerinde yaþanan ve zaferle sonuçlanan ölüm oruçlarýna da deðinilerek devrimci tutsaklar da gündeme taþýnmýþ. Amatör oyunculara raðmen iþleyiþteki akýcýlýk ile seyirciyi sýkmadan konunun iþlendiði film Ayýþýðý nýn konuklarýnýn da beðenisini kazandý.

13 Yeni Evrede Gazi Ayaklanmasý 12 MART RUHUYLA Bizler de Platformu olarak Gazi Ayaklanmasýnýn 12. yýlýnda Gazi halkýyla birlikte olabilmek ve devletin gözdaðý verme çabasýna karþýlýk, günler öncesinden çalýþmaya 1 MAYIS TA TAKSÝM E baþlamýþtýk. Afiþlerimizle, bildirilerimizle, pankartlarýmýzla, söyleþilerimizle... Ama yine de Gazi Ayaklanmasýnýn 12. yýlýna istediðimiz gibi hazýrlanamamýþtýk... Çünkü; bu platform oluþtuðunda ilk gündeme alýnan konu her nedense anmanýn yapýlacaðý gün olmuþtu (Bunun nedenini sonra öðrenecektik). Bu yýlki 12 Mart anmasý, bir çok þeyi gün ýþýðýna çýkardý. Anmanýn yapýlacaðý gün üzerinden yapýlan tartýþmalar aslýnda bir çok oportünist yapýnýn özünde var olan kendine güvensizlik ve kafa sayýsýnýn öne çýkarýlmasý anlamýný taþýyordu. Platform Cemevi ile yaptýðý görüþmelerde anmanýn 12 sinde yapýlmasý konusunda anlaþmaya çalýþtý. Ama Cemevi hem tartýþma anýnda gösterdiði tavýrla hem de platform ayýn 11 inde yapma kararýný aldýktan sonra, polisin Cemevine siz 12 sinde yapýn, gerisine karýþmayýn demesi üzerine 11 inde yapma düþüncesine bir daha dönmemek ü- zere veda etti. Cemevi baþýndan beri devletin 12 Mart tarihini kabul ettiðini ve 12Mart günün meþru gösterildiðini bahane ederek, platformun 11 inde yapmak istediði anmanýn karþýsýnda durdu. Bu meþruluk arayýþý cemevinin ne kadar düzenin bir parçasý olmak istediðinin ve olduðunun göstergesidir. 12 Mart ayaklanmasý yýllardýr kapitalist sistemin emekçi halk üzerinde uyguladýðý sömürü ve baský politikasýnýn bir sonucudur. Faþizmin kanlý katliamlarýnýn ve devletin devrim karþýsýnda duyduðu korkunun ve bu korkunun sonucu olarak halka gözdaðý vermek amacýyla yaptýðý bir saldýrý sonucu halkýn gerçekleþtirdiði bir ayaklanmadýr. Elbette bu topraklarda verilen onlarca yýllýk devrimci mücadelenin halk üzerindeki etkisi de önemlidir. Ama esas olarak bu halkýn gerçekleþtirdiði bir ayaklanmadýr. Burada HÖC 12 Mart ayaklanmasýný kendisine mal etmeye çalýþarak hem onlarca yýl verilen mücadeleyi yok saymýþ oluyor, hem de tarihin hazýrlýksýz da olsa öne çýkardýðý halkýn i- nisiyatifini. Bu ayaklanma öncesi kendi dergilerinin sayýlarýna bakarlarsa, o zaman a- yaklanma, kýpýrdama belirtisi bile görmediklerini göreceklerdir. Buna raðmen sürdürdükleri bu ben merkezci anlayýþ, devrime hiçbir katký saðlamayacaðý gibi tam tersine zarar vermektedir. Cemevi ve HÖC ortak hareket ederken -ben merkezci yaklaþýmýn kimleri nereye getirdiðine iyi bakmak gerekir- platform 11 inde anmayý yapma kararý aldý. Ama bu karar baþtan saðlam temeller üzerine oturmamýþtý. Cemevi ile yapýlan görüþmelerde Cemevinin tavrý, hemen platform önerisinde bulunan ESP yi kaygýlandýrmaya baþladý. Bunun yaný sýra DHP de sürekli olarak kaygýlarýndan bahsetti. Ama bir kez takke düþtü, kel göründü; gerçek niyetlerini daha faz- 12 Mart 1995 yýlýnda Gazi Mahallesi nde bir katliam yaþandý. Sermayenin egemenlik, baský ve zor aracý faþist devlet iþçi sýnýfýmýza, emekçi halklara ve devrimci güçlere gözdaðý vermek için doðrudan kendisinin düzenlediði provokasyon sonucu 28 insanýmýzý katletti. Gazi Mahallesi nde bir kahvehanenin taranmasý sonucu bir Alevi dedesi öldürülmüþtü. Öfkeyle ayaða kalkan Gazi halký alevisi, sünnisi, Türkü ve Kürdüyle bir araya gelerek katillerin izini sürmüþ, polis karakoluna yönelmiþlerdi. Katil devlet hesap verecek sloganlarýyla karakola doðru yürüyüþe geçen halkýn üzerine polisler tarafýndan hedef gözetilerek kurþun yaðdýrýlmýþtý. 17 si Gazi de olmak üzere 28 kiþi katledilmiþti. Devlet neden böyle bir provokasyona, böyle bir katliama ihtiyaç duymuþtu? Ekonomik ve sosyal yýkýma uðratýlmýþ halklarýmýzýn, sermaye egemenliðine, kapitalist sisteme öfkeleri büyümüþ, sisteme yönelik yaygýnlaþan ve yükselen eylemleri burjuva sýnýfý korkutucu olmuþtu. Sakýp Sabancý o dönemi anlatýrken þöyle diyordu; Gecekondulardan gelip boðazýmýzý kesecekler diye fabrikalarýmýza gidemiyoruz. Ýþte bu korkuyla daha fazla yaþayamayan burjuvazi topyekün savaþ çýðlýklarýyla iþçi sýnýfýmýza, emekçi halklarýmýza ve devrimci güçlere savaþ açmýþtý. Burjuvazi iç savaþý kazanmak için her türlü savaþ hilesine baþvuruyordu. Bazen Avrupa Birliði vb. demagojilerine, bazen politik çevirme hareketine baþvuruyor. Bazen demir ökçesiyle ezmeye çalýþýyordu. Tüm amacý egemenliðini sürdürebilmekti. Ýþte bu nedenle böyle bir provokasyona, böyle bir katliama baþvurmuþtu. 12 Mart Gazi katliamýnýn sonucu tam bir isyan ve ayaklanmaydý. Üç gün süren ayaklanma sonucu 28 kiþi katledilmiþ a- ma faþist devlet emekçi halklarý susturamamýþ, teslim alamamýþtý. Tam tersine a- yaklanmayý bastýrabilmek için namus, þeref sözleriyle kitlelerin öfkesini yumuþatabilmiþlerdi Mart Gazi ayaklanmasýnýn 12. yýlýnda Gazi halký yine ayaktaydý. Binlerce insan devrimci yapýlarýn çaðrýsýyla iþ günü olmasýna raðmen sokaklara dolmuþlardý. Esnaflarsa tamamen kepenklerini kapatmýþtý. Hem de Zaman gazetesinin birinci sayfadan verdiði, içinde AKP, CHP ve MHP lilerin bulunduðu 700 Sivaslý derneðin karar alarak oyuna gelme, sokaða çýkma çaðrýlarýna raðmen. 15

14 13 Mart Anma Yeni Evrede la gizleyemediler. Ýlk önce ESP artýk bir davranýþ çizgisi haline gelen karar alýp cayma hareketini, manevra hýzýný(!) burada da gösterdi. Son anda 11 Mart ta miting yapýlmasý önerisinde bulundular ama platformda bu önerinin uygulanabilirliði noktasýnda anlaþma saðlanamadý. Bunun üzerine ESP o zaman platform 12 sinde yürüsün dedi. 11 Mart ta miting öneren ESP, 11 Mart ta bir anma yapýlmasýnýn anlamsýz olduðunu söyleyerek katýlmayacaðýný söyledi. Diðer platform üyeleri, biz de dahil, bunu bir ilkesizlik olarak mahkum ettik. Bunun üzerine ESP platformdan çekildiðini açýkladý... Son bir gayretle, Cemevinin 3 Mart günü düzenlediði toplantýya, Cemevini ve katýlanlarý ikna etmek için platform cemevine gitti. Tartýþmalar sürerken; tam resmi karar açýklanacakken platform bileþenleri olarak dýþarý çýkýldý. Ve o arada Cemevini ikna etmeye gelen platform üyeleri içerisinde ESP, DHP ve DTP ikna olup gittiler. Sonuç olarak platformda sadece Mücadele Birliði Platformu, Partizan ve BDSP kaldý. Bu noktada platformun artýk iþlevsiz kaldýðý görülüyordu ve geriye daðýtýldýðýný açýklamaktan baþka bir þey kalmýyordu. Sonuç olarak bu görüþmelerin sonucunda Cemevi ve HÖC birlikte yaparken, kitle sevdasýna düþen ve bu nedenle kuyrukçuluk yapan siyasetler, orada da umduðunu bulamayýnca tekrar eylem birliði yapmayý ve birlikte örgütlemeyi düþündüler, son tahlilde bu yýl Gazi de iki ayrý 12 Mart anmasý yaþandý. 12 Mart ayaklanmasý, bu halkýn devrim yapabileceðini herkese göstermiþti. Biz böyle bir günün devrimcilerin öncülüðünde ve devrimci hareketin güçlerini birleþtirerek anmasýný düþündüðümüz için, bu ilkesizliði mahkum edip yine de eylem birliðini bozmayarak eylemde yer aldýk. Bunun en büyük nedeni, daha önce de belirttiðimiz burjuva medyada, gazetelerde çýkan oyuna gelmeyeceðiz, sokaða çýkmayacaðýz baþlýklý yazý üzerine bu bölünmüþlüðün karþý devrime hizmet ettiðini düþünmemizdi. Hem HÖC ün kendisini dayatmasýný kabul etmedik, hem de diðer siyasetlerin kitle kuyrukçusu, ilkesiz anlayýþlarýna ortak olmadýk. Yaþasýn Devrimci Dayanýþma pankartý arkasýnda Yaþasýn Gazi Ayaklanmasý ve 13 Mart tan Gazi ye Gazi den Zafere pankartlarýmýzla yürüdük. Ayrýca yürüyüþ güzergahý üzerine asýlan 12 Mart Ruhuyla 1 Mayýs ta Taksim e pankartýmýz dikkat çekiciydi. Bir 12 Mart daha böyle geçti. Ýç savaþ sertleþtikçe, devrim büyüdükçe bir turnusol kaðýdý gibi herkesin rengini gösteriyor. Devrim bütün oportünist ve meþruiyet arayýþlarýna raðmen kendi yolunda ilerleyecek ve leninistlerin öncülüðünde zafere ulaþacaktýr. YAÞASIN 12 MART GAZÝ AYAKLANMASI 12 MART RUHUYLA 1 MAYIS TA TAKSÝM E! Gazi Platformu 13 MART SAVAÞÇILARININ BAYRAKLARI ELLERÝMÝZDE! Ýzmir Kemalpaþa Mart Ýþçi Kültür Merkezi olarak 18 Mart ta 13 Mart Savaþçýlarýný anmak, kavgalarýný iþçi ve emekçilere taþýmak için bir etkinlik düzenledik. 13 Mart ta idam edilen üç yoldaþlarýmýzýn yaþamlarýný ve mücadelelerini anlatan açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan 13 Mart savaþçýlarý þahsýnda devrim mücadelesinde ölümsüzleþen tüm devrim ve komünizm savaþçýlarý için saygý duruþuyla baþlayan etkinliðimiz, 13 Mart Savaþçýlarýnýn idam ediliþlerini anlatan sinevizyon gösterimiyle devam etti. Sinevizyon gösteriminin ardýndan sahneye Mart Ýþçi Kültür Merkezi çalýþanlarýndan bir yoldaþ gelerek 12 Eylül le birlikte iþçi sýnýfýna ve emekçilere yönelik baský ve katliamlarla sindirme teslim alma saldýrýsýnýn daha baþtan 13 Mart savaþçýlarýnýn gerçekleþtirdiði eylemle boþa çýkarýldýðýný ve bugün burada yoldaþlarýmýzý anmamýzýn da bunu bir kez daha gösterdiðini vurguladý. Yoldaþýmýz konuþmasýný ölümsüzleþen devrim savaþçýlarýna ve zindanlarda tutsak bulunan devrimin öncülerine ve yarattýklara deðerlere sahip çýkmak için 1 Mayýs ta Taksim de olmanýn zorunluluðuna deðinerek bitirdi. Daha sonra iþçi bir kadýn yoldaþýmýz kendi yaþamýyla bir iþçinin nasýl yaþadýðýný ve buna karþý mücadele etmenin zorunluluðuna deðinen konuþmasýný yaptý; yoldaþýmýz konuþmasýný Ýdamlar Bizi Yýldýramaz diyerek bitirdi. Ýþçi yoldaþlarýmýzýn ardýndan sahneye konuþmalarýný yapmak için DÖB lü arkadaþlarýmýz geldi. 16 Bir yoldaþýmýz Newrozla ilgili okuduðu yazýsýnda faþist devletin Newroz eylemliliklerini engelleme çabasýnýn boþa olduðunu vurgularken Newroz ateþini ge- rektiðin- de bedeniyle yakan Kürt halký bu ve bundan sonraki Newrozlarda da Türkiyeli iþçi ve emekçilerle yapacaðý mücadele birliðiyle bu ateþi daha güçlü yakarak zafere taþýyacaðýný söyledi. Daha sonra konuþmasýný yapan DÖB lü bir yoldaþýmýz da son dönemde artan saldýrýlara dikkat çekerken saldýrýlarýn boyutu ne kadar artýyorsa bizim ve iþçi ve emekçi halklarýn mücadele azminin de en az o kadar arttýðýný vurguladý. 13 Savaþçýlarýna deðinen yoldaþýmýz 13 Mart Savaþçýlarýnýn idam e- diliþlerinden 25 yýl sonra dahi düþmanýn yüreðine korku salmaya devam ettiklerini dile getirirken konuþmasýný Yaþasýn Devrim Savaþçýlarý diyerek bitirdi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan arkadaþlarýmýzýn hazýrlamýþ olduklarý þiir dinletisi sahne aldý. Þiir dinletisinin baþlangýcýnda 9 yaþýndaki genç bir yoldaþýmýzýn Komsomol Marþýný okuyarak yumruðunu havaya kaldýrýp Fabrikalar Tarlalar Siyasi Ýktidar Herþey Emeðin Olacak sloganýný atmasý etkinliðimizin coþkusunu bir hayli arttýrdý. B.Brecht, Nazým Hikmet, Ahmed Arif ve Mavi Atlas kitabýndan okunan þiirlerle þiir dinletisi sonlandýrýldý. Þiir dinletisinden sonra sahneyi alan müzik grubumuz Grup Güneþe Akýn Seslendirdiði parçalardan sonra Umudumuz Kavgada Kavgamýz Sanatýmýzla diyerek müzik dinletisini sonlandýrdý. Son olarak etkinliðimizin kapanýþ konuþmasýný yapmak i- çin bir yoldaþýmýz geldi sahneye. Yoldaþýmýz, gençliðin önünde þu an iki yol olduðunu ya sermayenin uþaklýðý ya da Denizler, Cheler, 13 Mart Savaþçýlarý gibi bu yoz ve kokuþmuþ sisteme karþý devrim saflarýnda savaþmak olduðunu belirtti. Yoldaþýmýz iþçi ve öðrenci gençleri devrim için mücadeleye çaðýrdý. Daha sonra etkinliðimize katýlan arkadaþlarýmýzla etkinliðimiz vs. üzerine sohbetler ettik. Hep birlikte Komsomol Marþýný okuduktan sonra bir sonraki etkinliðimizde buluþmak üzere etkinliðimizi sonlandýrdýk 13 MART SAVAÞÇILARI YAÞIYOR LENÝNÝSTLER SAVAÞIYOR! Mart Ýþçi Kültür Merkezi

15 Yeni Evrede Newroz Newroz Kürt ve Türk halklarýnýn mücadele birliðini ördüðü bir gün o- larak bu topraklarda sarý-kýrmýzý-yeþillere bürünerek kutlanýyor. Bunlardan biri de Antep te gerçekleþti. Antep Newroz tertip komitesinin hazýrladýðý miting Ýstasyon Meydaný nda saat de baþladý. Bizler de Platformu olarak saat da Ýstasyon Caddesi üzerinde fuar önünde toplanarak Yaþasýn Kürt-Türk Halklarýnýn Mücadele Birliði yazýlý pankartýmýzý açarak ve ellerimizdeki kýzýl bayraklarla Newroz alanýna doðru yürüyüþe geçtik. Yürüyüþ sýrasýnda Yaþasýn Halklarýn Mücadele Birliði, Kürt Halkýna Kalkan Elleri Kýracaðýz, Dýsa Dýsa Serhildan Biji Azadiya Kürdistan, Newroz Piroz Be, Dünya Emeðin Olacak, Fabrikalar Tarlalar Siyasi Ýktidar Her Þey E- meðin Olacak sloganlarýyla yürüdük. Newroz alanýna geldiðimizde polis barikatý ve arama noktasý oluþturulmuþtu. Arama noktasýnda polisler pankart sopasýnýn tahta ve kalýn olduðu gerekçesiyle çýkarmamýzý istediler. Kortej sorumlusu arkadaþlarýmýzýn müdahalesi ile ve taviz vermeyeceðimizi anlayan sorumlu polis, alana girmemize izin ANTEP TE NEWROZ vermek zorunda kaldý. Bizler de pankartýn arkasýnda tekrar kortej oluþturarak Baskýlar Bizi Yýldýramaz, Kürt Halkýna Kalkan Elleri Kýracaðýz, Newroz Piroz Be sloganlarýyla alana girdik. Alana girdiðimizde Newroz alanýnda bulunan insanlar bizi alkýþlarla karþýladý. Alanda yerimizi aldýktan sonrada pankartýmýzla, kýzýl bayraklarýmýzla ve sloganlarýmýzla kitlenin büyük ilgisini çektik. Newroz ilk önce tertip komitesinde bulunan kiþilerin konuþmasýyla baþladý. Bu sýrada sivil polisler tarafýndan 2 kiþi gözaltýna alýnmak istendi. Ancak bütün kitlenin birlikte hareket ederek gözaltýna alýnan kiþileri savunmasý ve tek vücut olarak hareket etmesi sonucu sivil polisler de geri adým atarak 2 kiþiyi tekrar serbest býrakmak zorunda kaldýlar. Daha sonra Newroz ateþi yakýlarak bir kez daha demirci Kawa nýn isyan ateþi harlanmýþ oldu. Daha sonra yerel sanatçýlar ve Xanemir sahneyi aldý. Newroz süresince sürekli Kürt Halkýna Kalkan Elleri Kýracaðýz, Newroz Piroz Be, Dýsa Dýsa Serhildan Biji Azadiya Kürdistan, Yaþasýn Halklarýn sloganlarýný haykýrdýk. Newroz un sonuna doðru sahneyi Koma Kewoka Aþiti aldý. Newroz halaylarla ve çekilen zafer zýlgýtlarýyla son buldu. YAÞASIN KÜRT-TÜRK HALKLARININ MÜCADELE BÝRLÝÐÝ NEWROZ PÎROZ BÊ Antep Plt. KAVGAMIZIN ÞEHRÝ ADANA DAN TÜM MÜCADELE BÝRLÝÐÝ OKURLARINA MERHABA Kürt ulusuna, özgürlüðün ve kendi kaderini tayin hakkýnýn zor yöntemleriyle kazanýlacaðýnýn ilk iþaretini veren, o tarihi dönemin devrimcisi Kawa nýn isyan ateþini yaktýðý 21 Mart günü, bizler de Mimar Sinan Açýk Hava Tiyatrosu nda üzerinde Kürtçe Yaþasýn Kürt Türk Halklarýnýn Mücadele Birliði yazan pankartýmýzý en yükseklere asarak, ülkesi ilhak edilmiþ ve ezilen Kürt halkýnýn yanýnda olduðumuzu gösterdik. Yoldaþlarla devrimci proletaryanýn çelik disiplininin nasýl olmasý gerektiðini dost düþman herkese gösterdik. Birlikte attýðýmýz sloganlara Kürt gençliðinin büyük ilgi göstermesi, gelecekte halklarýmýzýn mücadele birliðinin daha güçlü örüleceðinin en büyük habercisiydi. Bu mücadele birliðini örebilmek için daha çok çaba sarf etmemiz gerekiyor. 13 Mart Savaþçýlarýnýn yoldaþlarý genç Leninistler görev baþýna! YAÞASIN KÜRT-TÜRK HALKLARININ MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DÝSA DÝSA SERHILDAN BÝJÎ AZADÎYA KÜRDÝSTAN BÝJÎ AZADÎ BÝJÎ SOSYALÝZM ADANA MÜCADELE BÝRLÝÐÝ PLATFORMU 17

16 Akmercan Yeni Evrede ZAFER AKMERCAN ÝÞÇÝLERÝNÝN OLDU! 20 Mart 2007 de Eyüp Adliyesi nde Karar Mahkemesine girecektik. Biz bunun bilinci içerisindeyiz ve karar mahkemesi öncesi sesimizi kamuoyuna duyurmalýydýk. 16 Mart Cuma günü hakimin hastalýðýndan kaynaklý rapor aldýðýný duyuyorduk. Kendi aramýzda bir toplantý yaptýk. Öncüler olarak 20 Mart ta yapýlacak karar mahkemesi öncesi sesimizi tüm kamuoyuna duyurmamýz gerektiði kanýsýna vardýk. Elde avuçta ne varsa onu önümüze koyduk. 17 Mart ta Haydarpaþa dan trene bindik. Üç öncü iþçi Ankara ya gidiyorduk. 18 Mart Pazar sabahý Ankara daydýk. O gün, gün boyu gezdik dolandýk. Tam olarak nereye gideceðimizi arkadaþlar da bilmiyordu. 19 Mart Pazartesi saatler 10:45 i gösteriyordu. Baþbakanlýk merkez binasý önündeyiz. Haklýyýz Kazanacaðýz-Akmercan Ýþçileri yazýlý pankartýmýzý açtýk ve basýn açýklamasýný okumaya baþladýk. Basýna ve Kamuoyuna, bizler 9 aydýr direniþte olan Akmercan iþçileriyiz dedik ve etrafýmýzý Baþbakanlýðýn korumalarý sardý. Bizi yaka-paça tutmaya baþladýlar, biz önceden aldýðýmýz karar üzerine Ýþçiyiz Haklýyýz Kazanacaðýz sloganýný hep bir aðýzdan atmaya baþladýk. Akþamüzeri serbest býrakýldýk. Trene bindik, Ýstanbul a dönüyorduk Mart Salý, saatler 12:00 yi gösteriyor. Mahkeme önündeki diðer iþçi arkadaþlarýmýzla kucaklaþýyoruz. Mahkeme baþlamak üzereydi avukatlarýmýzla mahkemeye girdik. Kararý avukatým Murat Ak bana iletti. Zafer iþaretleriyle dýþarý çýktýðýmda arkadaþlarýmýz kazandýðýmýzý anladýlar. Zafer çýðlýklarý içinde birbirimize sarýlýyorduk. 25 Mart Pazar günü için buluþma kararý aldýk. Bu defa zafer toplantýsý yapacaktýk. Gazi Hastanesi nin arkasýndaki parkta 150 iþçi toplandýk ve yürüyüþe geçtik. Zaferi iþçiler olarak Gazi halkýyla paylaþýyorduk. Gazi Ayýþýðý Ekin Sanat Merkezi nin bulunduðu sokaða geldik. Toplantýyý Ayýþýðý nda yapacaktýk. Avukatlarýmýz Murat Ak ve Süleyman Tomas mahkemenin sonuçlarýný ve neler yapýlmasý gerektiði hakkýnda geniþ çaplý bilgilendirdiler bizleri. Daha sonra Platformu adýna Yýlmaz Ekþi yi çaðýrdým konuþma yapmasý için. Çünkü uzun zamandýr bizim direniþimize destekte bulunuyordu ve o da bir iþçiydi. 150 iþçi onu alkýþlarla selamladýlar. Yýlmaz arkadaþ bizlere yaratýlan ne varsa bunlarý emeðin kendisinin yarattýðýný, yani bizlerin yarattýðýný anlattý ve örgütlenmemiz gerektiðine dikkat çekti. Akmercan iþçisinin örgütlü hareket ettiði için kazandýðýna iþaret etti. Öncülerimize sahip çýkmamýz gerektiðini, öncülerine sahip çýkmayan hiçbir hareketin baþarýya ulaþamayacaðýndan bahsetti. Ve Yaþasýn Dünya Ýþçi Sýnýfýnýn deyip konuþmasýný bitirdi. Kapanýþ sonrasý sanat merkezinin çalýþaný arkadaþýmýz önümüzdeki hafta yani Nisan ýn 1 inde, sanat merkezinin kuruluþunun 4. yýlý olduðunu söyledi. Biz iþçilerle hem 4. yýlýmýzý hem de zafer için bir þölen yapmak istiyoruz dedi. Salondaki herkesi tüm devrim savaþçýlarý için saygý duruþuna davet ettim. Haftaya þölen için program yaptýk ve toplantýyý alkýþlarla ve sloganlarla bitirdik. Akmercan Ýþçisi Abidin Ateþoðlu 18

17 Yeni Evrede Emperyalist Savaþa Hayýr DOLMABAHÇE DE SAVAÞA HAYIR! 20 Mart 2003 günü, ABD nin Irak a ilk bombalarýný attýðý gün, tüm dünya üzerinde eylemlerle protesto edilmiþti. Her yýl 20 Mart, dünyanýn her yerinde savaþ karþýtý bir gün olarak protesto eylemleriyle karþýlanýyor. Bu yýl da, emperyalist savaþý protesto etmek için, devrimci tüm kuruluþlarla beraber, Taksim Gezi Parký nda toplandýk. Irak ta Savaþa Ve Ýþgale Dur De pankartý, meþaleler ve dövizlerle toplanan kitlenin içinde Platformu olarak kýzýl bayraklarýmýz ve Irak Halký Yalnýz Deðildir, Yaþasýn Halklarýn Mücadele Birliði, Irak Halký Devrimle Özgürleþecek dövizlerimizle yerimizi aldýk. Çevik kuvvet polislerinin parkýn Taksim Meydanýna açýlan kýsmýný kapatarak yürüyüþe izin vermemesi üzerine Gezi Parký nýn yan tarafýndan AKM nin arkasýndan dolaþarak sloganlarla Dolmabahçe ye, Ýnönü Stadyumu nun önüne yürüdük. Yürüyüþ, deyim yerindeyse zincirlerinden kopan kitlenin bir sel gibi Dolmabahçe ye akýþý gibiydi. DÝSK in tansiyonu düþürme çabalarýna karþýlýk kitlenin coþkusu muazzamdý. Yürüyüþ sýrasýnda sýk sýk Irak Halký Yalnýz Deðildir, Yaþasýn Halklarýn sloganlarý attýk. Taksim Meydaný nda 1 Mayýs 1977 de yapýlan katliamýn 30. yýldönümü nedeniyle 1 Mayýs ta Taksim e çaðýran kuþlamalar yaparak 1 Mayýs ta Taksim e sloganlarý attýk. Ýnönü Stadyumu nun önüne geldiðimizde Kahrolsun Emperyalizm Yaþasýn Devrim Ve Sosyalizm yazýlý pankartýmýzý açtýðýmýzda eylem komitesi, baþka pankart açýlmamasý gerektiðini söyleyerek kapatýlmasý yönünde ricada bulundu. Biz de pankartýmýzý topladýktan sonra eylemin sonuna kadar þiarlarýmýzý haykýrmaya devam ettik. DENÝZLERE... Tohumken, çiçek, çiçekken, meyve olana serpilip büyüyene, kýzýl çiçekler açana... Türkiye den Kürdistan a, Kürdistan dan Filistin e... Savaþana... DENÝZLERE!.. Tohumdun dedim ya, düþtün topraða, filizlendin sonra binlerce genç ve binlerce emekçi yani bizler, inandýk, direndik, direneceðiz. Tabiki u- mutluyuz, bir gün ki bu gün uzak deðil. Vurup masaya yumruðumuzu, faþizmi kendi kanýnda boðup, halk iktidarýný kuracaðýz. Ýþte o zaman Denizler için söyleyeceðimiz türküler yerini bulmuþ olacak!.. Meydanlar kadar; Fabrikalar Tarlalar Siyasi Ýktidar Herþey Emeðin Olacak. Ýstanbul dan bir Leninist 19

18 Röportaj BU SÝSTEMÝ YIKMALI BAÞKA ÇARESÝ YOK Yeni Evrede GÜNÜ DEÐÝL GELECEÐÝ KURTARMALIYIZ : Kendinizi kýsaca tanýtýr mýsýnýz? Ýþçi: Ben 6 yýldan beri bir gýda fabrikasýnda çalýþýyorum. Daha önce orman iþçiliði yapýyordum, 39 yaþýndayým, 6 yaþýmdan bu yana iþçilik yapýyorum. Hem iþçiyim hem de anne : Yaþam koþullarýnýz nasýl? Memnun musunuz? Ýþçi: Çalýþan ben, aþaðýlanan ben, aç kalan yine ben. Ýnsan böyle bir yaþamda nasýl memnun olabilir. Çocuklarýma harçlýk veremediðim için sabah evden kaçarak çýkýyorum, akþam eve geldiðimde benden bir þeyler istememeleri için suratýmý asýyorum. : Bir gýda fabrikasýnda çalýþtýðýnýzý söylediniz. Bize fabrikanýn çalýþma koþullarýndan bahseder misiniz? Ýþçi: Yaz dönemi iþler çok yoðun oluyor, sabah 8 akþam 8 ya da akþam 8 sabah 8 çalýþýyoruz. Sýk sýk Pazar günleri de çalýþýyoruz. Evimizi otel gibi sadece uyumak için kullanýyoruz. Mesailerimiz ödenmiyor, bunun yerine iþ olmadýðý zaman dinlendirme veriyorlar. Normalde saatte yapýlacak iþi, bize 12 saatte yaptýrýyorlar. Çalýþtýðýmýz bölümde yaz dönemi biber kesimi oluyor çalýþtýðýmýz yer gaz odasýndan farksýz oluyor. Hem biberin acýsý hem yaz sýcaðý çok terliyoruz, buradan sonra eleman gerekiyor diye bu halimizle soðuk hava deposuna çalýþmak için gönderiliyoruz. Zorunluluktan gidiyoruz. : Fabrikanýzda sendika, komite, konsey vb. herhangi bir örgütlülük var mý? Ýþçi: Þu an için yok. okuyan arkadaþlar var. Herkes bir þeylerin farkýnda ama ellerinde olaný kaybetmemek için susuyorlar. Patronun çanak yalayýcýlarý her fýrsatta bize bir kiþi giderse dýþarda her gün yüz kiþi iþe girmek i- çin baþvuruyor diyorlar : Bölgenizde yeni açýlan 13 Mart Ýþçi Kültür Merkezi ile ilgili ne düþünüyorsunuz? Ýþçi: Burada ilk defa bir iþçi kültür merkezi açýlýyor, ben de daha önce hiç böyle bir yere gitmemiþtim. Açýlýþ tarihi yaklaþtýkça heyecanlanýp, kaygýlanýyordum. Açýlýþ nasýl olacak bir sorun eksiklik olacak mý diye. Ama açýlýþ sýrasýnda, benim gibi iþçilerle bir araya gelmek beni gelecek için umutlandýrdý. Kýsacasý Mart Ýþçi Kültür Merkezi nin açýlýþýnýn bölgemizdeki iþçilerin yolunda bir ýþýk olacaðýný düþünüyorum. Kültür merkezimizin açýlýþý çocuklarýmýzýn, bölgemizdeki gençliðin içinde bulunduklarý yozluktan kurtulmalarý, kitap okuyup, tartýþýp kendini geliþtirebilecekleri bir ortam oluþturdu. : Dergimiz aracýlýðýyla iþçilere emekçilere ne söylemek istersiniz? Ýþçi: Öncelikle biz iþçiler olarak çok okuyup bilinçlenmeliyiz. Ýþçiler zaten ezildiðinin sömürüldüðünün farkýnda. Þimdi aðlama sýzlama zaman deðil, iþçiler yaný baþýndaki sýnýf kardeþlerini bilmeli, destek çýkmalý örgütlenmeli. Bu sistemi yýkmalý baþka çaresi yok. : Bize zaman ayýrdýðýnýz için teþekkür ederiz. Ýþçi: Ben teþekkür ederim. Yine buyurun gelin. 20 : Kendinizi kýsaca tanýtýr mýsýnýz? Ýþçi: 26 yaþýndayým, 14 yýldýr iþçilik yapýyorum. Yaklaþýk bir yýldýr bir fabrikanýn yemekhanesinde çalýþýyorum. :Yaþam koþularýnýzdan memnun musunuz? Ýþçi: Deðilim. Açlýk, yoksulluk içinde aþaðýlanarak yaþadýðý böyle bir sistemde yaþam koþullarýndan memnun olmak imkansýz. Yeni evliyim ama evli miyim bunun farkýnda deðilim eþim gece iþten geliyor, ben sabah da çýkýyorum, o de geliyor. Günde sadece 4 saat görüþe biliyoruz. Sanki biz sadece çalýþmak için yapýlmýþýz, biz hayvan mýyýz? Her þeyimizi elimizden alýyorlar. : Bize çalýþma koþullarýndan bahseder misin? Ýþçi: Daha önce ormanda çalýþýyordum, çalýþma koþullarý çok aðýrdý fakat patronla çok az yüz yüze geliyorduk. Ne kadar çalýþýrsak kadar kazanýyorduk. Ama dediðim gibi iþ koþullarý çok aðýr olduðundan çok yýpranýp az kazanýyorduk. Patronla fazla yüz yüze gelmediðimiz için. Yine sömürülmemiz raðmen þimdi çalýþtýðým fabrikaya göre daha az aþaðýlanýyorduk. Çalýþtýðým yerde sözde yemekhaneciyim, ama temizlik vb. gibi iþleri de yaptýrýyorlar. Haftanýn 6 günü çalýþýyoruz. Pazar günleri de çalýþtýðýmýz oluyor. Asgari ücretle çalýþýyorum. Ýþim gereði hem patronun, müdürlerin hem de iþçilerin koþullarýný görebiliyorum, bir yandan kokteyl yapanlara pasta kola götürüyorum, diðer taraftan 10 saat çalýþmýþ iþçiye tekrar mesai için yemek veriyorum. Ýki durumu da ayný anda görmek beni gerçekten çok kýzdýrýyor. Ýþçi arkadaþlar ücretsiz mesaiye giderken, onlar kakara kikiri, aþaðýlýk bir þekilde týpký kan emici yarasalar gibi emdikleri kaný eritiyorlar. : Çalýþtýðýnýz fabrikada sendika, komite vb. bir örgütlülük var mý? Ýþçi: Yok. Dergi okuyan arkadaþlarýmýz var. Çalýþýrken pek bir araya gelemiyoruz. Ama iþ çýkýþlarýnda fikir alýþ veriþi yapýyoruz. : Bölgenizde yeni açýlan Mart Ýþçi Kültür Merkezi yle ilgili ne düþünüyorsunuz? Ýþçi: 13 Mart Ýþçi Kültür Merkezi açýlýnca çok sevindim, çalýþma zamanlarýmýn dýþýnda genellikle oradayým. Elimden gelen her þeyi yapmaya çalýþýyorum.. 13 Mart Ýþçi Kültür Merkezi nin açýlýþý iþçiler için büyük bir adým açýkçasý bizi hem cesaretlendiriyor hem de umutlandýrýyor. : Dergimiz aracýlýðýyla iþçi-emekçilere söylemek istediðiniz þeyeler var mý? Ýþçi: Aslýnda söylemek istediðim çok þey var. Öncelikle cezaevlerinde bulunan yoldaþlara çok sevgi selam gönderiyorum. Yüzlerinden gülücükler hiç eksik olmasýn, onlar yalnýz deðiller. Biz iþçiler her zaman onlarlayýz, yüreklerimiz onlarýn yürekleriyle birlikte atýyor. Ýþçiler nasýl ki elleri ve beyinleriyle dünyayý üretiyorlarsa. Kendi kurtuluþ mücadelelerini de örmelidirler. Bütün iþçilerin kurtuluþu emeðin iktidarýnda, iþçi sýnýfýnýn diktatörlüðündedir. Bilinçlenmeliyiz, bilinçlendirmeliyiz, günü deðil geleceði kurtarmalýyýz. Týpký bir ev inþa eser gibi sömürüsüz, insanýn insan tarafýndan aþaðýlanmadýðý bir yaþamý kurmalýyýz, : Bize zaman ayýrdýðýn için teþekkür ederiz. Ýþçi: Ben teþekkür ederim bana sayfanýzý ayýrdýðýnýz için. Ýyi ki varsýnýz iyi ki biz iþçiler varýz.

19 Yeni Evrede ANTEP TE OTOBÜS ÞOFÖRLERÝ DÝRENÝÞTE Röportaj EZÝLEN KÝTLELER, GERÇEK ÖNCÜLERÝNÝ EYLEMDE BULURLAR Antep te belediye otobüslerinin ö- zelleþtirilmemesi için geçtiðimiz aylarda eylem yapan Tüm-Tis e üye iþçilerin eylemlerine karþýn özelleþen belediye otobüsleri iþçiler için köleleþtirme aracý haline geldi. Kevser Turizm Þirketi nin satýn aldýðý otobüslerin þoförleri ve iþçileri her geçen gün daha da zorlaþan þartlarda çalýþtýrýlmak isteniyor. Özelleþtikten sonra sömürünün de arttýrdýðý þirkette 4 Mart tarihinde 58 iþçi sendikalý olduðu için iþten çýkardý. Bu duruma karþý baþlatýlan direniþ 10 gündür otobüs iþletmesinde devam ediyor. olarak ziyaret ettiðimiz direniþteki iþçilerle ve Tüm-Tis sendikasý genel örgütlenme sekreteri Muharrem Yýldýrým ile bir röportaj yaptýk. : Belediye otobüsleri özelleþtikten sonra sömürü ve hak ihlalleri daha da arttýrýldý. Bu yaþanan süreçten biraz bahseder misiniz? M. YILDIRIM: 6-7 ay önce KEVSER TU- RÝZM de iþe baþlayan iþçilerin sigortasý halen yapýlmadý. Bunu üzerine iþçiler sendikamýza üye oldular. Ve bizim de TÜM-TÝS sendikasý olarak yaptýðýmýz þikayet üzerine GAZÝANTEP TU- RÝZM AÞ. de çalýþan iþçilerimiz sigortalý yapýldý. Söz konusu bu þirket KEV- SER TURÝZM in paravan þirketidir. KEVSER TURÝZM, sendikalý olduklarý gerekçesiyle 58 iþçiyi iþten attý. : Daha önceki aylarda özeleþtirme karþýtý eylemler yapýlmýþtý. Yapýlan bu eylemler için belediye, iþçilere ne gibi vaatlerde bulundu? M. YILDIRIM: ay süren özelleþmeye karþýtý eylemlerde, yapýlan kira sözleþmesinde hiçbir iþçi atýlmayacak sözü alýnmýþtý. Yani Belediye çýkarýlan ve çalýþan iþçilerden sorumlu. Sözleþme gereði iþten çýkarýlma durumunda belediyeden izin alýnmasý gerekiyor. : Yaþanan bu iþten a- týlmalara karþý belediye nasýl bir tavýr sergiliyor? M. YILDIRIM: Belediye çýkarýlan iþçiler, iþe yeni baþlamýþ olan iþçiler. O yüzden biz karýþmayýz. diyor. Belediye baþkaný kim olursa olsun ve hangi partili olursa olsun deðiþen hiç bir þey olmuyor. : SSK primleriniz hukuka uygun olarak yatýrýlýyor mu? M. YILDIRIM: Ýþçilere þirkete binde bir hisse ile ortaklýk yapmayý dayatýlýyor. Bu þekilde ortak olan kiþilerin de SSK ve sendika iþlemlerine gerek kalmýyor. : Ýþten uzaklaþtýrýlmalar için nasýl bir gerekçe ortaya atýldý? M. YILDIRIM: Bazý iþçilerin para çaldýklarýný iddia ettiler ve bu gerekçe ile, yüz kýzartýcý suç iþlediklerini öne sürerek iþten attýlar. : Bu eyleminiz sýrasýnda baþka zorluklar ya da dayatmalarla da karþýlaþýyor musunuz? M. YILDIRIM: Mafya gibi örgütlenen bir þirket var karþýmýzda. Geçtiðimiz günlerde iþçilerin karþýsýna 6-7 kiþi çýkarak tehdit ve küfürlerle direniþe son vermelerini istediler. Bunlar parayla tutulmuþ insanlardýr. KEVSER in, baský uygulayarak yýldýrmaya çalýþtýðý iþçiler, buna karþýn direniþlerine devam ediyorlar. : Þu anda çalýþan iþçiler ne gibi zorluklarla karþý karþýyalar? M. YILDIRIM:Toplu sözleþmedeki iþçiler bile maaþlarýný düzenli alamýyorlar. Yasalara göre en fazla 8 saat çalýþmaya izin verilirken, þoförler 12 ve 16 saat çalýþtýrýlmak isteniyor. Mesai ücreti verilmeden tamamen köleleþtirilmek isteniyorlar. 750 YTL alan bir iþçinin maaþý sendikaya üye olduktan sonra asgari ücrete indiriliyor. Amaçlarý örgütlü bir mücadeleyi tasfiye etmek. Ancak buradaki iþçiler tekrar iþlerine dönene kadar bu direniþ devam e- decek. Antep Tarih, sosyalizmin yaklaþacaðý günü her gün biraz daha netleþtirmekte. 12 Eylül faþist cuntasýnýn idam ettiði, kuþuna dizdiði ve iþkencehanelerinde öldürdüðü proletaryanýn yiðit evlatlarý, mücadelemizde yaþýyor. 13 Mart 1982 de idam edilen Seyit Konuk, Necati Vardar ve Ýbrahim Ethem Coþkun faþizm karþýsýnda gösterdikleri kararlýlýk ve cesaretle halklarýn bilincine ýþýk tutmaya devam ediyor. BMC, Tariþ ve metal iþçileri olan 13 Mart savaþçýlarý proletaryanýn gücünü dosta- düþmana kanýtlamýþ oldular. Ýdam hükmünün verildiði 1 Mayýs günü Seyit Konuk tüm mahkeme heyetini devrim ve sosyalizm mücadelesinde ölümsüzleþen tüm savaþçýlar için bir dakikalýk saygý duruþuna davet etmiþtir. Mahkeme heyetinin de hayretle ayaða kalkarak tedirginlik içerisinde saygý duruþunda bulunmasý faþizm mahkemelerinde proletarya savaþçýlarýnýn yargýlanamayacaðýnýn bir kanýtýydý. Yýlgýnlýklarýn, çözülmüþlüklerin ve u- mutsuzluðun kol gezdiði o dönemde 13 Mart savaþçýlarýnýn gösterdiði tavýr bu gün bile devrimci kararlýlýðýn simgesi olarak bize güç ve moral saðlýyor. Bizler de okurlarý o- larak proleter komünist yoldaþlarýmýzýn afiþlerini Kürt-Türk emekçi halklarýnýn yoðun yaþadýðý Okmeydaný sokaklarýna yaptýk. Ýdamlar bizi yýldýramaz sloganlarýnýn yazýlý olduðu ve yoldaþlarýmýzýn iþçi olduðunu belirten afiþ, insanlarýn ilgisini çekti. Son zamanlarda devletin Kürt halkýna baský ve saldýrýlarý artýrmýþtýr. Kürt halký tüm bu baský, saldýrý ve sindirmelere karþý savaþýný sürdürmekte. Devrimimizin en önemli dinamiklerinden biri olan Kürt halkýnýn yalnýz olmadýðýný; Kürt halký devrimle özgürleþecek, Kürt halký yalnýz deðildir, Kürt halkýna kalkan elleri kýracaðýz yazýlý kuþlarýmýzý Okmeydaný sokaklarýna bolca atarak gösterdik. Devrim koþullarýnýn her gün olgunlaþtýðý günümüzde kitleler Leninistler öncülüðünde iç savaþý zaferle taçlandýracaklardýr. Okmeydaný ndan Okurlarý 21

20 1 Mayýs Toplantýsý Yeni Evrede EMO DA 1 MAYIS TOPLANTISI Mart Pazar günü EMO (Elektrik Mühendisleri Odasý) da yaklaþan uluslararasý proletaryanýn birlik mücadele ve dayanýþma günü olan 1 Mayýs la ilgili bir toplantý gerçekleþti. 1 Mayýs ta neden Taksim Meydaný nda olunmasý gerektiði ekseninde gerçekleþtirilen toplantýya Sorun Yayýnlarý Kolektifi ve Sýrrý Öztürk, þair dostumuz Ruhan Mavruk ve çeþitli iþ kollarýnda çalýþan iþçiler katýldý. Ýlk olarak 1 Mayýs ýn tarihçesinden baþlayan ve Türkiye deki 1 Mayýs alanýnda yapýlan 1 Mayýslarla sona eren bir slayt gösterimi yapýldý. Slayt gösterimi sýrasýnda Gebze zindanýnda bir tutsaðýn 1 Mayýs için yazdýðý bir þiir okundu. Yine slayt gösterimi esnasýnda dünyaki 1 Mayýslarýn gösteriminin bitiminde Türkiye ye geçmeden önce 77 1 Mayýs ýnda katledilen 34 iþçi þahsýnda tüm devrim savaþçýlarý adýna saygý duruþu gerçekleþti. Daha sonra slayt gösterimi Türkiye deki 1 Mayýs larýn gösterimi ile devam etti. Slayt gösteriminin ardýndan, konuþmacý olarak Yýlmaz Ekþi davet edildi. Kendisi de bir iþçi olan Yýlmaz Ekþi, yoðun günler yaþandýðýný ve önümüzde 1 Mayýs ýn olduðunu belirterek Bizim 1 Mayýs a iliþkin politikamýz 17 yýl boyunca hiç deðiþmedi dedi ve sözlerine þöyle devam etti: Biz hep Taksim dedik. Bizim dýþýmýzdaki herkes meydanlar dedi. Bugüne kadar neden Taksim deðil neden baþka yerler? sorusunu sormadýk ama bugün soracaðýz. Bize baþka meydanlarý önerenlere burada olsalardý samimiyetimizle soracaktýk niçin baþka meydanlar? Niçin Taksim deðil? Oysa 1 Mayýs 77 deyim yerindeyse DÝSK in ilk 1 Mayýs ýydý ve iþçi sýnýfýnýn kaný orada akýtýldý. Milyonlar o meydandaydý, o meydanda burjuvazi bize silah doðrulttu ve o meydanda biz devrimin ve sosyalizmin sesini yükselttik. O meydanda katledildik, bu yüzden de dedik ki; burjuvazi bu meydaný bizim kanýmýzý dökerek bize yasakladý. Çünkü bu geliþmeler onun için çok ciddi bir düzeye varýyordu, 76 da 400 bin, 77 de 500 bin giderek çýð gibi büyüyen 1 Mayýs Mayýs gerçekten de sosyalizm bayraðýnýn yükseltildiði bir 1 Mayýs oldu. Taksim politikasýný savunsun ya da savunmasýn herkesin bu kürsüden özgürce düþüncelerini dile getirebileceðini ifade eden Yýlmaz Ekþi, sözlerini þöyle sonlandýrdý: Biz 1 Mayýs 77 katliamýnýn 30. yýlýnda yine Taksim de olacaðýz. Çünkü Taksim iki sýnýfýn proletaryanýn burjuvaziye karþý sýnýf savaþýndaki çelikleþmiþ iradesinin bir yansýmasýdýr. Uzlaþmazlýðýn alanýdýr. Deyim yerindeyse baþkaldýrýnýn alanýdýr, sosyalizmin en gür en coþkulu bir sesle yükseltildiði alandýr. Nasýl sýnýf savaþýmý bir zorunluluk olarak duruyorsa kazandýðýmýz, uðruna bedel ödediðimiz mevzilerimizi sonuna kadar savunmamýz da bir zorunluluktur. Bu bir irade savaþýdýr, bu bir onurdur, proletaryanýn onurunu 17 yýldýr gururla, onurla taþýdýk. Yalnýzlýk ve sessizlik fesadýyla bu ses susturulamaz, bu geliþme engellenemez. O yüzden bundan önceki yýllarda Doðu Perinçek in peþine takýlýp Gaziosmanpaþa ya gidenler bizim bütün çaðrýlarýmýza kulaklarýný týkadýlar. Niçin? Toplantýlarda þöyle söylediler: nin arkasýndan sürükleniriz Evet, gerçekler inatçýdýr ve en geç kendilerini kabul ettirirler. Taksim in dýþýnda her yeri 1 Mayýs alaný o- larak görenler Taksim i 90 dan itibaren terkettiler. Bu meydaný, bu mevziyi sadece bize býraktýlar. Biz omuzlayýp bugüne kadar onurla savunduk. Dedik ki her seferinde BU YÜKSEK BÝR ONUR- DUR. PROLETARYANIN ONURUNU YÜKSEKLERDE TUTMAK KOMÜNÝST- LERÝN ÝÞÝDÝR. GELÝN BU ONURU BÝR- LÝKTE PAYLAÞALIM. Þimdi yine yalnýzýz bu onuru biz taþýyacaðýz. Ama sendikalardan açýklamalar geliyor ve diyorlar ki; katliamýn 30. yýlýnda 1 Mayýs ta Taksim de o- lacaðýz. 1 Mayýs alaný Taksim dir. 1 Mayýs alanýnda olacaðýz Taksim 1 Mayýs alanýdýr diye afiþler de yaptýlar. O dostlarýmýza þöyle söylüyoruz: evet biz Taksim deyiz ve sizi orada bekliyor olacaðýz. Eðer gerçekten bugüne kadar bizim taþýdýðýmýz ama sizlerin de bu onuru paylaþmak istediðiniz konusunda karar verirseniz ve derseniz ki biz 1 Mayýs katliamýn 30. yýlýnda; en azýndan katliamýn 30. yýlýnda orada olacaðýz ve 1 Mayýs ý devrimci özüne uygun bir biçimde kutlayacaðýz bu onuru elbette ki sevinçle ve gururla paylaþýrýz. Herkesle paylaþmaktan yanayýz. Yýlmaz Ekþi nin ardýndan Sorun Yayýnlarý Kolektifi nden Sýrrý Öztürk söz aldý ve bugün en önemli görevin komünistlerin birliðinin oluþturulmasý olduðuna dikkat çekti. Eðer DÝSK baþkaný hiç haketmediði halde Taksim i fethedeceðiz diyorsa, arkadaþlar boyunu görmek lazým. Bunu söylerken DÝSK genel baþkaný burjuvaziyle anlaþarak; (...) tekelci sermayenin taraftarlarýyla bir oyun oynuyorlar. Taksim de olacaðýz lafý da bir oyundur. Burjuvazi onlara izin verecek, getirip oraya çiçeklerini koyacaklar, Taksim in bu yolundan girip öbür tarafýndan çýkacaklar dedi. Kendilerinin ise 1 Mayýs ýn nerede kutlanmasý gerektiðine dair bir þey diyemeyeceklerini belirten Sýrrý Öztürk, Yýlmaz arkadaþýn dediði gibi, sýnýf her zaman doðruyu yapmayabilir; siz ona doðru olaný göstermelisiniz dedikten sonra teþekkür ederek sözlerini bitirdi. Daha sonra þair dostumuz Ruhan Mavruk söz aldý. Ruhan Mavruk; Ben þunu açýklýkla söylüyorum yaptýðý her þeyi sonuna kadar içtenlikle yapmak isteyen bir insaným. Ben Taksim den yanayým dedi. Ardýndan yeni çýkan kitabýndan Mayýs Mektubu adlý bir þiirini paylaþtý. Þair dostumuz Ruhan Mavruk un ardýndan serbest kürsü devam etti ve çeþitli iþ kollarýnda çalýþan iþçiler,diðer illerden toplantýya katýlan iþçiler, salondaki konuklar ve öðrenciler söz alarak 1 Mayýs a iliþkin düþüncelerini ifade ettiler. Konuþmalar esnasýnda Sarýgazi de çalýþan genç iþçiler koro þeklinde 1 Mayýs marþýný söylediler ve salondaki herkes onlara eþlik etti. Tüm konuþmalarýn ardýndan ortaklaþýlan þey þu oldu: Taksim devrimle karþý-devrim arasýnda bir mevzidir, bir irade savaþýdýr. Taksim 1 Mayýs alanýdýr. Hepimiz 1 Mayýs ta Taksim de o- lacaðýz.

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI

ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI ÝÇ SAVAÞ VE TOPLUMUN SAFLAÞMASI Devrim varolan toplumsal sisteme, egemen olana karþý yapýlýr; iktidara gelen proletaryanýn, toplumu dönüþüme uðratmasýyla devam eder. Proletaryanýn sýnýf mücadelesi bu noktaya

Detaylı

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal

Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal PROLETER ÝÇ SAVAÞ HALK KÝTLELERÝNÝ BÝRLEÞTÝRÝR Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal olan sürekli bir geliþim ve dönüþüm içindedir. Her toplumun geliþimini etkileyen, ona egemen olan yasalar farklýdýr.

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 4. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Yeni sayýmýzda Newroz la merhaba diyoruz. Cejna Newroz Piroz Be! Newrozlarýn halklarýmýzýn özgür olduðu, zincirlerinden kurtulduðu, tüm Dehaq larýn dünya üzerinden temizlendiði günlerde kutlanmasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ HAREKETÝ VE BURJUVA EGEMENLÝK 67. Sayý / 10-24 Mayýs 2006 Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir yerde egemen deðildir. Egemenlik biçimini saðlamayý, devrimci hareketin ezilmesinde,

Detaylı

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU ÝÞÇÝLERÝN KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ama, iþçilerin bu toplumda hiçbir güvenceleri yoktur. Bu toplumda ücretli-emekçileri bekleyen

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR!

BURJUVAZÝ DEVRÝMÝ HIZLANDIRIYOR! BURJUVAZÝ Kapitalist üretimin iki yönü vardýr: Yýkýcý olan ve devrimci olan. Kapitalizm tarafýndan sürekli mahvedilen küçükmülk sahipleri, durumlarý gereði yalnýzca yýkýcý yaný görürler. Politik temsilcileri

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ

ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ ULUSAL SORUNA LENİNİST BAKIŞ 1 Yeni Evre Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Ulusal Soruna Leninist Bakış Yayına Hazırlayan: Agit Cihan Birinci Basım: Kasım 2009 İSBN: 978-605-61008-0-2 Yayın Sertifika No:15814

Detaylı

Troçkizm Dosyasý - 4 Troçki ve Troçkizm sorunu gündeme geldiðinde, bu akýmýn karþýsýnda yer alanlar bakýmýndan sürekli devrim konusu kadar, hatta belki ondan fazla akla gelen konulardan biri de Troçki

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Troçkistler ve Troçkizm Karþýtlarýný Buluþturan Sürekli Devrim Efsanesi Sürekli devrim teorisi herhalde Troçkizmle özdeþ kabul edilen baþlýca kavramlardandýr. Hatta Lenin sonrasý sosyalist kuþaklar arasýnda

Detaylı

Bir ayaklanmada etkin olmak için her

Bir ayaklanmada etkin olmak için her Yeni Evrede Başyazı KÝTLE ÝÇÝNDE DEVRÝMCÝ ÇALIÞMA Bir ayaklanmada etkin olmak için her þeyden önce kesin, açýk, devrimci bir programa sahip olmak gerekiyor. Ne için savaþtýðýný bilmek, kitlelerin eylemde

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

YARINA BAKMAK. C. Daðlý

YARINA BAKMAK. C. Daðlý Merhaba, Merhaba; Dergimizin 5. sayýsýnda sizlerle buluþmanýn sevinci içerisindeyiz. Olaylar zincirinin bu denli hýzlý ve içiçe aktýðý bu dönemde devrimci, sosyalist yayýn faaliyetlerinin önemi de kat

Detaylı

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR

SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR SINIF SAVAÞIMI SÝSTEMÝ HER NOKTASINDA SARSIYOR 48. Sayý / 17-31 Aðustos 2005 Emperyalizm, kapitalizmin tüm hareket yasalarýný, çeliþkilerini ve karþýtlýklarýný öne çýkartýr, olgunlaþtýrýr ve keskinleþtirir.

Detaylı

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU

KÜRESEL ÝÇ SAVAÞ GÜÇLERÝNÝN DURUMU Proletarya ile burjuvazi arasýnda, tüm yeryüzünü kaplayan, toplumu boydan boya bir çatýþma alanýna çeviren küresel iç savaþ, her geçen gün biraz daha þiddetleniyor, yoðunlaþýyor. Sýnýf savaþýmý, kendi

Detaylı

27 Mayýs ýn Ardýndaki «Kürt Sorunu» Anlaþýlmadan 71-72 Kopuþu da Kavranamaz AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 6 MAYIS 2008 Neredeyse yarým yüzyýl önce gerçekleþen 27 Mayýs darbesi, uzunca

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR

SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR SINIF MÜCADELESÝ KAÇINILMAZ SONUCUNA DOÐRU ÝLERLÝYOR Sýnýf mücadelesinin sert bir karakter kazandýðý devrim dönemlerinde, her sýnýf ve sýnýf partisi, devrimin dolaysýz etkisi altýnda kalýr. Her sýnýfýn

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dünyanýn her tarafýnda emperyalist-kapitalist sisteme karþý eylemlerin, direniþlerin yükseldiði bir dönemde, dergimizin 3. sayýsýyla sizlere merhaba demenin sevincini yaþýyoruz. Kapitalizm, insanlýða

Detaylı

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52

Merhaba, ESKÝÞEHÝR: Ýstiklal Mahallesi Dilekli Sokak No:4/17 Kat:2 ÝZMÝR: 853. Sokak No: 27 Bilen Ýþhaný Kat 6/606 Konak 0 232 445 79 52 Merhaba, Dergimizin 4. sayýsý yine dolu bir gündemle çýkýyor. Ýstanbul da 5 gün arayla meydana gelen patlamalar gündemin birinci sýrasýna yükseldi. Patlamalarýn ardýnda kimlerin olduðu ve bununla neyin

Detaylı

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI

BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI BU KEZ GERÇEKTEN FARKLI Kulaklarýndan döviz fýþkýran sermaye erbabýnýn korkuyla beklediði günler gelip çattý nihayet. Enflasyon ve faizler elele, omuz omuza yukarýlara doðru týrmanýyorlar. Sadece Türkiye

Detaylı

ki bu, paylaşılacak bir postun kavgasıdır. Hayır! Bu, tek sözle postu kurtarma savaşıdır! Halkların öfkesinden kendini sıyırma savaşıdır!

ki bu, paylaşılacak bir postun kavgasıdır. Hayır! Bu, tek sözle postu kurtarma savaşıdır! Halkların öfkesinden kendini sıyırma savaşıdır! UNUTURSAK KALBİMİZ KURUSUN Bu söz Roboski-Uludere Katliamını hep hatırlamak, için söylendi. O katliam anını hepimiz duyduk... Hepimizin tanıklık ettiği gelişmeler... Bombalama sesini duyan köylülerin sınıra

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr

Savaþýn Muhatabý Barýþýn da Muhatabýdýr YIKIMLARA KARÞI BÝRLEÞELÝM MÜCADELE EDELÝM! Sultanbeyli de Kentsel Dönüþüme Karþý Halk Toplantýsý Kitle Örgütlerinin Dayanýþmasý, Geleneksel Yaz Pikniðine Taþýndý Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi'nde

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU Kapitalizm, bugüne deðin görülen toplumsal sistemlerin içinde, tarihte en kýsa dönemi kaplayan toplumsal bir biçimdir. Emeðe dayanan, bu yüzden dengesizlikler, uyumsuzluklar ve

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Mart ayýnýn coþkusuyla tüm okuyucularýmýzý selamlýyoruz. Mart ayý, adý ayaklanmalarla, büyük kavgalarla, tarihsel olaylarla anýlan bir aydýr. Ve daha þimdiden, ard arda gelen ölümsüzleþme haberleriyle

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla daha sizlerle birlikteyiz. Faþizmin saldýrýlarý hýz kesmeden devam etmekte. Burjuvazinin mezhep çatýþmalarýyla kendi iktidarýný garanti altýna almayý planladýðý

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Kuruluþunun 90. Yýlýnda TKP'nin Mirasýna Nasýl Sahip Çýkýlýr 28 Ocak tarihiyle TKP yi Türkiye ye getirmek için bindikleri gemide Mustafa Suphi ve on beþlerin Kemalistler tarafýndan katledilmesinin yýldönümü

Detaylı

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için

Dünya iþçi sýnýfý hareketi için ÝÞÇÝ SINIFININ KAPÝTALÝZM KARÞISINDAKÝ TAVRI NEGATÝFTÝR Dünya iþçi sýnýfý hareketi için en büyük tehlike, iþçi sýnýfýnýn tarihi görevlerinden u- zaklaþmasý, görevine ihanet etmesidir. O halde bu görevin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Geride býraktýðýmýz 2012 yýlý, devrimin kendini iyiden iyiye hissettirdiði bir yýl oldu. Bahar her zaman bir isyan dönemi olmuþtu; bu yýl her gün bahar oldu. Ne iþçiler terketti

Detaylı

EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI

EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI EMEÐÝN ARTAN BAÞKALDIRISI 21. yüzyýla girilirken, dünya iþçi sýnýfý hareketi çok yönlü ve þiddetli burjuva saldýrýsý ve baþkaldýrýsýyla karþý karþýya kaldý. Sosyalistler, baskýnýn daha da arttýðýna dair

Detaylı

Ermeni Sorunu Hakkýnda Söylenmeyenler Fransýz Ulusal Meclisi Ermenilere 1915 te yapýlan soykýrýmý inkar edenlerin suç iþlemiþ kabul edilmesini öngören bir yasayý onayladý. AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI:

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar

Merhaba Genç Yoldaþlar Merhaba Genç Yoldaþlar Yeni bir sayýmýzla, ayaklanmalar ve devrimlerle, hükümet krizleriyle, ekonomik kriz ve savaþ çýðlýklarýyla anýlacak olan 2011 i geride býrakýp yeniden sizlerleyiz. Bu yýl gençlik

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR ABD nin, uluslararasý hukuku ve BM yi (Birleþmiþ Milletler) yok sayarak I- rak ý iþgal etmesi, dünyada þok etkisi yarattý. Buna en çok þaþýranlar da hukuku her þeyin üstünde

Detaylı

14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar

14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar 14 Mart kitlesel grevi ve sendikalar Ali E. Bilgin 2007 sonu ve 2008 baharý uzun zamandýr sessizliðe gömülmüþ iþçi sýnýfýnýn yeniden hareketlendiði bir dönemi ifade eder. Ýþçi sýnýfý, 1995 den bu yana

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 YTL (KDV DAHÝL) SAYI:5 MART 2008 Tasfiyeci Rüzgarlar Þiddetlenirken Kim Hangi Yolda Yürüyor? (2) Geçtiðimiz sayýda belirttiðimiz gibi, Hangi Yolda Yürüyoruz baþlýklý makalede

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK

SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK SINIF ÝLÝÞKÝLERÝNÝ DOÐRU KAVRAMAK 74. Sayý / 16-30 Aðustos 2006 Sýnýflar iliþkisini doðru tanýmlamak, Marksizmin a- bece sidir. Sýnýflarýn karþýlýklý iliþkisi denilince, sýnýflar diyalektiðini, yani sýnýf

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Neden sendikalý olmalýyýz?

Neden sendikalý olmalýyýz? Neden sendikalý olmalýyýz? Türkiye Porselen Çimento Cam Tuðla ve Toprak Sanayi Ýþçileri Sendikasý DÝSK/CAM KERAMÝK-ÝÞ GENEL MERKEZÝ Merkez Mah. Doðan Araslý Cad. No: 133 Örnek Ýþ Merkezi Kat 3 Daire 58

Detaylı

KOMÜNÝST PARTÝSÝNÝN PROLETER KARAKTERÝ

KOMÜNÝST PARTÝSÝNÝN PROLETER KARAKTERÝ KOMÜNÝST PARTÝSÝNÝN PROLETER KARAKTERÝ Komünist Partisi, iþçi sýnýfý partisidir. Sýnýf mücadelesi yoluyla, kapitalist toplumu yýkmayý ve sýnýflarý ortadan kaldýrmayý hedefler. Hedefine ancak proleter sýnýf

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

BDP ye Yönelik Saldýrýlara Son! KCK Davasý Tutuklularýna Özgürlük!

BDP ye Yönelik Saldýrýlara Son! KCK Davasý Tutuklularýna Özgürlük! TROÇKÝZM DOSYASI Bugün troçkizm konusunda Türkiye solunun zaaflarýný irdelemek ve troçkizmin bir politik akým olarak nasýl bir oportünist merkezciliði ifade ettiðine ýþýk tutmak oportünizme ve tasfiyeciliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi

17. Devlet ve devrim. Marksist Devlet Teorisi'nin yenilenmesi 17. Devlet ve devrim Tüm devrimlerde merkezi sorun devlet iktidarýdýr. Temel sorun iktidarý hangi sýnýf alacaðýdýr. Lenin'in pek çok kez tekrarladýðý gibi, devrimci teori olmadan devrimci hareket olamaz;

Detaylı

ANKARA 3. Alevi KurultayýI Yapýldý 7 DE Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMA Haberin Devamý 2 DE

ANKARA 3. Alevi KurultayýI Yapýldý 7 DE Sulucakarahöyük/ANKARA Yýlmaz KIZILIRMA Haberin Devamý 2 DE 8 Reyhanlý'daki patlamalar baþta Ýstanbul ve Ankara olmak üzere birçok kentte Emek ve Demokrasi Güçleri tarafýndan protesto edildi. Ýstanbul'da Mecidiyeköy Cevahir AVM önünde bir araya gelen Emek ve Demokrasi

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

DEV RÝM CÝ SO NUÇ LAR

DEV RÝM CÝ SO NUÇ LAR Yeni Evrede Burjuvazinin en çok korktuðu, görüþlerimizin devrimci sonuçlarýdýr. Küçük burjuva uzlaþmacý çevrelerin de en çok saldýrdýklarý nokta burasýdýr. Çünkü proletarya, bilimsel sosyalizmin devrimci

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr.

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. V KAMU MALÝYESÝ 73 74 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 2000 yýlýnda uygulamaya konulan

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK

KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK Yeni Evrede Baþyazý KOÞULLARI DEÐÝÞTÝRMEK Koþullar deðiþmeden insanýn kurtulacaðý yanýlsamasý, sosyalizmin teori-pratiðine raðmen, varlýðýný hala koruyor. Oysaki, gözlerimizin önünde sürüp giden sýnýf

Detaylı

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin Merhaba, 13. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Bu sayýmýzýn gündemini yine seçimler oluþturuyor; seçimlerde ortaya çýkan tablo oldukça öðretici. Her zaman olduðu gibi bardaðýn boþ olan

Detaylı

H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin

H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin BURJUVA ÝDEOLOJÝK-POLÝTÝK HEGEMONYASININ ÇÖKÜÞÜ 40. Sayý /27 Nisan-11 Mayýs 2005 H alk kitleleri üzerinde, burjuvazinin ideolojik-politik etkisi, her geçen gün biraz daha zayýflýyor. Ayný etkiyi yeniden

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

AYLIK GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 17 EYLÜL 2010 Komünist Manifesto yu ezbere bilen bir oportünist Referandum sürecinde solun Evet veya Hayýr kamplarýna karýþan kesimleri kendi pozisyonlarýný

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

EMEÐÝN YENÝDEN ÖRGÜTLENMESÝ

EMEÐÝN YENÝDEN ÖRGÜTLENMESÝ EMEÐÝN YENÝDEN ÖRGÜTLENMESÝ Burjuvazi, kapitalizmden kaynaklý sorunlarýný ne kadar çözmeye kalksa da, ayný sorunlar daha büyük ölçekli olarak karþýsýna çýkar. Sorunlarý yalnýzca ertelemiþ olur, gerçekte

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

BURJUVA TOPLUM ÜCRETLÝ-EMEÐE DAYANIYOR

BURJUVA TOPLUM ÜCRETLÝ-EMEÐE DAYANIYOR Yeni Evrede Baþyazý BURJUVA TOPLUM ÜCRETLÝ-EMEÐE DAYANIYOR Proletaryaya karþý her yerde, kapitalist saldýrý var. Saldýrý artan bir çizgide ilerliyor ve her geçen gün biraz daha þiddetleniyor. Saldýrý yalnýzca

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý:15 Nisan 2005 http://iscicephesi.org Birleþik, Devrimci, Enternasyonalist Bir Ýþçi Hareketi Gündem ve Politika syf.

Detaylı

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni

OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Kamu Emekçileri Bülteni Özel Sayýsý: 247 OSB-ÝMES Ýþçi Bülteni Ýþçi sýnýfýnýn kurtuluþu kendi eseri olacaktýr! Ekim 2005 Fiyatý 250.000 TL (25 Ykr) Ümraniye, Sarýgazi, Sultanbeyli ve Taþdelen'deki sýnýf

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

ÝLKER AKMAN MEVCUT DURUM VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ ERÝÞ YAYINLARI

ÝLKER AKMAN MEVCUT DURUM VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ ERÝÞ YAYINLARI ÝLKER AKMAN MEVCUT DURUM VE DEVRÝMCÝ TAKTÝÐÝMÝZ ERÝÞ YAYINLARI ÝKÝNCÝ BASKI , THKP-C/Halkýn Devrimci Öncüleri nin Merkez Yöneticilerinden Ýlker Akman tarafýndan Aralýk 1975-Ocak 1976 arasýnda yazýlmýþtýr.

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Tarihte, Günümüzde ve Devrimci Mücadelede Kadýnlar

Tarihte, Günümüzde ve Devrimci Mücadelede Kadýnlar Tarihte, Günümüzde ve ERÝÞ YAYINLARI Bu broþüre yer alan yazýlardan "Tarihte ve Günümüzde Emekçi " yazýsý, Kurtuluþ Cephesi'nin Mart-Nisan 1997 tarihli 36. Sayýsýnda; " " yazýsý, Kurtuluþ Cephesi'nin Mart-Nisan

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Kitlelerin kurulu sosyal

Kitlelerin kurulu sosyal Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE SI NIF SA VA ÞI TÜM KES KÝN LÝ ÐÝY LE GÖ RÜL ME LÝ Kitlelerin kurulu sosyal düzene karþý yükselen eylemleri, büyük bir zenginlik ve çeþitlilik gösteriyor. Çeliþkilerin

Detaylı

Çatý Partisini Eleþtirmenin Dayanýlmaz Hafifliði Çatý partisi tartýþmalarý; üçüncü cephe, çatý partisi, sadece koordinasyon iþlevi görecek geniþ iþlevi olmayan bir çatý partisi, çatý partisine giderken

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı