TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU"

Transkript

1 TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ĠSTANBUL 2015

2 GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA PROJE VE TEZ YAZIM KILAVUZU ĠÇĠNDEKĠLER 1. GĠRĠġ Amaç ve Kapsam 4 2. BĠÇĠM VE YAZIM STANDARTLARI Kâğıt Yazım Ortamı Yazı Yazı Alanı ve Bloklama Satır Aralıkları ve Paragraflar Ana ve Ara BaĢlıklar Anlatım Kısaltma ve Simgeler ġekil, Resim ve Tablolar Alıntılar Dipnot Metin Ġçinde Kaynak Gösterme Sayfaların Numaralandırılması 9 3. ĠÇERĠK STANDARTLARI Ön Sayfalar Tez Kapağı Tez Onayı (Tez savunmasından sonra eklenecek) Beyan TeĢekkür Ġçindekiler Kısaltma ve Simgeler ġekil, Resim ve Tablolar 11 Sayfa No

3 3.2. Tez Metni Türkçe Özet Ġngilizce Özet GiriĢ ve Amaç Genel Bilgiler Gereç ve Yöntem Bulgular TartıĢma ve Sonuç Kaynaklar Kaynakların Listede Gösterilmesi Ekler ÖzgeçmiĢ GĠRĠġ 1.1. Amaç ve Kapsam Bu kılavuzun amacı, Gedik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı anabilim dallarında hazırlanan yüksek lisans ve doktora tez ve projelerinde bilimsel yazım kurallarına uygun bir standart sağlamaktır. Yüksek lisans ve doktora tezi hazırlayacak olan adaylar bu kılavuzda belirtilen standartlara uymak zorundadır 2. BĠÇĠM VE YAZIM STANDARTLARI 2.1. Kâğıt Tez metni A4 (21x29.7 cm) boyutunda gr birinci hamur beyaz kâğıda yazılmalıdır Yazım Ortamı Tez, geliģtirilmiģ bir kelime iģlemci paket programı kullanılarak (Microsoft Office vb.) yazılmalıdır. Kaliteli yazıcı kullanılarak kâğıdın tek veya her iki yüzüne birden (önlüarkalı) çıktı alınmalıdır Yazı

4 Ana metinde Times New Roman 12 puntoluk yazı karakteri kullanılmalıdır. Dipnotlar, çizelge ve tablolarda, sayfaya sığdırılabilmesi amacıyla 10 veya daha küçük puntolar kullanılabilir. Bütün yazılar siyah renkte olmalıdır. Noktalama iģaretlerinden önce ara verilmemelidir ve noktalama iģaretlerinden sonra bir karakter boģluk bırakılmalıdır Yazı Alanı ve Bloklama Yazımda her sayfanın sol kenarında 4 cm, sağ kenarında 2,5 cm, üst ve alt kenarlarında ise 3 cm boģluk bırakılmalı, yazılar bu çerçevenin dıģına taģmamalıdır (ġekil 1.1). Satır sonlarında kelimeler bölünmemelidir. Sayfa sonuna gelen baģlık veya alt baģlıklardan sonra en az iki satır yazı bulunmalıdır. Metin sol ve sağ kenarda bloklanmalıdır. 3 cm 29,7 cm 4 cm 2,5 cm 3 cm 21 cm ġekil 1.1. Tezin yazılabileceği kâğıt boyutları ve kenar boģlukları Satır Aralıkları ve Paragraflar Metnin yazımında kullanılacak standart satır aralığı 1,5 olmalıdır. ġekil, resim ve tablo yazıları ile alıntılar ve dipnotlar yazımında ise 1 tam aralık kullanılmalıdır. Tarih ve kurum kısaltmaları hariç, satırlar rakam, kısaltma, simge ve sembol ile baģlamamalıdır. Dört haneden büyük sayıların yazımında üçerli sayı gruplarına ayırmak için bir harf boģluğu verilmeli, nokta veya virgül gibi noktalama iģaretleri kullanılmamalıdır (Örnek:

5 ). Ondalık sayılarda ondalık hane baģlangıcında virgül konulmalıdır. (Örnek: 0.3 yerine 0,3). Paragraflar 0,75 cm mesafede içerden baģlamalıdır. Paragraf aralarında yarım satırlık (0,5 cm) boģluk verilmelidir Ana ve Ara BaĢlıklar Tez, tez onayı, beyan, önsöz ve/veya teģekkür, içindekiler, türkçe özet, ingilizce özet, giriģ ve amaç, genel bilgiler, gereç ve yöntem, bulgular, tartıģma ve sonuç, kaynaklar ve özgeçmiģ olarak ana baģlıklara bölünmelidir. Her bölüm ayrı sayfadan baģlamalı, baģlıklardan sonra 2 aralık bırakılmalıdır. Ana ve alt baģlıklar satır baģına dayanmalıdır. Ana baģlıkların tamamı, birinci alt baģlıklarda bütün kelimelerin ilk harfi, ikinci alt baģlıklarda yalnız birinci kelimenin ilk harfi büyük harflerle, ana baģlıkta ve alt baģlıktaki "ve", "ile" gibi bağlaçlar tamamen küçük harflerle yazılmalıdır. Bölüm baģlıkları 14, diğer bütün baģlıklar 12 punto ve koyu (bold) olmalıdır. Ana baģlık ve alt baģlıklar aģağıdaki örneğe uygun, ondalıklı sisteme göre numaralandırılmalı, her rakamdan sonra nokta konmalıdır. Örnek: 1. ANA BAġLIK 1.1.Birinci Alt BaĢlık Ġkinci alt baģlık Anlatım Anlatılmak istenenler bilimsel bir Türkçe ile net olarak ifade edilmeli, cümleler Türk dil bilgisi kurallarına uygun ve fikirce doğru, kısa, sade, açık, anlaģılır ve uyumlu olmalı, noktalama iģaretleri yerinde kullanılmalıdır. Cümle ve paragraflar arasında bağlantı iyi yapılmalı, konu dıģı ifadelerle bağlantı kopartılmamalıdır. Anlatımda birinci Ģahıs ifade eden etken kelimeler (yaptım, gördüm, araģtırmamızda vs.) yerine üçüncü Ģahıs ifade eden edilgen kelimeler (yapıldı, görüldü vs.) tercih edilmelidir. Anlatımda TürkçeleĢmemiĢ yabancı kelimelerin kullanımından olabildiğince kaçınılmalıdır. Metrik sistem olarak bilinen ağırlık, zaman, uzunluk ve hacim ölçülerinin ifadelerinde ulusal ve uluslararası tek tip olmanın sağlanabilmesi amacıyla mümkün olduğunca International System of Units olarak bilinen temel üniteler (mol/l, mmol/l veya µmol/l gibi) kullanılmalıdır

6 (http://www.unc.edu/~rowlett/units/sipm.html, EriĢim tarihi: 09 Ocak 2014). Yazımda, Türk Dil Kurumu Ġmla Kılavuzunun son baskısı esas alınmalıdır (http://www.tdk.gov.tr, EriĢim tarihi: 09 Ocak 2014) Kısaltma ve Simgeler Birden fazla sözcükten oluģan ve sık kullanılan terimler baģ harfleri kullanılarak kısaltılmalı, kısaltmalarda her sözcüğün baģ harfinden sonra nokta konulmalıdır. Bu durumda terimin ilk geçtiği yerde açık adı yazıldıktan sonra parantez içine kısaltması verilmeli ve daha sonra terimin her geçtiği yerde sadece kısaltması kullanılmalıdır. TÜBĠTAK,, AIDS, HIV, ACTH, cm, kg gibi yerleģmiģ standart kısaltmalar açılımı yapılmadan olduğu gibi kullanılmalıdır. Standart kısaltmalar için Ģu kaynaklardan yararlanılabilir: tarihinde no lu Resmi Gazete de yayınlanan 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu (http://www.sanayi.gov.tr/files/mevzuat/olculerve-ayar-kanunu pdf,, EriĢim tarihi: 09 Ocak 2014) tarihinde no lu Resmi Gazete de yayınlanan Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmelik /Mevzuat/uluslararasi-birimler-sis pdf, EriĢim tarihi: 09 Ocak 2014). Türk Dil Kurumu Ġmla Kılavuzunun son baskısı (http://www.tdk.gov.tr, EriĢim tarihi: 09 Ocak 2014). Kısaltması yapılan terimler Kısaltmalar ve Simgeler Listesinde alfabetik sıraya göre dizilmeli harfler için, bu harfler Latin alfabesindeki karģılıklarının bulunabilecekleri yerlerde 2.9. ġekil, Resim ve Tablolar Tablolar dıģındaki her türlü grafik, çizim, çizelge, diyagram, Ģema ġekil olarak; yalnızca fotoğraflar Resim olarak adlandırılır. ġekil, resim ve tablolar metinde ilk değinildiği veya takip eden sayfada sayfa düzenini bozmadan yer almalı; boyutları metin bloğu çerçevesinin dıģına taģmamalıdır. Metin bloğundan daha dar olanlar metin bloğunu tam ortalayacak Ģekilde yerleģtirilmelidir.

7 ġekil, resim ve tablolar içlerinde ayrı ayrı numaralandırılmalı, gerekli ise her birine ait alt gruplar oluģturulmalıdır (Örnek: ġekil 1, ġekil 1a gibi). Numaralandırma Arap rakamlarıyla yapılmalıdır. ġekil, resim ve tablo baģlıkları aynı yazı tipi ve büyüklükte olmalıdır. BaĢlık kısa ve öz olmalı, Ģekil / resim / tablonun içeriğini yansıtmalıdır. ġekil ve resimlerin numara, isim ve açıklamaları Ģekil veya resmin alt kenarının bir satır altına ve sol alt köģesi hizasından baģlanarak; tabloların numara, isim ve açıklamaları tablonun üst kenarının bir satır üstüne ve sol üst köģesi hizasından baģlanarak yazılmalıdır. Bir sayfadan daha fazla yer tutan Ģekil / resim / tablolarda her sayfaya Ģekil / resim / tablo numarası ve açıklaması konulmalı ve parantez içinde (devam) ibaresi yerleģtirilmelidir. Tablolardaki yazılar, metin yazısından daha küçük olabilir. Hücreler, dikey çizgilerle ayrılmamalı, sadece yatay ayırıcı çizgilere yer verilmelidir. Yatay çizgilere de tablonun baģlangıcında, sonunda ve tablo baģlıklarının tablo gövdesinden ayrılmasında yer verilmelidir. Tablodaki her satırın çizgiyle ayrılmasına gerek yoktur. Tabloda açıklanması gerekli kısımlar yıldız veya sembollerle iģaretlenip tablonun son çizgisinin altında dipnot olarak açıklamaya yer verilebilir. Kullanılan fotoğraflarda hastanın kimliği deģifre edilmemelidir. Hastalardan alınacak bütün fotoğraflar yazılı izinleri alındıktan ve yüzleri uygun biçimde bantlandıktan sonra sunulmalıdır. Fotoğraflar taranarak tez metni içine yerleģtirilmelidir. BaĢka kaynaklardan doğrudan alınarak veya kavramsal olarak baģka yazarlardan yararlanılarak hazırlanan Ģekil, resim ve tablolarda mutlaka kaynak belirtilmelidir ve TürkçeleĢtirilmelidir. Kullanılan kaynak, Ģekil ve/veya resim ve/veya tablonun alt kenarının bir satır altına ve sol alt köģesi hizasından baģlanarak yazılmalıdır Alıntılar Üç satırdan az olan alıntılar metin ile aynı özelliğe sahip yazı karakterleri kullanılarak yazılabilir. Üç satırdan fazla olan alıntılar ise ana metinden daha küçük karakterlerle yazılabilir. BaĢka bir kaynaktan alıntı tırnak imi... içinde gösterilir Dipnotlar Tezin herhangi bir sayfasında, metnin içine yazıldığı zaman konuyu dağıtıcı ve okuma sürekliliğini engelleyici nitelikteki açıklamalar kısa ve öz olarak sayfanın altına dipnot olarak verilir. Bunun için önce metin içinde açıklanmak istenen cümlenin sonuna üst simge Ģeklinde * konulur ve ilgili sayfanın sonu yarım satır uzunluğunda bir çizgi ile

8 ayrılır. Sonra bu çizginin altına * konularak 9-10 punto ve bir satır aralığı ile açıklamalar yazılır. Aynı sayfada birden fazla dipnot kullanılacaksa, dipnotlar sayfadaki belirtme sırasına göre 1 den baģlamak üzere numaralandırılarak verilmelidir Metin Ġçinde Kaynak Gösterme Metin içinde kaynaklar parantez içinde yazar soyadı ve yayın yılı belirtilerek yazılmalıdır. Tek yazarlı kaynak gösterimi: Kayacan, 2014 Ġki yazarlı kaynak gösterimi: Kayacan ve Alican, 2014 Üç ve daha fazla yazarlı kaynak gösterimi: Kayacan ve ark., 2014 Birden fazla kaynak gösterimi: Kayacan, 2014; Kayacan ve Alican, 2014; Kayacan ve ark., 2014 Resmi Gazete de yayınlanan yasa ve yönetmelikler Resmi Gazete de yayınlanan yasa ve yönetmelikler, T.C. Resmi Gazete, yayınlandığı tarih (gün, ay, yıl olarak) ve sayısı belirtilerek yazılmalıdır (Örnek, T.C. Resmi Gazete, 21 Ocak 1989, sayı: 3516). Sözlü, yazılı veya elektronik posta görüģmeleri Sözlü, yazılı veya elektronik posta görüģmeleri kaynak gösterilirken görüģme yapılan kiģinin adının baģ harfi, soyadı yazılarak, görüģme tarihi ve görüģme türü belirtilmeli, gerekirse kaynak gösterilen kiģinin iletiģim adresi dipnot olarak verilmeli, ancak sözlü veya yazılı görüģmeler kaynak listesinde yer almamalıdır (Örnek, G FiĢek 2003, sözlü görüģme; G FiĢek 2003, yazılı görüģme). Web sayfaları Kaynak olarak kullanılan web sayfalarının adresleri metin içinde eriģim tarihi (gün, ay, yıl olarak) ile birlikte verilmeli ve sayfanın son güncellenme tarihi yazılmalıdır. (Örnek, EriĢim tarihi: 9 Ocak 2014). Elektronik dergiler hariç web sayfaları kaynaklar listesinde yer almamalıdır. Özgün bilgisayar programları Tez içinde özgün lisanslı bir bilgisayar programına atıfta bulunulmuģ ise, yazılımın adı ve sürüm tarihi parantez içinde belirtilmelidir.

9 2.13. Sayfaların Numaralandırılması Sayfa numaraları sayfanın alt kısmına, metin bloğunun ortasında olacak Ģekilde yazılmalıdır. Numaralandırma Özet bölümünden itibaren baģlamalı ve Arap rakamları (1, 2, 3, 4 Ģeklinde) kullanılmalıdır. Önsöz / TeĢekkür, Ġçindekiler, Tablolar Listesi, ġekiller Listesi, Resimler Listesi, Kısaltmalar ve Simgeler Listesi sayfalarında küçük Romen rakamları (i, ii, iii, iv Ģeklinde) kullanılmalıdır. Ġç kapak ile Tez onayı sayfaları numaralandırılmamalıdır. 3. ĠÇERĠK STANDARTLARI ÖN SAYFALAR Tez Kapağı Tezin dıģ kapağı A4 (21x29.7 cm) boyutunda en az 160 gr bristol (krome) beyaz karton olmalıdır. Kapak sayfası Ek 1 de verilen örnekteki düzen ve ölçülere tam uyumlu olmalıdır. Buna göre kapağın üst orta bölümünde 2x2 cm boyutlarında mavi renkli olarak Gedik Üniversitesi logosu bulunmalıdır. Logo enstitümüzün web sayfasından indirilebilir(www.gedik.edu.tr). Logonun altında enstitünün adı, tezin adı, araģtırmacının adı, yüksek lisans/doktora tezi, tezin yapıldığı anabilim dalı, danıģmanın/danıģmanların unvanı ve adı, Ģehir ve yıl yer almalıdır. Tez baģlığı Times New Roman koyu (bold) 14 punto ile yazılmalı ve 20 kelime ile sınırlandırılmalıdır. Kapaktaki diğer tüm yazılar 12 punto olmalıdır. Ünvanlar ve danıģmanın adı dıģında, kapaktaki bütün yazılar büyük harf ile yazılmalıdır. Ünvanların baģ harfleri ile danıģmanın ad-soyadının baģ harfleri büyük, takip eden harfler küçük harf olmalıdır. Tezin dıģ ön kapağı ile iç kapak sayfası arasında boģ tam bir sayfa bırakılmalıdır. Ġç kapak sayfası, tez yazımında kullanılan kâğıda basılmalı; içerik ve düzen olarak tamamen dıģ ön kapağın aynısı olmalıdır. Tezin dıģ arka kapağından önce boģ tam bir sayfa bırakılmalı, arka kapak ön kapak ile aynı kartondan olmalıdır Tez Onayı Tezin yazım diline uygun olarak hazırlanmıģ Tez Onayı sayfası iç kapak sayfasından sonra yer almalıdır. Tez Onay sayfası na kategori=enstituler&kategori1=saglik-bilimleri-enstitusu&kategori2=formlarvebelgeler&icerik=formlar-ve-belgeler bağlantısından ulaģabilirsiniz.

10 Beyan Tez hangi dilde (Türkçe veya Ġngilizce) yazılmıģ ise, o dilde hazırlanan Beyan yazısı web sayfasından alınıp araģtırmacı tarafından imzalanarak Tez Onay sayfasının arkasına yerleģtirilmelidir TeĢekkür AraĢtırmacı, tezin yürütülmesinde ve hazırlanmasında katkısı bulunan kiģilere veya kuruluģlara teģekkür edebilir. TeĢekkür edilen kiģilerin (varsa) ünvanı, adı, soyadı, görevli olduğu kuruluģ ve çalıģmaya olan katkısı, kısa ve öz bir biçimde belirtilmelidir. Tez çalıģması, bir proje kapsamında gerçekleģtirilmiģ ise, projenin ve ilgili kuruluģun adı, proje numarası ile birlikte belirtilmelidir (Örnek: Bu tez, Gedik Üniversitesi Bilimsel AraĢtırma Projeleri Komisyonu BaĢkanlığı tarafından... numaralı proje ile desteklenmiģtir) Ġçindekiler Ġçindekiler sayfası, teģekkür sayfasından sonra yer almalıdır. Bu bölümde, ana ve alt baģlıklardan sadece ana baģlıklar koyu (bold) olacak Ģekilde yer almalıdır ve metin içine yazıldığı Ģekilde numaralandırılmalıdır Bu bölümde; kısaltma, simgeler, Ģekil, resim ve tablo listeleri ile ekler listesi yer almalıdır. Bunların her biri ayrı sayfada olacak Ģekilde ve karģılarına sayfa numaraları eklenerek hazırlanmalıdır Kısaltmalar ve Simgeler Listesi Bu liste tezde kullanılan kısaltmalar ve simgeler ile bunların açık yazılıģlarını içermelidir TEZ METNĠ Türkçe Özet Bu sayfanın baģında baģlık, öğrencinin adı, danıģmanı ve Anabilim Dalı belirtilmelidir. Ġki satır boģluğu takiben yapılandırılmıģ özet (amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuçlar alt baģlıklarını içeren) 250 kelimeyi ve 1 sayfayı aģmayacak Ģekilde, paragraf girintisi yapılmadan yazılmalıdır. Bu bölümün sonunda koyu (bold) Anahtar Sözcükler baģlığı ve 5 anahtar sözcük yer almalıdır.

11 Ġngilizce Özet Türkçe özet için belirtilen tüm kurallara uyularak Ġngilizce hazırlanmalıdır GiriĢ ve Amaç Bu bölümde doğrudan tezin konusu ile ilgili bilgiler verilmeli, takiben tezin amacı ve önemi, konuyu çalıģma nedenleri, bilime katkı ve/veya yöntem açısından ne gibi yenilikleri hedeflediği yazılmalıdır. Bilgiler kaynaklar ile desteklenmeli ve yorum yapılmadan verilmelidir Genel Bilgiler Bu bölümün amacı, tez çalıģmasının anlaģılırlığına fayda sağlayacak güncel literatür bilgilerinin verilmesidir. Tez konusunun teorik ve pratik temelleri ile ilgili literatür çalıģmaları belli bir düzen ve sistematik biçimde özetlenmeli, gerektiğinde alt baģlıklar da kullanılarak ayrıntılı bilgiler verilmelidir. Alt baģlıklar konunun genel akıģına uygun olmalı, genelden özele doğru gidilerek konu tez çalıģmasına getirilmelidir Gereç ve Yöntem Bu bölümde tez çalıģmasının yeri ve tarihi, araģtırmanın tipi, evreni ve örneklemi, örnekleme yöntemi, varsa araģtırma hipotezi, değiģkenler, değiģken tanımları ve ölçüm biçimleri, veri toplama araçları, veri toplama yöntemi, verileri analiz biçimi, gerekiyorsa sınırlılıklar ve karģılaģılan güçlükler açıklanmalıdır. Gereç ve yöntem bölümü, baģka araģtırmacıların aynı yöntemle çalıģmayı tekrarlayabilmesine imkân verecek nitelikte ayrıntılı olmalıdır. Kullanılan gereç ve yöntem daha önce baģka araģtırmacılar tarafından kullanılmıģ ve yayınlanmıģsa bu kaynaklara atıf yapılmalı, varsa değiģiklik yapılan bölümler ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Okuyucuya kolaylık sağlaması açısından gereç ve yöntem bölümü alt baģlıklara ayrılabilir. Canlılar üzerinde uygulama yapılarak gerçekleģtirilecek her türlü araģtırmada belirli etik kurallara uyulması zorunlu olduğundan, araģtırmaya baģlamadan önce gerekli durumlarda ilgili etik kurullardan izin belgesi alınmalı, etik iznin alındığı bu bölümde belirtilmeli, etik kurul onayı tez metninin sonunda ekler bölümünde yer almalıdır. Tezin kapak sayfasındaki tez adı ile tez metninin sonunda yer alacak etik kurulca onaylanmıģ tez adı aynı olmalıdır.

12 Bulgular Amaçlar doğrultusunda incelenen, problem çözümüne ıģık tutucu nitelikteki bütün bulgular verilmelidir. Bu bölümde çalıģmanın sonuçları, kullanılan istatistik yöntemi ve sonuçların analizi ile elde edilen anlamlılık düzeyleri belirtilmelidir. Bulguların sunumunda tablo, grafik, Ģekil ve resim gibi anlatım araçlarından yararlanılmalıdır. Ancak aynı bulgular iki farklı yöntemle (tablo ve grafik gibi) ifade edilmemelidir TartıĢma ve Sonuç TartıĢma bölümü, tezin yorum kısmıdır. Elde edilen bulgular bu konuda yapılan diğer araģtırmalarla karģılaģtırılmalı, onlara benzer ve onlardan farklı tarafları ortaya konulmalı, literatüre uyan ve uymayan sonuçlar muhtemel nedenleri ile birlikte tartıģılmalı ve bulguların ne anlama geldiği yorumlanmalıdır. Elde edilen sonuçların ileri sürülen hipotezi destekleyip desteklemediği/hipotezin doğrulanıp doğrulanmadığı belirtilmelidir. TartıĢma bulguların sunum sırasına göre yapılmalıdır. TartıĢma bölümünde bulguların tekrarlanmaması için bazı verilerde, tablo ve Ģekillere atıf yapılabilir. TartıĢma yapılırken tezin giriģ ve amaç ile genel bilgiler bölümlerinde anlatılan bilgilerin tekrarından kaçınılmalı; sadece elde edilen verilerle iliģkili kaynaklardan söz edilmelidir. TartıĢma bölümünün sonunda araģtırmadan elde edilen bilgilerin ıģığında varılan sonuçlar açık, kısa ve anlaģılır bir tarzda yazılmalı, araģtırmanın amacının ne ölçüde gerçekleģtiği ve varsa araģtırmacının önerileri belirtilmelidir. Öneriler araģtırmanın amacı ve sonuçlarıyla doğrudan bağlantılı olmalıdır Kaynaklar YayınlanmamıĢ raporlar, bildiriler, özetler, baskıda olan çalıģmalar, ders notları ve kiģisel görüģler kaynak olarak gösterilemez. Sözlü ve kiģisel görüģmeler kaynak listesinde yer almamalı, ancak tez içinde dipnot olarak verilebilir. Elektronik dergiler hariç, kaynak olarak kullanılan web sayfalarının adresleri eriģim tarihi ile birlikte metin içinde verilmeli, kaynaklar listesinde yer almamalıdır. Tezde kullanılmıģ kaynakların tamamı tezin sonunda alfabetik olarak yer almalıdır ve kaynaklar arasında bir satır boģluk bırakılmalıdır. Metin içinde kullanılan kaynaklar aģağıda örneklere uygun Ģekilde listelenmelidir. Dergi adı kısaltmasının doğruluğu dergi web sayfasından kontrol edilmelidir.

13 Orijinal makale: Karolewicz B, Maciag D, O'Dwyer G, Stockmeier CA, Feyissa AM, Rajkowska G. Reduced level of glutamic acid decarboxylase-67 kda in the prefrontal cortex in major depression. Int J Neuropsychopharmacol. 2010;13: Kitap: Underwood LE, Van Wyk JJ. Normal and aberrant growth. In: Wilson JD, Foster DW, eds. Wiliams' Textbook of Endocrinology. 1st ed. Philadelphia: WB Saunders; 1992, p: Çeviri kitap: Guyton AC, Hall JE. Textbook of Medical Physiology Çeviren: ÇavuĢoğlu H. Tıbbi Fizyoloji. 9. basım, Nobel Tıp Kitabevleri Ltd. ġti., Ġstanbul; 1996, s: Dergi eki (Supplement): Geraud G, Spierings EL, Keywood C. Tolerability and safety of frovatriptan with shortand long-term use for treatment of migraine and in comparison with sumatriptan. Headache 2002;42 (Suppl 2): Tez: Alıcı M. Obez Hastalara Verilen DavranıĢ Modifikasyonu Eğitiminin Etkinliği. M.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2007, Ġstanbul (DanıĢman: Prof. Dr. R Pınar). Resmi Gazete de yayınlanan yasa ve yönetmelikler: T.C. Resmi Gazete. Ölçüler ve Ayar Kanunu. 21 Ocak Sayı: 3516, BaĢbakanlık Basımevi, Ankara Ekler Tez metni içinde yer almaları halinde konuyu dağıtacak, okuma ve algılamada sürekliliği engelleyecek nitelikte ve dipnot olarak verilemeyecek uzunluktaki açıklamalar, örnek hesaplamalar, bir formülün çıkarılıģı, geniģ kapsamlı ve ayrıntılı deney verileri, anket formları, ek çizelgeler, tez çalıģması izin yazıları, etik kurul onay yazısı vb. bilgi ve belgeler bu bölümde verilmelidir. Her ek metin içindeki sırasına göre Ek 1, Ek 2, Ek 3, Ģeklinde, her biri ayrı sayfada sunulmalıdır. Bu bölümün sonuna

14 öğrencinin tez çalıģmasından ürettiği yayının (kongre bildirileri, uluslararası veya ulusal makale) bir kopyası eklenmelidir ÖzgeçmiĢ Tezi hazırlayan yüksek lisans veya doktora öğrencisinin kısa bir özgeçmiģi, EKLER bölümünde yer alan ÖZGEÇMĠġ formatına uygun Ģekilde hazırlanmalıdır.

15 ADI, SOYADI GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ... BĠL. ENST. YÜKSEK LĠSANS/ DOKTORA TEZĠ ĠSTANBUL-2013 Adınızı soyadınızı yazınız Tez kabul edildikten sonra yapılan sabit ciltte sırt yazısı bu Ģablona göre yazılmalıdır. Yazılar tek satır olmalı ve cilt sırtı yazıların yönü yukarıdan aģağıya (sol yandaki gibi) olmalıdır. Tez, Yüksek Lisans sa, YÜKSEK LĠSANS TEZĠ; Doktora ise DOKTORA TEZĠ ifadesi kalmalıdır. Tez Sınavının yapıldığı yıl yazılmalıdır.

16 TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ GEDĠK ÜNĠVERSĠTESĠ.. BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ BAġLIĞI (14 PUNTO, TIMES NEW ROMAN, BOLD, BÜYÜK HARF, en fazla 20 kelime) ÖĞRENCĠ ADI SOYADI (BÜYÜK HARF, 12 PUNTO, TĠMES NEW ROMAN,) YÜKSEK LĠSANS TEZĠ/ DOKTORA TEZĠ (BÜYÜK HARF, 12 PUNTO, TĠMES NEW ROMAN) TEZĠN YÜRÜTÜLDÜĞÜ ANABĠLĠM DALI ADI (BÜYÜK HARF, 12 PUNTO, TĠMES NEW ROMAN) DANIġMAN DANIġMAN ADI SOYADI (BÜYÜK HARF, 12 PUNTO, TĠMES NEW ROMAN) TEZĠN YAPILDIĞI YIL-ĠSTANBUL (12 PUNTO, TĠMES NEW ROMAN) (Sol kenar: 4 cm, Sağ kenar: 2.5 cm, Üst: 3 cm, Alt: 3 cm)

17 BEYAN Bu tez çalıģmasının kendi çalıģmam olduğunu, tezin planlanmasından yazımına kadar bütün safhalarda etik dıģı davranıģımın olmadığını, bu tezdeki bütün bilgileri akademik ve etik kurallar içinde elde ettiğimi, bu tez çalıģmayla elde edilmeyen bütün bilgi ve yorumlara kaynak gösterdiğimi ve bu kaynakları da kaynaklar listesine aldığımı, yine bu tezin çalıģılması ve yazımı sırasında patent ve telif haklarını ihlal edici bir davranıģımın olmadığı beyan ederim. Öğrencinin Adı, Soyadı Ġmza

18 ÖZGEÇMĠġ Adı Doğum Yeri Uyruğu Soyadı Doğum Tarihi Tel Eğitim Düzeyi Doktora/Uzmanlık Yüksek Lisans Lisans Lise Mezun Olduğu Kurumun Adı Mezuniyet Yılı ĠĢ Deneyimi Görevi Kurum Süre (Yıl - Yıl) Yabancı Dilleri Okuduğunu Anlama* KonuĢma* Yazma* Yabancı Dil Sınav Notu YDS ÜDS IELTS TOEFL TOEFL TOEFL FCE CAE CPE IBT PBT CBT Sayısal EĢit Ağırlık Sözel ALES Puanı (Diğer) Puanı Bilgisayar Bilgisi Program Kullanma becerisi *Çok iyi, iyi, orta, zayıf olarak değerlendiriniz. EK : Diğer Bilimsel faaliyetler (yayın, kongre bildirisi vs.) 3

19 Gedik Üniversitesi Senatosunun tarih ve 2015/ 5 /4. Maddesi ile kabul edilmiģtir. 4

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YAZIM KILAVUZU*

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YAZIM KILAVUZU* T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZ YAZIM KILAVUZU* İSTANBUL 2013 1 İÇİNDEKİLER Sayfa No 1- Amaç ve Kapsam 2- Görünüm Standartları 2.1. Tez dış, sırt ve

Detaylı

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları)

TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA ve YAZIM KILAVUZU (Yüksek Lisans ve Doktora Programları) Aralık, 2011 TRABZON ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ 5 1.

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZMA KILAVUZU Yüksek lisans veya doktora programlarında tez, proje veya seminer hazırlayan öğrencilerin bu kılavuzda verilen biçim ve öz ile ilgili

Detaylı

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler

TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül. İçindekiler 1993 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi TEZ YAZIM YÖNETMELİĞİ (Son Düzenleme Tarihi:2005 Eylül İçindekiler 1. GENEL İLKELER 2. GENEL BİÇİM BİLGİLERİ 2.1. Kullanılacak Kağıt ve Baskı Niteliği 2.2. Kapak

Detaylı

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ. BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU

T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ. BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU T.C. HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ BĠTĠRME ÖDEVĠ ve PROJE YAZIM KLAVUZU ġanliurfa 2009 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ÖNSÖZ... i 1). GENEL BĠÇĠM VE YAZIM PLANI ĠLE ĠLGĠLĠ KURALLAR...

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ TEZ / PROJE HAZIRLAMA YAZIM VE BASIM KILAVUZU

AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ TEZ / PROJE HAZIRLAMA YAZIM VE BASIM KILAVUZU AFYON KOCATEPE ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ TEZ / PROJE HAZIRLAMA YAZIM VE BASIM KILAVUZU 2008 GĠRĠġ Bu kılavuz, Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA TEZĠ YAZIM KILAVUZU

T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA TEZĠ YAZIM KILAVUZU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA TEZĠ YAZIM KILAVUZU HAZIRLAYANLAR Yrd. Doç. Dr. Serhat DAĞ Yrd. Doç. Dr. Enver AKARYALI ġubat-2015 ÖNSÖZ GümüĢhane Üniversitesi

Detaylı

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA TEZĠ YAZIM KILAVUZU

GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA TEZĠ YAZIM KILAVUZU GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA TEZĠ YAZIM KILAVUZU HAZIRLAYANLAR Yrd. Doç. Dr. Serhat DAĞ Yrd Doç. Dr. Enver AKARYALI Ağustos-2011 ÖNSÖZ GümüĢhane Üniversitesi

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ Y Ü K S E K L İ S A N S V E D O K T O R A / S A N A T T A Y E T E R L İ L İ K T E Z L E R İ Y A Z I M V E B A S I M K U R A L L A R I Cumhuriyet Üniversitesi

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCILARININ YETİŞTİRİLMESİ, YETERLİK SINAVI VE TEZ HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

F.Ü. TIP FAKÜLTESĐ UZMANLIK TEZĐ HAZIRLAMA KILAVUZU

F.Ü. TIP FAKÜLTESĐ UZMANLIK TEZĐ HAZIRLAMA KILAVUZU F.Ü. TIP FAKÜLTESĐ UZMANLIK TEZĐ HAZIRLAMA KILAVUZU I. Giriş Uzmanlık Tezi, esas olarak orijinal bir bilimsel araştırmanın rapor edildiği olgunlaşmış bir çalışmadır. Orijinal araştırmalarda uyulması gerekli

Detaylı

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ EYLÜL 2009 ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Seminer, Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ

T.C. ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ *Yeni Tez yazım kılavuzu Üniversitemiz Senatosunun 08/06/2010 tarihli ve 2010/83 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. T.C. ABANT ĠZZET BAYSAL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU BOLU,

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM YÖNERGESİ I. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK MADDE 1-Bu yönergenin amacı, Lisansüstü programlara kayıtlı öğrencilerin Yüksek

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2012 1 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez Yazım Kılavuzunun amacı; Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim,

Detaylı

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ TEZ YAZIM YÖNERGESİ

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ TEZ YAZIM YÖNERGESİ T.C. GENELKURMAL BAŞKANLIĞI GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI A N K A R A GATA TEZ YAZIM YÖNERGESİ GATA SAĞ.BİL.ENST. NO : 2 2006 GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ TEZ YAZIM YÖNERGESİ Gülhane Askeri

Detaylı

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DİPLOMA ÇALIŞMASI HAZIRLAMA KILAVUZU B u k ı l a v u z u n h a z ı r l a n m a s ı n d a P A Ü F e n B i l i m l e r i E n s t i t ü s ü T e z Y a z ı m K

Detaylı

LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU

LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Dış Kapak T.C. KARADENĐZ TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü LĐSANS BĐTĐRME PROJESĐ YAZIM KILAVUZU Adı Soyadı Danışman Nisan 2012 TRABZON Dış kapağın arka

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU ESKİŞEHİR 2010 İçindekiler Sayfa Önsöz iv 1. Giriş 1 2. Tezin Biçimsel Özellikleri 1 2.1. Kâğıt Ölçüsü ve Özellikleri 2 2.2. Yazı Biçimi 2 2.3. Başlıklar 2

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ

ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ ORMAN VE SU İŞLERİ UZMANLIĞI TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ Orman ve Su İşleri Uzman Yardımcıları, uzmanlık kadrosuna atanabilmek için, 27/3/2012 tarihli ve 28246 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ

Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ Amaç ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME ÇALIŞMASI YAPTIRMA ve DEĞERLENDİRME İLKELERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak MADDE 1 - (1) Bu ilkeler; Ondokuz

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI 1. AMAÇ VE KAPSAM Bu Tez/Rapor Yazım Esaslarının amacı; Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Eğitim, Öğretim

Detaylı

T. C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS / DOKTORA TEZĠ, SANATTA YÜKSEK LĠSANS / SANATTA YETERLĠK ESER RAPORU

T. C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS / DOKTORA TEZĠ, SANATTA YÜKSEK LĠSANS / SANATTA YETERLĠK ESER RAPORU T. C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS / DOKTORA TEZĠ, SANATTA YÜKSEK LĠSANS / SANATTA YETERLĠK ESER RAPORU YAZIM ve BASIM YÖNERGESĠ VAN - 2001 T. C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU Bu kılavuzda Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü nde hazırlanan Lisans Bitirme Projeleri/Tezleri, Yüksek Lisans Bitirme

Detaylı

Yüksek Lisans/Doktora Tezi ve Sanatta Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik Eser Raporu Yazım ve Basım Yönergesi

Yüksek Lisans/Doktora Tezi ve Sanatta Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik Eser Raporu Yazım ve Basım Yönergesi T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ HAZIRLAMA VE YAZMA KILAVUZU (Kılavuzu Bilgisayarınıza Kaydetmek İçin Tıklayınız) Yüksek Lisans/Doktora Tezi ve Sanatta Yüksek Lisans/Sanatta Yeterlik

Detaylı

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1

Balıkesir Üniversitesi - Sındırgı Meslek Yüksekokulu - Yönlendirilmiş Çalışma Kılavuzu 1 Balıkesir Üniversitesi Sındırgı Meslek Yüksekokulu YönlendirilmiĢ ÇalıĢma Kılavuzu Yönlendirilmiş Çalışma mezuniyet aşamasına gelmiş bulunan bir öğrencinin kendi alanı ile ilgili olarak, danışmanının verdiği

Detaylı

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü

T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ E NSTİT ÜS Ü T. C. MARMAR A Ü N İ V E RS İ T E S İ S O S Y A L BİLİMLE R E NSTİT ÜS Ü LİSANSÜSTÜ TEZ VE PROJE YAZIM KLAVUZU 2006-2007 i 1. Baskı: (3000 Adet) 2. Baskı: (3000 Adet) 3. Baskı: (3000 Adet) 4. Baskı: (3000

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU KIRKLARELİ 2013 2 Hazırlayanlar Yrd. Doç. Dr. Cengiz CEYLAN Arş. Gör. Enes ERYILMAZ Katkıda Bulunanlar Yrd. Doç. Dr. Sezin İBA

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU YAKIN DOĞU ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU 2015, LefkoĢa ĠÇĠNDEKĠLER 2 Sayfa 1. GĠRĠġ... 4 2. GENEL BĠLGĠLER VE KLAVUZUN ĠÇERĠĞĠ... 6 2.1. Genel Bilgiler... 6 2.2. Telif Hakları...

Detaylı

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI

T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI T.C. GİREİ ESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER İ ENSTİTÜİ ÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI Giresun 2014 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ/RAPOR YAZIM ESASLARI GİRİŞ Bilimsel

Detaylı