Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý"

Transkript

1 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýldýktan sonra Tablo-3A'daki boþ kalan kontenjanlara lise mezunlarý ile meslek liselerinden kendi alanlarý dýþýndaki programlarý tercih etmiþ olan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýlacak, bu yerleþtirmelerde adaylarýn programýn puan türündeki puanlarý esas alýnacaktýr. 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý tam olarak karþýlamýyorsanýz o programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Bu uyarýlarý göz önünde tutmadýðýnýz takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayýlýr; bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin kesin kayýt listesinde adýnýz yer almýþ olsa bile programa kaydýnýz yapýlmaz. 2. Bir programý tercih listenize alýrken þu noktalarý göz önünde tutmanýz gerekir: a) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda ve programýn hazýrladýðý meslekte baþarýlý olmayý engelleyici bir bedensel veya ruhsal engeliniz bulunmamalýdýr. Bazý yükseköðretim programlarý bu programa yerleþtirilen adaylardan, tam teþekküllü hastaneden alýnacak saðlýk kurulu raporu isteyebilir. b) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda ve programýn hazýrladýðý meslekte baþarýlý olabilmeniz için gerekli becerilere sahip olmanýz gerekir. Örneðin, bazý alanlarda el ve parmaklarý ustalýkla kullanabilme önemlidir, bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karþýlaþabilirler. c) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðretim yabancý bir dilde yapýlýyorsa, bu yabancý dilde belli bir yeterliðe ulaþmýþ olmanýz gerekir. Yabancý dili yeterli olmayanlar öðrenimleri sýrasýnda güçlüklerle karþýlaþabilirler. 3. Bu tabloda yer alan bir programýn açýlmamasý ya da yasama, yargý, yürütme organlarýnýn veya Yükseköðretim Kurulunun kararý ile veya diðer zorlayýcý bir nedenle kapatýlmasý halinde o program için yapýlan tercihler iþleme konmaz; Merkezi Ýþlemi, ilgili adayýn bu programdan sonra belirttiði tercihler dikkate alýnarak uygulanýr. 4. Bu kýlavuzda belli bir kod numarasý ile tanýmlanan bir programýn baðlý olduðu bir kurum ve adý yasal düzenlemelerle deðiþtirilecek olursa o programa yerleþtirilen öðrenciler, programýn yeni adý ile baðlandýðý kurumun öðrencisi sayýlacak ve kendilerinden yeni kurumun kurallarýna uymalarý istenebilecektir. 5. Yükseköðretim kurumlarý, gerekli gördükleri takdirde, belli bir kod numarasý ile tanýmlanan bir programý, iki veya daha fazla uygulama grubuna ayýrabilirler. Bu husustaki düzenleme, ilgili kurumun yetkili organýnýn kararý ile yapýlýr. Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Koþullar Kurumlarýndan ve mezun olanlarýn kendi alanlarýnda sýnavsýz olarak Koþullar yerleþtirilebilecekleri ve Adý 2 (iki) yýllýk yükseköðretim önlisans programlarý Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgelerine göre Adý yer almaktadýr. Bu tablodaki yükseköðretim programlarýna yerleþtirmede öncelik sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylara verilecektir. Bu haktan yararlanabilecek (1) (2) adaylar kendi alanlarý (3) (4) ile ilgili (5) yükseköðretim (6) (7) programlarýný (1) Tablo-6C de (2) bulabileceklerdir. (3) (4) (5) (6) (7) ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ (ADANA) Adana Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY , Bilgisayar Programcýlýðý (Uzaktan Eðitim) SAY , Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.309) SÖZ ,3, ,2,Ý, Elektrik SAY ,2,Ý, Elektrik (ÝÖ) SAY , ,2,Ý, Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi SAY Ýklimlendirme ve Soðutma Tekn. (ÝÖ) SAY , Ýnþaat Teknolojisi SAY Makine (ÝÖ) (Bk.301) SAY ,3, ,2,Ý, Makine, Resim ve Konstrüksiyon(ÝÖ)(Bk.301) SAY ,3, Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.310) SAY ,3, ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Muhasebe ve Vergi Uyg. (Uzaktan Eðitim) EA , Otomotiv Teknolojisi SAY Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Radyo ve Televizyon Teknolojisi SAY Radyo ve Televizyon Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Saç Bakýmý ve Güzellik Hiz. (ÝÖ)(Bk.309) SÖZ ,3, Þarap Üretim Teknolojisi SAY Tekstil Teknolojisi SAY Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Turizm ve Seyahat Hizmetleri EA Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Aðýz ve Diþ Saðlýðý SAY Anestezi SAY ,2,Ý, Anestezi (ÝÖ) SAY , Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ , Týbbi Görüntüleme Teknikleri SAY Týbbi Görüntüleme Teknikleri (ÝÖ) SAY , Týbbi Laboratuvar Teknikleri SAY Týbbi Laboratuvar Teknikleri (ÝÖ) SAY , Ceyhan Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY , Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ , Elektrik SAY ,2,Ý, Elektrik (ÝÖ) SAY , ,2,Ý,87 18 Adý Ýnþaat Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA , Tarým Makineleri SAY Tarým Makineleri (ÝÖ) SAY , Ceyhan Saðlýk Hizmetleri Diþ Protez Teknolojisi SAY Paramedik SAY , Karaisalý Bilgisayar Destekli Tasarým ve Animasyon SAY Bilgisayar Programcýlýðý SAY Harita ve Kadastro SAY Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði SAY Makine SAY ,2,Ý, Seracýlýk EA Týbbi ve Aromatik Bitkiler EA Kozan Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) EA , Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY , Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ , Mobilya ve Dekorasyon SAY Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) SAY , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Tohumculuk EA Tohumculuk (ÝÖ) EA , Yerel Yönetimler SÖZ Pozantý Bahçe Tarýmý EA Organik Tarým EA Yumurtalýk Aðýrlama Hizmetleri EA Seracýlýk EA Su Ürünleri EA , Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADIYAMAN ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ Aðýrlama Hizmetleri EA Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA ,

2 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Adý Aþçýlýk SÖZ Aþçýlýk (ÝÖ) SÖZ , Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY , Elektrik SAY Elektrik (ÝÖ) (Bk.312) SAY ,3, Gýda Teknolojisi SAY Gýda Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Ýnþaat Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA , Kooperatifçilik EA Makine SAY Makine (ÝÖ) (Bk.312) SAY ,3, Mimari Dekoratif Sanatlar SÖZ Mobilya ve Dekorasyon SAY Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA , Seramik, Cam ve Çinicilik SAY Sondaj Teknolojisi SAY Sondaj Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Tekstil Teknolojisi SAY Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Saðlýk Hizmetleri Çocuk Geliþimi SÖZ ,2,D,85 Besni Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) EA Bilgi Yönetimi EA Bilgi Yönetimi (ÝÖ) EA Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY Bilgisayar Teknolojisi SAY Bilgisayar Teknolojisi (ÝÖ) SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA Gölbaþý Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlýðý SÖZ Büro Hiz. ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) SÖZ Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Yerel Yönetimler SÖZ Yerel Yönetimler (ÝÖ) SÖZ Kahta Aðýrlama Hizmetleri EA Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY Büyük ve Baþ Hayvan YetiþtiriciliðiSAY Harita ve Kadastro SAY Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Organik Tarým EA Seracýlýk EA Su Ürünleri EA Su Ürünleri (ÝÖ) EA Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði EA Tarla Bitkileri EA Tarla Bitkileri (ÝÖ) EA Týbbi ve Aromatik Bitkiler EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: AFYONKARAHÝSAR AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (AFYONKARAHÝSAR) Afyon Aðýrlama Hizmetleri EA Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA Aþçýlýk SÖZ ,3,D, Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY Biyomedikal Cihaz Teknolojisi SAY ,3,D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (ÝÖ) SAY ,2,D, Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.365) SÖZ , ,2,Ý, Doðal Yapý Taþlarý Teknolojisi EA Doðal Yapý Taþlarý Teknolojisi (ÝÖ) EA Elektrik SAY ,2,D, Elektrik (ÝÖ) SAY Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY Et ve Ürünleri Teknolojisi EA Gýda Teknolojisi SAY Gýda Teknolojisi (ÝÖ) SAY Ýnþaat Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) SAY Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Makine (ÝÖ) (Bk.316) SAY , ,2,Ý, Mimari Restorasyon EA Mobilya ve Dekorasyon SAY Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.316) SAY , Pazarlama EA Radyo ve Televizyon Teknolojisi SAY Seramik, Cam ve Çinicilik SAY Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.314) SAY , Yerel Yönetimler SÖZ Atatürk Saðlýk Hizmetleri Elektronörofizyoloji SAY Fizyoterapi SAY Fizyoterapi (ÝÖ) SAY Ortopedik Protez ve Ortez SAY Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði EA Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ Týbbi Görüntüleme Teknikleri SAY Týbbi Laboratuvar Teknikleri SAY Yaþlý Bakýmý SAY Uzaktan Eðitim Bilgisayar Programcýlýðý (Uzaktan Eðitim) SAY Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eðitim) EA Baþmakçý Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA Büyük ve Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði SAY Dýþ Ticaret EA Bayat Dýþ Ticaret EA Dýþ Ticaret (ÝÖ) EA Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Bolvadin Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ Dýþ Ticaret EA Dýþ Ticaret (ÝÖ) EA Elektrik SAY Elektrik (ÝÖ) SAY Gaz ve Tesisatý Teknolojisi SAY Gaz ve Tesisatý Teknolojisi (ÝÖ) SAY Gýda Teknolojisi SAY Gýda Teknolojisi (ÝÖ) SAY Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) SAY Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Makine SAY Makine (ÝÖ) SAY Mekatronik SAY Mobilya ve Dekorasyon SAY Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA Çay Çocuk Geliþimi SÖZ ,2,D, Elektrik SAY Elektrik (ÝÖ) SAY Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi SAY Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Kimya Teknolojisi SAY Kimya Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.315) SAY ,

3 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Adý Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Otomotiv Teknolojisi SAY Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) SAY Dazkýrý Elektrik SAY Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Dinar Aðýrlama Hizmetleri EA Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY Elektronik Teknolojisi SAY Halýcýlýk ve Kilimcilik SÖZ Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Pazarlama EA Emirdað Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY Harita ve Kadastro SAY Harita ve Kadastro (ÝÖ) SAY Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Ýscehisar Doðal Yapý Taþlarý Teknolojisi EA Doðal Yapý Taþlarý Teknolojisi (ÝÖ) EA Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý EA Makine SAY Makine (ÝÖ) SAY Sandýklý Aðýrlama Hizmetleri EA Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA Bilgisayar Programcýlýðý SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ Harita ve Kadastro SAY Harita ve Kadastro (ÝÖ) SAY Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Mobilya ve Dekorasyon SAY Turizm ve Seyahat Hizmetleri EA Turizm ve Seyahat Hizmetleri (ÝÖ) EA Sinanpaþa Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Sultandaðý Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) EA Gýda Teknolojisi SAY Gýda Teknolojisi (ÝÖ) SAY Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi SAY Ýklimlendirme ve Soðutma Tekn. (ÝÖ) SAY Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Otobüs Kaptanlýðý EA Týbbi ve Aromatik Bitkiler EA Týbbi ve Aromatik Bitkiler (ÝÖ) EA Þuhut Gýda Teknolojisi SAY Gýda Teknolojisi (ÝÖ) SAY Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: AÐRI AÐRI ÝBRAHÝM ÇEÇEN ÜNÝVERSÝTESÝ Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY Elektrik (ÝÖ) (Bk.317) SAY , ,2,Ý, Makine (ÝÖ) (Bk.317) SAY , Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.317) SAY , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: AKSARAY AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ Aðýrlama Hizmetleri EA Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA Bahçe Tarýmý EA Bilgisayar Programcýlýðý SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ Büyük ve Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði SAY Çevre Koruma ve Kontrol SAY Elektrik SAY ,2,D, Gaz ve Tesisatý Teknolojisi SAY Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým SÖZ Makine SAY ,2,D, Mantarcýlýk EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Otomotiv Teknolojisi SAY Peyzaj ve Süs Bitkileri EA Süt ve Ürünleri Teknolojisi EA Süt ve Ürünleri Teknolojisi (ÝÖ) EA Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Týbbi Laboratuvar Teknikleri SAY Güzelyurt Aðýrlama Hizmetleri EA Geleneksel El Sanatlarý SÖZ Gýda Teknolojisi SAY Mimari Restorasyon EA Seracýlýk EA Ortaköy Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Elektronik Teknolojisi SAY Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Makine SAY Makine (ÝÖ) SAY Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Þereflikoçhisar Berat Cömertoðlu Aðýrlama Hizmetleri EA Ýþletme Yönetimi EA Pazarlama EA Yerel Yönetimler SÖZ Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: AMASYA AMASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Aðýrlama Hizmetleri EA Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA , Aþçýlýk SÖZ Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) (Bk.321) SAY ,58, Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ , Elektrik SAY ,2,D, Elektrik (ÝÖ) SAY , ,2,D, Elektronik Haberleþme Teknolojisi SAY Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Harita ve Kadastro SAY Harita ve Kadastro (ÝÖ) SAY , Ýnþaat Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi SAY Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Makine (ÝÖ) (Bk.320) SAY ,58, ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.320) SAY ,58, Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA , Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) (Bk. 322) SAY ,58, Merzifon Bilgisayar Programcýlýðý SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA

4 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Adý Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ANKARA ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ Hukuk Fakültesi Adalet SÖZ Adalet Meslek YO (Uzaktan Eðitim) SÖZ Baþkent Eser Koruma EA , Saðlýk Hizmetleri Anestezi SAY Eczane Hizmetleri SAY Odyometri SAY ,2,D, Ortopedik Protez ve Ortez SAY Radyoterapi SAY Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Týbbi Dokümantasyon ve Sek. (Uzaktan Eðitim) SÖZ Týbbi Görüntüleme Teknikleri SAY Týbbi Laboratuvar Teknikleri SAY Beypazarý Aðýrlama Hizmetleri EA Aðýrlama Hizmetleri (Uzaktan Eðitim) EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA , Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Uzaktan Eðitim) EA Turist Rehberliði DÝL 40 15,16, Turizm ve Seyahat Hizmetleri EA ,16, Elmadað Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY Bilgisayar Programcýlýðý (Uzaktan Eðitim) SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Elektronik Haberleþme Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi SAY Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Kalecik Bahçe Tarýmý EA Gýda Teknolojisi SAY ,3,D, Peyzaj ve Süs Bitkileri EA Þarap Üretim Teknolojisi SAY GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Tapu ve Kadastro Meslek Y.O. EA Ankara Çocuk Geliþimi (ÝÖ) SÖZ ,3,Ý, Geleneksel El Sanatlarý (ÝÖ) SÖZ Grafik Tasarýmý (ÝÖ) EA Saç Bakýmý ve Güzellik Hizmetleri (ÝÖ) SÖZ Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) SAY Atatürk Elektrik (ÝÖ) SAY , ,2,D, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY , düstriyel Kalýpçýlýk (ÝÖ) SAY , ,2,Ý, Kimya Teknolojisi SAY Kimya Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Makine SAY ,2,Ý, Makine (ÝÖ) SAY , ,2,Ý, Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Gazi Basým ve Yayýn Teknolojileri (ÝÖ) EA , Elektrik (ÝÖ) SAY , ,3,Ý, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Makine, Resim ve Konstrüksiyon SAY Makine, Resim ve Konstrüksiyon (ÝÖ) SAY , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Radyo ve Televizyon Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Çevre Saðlýðý SAY Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ ,2,Ý, Týbbi Görüntüleme Teknikleri SAY Týbbi Laboratuvar Teknikleri SAY Uzaktan Eðitim Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eðitim) EA Bilgisayar Programcýlýðý (Uzaktan Eðitim) SAY Ýþletme Yönetimi (Uzaktan Eðitim) EA Kontrol ve Otomasyon Tekn.(Uzaktan Eðitim)SAY Lojistik (Uzaktan Eðitim) EA Muhasebe ve Vergi Uyg.(Uzaktan Eðitim) EA Perakende Satýþ ve Maðaza Yönetimi (Uzaktan Eðitim) EA Beypazarý Teknik Bilimler Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý EA ,2,D, Tekstil Teknolojisi SAY HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Diþ Protez Teknolojisi SAY Odyometri SAY ,2,Ý, Ortopedik Protez ve Ortez SAY Paramedik SAY Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ ,2,Ý, Týbbi Görüntüleme Teknikleri SAY Týbbi Laboratuvar Teknikleri SAY Sosyal Bilimler Aðýrlama Hizmetleri EA Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA , Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ ,3,D, Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Bala Bilgisayar Programcýlýðý SAY Elektronik Teknolojisi SAY Mobilya ve Dekorasyon SAY ,2,D,91 Polatlý Saðlýk Hizmetleri Diþ Protez Teknolojisi SAY Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Týbbi Tanýtým ve Pazarlama EA Polatlý Teknik Bilimler Bilgisayar Programcýlýðý SAY Gaz ve Tesisatý Teknolojisi SAY Harita ve Kadastro SAY ,2,Ý, Ýnþaat Teknolojisi SAY Sahne ve Gösteri Sanatlarý Teknolojisi SAY ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.324) SAY ,156, Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ANTALYA AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Diyaliz SAY , ,2,D, Paramedik SAY , Týbbi Görüntüleme Teknikleri SAY , Týbbi Laboratuvar Teknikleri SAY , Yaþlý Bakýmý SAY , Sosyal Bilimler Meslek Y.O Aðýrlama Hizmetleri EA Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) EA Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým SÖZ Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) SÖZ Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Muhasebe ve Vergi Uyg. (ÝÖ) (Bk.345) EA , Muhasebe ve Vergi Uyg. (ÝÖ) (Bk.346) EA , Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði EA , Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði (ÝÖ) EA ,16, Turizm ve Seyahat Hizmetleri EA Turizm ve Seyahat Hizmetleri (ÝÖ) EA Teknik Bilimler Meslek Y.O Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY , Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) (Bk.344) SAY ,3, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi SAY ,3,D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (ÝÖ) SAY , ,2,D, Çevre Koruma ve Kontrol SAY Çevre Koruma ve Kontrol (ÝÖ) SAY , Elektrik SAY ,2,D, Elektrik (ÝÖ) SAY , ,2,D, Elektronik Haberleþme Teknolojisi SAY Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Gaz ve Tesisatý Teknolojisi SAY Gaz ve Tesisatý Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Harita ve Kadastro SAY Harita ve Kadastro (ÝÖ) SAY , Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi SAY Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi (ÝÖ)SAY , Ýnþaat Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi SAY Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (ÝÖ) SAY ,

5 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Adý Makine SAY ,2,D, Makine (ÝÖ) SAY , ,2,D, Makine (ÝÖ) (Bk.344) SAY ,3, ,2,Ý, Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.344) SAY ,3, ,2,Ý, Otomotiv Teknolojisi SAY Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.344) SAY ,3, Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik EA , Yapý Denetimi SAY Akseki Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY Elektrik SAY ,2,D, Elektrik (ÝÖ) SAY Mobilya ve Dekorasyon SAY Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) SAY Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Alanya Aðýrlama Hizmetleri EA Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Elmalý Elektrik SAY ,2,D, Elektrik (ÝÖ) SAY Elektronik Haberleþme Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi SAY Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA Seracýlýk EA Tarým Makineleri SAY Finike Aðýrlama Hizmetleri EA Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA Bahçe Tarýmý EA Deniz ve Liman Ýþletmeciliði EA Deniz ve Liman Ýþletmeciliði (ÝÖ) EA Dýþ Ticaret EA Dýþ Ticaret (ÝÖ) EA Korkuteli Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bahçe Tarýmý EA Maliye EA Mantarcýlýk EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Pazarlama EA Kumluca Ýþletme Yönetimi EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Seracýlýk EA Manavgat Aðýrlama Hizmetleri EA Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY Ýþletme Yönetimi EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA Turizm ve Seyahat Hizmetleri EA Serik Aðýrlama Hizmetleri EA Geleneksel El Sanatlarý SÖZ Grafik Tasarýmý EA ,2,D, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým SÖZ Mimari Restorasyon EA Moda Tasarýmý EA Tekstil Teknolojisi SAY Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ARDAHAN ARDAHAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ardahan Aðýrlama Hizmetleri EA Arýcýlýk EA Bilgisayar Programcýlýðý SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ Dýþ Ticaret EA Elektrik (ÝÖ) (Bk.347) SAY , Gýda Teknolojisi SAY Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Maliye EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Muhasebe ve Vergi Uyg. (ÝÖ) (Bk.348) EA , Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ARTVÝN ARTVÝN ÇORUH ÜNÝVERSÝTESÝ Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlýðý SÖZ Elektrik (ÝÖ) (Bk.349) SAY , Harita ve Kadastro SAY Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Makine (ÝÖ) (Bk.349) SAY , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Ormancýlýk ve Orman Ürünleri EA Ormancýlýk ve Orman Ürünleri (ÝÖ) EA Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði EA Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði (ÝÖ) EA Arhavi Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlýðý SÖZ Dýþ Ticaret EA Hopa Mobilya ve Dekorasyon SAY Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: AYDIN ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ (AYDIN) Aydýn Basým ve Yayýn Teknolojileri EA Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Çocuk Geliþimi SÖZ ,2,Ý, Çocuk Geliþimi (ÝÖ) SÖZ ,2,D, Elektrik SAY ,2,D, Elektrik (ÝÖ) SAY ,2,Ý, Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY Ýnþaat Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) SAY Ýþletme Yönetimi EA Makine (ÝÖ) (Bk.351) SAY , ,2,Ý, Makine, Resim ve Konstrüksiyon SAY ,2,D, Makine, Resim ve Konstrüksiyon (ÝÖ) SAY Mobilya ve Dekorasyon SAY ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) SAY Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.351) SAY , Pazarlama EA Tekstil Teknolojisi SAY Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) SAY Aydýn Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Çevre Saðlýðý SAY Paramedik SAY Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Týbbi Laboratuvar Teknikleri SAY Atça Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým SÖZ Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) SÖZ Tarýmsal Ýþletmecilik EA Tarýmsal Ýþletmecilik (ÝÖ) EA Bozdoðan Büyük ve Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði SAY Büyük ve Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði (ÝÖ) SAY Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým SÖZ Su Ürünleri EA Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA

6 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Adý Çine Arýcýlýk EA , Büyük ve Baþ Hayvan YetiþtiriciliðiSAY Et ve Ürünleri Teknolojisi EA Et ve Ürünleri Teknolojisi (ÝÖ) EA , Gýda Teknolojisi SAY ,2,D, Gýda Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Süt ve Ürünleri Teknolojisi EA Süt ve Ürünleri Teknolojisi (ÝÖ) EA , Zeytincilik ve Zeytin Ýþleme Teknolojisi EA Zeytincilik ve Zeytin Ýþleme Tekn. (ÝÖ) EA , Didim Aðýrlama Hizmetleri EA ,16, Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA ,15,16, Aþçýlýk SÖZ ,16, Aþçýlýk (ÝÖ) SÖZ ,15,16, Turizm ve Seyahat Hizmetleri EA ,16, Turizm ve Seyahat Hizmetleri (ÝÖ) EA ,15,16, Karacasu Memnune Ýnci Aðýrlama Hizmetleri EA ,16, Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA ,15,16, Deri Teknolojisi SAY Deri Teknolojisi (ÝÖ) SAY Dýþ Ticaret EA Dýþ Ticaret (ÝÖ) EA Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý EA Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý (ÝÖ) EA Mimari Restorasyon EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA Seramik, Cam ve Çinicilik SAY Seramik, Cam ve Çinicilik (ÝÖ) SAY Koçarlý düstriyel Bitkiler Yetiþtiriciliði EA Kümes Hayvanlarý Yetiþtiriciliði EA Peyzaj ve Süs Bitkileri EA Tarým Makineleri SAY Kuyucak Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Kooperatifçilik EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA Nazilli Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) EA Dýþ Ticaret EA ,2,D, Dýþ Ticaret (ÝÖ) EA Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Lojistik EA Lojistik (ÝÖ) EA Menkul Kýymetler ve Sermaye Piyasasý EA Menkul Kýymetler ve Sermaye Piyasasý (ÝÖ)EA Tekstil Teknolojisi SAY Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) SAY Söke Elektrik SAY ,2,D, Elektrik (ÝÖ) SAY Mekatronik SAY Mekatronik (ÝÖ) SAY Otomotiv Teknolojisi SAY Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) SAY Tekstil Teknolojisi SAY Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) SAY Sultanhisar Bahçe Tarýmý EA Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA Saç Bakýmý ve Güzellik Hizmetleri SÖZ , Saç Bakýmý ve Güzellik Hizmetleri (ÝÖ) SÖZ ,38, Seracýlýk EA Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði EA Tarýmsal Ýþletmecilik EA Tarýmsal Ýþletmecilik (ÝÖ) EA Tohumculuk EA Yenipazar Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) EA Emlak ve Emlak Yönetimi EA Emlak ve Emlak Yönetimi (ÝÖ) EA Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BALIKESÝR BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Balýkesir Aðýrlama Hizmetleri EA Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA , Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY , Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ , Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.470) SÖZ , ,2,D, Elektrik SAY ,2,D, Elektrik (ÝÖ) SAY , ,2,D, Elektronik Haberleþme Teknolojisi SAY Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Geleneksel El Sanatlarý (ÝÖ) (Bk.357) SÖZ , Grafik Tasarýmý (ÝÖ) (Bk.357) EA , Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi SAY Ýklimlendirme ve Soðutma Tekn. (ÝÖ) SAY , Ýnþaat Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA , Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi SAY Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Maden Teknolojisi SAY Makine SAY ,2,D, Makine (ÝÖ) SAY , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.354) SAY , Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA , Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) (Bk. 357) SAY , Altýnoluk Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY Kimya Teknolojisi SAY ,2,D, Kimya Teknolojisi (ÝÖ) SAY Týbbi ve Aromatik Bitkiler EA Týbbi ve Aromatik Bitkiler (ÝÖ) EA Ayvalýk Aðýrlama Hizmetleri EA Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA , Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Mimari Restorasyon EA Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA Bandýrma Aðýrlama Hizmetleri (Uzaktan Eðitim) EA Dýþ Ticaret EA Dýþ Ticaret (ÝÖ) EA , Et ve Ürünleri Teknolojisi EA , Et ve Ürünleri Teknolojisi (ÝÖ) EA ,3, Gemi Ýnþaatý SAY Gýda Teknolojisi SAY ,2,D, Gýda Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA , Ýþletme Yönetimi (Uzaktan Eðitim) EA Kümes Hayvanlarý Yetiþtiriciliði EA Kümes Hayvanlarý Yetiþtiriciliði (ÝÖ) EA , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Pazarlama (Uzaktan Eðitim) EA Bigadiç Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA Elektrik SAY ,2,D, Elektrik (ÝÖ) SAY , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Ulaþtýrma ve Trafik Hizmetleri EA Ulaþtýrma ve Trafik Hizmetleri (ÝÖ) EA , Burhaniye Aðýrlama Hizmetleri EA Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA , Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Pazarlama EA

7 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Adý Dursunbey Geleneksel El Sanatlarý SÖZ Geleneksel El Sanatlarý (ÝÖ) SÖZ Ýnþaat Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) SAY Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý EA Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý (ÝÖ) EA Mobilya ve Dekorasyon SAY Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) SAY Tekstil Teknolojisi SAY Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) SAY Edremit Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY Elektrikli Cihaz Teknolojisi SAY Elektrikli Cihaz Teknolojisi (ÝÖ) SAY Makine SAY ,2,D, Makine (ÝÖ) SAY Mekatronik SAY ,3,D, Mekatronik (ÝÖ) SAY ,2,D, Zeytincilik ve Zeytin Ýþleme Teknolojisi EA Zeytincilik ve Zeytin Ýþleme Tekn. (ÝÖ) EA Erdek Aðýrlama Hizmetleri EA Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA Yerel Yönetimler SÖZ Yerel Yönetimler (ÝÖ) SÖZ Gönen Aðýrlama Hizmetleri EA Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY Gaz ve Tesisatý Teknolojisi SAY Gaz ve Tesisatý Teknolojisi (ÝÖ) SAY Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi SAY Ýþletme Yönetimi EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Tarýmsal Ýþletmecilik EA Havran Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlýðý SÖZ Büro Hiz. ve Yönetici Asistanlýðý (ÝÖ) SÖZ Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA Ývrindi Saðlýk Hizmetleri Paramedik SAY Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Savaþtepe Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Sýndýrgý Aðýrlama Hizmetleri EA Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA Dýþ Ticaret EA Dýþ Ticaret (ÝÖ) EA Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Susurluk Büyük ve Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði SAY Et ve Ürünleri Teknolojisi EA Et ve Ürünleri Teknolojisi (ÝÖ) EA Süt ve Ürünleri Teknolojisi EA Süt ve Ürünleri Teknolojisi (ÝÖ) EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BARTIN BARTIN ÜNÝVERSÝTESÝ Bartýn Aðýrlama Hizmetleri EA , Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA ,16, Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY , Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA , Mobilya ve Dekorasyon SAY Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Peyzaj ve Süs Bitkileri EA Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BATMAN BATMAN ÜNÝVERSÝTESÝ Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) (Bk.362) EA ,3, Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) (Bk.362)SÖZ ,3, Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.361) SÖZ ,3, ,2,D, Elektrik SAY ,2,D, Elektrik (ÝÖ) SAY , ,2,Ý, Elektronik Haberleþme Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi SAY Gaz ve Tesisatý Teknolojisi SAY Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) (Bk.362) SÖZ ,3, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Makine SAY Muhasebe ve Vergi Uyg. (ÝÖ) (Bk.362) EA ,3, Otomotiv Teknolojisi SAY Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi SAY Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Sondaj Teknolojisi SAY Saðlýk Hizmetleri Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði EA Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ , Týbbi Laboratuvar Teknikleri SAY BAYBURT ÜNÝVERSÝTESÝ Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BAYBURT Bayburt Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) (Bk.363) SAY , Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Dýþ Ticaret EA Dýþ Ticaret (ÝÖ) EA , Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.363) SAY , Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA , Kimya Teknolojisi SAY Kimya Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA , BÝLECÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BÝLECÝK Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY , Döküm SAY Elektrik SAY ,2,Ý, Elektrik (ÝÖ) SAY , ,2,D, Elektronik Haberleþme Teknolojisi SAY Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Gýda Teknolojisi SAY Gýda Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Ýnþaat Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Kimya Teknolojisi SAY Kimya Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi SAY Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Makine SAY ,2,D, Makine (ÝÖ) SAY , ,3,Ý, Otomotiv Teknolojisi SAY Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.364) SAY ,3, Tarým Makineleri SAY Üretimde Kalite Kontrol SAY Bozüyük Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA ,2,D, Dýþ Ticaret EA Doðal Yapý Taþlarý Teknolojisi EA Grafik Tasarýmý EA ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Pazarlama EA Seramik, Cam ve Çinicilik SAY

8 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Adý Gölpazarý Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA , Osmaneli Dýþ Ticaret EA Dýþ Ticaret (ÝÖ) EA , Elektrik SAY Elektrik (ÝÖ) SAY , Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi SAY Ýklimlendirme ve Soðutma Tekn. (ÝÖ) SAY , Makine SAY Makine (ÝÖ) SAY , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði EA Pazaryeri Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY , Doðal Yapý Taþlarý Teknolojisi EA Doðal Yapý Taþlarý Teknolojisi (ÝÖ) EA , düstri Ürünleri Tasarýmý SAY Kozmetik Teknolojisi SAY Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Organik Tarým EA Tekstil Teknolojisi SAY Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Týbbi Tanýtým ve Pazarlama EA Týbbi ve Aromatik Bitkiler EA Týbbi ve Aromatik Bitkiler (ÝÖ) EA , Söðüt Basým ve Yayýn Teknolojileri EA Basým ve Yayýn Teknolojileri (ÝÖ) EA , Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY , Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Seramik, Cam ve Çinicilik SAY Seramik, Cam ve Çinicilik (ÝÖ) SAY , Turist Rehberliði DÝL Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BÝNGÖL BÝNGÖL ÜNÝVERSÝTESÝ Arýcýlýk EA Arýcýlýk (ÝÖ) EA , Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY Büyük ve Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði SAY Büyük ve Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði (ÝÖ) SAY Elektrik SAY ,2,Ý, Elektrik (ÝÖ) SAY Elektronik Haberleþme Teknolojisi SAY Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) SAY Halýcýlýk ve Kilimcilik SÖZ Ýnþaat Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) SAY Ýþletme Yönetimi EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Peyzaj ve Süs Bitkileri EA Su Ürünleri EA Su Ürünleri (ÝÖ) EA Tarla Bitkileri EA Tarla Bitkileri (ÝÖ) EA Tekstil Teknolojisi SAY Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BÝTLÝS BÝTLÝS EREN ÜNÝVERSÝTESÝ Ýnþaat Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) SAY Ýþletme Yönetimi EA Makine SAY Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Otomotiv Teknolojisi SAY Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) SAY Adilcevaz Aðýrlama Hizmetleri EA Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Ahlat Aðýrlama Hizmetleri EA Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA Bilgisayar Programcýlýðý SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Otomotiv Teknolojisi SAY Hizan Arýcýlýk EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA Büyük ve Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði SAY Lojistik EA Tatvan Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY Elektrik SAY Elektrik (ÝÖ) SAY Gýda Teknolojisi SAY Harita ve Kadastro SAY Ýnþaat Teknolojisi SAY Ýþletme Yönetimi EA Laboratuvar Teknolojisi SAY Laboratuvar Teknolojisi (ÝÖ) SAY Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BOLU ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Aðýrlama Hizmetleri EA Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA Bahçe Tarýmý EA Bahçe Tarýmý (ÝÖ) EA Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY Elektrik (ÝÖ) (Bk.371) SAY , ,2,D, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.371) SAY , Grafik Tasarýmý (ÝÖ) (Bk.372) EA , Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Kooperatifçilik EA Makine (ÝÖ) (Bk.371) SAY , Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.371) SAY , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Otomotiv Teknolojisi SAY Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) SAY Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.372) SAY , Gerede Ayakkabý Tasarým ve Üretimi SAY Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY , Deri Teknolojisi SAY Deri Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA , Kimya Teknolojisi SAY Makine, Resim ve Konstrüksiyon SAY Makine, Resim ve Konstrüksiyon (ÝÖ) SAY , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Otomotiv Teknolojisi SAY Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Tekstil Teknolojisi SAY Mengen Aþçýlýk SÖZ ,3,Ý,89 Mudurnu Süreyya Astarcý Aðýrlama Hizmetleri EA Ýþletme Yönetimi EA Kümes Hayvanlarý Yetiþtiriciliði EA Organik Tarým EA Seracýlýk EA

9 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Adý Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BURDUR MEHMET AKÝF ERSOY ÜNÝVERSÝTESÝ (BURDUR) Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY , Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ , Elektrik SAY Elektrik (ÝÖ) SAY , Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Gaz ve Tesisatý Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Ýþletme Yönetimi EA Makine (ÝÖ) (Bk.374) SAY ,3, Makine, Resim ve Konstrüksiyon SAY Makine, Resim ve Konstrüksiyon (ÝÖ) SAY , Mobilya ve Dekorasyon SAY Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) SAY , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Otomotiv Teknolojisi SAY Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA , Süt ve Ürünleri Teknolojisi EA Aðlasun Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA Bilgisayar Programcýlýðý SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ , Dýþ Ticaret EA Dýþ Ticaret (ÝÖ) EA , Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Doðal Yapý Taþlarý Teknolojisi EA Doðal Yapý Taþlarý Teknolojisi (ÝÖ) EA Elektrik SAY Elektrik (ÝÖ) SAY Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY Otomotiv Teknolojisi SAY Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) SAY Bucak Hikmet Tolunay Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY , Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ , Çocuk Geliþimi SÖZ ,2,D, Çocuk Geliþimi (ÝÖ) SÖZ , ,3,D, Dýþ Ticaret EA Dýþ Ticaret (ÝÖ) EA , Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým SÖZ Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA , Lojistik EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA , Tekstil Teknolojisi SAY Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Gölhisar Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY , Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ , Elektrik SAY Elektrik (ÝÖ) SAY , Elektronik Teknolojisi SAY Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA , Maliye EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: BURSA ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ (BURSA) Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Anestezi SAY ,2,Ý, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ ,2,D, Týbbi Görüntüleme Teknikleri SAY Týbbi Laboratuvar Teknikleri SAY Sosyal Bilimler Aðýrlama Hizmetleri EA Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) EA Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ Dýþ Ticaret EA ,3,Ý, Dýþ Ticaret (ÝÖ) EA ,2,D, Emlak ve Emlak Yönetimi EA Emlak ve Emlak Yönetimi (ÝÖ) EA Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Pazarlama EA ,2,D, Pazarlama (ÝÖ) EA Turizm ve Seyahat Hizmetleri EA Turizm ve Seyahat Hizmetleri (ÝÖ) EA Yerel Yönetimler SÖZ Yerel Yönetimler (ÝÖ) SÖZ Teknik Bilimler Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY Elektrik SAY ,3,Ý, Elektrik (ÝÖ) SAY ,2,Ý, Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY düstriyel Kalýpçýlýk SAY ,3,D, düstriyel Kalýpçýlýk (ÝÖ) SAY ,2,Ý, Gaz ve Tesisatý Teknolojisi SAY Gaz ve Tesisatý Teknolojisi (ÝÖ) SAY Gýda Teknolojisi SAY ,2,D, Gýda Teknolojisi (ÝÖ) SAY Grafik Tasarýmý EA Grafik Tasarýmý (ÝÖ) EA Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi SAY Ýklimlendirme ve Soðutma Tekn. (ÝÖ) SAY Makine SAY ,3,Ý, Makine (ÝÖ) SAY ,2,Ý, Mekatronik SAY ,3,Ý, Mekatronik (ÝÖ) SAY ,3,Ý, Otomotiv Teknolojisi SAY Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) SAY Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði EA Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði (ÝÖ) EA Süt ve Ürünleri Teknolojisi EA Süt ve Ürünleri Teknolojisi (ÝÖ) EA Tarým Makineleri SAY Tarým Makineleri (ÝÖ) SAY Tekstil Teknolojisi SAY Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) SAY Gemlik Asým Kocabýyýk Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bahçe Tarýmý EA Deniz ve Liman Ýþletmeciliði EA ,16, ,2,Ý, Dýþ Ticaret EA ,16, ,2,Ý, Gýda Teknolojisi SAY Harita ve Kadastro SAY Harmancýk Aþçýlýk SÖZ ,3,D, Mobilya ve Dekorasyon SAY Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Ýnegöl Çocuk Geliþimi SÖZ ,3,D, Çocuk Geliþimi (ÝÖ) SÖZ ,2,Ý, Dýþ Ticaret EA ,2,Ý, Dýþ Ticaret (ÝÖ) EA Elektrik SAY ,2,Ý, Elektrik (ÝÖ) SAY ,2,Ý, Ýnþaat Teknolojisi SAY Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Makine SAY ,3,Ý, Makine (ÝÖ) SAY ,2,Ý, Makine (ÝÖ) (Bk.381) SAY , ,2,Ý, Mobilya ve Dekorasyon SAY ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) SAY Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.381) SAY , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Muhasebe ve Vergi Uyg. (ÝÖ) (Bk.392) EA , Pazarlama EA Tekstil Teknolojisi SAY Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) SAY

10 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Adý Ýznik Gýda Teknolojisi SAY Harita ve Kadastro SAY Mimari Restorasyon EA Seramik, Cam ve Çinicilik SAY Turist Rehberliði DÝL Karacabey Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) (Bk.377) SAY , Büyük ve Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði SAY Büyük ve Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði (ÝÖ) SAY Gýda Teknolojisi SAY Gýda Teknolojisi (ÝÖ) SAY Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Muhasebe ve Vergi Uyg. (ÝÖ) (Bk.393) EA , Süt ve Ürünleri Teknolojisi EA Süt ve Ürünleri Teknolojisi (ÝÖ) EA Keles Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA Bilgisayar Programcýlýðý SAY Büyük ve Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði SAY Gýda Teknolojisi SAY Ýþletme Yönetimi EA Mustafakemalpaþa Meslek Y.O Elektrik (ÝÖ) (Bk.384) SAY , ,2,Ý, düstriyel Bitkiler Yetiþtiriciliði EA Gýda Teknolojisi SAY Gýda Teknolojisi (ÝÖ) SAY Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Makine (ÝÖ) (Bk.384) SAY , ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.390) SAY , Tohumculuk EA Orhaneli Bahçe Tarýmý EA Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Orhangazi Elektronik Teknolojisi SAY Gaz ve Tesisatý Teknolojisi SAY Makine SAY ,2,Ý, Makine (ÝÖ) SAY ,2,Ý, Peyzaj ve Süs Bitkileri EA Tekstil Teknolojisi SAY Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) SAY Yeniþehir Ýbrahim Orhan Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) (Bk.378) SAY , Büyük ve Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði SAY Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.500) SÖZ , ,2,D, Dýþ Ticaret EA Gýda Teknolojisi SAY Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi SAY Makine SAY ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ÇANAKKALE ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝVERSÝTESÝ Çanakkale Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.496) SÖZ , ,2,D, Elektrik (ÝÖ) (Bk.395) SAY , ,2,Ý, Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk SÖZ Gemi Ýnþaatý SAY Grafik Tasarýmý EA Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým SÖZ Ýnþaat Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) SAY Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Makine (ÝÖ) (Bk.395) SAY , ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.395) SAY , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.396) SAY , Yerel Yönetimler SÖZ Çanakkale Saðlýk Hizmetleri Paramedik SAY , Týbbi Görüntüleme Teknikleri SAY Týbbi Laboratuvar Teknikleri SAY Ayvacýk Aðýrlama Hizmetleri EA Halýcýlýk ve Kilimcilik SÖZ Halýcýlýk ve Kilimcilik (ÝÖ) SÖZ Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Bayramiç Bahçe Tarýmý EA Bahçe Tarýmý (ÝÖ) EA Gýda Teknolojisi SAY Gýda Teknolojisi (ÝÖ) SAY Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA Biga Büyük ve Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði SAY Büyük ve Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði (ÝÖ) SAY Deri Teknolojisi SAY Deri Teknolojisi (ÝÖ) SAY Elektrik SAY ,2,Ý, Kooperatifçilik EA Makine SAY ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon SAY Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Otomotiv Teknolojisi SAY Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) SAY Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA Seracýlýk EA Süt ve Ürünleri Teknolojisi EA Süt ve Ürünleri Teknolojisi (ÝÖ) EA Çan düstriyel Cam ve Seramik SAY Lojistik EA Lojistik (ÝÖ) EA Maden Teknolojisi SAY Mekatronik SAY ,3,D, Mekatronik (ÝÖ) SAY ,2,D, Pazarlama EA Seramik, Cam ve Çinicilik SAY Ezine Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA Gelibolu Piri Reis Aðýrlama Hizmetleri EA , Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA Deniz ve Liman Ýþletmeciliði EA , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Gökçeada Aðýrlama Hizmetleri EA , Dýþ Ticaret EA ,16, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým SÖZ , Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) SÖZ Ýþletme Yönetimi EA , Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Turizm ve Seyahat Hizmetleri EA Lapseki Bahçe Tarýmý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Organik Tarým EA Tarýmsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi EA Yenice Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA ,2,D, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) EA Dýþ Ticaret EA Dýþ Ticaret (ÝÖ) EA Geleneksel El Sanatlarý SÖZ Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Tekstil Teknolojisi SAY

11 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Adý Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ÇANKIRI ÇANKIRI KARATEKÝN ÜNÝVERSÝTESÝ Aðýrlama Hizmetleri EA , Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY Elektrik SAY ,2,D, Elektrik (ÝÖ) SAY Elektronik Haberleþme Teknolojisi SAY Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) SAY Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) SAY Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi SAY Makine SAY Makine (ÝÖ) SAY Mobilya ve Dekorasyon SAY Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ÇORUM HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ (ÇORUM) Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) (Bk.313) EA ,15,16, Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY , Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ , Elektrik SAY ,4,D, Elektrik (ÝÖ) SAY , Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.398) SAY ,3, Geleneksel El Sanatlarý (ÝÖ) (Bk.399) SÖZ ,3, Harita ve Kadastro SAY Harita ve Kadastro (ÝÖ) SAY , Ýnþaat Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA , Makine SAY Makine (ÝÖ) SAY , Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.398) SAY ,3, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Otomotiv Teknolojisi SAY Pazarlama EA Seramik, Cam ve Çinicilik SAY Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.399) SAY ,3, Yapý Denetimi SAY Osmancýk Bilgisayar Programcýlýðý SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Pazarlama EA Sungurlu Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY , Çocuk Geliþimi SÖZ ,2,Ý, Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA , Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: DENÝZLÝ PAMUKKALE ÜNÝVERSÝTESÝ (DENÝZLÝ) Denizli Aðýrlama Hizmetleri EA Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY Elektrik SAY ,2,D, Elektrik (ÝÖ) SAY ,2,D, Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY Geleneksel El Sanatlarý (ÝÖ) (Bk.401) SÖZ , Kimya Teknolojisi SAY Kimya Teknolojisi (ÝÖ) SAY Makine SAY ,2,D, Makine (ÝÖ) SAY Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.402) SAY , Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.402) SAY , Tekstil Teknolojisi SAY Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) SAY Denizli Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Anestezi SAY , ,2,D, Çocuk Geliþimi SÖZ Diyaliz SAY ,2,D, Fizyoterapi SAY ,2,D, Paramedik SAY ,38, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Týbbi Laboratuvar Teknikleri SAY , Bekilli Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ , Dýþ Ticaret EA Dýþ Ticaret (ÝÖ) EA , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA , Buldan Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Dýþ Ticaret EA Dýþ Ticaret (ÝÖ) EA , Moda Tasarýmý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA , Çivril Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ , Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) EA , Dýþ Ticaret EA Dýþ Ticaret (ÝÖ) EA , Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA , Honaz Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) EA , Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ , Dýþ Ticaret EA Dýþ Ticaret (ÝÖ) EA , Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým SÖZ Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) SÖZ , Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði SAY Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA , Lojistik EA Menkul Kýymetler ve Sermaye Piyasasý EA Menkul Kýymetler ve Sermaye Piyasasý (ÝÖ) EA , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA , Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: DÝYARBAKIR DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ (DÝYARBAKIR) Diyarbakýr Aðýrlama Hizmetleri EA Bahçe Tarýmý EA Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY , Büyük ve Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði SAY Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.332) SÖZ , ,2,Ý, Doðal Yapý Taþlarý Teknolojisi EA Elektrik SAY ,2,Ý, Elektrik (ÝÖ) SAY , ,2,D, Elektronik Haberleþme Tekn. (ÝÖ)(Bk.330) SAY , Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Gýda Teknolojisi SAY Ýklimlendirme ve Soðutma Tekn. (ÝÖ) (Bk.331) SAY , Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.329) SAY , Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA , Makine (ÝÖ) (Bk.329) SAY , ,2,Ý, Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.329) SAY , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA ,

12 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Adý Organik Tarým EA Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.331) SAY , Peyzaj ve Süs Bitkileri EA Radyo ve Televizyon Prog.(ÝÖ) (Bk.330) SÖZ , Saç Bakýmý ve Güzellik Hiz. (ÝÖ) (Bk.332) SÖZ , Süt ve Ürünleri Teknolojisi EA Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.332) SAY , Tohumculuk EA Atatürk Saðlýk Hizmetleri Anestezi SAY Ortopedik Protez ve Ortez SAY , Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Týbbi Görüntüleme Teknikleri SAY Bismil Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) (Bk.328) SAY , Gaz ve Tesisatý Teknolojisi SAY Gaz ve Tesisatý Teknolojisi (ÝÖ) SAY Organik Tarým EA Þarap Üretim Teknolojisi SAY Tarým Makineleri SAY Çermik Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Ýþletme Yönetimi EA Çüngüþ Mehmet Adýgüzel Elektrik SAY ,2,Ý,86 Ergani Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) (Bk.333) SAY , Ýþletme Yönetimi EA Makine (ÝÖ) (Bk.333) SAY , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: DÜZCE DÜZCE ÜNÝVERSÝTESÝ Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY Elektrik SAY ,2,D, Elektrik (ÝÖ) SAY ,2,D, Elektronik Haberleþme Teknolojisi SAY Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) SAY Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi SAY Ýklimlendirme ve Soðutma Tekn. (ÝÖ) SAY Ýnþaat Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) SAY Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi SAY Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (ÝÖ) SAY Makine SAY ,2,Ý, Makine (ÝÖ) SAY Mobilya ve Dekorasyon SAY Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) SAY Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Otomotiv Teknolojisi SAY Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) SAY Sosyal Güvenlik EA Sosyal Güvenlik (ÝÖ) EA Tarým Makineleri SAY Tekstil Teknolojisi SAY Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) SAY Akçakoca Aðýrlama Hizmetleri EA Dýþ Ticaret EA Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Cumayeri düstriyel Kalýpçýlýk SAY Makine SAY Çilimli Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Organik Tarým EA Gölyaka Aðýrlama Hizmetleri EA Bilgisayar Programcýlýðý SAY Grafik Tasarýmý EA Pazarlama EA Gümüþova Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði SAY Makine, Resim ve Konstrüksiyon SAY Metalürji SAY Kaynaþlý Çevre Koruma ve Kontrol SAY Dýþ Ticaret EA Geleneksel El Sanatlarý SÖZ Harita ve Kadastro SAY Lastik ve Plastik Teknolojisi SAY Lojistik EA Yapý Ressamlýðý SAY Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: EDÝRNE TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ (EDÝRNE) Edirne Sosyal Bilimler Aðýrlama Hizmetleri EA Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ Dýþ Ticaret EA Dýþ Ticaret (ÝÖ) EA Lojistik EA Lojistik (ÝÖ) EA Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým SÖZ Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) SÖZ Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Pazarlama EA Edirne Teknik Bilimler Basým ve Yayýn Teknolojileri EA Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY Elektrik SAY ,2,D, Elektrik (ÝÖ) SAY ,2,D, Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY Geleneksel El Sanatlarý SÖZ Geleneksel El Sanatlarý (ÝÖ) SÖZ Harita ve Kadastro SAY Makine SAY ,3,D, Makine (ÝÖ) SAY ,2,D, Mimari Dekoratif Sanatlar SÖZ Mimari Restorasyon EA Mobilya ve Dekorasyon SAY Radyo ve Televizyon Teknolojisi SAY Radyo ve Televizyon Teknolojisi (ÝÖ) SAY Seramik, Cam ve Çinicilik SAY Tekstil Teknolojisi SAY Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) SAY Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Anestezi SAY ,2,D, Odyometri SAY ,2,D, Ortopedik Protez ve Ortez SAY Paramedik SAY Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Týbbi Görüntüleme Teknikleri SAY Týbbi Laboratuvar Teknikleri SAY Tunca Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eðitim) EA Bilgisayar Prog. (Uzaktan Eðitim) SAY Arda Gýda Teknolojisi SAY Yað düstrisi EA Havsa Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) EA Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Maliye EA Maliye (ÝÖ) EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Peyzaj ve Süs Bitkileri EA Seracýlýk EA Ýpsala Dýþ Ticaret EA Dýþ Ticaret (ÝÖ) EA Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY Pazarlama EA

13 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Adý Keþan Aðýrlama Hizmetleri EA Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA Büyük ve Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði SAY Çocuk Geliþimi SÖZ ,2,D, Elektrik SAY ,3,Ý, Elektrik (ÝÖ) SAY Gaz ve Tesisatý Teknolojisi SAY Otomotiv Teknolojisi SAY Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) SAY Su Ürünleri EA Uzunköprü Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Ýþletme Yönetimi EA Kooperatifçilik EA Maliye EA Maliye (ÝÖ) EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA Yerel Yönetimler SÖZ Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ELAZIÐ FIRAT ÜNÝVERSÝTESÝ (ELAZIÐ) Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Anestezi SAY Otopsi Yardýmcýlýðý SAY Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Týbbi Görüntüleme Teknikleri SAY Týbbi Laboratuvar Teknikleri SAY Sosyal Bilimler Meslek Y.O Aðýrlama Hizmetleri EA Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ Dýþ Ticaret EA Dýþ Ticaret (ÝÖ) EA Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA Yerel Yönetimler SÖZ Yerel Yönetimler (ÝÖ) SÖZ Teknik Bilimler Meslek Y.O Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY Biyomedikal Cihaz Teknolojisi SAY ,2,Ý, Elektrik SAY ,2,D, Elektrik (ÝÖ) SAY ,2,Ý, Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY Grafik Tasarýmý EA Ýnþaat Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) SAY Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi SAY Makine SAY ,2,D, Makine (ÝÖ) SAY ,2,Ý, Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.418) SAY , Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.418) SAY , Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.417) SAY , Keban Çevre Koruma ve Kontrol SAY Elektrik erjisi Üretim, Ýletim ve Daðýtýmý SAY Geoteknik SAY Gýda Teknolojisi SAY Ýpek Böcekçiliði EA Maden Teknolojisi SAY Su Ürünleri EA Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði EA Maden Bilgisayar Programcýlýðý SAY Doðal Yapý Taþlarý Teknolojisi EA Döküm SAY Elektronik Teknolojisi SAY Kimya Teknolojisi SAY Sivrice Aðýrlama Hizmetleri EA Arýcýlýk EA Büyük ve Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði SAY Harita ve Kadastro SAY Kümes Hayvanlarý Yetiþtiriciliði EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ERZÝNCAN ERZÝNCAN ÜNÝVERSÝTESÝ Adalet SÖZ Adalet (ÝÖ) SÖZ , Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) (Bk.419) SAY , Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) (Bk.420) SAY , Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ , Elektrik SAY Elektrik (ÝÖ) SAY , Elektronik Haberleþme Teknolojisi SAY Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Harita ve Kadastro SAY Harita ve Kadastro (ÝÖ) SAY , Ýnþaat Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi SAY Lojistik EA Makine SAY Makine (ÝÖ) SAY , Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.422) SAY , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Otomotiv Teknolojisi SAY Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Pazarlama EA Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.421) SAY , Saðlýk Hizmetleri Acil Durum ve Afet Yönetimi SAY Çocuk Geliþimi SÖZ ,2,Ý, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Turizm ve Otelcilik Aðýrlama Hizmetleri EA , Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA ,15, Turist Rehberliði DÝL Turist Rehberliði (ÝÖ) DÝL Turizm ve Seyahat Hizmetleri EA Turizm ve Seyahat Hizmetleri (ÝÖ) EA Kemah Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Kemaliye Hacý Ali Akýn Arýcýlýk EA , Bilgisayar Programcýlýðý SAY Halýcýlýk ve Kilimcilik SÖZ Mimari Restorasyon EA Su Ürünleri EA Refahiye Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Elektrik SAY Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Posta Hizmetleri EA Posta Hizmetleri (ÝÖ) EA , Raylý Sistemler Elektrik ve Elektronik Tekn.SAY Raylý Sistemler Ýþletmeciliði EA Raylý Sistemler Yol Teknolojisi SAY Tercan Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY , Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Elektrik SAY Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Su Ürünleri EA Üzümlü Bilgisayar Programcýlýðý SAY Dýþ Ticaret EA Emlak ve Emlak Yönetimi EA Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi EA Organik Tarým EA Perakende Satýþ ve Maðaza Yönetimi EA Seracýlýk EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ERZURUM ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ (ERZURUM) Erzurum Aðýrlama Hizmetleri EA , Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA ,15, Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY

14 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Adý Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ Çocuk Geliþimi SÖZ ,2,D, Çocuk Geliþimi (ÝÖ) SÖZ ,2,D, Dýþ Ticaret EA , Dýþ Ticaret (ÝÖ) EA Elektrik SAY ,2,D, Elektrik (ÝÖ) SAY ,2,Ý, Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.423) SAY , Gaz ve Tesisatý Teknolojisi SAY Gaz ve Tesisatý Teknolojisi (ÝÖ) SAY Geleneksel El Sanatlarý (ÝÖ) (Bk.424) SÖZ , Gýda Teknolojisi SAY Gýda Teknolojisi (ÝÖ) SAY Harita ve Kadastro (ÝÖ) (Bk.646) SAY , ,2,Ý, Ýnþaat Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) SAY Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði SAY Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði (ÝÖ) SAY Kimya Teknolojisi SAY Kimya Teknolojisi (ÝÖ) SAY Makine SAY Makine (ÝÖ) SAY Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.423) SAY , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Otomotiv Teknolojisi SAY Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) SAY Radyo ve Televizyon Teknolojisi SAY Radyo ve Televizyon Teknolojisi (ÝÖ) SAY Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði EA , ,2,D, Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.424) SAY , Turizm ve Seyahat Hizmetleri EA , Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Anestezi SAY Diyaliz SAY ,2,D, Paramedik SAY , Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ Týbbi Görüntüleme Teknikleri SAY Týbbi Laboratuvar Teknikleri SAY Týbbi Laboratuvar Teknikleri (ÝÖ) SAY Aþkale Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Elektrik SAY Gaz ve Tesisatý Teknolojisi SAY Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Hýnýs Gýda Teknolojisi SAY Laborant ve Veteriner Saðlýk SAY Su Ürünleri EA Ýspir Hamza Polat Arýcýlýk EA , Bahçe Tarýmý EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Elektrik erjisi Üretim, Ýletim ve DaðýtýmýSAY Gýda Teknolojisi SAY Ýþletme Yönetimi EA Kooperatifçilik EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Organik Tarým EA Pazarlama EA Seracýlýk EA Su Ürünleri EA Narman Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Gýda Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi SAY Laborant ve Veteriner Saðlýk SAY Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Oltu Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA Gýda Teknolojisi SAY Halýcýlýk ve Kilimcilik SÖZ Ýnþaat Teknolojisi SAY Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Pazarlama EA Pasinler Aðýrlama Hizmetleri EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA Bilgisayar Programcýlýðý SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Gaz ve Tesisatý Teknolojisi SAY Harita ve Kadastro SAY Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi SAY Ýþletme Yönetimi EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ESKÝÞEHÝR ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ (ESKÝÞEHÝR) Açýköðretim Fakültesi Adalet (Açýköðretim) 9, Aðýrlama Hizmetleri (Açýköðretim) 9,10, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (Açýköðretim) 9, Bilgi Yönetimi (Açýköðretim) (Uzaktan Eðitim) EA Büro Yönetimi ve Sekreterlik (Açýköðretim) 9, Coðrafi Bilgi Sistemleri (Açýköðretim) (Uzaktan Eðitim) SAY Dýþ Ticaret (Açýköðretim) 9, Eczane Hizmetleri (Açýköðretim) (Uzaktan Eðitim) SAY Elektrik erjisi Üretim, Ýletim ve Daðýtýmý (Açýköðretim) 9, Emlak ve Emlak Yönetimi (Açýköðretim) 9, Ev Ýdaresi (Açýköðretim) 9, Fotoðrafçýlýk ve Kameramanlýk (Açýköðretim) 9, Gýda Kalite Kontrolü ve Analizi (Açýköðretim) (Uzaktan Eðitim) SAY Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (Açýköðretim) 9, Ýlahiyat (Önlisans) (Açýköðretim) 9, Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (Açýköðretim) 9, Ýþletme Yönetimi (Açýköðretim) 9, Kimya Teknolojisi (Açýköðretim) (Uzaktan Eðitim) SAY Kültürel Miras ve Turizm (Açýköðretim) 9, Laborant ve Veteriner Saðlýk (Açýköðretim) 9, Lojistik (Açýköðretim) 9, Marka Ýletiþimi (Açýköðretim) 9, Medya ve Ýletiþim (Açýköðretim) 9, Menkul Kýymetler ve Sermaye Piyasasý (Açýköðretim) 9, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (Açýköðretim) 9, Perakende Satýþ ve Mað. (Açýköðretim) 9, Radyo ve Televizyon Prog. (Açýköðretim) 9, Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði (Açýköðretim) 9, Sosyal Hizmetler (Açýköðretim) 9, Spor Yönetimi (Açýköðretim) 9, Tarým (Açýköðretim) 9, Týbbi Laboratuvar Teknikleri (Açýköðretim) (Uzaktan Eðitim) SAY Týbbi ve Aromatik Bitkiler (Açýköðretim) (Uzaktan Eðitim) EA Turizm ve Seyahat Hizmetleri (Açýköðretim) EA , Yerel Yönetimler (Açýköðretim) 9,10 Eskiþehir Aðýrlama Hizmetleri EA , Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA ,3, Aþçýlýk SÖZ , ,3,D, Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ , Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ ,3, Dýþ Ticaret EA , ,3,D, Emlak ve Emlak Yönetimi EA , ,2,D, Emlak ve Emlak Yönetimi (ÝÖ) EA ,3, Lojistik EA , Lojistik (ÝÖ) EA ,3, Pazarlama EA , ,2,D,85 Porsuk Basým ve Yayýn Teknolojileri EA , Basým ve Yayýn Teknolojileri (ÝÖ) EA ,3, Bilgisayar Programcýlýðý SAY , Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY ,3, Elektrik (ÝÖ) (Bk.425) SAY ,3,169, ,2,D, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.426) SAY ,3,169, düstriyel Kalýpçýlýk (ÝÖ) (Bk.426) SAY ,3,169, Geleneksel El Sanatlarý (ÝÖ) (Bk.427) SÖZ ,3,169, Kontrol ve Otomasyon Tekn. (ÝÖ)(Bk.426) SAY ,3,169, Makine (ÝÖ) (Bk.425) SAY ,3,169, ,2,D, Makine (ÝÖ) (Bk.428) SAY ,3,169, ,2,D, Makine-Resim-Konstrüksiyon (ÝÖ)(Bk.425) SAY ,3,169, Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.425) SAY ,3,169, ,2,D, Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.425) SAY ,3,169, Radyo ve Televizyon Teknolojisi SAY , Radyo ve Televizyon Teknolojisi (ÝÖ) SAY ,3, Raylý Sistemler Elektrik ve Elektronik Tekn. SAY , ,3,Ý, Raylý Sistemler Ýþletmeciliði EA , ,3,D, Raylý Sistemler Makine Teknolojisi SAY , ,3,Ý, Raylý Sistemler Yol Teknolojisi SAY , Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) (Bk. 427) SAY ,3,169, Ulaþtýrma ve Trafik Hizmetleri EA ,

15 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Adý Yunus Emre Çocuk Geliþimi SÖZ , ,3,D, Eczane Hizmetleri SAY , ESKÝÞEHÝR OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Optisyenlik SAY ,2,D, Ortopedik Protez ve Ortez SAY , Paramedik SAY ,6,38, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Týbbi Görüntüleme Teknikleri SAY Týbbi Laboratuvar Teknikleri SAY Sivrihisar Bilgisayar Programcýlýðý SAY Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi SAY Makine SAY ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: GAZÝANTEP GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ Gaziantep Aþçýlýk SÖZ ,3,D, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA ,2,Ý, Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY , Biyomedikal Cihaz Teknolojisi SAY ,3,D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ , Büyük ve Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði SAY Çocuk Geliþimi SÖZ , ,2,D, Dýþ Ticaret EA ,2,Ý, Dýþ Ticaret (ÝÖ) EA , Elektrik SAY ,2,D, Elektrik (ÝÖ) SAY , ,2,D, Elektronik Haberleþme Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY , düstriyel Kalýpçýlýk SAY düstriyel Kalýpçýlýk (ÝÖ) SAY , Gaz ve Tesisatý Teknolojisi SAY Gýda Teknolojisi SAY Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi SAY Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Ýnþaat Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA , Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý EA Makine SAY ,2,D, Makine (ÝÖ) SAY , Mekatronik SAY ,2,D, Mekatronik (ÝÖ) SAY , Menkul Kýymetler ve Sermaye Piyasasý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Otomotiv Teknolojisi SAY Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Pazarlama EA Radyo ve Televizyon Teknolojisi SAY Tekstil Teknolojisi SAY Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Naci Topçuoðlu Dýþ Ticaret EA Gýda Teknolojisi SAY Halýcýlýk ve Kilimcilik SÖZ Ýþletme Yönetimi EA Lastik ve Plastik Teknolojisi SAY Lojistik EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Aðýz ve Diþ Saðlýðý SAY Diþ Protez Teknolojisi SAY Paramedik SAY Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ Týbbi Laboratuvar Teknikleri SAY Yaþlý Bakýmý SAY Turizm ve Otelcilik Aðýrlama Hizmetleri EA ,21, Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA ,16,21, Ýkram Hizmetleri EA , Turizm ve Seyahat Hizmetleri EA , Ýslahiye Organik Tarým EA Nizip Bilgisayar Programcýlýðý SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Dýþ Ticaret EA Gýda Teknolojisi SAY Gýda Teknolojisi (ÝÖ) SAY Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Organik Tarým EA Yað düstrisi EA Nurdaðý Organik Tarým EA Oðuzeli Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ Ýslahiye Baðcýlýk EA Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: GÝRESUN GÝRESUN ÜNÝVERSÝTESÝ Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA ,2,D, Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) EA Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ , Elektrik SAY ,2,D, Elektrik (ÝÖ) SAY ,2,Ý, Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY Fýndýk Eksperliði EA Fýndýk Eksperliði (ÝÖ) EA Grafik Tasarýmý EA Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým SÖZ Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) SÖZ Harita ve Kadastro SAY Harita ve Kadastro (ÝÖ) SAY Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Makine SAY Makine (ÝÖ) SAY Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) (Bk.438) SAY , Moda Tasarýmý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Pazarlama EA Radyo ve Televizyon Teknolojisi SAY Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.440) SAY , Turizm ve Seyahat Hizmetleri EA Alucra Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým SÖZ Ýþletme Yönetimi EA Maliye EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Espiye Arýcýlýk EA , Eynesil Çocuk Geliþimi SÖZ ,2,D, Ýþletme Yönetimi EA Keþap Emlak ve Emlak Yönetimi EA Emlak ve Emlak Yönetimi (ÝÖ) EA , Þebinkarahisar Aðýrlama Hizmetleri EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA Bilgisayar Programcýlýðý SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ ,

16 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Adý Elektrik SAY Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY Gýda Teknolojisi SAY Gýda Teknolojisi (ÝÖ) SAY Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým SÖZ Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Makine SAY Mekatronik SAY ,2,D, Mobilya ve Dekorasyon SAY Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Pazarlama EA Radyo ve Televizyon Teknolojisi SAY Tekstil Teknolojisi SAY Týbbi Tanýtým ve Pazarlama EA Yerel Yönetimler SÖZ Tirebolu Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) EA Bilgisayar Programcýlýðý SAY Geleneksel El Sanatlarý SÖZ Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA Su Ürünleri EA Turizm ve Seyahat Hizmetleri EA Turizm ve Seyahat Hizmetleri (ÝÖ) EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: GÜMÜÞHANE GÜMÜÞHANE ÜNÝVERSÝTESÝ Gümüþhane Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY Elektrik SAY Elektrik (ÝÖ) SAY Ýnþaat Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) SAY Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Mobilya ve Dekorasyon SAY Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Saðlýk Hizmetleri Týbbi Laboratuvar Teknikleri SAY Týbbi Laboratuvar Teknikleri (ÝÖ) SAY Kelkit Aydýn Doðan Bilgisayar Programcýlýðý SAY , Elektronik Teknolojisi SAY , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA , Organik Tarým EA , Organik Tarým (ÝÖ) EA Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði EA , ,2,D,89 Þiran Organik Tarým EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: HAKKARÝ HAKKARÝ ÜNÝVERSÝTESÝ Hakkari Bahçe Tarýmý EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY Büyük ve Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði SAY Elektrik SAY Elektrik (ÝÖ) SAY Ýnþaat Teknolojisi SAY Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNÝVERSÝTESÝ (HATAY) Antakya Aðýrlama Hizmetleri EA , Basým ve Yayýn Teknolojileri EA Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY , Bilgisayar Teknolojisi SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ , Çocuk Geliþimi (ÝÖ) (Bk.311) SÖZ , ,2,D, Dýþ Ticaret EA Dýþ Ticaret (ÝÖ) EA , Elektrik SAY ,3,D, Elektrik (ÝÖ) SAY , Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Emlak ve Emlak Yönetimi EA Ýnþaat Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Lojistik EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Pazarlama EA Yerel Yönetimler SÖZ Hatay Saðlýk Hizmetleri Anestezi SAY Paramedik SAY Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Týbbi Görüntüleme Teknikleri SAY Týbbi Laboratuvar Teknikleri SAY Turizm ve Otelcilik Aðýrlama Hizmetleri EA Turizm ve Seyahat Hizmetleri EA Altýnözü Zeytincilik ve Zeytin Ýþleme Teknolojisi EA Dörtyol Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY , Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) (Bk.445) SAY , Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Elektrik SAY Elektronik Haberleþme Teknolojisi SAY Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi SAY Makine SAY ,3,Ý, Makine, Resim ve Konstrüksiyon SAY Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Su Ürünleri EA Erzin Elektronik Teknolojisi SAY Metalürji SAY Turunçgil Tarýmý ve Ýþleme Teknolojisi SAY Harbiye Bilgisayar Teknolojisi SAY Bilgisayar Teknolojisi (ÝÖ) SAY Mimari Restorasyon EA Tarýmsal Ürünler Muhafaza ve Depolama Teknolojisi EA Hassa Bahçe Tarýmý EA Bilgisayar Teknolojisi SAY Ýskenderun Basým ve Yayýn Teknolojileri EA Basým ve Yayýn Teknolojileri (ÝÖ) EA , Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY , Bilgisayar Teknolojisi SAY Bilgisayar Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ , Çevre Koruma ve Kontrol SAY Çevre Koruma ve Kontrol (ÝÖ) SAY , Elektrik SAY ,2,Ý, Elektrik (ÝÖ) SAY , Elektronik Haberleþme Teknolojisi SAY Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Geleneksel El Sanatlarý SÖZ Geleneksel El Sanatlarý (ÝÖ) (Bk.446) SÖZ , Harita ve Kadastro SAY Harita ve Kadastro (ÝÖ) SAY , Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi SAY Ýklimlendirme ve Soðutma Tekn. (ÝÖ) SAY , Ýnþaat Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi SAY Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Makine SAY Makine (ÝÖ) SAY ,

17 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Adý Makine, Resim ve Konstrüksiyon SAY Makine, Resim ve Konstrüksiyon (ÝÖ) SAY , Mekatronik SAY ,3,D, Mekatronik (ÝÖ) SAY ,2,D, Metalürji SAY Metalürji (ÝÖ) SAY , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Otomotiv Teknolojisi SAY Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Tekstil Teknolojisi SAY Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.446) SAY , Kýrýkhan Baðcýlýk EA Bahçe Tarýmý EA Bahçe Tarýmý (ÝÖ) EA , Bilgisayar Destekli Tasarým ve Animasyon SAY ,15, Bilgisayar Destekli Tasarým ve Animasyon (ÝÖ) SAY ,3,15, Bilgisayar Teknolojisi SAY Bilgisayar Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ , Dýþ Ticaret EA ,15, Ýnternet ve Að Teknolojileri SAY ,15, Ýnternet ve Að Teknolojileri (ÝÖ) SAY ,3,15, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Organik Tarým EA Organik Tarým (ÝÖ) EA , Týbbi ve Aromatik Bitkiler EA Týbbi ve Aromatik Bitkiler (ÝÖ) EA , Pirinçlik Deniz ve Liman Ýþletmeciliði EA Deniz ve Liman Ýþletmeciliði (ÝÖ) EA Lojistik EA Su Altý Teknolojisi EA Reyhanlý Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA Dýþ Ticaret EA Dýþ Ticaret (ÝÖ) EA , Lojistik EA Lojistik (ÝÖ) EA , Menkul Kýymetler ve Sermaye Piyasasý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Pazarlama EA Samandað Büyük ve Baþ Hayvan Yetiþtiriciliði SAY Seracýlýk EA Seracýlýk (ÝÖ) EA , Yayladaðý Dýþ Ticaret EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: IÐDIR IÐDIR ÜNÝVERSÝTESÝ Iðdýr Aðýrlama Hizmetleri EA Bilgisayar Programcýlýðý SAY Dýþ Ticaret EA Dýþ Ticaret (ÝÖ) EA Elektrik (ÝÖ) (Bk.447) SAY , Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA Makine SAY Maliye EA Maliye (ÝÖ) EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Pazarlama EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ISPARTA SÜLEYMAN DEMÝREL ÜNÝVERSÝTESÝ (ISPARTA) Isparta Aðýrlama Hizmetleri EA ,16, Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA ,15,16, Dýþ Ticaret EA ,15, Dýþ Ticaret (ÝÖ) EA ,3,15, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým SÖZ Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) SÖZ , Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA , Isparta Saðlýk Hizmetleri Anestezi SAY ,2,D, Paramedik SAY Týbbi Laboratuvar Teknikleri SAY Teknik Bilimler Bilgisayar Programcýlýðý SAY Biyomedikal Cihaz Teknolojisi SAY ,3,D, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Elektrik SAY ,2,D, Elektrik (ÝÖ) SAY , ,2,Ý, Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Geleneksel El Sanatlarý SÖZ Geleneksel El Sanatlarý (ÝÖ) SÖZ , Harita ve Kadastro SAY Harita ve Kadastro (ÝÖ) SAY , Ýnþaat Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Makine SAY ,2,D, Makine (ÝÖ) SAY , Radyo ve Televizyon Teknolojisi SAY Radyo ve Televizyon Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Tekstil Teknolojisi SAY Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Uzaktan Eðitim Bilgi Yönetimi (Uzaktan Eðitim) EA Bilgisayar Programcýlýðý (Uzaktan Eðitim) SAY Büro Yönetimi ve Sek. (Uzaktan Eðitim) SÖZ Týbbi Dokümantasyon ve Sek. (Uzaktan Eðitim) SÖZ Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Çevre Koruma ve Kontrol SAY Çevre Koruma ve Kontrol (ÝÖ) SAY Su Ürünleri EA Su Ürünleri (ÝÖ) EA Atabey Bahçe Tarýmý EA Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY , Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Ormancýlýk ve Orman Ürünleri EA Ormancýlýk ve Orman Ürünleri (ÝÖ) EA , Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA , Seracýlýk EA Týbbi ve Aromatik Bitkiler EA Tohumculuk EA Eðirdir Aðýrlama Hizmetleri EA ,16, Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA ,15,16, Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ , Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi EA Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (ÝÖ) EA , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Peyzaj ve Süs Bitkileri EA Þarap Üretim Teknolojisi SAY Gelendost Gýda Teknolojisi SAY Gýda Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi EA Ýnsan Kaynaklarý Yönetimi (ÝÖ) EA , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Gönen Bilgisayar Programcýlýðý SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Dýþ Ticaret EA Geleneksel El Sanatlarý SÖZ Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA , Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA , Seramik, Cam ve Çinicilik SAY

18 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Adý Keçiborlu Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY , Elektrik erjisi Üretim, Ýletim ve Daðýtýmý SAY Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi SAY Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Ýþletme Yönetimi EA Makine SAY Makine (ÝÖ) SAY , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Otomotiv Teknolojisi SAY Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Senirkent Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY , Dýþ Ticaret EA Elektrik SAY Elektrik (ÝÖ) SAY , Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi SAY Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Ýnþaat Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Ýþletme Yönetimi EA Lojistik EA Makine SAY Makine (ÝÖ) SAY , Makine, Resim ve Konstrüksiyon SAY Optisyenlik SAY ,2,D, Pazarlama EA Þarap Üretim Teknolojisi SAY Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA , Mobilya ve Dekorasyon SAY Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Ormancýlýk ve Orman Ürünleri EA Þarkikaraaðaç Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ , Gýda Teknolojisi SAY Gýda Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA , Laborant ve Veteriner Saðlýk SAY Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Uluborlu Selahattin Karasoy Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY , Elektronik Haberleþme Teknolojisi SAY Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Emlak ve Emlak Yönetimi EA Harita ve Kadastro SAY Harita ve Kadastro (ÝÖ) SAY , Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi SAY Yalvaç Aðýrlama Hizmetleri EA Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA , Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ , Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým SÖZ Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) SÖZ , Menkul Kýymetler ve Sermaye Piyasasý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA , Turist Rehberliði DÝL 50 3, Turist Rehberliði (ÝÖ) DÝL 50 2,3, Yalvaç Teknik Bilimler Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY , Çevre Koruma ve Kontrol SAY Deri Teknolojisi SAY Deri Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Elektrik erjisi Üretim, Ýletim ve Daðýtýmý SAY Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Gaz ve Tesisatý Teknolojisi SAY Mimari Restorasyon EA Tekstil Teknolojisi SAY Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Yapý Denetimi SAY Yeniþarbademli Bahçe Tarýmý EA Ormancýlýk ve Orman Ürünleri EA Ormancýlýk ve Orman Ürünleri (ÝÖ) EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ÝSTANBUL GALATASARAY ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Deniz Ulaþtýrma ve Ýþletme (ÝÖ) (Bk.473) SAY , Gemi Makineleri Ýþletme (ÝÖ) (Bk.473) SAY , ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ Aðýrlama Hizmetleri EA Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA Deniz Ulaþtýrma ve Ýþletme SAY Deniz Ulaþtýrma ve Ýþletme (ÝÖ) SAY Elektronik Haberleþme Teknolojisi SAY Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) SAY Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY Gemi Makineleri Ýþletme SAY ,3,Ý, Gemi Makineleri Ýþletme (ÝÖ) SAY ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ Hukuk Fakültesi Adalet SÖZ Veteriner Fakültesi Gýda Teknolojisi SAY ,3,Ý,90 Ormancýlýk Kaðýt Teknolojisi SAY Mobilya ve Dekorasyon SAY Sulama Teknolojisi SAY ,2,Ý, Süs Bitkileri Yetiþtiriciliði EA Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Aðýz ve Diþ Saðlýðý SAY Diþ Protez Teknolojisi SAY Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ ,2,D, Týbbi Görüntüleme Teknikleri SAY Týbbi Laboratuvar Teknikleri SAY Sosyal Bilimler Meslek Y.O Aðýrlama Hizmetleri EA , Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA , Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA , Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) EA , Dýþ Ticaret EA , Dýþ Ticaret (ÝÖ) EA , Emlak ve Emlak Yönetimi EA , ,2,Ý, Emlak ve Emlak Yönetimi (ÝÖ) EA , ,2,Ý, Ýþletme Yönetimi EA , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Muhasebe ve Vergi Uyg. (ÝÖ) (Bk.485) EA ,3, Pazarlama EA , ,2,Ý,90 Teknik Bilimler Meslek Y.O Basým ve Yayýn Teknolojileri EA Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY Biyomedikal Cihaz Teknolojisi SAY ,3,Ý, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (ÝÖ) SAY Deri Teknolojisi SAY Elektrik SAY ,3,Ý, Elektrik (ÝÖ) SAY ,2,Ý, Elektronik Haberleþme Teknolojisi SAY Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) SAY Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi SAY Ýklimlendirme ve Soðutma Tekn. (ÝÖ) SAY Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi SAY Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (ÝÖ) SAY Lastik ve Plastik Teknolojisi SAY Makine SAY ,3,Ý, Makine (ÝÖ) SAY ,2,Ý, Otomotiv Teknolojisi SAY Radyo ve Televizyon Teknolojisi SAY Radyo ve Televizyon Teknolojisi (ÝÖ) SAY Seramik, Cam ve Çinicilik SAY Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik EA Su Altý Teknolojisi EA

19 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Adý MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Anestezi SAY ,2,Ý, Diþ Protez Teknolojisi SAY Paramedik SAY Patoloji Laboratuvar Teknikleri SAY Patoloji Laboratuvar Teknikleri (ÝÖ) SAY Týbbi Görüntüleme Teknikleri SAY Týbbi Laboratuvar Teknikleri SAY Týbbi Laboratuvar Teknikleri (ÝÖ) SAY Sosyal Bilimler Aðýrlama Hizmetleri EA , Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk (ÝÖ) EA Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ ,3,Ý, Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ Dýþ Ticaret EA ,3,Ý, Dýþ Ticaret (ÝÖ) EA ,3,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Pazarlama EA ,2,Ý, Pazarlama (ÝÖ) EA ,2,Ý, Turist Rehberliði DÝL 30 15, ,3,D, Turizm ve Seyahat Hizmetleri EA , Yerel Yönetimler SÖZ Teknik Bilimler Basým ve Yayýn Teknolojileri EA Basým ve Yayýn Teknolojileri (ÝÖ) EA Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY Biyomedikal Cihaz Teknolojisi SAY ,3,Ý, Elektrik SAY ,3,Ý, Elektrik (ÝÖ) SAY ,3,D, Elektronik Haberleþme Teknolojisi SAY Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) SAY Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý EA Makine SAY ,3,Ý, Makine (ÝÖ) SAY ,2,Ý, Su Ürünleri EA Su Ürünleri (ÝÖ) EA Tekstil Teknolojisi SAY Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) SAY MÝMAR SÝNAN GÜZEL SANATLAR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Mimari Restorasyon EA ,3,Ý, Tekstil Teknolojisi SAY YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Yýldýz Aðýrlama Hizmetleri EA Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA ,2,Ý, Basým ve Yayýn Teknolojileri EA Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY Emlak ve Emlak Yönetimi EA ,2,Ý, Emlak ve Emlak Yönetimi (ÝÖ) EA ,2,Ý, Harita ve Kadastro SAY ,2,Ý, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi SAY Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði SAY Makine SAY ,3,Ý, Makine (ÝÖ) SAY ,2,Ý, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Seramik, Cam ve Çinicilik SAY Milli Saraylar ve Tarihi Yapýlar Mimari Restorasyon EA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ÝZMÝR DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR) Hukuk Fakültesi Adalet SÖZ Ýzmir Aðýrlama Hizmetleri EA , Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA ,3, Bilgisayar Programcýlýðý SAY , Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY ,3, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi SAY , ,3,Ý, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (ÝÖ) SAY ,3, ,2,Ý, Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ , ,3,D, Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ ,3, Döküm SAY , Elektrik SAY , ,2,Ý, Elektrik (ÝÖ) SAY ,3, Elektronik Haberleþme Teknolojisi SAY , Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) SAY ,3, Elektronik Teknolojisi SAY , Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY ,3, Harita ve Kadastro SAY , ,2,D, Harita ve Kadastro (ÝÖ) SAY ,3, ,2,Ý, Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi SAY , Ýnþaat Teknolojisi SAY , Kimya Teknolojisi SAY , Kimya Teknolojisi (ÝÖ) SAY ,3, Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý EA , Kuyumculuk ve Taký Tasarýmý (ÝÖ) EA ,3, Makine SAY , ,2,Ý, Makine (ÝÖ) SAY ,3, Makine, Resim ve Konstrüksiyon SAY , ,2,D, Makine, Resim ve Konstrüksiyon (ÝÖ) SAY ,3, Mekatronik SAY , ,3,Ý, Mekatronik (ÝÖ) SAY ,3, ,3,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA ,3, Pazarlama EA , ,2,Ý, Pazarlama (ÝÖ) EA ,3, ,2,Ý, Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði EA , ,2,Ý, Tarýmsal Ýþletmecilik EA , Tarýmsal Ýþletmecilik (ÝÖ) EA ,3, Tekstil Teknolojisi SAY , Yapý Tesisat Teknolojisi SAY , Yerel Yönetimler SÖZ , Yerel Yönetimler (ÝÖ) SÖZ ,3, Saðlýk Hizmetleri Meslek Y.O Anestezi SAY ,2,D, Odyometri SAY ,2,D, Paramedik SAY , Radyoterapi SAY ,2,D, Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ ,2,D, Týbbi Görüntüleme Teknikleri SAY Týbbi Laboratuvar Teknikleri SAY Torbalý Doðal Yapý Taþlarý Teknolojisi EA düstriyel Cam ve Seramik SAY Geoteknik SAY Sondaj Teknolojisi SAY EGE ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR) Atatürk Saðlýk Hizmetleri Anestezi SAY ,2,Ý, Çocuk Geliþimi SÖZ ,3,Ý, Çocuk Geliþimi (ÝÖ) SÖZ , ,2,Ý, Diþ Protez Teknolojisi SAY Diyaliz SAY ,2,Ý, Odyometri SAY ,2,D, Optisyenlik SAY ,2,D, Paramedik SAY , Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ ,2,D, Týbbi Görüntüleme Teknikleri SAY Týbbi Laboratuvar Teknikleri SAY Ege Basým ve Yayýn Teknolojileri EA Basým ve Yayýn Teknolojileri (ÝÖ) EA , Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY , Biyomedikal Cihaz Teknolojisi SAY ,3,Ý, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (ÝÖ) SAY , ,3,D, Elektrik SAY ,3,D, Elektrik (ÝÖ) SAY , ,2,Ý, Elektrikli Cihaz Teknolojisi SAY Elektrikli Cihaz Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Elektronik Haberleþme Teknolojisi SAY Elektronik Haberleþme Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY , düstriyel Kalýpçýlýk SAY ,2,D, düstriyel Kalýpçýlýk (ÝÖ) SAY , ,2,D, Gýda Teknolojisi SAY ,3,Ý, Grafik Tasarýmý EA Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi SAY Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA , Kimya Teknolojisi SAY Kimya Teknolojisi (ÝÖ) SAY ,

20 Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Adý Adý Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi SAY Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Lastik ve Plastik Teknolojisi SAY Lastik ve Plastik Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Makine SAY ,3,D, Makine (ÝÖ) SAY , ,3,D, Makine, Resim ve Konstrüksiyon SAY ,2,Ý, Meyve ve Sebze Ýþleme Teknolojisi EA Mobilya ve Dekorasyon SAY ,2,Ý, Mobilya ve Dekorasyon (ÝÖ) SAY , ,2,D, Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Oto Boya ve Karoseri SAY Oto Boya ve Karoseri (ÝÖ) SAY , Otomotiv Teknolojisi SAY Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Rafineri ve Petro-Kimya Teknolojisi SAY Saç Bakýmý ve Güzellik Hizmetleri SÖZ Saç Bakýmý ve Güzellik Hizmetleri (ÝÖ) SÖZ , Seramik, Cam ve Çinicilik SAY Seramik, Cam ve Çinicilik (ÝÖ) SAY , Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik EA , Su Ürünleri EA Süt ve Ürünleri Teknolojisi EA Tarým Makineleri SAY Emel Akýn Giyim Üretim Teknolojisi SAY Moda Tasarýmý EA Tekstil Teknolojisi SAY Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) SAY Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.505) SAY , Bayýndýr Moda Tasarýmý EA Peyzaj ve Süs Bitkileri EA Seracýlýk EA Tekstil Teknolojisi SAY Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) (Bk.503) SAY , Bergama Aðýrlama Hizmetleri EA Bilgisayar Programcýlýðý SAY Elektrik SAY ,2,Ý, Elektrik (ÝÖ) SAY , ,2,Ý, Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi SAY Kimya Teknolojisi SAY Kimya Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi SAY Makine SAY ,2,D, Makine (ÝÖ) SAY , Mantarcýlýk EA Mimari Restorasyon EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA Seracýlýk EA Tekstil Teknolojisi SAY Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) SAY Ödemiþ Bahçe Tarýmý EA Büyük ve Baþ Hayvan YetiþtiriciliðiSAY Organik Tarým EA Sebze Üretimi EA Tohumculuk EA Tire Kutsan Bilgisayar Programcýlýðý SAY Gýda Teknolojisi SAY ,2,D, Kaðýt Teknolojisi SAY Muhasebe ve Vergi Uyg. (ÝÖ) (Bk.512) EA , Su Ürünleri EA Tekstil Teknolojisi SAY Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: KAHRAMANMARAÞ KAHRAMANMARAÞ SÜTÇÜ ÝMAM ÜNÝVERSÝTESÝ Kahramanmaraþ Meslek Y.O Aðýrlama Hizmetleri EA Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY , Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ , Elektrik SAY ,2,D, Elektrik (ÝÖ) SAY , Elektronik Teknolojisi SAY Elektronik Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Gaz ve Tesisatý Teknolojisi SAY Geleneksel El Sanatlarý (ÝÖ) SÖZ , Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi SAY Ýnþaat Teknolojisi SAY Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA , Makine SAY Makine (ÝÖ) SAY , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Otomotiv Teknolojisi SAY Otomotiv Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Pazarlama EA Pazarlama (ÝÖ) EA , Tekstil Teknolojisi SAY Tekstil Teknolojisi (ÝÖ) SAY , Kahramanmaraþ Saðlýk Hizmetleri Anestezi SAY ,2,D, Çocuk Geliþimi SÖZ Týbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik SÖZ Týbbi Laboratuvar Teknikleri SAY Yaþlý Bakýmý SAY Afþin Bilgisayar Programcýlýðý SAY Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ , Elektrik SAY Elektrik (ÝÖ) SAY , Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Pazarlama EA Andýrýn Bahçe Tarýmý EA Bilgisayar Programcýlýðý SAY Mobilya ve Dekorasyon SAY Elbistan Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY , Büro Yönetimi ve Sekreterlik SÖZ Büro Yönetimi ve Sekreterlik (ÝÖ) SÖZ , Elektrik SAY Elektrik erjisi Üretim, Ýletim ve Daðýtýmý SAY Elektrik erjisi Üretim, Ýletim ve Daðýtýmý (ÝÖ)SAY , Elektronik Teknolojisi SAY Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA , Makine SAY Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Otomotiv Teknolojisi SAY Göksun Bankacýlýk ve Sigortacýlýk EA Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY , Harita ve Kadastro SAY Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA , Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý EA Muhasebe ve Vergi Uygulamalarý (ÝÖ) EA , Organik Tarým EA Pazarlama EA Pazarcýk Ýþletme Yönetimi EA , Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: KARABÜK KARABÜK ÜNÝVERSÝTESÝ Bilgisayar Programcýlýðý SAY Bilgisayar Programcýlýðý (ÝÖ) SAY Elektrik SAY ,2,D, Elektrik (ÝÖ) SAY Gaz ve Tesisatý Teknolojisi SAY Gaz ve Tesisatý Teknolojisi (ÝÖ) SAY Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi SAY Ýklimlendirme ve Soðutma Teknolojisi (ÝÖ)SAY Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði SAY Makine SAY ,2,D, Makine (ÝÖ) SAY Otomotiv Teknolojisi SAY Sivil Savunma ve Ýtfaiyecilik EA Safranbolu Aðýrlama Hizmetleri EA ,16, Aðýrlama Hizmetleri (ÝÖ) EA ,15,16, Geleneksel El Sanatlarý SÖZ , Geleneksel El Sanatlarý (ÝÖ) SÖZ ,3, Ýþletme Yönetimi EA Ýþletme Yönetimi (ÝÖ) EA ,

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki)

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki)

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Adana Saðlýk Hizmetleri 2035442 Ambulans ve Acil Bakým Teknikerliði 36 36 SAY-1 2002,2,D,84 81.625 89.347 2035459 Ambulans ve Acil

Detaylı

EN KÜÇÜK EN BÜYÜK PUAN YERLEŞTİRME PUAN PUAN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ ÖNCELİKLERİ (OBP) (OBP)

EN KÜÇÜK EN BÜYÜK PUAN YERLEŞTİRME PUAN PUAN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ ÖNCELİKLERİ (OBP) (OBP) Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT Ü. (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri 2035467 Anestezi 36 36 SAY-1 228.643 264.520 2035475 Anestezi (Burslu) 4 4 SAY-1 284.974 295.331 2035483 Fizyoterapi

Detaylı

TABLO-3A. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz.

TABLO-3A. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI VE AÇIKÖÐRETÝM ÖNLÝSANS PROGRAMLARI (Bölüm 2.1'i Mutlaka Okuyunuz. Bu tabloda Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýndan mezun olanlarýn kendi Adý alanlarýnda sýnavsýz olarak yerleþtirilebilecekleri 2 (iki) yýllýk yükseköðretim önlisans programlarý Mesleki ve Teknik

Detaylı

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları PUAN GENEL 2011-ÖSYS 2011-ÖSYS PROGRAM TÜRÜ KONT ÖZEL KOŞUL VE EN KÜÇÜK YERLEŞTİRME KODU (1) PROGRAM ADI (2) (3) (4) AÇIKLAMALAR

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý

Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Merkezi Ýle Öðrenci Alan Meslek Yüksekokullarý ve Açýköðretim Önlisans Programlarý Sýnavsýz geçiþ hakký bulunan adaylarýn yerleþtirilmeleri yapýldýktan sonra Tablo-3A'daki boþ kalan kontenjanlara lise

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A)

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Kodu 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Adı Puan Türü Kont. Yer. En Küçük Puan Yerleştirme Öncelikleri Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A)

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Kodu 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 3A) Adı Puan Türü Kont. Yer. En Küçük Puan Yerleştirme Öncelikleri Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 3A)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 3A) 1015041 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu Meslek Y.O. Kooperatifçilik YGS 5 70 70 231,216 1015204 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Gerede Meslek Y.O. Bilgisayar Programcılığı YGS 1 45 45 2010,3,1,92 223,334

Detaylı

ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programları En Küçük ve En Büyük Puanları (Tablo Listesi 3A) Programın Puan En Küçük Yerleştirme Kodu Programın Adı Türü Kont. Puan Öncelikleri 2035475 Mesleki ve Teknik Eğitim

Detaylı

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA

Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA Mesleki ve Teknik Eðitim Bölgesi: ADANA ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ (ADANA) Adana Meslek Yüksekokulu 1135422 Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 121 121 SAY 2004,2,D,84 90.405 100.000 1135598 Bilgisayar Teknolojisi

Detaylı

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 4 4 430,26480 200650974 Anestezi (%25 Burslu) YGS-2

Detaylı

Yerleştirme Öncelikleri. Puan Türü. Yerl. Ek Kont.

Yerleştirme Öncelikleri. Puan Türü. Yerl. Ek Kont. Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Öncelikleri 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

2009 ÖSYS'DE OLUŞAN İKİ YILLIK MYO ÖNLİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI

2009 ÖSYS'DE OLUŞAN İKİ YILLIK MYO ÖNLİSANS PROGRAMLARININ TABAN PUAN VE BAŞARI SIRALARI ÖSYS'DE OLUŞAN İKİ YILLIK MYO ÖNLİSANS PROGRAMLARININ TABAN VE BAŞARI SIRALARI SON KİŞİNİN SON KİŞİNİN ABANT İZZET BAYSAL Bolu MYO YGS 5 Ağırlama Hizmetleri 70 ABANT İZZET BAYSAL Bolu MYO YGS 5 Ağırlama

Detaylı

TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları TABLO-3A. Ek İle Öğrenci Alan 100150547 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Meslek Yüksekokulu / Bahçe Tarımı YGS-6 10 3 196,16163 100150538 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Meslek

Detaylı

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS

TABLO-4. MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE ÖÐRENCÝ ALAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI 2003 Y-ÖSS * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 96-117). 47 2003 2003 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

A YÖP Ç I K L A M A Puan Küçük Yerleþtirme Kayýt Bu Kodu tablodaki Program meslek Adý yüksekokullarý ile açýköðretim önlisans Türü programlarýna, Puan Öncelikleri öncelikle Kodu ilgili mesleki ve teknik

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR 24 EYLÜL 2012. Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý

ÖN BİLGİ AMAÇLIDIR 24 EYLÜL 2012. Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý Tablo 3A Merkezi Yerleþtirme Ýle Öðrenci Alan Yükseköðretim Önlisans Programlarý 1.Bu tabloda, mesleki ve teknik eðitim bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sýrada olmak üzere her üniversitenin adýndan sonra

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 75 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ÖSYM 2011- ÖSYS Yükseköğre

Detaylı

MESLEK YÜKSEK OKULLARI METEB ÜNİVERSİTE MYO BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN YERLEŞTİRME EN KÜÇÜK EN BÜYÜK ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık

MESLEK YÜKSEK OKULLARI METEB ÜNİVERSİTE MYO BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN YERLEŞTİRME EN KÜÇÜK EN BÜYÜK ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık MESLEK YÜKSEK OKULLARI METEB ÜNİVERSİTE MYO BÖLÜMÜN ADI KON. YER. PUAN YERLEŞTİRME EN KÜÇÜK EN BÜYÜK ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Anestezi (Tam Burslu) 4 4 YGS-2

Detaylı

Tablo 3A Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

Tablo 3A Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları Tablo 3A Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları 1.Bu tabloda, mesleki ve teknik eğitim bölgeleri (METEB) içinde alfabetik sırada olmak üzere her üniversitenin adından sonra

Detaylı

DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve ÜCRETLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)

DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve ÜCRETLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Sınavsız geçişle ilgili diğer bilgileri ve yerleştirme

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları

Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları Devlet Üniversitelerinin Önlisans Programları 2015 Yılı En Düşük Başarı Sıraları YGS-1 Beton Teknolojisi 45 45 ---- YGS-1 Kaynak Teknolojisi (İÖ) 40 40 ---- YGS-1 Tekstil ve Halı Makineleri 15 15 ----

Detaylı

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları

TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Önlisans Programları TABLO-3A. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük Yerleştirme Öncelikleri Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri

Detaylı

Tablo 3 Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları

Tablo 3 Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları Tablo 3 Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları 1.Bu tablo, Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre hazırlanmıştır. METEB başlığı altında bölge kapsamına giren

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI 6001 ADALET 1 Adalet Özel Güvenlik ve Koruma Sosyal Güvenlik Eser Koruma 6002 Mimari Dekoratif Sanatlar Mimari Restorasyon Mobilya ve Dekorasyon 7 Endüstriyel Tavukçuluk Et ve Ürünleri 6003 Sosyal Hizmetler

Detaylı

TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI

TABLO-2. ÖNLÝSANS DÝPLOMASI ALINACAK OLAN / ALINAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI PROGRAMLARI Aþaðýdaki tablo üç sütundan oluþmuþtur. Birinci sütun önlisans mezuniyet alan programýnýn kodu, ikinci sütun bu programýn adýný, üçüncü sütun ise mezuniyet alan kodunu göstermektedir. Bu tablodan mezun

Detaylı

ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 4 4 347,80000 13,2,D,95 200650974 Anestezi (%25 Burslu)

Detaylı

Program Adı Puan. Türü

Program Adı Puan. Türü 2013-ÖSYS 0,12 başarı sırası ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN) Aydın İktisat Fakültesi 100310688 Ekonomi ve Finans TM-1 103 103-243,50607 421,30871 100330286 Ekonomi ve Finans (İÖ) TM-1 103 103-231,87006

Detaylı

2018-YKS Ön Lisans Programları

2018-YKS Ön Lisans Programları Acil Durum ve Afet Yönetimi 100,00 77,36 Adalet 100,00 73,87 Ağız ve Diş Sağlığı 100,00 98,48 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 100,00 - Ameliyathane Hizmetleri 100,00 91,58 Anestezi 100,00 97,92

Detaylı

TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları

TABLO-3A. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 200650453 Anestezi (Tam Burslu) YGS-2 1 1 413,05000 13,2,D,95 200650974 Anestezi (%25 Burslu)

Detaylı

2017-ÖSYS Ön Lisans Programları

2017-ÖSYS Ön Lisans Programları 2017-ÖSYS Ön Lisans Programları Devlet Üniversiteleri Acil Durum ve Afet Yönetimi 100,00 59,79 Adalet 100,00 59,79 Ağız ve Diş Sağlığı 100,00 75,31 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 28,90 20,00

Detaylı

Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları

Adnan Menderes Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

DEVLET DİĞER 2016 TOP TOP. DEĞİŞİM % x SNV MSG SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG

DEVLET DİĞER 2016 TOP TOP. DEĞİŞİM % x SNV MSG SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG X SNV MSG YGS2 Acil Durum ve Afet Yönetimi 122 123 158 166 280 289 143 210 96% 38% YGS Acil Durum ve Afet Yönetimi (AÖ) 750 750 - - 750 750 615 900 22% -17% YGS3 Adalet 1.342 1.343 1.614 1.694 2.956 3.037 2.295

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

1/6 Bu veriler twitter/unsalim tarafından derlenmiştir. Bilgilendirme amaçlıdır.

1/6 Bu veriler twitter/unsalim tarafından derlenmiştir. Bilgilendirme amaçlıdır. Acil Durum ve Afet Yönetimi 609 561 48 157 205 99 106 - - Acil Durum ve Afet Yönetimi (AÖ) 3.588 3.588-964 964 964 - - - Acil Durum ve Afet Yönetimi (UÖ) 185 185-52 52 52 - - - Adalet 8.041 7.045 996 1.006

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TABAN VE TAVAN PUANLARI EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TABAN VE TAVAN PUANLARI EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TABAN VE TAVAN PUANLARI PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK GENEL BAŞARI SIRASI* EN BÜYÜK OKUL BİRİNCİSİ EN EN KÜÇÜK BÜYÜK KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. Eğitim Fakültesi

Detaylı

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý Tablo Tablo 6C 6C Mesleki Mesleki ve Teknik ve Teknik Ortaöðretim Ortaöðretim Kurumu Kurumu Mezunlarýnýn Mezunlarýnýn Sýnavsýz 1018-A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen) 1107-Bankacýlýk 3868-Bilgisayarlý Muhasebe

Detaylı

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Önlisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Durum ve Afet Yönetimi 100,00 Adalet 100,00 Ağız ve Diş Sağlığı 100,00 Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 98,43 Ameliyathane Hizmetleri 99,49 Anestezi 99,93 Arıcılık 90,38 Aşçılık 100,00 Atçılık

Detaylı

Uyruk Durumu. Eğitim Dili. Öğretim Türü. Burs Oranı

Uyruk Durumu. Eğitim Dili. Öğretim Türü. Burs Oranı Sınavsız Geçiş Yerleştirme Öncelikleri Puanlı Yerleştirme Okul Birincisi Yerleştirme Program Kodu Üniversite Adı Şehir Meslek Yüksekokulu Program Adı Öğretim Türü Burs Oranı Eğitim Dili Uyruk Durumu Özel

Detaylı

TABLO 3A: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI KURUMLARARASI YATAY GECİŞ KONTENJANLARI

TABLO 3A: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI KURUMLARARASI YATAY GECİŞ KONTENJANLARI TABLO 3A: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 202203 EĞİTİMÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI KURUMLARARASI YATAY GECİŞ LARI YATAY GEÇİŞ I 4 Aydın Meslek Yüksekokulu 7 00354 Basım ve Yayın Teknolojileri

Detaylı

Puan Kont Yerleşen 2013 Min 2013 Yerleştirme Türü

Puan Kont Yerleşen 2013 Min 2013 Yerleştirme Türü DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: AFYONKARAHİSAR Sınavsız geçişle ilgili diğer bilgileri ve

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PUANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PUANLAR Program Adı AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI ÖNLİSANS PROGRAMLARI EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PUANLAR Puan Türü Puanlı Yerleştirme Sınavsız Geçiş Yerleştirme En Küçük Puan En Büyük Puan OBP Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

Fakülte/ Yüksekokul. Bölümler. Ekonometri Ekonometri (İ.Ö.) Ekonomi ve Finans

Fakülte/ Yüksekokul. Bölümler. Ekonometri Ekonometri (İ.Ö.) Ekonomi ve Finans HEMŞİRELİK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ Fakülte/ Yüksekokul Bölümler Yeni kayıt olan Mezun Olan Öğrenci Sayısı öğrenci sayısı 2014-2015 2015-2016

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý Baþýrý Sýrasý 50 * Yükseköðretim programlarýnýn ilgili özel koþullar ve açýklamalarýný mutlaka okuyunuz (Bk. Sayfa 100-122). 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI TABLO 4: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ GÜZ YARIYILI LİSANS PROGRAMLARI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI EN DÜŞÜK TABAN PUANLARI 5. YARIYIL

Detaylı

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların

Tablo-4'teki bilgiler 11 sütun hâlinde düzenlenmiştir. Her üniversitenin adından sonra bu üniversitede bulunan programların Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4 ile İlgili Açıklamalar Tablo 3A Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Bu tablo Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgelerine (METEB) göre

Detaylı

2016 VE 2017 KONTENJANLARININ PROGRAM VE ÜNİVERSİTE TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİM TABLOSU

2016 VE 2017 KONTENJANLARININ PROGRAM VE ÜNİVERSİTE TÜRÜNE GÖRE DEĞİŞİM TABLOSU Acil Durum ve Afet Yönetimi YGS-2 430 286-716 245 324-569 185-38 - 147 75,5% -11,7% - 25,8% Adalet YGS-3 3.275 2.920 300 6.495 2.685 2.569 395 5.649 590 351-95 846 22,0% 13,7% -24,1% 15,0% Ağız ve Diş

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI ( itibariyle)

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI ( itibariyle) 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ SAYILARI (31.10.2017 itibariyle) GENEL I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM TOPLAM AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ E K T E K T TOPLAM Ekonometri 55 65 120 49 35 84 204 Ekonomi ve Finans 194

Detaylı

Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları

Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları Önlisans Programları Yüksekokul / Program Belirlenen Kontenjan Aşçılık Programı 7 Aşçılık Programı (İ.Ö) 7 Ayakkabı Tasarımı

Detaylı

Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları

Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Sınavsız Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları 6001 ADALET - ALANI VE TÜM DALLARI Adalet 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ - ALANI VE TÜM DALLARI 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ - ALANI VE TÜM DALLARI 6004 AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ - ALANI VE TÜM DALLARI

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

TABLO-3. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları

TABLO-3. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ADANA BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 200650453 Anestezi (Tam Burslu) 2 YGS-2 1 0 3, 20 349,93241 16,3,İ,98 438,05000 200650974

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI İTİBARIYLA CİNSİYETE GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI İTİBARIYLA CİNSİYETE GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI İTİBARIYLA CİNSİYETE GÖRE MEZUN ÖĞRENCİ SAYILARI 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 FAKÜLTE / YÜKSEKOKULBÖLÜM / PROGRAM Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat

Detaylı

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý

Sýnavsýz Sýnavsýz Yerleþebilecekleri Önlisans Programlarý Tablo Tablo 6C 6C Mesleki Mesleki ve Teknik ve Teknik Ortaöðretim Ortaöðretim Kurumu Kurumu Mezunlarýnýn Mezunlarýnýn Sýnavsýz 1018-A-Grubu (Ticaret Lisesi Fen) 1107-Bankacýlýk 3868-Bilgisayarlý Muhasebe

Detaylı

KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI Bankacılık ve Sigortacılık Programı 5 Bankacılık ve Sigortacılık Programı (İ.Ö.) 5 Basım ve Yayın Teknolojileri Programı 9 Basım ve Yayın Teknolojileri Programı (İ.Ö.)

Detaylı

YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR

YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR YGS PUANI İLE ÖĞRENCİ ALAN 2 YILLIK(ÖNLİSANS) PROGRAMLAR Acil Durum ve Afet Yönetimi (2) YGS-2 Adalet 2 YGS-3 Adalet (Açıköğretim) 2 YGS* Ağırlama Hizmetleri 2 YGS-5 Ağırlama Hizmetleri (Açıköğretim) 2

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2010 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 4 EKÝM 2010 Öðrenci Seçme ve Merkezi Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý Kanun'la

Detaylı

MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu

MEB'ce Desteklenecek Öðrenci Sayýsý. Yüzdelik Dilimi. ve Açýklamalar. Puan Türü ve. Özel Koþullar. Programýn Kodu. Programýn Kodu 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý

Detaylı

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI

- ALANI VE TÜM DALLARI - ALANI VE TÜM DALLARI 6001 ADALET 6002 AHŞAP TEKNOLOJİSİ 6003 AİLE VE TÜKETİCİ HİZMETLERİ Adalet Özel Güvenlik ve Koruma Sosyal Güvenlik 1 ZABIT KATİPLİĞİ Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Endüstri Ürünleri Tasarımı Eser

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖN LİSANS PROGRAMLARI KURUMLARARASI VE YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖN LİSANS PROGRAMLARI KURUMLARARASI VE YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI Fakülte/Program AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖN LİSANS PROGRAMLARI KURUMLARARASI VE YURT DIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI Yurt içi 2. Sınıf ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET

Detaylı

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM BAHAR YARIYILI YATAY GEÇİŞ ÖĞRENCİ KONTENJANLARI SINIF_1_KONTENJAN MYO/YO PROGRAM YURT İÇİ YURT DIŞI ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR. 3 0 ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PR.

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Taban Puanları

Çukurova Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI PROGRAM ADI YURT İÇİ YURT DIŞI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI PROGRAM ADI YURT İÇİ YURT DIŞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI PROGRAM ADI YURT İÇİ YURT DIŞI Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet 2 Adalet (İÖ) 2 Isparta

Detaylı

2018-YKS Kılavuzunda Yer Alan Üniversitemiz Önlisans Programlarının 2015, 2016, 2017 Yıllarında En Küçük Puanlarla Yerleşen Adayın Başarı Sırası

2018-YKS Kılavuzunda Yer Alan Üniversitemiz Önlisans Programlarının 2015, 2016, 2017 Yıllarında En Küçük Puanlarla Yerleşen Adayın Başarı Sırası 2018-YKS Kılavuzunda Yer Alan Üniversitemiz Önlisans Programlarının 2015, 2016, 2017 Yıllarında En Küçük Puanlarla Yerleşen Adayın Başarı Sırası 2018 2017 2016 2015 SIRASI* PUAN TÜRÜ SIRASI* PUAN TÜRÜ

Detaylı

YATAY GEÇİŞ KONTENJANI YURT İÇİ YURT DIŞI 2 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 4 Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet 2 4 Isparta Meslek

YATAY GEÇİŞ KONTENJANI YURT İÇİ YURT DIŞI 2 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 4 Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet 2 4 Isparta Meslek 2 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) 4 Adalet Meslek Yüksekokulu 7 109252993 Adalet 2 4 Isparta Meslek Yüksekokulu 7 109252693 Aşçılık 2 1 7 109271875 Aşçılık (İÖ) 2 1 7 109252921 Bankacılık ve Sigortacılık

Detaylı

Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 3B Mesleki ve Teknik Ortaöðretim Kurumlarýnýn Alanlarý ile Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Mesleki ve teknik ortaöðretim kurumlarýnýn aþaðýda belirtilen (renkli) alanlarýndan mezun olanlar altlarýnda

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET ÜNİVERSİTESİDİR)

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (DEVLET ÜNİVERSİTESİDİR) DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi: ANTALYA Sınavsız geçişle ilgili diğer bilgileri ve yerleştirme

Detaylı

ÖSYM KNTJ ÖSYM KNTJ EK1 MD KNTJ EK1 MD KNTJ

ÖSYM KNTJ ÖSYM KNTJ EK1 MD KNTJ EK1 MD KNTJ ( BAHAR DÖNEMİ İÇİN EK1 MADDE YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI KONTENJANLARININ ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ / AYAKKABI VE SARACİYE TASARIMI 20 4 27 5 27 5 40 8 50 10 60 12 70 14

Detaylı

GENEL KONT. 2. Sınıf. Güz Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Kont. En Küçük Taban Puan. En Küçük Taban Puan. Puan Türü. Puan Türü

GENEL KONT. 2. Sınıf. Güz Yarıyılı Kurumiçi Yatay Geçiş Kont. En Küçük Taban Puan. En Küçük Taban Puan. Puan Türü. Puan Türü 2012 2013 2. Sınıf DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ KURUMİÇİ YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu GENEL KONT Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 238,28 YGS-6 271,479 70 5 Bankacılık

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SON 5 YIL EN DÜŞÜK PUANLAR Fakülte / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları En Küçük En Küçük Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği MF-3 475,84818 MF-3 451,90389 MF-3 449,49584 Diş

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

2017 YGS ile girilebilecek ön lisans bölümleri

2017 YGS ile girilebilecek ön lisans bölümleri On5yirmi5.com 2017 YGS ile girilebilecek ön lisans bölümleri On5yirmi5 olarak YGS ile tercih edilebilen ön lisan bölümlerini ve bu bölümlerin hangi puan türüyle öğrenci kabul ettiğini sizler için derledik.

Detaylı

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU

YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 2011 ÖÐRENCÝ SEÇME VE YERLEÞTÝRME SÝSTEMÝ (ÖSYS) YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARINA EK YERLEÞTÝRME KILAVUZU 3 EKÝM 2011 Ölçme, Seçme ve Merkezi Baþkanlýðý Ankara 2547 sayýlý Yükseköðretim Kanunu'nun 2880 sayýlý

Detaylı

Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi Turizm

Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi Turizm 1101 8342 9132 3204 8585 3205 4202 1105 9178 4205 Ameliyathane Hizmetleri 1106 Anestezi 9077 3243 8215 9116 3337 3338 6339 Turizm ve Otelcilik 3340 8587 5114 7161 7162 1102 Hukuk 3209 5301 3101 3276 6277

Detaylı

DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve ÜCRETLERİ

DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve ÜCRETLERİ DEVLET ve VAKIF (ÖZEL) ÜNİVERSİTELERİN 2013 TABAN PUANLARI KONTENJAN YERLEŞEN SAYILARI ve 2013-2014 ÜCRETLERİ Programın Kodu SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA'DA BULUNMAKTADIR ve DEVLET ÜNİVERSİTESİDİR)

Detaylı

Puan Türü. Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 294, Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 183,772 5

Puan Türü. Bankacılık ve Sigortacılık YGS-6 294, Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) YGS-6 183,772 5 DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Kurum İçi Müracaatları Kurum içi Esasları çerçevesinde, aşağıda belirtilen kontenjanlar, taban puanlar ve kurum içi yatay geçiş müracaat ve değerlendirme

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ 2012 ÖSYS TABAN VE TAVAN PUANLARI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ 2012 ÖSYS TABAN VE TAVAN PUANLARI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS PROGRAMLARININ 2012 ÖSYS VE LARI BİRİM ADI Adalet Meslek Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan Meslek Atabey Meslek Eğirdir Meslek Adalet YGS-3 375,644 396,247 153.149 89.998

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ANADOLU BİL MESLEK YÜKSEKOKULU YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI PROGRAMLAR 1.SINIF YURTİÇİ 1.SINIF YURTDIŞI ADALET PR. (İÖ) 6 3 ADALET PR. 6 3 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

Detaylı

GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU 2011-EN

GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU 2011-EN KODU BÖLÜM ADI GENEL KONTENJAN OK.BİR. KONTENJAN PUAN TURU BÜYÜK PUAN BAŞARI SIRASI Eğitim Fakültesi 100410527 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 60 2 YGS-1 356,547 150000 100410687 Fen Bilgisi

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 ÖSYS KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE YERLEŞTİRİLENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI (LİSANS)

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ 2017 ÖSYS KONTENJANLARI İLE ÖSYM' CE YERLEŞTİRİLENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMLARINA GÖRE DAĞILIMI (LİSANS) TIP FAKÜLTESİ 6 MF-3 175 HUKUK FAKÜLTESİ 4 TM-3 103 VETERİNER FAKÜLTESİ 5 MF-3 82 EĞİTİM FAKÜLTESİ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 MF-1 52 Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 MF-2 67 İlköğretim

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Kontenjan Tablosu)

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Kontenjan Tablosu) YÖP KODU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KABULÜ (3.Ek Tablosu) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ GENEL TOPLAM 484 242 726 LİSANS TOPLAMI 308 111 419 ÖZEL YETENEK TOPLAMI 4 3 7 ÖNLİSANS TOPLAMI

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları

Akdeniz Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI İÇİN AYRILAN YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI SINIF 2 SINIF 3 SINIF 4 SINIF 5 2014-2015 eğitim öğretim yılı Güz yarıyılında Akdeniz Üniversitesi diploma programlarına yatay geçiş ile uluslararası öğrenci alınacak olup, Yükseköğretim Kurulu tarafından

Detaylı

DEVLET YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖNLİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI

DEVLET YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖNLİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2018-2019 DEVLET YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖNLİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2018-2019 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 363468 ANESTEZİ PR. 3 1 363474 İLK VE ACİL

Detaylı

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI

ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN PUANLARI 2013 2014 ÖSYS SONUCU ÜNİVERSİTEMİZ BÖLÜM / PROGRAMLARININ TAVAN VE TABAN LARI GEL KONTJAN 05.05.2014 OKUL BİRİNCİSİ KONTJANI KODU BÖLÜMÜN ADI TÜRÜ KÜÇÜK BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK Eğitim Fakültesi 100410527 Bilgisayar

Detaylı

Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Min Puan Yerleştirme Öncelikleri

Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Min Puan Yerleştirme Öncelikleri Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Min Puan Yerleştirme Öncelikleri 109750011 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Sağlık Hizmetleri Meslek Y.O. Anestezi YGS-2 20 20 333,83000

Detaylı

2015 ÖSYS Tercih Dönemi Meslek Yüksekokulu Programları

2015 ÖSYS Tercih Dönemi Meslek Yüksekokulu Programları OBP 204550027 Bilgisayar cılığı Tam lu 4 14,3,İ,96 404,35000 1 2 0 204551952 Bilgisayar cılığı %75 lu 32 14,2,İ,96 341,90000 1 22 7.560 204550045 Bilgisayar cılığı (İkinci Tam lu 2 14,3,İ,96 371,75000

Detaylı

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1),

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BAHAR DÖNEMİ KURUMLARARASI VE YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI - ÖN LİSANS PROGRAMLARI

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ BAHAR DÖNEMİ KURUMLARARASI VE YURTDIŞI YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI - ÖN LİSANS PROGRAMLARI ADALET MESLEK ADALET PR. 6 3 ADALET MESLEK ADALET PR. 6 3 ANADOLU BİL MESLEK AŞÇILIK PR. ANADOLU BİL MESLEK AŞÇILIK PR. ANADOLU BİL MESLEK AYAKKABI TASARIM VE ÜRETİMİ PR. 6 3 ANADOLU BİL MESLEK BANKACILIK

Detaylı

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ

MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKULTE/MYO/YO (İÖ) ASİSTANLIĞI ASİSTANLIĞI (İÖ) İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (İÖ) İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (UZAKTAN ÖĞRETİM) UYGULAMALARI UYGULAMALARI

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Taban Puanları

Afyon Kocatepe Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 Üniversitesi Taban Puanları 2012-2013 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban ve tavan puanları 4 YILLIK BÖLÜMLER Üniversite

Detaylı