ÖZET WORKFORCE PLANNING FOR SEASONAL DEMANDS ABSTRACT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZET WORKFORCE PLANNING FOR SEASONAL DEMANDS ABSTRACT"

Transkript

1 MEVS MSEL TALEPLERE GÖRE GÜCÜ PLANLAMASI Yonca ERDEM sanbul Üniversiesi Serol BULKAN Marmara Üniversiesi ÖZET lemeler mal ve hizme üreebilmek için girdi olarak i gücü, sermaye, do al kaynaklar gibi çe ili üreim fakörlerini kullanmakad rlar. Bu fakörlerinden i gücü kullan m, üreim alan nda önemli bir maliye unsuru olarak yer almakad r. Dolay s yla üreim yapan irkeler bu maliyelerin en küçüklenmesi ile oplam üreim maliyelerinde önemli iyile irmeler yapabilmekedir. Sözü edilen en küçükleme problemi, üreim planlamada yar zamanl, am zamanl veya mevsimsel i çiler kullan lmas na göre farkl l k göserir. Ayr ca gereki inde fazla mesai de içeren çal ma planlar, problemi daha karma k hale geirir. Bu çal mada, fazla mesai an m bulunan hem am zamanl hem de alep de i kenli ine ba l olarak mevsimsel i çilerin çal r ld bir firman n üreim planlamas problemi ele al nm r. Üreim planlamas yap lan firman n k s lar na göre, mevsimsel i çilerin al m ile yeni bir üreim ha aç larak ya da yeni bir vardiya aç larak üreim kapasiesi ar r lmakad r. Yine firma k s lar na göre, ayn y l içerisinde vardiya say s ndaki de i im yönünün (ar veya azal ) belirli bir kurala göre yap lmas gerekmekedir. Bunlara ek olarak aleplerin önceden belirlendi i varsay lmakad r. Çal mam zda, ilgili firman n üreim problemine ai maemaiksel model kurulmu ve CPLEX ile çözülmü ür. Elde edilen sonuçlar n firman n ihiyaçlar n kar layacak ekilde oldu u görülmü ür. Anahar Kelimeler: Toplu Üreim Planlama, Maemaiksel Model, Mevsimsel Talep WORKFORCE PLANNING FOR SEASONAL DEMANDS ABSTRACT Enerprises need some producion facors such as labor, capial and naural resources o produce goods and services. These inpus are very imporan in producion. Since he labor inpu is an imporan cos facor in producion, minimizaion of his cos can make significan improvemens in oal producion cos. In aggregae producion planning usually par ime or full- ime workers are used. If necessary, overime is allowed. In his sudy, an aggregae producion planning problem ha belongs o a producion company will be modeled and solved. The producion company includes full ime workers; also seasonal workers are employed because of he variey of seasonal demands. Producion capaciy is increased wih seasonal workers by opening new producion line and/or shif. According o he consrains of firms, he direcion of change in he number of shifs in he same year (increase or decrease) mus comply wih cerain rules. In his sudy a mahemaical model of he producion problem is developed in order o opimize he firms objecives, and hen solved wih CPLEX. The obained resuls were found o be quie well o mee he objecives. Keywords: Aggregae Producion Planning, Mahemaical Model, Seasonal Demands 70

2 Y. Erdem, S. Bulkan. G R Toplu üreim planlama, firmalar n ihiyaçlar na yönelik üreim mikarlar, i gücü seviyesi, alep ve sok mikarlar n zaman dilimlerine göre içermekedir. Birçok sekörde alep zaman içerisinde dalgalanma göserir. Bu de i en alebe kar l k vermek için kapasienin nas l kullan laca n n/olu urulaca n n (i gücü seviyesi, soklama, sipari ereleme, fazla mesai, fason) planlanmas oplu planlaman n konusudur. Firmalar, rekabe sa layabilmek için pazar alebi ile uzun dönemli üreim planlamas aras nda bir denge kurmal d rlar. Üreim kaynaklar n n geleceke nas l kullan laca, firman n ba ar s n direk ekiler ve burada üreim planlama sisemi yard mc bir araç r. Planlama problemi, i lemelerin büyümesi ile birlike karma k bir hale gelmekedir. Karar vericiler, firman n ihiyaçlar na cevap verebilmek için h zla geli en piyasay akip ederek yeni sraejiler geli irme sorumluluklar na sahipir. lemelerde amaçlar gerçekle irebilmek için yap lan planlama seviyeleri dönem aç s ndan üçe ayr lmakad r: Uzun dönem planlar Ora dönem planlar K sa dönem planlar Uzun dönem planlar ürün seçimi, AR-GE çal malar, esis kurulu yeri çal malar gibi firma poliikas n n belirlenmesi a amas d r. Uzun ve ora dönem için yap lan planlar; kapasie hesaplamalar, soklar n ekin kullan m ve i gücü aamalar ile ilgili genellikle üs düzey yöneicilerin kararlar do rulusunda yap lmakad r. Yap lan planlar ile aleplerdeki de i ikliklerin ekileri azal lmaya çal l r. Üreim planlar n n analiz edilmesinden sonra, görev aamalar, sipari verme, görev programlama gibi daha deayl kararlar içeren planlamalar ise k sa dönem planlamalar ad n almakad r. K sa dönem planlamalar genellikle, hafal k bazen de günlük olarak de i ebilmekedir. Toplu üreim planlamas, genellikle bir y l gibi ora dönemde beklenen alebi kar layabilecek üreimi sa lamak ve bununla beraber i gücü, üreim ve di er maliyeleri en küçüklemek için yap lan planlamalar n ümüdür. Üreim planlaman n bu üç a amas s ras ile birbirlerinin ç k lar n girdi olarak de erlendirilerek yap l r ve birbirleri ile do rudan ba lan l d r. Bu çal mada bir üreim yerine ai oplu üreim planlama problemi ile ilgilenilmi ir. Mevsimsel aleplere ba l üreim kapasiesini de i iren firma sezonluk i çi kullanmakad r. çi al mlar ile yeni bir çal ma vardiyas açarak kapasiesini ar rmakad r. Vardiya say s n n de i im yönü ile ilgili firma k s lar bulunmakad r. Düzenli çal ma ve mesai uygulamas ile ayl k aleplerin kar lanmas beklenmekedir. Çal man n 2. bölümünde Toplu Üreim Planlama Problemi anla l p lieraür ara rmas ndan bahsedilmi ir. 3. Bölümde çal mada ele al nan probleme de inilip, geli irilmi olan kural ve problemin maemaiksel modeli an lm r. 4. bölümde ise uygulama sonuçlar na yer verilmi ir. Son olarak 5. bölümde sonuç ve önerilerle makale sonland r lm r. 2. TOPLU ÜRET M PLANLAMA PROBLEM Toplu üreim planlama, üreilecek ürünü belirlemek, üreim için donan m gere ini sapamak ve ürünlerin isenen kalie ve maliyee, isenen sürede, do ru zamanlarda ve isenen mikarlarda olu umunu sa layacak çizelgeleme, programlama çal malar n kapsar. Üreim plan haz rlama çal mas ; hammadde emin durumu, rakiplerin durumu, isenen sipari ler, fason üreim olanaklar, ekonomik ko ullar gibi çevresel emenler ile var olan fiziksel kapasie, var olan i gücü düzeyi, sok düzeyleri ve üreim için gereken di er eylemler gibi i leme içi emenlerden ekilenmekedir. Üreim planlaman n ç k lar ise, her ürünün dönemlere göre üreilecek mikarlar, her aölyede ve ezgâha hangi ürünün ne zaman üreilece i, sok düzeyleri, bekleyen sipari mikarlar, fason üreime verilen mikarlar, fazla mesai ve ek vardiya kullan m, kullan lmayan kapasie durumlar, i gücü düzeyi ve bu düzeydeki de i melerdir. Karar de i keninin ve karar ekileyen fakörlerin çoklu u problemin karma kla mas na neden olarak ek bir çözüm yönemi ile sonuç elde emeyi olanaks zla rmakad r. 702

3 XI. Üreim Ara rmalar Sempozyumu, Haziran lerin ba lar ndan iibaren çok çe ili oplu üreim planlama ekniklerinin geli irilmi olmas na ra men, hala endüsrilerde yayg n bir kabul görmemi ir. Bunun nedenlerinden biri, bu ekniklerin gerçek ya amdaki üreim planlama sürecini do ru olarak aç klayamamas d r. Bir di er neden ise emelindeki büün ürün ve ürün ailelerinin homojen oldu u ve birkaç genel ölçü içerisinde büünle irilebilece i varsay m d r. Toplu üreim planlama problemi çok uzun y llard r ara rmac lar n dikkaini çekmekedir. 950lerden günümüze kadar de i ik üreim sisemlerinin amaçlar n kar layabilmek ad na çe ili çözüm yönemleri geli irilmi ir. Hol ve di erleri (Hol vd., 955) araf ndan önerilen ve do rusal karar kural olarak adland r lan yönem bilinen ilk oplu üreim planlama modellerinden biridir. Bir boya fabrikas n n gerçek üreim maliyeleri kuadraik fonksiyonlar eklinde an mlanarak, bu fonksiyonlar n ürevlerinden elde edilen do rusal fonksiyonlar yard m ile üreim seviyeleri ve i gücü mikarlar belirlenmi ir. Masud ve Hwang (Masud ve Hwang, 980) yapm olduklar çal mada, çok amaçl oplu üreim planlama problemi için karar verme yönemlerini sunmu lard r; hedef programlama, ad m yönemi (STEM) ve ard k çok amaçl problem çözme (SEMOPS). Modelin amaçlar ; kar maksimizasyonu, i gücü seviyelerindeki de i imin, envaner ya r mlar n n ve sipari beklemelerin minimizasyonudur. ki ürünlü ve 8 dönemlik planlama periyodunu içeren model kurulup sonuçlar kar la r lm r. Hung ve Hu (Hung ve Hu, 998) üreim planlama problemleri için bir karma amsay l programlama modeli kurmu lard r. eraif bir sezgisel yakla m önererek; kar maksimizasyonu, elde uma, sipari bekleme ve kurulum maliyeleri minimizasyonu eklindeki amaçlar ayn anda en iyilemeyi hedeflemi lerdir. Baykaso lu (Baykaso lu, 200) çal mas nda, oplu üreim planlama problemi öncelikli hedef programlama ile modellemi ir. Çal mada çok amaçl abu arama algorimas önerilmi ve kurulmu olan model ile beraber Masud ve Hwang (Masud ve Hwang, 980) n çal mas ndaki orijinal modele de uygulanm r. Sonuçlar ayr n l olarak kar la r lm r. Ayr ca çal mada çok amaçl oplu üreim planlama problemleri için kullan labilecek bir yaz l m geli irilmi ir, MOAPPS.0 (Muliple Objecive Aggregae Producion Planning Sofware). Gomes da Silva ve di erleri (Gomes da Silva vd., 2006) Porekizde üreim yapan bir firma için oplu üreim planlama modeli kurmu lard r. Kurulan çok amaçl karma amsay l do rusal programla modeli; her bir planlama dönemi için çal r lmas gereken i çi say lar n, fazla mesai sürelerini ve envaner seviyelerini belirlemekedir. Ek olarak çal mada karma amsay l do rusal model abanl karar desek sisemi sunulmu ur. Pradenas ve di erleri (Pradenas vd., 2004) bir kerese üreim fabrikas ndaki planlama problemi için maemaiksel model ve abu arama abanl sezgisel bir prosedür geli irmi lerdir. Ele al nan üreim problemi, aral kl verimli sisem ürüne kar l k gelen oplu, pari (bach producion) üreim problemidir. Kararlar, hammadde maliyei, üreim kapasieleri gibi krierleri dikkae alarak ürün, üreim ve sok maliyelerini en iyi yapacak ekilde al nm r. Sillekens ve di erleri (Sillekens vd., 200) ak ipi üreim halar ndan olu an oomoiv endüsrisine ai bir oplu üreim planlama problemi için karma amsay l do rusal programlama modeli olu urmu lard r. Kapasie planlamas ile birlike i gücü esnekli ini de dikkae alan model; geleneksel yakla mlardan farkl olarak monaj halar n n karakerisik özellikleri ve vardiya planlamalar için de özel k s lar içermekedir. Probleme çözüm üremek için sezgisel yakla mlar önerilmi ve bir uygulama ile yönemin ekinli i es edilmi ir. Çal mada CPLEX program kullan lm r. Üreim planlama ile ilgili çal malar burada bahsedilenle s n rl de ildir. Ayr ca lieraürde konu ile ilgili yap lm çal malar içeren geni çapl ara rma makaleleri bulunmakad r (Nam ve Logendran, 992). 3. ELE ALINAN PROBLEM N L TERATÜRDE YER ALAN PROBLEMLERDEN FARKI Çal mada bir fabrikan n mevsimsel olarak de i kenlik göseren aleplerini kar lamak amac yla bir oplu üreim planlama problemi kurulmu CPLEX ile çözülmü ür. lgilenilen problem için karar de i kenleri genel üreim planlama problemlerinde oldu u gibi üreim mikarlar, düzenli çal ma ve fazla mesai süreleri ile sok seviyeleri eklindedir. Faka firma poliikas na ve mevsimsel olarak aleplerin de i kenli ine ba l olarak sezonluk olarak çal r lan i çiler ile üreim kapasielerinin de i iriliyor olmas, sabi bir üreim h z olmamas problemi karma kla rmakad r. 703

4 Y. Erdem, S. Bulkan Mevsimsel i çiler mevcu sisem içersinde yeni bir vardiya aç larak çal r lmakad rlar. Hangi ayda kaç vardiya ile çal laca da ba ka bir karar de i kenidir. Aç lan veya kapa lan vardiyalar üreim kapasielerinin de i mesine sebep olmakad r. Bu durumda üreim mikarlar n belirlenmesinde vardiya say s ile bir di er karar de i keni olan çal ma sürelerinin çarp m kullan lmakad r. Sonuç olarak modelimizde iki karar de i kenin çarp m ndan olu an k s lar modeli do rusal olmayan hale geirmekedir ve çözüm uzay n n üsel olarak geni lemesine yol açmakad r. Ele al nan problem, iki de i kenin çarp m ndan olu an k s lar n varl ile do rusal olmayan programlama problemine dönü mekedir. Problemin çözümünü ekileyen en önemli paramerelerden biri alep mikarlar d r. Çal mada geçmi y la ai olan 2 ayl k alep mikarlar kullan lm r. Ele al nan problemde aleplerin yaz aylar na do ru h zla armas ve k aylar na do ru h zla azalmas ve bununla beraber birçok ayda ise dalgalanmalar görülmesi de i ken i gücü seviyelerine sebep olmakad r. Vardiya say lar, 2 ya da 3 eklinde olabilmekedir. Bir di er önemli fark ise, vardiya say lar ndaki dolay s yla da i gücü mikarlar ndaki de i imin belli bir kurala göre olmas n n beklenmesidir. Firma ayn y l içerisinde vardiya say lar n sezonluk i çiler kullanarak de i irme imkan na sahipir. Bu de i iklik s k s k i çi al m ve ç kar lmas na neden oldu undan i çilerin çal ma moivasyonunu bozmakad r. Bunun önlenmesi için vardiya say s ndaki arma veya azalma e ilimini bir defa ile s n rland rmak gerekmekedir. Yani arma e iliminden azalma e ilimine dönülmesi, ya da azalma e iliminden arma e ilimine dönülmesi gibi. ekil de örnek iki üreim ha için 8-ayl k (Ocak- A usos) döneme ai vardiya say lar ndaki de i im grafik üzerinde göserilmi ir. ekil. Ayl k Vardiya Say s n n De i imi Ha- isimli üreim ha na ai olan vardiyalar , Ha-2 isimli üreim ha na ai vardiyalar ise eklindedir. Görüldü ü gibi Nisan ay nda vardiyaya dü en Ha-2nin, May s ay nda vardiya say s ekrar 3 e ç kmakad r. Nisan ay nda gerçekle en bu de i im alebin çok dü ük olmas ndan kaynaklanmakad r. Faka 2-ayl k yap lan üreim plan nda firma bu de i kenli in olmamas n beklemekedir. Firma k s lar na göre, de i imin yönü yaln zca bir kez de i ebilmekedir. Bir y l için yap lan planlarda vardiya say s ya önce aracak sonra azalacak (aralarda sabi kalabilir), ya da önce azalacak daha sonra armaya ba layacak r. 3.. Geli irilen Man ksal Kural Geli irilmi olan man ksal kural ile vardiya say s ndaki de i im yönü firma beklenilerini kar layacak ekilde düzenlenebilmekedir. Ayr ca problemin ipinden ba ms z olarak, de i im yönü konrol edilmek isenen herhangi bir karar de i keni için formüle edilebilen kural n üm maemaiksel programlama modelleri için kullan labilece i dü ünülmekedir. Geleneksel maemaiksel modellemeye sahip olan büünle ik üreim planlama problemi için, geli irilen man ksal kural bir k s olarak eklenebilmekedir. Burada x, ar veya azal yönünün sadece kere de i mesine izin verilen karar de i keni, {,..,T}, T planlama periyodu olmak üzere e er-ise ko ullu an mlamas ile uygulanan kural n genel i leyi i, a a daki gibi aç klanabilir: 704

5 XI. Üreim Ara rmalar Sempozyumu, Haziran 20 x x max min max{ x, x min{ x, x 2 2,..., x,..., x } } de erleri karar verilecek her periyodu için dinamik olarak hesaplan r ve a a daki ko ullar al nda bir sonraki x, de eri için al ve üs s n rlar belirlenir. ( x xmax ) ( x xmax ) x x ya da ( x xmin ) ( x xmin ) x x Yukar daki iki ko ul da sa lanmad durumlarda ise x, için bir s n rlama bulunmamakad r Varsay mlar Talepler önceden bilinmekedir. Planlama periyodu 2 ayd r. Üreim maliyeleri her dönem için ayn d r. Sipari bekleme veya erelemeye izin verilmemekedir. Her bir dönem için sok kapasiesi bilinmekedir ve sabiir. Gereki inde 24 saalik üreim yap labilmekedir. Her bir ha n vardiya say s birbirinden ba ms z olarak hesaplanmakad r. Her bir ürün için ba lang ç envaner seviyesi s f rd r. Birden fazla vardiya ile çal lmas durumunda çal ma süreleri e i olarak kabul edilmekedir Maemaiksel Model Noasyon: Ürünler: n:,2,,n Planlama Periyodu: :,2,,T Monaj Halar : j:,2,, J Çal mada ilgilenilen üreim probleminde ürün say s (N) 2, planlama periyodu (T) 2 ay, ve üreim yap lan monaj ha say s (J) 3 ür. Paramere ve Sabiler; RC OC Ayl k düzenli çal ma kapasiesi (saa/ay) Ayl k fazla mesai kapasiesi (saa/ay) nj Halara ve ürünlere göre saalik üreim kapasiesi (birim/saa) D n Ürün baz nda ayl k alepler (birim/ay) c n d Düzenli çal ma için üreim maliyeleri (TL/saa) c n m Fazla mesai için üreim maliyeleri (TL/saa) c n s Ayl k sok bulundurma maliyei (TL/birim) Ay ba na vardiyan n maliyei (i çilik maliyelerini içerir) (TL/vardiya) V Ayl k depo kapasiesi (birim) 705

6 Y. Erdem, S. Bulkan Karar De i kenleri P nj n ürününü üremek için j ha n -inci planlama periyodunda kaç saa fazla mesaisiz çal ma süresi (saa) O nj n ürününü üremek için j ha n -inci planlama periyodunda kaç saa fazla mesai yapma süresi (saa) I n -inci dönem sonunda n ürününden elde bulundurulan mikar S j j ha n n dönemindeki vardiya say s Amaç Fonksiyonu: Enk N J T N J T N T J T d m s { cn Pnj cnonj cn I n sj} () n j n j n j K s lar: N n Pnj RC {,.., T}, j {,.., J} (2) N n Onj OC {,.., T}, j {,.., J} (3) J j ( nj nj j J P S ) ( O S ) j nj nj j I n D n n {,.., N}, (4) J j J nj Pnj Sj ) ( njonjsj ) I n j ( I D n {,.., N}, n n (5) N n I n V {,.., T} (6) S j 3 {,.., T}, j {,.., J} (7) S j S j, S 2 j,.., S j} S j max{ S j, S 2 j,.., S j} Sj S j max{ (8) S j S j, S 2 j,.., S j} S j min{ S j, S 2 j,.., S j} Sj S j min{ (9) I P, O 0 ve amsay (0) n, nj nj 706

7 XI. Üreim Ara rmalar Sempozyumu, Haziran 20 Modelde () nolu ifade; oplam maliyeleri (üreim, elde uma, yeni vardiya açma) oplam n en küçükleyen amaç fonksiyonudur. Kapasie ile ilgiliyi (2) ve (3) nolu k s lar sa lamakad r. (4) ve (5) nolu k s lar ayl k üreimin ve sok mikarlar n n alepleri kar layacak ekilde olu mas ar n içermekedir. Her ay n sok mikar n n depo kapasiesi ile s n rland r lmas n sa layan k s (6) nolu k s r. (7) nolu k s vardiya say lar n n ve 3 aras nda bir de er almas n sa lamakad r. (8) ve (9) nolu k s lar ko ullu ifadelerdir. Burada her dönem için vardiya say s na karar verirken firman n amaçlar na uygun olarak geçmi dönem vardiya say lar dinamik olarak konrol edilir. Firma ko ullar na göre geçmi dönem vardiya say lar bir sonraki dönemin vardiya say s n ekilemekedir. Geçmi dönem vardiyalar (8) veya (9) nolu k s lardan herhangi biri sa lan yorsa; bir sonraki dönemin vardiya say s bir öncekine göre ya büyük e i ya da küçük e i olabilmekedir. E er (8) ve (9) nolu k s an hiç biri sa lanm yorsa vardiya say s,2, ya da 3 de erini alabilmekedir. (0) nolu k s ise poziiflik ve amsay olma ar n sa lamakad r. 4. UYGULAMA SONUÇLARI Firma verilerine göre kurulan maemaiksel modelin çözümü için IBMin geli irmi oldu u ILOG CPLEX Sudio Academic Research 2.2 program n n k s programlama (consrain programming) seçene i kullan lm r. Tablo de modellerin ayl k alepleri verilmi ir. Tablo. Ayl k Talepler Model Ocak uba Mar Nisan May s Haziran Temmuz A usos Eylül Ekim Kas m Aral k XLN XA XA XE XE XH XL XM XEV XEN XHM XEM Tablo 2 ve Tablo 3de elde edilen sonuçlara göre, ürünlerin ayl k oplam üreim mikarlar ve sok mikarlar göserilmekedir. Tablo2. Ayl k Üreim Mikarlar Model Ocak uba Mar Nisan May s Haziran Temmuz A usos Eylül Ekim Kas m Aral k XLN XA XA XE XE XH XL XM XEV XEN XHM XEM

8 Y. Erdem, S. Bulkan Tablo 3. Ayl k Sok Mikarlar Model Ocak uba Mar Nisan May s Haziran Temmuz A usos Eylül Ekim Kas m Aral k XLN XA XA XE XE XH XL XM XEV XEN XHM XEM Son olarak, Tablo 4de üreim halar n n aylara göre çal vardiya say lar verilmekedir. Tablo4. Halar n Ayl k Vardiya Say lar Aylar Ha- Ha-2 Ha-3 Ocak 2 uba 2 Mar 2 Nisan 2 2 May s 3 2 Haziran 3 Temmuz A usos Eylül Ekim Kas m Aral k Tablo 4den de görüldü ü gibi vardiyalardaki arma-azalma seyri firma beklenilerini kar lamakad r. 5. SONUÇ VE ÖNER LER Yap lan çal mada bir üreim yerine ai oplu üreim planlama problemi ele al nm r. Lieraürde yer alan problemlerden farkl olarak, ilgilenilen problemlerde karar de i kenlerinin alacaklar de erler ile ilgili k s lamalar mevcuur. Bu k s lamalar, ba lang ça belli olmad klar ndan geçmi planlama dönemlerinin karar de i kenlerinden ekilenmekedir. Çal mada ieraif bir ekilde karar de i kenlerinin de erlerlini konrol eden bir kural an lm r. Geli irilmi olan man ksal kural, probleme ai maemaiksel model formülasyonuna bir k s olarak eklenmi ir. Problemin çözümünden elde edilen sonuçlar firma beklenilerini kar lamakad r. 708

9 XI. Üreim Ara rmalar Sempozyumu, Haziran 20 KAYNAKÇA Baykaso lu, A. (200). MOAPPS.0: aggregae producion planning using he muliple-objecive abu search. Inernaional Journal of Producion Research, 39 (6), Gomes da Silva, C., Figueira, J., Lisboa, J., & Barman, S. (2006). An ineracive decision suppor sysem for an aggregae producion planning model based on muliple crieria mixed ineger linear programming. Omega, 34 (2), Hol, C. C., Modigliani, F., & Simon, H. A. (955). A linear decision rle for producion and employemen scheduling. Managemen Science, 2 (), -30. Hung, Y. F., & Hu, Y. C. (998). Solving mixed ineger programming producion planning problems wih seups by shadow price informaions. Compuers and Operaios Research, 25 (2), Masud, A. M., & Hwang, C. L. (980). An aggregae producion planning model and applicaion of hree muliple objecive decision mehods. Inernaional Journal of Producion Research, 8 (6), Nam, S.-j., & Logendran, R. (992). Aggregae producion planning A survey of models and mehodologies. European Journal of Operaional Research, 6 (3), Pradenas, L., Penailillo, F., & Ferland, J. (2004). Aggregae producion planning problem. A new algorihm. Elecronic Noes in Discree Mahemaics, 8, Sillekens, T., Kobersein, A., & Suhl, L. (200). Aggregae producion planning in he auomoive indusry wih special consideraion of workforce flexibiliy. Inernaional Journal of Producion Research, (bask da). 709

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması

İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması İnşaat Firmalarının Maliyet ve Süre Belirleme Yöntemleri Üzerine Bir Alan Çalışması Latif Onur Uğur Süslü Sokak No: 4/2 Mebusevleri, Beşevler, 06580 Ankara E-Posta: latifugur@mynet.com, onurugurtr@yahoo.com

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015

İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ. Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 İNOVASYON GÖSTERGELERİ VE KAYSERİ:KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Prof. Dr. Hayriye ATİK 16 Haziran 2015 Sunum Planı Giriş I)Literatür Uluslararası Literatür Ulusal Literatür II)Karşılaştırmalı Analiz III)

Detaylı

DENEY Kum Kalıba Döküm ve Besleyici Hesabı 4 Doç.Dr. Ahmet ÖZEL, Yrd.Doç.Dr. Mustafa AKÇİL, Yrd.Doç.Dr. Serdar ASLAN DENEYE HESAP MAKİNASI İLE GELİNİZ

DENEY Kum Kalıba Döküm ve Besleyici Hesabı 4 Doç.Dr. Ahmet ÖZEL, Yrd.Doç.Dr. Mustafa AKÇİL, Yrd.Doç.Dr. Serdar ASLAN DENEYE HESAP MAKİNASI İLE GELİNİZ DENEY NO Kum Kalıba Döküm ve Besleyici Hesabı 4 Doç.Dr. Ahme ÖZEL, Yrd.Doç.Dr. Musafa AKÇİL, Yrd.Doç.Dr. Serdar ASLAN DENEYE HESAP MAKİNASI İLE GELİNİZ Deney aşamaları Tahmini süre (dak) 1) Ön bilgi kısa

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: 30.11.2015 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN GENELGE (2015/50) Bu Genelge, 25.05.2015

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı

Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon

Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon Olasılık ve İstatistik Dersinin Öğretiminde Deney ve Simülasyon Levent ÖZBEK Fikri ÖZTÜRK Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi İstatistik Bölümü Sistem Modelleme ve Simülasyon Laboratuvarı 61 Tandoğan/Ankara

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1

BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 1 BÖLÜM 7 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI - 1 Belli bir özelliğe yönelik yapılandırılmış gözlemlerle elde edilen ölçme sonuçları üzerinde bir çok istatistiksel işlem yapılabilmektedir. Bu işlemlerin bir kısmı

Detaylı

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI

JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI makale JET MOTORLARININ YARI-DĐNAMĐK BENZETĐŞĐMĐ ve UÇUŞ ŞARTLARINA UYGULANMASI Bekir NARĐN *, Yalçın A. GÖĞÜŞ ** * Y.Müh., TÜBĐTAK-SAGE ** Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Havacılık ve Uzay Mühendisliği

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER DÜNYA KROM VE FERROKROM PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER Dünyada üretilen krom cevherinin % 90 ının metalurji sanayinde ferrokrom üretiminde, üretilen ferrokromun da yaklaşık % 90 ının paslanmaz çelik sektöründe

Detaylı

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9

BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 BEBEK VE ÇOCUK ÖLÜMLÜLÜĞÜ 9 Attila Hancıoğlu ve İlknur Yüksel Alyanak Sağlık programlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve ileriye yönelik politikaların belirlenmesi açısından neonatal, post-neonatal

Detaylı

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler

1.Temel Kavramlar 2. ÆÍlemler 1.Temel Kavramlar Abaküs Nedir... 7 Abaküsün Tarihçesi... 9 Abaküsün Faydaları... 12 Abaküsü Tanıyalım... 13 Abaküste Rakamların Gösterili i... 18 Abaküste Parmak Hareketlerinin Gösterili i... 19 2. lemler

Detaylı

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI

MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI MİKRO İKTİSAT ÇALIŞMA SORULARI-10 TAM REKABET PİYASASI 1. Firma karını maksimize eden üretim düzeyini seçmiştir. Bu üretim düzeyinde ürünün fiyatı 20YTL ve ortalama toplam maliyet 25YTL dir. Firma: A)

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri

Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Akreditasyon Çal malar nda Temel Problemler ve Organizasyonel Bazda Çözüm Önerileri Prof.Dr. Cevat NAL Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarl k Fakültesi Dekan Y.Doç.Dr. Esra YEL Fakülte Akreditasyon Koordinatörü

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ

KORELASYON VE REGRESYON ANALİZİ KORELASON VE REGRESON ANALİZİ rd. Doç. Dr. S. Kenan KÖSE İki ya da daha çok değişken arasında ilişki olup olmadığını, ilişki varsa yönünü ve gücünü inceleyen korelasyon analizi ile değişkenlerden birisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER SAYFA Önsöz 4 Stratejik Planlama ve Bütçe Yol Haritası 5 Örnek İşletme Hakkında 6 Gider Yükleme Sistemi 8 Satış Bütçesi Oluşturma 9 Faaliyet Gider Bütçesi Oluşturma 12 Bütçe Sistem Otomasyonu

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

Çevreye Duyarlı Kapalı Çevrim Tedarik Zinciri Ağı Tasarımı İçin Karma Tamsayılı Bir Doğrusal Programlama Modeli. Kazım KARABOĞA DOÇ. DR.

Çevreye Duyarlı Kapalı Çevrim Tedarik Zinciri Ağı Tasarımı İçin Karma Tamsayılı Bir Doğrusal Programlama Modeli. Kazım KARABOĞA DOÇ. DR. Çevreye Duyarlı Kapalı Çevrim Tedarik Zinciri Ağı Tasarımı İçin Karma Tamsayılı Bir Doğrusal Programlama Modeli Kazım KARABOĞA DOÇ. DR. TURAN PAKSOY Geri Dönüşüm Merkezi (2) Maliye (TL/ Ton) 0 0,5 1 1,5

Detaylı

OPERATÖRLER BÖLÜM 4. 4.1 Giriş. 4.2. Aritmetik Operatörler

OPERATÖRLER BÖLÜM 4. 4.1 Giriş. 4.2. Aritmetik Operatörler BÖLÜM 4. OPERATÖRLER 4.1 Giriş Turbo Pascal programlama dilinde de diğer programlama dillerinde olduğu gibi operatörler, yapılan işlem türüne göre aritmetik, mantıksal ve karşılaştırma operatörleri olmak

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ. ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL ve YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, anadal lisans programlarını üstün başarıyla yürüten öğrencilerin, aynı zamanda ikinci

Detaylı

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi

LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi LABORATUVARIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEME SİSTEMİNE ETKİSİ Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu Gaziantep Üniversitesi Bir etkinliğin sonucunda elde edilen çıktıyı nicel ve/veya nitel olarak belirleyen bir kavramdır.

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI

BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Sayı: 42 BASIN DUYURUSU 2001 YILI PARA VE KUR POLİTİKASI Gazi Erçel Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 22 Aralık 2000 Ankara 2001 yılında uygulanacak para ve kur politikasının çerçevesi, uygulama prensipleri

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Bölüm 8 Tedarik Fonksiyonu

Bölüm 8 Tedarik Fonksiyonu Bölüm 8 Tedarik Fonksiyonu TEDARİK FONKSİYONUNUN KAPSAMI VE İŞLETME AÇISINDAN ÖNEMİ Geniş anlamda tedarik fonksiyonu, işletmenin üretimde bulunabilmesi için ihtiyaç duyduğu üretim faktörlerinin temin edilip

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

ÜNİTE 5 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI

ÜNİTE 5 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI ÜNİTE 5 KESİKLİ RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI 1 Rassal Değişken Bir deney ya da gözlemin şansa bağlı sonucu bir değişkenin aldığı değer olarak düşünülürse, olasılık ve istatistikte böyle bir

Detaylı

2 Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları

2 Gemi Kiralama ve Demuraj-Dispeç Hesapları GĠRĠġ Dünya ticareti insanlığın gereksinimleri, yaşam kalitesi ve refahı için vazgeçilmez bir unsurdur, dünya ticaretinin vazgeçilmezi ise ulaşım sistemleridir. Ulaşım sistemleri içinde, çok uzun, kıtalar

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

TARİFE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler 12 Kasım 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27404 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TARİFE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

HAYALi ihracatln BOYUTLARI

HAYALi ihracatln BOYUTLARI HAYALi ihracatln BOYUTLARI 103 Müslüme Bal U lkelerin ekonomi politikaları ile dış politikaları,. son yıllarda birbirinden ayrılmaz bir bütün haline gelmiştir. Tüm dünya ülkelerinin ekonomi politikalarında

Detaylı

BÖLÜM 3. TOPLU ve ANA ÜRETİM PLÂNLAMA

BÖLÜM 3. TOPLU ve ANA ÜRETİM PLÂNLAMA BÖLÜM 3 TOPLU ve ANA ÜRETİM PLÂNLAMA 3.1. TOPLU ÜRETİM PLANI ve ANA ÜRETİM PROGRAMI Toplu Üretim Plânı (Aggregate Production Plan); gelecek zaman dönemindeki üretim, istem ve stok miktarlarını, zaman dilimleri

Detaylı

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU?

HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? HİZMET ALIMLARINDA FAZLA MESAİ ÜCRETLERİNDE İŞÇİLERE EKSİK VEYA FAZLA ÖDEME YAPILIYOR MU? Rıza KARAMAN Kamu İhale Mevzuatı Uzmanı 1. GİRİŞ İdareler, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarına çıkarken

Detaylı

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas

NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas NIR Analizleri için Hayvansal Yem ve G da Numunelerinin Haz rlanmas Çiftlik hayvanlar yeti tiricili inde yem kalitesinin belirleyici etkisi vard r. Ancak, yüksek kaliteli yem besicilik maliyetlerini önemli

Detaylı

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı...

İÇİNDEKİLER. 1. Projenin Amacı... 2. 2. Proje Yönetimi... 2. 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2. 4. Projenin Süresi... 2. 5. Projenin Kapsamı... 0 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı...... 2 2. Proje Yönetimi... 2 3. Projenin Değerlendirilmesi... 2 4. Projenin Süresi... 2 5. Projenin Kapsamı... 2 6. Projenin Saklanması... 3 7. Proje ve Raporlama... 3

Detaylı

Su Yapıları II Aktif Hacim

Su Yapıları II Aktif Hacim 215-216 Bahar Su Yapıları II Akif Hacim Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversiesi Mühendislik Mimarlık Fakülesi İnşaa Mühendisliği Bölümü Yozga Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversiesi n aa Mühendisli

Detaylı

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün

Veri Toplama Yöntemleri. Prof.Dr.Besti Üstün Veri Toplama Yöntemleri Prof.Dr.Besti Üstün 1 VERİ (DATA) Belirli amaçlar için toplanan bilgilere veri denir. Araştırmacının belirlediği probleme en uygun çözümü bulabilmesi uygun veri toplama yöntemi

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/82 KONU: Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun Yayımlandı. 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

Finansal Yönetici Teknisyen

Finansal Yönetici Teknisyen Konu Örnek Kaynak : Doğrusal Programlama ve Duyarlılık Analizleri : Üretme-satın alma karar problemi : An Introduction to Management Science - Quantative Approach to Decision Making, David R. Anderson

Detaylı

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi

2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi 2009 2010 Dönemi Piyasa Yapıcılığı Sözleşmesi Sözleşmenin tarafları Madde 1) İşbu Sözleşme, İsmet İnönü Bulvarı No:36, 06510 Emek / Ankara adresinde mukim Hazine Müsteşarlığı (bundan sonra kısaca Müsteşarlık

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GELİR AMAÇLI DÖVİZ CİNSİNDEN YATIRIM ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Oyak Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Yatırım Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi ÜN VERS TEYE G R SINAV S STEM NDEK SON DE KL E L K N Ö RENC LER N ALGILARI Doç. Dr. Mehmet Durdu KARSLI Sakarya Üniversitesi E itim fakültesi Doç. Dr. I k ifa ÜSTÜNER Akdeniz Üniversitesi E itim Fakültesi

Detaylı

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması

Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması 23 Aralık 2008 Akaryakıt Fiyatları Basın Açıklaması Son günlerde akaryakıt fiyatları ile ilgili olarak kamuoyunda bir bilgi kirliliği gözlemlenmekte olup, bu durum Sektörü ve Şirketimizi itham altında

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI KAMUDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PANELİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI Uzm. Yusuf DUMAN İSG Koordinatörü / İş Güvenliği Uzmanı Mayıs/2016 (1/55) 6331 SAYILI İSG KANUNU İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2

İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET. Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 İngilizce Öğretmenlerinin Bilgisayar Beceri, Kullanım ve Pedagojik İçerik Bilgi Özdeğerlendirmeleri: e-inset NET DOI= 10.17556/jef.54455 Betül Arap 1 Fidel Çakmak 2 Genişletilmiş Özet Giriş Son yıllarda

Detaylı

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ

İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ İNGİLTERE DE ÜNİVERSİTE PLANLAMA VE BÜTÇELEME ÖRGÜTÜ University Grants Committee (UGC) Çeviren : Doç. Dr. M. ÂDEM UGC, üniversitenin parasal gereksinmeleri konusunda Hükümete danışman olarak Temmuz 1919'da

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009. Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009. Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/31 TARİH: 26.03.2009 KONU Ar-Ge ve Destek Personeline Yönelik Gelir Vergisi Stopaj Teşviki Uygulamasında Yapılan Değişiklik Maliye Bakanlığı 24.03.2009 tarih 27179 Sayılı resmi

Detaylı

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015

İŞLETMENİN TANIMI 30.9.2015 Öğr.Gör.Mehmet KÖRPİ İŞLETMENİN TANIMI Sonsuz olarak ifade edilen insan ihtiyaçlarını karşılayacak malları ve hizmetleri üretmek üzere faaliyette bulunan iktisadi birimler işletme olarak adlandırılmaktadır.

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU İKİNCİ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.04.2004-30.06.2004 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum. Sayın Başkanlar, Sayın KĐK üyeleri, Sayın Katılımcılar, Sayın Basın Mensupları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı olarak şahsım ve kuruluşum adına hepinizi saygılarımla selamlıyorum.

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI

Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi. Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü PROJE HAZIRLAMA ESASLARI Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ Orman Endüstri Makinaları ve İşletme Anabilim Dalı 1. Proje Konusunun

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

İki Değişkenli Bağlanım Modelinin Uzantıları

İki Değişkenli Bağlanım Modelinin Uzantıları İki Değişkenli Bağlanım Modelinin Uzantıları Hesaplamaya İlişkin Konular Ekonometri 1 Konu 19 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) UADMK Açık Lisans Bilgisi İşbu belge, Creative Commons Attribution-Non-Commercial ShareAlike

Detaylı

Bölüm 11. Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ. (Mergers)

Bölüm 11. Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ. (Mergers) Bölüm 11 Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Mergers) İki veya daha fazla sayıda bağımsız işletmenin, eski kimlik ve tüzel kişiliklerini sona erdirerek, sahip

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Senato: 2 Mart 2016 2016/06-6 KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL DERGİLER YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Kahramanmaraş

Detaylı

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ

SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ SAVUNUCULUK, E M VE H ZMETLERE ULA TIRMA YOLU LE ANNE SA LI ININ LE LMES PROJES (Bu proje, T.C. Sa k Bakanl Türkiye Üreme Sa Program kapsam nda Avrupa Birli i taraf ndan finanse edilmi tir. Bu yay n içeri

Detaylı

Vadeli İşlemler Piyasası Bülteni 29.06.2016

Vadeli İşlemler Piyasası Bülteni 29.06.2016 Endeks 30 Haziran Kontratı Kapanış 95.000 Değişim 2.18% 1,688,377 Bugün yurtiçi piyasalar güne İstanbul Atatürk Havalimanı'na dün akşam gerçekleştirilen terör saldırısının olumsuz etkisi ile başlıyor.

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu. e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı 2. Değerlendirme Raporu e-dtr İcra Kurulu 26. Toplantısı 26 Aralık 2008 DEĞERLENDİRME RAPORLARI 1. Değerlendirme Raporu 12 Haziran 2008 tarihli 24. Đcra Kurulu Toplantısında

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Geçiş Sürecinin Planlanmasında Doğrusal En İyileme Tekniğinin Kullanılması

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Geçiş Sürecinin Planlanmasında Doğrusal En İyileme Tekniğinin Kullanılması Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Geçiş Sürecinin Planlanmasında Doğrusal En İyileme Tekniğinin Kullanılması Ahu Soylu, Mein Türkay* Koç Üniversiesi Endüsri Mühendisliği Bölümü Sarıyer, İsanbul ahusoylu@ku.edu.r,

Detaylı

Monopol. (Tekel) Piyasası

Monopol. (Tekel) Piyasası Monopol (Tekel) Piyasası Sonsuz sayıda alıcı karşısında tek satıcının olduğu piyasa yapısına tekel diyoruz. Tekelci firmanın sattığı malın ikamesi yoktur ya da tanım gereği piyasaya giriş engellenmiştir.

Detaylı

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö

ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö G R ken Türkçe de ulaç kuran bir ektir. Bu çal ma konumuzu seçerken iki amac m z vard. Bunlardan birincisi bu konuyu seçmemize sebep olan yabanc ö rencilerin Türkçe ö renirken yapt anla malardan dolay,

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

Oyun Teorisi IENG 456 Karar Vermede Analitik Yaklaşımlar

Oyun Teorisi IENG 456 Karar Vermede Analitik Yaklaşımlar Oyun Teorisi IENG 456 Karar Vermede Analitik Yaklaşımlar Bu ders notlarının hazırlanmasında Doç. Dr. İbrahim Çil in ders notlarından faydalanılmıştır. Yrd. Doç. Dr. Hacer GÜNER GÖREN Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

ALGILAMA - ALGI. Alıcı organların çevredeki enerjinin etkisi altında uyarılmasıyla ortaya çıkan nörofizyolojik süreçler.

ALGILAMA - ALGI. Alıcı organların çevredeki enerjinin etkisi altında uyarılmasıyla ortaya çıkan nörofizyolojik süreçler. ALGILAMA Duyum Algı ALGILAMA - ALGI Duyum Alıcı organların çevredeki enerjinin etkisi altında uyarılmasıyla ortaya çıkan nörofizyolojik süreçler. Algılama Duyu verilerini örgütleyip yorumlayarak çevredeki

Detaylı

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları

AKENR 28.11.2013. ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları AKENR 28.11.2013 Akenerji 3Ç13 Bilgilendirme Notları ENDEKS ÜZERİNDE GETİRİ Yükselme Potansiyeli: 26% Akenerji nin 3Ç13 net dönem zararı 59,9 milyon TL oldu. Şirket 3Ç12 de 18,8 milyon TL kar, 2Ç13 te

Detaylı

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU

GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU GRUP ŞİRKETLERİNE KULLANDIRILAN KREDİLERİN VERGİSEL DURUMU I-GİRİŞ Grup şirketleri arasında gerçekleşen fiyatlandırma sistemi ekonominin kuralları doğrultusunda gerçekleşmektedir. Özellikle gelişmekte

Detaylı

2013-2014 Dönemi Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Dağıtım Yöntemi

2013-2014 Dönemi Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Dağıtım Yöntemi T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı 2013-2014 Dönemi Erasmus Hareketlilik Faaliyeti Hibe Dağıtım Yöntemi 1. Performans Hesaplamaları: 2013-2014

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI

KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI KAPLAMA TEKNİKLERİ DERS NOTLARI PVD Kaplama Kaplama yöntemleri kaplama malzemesinin bulunduğu fiziksel durum göz önüne alındığında; katı halden yapılan kaplamalar, çözeltiden yapılan kaplamalar, sıvı ya

Detaylı

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları

Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Deprem Yönetmeliklerindeki Burulma Düzensizliği Koşulları Prof. Dr. Günay Özmen İTÜ İnşaat Fakültesi (Emekli), İstanbul gunayozmen@hotmail.com 1. Giriş Çağdaş deprem yönetmeliklerinde, en çok göz önüne

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI KAVRAM HARİTALARI Şule DEMİRAY Olcay Banu BAHÇIVAN Bengi KÜLAHCI 98050042457 98050004457 98050019457 ANKARA 2002 KAVRAM HARİTALARI

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE Sayı :2010/800/ 25.11.2010 Konu : Yönetici ve Öğretmenlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararla ilgili görüşlerimiz hk. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İlgi: 9.11.2010 gün ve

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 ANTALYA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YATIRIMLARI 2014 EDİTÖRLER Dr.Ünal HÜLÜR Turgut ALTUN Fatma İPEK Sibel ŞANLI İl Sağlık Müdürü Sağlık

Detaylı

Taş, Yaman ve Kayran. Altan KAYRAN. akayran@metu.edu.tr ÖZET

Taş, Yaman ve Kayran. Altan KAYRAN. akayran@metu.edu.tr ÖZET HAVA TAŞITLARINA UYGULANAN GÜÇLENDİRİLMİŞ, SİLİNDİRİK BİR DIŞ DEPONUN YAPISAL ANALİZİ Caner TAŞ ASELSAN, MST Mekanik Tasarım Müdürlüğü, Macunköy 06370, ANKARA, tas@aselsan.com.tr Yavuz YAMAN Orta Doğu

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON

AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON AYDINLATMA DEVRELERİNDE KOMPANZASYON Dünyamızın son yıllarda karşı karşıya kaldığı enerji krizi, araştırmacıları bir yandan yeni enerji kaynaklarına yöneltirken diğer yandan daha verimli sistemlerin tasarlanması

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı