ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI"

Transkript

1 ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO KuruluĢ ve Organizasyon. 1 Misyonumuz. 1 Vizyonumuz. 1 Felsefemiz. 1 Ġlkelerimiz. 1 Öğrenci Profilimiz. 2 Okulda YaĢam 2 Ofis Günleri 3 Okul Forması. 3 Kılık Kıyafet Kuralları. 3 Okula Devam. 4 Geç Kalma. 4 Geç Kalan Öğrencilerle Ġlgili Uygulamalar.. 4 Okuldan Erken Ayrılma.. 4 Ġzinler. 5 A. Revir. 5 B. Rehberlik Servisi.. 5 Etkinlikler.. 5 Sınıf Ġçi DavranıĢ Kuralları. 5 Sınav Kuralları. 6 Ortak Alanlarda Uyulması Gereken Kurallar Fen Laboratuarı. 6 Spor Salonu ve Havuz. 7 Yemekhane. 7 Kütüphane. 7 Öğrenci Dolapları. 8 Yatakhane. 8 Genel DavranıĢ Kuralları. 9 Okul Kurallarına Uymayan Öğrencilere Uygulanacak Yaptırımlar ve AĢamaları. 10 Akademik ve Sosyal YaĢam A. Akademik YaĢam Akademik Durumun ve DavranıĢ GeliĢimin Ġzlenmesi. 10 Akademik Destek ÇalıĢmaları. 11 Ölçme- Değerlendirme. 11 Akademik Dürüstlük. 12 Öğrencinin Sorumlulukları. 12 Velinin Sorumlulukları. 12 Öğretmenin Sorumlulukları. 12 Ödüller. 12 B. Sosyal YaĢam Sosyal Etkinlikler. 12 Etkinlikler ve Kulüpler. 13 Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik ÇalıĢmaları. 14 Alana ve Mesleğe Yöneltme ÇalıĢmaları. 14 Sağlık Hizmetleri. 15 Servis Hizmetleri. 15 KiĢisel EĢyalar. 15

2 KURULUġ VE ORGANĠZASYON Okulumuz, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin ardından adını taģıdığı Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından kurulmuģtur ve Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından yönetilmektedir. Adapazarı Enka Okulları, Adapazarı Dağdibi Mahallesi, Çamyolu mevkiinde, Eğitim-Öğretim yılında ilköğretim okulu ile eğitim-öğretime baģlamıģtır Eğitim-Öğretim yılında lise kısmı açılmıģ, Eğitim Öğretim yılında da Hazırlık + 4 yıllık program uygulanmaya baģlanmıģtır. Adapazarı Özel Enka Anadolu Lisesi, T.C.Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı Bazı Derslerin Öğretimini Yabancı Dille yapan özel okullar statüsündedir. Lisemiz ilk mezunlarını Eğitim-Öğretim yılında vermiģtir eğitim öğretim yılında Adapazarı Özel Enka Lisesi kapatılmıģtır. MĠSYONUMUZ Adapazarı Enka Okulları, eğitimde fırsat eģitliği sunarak akademik geliģimlerinin yanı sıra kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle de kendini ifade edebilen, duyarlı, değiģim ve geliģime açık, ulusal ve uluslararası bilince sahip bireyler yetiģtirmeyi amaçlar. VĠZYONUMUZ Adapazarı Enka Okulları; Yakın ve uzak çevrede tercih edilen, Toplumsal geliģime katkı sağlayan, Çağın gereksinimlerine uygun eğitim-öğretim veren, Köklü ve yenilikçi, Saygın ve öncü bir kurum olmayı hedefler. FELSEFEMĠZ Çocuklarımızın geliģimi için öğrenci, veli ve okul iģbirliğini sağlayarak, yirmi birinci yüzyılda baģarılı olabilmek için gerekli bilgileri öğrenmeye öğrencilerimizi teģvik ederek, öğrencilere geniģ bir uluslararası bakıģ açısını benimsetmek esastır. Enka Lisesi öğrencileri toplumsal kurallara uyan ve insan haklarına saygılı, demokratik özgürlüğün sorumluluk bilincine bağlı olduğunun farkında olan bireylerdir. ĠLKELERĠMĠZ Öğretme yerine öğrenme merkezli olmak, Toplumun bütün üyelerine saygı duymak, Ġnsanın geliģimindeki zenginliği ve her bireyin eģsiz olduğu inancını benimsemek, Ġnsanın geliģimindeki her bir aģamaya uyum sağlamak, Bütün çocukların, kendi özelliklerine göre çeģitli baģarı düzeylerinde öğrenebileceklerini kavramak, Bireyin ve toplumun birbirlerine bağlı olduğunu bilmek, Bireyin ve topluluğun karģılıklı sorumlulukları olduğunu kavramak, KiĢilik özelliklerinin her Ģeyin üzerinde önem taģıdığını kavramak, Her bireyin en iyi yönlerini öne çıkarmaya çalıģmak, Topluma ve ulusa hizmet ederek her geçen gün küresel dünya için kamu yararına çalıģmak, Farklı olana saygı duymaktır. 1

3 ÖĞRENCĠ PROFĠLĠMĠZ ENKALI Öğrenci; Doğasındaki yaratıcılığı ortaya çıkarmayı hedefleyen çizgisi ile YaĢam boyu öğrenmeyi sürdürme hedefi ile Demokratik, katılımcı, entelektüel ve sportmen insan olarak yetiģmesi ile Kendisini ifade edebilme ve dünyayı algılayabilme baģarısı ile YaĢama estetik duyarlılıkla bakması ile Günlük yaģamdaki sorunları çözmede kullanabileceği mantıksal yaratıcılığını geliģtirmesi ile Dil kullanımı ve konuģma becerisine verdiği önem ile Evrensel dil olan müzik dilini benimsemesi ile Bedensel geliģimin sağlanması ile Sorumluluk duyan, sosyal kiģiliği geliģmiģ, iletiģim kurmanın önemini bilen insan iliģkileri ile Ahlâki ve evrensel değerlerle yetiģmesi ile Türk toplumunun çağdaģ geliģimine katkıda bulunmayı amaç edinmiģtir. BU AMACI GERÇEKLEġTĠRMEK ĠÇĠN ENKA OKULLARI; Öğrenmeyi öğretir. Öğrencilerin tüm potansiyellerini kullanmaları için zevkli öğrenme ortamları hazırlar. Mevcut durumu sürekli sorgulayarak verimliliği en üst düzeyde tutar. Her kademedeki personelin bilgi ve beceri düzeyinin sürekli yükseltilmesini, yönetime katılımın sağlanmasını, personelin görev tanımına uygun çalıģtırılmasını, birim içi koordinasyonu sağlam kurarak çalıģanlar arasında güvene dayalı bir ortam sunmayı hedefler. Yaratıcılığı her alanda teģvik eder; ders tekniklerini buna göre hazırlar ve uygular. Öğretmenler ve öğrencilerin oluģturduğu takımları, Okul yönetimine sürekli katkı sağlayacak biçimde örgütler. Öğrenci merkezli eğitim anlayıģını benimser. Hizmetleri ve okul olanaklarını buna göre düzenler. Severek sevmeyi, üreterek üretmeyi, tartıģarak sorgulamayı ve güvenmeyi öğretir. Okumanın her insanın en temel gereksinimi olduğunu kabul eder ve okuma alıģkanlığının okuldan baģladığı bilincini kabul eder. Ġkinci bir dilin, öğrencilerde farklı düģünme açıları geliģtireceği ve onları evrenselleģtireceği inancıyla uygun dil öğrenme ortamları hazırlar. Atatürk Ġlke ve Ġnkılâplarına bağlı, çağdaģ ve laik nesiller yetiģtirmeyi hedefler. OKULDA YAġAM Öğrencilerimizin akademik ve sosyal geliģimlerinin olumlu yönde sürdürülmesi için, velilerimizin, onları okul kurallarına titizlikle uyulması konusunda yönlendirmesi ve desteklemesi en önemli beklentimizdir. Okulumuzda eğitim - öğretim sabah te baģlar. ÇarĢamba günü hariç diğer günlerde, günde 9 saat olmak üzere haftada toplam 42 saat ders yapılır. Dersler branģlara göre düzenlenmiģ dersliklerde yapılır. Okulumuzun çalıģma takvimi MEB in yarıyıl tatili göz önüne alınarak 4 dönem halinde planlanır ve her öğretim yılı baģında velilere çizelge gönderilir. Ayrıca web sayfası yoluyla da ilan edilir. MEB tarafından yapılan tatil uygulamaları ve/veya ertelemeler okul takvimimize de yansıtılır. Okulumuzda genel sınav uygulaması yapılır. Sınav tarihleri her dönemin baģında yazılı olarak öğrencilere ve velilere bildirilir. Ayrıca okulumuzun web sayfasında ilan edilir. Okulda gün boyunca yapılacak etkinlikler her gün Duyuru Panosu nda ilan edilir. Okulumuzda bir ay boyunca yapılacak olan etkinlikler(kutlama ve anma, münazara, gezi-gözlem-inceleme, yarıģma, tiyatro, seminer ve dinletiler) web sayfasında aylık çalıģma takvimi baģlığı altında ilan edilir. 2

4 OFĠS GÜNLERĠ Öğretmen veli ofis saatleri okul web sitesinde ilan edilir. Velilerimiz öğrencilerimizin akademik ve davranıģ durumlarını görüģmek için sene baģında ilan edilen Ofis Saatleri ni kullanırlar. Sınav haftasında öğretmenlerin sınav yoğunluğu ve gözetmenlik görevlerinden dolayı veli görüģmeleri yapılmamaktadır. OKUL FORMASI YAZ UYGULAMASI 09 EYLÜL-01 KASIM / 14 NĠSAN-20 HAZĠRAN KIZ ÖĞRENCĠLER Lacoste tiģört Gri etek Siyah babet ayakkabı ya da; Beyaz Enka Okulları tiģörtü Gri Ģort Spor ayakkabı KIġ UYGULAMASI 04 KASIM-04 NĠSAN KIZ ÖĞRENCĠLER Gri kapüģonlu polar Polo yaka lacoste tiģört Gri etek Gri mus çorap Siyah ayakkabı ERKEK ÖĞRENCĠLER Lacoste tiģört Gri kapri pantolon Siyah Timberland tipi ayakkabı ya da; Beyaz Enka Okulları tiģörtü Gri Ģort Spor ayakkabı ERKEK ÖĞRENCĠLER Gri kapüģonlu polar Polo yaka lacoste tiģört Siyah ayakkabı Okul kıyafetleri ortak olduğu için içlerine ad ve soyadı iģlenmelidir. Bu Ģekilde iģlenmemiģ giysilerin kaybolma sorumluluğu öğrenciye ve velisine aittir. KILIK KIYAFET KURALLARI 1. Öğrenciler belirlenmiģ okul kıyafetini giyerler. 2. Kız öğrenciler ayakkabı üzerine tozluk takmazlar. 3. Sadece düz, beyaz tiģört giyerler. 4. TiĢört içine renkli kazak ya da tiģört değil, beyaz tiģört giyebilirler. 5. Erkek öğrenciler sakal tıraģı olarak okula gelirler. 6. Takı olarak sadece küçük bir küpe takabilirler. Hızma veya piercing takmazlar. 7. Kız öğrenciler makyajsız ve ojesiz okula gelirler. 8. Öğrencilerin saçları temiz, kız öğrenciler ise saçları örülü veya tam arkada toplamıģ olarak okula gelirler. 9. Öğrenciler sadece numaralı, renksiz lens takabilirler. 10. Sadece açık alanlarda Ģapka takabilirler. 11. Öğrenciler Sosyal Etkinlik çalıģmalarının yapıldığı gün okula serbest kıyafet ile gelebilirler. 12. Serbest kıyafet giyilen günlerde sandalet, terlik, eģofman, kısa Ģort ve abartılı kıyafetler giymezler. 13. Kılık kıyafet kurallarına uymayan öğrencinin velisi aranır. Takılar veya uygun olmayan giyim eģyaları öğretmenler tarafından teslim alınır ve ilgili müdür yardımcısına teslim edilir. Bu eģyalar dönem içinde öğrenci velisine veya dönem sonunda öğrenciye teslim edilir. 3

5 OKULA DEVAM 1. Öğrenciler, okula düzenli devam etmek zorundadırlar. 2. Bir ders yılı içinde toplam 10 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenci, notları ne olursa olsun baģarısız sayılır. 3. Öğrencilerin özürlü ve özürsüz devamsızlıklarının toplamı 45 gündür. Toplam devamsızlığı 45 günü aģan öğrenciler sınıf tekrar ederler. 4. Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan öğrenciler hakkında disiplin iģlemi uygulanır. 5. Öğrencinin devamsızlığının özürlü devamsızlık sayılabilmesi için özrün resmi veya özel kurum/kuruluģlardan alınmıģ bir raporla belgelendirilmesi ve bu belgenin özrün baģladığı tarihten itibaren 5 iģ günü içinde okul yönetimine verilmiģ olması gerekir. 6. Doktor raporlarının orijinalleri okul idaresine teslim edilir. Faks, fotokopi vb. geçerli değildir. 7. Sınav tarihinde okulda bulunmayan öğrenciler raporlarını okul idaresine teslim ettikten sonra sınava girebilirler. 8. Raporlu öğrenciler raporları süresince okula gelemez ve sınavlara giremezler. 9. Öğrenci okula gelmeyecek veya geç gelecek ise velisi en geç a kadar Müdür Yardımcısı na haber vermek zorundadır. Geç gelen öğrenciler veli dilekçesi ile kabul edilir. 10. Okula gelmeyen öğrenciler ertesi günün ödevlerini öğrenmek ve eksiklerini tamamlamakla yükümlüdür. 11. Hasta olan ve hastalığı Müdür Yardımcısı tarafından doğrulanan öğrenciler dıģında hiçbir öğrenci, bayrak törenleri ve diğer törenlerden izinli sayılamaz. Tüm törenlerde yoklama yapılır, törenlere katılmama durumunda disiplin iģlemi uygulanır. GEÇ KALMA 1. Okula zamanında gelmeyen öğrenciler Müdür Yardımcısı ndan alacakları belge ile derslere alınırlar. 2. Ġlk derse girmeyenler ve ilk derse girdiği halde velisi tarafından alınıp derslere girmeyen öğrencilerin devamsızlığı yarım gün sayılır. 3. Ara derslere geç kalan öğrenci geç kâğıdı ile derse alınır ve yarım gün devamsız sayılır. 4. Özürsüz olarak ara derse girmeyen öğrenciye ilgili disiplin iģlemi yapılır. GEÇ KALAN ÖĞRENCĠLERLE ĠLGĠLĠ UYGULAMALAR 1. Ġlk veya ara derslere 4 kez geç kalan öğrenci Müdür Yardımcısı tarafından sözlü olarak uyarılır. 2. Devamı halinde 8 kez geç kalan öğrencinin velisine Geç Uyarı Mektubu gönderilir ve veli görüģmeye davet edilir. 3. Devamı halinde geç kalan öğrenci hakkında disiplin iģlemleri baģlatılarak, Onur Kurulu na sevk edilir. Öğrencilerin geç kalma durumları değerlendirilirken öğretim yılı bir bütün olarak alınır. OKULDAN ERKEN AYRILMA Okul saatlerinde öğrencimizin okuldan ayrılabilmesi için velisinin okula gelerek izin istemesi gerekir. Velinin okula gelemediği zorunlu durumlarda öğrencinin, velisinden imzalı izin dilekçesi getirmiģ olması gerekir. Mazereti okul idaresi tarafından uygun görüldüğü takdirde öğrenciye izin verilir. Ġzin dilekçeleri orijinal olmalı, faks, fotokopi vb. geçerli değildir. Okuldan ayrılacak olan öğrenciler sırasıyla, 1. Müdür yardımcısından izin kâğıdı alıp, sınıf defterinin içine koyarak ders öğretmeni bilgilendirilir. 2. Öğrenci, okul güvenliği müdür yardımcısı tarafından bilgilendirdikten sonra okuldan ayrılır. 4

6 ĠZĠNLER A- REVĠR 1- Okulda rahatsızlanan öğrencilerimiz öğle arasında okul revirini kullanabilirler. Acil durumlarda teneffüs veya ders saatinde rahatsızlığı nedeni ile revire gitmek isteyen öğrencimiz sırasıyla; a- Öğretmeninden izin alır, b- Müdür yardımcısı tarafından imzalanan revir kâğıdını alarak revire gider, c- Tedavisi biten öğrenci revir görevlisi tarafından imzalanmıģ revir kâğıdı ile dersliğe döner, d- Revir kâğıdını öğretmenine teslim eder. 2- Yatılı öğrenciler kullandıkları tüm ilaçları revirde bırakmalı, gerektiği zamanlarda revirden almalıdır. Okul doktoru öğrencinin sağlığı açısından derslere girmemesine karar verirse öğrenci revirde kalır, velisine haber verilerek öğrenciyi okuldan alması istenir. B - REHBERLĠK SERVĠSĠ Öğrenciler rehberlik servisine gitmek için sırasıyla; 1- Rehberlik servisinden randevu alır, 2- Ders öğretmeni Rehberlik Servisi tarafından bilgilendirilir, 3- GörüĢme sonrasında izin kâğıdı rehberlik servisi tarafından imzalanır ve öğrenci tarafından ders öğretmenine teslim edilir. Ayrıca okul idaresinin, danıģman öğretmenin, ders öğretmeninin ve velilerin yönlendirmesiyle de öğrenci ile görüģülmektedir. Velilerimiz ise randevu alarak rehberlik servisi ile görüģebilirler. ETKĠNLĠKLER Okul saatleri içinde yapılacak etkinlik ve/veya hazırlık çalıģmalarına katılacak öğrencilerin izin kâğıtları sorumlu öğretmenler tarafından hazırlanarak müdür yardımcısına teslim edilir. Sorumlu öğretmenler tarafından çalıģma/etkinlik yapılacak saat ve yer görevli öğrencilere bildirilir. Görev alacak öğrenciler belirtilen yer ve saatte etkinlikte/çalıģmada bulunmak zorundadırlar. SINIF ĠÇĠ DAVRANIġ KURALLARI 1. Her dersin baģında iki anons yapılır. Ġlk anons öğrencilerin, ikinci anons öğretmenlerin derse girmeleri içindir. Öğrencilerimiz, ilk anons ile birlikte sınıflarında hazır olmak zorundadırlar. Öğretmen anonsundan sonra derse giren öğrenciler geç kalmıģ sayılır. 2. Sınıfa girdikten sonra ders araç ve gereçlerini dolaplarından almak için dıģarı çıkmazlar. 3. Ders iģlenirken dersi takip eder ve derse katılırlar. 4. Derste söz alarak konuģurlar. ArkadaĢlarının haklarına saygı gösterirler. 5. Ders ve etüt esnasında cep telefonu, müzik dinleme aletleri, kayıt cihazı, fotoğraf makinesi vb. kullanmazlar. 6. Ders sırasında sınıftan dıģarı çıkmazlar. Çok zorunlu durumlarda ( ani rahatsızlık vb ) sınıftan çıkmak için öğretmenden izin alırlar. 7. Kullandıkları dersliği ve sıraları temiz ve düzenli bırakırlar. 8. Öğrencinin oturma Ģekli kendisine ait sıra ile sınırlıdır. Öğrenci sırada fizik sağlığına uygun Ģekilde oturur. 9. Derste sakız çiğneyemez, hiçbir Ģey içemez ve yiyemezler. 10. Öğrenciler belirlenmiģ sınıf kurallarına uyarlar. Ders düzenini bozan, ders araç ve gereçlerini getirmeyen, dersin iģleniģine engel olan ve ders öğretmenine saygısız davranan öğrenciler ders öğretmeni tarafından uyarılır, davranıģın devam etmesi durumunda öğrenci okul idaresine bildirilir. 5

7 SINAV KURALLARI 1. Sınav tarihleri her dönemin baģında öğrencilere ve velilere duyurulur. 2. Bir sınıf düzeyine bir günde en fazla üç yazılı sınav yapılabilir. 3. Sınav süresi 40 dk dır. 4. Her yazılı sınav, son anlatılan konuları değil sene baģından beri iģlenilen tüm konuları kapsar. 5. Öğrenciler sınavdan bir gün öncesinden itibaren ders öğretmeni ile ilgili dersi çalıģmaz ve soru sormazlar. 6. Sınav sabahı ilgili bölüm baģkanı sınava girecek öğrenci listelerini sınav salonlarının kapılarına ve okul duyuru panosuna asar. 7. Öğrenciler sınav için öğrenci anonsundan önce sınav salonunda hazır olur. Sınavda gözetmen olan öğretmen, gerek gördüğünde, öğrencilerin oturma düzenini değiģtirebilir. 8. Öğrenciler sınavda kalem, silgi, cetvel v.b. gibi dersin türüne göre değiģen araç-gereçlerini ve bunların yedeklerini bulundurur. Sınav sırasında öğrenciler sadece kendi araç-gereçlerini kullanır. 9. Sınava baģlamadan önce ilgili veya ilgisiz her türlü kâğıt, kitap, defter vb ders materyalini öğretmen masasına teslim eder. 10. Öğrenciler sınav kâğıdı üzerinde bulunan yönergeleri dikkatle okumakla, bu konuda yapılan sözlü açıklamaları dikkatle dinlemekle ve uygulamakla yükümlüdürler. 11. Sınav baģladığı andan itibaren ilk 5 dakika içinde soru sorulabilir. 12. Sorular ders öğretmenleri tarafından yanıtlanır. 13. Sorulacak sorular, okunamayan bir bölüm veya kelime olabilir. 14. Sorular herhangi bir sorunun nasıl yanıtlanacağı veya verilmiģ bir yanıtın kontrolü Ģeklinde olmaz. 15. Yabancı dille okutulan derslerde soruların Türkçe anlamı, bir kelimenin veya tümcenin anlamı soru olarak yöneltilmez. 16. Öğrenci tarafından sorulan sorulara sadece ders öğretmeni, diğer öğrencilerin de duyabileceği Ģekilde yanıt verir. Bir baģka öğrenci yanıt vermez. 17. Sınav sırasında, her ne sebeple ve her ne konuda olursa olsun, konuģulduğunda, bir baģkasının kâğıdına bakıldığında veya kâğıt bir baģkasının görebileceği konumda tutulduğunda kopya iģlemi yapılır. Kopya çeken ve kopya veren öğrenci o sınavdan not olarak 0 ( sıfır ) alır. 18. Sınav esnasında oturduğu sıranın veya kendi üzerinde, yapılan sınava yönelik yazılı materyaller, gözetmen öğretmen tarafından tespit edildiğinde kopya iģlemi uygulanır ve öğrenci o sınavdan not olarak 0 ( sıfır ) alır. 19. Önceden bildirilen sınav süresi bitiminde öğrenciler soru ve yanıt kâğıtlarını anında ve istenilen düzende teslim etmek zorundadırlar. Aksi davranıģta bulunan öğrencinin sınavı iptal edilir. 20. Sınav kâğıdı ancak sınav süresinin bitiminde teslim edilir. 21. Sınav kâğıdına yanıtların dıģında hiçbir Ģey yazılmaz. Yazıldığı takdirde o soru iptal edilir ve öğrencinin davranıģı onur kurulunda görüģülür. 22. Raporlu ya da izinli olduğu için sınava giremeyen öğrencilere Müdür Yardımcısı tarafından sınav takvimi hazırlanır. Ders öğretmeni sınavın duyurusunu en az 2 gün önce öğrenciye bildirir. Öğrenciler telafi sınavı için belirtilen gün, saat ve yerde hazır bulunur. 23. Sınav sonuçları ders öğretmeni tarafından en geç 5 iģ günü içerisinde okunarak öğrencilere duyurulur. 24. Sınav kâğıtları öğrencilere dağıtılarak sınıfta öğrenci ile birlikte verilen cevaplar ve puanlamalar kontrol edilir. Öğrenci itirazları mutlaka değerlendirilir ve durum bölüm baģkanı ile görüģüldükten sonra yeni adım atılır. 25. Sınav sonuçlarına göre sınıfın %50 den fazlası baģarısız ise öğretmen sınavı tekrarlayabilir. Ġki sınav sonucuna göre alınan en yüksek not karneye iģlenir. 26. Yazılı haftası öğretmen-veli görüģmeleri ( ofis saati uygulaması ) iptal edilir. Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği ORTAK ALANLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR FEN LABORATUVARI 1. Laboratuvar bölümündeki araç, gereç ve malzemeye zarar verecek davranıģlarda bulunulmaz. 2. Kimyasal malzemelere dokunulmaz, tatlarına bakılmaz ve koklanmaz. 3. Öğrenciler, önlükle laboratuvarlara girerler. Öğretmen gerek gördüğünde, öğrenciler eldiven giyerler ve koruyucu gözlük takarlar. 4. Öğrenciler deneyden önce öğretmenin yönergelerini dikkatle dinlerler. Öğretmen onayı ile deneye baģlarlar. 5. Deney araç ve gereçleri amaç doğrultusunda kullanılır. 6. Öğrenciler elektrik panolarıyla ilgili herhangi bir iģlem yapmaz. 7. Yanmakta olan bünzenler veya tehlikeli kimyasallar bir yerden bir yere taģınmaz. Öğrenciler, iģi bittiğinde bünzeni kapatırlar. 8. Kesici aletleri kurallara uygun olarak kullanmak zorunludur. Kesici aletler laboratuvar dıģına çıkarılmaz. 9. Öğrenciler deney sonunda çalıģma masasını düzenli ve temiz bırakırlar. 10. Öğrenciler meydana gelen bir kazayı veya olayı anında öğretmenlerine bildirirler. 6

8 SPOR ALANLARI Spor Salonu; 1. Spor salonuna, yüzme havuzuna, fitness salonuna ve tartan piste öğretmenin izni ile girilir. 2. Spor alanlarına ve burada kullanılan araç ve gereçlere zarar verilmez. 3. Soyunma odaları temiz ve düzenli kullanılır. 4. Öğrenciler spor kıyafeti ve spor ayakkabısı ile derslere/antrenmanlara katılır. 5. Öğrenciler dersine veya antrenmanına vaktinde gelir ve bir sonraki derse vaktinde yetiģir. 6. Spor salonuna sadece temiz salon ayakkabıları ile girilir. 7. Beden eğitimi dersinde okulun belirlediği spor kıyafeti giyilir. 8. Spor alanlarına yiyecek ve içecekle girilmez. 9. Spor salonunda futbol oynanmaz. 10. Soyunma odalarındaki duģlar ve lavabolar amaç dahilinde kullanılır. Havuz; 1. Havuzun kapısında galoģ giyilir, çıkarken galoģlar kirli sepetine atılır. 2. Havuz güvertesine mayo, terlik giyilerek ve bone takılarak öğretmen eģliğinde girilir. 3. Suya duģ alınarak girilir. 4. Soyunma odaları ve duģlar temiz ve düzenli kullanılır. 5. Havuz güvertesinde koģulmaz ve Ģaka yapılmaz. YEMEKHANE Öğrencilerinin okulda bulundukları süre içinde günlük gıda ihtiyaçlarının karģılanması, sağlıklı beslenmeleri ve zevkle yemek yemelerini sağlamak amacıyla geliģtirilmiģ bir sistem uygulanmaktadır. Farklı yaģ ve geliģim özellikleri dikkate alınarak okul reviri, okul idaresi ve öğrenci birliği yemekhane komisyon üyesi ve sorumlu öğretmen tarafından oluģturulan beslenme programı çerçevesinde aylık yemek menüsü hazırlanır. Hazırlanan menü okul web sayfasında ve okul duyuru panosunda ilan edilir. Okulumuzda kantin yoktur. 1. Öğrenciler yemekhaneye giderken ve gelirken belirlenen güzergâhı kullanırlar. 2. Öğrenciler sene baģında belirlenen masalara otururlar. Masa değiģikliği ancak Müdür Yardımcısı ndan izin alınarak yapılır. 3. Yemek servisi tüm masadaki öğrenci ve öğretmen masaya oturduktan sonra baģlar. 4. Öğrenciler tüketebileceği kadar yemek alırlar. 5. Yemek yerken görgü kurallarına uyarlar, gürültü kirliliğini engellemek için alçak sesle konuģurlar. 6. Yemekhanede baģkalarını rahatsız edecek davranıģlardan kaçınırlar, yiyecekleri ve masadaki malzemeleri oyun aracı olarak kullanmazlar. 7. Yemeği biten öğrenci öğretmenden izin alarak masadan kalkar. Yemekhaneden en erken te ayrılırlar. 8. Yemekhane dıģına yiyecek ve içecek çıkarılmaz. 9. Yemekhane ile ilgili Ģikâyetler Okul Müdür Yardımcılarına veya Öğrenci Birliği Yemekhane Sorumlu öğrencilerine bildirilir. KÜTÜPHANE Okulumuz 178 m2 alanıyla öğrencilerimizin okuma, araģtırma ve çalıģmalarını yapabilmesine olanak sağlayan okuma salonuna sahiptir. Kütüphanemiz, hafta içi her gün saatleri arasında kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Eğitimöğretim ve kiģisel ilgi alanlarının geliģimi için gerekli olan kitaplar, baģvuru (referans) kaynakları, süreli yayınlar, görsel - iģitsel materyallerden oluģmaktadır. Kütüphanemiz, kitap ve Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi tarafından bağıģlanan film arģivine sahiptir. GeniĢ kapsamlı referans kaynakları (ansiklopedi, sözlük atlas vb.) ile araģtırmalar için bilimsel içerikli bilgi kaynakları bulunmaktadır. 1. Kütüphaneye sessizce girilip, kütüphaneden sessizce çıkılır. Sessiz çalıģılır, alçak sesle konuģulur. 2. Kütüphane görevlisine saygılı davranılır ve onun uyarıları dikkate alınır. 3. Kütüphanede kullanılan kaynaklar iģi bitince teslim edilir. 4. Kütüphane kaynakları ve ödünç alınan kitaplar, kirletilmeden, yırtılmadan, çizilmeden okunup zamanında geri getirilir. 5. Ödünç yayın alma kuralları; Kütüphaneden ödünç kitap alırken ve okunan kitaplar geri verilirken kütüphane görevlisine iģlem yaptırılır. Her öğrenciye 2 hafta süreyle en çok 3 yayın ödünç verilir. Yayınları, kullanım süresi içerisinde bitiremeyen öğrenci kütüphaneye getirerek süreyi 1 kez olmak Ģartıyla 1 hafta uzatabilir. Yayınlara baģka öğrenciler ve kullanıcılar tarafından ihtiyaç duyulması halinde süre uzatılmayabilir. Yeni bir kitap alabilmek için kütüphaneden ödünç alınan kitaplar teslim edilmelidir. 6. Kütüphaneden ödünç aldığı kitabı kaybeden öğrenci, aynı ya da kütüphane görevlisinin uygun gördüğü benzer bir kitabı kütüphaneye bağıģlar. 7. Tüm öğrenciler kütüphanede bulunan bilgisayarlardan araģtırma yapmak amacıyla yararlanabilir. 8. Üzerinde ödünç kitap bulunan öğrencilerin karne ve diplomaları ödünç alınan kitap teslim edilinceye kadar verilmez. 9. Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilmez. Ayrıntılı bilgi ve kaynak taraması için; 7

9 ÖĞRENCĠ DOLAPLARI Koridorlarda bulunan dolaplar okulun açıldığı ilk gün öğrencilere müdür yardımcısı tarafından anahtarları ile birlikte teslim edilir. 1. Dolap içinde bulunan eģyalardan öğrenci sorumludur. 2. Öğrenci dolapları düzenli ve temiz tutulmalıdır. 3. Dolaplar belli aralıklarla okul idaresi tarafından kontrol edilir. 4. Öğrenciler arasında dolap değiģimi müdür yardımcısından izin alınarak yapılır. 5. Öğrenci dolaplarında yiyecek, içecek( su hariç ), laboratuvar önlüğü, çanta ve kıyafet bulundurulmaz. 6. Dolaplarda yasak yayın bulunduğu takdirde disiplin iģlemi uygulanır. 7. Öğrenciler dolaplarını sürekli kilitli tutmak zorundadırlar. 8. Dolaplardan kaybolan eģyaların sorumluluğu öğrencilere aittir. 9. Öğrenciler yılsonunda dolaplarını boģaltarak anahtarlarını müdür yardımcısına teslim ederler. 10. Anahtarlarını kaybeden öğrenciler dolaplarına uygun yeni kilit alarak müdür yardımcısına teslim ederler. 11. Öğrenciler üzerlerinde ve dolaplarında büyük miktarda para, cep telefonu, fotoğraf makinesi, MP3 Çalar veya değerli eģya bulundurmamalıdır; okula geldiklerinde yanlarında bulundurdukları bu eģyaları müdür yardımcısına teslim etmelidir, aksi takdirde sorumluluk okul idaresine ait değildir. YATAKHANE Yatakhanemiz, okulumuzun eğitim ve öğretimi doğrultusunda ulaģım sorunu yaģayan öğrenciler öncelikli olmak üzere, yer olduğu takdirde de evinde ders çalıģma ortamı bulunmayan ve ders baģarısını artırmak isteyen öğrencilerin ihtiyaçlarını karģılamak amacı ile hizmet verir. Okul yatakhane biriminde bu amacı gerçekleģtirmek için: a) Kullanıcılara yatak, dolap, ders çalıģma masası ve kitaplık ihtiyacı sağlanır. b) Isınma ve sıcak su ihtiyaçları sağlanır. c) Ġki ana(sabah ve akģam yemeği), iki ara (ikindi kahvaltısı ve gece meyvesi) öğün verilir. d) Kullanıcıların serbest zamanlarını değerlendirmek ve bilgisayar kullanımına olanak sağlamak amacı ile sosyal tesis bulunur. Yatakhanede uyulması gereken genel kurallar; Öğrenciler; 1- Yatakhane programına uyarlar. 2- Etüt veya diğer etkinliklere zamanında gelmelidirler. 3- Etüt saatlerinde sessiz ve çalıģma ortamına uygun davranırlar. 4- Yatakhane etüt programı kapsamında Rehberlik Servisi nden aldıkları ders programlarına uyarlar. 5- Birbirlerinin eģya ve araç-gereçlerine zarar vermez ya da baģkasının malını izinsiz almaz ve kullanmazlar. 6- Bulundukları odaların, dolapların ve sosyal tesisin temizliğinden ve düzeninden sorumludurlar. 7- Yatakhaneye yiyecek veya içecek getirmezler. 8- Yatakhaneye değerli eģya( dizüstü bilgisayar, kamera, fotoğraf makinesi vb) okul idaresinin izni dâhilinde getirilir. Kaybolması halinde sorumluluk öğrenciye aittir. 9- Kullandıkları sürekli ilaçları yatılı hemģiresine teslim etmelidirler. 10- Yatakhane çalıģma programına uymayanlar sözlü olarak uyarılırlar. DavranıĢın devam etmesi halinde yatılı hizmetinden faydalanamazlar. 11- Sigara, alkol vb içen öğrenciler yatakhaneden uzaklaģtırılır. Yatakhane oda düzenleri Okul Ġdaresi, Rehberlik Servisi ve Yatılı Sorumluları ile belirlenir. Öğrenciler yapılan düzene uymak zorundadırlar. 8

10 GENEL DAVRANIġ KURALLARI Öğrencilerden öğretmen ve yöneticiler tarafından yapılan uyarıları ve yönlendirmeleri dikkate almaları, olumlu davranıģları ile diğer öğrencilere örnek olmaları beklenmektedir. Öğrencilerimiz; 1. BelirlenmiĢ okul kurallarına ( sınav, sınıf içi davranıģ, ortak kullanım alanları, kılık-kıyafet, okula devam, yatakhane, izin alma, güvenlik, öğrenci dolapları, servis vb.) uymakla yükümlüdürler. 2. Okulda yapılan etkinliklere, milli bayram kutlamalarına, törenlere katılmak ve bu etkinlikler sırasında genel davranıģ kurallarına ve etkinliğin özel kurallarına uygun davranmak zorundadırlar. 3. Bayrak törenlerinde kendi sınıfına ayrılan yerde düzgün sıra olmak, sessizce komut verilmesini beklemek ve Ġstiklal MarĢı nı söylemek zorundadırlar. 4. ArkadaĢlarına sarkıntılık, hakaret ve iftira etmez veya baģkalarını bu gibi davranıģlara kıģkırtmaz, 5. Öğrencilerin görüģleri ve fikirleri farklılık gösterebilir. Herkes tarafından okulda buna saygı duyulur. KiĢileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düģünce, felsefi inanç, din ve mezheplerine göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranıģlarda bulunmaz veya ayırımcılığı körükleyici semboller taģımaz. 6. Sosyal medyada okul, öğretmen ve arkadaģları ile ilgili hakaret, olumsuz cümle vb. ifadeler paylaģmaz. 7. Okul içinde öğrenciler arasında gruplaģmalara, sürtüģmelere, çatıģmalara neden olabilecek izinsiz gösteri veya toplantı düzenlemez, siyasi partilere, bu partilere bağlı yan kuruluģlara veya sendikalara ait amblem, rozet, yazı, slogan, bildiri, ilan, broģür ve benzeri propaganda araçlarını dağıtmaz. 8. Okul eģyasını ve çevreyi korumak, zarar verenleri uyarmakla yükümlüdürler. 9. Birbirlerine ve öğretmenlerine görgü kuralları içinde hitap ederler. Küfür ve argo içeren sözler kullanmazlar. 10. Yazılı ödevlerde veya değerlendirmelerde/sınavlarda kopya çekmek, baģkasının çabasını kendi eseri olarak göstermektir. Akademik çalıntı da bir tür kopyadır ve kabul edilemez bir davranıģtır. Öğrencilerimizden bu bilinçle gereken duyarlılığı göstermeleri beklenir. 11. Verilen ödevleri ve aldıkları görevleri zamanında, nitelikli bir Ģekilde yaparak derse katılırlar. 12. Okul kampüsünde sakız çiğnemezler. 13. Kız öğrenciler okula makyaj yapmadan gelirler. 14. Okulda yabancı öğretmenlerin ve misafirlerin yanında Ġngilizce konuģurlar. 15. Öğrencilerimizin okul dıģında kullanabilecekleri göz önüne alınarak okula cep telefonu getirmelerine izin verilmektedir. Ancak okula cep telefonu getiren öğrenci okul saatleri içinde telefonunu kesinlikle kapalı tutmak ve Müdür Yardımcısına teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde okul idaresi tarafından cep telefonu alınır ve velisine teslim edilir. 16. Dersliklerin bulunduğu binaya yalnızca ana giriģ kapısından giriģ-çıkıģ yaparlar. 17. Okul saatleri içinde (öğle teneffüsü dâhil) veli izin dilekçesi olmadan okul dıģına çıkmaz, okula yemek getirtmez veya satıcı çağırmazlar. 18. Okul çıkıģ saati sonrasında veya hafta sonlarında veli izin dilekçesi ile okulda kalabilir/okula giriģ yapabilir. 19. Okulla iliģiği olmayan kiģi ya da arkadaģ topluluklarını davet etmezler. 20. Okulda yanıcı, kesici, patlayıcı vb. aletler bulundurmazlar. 21. Okulda yasaklanmıģ yayınlar, müstehcen yayınlar ile bu niteliklere sahip CD vb. araçlar bulundurmazlar. 22. Okul panolarına asılacak her türlü materyal, duyuru, ilan vb. gibi yayınlar okul müdürlüğü tarafından onaylanmıģ olmalıdır. 23. Okul tarafından düzenlenmemiģ hiçbir etkinliğin Okul Müdürü nün izni olmadan okulda reklamı yapılmaz ve biletleri satılmaz. 24. Öğrenci Birliği ve okul meclisinin tüm etkinlikleri, yönetmeliklere ve okul müdürlüğünce belirlenmiģ kurallara uygun olarak yürütülür. 25. Okul kampüsü içerisinde yatakhane, öğrenci ve öğretmen sosyal tesisi, tiyatro ve spor salonu ve yeģil alanlara Müdür Yardımcısı ndan izin alarak ya da öğretmen eģliğinde gidilir. 26. Okul kampüsü içerisinde içki ve sigara içilmez. Yanında sigara, çakmak gibi maddeler bulunduran öğrenciler hakkında disiplin iģlemi uygulanır. 27. Okul içinde veya dıģında ENKA ÖĞRENCĠLERĠ fiziksel ve sözlü Ģiddet uygulamazlar. Bu davranıģı sergileyen öğrenciye disiplin iģlemi uygulanarak okuldan uzaklaģtırılır. 28. Okul saatleri içinde öğrenciler, acil durumlarda, Müdür Yardımcısı nın onayı ile telefon görüģmesi yaparlar. 29. ArkadaĢları, öğretmenleri ve okul personeliyle selamlaģır, saygılı davranırlar. 30. Nöbetçi öğretmenlerin uyarılarını dikkate alırlar. 31. Yerlere çöp atmaz, çevre temizliğine özen gösterirler. 32. Koridorda bulunan pano, resim, dolap vb. araç gereçleri korurlar. 33. Koridorda yavaģ yürürler, sınıf kapılarını açıp-kapatırken dikkatli davranırlar. 34. Okulda farklı fikirlere saygı duyulur. 35. Okula bisiklet veya motorlu araçla gelmezler. 36. Hafta sonu ödevlerini üst üste 2 defa yapmayan öğrencilerle müdür yardımcısı görüģür. DavranıĢın devam etmesi durumunda okul müdürü görüģme yapar. Durumun devamı halinde velisi görüģmeye çağırılır. 37. Tablet eğitim materyalidir. Ders esnasında oyun oynanmaz. 9

11 OKUL KURALLARINA UYMAYAN ÖĞRENCĠLERE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR VE AġAMALARI Bu davranıģları gören öğretmen, öğrencisini bireysel olarak uyarır ve kuralı hatırlatır. Aynı davranıģ için 2 kez uyarılan öğrenci davranıģını sürdürürse, öğretmen ilgili Müdür Yardımcısına bilgi verir. Öğrenci, Müdür Yardımcısı tarafından uyarılır. DavranıĢ devam ediyorsa; Öğretmen davranıģ takibini sürdürür, gerekli uyarıları yapar. Öğrenci son kez uyarılır ve PDR servisinden olumlu davranıģ desteği istenir. Veli öğrencinin davranıģları ve sonuçları hakkında bilgilendirilir. Okul-aile iģbirliği istenir. DavranıĢta olumlu değiģim gözlenmediği takdirde öğrenci yazılı uyarı alır. DavranıĢ devam ediyorsa müdür yardımcısı ve öğretmenlerin kararı ile öğrenci önce Onur Kurulu na daha sonra Disiplin Kurulu na sevk edilir. Disiplin kurulu kararı öğrenci velisine yazılı, öğrenciye sözlü olarak duyurulur. AKADEMĠK VE SOSYAL YAġAM Okulumuzda, öğrencilerin akademik geliģiminin sağlanması, onlara gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasının yanı sıra, sosyal, psikolojik, fiziksel ve zihinsel ilgi ve beklentilere yanıt verecek kapsamlı, zengin ve esnek program bütünü sunulur. A- AKADEMĠK YAġAM Derslere aktif katılımı sağlamak ve takibi kolaylaģtırmak amacıyla sınıf mevcutlarımız 25 öğrenci ile sınırlandırılmıģtır. Tüm öğrencilerimizin akademik olarak yönlendirilmesi, desteklenmesi ve izlenmesi amacıyla çalıģmalar yapılır. AKADEMĠK DURUMUN VE DAVRANIġ GELĠġĠMĠNĠN ĠZLENMESĠ Öğrencilerin akademik durumları ve davranıģ geliģimlerini izlemek üzere ara karneler / değerlendirmeler sonrasında istatistikler hazırlanır ve bölümler tarafından incelenerek gerekli önlemler alınır. Beklenen baģarıyı gösteremeyen öğrencilerin velileri ile iģbirliği yapılır. Ara karne; Her yıl iki kez verilen ara karne sonrasında tüm öğrencilerimizin notları idareciler, bölüm baģkanları ve sınıf öğretmenleri tarafından incelenir ve bir önceki değerlendirme sonuçları ile karģılaģtırılır. Alınması gereken önlemler belirlenir. Gerektiğinde öğrenci ve/veya velilerle görüģmeler yapılır. Öğrencilerimiz verimli çalıģma yöntemleri konusunda PDR servisimiz tarafından bilgilendirilerek takip edilir. Veli Toplantıları; Her yıl 1genel olmak üzere toplam 3 veli toplantısı düzenlenmektedir. Tarihleri okul idaresi tarafından yazılı olarak duyurulan bu toplantılarda veli, öğrencinin tüm öğretmenlerine ulaģma imkânı bulur. Bunun yanı sıra her öğretmenimizin ders yılı baģında belirlenen ve velilerimize yazılı olarak duyurulan Ofis Saati vardır. Velilerimizin bu randevu programına uymaları, öğretmenlerin eğitim-öğretim görevlerini aksatmadan görüģmelerin amacına uygun Ģekilde gerçekleģmesini sağlar. YGS-LYS çalıģmaları; Ders programında yer alan etüt saatlerinde Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Geometri, Tarih, Coğrafya ve Türkçe branģlarında, dershane deneyimli öğretmenler tarafından 12. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan çalıģmalardır. Bu çalıģmalarda YGS-LYS yaprak testleri, deneme sınavları ve soru bankaları kaynak olarak kullanılır. Yılda en az 4 defa Türkiye geneli deneme sınavları yapılır. 10

12 AKADEMĠK DESTEK ÇALIġMALARI İleri düzey eğitim programı; 12.sınıflarda okul deneme sınavlarında başarılı olan öğrencilerle yürütülmektedir. Konuların derinlemesine öğretilmesine, öğrencilerin bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına, ayrıca ulusal / uluslararası yarışma / sınavlarda okulumuzu temsil etme becerilerini kazandırılmasına yönelik programdır. Destekleme programı; yazılı sınavlarda konu eksiklikleri, bölümler tarafından tespit edilerek bu programa önerilen öğrencilerin başarılarını artırmaya yönelik ve müfredat programı ile paralellik gösteren bir uygulamadır. ÖLÇME DEĞERLENDĠRME Öğrencilerin akademik baģarıları yapılandırılmıģ ölçme değerlendirme araçlarından faydalanılarak ölçülür, izlenir ve gerekli önlemler alınır. Öğrencilerin kiģisel ilgi ve yeteneklerini kullanarak, edindikleri bilgi ve becerileri farklı değerlendirme yöntemleri ve sunma biçimleri ile göstermeleri sağlanır. Öğrencilerimizin akademik durumları yapılan yazılı ve kısa sınavlar, rubrikler, kiģisel proje, portfolyo, deneme ve tarama sınavları ile ölçülür. Tüm sınavlar genel sınav Ģeklinde yapılır. Her öğrenciyi, bireysel geliģim özelliklerini göz önünde tutarak en üst düzeye çıkarmak noktasından hareketle, sınıf içi etkinliklerde, ödevlerde ve tüm değerlendirmelerde amaç; öğrenme öğretme süreçlerini yakından izleyerek iyileģtirme ve geliģtirme çalıģmaları yapmaktır. Sınav sonuçlarına yönelik analizler yapılarak öğrencilerin eksikleri belirlenir ve telafi etme yönünde çalıģmalar yapılır. Kısa Sınav Uygulaması: Kısa sınav uygulamalarında hedef; öğrencinin konuya ait bilgi ve kavramları ne kadar anladığını tespit etmek ve önlem almaktır. Kısa sınavlar öğrencinin günlük tekrar yapma alıģkanlığı kazanmasında ve yaptığı tekrarın derecesini ölçmede önemli bir araçtır. - Yazılı haftasında kısa sınav yapılmaz. (Telafi sınavları hariç) - Bir günde yapılacak kısa sınav sayısı 3 ü geçemez. - Kısa sınavlar, ünite ya da konuya ait pek çok bilgi ya da kavramı biriktirerek ölçen yazılı sınav türü değildir. BirikmiĢ konu ya da kavramı ölçen yüksek puanlı tek kısa sınav uygulaması kesinlikle yapılamaz. - Kısa sınav yapacak öğretmen önceden öğrenciye haber vermez, yapılacak kısa sınavlar haftalık bölüm toplantılarında kararlaģtırılır, yapılmadan önce bölüm baģkanı tarafından okul idaresi bilgilendirilir. - Kısa sınavlar öğretmen tarafından değerlendirildikten sonra sınıfta öğrenci ile birlikte değerlendirilir. Ġsteyen öğrenci Portfolyo dosyasına koyabilir. - Kısa sınavda ölçülecek bilgi ve kavramlar yalnız son iģlenen konu aģamasını kapsar. - Kısa sınav uygulaması dersin ilk 10 dakikası içinde yapılır. - Sınav sonucunda anlaģılmayan konu yeni bir öğretim yöntemi kullanılarak telafi edilir. Sözlü Kriterleri Uygulaması: Sözlü kriterleri hafta içi ödevlerini, ders içi performansı, derse hazırlıklı gelmeyi, araģtırma, sunum ve deneyleri kapsar. Sözlü kriterlerinde, uygulanan tekniklere dair kriterlere yer verilir. - Sözlü kriterleri sürekliliği ölçer. - Ders saatine göre belirli periyotlarda öğrencilerin durumu dersin sonunda paylaģılır. - Desteğe ihtiyacı olan öğrencilerle bireysel görüģülerek sürece katılımları teģvik edilir. Ödev- AraĢtırma Ödevi Uygulaması: "Ödev", öğretim sürecinde yer alan faaliyetlerden biri olup, öğretmenler tarafından çocukların ders dıģı zamanlarda da hazırlanmaları için verilen; derse hazırlık ve derste öğrenilenleri pekiģtirme, geniģletme ve tamamlamayı amaçlayan çalıģmalardır. - Hafta içi ve hafta sonu verilen ödevler öğretmen tarafından değerlendirilerek öğrenciye geri bildirimde bulunulur. - AraĢtırma ödevlerinin yapılmasında uygulanacak yöntemler ile ödevde aranacak nitelikler ve ödevin hangi yönlerden değerlendirileceği, öğretmen tarafından öğrencilere önceden duyurulur. - Hafta içi ödevleri ve araģtırma ödevleri notla değerlendirilir, öğrencilere dağıtılır ve yapılan düzeltmelerin görülmesi sağlanır. - Hafta sonu ödevleri hafta içi yapılan çalıģmaların tekrar edilmesi amacıyla verildiğinden ( Ġngilizce dersi hariç ) notla değerlendirilmez. - Ödevler duyurulan tarihte teslim edilir. - Öğrenci çalıģmalarını öğretmene kendisi teslim eder. 11

13 AKADEMĠK DÜRÜSTLÜK Öğrencilerimizin sorumluluk sahibi gençler olarak akademik dürüstlüğe önem vermeleri en önemli ilkelerimizden biridir. Öğrencinin eğitim öğretim süresi boyunca yapmıģ olduğu tüm çalıģmaların kendi emeği ve ürünü olması beklenir. Akademik dürüstlüğe aykırı davranıģlar; her türlü bilgi hırsızlığı, kopyacılık, sahtecilik, akademik ve etik açıdan uygunsuz davranıģlardır. Akademik dürüstlük ilkelerine uyulması konusunda öğrenci, öğretmen ve veliler sorumluluğu paylaģırlar. Öğrencinin Sorumlulukları: Verilen ödevleri ve çalıģmaları zamanında yapmak, teslim etmek, Derse öğretmen tarafından yapılan yönlendirmeler doğrultusunda hazır gelmek, ders araç ve gereçleri ile derse katılmak, Sınav kurallarına uymak, AraĢtırma yöntem ve tekniklerine uygun davranmak, alıntılarda kaynak belirtmek, Grup çalıģmalarında üzerine düģen görevi yerine getirmek, Sınav kâğıdı ile ilgili geri bildirim verildiği sırada ve karne üzerinde değiģiklik yapmamak, BaĢkalarına ait ödev veya çalıģmaları kendine aitmiģ gibi göstermemek. Velinin Sorumlulukları: Öğrencinin baģarısını değerlendirirken; sürekli yüksek not beklentisi yerine, onun öğrenme sürecindeki gayret ve geliģimini göz önüne almak, Öğrenciyi zamanı doğru ve etkili kullanması konusunda yönlendirmek, Öğrenciye uygun çalıģma ortamı sağlamak, Öğrencinin çabalarını desteklemek ancak, onun yerine çalıģmalarını hiçbir Ģekilde yapmamak. Öğretmenin Sorumlulukları: Tüm öğrencileri akademik dürüstlük ilkeleri konusunda bilgilendirmek, Sınavlarda gözetmenlik görevini titizlikle yerine getirmek, Öğrencileri, zamanı doğru kullanmaları için yönlendirmek. ÖDÜLLER Okul Onur Kurulu; örnek niteliği taģıyan güzel davranıģları, derslerdeki ve sosyal etkinliklerdeki gayret ve baģarılarıyla üstünlük gösteren öğrencileri ödüllendirir. B-SOSYAL YAġAM Okulda öğrencilerimizin bireysel beceri ve bilgi birikimlerini kullanabilecekleri ortamlar yaratılır. Öğrencilerin 5 yıllık lise öğrenimleri boyunca bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda okul içi ve okul dıģı etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla kulüpler oluģturulmaktadır. Okulumuzda perģembe günleri okul saatleri içinde sosyal etkinlik çalıģması yapılmaktadır. Kulüp çalıģmalarımız Salı ve PerĢembe günleri okul sonrasında yapılır. SOSYAL ETKĠNLĠKLER Öğrenci sosyal etkinlikleri her öğretim yılı baģında kurulur. - Yeni bir sosyal etkinliğin kurulabilmesi için en az beģ öğrencinin bir araya gelmesi gerekmektedir. - Etkinlik temsilcisi Sosyal Etkinlikler Komisyonuna kuruluģ için baģvuru dilekçesini, sosyal etkinlik yönergesini, danıģman öğretmenin kabul dilekçesini ve yıllık faaliyet planını bir dosya halinde sunar. Okulun imkânları doğrultusunda baģvurular değerlendirilir ve sosyal etkinlikler komisyonunun onayı ile faaliyetlerine baģlar. - Sosyal etkinlik önerisi faaliyet planı oluģturularak sunulur. Faaliyet planında en az bir toplum hizmeti çalıģması yer alır. - Yılsonunda her sosyal etkinlik, yıl içerisindeki faaliyetlerini sergiler. - Sosyal etkinliğin kapatılmasının kararı sosyal etkinlik komisyonunun ve okul idaresinin inisiyatifindedir. - Her öğrenci bir sosyal etkinlikte yer alır. 12

14 ETKĠNLĠKLER Bilim ġenliği: Öğrencilerimizde bilimsel merakı uyandırmak, yeni ve yaratıcı fikirler üretebilmelerini sağlamak, kendi düģünce ürünleri olan projeler üretmelerine yardımcı olmak, bilimsel çalıģma yöntemlerini kullanarak problem çözme becerilerinin geliģmesine katkıda bulunmak amacıyla her yıl mayıs ayında Fen Bilimleri ve Matematik Bölümü tarafından düzenlenmektedir. Bu sayede Fen ve Matematik alanına ilgi duyan, farklı okullardan öğrenci ve öğretmenlerin bilgi alıģveriģinde bulunmaları, deneyimleri paylaģmaları sağlanır. Edebiyat Günleri Yazarlarla SöyleĢiler: Öğrencilerimizin sanat ve edebiyata duyarlılıklarını artırmak amacıyla tanınmıģ yazar ve sanatçılarla söyleģiler düzenlenmektedir. Ayrıca her yıl, Ġstanbul da yapılan TÜYAP Kitap Fuarı na gezi düzenlenmektedir. Münazaralar: Öğrencilerimizin önceden belirlenmiģ konularda ve belli kurallar çerçevesinde tartıģmalarını, araģtırma yapmalarını sağlamak amacıyla Türkçe ve Ġngilizce olarak düzenlenen etkinliklerdir. Münazaralar yolu ile öğrencilerimiz kendi fikirlerini savunurken karģıt fikirlere de saygı duyma becerisini kazanmaktadır. Bilgi YarıĢmaları: Türkçe-Sosyal Bilimler bölümü ve Matematik- Fen bölümlerinin birlikte hazırladığı bilgi yarıģmaları öğrencilerin edebiyat, genel kültür, fen ve matematik alanındaki bilgilerini pekiģtirerek alanımızdaki kazanımlarını birbirleriyle rekabet ortamında paylaģmalarına olanak sağlamak amacıyla yıl içinde çeyrek final, yarı final ve final Ģeklinde düzenlenir. ġiir Dinletileri: Öğrencilerin Ģiirlerini okudukları Ģairlerin, eserlerini ve edebi Ģahsiyetlerini daha iyi tanıyıp sindirebilmeleri için düzenli olarak Ģiir dinletileri yapılmaktadır. Bu dinletiler sadece bir Ģairin Ģiirlerinden oluģtuğu gibi belli bir temayı iģlemek için de kullanılabilir. Bir yıl içinde 4 kez yapılan Ģiir dinletileri müzikal ve tiyatral anlamda da desteklenir. Öykü-ġiir YarıĢması: Bölge düzeyinde yazma bilincini artırmak, öğrenciler arasında birlik, beraberlik ve sevgiyi geliģtirmek, öykü ve Ģiir sanatına ilgiyi artırmak, okulumuz öğrencilerini bölgemizdeki akranları ile edebi anlamda buluģturmak amacı ile ünlü yazar ve Ģairlerin jüri üyeliklerini sürdürdükleri öykü-ģiir yarıģması düzenlenerek nisan ayında da ödül töreni yapılır. Tiyatro: Tiyatro Kulübü nün amacı, öğrencilerin hayatı gözlemlemelerini, gözlemledikleri olaylara farklı açılardan bakabilmelerini ve kendilerine en uygun olanı kendi kararlılıklarıyla seçebilmeleri yeteneğini kazandırmaktır. Ayrıca öğrencilerin anlatma yetisini geliģtirmeyi hedefler. Tiyatro organizasyonları: Öğrencilerimizi, il içinde ve il dıģında sahnelenen oyunlara götürerek tiyatro sanatı ve ustalarıyla buluģmaları sağlanır. Yılsonu Tiyatro gösterisi: Bir yıl boyunca üzerinde karakter, sahne, dekor, kostüm, mizansen çalıģmaları yapılıp defalarca provası alınan oyun, sene sonunda izleyiciyle buluģur. Öğrenciler bir yıllık çalıģmalarını üstün bir performans göstererek sahnelerler. TĠFES: Bir yıl boyunca üzerinde çalıģılan oyun her yıl Robert Kolej de yapılan TĠFES e katılır. Quiz Show: Öğrencilerimizin Ġngilizce bilgi ve becerilerini geliģtirip, kullanacakları bir ortam sağlamak amacı ile her ay sınıflar arası bilgi yarıģması düzenlenir. Diğer bölümlerle de iģbirliği yaparak öğrencilerimizin kitaplar dıģında farklı konulara da değinebilmelerine olanak sağlamaktadır. Konserler: Yılda iki kez okul orkestrasının / korosunun konser vermesi sağlanarak öğrencilerimizin iyi birer müzik dinleyicisi olması hedeflenmektedir. English Fest: Yıl boyunca öğrencilerin hazırladıkları Ġngilizce projelerin ve etkinliklerin ( koro, skeç, dans, yarıģma vb. ) sergilendiği, sene sonunda tüm sınıfların katılımıyla gerçekleģen festival niteliğinde bir gündür. Spor ġenliği: Öğrencilerimizde takım ruhu oluģturmak ve spor disiplini kazandırmak amacıyla mayıs ayının 3.haftası voleybol, atletizm, basketbol ve yüzme branģlarında turnuvalar düzenlenmektedir. Satranç Turnuvası: Okulumuzda bölge düzeyinde satranç bilincini artırmak, öğrencilerimiz arasında birlik, beraberlik ve sevgiyi geliģtirmek, zaman içerisinde satranç sporuna azalan ilgiyi artırmak amacı ile her yıl Dünya Satranç ġampiyonlarından Evgeniy Andreeviç Vasyukov un ve Türkiye den ustaların katıldığı Geleneksel Satranç Turnuvası düzenlenmektedir. Bu turnuvada dereceye giren öğrencilerimiz Moskova da düzenlenen Petrosyan Dünya Çocuk Satranç Olimpiyatına katılma hakkı kazanırlar. Ocak ayında 12 günlük turnuva programına katılarak tüm dünyada gelecek vaat eden sporcularla karģılaģarak yeni deneyimler kazanırlar. Yayınlar: Edebiyat alanında Yazadurmak dergisi öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından her yıl düzenli olarak yayınlanır. Ayrıca Kültür Edebiyat Kulübü her ay hem okul içi hem okul dıģı gündeme, köģe yazıları ve karikatürlere, eleģtiri ve tanıtımlara yer verdiği aylık bir gazete yayınlamaktadır. Okul Meclisi: Öğrencilerin farklı demokrasi anlayıģlarını yorumlamak, anti demokratik eğilimleri tanımak, ülkedeki demokrasiyi sorgulamak ve doğru demokrasi bilinç ve davranıģını kazandırmak için hazırlanmıģ bir öğrenme ortamıdır. Okul meclisi okul 13

15 idaresi ve öğretmen temsilcilerinden, her sınıf seviyesinde öğrencilerden, öğrenci birliğinden, okul aile birliği ve okul personeli temsilcilerinden oluģur. Okul meclisi dönem sonlarında toplanır ve gündemi okulun ve öğrencilerin güncel meseleleri oluģturur. Toplantıda bulunan tüm katılımcılar söz hakkına sahiptirler. Ayrıca her toplantı sonunda katılımcılarla ortak kararlar alınır ve bülten halinde hazırlanarak öğrencilere ve velilere dağıtılır. Kısa Film YarıĢması: Mayıs ayında Marmara Bölgesindeki lise öğrencilerinin katılabileceği kısa film festivali düzenlenir. YarıĢmacılar dört farklı dalda yarıģırlar. Jüri üyeliğini sinema ve tiyatro alanında tanınmıģ isimlerin yaptığı festivalin ödül töreni Enka Okulları kampüsünde gerçekleģir. GeliĢen ve GeliĢtiren Öğretmenler Sempozyumu: Okul öncesi eğitiminden 12. sınıfa kadar bütün branģlarda ilgili sunumların yapıldığı bir sempozyumdur. Sempozyumun amacı, alanında yetkin öğretmenleri, uzmanlıklarıyla ilgili bir ortamda Türkiye nin pek çok yerinden gelen meslektaģlarıyla buluģturmaktır. Model United Nations MUN- (Model BirleĢmiĢ Milletler): Farklı akademik düzeylerdeki öğrencilerin münazara ve topluluk önünde konuģma becerilerini kullandıkları ve delege olarak katılımlarıyla BirleĢmiĢ Milletler in uluslararası gündemlerinde yer alan problemlerine uzlaģma ortamında çözüm aradıkları BirleĢmiĢ Milletler organlarının bir simülasyonudur. Sessiz Okuma Eylemi: Okumanın sadece hayalimizde belirlediğimiz mekânlarda değil de imkân yaratabildiğimiz her ortamda mümkün olabileceği fikrini yaymak; kitabın, bilginin, bilimin ve bunlara ulaģılabilecek en önemli mekanlar olan kütüphanelerin iģlevleriyle ilgili toplum içinde farkındalık yaratmak amacıyla her yıl farklı mekanlarda gerçekleģtirilir. EYP (European Youth Parliament)- Avrupa Gençlik Parlamentosu: Avrupa da yaģayan tüm gençlere ulaģarak gençlerin yaģadıkları bölgelerin geleceğine yön vermelerinde onlara yardımcı olmayı amaçlar. EYP, yaģ arasındaki gençlerin pratik ve geliģtirici öğrenim deneyimlerinde bulunmalarını sağlar. EYP deneyimleri, geleceğin vatandaģları olarak gençlerin diğer ulusların düģünce ve karakterlerinin farkında olmalarına, farklılıklarına saygı duymalarına ve birlikte kamu yararı için ortaklaģa çalıģmalarına yardımcı olur. Etkinliklere katılım gönüllülük esasına dayanır. Tüm çalıģmalar hakkında görevli öğretmenler tarafından öğrencilere bilgi verilir, görev almak isteyen öğrenciler belirtilen tarihlerde baģvuruda bulunurlar. Etkinliklerde görev alacak öğrenciler bireysel özellikleri göz önüne alınarak öğretmenler tarafından belirlenir. PSĠKOLOJĠK DANIġMA VE REHBERLĠK ÇALIġMALARI Bölümümüz okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin geliģim dönemi özelliklerini dikkate alarak karģılaģtıkları güçlükleri, sorun haline dönüģmeden çözmelerine yardımcı olmayı, özgüven sahibi, uyum ve iletiģim becerilerine sahip, baģkalarını düģünen, duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Psikologdan ve psikolojik danıģmandan oluģan kadrosuyla öğrencileri okula alıģtırma (oryantasyon), öğrencileri tanıma, izleme çalıģmalarını ve psikolojik danıģma ve koruyucu bilgilendirme, mesleki ve eğitsel rehberlik hizmetlerini yürüten rehberlik ve psikolojik danıģmanlık bölümü, sadece öğrenciyle değil, aynı zamanda öğretmen, idareci ve velilerle de iletiģim halinde çalıģmalarını sürdürmektedir. Sınıf listeleri, belirlenmiģ kriterler (kız-erkek öğrenci sayıları ve baģarı durumlarına göre homojen dağılım) göz önüne alınarak Rehberlik Servisi ve Okul Ġdaresi tarafından hazırlanır. ALANA VE MESLEĞE YÖNELTME ÇALIġMALARI Öğrencilerimizin, ilgi duyduğu ve yönelmeyi düģündüğü meslekler hakkında ayrıntılı bilgi edinmelerini, varlığından haberdar olmadıkları ya da hakkında yanlıģ ve eksik bilgi sahibi oldukları meslekleri tanıyıp ve böylece görüģ açılarını geniģletip daha zengin bir seçenek grubu arasından uygun seçim yapmalarını, çeģitli mesleklere karģı kalıplaģmıģ inanıģ ve ön yargılarını sorgulamalarını sağlamak amacıyla okulumuzda her yıl tüm sınıflar düzeyinde Meslek Tanıtım Seminerleri düzenlenmektedir. Öğrencilerimizin üniversiteleri tanımalarını sağlamak amacıyla her yıl Üniversite Tanıtım Gezileri düzenlenmektedir. Ayrıca; 9. sınıflarda öğretim yılı baģında sınıf geçme ve alana yönelme hakkında bilgiler verilmektedir. 9. sınıfın ikinci döneminde öğrencilerimize Akademik Benlik Kavramı Ölçeği uygulanarak ilgi alanları ve yetenekleri belirlenmektedir. Envanter sonuçları rehber öğretmen tarafından veli ve öğrenciler ile paylaģılmaktadır. Öğrencilerimizin yöneldikleri alanlarla ilgili meslekleri tanımaları için bültenler verilmekte, 14

16 Mesleki Tercih Envanteri ve Özel Yetenek Testleri yardımıyla öğrencimizin seçtiği mesleğe uygun olup olmadığı belirlenmektedir. Meslekleri daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla iģ yeri ziyaretleri düzenlenmektedir. Öğrencilerimizin alanları ile ilgili Türkiye nin seçkin üniversitelerine geziler düzenlenmektedir. Rehberlik Servisi tarafından LYS na hazırlanan son sınıf öğrencilerine sınav kaygısını azaltmaya, dikkat, konsantrasyon ve motivasyonu artırmaya yönelik yaratıcı drama atölye çalıģmaları yapılmaktadır. LYS öncesi öğrencilerimize yönelik motivasyon gezileri düzenlemektedir. Rehberlik Servisimiz tarafından tercih döneminde öğrencilerimiz doğru tercih yapmaları konusunda yönlendirilmektedir. LYS na hazırlanan son sınıf öğrencilerini sınav hazırlık sürecinde daha yakın takip etmek, kaygılarını azaltmak, yaģadıkları zorlukların bireysel olmadığını görmelerini sağlamak amacıyla iletiģim grubu çalıģmaları düzenlenir. ĠletiĢim grupları 5 kiģiden oluģur. Daha önceden belirlenen programa göre öğrenciler görüģmeye alınır. SAĞLIK HĠZMETLERĠ 1. Öğrencilerimizin, sağlık sorunlarına anında müdahale edilmesi, gerekli önlemlerin alınması amacıyla okulumuzda, bir hemģire ve saatleri arasında bir doktorun görev yaptığı Sağlık Servisi miz bulunmaktadır. 2. Okula yeni kayıt olan öğrenciler Sağlık Bilgi Formu nu eksiksiz doldurarak Müdür Yardımcısı na teslim ederler. 3. Öğrenci rahatsızlandığında, bir yeri incindiğinde veya yaralandığında, Müdür Yardımcısı nın izniyle, revire gider. 4. Anında müdahale gerektiren acil durumlarda öğrenci, okul hemģiresi ile birlikte en yakın sağlık merkezine ya da hastaneye ulaģtırılır. Veli mutlaka haberdar edilir. 5. Velilerimizin, öğrencilerin sağlıkları ve özel durumları hakkında (astım, alerji vb.) müdür yardımcısına ve okul hemģiresine bilgi vermesi, öğrencimizin sağlığı bakımından çok önemlidir. 6. BulaĢıcı hastalıklarda veli, okul yönetimini bilgilendirmek zorundadır. Öğrenciler rapor bitimine kadar okula gelemezler. 7. Acil müdahale gerektiren durumların dıģında, öğrencilerimizin doktor randevuları için dersten alınmasına izin verilmez. Bu nedenle velilerimizin, öğrencilerimizin okula gelmesine engel olmayan tedavi ve kontrolleri için, doktor randevularını, okul saatleri dıģında almaya özen göstermeleri beklenir. SERVĠS HĠZMETLERĠ Öğrenciler; Sürücülerin ve servis hosteslerinin uyarılarını dinlerler, onlara karģı saygılı davranırlar. Yüksek sesle konuģarak, Ģarkı söyleyerek, uygunsuz söz ve davranıģlarda bulunarak arkadaģlarını, araç sürücülerini, hostesleri ve çevreyi rahatsız etmezler. UlaĢım sırasında küfür ve argo içeren sözler kullanamazlar ve davranıģlarında genel görgü kurallarına uyarlar. Yolculuk sırasında pencereleri açmaz, pencereden aģağı sarkmaz, ayağa kalkmazlar. Araçlarda yemek yemezler. Serviste çalan müziğe müdahale edemezler. Herhangi bir sorun olduğunda, sürücü ya da servis hostesi ile tartıģmaya girmezler; müdür yardımcısına baģvururlar. Her öğrenci için kaybedilen zaman, okula geç kalmasına neden olacağı için, öğrenciler servislerini bekletemezler. Herhangi bir nedenle servisi kaçıran öğrenciyi, velisi, kendi olanakları ile okula ulaģtırmak zorundadır. Araçta bulunan küçük yaģtaki öğrencilerin haklarını korur, onların araçtaki emniyetlerinin sağlanmasına destek olurlar. UlaĢımlarını kayıtlı oldukları servisle yaparlar. Velilerinin izni ve okul idaresinin onayı olmadan farklı servis kullanamazlar. Kayıtlı oldukları servis dıģında bir servisle ulaģım yapması zorunlu olan öğrencilerin konuyla ilgili veli dilekçelerini müdür yardımcısına iletmeleri zorunludur. KĠġĠSEL EġYALAR Öğrenciler kiģisel eģyalarından her zaman kendileri sorumludur. - Öğrenciler büyük miktarda para veya değerli eģya taģımamalıdır. Okula geldiklerinde yanlarında değerli eģya varsa bunları Müdür Yardımcısı na emanet etmelidir. - Cep telefonları veya diğer avuç içi elektronik cihazlar Müdür Yardımcısı na teslim edilir. Teslim edilmeyen cihazlar okul idaresi tarafından alınıp öğrenci velisine teslim edilir. 15

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU VELĠ-ÖĞRENCĠ EL KĠTABI

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU VELĠ-ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU VELĠ-ÖĞRENCĠ EL KĠTABI.Ġçindekiler.1,2. Kuruluş ve Organizasyon.3. Misyonumuz...3. Vizyonumuz.3. Felsefemiz..3. Ġlkelerimiz...3. Öğrenci Profilimiz...4. Okulda Yaşam.. 5.

Detaylı

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU VELİ-ÖĞRENCİ EL KİTABI İÇİNDEKİLER SAYFA NO

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU VELİ-ÖĞRENCİ EL KİTABI İÇİNDEKİLER SAYFA NO ADAPAZARI ÖZEL ENKA ORTAOKULU VELİ-ÖĞRENCİ EL KİTABI İÇİNDEKİLER SAYFA NO. Kuruluş ve Organizasyon 1. Misyonumuz..1. Vizyonumuz. 1. Felsefemiz.. 1. İlkelerimiz 1. Öğrenci Profilimiz.2. Okulda Yaşam..2.

Detaylı

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI

RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI Din Öğretimi Genel Müdürlüğü RESMÎ / ÖZEL TEMEL EĞĠTĠM VE ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI DEĞERLER EĞĠTĠMĠ VE SOSYAL KÜLTÜREL ETKĠNLĠKLER USÛL VE UYGULAMA ESASLARI 1. Amaç Millî Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Gençlik

Detaylı

Gazimağusa Türk Maarif Koleji

Gazimağusa Türk Maarif Koleji Gazimağusa Türk Maarif Koleji 2014-2015 Öğretim Yılı OKUL KİMLİK BİLGİLERİ OkulunAdı: Gazimağusa Türk Maarif Koleji Adresi: Gazimağusa - KKTC Kuruluş Tarihi: 1982 Telefonlar: 3667595, 3667551, 3667552,

Detaylı

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL LİSESİ MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL LİSESİ MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL LİSESİ MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR ÖĞRENCİ BAŞARISININ TESPİTİ PROGRAMLAR VE DERSLER Ortak Dersler Seçmeli Dersler PUAN DÜZENİ Puan Derece 85-100

Detaylı

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LİSESİ. Veli Ög renci El Kitabı

ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LİSESİ. Veli Ög renci El Kitabı ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LİSESİ Veli Ög renci El Kitabı ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LİSESİ VELİ - ÖĞRENCİ EL KİTABI İÇİNDEKİLER SAYFA NO Kuruluş ve Organizasyon Misyonumuz Vizyonumuz Okulda Yaşam Ofis

Detaylı

OKUL KURALLARI VE SORUMLULUKLAR

OKUL KURALLARI VE SORUMLULUKLAR OKUL LARI VE SORUMLULUKLAR KONU: Geç Kalma Sorumluluk Alma Zaman Yönetimi becerilerini geliştirme Öğrenciler okula zamanında gelir ve derslere zamanında girer. Geç kalan öğrenci; Mazeret bildirerek geç

Detaylı

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014 1.Sınıflar Tanışma Toplantısı 17 Eylül -2014 Ders Saatleri Türkçe 10 İngilizce 8 Matematik 5 Hayat Bilgisi 4 Görsel Sanatlar 2 Beden Eğitimi 2 Jimnastik 1 Satranç 1 Drama 1 Müzik 2 Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Detaylı

OKUL-ÖĞRENCİ-VELİ İLETİŞİMİNDE SORUMLULUKLARIMIZ

OKUL-ÖĞRENCİ-VELİ İLETİŞİMİNDE SORUMLULUKLARIMIZ ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ORTAOKULU OKUL-- İLETİŞİMİNDE SORUMLULUKLARIMIZ Çok az şey, bir insana sorumluluk vermek ve ona güvendiğinizi belli etmek kadar onun gelişmesine hizmet eder. (Booker T. Washington)

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖZEL ANADOLU VE FEN LİSESİ ÖĞRENCİ VELİ OKUL SÖZLEŞMESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖZEL ANADOLU VE FEN LİSESİ ÖĞRENCİ VELİ OKUL SÖZLEŞMESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ VAKFI ÖZEL OKULLARI ÖZEL ANADOLU VE FEN LİSESİ ÖĞRENCİ VELİ OKUL SÖZLEŞMESİ Okul-veli işbirliği öğrenci başarısını arttıran önemli faktörlerden biridir. Güvenli ve düzenli bir okul ortamının

Detaylı

ÖZEL AKASYA İLKÖĞRETİM OKULU

ÖZEL AKASYA İLKÖĞRETİM OKULU ÖZEL AKASYA İLKÖĞRETİM OKULU VELİ-ÖĞRENCİ EL KİTABI Eylül 2012 İÇİNDEKİLER AKASYA KOLEJİ 2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ETKİNLİK TAKVİMİ ZAMAN ÇİZELGESİ AKASYA KOLEJİ YÖNETİCİ LİSTESİ AKASYA KOLEJİ TARİHÇE

Detaylı

OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ OKULA DÖNÜŞÜM PROGRAMI VE YIL SONU YGS KURS PROGRAMI BİLGİLENDİRME SUNUMU FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 FEN BİLİMLERİ LİSESİ GENEL AÇIKLAMALAR Fen Bilimleri Lisesi ni farklı kılan, Fen

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ

OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ OKULUMUZUN TANITIMI VE TARİHÇESİ Okulumuz 26.08.1996 tarihinde eğitim-öğretime başlamıştır. Okulumuz 26.08.1996 yılında Çankaya İlçesi, Yıldız semtinde Yıldız Anadolu Lisesi adı altında eğitimöğretime

Detaylı

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ERKİLET İLKOKULU ve ORTAOKULU SORUMLULUKLARIMIZ

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ERKİLET İLKOKULU ve ORTAOKULU SORUMLULUKLARIMIZ ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL ERKİLET İLKOKULU ve ORTAOKULU SORUMLULUKLARIMIZ KONU: Geç Kalma Sorumluluk Alma Zaman yönetimi becerilerini geliştirme Öğrenciler okula zamanında gelir ve derslere zamanında

Detaylı

TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ PDR BİRİMİ

TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ PDR BİRİMİ TED ANTALYA KOLEJİ ÖZEL LİSESİ PDR BİRİMİ TED Antalya Koleji PDR Birimi olarak öncelikli amacımız; kişilik özellikleri ve gelişimsel özellikleri göz önünde bulundurarak sorun ortaya çıkmadan öğrencilerimize

Detaylı

ORTAK SINAV YÖNERGESİ ORTAK SINAV KOMİSYONU

ORTAK SINAV YÖNERGESİ ORTAK SINAV KOMİSYONU E S K İ Ş E H İ R A N A D O L U L İ S E S İ ORTAK SINAV YÖNERGESİ ORTAK SINAV KOMİSYONU 2012-2013 ESKİŞEHİR ANADOLU LİSESİ SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

5. e) Zilsiz okul ve zaman yönetimi konusunda 1 müdür yardımcısı, rehberlik öğretmenleri,

5. e) Zilsiz okul ve zaman yönetimi konusunda 1 müdür yardımcısı, rehberlik öğretmenleri, EK-18 ZİLSİZ OKUL VE ZAMAN YÖNETİMİ ETKİNLİĞİ AMAÇ: Zilsiz Okul ve Zaman Yönetimi etkinliğinin amacı; öğretmen ve öğrencilere zamanını iyi kullanma sorumluluğu, zaman yönetimi, otokontrol ve öz disiplin

Detaylı

Veli toplantıları, veli öğretmen görüşme gün ve saatlerine düzenli olarak katılmak,

Veli toplantıları, veli öğretmen görüşme gün ve saatlerine düzenli olarak katılmak, Veli toplantıları, veli öğretmen görüşme gün ve saatlerine düzenli olarak katılmak, Çocuğunun internette zararlı içeriklerin yer aldığı sitelere erişmesini engellemek, 51 Okul rehberlik servisi ile işbirliği

Detaylı

Bir okuldan daha fazlası...

Bir okuldan daha fazlası... Bir okuldan daha fazlası... Fakülte Koleji açılıyor www.fakultekoleji.com ÖĞREN KAVRA DEĞİŞ Kolejimizde eğitim öğretim süreci, akademik başarının yanı sıra öğrencilerin gerçek performanslarını ortaya çıkarmayı

Detaylı

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com

KPSS KONU ANLATIMI. Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com KPSS KONU ANLATIMI Web: http://www.rehberlik.biz.tr Mail: civelek.murat@gmail.com 9. ÜNİTE REHBERLİK HİZMETLERİNDE ÖRGÜTSEL YAPI KPSS de bu bölümden bazen ortalama 1 soru gelmektedir. Bu bölümdeki sorular

Detaylı

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI

BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİNDE UYGULANAN ÖĞRENCİ KOÇLUĞU ÇALIŞMALARI BİLGİ EVLERİ ÖĞRENCİ KOÇLUĞU AMAÇ: Öğrencilerin kendilerini tanımalarını, güçlü yanlarını ve yeteneklerini keģfedebilmelerini, hedef koyabilmelerini

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ

TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ TOROS ÜNĠVERSĠTESĠ ĠNGĠLĠZCE HAZIRLIK OKULU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Toros Üniversitesi Ġngilizce hazırlık

Detaylı

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM

SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM BAġAKġEHĠR REHBERLĠK VE ARAġTIRMA MERKEZĠ SORU VE CEVAPLARLA EVDE EĞĠTĠM Bu kılavuz, evde eğitim konusunda okul yöneticilerini, öğretmenleri ve velileri bilgilendirmek amacıyla hazırlanılmıştır. NOT: Bu

Detaylı

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ

FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ FMV ÖZEL AYAZAĞA IŞIK LİSESİ MEB ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV SİSTEMİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SERVİSİ ARALIK 2011 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI SINIF GEÇME VE SINAV

Detaylı

ANKARA ANADOLU LĠSESĠ OKUL KURALLARI

ANKARA ANADOLU LĠSESĠ OKUL KURALLARI GENEL KURALLAR Okulumuzda eğitim öğretim sabah 08.15 de başlar. Öğrenciler sabah saat 08.00 de okulda hazır bulunurlar. Öğrencilerin okul dışına mazeretsiz olarak çıkmalarına izin verilmez. Okulda yapılacak

Detaylı

ARDAHAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI

ARDAHAN MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012/2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EYLEM PLANI 1.1. Ġl genelindeki tüm ortaöğretim kurumlarımızda (O.Ö.D.K) oluģturulacak. Merkez ilçede bulunan okullarda bu kurullarda yer alacak olanların isimleri, Valilik Makam Onayına sunulmak üzere Ġl Milli Eğitim

Detaylı

YGS-LYS de. 20 Yıllık ÇINAR Tecrübesi. www.cinarkoleji.com.tr

YGS-LYS de. 20 Yıllık ÇINAR Tecrübesi. www.cinarkoleji.com.tr YGS-LYS de 20 Yıllık ÇINAR Tecrübesi www.cinarkoleji.com.tr Çınar Koleji nde güne her sabah mutlulukla başlarsınız. 20 yıllık eğitim tecrübesiyle geliştirilen Sınavlara Hazırlık Sistemi ile sınav endişesi

Detaylı

TED MALATYA KOLEJİ ÖZEL ORTAOKULU HAFTA İÇİ HAFTA SONU TAKVİYE ETÜT YÖNERGESİ

TED MALATYA KOLEJİ ÖZEL ORTAOKULU HAFTA İÇİ HAFTA SONU TAKVİYE ETÜT YÖNERGESİ TED MALATYA KOLEJİ ÖZEL ORTAOKULU HAFTA İÇİ HAFTA SONU TAKVİYE ETÜT YÖNERGESİ AMAC: Madde l. Yonergenin amaci, TED Malatya Koleji Akademik başarının sağlanması kapsamında okulumuzda etkin egitim almak

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim, Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü AFYONKARAHİSAR REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIFA HAZIRLIK

FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIFA HAZIRLIK FMV ÖZEL ERENKÖY IŞIK İLKÖĞRETİM OKULU 5. SINIFA HAZIRLIK 1 BU YIL OKUTULACAK DERSLER Bu yıl haftada; 6 saat, Türkçe 3 saat, Sosyal Bilgiler 3 saat, Fen ve Teknoloji 4 saat, Matematik 2 saat, Din Kültürü

Detaylı

OLUMLU DAVRANIŞ GELİŞTİRME ODGE EL KİTAPÇIĞI HACI SABANCI ANADOLU LİSESİ SUNU

OLUMLU DAVRANIŞ GELİŞTİRME ODGE EL KİTAPÇIĞI HACI SABANCI ANADOLU LİSESİ SUNU OLUMLU DAVRANIŞ GELİŞTİRME ODGE EL KİTAPÇIĞI HACI SABANCI ANADOLU LİSESİ SUNU Afrika'da Ubuntu denen bir kavram vardır. Hikaye odur ki; Afrika'da çalışan bir antropolog bir kabilenin çocuklarına bir oyun

Detaylı

2014-2015 Akademik Yılı Tanıtımı. Her çocuk en iyi başlangıcı hak eder. İzmir Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi

2014-2015 Akademik Yılı Tanıtımı. Her çocuk en iyi başlangıcı hak eder. İzmir Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi 2014-2015 Akademik Yılı Tanıtımı Her çocuk en iyi başlangıcı hak eder. İzmir Özel Anaokulu, İlkokulu, Ortaokulu, Lisesi Amacı öğrenmeye ilgi uyandırmak olan anaokulu; bilgi aktaran değil, çocukta var olan

Detaylı

OKUL KURALLARI VE SORUMLULUKLARIMIZ

OKUL KURALLARI VE SORUMLULUKLARIMIZ OKUL LARI VE SORUMLULUKLARIMIZ KONU: Geç Kalma Sorumluluk Alma Zaman Yönetimi becerilerini geliştirme Öğrenciler okula zamanında gelir ve derslere zamanında girer. Geç kalan öğrenci; Mazaret bildirerek

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9. VELİ BÜLTENİ

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9. VELİ BÜLTENİ İTÜ GELİŞTİRME VAKFI BEYLERBEYİ YERLEŞKESİ OKULLARI 2013-2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 9. VELİ BÜLTENİ Değerli Velimiz, 10 Kasım Atatürk ü Anma Günü töreni hazırlıkları, ortaokul öğrencilerimizin 1. deneme

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA HAFTALIK DERS DAĞILIMLARI

OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA HAFTALIK DERS DAĞILIMLARI OKUL ÖNCESİ, İLKOKUL VE ORTAOKULLARDA HAFTALIK DERS DAĞILIMLARI 1 Okul Öncesi ve İlkokulların Haftalık Dersleri Okul Öncesi Okul öncesi dönem 4 yaş grubunda dersler 8:30 da başlar ve 12:00 da sona erer.

Detaylı

Sorumluluk Alma Zaman Yönetimi becerilerini geliştirme Öğrenciler okula zamanında gelir ve derslere zamanında girer.

Sorumluluk Alma Zaman Yönetimi becerilerini geliştirme Öğrenciler okula zamanında gelir ve derslere zamanında girer. Okul Kuralları ve Sorumluluklar Öğretmenler Sorumluklarımız dökümanında yer alan okul kurallarını uygular. Öğrencilere açıklar, benimsenmesini sağlar, öğrencileri kurallara uymaları konusunda yönlendirir

Detaylı

BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ

BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ BÜYÜKÇEKMECE ANADOLU LİSESİ 2015-2016 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Faaliyetlerimiz Okulumuz 1967 yılında Büyükçekmece Lisesi adı ile açılmıģtır. Ġstanbul un önemli okullarından biri olmakla övünmektedir.

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ORTAK SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ORTAK SINAV YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ORTAK SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönerge amacı; Mühendislik Fakültesi lisans eğitim-öğretim

Detaylı

2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ 2009 2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL KAŞGARLI MAHMUT FEN LİSESİ PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK BÖLÜMÜ SINIF GEÇME VE SINAV YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 2009 2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İSTEK ÖZEL

Detaylı

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ

EK-1 BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ BEDEN EGİTİMİ DERSİNDE ÖĞRENCİ BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ EK-1 Beden eğitimi dersinde öğrencilerin başarıları; sınavlar, varsa projeler, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan

Detaylı

DESTEK EĞİTİM ODASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

DESTEK EĞİTİM ODASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER DESTEK EĞİTİM ODASI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER Destek Eğitim Odası Nedir? Destek Eğitim Odası, okul ve kurumlarda, kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim uygulamaları kapsamında yetersizliği olmayan

Detaylı

KKTC. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı. Ġlköğretim Dairesi Müdürlüğü Öğretim Yılı Akademik Takvimi

KKTC. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı. Ġlköğretim Dairesi Müdürlüğü Öğretim Yılı Akademik Takvimi KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Ġlköğretim Dairesi Müdürlüğü 2011-2012 Öğretim Yılı Akademik Takvimi 1 Eylül 2011 Perşembe Dünya Barış Günü 5-14 Eylül 2011 Pazartesi - Çarşamba 2011 yılı Hizmet

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ

2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ E Y L Ü L HAF 2014-2015 EĞİTİM- ÖĞRETİM YILI ÖZEL EVRENSEL OKULLARI ( KOLEJ-FEN LİSESİ-ORTAOKUL-İLKOKUL-OKUL ÖNCESİ ) YILLIK ÇALIŞMA TAKVİMİ GÜN Y A P I L A C A K E T K İ N L İ K L E R E T K İ N L İ K

Detaylı

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ AMAÇ 11. İNGİLİZCE HAZIRLIK EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı; Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan ön lisans

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Bursa Teknik Üniversitesi

Detaylı

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİL DERSHANELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI AY HAFTA YAPILACAK FAALİYETLER AMAÇLAR YÖNTEM- TEKNİKLER KAYNAKLAR SINIFLAR EYLÜL *Oryantasyon amaçlı Rehberlik

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. VELİ TOPLANTISI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. VELİ TOPLANTISI 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. VELİ TOPLANTISI 22.10.2011 TOPLANTI PLANI 14:00 Veli Bilgilendirme Semineri Okul Müdürü 14:30 14:45 15:30 Sınıf Öğretmenleri Toplantısı Her sınıf kendi sınıfının dersliğinde

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI Öğrencilerimizin üniversite sınavlarına hazırlanma süreçlerine katkıda bulunmak amacıyla, okulumuzda sınava hazırlık çalışmaları planlanır ve yürütülür. 9. sınıftan itibaren;

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK DÖNEM İÇİ UYGULAMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK DÖNEM İÇİ UYGULAMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK DÖNEM İÇİ UYGULAMALARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, Bilecik Şeyh

Detaylı

NAMIK KEMAL ORTAOKULU

NAMIK KEMAL ORTAOKULU T.C. ÇİNE KAYMAKAMLIĞI NAMIK KEMAL ORTAOKULU -SOSYAL OKUL, SOSYAL İNSAN- 2014 201 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2014 201 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI NAMIK KEMAL ORTAOKULU PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK HİZMETLERİ ÇERÇEVE

Detaylı

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL MERSİN İLKOKULU. BİZE ULAŞABİLECEĞİNİZ TELEFON NUMARALARIMIZ ve E-POSTA ADRESLERİMİZ ANASINIFI 4 YAŞ BİLGİ KILAVUZU

ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL MERSİN İLKOKULU. BİZE ULAŞABİLECEĞİNİZ TELEFON NUMARALARIMIZ ve E-POSTA ADRESLERİMİZ ANASINIFI 4 YAŞ BİLGİ KILAVUZU BİZE ULAŞABİLECEĞİNİZ TELEFON NUMARALARIMIZ ve E-POSTA ADRESLERİMİZ Sekreterlik: (0 324) 224 13 47 (0 324) 224 13 49 (0 324) 224 13 33 (0 324) 224 13 35 Web Adresi: www.odtugvo.k12.tr ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI

Detaylı

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ!

BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! EĞİTİMİN ALTIN MARKASINDA BAŞARI ÖDÜLSÜZ KALMAZ! %100 ÖĞRENİM BURSU FIRSATI ANADOLU LİSESİ TEOG PUANINLA SÜRESİZ BURS KAZAN! GELECEĞE GÜÇLÜ BAŞLA! EN İYİSİNİ SEÇ, DOĞRU KARAR VER ŞANSA İHTİYACIN YOK EĞİTİME

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını

Detaylı

Dilek ERCAN dercan@odtugvo.k12.tr 1

Dilek ERCAN dercan@odtugvo.k12.tr 1 BİZE ULAŞABİLECEĞİNİZ TELEFON NUMARALARIMIZ ve E-POSTA ADRESLERİMİZ ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI ÖZEL MERSİN İLKOKULU ANASINIFI BİLGİ KILAVUZU Sekreterlik: (0 324) 224 13 47 (0 324) 224 13 49 (0 324) 224 13 33

Detaylı

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI

2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI -7 Eylül EYLÜL 1 15-19 Eylül 014-015 ÖĞRETĠM YILI ÖZEL ATA ORTAOKULU 7.SINIF TEKNOLOJĠ ve TASARIM DERSĠ YILLIK DERS PLANI 1. Teknoloji ve Tasarım kavramlarını kavratmak.teknoloji ve Tasarım Dersinin Genel

Detaylı

ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ

ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ ŞAPHANE ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ VİZYON BELGESİ MEVCUT DURUM Öğretim Çalışmaları: Destekleme ve yetiştirme kursları düzenlendi. Pansiyon etüt ve kursları düzenlendi Deneme sınavları uygulandı. Sınavlara

Detaylı

KARAMAN-MERKEZ MEHMET ÇAVAŞ İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

KARAMAN-MERKEZ MEHMET ÇAVAŞ İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KARAMAN-MERKEZ MEHMET ÇAVAŞ İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI 1. BÖLÜM: OKULUN ADI : Mehmet Çavaş İlkokulu (750497) ADRESİ : Osmangazi mahallesi 1080. sokak No:6 KARAMAN WEB ADRESİ : http://mehmetcavasilkokulu.meb.k12.tr

Detaylı

T.C. HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. HAKKÂRİ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İSTEĞE BAĞLI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM - ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Senato Tarihi: 19/12/2012 Senato Sayısı: 2012/9) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

EVDE EĞİTİM. Evde eğitime ihtiyaç duyan zorunlu eğitim çağındaki öğrencinin velisi tarafından rehberlik ve araştırma merkezlerine başvuruda bulunulur.

EVDE EĞİTİM. Evde eğitime ihtiyaç duyan zorunlu eğitim çağındaki öğrencinin velisi tarafından rehberlik ve araştırma merkezlerine başvuruda bulunulur. EVDE EĞİTİM 1. Evde eğitim nedir? Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerden sağlık problemi nedeniyle okul öncesi, ilköğretim veya özel eğitim programlarından herhangi birini uygulayan

Detaylı

ETİMESGUT ŞEHİT SALİH HELVACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NÖBET GÖREVİ VE UYULMASI GEREKEN ESASLAR 1- Günlük vakit

ETİMESGUT ŞEHİT SALİH HELVACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NÖBET GÖREVİ VE UYULMASI GEREKEN ESASLAR 1- Günlük vakit ETİMESGUT ŞEHİT SALİH HELVACI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2017/2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI NÖBET GÖREVİ VE UYULMASI GEREKEN ESASLAR 1- Günlük vakit çizelgesini uygulamak, 2-Öğretmenlerin derslere zamanında

Detaylı

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ DİL HAZIRLIK EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1.Bu Yönetmeliğin amacı, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi

Detaylı

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YARIYIL İÇİ MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI

T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YARIYIL İÇİ MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI T.C. ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YARIYIL İÇİ MESLEKİ UYGULAMA ESASLARI Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu esasların amacı; Artvin Çoruh

Detaylı

Bu yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyon Yönetmeliği nin 10 uncu maddesine göre hazırlanmıştır.

Bu yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyon Yönetmeliği nin 10 uncu maddesine göre hazırlanmıştır. PANSİYON İÇ YÖNERGESİ Bu yönerge Milli Eğitim Bakanlığı Okul Pansiyon Yönetmeliği nin 10 uncu maddesine göre hazırlanmıştır. PANSİYON GÜNLÜK ZAMAN ÇİZELGESİNİN UYGULANMASI: 07.00 da Öğrenciler nöbetçi

Detaylı

T.C. ŞİLE KAYMAKAMLIĞI Şile Oya Ali Osman Keçici Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü

T.C. ŞİLE KAYMAKAMLIĞI Şile Oya Ali Osman Keçici Sosyal Bilimler Lisesi Müdürlüğü (EVCĠ ĠZĠN BELGESĠ) ÖĞRENCĠNĠN Adı ve... Doğum Yeri ve Yılı :... Cep Telefonu :. Email :.. VELĠSĠNĠN Adı ve... Mesleği :... İş i :... Ev i :...... Ev Tel No :... İş Tel No :... Cep Telefonu : Email : Evci

Detaylı

Okul olarak hedefimiz; sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir kurum olmak, okulumuza

Okul olarak hedefimiz; sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir kurum olmak, okulumuza VELİ EL KİTAPÇIĞI 1 Değerli Velilerimiz, Okul olarak hedefimiz; sürekli gelişen ve kendini yenileyen bir kurum olmak, okulumuza sürekli ivme kazandırmak ve çağımızın yeniliklerine ayak uydurmaktır. Tüm

Detaylı

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde;

Öğrenciler 2 yıllık çalışma sürecinde; Diploma Programı Çerçevesi Diploma programı her kültürün kendisine adapte edebileceği esnek bir program sunarak kendi değerlerini yitirmeyen uluslararası farkındalığa ulaşmış bireyler yetiştirmeyi hedefler.

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG

T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ BRİFİNG 2013-2014 T.C. ZİRAAT BANKASI BALIKESİR FEN LİSESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Adres E-posta Adresi Web Adresi Paşaalanı M. Cemal Kutay Cd. Karesi - BALIKESİR zbfl@meb.k12.tr

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

HİTİT ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM HİTİT ÜNİVERSİTESİ DERS EŞDEĞERLİLİK, MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Hitit Üniversitesi ne yeni kayıt yaptıran

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 SEKTÖR Çocuk geliģimi ve eğitimi alanında sektörün ihtiyacı, okul öncesinin ve özel eğitimin öneminin anlaģılması

Detaylı

Sevgili Okutmanlar, YDYO Müdürlüğü

Sevgili Okutmanlar, YDYO Müdürlüğü Sevgili Okutmanlar, Yabancı Diller Yüksekokulunda önemle üzerinde durduğumuz konu, etkin öğretim ve öğrenmeyi desteklemektir, bu yüzden siz okutmanlarımız tarafından kullanılmak üzere bir el kitabı hazırladık.

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ Yönergenin Amacı Madde:1-Bu yönergenin Amacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler

Detaylı

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Dans sporları yarışmalarının, Türkiye Dans Sporları Federasyonu

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Bölüm 1: Genel Esaslar GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Amaç, Kapsam ve Dayanak: Madde 1- Bu yönergenin amacı, zorunlu/isteğe bağlı yabancı dil hazırlık eğitimi

Detaylı

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır

YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır YARATICI ÖĞRENCİ GÜNLERİ Her Öğrenci Yaratıcıdır Öğrencinin ilgi alanları, becerileri ve yetenekleri düşünüldüğü zaman kendi öğrenme yöntemlerine göre akademik ve/veya kültürel alanda başarılı olabilir.

Detaylı

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak.

Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve öğretim hizmeti sunmak. B-TEMALAR, STRATEJİK AMAÇLAR,HEDEFLER VE STRATEJİLER 1-TEMALAR TEMA 1-İNSAN KAYNAKLARI TEMA 2-FİZİKİ ORTAM TEMA 3-EĞİTİM ÖĞRETİM TEMA 4-MALİ KAYNAKLAR Stratejik amaç1: En ileri düzeyde mesleki eğitim ve

Detaylı

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1

R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 1886 ÖZEL GETRONAGAN ERMENİ LİSESİ R E H B E R L İ K B Ü L T E N İ - 1 2010 2011 Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz. Sokrates 9. S ı n ı f l a r LĠSELĠ OLMAK ve REHBERLĠK SERVĠSĠNĠN TANITIMI Sevgili

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5)

MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5) MARMARA ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ İNTİBAK PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ Senato: (Tarih: 07/02/2012, Karar No: 2012/299-5) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesi

Detaylı

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI

T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI T.C. ÇANAKKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLĠK UYGULAMASI ÇANAKKALE 2016 T.C. ÇANAKKALE ONSEKĠZ MART ÜNĠVERSĠTESĠ BEDEN

Detaylı

HAYDARPAŞA LİSESİ Öğrenci El Kitapçığı 2015-2016

HAYDARPAŞA LİSESİ Öğrenci El Kitapçığı 2015-2016 HAYDARPAŞA LİSESİ Öğrenci El Kitapçığı 2015-2016 hpal.meb.k12.tr İçindekiler HoĢgeldiniz..... 1 Tarihçe...... 2 Misyonumuz, Vizyonumuz... 3 YerleĢkemiz..... 4 YerleĢke Planı..... 5 Yönetim Kadromuz....

Detaylı

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar

FİZİKİ ŞARTLAR ve OKUL İMKÂNLARI. Laboratuarlar KAL a Bakış OKULUN TARİHÇESİ Okulumuz 1955 yılında Bakanlığımız tarafından ortaya konan Maarif Kolejleri projesi kapsamında açılmıştır. Türkiye nin dünyaya eğitim alanında kendi tavrını koyduğu en önemli

Detaylı

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü

Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü Ek 1 ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin) Sayın Öğretmenim, Bu form, sizin kişisel ve mesleki yeterlik düzeyinizi kendi bakış açınızla değerlendirmeniz için hazırlanmıştır.

Detaylı

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL

ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL ÖZEL ABC İLKOKULU VE ORTAOKULU 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞ VE ETKİNLİK TAKVİMİ EYLÜL 01 EYLÜL 2014 Sene başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı 08 EYLÜL 2014 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Uyum Haftası

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ 1 BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE SINIF GEÇME VE DERS BAŞARISININ ÖLÇÜLMESİ PUANLAR VE DERECELERİ YAZILI VE UYGULAMALI SINAVLAR Puan 85,00-100,00 Pekiyi 70,00-84,99

Detaylı

TEOG. Kuralları. Yeni Sınav Sisteminin TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ

TEOG. Kuralları. Yeni Sınav Sisteminin TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ TEOG TEMEL EĞİTİMDEN ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ SİSTEMİ Yeni Sınav Sisteminin Kuralları Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi Eğitimin doğasında var olan değişim

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ PRATİK DİNİ HİZMETLERVE MESLEKİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, din görevlisi adaylarının, din görevliliği

Detaylı

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU ZORUNLU VE İSTEĞE BAĞLI HAZIRLIK SINIFI ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ (Yüksekokul Kurulu nun 20.06.2017 tarih ve 73 sayılı kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TED Kayseri Koleji Vakfı Okulları Öğretim Yılında Uygulanacak Akademik Etüt Programı için tıklayınız

TED Kayseri Koleji Vakfı Okulları Öğretim Yılında Uygulanacak Akademik Etüt Programı için tıklayınız TED Kayseri Koleji Vakfı Okulları 2015-2016 Öğretim Yılında Uygulanacak Akademik Etüt Programı için tıklayınız TED KAYSERİ KOLEJİ VAKFI ÖZEL LİSESİ 9,10,11 ve 12. SINIF ÖĞRENCİLERİ İÇİN 2015-2016 EĞİTİM

Detaylı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ÖZEL TAKEV FEN VE ANADOLU LİSESİ 2015-2016 Akademik yılı Açılış Öncesi Veli Bilgilendirme Yazısı

T.C. İZMİR VALİLİĞİ ÖZEL TAKEV FEN VE ANADOLU LİSESİ 2015-2016 Akademik yılı Açılış Öncesi Veli Bilgilendirme Yazısı T.C. İZMİR VALİLİĞİ ÖZEL TAKEV FEN VE ANADOLU LİSESİ 2015-2016 Akademik yılı Açılış Öncesi Veli Bilgilendirme Yazısı Sayın Velimiz ve Sevgili Öğrencimiz, TAKEV Okulları olarak ülke geleceğini çağdaş ve

Detaylı

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu Okutman Kitapçığı 2017-2018 İÇİNDEKİLER 1. Önsöz 2. Organizasyon Şeması 3. Misyon 4. Vizyon 5. Değerler 6. Okutman Oryantasyon Programı 7. Öğretmen

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE PROJE İLE PERFORMANS ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE PROJE İLE PERFORMANS ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNE GÖRE PROJE İLE PERFORMANS ÇALIŞMASININ KARŞILAŞTIRILMASI PROJE: Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 4.ş) Proje: Öğrencilerin istekleri doğrultusunda

Detaylı

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Dans sporları yarışmalarının, Türkiye Dans Sporları Federasyonu kurallarına

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

ÇORLU İMKB ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ OKULUMUZA HOŞGELDİNİZ

ÇORLU İMKB ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ OKULUMUZA HOŞGELDİNİZ ÇORLU İMKB ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ OKULUMUZA HOŞGELDİNİZ OKULUMUZ VE LİSE HAYATINA DAİR BİLİNMESİ GEREKENLER Hepinizi öğrencinizin başarısından dolayı kutluyoruz. Öğrencimizin amacı; sadece iyi bir üniversiteyi

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA USUL VE ESASLARI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA USUL VE ESASLARI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA USUL VE ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Karabük Üniversitesinin Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi dışındaki fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulu ve enstitülerinde

Detaylı