ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI"

Transkript

1 ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LĠSESĠ VELĠ ÖĞRENCĠ EL KĠTABI ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO KuruluĢ ve Organizasyon. 1 Misyonumuz. 1 Vizyonumuz. 1 Felsefemiz. 1 Ġlkelerimiz. 1 Öğrenci Profilimiz. 2 Okulda YaĢam 2 Ofis Günleri 3 Okul Forması. 3 Kılık Kıyafet Kuralları. 3 Okula Devam. 4 Geç Kalma. 4 Geç Kalan Öğrencilerle Ġlgili Uygulamalar.. 4 Okuldan Erken Ayrılma.. 4 Ġzinler. 5 A. Revir. 5 B. Rehberlik Servisi.. 5 Etkinlikler.. 5 Sınıf Ġçi DavranıĢ Kuralları. 5 Sınav Kuralları. 6 Ortak Alanlarda Uyulması Gereken Kurallar Fen Laboratuarı. 6 Spor Salonu ve Havuz. 7 Yemekhane. 7 Kütüphane. 7 Öğrenci Dolapları. 8 Yatakhane. 8 Genel DavranıĢ Kuralları. 9 Okul Kurallarına Uymayan Öğrencilere Uygulanacak Yaptırımlar ve AĢamaları. 10 Akademik ve Sosyal YaĢam A. Akademik YaĢam Akademik Durumun ve DavranıĢ GeliĢimin Ġzlenmesi. 10 Akademik Destek ÇalıĢmaları. 11 Ölçme- Değerlendirme. 11 Akademik Dürüstlük. 12 Öğrencinin Sorumlulukları. 12 Velinin Sorumlulukları. 12 Öğretmenin Sorumlulukları. 12 Ödüller. 12 B. Sosyal YaĢam Sosyal Etkinlikler. 12 Etkinlikler ve Kulüpler. 13 Psikolojik DanıĢma ve Rehberlik ÇalıĢmaları. 14 Alana ve Mesleğe Yöneltme ÇalıĢmaları. 14 Sağlık Hizmetleri. 15 Servis Hizmetleri. 15 KiĢisel EĢyalar. 15

2 KURULUġ VE ORGANĠZASYON Okulumuz, 17 Ağustos 1999 Marmara depreminin ardından adını taģıdığı Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından kurulmuģtur ve Enka Spor Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı tarafından yönetilmektedir. Adapazarı Enka Okulları, Adapazarı Dağdibi Mahallesi, Çamyolu mevkiinde, Eğitim-Öğretim yılında ilköğretim okulu ile eğitim-öğretime baģlamıģtır Eğitim-Öğretim yılında lise kısmı açılmıģ, Eğitim Öğretim yılında da Hazırlık + 4 yıllık program uygulanmaya baģlanmıģtır. Adapazarı Özel Enka Anadolu Lisesi, T.C.Milli Eğitim Bakanlığı na bağlı Bazı Derslerin Öğretimini Yabancı Dille yapan özel okullar statüsündedir. Lisemiz ilk mezunlarını Eğitim-Öğretim yılında vermiģtir eğitim öğretim yılında Adapazarı Özel Enka Lisesi kapatılmıģtır. MĠSYONUMUZ Adapazarı Enka Okulları, eğitimde fırsat eģitliği sunarak akademik geliģimlerinin yanı sıra kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle de kendini ifade edebilen, duyarlı, değiģim ve geliģime açık, ulusal ve uluslararası bilince sahip bireyler yetiģtirmeyi amaçlar. VĠZYONUMUZ Adapazarı Enka Okulları; Yakın ve uzak çevrede tercih edilen, Toplumsal geliģime katkı sağlayan, Çağın gereksinimlerine uygun eğitim-öğretim veren, Köklü ve yenilikçi, Saygın ve öncü bir kurum olmayı hedefler. FELSEFEMĠZ Çocuklarımızın geliģimi için öğrenci, veli ve okul iģbirliğini sağlayarak, yirmi birinci yüzyılda baģarılı olabilmek için gerekli bilgileri öğrenmeye öğrencilerimizi teģvik ederek, öğrencilere geniģ bir uluslararası bakıģ açısını benimsetmek esastır. Enka Lisesi öğrencileri toplumsal kurallara uyan ve insan haklarına saygılı, demokratik özgürlüğün sorumluluk bilincine bağlı olduğunun farkında olan bireylerdir. ĠLKELERĠMĠZ Öğretme yerine öğrenme merkezli olmak, Toplumun bütün üyelerine saygı duymak, Ġnsanın geliģimindeki zenginliği ve her bireyin eģsiz olduğu inancını benimsemek, Ġnsanın geliģimindeki her bir aģamaya uyum sağlamak, Bütün çocukların, kendi özelliklerine göre çeģitli baģarı düzeylerinde öğrenebileceklerini kavramak, Bireyin ve toplumun birbirlerine bağlı olduğunu bilmek, Bireyin ve topluluğun karģılıklı sorumlulukları olduğunu kavramak, KiĢilik özelliklerinin her Ģeyin üzerinde önem taģıdığını kavramak, Her bireyin en iyi yönlerini öne çıkarmaya çalıģmak, Topluma ve ulusa hizmet ederek her geçen gün küresel dünya için kamu yararına çalıģmak, Farklı olana saygı duymaktır. 1

3 ÖĞRENCĠ PROFĠLĠMĠZ ENKALI Öğrenci; Doğasındaki yaratıcılığı ortaya çıkarmayı hedefleyen çizgisi ile YaĢam boyu öğrenmeyi sürdürme hedefi ile Demokratik, katılımcı, entelektüel ve sportmen insan olarak yetiģmesi ile Kendisini ifade edebilme ve dünyayı algılayabilme baģarısı ile YaĢama estetik duyarlılıkla bakması ile Günlük yaģamdaki sorunları çözmede kullanabileceği mantıksal yaratıcılığını geliģtirmesi ile Dil kullanımı ve konuģma becerisine verdiği önem ile Evrensel dil olan müzik dilini benimsemesi ile Bedensel geliģimin sağlanması ile Sorumluluk duyan, sosyal kiģiliği geliģmiģ, iletiģim kurmanın önemini bilen insan iliģkileri ile Ahlâki ve evrensel değerlerle yetiģmesi ile Türk toplumunun çağdaģ geliģimine katkıda bulunmayı amaç edinmiģtir. BU AMACI GERÇEKLEġTĠRMEK ĠÇĠN ENKA OKULLARI; Öğrenmeyi öğretir. Öğrencilerin tüm potansiyellerini kullanmaları için zevkli öğrenme ortamları hazırlar. Mevcut durumu sürekli sorgulayarak verimliliği en üst düzeyde tutar. Her kademedeki personelin bilgi ve beceri düzeyinin sürekli yükseltilmesini, yönetime katılımın sağlanmasını, personelin görev tanımına uygun çalıģtırılmasını, birim içi koordinasyonu sağlam kurarak çalıģanlar arasında güvene dayalı bir ortam sunmayı hedefler. Yaratıcılığı her alanda teģvik eder; ders tekniklerini buna göre hazırlar ve uygular. Öğretmenler ve öğrencilerin oluģturduğu takımları, Okul yönetimine sürekli katkı sağlayacak biçimde örgütler. Öğrenci merkezli eğitim anlayıģını benimser. Hizmetleri ve okul olanaklarını buna göre düzenler. Severek sevmeyi, üreterek üretmeyi, tartıģarak sorgulamayı ve güvenmeyi öğretir. Okumanın her insanın en temel gereksinimi olduğunu kabul eder ve okuma alıģkanlığının okuldan baģladığı bilincini kabul eder. Ġkinci bir dilin, öğrencilerde farklı düģünme açıları geliģtireceği ve onları evrenselleģtireceği inancıyla uygun dil öğrenme ortamları hazırlar. Atatürk Ġlke ve Ġnkılâplarına bağlı, çağdaģ ve laik nesiller yetiģtirmeyi hedefler. OKULDA YAġAM Öğrencilerimizin akademik ve sosyal geliģimlerinin olumlu yönde sürdürülmesi için, velilerimizin, onları okul kurallarına titizlikle uyulması konusunda yönlendirmesi ve desteklemesi en önemli beklentimizdir. Okulumuzda eğitim - öğretim sabah te baģlar. ÇarĢamba günü hariç diğer günlerde, günde 9 saat olmak üzere haftada toplam 42 saat ders yapılır. Dersler branģlara göre düzenlenmiģ dersliklerde yapılır. Okulumuzun çalıģma takvimi MEB in yarıyıl tatili göz önüne alınarak 4 dönem halinde planlanır ve her öğretim yılı baģında velilere çizelge gönderilir. Ayrıca web sayfası yoluyla da ilan edilir. MEB tarafından yapılan tatil uygulamaları ve/veya ertelemeler okul takvimimize de yansıtılır. Okulumuzda genel sınav uygulaması yapılır. Sınav tarihleri her dönemin baģında yazılı olarak öğrencilere ve velilere bildirilir. Ayrıca okulumuzun web sayfasında ilan edilir. Okulda gün boyunca yapılacak etkinlikler her gün Duyuru Panosu nda ilan edilir. Okulumuzda bir ay boyunca yapılacak olan etkinlikler(kutlama ve anma, münazara, gezi-gözlem-inceleme, yarıģma, tiyatro, seminer ve dinletiler) web sayfasında aylık çalıģma takvimi baģlığı altında ilan edilir. 2

4 OFĠS GÜNLERĠ Öğretmen veli ofis saatleri okul web sitesinde ilan edilir. Velilerimiz öğrencilerimizin akademik ve davranıģ durumlarını görüģmek için sene baģında ilan edilen Ofis Saatleri ni kullanırlar. Sınav haftasında öğretmenlerin sınav yoğunluğu ve gözetmenlik görevlerinden dolayı veli görüģmeleri yapılmamaktadır. OKUL FORMASI YAZ UYGULAMASI 09 EYLÜL-01 KASIM / 14 NĠSAN-20 HAZĠRAN KIZ ÖĞRENCĠLER Lacoste tiģört Gri etek Siyah babet ayakkabı ya da; Beyaz Enka Okulları tiģörtü Gri Ģort Spor ayakkabı KIġ UYGULAMASI 04 KASIM-04 NĠSAN KIZ ÖĞRENCĠLER Gri kapüģonlu polar Polo yaka lacoste tiģört Gri etek Gri mus çorap Siyah ayakkabı ERKEK ÖĞRENCĠLER Lacoste tiģört Gri kapri pantolon Siyah Timberland tipi ayakkabı ya da; Beyaz Enka Okulları tiģörtü Gri Ģort Spor ayakkabı ERKEK ÖĞRENCĠLER Gri kapüģonlu polar Polo yaka lacoste tiģört Siyah ayakkabı Okul kıyafetleri ortak olduğu için içlerine ad ve soyadı iģlenmelidir. Bu Ģekilde iģlenmemiģ giysilerin kaybolma sorumluluğu öğrenciye ve velisine aittir. KILIK KIYAFET KURALLARI 1. Öğrenciler belirlenmiģ okul kıyafetini giyerler. 2. Kız öğrenciler ayakkabı üzerine tozluk takmazlar. 3. Sadece düz, beyaz tiģört giyerler. 4. TiĢört içine renkli kazak ya da tiģört değil, beyaz tiģört giyebilirler. 5. Erkek öğrenciler sakal tıraģı olarak okula gelirler. 6. Takı olarak sadece küçük bir küpe takabilirler. Hızma veya piercing takmazlar. 7. Kız öğrenciler makyajsız ve ojesiz okula gelirler. 8. Öğrencilerin saçları temiz, kız öğrenciler ise saçları örülü veya tam arkada toplamıģ olarak okula gelirler. 9. Öğrenciler sadece numaralı, renksiz lens takabilirler. 10. Sadece açık alanlarda Ģapka takabilirler. 11. Öğrenciler Sosyal Etkinlik çalıģmalarının yapıldığı gün okula serbest kıyafet ile gelebilirler. 12. Serbest kıyafet giyilen günlerde sandalet, terlik, eģofman, kısa Ģort ve abartılı kıyafetler giymezler. 13. Kılık kıyafet kurallarına uymayan öğrencinin velisi aranır. Takılar veya uygun olmayan giyim eģyaları öğretmenler tarafından teslim alınır ve ilgili müdür yardımcısına teslim edilir. Bu eģyalar dönem içinde öğrenci velisine veya dönem sonunda öğrenciye teslim edilir. 3

5 OKULA DEVAM 1. Öğrenciler, okula düzenli devam etmek zorundadırlar. 2. Bir ders yılı içinde toplam 10 gün okula özürsüz olarak devam etmeyen öğrenci, notları ne olursa olsun baģarısız sayılır. 3. Öğrencilerin özürlü ve özürsüz devamsızlıklarının toplamı 45 gündür. Toplam devamsızlığı 45 günü aģan öğrenciler sınıf tekrar ederler. 4. Özürsüz olarak art arda iki gün ve daha fazla devamsızlık yapan öğrenciler hakkında disiplin iģlemi uygulanır. 5. Öğrencinin devamsızlığının özürlü devamsızlık sayılabilmesi için özrün resmi veya özel kurum/kuruluģlardan alınmıģ bir raporla belgelendirilmesi ve bu belgenin özrün baģladığı tarihten itibaren 5 iģ günü içinde okul yönetimine verilmiģ olması gerekir. 6. Doktor raporlarının orijinalleri okul idaresine teslim edilir. Faks, fotokopi vb. geçerli değildir. 7. Sınav tarihinde okulda bulunmayan öğrenciler raporlarını okul idaresine teslim ettikten sonra sınava girebilirler. 8. Raporlu öğrenciler raporları süresince okula gelemez ve sınavlara giremezler. 9. Öğrenci okula gelmeyecek veya geç gelecek ise velisi en geç a kadar Müdür Yardımcısı na haber vermek zorundadır. Geç gelen öğrenciler veli dilekçesi ile kabul edilir. 10. Okula gelmeyen öğrenciler ertesi günün ödevlerini öğrenmek ve eksiklerini tamamlamakla yükümlüdür. 11. Hasta olan ve hastalığı Müdür Yardımcısı tarafından doğrulanan öğrenciler dıģında hiçbir öğrenci, bayrak törenleri ve diğer törenlerden izinli sayılamaz. Tüm törenlerde yoklama yapılır, törenlere katılmama durumunda disiplin iģlemi uygulanır. GEÇ KALMA 1. Okula zamanında gelmeyen öğrenciler Müdür Yardımcısı ndan alacakları belge ile derslere alınırlar. 2. Ġlk derse girmeyenler ve ilk derse girdiği halde velisi tarafından alınıp derslere girmeyen öğrencilerin devamsızlığı yarım gün sayılır. 3. Ara derslere geç kalan öğrenci geç kâğıdı ile derse alınır ve yarım gün devamsız sayılır. 4. Özürsüz olarak ara derse girmeyen öğrenciye ilgili disiplin iģlemi yapılır. GEÇ KALAN ÖĞRENCĠLERLE ĠLGĠLĠ UYGULAMALAR 1. Ġlk veya ara derslere 4 kez geç kalan öğrenci Müdür Yardımcısı tarafından sözlü olarak uyarılır. 2. Devamı halinde 8 kez geç kalan öğrencinin velisine Geç Uyarı Mektubu gönderilir ve veli görüģmeye davet edilir. 3. Devamı halinde geç kalan öğrenci hakkında disiplin iģlemleri baģlatılarak, Onur Kurulu na sevk edilir. Öğrencilerin geç kalma durumları değerlendirilirken öğretim yılı bir bütün olarak alınır. OKULDAN ERKEN AYRILMA Okul saatlerinde öğrencimizin okuldan ayrılabilmesi için velisinin okula gelerek izin istemesi gerekir. Velinin okula gelemediği zorunlu durumlarda öğrencinin, velisinden imzalı izin dilekçesi getirmiģ olması gerekir. Mazereti okul idaresi tarafından uygun görüldüğü takdirde öğrenciye izin verilir. Ġzin dilekçeleri orijinal olmalı, faks, fotokopi vb. geçerli değildir. Okuldan ayrılacak olan öğrenciler sırasıyla, 1. Müdür yardımcısından izin kâğıdı alıp, sınıf defterinin içine koyarak ders öğretmeni bilgilendirilir. 2. Öğrenci, okul güvenliği müdür yardımcısı tarafından bilgilendirdikten sonra okuldan ayrılır. 4

6 ĠZĠNLER A- REVĠR 1- Okulda rahatsızlanan öğrencilerimiz öğle arasında okul revirini kullanabilirler. Acil durumlarda teneffüs veya ders saatinde rahatsızlığı nedeni ile revire gitmek isteyen öğrencimiz sırasıyla; a- Öğretmeninden izin alır, b- Müdür yardımcısı tarafından imzalanan revir kâğıdını alarak revire gider, c- Tedavisi biten öğrenci revir görevlisi tarafından imzalanmıģ revir kâğıdı ile dersliğe döner, d- Revir kâğıdını öğretmenine teslim eder. 2- Yatılı öğrenciler kullandıkları tüm ilaçları revirde bırakmalı, gerektiği zamanlarda revirden almalıdır. Okul doktoru öğrencinin sağlığı açısından derslere girmemesine karar verirse öğrenci revirde kalır, velisine haber verilerek öğrenciyi okuldan alması istenir. B - REHBERLĠK SERVĠSĠ Öğrenciler rehberlik servisine gitmek için sırasıyla; 1- Rehberlik servisinden randevu alır, 2- Ders öğretmeni Rehberlik Servisi tarafından bilgilendirilir, 3- GörüĢme sonrasında izin kâğıdı rehberlik servisi tarafından imzalanır ve öğrenci tarafından ders öğretmenine teslim edilir. Ayrıca okul idaresinin, danıģman öğretmenin, ders öğretmeninin ve velilerin yönlendirmesiyle de öğrenci ile görüģülmektedir. Velilerimiz ise randevu alarak rehberlik servisi ile görüģebilirler. ETKĠNLĠKLER Okul saatleri içinde yapılacak etkinlik ve/veya hazırlık çalıģmalarına katılacak öğrencilerin izin kâğıtları sorumlu öğretmenler tarafından hazırlanarak müdür yardımcısına teslim edilir. Sorumlu öğretmenler tarafından çalıģma/etkinlik yapılacak saat ve yer görevli öğrencilere bildirilir. Görev alacak öğrenciler belirtilen yer ve saatte etkinlikte/çalıģmada bulunmak zorundadırlar. SINIF ĠÇĠ DAVRANIġ KURALLARI 1. Her dersin baģında iki anons yapılır. Ġlk anons öğrencilerin, ikinci anons öğretmenlerin derse girmeleri içindir. Öğrencilerimiz, ilk anons ile birlikte sınıflarında hazır olmak zorundadırlar. Öğretmen anonsundan sonra derse giren öğrenciler geç kalmıģ sayılır. 2. Sınıfa girdikten sonra ders araç ve gereçlerini dolaplarından almak için dıģarı çıkmazlar. 3. Ders iģlenirken dersi takip eder ve derse katılırlar. 4. Derste söz alarak konuģurlar. ArkadaĢlarının haklarına saygı gösterirler. 5. Ders ve etüt esnasında cep telefonu, müzik dinleme aletleri, kayıt cihazı, fotoğraf makinesi vb. kullanmazlar. 6. Ders sırasında sınıftan dıģarı çıkmazlar. Çok zorunlu durumlarda ( ani rahatsızlık vb ) sınıftan çıkmak için öğretmenden izin alırlar. 7. Kullandıkları dersliği ve sıraları temiz ve düzenli bırakırlar. 8. Öğrencinin oturma Ģekli kendisine ait sıra ile sınırlıdır. Öğrenci sırada fizik sağlığına uygun Ģekilde oturur. 9. Derste sakız çiğneyemez, hiçbir Ģey içemez ve yiyemezler. 10. Öğrenciler belirlenmiģ sınıf kurallarına uyarlar. Ders düzenini bozan, ders araç ve gereçlerini getirmeyen, dersin iģleniģine engel olan ve ders öğretmenine saygısız davranan öğrenciler ders öğretmeni tarafından uyarılır, davranıģın devam etmesi durumunda öğrenci okul idaresine bildirilir. 5

7 SINAV KURALLARI 1. Sınav tarihleri her dönemin baģında öğrencilere ve velilere duyurulur. 2. Bir sınıf düzeyine bir günde en fazla üç yazılı sınav yapılabilir. 3. Sınav süresi 40 dk dır. 4. Her yazılı sınav, son anlatılan konuları değil sene baģından beri iģlenilen tüm konuları kapsar. 5. Öğrenciler sınavdan bir gün öncesinden itibaren ders öğretmeni ile ilgili dersi çalıģmaz ve soru sormazlar. 6. Sınav sabahı ilgili bölüm baģkanı sınava girecek öğrenci listelerini sınav salonlarının kapılarına ve okul duyuru panosuna asar. 7. Öğrenciler sınav için öğrenci anonsundan önce sınav salonunda hazır olur. Sınavda gözetmen olan öğretmen, gerek gördüğünde, öğrencilerin oturma düzenini değiģtirebilir. 8. Öğrenciler sınavda kalem, silgi, cetvel v.b. gibi dersin türüne göre değiģen araç-gereçlerini ve bunların yedeklerini bulundurur. Sınav sırasında öğrenciler sadece kendi araç-gereçlerini kullanır. 9. Sınava baģlamadan önce ilgili veya ilgisiz her türlü kâğıt, kitap, defter vb ders materyalini öğretmen masasına teslim eder. 10. Öğrenciler sınav kâğıdı üzerinde bulunan yönergeleri dikkatle okumakla, bu konuda yapılan sözlü açıklamaları dikkatle dinlemekle ve uygulamakla yükümlüdürler. 11. Sınav baģladığı andan itibaren ilk 5 dakika içinde soru sorulabilir. 12. Sorular ders öğretmenleri tarafından yanıtlanır. 13. Sorulacak sorular, okunamayan bir bölüm veya kelime olabilir. 14. Sorular herhangi bir sorunun nasıl yanıtlanacağı veya verilmiģ bir yanıtın kontrolü Ģeklinde olmaz. 15. Yabancı dille okutulan derslerde soruların Türkçe anlamı, bir kelimenin veya tümcenin anlamı soru olarak yöneltilmez. 16. Öğrenci tarafından sorulan sorulara sadece ders öğretmeni, diğer öğrencilerin de duyabileceği Ģekilde yanıt verir. Bir baģka öğrenci yanıt vermez. 17. Sınav sırasında, her ne sebeple ve her ne konuda olursa olsun, konuģulduğunda, bir baģkasının kâğıdına bakıldığında veya kâğıt bir baģkasının görebileceği konumda tutulduğunda kopya iģlemi yapılır. Kopya çeken ve kopya veren öğrenci o sınavdan not olarak 0 ( sıfır ) alır. 18. Sınav esnasında oturduğu sıranın veya kendi üzerinde, yapılan sınava yönelik yazılı materyaller, gözetmen öğretmen tarafından tespit edildiğinde kopya iģlemi uygulanır ve öğrenci o sınavdan not olarak 0 ( sıfır ) alır. 19. Önceden bildirilen sınav süresi bitiminde öğrenciler soru ve yanıt kâğıtlarını anında ve istenilen düzende teslim etmek zorundadırlar. Aksi davranıģta bulunan öğrencinin sınavı iptal edilir. 20. Sınav kâğıdı ancak sınav süresinin bitiminde teslim edilir. 21. Sınav kâğıdına yanıtların dıģında hiçbir Ģey yazılmaz. Yazıldığı takdirde o soru iptal edilir ve öğrencinin davranıģı onur kurulunda görüģülür. 22. Raporlu ya da izinli olduğu için sınava giremeyen öğrencilere Müdür Yardımcısı tarafından sınav takvimi hazırlanır. Ders öğretmeni sınavın duyurusunu en az 2 gün önce öğrenciye bildirir. Öğrenciler telafi sınavı için belirtilen gün, saat ve yerde hazır bulunur. 23. Sınav sonuçları ders öğretmeni tarafından en geç 5 iģ günü içerisinde okunarak öğrencilere duyurulur. 24. Sınav kâğıtları öğrencilere dağıtılarak sınıfta öğrenci ile birlikte verilen cevaplar ve puanlamalar kontrol edilir. Öğrenci itirazları mutlaka değerlendirilir ve durum bölüm baģkanı ile görüģüldükten sonra yeni adım atılır. 25. Sınav sonuçlarına göre sınıfın %50 den fazlası baģarısız ise öğretmen sınavı tekrarlayabilir. Ġki sınav sonucuna göre alınan en yüksek not karneye iģlenir. 26. Yazılı haftası öğretmen-veli görüģmeleri ( ofis saati uygulaması ) iptal edilir. Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği ORTAK ALANLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR FEN LABORATUVARI 1. Laboratuvar bölümündeki araç, gereç ve malzemeye zarar verecek davranıģlarda bulunulmaz. 2. Kimyasal malzemelere dokunulmaz, tatlarına bakılmaz ve koklanmaz. 3. Öğrenciler, önlükle laboratuvarlara girerler. Öğretmen gerek gördüğünde, öğrenciler eldiven giyerler ve koruyucu gözlük takarlar. 4. Öğrenciler deneyden önce öğretmenin yönergelerini dikkatle dinlerler. Öğretmen onayı ile deneye baģlarlar. 5. Deney araç ve gereçleri amaç doğrultusunda kullanılır. 6. Öğrenciler elektrik panolarıyla ilgili herhangi bir iģlem yapmaz. 7. Yanmakta olan bünzenler veya tehlikeli kimyasallar bir yerden bir yere taģınmaz. Öğrenciler, iģi bittiğinde bünzeni kapatırlar. 8. Kesici aletleri kurallara uygun olarak kullanmak zorunludur. Kesici aletler laboratuvar dıģına çıkarılmaz. 9. Öğrenciler deney sonunda çalıģma masasını düzenli ve temiz bırakırlar. 10. Öğrenciler meydana gelen bir kazayı veya olayı anında öğretmenlerine bildirirler. 6

8 SPOR ALANLARI Spor Salonu; 1. Spor salonuna, yüzme havuzuna, fitness salonuna ve tartan piste öğretmenin izni ile girilir. 2. Spor alanlarına ve burada kullanılan araç ve gereçlere zarar verilmez. 3. Soyunma odaları temiz ve düzenli kullanılır. 4. Öğrenciler spor kıyafeti ve spor ayakkabısı ile derslere/antrenmanlara katılır. 5. Öğrenciler dersine veya antrenmanına vaktinde gelir ve bir sonraki derse vaktinde yetiģir. 6. Spor salonuna sadece temiz salon ayakkabıları ile girilir. 7. Beden eğitimi dersinde okulun belirlediği spor kıyafeti giyilir. 8. Spor alanlarına yiyecek ve içecekle girilmez. 9. Spor salonunda futbol oynanmaz. 10. Soyunma odalarındaki duģlar ve lavabolar amaç dahilinde kullanılır. Havuz; 1. Havuzun kapısında galoģ giyilir, çıkarken galoģlar kirli sepetine atılır. 2. Havuz güvertesine mayo, terlik giyilerek ve bone takılarak öğretmen eģliğinde girilir. 3. Suya duģ alınarak girilir. 4. Soyunma odaları ve duģlar temiz ve düzenli kullanılır. 5. Havuz güvertesinde koģulmaz ve Ģaka yapılmaz. YEMEKHANE Öğrencilerinin okulda bulundukları süre içinde günlük gıda ihtiyaçlarının karģılanması, sağlıklı beslenmeleri ve zevkle yemek yemelerini sağlamak amacıyla geliģtirilmiģ bir sistem uygulanmaktadır. Farklı yaģ ve geliģim özellikleri dikkate alınarak okul reviri, okul idaresi ve öğrenci birliği yemekhane komisyon üyesi ve sorumlu öğretmen tarafından oluģturulan beslenme programı çerçevesinde aylık yemek menüsü hazırlanır. Hazırlanan menü okul web sayfasında ve okul duyuru panosunda ilan edilir. Okulumuzda kantin yoktur. 1. Öğrenciler yemekhaneye giderken ve gelirken belirlenen güzergâhı kullanırlar. 2. Öğrenciler sene baģında belirlenen masalara otururlar. Masa değiģikliği ancak Müdür Yardımcısı ndan izin alınarak yapılır. 3. Yemek servisi tüm masadaki öğrenci ve öğretmen masaya oturduktan sonra baģlar. 4. Öğrenciler tüketebileceği kadar yemek alırlar. 5. Yemek yerken görgü kurallarına uyarlar, gürültü kirliliğini engellemek için alçak sesle konuģurlar. 6. Yemekhanede baģkalarını rahatsız edecek davranıģlardan kaçınırlar, yiyecekleri ve masadaki malzemeleri oyun aracı olarak kullanmazlar. 7. Yemeği biten öğrenci öğretmenden izin alarak masadan kalkar. Yemekhaneden en erken te ayrılırlar. 8. Yemekhane dıģına yiyecek ve içecek çıkarılmaz. 9. Yemekhane ile ilgili Ģikâyetler Okul Müdür Yardımcılarına veya Öğrenci Birliği Yemekhane Sorumlu öğrencilerine bildirilir. KÜTÜPHANE Okulumuz 178 m2 alanıyla öğrencilerimizin okuma, araģtırma ve çalıģmalarını yapabilmesine olanak sağlayan okuma salonuna sahiptir. Kütüphanemiz, hafta içi her gün saatleri arasında kesintisiz olarak hizmet vermektedir. Eğitimöğretim ve kiģisel ilgi alanlarının geliģimi için gerekli olan kitaplar, baģvuru (referans) kaynakları, süreli yayınlar, görsel - iģitsel materyallerden oluģmaktadır. Kütüphanemiz, kitap ve Boğaziçi Üniversitesi Mithat Alam Film Merkezi tarafından bağıģlanan film arģivine sahiptir. GeniĢ kapsamlı referans kaynakları (ansiklopedi, sözlük atlas vb.) ile araģtırmalar için bilimsel içerikli bilgi kaynakları bulunmaktadır. 1. Kütüphaneye sessizce girilip, kütüphaneden sessizce çıkılır. Sessiz çalıģılır, alçak sesle konuģulur. 2. Kütüphane görevlisine saygılı davranılır ve onun uyarıları dikkate alınır. 3. Kütüphanede kullanılan kaynaklar iģi bitince teslim edilir. 4. Kütüphane kaynakları ve ödünç alınan kitaplar, kirletilmeden, yırtılmadan, çizilmeden okunup zamanında geri getirilir. 5. Ödünç yayın alma kuralları; Kütüphaneden ödünç kitap alırken ve okunan kitaplar geri verilirken kütüphane görevlisine iģlem yaptırılır. Her öğrenciye 2 hafta süreyle en çok 3 yayın ödünç verilir. Yayınları, kullanım süresi içerisinde bitiremeyen öğrenci kütüphaneye getirerek süreyi 1 kez olmak Ģartıyla 1 hafta uzatabilir. Yayınlara baģka öğrenciler ve kullanıcılar tarafından ihtiyaç duyulması halinde süre uzatılmayabilir. Yeni bir kitap alabilmek için kütüphaneden ödünç alınan kitaplar teslim edilmelidir. 6. Kütüphaneden ödünç aldığı kitabı kaybeden öğrenci, aynı ya da kütüphane görevlisinin uygun gördüğü benzer bir kitabı kütüphaneye bağıģlar. 7. Tüm öğrenciler kütüphanede bulunan bilgisayarlardan araģtırma yapmak amacıyla yararlanabilir. 8. Üzerinde ödünç kitap bulunan öğrencilerin karne ve diplomaları ödünç alınan kitap teslim edilinceye kadar verilmez. 9. Kütüphaneye yiyecek ve içecekle girilmez. Ayrıntılı bilgi ve kaynak taraması için; 7

9 ÖĞRENCĠ DOLAPLARI Koridorlarda bulunan dolaplar okulun açıldığı ilk gün öğrencilere müdür yardımcısı tarafından anahtarları ile birlikte teslim edilir. 1. Dolap içinde bulunan eģyalardan öğrenci sorumludur. 2. Öğrenci dolapları düzenli ve temiz tutulmalıdır. 3. Dolaplar belli aralıklarla okul idaresi tarafından kontrol edilir. 4. Öğrenciler arasında dolap değiģimi müdür yardımcısından izin alınarak yapılır. 5. Öğrenci dolaplarında yiyecek, içecek( su hariç ), laboratuvar önlüğü, çanta ve kıyafet bulundurulmaz. 6. Dolaplarda yasak yayın bulunduğu takdirde disiplin iģlemi uygulanır. 7. Öğrenciler dolaplarını sürekli kilitli tutmak zorundadırlar. 8. Dolaplardan kaybolan eģyaların sorumluluğu öğrencilere aittir. 9. Öğrenciler yılsonunda dolaplarını boģaltarak anahtarlarını müdür yardımcısına teslim ederler. 10. Anahtarlarını kaybeden öğrenciler dolaplarına uygun yeni kilit alarak müdür yardımcısına teslim ederler. 11. Öğrenciler üzerlerinde ve dolaplarında büyük miktarda para, cep telefonu, fotoğraf makinesi, MP3 Çalar veya değerli eģya bulundurmamalıdır; okula geldiklerinde yanlarında bulundurdukları bu eģyaları müdür yardımcısına teslim etmelidir, aksi takdirde sorumluluk okul idaresine ait değildir. YATAKHANE Yatakhanemiz, okulumuzun eğitim ve öğretimi doğrultusunda ulaģım sorunu yaģayan öğrenciler öncelikli olmak üzere, yer olduğu takdirde de evinde ders çalıģma ortamı bulunmayan ve ders baģarısını artırmak isteyen öğrencilerin ihtiyaçlarını karģılamak amacı ile hizmet verir. Okul yatakhane biriminde bu amacı gerçekleģtirmek için: a) Kullanıcılara yatak, dolap, ders çalıģma masası ve kitaplık ihtiyacı sağlanır. b) Isınma ve sıcak su ihtiyaçları sağlanır. c) Ġki ana(sabah ve akģam yemeği), iki ara (ikindi kahvaltısı ve gece meyvesi) öğün verilir. d) Kullanıcıların serbest zamanlarını değerlendirmek ve bilgisayar kullanımına olanak sağlamak amacı ile sosyal tesis bulunur. Yatakhanede uyulması gereken genel kurallar; Öğrenciler; 1- Yatakhane programına uyarlar. 2- Etüt veya diğer etkinliklere zamanında gelmelidirler. 3- Etüt saatlerinde sessiz ve çalıģma ortamına uygun davranırlar. 4- Yatakhane etüt programı kapsamında Rehberlik Servisi nden aldıkları ders programlarına uyarlar. 5- Birbirlerinin eģya ve araç-gereçlerine zarar vermez ya da baģkasının malını izinsiz almaz ve kullanmazlar. 6- Bulundukları odaların, dolapların ve sosyal tesisin temizliğinden ve düzeninden sorumludurlar. 7- Yatakhaneye yiyecek veya içecek getirmezler. 8- Yatakhaneye değerli eģya( dizüstü bilgisayar, kamera, fotoğraf makinesi vb) okul idaresinin izni dâhilinde getirilir. Kaybolması halinde sorumluluk öğrenciye aittir. 9- Kullandıkları sürekli ilaçları yatılı hemģiresine teslim etmelidirler. 10- Yatakhane çalıģma programına uymayanlar sözlü olarak uyarılırlar. DavranıĢın devam etmesi halinde yatılı hizmetinden faydalanamazlar. 11- Sigara, alkol vb içen öğrenciler yatakhaneden uzaklaģtırılır. Yatakhane oda düzenleri Okul Ġdaresi, Rehberlik Servisi ve Yatılı Sorumluları ile belirlenir. Öğrenciler yapılan düzene uymak zorundadırlar. 8

10 GENEL DAVRANIġ KURALLARI Öğrencilerden öğretmen ve yöneticiler tarafından yapılan uyarıları ve yönlendirmeleri dikkate almaları, olumlu davranıģları ile diğer öğrencilere örnek olmaları beklenmektedir. Öğrencilerimiz; 1. BelirlenmiĢ okul kurallarına ( sınav, sınıf içi davranıģ, ortak kullanım alanları, kılık-kıyafet, okula devam, yatakhane, izin alma, güvenlik, öğrenci dolapları, servis vb.) uymakla yükümlüdürler. 2. Okulda yapılan etkinliklere, milli bayram kutlamalarına, törenlere katılmak ve bu etkinlikler sırasında genel davranıģ kurallarına ve etkinliğin özel kurallarına uygun davranmak zorundadırlar. 3. Bayrak törenlerinde kendi sınıfına ayrılan yerde düzgün sıra olmak, sessizce komut verilmesini beklemek ve Ġstiklal MarĢı nı söylemek zorundadırlar. 4. ArkadaĢlarına sarkıntılık, hakaret ve iftira etmez veya baģkalarını bu gibi davranıģlara kıģkırtmaz, 5. Öğrencilerin görüģleri ve fikirleri farklılık gösterebilir. Herkes tarafından okulda buna saygı duyulur. KiĢileri veya grupları dil, ırk, cinsiyet, siyasi düģünce, felsefi inanç, din ve mezheplerine göre ayırmayı, kınamayı, kötülemeyi amaçlayan davranıģlarda bulunmaz veya ayırımcılığı körükleyici semboller taģımaz. 6. Sosyal medyada okul, öğretmen ve arkadaģları ile ilgili hakaret, olumsuz cümle vb. ifadeler paylaģmaz. 7. Okul içinde öğrenciler arasında gruplaģmalara, sürtüģmelere, çatıģmalara neden olabilecek izinsiz gösteri veya toplantı düzenlemez, siyasi partilere, bu partilere bağlı yan kuruluģlara veya sendikalara ait amblem, rozet, yazı, slogan, bildiri, ilan, broģür ve benzeri propaganda araçlarını dağıtmaz. 8. Okul eģyasını ve çevreyi korumak, zarar verenleri uyarmakla yükümlüdürler. 9. Birbirlerine ve öğretmenlerine görgü kuralları içinde hitap ederler. Küfür ve argo içeren sözler kullanmazlar. 10. Yazılı ödevlerde veya değerlendirmelerde/sınavlarda kopya çekmek, baģkasının çabasını kendi eseri olarak göstermektir. Akademik çalıntı da bir tür kopyadır ve kabul edilemez bir davranıģtır. Öğrencilerimizden bu bilinçle gereken duyarlılığı göstermeleri beklenir. 11. Verilen ödevleri ve aldıkları görevleri zamanında, nitelikli bir Ģekilde yaparak derse katılırlar. 12. Okul kampüsünde sakız çiğnemezler. 13. Kız öğrenciler okula makyaj yapmadan gelirler. 14. Okulda yabancı öğretmenlerin ve misafirlerin yanında Ġngilizce konuģurlar. 15. Öğrencilerimizin okul dıģında kullanabilecekleri göz önüne alınarak okula cep telefonu getirmelerine izin verilmektedir. Ancak okula cep telefonu getiren öğrenci okul saatleri içinde telefonunu kesinlikle kapalı tutmak ve Müdür Yardımcısına teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde okul idaresi tarafından cep telefonu alınır ve velisine teslim edilir. 16. Dersliklerin bulunduğu binaya yalnızca ana giriģ kapısından giriģ-çıkıģ yaparlar. 17. Okul saatleri içinde (öğle teneffüsü dâhil) veli izin dilekçesi olmadan okul dıģına çıkmaz, okula yemek getirtmez veya satıcı çağırmazlar. 18. Okul çıkıģ saati sonrasında veya hafta sonlarında veli izin dilekçesi ile okulda kalabilir/okula giriģ yapabilir. 19. Okulla iliģiği olmayan kiģi ya da arkadaģ topluluklarını davet etmezler. 20. Okulda yanıcı, kesici, patlayıcı vb. aletler bulundurmazlar. 21. Okulda yasaklanmıģ yayınlar, müstehcen yayınlar ile bu niteliklere sahip CD vb. araçlar bulundurmazlar. 22. Okul panolarına asılacak her türlü materyal, duyuru, ilan vb. gibi yayınlar okul müdürlüğü tarafından onaylanmıģ olmalıdır. 23. Okul tarafından düzenlenmemiģ hiçbir etkinliğin Okul Müdürü nün izni olmadan okulda reklamı yapılmaz ve biletleri satılmaz. 24. Öğrenci Birliği ve okul meclisinin tüm etkinlikleri, yönetmeliklere ve okul müdürlüğünce belirlenmiģ kurallara uygun olarak yürütülür. 25. Okul kampüsü içerisinde yatakhane, öğrenci ve öğretmen sosyal tesisi, tiyatro ve spor salonu ve yeģil alanlara Müdür Yardımcısı ndan izin alarak ya da öğretmen eģliğinde gidilir. 26. Okul kampüsü içerisinde içki ve sigara içilmez. Yanında sigara, çakmak gibi maddeler bulunduran öğrenciler hakkında disiplin iģlemi uygulanır. 27. Okul içinde veya dıģında ENKA ÖĞRENCĠLERĠ fiziksel ve sözlü Ģiddet uygulamazlar. Bu davranıģı sergileyen öğrenciye disiplin iģlemi uygulanarak okuldan uzaklaģtırılır. 28. Okul saatleri içinde öğrenciler, acil durumlarda, Müdür Yardımcısı nın onayı ile telefon görüģmesi yaparlar. 29. ArkadaĢları, öğretmenleri ve okul personeliyle selamlaģır, saygılı davranırlar. 30. Nöbetçi öğretmenlerin uyarılarını dikkate alırlar. 31. Yerlere çöp atmaz, çevre temizliğine özen gösterirler. 32. Koridorda bulunan pano, resim, dolap vb. araç gereçleri korurlar. 33. Koridorda yavaģ yürürler, sınıf kapılarını açıp-kapatırken dikkatli davranırlar. 34. Okulda farklı fikirlere saygı duyulur. 35. Okula bisiklet veya motorlu araçla gelmezler. 36. Hafta sonu ödevlerini üst üste 2 defa yapmayan öğrencilerle müdür yardımcısı görüģür. DavranıĢın devam etmesi durumunda okul müdürü görüģme yapar. Durumun devamı halinde velisi görüģmeye çağırılır. 37. Tablet eğitim materyalidir. Ders esnasında oyun oynanmaz. 9

11 OKUL KURALLARINA UYMAYAN ÖĞRENCĠLERE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR VE AġAMALARI Bu davranıģları gören öğretmen, öğrencisini bireysel olarak uyarır ve kuralı hatırlatır. Aynı davranıģ için 2 kez uyarılan öğrenci davranıģını sürdürürse, öğretmen ilgili Müdür Yardımcısına bilgi verir. Öğrenci, Müdür Yardımcısı tarafından uyarılır. DavranıĢ devam ediyorsa; Öğretmen davranıģ takibini sürdürür, gerekli uyarıları yapar. Öğrenci son kez uyarılır ve PDR servisinden olumlu davranıģ desteği istenir. Veli öğrencinin davranıģları ve sonuçları hakkında bilgilendirilir. Okul-aile iģbirliği istenir. DavranıĢta olumlu değiģim gözlenmediği takdirde öğrenci yazılı uyarı alır. DavranıĢ devam ediyorsa müdür yardımcısı ve öğretmenlerin kararı ile öğrenci önce Onur Kurulu na daha sonra Disiplin Kurulu na sevk edilir. Disiplin kurulu kararı öğrenci velisine yazılı, öğrenciye sözlü olarak duyurulur. AKADEMĠK VE SOSYAL YAġAM Okulumuzda, öğrencilerin akademik geliģiminin sağlanması, onlara gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılmasının yanı sıra, sosyal, psikolojik, fiziksel ve zihinsel ilgi ve beklentilere yanıt verecek kapsamlı, zengin ve esnek program bütünü sunulur. A- AKADEMĠK YAġAM Derslere aktif katılımı sağlamak ve takibi kolaylaģtırmak amacıyla sınıf mevcutlarımız 25 öğrenci ile sınırlandırılmıģtır. Tüm öğrencilerimizin akademik olarak yönlendirilmesi, desteklenmesi ve izlenmesi amacıyla çalıģmalar yapılır. AKADEMĠK DURUMUN VE DAVRANIġ GELĠġĠMĠNĠN ĠZLENMESĠ Öğrencilerin akademik durumları ve davranıģ geliģimlerini izlemek üzere ara karneler / değerlendirmeler sonrasında istatistikler hazırlanır ve bölümler tarafından incelenerek gerekli önlemler alınır. Beklenen baģarıyı gösteremeyen öğrencilerin velileri ile iģbirliği yapılır. Ara karne; Her yıl iki kez verilen ara karne sonrasında tüm öğrencilerimizin notları idareciler, bölüm baģkanları ve sınıf öğretmenleri tarafından incelenir ve bir önceki değerlendirme sonuçları ile karģılaģtırılır. Alınması gereken önlemler belirlenir. Gerektiğinde öğrenci ve/veya velilerle görüģmeler yapılır. Öğrencilerimiz verimli çalıģma yöntemleri konusunda PDR servisimiz tarafından bilgilendirilerek takip edilir. Veli Toplantıları; Her yıl 1genel olmak üzere toplam 3 veli toplantısı düzenlenmektedir. Tarihleri okul idaresi tarafından yazılı olarak duyurulan bu toplantılarda veli, öğrencinin tüm öğretmenlerine ulaģma imkânı bulur. Bunun yanı sıra her öğretmenimizin ders yılı baģında belirlenen ve velilerimize yazılı olarak duyurulan Ofis Saati vardır. Velilerimizin bu randevu programına uymaları, öğretmenlerin eğitim-öğretim görevlerini aksatmadan görüģmelerin amacına uygun Ģekilde gerçekleģmesini sağlar. YGS-LYS çalıģmaları; Ders programında yer alan etüt saatlerinde Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Geometri, Tarih, Coğrafya ve Türkçe branģlarında, dershane deneyimli öğretmenler tarafından 12. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan çalıģmalardır. Bu çalıģmalarda YGS-LYS yaprak testleri, deneme sınavları ve soru bankaları kaynak olarak kullanılır. Yılda en az 4 defa Türkiye geneli deneme sınavları yapılır. 10

12 AKADEMĠK DESTEK ÇALIġMALARI İleri düzey eğitim programı; 12.sınıflarda okul deneme sınavlarında başarılı olan öğrencilerle yürütülmektedir. Konuların derinlemesine öğretilmesine, öğrencilerin bilgi ve deneyimlerinin artırılmasına, ayrıca ulusal / uluslararası yarışma / sınavlarda okulumuzu temsil etme becerilerini kazandırılmasına yönelik programdır. Destekleme programı; yazılı sınavlarda konu eksiklikleri, bölümler tarafından tespit edilerek bu programa önerilen öğrencilerin başarılarını artırmaya yönelik ve müfredat programı ile paralellik gösteren bir uygulamadır. ÖLÇME DEĞERLENDĠRME Öğrencilerin akademik baģarıları yapılandırılmıģ ölçme değerlendirme araçlarından faydalanılarak ölçülür, izlenir ve gerekli önlemler alınır. Öğrencilerin kiģisel ilgi ve yeteneklerini kullanarak, edindikleri bilgi ve becerileri farklı değerlendirme yöntemleri ve sunma biçimleri ile göstermeleri sağlanır. Öğrencilerimizin akademik durumları yapılan yazılı ve kısa sınavlar, rubrikler, kiģisel proje, portfolyo, deneme ve tarama sınavları ile ölçülür. Tüm sınavlar genel sınav Ģeklinde yapılır. Her öğrenciyi, bireysel geliģim özelliklerini göz önünde tutarak en üst düzeye çıkarmak noktasından hareketle, sınıf içi etkinliklerde, ödevlerde ve tüm değerlendirmelerde amaç; öğrenme öğretme süreçlerini yakından izleyerek iyileģtirme ve geliģtirme çalıģmaları yapmaktır. Sınav sonuçlarına yönelik analizler yapılarak öğrencilerin eksikleri belirlenir ve telafi etme yönünde çalıģmalar yapılır. Kısa Sınav Uygulaması: Kısa sınav uygulamalarında hedef; öğrencinin konuya ait bilgi ve kavramları ne kadar anladığını tespit etmek ve önlem almaktır. Kısa sınavlar öğrencinin günlük tekrar yapma alıģkanlığı kazanmasında ve yaptığı tekrarın derecesini ölçmede önemli bir araçtır. - Yazılı haftasında kısa sınav yapılmaz. (Telafi sınavları hariç) - Bir günde yapılacak kısa sınav sayısı 3 ü geçemez. - Kısa sınavlar, ünite ya da konuya ait pek çok bilgi ya da kavramı biriktirerek ölçen yazılı sınav türü değildir. BirikmiĢ konu ya da kavramı ölçen yüksek puanlı tek kısa sınav uygulaması kesinlikle yapılamaz. - Kısa sınav yapacak öğretmen önceden öğrenciye haber vermez, yapılacak kısa sınavlar haftalık bölüm toplantılarında kararlaģtırılır, yapılmadan önce bölüm baģkanı tarafından okul idaresi bilgilendirilir. - Kısa sınavlar öğretmen tarafından değerlendirildikten sonra sınıfta öğrenci ile birlikte değerlendirilir. Ġsteyen öğrenci Portfolyo dosyasına koyabilir. - Kısa sınavda ölçülecek bilgi ve kavramlar yalnız son iģlenen konu aģamasını kapsar. - Kısa sınav uygulaması dersin ilk 10 dakikası içinde yapılır. - Sınav sonucunda anlaģılmayan konu yeni bir öğretim yöntemi kullanılarak telafi edilir. Sözlü Kriterleri Uygulaması: Sözlü kriterleri hafta içi ödevlerini, ders içi performansı, derse hazırlıklı gelmeyi, araģtırma, sunum ve deneyleri kapsar. Sözlü kriterlerinde, uygulanan tekniklere dair kriterlere yer verilir. - Sözlü kriterleri sürekliliği ölçer. - Ders saatine göre belirli periyotlarda öğrencilerin durumu dersin sonunda paylaģılır. - Desteğe ihtiyacı olan öğrencilerle bireysel görüģülerek sürece katılımları teģvik edilir. Ödev- AraĢtırma Ödevi Uygulaması: "Ödev", öğretim sürecinde yer alan faaliyetlerden biri olup, öğretmenler tarafından çocukların ders dıģı zamanlarda da hazırlanmaları için verilen; derse hazırlık ve derste öğrenilenleri pekiģtirme, geniģletme ve tamamlamayı amaçlayan çalıģmalardır. - Hafta içi ve hafta sonu verilen ödevler öğretmen tarafından değerlendirilerek öğrenciye geri bildirimde bulunulur. - AraĢtırma ödevlerinin yapılmasında uygulanacak yöntemler ile ödevde aranacak nitelikler ve ödevin hangi yönlerden değerlendirileceği, öğretmen tarafından öğrencilere önceden duyurulur. - Hafta içi ödevleri ve araģtırma ödevleri notla değerlendirilir, öğrencilere dağıtılır ve yapılan düzeltmelerin görülmesi sağlanır. - Hafta sonu ödevleri hafta içi yapılan çalıģmaların tekrar edilmesi amacıyla verildiğinden ( Ġngilizce dersi hariç ) notla değerlendirilmez. - Ödevler duyurulan tarihte teslim edilir. - Öğrenci çalıģmalarını öğretmene kendisi teslim eder. 11

13 AKADEMĠK DÜRÜSTLÜK Öğrencilerimizin sorumluluk sahibi gençler olarak akademik dürüstlüğe önem vermeleri en önemli ilkelerimizden biridir. Öğrencinin eğitim öğretim süresi boyunca yapmıģ olduğu tüm çalıģmaların kendi emeği ve ürünü olması beklenir. Akademik dürüstlüğe aykırı davranıģlar; her türlü bilgi hırsızlığı, kopyacılık, sahtecilik, akademik ve etik açıdan uygunsuz davranıģlardır. Akademik dürüstlük ilkelerine uyulması konusunda öğrenci, öğretmen ve veliler sorumluluğu paylaģırlar. Öğrencinin Sorumlulukları: Verilen ödevleri ve çalıģmaları zamanında yapmak, teslim etmek, Derse öğretmen tarafından yapılan yönlendirmeler doğrultusunda hazır gelmek, ders araç ve gereçleri ile derse katılmak, Sınav kurallarına uymak, AraĢtırma yöntem ve tekniklerine uygun davranmak, alıntılarda kaynak belirtmek, Grup çalıģmalarında üzerine düģen görevi yerine getirmek, Sınav kâğıdı ile ilgili geri bildirim verildiği sırada ve karne üzerinde değiģiklik yapmamak, BaĢkalarına ait ödev veya çalıģmaları kendine aitmiģ gibi göstermemek. Velinin Sorumlulukları: Öğrencinin baģarısını değerlendirirken; sürekli yüksek not beklentisi yerine, onun öğrenme sürecindeki gayret ve geliģimini göz önüne almak, Öğrenciyi zamanı doğru ve etkili kullanması konusunda yönlendirmek, Öğrenciye uygun çalıģma ortamı sağlamak, Öğrencinin çabalarını desteklemek ancak, onun yerine çalıģmalarını hiçbir Ģekilde yapmamak. Öğretmenin Sorumlulukları: Tüm öğrencileri akademik dürüstlük ilkeleri konusunda bilgilendirmek, Sınavlarda gözetmenlik görevini titizlikle yerine getirmek, Öğrencileri, zamanı doğru kullanmaları için yönlendirmek. ÖDÜLLER Okul Onur Kurulu; örnek niteliği taģıyan güzel davranıģları, derslerdeki ve sosyal etkinliklerdeki gayret ve baģarılarıyla üstünlük gösteren öğrencileri ödüllendirir. B-SOSYAL YAġAM Okulda öğrencilerimizin bireysel beceri ve bilgi birikimlerini kullanabilecekleri ortamlar yaratılır. Öğrencilerin 5 yıllık lise öğrenimleri boyunca bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda okul içi ve okul dıģı etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla kulüpler oluģturulmaktadır. Okulumuzda perģembe günleri okul saatleri içinde sosyal etkinlik çalıģması yapılmaktadır. Kulüp çalıģmalarımız Salı ve PerĢembe günleri okul sonrasında yapılır. SOSYAL ETKĠNLĠKLER Öğrenci sosyal etkinlikleri her öğretim yılı baģında kurulur. - Yeni bir sosyal etkinliğin kurulabilmesi için en az beģ öğrencinin bir araya gelmesi gerekmektedir. - Etkinlik temsilcisi Sosyal Etkinlikler Komisyonuna kuruluģ için baģvuru dilekçesini, sosyal etkinlik yönergesini, danıģman öğretmenin kabul dilekçesini ve yıllık faaliyet planını bir dosya halinde sunar. Okulun imkânları doğrultusunda baģvurular değerlendirilir ve sosyal etkinlikler komisyonunun onayı ile faaliyetlerine baģlar. - Sosyal etkinlik önerisi faaliyet planı oluģturularak sunulur. Faaliyet planında en az bir toplum hizmeti çalıģması yer alır. - Yılsonunda her sosyal etkinlik, yıl içerisindeki faaliyetlerini sergiler. - Sosyal etkinliğin kapatılmasının kararı sosyal etkinlik komisyonunun ve okul idaresinin inisiyatifindedir. - Her öğrenci bir sosyal etkinlikte yer alır. 12

14 ETKĠNLĠKLER Bilim ġenliği: Öğrencilerimizde bilimsel merakı uyandırmak, yeni ve yaratıcı fikirler üretebilmelerini sağlamak, kendi düģünce ürünleri olan projeler üretmelerine yardımcı olmak, bilimsel çalıģma yöntemlerini kullanarak problem çözme becerilerinin geliģmesine katkıda bulunmak amacıyla her yıl mayıs ayında Fen Bilimleri ve Matematik Bölümü tarafından düzenlenmektedir. Bu sayede Fen ve Matematik alanına ilgi duyan, farklı okullardan öğrenci ve öğretmenlerin bilgi alıģveriģinde bulunmaları, deneyimleri paylaģmaları sağlanır. Edebiyat Günleri Yazarlarla SöyleĢiler: Öğrencilerimizin sanat ve edebiyata duyarlılıklarını artırmak amacıyla tanınmıģ yazar ve sanatçılarla söyleģiler düzenlenmektedir. Ayrıca her yıl, Ġstanbul da yapılan TÜYAP Kitap Fuarı na gezi düzenlenmektedir. Münazaralar: Öğrencilerimizin önceden belirlenmiģ konularda ve belli kurallar çerçevesinde tartıģmalarını, araģtırma yapmalarını sağlamak amacıyla Türkçe ve Ġngilizce olarak düzenlenen etkinliklerdir. Münazaralar yolu ile öğrencilerimiz kendi fikirlerini savunurken karģıt fikirlere de saygı duyma becerisini kazanmaktadır. Bilgi YarıĢmaları: Türkçe-Sosyal Bilimler bölümü ve Matematik- Fen bölümlerinin birlikte hazırladığı bilgi yarıģmaları öğrencilerin edebiyat, genel kültür, fen ve matematik alanındaki bilgilerini pekiģtirerek alanımızdaki kazanımlarını birbirleriyle rekabet ortamında paylaģmalarına olanak sağlamak amacıyla yıl içinde çeyrek final, yarı final ve final Ģeklinde düzenlenir. ġiir Dinletileri: Öğrencilerin Ģiirlerini okudukları Ģairlerin, eserlerini ve edebi Ģahsiyetlerini daha iyi tanıyıp sindirebilmeleri için düzenli olarak Ģiir dinletileri yapılmaktadır. Bu dinletiler sadece bir Ģairin Ģiirlerinden oluģtuğu gibi belli bir temayı iģlemek için de kullanılabilir. Bir yıl içinde 4 kez yapılan Ģiir dinletileri müzikal ve tiyatral anlamda da desteklenir. Öykü-ġiir YarıĢması: Bölge düzeyinde yazma bilincini artırmak, öğrenciler arasında birlik, beraberlik ve sevgiyi geliģtirmek, öykü ve Ģiir sanatına ilgiyi artırmak, okulumuz öğrencilerini bölgemizdeki akranları ile edebi anlamda buluģturmak amacı ile ünlü yazar ve Ģairlerin jüri üyeliklerini sürdürdükleri öykü-ģiir yarıģması düzenlenerek nisan ayında da ödül töreni yapılır. Tiyatro: Tiyatro Kulübü nün amacı, öğrencilerin hayatı gözlemlemelerini, gözlemledikleri olaylara farklı açılardan bakabilmelerini ve kendilerine en uygun olanı kendi kararlılıklarıyla seçebilmeleri yeteneğini kazandırmaktır. Ayrıca öğrencilerin anlatma yetisini geliģtirmeyi hedefler. Tiyatro organizasyonları: Öğrencilerimizi, il içinde ve il dıģında sahnelenen oyunlara götürerek tiyatro sanatı ve ustalarıyla buluģmaları sağlanır. Yılsonu Tiyatro gösterisi: Bir yıl boyunca üzerinde karakter, sahne, dekor, kostüm, mizansen çalıģmaları yapılıp defalarca provası alınan oyun, sene sonunda izleyiciyle buluģur. Öğrenciler bir yıllık çalıģmalarını üstün bir performans göstererek sahnelerler. TĠFES: Bir yıl boyunca üzerinde çalıģılan oyun her yıl Robert Kolej de yapılan TĠFES e katılır. Quiz Show: Öğrencilerimizin Ġngilizce bilgi ve becerilerini geliģtirip, kullanacakları bir ortam sağlamak amacı ile her ay sınıflar arası bilgi yarıģması düzenlenir. Diğer bölümlerle de iģbirliği yaparak öğrencilerimizin kitaplar dıģında farklı konulara da değinebilmelerine olanak sağlamaktadır. Konserler: Yılda iki kez okul orkestrasının / korosunun konser vermesi sağlanarak öğrencilerimizin iyi birer müzik dinleyicisi olması hedeflenmektedir. English Fest: Yıl boyunca öğrencilerin hazırladıkları Ġngilizce projelerin ve etkinliklerin ( koro, skeç, dans, yarıģma vb. ) sergilendiği, sene sonunda tüm sınıfların katılımıyla gerçekleģen festival niteliğinde bir gündür. Spor ġenliği: Öğrencilerimizde takım ruhu oluģturmak ve spor disiplini kazandırmak amacıyla mayıs ayının 3.haftası voleybol, atletizm, basketbol ve yüzme branģlarında turnuvalar düzenlenmektedir. Satranç Turnuvası: Okulumuzda bölge düzeyinde satranç bilincini artırmak, öğrencilerimiz arasında birlik, beraberlik ve sevgiyi geliģtirmek, zaman içerisinde satranç sporuna azalan ilgiyi artırmak amacı ile her yıl Dünya Satranç ġampiyonlarından Evgeniy Andreeviç Vasyukov un ve Türkiye den ustaların katıldığı Geleneksel Satranç Turnuvası düzenlenmektedir. Bu turnuvada dereceye giren öğrencilerimiz Moskova da düzenlenen Petrosyan Dünya Çocuk Satranç Olimpiyatına katılma hakkı kazanırlar. Ocak ayında 12 günlük turnuva programına katılarak tüm dünyada gelecek vaat eden sporcularla karģılaģarak yeni deneyimler kazanırlar. Yayınlar: Edebiyat alanında Yazadurmak dergisi öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz tarafından her yıl düzenli olarak yayınlanır. Ayrıca Kültür Edebiyat Kulübü her ay hem okul içi hem okul dıģı gündeme, köģe yazıları ve karikatürlere, eleģtiri ve tanıtımlara yer verdiği aylık bir gazete yayınlamaktadır. Okul Meclisi: Öğrencilerin farklı demokrasi anlayıģlarını yorumlamak, anti demokratik eğilimleri tanımak, ülkedeki demokrasiyi sorgulamak ve doğru demokrasi bilinç ve davranıģını kazandırmak için hazırlanmıģ bir öğrenme ortamıdır. Okul meclisi okul 13

15 idaresi ve öğretmen temsilcilerinden, her sınıf seviyesinde öğrencilerden, öğrenci birliğinden, okul aile birliği ve okul personeli temsilcilerinden oluģur. Okul meclisi dönem sonlarında toplanır ve gündemi okulun ve öğrencilerin güncel meseleleri oluģturur. Toplantıda bulunan tüm katılımcılar söz hakkına sahiptirler. Ayrıca her toplantı sonunda katılımcılarla ortak kararlar alınır ve bülten halinde hazırlanarak öğrencilere ve velilere dağıtılır. Kısa Film YarıĢması: Mayıs ayında Marmara Bölgesindeki lise öğrencilerinin katılabileceği kısa film festivali düzenlenir. YarıĢmacılar dört farklı dalda yarıģırlar. Jüri üyeliğini sinema ve tiyatro alanında tanınmıģ isimlerin yaptığı festivalin ödül töreni Enka Okulları kampüsünde gerçekleģir. GeliĢen ve GeliĢtiren Öğretmenler Sempozyumu: Okul öncesi eğitiminden 12. sınıfa kadar bütün branģlarda ilgili sunumların yapıldığı bir sempozyumdur. Sempozyumun amacı, alanında yetkin öğretmenleri, uzmanlıklarıyla ilgili bir ortamda Türkiye nin pek çok yerinden gelen meslektaģlarıyla buluģturmaktır. Model United Nations MUN- (Model BirleĢmiĢ Milletler): Farklı akademik düzeylerdeki öğrencilerin münazara ve topluluk önünde konuģma becerilerini kullandıkları ve delege olarak katılımlarıyla BirleĢmiĢ Milletler in uluslararası gündemlerinde yer alan problemlerine uzlaģma ortamında çözüm aradıkları BirleĢmiĢ Milletler organlarının bir simülasyonudur. Sessiz Okuma Eylemi: Okumanın sadece hayalimizde belirlediğimiz mekânlarda değil de imkân yaratabildiğimiz her ortamda mümkün olabileceği fikrini yaymak; kitabın, bilginin, bilimin ve bunlara ulaģılabilecek en önemli mekanlar olan kütüphanelerin iģlevleriyle ilgili toplum içinde farkındalık yaratmak amacıyla her yıl farklı mekanlarda gerçekleģtirilir. EYP (European Youth Parliament)- Avrupa Gençlik Parlamentosu: Avrupa da yaģayan tüm gençlere ulaģarak gençlerin yaģadıkları bölgelerin geleceğine yön vermelerinde onlara yardımcı olmayı amaçlar. EYP, yaģ arasındaki gençlerin pratik ve geliģtirici öğrenim deneyimlerinde bulunmalarını sağlar. EYP deneyimleri, geleceğin vatandaģları olarak gençlerin diğer ulusların düģünce ve karakterlerinin farkında olmalarına, farklılıklarına saygı duymalarına ve birlikte kamu yararı için ortaklaģa çalıģmalarına yardımcı olur. Etkinliklere katılım gönüllülük esasına dayanır. Tüm çalıģmalar hakkında görevli öğretmenler tarafından öğrencilere bilgi verilir, görev almak isteyen öğrenciler belirtilen tarihlerde baģvuruda bulunurlar. Etkinliklerde görev alacak öğrenciler bireysel özellikleri göz önüne alınarak öğretmenler tarafından belirlenir. PSĠKOLOJĠK DANIġMA VE REHBERLĠK ÇALIġMALARI Bölümümüz okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin geliģim dönemi özelliklerini dikkate alarak karģılaģtıkları güçlükleri, sorun haline dönüģmeden çözmelerine yardımcı olmayı, özgüven sahibi, uyum ve iletiģim becerilerine sahip, baģkalarını düģünen, duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Psikologdan ve psikolojik danıģmandan oluģan kadrosuyla öğrencileri okula alıģtırma (oryantasyon), öğrencileri tanıma, izleme çalıģmalarını ve psikolojik danıģma ve koruyucu bilgilendirme, mesleki ve eğitsel rehberlik hizmetlerini yürüten rehberlik ve psikolojik danıģmanlık bölümü, sadece öğrenciyle değil, aynı zamanda öğretmen, idareci ve velilerle de iletiģim halinde çalıģmalarını sürdürmektedir. Sınıf listeleri, belirlenmiģ kriterler (kız-erkek öğrenci sayıları ve baģarı durumlarına göre homojen dağılım) göz önüne alınarak Rehberlik Servisi ve Okul Ġdaresi tarafından hazırlanır. ALANA VE MESLEĞE YÖNELTME ÇALIġMALARI Öğrencilerimizin, ilgi duyduğu ve yönelmeyi düģündüğü meslekler hakkında ayrıntılı bilgi edinmelerini, varlığından haberdar olmadıkları ya da hakkında yanlıģ ve eksik bilgi sahibi oldukları meslekleri tanıyıp ve böylece görüģ açılarını geniģletip daha zengin bir seçenek grubu arasından uygun seçim yapmalarını, çeģitli mesleklere karģı kalıplaģmıģ inanıģ ve ön yargılarını sorgulamalarını sağlamak amacıyla okulumuzda her yıl tüm sınıflar düzeyinde Meslek Tanıtım Seminerleri düzenlenmektedir. Öğrencilerimizin üniversiteleri tanımalarını sağlamak amacıyla her yıl Üniversite Tanıtım Gezileri düzenlenmektedir. Ayrıca; 9. sınıflarda öğretim yılı baģında sınıf geçme ve alana yönelme hakkında bilgiler verilmektedir. 9. sınıfın ikinci döneminde öğrencilerimize Akademik Benlik Kavramı Ölçeği uygulanarak ilgi alanları ve yetenekleri belirlenmektedir. Envanter sonuçları rehber öğretmen tarafından veli ve öğrenciler ile paylaģılmaktadır. Öğrencilerimizin yöneldikleri alanlarla ilgili meslekleri tanımaları için bültenler verilmekte, 14

16 Mesleki Tercih Envanteri ve Özel Yetenek Testleri yardımıyla öğrencimizin seçtiği mesleğe uygun olup olmadığı belirlenmektedir. Meslekleri daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla iģ yeri ziyaretleri düzenlenmektedir. Öğrencilerimizin alanları ile ilgili Türkiye nin seçkin üniversitelerine geziler düzenlenmektedir. Rehberlik Servisi tarafından LYS na hazırlanan son sınıf öğrencilerine sınav kaygısını azaltmaya, dikkat, konsantrasyon ve motivasyonu artırmaya yönelik yaratıcı drama atölye çalıģmaları yapılmaktadır. LYS öncesi öğrencilerimize yönelik motivasyon gezileri düzenlemektedir. Rehberlik Servisimiz tarafından tercih döneminde öğrencilerimiz doğru tercih yapmaları konusunda yönlendirilmektedir. LYS na hazırlanan son sınıf öğrencilerini sınav hazırlık sürecinde daha yakın takip etmek, kaygılarını azaltmak, yaģadıkları zorlukların bireysel olmadığını görmelerini sağlamak amacıyla iletiģim grubu çalıģmaları düzenlenir. ĠletiĢim grupları 5 kiģiden oluģur. Daha önceden belirlenen programa göre öğrenciler görüģmeye alınır. SAĞLIK HĠZMETLERĠ 1. Öğrencilerimizin, sağlık sorunlarına anında müdahale edilmesi, gerekli önlemlerin alınması amacıyla okulumuzda, bir hemģire ve saatleri arasında bir doktorun görev yaptığı Sağlık Servisi miz bulunmaktadır. 2. Okula yeni kayıt olan öğrenciler Sağlık Bilgi Formu nu eksiksiz doldurarak Müdür Yardımcısı na teslim ederler. 3. Öğrenci rahatsızlandığında, bir yeri incindiğinde veya yaralandığında, Müdür Yardımcısı nın izniyle, revire gider. 4. Anında müdahale gerektiren acil durumlarda öğrenci, okul hemģiresi ile birlikte en yakın sağlık merkezine ya da hastaneye ulaģtırılır. Veli mutlaka haberdar edilir. 5. Velilerimizin, öğrencilerin sağlıkları ve özel durumları hakkında (astım, alerji vb.) müdür yardımcısına ve okul hemģiresine bilgi vermesi, öğrencimizin sağlığı bakımından çok önemlidir. 6. BulaĢıcı hastalıklarda veli, okul yönetimini bilgilendirmek zorundadır. Öğrenciler rapor bitimine kadar okula gelemezler. 7. Acil müdahale gerektiren durumların dıģında, öğrencilerimizin doktor randevuları için dersten alınmasına izin verilmez. Bu nedenle velilerimizin, öğrencilerimizin okula gelmesine engel olmayan tedavi ve kontrolleri için, doktor randevularını, okul saatleri dıģında almaya özen göstermeleri beklenir. SERVĠS HĠZMETLERĠ Öğrenciler; Sürücülerin ve servis hosteslerinin uyarılarını dinlerler, onlara karģı saygılı davranırlar. Yüksek sesle konuģarak, Ģarkı söyleyerek, uygunsuz söz ve davranıģlarda bulunarak arkadaģlarını, araç sürücülerini, hostesleri ve çevreyi rahatsız etmezler. UlaĢım sırasında küfür ve argo içeren sözler kullanamazlar ve davranıģlarında genel görgü kurallarına uyarlar. Yolculuk sırasında pencereleri açmaz, pencereden aģağı sarkmaz, ayağa kalkmazlar. Araçlarda yemek yemezler. Serviste çalan müziğe müdahale edemezler. Herhangi bir sorun olduğunda, sürücü ya da servis hostesi ile tartıģmaya girmezler; müdür yardımcısına baģvururlar. Her öğrenci için kaybedilen zaman, okula geç kalmasına neden olacağı için, öğrenciler servislerini bekletemezler. Herhangi bir nedenle servisi kaçıran öğrenciyi, velisi, kendi olanakları ile okula ulaģtırmak zorundadır. Araçta bulunan küçük yaģtaki öğrencilerin haklarını korur, onların araçtaki emniyetlerinin sağlanmasına destek olurlar. UlaĢımlarını kayıtlı oldukları servisle yaparlar. Velilerinin izni ve okul idaresinin onayı olmadan farklı servis kullanamazlar. Kayıtlı oldukları servis dıģında bir servisle ulaģım yapması zorunlu olan öğrencilerin konuyla ilgili veli dilekçelerini müdür yardımcısına iletmeleri zorunludur. KĠġĠSEL EġYALAR Öğrenciler kiģisel eģyalarından her zaman kendileri sorumludur. - Öğrenciler büyük miktarda para veya değerli eģya taģımamalıdır. Okula geldiklerinde yanlarında değerli eģya varsa bunları Müdür Yardımcısı na emanet etmelidir. - Cep telefonları veya diğer avuç içi elektronik cihazlar Müdür Yardımcısı na teslim edilir. Teslim edilmeyen cihazlar okul idaresi tarafından alınıp öğrenci velisine teslim edilir. 15

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI

ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI ÖZEL FENERBAHÇE EĞİTİM KURUMLARI ÖĞRENCİ-VELİ EL KİTABI 2013-2014 1 İÇİNDEKİLER Fenerbahçe Koleji Marşı Fenerbahçe Eğitim Kurumları OKULLARIMIZ Vizyonumuz Misyonumuz İlkelerimiz Anaokulu İlkokul Ortaokul

Detaylı

TED İSTANBUL KOLEJİ ORTAOKULU ve LİSESİ OKUL KURALLARI BÖLÜM I ORTAOKUL VE LİSEDE GEÇERLİ OLAN KURALLAR VE UYGULAMALARI

TED İSTANBUL KOLEJİ ORTAOKULU ve LİSESİ OKUL KURALLARI BÖLÜM I ORTAOKUL VE LİSEDE GEÇERLİ OLAN KURALLAR VE UYGULAMALARI TED İSTANBUL KOLEJİ ORTAOKULU ve LİSESİ OKUL KURALLARI BÖLÜM I ORTAOKUL VE LİSEDE GEÇERLİ OLAN KURALLAR VE UYGULAMALARI Okulda düzen ve disiplini sağlayan kurallar, öğrencilerin toplumsal kurallara ve

Detaylı

TED ALANYA KOLEJĠ OKUL KURALLARI. (ĠLKOKUL - ORTAOKUL ve LĠSE) ĠÇĠNDEKĠLER

TED ALANYA KOLEJĠ OKUL KURALLARI. (ĠLKOKUL - ORTAOKUL ve LĠSE) ĠÇĠNDEKĠLER TED ALANYA KOLEJĠ OKUL KURALLARI (ĠLKOKUL - ORTAOKUL ve LĠSE) ĠÇĠNDEKĠLER 1. Genel kurallar 2. Öğrencilerin Olumsuz Davranışlarının giderilmesi 3. Derslik kuralları 4. Sınav Kuralları 5. Kıyafet Kuralları

Detaylı

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Millî Eğitim Bakanlığından: MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETĠM KURUMLARI YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarih: 07.09.2013 Sayı: 28758 BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

www.fatihkoleji.k12.tr

www.fatihkoleji.k12.tr www.fatihkoleji.k12.tr İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY

İSTİKLAL MARŞI. Mehmet Akif ERSOY İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak; Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak; O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban

Detaylı

Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır.

Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır. Asıl ulaşmaya mecbur olduğumuz şey, yüksek kültürde ve yüksek fazilette dünya birinciliğini yakalamaktır. İSTİKLAL MARŞI Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI k12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI 2012-2013 İÇİNDEKİLER TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ...2 GİRİŞ...6 FİZİKSEL YAPI-GENEL TANITIM...8 ANAOKULUMUZ...9 İLKÖĞRETİM OKULUMUZ... 16 LİSEMİZ...

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI K12 VELİ BİLGİLENDİRME KİTAPÇIĞI Atatürk'ün 26 Mayıs 1937 de Halkevi nde okulumuz öğrencilerinin oynadıkları Ay Işığı Opereti ni izledikten sonra söylediği sözler. Tebrik ederim, çok muvaffak oldular.

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI

2014-2015 ÖĞRETİM YILI 2014-2015 ÖĞRETİM YILI VEGA İLKOKULU VEGA ORTAOKULU ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul VİZYON-MİSYON VİZYON Tüm dünya tarafından tanınan, global eğitim alanında saygı duyulan, öğrenim standartlarının

Detaylı

Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi için size sunduğumuz bu bilgiler, okul ile aile arasında eşgüdümün kurulmasını sağlayacaktır.

Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi için size sunduğumuz bu bilgiler, okul ile aile arasında eşgüdümün kurulmasını sağlayacaktır. GİRİŞ Bu kitap, siz velilerimiz için, okulumuz hakkında gereksinim duyacağınız tüm bilgileri bulabileceğiniz bir başvuru kaynağı olması amacıyla hazırlanmıştır. Akademik yılın en verimli şekilde yaşanabilmesi

Detaylı

ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ VELİ VE ÖĞRENCİ EL KİTABI ROBERT COLLEGE PARENT AND STUDENT HANDBOOK

ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ VELİ VE ÖĞRENCİ EL KİTABI ROBERT COLLEGE PARENT AND STUDENT HANDBOOK ÖZEL AMERİKAN ROBERT LİSESİ VELİ VE ÖĞRENCİ EL KİTABI ROBERT COLLEGE PARENT AND STUDENT HANDBOOK 2014-2015 FİHRİST I. 2014-2015 DERS YILI TAKVİMİ II. ROBERT LİSESİNİN AMAÇLARI III. ROBERT LİSESİNİN TEMEL

Detaylı

ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI

ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI ÖZEL AYDIN ĠSABET OKULLARI MODELĠ FARKLILIKLARI 1.Eğitim Modeli Okulumuzu diğer okullardan farklı ve üstün kılan Eğitim modeli oluģturularak patentti çalıģmaları yapılmıģtır. Bu çalıģmayla okulumuzda eğitim

Detaylı

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ

TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ 15 TED ĠSTANBUL KOLEJĠ VAKFI ÖZEL LĠSESĠ VELĠ BĠLGĠLENDĠRME REHBERĠ ĠÇĠNDEKĠLER TÜRK EĞĠTĠM DERNEĞĠ TANITIM Misyon-Vizyon Tarihçe Türk Eğitim Derneği Okulları Türk Eğitim Derneği Neden Okul Açar? Türk

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AVRUPA KOLEJİ OKULLARI ÖĞRENCİ VELİ EL KİTABI Eylül 2014 İstanbul İÇİNDEKİLER AVRUPA KOLEJİ 1 BİLİM DANIŞMA KURULU 2 Bilim Danışma Kurulu Üyeleri 2 KAZLIÇEŞME Avrupa Koleji

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

2014-2015 VELİ EL KİTABI

2014-2015 VELİ EL KİTABI 2014-2015 VELİ EL KİTABI www.irmak.k12.tr Değerli Irmak Velileri, Tüm Irmak ailesine 2014-2015 eğitim öğretim yılına hoş geldiniz demekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Etik ve estetik değerlere sahip,

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý Eðitim: Eyüboðlu

Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý Eðitim: Eyüboðlu Geri dönüþümlü kaðýt 2 Eyüboðlu Veli-Öðrenci El Kitabý Ýçindekiler BÖLÜM I. YAPILANMA SAYFA 1. Ýletiþim Bilgileri.................................................4 2. Kurum Vizyon ve Misyonu..........................................5

Detaylı

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI YAŞAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİ EL KİTABI 2011 2012 0 ĠÇĠNDEKĠLER Bölüm Sayfa 1. Hazırlık Sınıfı Misyonu 4 2. Yabancı Diller Yüksekokulu Organizasyon ġeması

Detaylı

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.

Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir. Anasınıfı İlkokul Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi İyi eğitimle iyi gelecek 2004 2005 eğitim öğretim yılında sistemimiz ISO 9001 2000 Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına

Detaylı

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1

TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1 TED ANKARA KOLEJİ VAKFI OKULLARI TED ANKARA KOLEJİ - 1 Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği gayeye, bizim yüksek ideallerimize durmadan yorulmadan yürüyecektir.

Detaylı

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği BĠRĠNCĠ KISIM. Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Millî Eğitim Bakanlığından: *Yönetmelik (Resmî Gazete): 08/06/2004-25486 *Yönetmelik DeğiĢikliği (1)-(R.G): 20/02/2006-26086 *Yönetmelik DeğiĢikliği (2)-(R.G): 09/06/2007-26547 *Yönetmelik DeğiĢikliği

Detaylı

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YÖNETMELİK Millî Eğitim Bakanlığından: MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel İlköğretim Kurumlarının

Detaylı

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ

ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ÇOCUK GELĠġĠMĠ VE EĞĠTĠMĠ DRAMA ÇALIġMALARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 -

Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 - Anabilim Eğitim Kurumları PAYDAŞLAR KILAVUZU 2012-2013 - 1 - Büyük olmak için; Hiç kimseye iltifat etmeyeceksin, Hiç kimseyi aldatmayacaksın, Ülke için gerçek amaç ne ise onu görecek, O hedefe yürüyeceksin.

Detaylı

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI İzmir Anaokulu KURUMSAL İŞLEYİŞ KİTAPÇIĞI

İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI İzmir Anaokulu KURUMSAL İŞLEYİŞ KİTAPÇIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI İzmir Anaokulu KURUMSAL İŞLEYİŞ KİTAPÇIĞI İTÜ GELİŞTİRME VAKFI OKULLARI ÖZGÖRÜMÜZ İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları'nın Vizyonu; bilgiye erişme becerisine sahip, verimli ve etkin

Detaylı

BIRLIKTE YAŞA BİRLİKTE ÖĞREN

BIRLIKTE YAŞA BİRLİKTE ÖĞREN BIRLIKTE YAŞA BİRLİKTE ÖĞREN Özel İzmir Amerikan Koleji Yatılı Bölüm El Kitabı 2015-2016 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 Özel İzmir Amerikan Koleji Yatılı Bölüm ünün Felsefesi ve Amaçları... 3 Misyon...

Detaylı