HALKLA İLİşKİLERDE. ETKİLEŞİMLİ İLETİşİM: WEB (WWW) Türksel KAYA BENSGHIR . *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALKLA İLİşKİLERDE. ETKİLEŞİMLİ İLETİşİM: WEB (WWW) Türksel KAYA BENSGHIR . *"

Transkript

1 HALKLA İLİşKİLERDE ETKİLEŞİMLİ İLETİşİM: WEB (WWW). * Türksel KAYA BENSGHIR Özet: İnternet ve web teknolojileri halkla ilişkiler çalışanlarına yeni fırsatlar ve olanaklar sunmaktadır. Web siteleri halkla ilişkiler işlevine etkililik kazandırmada ve diyaloga dayalı ve etkileşimli iletişimi sağlamada büyük bir potansiyele sahiptir. Bu nedenle web sitelerinin tasarımında diyalog mekanizmalarına yer verilmesi örgüt-kamuoyu arasında olumlu ilişkilerin geliştirilmesine ve katılımcı yönetim anlayışının uygulanmasına katkıda bulunmaktadır. Makalede, web teknolojileri ve halkla ilişkilere sunduğu olanaklar üzerinde durulmuş; bu teknolojilerden etkili yararlanabilmenin yolunun web sitelerinde diyalog mekanizmalarına yer vermekten geçtiği vurgulanmıştır. Bu bağlamda, ülkemizin Başbakanlık ve hizmet bakanlıklarının web siteleri incelenerek halkla ilişkiler işlevine katkıları değerlendirilmiştir. Ayrıca, ülkemizde halkla ilişkiler alanında eğitim veren yüksek öğrenim kurumlarının ders programlarında bilişim konularına ne ölçüde yer verdikleri incelenmiştir. Anahtar kelimeler: Halkla ilişkiler, internet, web sitesi, etkileşimli iletişim, diyaloga dayalı iletişim İnternet'in her alana hızla girmesiyle birlikte, halkla ilişkiler uzman ve araştırmactları da internet ve web teknolojilerine giderek daha fazla ilgi göstermektedir. Kuruluşların web siteleri, kurumsal bilgi ve haberleri duyurmada; bilgi a Iış-verişinde ve kamuoyu araştırmaları yapmada kullanılabileceği gibi, örgütsel/sorun ve krizlere acil çözümler üretmede etkili bir iletişim ortamı olarak da hizmet sunabilmektedir. Ancak, kuruluşların iki yönlü etkileşim ortamı sunan bu yeni araçlardan kuruluş ve kamuoyu arasında diyaloga dayalı ilişki geliştirmede yeterince etkili yararlanamadıkları görülmektedir. Web siteleri çoğunlukla kurumların yalnızca durağan kimi istatistiksel bilgilerin sunulduğu~ duyufliların yapıldığı (tek taraflı); halkla ilişkiler işlevi için oldukça önemli olan besleyici yankı (feedback) geliştjrmede gereksinim duyulan diyalog mekanizmalarından uzak ve amacı yalnızca tas~rımcıya besleyici yankı sağlayan e-posta adresinin bulunduğu (webmaster ya da BİM adresi) bir yapıda hizmet vermektedir. Bu duruma neden olarak, internet ve web teknolojilerinin yönetim dünyasına yeni yeni girmesi nedeniyle bir öğrenme sürecinin yaşandığı ve dolayısıyla de Dr.. TODAiE Asistanı. Amme idaresi Dergisi, Cilt 33 Sayı i Mart 2000, s

2 i 12 Amme idaresi Dergisi neyimsizliğin olduğu düşünüise de asıl nedenin, web teknolojilerinin sunduğu yeni iletişim ortamını değerlendirmede benimsenen yaklaşımdaki yanlışlıktır. Söz edilen bu yanlışlık, web'e klasik tek yönlü iletişim kuramı ile yaklaşarak bu teknolojilerin ortaya çıkardığı yeni halkla ilişkiler araçlarına tek yönlü bir iletişim aracı ve ortamı olarak bakılmasından kaynaklanmaktadır. Kurumlar web sitelerini tek taraflı bilgi sunmaya dayalı olarak geliştirmekte ve bu iletişim ortamının sunabi leceği örgütle-kamuoyu arasında d iyalog yaratabilecek mekanizmaları ve hizmetleri göz ardı etmektedirler. Ülkemizde de sayıları son yıllarda hızla artan kamu kuruluşların ın web sitelerinin de bu özelliği taşıdığı kısır, tek yönlü bilginin sunulduğu, çoğunlukla güncelolmayan, kurumları olduğundan daha küçük boyutlu gösteren ve basit ama görsel efektlerle donatılmış bir broşür görünümünden öteye gitmediği gözlenmektedir. Bu makalede, iki yönlü etkileşimli iletişimi olanaklı kılarak halkla ilişkiler işlevine kazandırdığı yeni araçlarla (e-posta, tartışma grupları, sohbet odaları vb) etkililik kazandrrması beklenen internet ve web teknolojileri üzerinde durulmuş; bu teknolojilerden halkla ilişkiler alanında etkili yararlanabilmenin yolunun kurumların web sitelerinde diyaloga dayalı etki leşimi i i letişime açık mekanizmalara yer vermelerinden geçtiği vurgulanmış ve ülkemizde özellikle 1998'den itibaren hizmet sunmaya başlayan Başbakanlık ve hizmet bakanlıklarının web siteleri incelenerek, bunların halkla ilişkiler işlevlerine olan katkıları değerlendirilmiştir. Ayrıca, ülkemizde halkla ilişkiler uzmaııı olarak elemaıı yetiştiren kimi yüksek öğrenim kurumlarınını (üniversitelerin i letişim, Tanıtım ve Halkla ilişkiler bölümlerinin) ders programlarında bilgisayar, internet ve web teknolojileri konularına ne ölçüde yer verdikleri incelenmiştir. HALKLA İLİşKİLER ve İLETİşİM Halkla ilişkiler, kamu yönetiminden, işletme yönetimine, beşeri bilimlerden siyasal bilimlere, iktisattan tabii bilimlere kadar uzanan geniş bir yelpazede yerini bulan disiplinlerarası bir faaliyettir. Bu özellik, halkla ilişkilere farklı yönlerden bakmaya ve dolayısıyla çok farklı tanımlar getirilmesine neden olmuştur. En genel tanımı ile halkla ilişkiler, iki yönlü iletişime dayalı, toplumsal sorumluluğu içeren bir anlayış ve işleyişle kanaat ve eylemleri etkileme (Uysal-Sezer, 1988: 203) ve örgütle halk arasında karşılıklı işbirliği, benimseme ve iletişimin oluşturulmasına ve sürdürülmesine (Harlow, ı 976: 36) yönelik planlı yürüttilen çabalardır. Öte yandan, bilinçli ve planlı bir çabaııın ürünü olan halkla ilişkiler, i Bu eğitim kurumları arasında Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsü. Ankara Üniversitesi iletişim FakültesL Gazi Üniversitesi iletişim Fakültesi. Anadolu Üniversitesi Ilcti~il1l Bilimleri Fakültesi. Ege Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölümü, Başkent Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölümü ve Bilgi Üniversitesi iletişim Fakültesi Halkla ilişkiler Bölümü yer almaktadır.

3 Halkla ilişkilerde Etkileşimli iletişim: Weh (www) 113 geneııikle şu amaçları hedefler (Tortop,1993: 153~ Yalçındağ, 1996: 10-1 i; Ertekin, 2000: ; Mıhcıoğlu, ı 976: 16-18, Kazancı, ı 995: i ~7): Kuruluşun kurumsal kimliğinin oluşturulması ve benimsetilmesine katkıda bulunmak Kamuoyunun kuruluşa ilişkin eğilimlerini, tutum ve davranışlarını belirlemek ve buna göre gerekli önerilerde bulunmak Halka yönetime karşı olumlu tutumlar oluşturmak Kamuoyunu aydınlatmak ve kuruluşlarla olan ilişkilerinde halkın işini kolay laştı rmak Halka kuruluşun hizmet politikalan ve uygulamalarına ilişkin bilgi vermek Kuruluşlarca önemli projeler hakkında kesin kararlar almadan önce halka görüşlerini bildirme fırsatı vermek. Alınacak kararlann daha yerinde olmasını sağlayacak bilgileri kamudan elde etmek Yasaklar üzerinde aydınlatıcı bilgiler sunarak yurttaşların yasalara uymasını sağlamak Hizmetlerin görülmesinde kamunun işbirliğini sağlamak Yasa ve uygulamalardaki aksaklıkların saptanmasında ve giderilmesinde kamuoyunun görüşlerinden yararlanmak. Bu tanım ve amaçlarından yola çıkarak, halkla ilişkiler işlevinin tenıel öğelerini iletişim, etkileşim, paylaşım, katılım, kontrol ve tanıtım olmak üzere altı a na başlıkta toplayabiliriz. Bunların bir kısmı (iletişim, etkileşim, paylaşım, katılım) hem iki yönlü iletişime yönelik bilgi akışı gerektiren ve hem de diyaloga dayalı özellik gösterirken, bir kısmı da (kontrol ve tanıtım) tek yönlü iletişime yönelik ve çoğunlukla diyaloga pek gereksinim duyulmayan yalnızca tek yönlü bilgi akışına dayalı nitelik taşımaktadır. Halkla ilişkiler işlevinin başaniı yürütülmesinde bu öğelerde sağlanan başarı büyük roloynamaktadır. Bir başka deyişle, kuruluşlar, hitap ettikleri kitlelere etkili bir iletişim, etkileşim ve paylaşım ortamı sağladıklan ölçüde başarılarını artırabilmektedirler. Öte yandan, bu öğelerin özelliklerine göre halkla ilişkilerde varılmak istenen amaçlara ulaşmada kullanılacak araç ve yöntemler farklı sonuçlara götürebilmektedir. Nitekim etkileşimli ve diyaloga açık iletişime pek imkan tanımayan halkla ilişkiler yöntem ve araçları, halklailişkiler işlevi ile ulaşılmak istenen ö zellikle başta katılım olmak üzere etkileşim ve paylaşım sağlamada yetersiz kalmaktadır. Uygulamada bu araç ve yöntemler, halkla ilişkilerde daha çok tanıma ve tanıtma amacına hizmet etmek üzere kullanılmaktadır. Günümüzde internet ve web teknolojileri, halkla ilişkiler alanına gerek tanıma ve tanıtmaya gerekse etkileşim, katılım ve paylaşıına teşvik eden ve iki yönlii iletişime açık

4 i i 4 Amme İdaresi Dergisi yeni araçlar (web sitesi, elektronik posta, tartışma grupları ve sohbet odaları gibi) kazandırmıştır (çizelge 1). Çizelge 1: Halklailişkilerde Kullanılan Araç, Yöntem ve Teknikler" Etkileşimi Sımrlayan Tek Yönlü iletişime Açık Etkileşimi Teşvik Eden iki Yönlü iletişime Açık Anket Yayın Araçları TV, Radyo Görüntülü Araçlar Video. film. slayt Basılı Kaynaklar Gazete Kitap DerRi Biiiten. Broşür Yüzyüze i i işki ler Toplantılar Fuar, Festivaller. Geziler Telefon Etkileşimli TV (internet TV) İnternet ve Web Teknolojileri İnternet/te Stili E-Posta Web Site.,i Tartişma Grup/an Sohbet Oda/arı Kısaca internet ve web teknolojileri olarak adlandırabileceğimiz bu yeni iletişim araç ve ortamları, yalnızca bilgi iletmenin değil, birlikte bilgi üretme ve paylaşmanın bir aracı olarak kimi iletişim ve halkla ilişkiler araç, yöntem ve tekniklerinden ayrılmaktadır. Web'in diğer iletişim araçlarına göre üswnlüklerini şöyle özetleyebiliriz: Web, kullanıcılara aktif olarak bilgiye erişme ve işleme olanağı sunar. Politikalar oluşturmada kamuoyuna katılım olanağı sağlar. Etkileşimli olarak bilgi toplama, kamuoyunu izleme ve kamuoyu ile doğrudan diyaloga girerek olumlu bir halkla ilişkiler politikası oluşturma ve uygulamaya zemin hazırlar. Bu yeni araçlar aynı zamanda iki yönlil etkileşimli ve diyaloga dayalı Etkileşimli ve Diyaloga Dayalı iletişim iletişimi olanaklı kılmaktadır. Etkileşimli ve diyaloga dayalı iletişim, iletişime giren tüm tarafların bilgi a Iıp-vermede aktif rol aldığı ve diyaloga girdiği bir süreci ifade etmektedir. (Kent, ı : 32) Etkileşimli iletişim, bilginin dinamik bir biçimde, düzenli, hızlı ve en uygun iletişim ortamı olup, örgütün tüm bireylerinin erişimine olanak tanır (Huff ve diğerleri, 1989). Bu Wr iletişim, kamuoyunun görüşlerinin değerlendirilmesine olanak sağlamak üzere iletişim ve karar kanallarının açık olmasını gerekli kılar. Habermas'a 2 Halkla ilişkilerde kullanılan araç. yöntem ve teknikler, çalışmada vurgulanan özelliklere göre yazar tarafından sl11lflandırılmıştır.

5 Halkla ilişkilerde Etkileşimli iletişim: Weh (www) 115 göre, diyalog tarafların eylem planları üzerinde anlaşmaya vardıklarında oluşmaktadır (Habermas, 1990: 79). Diyaloga açık bir web sitesi ise yönetim ve kamuoyu arasında etkileşim yaratarak, kamuoyunun yönetim ve faaliyetleriyle ilgili bilgilenmesine, kuruluşların program ve politikalarına katılma ve tartışma zemini yaratmaktadır. Web sitesinde öneri ve eleştirilere yönelik form ve tartışma grupları oluşturulabilmektedir. Kamu formları olarak açılan bu iletişim kanalından halkla ilişkiler uzman ve elemanları çalışma alanlarıyla ilgili önemli bilgilere ulaşabilmektedir. Ancak, uygulamada hem dünyada hem de ülkemizde gerek kamu kuruluşları gerekse özel şirketlerin web sitelerinde etkileşimli ve diyaloga dayalı iletişime olanak sağlayan mekanizmalarına (tartışma grupları, anketler, kamu formları) çok fazla yer vermedikleri gözlenmektedir. Nitekim, Fortune 500 firma üzerinde yapılan araştırma, bu kuruluşlardan yalnızca %9'nun tartışma gruplarına yer verdiğini göstermektedir. Web sitelerin büyük bir bölümü kuruluşları hakkında detaylı bilgi verirken, çok azı sitelerinde etkileşime açık diyaloglara yer vermektedir. Bu açıdan en zengin sitelerin bilgisayar ve iletişimle uğraşan firmalara ait olduğu dikkat çekmektedir (Cooley, ı 999 :42) (çizelge 2). Çizelge 2: Firma Web Siteleri Sektör Etkileşimli (%) Bilgilendirici (%) Bilgisayar iletişim Kimya S~ ~g Finans 56 n Petrol SO 100 Elektronik 39 H3 ETKİLEŞİMLİ İLETİşİM ORTAMı: İNTERNET VE WEB TEKNOLOJİLERİ İnternet dünya çapında yaygınlığa sahip, sürekli büyüyen birçok bilgisayar ağını ve omurgasını birbirine bağlayan küresel bir iletişim ve bilgi ağıdır. Bu ağ üzerinde milyonlarca web sitesi kullanıcılara hizmet sunmaktadır. Web sitesi, İnternet üzerinde bulunan bilgilere sonsuz erişim sağlayan ve gömülü bağlantılar (Iink) içeren belgelerden oluşan bir sistemdir (Kaya Bensghir, 1999: i ı 8). Dünyada Mart 2000 itibarıyla, toplam milyon internet kullanıcısı bulunmaktadır. İnternet kullanıcılarının yaklaşık %45'i (136 milyonu) Kanada ve ABD' de; milyonu AVlUpa'da; 68.9 milyonu Asya/Pasifik ülkelerinde ve 2.58 milyonu da Afrika'da yaşamaktadır (Nua Internet Survey, April 2000).

6 ı ı 6 Amme idaresi Dergisi N ua ve IDC kayıtlarına göre SO m i Iyondan fazla web sitesi bulunmaktad ır (Kaya Bensghir, ı 999: ı ). Nua'nın yaptığı araştırmaya göre İngiltere'de işletmelerin % 43'ünün web sitesi bulunmakta ve sitesi olan işletmelerin % 3S'i gelir artışı sağladıklarını belirtmektedir (Nua, Internet Surveys, April 3,2000). Öte yandan, dünyada web üzerinden yapılan elektronik ticaret giderek hızla artmaktadır. IDC kayıtlarına göre bugün dünyada e-ticaret hacmi yaklaşık 10 milyar doların üzerindedir. Bu rakamın 2003 yılına kadar milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir editorial.html. Ülkemizde de internet kullanıcı sayısının son günlerde yaşanan yoğun kampanyalarla bir milyonu aştığı görülmektedir. Bu gelişmelere paralelolarak gerek kamu gerek özel kuruluşlar hızla web sitelerini hizmete açma yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Nitekim internet'e bağlanan kamu kuruluşlarınııı sayısı 24 Aralık'99 itibarıyla 349 iken, 24 Nisan 2000 tarihinde bu sayı yaklaşık % IS artışla 402'ye ulaşmıştır (http://www.llletu.edu.tr. MCI Communication Corparation ve IPR tarafından internet, etkileşimli iletişim ve halkla ilişkiler konusuna yönelik ortaklaşa gerçekleştirdikleri araştırmada ulaşılan şu sonuçlar bu teknolojilerin iletişim ve halkla ilişkileralanını da değişime zorladığını göstermektedir (http://w\vw.instituteforpr.com/projects3. html). Araştırınaya katılan 236 özel kuruluş üst düzey halkla ilişkiler ve iletişim yöneticilerinin %79'u internet' in firma ile kamuoyu arasındaki iki yön lü i letişimi iyileştirdiğini; %72 'si internet' in kuruluşları elektronik bi Igilerin güveni i ği, gizliliği ve kişisel hakların korunması konusunda önlemler almaya zorladığını; bu yöneticilerin büyük çoğunluğunun internet'ten haberler ve mesleki bilgileri izlemek için yararlandıklarını, önem ii bir bölümünün de bu aracı e-posta yoluyla kunım içi ve dışı kişisel bilgilere ulaşma ve araştırma yapmada kullandıklarını belirtmişlerdir. Aynı araştırmada yığınla bilgiye erişmede sağladığı kolaylık, daha ucuza araştırma yapabilme olanağı e-posta yoluyla düşük maliyetli hızı i i letişim ortamı sunması internet' in güçlü yanları olarak ifade edi lirken; erişim hızının düşük olması ve yöneticileri yığınla e-postaya maruz bırakması ise internetin zayıftarafı olarak dile getirilmiştir. Web teknolojileri halkla ilişkiler işlevine çizelge i 'de özetlendiği gibi iletişim, paylaşım, katılım, etkileşim ve tartışma platformları yaratan yeni araçlar ve yöntemler sunmaktadır: İletişim, Etkileşim Pla~rormu: Elektronik Posta (e-posta) E-posta, internet kullanıcılarına coğrafi uzaklıklarına bakılmaksızın mesaj gönderme, alma, okuma ve yanıtlama gibi çeşitli hizmetler sunarak etkileşimli bir iletişim ortamı sağlamaktadır. İnternete bağlı kullanıcı kodu olan kişiler kendi aralarında ve diğer posta sistemleriyle iletişim kurabildikleri gibi; yerel

7 Ha/k./o Ilişkilerde Etkileşimli I/e tişim " Weh (IFI'!'W) J 17 ve genel ağ ortammda da mesaj değişimi yapılabilmektedir. E-posta geçerli bir adres üzerinden gerçekleşmektedir. E-posta adresi. kişinin kullanıcı numarası ve internet adresinden oluşmaktadır (Örnek: trtcqltrlneur). E-posta örgütlerde elektronik ortamda tum bilgi ve belgelerin paylaşılmasına olanak tanıyarak doğrudan iletişime katkıda bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar elektronik postanın iletişimin yapısını ve içeriğini değiştirdiğini göstermektedir, (Sproull ve Kiesler, 1991: 6). Örneğin, e-posta'n ın oldukça fazla sosyoduygusal (socio-emotional) içerik taşıdığı gözlenmiştir. E-posta örgütlerin bilgi işleme ve karar alma yeteneklerini giiçlendirmekte ve e-posta alan örgüt çalışanları pasif bir veri alıcısı olmaktan çok, aktif birer veri üreticisi olabilmektedir (Adams vd., 1992: ı 4). Öte yandan e-posta, manyetik ortamlarda saklanan bi Igiyi zarar görmeden ve kaybolmadan bilgisayarlar üzerinden hızlı ilettiği için telefoı' ve faks gibi diğer iletişim araçlarından daha üstündür. Buna karşın, diğer iletişim araçlarmda var olan bilgi güvenliği sorunu, bu iletişim aracında da bulunmaktadır. Bu nedenle, kimi kuruluşlar e-posta yoluyla iletişime ihtiyatlı yaklaşmaktadır. Her ne kadar bu yolla yapılan iletişimde bilgiye üçüncü kişilerce erişim riski bulunsa da bu riskin normal posta ve faks yoluyla iletişimde yaşanabilecek güvenlik riskinden fazla olduğu söylenemez. Kaldı ki, internet üzerinden yapılan iletişimde bilgi güvenliği konusu ile ilgili araştırma-geliştirme çabaları hızla sürınekte ve bu a maçla yeni güvenlik yöntemleri (dijital imza 'vb. gibi) geliştirilmektedir. E-posta güvenlik soruıııı büyük ölçüde aşıldığında gerek, özel gerek kamu kuruluşlarında yaygm kullanım alanı bulmaya aday iletişim aracı olarak görünmektedir. E-postanın halkla ilişkiler alanına sunduğu katkıları şöyle özetleyebiliriz (Bobbitt, 1995: 28): Kuruluş içi ve halkla ilişkiler bölümü içinde etkileşimli iletişim Kuruluş ve halk arasında doğrudan, iki yönlü etkileşimli iletişim Medya mensupları ve halkla ilişkiler çalışanları arasmda iki yönlü etkileşimli iletişim Kamuoyu ile görüşme yapma olanağı İletişim, Etkileşim, Paylaşım Pla~rormu: World Wide Web (www) En genel tanımı ile web (www) metin, grafik, ses, film gibi farklı nitelikteki verilere etkileşimli olarak ulaşmayı sağlayan bağlantılarla (Iink) donatılmış çoklu ortamdır. Web'de isternci ve sunucular HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ile iletişim kurmakta ve doküman alıp göndermektedir. Web' de dokümanlar içinde yer verilen anahtar kelimelerle farklı dokümanlara geçiş yapılabilınektedir. Bağlantı metin dosyalarına olduğu kadar, resim, grafik, ses ve hareketli görüntülere (film) olabilmektedir. Öte yandan, doküman içinde anahtar

8 ı ı 8 Amme idaresi Dergisi kelimelerle dolaşım ve bilgiye erişim kolayolabilmektedir. Bu özellikleri ile web yalnızca bir iletişim platformu değil, aynı zamanda etkileşim ve paylaşım ortamı sunmaktadır. Uygulamada web'in halkla ilişkilerde çeşitli kullanım alanları bulduğuna tanık olmaktayız. Örnek olarak, halkııı bilgilendirilmesi ve eğitimi~ anket ve alan araştırmalarının hızlı ve kolay yiirütülebilmesi ve değerlendirilmesi~ rakip kuruluşların çalışmalarının anında izlenmesi gibi geleneksel araçlarla oldukça ma Iiyetl i ve zaman alan ve emek gerektiren çalışmalar veri lebi iir. Tartışma ve Katılım Platformu: Usenet Usenet, ilgili kişilerin belli konularda tartışmalarda bulunduğu milyonlarca ağ kullanıcısının çok değişik konularda haberler ve yazılar gönderdiği bir tartışma ve katılım platformu olup "haber grupları-newsgroups'" tartışma grupları discussion groups" ya da ilan tahtaları "builetin boards" gibi formlara verilen genel bir isimlendirmedir. Bu platformda kullanıcıların gönderdiği haber ve yazılar NNTP (Network News Transfer Protocol) ile hiyerarşik bir yapıda dağıtılmakta ve internet erişimi olan kişilerce usenet servis sağlayıcılar aracılığı ile okunabilmektedir. Usenet grupları hiyerarşik olarak değişik alanlara (spor, müzik, sağlık, ekonomi, teknoloji vb.) bölünmüştür. Her alt grubun altında başka alt gruplar da bulunmaktadır. Bu gruplarda bağlantılar kademeli olarak iletilmektedir. Gruplarda hem sorulara hem de bu sorulara verilen yanıtlara yer verilerek, erişimcilerin bu birikimlerden yararlanmaları ve kendi katkılarıııı da eklemeleri sağlanmaktadır. Tartışmalar anında olabildiği gibi, günler ve haftalarca surebilmektedir. Bazı tartışma grupları moderatörlerce (kişi ya da kurum) yönetilebilmektedir. Moderatörler tartışma konuları ile ilgili politikalar geliştirmekte ve uygulamayı izlemektedir. Halkla ilişkiler alanı ile ilgili usenet grupları olmamasına karşın bu alan ile ilgili özel tartışmalara ticari ve sosyal konular arasıııda rastlanmaktadır (Bobbitt, 1995: 31 ). İletişim Pla(formu: Listserv Listserv de usenet gibi İnternetİn sunduğu bir tartışma ve iletişim platformudur. Usenet'ten farklı olarak iletiler (haberler ve yazılar ilan talıtasıııa değil), doğrudan kullanıcılara e-posta olarak gönderilmektedir. Bu niteliği ile listserv'in tartışma platformundan çok iletişim platformu yönü dikkat çekmektedir. Halkla ilişkiler konularına yönelik az sayıda listserv platformları bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak I-NET Marketing'e Üyelik için com ve PRForum'a üyelik için ise LISTSERV (ÜJindvcms. iupui.edu verilebilir.

9 Halkla ilişkilerde l:.:tkileşimfi iletişim: Weh (www) i ı 9 Listserv usenet'e göre konuyla ilgili çok sayıda uzmaııı bir araya getirdiği i çin, halkla ilişkiler çalışanlarına daha etkili bir araştırma ortamı sunmaktadır. Erişim ve Paylaşım Platformu: Gopher ve Telnet Gopher, internet kullanıcılarına bilgiye erişmelerini sağlayan menü temelli bir bilgi erişim hizmetidir. Daha çok metin tabanlı bilgiyi destekleyen gopher da dizin listeleri, dokümanlar ve arama mekanizmaları bulunmaktadır. Dizin listeleri, bağlantılar içeren seçeneklerden oluşan menülerdir. Dokümanlar ise en uçtaki yazı ve görüntü gibi bilgileri içermektedir. Telnet, internet ağllla bağlı bilgisayarlara uzaktan bağlanmak için geliştirilen protokol ve programlara verilen addır. Telnet, kullanıcı ad ve şifresi ile uzaktaki bir Tep/ıp yetenekli bilgisayara bağlanabilme ve aynı anda bilgi yol/ama ve alma yeteneği sunabilmektedir (FaIk, i 994: ı 02). İnternet ve Web Teknolojilerinin Hallda İlişkiler Alamna Sunduğu Olanaklar Web teknolojileri, halkla ilişkiler uzman ve çalışanlarına halkın sesini dinlemede oldukça etkili araçlar sıınmaktadır. Etkileşinı)i iletişime olanak tanıyan haber grupları (newsgroups), elektronik posta listeleri, ilan panoları ve sohbet odaları kamuoyunun sesini sansürsüz, açıklıkla ve kesintisiz duyurınasıııa olanak tanımaktadır. Aynı şekilde, web teknolojileri kuruluşlara kurumsal imajlarını yönetmede ve halkın görüşlerinin kuruluşların genel politika ve stratejilerine yansıtmada kilit roloynamaktadır. Bu yeni iletişim ortamı kuruluşların mali olanakları ne ölçüde olursa olsun dünya üzerinde mesaj larını iletmelerine ve halkla bütünleşmelerine ortam sağlamaktadır. Halkla etkileşim ve bütünleşme i se kuruluşlara, özetle aşağıdaki fırsatları kazandırmaktadır: Kuruluşun imajını sürekli geliştirme fırsatı Halkın görüşlerini toplamada ve analiz etmede kolaylık Kuruluşun politikalarına kamumill gereksinimlerini ve görüşlerini yansıtma zemını Kuruluşun sosyal sorumluluğunu artırma olanağı Web siteleri bir taraftan, kamunun görüşlerinin toplanması ve değerlendirilmesine hizmet ederken, aynı zamanda örgüt ve çevresiyle iletişim kanallarının açılmasını sağlar. Halkla ilişkiler, gerek kuruluştan halka gerek halktan kuruluşa bilgi akışı sağladığı ölçüde başarılı olabilir. Bu noktada etkileşimli iletişime olanak sağlayan web siteleri kuruluşların halkla ilişkiler faaliyetlerini başarılı kılmada ö nemli bir araç olarak görünmektedir.

10 120 Amme İdaresi Dergisi İnternet ve web teknolojileri işletmelere küresel panolara erişmede, kitle tüketimini artırmada, müşteri hizmetlerini geliştirmede, tüketicilerle olan ilişkileri iyi leştirmede ve dağıtımda eşglidümü sağlamada çeşiti i fırsatlar sunmaktad ır. Web teknolojileri, aracı kurumlar, imalatçılar ve müşteriler arasındaki ilişkileri etkin kılarak lojistik yönetiminde etkililik, online fıyatlandırma, likit piyasalarla ve müşterilerle etkili iletişim kurma gibi işletmelere yeni değerler kazandırmaktadır (Griffith, David A, Jonathan W. Polmer, ı 999: 3-8). Bu teknolojilerin gelişmesi, halkla ilişkiler işlevinin yürütülmesine de yeni boyutlar kazandırmıştır. Öyle ki, halkla ilişkilerde kimi araç ve yöntemlerle oldukça güç olan besleyici yankı elde etme ve ölçüm soruıııı ortadan kalkmaktadır. Sonuç olarak, İnternet ve web teknoloj ileri halkla i i işki ler işlevine aşağıdaki olanakları sunarak etkililiği artırmaktadır: Proaktif l bir halkla ilişkiler anlayışı geliştirilmesine katkıda bulunma ve kuruluşları olası gelişmelere karşı önceden tepki veren dinamik, esnek bir yapıya kavuşturma Kamuoyu ile karşılıklı konuşma ve kamuoyundan doğrudan besleyiciyankı sağlama Sanalortamda herhangi bir filitrelemeye maruz kalmadan iletişimde bulunabilme Kuruluşla ilgili ortaya atılan yanlış, yanlı bilgileri anında izleyerek gerekli düzeltici önlemleri alabilme ve bu teknolojiler yoluyla kamuoyunu kuruluşla ilgili doğru bilgilerle aydınlatabilme. Halkla ilişkiler uzman ve uygulayıcılarıyla kamuoyu arasında diyaloglar kurulmasına zemin hazırlayarak bunlar arasındaki ilişkileri sürekli ve dinamik kılma Ancak tüm bu sayılan olanaklara erişmek, web geliştirme ve yönetme stratejisini kuruluşun genel stratejisinin bir parçası olarak görmek ve halkla il işi ler çalışanlarının web tasarım ve yönetimine aktif katılımlarını sağlayacak düzeyde internet ve web becerileri kazanmaları ile olanaklı görünmektedir. HALKLA İLİşKİLER ÇALıŞANLARıNıN WEB BECERİLERİ YETERLİMİ? İnternet ve web teknolojileri hızlı bir gelişim seyri gösterirken, 1990'lara gelinceye kadar reklam ve halkla ilişkiler çalışanlarının internet'le yakından ilgilenmedikleri görülmektedir. Özellikle 90'11 yılların ortalarından sonra internet ku Ilan ıcılarının dünyada her yı i giderek ikiye katlanması ve bu tekl1oloj ileri n -' Proaktifhalkla ilişkiler anlayışı, halkla ilişkiler çalışanlarına fırsat ve tehlikeleri önceden görme ve önlem alma olanağı sunar. Bu anlayışla oluşturulan halkla ilişkiler politika ve stratejileri. olası yeni duruııı ve krizlere çöziimler üretmede daha başarılı olabilmektedir.

11 Halkla Ilişki/erde Etkileşimli Iletişim: Weh (wvvı.r) 121 geniş kitlelerle iletişim kurma olanakları sunması, halkla ilişkiler çalışanlarını da bu teknolojinin olanaklarından yararlanma arayışına sevk etmiştir. Öyle ki, halkla i1işkiler çalışanları kendilerini internet, web gibi bilişim konularında e ğitmeye başlamışlardır. Nitekim, ülkemizde de halkla ilişkiler alanında eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının ders programlarına, int.ernet, bilgi teknolojileri gibi derslerin girdiğini görmekteyiz. Uygulamada halkla ilişkiler uzmanları ve uygulamacıları bilgisayarları daha çok geleneksel halka ilişkiler işlerini yürütmek üzere kullanmışlardır. Nitekim, ABD Halkla İlişkiler Derneği'nin yaptığı araştırmada, üyelerinin 0/088'inin bilgisayarları daha çok halkla ilişkiler birimlerinin işlerini desteklemede kullandıklarını ve %99'unun internet't~ bağlı olduklarını belirtmişlerdir. Öte yandan, bu uzmanların 0/058' i web sayfası tasarımına katıldıklarını, 0/039'u da kamu kuruluşlarının faaliyetlerini.' internet'ten izlediklerini ifade etmişlerdir (Ryan, 1999:30). Halkla ilişkiler çalışanları web yeteneklerini iki şekilde kullanabilmektedir: Diğer kamu ve özel kuruluşların bilim ve basın kuruluşlarının halkla ilişkiler bölümlerinin web sitelerini düzenli olarak ziyaret etmek ve izlemek Aktif olarak kendi kuruluşlarının web sitelerinin tasarımına katılmak Halkla ilişkiler çalışanlarınııı bu becerileri kazanmasında bilişim kültürünü ve becerisini artırmaya yönel ik sürekl i eğitim i giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Ülkemizde Halkla İlişkiler Alanıoda Eğitim Yapan Yüksek Öğretim KurumlarlOda BilişimIWeb Eğitimi Ülkemizde halkla ilişkiler alanında eğitim veren üniversite/erin ilgili bölümlerinin' (iletişim ve halkla ilişkiler bölümü) ders programları incelendiğinde, bilgisayar kullanım eğitiminden internet kullanımına ve web sayfası hazırlamaya kadar farklı, bilişim konularına yer verildiği görülmektedir. Örneğin, Ankara Üniversitesi iletişim Fakültesi ders programında 3, ve 4 sınıfında "Yeni Enformasyon Teknoloji/eri" ve "Yeni iletişim Teknolojileri'~ konulu dersler yer almaktadır. Gazi Üniversitesi İ/etişim Fakültesi Halkla ilişkiler bölümünde birinci ve ikinci sınıflarda olmak üzere, "Bilgi işleme Giriş" ve "Enformatik" dersleri verilmektedir. Öte yandan, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi ders programında Bilgisayara Giriş, İnternet, Web Tasarımı. konularında seçimlik dersler yer almaktadır (http://www.anadolu.edu.tr ). Aynı şekilde, TODAİE'de verilen halkla ilişkiler eğitiminde katılımcılar. web tasarımı ve yönetimi konularında bilgilendirilmektedir. Başkent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ders programında i se İnternet Kullanımı ve Bilgisayar Destekli Reklam ve Tanıtım derslerinin yer

12 122 Amme idaresi Dergisi almaktadır Bilgi Üniversitesi iletişim Fakültesi Halkla ilişkiler böliimü ders programında yalııızca "Information Technology" konulu bilgisayara giriş niteliğinde derse rastlanmaktadır (http://www.bilgi. edu-tr). Öte yandan, bazı okulların (örneğin. Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Böliimü) ders programında (Ertekin, 2000: 24 ı -248) henüz internet, web ve bilişim konularının henüz yer almadığı dikkat çekmektedir. Bu bulgular halkla ilişkiler alanında yapılan eğitimlerde bilişim kültürün ii yayma konusunda adımlar atıldığını göstermesi bakımından sevindiricidir. Ancak, konu başlıklarından anlaşılacağı gibi kimi uygulamalar hariç çoğunlukla bilişim eğitiminin yalnızca bilişime giriş niteliğindeki derslerle sınırlı olduğu görülmektedir. Programlarda öğrencilere internet kültüıii ve web becerileri kazandıracak nitelikte konulara yer verilmesi bir taraftan öğrencilere yeni nitelikler kazandırıken, diğer taraftan halkla i lişki ler alanında veri len eğitimin nitel iğini de yükseltici roloynayacaktır. Ancak ülkemizde bilişim alanında yapılan eğitimlerde kimi sorunlar yaşanmaktadır. Bilişim konularında verilen eğitimlerde yaşanan ortak sorun, yeni teknoloj ik gel işmeleri ve bun ların sunduğu araçları bi len ve bunları kend i çalışma alanlarıııa uyarlayabilen akademik personelin yeterli sayıda olmaması ve özellikle de okullarııı bilişim altyapılarının henüz yeni yeni oturmaya başlamasıdır (Kaya Bensghir, ı 995a, 323). Bu bağlamda, ülkemizde tum üniversitelerin ULAKNET kanalıyla internet'e erişimde kolaylık sağlamaları, okullarda internet kültürünün yaygınlaşmasına ve öğrencilerin daha zengin kaynaklardan yararlanmalarına önemli katkıda bulunmaktadır. Çizelge 3: Halkla İlişkiler Alanında Web Siteleri Web Sitesi Adres Halkla ilişkiler Müzesi Halkla ilişkiler Enstİtüsü Uluslararası Halkla ilişkiler Derneği Kanada Halkla İlişkiler Derneği. rkezi ~ PR Week PR Reporter PRSA Professional Interest Section Halkla ilişkiler Derneği (Türkiye) www,prweekus.coll1 Öte yandan, internet ve web teknolojileri halkla ilişkiler öğrencileri ve çalışan larm i sürekl i kendilerini gel iştirebi lecekleri geniş olanakları da beraberinde

13 Halkla ilişkilerde Etkileşimli iletişim: Weh (wwyv) 123 sunmaktadır. Bu amaçla, halkla ilişkilerle uğraşanlar internet ortamında Çizelge 3'de listelenen sitelere erişerek etkileşimli bir öğrenim süreci yaşayabilirler. ÜLKEMİzDE BAKANLıK WEB SİTELERİNE BAKıŞ Genel Durum Ülkemizde internet'e açılan kamu kuruluşlarının sayısı gün geçtikte hızlı bir artış göstermektedir. Nitekim, ülkemizde 24 Aralık 1999'da kamu (gov.uzantılı) kuruluşlarının sayısı 349 iken, (Kaya Bensghir, ı 999: ı ı 8) 24 Nisan 2000' de bu sayı %15 artarak, 402'ye ulaşmıştır (hup://dns.metu.edu.tr). Aynı şekilde, giderek daha fazla kamu kuruluşları web sitesi açarak, mevcut bi 19i bankalarını ve faaliyetlerini İnternet ortamınf! taşımaktadır. Ülkemizde devlet bakanlıkları hariç icraatçı 17 bakanlıktan ancak 8'nin İnternet'e kurumsal bağlantısı bulunmaktadır. Diğerlerinin ise, bağlantısı çeşitli kanallar üzerinden yapılmaktadır. Kurumsal bağlantısı olan bakanlıklar arasında Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı bulunmaktadır. Kurumsal bağlantısı olmayan Milli Eğitim ve Adalet bakanlıklarının bağlantıları Başbakanlık üzerinden yapılmaktadır. Turizm, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Çevre bakanlıklarının bağlantıları TR-Net' te; Enerji Bakanlığı'nın bağlantısı Bimel ve Market Web'de~ İçişleri Bakanlığı'nın bağlantısı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde ve Orman Bakanlığı'nın bağlantısı da Superonline'da bulunmaktadır (BT Haber, 27 Mart-2 N isan 2000: 1-3 ).~ Diğer taraftan, 17 hizmet bakanlığın 16'sınll1 web sitesi bulunurken, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın yalnızca Yapı işleri Genel Müdürlüğü'nü ıçeren bir web sitesi bulunmaktadır (http://www.basbakanlik.gov.tr). Ülkemizde Bakanlık Web Sitelerinin Halkla İlişkiler İşlevine Katkıları Bakanlık web sitelerinin değerlendirilmesinde iki kaynaktan yararlanılmıştır. Bunlardan birincisi, yazarın şubat 2000'de yaptığı ve henüz sonuçları yayın Janmamış olan "Bakanlık web Sitelerinin Analizi Araştırınası"3 n da elde ettiği bulgulardır. İkinci kaynak ise, i Iki 26 Mart 2000'de ve ikincisi 29 N isan 2000'de olmak üzere, internet'teki bakanlık web sitelerinin ziyaretinden elde ettiği gözlemler ve bulgulardır. Site ziyaretlerinde bakanlıkların web sitelerini ne ölçüde halkla ilişkiler işlevine yönelik faaliyetleri desteklemede kullandıkları tespit e dilmeye çalışılmıştır. 4 Ülkemizde bakanlıklara ait web sitelerine Başbakanlık Web sitesinden t.wp:l/\v\vw.bashakhnljk.~ovjj kolaylıkla erişilebilmektedir 5 Araştırmada yazar taratından geliştirilen e-soru tarımı internette web sitesi bulunan Başbakanlık vel 7 hizmet bakanlıklarına e-posta yoluyla ve yanıt alma oranını yükseltmek için de ayrıca mektupla gönderilmiştir A raştırmava 12 bakanlık yanıt vermiştir. Buna göre anketin geri dönüşüııı oranı % 70 dir.

14 i 24 Amme idaresi Dergisi Bulgular a. Bakanlık Web Sitelerinin Analizi Araştırması"nda yer alan "Siteniz aşağıda sıralanan amaçları hangi ölçüde gerçekleştirmektedir?" sorusuna veri len yanıtlar ışığında ulaşılan sonuçlar, çizelge 4'te özetlenmiştir. Buna göre, araştırmaya yanıt veren bakanlıkların 0/080'i gibi büyük bir çoğunluğu, web sitelerinin halkı bilgilendirme ve aydınlatma amacını çok önemli ölçüde yerine getirdiği göriişündedir. Oysa site ziyaretlerinde site içeriklerinin geneııikle henüz bu amacı gerçekleştirmede oldukça yetersiz olduğu saptanmıştır. Öte yandan, web sitesinin karar öncesi halkın görüşünü alma amacını ancak bir ölçüde desteklediğini bi Idiren bakanlıkların oranı 0/0 lsıtir. Bu sonuç, Türk Kamu Yönetimiinin katılıma uzak anlayışının site tasarımına da yansıyarak bu yeni halkla ilişkiler aracının bir katılım platformu olarak kullanılmasına izin vermediğini göstermektedir. Web İle hizmetlerin görülmesinde vatandaşla işbirliği sağlama amacını bir ölçüde karşıladığını bildiren bakanlıkların oral1l da 0/030'dur. Site ziyaretlerinde bakanlıkların web sitelerinde vatandaşla işbirliği sağlamaya yönelik uygulamalara oldukça az yer verdikleri göze çarpmaktadır. Amaç Çizelge 4: Bakanlıklarm Web Sitesi Yoluyla Halkla ilişkiler Alamnda Amaçlara Ulaşma Düzeyi Yanıt 1. Halkı bilgilendirme, aydınlatma %80'ni çok önemli ölçüde 2. Karar öncesi halkın görüşünü alma (if, ı 5'i bir ölçüde 3. Hizmetlerin görülmesinde vatandaşla işbirliği sağlama %30'u bir ölçüde 4. Kurumsal kimliğin oluşturulması ve geliştirilmesine katkı clc70'i çok önemli ölçüde 5. Üretilen/sunulan mal/hizmetlerin geliştirilmesine katkı % 40'i bir ölçüde 6. Kamuoyunun eğilim, tutum ve beklentilerini saptamak (1*45' i önemli ölçüde 7. Vatandaşın bakanlıkla olan işlerini kolaylaştırmak %50' si çok önemli ölçüde Bakanlıkların 0/070 l i web sitelerinin kurumsal kimliğin oluşturulması ve geliştirilmesine çok önemli ölçüde katkıda bulunduğunu belirtmişlerdir. Ancak, bu sitelerin büyük bir çoğunluğunun, gerçekte zayıf içerikli, erişimi geciktiren gereksiz resimlerle süslenmiş ve htlm 'ye uygun bir mantıkla kurgulanmamış sayfalarca ilerleyen metinlerle yüklü olduğu göze çarpmaktadır. Oysa bu nitelikteki web sitelerinin kurumsal kimliği geliştirmek yerine yıpratacağı gözden kaçırılmamalıdır. Web sitesinin mal ve hizmetlerin geliştirilmesine katkısına yönelik soruya Bakanlıkların 0/040'1, sitelerinin bu amacı bir ölçüde gerçekleştirdiğini bildirmişlerdir. Uygulamada henüz web sitesi üzerinden yeni yeni kamu hizmeti

15 !falkla ilişkilerde F,tkileşimli iletişim" Weh (www) ı 25 verme çabalarına rastlanmaktadır. Örneğin, devlet memurları mal bildirimlerini Başbakanlık web sitesi üzerinden yapabilmektedir. Bir başka örnek, Emekli Sandığı'nın emeklilere yönelik verdiği hizmetlerin çoğumı, (özellikle bilgilendirme amaçlı) web sitesi üzerinden de sunmasıdır. Araştırmada çıkan bir başka ilginç somıç da, bakanlıkların 0/045'i önemli ölçüde web siteleri yoluyla kamuoyunun eğilim, tutum ve beklentilerini saptadıkiarını belirtmelerine karşın, web sitelerinde aslında bu amacı gerçekleştirmek üzere diyalog mekanizmalarına (tartışma grupları, e-form, sohbet odaları vb) yok denecek kadar az yer vermeleridir. Sitelerden yalnızca BİM ya da web tasarımcısı ve yöneticilerine besleyici yankı sağlayacak e-posta adreslerine ve çoğu zaman erişimi çok vakit alan "Düşünceleriniz" ya da "Ziyaretçi Defteri" uygulamalarına rastlanmaktadır. Bu uygulamaların da çoğunlukla halkla ilişkiler o daklı besleyici yankı elde etmede kullanılmadığı görülmektedir. Tüm bu bulgular, bize Başbakanlık ve bakanlıklarımızın web sitelerine tek yönlü işleyen bir iletişim aracı olarak yaklaştıklarını ve bu yeni halkla ilişkiler aracını henüz katılım ve işbirliğini artırmak amacıyla kullanmadıklarını göstermektedir. Bu sonuç. ülkemizde kamu kuruluşlarında halkla ilişkilerin katılım a-" racı olarak değil de tanıtım aracı olarak kabul gördüğü görüşünü de desteklemektedir (Uysal-Sezer, ı 995: ı b. Bakanlık sitelerinin ziyaret edilmesi sonucunda ulaşılan bulguları şöyle ö zetleyebiliriz: Siteler çoğunlukla webmaster olarak adlandırılan bilgi işlem personeli tanıfından hazırlanmakta ve sunulmaktadır. Sitelerde sunulan bi 19i1er geneli ikle aşağıdaki başlıklar altında yer almaktadır: Kurumu Tanıtıcı B ilgiler (görevleri, teşki lat şeması, yönetici leri. birim ler ve faal iyetleri, adresler (tel, posta, e-posta) Kuruııı Faaliyetleri (yürütülen çalışmalar, yayınlar. haberler, duyurular ve yasalar) Linkler ve İnternet Bağlantıları İstatistikler Basın Toplantıları Düşünceleriniz (bu bölümde çoğuııltıkla kullanıcıların site i le iigil i görüşleri alınmaktadır) Anketler (kimi bakan iık sitelerinde çeşiti i konularda anket soru ların i yer vermektedir) Ziyaretçi Defterleri (kullanıcılara çeşitli konularla ilgili görüşlerini doğrudan iletme ortamı sunulmaktadır)

16 ı 26 Amme İdaresi Dergisi Ancak, "basın toplantıları","düşünceleriniz, anketler ve ziyaretçi defterleri" bilgilerine sınırlı sayıdaki web sitesinde yer verildiği görülmektedir. Halka doğrudan bilgi sunan ve halkın görüşlerini doğrudan iletmelerine olanak sağlayan bu ortamlar bakanlıklarımızda henüz yeteri düzeyde kullanılmamaktadır. Sitelerde dikkat çeken bir başka özellik de iki yönlü iletişime olanak sunan diyalog mekanizmatanna (tartışma grupları, e-formlar vb) pek yer verilmediğidir. Site incelemelerinde kimi bakanlıkların halkla ilişkiler işlevlerine katkı olarak değerlendirebileceğimiz uygulamalara gittiğini görmekteyiz. Bunları şöyle özetleyebiliriz: Başbakanlık, şifreli girişe izin veren Mevzuat Bilgi Sistemi, erişime açık Genelge Bilgi Sistemi ve kimi duyurularla sınırlı da olsa kamuoyuna bilgi akışı sağlamada web sitesinden yararlanmaktadır. Başbakanlık web sitesi içinde yardımcı birim olarak yer alan "Halkla ilişkiler Daire Başkanlığı'nın web sayfaları da yer almaktadır. Sayfalar halkm etkileşimli erişimine olanak sağlayacak diyalog mekanizmalarına yer verilmeden, metin tabanlı ve htlm formatmdan oldukça uzak, kimi zaman erişimi zorlaştıran büyük grafik ve çizelgelerle donatılmış bir yapıda hazırlanmıştır. Bu yapı, bu birimin web sitesini halka erişmede ve katılımlarını sağlamada etkileşimli bir araç olarak görmediklerini ve tek yönlü iletişime dayalı (birimden-halka olmak üzere) kendi birimlerini ve faaliyetlerini tanıtıcı bilgilerin sunulabileceği bir araç olarak düşündüklerini göstermektedir. Nitekim bu sayfalarda etkileşime açık olmayan türden bilgiler (Birimin kuruluş amacı, personel yapısı ve birime yapılan başvurularla ilgili kimi istatistiksel bilgi ve değerlendirmeler) yer almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesinde öğretmenlerin bilgi birikimlerini paylaşmalarına olanak sağlayan bilgi paylaşım köşesi yer almaktadır. Bu uygulama web sitesinin iki yönlü iletişime dayalı paylaşım platformu yaratmasına yönelik iyi bir örnektir. Adalet Bakanlığı web sitesinde adalet ve yargıda bilgi teknoloj:leri konularıyla ilgili halkın görüşlerinin aktarabileceği sorulara yer verilmiştir. Bu uygulama daha çok kamuoyundan kuruluşa yönelik tek yönlü bir bilgi akışına izin vermektedir. S?nayi ve Ticaret Bakanlığı web sitesinde henüz hazırlanmakta olan "Yan Sanayi Geliştirme ve Destekleme Kanunu" ile ilgili kamuoyunun görüş bildirmeleri istenmiştir. Halkın görüşlerinin almmasma olanak sağlayan bu uygulama, katılımcığı özendirmesi açısından atılmış iyi bir adım olarak değerlend iri lebi iir. SağJık Bakanlığı web sitesinde ihalelere yer vererek kamuoyunun bilgisine sunmaktadır. Bu yönetirnde açıklık-şeffaflık uygulamasına yönelik olumlu

17 Halkla ilişkilerde Etkileşimli iletişim: Weh (www) 127 bir gelişmedir. Sitede ayrıca halkı eğitici sağlık bilgileri ve kampanyalar (aşı vb) sunularak kamuoyu aydınlatılmaktadır. Maliye Bakanlığı web sitesinde diğer bakanlıklarda farklı olarak halkın doğrudan başvurabileceği Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliğinin e-posta adresi ana sayfada yer almaktadır. Sitede, ayrıca halkı yönlendirici ve bilgilendirici beyanname rehberleri, vergi takvimi ve hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazıara ait satış ve kira talimatı verilenlerin listesi sunulmaktadır. Bir başka önemli uygulama da site yoluyla "internet vergi dairesi" uygulamasına başlanmasıdır. Bu uygulamada elektronik devlete geçişte kamu kurumlarının elektronik ortamda hizmet sunmalarına yönelik atılmış iyi bir adım olarak yorumlanabilir. Kültür Bakanlığı web sitesi kültürel varlıklarımızı oldukça zengin bir içerikle tanıtmaktadır. Ülkemizin dışa tanıtımında site oldukça önemli bir misyon yüklenmektedir. Ancak, siteye erişim hızı oldukça düşüktür. Çevre Bakanlığı web sitesisinde "Bakanlık Kriz Masası" ve "Başbakanlık Kriz Merkezi bölümüne yer verilerek yaşanan krizlerle ilgili yapılan çalışmalar konusunda halkı doğrudan bilgilendirme ve yönlendirme ortamı sağlanmaktadır. İnternet ve web teknolojileri ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketlerinin yaralarını sarmada çok önemli bir iletişim ve etkileşim ortamı oluşturacak potansiyele sahip olmasına rağmen, halkın ve kamu bürokrasisinin bu yeni iletişim aracına yabancı olması, son yaşanan olaylarda bu potansiyelin yeterince kullanılmasına engelolmuştur. Bu açıdan da kamu web sitelerinin, halka birebir ve diyaloğa açık bir iletişim ortamı sunabilecek niteliğe kavuşması oldukça önemlidir. GENEL DEGERLENDİRME VE ÖNERİLER Ülkemizde genelolarak gerek kamu gerekse özel kuruluşların web sitelerinin içerikleri ve sundukları hizmetler yeterince doyurucu değildir. Bunda web teknolojileri ile yeni tanışmanın rolü bulunduğu kadar, gerek yöneticilerin gerekse çalışanların henüz web yönetimine ve gereklerine yabancı olmalarının ve özellikle kamuda web tasarım ve yönetimini üstlenecek personelin kıt olması ö nemli roloynamaktadır. Aynı şekilde, kamu kuruluşlarının bilgi teknolojileri ve bilgi sistemleri (Kaya Bensghir, 1996: ) altyapısını henüz yeni oturtmaya çalışıyor olması da bir başka neden olarak söylenebilir. Kamu-net çalışmaları ve kurumların bireysel bilişim altyapıları tamamlandığında içerikte zenginleşme artacaktır. Bu açıdan tüm kamu kuruluşlarının bilgi sistemlerine veri sağlayacak olan Mernis Projesi'nin tamamlanması oldukça önemlidir. Kamuda yaşan bir başka sorun da, bilgi teknolojileri alanındaki hızlı gelişmelerin kurumları sürekli teknoloji yenilemeye zorlamasıdır. Buna karşın. kurumların mali kaynakları sürekli değişen bu teknolojileri izlemelerine ve yatırım yapmalarına engel

18 ı 28 Amme idaresi Dergisi olmaktadır. Öte yandan, bilinçli bir bilişim politikası izleyemediği için henüz yeterince yararlanarnadan teknolojileri eskiyen donanımlarla dolu pek çok kamu kuruluşu bulunmaktadır. Ancak, tum bu sorunlara rağmen, pek çok kurun1lln özverili çalışan personelierinin katkılarıyla, amatörce de olsa da web içeriğinde zenginleşme ve iyileşme yönünde çaba gösterildiği gözlenmektedir. Bilindiği gibi halkla ilişkiler gerek kuruluştan halka, gerek halktan kuruluşa iki yönlü bilgi akışı sağladığı ölçüde bilşarılı olabilir. Ancak halkla ilişkilerde sağlanacak başarıda kuruluş ve kamuoyu arasındaki iki yönlü iletişime dayalı bilgi akışı yeterli olmaz, aynı zamanda halkın yönetsel katılımına olanak sağlanması gerekir. Halk karar alma sürecine ve sonın ların çözümüne her yönetsel düzeyde katılabilmelidir (Uysal-Sezer: i 998: i 23- i 27, Wilcox vd., ı 986,6-8). Bu bağlamda etkileşimli iletişime olanak sağlayan web siteleri, kuruluşlarııı halkla ilişkiler faaliyetlerini başarılı kılmada önemli bir araç olarak görünmektedir. Web siteleri, iletişimi birebir ve etkileşimli kılarak kuruluş-kamuoyu olduğu kadar devlet-vatandaş ilişkilerini geliştirmede de büyük bir potansiyele sahiptir. Bir iletişim aracı olarak web, kamuoyu ile diyalog yaratarak, kamumın karar sürecine katılımına zemin oluşturabilir. Ancak. yöneticiler bu yeni iletişim araçların olanaklarından, bunların fırsat ve tehlikelerini değerlendirmeleri ve katılıma açık bir yönetim anlayışı benimsemeleri ile etkili yararlanabilirler. Ülkemizde bakanlıklar da web'e açılarak bu yen i i letişim ortam ından yararlanma çabasındadırlar. Bu çalışmadan elde edilen bulgular ışığında bakanlık web sitelerinde gözlenen genel tabloyu şöyle özetleyebi i İriz: Kimi sitelerin bilgilerinin güncelolmadığı ve sitelerde yer alan bağlantıların (link'leri) çoğu zaman ölü oduğu göze çarpmaktadır. Sitelerde halkla ilişkiler işlevlerine besleyici yankı sağlamada önemli rol üstlenen diyalog mekanizmalarına (tartışma grupları, e-form, sohbet odaları vb) oldukça sınırlı düzeyde rastlanıııaktadır ve taıiışma ve etkileşiıııde bulunmaya yönelik platformlar oldukça sınırlıdır. Besleyici yankı ancak siteyi hazırlayan ve sunanlam yönelik verilen e posta adresleri kanalıyla sağlanmaktadır. Kimi sitelerde yöneticilerin e posta adresleri verilse de halkın bu adreslere olan başvurularının pek yanıtlanmadığı gözlenmektedir. Buna neden. e-postanll1 henüz resmi bir başvuru aracı olabileceği bir yasal düzenlemenin olmaması (dijital imza") ise de bir o kadar önem ii neden de yönetici lerin henüz bil işim kü ltürünü ö zümseyememiş olmalarıdır. Bu noktada. her düzeydeki yönetici lere bi i işiııı becerisi ve kültürü aşılayacak eğitimlerin verilmesi oldukça önemlidir. iı Ülkemizde elektronik ortamda resmi helgelere geçerlilik kılacak dijital iıııza knııll~linda yapılan çall~l1lalar devam etmektedir.

19 Ha/kla ilişki/erde D/;'i/cşinı/i i/elişim: Weh (www) 129 Web teknolojilerinin halkla ilişkiler için etkili bir araç olabilmesi için aşağıda belirtilen ilkelerin göz önünde bulundunılıııası gerekir. Genelolarak; Etkili işleyen, kurumsal bilgi sistemleri (yönetim bilgi sistemi, karar destek sistemi) alt yapısına sahip olmak (Kaya Bensghir, 1995b). Kurumsal bir halkla ilişkiler ve internet/web politikasını geliştirmek ve bun ları bütün leştirmek Web tasarımına ve yönetimine halkla ilişkiler çalışanlarının katılımını sağlamak ve kuruluşun diğer tüm çalışanlarını da web sitesine katkıda bulunmaya teşvik etmek Web tasarımına ilişkin olarak; Web sitesinde diyalog döngülerine yer vermek, Web sitesinde sunulan bilginin kullanışlılığına özen göstermek. Site güncelliğini korumak ve içeği zenginleştirmek Siteye kamuoyunun sürekli başvurduğu bir kaynak niteliği Kolayerişilebilir ve anlaşılabilir bir web sitesi sunmak kazandırmak. Son olarak, web yalnızca bir tanıtım aracı olarak değil, katılım aracı (Uysal Sezer: 1995: ı 52) olarak kullanılmalı ve örgütlii örgütsüz kesimlerin sesini duyurmada bir araç olarak görülmelidir. Bu yeni halkla ilişkiler olanaklarından yeterince yararlanabilmeııin koşulunun ancak, bu teknolojilerin mevcut iş anlayışımızı nasıl değiştirdiğini sorgulayıp, anlamaktan ve bu araçlara göre yeni yönetim ve iş anlayışları geliştirmekten geçtiği unutulmamalıdır. KAYNAKÇA Adams, D.A. Todd P.A, Nelson R. (1993), "A Comparative Evaluation of The Iınpaet of Eleetronİe and Voie on Organizational Coınmunieation". Information and Managemenf, 24, S.9-2 ı. Bohhitt, Randy (1995),"An Internet Primer for Puhlie Relations", Pliblie Re/ations Quarferly, Vol. 40, No. 3, Fall, s BT Haber, 27 Mart-2 Nisan s. ı -3. Ertekin, Yücel (2000), Halkla ilişkiler, Yargı Yayınevi, Ankara. FaIk, Bennet (ı 994), The Internet Roadmap, Ine. Puh. Syhex. Harlow, Rex F. (1976), "Building a Puhlie Relations Definition", Public Re/afton.\" Review, Sayı 2, Winter. Hutl, c., Sproull, L., Kiesler, S.( 1989), "Computer Comll1unieation and Organizational Commitmenı: Tracing The Relatjonship in a City Governınent". JournalofApplied Social Psycholgy, 19, s. ı 37 ı -139 i.

20 130 Amme idaresi Dergisi Habermas j. (I990), Moral Consciousness and Commuııicative Actimz,. MIT Press Cambridge. Kaya Bensghir, Türksel (I 999), "Web Tasarımında ve Yönetiminde Etkililik", Amme i daresi Dergisi, Cilt 32, Sayı 4, Aralık, s. i i 7- i 32. (1996), Bilgi Teknoloji/eri ve Örgütsel Değişim, TODAİE, Yayın No: Baskı, Haziran, Ankara. Birinci (I 995a),"Kamu Görevlilerinin Yetiştirilmesinde Bilgi Teknolojileri Eğitimi", Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu Bildirileri, 2. Cilt, TODAİE, Yayın No: 26 ı, Ankara, s (I995b),"Yerel Yönetimlerde Bilgisayara Dayalı Yönetim Destek Sistemleri", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 6, Kasım, s Kent L. MichaeL. (ı 998- ı 999), "Does Your Web Site Attraet or Repel Customers?", Public Relations Quarterly Vo1.43. No.4 Winter, s (I998), "Building Dialogic Relationships Through the World Wide Weh" Puqlic Relations Review, Vo1.24, No.3 Fall. s.32 ı ve Maureen Taylor (ı 998), "Building Dialogic Relationship Through The World Wide Web", Public Re/afions Quarter/y, Vo1.24, Issuc 3, s Autumn. McKenny S.L. Zack, M.H. Doherty (ı 992), Comp/ementary Commwzicatio/1 Media: A Comparison ofelectronic Mail and Face to Face Comnwnication in a Programing Team. N. Nohria ve R. Eccles (Eds.) Networks and Organizations, Harvard Business School, Boston, MA. s R7. Kazancı, Metin (1995), Kanmda ve Ozel Sektörde Halkla ilişkiler, Turhan Kitapcvi, Ankara. Mıhçıoğlu, Cemal (1976), "Kamusal İlişkiler Nedir?", Kamu Kuruluşlarmda H i Sorunları Seminer MPM, Ankara, 1976, s.16-1 R. Moore, Tom (1995), "Line Up for The Online Revolution, Panalists Say," Communication World, ı 2 (8) Septemher, pp Nua Internet Survey, April 2000, Nua Internet Survey, ( 19 Nisan 2000). Nua Internet Surveys, April 3, 2000, Ryan, Michael (1999), "Practitİoners and The World Wide Weh: Involvement in Weh Sites is Crucial", Pubfic Relatio!1s Quarterly, Vol. 44, No:3, Fall, s Sproull L. ve Kiesler S. ( 199 ı), Connectiofls: NeH' Ways (~L Working in the Networked Organization, The MIT Press., MA Cambridge. Tortop, Nuri (1993) Halkla ilişkiler, Yargı Yayınları, Ankara. Uysal-Sezer, Birkan (ı 988), "Bir Halkla İlişkiler Kuramı Olabilir mi?", Halkla ilişkiler Sempozyumu-87, AÜBYYO-TODAJE, Ankara. (ı 995), "Halkla İlişkiler: Katılımdan Tanıtıma ", Kamu Yönetimi Disiplini Seıııpozywnu Bildiri/eri, i. Cilt, TODAİE, Yayın No: 261 Ankara, s

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MALKARA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1-

Detaylı

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI

İLETİŞİM TASARIMI UZMANI TANIM Kurum, kuruluş ve işletmelerin politikaları doğrultusunda, teknoloji kullanımını tasarım becerisiyle birleştirerek etkili mesaj hazırlayan ve bu mesajı sunan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

Internet Nedir? Devlet Kurumları. Internet Servis Sağlayıcılar. Lokal Ağ. Eğitim Kurumları. Kişisel Bilgisayar. Dizüstü Bilgisayar.

Internet Nedir? Devlet Kurumları. Internet Servis Sağlayıcılar. Lokal Ağ. Eğitim Kurumları. Kişisel Bilgisayar. Dizüstü Bilgisayar. İnternet Nedir? Internet Nedir? Internet, bilgisayar ağlarını kapsayan uluslararası bir ağdır. Farklı büyüklükteki ve tipteki birbirinden bağımsız binlerce bilgisayar ağından oluşur. Bu ağların her birinde

Detaylı

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma

40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi. BT ekipmanları ile donatarak. eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma 40.000 okulumuzdaki 620.000 dersliğimizi BT ekipmanları ile donatarak eğitimde öğrenci ve öğretmenlerimiz için fırsatları artırma ve okullarımızda teknolojiyi iyileştirme hareketidir. İdari Hizmetlerde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM

İÇİNDEKİLER. Önsöz... İçindekiler... Birinci Bölüm İLETİŞİM İÇİNDEKİLER Önsöz... İçindekiler... iii v Birinci Bölüm İLETİŞİM A. İLETİŞİM... 1 1. İletişim Kavramı, Tanımı ve Önemi... 1 2. İletişimin Özellikleri... 3 3. İletişimin Fonksiyonları... 5 4. İletişim Süreci

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1

İnternet Nedir? 1. İnternet Teknolojileri. İçerik. İnternet Nedir? 2. Ders 1 İnternet Nedir? 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin birbirine bağlı olduğu, dünya çapında (170den fazla ülke arasında) yaygın olan ve

Detaylı

İnternet Teknolojileri. Ders 1

İnternet Teknolojileri. Ders 1 İnternet Teknolojileri Ders 1 İçerik İnternet nedir? İnternet in kısa tarihi Türkiye de internetin gelişimi World Wide Web İnternet Nedir? 1 Internet, teknik olarak, birçok bilgisayarın ve bilgisayar sistemlerinin

Detaylı

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma

1. Çocukları Tanıma Çocukların fiziksel özelliklerini tanıma Çocukların sosyo-ekonomik özelliklerini tanıma Milli Eğitim Bakanlığı ve öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları temsilcilerinden oluşturulan "Öğretmen Yeterlikleri Komisyonu" 1999 yılında başlattığı çalışmalarını 2002 yılında tamamlayarak öğretmen

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER SANAL ORTAMDA HALKLA İLİŞKİLER - 2 İnternet -- Günümüz bilgi çağının önemli bir aracı haline gelen internet, diğer iletişim araçlarından farklılık göstermektedir. -- Tanıtmadan, alışveriş

Detaylı

KULLANIM ÖRNEĞİ KATALOĞU. Yammer'ı sosyal çalışma alanınız olarak kullanın ve iş birliği, yenilik ve katılımın başlamasını sağlayın.

KULLANIM ÖRNEĞİ KATALOĞU. Yammer'ı sosyal çalışma alanınız olarak kullanın ve iş birliği, yenilik ve katılımın başlamasını sağlayın. KULLANIM ÖRNEĞİ KATALOĞU Yammer'ı sosyal çalışma alanınız olarak kullanın ve iş birliği, yenilik ve katılımın başlamasını sağlayın. Yammer Kullanım Örneği Kataloğu Yammer, güncelleştirmeleri paylaşmanızı,

Detaylı

Street Smart Marketing

Street Smart Marketing Tek bir hedef için tasarlanmış kamu hizmeti şirket programları. Başarı. Street Smart Marketing Müşterilerinizi cezbeden pazarlama kampanyaları 30 yıllık deneyim Tasarlarız. Yakalarız. İlerleriz. 1.4 milyon

Detaylı

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri

Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Farklı Kütüphane Türlerine Yönelik Pazarlama Stratejileri Kütüphaneler kullanıcılarının gereksinimlerini anlamak ve bu gereksinimleri karşılamada etkin bir rol üstlenebilmek amacıyla pazarlama stratejilerinden

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.

Pazarlama Taktikleri Kut 470, 16 Mart 2005. Pazarlama Taktikleri. Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu. Pazarlama Taktikleri Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazarlama Taktikleri Halkla ilişkiler Doğrudan posta Telepazarlama Reklam (Walters 1992) Internet Halkla İlişkiler

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5)

HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI. (Bölüm 5) HALKLA İLİŞKİLER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI (Bölüm 5) Bu bölümde incelenecek başlıklar; 1. Halkla İlişkiler 2. Halkla ilişkiler faaliyetleri 3. Hedef kitle grupları 4. Halkla İlişkilerde amaçlar ve görevler

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER. HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE FAYDALANILAN YÖNTEM ve ARAÇLAR - 2 Yüzyüze İlişkiler Yüzyüze ilişkilerde, kararların verilmesinde halktan gelen geri bildirimlerin önemli bir işlevi vardır. Bu tür ilişkilerde

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

MARTI KOLEJİ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MARTI KOLEJİ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sayın Velimiz, Öğrencilerimizin başarılı, sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamında olmaları için okulumuzun Öğrenci Veli Okul Sözleşmesi size gönderilmiştir. Bu sözleşmeleri öğrencimizle birlikte okuyup

Detaylı

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak

*Öğrencilere adaptasyonlarının ilk aşamasında destek ve öğretimin düzenli bir şekilde yürümesini sağlamak 2012 2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİL DERSHANELERİ REHBERLİK HİZMETLERİ YILLIK ÇERÇEVE PROGRAMI AY HAFTA YAPILACAK FAALİYETLER AMAÇLAR YÖNTEM- TEKNİKLER KAYNAKLAR SINIFLAR EYLÜL *Oryantasyon amaçlı Rehberlik

Detaylı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı

2000 li Yıllar. 2010 sonrası. BT sınıflarının yanında tüm sınıflarımıza BT ekipmanları ve internet Bağlantısı eğitimde 2000 li Yıllar İlköğretim ve ortaöğretim okullarımızın tamamına yakınında BT sınıfları (bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, tarayıcı ve projeksiyon gibi BT ekipmanları) 2010 sonrası BT sınıflarının

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

Expokent Medya Bilişim

Expokent Medya Bilişim Expokent Medya Bilişim Expokent.com - Markaların Sosyal Ağı. Kısaca görevimiz: Markalara, şirketlere ve kuruluşlara internetin sınırsız dünyasında iş yapma ve kendilerini tanıtma imkanı sunmak. Kısaca

Detaylı

Kurumsal bilgiye hızlı ve kolay erişim Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi içinde belgeler, Türkçe ve İngilizce metin arama desteği ile içeri

Kurumsal bilgiye hızlı ve kolay erişim Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi içinde belgeler, Türkçe ve İngilizce metin arama desteği ile içeri İş süreçleri ve belgelerin bilgisayar ortamında izlenmesi Bütünleşik Belge Yönetimi ve İş Akış Sistemi Kurumların belge ve içerik yönetim işlemleriyle iş süreçlerinin tanımlanması ve denetlenmesi ve bu

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler

İçindekiler. Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler w İçindekiler Hakkımızda Misyon Vizyon TKYD Üyelik Ayrıcalıkları Faaliyetler Çalışma Grupları Eğitim Programları İhtisas Programları Anadolu Seminerleri Kurumsal Yönetim Kütüphanesi Yayınlar Zirve ve Paneller

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü

Uzaktan Eğitim. Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü Uzaktan Eğitim Öğr. Gör. Fırat YÜCEL Akdeniz Üniversitesi Enformatik Bölümü İçerik Eğitim Türleri Uzaktan Eğitim Uzaktan Eğitim Etkili midir? Uzaktan Eğitimin Bireylere Sağladığı Olanaklar Dünyada ve Türkiye

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

Epson Toplantı Çözümleri İNSANLARI, MEKANLARI VE BİLGİYİ BİR ARAYA GETİRİN

Epson Toplantı Çözümleri İNSANLARI, MEKANLARI VE BİLGİYİ BİR ARAYA GETİRİN Epson Toplantı Çözümleri İNSANLARI, MEKANLARI VE BİLGİYİ BİR ARAYA GETİRİN SUNUMLARI SOHBETE, FİKİRLERİ YARATICILIĞA VE VERİMLİLİĞİ ÜRETKENLİĞE DÖNÜŞTÜRÜN YARATIN, BİRLİKTE ÇALIŞIN VE PAYLAŞIN İnsanlar,

Detaylı

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu

DESKPORT. Bilișim Hizmetleri. 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu 2014 Yılı Hizmet Tanıtım Kataloğu info@deskport.net BİZ KİMİZ? Biz Kimiz? Deskport Bilişim ekibinin karakteristik özellikleri olan; özgüven, çalısma azmi, tecrübe ve liderlik vasıflarımızla amacımız, müşterilerimizi

Detaylı

KURUMSAL YAPININ ALGI DÜZEYİ VE İLETİŞİM KANALLARI

KURUMSAL YAPININ ALGI DÜZEYİ VE İLETİŞİM KANALLARI KURUMSAL YAPININ ALGI DÜZEYİ VE İLETİŞİM KANALLARI Ezgi KAYA Ayşegül GENÇOĞLU Merve Hilal AYTAÇ Ocak 2011 Araştırma Konusu Bu araştırma,bir ilçe belediyesi olan Çankaya Belediyesi ndeki kurumsal yapının

Detaylı

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1 1. Hayata Destek Derneği (HDD), Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil Toplum Afet Platformunu (SİTAP) kurmak üzere çalışmalara

Detaylı

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2013 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2013 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER KAYHAM STRATEJİK PLANINA GÖRE 2013 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER PAYDAŞLARIMIZ KAYHAM STRATEJİK PLANINDA 2013 YILI İÇİN PLANLANAN FAALİYETLER VE GERÇEKLEŞME DURUMLARI Stratejik Amaç 1: Kurumsal

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın

İLETİŞİM PLANI. Tescil ve Sicil Birimi. Sicil Birimi. Sicil Birimi. Bilgi İşlem Basın Yayın KONU AMAÇ İŞ ARAÇ SORUMLU FAALİYET ÜYELER Etkin ve işlevsel bir üye veri tabanı oluşturarak haberleşme verimliliğini arttırmak Yeni Bilgilerinin Güncellenm esi Mevcut Durum Tanımlanma sı Yeni üye kaydı

Detaylı

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU

KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU KOCAELİ 1. ÜNİVERSİTE TANITIM FUARI VE KARİYER GÜNLERİ FİNAL RAPORU Bu yıl birincisi düzenlenen Üniversite Tanıtım Fuarı ve Kariyer Günleri organizasyonunun katılımcılar ve ziyaretçiler gözünden etkililiğin

Detaylı

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0

Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Kurumsal İçerik ve Bilgi Yönetimi Kapsamında Web 2.0 Teknolojileri: Enterprise 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr On Dokuz Mayıs Üniversitesi Samsun, 2010 İçerik Kurumsal

Detaylı

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü

Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ. Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Sütlüce YERLEŞKESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ Halkla İlİşkİler Bölümü Görsel İletİşİm Tasarımı Bölümü Medya ve İletİşİm Sİstemlerİ Bölümü Reklamcılık Bölümü Bilginin sürekli bir gelişme içinde bulunduğu ve bilgi

Detaylı

SAĞLIK KURULUŞLARINDA HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ

SAĞLIK KURULUŞLARINDA HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ SAĞLIK KURULUŞLARINDA HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ İŞLETMELERDE HALKLA İLİŞKİLER FAALİYETLERİ İşletmelerin iç ve dış çevresi ile düzenli ve sağlıklı iyi ilişkiler geliştirmek için yapmış olduğu halkla

Detaylı

bilgiçiftliği Genel Çevrimiçi Gizlilik ve Bilgi güvenliği Bildirimi

bilgiçiftliği Genel Çevrimiçi Gizlilik ve Bilgi güvenliği Bildirimi bilgiçiftliği Genel Çevrimiçi Gizlilik ve Bilgi güvenliği Bildirimi 1. Amaç: Bir bilgiçiftligi servisi olan, portakalkart.com internet sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkürler. Bu genel gizlilik bildirimi.

Detaylı

bilgiçiftliği Genel Çevrimiçi Gizlilik ve Bilgi güvenliği Bildirimi

bilgiçiftliği Genel Çevrimiçi Gizlilik ve Bilgi güvenliği Bildirimi bilgiçiftliği Genel Çevrimiçi Gizlilik ve Bilgi güvenliği Bildirimi 1. Amaç: Bir bilgiçiftligi servisi olan, Likyapay.com internet sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkürler. Bu genel gizlilik bildirimi.

Detaylı

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu

TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu TÜBİSAD Bilişim Çözümleri Platformu Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı gelişmeler sektörde üretilen mal ve hizmetlerin hedef kitleye yeterli düzeyde ulaşmasını da zorlaştırıyor. Artık sadece

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Yüksek İhtisas

Detaylı

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir.

Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital pazarlama bir satış yöntemi değil; ulaşılan sonuçları sayesinde satış artışı sağlayan, bir ilişkilendirme ve iletişim sürecidir. Dijital Pazarlama, rekabet avantajı için yeni kaynaklara ulaşımı

Detaylı

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 6. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu bölümde araştırma bulgularının değerlendirilmesine yer verilecektir. Yerleşik yabancılara yönelik demografik verilerin ve ev sahibi ülkeye uyum aşamasında gereksinim

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER I-II

HALKLA İLİŞKİLER I-II Editörler Yrd.Doç.Dr. Gonca Yıldırım & Seçil Utma HALKLA İLİŞKİLER I-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr.Gonca Yıldırım Yrd.Doç.Dr.İlker Özdemir Hasan Çiftçi Hatice Aydoğmuş Özcan Kahraman Koktürk Melis Yalçın Seçil

Detaylı

SEYHAN BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU

SEYHAN BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU SEYHAN BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU Görünür Belediye, Türkiye de yerel yönetimlerin internet sitelerinin ulaşılabilirlik ve bilgi paylaşımı alanlarındaki performanslarını değerlendiren bir sertifikadır.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1

Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 1 Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK 2 Kullanıcıların site içeriğini belirlemede rol oynadığı, Dinamik, Teknik bilgi gerektirmeyen, Çok yönlü etkileşim sağlayan,

Detaylı

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİNDE GERİ SAYIM BAŞLADI KAMPANYASI DAHA ADİL BİR DÜNYA İÇİN YANIMDA OL Arka Plan: BM Kadın, UNDP ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ortaklığında yürütülmekte olan Türkiye de Cinsiyet Eşitliği ne Yönelik Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı kapsamında

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI COMENIUS 2007-2013 PROGRAMA DAHİL OLAN ÜLKELER 27 AB Üyesi Ülke Norveç

Detaylı

EDREMİT BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU

EDREMİT BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU EDREMİT BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU Görünür Belediye, Türkiye de yerel yönetimlerin internet sitelerinin ulaşılabilirlik ve bilgi paylaşımı alanlarındaki performanslarını değerlendiren bir sertifikadır.

Detaylı

RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI

RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI Sayfa 1/1 RTSO HABERLEŞME BASIN YAYIN POLİTİKASI Sayfa 1/2 İÇİNDEKİLER Konu Başlığı Sayfa No. Kapak 1 İçindekiler 2 Misyon 3 Vizyon 3 Kalite Plitikası 4 RTSO Basın Yayın,Halkla ilişkiler ve Haberleşme

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ

HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK. Yrd.Doç.Dr. Özgür GÜLDÜ HALKLA İLİŞKİLER HALKLA İLİŞKİLERDE İMAJ VE SOSYAL SORUMLULUK Genel anlamda imaj, kişilerin bir başka kişi, obje ve kurumlar hakkında düşünceleridir. Kişi ve kuruluşlar ile ilgili görüşler ve düşüncelerin

Detaylı

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI

ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI ERASMUS+ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ ÇALIŞANLARI GÖREV TANIMLARI Erasmus Kurum Koordinatörü Üniversite ile Ulusal Ajans arasındaki iletişimin ve koordinasyonun sağlanması İkili Anlaşmalar: AB Programları çerçevesinde

Detaylı

bilgiçiftliği Genel Çevrimiçi Gizlilik ve Bilgi güvenliği Bildirimi

bilgiçiftliği Genel Çevrimiçi Gizlilik ve Bilgi güvenliği Bildirimi bilgiçiftliği Genel Çevrimiçi Gizlilik ve Bilgi güvenliği Bildirimi 1. Amaç: Bir bilgiçiftligi servisi olan, AntalyaList.com internet sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkürler. Bu genel gizlilik bildirimi.

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER. Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi

HALKLA İLİŞKİLER. Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi HALKLA İLİŞKİLER Hanife TİRYAKİ ŞEN İstanbul Sağlık Müdürlüğü İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü Personel Eğitim Birimi Aday Memur Eğitimleri-2012 HALKLA İLİŞKİLER NEDİR? İster özel ister kamu kuruluşu olsun

Detaylı

Hazırlayan: EMRAH HAS

Hazırlayan: EMRAH HAS Hazırlayan: EMRAH HAS Eşzamanlı ya da eş zamansız, metin, grafik, animasyon, ses, video gibi içeriğin tamamen işlenmiş, yarı işlenmiş ya da ham veri şeklinde dijital ortamda verinin toplanması, veriye

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, Kütahya

Detaylı

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır.

WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. E-Ticarete Giriş E-Ticaret Tanımı WTO(DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ): Mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. OECD(İKTİSADİ İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA

Detaylı

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ

KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ KAMU DİPLOMASİSİNDE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ VE MEDYANIN ROLÜ Doç. Dr. O. Can ÜNVER 15 Nisan 2017 BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ KAMU DİPLOMASİSİ SERTİFİKA PROGRAMI İletişim Nedir? İletişim, bireyler, insan grupları,

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI KORUMA DERNEĞİ ÇALIŞMA GRUPLARI VE KOMİTELER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği

Detaylı

Doç.Dr. Yaşar SARI ESOGÜ Turizm Fakültesi-Eskişehir BİLGİSAYAR AĞLARI (COMPUTER NETWORKS)

Doç.Dr. Yaşar SARI ESOGÜ Turizm Fakültesi-Eskişehir BİLGİSAYAR AĞLARI (COMPUTER NETWORKS) BİLGİSAYAR AĞLARI (COMPUTER NETWORKS) 1 BİLGİSAYAR AĞI Birden çok bilgisayarın birbirine bağlanması ile oluşturulan yapılara bilgisayar ağları denmektedir. Bu bağlantı bakır kablolarla yapılabildiği gibi,

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür.

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür. Nagios Enterprises, kurumsal ölçekte, BT altyapı gözetiminde endüstri standardı olan Nagios için resmi ürünler, hizmetler ve çözümler sunuyor. Dünya çapında yüz binlerce kullanıcıyla Nagios bilgi teknolojileri

Detaylı

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret

www.maviperde.com Elektronik ticaret e-ticaret www.maviperde.com 1995 li yıllardan sonra Dünyada ve Türkiye'de elektronik ticaretin ön plana çıkmasıyla ve gelecek yıllarda mekanik perde sistemi pazarının çoğunu elektronik ticaretle olacağı varsayımı

Detaylı

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004

Açık e-öğrenme. Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları. M. Emin Mutlu. İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 Açık e-öğrenme Açıköğretim Fakültesinde e-öğrenme Uygulamaları M. Emin Mutlu İnternet Haftası Etkinlikleri 2004 Anadolu Üniversitesi 20 Nisan 2004 e-öğrenme Öğretimde elektronik teknolojilerin kullanıldığı

Detaylı

Expokent Medya Bilişim

Expokent Medya Bilişim Expokent Medya Bilişim Expokent.com Dış Ticaret Ağı. Kısaca görevimiz: Üyelerimizin dünya standartlarında tanıtımını yaparak yeni iş fırsatları yaratmalarına yardımcı olmak. Kısaca yapımız: Uluslararası

Detaylı

BELEDİYE GÖRÜNÜRLÜK RAPORU. Sayın Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı

BELEDİYE GÖRÜNÜRLÜK RAPORU. Sayın Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Sayın Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkanı Görünür Belediye, Türkiye de yerel yönetimlerin internet sitelerinin ulaşılabilirlik ve bilgi paylaşımı alanlarındaki performanslarını değerlendiren bir sertifikadır.

Detaylı

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir.

İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ İLETİŞİM NEDİR? İletişim: Bir düşüncenin, bilginin, haberin veya mesajın kişiler, gruplar ve örgütler arasında karşılıklı değiş tokuş sürecidir. -SÖZLÜ -SÖZSÜZ *İletişimden Söz Edebilmek

Detaylı

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ

Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ Assan Alüminyum, Türkiye deki İşçi Hakları Endişeleri ile ilgili Şikayetler Hakkında PAYDAŞ DEĞERLENDİRMESİ 22 Temmuz Uyum Danışmanlığı / Ombudsmanlığı Uluslararası Finans Kurumu / Çok Taraflı Yatırım

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi

4.Sınıf. Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi 4.Sınıf 7. Yarıyıl (Güz Dönemi) Yönetim ve Mevzuat (AKTS 4) 3 saat Dersin amacı öğrencilerin Türkiye deki idari ve yasal düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Türkiye Cumhuriyeti nin

Detaylı

Açıköğretimde E-öğrenme. Öğr. Gör. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. M. Canan Öztürk Öğr. Gör. Özlem Özöğüt Öğr. Gör. Ruşen Yılmaz Öğr. Gör.

Açıköğretimde E-öğrenme. Öğr. Gör. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. M. Canan Öztürk Öğr. Gör. Özlem Özöğüt Öğr. Gör. Ruşen Yılmaz Öğr. Gör. Açıköğretimde E-öğrenme Öğr. Gör. M. Emin Mutlu Öğr. Gör. M. Canan Öztürk Öğr. Gör. Özlem Özöğüt Öğr. Gör. Ruşen Yılmaz Öğr. Gör. Nermin Çetinöz Açıköğretim Fakültesi 1982-83 öğretim yılı : Öğrenci sayısı

Detaylı

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir?

İnternet Teknolojisi. İnternet Teknolojisi. Bilgisayar-II - 4. Hafta. Öğrt. Gör. Alper ASLAN 1. Öğrt. Gör. Alper Aslan. İnternet Nedir? İnternet Teknolojisi Öğrt. Gör. Alper Aslan ENF102 Bilgisayar - II İnternet Teknolojisi İnternet Nedir? İnternet Kime Aittir İnternet in Türkiye deki Gelişimi İnternet in Türkiye de Kullanımı Yakın Gelecekte

Detaylı

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet

Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu. Powered by MyBilet Etkinlik-Organizasyon Firmaları Sunumu Powered by MyBilet Online yayın nedir? MyStreamTurkey teknolojisi ile, firmanız tarafından uygun bulunulan görsel içerik ile, ekibimiz tarafından firmanızın veya

Detaylı

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi

Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi 1 2 Tüm toplum kesimlerinin ve bireylerin BİT e erişerek ve bu teknolojileri yetkin biçimde kullanarak bahse konu sürece katkı yapması, ülkelerin bilgi toplumu ve e- devlet hedeflerinin gerçekleştirilmesi

Detaylı

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Daha samimi, daha şahsi ve nazik bir hitap şekline sahip ve bireysel ziyaretler kadar etkili olan doğrudan postalama reklam aracı Mektup

Detaylı

Blog Nedir? Blog un Tarihçesi Türkiye de Blog Eğitimde Blog Neden Blog Blog Türleri

Blog Nedir? Blog un Tarihçesi Türkiye de Blog Eğitimde Blog Neden Blog Blog Türleri BLOG BLOG 1 2 3 4 5 6 Blog Nedir? Blog un Tarihçesi Türkiye de Blog Eğitimde Blog Neden Blog Blog Türleri Blog Nedir? Blog, teknik bilgi gerektirmeden, kendi istedikleri şeyleri, kendi istedikleri şekilde

Detaylı

TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara

TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bilgi Yönetimi İnternete Dayalı Önlisans Programı TBD 21. Türkiye Bilişim Kurultayı, 6 Ekim 2004, Ankara Bilgi Yönetimi Programı İnternete dayalı 2 yıllık bir

Detaylı

Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni. www.eba.gov.tr

Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni. www.eba.gov.tr Hazırlayan Uğur Akkaş BT Rehber Öğretmeni SUNU İÇERİĞİ EBA (Eğitim Bilişim Ağı)nedir? Neden EBA? EBA da neler var? EBA yı kimler kullanabilir? EBA ya nasıl giriş yapılır? EBA da çevrimiçi neler yapılabilir?

Detaylı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı

YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme Eylem Planı YENİMAHALLE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Mesleki ve Teknik Eğitimi Tanıtım ve Yöneltme 03-04 Eylem Planı Ek- ETKİNLİĞİN TÜRÜ ETKİNLİĞİN KONUSU İl düzeyinde Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme

Detaylı

+ MENU WALL. Restorant/Fast Food Menü Ekranları

+ MENU WALL. Restorant/Fast Food Menü Ekranları Digital Tabela İşletmenize özel Digital Tabela (Signage) ihtiyaçlarınız için dilediğiniz yerden içeriğini güncelleyebileceğiniz merkezi yönetim destekli, video wall, digital menu ekranları, birleşik led

Detaylı

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Revizyon Tarihi 016 Görev ve Yetki Tanımları BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi nin kurum içi ve kurum dışı tüm iletişim faaliyetlerini

Detaylı

YATIRIMCI EĞİTİMİ VE FİNANSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI

YATIRIMCI EĞİTİMİ VE FİNANSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI T.C. BAŞBAKANLIK SERMAYE PİYASASI KURULU YATIRIMCI EĞİTİMİ VE FİNANSAL EĞİTİM ÇALIŞMALARI 13 Kasım 2012, İstanbul Aydın HASKEBABÇI Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkanı ahaskebabci@spk.gov.tr www.yes.gov.tr

Detaylı

[E-Katalog Tanıtım Sayfası] Ayser Bilgisayar. Cumhuriyet Meydanı No:41 Kat:2 0286 217 60 34

[E-Katalog Tanıtım Sayfası] Ayser Bilgisayar. Cumhuriyet Meydanı No:41 Kat:2 0286 217 60 34 [E-Katalog Tanıtım Sayfası] Ayser Bilgisayar Cumhuriyet Meydanı No:41 Kat:2 0286 217 60 34 Neden Ayser Bilgisayar? Bundan 10 yıl önce insanlar bir ürün almak için mağaza mağaza dolaşırlar ve farklı fiyatları

Detaylı

İÇİNDEKİLER 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI

İÇİNDEKİLER 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI 5 BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SERTİFİKA PROGRAMI HAKKINDA 6 SERTİFİKA PROGRAMININ AMACI 8 SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİM HARİTASI İÇİNDEKİLER 10 MICROSOFT OUTLOOK 2010 TEMEL e-öğrenme EĞİTİMİ 11 MICROSOFT WORD 2010

Detaylı

DİJİTAL PAZARLAMA. İnternet çağının yeni pazarlama yöntemi

DİJİTAL PAZARLAMA. İnternet çağının yeni pazarlama yöntemi DİJİTAL PAZARLAMA İnternet çağının yeni pazarlama yöntemi DİJİTAL ÇAĞ Dijitalleşme süreci internetin günlük hayatımıza girmesi ile başladı. Bu ilk dönemde şirketler tek taraflı iletişim sağlayan kurumsal

Detaylı

TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ

TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ TEYİT İŞLEMLERİ İSTATİSTİKLERİ DÖNEM 2007 Yılı I.Yarıyıl HAZIRLAYAN ONAY İSİM-UNVAN İMZA TARİH Buğra POYRAZ İstatistikçi 31.07.2007 Yakup KILIÇ Kamu İhale Uzmanı Birol TERLEMEZ İstatistik ve Sicil İzleme

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

Sosyal Ağlar ve Çevrimiçi Kütüphane Katalogları: OPAC 2.0

Sosyal Ağlar ve Çevrimiçi Kütüphane Katalogları: OPAC 2.0 Sosyal Ağlar ve Çevrimiçi Kütüphane Katalogları: OPAC 2.0 Tolga ÇAKMAK Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr ~ Nevzat ÖZEL Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü nozel@humanity. ankara.edu.tr

Detaylı

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014

1.Sınıflar Tanışma Toplantısı. 17 Eylül -2014 1.Sınıflar Tanışma Toplantısı 17 Eylül -2014 Ders Saatleri Türkçe 10 İngilizce 8 Matematik 5 Hayat Bilgisi 4 Görsel Sanatlar 2 Beden Eğitimi 2 Jimnastik 1 Satranç 1 Drama 1 Müzik 2 Oyun ve Fiziki Etkinlikler

Detaylı

Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web sitesi

Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web sitesi Kütüphane Web Sitelerinde İçerik Zenginleştirme Adnan Menderes Üniversitesi Aydın 26 Ekim 2001 Dr. Hatice Kübra Bahşişoğlu kubra@hacettepe.edu.tr 04.06.2008 ÜNAK 1 Kütüphane Web Sitesi Nedir? Bina x Web

Detaylı

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER

SOSYOLOG TANIM A- GÖREVLER TANIM Sosyolog, insan toplulukları ve toplumsal kurumlar, bunların kökeni, gelişmesi, işlevi ve birbirleriyle ilişkileri, bu ilişkileri belirleyen ilke ve kurallar ile toplumsal sorunlar ve çözüm yolları

Detaylı

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü İnternet Sitesinin Kamu Kurumları İnternet Siteleri Standartlarına Uygunluğu Esra G. Kaygısız İshak Keskin Başlıklar e-dönüşüm Kamu Kurumları İnternet Siteleri Rehberi,

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GÖRÜNÜRLÜK RAPORU Görünür Belediye, Türkiye de yerel yönetimlerin internet sitelerinin ulaşılabilirlik ve bilgi paylaşımı alanlarındaki performanslarını değerlendiren bir

Detaylı

VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR?

VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR? VPN NEDIR? NASıL KULLANıLıR? VPN NEDIR? VPN, Virtual Private Network, yani Sanal Özel Ağ ın kısaltılmasıdır. VPN sayesinde ağlara uzaktan erişim sağlanır. VPN sanal bir ağ uzantısı oluşturduğu için ağa

Detaylı