HALKLA İLİşKİLERDE. ETKİLEŞİMLİ İLETİşİM: WEB (WWW) Türksel KAYA BENSGHIR . *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HALKLA İLİşKİLERDE. ETKİLEŞİMLİ İLETİşİM: WEB (WWW) Türksel KAYA BENSGHIR . *"

Transkript

1 HALKLA İLİşKİLERDE ETKİLEŞİMLİ İLETİşİM: WEB (WWW). * Türksel KAYA BENSGHIR Özet: İnternet ve web teknolojileri halkla ilişkiler çalışanlarına yeni fırsatlar ve olanaklar sunmaktadır. Web siteleri halkla ilişkiler işlevine etkililik kazandırmada ve diyaloga dayalı ve etkileşimli iletişimi sağlamada büyük bir potansiyele sahiptir. Bu nedenle web sitelerinin tasarımında diyalog mekanizmalarına yer verilmesi örgüt-kamuoyu arasında olumlu ilişkilerin geliştirilmesine ve katılımcı yönetim anlayışının uygulanmasına katkıda bulunmaktadır. Makalede, web teknolojileri ve halkla ilişkilere sunduğu olanaklar üzerinde durulmuş; bu teknolojilerden etkili yararlanabilmenin yolunun web sitelerinde diyalog mekanizmalarına yer vermekten geçtiği vurgulanmıştır. Bu bağlamda, ülkemizin Başbakanlık ve hizmet bakanlıklarının web siteleri incelenerek halkla ilişkiler işlevine katkıları değerlendirilmiştir. Ayrıca, ülkemizde halkla ilişkiler alanında eğitim veren yüksek öğrenim kurumlarının ders programlarında bilişim konularına ne ölçüde yer verdikleri incelenmiştir. Anahtar kelimeler: Halkla ilişkiler, internet, web sitesi, etkileşimli iletişim, diyaloga dayalı iletişim İnternet'in her alana hızla girmesiyle birlikte, halkla ilişkiler uzman ve araştırmactları da internet ve web teknolojilerine giderek daha fazla ilgi göstermektedir. Kuruluşların web siteleri, kurumsal bilgi ve haberleri duyurmada; bilgi a Iış-verişinde ve kamuoyu araştırmaları yapmada kullanılabileceği gibi, örgütsel/sorun ve krizlere acil çözümler üretmede etkili bir iletişim ortamı olarak da hizmet sunabilmektedir. Ancak, kuruluşların iki yönlü etkileşim ortamı sunan bu yeni araçlardan kuruluş ve kamuoyu arasında diyaloga dayalı ilişki geliştirmede yeterince etkili yararlanamadıkları görülmektedir. Web siteleri çoğunlukla kurumların yalnızca durağan kimi istatistiksel bilgilerin sunulduğu~ duyufliların yapıldığı (tek taraflı); halkla ilişkiler işlevi için oldukça önemli olan besleyici yankı (feedback) geliştjrmede gereksinim duyulan diyalog mekanizmalarından uzak ve amacı yalnızca tas~rımcıya besleyici yankı sağlayan e-posta adresinin bulunduğu (webmaster ya da BİM adresi) bir yapıda hizmet vermektedir. Bu duruma neden olarak, internet ve web teknolojilerinin yönetim dünyasına yeni yeni girmesi nedeniyle bir öğrenme sürecinin yaşandığı ve dolayısıyla de Dr.. TODAiE Asistanı. Amme idaresi Dergisi, Cilt 33 Sayı i Mart 2000, s

2 i 12 Amme idaresi Dergisi neyimsizliğin olduğu düşünüise de asıl nedenin, web teknolojilerinin sunduğu yeni iletişim ortamını değerlendirmede benimsenen yaklaşımdaki yanlışlıktır. Söz edilen bu yanlışlık, web'e klasik tek yönlü iletişim kuramı ile yaklaşarak bu teknolojilerin ortaya çıkardığı yeni halkla ilişkiler araçlarına tek yönlü bir iletişim aracı ve ortamı olarak bakılmasından kaynaklanmaktadır. Kurumlar web sitelerini tek taraflı bilgi sunmaya dayalı olarak geliştirmekte ve bu iletişim ortamının sunabi leceği örgütle-kamuoyu arasında d iyalog yaratabilecek mekanizmaları ve hizmetleri göz ardı etmektedirler. Ülkemizde de sayıları son yıllarda hızla artan kamu kuruluşların ın web sitelerinin de bu özelliği taşıdığı kısır, tek yönlü bilginin sunulduğu, çoğunlukla güncelolmayan, kurumları olduğundan daha küçük boyutlu gösteren ve basit ama görsel efektlerle donatılmış bir broşür görünümünden öteye gitmediği gözlenmektedir. Bu makalede, iki yönlü etkileşimli iletişimi olanaklı kılarak halkla ilişkiler işlevine kazandırdığı yeni araçlarla (e-posta, tartışma grupları, sohbet odaları vb) etkililik kazandrrması beklenen internet ve web teknolojileri üzerinde durulmuş; bu teknolojilerden halkla ilişkiler alanında etkili yararlanabilmenin yolunun kurumların web sitelerinde diyaloga dayalı etki leşimi i i letişime açık mekanizmalara yer vermelerinden geçtiği vurgulanmış ve ülkemizde özellikle 1998'den itibaren hizmet sunmaya başlayan Başbakanlık ve hizmet bakanlıklarının web siteleri incelenerek, bunların halkla ilişkiler işlevlerine olan katkıları değerlendirilmiştir. Ayrıca, ülkemizde halkla ilişkiler uzmaııı olarak elemaıı yetiştiren kimi yüksek öğrenim kurumlarınını (üniversitelerin i letişim, Tanıtım ve Halkla ilişkiler bölümlerinin) ders programlarında bilgisayar, internet ve web teknolojileri konularına ne ölçüde yer verdikleri incelenmiştir. HALKLA İLİşKİLER ve İLETİşİM Halkla ilişkiler, kamu yönetiminden, işletme yönetimine, beşeri bilimlerden siyasal bilimlere, iktisattan tabii bilimlere kadar uzanan geniş bir yelpazede yerini bulan disiplinlerarası bir faaliyettir. Bu özellik, halkla ilişkilere farklı yönlerden bakmaya ve dolayısıyla çok farklı tanımlar getirilmesine neden olmuştur. En genel tanımı ile halkla ilişkiler, iki yönlü iletişime dayalı, toplumsal sorumluluğu içeren bir anlayış ve işleyişle kanaat ve eylemleri etkileme (Uysal-Sezer, 1988: 203) ve örgütle halk arasında karşılıklı işbirliği, benimseme ve iletişimin oluşturulmasına ve sürdürülmesine (Harlow, ı 976: 36) yönelik planlı yürüttilen çabalardır. Öte yandan, bilinçli ve planlı bir çabaııın ürünü olan halkla ilişkiler, i Bu eğitim kurumları arasında Türkiye ve Orta Doğu Amme idaresi Enstitüsü. Ankara Üniversitesi iletişim FakültesL Gazi Üniversitesi iletişim Fakültesi. Anadolu Üniversitesi Ilcti~il1l Bilimleri Fakültesi. Ege Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölümü, Başkent Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Tanıtım Bölümü ve Bilgi Üniversitesi iletişim Fakültesi Halkla ilişkiler Bölümü yer almaktadır.

3 Halkla ilişkilerde Etkileşimli iletişim: Weh (www) 113 geneııikle şu amaçları hedefler (Tortop,1993: 153~ Yalçındağ, 1996: 10-1 i; Ertekin, 2000: ; Mıhcıoğlu, ı 976: 16-18, Kazancı, ı 995: i ~7): Kuruluşun kurumsal kimliğinin oluşturulması ve benimsetilmesine katkıda bulunmak Kamuoyunun kuruluşa ilişkin eğilimlerini, tutum ve davranışlarını belirlemek ve buna göre gerekli önerilerde bulunmak Halka yönetime karşı olumlu tutumlar oluşturmak Kamuoyunu aydınlatmak ve kuruluşlarla olan ilişkilerinde halkın işini kolay laştı rmak Halka kuruluşun hizmet politikalan ve uygulamalarına ilişkin bilgi vermek Kuruluşlarca önemli projeler hakkında kesin kararlar almadan önce halka görüşlerini bildirme fırsatı vermek. Alınacak kararlann daha yerinde olmasını sağlayacak bilgileri kamudan elde etmek Yasaklar üzerinde aydınlatıcı bilgiler sunarak yurttaşların yasalara uymasını sağlamak Hizmetlerin görülmesinde kamunun işbirliğini sağlamak Yasa ve uygulamalardaki aksaklıkların saptanmasında ve giderilmesinde kamuoyunun görüşlerinden yararlanmak. Bu tanım ve amaçlarından yola çıkarak, halkla ilişkiler işlevinin tenıel öğelerini iletişim, etkileşim, paylaşım, katılım, kontrol ve tanıtım olmak üzere altı a na başlıkta toplayabiliriz. Bunların bir kısmı (iletişim, etkileşim, paylaşım, katılım) hem iki yönlü iletişime yönelik bilgi akışı gerektiren ve hem de diyaloga dayalı özellik gösterirken, bir kısmı da (kontrol ve tanıtım) tek yönlü iletişime yönelik ve çoğunlukla diyaloga pek gereksinim duyulmayan yalnızca tek yönlü bilgi akışına dayalı nitelik taşımaktadır. Halkla ilişkiler işlevinin başaniı yürütülmesinde bu öğelerde sağlanan başarı büyük roloynamaktadır. Bir başka deyişle, kuruluşlar, hitap ettikleri kitlelere etkili bir iletişim, etkileşim ve paylaşım ortamı sağladıklan ölçüde başarılarını artırabilmektedirler. Öte yandan, bu öğelerin özelliklerine göre halkla ilişkilerde varılmak istenen amaçlara ulaşmada kullanılacak araç ve yöntemler farklı sonuçlara götürebilmektedir. Nitekim etkileşimli ve diyaloga açık iletişime pek imkan tanımayan halkla ilişkiler yöntem ve araçları, halklailişkiler işlevi ile ulaşılmak istenen ö zellikle başta katılım olmak üzere etkileşim ve paylaşım sağlamada yetersiz kalmaktadır. Uygulamada bu araç ve yöntemler, halkla ilişkilerde daha çok tanıma ve tanıtma amacına hizmet etmek üzere kullanılmaktadır. Günümüzde internet ve web teknolojileri, halkla ilişkiler alanına gerek tanıma ve tanıtmaya gerekse etkileşim, katılım ve paylaşıına teşvik eden ve iki yönlii iletişime açık

4 i i 4 Amme İdaresi Dergisi yeni araçlar (web sitesi, elektronik posta, tartışma grupları ve sohbet odaları gibi) kazandırmıştır (çizelge 1). Çizelge 1: Halklailişkilerde Kullanılan Araç, Yöntem ve Teknikler" Etkileşimi Sımrlayan Tek Yönlü iletişime Açık Etkileşimi Teşvik Eden iki Yönlü iletişime Açık Anket Yayın Araçları TV, Radyo Görüntülü Araçlar Video. film. slayt Basılı Kaynaklar Gazete Kitap DerRi Biiiten. Broşür Yüzyüze i i işki ler Toplantılar Fuar, Festivaller. Geziler Telefon Etkileşimli TV (internet TV) İnternet ve Web Teknolojileri İnternet/te Stili E-Posta Web Site.,i Tartişma Grup/an Sohbet Oda/arı Kısaca internet ve web teknolojileri olarak adlandırabileceğimiz bu yeni iletişim araç ve ortamları, yalnızca bilgi iletmenin değil, birlikte bilgi üretme ve paylaşmanın bir aracı olarak kimi iletişim ve halkla ilişkiler araç, yöntem ve tekniklerinden ayrılmaktadır. Web'in diğer iletişim araçlarına göre üswnlüklerini şöyle özetleyebiliriz: Web, kullanıcılara aktif olarak bilgiye erişme ve işleme olanağı sunar. Politikalar oluşturmada kamuoyuna katılım olanağı sağlar. Etkileşimli olarak bilgi toplama, kamuoyunu izleme ve kamuoyu ile doğrudan diyaloga girerek olumlu bir halkla ilişkiler politikası oluşturma ve uygulamaya zemin hazırlar. Bu yeni araçlar aynı zamanda iki yönlil etkileşimli ve diyaloga dayalı Etkileşimli ve Diyaloga Dayalı iletişim iletişimi olanaklı kılmaktadır. Etkileşimli ve diyaloga dayalı iletişim, iletişime giren tüm tarafların bilgi a Iıp-vermede aktif rol aldığı ve diyaloga girdiği bir süreci ifade etmektedir. (Kent, ı : 32) Etkileşimli iletişim, bilginin dinamik bir biçimde, düzenli, hızlı ve en uygun iletişim ortamı olup, örgütün tüm bireylerinin erişimine olanak tanır (Huff ve diğerleri, 1989). Bu Wr iletişim, kamuoyunun görüşlerinin değerlendirilmesine olanak sağlamak üzere iletişim ve karar kanallarının açık olmasını gerekli kılar. Habermas'a 2 Halkla ilişkilerde kullanılan araç. yöntem ve teknikler, çalışmada vurgulanan özelliklere göre yazar tarafından sl11lflandırılmıştır.

5 Halkla ilişkilerde Etkileşimli iletişim: Weh (www) 115 göre, diyalog tarafların eylem planları üzerinde anlaşmaya vardıklarında oluşmaktadır (Habermas, 1990: 79). Diyaloga açık bir web sitesi ise yönetim ve kamuoyu arasında etkileşim yaratarak, kamuoyunun yönetim ve faaliyetleriyle ilgili bilgilenmesine, kuruluşların program ve politikalarına katılma ve tartışma zemini yaratmaktadır. Web sitesinde öneri ve eleştirilere yönelik form ve tartışma grupları oluşturulabilmektedir. Kamu formları olarak açılan bu iletişim kanalından halkla ilişkiler uzman ve elemanları çalışma alanlarıyla ilgili önemli bilgilere ulaşabilmektedir. Ancak, uygulamada hem dünyada hem de ülkemizde gerek kamu kuruluşları gerekse özel şirketlerin web sitelerinde etkileşimli ve diyaloga dayalı iletişime olanak sağlayan mekanizmalarına (tartışma grupları, anketler, kamu formları) çok fazla yer vermedikleri gözlenmektedir. Nitekim, Fortune 500 firma üzerinde yapılan araştırma, bu kuruluşlardan yalnızca %9'nun tartışma gruplarına yer verdiğini göstermektedir. Web sitelerin büyük bir bölümü kuruluşları hakkında detaylı bilgi verirken, çok azı sitelerinde etkileşime açık diyaloglara yer vermektedir. Bu açıdan en zengin sitelerin bilgisayar ve iletişimle uğraşan firmalara ait olduğu dikkat çekmektedir (Cooley, ı 999 :42) (çizelge 2). Çizelge 2: Firma Web Siteleri Sektör Etkileşimli (%) Bilgilendirici (%) Bilgisayar iletişim Kimya S~ ~g Finans 56 n Petrol SO 100 Elektronik 39 H3 ETKİLEŞİMLİ İLETİşİM ORTAMı: İNTERNET VE WEB TEKNOLOJİLERİ İnternet dünya çapında yaygınlığa sahip, sürekli büyüyen birçok bilgisayar ağını ve omurgasını birbirine bağlayan küresel bir iletişim ve bilgi ağıdır. Bu ağ üzerinde milyonlarca web sitesi kullanıcılara hizmet sunmaktadır. Web sitesi, İnternet üzerinde bulunan bilgilere sonsuz erişim sağlayan ve gömülü bağlantılar (Iink) içeren belgelerden oluşan bir sistemdir (Kaya Bensghir, 1999: i ı 8). Dünyada Mart 2000 itibarıyla, toplam milyon internet kullanıcısı bulunmaktadır. İnternet kullanıcılarının yaklaşık %45'i (136 milyonu) Kanada ve ABD' de; milyonu AVlUpa'da; 68.9 milyonu Asya/Pasifik ülkelerinde ve 2.58 milyonu da Afrika'da yaşamaktadır (Nua Internet Survey, April 2000).

6 ı ı 6 Amme idaresi Dergisi N ua ve IDC kayıtlarına göre SO m i Iyondan fazla web sitesi bulunmaktad ır (Kaya Bensghir, ı 999: ı ). Nua'nın yaptığı araştırmaya göre İngiltere'de işletmelerin % 43'ünün web sitesi bulunmakta ve sitesi olan işletmelerin % 3S'i gelir artışı sağladıklarını belirtmektedir (Nua, Internet Surveys, April 3,2000). Öte yandan, dünyada web üzerinden yapılan elektronik ticaret giderek hızla artmaktadır. IDC kayıtlarına göre bugün dünyada e-ticaret hacmi yaklaşık 10 milyar doların üzerindedir. Bu rakamın 2003 yılına kadar milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir editorial.html. Ülkemizde de internet kullanıcı sayısının son günlerde yaşanan yoğun kampanyalarla bir milyonu aştığı görülmektedir. Bu gelişmelere paralelolarak gerek kamu gerek özel kuruluşlar hızla web sitelerini hizmete açma yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Nitekim internet'e bağlanan kamu kuruluşlarınııı sayısı 24 Aralık'99 itibarıyla 349 iken, 24 Nisan 2000 tarihinde bu sayı yaklaşık % IS artışla 402'ye ulaşmıştır (http://www.llletu.edu.tr. MCI Communication Corparation ve IPR tarafından internet, etkileşimli iletişim ve halkla ilişkiler konusuna yönelik ortaklaşa gerçekleştirdikleri araştırmada ulaşılan şu sonuçlar bu teknolojilerin iletişim ve halkla ilişkileralanını da değişime zorladığını göstermektedir (http://w\vw.instituteforpr.com/projects3. html). Araştırınaya katılan 236 özel kuruluş üst düzey halkla ilişkiler ve iletişim yöneticilerinin %79'u internet' in firma ile kamuoyu arasındaki iki yön lü i letişimi iyileştirdiğini; %72 'si internet' in kuruluşları elektronik bi Igilerin güveni i ği, gizliliği ve kişisel hakların korunması konusunda önlemler almaya zorladığını; bu yöneticilerin büyük çoğunluğunun internet'ten haberler ve mesleki bilgileri izlemek için yararlandıklarını, önem ii bir bölümünün de bu aracı e-posta yoluyla kunım içi ve dışı kişisel bilgilere ulaşma ve araştırma yapmada kullandıklarını belirtmişlerdir. Aynı araştırmada yığınla bilgiye erişmede sağladığı kolaylık, daha ucuza araştırma yapabilme olanağı e-posta yoluyla düşük maliyetli hızı i i letişim ortamı sunması internet' in güçlü yanları olarak ifade edi lirken; erişim hızının düşük olması ve yöneticileri yığınla e-postaya maruz bırakması ise internetin zayıftarafı olarak dile getirilmiştir. Web teknolojileri halkla ilişkiler işlevine çizelge i 'de özetlendiği gibi iletişim, paylaşım, katılım, etkileşim ve tartışma platformları yaratan yeni araçlar ve yöntemler sunmaktadır: İletişim, Etkileşim Pla~rormu: Elektronik Posta (e-posta) E-posta, internet kullanıcılarına coğrafi uzaklıklarına bakılmaksızın mesaj gönderme, alma, okuma ve yanıtlama gibi çeşitli hizmetler sunarak etkileşimli bir iletişim ortamı sağlamaktadır. İnternete bağlı kullanıcı kodu olan kişiler kendi aralarında ve diğer posta sistemleriyle iletişim kurabildikleri gibi; yerel

7 Ha/k./o Ilişkilerde Etkileşimli I/e tişim " Weh (IFI'!'W) J 17 ve genel ağ ortammda da mesaj değişimi yapılabilmektedir. E-posta geçerli bir adres üzerinden gerçekleşmektedir. E-posta adresi. kişinin kullanıcı numarası ve internet adresinden oluşmaktadır (Örnek: trtcqltrlneur). E-posta örgütlerde elektronik ortamda tum bilgi ve belgelerin paylaşılmasına olanak tanıyarak doğrudan iletişime katkıda bulunmaktadır. Yapılan araştırmalar elektronik postanın iletişimin yapısını ve içeriğini değiştirdiğini göstermektedir, (Sproull ve Kiesler, 1991: 6). Örneğin, e-posta'n ın oldukça fazla sosyoduygusal (socio-emotional) içerik taşıdığı gözlenmiştir. E-posta örgütlerin bilgi işleme ve karar alma yeteneklerini giiçlendirmekte ve e-posta alan örgüt çalışanları pasif bir veri alıcısı olmaktan çok, aktif birer veri üreticisi olabilmektedir (Adams vd., 1992: ı 4). Öte yandan e-posta, manyetik ortamlarda saklanan bi Igiyi zarar görmeden ve kaybolmadan bilgisayarlar üzerinden hızlı ilettiği için telefoı' ve faks gibi diğer iletişim araçlarından daha üstündür. Buna karşın, diğer iletişim araçlarmda var olan bilgi güvenliği sorunu, bu iletişim aracında da bulunmaktadır. Bu nedenle, kimi kuruluşlar e-posta yoluyla iletişime ihtiyatlı yaklaşmaktadır. Her ne kadar bu yolla yapılan iletişimde bilgiye üçüncü kişilerce erişim riski bulunsa da bu riskin normal posta ve faks yoluyla iletişimde yaşanabilecek güvenlik riskinden fazla olduğu söylenemez. Kaldı ki, internet üzerinden yapılan iletişimde bilgi güvenliği konusu ile ilgili araştırma-geliştirme çabaları hızla sürınekte ve bu a maçla yeni güvenlik yöntemleri (dijital imza 'vb. gibi) geliştirilmektedir. E-posta güvenlik soruıııı büyük ölçüde aşıldığında gerek, özel gerek kamu kuruluşlarında yaygm kullanım alanı bulmaya aday iletişim aracı olarak görünmektedir. E-postanın halkla ilişkiler alanına sunduğu katkıları şöyle özetleyebiliriz (Bobbitt, 1995: 28): Kuruluş içi ve halkla ilişkiler bölümü içinde etkileşimli iletişim Kuruluş ve halk arasında doğrudan, iki yönlü etkileşimli iletişim Medya mensupları ve halkla ilişkiler çalışanları arasmda iki yönlü etkileşimli iletişim Kamuoyu ile görüşme yapma olanağı İletişim, Etkileşim, Paylaşım Pla~rormu: World Wide Web (www) En genel tanımı ile web (www) metin, grafik, ses, film gibi farklı nitelikteki verilere etkileşimli olarak ulaşmayı sağlayan bağlantılarla (Iink) donatılmış çoklu ortamdır. Web'de isternci ve sunucular HTTP (Hypertext Transfer Protocol) ile iletişim kurmakta ve doküman alıp göndermektedir. Web' de dokümanlar içinde yer verilen anahtar kelimelerle farklı dokümanlara geçiş yapılabilınektedir. Bağlantı metin dosyalarına olduğu kadar, resim, grafik, ses ve hareketli görüntülere (film) olabilmektedir. Öte yandan, doküman içinde anahtar

8 ı ı 8 Amme idaresi Dergisi kelimelerle dolaşım ve bilgiye erişim kolayolabilmektedir. Bu özellikleri ile web yalnızca bir iletişim platformu değil, aynı zamanda etkileşim ve paylaşım ortamı sunmaktadır. Uygulamada web'in halkla ilişkilerde çeşitli kullanım alanları bulduğuna tanık olmaktayız. Örnek olarak, halkııı bilgilendirilmesi ve eğitimi~ anket ve alan araştırmalarının hızlı ve kolay yiirütülebilmesi ve değerlendirilmesi~ rakip kuruluşların çalışmalarının anında izlenmesi gibi geleneksel araçlarla oldukça ma Iiyetl i ve zaman alan ve emek gerektiren çalışmalar veri lebi iir. Tartışma ve Katılım Platformu: Usenet Usenet, ilgili kişilerin belli konularda tartışmalarda bulunduğu milyonlarca ağ kullanıcısının çok değişik konularda haberler ve yazılar gönderdiği bir tartışma ve katılım platformu olup "haber grupları-newsgroups'" tartışma grupları discussion groups" ya da ilan tahtaları "builetin boards" gibi formlara verilen genel bir isimlendirmedir. Bu platformda kullanıcıların gönderdiği haber ve yazılar NNTP (Network News Transfer Protocol) ile hiyerarşik bir yapıda dağıtılmakta ve internet erişimi olan kişilerce usenet servis sağlayıcılar aracılığı ile okunabilmektedir. Usenet grupları hiyerarşik olarak değişik alanlara (spor, müzik, sağlık, ekonomi, teknoloji vb.) bölünmüştür. Her alt grubun altında başka alt gruplar da bulunmaktadır. Bu gruplarda bağlantılar kademeli olarak iletilmektedir. Gruplarda hem sorulara hem de bu sorulara verilen yanıtlara yer verilerek, erişimcilerin bu birikimlerden yararlanmaları ve kendi katkılarıııı da eklemeleri sağlanmaktadır. Tartışmalar anında olabildiği gibi, günler ve haftalarca surebilmektedir. Bazı tartışma grupları moderatörlerce (kişi ya da kurum) yönetilebilmektedir. Moderatörler tartışma konuları ile ilgili politikalar geliştirmekte ve uygulamayı izlemektedir. Halkla ilişkiler alanı ile ilgili usenet grupları olmamasına karşın bu alan ile ilgili özel tartışmalara ticari ve sosyal konular arasıııda rastlanmaktadır (Bobbitt, 1995: 31 ). İletişim Pla(formu: Listserv Listserv de usenet gibi İnternetİn sunduğu bir tartışma ve iletişim platformudur. Usenet'ten farklı olarak iletiler (haberler ve yazılar ilan talıtasıııa değil), doğrudan kullanıcılara e-posta olarak gönderilmektedir. Bu niteliği ile listserv'in tartışma platformundan çok iletişim platformu yönü dikkat çekmektedir. Halkla ilişkiler konularına yönelik az sayıda listserv platformları bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak I-NET Marketing'e Üyelik için com ve PRForum'a üyelik için ise LISTSERV (ÜJindvcms. iupui.edu verilebilir.

9 Halkla ilişkilerde l:.:tkileşimfi iletişim: Weh (www) i ı 9 Listserv usenet'e göre konuyla ilgili çok sayıda uzmaııı bir araya getirdiği i çin, halkla ilişkiler çalışanlarına daha etkili bir araştırma ortamı sunmaktadır. Erişim ve Paylaşım Platformu: Gopher ve Telnet Gopher, internet kullanıcılarına bilgiye erişmelerini sağlayan menü temelli bir bilgi erişim hizmetidir. Daha çok metin tabanlı bilgiyi destekleyen gopher da dizin listeleri, dokümanlar ve arama mekanizmaları bulunmaktadır. Dizin listeleri, bağlantılar içeren seçeneklerden oluşan menülerdir. Dokümanlar ise en uçtaki yazı ve görüntü gibi bilgileri içermektedir. Telnet, internet ağllla bağlı bilgisayarlara uzaktan bağlanmak için geliştirilen protokol ve programlara verilen addır. Telnet, kullanıcı ad ve şifresi ile uzaktaki bir Tep/ıp yetenekli bilgisayara bağlanabilme ve aynı anda bilgi yol/ama ve alma yeteneği sunabilmektedir (FaIk, i 994: ı 02). İnternet ve Web Teknolojilerinin Hallda İlişkiler Alamna Sunduğu Olanaklar Web teknolojileri, halkla ilişkiler uzman ve çalışanlarına halkın sesini dinlemede oldukça etkili araçlar sıınmaktadır. Etkileşinı)i iletişime olanak tanıyan haber grupları (newsgroups), elektronik posta listeleri, ilan panoları ve sohbet odaları kamuoyunun sesini sansürsüz, açıklıkla ve kesintisiz duyurınasıııa olanak tanımaktadır. Aynı şekilde, web teknolojileri kuruluşlara kurumsal imajlarını yönetmede ve halkın görüşlerinin kuruluşların genel politika ve stratejilerine yansıtmada kilit roloynamaktadır. Bu yeni iletişim ortamı kuruluşların mali olanakları ne ölçüde olursa olsun dünya üzerinde mesaj larını iletmelerine ve halkla bütünleşmelerine ortam sağlamaktadır. Halkla etkileşim ve bütünleşme i se kuruluşlara, özetle aşağıdaki fırsatları kazandırmaktadır: Kuruluşun imajını sürekli geliştirme fırsatı Halkın görüşlerini toplamada ve analiz etmede kolaylık Kuruluşun politikalarına kamumill gereksinimlerini ve görüşlerini yansıtma zemını Kuruluşun sosyal sorumluluğunu artırma olanağı Web siteleri bir taraftan, kamunun görüşlerinin toplanması ve değerlendirilmesine hizmet ederken, aynı zamanda örgüt ve çevresiyle iletişim kanallarının açılmasını sağlar. Halkla ilişkiler, gerek kuruluştan halka gerek halktan kuruluşa bilgi akışı sağladığı ölçüde başarılı olabilir. Bu noktada etkileşimli iletişime olanak sağlayan web siteleri kuruluşların halkla ilişkiler faaliyetlerini başarılı kılmada ö nemli bir araç olarak görünmektedir.

10 120 Amme İdaresi Dergisi İnternet ve web teknolojileri işletmelere küresel panolara erişmede, kitle tüketimini artırmada, müşteri hizmetlerini geliştirmede, tüketicilerle olan ilişkileri iyi leştirmede ve dağıtımda eşglidümü sağlamada çeşiti i fırsatlar sunmaktad ır. Web teknolojileri, aracı kurumlar, imalatçılar ve müşteriler arasındaki ilişkileri etkin kılarak lojistik yönetiminde etkililik, online fıyatlandırma, likit piyasalarla ve müşterilerle etkili iletişim kurma gibi işletmelere yeni değerler kazandırmaktadır (Griffith, David A, Jonathan W. Polmer, ı 999: 3-8). Bu teknolojilerin gelişmesi, halkla ilişkiler işlevinin yürütülmesine de yeni boyutlar kazandırmıştır. Öyle ki, halkla ilişkilerde kimi araç ve yöntemlerle oldukça güç olan besleyici yankı elde etme ve ölçüm soruıııı ortadan kalkmaktadır. Sonuç olarak, İnternet ve web teknoloj ileri halkla i i işki ler işlevine aşağıdaki olanakları sunarak etkililiği artırmaktadır: Proaktif l bir halkla ilişkiler anlayışı geliştirilmesine katkıda bulunma ve kuruluşları olası gelişmelere karşı önceden tepki veren dinamik, esnek bir yapıya kavuşturma Kamuoyu ile karşılıklı konuşma ve kamuoyundan doğrudan besleyiciyankı sağlama Sanalortamda herhangi bir filitrelemeye maruz kalmadan iletişimde bulunabilme Kuruluşla ilgili ortaya atılan yanlış, yanlı bilgileri anında izleyerek gerekli düzeltici önlemleri alabilme ve bu teknolojiler yoluyla kamuoyunu kuruluşla ilgili doğru bilgilerle aydınlatabilme. Halkla ilişkiler uzman ve uygulayıcılarıyla kamuoyu arasında diyaloglar kurulmasına zemin hazırlayarak bunlar arasındaki ilişkileri sürekli ve dinamik kılma Ancak tüm bu sayılan olanaklara erişmek, web geliştirme ve yönetme stratejisini kuruluşun genel stratejisinin bir parçası olarak görmek ve halkla il işi ler çalışanlarının web tasarım ve yönetimine aktif katılımlarını sağlayacak düzeyde internet ve web becerileri kazanmaları ile olanaklı görünmektedir. HALKLA İLİşKİLER ÇALıŞANLARıNıN WEB BECERİLERİ YETERLİMİ? İnternet ve web teknolojileri hızlı bir gelişim seyri gösterirken, 1990'lara gelinceye kadar reklam ve halkla ilişkiler çalışanlarının internet'le yakından ilgilenmedikleri görülmektedir. Özellikle 90'11 yılların ortalarından sonra internet ku Ilan ıcılarının dünyada her yı i giderek ikiye katlanması ve bu tekl1oloj ileri n -' Proaktifhalkla ilişkiler anlayışı, halkla ilişkiler çalışanlarına fırsat ve tehlikeleri önceden görme ve önlem alma olanağı sunar. Bu anlayışla oluşturulan halkla ilişkiler politika ve stratejileri. olası yeni duruııı ve krizlere çöziimler üretmede daha başarılı olabilmektedir.

11 Halkla Ilişki/erde Etkileşimli Iletişim: Weh (wvvı.r) 121 geniş kitlelerle iletişim kurma olanakları sunması, halkla ilişkiler çalışanlarını da bu teknolojinin olanaklarından yararlanma arayışına sevk etmiştir. Öyle ki, halkla i1işkiler çalışanları kendilerini internet, web gibi bilişim konularında e ğitmeye başlamışlardır. Nitekim, ülkemizde de halkla ilişkiler alanında eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının ders programlarına, int.ernet, bilgi teknolojileri gibi derslerin girdiğini görmekteyiz. Uygulamada halkla ilişkiler uzmanları ve uygulamacıları bilgisayarları daha çok geleneksel halka ilişkiler işlerini yürütmek üzere kullanmışlardır. Nitekim, ABD Halkla İlişkiler Derneği'nin yaptığı araştırmada, üyelerinin 0/088'inin bilgisayarları daha çok halkla ilişkiler birimlerinin işlerini desteklemede kullandıklarını ve %99'unun internet't~ bağlı olduklarını belirtmişlerdir. Öte yandan, bu uzmanların 0/058' i web sayfası tasarımına katıldıklarını, 0/039'u da kamu kuruluşlarının faaliyetlerini.' internet'ten izlediklerini ifade etmişlerdir (Ryan, 1999:30). Halkla ilişkiler çalışanları web yeteneklerini iki şekilde kullanabilmektedir: Diğer kamu ve özel kuruluşların bilim ve basın kuruluşlarının halkla ilişkiler bölümlerinin web sitelerini düzenli olarak ziyaret etmek ve izlemek Aktif olarak kendi kuruluşlarının web sitelerinin tasarımına katılmak Halkla ilişkiler çalışanlarınııı bu becerileri kazanmasında bilişim kültürünü ve becerisini artırmaya yönel ik sürekl i eğitim i giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Ülkemizde Halkla İlişkiler Alanıoda Eğitim Yapan Yüksek Öğretim KurumlarlOda BilişimIWeb Eğitimi Ülkemizde halkla ilişkiler alanında eğitim veren üniversite/erin ilgili bölümlerinin' (iletişim ve halkla ilişkiler bölümü) ders programları incelendiğinde, bilgisayar kullanım eğitiminden internet kullanımına ve web sayfası hazırlamaya kadar farklı, bilişim konularına yer verildiği görülmektedir. Örneğin, Ankara Üniversitesi iletişim Fakültesi ders programında 3, ve 4 sınıfında "Yeni Enformasyon Teknoloji/eri" ve "Yeni iletişim Teknolojileri'~ konulu dersler yer almaktadır. Gazi Üniversitesi İ/etişim Fakültesi Halkla ilişkiler bölümünde birinci ve ikinci sınıflarda olmak üzere, "Bilgi işleme Giriş" ve "Enformatik" dersleri verilmektedir. Öte yandan, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi ders programında Bilgisayara Giriş, İnternet, Web Tasarımı. konularında seçimlik dersler yer almaktadır (http://www.anadolu.edu.tr ). Aynı şekilde, TODAİE'de verilen halkla ilişkiler eğitiminde katılımcılar. web tasarımı ve yönetimi konularında bilgilendirilmektedir. Başkent Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ders programında i se İnternet Kullanımı ve Bilgisayar Destekli Reklam ve Tanıtım derslerinin yer

12 122 Amme idaresi Dergisi almaktadır Bilgi Üniversitesi iletişim Fakültesi Halkla ilişkiler böliimü ders programında yalııızca "Information Technology" konulu bilgisayara giriş niteliğinde derse rastlanmaktadır (http://www.bilgi. edu-tr). Öte yandan, bazı okulların (örneğin. Ege Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Böliimü) ders programında (Ertekin, 2000: 24 ı -248) henüz internet, web ve bilişim konularının henüz yer almadığı dikkat çekmektedir. Bu bulgular halkla ilişkiler alanında yapılan eğitimlerde bilişim kültürün ii yayma konusunda adımlar atıldığını göstermesi bakımından sevindiricidir. Ancak, konu başlıklarından anlaşılacağı gibi kimi uygulamalar hariç çoğunlukla bilişim eğitiminin yalnızca bilişime giriş niteliğindeki derslerle sınırlı olduğu görülmektedir. Programlarda öğrencilere internet kültüıii ve web becerileri kazandıracak nitelikte konulara yer verilmesi bir taraftan öğrencilere yeni nitelikler kazandırıken, diğer taraftan halkla i lişki ler alanında veri len eğitimin nitel iğini de yükseltici roloynayacaktır. Ancak ülkemizde bilişim alanında yapılan eğitimlerde kimi sorunlar yaşanmaktadır. Bilişim konularında verilen eğitimlerde yaşanan ortak sorun, yeni teknoloj ik gel işmeleri ve bun ların sunduğu araçları bi len ve bunları kend i çalışma alanlarıııa uyarlayabilen akademik personelin yeterli sayıda olmaması ve özellikle de okullarııı bilişim altyapılarının henüz yeni yeni oturmaya başlamasıdır (Kaya Bensghir, ı 995a, 323). Bu bağlamda, ülkemizde tum üniversitelerin ULAKNET kanalıyla internet'e erişimde kolaylık sağlamaları, okullarda internet kültürünün yaygınlaşmasına ve öğrencilerin daha zengin kaynaklardan yararlanmalarına önemli katkıda bulunmaktadır. Çizelge 3: Halkla İlişkiler Alanında Web Siteleri Web Sitesi Adres Halkla ilişkiler Müzesi Halkla ilişkiler Enstİtüsü Uluslararası Halkla ilişkiler Derneği Kanada Halkla İlişkiler Derneği. rkezi ~ PR Week PR Reporter PRSA Professional Interest Section Halkla ilişkiler Derneği (Türkiye) www,prweekus.coll1 Öte yandan, internet ve web teknolojileri halkla ilişkiler öğrencileri ve çalışan larm i sürekl i kendilerini gel iştirebi lecekleri geniş olanakları da beraberinde

13 Halkla ilişkilerde Etkileşimli iletişim: Weh (wwyv) 123 sunmaktadır. Bu amaçla, halkla ilişkilerle uğraşanlar internet ortamında Çizelge 3'de listelenen sitelere erişerek etkileşimli bir öğrenim süreci yaşayabilirler. ÜLKEMİzDE BAKANLıK WEB SİTELERİNE BAKıŞ Genel Durum Ülkemizde internet'e açılan kamu kuruluşlarının sayısı gün geçtikte hızlı bir artış göstermektedir. Nitekim, ülkemizde 24 Aralık 1999'da kamu (gov.uzantılı) kuruluşlarının sayısı 349 iken, (Kaya Bensghir, ı 999: ı ı 8) 24 Nisan 2000' de bu sayı %15 artarak, 402'ye ulaşmıştır (hup://dns.metu.edu.tr). Aynı şekilde, giderek daha fazla kamu kuruluşları web sitesi açarak, mevcut bi 19i bankalarını ve faaliyetlerini İnternet ortamınf! taşımaktadır. Ülkemizde devlet bakanlıkları hariç icraatçı 17 bakanlıktan ancak 8'nin İnternet'e kurumsal bağlantısı bulunmaktadır. Diğerlerinin ise, bağlantısı çeşitli kanallar üzerinden yapılmaktadır. Kurumsal bağlantısı olan bakanlıklar arasında Milli Savunma Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı bulunmaktadır. Kurumsal bağlantısı olmayan Milli Eğitim ve Adalet bakanlıklarının bağlantıları Başbakanlık üzerinden yapılmaktadır. Turizm, Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve Çevre bakanlıklarının bağlantıları TR-Net' te; Enerji Bakanlığı'nın bağlantısı Bimel ve Market Web'de~ İçişleri Bakanlığı'nın bağlantısı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nde ve Orman Bakanlığı'nın bağlantısı da Superonline'da bulunmaktadır (BT Haber, 27 Mart-2 N isan 2000: 1-3 ).~ Diğer taraftan, 17 hizmet bakanlığın 16'sınll1 web sitesi bulunurken, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nın yalnızca Yapı işleri Genel Müdürlüğü'nü ıçeren bir web sitesi bulunmaktadır (http://www.basbakanlik.gov.tr). Ülkemizde Bakanlık Web Sitelerinin Halkla İlişkiler İşlevine Katkıları Bakanlık web sitelerinin değerlendirilmesinde iki kaynaktan yararlanılmıştır. Bunlardan birincisi, yazarın şubat 2000'de yaptığı ve henüz sonuçları yayın Janmamış olan "Bakanlık web Sitelerinin Analizi Araştırınası"3 n da elde ettiği bulgulardır. İkinci kaynak ise, i Iki 26 Mart 2000'de ve ikincisi 29 N isan 2000'de olmak üzere, internet'teki bakanlık web sitelerinin ziyaretinden elde ettiği gözlemler ve bulgulardır. Site ziyaretlerinde bakanlıkların web sitelerini ne ölçüde halkla ilişkiler işlevine yönelik faaliyetleri desteklemede kullandıkları tespit e dilmeye çalışılmıştır. 4 Ülkemizde bakanlıklara ait web sitelerine Başbakanlık Web sitesinden t.wp:l/\v\vw.bashakhnljk.~ovjj kolaylıkla erişilebilmektedir 5 Araştırmada yazar taratından geliştirilen e-soru tarımı internette web sitesi bulunan Başbakanlık vel 7 hizmet bakanlıklarına e-posta yoluyla ve yanıt alma oranını yükseltmek için de ayrıca mektupla gönderilmiştir A raştırmava 12 bakanlık yanıt vermiştir. Buna göre anketin geri dönüşüııı oranı % 70 dir.

14 i 24 Amme idaresi Dergisi Bulgular a. Bakanlık Web Sitelerinin Analizi Araştırması"nda yer alan "Siteniz aşağıda sıralanan amaçları hangi ölçüde gerçekleştirmektedir?" sorusuna veri len yanıtlar ışığında ulaşılan sonuçlar, çizelge 4'te özetlenmiştir. Buna göre, araştırmaya yanıt veren bakanlıkların 0/080'i gibi büyük bir çoğunluğu, web sitelerinin halkı bilgilendirme ve aydınlatma amacını çok önemli ölçüde yerine getirdiği göriişündedir. Oysa site ziyaretlerinde site içeriklerinin geneııikle henüz bu amacı gerçekleştirmede oldukça yetersiz olduğu saptanmıştır. Öte yandan, web sitesinin karar öncesi halkın görüşünü alma amacını ancak bir ölçüde desteklediğini bi Idiren bakanlıkların oranı 0/0 lsıtir. Bu sonuç, Türk Kamu Yönetimiinin katılıma uzak anlayışının site tasarımına da yansıyarak bu yeni halkla ilişkiler aracının bir katılım platformu olarak kullanılmasına izin vermediğini göstermektedir. Web İle hizmetlerin görülmesinde vatandaşla işbirliği sağlama amacını bir ölçüde karşıladığını bildiren bakanlıkların oral1l da 0/030'dur. Site ziyaretlerinde bakanlıkların web sitelerinde vatandaşla işbirliği sağlamaya yönelik uygulamalara oldukça az yer verdikleri göze çarpmaktadır. Amaç Çizelge 4: Bakanlıklarm Web Sitesi Yoluyla Halkla ilişkiler Alamnda Amaçlara Ulaşma Düzeyi Yanıt 1. Halkı bilgilendirme, aydınlatma %80'ni çok önemli ölçüde 2. Karar öncesi halkın görüşünü alma (if, ı 5'i bir ölçüde 3. Hizmetlerin görülmesinde vatandaşla işbirliği sağlama %30'u bir ölçüde 4. Kurumsal kimliğin oluşturulması ve geliştirilmesine katkı clc70'i çok önemli ölçüde 5. Üretilen/sunulan mal/hizmetlerin geliştirilmesine katkı % 40'i bir ölçüde 6. Kamuoyunun eğilim, tutum ve beklentilerini saptamak (1*45' i önemli ölçüde 7. Vatandaşın bakanlıkla olan işlerini kolaylaştırmak %50' si çok önemli ölçüde Bakanlıkların 0/070 l i web sitelerinin kurumsal kimliğin oluşturulması ve geliştirilmesine çok önemli ölçüde katkıda bulunduğunu belirtmişlerdir. Ancak, bu sitelerin büyük bir çoğunluğunun, gerçekte zayıf içerikli, erişimi geciktiren gereksiz resimlerle süslenmiş ve htlm 'ye uygun bir mantıkla kurgulanmamış sayfalarca ilerleyen metinlerle yüklü olduğu göze çarpmaktadır. Oysa bu nitelikteki web sitelerinin kurumsal kimliği geliştirmek yerine yıpratacağı gözden kaçırılmamalıdır. Web sitesinin mal ve hizmetlerin geliştirilmesine katkısına yönelik soruya Bakanlıkların 0/040'1, sitelerinin bu amacı bir ölçüde gerçekleştirdiğini bildirmişlerdir. Uygulamada henüz web sitesi üzerinden yeni yeni kamu hizmeti

15 !falkla ilişkilerde F,tkileşimli iletişim" Weh (www) ı 25 verme çabalarına rastlanmaktadır. Örneğin, devlet memurları mal bildirimlerini Başbakanlık web sitesi üzerinden yapabilmektedir. Bir başka örnek, Emekli Sandığı'nın emeklilere yönelik verdiği hizmetlerin çoğumı, (özellikle bilgilendirme amaçlı) web sitesi üzerinden de sunmasıdır. Araştırmada çıkan bir başka ilginç somıç da, bakanlıkların 0/045'i önemli ölçüde web siteleri yoluyla kamuoyunun eğilim, tutum ve beklentilerini saptadıkiarını belirtmelerine karşın, web sitelerinde aslında bu amacı gerçekleştirmek üzere diyalog mekanizmalarına (tartışma grupları, e-form, sohbet odaları vb) yok denecek kadar az yer vermeleridir. Sitelerden yalnızca BİM ya da web tasarımcısı ve yöneticilerine besleyici yankı sağlayacak e-posta adreslerine ve çoğu zaman erişimi çok vakit alan "Düşünceleriniz" ya da "Ziyaretçi Defteri" uygulamalarına rastlanmaktadır. Bu uygulamaların da çoğunlukla halkla ilişkiler o daklı besleyici yankı elde etmede kullanılmadığı görülmektedir. Tüm bu bulgular, bize Başbakanlık ve bakanlıklarımızın web sitelerine tek yönlü işleyen bir iletişim aracı olarak yaklaştıklarını ve bu yeni halkla ilişkiler aracını henüz katılım ve işbirliğini artırmak amacıyla kullanmadıklarını göstermektedir. Bu sonuç. ülkemizde kamu kuruluşlarında halkla ilişkilerin katılım a-" racı olarak değil de tanıtım aracı olarak kabul gördüğü görüşünü de desteklemektedir (Uysal-Sezer, ı 995: ı b. Bakanlık sitelerinin ziyaret edilmesi sonucunda ulaşılan bulguları şöyle ö zetleyebiliriz: Siteler çoğunlukla webmaster olarak adlandırılan bilgi işlem personeli tanıfından hazırlanmakta ve sunulmaktadır. Sitelerde sunulan bi 19i1er geneli ikle aşağıdaki başlıklar altında yer almaktadır: Kurumu Tanıtıcı B ilgiler (görevleri, teşki lat şeması, yönetici leri. birim ler ve faal iyetleri, adresler (tel, posta, e-posta) Kuruııı Faaliyetleri (yürütülen çalışmalar, yayınlar. haberler, duyurular ve yasalar) Linkler ve İnternet Bağlantıları İstatistikler Basın Toplantıları Düşünceleriniz (bu bölümde çoğuııltıkla kullanıcıların site i le iigil i görüşleri alınmaktadır) Anketler (kimi bakan iık sitelerinde çeşiti i konularda anket soru ların i yer vermektedir) Ziyaretçi Defterleri (kullanıcılara çeşitli konularla ilgili görüşlerini doğrudan iletme ortamı sunulmaktadır)

16 ı 26 Amme İdaresi Dergisi Ancak, "basın toplantıları","düşünceleriniz, anketler ve ziyaretçi defterleri" bilgilerine sınırlı sayıdaki web sitesinde yer verildiği görülmektedir. Halka doğrudan bilgi sunan ve halkın görüşlerini doğrudan iletmelerine olanak sağlayan bu ortamlar bakanlıklarımızda henüz yeteri düzeyde kullanılmamaktadır. Sitelerde dikkat çeken bir başka özellik de iki yönlü iletişime olanak sunan diyalog mekanizmatanna (tartışma grupları, e-formlar vb) pek yer verilmediğidir. Site incelemelerinde kimi bakanlıkların halkla ilişkiler işlevlerine katkı olarak değerlendirebileceğimiz uygulamalara gittiğini görmekteyiz. Bunları şöyle özetleyebiliriz: Başbakanlık, şifreli girişe izin veren Mevzuat Bilgi Sistemi, erişime açık Genelge Bilgi Sistemi ve kimi duyurularla sınırlı da olsa kamuoyuna bilgi akışı sağlamada web sitesinden yararlanmaktadır. Başbakanlık web sitesi içinde yardımcı birim olarak yer alan "Halkla ilişkiler Daire Başkanlığı'nın web sayfaları da yer almaktadır. Sayfalar halkm etkileşimli erişimine olanak sağlayacak diyalog mekanizmalarına yer verilmeden, metin tabanlı ve htlm formatmdan oldukça uzak, kimi zaman erişimi zorlaştıran büyük grafik ve çizelgelerle donatılmış bir yapıda hazırlanmıştır. Bu yapı, bu birimin web sitesini halka erişmede ve katılımlarını sağlamada etkileşimli bir araç olarak görmediklerini ve tek yönlü iletişime dayalı (birimden-halka olmak üzere) kendi birimlerini ve faaliyetlerini tanıtıcı bilgilerin sunulabileceği bir araç olarak düşündüklerini göstermektedir. Nitekim bu sayfalarda etkileşime açık olmayan türden bilgiler (Birimin kuruluş amacı, personel yapısı ve birime yapılan başvurularla ilgili kimi istatistiksel bilgi ve değerlendirmeler) yer almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın web sitesinde öğretmenlerin bilgi birikimlerini paylaşmalarına olanak sağlayan bilgi paylaşım köşesi yer almaktadır. Bu uygulama web sitesinin iki yönlü iletişime dayalı paylaşım platformu yaratmasına yönelik iyi bir örnektir. Adalet Bakanlığı web sitesinde adalet ve yargıda bilgi teknoloj:leri konularıyla ilgili halkın görüşlerinin aktarabileceği sorulara yer verilmiştir. Bu uygulama daha çok kamuoyundan kuruluşa yönelik tek yönlü bir bilgi akışına izin vermektedir. S?nayi ve Ticaret Bakanlığı web sitesinde henüz hazırlanmakta olan "Yan Sanayi Geliştirme ve Destekleme Kanunu" ile ilgili kamuoyunun görüş bildirmeleri istenmiştir. Halkın görüşlerinin almmasma olanak sağlayan bu uygulama, katılımcığı özendirmesi açısından atılmış iyi bir adım olarak değerlend iri lebi iir. SağJık Bakanlığı web sitesinde ihalelere yer vererek kamuoyunun bilgisine sunmaktadır. Bu yönetirnde açıklık-şeffaflık uygulamasına yönelik olumlu

17 Halkla ilişkilerde Etkileşimli iletişim: Weh (www) 127 bir gelişmedir. Sitede ayrıca halkı eğitici sağlık bilgileri ve kampanyalar (aşı vb) sunularak kamuoyu aydınlatılmaktadır. Maliye Bakanlığı web sitesinde diğer bakanlıklarda farklı olarak halkın doğrudan başvurabileceği Basın ve Halkla ilişkiler Müşavirliğinin e-posta adresi ana sayfada yer almaktadır. Sitede, ayrıca halkı yönlendirici ve bilgilendirici beyanname rehberleri, vergi takvimi ve hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazıara ait satış ve kira talimatı verilenlerin listesi sunulmaktadır. Bir başka önemli uygulama da site yoluyla "internet vergi dairesi" uygulamasına başlanmasıdır. Bu uygulamada elektronik devlete geçişte kamu kurumlarının elektronik ortamda hizmet sunmalarına yönelik atılmış iyi bir adım olarak yorumlanabilir. Kültür Bakanlığı web sitesi kültürel varlıklarımızı oldukça zengin bir içerikle tanıtmaktadır. Ülkemizin dışa tanıtımında site oldukça önemli bir misyon yüklenmektedir. Ancak, siteye erişim hızı oldukça düşüktür. Çevre Bakanlığı web sitesisinde "Bakanlık Kriz Masası" ve "Başbakanlık Kriz Merkezi bölümüne yer verilerek yaşanan krizlerle ilgili yapılan çalışmalar konusunda halkı doğrudan bilgilendirme ve yönlendirme ortamı sağlanmaktadır. İnternet ve web teknolojileri ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketlerinin yaralarını sarmada çok önemli bir iletişim ve etkileşim ortamı oluşturacak potansiyele sahip olmasına rağmen, halkın ve kamu bürokrasisinin bu yeni iletişim aracına yabancı olması, son yaşanan olaylarda bu potansiyelin yeterince kullanılmasına engelolmuştur. Bu açıdan da kamu web sitelerinin, halka birebir ve diyaloğa açık bir iletişim ortamı sunabilecek niteliğe kavuşması oldukça önemlidir. GENEL DEGERLENDİRME VE ÖNERİLER Ülkemizde genelolarak gerek kamu gerekse özel kuruluşların web sitelerinin içerikleri ve sundukları hizmetler yeterince doyurucu değildir. Bunda web teknolojileri ile yeni tanışmanın rolü bulunduğu kadar, gerek yöneticilerin gerekse çalışanların henüz web yönetimine ve gereklerine yabancı olmalarının ve özellikle kamuda web tasarım ve yönetimini üstlenecek personelin kıt olması ö nemli roloynamaktadır. Aynı şekilde, kamu kuruluşlarının bilgi teknolojileri ve bilgi sistemleri (Kaya Bensghir, 1996: ) altyapısını henüz yeni oturtmaya çalışıyor olması da bir başka neden olarak söylenebilir. Kamu-net çalışmaları ve kurumların bireysel bilişim altyapıları tamamlandığında içerikte zenginleşme artacaktır. Bu açıdan tüm kamu kuruluşlarının bilgi sistemlerine veri sağlayacak olan Mernis Projesi'nin tamamlanması oldukça önemlidir. Kamuda yaşan bir başka sorun da, bilgi teknolojileri alanındaki hızlı gelişmelerin kurumları sürekli teknoloji yenilemeye zorlamasıdır. Buna karşın. kurumların mali kaynakları sürekli değişen bu teknolojileri izlemelerine ve yatırım yapmalarına engel

18 ı 28 Amme idaresi Dergisi olmaktadır. Öte yandan, bilinçli bir bilişim politikası izleyemediği için henüz yeterince yararlanarnadan teknolojileri eskiyen donanımlarla dolu pek çok kamu kuruluşu bulunmaktadır. Ancak, tum bu sorunlara rağmen, pek çok kurun1lln özverili çalışan personelierinin katkılarıyla, amatörce de olsa da web içeriğinde zenginleşme ve iyileşme yönünde çaba gösterildiği gözlenmektedir. Bilindiği gibi halkla ilişkiler gerek kuruluştan halka, gerek halktan kuruluşa iki yönlü bilgi akışı sağladığı ölçüde bilşarılı olabilir. Ancak halkla ilişkilerde sağlanacak başarıda kuruluş ve kamuoyu arasındaki iki yönlü iletişime dayalı bilgi akışı yeterli olmaz, aynı zamanda halkın yönetsel katılımına olanak sağlanması gerekir. Halk karar alma sürecine ve sonın ların çözümüne her yönetsel düzeyde katılabilmelidir (Uysal-Sezer: i 998: i 23- i 27, Wilcox vd., ı 986,6-8). Bu bağlamda etkileşimli iletişime olanak sağlayan web siteleri, kuruluşlarııı halkla ilişkiler faaliyetlerini başarılı kılmada önemli bir araç olarak görünmektedir. Web siteleri, iletişimi birebir ve etkileşimli kılarak kuruluş-kamuoyu olduğu kadar devlet-vatandaş ilişkilerini geliştirmede de büyük bir potansiyele sahiptir. Bir iletişim aracı olarak web, kamuoyu ile diyalog yaratarak, kamumın karar sürecine katılımına zemin oluşturabilir. Ancak. yöneticiler bu yeni iletişim araçların olanaklarından, bunların fırsat ve tehlikelerini değerlendirmeleri ve katılıma açık bir yönetim anlayışı benimsemeleri ile etkili yararlanabilirler. Ülkemizde bakanlıklar da web'e açılarak bu yen i i letişim ortam ından yararlanma çabasındadırlar. Bu çalışmadan elde edilen bulgular ışığında bakanlık web sitelerinde gözlenen genel tabloyu şöyle özetleyebi i İriz: Kimi sitelerin bilgilerinin güncelolmadığı ve sitelerde yer alan bağlantıların (link'leri) çoğu zaman ölü oduğu göze çarpmaktadır. Sitelerde halkla ilişkiler işlevlerine besleyici yankı sağlamada önemli rol üstlenen diyalog mekanizmalarına (tartışma grupları, e-form, sohbet odaları vb) oldukça sınırlı düzeyde rastlanıııaktadır ve taıiışma ve etkileşiıııde bulunmaya yönelik platformlar oldukça sınırlıdır. Besleyici yankı ancak siteyi hazırlayan ve sunanlam yönelik verilen e posta adresleri kanalıyla sağlanmaktadır. Kimi sitelerde yöneticilerin e posta adresleri verilse de halkın bu adreslere olan başvurularının pek yanıtlanmadığı gözlenmektedir. Buna neden. e-postanll1 henüz resmi bir başvuru aracı olabileceği bir yasal düzenlemenin olmaması (dijital imza") ise de bir o kadar önem ii neden de yönetici lerin henüz bil işim kü ltürünü ö zümseyememiş olmalarıdır. Bu noktada. her düzeydeki yönetici lere bi i işiııı becerisi ve kültürü aşılayacak eğitimlerin verilmesi oldukça önemlidir. iı Ülkemizde elektronik ortamda resmi helgelere geçerlilik kılacak dijital iıııza knııll~linda yapılan çall~l1lalar devam etmektedir.

19 Ha/kla ilişki/erde D/;'i/cşinı/i i/elişim: Weh (www) 129 Web teknolojilerinin halkla ilişkiler için etkili bir araç olabilmesi için aşağıda belirtilen ilkelerin göz önünde bulundunılıııası gerekir. Genelolarak; Etkili işleyen, kurumsal bilgi sistemleri (yönetim bilgi sistemi, karar destek sistemi) alt yapısına sahip olmak (Kaya Bensghir, 1995b). Kurumsal bir halkla ilişkiler ve internet/web politikasını geliştirmek ve bun ları bütün leştirmek Web tasarımına ve yönetimine halkla ilişkiler çalışanlarının katılımını sağlamak ve kuruluşun diğer tüm çalışanlarını da web sitesine katkıda bulunmaya teşvik etmek Web tasarımına ilişkin olarak; Web sitesinde diyalog döngülerine yer vermek, Web sitesinde sunulan bilginin kullanışlılığına özen göstermek. Site güncelliğini korumak ve içeği zenginleştirmek Siteye kamuoyunun sürekli başvurduğu bir kaynak niteliği Kolayerişilebilir ve anlaşılabilir bir web sitesi sunmak kazandırmak. Son olarak, web yalnızca bir tanıtım aracı olarak değil, katılım aracı (Uysal Sezer: 1995: ı 52) olarak kullanılmalı ve örgütlii örgütsüz kesimlerin sesini duyurmada bir araç olarak görülmelidir. Bu yeni halkla ilişkiler olanaklarından yeterince yararlanabilmeııin koşulunun ancak, bu teknolojilerin mevcut iş anlayışımızı nasıl değiştirdiğini sorgulayıp, anlamaktan ve bu araçlara göre yeni yönetim ve iş anlayışları geliştirmekten geçtiği unutulmamalıdır. KAYNAKÇA Adams, D.A. Todd P.A, Nelson R. (1993), "A Comparative Evaluation of The Iınpaet of Eleetronİe and Voie on Organizational Coınmunieation". Information and Managemenf, 24, S.9-2 ı. Bohhitt, Randy (1995),"An Internet Primer for Puhlie Relations", Pliblie Re/ations Quarferly, Vol. 40, No. 3, Fall, s BT Haber, 27 Mart-2 Nisan s. ı -3. Ertekin, Yücel (2000), Halkla ilişkiler, Yargı Yayınevi, Ankara. FaIk, Bennet (ı 994), The Internet Roadmap, Ine. Puh. Syhex. Harlow, Rex F. (1976), "Building a Puhlie Relations Definition", Public Re/afton.\" Review, Sayı 2, Winter. Hutl, c., Sproull, L., Kiesler, S.( 1989), "Computer Comll1unieation and Organizational Commitmenı: Tracing The Relatjonship in a City Governınent". JournalofApplied Social Psycholgy, 19, s. ı 37 ı -139 i.

20 130 Amme idaresi Dergisi Habermas j. (I990), Moral Consciousness and Commuııicative Actimz,. MIT Press Cambridge. Kaya Bensghir, Türksel (I 999), "Web Tasarımında ve Yönetiminde Etkililik", Amme i daresi Dergisi, Cilt 32, Sayı 4, Aralık, s. i i 7- i 32. (1996), Bilgi Teknoloji/eri ve Örgütsel Değişim, TODAİE, Yayın No: Baskı, Haziran, Ankara. Birinci (I 995a),"Kamu Görevlilerinin Yetiştirilmesinde Bilgi Teknolojileri Eğitimi", Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu Bildirileri, 2. Cilt, TODAİE, Yayın No: 26 ı, Ankara, s (I995b),"Yerel Yönetimlerde Bilgisayara Dayalı Yönetim Destek Sistemleri", Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 4, Sayı 6, Kasım, s Kent L. MichaeL. (ı 998- ı 999), "Does Your Web Site Attraet or Repel Customers?", Public Relations Quarterly Vo1.43. No.4 Winter, s (I998), "Building Dialogic Relationships Through the World Wide Weh" Puqlic Relations Review, Vo1.24, No.3 Fall. s.32 ı ve Maureen Taylor (ı 998), "Building Dialogic Relationship Through The World Wide Web", Public Re/afions Quarter/y, Vo1.24, Issuc 3, s Autumn. McKenny S.L. Zack, M.H. Doherty (ı 992), Comp/ementary Commwzicatio/1 Media: A Comparison ofelectronic Mail and Face to Face Comnwnication in a Programing Team. N. Nohria ve R. Eccles (Eds.) Networks and Organizations, Harvard Business School, Boston, MA. s R7. Kazancı, Metin (1995), Kanmda ve Ozel Sektörde Halkla ilişkiler, Turhan Kitapcvi, Ankara. Mıhçıoğlu, Cemal (1976), "Kamusal İlişkiler Nedir?", Kamu Kuruluşlarmda H i Sorunları Seminer MPM, Ankara, 1976, s.16-1 R. Moore, Tom (1995), "Line Up for The Online Revolution, Panalists Say," Communication World, ı 2 (8) Septemher, pp Nua Internet Survey, April 2000, Nua Internet Survey, ( 19 Nisan 2000). Nua Internet Surveys, April 3, 2000, Ryan, Michael (1999), "Practitİoners and The World Wide Weh: Involvement in Weh Sites is Crucial", Pubfic Relatio!1s Quarterly, Vol. 44, No:3, Fall, s Sproull L. ve Kiesler S. ( 199 ı), Connectiofls: NeH' Ways (~L Working in the Networked Organization, The MIT Press., MA Cambridge. Tortop, Nuri (1993) Halkla ilişkiler, Yargı Yayınları, Ankara. Uysal-Sezer, Birkan (ı 988), "Bir Halkla İlişkiler Kuramı Olabilir mi?", Halkla ilişkiler Sempozyumu-87, AÜBYYO-TODAJE, Ankara. (ı 995), "Halkla İlişkiler: Katılımdan Tanıtıma ", Kamu Yönetimi Disiplini Seıııpozywnu Bildiri/eri, i. Cilt, TODAİE, Yayın No: 261 Ankara, s

DEVLET-VATANDAŞ İLETİŞİMİNDE E-POSTA 1

DEVLET-VATANDAŞ İLETİŞİMİNDE E-POSTA 1 DEVLET-VATANDAŞ İLETİŞİMİNDE E-POSTA 1 Türksel KAYA BENSGHİR * Özet: Web teknolojileri ve e-posta devlet vatandaş iletişiminde etkileşimi geliştirmede ve etkili kılmada maliyet, hız, süreklilik, erişebilirlilik,

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN

KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI. Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN KÜLTÜR VE TURİZM TANITIMINDA BİR ARAÇ OLARAK İNTERNET KULLANIMI Hazırlayanlar: Mustafa ÇAKIR Ali Erdem YALÇİN Kültür ve Turizm Tanıtımında Bir Araç Olarak Internet Kullanımı ÖNSÖZ... II ÖZET... III GİRİŞ...

Detaylı

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU...

İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... İÇİNDEKİLER - ÖNZÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GİRİŞ... - I.1. ELEKTRONİK TİCARET (E-TİCARET) NEDİR?... - I.2. E-TİCARETİN GELİŞİMİNİN TARİHSEL BOYUTU... - II. E-TİCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TİCARET İÇİN

Detaylı

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ *

İŞLETMELERİN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA: BURDUR İLİ ÖRNEĞİ * Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2010, C.15, S.2 s.187-206. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2010,

Detaylı

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER

http://alikoker.name.tr ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER - ÖNSÖZ... 2 - ÖZET... 3 - I. GĠRĠġ... - I.1. ELEKTRONĠK TĠCARET (E-TĠCARET) NEDĠR?... - I.2. E-TĠCARETĠN GELĠġĠMĠNĠN TARĠHSEL BOYUTU... - II. E-TĠCARET DE TARAFLAR... - II.1. E-TĠCARET ĠÇĠN

Detaylı

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SİYASAL HAYATTA UYGULANMASI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ DANIŞMAN

YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SİYASAL HAYATTA UYGULANMASI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ DANIŞMAN T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YENİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN SİYASAL HAYATTA UYGULANMASI VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ

KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTİSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI MUHASEBE FİNANSMAN BİLİM DALI KÜRESEL REKABET ORTAMINDA TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARET ve VERGİLENDİRİLMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

BTSO. Tüccarın El Kitabı Serisi - IV. Firmanızın İnternet Sitesinin Hazırlanmasında Püf Noktalar. Kasım 2007

BTSO. Tüccarın El Kitabı Serisi - IV. Firmanızın İnternet Sitesinin Hazırlanmasında Püf Noktalar. Kasım 2007 BTSO Tüccarın El Kitabı Serisi - IV Firmanızın İnternet Sitesinin Hazırlanmasında Püf Noktalar Kasım 2007 Yayına Hazırlayan : İletişim ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ISBN : İÇİNDEKİLER Giriş...22 Bazı Temel

Detaylı

TÜRKİYE DE İŞÇİ SENDİKALARININ ve KONFEDERASYONLARIN WEB SİTELERİ İÇERİK ANALİZİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

TÜRKİYE DE İŞÇİ SENDİKALARININ ve KONFEDERASYONLARIN WEB SİTELERİ İÇERİK ANALİZİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME TÜRKİYE DE İŞÇİ SENDİKALARININ ve KONFEDERASYONLARIN WEB SİTELERİ İÇERİK ANALİZİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME Prof. Dr. Ahmet SELAMOĞLU * Arş. Gör. Arzu ÖZSOY ** ABSTRACT The inevitable development of information

Detaylı

E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M

E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M STRATEJİK RAPOR NO:..., EKİM 2006 E-BELED YEC L K KILAVUZU YEREL YÖNET M VATANDAfi ETK LEfi M Bu rapor Türkiye Bilişim Vakfı'nın maddi katkılarıyla Yrd. Doç. Dr. Rabia Karakaya Polat tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

T.C. SELÇEK ÜNÜVERİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİMDALI

T.C. SELÇEK ÜNÜVERİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİMDALI T.C. SELÇEK ÜNÜVERİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME ANABİLİMDALI ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA BİLİMDALI ELEKTRONİK TİCARET TÜRKİYE DE ELEKTRONİK TİCARETİN GELİŞİMİ VE İŞLETMEDEN TÜKETİCİYE

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TURİZM ANALİZİ, UYGULAMALARI VE BEKLENTİLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Pelin KIROĞLU Ana Bilim Dalı : İKTİSAT Programı : YÖNETİM EKONOMİSİ

Detaylı

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012

MEHMET KEMAL DEDEMAN ARAŞ TIRMA VE GELİ Ş T İ RME PROJE YARIŞ MASI - 2012 Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme Proje Yarýþmasý KONAKLAMA ÝÞLETMELERÝNÝN PAZARLANMASINDA ÝNTERNETÝN ETKÝN KULLANIMINA YÖNELÝK BÝR MODEL

Detaylı

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu VIII E-Devlet Kavramları El Kitabı Sürüm 2.0 3. BELGE GRUBU Özet: Bu belge, TBD Kamu-BİB in VIII. çalışma dönemi kapsamında, 3. Belge Grubu (BG) tarafından hazırlanmıştır.

Detaylı

KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK BELEDİYESİ ÖRNEĞİ

KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK BELEDİYESİ ÖRNEĞİ KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK KÜÇÜK ŞEHİR BELEDİYELERİNDE WEB SİTESİ VE E-BELEDİYE KULLANIMI: BİLECİK Yrd. Doç. Dr., Bilecik Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü,

Detaylı

E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ E-TİCARET İŞLETMELERİNİN WEB VE SOSYAL AĞ SİTELERİNİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ Mehmet MARANGOZ * mehmetmarangoz48@hotmail.com Burak YEŞİLDAĞ ** burakyesil@gmail.com Işıl ARIKAN SALTIK ** isilas@mu.edu.tr

Detaylı

E-DEVLETİN GELİŞİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-DEVLET UYGULAMALARI

E-DEVLETİN GELİŞİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-DEVLET UYGULAMALARI E-DEVLETİN GELİŞİMİ VE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDA E-DEVLET UYGULAMALARI Yafes ÇAKIR Sayıştay Başdenetçisi Giriş 15. yüzyılın ortalarında yazı makinesinin bulunması, 1844 yılında telgrafın bulunması, 1876

Detaylı

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER

E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ E-TİCARET VE TÜRKİYE DEKİ GELİŞMELER Önder CANPOLAT Hukuk Müşaviri ANKARA, MART 2001 YAYININ TEMİNİ İÇİN BAŞVURU YERLERİ Telefon e-posta adresi Hukuk

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

Ankara daki Halk Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler* Public Relations of Public Libraries in Ankara

Ankara daki Halk Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler* Public Relations of Public Libraries in Ankara Ankara daki Halk Kütüphanelerinde Halkla İlişkiler* Public Relations of Public Libraries in Ankara Şenol KARADENİZ** Öz Bu çalışmada Ankara daki halk kütüphanelerinin, kullanıcılarını sunulan hizmetler

Detaylı

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama

Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Uzaktan Eğitim, Uzaktan Eğitim Teknolojileri ve Türkiye de Bir Uygulama Tankut ASLANTAŞ Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği ABD, Ankara info@tankutaslantas.com ÖZET İletişim

Detaylı

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2011 Volume 7 Number 1

SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2011 Volume 7 Number 1 SELÇUK İLETİŞİM JOURNAL OF SELCUK COMMUNICATION JULY 2011 Volume 7 Number 1 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ AKADEMİK DERGİSİ TEMMUZ 2011 Cilt 7 Sayı 1 ISSN 1302-2865 Sahibi Prof. Dr. Ahmet KALENDER

Detaylı

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ

E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ E-DEVLET ve DÜNYA ÖRNEKLERİ Demokaan DEMİREL 1. E-Devlet İnsanlık, günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinin hızlı gelişimi büyük bir değişim, değişimin ötesinde bir dönüşüm sürecindedir. Yeni toplum,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AİLE HEKİMLERİNİN EĞİTİMİNDE UZAKTAN EĞİTİM YÖNTEMİNİN KULLANILABİLİRLİĞİ (Düzce İli Örneği) Abdullah Alper ERTEM SAĞLIK EĞİTİMİ ANABİLİM

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2012 2012 T.C. ÖNSÖZ Sevgili Paydaşlarımız, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik

Detaylı

TANITIM AMAÇLI SOSYAL MEDYA KULLANIMI: GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖRNEĞİ

TANITIM AMAÇLI SOSYAL MEDYA KULLANIMI: GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖRNEĞİ TANITIM AMAÇLI SOSYAL MEDYA KULLANIMI: GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖRNEĞİ Mete KAZAZ Elif TÜMEN ÖZET Teknolojinin gelişmesi, iletişim araç ve yöntemlerinden yaralanma şeklini değiştirmiştir. Günümüz kurum

Detaylı

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1

Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 Elektronik Ticaretin Dış Ticaret İşlemlerinde Uygulanması ve Verimlilik Analizi 1 GİRİŞ Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişim sürecine paralel olarak, ekonomik faaliyetlerin doğası da köklü bir şekilde

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEKTRONİK TİCARET VE KARAMAN DAKİ KOBİ LER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan Murat ARSLANDERE İşletme Ana Bilim Dalı İşletme Bilim Dalı

Detaylı

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI

BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI BÖLÜM I KÜRESELLEŞME KAVRAMI Küreselleşme (globalization), ülkeler arasındaki ekonomik, hukuksal, siyasal, sosyal ve kültürel alanlarda ilişkilerin gelişmesi, farklı toplum ve kültürlerin yapılarının daha

Detaylı

dijital diyaloglar DİJİTAL KATILIM REHBERİ

dijital diyaloglar DİJİTAL KATILIM REHBERİ dijital diyaloglar DİJİTAL KATILIM REHBERİ Devlet için etkili dijital katılım rehberi Bu rehber İngiltere Büyükelçiliği tarafından finanse edilen Stratejik Planlama ve Politika Geliştirmede Katılımcılık

Detaylı