Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta"

Transkript

1 Sirküler 2013/08 12 Mart2013 Konu: Bireysel Emeklilik Fonlarına Ödenen Katkı Paylarının ve Özel Şahıs Sigortalarının Vergi ve SGK Karşısındaki Durumu (6327 Sayılı Kanununla Yapılan Değişiklik Sonrası) BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE (BES) ÖDENEN KATILMA PAYLARI VE ÖZEL ŞAHIS SİGORTASI (ÖSS) PRİMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU VE BORDROLAŞTIRILMASI 29 Haziran 2012 tarih ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Bireysel Emeklilik Fonlarına Ödenen Katkı Payları (BES) ve Özel Şahıs Sigorta Primlerinin vergi avantajı konusunda değişikliğe gidilmiştir. Bu sirkülerin hazırlanmasında, 6327 Sayılı Kanun ile yapılan ve tarihinden itibaren yürürlüğe giren değişik hükümler ve bu hükümlerin etraflıca açıklandığı GVK-85/ Sayılı Gelir Vergisi Sirküleri göz önünde bulundurulmuştur. 1. ÇALIŞANLAR TARAFINDAN ÖDENEN BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYLARI VE ÖZEL ŞAHIS SİGORTASI POLİÇELERİ A. VERGİ BOYUTU - Sigortanın Türkiye'de kâin ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler (İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz. Bakanlar Kurulu bu bentte yer alan oranları yarısına kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya ve belirtilen haddi, asgari ücretin yıllık tutarının iki katını geçmemek üzere yeniden belirlemeye yetkilidir.)ücretin net değeri hesaplanırken indirim konusu yapılabilecektir. (GVK nun 6327 sayılı kanunla değişik 63. Maddesinin 3. bendi) - Gelir Vergisi Matrahından indirilecek tutar, özel hayat sigortaları için ödenen primin %50 si üzerinden, diğer şahıs sigortaları için ise ödenen primin tamamı üzerinden, ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin %15 ini geçemeyecektir. - Çalışan tarafından ödenen Bireysel Emeklilik Katkı Payları için bordroda gösterilmek suretiyle elde edilen vergi avantajı kaldırılmış bulunmaktadır. Bu nedenle çalışan tarafından ödenen BESKatkı Payları bordroda gösterilmeyecektir. Şahısların ödedikleri şahıs sigorta primi ödemelerinin net ücret hesabı yapılırken gelir vergisi matrahından indirim konusu yapılabilmesi aşağıdaki şartların birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir. - Sigortanın veya emeklilik sözleşmesinin Türkiye'de kain ve merkezi Türkiye'de bulunan bir sigorta veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması,

2 - Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait olması, - Birden fazla şahıs sigorta primlerinin beraber ödenmesi durumunda (Ör: Hem özel sağlık sigortası primi hem de özel hayat sigortası primi ödenmiş olması durumunda) özel hayat sigorta priminin %50 si, özel sağlık sigorta priminin ise tamamı toplanarak, toplamda ödendiği ayda elde edilen brüt ücretin % 15 ine kadar olan kısmı Gelir Vergisi Matrahından indirilir. - Bir yıl içinde indirilen şahıs sigorta primlerinin toplamı, asgari ücretin brüt tutarının yıllık toplamını geçemez. - Ödemelerin fiilen yapıldığının belgelendirilmesi gerekir. B. SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (SGK) BOYUTU Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının Sigorta Primine Esas Matrah a etkisi bulunmamaktadır. Bu tutarlara ilişkin SGK Primlerinde indirim uygulanmamaktadır. 2. İŞVERENLER TARAFINDAN ÇALIŞANLAR İÇİN ÖDENEN BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYLARI VE ÖZEL ŞAHIS SİGORTASI POLİÇELERİ Prim ödemelerinin işverenler tarafından karşılanması durumunda ise, yapılan ödemelerin işçiye sağlanan menfaat sayılması, ödenen sigorta primlerinin net ücret olarak dikkate alınması ve gerekli brütleştirmelerle SGK ve diğer vergi kesintilerinin yapılması gerekmektedir (G.V.K. mad. 61 ) A. VERGİ BOYUTU Bireysel Emeklilik Katkı Payları İşverenler tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının safi kazancın tespitinde gider olarak kabul edilebileceği,ancakücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılacak katkı paylarının toplamının;ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacağı hükme bağlanmıştır.(gvk nun 6327 sayılı kanunla değişik 40. Maddesinin 9. bendi)işveren tarafından ödenen BES katkı paylarının aylık tutarının, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen brüt ücretin %15 ini aşması durumunda, aşan kısmın bordroya ilave edilmesi gerektiği tabiidir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, %15 i aşan kısmın mutlaka damga ve gelir vergisi kesintilerine tabi tutulacağı, ancak sosyal güvenlik primi açısından, toplam BES katkı payı ödemesinin brüt asgari ücretin %30 unu aşıp aşmadığına bakılması gerektiğidir. 2

3 Özel Şahıs Sigorta Primleri Sigorta primi ve katkı payının sigorta veya emeklilik şirketine hizmet erbabı tarafından doğrudan ödenmeyip, işverenler aracılığıyla ödenmesi halinde (grup sigortası veya grup bireysel emeklilik sözleşmesi), sigorta poliçesinin bir örneğinin işverende bulunması ve bu poliçeye sigorta priminin ödeme dönemlerinin, ayrıca bu dönemler için ödenecek primlerin belli edilmiş olması kaydıyla, hizmet erbabı için işveren tarafından sigorta şirketine ödenen ve/veya hizmet erbabının ücretinden kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilen sigorta primi, her bir kişi için ayrıca yukarıda belirtilen belgeler aranmaksızın ücretin vergi matrahının tayininde indirim olarak dikkate alınabilecektir. (265 Seri Nolu GV Genel Tebliği) Özetle; işveren tarafından çalışan adına ödenen özel şahıs sigortalarında vergi avantajı, tıpkı çalışanın kendisi tarafından ödenmesi durumunda olduğu gibi vuku bulacaktır. İşveren tarafından çalışan için ödenen hayat sigortası primlerinin %50 si, diğer şahıs sigortası primlerinin ise tamamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacak şekilde Gelir Vergisi Matrahından indirilebilecektir. B. SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (SGK) BOYUTU İşverenler tarafından ödenen primlerin nasıl bordrolaştırılacağı çoğu zaman karışıklığa yol açmakta bu nedenle ödenen sigorta primlerinin doğrudan gider kaydedilmesi tercih edilmektedir. Ancak ödenen sigorta primlerinin doğrudan gider yazılması hatalı bir uygulama olduğu gibi, olası bir incelemede vergi ziyaı cezası kesilmesine de sebep olabilecektir sayılı Kanunun tarihinde yürürlüğe giren 80'nci maddesinin birinci fıkra (b) bendine göre prime tabi tutulmayacak kazançlar aşağıdaki gibi tanımlanmıştır: "Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz." Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen Katkı Payları ile Özel Sağlık Sigortalarına Ödenen Primlerin, aylık brüt asgari ücretin %30 unu geçmesi halinde, bordroda gösterilmesi ve SGK primine tabi tutulması, aylık brüt asgari ücretin %30 una kadar olan kısmın ise bordroya ilave edildi ise Sigorta Primine Esas Matrah a dahil edilmemesi gerekmektedir. İŞVEREN VE ÇALIŞAN TARAFINDAN AYRI AYRI BİREYSEL EMEKLİLİK KATKI PAYLARI VE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI POLİÇELERİNİN ÖDENMESİ DURUMU Hem işveren hem de çalışan tarafından ödenme durumda sınırların (%15) aşılması halinde, öncelikle işverenin ödediği katkı payı veya primin ticari kazancın tespitinden indirilip indirilmeyeceği veya çalışanın ödediği katkı payı veya primin ücret matrahından indirilip indirilmeyeceği taraflarca serbestçe belirlenecektir (3 Sıra No.lu Gelir Vergisi Sirküleri). 3

4 Aşağıdaki tablo, yukarıda yer alan açıklamaların tamamının özeti niteliğindedir. İŞÇİ TARAFINDAN İŞVEREN TARAFINDAN ÖDENİRSE VERGİSEL BOYUT SGK BOYUTU VERGİSEL BOYUT SGK BOYUTU BES Vergi Avantajı Yok. Bordroda Gösterilmeyecek. SGK Primine tabi değil. SGK Primi Açısından herhangi bir avantaj da söz konusu değil. Ödendiği ayda çalışanın elde ettiği brüt ücretin % 15 ini aşmıyorsa, doğrudan gider yazılır. Bordroda gösterilmez. %15 i aşıyorsa, aşan kısmın bordroda gösterilerek, gelir ve damga vergisi kesintilerine ve brüt asgari ücretin %30 oranını aşıp aşmadığına göre de SGK prim kesintisine tabi tutulur.(*) Kurum tarafından çalışanlar adına ödenen özel şahıs sigortası primi ile bireysel emeklilik katkı payı toplamının aylık olarak brüt asgari ücretin %30 una kadar olan kısmı, SGK primine esas kazanca tabi tutulmamaktadır. ÖSS / DİĞER ŞAHIS SİGORTALARI Ödendiği ayda çalışanın elde ettiği brüt ücretin % 15 ine kadar olan kısmı GV Matrahından İndirilir (*) SGK Primine tabi değil. SGK Primi Açısından herhangi bir avantaj da söz konusu değil. Tutar ne olursa olsun bordrolaştırılır ve ödendiği ayda çalışanın elde ettiği brüt ücretin % 15 ine kadar olan kısmı GV Matrahından İndirilir (*) Kurum tarafından çalışanlar adına ödenen özel sağlık sigortası primi ile bireysel emeklilik katkı payı toplamının aylık olarak brüt asgari ücretin %30 una kadar olan kısmı, SGK primine esas kazanca tabi tutulmamaktadır. (*)Söz konusu %15 lik oran sınırı, Özel hayat sigorta primlerinin %50 si, diğer şahıs sigorta primlerinin tamamı üzerinden değerlendirilir. Ayrıca bir takvim yılı içerisinde şahıs sigorta primleri ile ilgili olarak yapılabilecek indirim tutarı brüt asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacaktır. 4

5 SONUÇ Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve açıklamalar ışığında, şirket çalışanları için şirket tarafından ödenen BES ve Özel Şahıs Sigortalarının Ticari Kazancın Tespitinde gider olarak kabul edilmesi mümkün bulunmaktadır. Ancak bunun şekli; yukarıda yer alan açıklamalara uygun biçimde bordroda gösterilmek suretiyle olmalıdır. Şirket çalışanlarının kendi adlarına ödedikleri BES katkı paylarının bordroda gösterilmesine gerek bulunmamakta, Özel Şahıs Sigorta Primlerinin ise Gelir Vergisi avantajı açısından bordroda gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca işveren tarafından ücretliler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile özel şahıs sigortlarınaödenen primlerin ve hizmet erbabı tarafından özel şahıs sigortalarına ödenen ve net ücret hesabında gelir vergisi tutarından indirim konusu yapılacak toplam tutarın ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaması gerektiği hususuna dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Saygılarımızla, ASM YMM Ltd. Şti. 5

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATILMA PAYLARI VE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU VE BORDROLAŞTIRILMASI

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATILMA PAYLARI VE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU VE BORDROLAŞTIRILMASI BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE ÖDENEN KATILMA PAYLARI VE ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMLERİNİN VERGİSEL BOYUTU VE BORDROLAŞTIRILMASI Serkan BAŞAR Vergi Departmanı, Müdür Yardımcısı Mazars/Denge Denetim YMM A.Ş.

Detaylı

ALFA GENELGE 2013/13. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;

ALFA GENELGE 2013/13. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra; alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 28/01/2013 ALFA GENELGE 2013/13 Konu: Bireysel Emeklilik

Detaylı

1. ÜCRETLĐ VEYA ĐŞVEREN TARAFINDAN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNE ÖDENEN ŞAHIS SĐGORTA PRĐMLERĐ

1. ÜCRETLĐ VEYA ĐŞVEREN TARAFINDAN BĐREYSEL EMEKLĐLĐK SĐSTEMĐNE ÖDENECEK KATKI PAYLARI VE SĐGORTA ŞĐRKETLERĐNE ÖDENEN ŞAHIS SĐGORTA PRĐMLERĐ Konu: Bireysel Emeklilik Sistemine ve Sigorta Şirketlerine Ödenen Katkı Payları ve Şahıs Sigorta Primleri Đle Anılan Kurumlarca Yapılacak Ödemelerin, 4697 Sayılı Kanun Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi

Detaylı

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca;

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca; Tarih 23/10/2012 Sayı GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2012 / 23 Konu: Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortaları ile ilgili değişiklik ve düzenlemeler hk. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012 tarih

Detaylı

KONU : Şahıs sigorta primleri ve Bireysel Emeklilik katkı paylarının indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hk.

KONU : Şahıs sigorta primleri ve Bireysel Emeklilik katkı paylarının indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hk. Sayın Meslektaşımız; 10.12.2012 Sirküler, 2012/37 KONU : Şahıs sigorta primleri ve Bireysel Emeklilik katkı paylarının indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hk. Bilindiği

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/123

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/123 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI

AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI AXA SİGORTA A.Ş. VERGİ UYGULAMALARI Mart 2008 tarihinde yürürlüğe giren Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğinde sigorta yaptıran kişilerin sözleşme ve diğer aşamalarda bilgi eksikliklerinin

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167

SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167 SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167 Konu: 6327 SAYILI BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2013 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 67

MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 67 BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Đstanbul, 02 Temmuz 2012 KONU : MALĐ MEVZUAT SĐRKÜLERĐ NO : 2012 / 67 6327 Sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu Đle Bazı Kanun ve

Detaylı

5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar

5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar Av. Ender KIZILRAY MESS İzmir Bölge Temsilcisi 5510 Sayılı Yasa Kapsamında Prime Esas Kazançlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu nun 80. maddesinde aynı Kanunun 4. maddesinin

Detaylı

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER MEVZUATTAKİ GELİŞMELER 31 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : 25.02.2008 SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01/ GVK-32-14797/3488

Detaylı

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org

Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını. Şubat 2010 / Sayı 2. Uzman Görüş. www.devletgeliruzmanlari.org Devlet Gelir Uzmanları Aylık Yayını Şubat 2010 / Sayı 2 Uzman Görüş www.devletgeliruzmanlari.org Künye İmtiyaz Sahibi Yayın Kurulu Umut Serhat İdman Osman Kırbaş Altan Yılmaz Sibel Atlı Ramazan Biçer Göksal

Detaylı

GENEL OLARAK ÜCRET VE ÜCRETĐN TAHAKKUKU

GENEL OLARAK ÜCRET VE ÜCRETĐN TAHAKKUKU GENEL OLARAK ÜCRET VE ÜCRETĐN TAHAKKUKU 1. GENEL OLARAK ÜCRET KAVRAMI Abdullah KAHRAMAN * Ücret, emeğin üretime katkısı karşılığında ödenen bedeldir. Bu kısa tanımdaki emek fiziki (bedeni) emek olabileceği

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ ÜCRET KAZANÇLARI VERGĠ REHBERĠ 2014 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına baģvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

Sayı : 2012 / 220 Konu: Bilgilendirme 19 Kasım 2012

Sayı : 2012 / 220 Konu: Bilgilendirme 19 Kasım 2012 Sayı : 2012 / 220 Konu: Bilgilendirme 19 Kasım 2012 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 125 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI)

SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) SİGORTA ŞİRKETLERİ VE ARACILARINI İLGİLENDİREN BAZI VERGİ DÜZENLEMELERİ (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Ayşe Çırak (SMMM) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI -SİGORTA ŞİRKETLERİ

Detaylı

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2011 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

2-5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden

2-5510 sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden Resmi Gazete Tarihi: 28.09.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (a) VE (b) BENTLERİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İLE SADECE GENEL SAĞLIK SİGORTASINA TABİ

Detaylı

Vergide Gündem Tax Agenda

Vergide Gündem Tax Agenda Vergide Gündem Tax Agenda Aralık / December 2013 Sigorta ve BES özel sayısı Vakıfların ve emekli sandıklarının emeklilik taahhütleri ile birikimlerinin BES e devri Levent Atakan Münhasırlık haklarının

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelir Vergisi Açısından Değerlendirilmesi ve Bir Yargı Kararı

Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelir Vergisi Açısından Değerlendirilmesi ve Bir Yargı Kararı Bireysel Emeklilik Sisteminin Gelir Vergisi Açısından Değerlendirilmesi ve Bir Yargı Kararı ABDULLAH TÜRKDOĞAN Hesap Uzman Yardımcısı YAVUZ APAK Hesap Uzman Yardımcısı Özet Bireysel emeklilik sistemi 2001

Detaylı

No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012

No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012 No: 2012/84 Tarih: 02.07.2012 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Yatırmış olduğunuz katkı paylarının %25 i oranında devlet emeklilik hesabınıza devlet katkısı ödemesi yapmaktadır.

Yatırmış olduğunuz katkı paylarının %25 i oranında devlet emeklilik hesabınıza devlet katkısı ödemesi yapmaktadır. Mevcut şirketinizdeki emeklilik sözleşmenizin yürürlük tarihinden itibaren 2 yıl sonra başka bir emeklilik şirketine geçme, aktarımla geldiğiniz bir hesabınızı da 1 yıl sonra başka bir emeklilik şirketine

Detaylı

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu na 4/a (Eski SSK) ile ilgili defter ve belge Muhafaza ve denetime ibraz süreleri I. GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununa göre, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde

Detaylı

PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MAAŞ VE EKDERS HESAPLAMA, DİĞER MALİ MEVZUATA İLİŞKİN PRATİK BİLGİLER KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI (Konuya ilişkin yasal mevzuat incelenerek 2010 yılı için hazırlanmıştır.)

Detaylı

4 Gelir Vergisinin Tarhı Amaçlarımız:

4 Gelir Vergisinin Tarhı Amaçlarımız: 4 Gelir Vergisinin Tarhı Amaçlarımız: 1. Gelir vergisinde tarhın nasıl yapıldığını ve beyanname çeşitlerini açıklayabilmek 2. Yıllık beyanname verilmeyen halleri ve verilmesi zorunlu halleri sıralayabilmek

Detaylı

Gelirin toplanması ve beyanı

Gelirin toplanması ve beyanı Gelirin toplanması ve beyanı I. GİRİŞ Yıllık beyanname, gerçek kişinin çeşitli gelir unsurlarından bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların bir araya getirilip toplanmasına ve bu şekilde

Detaylı