GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLERCE ÖDENEN BAĞ-KUR SİGORTASI PRİMİ BEYANNAME ÜZERİNDEN İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLERCE ÖDENEN BAĞ-KUR SİGORTASI PRİMİ BEYANNAME ÜZERİNDEN İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ?"

Transkript

1 GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLERCE ÖDENEN BAĞ-KUR SİGORTASI PRİMİ BEYANNAME ÜZERİNDEN İNDİRİM KONUSU YAPILABİLİR Mİ? KEMAL AKMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ I- GİRİŞ Bilindiği üzere; Gelir Vergisi Kanunu nun 70. maddesine göre madde kapsamındaki mal ve hakların [Arazi, bina, maden suları, menba suları, madenler, taş ocakları, kum ve çakıl istihsal yerleri, tuğla ve kiremit harmanları, tuzlalar ve bunların mütemmim cüzileri ve teferruatı, voli mahalleri ve dalyanlar, gayrimenkullerin ayrı olarak kiraya verilen mütemmim cüzileri ve teferruatı ile bilimum tesisatı demirbaş eşyası ve döşemeleri, gayrimenkul olarak tescil edilen haklar, arama, işletme ve imtiyaz hakları ve ruhsatları, ihtira beratı (İhtira beratının mucitleri veya kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır) alameti farika, marka, ticaret ünvanı, her türlü teknik resim, desen, model, plan ile sinema ve televizyon filimleri, ses ve görüntü bantları, sanayi ve ticaret ve bilim alanlarında elde edilmiş bir tecrübeye ait bilgilerle gizli bir formül veya bir imalat usulü üzerindeki kullanma hakkı veya kullanma imtiyazı gibi haklar, telif hakları (bu hakların, müellifleri veya bunların kanuni mirasçıları tarafından kiralanmasından doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır); gemi ve gemi payları ile bilimum motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları, motorlu nakil ve cer vasıtaları, her türlü motorlu araç, makine ve tesisat ile bunların eklentileri] sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiralamaya konu olması halinde elde edilen gelir gayrimenkul sermaye iradı olarak vergilendirilmektedir. Gelir Vergisi Kanunu na göre gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri giderlerini gerçek gider yöntemine veya götürü gider yöntemine göre giderlerine tespit etmeleri gerekmektedir. Mükelleflerin gerçek gider yöntemini seçmeleri halinde elde ettikleri kazançtan adı geçen Kanun un 74. maddesinde belirtilen giderleri beyan ettikleri gelirden indirebilmektedirler. İstisnaya tabi kira geliri (konut kira geliri) elde edenler, bu giderlerden ancak vergiye tabi kazanca isabet eden kısmı indirim konusu yapmaktadırlar. İstisnai durumlar dışında giderlerin gelirlerden fazla olması halinde menfi fark gelecek yıllara zarar olarak devredilmektedir. Götürü gider yöntemini seçen mükellefler de vergiye tabi kazancın % 25 ini beyan ettikleri gelirden indirim konusu yapmaktadırlar. Bu mükellefler tarafından ödenen Bağ-Kur ve SSK sigorta primlerini ve giriş keseneklerini beyanname üzerinden beyan edilen kira gelirlerinden Gelir Vergisi Kanunu nun 89/1 ve 74. maddeleri uyarınca gider ya da indirim konusu edilip edilmeyeceği hususunda uygulamada tereddütler yaşanmaktadır. II- DEĞERLENDİRME A- ÖDENEN PRİMLERİN GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 74. MADDESİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Gelir Vergisi Kanunu nun Giderler başlıklı 74. maddesine göre gerçek gider yöntemini seçen mükellefler beyan ettikleri kira gelirinden aşağıdaki giderlerden vergiye tabi hasılata isabet eden kısmı indirim konusu yapmaktadırlar.

2 - Kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, - Kiraya verilen malların idaresi için yapılan ve gayrimenkulün ehemmiyeti ile mütenasip olan idare giderleri, - Kiraya verilen mal ve haklara müteallik sigorta giderleri, - Kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri, - Konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl süre ile iktisap bedelinin % 5 i - Kiraya verilen mal ve haklar için ödenen vergi, resim, harç ve şerefiyelerle kiraya verenler tarafından ödenmiş olmak şartıyla belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları, - Kiraya verilen mal ve haklar için ayrılan amortismanları, - Kiraya verenin yaptığı onarım giderleri, - Kiraya verilen mal ve haklara ait bakım ve idame giderleri, - Kiraladıkları mal ve hakları kiraya verenlerin ödedikleri kiralar ve diğer gerçek giderler, - Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kira ile oturdukları konutun kira bedeli, - Kiraya verilen mal ve haklarla ilgili olarak mukavelenameye kanuna veya ilama istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar. Görüldüğü üzere, Yasa metninde gerçek gider yöntemini seçen mükelleflerce sosyal güvenlik kuruluşlarına giriş keseneği, prim vb. adlar altında ödenen primlerin gider olarak indirileceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. B- ÖDENEN PRİMLERİN GELİR VERGİSİ KANUNU NUN 89/1. MADDESİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ Gelir Vergisi Kanunu nun 89/1. maddesinde Beyan edilen gelirin % 10 unu (bireysel emeklilik sistemi dışındaki şahıs sigorta primleri için, beyan edilen gelirin % 5 ini) ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmamak şartıyla mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları (sigortanın veya emeklilik şirketi nezdinde akdedilmiş olması, prim ve katkı tutarlarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması ve ücret geliri elde edenlerin ücretlerinin safi tutarının hesaplanması sırasında ayrıca indirilmemiş bulunması şartıyla; eşlerin veya çocukların ayrı beyanname vermeleri halinde, bunlara ait prim ve katkı payları kendi gelirlerinden indirilir.) hükmü yer almaktadır. Bu Yasa metninde gelir vergisi mükelleflerince sigorta şirketlerine ödenen şahıs sigorta primleri ile bireysel emeklilik sistemi katkı paylarının beyan edilen gelirden indirilebileceği düzenlenmiştir. Bu anlamda gayrimenkul sermaye iradı elde eden mükelleflerin, kendisi, eşi ve küçük çocukları için gelirin elde edildiği yıl bireysel emeklilik sistemine ve sigorta şirketlerine ödedikleri prim ve katkı payları madde metnindeki nispetler ve hadler dahilinde beyan ettikleri kira gelirinden indirim konusu yapılabilecektir. Fakat gayrimenkul sermaye iradı elde eden mükelleflerin kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşlarına ödedikleri primlerin indirim konusu yapılabileceğine dair bir hüküm bulunmadığından bu giderlerini beyan ettikleri kazançtan düşemeyeceklerdir. C- 110 SERİ NO.LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ NDE YER ALAN DÜZENLEME Konuyla ilgili olarak 110 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği nde (1) yer alan düzenleme;

3 1. Bağ-Kur giriş keseneği ve sigorta primlerinin Gelir Vergisi Kanunu nun 89/1. maddesi hükmüne paralel olarak, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi kaydıyla, mükellefler tarafından ticari kazançları dolayısıyla verilecek yıllık beyannamede bildirilen gelirden indirilmesi; 2. Adi komandit şirketlerinin komanditer ortakları ile limited şirket ortakları hakkında da yukarıdaki esaslar dairesinde işlem yapılması; 3. Bağ-Kur Kanunu kapsamına giren serbest meslek erbabının, Gelir Vergisi Kanunu nun 68/8. maddesi hükmüne dayanarak hasılatlarından emekli aidatı veya sosyal sigorta primi indirmemiş olmaları şartıyla, anılan Kanun gereğince ödedikleri Bağ-Kur giriş keseneği ve primlerini gider yazmaları gerekmekte ise de, yukarıda belirtilen nedenler karşısında, bu kimselerin de, Bağ-Kur giriş keseneği ve primlerini serbest meslek kazançları ile ilgili olarak verecekleri yıllık beyannamelerinde gösterdikleri gelirden indirmeleri, uygun bulunmuştur. şeklindedir. Tebliğ de Bağ-Kur Kanunu kapsamına giren mükellef grubundan sadece ticaret erbabı, serbest meslek erbabı tarafından ve adi komandit şirketlerinin komanditer ortakları ile limited şirketlerin ortakları tarafından ödenen primlerin yıllık gelir vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılması gerektiği belirtilmiş, diğer gelir vergisi mükelleflerince bu anlamda gayrimenkul sermaye iradı mükelleflerince ödenen Bağ-Kur primleri ile ilgili olarak bir düzenlemeye yer verilmemiştir. D- KONUYLA İLGİLİ OLARAK İDARECE VERİLEN MUKTEZALAR Konuyla ilgili olarak verilmiş muktezalarda da gayrimenkul sermaye iradı mükelleflerinin kendisi, eşi ve küçük çocukları için gelirin elde edildiği yıl bireysel emeklilik sistemine ve sigorta şirketlerine ödedikleri prim ve katkı payları madde metnindeki nispetler ve hadler dahilinde beyan ettikleri kira gelirinden indirim konusu yapılabileceği ve fakat sosyal güvenlik kuruluşlarına (Bağ-Kur, SSK) ödedikleri primleri indirim konusu yapamayacakları ifade edilmiştir. Bu Muktezalardaki görüşler; Gelir Vergisi Kanunu nun 74. maddesinde gayrimenkul sermaye iratlarında safi iradın bulunması için gayri safi hasılattan indirilecek giderler sayılmıştır. Anılan maddede Bağ-Kur primlerinin gayri safi hasılattan indirileceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. 110 No.lu Gelir Vergi Genel Tebliği nde de 1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu kapsamına giren ticaret erbabı ile serbest meslek erbabının ödedikleri Bağ-Kur primlerinin anılan Tebliğ de belirtilen esaslar dahilinde ticari veya mesleki kazançları dolayısıyla ödeyecekleri yıllık beyannamede gösterdikleri gelirden indirebileceklerdir. (2) İsteğe bağlı olarak ödenen eşe ait Bağ-Kur primi Gelir Vergisi Kanunu nun 89. maddesi hükmü kapsamına giren şahıs sigorta primi mahiyetinde olmadığından bu primin beyan edilen matrahtan indirilmesi mümkün değildir. (3) İsteğe bağlı olarak ödenen Bağ-Kur primleri madde kapsamına giren şahıs sigorta primi mahiyetinde olmadığından bu primin gayrimenkul sermaye iradı dolayısıyla beyan edilen matrahtan indirilmesi mümkün değildir. (4) Anılan Kanun un 89. maddesinin birinci fıkrasının 1 numaralı bendinde beyan edilen gelirin % 5 ini veya her bir kişi için asgari ücretim yıllık tutarını aşmamak şartıyla mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, hastalık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigortalarının primlerinin mükelleflerce yıllık beyanname ile beyan edecekleri gelirden indirebileceği hükme bağlanmıştır. Bu

4 hükümlere göre ödenmiş olan Bağ-Kur primlerinin beyan edilecek gayrimenkul sermaye iradından gider olarak indirilmesi mümkün değildir. (5) Kira gelirlerinin yıllık beyannameyle bildirilmesi mecburiyetinde bulunması halinde mükellefin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta primlerinin GVK nın 89. maddesinde belirtilen türden sigorta primi olması ve gerekli şartları taşıması halinde gayrimenkul sermaye iradından indirilmesi mümkündür. Ancak, isteğe bağlı sigorta anılan kanun maddesinde belirtilen türden sigorta primi olmadığından gayrimenkul sermaye iradından düşülmesi mümkün değildir. (6) 1479 sayılı Kanun gereğince ödemekte olduğunuz sosyal güvenlik destek primlerinin gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması şartıyla yıllık gelir vergisi beyannamesinde sadece serbest meslek faaliyeti veya ticari faaliyetiniz sonucu elde ettiğiniz ticari kazancınızdan veya serbest meslek kazancınızdan indirilmesi mümkün bulunmaktadır. Ayrıca söz konusu primlerin bu gelir unsurları dışında kalan diğer gelirlerinizden indirilmesi mümkün bulunmamaktadır. (7), Gayrimenkul sermaye iradı elde edenler Bağ-Kur primlerini gider olarak indiremezler. (8) şeklindedir. Görüldüğü üzere Maliye Bakanlığı nca verilen muktezalarda, gayrimenkul sermaye iradı elde eden mükelleflerin genel olarak bu kapsamda beyan ettikleri gelirlerden Bağ-Kur primlerinin indirimine müsaade edilmemektedir. Ticari kazancından dolayı gerçek usulde vergilendirilen ticaret erbabının ödediği isteğe bağlı sosyal güvenlik primleri ile ilgili olarak verilen Muktezalar da yer alan görüşler; basamak ilerlemesi için yapılacak ödemelerin Bağ-Kur primi olarak değerlendirilmesi gerekeceğinden, Gelir Vergisi Kanunu nun 89/1. maddesi hükmüne paralel olarak, gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olduğunun tevsik edilmesi şartıyla, mükellefler tarafından ticari veya serbest meslek kazançları dolayısıyla verilecek yıllık beyannamede bildirilen gelirden indirilmesi mümkün bulunmaktadır. (9) Mükellefin ticari faaliyeti ile ilgili bulunmayan, isteğe bağlı olarak Emekli Sandığı na ödemiş olduğu primlerinin safi ticari kazancın tespitinde gider yazılması mümkün olmadığı gibi, ticari kazanç dolayısıyla verilecek yıllık beyannamede bildirilen gelirden indirilmesi de mümkün bulunmamaktadır. (10) Mükellefin ticari faaliyeti ile ilgili bulunmayan, isteğe bağlı olarak Sosyal Sigortalar Kurumu na ödemiş olduğu primlerinin safi ticari kazancın tespitinde gider yazılması mümkün olmadığı gibi, ticari kazanç dolayısıyla verilecek yıllık beyannamede bildirilen gelirden indirilmesi de mümkün bulunmamaktadır. (11) şeklindedir. Danıştay ın verdiği bir Karar da da Yıllık beyannamede ticari kazancı aşan Bağ-Kur priminin gayrimenkul sermaye iradından indirilmesinin mümkün olduğu belirtilmiştir. (12) Maliye Bakanlığı nca verilen bir Mukteza da da Bağ-Kur keseneği ve sigorta primleri, yükümlü tarafından ticari kazanç nedeniyle verilecek yıllık beyannamede bildirilen toplam gelirden indirilebilir. (13) denilmiştir. Bu meyan da ticari kazançlarından dolayı gelir vergisi mükellefi olan bir kimsenin ödemiş olduğu Bağ-Kur primleri ticari kazancın yetersiz olması halinde diğer gelirlerden indirim konusu yapılabilmektedir.

5 Ancak verilen muktezalardan da anlaşıldığı üzere sosyal güvenlik kuruluşlarına ödenen primlerin beyan gayrimenkul sermaye iradından indirilememektedir. Yasa metninden ve verilen muktezalardan da anlaşıldığı üzere gayrimenkul sermaye iradı mükellefleri bireysel emeklilik şirketlerine ve sigorta şirketlerine Yasa kapsamında ödedikleri madde kapsamındaki katkı payları ile sigorta primlerini beyan ettikleri gelirden indirebilecekler ancak, kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşlarına ödedikleri primlerin indirim konusu yapılabileceğine dair bir hüküm bulunmadığından bu giderlerini beyan ettikleri kazançtan düşemeyeceklerdir. III- SONUÇ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu nda, gerek 110 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği nde gayrimenkul sermaye iradı elde edenlerce, Yasa ile kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşlarına ödenen primlerin gider olarak beyan edilen gelirden indirilebileceğine dair hüküm bulunmamaktadır. Mükelleflerce, bireysel emeklilik ve sigorta şirketlerine ödenen primlerin gider olarak beyan edilen gelirden indirilmesinden yola çıkarak kanunla kurulan sosyal güvenlik kuruluşlarına ödenen primlerin de indirim konusu yapılmasına neden olmaktadır. Ancak mer i mevzuata göre bu mükelleflerin ödedikleri Bağ-Kur ya da SSK primlerinin beyan edilen gelirden indirilmemesine imkan bulunmamaktadır. (1) tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. (2) MB. nin, tarih ve 43/ /09794 sayılı Özelgesi. (3) İstanbul Defterdarlığı nın tarih ve VSZ-GVK sayılı Özelgesi. (4) MB. nin, tarih ve 43/ / sayılı Özelgesi. (5) Recep BIYIK-Aydın KIRATLI, Giderler ve İndirimler, Yaklaşım Yayıncılık, 2005, s. 553 (MB. nin, tarih ve 43/ /09794 sayılı Muktezası). (6) İstanbul Defterdarlığı nın tarih ve GVK-89/1-6144/0839 sayılı Muktezası. (7) MB. nin, tarih ve 3682 sayılı Muktezası. (8) MB. nin, tarih ve /10278 sayılı Muktezası. (9) MB. nin, tarih ve /01962 sayılı Muktezası. (10) MB. nin, tarih ve /11977 sayılı Muktezası. (11) MB. nin, tarih ve /21624 sayılı Muktezası. (12) Dn. 4. D. nin, tarih ve E. 1976/2347, K. 1976/3494 sayılı Kararı. (13) MB. nin, tarih ve /10278 sayılı Muktezası.

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE,

2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, 2014 Yılında Elde Edilmiş Olan Diğer Kazanç ve İratların Saptanmasına İlişkin Esaslar Güray Öğredik Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE, Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi

Detaylı

DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014

DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014 DAR MÜKELLEFLER İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2014 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR DAR MÜKELLEFLER (TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYAN YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI İLE YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜRK VATANDAŞLARI) İÇİN KİRA GELİRİ

Detaylı

GELİR VERGİSİ NİN KONUSU VE UNSURLARI

GELİR VERGİSİ NİN KONUSU VE UNSURLARI MAKALE Volkan CEVRE GELİR VERGİSİ NİN KONUSU VE UNSURLARI I- GİRİŞ Gelir vergisi, gerçek kişilerin bir takvim yılında elde ettikleri gelirler üzerinden alınan dolaysız bir vergidir. Gelir Vergisi Kanunu,

Detaylı

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI)

ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI) ULUSLARARASI VERGİ HUKUKU (DERS NOTLARI) SEKİZİNCİ BÖLÜM DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Derleyen DAR MÜKELLEFLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Vergilendirme yetkisi ülkeler tarafından kullanılırken ikametgah,

Detaylı

KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ KİRA BEYANNAME SİSTEMİ

KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ KİRA BEYANNAME SİSTEMİ KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 ÖNCEDEN HAZIRLANMIŞ KİRA BEYANNAME SİSTEMİ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 ÜCRETSİZDİR

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 20.02.2013 Sayı: 2013/63 Ref: 4/63

SĐRKÜLER Đstanbul, 20.02.2013 Sayı: 2013/63 Ref: 4/63 SĐRKÜLER Đstanbul, 20.02.2013 Sayı: 2013/63 Ref: 4/63 Konu: GELĐR ĐDARESĐ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN KĐRA GELĐRLERĐNĐN BEYANINA YÖNELĐK REHBERLER YAYINLANMIŞTIR Gelir Đdaresi Başkanlığı internet sitesinde yayınlanan

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ

TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu

Detaylı

GELĐR VERGĐSĐ KANUNU. VERGĐNĐN MEVZUU Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir.

GELĐR VERGĐSĐ KANUNU. VERGĐNĐN MEVZUU Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. GELĐR VERGĐSĐ KANUNU VERGĐNĐN MEVZUU Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.(gvk -1) Buna göre

Detaylı

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca;

6327 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinde yapılan değişiklikler uyarınca; Tarih 23/10/2012 Sayı GVK-85/2012-7/Bireysel Emeklilik Sistemi-4 Kapsam T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Vergisi Sirküleri/85 Konusu :Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına

Detaylı

2012 YILINDA ELDE EDİLEN DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ

2012 YILINDA ELDE EDİLEN DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ 2012 YILINDA ELDE EDİLEN DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARININ VERGİLENDİRİLMESİ Şibli GÜNEŞ* 1- GİRİŞ Piyasa koşullarında vergilendirilmesi gereken değer atış kazançlarının sıkça görülmesine karşın, vergi uygulamalarında

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI

KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KATMA DEĞER VERGİSİNDE TAM VE KISMİ TEVKİFATI UYGULAMASI KDV TEVKİFATI 10.05.2012 TURMOB 1 Önsöz 1985 yılında Türk Vergi Sisteminde yerini alan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu, vergi sistemimizin

Detaylı

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli yatırımcılar, 2014 yılının ilk çeyreğinde de her ülke kendi ekonomisini istikrara kavuşturmayı

Detaylı

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER

MEVZUATTAKİ GELİŞMELER MEVZUATTAKİ GELİŞMELER 31 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü TARİH : 25.02.2008 SAYI : B.07.1.GİB.4.34.16.01/ GVK-32-14797/3488

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/123

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2012/123 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Sun Plaza No:24 34398 Maslak İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM Nevzat PAMUKÇU SMMM Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. 1 0. Sunum Planı : 1. Giriş, 2. Ticari kazançlar 3. Ücretler 4. Gayrimenkul sermaye iratları 5. Menkul sermaye iratları 6. Diğer kazanç ve iratlar

Detaylı

KONU : Şahıs sigorta primleri ve Bireysel Emeklilik katkı paylarının indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hk.

KONU : Şahıs sigorta primleri ve Bireysel Emeklilik katkı paylarının indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hk. Sayın Meslektaşımız; 10.12.2012 Sirküler, 2012/37 KONU : Şahıs sigorta primleri ve Bireysel Emeklilik katkı paylarının indirim konusu yapılması ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi hk. Bilindiği

Detaylı

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

DİPNOT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. SİRKÜLER NO: 2012 / 23 Konu: Bireysel Emeklilik Sistemi ve Şahıs Sigortaları ile ilgili değişiklik ve düzenlemeler hk. 29 Haziran 2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 13.06.2012 tarih

Detaylı

III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer

III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer Amaçlarımız: Kazanç ve İratlar 1. Ücretin ve işyerinin tanımını yapıp safi ücreti belirleyebilmek 2. Serbest meslek faaliyetinin

Detaylı

ALFA GENELGE 2013/13. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;

ALFA GENELGE 2013/13. Katılımcılardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra; alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Halaskargazi Cad. Çankaya Apt. No.150 Kat. 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul, 28/01/2013 ALFA GENELGE 2013/13 Konu: Bireysel Emeklilik

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 1. KONU: Bu çalışmamızda; tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2014 takvim yılında elde edilen menkul

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167

SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167 SİRKÜLER İstanbul, 05.07.2012 Sayı: 2012/167 Ref: 4/167 Konu: 6327 SAYILI BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti CUMHUR İNAN BİLEN Eski Hesap Uzmanı Özet Kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG), vergi matrahının tespitinde gayrisafi kazançtan

Detaylı

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri

Muhafaza ve denetime ibraz süreleri Sosyal Güvenlik Kurumu na 4/a (Eski SSK) ile ilgili defter ve belge Muhafaza ve denetime ibraz süreleri I. GİRİŞ Kurumlar Vergisi Kanununa göre, Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde

Detaylı

GELİR VERGİSİ MATRAHININ TESPİTİNDE ZARAR MAHSUBU KISITLAMASI

GELİR VERGİSİ MATRAHININ TESPİTİNDE ZARAR MAHSUBU KISITLAMASI GELİR VERGİSİ MATRAHININ TESPİTİNDE ZARAR MAHSUBU KISITLAMASI KEMAL AKMAZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR BAĞIMSIZ DENETÇİ I- GİRİŞ Bilindiği üzere gelir vergisi uygulamasında mükellefler gelir vergisinin konusuna

Detaylı

Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI

Vergi Bültenleri 6183 SAYILI KANUN AR-GE. e-arşiv. e-defter. e-fatura GELİR VERGİSİ KANUNU GELİR VERGİSİ KANUNU, İNSAN KAYNAKLARI Vergi Portalı Vergi Bültenleri (2014) İÇİNDEKİLER 6183 SAYILI KANUN AR-GE Tecil ve Taksitlendirme İşlemlerine İlişkin İç Genelge Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun e-arşiv e-arşiv Uygulamasında

Detaylı

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi 1 SERBEST MESLEK KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ 2009 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr internet sayfasından ulaşabilirsiniz. 2 Ayrıntılı bilgi için

Detaylı