ALTINTEPE URARTU SKELETLERNE AT ALT CANINE DLERNDEN CNSYET TESPT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALTINTEPE URARTU SKELETLERNE AT ALT CANINE DLERNDEN CNSYET TESPT"

Transkript

1 ALTINTEPE URARTU SKELETLERNE AT ALT CANINE DLERNDEN CNSYET TESPT Urartu Skeletons And Fixing Of Sex In Altintepe A. Cem ERKMAN Özet Süt ve sürekli dilerden hareketle insanda cinsiyet belirlemek oldukça zordur. Zaman içinde seçilim baskısı altında bir toplumdan dier bir topluma balı olarak deiiklik gösterse de, erkeklerin dilerinin kadınlara oranla biraz daha iri olduu antropolojik çalımalardan bilinmektedir. Cinsiyet tayinin baarılı olabilmesi için iskeletin olabildiince tümünün bulunarak çoklu analiz yapılması gerekmektedir. Ancak iskelete ait dilerden baka kalıntı olmadıı zaman di ölçülerinin kullanılması kaçınılmaz olmaktadır. Toplumlar arasında farklılık gösterse de, yetikin erkek ve kadın iskeletlerinin alt canine dilerinin taç genilikleri genellikle cinsiyet tayini yapmaya olanak verebilmektedir. Urartu dönemine tarihlenen Altıntepe toplu mezarlarından ele geçen alt köpek dilerine ait ölçüler genel anlamda bir cinsiyet daılımına izin vermitir. Anahtar Kelimeler: Urartu, cenine, iskelet, cinsiyet, Altıntepe Abstract It is quite difficult to determine sex in human beings based on milk and permanent teeth. While they show variances from society to society under the pressure of natural selection over the time, the fact that teeth of male individuals are somewhat larger than female individuals is known from the anthropological studies. In order for the gender determination be successful, multiple analyses must be carried out by finding as whole a skeleton as possible. However in case there is no remainder other than teeth of a skeleton, teeth measurements are inevitable. Despite the fact that there are differences between the societies, crown breadth of the lower canines of adult female and male skeletons can allow determining the gender. Dimensions of the isolated lower canines found in Altıntepe mass graves which were dated back to Urarthu era, generally allowed determining gender distribution. Anahtar Sözcükler: Urartu, cenine, skeletons, sex, Altintepe Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Corafya Fakültesi Antropoloji Bölümü,Ankara

2 Altıntepe Urartu skeletlerine Ait Alt Canine Dilerinden Cinsiyet Tespiti 118 GR Dilerin irilii, biçimi ve tüberküllerin yapısı temelde genlerimiz tarafından belirlenir. Bu sadece taç ve kök için deil, aynı zamanda bir diin sayısız özelliklerini de kapsamına alır. Eski insan topluluklarının akrabalık ilikilerini belirlerken ve bugünkü topluluklar arasında yakınlık derecelerini saptarken dilere sıkça bavurulur. Bu balamda dental antropolojik çalımalarda dilerin metrik analizi önemli bir yer tutar. Metrik çalımaların gerçekletirilebilmesi amacıyla, di taçları ve kökleri boyutsal açıdan ele alınır ve çeitli di ölçümlerinden yararlanılarak endisler hesaplanır. Süt ve sürekli dilerden hareketle cinsiyetin belirlenmesi oldukça zordur. Kemiklerin aksine, di minesi yaayan bir doku olmadıından bireyin yaamı boyunca artan ya da azalan fonksiyonlara balı olarak yeniden ekillenmez. Adli bilimlerde diler, çounlukla, ya ve cinsiyet saptaması için kullanılsa da di boyutları zaman içinde seçilim baskısı altında bir toplumdan dier bir topluma balı olarak deiiklik gösterebilmektedir (Mays, 1998: 81). Ölçü farklılıı genellikle çıplak gözle görülenden çok daha az olduundan aralarındaki bu hassas farklılıın anlaılması için metrik ölçülere ihtiyaç duyulmaktadır. Perzigian, M.Ö yılları arasına tarihlenen Amerikan Knoll yerlilerinin dilerini metrik yönden incelerken genellikle alt caninlerin (köpek dileri) seksüel farklılıkta önemli olduunu fark eden ilk aratırmacılardan birisidir (Perzigian, 1976: 113). Toplumlar arasında farklılık gösterse de, yetikin erkek ve kadın iskeletlerine ait alt canine dilerinin taç ölçüleri genellikle cinsiyet tespiti yapmaya olanak verebilmektedir (Mays, 1989: 23). Bazı toplumlarda çocukların daimi dilerinin de yetikinlerinkine benzerlik göstermesi, kız ve erkek çocukları arasında cinsiyet ayrımına izin vermitir (Mays, 1998: 39). Günümüzde Adli Tıp yönünden cinayet, kaza ya da herhangi bir neden sonucunda ölen kiilerin kimliklerinin saptanmasında vücut dokularına nazaran daha dayanıklı olan dilere ait bulgular önemli bir yer tutar. Adli vakalarda di ve çenelerden baka kalıntı yoksa dilerin ölçüleri ve ekilleri cinsiyet tayini için kullanılabilmektedir (Ege, 1999). Ancak tek bir die dayanılarak cinsiyet tayini yapmak çou zaman yeterli olmayacaından dier ölçülerin de kullanılacaı çoklu bir analiz yapılması gerekebilir. Dental ölçülerin kullanıldıı bir çok arkeolojik çalımada, bu yöntemin % doruluk oranı ile cinsiyet ayrımına olanak verdii belirlenmitir (Mays, 1989:42). METRK ÖLÇÜLERDE CANNE Gözün altında yer aldıı için genellikle göz dii, köpek dii ya da kaplan dii olarak adlandırılan caninler (Bass, 1987: 167) genellikle seksüel farklılıkta önemlidir. Seksüel dimorfizmde daha etkin olan yetikin erkek ve kadın alt canin dilerinin taç genilik ölçülerinin istatiksel analizi, cinsiyet tayini için kabul edilebilir sonuçlar verebilmektedir (Mays, 1989: 39). nsanlarda mandibular canin uzamıtır; lingual taraftaki konkav ve buccal

3 119 A. Cem ERKMAN taraftaki konveks yapı, mesial ve distaldeki marjinal sırt bu dii karakterize eden özelliklerden birkaçıdır (Turner II, 1969: 1310). Dahlberg (1951), canin için belirtilen bu ileri derecedeki spesifik özelliklerden bahsetmi ve özellikle erkeklerde alt canine diinin bulunduu bölgenin genetik özellikler sergileyen önemli bir bölüm olduunu belirtmitir (Dahlberg, 1951: 139). MATERYAL Urartu Krallıı nın bakenti olan Tupa nın, M.Ö. 9. yüzyılın ortalarından itibaren önem kazanmaya balamasıyla birlikte önemli sayıda bir nüfusu barındırdıı tahmin edilmektedir. Van Kalesi kayalıkları üzerinde yer alan ve kralların gömüldüü 7 adet kaya mezar bilinmekle birlikte, sayıları on binlerle ifade edilen Urartu halkının nereye gömülü olduu konusunda yakın zamanlara kadar ayrıntılı bir bilgi yoktu, ancak yılları arasında yapılan kazılarla kentin nekropol alanının bir kısmı gün ııına çıkarılmıtır (Sevin v.d.,1999). Tupa nın 2 km. kadar kuzeyinde yer alan bu nekropol alanı kaçak kazılar sonucunda aır bir tahribatla karı karıya kalmıtır. Bu nedenle iskeletlerin korunma durumları çok kötüdür ve buna balı olarak iskeletlerin antropolojik incelemeleri büyük ölçüde kısıtlanmıtır. Nekropolde kaya mezarlar, toprak mezarlar ve urneler olmak üzere 3 tür gömü tipi belirlenmitir (Sevin, 1998). Mezarlara çoklu gömü yapılmıtır; her yeni gömüde, daha önce gömülen bireylere ait kalıntılar arkaya doru itilmi ve mezarların arka kısmında karıık bir iskelet yıını olumutur. Yapılan antropolojik çalımalarda, toplam 38 adet mezardan toplam 152 adet iskelet ayırt edilmitir (Yiit v.d.,2005:79). Ancak hem gömü gelenei sebebiyle iskeletlerin karıık olması, hem de kaçak kazıların eklemli kalıntıları daha da karıık hale getirmesi nedeniyle, nekropol alanı içinde bulunan 808 adet diin 642 sinin hangi bireye ait olduu saptanamamıtır. Bulunan kalıcı dilerin daılımı grafik 1 de verilmitir. Grafik 1: Altıntepe Dilerinin Daılım Grafii

4 Altıntepe Urartu skeletlerine Ait Alt Canine Dilerinden Cinsiyet Tespiti 120 METOT Geleneksel metrik di çalımaları, iki taç ölçüsünün kullanılmasıyla taç oranları ve temel taç biçiminin hesaplanmasını salayan endisleri kapsamaktadır (Ubelaker 1994). Literatürde çeitli di ölçüleri bulunsa da, aratırmalarda genellikle mesio-distal (MD) ve buccal-lingual (BL) ölçüler kullanılmaktadır. Mesio-distal ölçü için iki farklı teknik bulunmaktadır (Mayhall, 2000). Bunlardan ilki dilerin birbirleriyle temas ettikleri kontak noktalarından occlusual planına paralel diin mesial ve distaldeki kontakt noktalarından alınmasıdır. Ancak bu teknikte interproximal aınma nedeniyle MD ölçüsü normalden daha küçük çıkabilmektedir. kinci teknik ise mesio-distal planda di tacının en büyük uzunluunun alınmasıdır. Dier teknie göre bu tekniin kullanım alanı daha genitir ve ölçü alınması daha kolaydır. Ön diler söz konusu olduunda, her iki metotta da aynı noktalar kullanıldıı için ölçümler aynı deeri vermektedir (Mayhall, 2000). Bu çalımada alt canine dilerinde aynı noktalar alındıı için MD ölçümünde herhangi bir problemle karılaılmamıtır. Canine dileri üzerinde BL ölçüsü almak zordur. Dikkat edilmesi gereken husus, kumpasın sivri uçlarının tacın deil diin uzun aksisine paralel tutulmasıdır. BL ölçüsü cingulum bölgesindeki en geni noktalar arasından alınmıtır. Cinsiyetleri tespit edilebilmi iskeletlerin sol daimi alt canine dilerinin mesio-distal ve bucco-lingual ölçüleri 0,05 mm. hassasiyeti olan Mitutoya dijital kumpas ile alınmıtır. leri derecede aınmaya maruz kalmı diler bu çalımaya dahil edilmemitir. Daha sonra bu ölçüler, kadın ve erkek dileri için gerekli olan minimum ve maksimum sınırlarını tespit etmek amacıyla SPSS 13.0 programında cinsiyete göre Scatter Plot ve Daılım Grafikleri oluturulmutur. BULGULAR VE TARTIMA Altıntepe nekropol alanında bulunan toplu mezarlardan cinsiyeti tespit edilen 14 adet bireyin alt canine dilerinin milimetrik tablosu ve istatistiksel bilgileri tablo 1 de vermitir. Tablo 1: Alt Canine Dilere Sahip Olan ve Cinsiyeti Tespit Edilen Bireyler ERKEKLER MD (mm) BL (mm) KADINLAR MD (mm) BL (mm) Tan Nolu Kaya Mezar 7 6,7 Tan Nolu Kaya Mezarı 6 6 Tan 97 F Son.5 Nolu Kaya Mezarı 5,8 6,3 Tan 98 N sondajı 18 Nolu Kaya Mezarı 6,4 6,3 Tan Nolu Kaya Mezar 6,4 7,8 Tan 98 R Sondajı 18 Nolu Kaya Mezarı 6,6 7,1 Tan Nolu Kaya Mezarı No 6,3 7,3 Tan 97 7 Nolu Kaya Mezarı 6,4 7,1

5 121 A. Cem ERKMAN Tan Nolu Kaya Mezarı 6,6 7,4 Tan 99 4 Nolu Toprak Mezarı 6 7 Tan 99 Sondaj 3 nolu 12,1 11,7 Tan 97 7 Nolu Kaya Mezarı 6,8 7, Nosuz iskelet sa Mandibula 6,2 6, Tan Nolu Kaya Mezarı 4,9 3,0 E t 7,36 7,86 E t 6,16 6,28 max 12,1 11,7 max 6,8 7,2 min 5,8 6,3 min 4,9 3,0 S s 2,35 1,95 S s 0,58 1,39 Diler arasındaki boyut çıplak gözle görülenden çok daha az olduundan aralarındaki bu hassas farklılıı anlamak için cinsiyetleri bilinen 14 bireyin alt canine dilerinin milimetrik ölçülerinden faydalanarak endis ve alan hesaplamaları yapıldı (Hillson:1996:72). Tablo 2 de endis deerlerinin ve taç alanı ölçülerinin erkeklerde kadınlara oranla daha yüksek çıktıı görülebilir. Tablo:2 Endis hesaplama tablosu TAÇ ALANI TAÇ ENDS KÜTLEVLK ENDS ERKEK 61,63 108,48 7,61 KADIN 39,4 100,89 6,25 Milimetrik ölçülerin hangi cinsiyeti ifade ettiini anlamak için tablo 1 de verilen deerlerden yararlanarak erkek ve kadınlara ait dorusal regresyon erileri (grafik 3) ve cinsiyet daılım bölgeleri (grafik 4) oluturulmutur. Erkek ve kadın regresyon erilerine ait buccal-lingual ölçüler yaklaık 7,5 mm.de mesio-distal ölçüler ise yaklaık 6,5 mm.de kesierek bir yıın meydana getirmitir.

6 Altıntepe Urartu skeletlerine Ait Alt Canine Dilerinden Cinsiyet Tespiti 122 Grafik3:Dorusal Regresyon Erileri MESIAL-DISTAL (mm) 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 CNSYET ERKEK KADIN BLNMEYEN Fit line for ERKEK Fit line for KADIN Fit line for BLNMEYEN R Sq Linear = 0,485 R Sq Linear = 0,848 R Sq Linear = 0,923 6,00 5,00 4,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 BUCCAL-LINGUAL (mm)

7 123 A. Cem ERKMAN Grafik 4:Erkek ve Kadın Bölgeleri

8 Altıntepe Urartu skeletlerine Ait Alt Canine Dilerinden Cinsiyet Tespiti 124 Tablo 3: Cinsiyeti Belirlenemeyen skeletlerin Sol Alt Canine Di Ölçüleri SKELET NO MD (mm) BL (mm) SKELET NO MD (mm) BL (mm) Tan 98 N sond 6,7 4,0 Tan 97 2 Nolu Kaya Mezar 5,4 6,1 Tan98 1 No Toprak Mezar 15 nolu sk. 5,5 7,5 Tan 97 2 Nolu Kaya Mezar 6,3 7,0 Tan No bilinmiyor 5,6 6,5 Tan 97 2 Nolu Kaya Mezar 6,0 7,5 Tan nolu Kaya Mezarı R sondajı 6,6 7,3 Tan 97 2 Nolu Kaya Mezar 5,7 6,4 Tan Nolu Kaya Mezarı 10,4 8,3 7 Nolu Kaya Mezar 6,7 7,7 Tan karıık izole 1 6,8 6,9 Tan Nolu Kaya Mezar 7,0 8,1 Tan karıık izole 2 6,5 7,9 7 Nolu Kaya Mezar 11,2 12,1 Tan karıık izole 3 5,9 6,8 Tan 97 2 Nolu Kaya Mezar 7,2 7,6 Tan karıık izole 4 7,2 8,2 Tan Nolu Kaya Mezarı 6,2 6 Tan karıık izole 5 6,5 7,4 Tan 99 sondaj 3 6,1 6,5 Tan karıık izole 6 6,4 6,9 Tan 98 6 Nolu Kaya Mezar urne:6 7,0 8,7 Tan karıık izole 7 7,0 7,8 Tan 98 6 Nolu Kaya Mezar urne:6 7,1 8,3 Tan karıık izole 8 6,4 7,5 Tan 97 a sondajı sk.1 5,5 3,1 Tan karıık izole 9 7,3 7,8 Tan Nolu Kaya Mezarı 7. skelet 7,1 8,0 Tan Nolu Kaya mezar nosuz 7,1 7,2 Tan 99 Toprak Mezar 3 6,6 7,1 Tan Nolu Kaya mezar 6,8 8,1 Tan 99 Toprak Mezar 3 6,0 7,1 Tan Nolu Kaya Mezar 6,9 8,1 E t 6,71 7,29 Tan Nolu Kaya Mezar 6,4 7,0 max 11,2 12,1 Tan 99 Toprak Mezar 3 7,2 8,5 min 5,4 3,1 Tan 99 Toprak Mezar 3 6,2 6,6 S s 1,13 1,38 Altıntepe nekropolün de bulunan toplam 36 adet izole sol alt canine dilerinin milimetrik ölçüleri ve istatistiki bilgileri tablo 3 de verilmitir. Bu dilere ait ortalama ölçüler grafik 5 de görüldüü gibi erkeklere veya kadınlara ait ortalamalara yakın deerler göstermitir.

9 125 A. Cem ERKMAN Grafik 5: Di Ortalama Erileri Kadın BL Ort. (mm) Erkek BL Ort. (mm) 14,00 13,00 CNSYET Erkek Kadın Bilinmeyen 12,00 MESAL- DSTAL (mm) 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 Erkek MD Ort. (mm) Kadın MD Ort. (mm) 5,00 4,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 BUCCAL-LNGUAL (mm) 10,00 11,00 12,00 Cinsiyet alanları daha önceden belirlenmi olan grafie (grafik 6) yerletirilen 36 adet di bulundukları alana göre kümelerine yerletirildi. ki kümenin arasında kalan kesime bölgesinde bulunan diler ise cinsiyet farklılıını net bir ekilde yansıtmamıtır. 13,00

10 Altıntepe Urartu skeletlerine Ait Alt Canine Dilerinden Cinsiyet Tespiti 126 Grafik 6: Erkek ve Kadın Bölgelerine Yerletirilen Di Ölçüleri MD ve BL ortalamalarının büyük olduu durumlarda o kiinin erkek, az olduu durumlarda kadın olması beklenir. Bu balamda boyut açısından büyük dilerden 21 tanesi (%58) erkekler tarafına, küçük boyutlu dilerde 8 tanesi ise (%22) kadınlar tarafında kümelenmitir (Grafik 6). Ara bölgede kalan 7 adet diin (%20) ölçüleri ise cinsiyet ayrımına izin vermemitir.

11 127 A. Cem ERKMAN TARTIMA Odontolojik çalımalarda çok farklı biçimlerde di varyasyonlarıyla karılaılmakta ve aratırmacının düüncesine ya da bilgisine balı olarak farklı tanımlamalar yapılabilmektedir. Di ölçülerinin alınması da varyasyonların tespitinden çok farklı deildir (Hillson, 1996: 80). Hatalı ölçüler yada gözlemcinin dikkatsizlii, çok önemli ve ciddi hesaplama hatalarına yol açabilmektedir (Hillson, 1996: 78). Bu ayrıntılar, çalıma sırasında dikkat edilmesi gereken hususların baında gelmektedir. Dier önemli bir problemde dünya genelinde birbirlerinden çok farklı metot, derecelendirme sistemi ve terminolojinin kullanılmasıdır (Hillson, 1996: 86). Kötü beslenme yada olumsuz salık koulları altında çocukların di taçlarının boyutları üzerinde karılaılan geliim problemleri yetikinler için de benzer durumlar sergileyebilmektedir. Örnein laboratuarda fareler (Searle, 1954), sıçanlar (Bunyard, 1972:217) ve domuzlar üzerinde (Kierdorf, 2004:282) yapılan çalımalar di taç boyutlarının gelime sırasında kötü beslenmeye balı olarak küçük kaldıını göstermitir. nsanlar üzerinde yapılan (Garn vd. 1979:671) farklı bir çalımada, gebelik döneminde ana rahmindeki fetüsün geliimi ve buna balı olarak di tacı boyutlarının salık koullarından etkilendii bildirilmitir. Bu koullar altında ölümde potansiyel bir sorun oluturmaktadır. Çünkü, kötü beslenme ve salık koullarının, erken dönemde fetüsün ölümüne yol açmasının dıında, yaamayı baarabilen bebek ve çocukların dilerinin de daha küçük olacaı muhakkaktır. Hayatta kalmayı baaran bu bireylerin dileri, o toplum içinde oransal olarak küçük kalacaından, kadınları ve erkekleri ayırt etmek çok zor olacaktır. Yaygın olan bu potansiyel problemi arkeolojik materyallerde anlamak oldukça güçtür. Gugliardo (1982), Simpson (1990) ve Mays (1989) gibi aratırmacılar bu fenomeni bir çok bilimsel makalelerinde ve arkeolojik toplantılarda belirtmilerdir. Bilindii gibi erikinlerde cinsiyete balı morfolojik yapı ve metrik farklılıklar oldukça belirgindir. Cinsiyet tayinin baarılı olabilmesi için iskeletin olabildiince tümünün bulunarak çoklu analiz yapılması gerekir (Çölolu, 1998: 113). Eer iskelete ait dilerden baka kalıntı yoksa, cinsiyet tayini için di ölçülerinin kullanılması kaçınılmaz olmaktadır. Bu balamda Altıntepe Urartu toplumuna ait mezarlardan çıkarılan, cinsiyeti tespit edilememi 36 adet alt canine di üzerinde yapılan bu çalımada, ilk önce cinsiyeti belirlenebilen erkek ve kadınlara ait canin dilerinin regresyon erileri ile di ölçüleri daılım grafikleri oluturulmutur. Daha sonra çene parçaları üzerinde yer alan ya da izole dilere ait regresyon erileri bu grafiklere yerletirilmitir. Böylece boyut açısından farklılık gösteren dilerin cinsiyete balı olarak kümelenmesi beklenmitir. Cinsiyet farklılıını söyleyebileceimiz di oranı % 80 civarındadır. Burada karılaılan önemli problemlerden biride örneklem gurubunu oluturan alt canine dilerin sayısının daha güvenilir bir regresyon analizi için yeterli sayıda olmamasıdır. Ancak genel eilime uygun olarak birbirinden hassas ölçülerle farklı olan dilerin

12 Altıntepe Urartu skeletlerine Ait Alt Canine Dilerinden Cinsiyet Tespiti 128 %58 nin erkek ve % 22 nin ise kadın bireylere ait ortalama daha yakın olduu görülmektedir. Altıntepe de bireylerin kötü beslenmeye balı olarak gebelik döneminde ve çocuun büyüme döneminde di tacı geliiminin salık koullarından olumsuz etkilenmesi muhtemelen burada baka bir potansiyel sorunu oluturmaktadır, çünkü Altıntepe nekropolü üzerinde yapılan dilerle ilgili patolojik çalımalarda hypoplasia oranının %9,28 (Yiit 2005:83) olması bireylerin kötü beslenme ve yetersiz salık koullarından etkilendiini göstermitir. Ayrıca Prof.Dr. Eref Deniz in yaptıı aratırmada Urartu buluntularında belirgin ölçülerde Harris çizgilerine rastlamı olmasını, M.Ö ler de yerlemi bulunan Urartu halkında beslenme yetersizliine ve kıtlıklarla karıık zorlu bir hayat yaamı olmasına balamıtır (Deniz 1986). SONUÇ Altıntepe Urartu toplu mezarlarındaki iskeletlere ait kırık çene parçaları ve izole halde bulunan alt canine dileri üzerinde yapılan bu çalımada diler %80 oranında cinsiyet ayrımına izin vermitir. Toplam dilerin % 58 i erkek ve % 22 si kadın ölçülerine yakın deerlere sahiptir. Ancak dilerin %20 i ise cinsiyet tayinine olanak vermemitir. Günümüzde yaayan insanlar üzerinde yapılan buna benzer çalımalar (Kedici ve can 2004) % 84 oranında cinsiyet farklılıının mümkün olduunu kanıtlamıtır. Eski Anadolu Toplumları üzerinde denenmemi bu yöntem, özellikle toplu mezarlar söz konusu olduunda, diten baka bir materyal bulunmadıı durumlarda demografik bilgilerin belirlenmesinde oldukça etkilidir. Ancak bu yöntemin sadece ilgi döneme ve o topluma özgü olduu da gözden uzak tutulmamalıdır. KAYNAKÇA Bass, W.M. (1987). Human Osteology a Laboratry and Field Mannual, 3 th Edition, Special Publication No:2 of the Missouri Archaelogical Society. Brace, C.L. (1964). The Probable Mutation Effect, American Naturalist, 98: Brace, C.L., Smith S.L., Hunt, K.D. (1991). What Big Teeth You Grandma! Human Tooth Size Past and Present, In M.A. Kelly & C.S. Larsen (Eds), Advances in Dental Anthropology, 33-57, Chichester: Wiley-Liss.

13 129 A. Cem ERKMAN Bunyard,M.W. (1972) Effects of High Sucrose Cariogenic Diets With Varied Protoction-Calorie Levels on the Bones And Teeth the Rat, Calcified Tissue Resarch 8: Çölolu,S.,can,M.Y. (1998) Adli Osteoloji, stanbul Üniversitesi Rektörlük Yayınları, stanbul Calgano J.M., Gibson,K.R. (1988). Human Dental Reduction: Natural Selection or Probable Mutation Effect, American Journal of Physical Anyhropology, 77: Dahlberg, A.A. (1951). The Dentition of the American Indian, In W.S. Laughlin (Ed.), Physical Anthropology of the American Indian, , New York: Viking Fund. Deniz,E.(1986) Kazılardan Elde Edilen Yanmı Kemikler Üzerinde Arkeobiyolojik ncelemeler, II. Arkeometri Sonuçları Toplantısı Ankara Garn,S.M.,Osborne,R.H.,Mccabe,K.D. (1979). The Effect of Prenatal factors on Crown Dimensions. American Journal of Physical Anthropology 51: Gugliardo,M.F. (1982). Tooth Crown Size Differences Between Age Groups:A possible New Indicator of Stress in Skeletal Samples, American Journal of Physical Antjropology 58: Hancı, H. (2002). Adli Tıp ve Adli Bilimler, Seçkin Yayıncılık: Ankara. Hillson, S. (1996). Dental Anthropology, Cambridge University Press: United Kingdom. Kedici,S.,can M.Y. (2004) Di Boyutundan Cinsiyet Tayini, Adli Bilimler Dergisi, 3(1):61-66,2004 Kierdorf,H., Kierdorf, U., Witzel,C.(2004) Deposition of cellular cementum onto hypoplastic enamel of fluorotic teeth in wild boars (Sus scrofa L.), Anat Embryol (2005) 209: Johnson, C.L. (1999). Hominid Evolution, Dental Anthropology, and Human Variation, Copyright on text and original drawings, UIC Oral Sciences Osci 590, University of Ilinois Chicago, Mays, S. (1998). The Archaeology of Human Bones, Routledge, London and New York. Matshes, E., Juurlink, B. (2004). Human Osteology and Skeletal Radiology an Atlas and Guide, Routledge, USA.

14 Altıntepe Urartu skeletlerine Ait Alt Canine Dilerinden Cinsiyet Tespiti 130 Mayhall, J.T. (2000). Dental Morphology: Techniques and Strategies, In A. Katzenberg & S. Saunders (Eds.), Biological Anthropology of the Human Skeleton, , New York: Wiley-Liss. Perzigian, A.J. (1976). The Dentition of the Indian Knoll Skeletal Population: Odontometrics and Cusp Number, American Journal of Physical Anthropology, 44 (1): Turner II, C.G. (1969). Directionality in the Canine Field Model, Journal of Dental Research, 48 (6): 1310 Ubelaker, D.H., Buikstra, J.E. (1994). Standars For Data Collection From Human Skeletal Remains, Arkansas,USA. Searle,A.G. (1954). Genetical Studies on the Skeleton of the Mouse. XI.The Influence of Diet on variation Within Pure Lines. Journal of Genetics, 52: Sevin, V., Özfırat, A., Kavaklı, E. (1998). Van/Altıntepe Urartu Nekropol Kazıları", Kazı Sonuçları Toplantısı, 21: Simpson,S.W.,Hutchinson,D.L.,Larsen,C.S. (1990). Coping with stres:tooth Size,Dental Defects and Age at Death,pp in C.S.Lasen (ed.) The Archaeolgy of the Mission santa Catalina de Guale:2.Biocultural Interpretations of a Population in Transition Anthropological Papers of the American Museum of Natural History No:68 AMNH, New York Yiit, A., Gözlük, P., Erkman, A.C., Çırak, A., imek, N. (2005). Altıntepe Urartu skeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan Deerlendirilmesi, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 20:

Zeitschrift für die Welt der Türken. Journal of World of Turks ALTINTEPE URARTU İSKELETLERİNE AİT DİŞLERİN ODONTOMETRİK ANALİZİ

Zeitschrift für die Welt der Türken. Journal of World of Turks ALTINTEPE URARTU İSKELETLERİNE AİT DİŞLERİN ODONTOMETRİK ANALİZİ ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks ALTINTEPE URARTU İSKELETLERİNE AİT DİŞLERİN ODONTOMETRİK ANALİZİ ODONTOMETRIC ANALYSIS OF THE ALTINTEPE URARTU SKELETONS A. Cem ERKMAN

Detaylı

İnsan İskeletlerinde Foramen Magnum'dan Cinsiyet Tayini. Sex Determinatination From Foramen Magnum In Human Skeleton

İnsan İskeletlerinde Foramen Magnum'dan Cinsiyet Tayini. Sex Determinatination From Foramen Magnum In Human Skeleton Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi 43, 1 (2003) 1-9 İnsan İskeletlerinde Foramen Magnum'dan Cinsiyet Tayini Sex Determinatination From Foramen Magnum In Human Skeleton Erksin Güleç

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

Antik Adramytteion Topluluğunda Diş Boyutları ve Eski Anadolu Topluluklarıyla Karşılaştırılması

Antik Adramytteion Topluluğunda Diş Boyutları ve Eski Anadolu Topluluklarıyla Karşılaştırılması http://sbe.gantep.edu.tr den online ulaşılabilir Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 7(1):207-217 (2008) Antik Adramytteion Topluluğunda Diş Boyutları ve Eski Anadolu Topluluklarıyla Karşılaştırılması

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

KARAGÜNDÜZ POPULASYONUNDA DİSKRİMİNANT ANALİZİYLE KAFATASINDAN CİNSİYET TAYİNİ

KARAGÜNDÜZ POPULASYONUNDA DİSKRİMİNANT ANALİZİYLE KAFATASINDAN CİNSİYET TAYİNİ Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 47, 2 (2007) 49-60 KARAGÜNDÜZ POPULASYONUNDA DİSKRİMİNANT ANALİZİYLE KAFATASINDAN CİNSİYET TAYİNİ Asuman Çırak * M. Tolga Çırak ** Özet İskeletler,

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

Alanya Kalesi İskelet Topluluğunda Ağız ve Diş Sağlığı. Oral Health in the Human Skeletal Population of Alanya Castle

Alanya Kalesi İskelet Topluluğunda Ağız ve Diş Sağlığı. Oral Health in the Human Skeletal Population of Alanya Castle EFD / JFL Edebiyat Fakültesi Dergisi / Journal of Faculty of Letters Cilt/Volume 26 Sayı/Number 1 (Haziran/June 2009) Alanya Kalesi İskelet Topluluğunda Ağız ve Diş Sağlığı Oral Health in the Human Skeletal

Detaylı

Resuloğlu Erken Tunç Çağı İskelet Topluluğunda Diş Boyutları. Derya Atamtürk a1. Gaziantep Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü

Resuloğlu Erken Tunç Çağı İskelet Topluluğunda Diş Boyutları. Derya Atamtürk a1. Gaziantep Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 1(2010) 205222 Resuloğlu Erken Tunç Çağı İskelet Topluluğunda Diş Boyutları Derya Atamtürk a1 a Gaziantep Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi,

Detaylı

FORAMEN MAGNUM ALANININ CİNSİYET SAPTANMASINDA KULLANILABİLİRLİĞİ

FORAMEN MAGNUM ALANININ CİNSİYET SAPTANMASINDA KULLANILABİLİRLİĞİ FORAMEN MAGNUM ALANININ CİNSİYET SAPTANMASINDA KULLANILABİLİRLİĞİ The area of foramen magnum- its applicability for sex determination Yasemin Günay*, Muzaffer Altınkök*, Sadi Çağdır*, Hüseyin San*. Günay

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Eski Anadolu toplumlarında yaşa bağlı diş kayıpları

Eski Anadolu toplumlarında yaşa bağlı diş kayıpları Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi / Elderly Issues Research Journal 2009(2):105-111 Eski Anadolu toplumlarında yaşa bağlı diş kayıpları ASUMAN ÇIRAK 1, SEDA KARAÖZ ARIHAN 2, NEVĐN ŞĐMŞEK 2 ve A.CEM ERKMAN

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :Antropoloji Bölümü-Bağbaşı Kampüsü Telefon :2804600 Mail. :acerkman@ahievran.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. :Antropoloji Bölümü-Bağbaşı Kampüsü Telefon :2804600 Mail. :acerkman@ahievran.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Ahmet Cem Erkman İletişim Bilgileri Adres :Antropoloji BölümüBağbaşı Kampüsü Telefon :2804600 Mail :acerkman@ahievran.edu.tr 2. Doğum Tarihi :03.06.1966 3. Unvanı :Yrd.Doç.Dr 4.

Detaylı

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme !" #$% &'#(# Konular Binary Özellikler Deerlendirme Binary Özellikler Bir binary özellik iki deer alabilir (kapalı veya açık; var veya yok gibi) Bir kiiye ait bilgiler binary olarak aaıdaki gibi gösterilebilir

Detaylı

HAVUZDERE ORTAÇAĞ İSKELETLERİNİN PALEOANTROPOLOJİK ANALİZİ

HAVUZDERE ORTAÇAĞ İSKELETLERİNİN PALEOANTROPOLOJİK ANALİZİ HAVUZDERE ORTAÇAĞ İSKELETLERİNİN PALEOANTROPOLOJİK ANALİZİ İsmail ÖZER * Mehmet SAĞIR, Başak KOCA ÖZER, Ayça KARATUFAN, Serkan ŞAHİN Özet İnsan iskelet kalıntılarının çalışılması eski popülasyonların demografik,

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org / BilgilenmeHakki.Org 28 Eylül 2004 Sürüm 1.1 Güncelleme

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

Ki!i, Yer, ve "eylerin Hayat Hikayeleri

Ki!i, Yer, ve eylerin Hayat Hikayeleri Ki!i, Yer, ve "eylerin Hayat Hikayeleri!nsanların hayatları ya"adıkları evlerin hayatları ile nasıl iç içe geçmistir? Evlerin içerisine bırakılan ipuçları, ev sakinleri hakkında ne tür bilgiler verebilir?

Detaylı

ASSOS ANTİK DÖNEM TOPLULUĞUNDA DİŞ ÇÜRÜKLERİ *

ASSOS ANTİK DÖNEM TOPLULUĞUNDA DİŞ ÇÜRÜKLERİ * ASSOS ANTİK DÖNEM TOPLULUĞUNDA DİŞ ÇÜRÜKLERİ * Yrd. Doç. Dr. Ercan NALBANTOĞLU Çukurova Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Prehistorya Anabilim Dalı enalbantoglu@cu.edu.tr ÖZET Bu çalışma

Detaylı

DENEY RAPORU. Fotometrik Yöntemle Karıım Tayini (11 No lu deney)

DENEY RAPORU. Fotometrik Yöntemle Karıım Tayini (11 No lu deney) M.Hilmi EREN 04-98 - 3636 Enstrümantel Analiz II Lab. 9.Deney Grubu DENEY RAPORU DENEY ADI Fotometrik Yöntemle Karıım Tayini (11 No lu deney) DENEY TARH 31 Ekim 2003 Cuma AMAÇ Lambert-Beer yasasından ve

Detaylı

statistiksel Proses Kontrol -Uygulamalar -

statistiksel Proses Kontrol -Uygulamalar - statistiksel Proses Kontrol -Uygulamalar - Prof.Dr. Erhan Öner eoner@marmara.edu.tr Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/2002-1/34 Kontrol Diyagramları Niceliksel (kantitatif) kalite özellikleri ile oluturulan

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006)

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006) DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (-2006) Zafer YÜKSELER Danıman 10 Austos 2007 1. Giri: hracat ve ithalat fiyat endekslerindeki farklı deiimler, yıllar itibariyle dı ticaret

Detaylı

TARSUS (MAKAM CAMİ) İNSANLARINDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

TARSUS (MAKAM CAMİ) İNSANLARINDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI doi: http://dx.doi.org/10.17218/husbed.33386 TARSUS (MAKAM CAMİ) İNSANLARINDA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI Pınar GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU 1 Okşan BAŞOĞLU 2 Cesur PEHLEVAN 3 Erdal ESER 4 Betül KOCAOĞLU 5 Hasan TOPDEMİR

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ: ADLİ OSTEOLOJİ BOOK REVIEW: ADLİ OSTEOLOJİ (FORENSIC OSTEOLOGY)

KİTAP İNCELEMESİ: ADLİ OSTEOLOJİ BOOK REVIEW: ADLİ OSTEOLOJİ (FORENSIC OSTEOLOGY) AÜDTCF, Antropoloji Dergisi, Sayı:31 (Haziran 2016), s.179, KİTAP İNCELEMESİ / BOOK REVIEW KİTAP İNCELEMESİ: ADLİ OSTEOLOJİ BOOK REVIEW: ADLİ OSTEOLOJİ (FORENSIC OSTEOLOGY) Özgür BULUT*, 1 İsmail HIZLIOL**

Detaylı

TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES

TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES Kemal Selçuk ÖÜT 1 SUMMARY Car ownership forecasting plays an important role in both traditional and innovates planning. It is often recognised that the level of car

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

FRANSA DA OKULA GTME

FRANSA DA OKULA GTME Turc FRANSA DA OKULA GTME Fransa ya yeni gelen örencileri ve aileleri aırlama belgesi BU BELGE SORULARINIZI CEVAPLIYOR Çocuumu ilkokula, ortaokula veya liseye nasıl yazdırırım? Çocuum henüz fransızca konumuyor.

Detaylı

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi

Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi ISSN: 2148-0273 Cilt 1, Sayı 2, 2013 / Vol. 1, Issue 2, 2013 Elazığ İli Karakoçan İlçesinden Elde Edilen Sütlerde Yağ ve Protein Oranlarının AB ve Türk Standartlarına Uygunluklarının Belirlenmesi Muhammet

Detaylı

KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI

KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI Kemal Selçuk ÖÜT Ara. Gör., stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fakültesi, Ulatırma Anabilim Dalı 1. KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLER Kentiçi toplu taıma sistemleri iki

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN

ÖZEL EGE L SES. HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU. DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN Dr. ule GÜRKAN ÖZEL EGE L SES BAZI ISKARTA BALIKLARIN (Isparoz, Hani) ETLER NDEN ALTERNAT F GÜBRE YAPIMI VE UYGULANAB L RL HAZIRLAYAN Ö RENC LER: Tayanç HASANZADE Ahmet Rasim KARSLIO LU DANI MAN Ö RETMEN: Mesut ESEN

Detaylı

FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK

FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK ÖZEL EGE LSES FONKSYONLARI FONKSYONLARA GÖTÜREN FONKSYONLAR ÜZERNDE ANT-MONOTONLUK VE DEMPOTENTLK HAZIRLAYAN ÖRENC: Kıvanç Ararat (10B) DANIMAN ÖRETMEN: Emel Ergönül ZMR 2011 ÇNDEKLER PROJENN ADI 2 PROJENN

Detaylı

KABAK L F ( LUFFA CYL NDRCA ) NIN FARKLI KULLANIM ALANLARININ ORTAYA ÇIKARILMASI

KABAK L F ( LUFFA CYL NDRCA ) NIN FARKLI KULLANIM ALANLARININ ORTAYA ÇIKARILMASI KABAK LF ( LUFFA CYLNDRCA ) NIN FARKLI KULLANIM ALANLARININ ORTAYA ÇIKARILMASI PROJEY HAZIRLAYANLAR: M. Nur ALBAYRAK B. Selcen BEYDA DANIMAN ÖRETMEN: Binnur AKINER ORAL ÖZEL EGE LSES 2009 ÇERK LSTES Proje

Detaylı

olmaması, sistemik hastalık öyküsü olmaması, NSA lara karı bilinen allerjisi olmaması, çalıma süresince analjezik etki oluturabilecek herhangi bir medikasyon (antidepresan, analjezik, trankilizan, hipnotik,

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

Volume: 13 Issue: 1 Year: 2016

Volume: 13 Issue: 1 Year: 2016 Volume: 13 Issue: 1 Year: 2016 Antemortem tooth loss in the Ablanganis Early Iron Age skeletons, Van - Turkey Ablanganis Erken Demir Çağ iskeletlerinde antemortem diş kaybı, Van - Türkiye Hakan Yılmaz

Detaylı

OSMANLı KAFATASLARı FRONTALLERİNİN EGİMİNDEKİ CİNSİYET FARKLıLıKLARı VE METOpİzMLE İLİşKİsİ

OSMANLı KAFATASLARı FRONTALLERİNİN EGİMİNDEKİ CİNSİYET FARKLıLıKLARı VE METOpİzMLE İLİşKİsİ OSMANLı KAFATASLARı FRONTALLERİNİN EGİMİNDEKİ CİNSİYET FARKLıLıKLARı VE METOpİzMLE İLİşKİsİ İsmail ÖZER\ Mehmet SAGIR 2, Cesur PEHLEVAN 1 SUMMARY The eurvature of the frontal bone is usually expressed

Detaylı

Bağımsız Örneklemler İçin Tek Faktörlü ANOVA

Bağımsız Örneklemler İçin Tek Faktörlü ANOVA Bağımsız Örneklemler İçin Tek Faktörlü ANOVA ANOVA (Varyans Analizi) birden çok t-testinin uygulanması gerektiği durumlarda hata varyansını azaltmak amacıyla öncelikle bir F istatistiği hesaplanır bu F

Detaylı

PALEOANTROPOLOJİK ÇALIŞMALARDA PELVİS (KALÇA KEMERİ)İN ÖNEMİ VE TOPAKLI POPULASYONUNUN PELVİS YAPISI

PALEOANTROPOLOJİK ÇALIŞMALARDA PELVİS (KALÇA KEMERİ)İN ÖNEMİ VE TOPAKLI POPULASYONUNUN PELVİS YAPISI PALEOANTROPOLOJİK ÇALIŞMALARDA PELVİS (KALÇA KEMERİ)İN ÖNEMİ VE TOPAKLI POPULASYONUNUN PELVİS YAPISI Ayla SEVİM* Giriş Geçmiş dönemlerde yaşamış olan insanların morfolojik yapıları hakkındaki bilgilerin

Detaylı

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Seçkin TUNALILAR Doç. Dr. Onur DEMRÖRS ASELSAN A., Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu, Görüntü leme Müdürlüü, 6, Akyurt, Ankara Orta Dou Teknik Üniversitesi,

Detaylı

a b e f g h i SHOG NED R?

a b e f g h i SHOG NED R? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 a b c d e f g h i SHOG NEDR? SHOG, Japonya da yaklaık 20 milyon kiinin oynadıı bir oyundur. Hedefleri, karı tarafın ah ını tuzaa düürmek olan iki oyuncu arasında oynanan bir zihinsel

Detaylı

VAN-KARAGÜNDÜZ POPULASYONUNUN DİŞLERİNİN VE ÇENELERİNİN PALEOPATOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ

VAN-KARAGÜNDÜZ POPULASYONUNUN DİŞLERİNİN VE ÇENELERİNİN PALEOPATOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ANTROPOLOJİ (PALEOANTROPOLOJİ) ANABİLİM DALI VAN-KARAGÜNDÜZ POPULASYONUNUN DİŞLERİNİN VE ÇENELERİNİN PALEOPATOLOJİK AÇIDAN İNCELENMESİ Doktora Tezi Pınar

Detaylı

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU

15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü 15. MÜZE ÇALIŞMALARI ve KURTARMA KAZILARI SEMPOZYUMU 24-26 NİSAN 2006 ALANYA T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın No : 3082

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM

ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM Hazırlayanlar Cannur KURUOLU 6B Pırıl ALP 6B Danıman Öretmen Demet EROL 2011 ÇNDEKLER Projenin Amacı.....1 Projenin Hedefi.1 Proje çalımaları sırasında gerçekletirilen

Detaylı

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz 2006 YILLIK RAPORU: UYUTURUCU FYATLARINDA DÜÜ, YAKALAMALARDA ARTI Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz (23.11.2006, LZBON) Avrupa Uyuturucu ve Uyuturucu Baımlıı zleme Merkezi (EMCDDA), bugün

Detaylı

Masalları Uyutmak. Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK

Masalları Uyutmak. Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK Masalları Uyutmak Muhsine Helimolu Yavuz: Esil ile Yesil, Türk Masalları I, Cumhuriyet Kitapları, stanbul 2006, ikinci basım 2007, 118 s. Resimleyen: Musa Kart. Prof. Dr. Ali Osman ÖZTÜRK Çocuk yazınında

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara,

- 422 - 1) Komisyon: lköretim 7 Türkçe Örenci Çalıma Kitabı, MEB Yayınları, Ankara, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com 7. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRENC ÇALIMA

Detaylı

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var YILLIK RAPOR 2007: ÖNEML NOKTALAR AB uyuturucu raporunun ilettii olumlu mesajlar, uyuturucuya balı ölümlerin yüksek düzeyi ve artan kokain kullanımıyla gölgeleniyor (22.11.2007, LZBON AMBARGO 10.00 CET)

Detaylı

ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM. Sürüm 2.1

ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM. Sürüm 2.1 ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM Sürüm 2.1 Salık Bakanlıı Bilgi lem Daire Bakanlıı Mart.2007 ÇERK Dokümandaki Yenilikler...3 Sürüm 2.1 Yenilikleri...3 Sürüm 2.0 Yenilikleri...3 Amaç...4

Detaylı

KAZIKLI YAYILI TEMELLERN SAYISAL ANALZ

KAZIKLI YAYILI TEMELLERN SAYISAL ANALZ KAZIKLI YAYILI TEMELLERN SAYISAL ANALZ Sayısal analiz yöntemlerindeki gelimeler, imdiye kadar çounlukla iki boyutta incelenebilen zemin-yapı etkileiminin ve zeminlerin dorusal olmayan yük-ekil deitirme

Detaylı

03.03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi ( 3 lü EMS)

03.03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi ( 3 lü EMS) 03.03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi ( 3 lü EMS) Yöntemin prensibi ardıık 3 seyreltiden sıvı besiyerlerine ekim yapıp inkübasyon sonunda gelime olanları pozitif olarak deerlendirmek ve istatistik yöntemlerle

Detaylı

TOKAT (NİKSAR) İSKELETLERİNDE DİŞ VE ÇENE PATOLOJİLERİ

TOKAT (NİKSAR) İSKELETLERİNDE DİŞ VE ÇENE PATOLOJİLERİ TOKAT (NİKSAR) İSKELETLERİNDE DİŞ VE ÇENE PATOLOJİLERİ Nevzat TORUN*, Pınar GÖZLÜK KIRMIZIOĞLU** Özet: Niksar iskeletleri, 2008 yılında Tokat ili Niksar ilçesi, İsmet Paşa Mahallesinde yer alan ve Yakınçağ

Detaylı

Iasos (Bizans Dönemi) Toplumunda Ağız Ve Diş Sağlığı

Iasos (Bizans Dönemi) Toplumunda Ağız Ve Diş Sağlığı Iasos (Bizans Dönemi) Toplumunda Ağız Ve Diş Sağlığı Nalan Damla YILMAZ USTA * Özet Iasos (Kıyıkışlacık/Muğla) antik kentinde 1979-1987 yılları arasında yapılan kazılarda Bazilika yanında yer alan Bizans

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

Resuloğlu Erken Tunç Çağı Topluluğunda Ağız ve Diş Sağlığı. Oral Health in the Human Skeletons from the Cemetery of Resuloğlu (Early Bronze Age)

Resuloğlu Erken Tunç Çağı Topluluğunda Ağız ve Diş Sağlığı. Oral Health in the Human Skeletons from the Cemetery of Resuloğlu (Early Bronze Age) EFD / JFL Edebiyat Fakültesi Dergisi / Journal of Faculty of Letters Cilt/Volume 27 Sayı/Number 1 (Haziran/June 2010) Resuloğlu Erken Tunç Çağı Topluluğunda Ağız ve Diş Sağlığı Oral Health in the Human

Detaylı

r i = a i + b i r m + i

r i = a i + b i r m + i Endeks Modelleri William Sharpe tarafından gelitirilen tekli endeks modeli ve onu takip eden çoklu endeks modelleri, portföyün beklenen getirisi ve riskinin hesaplanması için gereken veri sayısını ciddi

Detaylı

ADLİ BİLİMLERDE ODONTOLOJİ. 090090293 Malhun FAKIOĞLU 090100360 Serra KARTAL 090090298 Sevil ÇİMİR 090080371 Tuğba BAŞKAYA

ADLİ BİLİMLERDE ODONTOLOJİ. 090090293 Malhun FAKIOĞLU 090100360 Serra KARTAL 090090298 Sevil ÇİMİR 090080371 Tuğba BAŞKAYA ADLİ BİLİMLERDE ODONTOLOJİ 090090293 Malhun FAKIOĞLU 090100360 Serra KARTAL 090090298 Sevil ÇİMİR 090080371 Tuğba BAŞKAYA ADLİ ODONTOLOJİ Adli odontoloji birtakım kriminal olaylarda canlı veya cansız halde

Detaylı

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN

RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI. Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Yrd. Doç. Dr. Emre ATILGAN 1 RASSAL DEĞİŞKENLER VE OLASILIK DAĞILIMLARI Olasılığa ilişkin olayların çoğunluğunda, deneme sonuçlarının bir veya birkaç yönden incelenmesi

Detaylı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET ABSTRACT Muğla Üniversitesi SBE Dergisi Güz 2001 Sayı 5 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARI ÜZERİNE ETKİ EDEN BAZI FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI (MUĞLA ÜNİVERSİTESİ İ.İ.B.F ÖRNEĞİ) ÖZET Erdoğan GAVCAR * Meltem ÜLKÜ

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

ki Eksenli Scara Robotun Modellenmesi ve Statik, Dinamik, Titreim Analizleri - 2

ki Eksenli Scara Robotun Modellenmesi ve Statik, Dinamik, Titreim Analizleri - 2 ki Eksenli Scara Robotun Modellenmesi ve Statik, Dinamik, Titreim Analizleri - 2 Emre Armaan, (earmagan@su.sabanciuniv.edu) Ozan Ayhan, (ozana@su.sabanciuniv.edu) Selim Yannier, (selimy@su.sabanciuniv.edu)

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

Özet Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute Yıl/Year: 2009 Cilt/Volume: 6 Sayı/Issue: 11, 545-570 ÖLÇÜLEMEYEN DİŞ ÖZELLİKLERİNİN

Detaylı

Dr. Hidayet Takçı. Veri Madencilii Dersi GYTE Dr. Hidayet Takçı 10/05/2008 1

Dr. Hidayet Takçı. Veri Madencilii Dersi GYTE Dr. Hidayet Takçı 10/05/2008 1 Dr. Hidayet Takçı Veri Madencilii Dersi GYTE Dr. Hidayet Takçı 10/05/2008 1 Sayısal veya mantıksal her türlü deer bir veridir. Öznitelik Bir nesneye ait özellik veya onun bir karakteristiidir Örnek: bir

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s.

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Hayrullah KAHYA Ortodoks Hıristiyanların Türkçe konuanlarına Karamanlı; bunların konutukları dile de Karamanlıca denmektedir.

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks ESKİ ANADOLU TOPLUMUNDA ESER ELEMENT ANALİZİYLE BESLENMENİN BELİRLENMESİ

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks ESKİ ANADOLU TOPLUMUNDA ESER ELEMENT ANALİZİYLE BESLENMENİN BELİRLENMESİ ZfWT Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks ESKİ ANADOLU TOPLUMUNDA ESER ELEMENT ANALİZİYLE BESLENMENİN BELİRLENMESİ THE DETERMINATION OF NUTRITION OF ANCIENT ANATOLIAN POPULATION

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1

Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3(1): 191-198 Üniversite Öğrencilerinin Akademik Başarılarını Etkileyen Faktörler Bahman Alp RENÇBER 1 Özet Bu çalışmanın amacı, üniversite

Detaylı

istatistik El 10 1_ ve 2_ sorular a Ş3 gldakl bilgilere göre Al 4 Bl 6 cı 7 Dl 8 Al 5 B) 12 CL 27 D) 28 E) 35 2Q 10 BS 4200-A

istatistik El 10 1_ ve 2_ sorular a Ş3 gldakl bilgilere göre Al 4 Bl 6 cı 7 Dl 8 Al 5 B) 12 CL 27 D) 28 E) 35 2Q 10 BS 4200-A 2Q 10 BS 4200- İstatistik sorulannın cevap l anmasında gerekli olabilecek tablolar ve f ormüller bu kita p ç ığın sonunda ver-ilmiştir. 1_ ve 2_ sorular a Ş3 gldakl bilgilere göre cevaplandırılacaktır

Detaylı

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS

ÖZET. Yüksek Lisans Tezi. BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS ÖZET Yüksek Lisans Tezi BAZI BTKSEL ÇAYLARIN MNERAL MADDE ÇER ÜZERNE FARKLI DEMLEME ve KAYNATMA SÜRELERNN ETKS Tolga UÇAR Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendislii Anabilim Dalı Danıman:

Detaylı

ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE

ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE ORİJİNAL MAKALE / ORIGINAL ARTICLE 2011 Düzce Medical Journal e-issn 1307-671X www.tipdergi.duzce.edu.tr duzcetipdergisi@duzce.edu.tr Düzce Tıp Dergisi 2011; 13(1): 32-44 33 Tüberkülin deri testinin yorumlanması

Detaylı

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE Elman BAHAR 1 Ahmet KUBA 2 lknur DOAN 1 Özay DENZL 1 Baak GÜZEYCAN 1 1. Trakya Üniversitesi, Tekirda Ziraat Fakültesi,

Detaylı

TEMZ BR HAYAT ÇN SZ DE DETERJANI KESN

TEMZ BR HAYAT ÇN SZ DE DETERJANI KESN ÖZEL EGE LSES TEMZ BR HAYAT ÇN SZ DE DETERJANI KESN HAZIRLAYAN ÖRENC: Zeynep ÇALANDA 63 6B DANIMAN ÖRETMEN: Özgem Ayça BEKTUR ZMR (2011) ÇNDEKLER Sayfa Konu, Özet, Giri.3 Projenin Amacı, Projenin Hedefleri

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı