ALTINTEPE URARTU SKELETLERNE AT ALT CANINE DLERNDEN CNSYET TESPT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALTINTEPE URARTU SKELETLERNE AT ALT CANINE DLERNDEN CNSYET TESPT"

Transkript

1 ALTINTEPE URARTU SKELETLERNE AT ALT CANINE DLERNDEN CNSYET TESPT Urartu Skeletons And Fixing Of Sex In Altintepe A. Cem ERKMAN Özet Süt ve sürekli dilerden hareketle insanda cinsiyet belirlemek oldukça zordur. Zaman içinde seçilim baskısı altında bir toplumdan dier bir topluma balı olarak deiiklik gösterse de, erkeklerin dilerinin kadınlara oranla biraz daha iri olduu antropolojik çalımalardan bilinmektedir. Cinsiyet tayinin baarılı olabilmesi için iskeletin olabildiince tümünün bulunarak çoklu analiz yapılması gerekmektedir. Ancak iskelete ait dilerden baka kalıntı olmadıı zaman di ölçülerinin kullanılması kaçınılmaz olmaktadır. Toplumlar arasında farklılık gösterse de, yetikin erkek ve kadın iskeletlerinin alt canine dilerinin taç genilikleri genellikle cinsiyet tayini yapmaya olanak verebilmektedir. Urartu dönemine tarihlenen Altıntepe toplu mezarlarından ele geçen alt köpek dilerine ait ölçüler genel anlamda bir cinsiyet daılımına izin vermitir. Anahtar Kelimeler: Urartu, cenine, iskelet, cinsiyet, Altıntepe Abstract It is quite difficult to determine sex in human beings based on milk and permanent teeth. While they show variances from society to society under the pressure of natural selection over the time, the fact that teeth of male individuals are somewhat larger than female individuals is known from the anthropological studies. In order for the gender determination be successful, multiple analyses must be carried out by finding as whole a skeleton as possible. However in case there is no remainder other than teeth of a skeleton, teeth measurements are inevitable. Despite the fact that there are differences between the societies, crown breadth of the lower canines of adult female and male skeletons can allow determining the gender. Dimensions of the isolated lower canines found in Altıntepe mass graves which were dated back to Urarthu era, generally allowed determining gender distribution. Anahtar Sözcükler: Urartu, cenine, skeletons, sex, Altintepe Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Corafya Fakültesi Antropoloji Bölümü,Ankara

2 Altıntepe Urartu skeletlerine Ait Alt Canine Dilerinden Cinsiyet Tespiti 118 GR Dilerin irilii, biçimi ve tüberküllerin yapısı temelde genlerimiz tarafından belirlenir. Bu sadece taç ve kök için deil, aynı zamanda bir diin sayısız özelliklerini de kapsamına alır. Eski insan topluluklarının akrabalık ilikilerini belirlerken ve bugünkü topluluklar arasında yakınlık derecelerini saptarken dilere sıkça bavurulur. Bu balamda dental antropolojik çalımalarda dilerin metrik analizi önemli bir yer tutar. Metrik çalımaların gerçekletirilebilmesi amacıyla, di taçları ve kökleri boyutsal açıdan ele alınır ve çeitli di ölçümlerinden yararlanılarak endisler hesaplanır. Süt ve sürekli dilerden hareketle cinsiyetin belirlenmesi oldukça zordur. Kemiklerin aksine, di minesi yaayan bir doku olmadıından bireyin yaamı boyunca artan ya da azalan fonksiyonlara balı olarak yeniden ekillenmez. Adli bilimlerde diler, çounlukla, ya ve cinsiyet saptaması için kullanılsa da di boyutları zaman içinde seçilim baskısı altında bir toplumdan dier bir topluma balı olarak deiiklik gösterebilmektedir (Mays, 1998: 81). Ölçü farklılıı genellikle çıplak gözle görülenden çok daha az olduundan aralarındaki bu hassas farklılıın anlaılması için metrik ölçülere ihtiyaç duyulmaktadır. Perzigian, M.Ö yılları arasına tarihlenen Amerikan Knoll yerlilerinin dilerini metrik yönden incelerken genellikle alt caninlerin (köpek dileri) seksüel farklılıkta önemli olduunu fark eden ilk aratırmacılardan birisidir (Perzigian, 1976: 113). Toplumlar arasında farklılık gösterse de, yetikin erkek ve kadın iskeletlerine ait alt canine dilerinin taç ölçüleri genellikle cinsiyet tespiti yapmaya olanak verebilmektedir (Mays, 1989: 23). Bazı toplumlarda çocukların daimi dilerinin de yetikinlerinkine benzerlik göstermesi, kız ve erkek çocukları arasında cinsiyet ayrımına izin vermitir (Mays, 1998: 39). Günümüzde Adli Tıp yönünden cinayet, kaza ya da herhangi bir neden sonucunda ölen kiilerin kimliklerinin saptanmasında vücut dokularına nazaran daha dayanıklı olan dilere ait bulgular önemli bir yer tutar. Adli vakalarda di ve çenelerden baka kalıntı yoksa dilerin ölçüleri ve ekilleri cinsiyet tayini için kullanılabilmektedir (Ege, 1999). Ancak tek bir die dayanılarak cinsiyet tayini yapmak çou zaman yeterli olmayacaından dier ölçülerin de kullanılacaı çoklu bir analiz yapılması gerekebilir. Dental ölçülerin kullanıldıı bir çok arkeolojik çalımada, bu yöntemin % doruluk oranı ile cinsiyet ayrımına olanak verdii belirlenmitir (Mays, 1989:42). METRK ÖLÇÜLERDE CANNE Gözün altında yer aldıı için genellikle göz dii, köpek dii ya da kaplan dii olarak adlandırılan caninler (Bass, 1987: 167) genellikle seksüel farklılıkta önemlidir. Seksüel dimorfizmde daha etkin olan yetikin erkek ve kadın alt canin dilerinin taç genilik ölçülerinin istatiksel analizi, cinsiyet tayini için kabul edilebilir sonuçlar verebilmektedir (Mays, 1989: 39). nsanlarda mandibular canin uzamıtır; lingual taraftaki konkav ve buccal

3 119 A. Cem ERKMAN taraftaki konveks yapı, mesial ve distaldeki marjinal sırt bu dii karakterize eden özelliklerden birkaçıdır (Turner II, 1969: 1310). Dahlberg (1951), canin için belirtilen bu ileri derecedeki spesifik özelliklerden bahsetmi ve özellikle erkeklerde alt canine diinin bulunduu bölgenin genetik özellikler sergileyen önemli bir bölüm olduunu belirtmitir (Dahlberg, 1951: 139). MATERYAL Urartu Krallıı nın bakenti olan Tupa nın, M.Ö. 9. yüzyılın ortalarından itibaren önem kazanmaya balamasıyla birlikte önemli sayıda bir nüfusu barındırdıı tahmin edilmektedir. Van Kalesi kayalıkları üzerinde yer alan ve kralların gömüldüü 7 adet kaya mezar bilinmekle birlikte, sayıları on binlerle ifade edilen Urartu halkının nereye gömülü olduu konusunda yakın zamanlara kadar ayrıntılı bir bilgi yoktu, ancak yılları arasında yapılan kazılarla kentin nekropol alanının bir kısmı gün ııına çıkarılmıtır (Sevin v.d.,1999). Tupa nın 2 km. kadar kuzeyinde yer alan bu nekropol alanı kaçak kazılar sonucunda aır bir tahribatla karı karıya kalmıtır. Bu nedenle iskeletlerin korunma durumları çok kötüdür ve buna balı olarak iskeletlerin antropolojik incelemeleri büyük ölçüde kısıtlanmıtır. Nekropolde kaya mezarlar, toprak mezarlar ve urneler olmak üzere 3 tür gömü tipi belirlenmitir (Sevin, 1998). Mezarlara çoklu gömü yapılmıtır; her yeni gömüde, daha önce gömülen bireylere ait kalıntılar arkaya doru itilmi ve mezarların arka kısmında karıık bir iskelet yıını olumutur. Yapılan antropolojik çalımalarda, toplam 38 adet mezardan toplam 152 adet iskelet ayırt edilmitir (Yiit v.d.,2005:79). Ancak hem gömü gelenei sebebiyle iskeletlerin karıık olması, hem de kaçak kazıların eklemli kalıntıları daha da karıık hale getirmesi nedeniyle, nekropol alanı içinde bulunan 808 adet diin 642 sinin hangi bireye ait olduu saptanamamıtır. Bulunan kalıcı dilerin daılımı grafik 1 de verilmitir. Grafik 1: Altıntepe Dilerinin Daılım Grafii

4 Altıntepe Urartu skeletlerine Ait Alt Canine Dilerinden Cinsiyet Tespiti 120 METOT Geleneksel metrik di çalımaları, iki taç ölçüsünün kullanılmasıyla taç oranları ve temel taç biçiminin hesaplanmasını salayan endisleri kapsamaktadır (Ubelaker 1994). Literatürde çeitli di ölçüleri bulunsa da, aratırmalarda genellikle mesio-distal (MD) ve buccal-lingual (BL) ölçüler kullanılmaktadır. Mesio-distal ölçü için iki farklı teknik bulunmaktadır (Mayhall, 2000). Bunlardan ilki dilerin birbirleriyle temas ettikleri kontak noktalarından occlusual planına paralel diin mesial ve distaldeki kontakt noktalarından alınmasıdır. Ancak bu teknikte interproximal aınma nedeniyle MD ölçüsü normalden daha küçük çıkabilmektedir. kinci teknik ise mesio-distal planda di tacının en büyük uzunluunun alınmasıdır. Dier teknie göre bu tekniin kullanım alanı daha genitir ve ölçü alınması daha kolaydır. Ön diler söz konusu olduunda, her iki metotta da aynı noktalar kullanıldıı için ölçümler aynı deeri vermektedir (Mayhall, 2000). Bu çalımada alt canine dilerinde aynı noktalar alındıı için MD ölçümünde herhangi bir problemle karılaılmamıtır. Canine dileri üzerinde BL ölçüsü almak zordur. Dikkat edilmesi gereken husus, kumpasın sivri uçlarının tacın deil diin uzun aksisine paralel tutulmasıdır. BL ölçüsü cingulum bölgesindeki en geni noktalar arasından alınmıtır. Cinsiyetleri tespit edilebilmi iskeletlerin sol daimi alt canine dilerinin mesio-distal ve bucco-lingual ölçüleri 0,05 mm. hassasiyeti olan Mitutoya dijital kumpas ile alınmıtır. leri derecede aınmaya maruz kalmı diler bu çalımaya dahil edilmemitir. Daha sonra bu ölçüler, kadın ve erkek dileri için gerekli olan minimum ve maksimum sınırlarını tespit etmek amacıyla SPSS 13.0 programında cinsiyete göre Scatter Plot ve Daılım Grafikleri oluturulmutur. BULGULAR VE TARTIMA Altıntepe nekropol alanında bulunan toplu mezarlardan cinsiyeti tespit edilen 14 adet bireyin alt canine dilerinin milimetrik tablosu ve istatistiksel bilgileri tablo 1 de vermitir. Tablo 1: Alt Canine Dilere Sahip Olan ve Cinsiyeti Tespit Edilen Bireyler ERKEKLER MD (mm) BL (mm) KADINLAR MD (mm) BL (mm) Tan Nolu Kaya Mezar 7 6,7 Tan Nolu Kaya Mezarı 6 6 Tan 97 F Son.5 Nolu Kaya Mezarı 5,8 6,3 Tan 98 N sondajı 18 Nolu Kaya Mezarı 6,4 6,3 Tan Nolu Kaya Mezar 6,4 7,8 Tan 98 R Sondajı 18 Nolu Kaya Mezarı 6,6 7,1 Tan Nolu Kaya Mezarı No 6,3 7,3 Tan 97 7 Nolu Kaya Mezarı 6,4 7,1

5 121 A. Cem ERKMAN Tan Nolu Kaya Mezarı 6,6 7,4 Tan 99 4 Nolu Toprak Mezarı 6 7 Tan 99 Sondaj 3 nolu 12,1 11,7 Tan 97 7 Nolu Kaya Mezarı 6,8 7, Nosuz iskelet sa Mandibula 6,2 6, Tan Nolu Kaya Mezarı 4,9 3,0 E t 7,36 7,86 E t 6,16 6,28 max 12,1 11,7 max 6,8 7,2 min 5,8 6,3 min 4,9 3,0 S s 2,35 1,95 S s 0,58 1,39 Diler arasındaki boyut çıplak gözle görülenden çok daha az olduundan aralarındaki bu hassas farklılıı anlamak için cinsiyetleri bilinen 14 bireyin alt canine dilerinin milimetrik ölçülerinden faydalanarak endis ve alan hesaplamaları yapıldı (Hillson:1996:72). Tablo 2 de endis deerlerinin ve taç alanı ölçülerinin erkeklerde kadınlara oranla daha yüksek çıktıı görülebilir. Tablo:2 Endis hesaplama tablosu TAÇ ALANI TAÇ ENDS KÜTLEVLK ENDS ERKEK 61,63 108,48 7,61 KADIN 39,4 100,89 6,25 Milimetrik ölçülerin hangi cinsiyeti ifade ettiini anlamak için tablo 1 de verilen deerlerden yararlanarak erkek ve kadınlara ait dorusal regresyon erileri (grafik 3) ve cinsiyet daılım bölgeleri (grafik 4) oluturulmutur. Erkek ve kadın regresyon erilerine ait buccal-lingual ölçüler yaklaık 7,5 mm.de mesio-distal ölçüler ise yaklaık 6,5 mm.de kesierek bir yıın meydana getirmitir.

6 Altıntepe Urartu skeletlerine Ait Alt Canine Dilerinden Cinsiyet Tespiti 122 Grafik3:Dorusal Regresyon Erileri MESIAL-DISTAL (mm) 14,00 13,00 12,00 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 CNSYET ERKEK KADIN BLNMEYEN Fit line for ERKEK Fit line for KADIN Fit line for BLNMEYEN R Sq Linear = 0,485 R Sq Linear = 0,848 R Sq Linear = 0,923 6,00 5,00 4,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00 13,00 BUCCAL-LINGUAL (mm)

7 123 A. Cem ERKMAN Grafik 4:Erkek ve Kadın Bölgeleri

8 Altıntepe Urartu skeletlerine Ait Alt Canine Dilerinden Cinsiyet Tespiti 124 Tablo 3: Cinsiyeti Belirlenemeyen skeletlerin Sol Alt Canine Di Ölçüleri SKELET NO MD (mm) BL (mm) SKELET NO MD (mm) BL (mm) Tan 98 N sond 6,7 4,0 Tan 97 2 Nolu Kaya Mezar 5,4 6,1 Tan98 1 No Toprak Mezar 15 nolu sk. 5,5 7,5 Tan 97 2 Nolu Kaya Mezar 6,3 7,0 Tan No bilinmiyor 5,6 6,5 Tan 97 2 Nolu Kaya Mezar 6,0 7,5 Tan nolu Kaya Mezarı R sondajı 6,6 7,3 Tan 97 2 Nolu Kaya Mezar 5,7 6,4 Tan Nolu Kaya Mezarı 10,4 8,3 7 Nolu Kaya Mezar 6,7 7,7 Tan karıık izole 1 6,8 6,9 Tan Nolu Kaya Mezar 7,0 8,1 Tan karıık izole 2 6,5 7,9 7 Nolu Kaya Mezar 11,2 12,1 Tan karıık izole 3 5,9 6,8 Tan 97 2 Nolu Kaya Mezar 7,2 7,6 Tan karıık izole 4 7,2 8,2 Tan Nolu Kaya Mezarı 6,2 6 Tan karıık izole 5 6,5 7,4 Tan 99 sondaj 3 6,1 6,5 Tan karıık izole 6 6,4 6,9 Tan 98 6 Nolu Kaya Mezar urne:6 7,0 8,7 Tan karıık izole 7 7,0 7,8 Tan 98 6 Nolu Kaya Mezar urne:6 7,1 8,3 Tan karıık izole 8 6,4 7,5 Tan 97 a sondajı sk.1 5,5 3,1 Tan karıık izole 9 7,3 7,8 Tan Nolu Kaya Mezarı 7. skelet 7,1 8,0 Tan Nolu Kaya mezar nosuz 7,1 7,2 Tan 99 Toprak Mezar 3 6,6 7,1 Tan Nolu Kaya mezar 6,8 8,1 Tan 99 Toprak Mezar 3 6,0 7,1 Tan Nolu Kaya Mezar 6,9 8,1 E t 6,71 7,29 Tan Nolu Kaya Mezar 6,4 7,0 max 11,2 12,1 Tan 99 Toprak Mezar 3 7,2 8,5 min 5,4 3,1 Tan 99 Toprak Mezar 3 6,2 6,6 S s 1,13 1,38 Altıntepe nekropolün de bulunan toplam 36 adet izole sol alt canine dilerinin milimetrik ölçüleri ve istatistiki bilgileri tablo 3 de verilmitir. Bu dilere ait ortalama ölçüler grafik 5 de görüldüü gibi erkeklere veya kadınlara ait ortalamalara yakın deerler göstermitir.

9 125 A. Cem ERKMAN Grafik 5: Di Ortalama Erileri Kadın BL Ort. (mm) Erkek BL Ort. (mm) 14,00 13,00 CNSYET Erkek Kadın Bilinmeyen 12,00 MESAL- DSTAL (mm) 11,00 10,00 9,00 8,00 7,00 6,00 Erkek MD Ort. (mm) Kadın MD Ort. (mm) 5,00 4,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 BUCCAL-LNGUAL (mm) 10,00 11,00 12,00 Cinsiyet alanları daha önceden belirlenmi olan grafie (grafik 6) yerletirilen 36 adet di bulundukları alana göre kümelerine yerletirildi. ki kümenin arasında kalan kesime bölgesinde bulunan diler ise cinsiyet farklılıını net bir ekilde yansıtmamıtır. 13,00

10 Altıntepe Urartu skeletlerine Ait Alt Canine Dilerinden Cinsiyet Tespiti 126 Grafik 6: Erkek ve Kadın Bölgelerine Yerletirilen Di Ölçüleri MD ve BL ortalamalarının büyük olduu durumlarda o kiinin erkek, az olduu durumlarda kadın olması beklenir. Bu balamda boyut açısından büyük dilerden 21 tanesi (%58) erkekler tarafına, küçük boyutlu dilerde 8 tanesi ise (%22) kadınlar tarafında kümelenmitir (Grafik 6). Ara bölgede kalan 7 adet diin (%20) ölçüleri ise cinsiyet ayrımına izin vermemitir.

11 127 A. Cem ERKMAN TARTIMA Odontolojik çalımalarda çok farklı biçimlerde di varyasyonlarıyla karılaılmakta ve aratırmacının düüncesine ya da bilgisine balı olarak farklı tanımlamalar yapılabilmektedir. Di ölçülerinin alınması da varyasyonların tespitinden çok farklı deildir (Hillson, 1996: 80). Hatalı ölçüler yada gözlemcinin dikkatsizlii, çok önemli ve ciddi hesaplama hatalarına yol açabilmektedir (Hillson, 1996: 78). Bu ayrıntılar, çalıma sırasında dikkat edilmesi gereken hususların baında gelmektedir. Dier önemli bir problemde dünya genelinde birbirlerinden çok farklı metot, derecelendirme sistemi ve terminolojinin kullanılmasıdır (Hillson, 1996: 86). Kötü beslenme yada olumsuz salık koulları altında çocukların di taçlarının boyutları üzerinde karılaılan geliim problemleri yetikinler için de benzer durumlar sergileyebilmektedir. Örnein laboratuarda fareler (Searle, 1954), sıçanlar (Bunyard, 1972:217) ve domuzlar üzerinde (Kierdorf, 2004:282) yapılan çalımalar di taç boyutlarının gelime sırasında kötü beslenmeye balı olarak küçük kaldıını göstermitir. nsanlar üzerinde yapılan (Garn vd. 1979:671) farklı bir çalımada, gebelik döneminde ana rahmindeki fetüsün geliimi ve buna balı olarak di tacı boyutlarının salık koullarından etkilendii bildirilmitir. Bu koullar altında ölümde potansiyel bir sorun oluturmaktadır. Çünkü, kötü beslenme ve salık koullarının, erken dönemde fetüsün ölümüne yol açmasının dıında, yaamayı baarabilen bebek ve çocukların dilerinin de daha küçük olacaı muhakkaktır. Hayatta kalmayı baaran bu bireylerin dileri, o toplum içinde oransal olarak küçük kalacaından, kadınları ve erkekleri ayırt etmek çok zor olacaktır. Yaygın olan bu potansiyel problemi arkeolojik materyallerde anlamak oldukça güçtür. Gugliardo (1982), Simpson (1990) ve Mays (1989) gibi aratırmacılar bu fenomeni bir çok bilimsel makalelerinde ve arkeolojik toplantılarda belirtmilerdir. Bilindii gibi erikinlerde cinsiyete balı morfolojik yapı ve metrik farklılıklar oldukça belirgindir. Cinsiyet tayinin baarılı olabilmesi için iskeletin olabildiince tümünün bulunarak çoklu analiz yapılması gerekir (Çölolu, 1998: 113). Eer iskelete ait dilerden baka kalıntı yoksa, cinsiyet tayini için di ölçülerinin kullanılması kaçınılmaz olmaktadır. Bu balamda Altıntepe Urartu toplumuna ait mezarlardan çıkarılan, cinsiyeti tespit edilememi 36 adet alt canine di üzerinde yapılan bu çalımada, ilk önce cinsiyeti belirlenebilen erkek ve kadınlara ait canin dilerinin regresyon erileri ile di ölçüleri daılım grafikleri oluturulmutur. Daha sonra çene parçaları üzerinde yer alan ya da izole dilere ait regresyon erileri bu grafiklere yerletirilmitir. Böylece boyut açısından farklılık gösteren dilerin cinsiyete balı olarak kümelenmesi beklenmitir. Cinsiyet farklılıını söyleyebileceimiz di oranı % 80 civarındadır. Burada karılaılan önemli problemlerden biride örneklem gurubunu oluturan alt canine dilerin sayısının daha güvenilir bir regresyon analizi için yeterli sayıda olmamasıdır. Ancak genel eilime uygun olarak birbirinden hassas ölçülerle farklı olan dilerin

12 Altıntepe Urartu skeletlerine Ait Alt Canine Dilerinden Cinsiyet Tespiti 128 %58 nin erkek ve % 22 nin ise kadın bireylere ait ortalama daha yakın olduu görülmektedir. Altıntepe de bireylerin kötü beslenmeye balı olarak gebelik döneminde ve çocuun büyüme döneminde di tacı geliiminin salık koullarından olumsuz etkilenmesi muhtemelen burada baka bir potansiyel sorunu oluturmaktadır, çünkü Altıntepe nekropolü üzerinde yapılan dilerle ilgili patolojik çalımalarda hypoplasia oranının %9,28 (Yiit 2005:83) olması bireylerin kötü beslenme ve yetersiz salık koullarından etkilendiini göstermitir. Ayrıca Prof.Dr. Eref Deniz in yaptıı aratırmada Urartu buluntularında belirgin ölçülerde Harris çizgilerine rastlamı olmasını, M.Ö ler de yerlemi bulunan Urartu halkında beslenme yetersizliine ve kıtlıklarla karıık zorlu bir hayat yaamı olmasına balamıtır (Deniz 1986). SONUÇ Altıntepe Urartu toplu mezarlarındaki iskeletlere ait kırık çene parçaları ve izole halde bulunan alt canine dileri üzerinde yapılan bu çalımada diler %80 oranında cinsiyet ayrımına izin vermitir. Toplam dilerin % 58 i erkek ve % 22 si kadın ölçülerine yakın deerlere sahiptir. Ancak dilerin %20 i ise cinsiyet tayinine olanak vermemitir. Günümüzde yaayan insanlar üzerinde yapılan buna benzer çalımalar (Kedici ve can 2004) % 84 oranında cinsiyet farklılıının mümkün olduunu kanıtlamıtır. Eski Anadolu Toplumları üzerinde denenmemi bu yöntem, özellikle toplu mezarlar söz konusu olduunda, diten baka bir materyal bulunmadıı durumlarda demografik bilgilerin belirlenmesinde oldukça etkilidir. Ancak bu yöntemin sadece ilgi döneme ve o topluma özgü olduu da gözden uzak tutulmamalıdır. KAYNAKÇA Bass, W.M. (1987). Human Osteology a Laboratry and Field Mannual, 3 th Edition, Special Publication No:2 of the Missouri Archaelogical Society. Brace, C.L. (1964). The Probable Mutation Effect, American Naturalist, 98: Brace, C.L., Smith S.L., Hunt, K.D. (1991). What Big Teeth You Grandma! Human Tooth Size Past and Present, In M.A. Kelly & C.S. Larsen (Eds), Advances in Dental Anthropology, 33-57, Chichester: Wiley-Liss.

13 129 A. Cem ERKMAN Bunyard,M.W. (1972) Effects of High Sucrose Cariogenic Diets With Varied Protoction-Calorie Levels on the Bones And Teeth the Rat, Calcified Tissue Resarch 8: Çölolu,S.,can,M.Y. (1998) Adli Osteoloji, stanbul Üniversitesi Rektörlük Yayınları, stanbul Calgano J.M., Gibson,K.R. (1988). Human Dental Reduction: Natural Selection or Probable Mutation Effect, American Journal of Physical Anyhropology, 77: Dahlberg, A.A. (1951). The Dentition of the American Indian, In W.S. Laughlin (Ed.), Physical Anthropology of the American Indian, , New York: Viking Fund. Deniz,E.(1986) Kazılardan Elde Edilen Yanmı Kemikler Üzerinde Arkeobiyolojik ncelemeler, II. Arkeometri Sonuçları Toplantısı Ankara Garn,S.M.,Osborne,R.H.,Mccabe,K.D. (1979). The Effect of Prenatal factors on Crown Dimensions. American Journal of Physical Anthropology 51: Gugliardo,M.F. (1982). Tooth Crown Size Differences Between Age Groups:A possible New Indicator of Stress in Skeletal Samples, American Journal of Physical Antjropology 58: Hancı, H. (2002). Adli Tıp ve Adli Bilimler, Seçkin Yayıncılık: Ankara. Hillson, S. (1996). Dental Anthropology, Cambridge University Press: United Kingdom. Kedici,S.,can M.Y. (2004) Di Boyutundan Cinsiyet Tayini, Adli Bilimler Dergisi, 3(1):61-66,2004 Kierdorf,H., Kierdorf, U., Witzel,C.(2004) Deposition of cellular cementum onto hypoplastic enamel of fluorotic teeth in wild boars (Sus scrofa L.), Anat Embryol (2005) 209: Johnson, C.L. (1999). Hominid Evolution, Dental Anthropology, and Human Variation, Copyright on text and original drawings, UIC Oral Sciences Osci 590, University of Ilinois Chicago, Mays, S. (1998). The Archaeology of Human Bones, Routledge, London and New York. Matshes, E., Juurlink, B. (2004). Human Osteology and Skeletal Radiology an Atlas and Guide, Routledge, USA.

14 Altıntepe Urartu skeletlerine Ait Alt Canine Dilerinden Cinsiyet Tespiti 130 Mayhall, J.T. (2000). Dental Morphology: Techniques and Strategies, In A. Katzenberg & S. Saunders (Eds.), Biological Anthropology of the Human Skeleton, , New York: Wiley-Liss. Perzigian, A.J. (1976). The Dentition of the Indian Knoll Skeletal Population: Odontometrics and Cusp Number, American Journal of Physical Anthropology, 44 (1): Turner II, C.G. (1969). Directionality in the Canine Field Model, Journal of Dental Research, 48 (6): 1310 Ubelaker, D.H., Buikstra, J.E. (1994). Standars For Data Collection From Human Skeletal Remains, Arkansas,USA. Searle,A.G. (1954). Genetical Studies on the Skeleton of the Mouse. XI.The Influence of Diet on variation Within Pure Lines. Journal of Genetics, 52: Sevin, V., Özfırat, A., Kavaklı, E. (1998). Van/Altıntepe Urartu Nekropol Kazıları", Kazı Sonuçları Toplantısı, 21: Simpson,S.W.,Hutchinson,D.L.,Larsen,C.S. (1990). Coping with stres:tooth Size,Dental Defects and Age at Death,pp in C.S.Lasen (ed.) The Archaeolgy of the Mission santa Catalina de Guale:2.Biocultural Interpretations of a Population in Transition Anthropological Papers of the American Museum of Natural History No:68 AMNH, New York Yiit, A., Gözlük, P., Erkman, A.C., Çırak, A., imek, N. (2005). Altıntepe Urartu skeletlerinin Paleoantropolojik Açıdan Deerlendirilmesi, Arkeometri Sonuçları Toplantısı, 20:

DİŞ ANTROPOLOJİSİ DENTAL ANTHROPOLOGY

DİŞ ANTROPOLOJİSİ DENTAL ANTHROPOLOGY DİŞ ANTROPOLOJİSİ 15 DİŞ ANTROPOLOJİSİ DENTAL ANTHROPOLOGY Z. Füsun YAŞAR 1 Ayla Sevim Erol 2 ÖZET Vücudun en sert ve diş etkenlere en dayanıklı yapıları olan dişler, kişiler ve onların ait oldukları toplumlar

Detaylı

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract

Anahtar Kavramlar: Aile, Göç, Çocuklar, Eitim Örenim Hakkı, Van. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 6 Sayı: 27 Volume: 6 Issue: 27 Yaz 2013 Summer 2013 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 GÖÇLE GELEN ALELERN

Detaylı

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY?

21. YÜZYILIN LK ÇEYRENDE TÜRKYE NÜFUSUNDA NE DET? WHAT HAS CHANGED IN THE POPULATION OF TURKEY IN THE FIRST QUARTER OF THE 21 st CENTURY? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 21 Volume: 5 Issue: 21 Bahar 2012 Spring 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 21. YÜZYILIN

Detaylı

KAZI ADI KAZI YER KAZI BA KANI KAZI TAR H

KAZI ADI KAZI YER KAZI BA KANI KAZI TAR H Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ERKEN CUMHURYET DÖNEM (1930-1940) ORTA

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

M.Ö. III. BNDE KUZEYDOU ANADOLU

M.Ö. III. BNDE KUZEYDOU ANADOLU M.Ö. III. BNDE KUZEYDOU ANADOLU NORTH-EAST ANATOLIA IN THE THIRD THOUSAND BC Yrd. Doç. Dr. Veli ÜNSAL * Özet Anadolu, gerek tarih öncesi gerekse tarihi çaları birbirinden farklı zamanlarda yaamıtır. Bu

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TARIM TOPRAI AZ OLAN KIRSAL ALANLARDA

Detaylı

HIV/AIDS, HBV, HCV, SFLZ VE GENTAL HERPES N TOPLUMDA VE RSKL DAVRANI MODEL GÖSTEREN SEKS ÇLERNDE KARILATIRILMASI

HIV/AIDS, HBV, HCV, SFLZ VE GENTAL HERPES N TOPLUMDA VE RSKL DAVRANI MODEL GÖSTEREN SEKS ÇLERNDE KARILATIRILMASI T.C. Salık Bakanlıı Haseki Eitim ve Aratırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Klinii ef Uzm. Dr. Özcan Nazlıcan HIV/AIDS, HBV, HCV, SFLZ VE GENTAL HERPES N TOPLUMDA VE RSKL DAVRANI

Detaylı

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES

OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES OKUDUUNU ANLAMA STRATEJLERNE GENEL BR BAKI* A GENERAL VIEW TO THE READING COMPREHENSION STRATEGIES Dr. Cevdet EPÇAÇAN** Özet Bu aratırmanın amacı, okuduunu anlamaya katkısı olduu, bilimsel çalımalarla

Detaylı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı

Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı Amerikan ç Savaı ve Mısır: Pamuk Örneinde Mısır Modernlemesi ve Amerikan ç Savaı nın Sürece Olan Katkısı American Civil War and Egypt: Modernization of Egypt in the case of Cotton and the Contribution

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008)

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALMANCA ÖRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJK

Detaylı

ÇALIAN ERGENLERN PSKOSOSYAL SORUNLARI VE KEND ÇÖZÜM ÖNERLER THE PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WORKING ADOLESCENTS AND THEIR SOLUTION SUGGESTIONS

ÇALIAN ERGENLERN PSKOSOSYAL SORUNLARI VE KEND ÇÖZÜM ÖNERLER THE PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WORKING ADOLESCENTS AND THEIR SOLUTION SUGGESTIONS Ege Tıp Dergisi 43(2) : 105-111, 2004 ÇALIAN ERGENLERN PSKOSOSYAL SORUNLARI VE KEND ÇÖZÜM ÖNERLER THE PSYCHOSOCIAL PROBLEMS OF WORKING ADOLESCENTS AND THEIR SOLUTION SUGGESTIONS Tezan BLDK Nagehan BÜKÜOLU

Detaylı

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması

Giri Kaynakları ve bazı ortak konu alanları bakımından benzerlik gösteren sosyoloji ve edebiyat, birinin bilim, dierinin sanat dalı olması RASM ÖZDENÖREN N ÇOK SESL BR ÖLÜM ADLI HKÂYESNE EDEBYAT SOSYOLOJS AÇISINDAN BR YAKLAIM AN APPROACH FROM THE PONT OF LTERATURE SOCOLOGY TO RASM ÖZDENÖREN S STORY NAMED ÇOK SESL BR ÖLÜM Yılmaz IRMAK Özet

Detaylı

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach)

AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) AVRUPA TOPLUMLARINDA ÇOKKÜLTÜRCÜLÜK: Sosyolojik Bir Yaklaım* (Multiculturalism in European Societies: A Sociological Approach) Doç. Dr. Kadir CANATAN** Özet Bu makale, Avrupa Sosyal Aratırması nın verileri

Detaylı

lköretim Örencilerinin "Birimler" Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei

lköretim Örencilerinin Birimler Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei lköretim Örencilerinin "Birimler" Hakkında Sahip Oldukları Kavram Yanılgıları: Kütle ve Aırlık Örnei Özlem Koray *, Muhammet Özdemir **, Nilgün Tatar *** ÖZ: Bu çalıma; ilköretim örencilerinin kütle ve

Detaylı

DYABETK HASTALARIN TEKNOLOJ KULLANIMI ÜZERNE BR DEERLENDRME

DYABETK HASTALARIN TEKNOLOJ KULLANIMI ÜZERNE BR DEERLENDRME DYABETK HASTALARIN TEKNOLOJ KULLANIMI ÜZERNE BR DEERLENDRME Kemal Hakan Gülkesen hgulkesen@akdeniz.edu.tr Esin Eray esineray@akdeniz.edu.tr Kemal Bıçakcı ODTÜ Enformatik Enstitüsü bicakci@metu.edu.tr Mustafa

Detaylı

derinlikli ilikilerin öne çıktıı görülür. Ortega Gassetroman özü gerei aırdan alan bir türdür (2012: 67) derken romanın olay anlatma aceleciliinden

derinlikli ilikilerin öne çıktıı görülür. Ortega Gassetroman özü gerei aırdan alan bir türdür (2012: 67) derken romanın olay anlatma aceleciliinden Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 HER EY GEÇP GDER

Detaylı

ŞEHİRLEŞME ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİNE BİR ÖRNEK: GAZİMAĞUSA 1 (An Example of the Relationship between Urbanization and University: Gazimağusa)

ŞEHİRLEŞME ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİNE BİR ÖRNEK: GAZİMAĞUSA 1 (An Example of the Relationship between Urbanization and University: Gazimağusa) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 501-525 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyright 2013 http://www.marmaracografya.com ŞEHİRLEŞME ÜNİVERSİTE İLİŞKİSİNE BİR ÖRNEK: GAZİMAĞUSA

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 VAKA ARATIRMASI: ÖZEL ETM ALANINDA ÇALIAN ÖRETMENLERN SORUNLARI VE HTYAÇLARI A CASE STUDY: THE PROBLEMS AND NEEDS OF TEACHERS WORKING IN THE FIELD OF SPECIAL EDUCATION Yeim GÜLEÇ-ASLAN* Fidan ÖZBEY* Canan

Detaylı

CİNSİYET, MESLEK GRUBU, YAŞ VE EĞİTİM DÜZEYİ DEĞİŞKENLERİNİN, BİREYLERİN BATIL İNANÇLARA SAHİP OLMA DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

CİNSİYET, MESLEK GRUBU, YAŞ VE EĞİTİM DÜZEYİ DEĞİŞKENLERİNİN, BİREYLERİN BATIL İNANÇLARA SAHİP OLMA DÜZEYLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI CİNSİYET, MESLEK GRUBU, YAŞ VE EĞİTİM DÜZEYİ DEĞİŞKENLERİNİN,

Detaylı

POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT POPULAR CULTURE AND MUSIC Deniz AYDAR

POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT POPULAR CULTURE AND MUSIC Deniz AYDAR Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 POPÜLER KÜLTÜR VE MÜZK ÜZERNE ABOUT

Detaylı

Türkiye de Bölgesel Gelir Eşitsizliği

Türkiye de Bölgesel Gelir Eşitsizliği MAKALE / ARTICLE Türkiye de Bölgesel Gelir Eşitsizliği Regional Income Inequality in Turkey Alpay FİLİZTEKİN, 1 Murat Alp ÇELİK 2 Bu araştırmada Türkiye İstatistik Kurumu nun 1994 ve 2003 Hane Halkı Gelir

Detaylı

Kaynak: Berksun, O. (2003), Anksiyete ve Anksiyete Bozuklukları (2nd ed.), stanbul: Turgut Yayıncılık.

Kaynak: Berksun, O. (2003), Anksiyete ve Anksiyete Bozuklukları (2nd ed.), stanbul: Turgut Yayıncılık. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BALANTIDA KALMAK

Detaylı

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir?

Giri 1. Ortado u Bölgesinin Tanımı Ve Özellikleri 1.1. Ortado u Neresidir? Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 20 Volume: 5 Issue: 20 Kı 2012 Winter 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ORTADOU'NUN YENDEN

Detaylı

Türkiye de Kadın İşgücünün Panel Veri Analizi

Türkiye de Kadın İşgücünün Panel Veri Analizi Türkiye de Kadın İşgücünün Panel Veri Analizi Doç.Dr. Mustafa ÖZER* Yrd.Doç.Dr. Kemal BİÇERLİ* Öz:Türkiye de kadınların İKO nı etkileyen unsurları tespit etmeye yönelik bu çalışmada 1988-2001 dönemi için

Detaylı

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI

ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI ANAYASA HUKUKU VE NSAN HAKLARI AÇISINDAN BLG EDNME HAKKI Doç. Dr. Firuz D. Yaamı firuz@ttnet.net.tr firuz@sabanciuniv.edu ÖZET Bilgi özgürlüü ya da bilgi edinme hakkı hem çok eski ve bilinen anayasal kavramların

Detaylı

The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards. Teaching Profession

The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards. Teaching Profession www.iojes.net International Online Journal of Educational Sciences, 2011, 3(1), 395-410 The Attitude of Students in Geography Teacher Departments towards Teaching Profession Nevzat GÜMÜŞ 1 and Tufan ÇAPAR

Detaylı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı

Tablo 1: Çalıma grubunun alan eitimine (branlara) göre daılımı MLL ETM BAKANLII MÜFETTLERNN OKUL REHBERLK HZMETLER VE DENETMYLE LGL GÖRÜLER THE OPINIONS OF THE MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION INSPECTORS ABOUT SCHOOL GUIDANCE SERVICES AND SUPERVISION OF THESE SERVICES

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları

Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin Tutumları DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 1255 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) Coğrafya Öğretimine Katkısı ve Ortaöğretim Öğrencilerinin CBS ye İlişkin

Detaylı