İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI"

Transkript

1 İ Ç İ NDEKİ LER B İ R İ NCİ KISIM GELİR VERGİSİNİN KAPSAMI B İ R İ NCİ BÖLÜM GELİR KAVRAMI I TANIMI VE MUHTEVASI A) EKONOMİK AÇIDAN GELİR B) VERGİ UYGULAMASI AÇISINDAN GELİR C) GELİR VERGİSİ KANUNUMUZA GÖRE GELİR D) BAZI HASILATLARIN DURUMU Tazminatlar Temerrüt faizleri Jübile hasılatları Yed-i emin ücretlerinde yorum farklılıkları, vasiyeti tenfiz memurları Yardım ve tutum sandıklarının mensuplarına sağladıkları menfaatler II- VERGİYE TABİ GELİRİN ÖZELLİKLERİ A) GELİRİN ŞAHSİLİĞİ B) GELİRİN YILLIK OLUŞU C) GELİRİN GERÇEK VE SAFİ OLUŞU D) GELİRİN ELDE EDİLMESİ Genel esaslar a) Tahakkuk b) Hukuki tasarruf c) Ekonomik tasarruf d) Fiili tasarruf

2 e) Elde etmenin gelir unsurları itibariyle farklı oluşunun nedeni Diğer hususlar a) Tahakkukun elde etmede bir ön ölçü olarak ve hukuki ve ekonomik tasarrufu beraberinde getireceği varsayımı içinde değerlenmesi gereği b) İşin terki halinde durum c) Gelire tasarruf imkanının geliri doğuran muamelenin karşı tarafına bağlı olmayan nedenlerle kısıtlanması İ K İ NCİ BÖLÜM MÜKELLEFİYET I TAM MÜKELLEFİYET A) MAHİYETİ B) ŞARTLARI Türkiye de yerleşme a) İkametgah esasında yerleşmenin tespiti b) Oturma süresi esasında yerleşmenin tespiti c) Oturma süresi esasının istisnaları aa) Belli ve geçici görev veya iş için gelenler.. 93 bb) Tahsil, tedavi, istirahat veya seyahat maksadıyla gelenler cc) Tutukluluk, hükümlülük veya hastalık hali. 94 d) Diğer özellikler aa) Türkiye dışında oturan Türk uyruklular bb) Yurt dışında çalışanların durumu Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki kabul cc) Takvim yılı içinde ikametgahların değişmesi dd) Türkiye de yerleşmenin, oturma süresi esasında tespitinin bir güvenlik 2

3 müessesesi oluşu Vergi anlaşmalarında oturma süresi esası Uyrukluk durumuna göre mükellefiyetin tespiti II DAR MÜKELLEFİYET A) MAHİYETİ B) TİCARİ KAZANCIN ELDE EDİLMESİ Genel esaslar İşyeri a) Mahiyeti b) İşyeri-kazanç ilişkisi Daimi temsilci a) Tüccar yardımcısı durumunda olan daimi temsilciler aa) Karar ve temsil yetkisini haiz bağlı yardımcılar bb) Karar ve temsil yetkisini haiz olmayan bağlı yardımcılar cc) Bağlı olmayan tüccar yardımcıları b) Gelir Vergisi Kanununun daimi temsilci saydığı kimseler Vergi anlaşmalarına göre işyeri ve daimi temsilci İhracat muaflığı C) ZİRAİ KAZANCIN TÜRKİYE DE ELDE EDİLMESİ D) ÜCRETLERDE ELDE ETME E) SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA F) GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA G) MENKUL SERMAYE İRATLARINDA H) DİĞER KAZANÇ VE İRATLARDA İ K İ NCİ KISIM 3

4 B İ R İ NCİ BÖLÜM ESNAF MUAFLIĞI I ESNAF MUAFLIĞININ MAHİYETİ II KANUNİ DÜZENLEME A) ESNAF DEYİMİ B) MUAFİYETİN ŞARTLARI Genel şartlar a) Ticari, zirai veya mesleki kazanç dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak b) Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine devamlılık ve bağlılık arzedecek şekilde çalışmamak c) Esnaf muaflığı belgesi 4444 sayılı Kanunla kaldırılmıştır d) 4369 sayılı Kanun düzenlemesinde öngörülen mal alışı ve giderlere ait belgelerin saklanması ve ibrazı mükellefiyetinde 4444 sayılı Kanunla yapılan değişiklik Alım satım tutarı bakımından durum Özel şartlar a) Gezici olarak veya işyeri açmaksızın perakende ticaretle uğraşanlar b) Küçük sanat erbabı c) Köylerde esnaf muaflığı d) Nakil vasıtaları işletenler e) Çiftçilerin arızi nakliye işi yapmaları f) Ev sanatları muaflığı g) Danıştayın muvafık mütelaası ile Maliye Bakanlığınca esnaf muaflığından yararlandırılacaklar h) 9 uncu maddedeki şartlarla sınırlı olmaksızın esnaf muaflığından yararlanacak olanlar aa) Gezici milli piyango bayileri

5 bb) Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre iş akdi ile bağlı olmaksızın gerçek ve tüzel kişilerin mallarını kapı kapı dolaşarak tüketiciye satanlar Esnaf muaflığının, geneli ile GVK nun 94 üncü maddesi uyarınca yapılacak stopaja şumülü yoktur Esnaf muaflığının kaybı halinde vergileme ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (*) DİĞER MUAFLIKLAR I DİPLOMAT MUAFLIĞI II YABANCI ELÇİLİK VE KONSOLOSLUKLARDA ÇALIŞANLARLA İLGİLİ ÜCRET İSTİSNASI A) GELİR VERGİSİ KANUNUNDAKİ DÜZENLEME B) VERGİ ANLAŞMALARINA GÖRE DURUM III GÖÇMEN VE MÜLTECİ MUAFLIĞI KALDIRILMIŞTIR IV KÜÇÜK ÇİFTÇİ MUAFLIĞININ DURUMU DÖRDÜNCÜ BÖLÜM KAZANÇLARDA İSTİSNALAR I SERBEST MESLEK KAZANÇLARINDA A) GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 18 İNCİ MADDESİNDEKİ İSTİSNA DÜZENLEMESİ Kanun hükmü İstisnanın kapsamına girecek hasılat sayılı Kanun değişikliğinin yürürlüğü Eser üzerinde hakkın doğmuş olması Hasılatın bütünüyle vergiden istisna edilmiş (*) Küçük çiftçi muaflığı ile ilgili İkinci Bölüm 4369 sayılı Kanunla kaldırılmıştır. 5

6 olması Telif ve ihtira beratı kazançları serbest meslek kazancıdır Telif hakkı ve ihtira beratının değerlendirilişi Vergi kesintisi Katma değer vergisi bakımından durum a) Genel olarak b) Kanuni mirasçıların durumu B) DEFTER VE BELGE DURUMU II PTT ACENTALARINDA KAZANÇ İSTİSNASI III TİCARİ VE ZİRAİ KAZANÇLARDA YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI A) İNDİRİM UYGULAMASINDA KAPSAM Yatırım indirimi teşvik belgesi olmadan uygulanmaktadır Yatırım indiriminin konusu ve şartları Yatırım indiriminden yararlanacak mükellefler İstisnanın kapsamı a) Gelir vergisi mükelleflerinde b) Kurumlar vergisi mükelleflerinde Yatırım indiriminin uygulanacağı kazanç B) İNDİRİM UYGULAMASI İLE İLGİLİ HUSUSLAR İndirim uygulanacak kıymetler a) Genel olarak b) Parasal büyüklük c) Kıymetin daha önce kullanılmamış olması d) Gayrimaddi haklar e) Mal ve hizmet üretimi ile doğrudan ilgili olmayan alet, edavat ve büro demirbaşları f) Araçlar ve benzerleri g) Bedelsiz olarak iktisap edilen iktisadi 6

7 kıymetler h) Yurt dışındaki yatırımlarda kullanılmak üzere alınan kıymetler i) Bina, arazi ve arsalar Yatırımın finansmanı Yatırımın süresi Yatırım indiriminin oranı İndirimin başlangıcı ve süresi Endeksleme C) İNDİRİM KONUSU KIYMETLERİN SATIŞ VEYA DEVRİ D) DİĞER HUSUSLAR Kurumlarda stopaj mükellefiyetinin durumu Muhasebeleştirme Geçiş dönemi Yürürlük BEŞİNCİ BÖLÜM SERMAYE İRATLARINDA İSTİSNALAR I GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA İSTİSNA A) İSTİSNANIN TUTARI sayılı Kanunla belirlenen tutar ve izleyen yıllardaki artışları sayılı Kanunla tespit edilen tutar B) İSTİSNANIN ŞARTLARI C) TİCARİ, ZİRAİ VE MESLEKİ KAZANCI İÇİN BEYANNAME VERECEKLER VE GELİRLERİ BUNLAR TARAFINDAN BİLDİRİLECEK OLANLARLA İLGİLİ HÜKÜM D) İRADIN BEYAN EDİLMEMESİ VEYA EKSİK BEYANI

8 II MENKUL SERMAYE İRATLARINDA İSTİSNA A) BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE KATILIMCILARA YAPILAN ÖDEMELERLE SİGORTA KAPSAMINDA DİĞER ÖDEMELERDE İSTİSNA B) TAM MÜKELLEFİYETE TABİ KURUMLARDAN ALINAN KÂR PAYLARI İLE İLGİLİ İSTİSNA III GEÇİCİ 59 UNCU MADDE DÜZENLEMESİ ALTINCI BÖLÜM MÜTEFERRİK İSTİSNALAR I ÜCRETLERDE İSTİSNA A) HİZMET ERBABI-İŞÇİ KAVRAMLARI B) İSTİSNALAR Köylerde ve son nüfus sayımına göre belediye içi nüfusu i aşmayan yerlerdeki halı ve kilim işçileri Gelir vergisinden muaf olanlar ve gerçek usulde vergilendirilmeyen çiftçilerin yanında çalışan işçilerin ücretleri Toprak altı maden işletmelerinde çalışanların ücretleri Köy muhtarları ile köylerin katip, korucu, imam, bekçi ve benzeri hizmetlilerine köy bütçesinden ödenen ücretler ve çiftçi mallarını koruma bekçilerinin ücretleri Hizmetçilerin ücretleri Kısmen ticaret mahalli, kısmen mesken olarak kullanılan binalarda çalışanlar Mürebbiyelerin durumu Sanat okulu öğrencileri, düşkünler, hükümlü ve tutukluların ücretleri Hizmet erbabına verilen yemek bedelleri sayılı Kanunla yapılan düzenleme Nakdi ödemede istisna tutarı Konut tahsisi

9 9 Taşıma giderleri Emekli, malüliyet, dul ve yetim aylıkları a) 4697 sayılı Kanun düzenlemesi b) 4697 sayılı Kanunun geçici 1 inci madde hükmü dahilinde geçerlilik taşıyacak 4369 sayılı Kanun düzenlemesi c) 4369 sayılı Kanun düzenlemesi ile ilgili belirlemeler aa) Kanunla kurulan emekli sandıkları tarafından yapılan ödemelerde istisna mutlaktır bb) Tüzel kişiliği haiz emekli sandıklarınca yapılacak ödemeler cc) Özel sigorta şirketlerinden alınan aylıklar dd) Yardım sandıklarının durumu ee) 10 yıllık süre şartı ff) Birden fazla emekli sandığından veya emekli sandığı ile birlikte özel sigorta şirketlerinden aylık alınması gg) En yüksek Devlet memuruna yapılan en yüksek ödeme En yüksek ödeme deyimi hh) Vergiyi doğuran olay ii) Vergileme yöntemi Değerlemenin aylık olarak yapılacağı Çıraklara yapılan ücret ödemeleri Yabancı ülkelerde bulunan sosyal güvenlik kurumları tarafından ödenen emekli, malüliyet dul ve yetim aylıkları sayılı Kanunla kaldırılıp 4962 sayılı Kanunla yeniden getirilen istisna Amatör sporculara ödenen ücretler II GİDER KARŞILIKLARINDA İSTİSNA A) YOLLUKLARDA İSTİSNA UYGULAMASI Harcırah Kanununa tabi kurumlar tarafından 9

10 harcırah veya yolluk olarak yapılan ödemeler Harcırah Kanunu dışında kalan müesseselerce yapılan ödemeler a) Gerçek yol giderleri Özel otomobilleri ile yolculuk edenler b) Yeme ve yatma giderleri karşılığı aa) Yeme ve yatma giderlerinin fiili tutarları ile ödenmesi bb) Yeme ve yatma giderlerinin götürü olarak ödenmesi cc) Yeme ve yatma giderlerinin kısmen fiili tutarları ile kısmen götürü ödenmesi dd) Aynı günde sonuçlanan seyahatlerde durum ee) Birden fazla gün devam eden seyahatlerde tam günden az günlerin durumu ff) Gidilen yerde işverene ait misafirhanede kalınması c) Gidilen yerde yapılan yeme yatma gideri dışındaki giderler d) Yolculuk gider karşılığı ödenmesinde zaman itibariyle kısıtlama yapılır mı? e) Yurt dışı gündelik tutarları f) Dar mükellefiyet esasında vergilendirilen ücret erbabında durum Gündelik tutarlarının kanuni haddi aşan kısmının vergilendirilmesinde yöntem B) YAKACAK YARDIMI C) SAYIM İŞLERİ İLE SEÇİM İŞLERİNDE ÇALIŞANLARA ÖZEL KANUNLARINA GÖRE VERİLEN ZARURİ GİDER KARŞILIKLARI III TAZMİNAT VE YARDIMLARDA İSTİSNA A) MAHİYETİ B) İSTİSNALAR Ölüm, sakatlık, hastalık ve işsizlik sebepleri ile verilen tazminat ve yapılan 10

11 yardımlar a) Gelir Vergisi Kanununun bütünü içinde durum b) Vergi idaresinin yorum ve uygulaması c) Hizmet erbabının yakınlarının ölümü Genel olarak yardımlar Emeklilere, dul ve yetimlere ödenen ikramiye ve toplu tazminatlar, sigorta şirketleri ve yardım sandıklarınca yapılan ödemeler a) 4697 sayılı Kanun düzenlemesi b) 4697 sayılı Kanunun geçici 1 inci madde hükmü dahilinde geçerlilik taşıyacak 4369 sayılı Kanun düzenlemesi c) 4369 sayılı Kanun gereği kıyaslama aa) Emekli ikramiyeleri bb) Dul ve yetim ikramiyeleri cc) Evlenme ikramiyeleri dd) Süresini doldurmamış olanlara toptan ödenen tazminat ve toptan yapılan ödeme tutarı ee) İade olunan mevduat Hizmet erbabına ödenen çocuk zamları Doğum ve evlenme münasebetiyle yapılan ödemeler Sosyal Sigortalar Kurumları tarafından sigortalılara yapılan ödemeler Kıdem tazminatı a) Kanun hükmü b) Kıdem tazminatının mahiyeti c) Kıdem tazminatı hakkının doğuşu d) Tazminat tutarının hesaplanması aa) Çalışma süresi bb) Ücret unsuru cc) Kıdem tazminatının üst sınırı

12 dd) 854 sayılı Deniz İş Kanununa göre durum ee) 5953 sayılı Kanuna tabi olanlar e) Kıdem tazminatının ödenmesindeki gecikmeye bağlı faizin gelir vergisi karşısındaki durumu Nafakalar Yardım sandıklarının kendi üyelerine yaptıkları yardımlar a) Mahiyeti b) 23 üncü maddenin 11 nolu ve 25 inci maddenin 3 nolu bent hükümleri karşısında durum c) Yardım sandıklarının statüsü aa) Tüzel kişiliği olanlar bb) Tüzel kişiliği olmayan yardım sandıkları Vergi idaresinin görüşü IV VATANİ HİZMET YARDIMLARINDA İSTİSNA V TEÇHİZAT VE TAYIN BEDELLERİNDE İSTİSNA VI TAHSİL VE TATBİKAT ÖDEMELERİNDE İSTİSNA VII TEŞVİK İKRAMİYE VE MÜKAFATLARINDA İSTİSNA A) TEŞVİK AMACI İLE VERİLEN İKRAMİYE VE MÜKÂFATLAR B) BELLİ HİZMETLER DOLAYISI İLE VERİLEN İKRAMİYE, GÜNDELİK VE ZAMLAR C) SPOR YARIŞMALARINDA İSTİSNA VIII SERGİ VE PANAYIR İSTİSNASI YEDİ NCİ BÖLÜM İNDİRİMLER I SAKATLIK İNDİRİMİ

13 II A) SAKATLIK DERECELERİ B) İNDİRİM TUTARLARI C) DİĞER HUSUSLAR Uygulama esasları ve sakatlık derecelerinin tespiti ile ilgili yönetmelik Muhtelif yerlerden ücret alınması ve vergi karnesi Takvim yılının belli bir döneminde çalışması Sakatlık indirimi dar mükellefiyette uygulanmaz SAKATLIK İNDİRİMİ İLE, 89 UNCU MADDEYE GÖRE ÖZÜRLÜLERDE YAPILACAK İNDİRİM BAĞLANTISI SEKİ Z İ NCİ BÖLÜM YATIRIM İNDİRİMİ * ÜÇÜNCÜ KISIM GELİR UNSURLARININ TESPİTİ B İ R İ NCİ BÖLÜM TİCARİ KAZANÇ l MAHİYETİ A) TİCARET KANUNUNA GÖRE TİCARİ VE SINAİ FAALİYETLER B) GELİR VERGİSİ KANUNUNA GÖRE TİCARİ VE SINAİ FAALİYET Gelir Vergisi Kanunu açısından ticari ve sınai faaliyet kapsamının tayini a) Ticari faaliyetin kapsamı b) Sınai faaliyet kapsamı * Yatırım indirimi ile ilgili sekizinci bölüm 4842 sayılı Kanunla bölüm başlığı ile birlikte kaldırılmıştır. 13

14 2 37 nci maddede ticari olduğu belirtilen faaliyetler Gayrimenkullerin, alım, satım ve inşa işleri ile devamlı olarak uğraşmak a) Genel olarak b) Veraset sureti ile iktisap edilen gayrimenkullerin satışında durum Parsellemek sureti ile arsa satışı a) 4369 sayılı Kanun öncesi b) 4369 sayılı Kanun düzenlemesinden sonra durum Danıştay ın gayrimenkul alım satımındaki çokluk ve arazinin parsellenerek satışından doğan kazancın vergilendirilmesi ile ilgili görüşü Kollektif şirket ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortakları II TİCARİ KAZANÇTA ELDE ETME A) GENEL ESAS B) BAZI ÖZEL DURUMLARDA DEĞERLEME İnşaat onarım işlerinde geçici kabül tarihinde tahakkuk etmiş istihkaklar, henüz tahsil edilmeden, teminat olarak alıkonmuş olsa bile, hasılata dahil edilir Tapuya tescil edilmeden ve taksitle yapılan gayrimenkul satışları Arsa satışlarında durum Maden imtiyazı satışı İhracatta vergi iadesi ne zaman elde edilmiş sayılır? Bankaların faiz alacaklarını ertelemeleri elde etmeye mani değildir Borç verme işlerinde III TİCARİ KAZANCIN TESPİT ŞEKLİ A) BİLANÇO ESASINDA TİCARİ KAZANCIN 14

15 TESPİTİ B) İŞLETME HESABI ESASINDA TİCARİ KAZANCIN TESPİTİ C) YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE KAZANÇ TESPİTİ Özel rejime tabi inşaat ve onarım işleri a) Faaliyetin konusu inşaat ve onarım işi olmalıdır b) İnşaat onarım işinin taahhüde bağlı olarak yapılması c) İnşaatın yıllara sirayet etmesi aa) İnşaat miktarında artma ve süre uzatımı bb) Geçici kabulün gecikmesi cc) Üniteler halinde ihale edilen inşaatlar dd) İnşaatın sözleşmede tespit edilen süreden önce bitirilmesi ee) Yazılı sözleşmenin olmaması Kazanç tespit rejimi a) Kazanç bütünüyle işin bittiği yılda beyan edilir b) Defter ve belge düzeni c) Müşterek genel giderler ve amortismanların dağıtılması aa) Genel giderler bb) Amortismanların dağıtımı İnşaat onarım işinde işin bitimi a) Genel olarak b) Geçici kabulde esas alınacak tarih c) Sözleşmenin feshi halinde durum d) Ölüm halinde durum e) Devir ve dönüşüm halinde f) Geçici ve kesin kabul usulüne tabi olmayan işlerde işin bitimi

16 g) İkinci derecede müteahhitlerce (taşeronlarca) yapılan işlerde işin bitimi İnşaat onarım işlerinde vergileme ile ilgili bazı sorunlar ve özellikler a) İşin devri b) Müteahhitle idare arasındaki anlaşmazlıklar c) Fiyat farkı alınması d) Tahakkuk ettiği halde, tahsil edilmemiş istihkaklardan yapılan vergi kesintisi e) Geçici kabulden sonraki masraflar ve istihkaklar f) Yıllık beyanname verilmesi g) Vergi iadesi h) Özellik taşıyan giderler aa) Şantiye kuruluş giderleri bb) İdarece irat kaydedilen teminat akçeleri cc) Taşeronların sigorta primleri dd) Kanuni olmayan ödemeler D) ÖZEL İNŞAATLARDA KAZANÇ TESPİTİ Genel esaslar Özel inşaatların vergisiz kazanç sağlama alanına dönüşmüş olması E) DAR MÜKELLEFİYETTE KAZANÇ TESPİTİ Genel esas Ulaştırma işlerinde İrtibat bürolarının durumu Türkiye de yıllara sari inşaat onarım işi yapanlar Defter tutma durumu F) ÜLKE DIŞI FAALİYETLERLE İLGİLİ KAZANÇ TESPİTİ IV TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE MALİYET 16 BEDELİ ARTIŞI VE MALİYET FARKI UYGULAMASI

17 A) MALİYET BEDELİ ARTIŞI Maliyet bedeli artırımından yararlanacak olanlar Süre şartı Geçmiş yıl iktisapları Maliyet bedeli artırımına konu olacak iktisadi kıymetler a) Gayrimenkuller aa) Maliyet bedeli artırımında gayrimenkul deyiminin kapsamı bb) İktisap tarihi cc) Maliyet artışında esas alınacak bedel b) İştirâk hisseleri aa) İştirak hisseleri deyiminin kapsamı bb) Alış bedeli, iktisap tarihi ve diğer hususlar c) Amortisman konusu diğer sabit kıymetler aa) İktisap tarihi bb) Sermayeye eklenmiş yeniden değerleme fonları cc) Amortisman konusu sabit kıymetin amortismanı tamamlandıktan sonra eskalasyon uygulaması yapılabilecek midir? d) İnşaata tahsis edilen arsa ve arazide eskalasyon Eskalasyonda süre ve oran Eskalasyon zararı eskalasyon fonundan indirilir Eskalasyona tekabül eden fon ların akibeti Eskalasyon uygulaması ile ilgili örnekler a) İştirâk hisseleri, amortisman ayrılmamış gayrimenkuller b) Amortismana ve yeniden değerlemeye 17

18 tabi tutulmuş olup yeniden değerleme fonu sermayeye eklenmemiş gayrimenkuller c) Gayrimenkullerde yeniden değerleme fonunun sermaye eklenmiş olması d) Gayrimenkul dışındaki amortismana tabi iktisadi kıymetler B) İŞLENMİŞ ALTIN TİCARETİNDE MALİYET FARKI V TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE GİDERLER A) İNDİRİLECEK GİDERLER Genel giderler a) Giderle kazancın elde edilmesi veya idamesi arasında illiyet ilişkisi bulunması gerekir b) Giderin, kazancın elde edilmesi için veya gelir harcaması çerçevesinde yapılması c) Yapılan gider karşılığında gayrimaddi bir kıymet iktisap edilmemiş olması d) Faaliyetin genişletilmesi ile ilgili giderler e) Genel giderlerin matrahtan indiriminde kısıtlama ve kanunen kabul edilmeyen gider ölçüsü f) Ticari işletmenin vesayet altına alınamayacağı vergi idaresinin işletme sahibi yerine karar verir duruma giremeyeceği Bazı gider nevileri itibariyle belirlemeler a) Finansal kiralamada gider kaydı aa) 4842 sayılı Kanun öncesi bb) 4842 sayılı Kanunla yapılan düzenleme b) Factoring giderleri c) Bilgisayar yazılım programları d) Finansman giderleri e) Ölüm yardımları

19 f) Yurt dışı döviz hasılatları üzerinden ayrılacak götürü gider Sosyal giderler a) 40 ıncı maddenin 2 nolu bendindeki ödemeler, ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi ile ilgili görülmemiştir b) 40 ıncı maddenin 2 nolu bendindeki giderlerin hizmet erbabının ücretinin bir unsuru olma durumu c) Hizmetli ve işçilerin tedavi ve ilaç giderleri d) Sigorta primi ve emekli aidatlarının işveren hissesi e) Dinlenme sitesi masrafları İşle ilgili zarar, ziyan ve tazminatlar Seyahat giderleri Taşıt giderleri a) 4369 sayılı Kanun öncesi b) 4369 sayılı Kanun kısıtlamayı kaldırmıştır Ayni vergi, resim ve harçlar a) Motorlu taşıtlar vergisinin masraf kaydı durumu b) Bir kıymetin iktisabı dolayısı ile ödenen vergiler c) İkmalen veya re sen salınan gider vergilerinin masraflara intikalinde durum Amortismanlar İşveren sendikalarına ödenen aidatlar İşverenlerce ödenen bireysel emeklilik katkı payları İndirilecek giderlerle ilgili diğer hususlar a) Gider kaydında tahakkuk esası b) 3917 sayılı Kanunla SSK primleri bakımından yapılmış olan özel düzenleme

20 c) Telefon, elektrik paraları d) Muhtemel toplu sözleşme zam farklarının durumu e) Giderin ilgili olduğu dönem B) GİDER KABUL EDİLMEYEN ÖDEMELER Teşebbüs sahibi ve aile fertlerinin işletmeden çektiği kıymetler Teşebbüs sahibi ve aile fertlerine ödenen aylık, ücret, ikramiye, komisyon ve tazminatlar Teşebbüs sahibinin sermayesine yürütülen faiz Aile fertlerinin alacaklarına yürütülen faiz Ceza ve tazminatlar Alkollü içkiler tütün ve mamullerine ait ilan reklam giderleri Yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu deniz, uçak ve helikopter gibi hava taşıtları gider ve amortismanları Yabancı kaynaklara ait giderlerde kısıtlama Yargı değerlemesi a) 2002 yılında durum b) Kabul edilmeyecek giderin hesaplanması c) Gider kısıtlamasına tabi olmayan mükellefler aa) Dönem sonu stokları değerleme yöntemi ve yeniden değerleme uygulamasına göre durum bb) Bankalar, sigorta şirketleri, finans kurumları cc) İmalatçı kuruluşlar d) Yatırım maliyetine giren yabancı kaynak giderleri e) Gider kısıtlamasına tabi yabancı kaynak 20

21 gider ve maliyet unsurları aa) 54 Seri Nolu Tebliğde belirtilen gider ve maliyet unsurları bb) Önceki dönemlerde sağlanmış yabancı kaynaklara ait giderler bakımından Danıştay Kararı cc) Vadeli alışlarda bedelin vade farkı içerdiği esasında ayrıştırma yapılmayacağı hususunda Danıştay Kararı dd) Finansman giderleri yanında finansman gelirlerinin de bulunması ee) İmalatçılarda maliyet unsuru olmayan giderler f) Katma değer vergisinin durumu C) TİCARİ İŞLETME İLE İLGİLİ HIRSIZLIK VE DOLANDIRICILIĞIN ETKİSİ VI TİCARİ KAZANCIN TESPİTİNDE BASİT USUL A) BASİT USULE TABİ OLANLAR Basit usule tabi olmanın genel şartları a) Yıllık kira ve emsal kira bedeli b) Mükellefin kendi işinde bilfiil çalışması veya bulunması şartı Küçük ve kısıtlıların durumu c) Ticari, mesleki ve zirai faaliyet dolayısı ile gerçek usulde gelir vergisine tabi olmamak Basit usule tabi olmanın özel şartları Adi ortaklıklarda basit usul şartlarının uygulanması Tekele tabi maddeler, damga pulu, milli piyango bileti, akaryakıt, şeker ve bunlar gibi kâr hadleri emsallerine göre düşük maddelerin alım satımında iş hacmi ölçüleri Geçiş dönemi

22 B) BASİT USULDE KAZANÇ TESPİTİ C) BASİT USUL ŞARTLARININ KALKMASI D) BASİT USULDEN YARARLANMAYACAK OLANLAR İ K İ NCİ BÖLÜM ZİRAİ KAZANÇ I MAHİYETİ A) ZİRAİ FAALİYET Genel esaslar Yarış atı yetiştiriciliği a) 4369 sayılı Kanun öncesi b) 4369 sayılı Kanun düzenlemesine göre durum B) ZİRAİ FAALİYETİN SINIRLARI Zirai ve ticari faaliyet a) Genel olarak b) Hayvan alım- satımında durum Zirai - sınai faaliyet Zirai kazanç - gayrimenkul sermaye iradı ilişkisi C) ÇİFTÇİ, MAHSUL VE ZİRAİ İŞLETME DEYİMLERİ Çiftçi Mahsul Zirai işletme II ZİRAİ KAZANÇTA ELDE ETME Alivre satışlarda durum Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği III ZİRAİ KAZANÇLARDA VERGİLEME REJİMİ A) YILLIK BEYAN ESASINA TABİ OLMAYIP SADECE STOPAJ SURETİYLE VERGİLENECEK ÇİFTÇİLER Genel şartlar

23 Geçici 45 inci madde hükmü İşletme büyüklüğü ölçüsü a) Genel olarak b) Ziraat çeşitlerinden bir kaçının bir arada yapılması halinde işletme büyüklüğü ölçüsünün tespiti İşletme büyüklüğü ölçüsünün değerlendirilmesinde diğer hususlar a) Aile işletmeleri b) Adi ortaklıkların durumu aa) Genel olarak bb) Çiftçinin birden fazla adi ortaklıkta payı bulunması cc) Ortaklıkların ayrı gruplara giren zirai faaliyet yapmaları dd) Birden fazla adi ortaklıkta payı bulunan çiftçi, ortaklıklardan biri işletme büyüklüğü hadlerini aştığında gerçek usulde vergiye tabi olur ee) Aynı zamanda şahsi teşebbüs ve adi ortaklık halinde ziraat yapma ff) Aile işletmesi - ortaklık ilişkisi gg) Miras ortaklığının ve yarıcılığın durumu c) Tek işletmede yapılan zirai faaliyette işletme büyüklüğü ölçüsü uygulaması aa) Tek işletme nedir? bb) Tek işletmenin değerlendirmeye etkisi Tek işletmede, arazi sahibi çiftçinin dışındaki ortakların durumu Gerçek usule tabi olmama rejimi ve şümulu Yıllık beyan esasına geçiş, yıllık beyan esasından çıkış Diğer hususlar B) ZİRAİ İŞLETME HESABI ESASINDA KAZANÇ 23

24 TESPİTİ VE YILLIK BEYAN ESASINDA VERGİLEME Zirai işletme hesabı esasında hasılat a) Mahsul satış bedelleri b) Ziraat makina ve aletlerinin başka çiftçilerin zirai istihsal işlerinde çalıştırılmaları karşılığı elde edilen bedeller c) Gider yazılan değerlerin satılması halinde, bunların satış bedeli d) İstihsal edilen mahsullerden işletmede yem, tohum ve sair suretlerle kullanılanların emsal bedeli e) Zirai mahsulün, köylerde gezici olarak ticari faaliyet yapanlarca satılan tüketim maddeleri ile değiştirilmesi f) Sigorta tazminatları g) Amortismana tabi iktisadi kıymetlerin satış kârı h) Bir sonraki yıla devreden mahsuller i) Çiftçi ve ailesince tüketilen mahsullerin durumu Zirai işletme hesabı esasında giderler a) 57 nci maddede yazılı giderler b) Giderlerle ilgili diğer hususlar c) Zirai kazancın tespitinde kabul edilmeyen giderler C) ZİRAİ KAZANCIN BİLANÇO ESASINDA TESPİTİ D) ZİRAİ KAZANÇTA STOPAJ ESASI ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ÜCRETLER I MAHİYETİ A) ÜCRETİN TANIMI VE UNSURLARI İşverene tabi olma

25 2 Belli bir işyerine bağlı olma Mali ve ekonomik riskin bulunmaması B) ÜCRETİN DİĞER GELİR UNSURLARI İLE SINIRI Ücret- serbest meslek kazancı sınırı a) Genel olarak b) Ses, saz ve sahne sanatkârlarının durumu Amatör toplulukların durumu c) Film artistleri ile ilgili uygulama Yabancı film artistlerinin durumu d) Mankenler e) Konsomatrisler Ücret - ticari kazanç sınırı C) ÜCRETİN DEĞİŞİK ADLARLA ÖDENMESİ D) ÜCRET SAYILAN ÖDEMELER İstisna haddini aşan, emeklilik, dul ve yetim aylıkları Evvelce yapılmış veya gelecekte yapılacak hizmetler karşılığında verilen para ve ayınlar ile sağlanan menfaatler Milletvekillerine, Belediye ve İl Genel Meclisi Üyelerine, Komisyon Üyelerine ve benzerlerine yapılan ödeme ve sağlanan menfaatler Yönetim ve Denetim Kurulları Başkan ve Üyeleri ile tasfiye memurlarına ödenen veya sağlanan para, ayın, menfaatler Bilirkişiler, resmi arabulucular, hakemler, eksperler, jüri üyeleri Sporculara transfer ücreti ve sair adlarla yapılan ödeme ve sağlanan menfaatler E) DİĞER ÖZELLİKLER Kanuni istisna haddini aşan ödemeler Garsonların durumu

26 3 Kendilerine ait olmayan otomobillerde çalışan taksi ve dolmuş şoförleri II ÜCRETLERDE ELDE ETME A) GENEL ESAS B) KURUMLARDA ŞİRKET KÂRINDAN HİZMET ERBABINA VERİLEN İKRAMİYE III ÜCRETİN TESPİT ŞEKLİ A) GERÇEK USULDE TESPİT EDİLEN ÜCRETLER Gerçek usule tabi ücretler Gerçek usulde tespit ve vergilendirilen ücretlerde gayrisafi tutar a) Nakden ödenen ücretler b) Ayın olarak ödenen ücretler c) Sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatler Safi tutarın tespiti a) Memur Yardımlaşma Sandıkları için kesilen Emekli aidatı, sosyal sigorta primleri b) Şahıs sigorta primleri c) Bireysel emeklilik katkı payları d) Sendika aidatları e) 4842 sayılı Kanunla kaldırılan özel gider indirimi B) DİĞER ÜCRETLER DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SERBEST MESLEK KAZANCI I MAHİYETİ A) SERBEST MESLEK FAALİYETİ Faaliyetin sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgi ve ihtisasa dayanması Faaliyetin bir işverene tabi olmaksızın,

27 şahsi sorumluluk altında, kendi nam ve hesabına yapılması Devamlılık unsuru itibariyle durum B) KANUNEN SERBEST MESLEK KAZANCI SAYILAN DİĞER HALLER Kanun hükmü ile serbest meslek kazancı sayılan gelir unsurları a) Tahkim işleri dolayısı ile hakemlerin aldığı ücretler b) Telif ve ihtira beratı kazançları Özel olarak serbest meslek erbabı sayılanların kazançları a) Kollektif ve adi komandit şirketler ve adi şirketler tarafından yapılan serbest meslek faaliyeti sonunda doğan kârlar b) Serbest meslek kazancından pay alanlar c) Gümrük komisyoncuları, borsa ajan ve acenteleri, noterler, noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar d) 4369 sayılı Kanunla serbest meslek erbabı olarak tespit edilenler C) SERBEST MESLEK FAALİYETİ VE KAZANCININ, DİĞER FAALİYET VE GELİR UNSURLARI İLE SINIRI Serbest meslek kazancı - Ticari kazanç a) Serbest meslek faaliyeti- ticari faaliyet ayırımında esas alınabilecek ölçüler aa) Sermaye unsurunun hakim olması bb) Emek istismarı (kullanımı) cc) Mesleki faaliyetin, ticari faaliyetle bir arada yapılması b) Ticari kazanç - serbest meslek kazancı ayırımının önemi ve sonuçları aa) Genel olarak

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : 6/1/1961 Sayı: 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 4 Cilt: 1 Sayfa: 850 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

GELĐR VERGĐSĐ KANUNU. VERGĐNĐN MEVZUU Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir.

GELĐR VERGĐSĐ KANUNU. VERGĐNĐN MEVZUU Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. GELĐR VERGĐSĐ KANUNU VERGĐNĐN MEVZUU Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır.(gvk -1) Buna göre

Detaylı

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 517

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 517 3349 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 850 Bu Kanunun

Detaylı

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı" Cilt: 1 Sayfa: 517

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 1 Sayfa: 517 3349 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 850 Bu Kanunun

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.)

GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) 3349 GELİR VERGİSİ KANUNU (G.V.K.) Kanun Numarası : 193 Kabul Tarihi : 31/12/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 6/1/1961 Sayı : 10700 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 850 * * * Bu Kanunun

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2013 Sayı:294 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü www.vergisorunlari.com.tr VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ www.vergisorunlari.com.tr Sipariş

Detaylı

GELİR VERGİSİ REHBERİ

GELİR VERGİSİ REHBERİ VSD VERGİ SORUNLARI DERGİSİ MART 2014 Sayı:306 ÖZEL EKİ GELİR VERGİSİ REHBERİ Tuncel ATABEY E. Gelirler Başkontrolörü Vergi Başmüfettişi www.vergisorunlari.com.tr 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME

Detaylı

Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır.

Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır. GELİR VERGİSİ KANUNU Kanun Numarası: 193 Kabul Tarihi: 31/12/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 06/01/1961 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10700 BİRİNCİ KISIM : MÜKELLEFİYET BİRİNCİ BÖLÜM : VERGİNİN

Detaylı

İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş

İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş İ Ç İ NDEKİ LER G İ R İ Ş Sayfa I VERGİ USUL KANUNUNUN KAPSAMI... 73 II GÜMRÜK VE TEKEL VERGİLERİ... 74 III VERGİ KANUNLARININ UYGULANMASI VE İSPAT... 74 A) VERGİ KANUNLARININ YORUMU... 74 B) İSPAT SİSTEMİ...

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ VİMER 444 0 189 ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezi (VİMER) 444 0 189 telefon hattına başvurabilirsiniz. www.gib.gov.tr 444 0

Detaylı

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2013 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI SG DENETİM EĞİTİM VE DANIŞMANLIK LTD ŞTİ İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 4 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 4 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR

Detaylı

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI

(örnek) Ad./Soyad.. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Adres : Tel :. Fax : e-mail: @... 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61

Sirkeci, Ankara Cd. Kastel İş Mrk. Kat:3 No:94-95 34112 Eminönü Fatih / İSTANBUL (Avr.) T:+90 212 520 73 21 +90 212 514 52 61 F: +90 212 514 04 61 2014 YILI VERGİ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYGULAMALARI İÇİNDEKİLER PRATİK BİLGİLER... 5 DEMİRBAŞLARDA GİDER YAZMA SINIRI NEDİR?... 5 DEMİRBAŞLARDA AMORTİSMAN AYRILABİLİR Mİ?... 5 FATURA DÜZENLEMEDE DE

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE VERGİLEME ESASLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE VERGİLEME ESASLARI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... İÇİNDEKİLER... BİRİNCİ KISIM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNİN KONUSU VE VERGİLEME ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNE TABİ GELİRİN TANIMI VE KAPSAMI I- GELİR VE KURUMLAR

Detaylı

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2013 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ A. Murat YILDIZ Yeminli Mali Müşavir Ankara, Şubat 2014 2013 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ & A. MURAT YILDIZ - YMM 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 18 1. GELİR VERGİSİNDE

Detaylı

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ

2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ 2014 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ Ankara, Şubat 2015 2014 YILI GELİR VERGİSİ REHBERİ Ymm. A. MURAT YILDIZ 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... 17 1. GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYET VE ŞEKİLLERİ... 26

Detaylı

ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: 2004-04

ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: 2004-04 ISTANBUL TICARET ODASI YAYıN NO: 2004-04 VERGI REHBERİ Hazırlayanlar: Sabahattin Benlikol (YMM) İTO Mali Müşaviri Birgül Subaşı (SMMM) İTO Etüt ve Araştırma Şubesi Uzmanı Vergi Ödevi Anayasa Madde 73:

Detaylı

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL)

TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul Gerçek Usul) 1 TİCARİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ (BASİT USUL GERÇEK USUL) 2 Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi (Basit Usul

Detaylı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı

Ali KAYTAN Gelir İdaresi Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği Başkanı Bir başvuru kitabı olarak hazırlanmış Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi ni hazırlayan değerli üstadımız eski Baş Hesap Uzmanı Sayın Mehmet ALTINDAĞ a, kitabın basımında hiçbir desteği bizlerden

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ @ www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattına başvurabilirsiniz www.gib.gov.tr

Detaylı

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu rehbere elektronik ortamda www.gib.gov.tr

Detaylı

III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer

III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer III Ücretler, Serbest Meslek Kazançları, Gayrimenkul-Menkul Sermaye İratları, Diğer Amaçlarımız: Kazanç ve İratlar 1. Ücretin ve işyerinin tanımını yapıp safi ücreti belirleyebilmek 2. Serbest meslek faaliyetinin

Detaylı

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU

2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 2014 YILINDA ELDE EDİLEN TİCARİ ZİRAİ VE SERBEST MESLEK KAZANÇLARI DIŞINDAKİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU 1. KONU: Bu çalışmamızda; tam mükellef gerçek kişiler tarafından 2014 takvim yılında elde edilen menkul

Detaylı

AVUKATLAR için GELiR VERGiSi BEYAIVIVA/1/JESi DÜZEIVLE/1/JE REHBERi

AVUKATLAR için GELiR VERGiSi BEYAIVIVA/1/JESi DÜZEIVLE/1/JE REHBERi AVUKATLAR için GELiR VERGiSi BEYAIVIVA/1/JESi DÜZEIVLE/1/JE REHBERi AVUKATLAR İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAMESi DÜZENLEME REHBERİ I. GİRİŞ Gelir vergisinin konusu, gerçek kişilerin elde ettikleri gelirdir.

Detaylı

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com

Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014. kpmg.com.tr kpmgvergi.com Para ve Sermaye Piyasaları Kaynaklı Gelirlerin Vergilendirilmesi 2014 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli yatırımcılar, 2014 yılının ilk çeyreğinde de her ülke kendi ekonomisini istikrara kavuşturmayı

Detaylı

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg

2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU. kpm (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr. kpmg u 2015 YILI PRATİK BİLGİLER KILAVUZU (01.01.2015-30.06.2015) kpmgvergi.com kpmg.com.tr kp kpmg kpm İÇİNDEKİLER 1. Hadler ve Tutarlar 2. Oranlar 1.1. Defter Tutma Hadleri... 1.2. Fatura Düzenleme Haddi...

Detaylı

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER

GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER GEL R VERG S BEYANNAME DÜZENLEME REHBER A.MURAT YILDIZ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR Ankara 2014 Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi ANKARA SMMM ODASI Kumrular Caddesi No: 26 Kızılay/ANKARA Tel : (0850) 770 03 12 Faks

Detaylı

Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Değişiklik ve Değerlendirmeler

Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Değişiklik ve Değerlendirmeler Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Değişiklik ve Değerlendirmeler Temmuz 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli Okuyucular, Yeni Gelir Vergisi Tasarısı genel olarak bakıldığında mevcut gelir ve kurumlar

Detaylı

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM

YILLIK GELİR VERGİSİ BEYANINDA ÖZELLİKLİ DURUMLAR. Nevzat PAMUKÇU SMMM Nevzat PAMUKÇU SMMM Çizgi Bağımsız Denetim ve SMMM Ltd. Şti. 1 0. Sunum Planı : 1. Giriş, 2. Ticari kazançlar 3. Ücretler 4. Gayrimenkul sermaye iratları 5. Menkul sermaye iratları 6. Diğer kazanç ve iratlar

Detaylı

GELİR VERGİSİ NİN KONUSU VE UNSURLARI

GELİR VERGİSİ NİN KONUSU VE UNSURLARI MAKALE Volkan CEVRE GELİR VERGİSİ NİN KONUSU VE UNSURLARI I- GİRİŞ Gelir vergisi, gerçek kişilerin bir takvim yılında elde ettikleri gelirler üzerinden alınan dolaysız bir vergidir. Gelir Vergisi Kanunu,

Detaylı