Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Güvenlik uyarõlarõ Teslimat kapsamõ Çamaņõr makinesi ađõrdõr - kaldõrõrken dikkatli olunuz. Dikkat: Donmuņ hortumlar yõrtõlabilir/çatlayabilir. Çamaņõr makinesini, donma tehlikesi bulunan bölgelerde ve/veya korumasõz olarak tutmayõnõz. Çamaņõr makinesi hasar görebilir. Makineyi, çõkma olasõlõđõ olan parçalardan (örn. çamaņõr doldurma kapađõ) kaldõrmayõnõz. Burada listelenen uyarõlara ek olarak, su ve elektrik ņebekesi yetkililerinin özel düzenlemeleri de söz konusu olabilir. Karar veremediđiniz durumlarda bir uzman teknisyen ile bađlantõ kurunuz. Hortumlarõ ve hatlarõ, sendeleme tehlikesi yaratmayacak ņekilde döņeyiniz. Aqua-Stop Tamburdaki õslaklõk son kontrole bađlõdõr. modele göre Aqua-Secure Standart Nakliye emniyetlerinin çõkartõlmasõ Su baďlantõsõ Elektrik çarpma tehlikesi! Aqua-Stop emniyet tertibatõnõ suya daldõrmayõnõz (elektrikli valfe sahiptir). Sõzõntõyõ veya su hasarõnõ engellemek için bu bölümdeki uyarõlarõ mutlaka dikkate alõnõz! Dikkat: Çamaņõr makinesini sadece sođuk içme suyu ile çalõņtõrõnõz. Basõnçsõz bir sõcak su hazõrlayõcõnõ musluk bataryasõna bađlamayõnõz. Sadece makine ile birlikte teslim edilen veya yetkili bayilerde satõlan giriņ borusunu kullanõnõz, kullanõlmõņ borularõ kullanmayõnõz! Karar veremediđiniz durumlarda bir uzman teknisyen ile bađlantõ kurunuz. Ğlk kullanõmdan önce, 4 adet nakliye emniyetini mutlaka tamamen çõkartõnõz ve saklayõnõz. Daha sonraki taņõma iņleminde, nakliye emniyetlerini mutlaka tekrar takõnõz - makinenin hasar görmesini engelleyiniz. a Sayfa 6. Vidalarõ ve yataklarõ birlikte saklayõnõz. Ņebeke Su giriņi Su çõkõņõ modele göre 1. Modele göre hortumlarõ tutuculardan çõkarõnõz. Su giriļi Çevreye duyarlõ imha Ambalaj çevreye duyarlõ olarak imha edilmelidir. Bu cihaz, Atõk Elektrikli ve Elektronik Cihazlar hakkõndaki (waste electrical and electronic equipment - WEEE) Avrupa 2002/96/EG Yönergesi'ne uygun olduđunu belirten bir iņarete sahiptir. Yönerge, atõklarõn geri alõnmasõnõ ve deđerlendirilmesine iliņkin AB genelinde geçerli olan çerçeveyi belirler. EEE Yönetmeliđine uygundur. Montaj yüzeyi Su giriļi hortumu: Dikkat: Bükmeyiniz, ezmeyiniz, deđiņtirmeyiniz veya kesmeyiniz (Bu durumda sađlamlõk kaybolur). Ļebekedeki optimum su basõncõ: kpa (1-10 bar) Su musluđu açõkken en az 8lt./dak akõņ vardõr. Daha yüksek su basõncõ için basõnç azaltõcõ valf takõnõz. Ğngiliz anahtarõ Kapaklar Manifold 2. Kovanlarõn içinde serbestçe hareket edinceye kadar her 4 taņõma emniyeti cõvatasõ gevņetilmelidir. Çõkõņ hortumlarõnõn sabitlenmesi için Model: Aqua-Stop Aqua-Secure Sifona bađlantõ için 1 adet Ø mm hortum kõskacõ (yetkili bayi) a Sayfa 4; Su bađlantõsõ. 2. Su musluđunu dikkatlice açõnõz ve bu sõrada bađlantõ yerlerinin sõzdõrmazlõđõnõ kontrol ediniz. Dikkat: Vida bađlantõsõ, su hattõ basõncõnõn altõnda bulunur. Yararlõ aletler Hizalama için su terazisi. Ğngiliz anahtarõ SW13: Nakliye emniyetlerinin sökülmesi için a Sayfa 3 ve SW17: Cihaz ayaklarõnõn hizalanmasõ için a Sayfa 5. Taban üzerine yerleļtirme sõrasõnda * Sipariņ numarasõ WMZ 2200, WX /4 1. Su giriņi hortumunu su musluđuna bađlayõnõz. Dikkat: Vida bađlantõlarõnõ sadece el ile sõkõnõz. BaĎlantõya göre ayrõca gerekebilir Makinenin kaymamasõ gerekir, bu nedenle sabit durmasõ çok önemlidir! Montaj yüzeyi, sert ve düz bir zemin olmalõdõr. Yumuņak zeminler/zemin döņemeleri uygun deđildir. 3. Ņebeke kablosu tutuculardan çõkarõlmalõdõr. Her 4 taņõma emniyeti komple çõkarõlmalõdõr. maks 90 Çamaņõr makinesini mümkünse bir köņeye yerleņtiriniz. Zemine, suya dayanõklõ tahta plakayõ (min. 30 mm kalõnlõk) vidalayõnõz. * Sipariņ numarasõ için yukarõya bakõnõz Sol tarafta baďlantõ veya Lavaboya su çõkõļõ Dikkat: Çõkõņ hortumunu fõrlamaya karņõ emniyete alõnõz. Dikkat: Kapatma tapasõ, lavabonun su çõkõņõnõ kapatmamalõdõr. Pompalama sõrasõnda, suyun yeteri kadar hõzlõ boņalõp boņalmadõđõnõ kontrol ediniz. Çõkõņ hortumunun ucu, pompalanan suya girmemelidir! Bu durumda, suyun çamaņõr makinesine geri gitme tehlikesi ortaya çõkar! ~ 115 cm ~ 175 cm maks. 100 cm min. 60 cm Çamaņõr makinesi sadece kesintisiz, yakõnõndaki dolaplara bađlantõlõ mutfak tezgahõ altõna monte edilmelidir. Sifona su çõkõļõ: Dikkat: Bađlantõ yeri, Ø mm (yetkili bayi) hortum kõskacõ ile emniyete alõnmalõdõr.dd Alt yapõ Yetkili bayiden/müņteri hizmetlerinden alõnabilir: Aqua-Stop veya sođuk su giriņ hortumu için uzatma (yaklaņõk 2,50 m). Sipariņ numarasõ WMZ 2380, WZ Standart modeli için daha uzun giriņ hortumu (yaklaņõk 2,20 m). Elektrik çarpma tehlikesi! Cihaz korumasõ plakasõ yerine bir uzman tarafõndan mutlaka bir sac kaplama * monte edilmelidir. * Sipariņ numarasõ WMZ 2410, WZ /4 Su çõkõļõ hortumu: Dikkat: bükmeyiniz veya uzunlamasõna çekmeyiniz. Montaj yüzeyi ve boļaltma sistemi arasõndaki yükseklik farkõ: min. 60 cm - maks. 100 cm Güç kaynađõna bađlantõdan önce alt yapõ/montaj. Mutfak ünitesinde montaj min 10 mm Su çõkõļõ SaĎ tarafta baďlantõ 4. Kapaklarõ yerleņtiriniz. Cihazõn alt yapõsõ/montajõ maks 90 min 10 mm Hortum ve hat uzunluklarõ modele göre Ahļap üzerine yerleļtirme sõrasõnda Standart

2

3 Güvenlik uyarõlarõ Teslimat kapsamõ Çamaņõr makinesi ađõrdõr - kaldõrõrken dikkatli olunuz. Dikkat: Donmuņ hortumlar yõrtõlabilir/çatlayabilir. Çamaņõr makinesini, donma tehlikesi bulunan bölgelerde ve/veya korumasõz olarak tutmayõnõz. Çamaņõr makinesi hasar görebilir. Makineyi, çõkma olasõlõđõ olan parçalardan (örn. çamaņõr doldurma kapađõ) kaldõrmayõnõz. Burada listelenen uyarõlara ek olarak, su ve elektrik ņebekesi yetkililerinin özel düzenlemeleri de söz konusu olabilir. Karar veremediđiniz durumlarda bir uzman teknisyen ile bađlantõ kurunuz. Hortumlarõ ve hatlarõ, sendeleme tehlikesi yaratmayacak ņekilde döņeyiniz. Aqua-Stop Tamburdaki õslaklõk son kontrole bađlõdõr. modele göre Aqua-Secure Standart Ņebeke Su giriņi Su çõkõņõ Çevreye duyarlõ imha Ğngiliz anahtarõ Ambalaj çevreye duyarlõ olarak imha edilmelidir. Bu cihaz, Atõk Elektrikli ve Elektronik Cihazlar hakkõndaki (waste electrical and electronic equipment - WEEE) Avrupa 2002/96/EG Yönergesi'ne uygun olduđunu belirten bir iņarete sahiptir. Yönerge, atõklarõn geri alõnmasõnõ ve deđerlendirilmesine iliņkin AB genelinde geçerli olan çerçeveyi belirler. EEE Yönetmeliđine uygundur. Montaj yüzeyi Kapaklar Manifold Çõkõņ hortumlarõnõn sabitlenmesi için BaĎlantõya göre ayrõca gerekebilir Sifona bađlantõ için 1 adet Ø mm hortum kõskacõ (yetkili bayi) a Sayfa 4; Su bađlantõsõ. Makinenin kaymamasõ gerekir, bu nedenle sabit durmasõ çok önemlidir! Montaj yüzeyi, sert ve düz bir zemin olmalõdõr. Yumuņak zeminler/zemin döņemeleri uygun deđildir. Yararlõ aletler Hizalama için su terazisi. Ğngiliz anahtarõ SW13: Nakliye emniyetlerinin sökülmesi için a Sayfa 3 ve SW17: Cihaz ayaklarõnõn hizalanmasõ için a Sayfa 5. Taban üzerine yerleļtirme sõrasõnda * Sipariņ numarasõ WMZ 2200, WX 9756 Hortum ve hat uzunluklarõ modele göre Ahļap üzerine yerleļtirme sõrasõnda Çamaņõr makinesini mümkünse bir köņeye yerleņtiriniz. Zemine, suya dayanõklõ tahta plakayõ (min. 30 mm kalõnlõk) vidalayõnõz. * Sipariņ numarasõ için yukarõya bakõnõz Sol tarafta baďlantõ Cihazõn alt yapõsõ/montajõ veya SaĎ tarafta baďlantõ Çamaņõr makinesi sadece kesintisiz, yakõnõndaki dolaplara bađlantõlõ mutfak tezgahõ altõna monte edilmelidir. ~ 115 cm ~ 175 cm maks. 100 cm Mutfak ünitesinde montaj min. 60 cm Güç kaynađõna bađlantõdan önce alt yapõ/montaj. Alt yapõ Yetkili bayiden/müņteri hizmetlerinden alõnabilir: Aqua-Stop veya sođuk su giriņ hortumu için uzatma (yaklaņõk 2,50 m). Sipariņ numarasõ WMZ 2380, WZ Standart modeli için daha uzun giriņ hortumu (yaklaņõk 2,20 m). Elektrik çarpma tehlikesi! Cihaz korumasõ plakasõ yerine bir uzman tarafõndan mutlaka bir sac kaplama * monte edilmelidir. * Sipariņ numarasõ WMZ 2410, WZ

4

5

6