BUTYRALDEHYDE EXTRA PURE MSDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BUTYRALDEHYDE EXTRA PURE MSDS"

Transkript

1 BUTYRALDEHYDE EXTRA PURE MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde EC indeks numarası EC numarası CAS numarası Ürün kodu 2387H Formülü C4H8O / CH3-CH2-CH2-CHO Kimyasal yapısı Eşanlamlar Butanal 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Tanımlanmış uygun kullanımlar Maddenin/karışımın kullanımı Laboratory chemicals, Manufacture of substances Tavsiye edilmeyen kullanımlar 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri LOBA CHEMIE PVT.LTD. 107 Wode House Road, Jehangir Villa, Colaba Mumbai - INDIA T F Acil durum telefon numarası Acil durum numarası (900am pm) KISIM 2 Zararlılık tanımlanması 2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması 1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma Alevlenir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 2 H225 H ifadelerinin tam metni bkz. Kısım /05/2016 1/10

2 67/548/AET [DSD] veya 1999/45/AB [DPD] direktifine göre sınıflandırma F; R11 R-cümlelerin tam metni 16. kısma bkz Zararlı fizikokimyasal etkiler ve insan sağlığı ile çevre üzerindeki olumsuz etkileri 2.2. Etiket unsurları 1272/2008 (CLP) sayılı AB yönetmeliğine göre etiketleme Görüntülenecek ek etiket bilgisigörüntülenecek ek sınıflandırma(lar) Zararlılık işareti (CLP) Uyarı kelimesi (CLP) Zararlılık İfadesi (CLP) Önlem İfadeleri (CLP) GHS02 Tehlike H225 - Kolay alevlenir sıvı ve buhar P210 - Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez 2.3. Diğer zararlar KISIM 3 Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi 3.1. Maddeler Adı BUTYRALDEHYDE Extra Pure CAS numarası EC numarası EC indeks numarası R- ve H-cümlelerin tam metni 16 bölümüne bkz 3.2. Karışım Uygulanmaz KISIM 4 İlk yardım önlemleri 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması Solunması halinde ilkyardım müdahaleleri Deriyle temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri Gözle temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri Temiz havanın solunduğundan emin olunuz. Nefes almakta güçlük çekiyorsa, zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda olmasını sağlayın. Cildinizi su/duş ile durulayın. Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkarın. Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. Tıbbi tavsiye alın/doktorunuza başvurun. 13/05/2016 2/10

3 Yutulması halinde ilkyardım müdahaleleri Ağızı çalkalayın. Do not induce vomiting Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler Semptomatik olarak muamele edin. KISIM 5 Yangınla mücadele önlemleri 5.1. Yangın söndürücüler Uygun söndürme maddeleri Uygun olmayan söndürücü maddeler Karbondiyoksit. Dry powder. Köpük. Water spray. Ağır su buharı kullanmayın Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar Yangın tehlikesi Patlama tehlikesi 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler Yangın anında korunma KISIM 6 Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler Kolay alevlenir sıvı ve buhar. Yanabilen/patlayıcı buhar-hava karışımı oluşturabilir Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri Genel tedbirler Acil durum personeli olmayanlar için Acil durum planları Acil durumda müdahale eden kişiler için Koruyucu donanım Acil durum planları 6.2. Çevresel önlemler Çevreye verilmesinden kaçının. Solunum sistemi koruyucuları dahil uygun koruyucu ekipmanı kullanmadan yangın alanına girmeyin. Ateşleme kaynağını çıkarın. Statik elektrik yükünden kaçınmak için özel dikkat gösterin. Çıplak ışığa bakmayın. Sigara içmeyin. Gereksiz personeli çıkartın. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Alanı havalandırın Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller Temizlik işlemleri 6.4. Diğer bölümlere atıflar KISIM 7 Elleçleme ve depolama Döküntüleri toplayın. Karada uygun konteynerlere süpürün veya kürek kullanarak taşıyın Güvenli elleçleme için önlemler İşlem gördüğünde karşılaşılabilecek ek tehlikeler Güvenli elleçleme için önlemler Hijyen ölçütleri Kalıntı buharlar yanıcı olduğundan boş konteynerleri dikkatli kullanın. Avoid contact with skin and eyes. Sadece ateş almayan aletler kullanın. Ateş kaynaklarından uzak durunuz - Sigara içmeyiniz. Do not breathe vapours. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. Herhangi birşey yemeden, içmeden ve işten ayrılmadan önce orta derecede sabun ve su kullanarak ellerinizi ve vücudunuzun maruz kalan diğer uzuvlarını yıkayın Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar Teknik tedbirler Saklama koşulları Statik elektrikten kaçınmak için topraklamanın düzgün bir şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun/bağlayın. Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/aydınlatma ekipmanı kullanın. Yangın bulunmayan bir yerde tutun. Kabı sıkıca kapalı tutun. 13/05/2016 3/10

4 Uyumsuz maddeler Isı kaynakları Belirli son kullanımlar KISIM 8 Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma 8.1. Kontrol parametreleri 8.2. Maruz kalma kontrolleri Ellerin koruması Gözlerin koruması Deri ve vücudun korunması Solunum yollarının koruması Protective gloves Kimyasal gözlükler veya güvenlik gözlükleri. Uygun koruyucu kıyafet kullanın Solunum koruyucu giyin KISIM 9 Fiziksel ve kimyasal özellikler 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi Fiziksel hali Sıvı Moleküler kütle Renk Koku Koku eşiği g/mol Clear Colorless. aldehyde like. ph 6-7 Bağıl buharlaşma hızı (bütil asetat=1) Erime noktası -96 C Donma noktası Kaynama noktası 75 C Parlama noktası -5 C Kritik sıcaklık 251 C Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 230 C Ayrışma sıcaklığı Alevlenirlik (katı, gaz) Flammable Kolay alevlenir sıvı ve buhar Buhar basıncı 120 hpa at 20 C 20 C'de bağıl buhar yoğunluğu 2.49 Bağıl yoğunluk Yoğunluk 0.8 g/cm³ 13/05/2016 4/10

5 Çözünürlük Su Soluble Log Pow 0.79 Viskozite, kinematik Viskozite, dinamik Patlayıcı özellikler Oksitleyici özellikler Patlayıcı sınırlar hac. % 9.2. Diğer bilgiler KISIM 10 Kararlılık ve tepkime Tepkime Kimyasal kararlılık Normal koşullar altında kararlıdır Zararlı tepkime olasılığı Kaçınılması gereken durumlar Korumasız alev. Sıcaklık. Kıvılcım çıkarır Uyumsuz malzemeler Zararlı bozunma ürünleri Alev alabilen gazları çıkarabilir. KISIM 11 Toksikolojik bilgiler Toksik etkiler hakkında bilgi Akut toksisite Cilt aşınması/tahrişi Ciddi göz hasarları/tahrişi Solunum yolları veya cilt hassaslaşması Eşey hücre mutajenitesi Kanserojenite ph 6-7 ph 6-7 Üreme toksisitesi Belirli Hedef Organ Toksisitesi (tek maruz kalma) Belirli Hedef Organ Toksisitesi (tekrarlı maruz kalma) 13/05/2016 5/10

6 Aspirasyon zararı KISIM 12 Ekolojik bilgiler Toksisite Kalıcılık ve bozunabilirlik Biyobirikim potansiyeli BUTYRALDEHYDE Extra Pure ( ) Log Pow Toprakta hareketlilik PBT ve vpvb değerlendirmesi sonuçları Diğer olumsuz etkiler KISIM 13 Berteraf etme bilgileri Atık işleme yöntemleri Ürün/Ambalaj imha tavsiyeleri Ek bilgiler İçeriği/kabı; yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası tüzüğe uygun olarak, zararlı veya özel atık toplama noktasında bertaraf edin. Kalıntı buharlar yanıcı olduğundan boş konteynerleri dikkatli kullanın. KISIM 14 Taşımacılık bilgileri ADR / RID / IMDG / IATA / ADN talimatlarına uygun olarak UN Numarası UN No. (ADR) 1129 UN no. (IMDG) 1129 UN no. (IATA) 1129 UN no. (ADN) 1129 UN no. (RID) Uygun UN taşımacılık adı Uygun sevkiyat adı (ADR) Uygun sevkiyat adı (IMDG) Uygun sevkiyat adı (IATA) BÜTİRALDEHİT BUTYRALDEHYDE Butyraldehyde 13/05/2016 6/10

7 Uygun sevkiyat adı (ADN) Uygun sevkiyat adı (RID) Taşıma dokümanın açıklanması (ADR) Taşıma dokümanın açıklanması (IMDG) Taşıma dokümanın açıklanması (IATA) Taşıma dokümanın açıklanması (ADN) Taşıma dokümanın açıklanması (RID) BÜTİRALDEHİT BÜTİRALDEHİT UN 1129 BÜTİRALDEHİT, 3, II, (D/E) UN 1129 BUTYRALDEHYDE, 3, II (-7 C c.c.) UN 1129 Butyraldehyde, 3, II UN 1129 BÜTİRALDEHİT, 3, II UN 1129 BÜTİRALDEHİT, 3, II Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı ADR Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı 3 Tehlike etiketleri (ADR) 3 IMDG Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı (IMDG) 3 Tehlike etiketleri (IMDG) 3 IATA Ambalajlama grubu (IATA) 3 Tehlike etiketleri (IATA) 3 ADN Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı (ADN) 3 Tehlike etiketleri (ADN) 3 RID Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı (RID) 3 Tehlike etiketleri (RID) /05/2016 7/10

8 14.4. Ambalajlama grubu Ambalajlama grubu (ADR) Ambalajlama grubu (IMDG) Ambalajlama grubu (IATA) Ambalajlama grubu (ADN) Ambalajlama grubu (RID) Çevresel zararlar Çevreye zararlıdır Denizi kirletici Diğer bilgiler II II II II II Hayır Hayır Mevcut ek bilgi bulunmamaktadır Kullanıcı için özel önlemler - Karayolu Taşımacılığı Sınıflandırma Kodu Sınırlı miktar değerleri (ADR) İstisnai miktar (ADR) Ambalaj talimatları (ADR) Karışık ambalajlama hükümleri (ADR) Portatif tank ve dökme yük konteyner talimatları (ADR) Portatif tank ve dökme yük konteynerler için özel hükümler (ADR) Tank kodu (ADR) Tanklı taşıma aracı F1 1l E2 P001, IBC02, R001 MP19 T4 TP1 LGBF FL Nakliye kategorisi (ADR) 2 Taşıma için özel hükümler-operasyon (ADR) Tehlike no. (Kemler sayısı) 33 Turuncu levhalar S2, S20 Tünel kısıtlama kodu (ADR) EAC kodu D/E 3YE - Deniz taşımacılığı Sınırlı miktarlar (IMDG) İstisnai miktar (IMDG) Ambalaj talimatları (IMDG) GRV (IMDG) ambalaj talimatları Tanklara ilişkin talimatlar (IMDG) Tanklar için özel hükümler (IMDG) EmS-No. (yangın) 1 L E2 P001 IBC02 T4 TP1 F-E N FS (Dökülme) S-D Yükleme kategorisi (IMDG) Alevlenme noktası (IMDG) Özellikleri ve gözlemler (IMDG) B -7 C c.c. TAYK (Tıbbi Acil Yardım Kılavuzu) N Hava taşımacılığı Yolcu uçağı ve kargo uçağı için istisnai miktarlar (IATA) Colourless liquid with a characteristic pungent odour. Flashpoint -7 C c.c. Explosive limits 1.4% to 12.5% Immiscible with water. E2 13/05/2016 8/10

9 Yolcu uçağı ve kargo uçağı sınırlı tutulan miktarlar (IATA) Yolcu uçağı ve kargo uçağı sınırlı tutulan miktarlar için, maksimum net ağırlık (IATA) Yolcu uçağı ve kargo uçağı ambalaj talimatları (IATA) Yolcu uçağı ve kargo uçağı için, maksimum net ağırlık (IATA) Ambalajlama talimatları, yalnızca kargo uçak taşımacılığı (IATA) Maksimum net miktar, yalnızca kargo uçak taşımacılığı (IATA) ERG kodu (IATA) Y341 1L 353 5L L 3L - İç sularda gemi nakliyesi Sınıflandırma kodu (ADN) Sınırlı miktar değerleri (ADN) İstisnai miktar (ADN) Taşımacılık izinli (ADN) Ekipman gerekli (ADN) Havalandırma (ADN) F1 1 L E2 T Mavi koni/ışık sayısı (ADN) 1 - Demiryolu taşımacılığı Sınıflandırma kodu (RID) Sınırlı miktarlar (RID) İstisnai miktar (RID) Ambalaj talimatları (RID) Karışık ambalajlama hükümleri (RID) Portatif tank ve dökme yük konteyner talimatları (RID) Portatif tank ve dökme yük konteynerler için özel hükümler (RID) RID tanklar için tank kodları (RID) PP, EX, A VE01 F1 1L E2 P001, IBC02, R001 MP19 T4 TP1 Nakliye kategorisi (RID) 2 Ekspres koli (RID) LGBF CE7 Tehlike tanımlama N (RID) MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık Uygulanmaz KISIM 15 Mevzuat bilgileri Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı AB talimatları REACH in XVII ekine göre kısıtlama yok BUTYRALDEHYDE Extra Pure REACH Aday listesinde değil. BUTYRALDEHYDE Extra Pure REACH'in XIV ekinde listelenmemiştir Ulusal yönetmelikler 13/05/2016 9/10

10 Almanya AwSV referansı İmisyon kontrollerine yönelik Alman federal yasanın uygulanmaya konulmasına ilişkin 12. karar - 12.BlmSchV Su için tehlike sınıfı (WGK) 1, zayıf su kirletici (Classification according to AwSV; Kimlik No 48) 12. BlmSchV'ye (emisyonlara karşı korunmaya yönelik kararname) tabii değildir (ciddi kazalara ilişkin düzenleme) Hollanda SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen SZW-lijst van mutagene stoffen NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Borstvoeding NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Vruchtbaarheid NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Ontwikkeling Madde liste içinde yer almaz Madde liste içinde yer almaz Madde liste içinde yer almaz Madde liste içinde yer almaz Madde liste içinde yer almaz Danimarka Sınıflandırmaya ilişkin hatırlatmalar Alevlenir sıvıların depolanmasına ilişkin acil durum yönetimi prensipleri izlenmelidir Kimyasal güvenlik değerlendirilmesi KISIM 16 Diğer bilgiler R-, H- ve EUH -cümlelerin tam metni Flam. Liq. 2 Alevlenir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 2 H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar R11 Kolay alevlenir F Yüksek derecede yanıcı Bahsi geçen tedbirlerin alınmasından ve ürünün kullanımı hakkında tam ve eksiksiz bir bilgiye sahip olunmasından kullanıcının kendisi sorumludur 13/05/ /10