BUTYRALDEHYDE EXTRA PURE MSDS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BUTYRALDEHYDE EXTRA PURE MSDS"

Transkript

1 BUTYRALDEHYDE EXTRA PURE MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde EC indeks numarası EC numarası CAS numarası Ürün kodu 2387H Formülü C4H8O / CH3-CH2-CH2-CHO Kimyasal yapısı Eşanlamlar Butanal 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları Tanımlanmış uygun kullanımlar Maddenin/karışımın kullanımı Laboratory chemicals, Manufacture of substances Tavsiye edilmeyen kullanımlar 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri LOBA CHEMIE PVT.LTD. 107 Wode House Road, Jehangir Villa, Colaba Mumbai - INDIA T F Acil durum telefon numarası Acil durum numarası (900am pm) KISIM 2 Zararlılık tanımlanması 2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması 1272/2008 [CLP] AB yönetmeliği uyarınca sınıflandırma Alevlenir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 2 H225 H ifadelerinin tam metni bkz. Kısım /05/2016 1/10

2 67/548/AET [DSD] veya 1999/45/AB [DPD] direktifine göre sınıflandırma F; R11 R-cümlelerin tam metni 16. kısma bkz Zararlı fizikokimyasal etkiler ve insan sağlığı ile çevre üzerindeki olumsuz etkileri 2.2. Etiket unsurları 1272/2008 (CLP) sayılı AB yönetmeliğine göre etiketleme Görüntülenecek ek etiket bilgisigörüntülenecek ek sınıflandırma(lar) Zararlılık işareti (CLP) Uyarı kelimesi (CLP) Zararlılık İfadesi (CLP) Önlem İfadeleri (CLP) GHS02 Tehlike H225 - Kolay alevlenir sıvı ve buhar P210 - Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez 2.3. Diğer zararlar KISIM 3 Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi 3.1. Maddeler Adı BUTYRALDEHYDE Extra Pure CAS numarası EC numarası EC indeks numarası R- ve H-cümlelerin tam metni 16 bölümüne bkz 3.2. Karışım Uygulanmaz KISIM 4 İlk yardım önlemleri 4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması Solunması halinde ilkyardım müdahaleleri Deriyle temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri Gözle temas etmesi halinde ilkyardım müdahaleleri Temiz havanın solunduğundan emin olunuz. Nefes almakta güçlük çekiyorsa, zarar gören kişiyi açık havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği pozisyonda olmasını sağlayın. Cildinizi su/duş ile durulayın. Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkarın. Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Kontakt lens, varsa ve çıkarması kolaysa, çıkarın. Sürekli durulayın. Tıbbi tavsiye alın/doktorunuza başvurun. 13/05/2016 2/10

3 Yutulması halinde ilkyardım müdahaleleri Ağızı çalkalayın. Do not induce vomiting Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler Semptomatik olarak muamele edin. KISIM 5 Yangınla mücadele önlemleri 5.1. Yangın söndürücüler Uygun söndürme maddeleri Uygun olmayan söndürücü maddeler Karbondiyoksit. Dry powder. Köpük. Water spray. Ağır su buharı kullanmayın Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar Yangın tehlikesi Patlama tehlikesi 5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler Yangın anında korunma KISIM 6 Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler Kolay alevlenir sıvı ve buhar. Yanabilen/patlayıcı buhar-hava karışımı oluşturabilir Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri Genel tedbirler Acil durum personeli olmayanlar için Acil durum planları Acil durumda müdahale eden kişiler için Koruyucu donanım Acil durum planları 6.2. Çevresel önlemler Çevreye verilmesinden kaçının. Solunum sistemi koruyucuları dahil uygun koruyucu ekipmanı kullanmadan yangın alanına girmeyin. Ateşleme kaynağını çıkarın. Statik elektrik yükünden kaçınmak için özel dikkat gösterin. Çıplak ışığa bakmayın. Sigara içmeyin. Gereksiz personeli çıkartın. Kişisel koruyucu ekipman kullanın. Alanı havalandırın Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller Temizlik işlemleri 6.4. Diğer bölümlere atıflar KISIM 7 Elleçleme ve depolama Döküntüleri toplayın. Karada uygun konteynerlere süpürün veya kürek kullanarak taşıyın Güvenli elleçleme için önlemler İşlem gördüğünde karşılaşılabilecek ek tehlikeler Güvenli elleçleme için önlemler Hijyen ölçütleri Kalıntı buharlar yanıcı olduğundan boş konteynerleri dikkatli kullanın. Avoid contact with skin and eyes. Sadece ateş almayan aletler kullanın. Ateş kaynaklarından uzak durunuz - Sigara içmeyiniz. Do not breathe vapours. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin. Herhangi birşey yemeden, içmeden ve işten ayrılmadan önce orta derecede sabun ve su kullanarak ellerinizi ve vücudunuzun maruz kalan diğer uzuvlarını yıkayın Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar Teknik tedbirler Saklama koşulları Statik elektrikten kaçınmak için topraklamanın düzgün bir şekilde yerine getirilmesi gerekmektedir. Kabı ve alıcı ekipmanı toprağa oturtun/bağlayın. Patlamaya dayanıklı elektrikli/havalandırma/aydınlatma ekipmanı kullanın. Yangın bulunmayan bir yerde tutun. Kabı sıkıca kapalı tutun. 13/05/2016 3/10

4 Uyumsuz maddeler Isı kaynakları Belirli son kullanımlar KISIM 8 Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma 8.1. Kontrol parametreleri 8.2. Maruz kalma kontrolleri Ellerin koruması Gözlerin koruması Deri ve vücudun korunması Solunum yollarının koruması Protective gloves Kimyasal gözlükler veya güvenlik gözlükleri. Uygun koruyucu kıyafet kullanın Solunum koruyucu giyin KISIM 9 Fiziksel ve kimyasal özellikler 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi Fiziksel hali Sıvı Moleküler kütle Renk Koku Koku eşiği g/mol Clear Colorless. aldehyde like. ph 6-7 Bağıl buharlaşma hızı (bütil asetat=1) Erime noktası -96 C Donma noktası Kaynama noktası 75 C Parlama noktası -5 C Kritik sıcaklık 251 C Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı 230 C Ayrışma sıcaklığı Alevlenirlik (katı, gaz) Flammable Kolay alevlenir sıvı ve buhar Buhar basıncı 120 hpa at 20 C 20 C'de bağıl buhar yoğunluğu 2.49 Bağıl yoğunluk Yoğunluk 0.8 g/cm³ 13/05/2016 4/10

5 Çözünürlük Su Soluble Log Pow 0.79 Viskozite, kinematik Viskozite, dinamik Patlayıcı özellikler Oksitleyici özellikler Patlayıcı sınırlar hac. % 9.2. Diğer bilgiler KISIM 10 Kararlılık ve tepkime Tepkime Kimyasal kararlılık Normal koşullar altında kararlıdır Zararlı tepkime olasılığı Kaçınılması gereken durumlar Korumasız alev. Sıcaklık. Kıvılcım çıkarır Uyumsuz malzemeler Zararlı bozunma ürünleri Alev alabilen gazları çıkarabilir. KISIM 11 Toksikolojik bilgiler Toksik etkiler hakkında bilgi Akut toksisite Cilt aşınması/tahrişi Ciddi göz hasarları/tahrişi Solunum yolları veya cilt hassaslaşması Eşey hücre mutajenitesi Kanserojenite ph 6-7 ph 6-7 Üreme toksisitesi Belirli Hedef Organ Toksisitesi (tek maruz kalma) Belirli Hedef Organ Toksisitesi (tekrarlı maruz kalma) 13/05/2016 5/10

6 Aspirasyon zararı KISIM 12 Ekolojik bilgiler Toksisite Kalıcılık ve bozunabilirlik Biyobirikim potansiyeli BUTYRALDEHYDE Extra Pure ( ) Log Pow Toprakta hareketlilik PBT ve vpvb değerlendirmesi sonuçları Diğer olumsuz etkiler KISIM 13 Berteraf etme bilgileri Atık işleme yöntemleri Ürün/Ambalaj imha tavsiyeleri Ek bilgiler İçeriği/kabı; yerel/bölgesel/ulusal/uluslararası tüzüğe uygun olarak, zararlı veya özel atık toplama noktasında bertaraf edin. Kalıntı buharlar yanıcı olduğundan boş konteynerleri dikkatli kullanın. KISIM 14 Taşımacılık bilgileri ADR / RID / IMDG / IATA / ADN talimatlarına uygun olarak UN Numarası UN No. (ADR) 1129 UN no. (IMDG) 1129 UN no. (IATA) 1129 UN no. (ADN) 1129 UN no. (RID) Uygun UN taşımacılık adı Uygun sevkiyat adı (ADR) Uygun sevkiyat adı (IMDG) Uygun sevkiyat adı (IATA) BÜTİRALDEHİT BUTYRALDEHYDE Butyraldehyde 13/05/2016 6/10

7 Uygun sevkiyat adı (ADN) Uygun sevkiyat adı (RID) Taşıma dokümanın açıklanması (ADR) Taşıma dokümanın açıklanması (IMDG) Taşıma dokümanın açıklanması (IATA) Taşıma dokümanın açıklanması (ADN) Taşıma dokümanın açıklanması (RID) BÜTİRALDEHİT BÜTİRALDEHİT UN 1129 BÜTİRALDEHİT, 3, II, (D/E) UN 1129 BUTYRALDEHYDE, 3, II (-7 C c.c.) UN 1129 Butyraldehyde, 3, II UN 1129 BÜTİRALDEHİT, 3, II UN 1129 BÜTİRALDEHİT, 3, II Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı ADR Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı 3 Tehlike etiketleri (ADR) 3 IMDG Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı (IMDG) 3 Tehlike etiketleri (IMDG) 3 IATA Ambalajlama grubu (IATA) 3 Tehlike etiketleri (IATA) 3 ADN Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı (ADN) 3 Tehlike etiketleri (ADN) 3 RID Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı (RID) 3 Tehlike etiketleri (RID) /05/2016 7/10

8 14.4. Ambalajlama grubu Ambalajlama grubu (ADR) Ambalajlama grubu (IMDG) Ambalajlama grubu (IATA) Ambalajlama grubu (ADN) Ambalajlama grubu (RID) Çevresel zararlar Çevreye zararlıdır Denizi kirletici Diğer bilgiler II II II II II Hayır Hayır Mevcut ek bilgi bulunmamaktadır Kullanıcı için özel önlemler - Karayolu Taşımacılığı Sınıflandırma Kodu Sınırlı miktar değerleri (ADR) İstisnai miktar (ADR) Ambalaj talimatları (ADR) Karışık ambalajlama hükümleri (ADR) Portatif tank ve dökme yük konteyner talimatları (ADR) Portatif tank ve dökme yük konteynerler için özel hükümler (ADR) Tank kodu (ADR) Tanklı taşıma aracı F1 1l E2 P001, IBC02, R001 MP19 T4 TP1 LGBF FL Nakliye kategorisi (ADR) 2 Taşıma için özel hükümler-operasyon (ADR) Tehlike no. (Kemler sayısı) 33 Turuncu levhalar S2, S20 Tünel kısıtlama kodu (ADR) EAC kodu D/E 3YE - Deniz taşımacılığı Sınırlı miktarlar (IMDG) İstisnai miktar (IMDG) Ambalaj talimatları (IMDG) GRV (IMDG) ambalaj talimatları Tanklara ilişkin talimatlar (IMDG) Tanklar için özel hükümler (IMDG) EmS-No. (yangın) 1 L E2 P001 IBC02 T4 TP1 F-E N FS (Dökülme) S-D Yükleme kategorisi (IMDG) Alevlenme noktası (IMDG) Özellikleri ve gözlemler (IMDG) B -7 C c.c. TAYK (Tıbbi Acil Yardım Kılavuzu) N Hava taşımacılığı Yolcu uçağı ve kargo uçağı için istisnai miktarlar (IATA) Colourless liquid with a characteristic pungent odour. Flashpoint -7 C c.c. Explosive limits 1.4% to 12.5% Immiscible with water. E2 13/05/2016 8/10

9 Yolcu uçağı ve kargo uçağı sınırlı tutulan miktarlar (IATA) Yolcu uçağı ve kargo uçağı sınırlı tutulan miktarlar için, maksimum net ağırlık (IATA) Yolcu uçağı ve kargo uçağı ambalaj talimatları (IATA) Yolcu uçağı ve kargo uçağı için, maksimum net ağırlık (IATA) Ambalajlama talimatları, yalnızca kargo uçak taşımacılığı (IATA) Maksimum net miktar, yalnızca kargo uçak taşımacılığı (IATA) ERG kodu (IATA) Y341 1L 353 5L L 3L - İç sularda gemi nakliyesi Sınıflandırma kodu (ADN) Sınırlı miktar değerleri (ADN) İstisnai miktar (ADN) Taşımacılık izinli (ADN) Ekipman gerekli (ADN) Havalandırma (ADN) F1 1 L E2 T Mavi koni/ışık sayısı (ADN) 1 - Demiryolu taşımacılığı Sınıflandırma kodu (RID) Sınırlı miktarlar (RID) İstisnai miktar (RID) Ambalaj talimatları (RID) Karışık ambalajlama hükümleri (RID) Portatif tank ve dökme yük konteyner talimatları (RID) Portatif tank ve dökme yük konteynerler için özel hükümler (RID) RID tanklar için tank kodları (RID) PP, EX, A VE01 F1 1L E2 P001, IBC02, R001 MP19 T4 TP1 Nakliye kategorisi (RID) 2 Ekspres koli (RID) LGBF CE7 Tehlike tanımlama N (RID) MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık Uygulanmaz KISIM 15 Mevzuat bilgileri Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı AB talimatları REACH in XVII ekine göre kısıtlama yok BUTYRALDEHYDE Extra Pure REACH Aday listesinde değil. BUTYRALDEHYDE Extra Pure REACH'in XIV ekinde listelenmemiştir Ulusal yönetmelikler 13/05/2016 9/10

10 Almanya AwSV referansı İmisyon kontrollerine yönelik Alman federal yasanın uygulanmaya konulmasına ilişkin 12. karar - 12.BlmSchV Su için tehlike sınıfı (WGK) 1, zayıf su kirletici (Classification according to AwSV; Kimlik No 48) 12. BlmSchV'ye (emisyonlara karşı korunmaya yönelik kararname) tabii değildir (ciddi kazalara ilişkin düzenleme) Hollanda SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen SZW-lijst van mutagene stoffen NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Borstvoeding NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Vruchtbaarheid NIET-limitatieve lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Ontwikkeling Madde liste içinde yer almaz Madde liste içinde yer almaz Madde liste içinde yer almaz Madde liste içinde yer almaz Madde liste içinde yer almaz Danimarka Sınıflandırmaya ilişkin hatırlatmalar Alevlenir sıvıların depolanmasına ilişkin acil durum yönetimi prensipleri izlenmelidir Kimyasal güvenlik değerlendirilmesi KISIM 16 Diğer bilgiler R-, H- ve EUH -cümlelerin tam metni Flam. Liq. 2 Alevlenir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 2 H225 Kolay alevlenir sıvı ve buhar R11 Kolay alevlenir F Yüksek derecede yanıcı Bahsi geçen tedbirlerin alınmasından ve ürünün kullanımı hakkında tam ve eksiksiz bir bilgiye sahip olunmasından kullanıcının kendisi sorumludur 13/05/ /10

DEXTROSE ANHYDROUS EXTRA PURE MSDS

DEXTROSE ANHYDROUS EXTRA PURE MSDS DEXTROSE ANHYDROUS EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 50-99-7 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde

Detaylı

GLYCINE EXTRA PURE MSDS

GLYCINE EXTRA PURE MSDS MSDS CAS numarası: 56-40-6 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS numarası : 56-40-6 Ürün

Detaylı

L-ARGININE FOR BIOCHEMISTRY MSDS

L-ARGININE FOR BIOCHEMISTRY MSDS MSDS CAS numarası: 74-79-3 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS numarası : 74-79-3 Ürün

Detaylı

BENTONITE POWDER EXTRA PURE MSDS

BENTONITE POWDER EXTRA PURE MSDS BENTONITE POWDER EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 1302-78-9 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde

Detaylı

CEDAR WOOD OIL NATURAL MSDS

CEDAR WOOD OIL NATURAL MSDS MSDS CAS numarası: 8000-27-9 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : EC numarası : 294-939-5

Detaylı

ALUMINIUM OXIDE CALCINED EXTRA PURE MSDS

ALUMINIUM OXIDE CALCINED EXTRA PURE MSDS ALUMINIUM OXIDE CALCINED EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 1344-28-1 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı

CASTOR OIL EXTRA PURE MSDS

CASTOR OIL EXTRA PURE MSDS CASTOR OIL EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 8001-79-4 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde :

Detaylı

INDICATOR PAPER PH MSDS. CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

INDICATOR PAPER PH MSDS. CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği INDICATOR PAPER PH 2.0-4.5 MSDS CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde : Ürünün

Detaylı

ATP 10 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği

ATP 10 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği MSDS CAS numarası: 125971-95-1 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS numarası : 125971-95-1

Detaylı

2-CHLOROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS MSDS

2-CHLOROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS MSDS 2-CHLOROBENZOIC ACID FOR SYNTHESIS MSDS CAS numarası: 118-91-2 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı

CHROMIUM (III) CHLORIDE (HEXAHYDRATE) EXTRA PURE MSDS

CHROMIUM (III) CHLORIDE (HEXAHYDRATE) EXTRA PURE MSDS CHROMIUM (III) CHLORIDE (HEXAHYDRATE) EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 10060-12-5 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği

Detaylı

2-ETHOXYPHENOL FOR SYNTHESIS MSDS

2-ETHOXYPHENOL FOR SYNTHESIS MSDS 2-ETHOXYPHENOL FOR SYNTHESIS MSDS CAS numarası: 94-71-3 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde

Detaylı

GRAPHITE FINE POWDER EXTRA PURE MSDS

GRAPHITE FINE POWDER EXTRA PURE MSDS MSDS CAS numarası: 7782-42-5 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS numarası : 7782-42-5

Detaylı

CETYL ALCOHOL EXTRA PURE MSDS

CETYL ALCOHOL EXTRA PURE MSDS MSDS CAS numarası: 36653-82-4 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS numarası : 36653-82-4

Detaylı

AMMONIUM CARBONATE AR/ACS MSDS

AMMONIUM CARBONATE AR/ACS MSDS MSDS CAS numarası: 506-87-6 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS numarası : 506-87-6

Detaylı

AMARANTH EXTRA PURE MSDS

AMARANTH EXTRA PURE MSDS AMARANTH EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 915-67-3 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS

Detaylı

N-BUTYL CHLORIDE FOR HPLC MSDS

N-BUTYL CHLORIDE FOR HPLC MSDS N-BUTYL CHLORIDE FOR HPLC MSDS CAS numarası 109-69-3 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde EC

Detaylı

CYCLOPENTANOL FOR SYNTHESIS MSDS

CYCLOPENTANOL FOR SYNTHESIS MSDS MSDS CAS numarası 96-41-3 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde CAS numarası 96-41-3 Ürün kodu

Detaylı

BARIUM DIPHENYLAMINE SULPHONATE AR MSDS

BARIUM DIPHENYLAMINE SULPHONATE AR MSDS BARIUM DIPHENYLAMINE SULPHONATE AR MSDS CAS numarası: 6211-24-1 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı

DI-AMMONIUM HYDROGEN ORTHOPHOSPHATE ANHYDROUS EXTRA PURE MSDS

DI-AMMONIUM HYDROGEN ORTHOPHOSPHATE ANHYDROUS EXTRA PURE MSDS DI-AMMONIUM HYDROGEN ORTHOPHOSPHATE ANHYDROUS EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 7783-28-0 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın

Detaylı

GALLIC ACID EXTRA PURE MSDS

GALLIC ACID EXTRA PURE MSDS GALLIC ACID EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 5995-86-8 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde :

Detaylı

FULLER S EARTH FOR ADSORPTION PURPOSE MSDS

FULLER S EARTH FOR ADSORPTION PURPOSE MSDS FULLER S EARTH FOR ADSORPTION PURPOSE MSDS CAS numarası: 8031-18-3 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün

Detaylı

ALUMINIUM STEARATE EXTRA PURE MSDS

ALUMINIUM STEARATE EXTRA PURE MSDS MSDS CAS numarası: 637-12-7 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS numarası : 637-12-7

Detaylı

TERT-BUTYL METHYL ETHER FOR HPLC MSDS

TERT-BUTYL METHYL ETHER FOR HPLC MSDS TERT-BUTYL METHYL ETHER FOR HPLC MSDS CAS numarası 1634-04-4 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde

Detaylı

HAYEM S REAGENT MSDS. CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

HAYEM S REAGENT MSDS. CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde Ürün kodu 04012 1.2. Madde veya karışımın

Detaylı

COPPER (METAL) POWDER ELECTROLYTIC GRADE MSDS

COPPER (METAL) POWDER ELECTROLYTIC GRADE MSDS COPPER (METAL) POWDER ELECTROLYTIC GRADE MSDS CAS numarası 7440-50-8 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün

Detaylı

ERIOCHROME CYANINE R AR MSDS

ERIOCHROME CYANINE R AR MSDS MSDS CAS numarası: 3564-18-9 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS numarası : 3564-18-9

Detaylı

DIMIDIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS MSDS

DIMIDIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS MSDS DIMIDIUM BROMIDE FOR SYNTHESIS MSDS CAS numarası: 518-67-2 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu :

Detaylı

CAS numarası: MSDS SODIUM HYDROXIDE 0.1M (0.1N) STANDARDIZED SOLUTION TRACEABLE TO NIST MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

CAS numarası: MSDS SODIUM HYDROXIDE 0.1M (0.1N) STANDARDIZED SOLUTION TRACEABLE TO NIST MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) SODIUM HYDROXIDE 0.1M (0.1N) STANDARDIZED SOLUTION TRACEABLE TO NIST MSDS CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın

Detaylı

N-OCTYL BENZENE MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği

N-OCTYL BENZENE MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği MSDS CAS numarası: 2189-60-8 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde : CAS numarası : 2189-60-8

Detaylı

CAS numarası: MSDS BUFFER TABLETS PH 4.0 (1 TABLET DISSOLVED TO 100 ML SOLUTION) MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

CAS numarası: MSDS BUFFER TABLETS PH 4.0 (1 TABLET DISSOLVED TO 100 ML SOLUTION) MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) BUFFER TABLETS PH 4.0 (1 TABLET DISSOLVED TO 100 ML MSDS CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün

Detaylı

DODECYL BENZENE SULPHONIC ACID SODIUM SALT PURIFIED MSDS

DODECYL BENZENE SULPHONIC ACID SODIUM SALT PURIFIED MSDS DODECYL BENZENE SULPHONIC ACID SODIUM SALT PURIFIED MSDS CAS numarası: 25155-30-0 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın

Detaylı

3,4-DIHYDRO-2H-PYRAN FOR SYNTHESIS MSDS

3,4-DIHYDRO-2H-PYRAN FOR SYNTHESIS MSDS MSDS CAS numarası 110-87-2 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde EC numarası 203-810-4 CAS numarası

Detaylı

HYDROCHLORIC ACID AR MSDS

HYDROCHLORIC ACID AR MSDS MSDS CAS numarası 7647-01-0 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde EC indeks numarası 017-002-01-X

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Ürün kodu Karışım 0292E 1.2. Madde veya karışımın

Detaylı

CITRIC ACID ANHYDROUS GMP MANUFACTURED MSDS

CITRIC ACID ANHYDROUS GMP MANUFACTURED MSDS CITRIC ACID ANHYDROUS GMP MANUFACTURED MSDS CAS numarası: 77-92-9 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) MSDS CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Karışım : Ürün kodu : 02722 1.2. Madde veya

Detaylı

4-(BROMOMETHYL) PYRIDINE HYDROBROMIDE EXTRA PURE MSDS

4-(BROMOMETHYL) PYRIDINE HYDROBROMIDE EXTRA PURE MSDS 4-(BROMOMETHYL) PYRIDINE HYDROBROMIDE EXTRA PURE MSDS CAS numarası 73870-24-3 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği

Detaylı

IRON (METAL) FILINGS EXTRA PURE MSDS

IRON (METAL) FILINGS EXTRA PURE MSDS IRON (METAL) FILINGS EXTRA PURE MSDS CAS numarası 7439-89-6 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde

Detaylı

ACES BUFFER EXTRA PURE MSDS

ACES BUFFER EXTRA PURE MSDS EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 7365-82-4 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde Ticari değil

Detaylı

IRON (METAL) POWDER ELECTROLYTIC MSDS

IRON (METAL) POWDER ELECTROLYTIC MSDS MSDS CAS numarası 7439-89-6 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde CAS numarası 7439-89-6 Ürün

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) WATER/2-PROPANOL 50/50 (V/V) MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Karışım Ürün kodu

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Ürün kodu Karışım 5240D 1.2. Madde veya karışımın

Detaylı

HYDROCHLORIC ACID 10% EXTRA PURE MSDS

HYDROCHLORIC ACID 10% EXTRA PURE MSDS HYDROCHLORIC ACID 10% EXTRA PURE MSDS CAS numarası 7647-01-0 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Karışım

Detaylı

ALGINIC ACID EXTRA PURE MSDS

ALGINIC ACID EXTRA PURE MSDS ALGINIC ACID EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 9005-32-7 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde

Detaylı

DI-N-BUTYLAMINE FOR SYNTHESIS MSDS

DI-N-BUTYLAMINE FOR SYNTHESIS MSDS MSDS CAS numarası 111-92-2 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde CAS numarası 111-92-2 Ürün kodu

Detaylı

SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION MSDS

SODIUM HYPOCHLORITE SOLUTION MSDS MSDS CAS numarası 7681-52-9 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Karışım EC indeks numarası 017-011-00-1

Detaylı

CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE EXTRA PURE MSDS

CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE EXTRA PURE MSDS CALCIUM HYDROGEN PHOSPHATE DIHYDRATE EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 7789-77-7 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği

Detaylı

BENZALDEHYDE AR MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği

BENZALDEHYDE AR MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği MSDS CAS numarası 100-52-7 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde EC indeks numarası 605-012-00-5

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) MANGANESE (MN) ICP STANDARD SOLUTION 1 GM/L IN DILUTE HNO3 TRACEABLE TO NIST MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde

Detaylı

N-PROPYL ALCOHOL GC GRADE MSDS

N-PROPYL ALCOHOL GC GRADE MSDS N-PROPYL ALCOHOL GC GRADE MSDS CAS numarası 71-23-8 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde EC indeks

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Ürün kodu Karışım 4710D 1.2. Madde veya karışımın

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) DIPHENYL BENZIDINE INDICATOR SOLUTION MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Ürün kodu

Detaylı

ALKALI BLUE INDICATOR MSDS

ALKALI BLUE INDICATOR MSDS ALKALI BLUE INDICATOR MSDS CAS numarası: 1324-76-1 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde

Detaylı

CASEIN VITAMIN FREE EXTRA PURE MSDS

CASEIN VITAMIN FREE EXTRA PURE MSDS CASEIN VITAMIN FREE EXTRA PURE MSDS CAS numarası: 9000-71-9 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu

Detaylı

D (+) MANNOSE FOR BIOCHEMISTRY 99% MSDS

D (+) MANNOSE FOR BIOCHEMISTRY 99% MSDS MSDS CAS numarası: 3458-28-4 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde : CAS numarası : 3458-28-4

Detaylı

ANTIMONY POTASSIUM TARTRATE TRIHYDRATE EXTRA PURE MSDS

ANTIMONY POTASSIUM TARTRATE TRIHYDRATE EXTRA PURE MSDS ANTIMONY POTASSIUM TARTRATE TRIHYDRATE EXTRA PURE MSDS CAS numarası 28300-74-5 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği

Detaylı

N,N-DIMETHYL ACETAMIDE FOR HPLC MSDS

N,N-DIMETHYL ACETAMIDE FOR HPLC MSDS N,N-DIMETHYL ACETAMIDE FOR HPLC MSDS CAS numarası: 127-19-5 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu :

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Ürün kodu Karışım 3521D 1.2. Madde veya karışımın

Detaylı

CYSTEAMINE HYDROCHLORIDE FOR SYNTHESIS MSDS

CYSTEAMINE HYDROCHLORIDE FOR SYNTHESIS MSDS CYSTEAMINE HYDROCHLORIDE FOR SYNTHESIS MSDS CAS numarası: 156-57-0 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün

Detaylı

2-(ETHYLAMINO) ETHANOL FOR SYNTHESIS MSDS

2-(ETHYLAMINO) ETHANOL FOR SYNTHESIS MSDS 2-(ETHYLAMINO) ETHANOL FOR SYNTHESIS MSDS CAS numarası 110-73-6 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı

HYDROCHLORIC ACID 1N (1M) SOLUTION GMP MANUFACTURED MSDS

HYDROCHLORIC ACID 1N (1M) SOLUTION GMP MANUFACTURED MSDS HYDROCHLORIC ACID 1N (1M) SOLUTION GMP MANUFACTURED MSDS CAS numarası 7647-01-0 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği

Detaylı

ISO-AMYL ALCOHOL 98% EXTRA PURE MSDS

ISO-AMYL ALCOHOL 98% EXTRA PURE MSDS ISO-AMYL ALCOHOL 98% EXTRA PURE MSDS CAS numarası 30899-19-5 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde

Detaylı

L-HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY MSDS

L-HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY MSDS L-HISTIDINE MONOHYDROCHLORIDE FOR BIOCHEMISTRY MSDS CAS numarası: 5934-29-2 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği

Detaylı

AURAMIN FOR MICROSCOPY MSDS

AURAMIN FOR MICROSCOPY MSDS MSDS CAS numarası 2465-27-2 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde CAS numarası 2465-27-2 Ürün

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) SULPHURIC ACID 2N (1M) SOLUTION GMP MANUFACTURED MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı

DIISOPROPYLAMINE FOR SYNTHESIS MSDS

DIISOPROPYLAMINE FOR SYNTHESIS MSDS MSDS CAS numarası 108-18-9 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde EC indeks numarası 612-129-00-5

Detaylı

NITRIC ACID AR MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği

NITRIC ACID AR MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği MSDS CAS numarası 7697-37-2 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde EC indeks numarası 007-004-00-1

Detaylı

ETHYL METHYL KETONE FOR HPLC & UV SPCTROSCOPY MSDS

ETHYL METHYL KETONE FOR HPLC & UV SPCTROSCOPY MSDS ETHYL METHYL KETONE FOR HPLC & UV SPCTROSCOPY MSDS CAS numarası 78-93-3 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün

Detaylı

MORPHOLINE EXTRA PURE MSDS

MORPHOLINE EXTRA PURE MSDS MORPHOLINE EXTRA PURE MSDS CAS numarası 110-91-8 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde EC indeks

Detaylı

ACRIDINE ORANGE FOR MICROSCOPICAL STAINING MSDS

ACRIDINE ORANGE FOR MICROSCOPICAL STAINING MSDS ACRIDINE ORANGE FOR MICROSCOPICAL STAINING MSDS CAS numarası: 65-61-2 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün

Detaylı

AMMONIUM FLUORIDE AR MSDS

AMMONIUM FLUORIDE AR MSDS MSDS CAS numarası 12125-01-8 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde EC indeks numarası 009-006-00-8

Detaylı

ACETONITRILE 99.5% AR MSDS

ACETONITRILE 99.5% AR MSDS ACETONITRILE 99.5% AR MSDS CAS numarası: 75-05-8 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde Ticari

Detaylı

ETHYL METHYL KETONE AR/ACS MSDS

ETHYL METHYL KETONE AR/ACS MSDS MSDS CAS numarası 78-93-3 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde EC indeks numarası 606-002-00-3

Detaylı

M-XYLENE 99% FOR SYNTHESIS MSDS

M-XYLENE 99% FOR SYNTHESIS MSDS M-XYLENE 99% FOR SYNTHESIS MSDS CAS numarası 108-38-3 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde EC

Detaylı

PHENYL FLUORONE AR MSDS

PHENYL FLUORONE AR MSDS MSDS CAS numarası: 975-17-7 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde : CAS numarası : 975-17-7

Detaylı

CHROMIUM (III) NITRATE NONAHYDRATE EXTRA PURE MSDS

CHROMIUM (III) NITRATE NONAHYDRATE EXTRA PURE MSDS CHROMIUM (III) NITRATE NONAHYDRATE EXTRA PURE MSDS CAS numarası 7789-02-8 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) 50/50 METHANOL/ WATER FOR HPLC MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Karışım Ürün

Detaylı

: 1,2-DICHLOROBENZENE AR

: 1,2-DICHLOROBENZENE AR MSDS CAS numarası: 95-50-1 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde Ticari adı : EC indeks numarası

Detaylı

BISMUTH NITRATE PENTAHYDRATE AR MSDS

BISMUTH NITRATE PENTAHYDRATE AR MSDS MSDS CAS numarası 10035-06-0 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde CAS numarası 10035-06-0 Ürün

Detaylı

BENZOIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS MSDS

BENZOIC ANHYDRIDE FOR SYNTHESIS MSDS FOR SYNTHESIS MSDS CAS numarası: 93-97-0 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürünün formu : Madde Ticari değil

Detaylı

1,2,4-TRICHLOROBENZENE FOR SYNTHESIS MSDS

1,2,4-TRICHLOROBENZENE FOR SYNTHESIS MSDS 1,2,4-TRICHLOROBENZENE FOR SYNTHESIS MSDS CAS numarası 120-82-1 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı

METHANOL AR (SPECIALLY DRIED) MSDS

METHANOL AR (SPECIALLY DRIED) MSDS MSDS CAS numarası 67-56-1 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde EC indeks numarası 603-001-00-X

Detaylı

1,4-DIOXAN GC GRADE MSDS

1,4-DIOXAN GC GRADE MSDS MSDS CAS numarası: 123-91-1 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : EC indeks numarası : 603-024-00-5

Detaylı

METHYL ORANGE INDICATOR ACS MSDS

METHYL ORANGE INDICATOR ACS MSDS MSDS CAS numarası: 547-58-0 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu : Madde : CAS numarası : 547-58-0

Detaylı

CHLOROACETYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS MSDS

CHLOROACETYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS MSDS CHLOROACETYL CHLORIDE FOR SYNTHESIS MSDS CAS numarası: 79-04-9 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı

CHROMIUM(III) NITRATE (NONAHYDRATE) AR MSDS

CHROMIUM(III) NITRATE (NONAHYDRATE) AR MSDS CHROMIUM(III) NITRATE (NONAHYDRATE) AR MSDS CAS numarası 7789-02-8 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı

2-AMINO-2-METHYL-1,3 PROPANEDIOL AR MSDS

2-AMINO-2-METHYL-1,3 PROPANEDIOL AR MSDS 2-AMINO-2-METHYL-1,3 PROPANEDIOL AR MSDS CAS numarası 115-69-5 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı

: Prilocaine. Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.

: Prilocaine. Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1. Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Maddenin adı : Madde : Prilocaine Ürün kodu : 201600752 Eşanlamlar

Detaylı

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Karışım Ürün kodu 03603 1.2. Madde veya karışımın

Detaylı

SULPHURIC ACID 0.05MOL/L (0.1N) FOR 1000 ML MSDS. CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)

SULPHURIC ACID 0.05MOL/L (0.1N) FOR 1000 ML MSDS. CAS numarası: MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) SULPHURIC ACID 0.05MOL/L (0.1N) FOR 1000 ML MSDS CAS numarası MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı

P-CRESOL FOR SYNTHESIS MSDS

P-CRESOL FOR SYNTHESIS MSDS P-CRESOL FOR SYNTHESIS MSDS CAS numarası 106-44-5 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde CAS numarası

Detaylı

ISO- BUTYRYL CHLORIDE 98% FOR SYNTHESIS MSDS

ISO- BUTYRYL CHLORIDE 98% FOR SYNTHESIS MSDS ISO- BUTYRYL CHLORIDE 98% FOR SYNTHESIS MSDS CAS numarası 79-30-1 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Maddenin adı : Madde : Salmeterol Ürün kodu : 201600811 Eşanlamlar

Detaylı

DI-TERT BUTYL PYROCARBONATE FOR SYNTHESIS MSDS

DI-TERT BUTYL PYROCARBONATE FOR SYNTHESIS MSDS DI-TERT BUTYL PYROCARBONATE FOR SYNTHESIS MSDS CAS numarası 24424-99-5 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün

Detaylı

N-ETHYLANILINE FOR SYNTHESIS MSDS

N-ETHYLANILINE FOR SYNTHESIS MSDS MSDS CAS numarası 103-69-5 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde EC indeks numarası 612-053-00-2

Detaylı

N-BUTYLAMINE AR MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği

N-BUTYLAMINE AR MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği Madde /Karışımın kimliği N-BUTYLAMINE AR MSDS CAS numarası 109-73-9 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Madde EC indeks numarası

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0

Güvenlik Bilgi Formu Güvenlik bilgi formu Düzenleme (AB) No1907/2006. göre (REACH) Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 Yayın tarihi: 31/05/2017 Versiyon: 1.0 KISIM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu Maddenin adı : Madde : Metformin Ürün kodu : 201600570 Eşanlamlar

Detaylı

CUPRIC ACETATE (MONOHYDRATE) AR/ACS MSDS

CUPRIC ACETATE (MONOHYDRATE) AR/ACS MSDS CUPRIC ACETATE (MONOHYDRATE) AR/ACS MSDS CAS numarası 6046-93-1 MSDS MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS) KISIM 1 Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği 1.1. Madde /Karışımın kimliği Ürün formu

Detaylı