Bir yerleim yerinin (Yaprakhisar, Kapadokya) iki boyutlu kaya dümesi analizleri ile kaya dümesi riski açsndan deerlendirilmesi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bir yerleim yerinin (Yaprakhisar, Kapadokya) iki boyutlu kaya dümesi analizleri ile kaya dümesi riski açsndan deerlendirilmesi"

Transkript

1 Bir yerleim yerinin (Yaprakhisar, Kapadokya) iki boyutlu kaya dümesi analizleri ile kaya dümesi riski açsndan deerlendirilmesi Rockfall risk assessment in a settlement area (Yaprakhisar, Cappadocia) by two-dimensional rockfall analysis Kvanç ZORLU 1, Dilek TÜRER 2, M. Celal TUNUSLUO0LU 3, Candan GÖKÇEO0LU 2, Ali YALÇIN 4 1 Mersin Üniversitesi, Jeoloji Mühendisli#i Bölümü, Mersin 2 Hacettepe Üniversitesi Jeoloji Mühendisli#i Bölümü, Ankara 3 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Jeoloji Mühendisli#i Bölümü, Çanakkale 4 Aksaray Üniversitesi, Jeoloji Mühendili#i Bölümü, Aksaray ÖZET Kapadokya Bölgesi, farkl erozyon süreçlerine bal olarak oluan ilginç morfolojik yaplar ile en önemli jeolojik bölgelerden biridir. Seçici erozyon sonucu oluan peri bacalar, büt ve mesa türü yapsal düzlüklerin yan sra, farkl litolojiler üzerindeki deiik erozyon süreçleri, bölgede kaya dümelerine de neden olabilmektedir. Bu çalmada Ihlara Bölgesi nde bulunan Yaprakhisar Köyü nün, kaya dümesi riski açsndan deerlendirilmesi amaçlanmtr. Çalma alanndaki birimler, Kzlkaya ignimbiriti, Selime tüfü ve Melendiz nehrine ait alüvyonlardr. Kzlkaya ignimbiriti ile Selime tüfünün erozyona kar gösterdikleri duyarllk birbirinden fakldr. Erozyona kar daha duyarl olan ve kolay anabilen Selime tüfü üzerindeki Kzlkaya ignimbiriti, erozyon süreçlerine kar daha az duyarl bir birimdir. Dik ve dike yakn süreksizlik setlerine sahip Kzlkaya ignimbiriti, tabanda Selime tüfünün anmas ile kaya dümeleri sergilemektedir. Düen bloklar ise, yamacn eteklerindeki yerleim birimi olan Yaprakhisar köyü için ciddi bir tehlike oluturmaktadr. Özellikle yamaca yakn evler kaya dümelerine kar oldukça büyük bir risk altndadr. Bu çalma kapsamnda, Kzlkaya ignimbiritlerinde meydana gelen kaya dümeleri iki boyutlu kaya dümesi analizleri ile yorumlanm ve farkl blok boyutlarna göre deiik kaya dümesi senaryolar oluturulmutur. Kaya dümesi analizlerinden elde edilen; bloklarn gidebildikleri en uzak mesafe, yatay hz ve toplam kinetik enerji miktarlar yorumlanarak, niceliksel risk deerlendirme hesaplar yaplmtr. Anahtar sözcükler: Kapadokya, Ihlara, kaya dümesi, risk analizi 361

2 ABSTRACT The Capadoccia region is one of the most important geological areas because of interesting morphological structures resulting from different erosional processes. In addition to fairy chimneys, buttes and mesas formed by sellective erosion, different erosional processes on the different lithologies has been resulting in rock falls in the region. Assessment of rock fall risk on Yaprakhisar village is the purpose of this study. The lithological units in the study area are K4z4lkaya ignimbrite, Selime tuff and alluvium of the Melendiz river. The susceptibilities against erosion of the K4z4lkaya ignimbrite and Selime tuff are different. The Selime tuff is highly susceptible to erosion. However, the K4z4lkaya ignimbrite overlying the Selime tuff is more resistant to erosion. The K4z4lkaya ignimbrite having vertical or nearly vertical discontinuity sets exhibit rock falls because of erosion of Selime tuff. The fallen rocks are serious threats on Yaprakhisar village locating on the lower parts of the slope. Especially, the houses near to slope are under a serious rock fall risk. In the present study, the rock falls sourced from the K4z4lkaya ignimbrite were evaluated by two-dimensional rock fall analyses and the different rock fall scenarious depending on block size were assessed. By evaluating the maximum runout distance, horizontal velocity and total kinetic energy obtained from rock fall analyses, quantitative risk assessments were performed. Key words: Capadoccia, Ihlara, rock fall, risk analyses 1. G8R89 Çalma alan Kapadokya Bölgesi nin jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri bakmndan en ilgi çekici yerlerinden biri olan Ihlara Bölgesi nde yer almaktadr (0ekil 1). Bu bölgedeki en önemli yerleim yerlerinden biri olan Yaprakhisar köyü ve çevresinde meydan gelen kaya dümeleri, hem buradaki yerleik düzeni hem de ziyaretçileri tehdit etmektedir. Kapadokya Bölgesi farkl anm süreçleri sonucu oluan ilginç morfolojik yaplarnn yan sra, bu süreçlerin erozyona kar gösterdikleri duyarllk bakmndan birbirinden daha az ya da daha çok duyarl kayaçlarn sergiledikleri davran biçimleri ile de önemli bir bölge niteliindedir. Kayaçlarn erozyona kar gösterdikleri farkl duyarllk Kapadokya bölgesinin pek çok yerinde ve çalma alannda meydana gelen kaya dümelerinin en önemli nedenlerinden biridir (Doyuran, 1976; Tunusluolu and Zorlu, 2008; Zorlu vd., 2008). Bölgede, dirençli kayaçlardan oluan seviyeler genellikle kireçta ve ignimbirit gibi anma dayankl birimlerden oluurken, düük direnç özellii gösteren birimler; kil, marn ve tüften olumaktadr. Erozyona kar düük direnç gösteren kayaçlarn tabanda bulunmalar ve anarak üst ksmlardaki daha dirençli kayaçlarn taban ksmlarn desteksiz brakmalar ile kaya dümeleri meydana gelmektedir. Bu çalma kapsamnda, erozyona kar gösterdikleri duyarllk birbirinden farkl olan Kzlkaya ignimbiriti ile Selime tüfü nde meydana gelen kaya dümelerinin Yaprakhisar köyü için oluturduu tehlikeler tartlm olup, niceliksel risk deerlendirme hesaplar yaplmtr. Bu amaçla, iki boyutlu kaya 362

3 dümesi senaryolar oluturularak, düen bloklarn kinetik enerjileri ve gidebilecekleri en uzak mesafeler belirlenmitir. Yaplan analizler sonucunda risk altndaki elemanlar belirlenmi ve bir risk haritas üretilerek yorumlanmtr. 0ekil 1. Yer bulduru haritas 2. ÇALI9MA ALANI =nceleme alan Ihlara Bölgesi nde yer alan Yaprakhisar Köyü dür. Yaprakhisar Köyü ve çevresinde yüzeylenen birimler Pliyosen yal Selime tüfü ve Kzlkaya ignimbiriti ile Melendiz çayna ait alüvyonlardr. Kzlkaya ignimbiritinin en iyi gözlendii yerler Kzlkaya köyü ve Ihlara vadisi olup (Temel et. al., 1998) Le Pennec (1994) e göre birimin srasyla; yüzeylendii alan yaklak km 2, hacmi 180 km 3 ve kalnl 4-60 m dir.bölgenin baz kesimlerinde 100 m kalnla kadar ulaan Selime tüfü üzerine uyumlu olarak gelen Kzlkaya ignimbiriti üzerinde alüvyonlar, uyumsuz olarak yer almaktadr (0ekil 2). Kapadokya bölgesine en yakn aktif fay, Ecemi fay sistemidir. Bu fay sisteminin çalma alanna yaklak uzakl 60 km dir. Ecemi fay zonu KD-GB yönlü dorultu atml bir fay sistemidir. Türkiye nin dier bölgeleriyle karlatrldnda, Kapadokya bölgesi, depremsellik açsndan, daha düük aktiviteye sahip bir bölgedir (Ulusay ve di., 2006). 363

4 0ekil 2. =nceleme alannn jeoloji haritas Bölgedeki en büyük deprem, 1940 ylnda, çalma alannn kuzeydousunda kalan Erciyes da civarnda ve 5.2 büyüklüünde meydana gelmitir (Aydan ve Ulusay, 2003). Türkiye nin Deprem Tehlike Zon Haritas na göre, çalma alan 4. derece deprem bölgesi içerisinde yer almaktadr. Çalma alan ve yakn çevresinde meydana gelen erozyon, su veya rüzgar, ya da her ikisinin birden etkisiyle olumakta ve bölgede yarnt/yüzey erozyonu eklinde gözlenmektedir. Anma duyarllklar birbirinden farkl kayaçlarn yer ald bölgede, erozyon süreçleri hem jeolojik olarak ilginç morfolojiler sunmakta hem de bölgedeki kaya düme riskini artrmaktadr. =nceleme alanndaki topografik yükseklik 1320 m ye kadar çkmakta olup, Yaprakhisar köyü ile kaya dümelerinin meydana geldii yamaçlar arasndaki yükseklik fark yaklak 200 m dir (0ekil 3). Yamaç eimlerinin yaklak 90 o ye kadar ulat bölgede, yamaç yönelimleri genellikle K-KB yönündedir (0ekil 4a, 4b, 4c). 364

5 0ekil 3.Yaprakhisar köyü ve kaya dümelerinin meydana geldii yamaçlar 3. ARAZ8 ÇALI9MALARI Arazi çalmalarnn ilk aamasnda süreksizlik hat etüdleri yaplm, ve düme tehlikesi bulunan bloklar kontrol eden süreksizlikler belirlenmitir ("ekil 5). Süreksizlik hat etüdlerine göre; düen ve düme tehlikesi bulunan bloklar kontrol eden üç ana süreksizlik seti ile farkl evrelerde çökelmelere ba*l olarak gelien yataya yakn süreksizlikler bulunmaktadr. E*ime*im yönlerine göre süreksizlik setleri srasyla; 84/263, 87/202, 82/148 olarak belirlenmitir ("ekil 6). Süreksizlikler, oldukça yüksek devamll*a (>20 m), 1 mm den >10 cm ye kadar açkl*a (çok skdan, oldukça geni açkl*a kadar) sahiptir. Süreksizliklerde herhangi bir su akna rastlanmamtr (ISRM, 1981). Süreksizlik yüzeyleri ondülasyonlu pürüzlü - basamakldr ve bu yüzeyler dolgu malzemesi içermemektedir. Süreksizlik aralklar de*iken olup, ortalama aralk de*eri 3 m olarak belirlenmitir. Arazi çalmalarnn son aamasnda, dümü olan bloklarn yerleri ve boyutlar belirlenmi, ayrca kat ettikleri mesafeler ölçülmütür ("ekil 7). Arazide ölçülen dümü bloklarn boyutlar iki boyutlu kaya dümesi analizlerinde kullanlmtr. Dümü bloklarn ölçülen en büyük a*rlk de*erleri ortalamas yaklak 3500 kg olup, en küçük dümü blok a*rl* ortalamas ise 50 kg dr. Arazi çalmalar srasnda, kaya düme analizlerinde girdi parametresi olarak kullanlacak olan morfolojik ve yüzey özellikleri belirlenmitir. Analizlerde topografik yüzeyler talus malzemesi olarak tanmlanmtr. 365

6 0ekil 4. (a) :nceleme alannn yamaç yönelimi, (b) topo*afik yükseklik, (c) yamaç e*imi haritalar ve saysal arazi modelinden üretilen parametrelerin histogramlar 0ekil 5. Kzlkaya ignimbiritlerinde gelien süreksizlikler 366

7 0ekil 6. Ana süreksizlik setlerinin kontur diyagram 0ekil 7. Arazide ölçülmü deiik boyutlardaki dümü blok boyutlar 4. KAYA DÜ MES ANALZLER Kzlkaya ignimbiritleri üzerinde meydana gelen kaya dümelerinin mekanizmasnn ve düme potansiyeli olan bloklar kontrol eden süreksizliklerin belirlenmesine yönelik yaplan çalmalar sonrasnda, kaya dümesi analizlerinde kullanlmak üzere dümü bloklarn boyutlar ve konumlar, arazi gözlem ve ölçümleriyle belirlenmitir. Bloklarn hesaplanan a*rlklar 50 kg ile 3500 kg arasnda de*imektedir. Blok boyutuna ba*l olarak gerçekletirilen farkl kaya düme senaryolar ile serbest bloklarn dümeleri halinde gidebilecekleri en uzak mesafe ve toplam kinetik enerjileri belirlenmitir ("ekil 8). Kaya dümesi analizleri, Yaprakhisar köyünü 367

8 tehdit eden blok dümelerinin kayna*ndan köye kadar uzanan üç farkl kesit üzerinde gerçekletirilmitir ("ekil 9). Yaplan bütün analizler, Rockfall V4.0 yazlm kullanlarak gerçekletirilmi olup, analizlerde kullanlan girdi parametrelerinin detay Tablo 1 de verilmitir. 0ekil 8. Kaya düme analizleri ile oluturulan senaryoda bloun gidebilecei en uzak mesafenin belirlenmesi (kesit 1 örnei) Tablo 1. Kaya düme analizlerinde kullanlan girdi parametreleri Parametreler Deer Kaya düürme says 1000 En düük hz kesme deeri (m/s) 0.1 Normal geri verme katsays 0.75 ± 0.07 Teetsel geri verme katsays 0.98 ± 0.07 =çsel sürtünme açs (J) 35 0 Profil pürüzlülüü 2 =lk hz (m/s) 1 ±

9 0ekil 9. Kaya dümesi analizlerinin yapld kesit hatlar 5. R8SK ANAL8ZLER8 Yaprakhisar köyünü tehdit eden kaya dümeleri, özellikle ev yamaçlarna yakn evler için ciddi bir tehlike oluturmaktadr. Yaprakhisar köyü için can kaybyla sonuçlanan herhangi bir kaya dümesi olayna kaytlarda rastlanmam olmakla birlikte, düen bloklarn köyün içerisine kadar ulamalar ile evlerde hasarlarn meydana gelmesi kaçnlmazdr. Üç farkl kesitte oluturulan kaya dümesi senaryolarna göre, blok boyutuna da bal olarak düen bloklarn gidebildikleri en uzak mesafeler srasyla; kesit 1, 2 ve 3 için, 200 m, 250 m ve 150 m olarak belirlenmitir. Bloklarn gidebildikleri en uzak mesafeler dikkate alndnda, bu bloklarn dümeleri halinde köyün içlerine kadar ulamalar, ya da evin yamaçlarnda bulunan evlere çarparak durmalar söz konusudur. Bu nedenle, eve yaknla göre evlerin hasar görme olaslklar deikendir. 369

10 Risk analizleri; R = A*V*C (1) Formülü dikkate alnarak yaplmtr. Burada; R, risk, A, tehlike, V, hasar görebilme olasl ve C, hasar görecek elemann deeri dir (Afet =leri Genel Müdürlüü 2007 yl verilerine göre, bir ev için maddi deer YTL olarak verilmektedir). Yaprakhisar köyü için tehlike deeri, kaya dümelerinin zamandan bamsz olarak her koulda kopma zonundan itibaren gerçekleecei öngörülerek 1 alnmtr. Evlerin hasar görebilme olasl ise; toplam kinetik enerjiye bal olarak hasarn 0 ile 1 arasnda deitii kabul edilmitir. Kinetik enerjinin en yüksek olduu mesafede hasar görebilme olasl 1 alnm ve kinetik enerji deerleri buna göre normalize edilerek hasar görebilme olaslklar belirlenmitir (0ekil 10). Hasar görebilme olaslklarnn dalm haritalanarak (0ekil 11) bu zonlar içerisinde kalan evler belirlenmitir. Buna göre yüksek risk, dier bir ifadeyle hasar görebilme olaslnn 1 olduu alanda kalan ev says 32 adet, orta seviyede risk altnda kalan ev says 25 adet ve düük seviyede risk altnda kalan ev says ise 24 adettir. Tehlikenin 1 olmas koulunda (bu çalma kapsamnda tehlike 1 alnmtr) beklenen maddi kayp ise YTL dir. Ayrca, hazrlanan zon haritasna göre, herhangi bir yaplamann olmad alanlarda, gelecekte yaplamann olmas durumunda üstlenilecek olan risk miktar da tahmin edilebilir. 0ekil 10. Toplam kinetik enerji miktarna bal olarak hasar görebilme olaslnn mesafeye bal deiimi 370

11 0ekil 11. Evlerin hasar görebilirlik derecesi zon haritas SONUÇLAR VE ÖNER8LER Çalma kapsamnda bir yerleim yerinin kaya dümesi tehlikesi ve riski incelenmitir. Çalma alanndaki litolojiler üzerinde etkili olan farkl erozyon süreçleri kaya dümelerine neden olmaktadr. Çalmada Kzlkaya ignimbiritlerinde meydana gelen kaya dümeleri iki boyutlu kaya düme analizleri ile deerlendirilmi ve düen bloklarn gidebilecekleri en uzak mesafeler ile toplam kinetik enerjileri belirlenmitir. Analizlere temel olan blok boyutu, geri verme katsaylar, ev özellikleri gibi veriler saha çalmalaryla toplanmtr. Kzlkaya ignimbiritlerinde kaya dümelerine neden olan dike yakn ve birbirini kesen üç süreksizlik seti mevcuttur. Ortalama süreksizlik aral 3 m olup, bu süreksizlikler yüksek devamlla sahiptir. =ncelenen sahada alnan ölçümlere göre, arlklar 50 kg dan 3500 kg a kadar deien dümü bloklar mevcuttur. Yaplan analizler sonucunda bloklarn gidebilecei en uzak mesafeler ve kinetik enerjinin mesafeye bal deiimleri dikkate alnarak, Yaprakhisar köyü yerleim yerinin risk düzeyleri belirlenmitir. Çalmann son aamasnda, hasar görebilirlik derecesi zon haritas hazrlanm ve beklenen maddi kayp bu zon haritas dikkate alnarak hesaplantr. Elde edilen sonuçlara göre, Yaprakhisar köyü büyük ölçüde kaya dümesi riski altndadr. Erozyona kar duyarl Selime tüfü üzerinde yüzeylenen ve erozyon süreçlerine daha fazla dirençli Kzlkaya ignimbiritinde, taban anmas ve süreksizlik kontrollü meydana gelen kaya dümeleri Yaprakhisar köyündeki evleri tehdit etmekte ve düen/düecek bloklara kar 371

12 herhangi bir önlem alnmam durumdadr. Ancak, yaplan analizler sonucunda, kaya dümelerinin Yaprakhisar köyü için oldukça yüksek bir maddi kaypla sonuçlanmas, daha da önemlisi düen bloklarn can kayplarna da yol açma olasl, oldukça yüksek bir ihtimaldir. Bu nedenle, Yaprakhisar köyü ve çevresinin kaya dümesi riski açsndan daha detayl deerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alnmas, buralardaki can ve mal kayplarn önleme açsndan oldukça önemlidir. KAYNAKLAR Aydan O., Ulusay, R., 2003, Geotechnical and geoenvironmental characteristics of man-made underground structures in Cappadocia, Turkey. Eng Geol, Vol. 69, Doyuran, V., 1976, Environmental geology problems of Ortahisar (in Turkish), TJK Bulteni, Vol. 19, Gökçe, O., Demir, A., Özden, 0., Türkiye de heyelanl yerleim birimlerinin dalm ve CBS ortamnda sorgulanmas (Afet Envanteri ). 1. Heyelan Sempozyumu 30 Kasm-2 Aralk Trabzon, Bildiriler Kitab, ISRM 1981, Rock characterization, testing and monitoring: suggested methods, International Society for rock mechanics.in: Brown ET (ed) Pergamon Press, Oxford, 211 p. Le Pennec, J.L., Bourdier, J.L., Temel, A., Camus, G., Gourgaud, A., Neogene tuffs of Nevs_ehir Plateau (central Turkey): stratigraphy, distribution and source costrains. J. Volcanol. Geotherm. Res. 63, Temel, A., Gundogdu, M.N., Gourgaud A., Le Pennec J.L., 1998, Ignimbrites of Cappadocia (Central Anatolia-Turkey), petrology and geochemistry, J Volcanol Geotherm Resour Vol. 85, Tunusluoglu, M. C. and Zorlu, K., Rockfall Hazard Assessment in a Cultural and Natural Heritage (Ortahisar Castle, Cappadocia, Turkey) Environmental Geology DOI : /s z. Ulusay R., Gokceolu C., Topal T., Sönmez H., Tuncay E., Ergüler Z. A., Kasmer Ö., 2006, Assessment of environmentel and engineering geological problems for the possible reuse of an abondoned rock-hewn settlemen in Ürgüp (Cappadocia), Turkey, Environ. Geol. Vol. 50, Zorlu, K., Tunusluolu, M.C., Görüm, T., Yalçn, A., Gökçeolu, C., Nefesliolu, H.A., Kapadokya Bölgesindeki Yüzey Süreçlerinin Kaya Düme Tehlikesi Üzerindeki Etkileri. 61. Türkiye Jeoloji Kurultay, s

Olas l ksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel De i kenli in Etkisi

Olas l ksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel De i kenli in Etkisi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 221 - Olaslksal ev Stabilitesi Analizlerinde Yerel Deikenliin Etkisi H. Gören, E. Tekin, S. O. Akba, Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, naat

Detaylı

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ

HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ 12. ULUSAL MAKNA TEORS SEMPOZYUMU Erciyes Üniversitesi, Kayseri 09-11 Haziran 2005 HAREKETL BASINÇ YÜKLEMES ALTINDAK HDROLK SLNDRN DNAMK ANALZ Kutlay AKSÖZ, Hira KARAGÜLLE ve Zeki KIRAL Dokuz Eylül Üniversitesi,

Detaylı

Ta k n Hidrografi Pik Debilerinin Köprü Orta Ayaklar Etraf nda Meydana Gelen Nihai Oyulmalara Etkisinin Deneysel Olarak Ara t r lmas

Ta k n Hidrografi Pik Debilerinin Köprü Orta Ayaklar Etraf nda Meydana Gelen Nihai Oyulmalara Etkisinin Deneysel Olarak Ara t r lmas Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 443 - Takn Hidrografi Pik Debilerinin Köprü Orta Ayaklar Etrafnda Meydana Gelen Nihai Oyulmalara Etkisinin Deneysel Olarak Aratrlmas M. ükrü Güney

Detaylı

İklimsel Faktörlerin Kapadokya Bölgesindeki Toprak Aşınmasına Etkisi

İklimsel Faktörlerin Kapadokya Bölgesindeki Toprak Aşınmasına Etkisi Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 2, No: 1, 2010 (13-19) Electronic Journal of Map Technologies Vol: 2, No: 1, 2010 (13-19) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn: 1309-3983

Detaylı

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI

SUALTI ve SUÜSTÜ GEM LER N N AKUST K Z ÇIKARTIMI SUALTI ve SUÜSTÜ GEMLERNN AKUSTK Z ÇIKARTIMI Erkul BAARAN (a), Ramazan ÇOBAN (b), Serkan AKSOY (a) (a) Yrd. Doç. Dr., Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Elektronik Müh. Böl., 41400, Gebze, Kocaeli erkul@gyte.edu.tr

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

Ta k n Tehlike Alanlar n n Olu turulmas : Samsun Terme Örne i

Ta k n Tehlike Alanlar n n Olu turulmas : Samsun Terme Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 315 - Takn Tehlike Alanlarnn Oluturulmas: Samsun Terme Örnei Serdar Sürer*, Baar Bozolu*, Taha Emre Erdin** *Hidrosaf Yazlm, Teknokent ODTÜ, Ankara,

Detaylı

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET GÖLMARMARA SULAK ALANININ HDROLOJS Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 1 Dumlupnar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendislii Bölümü, KÜTAHYA, karakus@dpu.edu.tr 2 Yüzüncü Yl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlk

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ DERSİ LABORATUVARI. (2014-2015 Güz Dönemi) NOKTA YÜK DAYANIMI DENEYİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ DERSİ LABORATUVARI. (2014-2015 Güz Dönemi) NOKTA YÜK DAYANIMI DENEYİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ DERSİ LABORATUVARI (2014-2015 Güz Dönemi) NOKTA YÜK DAYANIMI DENEYİ THE POINT LOAD TEST DENEY:4 Amaç ve Genel Bilgiler: Bu deney, kayaçların

Detaylı

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KAYA MEKANĠĞĠ DERSĠ LABORATUVARI. (2015-2016 Güz Dönemi)

KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KAYA MEKANĠĞĠ DERSĠ LABORATUVARI. (2015-2016 Güz Dönemi) KARADENĠZ TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ MADEN MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ KAYA MEKANĠĞĠ DERSĠ LABORATUVARI (2015-2016 Güz Dönemi) KAYA SERTLĠĞĠ BELĠRLEME DENEYĠ (SCHMIDT ÇEKĠCĠ) DETERMINATION OF ROCK HARDNESS TEST ( SCHMIDT

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

Bursa li ntam Bölgesi Heyelan Analizleri ve mar Plan Revizyonuna Yönelik Jeoloji Jeoteknik Etüt Çal mas

Bursa li ntam Bölgesi Heyelan Analizleri ve mar Plan Revizyonuna Yönelik Jeoloji Jeoteknik Etüt Çal mas Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 585 - Bursa li ntam Bölgesi Heyelan Analizleri ve mar Plan Revizyonuna Yönelik Jeoloji Jeoteknik Etüt Çalmas Dr. Jeoloji Yük. Müh. Fazilet Altnk

Detaylı

Çan Aç k Oca nda Patlatma Kaynakl Titre imlerin ncelenmesi The Analysis of Ground Vibrations Induced by Blasting at Çan Open Pit Mine

Çan Aç k Oca nda Patlatma Kaynakl Titre imlerin ncelenmesi The Analysis of Ground Vibrations Induced by Blasting at Çan Open Pit Mine Çan Açk Ocanda Patlatma Kaynakl Titreimlerin ncelenmesi The Analysis of Ground Vibrations Induced by Blasting at Çan Open Pit Mine Mehmet Aksoy, Ali Kahriman, Ümit Özer, Abdulkadir Karadoan, Kaan Özdemir

Detaylı

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC

KENT KARAYOLLARINDA KAPAS TEN N BULANIK MANTIK LE MODELLENMES CAPACITY MODELLING OF URBAN HIGHWAYS BY FUZZY LOGIC Say 24, Nisan 2011 Kent Karayollarnda Kapasitenin Bulank Mantk le Modellenmesi N.Bargan,.ahinolu KENT KARAYOLLARINDA KAPASTENN BULANIK MANTIK LE MODELLENMES Nuran BAIRGAN 1, lker AHNOLU 2 1 Dumlupnar Üniversitesi,

Detaylı

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 349 - L-Moment Yöntemi le Bölgesel Takn Frekans Analizi ve Genelletirilmi Lojistik Dalm le Dou Karadeniz Havzas Örnei Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

n as Öngörülen Afyon Antalya Yüksek H zl Tren Hatt Güzergâh n n Hidrolojik Aç dan K smi De erlendirmesi

n as Öngörülen Afyon Antalya Yüksek H zl Tren Hatt Güzergâh n n Hidrolojik Aç dan K smi De erlendirmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 631 - nas Öngörülen Afyon Antalya Yüksek Hzl Tren Hatt Güzergâhnn Hidrolojik Açdan Ksmi Deerlendirmesi Yrd. Doç. Dr. N. Özgür BEZGN 1, Doç. Dr. Cevza

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR

GENEL DURUM. GERÇEKLE T R LEN FAAL YETLER ve PROJELER 1. SOSYAL YARDIMLAR GENELDURUM Türk Kzlay Sosyal Hizmetler Müdürlüü; olaan ve olaanüstü durumlarda, yerel, ulusal ve uluslararas düzeyde insan onurunu korumak amac ile toplumdaki savunmasz ve incinebilir nüfus gruplarnn sorunlarn

Detaylı

Do u Karadeniz deki iddetli Ya lar ve Ta k n Debilerine Uyan Da l mlar n Analizi

Do u Karadeniz deki iddetli Ya lar ve Ta k n Debilerine Uyan Da l mlar n Analizi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 4-6 Ekim 013, Trabzon - 377 - Dou Karadeniz deki iddetli Yalar ve Takn Debilerine Uyan Dalmlarn Analizi Prof. Dr. Ömer YÜKSEK (1), Ara. Gör. Tuçe ANILAN (), Yük. n. Müh. Uur

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN

FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN FARKLI TÜRKYE MERMER TÜRLERNN TOPLAM ALFA VE TOPLAM BETA RADYOAKTVTE SEVYELERNN TAYN E. Songül KARAMAN, A. Beril TU RUL stanbul Teknik Üniversitesi-Enerji Enstitüsü Ayazaa Kampüsü, Maslak-STANBUL ÖZET

Detaylı

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b

H20 PANEL S STEM Her tür projeye uygun, güvenilir, sa lam ekonomik kolon ve perde kal b H20 PANEL SSTEM Her tür projeye uygun, güvenilir, salam ekonomik kolon ve perde kalb 1 2 çindekiler H20 Panel Sistem 4 Kalp sistemleri içinde H20 Panel 6 Tamamlanm örnek projeler 8 Sistem Elemanlar 3 H20

Detaylı

Ta k n Alanlar n n Co rafi Bilgi Sistemi ve Hidrolik Modelleme Teknikleri ile Belirlenmesi: Pamukkale Ünivesitesi K n kl Yerle kesi çin Bir Uygulama

Ta k n Alanlar n n Co rafi Bilgi Sistemi ve Hidrolik Modelleme Teknikleri ile Belirlenmesi: Pamukkale Ünivesitesi K n kl Yerle kesi çin Bir Uygulama Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 391 - Takn Alanlarnn Corafi Bilgi Sistemi ve Hidrolik Modelleme Teknikleri ile Belirlenmesi: Pamukkale Ünivesitesi Knkl Yerlekesi çin Bir Uygulama

Detaylı

II. DOĞAL AFETLER (NATURAL DISASTERS)

II. DOĞAL AFETLER (NATURAL DISASTERS) II. DOĞAL AFETLER (NATURAL DISASTERS) Olay, tehlike ve felaket (afet) arasında belirgin bir fark vardır. Doğal bir olay (jeolojik veya iklimsel olabilir) basit olarak doğal bir oluşumdur. Tehlike ise (jeolojik

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

Tabii Yamaçlar n Stabilitesi çin Zemin ncelemeleri

Tabii Yamaçlar n Stabilitesi çin Zemin ncelemeleri Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 293 - Tabii Yamaçlarn Stabilitesi çin Zemin ncelemeleri Doç.Dr. A. Ouz Tan TÜ naat Fakültesi, Ayazaa-34744-stanbul, (212) 285 37 39, oguztan@itu.edu.tr

Detaylı

HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ

HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ Balkesir Üniversitesi Mühendislik- Mimarlk Fakültesi, IV. Mühendislik-Mimarlk Sempozyumu, 11-13 Eylül 2002. HDROLK SLNDR DNAMK ANALZ Zeki Kral 1, Hira Karagülle 2 ve Kutlay Aksöz 3 ÖZET -Hidrolik ve pnömatik

Detaylı

P I. R dir. Bu de er stator sarg lar n direnci. : Stator bir faz sarg n a.c. omik direncini ( ) göstermektedir.

P I. R dir. Bu de er stator sarg lar n direnci. : Stator bir faz sarg n a.c. omik direncini ( ) göstermektedir. Asenkron Motorun Bota Çalmas Bota çallan asenkron motorlar ebekeden bir güç çekerler. Bu çekilen güç, stator demir kayplar ile sürtünme ve vantilasyon kayplarn toplam verir. Bota çalan motorun devir say

Detaylı

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS C$LT.19 SAYI.2 Aral-k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI Serin MAVRUZ ve R.

Detaylı

JEO302 Kaya Mekaniği

JEO302 Kaya Mekaniği JEO302 Kaya Mekaniği Ders Notları Ders İçeriği 1) Giriş 1.1. Tanım, hedefler ve amaç 1.2. Kaya ve zemin 1.3. Kaya kütleleri 2) Kayaların Fiziksel ve Mekanik Özellikleri 2.1. Kaya karakteristikleri 2.2.

Detaylı

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ

JEOLOJİK-JEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ JEOLOJİKJEOTEKNİK BİLGİ SİSTEMİNE BİR ÖRNEK: AKSARAY İL MERKEZİ A. Yalçın 1, C. Gökçeoğlu 2, H. Sönmez 2 1 Aksaray Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Uygulamalı Jeoloji ABD, Aksaray 2 Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1

Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 1 1 Maliyet kontrolü proje bütçelendirmesi çerçevesinde gerçek proje maliyetlerini kontrol etmeyi hedefleyen bir yönetim sürecidir. Türkiye - EuropeAid/126747/D/SV/TR_ Alina Maric, Hifab 2 Girdiler: Cost

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

JEO 302 KAYA MEKANİĞİ

JEO 302 KAYA MEKANİĞİ JEO 302 KAYA MEKANİĞİ LABORATUVAR 2. HAFTA Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü JEO302 KAYA MEKANİĞİ dersi kapsamında Doç. Dr. Hakan Ahmet Nefeslioğlu ve Araş. Gör. Fatih Uçar tarafından

Detaylı

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

PATLAYICILAR LE KONTROLLÜ YIKIMI

PATLAYICILAR LE KONTROLLÜ YIKIMI 5. Uluslararasleri Teknolojiler Sempozyumu (ITS 09), 13-15 Mays 2009, Karabük, Türkiye R BETONRME SNY YPISININ BLGSYR ORTMIND PTLYICILR LE KONTROLLÜ YIKIMI THE CONTROLLED DEMOLITION OF INDUSTRIL BUILDING

Detaylı

DOAL YAPI TALARININ ISI-SES YALITIMI LE MEKANK ÖZELLKLERNN BELRLENMES

DOAL YAPI TALARININ ISI-SES YALITIMI LE MEKANK ÖZELLKLERNN BELRLENMES D-6 DOAL YAPI TALARININ ISI-SES YALITIMI LE MEKANK ÖZELLKLERNN BELRLENMES DETERMINATION OF PHYSICAO-MECHANICAL PROPERTIES WITH THERMAL AND SOUND INSULATION OF NATURAL BUILDING STONES Y. ERDOAN MTA Dou

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KAYA MEKANİĞİ LABORATUVARI TEK EKSENLİ SIKIŞMA (BASMA) DAYANIMI DENEYİ (UNIAXIAL COMPRESSIVE STRENGTH TEST) 1. Amaç: Kaya malzemelerinin üzerlerine uygulanan belirli bir basınç altında kırılmadan önce ne kadar yüke dayandığını belirlemektir.

Detaylı

TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ A STUDY ON THE INTERNAL MIGRATION FLOWS IN TURKEY: LOWRY HYPOTHESIS

TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ A STUDY ON THE INTERNAL MIGRATION FLOWS IN TURKEY: LOWRY HYPOTHESIS TÜRKYE DE Ç GÖÇ AKIMLARI ÜZERNE BR ÇALIMA: LOWRY HPOTEZ Ögr. Gör. Dr. Ferhat Topba' 1 Ar'. Gör. Banu Tanr+över 2 ÖZET Bu çalmann amac, Türkiye için Gedik (1992) tarafndan 1965 1980 ve Yamak ve Küçükkale

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

rnak li Yerle im Alan ndaki Heyelanlar, Jeoteknik Analizi, Olas Heyelan Tehlike De erlendirmesi ve Haritalamas

rnak li Yerle im Alan ndaki Heyelanlar, Jeoteknik Analizi, Olas Heyelan Tehlike De erlendirmesi ve Haritalamas Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 573 - rnak li Yerleim Alanndaki Heyelanlar, Jeoteknik Analizi, Olas Heyelan Tehlike Deerlendirmesi ve Haritalamas DEVLET CRAGOGLU a,, YILDIRIM SMAL

Detaylı

ki De i kenli statistik Tekni i ile Heyelan Duyarl l k Haritas n n Üretimi: Niksar Re adiye (Tokat, Türkiye) Örne i

ki De i kenli statistik Tekni i ile Heyelan Duyarl l k Haritas n n Üretimi: Niksar Re adiye (Tokat, Türkiye) Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 241 - ki Deikenli statistik Teknii ile Heyelan Duyarllk Haritasnn Üretimi: Niksar Readiye (Tokat, Türkiye) Örnei Yrd.Doç.Dr. Gökhan DEMR 1, Prof.Dr.

Detaylı

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r.

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r. GENELDURUM Suriye de yaanan iç karklk neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren, Hatay dan snr geçerek ülkemize giri yapan Suriye vatandalarnn acil ihtiyaçlarnn karlanmas amacyla Türk Kzlay tarafndan

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

Mustafa KORKANÇ Niğde Üniversitesi, Müh.-Mim. Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Niğde

Mustafa KORKANÇ Niğde Üniversitesi, Müh.-Mim. Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Niğde Jeoloji Mühendisliği Dergisi 31 (1) 2007 49 Araştırma Makalesi / Research Article İgnimbiritlerin Jeomekanik Özelliklerinin Yapı Taşı Olarak Kullanımına Etkisi: Nevşehir Taşı The Effect of Geomechanical

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hasan Karakul Doğum Tarihi : 04.05.1980 Unvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu : Doktora (Üniversite) Çalıştığı Kurum :İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

Bu ders notunun çıkarılmasında değerlendirilen ve okunması tavsiye edilen kaynaklar

Bu ders notunun çıkarılmasında değerlendirilen ve okunması tavsiye edilen kaynaklar kaynaklar Amedei, B. and Stefanson, O., 1997. Rock Stress and Its Measurement. Chapman & Hall, London, 490p. Bell, F.G., 1983, Engineering Propeties of Soils and Rocks. Butterworth & Co., Second Edition,

Detaylı

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu

Online Bilimsel Program Yönetici K lavuzu Online Bilimsel Program Yönetici Klavuzu Bu belgedeki bilgiler, ekiller ve program ilevi önceden haber verilmeksizin deitirilebilir. Tersi belirtilmedikçe, burada örnek olarak ad geçen kiiler, adresler,

Detaylı

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon :

HACETTEPE ÜNVERSTES. l e t i i m. : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü Beytepe/Ankara. Telefon : l e t i i m Adres : H. Ü. Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri Bölümü 06800 Beytepe/Ankara Telefon : +90 312 297 6234 Faks : +90 312 297 7998 HACETTEPE ÜNVERSTES e-posta Web : aktuerya@hacettepe.edu.tr : www.aktuerya.hacettepe.edu.tr

Detaylı

PERĐ BACASINDAKĐ AŞINMANIN FOTOGRAMETRĐK VE JEODEZĐK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI

PERĐ BACASINDAKĐ AŞINMANIN FOTOGRAMETRĐK VE JEODEZĐK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI PERĐ BACASINDAKĐ AŞINMANIN FOTOGRAMETRĐK VE JEODEZĐK YÖNTEMLERLE ARAŞTIRILMASI H.M. Yılmaz a, M. Yakar b, Ö.Mutluoğlu c a Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeod. ve Fot. Müh. Bölümü (hmyilmaz@aksaray.edu.tr

Detaylı

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER

PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER. Prof. Dr. Ali EN ÖLÇEKLER PARAMETRK OLMAYAN STATSTKSEL TEKNKLER Prof. Dr. Ali EN 1 Normal dalm artlarn salamayan ve parametrik istatistik tekniklerinin kullanlmasn elverisiz klan durumlarn bulunmas halinde, eldeki verilere bal

Detaylı

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab *

Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Elementary Education Online, 8(2), tp: 1-6, 2009. lkö!retim Online, 8(2), öu: 1-6, 2009. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Tangram Etkinlii ile Çevre ve Alan Hesab * Güney HACIÖMERO0LU 1 Sezen

Detaylı

ev Stabilizasyonunda Blok Polistiren Köpük Uygulamalar

ev Stabilizasyonunda Blok Polistiren Köpük Uygulamalar Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 107 - ev Stabilizasyonunda Blok Polistiren Köpük Uygulamalar Doç. Dr. smail Hakk Aksoy TÜ naat Fakültesi, naat Mühendislii Bölümü, Maslak stanbul,

Detaylı

YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER

YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 313 YÜKSEK YAPILARIN; İZMİR YÜKSEK YAPI YÖNETMELİĞİ VE YENİ KENT MERKEZİNDE YAPILACAK YÜKSEK BİNALAR İÇİN HAZIRLANAN TEKNİK ÖNERMELER AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

ISI HTYACI KMLK BELGES

ISI HTYACI KMLK BELGES ISI HTYACI KMLK BELGES Pafta / Ada / Parsel Proje Tarihi Bina Tan(m( YÖNETM BNALARI l / lçe ZMR Cadde bina numaras( Belediye Kullan(lacak Yak(t Türü FUEL OL Proje Sahibi Müsaade edilen maksimum Hesaplanan

Detaylı

YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ

YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ YENİŞEHİR/BURSA İLÇESİ YERLEŞİM ALANI DEPREM ÇEKİNCESİ İ.Akkaya, M.Ö.Arısoy ve Ü. Dikmen Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 06100 Ankara-TÜRKİYE Tel: 312 203 34 05

Detaylı

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994

by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 A PROBABILISTIC ASSESSMENT OF THE SEISMIC HAZARD IN THE CAUCASUS IN TERMS OF SPECTRAL VALUES by Karin Şeşetyan BS. In C.E., Boğaziçi University, 1994 Submitted to Kandilli Observatory and Earthquake Research

Detaylı

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye

TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES. Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil Mühendislii Bölümü, Adana/Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral'k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TÜRK TEKSTL SANAYNDE ENERJ KULLANIMININ GENEL DEERLENDRLMES Emel KAPLAN ve Erdem KOÇ Ç.Ü., Tekstil

Detaylı

Genetik Algoritma Kullanarak Görüntü Kaynaştırma Tabanlı Görünür Damgalama Veysel ASLANTAŞ, Rifat KURBAN

Genetik Algoritma Kullanarak Görüntü Kaynaştırma Tabanlı Görünür Damgalama Veysel ASLANTAŞ, Rifat KURBAN Genetik Algoritma Kullanarak Görüntü Kaynaştırma Tabanlı Görünür Damgalama Veysel ASLANTAŞ, Rifat KURBAN Özet Gelien teknolojiyle beraber saysal bilginin güvenlii oldukça önem kazanmtr. Görüntü damgalama,

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

SÜREKSİZLİK DÜZLEMLERİNDE AYRIŞMANIN PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ * Effect Of Alteration On Roughness In Discontinuities Surfaces *

SÜREKSİZLİK DÜZLEMLERİNDE AYRIŞMANIN PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ * Effect Of Alteration On Roughness In Discontinuities Surfaces * SÜREKSİZLİK DÜZLEMLERİNDE AYRIŞMANIN PÜRÜZLÜLÜK ÜZERİNDEKİ ETKİSİ * Effect Of Alteration On Roughness In Discontinuities Surfaces * Burcu ÖZVAN Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Altay ACAR Jeoloji Mühendisliği

Detaylı

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi 17 Ağustos 1999, Mw=7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depremi, Marmara Denizi içine uzanan Kuzey Anadolu Fayı nın

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

Monte Carlo stokastik optimizasyonu ile optimal saklama pay seviyesi hesab

Monte Carlo stokastik optimizasyonu ile optimal saklama pay seviyesi hesab www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (2011) 1-8 statistikçiler Dergisi Monte Carlo stokastik optimizasyonu ile optimal saklama pay seviyesi hesab Murat Büyükyazc Hacettepe Üniversitesi Fen

Detaylı

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas.

Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. XIV. Ulusal Eitim ilimleri Kongresi Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi 28 30 Eylül 2005 DEN&ZL& Ölçek Geli,tirme Çal.,malar.nda Kapsam Geçerlii için Kapsam Geçerlik &ndekslerinin Kullan.lmas. Dr. Halil

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis*

BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* BİLGİSAYAR PROGRAMLARI YARDIMIYLA ŞEV DURAYLILIK ANALİZLERİ * Software Aided Slope Stability Analysis* Mustafa Özgür KESKİN Maden Mühendisliği Anabilim Dalı Ahmet M. KILIÇ Maden Mühendisliği Anabilim Dalı

Detaylı

KUZEY HAZAR DENZNDE YAPAY ADA NAATI

KUZEY HAZAR DENZNDE YAPAY ADA NAATI Zemin Mekanii ve Temel Mühendislii Onuncu Ulusal Kongresi 16-17 Eylül 2004, $stanbul Teknik Üniversitesi, $stanbul KUZEY HAZAR DENZNDE YAPAY ADA NAATI Rasin DÜZCEER 1 Alp GÖKALP 2 SUMMARY This paper briefly

Detaylı

ENDÜSTRYE YÖNELK BLGSAYAR DESTEKL TASARIM

ENDÜSTRYE YÖNELK BLGSAYAR DESTEKL TASARIM Makina Tasarm ve malat Teknolojileri Kongresi, Makina Mühendisleri Odas Konya ubesi, 2-3 Kasm 2001. ENDÜSTRYE YÖNELK BLGSAYAR DESTEKL TASARIM ETM Prof.Dr. Hira Karagülle, Doç.Dr. Ramazan Karakuzu ve Ör.Gör.

Detaylı

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER

YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER YÜKSEKÖRETM KURULU BAKANLII YÜKSEKÖRETM KURUMLARI FAALYET RAPORU HAZIRLAMA REHBER 2007 YILI..ÜNVERSTES FAALYET RAPORU (BRMLER ÇN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTTÜ/DARE BAKANLII/HUKUK MÜAVRL) 2 ÇNDEKLER ÜST YÖNETC

Detaylı

jeolojik özelliklerin yýkýmlar üzerindeki etkisi van depreminde

jeolojik özelliklerin yýkýmlar üzerindeki etkisi van depreminde Prof. Dr. Tamer Topal- ODTÜ Jeoloji Mühendisliði Bölümü van depreminde jeolojik özelliklerin yýkýmlar üzerindeki etkisi 6 Van depremlerine jeolojik açýdan bakýldýðýnda, alüvyonlu alanlardaki hasarlarýn

Detaylı

Yüksek, a r dö emeler ve

Yüksek, a r dö emeler ve YK9 TAIYICI SKELE Yüksek, ar döemeler ve masa kalplar için ekonomik tayclk 1 çindekiler YK9 Tayc skele Döeme iskelesi, masa kalb ve merdiven kulesi olarak 6 Tamamlanm örnek projeler 10 Masa iskelesi 12

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR

Yapılma Yöntemleri: » Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) TOPOĞRAFİK KONTURLAR TOPOĞRAFİK HARİTALAR EŞ YÜKSELTİ EĞRİLERİ TOPOĞRAFİK HARİTALAR Yapılma Yöntemleri:» Arazi ölçmeleri (Takeometri)» Hava fotoğrafları (Fotoğrametri) HARİTALAR ve ENİNE KESİT HARİTALAR Yeryüzü şekillerini

Detaylı

TDV SAM Kütüphanesi lâhiyat Makaleler Veri Taban Projesi

TDV SAM Kütüphanesi lâhiyat Makaleler Veri Taban Projesi Kütüphane Tantm TDV SAM Kütüphanesi lâhiyat Makaleler Veri Taban Projesi Mustafa Birol ÜLKER * Türkiye Diyanet Vakf slâm Aratrmalar Merkezi (SAM), slâmî ilimler alannda aratrmaclarn yetimesine katkda bulunmak,

Detaylı

Yüksek, a r dö emeler ve

Yüksek, a r dö emeler ve YK9 TAIYICI SKELE Yüksek, ar döemeler ve masa kalplar için ekonomik tayclk 1 çindekiler YK9 Tayc skele 4 Döeme iskelesi, masa kalb ve merdiven kulesi olarak 6 Tamamlanm örnek projeler 10 Masa iskelesi

Detaylı

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi

Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 4 (2011) 57-68 statistikçiler Dergisi Sosyo-ekonomik göstergeler bakmndan illerin bölgesel bazda benzerliklerinin çok deikenli analizler ile incelenmesi brahim

Detaylı

ETK N D NAM K ANAL Z YÖNTEM VE UYGULAMASI EFFECTIVE DYNAMIC ANALYSIS METHOD AND ITS APPLICATION FOR HIGH SPEED RAILWAY BRIDGES

ETK N D NAM K ANAL Z YÖNTEM VE UYGULAMASI EFFECTIVE DYNAMIC ANALYSIS METHOD AND ITS APPLICATION FOR HIGH SPEED RAILWAY BRIDGES 5. Uluslararasleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mays 009, Karabük, Türkiye YÜKSEK HIZLI DEMRYOLU KÖPRÜLERNDE ETKN DNAMK ANALZ YÖNTEM VE UYGULAMASI EFFECTIVE DYNAMIC ANALYSIS METHOD AND ITS

Detaylı

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi

Şekil 6. Kuzeydoğu Doğrultulu SON-B4 Sondaj Kuyusu Litolojisi SON-B4 (Şekil 6) sondajının litolojik kesitine bakıldığında (inceleme alanının kuzeydoğusunda) 6 metre ile 13 metre arasında kavkı ve silt bulunmaktadır. Yeraltı su seviyesinin 2 metrede olması burada

Detaylı

ÇIĞLARIN OLUŞUM NEDENLERİ:

ÇIĞLARIN OLUŞUM NEDENLERİ: ÇIĞ Genellikle boylu bitki örtüsü (orman) çok seyrek veya bulunmayan engebeli, dağlık ve eğimli arazilerde tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin iç ve dış kuvvetler etkisi ile başlayan bir ilk

Detaylı

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI

2013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI SORU 1: 013 YILI II. SEVYE AKTÜERLK SINAVLARI FNANS TEORS VE UYGULAMALARI ÖRNEK SINAV SORULARI ABC hisse senedinin spot piyasadaki fiyat 150 TL ve bu hisse senedi üzerine yazlm alivre sözle mesinin fiyat

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

Doymam Granüler Zeminlerin S Heyelanlar n n Islatm- Band Teorilerine Genel Bir Bak ve Deneysel Kar la t rma

Doymam Granüler Zeminlerin S Heyelanlar n n Islatm- Band Teorilerine Genel Bir Bak ve Deneysel Kar la t rma Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 265 - Doymam Granüler Zeminlerin S Heyelanlarnn Islatm- Band Teorilerine Genel Bir Bak ve Deneysel Karlatrma Yavuz AHN 1, sfendiyar EGEL 2 1 Ar-Gör,

Detaylı

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI MALYET ANALZ VE SÜRDÜRÜLEBLR YEK UYGULAMALARI Ömer Faruk ERTURUL omerfarukertugrul@gmail.com TEA 16. letim Tesis ve letme Grup Müdürlüü, Batraman Yolu Üzeri 2. km. 72070, Batman

Detaylı

Türkiye demir ve çelik sektöründe bir irketin yangn risklerinin aktüeryal modeli

Türkiye demir ve çelik sektöründe bir irketin yangn risklerinin aktüeryal modeli www.istatistikciler.org statistikçiler Dergisi 3 (010) 37-44 statistikçiler Dergisi Türkiye demir ve çelik sektöründe bir irketin yangn risklerinin aktüeryal modeli Özlem Ceren Gültekin skenderun Demir

Detaylı

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü

BASIN YAYIN VE HALKLA L K LER UBE MÜDÜRLÜ Ü BASINYAYINVEHALKLALKLERUBEMÜDÜRLÜÜ ÝLÝÞKÝLER ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ Yetki,GörevveSorumluluklar YasalDayanak Büyükehirbelediyesininçalmalarnnbasn,yaynaraçlaryardmyla kamuoyunaetkilibirekildeduyuruluptantlmasnsalamakvehalkla

Detaylı

Mert GARAGON, Tolga ÇAN*

Mert GARAGON, Tolga ÇAN* Seçilmi baz kumtalarnda dayanm anizotropisi davranlarnn incelenmesi ve çok deikenli polinomal regresyon analizleri ile kestirimi Investigation of the anisotropic strength behavior of some selected sandstones

Detaylı

1. Sabit Noktal Say Sistemleri

1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. SAYI SSTEMLER VE KODLAR Say sistemleri iki ana gruba ayrlr. 1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2. Kayan Noktal Say Sistemleri 2.1. Sabit Noktal Say Sistemleri 2.1.1. Ondalk Say Sistemi Günlük yaantmzda

Detaylı

Buhar Kürü Uygulanm) Pomzal Hafif Betonun Özellikleri

Buhar Kürü Uygulanm) Pomzal Hafif Betonun Özellikleri Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 10 Say: 1 s.111-116, 2007 Vol: 10 No: 1 pp.111-116, 2007 Buhar Kürü Uygulanm) Pomzal Hafif Betonun Özellikleri Tayfun UYGUNO1LU, Osman ÜNAL Afyon Kocatepe

Detaylı

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG

RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG RİSKLİ YAPILAR ve GÜÇG ÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI Doç.. Dr. Ercan ÖZGAN Düzce Üniversitesi YAPILARDA OLU AN R SKLER N NEDENLER GENEL OLARAK 1. Tasar m ve Analiz Hatalar 2. Malzeme Hatalar 3. çilik Hatalar

Detaylı

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn

3 1 x 2 ( ) 2 = E) f( x) ... Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln göstermek üzere, sigortal saysnn SORU : Aada tanm verilen f fonksiyonlarndan hangisi denklemini her R için salar? f + = f t dt integral e A) f = e B) f = e C) f D) f = E) f = e ( ) = e ( ) SORU : Bir sigorta portföyünde, t poliçe yln

Detaylı

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ

EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ EN BÜYÜK OLASILIK YÖNTEMİ KULLANILARAK BATI ANADOLU NUN FARKLI BÖLGELERİNDE ALETSEL DÖNEM İÇİN DEPREM TEHLİKE ANALİZİ ÖZET: Y. Bayrak 1, E. Bayrak 2, Ş. Yılmaz 2, T. Türker 2 ve M. Softa 3 1 Doçent Doktor,

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN

ARTVN L GELME PLANI. TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN ARTVN L GELME PLANI TCARET, MAL YAPI ve BANKACILIK RAPORU (TASLAK) Yrd. Doç. Dr. Atakan ÖZTÜRK Y(lmaz OLGUN Artvin, 2005 ÇNDEKLER Sayfa no ÇNDEKLER...i TABLO LSTES... iii 1. TCARET...1 1.1 Giri...1 1.2

Detaylı

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ

BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ BÖLÜM 16 YERYÜZÜ ŞEKİLLERİNİN GELİŞMESİ TOPOĞRAFYA, YÜKSELTİ VE RÖLİYEF Yeryüzünü şekillendiren değişik yüksekliklere topoğrafya denir. Topoğrafyayı oluşturan şekillerin deniz seviyesine göre yüksekliklerine

Detaylı

DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK

DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK DERİN KAZI ÇUKURU İKSA PROJELENDİRİLMESİNE BİR ÖRNEK Ender ÇETİN (*), Yasin BAYRAKLI (*), Erol GÜLER (**) ÖZET Bu çalışmada, Şişli, Harbiye Mahallesi, Taşkışla Caddesi, 95 Pafta, 808 Ada, 2 Parselde inşa

Detaylı

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1

yurdugul@hacettepe.edu.tr VB de Veri Türleri 1 yurdugul@hacettepe.edu.tr 1 VB de Veri Türleri 1 Byte 1 aretsiz tamsay Integer 2 aretli Tamsay Long 4 aretli Tamsay Single 4 Gerçel say Double 8 Gerçel say Currency 8 Gerçel say Decimal 14 Gerçel say Boolean

Detaylı

M. Haluk ÇEL4K, Mehmet ORHAN, Ali Hikmet U8URLU Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yap Bölümü 06500 Teknikokullar, ANKARA ÖZET

M. Haluk ÇEL4K, Mehmet ORHAN, Ali Hikmet U8URLU Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yap Bölümü 06500 Teknikokullar, ANKARA ÖZET Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Say: 3 s. 301-309, 2005 Vol: 8 No: 3 pp. 301-309, 2005 Bölme Duvar Amaçl Alç Panellerin Baz Özelliklerinin Deneysel Olarak Belirlenmesi M. Haluk ÇEL4K,

Detaylı

MÜZ K BÖLÜMLER Ö RENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ

MÜZ K BÖLÜMLER Ö RENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ Bildiriler 8. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, 23 25 Eylül 2009, OMÜ TÜRKYE DEK ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSELER MÜZK BÖLÜMLER ÖRENC ÖZEL YETENEK G SINAVLARININ MÜZKSEL TME-ALGILAMA BOYUTUNUN DEERLENDLMES

Detaylı